P. 1
Programa Definitivat Si Gradul Didactic II Religie Ortodoxa

Programa Definitivat Si Gradul Didactic II Religie Ortodoxa

|Views: 231|Likes:
Published by Cornel Mocliuc
programa def si grad didactic II in preotie- religie ortodoxa
programa def si grad didactic II in preotie- religie ortodoxa

More info:

Published by: Cornel Mocliuc on Feb 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2013

pdf

text

original

M INISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, sector I, Bucureşti Tel 4056221 /fax: 313.55.

47

PROGRAMA
Pentru

Definitivare în învăŃământ şi Gradul didactic II
RELIGIE ORTODOXĂ
2007 NOTĂ DE PREZENTARE Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la examenele de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II1. Programa constituie un răspuns la noul context al formării pentru profesia didactică, dar şi la schimbările recente din curriculum-ul şcolar. Plecând de la specificul disciplinei Religie, precum şi de la influenŃa acesteia asupra dezvoltării personalităŃii elevului, structura şi conŃinutul noii Programe sunt elaborate în concordanŃă cu noua abordare curriculară a proiectării şi a realizării activităŃilor didactice, specifice disciplinei. Pregătirea profesorilor pentru susŃinerea examenelor de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II îşi propune să ofere profesorilor de religie ocazii pentru: • a-şi actualiza cunoştinŃele din domeniul religiei şi al didacticii religiei • a reflecta asupra rolului Religiei şi al obiectelor de studiu din aria curriculară Om şi societate la nivelul sistemului educaŃional, sugerând moduri în care pot fi aduse în curriculum probleme cu care se confruntă atât societatea contemporană cât şi Biserica • a reflecta critic asupra finalităŃilor religiei ca disciplină de studiu • a demonstra competenŃe în câteva domenii ale profesiei: proiectarea şi realizarea unităŃilor şi a secvenŃelor didactice, motivarea elevilor şi realizarea unui management eficient al clasei, selectarea şi folosirea adecvată a resurselor didactice, contextualizarea strategiilor de evaluare moderne la specificul disciplinei religie, progresul, performanŃa etc. • a demonstra competenŃe în domeniul ultimelor cercetări teologice, precum şi utilizarea adecvată a conceptelor, a metodologiei specifice şi selectarea critică a informaŃiilor de factură teologică. CompetenŃe vizate • cunoaşterea de către profesor a adevărurilor fundamentale de credinŃă, şi a elementelor de didactica religiei; • cunoaşterea şi utilizarea competentă a principalelor documente şcolare reglatoare: planuricadru, programe şcolare, programe pentru examene naŃionale; • capacitatea de a adecva conŃinuturile şi demersurile didactice la particularităŃile de vârstă ale elevilor; • capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conŃinuturi, precum şi capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient;
Prezenta programă a fost elaborată de către un colectiv de cadre didactice din învâŃâmântul universitar şi preuniversitar, fiind analizată, într-o consfătuire specială, la Sectorul ÎnvăŃământ al Patriarhiei Ortodoxe Române. Colectivul de elaborare al acestei programe a fot coordonat de către Conf. univ. dr. Vasile Timiş, Inspector General - MECT 1
1

în funcŃie de obiectivele sau competenŃele vizate. CompetenŃe în domeniul de specialitate 1. a bisericilor (mănăstirilor). • formularea concluziilor. precum şi strategiile didactice moderne aplicabile în cadrul desfăşurării educaŃiei religioase. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare .Biserică. în scopul reglării competenŃelor.3. 1. Utilizarea metodologiei cercetării ştiinŃifice şi pedagogice • definirea şi comentarea conceptelor şi a categoriilor utilizate în cadrul cercetărilor pedagogice şi teologice. • utilizarea metodei comparative în analiza unor situaŃii şi fenomene religioase. Integrarea valorilor specifice Ortodoxiei în contextul valorilor cultural . 1. Liturgică. • alcătuirea unei bibliografii tematice. 3. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. comprehensive şi de aplicare a achiziŃiilor. necesare realizării activităŃilor didactice specifice disciplinei religie. empatice şi de cooperare.2. 2.evaluare.educative europene. Istorie Bisericească Universală. Valorificarea potenŃialului educativ al conŃinuturilor informaŃionale. Domenii de competenŃă • 1.3. • Adaptarea activităŃilor didactice la nevoile şi interesele elevilor. Formarea capacităŃilor reflexive de autocunoaştere si autoevaluare. Teologie Biblică. pe formarea complexă a personalităŃii şi caracterului acestuia. Morală şi Spiritualitate Creştină. 2.1. Analizarea programelor şcolare de religie în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. conform principiilor şi metodelor interacŃiunii educaŃionale şi ale unor elemente de retorică didactică.Comunitate locală . realizarea şi evaluarea activităŃilor didactice. Valori şi atitudini • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii disciplinei. Redactarea lucrărilor ştiinŃifice • identificarea problemelor-cheie în analiza unui fenomen religios. • identificarea monumentelor religioase. • elaborarea de teste iniŃiale. • realizarea unor conexiuni inter şi transdisciplinare.probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea. a stilului didactic precum şi a abordării strategiilor didactice moderne. • formularea interogaŃiilor în raport cu sursele şi cu obiectivele cercetării. • însuşirea abilităŃilor de comunicare. a muzeelor şi arhivelor semnificative pentru regiunea unde îşi desfăşoară activitatea. • folosirea şi contextualizarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. precum şi din domeniul Didacticii Religiei. Misiune Creştină şi Catehetică. În realizarea Programei s-a avut în vedere necesitatea ca profesorii de religie să aprofundeze conŃinuturile tematice ale Programei şcolare în vigoare. • analiza critică a surselor de documentare. • raportarea critică la literatura de specialitate referitoare la subiectul studiat. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev. • evaluarea capacităŃilor cognitive.învăŃare . formative şi sumative. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice religiei.CompetenŃe didactice generale 2. 2.1. Programa a fost structurată astfel încât să abordeze conŃinuturi din următoarele domenii teologice: Dogmatică. Promovarea unui parteneriat educaŃional Şcoală . • • • • 2 .Documentare în domeniul religiei şi al ştiinŃelor conexe • identificarea surselor teologice specifice temei predate.2. • selecŃia faptelor relevante şi includerea lor într-o analiză coerentă.

Teologie Biblică 3. Morală şi Spiritualitate Creştină 4. BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 3 . Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6. Istorie Bisericească Universală 5. Liturgică 7. Dogmatică 2.CURSURI.EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNT RELIGIE ORTODOXĂ TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. DIDACTICA RELIGIEI II. SEMINARII ŞI APLICAłII I. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Misiune Creştină şi Catehetică III.

Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecŃiei de religie. 3-4. ValenŃe eclesiale. Definirea şi rolul evaluării 2. OPRIŞ Dorin. Principiile. Metode de comunicare scrisă (compunerea. Forme de activitate extraşcolare specifice educaŃiei moral-religioase a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza. Catehetica şi Didactica Religiei. obiectivele şi funcŃiile evaluării 3. cercurile pe disciplină. IV. harta. Metode de învăŃământ: 1. Etapele proiectării. Repere teoretice şi metodice. 2. GORDON. ŞEBU. Iaşi. BIBLIOGRAFIE 1. Locul şi rolul disciplinei religie la nivelul învăŃământului preuniversitar 3. Baza legislativă a predării religiei în şcoală 4. nr. descrierea. referatul. CUCOŞ. Ortodoxia. expoziŃiile. Cluj-Napoca. Manualele şcolare. mijloacele audiovizuale.factor de optimizare a educaŃiei religioase 1. Presa Universitară Clujeană.I. Profesorul de religie – model şi formator de caractere în şcoala contemporană. LecŃia de religie. Evaluarea . Forme de organizare a educaŃiei religioase 1. BOLOCAN. Alba Iulia. 2000 4. 2005 2. Polirom. icoana. Religia în şcoală. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea. calculatorul etc. Sebastian. Principiile didactice generale. Performantica. Vasile. OPRIŞ Monica. 2000 5. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic. Carmen-Maria. eseul) V. Mijloace de învăŃământ: textul biblic. vizitele şi pelerinajele. DIDACTICA RELIGIEI I Religia ca disciplină de învăŃământ 1. II. Constantin. Tipuri de lecŃie 2. EducaŃia religioasă şi finalităŃile acesteia 2. Vasile. ÎnvăŃământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaŃiei religioase. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice religiei VII. portretul. 1999 3. EducaŃia religioasă. Obiectivele operaŃionale şi contextualizarea lor 3. participarea la slujbele religioase. explicaŃia) şi interogative (conversaŃia). Reîntregirea. TIMIŞ. Iaşi. Programa şcolară: structură şi importanŃă 5. InterferenŃe şi deosebiri. educaŃionale şi sociale. serbarea religioasă. 2004 4 . Strategii şi procedee de realizare a evaluării la disciplina religie 4. literatura religioasă. Metodica predării religiei. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic III. VI.

Dumnezeu Mântuitorul 1. Sibiu. Se pot consulta la adresa http://www. Vol. Persoanele Sfintei Treimi: însuşiri specifice şi distincŃii IV. chip şi asemănare a lui Dumnezeu III. DOGMATICĂ I. Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie . Programele şcolare în vigoare. ERDEI. MAICA MAGDALENA. 2003 3. Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă. RevelaŃia dumnezeiască 1. IniŃierea religioasă a copilului. Editura Anastasia.căi de transmitere a RevelaŃiei (* fără deosebiri interconfesionale). 1996 6. 2002-2004 II. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. judecată şi viaŃa după moarte * Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică. Dumnezeu SfinŃitorul 1. I-III.ro 7. 1996 2. Dumnezeu Creatorul 1. RevelaŃia naturală şi supranaturală. BANCILĂ. traducere şi adaptare de Arhim. Nr. Sfânta Biserică: întemeiere şi însuşiri VII. Sibiu. Cluj Napoca. 2. Deisis. Omul. Preocupări privind predarea Religiei în şcoală. Sfaturi pentru o educaŃie ortodoxă a copiilor de azi. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 2. Ghid de proiectare didactică. Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos 2. Dumnezeu Proniatorul: definirea şi aspectele providenŃei divine V. 2000 5. Întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos VI. Renaşterea. Dumnezeu Judecătorul 1. Sfântul Mina. Bartolomeu Anania.edu. 5 . Vasile. Cluj-Napoca. editura Arhidiecezană.factor de reglare şi optimizare a educaŃiei religioase. în Revista Teologică. TIMIŞ Vasile.2-3/1998 4. Evaluarea . Crearea lumii văzute 3. Dogma Sfintei Treimi 1. clasele I – XII. Crearea lumii nevăzute 2. Ed. Miron. Iaşi. ÎnvăŃătura creştină despre moarte.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Religie creştin – ortodoxă. II.

EIBMBOR. dr. Ioan CHIRILĂ. 3. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. 1983 6.G. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. PRELIPCEAN.S. Dogmatica experienŃei ecleziale. EIBMBOR. N.. Vasile. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. NEAGA. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor – prezentare generală (autori şi destinatari) 2. Ortodoxia.S. I-II. Daniel. Dumitru. ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. Sibiu. Cluj Napoca. Iisus Hristos sau Logosul înomenit. Renaşterea. ediŃia a III-a. NICOLAESCU. 2003 4. 1997 5. Noul Testament 1. I . Arheologia biblică. MIHOC. MUNTEANU. Bucureşti. Bucureşti. Emilian. pilda fiului risipitor. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. DANIEL. CHIłESCU. G. BRIA. Tratat de Teologie dogmatică şi ecumenică.. Iasi. cu aprobarea Sfântului Sinod. 2000 3. România creştină. vol. Studiul Noului Testament. I. Editura România creştină. Dumitru. 1990 2. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. MIHOC. *** CredinŃa Ortodoxă. Vladimir. MIHOC. Trinitas.. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Pentateuhul . Bucureşti. Ioan ICĂ. BARNA. TEOLOGIE BIBLICĂ A. MARCU. univ. IRINEU SLĂTINEANUL. trad.. vol. 1978 şi ediŃiile ulterioare 4. Bucureşti. Introducere în Studiul Noului Testament. tipărită cu binecuvântarea Î. Bucureşti. Paul. EIBMBOR. N. EVDOCHIMOV. I. L.BIBLIOGRAFIE 1. EIBMBOR. versiune diortosită după Septuaginta.. 2007 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1.. 1996 5. îngrijită de Pr. FELMY. Renaşterea. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeŃiile mesianice 3.. Dr. M. sprijinit pe numeroase alte osteneli. Ş. Primele comunităŃi creştine după Faptele Apostolilor. Bucureşti 1990 2. Bucureşti. CORNIłESCU. TODORAN. Teofania. 2001 6 .P. Gh.. Ioan. pilda talanŃilor.conf. Bucureşti 2001 3.. PETREUłĂ. dr. CHIALDA. 1999 2. Studiul Vechiului Testament. de prof. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.III. cu aprobarea Sfântului Sinod. Bucureşti. Teologia Dogmatică Ortodoxă. STĂNILOAE. Sibiu. VLAD. 1999 2. 2005 3. Vechiul Testament 1. N. pilda samarineanului milostiv BIBLIOGRAFIE 1. Cluj Napoca. EIBMBOR .. ABRUDAN. Karl Christian. Date geografice privind łara Sfăntă B. pilda vameşului şi fariseului.structură şi prezentare generală 2. Deisis. EIBMBOR. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. P. Dr. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului. Ioan.

S.II.. nr. 1997 2. Trinitas. Trinitas. Iaşi. 2000 3. Decalogul: structură şi interpretare II. PREDA CONSTANTIN. despre rugăciune. Alba Iulia. Atitudinea Bisericii faŃă de avort. taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei. Legea morală a Vechiului Testament 1. RESCEANU. Anastasia. GalaŃi. Alba Iulia..o analiză a Faptelor Apostolilor. CredinŃa şi viaŃa Bisericii primare . Petre. Vasile Mihoc şi Dr. Sibiu. vol. nădejdea. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. VirtuŃile teologice . Trinitas. Alba Iulia. Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. despre judecata semenilor III. Morala creştină. Comori ale Ortodoxiei. RĂDUCĂ. dragostea IV. PoziŃionări şi perspective existenŃiale şi bioetice. Ştefan Matei. Patmos. dr. Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile. Căsătoria. Parabolele lui Iisus. Iaşi. MIHOC. în vol. BARTOLOMEU I. raportul între Legea Veche şi Noua Lege. Omul şi semenul. Aşteptând mântuirea. 2001 4. Ştefan. faŃă de semeni şi creaŃie BIBLIOGRAFIE 1. droguri etc. Bucureşti. MLADIN N. O. I . despre post. Calinic Dumitriu. MELNICIUC-PUICĂ.credinŃa. 2001 5. Vasile. prof. Teologie morală ortodoxă. 2007 2. Reîntregirea. BRECK. MORALĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ I. trad. Responsabilitatea creştinului faŃă de el însuşi. Ilie.F. VocaŃia universală a Ortodoxiei. Iaşi. MOLDOVAN. în ST. MANTZARIDIS. John. 2003 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Predici exegetice la duminicile de peste an. 1999 3. 3-4/ 1992 3. 2006 7 . din limba engleză de P. Teofania. Georgios. Editura Episcopiei Dunării de Jos. DANIEL. 1996 4. IEREMIAS Ioachim. Pr. Dr. Editura Bizantină. Omul şi Dumnezeu. Familia creştină şi provocările societăŃii contemporane V. abandonul de copii. 2001 3. despre milostenie. Biserica şi problemele lumii de azi. divorŃ. P. Ilie. 2002 2. EIBMBOR. Iubirea – Taina căsătoriei. Legea morală a Noului Testament 1. BUCEVSCHI. Darul sacru al vieŃii. SEMEN. colectiv PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti. Vasile.

ed. Bucureşti. EIBMBOR. Biserica Ortodoxă Română azi. Limes. Mitropolitul Andrei Şaguna IV. 1993 2. Calvin. 2001-2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Bucuresti. EIBMBOR. Mari reformatori luterani şi Biserica Ortodoxă. I. Daniel. ConsideraŃii eclesiologice. M.ContribuŃia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităŃii naŃionale: SfinŃii mitropoliŃi: Varlaam şi Antim Ivireanul. ÎnvăŃământul teologic / Religia în şcoală / Presa bisericească 2. ŞESAN. Iaşi. 1987. Istoria bisericească universală. Nicolae. LEB. EIBMBOR. Ortodoxia azi. Colectiv de autori.Reformatorii: Martin Luther si J. 2003 3. Schisma de la 1054 1. Cluj Napoca.III. Adrian. Gnosis. “950 de ani de la Marea Schismă: interpretări şi documente“. III. 2.Urmările reformei V. în Revista Teologică.Desfăşurarea evenimentelor. Contextul politic al întemeierii mitropoliilor 2.. 3. Petru I.. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului II. 2003 5. Bucureşti. T. Sophia. nr. Activitatea social – filantropică 8 . RĂMUREANU. Sibiu.4. GABOR. istorice şi ecumenice. Ierarhi şi preoŃi în închisorile comuniste 2. în Teologia. vol. Istoria Creştinismului. I-IV. 2. Activitatea MitropoliŃilor Iachint de Vicina şi Iosif Muşat III. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ I.. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. RelaŃiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice BIBLIOGRAFIE 1. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE I. Începuturile vieŃii creştine pe teritoriul Ńării noastre: dovezi arheologice. Bucureşti. Bucureşti. MORARU. Ecumenismul. Ioan Vasile. BENGA.Cauzele politice şi religioase. Biserica în acŃiune. DAVID.II. Biserica Ortodoxă Română între anii 1945 – 1989 1. 2006 6. Sophia. Ioan jr.I. Schisma din anul 1054.. Factor de stabilitate în lumea de astăzi. 3 – 4. Dialog teologic şi ecumenic. Activitatea culturală V. vol. CHIFĂR. nr. vol. 2. Întemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica SfinŃilor Apostoli II. Întemeierea mitropoliilor din łara Românească şi Moldova 1. 2001 7. Trinitas. martiri. Primele doua Sinoade ecumenice III. lingvistice. 1998 5. 3. Bucureşti. 2004 2.ConsecinŃele IV. Revista FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Arad.Cauzele reformei. BODOGAE. Reforma protestantă 1. 1. 3/2004 4. ICĂ. tom. Alexandru. vol. Biserica şi Statul în primele patru secole.

NECULA. Creştinismul timpuriu pe teritoriul României. Î. în vol. Stefanos. 2006 5. Feleacului şi Clujului. 2003 2. vol. 2000 7. 2005 2. tom. Iaşi. Anastasia. 2006 3. Trinitas . vol. 1996 4. Sfânta Liturghie : prezentare istorică şi rânduială II. ANAGNOSTOPOULOS.II-III. GalaŃi. EIBMBOR. Liturgica specială. http://www. Bucureşti 1991. Explicarea Dumnezeieştii Liturghii. Ierurgiile în viaŃa credincioşilor 3. http:// www. Bucureşti. Tainele de iniŃiere creştină. Bucureşti. vol.ro 6.Biserică. nr. 2003 9 . Cristoph Klein. LITURGICĂ I. a ÎPS Ioan Robu şi a ES dr. prof. 1. Sfântul Apostol Andrei. EIBMBOR. Sibiu. vol.ftob. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. 2007 3. Trinitas. PĂCURARIU. Biserică. volum editat de Ministerul Culturii şi Cultelor. NaŃiune. EIBMBOR. 1996. *** Biserica în misiune. Trinitas. *** ÎnvăŃământul religios şi teologic în România. Bizantină. volum tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod. Al. Alexandru. I-III.2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Priveghind şi lucrând pentru mântuire. Iaşi. *** Mărturisitori după gratii. Cultură. în ST. Ed. POPESCU Emilian. Technomedia. Mircea. Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945 – 1964) – O imagine a relaŃiilor Stat .patriarhia. 2002 3. GABOR. Ierurgii legate de viaŃă 4. 1. 1-3/1994 6. Dr. Idem.Editura Episcopiei Dunării de Jos. Bucureşti. LAURENłIU STREZA. 2. Adrian. Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc. Euharistia – Taina ÎmpărăŃiei. 1980 2. 2004-2006 2. dr.P. în perioada regimului comunist.S. vol. EIBMBOR.1994. EIBMBOR. Bucureşti. vol.I. *** Martiri pentru Hristos.1997 şi ediŃia revizuită. Ierurgii legate de moarte BIBLIOGRAFIE 1. Originile.BIBLIOGRAFIE 1. BRANIŞTE. EIBMBOR. 2001. pr. Nicolae. Bucureşti. Ene. SCHMEMANN. Editura Arhiepiscopiei Vadului. MORARU. TradiŃie şi înnoire în slujirea liturgică. Cluj-Napoca. Iaşi. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist. Pr. BizanŃul sau Roma?. III. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Slujitori ai Bisericii în temniŃele comuniste. din România.ro/ BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Sfintele Taine : instituirea şi importanŃa lor în viaŃa creştină III. I-II..

introducere şi note de Pr. Constantin. Fecioru. 2004 5. Buna Vestire.7. Religia în şcoală. EIBMBOR. 2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Renaşterea. Christiana. GalaŃi. Valer. Rolul profesorului de religie în păstrarea. ImplicaŃiile educaŃiei religioase asupra modelării caracterului şi personalităŃii tinerilor BIBLIOGRAFIE 1. 2003 6. Elemente de psihologie pastorală ortodoxă. BEL. ValenŃele educative ale cultului divin V. I. TIMIŞ. CHIRILĂ. GalaŃi. CredinŃa pe care o mărturisim. 2005 2. în colecŃia PărinŃi şi Scriitori Bisericeşti. EIBMBOR. dr. JURCA. vol. MISIUNE CREŞTINĂ ŞI CATEHETICĂ I. DANIEL. Catehetica.P. 5. EducaŃia religioasă. ClujNapoca. Valorile creştine în educaŃia morală a adolescentului. pastoraŃie. (coord. Mântuitorul Iisus Hristos – Catehet şi Pedagog Desăvârşit II. Tehnopres. ExperienŃa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. Cluj Napoca. CĂLUGĂR. CUCOŞ. 1999 7. Repere teoretice şi metodice. prof. Dumitru. Bucureşti. InvăŃături pentru copii şi tineri. ImplicaŃiile pastoral-misionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh VI. D. EducaŃia religioasă. Polirom. Editura Episcopiei Dunării de Jos. 2003 4. Î. Iaşi. Bucureşti.morale III. parohie. transmiterea şi apărarea dreptei credinŃe IV. Eugen. Cluj-Napoca. 2007 3.S. ŞANTA Gheorghe. traducere. NECULA. Cluj-Napoca. ValenŃe eclesiale. educaŃionale şi sociale.mijloc de cunoaştere a tainelor credinŃei VII. Sophia. Timişoara. 1989 4. Dăruire şi dăinuire. Raze şi chipuri de lumină în istoria şi spiritualitatea românilor. 1982 2. GORDON. Presa Universitară Clujeană. Cluj Napoca.2002 3. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. ediŃia a II-a. Renaşterea. *** PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. Ion. Bucureşti. Ioan. Misiune. Coordonate pentru o strategie misionară. CLEMENT ALEXANDRINUL. Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna. 2004 10. Ora de Religie . BRIA. 2001 10 . 2001 9. Participarea tinerilor la viaŃa liturgică şi la activităŃile catehetice. Dr. Renaşterea. Sarea pământului. Constantin. Iaşi. Vasile. Trinitas. Biserica şi Şcoala. Pedagogul. 2002 8. Iaşi. Vasile.) Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie. vol. Episcop de Ekaterinburg şi Irbit. Marineasa. 2006 5. IRINEU. ContribuŃii de metodologie şi pedagogie creştină. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi a educaŃiei religios . Bucureşti.

Liturgică şi elemente de artă bisericească 7. SEMINARII ŞI APLICAłII I. BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 11 . CURSURI. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6. DIDACTICA RELIGIEI II.EXAMENUL DE OBłINERE A GRADULUI DIDACTIC II RELIGIE ORTODOXĂ TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. Istorie Bisericească Universală 5. Teologie Biblică 3. Dogmatică 2. Morală şi Spiritualitate Creştină 4. Misiune Creştină şi Catehetică III.

SchiŃa lecŃiei. 2000 4. educaŃionale şi sociale. 3-4. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic IV. OPRIŞ Monica. 2005 3. Cluj-Napoca. Manualele şcolare. GORDON. Principiile didactice generale. OPRIŞ Dorin. Sebastian. LecŃia de religie.I. ŞEBU. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaŃiei religioase. Carmen-Maria. Religia în şcoală. InterferenŃe şi deosebiri. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice religiei 5.factor de optimizare a educaŃiei religioase 1. Forme de organizare a educaŃiei religioase 1. Repere teoretice şi metodice. DIDACTICA RELIGIEI I. Religia ca disciplină de învăŃământ 1. Obiectivele operaŃionale şi contextualizarea lor 3. Tipuri de lecŃie 2. Definirea şi rolul evaluării 2. 2. Metodica predării religiei. literatura religioasă. 1999 2. descrierea. Locul şi rolul disciplinei religie la nivelul învăŃământului preuniversitar 2. Metode de învăŃământ: 1. 2004 12 . Constantin. icoana. vizitele şi pelerinajele. mijloacele audio-vizuale. Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecŃiei de religie. Aspecte şi atitudini X. Iaşi. Vasile. harta. Principiile. CUCOŞ. serbarea religioasă. Vasile. Iaşi. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic. Catehetica şi didactica religiei. ValenŃe şi implicaŃii eclesiale. importanŃă 4. EducaŃia religioasă. Alba Iulia. ÎnvăŃământul religios românesc la cumpăna dintre milenii.Textul biblic. Polirom. Performantica. Mijloace de învăŃământ 1. ValenŃe eclesiale. Forme de activitate extraşcolară specifice educaŃiei religioase a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza. portretul. calculatorul etc. Profesorul de religie – model şi formator de caractere în şcoala contemporană. 2000 5. Presa Universitară Clujeană. Ortodoxia. Specificul educaŃiei religioase în diferite etape de vârstă IX. educaŃionale şi sociale ale predării Religiei în şcoală II. nr. Reîntregirea. Autoevaluarea şi valorificarea ei în cadrul educaŃiei religioase VIII. Programa şcolară: structură. cercurile pe disciplină V. Baza legislativă a predării religiei în şcoală 3. Strategii şi procedee de realizare a evaluării la disciplina religie 4. expoziŃiile. TIMIŞ. Metode activ-participative VI. obiectivele şi funcŃiile evaluării în educaŃia religioasă 3. BOLOCAN. Cabinetul de religie VII. Interdisciplinaritatea şi contextualizarea ei în cadrul orei de religie BIBLIOGRAFIE 1. 2. explicaŃia) şi interogative (conversaŃia). Evaluarea . Auxiliarele didactice şi importanŃa lor III. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea.

Crearea lumii nevăzute 2. Programele şcolare în vigoare.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Se pot consulta la adresa http://www. Reîntregirea. 2003 6.însuşiri interne şi externe 2. Ana. Păcatul strămoşesc şi urmările sale) III.ro II. în Orizonturi Teologice. Monica. Cercetarea pedagogică în domeniul educaŃiei religioase. Evaluarea ca factor de reglare şi optimizare a educaŃiei religioase. Crearea lumii văzute 3. ClujNapoca. Alba Iulia. Biserica. Bartolomeu Anania. Dumnezeu Proniatorul: definirea şi aspectele providenŃei divine V. Sfânta Biserică: întemeiere şi însuşiri VII. Definirea dogmatică a Persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. locul de păstrare şi transmitere a RevelaŃiei II. 1/2006 3. Învierea morŃilor şi Judecata obştească * Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică 13 . CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Nr.edu. Monica. Dumnezeu Mântuitorul 1. DOGMATICĂ I. clasele I – XII.căi de transmitere a RevelaŃiei 3. Iaşi. Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă. ERDEI. Renaşterea. OPRIŞ. TIMIŞ Vasile. Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie . traducere şi adaptare de Arhim. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 2. RevelaŃia dumnezeiască 1. Mina. Antropologia creştină (Omul. Editura Sf. 2006 4. Alexandru. ÎnvăŃătura creştină despre moarte şi Judecata particulară 2. Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos 2. Metode active de predare-învăŃare. 1996 2. Dumnezeu Creatorul 1. OPRIS. Dorin. RevelaŃia naturală şi supranaturală. BOCOŞ. Cluj. Modele şi aplicaŃii la religie. Craiova. OPRIŞ. 2004 7. Oradea. Metodica predării religiei. 2. DANCIU. 2005 5. EducaŃia şi idealurile ei (II).chip şi asemănare a lui Dumnezeu. OPRIS. Dumnezeu SfinŃitorul 1. Dogma Sfintei Treimi 1. Perihoreză şi apropriere IV. Muşata. Editura Gh. Unirea ipostatică VI. Dumnezeu Judecătorul 1. Miron. Dorin. Persoanele Sfintei Treimi . editura Arhidiecezană.

Bucureşti 2001 3.conf. Arheologia biblică. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. 2007 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. N.Vladimir. I. Sibiu. Iisus Hristos sau Logosul înomenit. Deisis. Bucureşti. CHIłESCU. pilda vameşului şi fariseului. Primele comunităŃi creştine după Faptele Apostolilor şi Epistolele pauline.. MIHOC. îngrijită de Pr. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. 2000 3. EIBMBOR. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. NEAGA. Sibiu. Pentateuhul – structură şi prezentare generală 2. ediŃia a III-a. 2001 14 .. Bucureşti 1990 2.. Iaşi. Probleme ale teologiei trinitare patristice şi moderne cu referire specială la triadologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. MARCU. Emilian. EIBMBOR.. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. 2. sprijinit pe numeroase alte osteneli. ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod. MIHOC. EIBMBOR. TEOLOGIE BIBLICĂ A.III. Vasile. pilda samarineanului milostiv. dr. Introducere în Studiul Noului Testament. VLAD.. MIHOC. ICĂ. pilda talanŃilor. Renaşterea. Bucureşti. 1998 4.. Gh.G. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. L. Studiul Vechiului Testament. PETREUłĂ. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului. Vechiul Testament 1.S. DANIEL. Deisis. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Arătările Domnului după Înviere 3. trad. BIBLIOGRAFIE 1.. de prof. Omul . FELMY. CHIALDA.S. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. MUNTEANU. cu aprobarea Sfântului Sinod. Mystagogia Trinitatis.. jr. N. univ. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ.. NICOLAESCU. ProfeŃii mari ai Vechiului Testament (Isaia. Ieremia. Ioan. 2003 4. Dogmatica experienŃei ecleziale. pilda fiului risipitor.animal îndumnezeit. versiune diortosită după Septuaginta. Teologia Dogmatică Ortodoxă. NELLAS.BIBLIOGRAFIE 1. EIBMBOR. Ioan CHIRILĂ. G. Karl Christian. P. vol. M. Volum tipărit cu binecuvântarea I. IRINEU SLĂTINEANUL.rolul şi importanŃa lor B. N. Daniel şi Iezechiel) . Pannayotis. Studiul Noului Testament. Deisis. Ioan. 4. Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor – prezentare generală (autori şi destinatari) 2. Cluj Napoca. TODORAN. Renaşterea. Teofania. PRELIPCEAN. Noul Testament 1. Sibiu. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeŃiile mesianice 3. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. STĂNILOAE. 2005 3. Trinitas.P.. I. 1983 6. 1978 şi ediŃiile ulterioare 2.. Învierea Domnului şi importanŃa ei pentru credinŃa creştină. I . 2005 2. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. I-II. 1999 5. Teologia Dogmatică şi Simbolică. vol. Ioan ICĂ. EIBMBOR. Bucureşti. Dr. *** Credinta Ortodoxă. dr. Cluj Napoca. Bucureşti. Dumitru. Dumitru. Bucureşti. ABRUDAN.1996 5. Sibiu. Daniel. 1990. CORNIłESCU. cu aprobarea Sfântului Sinod. BARNA. România creştină. Ş.

. Responsabilitatea creştinului faŃă de el însuşi.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Georgios. 2002 3.documente . F. Vasile Mihoc şi Dr. Bioetica. Comori ale ortodoxiei. 2003. trad. Bizantină. Bucureşti. BRECK John. Sofia. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. volum realizat şi prezentat de Ioan I. IEREMIAS Ioachim. Iaşi. familia şi morala creştină. Însuşirile Legii morale a Vechiului Testament 2. despre judecata semenilor III. 3. Anastasia. Petre. 4. EIBMBOR.analize . nr.o analiză a Faptelor Apostolilor. LARCHET. DANIEL. Ştefan Matei. Biserica şi probleme lumii de azi. faŃă de semeni şi de întreaga creaŃie V. Iaşi. Terapeutica bolilor spirituale. Decalogul: structură şi interpretare II. Legea morală a Vechiului Testament 1. Căsătoria. ICĂ jr şi Germano MARANI. Morala creştină. BUCEVSCHI. RĂDUCĂ. Alba – Iulia. Bucureşti. 2002 2. Parabolele lui Iisus. Teofania.. pr. Însuşirile Legii Noului Testament 2. Iaşi. SEMEN. Jean-Claude. taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei. din limba engleză de P. vol. Sibiu. Bucureşti. 1999 . CredinŃa şi viaŃa Bisericii primare . I . Trinitas. P. Bucureşti. despre post. în ST. Ed. Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile. Omilii la Matei. 1994 2. Bucureşti. Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. . Alba Iulia. Omul şi semenul. 5. 2000. 2. despre rugăciune. dr.perspective. O. Spiritualitatea Răsăritului creştin. Fundamente . Familia creştină şi provocările societăŃii contemporane IV. Darul sacru al vieŃii. SPIDLIK. Vasile. MORALĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ I.PSB. PoziŃionări şi perspective existenŃiale şi bioetice. Vasile. vol. raportul între Legea Veche şi Noua Lege. Vasile. vol I – IV.. Bucureşti. Dr. XLIV. Sibiu. Deisis. 1997 3. PREDA Constantin. Calinic Dumitriu. Tomáš. 2001 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. RĂDUCĂ. prof. EIBMBOR. nr. Pr. Ilie. 3-4/1992 5. MANTZARIDIS. D. Ioan I. Legea morală a Noului Testament 1. despre milostenie. Filantropia creştină ca asumare şi trăire a virtuŃilor creştine BIBLIOGRAFIE 1. 2001. în ST. Trinitas. Predici exegetice la duminicile de peste an. Omul şi Dumnezeu. 2006 15 . 2002 3. Pr. Reîntregirea.. Deisis. studiu introductiv şi postfaŃă de Arhid. MIHOC. trad. Editura Patmos. 4. MELNICIUC-PUICĂ.23. Dr. Ed. 2001 4. *** Gândirea socială a Bisericii. Prof. Aşteptând mântuirea.II. ICĂ jr. 2007. Col. SFÂTUL IOAN GURĂ DE AUR. MLADIN N. Sibiu. Fecioru. 3-4/1999 5. VocaŃia universală a Ortodoxiei.S. BARTOLOMEU I.Teologie morală ortodoxă. Trinitas.

martiri. MANU. ICĂ. prezentarea istorică şi semnificaŃia celor două evenimente IV. vol. Petru I.I. 1993 3. DănuŃ. vol. T. EIBMBOR..III. III. BODOGAE. RelaŃiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice BIBLIOGRAFIE 1.Sinoadele Ecumenice – importanŃa lor în fundamentarea şi păstrarea învăŃăturii de credinŃă 3. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE I. Bucureşti. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. în Mitroploia Ardealului.filantropică 16 . 2006 7. Biserica în acŃiune. Biserica Ortodoxă Română azi. Teologie şi cultură. Gnosis. Ecumenismul.Întemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica SfinŃilor Apostoli 2. DAVID. Bucureşti . 2.II. Mărturisirea de credinŃă a lui Mitrofan Kritopulos: însemnătatea ei istorică.Mărturisiri de credinŃă ortodoxă în secolul al XVII-lea: Mitrofan Kritopulos. Ierarhi şi preoŃi în închisorile comuniste. vol. dogmatică şi ecumenistă. Bucureşti. Antim Ivireanul. 2001-2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. ed. I-IV. Activitatea culturală V. 1. Activitatea social . Dumitru. LEB. Iaşi. Ioan.. ŞtiinŃifică. nr..4. MORARU. EIBMBOR. 1998 6. ImportanŃa dogmatică a Mărturisirii de credinŃă a lui Petru Movilă.Căderea Constantinopolului şi urmările ei 4. Alexandru. POPESCU. ImportanŃa Sinoadelor răsăritene din secolul XVII pentru unitatea Ortodoxiei. tom. 3-4/1987 4. Limes. STEVEN Runciman. InfluenŃe culturale. 2001 5. Factor de stabilitate în lumea de astăzi. Trinitas. Bucureşti. Ioan Vasile. Bucureşti. Ortodoxia. nr. Varlaam. Sibiu. Petru Movilă şi Dositei al II-lea 5. CHIFĂR. Grigorie Dascălul.Ortodoxia azi. Autocefalia şi ridicarea la rang de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române. RĂMUREANU. Începuturile vieŃii creştine pe teritoriul Ńării noastre: dovezi arheologice. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 1. Dialog teologic şi ecumenic. I. Istoria Creştinismului. Ed. în vol. Bucuresti. 1993 2. 1987. Bucureşti. Istoria bisericească universală. Cluj Napoca. lingvistice. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului II. vol. în rev. Mitropolitul Andrei Şaguna şi Mitropolitul Simion Ştefan III. Căderea Constantinopolului. ÎnvăŃământul teologic / Religia în şcoală / Presa bisericească 2. EIBMBOR. 1971 5. Biserica Ortodoxă Română între anii 1945 – 1989 1. Nicolae. 3-4/1973 2. EIBMBOR. 2. ContribuŃia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităŃii naŃionale: SfinŃii mitropoliŃi: Dosoftei. M. ŞESAN.

Cultură. *** ÎnvăŃământul religios şi teologic în România. Bucureşti. Liturgica specială. Craiova. 2006 6. NaŃiune. Mitropoliei Olteniei.P.I. Nicolae. EIBMBOR. Alexandru. Adrian. Î. Sărbătorile Maicii Domnului. EIBMBOR. 2002 3. Trinitas . III. Sfântul Apostol Filip . I-II. 1. Duminica şi praznicele împărăteşti 2. Sfântul Apostol Andrei. Bucureşti. a ÎPS Ioan Robu şi a ES dr. iconografie.misionar pe pământul românesc. în Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Cluj Napoca. Explicarea Dumnezeieştii Liturghii.BIBLIOGRAFIE 1. Ed. Dr. Sfintele sărbători 1. 2003 17 . GABOR. Arta religioasă: 1. Bucureşti. Anul 2006 5. *** Martiri pentru Hristos. Bizantină.1997 şi ediŃia revizuită. Bucureşti. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Ed.ro/ BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. PĂCURARIU. 2001. 2004-2006 2. Liturgica generală. Bucucureşti. Logos. BRANIŞTE.II-III. argintărie si broderie BIBLIOGRAFIE 1. vol. tom. Editura Arhiepiscopiei Vadului. 2001 6. Iaşi. 2006 3.1994. ANAGNOSTOPOULOS. Valoarea spirituală şi artistică în pictura religioasă. în perioada regimului comunist. Sfânta Liturghie : prezentare istorică şi rânduială. NECULA. vol. în ST. vol. Slujitori ai Bisericii în temniŃele comuniste. LITURGICĂ ŞI ELEMENTE DE ARTĂ BISERICEASCĂ I. nr. sărbătorile închinate SfinŃilor.Editura Episcopiei Dunării de Jos.patriarhia. UniversităŃii din Bucureşti.S. 1986 2. Spiritualitate si comuniune în Liturghia Ortodoxă. GalaŃi. din România. http://www. în vol. vol. EIBMBOR. Cluj-Napoca. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. 1996 4. Biserică. POPESCU Emilian. Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc. volum editat de Ministerul Culturii şi Cultelor. MORARU. 1996. idem. Ed. Stiluri arhitectonice româneşti (monumente reprezentative) 2. Cristoph Klein. I-III. BRANIŞTE. 2002 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist. *** Biserica în misiune.2004 3. Dumitru. Pr. Ene. volum tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod. II. Stefanos. Ed. 2007 2. vol. EIBMBOR. vol. Tainele de iniŃiere creştină. Feleacului şi Clujului. LAURENłIU STREZA. Bucureşti 1991. 1-3/1994 7. TradiŃie şi înnoire în slujirea liturgică. Mircea. Renaşterea. Trinitas. SinŃilor Îngeri şi Sfintei Cruci IV. STĂNILOAE. Technomedia. *** Mărturisitori după gratii. Note de lectură asupra raportului Tismăneanu. Ene. Sfintele Taine : instituirea şi importanŃa lor în viaŃa creştină III. GalaŃi. Episcopiei Dunării de Jos. 2005 3. Iaşi. EIBMBOR. Sibiu. EIBMBOR. 1980 2.

ContribuŃii de metodologie şi pedagogie creştină. Costachi. Marineasa. Presa Universitară Clujeană. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi a educaŃiei religios . Anul 2006 7. învăŃaŃi toate neamurile!. 2006 2. Episcop de Ekaterinburg şi Irbit. noi mişcări religioase. Raze şi chipuri de lumină în istoria şi spiritualitatea românilor. Bucureşti. vol. InvăŃături pentru copii şi tineri. pastoraŃie. Valorile creştine în educaŃia morală a adolescentului. TIMIŞ. EducaŃia religioasă.P. Dăruire şi dăinuire. educaŃionale şi sociale. Cluj-Napoca. IRINEU. Rolul profesorului de religie în păstrarea. P. 2007 6. ExperienŃa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. Renaşterea. ImplicaŃiile pastoralmisionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh. 18 .U. ValenŃe eclesiale. convergenŃe. Mântuitorul Iisus Hristos . 2003 5. a II-a. ŞANTA Gheorghe. Cluj-Napoca. LaurenŃiu. Religia în şcoală. GalaŃi. Ora de Religie . (coord.7. ed.). temeiuri biblice şi teologice) II.S. ImplicaŃiile educaŃiei religioase asupra modelării caracterului şi personalităŃii tinerilor VII.C. 2004 10. Sophia. 2001. InterferenŃe. Ioan. GORDON.morale IV. EvoluŃia societăŃii contemporane din perspectiva vieŃii religioase: globalizare. 2002 3. 2000 4. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Mergând.. Editura Episcopiei Dunării de Jos.mijloc de cunoaştere a tainelor credinŃei. NECULA. Christiana. Eugen. Elemente de psihologie pastorală ortodoxă. Constantin. Iaşi. 2004 4.Catehet şi Pedagog Desăvârşit III. Perspective. GRIGORAŞ. Coordonate pentru o strategie misionară. Misiune. Dr. Atitudini. Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna. II. *** PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. Vasile.”. CCS. Renaşterea. Bucureşti. Misiunea Bisericii şi EducaŃia. TĂNASE. 2005 2. BEL. MISIUNE CREŞTINĂ ŞI CATEHETICĂ I. ValenŃe educative ale cultului divin VI. 2003 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Cluj-Napoca. TIMIŞ.Cluj-Napoca.2002 3. în Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. 2004 8. Participarea tinerilor la viaŃa liturgică şi la activităŃile catehetice. transmiterea şi apărarea dreptei credinŃe V. UniversităŃii din Bucureşti. pluralizare. GalaŃi. Trăirea în Hristos şi mărturisirea Lui în lumea contemporană. perspective. Sibiu. Î. Biserica şi Şcoala. Misiunea creştină şi aspectele ei (definire. JURCA. CHIRILĂ. Valer... Iaşi. Cluj Napoca. parohie.. 2001 9. DANIEL. Timişoara. Agnos. Trinitas. Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie. Misiune şi educaŃie în Biserică şi Şcoală: exigenŃe. „. Vasile. Trinitas. BIBLIOGRAFIE 1. PorŃile cerului. Buna Vestire. Vasile. Ed.

de Religie. Sibiu . Univ. BOLOCAN Pr. M. Iaşi . Diac.Consilier superior CNCEIP.Titularul disciplinelor de Catehetică şi Didactica Religiei Facultatea de Teologie Ortodoxă Oradea. Conf. Dr. CONSTANTIN NECULA Pr. LAURENłIU STREZA P. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iaşi . . .Inspector de Religie.Prof.T. NICOLAE PROTEASA Pr. Vâlcea .Prof. Dr. de Religie.T. ALEXANDRU BARNEA Pr. de Religie.I IOAN MARIAN POP . CARMEN M. NICU OCTAVIAN . Cluj Napoca . Prof. Şcoala Nr.P. Vasile cel Mare”. Nicolae” Rm. de Religie. Dr. I drd. Univ. gr. MIHAI VIZITIU Pr. Dr. Dr. Prof.J.S. gr.Consilier patriarhal Coordonator din partea Patriarhiei Ortodoxe Române ConsultanŃi ştiinŃifici: Î. I MARIA ORZETIC Prof.Vasile cel Mare”.Inspector General M. Dr. MIRON ERDEI Prof. gr.COLECTIVUL DE ELABORARE Prof.Inspector de Religie. Dr. Baia Mare 19 . Dr. GABRIELA FAVU Prof. .Inspector de Religie. Şcoala „Avram Iancu”. Sectorul ÎnvăŃământ al Arhiepiscopiei Iaşilor . CĂTĂLIN PÂSLARU Pr. I.Prof. CIPRIAN CÂMPINEANUL P. drd. I. Prof.1 Topoloveni. Prof. I. Şcoala Baciu. Argeş . Iaşi . VALER BEL Conf. Iaşi .E. Râmnicu Vâlcea .J.J.C.S. drd.E. gr. Vâlcea . I.S.Prof. IRINEU SLĂTINEANUL Grup de lucru: Dr.S. MIHAI GIOSAN Pr. Univ.Consilier. PETRE MATEIESCU Prof.Consilier cultural al Episcopiei Aradului . de Religie.Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. VASILE POP Prof. Univ. de Religie.Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Prof.S.GLIGOR HAGĂU Prof. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca Pr.I drd. NeamŃ . Conf.Prof.C. DRAGOŞ BAHRIM Prof. gr. Liceul Pedagogic.J. Dr. Dr. Univ.Prof. LILIANA TURTUROIU Prof. Dr. Şcoala „George Coşbuc”.Facultatea de Teologie Ortodoxă „A. Sibiu . Prof. drd . Departamentul pentru Pregătirea Profesorilor. Iaşi .S.Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Şaguna”.S. Cluj .Facultatea de Teologie Ortodoxă.Coordonator Titularul disciplinelor Didactica Religiei şi Elemente de Psihologie a Religiei.Titularul disciplinei Catehetică şi Didactica Religiei. Lect. I drd. SORIN JOANTĂ Pr. VASILE TIMIŞ . Colegiul Tehnic de Electronică şi TelecomunicaŃii. NICOLAE BĂLAŞA Pr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->