Sunteți pe pagina 1din 2

CURAJUL DE A EDUCA $I SPERANTA Mesajul inspectoruluigcolargeneral al Inspectoratului$colar JudefeanBaciu cu prilejul inceperii anului gcolar2012-2013

Dragii mei elevi,colegi$i p[rinfi,


Atet de des invocatd, cu indrept[fire, tradifia inv[fam6ntului
preuniversitar romdnesc, ,,cu modificdrile gi completirile ulterioare", e lucrarea neconteniti, plind de rdvnd,,a cel pufin dou6 stdri de spirit, moqtenitedin generafie,ingenerafie printr-o tdcutdinfelegerea sensului deveniriinoastre istorice:curajul de a educagi speranfa. In preajmafiecirui inceputde an gcolar,calendarul meu afectiv se incarcd, de parcd ar fi programat de o imaginalie dornicd de nou, cu promisiunile pe care cele doud stdri de spirit, in fond, o vocafie educafionalS doi timpi succesivi simultani,le isc[. Atunci, simt cd in sau md aflu pe drumul cel bun, ghicesccd noul an gcolarva incepe sub fericite auspicii, indrdznescsd-mi fac planuri, credinfa in puideea, in perfectibilitatea fiinfei umane,seprimenegte miracolulviefii ... cu Paradoxal, curajul de a educa ne vine, cu siguran![, gi din presiunea sufocanti a atdtor inerjii gi prejudecb{ipe care societatea romdneasc5, p[cate, inci le are. Suntem,in multe privinfe, datori sd din facem simple lucrurile complexe, ajunse uneori de neinleles, si ne orientdm intr-o lume globalizatd , modern[ I postmodern[?,care ne gi coplegegte care, de multe ori, are interesegi linte diferite de ale noastre. Are ,,noduriqi semne"ce pot fi ,,desc6lcite"doar cu un curaj
+

didacticAi culturalteribil. In toiul at6torschimbari majore(viala ins[gi

ni se modificd ftrd contribufia noastrd),ce, de multe ori, nu aduc mai binele, cred cd invdfdmdntul rom6nesc actual, inclusiv cel bdc[uan, trebuie s[ p[r[seasc6ideea,exclusivisti qi eronatd,ci e centratpe elev. Dar profesorul?Cine pe cine educ6?Ce statut i se cuvine aceluiacare, numai el gtie cum, innoad[ qi reinnoadd firele unei traditii, sd recunoagtem, pierdute. aproape Iar speranfa,,,cenugdreasa" educafiei romdnegti, are nevoie, la fiecareinceput de an $coIar,de noi dimensiuni,de o nou[ percepfie,dar gi de o alt[ gestionare. ar trebui, pur gi simplu , ,,institufionalizatd". Ea Pentrucd in ea se ,,topesc"toatereugitelegi neputinfelenoastre.Curajul de a o lua mereude la inceput,insd cu luciditate,dominafi de conqtiinfa lucrului bine fdcut, a lucrurilor dusepdni la capdt...

Vd doresctuturor sd ave{i curajul de a spera! (Jnan ;colar mai bun, cu bucurii Si satisfaclii mai multe!

Inspectorgcolargeneral

al Inspectoratului BacIu, $colarJudefean prof. THEODORA $OTCAN