M INISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, sector I, Bucureşti Tel 4056221 /fax: 313.55.

47

PROGRAMA
Pentru

Definitivare în învăŃământ şi Gradul didactic II
RELIGIE ORTODOXĂ
2007 NOTĂ DE PREZENTARE Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la examenele de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II1. Programa constituie un răspuns la noul context al formării pentru profesia didactică, dar şi la schimbările recente din curriculum-ul şcolar. Plecând de la specificul disciplinei Religie, precum şi de la influenŃa acesteia asupra dezvoltării personalităŃii elevului, structura şi conŃinutul noii Programe sunt elaborate în concordanŃă cu noua abordare curriculară a proiectării şi a realizării activităŃilor didactice, specifice disciplinei. Pregătirea profesorilor pentru susŃinerea examenelor de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II îşi propune să ofere profesorilor de religie ocazii pentru: • a-şi actualiza cunoştinŃele din domeniul religiei şi al didacticii religiei • a reflecta asupra rolului Religiei şi al obiectelor de studiu din aria curriculară Om şi societate la nivelul sistemului educaŃional, sugerând moduri în care pot fi aduse în curriculum probleme cu care se confruntă atât societatea contemporană cât şi Biserica • a reflecta critic asupra finalităŃilor religiei ca disciplină de studiu • a demonstra competenŃe în câteva domenii ale profesiei: proiectarea şi realizarea unităŃilor şi a secvenŃelor didactice, motivarea elevilor şi realizarea unui management eficient al clasei, selectarea şi folosirea adecvată a resurselor didactice, contextualizarea strategiilor de evaluare moderne la specificul disciplinei religie, progresul, performanŃa etc. • a demonstra competenŃe în domeniul ultimelor cercetări teologice, precum şi utilizarea adecvată a conceptelor, a metodologiei specifice şi selectarea critică a informaŃiilor de factură teologică. CompetenŃe vizate • cunoaşterea de către profesor a adevărurilor fundamentale de credinŃă, şi a elementelor de didactica religiei; • cunoaşterea şi utilizarea competentă a principalelor documente şcolare reglatoare: planuricadru, programe şcolare, programe pentru examene naŃionale; • capacitatea de a adecva conŃinuturile şi demersurile didactice la particularităŃile de vârstă ale elevilor; • capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conŃinuturi, precum şi capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient;
Prezenta programă a fost elaborată de către un colectiv de cadre didactice din învâŃâmântul universitar şi preuniversitar, fiind analizată, într-o consfătuire specială, la Sectorul ÎnvăŃământ al Patriarhiei Ortodoxe Române. Colectivul de elaborare al acestei programe a fot coordonat de către Conf. univ. dr. Vasile Timiş, Inspector General - MECT 1
1

• formularea concluziilor.Biserică. Utilizarea metodologiei cercetării ştiinŃifice şi pedagogice • definirea şi comentarea conceptelor şi a categoriilor utilizate în cadrul cercetărilor pedagogice şi teologice. Valorificarea potenŃialului educativ al conŃinuturilor informaŃionale. 2. în funcŃie de obiectivele sau competenŃele vizate.2. comprehensive şi de aplicare a achiziŃiilor. 1. Redactarea lucrărilor ştiinŃifice • identificarea problemelor-cheie în analiza unui fenomen religios. Programa a fost structurată astfel încât să abordeze conŃinuturi din următoarele domenii teologice: Dogmatică. Istorie Bisericească Universală. Misiune Creştină şi Catehetică. • utilizarea metodei comparative în analiza unor situaŃii şi fenomene religioase.probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea.2. • alcătuirea unei bibliografii tematice.CompetenŃe didactice generale 2.1. Liturgică. Promovarea unui parteneriat educaŃional Şcoală . • elaborarea de teste iniŃiale. • realizarea unor conexiuni inter şi transdisciplinare. 2. necesare realizării activităŃilor didactice specifice disciplinei religie. • Adaptarea activităŃilor didactice la nevoile şi interesele elevilor. Formarea capacităŃilor reflexive de autocunoaştere si autoevaluare.3. • analiza critică a surselor de documentare. precum şi strategiile didactice moderne aplicabile în cadrul desfăşurării educaŃiei religioase. • raportarea critică la literatura de specialitate referitoare la subiectul studiat. conform principiilor şi metodelor interacŃiunii educaŃionale şi ale unor elemente de retorică didactică. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice religiei. formative şi sumative. a stilului didactic precum şi a abordării strategiilor didactice moderne. empatice şi de cooperare. • identificarea monumentelor religioase. Analizarea programelor şcolare de religie în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. 3. Teologie Biblică. realizarea şi evaluarea activităŃilor didactice.1. pe formarea complexă a personalităŃii şi caracterului acestuia. Domenii de competenŃă • 1.învăŃare . în scopul reglării competenŃelor. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev. 1. • folosirea şi contextualizarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. precum şi din domeniul Didacticii Religiei. În realizarea Programei s-a avut în vedere necesitatea ca profesorii de religie să aprofundeze conŃinuturile tematice ale Programei şcolare în vigoare. Valori şi atitudini • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii disciplinei.evaluare. a bisericilor (mănăstirilor). • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare . 2. • selecŃia faptelor relevante şi includerea lor într-o analiză coerentă.Comunitate locală . Morală şi Spiritualitate Creştină. • formularea interogaŃiilor în raport cu sursele şi cu obiectivele cercetării.3. • • • • 2 . • însuşirea abilităŃilor de comunicare. CompetenŃe în domeniul de specialitate 1. Integrarea valorilor specifice Ortodoxiei în contextul valorilor cultural . a muzeelor şi arhivelor semnificative pentru regiunea unde îşi desfăşoară activitatea.Documentare în domeniul religiei şi al ştiinŃelor conexe • identificarea surselor teologice specifice temei predate.educative europene. • evaluarea capacităŃilor cognitive.

DIDACTICA RELIGIEI II. Istorie Bisericească Universală 5. Morală şi Spiritualitate Creştină 4. Dogmatică 2. SEMINARII ŞI APLICAłII I. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Misiune Creştină şi Catehetică III. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6.EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNT RELIGIE ORTODOXĂ TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 3 . Teologie Biblică 3. Liturgică 7.CURSURI.

Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecŃiei de religie. ŞEBU. participarea la slujbele religioase. cercurile pe disciplină. expoziŃiile. ÎnvăŃământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. Vasile. 2004 4 . Iaşi. OPRIŞ Dorin. Reîntregirea. EducaŃia religioasă şi finalităŃile acesteia 2. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic. 1999 3. GORDON. Forme de activitate extraşcolare specifice educaŃiei moral-religioase a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza. Programa şcolară: structură şi importanŃă 5. Constantin. explicaŃia) şi interogative (conversaŃia). 2005 2.factor de optimizare a educaŃiei religioase 1. BOLOCAN. Locul şi rolul disciplinei religie la nivelul învăŃământului preuniversitar 3. II. Principiile. Metode de învăŃământ: 1. 2000 5. serbarea religioasă. obiectivele şi funcŃiile evaluării 3. nr. InterferenŃe şi deosebiri. LecŃia de religie. Etapele proiectării. CUCOŞ. 3-4. DIDACTICA RELIGIEI I Religia ca disciplină de învăŃământ 1. Carmen-Maria. eseul) V. Mijloace de învăŃământ: textul biblic. Repere teoretice şi metodice. EducaŃia religioasă. TIMIŞ. Performantica. BIBLIOGRAFIE 1. Baza legislativă a predării religiei în şcoală 4. Catehetica şi Didactica Religiei. mijloacele audiovizuale. Iaşi. icoana. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice religiei VII. literatura religioasă. calculatorul etc. Presa Universitară Clujeană. vizitele şi pelerinajele. Principiile didactice generale. Cluj-Napoca. Evaluarea . Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaŃiei religioase. Alba Iulia. ValenŃe eclesiale. referatul. Obiectivele operaŃionale şi contextualizarea lor 3. Metode de comunicare scrisă (compunerea. IV. 2000 4. Forme de organizare a educaŃiei religioase 1. descrierea. Sebastian. Religia în şcoală. Metodica predării religiei. Polirom. Manualele şcolare. Vasile. Strategii şi procedee de realizare a evaluării la disciplina religie 4. Tipuri de lecŃie 2. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic III.I. OPRIŞ Monica. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea. 2. Ortodoxia. VI. harta. portretul. educaŃionale şi sociale. Profesorul de religie – model şi formator de caractere în şcoala contemporană. Definirea şi rolul evaluării 2.

BANCILĂ. Crearea lumii văzute 3. Dumnezeu Proniatorul: definirea şi aspectele providenŃei divine V. Sfânta Biserică: întemeiere şi însuşiri VII. 2000 5. Preocupări privind predarea Religiei în şcoală. Evaluarea . clasele I – XII. RevelaŃia naturală şi supranaturală. Cluj-Napoca. Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie . CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Nr. Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos 2. 1996 2. Persoanele Sfintei Treimi: însuşiri specifice şi distincŃii IV. Dumnezeu SfinŃitorul 1. Dumnezeu Creatorul 1. Programele şcolare în vigoare. MAICA MAGDALENA. Religie creştin – ortodoxă. Sfântul Mina. Iaşi. ÎnvăŃătura creştină despre moarte. editura Arhidiecezană. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 2.ro 7. Vasile. traducere şi adaptare de Arhim.2-3/1998 4. TIMIŞ Vasile. Sfaturi pentru o educaŃie ortodoxă a copiilor de azi. I-III. în Revista Teologică. Ed. ERDEI. Miron. DOGMATICĂ I. chip şi asemănare a lui Dumnezeu III. RevelaŃia dumnezeiască 1. Cluj Napoca. Ghid de proiectare didactică. Sibiu. II. Întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos VI. Renaşterea. Dogma Sfintei Treimi 1. Se pot consulta la adresa http://www. Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă. Omul. IniŃierea religioasă a copilului. Deisis. Vol. Dumnezeu Judecătorul 1.edu. Bartolomeu Anania. Crearea lumii nevăzute 2. Editura Anastasia. 1996 6.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1.factor de reglare şi optimizare a educaŃiei religioase. 2003 3. 2.căi de transmitere a RevelaŃiei (* fără deosebiri interconfesionale). 2002-2004 II. Dumnezeu Mântuitorul 1. Sibiu. 5 . judecată şi viaŃa după moarte * Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică.

Dumitru. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. 3. cu aprobarea Sfântului Sinod. MIHOC. TEOLOGIE BIBLICĂ A. Bucureşti. Cluj Napoca. pilda talanŃilor. 1990 2. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeŃiile mesianice 3. pilda fiului risipitor. NICOLAESCU. EIBMBOR.. Bucureşti.. Ioan. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. I-II. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Date geografice privind łara Sfăntă B. pilda samarineanului milostiv BIBLIOGRAFIE 1. NEAGA. trad. EIBMBOR . Vladimir. tipărită cu binecuvântarea Î. Renaşterea. ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod. 2003 4. de prof. EIBMBOR. Karl Christian. univ.G. EVDOCHIMOV. Cluj Napoca. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. ediŃia a III-a. IRINEU SLĂTINEANUL. FELMY. PETREUłĂ. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ.. MUNTEANU.S. Introducere în Studiul Noului Testament. Bucureşti. Bucureşti. Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor – prezentare generală (autori şi destinatari) 2. 1999 2. L. Vechiul Testament 1. Ioan ICĂ. 2005 3. 2001 6 . Bucureşti.. Tratat de Teologie dogmatică şi ecumenică. Pentateuhul . Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. Teologia Dogmatică Ortodoxă.BIBLIOGRAFIE 1. STĂNILOAE. Bucureşti. Sibiu. 1997 5.conf. cu aprobarea Sfântului Sinod.. Iisus Hristos sau Logosul înomenit. România creştină. N. Ortodoxia. Gh. Dogmatica experienŃei ecleziale. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. 1996 5. Ioan. Daniel. versiune diortosită după Septuaginta. Ioan CHIRILĂ.. Studiul Vechiului Testament. M. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. MIHOC. Paul. MARCU. Deisis. Studiul Noului Testament. pilda vameşului şi fariseului. dr. I. CHIALDA. Dumitru. îngrijită de Pr. Bucureşti 2001 3. vol. TODORAN. 2007 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. P. N. Renaşterea. MIHOC. Dr.structură şi prezentare generală 2. I..P. Teofania. Bucureşti. Dr. BRIA. EIBMBOR. *** CredinŃa Ortodoxă. Ş. 2000 3. CORNIłESCU. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului. 1983 6. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. Primele comunităŃi creştine după Faptele Apostolilor. I ..III. sprijinit pe numeroase alte osteneli. Sibiu.. CHIłESCU. VLAD. ABRUDAN. BARNA. Noul Testament 1. Arheologia biblică. G. Bucureşti 1990 2. Trinitas. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Editura România creştină.. Emilian.S. Vasile. PRELIPCEAN. 1999 2. vol. EIBMBOR. 1978 şi ediŃiile ulterioare 4. Iasi. N. EIBMBOR. DANIEL. dr.

EIBMBOR. dragostea IV. Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. I . nr. Comori ale Ortodoxiei. Responsabilitatea creştinului faŃă de el însuşi. despre rugăciune. Familia creştină şi provocările societăŃii contemporane V. MIHOC. Pr. raportul între Legea Veche şi Noua Lege. faŃă de semeni şi creaŃie BIBLIOGRAFIE 1. Georgios. 2006 7 .o analiză a Faptelor Apostolilor. PREDA CONSTANTIN.. Biserica şi problemele lumii de azi. P. Dr. divorŃ. Editura Episcopiei Dunării de Jos. Alba Iulia. Alba Iulia. GalaŃi. 2003 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Vasile. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. RĂDUCĂ. 2007 2. BUCEVSCHI. Teologie morală ortodoxă. Darul sacru al vieŃii. Sibiu. Ilie. Vasile. în ST.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Ştefan Matei. BARTOLOMEU I. droguri etc. Bucureşti. 2001 3. nădejdea. Căsătoria. MANTZARIDIS.F. CredinŃa şi viaŃa Bisericii primare . VocaŃia universală a Ortodoxiei. despre judecata semenilor III. 2002 2.credinŃa. RESCEANU. despre milostenie. în vol. Patmos. DANIEL. prof. MORALĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ I. Decalogul: structură şi interpretare II. trad. Editura Bizantină. Alba Iulia. IEREMIAS Ioachim. O. Legea morală a Noului Testament 1. 2000 3. Aşteptând mântuirea. 3-4/ 1992 3. Omul şi Dumnezeu. SEMEN. din limba engleză de P. despre post. 2001 5. Reîntregirea. MOLDOVAN. Calinic Dumitriu. vol. Petre. dr. Omul şi semenul. Morala creştină. Trinitas. 1999 3. Ştefan. Bucureşti. taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei. Atitudinea Bisericii faŃă de avort. MELNICIUC-PUICĂ.S. BRECK. 1997 2. Iaşi. Bucureşti. Iaşi. Trinitas. colectiv PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă.. 1996 4. Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile. MLADIN N. John. Predici exegetice la duminicile de peste an. VirtuŃile teologice . abandonul de copii. Iaşi.II. PoziŃionări şi perspective existenŃiale şi bioetice. Iubirea – Taina căsătoriei. Ilie. Parabolele lui Iisus. Anastasia. Teofania. Vasile Mihoc şi Dr. Legea morală a Vechiului Testament 1. Trinitas. 2001 4.

Alexandru. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului II. I-IV. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. T. Dialog teologic şi ecumenic. Biserica Ortodoxă Română azi. Trinitas. Schisma de la 1054 1. RelaŃiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice BIBLIOGRAFIE 1.II. Istoria bisericească universală... 1. Bucureşti. Sophia. Mitropolitul Andrei Şaguna IV. Primele doua Sinoade ecumenice III. DAVID. vol.. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ I. Petru I. MORARU. istorice şi ecumenice. Revista FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Arad. ÎnvăŃământul teologic / Religia în şcoală / Presa bisericească 2.I. vol. Factor de stabilitate în lumea de astăzi. Sibiu.III. vol. în Teologia.ConsecinŃele IV. EIBMBOR. Nicolae.Desfăşurarea evenimentelor. Ortodoxia azi. Bucureşti. 3. Iaşi. 3/2004 4. ŞESAN. 3 – 4.. 2003 5. BODOGAE. Activitatea culturală V. 2001 7. Gnosis. Contextul politic al întemeierii mitropoliilor 2. Întemeierea mitropoliilor din łara Românească şi Moldova 1. Ierarhi şi preoŃi în închisorile comuniste 2. M. GABOR.Cauzele politice şi religioase. Bucureşti. nr. ConsideraŃii eclesiologice. Calvin. Activitatea social – filantropică 8 . 3. Ecumenismul. 2006 6. 2003 3. nr. Biserica Ortodoxă Română între anii 1945 – 1989 1. în Revista Teologică. I. Bucuresti. vol. 1998 5.ContribuŃia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităŃii naŃionale: SfinŃii mitropoliŃi: Varlaam şi Antim Ivireanul. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE I. Cluj Napoca.Urmările reformei V. Daniel. 2004 2. EIBMBOR. Sophia. “950 de ani de la Marea Schismă: interpretări şi documente“. ed. 2001-2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. 2. 2. ICĂ. Ioan Vasile. Schisma din anul 1054. EIBMBOR. Adrian. CHIFĂR. Limes. Biserica şi Statul în primele patru secole. Întemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica SfinŃilor Apostoli II.4. BENGA. Începuturile vieŃii creştine pe teritoriul Ńării noastre: dovezi arheologice. Mari reformatori luterani şi Biserica Ortodoxă. LEB. III.Cauzele reformei. RĂMUREANU. tom. lingvistice. 1987. Reforma protestantă 1. Ioan jr. Activitatea MitropoliŃilor Iachint de Vicina şi Iosif Muşat III. 2. martiri. Istoria Creştinismului. Bucureşti.Reformatorii: Martin Luther si J. Biserica în acŃiune. 1993 2. Colectiv de autori. Bucureşti.

Cultură.BIBLIOGRAFIE 1. 2002 3. Bucureşti. vol. tom. 2007 3. EIBMBOR. 2001. EIBMBOR. Slujitori ai Bisericii în temniŃele comuniste. 2005 2. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Iaşi. pr. BizanŃul sau Roma?. Iaşi. Bucureşti. Bucureşti. în perioada regimului comunist. Cluj-Napoca. Iaşi.patriarhia.II-III. 1. Idem. dr. a ÎPS Ioan Robu şi a ES dr. Ed. NaŃiune. vol. Î. Ene.ftob. Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. 2. Dr. I-III. 2006 5. ANAGNOSTOPOULOS. prof.Editura Episcopiei Dunării de Jos. Priveghind şi lucrând pentru mântuire. Al. SCHMEMANN. Bizantină. BRANIŞTE. TradiŃie şi înnoire în slujirea liturgică. Anastasia. Sfintele Taine : instituirea şi importanŃa lor în viaŃa creştină III. http:// www. 1980 2. EIBMBOR. Tainele de iniŃiere creştină. Bucureşti.1997 şi ediŃia revizuită. Sfânta Liturghie : prezentare istorică şi rânduială II. volum tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod. Feleacului şi Clujului.Biserică. Ierurgii legate de viaŃă 4. *** Mărturisitori după gratii.S. vol. III. 2006 3. în ST. http://www. vol. PĂCURARIU.ro 6. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist. Sibiu. Trinitas. Editura Arhiepiscopiei Vadului. *** ÎnvăŃământul religios şi teologic în România.ro/ BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Explicarea Dumnezeieştii Liturghii. 2000 7. Adrian. Originile. Technomedia. Sfântul Apostol Andrei. volum editat de Ministerul Culturii şi Cultelor. 1996 4. Cristoph Klein. 2003 9 . 2003 2. Pr. Euharistia – Taina ÎmpărăŃiei.P. din România. EIBMBOR.I. nr. GABOR. I-II. Stefanos. LAURENłIU STREZA. POPESCU Emilian. în vol. Ierurgii legate de moarte BIBLIOGRAFIE 1. *** Martiri pentru Hristos. Alexandru. LITURGICĂ I.2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Bucureşti 1991.1994. *** Biserica în misiune.. vol. EIBMBOR. 1. 1-3/1994 6. EIBMBOR. Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945 – 1964) – O imagine a relaŃiilor Stat . Liturgica specială. Mircea. Trinitas. 2004-2006 2. Bucureşti. Nicolae. Biserică. Ierurgiile în viaŃa credincioşilor 3. GalaŃi. 1996. Trinitas . MORARU. NECULA. Creştinismul timpuriu pe teritoriul României. vol.

Ioan. Vasile. Cluj Napoca. EducaŃia religioasă. Mântuitorul Iisus Hristos – Catehet şi Pedagog Desăvârşit II. Religia în şcoală. Iaşi. Trinitas. EIBMBOR. 2001 10 . IRINEU. 2003 6. 2004 10. Iaşi.P. Bucureşti. BEL. Dumitru. ediŃia a II-a. NECULA. 2003 4.morale III. în colecŃia PărinŃi şi Scriitori Bisericeşti. Elemente de psihologie pastorală ortodoxă. I. Repere teoretice şi metodice. 2004 5. introducere şi note de Pr. Christiana. Valer. ClujNapoca. Timişoara.2002 3. Renaşterea. Ion. ImplicaŃiile educaŃiei religioase asupra modelării caracterului şi personalităŃii tinerilor BIBLIOGRAFIE 1. DANIEL. GORDON. D. educaŃionale şi sociale. Marineasa. Catehetica. GalaŃi. EIBMBOR. InvăŃături pentru copii şi tineri. Rolul profesorului de religie în păstrarea. parohie. Fecioru. JURCA. EducaŃia religioasă. pastoraŃie. traducere. CĂLUGĂR. Î. 2005 2. Editura Episcopiei Dunării de Jos.) Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie. *** PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. Dr. Presa Universitară Clujeană. Constantin. 1989 4. Bucureşti. Cluj-Napoca. Raze şi chipuri de lumină în istoria şi spiritualitatea românilor.7. 2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Buna Vestire. Cluj Napoca. Vasile. Eugen. ŞANTA Gheorghe. vol.S. Ora de Religie . Cluj-Napoca. 2001 9. TIMIŞ. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. ValenŃe eclesiale. 1982 2. Biserica şi Şcoala. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. ValenŃele educative ale cultului divin V. Coordonate pentru o strategie misionară. Valorile creştine în educaŃia morală a adolescentului. Renaşterea. Participarea tinerilor la viaŃa liturgică şi la activităŃile catehetice. Sarea pământului. Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna. Pedagogul. BRIA. (coord. Sophia. CHIRILĂ. vol.mijloc de cunoaştere a tainelor credinŃei VII. CUCOŞ. CredinŃa pe care o mărturisim. CLEMENT ALEXANDRINUL. Iaşi. Renaşterea. ExperienŃa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. Bucureşti. 5. Misiune. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi a educaŃiei religios . 2002 8. 2006 5. Bucureşti. prof. 1999 7. Episcop de Ekaterinburg şi Irbit. dr. ImplicaŃiile pastoral-misionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh VI. GalaŃi. Constantin. Polirom. Tehnopres. MISIUNE CREŞTINĂ ŞI CATEHETICĂ I. transmiterea şi apărarea dreptei credinŃe IV. 2007 3. ContribuŃii de metodologie şi pedagogie creştină. Dăruire şi dăinuire.

Teologie Biblică 3. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. CURSURI. DIDACTICA RELIGIEI II. Liturgică şi elemente de artă bisericească 7. SEMINARII ŞI APLICAłII I. Morală şi Spiritualitate Creştină 4. Misiune Creştină şi Catehetică III. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6. BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 11 . Dogmatică 2.EXAMENUL DE OBłINERE A GRADULUI DIDACTIC II RELIGIE ORTODOXĂ TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. Istorie Bisericească Universală 5.

Forme de organizare a educaŃiei religioase 1. expoziŃiile. Specificul educaŃiei religioase în diferite etape de vârstă IX. Performantica. Ortodoxia. Metode activ-participative VI. Vasile. Catehetica şi didactica religiei. Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecŃiei de religie. Constantin. icoana. 2000 4.factor de optimizare a educaŃiei religioase 1.I. EducaŃia religioasă. LecŃia de religie. Manualele şcolare. ValenŃe şi implicaŃii eclesiale. Autoevaluarea şi valorificarea ei în cadrul educaŃiei religioase VIII. Programa şcolară: structură. OPRIŞ Dorin.Textul biblic. serbarea religioasă. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaŃiei religioase. Sebastian. Baza legislativă a predării religiei în şcoală 3. ŞEBU. 3-4. Profesorul de religie – model şi formator de caractere în şcoala contemporană. 2005 3. literatura religioasă. Religia în şcoală. OPRIŞ Monica. calculatorul etc. ValenŃe eclesiale. Metode de învăŃământ: 1. harta. cercurile pe disciplină V. SchiŃa lecŃiei. Auxiliarele didactice şi importanŃa lor III. Alba Iulia. Cluj-Napoca. Iaşi. CUCOŞ. Iaşi. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea. Metodica predării religiei. Evaluarea . Locul şi rolul disciplinei religie la nivelul învăŃământului preuniversitar 2. Definirea şi rolul evaluării 2. 1999 2. portretul. Vasile. Forme de activitate extraşcolară specifice educaŃiei religioase a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza. ÎnvăŃământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. Carmen-Maria. Reîntregirea. nr. DIDACTICA RELIGIEI I. 2000 5. Polirom. Strategii şi procedee de realizare a evaluării la disciplina religie 4. educaŃionale şi sociale ale predării Religiei în şcoală II. Aspecte şi atitudini X. vizitele şi pelerinajele. Tipuri de lecŃie 2. 2004 12 . Obiectivele operaŃionale şi contextualizarea lor 3. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic IV. TIMIŞ. educaŃionale şi sociale. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice religiei 5. Principiile didactice generale. InterferenŃe şi deosebiri. BOLOCAN. Principiile. explicaŃia) şi interogative (conversaŃia). importanŃă 4. Presa Universitară Clujeană. Repere teoretice şi metodice. Interdisciplinaritatea şi contextualizarea ei în cadrul orei de religie BIBLIOGRAFIE 1. GORDON. Religia ca disciplină de învăŃământ 1. Cabinetul de religie VII. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic. Mijloace de învăŃământ 1. mijloacele audio-vizuale. 2. descrierea. obiectivele şi funcŃiile evaluării în educaŃia religioasă 3. 2.

Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie . Programele şcolare în vigoare. Dumnezeu Mântuitorul 1. Metode active de predare-învăŃare. Ana. Dumnezeu Proniatorul: definirea şi aspectele providenŃei divine V. clasele I – XII. BOCOŞ. OPRIS. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 2. Se pot consulta la adresa http://www.chip şi asemănare a lui Dumnezeu. Alba Iulia. 2. Mina. OPRIŞ. DANCIU. Reîntregirea. Dogma Sfintei Treimi 1. Monica. ÎnvăŃătura creştină despre moarte şi Judecata particulară 2. Alexandru. 2006 4. Cluj.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Muşata. Păcatul strămoşesc şi urmările sale) III. Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos 2. Dumnezeu SfinŃitorul 1. OPRIŞ. traducere şi adaptare de Arhim. Crearea lumii nevăzute 2.ro II. EducaŃia şi idealurile ei (II). Miron. Crearea lumii văzute 3. Unirea ipostatică VI. Definirea dogmatică a Persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. ERDEI. OPRIS. Monica. Dumnezeu Judecătorul 1. DOGMATICĂ I. Modele şi aplicaŃii la religie. Renaşterea. ClujNapoca. Editura Sf. Învierea morŃilor şi Judecata obştească * Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică 13 . 1/2006 3. Metodica predării religiei. în Orizonturi Teologice. Dumnezeu Creatorul 1. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. 1996 2. Dorin. Oradea. RevelaŃia dumnezeiască 1. TIMIŞ Vasile. Persoanele Sfintei Treimi . Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă. Bartolomeu Anania. 2004 7. Sfânta Biserică: întemeiere şi însuşiri VII. locul de păstrare şi transmitere a RevelaŃiei II. editura Arhidiecezană. 2003 6. RevelaŃia naturală şi supranaturală. Antropologia creştină (Omul. Editura Gh.edu. Cercetarea pedagogică în domeniul educaŃiei religioase.căi de transmitere a RevelaŃiei 3. 2005 5. Iaşi. Evaluarea ca factor de reglare şi optimizare a educaŃiei religioase. Nr. Biserica.însuşiri interne şi externe 2. Craiova. Dorin. Perihoreză şi apropriere IV.

Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeŃiile mesianice 3. Noul Testament 1. pilda samarineanului milostiv. Iisus Hristos sau Logosul înomenit. 2003 4. Dumitru. NELLAS. I. Emilian. Pannayotis. ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod. MUNTEANU. P. ProfeŃii mari ai Vechiului Testament (Isaia. sprijinit pe numeroase alte osteneli. TODORAN.. Daniel. FELMY.S. ediŃia a III-a. Studiul Noului Testament. 1998 4.rolul şi importanŃa lor B.. EIBMBOR. Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor – prezentare generală (autori şi destinatari) 2. Deisis. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. Ieremia. N. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Vechiul Testament 1.. VLAD. *** Credinta Ortodoxă. Bucureşti. Sibiu. BARNA. trad.BIBLIOGRAFIE 1. NICOLAESCU. Pentateuhul – structură şi prezentare generală 2. îngrijită de Pr. vol. Mystagogia Trinitatis.. ABRUDAN. Deisis. DANIEL. Arătările Domnului după Înviere 3.conf.. România creştină. Ioan ICĂ. MIHOC. CHIłESCU. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Probleme ale teologiei trinitare patristice şi moderne cu referire specială la triadologia Sfântului Maxim Mărturisitorul.G. L. Bucureşti. NEAGA. jr. Renaşterea. dr. Gh. CORNIłESCU. 2005 2. 2007 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1.Vladimir. Volum tipărit cu binecuvântarea I. Renaşterea. Dumitru. 2000 3. N. Omul .animal îndumnezeit. MIHOC. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului. N. I-II. Bucureşti. I. 2. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. Vasile.S. MARCU. Dr. Primele comunităŃi creştine după Faptele Apostolilor şi Epistolele pauline. Teologia Dogmatică Ortodoxă. Teofania.P. Ioan. EIBMBOR. Bucureşti. vol. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. Sibiu. 1999 5. EIBMBOR. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. PRELIPCEAN. PETREUłĂ. Deisis. Ioan CHIRILĂ. Iaşi. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. Cluj Napoca. Daniel şi Iezechiel) . I . Sibiu. dr. Sibiu.. pilda fiului risipitor. Studiul Vechiului Testament. versiune diortosită după Septuaginta. IRINEU SLĂTINEANUL.1996 5.. Bucureşti. Trinitas. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. STĂNILOAE. TEOLOGIE BIBLICĂ A. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Dogmatica experienŃei ecleziale. pilda vameşului şi fariseului. 2005 3. MIHOC. EIBMBOR. pilda talanŃilor. 1983 6. Karl Christian. Ş. BIBLIOGRAFIE 1. 2001 14 . 1978 şi ediŃiile ulterioare 2. M. Cluj Napoca. CHIALDA. de prof. 1990.. Introducere în Studiul Noului Testament. 4. Bucureşti 2001 3. Ioan.III. Bucureşti 1990 2. cu aprobarea Sfântului Sinod... univ. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ.. EIBMBOR. G. cu aprobarea Sfântului Sinod. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Învierea Domnului şi importanŃa ei pentru credinŃa creştină. Arheologia biblică. ICĂ.

Alba Iulia.II. despre milostenie. Trinitas. Editura Patmos. vol. RĂDUCĂ. vol I – IV. Aşteptând mântuirea. studiu introductiv şi postfaŃă de Arhid. 2001. Teofania. Omul şi Dumnezeu. Pr. Sibiu. Omilii la Matei. Însuşirile Legii Noului Testament 2.perspective.. ICĂ jr şi Germano MARANI. 2006 15 . Biserica şi probleme lumii de azi. VocaŃia universală a Ortodoxiei. DANIEL. Trinitas. Col. Însuşirile Legii morale a Vechiului Testament 2. MLADIN N. trad. Vasile Mihoc şi Dr. în ST. BARTOLOMEU I.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. 1997 3. din limba engleză de P.S. ICĂ jr.. 2002 2. Bucureşti. 2007. Sofia. MIHOC. MORALĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ I. vol. în ST. Dr. Vasile. Terapeutica bolilor spirituale. taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei. Bucureşti. Fecioru. despre rugăciune. Alba – Iulia. Bioetica. 4.. *** Gândirea socială a Bisericii. I . pr. 1999 . EIBMBOR. Anastasia. 1994 2. XLIV. 5. Familia creştină şi provocările societăŃii contemporane IV. Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. Vasile. Prof. Iaşi. . Deisis. faŃă de semeni şi de întreaga creaŃie V. MELNICIUC-PUICĂ. Dr. Căsătoria. Trinitas. Parabolele lui Iisus. BRECK John. nr. trad. despre post. Pr.23. 3-4/1992 5.PSB. Jean-Claude.analize . MANTZARIDIS. Responsabilitatea creştinului faŃă de el însuşi. Reîntregirea. dr. Iaşi. Sibiu.Teologie morală ortodoxă. Bucureşti. Omul şi semenul. 2001 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. 2002 3. SPIDLIK. 4. Sibiu. Bucureşti. prof. Bizantină. Ed. Comori ale ortodoxiei. nr. Ioan I. despre judecata semenilor III. 2001 4. Fundamente . Ed. raportul între Legea Veche şi Noua Lege. Bucureşti. Darul sacru al vieŃii. familia şi morala creştină. Bucureşti. EIBMBOR. 3-4/1999 5. Ilie. Iaşi. O. Tomáš. Predici exegetice la duminicile de peste an. SFÂTUL IOAN GURĂ DE AUR. Legea morală a Vechiului Testament 1. 2000. Vasile. BUCEVSCHI. Ştefan Matei. 2003. Petre. RĂDUCĂ. . SEMEN. CredinŃa şi viaŃa Bisericii primare . volum realizat şi prezentat de Ioan I. D. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Deisis. 2002 3. 3. Filantropia creştină ca asumare şi trăire a virtuŃilor creştine BIBLIOGRAFIE 1. PREDA Constantin. Georgios. PoziŃionări şi perspective existenŃiale şi bioetice. Decalogul: structură şi interpretare II.documente . Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile. IEREMIAS Ioachim. 2. P. LARCHET. Spiritualitatea Răsăritului creştin. Morala creştină. Calinic Dumitriu.o analiză a Faptelor Apostolilor. F. Legea morală a Noului Testament 1.

3-4/1973 2. Cluj Napoca.III. Biserica Ortodoxă Română azi. RelaŃiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice BIBLIOGRAFIE 1. LEB. EIBMBOR. 1998 6. Gnosis. 2. Istoria Creştinismului. Teologie şi cultură. Bucureşti. Bucureşti. în Mitroploia Ardealului. ŞtiinŃifică. Iaşi. Sibiu. Bucureşti. în vol. vol. III. EIBMBOR. Istoria bisericească universală. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 1. InfluenŃe culturale. nr. Începuturile vieŃii creştine pe teritoriul Ńării noastre: dovezi arheologice. CHIFĂR. M. 1987.. 1993 2. Bucureşti . 1. în rev. EIBMBOR. Autocefalia şi ridicarea la rang de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române. 3-4/1987 4. 1993 3. Ierarhi şi preoŃi în închisorile comuniste.Căderea Constantinopolului şi urmările ei 4. Dialog teologic şi ecumenic. Limes. MORARU.4. Petru Movilă şi Dositei al II-lea 5. Bucureşti. I-IV.. 2006 7. prezentarea istorică şi semnificaŃia celor două evenimente IV.Mărturisiri de credinŃă ortodoxă în secolul al XVII-lea: Mitrofan Kritopulos. Alexandru. martiri. Dumitru.I. Ioan Vasile. ÎnvăŃământul teologic / Religia în şcoală / Presa bisericească 2. Bucuresti. Factor de stabilitate în lumea de astăzi. nr. ImportanŃa dogmatică a Mărturisirii de credinŃă a lui Petru Movilă. vol. DAVID.. Mărturisirea de credinŃă a lui Mitrofan Kritopulos: însemnătatea ei istorică. Ortodoxia. Antim Ivireanul. Petru I. Ioan. 2. ImportanŃa Sinoadelor răsăritene din secolul XVII pentru unitatea Ortodoxiei. Căderea Constantinopolului. Ed. 2001-2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. POPESCU. ed. 2001 5. MANU. vol. Activitatea social . T. ICĂ. Biserica Ortodoxă Română între anii 1945 – 1989 1.Întemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica SfinŃilor Apostoli 2. DănuŃ. Ecumenismul. STEVEN Runciman. BODOGAE.Sinoadele Ecumenice – importanŃa lor în fundamentarea şi păstrarea învăŃăturii de credinŃă 3. dogmatică şi ecumenistă.filantropică 16 . RĂMUREANU. Grigorie Dascălul. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. I. vol. Biserica în acŃiune.Ortodoxia azi. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului II. Mitropolitul Andrei Şaguna şi Mitropolitul Simion Ştefan III.II. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE I. EIBMBOR. ContribuŃia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităŃii naŃionale: SfinŃii mitropoliŃi: Dosoftei. Bucureşti. Varlaam. tom. Nicolae. lingvistice. Activitatea culturală V. ŞESAN. Trinitas. 1971 5.

I-III. NaŃiune. din România. Cristoph Klein. Iaşi. EIBMBOR. Trinitas. Bucureşti. în Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Ed. Iaşi. Liturgica generală. Note de lectură asupra raportului Tismăneanu. 2001 6.BIBLIOGRAFIE 1. LAURENłIU STREZA. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Duminica şi praznicele împărăteşti 2.1997 şi ediŃia revizuită. argintărie si broderie BIBLIOGRAFIE 1. Alexandru. II. 2002 3. *** ÎnvăŃământul religios şi teologic în România. 2007 2. Adrian. Anul 2006 5. 2004-2006 2. vol. Bucureşti 1991. Nicolae. Sibiu. PĂCURARIU. UniversităŃii din Bucureşti. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. tom. Î. idem. Renaşterea. Cluj-Napoca. Stiluri arhitectonice româneşti (monumente reprezentative) 2. I-II. 2005 3. iconografie. EIBMBOR. Bizantină. Editura Arhiepiscopiei Vadului. Ed. vol. 1980 2. BRANIŞTE. Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc. Logos. 1996 4. vol.2004 3. Trinitas . Sfântul Apostol Andrei. GalaŃi.ro/ BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1.II-III. a ÎPS Ioan Robu şi a ES dr. 2002 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Sfânta Liturghie : prezentare istorică şi rânduială. Technomedia. *** Martiri pentru Hristos. nr. STĂNILOAE. Bucureşti. Tainele de iniŃiere creştină. POPESCU Emilian. Sfintele sărbători 1. Stefanos.I. EIBMBOR.S. 1996. Pr. Slujitori ai Bisericii în temniŃele comuniste. *** Biserica în misiune. Dumitru. Sărbătorile Maicii Domnului. sărbătorile închinate SfinŃilor. GABOR. SinŃilor Îngeri şi Sfintei Cruci IV. Cultură. GalaŃi. vol. 1986 2. NECULA. 1.patriarhia.P. 2001. Sfântul Apostol Filip . vol. Ed. volum editat de Ministerul Culturii şi Cultelor. 2003 17 . 2006 6. Explicarea Dumnezeieştii Liturghii. EIBMBOR. Ene. Feleacului şi Clujului. EIBMBOR. Ed. Ene. Cluj Napoca. volum tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod. în perioada regimului comunist. TradiŃie şi înnoire în slujirea liturgică. Biserică. Spiritualitate si comuniune în Liturghia Ortodoxă. Arta religioasă: 1. MORARU. Bucureşti. Craiova.Editura Episcopiei Dunării de Jos. Sfintele Taine : instituirea şi importanŃa lor în viaŃa creştină III. ANAGNOSTOPOULOS. Dr. Valoarea spirituală şi artistică în pictura religioasă. vol. în ST.1994. http://www. Bucureşti. EIBMBOR.misionar pe pământul românesc. 2006 3. III. Episcopiei Dunării de Jos. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist. în vol. Mitropoliei Olteniei. Mircea. *** Mărturisitori după gratii. Liturgica specială. BRANIŞTE. LITURGICĂ ŞI ELEMENTE DE ARTĂ BISERICEASCĂ I. Bucucureşti. 1-3/1994 7.

GRIGORAŞ.. învăŃaŃi toate neamurile!. Editura Episcopiei Dunării de Jos.P. Misiunea creştină şi aspectele ei (definire. BEL.2002 3. Mântuitorul Iisus Hristos . Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie.. Renaşterea.Catehet şi Pedagog Desăvârşit III. convergenŃe. ExperienŃa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. Valer. JURCA. Eugen. Marineasa. Sibiu. Anul 2006 7. Constantin. ValenŃe educative ale cultului divin VI. CHIRILĂ. ImplicaŃiile educaŃiei religioase asupra modelării caracterului şi personalităŃii tinerilor VII. Buna Vestire. Cluj-Napoca. GalaŃi. transmiterea şi apărarea dreptei credinŃe V. Bucureşti. P. pastoraŃie. ŞANTA Gheorghe. 2002 3. Christiana. Iaşi. Rolul profesorului de religie în păstrarea. IRINEU. (coord. Ora de Religie .S. 2003 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Vasile.7. InvăŃături pentru copii şi tineri.). 2007 6. EvoluŃia societăŃii contemporane din perspectiva vieŃii religioase: globalizare. 2004 10. 2004 4. a II-a. 2005 2. Episcop de Ekaterinburg şi Irbit. UniversităŃii din Bucureşti. Sophia. în Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Î. educaŃionale şi sociale. 2001. GORDON. ed. Bucureşti. Cluj-Napoca. ContribuŃii de metodologie şi pedagogie creştină. Cluj Napoca. 2003 5. DANIEL. Trinitas. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi a educaŃiei religios .”. PorŃile cerului. „. Misiune. 2006 2. Mergând. Iaşi.U. parohie. NECULA. 2001 9. Vasile. Timişoara. LaurenŃiu.morale IV. Trinitas. Religia în şcoală. Dr. ImplicaŃiile pastoralmisionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh. Ioan.. CCS.Cluj-Napoca. 2000 4. ValenŃe eclesiale. GalaŃi. Renaşterea. EducaŃia religioasă. Raze şi chipuri de lumină în istoria şi spiritualitatea românilor. TIMIŞ. 2004 8. 18 .mijloc de cunoaştere a tainelor credinŃei. *** PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. Biserica şi Şcoala. Perspective. Ed. TIMIŞ. noi mişcări religioase. Presa Universitară Clujeană. TĂNASE. Dăruire şi dăinuire. Misiune şi educaŃie în Biserică şi Şcoală: exigenŃe. MISIUNE CREŞTINĂ ŞI CATEHETICĂ I. Trăirea în Hristos şi mărturisirea Lui în lumea contemporană. Misiunea Bisericii şi EducaŃia. II. BIBLIOGRAFIE 1. perspective. Agnos. temeiuri biblice şi teologice) II. Participarea tinerilor la viaŃa liturgică şi la activităŃile catehetice. Vasile. Cluj-Napoca..C. Atitudini. Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. InterferenŃe. pluralizare. Coordonate pentru o strategie misionară. Costachi. vol. Valorile creştine în educaŃia morală a adolescentului. Elemente de psihologie pastorală ortodoxă.

gr. gr.I drd.Prof.C. I drd. MIRON ERDEI Prof. ALEXANDRU BARNEA Pr.Titularul disciplinei Catehetică şi Didactica Religiei. Vâlcea . Şaguna”. Şcoala Nr. de Religie. Nicolae” Rm. NICOLAE PROTEASA Pr.Prof. I. Şcoala „George Coşbuc”. drd . Dr. Vasile cel Mare”.Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf.T.Inspector de Religie. Dr.Inspector de Religie. NICOLAE BĂLAŞA Pr. Iaşi .S. Dr. VALER BEL Conf. Iaşi . SORIN JOANTĂ Pr. de Religie.S. VASILE TIMIŞ .Facultatea de Teologie Ortodoxă. Conf. de Religie.C. de Religie.Titularul disciplinelor de Catehetică şi Didactica Religiei Facultatea de Teologie Ortodoxă Oradea. Dr. I MARIA ORZETIC Prof. Sibiu . M. Dr.Seminarul Teologic Ortodox „Sf. I. .COLECTIVUL DE ELABORARE Prof. Univ. CIPRIAN CÂMPINEANUL P.Facultatea de Teologie Ortodoxă „A. Lect.J.P. Dr. Sibiu . de Religie. CONSTANTIN NECULA Pr. Prof.S. MIHAI VIZITIU Pr. I. Dr. CĂTĂLIN PÂSLARU Pr. de Religie. Sectorul ÎnvăŃământ al Arhiepiscopiei Iaşilor .S. Diac. gr.Consilier. . LAURENłIU STREZA P. Univ. Cluj .Inspector de Religie. GABRIELA FAVU Prof. Dr.Prof. gr. DRAGOŞ BAHRIM Prof.J.Coordonator Titularul disciplinelor Didactica Religiei şi Elemente de Psihologie a Religiei. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iaşi . Colegiul Tehnic de Electronică şi TelecomunicaŃii. I drd. Baia Mare 19 . Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca Pr.Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf.J. Dr. Prof. Univ. Şcoala Baciu.Inspector General M. Dr.Consilier cultural al Episcopiei Aradului . Univ.1 Topoloveni. Râmnicu Vâlcea . Univ.Prof. CARMEN M. Conf. drd. BOLOCAN Pr. NICU OCTAVIAN . Prof.T.Prof. .S. Dr. Departamentul pentru Pregătirea Profesorilor.E.Consilier superior CNCEIP. gr.J. Iaşi . Vâlcea . Prof. NeamŃ .Prof. Liceul Pedagogic. Cluj Napoca .Consilier patriarhal Coordonator din partea Patriarhiei Ortodoxe Române ConsultanŃi ştiinŃifici: Î. drd. LILIANA TURTUROIU Prof. I.E.S. PETRE MATEIESCU Prof.GLIGOR HAGĂU Prof.Vasile cel Mare”. Argeş .S. Prof. MIHAI GIOSAN Pr. Şcoala „Avram Iancu”. IRINEU SLĂTINEANUL Grup de lucru: Dr.I IOAN MARIAN POP . Prof. VASILE POP Prof. Iaşi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful