P. 1
Cdl 10 Mecanica

Cdl 10 Mecanica

|Views: 326|Likes:
Published by Paulk Mng

More info:

Published by: Paulk Mng on Feb 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

Liceul Tehnologic “ Ion Bãnescu “ Mangalia Str.Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.

03 E-MAIL : banescu@isjcta.ro

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
MODULUL nr. IV

RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ (pregătire practică comasată)

Profilul TEHNIC

Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI clasa a X-a, liceu tehnologic

2012-2013
Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI

1

în perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în continuarea pregătirii într-o calificare din domeniul de pregătire generală şi mai ales de deprinderi practice. x 5 zile x 6 ore /zi ( stagii de pregătire practică) Acest modul vizează dobândirea de competenţe specifice domeniului de pregătire generală. Modulul ajută elevii să participe alături de agenţii economici la problemele din producţie şi la găsirea unor soluţii de rezolvare a acestora. filieră tehnologică.). realizând în felul acesta tranziţia de la scoală la locul de muncă. filiera tehnologică . 2. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 2 . să lucreze cu resurse reale. profil tehnic şi are alocat un număr de 90 ore din care: • 90ore – instruire practică = 3 săpt. agenţi economici şi colegi. dobândind compenţele necesare. ciclul inferior al liceului. Notă introductivă: Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ . Unităţile de competenţe/ rezultatele învăţării la care se referă modulul 1. PREGĂTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ • Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă • Se încadrează în cerinţele locului de muncă • Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional • Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. LUCRUL ÎN ECHIPĂ • Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate • Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă • Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor • Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor 2. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ • Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă • Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită • Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe • Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii 3. cu parteneri reali. Scopul modulului este acela de a da posibilitatea elevilor să lucreze în echipă (formată din profesori.1.RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ face parte din cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală Lacatuserie mecanica structuri . clasa a X-a.

rezultate • Organizarea unor evenimente obţinute (succes. eşec) în grup • Prezentarea raportului de activitate • Perceperea poziţiei individuale faţă de ceilalţi • Identificarea atitudinilor în grupul de lucru • Efectuarea unor acţiuni iniţiate în grup • Asumarea rezultatelor de echipă Rezultatul învăţării 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor • Aptitudinile • Explicarea sarcinilor de lucru • Recunoaşterea membrilor echipei competenţei membrilor • Încadrarea în timp echipei • Planul de lucru al • Respectarea unui plan comun echipei • Corelarea propriilor • Preluarea unor sarcini în caz sarcini cu cele ale echipei de urgenţă • Manifestarea spiritului de întrajutorare Rezultatul învăţării 4: Identifică resursele necesare pentru atingerea obiectivelor • Obiective: • Îndeplinirea obiectivelor • Identificarea informaţionale. interes. • Enumerarea resurselor materiale. lucrului în echipă obiectivelor lucrului în organizatorice echipă • Alegerea resurselor necesare • Resurse: informaţii. implicare • Asumarea atitudinilor constructive în grup • Raport de activitate: sarcini de lucru. filieră tehnologică. umane necesare atingerii obiectivelor Rezultatul învăţării 5: Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă • Cerinţele locului de • Organizarea ergonomică a • Identificarea cerinţelor Clasa a X-a 3 Ciclul inferior al învăţământului liceal. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . acţiuni • Finalizarea de sarcini îndeplinite.3. Corelarea rezultatelor învăţării cu criteriile de evaluare: Cunoştinţe Deprinderi Criterii de evaluare Rezultatul învăţării 1: Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate • Sarcini de lucru • Îndeplinirea sarcinii primită • Identificarea propriilor specifice în echipă sarcini în cadrul activităţilor echipei • Atribuţiile • Colaborarea în cadrul echipei membrilor echipei • Formularea de întrebări • Recunoaşterea ierarhiei în pentru clarificarea • Ierarhia membrilor echipa de lucru în îndeplinirea sarcinilor de lucru echipei sarcinilor specifice • Explicarea relaţiei dintre sarcinile proprii şi sarcinile celorlalţi membri Rezultatul învăţării 2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă • Structura echipei de • Respectarea ierarhiei în lucru echipa de lucru în îndeplinirea sarcinilor specifice • Atitudinea în echipă: sprijin.

centre de pregătire de bază • Selectarea ofertelor de locuri formare. aviziere. filieră tehnologică. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI muncă • Abilităţi: sociale.locului de muncă • Compararea abilităţilor dobândite cu cerinţele locului de muncă • Solicitarea instruirii suplimentare în anumite situaţii. • Enumerarea cerinţelor ordine interioară. profile despre ocupaţiile posibile în informare despre ocupaţiile ocupaţionale. regulament de muncă. Rezultatul învăţării 6: Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită • Fişa postului • Respectarea cerinţelor din • Identificarea cerinţelor sarcina primită din fişa postului • Instrucţiuni de exploatare a utilajelor • Acceptarea responsabilităţilor • Enumerarea pentru operaţii simple. structura domeniul de pregătire posibile din domeniul de calificărilor. lucru. obţinerii unui nou loc de • Obţinerea de informaţii mentor muncă despre noutăţile de la locul de • Programe de formare muncă • Identificarea nevoilor de formare prin studiu • Luarea unor decizii pentru individual şi prin îmbunătăţirea propriei participare la programe de performanţe formare continuă Rezultatul învăţării 8: Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii • Surse de informare: • Obţinerea informaţiilor • Enumerarea surselor de COR. colegi privind necesitatea autoinstruirii informare necesare de echipă). agenţii de muncă conform pregătirii • Formularea unor opţiuni specializate dobândite profesionale cu asistenţă de • Oferta locurilor de specialitate muncă Rezultatul învăţării 9: Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă • Cerinţele locului de • Compararea abilităţilor • Identificarea surselor de muncă: program de dobândite cu cerinţele locului de informare. • Selectarea informaţiilor în unui loc de muncă activităţile desfăşurate la funcţie de cerinţele locului de Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. din fişa postului instrucţiunilor de dispoziţiile exploatare a utilajelor • Încadrarea în cerinţe de timp organizatorului de şi calitate • Aplicarea normelor proces (superiorul interne de îndeplinire a ierarhic) sarcinii primite • Norme interne de îndeplinire a sarcinii • Sisteme de asigurare a calităţii Rezultatul învăţării 7: Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe • Surse de informare: • Selectarea informaţiilor • Enumerarea surselor de informale (şefi. tehnice • Sarcini de lucru suplimentare locului de muncă • Identificarea de echipamente şi utilaje noi 4 .

broşuri. massmedia. interes. Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. sprijin în activităţi suplimentare. publicaţii de specialitate. rutiniere sub supraveghere şi îndrumare. filieră tehnologică. igiena şi securitatea muncii • Surse de informare: pliante. specifice domeniului de • Activităţi pregătire suplimentare: program • Răspunde solicitărilor pentru prelungit. alte disfuncţionalităţi ce pot • Semnalează apariţia unor operaţii solicitate apărea la locul de instruire situaţii neprevăzute • Situaţii neprevăzute: defecţiuni de utilaje sau echipamente. Internet Rezultatul învăţării 10: Se încadrează în cerinţele locului de muncă • Regulament de • Respectarea timpului alocat • Explicarea importanţei ordine interioară: programului de lucru respectării prevederilor drepturi. întreprinderii: departamente. • Precizarea propriei funcţii. comunicare. • Respectarea regulamentului oră de începere. niveluri ierarhice • Respectarea ierarhiei în poziţii în cadrul ierarhiei echipa de lucru/ în organizaţie în îndeplinirea sarcinilor specifice Rezultatul învăţării 12: Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru • Atitudinea în echipă: • Dezvoltă o atitudine pozitivă • Enumeră tipuri de sprijin. recompense lucru. obligaţii. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 5 . oră de terminare a ROI al locului de instruire programului de lucru. cadrul organizaţiei. instrucţiuni de utilizare a utilajelor din dotare • Abilităţi: executarea de operaţii simple. sancţiuni. obligaţii. practică ore de lucru efectiv • Sarcini de lucru: operaţii şi procese de rutină sub supraveghere şi îndrumare Rezultatul învăţării 11: Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional • Structura • Identificarea funcţiilor unor • Recunoaşterea nivelului organizaţiei/ servicii şi departamente din ierarhic. implicare de tipul “pot face la locul de activităţi suplimentare muncă”. recompense din de ordine interioară. lucru în echipă.locul de muncă. ROI • Îndeplinirea sarcinii de sancţiuni. • Exemplificarea unor • Program de lucru: drepturi. pauze. • Exemplifică tipurile de cadrul echipei. muncă.

lor de risc la locul de munca 5. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI .asamblarea propriu-zisa 5. Temele alese reprezintă rezolvarea unor probleme practice prin desfăşurarea de lucrări de instruire practică din domeniul pregătirii generale Lacatuserie mecanica structuri.respectarea cerintelor de calitate impuse prin normative pentru propriul loc de munca . Conţinutul formării: Se va întocmi o listă de teme în functie de locul de muncă si de problemele identificate.simbolizarea laminatelor utilizate in realizarea structurilor metalice .domenii de utilizare a structurilor metalice . Structuri metalice realizate prin asamblari demontabile . Continutul formarii: 1. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului: Pentru realizarea instruirii practice la acest modul sunt necesare următoarele resurse materiale minime: Colecţii de imagini pentru ilustrarea aferentă a unor procese tehnologice Panoplii şi seturi de piese. Structuri metalice realizate prin asamblari nedemontabile .operatii de prelucrare a reperelor .simbolizarea asamblurilor utilizate in santier 2.fise tehnologice 3. surse de energie 6 - Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal.asamblari nedemontabile realizate prin nituire. Metode standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie . Documentatie tehnologica pentru executia structurilor metalice .desene de ansamblu . verificatoare Aparate de măsură şi control.pregatirea reperelor pentru asamblare . De asemenea.Tipuri de structuri metalice . sudare . filieră tehnologică. produse şi materiale specifice domeniului pregătirii generale Lacatuserie mecanica structuri Scule şi dispozitive.asigurarea organelor de asamblare necesare . se vor corela aceste teme cu continuturile modulelor studiate în timpul anului scolar.scheme de asamblare .eliminarea factori. instrumente de măsurare.operatii de asamblare nedemontabila a structurilor metalice 4.elementele componente ale structurilor metalice . subansambluri.disfuncţionalităţi la locul de muncă 4.

prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev. prin formare specializată se recomandă câteva exemple de activităţi de învăţare. Materiale promoţionale (prospecte şi fişe de prezentare). dotate conform recomandărilor precizate anterior sau la agentul economic. limbaj. în scopul asigurării unei game variate de activităţi la lecţii. normative specifice Calculator. Manifestarea unui comportament potrivit în contextul rezolvării unei probleme (de exemplu: abordarea problemei. simboluri Lista poate fi completată/adaptată cu resursele materale specifice domeniului de pregătire.) Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător. Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ . punctualitate etc. iar elevii sunt încurajaţi să joace roluri diferite în situaţiile cerute de echipă. Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ . în măsura în care se poate acest lucru. fiind un modul aplicativ. Orele se desfăşoară în ateliere şcoală. .exerciţii de identificare a materialelor folosite efectiv la construcţia componentelor sau/şi subansamblurilor ori produselor electrotehnice existente în spaţiul de lucru ori puse la dispoziţie pentru studiu sau/şi diverse lucrări etc.RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ are o structură elastică.exerciţii aplicative de comparare a proprietăţilor caracteristice şi a utilizărilor specifice pentru diverse tipuri şi categorii de materiale electrotehnice indicate etc. ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . Elemente de identificare : coduri . practic ) şi despre tipul de inteligenţă al acestora. Munca în echipă este o cerinţă. în funcţie de dificultatea lucrării şi de importanţa ei. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul de lucru al colectivul instruit. Sugestii metodologice: Conţinuturile programei modulului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă. diferenţiată. el poate folosi noi mijloace sau resurse didactice ţinînd cont de baza materială din şcoală. Clasa a X-a 7 Ciclul inferior al învăţământului liceal.exerciţii aplicative şi practice de identificare şi grupare pe tipuri şi categorii a diverselor subansambluri indicate. Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate. Profesorii pot folosi informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor ( auditiv.- Documentaţie tehnică Cataloage. vizual. acces la internet. ghiduri. indiferent de stilul de învăţare caracteristic.RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ. . dacă problema propusă a fost rezolvată în întregime de echipă.exerciţii practice de montare a unor aparate conform unei fişe tehnologice date de maistrul instructor. care să garanteze asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor. . Numărul de ore alocat fiecărei lucrări rămâne la latitudinea cadrelor didactice care realizează instruirea practică.exerciţii practice de execuţie a unor repere şi subansambluri . maniere. filieră tehnologică. îmbrăcăminte. . 6.

filieră tehnologică.Verificarea lucrării la finalul ei .Observarea sistematică . În cazul unei evaluări. discuţiile de grup. Sugestii cu privire la evaluare: Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. sprijin reciproc. În context. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. • Chestionarea înseamnă punerea de întrebări elevului. prezentările video. precum şi a spiritului de echipă. este esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. evaluarea produsului şi chestionarea. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. 7. fie în scris. toate metodele de evaluare încadrându-se în una sau mai multe din aceste categorii. • Observarea înseamnă urmărirea elevului în timp ce efectuează o activitate reală sau simulată. pe nevoile şi disponibilităţile sale. • Evaluarea produsului înseamnă verificarea vizuală a unui lucru realizat sau produs de elev. Acesta trebuie să includă discuţii cu elevul în legătură cu motivele care au dus la insucces. chiar dacă locul de desfăşurare a evaluării se poate modifica. luarea deciziilor. credibilitatea. multimedia şi electronice. aplicabilitatea practică şi rentabilitatea. Evaluarea implică observarea. simularea. rigorii.Fişă pentru lucrul în echipă (vezi model) Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. Din acest motiv. compatibilitatea cu învăţarea eficientă şi flexibilitatea. fidelitatea.Selecţia metodelor didactice adecvate competenţelor care urmează a fi formate oferă o serie de avantaje. Întrebările pot să fie legate de activităţile descrise în conţinuturile unităţii ( pentru a verifica dacă elevul înţelege de ce au fost efectuate activităţile ). asumarea responsabilităţii. Ca instrumente de evaluare la acest modul se recomandă: . profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 8 . temele şi proiectele integrate. individualizarea învăţării.Studiul de caz . Metoda reprezintă şi un mijloc important de stabilire a dovezilor despre cunoştinţele de bază şi despre înţelegerea elevului. caracterului realist şi motivant. sau pot să testeze capacitatea elevului de a lucra în alte contexte precizate. etc. lucrul în grup. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt: validitatea.Portofoliul . diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat ş. se impune atât asigurarea coerenţei. cum ar fi : centrarea procesului de învăţare pe elev.a. lărgirea orizontului şi perspectivelor educaţionale. contribuie la învăţarea eficientă. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. competiţional şi creativităţii elevilor . iar elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în tabelele de corelare a competenţelor şi conţinuturilor. la care acesta poate răspunde fie verbal. Planificarea evaluării competenţelor trebuie să evite suprapuneri cu perioadele de evaluare de la celelalte module. negociere. după ce activitatea acestuia s-a încheiat. identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare. Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument (fişa de observaţie). O competenţă se evaluează o singură dată. în scopul unei valorificări optime ale acestora. precum şi sprijinul suplimentar de care elevul are nevoie.

.....Model Numele elevului ................ profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 9 ......... obiectivele pe care vi s-a spus că trebuie să le îndepliniţi) Cu cine vei lucra? Ce anume trebuie făcut? Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale.......................FIŞA PENTRU LUCRUL ÎN ECHIPĂ ............ Care este sarcina voastră comună? (ex...................... (semnătura): ... Unde vei lucra? Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal........ filieră tehnologică............................ Data: ........... echipamente..................................... instrumente şi sprijin va fi nevoie din partea celorlalţi? Ce anume vei face tu? Organizarea activităţii: Data: Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii? Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi: • s-au asigurat că au înţeles obiectivele • au stabilit ceea ce trebuie făcut • au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii • s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de organizare a activităţii” Maistru instructor .................................

Editura Economica Preuniversitaria. 2004 7. SAM. Domeniul Electric. Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal.. . Zaharciuc V. EDP. 1992 5. 1995. Lucrari practice de prelucrare a metalelor. filieră tehnologică. Bucureşti. N. Economia si organizarea productiei . Instalaţii şi echipamente. Editura Didactică şi Pedagogică. ***Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 4. licee si scoli profesionale.8. Editura Niculescu. Bucureşti. Tehnologia meseriei. republicată.. 3. Manual pentru cultura de specialitate.Legea protecţiei mediului – 137/1995. clasa a IX-a. Niculescu. Managementul calităţii . Stoian C.. Bibliografia: 1. 1978 6. Editura Didactică şi Pedagogică. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 10 . 2.. Dragulanescu.manual pentru clasa a X-a. 319/2006. Petcu F. Cioc I. licee industriale şi scoli profesionale. *** . Mareş F.manual ptr.. Manual pentru clasa a XI –a şi a XII-a. Margineanu V. Bucureşti. C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->