P. 1
Cdl 10 Mecanica

Cdl 10 Mecanica

|Views: 326|Likes:
Published by Paulk Mng

More info:

Published by: Paulk Mng on Feb 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

Liceul Tehnologic “ Ion Bãnescu “ Mangalia Str.Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.

03 E-MAIL : banescu@isjcta.ro

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
MODULUL nr. IV

RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ (pregătire practică comasată)

Profilul TEHNIC

Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI clasa a X-a, liceu tehnologic

2012-2013
Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI

1

dobândind compenţele necesare.1. PREGĂTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ • Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă • Se încadrează în cerinţele locului de muncă • Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional • Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. filieră tehnologică.). ciclul inferior al liceului. filiera tehnologică . să lucreze cu resurse reale. cu parteneri reali. Unităţile de competenţe/ rezultatele învăţării la care se referă modulul 1.RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ face parte din cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală Lacatuserie mecanica structuri . agenţi economici şi colegi. clasa a X-a. 2. LUCRUL ÎN ECHIPĂ • Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate • Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă • Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor • Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor 2. Modulul ajută elevii să participe alături de agenţii economici la problemele din producţie şi la găsirea unor soluţii de rezolvare a acestora. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ • Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă • Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită • Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe • Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii 3. x 5 zile x 6 ore /zi ( stagii de pregătire practică) Acest modul vizează dobândirea de competenţe specifice domeniului de pregătire generală. în perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în continuarea pregătirii într-o calificare din domeniul de pregătire generală şi mai ales de deprinderi practice. Scopul modulului este acela de a da posibilitatea elevilor să lucreze în echipă (formată din profesori. profil tehnic şi are alocat un număr de 90 ore din care: • 90ore – instruire practică = 3 săpt. Notă introductivă: Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ . realizând în felul acesta tranziţia de la scoală la locul de muncă. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 2 .

3. filieră tehnologică. Corelarea rezultatelor învăţării cu criteriile de evaluare: Cunoştinţe Deprinderi Criterii de evaluare Rezultatul învăţării 1: Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate • Sarcini de lucru • Îndeplinirea sarcinii primită • Identificarea propriilor specifice în echipă sarcini în cadrul activităţilor echipei • Atribuţiile • Colaborarea în cadrul echipei membrilor echipei • Formularea de întrebări • Recunoaşterea ierarhiei în pentru clarificarea • Ierarhia membrilor echipa de lucru în îndeplinirea sarcinilor de lucru echipei sarcinilor specifice • Explicarea relaţiei dintre sarcinile proprii şi sarcinile celorlalţi membri Rezultatul învăţării 2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă • Structura echipei de • Respectarea ierarhiei în lucru echipa de lucru în îndeplinirea sarcinilor specifice • Atitudinea în echipă: sprijin. rezultate • Organizarea unor evenimente obţinute (succes. umane necesare atingerii obiectivelor Rezultatul învăţării 5: Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă • Cerinţele locului de • Organizarea ergonomică a • Identificarea cerinţelor Clasa a X-a 3 Ciclul inferior al învăţământului liceal. lucrului în echipă obiectivelor lucrului în organizatorice echipă • Alegerea resurselor necesare • Resurse: informaţii. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . implicare • Asumarea atitudinilor constructive în grup • Raport de activitate: sarcini de lucru. • Enumerarea resurselor materiale. acţiuni • Finalizarea de sarcini îndeplinite. eşec) în grup • Prezentarea raportului de activitate • Perceperea poziţiei individuale faţă de ceilalţi • Identificarea atitudinilor în grupul de lucru • Efectuarea unor acţiuni iniţiate în grup • Asumarea rezultatelor de echipă Rezultatul învăţării 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor • Aptitudinile • Explicarea sarcinilor de lucru • Recunoaşterea membrilor echipei competenţei membrilor • Încadrarea în timp echipei • Planul de lucru al • Respectarea unui plan comun echipei • Corelarea propriilor • Preluarea unor sarcini în caz sarcini cu cele ale echipei de urgenţă • Manifestarea spiritului de întrajutorare Rezultatul învăţării 4: Identifică resursele necesare pentru atingerea obiectivelor • Obiective: • Îndeplinirea obiectivelor • Identificarea informaţionale. interes.

agenţii de muncă conform pregătirii • Formularea unor opţiuni specializate dobândite profesionale cu asistenţă de • Oferta locurilor de specialitate muncă Rezultatul învăţării 9: Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă • Cerinţele locului de • Compararea abilităţilor • Identificarea surselor de muncă: program de dobândite cu cerinţele locului de informare. profile despre ocupaţiile posibile în informare despre ocupaţiile ocupaţionale. centre de pregătire de bază • Selectarea ofertelor de locuri formare. Rezultatul învăţării 6: Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită • Fişa postului • Respectarea cerinţelor din • Identificarea cerinţelor sarcina primită din fişa postului • Instrucţiuni de exploatare a utilajelor • Acceptarea responsabilităţilor • Enumerarea pentru operaţii simple. aviziere. tehnice • Sarcini de lucru suplimentare locului de muncă • Identificarea de echipamente şi utilaje noi 4 . din fişa postului instrucţiunilor de dispoziţiile exploatare a utilajelor • Încadrarea în cerinţe de timp organizatorului de şi calitate • Aplicarea normelor proces (superiorul interne de îndeplinire a ierarhic) sarcinii primite • Norme interne de îndeplinire a sarcinii • Sisteme de asigurare a calităţii Rezultatul învăţării 7: Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe • Surse de informare: • Selectarea informaţiilor • Enumerarea surselor de informale (şefi. obţinerii unui nou loc de • Obţinerea de informaţii mentor muncă despre noutăţile de la locul de • Programe de formare muncă • Identificarea nevoilor de formare prin studiu • Luarea unor decizii pentru individual şi prin îmbunătăţirea propriei participare la programe de performanţe formare continuă Rezultatul învăţării 8: Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii • Surse de informare: • Obţinerea informaţiilor • Enumerarea surselor de COR. colegi privind necesitatea autoinstruirii informare necesare de echipă). lucru. structura domeniul de pregătire posibile din domeniul de calificărilor. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI muncă • Abilităţi: sociale. • Enumerarea cerinţelor ordine interioară. regulament de muncă.locului de muncă • Compararea abilităţilor dobândite cu cerinţele locului de muncă • Solicitarea instruirii suplimentare în anumite situaţii. • Selectarea informaţiilor în unui loc de muncă activităţile desfăşurate la funcţie de cerinţele locului de Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. filieră tehnologică.

Internet Rezultatul învăţării 10: Se încadrează în cerinţele locului de muncă • Regulament de • Respectarea timpului alocat • Explicarea importanţei ordine interioară: programului de lucru respectării prevederilor drepturi. muncă. interes. întreprinderii: departamente. obligaţii. Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. recompense lucru. broşuri. instrucţiuni de utilizare a utilajelor din dotare • Abilităţi: executarea de operaţii simple. • Respectarea regulamentului oră de începere. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 5 . pauze. lucru în echipă. sprijin în activităţi suplimentare. niveluri ierarhice • Respectarea ierarhiei în poziţii în cadrul ierarhiei echipa de lucru/ în organizaţie în îndeplinirea sarcinilor specifice Rezultatul învăţării 12: Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru • Atitudinea în echipă: • Dezvoltă o atitudine pozitivă • Enumeră tipuri de sprijin. practică ore de lucru efectiv • Sarcini de lucru: operaţii şi procese de rutină sub supraveghere şi îndrumare Rezultatul învăţării 11: Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional • Structura • Identificarea funcţiilor unor • Recunoaşterea nivelului organizaţiei/ servicii şi departamente din ierarhic. rutiniere sub supraveghere şi îndrumare. • Exemplificarea unor • Program de lucru: drepturi. filieră tehnologică. ROI • Îndeplinirea sarcinii de sancţiuni. publicaţii de specialitate. comunicare. specifice domeniului de • Activităţi pregătire suplimentare: program • Răspunde solicitărilor pentru prelungit. massmedia. alte disfuncţionalităţi ce pot • Semnalează apariţia unor operaţii solicitate apărea la locul de instruire situaţii neprevăzute • Situaţii neprevăzute: defecţiuni de utilaje sau echipamente. obligaţii. • Exemplifică tipurile de cadrul echipei. cadrul organizaţiei. implicare de tipul “pot face la locul de activităţi suplimentare muncă”. • Precizarea propriei funcţii. oră de terminare a ROI al locului de instruire programului de lucru. sancţiuni.locul de muncă. recompense din de ordine interioară. igiena şi securitatea muncii • Surse de informare: pliante.

produse şi materiale specifice domeniului pregătirii generale Lacatuserie mecanica structuri Scule şi dispozitive. verificatoare Aparate de măsură şi control.operatii de prelucrare a reperelor . subansambluri.asamblari nedemontabile realizate prin nituire. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului: Pentru realizarea instruirii practice la acest modul sunt necesare următoarele resurse materiale minime: Colecţii de imagini pentru ilustrarea aferentă a unor procese tehnologice Panoplii şi seturi de piese.Tipuri de structuri metalice . filieră tehnologică. De asemenea.lor de risc la locul de munca 5.simbolizarea asamblurilor utilizate in santier 2. Metode standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie .eliminarea factori.asamblarea propriu-zisa 5. Structuri metalice realizate prin asamblari nedemontabile .pregatirea reperelor pentru asamblare . Structuri metalice realizate prin asamblari demontabile .domenii de utilizare a structurilor metalice .operatii de asamblare nedemontabila a structurilor metalice 4.asigurarea organelor de asamblare necesare . sudare . instrumente de măsurare.scheme de asamblare . Conţinutul formării: Se va întocmi o listă de teme în functie de locul de muncă si de problemele identificate. Documentatie tehnologica pentru executia structurilor metalice . se vor corela aceste teme cu continuturile modulelor studiate în timpul anului scolar.disfuncţionalităţi la locul de muncă 4.desene de ansamblu .simbolizarea laminatelor utilizate in realizarea structurilor metalice . Temele alese reprezintă rezolvarea unor probleme practice prin desfăşurarea de lucrări de instruire practică din domeniul pregătirii generale Lacatuserie mecanica structuri. surse de energie 6 - Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal.fise tehnologice 3.elementele componente ale structurilor metalice .respectarea cerintelor de calitate impuse prin normative pentru propriul loc de munca . Continutul formarii: 1.

- Documentaţie tehnică Cataloage.exerciţii aplicative şi practice de identificare şi grupare pe tipuri şi categorii a diverselor subansambluri indicate. Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ . Numărul de ore alocat fiecărei lucrări rămâne la latitudinea cadrelor didactice care realizează instruirea practică. ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire. 6.exerciţii aplicative de comparare a proprietăţilor caracteristice şi a utilizărilor specifice pentru diverse tipuri şi categorii de materiale electrotehnice indicate etc. îmbrăcăminte.exerciţii practice de execuţie a unor repere şi subansambluri . prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev. practic ) şi despre tipul de inteligenţă al acestora. în funcţie de dificultatea lucrării şi de importanţa ei. dacă problema propusă a fost rezolvată în întregime de echipă. care să garanteze asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor. filieră tehnologică. în măsura în care se poate acest lucru. Munca în echipă este o cerinţă. Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate. fiind un modul aplicativ. maniere. . dotate conform recomandărilor precizate anterior sau la agentul economic.exerciţii practice de montare a unor aparate conform unei fişe tehnologice date de maistrul instructor. . în scopul asigurării unei game variate de activităţi la lecţii.RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ are o structură elastică. limbaj. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul de lucru al colectivul instruit. Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ . Manifestarea unui comportament potrivit în contextul rezolvării unei probleme (de exemplu: abordarea problemei. Materiale promoţionale (prospecte şi fişe de prezentare). . punctualitate etc. indiferent de stilul de învăţare caracteristic.exerciţii de identificare a materialelor folosite efectiv la construcţia componentelor sau/şi subansamblurilor ori produselor electrotehnice existente în spaţiul de lucru ori puse la dispoziţie pentru studiu sau/şi diverse lucrări etc. iar elevii sunt încurajaţi să joace roluri diferite în situaţiile cerute de echipă. Clasa a X-a 7 Ciclul inferior al învăţământului liceal. simboluri Lista poate fi completată/adaptată cu resursele materale specifice domeniului de pregătire. vizual. Profesorii pot folosi informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor ( auditiv. ghiduri. Sugestii metodologice: Conţinuturile programei modulului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI .) Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător. Orele se desfăşoară în ateliere şcoală. acces la internet. el poate folosi noi mijloace sau resurse didactice ţinînd cont de baza materială din şcoală. normative specifice Calculator. Elemente de identificare : coduri . .RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ. diferenţiată. prin formare specializată se recomandă câteva exemple de activităţi de învăţare.

Ca instrumente de evaluare la acest modul se recomandă: . compatibilitatea cu învăţarea eficientă şi flexibilitatea. Planificarea evaluării competenţelor trebuie să evite suprapuneri cu perioadele de evaluare de la celelalte module. lucrul în grup.Portofoliul . aplicabilitatea practică şi rentabilitatea. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt: validitatea. asumarea responsabilităţii. Sugestii cu privire la evaluare: Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. • Observarea înseamnă urmărirea elevului în timp ce efectuează o activitate reală sau simulată. la care acesta poate răspunde fie verbal. Din acest motiv.Studiul de caz . cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. competiţional şi creativităţii elevilor . precum şi sprijinul suplimentar de care elevul are nevoie. În cazul unei evaluări. • Evaluarea produsului înseamnă verificarea vizuală a unui lucru realizat sau produs de elev.Selecţia metodelor didactice adecvate competenţelor care urmează a fi formate oferă o serie de avantaje. multimedia şi electronice. în scopul unei valorificări optime ale acestora. • Chestionarea înseamnă punerea de întrebări elevului. În context. evaluarea produsului şi chestionarea. este esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. simularea. pe nevoile şi disponibilităţile sale. filieră tehnologică. sau pot să testeze capacitatea elevului de a lucra în alte contexte precizate. luarea deciziilor. individualizarea învăţării.Verificarea lucrării la finalul ei . temele şi proiectele integrate. caracterului realist şi motivant. Evaluarea implică observarea. cum ar fi : centrarea procesului de învăţare pe elev. Metoda reprezintă şi un mijloc important de stabilire a dovezilor despre cunoştinţele de bază şi despre înţelegerea elevului. sprijin reciproc. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. Întrebările pot să fie legate de activităţile descrise în conţinuturile unităţii ( pentru a verifica dacă elevul înţelege de ce au fost efectuate activităţile ). fidelitatea. fie în scris. O competenţă se evaluează o singură dată. prezentările video. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. credibilitatea. rigorii. toate metodele de evaluare încadrându-se în una sau mai multe din aceste categorii.Observarea sistematică . lărgirea orizontului şi perspectivelor educaţionale. negociere. identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare. chiar dacă locul de desfăşurare a evaluării se poate modifica.a. contribuie la învăţarea eficientă.Fişă pentru lucrul în echipă (vezi model) Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. Acesta trebuie să includă discuţii cu elevul în legătură cu motivele care au dus la insucces. Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument (fişa de observaţie). profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 8 . diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat ş. 7. precum şi a spiritului de echipă. etc. discuţiile de grup. se impune atât asigurarea coerenţei. după ce activitatea acestuia s-a încheiat. iar elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în tabelele de corelare a competenţelor şi conţinuturilor. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare.

....... Unde vei lucra? Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal............... Care este sarcina voastră comună? (ex..................... Data: ...............................................FIŞA PENTRU LUCRUL ÎN ECHIPĂ ..................Model Numele elevului ..................... (semnătura): ................. obiectivele pe care vi s-a spus că trebuie să le îndepliniţi) Cu cine vei lucra? Ce anume trebuie făcut? Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale....................................... filieră tehnologică.......... instrumente şi sprijin va fi nevoie din partea celorlalţi? Ce anume vei face tu? Organizarea activităţii: Data: Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii? Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi: • s-au asigurat că au înţeles obiectivele • au stabilit ceea ce trebuie făcut • au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii • s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de organizare a activităţii” Maistru instructor ...... echipamente. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 9 .....

Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. N. Economia si organizarea productiei . Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. *** . ***Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 3. Tehnologia meseriei. 1992 5. Bucureşti. Manual pentru cultura de specialitate. republicată.Legea protecţiei mediului – 137/1995.manual pentru clasa a X-a. Editura Economica Preuniversitaria. C. 319/2006. Cioc I. EDP. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 10 . Lucrari practice de prelucrare a metalelor. Instalaţii şi echipamente. 2004 7. 2. Dragulanescu.. Manual pentru clasa a XI –a şi a XII-a.8.. Managementul calităţii . SAM. licee industriale şi scoli profesionale.. Niculescu. clasa a IX-a. Editura Didactică şi Pedagogică.. Editura Niculescu. 1978 6. 4. Mareş F. licee si scoli profesionale.manual ptr. Margineanu V. Petcu F. Bibliografia: 1. filieră tehnologică. Stoian C. .. Zaharciuc V. 1995. Domeniul Electric. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->