Sunteți pe pagina 1din 359

Ion Milo= O ALT{ LUME AM VISAT

Ion Milo=

O ALT{ LUME AM VISAT


Edi\ie antologic[ de autor

LITERA
CHI+IN{U 2000

CZU 859.0-1 M 73

Coperta: Vladimir Zmeev

ISBN 9975-74-247-5

Text, Ion MILO+, 2000 Prezentare grafic[, LITERA, 2000

"

UN EXILAT }NTRU POEZIE: ION MILO+


Ion Milo= nu face, pare-se, altceva dect s[-=i transforme condi\ia de ve=nic exilat ]ntr-o conditio sine qua non a poetului ca cel care scrie (meta)textul exilului asumat. Nu-l putem ]n\elege f[r[ aceast[ tripl[ transfigurare ontologic[: condi\ie geoetnic[ (este poet a trei \[ri: Iugoslavia, Romnia, Suedia), condi\ie de exilat, condi\ie uman[ ]n genere. Dar dincolo de vitregiile soartei, el apare ca un exilat ]ntru poezie, adic[ drept un poet care valorizeaz[ exilul ]n pozitiv =i care scrie o poezie a exilului cu ]ntreg complexul existen\ial care presupune dialectica ecua\ie a frustr[rii/mntuirii. Exilul ]nseamn[, ]n cazul lui Ion Milo=, infern dantesc, dar =i paradis auroral. Poezia lui Ion Milo= poart[ ca pe un blazon de noble\e aceast[ marc[ ontologic[ a ]nstr[in[rii, care genereaz[ fondul ei autentic senintragic, ponderat-fatalist, c[ci mioritismul se infiltreaz[ ca ni=te ape freatice hr[nitoare de esen\[: Eu ]nc[ nu sunt eu, Doamne! //N-am voie s[-mi aleg singur mersul drumului /S[ cnt cu adev[rul sus pe culmi /M[ simt acas[ doar ]n scorbur[ la bufni\e /Nesiguran\a ]mi umple nop\ile cu vnt /Oameni trec pe lng[ mine f[r[ s[ m[ vad[ //Nu ar[t ca toat[ lumea /Soarta-mi bate cuie ]n frunte /Eu sunt n[scut str[in ca fiul t[u, Iisus (Eu ]nc[ nu sunt eu, Doamne). Vntul nesiguran\ei =i ne]mplinirii bntuie puternic =i ]nmoaie versurile ]ntr-o esen\[ amar[, b[ut[ cu pl[cere de ]nsingurat, dar singur[tatea este nu doar a Eului, ci a lui Noi. La steaua lui Iisus se adaug[, astfel, =i steaua ciobanului mioritic, cele dou[ ]nsemne simbolice contopindu-se ]ntr-o unic[ marc[ a Destinului =i a resemn[rii sisifice c[ nu-i nimic a=a cum noi dorim, noi fiind aci romni (]n sensul lui Octavian Goga): Norocul vie\ii nu-i de partea noastr[ /Noi tr[im ca =i cum nici n-am fi fost /}n jurul nostru zac imensele imperii moarte /+i-au fost =i ele ca =i cnd n-au fost //Aceasta-i lumea lui Cain =i-a Iudei /Nu seam[n[ cu noi, e tiranic[ =i rea /Noi ne tragem din semin\ia mor\ilor care ]nvie /Din Iisus cre=tinul =i din Ciobanul f[r[ stea (La noi).

}nstr[inarea de propria esen\[ a eului se dubleaz[ cu ]nstr[inarea lumii de paradisul ini\ial =i cu reiterarea faptelor rele ale lui Cain =i-ale Iudei. Con=tiin\a penetrant[ a acestui tragism de propor\ii mundane d[ na=tere expresionismului milo=ian, care irumpe ]n \ipete existen\iale. Expresionismul apare acolo unde omul s-a desprins de spirit, unde lumea e r[scolit[ de disperare =i oroarea mor\ii: +i iat[ disperarea urlnd, noteaz[ un teoretician al curentului: omul ]=i cere urlnd sufletul, un singur strig[t de suferin\[ se ]nal\[ din timpul nostru. Chiar =i arta url[ ]n ]ntuneric, cheam[ ]n ajutor, invoc[ spiritul: este expresionismul (citat apud Mario de Micheli, Avangarda artistic[ a secolului XX, Bucure=ti, 1968, p. 70). Or, la Ion Milo= hybrisul expresionist se pune sub surdina mioritismului echivalent =i senin, alimentndu-se ]n chip alternativ =i din imperativul etic de a fi ]n pielea ta, de a face lumea dup[ chipul =i asem[narea ta: Fii ]n pielea ta /Dulce sau s[rat[ /Dar fii /}nc[p[\nat ca piatra /Ca focul =i apa ce nu vor s[ se cunune /Ca luna ce nu vrea s[ cad[ /Ca iarba ce cre=te ]n ciuda vntului /Ca fulgerul ce nu vrea s[ devin[ rugin[ /Ca rugina ce nu vrea s[ r[mn[ fier /Ca acul magnetic ce nu p[r[se=te nordul /Ca Dumnezeu ce nu vrea s[ se arate (Fii ]n pielea ta). A spune despre Ion Milo= c[ este numai un expresionist ]nseamn[ a nu cuprinde ]ntregul adev[r: el cultiv[ o formul[ mitopoetic[ complex[ ]n care recunoa=tem =i expresionismul simbolist sau inventarismul autobiografic de origine american[, apoftegmatismul clasic sau paradoxismul =i intertextualismul postmodernist. |ip[tul existen\ial face cas[ bun[ cu simplul ]ndemn hedonist la tr[irea bucuriei cu lini=tea izb[vitoare a farmecului culorilor, formelor, sunetelor, nota\ia autobiografic[ jurnalier[ cu sugestia adnc[ a stampei color neosimboliste, tr[irea blnd[, pa=nic[, teluric[, lini=tit-cosmic[ cu impreca\ia etic[. O tr[s[tur[ de c[petenie a demersului poetic milo=ian este o excep\ional[ dezinvoltur[, o libertate democratic[ a (re)formul[rilor =i o u=urin\[ a figur[rii, care impune un proteism organic =i desf[=urat din aceea=i substan\[ a eului. Trecerile dintr-un registru ]n altul nu acuz[ nici un efort special. Acela=i gest organic ]l atest[m =i atunci cnd picteaz[ st[ri =i cnd creeaz[ atmosfer[ =i ]n tr[irile =i ]ncrust[rile ]n piatr[ ale gndurilor concentrate aforistic, =i ]n rescrierile de texte pe palimseste care implica refacerea =i =tergerea =i cnd lanseaz[ ]ndemnuri morale sau face h[r\i geopolitice sau sociografice. Poetul \ese firele din propria sa crea\ie, ca p[ianjenul.

Autoreferen\ialul se desf[=oar[ cu de la sine putere ]n albie clasicisto-expresionisto-simbolisto-paradoxist[. Substan\a se spiritualizeaz[ =i spiritul se substan\ializeaz[; este de fapt, la el, o transsubstan\iere printr-o paradox[ ar[tare/ascundere, pictare/ estompare, realisticizare/iluzionare. Vinul =i pinea se transforma ]n snge =i trup, ca ]n fapta tainic[ iisusiac[. Proteismul spectaculos sub semnul unei unit[\i organice a fost observat =i de critica suedez[: La ce se gnde=te Dumnezeu ]n aceast[ clip[ este literalmente =i ]n sens pozitiv o carte pe care nici un suedez autohton n-ar fi reu=it s-o scrie... Poeziile sunt marcate de o atmosfer[, o concep\ie asupra ve\ii foarte neobi=nuite, de-a dreptul necunoscute ]n Suedia... Un poet ca Milo= ]mpinge grani\ile, ne l[rge=te experien\a... Ceea ce este excelent la Milo= =i face poezia lui att de cuceritoare =i spontan[, aproape irezistibil[, este felul s[u de a se mi=ca ]ntre st[ri suflete=ti, de a schimba dispozi\ii: triste\ea, resemnarea alternativ[ cu poezia de ]ncredere ]n Dumnezeu, el poate chiar s[-i surd[ lui Dumnezeu, el poate s[ scrie o tandr[ =i fermec[toare liric[ de dragoste, prin urmare foarte frumoas[. O carte de versuri ce ar trebui s[ aib[ cititori ]n mai multe limbi, peste multe grani\e (Kurt Bladh, ]n Sundsvalls Tidning, 1993). Nu e vorba, ]ns[, doar de capacitatea de a se mi=ca ]ntre st[ri, ci =i de a traversa momente =i st[ri diferite ]n cadrul aceleea=i st[ri. Paradoxismul nu se limiteaz[ la numai unirea de idei sau momente suflete=ti contrarii; al apare ca expresie complex[ a unirii ]n contrapunct, al trecerilor de la un prag la altul al tr[irii, din domeniul tainicului, ascunsului ]n domeniul dest[inuirii =i ar[t[rii =i viceversa. A=a cum raza vine din izvorul luminiscent, se izbe=te de ceva obiectual, concret, se transform[ ]n umbr[ =i dispare ]n imperiul necunoscutului =i nev[zutului, tot astfel gndul milo=ian se relev[, se estompeaz[ =i se ascunde, se mut[ din real ]n posibil =i iluzoriu sau din cmpul tr[irii ]n cel al metafizicului, din logosul ]ntrupat ]n cel al t[cerii primordiale. Arta lui Milo= e o art[ a transmut[rii, a proteismului sus\inut de paradoxismul ce cristalizeaz[ ]n unitate. Este, ]n definitiv, o art[ a glis[rii certitudinii de-a lungul iluzoriului =i adev[rului de-a lungul minciunii, a luminii dea lungul ]ntunericului, a contingentului =i teluricului de-a lungul transcendentului =i cosmicului. Astfel de ]ngn[ri, de reflect[ri reciproce, ]n oglinzi paralele, de alunec[ri ]n zone limitrofe sau opuse au loc la nivelul instantaneului pastelist (Marea oglinde=te cerul =i zeii //}ns[

pesc[ru=ii cred ]n vapoare /Nu le pas[ /De zeii cerului //Eu arunc cu pietrele-n valuri /+i privesc /Cum se joac[ timpul cu luminile (Marea), la nivelul momentelor de con=tiin\[, ca ]n frumoasa poezie Gndul =i inima (Gndul e de aceea=i natur[ cu soarele /Lumineaz[ ]n umbre // Lumea ar trebui tr[it[ cu inima /Numai inima poate s[ simt[ /Ceea ce gndul nu-i ]n stare s[ vad[ //}ns[ f[r[ gnd /Inima vede umbrele mari /Chiar =i atunci departe de \int[ /+i cade ]n fl[c[ri /+i arde) sau la nivelul mai liniar al surprinderii procesului relativizator al aparen\ei/disparen\ei (Aceast[ fa\[ este fa\a altei fe\e /Aceast[ fa\[ este fa\a altei fe\e /Aceast[ fa\[ este fa\a altei fe\e /Lumea se ]nvrte=te beat[ de parfum Minciuna). Fe\ele ce gliseaz[ pe alte fe\e preg[tesc spectacolul lumii ca teatru (al absurdului), al crengienei lumi pe dos, conven\ionalizate, automatizate, birocratizate: Copiii nu mai au unde s[ se joace /+erpi liberi ]n parcuri /Ho\i ]mpopo\ona\i cu medalii /Saluta\i ca ni=te ]nving[tori olimpici /Telefoanele sun[ pustiu la poli\ie /Poli\ia este la cafea /Suflete reci la putere /Croiesc legile =i viitorul /F[ina trece, t[r\ele r[mn / Minciuna ridicat[ la stare de cultur[ /Justi\ia m[tur[ str[zile cu morala /Morala vinde nasturi vechi ]n iarmaroace /Adev[rul doarme obiectiv / Pe drumuri de lauri /Doar racii mai ]nainteaz[ Pe drumul de lauri. Paradoxismul milo=ian culmineaz[ ]ntr-o combinare ciudat[ de esen\[ modern[ a demiurgismului cu satanismul, ]nsu=i actul creativ ap[rnd nu doar ca o ac\iune de facere pozitiv[, lini=tit[, ci ca o ac\iune de vr[jire a existen\ei, de ]nv[luire ]n cuvinte, de spunere a gndului pe jum[tate, de exorcizare a nimicului: Bate apa ]n piu[ /Taie frunz[ la cini /Spune-\i gndurile doar pe jum[tate /Las[ pe al\ii s[ rezolve problemele //Vr[je=te existen\a /}mpodobe=te adev[rul /}nv[luie=te ]n cuvinte /Umbl[ pe vrfuri //Mare este / Doar cel ce nu se vede (Bate apa). }n Tauri =i melci apare o lume kafkianizat[, ]nchis[ ]n sine ]n propriul castel, plin[ de birocra\i, tehnocra\i =i psihocra\i, de speciali=ti ]n vorbe =i ]n cifre care picteaz[ curcubeie ]n birouri =i ]ncuie adev[rul ]n sertare, o lume ]n care stlpul metafizic putreze=te =i ]n care este de fapt o lume cu temeiurile morale surpate, cu rolurile =i imperativele inversate: +oimii nu mai atac[ =oareci /Acum vneaz[ oameni /Veveri\ele lovesc copiii cu castane /Fiecare frunz[ ascunde un microfon /Agen\ii secre\i / Crti\e ce sap[ ]n suflete /Restaurantele sunt pline de inimi /}necate ]n pahare /}ndr[gosti\ii /Nu mai au comun dect patul /Ideile fug de plo=ni\e

&

/Zmbete dulci /Arunc[ cu\ite pe la spate /Umanismul barbarie zmbitoare /Doamne, /Sunt singur ca luna /Pe masa imens[ a apelor / Cei tari sunt primii care cedeaz[ (Zmbete dulci). Sentimentul singur[t[\ii se accentueaz[, se transform[ ]ntr-o toropeal[ ontologic[, dup[ expresia poetului ]nsu=i, r[ul moral ia form[ de r[u existen\ial. Ion Milo= nu are, evident, mijloace pentru a surprinde o asemenea imagine satanist[ a lumii =i se limiteaz[ fie la constatarea amar[ a golului, instaurat de sec[tuirea omului =i naturii =i de lipsa de leg[tur[ a gndurilor cu realitatea, sau la sentin\a moralizatoare: Ce-i trebuie omului cap? /Pe=tele de la cap se-mpute /Ce-i trebuie omului limb[? /Toat[ pas[rea pe limba ei piere /Ce-i trebuie omului nas? / Oricum nu-=i simte prostia /Ce-i trebuie omului minte? /Computerul gnde=te mult mai bine /Ce-i trebuie omului inim[? /Bate ct bate =i odat[ st[ (Ce-i trebuie omului). Formula imprecativ-etic[ apare uneori mai nuan\at[, ironia ob\innd substrat filozofic, iar lumea ap[rnd ca un spectacol al punctelor de vedere. Paradoxismul e aici buf-intelectual, lund ]nf[\i=area unui teatru de idei ciudate: DUMNEZEU: Crede\i c[ sunt =i sunt /Ferici\i cei ce nu m[ v[d; +ARPELE: P[c[tui\i =i ve\i afla adev[rul; PROMETEU: Fura\i /+i se va face lumin[; ULISE: R[t[ci\i /+i ve\i g[si locul; /SOCRATE: Be\i otrava /+i l[sa\i minciuna ]n pahar; /SPARTACUS: Trezi\i balaurul /+i va cnta libertatea; /FEMEIA: De ce nu iubesc boii? /De ce nu lucreaz[ taurii?; /jiDON JUAN: P[c[li\i /F[r[ momeal[ nu se poate prinde pe=te; IISUS: Face\i bine /+i ve\i ajunge pe cruce; /DIAVOLUL: Numai femeia s[ r[mn[ femeie /+i totul va fi ]n ordine (Zece puncte de vedere). Ion Milo= este un paradoxist =i ]n lirica de dragoste, unde Eros are o tolb[ din care s[ge\ile pot s[ zboare ]n diferite direc\ii. Ele ]nvigoreaz[ spiritul, dar =i ]l toropesc, ]l contamineaz[ cu boala incurabil[ a ata=amentului de fiin\[ concret[, stimuleaz[ setea de ]mplinire, dar aduce =i fiorii trecerii =i mor\ii. Ca ]n ]ntreaga liric[ modern[, Eros se ]ntlne=te cu Mors, alimentnd sentimentul ]n[l\[tor al cosmicului rev[rsat ]n senza\ii (Tu e=ti taina /Ce \ine viu focul iuburii /}n linia vie\ii /Din inima mea //}n ochii t[i /Cerul mngie marea //Soarele apune ]n corpul t[u / Floare cosmic[ /Ce lumineaz[ la ]ntuneric Tu e=ti taina), dar =i sentimentul degradant al neantiz[rii prin intrarea ]n zona umbrelor =i a sunetelor disparente (Noi ne iubim /Din cnd ]n cnd smb[t[ noaptea /S[ nu pierdem ce-am agonisit //}ns[ vioara /Nu mai cnt[ ]n sim\urile noastre /Nu mai auzim dect sunetele /Pe cale s[ dispar[ Umbre).

'

Iubirea pur[ =i ideal[ de esen\[ romantic[ se transform[ sub presiunea timpului =i a cotidianului materializat ]ntr-o dragoste cu pietre scumpe /Pe care (iubita) le vinde cu succes /}n pat =i la pia\[. De aceea, iubita este chemat[ ]ntr-o zon[ pur[ a idealit[\ii, departe de Aici-ul subjug[tor =i aproape de izvoare =i Dumnezeu. Iubirea intr[ ]ntr-o zodie a schimb[rilor capricioase, iubita ]nflorind ]n lucruri, fiind un cerc ce mereu se ]nvrte=te =i neputnd urma sfatul iubitului de a zbura spre cerul purit[\ii dinti. Iubirea este, ]n definitiv, drama luptei ]mpotriva timpului /Via\a ]nchis[ /}ntre doi du=mani ireductibili /Cunoa=terea =i Ve=nicia. Odat[ intrat pe t[rmul dragostei, poetul r[mne singur ca =i pe drumul predestinat al cunoa=terii, ve=nic reluat. Nunta sfr=e=te tragic: n[scut[ din coasta visului poetului, iubita devine soare al minciunii =i drumul nun\ii se frnge ]n neantul necunoa=terii (Dragostea C[s[toria Fericirea /Totul este hermeneutic[ /Unit[\i maxime ale necunoa=terii, conchide poetul ]n att de paradoxalul poem Nunta). O senzorialitate de frageziuni matinale se ]ntlne=te contrapunctic, la Milo=, cu o senzorialitate aspr[ de flori s[lbatice peste care r[bufnesc vnturile reci ale Nordului. Frigul se strecoar[ ]n ]ns[=i zona fierbinte a sim\urilor nup\iale ]nvlvorate. Demersul paradoxist al lui Ion Milo= transform[ ontologia ]n deontologie =i viceversa, el ]ncercnd mereu s[ converteasc[ experien\a existen\ial[ ]ntr-o experien\[ moral[. Gndurile lui au caracter de sentin\[, iar summa gndurilor ia forma de catehism, de carte de ]nv[\[tur[ care expune meseria de a tr[i, o ars vivandi. Perceptele se nasc ca perlele, printr-o r[nire a con=tiin\ei, inimii, sufletului, adic[ fixeaz[, cum zice ]nsu=i poetul, r[ni ontologice: Adev[rul nu-i democra\ie /El este o ran[ ontologic[ /Precum m[rg[ritarul; Nu v[ fie team[ /De sfr=itul lumii / Mor\ii sunt cu noi; }n\elepciunea spune un cuvnt /Apoi te las[ s[ gnde=ti /Prostia vorbe=te; R[s[ritul =i Apusul /Nu sunt dect n[scociri omene=ti /Soarele habar n-are de asta; C[rarea b[t[torit[ /B[t[tore=te t[lpile //Dictatura rupe coarnele /Democra\ia le toce=te //Na\iunile Mari au lumea /Cele mici Na\iunile Unite; Nu ar[ta ce crezi /Nu ar[ta ce gnde=ti /Nu ar[ta ce iube=ti /Nu te ar[ta /Cine vrea s[ te vad[ /S[ te caute; Mai bine singur /Dect cu o gr[mad[ de prieteni /Lacomi ]n poal[ /Mai bine fl[mnd /Dect tronul de zdren\e de con=tiin\[. Exercitat ]n asemenea defini\ii de filozofie stoic[, ]n care cristalizeaz[ ardoarea etic[ ce-l marcheaz[, Milo= poate configura cu mult[ u=urin\[o hart[ aforistic[ a lumii: Suedia = Stn[ de ]ngeri ce mulg ghe\arii / Romnia = Valea plngerilor ]n floare /Iugoslavia = Mar=ul inimilor zdrobite /Germania = Muntele unde cresc r[d[cinile fulgerului /Rusia = Biserica unde clopotele bat miezul nop\ii /Spania Moara razelor de vnt /Italia = Perpetuum mobile al artei /Fran\a = Iubirea ]n sticle de vin /Anglia = Politica gr[dinilor suspendate /U.S.A. = }mbr[\i=[ri cordiale de for\[ /China = Busola care arat[ zuia de mine /India = Cuibul unde Nirvana face ou[ /Japonia = Paradisul cutremurilor progresiste /Israel = Cmpia unde pasc caii apocaliptici //Lumea = A fost odat[ o poveste (Lumea). }n astfel de versuri gnomice se manifest[ con=tiin\a puternic[ a poetului c[ realitatea e realitatea absolut[ a lumii. De aceea ]n gndirea lui agitat[, scindat[ tragic, plin[ de amar =i r[u existen\ial, intervine dreapta cump[n[ romneasc[. Imaginile de rou[ ale lumii vin ]n schimbul imaginilor de lacrim[ seac[, apocaliptic[, echilibrul fiin\ei mundane restabilindu-se: Exist[ un cer sub ierburi /Acolo vin gndurile diminea\a /S[ bea rou[ //Se aude o tain[ /E muzica /Pe care doar cei ]nvin=i /O =tiu cnta /Cnd vntul devine mai tare /Dect vorbele //}n ce s[ cred /Dac[ nu ]n mor\ii care ]nvie /+i-n omul care merge pe ape (Cerul de sub ierburi). Paradoxismul milo=ian sfr=e=te ]ntr-un catharsis mntuitor, peste versurile recente din Cerul de sub ierburi r[sfrngndu-se lumina lin[ =i dens[ a esen\elor de experien\[ tr[it[, poetul nemaiinteresndu-se de ve=nicia ve=nic[ =i nemaisim\ind nevoia de a sta de vorb[ cu Dumnezeu despre ea: Acum prefer /}ntmpl[rile simple =i trec[toare / Dragostea soarelui /Pentru fereastra mea diminea\a /Bucuria rndunicii /Ce-=i reg[se=te cuibul la ]ntoarcere //Nu mai opresc femei pe strad[ / S[ le spun c[ sunt frumoase /Nu mai arunc cu pietre ]n nori /S[ le alung umbrele /Acum m[ simt ca o pas[re /Obosit[ de b[taia propriilor aripi (De azi diminea\[). O singur[ raz[, o singur[ culoare, o simpl[ c[dere de flori de cire= te face s[ sim\i c[ via\a curge cntnd prin tine ]n ciuda faptului c[ pe con=tiin\a lumii /Dorm vipere aurii. }ntre Dumnezeul m[re\ =i Dumnezeul slab, umilit =i r[stignit poetul ]l alege pe cel din urm[, drumul vie\ii trece gfind pe lng[ iubi\i, c[ci Binele =i r[ul se bat amical ]n coad[ /Ura ]mbr[cat[ ]n straie de iubire /Purici potcovi\i trag tr[sura vie\ii /Spre soare-apune ]nainte, mereu ]nainte, dasc[lul adev[rat acum nu mai este Sren Kierkegaard, ci Kierkegaard, care ]nseamn[ ]n danez[ cimitir.Poetul ]=i reg[se=te identitatea frustrat[ ]n resemnarea =i ]n con=tiin\a lini=tit[ a datului determinist: Eu nu sunt Iov /S[ zac cu credin\a pe gunoaie /Nici Iisus s[ apun pe cruce /Sau Socrate s[ beau otrav[ /Nici Giordano Bruno /S[ m[ las pr[jit pe rug /S[ =lefuiesc lentile ca Spinoza /S[-nnebunesc ca Eminescu //Cu destinul /Nu te po\i bate / /Lumea e a=a cum e f[cut[ /S[ r[spund[ Dumnezeu (Frunz[ verde). Despre datul nostru fatal poetul discut[ cu Mircea Eliade, meditnd asupra eternei re]ntoarceri, cu Noica, pentru care fiin\a romneasc[ e c[ldu\[, c[ci sub deal se afl[ focul /Iar sub foc un izvor /Acolo se adap[ r[d[cinile ve=nice /Ale fiin\ei noastre /Un gnd a aprins luminile spa\iului unduit /}ns[ luminile se aprind pentru cei ce pot s[ vad[ /Noi nu vedem nici paiul nici brna /O coas[ imens[ cose=te mun\ii //Abia acum ]n\eleg /De ce s-a stins Eminescu att de tn[r (Sus la P[ltini=). Ne caracterizeaz[ un anume fel de a fi, diferit de al altor popoare, =i acest fel de a fi s-a materializat ]ntr-o blnde\e =i o resemnare fiin\ial[: Dac[ Constantin Brncu=i /Ar fi fost francez /Ar fi sculptat un Arc de Triumf /Nu (Poarta S[rutului) //Dac[ ciobanul mioritic /Ar fi fost neam\ /Ar fi declan=at r[zboiul mondial /Nu Nunta Cosmic[ //Dac[ poporul romn /Ar fi fost american /Ar fi scris basmul /Omul cu pistolul ]n mn[ /Nu Tinere\e f[r[ b[trne\e /=i via\[ f[r[ de moarte (Dac[). N[scut ]n Banatul srbesc, avnd trei patrii (Eu am trei \[ri // Iugoslavia e moart[ /Romnia zace la spital /Suedia =chiop[teaz[ /Eu deschid ferestrele ]n larg), dintre care patria lui str[mo=easc[ are =i ea dou[ \[ri (Pe una o cheam[ Romnia /Pe cealalt[, Republica Moldova), definindu-se ironic ca fiind plin de bani =i de porniri imperialiste, un agent f[r[ c[p[ti /Nu =tie s[-=i tr[iasc[ traiul /Munce=te ca un tmpit =i d[ c=tigul la impozit /+i la blonde suedeze =i comparndu-se cu genii =i cu sfin\ii, Ion Milo= este unul dintre cei mai importan\i poe\i romni care, al[turi de Nichita St[nescu =i Marin Sorescu, a impus cu deosebit[ putere spiritul modernit[\ii =i a promovat imaginea noastr[ cultural[ ]n lume cu mult[ d[ruire, seriozitate =i capacitate de a fi plurilingv, traducnd ]n limba suedez[ din romn[ pe Eminescu, Bacovia, Blaga, Bogza, Sorescu, Blandiana, Jebeleanu, Dinescu, Vintil[ Horia, pe Cioran ]n suedez[ din francez[ =i traducnd numero=i autori din fosta Iugoslavie =i Macedonia (]n suedez[) =i ]n limba suedez[ din srb[ =i croat[ =i viceversa.
12 martie 2000 Mihai CIMPOI

MUGURI
1953

!

"

ANII MEI DE MUGURI


Anii mei de muguri Anii mei de foc De vis =i descntec Anii mei de cntec Anii mei de joc Anii mei de ruguri Chinui\i de doruri Fr[mnta\i de gnduri Anii mei de juguri Ce cnt[ pe lun[ Ce lucesc la soare Trandafiri de aur Dou[zeci la num[r Anii mei de muguri Anii mei de foc De vis =i descntec Anii mei de cntec Anii mei de joc

#

URCU+
C[r[rui de soare Spre mine din zare Vin f[r[-ncetare S[ m[ urc oare? C[r[rui de stele M[-mbie din noapte S[ m[ urc poate Cumva printre ele?

$

MELCUL
}ndr[gostit de lini=te =i pace Liber (]n c[su\a lui) s[ viseze-i place Duce-n corni\e virginile lumini Pe drumul ]n spiral[ ]n\epat de spini Pa=te ]ncet din vreme. Dar solemn Sigileaz[ via\a cu tainicu-i semn

%

ANOTIMPURI
Prim[vara mi-o petrec cu-ndr[gosti\ii Vara zbor ]n gnduri mari - opuse Toamna plec ]n excursii cu cocorii Iarna r[mn cu c[r\ile +i caut adev[rul dac[ exist[ ]n lume

&

IUBIREA
La ]nceput ai fost tremur[tor surs =i fug[ Speriat[ de inima mea ai fost Mai trziu ai venit singur[ =i semea\[ la mine S[-mi pa=ti nop\ile =i visele ai venit Iar cnd fl[c[rile s-au ve=tejit M-ai l[sat obosit =i gol ]n prjolita pust[

'

FILOZOF{RI SIMPLE
+i noaptea asta o s[ treac[ Nu bate pe loc nici o leac[ Vntul rupe visele de m[tase Timpul fluier[. Nu-i pas[. Doar cinii mai latr[ pe lun[ Pinea-i amar[. Lumea-i nebun[

|IGANCA
S[lbatec[-i ca furtuna Cu obraji de noapte cu lun[ +i cu ochi de soare |iganca vr[jitoare De cte ori prin sat vineri }n jurul ei Fl[c[ii se adun[ +i la vreun loc neb[gat ]n seam[ O roag[ S[ le ghiceasc[ soarta-n palm[. Ea: Le rde Le cnt[ Le descnt[ Pn[-i deoache Ei: O umplu de bani =i de p[cate

LUNA
Ca o pisic[ galben[ Adunat[ ]n jurul ei Rotund St[ culcat[ luna Pe covorul din stelare abisuri +i molcom toarce

ETERNA AUROR{
1977*

* Aceste poezii au fost scrise ]ntre anii 19541958 =i trebuiau s[ apar[ ]n 1959 la editura Libertatea din Vr=e\ cu titlul A venit un om, dar care n-au v[zut lumina tiparului din cauza ]ndep[rt[rii mele ]n str[in[tate, 1959.

"

SECOLUL FERICIRII
Ce fericire S[ tr[ie=ti ]n secolul acesta fericit +tiin\a te ]nva\[ s[ tr[ie=ti ca zeii Cte vitamine s[ m[nnci Cte ceasuri s[ dormi Cum s[ tr[ie=ti =i s[ mori s[n[tos Statul te ap[r[ de vecini +i de alte fiare Politica ]\i cur[\[ capul de omizi +i de alte larve dizidente Biserica ]\i spal[ sufletul de p[cate Te binecuvnteaz[ +i-\i arat[ drumul spre lumea cealalt[

LUMEA
Oameni la stnga, oameni la dreapta Homo sapiens, homo faber, homo ludes, homo lupus Supraomul, Omul nou, omul interplanetar, omul num[r Omul ce rde, omul ce plnge, omul ce ucide }n numele p[cii, ]n numele libert[\ii Omul ce construie=te himere unde fabric[ fericirea Omul ce ridic[ nivelul de via\[ al omului Omul ce seam[n[ monumente morminte de flori }n numele iubirii, de la inim[ la inim[ De la om la om Oameni aduna\i, oameni sc[zu\i, oameni multiplica\i Oameni ]mp[r\i\i Dup[ culoare, dup[ limbi, dup[ credin\e Dup[ clase, dup[ partide, dup[ bani, dup[ meserii Dup[ haine, dup[ gnduri, dup[ vnturi La stnga, la dreapta Doar zmbetul acesta este zmbetul altui zmbet +i privirea aceasta este privirea altei priviri

OMUL
Plec pe strad[ S[ ]ntlnesc Omul S[-l salut Dar nu ]ntlnesc dect: Ingineri, \[rani, medici, muncitori, solda\i Strada miroase a praf de pu=c[ Intru gr[bit s[-l ]ntlnesc ]n cafenea Dar nu v[d dect: Filozofi, poe\i, fantome, negustori, femeile tuturor +i fum Lume beat[ de o religie nou[ Ies, trec prin pie\e =i m-afund prin parcuri Dar ]mi apar doar: Maimu\e, ra\e, m[gari, porumbei ]ndr[gosti\i O pas[re plnge gr[dina pierdut[ Omul nic[ieri

FERI|I-V{
Feri\i-v[ de oamenii Care nu citesc nici o carte Dar pretind c[ =tiu totul Orice le poate trece prin minte Feri\i-v[ de oamenii Care au ochii lng[ inim[ Ei nu v[d dect ceea ce simt +i spun tot ce au pe limb[ Feri\i-v[ de oamenii Care-\i iau locul la plecare Fa\a lor se vede doar ]n ]ntuneric Luminat[ de puterea vntului

&

NU-I SPUNE
Nu-i spune orbului Nimic despre lumin[ S-ar putea s-o vad[ +i s[-=i piard[ imaginea Despre lume Nu-i spune surdului Nimic despre muzic[ S-ar putea s-o aud[ +i s[-=i piard[ imaginea Despre lume Lumea f[r[ imagini E moartea

'

CINEVA M{ URM{RE+TE
Cineva m[ urm[re=te, iubito Nu-i spune =arpelui unde m[ aflu M-am ascuns aici ca s[ plng Noaptea e plin[ de inimi t[iate Oamenii se ]mbr[\i=eaz[ lovindu-se Aceasta nu-i lumea trandafirilor albi Alian\e mari de for\e =i polen Unesc popoarele dezbinndu-le +i fiecare speran\[ e o lacrim[ +i fiecare pas e r[t[cire

!

VIZIUNI DE MIEZUL NOP|II


}nchid ochii +i durerea galben[ a zilei se vindec[ Un savant cu cap de plumb Plnge cu s[mn\a universului ]n palm[ Cineva fur[ stelele din m[rul somnului +i danseaz[-ntr-un picior Un avocat Care a uitat cum ]l cheam[ Explic[ bufni\elor logica timpului mort Luna =i-a f[cut drum spre mare +i cade Deschid ochii Lumea ]nc[ doarme cu fundul ]n sus

!

FRIGUL
A= vrea s[ fiu orice ]n noaptea asta Numai eu s[ nu fiu }nc[ nu sunt liber de principii =i Prejudec[\i Fac ce fac al\ii M[ ascund de mine =i de lume +i cea mai frumoas[ muzic[ }mi pare moart[ Nici aici nu se vorbe=te limba mea Un fluture ]nghe\at mi-a c[zut pe buze Mi-e frig

VIITORUL
A vrut omul s[ zboare =i zboar[ S[ cucereasc[ miezul universului =i-l cucere=te Minuni dup[ minuni }ntr-o zi N-o s[ ne mai cad[ p[rul Din\ii n-o s[ se mai strice Tehnica ne va duce ]n rai Cu avionul

!!

NICI LUMEA ASTA


Nici lumea asta nu e cea adev[rat[ Via\a seam[n[ cu o mare ce zace Omul nu mai e numit pe numele lui Promisul rai se vede ca prin ape Atomii explodeaz[ patetic ]n metafore Poe\ii caut[ drumul cu b[\ul St[pnirile ne zdrobesc cumplit =i mint Marile virtu\i strig[: am ]nvins

!"

TAURI +I MELCI
1982

!#

!$

LUMEA MEA
Lumea mea Nu este lumea optimi=tilor Orbii veseli de nep[sare Nici o triste\e nu-i poate ]ntrista Inimi desp[r\ite de con=tiin\[ Umbl[ be\i cu coasa-n mn[ +i taie spicele din gnduri Seam[n[ vntul peste lume +i cnt[ mndri din pahare Iar natura st[ s[ moar[ De boli =i de otrav[ Pesimi=tii sunt creatorii Cu microscopul ]n minte V[d ce nu se vede Fac pustia s[-nfloreasc[ +i ne duc la via\[ =i lumin[ La botezul dimine\ilor ]nalte

!%

TAURI +I MELCI
De ce nu v[d =i taurii cu vrful coarnelor Ca melcii De vreme ce au coarne? De ce nu ]mpung =i melcii cu coarnele Ca taurii De vreme ce au coarne? De ce nu se retrag ]n sinea lor =i taurii Ca melcii Cnd le mngi botul moale? De ce nu las[ urm[ ]n urma lor =i taurii Ca melcii Cnd pleac[-n lume descnta\i?

!&

VIA|A }N MINI SIGURE


Politica a pus mna pe soart[ +i leag[n[ lumea cu iluzii Birocra\i, tehnocra\i, psihocra\i Scot luminile din ape +i ]nva\[ pe=tii cum s[ ]noate Doctori tob[ de carte Vindec[ copiii de rs =i fantezie +i alung[ eviden\ele la umbr[ Speciali=tii ]n vorbe =i ]n cifre Picteaz[ curcubee ]n birouri +i ]ncuie adev[rul ]n sertare Taocra\ii sperie oamenii cu sfr=itul Pream[rirea mor\ii ]n numele lui Dumnezeu Donjuanii patrio\i =i vedetele de showuri Beau trandafirii de pe lun[ +i ]mp[uneaz[ realitatea cu fulgi Probleme transformate ]n spum[ Doar negustorii mai =tiu ce e cultura Via\a ]n mini sigure

!'

PE DRUMUL DE LAURI
Copiii nu mai au unde s[ se joace +erpi liberi ]n parcuri Ho\i ]mpopo\ona\i cu medalii Saluta\i ca ni=te ]nving[tori olimpici Telefoanele sun[ pustiu la poli\ie Poli\ia este la cafea Suflete reci la putere Croiesc legile =i viitorul F[ina trece, t[r\ele r[mn Minciuna ridicat[ la stare de cultur[ Justi\ia m[tur[ str[zile cu morala Morala vinde nasturi vechi ]n iarmaroace Adev[rul doarme obiectiv Pe drumuri de lauri Doar racii mai ]nainteaz[

"

P{DUREA
P[durea nu-=i vede arborii Arborii fo=nesc neputincio=i ]n ]ntuneric Se aud suspine ]n gr[din[ Sunt melcii care n-au putut s[ fie tauri Filozofi ]nvin=i de negndire Caractere de pia\[ M[soar[ cultura cu dobnda Nu produci, nu ai valoare Stlpul metafizic putreze=te C\iva pumni bat ]n p[mnt Viermii se preg[tesc s[ ias[ }mp[r[\ia roz[ a pomilor sterpi Omul om nu mai exist[ Buchet parfumat de atitudini O, con=tiin\[, ap[ st[tut[ Cum s[ ies Din eternitatea asta de groaz[ Cum s[ m[ ap[r?

"

ZMBETE DULCI
+oimii nu mai atac[ =oareci Acum vneaz[ oameni Veveri\ele lovesc copiii cu castane Fiecare frunz[ ascunde un microfon Agen\i secre\i Crti\e ce sap[ ]n suflete Restaurantele sunt pline de inimi }necate ]n pahare }ndr[gosti\ii Nu mai au comun dect patul Ideile fug de plo=ni\e Zmbete dulci Arunc[ cu\ite pe la spate Umanismul barbariei zmbitoare Doamne, Sunt singur ca luna Pe masa imens[ a apelor Cei tari sunt primii care cedeaz[

"

NIMIC NU S-A SCHIMBAT


Nimic nu s-a schimbat ]n lume M[rul e tot m[r +i =arpele e =arpe Grul seam[n[ cu cel din anii trecu\i Piatra e ceva mai moale Dar e ]nc[ piatr[ Cuvntul e ca la ]nceput Lumin[ zdrobitoare Cei ce nu pot s[ fie }i fac pe cei ce sunt Hamlet tot mai caut[ adev[rul Ofelia plnge nebun[ Dragostea nu-i m[n[stire Omul nu se mntuie=te, Doamne!

"!

CEA MAI BUN{ DINTRE LUMI


}n cea mai bun[ dintre lumi Bun[starea se admir[ ]n oglind[ +i arunc[ gndurile ]n balt[ Via\a pune pietricele ]n cea=ca de cafea Oamenii beau ferici\i Aromnd Iluzia se face realitate Libertatea Se plimb[ pe strad[ ]n ma=ini de poli\ie Crucile ]nfloresc ]n cimitire Capete ridicate T[iate de sabie Ferici\i cei ce tac Un greiere din ziduri cnt[ Dincolo de nori Cerul e mereu albastru }ns[ ce nu se vede nu exist[ Ce nu se vede nu exist[

""

BUN{STAREA
Atta gol ]n lumea bun[st[rii Oameni seca\i de singur[tate Se hr[nesc la farmacie +i se tem s[ fie veseli Copii b[tu\i la cap }=i caut[ p[rin\ii la tribunale P[rin\ii nu mai v[d pe unde calc[ +i merg pe dou[ c[r[ri ca la be\ie Melci mor\i ]n paturi }ngerii vnd dragoste pe trotuare }ndr[gosti\ii se privesc cu ochii ]nchi=i Suflete h[ituite de lucruri Tinerii cu mintea frnt[ |ip[ s[ nu se r[t[ceasc[ Nep[sarea atrn[ moral ca o floare ofilit[ Justi\ia nu mai ucide Oamenii se omoar[ singuri cu fericirea +i fac istoria cu familia =i cu venitul

"#

CIVILIZA|IE
Mamele nu mai au timp s[ fie mame Mo\[ie triste ]n birouri +i bat via\a la ma=in[ Copiii beau lapte din biberoane +i v[d lumea prin sticl[ La =coal[ nu se mai ]nva\[ etica Ci tehnica sexual[ =i marketingul Pedagogia minunii industriale Toropeal[ ontologic[ Somnolen\[ muzical[ Cea\[ =i polei

"$

MINE
Capitalismul refuz[ s[ moar[ Sec[tuie=te omul =i natura Scopul lumii Nu poate fi banul =i pu=ca ]nc[rcat[ Societatea de consum Cu zmbet fin fardat[ Fericirea ce supune Socialismul Nu mai =tie cum s[ vin[ Drumul nu se vede de fum Gndurile n-au nici o leg[tur[ cu realitatea Via\a nu-i osp[\ de vorbe =i de cifre Statistic[ de ou[ =i ma=ini Socialismul Este omul din carne =i din oase Libertatea vie pe mas[ Restul E mine cu flori de p[p[die ]n fereastr[

"%

ZECE PUNCTE DE VEDERE


DUMNEZEU:

Crede\i c[ sunt =i sunt Ferici\i cei ce nu m[ v[d


+ARPELE:

P[c[tui\i +i ve\i afla adev[rul


PROMETEU:

Fura\i +i se va face lumin[


ULISE:

R[t[ci\i +i ve\i g[si locul


SOCRATE:

Be\i otrava +i l[sa\i minciuna ]n pahar


SPA RTACUS:

Trezi\i balaurul +i va cnta libertatea


FEMEIA:

De ce nu iubesc boii? De ce nu lucreaz[ taurii?

"&

DON JUAN:

P[c[li\i F[r[ momeal[ nu se prinde pe=te


IISUS:

Face\i bine +i ve\i ajunge pe cruce


DIAVOLUL:

Numai femeia s[ r[mn[ femeie +i totul va fi ]n ordine

"'

CE-I TREBUIE OMULUI


Ce-i trebuie omului cap? Pe=tele de la cap se-mpute Ce-i trebuie omului limb[? Toat[ pas[rea pe limba ei piere Ce-i trebuie omului nas? Oricum nu-=i simte prostia Ce-i trebuie omului minte? Computerul gnde=te mult mai bine Ce-i trebuie omului inim[? Bate ct bate =i odat[ st[

#

SUP{ A LA OMUL
Stoarce\i sim\urile =i instinctele Sp[la\i bine creierul Cl[ti\i gndurile Condimenta\i iluziile Cur[\a\i esen\ele Umple\i urechile cu ulei S[ra\i capul bini=or O ceap[ ]n gur[ Pu\in piper ]n n[ri Un ardei ]n fund nu stric[ Astupa\i oala +i l[sa\i totul s[ fiarb[ Apoi mic=ora\i focul A=tepta\i ni\el s[ se r[ceasc[ +i supa a la Omul Este gata. Se serve=te cu muzic[ de Morcov

#

OAMENI PUSTII
Str[zi goale Case ]n uniform[ Oameni pustii Adormi\i ]n fa\a televizorului O umbr[ A ie=it cu cinele afar[ Banii lucesc ]n loc de l[mpi O \east[ neagr[ a venit S[ admire drumul fericirii Stelele se ceart[ cu bufni\ele Singur[tatea bate la fereastr[ U=ile restaurantelor Se ]nchid =i se deschid Ca ni=te guri Inima ar iubi Corpul ar vrea s[ se culce Mine e zi de lucru

FII OPTIMIST
Fii cet[\ean cumsecade Nu-i sup[ra pe zei Iube=te-\i patria ca pe tine ]nsu\i |ine seama de opinia public[ Construie=te fericirea Nu-\i vr nasul ]n oala statului D[-i Cezarului ce-i apar\ine Nu c[uta nod ]n papur[ }n\elege bine politica Bucur[-te de m[rirea salariilor De puterea de munc[ Cnt[ familia =i onoarea Fii optimist A=a-\i vei salva capul de bezn[ +i vei cuceri v[zduhul

#!

MORI
Mori pentru adev[r Mari pentru libertate Mori pentru dreptate Mori pentru egalitate Mori pentru patrie Mori pentru Dumnezeu Mori pentru onoare Mori pentru bani Mori pentru pace Mori pentru idee Mori pentru art[ Mori pentru o floare Mori pentru un cui Mori pentru un scaun Mori pentru un bilet de autobuz Mori pentru orice }ns[ mori Mori Mori Mori Cine nu moare Nu ]nvie

#"

CNTEC
Jos cu poezia Privighetori =i lun[ verde Lumea a fost destul cntat[ Lumea trebuie schimbat[ S[ ne batem Via\a f[r[ de r[zboi e moarte Istoria f[r[ cimitire e goal[ Cine moare pentru via\[ R[mne viu =i dup[ moarte S[ ne batem Pu=ca s[ pocneasc[ ]n cea=ca de cafea Rozelor de plastic s[ le punem spini }n lupt[ cre=te omul =i min\ile se coc S[ ne batem

##

VISURI
Dac[ visezi c[ g[se=ti bani }nseamn[ C[ vei pierde =i banii ce-i ai Mai bine nu-i lua Dac[ visezi c[ zbori }nseamn[ C[ po\i c[dea cnd nici nu te a=tep\i Stai cuminte pe p[mnt Dac[ visezi c[ e=ti floare }nseamn[ C[ n-o s[ mai scapi de fluturi =i albine R[mi cine e=ti. Dac[ visezi c[ mori =i nu mai ]nvii }nseamn[ C-ai rezolvat problema spa\iului vital +i n-o s[ mai visezi

#$

FLUIER{
Ridic[ degetul S[ vezi ]ncotro bate vntul Alege drumul cel bun +i cu Dumnezeu ]nainte Singur[tatea nu e pentru oameni Nu te teme de balauri De duhuri rele De sirene Legea e cu tine Treci nemilos Peste trandafirii ]ngropa\i +i fluier[ La sosire Te vor a=tepta ]ngerii Cu steagul ]n mn[

#%

A+A MOARE TIMPUL


Iube=ti so\ia copiii \ara Munce=ti Faci bani A=a moare timpul =i via\a A=a devin arm[sarii Cai cumin\i de trac\iune +i taurii boi boga\i Cumperi lucruri =i vise Anii trec peste tine ca norii Frumos Minunat Deodat[ }ncepe m[rul s[ se strice +i vntul s[ bat[ Nu mai ]ndr[zne=ti s[ prive=ti ]nd[r[tul Nu mai vezi nimic ]nainte Cuiburi goale ]n jurul t[u Auzi lupii z[d[rniciei cum url[ S[ ai de toate =i s[ nu fii nimic Vrei s[ fugi de tine De lume De frunze Nu mai po\i E=ti singur

#&

NUN|I BOREALE
1984

#'

$

VIA|A PE ORBIT{
Totul e ]n ordine Standardul de via\[ se ridic[ mereu Stelele vorbesc la telefon Lebedele se culc[ ]n parcuri cu motanii Negresele cresc copii albi =i-i scald[ Copiii albi stau la soare s[ se ]nnegreasc[ Florile n-au dect o dorin\[ S[ fie flori =i s[ miroase Fericire programat[ Via\a pe orbit[ Numai ziua de lucru Este mai lung[ dect ar trebui s[ fie Pre\urile sunt peste m[sur[ de mari Locuin\ele sufoc[ Oamenii nu mai =tiu s[ rd[ +i se sinucid Lucrurile privesc cu ochii mira\i Bucuria muncii binef[c[toare

$

TREPTE
De cnd cu atta reciclare Nimeni nu-=i mai face meseria Croitorii nu mai cos haine Acum discut[ despre spa\ii literare +i neantul structuralist Poe\ii explic[ ]n pia\[ Cum se fac acele de g[m[lie Juri=tii cur[\[ pomii de omizi Asasinii zmbesc cu \igara ]n gur[ Medicii m[tur[ lenevia din birouri +i le stropesc cu parfum de trandafiri Femeile sunt la =edin\[ Revolu\ionarii reabilita\i Tr[iesc retra=i =i blnzi ca melcii Un pictor strig[ de pe schele Lumea nu se schimb[, Doamne!

REPETITIO MATER STUDIORUM EST


Poate c[ totul a fost spus pe lume }ns[ nu totul a fost auzit Mai spune =i tu o dat[ }n numele libert[\ii de expresie Repetitio mater studiorum est P[cat c[ adev[rul nu e floare L-am cunoa=te dup[ miros +i nimeni n-ar mai muri pentru el }n numele libert[\ii de expresie Repetitio mater studiorum est Totul trece =i totul se repet[ Rana timpului sngereaz[ =i doare Istoria amputeaz[ }n numele libert[\ii de expresie Repetitio mater studiorum est

$!

EU SUNT PENTRU FIARE


Animalele domestice nu m[ intereseaz[ Eu sunt pentru fiare Omul se trage din lup Nu din maimu\[ Homo homini lupus est }n jungl[ orice poate s[ creasc[ Pe asfalt nu cre=te nimic Nici coarnele taurilor n-ar fi tari Dac[ ar vedea cu ele F[ r[u =i te va \ine lumea minte Urc[ vertical =i rzi de sus Peste cmpiile de trestii =ov[itoare

$"

SIMPLU
Omul-Om nu m[ intereseaz[ Prefer omul concret =i social Omul care =tie s[ produc[ Lucruri bune =i folositoare: Oale de noapte, trandafiri de plastic =i popice Omul real dintr-o bucat[ Nu vis[torii =i ideali=tii Care ]mbat[ realitatea cu palavre Sufoc[ ]ngerii cu suspine +i las[ lucrurile ]ncurcate Solu\ia este tehnica, economia =i for\a militar[ Ele ]nal\[ via\a =i salveaz[ lumea de la moarte Poftim: patru =i cu patru fac opt Opt ]nmul\it cu opt fac =aizeci =i patru A=a se construie=te raiul: simplu, logic =i real

$#

TEHNICA
Tehnica nu stric[ lumea ci o face =i-o ridic[ Era de piatr[, era de fier, era atomic[, era informatic[ Informa\ie cognitiv[ maxim[, risip[ expresiv[ minim[ Sco\i ideile cu burghiul =i le azvrli ]n vnt cu macaraua Faci din pietre floricele =i din pene leau de vie Pui cartela, ape=i butonul =i pe panoul de comand[ Al calculatorului electronic apar minuni dup[ minuni Lumea pus[ ]n pentagram[ nu discu\ii =i slogane Speli panoul cu privirea, =tergi memoria =i cn\i: Siemens Martin, interlock, pitch, go-devil A=a se construie=te lumea: via\a c[lit[ ]n furnale

$$

BIROCRATUL
St[ la mas[ cu ochii ]n dosare =i ]ngrijorat }n ton cu Constitu\ia societ[\ii de consum Nu se pune niciodat[ ]mpotriva vntului +tie exact ce e r[u =i ce e bine Este categoric, definitiv =i impersonal N-are porniri metafizice Nici probleme de ordin sentimental Frate frate ]ns[ pilele sunt pe bani Este cet[\ean cumsecade, so\ =i tat[ exemplar Admir[ puterea =i ordinea ca pe sine ]nsu=i Nu iese niciodat[ din cercul interesului general Tot ce face este bun, util =i perfect uman

$%

MA+INA
Eu ma=in[ Tu ma=in[ El ma=in[ Ea ma=in[ To\i ma=in[ To\i boga\i To\i ferici\i Vedem nu vedem Gndim nu gndim Tr[im nu tr[im Trecem repede Suntem ma=ini Eu ma=in[ Tu ma=in[ El ma=in[ Ea ma=in[ To\i ma=in[

$&

M{ GNDESC LA OAMENI
M[ gndesc la oameni +i pun mna pe secure Omul este singura creatur[ Care omoar[ ce iube=te Jur[ dragoste =i prietenie Dar tr[deaz[ =i distruge Face r[u din l[comie +i ucide din pl[cere Animalele nu-=i las[ puii Nepreg[ti\i pentru via\[ Nici p[s[rile Pn[ ce nu pot s[ zboare Numai oamenii ]=i bat copiii Divor\eaz[ =i dispar

$'

TR{IESC }NTR-O LUME


Tr[iesc ]ntr-o lume modern[ =i civilizat[ Am bani, am cas[ cu piscin[ Copiii au de toate Un satelit e singurul lucru ce le mai lipse=te Magazinele, banca, po=ta, farmacia Se afl[ doar la c\iva pa=i Biblioteca, =coala, teatrul =i spitalul La cteva minute cu ma=ina Totul e perfect =i la ]ndemn[ Numai de oameni sunt departe =i de mine

%

HOMO CONSUMENS
Toamna a cobort pe nea=teptate ]n ora= Cu pantofi, e=arfe, rochii, m[nu=i Raglane, taioare, p[l[rii Articole moderne Specifice sezonului autumnal Magazinele universale De confec\ii =i galanterie SUF{RZAC V[ ofer[ frumuse\e Hainele ]l fac pe om Cump[ra\i =i v[ ]mbr[ca\i Vin ploile =i frigul +i bobocii r[mn nenum[ra\i

%

ISTORIE
Totdeauna a existat o cetate Pe care nici o armat[ n-a putut s-o cucereasc[ Totdeauna a existat un om Pe care nici o putere n-a putut s[-l corup[ }ns[ pn[ acum N-a existat nici o armat[ s[ nu fi fost b[tut[ +i nici o putere s[ nu se pr[bu=easc[

O ALT{ LUME
O alt[ lume am visat Adev[rat[ ca o diminea\[ verde de soare Frumoas[ ca un zmbet de copil }ns[ ne-ai f[cut, Doamne, lupi Cu fe\e surii de ]ngeri +i cu duh vesel de maimu\[ S[ construim sisteme ro=ii de cuvinte Himere mari =i industrii S[ zbur[m pe aripi nucleare spre soare apune

%!

STRIG{TUR{
Frunz[ verde de eroi Ce-ar fi lumea f[r[ noi Oile f[r[ m[gari Dragostea f[r[ curvari Vai de capul f[r[ zile +i de via\a f[r[ pile De picioare f[r[ coate De istorii f[r[ roate Frunz[ verde de moral[ Lumea asta nu-i normal[ Frunz[ verde nop\i de bal R[utatea n-are mal

%"

DIALOG
Dac[ trebuie s[ alegi }ntre iubire =i via\[ Ce alegi? Iubirea Dar atunci cum s[ m[ iube=ti Dac[ nu mai exi=ti? Cu sufletul

%#

VIOARA NEF{CUT{
}n Suedia m-a adus dragostea Ursita de a fi altul Am dat poezia +i-am ales familia Aceast[ vatr[ parfumat[ de iluzii Bucuria lucrurilor ]nmul\ite Nu exist[ fericire sus la vulturi Mi-am zis Tot ce este Cre=te de jos Din p[mnt De sus Vin doar c[derile Nu-mi mai pas[ de Hegel Nici de imperativul categoric Cine se mai gnde=te la izvor Cnd se scald[ ]n mare Adev[rul meu a fost dragostea Aceast[ ran[ ontologic[ Floare ]n snge beat A=a ]ncepe conflictul meu cu soarta C[derea ]n oglind[ +i lemnul a r[mas lemn Vioar[ nef[cut[

%$

INVITA|IE LA O MAS{ DE APE


1985

%%

%&

INVITA|IE LA O MAS{ DE APE


Cineva m-a invitat la o mas[ de ape +i mi-a dat s[ beau tot felul de ape: Ap[ dulce, ap[ tare, ap[ vie, ap[ grea, Ap[ gazoas[, ap[ neagr[, ap[ chioar[, ap[ distilat[ Ap[ coca-cola, ap[-bere, ap[-vin, ap[-\uic[ Numai ap[ de b[ut nu Apa potabil[ nu mai este potabil[ Apele =tiin\ifice asigur[ s[n[tatea =i via\a Viitorul programat Dup[ cteva ore m-am ]mboln[vit de sete +i-am plecat acas[ poluat

%'

DAC{ ADEV{RUL NU EXIST{


Dac[ adev[rul nu exist[ +i dac[ totu-i relativ }nseamn[ c[ toat[ lumea minte +i c[ totul e permis Oamenii nu mai =tiu ]n ce s[ cread[ F[r[ perspectiv[ Nici o speran\[ nu se coace Nici ]n iad nici ]n paradis

&

DUMNEZEUL-OM
Ce i-a ]ndemnat pe oameni S[-i pun[ barb[ =i musta\[ lui Dumnezeu S[-l fac[ om Dup[ chipul =i asem[narea lor Numai ca s[-l poat[ scuipa =i ]njura Dac[ nu se comport[ Dup[ placul =i voia lor De atunci Dumnezeu nu mai e Dumnezeu Duhul t[m[duitor al cuvntului dinti +i lumea nu se mai poate vindeca de r[utate Nici de prea amar Nici de prea alean Nici de p[cate

&

OAMENII UR{SC CE N-AU


Oamenii ur[sc ce n-au Mincino=ii ur[sc adev[rul Meschinii m[rinimia Strmbii dreptatea Silnicii libertatea Murdarii puritatea Mediocrii genialitatea Ura ur[=te iubirea +i cu vorbe dulci de mngiere Fac din neputin\a lor putere +i cu vergeaua lor ocult[ Dau ]n cei ce nu ascult[ +i cnd satana, cnd un drac Ne conduc din veac ]n veac

&

OAMENI, P{S{RI, FLORI


Florile sunt mai cumin\i dect oamenii Ele nu se mndresc cu parfumul lor Ele ]nfloresc pentru a ]nflori Nu le pas[ de p[rerea gr[dinarilor P[s[rile sunt mai falnice dect oamenii Ele nu se ]nchin[ la chipuri cioplite =i necioplite Ele cred ]n zborul lor Nu le pas[ de furia furtunilor

&!

CUVINTE
Lumea e f[cut[ din cuvinte }ngeri orgolio=i cu dou[ fe\e Bun R[u Frumos Urt Dragoste Ur[ Adev[r Minciun[ Democra\ie Dictatur[ Lumin[ }ntuneric Neofascism Neorasism Neocomunism Neoimperialism A\\[torii r[zboiului Du=manii poporului Toate c[derile vin din cuvinte Cuvinte ce taie =i spnzur[ Printre rnduri Pe sub rnduri Peste rnduri }n rnduri Doar copiii mai =tiu s[ se exprime

&"

BEAUTIFUL PEOPLE
Privesc la televizorul color Serialul american de mare succes Dallas Via\a contului la banc[ Cultura cu paharul ]n mn[ }n loc de carte Beautiful people! Afacerile pasc iarb[ ca vacile +i fat[ bani Suflete doborte la psihiatrie A=teapt[ s[ treac[ prin urechile acului }n rai

&#

VIA|A
C[ unii m[nnc[ pine, iar al\ii friptur[ E o chestiune de gust =i de cultur[. C[ unii beau vin, iar al\ii bere E o chestiune de tradi\ie =i de pl[cere. C[ unii fac bani, iar al\ii poezie E o chestiune de estetic[ =i de economie. C[ unii ne slujesc, iar al\ii ne poart[ E o chestiune de noroc =i de soart[

&$

OU{ C{ZUTE DIN CUIB


1985

&%

&&

GASTARBEITERII
}n ora=ele bun[st[rii Gastarbeiterii se sting de nedreptate Sclavii moderni ai lumii ]n ruin[ Creaturi f[r[ valoare Cet[\enii nim[nui Singuri cu singur[tatea F[r[ visuri =i dorin\i Suflete f[r[ speran\[ B[tu\i de ur[ =i de legi Ca =i cum ei n-ar fi oameni Ca =i cum ar fi nimic Sco=i din grai =i din via\[ Ou[ c[zute din cuib

&'

STR{INII
Noi iubim str[inii Cum ne iubim str[mo=ii P[cat c[ nu seam[n[ cu noi Au mintea ]ngust[ V[d totul pe dos Nu =tiu s[ vorbeasc[ Abia gndesc Viseaz[ numai femei Nu lucreaz[ Tr[iesc din mil[ social[ Fac pe grozavii Mint =i fur[ Scuip[ pe iarb[ N-au puncte cardinale Vin mereu nepofti\i Trebuie opri\i

'

NU SUNT
Nu sunt cuc Nu-mi pun oul ]n inima altuia Nu sunt =arpe Nu mu=c pe cel ce calc[ pe umbra mea Nu pun mna pe cu\it Cnd m[ gndesc la bani =i glorie Capitalul meu este poezia Iar cu poezia Nimeni nu umple b[ncile cu aur Nu sunt birocrat Mna mea tremur[ peste apele vii Ale sufletului Atunci de ce-mi t[ia\i crengile De ce-mi bate\i piroane ]n palme Dac[ nu v[ plac poe\ii Scoate\i pistolul =i trage\i C[ci =i eu =tiu s[ tai firul ]n patru S[ scot apa din piatr[ S[ sictiresc sfin\ii =i zeii +i ]nc[ multe alte groz[vii

'

PROCES DE }NSU+IRE Mie nu-mi place pe=tele lutfisk* Mie nu-mi place pe=tele lutfisk Mie nu-mi place pe=tele lutfisk S-a stins o lumnare O s[ m[nnc pe=te lutfisk

* Pe=te care se serve=te tradi\ional de Ajunul Cr[ciunului ]n Suedia

'

DIVOR| Sunt s[tul de tine Te-am ]nghi\it destul Dispari Iubesc pe altul }nfloresc Dragostea nu e robie Str[in ]mpu\it Nu e=ti bun de nimic Ai pleav[ ]n cap Copiii sunt ai mei +i banii =i casa Du-te de unde ai venit Nu uita pensia alimentar[ Dragostea cost[

'!

FRUNZ{ VERDE
Frunz[ verde flori de lun[ Egalitatea nu-i minciun[ Pn[ acum din ou de cuc N-a ie=it nici un haiduc Frunz[ verde flori de spum[ Fraternitatea nu e glum[ Omul vechi cu omul nou Fac r[zboi pentr-un ecou Frunz[ verde flori de raz[ Libertatea nu-i o fraz[ Plnge piatra c[ nu-i ghea\[ +i r[\oiul c[ nu-i ra\[

'"

PEDAGOGIE
A=a-i. Nu-i a=a. A=a-i. Nu-i a=a. A=a-i. Nu-i a=a. A=a-i. Nu-i a=a. A=a-i. Nu-i a=a. A=a-i. Nu-i a=a. A=a-i. Nu-i a=a. A=a-i A=a-i A=a-i A=a-i. A=a-i

'#

URA
Nimic nu r[ne=te sufletul Mai puternic dect ura De aceea exist[ at\ia invalizi

'$

AMURGUL FRUNZELOR
1993

'%

'&

LA MOSCOVA CA +I LA WASHINGTON
La Moscova ca =i la Washington Idei optimiste \in oamenii de mn[ +i f[g[duiesc Binele =i Pacea Portocale vesele =i trandafiri aurii La Moscova ca =i la Washington Muncitorii nu mai lupt[ pentru libertate Acum vor confortul =i fericirea personal[ Mor ]n fiecare sear[ de oboseal[ Dar ]=i ]nchipuie c[ tr[iesc Numai pentru c[ se scoal[ }n fiecare diminea\[ +i pleac[ la munc[ Cu inevitabilitatea istoric[ A utilit[\ii ]n\elese pe buze La Moscova ca =i la Washington Oamenii dorm cu frica sub pern[ Dar cred ]n dragoste =i progres

''

SI VIS PACEM PARA BELLUM


Totul e frumos =i bine Oamenii ]=i spal[ fa\a cu lumin[ Pacea defileaz[ pe str[zi cu armele ]n mn[ Si vis pacem para bellum Doar via\a Este tot mai slab[ Mai neagr[ Mai frnt[ Moartea e fl[mnd[ +i rupe nemilos din ea De altfel totul e frumos =i bine Oamenii ]=i spal[ fa\a cu lumin[ Pacea defileaz[ pe str[zi cu armele ]n mn[ Si vis pacem para bellum }ntr-o zi n-o s[ mai existe r[zboaie Din cimitire vor cre=te stalactite mari de flori Corabia istoriei necrofile Va duce omenirea spre lumea de apoi +i totul va fi frumos =i binePOESIA NON MUORI


Ast[zi exist[ ]n lume Peste o sut[ de tone De material exploziv pe cap de om Cte miligrame de poezie exist[ M-a ]ntrebat un colonel Via\a se ap[r[ cu armele Nu cu versuri umaniste Ast[zi un fotbalist cost[ milioane de dolari Ct cost[ un poet M-a ]ntrebat un director de banc[ Nu d[m credit pentru poezie Dumnezeu ajut[ doar pe cei ce au Fericit sau nefericit Moare omul ori=icum M-a sf[tuit un psihiatru Ia medicamentele lini=tit Tempus dolores tua delebit Poesia non muoriFERI|I-V{
Feri\i-v[ de oamenii care nu pot s[ zboare Ei nu pot merge dect du=i ]n spate La \int[ te las[ singur cu spinarea frnt[ Feri\i-v[ de oamenii care se joac[ cu s[biile Ei nu se las[ pn[ nu se taie Via\a lor este moartea f[r[ urm[ =i urmare Feri\i-v[ de oamenii m[run\i Ei nu v[ admir[ cnd ridic[ fruntea s[ v[ vad[ Ci caut[ s[ v[ aduc[ la numitorul lor comunNEPUTIN|A CERULUI
Dumnezeu s-a plictisit s[ mai fac[ minuni Zace p[r[sit pe muntele Raiului ple=uv Prive=te mirat cum apele ruginesc ]n izvoare Cum ]ngerii se joac[ cu =erpii la umbra pomului oprit Nu mai are puteri s[ st[pneasc[ Dar ]nc[ mai crede ]n oameni De=i omul ]l minte =i-l ]n=eal[ +i nici o femeie nu vrea cu el s[ se cunune

!

LUMEA CEALALT{
Exist[ oameni care vor s[ moar[ +i s[ ]nvie S[ ne povesteasc[ cum arat[ Via\a de apoi }ns[ pn[ acum N-avem nici o m[rturie To\i care s-au dus Nu se mai ]ntorc De fric[ S[ nu-l supere pe Dumnezeu +i lumea se ]nvrte=te oarb[ Crede ]n ce nu vede

"

RAIUL
}n rai toate florile pot s[ ]nfloreasc[ }ns[ toate trebuie s[ aib[ acela=i miros }ngerii cur[\[ sufletele de omizi =i de duhuri rele Dau la o parte tot ce vine din alt[ parte Din Pomul cunoa=terii se aude o privighetoare: Vai de cel ce crede ]n alt Dumnezeu

#

CINE SE TREZE+TE
Cine se treze=te +i ]nc[ mai crede ]n iubire Vai de inima lui Cine se treze=te +i ]nc[ mai crede ]n adev[r Vai de capul lui Cine se treze=te +i ]nc[ mai crede ]n oameni Vai de via\a lui

$

IUBIREA +I ALTE IUBIRI


1993 =i

CERUL IUBIRII
1998

%

&

MARIA
Dumnezeu \i-a dat totul S[ te fac[ mai frumoas[ dect frumuse\ea S[ te ]nal\e mai sus dect ]n[l\imea Te v[d +i m[ gndesc C[ iubirea este sufletul Parfumul infinitului ]n p[durea cerului Te privesc +i v[d iubirea crescnd Din sursul t[u Muzica curcubeului diminea\a M[ ]nvrtesc ca floarea soarelui }n jurul corpului t[u Ve=nic pom ]n floare

'

* * *
De cnd te-am cunoscut Nu mai simt timpul c[ trece Tu e=ti speran\a ]mbr[cat[ ]n hain[ de mireas[ Numele dup[ care m[ ascund F[r[ tine nici o clip[ nu e adev[rat[ Din tine cresc =i sunt* * *
Tu care vii ]n fiecare noapte +i-mi p[ze=ti visele Te treze=ti ]n fiecare diminea\[ S[-mi poveste=ti Despre umbrele somnoroase ale apelor Dac[ tu n-ai fi Ziua n-ar mai =ti Cum s[-mi deschid[ pleoapele* * *
Prive=te ]n jurul t[u f[r[ r[utate Admir[ pas[rea ]n zbor Nu ]ntreba pe=tele de unde bea ap[ El =tie s[ ]noate =i ajunge Crede ]n tot =i a=teapt[ Nu ]ntotdeauna toamna se culeg fructele Exist[ =i toamne cu muguri C[ci timpul e mereu acela=i Doar ceasul se ]nvrte=te =i oamenii trec Dincolo de ziduri nunta e ]nc[ posibil[ Speran\a e s[mn\a coapt[ la amiaz[* * *
Hai s[ ne juc[m Eu s[-\i mngi corpul Cu flori de m[r Tu s-aprinzi razele Din sufletul meu Eu s[-\i dau o raz[ Tu s[-mi dai un m[r +i-apoi s[ privim luna Cum bea rou[ De pe buzele noastre

!

* * *
Tu e=ti lumina Ce \ine viu focul iubirii }n linia vie\ii Din inima mea }n ochii t[i Cerul mngie marea Soarele apune ]n corpul t[u Floare cosmic[ Ce lumineaz[ la ]ntuneric

"

* * *
Vino S[ m[ duci la botezul apelor Unde se adap[ m[rg[ritarul Din scoica aurie +i face ca lumea s[ semene cu sursul t[u Vino S[ m[ duci la crinul mun\ilor Unde se spovedesc tainele Iar luminile se nal\[ De la suflet la izvor

#

* * *
Cnd vii Se deschide cerul +i grul se coace Cnd e=ti cu mine Vine Dumnezeu s[ ne p[zeasc[ Nici un vis nu zboar[-n gol Cnd pleci Vin z[pezile s[ cad[ Peste tot ce este viu =i mort

$

* * *
Cteodat[ Semeni cu un copil Care ud[ juc[riile S[ le ajute s[ creasc[ Uneori Semeni cu o cmpie Acoperit[ de vise Unde se adun[ culorile Ce ]nc[ nu se v[d Din ce vraj[ e=ti n[scut[ }n ce cntec s[ te caut Trandafir alb de rai

%

* * *
Str[lucesc p[durile Cnd sufletul t[u ]=i arat[ frumuse\ea Pe oglinda apelor +i orele se opresc +i cerul tace Iubirea plute=te deasupra noastr[ Ca o melodie alb[ de vioar[.

&

* * *
E atta vraj[ ]n vocea ta cnd spui C[ iubirea este o floare alb-mirositoare Unde vin speran\ele s[ se ]nc[lzeasc[ }n timpul glacial E atta lumin[ ]n vocea ta cnd spui C[ fericirea seam[n[ cu un sunet de lun[ }ntr-o fntn[ fermecat[ Unde ecoul soarelui bea ap[ diminea\[

'

* * *
Ce faci tu ]n noaptea asta Cnd z[pada }\i scrie numele pe fereastr[ Poate c[ ascul\i cum amintirea Cnt[ cntecul Pe care numai noi doi ]l =tim Poate c[ te gnde=ti la copilul Ce ]nflore=te ca un duh ceresc }n trupul t[u Sau poate c[ te rogi S[ m[ aduc[ vntul }n poala ta Ce faci tu acum Albina mea polar[

 

* * *
Te visez Alerg[m ca ni=te miei astrali Prin cmpiile aurorei boreale M[ trezesc Soarele r[sare din degetele tale +i-mi cade ]n bra\e ca o floare Deschid fereastra Zbur[m la iubirile de sus Unde Dumnezeu cnt[ la flaut

 

* * *
Dac[ a= fi Dumnezeu |i-a= lumina fa\a Pn[ devine O gr[din[ parfumat[ de vise Numit[ Amintirea S[-\i repete numele }n fiecare diminea\[ Ca pe o rug[ciune }n sufletul meu

* * *
Dac[ drumul va fi infinit La tine voi veni Cu muzica Aurorei ]n inim[ S[ bem trandafirii albi de lun[ +i s[ ne iubim Pn[ va apune timpul Iar focul nu va mai cnta La vioar[

 !

* * *
Iube=te florile Pentru c[ sunt flori Nu pentru parfumul lor Iube=te arborii Pentru c[ sunt arbori Nu pentru fo=netul lor Iube=te oamenii Pentru c[ sunt oameni Nu pentru m[re\ia lor Aceasta este iubirea: O lamp[ aprins[ ]n noi

 "

* * *
Noi ne iubim Din cnd ]n cnd smb[t[ noaptea S[ nu pierdem ce-am agonisit }ns[ vioara Nu mai cnt[ ]n sim\urile noastre Nu mai auzim dect sunetele Pe cale s[ dispar[ Pune clan\a la u=[, iubito Vino s[ mai bem un pahar de vin +i-apoi s[ stingem lumina

 #

* * *
E rece inelul =i cununa Lumea seam[n[ cu un bar }ntr-o duminic[ diminea\a Inimile dorm cu galbenii pe grumaz Nu te mai gndi la orele ce trec Timpul nu e bani Timpul e sufletul }ns[ sufletul e la spital

 $

* * *
So\ia a aprins o \igar[ +i mi-a spus: divor\[m Dac[ e c[s[toria sfnt[ De ce sfin\ii nu se c[s[toresc }ntr-o zi Femeile n-o s[ mai aib[ nevoie de b[rba\i Copiii se vor na=te din Spiritus Sanctus }n eprubet[ F[r[ fioruri metafizice =i probleme Ca ]ngerii Vor cre=te la cre=[ dup[ statistic[ +i vor tr[i =tiin\ific O via\[ cu garan\ie

 %

* * *
Iubita mea Nu mai vrea s[ fie muz[ Inima ce bate ]n poezie Roua de pe petala sufletului diminea\a Cere dragoste cu pietre scumpe Pe care le vinde cu succes }n pat =i la pia\[ Poezia nu folose=te la nimic Separ[ logica de via\[ +i duce inima de nas Doar mor\ii Se mai iubesc de poman[ zice +i-a plecat f[r[ bun r[mas

 &

* * *
Aici nu se mai poate tr[i, iubito Viziuni tehnologice clatin[ lumile Via\a merge tremurnd Hai s[ urc[m pe munte S[ ne iubim pe stnc[ Aproape de izvoare =i de Dumnezeu

 '

* * *
E frig ]n pat Iubita mea St[ culcat[ +i num[r[ banii E pustiu Cnd oamenii nu mai au timp S[ se iubeasc[ Iar via\a d[ ]napoi S[ deschidem apele, iubito S[ curg[ rmele din sim\uri

!

* * *
}n timp ce scriu Iubita mea casc[ Viseaz[ o dragoste nou[ S[ r[sar[-n zori din rou[ Iubirea tr[ie=te prin schimbare Ca bobul de gru prin spic Zice +i m[ prive=te cu mirare

!

* * *
Eu nu ]mb[t via\a cu vorbe dulci Eu sunt pentru lei Maimu\ele nu m[ distreaz[ +i de aceea iubita mea nu vrea s[ m[ iubeasc[ Eu privesc spre cer +i-i zic: hai s[ zbur[m }ns[ iubita mea ]nflore=te ]n lucruri Ea este un cerc ce mereu se ]nvrte=te

!

* * *
Dragostea ta =i dragostea mea S-au iubit att de mult De nu s-au mai v[zut Dragostea ta =i dragostea mea S-au v[zut +i nu se mai iubesc Dragostea ta =i dragostea mea Se ur[sc att de mult De nu se mai v[d

!!

* * *
Iubita mea s-a trezit =i mi-a spus: Vino s[ ne iubim P[s[rile nop\ii Nu-mi mai zboar[ ]n poal[ S[ m[ aprind[ cu cntecele lor Cine =tie dac[ mine vom mai fi Iubirea este Drama luptei ]mpotriva timpului Via\a ]nchis[ }ntre doi du=mani ireductibili Cunoa=terea =i ve=nicia

!"

* * *
Am venit dinspre soare S[-\i aduc dragoste =i lumin[ Am furat de la altele S[-\i dau ce n-ai avut Sni albi de munte Cntec de vioar[ Mi-ai luat dragostea M-ai dezbr[cat de vise +i-ai disp[rut ]n p[dure Cu o lalea ]n mn[

!#

* * *
Am ales iubirea +i-am r[mas singur Ca Tine, Doamne Cine se mai gnde=te la iubire Cnd fructele cad Cnd se bea vin Iar omul Nu-i dect o unealt[ Buzele ce m[ s[rut[ Mint Cuvintele ce m[ laud[ Mint

!$

NUNTA
1 Soarele ]nc[lze=te pupila mugurelui +i-o deschide Cu focul mi-ai deschis inima Trec[toare blond[ =i nep[s[toare De unde ai =tiut C[ e=ti n[scut[ Din coasta visului meu C[ e=ti muzica Ce de vecii Cnt[-n mine prezen\a ta viitoare 2 }n timp ce ne iubeam Cineva a furat luna +i-a umplut cerul cu fluturi Vntul a rupt spicul visului Vorbele se ceart[ cu amintirile Vioara cu arcu=ul Nu se mai vede Drumul Nun\ii

!%

3 Inima mea Nu mai vindec[ boli Nu mai am ochii printre stele Mi s-a frnt coloana din suflet Nu mai =tiu ce iubesc Fiin\a ta, Suedia Sau femeia visului din mine E frig iubito Nordul =i sufletul Banii lucesc ]n loc de soare Singur[tatea sngereaz[ Oamenii mai s[raci ca obiectele A=teapt[ pensia =i ]ntunericul 4 Ceasornicul de la biseric[ bate miezul nop\ii Cel de la tribunal arat[ ora unu Toate cuvintele ne neag[ Tu nu vezi marea cnd marea nu e N-auzi muzica ]n pahar E=ti vesel[ numai cnd spun nimicuri Gndurile te sup[r[ }n ochii t[i cerul =i nep[sarea N-am putut deveni Noi Nu se mai vede drumul pe care l-am c[utat Marile adev[ruri au r[mas la Sorbonna Idei r[sfirate ]n cafenele Dragostea C[s[toria Fericirea Totul este hermeneutic[ Unit[\i maxime ale necunoa=terii

!&

5 Ai fost f[r[ nume +i-am dat form[ =i suflare Am f[cut din tine punctul meu de vedere N-ai =tiut s[ te deschizi Femeie instituit[ Zmbet statistic Cum ai putut ascunde Atta ging[=ie ]n ur[ M-ai despuiat idee cu idee de mine F[r[ s[-\i pese C[ frumuse\ea trece C[ orele r[mn pustii Nimic n-ai l[sat Nici m[car iluziile copiilor Mi-ai furat vara Spicul min\ii unde se coc destinele +i-ai pus ]n loc M[runtele =i dulcile tale capricii Nu m-ai l[sat s[ trec De la frunz[ la raz[ Ai ridicat ]nchisori ]n jurul meu Cnd n-am mai putut sta ]n picioare Mi-ai distrus lumea 6 Dispari din via\a mea Din lacrimi Din snge Din paharul cu ap[ Cuvinte am[gitoare \ip[-n amintiri

!'

Floarea nun\ii sngereaz[ ]n farfurie Dispari din c[r\ile mele Din lucruri Din icoane Trecutul N-a fost dect un soare de minciun[ Nu mai exist[ Nici da nici nu Ninge pe cunun[ 7 Nunta Ar trebui f[cut[ La desp[r\ire Nu la masa cu dar

"

EVOLU|II
Oamenii se ]ntlnesc Se iubesc Fac copii Nu se mai iubesc +i se despart Apoi vine altul Apoi vine alta Copiii cresc Se ]ntlnesc Se iubesc Fac copii Nu se mai iubesc +i se despart +i iat[ a=a Lumea se ]nmul\e=te Din veac ]n veac Bub[ f[r[ leac

"

DRAGOSTE CALD{
}n Suedia nu exist[ dragoste Mi-a spus o suedez[ E prea frig Dragostea cere c[ldur[ Mult[ c[ldur[ Astfel pleac[ ea ]n fiecare var[ Undeva unde e cald +i viseaz[, viseaz[ Cnd se treze=te Dragostea nic[ieri Apoi se gnde=te Se tot gnde=te Dragostea e ca apa }nghea\[ la frig Se evapor[ la c[ldur[

"

DRAGOSTE PLATONIC{
Nu-mi place dragostea platonic[ E ca apa distilat[ Nu e bun[ de b[ut Mi-a spus o femeie cu gt de aur Dragostea adev[rat[ }n pat se arat[ Nu ]n vrf pe Himalaia Numai impoten\ii Fac pe popii =i poe\ii Dragostea nu mai e mit +aptezeci la sut[ Din bog[\ia Statelor Unite Se afl[ ]n minile femeilor Avere c=tigat[ cu iubire Nu cu Platon =i Shakespeare

"!

DRAGOSTE PE AP{
Ori de cte ori ]ntlnesc o femeie frumoas[ }mi las[ gura ap[ M[ arunc ca o torpil[ ]n apele ei teritoriale +i nu m[ las Pn[ nu-i cuceresc toate malurile O ]mb[t repede cu ap[ rece +i ne sc[ld[m Ne sc[ld[m Ne sc[ld[m Pn[ nu c[dem ]n apele somnului Atunci m[ bag[ pe mine la ap[ +i m[ \ine M[ \ine M[ \ine Pn[ mi se ]nmoaie toate m[dularele Apoi m[ azvrle ca pe o piatr[ seac[ Pe apa Smbetei Ce vine pe ap[ pe ap[ se duce Zice +i dispare rznd ]n larg

""

DRAGOSTE CU SIMBRIE
Pe plajele lumii Iubirile se pr[jesc la soare Viseaz[ minuni Marea discut[ cu Mun\ii Despre aer =i viitor Nu se mai poate tr[i ]n dep[rt[ri Eu citesc un roman de dragoste +i caut cu privirea o femeie Dore=ti iubire M[ ]ntreab[ o siren[ cu snii goi Fericirea cost[ dou[ sute de m[rci

"#

POLCA IUBIRII
Fugi de femeia Cu argint viu ]n snge Ea nu se astmp[r[ Pn[ nu te scoate din lumin[ Apoi se duce la bal S[ danseze cu altul Polca iubirii }n v[paia nop\ii ]nvolburate

"$

DRAGOSTE B{TUT{-N CERCURI


Dac[ te iube=ti numai cu Ion Nu e bine E=ti o femeie proast[ =i primitiv[ Dac[ te iube=ti cu un japonez, chinez sau sultan E ceva mai bine E=ti o femeie proast[, dar cu vederi mai largi Dac[ te iube=ti cu Bobby, Jean, Giovani, Hans, Juan Atunci e foarte bine E=ti o fat[ fin[ cu gust distins =i interna\ional

"%

DRAGOSTE DOMESTIC{
+i filozofii sunt oameni M[nnc[, beau =i dorm ]n pat Mai ]nti gura =i apoi cultura Mi-a spus so\ia ]n fiecare diminea\[ Fericirea se face cu parale De poezie doar naivii se mai ocup[ +i luna din cer Mi-a amintit so\ia ]n fiecare noapte +i a f[cut din mine A=a treptat Un om practic =i adev[rat

"&

DRAGOSTE SEXUAL{
Nu exist[ curve la nivelul sexual (Morala este o lege psihic[ nu trupeasc[) Exist[ doar biologia ]n v[paie Via\a ce nu vrea s[ moar[ Curva este politica =i ]ngerul cu dou[ fe\e +arpele din zmbet =i pustiul Cnd carnea se r[ce=te +i roua nu mai cade

"'

FEMEIE BLND{
Atent cu femeia blnd[ =i lipicioas[ Ea ]=i face cuib ]n inim[ +i nu te las[ Pn[ nu-\i ocup[ toate r[d[cinile Pn[ nu pune definitiv mna pe tine Pn[ ce nu mai po\i iubi +i nimeni nu te mai iube=te Pn[ nu e=ti numai al ei }ns[ nici o femeie Nu respect[ sclavul =i sl[biciunea }\i d[ lovitura +i te las[ singur Cu via\a frnt[ Femeia trebuie iubit[ Nu ]n\eleas[ Cic[ ar fi spus Eva rznd Cnd a mu=cat din fructul oprit

#

DE-A DRAGOSTEA
Cnd iube=te Femeia se las[ pe spate S[ credem c[ cedeaz[ B[rbatul ]ngenuncheaz[ S[ credem c[ se roag[ A=a ]ncepe nebunia Val vrtejul =i be\ia Orgasmul abisal

#

DRAGOSTE EUROATLANTIC{
S[ l[s[m focul =i patul s[ doarm[, iubito Hai s[ ne construim o cas[ Pe malul de vest al vie\ii noastre Acolo fiara =i vita Se ]mbr[\i=eaz[ ca fra\ii de cruce P[s[rile bnd rou[ Cnt[ ]ntruna ]nvierea Laptele =i mierea Curg gratis la pia\[ Dar cine s[ ne treac[, drag[ Cine s[ ne treac[

#

FEMEI ROMANTICE
Feri\i-v[ de femeile Romantice ca luna Ele nu pot s[ iubeasc[ Via\a lor este oglinda Iubi\i femeile Care ne vr[jesc =i ard Ele ap[r[ iubirea De omizi =i de cenu=[ Ne dau ap[ din izvoare +i ne fac superbi =i mari

#!

DRAGOSTEA OARB{
O femeie Oarb[ de focul c[rnii M-a prins de mn[ =i mi-a zis: Dragostea e ca =i electricitatea Stabile=ti contactul =i s-a f[cut lumin[ Nu crede femeilor Care-\i spun C[ iubesc b[rba\ii Pentru inteligen\a lor Sexul nu =tie carte Paharul dragostei trebuie b[ut Nu umplut cu duh de catedral[

#"

LUME NOU{ FEMININ{


De ast[zi b[rba\ii nu mai au voie s[ alerge dup[ femei Acum e rndul femeilor s[ cucereasc[ b[rba\ii }n numele imperativului categoric al emancip[rii sexuale Lume nou[ feminin[ F[r[ metafizic[ =i contradic\ii sentimentale Cu b[rba\i cumin\i ca p[pu=ile }n loc s[ se bat[ iubesc +i ]mb[trnesc de fericire

##

S{ IERT{M DRAGOSTEA
S[ iert[m so\ul Pentru palma dat[ so\iei S[ iert[m so\ia Care zdrobe=te inima so\ului S[ iert[m du=manul Precum iart[ m[rul viermele S[ iert[m moartea Precum iart[ cenu=a vntul S[ iert[m =i pe Dumnezeu Care pe noi nu ne iart[

#$

TIMPUL +I IUBIREA
O, timp opre=te-\i zborul! Exclam[ ]ndr[gosti\ii N-ar fi mai bine s[ exclame: O, iubire mai r[mi +i las[ timpul s[ treac[

#%

RUG{CIUNE
Sunt bolnav de dragoste, Doamne D[-mi un leac Ce nu m[ poate lecui Dar m-ajut[ S[ pot =i mai mult iubi Eterna Auror[ a lumii Ce-ar fi via\a Dac[ iubirea nu e Fe\e surde +i suflete uscate Ce ]n zadar mai caut[ S[ te vad[

#&

IMAGINI DE ROU{
1998

#'

$

DIMINEA|A
E diminea\[ ]n lume =i ]n mine Un suflet zboar[ cu o vioar[ ]n bra\e Nu exist[ gndire mai frumoas[ Dect lumina ce surde Spune-mi arici pogonici De ce ]nchid ochii }ndr[gosti\ii aceia din parc Cnd se s[rut[?

$

TREZIRE
Soarele mic=oreaz[ Umbrele lene=e ale somnului Fete cu aripi Zboar[ din z[ri spre mine Eu m[ simt vesel =i teaf[r Ca un coco= de munte

$

P{R{SI|I OD{ILE
P[r[si\i od[ile Tr[i\i ]n natur[ Nu l[sa\i via\a S[ fie mai grea dect o frunz[ Asculta\i cntecul cucului }n zori Cntecul este Un trandafir alb de rou[

$!

LIBELULA
Beau clorofila zorilor +i privesc o libelul[ Ea se na=te numai pentru o zi }ns[ ajunge S[ ]nve\e frunzele s[ cnte +i s[ ]ntinereasc[ ve=nicia

$"

ILUZIE
Cineva alearg[ dup[ o pan[ Crede c[ tot ce zboar[ Este o pas[re Eu m[ uit ]n oglind[ +i zmbesc

$#

MAREA
Marea oglinde=te cerul =i zeii }ns[ pesc[ru=ii cred ]n vapoare Nu le pas[ De zeii cerului Eu arunc cu pietricele-n valuri +i privesc Cum se joac[ timpul cu luminile

$$

MIDSOMMAR
(s[rb[toarea Soarelui de miezul nop\ii)

Midsommar Este Suedia ]n floare Noaptea Cnd Soarele se culc[ cu Luna Cnd inimile se ridic[ la cer Iar Dumnezeu ]=i arat[ fa\a

$%

VARA
Privesc infinitul O imagine de ap[ ]ntr-o imagine de foc Snopi mari de gru cad din cer Soarele coace destinele +i schimb[ culorile infinitului Dumnezeu doarme la umbra gndului E var[

$&

VACAN|A
Pe plajele lumii Oamenii dorm Cu soarele pe burt[ Marea cnt[ Gndul moare Din nervi picur[ sare Fericire cump[rat[

$'

TOAMNA
Toamna e rece Ploile ]nnegresc cerul Suflete ]n haine v[rgate Se plimb[ pe str[zi O femeie f[r[ lumin[ Care a v[zut singur[tatea Din ochii mei }mi ofer[ o p[pu=[

%

TIMPUL
Timpul s-a oprit pentru o clip[ Stelele nu-mi mai sperie gndurile Dumnezeu binecuvnteaz[ lumea Cu vinul iubirii Eu las ]n vnt o s[rutare +i privesc cum pa=ii devin aripi

%

NOAPTEA
Iubirile se aprind =i se dezmiard[ +i leag[n[ lumea cu melodii de flori

%

CITE+TE O POEZIE
Cite=te o poezie ]n fiecare diminea\[ Ascult[ muzic[ }nva\[ de la r[d[cini =i izvoare Cum simte =i gnde=te Dumnezeu Nu-\i ]mpov[ra mintea Cu fel de fel de lucruri Mintea nu func\ioneaz[ ca stomacul Nu vars[ ce nu-i prie=te Cite=te o poezie ]n fiecare diminea\[ Ascult[ muzic[ }nva\[ de la r[d[cini =i izvoare Cum simte =i gnde=te Dumnezeu

%!

TR{IE+TE POTOLIT
Tr[ie=te potolit Admir[ festivalul pe=tilor Din acvarii Bucur[-te c[ vecinul t[u N-are mai multe degete dect tine Mul\ume=te Statului c[ banii exist[ +i frunz[ verde fericire

%"

NU SPUNE
Nu spune ]ngerilor Nimic despre libertate S-ar putea s[ te cread[ +i s[ zboare liberi Nu spune mor\ilor Nimic despre ]nviere S-ar putea s[ te cread[ +i s[ a=tepte ]n[l\area }ngerii =i mor\ii cred ]n tot ce li se spune

%#

EVIT{ LUPTA
Evit[ lupta corp la corp Dac[ nu =tii S[ love=ti sub centur[ Astfel de lovituri Nu se pot ]nv[\a Dac[ nu e=ti n[scut Cu diavolul ]n bra\e

%$

NU CREDE
Nu crede c[ e diminea\[ Numai pentru c[ o raz[ |i-a netezit p[rul Mai exist[ z[ri Unde cea\a nu s-a risipit Unde iubirea se conduce cu minile Iar zilele seam[n[ Cu biletele goale de loterie

%%

GNDUL +I INIMA
Gndul e de aceea=i natur[ cu soarele Lumineaz[ cu umbre Lumea ar trebui tr[it[ cu inima Numai inima poate s[ simt[ Ceea ce gndul nu-i ]n stare s[ vad[ }ns[ f[r[ gnd Inima vede umbrele mari Chiar =i atunci Cnd sunt departe de \int[ +i cade ]n fl[c[ri +i arde

%&

VERSURI
Nu bate stnca Stnca nu zboar[ Nu arunca gr[un\e de aur la g[ini G[inile porumb viseaz[ Nu speria umbrele Umbrele nu pot s[ fug[

%'

NU STA AFAR{
Nu sta afar[ Cnd muzican\ii cnt[ +i hora se ]ntinde Intr[-n joc =i joac[ Tr[ie=te pentru oameni +i mori A=a se dep[=e=te egoismul +i starea mic-burghez[ A=a devine omida Fluture cu aripi de azur

&

NU TE AR{TA
Nu ar[ta ce sim\i Nu ar[ta ce crezi Nu ar[ta ce gnde=ti Nu ar[ta ce iube=ti Nu te ar[ta Cine vrea s[ te vad[ S[ te caute

&

URC{ LA SUFLET
Urc[ la suflet Dac[ via\a te doare Sparge l[mpile minciunilor +i rzi Exist[ speran\[ +i-n frunza care cade }n piatra din drum +i-n norul singuratic }n lacrimile din icoan[ +i-n rana timpului Ce nu se mai vindec[ A fi ]nseamn[ mine

&

NUM{RUL
De jur ]mprejur s-a l[sat nesiguran\a Nu mai sunt ceea ce sunt Statul m-a f[cut din nume num[r Respir pe Internet Dormi }mi =opte=te =arpele din m[r Numai ]n somn Mai po\i locui ]n pielea ta +i vedea fa\a ascuns[ a Duhului

&!

VESTE
Mi se bate ochiul stng Cineva m[ pomene=te M[ bucur Doamne c[ nu m-ai uitat Iart[-i pe to\i Care m[ vorbesc de r[u +i m[ toarn[

&"

MINCIUNA
Aceast[ fa\[ este fa\a altei fe\e Aceast[ fa\[ este fa\a altei fe\e Aceast[ fa\[ este fa\a altei fe\e Lumea se ]nvrte=te beat[ de parfum

&#

SIMPLU ALB
Pn[ acum Nici o idee dumnezeiasc[ N-a fost ]ntruchipat[ de oameni }n fapte =i-n cuvnt Cu ct e mai diabolic[ Cu att d[ roade mai bogate }n noi =i pe p[mnt

&$

BATE APA
Bate apa ]n piu[ Taie frunze la cini Spune-\i gndurile doar pe jum[tate Las[ pe al\ii s[ rezolve problemele Vr[je=te existen\a }mpodobe=te adev[rul }nv[luie-te ]n cuvinte Umbl[ pe vrfuri Mare este Doar cel ce nu se vede

&%

M{RUL
Dragostea e un m[r zici }ns[ ]n m[r se afl[ =i viermele +i se jur[ c[ nu e Via\a e libertate zici Dar cum s[ tr[ie=ti liber Cnd via\a este legat[ de moarte Iar libertatea de lege =i drapel

&&

VIZIUNI
La pia\[ se aude: Dumnezeu e aur Via\a surd[ strig[: Dumnezeu e mort }n biseric[-mi =optesc: Dumnezeu e lumnare Dumnezeul adev[rat Plnge la fereastr[

&'

E NOAPTE }N LUME
E noapte ]n lume Oamenii sus-pu=i Lucesc ca luna Cu lumina altora

'

GNDURI
Cel ce doarme cu capul pe srm[ N-are nimic de ]nv[\at De la un filozof Ce doarme ]n pat

*
Cine a ]mp[r\it dragostea }n trup =i suflet N-a v[zut taina ce le une=te

*
Fiindc[ nimeni nu plnge Cnd te na=ti Plngi tu singur

*
Nu v[ fie team[ De sfr=itul lumii Mor\ii sunt cu noi

*
Adev[rul nu-i democra\ie El este o ran[ ontologic[ Precum m[rg[ritarul

*
}n\elepciunea spune un cuvnt Apoi te las[ s[ gnde=ti Prostia vorbe=te

'

*
R[s[ritul =i Apusul Nu sunt dect n[scociri omene=ti Soarele habar n-are de asta

*
Optimi=tii dorm cu ochii deschi=i +i privesc cu ei ]nchi=i Cum s[ nu fie veseli

*
Via\a de apoi Nu m[ intereseaz[ Mi-a fost de ajuns asta

*
Adev[rul este fructul Ce se coace ]n abis }n gr[din[ Se coc minciunile

*
Dreptatea este gura Ce se hr[ne=te cu r[d[cini amare Cu cele dulci Se hr[nesc vorbele goale

*
Mediocrii tr[iesc ]n realitate Geniile ]n timp Spun adev[rul +i r[mn singuri la mas[

'

IUBIRI
UN LINGVIST:

Dragostea este un substantiv frumos }n locul unui verb urt


UN FILOZOF:

Din afar[ vin cei ce caut[ dragoste Dragostea vine din l[untru
U N E C O N O M I S T:

Dragostea este singura pierdere Ce-\i las[ impresia de c=tig


UN POET:

Pn[ dureaz[ dragostea e poezie Cnd dispare ]ncepe critica


UN COPIL:

Ce este mai periculos: Un nebun ]ndr[gostit Sau un ]ndr[gostit nebun?


UN |{RAN:

Dragostea este ca roua Cade din nimic +i tot a=a dispare

'!

DEFINI|II
Individualism = subiect f[r[ predicat Diploma\ie = cnd cu mndra, cnd cu draga Speran\[ = barc[ f[r[ lope\i Civiliza\ie = triumful vie\ii programate Moarte = via\a f[r[ cuvinte Progres = unitate de m[sur[ ce m[soar[ nem[sura Pumn = cuibul unde ]nva\[ viermii s[ zboare

'"

NORI
C[rarea b[t[torit[ B[t[tore=te t[lpile Dictatura rupe coarnele Democra\ia le toce=te Na\iunile Mari au lumea Cele mici Na\iunile Unite

'#

MARCA|I }N C{SU|{
Ce este demagogia? Aroma rozelor de plastic Gnduri ]ncruci=ate ]n snge beat Focul cuvintelor de artificiu Marca\i ]n c[su\[

Ce este c[s[toria? Flac[ra ]nalt[ a trupului cald Vatra parfumat[ de iluzii Unitatea fermecat[ a contrariilor Marca\i ]n c[su\[

Ce este fericirea? Raiul f[r[ perspectiv[ Spicul unde se coace norocul Pustia ]n floare Marca\i ]n c[su\[

'$

VRAJA CNTECULUI
Cteva furnici S-au urcat pe o stnc[ +i s-au pus s[ fac[ o tort[ Pentru greierii ce cnt[ Furnicile sunt romantice Cred ]n visuri +i-n puterea cntecului De-a face din ele minuni

'%

OMUL +I CINELE
Mi-am cump[rat un cine S[ am cu cine vorbi Mi-a spus deun[zi un necunoscut Oamenii nu mai vorbesc aceea=i limb[

'&

NECUNOSCUTUL
Stai pe dou[ scaune Vezi s[ nu cazi ]ntre ele Las[ scaunele s[ se certe Pentru apartenen\a ta Alearg[ ]n acela=i timp dup[ doi iepuri Nu-i nimic dac[ nu prinzi nici unul Respiri aer curat +i vei cunoa=te necunoscutul

''

TAURUL
Tot ce e frumos e tare Tot ce-i tare e frumos For\a e ]n coarne Taina e ]n coaie Cam a=a gnde=te un taurMELCUL
Ridic[-\i palma Doamne Ai ]ntunecat cerul Soarele nu-mi mai vede urmeleREVELIONUL +I P{S{RILE
Nu ]n\elegem oamenii - se mir[ p[s[rile S[ se ]nveseleasc[ Pentru c[ au un an mai mult Pentru c[ fac un pas Mai aproape de groap[ Iar pe noi S[ ne ]mpu=te cu artificii

M{GARII
Via\a e o mare nedreptate Zice m[garul c[tre m[g[ri\[ Dac[ am fi att de pro=ti Cum lumea spune Nu ne-ar l[sa ciobanii tocmai pe noi S[ le conducem turma

!

OMUL +I COCO+UL
De la tribun[ se aude o voce: Lumea ar fi mult mai frumoas[ Dac[ ar fi a=a cum o viseaz[ vis[torii Lucrurile trebuie v[zute cu ochi noi Femeia trebuie iubit[ cu sim\uri noi Numai a=a se vor na=te copiii democra\i De pe un gard cnt[ un coco=: S[ l[s[m g[inile s[ fie g[ini S[ se coco=easc[ cu coco=ii lor +i s[ fac[ ou[ Numai a=a Ele vor scoate pui frumo=i =i cumin\i O vulpe =opte=te unui corb: Doamne miluie=te-ne pe noi

"

NEM{RGINIRI
1998

#

$

16 FEBRUARIE
Ast[zi este ziua mea de na=tere Ninge ca de obicei }n lume =i pe anii mei At\ia au ajuns ]naintea mea! Eu r[t[cesc din limb[ ]n limb[ +i sngerez

%

NU M{ C{UTA|I
Nu m[ c[uta\i ]n prispa puterii Eu merg pe drumul Neantului +i joc jocul ce pierde Timpul meu nu se ]nvrte=te dup[ vnt }nc[ sunt copil Arunc cu pietre ]n ape +i m[ mir De ce nu se revars[ m[rile Dac[ toate rurile se vars[ ]n ele Stelele dorm drepte ]n visele mele

&

SEAM{N PRIM{VERI
Eu seam[n prim[veri =i visuri +i-nv[\ pietrele s[ mngie florile }ns[ =arpele ]mi spune C[ este r[u tot ceea ce fac +i m[ mu=c[ de suflet +erpii n-aud arborii ce strig[: Lumin[ mai mult[ lumin[ Nu v[d tainele ce zboar[ +erpii se tr[sc =i mu=c[

'

CND M-AM N{SCUT


Cnd m-am n[scut N-a murit nici un om A fost la ]nceputul postului mare Ziua cea mai curat[ din an Atunci de ce-mi sunt orele negre? Cine mi-a furat arcu=ul din inim[ Ca s[ fac[ din mine o juc[rie S[ distreze sufletele Ce nu vor s[ gndeasc[}N TIMP CE-MI BEAU CAFEAUA }n timp ce-mi beau cafeaua Cineva ]mpu=c[ porumbeii Cineva strig[: ninge ]n c[r\i Un filozof vorbe=te la radio A gndi este ca =i cum ai sparge noaptea S[ mergi pn[ la aroma ]nsorit[ a con=tiin\ei Privesc ]n cea=ca de cafea S[ v[d dac[ se arat[ Dumnezeu El ]nc[ doarme Dup[ vn[toarea de ieriLA +COAL{
La =coal[ mi-au spus C[ binele este [sta +i r[ul este [la Acum =tiu c[ nu-i a=a Adev[rul nu locuie=te la tribunal El zace ]n patul }n care a murit bunica mea A=a a fost de cnd lumea

DEP{+IREA
Am ie=it din cuvinte S[-mi ar[t fa\a }ns[ oamenii prefer[ oglinzile +i piep\ii ]mpopo\ona\i Zeii istoriei Au instalat frica ]n inimile noastre Morala capului plecat Ne-a f[cut c[\ei cumin\i cu creierii sp[la\i

!

CTEODAT{
Cteodat[ Sursul nu-i dect un geam[t Ce nu se-aude Cteodat[ }n zadar r[sare soarele Noaptea nu mai pleac[ Ctoedat[ E mai bine singur Dect cu o gr[mad[ de prieteni ]n poal[

"

ZILELE
Attea zile trec ]n zbor! M-am oprit ca s[ le num[r Cum voi muri cnd o s[ mor Ca un om sau ca un num[r? Horoscopul nu =tie s[-mi spun[ Luna m[ prive=te somnoroas[ Lui Dumnezeu nu-i pas[

#

M{ DESPRIND
Nori molateci de marijuana Lunec[ lene=i pe apele cerului Rup z[rile ]n dou[ Eu beau laptele stelelor c[z[toare +i m[ gndesc la pomii ce rodesc Ei se sting mai repede dect ceilal\i M[ desprind de \[rn[ +i trec ]n ziua de mine Mai departe de oameni Mai aproape de Dumnezeu

$

AM V{ZUT
Am v[zut aproape toat[ lumea M-am sc[ldat odat[ cu luna Acum stau cuminte ]n casa mea Beau vin =i-mi adun banii r[t[ci\i Soarele ]nc[lze=te aici cinstit =i egal +i ]mbrac[ lucrurile ]n art[ Eu deschid fereastra spre via\[ +i-l a=tept pe Dumnezeu s[-mi spun[ pove=ti

%

TRIST{-I LUMEA
Trist[-i lumea Cnd curaj ]nseamn[ S[ ]ndr[zne=ti s[ sco\i adev[rul Din sticla de vin Cnd fericire ]nseamn[ S[ tr[ie=ti retras =i blnd ca melcii S[ crezi c[ =i melcii au aripi +i c[ doi cu doi fac exact ct trebuie

&

OBOSIT
Obosit de dogme Am venit s[ m[ culc E greu s[ dormi cnd crezi }n om =i-n dragoste }n voin\a de pace a p[mntului Prea multe arme Prea multe hotare Linii samovolnice Trase cu creionul pe hrtie Rana de la Yalta }nc[ sngereaz[ =i doare

'

CE TRIST SUN{
Ce trist sun[ trandafiriul clavir din gr[din[ Aceasta-i lumea apelor moarte =i a pomilor usca\i Gndul nu mai este opera ]nalt[ a izvoarelor Bisericile gfie de p[cat Savan\i f[r[ busol[ Preg[tesc p[mntul s[ sar[ =tiin\ific ]n aer

E FRIG }N LUME
E frig ]n lume Banii z[ng[nesc ]n inimile trec[torilor Via\a miroase a benzin[ Undeva ]ncepe un nou r[zboi E pustiu ]n lume Apele curg spre singur[tate Oamenii se hr[nesc cu limbi de =erpi +i se-nvrtesc be\i ]n jurul duhului vremii

SINGUR
Mi-am legat via\a de o femeie Speran\a de oameni +i viitorul de copii Femeia s-a dus Copiii s-au dus Oamenii nu-s Am r[mas singur Singur ca un punct p[r[sit de cuvinte +i ros de insomnii

DIMINEA|{
Lumea ]=i spal[ fa\a cu lumin[ Dumnezeu scoate minunile din ape Eu stau de vorb[ cu t[cerea Exist[ muzic[ =i-n lucrurile mute }n lunecarea lene=[ a norilor +i ]n dorin\a stncilor s[ zboare

AMIAZ{
La amiaz[ Via\a se zbate ]ntre vis =i realitate Luminile ies din ape +i-mpodobesc lumea cu fluturi Gnduri ]n fl[c[ri se-nal\[ spre soare Apoi cad ]n valuri mari de mit Peste cmpiile de trestii =ov[itoare Nu l-au g[sit pe Dumnezeu La amiaz[ Curcubeul ]=i schimb[ culorile +i cine ]ntrzie Nu va mai ajunge

"

URMELE VIE|II
Soarele caut[ urmele vie\ii Prin cimitire Copii descul\i Alearg[ printre cruci dup[ fluturi Timpul trece F[r[ a spune un cuvnt Oare la ce se gnde=te Dumnezeu }n aceast[ clip[

AMURG
Soarele cade molatec ]n bra\ele amurgului Ca o femeie ]ndr[gostit[ Vntul Rupe frunzele nesigure ale vie\ii +i fluier[ Eu prind o stea c[z[toare Cu un ac de g[m[lie +i privesc cum se deschide o floare La cap[tul ultimului cuvnt

LA MIEZUL NOP|II
La miezul nop\ii Nici o lege moral[ nu mai e valabil[ Femei de foc Culeg mugurii erotici +i lumineaz[ cerul cu s[ruturi Nu la pas[ de ce zice Dumnezeu Ce-ar fi iubirea f[r[ p[cat }mi =opte=te una din ele +i-mi pune degetul pe buze s[ tac

ZIUA MOR|ILOR
Ast[zi stau la aceea=i mas[ Viii =i mor\ii M[nnc[ amintiri =i beau lacrimi Timpul arde ]n lumn[ri La desp[r\ire Cei vii au =optit celor mor\i: Ave\i grij[ la ce ve\i vorbi la ]nviere Fiindc[ tot ce ve\i spune Va fi folosit ]mpotriva voastr[

&

L-AM }NTLNIT
L-am ]ntlnit pe Sfntul Petru Mergnd singur pe strad[ +i Sfntul Petru mi-a spus: De cnd l-au r[stignit pe Iisus Dumnezeu nu mai ]ndr[zne=te S[ umble printre oameni }nc[ sngereaz[ ]n nop\ile de sus

'

}N CER CA +I PE P{MNT
}n cer ca =i pe p[mnt Iubirea se vinde la pia\[ Libertatea merge cu capul spart pe strad[ Nimeni nu mai crede ]n cuvnt }n cer ca =i pe p[mnt Banii miros a parfum de femei frivole Sufletul a scrum Adev[rul se zbate ]n ml O poe\i coco=i de lun[ Pn[ acum nici un vers n-a f[cut floare Soarta se croie=te ]n r[zboaie }n cer ca =i pe p[mnt

!

}N CE LUME TR{IM
}n ce lume tr[im, iubito R[ul =i-a f[cut cuib ]n b[ncile din suflet Fariseii arunc[ adev[rul ]n b[l\i la ra\e +i-alung[ iubirea din izvoare Dumnezeu se vait[ =i sngereaz[ Cerul nu se mai vede de bisericu\e Diavolul se vait[ =i rde auriu Nimeni nu mai spune: sunt om Lucrul acesta nu mai renteaz[ S[ urc[m ]n mun\i, iubito S[ admir[m nem[rginirea +i arborii ]nal\i Cu adev[rat frumoas[ E doar lumea care nu e Visat[-n van de poe\i =i gnditorii mari

!

MEMENTO
Comunismul n-a murit! A murit doar Iosif Visarionovici Stalin Monstrul ce s-a numit comunism +i spermatozoizii lui odio=i =i cruzi Urina cu etichet[ de coniac VSOP imperial O nou[ ornduire social[ Nu se face ca un curent literar Pentru asta trebuie multe secole s[ treac[ +i multe vnturi mari s[ bat[

ECONOMIA DE PIA|{ +I VI|ELUL DE AUR


Economia Vi\elului de Aur A intrat ]n inimile oamenilor I-a spus Moise lui Dumnezeu pe Muntele Sinai Ce-i de f[cut? O voi nimici cu poruncile de foc Negustorii au f[cut din Templu Pia\[ S-au plns apostolii lui Iisus Ce-i de f[cut? }i voi da afar[ cu biciul de foc Biserica se face c[ habar n-are +i tace

!!

PEDAGOGIE PE INTERNET
Lupii nu mai vin s[ sperie copiii Acum vin testele =i psihiatrii +i-i cresc cumsecade ca pe ]ngeri Cu frica lui Dumnezeu ]n sn +i cu duhul banului ]n snge S[ apere STATUS QUO =i Steagul +i legile Democra\iei de consum }n vecii vecilor, Amin

!"

NORI
Dumnezeu st[ culcat pe un nor =i prive=te ]ngerii }nc[ nu =tie dac[ au sex sau nu }ngerii ]nva\[ crti\ele s[ se roage +i discut[ cu sfin\ii despre democra\ia celest[ Oamenii zboar[ strmb ca liliecii Se uit[ unii la al\ii sa=iu }nc[ nu =tiu ce e r[u =i ce e bine Zidul urii se ]nal\[ tot mai sus

!#

TESTAMENT
Fiului meu

Cnd faci bine unui tic[los Nu te a=tepta la bine Cum s[ recunoasc[ un orgolios C-a reu=it prin tine De cnd e lumea pe p[mnt Crucific[m mereu ceva ce-i sfnt }ns[ pn[ azi nu s-a ]ntmplat S[ fi fost vreun diavol crucificat

!$

S{ L{S{M OAMENII
S[ l[s[m oamenii s[ munceasc[ Munca a f[cut din maimu\[ om S[ l[s[m oamenii s[ bea =i s[ m[nnce Cu burta plin[ nimeni nu se revolt[ S[ l[s[m oamenii s[ viseze =i s[ rd[ ferici\i Aceasta este libertatea =i democra\ia Din p[dure se aude un cuc: Pe mine nimeni nu m[ ]mbat[ cu ap[ rece

!%

LIMBA SOARELUI
Eu m[ scol cu noaptea-n cap Ca s-ajung departe Pe mine m[ treze=te Dumnezeu ]n fiecare diminea\[ +i m[ ]nva\[ limba soarelui Limba soarelui e liber[ De idei preconcepute =i de prejudec[\i trandafirii }n ea ]nfloresc t[cerile =i tainele cere=ti Iar Ve=nicia ]=i spal[ fa\a ]n apele Duhului

!&

CERUL DE SUB IERBURI


1998

!'

"

CERUL DE SUB IERBURI


Exist[ un cer sub ierburi Acolo vin gndurile diminea\a S[ bea rou[ Se aude o tain[ E muzica Pe care doar cei ]nvin=i O =tiu cnta Cnd vntul devine mai tare Dect vorbele }n ce s[ cred Dac[ nu ]n mor\ii care ]nvie +i-n omul care merge pe ape

"

CND ERAM COPIL


Cnd eram copil Mi se p[rea C[ Dun[rea curge lent =i greoi C[ nici o pas[re nu poate s[ m[ ]ntreac[ Acum Toate apele sunt mai repezi dect mine +i toate p[s[rile zboar[ mai sus Inima mea Nu mai bate ]n miezul lumii Prietenii Plutesc ca ni=te fulgi Doar umbra Se mai \ine de mine +i copil[ria

"

}MI BEAU CAFEAUA


}mi beau cafeaua M[ gndesc la Iosif =i la fra\ii lui +i la to\i aceia Care n-au avut noroc ]n via\[ O musc[ Ce =i-a ars aripile A c[zut pe mas[ Nu oricine Poate s[ zboare gndind }n camer[ intr[ mama S[-mi cear[ ziarul S[ citeasc[ pagina cu mor\ii La 80 de ani Moartea e mai aproape de cas[

"!

TOAT{ VIA|A MEA


Toat[ via\a mea N-a fost dect un =ir de speran\e frnte Zilele au trecut Creznd c[ lumea va fi mine mai bun[ Iar poimine =i mai bun[ Nu mi-am dat seama C[ viitorul nu-i dect o stea invizibil[ +i c[ trecutul Este singura lamp[ ce lumineaz[ Fluturii speran\elor }=i spal[ aripile arse }n apele s[rate ale dezn[dejdilor

""

DE AZI DIMINEA|{
De azi diminea\[ Nu mai ard de dorin\a de a fi cineva De a aprinde lumini ]n p[dure Nu mai simt nevoia S[ stau de vorb[ cu Dumnezeu despre ve=nicie Ve=nicia ve=nic[ Nu m[ mai intereseaz[ Acum prefer }ntmpl[rile simple =i trec[toare Dragostea soarelui Pentru fereastra mea diminea\a Bucuria rndunicii Ce-=i reg[se=te cuibul la ]ntoarcere Nu mai opresc femei pe strad[ S[ le spun c[ sunt frumoase Nu mai arunc cu pietre ]n nori S[ alung umbrele Acum m[ simt ca o pas[re Obosit[ de b[taia propriilor aripi

"#

EXIST{ ZILE
Exist[ zile Cnd totul e noapte Cnd timpul st[ =i apele se opresc Iubirile fug =i muzica tace Via\a capituleaz[ Exist[ zile Cnd e de ajuns o singur[ raz[ +i lumea cap[t[ o alt[ culoare Flori de cire= cad din cer Via\a curge cntnd prin tine

"$

AI GRIJ{
Ai grij[ diminea\a Nu l[sa urme Te g[se=te fulgerul +i te fulger[ Ai grij[ cu vorbele Soarele gre=e=te Ori de cte ori se ]ncrede ]n nori Ai grij[ cu via\a Lupul care ]n\elege Condi\ia mielului R[mne singur +i moare de foame

"%

D{-MI MNA
D[-mi mna, iubito Via\a e rece cnd omul e singur Cnd inimile bat de partea neagr[ Iar fntnile nu-=i mai g[sesc izvoarele Am f[cut din via\[ un tratat de astrologie Promitem trandafiri oferim p[p[dii Sem[n[m monezi ]n loc de semin\e +i vindem con=tiin\ele la blci pe t[r\e Doar ]n biserici mai exist[ smerenie }ns[ bisericile sunt goale Oamenii n-au voie s[ se iubeasc[ }n casa lui Dumnezeu

"&

DUHUL CUVNTULUI
Un duh sngernd S-a urcat pe scen[ =i-a zis: Eu sunt cuvntul Punctul alb al Gndului dinti Cuvntul ce spune adev[rul gol =i pur Ce d[ nume la lucruri =i la fiin\e Cnt[ roadele p[mntului +i frumuse\ea sufletului Apoi a pus mna pe putere +i-a ]nceput s[-=i laude splendorile S[ fardeze realitatea S[ vopseasc[ adev[rul +i estetica a devenit cosmetic[ Cuvinte pictate }n c[r\i colorate Adev[ratul cuvnt zace ]n exil

"'

JUR{MNTUL
Jur[m pe Biblie c[ vom spune tot adev[rul }ns[ la ce folose=te adev[rul Cnd justi\ia este oarb[ Iar dreptatea se afl[ de partea Vi\elului de Aur Sunt att de ]ndep[rtate vremurile acelea Cnd Dumnezeu mergea pe p[mnt printre oameni Cnd copiii se jucau cu ]ngerii pe lun[ Iar p[s[rile purtau lumini pe aripi Acum, Dumnezeu locuie=te ]n temple Morala nu-i dect un cer De care nimeni nu mai are nevoie Frunzele adev[rului tremur[ ]n lacrimile mele

#

COPIII
Copiii de partea cealalt[ a frontierei strig[: Nimeni nu ne mai p[ze=te visele Nop\ile vin cu spaim[ =i viol P[rin\ii merg pe drumuri pierdute Dictatura ne taie aripile +i culege stelele din pomii speran\elor Democra\ia f[g[duie=te portocale vesele +i ne las[ s[ cre=tem alandala =i haihui Aceasta nu-i lumea copiilor, Doamne! E infernal[ Plin[ de vampiri =i pedofili Mintea lumii fumeaz[ marijuana =i mestec[ chewing gum

#

ISTORIA +I TIMPUL
Ce fericire s[ tr[ie=ti acum =i aici Oamenii merg democratic pe dou[ picioare Horoscopul lumineaz[ tainele Realitatea e pe dischet[ Istoria =i-a pierdut memoria =i se repet[ Ieri strigar[m: Proletari din toate \[rile, uni\i-v[! Azi strig[m: Bani din toate \[rile, uni\i-v[! Dumnezeu ]=i schimb[ caii Din nor ]n nor +i rde de soarele Ce-a c[zut ]ntr-o fntn[

GURI DE IARMAROC
Guri de iarmaroc F[g[duiesc fericirea =i c=tigurile mari Ceruri imense de vulturi +i \[rna u=oar[ Iisus nu mai izgone=te negustorii din templu Preo\ii stau la mas[ cu Iuda =i num[r[ argin\ii }ngerii vnd sperm[ la pia\[ +i-a=teapt[ berzele s[ vin[ cu copii Duhul Sfnt Joac[ c[r\i cu sufletele moarte

#!

PROGRESUL
Mu=cnd din fructul oprit Adam a pierdut raiul Dar a creat omenirea Furnd focul Prometeu a pierdut Cerul Dar a luminat omenirea Omorndu-=i fratele Cain +i-a ridicat standardul de via\[

#"

NIMIC NU SE MAI POTRIVE+TE


Nimic nu se mai potrive=te Crucea nu mai poate convie\ui cu Luna Nici Luna cu Luna Nici Crucea cu Crucea Limbile se ceart[ cu limbile Inimile cu inimile Sngele cu sngele Via\a cu via\a Dumnezeu =i-a ]ntors fa\a spre moarte +i doarme

##

OMUL
Cum s[ recuno=ti Omul, Doamne Cnd at\ia ascund ]n mn[ un cu\it Cnd at\ia poart[ barb[ Ca s[ semene cu tine +i ne vnd neghin[ =i vnt Cum s[ recuno=ti sursul Duhului Cnd justi\ia merge cu ochii ]nchi=i Cnd pe con=tiin\a lumii Dorm vipere aurii Iar adev[rul Nu se poate spune dect la psihiatru

#$

POVESTE DUP{ O POVESTE *


A fost odat[ un pescar A prins patru pe=ti +i s-a a=ezat la umbr[ s[ admire nem[rginirea De ce nu prinzi mai mul\i L-a ]ntrebat un negustor Am prins exact ct ]mi trebuie Doi pentru cei doi copii Unul pentru so\ie +i unul pentru mine }ns[ ai putea s[ prinzi mai mul\i S[-i vinzi =i s[-\i cumperi o barc[ de pescuit +i atunci? +i atunci ai putea s[ prinzi =i mai mul\i S[-i vinzi =i s[-\i cumperi o fabric[ +i atunci? +i atunci ai putea s[ nu mai faci nimic Dar s[-\i tr[ie=ti dulce via\a Tocmai asta fac acum r[spunse pescarul Privind departe spre mare
* O anecdot[ auzit[ de autor

#%

NU M{ }NTREBA
Nu m[ ]ntreba pe mine Cine a c=tigat primul Maraton Nu-mi place sportul Nu m[ ]ntreba pe mine Cine a aruncat prima bomb[ atomic[ Asta nu-i treaba mea Nu m[ ]ntreba pe mine Cine a pictat pe Mona Lisa Arta nu m[ intereseaz[ Nu m[ ]ntreba pe mine Cine a compus Simfonia a noua Muzica simfonic[ m[ adoarme Nu m[ ]ntreba pe mine Cine a luat Premiul Nobel ]n literatur[ anul acesta Eu n-am timp s[ citesc c[r\i Nu m[ ]ntreba pe mine Cine a pus primul piciorul pe lun[ De unde s[ =tiu eu asta

#&

Nu m[ ]ntreba pe mine Cine l-a omort pe Iulius Cezar Eu n-am fost acolo Nu m[ ]ntreba prostii Eu am alte lucruri de f[cut Serviciul, casa, copiii De rest mi se rupe

#'

PE DRUMUL VIE|II
Merg ]ncet pe drumul vie\ii Printre diferitele stadii ale Adev[rului }l caut pe Soren Kierkegaard Nimeni n-a auzit de el }n portul Nyhamn din Copenhaga Cineva m[ trimite spre Kierkegaard* Cimitirul b[trn al ora=ului Merg ]ncet, ]ncet =i m[ ]ntlnesc cu: Victor Eremita Constantin Constantius Johannes de Silentio Johannes Climacus Virgilius Haufniensis Nicolaus Notabene Hilarius Bogvinder Oh, Soren Kierkegaard R[t[citorul sublim al ve=niciei Ascuns dup[ pseudonime Precum Iahve }nal\[-ne din mlul beznei La duhul viu al mntuirii
*Cimitir (]n limba danez[)

$

IE+IREA
Nu m[ intereseaz[ Dac[ pisica democratic[ este alb[ sau neagr[ Dac[ =tie s[ prind[ =oareci sau nu Important este c[ este S[ stea ]ndr[gostit[ ]n poala mea +i s[ toarc[ molcom raze verzi de lun[ Nu e nevoie s[ m[ crede\i Cnd v[ spun C[ ]n Nord fructele se coc =i la ger C[ oamenii ]=i r[cesc inimile Ca s[ vad[ Dar e bine s[ =ti\i C[ popoarele care nu pot s[ fac[ Din vorbe semin\e Nu vor mai ie=i din iarn[

$

C{LCIUL LUI ACHILE


Ideologiile s-au s[turat s[ se bat[ Lupta de clas[ sfor[ie pe divan Acum se r[zboiesc inimile =i divor\eaz[ Dragostea se nume=te aiureal[ Achile nu mai alearg[ dup[ broasca \estoas[ St[ ]ntins pe plaj[ =i-l cite=te pe Zenon Alian\e mari de for\e =i polen Unesc popoarele dezbinndu-le Cine nu tr[ie=te cosmic n-are viitor

CERUL DIN PUSTIE


}ntr-o noapte am visat c-am murit +i am zburat ]n cer Un ]nger a venit s[ sting[ lampa Mor\ii n-au voie s[ citeasc[ C[r\ile aprind amintirile vie\ii Apoi a venit un poet }n nimic =i tu e=ti nimic Moartea este via\a f[r[ cuvinte Sufletele care ]nc[ nu =i-au g[sit drumul Cump[r[ indulgen\e Broa=tele cnt[ psalmi de mntuire la televizor Precum ]n cer a=a =i pe p[mnt Dumnezeu se roag[ singur ]ntr-o pustie Lumea se ]nvrte=te ]n jurul Marelui Vis

$!

NIMIC MAI U+OR


Nimic mai u=or dect s[ reciclezi un om Mi-a =optit =arpele din rai O cl[tinare de cap aprobare O ridicare de umeri nep[sare Un zmbet sfios semn de ne]n\elegere Clopo\elul sun[: e timpul s[ ne rug[m La radio un papagal repet[: Asta se poate Asta nu se poate Asta se poate Asta nu se poate +i a=a mai departe Pn[ ce fulgii devin vise Iar cuvintele t[ceri ce zmbesc Un cine mrie la poli\ie: }i mu=c pe to\i Care nu ]nva\[ s[ latre ca mine

$"

PUTEREA
Minte, Fur[, }n=eal[, Ridic[ temple de glorie =i mndrie Surde cu sfial[ Seam[n[ ciuperci ]n capete nevinovate Ridic[ coarne tari Las[ dreptatea s[ urle pn[ nu mai poate Apoi scoate cu\itul =i o taie ]n dou[ O parte d[-o la avoca\i s-o apere Pe cealalt[ arunc-o popilor s-o miluiasc[ Pn[ acum Nici un diavol n-a fost r[stignit Dumnezeu este bun Crede ]n ]nviere Iart[ =i uit[ Procurorul =opte=te: Adev[rul este sarea de pe musta\a =oarecelui Ce vindec[ pisica s[ mai vneze

$#

FRUNZ{ VERDE
De ce s[ nu mint =i eu Dac[ toat[ lumea minte De ce s[ nu fur =i eu Dac[ toat[ lumea fur[ Eu nu sunt Iov S[ zac cu credin\a pe gunoaie Nici Iisus s[ apun pe cruce Sau Socrate s[ beau otrav[ Nici Giordano Bruno S[ m[ las pr[jit pe rug S[ =lefuiesc lentile ca Spinoza S[-nnebunesc ca Eminescu Cu destinul Nu te po\i bate Lumea e a=a cum e f[cut[ S[ r[spund[ Dumnezeu

$$

DE AZI PE MINE
Femeile nu mai vor s[ fie muze Iubirea n-are viitor Poe\i b[tu\i de s[r[cie Citesc versuri ]n cafenele Musafirii citesc horoscopul }n ziarele de sear[ Birocra\ii discut[ despre cultur[ +i se scarpin[ Copiii privesc tri=ti spre cer Raiul nu mai fascineaz[ Via\a de azi pe mine

$%

LOCUL
De cnd mi-a spus un filozof C[ totul se poate schimba =i ]nlocui Primul lucru ce-l fac ]n fiecare diminea\[ Este s[ controlez Dac[ scaunele ]nc[ mai sunt scaune Dac[ mai exist[ merii din gr[din[ Dac[ florile ]nc[ sunt flori +i dac[ vecinii nu =i-au schimbat numele M[ uit bine =i ]n suflet S[ v[d Dac[ cineva nu l-a ]nlocuit pe Dumnezeu Nimeni nu poate lua locul nim[nui Zic so\iei cu mndrie Ba da r[spunde dnsa scurt =i ferm

$&

}N TIMP CE SCRIU
}n timp ce scriu Cineva face pipi pe istorie Cineva d[ un regat pentru o femeie Prietenul meu Constantin Barbu Bate filozofia cu nuiele }n TEMPPELIANKION KIRKKO Sauna lui Dumnezeu din Helsinki Se aude un cntec de leag[n E muzica primordial[ a Duhului Rug[ciunea ce lumineaz[

$'

CUVINTE
E frig ]n cuvinte Iubirea doarme cu =erpii Realitatea =i adev[rul Sunt ca mutul cu surdul Cine are bani are de toate Numele ]nscris pe frunte +i puterea-n buzunar Frunz[ verde =i-un tlhar Cine e nemul\umit S[ ]njure }n numele libert[\ii de expresie +i al dreptului interna\ional

%

}NAINTE
Se topesc stlpii ce sprijin[ sufletele, iubito Puterea merge ca orbii cu capul sus +i nu vede via\a ce trece gfind pe lng[ noi Fra\ii ]=i vnd fra\ii pe minciuni Binele =i r[ul se bat amical ]n coad[ Ura ]mbr[cat[ ]n straie de iubire Purici potcovi\i trag tr[sura vie\ii Spre soare apune: ]nainte, mereu ]nainte

%

CIVILIZA|IE DE RS
De cnd cu informatica =i cu robo\ii Nimeni nu mai cere gndire Ideile se gudur[ cu g[inile ]n pulbere Broa=tele vor s[ fie vaci Oamenii poart[ acelea=i haine ca obiectele Identitatea perfect[ ]ntre lucruri =i fiin\e Politica trage vesel[ din pistoale Cafenelele crap[ de rs: prostia este solidar[

DECRET
De-acum ]ncolo Pisicile nu mai au voie s[ prind[ =oareci Acum e rndul =oarecilor s[ prind[ pisici De-acum ]ncolo P[s[rile nu mai au voie s[ zboare Acum e rndul animalelor s[ se ]nal\e De-acum ]ncolo Oamenii nu mai au voie s[ moar[ pentru adev[r Acum e rndul adev[rului s[ moar[ pentru oameni

%!

DUMNEZEUL MEU
Dumnezeul meu Nu este cel M[re\ =i Atotputernic Care ne bate =i ne potope=te Dumnezeul meu E cel slab, umilit =i r[stignit Care ne iube=te =i ne iart[ Cu moartea pe moarte c[lcnd C[ci Dumnezeu nu-i Dumnezeu Dect pe cruce

%"

N{SCUT }N TREI |{RI


1999

%#

%$

TREI |{RI
Eu am trei \[ri Iugoslavia e moart[ Romnia zace la spital Suedia =chiop[teaz[ Eu deschid ferestrele ]n larg

%%

ROMNIA
Romnia este O insul[ latin[ }n Marea Slav[ Romnia este O maree ortodox-pravoslav[ }n Marea Catolico-Latin[ Romnia este Un smrc bizantin }n Marea Vie a Lumii O troi\[ f[r[ tor\[ L[sat[ balt[ de Dumnezeu

%&

CELE DOU{ ROMNII


Patria mea str[mo=easc[ Are dou[ \[ri Pe una o cheam[ Romnia Pe cealalt[, Republica Moldova Limba mea matern[ Are dou[ limbi La una-i zice romneasc[ La cealalt[ moldoveneasc[ De na\iune nu ne pas[ O jertfim =i-o ]mp[r\im Azi cei mari sunt partio\ii Nu patrio\ii romni

%'

ISTORIA +I SOARTA
Pe malurile Dmbovi\ei Se plimb[ bra\ la bra\ Istoria =i Soarta Discut[ despre metafizica cenu=ii Dac[ Me=terul Manole Ar fi fost Rrromn-Rrromn S-ar fi dus =i cu mndra =i cu draga Ar fi ajuns Me=ter mare cu stea ]n frunte Nu fntn[ de izvor Zice Soarta c[tre Istorie Istoria se face c[ n-aude +i se las[ dus[ de vnt

&

EVANGHELIA DUP{ P{CAL{, TNDAL{ +I MITIC{


F[ politic[. Stai cel pu\in pe dou[ scaune Dac[ vrei s[-\i mearg[ bine ]n via\[ Dac[ vrei s[ stai la mas[ cu Puterea +i s[-\i cnte greierii ]n palate Zice P[cal[ c[tre Tndal[ Nu te urca mai sus dect Curcanii Dac[ vrei s[ nu te pasc[ moartea Ca pe Eminescu, Iorga, Vulc[nescu, Maniu +i ]nc[ mul\i romni universali Zice Tndal[ c[tre P[cal[ S[-i pasc[ moartea, s[ sngereze Dac[ =i-au zidit iubirea ]n m[n[stiri Dac[ au crezut ]n frunz[ verde +i-au zburat f[r[ plas[ dedesubt Rde-n hohote Mitic[

&

REVOLU|IA 1989
Cine-a tras ]n Romnia? Eu nu Tu nu El nu Ea nu Noi nu Armata nu Securitatea nu Revolu\ionarii nu Conspiratorii str[ini nu Nimeni nu Atunci cine a tras ]n Romnia? Cine a tras ]n Romnia? Mor\ii!

&

JURNAL
20 martie 1990 Am urcat pe dealul Mitropoliei s[ ridic degetul S[ v[d dincotro bate vntul Trei romni zece partide 20 martie 1991 Care este deosebirea dintre comunism =i capitalism ]ntrebasem Pe cineva care st[tea la coad[ ]n fa\a unei alimentare Pn[ ieri am fost tovar[=. Ast[zi sunt domn 20 martie 1992 }n pia\a Universit[\ii am ]ntrebat un student: Care este deosebirea dintre dictatur[ =i democra\ie? Una te bate la cap, cealalt[ ]n cap 20 martie 1993 Cine se odihne=te aici ]ntrebasem o b[trn[ Care st[tea nemi=cat[ cu o lumnare ]n mn[ }n fa\a unei cruci ]n cimitir Aici se odihne=te Mesia romnilor =i-l a=tept s[ ]nvie 21 martie 1994 Am plecat la \ar[ s[ respir aer curat

&!

Am ]ntlnit un \[ran +i l-am ]ntrebat: de ce nu merge treaba ]n Romnia? Dumnezeu a f[cut din idei Fapte. Noi facem din fapte idei =i Murim pe culmile disper[rii 1995, 1996 .. Trecut-au anii sterpi =i goiLupii =i-au vopsit p[rul 1997, 1998 Romnia zboar[ f[r[ aripi

&"

RESTAURANT VALAH
Comunismul a mncat sufletul poporului romn Poporul romn a mncat amarul comunismului Apoi a venit Salvarea s[ deschid[ Cantina Libert[\ii Un dizident de bani gata a mncat cteva inimi =i-a plecat Cineva a invitat minerii la friptura de golani Ziari=tii m[nnc[ vorbe pe hrtie Scriitorii se m[nnc[ ]ntre ei Studen\ii servesc numai piftie =tiin\ific[ Puterea m[nnc[ putere La masa al[turat[ cnt[ un taraf de iele Printre mese umbl[ ]ngerii Politicienii se hr[nesc cu ciorb[ de voturi Guvernul ]=i men\ine silueta cu salat[ de lozinci Parlamentarii cer mereu acela=i meniu: brnz[ democratic[ +i vin de lacrimi uscate Afar[ S[r[cia url[ de foame Minciuna e ]nc[ la banchet

&#

COMUNI+TII NECOMUNI+TI
P{CAL{:

Eu nu sunt comunist Eu doar am fost membru ]n PCR De sil[ bucuros


TNDAL{:

Eu nu sunt comunist Eu doar am fost membru ]n PCR De sil[ bucuros


MITIC{:

Eu nu sunt comunist Eu doar am fost membru ]n PCR De sil[ bucuros


P A PA G A L U L :

Eu nu sunt comunist Eu doar am fost membru ]n PCR De sil[ bucuros Atunci cine a construit Comunismul ]n Romnia? To\i ]n cor: |APII

&$

ALEGERI VALAHE
Destul cu dictatura =i cu vederile obscure Oamenii vor bun[stare =i voie bun[ Visuri ]nflorite =i revendic[ri bogate ]n dorin\i Amalgamarea pornirilor infla\ioniste =i prop[=irea Anularea contradic\iilor deficitare =i fr[\ia Servirea micului dejun ]n pat =i democra\ia Venituri mari =i libertate eminent[ Noi propov[duim averea nu vaxul gol de buzunar Scopul nostru este omul, viitorul cer =i pur Noi nu spunem ce nu este =i nu facem ce nu spunem Noi suntem pentru schimbare, Noi ce promitem nu schimb[m Vota\i cu economia de pia\[ a Progresului bancar

&%

BAZACONIA NA|IONAL{
}ntr-o zi to\i romnii vor fi liberi =i ferici\i S[r[cia va c[dea La dreapta =i la stnga timpului Firul ro=u al visului Va ]mpreuna focul cu apa Fl[c[ri de bucurie Vor \=ni din inimi =i vor dansa Hora libert[\ii }n ritmul muzicii euroatlantice Banii vor umple aerul cu flori de cire= Tot ce nu exist[ va fi =i va cnta Doina dorului democratic Lapte =i miere Celor ce cred =i a=teapt[

&&

MUNTELE G{INA
Am urcat pe Muntele G[ina S[-mi v[d \ara |ara geme b[tut[ de speran\e Nu se mai vede drumul Ce duce la Dumnezeu

&'

CNTEC
Frunz[ verde pat =i mas[ Casa nu mai este cas[ }ntre noi nu-i leg[tur[ Nici iubire, nici m[sur[ De la om pn[ la om Omul nu mai este om De la inim[ la mn[ Faptele se fac r[=in[ Din s[mn\a s[n[toas[ D[ n[prca veninoas[ Buc[\ica de cultur[ Am t[iat-o-n cult =i ur[ Geme timpul tutelar Duhul cnt[ tot mai rar

'

PE NOI
Pe noi s[ nu ne-nve\e nimeni cum s[ fim S[ nu ne porunceasc[ nimeni cum s[ tr[im S[ nu ne sf[tuiasc[ nimeni cum s[ gndim Noi suntem un neam de genii =i pe toate le =tim Noi bem cu inspira\ie idei fierbin\i de must +i mnc[m =tiin\ific ]n patul roz al lui Procust La noi umbrele cresc =i luminile apun +i tot ce-i bun ]n lume, la noi e =i mai bun Trecutul nostru-i alb =i f[r[ nici o pat[ Soarta gratuit[ ca o oper[ de art[ Via\a alearg[ pe str[zi cu fruntea g[urit[ +i bea alcool s[ nu r[ceasc[-n cea\[ aurit[ La noi durerea cnt[ =i norii str[lucesc Oamenii sunt slobozi: vorbesc =i se-nmul\esc Noi facem Paradisul din zel aprins f[r[ efort Din avnturi ]mplinite =i gata de export

'

SATUL MEU NATAL


Se stinge via\a ]n satul meu natal Tinere\ea a plecat peste hotare B[trne\ea se retrage ]n cimitire Copiii abia de mai vorbesc limba lor romn[ Amintirile plng ]n casele goale Oglinzile ruginite nu-mi mai recunosc fa\a Pustietatea url[ ]n turnul bisericii ]n ruin[ Clopotele bat a dor =i a jale Eternitatea nu mai tr[ie=te ]n satul meu natal

'

SUS LA P{LTINI+
L-am ]ntrebat pe Noica sus la P[ltini= Cum este fiin\a romneasc[ Bun[ sau rea Dac[ e rea De ce n-a reu=it ]n istorie Dac[ e bun[ De ce n-a pierit ]ntre cruce =i cer E c[ldu\[ Mi-a r[spuns filosoful zmbind Apoi m-a luat de bra\ +i m-a dus la gura raiului Doar aici se mai poate vorbi despre omenie Dincolo se ]ntinde golul Nu se prea vede cu ochiul liber Puterea lui este totdeauna subteran[ La suprafa\[ se petrec doar tr[snetele Acolo cresc iubirile viclene Pinea amar[ +i urtul Acolo vin crti\ele s[-=i spele ochii ]n minciun[ Lng[ ele se usuc[ florile +i cad p[s[rile moarte }n vale zac ideile sonore =i cuvintele cumin\i Sub deal se afl[ focul Iar sub foc un izvor

'!

Acolo se adap[ r[d[cinile ve=nice Ale fiin\ei noastre Un dnd a aprins luminile spa\iului unduit }ns[ luminile se aprind pentru cei ce pot s[ vad[ Noi nu vedem nici paiul nici brna O coas[ imens[ cose=te mun\ii Abia acum ]n\eleg De ce s-a stins Eminescu att de tn[r

'"

BLESTEM +I LACRIMI
M[ gndesc la marile inven\ii ale lumii Dar noi romnii ce-am inventat? L-am ]ntrebat odat[ pe Cioran Dorul =i Naiul Dans[m c[lu=arii =i b[tuta +i zbur[m ca liliecii Batem geniile ]n piu[ +i le ascundem de lumin[ Zicem binelui c[ este r[u +i r[ului c[ este bine Noi tr[im vremuri trecute La r[scrucea imperiilor moarte Apa trece pietrele plng Copiii cad ]n ml }n locul saltului spre ]nalt Noi am ales Blestemul =i lacrima +i mergem mndri ca racii

'#

ETERNA }NTOARCERE
Lui Mircea Eliade

Noaptea vine visul =i pleac[ speran\a Ziua vine speran\a =i pleac[ visul +i a=a =i tot a=a Plec[m =i ne ]ntoarcem +i iar plec[m =i ne ]ntoarcem De la speran\[ la vis De la vis la speran\[ +i umbrele se m[resc +i timpul se face b[trn Acum ca alt[dat[ Speran\ele se bat ]n coad[ +i visele se bat ]n vis Pn[ la izvor mai trebuie o speran\[ Pn[ la lumin[ mai trebuie un vis +i a=a =i tot a=a Acum ca alt[dat[ }n loc s[ ar[m p[mntul Noi ar[m cerul +i-l sem[n[m cu lacrimi +i a=a =i tot a=a Noaptea vine visul =i pleac[ speran\a Ziua vine speran\a =i pleac[ visul

'$

LA MASA T{CERII
Stau la Masa T[cerii +i m[ gndesc la Iuda Farfurii goale Pahare pline de frig }nc[ mai cer=im din poart[ ]n poart[ La stnga mea Un ins agit[ aerul +i-l las[ mesenilor s[-l respire }n dep[rt[ri Cineva cnt[ Hora Unirii E noapte =i vntul bate Stejarii ]=i spal[ frunzele }n apele moarte

'%

INTERVIU IMAGINAR CU EUGENE IONESCO LUAT }N TIMPUL TRADUCERII }N LIMBA SUEDEZ{ A ROMANULUI LE SOLITAIRE
A\i scris undeva ]n Nu: Adev[rul e un cuvnt care nu exist[ ]n dic\ionarul con=tiin\ei mele Mai crede\i =i ast[zi a=a? Que sest curieux! Que sest bizarre! A\i mai scris: Tn[rul romn este un ins f[r[ tinere\e, f[r[ via\[, f[r[ perspectiv[, f[r[ rost A=a a fost atunci A=a a fost sub comunism Cum vede\i ast[zi aceast[ problem[? Amede ou comment sen dbarrasser Si jetais franais, je serais genial a\i exclamat odat[ pe cnd tr[ia\i ]n Romnia A\i plecat ]n Fran\a =i a\i devenit un romn genial Cum comenta\i acest fenomen? Que sest curieux! Que sest bizarre!

'&

LA POARTA S{RUTULUI
Stau la Poarta S[rutului Nu =tiu ]ncotro s-o apuc La izvoare ap[ st[tut[ La r[d[cin[ viermi Iubirile fug Alungate de =erpi aurii Timpul miroase a preistorie De dou[ mii de ani Nu ]nv[\[m nimic Nici de la r[u nici de la bine Ne batem Cnd cu unii cnd cu al\ii Ap[r[m Cnd pe unii cnd pe al\ii +i luptnd ne pustiim La Poarta S[rutului Cresc buruieni =i m[r[cini

''

POETUL
Lui Mircea Dinescu

S-a ridicat Poetul A r[sturnat un tron de mon=tri +i un cuib de vipere +i-a deschis poarta Libert[\ii Dup[ un timp Au venit oamenii la Poet S[ se plng[ C[ le-au mncat porcii libertatea Ie=it din l[turi |ip[ Poetul frnt de neputin\[ +i s-a dus la mistre\i }n p[dure

!

LA NOI
Lui Octavian Goga

La noi cresc Znele =i Fe\i-Frumo=ii Trecutul nostru-i o comoar[ de fapte =i idei Noi sl[vim eroii =i onor[m str[mo=ii +i ne trudim s[ sem[n[m cu ei Noi iubim pove=tile =i cntecul Frumosul lumii-l pream[rim Dar nu =tim bine cum se face C[ nu-i nimic a=a cum noi dorim Norocul vie\ii nu-i de partea noastr[ Noi tr[im ca =i cum nici n-am fi fost }n jurul nostru zac imensele imperii moarte +i-au fost =i ele ca =i cnd n-au fost Aceasta-i lumea lui Cain =i-a Iudei Nu seam[n[ cu noi, e tiranic[ =i rea Noi ne tragem din semin\ia mor\ilor care ]nvie Din Iisus Cre=tinul =i din Ciobanul f[r[ stea

!

DAC{
Dac[ Constantin Brncu=i Ar fi fost francez Ar fi sculptat un Arc de Triumf Nu Poarta S[rutului Dac[ ciobanul mioritic Ar fi fost neam\ Ar fi declan=at r[zboiul mondial Nu Nunta Cosmic[ Dac[ poporul romn Ar fi fost american Ar fi scris basmul Omul cu pistolul ]n mn[ Nu Tinere\e f[r[ b[trne\e =i via\[ f[r[ de moarte

!

IUGOSLAVIA
Tito e mort Iugoslavii au ]nceput s[ se bat[ +i mor Nu mai exist[ dect Srbi Croa\i Sloveni Musulmani Muntenegrini Macedoneni Cteva minorit[\i f[r[ culoare +i cenu=a mor\ii oarbe Copiii r[t[ci\i Caut[ adev[rul Copiii mor\i }l caut[ pe Dumnezeu

!!

BOCETUL BOSNIEI
}N BOSNIA S-A SPART EUROPA Vie\ile se ofilesc =i ]ngerii plng Rmele se ]nsoresc pe cadavre Sufletele sunt alungate de lilieci Nu mai exist[ speran\[ Atta timp ct oasele url[ ]n cimitire Ct lupii p[zesc luminile Iar tunurile trag ]n Dumnezeu

!"

BALCANII
Arde via\a ]n Balcani Trupuri topite Arbori ]n fl[c[ri Aer de v[paie Timpul sare ]n fntn[ s[ se r[coreasc[ Cinii scheaun[ dup[ umbr[ B[rba\ii dorm cu sexul ]n sus +i viseaz[ cai verzi Paparude cu sni aprin=i Cer dragoste =i ploaie Suflete de ciubuc Servesc snoave =i mofturi O lume de colaje Civiliza\ie de arm[sari Politicienii vnd soarta prin iarmaroace Cum s[ scap de bazaconii +i de carnea cald[?

!#

SUEDIA
Ce-a f[cut Fericirea din \ara mea aleas[ Oamenii nu mai =tiu s[ mearg[ singuri Statul ]i poart[ de mn[ ca pe ni=te copila=i Aici toate florile pot s[ ]nfloreasc[ }ns[ toate trebuie s[ aib[ acela=i miros Aici totul este just =i bine Totul e f[cut din linii drepte Via\a nu-=i arat[ dect bijuteriile Politica surde =i st[pne=te Sexul e democra\ie Vatr[ parfumat[ de iluzii Doar sufletele mor de gol =i de plictiseal[ Nivelul de trai ridicat la culme

!$

LUMEA
Suedia = Stn[ de ]ngeri ce mulg ghe\arii Romnia = Valea plngerilor ]n floare Iugoslavia = Mar=ul inimilor zdrobite Germania = Muntele unde cresc r[d[cinile fulgerului Rusia = Biserica unde clopotele bat miezul nop\ii Spania = Moara razelor de vnt Italia = Perpetuum mobile al artei Fran\a = Iubirea ]n sticle de vin Anglia = Politica gr[dinilor suspendate U.S.A. = }mbr[\i=[ri cordiale de for\[ China = Busola care arat[ ziua de mine India = Cuibul unde Nirvana face ou[ Japonia = Paradisul cutremurelor progresiste Israel = Cmpia unde pasc caii apocaliptici Lumea = A fost odat[ o poveste

!%

ROATA LUMII
Roata lumii se-nvrte=te Adev[rul prinde pe=te Musca bzind ajunse leu Banul ]nsu=i Dumnezeu Mitocanii =i escrocii Fac pe sfin\ii =i prorocii Cu morala de r[zboi Duc via\a la gunoi Demagogi cu cap de miel +i cu pumnii de o\el Dau ]n cei ce nu ascult[ Cu vergeaua lor ocult[ Spun c[ este =i ce nu-i Frunz[ verde, hai =i hui

!&

GURA LUMII
Ion Milo= este un romn-iugoslav-fran\uzit din Suedia E plin de bani =i de porniri imperialiste Zboar[ ]n nori cu drapelul p[cii ]n frunte +i ]nva\[ copiii limbi str[ine Nu ]n\elege c[ la melci e=ti melc +i la tauri e=ti taur Se compar[ cu genii =i cu sfin\ii +i ]mbat[ lumea cu liturghii literare }n fond e un nimic incontestabil Un agent f[r[ c[p[ti Ni =tie s[-=i tr[iasc[ traiul Munce=te ca un tmpit +i d[ c=tigul la impozit +i la blonde suedeze

!'

RUG{CIUNI
Un romn se roag[: F[, Doamne, s[ moar[ capra vecinului +i dac[ se poate =i vecinul +i voi umbla atunci trei zile beat prin crciume Un evreu se roag[: La vecin i-ai dat o capr[, Doamne, D[-mi mie dou[ dac[ se poate +i-atunci toat[ lumea va avea lapte

!

N-AM PUTUT S{ FIU


N-am putut s[ fiu Cum au vrut p[rin\ii mei s[ fiu N-am putut s[ fiu Cum au vrut dasc[lii mei s[ fiu N-am putut s[ fiu Cum au vrut prietenii mei s[ fiu N-am putut s[ fiu Cum au vrut iubitele mele s[ fiu N-am putut s[ fiu Cum au vrut Lumea =i Statul s[ fiu N-am putut s[ fiu Nici cum eu ]nsumi am vrut s[ fiu Am r[mas singur O lamp[ aprins[ ]n p[dure Unde se ]ntlnesc stelele ce r[t[cesc

!

}N LUME
Eu fiul Liviei =i al lui Iosif Romni din Banatul iugoslav Am plecat ]n lume s[ cunosc =i s[ iubesc Soarta a vrut s[ m[ opreasc[ Am spus Nu Mi-am aruncat amintirile +i pentru prima dat[ Mi-am spus =i mie ]nsumi Nu +i m-am dus =i tot m-am dus Dinspre soare la apus Bog[\ia m-a supus +i m-am dus =i tot m-am dus De la vatr[ la prepus Str[in[tatea m-a r[pus +i m-am dus =i tot m-am dus Unde nu este de dus La oglinzile de sus Unde sufletele zac Unde dorul n-are leac

!

TRANSFORMAREA
Mai ]nti au venit m[tur[torii S[-mi m[ture natura de gunoaie Apoi pe rnd Preo\ii s[ m[ mntuie de p[cate Avoca\ii s[ m[ apere de duhuri rele Scafandrii s[-mi scoat[ scoicile din memorie Lipitorile s[-mi sug[ plo=ni\ele din snge Poli\ia s[-mi spele creierii de larve dizidente So\ia s[ m[ ]nve\e cum s[ fac banii =i copiii De suflet s-au ocupat psihiatrii De identitate, birocra\ia A=a s-a f[cut opera\iunea de trecere De la o cet[\enie la alta Suedezul cu num[r personal: 300330-1333

!!

BALAD{
N-am venit ]n Suedia S[-mi cump[r Volvo Eu ]nc[ nu =tiu s[ conduc Am luat dragostea ]n bra\e +i-am ales familia Aceast[ facl[ ]nalt[ a trupului cald Am ]nceput s[ cump[r Numai mere =i ro=ii suedeze S[ m[nnc la lumn[ri ca suedezii S[ \in paharul la al treilea nasture +i s[ ]nchin tot la al treilea minut Cu dama de la dreapta mea S[ discut angajat despre nimicuri S[ mul\umesc frumos pentru mas[ S[ iubesc ]n soarele de miezul nop\ii Dragostea nu-i totul ]n lume Repet[ so\ia ]n fiecare sear[ Serio=i =i con=tien\i de scop Ne iubeam numai de s[rb[tori Apoi tot mai rar +i mai rar Dar am construit o cas[

!"

+i ]nc[ una +i ]nc[ una Am ]nceput S[ ar[t =i eu ca toat[ lumea Mintea-mi ardea sec =i steril }n loc de bujie La o fabric[ de motoare cu explozie C[r\ile au adormit ]n bibliotec[ Copiii se jucau singuri cu juc[riile lor Noi ne mndream cu bijuteriile +i cu iubirea moart[

!#

FII }N PIELEA TA
Fii ]n pielea ta Dulce sau s[rat[ Dar fii }nc[p[\nat ca piatra Ca focul =i apa ce nu vor s[ se cunune Ca luna ce nu vrea s[ cad[ Ca iarba ce cre=te ]n ciuda vntului Ca fierul ce nu vrea s[ devin[ rugin[ Ca rugina ce nu vrea s[ r[mn[ fier Ca acul magnetic ce nu p[r[se=te nordul Ca Dumnezeu ce nu vrea s[ se arate F[ lumea Dup[ chipul =i asem[narea ta

!$

|ARA MEA
Care este \ara mea Aceea ]n care ]ntmpl[tor m-am n[scut Aceea pe care singur mi-am ales-o Sau aceea unde se vorbe=te limba mea? Lucruri oarbe trec pe lng[ mine Se bat cu pumnii ]n piept Nu m[ primesc ]n hora lor Dumnezeu }=i spal[ r[nile ]n sufletul meu

!%

R{D{CINA
Ct ar fi s[ p[time=ti Limba s[ n-o p[r[se=ti Ct e lumea de frumoas[ Mai frumos este acas[ Te cunosc c[r[rile Oamenii =i z[rile S[ ai grai, s[ ai un nume E singura dreptate-n lume Lumina nu-i lumin[ Cnd e=ti smuls din r[d[cin[ Via\a e un leg[mnt Cu str[mo=ii din mormnt

!&

DOIN{, DOR +I OMENIE


Frunz[ verde ve=nicie Doin[, Dor =i Omenie Trei cuvinte romne=ti }n alte limbi nu g[se=ti Doina nu e numai cntec Doina este un descntec Frumuse\e =i speran\[ Dragostea ce ne ]nal\[ Dorul este o tr[ire Un fior de nemurire }ntre Cosmos =i Fiin\[ }ntre Om =i Suferin\[ A fi Om de Omenie Este jertf[ =i fr[\ie Leg[tura de iubire }ntre ins =i omenire Frunz[ verde poezie Doin[, Dor =i Omenie }mpreun[ d[ltuiesc Omul ve=nic romnesc

!'

}N TREI LIMBI
Am ajuns la fntn[ +i plng Nu-mi mai v[d chipul ]n ap[ Vin din dragoste +i oamenii nu m[ cunosc Pielea mea e vn[t[ de mu=c[turi de =arpe Am r[mas copil Spun vorbele pe fa\[ }n trei limbi Se poate vedea cine sunt }n toate tremur de singur[tate }n Iugoslavia n-am fost iugoslav }n Suedia nu sunt suedez }n Romnia sunt str[in O co\ofan[ m[ ]njur[ Pentru un ghiocel O rm[ m[ scuip[ Pentru o lalea Copoii nu-mi cunosc mirosul +i latr[, latr[, latr[ N-am drept s[ fiu vultur cu aripi de azur S-aprind trandafirii pe culmi Dreptul meu este supunerea Somniferele =i munca

! 

EXIL
Tu nu e=ti de-ai no=tri Mi-a spus omul puterii de stnga N-ai r[d[cini Cine nu-i cu noi E mai r[u dect un fascist +i m-a alungat din \ar[ Ca pe un du=man al poporului =i al clasei muncitoare Tu nu e=ti de-ai no=tri Mi-a spus omul puterii de dreapta N-ai r[d[cini Cine nu-i cu noi E mai r[u dect un comunist +i m-a scos din cas[ afar[ Ca pe un du=man al omenirii =i al vie\ii ]mbel=ugate Tu nu e=ti de-ai no=tri Mi-au spus vocile puterilor aurii N-ai r[d[cini Cine nu-i cu noi E mai r[u dect un ho\ de drumul mare +i m-au izgonit de la osp[\ Ca pe un du=man al fericirii =i al lumii viitoare

! 

NU PLECA
Nu pleca din cas[ Locul t[u ]n lume }ntoarcere nu mai exist[ Pentru cel ce pleac[ din casa lui Nu pleca din inim[ Lumina ta ]n lume }n[l\are nu mai exist[ Pentru cel ce pleac[ din inima lui Nu pleca din grai Rostirea ta ]n lume Mo=tenire nu mai exist[ Pentru cel ce pleac[ din graiul lui

GAST POETUL
Deci dnsul e poet Se mir[ soacra +i filozof, adaug[ socrul Str[in, =optir[ vecinii Poezia e bolboroseal[ goal[ Din asta nu se tr[ie=te Trebuie s[ reu=im ]n via\[ Zmbi so\ia Cum se hr[nesc poe\ii? M[ ]ntreab[ la Biroul Muncii Cu vitamine Cu ce le cump[r[? Nu le cump[r[ Le culeg din aer Din c[r\i Din raze Le scot din p[mnt Latr[! Strigar[ la poli\ie Poe\ii latr[ la lun[

! !

Nu latr[ Doar url[ uneori {sta gnde=te Are inima ]n palm[ |ip[ un director Da\i-l afar[

! "

}NGERII ETNICI
Tu nu e=ti romn mi-a spus ]ngerul etnic romn Nu e=ti n[scut ]n \uica noastr[ politic[ Nu spui hop ]nainte de a s[ri Via\a ta are culoarea focului Tu nu e=ti srb mi-a spus ]ngerul etnic srb N-ai inim[ pravoslavnic[ Nu =tii de care parte se afl[ adev[rul Ai multe steaguri Tu nu e=ti suedez mi-a spus ]ngerul etnic suedez Nu pronun\i corect: 7777 E=ti rupt ]n dou[ }n sngele t[u curg ape str[ine

! #

CE AU FARISEII
Ce au fariseii cu numele meu, Doamne }l lovesc de sngereaz[ }i lipesc cnd o etichet[, cnd alta +i-l scot afar[ din lumin[ Eu merg pe urma Ta =i te ap[r Nu spun da ]n loc de nu, nici nu ]n loc de da Nu vorbesc dulce cu vorbele altora }ns[ fariseii cred c[ nimic nu se poate face numai din iubire

! $

UNDE S{ MAI PLECI


Unde s[ mai pleci, sufletul meu? Aici ca =i acolo Oamenii n-au loc unii de al\ii De=i locul fiec[ruia e att de departe De locul celuilalt Aici ca =i acolo Filozofii culeg zmeur[ ]n birouri Adev[rul nu-i dect un lucru Pe care nimeni nu mai vrea s[-l cumpere Atunci unde s[ mai pleci, sufletul meu?

! %

EU }NC{ NU SUNT EU
Eu ]nc[ nu sunt eu, Doamne! N-am voie s[-mi aleg singur mersul drumului S[ cnt cu adev[rul sus pe culmi M[ simt acas[ doar ]n scorbur[ la bufni\e Nesiguran\a ]mi umple nop\ile cu vnt Oamenii trec pe lng[ mine f[r[ s[ m[ vad[ Nu ar[t ca toat[ lumea Soata-mi bate cuie ]n frunte Eu sunt n[scut ca fiul T[u, Iisus

! &

DOINA
}nc[ mai r[sare soarele din copil[ria mea Nu se usuc[ m[rul obr=iei La plecare Am ]mplntat cu\itul ]n tulpin[ S[ bat[ ]n loc de inim[ Albinele mi-au adunat amintirile ]n faguri M[ cnt[ p[s[rile ]n gr[din[ Nu m-au uitat greierii din ziduri Curg ]n apele Timi=ului cumin\i }nc[ mai sunt M[ pomenesc coco=ii dorului Ard ]n lumn[ri str[mo=e=ti

! '

NU PLECA
Nu pleca din cas[ Locul t[u ]n lume }ntoarcere nu mai exist[ Pentru cel ce pleac[ din casa lui Nu pleca din inim[ Lumina ta ]n lume }n[l\are nu mai exist[ Pentru cel ce pleac[ din inima lui Nu pleca din grai Rostirea ta ]n lume Mo=tenire nu mai exist[ Pentru cel ce pleac[ din graiul lui

!!

IMPOSIBILA DEZR{D{CINARE
Ion Milo= este un romantic romn-iugoslav-fran\uzit din Suedia E plin de bani =i de porniri imperialiste Zboar[-n nori cu drapelul p[cii ]n frunte +i ]nva\[ copiii limbi str[ine Nu ]n\elege c[ la melci e=ti melc +i la taur e=ti taur Se compar[ cu genii =i cu sfin\i +i ]mbat[ lumea cu liturghii literare }n fond e un nimic incontestabil Un agent f[r[ c[p[ti Nu =tie s[-=i tr[iasc[ traiul Munce=te ca un tmpit +i d[ c=tigul la impozit +i la blonde suedeze Iat[ o precuvntare suficient[ ]n a prezenta un volum antologic al lui Ion Milo= =i la Chi=in[u. Suficient[, dac[ poetul ar fi un creator obi=nuit, unul dintre at\ia ai unei limbi menit[ a fi, extinznd vorba lui Vasile Alecsansri, a unei romnit[\i de poe\i. Dar Ion Milo= nu este un poet ca to\i ceilal\i. }ntr-o \ar[ a poeziei, dup[ Eminescu lirica s-a ]n[l\at cu atta for\[ expresiv[ ]nct a l[sat ]n urm[ literaturi adncite ]n trecut, ceea ce se constat[ din pofta de poezie romneasc[ ]n culturi europene tradi\ionale. +i ]n acest spa\iu de verb romnesc, care cuprinde =i Banatul Srbesc, se afl[ =i obr=iile lirice ale lui Ion Milo=, ]nscris categoric ]ntre cei dinti poe\i de la sfr=itul acestui veac =i avnd =ansa s[ primeasc[ lumina noului mileniu =i s[-i cnte vestea unei sor\i mai bune.

!!

S-a f[cut destul caz despre emigra\ia lui Ion Milo=. Am propune dou[ distinc\ii ]n acest sens. El este mai degrab[ unul dintre cei pleca\i spre acele orizonturi care s[-i satisfac[ dorul de art[. Numai c[ nu =i-a ales Parisul, mirajul ademenitor pentru Brncu=i sau Eugen Ionescu, Capitala noii arte de la ]nceput de veac XX, de=i a trecut pe aici, pentru a se forma =i ]mb[ta de frumuse\e. Timpul c[ut[rii lui era ]ns[ altul, contorsionat de rela\iile Vest Est, iar creatorul ]=i avea nevoia lui de lini=te. }mplinirea a luat ]nf[\i=area visului eminescian: Valhalla, creznd c[ va fi primit ]n Palatul lui Odin: Bine-ai venit, tn[r cu ochii din ceruri... ...................................................... Un scaun pentru bard =i-n scaunul ]nalt De piatr[, cu sprijoanele lui nalte, Eu m-a= sim\i c[-s uria=. Nu =tiu cum va fi fost ]ntmpinat Eminescu la Odin, dar pentru Milo= mitul s-a tansformat ]ntr-o \ar[ de trai real, cu bucurii =i destule necazuri, pricinuite de ]ndep[rtarea de ba=tin[ =i iubiri, ]n care poezia l-a \inut deasupra pe=terilor =i sufletelor de ghea\[. For\a lui Milo=, venind din Eminescu, la fel ca la orice poet adev[rat de limb[ romneasc[ din acest veac (nu are importan\[ c[ scrie la fel de expresiv =i ]n alte trei limbi srb[, suedez[ =i francez[!), soarbe adncul r[d[cinilor. Imposibila dezr[d[cinare ]i asigur[ =i specificul, ]ntre at\ia poe\i mari ai acestei jum[t[\i de veac final. Suferind =i agonia Jugoslaviei, =i boala Romniei, =i opinteala Suediei, cele trei \[ri care sunt chiar patru, c[ci Patria mea str[mo=easc[/ Are dou[ \[ri/ Pe una o cheam[ Romnia,/ Pe cealalt[, Republica Moldova, Ion Milo= ]=i p[streaz[ tinere\ea sufletului spre toate \[rile, ca orice mare poet care se confrunt[ cu viitorul. Cu att mai mult cu ct se afl[ la interferen\a mileniilor, ademenitoare surse de premergere. Imposibila dezr[d[cinare ]l \ine ]n patria limbii romne, unde s-ar afla mai pu\in astral ca Nichita St[nescu =i mai re]ntors ca orice atta plecat. De aici =i conturul Milo=, analizat ]n trei direc\ii aparte de Mihai Cimpoi, Al. Husar sau Constantin Dram, fiecare adncind tipul filozofic uman al dimensiunii sale suflete=ti =i ajungnd la un numitor comun al expresiei aparte, numai milo=iene. Nu aprofund[m aceast[ particularitate, dezv[luit[ ]n special de critica romneasc[ din ultimul deceniu, ]ncepnd cu +erban Cioculescu. Suntem ]ns[ datori s[ accentu[m o contribu\ie paralel[: mesajul romnesc exprimat prin Ion Milo=. El este singurul romn din lume care a ]nf[\i=at poezia dorului =i a

!!

doinei, att de proaspete, permanente =i destul de pu\in cunoscute unitar ]ntro antologie str[in[. Panorama poeziei elaborat[ de el are astfel un merit triplu: adun[ creatori din toate spa\iile de romnitate: |ara-mam[, Basarabia, Bucovina,Banatul Srbesc, Ungaria, neexistnd nici ]n Romnia o asemenea antologie. T[lm[cirea dep[=e=te grani\ele unei limbi, este adev[rat, ]n alta, tot cu o circula\ie restrns[, dar care se adreseaz[ ]ntregului Nord, putnd fi receptate cu u=urin\[ de mai multe popoare. Viziunea este a unei singure personalit[\i artistice, =i nu a unui num[r mare de transpun[tori: am putea considera c[ prin glasul lui Ion Milo= vorbesc aproape dou[ sute de poe\i moderni, de la Eminescu, Alecsandri, Macedonschi =i pn[ ast[zi. Diversitatea lor este explicabil[ =i prin timp, =i prin spa\iul pe care ]l reprezint[ =i t[lm[citorul, redndu-le ]n\elesul specific =i colornd o percep\ie proprie asupra culturii lirice romne=ti. Dar nu este numai att. Panorama sa reprezint[ o sintez[ a trudei de un sfert de veac de r[spndire a liricii romne=ti, prin t[lm[cirea lui Jebeleanu, Eminescu, Bogza, Sorescu, Blandiana, Mircea Dinescu, Anghel Dumbr[veanu, Lucian Blaga, George Bacovia, Grete Tartler, la care se adaug[ proze de Vintil[ Horia, D. R. Popescu, Augustin Buzura =i al\ii. Ion Milo= a ]nf[ptuit astfel o oper[ menit[ a fi a unei institu\ii na\ionale. A mai f[cut cineva un lucru similar de o asemenea adncime ]n alt[ parte? Pe ct avem =tiin\[ nu. Ad[ugnd la toate acestea t[lm[cirile din suedez[ ]n romn[, srb[, macedonean[, =i din aceste ultime dou[ limbi ]n suedez[. Ce lume a literaturii moderne a cuprins un poet romn, revenit la ]nce\o=[rile visate de Eminescu? Aceste rnduri vor fi cunoscute de cititor dup[ ce a parcurs ]ntreaga patim[ a romnului, c[ci romn este, ]nainte de toate, Ion Milo=. Ele nu vor s[ reprezinte un elogiu. Aprecierea atrn[ de gustul iubitorului de vers. Noi nu am dorit dect s[ intuim c[ un romn adev[rat, pe deasupra poet, ]=i ]mpline=te destinul prin IMPOSIBILA DEZR{D{CINARE. Victor CR{CIUN 31 martie 2000

!!!

REFERIN|E CRITICE
Poezie veritabil[... Un liric impresionant, puternic.
Tommy OLOFSSON

O poezie de medita\ie care subliniaz[ constant demnitatea omului Strofe scurte =i pline de miez, mici perle
Ulf MALMQVIST

Milo= vorbe=te pentru cei care au fost ]nvin=i, c[rora li se refuz[ un loc ]n acea formulare a istoriei, care va legitima viitorul Pentru mine punctele culminante ale culegerii sunt poeziile de dragoste. Aici ]=i vorbesc frumuse\ea =i fericirea, iar ceea ce este frumos se p[streaz[ nealterat de atingrea discret[ a vocii de=ert[ciunii. Aici ni se aminte=te ct de impersonal =i de pu\in privat poate fi cuvntul eu ]n minile adev[ratului poet.
Ulf ERICSSON

La ce se gnde=te Dumnezeu ]n aceast[ clip[ este literalmente =i ]n sens pozitiv o carte pe care nici un suedez autohton n-ar fi reu=it so scrie Poeziile sunt marcate de o atmosfer[, o concep\ie asupra vie\ii foarte neobi=nuite, de-a dreptul necunoscute ]n Suedia Un poet ca Milo= ]mpinge grani\ele, ne l[rge=te experien\a Ceea ce este excelent ]ns[ la Milo= =i face poezia lui att de cuceritoare =i spontan[, aproape irezistibil[, este felul s[u de a se mi=ca ]ntre st[ri suflete=ti, de a schimba dispozi\ii: triste\ea, resemnarea alterneaz[ cu poezii de ]ncredere ]n Dumnezeu, el poate s[ scrie o tandr[ =i fermec[toare liric[ de dragoste, prin urmare foarte frumoas[.
Kurt BLADH

!!"

Ion Milo= st[pne=te limba suedez[ ]n mod suveran Scrie poezii scurte, comprimate, scnteietoare reflec\ii lirice asupra condi\iei umane, minunat[ dar ]n egal[ m[sur[ tragic[
Hkan MLLER

Ion Milo= se dovede=te a fi nu numai un important poet ]n exil, dar =i un semnificativ poet de limb[ suedez[ El este un demn reprezentant al lumii, deopotriv[ str[in[ =i binecunoscut[. [...] Milo= se plaseaz[ central =i sigur ]n parnasul suedez.
Mats GRANBERG

Ion Milo= scrie (cnt[) att de simplu =i de frumos de parc[ ar asista la actul de sp[lare la o mas[ improvizat[, pe iarb[ =i ]n ploaie, dar care este un act agreabil la fiecare ]mbuc[tur[, dat fiind c[ dispune de o magie d[t[toare de via\[.
Adam PUSLOJIC

Poezia lui Milo= nu este o filozofie versificat[ a disper[rii sisifice. Ea este o poezie adnc tr[it[ =i stoic[, indicnd cu drzenie tragismul nostru cotidian =i al infernului etern al lui Dante. }ntr-adev[r, aceasta o pot face doar poe\ii adev[ra\i.
Danica DIKOVIC-CURCUZ

Ion Milo= a fost primul nostru dizident ]nainte de diziden\i =i primul intelectual romn de pe aceste meleaguri b[n[\ene care a ridicat vocea ]mpotriva dogmatismului infect =i degradant.
Slavco ALM{JAN

O poezie excelent[ Milo= se folose=te de ]ntmpl[ri concrete, zilnice, pentru a demonstra chestiuni importante. Filozofie subtil[, ]ntradev[r, precum =i poezie, iar aceasta este o opinie englezeasc[ rezonabil[ =i empiric[
Jim BURNES

Prin ac\iunea criticii sociale =i prin amara sa luciditate spiritual[, Ion Milo= s-ar ]ncadra nu ]ntr-o =coal[ literar[ anume, ci ]n familia de spirite a poe\ilor expresioni=ti, fa\[ ]n fa\[ cu amenin\[rile apocaliptice

!!#

ale momentului istoric. Un poet de frapant[ originalitate, c[ruia ursitoarele i-au h[r[zit premise dintre cele mai rare: s[ se nasc[ romn, fiu de \[ran din Banatul Srbesc, s[ scrie poezii originale ]n patru limbi, s[ se afirme, ]n sfr=it, ca un novator =i un poet modern ]n limba p[rin\ilor s[i pe care o manevreaz[ magistral, att ]n poemele r[zvr[tirii sale spirituale, ct =i ]n cele lucide Sub acest raport esen\ial, m[ bucur s[ salut ]n Ion Milo= pe concet[\eanul nostru purt[tor de cuvnt. [...] Ion Milo= este modern prin prezen\a sa patetic[ ]n contemporaneitate =i clasic prin limpezimea cristalin[ a demersului liric, orict ar afecta acesta caracterul prozaic.
+erban CIOCULESCU

Ion Milo= este unic Eu v[d ]n el cel mai vital dintre poe\ii Centrului =i Estului Europei ]n linia gndirii lui Cioran =i a lui Gombrozowicz.
Cornel UNGUREANU

Ion Milo= este un poet moralist =i un filozof tr[dat de o medita\ie grav[, convertit ]ntr-un comentariu liric pe marginea condi\iei umane contemporane. Efectul de =oc al poeziei sale rezult[ din acest mod de gndire universal[ modern[, fundamentat pe alian\a unor informa\ii =i sentimente de provenien\[ diferit[, exprimate ]n limba romn[. Din acest statut de existen\[ al scriitorului se configureaz[ o viziune specific[ asupra lumii.
Romul MUNTEANU

Sufletul poeziei lui Ion Milo= este ]nstelat de cicatrici. N[scut[ din medita\ie direct[ asupra lumii, poezia lui Ion Milo= ]ndeamn[ la adnc[ medita\ie, ]ntr-un veac ]n care cele mai ]nalte fapte esen\iale se tr[iesc ]n grab[ =i pe apucate, tipul de poezie superior cultivat de Ion Milo= este un semn al speran\ei c[ omul se rege=te pe sine.
Alexandru C{PRARIU

Ion Milo= este unul dintre cei pu\ini care, =tiind ct de mic este rolul practic al poeziei la definirea destinului actual al umanit[\ii, insist[ s[ ]i propun[ un rol mare, crede ]n el, ]n ciuda utopiei declarate.
Valentin TASCU

!!$

Ion Milo= este un poet expresionist dublat de un moralist de expresie modern[. Poezia lui se poate citi ]n intimitate, ca =i ]n imensitatea pie\ei publice, ea poate acoperi cadrul alb al paginii tip[rite =i poate rupe lini=tea zidurilor ca un afi= incendiar.
Doina URICARIU

O simplitate deloc afectat[ sau superficial[ este poezia lui Ion Milo=, o voce dialogal[ ]ncadrabil[ ]n evolu\ia liricii europene din deceniile =apte =i opt ]ndeosebi. Poezia este ingenios construit[ prin tehnici ra\ionaliste: exerci\iul de logic[, paradoxul, aforismul. De la dezinvoltura cvasi-epic[ ajunge chiar la un gnomism epigramat [] O gndire silogistic[, lucid[, un patetism imploziv, care submineaz[ ]n aparen\[ cu gra\ie, dar ]n fapt cu cinism voalat autoritatea societ[\ii progresului ]n numele vie\ii [] }n figura acestor utopii sarcastic-surprinz[toare, negative ]n fond, st[ for\a liricii actuale a lui Ion Milo=, martor caustic al unei utopii a prosperit[\ii.
Petru POANT{

Ion Milo= st[pne=te limba ]n toate registrele ei, de la savoarea neao=[ la exactitatea intelectual[ Versurile lui sunt de o mare simplitate aparent[, simplitate care nu e dect puritate gnomic[ [] Violen\a din unele versuri nu e ]ns[ dect r[bufnirea unui sentiment ultragiat
Mircea MARTIN

Idealist incurabil, poetul Ion Milo= face parte din spe\a rar[ a oamenilor care ]=i pot imagina c[ miligramele de poezie pe cap de locuitor protejeaz[ via\a mai bine dect armele.
Virgil MIHAIU

}n poemele lui Ion Milo= cititorul de poezie contemporan[ romneasc[ descoper[ un autor care i-a lipsit, o voce cu un timbru distinct, un poet a c[rui personalitate ]=i a=teapt[ exege\ii.
Ioan HOLBAN

Un poet modern sim\ind =i tr[ind poezia marilor aspira\ii umane traversate de dramatice st[ri ale secolului.
Alexandru HUSAR

!!%

Poezia sa de altitudine filozofic[, sub aparen\a simplit[\ii, enun\[ adev[ruri fundamentale. +i o face, parc[, ]n joac[.
Adrian Dinu RACHIERU

Ion Milo= este un poet remarcabil care-=i deschide c[r\ile ca pe o fereastr[, care are nevoie de aer, nu de meseria cuvintelor.
Carmen GHERGHEI

Ion Milo= este poetul cel mai ]ndr[gostit de via\[, =i pentru aceasta cel mai aprig contestatar al ei ]ntr-un amplu discurs poetic, care probeaz[ c[ este greu de g[sit alt poet contemporan care s[ exprime cu mai mult[ acuitate am[r[ciunea existen\ial[ a unui sfr=it de secol, de mileniu, de ev.
Constantin DRAM

Prin ]ntregul crea\iei sale poetice ]n sfnta limb[ valah[dacoroman[, Ion Milo= se relev[ ]ntre cei mai str[lucitori reprezentan\i ai fluxgenera\iei (high tide generation), al[turi de Nichita St[nescu, Marin Sorescu, Cezar Baltag =i al\ii, ]ntre cele mai autentice voci europene ale paradoxismului.
Ion Pachia TATOMIRESCU

!!&

CTEVA REFERIN|E CRITICE DESPRE SCRIITORII ROMNI TRADU+I DE ION MILO+ }N LIMBA SUEDEZ{
Cu Antologia sa, Milo= ne arat[ c[ este unul dintre cei mai buni traduc[tori ai no=tri, din limbile pe care le st[pne=te... Suedeza lui este foarte sensibil[ =i expresiv[... A porni de la premisa c[ un text tradus trebuie sim\it ca suedez =i c[ de fapt nu este nevoie s[ ai ]ndoieli asupra traducerii constituie un bun temei pentru o judecat[. Ion Milo= trece cu bine aceast[ prob[. Aplauze, a=adar.
Thomas NYDAHL

Lucian Blaga este un poet romn de excep\ie. Smnls vind (V]nt f[r[ somn) este o culegere de poezii care ne ofer[ portretul vie\ii unui poet care n-a ]ncetat niciodat[ a-=i pune marile ]ntreb[ri existen\iale, care =i-a l[sat ]ntotdeauna sufletul larg deschis mi=c[rilor majore precum =i celor minore. Nu-mi st[ in putere s[ judec traducerea lui Ion Milo= sau juste\ea selec\iei sale, pot doar s[ spun c[ limba este frumoas[ =i personal[, c[ am luat contact cu o mare oper[ poetic[. Ion Milo= a scris de asemenea =i o cuprinz[toare introducere.
Arne JOHNSSON

George Bacovia este considerat unul dintre cei mai renumi\i poe\i ai Romniei. Poeziile, ]ntr-adev[r laconice, trateaz[ despre ]nsingurare, angoas[ =i moarte, scrise ]n vers modernist, cu multe repet[ri, cu imagini de cavou =i pie\e pustii. }n plus se decelereaz[ u=or printre rnduri boala lui Bacovia, ce\urile, ploile =i iernile timpurii ale peisajului moldav. Adesea sunt folosite culori ca mijioace de expresie. Poeziile sunt pl[cute ]n straiul suedez.
Diana MANGS

Geo Bogza apare ]n acest volum ca un poet semnificativ. Poeziile sale, alese =i frumos traduse de Ion Milo=, au adesea o simplitate stilizat[

!!'

care le face u=or accesibile =i totodat[ profunde. Poezia lui Bogza, ]n vers liber dar sever st[pnit, ne duce cu gndul c[tre folclor =i ]n acela=i timp suprarealism.
Lars ELLESTRM

Ana Blandiana se num[r[ printre poetesele de frunte ale Romniei. }n afar[ de poezii, ea a mai publicat proz[ =i eseuri. Scrie o poezie demn[ de a fi luat[ ]n considerare: simpl[, clar[ =i f[r[ zorzoane. Natura, iubirea =i copiii sunt componente importante ]n lirica ei. Limba este frumoas[ =i sugestiv[.
Michael ECONOMOU

Mircea Dinescu. Ion Milo= a ]ntocmit selec\ia de fa\[, tradus[ ]ntr-o suedez[ cu pl[cute sonorit[\i. Dinescu pare a fi o persoan[ exploziv[. El scrie ]ntr-un limbaj novator, destul de agresiv, o poezie de revolt[ suprarealist[.
Karin BERNDTSSON ENG

Marin Sorescu este considerat unul dintre reprezentan\ii de frunte ai poeziei romne=ti moderne. }n recenta culegere de texte, ]n afara unui nou e=antion din poezia lui, ne face cunoscut[ =i arta sa de prozator =i dramaturg. Selec\ia const[ din proze scurte, str[fulger[ri folclorice lirice asupra unui original sat =i a locuitorilor s[i. Cu monodramele sale, u=or absurde =i simbolice, Sorescu ]=i dovede=te capacitatea iscusit[ de a combina diverse elemente centrale ale dramei moderniste. }n ceea ce prive=te traducerea, pot spune c[ nu avem traduc[tori care ar putea s[ fac[ o treab[ mai bun[.
Hkan MLLER

Grete Tartler este o reprezentant[ a poeziei romne=ti moderne, intelectuale, cu educa\ie larg[. Ea scrie o poezie reflexiv[, cu puternice efecte de prezen\[ nemijiocit[. Modul de adresare este adesea exortativ. Tonul cotidian =i fina ironie ]nso\itoare exclud orice form[ de patetism. Prin aceast[ apari\ie, Ion Milo= ]mbog[\e=te pia\a literar[ suedez[ cu ]nc[ o interesant[ oper[ literar[ romneasc[.
Hkan MLLER

!"

Anghel Dumbr[veanu. Degust[torii suedezi de poezie trebuie sa-i fie recunosc[tori lui Ion Milo=. Ca urmare a contribu\iilor acestui intermediar avem ast[zi o mul\ime de posibilit[\i pentru a ne familiariza cu excelenta poezie contemporan[ din zona Peninsulei Balcanice. }ntre mae=trii poeziei din aceast[ nelini=tit[ parte a lumii se num[r[ =i Anghel Dumbr[veanu. Ion Milo= a ales =i tradus, ]ntr-o suedez[ pl[cut[, apreciabile =i frumoase poeme. Fascinant misterioase sunt strofele sclipind de culori, ]nc[rcate de imagini vizuale fantastice care conduc gndurile subsemnatului c[tre +eherezada, povestitoarea senzual[, c[tre suprarealistul Erik Lindgren, c[tre vr[jitorul muzical Maurice Ravel. O lectur[ excep\ional de bogat[.
Gran KLLQVIST

Romanul Vn[toarea regal[ al lui Dumitru Radu Popescu este o saga ]ngrozitoare =i f[r[ mil[ despre represiune, teroare =i colectivizarea brutal[ ]n Romnia anilor 50... Un mare eveniment literar, o bizar[ capodoper[ ]n traducerea admirabil[ =i eroic[ a lui Ion Milo=.
Ulf ERIKSSON

}n traducerea lui Ion Milo= =i ]ntr-o suedez[ supl[ =i fermec[toare putem citi excelentul roman Vn[toarea regal[ de D.R. Popescu
Magnus BORHULT

Datorit[ neobositului =i srguinciosului traduc[tor Ion Milo=, avem ast[zi ]n limba suedez[ romanul lui D.R. Popescu Vn[toarea regal[, o adev[rat[ capodoper[ literar[.
Lars NYGREN

Vn[toarea regal[ de D.R. Popescu este un foarte bun roman. Sper[m s[ nu fie primul =i ultimul de acest autor ]n limba suedez[.
Kurt LUNDHOLM

!"

EMINESCU }N LIMBA SUEDEZ{


Eminescu ]n suedez[, ]n fine. Considerat cel mai mare poet al romnilor, Eminescu a r[mas totu=i netradus la noi, ceea ce \ine mai mult de r[mnerea noastr[ ]n urm[ dect de ]nsemn[tatea lui Eminescu. Leac pe ran[ pune ]ns[ Ion Milo= cu o generoas[ culegere de versuri. Ca poet, Eminescu a fost romantic, ]n multe poezii se reg[se=te o elaborat[ concep\ie a dou[ lumi diferite; realit[\ii crase i se opun fantezia =i visul, ca evad[ri posibile. Acest tipar este ]nt[rit de ingredientul gnostic. Eminescu nu sufer[ ]ns[ de o romantic[ nostalgie a eternit[\ii. Precum Stagnelius ]n al s[u elogiu al putrezirii, Eminescu accept[ ]mp[cat destr[marea, pr[bu=irea. Toate visurile de nemurire sunt de=arte... Aceste idei produc o impresie grandioas[ ]n Memento mori... }n afar[ de extinsele Memento mori =i Luceafarul, volumul Peste vrfuri cuprinde =i un num[r de poezii scurte, dou[zeci de pagini de ilustra\ii =i un excelent cuvnt introductiv de Ion Milo=, fiind astfel o ini\iere model ]ntr-o mare oper[ literar[ european[ a secolului trecut... Cititorul se ]nclin[...
Magnus ERIKSSON

}n demersul s[u de tr[duc[tor, Milo= procedeaz[ cu modestie. El recunoaste, ]n instructiva lui prefa\[, c[ Eminescu este intraductibil, c[ trebuie citit ]n original pentru a-l degusta la modul propriu; cuprins =i el, ca orice tr[duc[tor, de teama c[ prea mult se pierde pe drumul de la o limb[ la alta. Nou[ ]ns[, celor care nu ]nv[\[m romne=te pentru a ne desf[ta cu Eminescu, nu ne r[mne dect s[ constat[m c[ ]n traducerea lui Ion Milo= textele eminesciene sunt savuroase. Volumul Peste vrfuri ne d[ un portret esen\ial al vie\ii =i crea\iei eminesciene... Cele trei teme care revin constant ]n acest volum =i, de presupus, ]n ]ntreaga oper[ a poetului sunt: via\a, moartea, iubirea... C[ Eminescu a fost ini\ial =i ]n cultura european[ mai larg[, st[ m[rturie interesul s[u pentru Kant =i Schopenhauer, la care se reg[se=te, ]ntr-o expresie intelectual[, dorul

!"

de moarte. Printre lecturile lui se num[r[ =i Goethe, Schiller, Heine =i romanticii francezi... }ns[ cea mai important[ surs[ a inspira\iei sale a fost, totu=i, mitologia romneasc[ =i poezia folclorului, ]n care el a \esut idei contemporane. Rezultatul este o crea\ie care, prin motivele sale general valabile, reu=e=te s[ ne dea o senza\ie de apropiere, intact[ =i ]n acest sfr=it de secol...
Ulf MALMQVIST

... Eminescu face fa\[ ]n confruntarea cu timpul nostru. Poeziie sunt resim\ite vital, =i nu le trat[m doar cu un fel de admira\ie contemplativ[. O bun[ dovad[ c[ mai palpit[ via\a ]n cuvinte... Este, desigur, =i meritui tr[duc[torului Ion Milo=... TotuI ]ncepe cu Eminescu: el este creatorul limbii literare =i al poeziei romne. Pe Eminescu ]l preocup[ marile teme: jalea, iubirea, moartea... Poeziiie scurte au, pe de alt[ parte, o alt[ deschidere. Eminescu se arat[ aici a fi un poet pur meditativ, postur[ ]n care pe mine m[ influien\eaz[ cel mai mult.
Thomas KJELLGREN

Vreau s[ subliniez de ]ndat[ excelenta reu=it[ a lui Ion Milo= ]n bravura de a traduce poeziile lui Eminescu: ni se ofer[ deopotriv[ o limb[ suedez[ pl[cut[, dar =i un altceva romnesc ]ntrutotul aparte. Ne facem o imagine a specificului eminescian, a armoniei uimitoare din versurile sale, cnd, pe nea=teptate, suntem pu=i ]n fa\a panoramei de=ert[ciunilor pe care poetul, ]n pragul r[t[cirii, o desf[=oar[ ]n capodopera sa Memento mori, pentru mine marea revela\ie a volumului, mai mult dect Luceaf[rul...
Sven Christer SWAHN

!"!

PREMII LITERARE +I DISTINC|II


PREMII LITERARE

1. Premiul Interna\ional Artur Lundkvist, 1978 =i 1981 2. Premiul Ora=ului Malmo pentru poezie, 1991 3. Premiul Asocia\iei Scriitorilor din Suedia, 1993 4. Premiul Academiei Suedeze pentru activitatea de scriitor =i traduc[tor, 1998 5. Premiul Uniunii Scriitorilor din Romnia,1989, 1990, 1995 =i 1998 6. Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, 1995 7. Premiul pentru Exegeza blagian[ decernat la Festivalul Interna\ional de poezie Lucian Blaga din Sebe=-Alba, 1993. Alte premii speciale pentru poezie =i traduceri, 1994, 1995, 1996, 1997 8. Marele Premiu pentru Cartea anului La masa t[cerii, decernat de Atlassib la Festivalul Interna\ional de poezie din Sebe=-Alba, 1998 9. Premiul special pentru ]ntreaga activitate de scriitor =i traduc[tor, decernat la Festivalul Interna\ional de poezie Lucian Blaga din ClujNapoca, 1993. Alte premii speciale ]n 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 10. Marele Premiu al Academiei Interna\ionale Mihai Eminescu, Craiova, 1997 11. Marele Premiu pentru poezie Sfntul Gheorghe decernat la Festivalul interna\ional de poezie Drumuri de spice din Uzdin,1997 12. Marele Premiu pentru Cartea anului, antologia La masa t[cerii, Ia=i, 1998 13. Premiul special pentru antologia La masa t[cerii, Oradea, 1998 14. Premiul special pentru antologia La masa t[cerii, Satu Mare, 1999 15. Premiul special pentru poezie ob\inut la Festivalul din Orsova, 1999 16. Premiul Dura Dancic, cel mai mare premiu pentru traduceri din Serbia, 1994

!""

17. Peni\a de aur, cel mai mare premiu pentru traduceri din Macedonia, ob\inut la Festivalul Interna\ional de poezie de la StrugaTetovo, 1990 =i 1998 18. Diplom[ de onoare =i medalie Mihai Eminescu acordate de Liga Cultural[ pentru Unitatea Romnilor de Pretutindeni, 15 ianuarie 2000
DISTINC|II

1. Membru de Onoare al ora=ului Cluj-Napoca, 21 iunie 1999 2. Doctor Honoris Causa, al Universit[\ii din Oradea, 2 septembrie 1999 3. Crucea pentru Mireni ]nmnat[ de Patriarhul Justinian ]n 1975 4. Crucea pentru Mtireni ]nmnat[ de Patriarhul Teoctist ]n 2000

!"#

DE ACELA+I AUTOR
I. VOLUME PERSONALE. POEZII

}n limba romn[ 1. Muguri, Editura Lumina, Varsac, Jugoslavia, 1953 2. Eterna Auror[, Editura Univers, Bucuresti, 1977 3. Tauri si melci, Editura Dacia, Cluj, 1982 4. Nun\i boreale, Cartea Romneasc[, Bucure=ti, 1984 5. Invita\ie la o mas[ de ape, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985 6. Ou[ c[zute din cuib, Editura Svejug, Stockholm, 1985 7. Raze =i fulgi, Editura Svejug, Stockholm, 1985 8. Amurgul frunzelor, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1993 9. Iubirea =i alte iubiri, Editura Institutul European, Ia=i, 1993 10. R[d[cinile focului, Editura Libertatea, Novi Sad, 1994 11. Imagini de rou[, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1998 12. Cerul iubirii, Editura Augusta, Timi=oara,1998 13. Nem[rginiri, Editura Sagitarius Libris, la=i, 1998 14. Cerul de sub ierburi, Cartea Romneasc[, Bucure=ti, 1998 15. N[scut ]n trei \[ri, Editura Helicon, Timi=oara, 1999 16. }n mini sigure (In secure hands), edi\ie bilingv[ romnoenglez[, Editura Cogito, Oradea, 1999 17. Sufletul =i Nordul (antologie), Editura Augusta, Timi=oara, 1999 18. Roua =i Ve=nicia, Editura Dionysos, Craiova, 1999 }n limba suedez[ 1. Fret, Editura Svejug, Stockholm, 1978 2. P fyra sprk (]n patru limbi), Editura Symposion, 1990 3. Vad tnker Gud p i detta gonblick (La ce se gndeste Dumnezeu ]n aceast[ clip[), Editura Symposion, Stockholm, 1993 4. ren (Anii), Editura Symposion, Stockholm, 1995

!"$

}n limba srb[ 1. Seme (Samn\a), Editura Svejug, Stockholm, 1978 2. Od danas do sutra (De azi pe mine), Editura Bagdala, Krusevac, Jugoslavia, 1986 3. Pod suncem (Sub soare), Editura Apostrof, Belgrad, 1994 4. Ovidije na ledenom bregu (Ovidiu pe ghe\ar), Editura Apostrof, Belgrad, 1994 }n limba macedonean[ 1. Taka umira vremeto (A=a moare timpul), Editura Misia, Skopie, 1989 }n linba englez[ 1. Through the needles eye (Prin urechile acului), Editura Forest Books, London, 1990
II. TRADUCERI

Din limba romn[ ]n limba suedez[ 1. Eugen Jebeleanu, Hannibal (Hanibal), edi\ie bilingv[ romnosuedez[, Editura Minerva, 1981 2. Kyssens Port (Poarta s[rututlui), antologie de proz[, Editura FC Syd, 1987 3. Mihai Eminescu, ver hsjder (Peste vrfuri), Symposion, 1989 4. Nio rum nska poeter (Nou[ poe\i rom ni), antologie, Symposion, 1989 5. Geo Bogza, Det symfoniska tr det (Copacul simfonic), Symposion, 1990 6. Marin Sorescu, det och alfabetet (Destinul =i alfabetul), 1990 7. Ana Blandiana, En kyrka full av fjrilar (O biseric[ plin[ de fluturi), poezii, 1990 8. Mircea Dinescu, Hur infdingarna i reservatet frlorade ratten att resa (Cum =i-au pierdut indigenii din rezerva\ie dreptul de a c[l[tori), poezii, 1990 9. Anghel Dumbr[veanu, Trastens sng (Cntecul mierlei), Gondolin, 1995 10. Lucian Blaga, Smnls vind ( Vnt f[r[ somn), Gondolin, 1995 11. George Bacovia, Snger i blygr tid (Cntecele timpului plumburiu), poezii, Gondolin, 1995

!"%

12. Grete Tartler, Med fyra vingar (Cu patru aripi), poezii, Gondolin, 1995 13. Marin Sorescu, Tre bcker (Trei c[r\i, poezie, proz[, teatru), Symposion, 1995 14. D.R. Popescu, Den Kungliga jakten (Vn[toarea regal[), roman, Symposion, 1996 15. Ana Blandiana, Ofullbordad helhet (}ntregul neispr[vit), Gondolin, 1997 16. Vid Tystnadens bord (La masa t[cerii), panorama poe\ilor romni din ]ntreaga lume, 177 autori, Symposion, 1998 17. Augustin Buzura, Askans vg (Drumul cenu=ii), roman, Gondolin, 1999 Din limba francez[ ]n limba suedez[ 1. Emil Cioran, Bitterhetens syllogismer (Silogismele am[r[ciunii), Symposion, 1989 2. Emil Cioran,Historia och utopi (Istorie =i utopie), Symposion, 1992 3. Denis Huisman, Estetiken (Estetica), Alhambras, 1998 4. Anise Koltz, Ljudvallen, poezii, Gondolin, 1998 5. Vintil[ Horia, Gud fddes i exil (Dumnezeu s-a n[scut ]n exil), roman, Symposion, 1999 Din limba srb[ ]n limba suedez[ 1. Vargamas mhet (Blnde\ea lupilor), antologie de proz[ srb[, Symposion, 1988 2. Miodrag Bulatovic, Stoppa Donau (Opri\i Dun[rea), roman, Symposion, 1989 3. Mellan drm och vaka (}ntre vis =i realitate), antologie de poezie srb[, Editura Monitor, 1994 4. Milorad Pavic, Fr alltid och en dag (Pentru totdeauna =i ]nc[ o zi), teatru, Editura Monitor, 1994 5. Milorad Pavic, Vindens insida (Partea interioar[ a vntului), roman, Symposion, 1995 6. Adam Puslojic, Min trebenta katt (Pisica cu trei picioare, poezii), Gondolin, 1995 7. Miodrag Pavlovic, Ett berg grnt av tvivel (Un munte verde de ]ndoial[), poezii, Gondolin, 1998

!"&

8. Ivan V. Lalic, Vad trdet kan sga (Ce poate copacul s[ spun[), poezii, Gondolin, 1998 9. Aleksandar Petrov, Himmelsk pfgel (P[unul ceresc), poezii, Gondolin, 1998 Din limbile vorbite ]n fosta Iugoslavie ]n limba suedez[ 1. Regnbgens snger (Cntecele curcubeului), panorama poeziei tuturor na\ionalitatilor =i minorit[\ilor din fosta Jugoslavie (153 poe\i), Symposion, 1990 2. Ett ppet fnster (O ferastr[ deschis[), antologia poe\ilor jugoslavi din Suedia, Symposion, 1990 Din limba croat[ ]n limba suedez[ 1. Vesna Parun, Havets extas (Extazul m[rii), poezii, Symposion, 1991 2. Slavko Mihalic, Fmuftets ruiner (Ruinele ]n\elepciunii), poezii, Symposion, 1991 Din limba sloven[ ]n limba suedez[ 1. Tomaz Salamun, r nglar grna? (Sunt ]ngerii verzi?), poezii, Symposion, 1992 2. Dane Zajic, Tr det och elden (Copacul =i focul), poezii, Symposion, 1994 Din limba macedonean[ ]n limba suedez[ 1. Blaze Koneski, Vrldens milda ljus (Lumina blnd[ a lumii), poezii, Editura Fripress, Stockholm, 1988 2. Slavko Janevski, Undrets anatomi (Anatomia minunii), poezii, Symposion, 1988 3. Mateja Matevski, Lysmaskens tid (Timpul licuricilor), poezii, Symposion, 1988 4. P stillhetens stigar smyger vargen, antologi av samtida makedonsk poesi, antologie de poezie macedonean[, Symposion, 1990 5. Bozin Pavlovski, West Aust, roman, Symposion, 1990 6. Gane Todorovski, Mellan tv gryningar (}ntre dou[ dimine\i), poezii, Gondolin, 1998 7. Radovan Pavlovski, Ljuset som vacknar vid middagstid (Lumina ce se treze=te la amiaz[), poezii, Gondolin, 1998

!"'

8. Muharem Serbezovski: Brokiga diamanter (Diamante pestri\e), roman, Gondolin, 1999 Din limba suedez[ ]n limba macedonean[ 1. Artur Lundkvist: Gyllene krans (pentru premiul Coroana de aur, decernat la Festivalul interna\ional de poezie de la Struga, 1977) 2. Lasse Sderberg: Otvoren prozorec (Fereastra deschis[), poezii, Editura Misla, Skopje, 1989 3. Antologi av samtida svensk poesi (Antologie de poezie suedez[ contemporan[), Skopje, 1988 Din limba suedez[ ]n limba srb[ 1. Artur Lundkvist: Tekstovi na snegu (Texte pe z[pad[), poezii, Editura Bagdala, Krusevac, 1985 2. Artur Lundkvist: Pre i prosle smrti (}nainte =i dup[ moarte), poezii, Editura Bagdala, Krusevac, 1988 3. Lasse Sderberg: Vreme cuda (Timpul minunilor), poezii, Editura Bagdala, Krusevac, 1985 4. Maria Wine: Budi se sumsko jezero (Treze=te lacul p[durii), poezii, Editura Bagdala, Krusevac, 1988 5. sten Sjstrand: Skrivena zemlja (P[mntul ascuns),poezii, Editura Bagdala, Krusevac, 1988 6. Lars Gustavsson: Slabodno padanje (C[dere liber[), poezii, Editura Bagdala, Krusevac, 1988 7. Polarno sunce (Soarele polar), Antologie de proz[ =i poezie suedez[, Editura Bagdala, Krusevac, 1988 Din limba suedez[ ]n limba romn[ 1. Soare de z[pad[, Antologie de poezie =i proz[ suedez[, Cartea Romneasc[, 1987 2. Torgny Lindgren: Frumoasa Merab, nuvele ]n colaborare cu Corina M[rgineanu, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1993 Poezia lui Ion Milo= figureaz[ ]n diferite antologii printre care: Poems in My Earphone, selectat[ de John Agard, editat[ la Longman literature, Londra, 1995. Poeziile lui se afl[ incluse =i ]n manuale =colare pentru liceu: Ord och tanke (Cuvnt =i gnduri), Stockholm, 1996

!#

SUMAR
Un exilat ]ntru poezie: Ion Milo= ..................................... 5 MUGURI, 1953 Anii mei de muguri ........................................................................... 15 Urcu= ................................................................................................ 16 Melcul ............................................................................................... 17 Anotimpuri ....................................................................................... 18 Iubirea .............................................................................................. 19 Filozof[ri simple ............................................................................... 20 |iganca ............................................................................................. 21 Luna ................................................................................................. 22 ETERNA AUROR{, 1977 Secolul fericirii ................................................................................. 25 Lumea .............................................................................................. 26 Omul ................................................................................................. 27 Feri\i-v[ ............................................................................................ 28 Nu-i spune ........................................................................................ 29 Cineva m[ urm[re=te ........................................................................ 30 Viziuni de miezul nop\ii .................................................................... 31 Frigul ................................................................................................ 32 Viitorul .............................................................................................. 33 Nici lumea asta ................................................................................. 34 TAURI +I MELCI, 1982 Lumea mea ....................................................................................... 37 Tauri =i melci .................................................................................... 38 Via\a ]n mini sigure ......................................................................... 39 Pe drumul de lauri ............................................................................ 40 P[durea ............................................................................................ 41 Zmbete dulci ................................................................................... 42 Nimic nu s-a schimbat ..................................................................... 43

!#

Cea mai bun[ dintre lumi ................................................................. 44 Bun[starea ....................................................................................... 45 Civiliza\ie .......................................................................................... 46 Mine ............................................................................................... 47 Zece puncte de vedere ...................................................................... 48 Ce-i trebuie omului ........................................................................... 50 Sup[ a la omul ................................................................................. 51 Oameni pustii ................................................................................... 52 Fii optimist ........................................................................................ 53 Mori .................................................................................................. 54 Cntec .............................................................................................. 55 Visuri ................................................................................................ 56 Fluier[ ............................................................................................... 57 A=a moare timpul ............................................................................. 58 NUN|I BOREALE, 1984 Via\a pe orbit[ .................................................................................. 61 Trepte ............................................................................................... 62 Repetitio mater studiorum est .......................................................... 63 Eu sunt pentru fiare .......................................................................... 64 Simplu .............................................................................................. 65 Tehnica ............................................................................................. 66 Birocratul .......................................................................................... 67 Ma=ina .............................................................................................. 68 M[ gndesc la oameni ...................................................................... 69 Tr[iesc ]ntr-o lume ........................................................................... 70 Homo consumens ............................................................................ 71 Istorie ............................................................................................... 72 O alt[ lume ....................................................................................... 73 Strig[tur[ ......................................................................................... 74 Dialog ............................................................................................... 75 Vioara nef[cut[ ................................................................................. 76 INVITA|IE LA O MAS{ DE APE, 1985 Invita\ie la o mas[ de ape ................................................................. 79 Dac[ adev[rul nu exist[ .................................................................... 80 Dumnezeul-om ................................................................................. 81 Oamenii ur[sc ce n-au ...................................................................... 82

!#

Oameni, p[s[ri, flori ......................................................................... 83 Cuvinte ............................................................................................. 84 Beautiful people ................................................................................ 85 Via\a ................................................................................................. 86 OU{ C{ZUTE DIN CUIB, 1985 Gastarbeiterii .................................................................................... 89 Str[inii .............................................................................................. 90 Nu sunt ............................................................................................. 91 Proces de ]nsu=ire ............................................................................ 92 Divor\ ............................................................................................... 93 Frunz[ verde ..................................................................................... 94 Pedagogie ........................................................................................ 95 Ura ................................................................................................... 96 AMURGUL FRUNZELOR, 1993 La Moscova ca =i la Washington ...................................................... 99 Si vis pacem para bellum ............................................................... 100 Poesia non muori ........................................................................... 101 Feri\i-v[ .......................................................................................... 102 Neputin\a cerului ............................................................................ 103 Lumea cealalt[ ............................................................................... 104 Raiul ............................................................................................... 105 Cine se treze=te .............................................................................. 106 IUBIREA +I ALTE IUBIRI, 1993 =i CERUL IUBIRII, 1998 Maria .............................................................................................. 109 *** De cnd te-am cunoscut ......................................................... 110 *** Tu care vii ]n fiecare noapte ..................................................... 111 *** Prive=te ]n jurul t[u f[r[ r[utate .............................................. 112 *** Hai s[ ne juc[m ....................................................................... 113 *** Tu e=ti lumina .......................................................................... 114 *** Vino ......................................................................................... 115 *** Cnd vii ................................................................................... 116 *** Cteodat[ ................................................................................ 117 *** Str[lucesc p[durile .................................................................. 118

!#!

*** E atta vraj[ ]n vocea ta cnd spui .......................................... 119 *** Ce faci tu ]n noaptea asta ........................................................ 120 *** Te visez .................................................................................... 121 *** Dac[ a= fi Dumnezeu ............................................................... 122 *** Dac[ drumul va fi infinit .......................................................... 123 *** Iube=te florile .......................................................................... 124 *** Noi ne iubim ............................................................................ 125 *** E rece inelul =i cununa ............................................................ 126 *** So\ia a aprins o \igar[ ............................................................. 127 *** Iubita mea ............................................................................... 128 *** Aici nu se mai poate tr[i, iubito ............................................... 129 *** E frig ]n pat .............................................................................. 130 *** }n timp ce scriu ....................................................................... 131 *** Eu nu ]mb[t via\a cu vorbe dulci ............................................. 132 *** Dragostea ta =i dragostea mea ................................................ 133 *** Iubita mea s-a trezit =i mi-a spus ............................................ 134 *** Am venit dinspre soare ........................................................... 135 *** Am ales iubirea ........................................................................ 136 Nunta .............................................................................................. 137 Evolu\ii ........................................................................................... 141 Dragoste cald[ ............................................................................... 142 Dragoste platonic[ ......................................................................... 143 Dragoste pe ap[ ............................................................................. 144 Dragoste cu simbrie ....................................................................... 145 Polca iubirii .................................................................................... 146 Dragoste b[tut[-n cercuri ............................................................... 147 Dragoste domestic[ ....................................................................... 148 Dragoste sexual[ ............................................................................ 149 Femeie blnd[ ................................................................................ 150 De-a dragostea ............................................................................... 151 Dragoste euroatlantic[ ................................................................... 152 Femei romantice ............................................................................. 153 Dragoste oarb[ ............................................................................... 154 Lume nou[ feminin[ ...................................................................... 155 S[ iert[m dragostea ....................................................................... 156 Timpul =i iubirea ............................................................................. 157 Rug[ciune ...................................................................................... 158

!#"

IMAGINI DE ROU{, 1998 Diminea\a ....................................................................................... 161 Trezire ............................................................................................. 162 P[r[si\i od[ile ................................................................................. 163 Libelula ........................................................................................... 164 Iluzie ............................................................................................... 165 Marea ............................................................................................. 166 Midsommar .................................................................................... 167 Vara ................................................................................................ 168 Vacan\a ........................................................................................... 169 Toamna ........................................................................................... 170 Timpul ............................................................................................ 171 Noaptea .......................................................................................... 172 Cite=te o poezie .............................................................................. 173 Tr[ie=te potolit ................................................................................ 174 Nu spune ........................................................................................ 175 Evit[ lupta ....................................................................................... 176 Nu crede ......................................................................................... 177 Gndul =i inima .............................................................................. 178 Versuri ............................................................................................ 179 Nu sta afar[ .................................................................................... 180 Nu te ar[ta ...................................................................................... 181 Urc[ la suflet .................................................................................. 182 Num[rul ......................................................................................... 183 Veste .............................................................................................. 184 Minciuna ........................................................................................ 185 Simplu alb ...................................................................................... 186 Bate apa .......................................................................................... 187 M[rul .............................................................................................. 188 Viziuni ............................................................................................ 189 E noapte ]n lume ............................................................................ 190 Gnduri .......................................................................................... 191 Iubiri ............................................................................................... 193 Defini\ii ........................................................................................... 194 Nori ................................................................................................ 195 Marca\i ]n c[su\[ ............................................................................ 196 Vraja cntecului .............................................................................. 197

!##

Omul =i cinele ............................................................................... 198 Necunoscutul ................................................................................. 199 Taurul ............................................................................................. 200 Melcul ............................................................................................. 201 Revelionul =i p[s[rile ..................................................................... 202 M[garii ........................................................................................... 203 Omul =i coco=ul ............................................................................. 204 NEM{RGINIRI, 1998 16 februarie .................................................................................... 207 Nu m[ c[uta\i ................................................................................. 208 Seam[n prim[veri .......................................................................... 209 Cnd m-am n[scut ......................................................................... 210 }n timp ce-mi beau cafeaua ............................................................ 211 La =coal[ ........................................................................................ 212 Dep[=irea ....................................................................................... 213 Cteodat[ ....................................................................................... 214 Zilele ............................................................................................... 215 M[ desprind ................................................................................... 216 Am v[zut ........................................................................................ 217 Trist[-i lumea .................................................................................. 218 Obosit ............................................................................................. 219 Ce trist sun[ ................................................................................... 220 E frig ]n lume .................................................................................. 221 Singur ............................................................................................ 222 Diminea\[ ....................................................................................... 223 Amiaz[ ............................................................................................ 224 Urmele vie\ii ................................................................................... 225 Amurg ............................................................................................ 226 La miezul nop\ii .............................................................................. 227 Ziua mor\ilor ................................................................................... 228 L-am ]ntlnit ................................................................................... 229 }n cer ca =i pe p[mnt .................................................................... 230 }n ce lume tr[im ............................................................................. 231 Memento ........................................................................................ 232 Economia de pia\[ =i Vi\elul de Aur ................................................ 233 Pedagogie pe internet ..................................................................... 234 Nori ................................................................................................ 235

!#$

Testament ....................................................................................... 236 S[ l[s[m oamenii ........................................................................... 237 Limba soarelui ................................................................................ 238 CERUL DE SUB IERBURI, 1998 Cerul de sub ierburi ........................................................................ 241 Cnd eram copil ............................................................................. 242 }mi beau cafeaua ............................................................................ 243 Toat[ via\a mea ............................................................................... 244 De azi diminea\[ ............................................................................. 245 Exist[ zile ........................................................................................ 246 Ai grij[ ............................................................................................ 247 D[-mi mna .................................................................................... 248 Duhul cuvntului ............................................................................ 249 Jur[mntul ..................................................................................... 250 Copiii .............................................................................................. 251 Istoria =i timpul .............................................................................. 252 Guri de iarmaroc ............................................................................ 253 Progresul ........................................................................................ 254 Nimic nu se mai potrive=te ............................................................. 255 Omul ............................................................................................... 256 Poveste dup[ o poveste ................................................................. 257 Nu m[ ]ntreba ................................................................................. 258 Pe drumul vie\ii .............................................................................. 260 Ie=irea ............................................................................................. 261 C[lciul lui Achile ........................................................................... 262 Cerul din pustie .............................................................................. 263 Nimic mai u=or ............................................................................... 264 Puterea ........................................................................................... 265 Frunz[ verde ................................................................................... 266 De azi pe mine .............................................................................. 267 Locul .............................................................................................. 268 }n timp ce scriu .............................................................................. 269 Cuvinte ........................................................................................... 270 }nainte ............................................................................................ 271 Civiliza\ie de rs .............................................................................. 272 Decret ............................................................................................. 273 Dumnezeul meu ............................................................................. 274

!#%

N{SCUT }N TREI |{RI, 1999 Trei \[ri ........................................................................................... 277 Romnia ......................................................................................... 278 Cele dou[ Romnii ......................................................................... 279 Istoria =i soarta ............................................................................... 280 Evanghelia dup[ P[cal[, Tndal[ =i Mitic[ ..................................... 281 Revolu\ia 1989 ............................................................................... 282 Jurnal ............................................................................................. 283 Restaurant valah ............................................................................. 285 Comuni=tii necomuni=ti ................................................................. 286 Alegeri valahe ................................................................................. 287 Bazaconia na\ional[ ........................................................................ 288 Muntele G[ina ................................................................................ 289 Cntec ............................................................................................ 290 Pe noi ............................................................................................. 291 Satul meu natal .............................................................................. 292 Sus la P[ltini= ................................................................................. 293 Blestem =i lacrimi ........................................................................... 295 Eterna ]ntoarcere ............................................................................ 296 La masa t[cerii ............................................................................... 297 Interviu imaginar cu Eugene Ionesco luat ]n timpul traducerii ]n limba suedez[ a romanului Le solitaire ........................... 298 La poarta s[rutului ......................................................................... 299 Poetul ............................................................................................. 300 La noi ............................................................................................. 301 Dac[ ............................................................................................... 302 Iugoslavia ....................................................................................... 303 Bocetul Bosniei ............................................................................... 304 Balcanii ........................................................................................... 305 Suedia ............................................................................................ 306 Lumea ............................................................................................ 307 Roata lumii ..................................................................................... 308 Gura lumii ....................................................................................... 309 Rug[ciuni ...................................................................................... 310 N-am putut s[ fiu ........................................................................... 311 }n lume ........................................................................................... 312 Transformarea ................................................................................ 313

!#&

Balad[ ............................................................................................. 314 Fii ]n pielea ta .................................................................................. 316 |ara mea ........................................................................................ 317 R[d[cina ........................................................................................ 318 Doin[, dor =i omenie ...................................................................... 319 }n trei limbi ..................................................................................... 320 Exil ................................................................................................. 321 Nu pleca ......................................................................................... 322 Gast poetul ..................................................................................... 323 }ngerii etnici ................................................................................... 325 Ce au fariseii ................................................................................... 326 Unde s[ mai pleci ........................................................................... 327 Eu ]nc nu sunt eu .......................................................................... 328 Doina .............................................................................................. 329 Nu pleca ......................................................................................... 330 Imposibila dezr[d[cinare ............................................. 331 Referin\e critice ........................................................ 334 Cteva referin\e critice despre scriitorii romni tradu=i de Ion Milo= ]n limba suedez[ .............................. 339 Eminescu ]n limba suedez[ ........................................... 342 Premii literare =i distinc\ii ......................................... 344 De acela=i autor ...................................................... 346

!#'

ION MILO+
O A LT { L U M E A M V I S AT
Antologie
Editor: Anatol Vidra=cu Redactori: Nicolae Marciuc, Petru Ghencea Corector: Irina Digodi Tehnoredactor: Zinaida Cu=nirenco Procesare computerizat[: Tatiana Chilimaru, Natalia Dolghi Ap[rut: 2000 Coli tipar: 17, 55 Coli editoriale: 15, 04 GRUPUL EDITORIAL LITERA str. B. P. Hasdeu, nr. 2, Chi=in[u, MD 2005, Republica Moldova Tiparul executat sub comanda nr. 340 Combinatul Poligrafic, str. Mitropolit Petru Movil[, nr. 35, Chi=in[u, MD 2004, Republica Moldova Departamentul Activit[\ii Editoriale, Poligrafie, Aprovizionare cu C[r\i