Sunteți pe pagina 1din 6

IANUARIE 1 ianuarie 2 ianuarie 3 ianuarie 4 ianuarie 5 ianuarie 6 ianuarie 7 ianuarie 8 ianuarie 9 ianuarie 10 ianuarie 11 ianuarie 12 ianuarie 13 ianuarie 14 ianuarie

15 ianuarie 16 ianuarie 17 ianuarie 18 ianuarie 19 ianuarie 20 ianuarie 21 ianuarie 22 ianuarie 23 ianuarie 24 ianuarie 25 ianuarie 26 ianuarie 27 ianuarie 28 ianuarie 29 ianuarie 30 ianuarie 31 ianuarie Geneza 1-2 Geneza 3-5 Geneza 6-9 Geneza 10-11 Geneza 12-15 Geneza 16-19 Geneza 20-22 Geneza 23-26 Geneza 27-29 Geneza 30-32 Geneza 33-36 Geneza 37-39 Geneza 40-42 Geneza 43-46 Geneza 47-50 Exodul 1-4 Exodul 5-7 Exodul 8-10 Exodul 11-13 Exodul 14-17 Exodul 18-20 Exodul 21-24 Exodul 25-27 Exodul 28-31 Exodul 32-34 Exodul 35-37 Exodul 38-40 Levitic 1-4 Levitic 5-7 Levitic 8-10 Levitic 11-13

FEBRUARIE 1 februarie 2 februarie 3 februarie 4 februarie 5 februarie 6 februarie 7 februarie 8 februarie 9 februarie 10 februarie 11 februarie 12 februarie 13 februarie 14 februarie 15 februarie 16 februarie 17 februarie 18 februarie 19 februarie 20 februarie 21 februarie 22 februarie 23 februarie 24 februarie 25 februarie 26 februarie 27 februarie 28 februarie 29 februarie Levitic 14-16 Levitic 17-19 Levitic 20-23 Levitic 24-27 Numeri 1-3 Numeri 4-6 Numeri 7-10 Numeri 11-14 Numeri 15-17 Numeri 18-20 Numeri 21-24 Numeri 25-27 Numeri 28-30 Numeri 31-33 Numeri 34-36 Deuteronom 1-3 Deuteronom 4-6 Deuteronom 7-9 Deuteronom 10-12 Deuteronom 13-16 Deuteronom 17-19 Deuteronom 20-22 Deuteronom 23-25 Deuteronom 26-28 Deuteronom 29-31 Deuteronom 32-34 Iosua 1-3 Iosua 4-6 Iosua 7-9

MARTIE 1 martie 2 martie 3 martie 4 martie 5 martie 6 martie 7 martie 8 martie 9 martie 10 martie 11 martie 12 martie 13 martie 14 martie 15 martie 16 martie 17 martie 18 martie 19 martie 20 martie 21 martie 22 martie 23 martie 24 martie 25 martie 26 martie 27 martie 28 martie 29 martie 30 martie 31 martie Iosua 10-12 Iosua 13-15 Iosua 16-18 Iosua 19-21 Iosua 22-24 Judectori 1-4 Judectori 5-8 Judectori 9-12 Judectori 13-15 Judectori 16-18 Judectori 19-21 Rut 1-4 1 Samuel 1-3 1 Samuel 4-7 1 Samuel 8-10 1 Samuel 11-13 1 Samuel 14-16 1 Samuel 17-20 1 Samuel 21-24 1 Samuel 25-28 1 Samuel 29-31 2 Samuel 1-4 2 Samuel 5-8 2 Samuel 9-12 2 Samuel 13-15 2 Samuel 16-18 2 Samuel 19-21 2 Samuel 22-24 1 mprati 1-4 1 mprati 5-7 1 mprati 8-10

APRILIE 1 aprilie 2 aprilie 3 aprilie 4 aprilie 5 aprilie 6 aprilie 7 aprilie 8 aprilie 9 aprilie 10 aprilie 11 aprilie 12 aprilie 13 aprilie 14 aprilie 15 aprilie 16 aprilie 17 aprilie 18 aprilie 19 aprilie 20 aprilie 21 aprilie 22 aprilie 23 aprilie 24 aprilie 25 aprilie 26 aprilie 27 aprilie 28 aprilie 29 aprilie 30 aprilie 1 mprati 11-13 1 mprati 14-16 1 mprati 17-19 1 mprati 20-22 2 mprati 1-3 2 mprati 4-6 2 mprati 7-10 2 mprati 11-14 2 mprati 15-17 2 mprati 18-20 2 mprati 21-22 2 mprati 23-25 1 Cronici 1-3 1 Cronici 4-6 1 Cronici 7-9 1 Cronici 10-13 1 Cronici 14-16 1 Cronici 17-19 1 Cronici 20-23 1 Cronici 24-26 1 Cronici 27-29 2 Cronici 1-3 2 Cronici 4-6 2 Cronici 7-9 2 Cronici 10-13 2 Cronici 14-16 2 Cronici 17-19 2 Cronici 20-22 2 Cronici 23-25 2 Cronici 26-29

MAI 1 mai 2 mai 3 mai 4 mai 5 mai 6 mai 7 mai 8 mai 9 mai 10 mai 11 mai 12 mai 13 mai 14 mai 15 mai 16 mai 17 mai 18 mai 19 mai 20 mai 21 mai 22 mai 23 mai 24 mai 25 mai 26 mai 27 mai 28 mai 29 mai 30 mai 31 mai 2 Cronici 30-32 2 Cronici 33-36 Ezra 1-4 Ezra 5-7 Ezra 8-10 Neemia 1-3 Neemia 4-6 Neemia 7-9 Neemia 10-13 Estera 1-3 Estera 4-7 Estera 8-10 Iov 1-4 Iov 5-7 Iov 8-10 Iov 11-13 Iov 14-17 Iov 18-20 Iov 21-24 Iov 25-27 Iov 28-31 Iov 32-34 Iov 35-37 Iov 38-42 Psalmii 1-3 Psalmii 4-6 Psalmii 7-9 Psalmii 10-12 Psalmii 13-15 Psalmii 16-18 Psalmii 19-21

IUNIE 1 iunie 2 iunie 3 iunie 4 iunie 5 iunie 6 iunie 7 iunie 8 iunie 9 iunie 10 iunie 11 iunie 12 iunie 13 iunie 14 iunie 15 iunie 16 iunie 17 iunie 18 iunie 19 iunie 20 iunie 21 iunie 22 iunie 23 iunie 24 iunie 25 iunie 26 iunie 27 iunie 28 iunie 29 iunie 30 iunie Psalmii 22-24 Psalmii 25-27 Psalmii 28-30 Psalmii 31-33 Psalmii 34-36 Psalmii 37-39 Psalmii 40-42 Psalmii 43-45 Psalmii 46-48 Psalmii 49-51 Psalmii 52-54 Psalmii 55-57 Psalmii 58-60 Psalmii 61-63 Psalmii 64-66 Psalmii 67-69 Psalmii 70-72 Psalmii 73-75 Psalmii 76-78 Psalmii 79-81 Psalmii 82-84 Psalmii 85-87 Psalmii 88-90 Psalmii 91-93 Psalmii 94-96 Psalmii 97-99 Psalmii 100-102 Psalmii 103-105 Psalmii 106-108 Psalmii 109-111

IULIE 1 iulie 2 iulie 3 iulie 4 iulie 5 iulie 6 iulie 7 iulie 8 iulie 9 iulie 10 iulie 11 iulie 12 iulie 13 iulie 14 iulie 15 iulie 16 iulie 17 iulie 18 iulie 19 iulie 20 iulie 21 iulie 22 iulie 23 iulie 24 iulie 25 iulie 26 iulie 27 iulie 28 iulie 29 iulie 30 iulie 31 iulie Psalmii 112-114 Psalmii 115-118 Psalmii 119 Psalmii 120-123 Psalmii 124-128 Psalmii 129-132 Psalmii 133-136 Psalmii 137-139 Psalmii 140-144 Psalmii 145-147 Psalmii 148-150 Proverbe 1-3 Proverbe 4-7 Proverbe 8-11 Proverbe 12-14 Proverbe 15-18 Proverbe 19-21 Proverbe 22-24 Proverbe 25-28 Proverbe 29-31 Eclesiastul 1-3 Eclesiastul 4-6 Eclesiastul 7-9 Eclesiastul 10-12 Cntarea Cntrilor 1-4 Cntarea Cntrilor 5-8 Isaia 1-3 Isaia 4-6 Isaia 7-9 Isaia 10-12 Isaia 13-15

AUGUST 1 august 2 august 3 august 4 august 5 august 6 august 7 august 8 august 9 august 10 august 11 august 12 august 13 august 14 august 15 august 16 august 17 august 18 august 19 august 20 august 21 august 22 august 23 august 24 august 25 august 26 august 27 august 28 august 29 august 30 august 31 august Isaia 16-18 Isaia 19-21 Isaia 22-24 Isaia 25-27 Isaia 28-30 Isaia 31-33 Isaia 34-36 Isaia 37-39 Isaia 40-42 Isaia 43-45 Isaia 46-48 Isaia 49-51 Isaia 52-54 Isaia 55-57 Isaia 58-60 Isaia 61-63 Isaia 64-66 Ieremia 1-2 Ieremia 3-5 Ieremia 6-8 Ieremia 9-12 Ieremia 13-16 Ieremia 17-20 Ieremia 21-23 Ieremia 24-26 Ieremia 27-29 Ieremia 30-32 Ieremia 33-36 Ieremia 37-39 Ieremia 40-42 Ieremia 43-46

SEPTEMBRIE 1 septembrie 2 septembrie 3 septembrie 4 septembrie 5 septembrie 6 septembrie 7 septembrie 8 septembrie 9 septembrie 10 septembrie 11 septembrie 12 septembrie 13 septembrie 14 septembrie 15 septembrie 16 septembrie 17 septembrie 18 septembrie 19 septembrie 20 septembrie 21 septembrie 22 septembrie 23 septembrie 24 septembrie 25 septembrie 26 septembrie 27 septembrie 28 septembrie 29 septembrie 30 septembrie Ieremia 47-49 Ieremia 50-52 Plngeri 1-5 Ezechiel 1-3 Ezechiel 4-7 Ezechiel 8-11 Ezechiel 12-14 Ezechiel 15-18 Ezechiel 19-21 Ezechiel 22-24 Ezechiel 25-27 Ezechiel 28-30 Ezechiel 31-33 Ezechiel 34-36 Ezechiel 37-39 Ezechiel 40-42 Ezechiel 43-45 Ezechiel 46-48 Daniel 1-3 Daniel 4-6 Daniel 7-9 Daniel 10-12 Osea 1-4 Osea 5-7 Osea 8-10 Osea 11-14 Ioel 1-3 Amos 1-3 Amos 4-6 Amos 7-9

OCTOMBRIE 1 octombrie 2 octombrie 3 octombrie 4 octombrie 5 octombrie 6 octombrie 7 octombrie 8 octombrie 9 octombrie 10 octombrie 11 octombrie 12 octombrie 13 octombrie 14 octombrie 15 octombrie 16 octombrie 17 octombrie 18 octombrie 19 octombrie 20 octombrie 21 octombrie 22 octombrie 23 octombrie 24 octombrie 25 octombrie 26 octombrie 27 octombrie 28 octombrie 29 octombrie 30 octombrie 31 octombrie Obadia - Iona Mica 1-4 Mica 5-7 Naum 1-3 Habacuc 1-3 Tefania 1-3 Hagai 1-2 Zaharia 1-2 Zaharia 3-6 Zaharia 7-10 Zaharia 11-14 Maleahi 1-4 Matei 1-4 Matei 5-7 Matei 8-11 Matei 12-15 Matei 16-19 Matei 20-22 Matei 23-25 Matei 26-28 Marcu 1-3 Marcu 4-6 Marcu 7-10 Marcu 11-13 Marcu 14-16 Luca 1-3 Luca 4-6 Luca 7-9 Luca 10-13 Luca 14-17 Luca 18-21

NOIEMBRIE 1 noiembrie 2 noiembrie 3 noiembrie 4 noiembrie 5 noiembrie 6 noiembrie 7 noiembrie 8 noiembrie 9 noiembrie 10 noiembrie 11 noiembrie 12 noiembrie 13 noiembrie 14 noiembrie 15 noiembrie 16 noiembrie 17 noiembrie 18 noiembrie 19 noiembrie 20 noiembrie 21 noiembrie 22 noiembrie 23 noiembrie 24 noiembrie 25 noiembrie 26 noiembrie 27 noiembrie 28 noiembrie 29 noiembrie 30 noiembrie Luca 22-24 Ioan 1-3 Ioan 4-6 Ioan 7-10 Ioan 11-13 Ioan 14-17 Ioan 18-21 Fapte 1-2 Fapte 3-5 Fapte 6-9 Fapte 10-12 Fapte 13-14 Fapte 15-16 Fapte 17-18 Fapte 19-21 Fapte 22-24 Fapte 25-26 Fapte 27-28 Romani 1-4 Romani 5-8 Romani 9-11 Romani 12-16 1 Corinteni 1-4 1 Corinteni 5-8 1 Corinteni 9-12 1 Corinteni 13-16 2 Corinteni 1-3 2 Corinteni 4-6 2 Corinteni 7-9 2 Corinteni 10-13

DECEMBRIE 1 decembrie 2 decembrie 3 decembrie 4 decembrie 5 decembrie 6 decembrie 7 decembrie 8 decembrie 9 decembrie 10 decembrie 11 decembrie 12 decembrie 13 decembrie 14 decembrie 15 decembrie 16 decembrie 17 decembrie 18 decembrie 19 decembrie 20 decembrie 21 decembrie 22 decembrie 23 decembrie 24 decembrie 25 decembrie 26 decembrie 27 decembrie 28 decembrie 29 decembrie 30 decembrie 31 decembrie Galateni 1-3 Galateni 4-6 Efeseni 1-3 Efeseni 4-6 Filipeni 1-4 Coloseni 1-4 1 Tesaloniceni 1-5 2 Tesaloniceni 1-3 1 Timotei 1-3 1 Timotei 4-6 2 Timotei 1-4 Tit 1-3 Filimon Evrei 1-4 Evrei 5-7 Evrei 8-10 Evrei 11-13 Iacov 1-2 Iacov 3-5 1 Petru 1-2 1 Petru 3-5 2 Petru 1-3 1 Ioan 1-2 1 Ioan 3-5 2 Ioan, 3 Ioan, Iuda Apocalipsa 1-3 Apocalipsa 4-8 Apocalipsa 9-12 Apocalipsa 13-15 Apocalipsa 16-18 Apocalipsa 19-22