Sunteți pe pagina 1din 24

CONSTRUCTII PENTRU AMATORI.

PUBLICATIE DE REVISTA " TIINTA SI TEHNICA" 24 PAGINI- 2 lEI


Ene cunoscut n ptul di ilerul de munte.
puternk ionizu. iln! o ilqiune nvorabil5 in
vindeurea unor boli ilie dilor respiratorii.
constaut. totodul, ci ile rul viciu ili on.
indust ri ille un numir de ioni
pozitivi. Ciln!, 3Ccent uind surea de oboseilli
psihfci il le int in.e vindearN.
In cele ce urmeui vom descrie un ilpilrat
ure permite incli rCilrea cu ioni il ileru-
lui din Cilmen de locuit SilU de lucru, prin for-
milreil ,i trecerea cu iljutorul unui ventiluor
il unui curent de iler printr-un mediu de inillti
tensiune.
Figurile 1. 1. 1 ... reprezinti schelTlil de prin-
cipiu, precum ,1 de il ilpa-
ratului . Bobinele sint de tip univerul (filcure)
se bobineui conform din desen
(fi,. 2). Cu mic modificiri se pot folosi ,i bobi
nele de inil lti tensiune (transformnor linii)
de la televizoare.. Aceste transformuoan! si nt
insi tO$tisitoue.
Conform diltelor indicne. freoenp este intre
100 ,i SOO kHL ar putea
$li bruieze iii ilPilratele de radio ,i
televizoue: din ilcest motiv 5">1 monut apa-
ruul intr-o cutie de meul. ure. totodnl.
este ,i un pol al inaltei tensiuni.) S
'"

(V/iil
(UII ,Ini li. #i"",1
L,
a
,
N. PORUMBARU
si nt de 2 mH (se pot folosi ,i bobi-
nele de medie de b aparatele cPi"
nien).
Cutia exterloui, precum grilajul de ie-
,Ire trebuie neaplrat din mne-
nal Izolant (plutic), pentru a evita electrocu-
urea penoanelor care nlng cutia.
Bobina N",mlr d. ,pl ... Slrml
"
100 7 X 0.1 Cu-Em
'-.
6 X 150 7 X 0,1 Cu-Em
C,
.. 7 X 0,1 Cu.Em
l.
0.8 Cu-Em
S se pot pe o urusi
din carton cu diametrul de 6- 8 mm, pe cil re
se bobinea.zi 100 de s plre cu fir din Cu-Em.
cu diametrul de 0,1 mm.
Transformuorul de se poate confec
pe un miez din ferosiliciu cu
de S cnr, avind in primar 2200 de spire din
Cu Em cu _ _ 0,1 mm, Iar in secundar pentru
mm.
c
Fig 4
275 de s pire din CuEm cu ' =0. ]$

Fig.3
Fio. 2 : - tub de t6 10-12 mm
din bM;h.Jlt" plinu .NU
ImlXQnlll. cu 1 cU b:h.llt,; b -
SUfJO(t din .wu poIislir.n,
c - ".n.'.
Fio. 3: - Inlr.e _ ; b -
plutit; c - fTlllloniulltI; d - VfiJ-
1/11110#; e - lr.nsforma/O#; (- coiW;
g - g.".,aIO# de 'naltl t.nsiun.;
h - cuI;' m.t.Ilc1; 1- cuI;' din plu-
tit ; J - suport Izolllnt ; 1< - pan.l;
I - grilll/ din plutit; m - _Ionizal.
Fig. ,, : _ slrml sub4ife cu rh
0,1 mm; rhsirml C'U _" mm
c-- suport IzollIfIL
In,- M. IVANCIO
Pentru cel ce doresc d con.trule.ea reee,
cu tuburi, vom publlell .chelml da.lela unul ree
cu .mpllflc.", directA. cu 5 ebd .. lucrInd In I
de unele medl ti lungi fi .'I1nd po.'bllttat.
lItill.r.l ampllflatorul de ,"ntru I
Pentru ee .t receptor .. pot folo.J tuburi ce Mui
curent In magulne.
AN cum M .... e1e dIn .th.1mI alAturatI, p
etal te un ampllflc.atO# eu circuite
la Intr .... cJt tlla 1e,lr . Circuitul ele Intr.,. ea" f(
cu ajutorul bobinelor l,-l. ti L.-l. .. CInd coml
rul K, .... de.chl a, reeeptonil lucreaza 11'1 t
de unde lungi, Iar elnd este Inchl .. In bande ele
medII.
C.1e patru boblne se reallz.alt pe o carca"
carton NU m.terlel ptaatle cu dlametrul ele 24-31
"lungim .. de 100 mm.. Se boblneazl bobl". L,
L. ,1 L. "ngl L. Dlatanta dintra bobine M I
de 5 mm. Bobina L ara 280 ele aplr .. Iar l 1(
s pire dIn alrmll de Cu-Em cu ti! _ 0,1 mm, 'ole
un boblnaj obl,null Bobina l ..... 140 de apln
ai rma de Cu-Em cu . - 0,25 mm,lar l" 340 de apir
slrmll de Cu-Em cu ti! - 0.15 mm. Bobinele l ,
CIRCUIT
IMPRIMAT
o de confection.re a unui ci,
imprimat consta din t rasarflfl unor
izolare pe o placheta de pertma .. placat cu cu
astfel Incil sa se obtina citeva trasee paralele con.
toare, menite s! serveasca drept supor1 pe
lipirea pieselor.
Cum se obtine traseul de izolare?Simplu,
zgiriere. Cu ajutorul unei transforr
CONFECTIONA'

REA
Dam mal jos o melodii loarle aimplli de con
liona,.. a lor, cu un minimum de ut ilaj ,
Scule necesare:
O lo.rid Oe mirlme medie. o ,urubelniti m
astul/tII la polizor, un cle,1e plat sau un patenl
pensetll aau un cle,le Ingusl
Mat eriale necesare:
Sud11 de tol.ll de feroailiclu de mlllimum 0,35
grosim., carton seu ore,pan de 0,5 mm gro ..
clliVll metri Oe sirmA. pulin" tabl.ll Oe fier 5<lU al.mI
0,15._ 0,3.
Cum .. procedeazA?
.. realll .. UI pe o calQsi .imll.lrt. BotHn. L, ....
140 de I pl,.. din 8lnnl Cu-Em cu. - 0,25 mm.
,. L.340oe . pl ... din .lrmI de Cu-Em eu_ - 0,15 mm..
Pentru acordul acestor circuite .. folosetle conden-
IItorul warlbl1 cu _ Cw cu 2 Hcliuni de .... Ioaf.
mulma 500 pF. TrilT\ef ii e
3
CI fi C
g
sint lolosi1i
alinier. <:ircuitelor de .. ,nlr., .. " ie,ir" primului
...... Atlnl..... .. .... lace .. clpllu! superior
al glmaior de unde medii ti lungi . Per-Iru "it.
Utl ..... nlual efect de microfonle, conden torul 'ta' ..
_11 se va fiu pe.-skl toJo.ind nl,te pufar. din cauciuc
NU ISopurl. lalJtiell/1eo. penlcllln&. Tubul T .. poate
fi IlO, IKI1etc. AI doIl .. etaj, cu hlbul T ., De tlp
)(1, 6J1, .. te un etaj Iptoriode, dupl cIr. urmeazi
prin prelucrare la polizor, ca In figura 1, t rasareil
dungilor de Izolara se fac::e fAra nici o dificultate prin
ut itizarea. unei rigle. Dupa trasare (fig. 2) pe portiunile
de foita de cupru se faOl cite o pertorare din 4 in 4
mm cu un burghiu aplra! de 1 mm diamet ru. Din
plac::a l1UI mare pe car. o a!noltor"" se
O cuprinzind benzi conduc-
toare prin zglriere mai profunda. pl6cii de pertinu
indoi re.
Inainte de IftOnlare se to.ta suprafata
plac .... ei cu fin .poI se depune un atral
ele cololonlu dizolvat In alcool, care
openrfia de lipire a pieselor.
cum rezult6 din figura 3, dupa ce se asigur<'
leg6tura Intre piese, se Intrerupe traseul conduclOl"
(din cupru): fl,ia .ce.sta de cupru va fi folosita In
continuare pentru asigurarea. altor conexiuni. Se
recomanda ca l.ter.1e si serveasci drept
leglturi ela masl. - adiel la piUI - conexiunea
centrala si fie legata la minusul alimentarii.
In cazul fb6rii unor tr.nsformatoare miniatura,
arm6turile se vor indoi peste m.rgineil placutei,
legind In timp Intre ele cele doua care
sint conectat. la m.sA..
Se face mal Intl un Slblon In lormA de toli minia-
t ... ", din tabll de lIer ...... cupru. Dimensiunile sin.!
dale In IIgu,. 1, dar pot fi senllbil modificate dupi
amatoruluL
Acesl ,ablon se suprapune peata bucAtile de loii
6a leroiliiciu " se traseGi contur ... 1 c ... ajutorul unui
Cui ascutit s .... cu aJulorui surubelnitel. Pentru un
tranlformator deillor a .. de ie,ira sini necesere circa
10 .. _ 15 aaemenea tole Irlsele.
Cu loarfec::.a se tale cu slentie lolele IMI traaaj ullAcut,
,stiei al al nu se dataMle din gre,eali vreo Il,ie.
In lelul aceste, tola aste doar pregAtiti In vederea
detasirii portiunilor car. consliluie lereaslra. Pentru
acell scop, 18 apuei cu un cle,le lat, pe 1.leral,
Iola respectivi" SI pllal6 cu ajulorul unei pensele
1 .... al unul cle,ti,or Ingust, I)Ortlunea care heb ... ie
deta .. ti. Prin pllere 6a 2-3 ori Inlr-un sens" In celi-
lalt, tola de lerollllciu .. rupe pe linia de Indoi re.
Dupa aceate operatii Iola ie .. cu neregullfi"titi.
Prin Itrlnoere In fi\elle unul cle, te sau batere cu
ciocanul," .. planelzeazl. Se confecti-oneullntr-un
Iei similar Si tolella care Inchid circuitul magnetic::,
tolelecla.
Carca .. transformatorului este Ulor de COnltruit,
CI In figura 2, din carlon aublir.; lareashll din capace
se decupeazl cu ajulorul unei mici dAlti sau al unei
,urubelnita ascutite, .. cenlraLl se 19lrie pe locul
Indoirii, a .. mblar811 .. lace prin IIp,,e cu aliroc::ol,
lac de poll.tlr.., se ... lac nltroc::el ... lotic. Secll ... nea car-
casei se lac. pilrali..
Dupi u.carea carcaael se Irece la bobln.,ea el.
At ... nci cind se bobineall o infi,urare cu .pire puline
si .ir"" groasA. se Incape cu acest bobina!, spirl
---"---'-"-_ ........ .. '--_, .. -..; .... ht; _ .... 1
detectorul cu diodA T 3' Ca diodA T 3 .. poate foloai
lie o diodl miconducloar. detec;:loare,lie ci elemen-
t ... T 3 ti T 4 .. unesc. Intr-o triod.diodl. A ,tlei, tubul
T.- T. pOate fi de tipul EABCIO. Dupa detector
urlnM.zl un ampllflc.tor de ludlofrec".ntl format
dinb'_ .... amplHIeatof de tenalu ... cu trioda T ... un
.... amplttlutor de put .... cu lubul TI, de lip .... .
..... ELM. T,."llorm.Itorui de "'Ire ... pentru
tubul indk:at ti .. po'" proc::ul'll din magQine, el
fIInd utiliud la eparatele de !"lIdlo eSta .. lllrb. Acest
transformator .. rec::omandi a fi folo, 1t deoar_ o
pal1e din Inflturwe .... utIl1.r.atl In filtrul ten,iunM
Inalte. Panlru audilie .. 'IlI folosi un difuzor cu impe-
In felu1ac::esta, in cJt ..... minut., se poata asambla
un montaj cu t ranzistoare pe I c.blaj imprimat .
Pentru ca dimensiunile pieselor si nu joace un rol
critic in dimensionare, piesele se pol monla ln
pozitie" verticall. cain figura 3.
neee ... al .. dispuni 1l0latie nid Intre Iiraluri, nici
Intre boblnaie, In Clll ci alrma de bobinaj 'e b,ne
ItOllltA cu .mall ti lac.le,lriie boblnllljului SI lac:: IMI
lingi perelll carcasel, firi perforare, sirma Infisurat6
poate Iree. pe lingi capele. firi risc de .trApungere
alzolaliet. In cazul alrmel subtiri (Intre 0,05 ,i 0,12 mml.
capitul bobinajelor se asig ... ri prin Infi,urat811 tip
elill. a ma, multor buclti de slrmi de groaime,
din care unul esle lirul adiv. BIneinteles, 101 mAnun-
chi ... 1 de .Irme se lor.adeazj ,1 se cosltore,te unitar
la capitul care se montlllj .
latil dat.1e uzuale sle ... nor tran.lormaloar. 1010-
slbile In aparatele de radio cu lrandlloare, la .ectiuni
ale miezului de tole Inlre 0,15._ 0,3 cm-.
- Transtormalor de delazare penlr ... eta; final
li melric: primar: 1 000 2000 de .plr.O,OS ... O,CJ1 mm
dlamelru; .ecundar: 350 + 3SO de se ... 500 + 500
de apire, cu acela" tip da sirml. Tolale asemblate
E +1 cu un Intrelier allgurat printr-o fI,iuti de hirtie
de ICril.
- Translormator de le,lre pentru etaj li nal s imetric
alimentat la I V: primar.500+500 de .pir.O,Ol._ 0,1 mm;
.eeundar:l00 de spirefO,2._ 0,3 mm.
Trans formatoarele de leaire VOI" tol.1e E+l
montale intercalat (<<te.ut_).
latil deci cum se poate realiza edln mici nimicuri_
un Iranslormalor mlnlaturi. D.pinde InlA doar de
atenlia amatorului ca ac::est translormalo.r li aibl
tia un aapact lie a6 albi aspectul ded-
vlr,it.1 unei mici opere de artA.
In cazul lucririi unOl" montaje _Inghesultea, I,.n-
I!ormatorul 5e poale plasa Inlr-o c ... tiull de tabll
.... blire de fier, care are rolul de ecranaj, cu dimensi-
unile de le x le x20 mm, coneJ.lunile se a.lgura prin
dan", da ........ .nfi de pulere 3--4 W. Valorile pies.l(
alnt trac::ute pa sehemI. m partaa da RF .. vor foIo,
conden .. toete c::eramlc::e, cu rntc::.l ..... atyroflu, I
lenalu_ lucru deS V, ... In part .. de AF .. pl
fololl " condensata.. cu hlrtl . Comutatorul d
unde ea" "" comutator cu do"" 3 aeeliur
Partea de AF .. poMI lolosl al u ampllflc:ator
pk:up tu Intrll .... rnu. boma P ,1 maai. Alimentau
.. fKe cu 1,3 V pentru filament" cu + 2SI
pentru anozli tuburlh)t". Rec::eptOful .. poata monta
un .. ,Iu din tabll de aluminiu cu dimenllunlle c
2O x l0 x 5cm..
Anta,.., cu lungl_ de 10 m " bine t
'" boma A...
\
. .
,
p;g.4
.

. .
. .
.
JOI"'" 11
[In
Pentru a doul comenzi
distincte la un este
ca receptorul si posede doul
filtre de twsl acordne pe
freaenp Jeneratoarelor.
,fIul sau ca un releu si Khimbe
n polaritatea sune
de allmena.re a electromotorului
de a servomea.nismului.
In fii. 1 este exemplificad aceu-
d metoell de illimentare il servo-
,
..
"
"

meanismului n doul faze distincte,
1.i ilnume:
I - releul R este iltr'il$, sensul
de rotape il! axului electromoto-
rului fiind ai
Z,2\a.
,
,

.. l' ..... ,
c,-----.--__ r-J- --; ..
FIG. ,
ti - releul R este eliberat, iar
sensul de al axului elKtro-
motorului este b;
duraa. T de atralere a
releu lui ar fi e1lli cu durata T

,
"
'"

de eliberare a releu lui, rnultl ca
axul motorului n oscila cind spre
stn,... cind spre dreapta..
Miqornd duraa. Impulsurilor
T li T, amplitudinea
alului se n re--
duce, flcind ca axul si rlmini prac-
tic in
Pentru il se o
spre stinp. $.iIU spre dreapta. 'iii
fi suficient si mlrim une--
ia dintre duratele T $.iIU T .
Bnindu-/le pe acLt priRcipiu,
vi propunem o de teleco-
mandl cu un sin,ur canal, dar a-
vind posibilitatea si la
servomec;lnism doui comenzi diS-
-
-=-
-
=
-
-
==
-
-
=
-
-
-
In,. SERGIU
lucreul pe
27,120 MHz. fiind pilont cu cris-
tal de cuart li echipat cu un tran-
zistor lN1611, modulat prin tran-
zistorul SFT 124 cu un semnal

1'16.3
, .
.. ,

\..ryy
de joul frK ... de la
un ,enerator cu doWi tranzistOiire
SFT 321. Alimena.rea
lui se realizeui printr-un releu
(releu folosit la malnetofOilne) de
la o sunl de 11.s V (l baterii de
4,5 V), releu care este aqionat de
un circuit asubil a frec ...
este modificati cu un
metru de II ka. Rotind pirrhiil
n jurul unei ......
lori medii, ... om o ...
a procentului dintre T p T . O ...
tele de exKulie aii emi-
sint Ilustrate in fi,. 2.
Rellajul se face in-
cepind cu circuitul astabll, olner
leUl 1\ o !nOOH"_.'''' '.VU' ,u,u,
T fi T , apoi cu a/utorul unei
'''ti mo'hute intre punctele a ,i
b se ascultI generatorul de Ioa-
sl care este in prealill-
bil alimentat (scurtcircultind con-
uctele 1 fi 2 iIIle releului R). CU
ajutorul unui undillmetru vom acor-
da circuitul lC pe 27,120
MHz. iar cu un misurltor de cimp
acordlm pe L, incit sl
un maximum cde putere radiat!
in anunl (Iungimu iIIntenei -
1,25 m).
Montajul se ue<:ut! pe o plicup
cu circuit Imprimat prelucrati pe
cale chimld cu dorurl ferid (fi,.
]). se monteazl intr-
o cutie pe ... c.lrei capac sint fI:ute
intrerupltorul B ,i manlill poten-
,iometrului P.
Receptorul (fi,. 1) este o super
reaqie al drei circuit de intrare
este acordat pe de 27,120
MHL
Montind o casei ntre punctele
e fi ci, vom un fi,iit
caracteristic Iar dad
este pornit, vom auzi
cu Intermltenp un semnal de joa
sl frecvent! (cira 1 000 Hz). Sem
6
...... 1'" '"'' - .. " .... ' ..... ....
plai (de I;;a radloreceptoarele Elec-
tronica. S 6]1 E. S 632 E. Hamilliu
etc.), pe baza tranzistorului SFT
32], care va atrage releul (]OOfi).
ale clrui contacte inversnd rit-
mic polariutei! sursei de alimen-
tare a electromotorului.
Receptorul se executi, de ase-
menea, pe o plicu{l cu circuit
CI in fi&. S. Se Viii iIIvea
in vedere ca I;;a montarei! recep-
torului si se aleagi un loc: cit mal
de servomecanlsm de
motorul de pentru a
nu produce in
narea Sili.
Servomecanlsmul (fi,. 6)este for-
mat dintr-un mlcroelectromotor a
limentat I;;a 1.5 V/0.1 A. prevlzut
cu O demultiplicare 1/6. Pe uul
de ie,ire vom fixa un levier ce
se lea,i printr-o tiji de
ci rmei .
Pe capacul hidroglisorulul se
monteazi receptorul, servomeca-
nismul, o baterie de 9 V doul
baterii de 1,5 V,lar in corpul hidro-
gUsorului se flxeazl doul baterii
de ] V pentru motorului
de propu/sie (fii 7).
rJ(i. 6
Nlarat

cu tub
cu neon
Ing. MIRCEA IVANCIOVlq
Cu ajutorul aparatului cu tub cu neon descris in ultimele do
numere ale revistei noastre se pot face alte masurAtori, anul
se pot Incerca t:Jburi tranzistoare. Vom arAta mai intii cum se j
mAsura tuburile electronice (fig. 1), mai eltact cum se poate mASL
continuitatea filamentului unui tub sau eventualele scurtcircuite in
eiectroz. Se cum am mal arAtat, un tub cu neon N de
MH-3 sau similar, la bornele CO se leagA fie cele dou6 capete ale fl
mentului, fie doi electrozi ai tubului. Montajul se alimenteazA dir,
de la de curent alternativ de 127 sau 220 V. In cazul cind
bornele CO se leagA cele douA capete ale filamentului, verificarea
face astfel: cind filamentul nu este il"lfrerupt. becul cu neon se aprin
iar cind este intrerupt, el nu se aprinde. In cazul in care dorim sA ved
dacA eltistili scurtcircuite intre electrozi, conectAm la bornele ce
doi electrozi aparatul la de curent alternativ.
tunci cind exista un scurtcircuit Intre doi electrozi, becul cu neon
aprinde. iar cind tubul este bun, becul cu neon nu se aprinde. Pen
fi mAsura tranzistoarele vom folosi montajul din figura 2, In care tr
zistorul lucreazll ca oscilator de frecventA. Cu acest montaj
pot mAsura atit tranzistoare de tip PNP cit NPN, se schin
polaritatea sursei E Montajul permite evaluarea factorului de am
ficare de curent sortarea tranzistoarelor pentru a le putea folos
montaje In contratimp.
Tranzistorul ce se incearcA ca oscilator de joasA frecve
ce prin intermediul unui transformator ridicAtor de I
slune becul cu neon N, tot de tip MH-3. Pentru a putea evalua fact(
de amplificare de curent, se potentiometrul liniar P mal
ca rezistentA variabilA. Pe altul se un bu
cu virf indicator, pentru a putea realiza o impArtit! in 100 de (l
ziuni. Cu ajutorul acestui potentiometru se curentul bl
tranzistorului. Acest cursor se In inferioarA (conle
schemei) apoi este rotit. ceea ce inseamnA curentut de bazA
cepe sA scadA, ducind la mArirea factorului de amplificare, la un I
ment dat, de este Indeplinita apar oscilatii, ap
zind becul cu neon N. Cind dorim gAsim doua tranzistoare iden
pentru un montaj In contratimp, este necesar ca aparitia osciiati
deci aprinderea becului cu neon se producA la divizi
a poten1iometrului P. Cind se m.!isoarA tranzjstoare de putere, com
torul K se deschide, iar cind se tranzistoare de micA put
comutatorul K se inchide. Montajul se poate alimenta de la o bat
de 4,5 V. Transformatorul Tr se realizeaza pe un miez din toll
E 9, cu grosimea paChetulUi de 12 mm. Primarul transformatorului
100 de spire din sirmA de CuEm cu 0 _ 0,1 mm. Priza este la a ,
Secundarul are 1 500 de spire din Cu-Em cu 0 == 0,1 mm.
8
-- [27VSAv220V
!'Iti2
lE
Alumlnlul face parte dintre meu lele clre
lipesc foarte Ireu din caun acoperirii sale.
in <ler, cu O pelleuli de oxid de aluminiu.
greu fuzlbill. h::oland ,i foarte rezistenti la
chimice.
ce urmeazi a fi cositorlte se
deziloleul se de
se efectua pe cale mecanidi sau chimiei.
Pentl1J mecanid se folosesc perii de
sirml, manuale sau rotuive. pile, pinzi sau
hin:ie abrazivl. Se re<urge la ilcenti. metodl
nunci cind sint deosebit de murdare.
ETAJ DETECTOR
CU
..... '.
In., S. GOLOEN BERG
cu straturi croase de oltld (Ia sau la
refolosi rea unor conducteri vechi).
mecanici nu executarea ulterioari il
unei de degresare.
n cazul imblnlril clUor de curent relativ
cunte, se poate face numai de degre.
nre. Aceasta se executi, de in
orga.nici spirt alb, alcool, tetracloruri
de carbon) prin cufundare nu prin
cu o mulati. definiti vi se face
in a doua baie, cu solvent curat.
Barele in general, neizolate.
Ing. M. IONESCU
ntr.-o serie de radiorecepto,are mai
sensibile se pot aduce mici are pot
duce la ridiarea performantelor receptorului.
Astfel. pentl'\l a sensIbilitatea ndiorecep
toarelOf" ce folosesc o deteqle obi,nuiti cu
se poJ-te folosi monu.jul din figuri. Se
deteqla cu diodl $1 se nlocuie,te cu sche-
ma prezentati intre punctele A ,1 B.
In acest sistem diodele 01 ,i 0
1
lucreati ca
detectoare de virf, dar una Jucreati in
lDDDDDDDI
PENTRU
In,. G. OPLIlIEA- Satu-MaNl
Allmentatorul propus se poate 10101' cu luccel la
aUmentar" aparalelor ce necelitl I,nllun, ltabill
utl tie 7,5 V iaU 9 V. Perlon,J I,m conltrull pentru
alimentarea radioreceptorulu! N,plun ' Il li mag
notofonu!u! pOrtlltlv Grundlll . Schema propus.l!
cuprinde:
Tr - transformator de 22Q'1I," V. Slctlun .. tolelor
de 10rollllciu este de",5 cm'. Se POlIte conlaellona din
tale ele la transformatorul de lon ... le. asigurInd lec
jlunea necesarI. Primarul trlnsformatorulul ar, 2400
d' splr, din CuEm cu t6 de 0.1 mm. Iar secundarul
.... IV" 10$-110 splte cu '" de 0,5 mrn. Pentru control
aannnm::IDDaDIJDDDaI
posedin ... un grad o,arecare de se
cot pregiti printr.-o si mpll mecanici,
Juficlenti in acest CIZ.
AnaJele cu priza cea mai buni aluminIu
sint constItuite pe bul de cosItor pur ,1 zinc.
Dad se cer dcoocblte de conductibili-
late electrici, se adaugi argint . Propor.
uzuale snt:
- cositor pur - 79"10 ;
- zinc - 200/0 ;
- argint - l'Yo-
A$-lI cum am se poate renunp la ar
gint. aUajul avnd punctul de topire
III Jur de 29O'"C. Tehnologia prep.ulrii aliaj ului
" "te
ce sau Ilecesare.
se topeite zlncul la o temperaturi de cea 6S00c.
apoi se adaugi argintul sub forml de flrlioare sau
,pan. Dupl ullui lichid omolen. se
adaugi treptat cositorul pur. Se tnarni apoi
n srme mm). In timpul pre-
pariril este bioe ea vasul si ne in
acoperit cu un capac de u.best RU metal, care
se va deschide numai cind se amesteci. sau se

r
4
il, eG - o,os
" C,

C.:l-2.00
,
R
1
-O,S


c;,
/ I
p
,
,
R
2
-IO R,j -2,0
,
<
B

C? -200
IJ,
pozitivI, cealalti in neguivi de radio-
pe rind condensatoarele el'
respectiv C,. la bornele condensuouelor C
J
-
C.ilpare o tensiune dubii in cu detec-
toarele obi,nuite cu diodl, ceea ce contribuie
Ilo cre,terea r eceptorului. Este ne-
enilor CiI. secunda r ul mediei adid
punctul 8, nu fie pus la mul. astfel conden-
satorul C, este pus in scurtcircuit. punctul
B este pus in schema la masli. el se de-
conecteaz! ,i se rei.Jizeui schemil cum este
c,
f

RAS
in figuri. Diodele 0
1
,
2
pot fi de orice tip: diodi
semiconductoare. de deteqiel de exemplu EFO,
de romneasd.
Semnalul detectat este aplicat prin condenu-
torul C, amplificatorului de
Componenta continui de Iii filtrul
cu celula Rl-Cshi. in ilcelati timp. diviZilti. cici
ia acest sistem ar tensiunea RAS peste
ViliOilrea calculati ini;iilJ. ceea ce ar duce la sci
derea este folositi. ca tensiune
pentru regliljul automu al
T
7,5/.1'
400", A
L-______ ___ +
am executat o tnfhurare auxiUara In cu
22 de splre din Cu-Em cu 16 de 0.5 pentru alimentarea
unul bec de 2 V;
R - redresor In punte D 2211 sau similare:
T - tranzistor IT 202 sau Similar;
D - dlodl Zanner de tipul DZ 3011. D 808 sau D 814:
C,- condensator electrolitic 1 000 IJF/16 V:
C.-condensator electrolitic l00pF/25 V;
R,-12000,5W;
nO,5 W;
R,.- 15 nO,5 W;
* ,* * 1* 1* *
introduc divel'll
Pentl1l realirarea unei bune li pituri trebuie
cositorid mai intii s uprafap de lipit.
Se aluminiul pini ce aUajul atins
de incilzld se sti nd in mici
pfcituri. se Q produce numai dupi
inliturarea $tratului de oxid. Pentru inl:litura-
rea stratului de oxid se pot folosi ... irlul ciocanu-
lui de lipit. perii plate de sirmi moale, perii
de sirmi arid. pensule sau chiar ... ergeaua de
aliilj. Aliajul se poate intinde cu ajutor ul
unei pinze sticlate sau abrazive care prinde
aliajul printre abnzi ... i. In mome ntul
dnd se freaci de se inll-
turi simulun pelicula ele oxid se intinde
aliajul acoperitor. Dupli ce S-il. produs,
se inti nde umform ,i lipirea se poate realiu
pe cale
lipirea poate fi definiti ... daci
in procesul de indl:r.ire nu se tine seama de
unele caracteristici de compomre a aluminiu
lui la temperaturi ridicate:
- aluminiul trece reluiv brusc din stare
solidi in sure plastici in limite inguste de
temperatun:
R.- 680 00.5 W:
R.- 5,7 kn 0.5 W.
Pe cit posibil. se vor folosi tip ML T de
0,5 W.
I _ comutator cu daui Se poate confec-

Montajul se poate I!ltecuta pe o placi de circuit im-
primal cu dimensiunile 10 )( 50 mm. Tot montajul se
poete introduce Intr-o cutie da material plastic sau
melalicl.
- culoarea aluminiului nu se practic
cu ... temperaturii, ingreunind urmarirea
"'Izuali;
- lot atingerea temperaturilor de 4OO-sod'C;
aluminiul pierde destul de brusc substan-.
proprieUtile mecanice, astfel d. se poate
r upe sub greutatea proprie sau la cea mai mici
atingere;
- aluminiu! are dldura specifici mare (.1-
proape de 2.5 ori mai mare decit a cuprului).
ceea ce impune utiliurea unor surse puternice
de incilzjre mirirea duratei:
- conductibilitatea este aproxi-
mati ... jumitate din cea a cupru lui, este
destul de mare.. Aceasu atrage dupi sine
si rea unor surse $i deci miri rea pe-
ricolului degradirii aluminiu lui sau a
daci este vorba de un conductor Izolat. Prin
urmare, pl"OCesul de lipire trebUIe riguros con-
trolat. Dad nu a ... em posiblliutea de a controla
cu termometre (care, de altfel. este foarte
incomoda) .... om controla cu atutorul punctu-
lui de topire a aliaj ului de aport.
care se caoiti dup1 efectuarea a citor ... " lipi-
turi poate si ne fie de un folos deosebit.
TOAREEN1rR
DE
In vederea verificarii cristalelor cu cuart oferi
trei scheme diferite. Considerind ca oricare dlnl
ele poale satisface nevoile amatorilor, constru
torul va alege schema cea mai convenabilA
raport cu scopul propus piesele pe care
are 18
1. VERIFICA TOR CU UN TUB
Schema din figurA reprezinta un oscllal
Pierce. Crislale\e cu mai scAzul!
verifidi cu comutatorul K
,
Inchis.
torul variabil de 50 pF de 1 M
servesc la verificarea acelor cristale la care OS
se mai greu. insir
mentului este informativA. Se pot verifica cr
lale de la 50 kHz la .:J) MHz.
m.

'"
'l:
"
l.
i"-"
'"t r"
OI.
"
P
"
,.'

fi
'.
ECCIIS '0/1
2. VERIFICATOR CU 2 TRANZISTO
IN MONTAJ CLAPP
Tranzi storii sint NPN cu siliciu de ina
frecventA. Dispoziti ... ul se poate folosi in gal
de 2-90 MHz. Daca cristalul oscileaza, becule
din colectorul lranzistorulul T 2 se aprinde.
...
t:0 IIIC
...
, ..
"
"


'.
ac ,
'"
-
-
..1. MULTIVIBRATOR CU CRISTAL
T 1-T 2 ,.. ac 108, BC 100 sau echivaJenL
C = condensator Irim8\" :.1) pF sau doua f
izolate rAsuclle de cea 25-;1) mm lunglme_
Gama de 2,5--15 MHz.
Tensiunea de radiofrec ... en\l!l aproape egi
cu tensiunea de alimentare.
Montajul se poate folosi atitia ... erificarea cr
talelor cit ca OSCllaIOr etalon. Avind armon
multe. se poate fOlOSI la etalonart"l !le-nem!c
relor, a receploarelor ca marcatOf pentru ,
buloscop.".
-
1;--
"
,

I
.
<


fiihd refulat
d. I
vizibilitate
I trifilar,
cu contact de proteqie.
7
pentru
_ urechi
13
cor punzltoa
Z. C.pac;
,
DIN

E
L
I
E
ATELIER
PRELU EA
PIESELOR
(Dupd l"eW'lsto ,.MODEUST KONSTRUKTOR."')
eStrun,ul. pentru prelucnre<ll (prin topire locali) il unor
piese din mueriale plastice. piese il clrer formi ene greu sau chiar
sibil de feilliut manuiill. Am folosit ,hilimele la denumiru de strung
intrucit dispozitivul poate re .. liu nu numai corpuri de (cilindru.
con, trunchi de con, hiperboloid). d poliedre (corpuri mirgi"ite de
plaoe Intersectate sub diferite un,hluri).
Scula este. de fapt, un simplu fir de nichelini cu f6 de 0,2. alimentat
de Iao surd de 6-12 V cu curent electric, sub efectul druia atinge o tempe-
ratu!"i de cea lOO-)OCfc. Avansul se realizeazl prin deplaurea
pe mburl ce materialul se tOpelte local.
Urmirind schem .. clnematld pe fisura 1 ,i pieselor n
desenul de annmblu - figura 2 -, se observi modul de lucru al dispo-
:ritivului.
Pentru a simplifica e:ll:prlmarea, vom denumi
de a)(ul suportului 17 :
- milcarea de - n jurul a)(ulul;
- mi,carea de radiall - dtre a)(;
- milcarea de - perpe:ndiculari pe direqia
radlaUi.
1. Realizarea corpurilor de
Piesa semifabricatJ se infile n 26, aufel incit a:ll:ul piesei ...
corespundl cu uul suportullII 17. S. rellead 27
a. si coincidl cu leneratoarea corpului:
- pentru cilindru - rezistenta paraleli cu a:ll:ul;
DE-
TALII
CON-
STRUC-
TIVE
o
/
'60
gras 10
::


...
..
350
<D

:li

/5
15
o 2
- pentru con (trunchi) - ungniui este elal cu jum5-
tatea unghiului la vIrf al conului;
P.tIntru hiperbolold de - se incllnl de u,
in plao perpendicular pe vederea laterall din fii . 1.
Sllblnd ,urubul de bloare 20, semifabricatul va tinde: si se roteasd
sub efectul 12, prio Intermediul firului 19, infllurat pe mosorul
22, realizind avansul.
Rau se prin reglarea radiale dintre V
II a:ll:ul suportului 17.
2. Realizarea corpurilor cu plane
Surubul 20 blochead rOata 21, mpiedicnd de r0-
Firul 19 se decupleau de la mosor se leagi la sania superioarl.
la deblocarea saniei ]1, prin slibirea ,urubulul 6, aceasta. va tinde si se
dcplase:re radial sut> efectul realiznd avansul.
1. Realizarea unlhiurilor diedre determinate
Dupl prelucrarea uoei plane dupl procedeul de mai sus,
se semjfabrlcatul (cu unghiul dorit prin sllbirea ,urubului de blo-
care a dupl care se blochead din nou. Apoi se reia
anterloarl. Unlhiul diedru se poate realiza in alt mod: se relleau un..
ghiul dorit Intre cele doui slnil - $uperioari 31 inferioari JI, fi:ll:lflou-
se prin Intermediul Jurubului ]].
Apoi, cele doul plane se taie pe rind, prin intii a "oiei in(o!-
rioare, apoi a saniei superioare. I
VfOfRE"DIIf A
<D
HOfU DIH A
Uf,O
4
,x40f.D
70


40
8
300
Pozitia
I
,
3


13,
"
"
13
"
"
II
"
"
" 23
..
Of
"
OI
..
OI
31
Denumirea
32 Sal'll. Il'IferioarA
AGZ
DESEN ANSAMBLU
,
I


n
Surprize? FArA IndoialA! Dar mal Inll1, Intru lotul
norm.le, clleva .uge.hl de aparllte radio portabile sau
.1.,lonare, Amatorii le pot construi In cltev. ore. In
mod Inlentlonal nu .. d.u dimen.lunl pantru ce tla-
c .... Afl poalA proleCla, In tunclle de piesele dispo-
nibile, .p.r.lul doril.
Incepem cu de.crler .. ca,etelor ,1. lelulul de con-
lectlon ..... ecestor recepto.re de tor mat m.1 putin
obl,null.
In figura 1 e.te .rlt.1A caseta 4CArtil 'O"Ofe . Pe o
r.mA de pl.caj sau lemn se Ilxeall panoul
.p.ratului pe care II monte.zA apoi condensatorul
v.rlabll, potenUometrul de volum ,1 difuzorul. TrKerell
.unetulul se tace prlnlr-un ,ir de orltlcll dispuse In
re,e .. Pentru p.nou .. va lolo,i, de emene., lemn
,ubtlre ,.u plac.l_ R.ma In tot.m.tea el le prinde
l"tr-o I.IN coperti co"lecllonat! di" c.rlon fi darma-
ImI, Q la cartile oblf"uite. In Inl81'10rul rlmas dispo-
n,bll, cu .uticlenl ,patlu, se fixeazl raslul montajului
sambl.1 pe o pllcull de pertinu perforall, balarla
de allme"tare da 4,5 ,1 !erll.nlen .
O.cf, Ideea cartii ,onoree nu pl.ce, at uamlnAm
Id_ Ilu,tralA 1" Ilgura 2, .radlocubule_ Inlr-un cub
de lemn, conlectionat din pl.c.j li"lsal gen
moblll, .diel fi Uicuit, un radloreceplor lur-
prlzll Asambl.r .. cutiei .. tace ain cOadl de rlndu-
nie'e, IIplr ... lemnului preferabil cu ,olutie de poll,tI_
ren dllOI t In liner. Prin .ce.sIA metodA de IIpire se
obtin o deosebilA .olldil.te ,1 rezi,tenlli la umeze.lli.
liculrea " poate lace cu .cela,1 tip de l.c, dai In mal
multa ,tr.turi. R.dloeubule po.le fi lolo.lt In orice
pozitie, po.te fi plasat pe un cu; 1" perete, eve"lual
poata fi utilil. Inlr-un .utomobil, cu .nle"" elterio.rli
tel .. cOplcl, Ieg.ta direct 1. c.pltul c.ld 1 circul.
tulul oacll.nl de .cord. Dlmen.iunea 1.lurli cubului
penlru un lorm.t de.tul de r.du' IIte de CirCI 8 cm:
pentru un diluzor mal mare - In lunctle de di.metrul
difuzorului. Pe douA I.turl opU5e el. cubului se I.c
perlor.tll echldilt.nl. de 3 mm di.melru. Dlluzorul se
plaseazl '" ,p.tele perfor'li.l. DIn Ilgur' reIultli del-
tul de cl.r felul de pl.' ..... compo"entelor .p.r.tulul.
Normll el orice cutie pirogr.v.tIi. cu mici modifi-
c'rI mec."lce, po.te fi .dapb!11 ,copulul montlril
unul .p.rat de r.dlo-,urprIIA .... cum" In 11_
gur. nr. 3. Este ulii c p.r.lul sllie u.or de demontal
prin ,coaterea p.noulul Ironlal In vedere. Inlocuirii
blterlel de .Ument.r., cind elte con,um.tA.
Urmlloarele doul rilnte de apar.te'urprizA Ilnl
ceva mal deo,.blta CI conceptle. De pUdl, In Ilgur. 4,
o .lnofen,lvle cu clup.rcute ascunde un
.p'rat cu Ir.nIi.to.re. M.chela II lucreazA din
.PIPlet-m.chh, hirtie lipiti bucatlli cu buc.tIi. 'upra-
PUI, cu un .deziv o.rec.re, ... cum .e lucreazA mii,-
Ule penlru carnav.t .au pieaele de but.lorie. Pe cllA
n.me la .p.r.tele d .. crl,e .nterlor II cere. o imp ..
cablll r"III .... , le unghi drepl, Le m.ch.ta cu ciuperci
trebuie o o.rec .... dlIordlne .p.r.ntlli a IIn1ll0r, dl,l_
metrle, ""uozitata, c .... II .prople mOdelul de re.li.
1.lea n.turll. In figuri .. ilustre.zl cum trebuie pl
lale dlve .. ele componente. Acoperirea cullel-Iuport
cu o .tofa mltoasA de lina ,.u catlfe. verde, vopsire.
cu lac colorat s.u Invellr. cu pinII color.ta, cu buline
Imprlm,te u lipite -I.ti cheltlunl c.re pol fi rezol-
te dupl. gu,lul con.tructorulul.
In figura 5, .oelul unul peisaj sau portiune de oriidlnl
nlpont IIU chln81"ldIllcunde. dea .. mene., un .pa-
r.t cu Ir.nIi.toa .... Cum II monte.zl o ame"_ grii-
Pe un suport de lemn. CI In figurA,
din lemn 'IU pl.caj, pe.te c.re se .,tern
cltev Ir.turl de lac nilrocelulozic de culoare vie,
ro,le, portoc.11e sau o.lbenl, II Ilxella o t.vl de
plllllc pentru lucrArilologr.lice. O pl.ca pl.a.ta lub
bordura Uivll- c.ra le n,vole po.le II InlocuiUi cu o
Ilmpli t."" din pl.caj - ......... Ie drept .uport pentru
machall.. Pe ac ... ta II tluall pr" pertor.re le dl-
men.lune li lipire elemanlele de decor - coplcel,
chlo,c:ul IIU p.god., po.rt., eventu.1 un oArdulel,
podul, t.cul (o buc.ta de ,Ucll sau oglinda), nisipul
(fie nl,lp presArat pllie Ir juliicut cu .dezlv, l1e o
"fie de ,mlrohell-, con,ultare. u" or stampe u or.-
.url cu un pel"; .pecliic mnd de mare 1010'. Pentru
pode\, poarta ,1 chlo,c. e"enlu.1 pentru g.rd, II vor
lolosl baghete de 'emn 'IM.I fI,1I de materl.1 plastic,
,1 unele, si celel.1te usor d ,.mbl.' prin IIpire cu lac
de pon,llr,n ,1 u,or de color.1 cu orlc. lac nitro
celuloIIc I.U vop, .. de ulei. Pentru oro.nele de co-
m.nda m.nu.ll, acord ,1 volum-control, orice detaliu
II decorulul (de ... mplu, bucllele da 'Und IIU co_
pleej) po.ta Ir.nlmlle, prin rbuclrea lui, rOlir .. IlU-
lui come"lli cu care eate solidar. D.r OIre numai o
.. emenee m.chetlaxot\cj poate fleJ.ecut.ta? Fire,te.
un fflllJnerol de o.iMl romanesc. de gr.dln6 enOle-
GEORGE DAN OPRESC U
orbel flr_Wesl'. 101 .lItea mOl've de Inclnt.re pe"-
tru ochi ,1 bln.lnt.le .... pentru lUZ.
Pentru m.chetele prezent.te mal au. se cuvlr'll II
.rAliim .1 o .chemA de .p.r.l: do.r .rtlcolul d. I.\A
este deslin.t r.dloamlllorllor ...
In Ilour. 6, acheme aparenl compUc.laa unul rKep-
lor cu .mpliflc.re direct! pOlte Igur.ln oriee punct
.1 larll receptl. po,turllor loc.1e de radio ,1, d.cI .e
lucreazA cu materiale de c.lIt.te. a U"u numlr de
po,turl alrlll'l8 dl" g.ma de unde medii si unde lungI.
Montajul eate .Iclltuit din urmaloarele pArti: un .m-
pllllcator .perlodlc de cu doua tranzl.-
lo.re, o celulii de deleclie cu dublare de tenalune. un
etaj ampllllc.lor de .udiolrecv.ntll ,1 un elaj I1n.1
In contr.timp.
Pentru .mplIIlcatorul de r.dlofrecv.nIA se pot 101011
orice tipuri de Ir.nIl.loaA! de r.dlolreCTentl: de eum-
plu, EFT 311, EfT 3111, cu IiCmlnlm de 10 MHz. F.ctorul
de .mplilic.re p nu este import.nt, puUndu-II 101011
Ir.nzisloare cu factor de ampliflc.re Intre 10 .1 150.
Cuplajul dintre cele doul trllnzl,toare 18 f.ce Olllv.nlc,
prin legAturi directii Intre coleclor ,1 bazA. POI.rlz.rea
primului tr.nzl.lor 18 obline prin trimiterea unei c,n-
titall din len.lunea eJ.iste"t.i pe emitorul celui d .... 1
doilea tranzl.tor. Le punerII '" tunctlune. montalului
elte neceslt N ... ju,teze, prin probe cu aII. v.lorl,
v.lo.r. rez1.lenlei nol.te cu ,teiuli pentru obtinerea
senlibilitll\1I mulme.
In celui. de delectle cu dubl.re de te"sluna 18 pot
1010.1 diode cu contact pentru EFD. Se pol
proba, de asemene., tr.nzisloare de radlofrecventll
defectate. c.r. d.u un rand.ment destul de bun ca
diode delecloare pe rlmad v.lida. In ac .. t
caz este bln. de ,lIul ci pe lonc"u"e' bazlla tr.n-
zlstoarele . P- N-Pe " culege plu.ul lenliunil red,,-
llte.
In empUflc.lorul de cu Ir.nlform.lor
de delaz.re, .. folo .. ,te orice tip de tranzl,tor de .u-
de mici putere, de UM)--300 mW, cu
coellclent de .mpllflc.re Inlr. 30 ,1 100 (EFT 353). De
..emene., In etajul final ,Imelrlc Ir.buie CI cele doui
Ir."Zi,toere d .fbI..pe cfl .cer.sI coeliciant
de .mplHlcere ,1 N tie de .ceiaflllp, .Itfel ,p.r dl.tor-
.Iunl. care nu pot fi eliminate deeit prin aort.rea Ira"-
zi.to.relor.
Aparlliui fiind .lImentat 1. 4,5 volll, lie dint r-o b.terle
pl.ta de tanternl. lle din Irel elemente lip c"lon, In-
,erl.te, tr.n.lorm.alorul de leflre trebuie sa fie de lip
'peciel ca boblnaj pentru a .. Igura un mulmum de
pulere cedatA la o .lIm.nt.re deslul de
reduat CI v.lo.ra .Iensiunil. eere prin uzura bal.rlilor
po.le sA " reduci ,1 mal mult. Un .. emenea Ir."I-
tormator nu .. te greu de conlec\lon.t. Pe un miez de
to1e de perm,lIoy ,.u miu-met.l, cu d. 0,15-
0,5 cm', ,au lero.lIiclu de 0,25-1 cm", se boblne'zIi
prlm.rul alcllult din 2 )( 200 de ,plre, cu co"ductor
em.n.t de 0,15--0,2 mm. Secund.rul v ve., pe"lru
U" diluzor de 6-8 ohmi Imped.ntl boblnel mobile,
doar 100 de ,plre bobln.le cu .lrmA emallall de O,2S-
0,35 mm dl.m.tru. Dlmen.lu"e. mielului deci nu ilie
crllicl. Penlru tran,formatorul def.zor, orlc. lip de
miez de 0,15-1 cm", prlm.rul v ve. 1 500 de Iplre
cu .lrmA .m.Uati de 0,05-0.1 mm diametru: I.r II
cund.rul2 )( 400 de .plre. cu ,Irml em.II.11 de 0,07-
0,1 mm. Este nec .. ., II se prev.dIIi 1 ce.t tr.n,lor-
m.lor un I"hefl., de mm. Ain tran.lorm.lorul
de del.I.re cit ,1 cei d. 1e,lr. pot II procur.te di" co-
mert; este 10tu,1 preler.bll II " rebobinell tr.nafor-
m.lorul de 1e,Ire dup/i d.tele publlc.te m.i SUI pe"-
tru obtinerea unei pulerlln dif uzor de circa 200 mW.
Circuitul o.cll.nt de la Intrlrea receptorului ilie
acord.t de un conden lor rl.bll mi"l.turA cu dl.-
leclrk: solid de 2 )( 270 pF IIU orlc. lip de COnde""-
tor rl.bll cu c.paclt.tea Intre 350 fi 500 pF. Bob!",
de .cord L " Inll,oart pe o berA de leritl cu dl.me-
trul de 8-112 mm ,1 lungim .. mlnlml de 7 cm. Bobl".-
jul efecluat pe o carc.s! .ubllre de hirtie are Intre
150 ,1 200 de .plre, bobln.te cu conductor de
mm di.metru, cu orice fel de Izol.tle. Numlrul precis
dfI ,plre II del.rmlnl 1. pun.rea In a ap.r.-
tulul. Se porne,le cu numArul maxim de 200 de .plre
" " 'COl ,pir. din bobln.a,j pl"l cind 18 .llgurl la un
c:ap,llil .1 cur.eI condenutorulul v.,I.bil_ cu I.malale
rOlorulul .co ... dl" It.tor - receplll poslulul Bucu-
resU I pe 351 m ,i cu c.pllclt.t,. condan .. -
torulul v.rlabll Italiei de unde lungi Radio
Romlnl . Receptia undelor madll .1 a undelor lungi
II t.ce deci flra comut.re. BObln. de cuplaj J., .re
Inlre5 ,i 15 .pl ... bobln.tecu .cel,,'lIp de IlrmA P .. t.
bobina L,. Numlrul preeia de aplre" determloi .,tfel
CI d " oblloi un comproml, Intre sen.lblllt.te ,1
Volum
r ~ R I T .
L1 ,fIflE/VA
L...L-L.../' IL...' , &;;;;&;;L..
LIMBAJULUI
CINEMA-
TO-
GRAFIC
T"menll tehnici pa car.' ulml.IlI l)folesion;.tui
C'IIMN ti ce ... tnlp6imlntl .m.torul, punlndu-I In
,ltuetl. " I nu Inli1MtQe .: ... inl'" ac.,tel arte, .Int
usor 6e tradU8 In limbalul cur.nt odati Inlel.,I,
efortul de .pllc: ..... cuno,tfnlelor dobindite duc.
1-. .... Id.nte progrelte pe IInkl IntlUglbUltltil ,i expre.l-
"tAtiI.
Se Ipune ea La oricirullllm 1 fll o id"" un
ac'"Mlu. .. mal spune Inel el cele mal multe film.
ne r-'erlm " la ce" ale praj lanl,llIor, ae retel16
din lip .. unei Idei. Id_ unul fUm cuprinde atit pove-
.tlr. propriu-zisi, Icliun ... C_ CI urmeul li
facj In obiectivului p .... onalel., cn intentia
IUlorulul, ,dld. adeotlrul pe c ..... e ta 'lTN .11
comunlctl prlvitorllor. Oe'iglM", to." ac " elemente
IlrIt definite doar In Unii ITWIrll"alnt .. pregltlril IiIml,l!
" nu .Inl r .... euuri" In CI'" .n,lIu alenll a lor
Imbogl\"ta "1.1 drlce,ta Ideea.
Unele dinlr. ma"K aJuloar. ale c'lul care concepe
.inl crliol'lul ai hirli. Nolarea a IdeIlor
cin,ma1oor.llaI fi , conaacln\ll cir. oeo;urg Oln
.Ie duc. '- COl'lCIUlli el lucruri !NU ,v'l'Ilrf'lente car.
par d .... 1n loarte aIlPl".,lv. prin alilurar. ,,1.1.
dlmpott'v&, .. cetatii .trllucltoar., tranlcrlse pe hirtia,
Iti pierd ",alOlI'"
In Oricl CII, Inainle de , hotll'llr.",ceabil retinerea
un" Idal leu unul "","Iment, trebuie" ne punem
clt .... lntr.bl.rI:
- Ca Iranlmlt.?
- PI cina poala Inl.r.aa?
- Curn aar putea rllUza clnematograflc?
Selorm .. ll .. t1e1 un ant.prolect care se
NOI
ALE
IilmirN .. al filmlrN propriu-zise. lindel nu 'atni rar.
cazuri" cind filmul 1,1 trideazl ,utorul, Ind,p'r
de InlUe" tiri voia eeeltula.
Scenariul conltltula baz.I literari a Iilmulul. P.ntru
a na lorma o ldalt cn mai .UlCtl .. upr.
tului ul'lui sc.narlu. vom cii ac .. " .at. I,"ul
SCriI iii un" p1e .. da '_'ru In car. In" Indlcaliile
regie Iint cu mult mal liberta'" .ctOl'llor
cu mult mat re.trln,l.
Redact.lree Ic.n,rlulul pr upuna Int.t.gar .. par
fectl a lOituali" din ta\a aparalului de lilmal " pOliibi-
IItal ... de a apecltlca pozltl ... actIunea tl.CI!Irulll.m.nt
din .patiul sc.n\c.. InClfclnd ... reunlm In putine
cuvInt. principiul al .c.n.riulul, am
Ipune ci eala c_ al n put .. pov,." un .pecta.
tor cu memorie Id .. 11 dupi c vAzut filmul pe care
n pregltim. \1 ..... rl'l"" el In scen.rlu nu .. vor con-
.. mna .". 1)I''IIr. II tennlca prin c.,. se
r .. llzeazllmagln ... dar el nu ne vom propuna crear ..
unor lrelll:tabile prin mljlolc.l.t.hnlc.-
ele c.,. di.punem.
In .c.narlu Iint cuprln .. loate, repllcll ctorllor.
Vom relme CII filmul nu toiereazllllormulal. emlallc"
ci .daUi o orooortie optimi Intr. t.n " Imagln.
,1 ca .c .. aUl propol'lie ",an,ua d. Ia 11Im iti IIlm .. a.
la IC.nI la Icen'- Unltltl" din eare .. t. formal un
Ic ..... r'u .Int .ecventele. O Ileve ... o lucc.aiun.
de ac:.ne tn"ntulta logic .. eare divide natural Ic.n.-
riul. joacl un rol emi.nltor qctulut_ aau
tabloulula I ... tr-o pl ... de teatru. Un.1e m.nu.1e
recomandi unltat .. d. loc, timp sau actlunu. u ... ei
lacvenl .
Majoritatea cinellltllor nu re.pac" Itrlc:! ace.te
conditII, dar II ... t de acord ci o .. ta unltarl
cal sub aspactul .",.nlm .... telor cara se p.lrec In
Inl.,lorul el.
reprezinti Ulierll prin modifi_
cir .. unghiului" dlltanl" de filmar . UnltAlile obtI-
nuta prin dacup'" Ilnt cadr. ,1 planurll . Cadrul
ta cuprins Intre momentul clnd ap.r.lul de lu.t
v.dl"'l Iprin .. o .. momentul 1 ... car. aparatul
pArla.,te aceea" aetlun . O.slgur, daflnitl. nu .. t.
... cll. Imllortant alta In" " retl ... em c. In interiorul
unul cadru filmar .... III n.lntrerupll., de,1 aparalul de
luai "'lIderl poate .... apropie sau" se d.p.rtaz au
poala "-si modHtc. unghiul de filmare.
Un cadru '1'.lormai din pllnurl. Planul .. Ichlmbl
d. flac.re dati cind .paratull,1 I.ChimtJl tocul In raport
cu .ubiectul filmat Planur'le poarti denumiri con",en-
tlonaleln lunctle de oblactivele Ineadrat. d.'ologr.mI.
Se adoptl, de obicei, o nota,1I "m!)Oileil pentru
f1ac." tip de plan. In lunc:11e de mArim corpului
uman IJiIU largimea Ipa"ului cuprmae In lolog(llOn.1
planuriie polii:
Planul cuprinde o zon! larg' dIn rea,i-
lalea incon,urlln"re si lOe.vesle d. otJlcei pentru
preclz.r. locului unde .. petrec. actlun ... p.,sa--
(UAMAAf: OIH'N; 12)
lacU ... it.t . In caz claparalul .utoalcll"z'- numarul
de IPlra II tlCDlnai de cuplaJ POlt. II redul la 1-6 Iplr .
pun., .. In functIUni! rac.ptorulul II ..... julta
cu .tlnt" v.loarea r.zl.tenletor notat. cu
Alt. raglaje afarl de cele mentlon.ta nu sint necesar .
In Ichlmb trebuie luat. CIt."'1 precautii con.trucli ....
In orlc.r. dintre ",arlantal. ,ugerlla. Astfel trebuie
.... prevadl poalbmtat .. de Inlocuire rapidA a bate-
riel ,1 d. pozitionare coractA a el. Intrun Iingur lenl.
pentru .",Itar .. dlltrugarll montalulul. Farltantena tre-
buie pl ... tA In totalitatea el la o cit mal mar.
da orice pleal ma.MI m.tallc' a mont.julul .eu d.
b.terla da ellmentare, mlnimul de 2 cm,
altfel Hnalbllltat .. aparatului II reduce conlider,bll.
EIt. pf.,.,.blt al III con.trul.lci mal Intlt re<:Jptorul
pe o mal m,r. cu c.p.e. epOl duplll .... lm.n
larea lui Il .. traael pe curete, pe lor mat miII laturi,
pe o de tlllollt IIIU p.rtitll. p.rtoratl din 41n
4 mm. Tot rac.ptorul _ f'rI cond.n.atorul variabil.
bara da f.,ltI ,1 difuzorul r .. p.ctl", - poala Indpea
pe o pllcull mm x 45--70 mm, In functi. d.
lormalul Iranllormatoarelor mlnl.turl lololil .
nele cuprln .. In .Ie .lnt .tn de mici Incit lpectltorul
nu pOIIt. prac.ba nimic deo blt In legllurl cu .1 .
Planul ele anllmblu: cuprinde p.tlonale sau grupuri
d. p.llonaje Intr-o. ambianta dealul de largi. O.
oblc.l. H Idmlt. lublmplrllr .. In plan de anlamblu
,1 pl.n da .. mlan.amblu.
PI"nullnlreg: cuprinde un om In olcloa,. ti reduca
pOllblllt,lea lpeetllioruiui de rac.ptl Intreaga ambl-
aniI.
Planul .propl.t: p.llon';." Iint Incadrata plnt
la g.nunchl.
Planul ml/loclu: perlon.Jele Iint Incadret. plnl
la brlu. Prim plan: per.on.jele Ilnt Incadr.t. pinII
la pllpt
Inainta cte a prlzente C.t.11II11 tipuri de planuri,
elte n.c .. ar' o IAmurlra. Oup' cum l-a vAzut, cl"lIl-
car .. planurilor de mai aUI .. bazau' pe criteriul
coralatlal pllltlonajului cu .mblanta.. In planurile car.
urmeal' nzatltl ambiant" dl .,..r., In .chimb In
conceptII Imaginii ct,liQl un rol foarte In"mnal
d .. crler .. oblac.IU!UI 111.1 IIgurll tllm"".
Gro.-ptan: fotograma cuprind. numai PI"a-
najulul .. redA o upraala ac .. t.Ia, izolind o
medlultnconjurltor.
PI.nul de d.taliu: In fotograml III cuprinde numal
o parle limitatA a unul oblac.1.
In.lrtul: alt. un plan de la cea mal mic'
,1 redl cal mal Ide.ea l'Iumal IltLlctura
lupratet" 1.1.1 un amin unt fOlrte .. mnllicati",.
FOTOCINE - CINEFOTO
realiz:ati de ing. V. LAURIC
APARATE FOTO
In gama cllor mai simple am.tori
.. Inscriu apua.t ... fotografic. 5menaJl. In aClutl
gaml. au fost produ ..... cent patru tiptJri noi: 5m.n ..
-11, 12, 1 ... 5m.na rapide.
SMENA 11
Apilratele tOto sovietice sint lUI n rindul ilmiltorilor
din noastri, fiind deosebit de ilpreciilte diltoriti
optice li Ior_
posedl un obt.-tor de tip perfec
tiona!, cu conlKt de .incrollll ....
cu lampa fulger (8, 1/31)7.1/250 __
cunde). Oblectlwul
ara dtltanla localA tot de 40 mm,
ea " la Ilpurile anterioare. In"
lumlnozltatea crescut la 1:2 .... VI-
:torul cu cimp mara poaedl o rama
lumlnOlal .ub care apar .... lorU.
(\1 reglaj ... diafragmei..
de punerea lil punct il unor noi modele in
cu ilctuille. constructorii de apu'lte foto toi cine
ilU avut de rezolvat urmltoarele probleme. din care unele contra
dictorii la prima vedere:
- simplificarea de reglitlj;
- amplificarea gamei parametrilor de reglaj ;
- ilutom;;atiurea sau completl a de reglaj;
- obiectivelor in
sau chiar rididrii puterii de a acestora;
- obturatoarelor foto tol cine:
- reducerea gabuitelor ,i a proprii;
- in concomitent cu reillizareil
llnui Dret de vinZ,;lre minim.
SMENA 12 14
pos.edI In piUI In ,urol obl8ellvUlul
un IlIoonometru circular (cu ......
n,u} CI regle.z.6 In mod automat
diatragme la .... Ioar. neee.arl. Ob-
luralorulla Sml .... t2 elte sim.
plitlcat la minimum, dilpu ... lnd nu-
mai de douA valori B ,ll/l5OlIeun(l-
amDlIe ap.nne. pe filmul lIan-
dard lolollt (tip 135 - Laicae) ..
pot obtin . dupl! dorint'. dou.!! lor-
male da pozA 24x38 mm " 18x24
mm. deo;l 38 ,1, re.pectiv, 72 da

'
10iUl Itlntll cu care Im lucrlt, cu 101le cA am punal ,1 un
loate eL .. lolufl n.am pitit Imbricimln' .. In micul nostru
Iota. SI vedem acum ce pulem lace:
vom cauta .1 iaentilidlm vinovat .. 1 - revelator sau Ilullor.
1. :IX permangan.1 de

substan.
redu.) se
polaslu.
se spall cu upun fi se ctit ... te cu mulUl Iplli.
dl fixator
de de
liind
RAPID
separatie
. ..
'oi'"
'"
.. .. . ," acesl .mestec timp oe 3 pina
1. li minute, dupl c.re urme.tIi ch'ltire cu apA
"hundentl.
Trebuie cii petele orice fel cu cit
sInt mii vechi cu atit se Ind8t)trteazl mIII greul
SILUET

c_ ce
emifor
rlsplndite.
prezentAm "ti un .P .... t semill utomat ce utillzeui peticull .. tandatd de 35 mm In casete _Rapide (24 imagini II mm
ObllClIorul foloslliste de un tip nou: all ... .....a. cu lumir"lO,ltal_ mulmi 1:2,11 fi tocalll!ll mm.
FEID-MICRON
pOSedi UI'I obtullltOl" cu pat" oe
cOtlslNclle c..,....
mtt. .Incroni' .... CU lulg.,-ul eIec-
tronll: plnl la 1/125 secunde. Gama
t,mpHOI" de I.punlre M
Intri 1 secundA ., 1/1 000 l18CundA,
Inclu.'" .a . Ca ,1 la tipurile E .I 8 ,
oglinda revine dupa fotograflerl,
parmt1lnd 'Iiu/ll pr.ctic continui.
Pllltlprisma IStl prl'llzutA
rataa mlcroml",. car ... ,;.,
hp'I,1I II moaelele p
.. ,.
Ob!acuvut principal al .paratulul
fostmlntinutacelasl.: .Hellos .......
cu lumlnOlltatNi madmi 12 ,1 dia
locali 58 mm. fUnd Insi pr ..
vAlut cu diafragm6 cu Inchid.,1
1 .. ltm'IIItA. Gaberttul 1It. de l!IOx
x 100x lIli mm.1 greutatea de 1 170 g.
P.rtlcularltat ... cestul aNr" consti In ac_ ci ullllzl.zl un obtu ... lor cu doi timpi de pelA dH.,lti. comanda!
flec ... prin cite un buton declan.atOl" separat. In functie da vitel. da deplasare. subleclulul. La apAlllr. pe llnul
dintre cele doua butoane, celula cu selenlu stablle.te In mod aulom.t dl.fragm. nece.ari. Oatoriti caselalor _Rapid.,
InclrcarBil .. te simpli, IvitlnduM totodatl evenlualala accidente (ruperea etc.).
Gabllntu! .pa.atUlu, Iste d_ 110 X.X 48 mm, I.r greutat OI 400 g.
APARATE CINE
In cat_oo,la aparat.lor d. luat ved.ri - cinl -
.u fost p,odu , de asem.n ... doul modlll noi.
ECRAN-4
eSli un ap ..... da gabarn minim
utltidrli peliculei cirll 2x8 mm.
Mecanismul de traetare a peliculei
de tipul mec::anic cu arc. O ramont ... co_
pleti I slguri o duretA de filmare da cea
32 da secunde (re.pectlv 2 m de pellcull).
Olalragma obiectivului .. te .utomatl,
comandall ele o cllull lotoeleclrlci. Acul
IJ.ponometrului aN/lI In cadrul VIIOfUlul.
V.riatll unghiului de c1mp .1 ImaginII ..
slgurl ca ,Ilalipululstlnt la noi '"
aQu.rz ...... , prin doui piese .dl\lonala c.re
mlrlK IIIU mic.oreali locali a
obiectivului princ'paI ...; 10: x.'. rlspectlv,
cu O,5x. Noutatea la leftt .par" consti
'"si In faptul cA ac .. ta douA pl_ optice
sint montate pe o turlll car. aslguri,
concomlt.nt, ,i v.rla\1I corespunzAto.re
a cimpului Imaginii din VllOr.
Sub tur.1I ISte prlvAzut un dlK cu do""
finre de corectie ce pot fi .dUM SUCC"iv
In fata otMecti'lulul (HI-li ai HC-I). Apa.
IlItu! diSpUne de patru vileze da IUmar.:
4. 11, 24 .1 48 de ImaglnVsecundi.
Gabarl!: .... x 115 x 113 mm; greutate: 800 1:1.
QUARZ-S
dispune de un obiectiv cu transloc.tor, c.re permita modlficar .. continua a
unghlutul da cimp al Imaginii. Dlalragma se stablle.te .utomat dl cltre clJlul!
fotoelactrlcl. Gama dl vitele de film.,. cuprinda .... valori: 1,12,16.24,3i! ,i 48
da Imagln1r's.acundl. Aparatul .re posibilitatea da Ir.etare 1 peliculei InapoI.
TruA aparatului este lo.rte bog." In cuprinzind: .... complal de
filtrl neutra (Clnusll), colorate ,i Incolore (UV) pentru obiacti'l ti celulA. lenille
.di1lonale pentru 10Iogr.II.,81 sub distanta de 1 m, cutit pentru taiat filmul.
miner pl. tol. deelan .. tOf fle.lbll ., apArltOlre pentru ocuillrul vltorului.
Gabarll: ln\xf!8 x l52 mm; grlutata: 1 50D g.
la DACIA 10
Rbpundem pe ateastl. cale mal
multor cititori al revinei care ne-
au pus intreblr!:
- dad Daciu 1 1 00 poate crac-
u remorci
- cum ",nume se poate filce
prinderea .. cesteiil.
In ceeil ce privqte prima intre-
bue, rispunsul este dOi . Trebuie
insi si seaml de greuu-
tea acesteia. Masa totali, deci greu-
tatea proprie plus inclrcltura re-
moreU nu trebuie si depileasd
350 k, in cuul in are aceasta
nu dispune de un sistem propriu
de frinart li 700 kl cind il posedl.
Atela/vl de remorci recomandu
e constructor, a cirul forml il-
proximatlvl rezvltI din fi,vn. nr.
1. este din doi Ion-
zeroni din de 2"
rin suduri cu tllpile.suport li
cu (rave" .. .
,
.'
,,>-
' ...
. .

hS,.
Pentru montaj. lorenoa-
are formem a/uulul de le-
re al aerului din motor, t rebuie
cupatl conform fiZuril nr. -4. Auto-
se suspendi 1 .. p .. rte .. din

se demonteui ,i se
iberenl chinzile limitator .. le sus-
nsiei Se demonteul t .. mpo .. ne-
de c .. uciU( .. le suspenslei ,i piu-
loneitudlnall ai um-
nelor para,;oc (bara para,oc Spil-
Inl. L. VIRGIL
te). Prinderea nelajului se executi
conform filurilor nr. 2 ,i Ar. 1.
Planp inferio .. ri a motorulul se
rleldlzeau .. poi cu doui eellse ,i
cite douA ,uruburi de 6 mm. Pen-
tru .. constanti cursa sus-
pensiei, tampoanele de c .. uciuc. in .. -
inte de montalul lor Iil loc. se
!curteau cu o villoare el .. li cu
grosimea dlpilor atelajului (cea 10
mm).
De plilClil de remornj -4 (fig. 1)
se prinde dispoZitivul propriu-zis
de remorcal. este de preferat ti-
pul ttnucb. De placi de
remornj se va prinde ,i priu cu
5 poli pentru stekerul
electrice a remorcii.
Conform leeli in vi-
eoare. remorca va trebui d po-
sede doui limpi de lampi
pentru nu mirul de inmnriculilre.
doui timpi de stop. doui semnil-
z
Fig. 2 - Modul de prind", II Illpllor
,1.lajulul sub l,mpCMn.1e sus",ns"; din
!PlI.: 1- ITC sPlI,; 2- ching' IIm/I,lar:
'-Irom", pl,n.IINI: .. - lampon,us".n.
sle; 5 - 1,lpI ,I,Ia}.
Fig. 1- Modul d.pr/ndflr" Ir,vflrW
1 - , -
/r,v.,sAal.la}; 3 - pl,n$l in(.,/oM' mo-
104' , .. - bridl d' Inchid.".
Fig. 4 _ Col,Ie .proxlmldir, d. du-
PIi ,le pl,nul In(<<ioa,. a molO4'ulul:
f _ bJiiI d. ul.l; 2 - loba de
3 - planl>' In(.rioar' II molO4'ulul.
IIzatoare de dlreqie cu lumini in-
termitendi ,1 contact la mua auto-
turismului prill prin.
In scopul reducerii sollcltirll sus-
pensie! spate prin eventuala supra-
ncircare dati d. remorci se
comandi. dild este poslbit, ca aceu-
ta si albi centrul de greutate II
spatele osiel. dind udel o compo-
nenti de descircare il consolel spa-
te a autoturlsmului.
,
MI NI
"
, - -
Nu .ste de loc gr.u lJj r.aUze\1 mini
curalltorul de dpeda din Ilgura alatu-
rata, prevazut cu motor d. bicicleta. Cu
Utl II.m.n.a utillj se pot curall repld
II bltl. curtea, al.ile dltltr-un parc, tro-
IUlr.l. .Ic. Mecanilmul cur.litoruh.rl
elle a,ellt pe 1,111 c.dru cu t.l pici din
IernII, iar motorul ,1 rolorul .. ezal pe
.xul ace,tula sini incluM Intr-o carcad
din libia. Partea din fa'. a caro$erle!
9sle prelungilili, avind o forma cara
amlnte,te un laraJ; tol acent. parte
are fI'Iarglllea Inlarlt! cu o bind. d.
I.bla ,1 "culitA. In p.rtea superlOlrA
carC'lei se a'" fix.t un Jgheab prin
cara "te arUllc.ta zlp.da.
DE ZAPADA
AVERTIZOIt
SIRENI
R,
C
r
100
-"
T,
Tz
Sunetul unei sir_ mee,nice poate
II 'esne reprodui de un montaj electro-
nic. In principiu, Inlt.I.\le se compune
din doua multlvlbretoar ... tablle. Pri-
mul multivlbrator re.lizal cu trlnzls-
toarele T
1
- T
2
d. unor olcl-
I'IM de 10rlNl dreptunghiular". cu O frec-
de repetitie deatul de coborfll,
datorita conltantelor de timp mari rea-
-s.
R, 0,
".
I
"
I q'

, '
.,s'
r,,50
,
e
:.;
+
....
,
T.
c
Tz
,
o}
na.;;_ __
A HOTORULUI Inr. MARIN PETRESCU
Motoare'" cu e. plolle, dupll cum bine ,tim, au o
functionare optimi ,1 o uzurl mlnlml la un anumit
regim, precl., de tempefaturl.
Pe .reme reci, motorul s Trabantulul_ atinge ac .. t
regim de temperaturil dupa o mal Inde-
lungati (nid Intr-un caz. Ia drumuri Icurte. fapl ce
ducI la Uluri mari .'" II clllndrllor).
In Icopul reducerII la minimum a dlferUelor nepllcerl,
recomandlm dllPozltlvul delcrll mal Jos, care
permita Icurtar .. timpului de Incllzlr. a motorulul ,
precum ti functionar .. Iulia un regim cte lamperaturl
acceptabil. Acest lucru .. obtine Pl"1n obturarea par-
.. u t0'VIa leclluni de intrare a aerului In ventl
lator. In aca.t caz, alplratia de aer reca e.la radud
Iau opriti chiar, tlmperatura motorulul aUnolnd rapid
vlloar .. normali.
Anlamblul, dupl cum aa poata vad .. In IlO. 1,
conllne 12 pOlitII principale, ,1 an uma: cadrul 1,
ecranul 2; urechile 3; 4, aoralela 5; ple ..
de leglturil a; clama 7, cablul de ecllona" 8; placa i;
coltar. 10; auPOrtul Clapelei 11 ,1 clapeta 12.
Vom Incape prin a plal.re prezentate
In achite, lololll'ld tabll de Ol 38, Iar penlru pozltilla
4,' ,112 cauciuc,
Vom cump'ta un cablu de de.chldere a capotel
Iau acllonare a ,ocului pentru eTraban", la care
efectuilm urmltoarele:
In corpul de aluminiu practlclm o cr .. t'luril avInd
IItlm .. 2 mm,1n care vom IntrOduca arcul confectionat,
duDA cum .. v.d. In flouril, din Ilrml de arc cu fJ de
I ,S mm,
Pa trja bulonulul practlclm 1-10 cra.tlluri da
adIncime 2 mm, cu pa. de 4 mm; In acelte cresl'lurl
urmInd d Intre rectilinia a arcului de Ilrm',
rllmlnerea tljal In pozitia doriti. Prima
cr .. tilturi pe trjil .... corelpunde celal din corp, la
POlitie Inchi .
Portlu"11e dintre creltaturile tital vor a .,. mu<:hUIa
rolunllt .
Prin COlltorl,. pa Inima cablulul .. Iheall pozitia
e, ce VI flartlculati de urechea cu oaura_ 4 a pozitiei 11 ,
prlntrun ,utub M 4, cu plulltA ,1 contraplullt!.
Cu ajutorul unul colt_ din tabll de 2,5 mm orOllme,
CII In achltli, lot corpul cablulul M fI.uzl (fig. 2) de
IUportui a.ulul 'tOlanulu!, In part .. dr.aptl.
Cablul.,. fi trecut In compartimentul motor ului pa
lingi padale de frlnl. pa lub nul pa care ac.alta .Ite
artlculatl. prlnlr-o oauri corelpuntltoare In perete.
Dupl ce pe cadrul 1 am fiut coltllrere tO ,1 urechII.
3 (prin luduri eau nllulre), artlcu"m ,1 luportul
clap.laI 11. Pentru ea IIcelta d poati fi 1I'lImblat
"lor. unul dintre bollurlle da o. (carII .. pol obl1ne ,1
din picioar." unul ,teUr) .a fi cOlitom 1/1 IUPO"
ulterior Introduceri aca.tula In cadru.
In .copul unei cu Ireclri minime,
Introducem pa boI1ul I"ferlor, Inainte d. montaj, o
,llbI plaol penlru .urub M 4, In Ice.t Iei marolnea
Inferloarla pOlillel 11 nu.a mIII Ireca pa rllma Clldrulul.
Nu rlmlne acum d.clt d mal montam cu ,uruburl
M 4 nu nlturi (In ac .. t caz, II modlfld corelpuntllor
diametru! glurllol') poziliile 2. SI ti 12-
Cauclu<:uI pentru confectionar .. pozitiilor O ,1 12
.. poate cumplrll Oe la un maoazln cu furnituri d.
cltm!rla.
Segmentele 4 II prll'ld cu aJulorul agralelot 5 pa
bratale urechilor lnllinle de montarea pOll11l1or din
cauciuc, pirtlle metallca 18 vor orundul ,1 vOPII.
Flur .. le motor .. tac. cu ajutorul coll..,ulul c.
Il.eazl ventllalorul PIlI c.rter, In ac .. t ICOP urechile
cadrUlui .or fl Inlrodu .. lub colier, aClIta Itrt"oln
du .. apoI.
La montlr .. dllPOtltlvulul vom ciuta pOlitia. Cllre
d permiti deschld.r .. completi a clapetel, firii ca
au ta al fie Impladlcllti da aplrltoarall rolll 11111
dra.pla; IICelilta M obllne rotfnd - Inalnle de .trln
oar .. coliaruJul -lot ansamblul.
Dupl filare H leagl, cum IIm VIIUt, pozitia e lla
pozitia 11.


FilJl
,.
..
I
Fig.Z
"

..
+
bp/o.tlru
Pornirea ,1 Indltlrlllll motoruiui pa vreme rece
.. vor flce cu cllpata Inchisi; pe Icurta,
larn .... poale circula cu clapata Inchid ItIU da.chlal
la primul dinte, 1.- la drumuri mal lunol, de.chllll la
l-t In functie de tamperatura aerului.
ze,te {pulin problblll, aceliita .. mllnllaltl prin
tlclnltul_ ca Ipara ,1 la o functlon.re
In luprlllarclnl. In ece.t caz ... a mIII delchlde
clapata cu un dlnla, mlrlnd .. tiai debitul da aar pentru
rlcite.
Daci In timpul m."ulul motorul iti lupraJncill.
Personal umlzaz un .. amen .. dilpozltlv din Iarna
Inului ,. (pe perioada oclombrie----martlal ,1 Ilnt
!ltete cu RC, In cara .e folosesc con-
denaatoara alaclrolltlce cu valoara rl
dlcatil (10 pf). Urmaul o celulil R
S
C
3
de Integrare, dupil Clra IMI 11111 un mull.
vlbralor T,-T 4 cu o Ich.rn6 simllat' cu
primul, d..- la' Cllra fracyanta da repetl
tie alta mult mal mare, deoarece l1li1010-
.aac: condenllltOllfe mult mal mici
(SO nf). Ten. lun .. da III bornele con
denulorulul C
3
determlnl o modul"e
a len,lun" generate da multi.ibrlliorui
oblinlndu .. lunetu'lpeciflc da
Iirent.
&ilmnalul da le Ia,ire IMI introduce
la un racaptor) II in difUlor se aude
lemnalul da Ilrenl. Trebuie IpU. ci
YIIlorile pl".lor Indicata nu 11nt critice,
ele fiind numai oriantativa. Ca tranzi.-
toare II pot lolosl orice lip de Irlln
tilloara de load cu putera
dllipall mulmi de 10G-200 rnW, cum
IIr fi EfT 351-353. TI 14, TI le, OC 70,
OC 71 atc.
MontaJul " alimenteazl II. de la
2 baterII plata de 4,5 V fiecare. fie da la
un redrelor cu tenliunea de' V.
Cuplall ta un siltem se,lzor de pre--
zentA pentru J)ornira IIUIOmltl. sirena
j

.<.S
...

..-..5 , :t

:::
..


--
..
"
+
-4j..U.

I 40 i
foarte multumit de razultate.
Se mentioneaza ci o II utlllzirii l
IIItlel de dl.pozltlv IIte reducerea dabltulul da
cald ce p'trunde prin Inltallltili de Inclltlre In Interi
autoyahlcululul " In Ice.t caz YII trabul ca uiile II
Inchldil bine pe conturul de contact cu Cluclucu
ellln,erl. 1 ... carolerle d albi Izolatla termicA.
CU
t.. cerer. unui mar. numAr 0fI cill-
tOri, r ..... nim cu detaliile conltructlve
ale biblloteeN cu dublt utlllllte publl
caUlIn nr ... al revl ltel no .. tre.
Usta d. mat.,lal.
- cea 3 rr1 placaj gros de mm:
- 30 de Ilinghii din brad cu lungi.
meade715mm;
- fI,1I d.furnlr Iau pre,pan:
- bucltele (de,euri) de lemn;
-del;
- hirtie .brazivl;
- doi miei.
Modul d ..... cutl.
Se Ir .. alll fi se decupeazl cu
grljj! ... placaj cu grollmea d. 5 mm
pi ..... compon.nle .Ie lurnanlel, con-
lorm lehilelor alilur.t. :(dlmenslunl In
milimetri). FIec.re alement Sfl I1nlleazl
cu ,mirglHll de dll.rlt. ,r.nUI1111, .cor
dtnd o Importlm" deo"blUi .x.ctItAtll
dimenllunll aoo mm. Pa alemenlul 1 "
.... fi .. legirYI Infet10r prin InClel.r.
cu ajulorul un. "Iba tot din placeJ. Apoi
prin Intermediul a e dlalllnller. din I.mn
cu Ini"lmlle Indicate (50 mm, r .. pee-
thr 15 mm), "vor realiza subansamblu-
riie pllellln'.ooa .. fi ale celelsuperlo.
re a turn.nt.l.
Fiti de furnir lipit. pe conlurul.caltOr
plld '1(1( crea .enlltla de ma,lvltata.
Fantele tii.", In elamanlul din IIg ...
.. fYele la paharelor cu piCior,
declin "'Ia d. furnlr vor Irebul " exllte
deeupirl ear. " p.rmlUl trec.rN IJlpli
piciorului paharuluI-In 'ante se vor mon-
la lamele de plastic: arculla (din bal.na
de cima,i) p.ntru "Igurarea paharelor.
Penlt\! un.1e detalii nu am prezentat
lehit- """r.t dlmenllunlle lor fUnd
clar Indlca1t In de'enul turnantel.
Reallz.r. turnanlel nu mal prezlnti
probl.me ., contln .. re d.eI urmirlm
celorlalt. "'ment. In desen.
e. altfet, locurile de Imlnar. dlnt"
eIemefIte Ilnt nolat, cu numirul pozi-
tiei elemenlului respectiv. Corpul blli-
otad cu dubII utilbara po.ta fi r,,"-
ut In douA \IIrl.nte: ..,....nti. (oara
lellplpedle) AU .."oblla de colts (cilln
dric).
UTiliZARE
Inl. M. LAU RI C
Ne vom ocupa (ioar de varianta i.
doua. care prezlntl oarecare dlfleullitl
conllrucllve.
DouA plici, trasate ,1 til.le conform
fig. 2, pozitia 11, vor conltltul fundul
,i capacul coroului. Linia punctati
raprezlnUl conturul ,aibei de reazem a
rulmenlulul fconform detaliului 'agl-
rulul). In centrul de Irasare a olicllor
corpului se flnazl fUlul luoeflor.
Un numilr d. 30 ltinghll de brad
rlgurOI egale, avInd lungimea de 715 mm
llaelre, vor conltitul Icheletul corpului,
fiind mon'-te pe conturul celor doul
pe care le lolldarizeazi. (Atenlle,
ac .. IN " Inclalazli cu turnanla a, ..
zati pe I.girel)
Dupa uscarea completl a clelului,
scheletul .... ti acoperit cu o foaie de
lurnir.
IntrNQII conslructle se curltl bln.
Ja Imblnlrl ,1, .... nlu.I, 1. ajusteazi,
dupa care le IInlleazl cu praf abrazl\!
foarl. fin.
Tn final In vederea IUltrulril se .,terne
un Itral aubtlre de cearl de parcheL
. Automatl:rar bl bllotacll
Pantru ea efectul " fie deplin. vi
r.comandlm cn_ limpla:
1. _Deschiderea aulomatl . Presu-
punind senlul de deschidere lenlul
Ic.lor de ceasornic, In punctul A (poz.l)
se .... mon'- un mleromotor de ",5 V,
pe al cllru! al esle fiulll o roall din
cauciuc ca .. calei pe placa Inferloarl
a corpului blbllolecll. Cind molorul va
I! Ictlonat. rOlta va rula pe plad,
antrenInd turnanta. Bratul de pirghie
mire tace outer .. molora,ulul sul1
clantl. Conductorii pot ti Ico,1 prin
fUlul lagirului mferlor ,1 trasi, de exem-
plu, pina la un Intrerupitor de lonerle
montat lub covor.
2 lIumlnerea automatls. Daei doriti
ea In momenlul In c.re deschiderea
elte completi barul li tie iluminat.
nimic: m. UIOr: un Intrarugilor de
sonerie montat astfel IncA li con I ti-
tUIe oOritor la IlIrsit de deschident va
tlOl aC.lt Ilf'I'lclu.
Beculelele pot ti mascate In grosimea
pJ.klior lumantl'. crelnd efecte deo ...
bit .. Desigur, pOlibllititlle nu sini epu-
iul .. dar si lilim friu liber imaginatiei ...
. ........ , .......
Camera de baie, ca loc de Iglenl, de
a dIferitelor mund gospodlre,tI mic salOn de
cosmeticA, trebuie sa benelicieze de o utllare com-
O!eli (ca mobIlier) pe mAsura importanlei funqiilor
",.
Nu trebuie si insi stim prea mult asupra faptUlUI
ei ti aceasti Inci pere, din CIIuZll ",....,ctllor speclilce
pe care le in interiorul .. se alll mat mereu
iroeDf uduli onlf'f!
BME
ALEXANDRU GHEORGHIU
Sugeram o solutie de dulllP pentru bale din
corpuri ce se incadreazA In noile noastre
preferinte fi, dupa cum ne indIca aplicatiile sale,
rAspunde la cele mai prinCIpale probleme de depozit
pe care le ridica bala.
Micul dulApior, format dintr-un corp de formil
cubi<:i douA de formi trilmghiularA. estIII plasat
inlr-un spatiu liber (dar pe care-I putem considera
un l.apar_1 a 1'"
Avind trei una a corpulUI Of. " cu sensul
de ridicare verticalA, iar celelalte doua eu posibilI-
tate de rablliare in plan orizontal (obtinlndu-se prin
acest sistem al lor de demontare un suport pentru
diverse materiale n tlmoul accesului la aceste
corpuri), duiApiorul propus \II dovedI In foarte
scurt timp utilitatea incadrarea armonioasa in
interiorul bAii.
In ce tehnica de constrUlr. practlel
a acestui dulap din trei compartimente, pot ti folosite
doua variante. anume:
- construirea lui din corpuri inchise placale cu
plAci de mei aminate;
- construir&e pe bazi de scnelet firA plld
laterale, cu pohte mterioare fllse la allerlot,
sau, acolo unde sint dulapul poate fi
construit din rame metalice avind peretIi
cu placute de moz.ic a ciror culoar&.
Iru f in r' rul lu .
-
- -
-- --
-- --
--
==
==
--
-- -
== =
-- --
==
==
-- --
-- --
=
==
mal j
"='
-
-
=
-
=
-
-
-
=
un dl,pozl-
tillerea
..
.. ' .... ' ... ' ..
.'
CORPUL
3
CORPUL
2
Mod d. execu1ie
Co",orm schl\elor alilturate, sa vor
oecupa din labili groas.i de 1 mm ur-
miltoarele elem.nte:
2 bucilti - poz. 1 - pirghie
1 bUCililil- pOl. 2 - corp
Il budIU - poz. 3 - pirghie.
Corpul se va Indoi dupa IInUle punc-
tate Indicate In desen, conform de5enu.
lui de ansamblu.
GriltarulS sa reallzeazil din platbandil
cu grosimea de 0,2 mm (balot) In modul 5
Melerlel
Tebli
Tabli
Scinduri de stejar
Nllurl fii 5. COlltor
LISTA DE MATERIAl[
BucAti Olmen llunl
1 l( 35b l( 300
20 0,2 ]( 10 l( 80
"0](80)(80
urmAtor: se tale Intr! cele 20 de bucAti
necesare de cite 80 mm lungime ,110 mm
lilllme ,1 se leagil In pachet una peste
aii" Perpendicular pe latura lungii se va
.xecuta cu ferilltrilul pentru metale
cite o crestilturA din 8 in 8 mm, pe o
adincime de mm. Asamblerea grA- ,..p<i:>-
tlIruh.r1 se executi, conform delaliulu 1
pozlliel.5, prin co,ltorlre. Subliniem im
portante perpendlcularitiltii In toate pla-
nurile pentru lunctlonare. Poen_onul
- pozitie 4 - se va realize din stejer,
prin crestare cu ferilstrilul pe adInci-
mea de 10 mm, Este bine sA se Iraseze
cu ajutorul gr"arulul. Cele 64 de dopuri
.solidare cu placa de bad, care au lost
obllnule trebuie sA poatil pitrunde cu
u,urlntil In orillclIIe gr6tarului.
A,amblaree Incepe prin montarea
po.an,onulul 4 In corpul 2. esUel rnclt
ghldajole IlIterllle aii corespund6, Cu
ejulorul unor nllurl de II) 5 mm se asem-
bleui pi,ghlilo 1 ,1 3 intre 01., apoi le
corp ,1 la poanson, conform desenului "i
de ansamblu. Nlturlle sint numai de $Oli-
derlzere, nu de astfel Incit si
permltil rotirea eu u,urlnli a pieselor
conjugale.
Cele douil plrghU I se unesc prin in
termedlul unul miner de lemn 8 (care
poate fi tiial dlntr-o coadi d. mAluri).
Se verilicilunc\lonerea di,pozltivulul
,l ,. fac eventuale retu,url.
Asamblllrea griltarululle corp" efec
lueazil prin IIplr. cu cositor. cu poanso-
nul Introdus In griltar, la pozitia IIlremiS
a dllpozitivulul.
Cu o plIA mici ,e rotunje.c marginile
,1 ev.ntualele neregulerilitJ. In timp ce
muchIIle tillotoare ale gril;1lrulul "escul.
Oupi frecarea cu un ebrazlv fin se va
Irau. cu .Oeruglnal. pentru a-I mentine
luciul.
Ollpozltlvul iiI,tlel confectionat poale
con'lIIui un cadou IIpreclal pentru
mame, lotll.
VA urilm succell
INGENIOZITATE
$1
DIVERTISMENT

JOCUri
elect ronice
SCHtMA COMENZII
Sr '-"'/0' dupi
lil/.,-i. p"nctatc
U.M.
mm
mm
mm
... ..........
R. I. at. RL, fi RL2au Impeda"ta d. 88DA
_ ... ... e ........... 11 mMV. L _ ___ _ _____ ""
III (
lat (al I'n dUfata lI:auz ... r.'PIC-
ti ... il t'nsiunll .. _ D. remarcat cA,
m&titld lIalo_ co"d.n ... to ...
acade treev."' .. Semnatu' drept,.n-
ehlul ... d. t. 1 ',.. multivibr.tor","
lai trece apoi prin .!!!J!:ul d. Intea_
compus dl .. '"i '1 se tran.tormi
Intr-un mn" trill"",hiul .. ,. Aceld
""'l'IaI pt'ln reRi,te .. Ri de_hiel.
tran .. "'.",' T 3 al olcllAtoruhll det.
lor ... 1h acast t.1 .. echimbllamplltu-
din, .. o.cll.,IIIo" c_ mlnl cu
mleunatul ple'lIFiL
Comulato,ulk. In pozitia t .. igurl
of.netion ... " ...... rupt&, iartn polii.
2 un .Ingur miau .. declan, ...
II pA .... , ... butonul,,! B. TrandOf'
fIIato".1 T. asigurl ad-.pWN 1& .ta.
'''' am.'fiuto, fi poate ti otic.
tran,formilt., d, 'e,I.. de la un
apa,at tranzl.loar .. Dlfazorvlaide
cM tip mlnlaturi. La bo.na P.u.
poate cupla o ca.d-..w un ampllff.
cator audio.
D ,emum ci !HIn acltimlNlr
va" I pl ... ", R. '. c:-- .. obtin
.'_t. dlf.,.t . 'Est. Indica' ca mon-
wul Sol n. ",ctrt pe un panou .......
,im.nLlI, I apoi d.finltl ... at lribun m.tal.
montaj .obu.t..
DISPOZITIV PENTRU CLIPIREA
OCHILOR
In .... d .... ob,lneril unul .f.ct
... Izual, In ochII pl.icll .. pot
b.cul.,. ca .. H aprtnd Tnt ... un anu-
mit .itm. AC.lt luc.u .. poa", ,_Iiu.
ori In ritmul lunetllor IICUltic., ort
indep.nd.nt..
D. Ia COI.ctorul tranzilto,ulul T 2
.e poate Illa mnaiui de comandl
daci do.lm aprinderea bKu,ilor n
ritmul .unet.lor. S. leagl la acest
punct, prtn element. cOrilpun",I.
toar , bua unul tran",l.tor, in colec_
t,!rul Clrula " gl.e,te un .el." cu.
lg"'1 aprlnd.r ... beculetelor.
Etectul de clipi.. poate obtin.
Ind cu un montaj .impfu, conform
flgu.1I 2.
Mlr,o"nd valoat ... conden .. to
rulu,\ clipi ... v ..... _ o
mal ....... d. a'lmen.a,
releu"" Influln'.azl clipi-
.110'.
Ml'toda c .. mal .Impll 1" ..... t.
, .. o ...... unul tnl.eruplto. cu bi
,. ,
Icopul
unei
fi.care primit, I
cul.azl actl .... azl o.i
ori Rt.. .
Folqsind conLlct.le ace.to. reI ..
,. pot actiona dl ....... activitati
pl.ieii (mieunat, pornit-oprit, ml,ca
r.a cozii, cliplr.a ochilor etc.). re,
p.ctiv comand ... a ",otoar.lor c
action.azl ac t. ml,c"""u allo
di,pozltlve.
Slmnal.l. .. .",it prin
bate,. din palm ..
Pentru camera putc", n inlcnios .tablou Br
a necesita un volum mare de munci, picse: scuMpe sau ,reu de prQCllfra
.Tabloul po;ite reprezenta diverse figuri,Jiluatc de a enl sau inlmil(
la care 111 focul fct'\ilor se mon becuri cu neon ce StUp in ritmUl
diferite, dind un'-efect cu totu deoscblt. Tot SI! pot ilu ni fi alte c
blecte din decor. Efectele OptiC produ$e special eara, in semlobsc
riute, cAeul o Itare si,uran copi( or, >care din anumit
motlvc mai ,hu, d ud dati piri nemailll o II
gatorle.
Tabloul se flxead pe pcrcte re si o eventual
atingcre a "Alor electrice de tre CC7p,ll
Transformatorul de va trebui debiteze in sccundar 60- 20 ....
de tensiunea de aprindere 1 becurilor cu neon folO'-ite. Con,um
30-50 mA. Pentru a izola ublou elcrid nu se va folosi VI
lutotnnJform;nor.
Tuburile cu o'). pot Il e t p MN S a ee va nt.
Ifnenutoruf. ,i condensatoril se m u:Ir intr-o cuti(
,ltura cu becurile cu neon Bcln W-SI! prin fire de concKiunc Izolatc c_
.. erial p
....
.ll JUlllllll' lllU llYll
..... ' ........ ' ........

NE CUNOASTEM SINGURI
.
SNTETIINVENTf\lI 7
... , . . .. ..
.,
P.iholoJ ANTON TASACHIU
a le combin .. , r estruct un etc. bce obi ectul
testu lui pe are: vi -l propunem s pre rezolva r e.
Fiecare d in fi eurile exi stente in rindurile
de la A la F sint realitate d in unul sau mai multe
contururi nume rotate de la 1 la 7 .. flate in drept.
unghiul negru. 0... . ..... trebui si
n timp de 4 minute. aceste contururi si
numlrul sau numerele corespundtoare pe filU-
riie: respective.
Pentru rezolvare, contururile pot fi util ...
tate in orice ind fieare contur poate
fi o singuri dui in .. figuri .
..
LJ
..
a
o
D.
. <A::I
IT o \1
o
D
CI
Cl
D
In orice domeniu de activitat e intilnim doui
ISpKt e : rutira cru -
pa: obil nuitul ineditul. Tone nou-
tre se bueul pe: La inceput
i5 'fOrbim si mergem, apoi si lucrim.
re insu$lm o profesie " concomitent cu toate
KHtN si ne comportJm. adid ne
!nsu$im un sistem de are ne
wbpura in societue. se realizead
rri" asi milam de , 1 Iminrea unor
!!'odele. Simpla inrip.re aslJuri
)ar nu Protresul. SpecifIC pentru om nu este
:apacituea de li indp.. comuni pini la un an..,.
j"Iit nivel cu cea li animalelor. ci inven-
1>.
rispunsurite dv. cu corec'
te ale testului, acordinduvi cite 1 puncte
pentru fiecare rispuns corect. Toulul de punc-
te re .. Unt la urmitorul eulon :
. \)
0C>
Invent lvitatea. ca u pect al pmite
consldenli capacitatea de spargere, desfa-
!ere li un forme SlIIU sisteme cunoscute din
liementele drora, prin combinare ,i sintezl,
forme uu sisteme noi , inedite. In
dan unor elemente comune are bvorizeazl
r ul de existi :Ji o anumiti specificitate
1':' de domeni ile de activitate. ",bula-
;ta est. o a art istice , indoiala
ilvorizead actul creatOf" n
i i nsepanbill pentru tehnld, capad
:ltG de ;II. open cu contu ruri,
Fo .. rte bine ......................... 67- 91 puncte
Cu aC85' articol ... om incepe
, 5c,ioe, .. con5lruqiei blocului
rec.pll. ca,. se va monta
,. roboL
Partea d. ,ec.plie are CiI ele-
eent prinCipal receptorul. Din
lonslderenta economic. ,1 de
Jlmplitata, ac:.st receptOl' esle
ie lipul .. ..
Receptorul descm mai jos are
stabilitate destul de bunI.
Acesta se ,ulileazl dup.i
hem.l d,n IIg. 1. Din aceasti
se ob511f'11 ci, pe lingi
jlajul de superraaclle, mai nls

doul alaJe de ampliflcarl


nlru semnalul de audloftec
ti. "ecasara a.cI14:il amp!1-
Icar.1or s.lecli .....
Et.,ut de fu"clio-
, .st1e1: ..."nalul cules de
tenl as. i"lrodu5, prin Inl ....
condenutorulul CA' In
jDleclorul tranzi5torulu! T,
;FT 317. Circuitul l e, acordal
pe de 27,12 MHz,
lelect.lzl .CIUti
tenl ru ac: ta, bobina l .....

9 .pl,. din s!rmi de Cu'm
!ZI de 0,6 mm bobinale pe o
IC.si cu diametrul de 1 mm,
Izutll cu miel reglabil.
SanSib,htalM deosebita. re
plorulul IJUClBfreactie se II"
r"tl f.ptului cii 5emna'ul se
8ine ..................................... 6O- 66 puncte &. 4 : ] : 2- 6 ; 2- 4- S- 6 sau 1- 2-4-S;
] - 4-S. SOI tisBcitor ........................ 52-S9 puncte
Slab ..................................... O- S1 pu nct e: C. 4-6: 2- ] - 5- 6 .uu 2- 4- 6- 7 ; 4- S- 6 ;
2- S-6-7 ; 1- 4- 5.
IOLUTIIU TBTULUI
D. 1-S : 2-6- 7 sau 2- 4- S- 6 ; 1- S-6;
] - 5: 1 - 2 - 4.
E. 1- 2-5-6; 2-4--6; 1-]-S: 1-1-4-
5- 6 : 4- 5.
A. 1-2 nu 2--&: S : 2-4--6 : 4-4, 1 : 2--&-7
sau 2--+-5--6.
F. 4- 6 : 4- 6 : 1- ] - S : 1-2-4-5- 6-7:
1- 2- ]-4- S-7.
ELECTRONIC
aupr.pune pe oKlla\JlIe .uper.
.udlbile dator." circuitului lor
mat din conde"latorul C ,i
R
1
. Gredul de reJeli.
.. te reglat cu aj utorul conde"
" Iorului C2' c.r. er. o .... 10 .. 18
c ..... rl.ll de II un Iranllstor
1 Itul.
Conden$lllorui C stabll.,te
nivelul semnalulut d.I. .udlofrec
venll. Daci II construlr .. r ....
c.ptorului '101'" IIPIr. fluierAturi,
.cesl condensator va trebui
fie mlc,oral la 20 p F .. u chiar
la 10)lF.
Rezistenlele R, " R, 'Iabilesc
pol.rlza,. bazei tr.nti.lorului
T, .
Hellslen\8 R.. Inlroduce o
re.clie neg.ti ... , .t.bllita-
t .. etajului. Acea.tII rell.tenll
po.11 fi mlritll sau mlc,orll'
(In limile mici). funclie de f.clo
rul de amplificarl al Iranzlsto-
rului folosil
Tehn. NIC. HANU
C.patele .Irmei se 'tOr lipi le
terml"alele rezistentei. Valoarea
de 1 M fi pentru aceilsti rezls
tenti nu e ... critici, redalenla
putind Il ti de 600--800 kO.
a ... ind Ind acela,i wat111j pe"lru
re.pecta dimen.lunile de
ril Induct.n\8 arcului .st. cu
prin" l"lra 40 ti 6OpH.
Tran510rmalorui Tr va a ... eB
loie dm permaJloy " ... 11 il de
'" '"
,
,
,
,

.
,*,11'i'-
... .,
tipul celOl' foloslll In reclplo,,
rele mici cu Itlnzi.loil penlru
adaplarea di fuzoruluI. De 111
acest transformator !le pAstrell-
II 101.le $i Cilrc ....
,
Infi,urarea IH"lmari va a ... ea
1 200 de spire din .Irmi de
CuEm de O,", 'ar In",ura-
rea secu" d.ri 300 de splre din
.Iunl de CuEm cu li' 0.1.
Acest transform.tor serve,te
penlru adaptare ,1 cuplaj cu
elajele ampliflcato.re de .udio-
Irecvenlll.
ConClensatorul C. separA
componenta atlem.tllri de c' ...
continui, pe care o blochelv.t.
Re:tlsle"lele R. "Rs .tabile!>c
polarizarea b.zei tral'lZi5torulu'
T., EFT 35l.
_ &,8 k a,
Bobina de tOC ar. rolul de
bloCil lenslunea d. r.diofrec
.... nll " se ViI co"fecllona pe o
razlslenll de 1 MQ/O,5 W. Pe
aceasUl rezisle"l1 .. Vii bobina
.pirl lingi splri, ploi le umple-
rea tronsonulul, slrmi cu O de
U 1 mm izolati cu email IHIU
'filase.,
"

.;
[.-I
' :
"
- '.".
In colectorul tranlistorulul
asle r.zlstenl. d1I sarcini P8ll
Iru acest Iranlislor.
Re tl conectati In
tranzi.lorulul T 2 '" lnlroduc
o reaclie "eg.tlvi, c.re Imbun'
.Iabilitat. el";ulul.
EI.iul urmilOl' .ste le Iei c
precederolul, cu mentiune- c
valorile pieselor sl"t .11 .. pat"
Iru a obllne u" curent d ... rcin
mal mar .
In tocul tranzistorului T li d
tipul EFT 353 se pol folosi tr.r
11.10.,. de tipul En 323. n 1
sau AC 180.
Rec.plorul utitiZIMl.l.i .nten
de tipul ba.ton cu o lungime d
1,25 m.
Comutalorul K folo .. ," pe!!
tru coneoctar .. pe diruzOl'" se
ampliflcato.rele selectiv ..
-'
IUTI
ASIRONAUIICA
Cont. uni dr. 1,... FL. zAGANESCU
aselenlzar. II .K","""!'. dificili al&oerea ac"'lul loc, Intruc;:ft de
.Apolloa la ac"1 zbQl" Irebuie al H
1912 muimum de Informatie dnalnle de II fi
Inchis dosarul Apollo . _ ro atar. cra'e-
rului Alphonso, propus inei din lUnii
Iunie .. c.ndldeazi zona craterulul
Gau.ndl, " lud de Oceanul Furtunilor.
unele regiuni ,ituate In apropierei! "Ir-
lulul Mirii Crizelor.
Speclall,1I ai firmei .Boelng au
propua NASA sa se montaza .rlpl
primului etaJ al taehetei .s.turn-5
spre II fOtma elementul propulsor reu-
tiliza!: In ,I,temul navetei spatlale. Se
pre'lede ulilll.r. acelor.,i moloar,
uliliuta detII pe .cea,ti rach.etl, dar
ac_ula In ... m'" posibilitatea II numai
zece landn succesive, In compar.tle
cu cele cea 100 de reutiliziri pentru
cere ,Inl prole<:lata moloarala de,tlnata
II echipa "iiloarele ena.et .
II Pentru robot" spat'ali care ar urma
sA coboare lin pe Marte In anul 1975,
spre a verlllca daei ellistA forme de
pe &CHStA planeLl, au Incepul
reeenllr'lCerclrile sistemului de parasu-
ie capabil ... reduci corespunlitor
viteza de coborlr. pe solul martian;
Ince:lrlle urmeazA a fi efec:tuat.
la attitudlni de 15 !un cu o par.,utl
avind dlametrul de lf1 m, sustinind o
eaplull lungi de cea 3 m.
Mai Inlins cu 38 m decit marele
radiolelescop aMarll ... ' de la JocheU
Bank, n.oul Instrumenl proiectal de spe.
ciaJi,tii britan.o ti denumit dlarb_VA
urmeazi a fi Inslal.1 la Meifod In comi-
talul Montgom.,.... Capabil si operele
inlr-o largA gaml de unde Incaplnd de
la clllva centlmelrl, noul radlolelescop
va putaa II UUUlat In cooperare cu
_Marll ___, spre a forma un sislem inle,
leromelrlc cu bala de pe"e ti) IIml
VilezlI, compOzitia ,i temperatura
IIYlntului solar. au fosl analilat. de
sta1iile .-ieUe. lan..ala spre Mal1e
In luna mai II.C. StII\UIe sMarsM ti 3
au anaHlai acesti paramelrl al lIu.ulul
de particule Incilrcale lansate In sPll1lu
de Soare, din diver5e regiuni " la
diferile Intervala de timp. Au fost folo-
site speclrometra de Ion'
cu domeniu de Inregistrare de la 30 la
10000 eV. Viteza avlntuluia varlazi de
la 300 la 000 IInYa. In raport de mod'''-
carea continutului de particule .na de
111511110".
AtOM
GIMNASTICA
N CADRUL USII

Este foarte U5Dr si ,Imnastlcl in cadrul u,lI, pregitindu-vI
singuri utilajul sportiv necesar.
Ca materiale sint necesare o bucati de de OJ s6 de 1) mm,
dou;( cirlile de o bucati de ubli de 200x20x1.5 mm 9
Pentru extensor se pot folosi o cameri de bicicleti, o bari de lemn de
20 mm diametru 200 mm lun,lme $1 8 eule de
Minlea de antrenament pentru box se execua....JliM:f"'O"mlnce
veche de voIei sau de fotba.\. PentN a o lixa ""1 cadrul
patru rondele din piele tare de 70 mm u, tloul $pllf\1urf (04 x.5S_mmJ.
doui rondele metaliCe cu diametrul
Bucata de ,eavi de luncime ecali u e ca--
pete cu cite 8 mm. Cirli,ele se turtU( cu nul astfel incit 5i intre firi
joc: in ambele capete ale (1).
firi joc in deschiderea u,ii. Ban. se fixem
50 x 20 x 1.5 mm (2), care se monteaD o
marginea superloari a Iar a doua pe ...
dv. Extensorul se executi dintr-o ca
egale. Pentru fixarea lui, in a ndQl11Jl u$ii se
introduc doul ,uruburi la m podea se bat doul
scoabe, in adincituri. astfel incit si nu podelei, tot ta
de 600 mm. ...._-
DispoZitivul de fixare a extens n. se poate" ci" ti. penTr'U""Yhra{ea
mingii de antrenament pentru box, o u1p1ttd C!I talll:L "
avind in mijlocul umph,lturii o platrl de 2,.s::r_kf."Elemen",.
mingii se execud din $plinturi de 04 xSS I!h\JIV), PentN kellSU 'rrrceM(
rondelelor de piele se dau Iluri prin eate r'i Introduc OJ ro
deie metalice. Capetele ,pllnturllor se cle5fat, Se \fui a de
piele ,1 se fixem cele doui rondele de piele cu _uri ( .. ).
in minCe Se dau liuri la doul rondelele de
piele cu p.linturi $e coase minlea la kK.
0"_ de II) T ...... '.rm'cI S _ In.ullin M..,I-
, 'M cu cele mal ImPOt\.lntto .lclml ..... dto mln.reu de fier
din Intr .. goII ltlllie; 1) Poleit CU metalul_ 1000 lul _ Tltlnul
ORIZONT"'L: 1) M.catuI eIKtr1clt6lf - FOoII" metIIIc:,
cutlllor de con_ 1) ce-taonul. r ... 101 .....
'" OC......" ___ - LI 11aur. lon.I """ c_
ii .. cea """" ....... sur: J) ... , .. ." platlnel din ..... r.t.
,.... ... 11Il0l11--''''' ... c_ II Ib/dl- Loc:_." -. a.-
..... ,au desc __ u...n. ti lIeIIare de fierArie din ",._
illacllor, 4) Sodiu - ... "''''' cel mei pIa.uc n .. mit " -oi"lui
cel or ... r, 1) Int ...... amalo.mI- Fiu,,", de .. c .... '" tr_ n ....
inele lIn.lrul metII .... 1u - Unu IIlu. 1111'10; 1) Neon _
tor si fier"l'" In DIC" Fel'. - Iefi d .. p.I ullnlll; 1) Fier f ntu.
rele .... or ...... _ Falnic _ U.lnI v,-", _OII" d ..... cn_
.net.1vI f.lt.l ... moarte._ - ti p.eclo ..... ur: 10) PoooabA .... te-
11d .. mln.l- $uv;W ll.IKutI Oln .. mi!'lOr, fI) Mlncet. .... _
de .... - .. etaI ................ 1 ca: aocIlul. ,o'-Iul. Nilul rubl6iul
ti c ..... 1; II) VIbntl!-. .nI .. N olalul dirijofulul- NIc ....
fut conl_1Ot ... m_1IIoOI .... port cu coban ..
VERTICAL: 1) P.ldri _.1Ice _ Cerbon.oot de plumb; 1)
..... de tput wo/f ...... mollbd ... , v.naellu, pe ... bllule
.. ol_ulllo< __ lello - ..... olnlul lichida, numit de
.hlml,U ..... 1 .. _.Ilorum.; 1) F ... ni'OIIr .. d ..... negru
R .. ltel - CApet.n. IIOlpl_ ben.lc", urulul din c
.... 1 vKhe mini _ lumii IfII1U1 In V.,. Porumb.11or (.Ino.);
4) 81>C:"" de pi.tot ('IIO.) _ Cel mei u,"" ...... 1, de prlm.ll .....
portoon'" pentru lehnlu n\fClesrl; 5) In comPOn.n", ...... dl ....
lul_ Cetll ......... Iul ... ro .... n.SC; 1) ..... 110 ollmolc '191' .. ....
tit simbolic: prin coslt".. _ ler .... InIOflI1) .ulfl _ PeneI-
...1 .... pri ...... toc .. 1) Dun.ll _ ... 11... In MII-
c.M Ief.u; 1) en.-.. wIoIete d";-'III dIn .I"mlnl (o.ldui
de .lumlni,,) - Lamploft suto: 10) In .lan lIu,' _ N ......
1.1.1; 11) SYI ... _ topit pentru primi dltll.o&sta cu .......
c" cOIiiorul. oOlinlndU M btonu .. - hplozfto penlru lucr"illo
ml"lere; 12) La l.IataI - "'I'-j de cupru" rlne - C", .. d De
drum .. rt de via.
SOFIA BUCURESCU
Cu..-Int ..... : "'01, ........ , ERF. "'8IT, M ... O ... .
.,.
in dialog
"
.lle
un fel
".
I
din 1." ne loiI-
un aparat eIKlrlc
Ilnt ct.o,ebit de
un ,,-tem
Nu 'tI
InlrAba
care aplicati
unul
,
"
v.
10VI.A'Ul MIHAI PETRO' - Tukfil
Inlocui lubul EZ80 cu doui diode _mI-
conducte.re ti nu cu o punte ,.draM.re de tipul ABC.
Olodele 01'" oe car. le posedati Ilnt Indicate pentro,
modiflc: .... c. OGrlt! I-O Sudal' direct pe
sHcloru ..... oclului termin.le" diodelor, ea In tlgurII
alatur,tI. Nu In nici un CIU: rezl,te"'" 6e
100QI2W, conect.d. Inlre pk:lorul3 ti primul conden-
..tor Mectrolltlc. Upu ac.,tei pOlUl dis-
truge (Pentru momentul pornirI!, condl" -
lorUI IUtclrOldlC .r. loarle mIcA. CUrentUl
ee trKI prin dIodA dep. ,Ind cu mun pe c.-l ,dml,lbll.)
III trenllform.tor nu operati nici o modlflc,r .
FILATELIE
HARI
aJLTURALE
1:.1111"""
_vultUr. ti
p ....... drc ..
.. ,1tI_
h .... _.1 ..
CII ...... ,....
valoll .... kIU
La
RADIO-
SERVICE
Ing. l MIHlESCU
Cititorik>r l. B1I;1n din Gelu din Budiu. A. Kun din Ondu. Schw;lb
Iuliu din ti tuturor celor = ne-;lU solic!ut privind schelNll radiorecepto-
rului urmen 3. le oferim pe scurt urmlotO;irele
Defectuoasa pe g;llNll undelor medii se de cele mai multe ori. con-
qctelor imperfecte din c!;lviuun - oxid;lre. deform;lrm i;lmelelor. Se verifici con-
uctelor conform din schemi. apoi se cu o de lemn de bnd. se ,tert
cu spirt.. dupl are se u-cuiesc din nou.
'O" "
, ,
, ,
...
. -
. -
-
..
"'-"
Se mai verifia d;ld nu sint rupte c;lpetele bobinelor nu ;llte conexiuni, precum , i
condensatorii trimer C, ti C ...
Motivul unei fO;iru dinorslonue, de arderea repeutJ a Rs.,
este defecuru tubului ECl 82.
DupJ un timp de 5-10 minute. electrol.ii din interior se indlusc. se dilul
ti se producucurtcircuiurm grilei 1 cu grib 2.
Remedierea consdo in inlocuirea tubului ECl 82. monurea unei noi R .. de
300 n /1 W. verifiare:OI, eventuOlI inloc!"irea condensatorului C ...
COlABORA TORn AI REVISTEI:
m.. Ro COMAN Dr. lq. L FLORU Tdm. NIC HANU
Iq. M. IV ANClOVlO. hta. M. LAURlC. fD&. V. LAURJC
Biol.-EL MANnJ ...... L MARTIN. Iq. L MIHAES
...... R. MOSCOVIO Prot: L pAntA$CU .In&'. D.
PETROPOL Fls.. VL\JCU RADU Ioa. L RUBEL ID ...
IL SUCIU Arh. E. VE.RNESCU Iq. D. ZAMFlRESCU
Dr. m.. FI- zAGANESCU
Prnel:ltarea artistid: ADRIAN MA TEESCU
Pn-zcataffll p-aficl: ARCADIE DANELIUC

S-ar putea să vă placă și