Sunteți pe pagina 1din 2

Prin prezenta a dor i s v info r mez despre situaia critic la Banca de Eco no mii i msurile urgente care ur meaz

a fi ntrep rinse p entru red resarea situaiei. Prob lemele B ncii de Eco no mii au ap rut din cauza volumul ui mar e d e cred ite nep erfo rmante acordate n sp eci al n anii 20 10, 2011 s i p rima j umtate a anului 2 0 12 . B anca Naio nal a avertizat n mo d o ficial n repetate rnd uri n to i aceti ani reprezentanii Statului d in Co nsiliul Bncii de Eco no mii, ct i Co mitetul Naio nal d e Stab ilitate Financiar, despre neregulile identificate n activitatea de creditare a acesteia i riscurile de pierd eri

semnificative afer ente. La situaia d in 31.1 2.2012 cap italul d e grad ul I al Bncii d e Eco no mii a nregistrat valoarea d e 12 9.7 mi l, lei (limita minim e ste d e 200 mil . lei). Co eficientul suficientei capitalului po nd erat la risc la 31 .12.2 012 a co nstituit 5 .92 la suta (limita mini m - 1 6 la sut). Vo lumul creditelor neperformante co nstituie 1.380 m il. lei sau 5 5.3 la sut d in to tal porto foliu de credite. Pentru anul 2012 banca a r ap or tat o p ierder e ne t de 314 mil . lei. Vo lumul activelor lichide la 7 feb r uarie 2 013 constituie 3.198 mil . lei. Dep ozitele p erso anelor fizice nsumau la acea d at 3.73 1 mil, lei (peste do u milioane d e d epo neni), iar cele ale p erso anelor j ur id ice 1.38 6 mi l. lei (d in care cca.1 .000 mil . lei reprezent mij loacele Trezoreriei statului i altor instituii p ub lice d in do meniul nvmntului, sntii, .a. Co eficientul d e lichid itate la 7 fe b r uarie a fo st d e 49 .2 la suta ceea ce e ste cu p este 60 % mai mult d ect media p e sistem i d e 1 .5 ori mai mult dect nivelul minim d e 20 % cerut d e B NM. B anca d e Eco no mii d eser vete p lile co mp ensatorii d erulate de Casa Naio nal d e Asigurri So ciale. Fo nd ul rep ub lican de susinere social a pop ulaiei i Fo nd ul mu nicipal Chiinu de susinere so cial a pop ulaiei. n anul 2012 banca a d istrib uit mij loace b neti res pective n mrime d e 1.995.6 mil. lei sau cca. 166.2 mil . lei lunar ctre 29 0.366 de persoane. n p rezent Banca de Eco no mii se co nfr unt cu o grav criz de ncred ere, generat att de p erfo rmana pr oast a bncii, ct i de mediatizarea excesiv i ero nat a problemei n cauz.

Dei Banca de Eco no mii d isp une d e lichiditate fo arte b un , aceasta se co nfrunt n pre zent cu retrageri semnificative d e depo zite. Astfel, n p erioad a 1 - 7 februarie 2 013 d in Ban ca d e Eco no mii au fo st retrase d epozite a le p ersoanelor fizice d e 2 23 mil . lei (15 .654 persoane), inclusiv retrager i nainte de ter men 78 mi l. lei (1.22 6 p ersoane). n aceeai perio ad, p erso anele j ur id ice au r etras suma net d e 12 8 mil. lei. E ste prob ab il c ritmul retragerilo r de d epozite se va intensifica sp tmna aceasta. Co nform rezultatelor preliminare ale co ntro lului co mp lex efectuat de ctre B NM la B anca de Eco no mii S.A. n luna ianuar ie 2 013 s -a co nstata nrutirea co ntinu a cred itelor b ncii, fap t ce va determina crearea la data d e 31 martie 2 013 a pro vizio anelo r adiionale p entru p ierd eri la cred ite i alte active n mr ime d e cca. 43 0 mil . lei. Acea sta va atrage d up sine d iminuarea cap italului b ncii pn la minus 3 00 mi l. lei i declanarea auto mat a p ro ced urii d e lichid are a b ncii n co nfor mitatea cu Legea Instituiilor Financiare. In cazul lichidrii B ncii d e Eco no mii, exist r iscul d e p ierderi semnificative a tuturor d epo zitelo r p erso anelor j uridice (inclusiv mij loacele Statului) de 1.3 86 miliard e. De asemenea, exist riscul ca Statul s fie nevo it s susin Fo nd ul d e gar antar e a depozitelor cu suma d e 460 mil . lei. pentru a returna d epozitele gar antate din B anc a de Eco no mii n sum d e 604 mil . lei. Efectele lichidrii Bncii d e Eco no mii vo r fi r esimite d e ntregul sistem b ancar, fiind po sibil o retragere a depo zitelo r d e cca. 20 -30 %. sto par ea activitii de creditare, p resiuni d e d ep reciere a mo nedei naio nale i riscul de faliment al altor bnci. Pentru a restab ili ncr ederea n Banca d e Eco nomii i evitarea lichid rii b ncii la 31 martie 20 13 este necesar d e luat ur gent d ecizii co ncrete d e cap italizare a b ncii n termeni restrni. Supo rtul pro mp t i fr echivo c d in partea Statului este unica so luie d e salvare a Bncii de Eco no mii. Astfel, s e imp une d e luat n ter meni restrni decizia la nivel d e G u v e r n i Parlament d e maj orare a cap italului so cial al B ncii d e Eco no mii p rin emi siunea de aciuni no i n sum d e 50 0 - 7 00 mil . lei. n dep enden de evoluia p orto fo liului d e cred ite n primul trimestru a.c.. precum i vo lumul de r ecuperr i d e p e seama realizrii b unurilor exp use la vnzare. In cazul n care o astfel d e decizie nu se va lua n termeni restrni. B anca Naio nal va aplica masurile d e r emedier e i de co nser vare a activelo r Bncii de Eco nomii n co nformitate cu Legea Instituiilor Financiare. n scop ul p rotejrii intereselor dep o nenilor persoanelor fizice. De asemenea, este imp erativ necesar d e elabo rat un p lan alternativ d e msuri pentru securizarea mij lo acelo r statului d e cca. 1 miliard lei i asigurarea achitrii nentrerup te a p lilo r so ciale, care sunt d er ulate n prezent prin B anca de Eco no mii. B anca Naio nal est e disp us la o co operare strns cu toate autoritile d e d ecizie n ved erea so luio nrii situaiei date.

Cu nalt consideraiune,

Dorin Drguanu Guvernator