M INISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, sector I, Bucureşti Tel 4056221 /fax: 313.55.

47

PROGRAMA
Pentru

Definitivare în învăŃământ şi Gradul didactic II
RELIGIE ORTODOXĂ
2007 NOTĂ DE PREZENTARE Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la examenele de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II1. Programa constituie un răspuns la noul context al formării pentru profesia didactică, dar şi la schimbările recente din curriculum-ul şcolar. Plecând de la specificul disciplinei Religie, precum şi de la influenŃa acesteia asupra dezvoltării personalităŃii elevului, structura şi conŃinutul noii Programe sunt elaborate în concordanŃă cu noua abordare curriculară a proiectării şi a realizării activităŃilor didactice, specifice disciplinei. Pregătirea profesorilor pentru susŃinerea examenelor de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II îşi propune să ofere profesorilor de religie ocazii pentru: • a-şi actualiza cunoştinŃele din domeniul religiei şi al didacticii religiei • a reflecta asupra rolului Religiei şi al obiectelor de studiu din aria curriculară Om şi societate la nivelul sistemului educaŃional, sugerând moduri în care pot fi aduse în curriculum probleme cu care se confruntă atât societatea contemporană cât şi Biserica • a reflecta critic asupra finalităŃilor religiei ca disciplină de studiu • a demonstra competenŃe în câteva domenii ale profesiei: proiectarea şi realizarea unităŃilor şi a secvenŃelor didactice, motivarea elevilor şi realizarea unui management eficient al clasei, selectarea şi folosirea adecvată a resurselor didactice, contextualizarea strategiilor de evaluare moderne la specificul disciplinei religie, progresul, performanŃa etc. • a demonstra competenŃe în domeniul ultimelor cercetări teologice, precum şi utilizarea adecvată a conceptelor, a metodologiei specifice şi selectarea critică a informaŃiilor de factură teologică. CompetenŃe vizate • cunoaşterea de către profesor a adevărurilor fundamentale de credinŃă, şi a elementelor de didactica religiei; • cunoaşterea şi utilizarea competentă a principalelor documente şcolare reglatoare: planuricadru, programe şcolare, programe pentru examene naŃionale; • capacitatea de a adecva conŃinuturile şi demersurile didactice la particularităŃile de vârstă ale elevilor; • capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conŃinuturi, precum şi capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient;
Prezenta programă a fost elaborată de către un colectiv de cadre didactice din învâŃâmântul universitar şi preuniversitar, fiind analizată, într-o consfătuire specială, la Sectorul ÎnvăŃământ al Patriarhiei Ortodoxe Române. Colectivul de elaborare al acestei programe a fot coordonat de către Conf. univ. dr. Vasile Timiş, Inspector General - MECT 1
1

educative europene. 2. • • • • 2 . • identificarea monumentelor religioase.3. Integrarea valorilor specifice Ortodoxiei în contextul valorilor cultural . Redactarea lucrărilor ştiinŃifice • identificarea problemelor-cheie în analiza unui fenomen religios.2. Valorificarea potenŃialului educativ al conŃinuturilor informaŃionale. 2.2. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare . 1. • selecŃia faptelor relevante şi includerea lor într-o analiză coerentă. realizarea şi evaluarea activităŃilor didactice. • Adaptarea activităŃilor didactice la nevoile şi interesele elevilor. necesare realizării activităŃilor didactice specifice disciplinei religie. • însuşirea abilităŃilor de comunicare. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice religiei. a muzeelor şi arhivelor semnificative pentru regiunea unde îşi desfăşoară activitatea. a stilului didactic precum şi a abordării strategiilor didactice moderne. precum şi din domeniul Didacticii Religiei.Comunitate locală . • raportarea critică la literatura de specialitate referitoare la subiectul studiat. Istorie Bisericească Universală. a bisericilor (mănăstirilor). Misiune Creştină şi Catehetică. în funcŃie de obiectivele sau competenŃele vizate.Biserică. În realizarea Programei s-a avut în vedere necesitatea ca profesorii de religie să aprofundeze conŃinuturile tematice ale Programei şcolare în vigoare. Morală şi Spiritualitate Creştină. • formularea interogaŃiilor în raport cu sursele şi cu obiectivele cercetării. 3. • utilizarea metodei comparative în analiza unor situaŃii şi fenomene religioase.CompetenŃe didactice generale 2. empatice şi de cooperare. Istoria Bisericii Ortodoxe Române.1. • elaborarea de teste iniŃiale. Programa a fost structurată astfel încât să abordeze conŃinuturi din următoarele domenii teologice: Dogmatică. Analizarea programelor şcolare de religie în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic.Documentare în domeniul religiei şi al ştiinŃelor conexe • identificarea surselor teologice specifice temei predate. • evaluarea capacităŃilor cognitive. în scopul reglării competenŃelor. Valori şi atitudini • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii disciplinei. • folosirea şi contextualizarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. Domenii de competenŃă • 1. precum şi strategiile didactice moderne aplicabile în cadrul desfăşurării educaŃiei religioase.evaluare. comprehensive şi de aplicare a achiziŃiilor. 2. formative şi sumative. • alcătuirea unei bibliografii tematice. Promovarea unui parteneriat educaŃional Şcoală . Teologie Biblică. • realizarea unor conexiuni inter şi transdisciplinare. conform principiilor şi metodelor interacŃiunii educaŃionale şi ale unor elemente de retorică didactică. • formularea concluziilor. Formarea capacităŃilor reflexive de autocunoaştere si autoevaluare. • analiza critică a surselor de documentare.învăŃare . 1. CompetenŃe în domeniul de specialitate 1. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev.3. pe formarea complexă a personalităŃii şi caracterului acestuia. Utilizarea metodologiei cercetării ştiinŃifice şi pedagogice • definirea şi comentarea conceptelor şi a categoriilor utilizate în cadrul cercetărilor pedagogice şi teologice.1. Liturgică.probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea.

BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 3 . Istorie Bisericească Universală 5.EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNT RELIGIE ORTODOXĂ TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. SEMINARII ŞI APLICAłII I. Teologie Biblică 3. Misiune Creştină şi Catehetică III. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6. Morală şi Spiritualitate Creştină 4. Dogmatică 2. DIDACTICA RELIGIEI II. Liturgică 7. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1.CURSURI.

literatura religioasă. 2. 1999 3. OPRIŞ Monica. Baza legislativă a predării religiei în şcoală 4. VI. Metode de comunicare scrisă (compunerea. harta. BIBLIOGRAFIE 1. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic III. Reîntregirea. Metode de învăŃământ: 1. portretul. referatul. EducaŃia religioasă şi finalităŃile acesteia 2. Catehetica şi Didactica Religiei. Mijloace de învăŃământ: textul biblic. Metodica predării religiei. Forme de organizare a educaŃiei religioase 1. TIMIŞ.I. serbarea religioasă. participarea la slujbele religioase. Obiectivele operaŃionale şi contextualizarea lor 3. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic. Presa Universitară Clujeană. BOLOCAN. Sebastian. EducaŃia religioasă. CUCOŞ. Iaşi. Evaluarea . Vasile. eseul) V. OPRIŞ Dorin. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaŃiei religioase. Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecŃiei de religie. Cluj-Napoca. explicaŃia) şi interogative (conversaŃia). expoziŃiile. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea. vizitele şi pelerinajele. Principiile. Profesorul de religie – model şi formator de caractere în şcoala contemporană. Polirom. 2005 2. ŞEBU. Tipuri de lecŃie 2. nr. 2000 5. Etapele proiectării. Strategii şi procedee de realizare a evaluării la disciplina religie 4. ÎnvăŃământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. Constantin. InterferenŃe şi deosebiri. II. obiectivele şi funcŃiile evaluării 3. educaŃionale şi sociale. GORDON. Locul şi rolul disciplinei religie la nivelul învăŃământului preuniversitar 3. Alba Iulia. IV. Manualele şcolare. icoana. DIDACTICA RELIGIEI I Religia ca disciplină de învăŃământ 1. Ortodoxia. ValenŃe eclesiale. 2000 4. Principiile didactice generale. Religia în şcoală. Performantica. descrierea. cercurile pe disciplină. LecŃia de religie. 2004 4 . Vasile. Iaşi. calculatorul etc. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice religiei VII. mijloacele audiovizuale. Repere teoretice şi metodice. Definirea şi rolul evaluării 2. Carmen-Maria. Forme de activitate extraşcolare specifice educaŃiei moral-religioase a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza. 3-4.factor de optimizare a educaŃiei religioase 1. Programa şcolară: structură şi importanŃă 5.

Crearea lumii văzute 3. Programele şcolare în vigoare. Deisis. chip şi asemănare a lui Dumnezeu III. 5 . Dumnezeu Mântuitorul 1. BANCILĂ. Întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos VI. RevelaŃia naturală şi supranaturală. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 2. Omul. 1996 2. Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos 2. RevelaŃia dumnezeiască 1. Preocupări privind predarea Religiei în şcoală. Evaluarea .edu. Ed. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Religie creştin – ortodoxă. Vasile. traducere şi adaptare de Arhim. 2000 5. II. Sibiu. editura Arhidiecezană. 2. Vol. IniŃierea religioasă a copilului. TIMIŞ Vasile.factor de reglare şi optimizare a educaŃiei religioase.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. ERDEI. Ghid de proiectare didactică. Dumnezeu Creatorul 1. Dumnezeu Judecătorul 1. Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie . I-III. Dumnezeu Proniatorul: definirea şi aspectele providenŃei divine V. Cluj Napoca. Sfântul Mina. Dumnezeu SfinŃitorul 1.ro 7. Sfaturi pentru o educaŃie ortodoxă a copiilor de azi. Se pot consulta la adresa http://www.căi de transmitere a RevelaŃiei (* fără deosebiri interconfesionale). Persoanele Sfintei Treimi: însuşiri specifice şi distincŃii IV.2-3/1998 4. judecată şi viaŃa după moarte * Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică. Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă. Editura Anastasia. DOGMATICĂ I. Renaşterea. în Revista Teologică. 1996 6. clasele I – XII. Sfânta Biserică: întemeiere şi însuşiri VII. ÎnvăŃătura creştină despre moarte. 2002-2004 II. Dogma Sfintei Treimi 1. Cluj-Napoca. Sibiu. Nr. Iaşi. Crearea lumii nevăzute 2. Bartolomeu Anania. Miron. MAICA MAGDALENA. 2003 3.

CHIłESCU. 2005 3. Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor – prezentare generală (autori şi destinatari) 2. Renaşterea. N. N. VLAD. Studiul Noului Testament. îngrijită de Pr. CORNIłESCU. Date geografice privind łara Sfăntă B. 1990 2. PETREUłĂ. Dr. Daniel. MUNTEANU. 3. Bucureşti. DANIEL. pilda vameşului şi fariseului. de prof. EIBMBOR. ediŃia a III-a. dr. Vladimir. cu aprobarea Sfântului Sinod. IRINEU SLĂTINEANUL. 1983 6. Paul. Dumitru. 1996 5. Cluj Napoca. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane.S. Dogmatica experienŃei ecleziale. 1999 2. BARNA. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. *** CredinŃa Ortodoxă. 2007 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1.. vol. univ. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului. Bucureşti. Emilian. Teofania.conf. I-II. Iasi. pilda talanŃilor. dr. MIHOC. pilda fiului risipitor. 2001 6 . versiune diortosită după Septuaginta. Iisus Hristos sau Logosul înomenit.structură şi prezentare generală 2.. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeŃiile mesianice 3. Bucureşti. Pentateuhul .. MIHOC. Ioan. Studiul Vechiului Testament. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. G. NICOLAESCU. Bucureşti. EIBMBOR. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. pilda samarineanului milostiv BIBLIOGRAFIE 1. Vechiul Testament 1. Ş. STĂNILOAE.. Editura România creştină. Bucureşti. România creştină. EIBMBOR . redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. Ioan. BRIA. Arheologia biblică. 1997 5. I. Ortodoxia. EIBMBOR. Bucureşti 1990 2. I . cu aprobarea Sfântului Sinod. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. vol. Primele comunităŃi creştine după Faptele Apostolilor. Deisis. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. TODORAN.. Cluj Napoca. Tratat de Teologie dogmatică şi ecumenică. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Sibiu. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Bucureşti. NEAGA. P. Noul Testament 1. Karl Christian. tipărită cu binecuvântarea Î. FELMY.. EIBMBOR. EIBMBOR.S. Introducere în Studiul Noului Testament. ABRUDAN. Vasile. MIHOC. Ioan CHIRILĂ. MARCU. N. Gh. ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod.. 1999 2. 2000 3. Renaşterea..G.III. L. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Teologia Dogmatică Ortodoxă.P. I. CHIALDA. PRELIPCEAN. EVDOCHIMOV. Bucureşti. 1978 şi ediŃiile ulterioare 4. M. Bucureşti 2001 3. sprijinit pe numeroase alte osteneli. Dr. Trinitas. Dumitru. 2003 4. Sibiu. TEOLOGIE BIBLICĂ A... trad.BIBLIOGRAFIE 1. Ioan ICĂ.

Vasile Mihoc şi Dr. MORALĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ I. MIHOC. Familia creştină şi provocările societăŃii contemporane V. Trinitas. BUCEVSCHI. divorŃ. SEMEN. Bucureşti. faŃă de semeni şi creaŃie BIBLIOGRAFIE 1. vol. trad. 2000 3. raportul între Legea Veche şi Noua Lege. MLADIN N. Iaşi. Editura Bizantină. MOLDOVAN. VocaŃia universală a Ortodoxiei. DANIEL. 2001 5. EIBMBOR. Legea morală a Noului Testament 1. Parabolele lui Iisus.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. 1999 3. 3-4/ 1992 3. Alba Iulia. 1996 4. Reîntregirea. în ST. Anastasia. Omul şi Dumnezeu.credinŃa. Ştefan. Dr. Ilie. Responsabilitatea creştinului faŃă de el însuşi. droguri etc. Calinic Dumitriu. Predici exegetice la duminicile de peste an. 2003 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1.F. despre milostenie. Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile. Teologie morală ortodoxă. prof. P. VirtuŃile teologice . 2001 3. MANTZARIDIS. Biserica şi problemele lumii de azi. Comori ale Ortodoxiei. 2007 2. O. I . Legea morală a Vechiului Testament 1. Ştefan Matei.S. BARTOLOMEU I. din limba engleză de P. despre post. 1997 2. abandonul de copii.o analiză a Faptelor Apostolilor. Trinitas. Pr. taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei.. Editura Episcopiei Dunării de Jos. BRECK. Sibiu.. Aşteptând mântuirea. 2001 4. Trinitas. Patmos. în vol. nr. Teofania. IEREMIAS Ioachim. nădejdea. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 2002 2. Petre. Căsătoria. Vasile. Vasile. despre rugăciune. Morala creştină. Darul sacru al vieŃii. RESCEANU. GalaŃi. Alba Iulia. CredinŃa şi viaŃa Bisericii primare . Bucureşti. MELNICIUC-PUICĂ. Iaşi. Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. PREDA CONSTANTIN. despre judecata semenilor III. colectiv PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. Atitudinea Bisericii faŃă de avort. Ilie. Iaşi. Alba Iulia. dr. Bucureşti. Omul şi semenul.II. RĂDUCĂ. dragostea IV. 2006 7 . Decalogul: structură şi interpretare II. Iubirea – Taina căsătoriei. Georgios. John. PoziŃionări şi perspective existenŃiale şi bioetice.

Bucureşti. Ioan Vasile. Schisma din anul 1054. Biserica Ortodoxă Română între anii 1945 – 1989 1. Istoria Creştinismului. Alexandru. Sibiu. T. 1987. Factor de stabilitate în lumea de astăzi. Sophia. Reforma protestantă 1. III. 2. BODOGAE. tom. vol. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ I. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE I. 1998 5. Primele doua Sinoade ecumenice III. 2003 3. martiri. Calvin. I-IV.Cauzele politice şi religioase. DAVID. ÎnvăŃământul teologic / Religia în şcoală / Presa bisericească 2. Trinitas. Bucureşti. nr. Nicolae. Mari reformatori luterani şi Biserica Ortodoxă. I.ContribuŃia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităŃii naŃionale: SfinŃii mitropoliŃi: Varlaam şi Antim Ivireanul. Ioan jr. Adrian. 2003 5. Contextul politic al întemeierii mitropoliilor 2.4. MORARU. RelaŃiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice BIBLIOGRAFIE 1. Întemeierea mitropoliilor din łara Românească şi Moldova 1.Cauzele reformei. Biserica şi Statul în primele patru secole. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului II. EIBMBOR.II.ConsecinŃele IV. Ierarhi şi preoŃi în închisorile comuniste 2. 2. 3. ConsideraŃii eclesiologice. Începuturile vieŃii creştine pe teritoriul Ńării noastre: dovezi arheologice. Ortodoxia azi. vol. Biserica în acŃiune. EIBMBOR. vol. BENGA. Bucureşti. “950 de ani de la Marea Schismă: interpretări şi documente“. Schisma de la 1054 1. Colectiv de autori. vol. Activitatea MitropoliŃilor Iachint de Vicina şi Iosif Muşat III. M. Activitatea social – filantropică 8 . Bucureşti.. ICĂ. 3/2004 4. istorice şi ecumenice. lingvistice. EIBMBOR. ŞESAN.. 1993 2.Desfăşurarea evenimentelor. Biserica Ortodoxă Română azi. Dialog teologic şi ecumenic. 2001 7.III. Ecumenismul. 2006 6. 1. Gnosis. Cluj Napoca. Bucureşti. Bucuresti. 2. Revista FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Arad. Întemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica SfinŃilor Apostoli II. GABOR. nr. 3 – 4. LEB. CHIFĂR. RĂMUREANU. Iaşi. Activitatea culturală V.Reformatorii: Martin Luther si J. Mitropolitul Andrei Şaguna IV. Petru I. Sophia. în Teologia.I. în Revista Teologică. 2001-2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000.. Daniel..Urmările reformei V. 3. 2004 2. Istoria bisericească universală. Limes. ed.

Priveghind şi lucrând pentru mântuire. Creştinismul timpuriu pe teritoriul României. GABOR. 1.II-III. http:// www. vol. prof. Nicolae.P. Biserică. BRANIŞTE. Editura Arhiepiscopiei Vadului. tom. dr. Trinitas. Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945 – 1964) – O imagine a relaŃiilor Stat . Istoria Bisericii Ortodoxe Române. NECULA. I-III. Bucureşti. Sfintele Taine : instituirea şi importanŃa lor în viaŃa creştină III. PĂCURARIU. Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc. Ierurgiile în viaŃa credincioşilor 3. Alexandru. vol.ro/ BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Î. EIBMBOR. 2004-2006 2. Tainele de iniŃiere creştină. 2003 9 .. 2003 2.I. a ÎPS Ioan Robu şi a ES dr. Sibiu. Bucureşti.S. în perioada regimului comunist. Ierurgii legate de moarte BIBLIOGRAFIE 1. NaŃiune. Slujitori ai Bisericii în temniŃele comuniste. EIBMBOR. *** Mărturisitori după gratii. EIBMBOR. Sfânta Liturghie : prezentare istorică şi rânduială II. TradiŃie şi înnoire în slujirea liturgică. MORARU.Editura Episcopiei Dunării de Jos.patriarhia. Iaşi. Dr. Iaşi. POPESCU Emilian. 2002 3. în vol. din România. Trinitas .1994. Trinitas. Bucureşti. Originile.ro 6. 2. Explicarea Dumnezeieştii Liturghii. Ierurgii legate de viaŃă 4. Mircea. Cristoph Klein. 1996. Ed. Technomedia. BizanŃul sau Roma?. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE 1. 2006 5.ftob. volum tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod. Bucureşti 1991. vol. 2000 7. Sfântul Apostol Andrei. SCHMEMANN. *** ÎnvăŃământul religios şi teologic în România. vol. Stefanos. EIBMBOR. Bucureşti. în ST. http://www. Adrian.Biserică. Iaşi.1997 şi ediŃia revizuită. III. volum editat de Ministerul Culturii şi Cultelor. 2006 3.2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Euharistia – Taina ÎmpărăŃiei. vol. Anastasia. *** Martiri pentru Hristos. EIBMBOR. 1980 2. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist. Liturgica specială. Cultură. vol. ANAGNOSTOPOULOS. 2007 3. Bizantină. 1. EIBMBOR. GalaŃi. Al. Ene. Feleacului şi Clujului. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. LAURENłIU STREZA. Pr. 1996 4. Idem. 2005 2. I-II. 2001. pr. LITURGICĂ I. *** Biserica în misiune. nr. Cluj-Napoca. 1-3/1994 6.

Bucureşti. Valorile creştine în educaŃia morală a adolescentului.P. Î. Fecioru. Christiana. (coord. Cluj-Napoca. Sophia. Trinitas. *** PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. 2006 5. Religia în şcoală. Dumitru. Editura Episcopiei Dunării de Jos. educaŃionale şi sociale. Misiune. Eugen. Rolul profesorului de religie în păstrarea. Dăruire şi dăinuire. DANIEL. CĂLUGĂR. NECULA. Participarea tinerilor la viaŃa liturgică şi la activităŃile catehetice. Iaşi. Ion. Iaşi. 2004 10. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Valer. ExperienŃa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. 5. Buna Vestire. parohie. Episcop de Ekaterinburg şi Irbit. EIBMBOR. BRIA. Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna. pastoraŃie.morale III. în colecŃia PărinŃi şi Scriitori Bisericeşti.7. BEL. ImplicaŃiile educaŃiei religioase asupra modelării caracterului şi personalităŃii tinerilor BIBLIOGRAFIE 1. InvăŃături pentru copii şi tineri. IRINEU. traducere. 2003 6. Presa Universitară Clujeană. D. CredinŃa pe care o mărturisim. ImplicaŃiile pastoral-misionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh VI. Constantin. Elemente de psihologie pastorală ortodoxă. Renaşterea. 2004 5. GalaŃi. 1982 2. vol. Bucureşti. Raze şi chipuri de lumină în istoria şi spiritualitatea românilor. Ioan. prof. Sarea pământului. Catehetica. ValenŃe eclesiale. ContribuŃii de metodologie şi pedagogie creştină. Vasile. CHIRILĂ. 2001 9. Constantin. Pedagogul. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Iaşi. Biserica şi Şcoala. ClujNapoca.mijloc de cunoaştere a tainelor credinŃei VII. 1999 7. 2003 4. ŞANTA Gheorghe. Bucureşti. Vasile. vol. Polirom.) Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie. transmiterea şi apărarea dreptei credinŃe IV. Repere teoretice şi metodice.2002 3. dr.S. Renaşterea. TIMIŞ. 2002 8. 2005 2. CLEMENT ALEXANDRINUL. Tehnopres. Dr. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi a educaŃiei religios . Coordonate pentru o strategie misionară. GalaŃi. ediŃia a II-a. GORDON. 2007 3. Cluj Napoca. EducaŃia religioasă. Timişoara. Marineasa. Mântuitorul Iisus Hristos – Catehet şi Pedagog Desăvârşit II. introducere şi note de Pr. MISIUNE CREŞTINĂ ŞI CATEHETICĂ I. 1989 4. Bucureşti. Ora de Religie . CUCOŞ. JURCA. I. Renaşterea. ValenŃele educative ale cultului divin V. EIBMBOR. Cluj Napoca. Cluj-Napoca. EducaŃia religioasă. 2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. 2001 10 .

Liturgică şi elemente de artă bisericească 7. CURSURI. Teologie Biblică 3. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Misiune Creştină şi Catehetică III.EXAMENUL DE OBłINERE A GRADULUI DIDACTIC II RELIGIE ORTODOXĂ TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. SEMINARII ŞI APLICAłII I. DIDACTICA RELIGIEI II. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6. Morală şi Spiritualitate Creştină 4. BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 11 . Dogmatică 2. Istorie Bisericească Universală 5.

Reîntregirea. Cabinetul de religie VII.factor de optimizare a educaŃiei religioase 1. Baza legislativă a predării religiei în şcoală 3. Cluj-Napoca. Evaluarea . Polirom. Forme de organizare a educaŃiei religioase 1. Profesorul de religie – model şi formator de caractere în şcoala contemporană. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea. ŞEBU. mijloacele audio-vizuale. 3-4. EducaŃia religioasă. vizitele şi pelerinajele. Religia ca disciplină de învăŃământ 1. Metode activ-participative VI. serbarea religioasă. Vasile. Metode de învăŃământ: 1. explicaŃia) şi interogative (conversaŃia). cercurile pe disciplină V. Sebastian. 2. Repere teoretice şi metodice. Mijloace de învăŃământ 1. Autoevaluarea şi valorificarea ei în cadrul educaŃiei religioase VIII. 1999 2. OPRIŞ Monica. Vasile. Aspecte şi atitudini X. descrierea. Tipuri de lecŃie 2. Forme de activitate extraşcolară specifice educaŃiei religioase a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza. Constantin. Strategii şi procedee de realizare a evaluării la disciplina religie 4. ValenŃe şi implicaŃii eclesiale. nr. CUCOŞ. LecŃia de religie. Catehetica şi didactica religiei. Ortodoxia. 2005 3. icoana. Metodica predării religiei. Interdisciplinaritatea şi contextualizarea ei în cadrul orei de religie BIBLIOGRAFIE 1. BOLOCAN. harta. portretul. Definirea şi rolul evaluării 2. Obiectivele operaŃionale şi contextualizarea lor 3. Religia în şcoală. Principiile. Auxiliarele didactice şi importanŃa lor III. 2004 12 . Presa Universitară Clujeană. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaŃiei religioase. ÎnvăŃământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. importanŃă 4. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic IV. 2000 5. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic. literatura religioasă.I. Performantica. Specificul educaŃiei religioase în diferite etape de vârstă IX. Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecŃiei de religie. 2000 4. calculatorul etc. DIDACTICA RELIGIEI I. Principiile didactice generale. Carmen-Maria. educaŃionale şi sociale. expoziŃiile. OPRIŞ Dorin. GORDON. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice religiei 5. Locul şi rolul disciplinei religie la nivelul învăŃământului preuniversitar 2.Textul biblic. InterferenŃe şi deosebiri. obiectivele şi funcŃiile evaluării în educaŃia religioasă 3. Programa şcolară: structură. SchiŃa lecŃiei. Iaşi. 2. educaŃionale şi sociale ale predării Religiei în şcoală II. Alba Iulia. TIMIŞ. Iaşi. Manualele şcolare. ValenŃe eclesiale.

Renaşterea. ÎnvăŃătura creştină despre moarte şi Judecata particulară 2. Dorin. Reîntregirea. în Orizonturi Teologice. 2003 6. locul de păstrare şi transmitere a RevelaŃiei II. ERDEI. Sfânta Biserică: întemeiere şi însuşiri VII. Unirea ipostatică VI. Oradea. Păcatul strămoşesc şi urmările sale) III. 2. traducere şi adaptare de Arhim. Mina. TIMIŞ Vasile. Evaluarea ca factor de reglare şi optimizare a educaŃiei religioase. Perihoreză şi apropriere IV. Bartolomeu Anania. 2004 7. Ana. DOGMATICĂ I. Crearea lumii văzute 3. 2005 5. Monica. EducaŃia şi idealurile ei (II). Dumnezeu Proniatorul: definirea şi aspectele providenŃei divine V. Dogma Sfintei Treimi 1. Definirea dogmatică a Persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Dorin. Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos 2. RevelaŃia dumnezeiască 1. Învierea morŃilor şi Judecata obştească * Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică 13 . 2006 4. Dumnezeu Creatorul 1. Monica.ro II. Miron. Dumnezeu SfinŃitorul 1. Programele şcolare în vigoare. Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie . Editura Sf. Crearea lumii nevăzute 2.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Cercetarea pedagogică în domeniul educaŃiei religioase. Cluj. 1996 2. OPRIŞ. Metodica predării religiei. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 2. Metode active de predare-învăŃare.însuşiri interne şi externe 2. OPRIS. Craiova.edu. Alexandru.căi de transmitere a RevelaŃiei 3.chip şi asemănare a lui Dumnezeu. 1/2006 3. DANCIU. clasele I – XII. Persoanele Sfintei Treimi . Modele şi aplicaŃii la religie. ClujNapoca. Dumnezeu Judecătorul 1. Muşata. BOCOŞ. Nr. editura Arhidiecezană. Alba Iulia. OPRIS. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă. Editura Gh. OPRIŞ. Se pot consulta la adresa http://www. Antropologia creştină (Omul. Dumnezeu Mântuitorul 1. Iaşi. Biserica. RevelaŃia naturală şi supranaturală.

Dr. Dogmatica experienŃei ecleziale. Arheologia biblică. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. TEOLOGIE BIBLICĂ A. FELMY. Ioan ICĂ. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. România creştină. PETREUłĂ. Teologia Dogmatică Ortodoxă. Daniel şi Iezechiel) .S. jr. Bucureşti.. 2. Trinitas. I. DANIEL. Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor – prezentare generală (autori şi destinatari) 2.S. Teologia Dogmatică şi Simbolică.P. N. pilda vameşului şi fariseului.. Ioan. M.Vladimir. ABRUDAN. Renaşterea. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania.. NEAGA. 2003 4. Învierea Domnului şi importanŃa ei pentru credinŃa creştină. 1983 6. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti 2001 3. Studiul Vechiului Testament. Ioan. 1978 şi ediŃiile ulterioare 2. pilda fiului risipitor. 2007 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1... Bucureşti. I. 2000 3. Cluj Napoca. Gh. de prof. ProfeŃii mari ai Vechiului Testament (Isaia.. sprijinit pe numeroase alte osteneli. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Emilian. 4. NELLAS. Iaşi. EIBMBOR. dr. Bucureşti. PRELIPCEAN. Ioan CHIRILĂ. vol. Ş. vol. MIHOC. 2005 3. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.. trad. Cluj Napoca.rolul şi importanŃa lor B. Primele comunităŃi creştine după Faptele Apostolilor şi Epistolele pauline. îngrijită de Pr. N. Renaşterea. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. CHIłESCU. MIHOC. MUNTEANU. pilda samarineanului milostiv. Deisis. N. EIBMBOR. I-II. BIBLIOGRAFIE 1. G. Omul . ICĂ. CHIALDA. Daniel. EIBMBOR. VLAD. cu aprobarea Sfântului Sinod. 1998 4. MIHOC. Bucureşti. dr. *** Credinta Ortodoxă. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeŃiile mesianice 3. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Dumitru. Ieremia.. Bucureşti.1996 5. ediŃia a III-a. Introducere în Studiul Noului Testament.. CORNIłESCU. pilda talanŃilor. Pentateuhul – structură şi prezentare generală 2. I . ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod. L. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului. TODORAN.. 1999 5. NICOLAESCU. Deisis. Dumitru. Vasile. Iisus Hristos sau Logosul înomenit. cu aprobarea Sfântului Sinod. EIBMBOR. 1990. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist.animal îndumnezeit. Probleme ale teologiei trinitare patristice şi moderne cu referire specială la triadologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. Noul Testament 1. Teofania. 2005 2. BARNA. Mystagogia Trinitatis. Karl Christian. Sibiu. Volum tipărit cu binecuvântarea I.G. Sibiu.III. IRINEU SLĂTINEANUL. univ. Arătările Domnului după Înviere 3. versiune diortosită după Septuaginta. Bucureşti 1990 2. P. Pannayotis.BIBLIOGRAFIE 1. STĂNILOAE. Studiul Noului Testament. EIBMBOR. MARCU. 2001 14 . Sibiu. Vechiul Testament 1.. Deisis.conf. Sibiu.

Vasile Mihoc şi Dr. taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei. Trinitas. trad. Bucureşti. volum realizat şi prezentat de Ioan I. raportul între Legea Veche şi Noua Lege. Predici exegetice la duminicile de peste an. F. Căsătoria. EIBMBOR. Reîntregirea. Sofia. Deisis. Pr. despre rugăciune. prof. Vasile. Sibiu. 1997 3. Legea morală a Noului Testament 1. Comori ale ortodoxiei. 2007. în ST. BRECK John. P. vol. 2002 3.Teologie morală ortodoxă. 4. MANTZARIDIS.S. Iaşi. Responsabilitatea creştinului faŃă de el însuşi.. vol. Editura Patmos. Petre. Omul şi semenul. nr. MLADIN N. despre milostenie. trad. PREDA Constantin. Bucureşti. Ştefan Matei. MORALĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ I. Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. Spiritualitatea Răsăritului creştin. Aşteptând mântuirea. dr. Dr.. Familia creştină şi provocările societăŃii contemporane IV. Prof. SFÂTUL IOAN GURĂ DE AUR.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. DANIEL. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. SPIDLIK.PSB. Bizantină. . XLIV. nr. Trinitas. Morala creştină. Ed. familia şi morala creştină. Sibiu. 2001. EIBMBOR. MELNICIUC-PUICĂ. Trinitas. Fecioru. vol I – IV. 2002 2. Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile. Sibiu. 3. Deisis. Alba Iulia. 3-4/1992 5.o analiză a Faptelor Apostolilor.. VocaŃia universală a Ortodoxiei. BUCEVSCHI. Filantropia creştină ca asumare şi trăire a virtuŃilor creştine BIBLIOGRAFIE 1. Bioetica. Bucureşti.23. despre post. D. studiu introductiv şi postfaŃă de Arhid. 5. ICĂ jr şi Germano MARANI. Bucureşti. MIHOC. Darul sacru al vieŃii. Biserica şi probleme lumii de azi. O. 2000. 2. SEMEN. *** Gândirea socială a Bisericii. Dr.analize . IEREMIAS Ioachim. Bucureşti. 1999 . Ed. din limba engleză de P. 2002 3. Tomáš. Bucureşti. Teofania. Însuşirile Legii Noului Testament 2. faŃă de semeni şi de întreaga creaŃie V. Vasile. 4. Omul şi Dumnezeu. RĂDUCĂ. Georgios. BARTOLOMEU I. CredinŃa şi viaŃa Bisericii primare . Ilie. Însuşirile Legii morale a Vechiului Testament 2. . 2003.II.documente . Decalogul: structură şi interpretare II. Jean-Claude. Ioan I. 1994 2. Iaşi. 2001 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Anastasia. 2006 15 . Calinic Dumitriu. Vasile. I . pr. Pr.perspective. 3-4/1999 5. Fundamente . 2001 4. Terapeutica bolilor spirituale. RĂDUCĂ. în ST. PoziŃionări şi perspective existenŃiale şi bioetice. Omilii la Matei. Parabolele lui Iisus. Alba – Iulia. Col. Legea morală a Vechiului Testament 1. ICĂ jr. Iaşi. despre judecata semenilor III. LARCHET.

Bucureşti. POPESCU. ŞESAN. Trinitas. EIBMBOR. Varlaam. Ierarhi şi preoŃi în închisorile comuniste. Istoria bisericească universală. Sibiu. ICĂ. Ed. Factor de stabilitate în lumea de astăzi. Biserica Ortodoxă Română azi. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 1. I. Dumitru. nr. EIBMBOR. BODOGAE. MANU. 2001-2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Mărturisirea de credinŃă a lui Mitrofan Kritopulos: însemnătatea ei istorică. Biserica Ortodoxă Română între anii 1945 – 1989 1. CHIFĂR. vol. nr. Bucureşti. MORARU. Ecumenismul. Teologie şi cultură. lingvistice. EIBMBOR. III. vol. RĂMUREANU. Bucuresti. 2. RelaŃiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice BIBLIOGRAFIE 1. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE I. Căderea Constantinopolului. Istoria Creştinismului. vol. Petru Movilă şi Dositei al II-lea 5.Căderea Constantinopolului şi urmările ei 4. 3-4/1973 2. 3-4/1987 4. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului II.Sinoadele Ecumenice – importanŃa lor în fundamentarea şi păstrarea învăŃăturii de credinŃă 3. Autocefalia şi ridicarea la rang de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române.4. DănuŃ. Petru I.filantropică 16 . I-IV. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. EIBMBOR. 1993 2. ImportanŃa Sinoadelor răsăritene din secolul XVII pentru unitatea Ortodoxiei.. Dialog teologic şi ecumenic. Ioan. InfluenŃe culturale. Bucureşti . Grigorie Dascălul. 1993 3. în rev. Cluj Napoca. ed. dogmatică şi ecumenistă. M.. în vol. Mitropolitul Andrei Şaguna şi Mitropolitul Simion Ştefan III. Ioan Vasile. 1987.Mărturisiri de credinŃă ortodoxă în secolul al XVII-lea: Mitrofan Kritopulos. DAVID. Biserica în acŃiune. Activitatea social . ŞtiinŃifică. ImportanŃa dogmatică a Mărturisirii de credinŃă a lui Petru Movilă. Iaşi. 1998 6. Alexandru.II. 1.Ortodoxia azi. vol. 2006 7. Bucureşti. Bucureşti. tom. T. Antim Ivireanul.I. ContribuŃia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităŃii naŃionale: SfinŃii mitropoliŃi: Dosoftei.III. în Mitroploia Ardealului. 2001 5. Ortodoxia. LEB. Bucureşti. 1971 5. martiri. STEVEN Runciman. Începuturile vieŃii creştine pe teritoriul Ńării noastre: dovezi arheologice.Întemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica SfinŃilor Apostoli 2. prezentarea istorică şi semnificaŃia celor două evenimente IV. Gnosis. 2. Limes. ÎnvăŃământul teologic / Religia în şcoală / Presa bisericească 2.. Activitatea culturală V. Nicolae.

Bucureşti. EIBMBOR. STĂNILOAE. Bucureşti. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist. Iaşi.II-III. Dr. 2003 17 . Sfântul Apostol Andrei. *** ÎnvăŃământul religios şi teologic în România. Sibiu. nr. Î. Explicarea Dumnezeieştii Liturghii. EIBMBOR. Editura Arhiepiscopiei Vadului. EIBMBOR. EIBMBOR. III. 2001. EIBMBOR. Stefanos. 2006 6. în ST. EIBMBOR. volum tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod.S. Duminica şi praznicele împărăteşti 2. *** Martiri pentru Hristos.patriarhia. în Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Adrian. 2001 6. Ed. volum editat de Ministerul Culturii şi Cultelor. 1. I-II. 2002 3. 1-3/1994 7. Ed.1997 şi ediŃia revizuită. Sfintele Taine : instituirea şi importanŃa lor în viaŃa creştină III. Ed. Bucureşti. în vol.1994. argintărie si broderie BIBLIOGRAFIE 1. LITURGICĂ ŞI ELEMENTE DE ARTĂ BISERICEASCĂ I. idem. Ene. *** Mărturisitori după gratii. NECULA. Biserică. Sfintele sărbători 1. Cluj Napoca. BRANIŞTE. TradiŃie şi înnoire în slujirea liturgică. Sfântul Apostol Filip . GABOR. 2002 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. tom. Ed. Bucureşti 1991.misionar pe pământul românesc. 2004-2006 2. vol. Trinitas. 1996 4. Liturgica specială. *** Biserica în misiune. Technomedia. I-III. Dumitru. 2007 2. Alexandru. SinŃilor Îngeri şi Sfintei Cruci IV. vol.Editura Episcopiei Dunării de Jos. Cultură. vol. NaŃiune. Valoarea spirituală şi artistică în pictura religioasă. GalaŃi. Nicolae. Mircea. Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc.BIBLIOGRAFIE 1. Cristoph Klein. a ÎPS Ioan Robu şi a ES dr. 1980 2. Mitropoliei Olteniei. II. din România.2004 3. Trinitas . Iaşi. Arta religioasă: 1. 1986 2. 2006 3.ro/ BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Ene. ANAGNOSTOPOULOS. PĂCURARIU. 1996. Bucureşti. Liturgica generală. Feleacului şi Clujului. MORARU. Bizantină. Slujitori ai Bisericii în temniŃele comuniste. Stiluri arhitectonice româneşti (monumente reprezentative) 2. Bucucureşti. 2005 3. Note de lectură asupra raportului Tismăneanu. Episcopiei Dunării de Jos. Spiritualitate si comuniune în Liturghia Ortodoxă. vol. Craiova. iconografie. POPESCU Emilian. Renaşterea. Sărbătorile Maicii Domnului. sărbătorile închinate SfinŃilor. Sfânta Liturghie : prezentare istorică şi rânduială. UniversităŃii din Bucureşti. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Anul 2006 5. în perioada regimului comunist. Logos.P. vol. Pr. BRANIŞTE. GalaŃi.I. http://www. Tainele de iniŃiere creştină. vol. Cluj-Napoca. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. LAURENłIU STREZA.

ImplicaŃiile pastoralmisionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh. Misiunea creştină şi aspectele ei (definire. parohie. vol. MISIUNE CREŞTINĂ ŞI CATEHETICĂ I. Renaşterea. UniversităŃii din Bucureşti. GRIGORAŞ. InvăŃături pentru copii şi tineri. Atitudini. Dăruire şi dăinuire..C. P. 2001 9. Sophia. Vasile. Î. Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie. ExperienŃa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. ValenŃe eclesiale.P. Trinitas. Agnos. Mântuitorul Iisus Hristos . Episcop de Ekaterinburg şi Irbit. Rolul profesorului de religie în păstrarea.Catehet şi Pedagog Desăvârşit III. EvoluŃia societăŃii contemporane din perspectiva vieŃii religioase: globalizare. în Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Ioan. ŞANTA Gheorghe. Buna Vestire. Participarea tinerilor la viaŃa liturgică şi la activităŃile catehetice. Eugen. ContribuŃii de metodologie şi pedagogie creştină. noi mişcări religioase. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. CCS.. transmiterea şi apărarea dreptei credinŃe V. 2002 3. învăŃaŃi toate neamurile!. GORDON. Cluj-Napoca. „. TIMIŞ. Valorile creştine în educaŃia morală a adolescentului. IRINEU. 2006 2. Religia în şcoală.mijloc de cunoaştere a tainelor credinŃei. JURCA.2002 3. II. Sibiu. Costachi. (coord. Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna. Perspective. temeiuri biblice şi teologice) II. Raze şi chipuri de lumină în istoria şi spiritualitatea românilor. Elemente de psihologie pastorală ortodoxă. 2004 4. Bucureşti. 2000 4. Cluj Napoca. Dr. NECULA.Cluj-Napoca. ImplicaŃiile educaŃiei religioase asupra modelării caracterului şi personalităŃii tinerilor VII. GalaŃi. 2007 6. GalaŃi. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi a educaŃiei religios . EducaŃia religioasă. 2001. TIMIŞ. Timişoara.. 2003 5. Anul 2006 7. 2004 8. pluralizare. pastoraŃie. Misiune. Vasile. Valer. ed.”. ValenŃe educative ale cultului divin VI. Cluj-Napoca. TĂNASE. Bucureşti. DANIEL. PorŃile cerului. Iaşi.morale IV. *** PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. BEL. LaurenŃiu. Mergând. convergenŃe.U. Presa Universitară Clujeană. 2005 2. Misiune şi educaŃie în Biserică şi Şcoală: exigenŃe.S. a II-a. 2003 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. InterferenŃe. Ora de Religie .7. Cluj-Napoca. perspective. Marineasa. Christiana. Iaşi.. Trăirea în Hristos şi mărturisirea Lui în lumea contemporană. Editura Episcopiei Dunării de Jos. Vasile. Trinitas. 2004 10. 18 . Renaşterea. Coordonate pentru o strategie misionară. BIBLIOGRAFIE 1. educaŃionale şi sociale. Biserica şi Şcoala. CHIRILĂ. Misiunea Bisericii şi EducaŃia. Ed. Constantin.).

Coordonator Titularul disciplinelor Didactica Religiei şi Elemente de Psihologie a Religiei. Prof. gr. Univ. drd. I MARIA ORZETIC Prof. de Religie.Prof. Şaguna”.Inspector de Religie. M. ALEXANDRU BARNEA Pr. Liceul Pedagogic. CONSTANTIN NECULA Pr.GLIGOR HAGĂU Prof.I IOAN MARIAN POP .Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf.Titularul disciplinelor de Catehetică şi Didactica Religiei Facultatea de Teologie Ortodoxă Oradea.I drd.1 Topoloveni. VALER BEL Conf.J. MIHAI GIOSAN Pr. VASILE TIMIŞ . Univ.S.Consilier.Inspector de Religie. Conf. gr.Prof. NICOLAE BĂLAŞA Pr. Iaşi . Dr. I. Conf. Dr.S. Univ.Consilier patriarhal Coordonator din partea Patriarhiei Ortodoxe Române ConsultanŃi ştiinŃifici: Î. MIHAI VIZITIU Pr. Râmnicu Vâlcea . I drd.Facultatea de Teologie Ortodoxă. PETRE MATEIESCU Prof. IRINEU SLĂTINEANUL Grup de lucru: Dr. de Religie. Nicolae” Rm. VASILE POP Prof. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iaşi . Şcoala Baciu.Consilier cultural al Episcopiei Aradului .E. Dr.Facultatea de Teologie Ortodoxă „A. LILIANA TURTUROIU Prof. NICU OCTAVIAN . Univ.Inspector General M. de Religie.Prof. Baia Mare 19 . gr.Prof. NeamŃ . Iaşi .Inspector de Religie. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca Pr.P. Univ. CARMEN M. NICOLAE PROTEASA Pr. LAURENłIU STREZA P. SORIN JOANTĂ Pr.Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf.S.T. Dr. Sibiu . .S. CIPRIAN CÂMPINEANUL P. I. de Religie. CĂTĂLIN PÂSLARU Pr. Departamentul pentru Pregătirea Profesorilor.Prof. Şcoala „Avram Iancu”. de Religie. Dr. Iaşi . Sectorul ÎnvăŃământ al Arhiepiscopiei Iaşilor . MIRON ERDEI Prof. GABRIELA FAVU Prof. Sibiu . I. Prof. Şcoala Nr.J. Dr. I drd. Prof.J. Prof. Vâlcea . Diac. Vâlcea .Consilier superior CNCEIP.C.Seminarul Teologic Ortodox „Sf. I. Dr. Prof. Dr. Cluj .C.T.S.Vasile cel Mare”. drd.Titularul disciplinei Catehetică şi Didactica Religiei.Prof. Vasile cel Mare”. Şcoala „George Coşbuc”. Dr. Colegiul Tehnic de Electronică şi TelecomunicaŃii. Iaşi . gr.S. Dr.S. drd . Dr. . Cluj Napoca . BOLOCAN Pr.COLECTIVUL DE ELABORARE Prof.J. Argeş . gr. . Lect. Prof. DRAGOŞ BAHRIM Prof. de Religie.E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful