Sunteți pe pagina 1din 3

INGRIJIREA PACIENTlLOR CU ANEMII SI POLIGLOBULII

A N E M IIL E SI PO L IG L O B U L IIL E

Anem ia reprezinta scaderea num arului de hem atii si/sau a hem oglobinei. Anem iile se pot produce: - prin pierdere de hem atii - posthem oragice - hem olitice (anem ia hem olitica a nou-nascutului si prin incom patibilitatea de san ge in sistem ul A O B ) - prin insuficienta de producerea hem atiilor si hem oglobinei - anem ia feripriva - anem ia B irm er P oliglobuliile sunt boli caracterizate prin hiperplazia sistem ului eritropoietic.
(H iperplazie= crestere excesiva a unui tesut, datorita inm ultirii rapide a celulelor)

Anemia acuta
Culegerea datelor

circumstante de aparitie - traum atism e - m edicatia antiinflam atoare adm inistrate fara protectie gastrica (determ ina hem oragii digestive) - hem oragiii in antecedentele personale ale fem eilor -ameteli - paloarea tegum entelor instalata brusc -tahicardie - puls filiform - hipotensiune arteriala - dispnee - lipotim ie - tulburari digestive (greata, m eteorism , tulburari de tranzit)

Manifestari de dependenta (semne si simptome)

Anemia cronica
Culegerea datelor

Circumstante de aparitie - p erso a ne care lucre aza in m ediul to xic - p erso a ne care au alim en ta tie cu care n ta d e fie r - perso a ne co nsum atoare d e a lc oo l, tu tu n - p ersoa n e cu a n tece d e nte pe rso n a le ca: g astrec tom ie , lam bliaza, re ac tie A d le r po zitiva in scau n - am eteli -cefalee - as te n ie -palpitatii - dureri precordiale - dispnee - paloarea buzelor - paloarea palm elor - paloarea plantelor - m ucoasa bucala atrofiata - unghii si par friabile -febra3 9C - am enoree

Manifestari de dependenta (semne si simptome)

Poliglobulie Culegerea datelor

Manifestari de dependenta (semne si simptome)

Circumstante de aparitie - p ers oa ne cu a fe ctiu n i card iac e co n ge n ita le - p ers oa ne cu in su ficie n ta c ard iac a si p u lm onara - in to xica tii cu an ilina - cefalee -ameteli - astenie - acufene - greturi - varsaturi - tegum ente rosii, cianotice si pruriginoase - hipertensiune arteriala si dispnee
Anemia acuta - a lterare a res p ira tie i s i circu latie i - risc de p ierde re a con stie n te i - risc de soc h em orag ic Anemia cronica

Probleme

- intoleranta la activitatea fizica - alterarea respiratiei si circulatiei - tulburari de m em orie - hiperterm ie - tulburari ale ciclului m enstrual - deficit de cunostinte privind autoingrijirea - risc de alterare a integritatii pielii si m ucoaselor Poliglobulie -altera re a re sp ira tie i si circ ula tie i -intoleranta la activitate fizica -tulburari de vedere, auz -alterarea integritatii m ucoaselor si tegum entelor -risc de hem oragie - epistaxis, hem optizie, H D S
Obiective

-pacientul sa prezinte respiratie si circulatie adecvata varstei - pacientul sa afirm e starea de bine fizica si psihica -pacientul sa-si m entina tegum entele integre, norm al colorate - pacientul sa poata com unica eficient la nivel afectiv si sensorial - sa se inlature riscul com plicatiilor

S-ar putea să vă placă și