MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ OFICIUL JUDEŢEAN DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ OLT

OJCA Olt
Str. Doamnei, nr. 17-19, Bucuresti, Sector 3, Tel.: +40 21 312 46 20; Fax: +40 21 312 46 43, www.consultantaagricola.ro Str. Tudor Vladimirescu, nr. 165, Slatina, Jud. Olt Tel./fax: 0249/415 770 0349/422 757 E-mail: ojcaot@yahoo.com

Proiect TIP Îngrășătorie suine

- 2006 1

2

Fermă specializată în producerea de porci grași cu o capacitate de 400 de capete livrate pe serie
1. Scurtă descriere a proiectului
Pentru o valorificare cât mai rentabilă a potenţialului cerealier din ţară (în principal porum și orz) urmărind reorganizarea și relansarea producţiei de carne de porc, propunem proiectul tip al unei microferme specializate în producerea de porci grași pentru sacrificare (la 100 kg greutate vie). Se preconizează obţinerea de cantităţi sporite de carne și realizarea de parametrii productivi comparabili cu cei obţinuţi în ţările cu zootehnie avansată, prin reducerea consumului specific inclusiv realizarea greutăţii de 100 kg la vârsta de maxim 175-180 zile. Soluţiile propuse pentru realizarea acestor indici vizează realizarea a trei obiective: • Optimizarea condiţiilor de lucru în creșterea porcilor (mecanizarea și automatizarea totală); • Satisfacerea confortului animalelor (controlul și dirijarea temperaturii, ventilaţiei, reducerea nivelului gazelor nocive etc.); • Protecţia mediului înconjurător (reducerea la maxim a degajărilor de NH3 în atmosferă). În plus este remarcată apariţia unor ferme de tip nou care au pus în aplicare un sistem de producţie bazat pe cele mai recente tehnici. Acest sistem a evoluat rapid (chiar și în cazul unităţilor cu efective mari) de la sistemul circuit închis într-o singură fermă, la sistemul cu două sau trei „situri” (locuri) de producţie: separarea producţiei de purcei, a creșterii purceilor înţărcaţi și a porcilor pentru creștere-finisare în ferme aparţinând aceleiași unităţi, la câţiva kilometri distanţă una de alta, pentru o mai bună protecţie sanitar-veterinară, cu alte cuvinte o specializare strictă a creșterii porcilor în ferme diferite ale aceleiași unităţi. Pentru ţara noastră modificările structurale ca o consecinţă a modificării tipului de proprietate, au dus la apariţia unui însemnat număr de ferme noi în care fermierul este constrâns să ia propriile decizii în funcţie de interesele sale și de o multitudine de alţi factori (rasa crescută, suprafaţa furajeră, condiţiile pedoclimatice etc.) pentru alegerea tipului de adăpost, numărului de animale, tehnologia ce o aplică făcând o evaluare proprie a tendinţelor pieţei și planificare potenţialului de producţie în mod corespunzător. La ora actuală, la nivelul fermelor mici și mijlocii de creștere și exploatare a porcinelor din ţară, nu este înţeleasă total importanţa mărimii fermei, specializării și a dotării interioare din adăposturile de porcine, factor hotărâtor în rentabilizarea fermei. Prin prezentul proiect se urmărește realizarea unei ferme specializate, de creștere-finisare a porcilor, cu o capacitate de 400 porci grași livraţi pe serie, care are ca obiect de activitate cumpărarea de grăsuni la o greutate de 30-35kg creștere, finisare și livrarea acestora la greutatea medie de 100 kg. Conceput și proiectat ca un modul cu o capacitate de 400 porci grași se pot înfiinţa ferme de capacităţi diferite (400, 800, 2000, 4000 capete etc.), un modul devenind în acest fel un compartiment de creștere, finisare, ferma având reale posibilităţi de dezvoltare pe verticală. Activitatea din această fermă are în vedere obţinerea de porci grași în condiţii de maximă eficienţă datorită amenajării interioare a spaţiului construit, dotărilor tehnice de ultimă oră și tehnologiei de exploatare îmbunătăţite aplicate. Ca rezultate preconizate menţionăm: • realizarea unui spor mediu zilnic de 700 kg; 3

• realizarea unui consum specific de 3,5-3,7 kg; • obţinerea greutăţii de 100 kg la 180 zile; • asigurarea condiţiilor optime de realizare a celor menţionate prin dirijare și control a microclimatului cu aparatura electronică; • reducerea poluării mediului conform reglementărilor ecologice și legislaţiei în vigoare prin manipulare nutriţională (ex.: aminoacizii sintetici vor fi folosiţi tot mai mult pentru a reduce mirosurile și concentraţiile de azot și amoniac în dejecţii, iar folosirea fitazei microbiene pentru reducerea excreţiei de fosfor cu 30-50% și a fosforului din raţie cu 0,1-0,2%). Considerăm că acest proiect este de un real folos pentru crescătorii de porcine și poate fi folosit la orice tip de fermă, indiferent de sistemul de producţie adoptat (cu circuit închis, parţial deschis sau deschis) este modulat de așa manieră încât poate fi aplicat în ferme de capacităţi diferite (mici, mijlocii și mari) garantând obţinerea de profit și recuperarea rapidă a capitalului investit.

2. Planificarea activităţilor
1. Executarea proiectului de inginerie tehnologică (indicatori tehnici, calcul spaţii cazare, soluţii tehnologice pentru cazare, hrănire, adăpare, colectare și evacuarea dejecţiilor, tehnologia de creștere și îngrășare-finisare, fluxul tehnologic, necesar furaje, necesar apă, cantitatea de dejecţii rezultată). 2. Executarea sistemului de colectare și evacuare a dejecţiilor. 3. Organizarea interioară a spaţiului (diferite tipuri de boxe). 4. Stabilirea sistemului de furajare, adăpare, asigurarea microclimatului, iluminat și dotare cu instalaţii corespunzătoare. 5. Popularea cu efective de animale și urmărirea rezultatelor productive. Se are în vedere ca Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) să asigure asistenţa tehnică beneficiarilor (ferme mici și mijlocii) prin personal calificat în desfășurarea activităţii de producţie. De asemenea se va pune la dispoziţia fermierilor informaţii utile de ultimă oră din domeniul creșterii porcinelor (broșuri, buletine informative) și se va organiza la sediul Oficiilor Judeţene de Consultanţă Agricolă (OJCA) cursuri și specializări pentru fermieri.

3. Descrierea proiectului
Obiectivele și metodologia proiectului propus 1. Ferma pentru îngrășare a porcinelor cu capacitate de 400 capete livrabile pe serie, cu indicatori tehnici și de producţie pentru ferme particulare în vederea folosirii cerealelor din producţie internă, concepută ca un modul multiplicabil în vederea generalizării în sectorul privat. Metodologie: proiect de inginerie tehnologică cu tehnologie performantă, competitivă pe plan mondial prin rezultatele de producţie obţinute. 2. Reducerea poluării mediului prin control nutriţional (aminoacizi de sinteză și fitază microbiană). 3. Transfer de tehnologie de creștere și exploatare la crescătorii de animale prin buletine informative, broșuri, acordarea de asistenţă tehnică. Relaţia proiectului cu alte activităţi aflate în desfășurare În preocupările noastre există posibilitatea acordării de consultanţă în: · stabilirea de sisteme de ventilaţie adaptate condiţiilor de climă din diferite zone ale ţării; · sisteme de administrare a furajelor cu pierderi minime; · colectarea, evacuarea și depozitarea dejecţiilor pentru diminuarea poluării mediului înconjurător. 4

Componentele cheie ale proiectului și mecanismul de furnizare • Asigurarea condiţiilor de microclimat prin instalaţii automate de dirijare și control a ventilaţiei; • Reducerea consumului specific prin folosirea unor sisteme îmbunătăţite de furajare și adăpare; • Reducerea poluării mediului prin manipularea nutriţională; • Înfiinţarea de ferme specializate în producerea și livrarea de porci grași având la bază modulul proiectat, acordarea de asistenţă tehnică și informarea fermierilor cu noutăţi din domeniile nutriţie, creștere și exploatare. Posibilitatea de a fi adaptat în practică Proiectul propus de noi, prin avantajele de ordin economic (reducerea cheltuielilor și recuperarea capitalului investit), ecologic (reducerea poluării mediului înconjurător) și sanitar-veterinar (prevenirea unor boli transmisibile) răspunde cerinţelor crescătorilor din fermele mici și mijlocii și contribuie la relansarea producţiei de carne de porc din România.

4. Amplasare și construcţii
La amplasarea fermei se va ţine cont în primul rând de criteriile sanitar-veterinare referitoare la izolarea crescătoriei de porci faţă de zonele locuite, asigurând un cordon sanitar nepopulat împrejurul fermei de 500 m. În al doilea rând se va ţine cont de căile de acces pentru aprovizionarea cu furaje și alte materiale și în final de impactul asupra mediului în funcţie de colectarea și deversarea dejecţiilor. Construcţia halelor pentru cazarea porcinelor trebuie să ţină cont de criteriile de rezistenţă și asigurarea confortului biologic al fiecărei categorii de vârstă și greutate. Există numeroase variante privind modelele de hală, precum și materialele de construcţie necesare și din acest motiv recomandăm crescătorilor să consulte specialiști în domeniu înainte de a începe construcţia. Cu titlul informativ prezentăm câteva schiţe privind tipurile de boxe și hale (vezi Anexa). Adăposturile porcilor crescuţi pentru consum propriu în gospodăriile populaţiei au de asemenea o mare varietate de forme, dimensiuni și materiale de construcţie, în funcţie de tradiţie, posibilităţile materiale sau inventivitatea crescătorului. În conformitate cu Ordinul nr. 171/13.09.2000 pentru aprobarea normelor sanitar-veterinare privind protecţia porcilor materialele folosite pentru construcţiile grajdurilor precum și echipamentele cu care porcii intră în contact trebuie să nu fie dăunătoare acestora, să poată fi ușor curăţate, spălate și dezinfectate. Circuitele electrice și echipamentele trebuie să fie instalate în concordanţă cu regulile naţionale de aplicare a măsurilor de protecţia muncii, și PSI pentru a se preveni accidentele. Porcii nu trebuie să fie ţinuţi permenent în întuneric și trebuie luate măsuri care să permită o iluminare artificială sau naturală, corespunzătoare cerinţelor fiziologice și de comportament. Pardoseala trebuie să fie netedă nealunecoasă astfel încât să nu cauzeze accidente, răniri sau suferinţe. Adăposturile pentru porci trebuie construite în așa fel încât să permită fiecărui porc: - să stea întins, să se odihnească și să stea în picioare fără dificultate; - să aibă un loc curat unde să se poată odihni; - să vadă alţi porci. Pentru aceste cerinţe în conformitate cu Odinul nr. 171/2000 suprafeţele minime de pardoseală pentru fiecare porc sunt următoarele: - 0,40 m˛ pentru porcii în greutate medie între 30 ţi 50 kg; - 0,55 m˛ pentru porcii în greutate medie între 50 și 85 kg; - 0,65 m˛ pentru porcii în greutate medie între 85 ţi 110 kg; - 1 m˛ pentru porcii în greutate medie peste 110 kg. 5

. compartimentat cu ajutorul unor pereţi despărţitori pentru asigurarea unei furajări care să limiteze conflictele. plăci ceramice. Majoritatea optează pentru utilizarea unei pardoseli cu grătar parţial (din beton. furaj combinat pentru hrănirea fazială. de diferite forme și dimensiuni ca cele prezentate în figura 1. beton etc. Creșterea rapidă. Utilităţi și resurse necesare punerii în aplicare proiectului Adăposturi. Numărul de animale care așteaptă în faţa hrănitorului crește odată cu mărimea grupului. Pentru a se reduce la minim sensibilitatea și excitabilitatea animalelor se impune. De aici necesitatea introducerii automatizării operaţiilor de hrănire și de menţinere a igienei în adăposturile pentru porcii la îngrășat. adăposturile de porcine trebuie să asigure un microclimat corespunzător. Această alegere este făcută atât din considerente fiziologice ale animalelor. fontă. Viabilitatea activităţilor propuse Proiectul îl considerăm ca o rezolvare a solicitărilor primite de la crescătorii particulari. . 5. material biologic. Privitor la zona cu grătare tendinţa este de a se înlocui toate tipurile de grătar cu grătare din material plastic. specialiști pregătiţi în domeniu cu experinţă în aplicarea de tehnologii de creștere și exploatare specifice fermelor mici și mijlocii.Indiferent de tipul de construcţie sau materialele folosite. finalizarea lui constituind eliminarea lacunelor existente în cunoașterea întocmirii proiectelor de inginerie tehnologică și aplicarea corectă a tehnologiilor de creștere și exploatere în orice tip de fermă. între care menţionăm: . cu sau fără așternut. caracteristica biologică a porcului. e corelată cu munca depusă de personal. Aspecte tehnologice în creșterea tineretului porcin și a porcilor la îngrășat Observaţiile menţionate anterior sugerează tehnologului necesitatea existenţei în boxă a unui hrănitor suficient de lung care să asigure spaţiu optim de furajare. cât și din cerinţe de ordin economic. 6 . are implicaţii importante în tehnologiile de creștere și exploatare și ca drept consecinţă apare necesitatea ca tehnologul să asigure spaţii de cazare optime. concomitent cu o creștere corespunzătoare a productivităţii muncii. observaţie care obligă pe tehnolog să aleagă tipul “ideal” de hrănitor care să asigure ingesta aproximativ egală pentru fiecare animal printr-un spaţiu de furajare optim.reducerea perioadei de timp necesară pentru curăţire.micșorarea valorii investiţie. Aceasta poate fi compactă. prezenţa cât mai puţin posibilă a personalului..asigurarea menţineri unui microclimat convenabil ce necesită o încălzire mai redusă în zonele reci. Tehnologul este liber să aleagă tipul de pardoseală. Activitatea porcilor mai intensă în cursul zilei. fier sau din material plastic pe schelet metalic sau nu). cu grătar total sau grătar parţial și cu zona de odihnă din lemn.

Figura 1. 7 .

6. .este esenţială buna amestecare a aerului proaspăt furnizat și a celui din interior. . Menţinerea calităţii mediului total este determinată printre altele de ventilaţie. . din ţările membre ale U. .sistemul de ventilaţie trebuie construit în așa fel încât ventilatorul să nu fie susceptibil la diferenţele de presiune. este foarte drastică în privinţa climatului ambiental. mărimea și organizarea fermei. Figura 2. Standardele recomandate pentru climatul ambiental sunt conţinute în tabelele 1.schema de circulaţie a aerului să asigure o distribuire a aerului proaspăt în toate boxele cu utilizarea optimă a producţiei de căldură a animalelor. 2 și 3. condiţiilor de cazare și stării de sănătate a animalelor. 8 . În privinţa ventilaţiei oricare ar fi sistemul folosit el trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: .viteza aerului permisă trebuie să se încadreze în normele stabilite. Microclimatul și condiţiile de cazare Legislaţia actuală din ţările avansate din punct de vedere al creșterii porcilor și în special. de așezare. .să aibă suficiente spaţii de admisie. tipul de boxă și mărimea compartimentelor. . .sistemul de ventilaţie trebuie adaptat climatului cu o corectă funcţionare în funcţie de sezon (figura 2 și Figura 3).E.capacitatea de ventilaţie trebuie ajustată cu un maxim și minim predeterminate.influenţa vântului trebuie minimalizată la maxim.

Figura 3. 9 .

P.module încălzitoare în pod. Pentru majoritatea fermelor din U.radiatoare în pasajul central.folie perforată pe tavan. .Ajustarea intrării aerului în compartimente de diferite tipuri se poate realiza pe mai multe căi: a) Cu valve: .sisteme de ventilaţie D.guri de admisie cu valve operate manual. .sistemul de ventilaţie Custers.L. -intrarea aerului prin tuburi subterane. ..control automatizat al intrării aerului. c) Aerul poate fi preîncălzit și/sau răcorit prin: . b) Prin tavan: .E. . .sisteme de ventilaţie Prix. se preferă sistemul de ventilaţie cu guri de admisie indirecte (pasaj central) (figura 4 și figura 5). . .sistemul de ventilaţie Ventisol. Figura 4 10 .sistem de tub folie.

este mai puţin sensibil la vânt.asigură posibilitatea unei preâncălziri a aerului. .este usor de realizat în compartimente mici.Figura 5 Acest sistem are următoarele avantaje: . . Standardele pentru temperaturile curente în creșterea și îngrășarea porcilor sunt prezentate în tabelul 1: Tabelul 1 Temperaturile în îngrășarea porcilor 11 .

Condiţiile care trebuiesc îndeplinite de furaj pentru o anumită categorie de animale sunt: a) Calitatea ingredientelor.scurgere.Când se folosesc pardoseli încălzite temperatura compartimentului poate descrește cu 1-2șC. c) Depozitarea furajelor în vederea menţinerii calităţii furajelor.formarea mucegaiurilor. . Granularea furajelor este în general acceptată dacă ameliorează digestibilitatea lor și reduce contaminarea și formarea de mucegaiuri. trebuie acordată atentie eventualelor contaminări și formări de mucegaiuri. Maximum și minimum de aer proaspăt pe animal (rata de ventilaţie) sunt prezentate în tabelul 2: Tabelul 2 Maximum și minimum de aer proaspăt pe animal Nivelul maxim al gazelor nocive în adăposturile pentru porci stabilit pentru U. dacă este necunoscută este de dorit să se faca analiza acestora. Furajarea animalelor În hrănirea porcilor se disting doi factori de importanţă majoră: . depozitarea trebuie să se facă în silozuri curate. b) Procesarea ingredientelor trebuie urmarită cu o deosebită atentie mai ales din punct de vedere al omogenităţii.calitatea furajelor .metodele de hrănire În aprecierea calităţii furajelor și a ingredientelor folosite trebuie să se ţină cont de vârsta și performanţa dorită la grupul de animale pentru care sunt destinate aceste furaje. silozurile trebuiesc inspectate periodic pentru a se evita: . Tabelul 3 Nivelul maxim al gazelor nocive în adăposturile pentru porci 7. 12 .E. este prezentat în tabelul 3. .formarea de poduri sau alte forme de reziduri. De asemenea.

raporturi între lizină și ceilalţi aminoacizi fiind considerate ideale. . .capacitatea genetică a porcilor.Furajul pentru porc este rapid depreciat din punct de vedere calitativ în cazul depozitării în contact direct cu aerul din adapost. Considerând lizina 100% nivelurile celorlalti aminoacizi vor fi: . .60% Izoleucină. In fermele moderne. Tehnologiile moderne recomandă ca folosirea materiilor prime să se facă într-o anumită proporţie în funcţie de categoria de animale. . Pentru tineretul porcin înţărcat și porci în îngrășare–finisare conform Directivei Consiliului 91/630/EEC s-au stabilit standardele prezentate în tabelele 13 și 14.30% Metionină. . . în privinţa asigurării și folosirii eficiente a proteinei.sistemul de hrănire (uscat (făina. . 4 eme edition 1996) Tabelul 4 Limite maxime de folosire a materiilor prime (în % din furaj) a) Materii prime bogate în amidon 13 . esenţiali). . De aceea. pentru furajarea și hrănirea în finisare la alcătuirea reţetelor. .A.ingredientele (se urmărește conţinutul reţetei în celuloză).alţi factori. se iau în calcul o serie de factori: . (sursa Memnto del’eleveur de porc.18% Triptofan. fermierii vor stabili nivelurile celorlalţi aminoacizi (în funcţie de vârsta și dezvoltarea corporală) în raport cu fiecare gram de lizină. se ţine seama de faptul că. lizina este aminoacidul limitativ.cantitatea de furaj ingerată (ad libitum versus restricţionată).60% Metionină și Cistină.densitatea de populare. .65% Treonină. granule).echilibrarea dintre ingrediente (A. sau umed). Atât pe plan mondial cât și în România.70% Valină. .

energie. modul de administrare (uscată sau umedă) trebuie alease cu discernământ de fermier. Acestea actionează asupra nivelului performanţelor de creștere și compoziţia corporală și este diferită în funcţie de: . asigurarea echilibrului aminoacizi – energie este primordială. fiecare având avantajele și dezavantajele sale (figura 6) 14 .procentul de carne macră în carcasă. Forma de distribuire a furajului (granulat sau făină). în caz de regim alimentar cu un procent ridicat de celuloză.b) Materii prime bogate în lizină Tabelul 5 Caracteristicile furajului folosit în ferme pe creștere – finisare din Anglia și Franţa De asemenea. .nivelul de alimentaţie. fiind de preferat creșterea raportului aminoacizi .disponibilitatea aminoacizilor. . raportul lizină/energie trebuie să fie ridicat în alimentaţia restrictionată.

.Figura 6 8. O viteza mai mare duce la risipă de apă și o uzură excesivă a conductelor (tabelul 6). suzete.plasarea în amonte de fermă a unui filtru și a unui regulator de debit pentru reglarea presiunii și deci a debitului. Tabelul 6 Diametrul optim al conductelor principale de alimentare cu apa (INRA – 1998) *Debitul maxim este calculat în funcţie de numărul de adăpători și de debitul de asigurat pe fiecare adăpătoare. . În cazul adăpătorilor automate de tip cupă sau suzetă fiecare fermier trebuie să respecte câteva reguli de bază și anume: . este realizată prin baterii de hidrofoare ca o consecinţă a capacităţii mari a complexelor industriale.diametrul conductelor de apă trebuie calculat de așa manieră pentru a limita viteza apei la mai puţin de 2 m/s.distribuirea normală a apei în cupe. În cazul ţării noastre. reglarea debitului și a presiunii. 15 .distribuirea automată a apei cu adăpători automate tip pipă.distribuirea simultană a apei și a furajului în cazul furajării umede. Alimentarea cu apă Tehnologiile de creștere și exploatare presupun existenţa mai multor sisteme de adăpare: . jgheaburi etc. cupă cu nivel constant. ..

.înălţimea la care este montată în raport cu solul.adăpători cu nivel constant ce asigură o adăpare facilă. pierderile sunt în general mai ridicate dar asigură calitate bună a apei. . Figura 7 16 . se folosesc mai multe tipuri de adăpători: (figurile 7. .adăpătoare sifoidă pentru purcei sugari. 9) . Buna functionare a unei adăpători depinde în mod curent de: .adăpători cu buton care funcţionează prin apăsare.E. . cu pierderi minime de apă și asigură o apă mai puţin curată.adăpători tip suzetă care permit accesul ușor la sursa de apă. dar reglajul presiunii și a debitului este dificil de realizat. .În ţările U. 8. în funcţie de categoria de porcine și starea fiziologică înălţimea de la sol la care trebuiesc montate adăpătorile (tabelul 7). caracterizate prin pierderi mici de apă. . care au pierderi insignifiante. asigură calitatea apei.debitul asigurat.numărul de animale pe adăpătoare.adăpători tip pipă caracterizată prin ușurinţa folosirii. INRA recomandă.

Figura 8 17 .

Figura 9 18 .

în decurs de 5 zile au loc diferite operaţiuni cum ar fi reparaţiile care sunt necesare. curăţenia. Tehnologia de exploatare a îngrășătorie Sectorul de îngrășare este ultima verigă a fluxului tehnologic. din punct de vedere tehnologic. Adăpătoarea tip suzetă funcţionează în condiţii optime la presiuni uzuale (0.5 kg f/cm2) asigurând debitul necesar de apă pentru întreaga perioadă de întreţinere. Pentru a avea loturi cât mai uniforme se grupează tineretul venit pe structuri de greutate. 10. astfel încât diferenţa de geutate între indivizii aceluiași lot nu trebuie să fie mai mare de 2 kg. Pentru eficacitatea adăpării suzeta trebuie să fie ușor accesibilă. Odată cu popularea se va completa fișele de lot. spălarea și dezinfectarea și bine-nţeles odihna boxelor. interzicându-se transferul de masculi necastraţi. să fie montate deasupra grătarului pentru a evita umezeala din boxă (în ţările occidentale se practică sistemul de adăpare cu suzetă montată deasupra hrănitorului) și să corespundă categoriei de porci și sistemului de asigurare a apei.5 – 2. Odată cu popularea se execută sexarea și lotizarea. Pentru ţara noastră tipurile de adăpători cele mai folosite sunt suzetele și pipele. deci aplicarea corectă în practică a tehnologiilor de exploatare duce la rezultate pozitive.Tabelul 7 Recomandări în funcţie de categoria și tipul de adăpătoare INRA – 1990 Se recomandă plasarea într-un colţ al compartimentului a unui bazin care permite introducerea în apa de băut a produselor de dezinfecţie a apei și a medicamentelor. pentru că de aici porcii grași sunt livraţi la abator în vederea sacrificării și valorificării. în vederea populării Boxele din halele de îngrășare trebuiesc cu atenţie pregătite în vederea populării pentru că și de condiţiile de întreţinere și igienă depinde sporul de creștere în greutate. După livrarea porcilor la abator. În sectorul de îngrășare. se stabilesc boxele de control și se programează pentru livrare fiecare boxă în parte. Pregătirea halelor de îngrășare faza I. 9. verificarea funcţionalităţii adăpătorilor. văruirea. aparent activitatea este relativ simplă. 19 . dar foarte importantă din punct de vedere al realizării creșterii în greutate a animalelor.

20 . hrana reprezintă 60 – 80% din totalul acestor cheltuieli. Se știe bine că. De aceea trebuie să acordăm o atenţie deosebită utilizării cu maximă eficienţă a furajelor. 11. Furajarea și adăparea grăsunilor în îngrășătorie Furajarea se execută cu deosebită atenţie deoarece trebuie să se evite orice risipă. indiferent pe distanţa pe care se transportă. în ponderea cheltuielilor de producţie. iar în sezonul rece remorca va fi obligatoriu acoperită.Figura 10 Transferul se execută cu mijloace de transport adecvate cu un strat de rumeguș pe podeaua remorcii. pentru ca acestea să fie transformate într-un procent cât mai mare în produse utilizabile în hrana omului.

Figura 11 21 .

16%. un nivel energetic de 3000 kcal EM/kg și un conţinut de 0. Pentru furajarea porcilor la îngrășat se folosește nutreţul combinat 0 – 3 (Grower) începând cu greutatea de 25 – 30 kg.75% lizină. în vederea utilizării cu maximă eficenţă a furajelor.65 – 0. iar substanţele nutritive din raţie să fie corelate cu cerinţele fiziologice ale animalelor. Compoziţia chimică a furajelor care alcătuiesc reţeta este cea din tabelul 9. până la 45 – 60 kg. 22 .Figura 12 Pentru realizarea acestui deziderat trebuie ca animalele să fie hrănite cu nutreţuri suficiente. și este prezentată în tabelul 8. Reţeta se caracterizează printr-un nivel proteic de cca.

3 23 .Tabelul 8 Receptura 0 .

3 P. Porcii se vor îngrășa până la greutatea medie de 80 kg.M.75 % iar nivelul energetic de 3000 E. Lis.Tabelul 9 Compoziţia chimică a furajelor din Receptura 0 . Grăsunii de 30 kg se vor furaja în primele două săptamâni cu furaj combinat din reţeta 02 (cu un nivel proteic de 17%. până la greutatea de 60 kg./kg nutreţ).M.9% iar nivelul energetic de 3000 E. apoi treptat se va trece la furajarea cu nutreţ combinat din reţeta 03 (cu un nivel proteic de 16%. 0./kg nutreţ).I. Figura 13 24 .65 – 0. Lis. 0.

cu ajutorul adăpătorilor tip suzetă.Porcii la greutatea medie de 80 kg. Ed. intr-un singur tain. la fel și animalele reformate. reţetă care se folosește în finisarea animalelor supuse îngrășării. la discreţie. Adăparea se va face cu apă proaspătă. Apa trebuie să fie potabilă. microclimatul din adăposturile de suine este un factor hotărâtor în obţinerea unor producţii economice. Tabelul 10 Parametrii de microclimat prevăzuţi în îngrășătorie Sursa: Dinu Ion și colab. dimineaţa. 1990 25 . lipsită de germeni patogeni si paraziţi și să aibă o temperatură cuprinsă între 70C– 150C și un conţinut normal în săruri minerale. Furajarea se face cu mare atenţie pentru a înlătura orice risipă. Microclimatul în adăposturile pentru îngrășarea porcilor Alături de asigurarea unor reţete de furaje corespunzătoare și a apei la discreţie. afectează mai puţin sănătatea și riscul pierderilor prin mortalitate. pentru ingrășat vor fi furajaţi direct cu reţeta 04. Tehnologia creșterii porcilor. 12. dar la discreţie. și mai mult indicii de producţie și în special sporul mediu zilnic și consumul specific (tabelul 10). cerinţele în asigurarea parametrilor normali de microclimat. La această categorie. București. Cer.

viteză ce se poate realiza cu ușurinţă Rata de ventilaţie. densitate mare de animale în boxă și hală (CO2) și eventualele cadavre din canalele de dejecţie (H2S). un sistem de adăpare necorespunzător sau neîntreţinut. reprezintă principalul factor ce poate influenţa indicii de producţie (spor mediu zilnic și consumul specific de furaje). limita maximă admisă se înregistrează rar.1 m/sec. Îngrăţătoriile.sec.5 . este mai mare ca la celelalte categorii (20 mc/cap/oră iarna și 100 mc/cap/oră vara). Gazele nocive. sistemul defectuos de colectare și evacuare a dejecţiilor și. nu sunt încălzite. de lipsa de întreţinere a adăpătorilor și a canalelor de colectare a dejecţiilor și de o ventilaţie insuficientă. iar ventilaţia se asigură mecanic și combinat cu ventilaţia naturală. la această categorie de animale. respectiv lipsa de igienă (NH3). în ordinea cauzelor care îi produc sunt: densitatea mare pe boxă (când animalele nu mai pot respecta zona de defecare). când este în limita optimă și nefavorabil când aceasta este extremă. el fiind specific maternităţilor de scroafe cu igienă precară. favorabil. 26 . se menţine în cadrul limitelor admise (55-70%). Sursele de gaze nocive sunt aceleaţi ca în toată ferma. fiind spaţii în care se cresc și îngrașă animale de la greutatea de 30 kg până la 105 kg și peste. Viteza curenţilor de aer admisă. condiţia obligatorie fiind cea de respectare a parametrilor privind viteza curenţilor de aer. vara). iarna și 0. în condiţii de exploatare normale. mai ales temperaturile ridicate.2 . în final. de o igienă necorespunzătoare. cu pierderi mari de apă. o ventilaţie necorespunzătoare. Cele mai puţine zile cu concentraţii maxime se înregistrează la CO2 și cele mai multe zile cu concentraţii maxime se înregistrează la NH3. are limite destul de largi (0. au valori maxime admise identice cu ale celorlalte categorii de porcine. În halele de îngrăţare. în îngrăţătoriile de porci. Factorii care influenţează creșterea umidităţii. pentru porcii la îngrăţat. Necesarul de aer proaspăt se asigură atât prin ventilaţia mecanică cât și prin cea combinată.Microclimatul în îngrăţătorie poate fi influenţat negativ de o densitate mare a animalelor în boxă. apar concentraţii de gaze mai ales în sezonul de iarnă.0. Temperatura din adăpost. și la această categorie de suine. Umiditatea relativă. Hidrogenul sulfurat apare foarte rar în îngrășătorii.5 m.

Meyer. 2001) 27 .Soluţii tehnologice optimizate pentru creșterea și furajarea porcinelor (După Institutul Kollistch RFG Dr.

8%). Pentru prevenirea poluării mediului la nivelul fermei se vor utiliza pentru curăţenia mecanică pompe de mare presiune (30 – 50 atm) cu mare randament iar pentru dezinfecţie se vor utiliza dezinfectanţi cu spectru larg de acţiune care să înlocuiască soda caustică și care să nu se acumuleze în solul irigat cu ape reziduale provenite din adăposturile dezinfectate (în prezent există o gama largă de dezinfectanţi autohtoni și de import de tipul Septorom. care pot fi utilizaţi în funcţie de indicaţiile specialiștilor și de posibilităţile financiare). Fordet. . sub formă de sifon. . Procedeul de utilizare al apei de irigaţie se va face când umiditatea din sol la adâncimea de umezire (0. impiedicând poluarea aerului din compartiment. pe sol aluvial 10 tone/ ha.) se întrebuintează numai în anul de înfiinţare al culturii.la culturile furajere perene (lucernă. Canalele pentru dejecţii sunt prevăzute cu preaplin.pentru porumb dozele de nămol diferă în funcţie de sol: pe cernoziom slab 10 – 20 tone/ ha.13. . sub care are loc o fermentaţie anaerobă. se realizeaza oxidarea și neutralizarea lor sub grătar. iar gazele nocive rezultate (NH3. apele trec printr-un cămin cu site și grătare pentru reţinerea resturilor grosiere după care ajung în bazinele de decantare unde are loc separarea mecanică prin sedimentarea suspensiilor.Detergenţi sintetici 0.7 – 1 m) scade sub plafonul minim de 50% din intervalul umidităţii accesibile (16. sub forma unei cruste semi-solide. se formează o peliculă de sediment fin.CH4 ) sunt reţinute la suprafaţă.H2S.Azotaţi 25 – 35 mg/ dm3. Partea solidă rămâne pe platformă formându-se o pătură de nămol unde fermentează și se deshidratează după care se poate folosi ca îngrășământ în agricultură. Evacuarea dejecţiilor și măsuri de protecţia mediului Colectarea dejecţiilor (fecală. Pentru apele epurate care sunt deversate în receptori naturali principalele valori de încărcare cu poluanţi sunt: .consum biochimic de O2 la 5 zile (CBO5) 20 – 25 mg O2/ dm3. precum și utilizarea nămolurilor fermentate ca îngrăţământ natural se face cu acceptul deţinătorilor terenurilor respective. În acest fel se ridică umiditatea din sol de la plafonul minim la capacitatea de câmp.la intervale de 2 – 3 ani pentru culturile anuale cu exceptia cartofului. urină. Apa decantată trece printr-un sistem de site în alt bazin de unde după ultima decantare partea lichidă poate fi evacuată în iazuri biologice unde au loc procese de autoepurare naturală biologică sau poate fi utilizată pentru irigarea culturilor. . Utilizarea apelor epurate pentru irigarea culturilor. Apele reziduale sunt conduse prin canale colectoare către staţia de epurare. Utilizarea nămolului pentru fertilizarea solului se va face diferit în funcţie de felul culturii astfel: .Azot total (N) 10 – 15 mg/ dm3. La suprafaţa canalelor cu pernă de apă. . Cloroet etc.5 mg/ dm3. trifoi etc. cu avizul autorităţilor competente din domeniul îmbunătăţirilor funciare și cu avizul inspectoratului teritorial de sănătate publică. sub grătare și prin sistemul de aerare cu caneluri. care preia o parte din suspensiile din canal și le dirijează în canalele colectoare. 28 . . . apă tehnologică) se face prin canalele cu perna de apă din boxe. Canalele cu pernă de apă din compartimente se golesc periodic.materii în suspensie (MS) 35 – 60 mg/ dm3. pe sol brun roșcat de pădure 30 tone/ ha. la intervale de 50-80 zile și se spală apoi cu apă prin presiune sau prin purjare pentru îndepărtarea sedimentelor colmatate. Înainte de a intra în staţie.

Substanţele dezinfectante ce trebuiesc utilizate și concentraţiile acestora sunt aprobate oficial de către autoriatea veterinară centrală a României. temperatura minimă și timpul de contact solicitat. Trebuie respectaţi. a echipamentelor sau a instalaţiilor. după evacuarea sau demontarea. podelelor. vehiculelor și a obiectelor care urmează să fie tratate. . Alegerea substanţelor dezinfectante și a procedurilor de dezinfecţie trebuie făcută luând în considerare natura incintelor. Accesul în unitate Accesul personalului în zona exploataţiei cu hale de animale se face numai în echipament de protecţie și prin filtrul sanitar. când este cazul. aceste încăperi fiind separate între ele de o sală de dușuri. Pentru autovehicule accesul în unitate se face numai printr-un dezinfector și numai în zona de protecţie pentru puncte speciale cum ar fi rampa de încărcare sau buncăre de furaje. rampelor și pereţilor. articolelor sau a compartimentelor susceptibile de a fi contaminate. .apa utilizată pentru operaţiunile de curăţire trebuie eliminată astfel încât să se evite orice risc de răspândire a virusului și conform instrucţiunilor medicului veterinar oficial. dacă este posibil. Eficienţa substanţelor dezinfectante trebuie verificată înainte de utilizare. Pentru aceasta filtrul sanitar trebuie să fie o clădire amplasată la intrarea în zona de exploataţie și să fie prevăzută cu sala de echipare-dezechipare pentru hainele de stradă si cu sală pentru echipamentul de lucru de interior. măsurile de distrugere a rozătoarelor și insectelor sunt efectuate sub supraveghere veterinară oficială și conform instrucţiunilor date de medicul veterinar oficial. instalaţiilor. Consecutiv procedurilor de dezinfecţie. Condiţiile în care sunt utilizaţi agenţii de degresare și substanţele dezinfectante trebuie să fie astfel încât eficacitatea acestora să nu fie alterată.aplicarea ulterioară a dezinfectantului pentru un timp minim de contact stipulat în recomandările producătorului. dezinfecţia și distrugerea echipamentelor. în special parametrii tehnici indicaţi de producător. Toată zona cu hale pentru animale trebuie să fie împrejmuită cu gard și între această zonă și gardul exterior al unităţii trebuie să existe o zonă de protecţie sanitară. Trebuie să se efectueze spălarea. pentru a asigura distrugerea virusului pestei porcine clasice. deoarece eficienţa anumitor substanţe dezinfectante este diminuată de depozitarea prelungită. trebuie evitată recontaminarea părţilor curăţate anterior. Curăţenia și dezinfecţia solicitate în cadrul normei sanitar veterinare trebuie înscrise în registrul exploataţiei sau al vehiculului și trebuie certificate de către medicul veterinar oficial însărcinat cu supravegherea. Norme sanitar veterinare Curăţenia și dezinfecţia Operatiunile de curăţenie și dezinfecţie și. . trebuie evitată recontaminarea.14. cum ar fi: presiunea. Indiferent de dezinfectantul utilizat trebuie să se aplice următoarele reguli generale: . 29 .spălarea și curăţarea prin periere și frecarea meticuloasă a solului. Pentru furaje se recomandă transbordarea în buncăre fără a se pătrunde în zona de exploatare. Atunci când spălarea este efectuată cu lichide aplicate prin presiune. astfel încât să se evite deteriorarea procedurilor de curăţenie și dezinfecţie.înmuierea minuţioasă cu dezinfectant a așternutului și a materiilor fecale.

Parametrii de producţie Greutatea medie grăsuni la cumpărare: 35 kg Greutatea medie la livrare: 100 kg Spor total pe porc la îngrășat: 65 kg Spor mediu pe zip e cap: 0. Această prezentare schematică a organizării unor tipuri de ferme pentru creșterea porcilor încearcă să dea o idée celor interesaţi a începe o afacere în acest domeniu de activitate. Calculul numărului de zile pe serie 100 kg livrare .85 zile + 8 zile – de populare 5 zile – spălare.Fecale .2 litri 3 Consum total de apă pe an: 96.7 kg Zile furajere pentru realizarea greutăţii de livrare: 90 Număr de serii la îngrășare pe an:3. Parametrii tehnici Noţiuni Tehnologice Materialul biologic va fi procurat prin cumpărarea de la fermele de reproducţie.Urină 2. pentru confirmarea diagnosticului. 15. fiind necesare 3 serii pe an pentru a se asigura livrarea anuală a 1. În caz de suspiciuni. Aici vor fi examinate de către medicul veterinar și după stabilirea diagnosticului vor fi incinerate.35 serii 30 .700 = 92.000 porci grași.Urină: 77.5 m Dejecţii total: .Fecale . se recoltează probe conform normelor în vigoare și se trimit la laborator. dezinfecţie.7 kg Consum apă/cap/zi: 7.8 m3 La variantele prezentate.35 kg cumparare : 0.2 litri Dejecţii/cap/zi: . sub formă de grăsuni. Această dimensiune a fermei presupune amenajarea spaţiilor de cazare pentru un număr de 340 animale pe serie. se poate face o estimare a costurilor de producţie și a beneficiilor ce pot fi obţinute. Pe baza consumurilor și a parametrilor de producţie prezentaţi. Vom face aceasta în prezenta lucrare. reparare 5 zile – populare 109 zile Calculul numărului de serii pe an 365 zile:109 zile/serie = 3. se va calcula cantitatea de cereale ce poate fi obţinută optându-se pentru una din variantele de asigurare a necesarului de furaje prin cumpărarea de la FNC-uri prin amestecuri în ferma proprie.8 m342.5-3.7 m334. într-un cărucior folosit strict numai pentru această operaţiune și vor fi transportate la incineratorul propriu. Cerinţele tehnologice pentru fermele de îngrășare nu sunt deosebite fiind necesare doar asigurarea cu apă. cu menţiunea că aceste calcule economice trebuie corelate în permanenţă cu nivelul preţurilor care este în continuă fluctuaţie.Manipularea cadavrelor Cadavrele vor fi adunate zilnic dimineaţa. furaje și a condiţiilor de cazare a animalelor. în funcţie de terenul agricol aflat în proprietatea crescătorului.5 Număr porci pe serie: 400 Consum mediu furaj din reţeta 03 pe kg spor: 3.6 litri3.

Costul unei tone furaj pentru îngrășătorie porcine la un spor de 700 g/zi Consumul de furaj pe cap de animal 100 kg livrare .500 lei / to Cheltuieli cu energia electrică și combustibili: .5 kg/ cap x 400 = 91.Cheltuieli cu energia electrică pe cap/an – 66.35 kg cumparare x 3.0 lei/kg viu = 3.000 kg 16.0 kw Revine pe cap/ perioadă (109 zile) – 19. Notă de fundamentare cheltuieli – produs carne porc Cheltuieli cu materialul biologic 10 cap/to x 35 kg x 10.67Gkal × 80lei/Gkal = 53.7 kw Revine pe tonă spor 197kw × 0.61 lei Revine pentru un spor de 700 g/zi = 142.45lei/kw = 88.5 kg furaj/kg spor viu = 227.Cheltuieli cu energia termică: Revine pe tonă carne 0.65 lei .5 Consumul total de furaje 227.26 lei 31 .

435 : 365. Revine pe tonă 10 cap/to × 0.6520 = 6.00598 lei/cap/an × 109 zile/serie.500 × 8% = 280 lei 32 .Cheltuieli cu medicamente Revine pe zi 0. Revine pentru un spor de 700g × 0.6520 lei/cap/perioadă.799 lei/to.5 zile. Revine pe cap/zi = 0. fond risc.132 :  . șomaj.  109 zile/seri Revine pe cap/animal = 28. Revine pe 700g/zi = 8.5% (CAS. Cheltuieli cu asigurarea 3.479 lei/cap/serie × 10 capete = 84. sănătate) =  365.5 zile × = 38.520 lei/to Cheltuieli cu forţa de muncă Salarii + sporuri Fond total de salarii/fermă/an = 284.0778 × 109 zile/ serie.142 × 35.359 lei Sporuri: 28.

340 cap/an 1.000 lei 33 .393 Venituri 400 cap/serie × 3.serii = 1.341 = 2.50 : 1.35 nr.00 lei/kg = 938.807.Cheltuieli cu amortismentul Revine pe cap 3.8393 = 28.340 × 100kg × 7.8393 Revine pe to = 10 anim/to × 2.

34 .

ANEXE 35 .

36 .

37 .

38 .

39 .

40 .

41 .

42 .

43 .

44 .

45 .

Jud. Fânului. abomix@abomix. nr. Craiova. www. Bl. nr. nr.agrobanat. Godri Ferenc nr. Tel/Fax: 0251-591244 46 .ro BLOMAR. Fax: 0255-513096. office@biomin. ap.ro AGROBIOTIC. Șoimoșeni. Justiţiei. Jud Harghita. nr. Jud. Cod 535600 Tel/Fax: 0266 – 212955. Mobil:0740835087 AMIX SUPER. NUTREŢURI COMBINATE SI ADITIVI FURAJERI ABO MIX.Bd.biomin. Cod 400645 Mobil: 0745357195 BIOMIN ROMÂNIA –Str. amix. Cluj. Jud.Depozitelor. Cod 600304 Tel: 0234-573730. nr. Bacău. Satu Mare. 29. Cod 557271 Tel/Fax: 0269 –213679. 105B. bl.Digului.ro . Cod 440198 Tel: 0261-769306. Arad. km 3. Arad. Cod 300264 Tel/Fax : 0256-211659 ALTCO PROD. DEPARTAMENTUL 2 SNC -Calea Republicii .ro BILIARDI PRODUCT – Str. Cod 310092 Tel/Fax: 0257-254642. 32.ro. 99. Jud Covasna. Sibiu – Rusciori.Str. Ap. Mobil: 0741156456 AVICOM-Str. Tel/Fax: 0234-573732 AGRICOLA ROM.ro AGRICOLA INTERNATIONAL BACĂU. Mintiului.Str. AVIAN PROD. agrobanat2mail. Jud.Dumitrașcu. Tel/Fax: 0261-757304. Jud. Rusciori. Sector 2. Sibiu. 20-22. 241. Mocirei. 0261-769266. Jud. Km. 021-3373002.sup@rdslink. Mobil: 0744595343 BANDRINO IMP-EXP-Str.dntm. 0261. Eternitaţii. 11. Cod 021725 Tel/Fax: 021 –2503517. Mobil 0724211641. Cod 440111 Tel: 0261-770227. Arad. 16. Decebal.Str.ro AGRO AGENTUR-Bd.I. Bucuresti. Dolj. Jud .ro AGRO BANAT-Str. rlg@logon.ro . Caransebeș. Satu Mare. Oașului. nr. Arad. 49. Mihail Kogălniceanu. nr. Unirii.ro ANADIN. 8A.Str. Jud.ro AGRO CENTER TRANSILVANIA – Șos. 8. Ineu. Sibiu. bandrino@planet.com www. Fax: 0261-769569. agroagentur@rdslink.Str. Cod 200458 Tel: 0251-315799.com ANDAGRA – Sos. Gherla. Jud Arad Tel: 0257 –216760. aveimpex@rdslink. Iancului . C. nr. Prahova. Sfântu Gheorghe. 110.nr. Jud Caraș Severin. nr. Fax: 0257 -216720 ANIMAX – Str. Cod 405300 Tel/Fax: 0264-243511.Satu Mare. alexandru_irimioiu@yahoo. Arad-Zădăreni. Sector 4 București. Cod 520024 Tel: 0267 –315026. nr 283. Fax: 0269-243843. Baia Mare. Divizia 9 Cavalerie. Jud Maramureș. Jud. Cod 520023 Tel/Fax: 0267 –314340. Cod 315300 Tel/Fax: 0257 –511047.Sub Deal. Satu Mare. Mobil: 0788303266.LISTA CU FURNIZORII DE FURAJE. 34. Cluj-Napoca. nr.C. Sfântu Gheorghe. 1. hondea@rdslink. sc.ro BIOPLANT . Timișoara. Cod 325400 Tel. biliardi@alphanet. Jud Timiș.2. Cod 430316 Tel/Fax: 0262 –220192. 0255-516324 . nr.1. jud. Covasna. blaga@easynet. Cod 040104 Tel/Fax 021-3367777917. 1. Nr. Cod 550004 Tel: 02269-214833.ro AVE IMPEX –Str.Str. Cod 105400 Tel/Fax 0244-340798. Cluj. Sc.Șos. 24 Sibiu.abomix.31.ITA IMPEX-Str. Jud. Odorheiu Secuiesc. 17. www.10. 16. nr. nr. nr.770225. Breaza. 45.

go.3B et. Jud.ro COMBAVIPOR – Str. 0259 – 335. Gării nr. Cod 800198 Tel/Fax: 0236-472896 COMB GORJ – Str. Cod 060394 Tel: 021-2216508 . cod 730006 Tel/Fax 0335-410.comanco. 1. cerasil@rdslink. nr. Galaţi.220.101. Târgoviștei. Ialomita.43 Sibiu. Focșani. Vrancea. nr. Jud. Timisoara.com EURO NUTRIMIX – Str.ro Ionic Service – Șos.ro. Fax: 0259+427803.8 ap. Bihor. Cod 410605 Tel: 0259-416140. Botaenu nr. cod 617188 Tel. 199 ap. Gelu nr. www. 15. nr. mobil 0274. Cod 620068 Tel/Fax: 0237-221143 CORNEX – Str. Baia Mare. Maramureș. Oradea. combgorj@k. jud. nr. Nr.330 Guyomarch’H România – Str. Borșului.8 bl. Liviu Rebreanu. didfarm@yahoo. Cod 925300 Tel/ Fax: 0243-254043 COMBIMAR – Str. Neamţ. maresalltd@yahoo.080. Jud.ro Interself Trade Ștei – Str. Arad. 7. nr. 40 Sannicolau Mare.guyomarch. Cod 100299 Tel 0244-554451. București.615.381 sect1 București. Ciocârlan. Dumbrava Rosie. 0269-213.761 Grădinaru Rareș – Sat Izvoare. jud. Cod 300167 Tel: 0256-499. București. 021.ro COMBIAL – Str. Urziceni. București. Vintilă Mihăilescu. Sc.1. 582. Jud. Fabrici.comanco@go.com COMBIPRA – Str. 4 Timișoara. jud Bihor. cod 550024 Tel.9 sect. nr. 31. Chitilei nr.280. Jud.152. Jud.com 47 . Bl.261. Timiș.pircioaga@brenntag.ro DANO PAN – Dumbrăveni. nr. www. fax 021-3134504.ro. Ploiești. cod 300168 Tel/Fax: 0256-296. Cod 627105 Tel: 0237-255383 DEVEST FARMATECH – Str. Sibiu. Cotești.cerasil. Jud.330 Free Land Mariuţa – Mariuţa jud Călărași. www. Jud. office@gouyomarch.ro COMAN & CO – Str. Jud. cod 917014 Mobil 0722-573. 2. fax 0256-370. lnbromania@lnb. www. 0233-282. Prahova. Arad. fax 0242-642. Ap. dinu. Gării.515.60.083.ro. 0233-237. 0253-361.ro. Unirii nr.ro: www. Vrancea. Vaslui.3 ap. Sector 6. 8+. cod 305600 Tel: 0256 – 370. Ștefan cel Mare. fax: 0256-247.lnb. Ștefan cel Mare nr. Târgu Jiu. Cod 403015 Tel: 0262-222441.3102764. 33. cod 010027 Tel. www.brenntag. Galaţi. 14 Timișoara jud. Cod 310047 Tel/FaxȘ 0257-253589. Timiș. cod 012391 LNB România Feed – Bd.ro. fax 0233-282.667.435 DIDFARM – Str.BRENNTAG ROMÂNIA – Bd.ro Mareșal – Str. Victoriei nr. Sector 6. cod 415600 Tel. Timiș.151.com COMBRIVA – Str. fax 0269-218. nr. Jud. Cod 210103 Tel: 0253-226330.ro CERASIL – Șos. 3. luciabm@personal. 54.769. nr. Jud. 116.cornex. smayer@rdslink. scombimarsa@yahoo. Cod 061334 Mobil 0741816500. 13 Vaslui. 9. 5.6 Stei. 16 Decembrie 1989 nr. combipra2000@yahoo.

Maramureș. Nicolae Iorga bl. jud.. Poroschia. jud Vrancea. office@xnet. Cod 817035 Mobil: 0744.com Pacomb – Poarta Albă.D. Sat Izvoare.906.970. cod 417516 Tel: 0259-471.422. Constanţa. GOC 3. Câmpului nr. cod 505100 Tel: 0268-251.ro Nutrimold – Str. Constructorilor nr. Timiș.166. pacomcta2000@yahoo. Jud. Iași. ap. fax 0268-251.ro Naumof Serv – Cireșu.ro Premix – Str. Olteniţa. Teodor Sperantia nr.359. cod 915400 Tel: 0242-515.ap. fax 0233-233.430Ș fax 021-310. sc. ap. cod 245100 Tel: 0250-753. Iași. cod 510077 Tel/Fax: 0267-312. cod 907245 Tel/Fax: 0241-853.306.701 Nutricod – str.00. jud.637.16. cod 700178 Tel: 0232-233. mobil 0744.73.88. Bihor. Sfântul Gheorghe.349 Nadsai Impex – str. cod 617188 Tel/fax . Mureș. Palota. dinupop@zappmobile.6. Principală nr. Dumbrava Roșie.8. Bihor.405.383 48 .1.137.ro Original Prod FNC – Tincă. juud. Beclean. cod 917100 Tel: 021-311. Jud Brăila. fax 0259-411. Jud Buzău. 115. cod 030942 Tel/Fax: 021-322. jud. jud.811.60. www.1. 41. snciasi@yahoo. office@nutricom. 1.396.586. jud.721.ro Moroșanu Prest – Ferma B3. fax 0259-310. Brașov.816. Covasna.811 Primivet – Sat Calomfiresti. 6. Prodalis -Dumbraveni.618. cod 700194 Tel: 0232-430. nr.com Nutristar România – Str.10. Jud. Jud. Iași.695. mobil 0722-729. 7.ro Mixalim – Frumușani. tel/fax 0251-598. 15 Codlea. Chișinăului nr.691. mureșan@orange-gsm. elenamonicaraluca@yahoo. mdas@unet.432.ro Nutricom – Șos. jud. Mureni.751.ro. jud. Teleorman. primivet@zappmobile. petworld@yahoo. cod 300093 Tel: 0256-423. Jud. Jud.1. cod 147280 Tel: 0247-318. fax 0265-777. Timisoara .750. cold 200026 Tel: 0251-596. fax 0247-318. fax 0250-735.ro Nutrientul – Str. București. jud. Halciului nr. Valea Viilor (fosta Avicola Beclean) nr. cod 127535 Tel: 0238-545. cod 547638 Mobil 0745.807. 0233-237.008 Probiotic -Aleea I.Mirovia – Str.2/2.21-31 sc.80: mixalim@xnet. Jud. cod 417595 Tel: 0259-310. Jud. 130 bl.nadsai. 33 Baia Mare. Bistriţa Năsăud. Lebedeni nr. Iași.930.com Polena – B-dul Socola nr. Călărași.08 Oltchim FNC – Calea Traian nr176 Băbeni. jud. cod 425100 Mobil 0745-206554 Mixabis – Str. sector 3.com PET WORLD – Str. Neamţ. Vâlcea.568 Nutribuz – Sahateni. Călărași. Dolj. nutrient@rdslink.62 Fax: 021-312.185. cod 6271-5 Tel: 0237-255. Suciu. 6 . Portului nr.828. 52. fax 0238-545. Cod 430306 Tel: 0262-223247.

ap. www. cod 310188 Tel/fax: 0257-462. ap. nr. Afumaţi. 17 ap. cod 125300 TelȘ 0238-565. 5. km.125. 42.vipromin. Independenţei. cod 400024 Mobil: 0745.com Vipromin2000 –Șos. Republicii. nr. Dragalina. 61.970. ap.269. Băneasa. tel/fax 0243-236. Giurgiu. Matei Corvin. jud. jud. nr. jud. cod 627101 Tel: 0250-760.com Tecas –P-ţa Alba Iulia.309 Vetland Compimpex –Str.faxȘ 0251-315. Voluntari.pasteur. fax: 0259-373. București. Transvet –Str. tel/fax 0231-529.com Provident Prodcom – Str. Galaţi. www. botoșani. Slobozia. Rusciori. Preciziei. Reviva –Str.678 . mobil 0722. Bihor. nr. jud. cod 080301 Tel : 0246-217. Mihail Kogălniceanu.ro . jud Ilfov. sc. jud. fax: 0264-580. fax: 0250-760.920.201. jud. jud.269. 333.801. jud Vrancea.546 .ro Zoovet –B-dul Unirii. nr.46. Salonta. cod 805300 Tel/fax: 0236-820.trownutrision. Bihor. Craiova. 67 Salonta.Proserco CMI –Șos.885 . Libertăţii. km. București. bl. Segarcea.685. Secombi –Str. cod 205100 Tel: 0251-311. 75+300m. cod 205400 Tel/fax 0251-210. jud.1670. Lumina.269. Buzău. 123. cod 200747 Tel: 0251-315. Aradului. mobil 0745. nr. 8. cod 415500 Tel/fax: 0259-433. nr. nr. Sibiu. jud. Sibiu. C. 91. 19. Tel: 021-220 95 12. 21. Mare. nr. b. Cluj.019.302. Sotto –Șos. U18. 3F.608. transvet@zappmobile. Budești. jud Ialomiţa. jud. cod 407035 Tel/fax: 0264-231.653.527.dascalescu@nutreco. nr.643. calinet@rdslink. cod 077190 Tel/fax: 021-270. Bihor. Servet Vâlcea –sat Linea. vip2000@rdslink.com Zamur Târgu Mureș –Str. 1 Băilești.com Yohana group –Str. 13. Rusciori. nr. balkanpower@yahoo. cod 415500 Tel/fax: 0259-373. nr. Fa: 021220 53 15.com Societatea Crescătorilor de Animale din Transilvania(SCAT) –Șos. 4.049. sect. nr. Unirii. fax : 0246-215. nr. fax: 0251.ro Trouw Nutrision Hifeed – Calea Naţională. tecas@xnet.105. 021-220 99 09. Giurgiu.607. 126. 0745. Tecuci. zamur1991@yahoo. Râmnicu Sărat. 3.618.ro Râmnicom – Șos. 67. cod 410144 Tel/fax: 0259-477. Sect. jud. Botoșani. balaurugr@yahoo. km. printea-valer@yahoo.ro Tecomb –Str.628 . farmaciagospodarilor@yahoo.502. bl.ro 49 . sc.918. cod 710006 Tel: 0788-305. 20. cod 907176 Tel/fax : 0241-257. prosercocmy@yahoo.311. Cod 060269. fax: 0265. bogdan.8676.net Verboon –Str.191. 2. cod 557271 Tel : 0269-231. fax :0238-561.020. 10.07. Dolj. jud.384.064 .688 FURNIZORII DE ADITIVI FURAJERI A & S Internaţional 2000 – Calea Giulesti Nr. phelgavipromax@yahoo. Cluj.123. Târgu Mureș.560 . cod 920042 Tel: 0243-233. jud Constanţa.992. www.700. 6 București.589. Puiești.com Vipromax –Str.918.715. 2. Arad. cod 540199 Tel: 0265. cod 031105 Tel: 021-323. jud Dolj. 0259-373. Arad. Cluj-Napoca. jud Dolj.com . fax: 021-322. 184 Oradea. Ardealului. 0265-220.com Zooprotein –Str. provident@rdslink. nr.02.

Arad. 12. Cod 417 516. Bl. 0269-471 811. Ștefănești.ro. Tel: 021-317 66 70. 52. 18.ro. Griviţei. Cod 200458.ro Comision Dic – Str. 10. Fax: 0268-478 570 kemirom@xnet. www. Bl. Dumitru Lemnea Nr.romania@kemin.brenntag.alltech. Theodor Speranţa. Baia Mare. 1. Tel: 021-319 93 33.ro Bilardi Product – Str. Tel/fax : 0262-220 192. 430316. Avrig.ro Kemin Europa N. Tel: 0269-214 833. Jud. Sectoer 3 București. Ne. Sector 6. 2A. Cuza Vodă. Fax: 0259415 695.ro . Ap. 8. www. Sălaj. Tel/fax: 0267-314 340. Fax: 021-316 31 37. Cod 040129. București. Cod 550024. Tel/fax: 0251-591 244 Brenntag România – Bd. 24. Ocd 061334. Sf. 1.Alltech Biotechonoly România – Str. Jud. Cod 520023. Sector 1. Nr. 79. 113.degussa.com Kemirom – Bd. J3B. Dâmboviţa. Tel: 0268-477 073. 19.noackgroup. Palota. 1 Sector 1 București.gramatrading.ro. Tel/fax: 0251-415 960. Justiţiei. Jud. Bl. Tel/fax: 0257-280 667 Avicola Dârya Dâmboviţa – Șos.ro www. Nr. Crevedia. Jud. www. Nr. office@fatrom. Nr. Zalău. Nr.ro. lnbromania@lnb. Cod 550004. Sibiu.ro Grama Trading – Str. Tel: 021-202 94 63. Jud. Mocirei. Nr. Nr. Fax: 021-316 66 58. București. Bihor. 11. dinu. Ap. București. Jud.ro Amix – Str. 137180.319 93 39. Brașov. Sibiu. Cod 310107. Victoriei.lnb. Ilfov. Sc. Lt. romulus_scorei@hotmail. Nr. Sibiu. Libertăţii. – Bd. 307160. info@noak. www. Tel: 0269-205 500. www. Mobil : 0741 816 500 – 505. Fax : 0260-661 003. www.pircioaga@brenntag. 8.ro. 78.bbhrock. Cod. Mucius Scaevola. Dolj. Jud. 235. Nr. Cod 030837. 3.cemacon. Timiș. Cod 013704. Nr. 17. Pandele Ţârușanu. Tel: 0251 – 315 799. Petofi. București – Târgoviște. 0259-416 089. 9. Tel/fax: 021-317 78 42.ro. Cod 450081. Nr. Arad. Tel/ fax: 021-225 69 11 Băiţa – Str. Nr. www. nutrient@rdslink. 1.Bl. 021-223 50 . Cod 030942. Nr.kemin. Patria. Cod. www. 43. Nr. Bihor. bilardi@alphanet.fatrom. 021-202 94 68. Fax: 0269-243 843. București. De Centura. 23. Sector 1. Covasna. www. Sector 3. Brașov. ursula. Jud.V. Cod 011086 Tel&Fax: 021-430 34 36. mail@cemacon. office@biomin. Jud.ro www. www. Decebal. Cod 077175. Sc. Tel : 0260-615 120. Sc. Al. București.ro LNB România Feed – Bd. Jud. Tel/Fax: +21-322 88 08 Power Group International –Str. Tel : 0269-213 380. Mobil: 0723-526 961. Nr. Dimitrie Brândză.com Noack România – Bd Unirii. Poligrafei.ro Nutrientul –Str. Câmpului.ro Bioplant – BD. Tel/fax: 021. Al. Maramureș. Nr. Nr.com. 16. 130. Ap. Cod 060102. Tel: 0259-332 340. Tel: 0259-416 182. A. 021-255 13 90. Fax: 0259-332 517. smbaita@rdslink.ro Nutrisar Romînia – STr.com Faltrom – Aditivi Furajeri – Șos.anunturi-agricole.ro Cemacon – Str.ro Bandirno Imp-Exp – Godri Ferenc. 80.ro Degussa România – Bd. I Cuya. București.ro Biomin România – Str. dic@mail.alitius. Tel : 021-255 16 60 .ro Natural Research – Str. Cod. Ap. 9-11. Bl. Dumbrăviţa.com. Jud. 2. kemin. 3A. Jud. Cod 200398. Dolj. Fax: 0269-205 001 office@gramatrading. Cod 010976. Jm. Jud. Sc. bandrino@planet. 1.74. B. nr. www. Fabricii. Sc. Sibiu.com Altius – Itr. Jud. Tel/fax: 0256-211 730.ro. Nr. Timișoara. Smuel Brukenthal. Cod 500198. B. Craiova.biomin. Sibiu. 1. 1A. Craiova. Fax : 0269-218 515. Cod 555200. Fax : 021-310 88 86. Cod 415600.dnttm. Jud. Sector 4.bologa@degussa. Sector 6. Ap. 4. Nr. office@alltech. Ștei. Tel: 0256-213 328. Nr. 6 Ap. Gheorghe.

Nr. Mobil : 0788 303 266. Tel : 0269-213 679 .ro. Timișoara. amtplus@yahoo.371 03 85. Nr. 3. Mobil: 0722219 864. A6.ro Reoco Partener Ost Europa –Str. Sibiu. www. Cod 107029. www. Călţun.go. Jud Brașov. Jud. Serbănescu.ro Azoma – Str. Rusciori. office@agchim. Tel/fax: 021-232 72 43 danabos@xnet. 245. București. Mihai Viteazul. Bl. Tel/fax: 0268-412 103. București. 89. Nr.ro Bega Tehnomet – Calea Stan Vidrichin.bigdutchman. 3 Brașov.ro ABC Agrofood Business Consulting – Bd.it Avi Suinteh – Str.ro . Sibiu. Tel/fax : 0269-212 324 stefangabe@xnet. Brașov. Fax: 021. AP.Z. Tel/fax: 0256. Jud. Nr.373 020. Neamţ. Jud.rdslink. 67. 021-224 16 02. Ap.com. Cod 500019. Ap. Agro Legato România – Bd.com FURNIZORII DE TEHNOLOGII ȘI UTILAJE PENTRU ZOOTEHNIE A. Brașov. 1. Satu Mare.ro www. 0744 778 667. Nr. Cod 557070. 13.478 570. 1. 5. Fax: 021-224 18 33. Nr. 2. Bl 1A. Cod 500198.ro Big Dutchman International GmbH Timișoara – Str.ro Pro Feed –Str. 5A Timișoara. 0259-373 021. Prahova. Piatra Neamţ. Jud. Ap. Bl. ast1@rdslink.arancia. Sibiu. 79. Sc. Jud. Brașov.azoma. azoma@rdslink. Mobil: 0722139 812. București. Nr. Nicolae Balcescu 5. Nr. Mobil : 0740 249 048 lex68@rol. Arad.Aradului. Nr. Jud.avisuinteh. Fax: 0256-490 800. Nr. Salonta. Iyvor. vip2000@rdslink. Tel/Fax: 021-371 78 42.ro.ro Ag Chim Trading Company – Șos.Bd. 021-224 07 32. www. Ap. Cod 021593. Mobil: 0724 525 425. Tel: 021-250 57 37. 19.com Vipromin 2000 -Șos. Cooperaţiei. 8.I – Târgusorul Nou. Nr.ro Buttner Agrartechnik – Nr. Bl.ro. Jud. Km. Cod 310262. Cod 507127. Tel/Fax: 0259-433 685. Cod 500174 Tel/Fax : 0368-414 438 Speedy –Bd Griviţei.ro . Cod 300571. arancia@go. Mobil: 0722 599 243. Tel/fax: 0238-710 492.ro. ap. Tel: 0268-477 073. Mobil: 0722 514 992.com 51 . Z1. tehnomet@mail. www. Cod 445100. Buzău.ro Vetland Comimpex –Str. Sector 2. 62. Tel/fax: 0269-521 218. Cod 300274. Jud. Fax: 0259. 021-250 57 37. Fax: 0268. Cod 415500. agrolegato@xnet. profeed@rdslink. 5. speedynutrition@xnet.ro. Cod 120246. Sector 3. Nr. abcons92@euroweb. Bihor. Fax: 021-250 93 91. 75+300M. Tel: 0233-217 558. Tel: 0256-222 088.ro Agroteh Buzău . www. 53. dstanica@rdslink. Jud. Bujorului.ro Big Dutchman International GmbH București – Str. Cod 013287. Jud. Aviator Sănătescu. Tel: 0257-288 732.veteco. Jud. Timiș. Km.agchim. București. Fax: 021-668 63 57. Tel/fax: 0268-210 041.ro.vipromin. www. www. Steagului. 4.295 826. Nr. 3. office@veteco. Bl. www. Sibiu-Rusciori. Odobești. Răușor. agrartechnik@yahoo. Cod 550298. 2. Jud. Tel/fax : 0261-861 741 . B. Tel: 021-224 03 80. agroteh@hotmail. Nicolae Bălcescu 3. office@prodgroup. Cod 415500. Buzău. Al. București. Jud. 2. Sector 1. Mobil: 0740-059 896. 1. Gloriei.ro Arancia – Str. Cod 014291. Sibiu. Carei. Brașov. Cod 557271.ro Veteco –Str. 3. Brașov. Fax: 0257-288 731.bigdutchman.58 21. pintea_valer@yahoo.tehnomet. 3. 26. Cod 011476. 404. Sector 1. Republicii. 41. Timiș. Nr. Sc.ro .de Big Dutchman International GmbH Sibiu – Str. Arad. Tel/Fax: 0259-373 019. www. Sector 1. Sc. www.agroteh. Cod 032152. 0256-222 055. Pantelimon. Jud. Jud. Principală.dutchman. parter. Carta. 021-250 93 89. Nr. Salonta. Cod 61005. Tel: 021-667 54 98. Bihor.ro Agro Center Transilvania – Șos.dnttm.ro Atelier Mecanic Tarog – Str.

Mihai Bravu.ro . intreagr@b. tmireia@mailbox. Cod 020945 Tel/fax: 021-316 82 24 . Ap.com Westfalia Surge Romania – Str. Sc. Mobil: 0744-931 718. Nr. office@westfaliasurge. Nr.260 10 69 . București. Jud. București.ro Midal Interfrig – Str. Cod 310227. secretar@coren. Banu Manta. www. B. Fax : 021. Ap. Fax: 0262-385 77.astral. Bl. office@denromas. Aurel Vlaicu.sac. Tel: 021-317 45 65.sembodja. 14. Cod 050108. siposerv@bec.ro Interagricon – Str.ro Societatea Crescătorilor de Animale din Transilvania (SCAT) – Șos. office@sembodja. Constanţa. dan. 1. Mobil: 0744-641 585.denromas. N. Km. Ap. Nr. Nr. Timiș. Jud.ro Sipo Serv – Str. Nr. Sc. Maramureș. Barbu Văcărescu. ecolean_romania@k. Mobil: 0722 517 688. www. Ap. 1. dinupop@zappmobile. 67. Mobil: 0744-603 044. Cod 307221. Nr. Jud. Chisoda. Sector 1. Sector 2. Jud. integris2k@apropo. Sector 5. Fax: 0269-222 482. 0247-367 032. Sector 1. www. Zimnicea. 6. 64.co.ro Valabri – Calea Timișorii. Nr. Cluj-Napoca. www. Mobil: 0722-72 970. Tel/fax: 0255-244 464. Frăţești. Tel : 0246-210 167 . jk_wildlife@yhoo. Harghita. București. Tel/fax: 0241-661 048. Nr. 113. Nr. www.net.craciun@email. 34. Cluj.westfaliasurge.ro J&K Wildlife Management – Str. Maramureș.jkwildlife.ro. București. Mobil: 0744-564 934. Cod 900154. Fax: 0264.ro. Jud. 26.ro Novasol – Bd.mewi. Iancu de Hunedoara. Republicii. București. Tel: 0262-223 247. Fax: 021-223 37 95. Nr. Tel: 0262-384 483.ro Mewi import Export Agrar Industrietechik – Str. Cod 415500. riva@riva. Cod 145400. Systema Romania – Șos. Arad. Sibiu. Cod 430306. Sat Yremus. Tel/fax: 0259-433 685. 280. 021-211 01 05 . Tel/fax: 0264-594 458. Ap. 5. București.ro Intercas – Str.net Elektrogeno GmbH – Str Ion Urdăreanu. Km. Jud. Bl. Tudor Arghezi.ro. Honterus.rhp.ro Polaris Grup Co – DN 5C. Tineretului. Tel/fax: 021-252 16 28. www. Cod 020275 . Cristu Secuiesc.ro.astral. polarisgr@yahoo. Cod 011222. Cod 087080. 39.ro Integris 2 K – Str. Nr. Tel : 021-207 90 28 . Ion Mihalache.ro/evolutia Houdam Rorn – Str.com Coren Rumania – Șos. Fax : 0246-210 875 . Salonta. 1. 212. Tel/fax: 021-312 30 54. Tel : 021-211 72 15 . 5. Arad. Cod 307305. Sc. www. Cod 400440. 22. Cluj. pintea_valer@yahoo. Bl. Jud. 2. 126. Fax: 021-311 32 94. București. 27. Tel/fax: 0257-216 658 Vetland Comimpex – Str. Nr. intercas@rdslink. Târgu Lăpuș. Contanţa.riva. Pascaly. Cod 020543.ro Evolutia Dan – Str. Baia Mare. Sc.Castello – Str. 56. București.ro. midalcta@rdslink. 3. Ortișoara. Timiș. Nr. București.ro. Cod 435600. Jud.uk . Cod 011741.368 132. 155. Sector 2. 33. 2. Mumuleanu Barbu. Fax: 0256-221 536. 1. 16. Jud. 0722-667 818 .com. Retezat. 94. 1.ro . Cod 012982. 3. Cod 0557271. Sibiu-Rusciori. Nr. Nr. www. Riva – Str. silviupredescu@yahoo. Cluj-Napoca. Sector 1. Fax : 021-307 91 31 . Jud.com.ro Denromas Services – Bd. 54. Tel: 0247-368 478. Nr.ro Mixabis – Str. ghotea@yahoo. Tel/fax : 0269-213 679. 70-84. Bihor. Lebedei. www. Jud. P8. Sector 2. Tel/fax : 021-230 71 78 .ro Sembodja Romania – Bd. Sibiu. Cod 400370 Tel/fax: 0264-594 176. Nr. Cod 021328.sotechgrup. 8 Rusciori. H6. 3. Sector 5. București. info@mewi. Harhitei. Nr. Bl. 22. Ap. Moţilor. novasol@opensys. Tel/fax: 021-223 34 58. Et. Ap. Tel : 021-312 72 10 . Bl. Jud.ro 52 . Cod 050688. www. Ap. 45. Jud. Jud. Principală. Tel: 0256-221 537. www. 7. Nr. Giurgiu. Nr. Ap. 42-62. Sibiu. 67. Sector 2. Cod 550118. Fax : 021-211 72 17 .coren. Cod 535400. Teleorman. Petru si Pavel.midalgroup. Mobil : 0721775 414 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful