Sunteți pe pagina 1din 1

Page5 of6

a) dovada nationalitatii; prin b) certificat lingvistic oricealt mijlocde probaconcludent care solicitantul sau face profesiei auditor dovadacunoasterii limbii romdne,necesara exercitarii atributiilor de pentru pe energetic cladiri teritoriul Romdniei; c) adeverinta medicaladin care sa rezultestarea de sanatatefizica si psihicaa pentru profesiei auditor pentru solicitantului exercitarea atributiilor de energetic cladiri; prin care solicitantul pe propriaraspundere nu a savdrsito d) document declara ca profesionala grava;declaratia face de catresolicitant fata infractiune o greseala sau se in uneiautoritatijudiciareadministrative ori competente dupacaz,infataunuinotar a sau, ori profesional unuiorganism calificat statului al membru origine de sau de provenienta, care elibereaza certificat atestarespectiva un ce declaratie; e) diploma absolvire unui institut invatamdnt de de a superior specialitate foaia de si matricola, Tnsotite documentul recunoastere/echivalare de de a acestora emisin conditiile publice legiide catreautoritatea administratiei in centrale competente, copielegalizata; profesionale privindnaturasi durataactivitatii, f) document atestarea experientei de eliberat autoritatea de organismul de sau competent statului al membru origine de de ori provenienta; g) curriculum prevazut anexanr. 3, cu prezentarea vitaeintocmitconformmodelului in profesionale experientei profesionale detaliata pregatirii a si dobdndite; performantei h) certificat absolvire unuicursde specialitate domeniul de a in energetice a cladirilor a instalatiilor in si aferente acestora, copie; i) document plata a tarifului contul INCD URBAN-INCERC cadrulcaruia de in in functioneaza secretariatul tehnic comisiilor examinare, original; al de in j) douapozecolor, format514 cm. primirea Art.17.- (1)Autoritatea competenta confirma dosarului solicitantului, cuprinzdnd prevazute art. 15 sau 16, dupacaz,in termende 30 de zile cererea documentele si la calendaristice la datainregistrarii de cererii, informeaza si solicitantulin scris, confirmare cu de primire, adresa corespondenta la de indicata cerere, privire in la: cu prezentului a) documentele ori neconforme prevederile lipsa cu regulament; b) obligatia la solicitantului a inregistra autoritatea de competenta completarile solicitate in termende 30 de zile de la data solicitarii acestora. Neprezentarea in completarilor precizat termenul la conduce restituirea dosarului. (2) Procedura examinare cereriisi a documentelor de a anexate acesteia finalizeaza se princomunicarea, scris, solicitantului, in la adresa corespondenta a de indicata cerere, in a deciziei, motivate, admitere respingerecererii, termen maximum lunide la de sau a in de 3 dataprezentarii dosarului complet catresolicitant. de (3) In cazul aplicarii generalde recunoastere titlurilor calificare al regimului a de si profesionale, recunoasterii experientei termenulprevazutla alin. (2) pentrufinalizarea procedurii examinare cereriisi a documentelor poatefi prelungit de a anexate acesteia cu 30 de zilecalendaristice. (a)in cazul careexista prevazute art. 15, autoritatea in dubiiasupra unordocumente la poate cere solicitantului competenta completari/clarificari, atunci c6nd exista dubii iar prevazute art. 16, autoritatea asupraunor documente la rom6napoatecere competenta autoritatii competente statulmembru din emitent confirmarea autenticitatii acestora. (5) Autoritatea poatedecide,dupa caz, anterior competenta sustinerii examenului de parcurgerea catresolicitant, atestare, de cetatean altuistat membru Uniunii al al Europene ori al Spatiului Economic European, unui stagiude adaptare, conditiile 25 din a in art. pentru perioada p6nala Legeanr.2AU2004, modificarile completarile cu si ulterioare, o de u na n . prevazuta alin.(1) si decizia (6) Informarea prevazuta pe (2) scrisa la la'alin. se afiseaza pagina internet autoritatii de in a competente termen 15,zile de derladataemiterii acestora si produc efecte la datacomunicarii. de prevazuta alin.(2) sau absenta (7) Decizia la acesteia, dupacaz, poatefi atacata fata in potrivitprevederilor instantelor romdnede contencios administrativ, Legii contenciosului

file://D :\DOINAU(XX-maine\Atestare auditori enereetici.html

t2.r0.20t0