M INISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, sector I, Bucureşti Tel 4056221 /fax: 313.55.

47

PROGRAMA
Pentru

Definitivare în învăŃământ şi Gradul didactic II
RELIGIE ORTODOXĂ
2007 NOTĂ DE PREZENTARE Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la examenele de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II1. Programa constituie un răspuns la noul context al formării pentru profesia didactică, dar şi la schimbările recente din curriculum-ul şcolar. Plecând de la specificul disciplinei Religie, precum şi de la influenŃa acesteia asupra dezvoltării personalităŃii elevului, structura şi conŃinutul noii Programe sunt elaborate în concordanŃă cu noua abordare curriculară a proiectării şi a realizării activităŃilor didactice, specifice disciplinei. Pregătirea profesorilor pentru susŃinerea examenelor de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II îşi propune să ofere profesorilor de religie ocazii pentru: • a-şi actualiza cunoştinŃele din domeniul religiei şi al didacticii religiei • a reflecta asupra rolului Religiei şi al obiectelor de studiu din aria curriculară Om şi societate la nivelul sistemului educaŃional, sugerând moduri în care pot fi aduse în curriculum probleme cu care se confruntă atât societatea contemporană cât şi Biserica • a reflecta critic asupra finalităŃilor religiei ca disciplină de studiu • a demonstra competenŃe în câteva domenii ale profesiei: proiectarea şi realizarea unităŃilor şi a secvenŃelor didactice, motivarea elevilor şi realizarea unui management eficient al clasei, selectarea şi folosirea adecvată a resurselor didactice, contextualizarea strategiilor de evaluare moderne la specificul disciplinei religie, progresul, performanŃa etc. • a demonstra competenŃe în domeniul ultimelor cercetări teologice, precum şi utilizarea adecvată a conceptelor, a metodologiei specifice şi selectarea critică a informaŃiilor de factură teologică. CompetenŃe vizate • cunoaşterea de către profesor a adevărurilor fundamentale de credinŃă, şi a elementelor de didactica religiei; • cunoaşterea şi utilizarea competentă a principalelor documente şcolare reglatoare: planuricadru, programe şcolare, programe pentru examene naŃionale; • capacitatea de a adecva conŃinuturile şi demersurile didactice la particularităŃile de vârstă ale elevilor; • capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conŃinuturi, precum şi capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient;
Prezenta programă a fost elaborată de către un colectiv de cadre didactice din învâŃâmântul universitar şi preuniversitar, fiind analizată, într-o consfătuire specială, la Sectorul ÎnvăŃământ al Patriarhiei Ortodoxe Române. Colectivul de elaborare al acestei programe a fot coordonat de către Conf. univ. dr. Vasile Timiş, Inspector General - MECT 1
1

Morală şi Spiritualitate Creştină. • formularea concluziilor. • identificarea monumentelor religioase. • folosirea şi contextualizarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. 2. Utilizarea metodologiei cercetării ştiinŃifice şi pedagogice • definirea şi comentarea conceptelor şi a categoriilor utilizate în cadrul cercetărilor pedagogice şi teologice. • însuşirea abilităŃilor de comunicare.educative europene. • raportarea critică la literatura de specialitate referitoare la subiectul studiat. • evaluarea capacităŃilor cognitive.Comunitate locală . 2. pe formarea complexă a personalităŃii şi caracterului acestuia. Valori şi atitudini • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii disciplinei. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev. realizarea şi evaluarea activităŃilor didactice.1. În realizarea Programei s-a avut în vedere necesitatea ca profesorii de religie să aprofundeze conŃinuturile tematice ale Programei şcolare în vigoare. • realizarea unor conexiuni inter şi transdisciplinare. Liturgică. • alcătuirea unei bibliografii tematice. Teologie Biblică. Programa a fost structurată astfel încât să abordeze conŃinuturi din următoarele domenii teologice: Dogmatică.Documentare în domeniul religiei şi al ştiinŃelor conexe • identificarea surselor teologice specifice temei predate.3.probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea. Valorificarea potenŃialului educativ al conŃinuturilor informaŃionale. Istorie Bisericească Universală. în funcŃie de obiectivele sau competenŃele vizate.3. empatice şi de cooperare. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. necesare realizării activităŃilor didactice specifice disciplinei religie. Integrarea valorilor specifice Ortodoxiei în contextul valorilor cultural . Domenii de competenŃă • 1.CompetenŃe didactice generale 2.evaluare. Formarea capacităŃilor reflexive de autocunoaştere si autoevaluare.2.Biserică. Misiune Creştină şi Catehetică. precum şi din domeniul Didacticii Religiei. • formularea interogaŃiilor în raport cu sursele şi cu obiectivele cercetării. • • • • 2 . • Adaptarea activităŃilor didactice la nevoile şi interesele elevilor. precum şi strategiile didactice moderne aplicabile în cadrul desfăşurării educaŃiei religioase. în scopul reglării competenŃelor. 1. a stilului didactic precum şi a abordării strategiilor didactice moderne. CompetenŃe în domeniul de specialitate 1. • selecŃia faptelor relevante şi includerea lor într-o analiză coerentă. 2. 1. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare .1. Analizarea programelor şcolare de religie în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. a muzeelor şi arhivelor semnificative pentru regiunea unde îşi desfăşoară activitatea. conform principiilor şi metodelor interacŃiunii educaŃionale şi ale unor elemente de retorică didactică. Redactarea lucrărilor ştiinŃifice • identificarea problemelor-cheie în analiza unui fenomen religios. • utilizarea metodei comparative în analiza unor situaŃii şi fenomene religioase.învăŃare . • analiza critică a surselor de documentare. 3. comprehensive şi de aplicare a achiziŃiilor. a bisericilor (mănăstirilor). formative şi sumative. • elaborarea de teste iniŃiale. Promovarea unui parteneriat educaŃional Şcoală .2. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice religiei.

CURSURI. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Istorie Bisericească Universală 5. BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 3 . Dogmatică 2. DIDACTICA RELIGIEI II.EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNT RELIGIE ORTODOXĂ TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6. SEMINARII ŞI APLICAłII I. Liturgică 7. Morală şi Spiritualitate Creştină 4. Misiune Creştină şi Catehetică III. Teologie Biblică 3.

Locul şi rolul disciplinei religie la nivelul învăŃământului preuniversitar 3. Definirea şi rolul evaluării 2. DIDACTICA RELIGIEI I Religia ca disciplină de învăŃământ 1. participarea la slujbele religioase. mijloacele audiovizuale.factor de optimizare a educaŃiei religioase 1. OPRIŞ Monica. BOLOCAN. explicaŃia) şi interogative (conversaŃia). referatul. Alba Iulia. 2005 2. portretul. Cluj-Napoca. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaŃiei religioase. EducaŃia religioasă. vizitele şi pelerinajele. ValenŃe eclesiale. InterferenŃe şi deosebiri. 3-4. 2004 4 . Ortodoxia. ÎnvăŃământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. Metode de învăŃământ: 1. Religia în şcoală. Principiile. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice religiei VII. Forme de organizare a educaŃiei religioase 1. 2000 5. Catehetica şi Didactica Religiei. Principiile didactice generale. Iaşi. Reîntregirea. Profesorul de religie – model şi formator de caractere în şcoala contemporană. Presa Universitară Clujeană. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea. GORDON. BIBLIOGRAFIE 1. serbarea religioasă. Etapele proiectării. Metode de comunicare scrisă (compunerea.I. Mijloace de învăŃământ: textul biblic. calculatorul etc. CUCOŞ. icoana. Evaluarea . expoziŃiile. LecŃia de religie. ŞEBU. Vasile. VI. Vasile. cercurile pe disciplină. harta. obiectivele şi funcŃiile evaluării 3. Constantin. Strategii şi procedee de realizare a evaluării la disciplina religie 4. 1999 3. OPRIŞ Dorin. educaŃionale şi sociale. Baza legislativă a predării religiei în şcoală 4. Manualele şcolare. 2000 4. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic III. Tipuri de lecŃie 2. eseul) V. Polirom. Metodica predării religiei. Obiectivele operaŃionale şi contextualizarea lor 3. Performantica. IV. Carmen-Maria. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic. Programa şcolară: structură şi importanŃă 5. Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecŃiei de religie. Forme de activitate extraşcolare specifice educaŃiei moral-religioase a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza. Iaşi. 2. Repere teoretice şi metodice. II. descrierea. literatura religioasă. nr. Sebastian. TIMIŞ. EducaŃia religioasă şi finalităŃile acesteia 2.

BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Dogma Sfintei Treimi 1. Sfântul Mina. Dumnezeu Mântuitorul 1. Evaluarea . Sibiu. Cluj-Napoca. TIMIŞ Vasile. Preocupări privind predarea Religiei în şcoală.factor de reglare şi optimizare a educaŃiei religioase. Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos 2. DOGMATICĂ I. Ghid de proiectare didactică. Nr.edu. II. 2002-2004 II. Iaşi. RevelaŃia dumnezeiască 1. Sibiu. editura Arhidiecezană. în Revista Teologică. RevelaŃia naturală şi supranaturală. Vasile. judecată şi viaŃa după moarte * Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică. 2003 3.ro 7. MAICA MAGDALENA. Dumnezeu Judecătorul 1.2-3/1998 4. Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă. Crearea lumii văzute 3. Deisis. chip şi asemănare a lui Dumnezeu III. Sfânta Biserică: întemeiere şi însuşiri VII. Se pot consulta la adresa http://www. Bartolomeu Anania.căi de transmitere a RevelaŃiei (* fără deosebiri interconfesionale). Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie . Persoanele Sfintei Treimi: însuşiri specifice şi distincŃii IV. IniŃierea religioasă a copilului. BANCILĂ. clasele I – XII. 1996 6. Editura Anastasia. ÎnvăŃătura creştină despre moarte. I-III. 1996 2. Religie creştin – ortodoxă. Sfaturi pentru o educaŃie ortodoxă a copiilor de azi. Programele şcolare în vigoare. Cluj Napoca. 2000 5. Dumnezeu Creatorul 1. Întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos VI. Dumnezeu SfinŃitorul 1. Crearea lumii nevăzute 2. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Miron. traducere şi adaptare de Arhim. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 2. ERDEI. Dumnezeu Proniatorul: definirea şi aspectele providenŃei divine V. Omul. 5 . 2. Vol. Renaşterea. Ed.

Vasile. Karl Christian. Iisus Hristos sau Logosul înomenit. 1978 şi ediŃiile ulterioare 4. 2001 6 .BIBLIOGRAFIE 1. EIBMBOR. îngrijită de Pr. Date geografice privind łara Sfăntă B. EIBMBOR. Dr. pilda talanŃilor. Bucureşti.. 1997 5. EIBMBOR. Arheologia biblică. Tratat de Teologie dogmatică şi ecumenică. Teologia Dogmatică şi Simbolică. I. M. 1999 2.P. CORNIłESCU. MIHOC. Ioan. Trinitas. EVDOCHIMOV. vol. Noul Testament 1. Dumitru. sprijinit pe numeroase alte osteneli. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ.S. IRINEU SLĂTINEANUL.. BARNA..conf. EIBMBOR. I . ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod. România creştină.. Ioan. NEAGA. Primele comunităŃi creştine după Faptele Apostolilor. pilda samarineanului milostiv BIBLIOGRAFIE 1. L. Teologia Dogmatică Ortodoxă. Ioan CHIRILĂ. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeŃiile mesianice 3.G. Bucureşti.. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Bucureşti. Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor – prezentare generală (autori şi destinatari) 2. Cluj Napoca. EIBMBOR . CHIALDA. Bucureşti. trad. 2005 3. Deisis. STĂNILOAE. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. Studiul Noului Testament. TEOLOGIE BIBLICĂ A. Vladimir. 2007 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Ioan ICĂ.structură şi prezentare generală 2. G.. pilda vameşului şi fariseului. MIHOC. Emilian. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. tipărită cu binecuvântarea Î. MUNTEANU. 1983 6. Bucureşti. pilda fiului risipitor. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului. Paul.S. Pentateuhul . MARCU. dr. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. Studiul Vechiului Testament.III. Renaşterea. TODORAN. N. I. Renaşterea. Ş. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. univ. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. cu aprobarea Sfântului Sinod. versiune diortosită după Septuaginta. Dumitru. PETREUłĂ. ediŃia a III-a. vol. Gh. 1990 2. N. P. Bucureşti 2001 3. ABRUDAN. cu aprobarea Sfântului Sinod. MIHOC. I-II.. PRELIPCEAN. 3.. EIBMBOR. CHIłESCU. Sibiu. de prof. BRIA. 2003 4. Iasi. Cluj Napoca. Introducere în Studiul Noului Testament. *** CredinŃa Ortodoxă. N. Vechiul Testament 1. Bucureşti. Dogmatica experienŃei ecleziale. 2000 3. 1996 5. 1999 2. Teofania. Dr. NICOLAESCU.. DANIEL. Editura România creştină. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.. Ortodoxia. VLAD. FELMY. Sibiu. Daniel. dr. Bucureşti. Bucureşti 1990 2.

BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Patmos. 2001 5. raportul între Legea Veche şi Noua Lege. Responsabilitatea creştinului faŃă de el însuşi. Aşteptând mântuirea. Omul şi Dumnezeu. BRECK. Trinitas.II. 2000 3. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. IEREMIAS Ioachim.. despre milostenie. Legea morală a Vechiului Testament 1. droguri etc. Alba Iulia. I . MANTZARIDIS. MELNICIUC-PUICĂ. Alba Iulia. MIHOC. CredinŃa şi viaŃa Bisericii primare . Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile. Iaşi. P. Petre. Iubirea – Taina căsătoriei. O. MORALĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ I. Iaşi. Morala creştină. Bucureşti. 3-4/ 1992 3. PREDA CONSTANTIN. abandonul de copii. Predici exegetice la duminicile de peste an. despre post. RESCEANU. Vasile Mihoc şi Dr. Căsătoria. GalaŃi.F. VirtuŃile teologice . Biserica şi problemele lumii de azi. Comori ale Ortodoxiei. John. Ştefan. Vasile. Editura Bizantină. 1999 3. dr. vol. Decalogul: structură şi interpretare II. DANIEL.o analiză a Faptelor Apostolilor. Omul şi semenul. Sibiu. Ştefan Matei.S. Bucureşti. MOLDOVAN. 1996 4. prof. faŃă de semeni şi creaŃie BIBLIOGRAFIE 1. în ST. Parabolele lui Iisus.credinŃa. Ilie. 2007 2. Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. Editura Episcopiei Dunării de Jos. Dr. Georgios. despre rugăciune. BUCEVSCHI. colectiv PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. Teologie morală ortodoxă. 1997 2. BARTOLOMEU I. despre judecata semenilor III. Reîntregirea. MLADIN N. 2001 4. trad. 2002 2. Legea morală a Noului Testament 1. Pr. Bucureşti. Teofania. 2001 3. SEMEN. în vol. 2003 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. nădejdea. Vasile. nr. Atitudinea Bisericii faŃă de avort. 2006 7 . Ilie. Trinitas. dragostea IV. Calinic Dumitriu. taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei. EIBMBOR. Darul sacru al vieŃii. din limba engleză de P. divorŃ. Trinitas. PoziŃionări şi perspective existenŃiale şi bioetice. Alba Iulia. RĂDUCĂ. Iaşi.. Familia creştină şi provocările societăŃii contemporane V. Anastasia. VocaŃia universală a Ortodoxiei.

2. vol.Reformatorii: Martin Luther si J. Istoria Creştinismului. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ I. Sophia. tom.. EIBMBOR. Limes. ConsideraŃii eclesiologice. 1987. Întemeierea mitropoliilor din łara Românească şi Moldova 1. Biserica Ortodoxă Română azi. RĂMUREANU. T. Biserica în acŃiune. 3/2004 4. ICĂ.ContribuŃia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităŃii naŃionale: SfinŃii mitropoliŃi: Varlaam şi Antim Ivireanul. EIBMBOR. ed. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. 2004 2. “950 de ani de la Marea Schismă: interpretări şi documente“. Activitatea MitropoliŃilor Iachint de Vicina şi Iosif Muşat III. 1. 3. Petru I.Cauzele politice şi religioase. Schisma din anul 1054. Bucureşti.ConsecinŃele IV. 3 – 4. în Revista Teologică. Nicolae.I. Schisma de la 1054 1. Colectiv de autori. Adrian.4. vol. BENGA. nr. Activitatea culturală V. BODOGAE. 1993 2. I-IV. M. 2001 7. Biserica şi Statul în primele patru secole. 2003 5. Dialog teologic şi ecumenic. 2006 6. martiri. în Teologia. lingvistice.. 2. Iaşi. Alexandru. 3. Reforma protestantă 1.Urmările reformei V. Sophia. Sibiu. Întemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica SfinŃilor Apostoli II. Istoria bisericească universală.. Gnosis. Bucureşti. 2001-2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE I. Trinitas. 1998 5. Calvin. Revista FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Arad. RelaŃiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice BIBLIOGRAFIE 1. Ortodoxia azi. Ierarhi şi preoŃi în închisorile comuniste 2. Ioan jr. nr. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului II. Bucureşti. CHIFĂR.Cauzele reformei. ŞESAN. GABOR. Factor de stabilitate în lumea de astăzi. Daniel. Începuturile vieŃii creştine pe teritoriul Ńării noastre: dovezi arheologice. LEB. Bucureşti. III. Contextul politic al întemeierii mitropoliilor 2. MORARU. Bucuresti. 2. Mari reformatori luterani şi Biserica Ortodoxă. Biserica Ortodoxă Română între anii 1945 – 1989 1. Bucureşti.III. ÎnvăŃământul teologic / Religia în şcoală / Presa bisericească 2.Desfăşurarea evenimentelor. Primele doua Sinoade ecumenice III. 2003 3. Activitatea social – filantropică 8 . istorice şi ecumenice. vol. Mitropolitul Andrei Şaguna IV. I. Ioan Vasile. DAVID. vol.. EIBMBOR.II. Cluj Napoca. Ecumenismul.

I-III. Originile. din România. 2. SCHMEMANN. III.Editura Episcopiei Dunării de Jos. LAURENłIU STREZA. 2003 2. vol. Ed.1997 şi ediŃia revizuită. Priveghind şi lucrând pentru mântuire. Bucureşti. Ene. 1996 4. vol. I-II. LITURGICĂ I. Editura Arhiepiscopiei Vadului. Euharistia – Taina ÎmpărăŃiei. Trinitas.ftob.ro/ BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Technomedia. Adrian.1994. ANAGNOSTOPOULOS.I.. 2006 3. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000.S. Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc.ro 6. Liturgica specială. GalaŃi. *** Mărturisitori după gratii. *** ÎnvăŃământul religios şi teologic în România. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist. BRANIŞTE. EIBMBOR. Slujitori ai Bisericii în temniŃele comuniste. Sfintele Taine : instituirea şi importanŃa lor în viaŃa creştină III. EIBMBOR. Iaşi. Creştinismul timpuriu pe teritoriul României. vol. 2004-2006 2. Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945 – 1964) – O imagine a relaŃiilor Stat . prof. pr. Bucureşti. EIBMBOR. Tainele de iniŃiere creştină. EIBMBOR. vol.II-III. Bucureşti. dr. vol. Dr. Ierurgiile în viaŃa credincioşilor 3. Bizantină. http://www. 2005 2. Alexandru. 1. Sfântul Apostol Andrei. Mircea. în vol. volum tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod. Bucureşti. Ierurgii legate de moarte BIBLIOGRAFIE 1. MORARU. TradiŃie şi înnoire în slujirea liturgică. tom. GABOR.patriarhia. Feleacului şi Clujului. Biserică. 2006 5. 1-3/1994 6. 2007 3. Trinitas . EIBMBOR. *** Biserica în misiune. vol. http:// www. Cluj-Napoca. BizanŃul sau Roma?. 1980 2. Pr. Nicolae. volum editat de Ministerul Culturii şi Cultelor. POPESCU Emilian. Al. Cultură. Ierurgii legate de viaŃă 4. *** Martiri pentru Hristos. în ST. în perioada regimului comunist. EIBMBOR. 1. 2001. 2002 3. 2003 9 . Bucureşti. Sfânta Liturghie : prezentare istorică şi rânduială II. Iaşi. NaŃiune. 1996. Explicarea Dumnezeieştii Liturghii. Anastasia. Sibiu. PĂCURARIU. Cristoph Klein. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Stefanos.Biserică. Trinitas. Idem.2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. 2000 7.P.BIBLIOGRAFIE 1. Iaşi. Î. NECULA. Bucureşti 1991. nr. a ÎPS Ioan Robu şi a ES dr.

ContribuŃii de metodologie şi pedagogie creştină. Vasile. Episcop de Ekaterinburg şi Irbit. EducaŃia religioasă. 2003 4. ediŃia a II-a. GalaŃi. Mântuitorul Iisus Hristos – Catehet şi Pedagog Desăvârşit II. GalaŃi. I. 2005 2. D. 2001 9. vol. Constantin. ImplicaŃiile educaŃiei religioase asupra modelării caracterului şi personalităŃii tinerilor BIBLIOGRAFIE 1. 1999 7. CHIRILĂ. Tehnopres. Vasile. Sarea pământului. Editura Episcopiei Dunării de Jos. Constantin. Valer. Iaşi. Coordonate pentru o strategie misionară. Bucureşti. CLEMENT ALEXANDRINUL. 1982 2. dr. BRIA. EducaŃia religioasă. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. parohie. transmiterea şi apărarea dreptei credinŃe IV. GORDON. CUCOŞ. ImplicaŃiile pastoral-misionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh VI. Cluj Napoca. ClujNapoca. EIBMBOR. Religia în şcoală. Raze şi chipuri de lumină în istoria şi spiritualitatea românilor. InvăŃături pentru copii şi tineri. Renaşterea. Cluj-Napoca. Bucureşti. Marineasa. Eugen. DANIEL.morale III. Cluj-Napoca. 2001 10 . Fecioru. 2002 8.S. CredinŃa pe care o mărturisim. ExperienŃa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. Renaşterea. Polirom. Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna. introducere şi note de Pr. Dr. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.) Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie. 2004 10. Timişoara. Repere teoretice şi metodice. Presa Universitară Clujeană.P. Î. 1989 4. Dăruire şi dăinuire. Misiune. pastoraŃie. vol. 5. IRINEU. (coord. Biserica şi Şcoala. Elemente de psihologie pastorală ortodoxă. 2004 5. Ora de Religie . Iaşi. 2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Dumitru. 2007 3. prof. ŞANTA Gheorghe. Bucureşti. Renaşterea. Pedagogul. TIMIŞ. *** PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. 2006 5. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi a educaŃiei religios . BEL. Ion. EIBMBOR. MISIUNE CREŞTINĂ ŞI CATEHETICĂ I. Buna Vestire.7. Participarea tinerilor la viaŃa liturgică şi la activităŃile catehetice. Iaşi. ValenŃele educative ale cultului divin V. Cluj Napoca. Ioan. JURCA. CĂLUGĂR. Christiana. Valorile creştine în educaŃia morală a adolescentului. Bucureşti. traducere. în colecŃia PărinŃi şi Scriitori Bisericeşti. Rolul profesorului de religie în păstrarea. 2003 6. educaŃionale şi sociale.2002 3. Sophia. ValenŃe eclesiale.mijloc de cunoaştere a tainelor credinŃei VII. Catehetica. NECULA. Trinitas.

Dogmatică 2. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Morală şi Spiritualitate Creştină 4.EXAMENUL DE OBłINERE A GRADULUI DIDACTIC II RELIGIE ORTODOXĂ TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. Teologie Biblică 3. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6. DIDACTICA RELIGIEI II. Misiune Creştină şi Catehetică III. CURSURI. Liturgică şi elemente de artă bisericească 7. SEMINARII ŞI APLICAłII I. BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 11 . Istorie Bisericească Universală 5.

factor de optimizare a educaŃiei religioase 1. mijloacele audio-vizuale. educaŃionale şi sociale. 3-4. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic IV. Autoevaluarea şi valorificarea ei în cadrul educaŃiei religioase VIII. Metode de învăŃământ: 1. vizitele şi pelerinajele. harta. 2. 2005 3. Definirea şi rolul evaluării 2. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaŃiei religioase. portretul. cercurile pe disciplină V. LecŃia de religie. Tipuri de lecŃie 2. Mijloace de învăŃământ 1. Auxiliarele didactice şi importanŃa lor III. Principiile didactice generale. expoziŃiile. Cabinetul de religie VII. Obiectivele operaŃionale şi contextualizarea lor 3. literatura religioasă. GORDON. Principiile. EducaŃia religioasă. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea. 1999 2. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice religiei 5. Religia în şcoală. Presa Universitară Clujeană. Interdisciplinaritatea şi contextualizarea ei în cadrul orei de religie BIBLIOGRAFIE 1.Textul biblic. serbarea religioasă. Iaşi. Religia ca disciplină de învăŃământ 1. Catehetica şi didactica religiei. DIDACTICA RELIGIEI I. Performantica. Reîntregirea. Metode activ-participative VI. Aspecte şi atitudini X. Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecŃiei de religie. Manualele şcolare. Iaşi. 2000 4. nr. icoana.I. TIMIŞ. Baza legislativă a predării religiei în şcoală 3. Ortodoxia. Specificul educaŃiei religioase în diferite etape de vârstă IX. Metodica predării religiei. Forme de activitate extraşcolară specifice educaŃiei religioase a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza. Constantin. descrierea. obiectivele şi funcŃiile evaluării în educaŃia religioasă 3. Programa şcolară: structură. importanŃă 4. calculatorul etc. Carmen-Maria. InterferenŃe şi deosebiri. Repere teoretice şi metodice. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic. OPRIŞ Dorin. educaŃionale şi sociale ale predării Religiei în şcoală II. Locul şi rolul disciplinei religie la nivelul învăŃământului preuniversitar 2. Polirom. 2000 5. Alba Iulia. CUCOŞ. OPRIŞ Monica. ŞEBU. 2. Strategii şi procedee de realizare a evaluării la disciplina religie 4. 2004 12 . Sebastian. Evaluarea . Forme de organizare a educaŃiei religioase 1. ÎnvăŃământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. Cluj-Napoca. ValenŃe eclesiale. SchiŃa lecŃiei. ValenŃe şi implicaŃii eclesiale. explicaŃia) şi interogative (conversaŃia). BOLOCAN. Vasile. Vasile. Profesorul de religie – model şi formator de caractere în şcoala contemporană.

OPRIS. Crearea lumii nevăzute 2. ÎnvăŃătura creştină despre moarte şi Judecata particulară 2. 2006 4. Dumnezeu Mântuitorul 1. Biserica. 2004 7. Muşata. Cluj. 1996 2. Modele şi aplicaŃii la religie. Mina. Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă. 2003 6. Alba Iulia. RevelaŃia naturală şi supranaturală.ro II. ClujNapoca. Renaşterea.edu. Evaluarea ca factor de reglare şi optimizare a educaŃiei religioase. Nr. OPRIS. Editura Sf. BOCOŞ. Învierea morŃilor şi Judecata obştească * Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică 13 . CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Bartolomeu Anania. Dorin. RevelaŃia dumnezeiască 1. ERDEI. 2. Ana. în Orizonturi Teologice. Dogma Sfintei Treimi 1. DOGMATICĂ I. Crearea lumii văzute 3. Monica.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Păcatul strămoşesc şi urmările sale) III. Craiova. Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos 2. Editura Gh. Monica. DANCIU. Perihoreză şi apropriere IV. Dorin. Oradea. 2005 5.căi de transmitere a RevelaŃiei 3. Dumnezeu Creatorul 1. 1/2006 3. Metode active de predare-învăŃare. Cercetarea pedagogică în domeniul educaŃiei religioase. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 2. Alexandru. Dumnezeu SfinŃitorul 1. Miron. clasele I – XII. OPRIŞ. TIMIŞ Vasile. Programele şcolare în vigoare. traducere şi adaptare de Arhim. Definirea dogmatică a Persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. OPRIŞ. Dumnezeu Judecătorul 1.însuşiri interne şi externe 2.chip şi asemănare a lui Dumnezeu. EducaŃia şi idealurile ei (II). Dumnezeu Proniatorul: definirea şi aspectele providenŃei divine V. editura Arhidiecezană. Persoanele Sfintei Treimi . Metodica predării religiei. Antropologia creştină (Omul. Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie . Sfânta Biserică: întemeiere şi însuşiri VII. locul de păstrare şi transmitere a RevelaŃiei II. Unirea ipostatică VI. Se pot consulta la adresa http://www. Iaşi. Reîntregirea.

. I. pilda talanŃilor.S.. MIHOC. 2000 3.BIBLIOGRAFIE 1. Ioan. Noul Testament 1. Bucureşti. Trinitas. Gh.Vladimir. Sibiu... Bucureşti... TEOLOGIE BIBLICĂ A. N.. TODORAN. MUNTEANU. Pannayotis. Daniel şi Iezechiel) . Renaşterea. NICOLAESCU. 1983 6. CORNIłESCU.G. N. Arheologia biblică. L. 1978 şi ediŃiile ulterioare 2. Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor – prezentare generală (autori şi destinatari) 2. Omul . sprijinit pe numeroase alte osteneli. dr. Bucureşti 1990 2. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. Sibiu. DANIEL. 2003 4. Ioan ICĂ. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. I. 1998 4. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. cu aprobarea Sfântului Sinod. Deisis. Iisus Hristos sau Logosul înomenit. dr. Ioan. 2005 3. cu aprobarea Sfântului Sinod. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. BARNA. I-II. 1990. pilda samarineanului milostiv. Învierea Domnului şi importanŃa ei pentru credinŃa creştină. MIHOC. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Bucureşti. Dogmatica experienŃei ecleziale. VLAD. Mystagogia Trinitatis. ABRUDAN. Primele comunităŃi creştine după Faptele Apostolilor şi Epistolele pauline.. BIBLIOGRAFIE 1.. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. Volum tipărit cu binecuvântarea I. Bucureşti 2001 3. Daniel. IRINEU SLĂTINEANUL. Renaşterea. *** Credinta Ortodoxă. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. vol. MIHOC. 4. Arătările Domnului după Înviere 3. Deisis. Ioan CHIRILĂ. Studiul Noului Testament. de prof. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.animal îndumnezeit. I . Deisis. Studiul Vechiului Testament. EIBMBOR. Ieremia. CHIłESCU. P. Sibiu. Dumitru. EIBMBOR. Teofania. 2005 2. Bucureşti. univ. Iaşi. Ş. PETREUłĂ. Probleme ale teologiei trinitare patristice şi moderne cu referire specială la triadologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. ediŃia a III-a.1996 5.. Introducere în Studiul Noului Testament. FELMY.III. Pentateuhul – structură şi prezentare generală 2. 2007 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. 1999 5. trad. pilda fiului risipitor. versiune diortosită după Septuaginta. Teologia Dogmatică şi Simbolică. G. Dr. Bucureşti. EIBMBOR.rolul şi importanŃa lor B.conf. PRELIPCEAN. Vasile. Vechiul Testament 1. CHIALDA. ICĂ. jr. Cluj Napoca. EIBMBOR. Sibiu. M. ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod.S. Dumitru. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeŃiile mesianice 3. STĂNILOAE. vol. 2. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. România creştină. Karl Christian. N. îngrijită de Pr. pilda vameşului şi fariseului. Cluj Napoca. Teologia Dogmatică Ortodoxă. EIBMBOR. NELLAS. MARCU. 2001 14 . BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. NEAGA. ProfeŃii mari ai Vechiului Testament (Isaia.P. Emilian.. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului.

1997 3.II. Ştefan Matei. IEREMIAS Ioachim. Filantropia creştină ca asumare şi trăire a virtuŃilor creştine BIBLIOGRAFIE 1. 2003. Omul şi Dumnezeu. 2000. Omilii la Matei. Tomáš. Teofania..analize . Iaşi. Ed. Sofia. 4. în ST. Jean-Claude. Vasile. Trinitas. dr.perspective. Familia creştină şi provocările societăŃii contemporane IV. vol I – IV. 3-4/1999 5.23. Trinitas. Fecioru. Bucureşti. despre milostenie. 2001 4. 2002 3. MELNICIUC-PUICĂ. Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. Anastasia. din limba engleză de P. faŃă de semeni şi de întreaga creaŃie V. PREDA Constantin.. Bucureşti. EIBMBOR. taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei. Col. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Vasile Mihoc şi Dr. trad. Pr. Ed.S. Vasile. Decalogul: structură şi interpretare II. SPIDLIK. Parabolele lui Iisus. Însuşirile Legii morale a Vechiului Testament 2. Deisis. 2.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Căsătoria. 3-4/1992 5. 2002 2. pr. 2007. Reîntregirea.Teologie morală ortodoxă. RĂDUCĂ. Legea morală a Vechiului Testament 1.o analiză a Faptelor Apostolilor. despre post. Bucureşti. CredinŃa şi viaŃa Bisericii primare . MORALĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ I. Sibiu. în ST. raportul între Legea Veche şi Noua Lege. volum realizat şi prezentat de Ioan I. Vasile. MLADIN N. vol. SFÂTUL IOAN GURĂ DE AUR. PoziŃionări şi perspective existenŃiale şi bioetice. Dr. Omul şi semenul. Deisis. Însuşirile Legii Noului Testament 2. Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile. 1994 2. BRECK John. DANIEL. *** Gândirea socială a Bisericii. Spiritualitatea Răsăritului creştin. Sibiu. trad. ICĂ jr şi Germano MARANI. Bizantină. SEMEN. Morala creştină. despre rugăciune. Darul sacru al vieŃii. Aşteptând mântuirea. MANTZARIDIS. VocaŃia universală a Ortodoxiei. Predici exegetice la duminicile de peste an. studiu introductiv şi postfaŃă de Arhid. despre judecata semenilor III. Prof. 3. I . 2001. vol. Bucureşti. ICĂ jr. Trinitas. Ilie. . Fundamente . P. Georgios. 2006 15 . . Alba Iulia. Dr. nr. LARCHET. Calinic Dumitriu. Terapeutica bolilor spirituale.. EIBMBOR. 1999 . prof. BUCEVSCHI. XLIV. Editura Patmos. Pr. Ioan I.documente . Iaşi. 2001 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. D. 2002 3.PSB. Bucureşti. Legea morală a Noului Testament 1. Petre. nr. F. Comori ale ortodoxiei. RĂDUCĂ. Bucureşti. Alba – Iulia. 4. BARTOLOMEU I. O. Iaşi. MIHOC. familia şi morala creştină. Responsabilitatea creştinului faŃă de el însuşi. Bioetica. Sibiu. Biserica şi probleme lumii de azi. 5.

Bucureşti.. vol. 1993 2. ed. Ioan Vasile. 1. T. InfluenŃe culturale. Bucureşti.Ortodoxia azi. RĂMUREANU. ŞESAN. ÎnvăŃământul teologic / Religia în şcoală / Presa bisericească 2. LEB. tom. DănuŃ. Bucuresti. Gnosis.4. I-IV. MANU. vol. CHIFĂR. 1971 5. Bucureşti . DAVID.II. Bucureşti. Biserica în acŃiune. 3-4/1973 2. Biserica Ortodoxă Română azi. Nicolae. I. Factor de stabilitate în lumea de astăzi.III. Petru Movilă şi Dositei al II-lea 5.. Cluj Napoca. nr. RelaŃiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice BIBLIOGRAFIE 1. 1987. III. Petru I. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE I. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. 2001-2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. lingvistice.Întemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica SfinŃilor Apostoli 2. Dialog teologic şi ecumenic. MORARU. Activitatea culturală V. EIBMBOR.. Activitatea social . Biserica Ortodoxă Română între anii 1945 – 1989 1. EIBMBOR. nr. ContribuŃia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităŃii naŃionale: SfinŃii mitropoliŃi: Dosoftei. POPESCU. BODOGAE. Bucureşti. Istoria Creştinismului. Limes. Dumitru.Sinoadele Ecumenice – importanŃa lor în fundamentarea şi păstrarea învăŃăturii de credinŃă 3. ICĂ. Antim Ivireanul. Ierarhi şi preoŃi în închisorile comuniste.filantropică 16 . 2. Autocefalia şi ridicarea la rang de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române. ImportanŃa dogmatică a Mărturisirii de credinŃă a lui Petru Movilă. 2006 7. 1998 6. Sibiu. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 1.I. Ioan. Alexandru. Varlaam. 2. martiri. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului II. M. în rev. vol. Începuturile vieŃii creştine pe teritoriul Ńării noastre: dovezi arheologice. Istoria bisericească universală. în vol. Mitropolitul Andrei Şaguna şi Mitropolitul Simion Ştefan III. Ed. Grigorie Dascălul. vol. Căderea Constantinopolului. Trinitas. Mărturisirea de credinŃă a lui Mitrofan Kritopulos: însemnătatea ei istorică. Bucureşti. în Mitroploia Ardealului. Iaşi.Mărturisiri de credinŃă ortodoxă în secolul al XVII-lea: Mitrofan Kritopulos. Teologie şi cultură. 2001 5. 1993 3. STEVEN Runciman. EIBMBOR. EIBMBOR. Ecumenismul. Ortodoxia. dogmatică şi ecumenistă. 3-4/1987 4. ImportanŃa Sinoadelor răsăritene din secolul XVII pentru unitatea Ortodoxiei. prezentarea istorică şi semnificaŃia celor două evenimente IV.Căderea Constantinopolului şi urmările ei 4. ŞtiinŃifică.

în perioada regimului comunist.2004 3. MORARU. Mitropoliei Olteniei. NaŃiune. Technomedia. Editura Arhiepiscopiei Vadului. Dr. 2002 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. TradiŃie şi înnoire în slujirea liturgică. volum tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod. EIBMBOR. Slujitori ai Bisericii în temniŃele comuniste. Ed. NECULA. II. Î. POPESCU Emilian. Iaşi. Adrian. 2006 6. Valoarea spirituală şi artistică în pictura religioasă. Craiova. Explicarea Dumnezeieştii Liturghii. Ene. GABOR. a ÎPS Ioan Robu şi a ES dr. Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc.ro/ BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. volum editat de Ministerul Culturii şi Cultelor. Biserică. GalaŃi. Ed. *** Biserica în misiune. LAURENłIU STREZA. vol. EIBMBOR. 2004-2006 2. nr. Liturgica generală. LITURGICĂ ŞI ELEMENTE DE ARTĂ BISERICEASCĂ I. Cluj Napoca. Spiritualitate si comuniune în Liturghia Ortodoxă. vol. Ed. Sfintele Taine : instituirea şi importanŃa lor în viaŃa creştină III. Iaşi. Liturgica specială. 2002 3. GalaŃi. Cluj-Napoca. Alexandru. Arta religioasă: 1.1997 şi ediŃia revizuită. 2006 3. *** ÎnvăŃământul religios şi teologic în România. Bucureşti. Sibiu. Bucureşti 1991. sărbătorile închinate SfinŃilor. 2001 6. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. EIBMBOR. *** Mărturisitori după gratii. 1986 2. Pr. Bucureşti. 1-3/1994 7. din România. tom. 1.1994. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Stiluri arhitectonice româneşti (monumente reprezentative) 2. Trinitas. Cristoph Klein. Ene.misionar pe pământul românesc. Sfântul Apostol Andrei. 2005 3. EIBMBOR. Trinitas . 2001. Tainele de iniŃiere creştină. iconografie. Sfintele sărbători 1. 2007 2. Episcopiei Dunării de Jos. vol. I-II. STĂNILOAE. Anul 2006 5. argintărie si broderie BIBLIOGRAFIE 1. Sărbătorile Maicii Domnului. Mircea. PĂCURARIU. III.patriarhia. Sfânta Liturghie : prezentare istorică şi rânduială. Logos. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist. BRANIŞTE.BIBLIOGRAFIE 1. Bucureşti. *** Martiri pentru Hristos. în ST. Feleacului şi Clujului. 1996. Bucureşti. idem. EIBMBOR.I. UniversităŃii din Bucureşti. în Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. BRANIŞTE. 1980 2. Dumitru.II-III.P. în vol. http://www. Duminica şi praznicele împărăteşti 2. Stefanos. ANAGNOSTOPOULOS. Bucucureşti. Note de lectură asupra raportului Tismăneanu. 2003 17 . vol. I-III. Renaşterea. Cultură. Sfântul Apostol Filip .S. Bizantină. Ed. vol. EIBMBOR. SinŃilor Îngeri şi Sfintei Cruci IV.Editura Episcopiei Dunării de Jos. Nicolae. 1996 4. vol.

Cluj Napoca. 18 . Religia în şcoală. Bucureşti. „. JURCA. P. ImplicaŃiile pastoralmisionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh. Mergând. Mântuitorul Iisus Hristos . ValenŃe eclesiale. InvăŃături pentru copii şi tineri. 2001. Editura Episcopiei Dunării de Jos. 2006 2.C. CHIRILĂ. GORDON. Ed. Misiune şi educaŃie în Biserică şi Şcoală: exigenŃe. pluralizare. noi mişcări religioase. ed. InterferenŃe. Î. 2002 3. Sophia. CCS. NECULA. temeiuri biblice şi teologice) II. Cluj-Napoca. Rolul profesorului de religie în păstrarea. Misiune. Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna.. Dăruire şi dăinuire.S. 2004 10. ŞANTA Gheorghe. Atitudini.P. TIMIŞ. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi a educaŃiei religios . Raze şi chipuri de lumină în istoria şi spiritualitatea românilor. TĂNASE..). 2000 4. Anul 2006 7. Trinitas. 2003 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.. Timişoara. Vasile. Sibiu. EvoluŃia societăŃii contemporane din perspectiva vieŃii religioase: globalizare. ExperienŃa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. Iaşi. Participarea tinerilor la viaŃa liturgică şi la activităŃile catehetice. Misiunea creştină şi aspectele ei (definire.2002 3.7. în Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE 1. MISIUNE CREŞTINĂ ŞI CATEHETICĂ I. Trinitas.mijloc de cunoaştere a tainelor credinŃei. (coord. II.Cluj-Napoca. Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie. perspective. Elemente de psihologie pastorală ortodoxă. 2007 6. Eugen. Renaşterea. Iaşi. Valorile creştine în educaŃia morală a adolescentului. EducaŃia religioasă. Constantin. DANIEL. *** PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. Dr. TIMIŞ. Cluj-Napoca. Renaşterea. 2004 4. Biserica şi Şcoala. Ora de Religie . Vasile. ValenŃe educative ale cultului divin VI. Trăirea în Hristos şi mărturisirea Lui în lumea contemporană. ContribuŃii de metodologie şi pedagogie creştină. Marineasa. Valer. Ioan. vol. LaurenŃiu. Cluj-Napoca. educaŃionale şi sociale. Episcop de Ekaterinburg şi Irbit. Perspective.morale IV. Buna Vestire. Christiana.Catehet şi Pedagog Desăvârşit III. a II-a. învăŃaŃi toate neamurile!. convergenŃe. Coordonate pentru o strategie misionară. IRINEU. 2005 2. transmiterea şi apărarea dreptei credinŃe V.”. Presa Universitară Clujeană. Misiunea Bisericii şi EducaŃia.U. Agnos. 2001 9. 2004 8. GalaŃi. parohie. UniversităŃii din Bucureşti. pastoraŃie. GRIGORAŞ. 2003 5. ImplicaŃiile educaŃiei religioase asupra modelării caracterului şi personalităŃii tinerilor VII. PorŃile cerului. Costachi. GalaŃi. Vasile. BEL..

Dr. Şcoala Baciu. de Religie. VALER BEL Conf. LAURENłIU STREZA P.GLIGOR HAGĂU Prof. NICU OCTAVIAN . Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca Pr. CARMEN M. I. Colegiul Tehnic de Electronică şi TelecomunicaŃii. Dr.S. I. MIRON ERDEI Prof. I. Baia Mare 19 .S. Conf.J. Şaguna”. Iaşi . Prof.Titularul disciplinei Catehetică şi Didactica Religiei. Univ. Univ. Lect.1 Topoloveni. de Religie. gr.J. ALEXANDRU BARNEA Pr.Consilier superior CNCEIP.Prof.Consilier cultural al Episcopiei Aradului .I IOAN MARIAN POP . Dr. M. NICOLAE PROTEASA Pr. Univ. Şcoala „Avram Iancu”. Râmnicu Vâlcea .Vasile cel Mare”.Prof. Dr.E. PETRE MATEIESCU Prof.S.Consilier.T.Prof. I drd. SORIN JOANTĂ Pr. NICOLAE BĂLAŞA Pr. Departamentul pentru Pregătirea Profesorilor.Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Şcoala Nr. Liceul Pedagogic.Facultatea de Teologie Ortodoxă.Consilier patriarhal Coordonator din partea Patriarhiei Ortodoxe Române ConsultanŃi ştiinŃifici: Î. Argeş . . Diac. Sibiu .P. Vâlcea .Coordonator Titularul disciplinelor Didactica Religiei şi Elemente de Psihologie a Religiei. MIHAI VIZITIU Pr.Prof. VASILE TIMIŞ . Şcoala „George Coşbuc”. drd . gr. VASILE POP Prof. Prof. Sibiu . gr. I drd. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iaşi .Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf.Inspector de Religie.Inspector de Religie.J. . Dr. Dr. Iaşi .S. LILIANA TURTUROIU Prof.C. CĂTĂLIN PÂSLARU Pr.C. de Religie.COLECTIVUL DE ELABORARE Prof. DRAGOŞ BAHRIM Prof. Prof. Iaşi .Inspector General M. Dr. Univ. CIPRIAN CÂMPINEANUL P. Iaşi . MIHAI GIOSAN Pr.I drd. I MARIA ORZETIC Prof. gr. gr. Cluj Napoca . Vâlcea . Prof. Nicolae” Rm. Cluj . drd. drd. Dr. Dr.E. Sectorul ÎnvăŃământ al Arhiepiscopiei Iaşilor .Prof.S.S. NeamŃ .Inspector de Religie.S. GABRIELA FAVU Prof. I. . Prof.Prof. Prof.T. IRINEU SLĂTINEANUL Grup de lucru: Dr. Dr.Facultatea de Teologie Ortodoxă „A. Conf. CONSTANTIN NECULA Pr.Titularul disciplinelor de Catehetică şi Didactica Religiei Facultatea de Teologie Ortodoxă Oradea.J. de Religie. de Religie. de Religie. Dr.Seminarul Teologic Ortodox „Sf. BOLOCAN Pr. Vasile cel Mare”. Univ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful