Sunteți pe pagina 1din 8
Ontedaxia A974) MSUS HRISTOS, ARHIEREU IN VEAC 1, ert D. STANILOAE 1, Permanenta arheviet uj Hristos, — Flat Iai Dumsezoa ne-a min- ait pin itrupare, prin jerta de pe eruca s prin Invierea Se. Aceste tre temfaluitosro formeacd us tot eu valabitNate say ci ficients eters ela Lul are putere In veae, pentra cde jetta Flu! lal Dumfezeu Cel Hntrupet, care Invlt si care Famine dest veqic a irupil Sau prin care be camunict si nou’ viaja nepleritoare a inviri El sca Inrupel casi oe jreasca yf ca sé Invie, Procum famine inrupat pe nine si ca Cel ce va jrtit sa Inviat El esle anfel-Arhiereu in voac fea el ce ads o jarta purares ficients ca Cel ce sa ert In cl de Fiat lui Dumaezea Cel Intrupat a! Ioviat pentra vec. Dar precim Prlablitatea i voec « Jorfel Lule dependenta de inruparea st de Ine efea Lal pentra vec, aga. tn Iniruparen. Lite implieats ert sat freria s fovierea Lui, precum mi se arta fn Scoanele vecht ale Nase ri, unde Prune nic» agezat pe disc, sf dearupre Lo steauay ca deasupra unt! Aguel-Miel, De asemenes, In Inviere e implieata Init. bares jertla, eich inveves ne araia pe Cal'co rine cu trupul in i's Inviat,pentry cde primit mosries neavind pace, Asfel dacd| mar fl Arhlereu In vec, Hristos n-ar ramine om in PMlerailate si anume om foviat Dar alc! nar rimine Intrupat tn veae Esinvit eu trupul, acd near fi Arhierew in veae Der de afc urmeazé cd precom feptul Intrup&ri gi al tnviert Sas oeficenta vasnica asupra noastt, fot aga are 0 astel de sicien( gic arhieria Saffntreparen,arhlria sau jrtfa Spel Invierea So mi ‘iste fapte ce apartin numal trecutului, cl sint st&ri de permanent&® racore mintltoare ssupre nonst} J Noi vom stirul aici indeosebi-asupra calitali de, Arhieron perma: Uefient a Tul Hristos, penta ch aceastd calitate fermesgd fevorUl eojiel exercitale ce Fl prin organo. vazule tn Blseries sl penitu ch lm tesocotizes protien Biserica,unels format restine ain Oceigent feajuns sf la nsocotrea permancnieteficiente » arherel Tul Hrisos. manent effcien|d a arhleriet Lu, odat8 cu a fnviert in care rath demanitatea Lui Impiritoasct, 0 reds piclaral, referind-o ca bre la Euharisie, sl fcoana romnaases pe sica, in care Histor rezent-geaind pe o lava, storciad din strogurii ea crest din trupal Rut pitde cruce,tnt-un potirvinul, sau mai bine-2is singel care frvo- (ste din rapal Lal prin batueu vtel ce crest din Permanenta arhiorol ut Hestos ¢ prezentaté hn Paalual 109, 5, ca gutalé Lui de Tatil, desigur pe temeiulIntruparit care se va initp- “Mahuscrsle nepubiote use reaue. Coabortol! slat raat! als! core te pe menmtanle pcre foil Yoviel “Ovo Manus clrie, comunisie' lie “ale ep, rei. pld sonaneiie ic le te creas! pvinfe I evita se lp ares ‘ara imauatle se Mine Ordon, Ire Pari! nr. sectoral Insure, cont 2080100 ~~ Banee Hajoals «AS. Noman, iia i It cu mentees pera sOetadxis, reve Pali ome t wi AbR a0 ta rin raion Lad cre Tail: Juatvaee Domaal 9 au va fae poot in ewe dup ndash Malden Setar protease utee de sale iu ln in Ells cle Eye sat crt glo dec lo Hin sp sins ses rans (sa Ton 8) cot eee fa Shen’ po: Pin ene (hleeal' Fm ieate (Sve Vi 2) aa “Sapa el eschinan’ rere tin acl ines (ee. Soh" Bar aoa spl precise nodal chair a ist sng de fn Beso cele absce pent poor cua ‘igloos beretie'e oar len dt
Sauicane sr toee tana re et ancora ibe Tere ese ies aur woo conta nar re ei ie Ser cee oe ones aa ee rene rrr ete eat rn be eae seen cece oe ern Seeing antares aeeay Su Sie ct Sea mutta mis ra ia hn pe gsm ine inn wai ge ss pat nla ne ita acs algerie gn ne Doe pio pon ss tan ee eae ote atc eee a os nae nants ees ), ),a0eea 1 Sfintul Maxim Marturisitorul si'Pascal au spus cd Hristos manenja athieriel Sale, su a starii continule de jertfa, voinja de a Jon Leone Bet a cae stants cess rte ra dee fiwetcaieSranvvs ottawa ncn ee a cua operas oehe es e ep Sons werner ears Mest pe eye aa ariieacntl 4h a a a a a a i fos pris cemar ae eta nme ae cae See Biren voce ns kta ec rey Peeters ic aan al All note ok Bet arena ck aon ee ee pe a Aahece (Seis Boor ee cscs oops nna a ee 1X nu volesc ol aduct o asfelde fot si suterd-cind alt! ade tel: de Jee si se afsese Unil care se folorese de cle pentrs a 30 ui Avot bieleeitora g's suet clad ecete nu sit partast de el Laduce orice Jerta pentru act face, partel de bine, se inelege co ‘vosnic, © propriu preote! care’ se alimentaeai din arhiera st etlaTul Hrlstos. Toll cel ce fec aga-siot plrtas! de preolia generals, Per caice le mijlocese acesiora Jertfe lui Hristos, ca izvor al puter Tot Gt, Joti slat puragl de preotia sljitore specials. i pentru cl vrea 28 Bp comunice 9! nous prin Jerta Lal au numai Bucuria ca om fava sat alse neste din dragoste cu noi, i pi porires de a ne fer si not pene alii de.a suferi la voderea pervistirit lr ta'cela rele, Staten de Beil pe care voiesia Hristos s2 novo comunice esto #1 aceasta sensibil, dreroesA penru suerinjele 51 perspoctvele dea se plerde ale allora pricina persslit in-eale rele. Nu cous ere jetta continu mse si In-aceesttsensibilitete dureroass pentru neajunsurie actuate $1 alrcele ping la un grad previzute ale copllor? Dar nu reprecinik ein acelas tmp aceasta seaiblitate dureroasa'a unote pentru grt de’ rupul 51 de'singele Lul'e'@ sérbatoare a bucutin pentra Hristo | panlra cece ge Impartdsesc,sbsenja erecincioster deta Liturghie, 1° nelmpartisir lor este oniistare pentrs Domntl Trios, cate a | pe allar i nimenes nu 50 apropie i se Impariayouscd de Jerfa Lal. ar acoastl sare paradoxela proprie Arhiereslal Hristos 3 oricirul preot: bucurie pentru ‘cece primese jerta Lit la:c Hl etal lore eoucere a ei, san erie osteneala si Cure a sl lalrstare pentra cel ce-n se folosese de aceasté eit ‘-Psteneala, Dureren'seu sulerinia preotiel este si en 9 durere cin lub Dimpotrivg, suferinta' pentru aptat ch ai se mintuies, este bile solanel si ingerlor ful sat la antipodal preotles. Chia ta 1 cbelor eat este ek 20: pie a onropoxt. ‘Aga cum Hrists so faco prin acousta factor de irozce gtr fe purtdlora consujes‘noaste, tot aja eel ca patrunde prin dureree sa penira-altul fnfinfe lui esumd conslaja aceiula pentru a o face ball [Sensibla,pria sensiblitaica proptie'ce 1 infuzeaza Cel ral, au pot i ‘nul in alfa Nu volese sau pot si inte unul in alal gs se ‘Gh Tolugt so influenfeazt el, Dar 50 afluonfeszd pein Intirfea brecd ip volala deg rammiueastraiat‘uaul gitua,-dusmanl, despari fndal e el 0 mare’ edunare: Der o adunate uniti ew singurtatea ca fiva, Cavenit este ca-rugeelunile acelota prezeatato iui Dumnezou a Hylstos ecu stsigare sca lnrimle (Evr.'V, 7. ca ale Sale propri ca {ie scdpat do moariea-or ca cnd ar 'moarioa Sa, st fe presenta 1m cola fol do ol'dact prin ot Iucroasd Hrielee ine tn chip vi athleria'Sa. Cdci daedevea co 20 spunea Eve. V, 7 despre Hristo, of fefers la oament,s:ceoe ce fac ln chip vazut leash 1 proult Bis fo reloré la oamenl Adica-sf se-rouge pentru oamenl ca penta oi ‘isk ein allele trupuil'Sau,'El © adus, cu ota ete Cel ce putea ss mines ih moat meluieilor num eelor pentru care I'se cere 64 se soage, ct In In Jof,'cum avea erereul-Vechiul Testament, seis pe engolplon, pl seen ep dar ain nin ou al nei Jer fa Hits pent inion psivior si sa jet fae hema penta aL "-Preol are o comunlate rests, pentru a sil albé pe tot pise foritits8i 1a inima sa, cu toate greutiile sl lepitele lor, rtind ca ele als, toate durerle 3 lupelo lor slaty peventiad serail for il PPeoeteu cu stright seu durere spropripyceriad lui Dumaeceu 2 ie ai ol impneaea 9 i sta lo inima erucea sau Denlru el si se roage pantru el, ea ponra alr si adevaell ca Pon atl pontru copll sk lar aceasta ova puten face, ave meres conslina ¢8 are silisit in wine pe Hrsios,¢a Arhiereu, care pre- ial8'El Insusi prin proot cererile perobeallor Tal cilce Talal cu Stt- ec lecrimi, rag in aes palais ot sn a oan or in is, SI aceasta este Biseric + uniren credineosiir fn cela Hil ori aelas reo, su ria aclalopacop, sau in comuniunen otf J ston.