Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISM

in scopul: obtinerii autorizatiei de construire;

Ca urmare a cererii adresate de BUZATU OVIDIU, cu domiciliul in judetul Constanta, municipiul Constanta, str. MURELOR, nr. 2, bl. Rl, sc. B, ap. 12, inregistrata la nr. 55263 din 20/04/2012, pentru imobilul - teren ji/sau constructii -, situat in judetul Constanta, municipiul Constanta, cod postal - , str. BREAZA (STRADA), nr. 27A sau identificat prin plan situatie, In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism, faza P.U.D., aprobata prin Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 265 / 09.05.2008 , In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA: I . REGIMUL JURIDIC:

- Terenul este situat in intravilanul municipiiilui Constanta - Imobilul este proprietatea BUZATU OVIDIU dobandit prin CONTRACT VANZARE CUMPARARE NR. 2905/2010 2. REGIMUL ECONOMIC: - Folosirea actuala a terenului este: TEREN LIBER - Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: LOCUIRE SI LOCU1RE CU SPATII COMERCIALE/BIROURI LA PARTER - Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care institute un regim special asupra imobilului: - zone protejate: NU - interdictii temporare (definitive) de construire: NU - terenul face parte din zona de impozitare B 3. REGIMUL TEHN1C: - Procentul de ocupare a terenului (POT) existent 2,78% propus 17,86% aprobat 45% - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) existent 0,028 propus 0,3 aprobat 2,25 - Suprafata terenului: 550MP - Echiparea cu utilitati: zona dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale). - Circulatia autovehiculelor se face pe strada BREAZA (DE701/125) iar cea pietonala pe trotuarele aferente. - Accesele se vor realiza din strada BREAZA si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietatii, calculate conform HCR nr. 525/27.06.1996, H.C.L.M. 43 din 25.01.2008 privind aprobarea studiului de circulatie in Mun. Constanta, s Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane, Indicativ P 132-93 desenate pe planul de situatie: locuinte: 1 loc de parcare/unitate locativa cu S utila<100 mp. 2 locuri de parcare/unitate locativa cu S utila intre 100-150 mp, 3 locuri de parcare/unitate locativa cu S utila intre 150-200 mp; birouri : 1 loc de parcare/30 mp S utila; spatii comerciale: 1 loc de parcare/35 mp S utila. - Aliniament teren fata de strazile adiacente terenului: RETRAGERE 6,5M DIN AXUL STRAZII BREAZA - Alinierea constructiilor fata de strazile adiacente terenului: RETRAGERE MINIM 3,5M DE LA NOUL ALINIAMENT AL TERENULUI, CU EXCEPTIA GARAJELOR CARE SE POT AMPLASA PE NOUL ALINIAMENT AL TERENULUI DUPA RETRAGERE - Distantele constructiilor fata de proprietatile vecine: conform Cod Civil - Regimul de inaltime maxim aprobat este de P+2-4E; conform HGR nr. 525/27.06.1996, sunt interzise volumetriile simple, paralelipipedice, care depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si ale arhitecturii, iar calcanele vizibile din circulatiile publice vor fi tratate coloristic pentru diminuarea impactului vizual negativ). - Sistemul constructiv si principalele materiale de constructie permise: Invelitori-sint interzise tabla stralucitoare si placile azbociment. Imprejmuire - H=1.8-2.2m, spre strada = soclu 60cm + parte transparenta, spre vecini = alcatuiri ce nu permit vederea. IMPREJMUIREA SE VA EDIFICA PE NOUL ALINIAMENT AL TERENULUI DUPA RETRAGERE

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru: CONSTRUIRE IMOBIL P+1E LOCUINTA UNIFAMILIALA CONSTRUIRE IMOBIL PARTER GARAJ AUTO

CertificatuI de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

4. OBLIGATI1 ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: in scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire/de desfiinfare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA - strada Unirii nr. 23 In aplicarea Directive! Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prm Directiva Consiliului 97/11/CE si prm Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directive! 85/337/CEE ?i a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea tentoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, Incadrarca/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului. In apllcarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certiflcatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administrate! publice competente. in vederea satisi'acerii cermtelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste mccamsmul asigurarii consultarn publice, centralizani optiunilor publicului si al tbrmularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultateie consultant publice. In aceste condilii. Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiate a investitiei si stabilini necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiate a investitiei se va emite actui administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului. In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notit'ica acest fapt autoritatii administrate! publice competente cu privire la menjinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de construclii. In situatia in care, dupa emiterea certiflcatului de urbanism on pe parcursul derularii proceduni de evaluare a efectelor investt(iei asupra mediului, solicitantul renunla la intenpa de realizare a investitiei, acesta are obligajia de a notifica acest fapt autoritatii administrate! publice competente,

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotita de urmatoarele documente: a) certificatul de urbanism; b) dovada titlului asupra imobilului, teren $i/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata); c) documentatia tehnica - D.T., dupa caz: D.T.A.C. d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: d.l) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: *alimentare cu apa gaze naturale canalizare telefonizare *aliinentare cu energie electrica Alte avize/acorduri: Aviz SC Confort Urban SRL - iluminat public; Viza Cadastru PMC; Adresa iniobil; d.2) avize si acorduri privind: d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: d.4) studii de specialitate: Deviz estimativ; e) actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului; f) dovada privind achitarea taxelor legale. Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR, "" / /

SECRETAR,
-,., ' S;,V.j . > . ; H! .'/V! KLBCTRO." K IONFORM ! KG!; -f^/MK;! SI VI.C,. !25'WMO!

Radu Stefan Mazare


1

L>?

ARHITECT EF, Luiza Elena Popa

Achitat taxa de: 10,00 lei, conform chitantei nr. 99028 din 20.04.2012 Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de Intocmit, Boldea Elena