Sunteți pe pagina 1din 1

;,,hTgJ

Judecdtoregti pe l$ngdCurteade Apel Bucuregti de CameraExecutorilor

Dosar executarenr. 84412012 PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA Emisa astazi26.11.2012 judecatoresc, Noi, Dorina Gont, executor avandin vederecerereacreditoarei VOLKSBANK ROMANIA S.A.,cu sediulin Bucuresti 020112,Sos.Pipera, nr.42, Sector si titlul executoriu 2, reprezentat Conventiade de credit nr. 03/B[IV/06.10.2008Contract de vanzare-cumparare garantie reala imobiliara autentificatasub cu , nr. 6357/06.10.2008 BNP ,,SocietateaCivila Mentor, prin care debitoarea S.C. IDEEA BIZZ S.R.L., cu la sediul in Bucuresti- 021782, Str. Baicului, nr. 8, bl. 4, sc. A, et. 10, W. 41, Sector 2, a fost obligata sa achite creditoareisuma de 2341057.55 EUR (la cursul BNR din ziua platii) , suma la care se adaugacheltuielile de executare sumade 201947.66 in Lei, s-a procedatla executarea silita imobiliara in vederearecuperariisumelormai susmentionate. lnbazaart.494 si 496 Cod proc.civ. modificatprin Legeanr.459 din06.12.2006,|a datade 1610612011 s-a intocmitprocesul-verbal situatieimobiliarapentruimobilul situat in Bucuresti,Str. Petricani, Nr. 52, Sector de 2, compubdin teren intravilan, in suprafata de282 mp (conf. actelor cadastrale)identificat cu nr. cadastral 212768 intabulat in Cartea funciara cunr,212768 a loc. Bucuresti,sectorul2. si Vazand ca debitoareanu a achitat debitul, la data de 1610612011 emis somatia imobiliara a carei s-a neachitand sumadatoratain termenullegal de 15 zile de comunicare indeplinit prin PostaRomana.Debitoarea s-a la primirea acesteia, somatiaimobiliara a fost inscrisain evidenteleOficiului de Cadastrusi PublicitateImobiliara Sectorul2, conf.inch.nr. 370903119.08.2011. imobilului Fata de neplatadebitului catre creditoares-a desemnat expert tehnic judiciar pentru evaluarea situat in Bucuresti, Str. Petricani, Nr. 52, Sector 2, proprietateadebitoarei,pe CRISTIAN MATU, care prin Raportul de evaluareincheiat la data de 3010812011, stabilit ca "Proprietateaesteamplasatain Bucuresti,str. a 2, ca Amplasamentul este Petricani, 52, sector Zona,este w. caracterizata una cu potentialde dfzvoltare rezidentiala. plan, terenul are o forma dreptunghiulara are un front de 11,50 ml lh str. Petricani.Terenul este imprejmuit. si (piete,magazine, Mijloacelede transportin comunsunt la distantamica. Distantafata de proprietaticomplementare institutii de invatamant)este mica-medie.Utilitatile aferenteexistente in'zona sunt apreciatede evaluator ca: pe cailor de acces/transport imobil: asfaltatecu I si 2 la energieelectrica,gaz, canalizare, str. Petricani.Calitatea benzipe sens.." ' Valoareade circulatie a imobilului sihratin Bucuresti,Str. Petricani,Nr. 52, Sector2, conform Raportului proprietatea E[IR). Lei de evaluare, debitoareiS.C. IDEEA BIZZ S.R.L., estede 220,500.00 (respectiv52,000.00 Ca unnare a faptului ca la termenulde licitatie din data'de26.112012 nu s-a plezentatniciun licitator, s-a anterior,pretul de pomire la licitatie fixat un nou termenpentru vanzarcala licitatie publica a imobilului prezerfiat Lei ct fiind scazut .25oA data de26.ll.2ol2,rezultandastfelsumade 165,375.00Lei(220,500.00 -25%). la ora 10.300 avea loc va Prin prezenta se aducd Ia cunostinta generala ca in data de 22,01:2013. vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Bupuresti, Str. Petricani, Nr. 52, Sector 2, care a fost -]i prezentat anterior, conform Raportului de evaluare. Pretul de la care incepelicitatia estede 165375.00Lei. Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont si Marian Panait din str. J. L. Calderon nr. 45, sector2,la datasi ora mentionatemai sus. Pana la termen, licitatorii pot depuneoferta de cumpararesi au obligatia de a consemnala CEC, la judecatoresc, 10%din pretul de pomire la licitatie. dispozitiaexecutorului l Prin prezentapublicatie de varuarc se aducela cunostintacelor care ar pretinde un drept de creanta,gaj, fi data orice actiune nemaiputand luata in ipotecasau altele, sa instiintezeexecutoruljudecatoresc, dupa aceasta considerare. ,.)

BTROUL EXECUTORTLOR ASOCTATI JUDECATORE$TT

Bucuresti 020033, Calderon Str. JeanLouis, ziarist, Nr.45,Sector2 Tel.lFax: 3147283, 02131323 64 O21 executor@executorgont.ro E-mail:birou@executorgont.ro, www.executorgoni.ro Mobil: 0728984 185

Dg,But tf,} _L99ISIS9II5SA$AS | q*||*lt* -99

EXECUTOR

AFISARE - INIqANARE JudecatoriaSector2 Primaria Sector 2 Afisare imobil Creditoare Debitoare j Birou executor udecatoresc.

S-ar putea să vă placă și