P. 1
Programa Definitivat Si Gradul Didactic II Religie Ortodoxa

Programa Definitivat Si Gradul Didactic II Religie Ortodoxa

|Views: 231|Likes:
Published by Cornel Mocliuc
programa def si grad didactic II in preotie- religie ortodoxa
programa def si grad didactic II in preotie- religie ortodoxa

More info:

Published by: Cornel Mocliuc on Feb 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2013

pdf

text

original

M INISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, sector I, Bucureşti Tel 4056221 /fax: 313.55.

47

PROGRAMA
Pentru

Definitivare în învăŃământ şi Gradul didactic II
RELIGIE ORTODOXĂ
2007 NOTĂ DE PREZENTARE Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la examenele de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II1. Programa constituie un răspuns la noul context al formării pentru profesia didactică, dar şi la schimbările recente din curriculum-ul şcolar. Plecând de la specificul disciplinei Religie, precum şi de la influenŃa acesteia asupra dezvoltării personalităŃii elevului, structura şi conŃinutul noii Programe sunt elaborate în concordanŃă cu noua abordare curriculară a proiectării şi a realizării activităŃilor didactice, specifice disciplinei. Pregătirea profesorilor pentru susŃinerea examenelor de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II îşi propune să ofere profesorilor de religie ocazii pentru: • a-şi actualiza cunoştinŃele din domeniul religiei şi al didacticii religiei • a reflecta asupra rolului Religiei şi al obiectelor de studiu din aria curriculară Om şi societate la nivelul sistemului educaŃional, sugerând moduri în care pot fi aduse în curriculum probleme cu care se confruntă atât societatea contemporană cât şi Biserica • a reflecta critic asupra finalităŃilor religiei ca disciplină de studiu • a demonstra competenŃe în câteva domenii ale profesiei: proiectarea şi realizarea unităŃilor şi a secvenŃelor didactice, motivarea elevilor şi realizarea unui management eficient al clasei, selectarea şi folosirea adecvată a resurselor didactice, contextualizarea strategiilor de evaluare moderne la specificul disciplinei religie, progresul, performanŃa etc. • a demonstra competenŃe în domeniul ultimelor cercetări teologice, precum şi utilizarea adecvată a conceptelor, a metodologiei specifice şi selectarea critică a informaŃiilor de factură teologică. CompetenŃe vizate • cunoaşterea de către profesor a adevărurilor fundamentale de credinŃă, şi a elementelor de didactica religiei; • cunoaşterea şi utilizarea competentă a principalelor documente şcolare reglatoare: planuricadru, programe şcolare, programe pentru examene naŃionale; • capacitatea de a adecva conŃinuturile şi demersurile didactice la particularităŃile de vârstă ale elevilor; • capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conŃinuturi, precum şi capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient;
Prezenta programă a fost elaborată de către un colectiv de cadre didactice din învâŃâmântul universitar şi preuniversitar, fiind analizată, într-o consfătuire specială, la Sectorul ÎnvăŃământ al Patriarhiei Ortodoxe Române. Colectivul de elaborare al acestei programe a fot coordonat de către Conf. univ. dr. Vasile Timiş, Inspector General - MECT 1
1

• formularea interogaŃiilor în raport cu sursele şi cu obiectivele cercetării. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice religiei. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. în funcŃie de obiectivele sau competenŃele vizate. • Adaptarea activităŃilor didactice la nevoile şi interesele elevilor.probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea. În realizarea Programei s-a avut în vedere necesitatea ca profesorii de religie să aprofundeze conŃinuturile tematice ale Programei şcolare în vigoare.2. pe formarea complexă a personalităŃii şi caracterului acestuia. Promovarea unui parteneriat educaŃional Şcoală . • utilizarea metodei comparative în analiza unor situaŃii şi fenomene religioase.Comunitate locală . • identificarea monumentelor religioase. precum şi strategiile didactice moderne aplicabile în cadrul desfăşurării educaŃiei religioase. Redactarea lucrărilor ştiinŃifice • identificarea problemelor-cheie în analiza unui fenomen religios.2. formative şi sumative. Teologie Biblică. 1.Biserică. Programa a fost structurată astfel încât să abordeze conŃinuturi din următoarele domenii teologice: Dogmatică. Domenii de competenŃă • 1. CompetenŃe în domeniul de specialitate 1. Valori şi atitudini • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii disciplinei.3. • • • • 2 . Misiune Creştină şi Catehetică. a bisericilor (mănăstirilor). 1. 3.1.CompetenŃe didactice generale 2. • selecŃia faptelor relevante şi includerea lor într-o analiză coerentă. Valorificarea potenŃialului educativ al conŃinuturilor informaŃionale. Istorie Bisericească Universală. a muzeelor şi arhivelor semnificative pentru regiunea unde îşi desfăşoară activitatea. Formarea capacităŃilor reflexive de autocunoaştere si autoevaluare. conform principiilor şi metodelor interacŃiunii educaŃionale şi ale unor elemente de retorică didactică. • elaborarea de teste iniŃiale.3. 2. realizarea şi evaluarea activităŃilor didactice. în scopul reglării competenŃelor. Liturgică. Analizarea programelor şcolare de religie în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. • formularea concluziilor. 2.1. • analiza critică a surselor de documentare.învăŃare . • însuşirea abilităŃilor de comunicare. Morală şi Spiritualitate Creştină. • raportarea critică la literatura de specialitate referitoare la subiectul studiat. precum şi din domeniul Didacticii Religiei. • alcătuirea unei bibliografii tematice. a stilului didactic precum şi a abordării strategiilor didactice moderne. • evaluarea capacităŃilor cognitive. • realizarea unor conexiuni inter şi transdisciplinare. Integrarea valorilor specifice Ortodoxiei în contextul valorilor cultural . empatice şi de cooperare. • folosirea şi contextualizarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare . 2.evaluare. necesare realizării activităŃilor didactice specifice disciplinei religie. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev.Documentare în domeniul religiei şi al ştiinŃelor conexe • identificarea surselor teologice specifice temei predate.educative europene. Utilizarea metodologiei cercetării ştiinŃifice şi pedagogice • definirea şi comentarea conceptelor şi a categoriilor utilizate în cadrul cercetărilor pedagogice şi teologice. comprehensive şi de aplicare a achiziŃiilor.

Liturgică 7. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6. Morală şi Spiritualitate Creştină 4.CURSURI. BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 3 . SEMINARII ŞI APLICAłII I. Teologie Biblică 3.EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNT RELIGIE ORTODOXĂ TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. Dogmatică 2. Istorie Bisericească Universală 5. Misiune Creştină şi Catehetică III. DIDACTICA RELIGIEI II.

Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic. BIBLIOGRAFIE 1. GORDON. Constantin. mijloacele audiovizuale. VI. Repere teoretice şi metodice. Metode de învăŃământ: 1. Metodica predării religiei. Performantica. Alba Iulia. InterferenŃe şi deosebiri. Tipuri de lecŃie 2. Definirea şi rolul evaluării 2. CUCOŞ. 2. Principiile didactice generale. Polirom. serbarea religioasă. icoana. ŞEBU. Programa şcolară: structură şi importanŃă 5. Strategii şi procedee de realizare a evaluării la disciplina religie 4. Principiile. descrierea. EducaŃia religioasă. 1999 3.I. vizitele şi pelerinajele. LecŃia de religie. II. Carmen-Maria. Etapele proiectării. Sebastian. 2004 4 . TIMIŞ. portretul. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice religiei VII. 2000 5. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaŃiei religioase. expoziŃiile. eseul) V. 2000 4. 2005 2. Baza legislativă a predării religiei în şcoală 4. Vasile. Presa Universitară Clujeană. Vasile. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic III. OPRIŞ Monica. OPRIŞ Dorin. harta. EducaŃia religioasă şi finalităŃile acesteia 2. Catehetica şi Didactica Religiei. Evaluarea . educaŃionale şi sociale. nr. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea. IV. Iaşi. obiectivele şi funcŃiile evaluării 3. Forme de organizare a educaŃiei religioase 1. Profesorul de religie – model şi formator de caractere în şcoala contemporană. calculatorul etc. cercurile pe disciplină. Iaşi. Reîntregirea. participarea la slujbele religioase. Mijloace de învăŃământ: textul biblic. Obiectivele operaŃionale şi contextualizarea lor 3. ÎnvăŃământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecŃiei de religie. Religia în şcoală. 3-4. Locul şi rolul disciplinei religie la nivelul învăŃământului preuniversitar 3. DIDACTICA RELIGIEI I Religia ca disciplină de învăŃământ 1. Metode de comunicare scrisă (compunerea. Ortodoxia. literatura religioasă. ValenŃe eclesiale. referatul. Manualele şcolare. Forme de activitate extraşcolare specifice educaŃiei moral-religioase a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza.factor de optimizare a educaŃiei religioase 1. BOLOCAN. Cluj-Napoca. explicaŃia) şi interogative (conversaŃia).

Crearea lumii văzute 3. Omul.2-3/1998 4. Sfaturi pentru o educaŃie ortodoxă a copiilor de azi. Cluj-Napoca. 1996 6. TIMIŞ Vasile. 2000 5. în Revista Teologică. judecată şi viaŃa după moarte * Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică. Renaşterea. traducere şi adaptare de Arhim. Ed. Se pot consulta la adresa http://www. Vasile. Persoanele Sfintei Treimi: însuşiri specifice şi distincŃii IV. Miron. 2003 3. chip şi asemănare a lui Dumnezeu III. clasele I – XII. ERDEI. Cluj Napoca. Iaşi. Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos 2. 2002-2004 II. Preocupări privind predarea Religiei în şcoală. Dumnezeu SfinŃitorul 1. BANCILĂ. MAICA MAGDALENA. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Dogma Sfintei Treimi 1. Dumnezeu Judecătorul 1. Evaluarea . Deisis.ro 7. I-III. 2.edu. Religie creştin – ortodoxă. RevelaŃia dumnezeiască 1.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. II. Editura Anastasia. Dumnezeu Mântuitorul 1. DOGMATICĂ I. 5 . Ghid de proiectare didactică. Întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos VI. Dumnezeu Proniatorul: definirea şi aspectele providenŃei divine V. Sibiu. Programele şcolare în vigoare. IniŃierea religioasă a copilului. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 2. Sfântul Mina. Sfânta Biserică: întemeiere şi însuşiri VII. Dumnezeu Creatorul 1. 1996 2. Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie .căi de transmitere a RevelaŃiei (* fără deosebiri interconfesionale).factor de reglare şi optimizare a educaŃiei religioase. Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă. Crearea lumii nevăzute 2. editura Arhidiecezană. RevelaŃia naturală şi supranaturală. Vol. Nr. Sibiu. Bartolomeu Anania. ÎnvăŃătura creştină despre moarte.

EIBMBOR . TEOLOGIE BIBLICĂ A. Teologia Dogmatică Ortodoxă. P. Bucureşti 2001 3. EIBMBOR. Daniel. EIBMBOR. MUNTEANU. Ioan. CHIłESCU. Date geografice privind łara Sfăntă B. Bucureşti. Sibiu. Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor – prezentare generală (autori şi destinatari) 2.structură şi prezentare generală 2. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Studiul Noului Testament. Introducere în Studiul Noului Testament. Cluj Napoca. dr. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. 2005 3. MARCU.conf. Ortodoxia. 1999 2. I. pilda samarineanului milostiv BIBLIOGRAFIE 1. Teologia Dogmatică şi Simbolică. NICOLAESCU. sprijinit pe numeroase alte osteneli. Renaşterea. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului. I. N. Primele comunităŃi creştine după Faptele Apostolilor.III. Arheologia biblică. Editura România creştină. cu aprobarea Sfântului Sinod. TODORAN. Renaşterea. Dumitru. Teofania. Pentateuhul . 2003 4. Dogmatica experienŃei ecleziale. MIHOC. EIBMBOR. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. BRIA. Noul Testament 1. Karl Christian. STĂNILOAE. vol. 2001 6 . Dr. Bucureşti 1990 2.. G. MIHOC. DANIEL. Deisis. I . 1990 2. tipărită cu binecuvântarea Î. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeŃiile mesianice 3. MIHOC.. Trinitas.S. NEAGA. *** CredinŃa Ortodoxă. CHIALDA. Bucureşti. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. 1978 şi ediŃiile ulterioare 4. M.P. Emilian. CORNIłESCU. Ioan ICĂ.S. Ş. Iasi. BARNA. Bucureşti. 1996 5.G. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Ioan. 3. Vladimir. pilda talanŃilor. Iisus Hristos sau Logosul înomenit. L. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. univ. 1999 2. IRINEU SLĂTINEANUL. pilda fiului risipitor. 2000 3. Paul. ediŃia a III-a. de prof. Vechiul Testament 1. Bucureşti. Tratat de Teologie dogmatică şi ecumenică.. Dumitru. PETREUłĂ.. pilda vameşului şi fariseului. Bucureşti. ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod. N. trad.BIBLIOGRAFIE 1. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. ABRUDAN. 1997 5.. PRELIPCEAN. FELMY. versiune diortosită după Septuaginta. vol. România creştină. dr.. Bucureşti. EVDOCHIMOV. Ioan CHIRILĂ. N. Dr. îngrijită de Pr.. 2007 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. 1983 6. Cluj Napoca. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. cu aprobarea Sfântului Sinod... VLAD. Vasile. Bucureşti. Studiul Vechiului Testament. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. EIBMBOR. Gh. EIBMBOR. Sibiu.. I-II.

Iaşi. Ştefan Matei. 2002 2. Anastasia. Omul şi Dumnezeu. CredinŃa şi viaŃa Bisericii primare . Morala creştină. Alba Iulia. Bucureşti. MOLDOVAN. Vasile.credinŃa. Atitudinea Bisericii faŃă de avort. 2007 2. Editura Episcopiei Dunării de Jos. 2003 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. BARTOLOMEU I. dr. raportul între Legea Veche şi Noua Lege. Trinitas. Sibiu. Alba Iulia. MLADIN N. 3-4/ 1992 3. despre rugăciune. taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei. Calinic Dumitriu. droguri etc. PREDA CONSTANTIN.o analiză a Faptelor Apostolilor. Ştefan. despre judecata semenilor III. Trinitas. Familia creştină şi provocările societăŃii contemporane V. Parabolele lui Iisus. P. despre milostenie. VocaŃia universală a Ortodoxiei. 2001 4. Legea morală a Noului Testament 1. Bucureşti. 2006 7 . divorŃ. în ST. Pr. Căsătoria. 2001 3. 2000 3.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. MORALĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ I. Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile. IEREMIAS Ioachim.S. 1996 4. Decalogul: structură şi interpretare II. I . Teologie morală ortodoxă. Aşteptând mântuirea. despre post. în vol. nr. Patmos. Omul şi semenul.II. Responsabilitatea creştinului faŃă de el însuşi.. RESCEANU. O. Vasile Mihoc şi Dr. 1997 2. John.F. GalaŃi. RĂDUCĂ. Georgios. Bucureşti. trad. nădejdea. PoziŃionări şi perspective existenŃiale şi bioetice. Alba Iulia. faŃă de semeni şi creaŃie BIBLIOGRAFIE 1. Predici exegetice la duminicile de peste an. abandonul de copii. Ilie. Biserica şi problemele lumii de azi. MANTZARIDIS. Editura Bizantină. SEMEN. dragostea IV. Petre. Legea morală a Vechiului Testament 1. 2001 5. Comori ale Ortodoxiei. Iubirea – Taina căsătoriei. MIHOC. DANIEL. BRECK. Iaşi. Iaşi. 1999 3. Ilie. vol. Vasile. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Teofania. Reîntregirea. VirtuŃile teologice . Dr. MELNICIUC-PUICĂ. EIBMBOR. colectiv PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. Trinitas. Patriarhul Ecumenic de Constantinopol.. din limba engleză de P. BUCEVSCHI. prof. Darul sacru al vieŃii.

Ioan jr. Bucureşti. Istoria Creştinismului. Iaşi. 2003 3. 3 – 4. T. BODOGAE. DAVID. vol. 2003 5. 2.. Colectiv de autori. vol. Sophia. Trinitas. Primele doua Sinoade ecumenice III. Activitatea MitropoliŃilor Iachint de Vicina şi Iosif Muşat III.. BENGA. Întemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica SfinŃilor Apostoli II. Daniel.Reformatorii: Martin Luther si J. vol.Desfăşurarea evenimentelor.Cauzele reformei. 2. M.ConsecinŃele IV. Factor de stabilitate în lumea de astăzi. EIBMBOR. vol.4. în Teologia. Petru I. Bucureşti.ContribuŃia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităŃii naŃionale: SfinŃii mitropoliŃi: Varlaam şi Antim Ivireanul. I. 2001 7. 2. 1998 5. 2004 2. RelaŃiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice BIBLIOGRAFIE 1. Revista FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Arad. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ I. în Revista Teologică. CHIFĂR. Nicolae. ed. Bucureşti. Gnosis. lingvistice.Cauzele politice şi religioase. Ioan Vasile. Schisma din anul 1054. Bucuresti. Dialog teologic şi ecumenic. III. ConsideraŃii eclesiologice. nr. Sophia. Cluj Napoca. Biserica Ortodoxă Română între anii 1945 – 1989 1. Ortodoxia azi. LEB. Schisma de la 1054 1. “950 de ani de la Marea Schismă: interpretări şi documente“. Întemeierea mitropoliilor din łara Românească şi Moldova 1. Ecumenismul. Bucureşti. Biserica în acŃiune. Ierarhi şi preoŃi în închisorile comuniste 2. Contextul politic al întemeierii mitropoliilor 2. 1. MORARU. ICĂ. Activitatea culturală V. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE I. tom.I. Reforma protestantă 1. ÎnvăŃământul teologic / Religia în şcoală / Presa bisericească 2. Bucureşti. GABOR. Istoria bisericească universală. Mitropolitul Andrei Şaguna IV. 2006 6. 3/2004 4.II.Urmările reformei V. Adrian. EIBMBOR. 2001-2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. 3. Începuturile vieŃii creştine pe teritoriul Ńării noastre: dovezi arheologice.. ŞESAN. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului II.. Limes. 1987. 1993 2. Alexandru. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Mari reformatori luterani şi Biserica Ortodoxă. Biserica Ortodoxă Română azi.III. martiri. Biserica şi Statul în primele patru secole. Activitatea social – filantropică 8 . EIBMBOR. I-IV. nr. 3. Sibiu. RĂMUREANU. istorice şi ecumenice. Calvin.

LAURENłIU STREZA. Ierurgii legate de moarte BIBLIOGRAFIE 1. Editura Arhiepiscopiei Vadului. 2001. EIBMBOR. Biserică. Trinitas. 1.2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Euharistia – Taina ÎmpărăŃiei. Bucureşti. Cristoph Klein. Cultură. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Priveghind şi lucrând pentru mântuire. Î. 1980 2. Bizantină. I-III. TradiŃie şi înnoire în slujirea liturgică.1997 şi ediŃia revizuită. SCHMEMANN. 2007 3. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist. Ed. Sibiu..ro 6. 1996. Bucureşti. 2006 3. Al. *** Martiri pentru Hristos. Liturgica specială. Stefanos. Bucureşti. în vol. în ST. PĂCURARIU. vol. 2006 5. Adrian. Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc. LITURGICĂ I. GalaŃi. 1996 4.S. http://www. vol. 2002 3. *** Biserica în misiune. vol.Biserică. 2. Bucureşti. Sfântul Apostol Andrei. Trinitas . Sfânta Liturghie : prezentare istorică şi rânduială II. NaŃiune. volum tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod. *** Mărturisitori după gratii. vol. Explicarea Dumnezeieştii Liturghii. Iaşi. I-II. Istoria Bisericii Ortodoxe Române.BIBLIOGRAFIE 1. pr. Bucureşti. dr. Nicolae. Trinitas.P. vol. http:// www. în perioada regimului comunist. vol. prof. Slujitori ai Bisericii în temniŃele comuniste. nr. Dr. Pr. Anastasia. 2005 2. Bucureşti 1991. Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945 – 1964) – O imagine a relaŃiilor Stat . 2000 7. EIBMBOR. Iaşi. din România. Creştinismul timpuriu pe teritoriul României. Technomedia. Tainele de iniŃiere creştină. Sfintele Taine : instituirea şi importanŃa lor în viaŃa creştină III.I. 1. III. 2003 9 . BRANIŞTE. Alexandru.ftob. 2003 2. EIBMBOR.ro/ BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. MORARU. GABOR. 1-3/1994 6. Originile. a ÎPS Ioan Robu şi a ES dr. volum editat de Ministerul Culturii şi Cultelor. BizanŃul sau Roma?. EIBMBOR. Feleacului şi Clujului. POPESCU Emilian.Editura Episcopiei Dunării de Jos. EIBMBOR. Iaşi. Ene. tom. Idem.1994. EIBMBOR. Ierurgiile în viaŃa credincioşilor 3. *** ÎnvăŃământul religios şi teologic în România. 2004-2006 2. Cluj-Napoca. ANAGNOSTOPOULOS. Mircea.patriarhia. Ierurgii legate de viaŃă 4.II-III. NECULA.

Repere teoretice şi metodice. Mântuitorul Iisus Hristos – Catehet şi Pedagog Desăvârşit II. BEL. vol. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Elemente de psihologie pastorală ortodoxă. EIBMBOR. Ion. Polirom. transmiterea şi apărarea dreptei credinŃe IV. Sarea pământului. Ioan. traducere. în colecŃia PărinŃi şi Scriitori Bisericeşti. CUCOŞ. Cluj-Napoca. Valer. ValenŃe eclesiale. Misiune. Renaşterea.mijloc de cunoaştere a tainelor credinŃei VII. CĂLUGĂR. 1999 7. DANIEL. vol. 2006 5. 1982 2. Buna Vestire. Renaşterea. Vasile. Sophia. Raze şi chipuri de lumină în istoria şi spiritualitatea românilor. Pedagogul. pastoraŃie. dr. 1989 4. ClujNapoca. Christiana. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. 2003 4.P. Catehetica. MISIUNE CREŞTINĂ ŞI CATEHETICĂ I. *** PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. Cluj Napoca. GalaŃi. 2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Dăruire şi dăinuire. CLEMENT ALEXANDRINUL. Religia în şcoală. Trinitas. Iaşi. Bucureşti. prof. TIMIŞ. Tehnopres. 2001 9.) Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie. Cluj-Napoca. Constantin. (coord. Marineasa. Renaşterea. Dr. ediŃia a II-a. BRIA. Ora de Religie . 2007 3. ContribuŃii de metodologie şi pedagogie creştină. GalaŃi. 2003 6.morale III. Rolul profesorului de religie în păstrarea. 2004 10. ValenŃele educative ale cultului divin V. Eugen. GORDON. ImplicaŃiile pastoral-misionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh VI. Biserica şi Şcoala. educaŃionale şi sociale. parohie.7.S. Bucureşti. Î. IRINEU. I. Dumitru. Cluj Napoca. InvăŃături pentru copii şi tineri. NECULA. Bucureşti. Presa Universitară Clujeană. EIBMBOR. 2004 5. CredinŃa pe care o mărturisim. Editura Episcopiei Dunării de Jos. Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna.2002 3. ImplicaŃiile educaŃiei religioase asupra modelării caracterului şi personalităŃii tinerilor BIBLIOGRAFIE 1. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi a educaŃiei religios . JURCA. Coordonate pentru o strategie misionară. Iaşi. Timişoara. CHIRILĂ. Bucureşti. ExperienŃa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. EducaŃia religioasă. Participarea tinerilor la viaŃa liturgică şi la activităŃile catehetice. introducere şi note de Pr. Constantin. 5. Fecioru. 2002 8. 2001 10 . Valorile creştine în educaŃia morală a adolescentului. Vasile. Iaşi. 2005 2. Episcop de Ekaterinburg şi Irbit. D. EducaŃia religioasă. ŞANTA Gheorghe.

Liturgică şi elemente de artă bisericească 7. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Morală şi Spiritualitate Creştină 4. DIDACTICA RELIGIEI II. SEMINARII ŞI APLICAłII I. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6. Misiune Creştină şi Catehetică III. BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 11 . Dogmatică 2.EXAMENUL DE OBłINERE A GRADULUI DIDACTIC II RELIGIE ORTODOXĂ TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. Istorie Bisericească Universală 5. CURSURI. Teologie Biblică 3.

Locul şi rolul disciplinei religie la nivelul învăŃământului preuniversitar 2. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaŃiei religioase. Sebastian. Metode de învăŃământ: 1. Forme de organizare a educaŃiei religioase 1. vizitele şi pelerinajele. Carmen-Maria. Ortodoxia. OPRIŞ Monica. GORDON. Iaşi. Vasile. Tipuri de lecŃie 2. educaŃionale şi sociale. Baza legislativă a predării religiei în şcoală 3. ŞEBU. serbarea religioasă. LecŃia de religie. ÎnvăŃământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. Principiile. Obiectivele operaŃionale şi contextualizarea lor 3. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic IV. literatura religioasă. Religia în şcoală. Polirom. 2004 12 . Presa Universitară Clujeană. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea. cercurile pe disciplină V. obiectivele şi funcŃiile evaluării în educaŃia religioasă 3. 1999 2. Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecŃiei de religie. calculatorul etc. EducaŃia religioasă. DIDACTICA RELIGIEI I. ValenŃe eclesiale. 2. Repere teoretice şi metodice. 2000 5. Programa şcolară: structură. Mijloace de învăŃământ 1. Constantin. Catehetica şi didactica religiei. mijloacele audio-vizuale. expoziŃiile. Metode activ-participative VI. icoana. Vasile. Manualele şcolare. Reîntregirea. Autoevaluarea şi valorificarea ei în cadrul educaŃiei religioase VIII. Alba Iulia. Forme de activitate extraşcolară specifice educaŃiei religioase a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza. Strategii şi procedee de realizare a evaluării la disciplina religie 4. Interdisciplinaritatea şi contextualizarea ei în cadrul orei de religie BIBLIOGRAFIE 1. Specificul educaŃiei religioase în diferite etape de vârstă IX. CUCOŞ. explicaŃia) şi interogative (conversaŃia). portretul. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice religiei 5. Evaluarea . Definirea şi rolul evaluării 2. InterferenŃe şi deosebiri. OPRIŞ Dorin. ValenŃe şi implicaŃii eclesiale. descrierea. TIMIŞ. educaŃionale şi sociale ale predării Religiei în şcoală II. Religia ca disciplină de învăŃământ 1. Iaşi. Principiile didactice generale.I. nr. SchiŃa lecŃiei. BOLOCAN. Cluj-Napoca. 3-4. Profesorul de religie – model şi formator de caractere în şcoala contemporană. Metodica predării religiei. Auxiliarele didactice şi importanŃa lor III. importanŃă 4. Aspecte şi atitudini X. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic.factor de optimizare a educaŃiei religioase 1.Textul biblic. 2005 3. harta. 2. Cabinetul de religie VII. Performantica. 2000 4.

Ana.chip şi asemănare a lui Dumnezeu. Alba Iulia. Se pot consulta la adresa http://www.căi de transmitere a RevelaŃiei 3. clasele I – XII. Monica. 2. traducere şi adaptare de Arhim. Crearea lumii văzute 3.ro II. Dorin. locul de păstrare şi transmitere a RevelaŃiei II. RevelaŃia dumnezeiască 1. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 2. Iaşi. DANCIU. Programele şcolare în vigoare. 1/2006 3. EducaŃia şi idealurile ei (II). Crearea lumii nevăzute 2. Craiova.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Reîntregirea.edu. Sfânta Biserică: întemeiere şi însuşiri VII.însuşiri interne şi externe 2. Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie . Alexandru. Învierea morŃilor şi Judecata obştească * Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică 13 . Dumnezeu Mântuitorul 1. DOGMATICĂ I. Persoanele Sfintei Treimi . OPRIS. 2004 7. Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă. editura Arhidiecezană. Mina. Nr. Dorin. Metodica predării religiei. Monica. OPRIŞ. Perihoreză şi apropriere IV. Unirea ipostatică VI. OPRIS. Dumnezeu Judecătorul 1. Dumnezeu Creatorul 1. Editura Gh. 2003 6. Dumnezeu SfinŃitorul 1. RevelaŃia naturală şi supranaturală. Modele şi aplicaŃii la religie. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Cercetarea pedagogică în domeniul educaŃiei religioase. 2006 4. Metode active de predare-învăŃare. Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos 2. Dumnezeu Proniatorul: definirea şi aspectele providenŃei divine V. ÎnvăŃătura creştină despre moarte şi Judecata particulară 2. Biserica. Păcatul strămoşesc şi urmările sale) III. TIMIŞ Vasile. în Orizonturi Teologice. ClujNapoca. Definirea dogmatică a Persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Dogma Sfintei Treimi 1. 2005 5. Renaşterea. ERDEI. Antropologia creştină (Omul. Evaluarea ca factor de reglare şi optimizare a educaŃiei religioase. Miron. Muşata. 1996 2. Oradea. BOCOŞ. Editura Sf. OPRIŞ. Cluj. Bartolomeu Anania.

Teologia Dogmatică Ortodoxă. 1983 6. 1999 5. *** Credinta Ortodoxă. Sibiu. 2005 3. pilda talanŃilor. N. EIBMBOR... Ieremia. Bucureşti. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. Teologia Dogmatică şi Simbolică. PETREUłĂ. BARNA. Sibiu.. Mystagogia Trinitatis. ediŃia a III-a. pilda samarineanului milostiv. Volum tipărit cu binecuvântarea I. MUNTEANU. Sibiu. ProfeŃii mari ai Vechiului Testament (Isaia. MIHOC.. Daniel şi Iezechiel) . Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeŃiile mesianice 3. Trinitas. NELLAS. Cluj Napoca. NEAGA.. jr. îngrijită de Pr. Iisus Hristos sau Logosul înomenit.G. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. EIBMBOR. Renaşterea. N. I . BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Pannayotis.Vladimir. ABRUDAN. dr. pilda fiului risipitor.. pilda vameşului şi fariseului. STĂNILOAE. Studiul Noului Testament. Sibiu. univ. MARCU. EIBMBOR. ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod. I-II. 2005 2. Vechiul Testament 1. M. Deisis. 2007 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Teofania. Ioan ICĂ. CHIłESCU. Vasile. Învierea Domnului şi importanŃa ei pentru credinŃa creştină.animal îndumnezeit. VLAD. I. ICĂ. 2000 3. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. versiune diortosită după Septuaginta. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.. 1990. Cluj Napoca. trad. Bucureşti 2001 3. vol. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. I. Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor – prezentare generală (autori şi destinatari) 2. CHIALDA. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. Renaşterea.. Iaşi. 4. Bucureşti 1990 2. IRINEU SLĂTINEANUL. 2.conf. MIHOC. Daniel. dr. sprijinit pe numeroase alte osteneli. 1998 4. TEOLOGIE BIBLICĂ A.1996 5. MIHOC. DANIEL. Ioan CHIRILĂ.P. Ioan. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului. Omul . 1978 şi ediŃiile ulterioare 2. Ş. Pentateuhul – structură şi prezentare generală 2. CORNIłESCU. P. Gh.III. NICOLAESCU. Bucureşti. Probleme ale teologiei trinitare patristice şi moderne cu referire specială la triadologia Sfântului Maxim Mărturisitorul.. G.. Dumitru. Bucureşti. 2001 14 . Dumitru.. Emilian.S. Bucureşti. PRELIPCEAN. Ioan. EIBMBOR. FELMY. Primele comunităŃi creştine după Faptele Apostolilor şi Epistolele pauline. Dogmatica experienŃei ecleziale. Noul Testament 1. TODORAN. vol. N. Introducere în Studiul Noului Testament. Dr. cu aprobarea Sfântului Sinod. cu aprobarea Sfântului Sinod. Arătările Domnului după Înviere 3. BIBLIOGRAFIE 1.S. Karl Christian. Studiul Vechiului Testament. Deisis. de prof.BIBLIOGRAFIE 1. 2003 4. Deisis. EIBMBOR. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist.rolul şi importanŃa lor B. Bucureşti. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. L. România creştină. Arheologia biblică.

D. Aşteptând mântuirea. Filantropia creştină ca asumare şi trăire a virtuŃilor creştine BIBLIOGRAFIE 1. Sibiu. taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei. 2001. Alba Iulia.analize . 4. Pr.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1.. Bucureşti. 2001 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. ICĂ jr şi Germano MARANI. 3.perspective. 3-4/1992 5. 2000. Col. 2007. Bizantină. studiu introductiv şi postfaŃă de Arhid. EIBMBOR. Deisis. EIBMBOR. 2002 3. Georgios. ICĂ jr. Sofia. Trinitas.documente . MLADIN N. SEMEN. prof. Bucureşti. Ilie. Însuşirile Legii morale a Vechiului Testament 2. PREDA Constantin. Vasile. PoziŃionări şi perspective existenŃiale şi bioetice. Calinic Dumitriu. vol. Pr. Ed. Bucureşti. P. Morala creştină. F. Legea morală a Noului Testament 1. Căsătoria. Dr. XLIV. în ST. Familia creştină şi provocările societăŃii contemporane IV.S. Alba – Iulia. Iaşi. despre post. Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile. Trinitas. nr. Editura Patmos. dr. despre judecata semenilor III. Petre. Ed. Bucureşti. Comori ale ortodoxiei. Darul sacru al vieŃii. despre milostenie. trad. Vasile Mihoc şi Dr. Decalogul: structură şi interpretare II. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. LARCHET. Vasile. Deisis. Însuşirile Legii Noului Testament 2. Teofania. Bucureşti. Iaşi.23. Tomáš. Anastasia. MELNICIUC-PUICĂ. trad.. Sibiu. Parabolele lui Iisus. Biserica şi probleme lumii de azi. pr. Omul şi Dumnezeu. *** Gândirea socială a Bisericii. Jean-Claude. Bucureşti. 5. 2006 15 . 3-4/1999 5. familia şi morala creştină. DANIEL. vol I – IV. BRECK John. . RĂDUCĂ. . nr. faŃă de semeni şi de întreaga creaŃie V. 2002 3.o analiză a Faptelor Apostolilor. 2002 2. Legea morală a Vechiului Testament 1. MIHOC. 1999 . CredinŃa şi viaŃa Bisericii primare . Fecioru. 1997 3. Spiritualitatea Răsăritului creştin.. SFÂTUL IOAN GURĂ DE AUR.PSB. RĂDUCĂ. SPIDLIK. BUCEVSCHI. Predici exegetice la duminicile de peste an. despre rugăciune. raportul între Legea Veche şi Noua Lege. Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. Prof. Trinitas. Omilii la Matei. I . Ştefan Matei. IEREMIAS Ioachim. Reîntregirea. Omul şi semenul.II. Sibiu. Vasile. volum realizat şi prezentat de Ioan I. 2001 4. Ioan I. Bioetica. BARTOLOMEU I.Teologie morală ortodoxă. 4. în ST. Iaşi. Fundamente . vol. 1994 2. Dr. O. VocaŃia universală a Ortodoxiei. 2. Responsabilitatea creştinului faŃă de el însuşi. MORALĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ I. din limba engleză de P. 2003. MANTZARIDIS. Terapeutica bolilor spirituale.

Activitatea culturală V. dogmatică şi ecumenistă. DănuŃ. Petru I. CHIFĂR.Căderea Constantinopolului şi urmările ei 4. M. Istoria bisericească universală. în Mitroploia Ardealului. 2006 7. vol. I. Cluj Napoca. 2.I.Mărturisiri de credinŃă ortodoxă în secolul al XVII-lea: Mitrofan Kritopulos. ICĂ. 2001-2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1.Sinoadele Ecumenice – importanŃa lor în fundamentarea şi păstrarea învăŃăturii de credinŃă 3. Ortodoxia. 2001 5. tom. 1971 5. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000.. STEVEN Runciman. Iaşi. DAVID. III. ed. 1. Ed. 3-4/1973 2. Bucureşti . LEB. Teologie şi cultură. POPESCU. Mărturisirea de credinŃă a lui Mitrofan Kritopulos: însemnătatea ei istorică. martiri. ÎnvăŃământul teologic / Religia în şcoală / Presa bisericească 2. Ioan Vasile. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului II. nr. ŞESAN. Petru Movilă şi Dositei al II-lea 5. Ecumenismul. RĂMUREANU. Alexandru. Bucureşti. Varlaam. Bucureşti. Grigorie Dascălul. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 1. Trinitas. EIBMBOR.Întemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica SfinŃilor Apostoli 2. 1998 6. InfluenŃe culturale.. Factor de stabilitate în lumea de astăzi. 1993 3. Căderea Constantinopolului. 1993 2. EIBMBOR. BODOGAE..filantropică 16 . Biserica în acŃiune. în vol. Ierarhi şi preoŃi în închisorile comuniste. Antim Ivireanul. 2. lingvistice. I-IV. EIBMBOR. MORARU. Începuturile vieŃii creştine pe teritoriul Ńării noastre: dovezi arheologice. prezentarea istorică şi semnificaŃia celor două evenimente IV. vol. Limes. Mitropolitul Andrei Şaguna şi Mitropolitul Simion Ştefan III. Activitatea social . EIBMBOR. nr. Istoria Creştinismului. vol. Biserica Ortodoxă Română între anii 1945 – 1989 1. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE I. vol. ImportanŃa dogmatică a Mărturisirii de credinŃă a lui Petru Movilă.II. Autocefalia şi ridicarea la rang de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române. Biserica Ortodoxă Română azi. Bucureşti. Nicolae. ContribuŃia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităŃii naŃionale: SfinŃii mitropoliŃi: Dosoftei. ŞtiinŃifică.4. Gnosis. Ioan. 1987. Dumitru. Bucureşti. Sibiu.III. Bucureşti. ImportanŃa Sinoadelor răsăritene din secolul XVII pentru unitatea Ortodoxiei. MANU. în rev. 3-4/1987 4. Dialog teologic şi ecumenic. Bucuresti. T. RelaŃiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice BIBLIOGRAFIE 1.Ortodoxia azi.

Istoria Bisericii Ortodoxe Române. ANAGNOSTOPOULOS.misionar pe pământul românesc. 2005 3. EIBMBOR. 2006 3. EIBMBOR. Anul 2006 5. Iaşi. 2001. vol.II-III. idem. tom. vol.ro/ BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. 2003 17 . GABOR. iconografie. 1. Bucureşti. Feleacului şi Clujului. Ed. SinŃilor Îngeri şi Sfintei Cruci IV. Biserică. Trinitas . TradiŃie şi înnoire în slujirea liturgică. argintărie si broderie BIBLIOGRAFIE 1.2004 3. LAURENłIU STREZA. Technomedia. sărbătorile închinate SfinŃilor. PĂCURARIU. http://www. Trinitas. EIBMBOR. Stiluri arhitectonice româneşti (monumente reprezentative) 2. Sibiu. Craiova. Bucureşti. Renaşterea. MORARU. Sfântul Apostol Andrei. Mircea. în ST. UniversităŃii din Bucureşti. POPESCU Emilian.P. Ed. NaŃiune. Mitropoliei Olteniei. Tainele de iniŃiere creştină. 2004-2006 2. EIBMBOR. BRANIŞTE. Stefanos. II. Bizantină. vol. *** ÎnvăŃământul religios şi teologic în România. Editura Arhiepiscopiei Vadului. volum editat de Ministerul Culturii şi Cultelor. a ÎPS Ioan Robu şi a ES dr. Pr. Ene. Cluj-Napoca. 2002 3. Cultură. Duminica şi praznicele împărăteşti 2. Spiritualitate si comuniune în Liturghia Ortodoxă. Cristoph Klein. 1-3/1994 7. 2007 2. Bucureşti 1991. GalaŃi. *** Biserica în misiune. Liturgica generală.patriarhia. 2001 6. Ed. Dumitru. *** Martiri pentru Hristos.S. 1996. Ene. 2006 6. NECULA. 1986 2. vol. Explicarea Dumnezeieştii Liturghii. Slujitori ai Bisericii în temniŃele comuniste. Î. nr. în perioada regimului comunist. din România. Iaşi. BRANIŞTE. GalaŃi. Adrian. EIBMBOR. Bucureşti. vol. 1980 2. Episcopiei Dunării de Jos. volum tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod. 2002 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist.1997 şi ediŃia revizuită. Bucucureşti. STĂNILOAE.Editura Episcopiei Dunării de Jos. I-III. în vol. Arta religioasă: 1. III. Cluj Napoca. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Logos. I-II. Sfânta Liturghie : prezentare istorică şi rânduială. Note de lectură asupra raportului Tismăneanu.BIBLIOGRAFIE 1. LITURGICĂ ŞI ELEMENTE DE ARTĂ BISERICEASCĂ I. Ed. Alexandru. Sfintele Taine : instituirea şi importanŃa lor în viaŃa creştină III. *** Mărturisitori după gratii. Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc. Sărbătorile Maicii Domnului.I. Bucureşti. Sfintele sărbători 1. Valoarea spirituală şi artistică în pictura religioasă. în Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Dr. 1996 4. Liturgica specială. Nicolae. vol.1994. Sfântul Apostol Filip . EIBMBOR.

Ed. Trinitas. Biserica şi Şcoala. BIBLIOGRAFIE 1. TIMIŞ. Christiana. Cluj Napoca. 2006 2.. Agnos. Dăruire şi dăinuire. Valer. Costachi. temeiuri biblice şi teologice) II. 2004 10. 2001 9. TIMIŞ.. învăŃaŃi toate neamurile!. GalaŃi.S. noi mişcări religioase. GORDON. Trăirea în Hristos şi mărturisirea Lui în lumea contemporană.). NECULA. 18 . Timişoara. Misiunea creştină şi aspectele ei (definire. Perspective. *** PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă.morale IV. în Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. 2002 3. Ioan. Coordonate pentru o strategie misionară. Cluj-Napoca. 2007 6. CCS. ContribuŃii de metodologie şi pedagogie creştină. Sophia. Participarea tinerilor la viaŃa liturgică şi la activităŃile catehetice. educaŃionale şi sociale. DANIEL. a II-a. Bucureşti. UniversităŃii din Bucureşti. Misiune şi educaŃie în Biserică şi Şcoală: exigenŃe. InterferenŃe. 2001. Sibiu. transmiterea şi apărarea dreptei credinŃe V. Eugen. Vasile.2002 3. Ora de Religie . Episcop de Ekaterinburg şi Irbit. parohie. II. Rolul profesorului de religie în păstrarea. 2005 2.7. Misiunea Bisericii şi EducaŃia. perspective.U. pluralizare. Vasile.Catehet şi Pedagog Desăvârşit III.C.P. Iaşi. BEL. LaurenŃiu. Editura Episcopiei Dunării de Jos.Cluj-Napoca. ŞANTA Gheorghe. ImplicaŃiile educaŃiei religioase asupra modelării caracterului şi personalităŃii tinerilor VII. ValenŃe eclesiale. Renaşterea. Buna Vestire. 2003 5. Anul 2006 7. Cluj-Napoca. Dr. JURCA. ImplicaŃiile pastoralmisionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh. Presa Universitară Clujeană. Marineasa. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. IRINEU. ValenŃe educative ale cultului divin VI. Elemente de psihologie pastorală ortodoxă. 2003 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1.mijloc de cunoaştere a tainelor credinŃei.”. MISIUNE CREŞTINĂ ŞI CATEHETICĂ I. Cluj-Napoca. Misiune. PorŃile cerului. Constantin. EducaŃia religioasă. convergenŃe. P. GRIGORAŞ. 2004 4. ExperienŃa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. Trinitas. TĂNASE. Atitudini. Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie. Religia în şcoală. GalaŃi.. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi a educaŃiei religios . Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna. 2004 8. vol. (coord. Mântuitorul Iisus Hristos . Vasile. Î. Valorile creştine în educaŃia morală a adolescentului.. pastoraŃie. Mergând. 2000 4. ed. „. Raze şi chipuri de lumină în istoria şi spiritualitatea românilor. Bucureşti. Renaşterea. CHIRILĂ. EvoluŃia societăŃii contemporane din perspectiva vieŃii religioase: globalizare. InvăŃături pentru copii şi tineri. Iaşi.

CIPRIAN CÂMPINEANUL P. gr. de Religie.S. Sibiu . CĂTĂLIN PÂSLARU Pr. I. Liceul Pedagogic. Cluj Napoca .S.Inspector de Religie. . de Religie. Prof. Şcoala Nr. I. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca Pr. Lect. I.Consilier. Prof.Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf.T.Consilier cultural al Episcopiei Aradului .C. Iaşi . Baia Mare 19 . drd. CONSTANTIN NECULA Pr. BOLOCAN Pr. PETRE MATEIESCU Prof. Univ. Prof. gr.E. gr. Colegiul Tehnic de Electronică şi TelecomunicaŃii. Şcoala „George Coşbuc”. I drd. Râmnicu Vâlcea . VASILE POP Prof. Sibiu .I drd. Vâlcea . Dr. Univ.Coordonator Titularul disciplinelor Didactica Religiei şi Elemente de Psihologie a Religiei. Iaşi . de Religie. GABRIELA FAVU Prof.S. Dr. Dr. VALER BEL Conf.Prof. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iaşi . Prof.J.S. Diac. CARMEN M.Consilier superior CNCEIP.Inspector de Religie. Vasile cel Mare”. LILIANA TURTUROIU Prof. MIHAI VIZITIU Pr.Titularul disciplinei Catehetică şi Didactica Religiei.Seminarul Teologic Ortodox „Sf.Prof. IRINEU SLĂTINEANUL Grup de lucru: Dr. gr. Departamentul pentru Pregătirea Profesorilor. Dr. Conf. NICU OCTAVIAN .Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Dr. Dr. Cluj .T. Iaşi . de Religie. Prof. Dr.I IOAN MARIAN POP .J. Conf. LAURENłIU STREZA P.Inspector de Religie. Univ. drd.S. VASILE TIMIŞ . MIHAI GIOSAN Pr. Dr. Sectorul ÎnvăŃământ al Arhiepiscopiei Iaşilor .Inspector General M. Dr. de Religie. Argeş .Consilier patriarhal Coordonator din partea Patriarhiei Ortodoxe Române ConsultanŃi ştiinŃifici: Î.J.Prof. ALEXANDRU BARNEA Pr. Prof. Univ. Iaşi .1 Topoloveni.P. gr.Titularul disciplinelor de Catehetică şi Didactica Religiei Facultatea de Teologie Ortodoxă Oradea. I MARIA ORZETIC Prof.GLIGOR HAGĂU Prof.Facultatea de Teologie Ortodoxă „A.COLECTIVUL DE ELABORARE Prof. de Religie. NeamŃ .C. drd . Vâlcea . DRAGOŞ BAHRIM Prof. .Facultatea de Teologie Ortodoxă. Univ. SORIN JOANTĂ Pr. M.Prof.Prof. Şaguna”.S. Dr. MIRON ERDEI Prof. NICOLAE PROTEASA Pr. Dr.Vasile cel Mare”.Prof.S. Şcoala „Avram Iancu”. Nicolae” Rm. I drd. NICOLAE BĂLAŞA Pr. I. .E.J. Şcoala Baciu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->