Sunteți pe pagina 1din 1

Page4 of 6

(a) Tn aplicarea prevederilor (3) lit. b), pentrugradulprofesional cursantul alin. l, va elabora certificatul performanta de energetica va realiza si auditul energetic uneicladiri ale nerezidentiale dintrecele prevazute art.7 alin.(1) lit. c)-g)din Legeanr.37212005, la cu mod carileulterioare. ifi (5) in aplicarea prevederilor (3) lit. b), pentrugradulprofesional cursantul alin. ll, va elabora certificatul performanta de energetica unuiblocde locuinte a unuiapartament a si din blocul locuinte. de - (1) Experienta profesionalasolicitantului prevazuta art.8 lit.e) se refera Art. 14. a la la activitati desfasu in profiul/special rate I itatea absolvita. (2) Experienta profesionala prevazuta alin.(1),in functie gradul pentru profesional la de carepersoanafizica solicita atestarea, de: este pentru gradprofesional a) minimum ani,pentru 5 atestarea auditor ca energetic cladiri, l; pentru b) minimum ani,pentru 3 atestarea auditor ca energetic in cladiri, gradprofesional profesionala generala prevazut art.11 alin.(1). ll, cu respectarea nivelului pregatire de la profesionala (3) Experienta prevazuta alin.(2) se dovedeste cumularea prin minima la perioadelor activitate de desfasurata se atestaprinadeverinte si emisede catrepersoanele juridice pentru care solicitantula desfasuraUdesfasoara aceste activitatipe baza contractuala. CAPITOLUL III Documente necesare inscrierii examenul atestare la de Art. 15. - Solicitantul, cetatean romdn,in vederea inscrierii examenul atestare la ca de pentrucladiri, auditor energetic inr6gistreaza cererea autoritatea la competenta, intocmita prevazut anexa nr. 2a, insotita, mod obligatoriu, urmatoarele conformmodelului in in de documente: precumsi certificatul nastere/casatorie,cazul a) act de identitate solicitantului, al de in schimbarii numelui, copie; in b) adeverinta medicaladin care sa rezultestarea de sanatatefizica si psihicaa pentru profesiei auditor pentru solicitantului exercitarea atributiilor de energetic cladiri; c) certificat cazierjudiciar, termenul valabilitate data inregistrarii de in de la din cererii, caresa rezulte solicitantul esteinscris cazieruljudiciar; ca nu in d) diploma absolvire institutului invatamdnt de a de superior foaiamatricola/suplimentul si precum documentul recunoastere/echivalare de diploma, dupacaz,in copiilegalizate, si de publicecentrale a acesteia, emis in conditiile legii de catre autoritatea administratiei competente, copie legalizata, cazulabsolventilor in In romdnicu diploma domeniile in prevazute art.11 alin.(1),obtinuta strainatate; la in prevazut anexa nr. 3, cuprinz6nd e) curriculum vitae,conformmodelului in detaliat pregatirea profesionala experienta profesionala si dobdndita activitati in corespunzatoare profilului specialitatii si absolvite; juridicepentrucare solicitantul f) adeverintaiadeverinte emisa/emise persoanele de a pe prevazut anexa desfasuraVdesfasoara activitati bazacontractuala, modelului conform in profesionala profilul specialitatea nr.4, din caresa rezulte experienta in si absolvita; g) certificat absolvire unuicursde specialitate domeniul performantei de a in energetice a cladirilor si a instalatiilor aferente sau, dupa caz, diploma de master/studii aprofund ate/docto ingineriecivi r in lalmecan rhitectu in copie; ica/a ra, h) document plata a tarifului contul INCD URBAN-INCERC cadrulcaruia in in de functioneaza secretariatul tehnic comisiilor examinare, original; al de in i) douapozecolor, format514 cm. Art. 16. - Solicitantul, cetatean altuistat membru Uniunii al al EUropene al Spatiului ori Economic European, vedereainscrierii examenul atestdre auditorenergetic in la dg ca pentru cladiri, inregistreaza cererea autoritatea la competenta, intocmita conform modelului prevazutin anexa nr. 2b si insotita,in mod obligatoriu, urmatoarele de documente redactate limbaromdna in traducere in sau legalizata limbaromdna, in dupacaz,astfel:

fi le ://D :\D OINAU(Xx-maine\Atestare auditori enersetici.html

12.r0.20t0