Sunteți pe pagina 1din 18

ffi

-Y-

'r INSPECTORATUL ALMUNlCtptULUl BUCURE$TI.=."";: $COLAR

"

1 il r\..r N r s'r' Ela r"JL


| [l.t]UC,,-.t.YilnI

c HRC$iTAstlt

drrry*

I Sr sr\q)p:ru.r{*Lrr

Aprobatin Consiliul Administralie l.S.M.B. datade 10 decembrie de in al 2012 Nr.29000 11.12.2012 |

INSPECTIA $COLARA MUNICIPIUL BUCURE$TI GRAFICUL MONITORIZARE CONTROL DE SI AL INSPECTORATULUI AL SGOLAR MUNICIPIULUI BUCURESTI SEMESTRUL II.LEA- ANUL$GOLAR2012- 2013 AL
INTRODUCERE gcolar in semestrul ll-leaal anului al 2012-2013Inspectoratul Bucuresti isi $colaralMunicipiului propunesd continueactivitSlile inspecliegcolard,accentul cdzAndpe inspecfia tematicd, de inspecfiagenerald, inspecfiatematici in specialitate, inspecfiade specialitate, avAndu-se in vedere urmdtoarele. o Monitorizarea, gi graduluide realizare calitdtiiprocesului indrumarea, controlul evaluarea a proprii instructiv-educativ, a scopurilor obiectivelor si diferitelor de categorii unitdli fnvi{dmAnt; de o Respectarea principiilor descentralizdrii curriculare institulionale; si

. Realizarea idealului prin educalional gcoliiromAnegti, formarea competente aptitudini al de si proprii educabililor; . Respectarea drepturilor obligatiilor revinpartenerilor ce prin educationali: unitdli ?nvildmAnt, de 9i reprezentanlii acestora, elevi, pirinli, sindicate, comunitate locald,societatecivild gi agenti economici, organizaliile sindicale; o Respectarea principiilor preuniversitar, prevederilor finanldrii ?nvdtdmdntului privindregimul a actelor studii, mobiliti{ii de a gi resursei umane a educabililor nivelinstitulional respectiv, la al 9i sistemului Tnvdlimrint. de La baza activitdlii inspeclie de scolardva continua stea legislatia vigoare,in principal, sd in Regulamentul de inspeclie a institutiilor de educalie din invdldm1ntul preuniversitar, aprobat prinOrdinul M.E.C.T.S. Nr.5547/2011. gcolard propune suslini: Activitatea inspec{ie de igi sd . Diagnoza, prognoza prospeclia pe sistemului invdlimAnt o perioadd de determinatd; 9i . Planificarea organizarea gi sistemului invitimdnt; de . Orientarea indrumarea gi metodologicdprocesului invdldmAnt; a de r Monitorizarea prin aplicarea eliminiriidisfunctiilor planurilor mdsuriremediale constatate de necesare. . . . . . . . . PRtNCtPilLE TNSPECT|Et $COLARE gi Principiul competentei profesionalismului; ganselor; Principiul egalitdlii gi Principiul amelioririi dezvoltdrii; Principiulautoevaluirii; Principiul examindrii multicriteriale; Principiul transparentei; judecdtilor valoare; Principiul emiterii de Principiul feed-back-ului constructiv.

gcoLARE rnAsAruRrLE TNSPEcTTET


. Fundamentare legald; . Ritmicitate; . Profesionalism; . Obiectivitate; . Adaptabilitate; . Transparenld; . Flexibilitate.

oBrEcTrvELEURMARTTE ACTTVTTATEA TNSPECTTE iN DE $COLARA . Sprijinirea consilierea Tn aciului didactic, atingerii cadrelor didactice vederea cregterii calitdlii a 9i standardelor performanti cdtreelevi; de de . Sprijinirea gcolaregi a cadrelordidactice procesul eficientizare activitdtii unitdtilor in de a de predare, invitaregi evaluare a procesului managerial; 9i . Evaluareacompetentelor profesionale cadrelordidactice, ale ale directorilor profesorilor 9i precumgi a abilitililoracestora a controla, gcolari, metodigti, inspectorilor de monitoriza, ale evalua, indruma consilia; 9i . Evaluarea local, a activitdlilor calitdtiiaplicdriicurriculum-ului nationalgi a curriculum-lui personalului extracurriculare, educalionale, ofertei a a calitdlii serviciilor a dducalionale,activitdtii din unitdlile invdldm6nt; de FTNALTTATLE TNSPECTTET $COLARE . Aplicarea corectisi eficientia legislaliei vigoare; ?n . Sprijinirea incurajarea pozitive acestora gi gi individuale elevilor formarea atitudinii a dezvoltdrii a pe gcoala; fafade educalia carele-ofurnizeazd

o Promovarea gi autoevaluirii rAndulcadrelor in unitililorde invdtimAnt, in didactice a directorilor vederea imbundtdtirii instructiv-educativ; continue procesului a . Consilierea conducerilor unitSlilor scolarein vederea realizdrii unui management educalional de calitate; . Informarea periodicd conducerii M.E.C.T.S. legdturdcu calitateagi standardele a in atinsein invdtdmdntul Municipiul Bucuregti. din

'

r o o o o .

cRtTERil irurOCnnrREGRAFTCULUT MONTTORTZARE DE A DE $r CONTROL LA NIVELUL MUNTCtPtULUT BUCURE$TI gi Monitorizarea consilierea cadrelor didactice procesul eficientizareactivitdtii predare, in de a de gi evaluare a procesului gi invitare managerial; gcolare generale, Inspeclii revenire inspecliile de la inspecliile tematice si,tematice specialitate de gcolar desfdgurate semestrulal anului in I 2012-2013; Consilierea metodico-gtiinfificd a cadrelor didactice a in debutante, celorcu performanle scdzute pe gi activitatea didacticd, metodistilor discipline invildmdnt,precum a directorilor a de unitdlilor de TnvdtdmAnt; gcolare careau fostobtinute gi Monitorizarea consilierea unitdtilor Tn rezultate slabela Evaluarea gi Nalionali Bacalaureat 2012; Intervalul dintre doui inspectiigcolaregenerale, inspecliitematicein specialitate, inspeclii ' tematice: prezentarea aplicarea unitSlile gi gcolare legislatiei vigoare, precedurilor Cunoagterea, in in a a operafionale, documentelor reglatoare a elaboratela nivelul M.E.C.T.S.gi l.S. M.8., a - Evaluare metodologiilor organizare desfdgurare examenelor de a nalionale Nationaligi 9i - 2013,altedocumente profesionale anulgcolar Bacalaureat,competenlelor a Tn 2012 legislative in domeniu; gi (ex: Organizarea desf5gurarea activitatii didactice unitdlile Tnvitdmdnt in cu special,alternativ Stepby Step,$ansaa Doua);

o Desfdgurarea pe sectoareleMunicipiului cercurilorpedagogice Bucuregti9i a activitilii profesori metod ; lor iqti TIPURI INSPECTII DE GARESE VORDESFA$URA NTVELUL LA MUNtCtptULUl BUCURE$TI . lnspeclii gcolare generale; o lnspeclii privind asigurarea calitdtii invdtdmdnt; in . Inspeclii tematice; . lnspeclii tematice specialitate; in o Inspectii (in gradelor speciale vederea suslinerii didactice)inspeclii specialitate grupuri (pe / de profesori rezultate ntd:profesori debutanti, cu deficitare activitatea catedrd, in la etc.).
Perio'ada

Formade activitate

1 4 - 2 5 . 0 1 . Inspecfii de 2013 revenire

Golectivulde Tematica activitatii lndicatori control / echipade coordonare -Verificarea modul de realizare a planurilor de -Planuri misuri Unita{ile Inspectorii de de coordonatori mdsuri ameliorative de stabilitein urma desfdgurdriiAmeliorative invd(dmAnt inspec!ie inspecliilor semestrul anul scolar2012-2013 -Concluzii din l, gener ald, care au avut inspectori de inspecfie specialitate, conform inspectori implementarea Graficului de descentralizarii monitorizar institutionale e gi controlde pe semestrul l, anul gcolar 2012-2013

Unitatea de invitimdnt

lnspecfie tematici in specialitate (p e d i sci p l i n i de invitdmdnt)

Unitati de Tnvd!dmAnt din Municipiul Bucuresti

Inspectori gcolari de specialitate, Profesori metodigti

Se va ur mdr i: -Documentele de -Evaluarea competentelor cadrului didactic planificare/proiectare inspectat a elabora, baza unei lecturi de pe -Procese verbale personalizate programeigcolare,a planificdrilor -Numdrul inspeclii a de calendaristice a proiectelor gi unitd{ilor invdlare; de -Consilierea cadrului didacticinspectat legdturd in cu realizarea activitililor planificare proiectare de si didacticS; -Evaluarea capacitd{ii cadruluididacticinspectat de proiectagi utilizastrategiididactice a corespunzdtoare invdfdm6ntului modernbazatpe competenle; -Consilierea cadrului didactic inspectat legdturd in cu proiectarea utilizarea gi unor strategii didactice corespunzdtoare invdfdmdntului modernbazat pe competen[e; -Evaluarea capacitdtii cadrului didactic inspectat de a integraTIC gi lecfiile AEL in activitatea didacticd: -Consilierea cadruluididacticinspectat legdturd in cu integrarea TIC gi lecfiile AEL ?nactivitatea didacticd; -Evaluarea competentelor cadrului didactic inspectat a utilizametodelorde invifare de diferentiatd; -Consilierea cadruluididacticinspectat legdturd in cu utilizarea unor metodede invdlarediferenliatd; -Evaluarea capacitdtii cadrului didactic inspectat de a integra elementele evaluare cadrul de in activitdtilor predare-invdtare; de -Consilierea cadrului didacticinspectat legdturd Tn cu integrarea elementelor evaluareTncadrul de activitS{ilor predare-invd{are; de -Consilierea cadrelor didactice vederea in

1 1 - 2 2 . 0 2 . Inspecfie 2013 tematici

diversificdrii oferteicurriculare cursuri de optionale, -Consilierea cadrelor didactice legdturd in cu posibilitafile dezvoltare profesionalS evolutie de si in carierS; -Verificarea demersurilor intreprinse de pentru catedrele/comisiile metodicede specialitate valorificarea datelorrezultate urmaadministrdrii in (rapoarte analizd, testelor evaluare de inifiald de planuri mdsuri,proiectarea traseeindividuale de de de invd(arepentrufiecareclasd etc); -Diverse. -Validarea -Procese Toate gcolare semestrul anul pe Inspectori situatiei l, verbale -Notede control gcolar2012-2013, unitdfilede gcolari, -Proiectarea organizarea gi invdtdmdnt inspectori pe activitdlii semestrul -Planuri mdsuri de -Rapoarte gcolari de al ll-lea,anul gcolar2012-2013', de -Transferurile eleviefectuatein vacantade specialitate de revenire iarnd,anulscolar2012-2013, modulde organizare a examenelor diferenldpentrueleviitransferali, de profilului, in conditiile schimbdrii filierii sau (dacaeste cazul); specializdrii -Validarea pe raportului activitate semestrull, de anul gcolar2012-2013; -Verificarea moduluide completare documentelor a gcolare finelesemestrului anul gcolar2012la l, 2013( OM ECTS r .5565/ n 07.10.2011, t.10( 1- 13) , ar (1-8); ar1.12 -Respectarea prevederilor legaleprivindfrecvenla notarearitmicd; 9i -Asigurarea cunoagterii aplicdrii de cdtrecadrele si didactice legislatiei vigoare; a in -Activitatea manageriald conducdtorilor a unitdfilor de invd{dmdnt; -Diverse.

25.02Inspecfie 8 . 0 3 . 2 0 1 3 tematicd in
specialitate (p e d i sci p l i n i de invitimdnt)

Unitati de Tnvd{amdnt din Municipiul Bucuresti

lnspectori gcolari de specialitate, Profesori metodigti

Se va ur mir i: - D oc um entelde e -Evaluarea competenlelor cadrului didactic planificarelproiecta re inspectat a elabora, baza uneilecturi de pe -Proceseverbale personalizate programei a gcolare, planificdrilor -Numdrul inspectii a de calendaristice a proiectelor si unitdlilor invilare; de -Consilierea cadrului didactic inspectat legdtu16 NOTA: in cu realizarea activitdlilor planificare proiectare i n per i oadauni l or de si l didacticd; m ar ti e- apr i l2013, ie -Evaluarea capacitdtii cadrului didactic inspectat de conformgraficului a proiectasi utilizastrategiididactice aprobatde cdtre corespunzdtoare invitdmantului modernbazatpe MECTS,se va competenfe; desfdgura activitatea -Consilierea cadrului didactic inspectat legdturd de evaluare in a cu proiectarea utilizarea si unor strategii didactice dosarelor cadrelor corespunzdtoare invdldmdntului modernbazatpe pentru didactice competen[e; gradaliei acordarea -Evaluarea capacitdfii cadrului didactic inspectat de de meritin a integra TIC gi lecfiileAEL in activitatea didacticd; invdtdmAnt -Consilierea cadrului didactic inspectat legdturd in cu integrarea TIC 9i lecfiile AEL in activitatea didacticd; -Evaluarea competentelor cadrului didactic inspectat a utilizametodelor Tnvilare de de diferen[iatd; -Consilierea cadrului didactic inspectat legdturd Tn cu utilizarea unor metodede invd(arediferenliatd; -Evaluarea capacitdtii cadrului didactic inspectat de a integra elementele evaluare cadrul de in activitatilor predare-invdfare; de -Consilierea cadrului didactic inspectat legdturd in cu integrarea elementelor evaluare cadrul de in activiti!ilorde predare-invd{are ; -Consilierea cadrelor didactice vederea in

diversificdrii oferteicurriculare cursuri de optionale, -Consilierea cadrelor didactice legdturd in cu posibilitdtile dezvoltare profesionald evolutie de si in carierd; -Verificarea demersurilor intreprinse de catedrele/comisiile pentru metodicede specialitate valorificarea datelorrezultate urma administrdrii in testelorde evaluareiniliali (rapoarte analizd, de planuri mdsuri,proiectarea traseeindividuale de de de invdfarepentrufiecareclasd etc); -Diverse.

1 1 - 2 2 . 0 3 . Inspectie gcolari 2013 . generali

Unitdli din lnspectorii gcolari, invalamdntul Inspectori pregcolar, gcolari de primar, specialitate gimnaziall 9 liceal

Se va urmdri: -Rela{ia profesor-elev aplicarea gi sistematicd a pe strategiilor didactice centrate elevi; -Utilizarea achiziliilor anterioare ?nvdfare de ale elevilor; -Concordanfa dintre gi strategiile didacticeutilizate grupurilor elevi; caracteristicile de -lndividualizarea gi sarcinilor a situatiilor invdlare de in functie nevoile de identificate; -Caracteru gi I interd isciplinar transd isciplinar legdturi altediscipline studiu, cadrul cu de in aceleiagi gi legdturi discipline arii arii, cu din curriculare diferite; -Modul selectie utilizare auxiliarelor gi de a curriculare functie specificul in de institu[iei de educalie de achizi[iile anterioare invdtare de ale 9i educabililor; -Dezvoltarea capacitdtii elevilor a invd[adin de gi experienti din practicd; -Modul rdspuns cadrului de al didactic cererile la privind elevilor alepirinlilor sau acordarea de sprijin individual invdtare: in

-Raportul general de inspeclie -Numdrul ore de asistate -Calificativele acordate -Planul misuri de adoptat

25-29.03. lnspectii 2013 curente gi


speciale pentru obfinerea g ra d e l o r didactice,de monitorizare gi evaluarea cadrelor didactice debutante, profesori

Conform planificdrii

Inspector gcolarcu dezvoltarea resursei umane LS.M.B., Inspectori gcolari de specialitate, Profesori metodigti.

-lncluderea, dacd estecazul,in cadrulactivitdlilor de predare-invdfare-evaluare a elementelor specifice minoritdtilor ale etnice,religioase de sau altd naturdexistente institutia educalie; in de -Utilizarea gi formelor evaluare de formativd sumativi a rezultatelor invdlirii; -Respectarea recomanddrilor igiendgcolard de privind gcolard elevului echilibrul intre activitatea a gi celelalte tipuride activitati vdrstei specifice (inclusiv privinta ?n temelorpentruacasd); -Respectarea drepturilor indatoririlor cadrelor 9i gi ale elevilor cadrulproceselor didactice in de preda re-invdtare-eva re; Iua -Utilizarea gi autoevaludrii interevaludrii in elevilor activitdfile invdtare; de -Prezentarea produselor in activitdlii elevilor sdlile giin celelalte de clasd/grupd spatiiale institufiei de educalie; -Caracterul obiectiv evaludrii formative al 9i sumative. Se va urmdri: -Evaluarea competenlelor cadrului didactic pe baza unei lecturi inspectatde a elabor.?, personalizate programei gcolare,a a planificdrilor calendaristice a proiectelor si unitdtilor invSlare; de -Consilierea cadrului didactic inspectat in legdturdcu realizareaactivitdfilor de planificare proiectare gi didacticd; -Evaluarea capacitd{ii cadrului didactic inspectat a proiectagi utilizastrategii de didactice corespunzdtoare invdfdmdntului modernbazat pe competente:

Se vor avea in vedere: -documentele de planificare / proiectare a compartimentului gi curriculum gcolard; inspeclie -asigurarea educafiei bazd de pentrutofi elevii; -diminuarea

l0

detagafisau pretransferafi in Municipiul Bucuregti profesori cu deficien{e constatate in demersul d i d a cti cA .a .

-Consilierea cadrului didacticinspectat in legdturd proiectarea utilizarea cu si unor strategi d idacticecorespu i nzitoa re invdldmAntului modernbazatpe competenle; -Evaluarea capacitdlii cadrului didactic inspectat a integra de TIC gi lectiileAEL in activitatea idacticd d ; -Consilierea cadrului didacticinspectat in legdturd integrarea 9i lecliileAEL in cu TIC activitatea idacticd d ; -Evaluarea competenlelor ruluididactic cad inspectat a utilizametodelorde invdtare de diferenliatd; -Consilierea cadrului didacticinspectat in legdturd utilizarea cu unor metodede inv5lared iferentiatd ; -Evaluarea capacitd[ii cadrului didacticinspectat de a integraelementele de evaluare cadrulactivita(ilor predareTn de invdlare; -Consilierea cadrului didactic inspectat in legdturd integrareh' cu elementelor de evaluarein cadrulactivitdlilor predarede invd(are; -Consilierea cadrelor didactice vedrea Tn diversificirii oferteicurriculare cursuri de opfionale, -Consilierea in cadrelor didactice legdturd cu posibilita{ile dezvoltare profesionalS de de si evolutie carieri. in

abandonul ui scolar: -calitatea por tofol i i l or , care reflectd activitatea cadrelor didactice. IN ST R U M EN T E D E LU C R U -Documentele de planificare/proiect are -Proceseverbale - N um dr ul de inspeclii 6

ll

-Se va procedala monitorizarea evaluarea Inspectori gi gcolari, activitdlilor inscrise graficul activitdti Tn de specifice inspectori sdptdmdniiSd gfiTmai multe. SA fii mai bun! gcolari de specialitate, Inspectori pentru implementarea descentralizdrii institutionale -Parcurgerea 15-26.04. Inspecfie Toate Inspectori ritmicda materiei; -Proiecta gi desfdgu gcolari, 2013 tematicd unitd[ile rea rareaactivitd[i instructivlor gcolare pe semestrulll, anul scolar2012-2013; inspectori educative -Proiectare efectuarea gcolari gi de asistenfelor ore de cdtre la specialitate directorii uniti{ilorde invalamant; -Mdsuri pentrucunoagterea cdtre intreprinse de parinti metodologiilor elevi,cadredidactice, a privind examenele nalionale 2013; -Respectarea prevederilor legaleprivind frecventa gi notarearitmicd; -Asigurarea gi cunoagterii aplicdriide citre cadrele didactice legislafieiTn vigoare; a -Activitatea manageriald conducdtorilor a unitdlilorde invdtdmdnt. ; -Diverse. 29.04Inspectie Unitdli de Inspectori Se va urmiri: -Evaluarea 1 0 . 0 5 . 2 0 1 tematicdin 3 invdfdmdnt gcolari de competenfelor cadrului didactic pe specialitate d i n specialitate, inspectat a elabora, baza unei lecturi de (pedisciplini Municipiul Profesori personalizate programei gcolare,a planificirilor a de Bucuresti metodigti gi calendaristice a proiectelor unitdfilor invdtare, de invi.tim6nt) un demersdidactic eficient; -Consilierea cadrului inspectat legdturd Tn didactic cu realizarea activitdtilor planificare oroiectare de si 1 - 5. 0 4 . 2013 SiptdmAna Sd gtii mai multe. Sd fii mai bun! Toate unitd{ile de invitdmdnt

-Rapoarte control de -Procese verbale -Note de control

-Rapoarte control de -Procese verbale -Notede control -Planuri mdsuri de -Rapoarte de revenire

-Documentele de planificare/proiectare -Procese verbale -Numdrul inspec[ii de

12

didacticd; -Evaluarea capacitdlii cadrului didactic inspectat de gi a proiecta utiliza strategii didactice corespunzdtoare invdldmAntului modernbazatpe competen[e; -Consilierea cadrului didactic inspectat legdturd in gi cu proiectarea utilizarea unorstrategii didactice corespunzdtoare invdtdmdntului modernbazat pe competenle; -Evaluarea capacita{ii cadrului didactic inspectat de a integraTIC gi lecliile AEL in activitatea didacticd; -Consilierea inspectat legdturd cadrului didactic in cu integrarea TIC gi lecfiile AEL in activitatea didacticd; -Evaluarea competenlelor cadrului didactic inspectat a utilizametodelorde Tnvdlare de diferentiatd; -Consilierea cadrului didactic inspectat legdturd in cu utilizarea unor metodede invdlarediferenfiatd; -Evaluarea capacitilii cadruluididacticinspectat de a integra elementele evaluare cadrul de in activitd(ilor predare-invd{are; de -Consilierea in cadruluididacticinspectat legdturd cu integrarea elementelor evaluare cadrul de in activitd(ilor predare-Tnvd{are; de -Consilierea cadrelordidacticein vedrea diversificdrii de oferteicurriculare cursuri op{ionale, -Consilierea cadrelordidacticein legdturdcu posibilitdfile dezvoltare profesionald evolulie gi de in carierd; -Verificarea rilorintreprinse demersu de pentru catedrele/comisiile metodicede specialitate valorificarea in datelorrezultate urmaadministrdrii

ta IJ

13-24.05. Inspectie gcolari 2013 generali

Unitdli din inva!am dntul pregcolar, primar, gim nazial 9i liceal

Inspectorii gcolari, Inspectori gcolari de specialitate

(rapoartede analizd, testelorde evaluareini{iald planuri mdsuri, proiectarea traseeindividuale de de de invdtarepentrufiecareclasi etc); -Diverse. Se va urmdri: -Relaliaprofesor-elev aplicareasistematicd gi a centratepe elevi; strategiilordidactice -Utilizarea de ale achiziliilor anterioare Tnvdlare elevilor; -Concordanla gi didacticeutilizate dintrestrategiile grupurilor elevi; de caracteristicile -lndividualizarea gi de sarcinilor a situaliilor invdtare nevoileidentificate; in funcliede -Caracterul isciplnar i interd isciplinar transd 9i de in legdturi altediscipline studiu, cadrul cu cu din arii aceleiagi arii, si legdturi discipline diferite; curriculare -Modulde seleclie utilizare auxiliarelor a 9i institutiei de in curriculare funcliede specificul gi de achizi[iile anterioare Tnvdlare de ale educatie educabililor; -Dezvoltarea capacitdlii elevilorde a invdla din experienldgi din practicd; -Modulde rdspuns cadrului didactic cererile la al privindacordarea de elevilor sau ale parintilor in sprijinindividuai invdfare; -lncluderea, dacd estecazul,in cadrulactivitdlilor uare de predare-invd{are-eval a elementelor etnice,religioase de sau specifice minoritdtilor ale in de altd naturdexistente institulia educa[ie; -Utilizarea formelorde evaluareformativd9i invdldrii; sumativda rezultatelor -Resoectarea recomanddrilor iqiendscolari de

-Raportul generalde inspec!ie - N um dr ul or e de asistate -Calificativele acordate - Pl anul m ds ur i de adoptat

14

27.05Inspecfie 7.06.2013 tematici in


specialitate (p e d i sci p l i n i de invilimdnt)

Unitd{i de invdlimdnt din Municipiul Bucuregti

Inspectori gcolari de specialitate, Profesori metodigti

privind gcolard elevului intre activitatea echilibrul a tipuri de activitdti specifice vdrstei 9i celelalte (inclusiv privinta in temelorpentruacasd); -Respectarea reptu lor gi indatoririlorcadrelor d ri gi didactice ale elevilor cadrulproceselor in de preda re-invd{a re-eval uare; -Utilizarea gi autoevaluarii interevaludrii elevilor in activitdlile invdfare; de -Prezentarea produselor activitalii Tn elevilor sdlile gi de clasd/grupd in celelalte spa{iiale institutiei de educalie; -Caracterul gi formative obiectiv evaludrii al sumative. Se va urmdri: -Evaluarea competen(elor ruluididactic cad pe inspectat a elabora, baza unei lecturi de personalizate programei gcolare, planificdrilor a a calendaristice a proiectelor unitdlilor invd[are; de 9i -Consilierea cadrului didactic inspectat legdturd in cu realizarea activitd(ilor planificare proiectare de si didacticd; -Evaluarea capacitifii cadruluididacticinspectat de gi a proiecta utiliza strategii didactice inv5fdmdntului corespunzdtoare modernbazat pe competente; -Consilierea cadrului didactic inspectat legdturd in gi cu proiectarea utilizarea unor strategii didactice invdldmAntului corespunzdtoare modernbazat pe competen!e; -Evaluarea capacitalii cadrului didactic inspectat de gi lec(iileAEL in activitatea a integraTIC didacticd, -Consilierea cadrului didactic inspectat legdturd in TIC si lectiile AEL in activitatea cu inteqrarea

-Documentele de planificare/proiectare -Procese verbale -Numdrul inspectii de

l5

10-21.06. Inspectie 2013 tematici

Unitdfi gcolare din sectoare

Inspectori gcolari de specialitate, Inspectori gcolari

didacticd; -Evaluarea competentelor ruluid idactic cad inspectat a utiliza metodelor invdtare de de diferentiatS; -Consilierea cadrului didactic inspectat legdturd in cu utilizarea unor metodede invdtarediferentiatd; -Evaluarea capacitdlii cadrului didactic inspectat de a integra elementele evaluare cadrul de in lor activitd{i de predare-invdlare; -Consilierea cadrului didactic inspectat legdturd in cu integrarea elementelor evaluare cadrul in de lor activitdli de predare-invdlare; -Consilierea cadrelor didactice vedrea in diversificdrii oferteicurriculare cursuri de opfionale, -Consilierea cadrelor didactice legdturd Tn cu posibilitdtile dezvoltare profesionald evolulie gi de in carier5; -Verificarea rilorintrepri demersu nse de pentru metodicede specialitate catedrele/comisiile valorificarea datelorrezultate urma administrdrii Tn (rapoarte analizd, testelor evaluareiniliald de de planuri mdsuri,proiectarea traseeindividuale de de de invdlarepentrufiecareclasdetc); -Diverse. -Modulde aplicare prevederilor -Rapoarte a legaleprivind -Procese incheierea situiliei gcolare elevilor verbale a amdnatipe -Notede control semestrulf, anul gcolar2012-2013; i -Pregitireaelevilor pentruexamenele na{ionale din - Pl anurde m ds ur i -Rapoarte a n u l2 0 1 3 : de -Participarea cadrelor didactice cursurile la revenire in de formare/perfecfionare anul scolar2012-2013; -Pregdtirea incheierii anuluigcolar2012-2013; -Activitatea nagerialda conducdtori r unitdti ma lo lor

16

de invdldmdnt, -Diverse. ln semestrul ll-lea al anuluigcolar2012-2013 al lnspectoratul Scolaral Municipiului Bucuregti propunecontinuarea isi activita(ii monitorizare, de consiliere evaluare cadrulinspecliilor tematicein specialitate.in perioadelemai jos in 9i menlionate,CONCOMITENT activitdlile prevdzute Graficulde inspectie cu in scolardal l.S.M.B., inspectorii scolaride specialitate desfdguraactivitdtile inspecfiicurente9i speciale pentru oblinereagradelordidactice,de evaluarea vor de cadrelor didactice debutante. Perioada Forma de activitate Colectivulde control / echipa de coordonare Conform Inspectori graficului de gcolari de inspectii specialitate realizatde Metodigti inspectorii gcolari de specialitate, pe discipline de studiu Unitatea de invitimdnt

Tematica activitalii

Indicatori

28.01-8.02. Inspectii 2013 curente gi


speciale

25.02-8.03. pentru 2013 obfinerea


gradelor

29.04-10.05.didactice, d e 2013 evaluare a 27.057.06.2013


cadrelor didactice debutante

-Documentele Se va urmdri: de -Evaluarea competen(elor cadrului didactic inspectat planificare/proiectare de a elabora,pe baza unei lecturipersonalizate -Procese a verbale programei - N um dr ul i ns pec {i i gcolare, planificdrilor a calendaristice a si de proiectelor unitdlilor invdfare; de -Consilierea cadruluididacticinspectatin legdturi cu realizareaactivititilorde planificare proiectare gi didacticd; -Evaluarea capacitiliicadruluididacticinspectat de proiecta gi . utiliza strategii didactice a corespunzdtoareinvdldmdntuluimodern bazat pe competenle; -Consilierea cadruluididacticinspectatin legdtura cu proiectarea utilizarea gi unor strategiididactice corespunzdtoare invSlam6ntului modern bazat pe competente; -Evaluarea capacitdlii cadrului didacticinspectat de a integra TIC 9i lectiileAEL in activitatea didacticd; -Consilierea cadruluididacticinspectatin legdturd cu integrareaTIC $i lectiile AEL in activitatea

t7

didacticd; -Evaluarea competentelor inspectat cadrului didactic de a utilizametodelor invdtarediferenliatd; de -Consilierea cadruluididacticinspectatin leg6turd cu utilizarea unor metodede invdlarediferenfiatd; -Evaluareacapacitdliicadruluididacticinspectatde a integra elementele de evaluare in cadrul lor activitd!i de predare-invd{are; -Consilierea cadruluididactic inspectatin legdturd integrareaelementelorde evaluare Tn cadrul cu activitdlilor predare-invd(are; de -Consilierea cadrelor didactice in vedrea diversificdrii oferteicurriculare cursurioplionale, de -Consilierea cadrelordidactice legdturdcu Tn posibilitdtile dezvoltare profesionald evolu{ie gi in de carierd.

NOTA
in condiliileaprobirii unor noi documentelegislative a apari{ieiunor noi prioritd{i si ale sistemuluieducational din

prezentul Bucuresti, Municipiul docu

LAR GENERAL, N TRAISTARU,

J2...
INSP

LARGENERAL ADJUNCT, L|L|ANA MARTA TODERTUC -T 2

J7Z.--

lnspector lstorie, $colarSpecialitatea

18