M INISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, sector I, Bucureşti Tel 4056221 /fax: 313.55.

47

PROGRAMA
Pentru

Definitivare în învăŃământ şi Gradul didactic II
RELIGIE ORTODOXĂ
2007 NOTĂ DE PREZENTARE Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la examenele de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II1. Programa constituie un răspuns la noul context al formării pentru profesia didactică, dar şi la schimbările recente din curriculum-ul şcolar. Plecând de la specificul disciplinei Religie, precum şi de la influenŃa acesteia asupra dezvoltării personalităŃii elevului, structura şi conŃinutul noii Programe sunt elaborate în concordanŃă cu noua abordare curriculară a proiectării şi a realizării activităŃilor didactice, specifice disciplinei. Pregătirea profesorilor pentru susŃinerea examenelor de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradului didactic II îşi propune să ofere profesorilor de religie ocazii pentru: • a-şi actualiza cunoştinŃele din domeniul religiei şi al didacticii religiei • a reflecta asupra rolului Religiei şi al obiectelor de studiu din aria curriculară Om şi societate la nivelul sistemului educaŃional, sugerând moduri în care pot fi aduse în curriculum probleme cu care se confruntă atât societatea contemporană cât şi Biserica • a reflecta critic asupra finalităŃilor religiei ca disciplină de studiu • a demonstra competenŃe în câteva domenii ale profesiei: proiectarea şi realizarea unităŃilor şi a secvenŃelor didactice, motivarea elevilor şi realizarea unui management eficient al clasei, selectarea şi folosirea adecvată a resurselor didactice, contextualizarea strategiilor de evaluare moderne la specificul disciplinei religie, progresul, performanŃa etc. • a demonstra competenŃe în domeniul ultimelor cercetări teologice, precum şi utilizarea adecvată a conceptelor, a metodologiei specifice şi selectarea critică a informaŃiilor de factură teologică. CompetenŃe vizate • cunoaşterea de către profesor a adevărurilor fundamentale de credinŃă, şi a elementelor de didactica religiei; • cunoaşterea şi utilizarea competentă a principalelor documente şcolare reglatoare: planuricadru, programe şcolare, programe pentru examene naŃionale; • capacitatea de a adecva conŃinuturile şi demersurile didactice la particularităŃile de vârstă ale elevilor; • capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conŃinuturi, precum şi capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient;
Prezenta programă a fost elaborată de către un colectiv de cadre didactice din învâŃâmântul universitar şi preuniversitar, fiind analizată, într-o consfătuire specială, la Sectorul ÎnvăŃământ al Patriarhiei Ortodoxe Române. Colectivul de elaborare al acestei programe a fot coordonat de către Conf. univ. dr. Vasile Timiş, Inspector General - MECT 1
1

• selecŃia faptelor relevante şi includerea lor într-o analiză coerentă. Domenii de competenŃă • 1. Liturgică. • formularea concluziilor. 3. în funcŃie de obiectivele sau competenŃele vizate. • identificarea monumentelor religioase. • formularea interogaŃiilor în raport cu sursele şi cu obiectivele cercetării.1. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev. • Adaptarea activităŃilor didactice la nevoile şi interesele elevilor. a stilului didactic precum şi a abordării strategiilor didactice moderne.3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice religiei. CompetenŃe în domeniul de specialitate 1.Biserică. empatice şi de cooperare. a bisericilor (mănăstirilor).1. • analiza critică a surselor de documentare. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare . În realizarea Programei s-a avut în vedere necesitatea ca profesorii de religie să aprofundeze conŃinuturile tematice ale Programei şcolare în vigoare. 2. pe formarea complexă a personalităŃii şi caracterului acestuia. formative şi sumative. 1. • utilizarea metodei comparative în analiza unor situaŃii şi fenomene religioase. Teologie Biblică. • însuşirea abilităŃilor de comunicare. Istorie Bisericească Universală. Redactarea lucrărilor ştiinŃifice • identificarea problemelor-cheie în analiza unui fenomen religios. Integrarea valorilor specifice Ortodoxiei în contextul valorilor cultural .probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea. necesare realizării activităŃilor didactice specifice disciplinei religie. precum şi din domeniul Didacticii Religiei. Morală şi Spiritualitate Creştină.2. Misiune Creştină şi Catehetică. Valorificarea potenŃialului educativ al conŃinuturilor informaŃionale. Promovarea unui parteneriat educaŃional Şcoală . 2.Documentare în domeniul religiei şi al ştiinŃelor conexe • identificarea surselor teologice specifice temei predate. realizarea şi evaluarea activităŃilor didactice. • • • • 2 .2. • raportarea critică la literatura de specialitate referitoare la subiectul studiat.educative europene.3. Utilizarea metodologiei cercetării ştiinŃifice şi pedagogice • definirea şi comentarea conceptelor şi a categoriilor utilizate în cadrul cercetărilor pedagogice şi teologice. 2. precum şi strategiile didactice moderne aplicabile în cadrul desfăşurării educaŃiei religioase. • folosirea şi contextualizarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. • realizarea unor conexiuni inter şi transdisciplinare. a muzeelor şi arhivelor semnificative pentru regiunea unde îşi desfăşoară activitatea.învăŃare . în scopul reglării competenŃelor. Analizarea programelor şcolare de religie în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. Programa a fost structurată astfel încât să abordeze conŃinuturi din următoarele domenii teologice: Dogmatică.evaluare. • elaborarea de teste iniŃiale.Comunitate locală .CompetenŃe didactice generale 2. comprehensive şi de aplicare a achiziŃiilor. • alcătuirea unei bibliografii tematice. Valori şi atitudini • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii disciplinei. 1. Formarea capacităŃilor reflexive de autocunoaştere si autoevaluare. conform principiilor şi metodelor interacŃiunii educaŃionale şi ale unor elemente de retorică didactică. • evaluarea capacităŃilor cognitive.

Istorie Bisericească Universală 5. Liturgică 7.EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNT RELIGIE ORTODOXĂ TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. Teologie Biblică 3. Dogmatică 2. DIDACTICA RELIGIEI II. SEMINARII ŞI APLICAłII I.CURSURI. Misiune Creştină şi Catehetică III. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 3 . Morală şi Spiritualitate Creştină 4.

explicaŃia) şi interogative (conversaŃia). Locul şi rolul disciplinei religie la nivelul învăŃământului preuniversitar 3. 2000 4. 2000 5. cercurile pe disciplină. harta.factor de optimizare a educaŃiei religioase 1. Profesorul de religie – model şi formator de caractere în şcoala contemporană. Repere teoretice şi metodice. TIMIŞ. Definirea şi rolul evaluării 2. ÎnvăŃământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. GORDON. LecŃia de religie. icoana. Metode de comunicare scrisă (compunerea. literatura religioasă.I. Presa Universitară Clujeană. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic III. IV. BOLOCAN. portretul. 3-4. vizitele şi pelerinajele. Programa şcolară: structură şi importanŃă 5. descrierea. Manualele şcolare. 2004 4 . Iaşi. Vasile. expoziŃiile. Constantin. 2. Sebastian. ŞEBU. II. nr. Evaluarea . Forme de activitate extraşcolare specifice educaŃiei moral-religioase a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza. serbarea religioasă. DIDACTICA RELIGIEI I Religia ca disciplină de învăŃământ 1. InterferenŃe şi deosebiri. obiectivele şi funcŃiile evaluării 3. OPRIŞ Dorin. educaŃionale şi sociale. Ortodoxia. calculatorul etc. Polirom. Metodica predării religiei. Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecŃiei de religie. 2005 2. OPRIŞ Monica. Forme de organizare a educaŃiei religioase 1. eseul) V. Reîntregirea. Iaşi. ValenŃe eclesiale. Vasile. Strategii şi procedee de realizare a evaluării la disciplina religie 4. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice religiei VII. CUCOŞ. Obiectivele operaŃionale şi contextualizarea lor 3. Etapele proiectării. Mijloace de învăŃământ: textul biblic. participarea la slujbele religioase. 1999 3. Cluj-Napoca. Performantica. Catehetica şi Didactica Religiei. mijloacele audiovizuale. Baza legislativă a predării religiei în şcoală 4. Carmen-Maria. referatul. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaŃiei religioase. Principiile didactice generale. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea. Tipuri de lecŃie 2. Metode de învăŃământ: 1. Religia în şcoală. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic. EducaŃia religioasă. Alba Iulia. EducaŃia religioasă şi finalităŃile acesteia 2. BIBLIOGRAFIE 1. VI. Principiile.

I-III. 2. Persoanele Sfintei Treimi: însuşiri specifice şi distincŃii IV. ÎnvăŃătura creştină despre moarte. 2002-2004 II. II. 2000 5. Bartolomeu Anania. Ghid de proiectare didactică. RevelaŃia dumnezeiască 1. Dumnezeu Creatorul 1. Ed. Se pot consulta la adresa http://www. Dumnezeu Judecătorul 1.ro 7.căi de transmitere a RevelaŃiei (* fără deosebiri interconfesionale). Editura Anastasia.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. traducere şi adaptare de Arhim.2-3/1998 4. DOGMATICĂ I. Crearea lumii nevăzute 2. Dumnezeu Proniatorul: definirea şi aspectele providenŃei divine V. BANCILĂ. Sfaturi pentru o educaŃie ortodoxă a copiilor de azi. Deisis. Întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos VI. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Religie creştin – ortodoxă. Sfânta Biserică: întemeiere şi însuşiri VII. Sibiu. IniŃierea religioasă a copilului. Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos 2. Sibiu. Omul. Miron. TIMIŞ Vasile. în Revista Teologică. Iaşi. Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie . Sfântul Mina. Cluj Napoca. ERDEI. MAICA MAGDALENA. Preocupări privind predarea Religiei în şcoală. editura Arhidiecezană. Vol. 2003 3. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 2. Dogma Sfintei Treimi 1. Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă. RevelaŃia naturală şi supranaturală. chip şi asemănare a lui Dumnezeu III. Nr. Programele şcolare în vigoare. judecată şi viaŃa după moarte * Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică. 1996 6. Dumnezeu Mântuitorul 1. Cluj-Napoca. Evaluarea . Vasile. Renaşterea. 1996 2.edu. Dumnezeu SfinŃitorul 1. Crearea lumii văzute 3. clasele I – XII. 5 .factor de reglare şi optimizare a educaŃiei religioase.

S.structură şi prezentare generală 2. IRINEU SLĂTINEANUL. Date geografice privind łara Sfăntă B. EIBMBOR. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. MUNTEANU. 1983 6. DANIEL. Cluj Napoca. MARCU.. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. Dr. Bucureşti. 2000 3. N.III. M. Sibiu. tipărită cu binecuvântarea Î. NEAGA. Dogmatica experienŃei ecleziale. TEOLOGIE BIBLICĂ A. N. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. CHIłESCU. 1999 2. Bucureşti. 1978 şi ediŃiile ulterioare 4.. vol. ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Daniel. Dumitru.. cu aprobarea Sfântului Sinod.. Editura România creştină. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. VLAD. 1990 2.conf. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti 2001 3. sprijinit pe numeroase alte osteneli. Ioan. Bucureşti 1990 2. TODORAN. Vasile. Studiul Noului Testament. I-II. Karl Christian. pilda talanŃilor. Emilian. Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor – prezentare generală (autori şi destinatari) 2. Bucureşti. 2003 4. MIHOC. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Renaşterea. Ioan. Teofania. I. Ş. CHIALDA. FELMY. Ortodoxia. Dr. PRELIPCEAN. vol. NICOLAESCU. Pentateuhul . ABRUDAN. pilda samarineanului milostiv BIBLIOGRAFIE 1.BIBLIOGRAFIE 1. pilda fiului risipitor. Gh.. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. Ioan CHIRILĂ. CORNIłESCU. 2001 6 . Trinitas. dr.. Vladimir. pilda vameşului şi fariseului. de prof. 1999 2. *** CredinŃa Ortodoxă. Deisis. Iasi. Introducere în Studiul Noului Testament. EIBMBOR. L. versiune diortosită după Septuaginta. Tratat de Teologie dogmatică şi ecumenică. 2007 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Paul. Bucureşti. Renaşterea. 1997 5..G. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. MIHOC. Noul Testament 1. univ. N. EIBMBOR. 1996 5. EIBMBOR . Primele comunităŃi creştine după Faptele Apostolilor. EVDOCHIMOV. Ioan ICĂ. Iisus Hristos sau Logosul înomenit. Cluj Napoca. Sibiu. EIBMBOR. îngrijită de Pr.. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Dumitru. EIBMBOR. trad. P.S. I. Studiul Vechiului Testament. BARNA. ediŃia a III-a. PETREUłĂ. 3. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeŃiile mesianice 3. BRIA. G. Vechiul Testament 1. MIHOC. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului. Arheologia biblică. STĂNILOAE. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. cu aprobarea Sfântului Sinod. I .. România creştină.. dr. Teologia Dogmatică Ortodoxă.P. Bucureşti. 2005 3.

Comori ale Ortodoxiei. BRECK. Omul şi Dumnezeu. vol. 2001 5. VirtuŃile teologice . nr. Vasile. Editura Bizantină. faŃă de semeni şi creaŃie BIBLIOGRAFIE 1. Morala creştină. Legea morală a Noului Testament 1. Petre.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Ilie. Trinitas. prof. MANTZARIDIS. MLADIN N. Bucureşti. Ilie. GalaŃi. 1999 3. CredinŃa şi viaŃa Bisericii primare . Iaşi. Bucureşti. Ştefan Matei. Vasile. Vasile Mihoc şi Dr. MIHOC. despre judecata semenilor III. PREDA CONSTANTIN. Alba Iulia. Iubirea – Taina căsătoriei. Reîntregirea. BARTOLOMEU I. Alba Iulia. O. 2001 3.S. raportul între Legea Veche şi Noua Lege. PoziŃionări şi perspective existenŃiale şi bioetice. MORALĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ I. Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile. Decalogul: structură şi interpretare II. Aşteptând mântuirea. RĂDUCĂ. 1996 4. MELNICIUC-PUICĂ. 3-4/ 1992 3. Parabolele lui Iisus.credinŃa. din limba engleză de P. Calinic Dumitriu. John. colectiv PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. Trinitas. Alba Iulia. 2000 3.. 1997 2. Legea morală a Vechiului Testament 1. despre milostenie. IEREMIAS Ioachim. 2003 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. despre post. Ştefan.II. Anastasia. Căsătoria. I . Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. divorŃ. Iaşi. Iaşi. Responsabilitatea creştinului faŃă de el însuşi. abandonul de copii. Teologie morală ortodoxă. Predici exegetice la duminicile de peste an. P. 2006 7 . Pr. DANIEL. Atitudinea Bisericii faŃă de avort. Georgios. dr.. Editura Episcopiei Dunării de Jos. MOLDOVAN. Dr. 2002 2. nădejdea. droguri etc. taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei. Sibiu. BUCEVSCHI. trad. în ST. Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. SEMEN. 2001 4. RESCEANU. EIBMBOR. VocaŃia universală a Ortodoxiei. Teofania. Omul şi semenul. Bucureşti. în vol. dragostea IV.F. Trinitas.o analiză a Faptelor Apostolilor. despre rugăciune. 2007 2. Patmos. Familia creştină şi provocările societăŃii contemporane V. Biserica şi problemele lumii de azi. Darul sacru al vieŃii.

Cluj Napoca. 3.Reformatorii: Martin Luther si J. 2003 5.I. Istoria Creştinismului. Ioan jr. T.Cauzele politice şi religioase. 1987. istorice şi ecumenice. Sophia. în Revista Teologică. 2006 6. vol.ConsecinŃele IV. vol. RĂMUREANU. 1. Schisma din anul 1054.. Biserica şi Statul în primele patru secole.ContribuŃia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităŃii naŃionale: SfinŃii mitropoliŃi: Varlaam şi Antim Ivireanul. Nicolae. lingvistice. Bucureşti. 1998 5. LEB. ed. Schisma de la 1054 1. 3. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE I. ConsideraŃii eclesiologice. EIBMBOR. Activitatea culturală V. 3 – 4.. Întemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica SfinŃilor Apostoli II. EIBMBOR. 2. Bucureşti. BODOGAE. 2004 2. vol. Primele doua Sinoade ecumenice III. Biserica în acŃiune. Începuturile vieŃii creştine pe teritoriul Ńării noastre: dovezi arheologice. Dialog teologic şi ecumenic.III. Calvin. I. I-IV. 2001 7.Cauzele reformei. martiri. EIBMBOR. Activitatea MitropoliŃilor Iachint de Vicina şi Iosif Muşat III.4. Bucureşti. Revista FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Arad.Urmările reformei V. ÎnvăŃământul teologic / Religia în şcoală / Presa bisericească 2. 2. Daniel. Factor de stabilitate în lumea de astăzi. Ortodoxia azi. M. III. Sibiu. Ioan Vasile. 2. Sophia. vol. ICĂ. în Teologia. Mari reformatori luterani şi Biserica Ortodoxă..II. 2003 3. ŞESAN. Iaşi. Bucureşti. Mitropolitul Andrei Şaguna IV. Istoria bisericească universală. BENGA. Bucureşti.. Alexandru. Petru I. Ecumenismul. tom. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Biserica Ortodoxă Română azi. Gnosis. 2001-2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. GABOR. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului II. nr. Reforma protestantă 1. RelaŃiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice BIBLIOGRAFIE 1. Întemeierea mitropoliilor din łara Românească şi Moldova 1. 1993 2. “950 de ani de la Marea Schismă: interpretări şi documente“. Activitatea social – filantropică 8 . Bucuresti. Biserica Ortodoxă Română între anii 1945 – 1989 1. Contextul politic al întemeierii mitropoliilor 2. Trinitas. Adrian. Ierarhi şi preoŃi în închisorile comuniste 2. DAVID. CHIFĂR. nr. Colectiv de autori.Desfăşurarea evenimentelor. 3/2004 4. Limes. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ I. MORARU.

a ÎPS Ioan Robu şi a ES dr. Idem. Tainele de iniŃiere creştină. Cristoph Klein. vol. Feleacului şi Clujului. Î. Creştinismul timpuriu pe teritoriul României. Bucureşti. LAURENłIU STREZA. http://www. BRANIŞTE. Alexandru. Explicarea Dumnezeieştii Liturghii. Euharistia – Taina ÎmpărăŃiei. Iaşi. NaŃiune. vol. Cultură. 2007 3. Sfânta Liturghie : prezentare istorică şi rânduială II.ro/ BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Slujitori ai Bisericii în temniŃele comuniste. Ierurgii legate de moarte BIBLIOGRAFIE 1. 2006 5. prof. ANAGNOSTOPOULOS. nr.ftob. Priveghind şi lucrând pentru mântuire. 2000 7. Bucureşti. Ene. Trinitas. Sfintele Taine : instituirea şi importanŃa lor în viaŃa creştină III. 1996. TradiŃie şi înnoire în slujirea liturgică. NECULA. Iaşi. vol. pr. 2002 3. Stefanos. 1. vol. Originile. Nicolae. volum editat de Ministerul Culturii şi Cultelor. Trinitas. http:// www. tom. PĂCURARIU. EIBMBOR. volum tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod. *** ÎnvăŃământul religios şi teologic în România. 2003 9 . 2003 2. BizanŃul sau Roma?. din România. Dr. Editura Arhiepiscopiei Vadului. în perioada regimului comunist. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. EIBMBOR. Adrian.II-III. 1980 2. 1996 4. Sibiu. Biserică. GalaŃi. 2006 3.1994.2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Mircea. în ST. Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc. Liturgica specială. 2005 2. I-II. vol. Iaşi. III.. GABOR. Cluj-Napoca.BIBLIOGRAFIE 1. *** Mărturisitori după gratii.S. 2. Bizantină. Ierurgiile în viaŃa credincioşilor 3.ro 6. Ed. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist. 2004-2006 2. Bucureşti. 1-3/1994 6. Bucureşti. Technomedia. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. EIBMBOR. EIBMBOR. I-III. Al. LITURGICĂ I. *** Biserica în misiune.patriarhia. Bucureşti 1991. vol. Trinitas . 2001. EIBMBOR. Anastasia. 1. Ierurgii legate de viaŃă 4.1997 şi ediŃia revizuită.Editura Episcopiei Dunării de Jos.I. Bucureşti.P.Biserică. MORARU. *** Martiri pentru Hristos. Pr. SCHMEMANN. în vol. Sfântul Apostol Andrei. dr. Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945 – 1964) – O imagine a relaŃiilor Stat . EIBMBOR. POPESCU Emilian.

IRINEU. 2001 9. Coordonate pentru o strategie misionară. Raze şi chipuri de lumină în istoria şi spiritualitatea românilor. parohie. EIBMBOR. Misiune. NECULA. *** PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. introducere şi note de Pr. Dăruire şi dăinuire. Constantin. 2004 10. Constantin. Cluj-Napoca. 5. Editura Episcopiei Dunării de Jos. Trinitas. Bucureşti. D. Episcop de Ekaterinburg şi Irbit. Sophia. CĂLUGĂR.S. Iaşi. ExperienŃa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. DANIEL. Vasile. GalaŃi. ImplicaŃiile pastoral-misionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh VI. MISIUNE CREŞTINĂ ŞI CATEHETICĂ I. vol. 2003 6. Repere teoretice şi metodice. Sarea pământului. Î. CLEMENT ALEXANDRINUL. Bucureşti. Pedagogul. CUCOŞ. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Valer. 2004 5. Valorile creştine în educaŃia morală a adolescentului. I.2002 3. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. pastoraŃie. Dumitru. GalaŃi. Cluj-Napoca. prof. Presa Universitară Clujeană. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi a educaŃiei religios . transmiterea şi apărarea dreptei credinŃe IV. Biserica şi Şcoala. Bucureşti. 1999 7. Rolul profesorului de religie în păstrarea. Ioan. EducaŃia religioasă. Fecioru. Bucureşti. Renaşterea. CHIRILĂ.) Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie. BRIA. Tehnopres. Renaşterea. 2005 2. Marineasa. JURCA. educaŃionale şi sociale. vol.P. Vasile. (coord. dr. Dr.mijloc de cunoaştere a tainelor credinŃei VII. ImplicaŃiile educaŃiei religioase asupra modelării caracterului şi personalităŃii tinerilor BIBLIOGRAFIE 1. Religia în şcoală. CredinŃa pe care o mărturisim. GORDON. 2003 4. Eugen. Buna Vestire. Participarea tinerilor la viaŃa liturgică şi la activităŃile catehetice. EducaŃia religioasă. ŞANTA Gheorghe. Cluj Napoca. Cluj Napoca. ediŃia a II-a. Polirom. ValenŃe eclesiale.morale III. BEL. Ora de Religie .7. Renaşterea. Mântuitorul Iisus Hristos – Catehet şi Pedagog Desăvârşit II. InvăŃături pentru copii şi tineri. Timişoara. Iaşi. în colecŃia PărinŃi şi Scriitori Bisericeşti. Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna. Iaşi. Catehetica. 1989 4. 2007 3. 2002 8. TIMIŞ. Christiana. ContribuŃii de metodologie şi pedagogie creştină. Ion. ValenŃele educative ale cultului divin V. 1982 2. ClujNapoca. EIBMBOR. 2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Elemente de psihologie pastorală ortodoxă. 2006 5. traducere. 2001 10 .

DIDACTICA RELIGIEI II. BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 11 . Morală şi Spiritualitate Creştină 4. Liturgică şi elemente de artă bisericească 7.EXAMENUL DE OBłINERE A GRADULUI DIDACTIC II RELIGIE ORTODOXĂ TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 6. Misiune Creştină şi Catehetică III. SEMINARII ŞI APLICAłII I. CURSURI. Teologie Biblică 3. Istorie Bisericească Universală 5. Dogmatică 2. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1.

OPRIŞ Dorin. 3-4. Evaluarea . Forme de activitate extraşcolară specifice educaŃiei religioase a elevilor şi proiectarea acestora: cateheza. expoziŃiile. Sebastian. GORDON. 2000 4. Definirea şi rolul evaluării 2. Mijloace de învăŃământ 1. SchiŃa lecŃiei. vizitele şi pelerinajele. Carmen-Maria. Interdisciplinaritatea şi contextualizarea ei în cadrul orei de religie BIBLIOGRAFIE 1. Auxiliarele didactice şi importanŃa lor III. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic. 1999 2. Forme de organizare a educaŃiei religioase 1. Manualele şcolare. ValenŃe eclesiale. 2004 12 . Profesorul de religie – model şi formator de caractere în şcoala contemporană.factor de optimizare a educaŃiei religioase 1. Locul şi rolul disciplinei religie la nivelul învăŃământului preuniversitar 2. 2005 3. descrierea. Strategii şi procedee de realizare a evaluării la disciplina religie 4. Aspecte şi atitudini X. Obiectivele operaŃionale şi contextualizarea lor 3. Metode de învăŃământ: 1. cercurile pe disciplină V. Vasile. Programa şcolară: structură. EducaŃia religioasă. DIDACTICA RELIGIEI I. Catehetica şi didactica religiei. calculatorul etc. Proiectarea calendaristică şi proiectarea lecŃiei de religie. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic şi principiul eclesiologic IV. LecŃia de religie. Cabinetul de religie VII. 2. portretul. Performantica. Cluj-Napoca. Metode şi instrumente complementare de evaluare specifice religiei 5. icoana. Principiile didactice generale. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea. mijloacele audio-vizuale. educaŃionale şi sociale. Metode activ-participative VI. Religia în şcoală. Reîntregirea. BOLOCAN. ŞEBU. 2. OPRIŞ Monica. Specificul educaŃiei religioase în diferite etape de vârstă IX. ValenŃe şi implicaŃii eclesiale. Iaşi. Tipuri de lecŃie 2. harta. Autoevaluarea şi valorificarea ei în cadrul educaŃiei religioase VIII. explicaŃia) şi interogative (conversaŃia). literatura religioasă. Constantin. Polirom. Metodica predării religiei. CUCOŞ. obiectivele şi funcŃiile evaluării în educaŃia religioasă 3. Vasile. Ortodoxia. Presa Universitară Clujeană. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească în cadrul educaŃiei religioase. Religia ca disciplină de învăŃământ 1.I. 2000 5. Iaşi. importanŃă 4. InterferenŃe şi deosebiri. Baza legislativă a predării religiei în şcoală 3. TIMIŞ. serbarea religioasă. Repere teoretice şi metodice.Textul biblic. Alba Iulia. Principiile. educaŃionale şi sociale ale predării Religiei în şcoală II. ÎnvăŃământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. nr.

DOGMATICĂ I. Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt 2. Crearea lumii nevăzute 2. Mina. Dumnezeu Proniatorul: definirea şi aspectele providenŃei divine V. Păcatul strămoşesc şi urmările sale) III. TIMIŞ Vasile. CONłINUTURI DE SPECIALITATE 1. Modele şi aplicaŃii la religie. editura Arhidiecezană. Monica. 2006 4. Crearea lumii văzute 3. Dumnezeu Judecătorul 1.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Bartolomeu Anania. OPRIS. Cluj. Dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului Iisus Hristos 2. Definirea dogmatică a Persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Oradea. Nr. Dorin. Evaluarea ca factor de reglare şi optimizare a educaŃiei religioase.căi de transmitere a RevelaŃiei 3. DANCIU. Sfânta Scriptură şi Sfânta TradiŃie . Antropologia creştină (Omul. RevelaŃia dumnezeiască 1. RevelaŃia naturală şi supranaturală. Metodica predării religiei.edu. Muşata. 2005 5. Iaşi. Învierea morŃilor şi Judecata obştească * Pentru fiecare temă tratată este necesară argumentarea scripturistică şi patristică 13 . Cercetarea pedagogică în domeniul educaŃiei religioase. Dumnezeu Mântuitorul 1. Dumnezeu Creatorul 1. în Orizonturi Teologice. clasele I – XII. Monica. 2003 6. Dumnezeu SfinŃitorul 1. Dogma Sfintei Treimi 1. locul de păstrare şi transmitere a RevelaŃiei II. Editura Gh. Alba Iulia. Perihoreză şi apropriere IV. 1996 2. Reîntregirea. ClujNapoca. Biserica. ERDEI. OPRIS. Ana. BOCOŞ. Renaşterea. Programele şcolare în vigoare. Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie creştină ortodoxă.chip şi asemănare a lui Dumnezeu. OPRIŞ. Unirea ipostatică VI. 2004 7. Miron. ÎnvăŃătura creştină despre moarte şi Judecata particulară 2.ro II. Dorin. Metode active de predare-învăŃare. Sfânta Biserică: întemeiere şi însuşiri VII. 1/2006 3. Editura Sf. traducere şi adaptare de Arhim. Se pot consulta la adresa http://www.însuşiri interne şi externe 2. Persoanele Sfintei Treimi . OPRIŞ. Craiova. EducaŃia şi idealurile ei (II). 2. Alexandru.

EIBMBOR. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Deisis. ediŃia a III-a. Ioan CHIRILĂ. Dr. CHIłESCU. ProfeŃii mari ai Vechiului Testament (Isaia. Învierea Domnului şi importanŃa ei pentru credinŃa creştină.S. jr. Noul Testament 1. L. 2000 3. ediŃie jubiliară a Sfântului Sinod. 1978 şi ediŃiile ulterioare 2. Arătările Domnului după Înviere 3. Bucureşti. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. 2. TEOLOGIE BIBLICĂ A. Vasile. Ioan. dr. 1990. Iisus Hristos sau Logosul înomenit. BARNA. Ioan ICĂ. I-II. Studiul Noului Testament. România creştină.. Volum tipărit cu binecuvântarea I. cu aprobarea Sfântului Sinod. Emilian. EIBMBOR. MIHOC. I. Probleme ale teologiei trinitare patristice şi moderne cu referire specială la triadologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. I. Bucureşti.. 1998 4. trad. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Gh. Daniel. ABRUDAN. de prof. Dumitru. MIHOC.. Dogmatica experienŃei ecleziale. vol. IRINEU SLĂTINEANUL. pilda vameşului şi fariseului. CHIALDA. Vechiul Testament 1. Trinitas. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. N. BIBLIOGRAFIE 1. Arheologia biblică. Omul . Ieremia. Cluj Napoca. FELMY. 2005 3.P. Sibiu. Studiul Vechiului Testament... 1999 5. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Teoctist. Bucureşti 1990 2. pilda fiului risipitor. Bucureşti. EIBMBOR. Pildele Mântuitorului Iisus Hristos şi exegeza lor: pilda semănătorului.III. 2003 4. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. îngrijită de Pr. N. MARCU.conf. Primele comunităŃi creştine după Faptele Apostolilor şi Epistolele pauline. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Pentateuhul – structură şi prezentare generală 2. ICĂ. sprijinit pe numeroase alte osteneli. 2007 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Renaşterea. Teologia Dogmatică Ortodoxă.. Sibiu. Dumitru.BIBLIOGRAFIE 1. cu aprobarea Sfântului Sinod.S. vol.. TODORAN. G.. Sfintele Evanghelii şi Faptele Apostolilor – prezentare generală (autori şi destinatari) 2. Ioan.. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Deisis. P. DANIEL. 4. EIBMBOR. M. Mystagogia Trinitatis. Karl Christian. Renaşterea. Bucureşti 2001 3. dr. Sibiu. *** Credinta Ortodoxă.Vladimir. CORNIłESCU.G. pilda samarineanului milostiv. Cluj Napoca.rolul şi importanŃa lor B. PRELIPCEAN.animal îndumnezeit.. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. 2005 2. NEAGA.1996 5. STĂNILOAE. NELLAS.. Daniel şi Iezechiel) . NICOLAESCU. Bucureşti. Iaşi. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos după profeŃiile mesianice 3. MUNTEANU. pilda talanŃilor. MIHOC. I . PETREUłĂ. versiune diortosită după Septuaginta. Ş. 1983 6. VLAD. Teofania. univ. Sibiu. EIBMBOR. Deisis. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. Pannayotis. 2001 14 . Bucureşti. Introducere în Studiul Noului Testament. N.

Alba – Iulia. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Comori ale ortodoxiei. Deisis. 5. Georgios. Bucureşti. 1997 3. Căsătoria. SEMEN. Bucureşti. 3. Bucureşti. Sibiu. BRECK John. *** Gândirea socială a Bisericii. 2. Însuşirile Legii Noului Testament 2. Fundamente .o analiză a Faptelor Apostolilor. 4. Ioan I. RĂDUCĂ. Teofania. Decalogul: structură şi interpretare II. Biserica şi probleme lumii de azi. Iaşi. nr. IEREMIAS Ioachim. Predica de pe Munte şi tâlcuirea ei: Fericirile. 2001 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Trinitas.perspective. 1994 2. Sofia. . Terapeutica bolilor spirituale. 2006 15 . Dr. XLIV. Fecioru. PoziŃionări şi perspective existenŃiale şi bioetice. Trinitas. volum realizat şi prezentat de Ioan I. ICĂ jr şi Germano MARANI. 2003..analize . Tomáš. în ST. 2001. LARCHET. Legea morală a Noului Testament 1. Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. Dr. Deisis. Iaşi. Prof. P. 2007. despre milostenie. 3-4/1999 5. Predici exegetice la duminicile de peste an.. BUCEVSCHI. PREDA Constantin. Parabolele lui Iisus. faŃă de semeni şi de întreaga creaŃie V. SFÂTUL IOAN GURĂ DE AUR. Reîntregirea. 2000. VocaŃia universală a Ortodoxiei. 1999 . Omilii la Matei. studiu introductiv şi postfaŃă de Arhid. Însuşirile Legii morale a Vechiului Testament 2. Morala creştină. Ştefan Matei. trad. Darul sacru al vieŃii.23. 2002 3. Trinitas. Legea morală a Vechiului Testament 1. F. CredinŃa şi viaŃa Bisericii primare . . raportul între Legea Veche şi Noua Lege. DANIEL.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Jean-Claude. ICĂ jr. Calinic Dumitriu. Vasile.. din limba engleză de P. EIBMBOR. 3-4/1992 5. O. RĂDUCĂ. I . Anastasia. dr. vol. Spiritualitatea Răsăritului creştin. 2001 4. familia şi morala creştină. Vasile. Editura Patmos. Bucureşti. Ed. Col. SPIDLIK. pr. Omul şi semenul. Familia creştină şi provocările societăŃii contemporane IV. despre judecata semenilor III. MLADIN N. Sibiu. Pr. Vasile. Aşteptând mântuirea. Responsabilitatea creştinului faŃă de el însuşi. trad. Bucureşti. Bizantină. MANTZARIDIS. Iaşi. Pr. în ST. despre rugăciune. prof. Omul şi Dumnezeu. Ed. despre post. Ilie. 2002 3. BARTOLOMEU I.S. Vasile Mihoc şi Dr.PSB. Alba Iulia. nr. 2002 2. Bucureşti. Sibiu. 4. D. MORALĂ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ I.documente . taină a comuniunii şi desăvârşirii persoanei.Teologie morală ortodoxă. Filantropia creştină ca asumare şi trăire a virtuŃilor creştine BIBLIOGRAFIE 1. MELNICIUC-PUICĂ.II. vol I – IV. MIHOC. vol. Bioetica. EIBMBOR. Petre.

în Mitroploia Ardealului. ed. 2. M. EIBMBOR. Antim Ivireanul. ÎnvăŃământul teologic / Religia în şcoală / Presa bisericească 2. ImportanŃa dogmatică a Mărturisirii de credinŃă a lui Petru Movilă. ŞESAN. Ed. T. dogmatică şi ecumenistă.I. Sibiu. Nicolae. Autocefalia şi ridicarea la rang de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române. Trinitas.4. MANU.Sinoadele Ecumenice – importanŃa lor în fundamentarea şi păstrarea învăŃăturii de credinŃă 3. BODOGAE. martiri. Ierarhi şi preoŃi în închisorile comuniste. Petru Movilă şi Dositei al II-lea 5. ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 1. în vol. nr. STEVEN Runciman. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului II.Întemeierea Bisericii şi răspândirea Creştinismului prin predica SfinŃilor Apostoli 2. 2001-2004 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. tom. CHIFĂR. 1987. Bucureşti. Teologie şi cultură. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE I. RĂMUREANU. ImportanŃa Sinoadelor răsăritene din secolul XVII pentru unitatea Ortodoxiei. 3-4/1973 2. DAVID. InfluenŃe culturale. în rev. Gnosis. 2006 7. ContribuŃia Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea culturii şi apărarea identităŃii naŃionale: SfinŃii mitropoliŃi: Dosoftei. EIBMBOR.filantropică 16 . Grigorie Dascălul. Activitatea social . MORARU. Ioan.III. I. Varlaam. 1971 5. Bucureşti. vol. I-IV. RelaŃiile interortodoxe şi dialogurile ecumenice BIBLIOGRAFIE 1. Iaşi.. lingvistice. Petru I. 1998 6. Bucureşti. vol. 2. Limes. Istoria bisericească universală. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Dumitru. Bucureşti . Cluj Napoca... Dialog teologic şi ecumenic. Mitropolitul Andrei Şaguna şi Mitropolitul Simion Ştefan III.II. Biserica în acŃiune. prezentarea istorică şi semnificaŃia celor două evenimente IV. EIBMBOR. 3-4/1987 4. Activitatea culturală V. Căderea Constantinopolului. DănuŃ. 2001 5. 1. ICĂ. III. Ioan Vasile. Biserica Ortodoxă Română între anii 1945 – 1989 1. Ecumenismul.Ortodoxia azi. ŞtiinŃifică. Ortodoxia. vol. nr. POPESCU. Mărturisirea de credinŃă a lui Mitrofan Kritopulos: însemnătatea ei istorică.Mărturisiri de credinŃă ortodoxă în secolul al XVII-lea: Mitrofan Kritopulos. Alexandru. 1993 3. Factor de stabilitate în lumea de astăzi. LEB. Istoria Creştinismului. Biserica Ortodoxă Română azi. 1993 2. Bucureşti. EIBMBOR. Începuturile vieŃii creştine pe teritoriul Ńării noastre: dovezi arheologice. vol. Bucuresti.Căderea Constantinopolului şi urmările ei 4. Bucureşti.

Iaşi. 1. *** Martiri pentru Hristos. 2002 3. Adrian. Anul 2006 5. vol. Bucureşti. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Liturgica specială. Technomedia.II-III. Alexandru. vol. EIBMBOR. EIBMBOR. Mircea. 2004-2006 2. în perioada regimului comunist. EIBMBOR. iconografie. BRANIŞTE. Sfintele Taine : instituirea şi importanŃa lor în viaŃa creştină III. http://www. NaŃiune. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Arta religioasă: 1. Pr. Explicarea Dumnezeieştii Liturghii. în vol. Bizantină. Renaşterea. MORARU. Liturgica generală. *** Biserica în misiune. TradiŃie şi înnoire în slujirea liturgică.P. BRANIŞTE. Logos.1994. GABOR. Cultură. tipărit cu binecuvântarea PF Teoctist.patriarhia. Note de lectură asupra raportului Tismăneanu. Bucucureşti. GalaŃi. Mitropoliei Olteniei. Ene. Sibiu. în Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.misionar pe pământul românesc. Sărbătorile Maicii Domnului. Biserică.I. nr. SinŃilor Îngeri şi Sfintei Cruci IV. 1-3/1994 7. tom. volum editat de Ministerul Culturii şi Cultelor. EIBMBOR. vol. II. Tainele de iniŃiere creştină. Nicolae. vol. Ed. Î. Ed. Cristoph Klein.ro/ BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. 1996 4. I-III. Sfânta Liturghie : prezentare istorică şi rânduială. Trinitas. Feleacului şi Clujului. Sfântul Apostol Filip . GalaŃi. 2001 6. Cluj Napoca. Dumitru.1997 şi ediŃia revizuită. Sfântul Apostol Andrei. Sfintele sărbători 1. volum tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod. EIBMBOR. argintărie si broderie BIBLIOGRAFIE 1. STĂNILOAE. *** Mărturisitori după gratii. Slujitori ai Bisericii în temniŃele comuniste. Valoarea spirituală şi artistică în pictura religioasă. Bucureşti 1991. Ed. 2003 17 . Ed. Dr. vol. din România. Ene.S. sărbătorile închinate SfinŃilor. 2002 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. NECULA. Trinitas . Editura Arhiepiscopiei Vadului.BIBLIOGRAFIE 1. UniversităŃii din Bucureşti. Craiova. POPESCU Emilian. vol. Stefanos. în ST. Episcopiei Dunării de Jos. Duminica şi praznicele împărăteşti 2. *** ÎnvăŃământul religios şi teologic în România. 1980 2. ANAGNOSTOPOULOS. a ÎPS Ioan Robu şi a ES dr. Bucureşti. 2006 3. LAURENłIU STREZA. LITURGICĂ ŞI ELEMENTE DE ARTĂ BISERICEASCĂ I. Stiluri arhitectonice româneşti (monumente reprezentative) 2. EIBMBOR. 2001.2004 3. III. PĂCURARIU.Editura Episcopiei Dunării de Jos. Cluj-Napoca. Iaşi. 1996. 1986 2. Bucureşti. Bucureşti. 2006 6. Spiritualitate si comuniune în Liturghia Ortodoxă. 2005 3. 2007 2. idem. Izvoarele apostolice ale Creştinismului românesc. I-II.

Editura Episcopiei Dunării de Jos. Vasile. 2004 4. Presa Universitară Clujeană. Biserica şi Şcoala. Episcop de Ekaterinburg şi Irbit. InterferenŃe. 2002 3. convergenŃe. Mergând.”.P. pluralizare. perspective. Participarea tinerilor la viaŃa liturgică şi la activităŃile catehetice. TĂNASE. Buna Vestire. GRIGORAŞ. 2003 BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ 1. Trăirea în Hristos şi mărturisirea Lui în lumea contemporană. GalaŃi. InvăŃături pentru copii şi tineri. GORDON. a II-a. 2001 9. II. „. Ora de Religie . Ioan. ValenŃe eclesiale. Religia în şcoală. Costachi.Cluj-Napoca. MISIUNE CREŞTINĂ ŞI CATEHETICĂ I. 2001. Trinitas. transmiterea şi apărarea dreptei credinŃe V. Iaşi. DANIEL. IRINEU. Anul 2006 7. UniversităŃii din Bucureşti..). *** PastoraŃie şi misiune în Biserica Ortodoxă. Rolul profesorului de religie în păstrarea. Scopuri şi obiective în cadrul catehezei şi a educaŃiei religios . Elemente de psihologie pastorală ortodoxă. Ed. Misiune. 2005 2. EvoluŃia societăŃii contemporane din perspectiva vieŃii religioase: globalizare.2002 3. pastoraŃie. Christiana. 2003 5. Renaşterea. Raze şi chipuri de lumină în istoria şi spiritualitatea românilor. NECULA. ContribuŃii de metodologie şi pedagogie creştină. ŞANTA Gheorghe. Renaşterea. 2006 2. în Anuarul FacultăŃii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Bucureşti..U. ed. EducaŃia religioasă. Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură şi în istorie. învăŃaŃi toate neamurile!. ExperienŃa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. Bucureşti. Valorile creştine în educaŃia morală a adolescentului. P. Agnos. Dăruire şi dăinuire. CCS. Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna. noi mişcări religioase. Atitudini.7. ValenŃe educative ale cultului divin VI. Dr. 2004 8. vol. TIMIŞ. Misiunea Bisericii şi EducaŃia. GalaŃi. Cluj Napoca.S. Vasile. Misiune şi educaŃie în Biserică şi Şcoală: exigenŃe. JURCA. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Sophia.. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Misiunea creştină şi aspectele ei (definire.Catehet şi Pedagog Desăvârşit III. TIMIŞ.mijloc de cunoaştere a tainelor credinŃei. Constantin.morale IV. Î. BEL.C. Coordonate pentru o strategie misionară. CHIRILĂ. Sibiu. BIBLIOGRAFIE 1. Cluj-Napoca. 2000 4. 18 . Timişoara. Mântuitorul Iisus Hristos . Trinitas. 2004 10. LaurenŃiu. Iaşi. (coord. Perspective.. parohie. ImplicaŃiile educaŃiei religioase asupra modelării caracterului şi personalităŃii tinerilor VII. Eugen. ImplicaŃiile pastoralmisionare şi educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh. 2007 6. educaŃionale şi sociale. Vasile. temeiuri biblice şi teologice) II. PorŃile cerului. Valer. Marineasa.

Dr.Coordonator Titularul disciplinelor Didactica Religiei şi Elemente de Psihologie a Religiei. Liceul Pedagogic. PETRE MATEIESCU Prof. . I. de Religie. Iaşi . VALER BEL Conf.Facultatea de Teologie Ortodoxă. de Religie. Cluj . Cluj Napoca .Consilier patriarhal Coordonator din partea Patriarhiei Ortodoxe Române ConsultanŃi ştiinŃifici: Î.Prof. LILIANA TURTUROIU Prof. Nicolae” Rm.J.T. . VASILE POP Prof. Dr.I drd. Sibiu . Prof. Conf. gr. I drd. CONSTANTIN NECULA Pr. I.Inspector de Religie. gr. Dr. CĂTĂLIN PÂSLARU Pr. Şcoala „George Coşbuc”.Vasile cel Mare”. Argeş .1 Topoloveni.P. Prof. de Religie.Prof.C.S. Sibiu . Şcoala Nr. Prof.T. NeamŃ . Dr. drd. Dr. Râmnicu Vâlcea . de Religie. Departamentul pentru Pregătirea Profesorilor.Inspector de Religie. Dr. Colegiul Tehnic de Electronică şi TelecomunicaŃii.S. Univ.C. Prof.S. Lect. Şaguna”. LAURENłIU STREZA P. Conf. Prof. Şcoala Baciu. drd.S. NICOLAE BĂLAŞA Pr. Dr. MIRON ERDEI Prof. drd .GLIGOR HAGĂU Prof. SORIN JOANTĂ Pr. CARMEN M. . Univ. Univ.S.Prof. NICU OCTAVIAN .J. I MARIA ORZETIC Prof. gr. de Religie.Consilier superior CNCEIP. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iaşi . Dr. Baia Mare 19 .S. Diac. I.Inspector de Religie.Prof. Şcoala „Avram Iancu”. Iaşi . Univ. VASILE TIMIŞ . Univ.Consilier cultural al Episcopiei Aradului .Titularul disciplinei Catehetică şi Didactica Religiei. Iaşi . gr. GABRIELA FAVU Prof.Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf.E.Facultatea de Teologie Ortodoxă „A. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca Pr.J. gr. Iaşi . BOLOCAN Pr.Prof.Prof.Seminarul Teologic Ortodox „Sf.E. Dr. Sectorul ÎnvăŃământ al Arhiepiscopiei Iaşilor . ALEXANDRU BARNEA Pr. Vâlcea .I IOAN MARIAN POP .Titularul disciplinelor de Catehetică şi Didactica Religiei Facultatea de Teologie Ortodoxă Oradea. Vasile cel Mare”. de Religie. I. Dr.Inspector General M. MIHAI VIZITIU Pr.COLECTIVUL DE ELABORARE Prof.J. Vâlcea . MIHAI GIOSAN Pr.Consilier. CIPRIAN CÂMPINEANUL P.S. I drd. M. NICOLAE PROTEASA Pr. Dr. Prof. DRAGOŞ BAHRIM Prof. IRINEU SLĂTINEANUL Grup de lucru: Dr.Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful