M INISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, sector I, Bucureşti Tel 4056221 /fax: 313.55.

47

PROGRAMA
Pentru

Definitivare în învăŃământ şi Gradul didactic II
RELIGIE ORTODOXĂ
2007 NOTĂ DE PREZENTARE Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la examenele de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II1. Programa constituie un răspuns la noul context al formării pentru profesia didactică, dar şi la schimbările recente din curriculum-ul şcolar. Plecând de la specificul disciplinei Religie, precum şi de la influenŃa acesteia asupra dezvoltării personalităŃii elevului, structura şi conŃinutul noii Programe sunt elaborate în concordanŃă cu noua abordare curriculară a proiectării şi a realizării activităŃilor didactice, specifice disciplinei. Pregătirea profesorilor pentru susŃinerea examenelor de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II îşi propune să ofere profesorilor de religie ocazii pentru: • a-şi actualiza cunoştinŃele din domeniul religiei şi al didacticii religiei • a reflecta asupra rolului Religiei şi al obiectelor de studiu din aria curriculară Om şi societate la nivelul sistemului educaŃional, sugerând moduri în care pot fi aduse în curriculum probleme cu care se confruntă atât societatea contemporană cât şi Biserica • a reflecta critic asupra finalităŃilor religiei ca disciplină de studiu • a demonstra competenŃe în câteva domenii ale profesiei: proiectarea şi realizarea unităŃilor şi a secvenŃelor didactice, motivarea elevilor şi realizarea unui management eficient al clasei, selectarea şi folosirea adecvată a resurselor didactice, contextualizarea strategiilor de evaluare moderne la specificul disciplinei religie, progresul, performanŃa etc. • a demonstra competenŃe în domeniul ultimelor cercetări teologice, precum şi utilizarea adecvată a conceptelor, a metodologiei specifice şi selectarea critică a informaŃiilor de factură teologică. CompetenŃe vizate • cunoaşterea de către profesor a adevărurilor fundamentale de credinŃă, şi a elementelor de didactica religiei; • cunoaşterea şi utilizarea competentă a principalelor documente şcolare reglatoare: planuricadru, programe şcolare, programe pentru examene naŃionale; • capacitatea de a adecva conŃinuturile şi demersurile didactice la particularităŃile de vârstă ale elevilor; • capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conŃinuturi, precum şi capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient;
Prezenta programă a fost elaborată de către un colectiv de cadre didactice din învâŃâmântul universitar şi preuniversitar, fiind analizată, într-o consfătuire specială, la Sectorul ÎnvăŃământ al Patriarhiei Ortodoxe Române. Colectivul de elaborare al acestei programe a fot coordonat de către Conf. univ. dr. Vasile Timiş, Inspector General - MECT 1
1

Integrarea valorilor specifice Ortodoxiei în contextul valorilor cultural .1. Misiune Creştină şi Catehetică. 3. pe formarea complexă a personalităŃii şi caracterului acestuia. precum şi din domeniul Didacticii Religiei. Utilizarea metodologiei cercetării ştiinŃifice şi pedagogice • definirea şi comentarea conceptelor şi a categoriilor utilizate în cadrul cercetărilor pedagogice şi teologice. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev. CompetenŃe în domeniul de specialitate 1. • formularea interogaŃiilor în raport cu sursele şi cu obiectivele cercetării. Liturgică. a bisericilor (mănăstirilor). Morală şi Spiritualitate Creştină. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. În realizarea Programei s-a avut în vedere necesitatea ca profesorii de religie să aprofundeze conŃinuturile tematice ale Programei şcolare în vigoare. • formularea concluziilor.probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea. 2. Valori şi atitudini • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii disciplinei. • identificarea monumentelor religioase. • folosirea şi contextualizarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. • alcătuirea unei bibliografii tematice.învăŃare . • Adaptarea activităŃilor didactice la nevoile şi interesele elevilor.Documentare în domeniul religiei şi al ştiinŃelor conexe • identificarea surselor teologice specifice temei predate. • analiza critică a surselor de documentare. comprehensive şi de aplicare a achiziŃiilor. în scopul reglării competenŃelor. necesare realizării activităŃilor didactice specifice disciplinei religie.educative europene.2. 2. empatice şi de cooperare.3.Comunitate locală .Biserică. Formarea capacităŃilor reflexive de autocunoaştere si autoevaluare. • • • • 2 . 1. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare . Teologie Biblică.evaluare. precum şi strategiile didactice moderne aplicabile în cadrul desfăşurării educaŃiei religioase. formative şi sumative. Istorie Bisericească Universală. Analizarea programelor şcolare de religie în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic.1. a muzeelor şi arhivelor semnificative pentru regiunea unde îşi desfăşoară activitatea. Valorificarea potenŃialului educativ al conŃinuturilor informaŃionale. • realizarea unor conexiuni inter şi transdisciplinare. Redactarea lucrărilor ştiinŃifice • identificarea problemelor-cheie în analiza unui fenomen religios.3. • utilizarea metodei comparative în analiza unor situaŃii şi fenomene religioase. Domenii de competenŃă • 1. a stilului didactic precum şi a abordării strategiilor didactice moderne. • raportarea critică la literatura de specialitate referitoare la subiectul studiat. 1. conform principiilor şi metodelor interacŃiunii educaŃionale şi ale unor elemente de retorică didactică. • selecŃia faptelor relevante şi includerea lor într-o analiză coerentă.2. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice religiei. • elaborarea de teste iniŃiale.CompetenŃe didactice generale 2. în funcŃie de obiectivele sau competenŃele vizate. Programa a fost structurată astfel încât să abordeze conŃinuturi din următoarele domenii teologice: Dogmatică. realizarea şi evaluarea activităŃilor didactice. Promovarea unui parteneriat educaŃional Şcoală . • însuşirea abilităŃilor de comunicare. 2. • evaluarea capacităŃilor cognitive.

CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1.CURSURI. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6. SEMINARII ŞI APLICAłII I. Istorie Bisericească Universală 5. BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 3 . Morală şi Spiritualitate Creştină 4. DIDACTICA RELIGIEI II. Misiune Creştină şi Catehetică III. Dogmatică 2.EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNT RELIGIE ORTODOXĂ TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. Liturgică 7. Teologie Biblică 3.

TIMIŞ. harta. 1999 3. Reîntregirea. LecŃia de religie.I. Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecŃiei de religie. Ortodoxia. Repere teoretice şi metodice. GORDON. VI. Evaluarea . ÎnvăŃământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. ValenŃe eclesiale. participarea la slujbele religioase. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea. BOLOCAN. descrierea. Strategii şi procedee de realizare a evaluării la disciplina religie 4. Iaşi. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic. 2000 4. Etapele proiectării. calculatorul etc. Profesorul de religie – model şi formator de caractere în şcoala contemporană. 3-4. expoziŃiile. 2000 5. BIBLIOGRAFIE 1. EducaŃia religioasă şi finalităŃile acesteia 2. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaŃiei religioase. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice religiei VII. Catehetica şi Didactica Religiei. Metode de comunicare scrisă (compunerea. Carmen-Maria. OPRIŞ Monica. Alba Iulia. Tipuri de lecŃie 2. 2. Constantin. Metodica predării religiei. Principiile didactice generale. IV. Cluj-Napoca. Metode de învăŃământ: 1. Manualele şcolare. icoana. eseul) V. Mijloace de învăŃământ: textul biblic. Principiile. EducaŃia religioasă. serbarea religioasă. 2004 4 . educaŃionale şi sociale. Religia în şcoală. referatul. Definirea şi rolul evaluării 2. Iaşi. Forme de organizare a educaŃiei religioase 1. Baza legislativă a predării religiei în şcoală 4. Sebastian. InterferenŃe şi deosebiri. OPRIŞ Dorin. CUCOŞ. Vasile. nr. cercurile pe disciplină. obiectivele şi funcŃiile evaluării 3. Vasile. portretul. Programa şcolară: structură şi importanŃă 5. vizitele şi pelerinajele. 2005 2. Forme de activitate extraşcolare specifice educaŃiei moral-religioase a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic III. Performantica. Presa Universitară Clujeană.factor de optimizare a educaŃiei religioase 1. II. ŞEBU. mijloacele audiovizuale. explicaŃia) şi interogative (conversaŃia). Locul şi rolul disciplinei religie la nivelul învăŃământului preuniversitar 3. Polirom. DIDACTICA RELIGIEI I Religia ca disciplină de învăŃământ 1. literatura religioasă. Obiectivele operaŃionale şi contextualizarea lor 3.

Cluj Napoca. Dogma Sfintei Treimi 1. Vasile. MAICA MAGDALENA. RevelaŃia naturală şi supranaturală. Crearea lumii nevăzute 2.2-3/1998 4. Religie creştin – ortodoxă. traducere şi adaptare de Arhim. ÎnvăŃătura creştină despre moarte. 2002-2004 II. IniŃierea religioasă a copilului. TIMIŞ Vasile. Dumnezeu Proniatorul: definirea şi aspectele providenŃei divine V. Dumnezeu Mântuitorul 1. DOGMATICĂ I. Sibiu. Dumnezeu Judecătorul 1. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Miron. 1996 2. I-III. Evaluarea . Dumnezeu SfinŃitorul 1. Sfaturi pentru o educaŃie ortodoxă a copiilor de azi. Omul.factor de reglare şi optimizare a educaŃiei religioase.ro 7. editura Arhidiecezană. 5 . chip şi asemănare a lui Dumnezeu III. Preocupări privind predarea Religiei în şcoală.edu. Sibiu. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 2. Ed.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. II. Crearea lumii văzute 3. 2000 5. 1996 6. Deisis. în Revista Teologică. Persoanele Sfintei Treimi: însuşiri specifice şi distincŃii IV. Întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos VI. BANCILĂ. Dumnezeu Creatorul 1. Se pot consulta la adresa http://www. Editura Anastasia. Ghid de proiectare didactică. Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos 2. Iaşi. Sfânta Biserică: întemeiere şi însuşiri VII. ERDEI. Sfântul Mina. Vol.căi de transmitere a RevelaŃiei (* fără deosebiri interconfesionale). Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie . 2003 3. 2. clasele I – XII. RevelaŃia dumnezeiască 1. judecată şi viaŃa după moarte * Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică. Nr. Renaşterea. Programele şcolare în vigoare. Bartolomeu Anania. Cluj-Napoca. Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă.

Sibiu. Iasi. Gh.. I-II. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeŃiile mesianice 3.. pilda talanŃilor. I.S. Deisis.. DANIEL. Bucureşti. P. pilda vameşului şi fariseului. STĂNILOAE. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Bucureşti. Ioan CHIRILĂ. versiune diortosită după Septuaginta. Emilian. N. N.. Vechiul Testament 1. BARNA. Bucureşti. Ş. Ioan. 1983 6. Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor – prezentare generală (autori şi destinatari) 2. 1978 şi ediŃiile ulterioare 4. ediŃia a III-a. PRELIPCEAN.. FELMY. Vasile. Primele comunităŃi creştine după Faptele Apostolilor. Dr. sprijinit pe numeroase alte osteneli.. Ortodoxia. Cluj Napoca.S. L. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. IRINEU SLĂTINEANUL. EIBMBOR. 2007 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Iisus Hristos sau Logosul înomenit. MIHOC. Ioan. EIBMBOR. TODORAN. EIBMBOR . 1999 2. Tratat de Teologie dogmatică şi ecumenică. Teologia Dogmatică şi Simbolică. MIHOC. Dumitru. cu aprobarea Sfântului Sinod. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului. vol. EVDOCHIMOV. N. dr. Renaşterea. Noul Testament 1.P. Editura România creştină. Ioan ICĂ. 2005 3. Date geografice privind łara Sfăntă B. 2003 4. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. 1997 5. G... de prof. 1996 5. NEAGA. Karl Christian. I . EIBMBOR. univ. 1990 2.. Arheologia biblică. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. CORNIłESCU. PETREUłĂ. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti. I. Bucureşti 2001 3. Studiul Noului Testament.structură şi prezentare generală 2. TEOLOGIE BIBLICĂ A. NICOLAESCU. Dumitru. Dr. CHIALDA. Vladimir. M. *** CredinŃa Ortodoxă. pilda fiului risipitor. Bucureşti. Dogmatica experienŃei ecleziale. Cluj Napoca. Paul.G. Bucureşti 1990 2. ABRUDAN. Bucureşti. 3. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. MARCU. îngrijită de Pr. România creştină. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. MUNTEANU. trad. Daniel. 1999 2. 2001 6 . 2000 3. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. Introducere în Studiul Noului Testament. EIBMBOR. tipărită cu binecuvântarea Î. dr.. vol. Renaşterea. Teologia Dogmatică Ortodoxă. Teofania.III. Pentateuhul . BRIA. Trinitas. CHIłESCU. MIHOC. Sibiu. cu aprobarea Sfântului Sinod.BIBLIOGRAFIE 1. ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. Bucureşti. VLAD. Studiul Vechiului Testament.conf. EIBMBOR. pilda samarineanului milostiv BIBLIOGRAFIE 1.

EIBMBOR. din limba engleză de P. Ilie.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Editura Bizantină. Comori ale Ortodoxiei. Morala creştină.II. nădejdea. 2001 3. Omul şi Dumnezeu. Bucureşti. 2006 7 . Legea morală a Vechiului Testament 1. MANTZARIDIS. BRECK. MELNICIUC-PUICĂ. Patmos. Alba Iulia. taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei. despre rugăciune. Legea morală a Noului Testament 1. Ştefan. colectiv PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. abandonul de copii. Teologie morală ortodoxă. Petre. Aşteptând mântuirea. MIHOC. Iaşi. VirtuŃile teologice .S.F. PREDA CONSTANTIN. RESCEANU. Iaşi. Reîntregirea. Responsabilitatea creştinului faŃă de el însuşi. vol. I . trad. Vasile. Trinitas. în vol. MORALĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ I. 3-4/ 1992 3. IEREMIAS Ioachim. despre judecata semenilor III. DANIEL. MLADIN N. Vasile Mihoc şi Dr. 2007 2. Bucureşti. Iaşi. VocaŃia universală a Ortodoxiei. Biserica şi problemele lumii de azi. Predici exegetice la duminicile de peste an. Pr.credinŃa. BARTOLOMEU I.o analiză a Faptelor Apostolilor. droguri etc. Trinitas. John. în ST. Ştefan Matei.. Vasile. Alba Iulia.. GalaŃi. divorŃ. 2000 3. Editura Episcopiei Dunării de Jos. prof. despre milostenie. 2001 5. Anastasia. RĂDUCĂ. CredinŃa şi viaŃa Bisericii primare . Căsătoria. nr. Darul sacru al vieŃii. Ilie. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Georgios. Bucureşti. dragostea IV. O. 2002 2. 1996 4. Sibiu. PoziŃionări şi perspective existenŃiale şi bioetice. BUCEVSCHI. 2003 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. Omul şi semenul. Familia creştină şi provocările societăŃii contemporane V. Alba Iulia. 2001 4. raportul între Legea Veche şi Noua Lege. dr. Decalogul: structură şi interpretare II. Parabolele lui Iisus. 1999 3. P. Atitudinea Bisericii faŃă de avort. despre post. Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile. Dr. MOLDOVAN. SEMEN. Trinitas. Calinic Dumitriu. faŃă de semeni şi creaŃie BIBLIOGRAFIE 1. Iubirea – Taina căsătoriei. 1997 2. Teofania.

ConsideraŃii eclesiologice. CHIFĂR. Daniel. vol.I. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE I. RelaŃiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice BIBLIOGRAFIE 1.Reformatorii: Martin Luther si J. Cluj Napoca. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului II. EIBMBOR. 2001-2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. DAVID.4. Bucureşti. ed. BODOGAE. Sibiu. 3. nr. Biserica şi Statul în primele patru secole. Biserica Ortodoxă Română între anii 1945 – 1989 1. vol.III. Bucureşti. Istoria Creştinismului. Activitatea MitropoliŃilor Iachint de Vicina şi Iosif Muşat III. GABOR. lingvistice... Biserica în acŃiune. Colectiv de autori. BENGA. 3. Mitropolitul Andrei Şaguna IV. Întemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica SfinŃilor Apostoli II. vol. RĂMUREANU. Ioan jr.. Dialog teologic şi ecumenic. în Revista Teologică. Sophia. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000.Cauzele reformei. Bucuresti.. Adrian. Alexandru. III. 3/2004 4. 2004 2. 1987. nr. Limes. 2. Bucureşti. 2001 7. Mari reformatori luterani şi Biserica Ortodoxă. ÎnvăŃământul teologic / Religia în şcoală / Presa bisericească 2. Ortodoxia azi. Contextul politic al întemeierii mitropoliilor 2. Reforma protestantă 1. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ I. Nicolae. Factor de stabilitate în lumea de astăzi. M. martiri. 3 – 4. în Teologia.Cauzele politice şi religioase. 2003 5. Activitatea culturală V. Începuturile vieŃii creştine pe teritoriul Ńării noastre: dovezi arheologice. Activitatea social – filantropică 8 . 2. 1993 2. Primele doua Sinoade ecumenice III. Gnosis. vol. Trinitas. Întemeierea mitropoliilor din łara Românească şi Moldova 1. LEB. Iaşi.Urmările reformei V. 1998 5.II. Sophia. Ecumenismul.ConsecinŃele IV.Desfăşurarea evenimentelor. Petru I. 2006 6. “950 de ani de la Marea Schismă: interpretări şi documente“. Schisma de la 1054 1. ICĂ. 2003 3. ŞESAN. Schisma din anul 1054. EIBMBOR. Ioan Vasile. Ierarhi şi preoŃi în închisorile comuniste 2. EIBMBOR. tom. T. 1. Bucureşti. Istoria bisericească universală. Revista FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Arad. istorice şi ecumenice. Bucureşti. MORARU. I. I-IV. Calvin.ContribuŃia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităŃii naŃionale: SfinŃii mitropoliŃi: Varlaam şi Antim Ivireanul. 2. Biserica Ortodoxă Română azi.

POPESCU Emilian. 2001. Bucureşti. GalaŃi. vol. nr. III.. 2000 7. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist. în perioada regimului comunist. 1. Ierurgii legate de moarte BIBLIOGRAFIE 1. Cluj-Napoca. Dr. Pr. Originile. în vol. SCHMEMANN. Bucureşti. Biserică. EIBMBOR. *** Biserica în misiune. Bucureşti. Trinitas.ftob. Ierurgiile în viaŃa credincioşilor 3. 2003 2.Editura Episcopiei Dunării de Jos. 1980 2. Euharistia – Taina ÎmpărăŃiei. EIBMBOR. Tainele de iniŃiere creştină. vol. dr. 1996 4.1997 şi ediŃia revizuită. Anastasia. Adrian. http:// www. Iaşi. 1. Iaşi.P. TradiŃie şi înnoire în slujirea liturgică.patriarhia. Editura Arhiepiscopiei Vadului. Î. vol. EIBMBOR. LITURGICĂ I.ro 6. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. I-II. volum editat de Ministerul Culturii şi Cultelor. vol. Bucureşti 1991. Iaşi. EIBMBOR. Sfânta Liturghie : prezentare istorică şi rânduială II.BIBLIOGRAFIE 1.S. Alexandru. 1-3/1994 6. 2007 3. tom. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. PĂCURARIU. Sfântul Apostol Andrei. EIBMBOR. BizanŃul sau Roma?. Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc. BRANIŞTE. 2006 5.ro/ BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Creştinismul timpuriu pe teritoriul României. GABOR. 2.1994. Mircea. Bizantină. Liturgica specială. *** Martiri pentru Hristos.2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Nicolae. 2006 3. EIBMBOR. în ST. I-III. 2005 2. Explicarea Dumnezeieştii Liturghii. din România. Sfintele Taine : instituirea şi importanŃa lor în viaŃa creştină III. Al. Ed. a ÎPS Ioan Robu şi a ES dr. http://www. *** Mărturisitori după gratii. volum tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod. ANAGNOSTOPOULOS. NECULA. LAURENłIU STREZA. NaŃiune. Ierurgii legate de viaŃă 4. Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945 – 1964) – O imagine a relaŃiilor Stat .II-III. Trinitas . prof. Feleacului şi Clujului. *** ÎnvăŃământul religios şi teologic în România. vol.I. MORARU. 2003 9 . Idem. Slujitori ai Bisericii în temniŃele comuniste. 1996. Ene. Trinitas. vol. 2002 3. pr. Technomedia. Sibiu. Stefanos. Bucureşti.Biserică. 2004-2006 2. Priveghind şi lucrând pentru mântuire. Cristoph Klein. Cultură. Bucureşti.

Iaşi. dr.) Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie. Biserica şi Şcoala. educaŃionale şi sociale. Raze şi chipuri de lumină în istoria şi spiritualitatea românilor. 2002 8. NECULA. vol. Iaşi. 1982 2. Trinitas. parohie. ValenŃele educative ale cultului divin V. 2003 6.2002 3. 2001 10 . Sophia. 5. 2007 3. pastoraŃie.mijloc de cunoaştere a tainelor credinŃei VII. Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna. Bucureşti. GORDON. ClujNapoca. Valorile creştine în educaŃia morală a adolescentului. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Vasile. Editura Episcopiei Dunării de Jos. introducere şi note de Pr. Ora de Religie . Cluj-Napoca. Episcop de Ekaterinburg şi Irbit. CUCOŞ. Iaşi. CLEMENT ALEXANDRINUL. Eugen. Renaşterea. Elemente de psihologie pastorală ortodoxă. 2003 4. (coord. CredinŃa pe care o mărturisim. EducaŃia religioasă. 2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. 1989 4. ŞANTA Gheorghe. Marineasa. vol. Dăruire şi dăinuire. Participarea tinerilor la viaŃa liturgică şi la activităŃile catehetice. GalaŃi. Timişoara. ImplicaŃiile pastoral-misionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh VI. 2001 9. ContribuŃii de metodologie şi pedagogie creştină. EducaŃia religioasă. Polirom. CĂLUGĂR. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi a educaŃiei religios . Renaşterea. Misiune.P. Bucureşti.7. ValenŃe eclesiale. ediŃia a II-a. Christiana. transmiterea şi apărarea dreptei credinŃe IV. Vasile. Constantin. Mântuitorul Iisus Hristos – Catehet şi Pedagog Desăvârşit II. MISIUNE CREŞTINĂ ŞI CATEHETICĂ I. 2005 2. ImplicaŃiile educaŃiei religioase asupra modelării caracterului şi personalităŃii tinerilor BIBLIOGRAFIE 1. Ioan. InvăŃături pentru copii şi tineri. Dr. Dumitru. GalaŃi. 2006 5. DANIEL. Cluj Napoca. în colecŃia PărinŃi şi Scriitori Bisericeşti. Î. Valer. I.S. traducere. Constantin. JURCA. D. ExperienŃa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. *** PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. IRINEU. Sarea pământului. Pedagogul. 1999 7. 2004 5. Buna Vestire. Bucureşti. TIMIŞ. Renaşterea. Catehetica. BEL. Religia în şcoală.morale III. Repere teoretice şi metodice. EIBMBOR. Rolul profesorului de religie în păstrarea. Ion. BRIA. Cluj-Napoca. Fecioru. Tehnopres. EIBMBOR. Cluj Napoca. Bucureşti. 2004 10. Coordonate pentru o strategie misionară. Presa Universitară Clujeană. prof. CHIRILĂ.

Istorie Bisericească Universală 5. CURSURI. Teologie Biblică 3. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Dogmatică 2. Misiune Creştină şi Catehetică III.EXAMENUL DE OBłINERE A GRADULUI DIDACTIC II RELIGIE ORTODOXĂ TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. SEMINARII ŞI APLICAłII I. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6. BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 11 . Morală şi Spiritualitate Creştină 4. DIDACTICA RELIGIEI II. Liturgică şi elemente de artă bisericească 7.

Programa şcolară: structură. 2005 3. mijloacele audio-vizuale. Obiectivele operaŃionale şi contextualizarea lor 3. Interdisciplinaritatea şi contextualizarea ei în cadrul orei de religie BIBLIOGRAFIE 1. Cabinetul de religie VII. TIMIŞ. Manualele şcolare. GORDON. Vasile. 2004 12 . 2000 5. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea. Forme de organizare a educaŃiei religioase 1. Baza legislativă a predării religiei în şcoală 3. Metodica predării religiei. educaŃionale şi sociale ale predării Religiei în şcoală II. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaŃiei religioase. InterferenŃe şi deosebiri.I. BOLOCAN. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice religiei 5. Catehetica şi didactica religiei. 2000 4. Constantin. icoana. Strategii şi procedee de realizare a evaluării la disciplina religie 4. Principiile. Religia ca disciplină de învăŃământ 1. Tipuri de lecŃie 2.Textul biblic. serbarea religioasă. Autoevaluarea şi valorificarea ei în cadrul educaŃiei religioase VIII. obiectivele şi funcŃiile evaluării în educaŃia religioasă 3. nr. educaŃionale şi sociale. Carmen-Maria. Mijloace de învăŃământ 1. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic. calculatorul etc. 1999 2. Locul şi rolul disciplinei religie la nivelul învăŃământului preuniversitar 2. Principiile didactice generale. 2. literatura religioasă. ŞEBU. Iaşi. portretul. Metode de învăŃământ: 1. DIDACTICA RELIGIEI I. importanŃă 4. Performantica. ValenŃe şi implicaŃii eclesiale. Reîntregirea. Profesorul de religie – model şi formator de caractere în şcoala contemporană. Alba Iulia. Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecŃiei de religie. 2. Aspecte şi atitudini X. vizitele şi pelerinajele.factor de optimizare a educaŃiei religioase 1. 3-4. expoziŃiile. Cluj-Napoca. OPRIŞ Monica. LecŃia de religie. Auxiliarele didactice şi importanŃa lor III. ÎnvăŃământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic IV. Evaluarea . descrierea. OPRIŞ Dorin. Repere teoretice şi metodice. Presa Universitară Clujeană. Religia în şcoală. Ortodoxia. harta. Iaşi. explicaŃia) şi interogative (conversaŃia). SchiŃa lecŃiei. Sebastian. ValenŃe eclesiale. Forme de activitate extraşcolară specifice educaŃiei religioase a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza. Polirom. Metode activ-participative VI. Vasile. CUCOŞ. cercurile pe disciplină V. EducaŃia religioasă. Specificul educaŃiei religioase în diferite etape de vârstă IX. Definirea şi rolul evaluării 2.

ÎnvăŃătura creştină despre moarte şi Judecata particulară 2. Renaşterea. Bartolomeu Anania. Alexandru. în Orizonturi Teologice. Iaşi. Definirea dogmatică a Persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Dumnezeu Judecătorul 1. Monica. clasele I – XII. Cercetarea pedagogică în domeniul educaŃiei religioase. Mina. Ana. Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă. Craiova. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 2. Editura Sf. Metodica predării religiei. OPRIS. Se pot consulta la adresa http://www. Dumnezeu SfinŃitorul 1. Dumnezeu Proniatorul: definirea şi aspectele providenŃei divine V. Oradea. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Biserica. OPRIŞ. Evaluarea ca factor de reglare şi optimizare a educaŃiei religioase. Metode active de predare-învăŃare. BOCOŞ. traducere şi adaptare de Arhim. Cluj. Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos 2. Dumnezeu Creatorul 1. 2004 7. DANCIU. editura Arhidiecezană. Dogma Sfintei Treimi 1.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1.ro II. 2. 1/2006 3. Dorin. Învierea morŃilor şi Judecata obştească * Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică 13 . OPRIS. Sfânta Biserică: întemeiere şi însuşiri VII. Nr. 2003 6. OPRIŞ. RevelaŃia dumnezeiască 1. Alba Iulia. locul de păstrare şi transmitere a RevelaŃiei II. 1996 2. RevelaŃia naturală şi supranaturală. Miron.însuşiri interne şi externe 2. 2005 5. ClujNapoca. Perihoreză şi apropriere IV. Monica. Reîntregirea. Dumnezeu Mântuitorul 1. Crearea lumii nevăzute 2. Unirea ipostatică VI. Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie . Păcatul strămoşesc şi urmările sale) III.chip şi asemănare a lui Dumnezeu. Crearea lumii văzute 3. Dorin. EducaŃia şi idealurile ei (II). Editura Gh. Persoanele Sfintei Treimi . Antropologia creştină (Omul. ERDEI. DOGMATICĂ I.edu. Muşata. TIMIŞ Vasile. 2006 4.căi de transmitere a RevelaŃiei 3. Programele şcolare în vigoare. Modele şi aplicaŃii la religie.

. M. Omul .BIBLIOGRAFIE 1.. I .. CORNIłESCU. TEOLOGIE BIBLICĂ A. Karl Christian. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. vol.III. Dogmatica experienŃei ecleziale.. Teofania. Ioan ICĂ. pilda fiului risipitor. 2000 3. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. Introducere în Studiul Noului Testament. CHIłESCU. Daniel. Ioan. EIBMBOR. 1978 şi ediŃiile ulterioare 2. Bucureşti 1990 2. univ. Renaşterea. ProfeŃii mari ai Vechiului Testament (Isaia. îngrijită de Pr. EIBMBOR. Iaşi. Bucureşti. România creştină.rolul şi importanŃa lor B. Ioan. pilda talanŃilor. ediŃia a III-a.Vladimir. VLAD.. Sibiu. MARCU.conf. Ş. Trinitas. NEAGA.S.. 4. ICĂ. Bucureşti. MIHOC.S. N. Cluj Napoca. Daniel şi Iezechiel) . BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Deisis. Bucureşti. BARNA. vol. FELMY. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeŃiile mesianice 3. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. dr. Cluj Napoca. PETREUłĂ. Iisus Hristos sau Logosul înomenit. jr. versiune diortosită după Septuaginta.animal îndumnezeit.1996 5. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului. Pannayotis. EIBMBOR. 2005 2. L. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. IRINEU SLĂTINEANUL. Sibiu. 2. Ieremia. Bucureşti 2001 3. PRELIPCEAN. Noul Testament 1.. ABRUDAN.. Deisis. N. dr. Gh. NICOLAESCU. I-II. EIBMBOR. Vechiul Testament 1. STĂNILOAE. Pentateuhul – structură şi prezentare generală 2. N. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. NELLAS. 2001 14 . 1983 6. cu aprobarea Sfântului Sinod. 1999 5. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 2005 3. MIHOC. Mystagogia Trinitatis. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. *** Credinta Ortodoxă.. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Dumitru. Emilian.G. Volum tipărit cu binecuvântarea I. G. DANIEL. Probleme ale teologiei trinitare patristice şi moderne cu referire specială la triadologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. Vasile. pilda samarineanului milostiv. Învierea Domnului şi importanŃa ei pentru credinŃa creştină. trad.. Dumitru. Bucureşti. Ioan CHIRILĂ. I. Teologia Dogmatică Ortodoxă. TODORAN. Studiul Vechiului Testament. Arătările Domnului după Înviere 3. Primele comunităŃi creştine după Faptele Apostolilor şi Epistolele pauline.. 1990. pilda vameşului şi fariseului. EIBMBOR. I. Deisis. Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor – prezentare generală (autori şi destinatari) 2. Arheologia biblică. 1998 4. de prof. Studiul Noului Testament. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE 1.P. 2003 4. Sibiu. cu aprobarea Sfântului Sinod. ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod. P. sprijinit pe numeroase alte osteneli. Dr. 2007 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Sibiu. CHIALDA. MIHOC. Renaşterea. MUNTEANU.

SEMEN. F.II. O. 2002 3. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 2006 15 . RĂDUCĂ.. vol. Dr. Bucureşti. MELNICIUC-PUICĂ. Ilie. MORALĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ I. Georgios. CredinŃa şi viaŃa Bisericii primare . Prof.. Spiritualitatea Răsăritului creştin. Iaşi. 2002 3. Ioan I. pr. 4. Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. despre judecata semenilor III. 2001 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Trinitas. în ST. Fundamente .BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. XLIV. Bizantină. nr. Fecioru. Sibiu. Sibiu.23. Bucureşti. 2001. volum realizat şi prezentat de Ioan I. dr. Responsabilitatea creştinului faŃă de el însuşi. despre post. 2001 4. Familia creştină şi provocările societăŃii contemporane IV. Tomáš. nr. 2000. Ed. Alba – Iulia. Anastasia.PSB. Iaşi. Pr. ICĂ jr şi Germano MARANI.o analiză a Faptelor Apostolilor. ICĂ jr. SFÂTUL IOAN GURĂ DE AUR. Comori ale ortodoxiei. Bucureşti. BUCEVSCHI. Alba Iulia. vol. 4. 2. Sibiu. 3-4/1999 5. DANIEL. Omul şi semenul. *** Gândirea socială a Bisericii. Vasile.S. studiu introductiv şi postfaŃă de Arhid. Bucureşti. Deisis. Teofania. 1994 2. Reîntregirea. Morala creştină. D. Iaşi. Bucureşti. P. PoziŃionări şi perspective existenŃiale şi bioetice. Col. I .Teologie morală ortodoxă. Căsătoria. Filantropia creştină ca asumare şi trăire a virtuŃilor creştine BIBLIOGRAFIE 1. Jean-Claude. MIHOC. Omilii la Matei. Trinitas. 3. MANTZARIDIS. despre milostenie. . Darul sacru al vieŃii. Ed. Vasile. 2002 2. 1997 3. Calinic Dumitriu. Biserica şi probleme lumii de azi. 3-4/1992 5. Sofia. în ST. . Editura Patmos. Legea morală a Noului Testament 1.analize . Dr. Însuşirile Legii Noului Testament 2. Pr. faŃă de semeni şi de întreaga creaŃie V. 2007. Petre. 5. Ştefan Matei. VocaŃia universală a Ortodoxiei. PREDA Constantin. Bucureşti. SPIDLIK. Trinitas. taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei. EIBMBOR. familia şi morala creştină. despre rugăciune. Decalogul: structură şi interpretare II. LARCHET. raportul între Legea Veche şi Noua Lege. Predici exegetice la duminicile de peste an. trad. trad. Deisis. Vasile. 1999 . Aşteptând mântuirea.perspective. Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile. IEREMIAS Ioachim. Legea morală a Vechiului Testament 1. BRECK John.. Parabolele lui Iisus. BARTOLOMEU I. vol I – IV. prof. EIBMBOR. Însuşirile Legii morale a Vechiului Testament 2. MLADIN N. Bioetica. Omul şi Dumnezeu. 2003.documente . RĂDUCĂ. Vasile Mihoc şi Dr. din limba engleză de P. Terapeutica bolilor spirituale.

1987. ImportanŃa Sinoadelor răsăritene din secolul XVII pentru unitatea Ortodoxiei. 2001 5. prezentarea istorică şi semnificaŃia celor două evenimente IV. Bucureşti . Bucureşti. EIBMBOR. ÎnvăŃământul teologic / Religia în şcoală / Presa bisericească 2. 2006 7. Dialog teologic şi ecumenic.. Grigorie Dascălul. POPESCU. EIBMBOR. 1. Ioan Vasile. tom. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 1. Ierarhi şi preoŃi în închisorile comuniste. Bucureşti. MANU. Biserica Ortodoxă Română azi.Căderea Constantinopolului şi urmările ei 4. Antim Ivireanul. RĂMUREANU. ContribuŃia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităŃii naŃionale: SfinŃii mitropoliŃi: Dosoftei. în vol.4.III. 1971 5. Ed. martiri. Teologie şi cultură.Ortodoxia azi. EIBMBOR. Ioan. Petru I.. BODOGAE. Bucureşti.I. ŞESAN. Ecumenismul. Începuturile vieŃii creştine pe teritoriul Ńării noastre: dovezi arheologice. 3-4/1987 4. Nicolae. Autocefalia şi ridicarea la rang de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române. ImportanŃa dogmatică a Mărturisirii de credinŃă a lui Petru Movilă. Cluj Napoca. Petru Movilă şi Dositei al II-lea 5. Mărturisirea de credinŃă a lui Mitrofan Kritopulos: însemnătatea ei istorică.Întemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica SfinŃilor Apostoli 2. Gnosis. dogmatică şi ecumenistă. Activitatea social .Mărturisiri de credinŃă ortodoxă în secolul al XVII-lea: Mitrofan Kritopulos. vol.Sinoadele Ecumenice – importanŃa lor în fundamentarea şi păstrarea învăŃăturii de credinŃă 3. Sibiu. 1993 3. M. în Mitroploia Ardealului. 3-4/1973 2. Bucureşti. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE I. DAVID. vol. Bucuresti. ed. Trinitas. Limes. vol. 1998 6. CHIFĂR. Istoria Creştinismului. STEVEN Runciman. vol. MORARU. InfluenŃe culturale. Biserica Ortodoxă Română între anii 1945 – 1989 1. Căderea Constantinopolului. în rev. III. Activitatea culturală V. Bucureşti. 2. nr. ICĂ. I-IV. 1993 2. Dumitru. I. EIBMBOR. Istoria bisericească universală. ŞtiinŃifică. RelaŃiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice BIBLIOGRAFIE 1. Iaşi.filantropică 16 . Factor de stabilitate în lumea de astăzi. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Varlaam. LEB. Mitropolitul Andrei Şaguna şi Mitropolitul Simion Ştefan III. lingvistice. DănuŃ. 2. Ortodoxia. nr. 2001-2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Alexandru.. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului II. Biserica în acŃiune.II. T.

*** Biserica în misiune. EIBMBOR. Bucureşti. Mitropoliei Olteniei. tom. vol. în perioada regimului comunist.I.1997 şi ediŃia revizuită. EIBMBOR. 1. UniversităŃii din Bucureşti. 2005 3. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist. POPESCU Emilian. Duminica şi praznicele împărăteşti 2. iconografie. vol. Spiritualitate si comuniune în Liturghia Ortodoxă. în Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. în ST. vol. BRANIŞTE. Adrian. 2001. 2001 6. Mircea. EIBMBOR. Bucureşti. volum tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod. Pr. LAURENłIU STREZA.1994. NECULA. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Ed. Ene. Explicarea Dumnezeieştii Liturghii. EIBMBOR. Ed. *** ÎnvăŃământul religios şi teologic în România. Bizantină.Editura Episcopiei Dunării de Jos.misionar pe pământul românesc. Bucureşti. Biserică. Tainele de iniŃiere creştină. idem. Technomedia. Trinitas . Dumitru. TradiŃie şi înnoire în slujirea liturgică. 2006 3. Sfintele sărbători 1. Stefanos. Stiluri arhitectonice româneşti (monumente reprezentative) 2. Sibiu. Feleacului şi Clujului. Ed. Sfânta Liturghie : prezentare istorică şi rânduială.2004 3. EIBMBOR. 1996 4.ro/ BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Liturgica generală. Ed. EIBMBOR. Nicolae. vol. argintărie si broderie BIBLIOGRAFIE 1. BRANIŞTE. nr. http://www. în vol. Sfântul Apostol Filip . Episcopiei Dunării de Jos. 2004-2006 2. 1996. Trinitas. Iaşi. GalaŃi. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. 1-3/1994 7. LITURGICĂ ŞI ELEMENTE DE ARTĂ BISERICEASCĂ I. PĂCURARIU. Cristoph Klein. Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc. volum editat de Ministerul Culturii şi Cultelor. SinŃilor Îngeri şi Sfintei Cruci IV. *** Martiri pentru Hristos. Î.P. Sfintele Taine : instituirea şi importanŃa lor în viaŃa creştină III. Cluj Napoca. Ene. Bucureşti 1991. a ÎPS Ioan Robu şi a ES dr. Bucucureşti.patriarhia. Note de lectură asupra raportului Tismăneanu. Editura Arhiepiscopiei Vadului. Arta religioasă: 1. Bucureşti. Liturgica specială. vol. Cultură.II-III.BIBLIOGRAFIE 1. din România. Slujitori ai Bisericii în temniŃele comuniste. GABOR. Alexandru. Valoarea spirituală şi artistică în pictura religioasă. Sărbătorile Maicii Domnului. Craiova. Iaşi. III. 1980 2. Renaşterea. 2006 6. I-II. 2003 17 . sărbătorile închinate SfinŃilor. 2002 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Sfântul Apostol Andrei. NaŃiune. 2002 3. 2007 2. MORARU. Logos. *** Mărturisitori după gratii. Anul 2006 5. II. Cluj-Napoca. GalaŃi. ANAGNOSTOPOULOS. Dr. I-III. 1986 2. vol.S. STĂNILOAE.

Coordonate pentru o strategie misionară. 2006 2. MISIUNE CREŞTINĂ ŞI CATEHETICĂ I. Religia în şcoală. ed. Iaşi. *** PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. TIMIŞ.. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Agnos. ExperienŃa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. Presa Universitară Clujeană. a II-a. (coord.Catehet şi Pedagog Desăvârşit III. Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie.. Valorile creştine în educaŃia morală a adolescentului. BEL. Mântuitorul Iisus Hristos . BIBLIOGRAFIE 1.P. 2007 6.2002 3. Timişoara. transmiterea şi apărarea dreptei credinŃe V. Rolul profesorului de religie în păstrarea. Dăruire şi dăinuire. Costachi. DANIEL.7. Vasile. GRIGORAŞ.. Editura Episcopiei Dunării de Jos. Valer. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi a educaŃiei religios .Cluj-Napoca. Episcop de Ekaterinburg şi Irbit. Cluj-Napoca. Constantin.U. ContribuŃii de metodologie şi pedagogie creştină. CHIRILĂ.C. NECULA. Î. ValenŃe educative ale cultului divin VI. Biserica şi Şcoala. 2004 10. Eugen. temeiuri biblice şi teologice) II. ImplicaŃiile pastoralmisionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh. Cluj Napoca. Cluj-Napoca. Misiune şi educaŃie în Biserică şi Şcoală: exigenŃe. Christiana. CCS. ValenŃe eclesiale. Buna Vestire. Perspective.mijloc de cunoaştere a tainelor credinŃei.). Renaşterea. Ora de Religie . 2004 8. vol. 2002 3. noi mişcări religioase. parohie. Bucureşti. Misiunea Bisericii şi EducaŃia. GORDON. Sibiu. „. 2005 2. P. 2001 9. JURCA. convergenŃe. în Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. 2003 5. Bucureşti. 18 . învăŃaŃi toate neamurile!. Ioan. Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna. LaurenŃiu. Trăirea în Hristos şi mărturisirea Lui în lumea contemporană. InterferenŃe. EvoluŃia societăŃii contemporane din perspectiva vieŃii religioase: globalizare. educaŃionale şi sociale. Atitudini. TĂNASE. GalaŃi. Raze şi chipuri de lumină în istoria şi spiritualitatea românilor. Dr. IRINEU. Sophia. GalaŃi. Misiune. ŞANTA Gheorghe. PorŃile cerului. Vasile. EducaŃia religioasă. Mergând. 2000 4. pastoraŃie. Trinitas.. Vasile. Participarea tinerilor la viaŃa liturgică şi la activităŃile catehetice. UniversităŃii din Bucureşti. perspective. ImplicaŃiile educaŃiei religioase asupra modelării caracterului şi personalităŃii tinerilor VII.morale IV. Misiunea creştină şi aspectele ei (definire. Anul 2006 7. pluralizare. Trinitas. InvăŃături pentru copii şi tineri. II. 2003 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. 2004 4. 2001. Renaşterea. Marineasa. Elemente de psihologie pastorală ortodoxă. Ed.S. Cluj-Napoca. TIMIŞ.”. Iaşi.

E. PETRE MATEIESCU Prof. Univ. Prof. gr.Coordonator Titularul disciplinelor Didactica Religiei şi Elemente de Psihologie a Religiei. drd . de Religie. Cluj Napoca .Prof. Argeş .E.Consilier superior CNCEIP. . gr.J. I.S. gr. NeamŃ . LAURENłIU STREZA P. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iaşi .GLIGOR HAGĂU Prof. Şaguna”. VASILE TIMIŞ .S. CONSTANTIN NECULA Pr.Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Baia Mare 19 .T. BOLOCAN Pr. Nicolae” Rm.Facultatea de Teologie Ortodoxă „A. drd. de Religie.T. Iaşi . I.Inspector de Religie. SORIN JOANTĂ Pr. de Religie. I drd. Univ.Inspector de Religie.Prof.I drd.Inspector de Religie.Inspector General M. gr. Dr. LILIANA TURTUROIU Prof. Vasile cel Mare”. Dr. IRINEU SLĂTINEANUL Grup de lucru: Dr. Iaşi .J. Dr. Dr.S.1 Topoloveni.Consilier cultural al Episcopiei Aradului . Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca Pr. Şcoala „George Coşbuc”.Vasile cel Mare”. Râmnicu Vâlcea . DRAGOŞ BAHRIM Prof. Prof.Titularul disciplinei Catehetică şi Didactica Religiei. Dr.Prof. VASILE POP Prof. MIHAI VIZITIU Pr.Facultatea de Teologie Ortodoxă. Univ. Sibiu . ALEXANDRU BARNEA Pr. Dr.Titularul disciplinelor de Catehetică şi Didactica Religiei Facultatea de Teologie Ortodoxă Oradea.S. Prof.S. VALER BEL Conf. Şcoala Baciu. Şcoala Nr. de Religie. Sectorul ÎnvăŃământ al Arhiepiscopiei Iaşilor . I MARIA ORZETIC Prof. CARMEN M. Univ. Vâlcea .J.Prof.C. Dr. Cluj . Lect. Colegiul Tehnic de Electronică şi TelecomunicaŃii. I. Dr.Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Iaşi .S. Prof.S. NICOLAE BĂLAŞA Pr. MIRON ERDEI Prof.C.Consilier. Conf. MIHAI GIOSAN Pr.Prof.J. Conf. Iaşi . Diac. I drd. NICOLAE PROTEASA Pr. drd. M. Liceul Pedagogic. Şcoala „Avram Iancu”.Consilier patriarhal Coordonator din partea Patriarhiei Ortodoxe Române ConsultanŃi ştiinŃifici: Î. Vâlcea .Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf.I IOAN MARIAN POP . NICU OCTAVIAN . Prof. Departamentul pentru Pregătirea Profesorilor. de Religie. GABRIELA FAVU Prof. Sibiu . Dr. .P. Dr. gr. de Religie. I.COLECTIVUL DE ELABORARE Prof. CĂTĂLIN PÂSLARU Pr. Univ. Prof. CIPRIAN CÂMPINEANUL P.Prof. Dr. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful