Sunteți pe pagina 1din 3

OBLIGATII MODULUL PSIHOPEDAGOGIC ANUL III PSIHOLOGIE ANUL UNIVERSITAR 2OI2.

2OI3
Practica pedagogicd se va desfbgura pe cele doul semestre ale anului universitar 2012-2013. Pentru cele dou6 semestre nota la practicd va fi pusd de profesorul clasei la care vd desftgurafi activitatea. Obligafiile de practicd pedagogicd sunt stabilite de profesorii claselor la care mergefi. Evaluarea fina16 pentru modulul psihopedagogic se va face pe baza materialelor din portofoliul descris mai jos. infrebdrile comisiei vor viza fundamentarea psihopedagogicd a materialelor confinute in acest portofoliu.

Portofoliaftnal:
Aplicafii pe manualul de Psihologie de clasa a -X - a:
1.

)
J.

4.
5.

6.

Ilustrarea, pe o leclie, a modului de elaborare a obiectivelor operalionale pentru domeniul cognitiv, inbazamodelul lui B.S. Bloom Ilustrarea, pe o lecfie, a modului de elaborare a obiectivelor operalionale pentru domeniul afectiv, in baza modelul lui Krathwohl Proiectul unei unitdfi de ?nvdfare Un proiect de leclie de predare-invifare Metode didactice interactive utilizate in predarea psihologiei: descrierea a 3 metode (la alegere) gi ilustrarea utilizdrii lor Un test docimologic (cu ilustrarea tipurilor diferite de itemi)

Modulul psihopedagogic presupune note la urmdtoarele discipline:

o . o o o o o o

Psihologia educafiei (sem. 2), Pedagogie I (sem. 2), Pedagogie II (sem.3), IAC (sem.4), Didactica psihologiei (sem. 5), Practica pedagogicd (sem.5, sem. 6), Managementul clasei de elevi (sem.6). Examen de absolvire (sem. 6)-portofoliu final

Coordonator activitili modulul psihopedagogic, Conf.dr. Dorina Sdlivdstru

I
I

I !

Universitatea,,Alexandru loan Cuza" din lagi facultatea de Psihologie 9i $tiinte ale Educatiei Departamentul Psihologie Domeniul de studii. Psihologie
FISA DISCIPLINEI
DENUMIREA DIScIPLINEI

DIDACTICA PSIHOLOGIEI
L

coD: 31 060 080

010sL113315
F

CICLUL DE STUDII (L-licen!5/Mmaster/D-doctorat) $l ANUL DE STUDIU

(.2,3,4\

AN III

Semestrul
NUMAR
DE

STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-oplionald/F-facultativd)


TIPUL DE EVALUARE

NUMARUL oRELOR PE

snprAuANA

ToTAL oRE
SEMESTRU

Tornl one
ACTIVITATE INDIVIDUALA*

LIMBA DE PREDARE

CREDITE

(P-pe parcurs, C-colocviu, Eexamen, M-mixt)


M

c
2

s
2

Pr.

56

94

RomAni
DEPARTAMENTUL

TrumRut
AcTIVITATILOR
DE CURS

GRADUL DIDACTIC $I $TIINTIFIC, PRENUMELE, NUMELE

coNF.DR, DonrHesAdvAsrnu

Psihologie

TITULARUL

GnRoul- DIDACTIC $I $TIINTIFIC, PRENUMELE, on. Grxovevn Fancn$

NUMELE

DEPARTAMENTUL

ncrrvrrAltloR
oE seurrunR/r-.p.

Profesor asociat

DIgcIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR

lntroducere in pedagogie; Teoria curriculum-ului; Psihologia educaliei; Teoria gi metodologia inslruirii; Teoria i metodolooia evaludrii
gi teoriile din psihologie 9i gtiinlele

OgtEcTlVE*

. . . . . . . .

Si utilizeze in mod adecvat conceptele Si stdp6neasci elementele de noutate Si

educaliei

ale demersului metodic desfigurat in predarea psihologiei

Si construiasci secvenle didactice cuprinz6nd diferite modalitdli de introducere a mnceptelor pihologice


exerseze elaborarea diferitelor tipuri de flnalitili educa$onale:obieclive operalionale, competenle speoflce gi derivate

si
Si

proredeze o

ieCsie sau o

secventi ce leQe

exenseze conducerea diferitelorsecvenle ale lectiei

56 exerseze deprinderile de elaborare a diferitelor documente cuniculare Si participe la evaluarea materialelor metodice realizate in echipi
CoupereruTE spEcrFrcE AcUMULATE

COMPETENTE

. . o . o r o 1, 2. 3, 4. 5, 6, 7. 8. 9.

PROFESIONALE*

elaborarea diferitelor materiale metodice: proiectare calendaristici anualS 9i semestrial5, proiect de leclie, teste docimologice proiectarea de situalii de instruire fundamentate pe conceptele studiate sustinerea unor lectii de probd in fala colegilor analiza lectiilor sustinute de colegi pe baza unei fige de evaluare Cooperarea eficientd in echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfigurdrii proiectelor gi programelor din domeniul form6rii psihopedagogice a profesorilor; Dezvoltarea abilitililor de comunicare educationald Utilizarea metodelor 9i tehnicilor eficiente de invilare pe tot parcursul vietii, in vederea formirii 9i dezvoltirii orofesionale continue

CQMPETENTE

TRANSVERSALE

CONTINUTUL
CURSULUI

Curs introductiv (prezentare generald a domeniului, tematici, criterii de evaluare etc.)


Limbajul psihologic Ai dificultSlile receptdrii lui. Strategii deductive si inductive de introducere a conceptelor psihologice Problematica obiectivelor educalionale: definitii 9i tipologii Competente generale gi specifice urmdrite prin predarea psihologiei. Operationalizarea obiectivelor educalionale: concept, modele de operalionalizare Proiectarea activitilii didactice: etape, documente de proiectare cuniculari Proiectarea lectiei Metode didactice utilizate in predarea psihologiei Mijloace de invdtdmdnt utilizate in predarea psihologiei Evaluarea performanlelor gcolare: stralegii de evaluare, clasificarea metodelor de evaluare Metode alternative de evaluare a performantelor gcolare docimologic

10. 11. 12, 13. Tipuri de itemi ai testului 14. Recaoitularesinteticd

BIBLIoGRAFIE

(SELEcTNA)

Silivdstru, D, (2006). Adactica psihologiei Polirom, lagi Albulescu, 1., Albulescu, M., (2000), Predarea gi invitlarea disciplinelor socio-umane, Polirom, lagi Cucos. C.. Q002\ Pedaqoaie, Polirom, lasi

St,1cr, A., (coord.), (2Q01). Evaluarea curentd gi examenele, Editura ProGnosis, Bucuregti, 2001
Cerghit, L et al. (2002) Prelegeri pedagogice, Polirom, lagi Marcus, S. (1999). Competenla didacticit, Editura All, Bucureqti Voiculescu, E, (2001). Factorii subiectivi ai evaludrii gco/are, Edttura Aramis, Bucureqti Seminar introductiv (prezentare generali, tematicS, criterii de evaluare, bibliografie etc,); Analiza manualului de Psihologie 9i a programei. Sens comun gi sens gtiinlrfic in limbajul psihologic,strategii de introducere a conceptelor psihologice.Aplicatii. Competente generale si specifice urmirite prin predarea psihologiei. Operalionalizarea obiectivelor educationale. Aplicalii: obiective pentru domeniul cognitiv Operalionalizarea obiectivelor educationale. Aplica{ii: obiective pentru domeniul afectiv
coNTTNUTUL LUCRARILOR DE
SEMINAR/LABORATOR

Tl 2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9.

10. 11. Metode de evaluare a rezultatelor gcolare Aplicalii 12. Alcituirea itemilor testului docimologic. Aplicatii 13. Prezentarea 9i analiza materialelor metodice realizate 14. Prezentarea 9i analiza materialelor metodice realizate
lagi
1.,

Analiza documentelor de proiectare cuniculari. Proiectarea unei unitdli de invitare. Proiectarea semestriali. Proiectarea lectiei la disciplina psihologie, Aplicatii. Metode didactice interactive. Aplicalii. Mijloace de invildmdnt utilizate in predarea psihologiei

A1

BIBLIOGRAFIE

Silivdstru, D, (2006), Adactica psihologiei Polirom,


Albulescu,

(selecrtvA)

Aibulescu, M., (2000), Predarea gi invdlarea disciplinelor socio-umane, Polirom, lagi

Cucog, C., (2002). Pedagogle, Polirom, laqi Cerghit, l. et al. (2002) Prelegeripedagogrce, Polirom, lagi Marcus, S. (1999). Compelenla didacticit, Editura All, Bucuregti
REPERE

Voiculescu, E. (2001). Factorii subiectivi aievaludrii$co/are, Editqql\rqrnq'q4qggll Prelegerea, Conversalia euristici, Problematizarea, Studiul de caz

METODOLOGICE***

Evnunne

.mglo{qle forme ponderea formelor de evaluare in formula notei finale standardele minime de performanfd****

Test rlpcirrruk:gic,luuul iri echipl gi prezerltafea oralt a unei tente, conversalia exarniitatoare Evaluare pe parcurs (activitate la seminar) Evaluare finala prin examen scris (in sesiune) Nota finali: 70% examen final din toata materia, 30% nota la seminar Evaluarea la seminar se va face dupd cum urmeazd: - 2 pct. prezentarea unui material metodic; - 1 pct. pentru participarea activd in cadrul seminariilor

Gradul de stdpinire a informaliilor, Capacitatea de a elabora materiale metodice Capacitatea de a proiecta situalii de instruire Realizarea exerciliilor aplicative oropuse in cadrul cursului $i seminarului

obiectivele sunt formulate in functie de grila competenlelor profesionale pentru programul de studii

descriptor * la nivel dedidactice, materiale, resurse strategia

*** raportate Data

la competenlele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila

lUlM dupl

caz

completdrii
Data avizbrii in

Semndtura titularului de

curs

Semndtura titularului de seminar/|.p.

17.09.2012

departament

Semmnetura directorului de departament