M INISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, sector I, Bucureşti Tel 4056221 /fax: 313.55.

47

PROGRAMA
Pentru

Definitivare în învăŃământ şi Gradul didactic II
RELIGIE ORTODOXĂ
2007 NOTĂ DE PREZENTARE Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la examenele de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II1. Programa constituie un răspuns la noul context al formării pentru profesia didactică, dar şi la schimbările recente din curriculum-ul şcolar. Plecând de la specificul disciplinei Religie, precum şi de la influenŃa acesteia asupra dezvoltării personalităŃii elevului, structura şi conŃinutul noii Programe sunt elaborate în concordanŃă cu noua abordare curriculară a proiectării şi a realizării activităŃilor didactice, specifice disciplinei. Pregătirea profesorilor pentru susŃinerea examenelor de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II îşi propune să ofere profesorilor de religie ocazii pentru: • a-şi actualiza cunoştinŃele din domeniul religiei şi al didacticii religiei • a reflecta asupra rolului Religiei şi al obiectelor de studiu din aria curriculară Om şi societate la nivelul sistemului educaŃional, sugerând moduri în care pot fi aduse în curriculum probleme cu care se confruntă atât societatea contemporană cât şi Biserica • a reflecta critic asupra finalităŃilor religiei ca disciplină de studiu • a demonstra competenŃe în câteva domenii ale profesiei: proiectarea şi realizarea unităŃilor şi a secvenŃelor didactice, motivarea elevilor şi realizarea unui management eficient al clasei, selectarea şi folosirea adecvată a resurselor didactice, contextualizarea strategiilor de evaluare moderne la specificul disciplinei religie, progresul, performanŃa etc. • a demonstra competenŃe în domeniul ultimelor cercetări teologice, precum şi utilizarea adecvată a conceptelor, a metodologiei specifice şi selectarea critică a informaŃiilor de factură teologică. CompetenŃe vizate • cunoaşterea de către profesor a adevărurilor fundamentale de credinŃă, şi a elementelor de didactica religiei; • cunoaşterea şi utilizarea competentă a principalelor documente şcolare reglatoare: planuricadru, programe şcolare, programe pentru examene naŃionale; • capacitatea de a adecva conŃinuturile şi demersurile didactice la particularităŃile de vârstă ale elevilor; • capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conŃinuturi, precum şi capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient;
Prezenta programă a fost elaborată de către un colectiv de cadre didactice din învâŃâmântul universitar şi preuniversitar, fiind analizată, într-o consfătuire specială, la Sectorul ÎnvăŃământ al Patriarhiei Ortodoxe Române. Colectivul de elaborare al acestei programe a fot coordonat de către Conf. univ. dr. Vasile Timiş, Inspector General - MECT 1
1

Misiune Creştină şi Catehetică.Comunitate locală .învăŃare . 2. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice religiei. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare . Analizarea programelor şcolare de religie în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. Istorie Bisericească Universală. • formularea interogaŃiilor în raport cu sursele şi cu obiectivele cercetării. • utilizarea metodei comparative în analiza unor situaŃii şi fenomene religioase. precum şi strategiile didactice moderne aplicabile în cadrul desfăşurării educaŃiei religioase.3. pe formarea complexă a personalităŃii şi caracterului acestuia. Valori şi atitudini • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii disciplinei.1. realizarea şi evaluarea activităŃilor didactice. Utilizarea metodologiei cercetării ştiinŃifice şi pedagogice • definirea şi comentarea conceptelor şi a categoriilor utilizate în cadrul cercetărilor pedagogice şi teologice. În realizarea Programei s-a avut în vedere necesitatea ca profesorii de religie să aprofundeze conŃinuturile tematice ale Programei şcolare în vigoare. Morală şi Spiritualitate Creştină. a muzeelor şi arhivelor semnificative pentru regiunea unde îşi desfăşoară activitatea. • analiza critică a surselor de documentare.evaluare. Programa a fost structurată astfel încât să abordeze conŃinuturi din următoarele domenii teologice: Dogmatică. în scopul reglării competenŃelor. 1. Teologie Biblică. Liturgică. Domenii de competenŃă • 1. în funcŃie de obiectivele sau competenŃele vizate. necesare realizării activităŃilor didactice specifice disciplinei religie. • identificarea monumentelor religioase. Integrarea valorilor specifice Ortodoxiei în contextul valorilor cultural . Formarea capacităŃilor reflexive de autocunoaştere si autoevaluare. 2. Redactarea lucrărilor ştiinŃifice • identificarea problemelor-cheie în analiza unui fenomen religios.2. 2. • Adaptarea activităŃilor didactice la nevoile şi interesele elevilor. • realizarea unor conexiuni inter şi transdisciplinare. 1. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev.3. a bisericilor (mănăstirilor).CompetenŃe didactice generale 2. • folosirea şi contextualizarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. • evaluarea capacităŃilor cognitive. empatice şi de cooperare.Biserică. precum şi din domeniul Didacticii Religiei. • elaborarea de teste iniŃiale. 3.educative europene. CompetenŃe în domeniul de specialitate 1. • selecŃia faptelor relevante şi includerea lor într-o analiză coerentă. • alcătuirea unei bibliografii tematice. conform principiilor şi metodelor interacŃiunii educaŃionale şi ale unor elemente de retorică didactică. a stilului didactic precum şi a abordării strategiilor didactice moderne. • formularea concluziilor. Promovarea unui parteneriat educaŃional Şcoală . • însuşirea abilităŃilor de comunicare. Valorificarea potenŃialului educativ al conŃinuturilor informaŃionale. comprehensive şi de aplicare a achiziŃiilor. • raportarea critică la literatura de specialitate referitoare la subiectul studiat.2.1.probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea.Documentare în domeniul religiei şi al ştiinŃelor conexe • identificarea surselor teologice specifice temei predate. • • • • 2 . formative şi sumative.

BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 3 .CURSURI. Istorie Bisericească Universală 5. Morală şi Spiritualitate Creştină 4.EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNT RELIGIE ORTODOXĂ TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. Teologie Biblică 3. DIDACTICA RELIGIEI II. Dogmatică 2. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Liturgică 7. Misiune Creştină şi Catehetică III. SEMINARII ŞI APLICAłII I. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6.

EducaŃia religioasă. Metode de învăŃământ: 1. Locul şi rolul disciplinei religie la nivelul învăŃământului preuniversitar 3. 2000 5. Programa şcolară: structură şi importanŃă 5. Cluj-Napoca. participarea la slujbele religioase. 2. educaŃionale şi sociale. vizitele şi pelerinajele. Religia în şcoală. TIMIŞ. Manualele şcolare. VI. Repere teoretice şi metodice. Vasile. Strategii şi procedee de realizare a evaluării la disciplina religie 4. icoana. Forme de activitate extraşcolare specifice educaŃiei moral-religioase a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza. BIBLIOGRAFIE 1. ŞEBU. Metode de comunicare scrisă (compunerea. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic. Evaluarea . nr. Etapele proiectării. OPRIŞ Dorin. DIDACTICA RELIGIEI I Religia ca disciplină de învăŃământ 1. IV. 2000 4. calculatorul etc. 2005 2. mijloacele audiovizuale. Mijloace de învăŃământ: textul biblic. serbarea religioasă. Principiile. GORDON. portretul. Constantin. II. eseul) V. ÎnvăŃământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. Obiectivele operaŃionale şi contextualizarea lor 3. descrierea. Profesorul de religie – model şi formator de caractere în şcoala contemporană. CUCOŞ. LecŃia de religie. 2004 4 . Vasile. harta.I. Metodica predării religiei. explicaŃia) şi interogative (conversaŃia). cercurile pe disciplină. ValenŃe eclesiale. Performantica. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic III. Carmen-Maria. OPRIŞ Monica. Baza legislativă a predării religiei în şcoală 4. 1999 3. 3-4. Tipuri de lecŃie 2. Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecŃiei de religie. EducaŃia religioasă şi finalităŃile acesteia 2. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice religiei VII. referatul. Principiile didactice generale. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaŃiei religioase. Definirea şi rolul evaluării 2.factor de optimizare a educaŃiei religioase 1. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea. expoziŃiile. Presa Universitară Clujeană. Forme de organizare a educaŃiei religioase 1. Sebastian. Reîntregirea. Polirom. Iaşi. Iaşi. literatura religioasă. obiectivele şi funcŃiile evaluării 3. Catehetica şi Didactica Religiei. Alba Iulia. BOLOCAN. Ortodoxia. InterferenŃe şi deosebiri.

2003 3. Vasile. Nr. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 2. traducere şi adaptare de Arhim. Se pot consulta la adresa http://www. judecată şi viaŃa după moarte * Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică. Dumnezeu Judecătorul 1. ERDEI. Ghid de proiectare didactică. Dumnezeu Creatorul 1. Dumnezeu Mântuitorul 1. Dumnezeu Proniatorul: definirea şi aspectele providenŃei divine V. Editura Anastasia. Programele şcolare în vigoare. Bartolomeu Anania. Iaşi. 2002-2004 II. Crearea lumii văzute 3. II. Sibiu. 2000 5. Sibiu. Ed. I-III. Întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos VI. chip şi asemănare a lui Dumnezeu III. Preocupări privind predarea Religiei în şcoală. Sfântul Mina. Sfânta Biserică: întemeiere şi însuşiri VII. Deisis. Dogma Sfintei Treimi 1. Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos 2. Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie . DOGMATICĂ I. Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă. Dumnezeu SfinŃitorul 1. Persoanele Sfintei Treimi: însuşiri specifice şi distincŃii IV. TIMIŞ Vasile. clasele I – XII. 1996 6. BANCILĂ. Sfaturi pentru o educaŃie ortodoxă a copiilor de azi. RevelaŃia naturală şi supranaturală. MAICA MAGDALENA. Cluj-Napoca. RevelaŃia dumnezeiască 1. IniŃierea religioasă a copilului. 2. în Revista Teologică.edu. Miron.2-3/1998 4.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Religie creştin – ortodoxă. Renaşterea. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Cluj Napoca. Evaluarea . editura Arhidiecezană. Crearea lumii nevăzute 2.factor de reglare şi optimizare a educaŃiei religioase. 5 . Omul.căi de transmitere a RevelaŃiei (* fără deosebiri interconfesionale). Vol.ro 7. ÎnvăŃătura creştină despre moarte. 1996 2.

TODORAN. Dogmatica experienŃei ecleziale.S. Vechiul Testament 1.structură şi prezentare generală 2. Teofania.. EVDOCHIMOV. Emilian. EIBMBOR .. FELMY. 1978 şi ediŃiile ulterioare 4. STĂNILOAE. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.. NICOLAESCU. I. NEAGA. BRIA. N. pilda fiului risipitor. Arheologia biblică. M. cu aprobarea Sfântului Sinod. Karl Christian. Ioan. 2003 4. I. Ş. Iasi.. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. IRINEU SLĂTINEANUL. PRELIPCEAN. 1999 2. EIBMBOR. versiune diortosită după Septuaginta. univ. EIBMBOR. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. P. MIHOC.. Trinitas. Vasile. 1990 2. Iisus Hristos sau Logosul înomenit. MIHOC. Bucureşti. pilda talanŃilor.. Ioan CHIRILĂ. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului. Bucureşti.. Renaşterea. N.III. dr. ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod. Bucureşti. Date geografice privind łara Sfăntă B. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. Ioan. MARCU. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. MUNTEANU. MIHOC. Deisis. Dumitru..BIBLIOGRAFIE 1. EIBMBOR.. Introducere în Studiul Noului Testament. Bucureşti 1990 2. tipărită cu binecuvântarea Î. 3. 2007 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Teologia Dogmatică Ortodoxă. Daniel. Sibiu. pilda samarineanului milostiv BIBLIOGRAFIE 1. Bucureşti. pilda vameşului şi fariseului. Paul. PETREUłĂ. N. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. Bucureşti 2001 3. 1983 6. sprijinit pe numeroase alte osteneli. 2005 3. Bucureşti.. BARNA. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeŃiile mesianice 3. Ioan ICĂ. EIBMBOR. de prof. 2001 6 . îngrijită de Pr. vol. Noul Testament 1. Sibiu. vol. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Gh. Bucureşti. Tratat de Teologie dogmatică şi ecumenică. Ortodoxia. Studiul Vechiului Testament. *** CredinŃa Ortodoxă. Dumitru. ABRUDAN. VLAD. EIBMBOR. Dr. CORNIłESCU.P. DANIEL. dr.S. trad. Dr. România creştină. G. TEOLOGIE BIBLICĂ A.conf. Renaşterea. Pentateuhul . 1997 5. Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor – prezentare generală (autori şi destinatari) 2. Bucureşti. Cluj Napoca. Studiul Noului Testament. I . BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Editura România creştină. CHIALDA.G. 1999 2. 2000 3. Vladimir. Cluj Napoca. CHIłESCU. ediŃia a III-a. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Primele comunităŃi creştine după Faptele Apostolilor. L. I-II. 1996 5. cu aprobarea Sfântului Sinod.

Vasile Mihoc şi Dr. BARTOLOMEU I. MELNICIUC-PUICĂ. Iaşi. Familia creştină şi provocările societăŃii contemporane V. I . în ST. Reîntregirea. despre judecata semenilor III. BRECK. divorŃ. O. MIHOC. vol. Atitudinea Bisericii faŃă de avort. Trinitas. Editura Bizantină. Legea morală a Vechiului Testament 1. abandonul de copii. Editura Episcopiei Dunării de Jos. Decalogul: structură şi interpretare II. Predici exegetice la duminicile de peste an. Trinitas. în vol. taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei. 1999 3. MANTZARIDIS. Iaşi. Bucureşti. Parabolele lui Iisus. din limba engleză de P. 2001 5.II. Bucureşti. faŃă de semeni şi creaŃie BIBLIOGRAFIE 1. Georgios. CredinŃa şi viaŃa Bisericii primare . John. Anastasia. Ştefan. despre post. Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. MOLDOVAN. 2000 3. nr. Vasile. Iubirea – Taina căsătoriei. IEREMIAS Ioachim. Teofania. Petre. trad. 3-4/ 1992 3. dr. PoziŃionări şi perspective existenŃiale şi bioetice. despre milostenie.credinŃa. VirtuŃile teologice .S. 2006 7 . GalaŃi. Dr. Responsabilitatea creştinului faŃă de el însuşi. Morala creştină. Calinic Dumitriu. Omul şi semenul.. Darul sacru al vieŃii. MLADIN N. Aşteptând mântuirea. RĂDUCĂ. Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile. despre rugăciune. VocaŃia universală a Ortodoxiei. dragostea IV..BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. MORALĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ I. Alba Iulia.o analiză a Faptelor Apostolilor. 2003 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Alba Iulia. 2002 2. Ilie. colectiv PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. droguri etc. Căsătoria. Ştefan Matei. prof. raportul între Legea Veche şi Noua Lege. PREDA CONSTANTIN. EIBMBOR. BUCEVSCHI. Legea morală a Noului Testament 1. Comori ale Ortodoxiei. SEMEN.F. 1997 2. 2007 2. Sibiu. 2001 3. nădejdea. 2001 4. Vasile. Biserica şi problemele lumii de azi. Iaşi. Pr. Patmos. Ilie. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 1996 4. Alba Iulia. Trinitas. DANIEL. Teologie morală ortodoxă. Omul şi Dumnezeu. Bucureşti. P. RESCEANU.

Iaşi. ICĂ. în Revista Teologică. Bucureşti. Activitatea MitropoliŃilor Iachint de Vicina şi Iosif Muşat III. 1987. Biserica în acŃiune. Începuturile vieŃii creştine pe teritoriul Ńării noastre: dovezi arheologice. 3. vol. 2004 2. CHIFĂR. 1998 5. Activitatea culturală V. BODOGAE. Întemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica SfinŃilor Apostoli II. Gnosis. 3/2004 4. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE I. “950 de ani de la Marea Schismă: interpretări şi documente“. I. I-IV. Ioan Vasile. Bucureşti. III. Biserica Ortodoxă Română între anii 1945 – 1989 1.I.4. EIBMBOR. Ecumenismul. Calvin. Primele doua Sinoade ecumenice III. 3. RĂMUREANU. Întemeierea mitropoliilor din łara Românească şi Moldova 1. ed.III. tom. Ioan jr. lingvistice. nr. DAVID. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ I. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000.Desfăşurarea evenimentelor. Colectiv de autori. EIBMBOR. vol. Schisma de la 1054 1. 2001-2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. BENGA. 2006 6. MORARU. Sophia. Bucureşti. LEB. în Teologia.ConsecinŃele IV.ContribuŃia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităŃii naŃionale: SfinŃii mitropoliŃi: Varlaam şi Antim Ivireanul. 2. 1. Factor de stabilitate în lumea de astăzi. Istoria bisericească universală. vol. Mari reformatori luterani şi Biserica Ortodoxă. M. EIBMBOR. Activitatea social – filantropică 8 . Sophia. Trinitas. Cluj Napoca. Daniel. GABOR. Contextul politic al întemeierii mitropoliilor 2. Sibiu. Biserica şi Statul în primele patru secole. martiri. 2. Biserica Ortodoxă Română azi. 2001 7. ConsideraŃii eclesiologice. Bucureşti. Bucureşti. Dialog teologic şi ecumenic. T. 2. Petru I. ÎnvăŃământul teologic / Religia în şcoală / Presa bisericească 2.. 1993 2. Ortodoxia azi.. 2003 3. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului II.Reformatorii: Martin Luther si J. 2003 5. Mitropolitul Andrei Şaguna IV. Reforma protestantă 1. RelaŃiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice BIBLIOGRAFIE 1. Adrian. Ierarhi şi preoŃi în închisorile comuniste 2. Nicolae. nr. Revista FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Arad. Istoria Creştinismului.Cauzele politice şi religioase. ŞESAN.. Limes.Cauzele reformei. 3 – 4. Schisma din anul 1054.II. Bucuresti. vol. Alexandru.Urmările reformei V. istorice şi ecumenice..

patriarhia. EIBMBOR. 2001. Ierurgii legate de viaŃă 4. volum tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod. Technomedia. I-II.1997 şi ediŃia revizuită. TradiŃie şi înnoire în slujirea liturgică.. 2007 3. Ierurgii legate de moarte BIBLIOGRAFIE 1. GalaŃi. EIBMBOR. 2004-2006 2. Cultură. *** Biserica în misiune. Trinitas. vol. NaŃiune. Î. Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945 – 1964) – O imagine a relaŃiilor Stat . 2000 7. în perioada regimului comunist. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist. EIBMBOR. Bizantină. vol. http:// www. http://www. Bucureşti. Priveghind şi lucrând pentru mântuire. Ierurgiile în viaŃa credincioşilor 3. Cluj-Napoca. BRANIŞTE. Trinitas. POPESCU Emilian. *** Mărturisitori după gratii.BIBLIOGRAFIE 1. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. III. Bucureşti. Creştinismul timpuriu pe teritoriul României. tom. BizanŃul sau Roma?. Liturgica specială. pr. Editura Arhiepiscopiei Vadului.P. dr. 2003 2. Sfântul Apostol Andrei.S. Iaşi. 2002 3.Biserică. vol. 1996 4. Idem. ANAGNOSTOPOULOS. prof. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Sibiu. Mircea. 1-3/1994 6. LITURGICĂ I. Stefanos. Bucureşti. Sfânta Liturghie : prezentare istorică şi rânduială II. EIBMBOR. Bucureşti. I-III. Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc.Editura Episcopiei Dunării de Jos. Tainele de iniŃiere creştină. Slujitori ai Bisericii în temniŃele comuniste. Biserică. 2006 5.ro/ BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. 2003 9 . nr. vol. *** Martiri pentru Hristos. din România. Pr.ftob. Alexandru. Feleacului şi Clujului. NECULA. Dr. volum editat de Ministerul Culturii şi Cultelor. EIBMBOR. 1. Iaşi. MORARU. *** ÎnvăŃământul religios şi teologic în România. 1. LAURENłIU STREZA.1994. Cristoph Klein. Euharistia – Taina ÎmpărăŃiei. Originile. vol. 1996. în vol. Adrian. 1980 2. Iaşi. Ed. Anastasia.ro 6. 2005 2. 2.I. PĂCURARIU. Explicarea Dumnezeieştii Liturghii. în ST. Trinitas . Al. a ÎPS Ioan Robu şi a ES dr.II-III. 2006 3. Ene. Nicolae. Sfintele Taine : instituirea şi importanŃa lor în viaŃa creştină III. Bucureşti. GABOR.2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. SCHMEMANN. EIBMBOR. Bucureşti 1991. vol.

Religia în şcoală. prof. vol. 2004 5. Pedagogul. 1989 4. CredinŃa pe care o mărturisim. Ora de Religie . Biserica şi Şcoala. 2003 4. 2007 3. Sarea pământului. Dumitru. Catehetica. ŞANTA Gheorghe. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. vol. pastoraŃie. Sophia. dr. parohie. CUCOŞ. 2004 10.S. Bucureşti. EIBMBOR. Valer. Ion. EducaŃia religioasă. GORDON. JURCA. Presa Universitară Clujeană.mijloc de cunoaştere a tainelor credinŃei VII. Tehnopres. Episcop de Ekaterinburg şi Irbit. Repere teoretice şi metodice. Vasile. EducaŃia religioasă. Ioan. NECULA. GalaŃi. Timişoara. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi a educaŃiei religios . Marineasa. ImplicaŃiile educaŃiei religioase asupra modelării caracterului şi personalităŃii tinerilor BIBLIOGRAFIE 1. transmiterea şi apărarea dreptei credinŃe IV.morale III. 1982 2. 2005 2. 2003 6. BRIA. 5. TIMIŞ. ImplicaŃiile pastoral-misionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh VI. ValenŃe eclesiale. BEL. EIBMBOR. Misiune. CHIRILĂ.7. Buna Vestire. traducere. MISIUNE CREŞTINĂ ŞI CATEHETICĂ I. InvăŃături pentru copii şi tineri. Rolul profesorului de religie în păstrarea. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Trinitas. IRINEU. introducere şi note de Pr. Dăruire şi dăinuire. Cluj Napoca. Vasile. ExperienŃa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. Renaşterea. Elemente de psihologie pastorală ortodoxă. Dr. 2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna. GalaŃi. Cluj-Napoca. D. Renaşterea. Polirom. Cluj-Napoca. în colecŃia PărinŃi şi Scriitori Bisericeşti.2002 3. Constantin. 2001 9. Renaşterea. Bucureşti. Bucureşti. Î. Eugen. Raze şi chipuri de lumină în istoria şi spiritualitatea românilor. (coord.P. ValenŃele educative ale cultului divin V. Bucureşti. ContribuŃii de metodologie şi pedagogie creştină. Christiana. CĂLUGĂR. I. educaŃionale şi sociale. Constantin. Iaşi. Iaşi. Valorile creştine în educaŃia morală a adolescentului. DANIEL.) Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie. Editura Episcopiei Dunării de Jos. Iaşi. Fecioru. Mântuitorul Iisus Hristos – Catehet şi Pedagog Desăvârşit II. 2006 5. ClujNapoca. *** PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. Coordonate pentru o strategie misionară. CLEMENT ALEXANDRINUL. 1999 7. 2001 10 . 2002 8. Participarea tinerilor la viaŃa liturgică şi la activităŃile catehetice. ediŃia a II-a. Cluj Napoca.

DIDACTICA RELIGIEI II. BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 11 . CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Teologie Biblică 3. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6. Istorie Bisericească Universală 5. SEMINARII ŞI APLICAłII I. CURSURI. Liturgică şi elemente de artă bisericească 7. Misiune Creştină şi Catehetică III.EXAMENUL DE OBłINERE A GRADULUI DIDACTIC II RELIGIE ORTODOXĂ TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. Morală şi Spiritualitate Creştină 4. Dogmatică 2.

Principiile didactice generale. Metode activ-participative VI. Presa Universitară Clujeană. explicaŃia) şi interogative (conversaŃia). Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic. Aspecte şi atitudini X. Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecŃiei de religie. Iaşi. educaŃionale şi sociale. EducaŃia religioasă. ÎnvăŃământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. OPRIŞ Monica. literatura religioasă.I. Reîntregirea. Alba Iulia. TIMIŞ. Cabinetul de religie VII. 3-4. Repere teoretice şi metodice. 2. Carmen-Maria. cercurile pe disciplină V. 2004 12 . OPRIŞ Dorin. BOLOCAN. Catehetica şi didactica religiei. Interdisciplinaritatea şi contextualizarea ei în cadrul orei de religie BIBLIOGRAFIE 1. Performantica. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice religiei 5. portretul. Obiectivele operaŃionale şi contextualizarea lor 3. Vasile. 1999 2. Evaluarea . 2000 5. descrierea. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea.Textul biblic. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaŃiei religioase. Constantin. 2000 4. Autoevaluarea şi valorificarea ei în cadrul educaŃiei religioase VIII. Definirea şi rolul evaluării 2. expoziŃiile. Ortodoxia. ŞEBU. Polirom. 2. Strategii şi procedee de realizare a evaluării la disciplina religie 4. Sebastian. 2005 3. Baza legislativă a predării religiei în şcoală 3. Profesorul de religie – model şi formator de caractere în şcoala contemporană. Forme de activitate extraşcolară specifice educaŃiei religioase a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza. serbarea religioasă. Metodica predării religiei. ValenŃe eclesiale. SchiŃa lecŃiei. icoana. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic IV. Vasile. Forme de organizare a educaŃiei religioase 1. Cluj-Napoca. Metode de învăŃământ: 1. importanŃă 4. Religia în şcoală. Manualele şcolare. Specificul educaŃiei religioase în diferite etape de vârstă IX. nr. Locul şi rolul disciplinei religie la nivelul învăŃământului preuniversitar 2. ValenŃe şi implicaŃii eclesiale. DIDACTICA RELIGIEI I. mijloacele audio-vizuale. Principiile. GORDON. CUCOŞ. calculatorul etc. Auxiliarele didactice şi importanŃa lor III. Tipuri de lecŃie 2. harta. Programa şcolară: structură. LecŃia de religie. vizitele şi pelerinajele. obiectivele şi funcŃiile evaluării în educaŃia religioasă 3. Mijloace de învăŃământ 1. InterferenŃe şi deosebiri. Religia ca disciplină de învăŃământ 1.factor de optimizare a educaŃiei religioase 1. Iaşi. educaŃionale şi sociale ale predării Religiei în şcoală II.

Dumnezeu Proniatorul: definirea şi aspectele providenŃei divine V. Ana. 2005 5. Definirea dogmatică a Persoanei Mântuitorului Iisus Hristos.ro II. Cluj. 2. Bartolomeu Anania. Alba Iulia. Modele şi aplicaŃii la religie.căi de transmitere a RevelaŃiei 3. Crearea lumii nevăzute 2. Crearea lumii văzute 3. locul de păstrare şi transmitere a RevelaŃiei II. Se pot consulta la adresa http://www. ERDEI. 2004 7. Dumnezeu Judecătorul 1. ÎnvăŃătura creştină despre moarte şi Judecata particulară 2.însuşiri interne şi externe 2. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Dumnezeu SfinŃitorul 1. Craiova. Mina. BOCOŞ. Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă. Dorin. DOGMATICĂ I. 1996 2. 2003 6. Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos 2. TIMIŞ Vasile. Evaluarea ca factor de reglare şi optimizare a educaŃiei religioase. RevelaŃia dumnezeiască 1. Monica. Alexandru. traducere şi adaptare de Arhim. Monica.chip şi asemănare a lui Dumnezeu. Dogma Sfintei Treimi 1. RevelaŃia naturală şi supranaturală.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Editura Sf. editura Arhidiecezană. Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie . Miron. Biserica. Nr. OPRIS. OPRIS. Unirea ipostatică VI. clasele I – XII. Dorin. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 2. EducaŃia şi idealurile ei (II). Metode active de predare-învăŃare. Persoanele Sfintei Treimi . Metodica predării religiei.edu. Oradea. DANCIU. Reîntregirea. Programele şcolare în vigoare. Cercetarea pedagogică în domeniul educaŃiei religioase. Editura Gh. Antropologia creştină (Omul. Dumnezeu Creatorul 1. Renaşterea. 1/2006 3. Sfânta Biserică: întemeiere şi însuşiri VII. OPRIŞ. în Orizonturi Teologice. OPRIŞ. Învierea morŃilor şi Judecata obştească * Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică 13 . Iaşi. ClujNapoca. Muşata. Perihoreză şi apropriere IV. 2006 4. Păcatul strămoşesc şi urmările sale) III. Dumnezeu Mântuitorul 1.

Gh. Iisus Hristos sau Logosul înomenit. BARNA. Sibiu. pilda talanŃilor.. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. de prof. 2005 3. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. Bucureşti 2001 3. 2. MIHOC. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.. Bucureşti. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Cluj Napoca.P. FELMY. Arheologia biblică. I-II. Sibiu.Vladimir. EIBMBOR. dr. jr. N. Cluj Napoca. MIHOC.. EIBMBOR. ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod. Ieremia. Dumitru. EIBMBOR. CHIALDA. Bucureşti. EIBMBOR. I. Bucureşti. 4. Arătările Domnului după Înviere 3. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. EIBMBOR. ABRUDAN. Deisis. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. ediŃia a III-a. cu aprobarea Sfântului Sinod. MARCU.BIBLIOGRAFIE 1. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeŃiile mesianice 3. STĂNILOAE. Ioan. NEAGA. pilda samarineanului milostiv. 1990. Renaşterea. Ioan ICĂ. TODORAN.III.. TEOLOGIE BIBLICĂ A. P. vol. Vechiul Testament 1. 2003 4. Dumitru. 1983 6.G.. pilda fiului risipitor. *** Credinta Ortodoxă. sprijinit pe numeroase alte osteneli..animal îndumnezeit. Pentateuhul – structură şi prezentare generală 2. Teofania. dr.. vol. Probleme ale teologiei trinitare patristice şi moderne cu referire specială la triadologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. Vasile. Mystagogia Trinitatis. cu aprobarea Sfântului Sinod. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania.. Daniel. Trinitas. ProfeŃii mari ai Vechiului Testament (Isaia.S. Noul Testament 1. Emilian. Primele comunităŃi creştine după Faptele Apostolilor şi Epistolele pauline. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. NICOLAESCU.rolul şi importanŃa lor B. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. versiune diortosită după Septuaginta. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului. îngrijită de Pr. N. Bucureşti 1990 2. Deisis. pilda vameşului şi fariseului. Studiul Noului Testament. BIBLIOGRAFIE 1. Ioan CHIRILĂ. M. 2001 14 . L.1996 5. 2007 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. I. 2000 3. Sibiu. Învierea Domnului şi importanŃa ei pentru credinŃa creştină. Bucureşti. Dr. Ioan. Dogmatica experienŃei ecleziale. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. IRINEU SLĂTINEANUL. Iaşi. Volum tipărit cu binecuvântarea I. Karl Christian.. I . MUNTEANU. Deisis. Sibiu. DANIEL. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor – prezentare generală (autori şi destinatari) 2.S. univ. N.conf. ICĂ. PRELIPCEAN. PETREUłĂ. Bucureşti. NELLAS. VLAD. Introducere în Studiul Noului Testament. G. 1999 5. MIHOC. 1998 4. 1978 şi ediŃiile ulterioare 2. Teologia Dogmatică Ortodoxă. Omul . trad. CHIłESCU. Ş.. Renaşterea. Studiul Vechiului Testament. CORNIłESCU. România creştină. Daniel şi Iezechiel) . 2005 2. Pannayotis..

Însuşirile Legii Noului Testament 2. 2001 4. Ioan I. Bucureşti. 2. Trinitas. Deisis. din limba engleză de P. Prof. 3-4/1992 5. XLIV. Jean-Claude. Bucureşti. F.PSB. Sibiu. ICĂ jr. *** Gândirea socială a Bisericii. Sibiu. Bioetica. Iaşi. Bizantină. CredinŃa şi viaŃa Bisericii primare . MIHOC.perspective.. BARTOLOMEU I. Georgios. Reîntregirea. Bucureşti. vol I – IV.Teologie morală ortodoxă. Teofania. Decalogul: structură şi interpretare II.documente . raportul între Legea Veche şi Noua Lege. Legea morală a Vechiului Testament 1. ICĂ jr şi Germano MARANI. P. Dr. vol. LARCHET.analize . EIBMBOR. . Fecioru. SEMEN. Responsabilitatea creştinului faŃă de el însuşi. despre milostenie. 4. IEREMIAS Ioachim.. Deisis. dr. SPIDLIK. I . Calinic Dumitriu. Aşteptând mântuirea. Alba – Iulia. PREDA Constantin. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.o analiză a Faptelor Apostolilor. 2001 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1.. Vasile. Vasile Mihoc şi Dr. Omul şi Dumnezeu. Spiritualitatea Răsăritului creştin. Alba Iulia. Fundamente . Iaşi. .II. Vasile. Biserica şi probleme lumii de azi. Pr. Bucureşti. pr. DANIEL. despre rugăciune. SFÂTUL IOAN GURĂ DE AUR. studiu introductiv şi postfaŃă de Arhid.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Familia creştină şi provocările societăŃii contemporane IV. 1994 2. Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. RĂDUCĂ. în ST. Sofia. Omul şi semenul. RĂDUCĂ. Căsătoria. Ştefan Matei. Anastasia. MORALĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ I. 2002 3. Legea morală a Noului Testament 1. trad. Omilii la Matei. Darul sacru al vieŃii. Ilie. despre judecata semenilor III. 2007. MANTZARIDIS. Ed. Terapeutica bolilor spirituale. Ed. D. 1997 3. EIBMBOR. 2003. Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile. O. Trinitas. 2006 15 .23. BRECK John. Dr. 1999 . 2000. Filantropia creştină ca asumare şi trăire a virtuŃilor creştine BIBLIOGRAFIE 1. Vasile. vol. PoziŃionări şi perspective existenŃiale şi bioetice. Tomáš. în ST.S. taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei. trad. 2001. VocaŃia universală a Ortodoxiei. Pr. Comori ale ortodoxiei. 2002 3. nr. Predici exegetice la duminicile de peste an. Iaşi. faŃă de semeni şi de întreaga creaŃie V. Morala creştină. nr. Sibiu. despre post. Trinitas. Parabolele lui Iisus. familia şi morala creştină. MELNICIUC-PUICĂ. 5. prof. Bucureşti. BUCEVSCHI. 3-4/1999 5. Col. 2002 2. Petre. 3. MLADIN N. Bucureşti. Însuşirile Legii morale a Vechiului Testament 2. volum realizat şi prezentat de Ioan I. Editura Patmos. 4.

ICĂ. I. 1.. Ioan. RĂMUREANU. Gnosis. martiri. M. Bucureşti. Antim Ivireanul. vol. 3-4/1987 4. POPESCU. Activitatea culturală V.III. 2001-2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1.4. EIBMBOR. Autocefalia şi ridicarea la rang de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române. Factor de stabilitate în lumea de astăzi. Varlaam. Petru I. EIBMBOR. Bucureşti . Sibiu. 1987. în rev. InfluenŃe culturale. RelaŃiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice BIBLIOGRAFIE 1. vol. Bucureşti. în Mitroploia Ardealului. CHIFĂR. dogmatică şi ecumenistă.Ortodoxia azi.I. 2001 5. EIBMBOR. ContribuŃia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităŃii naŃionale: SfinŃii mitropoliŃi: Dosoftei.Căderea Constantinopolului şi urmările ei 4. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. MORARU. Istoria Creştinismului. DănuŃ. Ortodoxia. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului II. Cluj Napoca. BODOGAE. vol.Mărturisiri de credinŃă ortodoxă în secolul al XVII-lea: Mitrofan Kritopulos. Grigorie Dascălul. în vol. I-IV. tom. Activitatea social . 1971 5.Sinoadele Ecumenice – importanŃa lor în fundamentarea şi păstrarea învăŃăturii de credinŃă 3. ŞESAN. 1993 3. 2. lingvistice. nr. T. Dialog teologic şi ecumenic. Căderea Constantinopolului. ImportanŃa Sinoadelor răsăritene din secolul XVII pentru unitatea Ortodoxiei. Bucureşti. Trinitas. nr. EIBMBOR. Dumitru. Petru Movilă şi Dositei al II-lea 5. vol. ÎnvăŃământul teologic / Religia în şcoală / Presa bisericească 2. Ecumenismul. ed. Biserica în acŃiune. Începuturile vieŃii creştine pe teritoriul Ńării noastre: dovezi arheologice.filantropică 16 .. 1998 6. Iaşi. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE I. Ioan Vasile. ImportanŃa dogmatică a Mărturisirii de credinŃă a lui Petru Movilă. 2006 7. Biserica Ortodoxă Română între anii 1945 – 1989 1. MANU. Bucuresti. LEB. Biserica Ortodoxă Română azi. Teologie şi cultură. Ed.. Mitropolitul Andrei Şaguna şi Mitropolitul Simion Ştefan III. Istoria bisericească universală. ŞtiinŃifică. 1993 2. Alexandru. 2. III. Ierarhi şi preoŃi în închisorile comuniste. Nicolae. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 1. DAVID. Limes. prezentarea istorică şi semnificaŃia celor două evenimente IV.Întemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica SfinŃilor Apostoli 2. Mărturisirea de credinŃă a lui Mitrofan Kritopulos: însemnătatea ei istorică. 3-4/1973 2. STEVEN Runciman. Bucureşti. Bucureşti.II.

Sfântul Apostol Andrei. Mitropoliei Olteniei. Arta religioasă: 1. în perioada regimului comunist. Iaşi.patriarhia. Trinitas. în vol. Liturgica specială.2004 3. din România. Stiluri arhitectonice româneşti (monumente reprezentative) 2. Bucureşti. Î. Logos. Renaşterea. III. în ST. BRANIŞTE. NECULA. I-II.Editura Episcopiei Dunării de Jos. vol. Editura Arhiepiscopiei Vadului. Bucucureşti. Adrian. Spiritualitate si comuniune în Liturghia Ortodoxă. Technomedia. EIBMBOR. EIBMBOR. 2005 3. GalaŃi. Liturgica generală. sărbătorile închinate SfinŃilor. Cristoph Klein. II. Note de lectură asupra raportului Tismăneanu. Bucureşti 1991. Sfântul Apostol Filip . argintărie si broderie BIBLIOGRAFIE 1. 1-3/1994 7. GABOR. Biserică. 2007 2. Trinitas . Nicolae. 1986 2. vol. Ene. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000.1994. în Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. GalaŃi. Iaşi. Dumitru. *** ÎnvăŃământul religios şi teologic în România. *** Mărturisitori după gratii. 1980 2. Craiova. Feleacului şi Clujului. 2001. Bucureşti. Tainele de iniŃiere creştină. Bucureşti. idem. 2003 17 . BRANIŞTE.1997 şi ediŃia revizuită. EIBMBOR. *** Martiri pentru Hristos. Cluj Napoca. Explicarea Dumnezeieştii Liturghii. LITURGICĂ ŞI ELEMENTE DE ARTĂ BISERICEASCĂ I. STĂNILOAE. Ed. 1996 4. Cluj-Napoca. a ÎPS Ioan Robu şi a ES dr. nr.I. vol. Episcopiei Dunării de Jos. Ed. Sibiu. ANAGNOSTOPOULOS. tom. TradiŃie şi înnoire în slujirea liturgică. Ed.ro/ BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. UniversităŃii din Bucureşti. Alexandru. Dr. Cultură. I-III. 1. Slujitori ai Bisericii în temniŃele comuniste. Sfintele Taine : instituirea şi importanŃa lor în viaŃa creştină III.P. Valoarea spirituală şi artistică în pictura religioasă. Mircea. EIBMBOR. NaŃiune. Stefanos. 2002 3. Pr. 2006 6. Ed. Bucureşti. *** Biserica în misiune. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist. 2001 6. Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc. volum editat de Ministerul Culturii şi Cultelor. 2006 3. Anul 2006 5.S. vol. Bizantină.II-III. 2004-2006 2. Sfânta Liturghie : prezentare istorică şi rânduială. POPESCU Emilian. PĂCURARIU. EIBMBOR. Duminica şi praznicele împărăteşti 2. 1996. Sărbătorile Maicii Domnului. Sfintele sărbători 1. iconografie.misionar pe pământul românesc. EIBMBOR. Ene. volum tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod. SinŃilor Îngeri şi Sfintei Cruci IV. 2002 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. LAURENłIU STREZA. vol.BIBLIOGRAFIE 1. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. http://www. vol. MORARU.

ExperienŃa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. CCS. 2007 6. Ora de Religie . P. 2005 2.2002 3. (coord. *** PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. IRINEU. ValenŃe eclesiale. noi mişcări religioase. Presa Universitară Clujeană. 2004 4. Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie. 2006 2. ValenŃe educative ale cultului divin VI. Misiunea Bisericii şi EducaŃia. Î. CHIRILĂ. GORDON. 2003 5. Coordonate pentru o strategie misionară.morale IV. Buna Vestire.. TĂNASE. TIMIŞ. 18 . Valorile creştine în educaŃia morală a adolescentului. ImplicaŃiile pastoralmisionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh. UniversităŃii din Bucureşti. Cluj Napoca. JURCA. în Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.S. Ioan. Participarea tinerilor la viaŃa liturgică şi la activităŃile catehetice. ed. Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna. TIMIŞ. convergenŃe. pastoraŃie. Trinitas. GalaŃi. Vasile. Vasile. Eugen. ŞANTA Gheorghe. Atitudini. Sibiu. Renaşterea. Bucureşti.). Timişoara. Elemente de psihologie pastorală ortodoxă. Renaşterea.7. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.Catehet şi Pedagog Desăvârşit III. Episcop de Ekaterinburg şi Irbit. BEL. Dr. Iaşi. transmiterea şi apărarea dreptei credinŃe V. învăŃaŃi toate neamurile!. Perspective. Religia în şcoală.. EvoluŃia societăŃii contemporane din perspectiva vieŃii religioase: globalizare. Rolul profesorului de religie în păstrarea.C. ImplicaŃiile educaŃiei religioase asupra modelării caracterului şi personalităŃii tinerilor VII. 2002 3. Cluj-Napoca. InterferenŃe. Editura Episcopiei Dunării de Jos. PorŃile cerului. LaurenŃiu. DANIEL. pluralizare. Iaşi. Trinitas. Biserica şi Şcoala. GRIGORAŞ. Valer. 2001.. EducaŃia religioasă. 2003 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. BIBLIOGRAFIE 1. Agnos. a II-a. 2004 10. 2000 4. Anul 2006 7. Misiune. Mântuitorul Iisus Hristos . Dăruire şi dăinuire. parohie.U. „. InvăŃături pentru copii şi tineri. GalaŃi. Ed. Cluj-Napoca. Trăirea în Hristos şi mărturisirea Lui în lumea contemporană. Mergând. Raze şi chipuri de lumină în istoria şi spiritualitatea românilor. perspective. Marineasa. 2004 8. Bucureşti. educaŃionale şi sociale. ContribuŃii de metodologie şi pedagogie creştină.”. II. temeiuri biblice şi teologice) II.P.Cluj-Napoca. Constantin. MISIUNE CREŞTINĂ ŞI CATEHETICĂ I. Vasile. NECULA. Sophia.. vol. Christiana. Costachi.mijloc de cunoaştere a tainelor credinŃei. Misiune şi educaŃie în Biserică şi Şcoală: exigenŃe. Cluj-Napoca. 2001 9. Misiunea creştină şi aspectele ei (definire. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi a educaŃiei religios .

Prof. Prof. gr. Iaşi . Lect. drd. DRAGOŞ BAHRIM Prof.J. Colegiul Tehnic de Electronică şi TelecomunicaŃii. Dr. Dr.T.Inspector General M. Sibiu . Dr.Inspector de Religie.C. IRINEU SLĂTINEANUL Grup de lucru: Dr. I. Dr. CIPRIAN CÂMPINEANUL P. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iaşi .Facultatea de Teologie Ortodoxă „A.Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vâlcea . NICOLAE PROTEASA Pr. Iaşi . Nicolae” Rm. LAURENłIU STREZA P.Inspector de Religie. SORIN JOANTĂ Pr. Conf. drd . Prof. Şaguna”. gr.S. Univ.C. Iaşi .Titularul disciplinei Catehetică şi Didactica Religiei.1 Topoloveni. gr. NICOLAE BĂLAŞA Pr.I drd. Râmnicu Vâlcea . I drd. M. de Religie.COLECTIVUL DE ELABORARE Prof. Diac. NICU OCTAVIAN . de Religie. Dr. Vâlcea .Consilier patriarhal Coordonator din partea Patriarhiei Ortodoxe Române ConsultanŃi ştiinŃifici: Î. Cluj Napoca . VASILE TIMIŞ . Prof. Şcoala „George Coşbuc”. LILIANA TURTUROIU Prof. gr. I drd. CĂTĂLIN PÂSLARU Pr. MIHAI VIZITIU Pr. Cluj .Prof. I. de Religie.Consilier superior CNCEIP.S. Dr. drd.Facultatea de Teologie Ortodoxă.Inspector de Religie.Vasile cel Mare”.S.Prof.I IOAN MARIAN POP . .Coordonator Titularul disciplinelor Didactica Religiei şi Elemente de Psihologie a Religiei. Prof. Dr. Conf. Şcoala „Avram Iancu”. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca Pr. Liceul Pedagogic.S.E.S. Şcoala Nr. MIHAI GIOSAN Pr. CARMEN M. Univ. Univ. de Religie. I.S.GLIGOR HAGĂU Prof. Univ. Argeş . CONSTANTIN NECULA Pr.Consilier cultural al Episcopiei Aradului . de Religie.Prof. GABRIELA FAVU Prof. NeamŃ . Dr. Dr. VALER BEL Conf. I. Univ.Prof. PETRE MATEIESCU Prof. MIRON ERDEI Prof.P. de Religie.E.Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf.Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Prof.Prof.Prof. Dr. . Sibiu .Titularul disciplinelor de Catehetică şi Didactica Religiei Facultatea de Teologie Ortodoxă Oradea. Vasile cel Mare”. BOLOCAN Pr. Dr. ALEXANDRU BARNEA Pr. VASILE POP Prof. Baia Mare 19 .S. . Sectorul ÎnvăŃământ al Arhiepiscopiei Iaşilor .J. Iaşi . gr. I MARIA ORZETIC Prof.T. Departamentul pentru Pregătirea Profesorilor.J. Şcoala Baciu.Consilier.J.