Sunteți pe pagina 1din 173

CARTEA

Fumagina' pe trandafiri
..

--

fngrijre tot an ul
intrucdt sporii ciupercii supraviefuiesc iarna i n

a nimici total patogenul. 1 Cumparati din magazinele de specialitate substanfe adecvate ingrijirii trandafirilor. Respectafi indrumarile de utilizare.

PRIM~ARA Control Verificati trandafirii cautand semne ale formarii fumaginei (sus). Frunzele contaminate se vor t%ia~i se vor nimici. In scopul protejarii plantelor folositi solufie cu sipun. VARA hgrijire I n cazul i n care se constata o contaminare puternici cu furnagins, trebuie aplicat un tratament cu substanfa impotriva micozei. S vor respecta cu strictete e indicatiile de utilizare. TOAMNA Curwre Frunzele cazute se vor aduna i n vederea nimicirii. Tulpinile infectate se vor taia pan3 la paflile sin& toase ale ramurilor. Unele soiuri de trandafiri vor invinge boala numai dupe un timp indelungat.
Q IMP A5m.PSRL

Cea mai bun2 aparare impotriva fumaginei e s t ~ prevenirea. A se evita apa stagnant2 i n sol. La udare ferifi frunzele ~i florile de api. Nu se recomanda plantarea trandafirilor 'in locul altor trandafiri. lnainte de a trece la plantare, cercetafi bine solul pentru a va convinge c2 acesta este adecvat trandafirului. Cerefi eventual parerea unui specialist.

Curgfafi 1 re unealti de gradina, care a avut contact cu trandafirii bolnavi. Utilizali la taierea paflilor afectate de de boala manu~i unica folosinta, 'impiedicdnd astfel rasplndirea bolii la trandafirii s;Snito$i.lnainte de a lucra la trandafirii sin& to$, spalaf i bine manu~ile gradina. de

Mici ji diunitor.
Nematozii pot fi alungap 9i cu metode simple;

f ',

wA:y"'fr$rC;lorgllL ematoyl h e o b i nu mi^ gi nernatod


wlului. Nematozii (Nemaroda)uansparen5i nu ating nici 1 mm lungime, se mi@ gerpuind tn sol sunt greu vizibili cu ochiul liber. Nematozii rikkicinilor al&tuiesc una dintre subspeciile nernatozilor. Pot fi deosebite gi specii utile de nematozi. Nematozii &ustori pot fi: nematozii r%&cinilor,nematozii fiunuelor pi nematozii tulpinii.

4
.

CONDITII PRlALABILE
TREI CATEGOUI
Nematozii rildkinilor 4 d 5 u n d 2.a primul h d plantelor legtunicole. Triiiesc In Gdkini sau pe s u p d i p acestora $ pot fi i m p w t e fn uei categorii. Nematozii gdicoli ai " l . a d k m h sug seva rikkcinilor. h urrna acestui hpt se f o r m 4 umfllturi (gale) care Impiedid dezvoltarea plantei. Nematdi *tori pot fi h d n i j 5 h sol &at pi nisipos. NIcinile contaminate se brunifid sau capit5 o nuan@ mov, iar planm nu se demol& Nematozii tubercnlilor ipi depun o d e itn rnicile chisturi de p &chile plului. O d e echisrate pat supraviepi timp & mai m ~-l $ . ~. ah r . ~ c mi. . - e
O d e gi lam& a nurnerogi naatozi suprzwiepiesc gi itn

..

wndipii ndivorabile. Nematozii necesid hs5 condi@ mrequnziitoare r e p ducerii. Sol umed gi cald, Nematozii nu se tnmdfesc la temperaturi +te sau tn sol rece. Sol slab acid. Solul d m o s fmpiedid reproducerea nematozilor. Sol afhwt, nisipos. U g u r d @cares nematoailor

obicei nematozii &ciniior apar In n d mare In sold epuizat unilateral prin practicarea de r n o n o c u l ~ Rotagia culturilor sau culturile mixte, fertilizam cu IngrQhinte veni din plarite ce dun@ nematozii sau degerea plantelor ~ i l t o a s erezistente , la nmstozi sunt metodele cele rnai eficace pent^ fmpiedicarea rikphdiiii didtorilor.

I
'1
1

Efectul plantelor ce alunga nematozii este foarte diferit. Unele izgonex nematozii cu ajutorul produselor metabolice. Unele plante, ca noile forme ale rapijei sau ale mufiarului, sunt atacate de nematozi, ins%acestia se epuizeazi atM de tare incat nu sunt in stare si se reproduci, astfel cu timpul vor pieri treptat. Marea majoritate a plantelor ce alungi nematozii au efecte de ameliorare a solului. Ele amelioreazi solul epuizat $i stimuleazi maturizarea acestuia.

lantarea variati. Plantali doar a fiecare 34 ani aceleasi

Culturile rnixte impiedica epuizarea unilateral% solului a si acumularea de secrejii ale unei anumite plante.

Plantaji lntre legume plante protectoare care alunga nematozii. Acestea previn contami%rilemai maii ~i sunt decora-

Cultura ridichilor (soiul ,,Peglettan)sau rnu~tarului (soiul ,,Maxin)sau fertilizarea cu Tngriiy%mAnt verde contra nematozilor vor distruge diunitorii.

I
L

7 -

A'
'

Craip. Hibrizii cu flori unte $i parfum puternic distrug nematozii. Hibrizii cu flori mari ~i patfum slab nu sunt corespunzitori acestui scop.

Gilbenele. Secrejiile radicinilor Fluturapii, asemeni lipalunga nematozii si stimuleaza xanoaielor $i rujilor, elimini prin ridacini substanfe ce di5viaja solului. trug nematozii.

Nematozi

plan te con tamina te frecvent


?LANTA

DESCRIERE

asole, maare

taso~eaesre atacati de nernatodul tulpinilor, rndrea de nematodul ddlinilor; diunitorii opresc dezvoltarea ~lantei, r e se ineilbeneste si se ofileste a

. .
(stings)
ornate
norcov

p a t e fi atacat de nematodul tuberculilor, nematdul galicol a1 &cinilor fi na tozii migraton; morcovi s c 4 , cu mule d&ni pot fi atacate de n e m d u l B&cinidor, Pa pc poqiunile & deasupra solului p n spirea nematodul frun%elar 6 nematodul tulpiiii; alegqi soiuri rezistente

poare fi atacat; de nernatodul galicol al ridicinilor $i nernarozii rnigrarori, pe organele de deasupra solului pot apirea nernatodul fmnzelor ~i nernatodul tulpi

VARA

%&$ma planteror
Afdnafi addnc solul stratului ~i amestecati in MrnBnt compost sau ingr35rndnt organic cu dexornpunere lent& Arnelioraji solul cu carbonat de calciu, carbonat de rnagneziu sau roc5 rnicinata. In caz de contaminare grava, sernanafi ingrii#rndnt verde contra nernatodului rZdicinilor. Plantafi doar soiuri viguroase $ sanatoase; punefi intre plantele legurnicole crzite, gslbenele, ruji, lipscanoaiesau flutura~i. Verificafi regulat plantele. Distrugefi exernplarele contarninate ~i intariji-le pe cele sangtoase cu solufii de ingra~irndnt. (dreapta).

I
I

TOAMNA

~ s o l u l u i
Afdnqi solul $i fertilizag-l cu compost ~i carbonat de calciu. i n caz de contarninare grava la incepurul toarnnei, punefi T n strat plante ce alunga nernatozii ~iarnelioreaza solul. Usati aceste plante i n sol pdng prirngvara.

I I

O IMP ABIIMP SRL

1-

Mici ~i diunitori
"

PATRU METODE PREVENTIV

Nematozii pot fi alungafi ficu metode simpIe.

Nematozii r h k i c i d o r sunt deseori numifi pi nematozii solului. Nematozii (Nemaroda) transparen~i nu ating nici 1 mm lungime, se migd gerpuind in sol ~isunt greu vizibili cu ochiul liber. Nematozii ddiicinilor aldtuiesc una dintre subspeciile nematozilor. Pot fi deosebite g i specii utile de nematozi. Nematozii diiuniitori pot fi: nematozii riidkinilor, nernatozii frunzelor gi nematozii tulpinii.

C u l d e mixte 3mpiedicZ &&direa

nematozilor

TREI CATEGORII
Nematozii riidkinilor d i i u n d i primul &d n plantelor legumicole. Triiiesc in d d k i n i sau pe suprafip acestora p pot fi fmpiirgite in i trei categorii. Nematozii galicoli ai cWicinilor sug seva ddiicinilor. In urrna acestui hpt se form& umfliituri (gale) care irnpiedid d a voltarea plantei. Nematozii migmtori pot fi i n t h i j i in sol afinat gi nisipos. Riidkinile contaminate se brunifid sau a*d o nuan@ mov, iar planta nu se dezvoltii. Nematozii tubercdilor ? ~ i depun o d e in rnicile chisturi de pe m c i n i l e plantei. Oude inchistate pot supraviepi timp de mai mulji ani. Doar lanrele pztrund P interiorul plantelor. n

CONDITII PREALABILE
O d e gi larvele a numerosi nemarozi supravie~uiesci in p condi~ii nefavorabile. Nematozii necesitii insii condifii corespunGtoare reproducerii. Sol umed si A d . Nematozii nu se inmul~esc la temperaturi sdzute sau in sol rece. Sol slab acid. Solul A a r o s impiedid reproducerea nematozilor. Sol & t a, nisipos. Ugured migcarea nematozilor migratori p le asigurii cantii tatea de oxigen necesarii.

obicei nematozii ddkinilor apar in numiir mare in solul epuizat unilateral prin practiarea de monoculturii. Rotafia culturilor sau culturile mixte, fertilizarea cu ingrQhinte verzi din plante ce slung nematozii sau alegerea ~lantelor siiniitoase. rezistente la nernatozi sunt metodele cele rnai eficace pentru impiedi-

Efectul plantelor ce alungg nernatozii este foarte diferit. Unele izgonesc nematozii cu ajutorul produselor metabolite. Unele plante, ca noile forme ale rapifei sau ale mustarului, sunt atacate de nematozi, ins2 acestia se epuizeaza atdt de tare incat nu sunt in stare sa se reproduci, astfel cu timpul vor pieri treptat. Marea majoritate a plantelor ce alunga nematozii au efecte de ameliorare a solului. Ele amelioread solul epuizat si stimuleazi maturizarea acestuia.

totafia culturilor consti in ~lantarea variati. Plantali doar la fiecare 3-4 ani aceleagi plante in acelasi loc.

Culturile rnixte impiedica epuizarea unilaterali a solului si acumularea de secre$ii ale unei anumite plante.

Plantafi intre legume plante protectoare care alungi nernatozii. Acestea previn contaminirile mai mari si sunt decoraive in straturi.

Cultura ridichilor (soiul ,,Pegletta") sau mu~tarului (soiul ,,Maxim) fertilizarea cu sau ingrisimdnt verde contra nematozilor vor distruge diunatorii.

FLORl CARE ALUNGA NEMATOZll

I(

ICritiife. Hibrizii cu flori mirunte


~i parfum puternic distrug

hpotriva nematozilor ddkinilor nu existi produse chimice de combatere. De

si parfurn slab nu sunt corespunzatori acestui scop.


Tubucut'cuntaminryi

nernatozii. Hibrizii cu flori mari

Gilbenek. Secreliile ridicinilor Flutura$ii, asemeni lipalungi nematozii ~i stimuleazi scinoaielor si rujilor, elimini prin ridicini substanfe ce disviata solului. trug nematozii.
--

I
I

.!<e~n)nlj a!eoupsd!l '!!n~ nes

aJeu!weauo:, ap re> ul .e1eu!3gw nes n!zau6ew ap jeuoq -~e2 'nple3 ap aeuoqJe:, n3 lnlos !$e~o!lawy -y)ual a~aundwoxap n l y ~ e 6 auewe5e~6u? ~o nes

alb~yo ! a~buag@uias aim '!a~ueld as 4 ea~ellonzap d o !!~o~;unpp m ul!u!~ep!~ ppm.eurauap e a v u r 6~ol!u!dlru Inpolewau ap pmele alsa ealos-ej

a J p m .alosej

PROTECTIA PLANTELOR

GRUPA 6

I-- Prim ajuror 1

Infestare cu piianjen! rerranichizi

Verificajiplan tele regulat pen tru ca micii diunitori si nu se poati stabili pe suprakqa acestora.

f piedica r risprindirea da'unitorilor m i


Cel rnai eficient mod de protecpCfle impotriva pZanjenifor tetranichizi este preven P . a

PATRU M ETODE NATURALE IMPOTRIVA PAIANJENILOR TETRANICH lZl

7 -

PGanjenii tetranichizi sunt in relafii de rudenie mai apropiat2 cu paianjenii pi acarienii. Exemplarele davoltate au lungime mai mica de 1 mm, au 8 picioare, iar culoarea trupului este verde-galbui, maronie sau rogie. Prefers locurile calde, uscate gi ata& in special acele plante care sunt debilitate datorita sccetei sau altor cond i ~ inefavorabile de vreme. i Daunkorii sug seva frunzelor, bobocilor p roadelor, astfel i planta nu primepte substanjele nutritive necesare.

Mulcirea solului. in sol uscat plantele slabesc gi devin receptibile la contarninarea cu p3ianjeni tetranichizi. Mulciul de grosime corespunzatoare

Stropire cu aph. In caz de contarninare, spilati plantele trei siptambni, din doui in doua zile, cu jet puternic de apa pe arnbele pirfi ale frunzelor.

Acarieni pi {esa'turalor fbarte fin5

D d observa# semnele bolii, P n d e p h j i psrflle contaminate, apoi spdafi planta Ptianjenii tetranichizi In concu api pi stropiji-o cu solufie dijii calde, uscate se Pnmuljesc foarte repede. Anual pot avea pe b& de sspun. Repetafi chiar pi nouii genemjii. O d e tratamentul de mai multe ori pe sZptiim2nL p exemplarele davoltate i i e r n a in cdpsturile scoagei D a d infestarea persist5 pi copacilor. dup5 dteva s 5 p h h i , La fnceput pot fi obsewate stropiri cu solupie pe b~ de ulei mineral plantele cu frunsimptornele, apoi &un%torii. Primele semne ale contamizk puternic. Substanp procunkii sunt puncte m h t e r a din magazinele de specia~ argintii sau galbene pe litate bloche& organele de supr&p fi-unzelor. Mai & R ~ U respirajie ale &unstorilor, frunzele devin cenqii, galbene Plantele cu frunze moi nu sau maro gi cad. DPunatorii pi suports acest tip de tratament, 5esZtura lor se afll pe partea P cazul contaminhii acestora, n dorsak a fi-unzelor. In cazul folosiji soluGe pe b& de contamin5rilor grave, j d t u r a piretroizi. poate acoperi toat5 planta. Atenfie: substanjele de protecjie a plantelor sunt periculoase pi asupra omului. PROTECTIE Inhalarea acestora pi folosirea in cazul plilgilor deschise este Preventiv piktraji umed solul interzism plantelor.

SEMNE

Stropifi cu solujie pe bazh de shpun sau ulei mineral. Repetati tratarnentul saptarnbnal tirnp de trei siptimbni.

Folosirea dupmanilor naturali. Acegti paraziti utili pot fi folosifi cu succes doar in sere. Despre modul de TntrebuinJare intrebafi personalul de specialitate

Folosifi produse chimice doar in cazurile grave, deoarece paianjenii tetranichizi pot fi distrugi ~i prin nurneroase rnetode naturale, ca acarianul varroa, buburuza, plognifa praditoare, sau chrysopa, iar chirnicalele distrug gi aceste insecte. Folosiji substanfe chirnice alternativ, deoarece paianjenii

tetranichizi devin foarte rezistenji datorita ciclurilor scurte de reproducere. Majoritatea chimicalelor nu distrug ouale. AlegeJi substante chirnice care nu pericliteaza albinele. Folosifi rnanugi de protecfie gi nu inhalati chimicalele. Respectali intocmai instrucfiunile de dozaj.

plan te indrigite de piianjen ; tetranichizi ;


SIMPTOME

PROTEC7lE
f n d e p b f i pirfde contamin; S q i i cu soluje de piuenoizi slu

vlolid, en~pir

Decoloritri gri g i b r -x?eup&p h d o r ac~cukw.F ~ d wtaminate e cad. 7es;ituri de acarieni. fn poqiunik can~mirtate fit?. frunpe ze6r a&r pete albe, iu pe &no postcrioad se riwc acarieni si adtura lor.

'ShgaI
Cupcn

I(AdunaG frunde contaminate.


tropiti cu solutie pe bad de dpur u uki mineral.
Evjt~p usam duluj. Strop@ a

a wpl'ap~ w t i KVOIu8cla 2 r ~ p d c Pe dd h d a r e v&l acarjmi . a x pi p m & lor. h& m


suprafaia frunzelor apar pete de culoare deschid, iar pe partea dorsak {edturi. in caz de contaminare grave frunzele se usd.

soLqirp b.ridc +on sau ulei


mineral.

..

Pktrali umed solul planrei. Tiiafi piriile contaminate. Stropifi cu solulie pe ba7i de sipun.

rrandafir

I
Jalie

Frunzele cu suprafap patad In cazul contaminirilor mai grave devin maronii. Pe partea d o d a apare r d t u r a specifid,

Spdafi planta cu api ~ipktrap so11 umed. Strop~ti solufie pe b d d cu sipun

PLANTE LEGUMICOLE Fasole oloaga gi fasole urdtoare


-

"T
rrmdafir pe mnchi inalt
Pe suprafap fruazelor apar pete, iar pe partea do& @run spec&& ~i acarieni vw; =II y i i . Pe suprafafa frunzelor apar Pete, iar pe parrea dorsal3 tesitura spec~fid. Fmnzeie v uwi ii roa
-

Or F r Fte galhne~ s~ecfids Frumele se "~tlhnnesc.

L ~ ~ P L Pdorsah ~~Q

Ind-ayi #ti contaminate. ~gailajl ptmanta tu api, ~tropiyi cu solujie pe bad de d p n . R ~ ~ t r a l j sol111 plantei. 7nde. umed g ralj H e contaminate. Stropi$ a

indepirtali parrile contaminate. Spdap planta sau stropili-o cu soh

ilovlecel verde; Pe suprarap dovlecel, cas- p a m dorsal

(s,)

nemra E ~ m e l o r i m h e verde.

pe bad de &pun.

m 1

tornate)

suprafap frunzelor apar pete, iar pe partc dorsala pitura spenfid Frunzele isi pierd turgescenfa, lar pe fructe apar Pete galbene.

Pndepirtali piriile contaminate. SF planta, apoi stropilj-o cu solut~e pc buii de sipun.

-r e i mai frecventi diunitori ai trandafirilor


I

DAUNATOR

DAUNE

DESCRIERE

&le puternic v&mate s*t vizib.de pete agintii; &rile gi mugurii se pipernim, nu sc deschid wmplet. Wun&ariipot transmite v h r i de la
nu lkfi p l a n k d se deshidratae. Preventiv P & + mpi@le &nte de deunuguii ~n+$ florile bolnave, d&rmte, apoi strop@ din nou.

acarieni

imptoma acuiienii a t x i M e . Sunt fncven$ i locuide fierbiqi, w t n Tmdahii bribunda cu inflore~cenfe panicule sunt dewbit de peridita! 2n I n d m i n d a n t cu greu vizibile. T&esc pc dosul Mar, de und~ sug seva plantei. Pe fap hvnzelor se d d pete argintii sau gdbenii, iar pc dos lor ~&tllri. Pm+ fi mtament: nu plantap trandafiriih i zidurile sudice. Indep% g ta$ hnzcle bolnave; In cazul unui n d r marc de diunitori suopiu cu solufieconfinhi uleiuri minerale. de la mijlml lui m aastora, fn d itfel h a t sc darolri psrudo-omizile mici, alb-vcm$ care apoi rod rprafap interioarg a frunzelor. Ierneazi In sol $ p r i m i m se nansformi tn isalide. In awl unei inmul@i ln ma& menbolismul frumlw va fi puten hat. -fie tnaucsecontrolafi regulat tranddrii. ti a&# frunzel isucite. h t e de luna i d i , examinati n w h t udantele din nou pcntru a
+lae:

viespea de 5 mm $i depune o d e , In+d

e margi~~ea inferioarii a frumlor, ceca ce provoaci &wirea

-. .

viespea frunzelor

--

imptome: viespea M o r atad mai ales sup&p hvnzclor moi. Apare rareori pe frulm crep sau lucioase. Lmele rod epiderma frunzdor, de aceea, la lnc&ut nu sunt vizibile d d t pete transparenrk Ulrnior membranelecadl gi h n z a se duruiqte. Trandafirul slibqte , duvoltarea sa ate lncetiniti i Preventej tmmene conmlap iisternatic hvnzele. Suhgqi ~id i i c f i diunlitorii. h cazuri grave utiim$ pesticide lichide sau sttb h i de pd r

cia& paraziteazi frunzele S;imugurii. Sunt frecventepe m d a f urdtori, ln h fierbiiti, Parazi~ rn plantei PC d o d f m d r , de-a r i sue

3
O IMP ABIIMP SRL

tam:nafi se &bilit& Pot surveni ale cregterii ~iinfestiriiu virusuri. Paves* $ tratment~ un habitat corespun6tor S;isoiuri rezistente. akgeG fn cazuri grave iarna suopifi plantele cu pesticide ecologice. Repera$ woph

ISBN 97&963-8W%?+l

'I

PROTECTIA PLANTELOR

GRUPA 6

Pro tectie
I

Buha seminiturilor

Plan tele pot fi pro teja te de diunitori


prin aplicarea mrisurilor preventive 9i de pro tecjie.

Prevenirea daunelor
Lupta jmpo triva omizilor mari ale buhei semihiturilor este relativ ujoari.

Omiaile buhei semhiiturilor sunt de culoare gri sau mar0 gi au lungimea de 4 6 cm. Numele fluturelui derivs din modul s5u de via@ nocturn. Majoritatea d&niitorilor apar& speciei Agrotis, ins% mai rar pot fi indnite gi speciile Noccua pronuba sau Xestia c-ni-. Huturii in general au culoare maro-cenqiu 2i anvergura aripilor h f o r d de acoperb este de 4-5 a . Fluturii igi depun o d e la inceputul verii sau vara pe partea dorsal5 a frunzelor buruienilor sau pe sol. Pot fi distinse trei oerioade de dezvoltare a omiz3or. fn primele dou5 fize acestea rod zi 9i noapte frunzele plantelor.

Acum pot fi observate gi adunate simplu. fn faza a treia, omizile deja rnari pgtrund in p5rnht gi provoad daune P n partea de sub sol a plantelor. Ornizile ies doar noaptea la suprafip solului, s% se hdneasd. Ornizile i e r n d in sol gi f o r m e d nimfe prirnkara ce urmed.

rI
Sunnele ~ " t u r i f o r omizilor pe

Dintre diferitele Specii ale buhei tea rnai daunatc-rn este buha seminituril (Agrotis segeturn). Flu zboari din rnai pin2 in octornbrie, in tirnp ce fernelele depun de la 200 pin2 la 2000 de oua pe suprafafa plantelor sau i n sol. Procentul de ecloziunc depinde in mare rnasuri de conditiile de vrerne. Pe vrerne uscat5 din chiar 809 din ouale depuse pot ie2i ornizi, dar pe vrerne ~ l o i o a sacest nurnar t i mult rnai rnic. i n aceas faza de dezvoltare vrernea . . . 3sa influ' .*. ti1 ~eneratii
.-2

m i ~ c i i n c eSi la atingere se t Tncolicesc. Omizi mai vbrstnice pot fi gasite doar noaptea.

rul plantelor tinere, O pamint, n Un ~ U ~ O U hbrtie Sau 0 cutie de de consenra deschisi la ambele r -7 capete. 5
8

-2

indepsrtati buruienile din apropierea plantelor ornamentale ~iutile ca diunatorii si nu-$ depuni ouale pe acestea.

Morneali. Amestecati tirdfe cu sirop de zahar ~iBacillus thuringiensis, apoi intindefi arnestecul i n jurul plantei periclitate.
-

fiunzele de b ~ l c

SEMNELE DAUNELOR
V e r i h d plantele regulat, i n d
in perioada inifid5 - a d micile omizi sunt hd la suprafap solului - dHun5torii sunt q o r vizibili. f n cele ce urrnea6 ros5turile rotunde sunt semnele sigure ale atacului. Omizile grase se @sac la baza plantei atacate, irnediat sub suprafaFa solului. La atingere ornizile se Pncolaicesc Pntr-o form5 caracteristid. Verifidnd rnai amhunut, vefi g&i orficii cu diametrul de aproximativ 5 mm ce duc spre locul de adspostire din sol a1 d5un5torilor. Omizile provoad daune hsemnate. Un singur exernplar poate distruge intr-o noapte chiar gi rnai multe plante. P F O V O ~ ~ la daune pwile subterane ale plantelor, rod caletul, distrug frunzele, florile ~i mugurii. Prefer5 rnai ales pgrfile tinere ale plantelor.

I STROPIRE CU BACILLUS THURlNGlENSlS

--

Puneti insecticklul T aparatul n de stropit, ?ndoza recomandata. Purtati manlei.

Stropiti faja fi doul frunzelor, Diluafi $ amertecaji bine insectulpina plantei ~i solul din jurul ticidul cu ap8. SubstanTa este rnai efkientrS daca este pulverizata plantelor. uniform.

Plan te des a tacatp

Margarc~c u

.
I

DESCRIERE

I
I

m e
,,.

,(incipala perioadi de inflorire este in iulie-august gi coinciuL cu perioada cea mai activi a omizilor. Sunr aracate indeosebi frunzele?i florile, ; $ 4 4 : - ! 1 . ' I l l ' / ' . ll.~:~~ lC?Wip;: " '' ,,,,.;,-,,.I<',,T-'. --, r DLrilefeomii a d Entnaek gi f l d e mcuroc soiurilor de &hi, M pot fi atacate gi r5didnile.
:;I\

( iar noaptea t i u n i e sale constituie hrana indrigiti a accstora.


$1

$&reasti plant5 scundi in timpul zilei asigu6 omizilor axur ,

"lnl'ue aparyuallj. dife11tClul p p l i atad florile, dar uneori rod $1frunzele.

des bobocii

l u mare este lwunziyul ideal al omizilor. utiric s y n ~ l de omizi le gi consurni. " /I , 1' I; 1 ii!!iI\ I,
8, 8,' 88

IL 1

Fn dingrupa i& cepei

,
8

Imizile provoaci daune tn special p*lor q e i , arpagidui , prazului. i

subterane ale
I

z~m as E nnuad dmr~ . u m a ui as a . uip ~

Ocrotiti frunzele fmpotriva insectelor


I

COMBATERE CU

pijsune este o insects" , , o generafie pe an, amwta

-. .

I
I
Nli&
@

T mgiunile in care swnt n freorente invaziile ornizii de &une gla-i pomi a r e alungB ace@ dlungtori: . pakin (Acer psewdaplatanus), nuc (lffgiens regia)? nuc negru american (Juglans nfgra), nuc cenu$lu (Juglans cinered, frasin (Fraxinffs), salclm (Robinid, cornICornud~ilaur(Il&. 1

'

Adunarea omizilor. hdepirtafi omizile de pe pomi ~i punefi-le in pungi de plastic, apoi distrugefi diunitorii.

Distrugerea odlor. Tndep8rta~ib c cujitul de razuire coloniile de pe pomi qi garduri, apoi sfir3rnafi-le sau punefi T aplS cu sipun. n

l i

cia, r n s t d u l , pl&pul, teiul gi &gd. Dupii ce omizilc au d i a m tome h n z e l e unui arbore se m u d pe dtd. Spre deosebire de o m s , fluturji nu se &w. Olnkzile sunt p&we, griinchis, lungimea lor atinge 5-6 em. Pe 8patele acesrora aunt vizibde cind perechi de pid~ele albastru-Inchis urmate de p e perechi de picii~ele ropii. Dup5 ce la fnceputul verii au consumat fmnze se vor lega de porn sau alte obiecte ~i vor forma nimfk. Fluturii vor iqi h 7-17 zile. Perioada de zbor a fluturilor este htre iulie gi august. fn aceasd period2 ftmelde albcenu~iu hperechead cu se masculii mam-dbui gi depun un numb mare de ous pe pomii din @ding sau alte obiecte. Cu toate cii aparfin flururilor de noapte, masculii zbo& gi fn timpd zilei. Toamna fluavii ~ i e r . Toatti specia ierneaz3 prin oug

Adanarea ~i
Micile & de pe fiunz.ele h i fragede sunt semnele prezeniei tinerelor omizi. Omizile se pot muta ~ipe alte plante fnfrunzite cu ajutorul unor fire subgiri de rngtase. murile rnai mari de pe fmnze sau pomul defoliat in fntregime sunt daunele provoa t e de omizile mai vikstnice. Aeestea se hdnesc pe timp de noapte, iar ziua, deseori coboad din pomi pentru a sta la umbrii. fn aceste cazuri omizile pot fi prinse ugot cu capmnele penrru omizi fixate pe trunchiul arborilor.
dhn&orilor se recornan& atunci &d sunt vizibile doar o d e sau contaminarea nu a t e prea grav5. In cazul contarnin&ilor mai serioase se aplid Capcane s m se strop* cu preparatul de Bacillus thuringiensis.Acest preparat confine bacterii care distrug larvele omizii i n d nu reprezintii pericol asupra altor animale utile. Preparatul este mai eficient d a d se uti d la omizile de 1 un ~ila o tempema aerului de pate 15 "62.

L adunarea omizilor a ToFallxi$i &nu@ de $rote@@, doareee peril Rni $i dqi ai daunltorilor pot provoca maqii alergice.

A~ezarea brhielor-capcani. Punefi pe trunchi benzi irnpotriva omizilor. Verificafi-le siptirninal c i 1. nevoie schirnbaJi-le.

Stropire cu preparatul de Bacillus thuringiensis. in caz de contarninare stropifi primivara, la 1-2 siptimini, de 2-3 ori.

CCESORII: CI p3nzi de sac CI sfoari CI m i n u ~ CI punt i

COMBATERE
Sunt cunoscute aerite metode de combatere a ornizilor, f fimqk de pron p y a contamin&ii gi de stadiul de dmoltare al dungtoI

o band3 de pdnz3 de sac lata de

a obtine o manseta in care se vor aduna omizile.

Adunafi in pungi de plastic zilnic omizile adunate in manseti, apoi distrugefi-le.

lngriiire tot an u
Ornida de pazune poate goli de frunze un arbore Pntreg. Pentru regenerarea pierdut arborelui care ~ i - a frunzele, acesta trebuie udat tot timpul ~itotodata trebuie distrugi gi ceilalti diunitori.

TOAMNA Verificare Controlati daca pe pomi, stdlpi ~igarduri sunt depuneri de grimezi de o u i rnaronii, de 2,5 mm. Pot f i Pntdlnite chiar ~ii n anvelopele maginilor. Ouale trebuie indepirtate gi distruse.

Fertilizati doar i n primavara ce urmeazi, deoarece ingrigimdntul poate impovira arborele gi mai mult.

PRIMAVARA 51VARA
Distrugerea da'una'torilor ~erificafi pomii regulat. La sesizarea unor urme roase dubioase, aplicati bandi cu clei pentru stabilirea tipului de diunitori. Daca depistati omizi de pigune stropiti repetat cu solujie cu conjinut de Bacillus thuringiensis, respectiv fixafi brdie-capcani impotriva ornizilor gi rnan2ete din p2nzi de sac.

1
1

'

lernile cu temperaturi moderate sunt favorabile invaziei ornizilor. Temperaturile ridicate de iarni gi prirnivara uscati ajuti la supraviejuirea ouilor gi ale ornizilor, prin urmare ne putem apepta la o invazie a acestora. In iernile reci gi lungi, cdnd ternperatura aerului scade sub -1 5 "C,majoritatea ouilor pier.

Pierderea frunzelor va opri ternporar dezvottarea pomului. Nu eliminati nici un porn pdna ce prirnivara urmatoare nu v-afi convins c i Pntr-adevir nu rnai triie~te.

O IMP ANIMP SRL

l,

r--

cr

.q,

Plan te preferate de lT 4 I

Contaminarefremend: pe mberculi se vki rositurile $ $erii a doui specii de gindaci pocnitori (Elatnidae). Grmfii - Iiind preferafii viermibr d r m i - pot fi folos$i a mnmnli

m
pivotand este infestad primivara, planra inmuguqre mai pulin. Contaminkile mai l n i i nu se vid, deoarece frunde plantei deja s-au retras.
w a d &ma

h~cazde con-

mii &mi arad:ruberculii. P h t a d m o l d mai pu@ muguri gi flor~ p i p h t a se ofdep slu mare. v

in caz de contaminate cu larve in bulbii suculenti apar galerii sinuoase. Planta dmoltii mai pufini muguri si p a t e pieri.

,,&imele&mi a n d uneori riimul tubeiit. Plantele mari ~iviatnice supraviepiex h general contaminirii.

d ~ ' 2

RQP.(M-I~

ISBN 97&963450$2-8

--

PROTECylA PLANTELOR

GRUPA

Larve mlnlere
Metode de protectie
/

Daci acjionaji la timp, p u t e ~pro teja, i in mai multe moduri, plan tele de acepi d5unitori periculoji.

, . C~

W '-. j
'.a

-,I

i insectele

Da& ac$oni~'h%a'

I , I

I-----:: p - q j
--_Ed-

PROTECTIE PRlN METODE NATURALE


-?* : -Y

Ri
1-

"I

Dungile de culoare desch*, sinuoase ce apar pe &nze sunt cauzate de rnugmle ri moliii

minime. Ambii &unZtori dispun de un ovipozitor cu car striipung ~esuturile vegetale pentru a-gi depune o d e . AdevZra~ii&unltori sunt larvele de 2-3 rnrn lungirne ies din ouii, de culoare &b-$beniu sau rnaronie: larvele r galeriile lor caracteristice in frunze. In dteva zile PnsP se tmnsforrnI in crisalidg, pe frunz.5 sau P afara ei. n Din crisalidii, dupa 8- 14 zile, ies insectele. Durata transformgrii oului in insecd este de trei siip6mhi.

I n d m r t a f i frunxela infestate. Examinali plantele, cautand pe acestea canalele insectelor sau urme de inppituri. Distrugeti runzele infestate.

Acoperire cu folle. Acoperifi cu folie plantele legumicole ~i plantele periclitate pentru ca mqtele miniere a nu-gi poati depune ouiile.

In funcfie de specie, roarurile devin vizibile pe pama i d -

rioarii sau superioad a frunzelor. Unele specii s-au specializat pe anurnite plante, altele rod galerii pe plante diferite. Mugtele rniniere pericliteazii deopotrivii plantele ornarnentale, pe cele legurnicole gi arbugtii. Primele simptome ale infestiirii sunt urmele in~epgturilor profilhdu-se net la lurninii, prin care fernelele gi-au depus oude.

depun o d e in larve, dar care sunt eficiente numai in sere. Sunt eficiente gi tratarnentele frecvente efectuate cu piretroizi. Mqtele pi moliile miniere se pot captura gi cu capcane lipicioase sau anihila cu solufie de piretroizi.

Nu Ihfi bru'mrle & s e inmulpasci5. Unele specii de mu@ miniere le pot ataca. Mlytele miniere care atad drciumi3resele gi crizantemele, de cxemplu, prefers $i frunzele salatei dlbatice ~ipe cele de potcapul-dlug~~ului. Musca miniera a spanacului rmde gi frunzele pgtlaginii ~i pe cele ale rocoinei. Avefl grip4 ca'ln grading & nu se i n m u l $ e ~ ace* planted
lantele sH nu se f i infestat.

, jolufie

pe bazB de

lantele cu frunzis rigid.

Combatefi daunatorii cu viespi braconide, ce se gisesc i n magazinele de specialitate, dar nL sunt eficiente decfit i n sere.

PROTECTIE CU INSECTICIDE
Pentru combaterea mu$telor ~i moliilor miniere folasifi insecticide doar fn cazul ?n care contaminarea este Fndelungae gi intensi. Sunt eficiente rolutlile de m i r e ru confinut de piretroizi. Acestea trebuie pulverizate tn mod repetat pentru a ajunge pe diun&tori T fiecare stadiu n al dezvoltarii lor. Stropifi de cinci-pse ori, la intervale de 3-5 zile. Muflele gi rnoliile nu supraviejuiex: dupa o stropire, dar larvele sunt mult mai rezistente. lnsecticidele deseori nu au niciun efect asupra unor specii, deoarece acestea se aflB Tn stadiul lor de crisalidi i n sol. I n cazul unei infwtari extrem de puternice p a t e da rezultate ~i udarea solului cu o mlutie de piretroid.

Insecticidelape b a d de piretrum sunt daunatoare s&n%t&$ii. i n timpul utlliz3rii lor purtqi rnanugi zi mar2 protectoare. StropFqi dimineaga mu seara, d n d insectele folositoare, ca de exemplu buburuzele ~i viespile, nu sunt active. Lucrati la o &istang&de 5-10 m de ape, deoarece substanp esle dauetoare ' si penm pegi.

Mugteie gi rnoliile miniere trebuie combatute cu rnetode diferite, in func9e de stadiul dezvoltiirii lor. O d e se pot distruge cu solurii pe b a e de ulei de

para fin^.
Larvele au md5i dugmani naturali, P prirnul h d n lespile bwonide, care igi

$:,t':,l~l,v-,

.,

",! ;I IIL' " x m ~ ~ 3 ! m+tmih&!iii ~ ~

ad

/n&i

ii

&unq ad n ~ a poi a~anrnu d awhrar

a u n i j u l aieonuri 11~ale4 apeol ello~uIel (cslq3sap aleolnJ ap slad m a 7 n e ~

asmp!d![ amdm $md :y!onaqd ns


!i!do~lsfamsajur arazuny !it~iedal
XU"

I
ut "IC~

PO' V n F:

'i t Q
a-

&\

5 3:
0
p,

-2

Kd

4 3 $ .:a

t ! a-g1p4f3 34 9 8 1 .&.5 1 " pa E..& 1. 2 * 6 g 3'Z: X . a' & g . S . - A".'+if"4 gg

:p O ~ g a gi:a,j8.-g 9 .U a Q , 3 a ~ g b ~ . d~ $ ~ j i ~ = g E B jfiz 8 8.I d

13.J.-

28

1 =E

2 $ $._ a .-a a ~a a 2 E 8..g X - a - ~ 2 ~ a E , k % o

"34a.8.g.j-g08

B-GB%E~~~~.;

.al!ug~q ap al!~n3ol !ugurgdgs !all el n e p o a~u!q~a!g n> !ieleds .!~gsgd gde n~$uad guelq $pap !$epa1 nN .gpedgz n3 !S gseo~afiaura^^ ad a l ! ~ ~ xlewap!s !$!U~JH gd

*naol> lenluaha !e Inq!n> sndap ne-!t al!lgsgd ae3 ullos ap J J ~ O ~ ! J alueld ~ ~ J ~ O !8 !l$nq~e '!!A gnplefi a l a x !lapun$ nN WeNasqo VMVAyWJlMd 'aJ!UVJq ap Jl!Jn>Ol !ielg~n~ .al!~gsgd !i!ug~g gs $elda~l !ie$a3u? epedgz asa nu

*>!ul!zglgdseo~d gde la u l !$eu~n$ !~gsgd !S ap

-.

Lk

'

"
11'

' ,

pna ! % q m a ~ hmp ar a ap13ny :aI , !a~n!qprdeu a ~ h o p ~soruJadge l m j ~ s n : q q q ap !pods ! r a q~

~ J uad appoJaurJJEOJ ije3~a3uy J

Virusul mozaic

: ;!
','"I

'
l i ;'llIl

'

'

Plzn te legumicole periclitate


IF
-

kusul maalc a urrmpidd L ~ L E L ~ I U LI ~FLW I ~ LVILF L C J ~ Y mpra ridichei.Pe humapar M u n i &-&gdbui, pe supdip &om sunt li

~Ilepetedbc.Phntanusedavol~$~&Vdeste+itde pi&idui de fmn& Pot 6 deosebite nUmC7wse pbnte gtPda,prinar cue $ piante omamen&, V d mozaic b r i poate 6 h&it tmpreuni cu alte vhuri ale
p l a n t e l o r ~ ~ ~ p c r e d e c u ld o , r ci ~ mvgineneagd u
I

IB; i,

,.
I

Datorid virusului movie d geli


7.

I &

I Fmmiyl se ofilqte. Planta nu se dezvold. V de pid frunzii. Plantele gaxhsun[ umbeliferele precum mirarul, &m~iul,;himenul,
,:' morcod j p5trunje1uI. La pIini poate fi tadnit jvirusd m&r d casuaqiIor (creionh circdare sau lunguiere, deformarea frunzdor) dar li ambele boli.

Semnelevirusului mozaic al sdatei sunt creio~rii formi de mozaic galbentn verde. F d e se risucgc, dpl@ile nu se dezvold. L plantele mai bi&e a pot a p k a pete mar0 in apropierea marginilor fmnzei. Virusul este &phdit prin seminfe, polen gi piiduchii de frunzi. Plante gaxh sunt cdfele gi &ciunikeasa. Se h&esc gi soiuri rezistente, hsi toate soiurile sunt sensib.de la viruaul m& aI castrave$Jor.

,astravete

!i dOvlecel
verde

(stdnga)

zucchini

Virusul mozaic d castravefiloratad in specid castrave~ii sala& la celeldte de roiuri apar creionzri m&ce pe hvnv la temperami de pate 25 'C sub 20 'C plantele se ofilesc gi Tnue 20 O C ~i25 "C pot fi prezente ambele simptome. Pe h c t e apar protubemre fi p e r galben-verde, Knvul ate &pindit mai a de h dm piduchii de h n r i Pot fi deosebiteaprximativ 200 specii de ~lante gaz&

I'
I

8 8 .

'

pe frunzes u n vizib.de modek gal&n-verde, @ride au pae gi sunt turtir; ~ Vlrusul ae &p;2ndit de piduchii de fmmi, polen sau r;ini ale planrei. Plante c sunt i 4 . s l 5 i d B

Tomate Ota"ng4

'

I ,
I I

~lrttsul mo~ic toma~&r are dikerite sm t m k t d pc hum creion5riIe a1 i po . m tip marraie verde&chis, verde-bchs sau galben-vwi F d e h pua galbee e u albe. Pe partea exrnio~tii f w d o c apar pete m n i i i iar in inmior a punui wxmate.V i d este d.@ndit prin seminye, hgrijirra nccorespu& tove gi fiunz$e cwraminate dc pe sol. Nu wnt rare c o n t a a i l e mixte provocm de mai mula upuri de vimri. Se cunosc , de tomate raistente. i specii

1
PROTEqlA PLANTELOR GRUPA 6

Piduchii de fiunzi

Piduchii de fmnza' sun t ujor de observat ji combitut prin mijloace simple.

Nu-i fisati sa' se extindi


I

COMBATERE cu M~-URAL~

pot dismge prin metode simple.

m i+ + kr =
I I

--

I
A

Retineti

P k l u c h i i de fiunzi sunt insecte moi, rnarunte, de rniirirnei bobului de orez. A u culori diferite, intre verdedeschis g i negru. Tipul cel rnai frecvent de piiduchi de frunze este negru, au corpul acoperit cu u n strat alb, Iiinos. Piiduchii de f r u n d poart3 deseori nurnele plantei gazdP. Se hdnesc su&d seva lastarilor fragezi, irnpiedidnd astfel dezvoltarea plantei.

Strivig paduchii cu mdna. Frecafi ugor frunza intre degetul mare gi cel arititor, dar fifi atenfi gi s5 nu o vitamafi.

Implicafi i n lupta d u p a n i naturali. Garggrifa, crisopele gi alte insecte utile se hrinesc cc larvele paduchilor.

I
Furnicile ling cu plicere mana de miere excretati de piduchi. Mai mult, furnicile ,,mulgn piduchii, pe care T stimuleaza, prin i pipiirea cu tentaculele lor, s i elimine excrefie. Din acest motiv, furnicile intrun anumit fel apira piduchii. Daci alituri de piduchi descoperifi gi furnici, apirafi plantele instaldnd gi curse de furnici, diminudnd astfel gradul de infestare.

UNDE SE GXSESC?* - ~~. -. L=.=

n.

~-

Piiduchii de frunz.5 i g i au habitatul pe h t a r i i fragezi, ori pe bobocii plantelor. Frunzele deforrnate, ingiilbenite, cu reflexe cenugii, sunt rnsrturia prezenjei d5unHtorilor. Pe partea dorsals a frunzelor infastate migun3 rnul~irnea de COMBATERE piiduchi, lss%ndpe frunze o excregie lipicioasg, numiti3 ControIa$ cu regularitate mans de rniere, asanbZtoare plantele, de primsvara pfinii mierii de albine. toarnna thiu, fnainte de toate dosul Gulzelor, loc in care e u c h i i suns de multe ori prezenfi % ca planta sb pro% I dud4 in& simptomele "mboldvirii. C u d combaterea va fi t mai timpurie, cu adr mai redus va fi i m b l d v i r e a plantei. i n a r c a $ una dintre metodele tradipionale de combatere. Exists multe rnetode de combatere, hcepfind cu spaarea cu u n jet de aps, pbii la implicarea In l u p d a du,wnanilor naturali ai psduchilor - g;irgiirip ~i crisopele (Chrysopidae).

Isapun Diluafi

lichid I n a p i _ caldi gi stropifi daunitorii cu rolufia obfinuti.

Plantafi IevSnfici llnga straI turile de trandafiri gi de cimbru, ldngi rizoarele de castraveti gi de rogii. Aceste plante fin de-

Culoarea galbeni atrage paduchii de frunzi. Plasafi i n proximitatea plantelor un lighean galben cu o solufie de sapun, sau o placi galbenz. Acestea vor devia piduchii de la plante.

Utilizafi insecticide numai i n caz de infestare puternicg. Degi i n ultima vreme acestea se obfin din plante, insecticidele, totqi, vor deranja echilibrul biologic al gridinii. Substanfele biologice se gisesc sub f o r m i lichidi sau granulari. ina,inte de utilizare incercafi totusi s i combatefi daunitorii cu ceai de vetricea sau cu

extract de urzici. Preparare: Punefi 150 g de vetricea uscata i n 10 1 de a p i clocotind. Dupi 30 de minute ricifi ceaiul, diluaji-l cu a p i i n proportie de 1:5, d u p i care putefi deja stropi plantele. Punefi 1 kg de urzici proaspete i n 10 1 de a p i rece. Dupi 24 de ore de macerare, stropifi plantele, f i r 2 a dilua solufia.

UCTE $1 L
balata verde

(dreapta)
?ndep~rta~i dunitorii cu un jet puternic de

ha.

..

--

Pe perioada cre~terii, Tnainte Dupa recoltare puteli elirnina ori de recoltare, nu tratati plantele usor piduchii. comestibile cu insecticide! Cornbateti daunbtorii cu

tirnp, si aplicand rnodurile de cornbatere adecvate, T perioan da principals de crestere, infestarea va f i neinsernnata.

sapun sau cu ceai de vetricea. in acest fel nu nurnai ca distrugefi paduchii, dar $i preveninisi reaparitia lor.

O IMP AB/IMPh@&

Nu-i Irisati sri se extindri


Piduchii de fiunza"se pot distruge prin metode simple.

Piiduchii d e frunz.5 sum insecte moi, miirunte, de miirimei bobului de orez. Au culori diferite, intre verdedeschis gi negru. Tipul cel rnai frecvent de piiduchi de frunze este negru, au corpul acoperit cu un strat alb, 19nos. Pilduchii de f m n 2 poartP deseori numele planrei gazdL Se hdnesc su@nd seva l&tarilor fragezi, impiedidnd astfel dezvoltarea plantei.

Strivlti Hduchii cu maria. Frecafi uzor frunza Tntre degetul mare ~i cel arltitor, dar fifi atenfi ~i s i nu o vita-

Irnplicati in luptS du~mani naturali. Girglrip, crisopele zi alte insecte utile se hrlnesc cu l a ~ e l paduchilor. e Furnicile ling cu plicere rnana de miere excretati de paduchi. Mai mult, furnicile ,,mulgUpaduchii, pe care ii stimuleazi, prin pipiirea cu tentaculele lor, sa elimine excrefie. Din acest motiv, furnicile intrun anumit fel a p i r i pigduchii. Daci alituri de piduchi descoperiti ~i furnici, apirafi plantele installnd zi curse de furni-

'

'

UNDE SE GXSESCZ
I-

----

Piiduchii d e f h m d Qi au habitatul pe last& fhgezi, ori pe bobocii plantelor. F d e deformate, ingslbenite, eu reflexe cenugii, sunt m w r i a p r a e q e i diiuniiaoril~r.Pe partea dorsal3 a f r u d o r infestate migunii muI*ea de COMEATEBE piiduchi, Iihind pe h z e o excrefie lipicioasit, nunit5 Contioh$ cu regularitate man3 de miere, a s e m h a o r e p l d e , de primlvara pan5 mierii de albine. mamna k i u , I*nainte de toate dosul frunzelor, loc I m e n piiduchii sunt de multe ori praenti & 5 ca p h m s l pror duG f n d simptomele PmbolnSvirii. Cu d t combatera va fi mai timpurie, cu a d t mai r e d 4 va fi Imboln~virea plantei. fncercafi una dintre metodele tradirionale de cornbatere. ex is^ multe metode de cornbatere, Pncephd cu spZlarea cu un jet de aps, pan9 la implicarea In l u p s a dugmanilor naturali ai paduchilor - @g&i~g gi F-ci m h h d manZ de miere crisopele (Chlysopidae;).

Diluafi &pun lichid in apg caldi ~i stropifi daunatorii cu

Plantati lev3nfic.5 langl straturile de trandafiri ~i de cirnbru,

m-

Culoarea galbeni atrage piduchii de frunzi. Plasafi in proximitatea plantelor un lighean galben cu o solufie de sipun, sau o placa galbena. Acestea vor

Utilizafi insecticide numai in extract de urzici. Preparare: caz de infestare puternici. De~i Punefi 150 g de vetricea uscati in 10 1 de a p i clocotind. Dupi obfin din plante, insecticidele, 30 de minute ricifi ceaiul, totu~i, deranja echilibrul vor diluafi-l cu apa in proporfie de biologic al gradinii. 1:5, dupa care putefi deja Substanfele biologice se gisesc stropi plantele. Punefi 1 kg de

. -

____-_-1--u

Plan tele prefira te ale pidl rrh ;lor de frunzi


PLANTA WBATl

4
-

1 1 ,&,
FLORI

Sdata verde

Strivi$ diiunitarii cu mha, a ~$44 cr g planta

$EIF$ plmta

cu un tampon de vat5 inmuiar h spirt, nu saki$ dliunHtorii cu mlnz

h* ,

. , I

Imina.
-+-

d&p planta cu api, sau strivip dliunirorii cu

4 L

I;.

Pe perioada crejterii, ori inainte Dupi recoltare puteti elimina de recoltare, nu tratati plantele usor psduchii. comestibile cu insecticide! Combatefi dsunatorii cu ControlBnd pomii 5i arbujtii metode naturale, ca de exemfructiferi precum ji legumele la plu stropirea cu o solufie de s5pun sau cu ceai de vetricea. timp, ji aplidnd rnodurile de cornbatere adecvate, i n perioa- I n acest fel nu nurnai cg disda principal8 de crestere, trugefi psduchii, dar ~ipreveniinfestarea va f i neinsernnati. nifi reaparifia lor.

MP ABIIMP @ 4 R.

PROTEqlA PLANTELOR

GRUPA 6

Diagn0stic ~itra tare

Pro tejarea cea mai eficient i a plan telor impotriva bolilor se poate efectua prin aplicarea unor metode preventive simple.

Pis trati sinita tea ridicinilor


I

ClNCl METODE NATURALE

Prin mburi preven rive

Putraitea ritdiicinilor este o micod care ataca florile, plantele legumicole gi pe cele lemnoase. Deoarece distruge r~dacinile, intreaga planta piere. Putrezirea poate fi provocata de diferite ciuperci care triiiesc in sol g pe rsdgcina plantelor coni taminate.

I
prezind sernne asemcitoare rosilrurilor provocace de ro6toare, ~nseamnil sunt contac5 minate de putrezirea rikikinilor. meabilitatea solului pi udafi cu

Abgmea cu grija a plantelor. Mantati specii ~i soiuri rezistente la putrezirea ridicinilor. k r e ~rfatul rpecialifilor. i

~ ~ r t a r plantelor bde a nave. Micoza se rispBndefle rapid. hdep3rlafi planta ~i solul contaminat din jurul acesteia.

Udat corespunl2itor. Udei doar d a d solul este uscat. L a folosirea sistemelor de irigam vertficafi regulat pentru a ei& stagnarea apei.

SIMPTOME
Primede simptome ale puuairii r ~ c i n i l o sunt r asemkiltawe cu semnele lipsei de apf. F r u ~ ~ + sl;xbegfe, se ul ofilqte pi devine gdben sau maroniu. u au s t i r n u l d dt l &phdirea bolii. Silpaji p h g la adhcimea de 15 cm.Verificafi d a d sold este umed pi dad sunt vizibile semnele puuezirii la rWicini. Dacimlule~teuscat~i rI&inile sunt &14torase, putefi uda linigrit. D a d tns5 rikikinile sl-~t negre, au miros nepkcut pi

grEcazd n d & ~ o r m
avaneate indephafi plantele

CAUZE
fn rnajoritatea cazurilor putrezirea d k i n i l o r este provocad de stagnitma apei. D a d apa se adunil i jurul n arbuptilor ~ia straturilor de flori, permeabilimtea solului nu este pouivid. Apa ce se adunil P s o l d n compact h d e p k d aerul din sol pi rcidkinile se c o n m i n e a d mai repede.

bolnave ~isold contaminat pentru a fmpiedica &@direa bolii. lmpotriva anurnitor forme de 1 u t r a i r e riihinilor se ~ a folosesc fungicide puternice.

Ameliorarea pgfmgabilifafii solului. tnainte de plantare a f b naji solul adanc ~i amestecati-l

Straturi Inilfate. Dad apa stagnead fn solul compact, lutos, ingr3diIi cu sdnduri stra, turi tniljate, din MmBnt de bun3 calitate.

PROTECTIE
Prima ~~ce se aplid fmpouiva putrezirii rildkinilor este prevenirea: ameliora~i per-

radicinilor pot fi tratate cu fungicide. Fungickble pot fi utile $i la prevenirea bolii. Daci plantele cu bulbi sunt contaminate de putrezirea ridicinilor, puneji Oncercati G identificati tipul de bulbii in fungicide, tntr-un vas i ciuperci provocatoare a bolii. de plastic. Pistrati vasul in loc ricoros ~i uscat pana ce bulbii Din pacate nu toate dintre ile de putrezirea - . - . I war fi replantafi. .
L i

Chiar ~ila contaminirile grave, utilizarea fungicidelor se recoand2 doar ca ultimZi posibilite, deoarece majoritatea acestora sunt chimicale puter-

Pu trezirea ra'da'cinilor

plan t p sen sibile la lfrezirea


PLANTA

SIMPTOME

, .
I n -

- _ . & .!& A &! !


>.).

I
*.a ;& &

Aparipa unui strat alb, aserninitor vatei pe tulpinl; frunzele se Ingdbenesc gi se ofilesc, planta se usci.
I'

fngrijire tot an ul
PRIMAVARA TIMWR~U
VerMcmgi antiefioratw solului
Dupa ploi ma3 abundente verificati plamte ca & nu stagneze aps T jurul lor &e%pta). La n nevoie ameliotati perrneabilitatea solului. h jurul nciilor plante amstw+i solul cu bazalt conapei stagnante. Montati htre rupZitor automat pe furtunul de udat pentru a putea verifira antitatea apei.
TOAMNA Verificareaphntelor Verificati fnci o daa toate

-.

apa necesarg plantelor pmtru a supraviefui h zilele de v d w a ~ w dar evitati Formarea ,

plantelesa nu pminte sernne de putrezire a radacinilor. ?ndep&ta$ exempkrrele contaminate #i planmi aktele noi Yn l o ~ u l ace* ra. Pentrutrnpiedicarea raqxlndirii bolii, schimbqi selul din jurul plantelor bolnaw.

*u ~B !~I J e pwsn S p ~ o s q ! eamd uj nlduraxa ap p3eg11 1 !!JIppmJ .aJispaF 7 9 1u t n u e ~ JOA as apq!suas alalueld d

ap 6 (K L nes g$gdseo~d gueld ap 69 L g6nepe as gde ap I 01 e l .aJenl!p g ~ gzeaz!l!$n as m : , e!$nlos e ~ ~ !nlnl-Pe"> YP YJnVq4 .ede ap I 01 n !,I !ie:,nq : :!N , .1n10s I u?$e!g$!oJnwnap 6 SL d!@o !g ejueld pI!J$odoap pugz!Janlnd , !arn$sn ap !eeD ' x E-1 ap (sn6ne-a!un!) !a$ueld !, lugyonzap e pgn ap epeo!~ad '(ede !&yd s ' e ~ n w !sued L) j aJenl!p ! aJeJy!y ednp ez!~anlnd 4 u~an!$uanaJd !~ndox ! j q o # j ui en as ! i !XJ en as ganu!iqo laj.ase a p ?.e3!pu! !cur ava Jep 'aneu 1 -1oq alajueld el !f ez!l!$n id e!lnlos .avu!w ap OE ap dw!$ aqlay en as !ode 'aadeou o ap as eam:,v -a$uapyaalelweu d w gde ul e$ueld eJa:,ew en as ~ a$uez!lanlndaluepqns es!xa .!nlnlm-epeo:, ap g e m gueld mwlb!) V vndp w w e nJJuad

I
I

mINmmd

.~ol!!do:, eugwapul el alapp!6unj !iesgl nN -a!ba$old ap !4nugu !f !Jew !i!soloj !!~ez!lanlnd~ n d w ad p

yWd vmNIyd
qmsn 16 a p atnq p apeopad uj a ~ u e ~ d~ p S aap ad r amde p!z-n~rdordm n q d

'a$rq!le:, eunq ap aJezyan -1nd ap le~ede !Qsolodya:, un ap nes ajueld ap gJnua!j u!p !!inlos Wusnlnd a!uanad e3

'!oU !!JWgl -e$e Je e~engw!ld '~olato:,!~ a3 eaJeuJa! l a w pup!pa!dwg 'aanzg:, alazuny !$euqnj

'NOU ad reyq3 nes a u ~ d ~ r u ad ~ ~ ~ 0 1 - prop eamd e ad !S m a m y c!azun~j y w d n s d ad q~ x.ns !nun yipade a~sa @ uum p q ~ d

-!loq ap eSe#al!qeJaulnA !ew upap alaiueld :~e~$uo:, p a p a:,npoJd eaezope~dns Jep '~ola~ueld !!~aba~:, el!qesuads!pu! a$sa gypynu e$ue$sqnse$sea:,v .$oze Jlnw ea~d: alaaueld !iez!l!a n , -Ja#nN '!!Jeu!yj eal!uanaJd el ean!e alu!luplg~6u~ !nlnlos n> e ea~eo$~zundsa~o:, eaJezeJ1

a!nqaJ$ ala '~sodwo:, u?e~asawe as nu ale!! JOA al!bed .Join expa!dt.u?a$eod as gJeUJ!Jd eze#u l !!Jeu!e ea~!puedset(.$e!paw!

.aun!uadse u ! ~ d !!Se6!~!ap awa$s!s !ksoloj nN ~ ! ~ g u !e!J!J yj -ede ez!Jonej nu e npuad 'Jolaz -unJj eaJ!zawn !ie)!n3 .!queld eupype~ aepn ap ede !$surnl el

Plan -

te deosebit de sen -;bile la fiinare


IMPTOME

1 PLANTA

Binam ataci frecvent fmnzek ~ivhfd l d o r

'

--4p*qgs

I-cu umiditatea d u i ridid

p l a m ln loc *hsori~o bine fenilizat, sl permobid;

,
1,Prevenire gi cdlire
u r i sau ceai.

..~tdbpeb$pflai
I I

.I'

,,;

I
1

impledlcara stagniri~ in sol, protejarea s ape1 IUI cu cu folre acoperltoaresau cu un strat dc B


t o w mukirt cu ampost Jemimaturiir hpiadi~area sragnLii apei h sol

dosul gi d

e frunzeiorr tot-

siond

pete dbe pe kpe fructe, pe l&wi t m p i i a sragnirii apei tn sol; cultivarea i soiuri l o d e verificatc

I ngrflire tot an ul
din tlrnp slrnptornele bo111. ?ndep5rtali parfile bolnave ale plantelor.

Controlati cu regularitate plantele pentru a identifica


O IMP ABllMP SRL

TOAMNA Taiere TBiafi rarnurile arborilor ri arbustilor bolnavi pan5 la parfile sanitoase.

ROPM-10-003

PROTECJIA PtANTELOR

GRUPA 6

Depis tare ji tratamen t

Bofi bacteriene

Acjionaji din timp pen tru a impiedica rispindirea acestor boli t gridink n

Preven tie fipro tect~e


f

MASURI DE PREVENTIE
YAW

Pentru bolile cauzate de bacterii nu exist& din picate, remedii. Nu pute$ h e d e d t un singur lucru: c si nu le l&a$ s i apar;i.

MANIFESTARE
Bacteriile cauzhd imbolngvirea plantelor pot araca pomii fructiferi, plantele legumiwle gi pe cele ornamentale. Exists numeroase specii pi unele dintre ele pot supraviegui chiar pi doi ani pe plante sau in sol. La o &dud P jur de n 25 "C ~iin condigii de umiditate corespundtoare, unele specii se fnmulgesc extrem de repede. Plantele legumicole pot fi contaminate de cele mai diferite bacterii, provodnd putregai sau putregai umed, pe plante ap&d Pete sau semnele vqtejirii. Pomii fructiferi sunt contaminagi mai ales de Pnnegrirea bacteriang pi de mult temuta arsud bacteriang, supus5 obligativitgpii dedarikii bolii. D a d observaji semnele unei asemenea boli, anunpgi-o la stajia de protecjie a plantelor din apropiere sau la oficiul agricol. f n cazul florilor vikatice gi al perenelor afecfiunilebacteriene nu au o importan@ prea mare. La aceste plante sunt mult mai frecvente bolile micotice gi daungtorii. T o t u ! pi acestea pot fi contaminate de p%tarea fmnzelor sau gaiul w e d . .' 1 '

1
P idkctat de mura bwteriane' &

CAUZE
Bolile bacteriene se rkpindesc prin ine+e. f n s bacteriile ~ minuscule, de ~ g ~de forma l a unor begigoare, nu pot s l penetreze P gesutul plantelor sgngn toase. I n t r k d P organism n numai prin leziuni pi orificii de respirafie, trsesc printre celule pi se dsphndesc prin sist vascular sau prin dizolva pere~ilor celulelor. R&ph lor este q u r a 6 pi de om h urma derilor ~i recoltkii. Animalele ierbivore faciliteaz de asemenea Gsphdirea bacteriilor. distrugee complet. fndepgrta5i gi ardegi toate plantele cu tulpinii erbacee (in nici un caz nu le compostagi!). fmpotriva bolilor provocate de bacterii (bacterioze) cea mai bung protecfie este preven6a fngrijigi plantele potrivit cerinfelor lor specifice.

Dupa ce afi thiat frunzele ~i ramurile infectate, imersafi foarfecele sau feriistriiul in alcool sau apa in clocot. In caz contrar, exist2 primejdia ca plantele sii fie din nou infedate. Bacteriile penetreaza In plante prin rani sau suprafefe tiiate. Protejafi plantele de.pagubele produse de grindin& furtuna sau ploi violente. AcoperiJi-le cu folie sau cutii de carton pan5 cand furtuna trece.

1'

aduri s8Mtoas.e tate. Unele soiuri nt mai putin vule bolile bacteriene.

Pm%ja$i plantele contra daudtorilor care le sug seva: prin leziunile produse bacteriile pot penetra plantele.

IN

II

Curgjenk tn griidinl. Strhngeti regulat dgeurile vegetale $i frunzigul &rut pentru a Pmpiedica iernarea bacteriilor.

PROTECTIE A*

,..-.--'

r..

n t r a bolilor bacteriene nu exisG remedii chimife. TGa t drastic plantele infesar cel mai bine este ss 1

Paduchi de frunzii sug seva plantelor din vArful IZstarilor, mugurilor ~i frunzelor $i ras~dndesc astfel bacteriile.

Tripsii sug seva plantelor de pe Acarienii sug seva celulelor. tn dosul frunzelor. Celulele golite urma sugerii, bacteriile penetreaza in organismul plantelor. se urnplu cu aer ~i astfel bacteriile ~enetreaza usor ~lanta.

es if ~o~pundsa~o2 ~ z ~ p a q o as p plxs~aidD ~ J uad 4eipawi . f ~ u o i f 3 ~ . . J .i


n .

Proteja-ti frunzele -piersicului .


I

Stropirea preven tiva' hdepirteaza"ciupercile da'una'toare.

C I U P Efrunzelor este o B%icarea R ~ DXUNATOARE


boa15 micotid care a f e c t e d piersicii gi nectarinele. Mai intsi atacii frunzele, care se coloreazii in rogu-giilbeniu, apoi in alb-verzui, se urnplu de biigici, se r&ucesc gi se deforrneazii, in cele din urrnii se innegresc gi cad. fn cazuri i grave boala se extinde p la muguri gi irnpiedid forrnarea fructelor. Pot muri astfel rarnuri intregi. ~iuperca iernpe scoarfa pornului. Sporii sunt transporta~i muguri de ploaia de pe prirnharii gi atacg frunzele ce tocrnai apar. Pe frunzele contaminate se constituie sporii, ca o pudd, care migread spre scoaryii gi ciclul contarniniirii incepe din nou.

-0
^I
ACCESOR,,.

O dispozitiv de stropire
3 substante fungicide
minuri de cauciuc imbriciminte de protecfie

uemrmare p aeco~orare caracrer~suce

--na t%rziu,dupi ciderea frunzelor, ~i primavara devreme, 'inainte de dezvegetajie nu stropifi piersicii gi nectarinele cu fungi-

SIMPTOME
Primele simptome ale b%idrii frunzelor apar prirniivara, la dezrnugurire. Frunzele deformate se coloreazii in portocaliu-intens, apoi treptat se ingdbenesc p cad prernatur. i fn cazuri grave pornii igi pierd frunzele deja primivara devreme. Dacg nu se dezvoltg un frunzig nou, planta nu rnai este capabilii s?i inmagazineze suficientii energie pentru a 1 raista iernii. Ca efect a1 bolii produ4a scade gi fructele se hot defor'ma.
1

PSnii toarnna indepgrtagi continuu lstarii bolnavi. La sfsrpitul perioadei de cregtere, in tirnpul dderii frunzelor, stropi$ cu fungicide pe b a d de cupru. fndep?irtafi sisternatic frunzele ciizute. Prirniivara, inainte de dezrnugurire, repeta~i stropirea cu fungicide. Planta~i soiuri rezistente. Soiurile de piersic cu pulpa galbenii sunt deosebit de sensibile la boali.

4
Asigurati-v&ca solutia a ajuns uniform pe ramuri ~i

rREl M E T O D E N A T U R A L E

Mediul rece, umed favorizeazi aparilia bigicirii. Plantafi piersicii in cu locuri aerisite ~i mult soare. Plantali-i la distanle mai mari unii de aljii ri de celelalte plante. Daci in apropiere exist: umiditate stagnanti, ameliorafi permeabilitatea solului.

PROTECTIE
I

I B&icarea fiunzelor se poate trata nurnai prin elirninarea lhtarilor bolnavi sau stropirea pomilor cu fungicide. D a d prirniivara @ifi frunze bolnave, hdep&rtafi-le imedi1 at. Adunari si fiunzele &ute 1! d e sub arboiele contaminat.
-A

I
Aduna$i frunzele. T frunzi~ul Menlineti uneltele curate. n Dupi lucriri ~tergefi alcool cu piersicului se pot cuibiri sporii ciupercii. Adunafi cu grebla gi sau o substanfi dezinfectanti ardefi frunzele cazute. Nu com- toate uneltele folosite la tiierea pomilor bolnavi. postafi frunzigul contaminat.
F m z e inktate

Stropifi cu o solufie de polisulfurs de calciu. Toamna, imedial dupa ciderea frunzelor stropiti pomii. Repetafi operajia prima vara, inainte de dezmugurire.

fngrjire tot an ul
Tratarea &$icarii frunzelor necesita u m r i o perioadg lungs de tirnp. Daca vara constatafi o infeflie puternics, toarnna sau primsvar, stropifi cu polisulfuri de cakiu MU cu atte fungicide

UrmarIfi evol@ia vrernii.


Daca la finele iernii tirnpul a t e neobifnuit de cald, Tnainte de dezrnugurire stropifi cu fungicide pentr! a doua oars. Pomii la care vara boala a fost g r a d suportii greu iar na. Toarnna, adunafi toate frunzele dzute ~i acoperif~ zona radscinii cu xoal-@d

Ct ui a
hdeptirtafi fsrs preget frunzele tinere, bolnave (ws). Strangeti frunzi~ul z u t de d sub pornul infectat. Ardefi qi nu cornpostafi frunzele bolnave.

TOAMNA

Plantare $ipmtecfie
Toarnna, d n d cad frunzele, stropFfi cu fungicide. Strangeti cu grebla ?i ardeo frunzlgul dzut. Stropifi pe vrerne uscats, far5 vant, deoarece ploaia ~i vantul indepirteazbub stanfele. Vrernea innorats ~i orele serii sunt cele rnai adecvate in acest scop. Dogoarea soarelui poate provoca arsuri pe frunzele

Tnainte dedezrn~~urire, repetafi stropirea cu fungicide.

ara ruglna
ven$i rapide pu te$ ob@e rezultate bune.

I
1
gazda intermediard. contaminate. Tiiafi frunzele 1 inlituraliplanta gazda trebuie 2 Adunati piQile de planti apoi Unde rugina este o problemi persistenti, pofliunile de crengi bolnave,
~i

CE ESTE RUGINA?
Rugina ce &uneazii multor plante ornamentale si utile este rezultatul atacului unei ciuperci parazite. Diferitele tipuri ale ruginii au fost denumite in funcfie de planta atacati. Contaminarea poate fi recunoscud dupH aparifia c curilor si udiiturilor portc calii sau maro de pe dosul frunzelor ~i dupH tipul de fructificafii al; ciuperciior. In caz de contaminarc gnvH frunzele sunt acoperite P intregime de n pete, apoi cad. !2fSck

distrusa.

dezinfectati uneltele cu alcool.


I

Folosirea corespunzZtoare produselor fitosanitare. Inainte de folosirea fungicidului citili instruqiunile : respectali rnasurile special( de securitate. N stropili u produsele pe frunze urned sau inainte de ploaie, deoarece nu vor avea efec. tul dorit. N stropiti nici pt u vint puternic, deoarece curentul de aer poate tran-

planta sii fie umedii timp de 68 ore. Ploaia sau apa pdveriza-

diferitele tipuri a t a d doar anu mite plante. D a d avefi nevoie de aiutor, ~ u n e t dteva frunze i

C
Adunati frunzele cazute de sub plantele contaminate. Acest Pastrati frunzele uscate. Udati 4 doar solul convingeti-v.3ci
~i

lisafi la indernina copiilor sau In locuri accesibile anirnalelor produsele dauna, toare szndtllfii.

'

condi5iardeb a d a apaririei majoritii~iiruginilor este ca

(
I

Folosifi aparate separate la stropirea cu fungicide irnpotriva ruginii ~i a erbicidelor. Dad lucrali cu acela~i aparat, urrnele de erbicide pot dauna plantelor contarninate. Dupa folosingi clatifi de trei ori bazinul aparatului deasupra gurii de canal, astfel ca substanlele si nu ajunga pe gazon sau T sol. n

&t u , primivara formhnd spori care se a p b d e s c prin intermediul viintului. Multe fungi i e r n d pe alte plante, q a numitele gaule intermediare, ~i sporii ce se dezvolta acolo vor wntamina plantele g a d de ba*. Astfel gazda intermedid a ruginii ienupiirului este piiducelul (aici rugina piducelului) sau pHrul (aici rugina piirului).

PROTECTIE ~MPOTRIVA RUGINII. COMBATERE


ACCESORII: C1 aparat de stropit Ci rnanuri de proteqie C fungicid Q rnasca de proteqie I

PROTECTIE
rrmu - spre eraacarea rupas . ginii a t e diagnostizarea bolii, ceea ce este simplu, deoarece

de

Amstmfi bine aparatul. DUN uniform, 1stropit, apoi fungicidul cu apl, toatiStropifScu(inclusiv dosul frun-in 3 S W t idepoita~i-lb loc rigw. turnafi amestecul in aparatul 2 a ~ fel Tndtjetsislab,stropita a fie uscare umplai bazinul planta zelorl.

acestuia cu apa.

Plan t p ~ensibile ruginii la I

==P=--? ' 1
Qll

I-nru

IE
fi distrugeri toate frumele contami ..-giia rododendronului; pe f r u m apar Pete brun-rqcat, i a ~ late. Molidul este gazdl intermediari; eradicarea tmpiedidi rbpindirea contami pe dosul b l o r fnrctifiyiile. hi.

-derea acelor; hcdfKaui (ecidii) ponocalii pe h a r i i care apoi se usci.

h c i z u l este gazdii intermediarI; s i i r a oluf" este in~6turareapkantei g& a.

gina i

d u i ; apte

jndep:rtaJi

ji

distrugel~listarii brunificag

pwaeotlicf~wb,*Bga taminetecd$*&
U d i c u r i gglbui, apoi fructifiayii (tekutosori) maro pe dosul hnzelor; d e r e a frunzelor. gina p h l u i ; pete portocalii pe s u p d q a fiunzetor, iar pe
--

-.

orc-PBPid&innrrm&

h wi c W ; W iW u a
l u plan@ waciz tn apropierea Gnoaeler (gazdiinnrmediari), in caz de conr; ninare strvili cu griji cu Fungicide.

-cloporei

-?-.

Adunarea hnzelor &re nu este de efec o p t i d ene uadicarea k u wi d o s u l a ~ r a ~ O~puus)-&i~.m~-peo (ecidii) sub f o m i de tep. mzi de 100 m.
-

irii

i-

--

" -

Pete brun-gilbui pe frunze, mai d r t u wndmi pe pama dor-

U e g i so~uri raistente; nu plantar?

&aamsom;w?be~
Priiyara apar pm

*wafplddM
R
I

wq&a)-

e n

I'
Pe d t posibil planrag soiuri raistente la

+cL~bh~eWBi& dwklEa-9jlnchiPe

e gilbui pe supnfap h n zelor, apoi um&turi yu-ruginiu pe dosul aeestora; p h t a r i m b e m&.

W ~ * * & O Q fwn*
n caz de contaminare mai gnvi distruge Lntele fi stropifi e x e m p h k &Iitoaw I ungicide.

nab3 de @&mi

(shgal

pe &phd+

Pete portocalii pe muuR; t $ h I c se us&

'

1 d a cu apariii priielor semne d e u ~ n tamin%ii srropifi p h n cu h u w &l ~ u ~ t od ri e + piiqile cm&t ,

63 IMP m M P SRL

---

gina mqatei; pete rotunde gdben-deschis j u&turi man i frunze; planta nu se h o l d

-.

ISBN 978-9634WB.2

PROTEqlA PLANTELOR

GRUPA (

. \\

Lliunitori in grridina de iarni

Musculita albi de sera'


I

t
I

Cu ajutorul unor metode adecvate acejti diunitori periculoji pot fi jin uji sub controi.

Protectie eficien ti
I

Plantele pot fi protejate cu a j u t o d unor m&wi simple pi a dqmanilor naturali.

Musculiga albi de seri este o insect5 rnirund, alb5, cu aripi, aparginbd genului p~duchilor ~estogi. Larvele sale sunt plate, puyin mobile, seaming cu piduchii jestopi gi sunt protejate de un strat de cear5. Produc pagube prin suCapcane de insecte contra rnusculi~elor de seri albe gerea sevei frunzelor. Musculijele albe apar SIMPTOME frecvent in sere, dar pe tirnp stropiri sau s5 spalati plantele cald gi uscat a t a d gi plantele cu o solurie de siipun. din gridin5 gi de pe balcon. Dugrnanul natural a1 rnusMai inthi, la o examinare atenChteva insecte nu produc inci t i se pot observa insectele culi~ei albe sunt acarienii p i viespile priidiitoare. Aceste pagube rnari, dar inrnul~indu- adulte. se repede, nurnirul lor crepce insecte folositoare pot fi atrase Daci infestarea este irnporintr-adt i n d t in urrna sugerii tantii pe dosul frunzelor devin in gridini cultivhnd plante sevei frunzele se ingiilbenesc, se vizibile larvele transparente, umbelifere, de exernplu rnirar acoperi de pete, se ofilesc pi in ovale, precurn gi crisalidele gi sau asrn5yui. cele din urrna pier. insectele cu aripi. Cu lupa pot Folosifi insecticide puterfi v5zute pi ouile. nice nurnai in cazuri extreme, deoarece acestea distrug gi insectele folositoare. Deoarece rnusculiyele albe de sera prefer5 locurile calde gi uscate, aveti griji ca prin udare gi stropire frecvenra i r seri sau in tunelul de folie s i rnenfineii ridicatii umiditatea aerului. Insectele aripate pot fi capturate cu capcane speciale. Ascfel se poate depista la [imp contarninarea. fn cazurile de invazie slab; este suficienr s i indepiirrari frunzele contaminate, s5 aspir a ~ cu aspiratorul de m i n i i insectele dezvoltate ~is i

0 metoda verificata in caz de contarninare puternica este folosirea viespilor pridatoare, disponibile in come0 in rnagazinele de specialitate mai mari. Viespile i ~depun ouale F i n larvele musculifei albe, care se innegresc ri pier.
Pentru stropire solufia ideala este un aparat funqioniind la mare presiune, cu care poate fi stropit, mai uzor declt cu aparatul de stropit manual, ~i dosul frunzelor. Aparatele acfionate manual, in general, nu stropesc satisficitor, de jos in sus.
-

4tragefi in gradin: dusrnanii naturali ai musculifei albe: cultivafi plante umbelifere, spre exernplu rnarar $i asmafui.

IndepZrtafi si distrugeg frur zele ~i plantele infestate. Toarnna strlngefi rlma~ifele plantelor ~i ardefi-le.

&a@

Sau

T $da n

p h

. 7

IIU

jartea Iipfcio& spre plants ~i spre mare.

udei
(0,54%,E. UttW@

rnai edw dam1bud

p3duchilor de frunza, secreta o substanfa dulce, lipicioasa: roua de miere. Furnicile se urca pe plantele infestate, consurna roua de miere ~i prin aceasta, distrug ~i dusmanii naturali. Pe roua de miere se stabilerte ri fumagina, slabind ~i mai rnult planta. Spalafi roua de rniere ~i fumagina de pe plante cu o solufie de sapun.

'

h e l e dz%unz%torului

Musculifa alba de sera se poate combate eficient cu substanfc de combatere pe baza de acizi g r a ~naturali. Aceste substanfe i au avantajul ca nu dauneaza animalelor folositoare. Tratafi cu deosebita atengie dosul frunzelor, deoarece aici se gasesc ouale, crisalidele ~i paduchii dezvoltafi. Citifi cu atenfie instrucfiunile de folosire ri respectafi indicafiile nroducatorului.

Pe d t posibil nu utilizafi substanfe chirnice cu spectru larg, deoarece pot dauna Si animalelor folositoare. Deseori, cu ocazia aplicirii acestora, pier mai mulfi durmani naturali ai daunatorilor deciit daunitori, ceea ce poate cauza mai tirziu infeqii 5i mai grave. Totodata musculifa de sera poate deveni rezistenta la rnulte insecticide generale Si cu timpul aceste substante devin ineficiente.

Plan te deosebit de periclita te


PLANTE DE CULTUR~

"'

udare fi aerisire In sed; spdarea cu solufie de spun a secreliilor insenelo ~i fumaginei; folosirea viespilor pdditoare

1 I
parc (sdnga)
PRlhr~nv ARA

control la cumpirare;tratarea plantelor contaminatecu solupe de sipun sau p~retroiz~ plan-_ .%fin& tor..__.J dosului fiunzelor; mpii cu extract de u r i c sau solufie & spun

Ingrijie tot an UL
Control $i prevenfie inainte de cumpirare controlati plantele periclitate s l nu fie atacate de musculita alba de sera (dreapta). Amplasafi capcane pentru insecte alaturi de plantele pe care dorifi s i le protejaji. Cultivaji plante umbelifere cum ar f i mararul sau asmajuiul deoarece acestea atrag insectele utile. Mentineti solul reavin prin udare ~imulcire.
--

VARA Control si tratament

Controlati sistematic plantele periclitate. indepartafi frunzele ~i exemplarele puternic contaminate. Stropiti cu solutie de sapun.
TOAMNA indepirtarea deseurilor

Distrugeti plantele sau frunzele contaminate.

@I *

SRL RO-P-02-10-027

1,

ISBN 978-963-86092-8-1

-~

p -

- ~ - =-

--- ' I

811

~
8

l
8

~
( ' 8

'

,!

PROTECJIA PLANTELOR

Ajutor in grridni

in:

Nosrimul animal ne curiji gr2dina de o m@me de diunirori,

Nostlm ;lfoarte u ti1 i


hgr4it;-va' ca ariciul sa' se simta' bine in gra'dind

CUM PUTEM AJUTA ARICII?

MODUL DE V I A T ~
Ariciul &i petrece cea mai mare parte a viefii in culcug. Ziua doarme la ad5postul unei tufe stufoase. Noaptea porngte s5-~i caute hranz, stdbiitbd astfel gr5dina in lung ~i in lat. E greu de observat, dar ugor de auzit, deoarece bi consum5 hrana ciol&ind gi hor&nd.

Dad vreji sa luaji ariciul in man& prindeji-l cu o carpa groasi sau cu rnanu~i, nu si v5 raneasca cu jepii sii deosebit de ascufiti.
Aridul se simte bine htr-un loc ada'postit

Aduna$i Tntr-o grarnada crengile taiate, Tntr-un colt linistit al gradinii. Dac5 grLmada e prea mare, Tndepartati cu grija crengile din varful grlrnezii.

Faceti o grgrnada din reziduuri lernnoase, lasand in rnijloc un orificiu sprijinit cu scanduri sau tigle.

HRANA
printre delicaresele preferate ale ariciului se num5rii o mulfime de dSun5tori ce multe neD15ceri in gr5dink Din acest motiv griidinarii apreciazii foarte mult aricii. Melcii sunt preferafii lor, fiindcii ii ~ ocavtura cu t upwin@. Aricii consumg cu

pliicere melci goi, atht de diiuniitori plantelor, dar r refuG nici melcii comestit inofensivi. In meniul ariciului figured ~i inseaele. Doar intr-o singuri noapte, ariciul consum5 dteva zeci de larve ale buhei verzii. Din fericire, nu-i face nimic @r@rijei atL de indr@ite gi apreciate de griidinari. Ariciului ii place hrana variatii. De aceea m h a n d gi r h e , dar se infruptii gi din fructele gi din boabele a u t e pe jos.
A

Drovoad

1
I

Desi ii place, nu-i dati lapte, nici chiar diluat cu ap8, pentru ci ii poate provoca o diaree mortalZi:q Puneji-i doar ap3 curata intr-un vas plat.

..

LI

. ,

Preggtifi o lad3 din sdnduri groase de 2 crn, prevazuta cu un orificiu cu diarnetrul de 10x10 cm. Fixati acoperi~ul cu doua balamale.

Curnp&ra$iclsuji de arici. Arnplasaji-o Tntr-un loc liniflit ~i acoperiji-o cu crengi de brad pentru a o feri de vicisitudinile vrernii.

'Q

'7
'Y

N deranjati aricii. Dad T u n timpul ve-rii descoperiti T n grading un cuib de arici, nu va atingeji de el gi aveli gri's " nevatamat' Dad se sirnte tn nesiguranti, ariciui @i paraseste deseori cuibul, puii murind astfel de foarne.

~ - _Q I T & & ~ C ~ &


r<,L-sm aprivine

hibernea6 iarna, gi-gi cregte puii. fi putem asigura toate acestea I % b d un coif mai dosnic al grzdinii s se sdH biiticeasd putin. Ariciului P plac locurile cu i vegetafie abundentg de sub U L U Itufe, grhezile de vreascuri, . ,kmne gi compost. fn schimb, ur->&z este de ajutor de primsvara p b a toamna, impiedicbd inmul~irea diiuniitorilor. Toamna t k i u se retrage in cuib 9i-gi doarme sornnul d

AJUTATI ARICII TINERI'


Aricii tineri, ce apar in grading prin octombrie, au deseori nevoie de ajutor. Daci nu au 200 g greutate corporala, nu vor atinge greutatea de 8001000 g necesara hltrernsrii. Tinufi in locuinp, pot insa traversa iarna. Dar nu e &or a creste un arici mic. Se Trnbolnavefle si este atacat des de parazifi, iar hranirea lui necesita mult tirnp gi multa rsbdare.

preten* deosebite. Are nevoie doar de un loc lini~tit gi adgpostit gi de ceva material de construcfie pentru a-gi face cuibul, In care st9 ziua,

,
7

D e ~bun TnotWor, ariciul se i poate ineca cu ugurin@fint~ un bazin de gradina, daca acesta are marginile prea de netede ~i care ariciul nu se poate agata. Pentru a pr teja acest animal dragalas azezati o scindura pe marginea bazinului.

unele substante chimice de proteeie a plantelor, ca de exemplu granulele contra melcilor, pot f i mortale ariciului. De aceea, utilizafi doat substanfe naturale. ' ,&
,,,Ll

.h

'I->!,

D e ~iarna ariciul i hibernead, csteodata rea pare in gradina indpezit: ~i In acest anotimp. Daca culcuyul nu ii e destul de I cald, sau i l deranjeaza ceva, I se trezezte ~i pornege la I drum s a - ~ caute un alt ad& i post. Intr-o gradin2 ospita 1 liera acest lucru nu va f i difici'.

Ariciul poate cadea captiv ir plasa contra pbi%rilor, fiindu-i imposibil s i se eliberezc din ea. Nu lass* niciodata plasa pe pZimdnt, ci instaliti. la o TnZilfime adecvat5, ca ar ciul Gi nu se fmpiedice in ea

---

Nostimi, p f k u t i fi f h i t o a r e
G i q i r i p este o insecta' utila', toata"lume o cunoqte fi o Ondrigqte.

FAMILIE MARE

Din cele p a t e 4000 de specii ale h i l i e i @r@ri~ei, in Europa tr%esc aproximativ 100 de specii. Majoritatea speciilor t&esc in zone tropicale pi subtropiale. Si grg5rifele autohtone pe mele urile noastre prefer? d d u r a . n fierbin~eala verii sunt vioaie, dear@ rapid gi zboarii agil, pe vreme rece ins5 abia se mi@. Punctele ce orneazii elitrele sunt caracteristice pentru specia respectiv5, deseori f i g u r e d pi in denumirea speciei. Numzrul punctelor nu relev5 c vhsta g&@rifei, cum se

"B

cq d ! ?
1
Gh-giriigele consumi de asemenen neciarpipolen

r
HRAN~~

POSIBILITATI IERNARE DE

Cele mai multe specii ale e r e r i g l o r de pe meleagurile noastre se hrkesc cu pMuchi de fium5. Unele specii consum5 piiduchi jestopi, acarieni gi aleirodide. Numai pugine dintre ele se hdnesc cu plante sau hife de ciuperci. Multe &@rife consum5 polen gi nectar. Numeroase grgiirife s-au specializat pe anumite specii de piiduchi de frunzii, de aceea, de reguli, t l e s c unde se gkesc a q t i psduchi. Hrana gi condifiile meteorologice influen$& decisiv davolmrea pi reproducerea g&giirigelo

REPRODUCEREII
Depunerea o d o r

duchi festogi depun doar 1 ou5 sub carapaces viitoarel lor victime. Larvele apar dupa 7-10 zile. Sunt lunguiefe, deseori d culoare inchis2 gi parcurg faze de davoltare. fn aceas perioacb le sunt necesare multe sute de piiduchi de zii. Dupii 3-6 siiptiimiini f o r m e d crisalida, pe frunze sau trunchi. Crisalidele p negre re mtunja 9 zile apar @ r e bene, pe care abia se viid unctele. Ultima hzii a dezvoltkii u r d 1-3 luni. fntr-un an dezvolt5, in general, una QaIl do^ generafii.

Evitati pesticidele toxice. Girgarifele sunt foarte sencl sibile la insecticide. Primivara nu stropifi varfurile liistarilor deoarece distrugefi ~igeneratia de primavarti a paduchilor de frunz%, care constituie hrana principal%a g%rg%rilelor. Ajutaji gZrgIiritele prin plantarea de arbori autohtoni diferiti, oferind astfel habitat diferitelor specii de paduchi de frunza,

Gardurile vii zi mormanele dc vreaxuri ofera protecfie gargaritelor. Pastrati pana primavara frunzele cazute ~i rnormanele de ramuri.

M u r i l e uscab, zidurile de piatrS, scorburile $i craphturile arboriior Wtr8ni constituie frecvent adapost de iarni adecvat hibernlrii insectelor.
-

Grupuri intregi de glrgarile se pot refugia in grajdurile animalalor, in stive de lemn, hranitoare de pasari, dar chiar 'In case pen-

Din trestii legate T snopi sau n buturugi de lernn scobite puteti confecfiona personal laca~uri destinate gargarifelor.

(INSECTE MICI, PERFORMANTE MAR'


Gargir~fele sunt inamicii princ~pal~ 3 1 paduchilor de frunza, apaqinind a~a-ziselor insecte de prada de curatire. Deoarece nu poseda capac~tlfi speciale pentru vinatoarea paduchilor de frunza, sunt nevoite s.3 mlgreze f i r s incetare. Astfel buburuzele pasc cu adevarat cele ma1 d~fer~te plante. Gargarifele mari, ca gargirlfa cu Cautarea hranei epuizeaza mlclle gapte puncte, ingurgiteaza zilnic v~etaf~, aceea ele au neces~taf~ pine la 150 de paduchi, dar ~icele de spor~te energ~e. de mlcl d~strug 60 cca.

I
I

GtgSripi i+d

din cnialidS

fn organismu1femelelo'r se forme- ou2 numai dad tea @sesc hmnZ indestuliitoare. 0 femelii depune chiar pi 400 de ou5 galbene, o d e , grupuri de d t e 10-30 de ouH, de regul5 in apropierea coloniilor de pzduchi de frunzii. Speciile ce se hrkesc cu p5-

rl n

rn

0 singura larva a gargeritei cu gapte puncte poate consuma pena la transformarea s in cr~sal~da a chiar ~i de paduch~ frunza. 800 de

Zuoue

I
I

AnP& c , a (@%PI
Girgirip cu ppte puncte ?@ %p r i

Anatis d a r a ; 8-10 mm; cu elitre rogu

d, prevIizute cu 20 de :cu marpinideculo~rcdescbisa;~fn~ri,mai&spe&@adudiide b 4 , tn gadinHpe +ti

&cinela sepmpuncraa;m mai c n s ~specie din Europa Cent&, u oa d 5-9 mm; d q t e pe flori, legume gi ierburi d d dbatic, se hrinqe cu speciiie de ~ d u c hde f d de pe amtea; nu dew oe arbnri i h
A& b i p w 3 , s mm; $itre pmdi, yii sw neg~h &re un p a cu pr& p k u h i de f i n d de pe plan& kmmare, de exunpIu de pe soc iici

b~vunaati

puncte

naaia decempunctata; 3 5 5 mm; culoarea el~rreror varixd de la rogu-pal la brun-inchis; are cinci puncte negre pe fiecare anpa; specie frecventi, care vineaz piduchii de frund mai ales pe paji~ti arbori cu coroani mare Fi
q~liln~,-~mtg;

3,545 ; peste sut5 de bm* I G w i p a3Propyhea sau galbenest. dl 14 puncte, mp~dotXItabk de ph;vinemi? 1 pw e l i d e mgii ds w ca i
o

prezece puncte

(s&gal

difdltespe-::-'--'.I..-" -" - - . ' C

stethorus puncri/fum

Stethorus punctillum; 1,3-1,5mm; eliue cu peri negri, fini; are picioare ~i antene gatbene; t d q r e pe pomi fructiiri cu frunzis mare, neuatali cu pesticide se h&e$te cu acarieni

specii de Chilomrus Chiimm b i p d m s ; 3,3-4,5 mm; ChiImm re+mu/arn us dmolta


(shga)
phi la 4,5-5,7 mm;ambek apecii sunt ncgru-1ucim piduchi de fkd gi piduchi m i

add@ kn$e c o m i gi

specii de Scymnu

Sc;vmnus sumallis; ScymnussubviUmus; 2-3 mm; aoee de p a i tXItuneca$, cpd aproape ?egri; se hr;inesc cu piduchi de W ce ds mai ales pe arbori cu e c frunze auculare, Inprincipal pe brazii de @ M

II I

9 1

u o ul p!yxap as ala u!a .luguqd ~ qns n ~ 1 w a ~ e ~ e u o ! l ap ny -neapjo&3sasp6 as eawJy .!!~ale6 enalp ~ e o p ap3ap ale6al $urn ap nu !i eye ap eun auedap !loasap alenqs auns auelawns alalawq) .aJwapugA ap auoz !f aJawn xase6 as ale3 Ul ' k q t r ~ ~@p 3 puwa e d w o ap u d s p alai!ve3

\'
PROTECTIA PLANTELOR GRUPA 6

Bacteriozele cruciferelor

Bacteriozele pot fi evitate prin control sistematic ji respectarea regufilor de igienZ

.ATAREA SEMINTEL
Pria prevenp'e se poate evita ca broccoli, gulia fi alte plan te viizoase sa' fie
atacate de aceasti boa&.

C3 ceas de bucitarie

Plantele vikoase pot fi atacate de m u l t e f e l u r i d e bacterii, awtea prezind, tn general, trei categorii de simptome caracteristice. 0 d a a infec* Q produs& a nu mai poate fi r- remedia&. Plantele trebuie 'indepiktate gi arse. Boala poate fi pmenid prin dteva m h r i , . p&entive simple. Nervatiunea neagri5 a t e Edvorid de clirna cal& gi .. ' urn&. Bacteriile pot ataca toate plantele din grupa verzei gi alte plante din G l i a cruciferelor. Aceasa bo& bacterian5 este kcvent5 rnai ale in cazul conopidei ~iverzei albe. Bacteriile bloched vasele plantei, din aceastii caud frwzele se usucii I form5 de V, n incepbd de pe margine.

Legafi in panza cPtwa serninje. Lasafi gnurul mai ung. Avzafi termometrul in tava.

Umplefi o can8 cu apZ rece ~i una cu apa fierbinte. Turnafi T n castron api pdna ce obtineti temperatura de 50 "C.

Frunz.de exterioare se b@benesc, se ofilesc gi cad. fn f;aza finals, pe cotorul plantei devine vizibil un inel de culoare fnchid. Pete negre apar gi pe rozeta conopidei. Agentii patogeni ai p W
h prirnul r h d conopida, dar poate peridita gi alte plante vihmse. Pe frunzele inferioare apar Pete mici, apoase, care se color& treptat in bruninchis sau violet. Mi &miu a frunde mor. P u t r e g a i d bacterian umed atad plante diferite. Din grupa vhmaselor deosebit de peridimte sunt conopida, vana & gulule 9i vglza chinemwc% Bacteriile t&ac printre celule ~idizolv2 membranele amora. La inceput se form& Pete apoase, care se transform3 apoi 'in zone mari, pucrede. p h p v@e

se pot transforma fn mase apoase. Aceste bacterii p~trund in plante, in general, prin laiunile acestora.

PROPAGARE
Bolile bacteriene se d s p S n b
P m o d u r i diverse. Sunt n

rratarea cu apa caldti a seminfelor este eficienta contra patZirii baderiene $3 newafiunii negre. Temperatura apei trebuie s3 fie in jur de 50 "C. i Durata tratamentului in cazul seminfelor de broccoli este de 20 minute, iar in cazul semintelor de varza alba de 25 de minute. Seminfele proasPete suporti mai bine dedt :ele pastrate tratarea terrnica.

lmersafi sernit@eleIn castron. Reglati ceasul potrivit duratei lorite. Daca apa se racegte, mai urnati a d fierbinte.

Scoateti seminfele din vas ~i inmuiati-lain a@ rece. lnainte de depozitare uscafi-le bine.

hvorizate de ploaie pi umidatate atmosferid ridicae nmvagiwea neagrs gi putregad bacterian umed sunt stimulate de temperarurile cuprinse h t m 22-25 "C. Nerva~iunean a g 3 urn& & @ t a w bacterianii sunt & p h dite de seminple plantelor. Bacteriile se pot elimina p~ uatarea (macerarea) 4ngelor. Bacteriile cauzilnd purrm'rea p5trund in plante rnai ales prin leziuni gi prin intermediul

'

' TE MASURI PREVENTIVE


A .

Evitati umezeala excesivl. SBditi plantele distantat ~i le nu udati frunzele. Tnainte de plantare nu inmuiati rasadurile i n api.

Pistrafi curifenia gridinii. Controlafi sistematic straturile. Distrugeli buruienile. Multe Extrageli din sol $idistrugeli buruieni apaflin cruciferelor, imediat plantele contaminate. astfel pot raspandi bolile bacte- Nu compostafi aceste pafli riene. vegetale.

insectelor.

Bacteriozele cruciferelor

Data bolile bacteriene ataca cruciferele T mai n multe cazuri, pe terenul contaminat nu plantafi asemenea specii timp de trei ani. Cumparati i n magazinele de horticultura specii de legume sanatoase pentru culturi de rotafie de trei ani.

PRIMAVARA
Control La cumpirare controlafi toate rasadurile sa nu prezinte semne de boli bacteriene (sus).

nu:P ' .
-

VARA Proteqie gi fngrijre Rarifi plantele pentru ca aerul s l circule bine I n jurul lor si s8 le usuce. Evttati ca apa de udat 5% ajunga pe frunzele verzei. Indepartafi si ardefi imediat plantele contaminate. TOAMNA C~r&ir@ fnaimte de venirea iernii tndepartati toate pAflile plantelor periclitate (crucifere!), deoarece oferi posibilitatea sporilor s8 supraviefuiaxa larna.
IMP ABiIMP-

acteriile cauzrind newatinea neagra ~iputrezirea umedi se activizeaza la ~axim, condifii optirne oferindu-le temperaturile cuprinse intre 22-25 "C. Totodata acestea sunt rezistente ~i ternperaturi la scazute, supravietuind pe resturile vegetale din sol chiar ~itimp de doua ierni.

Timp de trei ani nu plantafi aici nici flori apaqinand cruciferelor. Acestea pot f i I ciucusoara (Alyssum), gaxarifa (Arabis), miqunelele ruginite (Cheiranthus), nopticoasele (Hesperis), lobularia (Lobularia), pana-zbura1 torului (Lunaria), mixandrele (Matthiola) $iaubrieta (Aubrieta).

'

30-P-02-10-031

: *

q,-

0
PROTECTlA PLANTELOR

GRUPA 6

$oarece de cimp
Roza'tor mic, pagube mari

.
C

I..

.Y

.v .

*
--

-.

. - . &L - *: . ' c* A-,


!L

Soarecii de c h p pot distruge in scurti vreme in tregd

.- := a,- o m3=u.- g - g ; E a Z - l p C n am m S E & 3 s - 5 0 w ,o c c n n g;:" .= v .a.%.- - '+ .- e 8 *g -i&zs-0 , G 8$%u $ p ! , Z~Ew Zc' E P E
Q

w a J

al+-'a, C

o,

2
3

.E % .?1m .= m 0h ,m X i ;O = . $ P

cz E 6.e s - 0 . G ~z z * +

-7s j * r n . ~ RI g m aka
$ m a . = z z .E 3 -3 k
L

"50 4 s p 8

8,s ,G n 3 x fi a ti5

0 a+.' c a 2 0 "

rn

h%

SZO-Oh-ZOdOH

1HS dYYI/BV d W l 8

~ n ! o ~ n t n'elel g e m $U!J~J w - w n x p ne !8 !upepg~ aanj ap - g q p p ales al!!Jalw .gs!z~aju! apa es eaJappn 'Je!aJo~d lew!ue un alsa ei!vg> i!$opun~uo:, - n ~ !

p n p q $ prim m u n p d ap ! J I U ~a q d lod as m 'I-I ap apuqd :pmdp op a a w o p dnnsqns rmd~ s n @pel e ! q ~ o ~ d q %n p

imp~oq nnuad p m p !!nared gun@Toimsn ap y n l n d psarv fpur-apm ~ q ahogul ! " p o d nes auaqp3 !lop :voqlnq puyd ! @ .?!J'J~~ E~

!j!Jl~ad

~d~~

urnn~-oqp .i [.- i.3 a r 2 ~ run

1; PROTECTIA PLANTELOR CU TULPINA ERBACEE

I
seaqiile lor imh h&nd 8i

t r e p t ascuphd vasele de ciru d q c a sevei. C b d apar

,
ale +ei

prigl~le semne ale ofilirii, ciuperdie s-au inmulfit deja cons i d d Ciupercile de t longevive: ?pi tea P sol timp n de 15 ani chiar pi la o adincime de 50 cm. Plantele* sunt foarte numeroase, printre ele se g5sesc flori a n d e , perene, legume, pomi fructiferi pi ornamentali pi chiar buruieni. Exist5 totodata ~i o categorie de plante fa55 de care sunt inoknsive.

SIMPTOME
OfXw verticilianz apare de
regull la tempera& mai dizute. La temperaturi de
pa2 20

Este caracteristid gi contaminarea par@& In funcgie de locul pi cantitarea vaselor de circula~ie sevei astupate, o a pane a plantei poate r h b e proasp5t5, sgniitoasg pi verde, in timp ce cealaltii este deja uscats. D a d tulpina plantei bolnave este secjionatii, dwin vizibile fasciculele de vase colorate tn maroniu sau cenupiu. Infecgia poate distruge plantele cu tulping ierboasli pi plantele tinere cu tulpin5 lignifrcad. Plantele lemnoase mari deseori supraviefuiesc bolii, dacii li se PmbuniitZ~esc condijiile de via@.

imediata lor vecinstate. In viitor, nu cultiva~i e d t plante d raistente. Nu folositi butqii plantelor infectate, nici d a d par sanstogi. Preventiv ingrijigi-v5 de condigii de sol si luminii favorabile. Fertilizafi rnoderat cu azot pi rn&ifi doza de calciu.

Pe sol contaminat nu cultivafi decdt plante rezistente. lata cateva exemple: cu tulpina lemnoasa: bradul, mesteac3nul, cornul, salcia, lonicera, stejarul, fagul, cinci-degete, hortensia, hurmuzul, glicine, veigela, colcvifia ri spirea; perene: coada-$oricelului (Achilles), nemfirori (Delphinium), rudbechia (Rudbeckia), monarda (Monarda), crin galben (Hemerocallis), ciocul-berzei (Geranium), crefisoare (Alchemilla), jales (Salvia), levanfici (Lavandula), stdnjenel (Iris), caldaru$e (Aquilegia) $i ligularia
(Ligularia);
,legume: varza,

Planificafi cultivarea. Cultivafi legumele prin rotafie a culturilor de patru ani. Evitaji acumularea de plante sensibile.

ingrijifi-va de condwi cafes punzZitoare. Solul trebuie s afanat, cu humus. Menfine,. usor reavan solul plantelor. Evitafi stagnarea apei.

fasole, mazare, salata, fenicul,

indepirtafi plantele contarninate. indepartafi solul din apropierea radacinii. Nu compostafi plantele si solul.

Cumparati plantekinltoase. Cumparafi, pe cat posibil, plante rezistente la Verticillium.


'

DROTECTIA PLANTELOR CU TULPINA LEMNOASA


Ofilirea verticiliana deseori este fatalri, dar plantele cu tulpina lernnoasa pot convietui cu boala timp de ani de zile, ba chiar uneori plantele contaminate se vindeca. Cele rnai sensibile plante cu tulpins lernnoasi sunt: arfarul, castanul, tulichina, forsitia, frasinul, cire~ul ornamental, rododendronul, salcdmul alb, trandafirul, scorugul rogu, fetarul, liliacul, zmeurul, agri~ul, coac3zul ~i samburoasele (prunul, piersicul, caisul, ciregul). lndepartati toate paflile lemnoase moarte de pe planta bolnava (dreapta).Nu t6iafi ramurile care si-au pierdut frunzigul, deoarece peste 3 4 sapt3mdni sau eventual in sezonul urmator pot infrunzi. Mentineti ugor umede plantele cu tulpina lemnoasri. Pe vreme de secetri arbu~tii contaminafi pier repede. Fertilizati solul moderat.

%Csufwilx m.

Primul sernn a1 infe&rii m eo h isi hgbenirea f r d o r . Procesul de vestejire

PROTECTIE
Contra acestor ciuperci nu
exist5 substange de proteqie

a plantelor.

La sesizarea primelor semne dismgeti plantele contaminate 8i 'indepktati solul din

Plane Jhk-tmk&e

fertilitatea solului
h e l e produc tone de humus foarte valoros.

--

--

AJUTATI ACTIVITATEA RAMELOR

WCTERISITCI

:. . ;

Mmele lungi, roz-deschis sau ro~iatice dupii ploi abundentt: apw t numir mare la n
sup&p solului, iar toartma sunt vizib.de cu o d a solului din grkhi. viermilor inelafi ~ipot se deosebi specii diferite. ~r%itur?L comuni este corpul lung, format din numeroase segmente identice, p i mipcarea onhdatorie ce a t e rezdtatul fngrogikii sau subfierii seg-

I
Compost semimatur cu &me de compost

meleag.de noastre cel


mu des ?ntAhM este h a comuni, care t r s q t e in imedi-

utile plantelor, in f o r d *or utilizabilg, sau substange care amelioreazii calitatea solului.

zivitatea din sol a melor depinde de ndifiile de vrerne, acestea nd cel mai active in sol ~iform umed, nu prea cald nu prea rece, Tn locuri unde solul este acoperit tot sau anul cu plante, paji~ti suprafefe acoperite cu gazon. In cazul straturilor, Fngrijifi-v3 de rnulcirea acestora. Mulciul rnenfine solul reavin $i rnai racoros in tirnpul verii. In cazul Fnghefurilor de toarnna ce survin brusc rnulciul acfioneaza ca un strat protector $i prin urrnare rlrnele nu sunt expuse ternperaturilor scizute. S pot e retrage in straturile rnai adanci unde vor supraviefui i n tirnpul iernii.

Rlrnele prefera solul neutru Daca afHnafi adlnc solul, ajurau slab acid. In caz c valoarea tafi activitatea r8rnelor. Z pH a solului este sub 5,5 deoarece acestea nu pot Fmpragiafi carbonat de calciu. strapunge straturilw foarte cornpacte.

ata apropiere a suprafefei solului. &a de p h h t piuunde ceI mai a&c in sol. La s u p d i p solului triiiqte doar r h a rosie, iar dma de bdegar fi h t d n i t 5 doar P a&n sau gunoiul de grajd.

MOD DE VIA@
b e l e in timpul zilei stau t n sol. h timpul kutkii hranei sap2 nefncetat in sol, amested p*ile cornponente ale acestuia p i asiguri mai buna aerisire a

'lantele pentru n r $ & t i g+m n i terde cu rldacini ce patrund addnc fn sol fac accesibile rlrnelor pirndntul compact, ~rgilos.

Acoperind stratul cu paie, cowpost sau iarba taiati, asigurafi patrunderea acelor substan* organice i n sol care reprezint2 hrana rdmelor.

carea pamlntului. Astfel

1 R
e. mente p i saliv5 pEln5 &d condigiile de sol dwin mai favora-Slpatul de toarnng distruge stratificarea naturali a solului. Afanafi solul cu furca de dpat sau extirpatorul. Substanfele agresive de fertilizare sau ameliorare a solului distrug sau alunga rirnele. Majoritatea insecticidelor $i toate substaqele pe b a d de cupru sau plumb le provoaca daune. Evitafi-le.

7
SPECIE

ca m o d dc pcscuit

Excrementele rdmelor au substanfelor diunitoare, ajuti la rniyorarea valorii pH prea confinut concentrat de substanfe nutritive folosite de ridicate. Compostul de rBme poate f i plante, totodata antibiotice, aminoacizi care stienzime $i cumparat $i gata ambalat i n muleazi dezvoltarea plantelor. magazinele de horticulturii. Cele mai bune sunt acele tipuri Pe Idngi cele enumerate, excrementele confin ~i de compost care confin ~i pit$ organice nedigerate, utile rdmele de compost. In acest compost rdmele pot organismelor vii din sol. Firemit-urilede excremente prelucra resturile din grading arnelioreazii compozifia solu$i buciitiirie. lui, ajuta la legarea acizilor ~i a

O IMP AB/IMP SRL

!4O-P-02-1W35

PROTEqlA PLANTELOR

GRUPA 6

Ataca' arborii cu frunzif bogat

In elar

fngrijrea atenti de iarni i primivari a arborilor este metoda cea mai eficienta' de evitare a atacului diunitorilor.

I-

- -I a

--Jluturede noapte periculos


[
~efefluturefuiinefar pot distrzzge compfet

. M ~ S U R I P ~ ~ T E C T CONTRA INELARULUI DE IE

1; ticide decdt in cazuri grave. I


d ~ % t e d se poare b r e a m q t e dupH cele doui &4gi v & de culuare d d l g de pe aripile supei w e . Femela P i depune g luae f form5 de inele pe la' n arii sub iri ai arborilor cu runzig.. nu-un cuib se pot @i &iar gi 300 de oui. Fluturele toamna k i u piere, i"n&oude ierne& pe arbori. Adevkqii diunitori sunt larvele vorace care ies din o G fncepiind din aprilie gi "ivduie u gesuturi dense bifurcafiile m u r i l o r . Pornind de aici rod h n z e l e arborilor gi f o r m e d psuturi din ce P ce mai n extinse. Exisd ani d n d fluw i i se reproduc expIosiv g.i d i s t ~ arbori, chiar giruri de g arbori Pntregi. Larvele ce se

,.u folosifi substante insec-

Informafi-vi in prealabil si I administrati substante re pericliteazi viafa ~nsectelor folositoare, de exemplu a albinelor.
-

Triiafi cu foarfecele de grridina gi apoi ardefi ramurile cu cuiburi de diunitori.

rafi-le pe un bif lung. ~ r d e f i cuiburile $i strivifi larvele diunWoare.

pot recunoqte dupl m h u n chiurile de peri depi, brung b u i P stare dezvoltad au n lungimea de 5 crn. La Pnceput pe larve apar dungi verticale negru-cenupiu ce se wloread mai tfiniu P alb, albastrun sfirpitul lui mai Pncepe formarea crisalidelor. Fiecare la& form& o gogoapl albi P coroana arborelui, din care n dupi doui siIptcim2ni apare n o d fluture.

PROTEW
DupZ cHderea frunzelor, pe ramurile rnai mici devin bine vizibile grnpwile de ou& Ce1 rnai &u primivara devreme, cu ocazia tiiierilor, examinaG ramurile cu cuiburi de larve. Larvele Pncep d fbrmeze pdituri Pnd in aprilie, imed dupi ce apar. Distrugqi turile p larvele. Stropifi cu i soluge pe bad de Bacillus thuringiensis. fn iunie t%ari ramuriie cu

proba cu ma~ina stropit, de verificand dacri stropeste rolosifi solufii cu confinut de Bacillus thuringlemis. Larvele tl mrindncii gi pier. Stropifi de indatri ce apar fesiiturile. Pentru evitarea distrugerii complete a frunzi~ului, utilizafi inh i d e . Stropifi latvele $i f&turile. Sunt eficiente substanfele ~ n + r insectelor Tnfepitoare. a

PLANTE-GAZDA
Inelarii at& P primul r h d n

pgqi.

SUGESTII PRlVlND STROPlREA CORE


Respectafi prescripfiile de securitate. in cunul stropirii purtafi pantaloni lungi, cimazi cu mdneci lungi, pilirie cu boruri largi, impermeabila, ochelari si masci de protecfie (dreapta). Stropifi totdeauna pe vreme fir3 vdnt pentru ca solufia pulverizati si n u ajungi altundeva. Urmafi cu strictefe dozele prescrise. Pastrati substanlele de protecfie a plantelor in ambalajul original, nelrisdndu-le la indemana copiilor gi animalelor domestice. Stropifi de sus in jos, inclusiv pe dosul frunzelor, de unde solufia se prelinge pe fafa frunzelor de la nivelul inferior. Repetafi tratamentul dupi opt-zece zile.

arburii CIS coroanii. PlantePentru indepartarea fesaturilor batefi un cui intr-o coadi de mituri. Seara, cdnd larvele se afli in fesituri, introducefi coada miturii in pdnza formati de larve gi invdrtifi-o, astfel fesuturile pot fi indepirtate. gazdl preferate sunt: arparul (Acer), mesteachul (Berula), bfircoacele (Cotoneaster), pilducelul (Craraegus), fagd (Fagus), plopul (Popdus), stejarul (Quercus), uandafirul (Rosa), salcia (Salix), scorugul (Sorbus), ulmul (Ulmus),precum gi speciile pomicole scimanroase ~i s h -

I-. ,

.~

-ogungp InJewnu n!pau

!5 ap!les!n ap au!ld al!So606 Jol!JoqJe eueoJo3 ad ap

5 apada~ 3sa~nwul !ew as Jol!Jelau! !!ueubnp esul a w a eauauase o ~~ .~olamel ea~!nia!~e~dns

rol!g0606 c?aJf?&igdap~ja VUVA


.s!s

m 'uy !aln n3 qpq~ ln!43 -unJ&!Mun euJel $ d n nes ~ !Irour !!JW !ie!e_l .!Jo)eunp

glq e a w a .!ue a3az uw ~~ a3az u!p n!)ew!xo~deu y n s !relau! ap !Jew !ew !!zenul

-!sat !ieugdapul -a&e,InUq alynweJ ad !~n&gsa5. pzeauno4 ! a!l!~de ~ e d e 5 u!p alahlel ~ o l ! ~ n ~ gearewpdapuj sa$ WVAYW lMd

ay ad J ~ J * !4 nu gs 'y$eura$

. ! ~ ~ p n $el q ! eugd nes a~n6nw un el eued !!Je$sglpu!el al!~nq!n3 !ieugdapul '!J~J!) -3n~4 !!wad euJe! ap yLe4s ap Jol!-la!e) eye30 n3 ejep o y3ul !Jeu!wex3 .azun~4 g3ul ap aysd!~ al!JnweJ ad Jolamel ale ax&s!JapeJe:, al!~nq!n3 i e ~ n e ~ ! Jol!Jnq!n> sarwpdapy VNMVl IS VN W V O l

PROTECTIA PLANTELOR

GRUPA 6

ti

Preven tie
I

Da'unitori din fauna spon tang

Plantele de culturi pot fi apirate cu mijloace simple contra daunelor cauzate de animalele de c h p ji de pdure.

.e~nl:z!y~sap1a1du.10~

q n i u d ~npunj gu@ ad

"v

I
'

a o m m a~ L ~ a i o x a

ap ~uepe UJ OE ap $eliueS !t :6un!e gs gleo!la~u! eau!6~e~ eloz! e n~luad S!l$a!dnes uoze6 ap -row ap aswe luns !mm04 un !ie[a$o~d !i!~op I-@ ale3 e3 lafise 'gw~es eseld a!n3 ap pnoln~ ad !iau~alte !iesa~d 10s !4 0 el I@ " Il~lrno3 ad !npuaJq ~nm! $ d g u~ qugurgd n~~niueg !faidurn u !ialeq !I !!led 10s u !islo, k ! a;b m - '~PXMN 'ap !m?d ad ad - e q F aPTem!m T B u v ar& n3 x a u r l ~ p o n~das ads aialueld eqd-e e mluad auzm ,' -$s mns 3#mo~dap JF;d anqp$aEqqd . ~ o p h y -QTg g m ma1P @ ~ d P Ul[ P W ~ P Wpz@ m ! u . e P B?Jaw - a p m p p r a s# ! m d ! ap rep ' J O P ~ V 14 -rap -oqm e-o~d nnuad a m a p e I .rol!rmgupuras a p a p a % ~ p ?PJ&a 1 t-13 ~ ~ d 4 # ~ -$m!p!rad ap l ~ q s o a p alaituqld ! am!p!rad ~ u n !s -1nq pzgard a 3 n ~ q ap-s U!.T3 !# ' ap Eqpq !# ~0phq.re !a! 3 !# J J1 ~ol!wod v 'W3lU.J # T o q ap ~ X J V7 re EMS ap ruqd n ~ & w elaord ~ o as p 3 a w p m d . . .. .. n:, wupq as !qqd aqnw UrJd 'un 5'1 !P@dap em~guq~d !S !Fa! p,!#qs nu F Purr&$IJ ! o a!nT ' F ' i -!-rau!lrop~oqmelrems q 'al!~gsyd du!p un n ~ z u d -qy 3p d o J uud !wqoqo# ap d -J&S ap p!los f ! l a ~ u ~ un-JJULReJ ~ o aJe3 n3 axua!3!4a aiueasqns !9 par ~ n d a ! alareo!rdp J ' ~ o ~ l w o da ~ n rnes aIaq al j g6unle aJeozgunqJ!d a~eovs ~ f a l msod as !JOB ap y9pg d -nSgw a- a ebeox gsep JO~!J aUJayp xase6 as azez!le!xds 1 p n p gun! ap awau ad s p d qns ad p!u peod -eoq u p uflnd ~w azdnyq as ap alau!zefie~~~ u! .roie$ueld -nlgJzs g3!lezaw a!loJ u!p al!!Jn) -oqJe eungp zod nu alaJeO!Jdgs -(a~%au al!qxy!r -1ai 'los !b !!~ndal.purrp ap f!lanul e a!@c)$ordap duqsqns - ~ e nes al!!xej ~ ! 1 q 3 ue ! ~ nu p aIanolpoJ w nr~nad $ r I <nldwaxa aseou ap) t 0-+doduj a m ad cpmp c ! ~ o x o w q ~ " r l ; s ~ E T d o ~ d a ~ -19gpp alaurn%al!J rrou ap r ~ q ! % J

I I'

@3'

n3 PO@ 0-JmE %Urn! sap rew < ! uL FmJy pmap F@ p n m ! T ) ~ ~ F!!mda! ~ u p z ? ~ S

ap !!rnda! % p o u d g 3 'aopq
# !
J O I ? J ~ ~ ~m!dor& UI[ W ~

'aseozouo6z !J al!qou -~ol!~$nq~e a4a~eo)ayadsluns azuap ezeq el y w d s a ~ '!qsunq -!&a !eLu alas (areozgpg~d !lpsyd ap gle6al syeld le!Jazew 't~!r?d) !leJnzeu ~ol!ueufnp u!p gseld n3 aseq n3 !!Jnq~e !S wzwa3 '.& gP eLmwiJads !JJJlPnJ4 !!uod ! l e ~ n $ ~ u l - p s e ~ !I

-FSa@nmre

ap s3,ag!z!n z m m y mm v ! J01FM T@

yNIw3 h l l W Q TW

.(ejdea~p) p!lepads un d o x p a x ui !iewaq, nes ~-!ie~aq!la 'a$eyn!g -dm u~ape, lew!ue unaJA e,ea y y w ?$aldwo> so! ap eaued u?a!g es nes 10s el '

cued !bun@ es a!nqaq eseld 'eak

e3 l a p e 'alaseld !iapu!iu! qalew -!ue ppn nu !5 ezea~n~de> Jeop ale:, aue,de, !ia6a[e 'aue>de:, !ie!euaure p e a jaunep m p o ~ d p u r l pun$e p!u eue~uods eJoy u!

*3AlJEJO32p a/aj ad 1# ~/031lUll~3/

a l a y d EA~JJ ~ 0d03p I Z E /~ i . ~ d . .~ i
n . n n

t z o. i ~ a r peo~ord a113~adni3 y a3

run

sz

.'

c ,i t " $ U>EEg.g s'Ee.s:bi*zmu "N


$ a G 3 .- 6 h7- SnJ g z 5 2. o 2 . E g $ . r : E or " E g Ear L P N . C U 2 on-% Z . = Z E

5% w

g:;

- 'g

2
m a P'zp c

$ 2 5 ;2 .2 ' $ w!? ; w*.w g z

.c"

E + 8-0 n g ,.=>2 g < = u = J

g E g V+ i h

w a ~ $ m E N$.Z$U ~ ~ F ' F ~ E ~ E

s la c
ve$ --mverzi

boala fuzariozn
.

DESCRIERE
-

ucchini

&re: plantele se ofilesc ~ipier; putrezirea coletului: putregai $ uneori sporangii dbi PP ,e,,tuide ",I";+ plantele nfi~ew

h & ;

puuegdul & hid e se hgdbengc; rkkinii p u u q aqterea &i : h lomile i h u se vad sporangii quderchis;boala apare d a m

idichi ,itinga)

otilirr: frumle & I mici fi se lngilbenesc; tuberculi & subdenolta~; apare masiv la temperami pate 24 O C ; soiurile praintg raistenji diiritg
B

**
:omate (s&gIl

beza bulbuluipumqtc, mai fmnde r zkircex:$ se &

@qih o t st p me se pot mdge upr

& d
mkditi apm, h general, n d hainre de m m
~junde~seofilesc,apoise~bengc;puuairca&dnii

pumirc pea unsunw~e tubwc& p ram ridkhinii; h d e abii pe ur i hld$v$rfuriles~~boalaaparetnai aleshverileploioace

o& W e se o h $ se tngilbenesc; pc d i apar dungi rq-iitens; pi puaeairea d-or; puuezirea dpiiilor: colorare violet-maroniu in dreptul nodurilor; ofilirtt si puuczire bulbilor: puuezirea bazi bulbibr ~ia ridacinilor,pe frunzele solzoase se vid p r i mz; tiunzele se $@lbenesc; florile nu se dezvold, planta piere

~mtnztler~ne~cdejosYnsus$seb~d,de3e0d conmminarea qare l a d plantele se oflesc gi apoi @I

xlzantemi

'shgIa)

otulre: frunzele se ofdex ~ix brunifid pornind de la margin;; contaminarea deseori este paqiali, aFecreaz3 fmnzele apropiate; ridicinile p u t r ~ e x
RO-P-02-10430

ISBN 978@3MWS281

PROTEqlA PLANTELOR

GRUPA 6

Aju tor fn gr;idni

. ,,
t

I . .

,;,
..'

,;2
.#L

,. .

:.

Nu alungaji albinele, deoarece plan tele n u rodesc fii polenizare.

Colectoare siirguincioase de polen


~ l b i n d e n d sunt u

ARBUSTI51 FLORI IMPORTANTE PENTRUALBINE

nepIHcute, dar sunt i6arte


m .

I Nu folositi substante de
absorb de pe flori ~i din a p i (biltoace). Nectarul cu to-

FAhfILII M.ARI
Familia dbinelor, de care apaqin ,si bondarii, are azi 20 000 de specs P toad n lumea. Lungimea albinelor v a r i d Intre 2 pi 40 mm. fn Europa Centrals trGesc aproximativ 560 de specii in care reg&im gi 20 de specii de bondari. Aceste insecte se disting prin modul de via@ (triiiesc solitar sau in familii) pi prin modul de colectare al polenului (cu gura, abdomenul sau picioarele). Albine-cuc se numesc acele albine care nu dispun de organe de colectare proprii pi tgi depun oude In cuiburi striiine. Cei mai cunoscu5i colectori cu picioarele sunt albinele melitkre (Aps mellifica) ce

hflorire de vari arzie Din aceasti cauzi, anual, mai multe milioane de albine mor. Daci nu putefi renunfa la utilizarea substanfelor chimice, folosifi substanfe care nu au efect decbt asupra unui anumit diunitor. Respectafi ~i instrucfiunile de pe ambalaj: fiecare substanfl de protecfie a plantelor auto* rizati este examinati de autoritafi ~i clasificata drept inofensivi fati de animalele utile sau periculoasi pentru albine. N folosifi u pcane pentru insecte cu raze ultraviolete, deoarece

Arbugi:

'Om (Cornusmas)

Arbugi: Cariopteris (Caryopterisx Trandafiri (Rosa) Budleia (Buddleja davidii) Clematis italian (Clematis viticella), clematis oriental
(Clematis orientalis) clandonensis)

'pecii de (specii de Salix) Specii de amelanchier (specii de Amelanchie~j Alun (Corylus avellana) Tulichina (Daphne
mezereum)

larM-neagrl (Calluna
vulgaris)

Mptcg h

ampanin dbinelor de A d

HRANX
t a e s c P famihi. Aceasta este n unica specie adecvad pentru apiculturil, deoarece Qi construiqte cuibul gi P cavidfi n artifidale. Albinele necesitii pentru dimentafia lor ,si a larvelor cantidfi mari de hranii de flori (nectar ,si mai ales polen). Penuu urnplerea cople~elor sale de polen o d b i m e & r Z ~ trebuie sii vizitae 200 de flori de trifoi. Cele mai multe plante dbatice ,si multe plante de culturii sunt surse optime de hranii. Atrage$ h gddinH albinele cu flori simple sau cu arnestecuri de flori de d m p ce se @s a c in magazinele de specialitate. Trebuie ss v9 Sngrijifi de hrana albinelor mai ales in perioadele s k in flori, de exemplu primsvara pi toamna. A d & p h da t e la fel de important penuu albine ca ~i pentru pkZri. Albinele necesid mult9 ap9, deoarece trebuie sP menfin9 fn stup un anumit nivel de urniditate.

Specii de prun ornamental (specii de Prunus) Erica (Erica carnea) Flori: Erantis (Eranthis hyemalis) sofran (Crocus) Potbal (Tussilago farfara) Brebenel (Pulsatilla vulgaris) (specii de Anemone)

Flori: Floarea-soarelui
(Helianthusannuus)

Specii de stelup (specii de Aster) larbi-grasl


(Sedum telephium

-Sugestii -

PERFORM AN^
binele sunt utile din d o G puncte de vedere. FZrs polenizare fiuctele nu se dezvoltl Produqia merilor fh-3 albine s-at reduce cu 80 la sut5. Azi, importanfa albinelor a m c u t deoarece din cauza combaterii insectelor pi restrhgerii spafiului vital multe insecte polenizatoare sunt pe cale de disparifie. Albinele produc miere ,si ceax5. Albinele melifere c o l e c t d mai mult polen d e d t le a t e necesar, din acest motiv i n m a g a z i n d mierea in stupi, care apoi este folosia de apicultori.

~i Sedum spectabile) $ofran (Crocus speciosus) larb%mare (Helenium)

DAJI$TE CU FLORl PENTRU ALBINE


Aproximativ o treime a plantelor silbatice este polenizatZi de insecte. Pentru a atrage albinele ?n grldini nu trebuie neapgrat si transforma$ g a n u l Wreg intr-o pajim Vnfloritoare. k, pot amenah # V locwi restranse n insule de flori de dmp. Dad dory s3i transformag gazonul in paji$e cu flori awti in v e d m urmatoarele: in primul an tundeji iarba de cinci ori pe
I

racelia (Phacelia tanacetifolid) atrage albinele ~i amelioreazi solul. Planta, constituind ~i un ingrigmbnt verde, creste in toate solurile ~i se seamini in martie-septembrie.

w o n . M udafi $i nu fertilirni u gazonul. ?n anii u r m h r i a q ii numai de doul ori (vara qi toamna) gazonul halt cu wins de tuns manuall sau ou coasa. Lasati pe sol cateva zile i & a turn& perrtru ca si se m u r e seminple. Zgeriati w i n ~ l ucu l grebla, pentru ca seminfle s3i porn germina. Eventual, semlnqi un amestec de seminp de flori de dmp.

~ D melifed W

(s~P)

m m c a ; co~eaareu p~amcie; c ~ucratoarea ~ u n p e ae I 1-14 mm; cea are a mai h l t a t i formi de organizare; apare In mai-iunie; puiemip In avid$

nthidium

enul Anrhidium; colectare cu abdomenul; lungiie: 8-9 mm; apare in iunic din care die; $i construiqte cuibul Insol, pentru care s t h g e Mgi ~i ,rmeazi globuleje

A n d m ti&&; colectare cu pidoarele; 13-15 mm;cu cele 200 dc specii ale sale
ate genul c u r o p cel mai nkeros;

6&114nt, In cuiburi In formi de dorchine Prosopis annulata; colectare bucal%culoare neagri lucioasi, masculul are Pete alb-gilbeniu pe fa$; lungime: 6-7 mm; apare in iunie-iulie; ifi construiqte cuibul in grinzi fi ziduri de chirpici

rubma mdafid u i [sr;2nga)

Megachile ceotuaclll~ colectare cu abdomenul; lungimc 9-12 mm; aparc n i '


iunie-august; $i consrmiqte cuibul in cavidfi din sol sau tulpina plantelor

h i a d; colectarecu abdomenul; lungime: 8-12 mm; d & toamna, apart I martic-aprilic; I wnstruiqte cuibul in nisip gi cochiii de melci goale $

Bond& de step; [sc;inga)

Bombusagronun; coleaare cu picioarele; lungimc 14-22 mm; d q t e in famdii. una din cele mi cis@dite specii de bondar dm Europa; $i construiqte cuibul i h grajduri, &inare, zidurile caselor din 1

II D a y p d hinip; colectare cu picioarele; lungime: 13-15 mm; apare in augusr, $i construiqte cuibul In sol; form& globulefedin polen gi oude sale

; :
R

uondar dbast~ Xyfwpa viohcea; c o k cu p i c i d e ; are lungimea de 21-24 mm; m e una din cele mai man s ; wapart tmna; prirdvara $i facecuibul In rmnchiuri gi
ramuri de arbori bth; ici speciep.riditad

4elim leporina; colecrare cu pidoarek lungime: 11- 13 mm; a m h iulie p ugusc;cuib comthd din cateva d u l e subterane umplute cu polen compactat

I
Nomada (st&@)
Nomada &a& lungime: 11-12 mm; albiniac, nu are organe proprii pentru coleccuea polenului; @ depuae o d e In cuiburi st la in^ de pildi in acela al

I I
0 IMP ABnMP SF

Eucera

Eucera longbrnis; lungime: 14-16 mm;colectarecu pidoarele; apare In mai; masculul are antene extrem de Iungi; $i consauiqte cuibul Insol

PROTECTIA PLANTELOR

lnsecticid harnic de gridini

>
GRUPA I
,"J-;
>

Fy61 ..

Larvele mirun te rijitoare ale leului piduchilor urmiresc neobosit piduchii de h z i .

DESCRIERE
k, muo sau nag& suge seva pkntelor, ceed at &de 2-3 mn prowad tulbufki $ duvolmea plantei sau atmfierea amteia; e l i m i i o

piduche rqcat-maroniu acoperit de hi ceroad dbk suge seva scoarfeimeriior; )rovoad proliferare

acarieni ':*a)

insea5a m o p d cu lungima de 0,8 mm;suge s frunzelor gi a listailor m


Form& o Wtud fin& p m v d daune la pbntele legumicole ~icele omu,ale; h d e se t n g i l h apoi cad

Necte de 2-4 mm, we nu maro; h e l e sug seva pomilor fructikri, copacilor d


iu fmze aciculart: $ a diiifilor arbqti; plantele se amofid $ apare fumagina

ui sau dosul frunzelor; larvele rod galerii Z interioml planrelor n


I
I

k exemplu moliile fru~tclo~, verde ~imolia cotad


iaune prin maderea plantelor, in special a pomilor f,,,,tri, iunzc c&dmare ~iarbqtiior

nomeutinae; pro\ a arborilor cu

piduchele lestas I

insecti de aprox. 3 mm Iungime, cu scur tare, maro; suge in special sew ~omilor fructiferi ~ia copacilor cu frunze cizitoare; frunzele se atrofiazi

II
I

Da& vrei is& atrageti T gradina n leu1 paduchilor de frunze, plantaji un gard viu din arbusti locali. Acesta asigurti insectei ascunzi~in timpul zilei ~i de depunere a oklor, loc precum Si o pisti sigura de pornire In escapadele de sears. Nectarul ~i polenul arbustilor

i n floare asiguri hranii leului plduchilor de frunzl. lnsecta prefer3 i n mod deosebit piducelul (dreapta). Pentru leu1 piiduchilor de f r u n d ce ierneaza T casa puneti pe pern vaz sugativl imbibatl i n amestec de apa, miere gi drojdie.
RO-P-02-10-032
ISBN 978-963-8609:

@ IMP AWMP SRL

I =

I11

;,
1

/ ' I

PROTEqlA PLANTELOR

GRUPA 6

Astfel se poate preveni

.Irsura de soare se poate preveni daci speciile


corespunzitoare de plan te sun t plan tate in locuri adecvate i fngrijite corect.

Protectle con :ra arsurii de soare


I

PLANTELOR ORNAMENTALE CONTRA ARsuRlLoR SOLARE

Pfantefe sensibde fa radiafiile sofare necesiti un tratament special.

CAUZE
Arsud de soare se produce atunci cPnd radia@isolare extrem de puternice distrug celulele vegetale. Unele plante, de exemplu hortensia sau rododendronul, nu suporcP lumina solar5 depling. In habitatul lor originar nu cresc d e d t la umbra unor plante mai inalte. Dar gi pe frunzele plantelor ce supord bine soarele se pot produce v&hZri d a d radiagiile sunt prea puternice. Acest lucru se i n t h p l 5 in s e d sau d a d plantele de la umbrz sunt expuse la soare dogoritor subit, W nicio acomodare. Tesuturile vegede arse de soare nu numai d d e t e r i o r d planta, dar faciLite4 gi infecfiile micotice ~i bacteriene.

Informafi-vl cu privire la cerinjele de lumini ale plantelor Tnca de la cumpirare (la producatori, din cSrfi de specialitate, cataloage)

La alegerea ltmlui corespunzlt r aveti T vedere lumina cr n

reflectat5 de asfalt, parapete sau zidurile cladirilor.

I \ @

EU

pete Nbui, &cite,

prodnsr de s

d e -v

CARACTERISTICI
Pe partea median5 a hzelor plantelor care preferii umbra, sub efectul radiafiilor solare intense, se form& pete galben-pal, h i i sau brune (arsuri de soare). In cazul plantelor care prefed lumina solad margi&le frunzelor, respectiv piirfile dintre nervafiuni se pot brunifica, d a d , mai a l k p e timp de soare torid, sold se u s u d excesiv. Se pot produce arsuri gi pe unele fiucted a d frunzele nu le umbresc corespundtor.

unui zid ce reflecti Ium ddura. Transplantafi dt mai c u h d planta despre care ayi constatat d nu se dezvold corespundtor din cauza radiayiilor solare putern usdciunii. Menrineyi uniform r e a h sold plantelor care suportZ soarele doar in condiFfi de umiditate corespunziitoare a solului.

Ware corectil, Pe vreme lmoriti udati plantele abundent, dar nurnai la tulpini.

Umbrire. Umbriji plantele sensibile la mare cu rogojini, prelate sau acoperiguri de proteaie.

PROTECTlA PLANTELOR LEGUMICOLE COr'TRA ARSURILOP cOLARE


Plantele cultivate in sere necesiti neapirat instalatii de umbrire. fn timpul zilei, pe soare intens sunt importante umbrirea ~i aerisirea sistematici. O alti solutie este alegerea soiurilor de ro~ii, castravefi Si ardei cu frunzi~ umbrind des, astfel corespunzitor fructele. In cazul culturilor F clmp, in n primele zile umbriji cu folie toate risadurile proaspit transplantate. Mentineti solul uniform reavin ~i nu udaji cZlnd e soare. Avefi griji ca legumele ~i frunzele s i nu se umezeasci. Picaturile de a p i ajunse pe frunze pot funqiona ca lentile colectoare ale radiatiilor solare $i pot cauza arsuri. Totodata, pe frunzele ~i florile umede se pot instala mai usor diunatorii ce provoaci boli micotice.

I i X RDE PROTECTIE kkJl


Informayi-v5 hd la c u m p k e a plantelor de cerGfele l; referitoare la o soare. Nu amplasaji P nici un n caz plantele ce preferii umbra

p
-.

CARTEA

GRUPA 6

31

- -

Plan te -ansib la arsura de soa PROTECTIE I PLANTA


~dodendron
e sau brune b mijlocd

--

imm
~ I l d c K

f r u d6 tww plan@-humbd~~l~urnbrllj,
?nd*

fstin~a)

l isau mij~ocu ~ e kunzelu b c T p I a n t a sau ttansp~antafi-o Ia ngilbenesc sau se brunifici u m bm e olul i n

nargln1le sau virful frunzelor devil ~ r u n - d da, p i bm-fnchi; frunzele o~nJ!Bgim hunzelor vapuni se brunifi& frunzele cad p m

tivaii planta numai la umbd vreme de seced u&$ i ~ t u n a u fi c 'm e n t


A

=
iubo+ii (prirnuhJ

m ae
tm&$-i
~empo~sr

mtur
pere bmw, w pe marginea a u t e mijlocul frunzei (vara gi iarna) fmnze fi flori decolorhdu-se eeps '' k c a r r n d ~ d
vara pe vreme wet&

o plantap d d t la umb& udai ~ilnsinte de

v~em

nu ,' ntqi d d t la um' . A e emqbq-iral perd

'

* u verc~e- pa^, & h e a u amne ce rm le wuci cad; planta se d e f o r d

umbriti planta (dm ~ u supo m r~ m i multa lumini) ~i uda$ abunden


-

4
-

--

jete brune gi ad?incitun pe bc

q w argipei; boabele putmesc


I

_ hdepirtap frunzele de pe t ~ , periditate, umbrifi ciorchinii cu tifor

iuctele in curs de coacere pe caniculi sau vreme umedi crapH


-

&ire Indepirtali de pe virhri ictele prea expuse la mare

pm' g&me sau pale pe pama ,


-lsmea+r

d.q$ mimi &nte la boIi jdQw h d m hiiw ce u d m &

rdei
D(hdFm8AL

pe fmcte apar pew pale, moi, mai tiniu &cite, adincis gi dbui
FtO-P-08-10-042
1 -

878-SSWW26-1

Periculos ji con tagios

Bolife tumorale ale arborilor

Prin preven~ie tra tamen t rapid ;;i p uteji pro teja pomii fructiferi i plan tele ornamentale.

F '7

Prevenire prin a tentie sporira'


/

.
r

Cunos&d simptomele, tratamentd se poate - Zncege la timp.

-I

PROTECTIE CONTRA BOLILOR TUMORALE ALE ARBORILOR


rCCESORII: O unelte de tiiere O alcool, stersar - Li dalti O cufit de gradini Ci mastic de tratare a ranilor Li pensula

1,

,
I
1

Bod5 t u m o d este denumit ace1 com~lex sim~tome de ale plantelo;cu tdpiniiemnoasi cauzat i principal de speciile n de ciuperci ap d genului Nectria. Simptome asernmtoare pot fi produse ~ide unele eenuri de bacterii. Specia Necvia gafligena este deosebit de periculoasi, deoarece ~ r o v o a d cancerul ramurilo; arborilor fruaiferi, afeqiune ce se poate extinde ~i la alte plante cu tulpini lernV

I
~ a o p plpluuare awtemaca b o ~ o tumorPlc d e arborilor fu a r i&

toate ramurile contaminate nate. Dezinfectafi alcool 1 TBiafiTntrebuinfate.cu contami- 2 Tiiatilaramuriledesin8toash, plna ramura uneltele lucrafi plna la suprafafa secfionare
Nu

de

in ploaie; umezeala favorizeaza Simptome similare cu cele ale bolilor tumorale pot fi raspdndirea sporilor. :produse si de diferite senuri I
Hlciens cauzeaza ae multe

culoare deschisa. Netezifi suprafafa seqiunii.

BOLILE TUMORALE ALE POMILOR FRUCTIFERI


Ciuperca pztrunde In interiorul plantelor, de re& prin r h i deschise, de exernplu crZp5turi cauzate de ger, laiuni de &ere sau rupturi produse de furtuni.

Primele semne ale bolii sunt petele brun-ropt pe scoaq5, ce se adhcesc P se usud lent, apoi crapi gi f o r m e d r h i circulare. fn aceasd fid pornul inceard s l inchid5 s u p d i p Gii, produdnd scoare in mare cantitate ~iforrnhd proliferiri caracteristice. Uneori planta reqqte s5 h e z e boala, dar turnorile uriqe =ti d nu poate opri extinderea c~upercii. D a d ciuperca b i n g e planta, pkrunde a d b c in p w l e ei lemnoase gi ramurile mor. Arborii tineri sau arbugtii pot pieri complet. Pe ramurile moarte se inrnul~esc sporii ro~ii ciuai percii Nectria cinnabaria, inmdid cu ciuperca anterior amintiti. Aceasti boali apare tn general hnpreun5 cu bblile turnorale ale pomilor fructiferi.

PREVENTIE
Bolide tumorale n u pot fi tratate cu substan~e chimice, dar exist5 posibilitatea prevenirii lor. Gteva sfaturi importante: nu curnpikqi dedt plante sinitoase, raistente. Efectuati Gerile numai cu unelte dainfectate. Iarna vopsi~i uunchiul arborilor cu var, pentru ca gerul s i nu produd cr5pituri in scoar* Folosifi cu grij5 mqina de tuns borduri, pentru ramurile inferioare. Fedizafi doar pidi in august plantele cu tulpini lemnoasi, pentru ca lktarii s i se poad lignifim wrespunGtor p h i la venirea iernii. fn cazul irnbolnivirii arborilor 8i arbugtilor, toarnna. dupi d e r e a frunzelor, sau prirn5vara, inainte de fnfrunzire, suopifi plantele vecine cu substanre confinhd cupru.

plante cu tulpina lemnoasa proliferiri cu tumori in apropierea coletului. Proliferiri tumorale produce ~i Corynebacteriurn fascians, iar saecia Xanthornonas

- -

placi. Tiiafi drastic sau Tndepartati plantele bolnave, asemanator plantelor ata-

Ungefi rana c mastic de u indepartafiturnoarea prin taierea ad&nca dalta a cu tratare a ranilor. In magazinele bolnave, de culoare inchisa. de specialitate se ghesc mai multe Netezifi marginile cu cufitul de substante de buna calitate.

:ORMELE DE MANIFESTARE A BOLILOR TUMORALE

Bolile tumorale ale arborifor

I F w, L
&~te

IESCRIERE

c f p *p m l i f a ~ ~ ~ ; ~urnomii,m ~ r c ramurilor; sunt dewbit cie perir

.Cox Orange*, &mpfrl", rapaaiv mri omamenei

&@ (l li

dc MPlus)

criparea scoqei; pmliferare mmorali, moartea ramurilor; pernifemgii de Grimea capului unui ac cu gindie, rnai ales iarna; apare gi la perii ornamentali I de exemplu la speciile de Pps)

1
I
I

;2
,

s p mace $ sc scobegoe;pmlifenre sau f d d i i ; ramuri moaru deasupra m h i hdiqirj: pm$e qii; q m $ pe ciqii omamcntali (@ &e Prunw)

moQrfca nmurUor; pernlg

r q l de mrmea capul~u ac cu @& pe unul me

s c o q moarti, mai ales iarna;apare gi pe c o d e ornamentak ~i agrip (specii

le R b ) is
llldll

dWl la

upra mfecpeei;pernig qiapare ~ipe migdal gi porumbar i;


aaartea mwilor; prrnile m$i de mirimea capului unui ac cu g & pe h stwarp moarti, mi ales iarna; aprn i pe mur $ pe gpeciide ornunentalc de

rmet~

I,
brsifia
:t$og-l

ramurile ~i Lmrii mor; prolirare pe Ibtari; pernife rogi pe scoarfa m d , mai slcs hma; tumori pc cd-. 1nwtc-aramurilor vara; prolil~~atc WWI, ~ C J I I I ~IC p unui ac cu g b d i e pe swap moan&mai ales iarna
uc U W I I ~ I ~ U uyului

I
I

noarrm r m r l r pmlifcrarepe hrari; pemig q pc scoarfa m d , mai als auio; i i


iama; m o r i pe colet

a m m u d o r ; prolifer% pe Ptari; pernip rqii de mirimea apului u+uj x m a cu @n& pe s c q marti, mai ae iama; m o r i dmhise l
I

'&

proliferare gi tumori pe aunchi gi colet, tumori dexhise 8i moartea ramurilor deasupn ridor morale vizib.de

I
Q IMP AMMP SRL

Plan te con taminate frecver

I I I

Preven tie ji fngrijire


I

Tripfl k ~ '

'

,,>T>

I-

k , -A%

A .A

." ,

Acejti diunitori mirunji ataci in special plantele din sere, insi deseori ji pe cele din gridni.

M arun te $1 sprin ten e


Opri$ din timp r;ispbdirea &un;itorilor care sug seva plantelor
, Zi !

COMBATEREPRIN METODE NATURALE

DAUNATOR .

Caracw~tici. Trippii, sunt h funcfie de specie insecte cu dimensiuni de 1-1,9 mm, cu corp mode pi sub~re. Insectele deja formate, foarte dinamice, au douP perechi de aripi cu franiuri. Anumite s~ecii fi vot Pndnite numai in sere, altele
1
L

* "
10

-''
'

,-,y ,-S.L

II
Plantele de sera sunt des contaminate de tripyi. Cumparati din magazinele de specialiI tate ~i atlrnafi intre listari capcane in formi de lame cleioase, albastre. Tripsul calide fornian se li~este cursi. .
,
'
a

1.
Udare. Majoritatea speciilor de tripyi se dezvolti optim in vreme caldi ~i uscati. Pistrafi solul uniform urned. Mulcirea solului. Lings ziduri sau de-a lungul drurnurilor sunt contaminate foarte rnulte plante. Mulciti solul impiediclndu-i astfel uscarea.

R4E$bep
florilor mu celulele de suprafa@ale roadelor gi sug sucul celular. Reproducere. FemeI.de Pnfig ovipozitorul i resutd n plantelor Si pot depune chiar 300 de ou5 in a d a $ h p . Din acestea ies larvele @ h i , lipsite de aripi. 'ln condig fivorabile dezvoltarea cornplet5 a insemi dur& apraximativ o lun$ dupl care insectele apar In num% foarte m r ,deoar&cetntr-un an se ae davold &iar 4-6 genera*. Unele specii de tripyi sunt foarte periculoase, deoarece se pot rsspiindi pe multe 1 plante yi prin sugerea sevei pot transmite ~i viroze. Dintre tripyi, tripsul gladiolei yi cel californian TZierea plantelor. Trip~ii conta- Protecfia biologid a plantelor. provoaci cele rnai rnari Tripyii cauzeaza daune grave in mineazii la inceput doar anupagube. mite par$ ale plantei, prin inli- sere. Viermii paraziti Varroa turarea cirora puteti opri Jacobsoni ~i ploynitele sunt du5-3spindirea d8unitorilor. mani naturali al tripyilor.

'

SIMPTOME
DIunStorii sunt greu de observat deoarece se qeaziK pe dosul fiunzelor sau in interiorul florilor. Semnde contamincii sunt finrnzele pestrite, punctate. Dup5 ce insectde sug sucului celular, in interiorul celulei pkrunde aer, acesta caudtnd decolorarea p~utului. Mai d n i u fiunzele devin lucioase, argintii. fn caz de contaminare rnai grad apar pete uscate, maronii, apoi htreaga hmzil piere. Pe flori sau boboci la hceput pot fi observate pete albe, apoi aceste pk5i ale plantei se brunifid ~ise us&. Deseori bobocii nici nu se deschid, ci cad de pe peduncul. Florile se d&rmaz& se u s 5 p puerezesc. i 'ln locul conpot fi dzute pancte negre, excre-

mentele mcteristice ale insectelor, P o l a d hp@tiat pe sup&p florilor este tot un semn al prezen5ei trip9ilor. Aceste urme apar c h d &unItorii sug seva din antere.

1
I

VERIFICARE
fnoephd din mai verifi'car;
regulat plantele sensibile la contaminGi. fncepeji cu dosul frunzelor, apoi baza frunzei, deoarece aici pot fi obsemte primele semnc ale contarniniIrii. Scuturae u p r florile Qi bobocii deasupra unei coli albe de b e . Aceast5 merod3 de verificare a plantelor d2 radtace doar in c z tripsdui ad caliirnian care cade pe W e * urma scum%ii. m

DROTECTIE CHIMICA Sernnele unei s l a b contaminiri


cu trip~i plantele lemnoase la

Tmpotriva trip~ilor efect subau stantele piretroide. Respectafi puternice sau la plantele cu intotdeauna indicatiile de utitulpina ierboasa bine dezvoltata lizare ale firrnei producitoare nu presupun folosirea imediati referitoare la folosirea insectia insecticidelor. Spalati repetat cidului. T caz de contarninare n cu jet de api frunzele speciilor gravi stropiu la 3-4 zile de cel cu frunzb puternic yi listari rnai putin patru ori. Fili atenli ca grqi, dirtrugand astfel rnajori- insecticidul s2 ajunga ~i pe dosul frunzelor. PbtraTi insecticidele tatea daunitorilor. Folosiji substante chirnice doar Oncuiate, in amblajul lor ?n cazul contamin grave. original.

*'

,L*

,.tm--

--,-

Plan te sensibile la infectit


/

PECIE

DESCRIERE

----

tripsul mazkii gi alte specii; diunitori de 1-1,G mm, de culoare maro sau ncagd; florile devin maronii, se U S U C ~ri apoi cad; pete argintii pe frunze; fructele cu pete argintiu-maroniu nu se dezvold, se chircesc

ape1 he usci, cont'~m~n.rre !&hit5 dA

$w.

~umai rrlpsul californ~an; diuniror de 1,3-1,9 mm, de culoare gilbu~e fati $1 in maro in spate; frunzele dev~n arglntlu-pesrrlre, apol s , aceasri specle de rr~ps - - ' -ransmlre v~rusul produce boala petelor de bron care

mai multe specii de rripgi; diunitori de 1-1,9 mm, de culoare maro-deschis; pe (lorile deformare apar pete albe sau maro; pe frunze se pot vedea excrementele legre ale diunirorilor; frunzele devin pestrife, deformate ~i alipite

h p cfnru&~

mPimdaspaciide~;~roride1-1,9mm,de&~pe f l d c defomac a p ~ r Jbe a maronii; pe fnuurre pot &ixcmmcde pea u ncgr ale diiunbh, tiumde devin ugintiu-paife,spoi oaamaii.

ripsul gladiolelor; hunitori negri, de 1,2-1,5 mm;marginea gi u^&fd Bodor se d e c o l o d apoi se bruniiid gi se us&; M e devin acgintiu-pestrife; d d i.. .,mm~ -upnfap hulk:'---,

--

tripsul trandatirului gi alre specii; daunitori de 1-1,9 mm, de culoare marodeschis; ataci in special florile ~i bobocii; pe florile fi bobocii deformali apar pete llbe sau maronii; frunzele devin argintii

O IMP ABllMP SRL

LUMRI IN GGRDINA

GRUPA t

Vina'tori ji virtuoji acrobati


I

Libelulele ne debaraseazi de ~;in~aride ji afte insecte dezagreabile.

Insecta' acva tic& foarte u tila"


Efeganp pi fifiumusepa fibefufei sun t de n e btrecut.

Libelulele formeazi un ordin cu multe specii. Dinrre cele 3700 de specii cunoscure circa 80 triiesc in Europa Centrals, in medii acvatice. Libelulele se pot irnp55i in dou5 grupe. Libelulele mari in stare de repaus ipi pin aripile deschise orizontal. Cei doi ochi mari, compleqi se ating in partea anterioar5 a capului. Aceste insecte mari, cu abdomenul deseori purdnd pestri5e, sunt adevPraji artigti zburstori, v i t a lor poate atinge chiar 50 krnlh. Libelulele mici in stare de repaus ipi inchid aripile cu corpul. ochii lor mici, pleqi, se situead departajar unul de altul. *bdomenul acesror minuscule animale este in general monocolor pi ingust. zborul lor pare a fi stangaci pi neregulac.

Mnltorgi pad%.D g i v t i z ~
libelulelor nu este excelent ochii lor percep toate

Lac de grgdinl. Un lac mare, artificial, fara pesti, poate asigura libelulelor conditii de

Par&u.Poate servi ca mediu de via@ al mai multor specii de libelule doar daca prezinta

Roam de hperechere a libelulelor mici

larve ale acestora, dar c a p tureazA $i alte insecte zburtitoare. Larvele din apti se hrinesc cu mormoloci, viermi mici, raci mlrunji, ba chiar ~i pegi mai mici. cu

i
I

alte insecte, de aceea sunt - intro anurnid m5surii - folositoare. Gridinile aflate departe de ape, cBmpiile sau lizierele psdurilor sunt teritoriul de viniitoare al libelulelor. Pentru a se inmulj3, libelulele au nwoie de ap5. In perioada imperecherii gi a depunerii ouglor libelulele tdiesc in aproprierea apelor. fn cursul imperecherii eIe f0rrneaz.i o ,,roars de imperechere", u n i d in lumea animals. Dupa imperechere, care poate dura de la &eve secunde pBns la mai mult de o or& ele rPmhn legate in continuare - mai ales libelulele mici - iar apoi zboad in ,,tandemn la locul depunerii

acvatice, psrssindu-pi coconul de chitin5 ce r5mhe pe plante. Dups aceasta libelulele pornesc foarte repede in dutarea unei perechi, fiindd primele

:
,
I

Inghejxui de to am^ va

MOD DE

VIAV

inseamna gi skgirul viepii lor. Pins arunci ins& pentru a asigura reproducerea speciei, trebuie sP se inrnulreasd p s5 dea via52 i unei noi generarii sub forma ouiiIor sau a IarveIor.

altele, sunt plsarile, care le prind din zbor sau T timp n ce ies din oua. Libelulele cad pradi broagtelor i n timpul depunerii ouilor. M u l t ~ libelule devin victimele rnocirlos. ' Rlstavinsecte, cePoate gazdui plnzelor de ptiianjen, multe servesc ca fesute Tntre plantele de hrana libelulelor, dar nu

Plante acvatice. Pentru ca la pirisirea inveligului de chitin3 larvele sa poata i e ~din api, au i

Libelulele sunt animale de prads. Ele capturead in zbor

~NMULTIREA LIBELULELOR

I I -

Libeluls mare

Larvele, davolt5ndu-se in ap5, duc un mod de via55 caracteristic animalelor rspitoare, dar por la rindul lor s5 cad3 ugor prads pegtilor. In mai sau in iunie majoritarea larvelor ies din ap3 c25Zdndu-se pe planrele

Libeldi

I n scopul depunerii oullar, la multe specii femela, sub pror t w i a masculului, se xufunda r u abdomenul i n api. Altele Tmpragtie ouZile P apti din zbor. n
- - - - -

Dupa iegirea din OU& larvele, 'in funqie de specie, larvele au dimensiuni diferite. Ele triiiesc P pentru a nu f i fngfacate de n apa chiar ~i3 ani, avAnd un mod pasari, de cele mai multe ori de via@ rapitor. In acest ristimp sub protecfia nopjii, parasesc apa suindu-se pe plante. ele naplrlesc de 7-13 ori.
---

CARTEA

Libelule

GRUPA 6

35

Plante acvatire priptene gle libelulelor

Amm damns; in@ 8

f;;unzelmd,

punchifarmacese deachideh mai-irulie; proliferare w ;adgncimea apei: d mult 21) cm; e

rapura cu fruni

T p h fa&&; h+d at luna august form mwnegru h n l $ d * dmsupra mLnziplui lac, In formi de sabie; d ay n u prolifeme mare; a&C'mea apei: cel mult 50 cm: 2: 1-2m

3 muchii, arcuindu-sein jog; proliferand; &niiea apei: cel mdt 30 un;

1:40-80

d, cu cavid$; proliferare
7

abcimea apei: c mdt 30 cm; d

Pontederia
(st&&

Pontederia mrdara; flori albastre fdloresc fn mi-iunie; fnum mari, In forrr de iaimf proliferan& a&cimea apei: cel mult 30 cm; t: 60-100 cm

Iris pseudacorus; florl gatme h mai-iunie; frunze rn mrm5 de d i e , pozi@nate vertical; a & c h a apei: eel d t 20 em; k 5QlOO un P r g m aauscralis; idlorwenre mov-mat-.. .. iulie-septer.-..-, hart . .,avid$,se p r e d &ate numai prsvara; proliferare man; &dmea
a+ cd mult 50 cm; f: 1-4 m
Q IMP ABnMP SRL
R0.P-02-10-047

Trebuie distmse adt Lrvele, dr j eremplarele m t r ale ghdacului aue kidkkiivi;tei de vie

DXUNATORUL
m w h p b d - . R u p m e h ,cr a l e m b
h e ~epede. Dispune de o trom 5 caraaeristic&d gi la& tr-un an se mao singur3 gn. e* Femela iese din dapd ei de i d dup5 ap&, &d ternperatura h q e d m a d . G$ndacul d q t e cel mult uei ani, duraa & care poate depune chiar $ o mie de OL& Ougle, depuse pe partea superioarf a rWcinii, au o h e de 1 mm gi culoare gdbuie. Larvele ies din o d du* d o d trei Sptgm2ni. Cresc piing la lungimea de cel mult 10 mm, seamiin5 cu larvele di&qului 8i se hdnesc cu &cini. Pe trunchiul lor @bui sunt dispuse pse picioare gi un cap brun. Larvele au o finurii aplecat.5, caractaisric2. Dup2 iernare, h mmie larrele form& o aidid&al&, s v h d Preven$e. Examinati radacina plantelor in ghiveci sau container, pentru a evita
CapcanB-ghiveci. Intr-un ghi-

uendacul radlcini putermic toxic&.DacB tot


v3 decideti sa le folositi,
Larve pe bulbul uclamenului de Asia Mid

veci de ceramicl puneti paie sau rumegus. Strangeti zilnic gandacii care se ascund 'In ghiveci.

respectali instruaiunile

lungimea de 1 un. Aproximariv opt Sp&&ni mai tihiu, Pncephd de la & g i d lui rnai, ies la lumina zilei ghdacii tiieri.

SIMPTOME
sunt activi noaptea, ziua se ascund Eh sol. Noaptea se c a w pe plante gi rod rnarginile frunzelor h u - o form2 caracteristid (roadere h semicerc). Unmri rod $ bobocii ~iscoaqa arborilor, necauziind totqi daune a& de grave ca larvele. Larvele rod d&&e a p i lare, care aw h principal, s i nutriga plantei. Daun5torii rod gi s u m p rPdLinilor rnai grow, ale diferite pi%qi dpinii, $ produc @uri i bulbii plantelor n ' bulbow. P w e de deasupra sdului ale plantelor cu d & i

Control nocturn. Dacl

~~

to&

onarea plantele h vas, s$L se ,,procuren gi &&torii.

PROTECTIE CU AJUTORUL VIERMILOR PA


ACCESORII: O nematozi disponibili T magazinele specializate n galeata cu apa u stropitoare

Amestecati viermii paraziti Tn te, dar nu pe timp cu soare,

sacai&krrenu*d

md k l e 'Ea semicad; h d e rad A&a

1
noare de puM ,,darnberg", floare-graoi
h m l e I pied lucid i ofilese; $ se In ceIe din urmi plmta piie

mx p h t a din ghtvcu, I n d e p h p r: p b ji rephtai-0 Intr-un nou & salfudl

~oaptea st&& &dacii; la tempem urme de msbuii In semicer m u Y n ; ; p e ~ g i p c ~ F turimeimide~lQCaunb;tt$

dEiunEitoiicu nemak

ciubojica-cucului pe frunze gi pe ridkina apar urm de rosiruri; planta se ofilqte gi piere (sthga)
ISBN 978-963g6092-0I

Diagnostic ji tratamen t

Boli virotice

Prin apficarea mkuriforpreven rive p uteji impiedica rispindirea bofilor .4 -:a virotice fatde.

i O I V P FUY l0lPnPeC T ]npuuaJy upd 3psuz.u as Ideyaae! s ! ~ eap ~ u s otq a d nes $rmp re& mq g j .,r - I m l l u r m . . - n q ~ ~ - - - ~ m ~ L - r - - r j ad ' , [!A 1109aseo i .d..

al!o~pn a !rapuru upd FUN^ ap rol!qsnp!d l n p w ~ a l u ! u!rd ~ ! u s u e as !ssal%auul iol!rmsq alpy~;n rxansy as ioiazunq al!d!ie !!, i~ as unnrau ph'un1 pap as!rpsap @unp nes !mnxm [asad rede a z u q ad !as!~oi!~ aseoiaurnu !loq

(~uE~s)
JIJEPUEJI

: ~ ~ . . n ll d !g IO[!zoletUaU In!XY.Lwu! u!ru ~ ! m a u W l a S q l2J!l(U!n !JR* e spur ap la+ i ~ m a !loasap msa ra~&np luns a p p d 'Wunp nzs p n x a a1 euuoj ul a ~ a d e ! p ~ w u n [ e-ap alelnpuo a l a z u ~ad !app !~oq d G j aswraurnl

FP~S

PROTECJIA PLANTELOR

GRUPA 6

~ i a gostic ji tratament n

Bolile risad urilot

Respectarea condijiiior de igiena' ji fngri., p e a corespunzitoare sun t indispensabile dezvolta'rii risadurilor.

PREVENIRE LA RASADURILE CRESCUTE IN LOCUINTA pr&&pina simplu.


jn mod

CIUPERCI PERICULOASE
C u p~$nhnpdupii: *ea b r , apmape mate speciile vegeJ e aunt fame vulnerabie la &&de uuperci de sol, care pot c a m putrairea rkliicinilor pi a I k t d o r . Aceste boli sum denumite pi ulcere ate rgdgcinii, putraire a i k t d o r sau putrez&e n"gd. BoMe pot n@ea a& la a h a turile e b t e fn 4 c$t 8i la , cele din aer liber.

1 Folasi$l p n t r u cregerea
1

riisadurilor, In masura posibilitatilor, vase nol. Ghivecele sau tavile deja folosite cura$afi-le bine ~i l&afi-le @ usuce. se i

Data pregatiji personal p i d i n tul de semSnat, punefi-I30 de minute i n cuptor, la tempratura de 100" C pentru a distruge germenii patogeni.

Nu semiin&@ dm. Ririti prea


din timp pllntufde prea dese. Semihati individual fn ghivece separate sernintele mari.
.

-.-

rz

I
-.aduri idstate, cu baza tulpinii bolnavz

SIMPTOME
3

Sunt simptomegaracteristice p w e moi pi de culoare hchisii a p a d la baza tulpinii, loc h care mai h i u l&mrul se rupe, precum gi r?i&cinile brunn&icioase care rnai inti% putraesc 8i apoi se usu&.

Unele ciuperci amxi plktuyele imediat dupH germinare, astfel acestea nici nu mai r k r din piimbt. Aceste boli se pot recunoqte dupP zonele &"ad plante ce se pot vedea in vasul de s e m h t sau Pn strat.

ERADICARE
Ciuoercile oot fi eradicate numai prin metode costisitowe, din acest motiv prevenfia are o im orcan@deosebitg. a d semgnHrii h l o n r in@ folosi~i numai p b l n t hi? germeni, ptecum gi vase gi unelte curate. Constahd semne indichd prezenp bolilor, Pndep h $ imediar si disnugeyi plantele atacate, sterilizayi p h a n t u l infectat hainte de a-1 depune in compon sau in gdid. Se-mhp dio EXQU, respect$nd toate regulile de precaujie. te mai

-1
t

P.

phtupele K i astfel expuse periwlului infestzrii un timp c$t mai scurr. D a d observayi d rku prea pufie seminpe, schimbafi stratul sau c u m p b j i seminre tratate, respectiv rbaduri k . 5 i 1germeni patogni. Un strat de carbonat he A o n i u qternut priiHvara pe sol poate, de asemenea, atenua gradul de infestare. La bolide rihdurilor sunt foam sengibile legumele v&zoase, rqiile, salata verde i morcovii.

cazul semiaibii fn tava de rninat, se paate evita ca sci fie dispuse prea des. Existii ~i cu capac, t4vi

Udofi prin p u l w h m a fIn3 a apei miin2Turile gi a p i rbdurile. P4mAntul d fie reavan $i nu umed. Nu ud@i cu jet puternic de a@-

lmediat ce au &stirit, arnp&i$I

p!Ant@ek tntr-un I s . mai r k o m ~ifoarte lumi"nos, Dad


este necesar, utilizafi larnpa p n t r u pplante.

PREVENIRE LA SEMANAREA AFARA,,.~


-

-.-: -,pt---.
r

emimele rraeta chimic unt rnarcate in general, prit. ulori aprinse, pentru a fi $or de recunoscute. Nu le tingefi d e d t cu manu~il

Respectafi temperatura optima, Agerneli compost pe sol, nu semanafi prematur. Contro- deoarece acesta confine lafi temperatura cu termomet- microorganisme irnpiedicdnd ,ul de sol. raspdndirea ciupercilor.

Folosiji seminfe tratate. In come0 se giisesc alaturi de seminfele tratate chirnic ~iseminfe tratate pe cale biologics.

- -. -

Folosifi numai vase ~i amestecuri de sol far3 germeni. Daci preparali personal amestecul de p i m i n pentru plantare, umezifi-l uzor ~i sterilizati-l tn cuptoi timp de o jumitate de or& la temperatura de 100 "C. Curapti bine ~i dezinfecta vasele si uneltele vechi.

locuin*, respeaafi mate reguUdali cu grija plintu?ele. i~ vederea maririi continutului de umiditate a aerului, imediat dupi aparitia plintutelor, aerisQisistematic lidifele de seminat acoperite. La dexoperirea ISdifelor, aveti griji ca apa condensati sa nu se xurg: pe plintute.

seminarea individuali a

specialitate. Men$nefi semanaturile ~i rlsadurile! sol reavan, n

Pregiltirea straturilor
Pregatiti din toamni seminatul de primavari. Pregatiti cu o atenlie deosebiti straturile desdes locul straturilor de semina-

Cu c i t se asiguri mai bine condijiile de germinatie a plantelor, cu a t i t mai repede incoltesc seminlele $i sunt mai putin expuse ciupercilor diunitoare din sol. Temperatura de seminat optimi a solului diferi de la o specie la alta. Respectafi instrucfiunile de daci este pe ambalaj, ~i necesar folositi termometru de sol.

PROTEqlA PLANTELOR

GRUPA 6

Pro tectie eficienti

Mup tele legurnelor

Larvele de cufoarepali, dbicioasi ale m ujtelor legumelor rod deopotrivi suprafaa $ interiorul plan telor legumicole. L

Mqtele legumelor aparfin ordinului dipterelor. Dispun de un trunchi robust i picioare solide. Unele svecii a t a d numai anumite legume, altele rnai multe feluri de legume. In exterior se a s d n 5 cu mugtele de GI& Se hiinex cu nectar gi aps, &uniitorii efmivi fiind larvele. Cidul de via@. ~ajoritatea mqtelor legumelor apar la s h ~ i t ului aprilie, inceputul l lui rnai, gi tot atunci bi depun o d e la baza tulpinii riisadurilor sau pe sol, in apropierea plantelor. Din o d in dteva zile apar larve & cap f gi h P picioare, ce incep sb road5 galerii in 'ndiicina, 1;istarii sau fiunzele &adurilor. RosPturile larvelor pot impiedica dezvoltarea plantelor, le pot distruge sau face inutilizabile pentru consumul umanit. Majoritatea larvelor p W e s c planta-gazd5 dupa dous-trei sitpiptgmhi gi se transform5 I sol P pupe. n n

I
I

Prim3vara devreme sipati, priyiji de mai multe ori solul. Astfel pupele vor ie$i la suprafats yi vor pieri, fie din cauza gerului, fie ci vor fi mdncate de pasari.

In culturile mixte o parte a mugelor legumelor sunt alungate de unele substante eliminate de plantele vecine.

N plantqi in perioada de depuu nere a ouilor. Produceji in locuinji risaduri ~i transplarltaji-le in grains doar dupi perioada de roire a insectelor.

SIMPTOME
Rodturile larvelor produc

acestora. Aceste m q t e impiedid in general dezvoltarea plantei, dar nu ti c a u d daune durabile. Musca riidkidor, printre care cea a Lasolei, a t a d deseori pzrfile in crqtere ale plantelor in germinarie. Germinafia este Pnuerupd, plktufele hdar , pier in scurd vreme. Gderiiie i stare de desn compunere roase h pbjile subterane ale plantei sunt cauzate de musca morcovilor, a cepei sau a ridichilor. la suprafafit daunele de sub p h h t sunt semnalate fiecvent de ingdbenirea q o a r i a frunzelor.

T i p de trei ani nu le mai cultivafi ih locul infestat.

Asiguraji condifl de via* favorabile dusmanilor mustelor


legumelor (viespi priidItoare, pganjeni, carabi), ca de exemplu acoperirea solului, formarea de mormane de piatrii, stive de lemn sau dpije de frunzig.

6
I
incepdnd de la mijlocul lui aprilie fixati plase de proteqie deasupra straturilor legumicole. Plasele vor impiedica mugele s i - ~depuni i ouile. Acoperifi $i nu aerisiti decdt temporar risadnitele. Astfel Pmpiedicati accesul la plante al majoritstii diunstorilor ~i depunerea de oui. Folositi pesticide sub form3 de pulbere. Acidul silicic confinut de preparatele biologice fortifici tesuturile vegetale, substanjele chimice distrug diunitorii.

Folosiji pesticide h stare de pulbere sau lidid& dar


numai arunci &d mqtele de legume s-au bmulyit extrem de mult. Solicitaji sfaturi utile in magazinele de specialitate.

I
II

PROCEDEE SPECIAL

simptome camcteristice:
ofilirea brusd, respectiv ingdbenirea sau colorarea in cenqiu-plumburiu a frunzelor plantei. Praenja mqtelor de legume care a t a d frunzele, de exemplu a mugtei pelinei ~i a morcovilor, se poate recunoqte dups galeriile de culoare deschisa roase in frunzele

PROTECTIE
cazul aparijiei mugtei frunzelor, de exemplu a aparijiei larvelor mustei jelinei gi a morcovilor, indepbta~i frunzele bolnave. ~ % a drastic lhtarii atacaji de $ musca sparanghelului.

~w.P&$le infestate. In . - ,

f n d e P h j i plantele.
Scoateri din p h h t morcovii, ceapa gi ridichile cu vierrni.

Momovi v&&u@'

Folosiji guler de proteqie contra rnultei venei, Impiedicdnd depunerea de oui la baza ridacinii. indepirtati-l dupi perioada depunerii de oud.

Contra muytei morcovilor plantali in culturi mixta morcovi ~i ceapi sau stropiti plantele cu o fierturi de ceapi. Muguroifi pamdntul in jurul plantelor.

Contra mwtei cepei pulverizati rssadurile cu var de alge. Acoperiti solul cu vetricea sau stropiti plantele cu o fierturi de vetricea (efect odorific).
i

'xoup~ aunep $n&J y ' p m m !l p a !a$wau?% o m p plodsp x pe u ruqwadas ul gqd a p ! ml pol!!u~q ap a u m ~ ~uns p h m msalyo as !S d a ~sawqp8111 a p m ~ bopyxp!~e geo!njn! tared q @I ap ma (apnnd as j

JO~~JO.' n n run
9 VdflU3

~p .. win 0 i1l.t.

.areisaju! al!b@ !ieu -!w!la nes ede n3 ala~ueld !iel@s '!po$eunep ! 0 6 u g ~ 'g3!umaw s a l a ad !a ap !Jedgx es !le3~a>u? 'xailnwul as !!roaguw p e a -!lJolgungp i?>apapppasu! el al!q!was !ew luns 'a~eo~epg~d y ! aJe3 ajw

nes ep!ps!~3 'pml ap ~ u r l oqns j -urn! m o ~ p apdsa!~ ~ ~ d $uap -unqe ury ~ m p s m a yajo q a1 a m a l q d rimup3 <eu!p@ qT .I E . a1 ps $!.TOP p a . ~ O 19 ua~od J <re13aun3 ~ s a u y q as (o%eur!) a m n r a l q m s v <rw!zered pour UJ apur!m J O I ~ eweas ad 3saz~1 areozppd ~ o l ! d s aa~l a q a3 durn u~ .a !e armlomp ap p o p a d e h u q ad nes m o d

. .

r;

- -

,.-

,... , .. .

.A.

... ..,. ,.

., ,.

I .

I,,

.. ,

i d S & ~ d - ~ d w ~ai!uSo,d ! ap '!z!uro 'puny ap ! ! ~ n p ~ d ad n~duraxa aids < ! J o ~ ~ u n p ~ d a !oupap alwapysum ~ apur!ue ayurnm ad 3 1 m p p ' p p a 8 a3puade un p l o m p as -ads n e a p a d s aseoJaumN JopTawaj puawopqe u!a .!d!re .aro1sa3e p~nu!ium py p a d s 15 ps!xa Jep <aIua~ Jo!Jnxa u p y!dse ap,ueI -edsuan !d!re ap u n d alpur ~ re! '@ appur!m: ad aEno p w a m .@unlalap3e1ua p u y undap !Sg p a d s a l w m e d e m '01 mns!Jweim <auaqpdnes ]pap a u p p nu aim u!p 'JO!J 1r5o.1aApour n3 ' g h u areopu ap p a u d uj 'a~dnsauasu! luns -am! y p e p d ppw!m pwns -um a 1 a q '!aurp3!i\ p d r m e a l m y .uru ap eaw!Sunl u a p o aundap !% S (p&! g ! 8u!1e erqe !pads alp ; n nes 1 '[no) e n d cum! 5 ap au$3unj o are dwp u g p @ nEs p m n2 edmiui areur pur ea3 enads .~ol!!xds qaury &pads s e o m u q a ealel!sJanyp V U a J a m d ~ m a =vPr"W

9"s Jola-of

~ q u p ppqedm alsa elaurad p .ap!ps!~3 ad a p o aundap !S-e n~luad 0s ap m u r p q p ur3 el ! re93 a ~ u q d ana!d 1 nes ad pdle uj T u y n x as 'rolap!Ja3 -01da1 alaml earm~ered p uj - ~ p ! x d s~(sru~urn sndXlo!.r%) a p d s pp 0 '!3p pu!nia!n !XPU@ ap rolaml !!ip!zared neunsap a p o aundap 15-e n n -uad ! n p e d m eimms nps p3e n3 p a ~ o j ~ ~!.ro.wnsrad ad eadsa!~- ~ o l a ~ up o rdm u ! ug e~

dw

r
I

,.

-ap!~n$eu al!u!pgJ6

U&!t.llol~. al!J!!ed ad sale !ew n:, - --hol ,In$uawalaul w!s as aJeoi


: , ~ e ~al!d5e!~ o m wwa!ran d -

.ayzodwo:, 6 a~aj!l -aqwn piu!~aja~d IawaJAap ap x a o l j u a m 1~e)3eu aseloq ~ ul pol$ ieu~a! a$!Sa! a~eoa u!p

Animalele mazdi Je viec.)ii priditoare fiarazite


DAUNATORI INSECTE UTILE

puidu&

viespi priditoare (Encymdae), de exemplu In cazul piduchelui de California Pmpdltella pernidmi; lungime maximi 1,5 mm;$i depune oude in p-iduchi, care se d; tdex in animalde gazdi lmele riespi pdd5toare (Encyrtidae); Lpplomatix daccylopii au 3 mm lungime ii sunt folosite ~ipentru combaterea piduchilor I d fn sere; necesiti o temperad de 2427 OC

L
l l l l UIJlllClC lul

I
I..,,,, familii; specule Eumilidaeg Opius (Brawnidae) I$ depun o d e In larvele mob, iar Phygadeuon tricbops (Icheumo~dae) h d e moliei care fn a m 3 v maji fasolea m p

te familii; de w

l u ,i T

cant$ depune ou41

udeingal,''

'rdecdk

tiun

-- -

viespile priditoare (Preromalidae); lungimea 2-3 rnm; Spalangia endius gi Muscidihrax rapror isi depun oude pe crisalida dunilor; oui de viespi 11tili7abile grajd se dsesc in mqazinele de specialitare in

magdzinele de specialitate

ai ouikr, care migreaz.5 pe multe alte animde gazdl; o d e se innegrw

*ES E A ~ O ~ vLa.U jI2 a ~ o ~ d i r ap

~ n ~ ap r a ~ n u~

aunduri as ~ a ap a9 0~ d p d ~ o p . ~ u r p p p o ~ t u n t p , . a ~ s a u r ~ a~ ~s a 3 pnpl@dr3ui~d a i

Putre@& cenutiu
-

Plan te semih ile I:, con taminiri


DESCRIERE

PLANTE DE C U L T U ~
I

pete gri-maroniu pe tulpini gi frunze, apoi mucegai cenugiu; pb&le gi plantde tinere putrezesc. Prmnlre: d m n : rari; ferrilizare uniform2 aerisirea

I
PLANTE ORNAMENTALE
I

neur, mu]

Siptome: putrezirea ~imucegiirea fructelor;deseori boala apare in urma ploil abundente de primivari. Prevenirc: drirea ramurilor; E caz de mule ploaie, inainte n :, stropire cu fungicid. pcee pe qdap buIbilor, pere de puuaire pe ~@m?l, z e $ flori; h cdparea fronzelerln @$i P m e n t c pastrana bulbilor ta loc uscar $ aerisir; plantarea bulbir skiqi. Siptome: pete de putregai maronii pe frunze, tulpini ~ifructe; in cazuri de umiditate ridicati mu@e gi putraire. Prerenirc: plantare r@ Pndephma piqilor

Siptome: putrezirea bobocilor; putrezirea gi ruperea tijelor florale. , ~i tumefac~ pe flori; pee cu margine maro pe frunzefi I h i . Prwhdepkam piqilor contaminate; stropire cu hngicid
A
-4.

== .

I V

kjor

p u m h b9zei M o r W perc dc puaaire pe fimz Prevmirc 2nde@rtatea p&@r mnmminate; w a w funpicid.


Si~lnp-

..,-

Siptome: listxi deforma6; pete pe frunze,criiparea longitudinalia ftunzelor; flori pztate, deformate, miname; bulbi mu+fi, cu pete maronii. Prtvenk depozicuea bulbilor i locuri uscate $i aerisiu n
Q IMP ABIIMP SRL

RO-P-02-10-060

ISBN 978463-8W2-8-1

'ptq.Z2p U i 1s .lo[ a~ .iarj~uiur~a2 uj J O ~ uJ t ~ d utuoduri . . ps~ng auntp nntr ~ o apsn uiur a~gssui ~ s a q ~ d a

- --

a)nu!$qo .$u@wpd ~ol!3!~nd .ppaJ!p aleupwas u!~d ap e alau!$ ala$ueld g3ap lolaunep p~quro3 y p q a u pJn6!S !ew ap ea3 a@a epa3y *a~uado>e le!l loin !ew !n$a!~e~dm ameoap ap JOA qwwn 6!d03v 'asmnl6yn ynpesgr !&~edwn3

.Jol!Jo$punffp ea~e6unle n~quad aieu!weiuo3 al!ln$eJ$s alju? 'pap 'sap !$e~niew '[ue~ap !ew la3 el ]!IN !f Je!q, ~eds!p augwpd ap !!3!lnd SaJapeoJ el al!q!suas aueo4 qum 'azun~) i n d ne el!rnpesgr !C w a!fiqwa6 u ala&ueldameoaa !

.e$a= gJyaJd .ea~!n~eld !iewda~ .!nlnlos eaqer!p!wn yzea~ppd a3 Jol!Jo$gungp ea~!puydsy as ~ J P I R Wu ! *!nlnlos !$m!paldw?! ~ o l a ~ u e ea~eyon ~ i ld yeold gdna 361e ap $woq -zap !$wn!e lajpe 'pawn p - ~ e 3 eqe!d ap 4e~d aJau!$ e pu~o4!unaue$eje~dns ~ a p ~ d nes n3 lnlos 'arlepn ala~ueld !$e~psau -ar!ryw nu !~6au !!3!~4qnps .$eu~v u ~ o ~ ! u n !$e~~sed

r J
I
yi\nn aa sow
13c p p i arms n u

*aqelesaqu?

.apJan $ugwpig~6ul m !n~n~@nw!f !a$!del e

-nwes FA pnx dw!$ ul 'apada~ ea~!pugdsy ezealnw!p ~ o l a ~ a 4!+lax u? !$en~ln> ue eal!op nu le u j ~ e'ue un ap ~niuawelose ! Qlohzap as e$elesa x ~ e o a a -pn~:,e!l!we4 u!p al!ua!nrna 'tples n, gx!w a r e g i n 3 -q!ua!nrnq e a r a e q w 3 ! i e ~ a d s .rqlmqn3 ebeaou a~

I
I

G a ~ u n qipmySmns i!reu!~ m -e1uo3 a p aumas arnS!s px.~ ala3 .aqJ -iaA ap a!zn*u! n> alawn6al !$!do~v axeu!we$ nes -uo3 alaqueld aJ$u !aaueld alynwel !jaund ' m ] r & a ~ ap 3sa~a4 augwgd ap !p!~nd as .f !l alm!urn%al ~ola~ueld n e p !S pu arp! !nl apuy el re& a l q o m p apuasu! '10s q J o I a p u m a w -103 e d n a * a m ~ o ~1= ~ ~ ~ 1 a 3a -!a~ueld~ d !P Turnsurn !6 p umr 9 ap eaureunl Sune pl!dp p ~ q q ap !nlm!snd a l a q d . l o p a z ~ o u ~ su aunep p m ~ a nu d a r ~ -umj m y y o peonord a3 ma3 y u i r q q d ul al!u!3qq por -v --- . <!a~ueld aIazunJj 1 eu!dp uj !auaA p l q q d ap !nl;n!~nd a p 9 gas* POJ pads ~ o u n p q a nnu p ap 'aqp a l a q . a q ui ' a l n v ajazunJj qns pauJa! .a~ue~d 1~3anuj -~olanrald au!dp ad nes ~ q q ap !3!1nj . a r e n ~ a ~ d w~!~a!dm w almd elolsase mplos dymdns ad apno undap wJapeoJ 'lm!~ad a m !ew !nla !% IT-d ap ! p ~ ~ u u!p d r asndxa I U ~ S !alueld a p a~uapsns p@my .rope w x i m d a a -alaseqA nw aJ!%sp u Eunl l ai~pzuny apwpd . p l o m p ~m .~opraj!3m3a ! p e j ap q31p!~ap alainlqd ' ~ o p ~ a j as nu lpq <aqelsap Ipe u!mp u!p alueld J O I ~ ! Jolaseoz p1 alalueld azunrj ad ap l o w -!m.~:, e!l!unf u!p apuapmq a ~ a p p a ~ dPOI n ~ a ~ e u r p d n3 - q I~m ui a u n F p e o a o ~ d n m w LIT <!roasaa .a~![rnap S w q d e axed n p ' a p n p as ! p n d m u j q .auurq ap al!z a m '!=an ~ u ~ u ap d e - a ~ ~qnsInes ~opsedo:,ai~ems !!~!rnd !i!u~lui sap alreoj luns f pS!zuny war%FW a m ! m u r n !u!pp8 u~ . ~ q u q ap ppnd d $!urnu luns !le1!3adw !am alfjnardap -~rptz a m ! n m s ap-dg a n d app.uasqq ypolaa ~ o ~ s ! ~ n d aJeoqqurase al!JnI!F apq!sod 3 m 9 e m ' e l a ~ ~ o ~ arreoj alsa anop zap -psod J O I ~ J E O ! ~ ! ~ sns ap ealmd a .!!uoreu~ nes sopnl-ap~aa lod rf Jep %uaqfl g u n p n3 !~%au nw <@auluns 'unu p-z ap e a w p p ne !~OI 'pnlaj al!rajyp ap J I O ~ I .aradoalm ap !!a] uede o p w o l q ap mp3epu@ JOI -/qunn a m cg~nqur pep^ !J%U p r n d ap ~ 3 p d
S !$mu 9-d !

mxoJyNnya

plan te periclita t p
I PLANTA
h&&d

DESCRIERE
;-icde v d wade @ri 'In M e p h t u t e h r In@iyie gi i rkimilos, pioad; de r k mi;darnfit%M o r adulte, fncepkd din iulie wieta+lemai ale ve& sunt expm din nou conaminiri
-

laweke puricelu~de @mint d cresonului pitrund in interioml tulpinii din sus m 10s; cotorul se rupe gi planta se o p q t e in dezvoltare; forrnara nimfelor se rm~izead In intenod cotorului tot

ndchi de lmi,

ridit%

(st&@)

puri& de ~~t al v d re& d r m t x d Irm k m d e gerrnedor ?i ale ui d u r i l o r ; lawcle W d galerii p d u c daune h b z e gi corns, l a d rod gi ~i r;id5iia &ma puricele de @mint al hreanului raade @uri in h z p , fncepbd di . - . ~ epuri m a pqiolul, pe a supra&@apar b r d buboase; h caz de contamina

cerdus

puricii de p d t md giuri r o d ~ I sp"ialtn fiurrzele inferioare, a u b j 5m I dosul hnzelor, larude Bunt& $ &cinilor; planta nu se d&vdta $ sc usut

miqunea ruginie

puricele de pimint al vemi roade in frunzele plintulelor germinate ~iale risadurilor giuri rotunde; larvele &dnd galerii distrug peliolul ~i ridicina

$ lhdpAm-M?&RL

Preventie #i verificare Acoperiji straturile de legume cu plasa deasa sau material de acoperire, astfel le puteji proteja impotriva mustelor legumelor. Verificaji regulat aparijia urmelor de rozituri pe rlsadurile neacoperite (dreapta). i n caz de contaminare a~ternefi praf de pietre.

VARA hgrijire Pistrati solul umed, Gpaji des si mulciji solul. Verificati plantele regulat.

TOAMNA Adunare Nu llsaji i n straturi r l m l ~ i j e de plante.


RO-P-02-10-076

I
n . .

* e ~ i . i n o d ... v , ~ o ~ p u n d s a ~ 0 3 I t.a~fi~%i d ea~azap m ~opzor~aueq a inpol ii~a~equrcnunq mur 1 3 po\fipy p 3 ., .,


I I

PREVENTIE $1 PROTECTIE

bacterian, producp'a de h c t e scade.

PATOGENUL
fn rnajoritatea cazurilor putregaiul bacterian a1 pornilor fructiferi este provocat de bacteria Pseudomonas syringae, care are un nurnk mare de ~lante deoarece pe ling5 pornii fructiferi produce daune in toate familiile de plante. Putregaiul bacterian este cea rnai cunoscutP boala a fructelor shrnburoase. A t a d in special ciregul gi viginul, ins2 poate fi intdnit ~i la prun, piersic, cais sau la fructele cu serninfe ca rnkul sau p&ul. Se poate vorbi despre contaminare doar d a d bacteria pitrunde in interiorul plantelor prin porfiunile rhite. Itinile se produc in urrna tiiierilor, furtunilor, grindinii, ploii sau rewltkii fructelor, dar pot fi provocate . ,si de animale ce rod plantele sau sug seva acestora. Nu s-a

I
31 hrpr
@sit Pnd cauza contarninkilor in rnasii, ins5 este sigur d vrernea urnedii este favorabilii bolii, iar vrernea uscatii irnpiedid aparitia acesteia. Chiar gi raistenja pornilor fructiferi difers. Dezvoltarea florilor sexma - . opri deia inainte de deschidere, sepalele ~ipetalele se innegresc. Fructele pe alocuri par uscate sau se turtesc, pe suprafafa lor sunt vizibile arsuri rnaro-negrui, care in cazul ciregelor pot piitrund piing la s h b u r i .

&(

I
I
I'

DAUNE LA FRUCTELE ~AMBUROASE


Bacteriile pot ataca aproape toate p w e plantei, l&Bnd urrne caracteristice. Pe lbtari sunt vizibile ~ o r t i u n turtite. uscate sau di pate, din care se scurge un lichid gros, giilbui (rnhzg). Contarninarea se poate r2sphndi P form2 inelarii in jurul n trunchiului sau al crengilor ~i provoad uscarea por5iunii ce urrnead. Pe fiunze apar pete rnaronegricios clar delimitate de pirrile verzi, apoi petele se gauresc. ~ c e s t semne sunt e caracteristice ,si ciuruirii frunrelor, care ins2 este boali , I _ rnicotid. .
I ,

tiierea panilor contarninate dezinfectafi suprafejele de taiere ale foarfecii si ferastriului cu alcool sau a p l clocotit2i, astfel puteji fi siguri d boala nu se rispandefle. Plantafi soiuri rezistente. Soiuri rnai putin sensibile de cires sunt .Roundel"; ,,Fruheste der Mark" ~i ,Schneiders Spate Knorpel". Dintre soiurile de /isin sunt destul de rezis:ente ,,khattenrnorelle", ,Ludwig Frilhe" si ,,MaraskaU.

r
I.

ise. or I :u corn-

Primavara dupEi inrnugurire ~i toarnna dupa caderea frunzelor, vwifrit~cafi Igstarii, i n special lbtarii pornilor frwtiferi tine-ri.

DAUNE LA MERI
La rneri gi peri boala nu provoad scurgere gornoas2 sau semne asernHnPtoare ciuruirii frunzelor. Este ins5 des Pnthlnitii pieirea scoqei. Porfiunile contaminate devin r o ~ i i se s c u f u n d ~ , gi 4 craps. Stratul exterior se 5 poate desprinde asemiiniitor .' pergarnenului de straturile interioare. Liistarii foarte contarninafi se uscii irnpreunii cu frunzele gi cu florile, ins2 aceste semne pot fi i provocate ,si de a l ~ dHuniitori, nu doar de ~utregaiul bacterian.

Tiiafi radical ramurile bolnave, i indreptari cu cufitul de gradins rnarginea ranilor mari. Ungefi taieturile cu ceara de

Dupa taiere ardefi ramurile bolnave. Toarnna adunafi cu grebla ~i ardeti frunzisul cazut al pomilor contarninafi.

SOIUPI W A V PFRICLI'1TF

-cr?,JL

--

.C

. .

-'fq

Cires si visin. Cire~: ,,liedelfinger", ,,Grosse Schwarze Knorpel", ,,Dicke Braune Blankenburger"; vi~in: ,,FrauendorferW,,,FanalU, ,,Rohrigs Weichsel".

Mir. Pe baza cercetarilor de laborator sunt considerate soiuri sensibile: ,,Auralia", ,,Klarapfeln, ,,BreuhahnU, ,,Ontarion ~i ,,Carola0.

Par. Sunt foarte sensibile soiurile ,,Clapps Liebling", ,,Conference", ,,Alexander Lucas", ,,Madame Vertb", ,,Josephine von Mecheln" ~i,,Nordhauser Winterforelle".

TNGRIJIRE

La taierea crengilor bolnave aflate la 'idtime folositi foarfece pentru t % i iat crengi cu brat telescopic sau feristrau pentru creng Fixafi uneltele pe brafe de prelungire, astfel puteti atinge crengi pan8 la Snalfimea de aprox. 5.5 rn. Pentru crengile rnai subfiri, cu diarnetrul de max. 3 cm sunt corezpunzatoare foarfecele de taiat crengi, cele rnai g r o w se taie ?ns5cu

PRIM AVARA

lngrijjre $ verificare
Arnestecati solul pornilor fructiferi cu compost, mulciti solul in zona radacinii ~itundeti pornii. Fifi atenti la semnele putregaiului bacterian. Tnliturafi lastarii cu scoarfa uscat3 sau lastarii cu scurgeri gornoase (sus).

VARA

m i r e #i recoltare
Protejafi plantele R cazul aparifiei rnasive a daunatorilor, deoarece si insectele sugatoare pot transrnite bacterioza. Udafi pe tirnp de seceti ca puiefii tineri s i nu slabeasca. Recoltafi doar pe "reme uscata, deoarece ploaia poate transrnite rnicrobii tn locurile de ruptura.

Dup5 fiecare t3iere ungefi urgent suprafetele de taiere. T magazine de spen cialitate se gasex diferite substanfe de tratare a lernnului ~i ranilor pornilor. a S recomanda aplicarea e acestora cu pensula.

Nu efectuali taieri de formare a coroanei sau taieri pe timp ploiosr deoarece prin interrnediul apei rnicrobii pot ajunge in rani. Puteti indeparta crengile ~i rarnurile bolnave sau rupte in tot cunul anului, dar de asernenea, numai pe vrerne uscata.

TOAMNA

Adunarea frunzi~ului
Adunati cu frunziY1 cazut. Verificati crengile goale sa nu fie contaminate.

3:-r-:-

>,

-. ' m

'P!wo

.ru!do~uap e!&Jado
uj ~eop aluapya Turn al!!Japaa

t l . W a ~ &eu\ uj aseug~ nes gl!zbw e ~ n p BI!~ pup %?dry] e

.q=urul t

v !g !i!dons

r r :
-p!wepm
ap a p & + u~e[ap s u n n ~ d

I I

W*I"I~ 'P IU"S Ipo1pnyp e!af~f pro1 -n(e ru ~ u e ~ a u t$msqns eq o 'Eurrn tnp r q .~rsuasua67u!~n~ ~ sngIIweg umnpaqd nw ap @eq ad arfn~os !soloj *~nd J O ~ W O v+nedmq -~l!T-=o nes a ~ n a m ulp +3n.u o -SIP ! 'i-dapur, H <apluqd 3!upwal ~ir?~onucn p a d po p m e UJ .!reur aueoj amep monord ax~od m 'prunB a ap a!ieiauag mop e ande p u p auquradas-a!m! epeopad UJ p 3 d s uj c ~ o ~ a ~em l d p~p%ar

- 1 ~ y o pdd q !npsnp alsa rolpmn -old mqso~oj pepueur-1 p o ~ w as apnzm a l ~ o UJ -pm s fib^ e 1 q d ~ o as d p ~ nUyp l UJ FvmW . & ~ d p ur, !S n!ql p m re! - a m aa ' a p F o n o p apnn s La~!~adcne !van a p u n y qns ap e i u ~ ~ ~ m m a -~o~!$ExJ3Lt33108d 3(1 B ~ O L B Y Y pm3d qqn~ a m .alehnsqo -rang pqnq e ~ ~ O ~ ! S O I O J m ~ naJ%arreoj g lad P a m v a ~ ! .aluauramxa a n o p ap luns a m 0 -pun "fnd pm a35a p u i '!az~an aundap !$ c~oy~;nue pgom E pvpcno~ 'pzm ro11rnl ap m m x o p w p p o ~ e p a l p @padsuj almsoun3ar g lad e a p o d q puapya a m j p p m p =pads rn ~ m l u m ur,

awe

'(a~dw qra!d) p.t!deJ 4

.ropzluny w a p q q m r sod a m %aq

'~ol!uHgdp .alazun~# !lelgds ale a ~ e o l ~ a alazun~j L U ~ J pa !t 'pno ap auaqle6 !zawy 6 -ard 'aledpu!~d!!JnAJau ln6unl znqde ne gJea -gugwg&d~s a a p JJolazunJ)ale a i a a l q w e ad !JOgnop ap Jolazunq prop ~ 45eloauo3 .rol!z!um eareunpv !ieqj!~a~ .rolsno aareJn$guj

$yA 1

E'"
P

F fngrijre tot an ul
Uneori, rnai ales dupa iernile blande, ~i prima generatie de fluturi poate f i numeroasa. Daca varzoasele prezinta rozituri Si urrne de infestare puternica ins din iunie-iulie e preferabil sa Cndeplrtafi plantele ~i i le Cnlocuiti cu s altele noi.

PRIMWARA
Verificare Plantati legumele varzoase incepand din aprilie, iar ca preventie puneti intre ele rozii sau aparitia fluturilor, verificati plantele regulat. i n caz de contaminare, Tndepartafi cu ouale sau omizile de pe plante.

Tratare Varzoasele sunt periclitate incepand de la s f a ~ i t ului iulie l Adunati regulat ouale ~iomizile. i n culturi mai mari ~i contaminari rnai accentuate stropiti plantele cu solutie Bacillus thuringiensis. Scoateti din pimant rgdicina ~lantelor deja recoltate.
TOAMHA

Rodturile ornizilor afecteazi deseori doar frunzele exterioare, dar i n funqie de diunitori, acegia pot patrunde pans T cotor. n D a d daunatorii au atacat doar frunzele exterioare, d u p i Cndepirtarea acestora ~i spilarea rninutioasi, verzele se pot Tnd fdosi.

Cur1jfre

lndepartati rimarifele varzoaselor. Adunati.crisalidele

Q IMP AMMP SRL

I PREVENTIE $1

PROTECTIE

Cotarul verde este unul dintre


diiunltorii temu~i gr5dinilor. ai Viermii a t a d pomii fructifi (in special ciregul). Unicul pam pe care nu-1 atad este piersicul, in& provoac5 daune ,si la arbqtii ornamentali. Fluturii ies la rnijlocul i sffirsitul lui ocrombrie. Masculii au aripile late de 3 cm, maronisipiu, cu o dung;? ondulatii heitgr&. Fmelele au lungirnea de 7 mrn pi sunt acoperite de peri cenusii, aripile lor sunt at2t de scurte hc$t nu pot zbura, ciiiiirhdu-se pe trunchiul pomilor p h i la coroanl. Aici are loc fecundarea i depunerea oudor. O d e au mgrimea unei seminje de mac, la hceput sunt verdedeschis, mai &ziu mpte. Omizile ies din ouii P n
'

.I .

adisarea dspunerii 01 h februarie indepsrtafi .a inceputul lui octornbri~ br%sk-capcan3, Ynainte rixafi brbie-capcan8 pe t t ~ ~ r ~ r r l i Tntindefi sub pomi o par , irnpiedicand femelelesfi ajunga Verificafi trunchiul sub 1 periafi m r f a . la coraana.

E !m

p3ducefclM~;aqg23~ d r d @hMiBhtt+$ mfus),

speriila de cCbq mrrmenidl fFfU/?U@$ ~ ~ ~ d d k I f .

J
Protejare impotriva ou3lor. Verificafi vlrful IBstarilor $i porfiunile lernnoase. T caz de n rontarninare curqafi crengile u perie de sdrrna ri distrugefi
in martie, lnaintea desfacerii totale a mugurilor, stropifi plantele cu solujie pe baza de parafini sau ulei mineral

timp aring lungimea de 2,5 cm, devin verzi, pe spate a&d o dun@ albii.

La formarea nimfelor, ornizile, h fnceputuI lui iunie, se la& pe p h h t cu ajutorul


unui f??, apoi intrii in p h b n t p b l i la a&cirnea de 10 cm. Phi% iesirea din octombrie la acesrea se odihnesc ?n gogo+. CBoawlbran provoad daune gi la coa& 8i agrke. Disranfa dintre vdrhtrile aripib la aanplarele mascule m e r de 4 un,iar larvele athg lungirnea de 3,5 cm, au

acestora. In multe cazuri prezenp micilor diiunatori este dove&& de prezenp phzei fine de pe muguri si urmele rngrunte de excrement1

Omizile mai bi%tr&,.

rod @uri P frunze si desec n dupa distrugerea provc i d m h e doar n e m r a pnrl~ipall a frunzelor. f n fructe h c scobituri in form3 de l i n n d

'I

dun@ maro-fnchis pe spate.

SEMNELE DAUNELOR
Omizile tinere cenusii rod rnugurii florali gi frunzele, deseori p&& gi fn 'nteriorul

irnpiedica depunerea o d o r de d t r e fhele. Prin stropirea mugurilor la iraceputui primlvedi vev smpa
edovonarea ouuor. Protectie. fmootriva vierrnilor, stropi~i plantele cu substan@ BdPGilus thun'ngiensis.

Cotaruf verde
-

Ingrijire tot an ul
in zone cu temperaturi sciizute Inca de la inceputul lui octombrie varuiti trunchiul pomilor plna la inaltirnea prirnelor ramificari pentru a preveni aparitia cripaturilor provocate de inghel, apoi montati brbiele-capcana.In primele saptamani aveti griji ca centurile sa se pitstreze indeajuns de lipicioase. La nevoie, ungefi centurile cu insecticid lipicios.

SFAR ITUL IERNII &Iorxapcan~

h februarie indepartati brlielecapcani. in poqiunile de sub acestea verificati trunchiul i pomilor S curiipti-l cu o perie de sarma. Verificati crengile $i ramurile s i nu confin2 oua rosii (sus). La pomii fructiferi tineri aracifi aplicati braiele-capcan3 nu doar pe trunchiul pomului ci l i pe arac. cu aceasta metoda puteti impiedica insectele femelii s i ajunga de-a lungul aracului la coroani pentru a - ~ i depune o d e .

In caz de contarninare, la inceputul primaverii, dupa umflarea mugurilor, dar inainte de desfacerea acestora, stropiti plantele cu solufie pe baza de parafina sau ulei mineral. Dupi inflorire verificali frunzele ~i fructele tinere sa nu prezinte urme de rosaturi. in caz de nevoie stropiji cu produs Bacillus thuringiensis.

TOAMNA Montarea bri4ielor-ca~canii. La inceputul lui octornbrie rnontali briiele-capcani. Puteli unge cu insecticidtrunchiul ~i suportul pornilor.

In octombrie, la sosirea primelor ingheturi mai serioase, apar insectele femelele mascule cu aripi ~i care au doar cioturi de aripi ~i pot zbura. Cele nu din urmi se urca pe trunchiul pornilor pan5 in coroana acestora pentru a i f i fecundate ~i a - ~depune ougle In fisuriie scoarfei listarilor tineri. Preventiv aplicafi pe trunchiul pomilor briie capcane.

ISBN 978-9634

~nsecte gridin; folositoare de


Insectele asemhitoare viespilor prezinti periwf doar asupra piducfdor de fi-umi.

~ D CE AU NEVOIESYRPHIDELE? E

CARACTERISTICI
-

In genul S'hidae se numiks pe ~ l a mondial cca. 5000 de n specii, iar P cadrul acestora n pddiitoarele p5duchiior de f r u n s form& o familie separat5 (Syrphinae). fn Europa Central2 dintre cele 700 specii Syrphidae indigene cca. 100 specii se hrsnesc cu piiduchi de frunz5. Dipterele datorit5 dungilor galben-negru sunt asemhstoare ca aspect viespilor, ins5 nu au o a doua pereche de aripi, nu au caracteristica parte gri Pntre torace S abdomen i (,,mijloc de viespe") gi nu au nid antene. Mikimea ca~ului. pe care sunt dominanji ochii mari, este identici cu cea a toracelui.

mativ 400-700 pgduchi de frund. Nimfele de diptere au forma unei pidruri. DupL 7- 12 zile vor iqi tinerele diptere, dar pot ierna gi in stadiul de nim-

f. %
fn h n q i e de specie pot ierna, de asemenea, femelele fecundate, larvele sau nimfele. Si num5cul anual al generajiilor depinde tot de specie. Penuu hperechere dipterele igi cautii locuri umbroase, unde masculii-gi vor executa dansul nupsial. Dup5 ce femele si-au ales partenerul, ambii vor Pncepe un dans complicat.

MOD DE MATA
0 singur5 fernel5 depune de obicei 1000 de ouii. In maioritatea cazurilor le depune unul d t e unul in coloniile de pduchi de frunzii pe care le e q t e in timpul ,,zborului tre~idant". L e l e vor iegi din o G in trei-cinci zile, gi seambi cu nigte viermigori. Nu au picioare g le lipsgte vederea, i dar gi q a sunt mari distrugiitoare de paduchi de frunzii. fn cele una-dou3 sZptiim$ni phii ce se transform5 tn nim& fiecare law5 consum5 aproxi-

cu ajutorul drligelor bucale, dup5 care vor suge seva piiduchilor-victim5. Add@ (diptere davoltate, imago) prefer5 florile. Se hnesc cu nectar, polen de flori S i rous dulce, dintre care polenul ioaci un rol important din punct de vedere al maturi&ii. Prefer?i florile dbatice de d m p (albsstrele, luminipnopjii, erisium, hcelia gi mqejel), plantele condimentare (mgrar, fenicul, isop) florile de g6idin5, trandafirii gi florile pomilor gi arbqtilor fructiferi.

I II
,

Dipterele runt foarte talen tate la zbor, ating viteza d 30-50 kmlh. Unele specii, 1 pentru iernare se rnuta chiar p h i in zona Marii Mediteraneene. Denurnirea I qenului provine din carac- I ieristicui zbor trepidant, in I cursul caruia avern senzatia ca aceste inseae stau T aer, n ins5 fernelele cauta i n acest tirnp paduchii de frunz3 de pe plante. $i rnasculii au aceasta capacitate de ,,plutireW,iar Tntr-o fracfiune de secunda i ~ i relncep zborul A@. In tirnpul verii dipterele se rapid. adap5 din adapatoarele pentru pisiri, gileli cu apa, lacuri din gridini ~i pirauri rnici.

'I

Erantis, alunul ~i salcia sunt bogate in polen, asigursnd astfel hrana speciilor de diptere tirnpurii.

Hrana de vara. Dipterele prefers plantele urnbelifere ~i diferitele feluri de piciorulcocoyului, plante compozite, trandafiri yi ierburi.

Locul Imperecherii. Pentru irnperechere, aceste folositoare viepitoare prefera pornii cu trunchi inalt ~i coroanl mare,

!
'

r4ZELE DE DEZVOLTARF
I .

Larvele consum5 avid pduchii de frund. fn timpul dut5cii hranei se d e p l a s d mi@indu-Si partea anterioaril. Tin prada cu ajutorul salivei, apoi o arunc3 P sus S o prind n i

Ouale albui au lungirnea de doar 1 rnrn yi, de obicei, sunt depuse unul cate unul i n coloniile paduchilor de frunzi. k==h==

Lawele dezvdtate au lungimea de 10-20 rnrn. Nu au capsula cefalica. in partea din spate au un ,,tubule3 respirator".

Nimfele au 6-10 cm lungirne, sunt albiu, verzui sau rnaronii ~i traiesc pe suprafata plantelor sau In sol.
_ I

S'phida

GRUPA 6

niptere ucigitoare de piduchi


SPECIE
2Piyphus
balteatus

dp

Gunzi

DESCRIERE I I
lo mm; i e r n d fn faza de adult, prima primivara timpuriu; ad trei-cinci generag; n fi pe h p i i ; specie dda Indnid

dewhus
C O ~ O ~

10 mm;i d Inf 8t lam%sau uimki; ad trei-cki pmpe;h e k a n b e j - m n i u Nh c hcrucipo; a g i q h spa6 libere, &yii .$ + , foaItedestn$hlid
I I mm; kerneaza m raza de larvi sau nh&; anual uei-cind genera@;

h e gri-maroniu stribitute &-a lungul de un model de culoare Inchi.6 ri d d i triiegte in spapi libere gi gridini

delanostoma nellinum iphaerophoria scripta

6-8 mm; i d In faza de adult; a n d uei-ciii generaui; larve d e - a p r i n s strlibitute de-a iungul de do^ dungi dbe pe mijloc; trliegte in spa@ libere, de

6-10 mm; i e r n d in faza de adult; anual uei-cinci generalii; larve verde-dexhis


stnbitute de-a lungul de dungi albe; t d q t e pe dmpii, in ffiete, tufiguri gi locuri insorite din piduri

9- 1 1 mm; i e r n d in faza de adult, lawi sau nimb; a n d una-cinci genera$i;


uiiiqte in spafii libere, de exemplu h p i i , f f i e p $ pomi fructiferi

jpphm rib&

Y-12mm; i e m dIn k eM a n& c h ui

anual d d - t r e i genera$$

(I l r Ik@ h)
Pipim n o c h i

kole~M&s;&iegteh+dZn$duridarih~ai$pecgmPi A P-AI-;~ 8-10 m;ieme&i ln faza de Iaa; m u d una-dou3 genera0. awe transparente vewi ~i ro~ii; q t e tn colonii de gale fi piduchi kucitori; specie activi in d timpul nopjii

111

ierneazi in faza de lawk anual una-doui genera@; larve venui; tdiqte in livai de pomi fructiferi sau copaci; specie rar inraniti I;' . '1 1 , 1 : . i i ,, ~ ~ , ,,, ,,,,I 1 1 ,,,, ! !,' ., y , , ,:!8,,,m,i-,~~ 1 1
I

%IMP ABllMP SRL

>P-O2-1M)68

, I

I . - ISBN 978-963-86092-8-1 (IS,

,;ibd

'

'

-I ." '

m ! ! obpcii - leagrin ul diunitorilor


=r

~ -- b -

. > - .

-rr-7 -m
-

,m-=

.-

MASURI PREVENTIVE

Girgiir$eie florzor redm cantiratea de recoftii.

& I

I I I

W i p l e florilor de d~un insecte negre d sunt e

3-4 mm lungime, care, asemb3tor celorlalte @rg&i~ pot fi recunoscute datorit3 apofizei lungi situate pe cap. Insectele dezvoltate rod frunele, ins3 acest lucru nu proluce daune foarte mari. Sunt ~nsiderate Pns3 dHun3tori

ous, in interiorul bobocilor ating lungimea de 4 mm, au culoarea alb-@lbui, i g i sap3 loc Prirnzvara verifica~i insectel de pe rkadurile de c i p ~ u n i . inl~turarea bobocilor.
tibnsni, se transform3 in nimfe. Insectele adulte apar P n iunie g i rod frunzele &3 a

1 Folosili insecticide Trnpotri


'

k-.

' -,
+ ! .

-L!-

- 4 WJJ

va gargarifelor florilor deal i n cazul "nor contarninhi mai grave. Dacd t o t u ~ i stropiti cu insecticide. Tnainte de deschiderea bobocilor, repetdnd operalia la o siptdrnana. Respectafi instruqiunile firmei producitoare, folositi rnanu~i,masci de protejare a gurii ~i nasului ~i a nu stropiti pe tirnp vantos. PdstraP substanlele de cornbatere i n arnbalajul original, inchis bine, ferit de

Verificare. Din rnai verificati calyunii. Daunatorii se afla pe dosul frunzelor, apoi, i n tirnpul depunerii oudlor, pe peduncul, sub boboci.

indepartarea bobocilor contaminaJi. hcepdnd din mai tiiati sau ciupiti, apoi distrugeti pedunculul indoit de sub boboci.

i I

I
,

prim3varI insectele p3r&esc resturile vegetale de la

mai femelele fic m i c i @uri cu ajutord trornpei in mugurii - a l o r i l o r g i $i depun o d e , apoi rod porfiunea de sub boboci a pedunculului. Acesta a t e

larvele aflate in interiorul

Plantarea soiurilor Grzii. Cele

Mul'cirea solului. Plantafi

mari. Alegeti soiuri


-

<-r-.'

0 singud femel3, prin aceast3

ALTE PLANT DERlCLlTATE --

e rnai evidence ale

Zmwr. Deoarece daunatorii deseori provoaca pagube rnai insernnate decat la cdpsuni, ddunatorul se nurne~te ~i gargdrita zrneurului.

Mur. Este afectat de daunatori i n rnisurd rnai mica decst calyunul. Adunati si distrugeti bobocii cu pedunculul frdnt.

Trandafiri. lnsectele provoaca daune la bobocii si florile trandafirului.

GZrgZrifaflorifor

Da'una'tori asema'na'tori pe pomii fructifirl


~ D i L J N ~ T O R PREZENTA $1 DESCRIERE

L
@ m; tl

girgirip florilor dc mar (sdnga)

insecti cu trompi, de 4 mm lungime, maro-cenqiu, pe partea dorsah cu dungi diagonale de culoare inchisi, caracteristid bobocilor florilor de mar; dupi iernare roade bobocii ce se deschid; femelele depun in fiecare boboc dte-un ou; lawele distrug interioml florilor in dezvolrare; bobocii devii maronii; nu se dezvolti fmcte

rn

gar~~p lasrarllor

k c t i cu tromp4 de 3 mm lungbe, d e - a l h i , lucio&, acoperirli d

peri $chi, cammistid planreh pomimle cu seminfe miti sau dmburow dupi iernare made bobocii, florile ~i pedunculul frunzelor; h $ e s a p galerii tn Itarii tineri ~iti rod pe jumitate; lmele se davolti h intu

4 ~asa trow, de 3 4 mm ~uagcm~, cu muo, putfa dorsati a dung i grideschii, c a d r i d mlmgurilor de ,fcmdele depun o& i septembie-drcnnbrie$n rnugwii f L d i fi regentid; larvele ies la n hcputul primIverii $ diwug inreriod i i r Iiumgi Bori

w,

&@rip merelor

i n m i a uompii, de 4-6 mm l+c, maro sclu q u - p p r i u , cammi ti& plantelor pomicole cu sunitye dSEU PmburoaJe;dupi i m m d bobocii, Aode $ frunde; fern& depm o d e tn rmi-august $ orifi& G tn fnme, rod pedunculul frucako2 h d e se ud $ cad t c s

f d o r

( f i b ]

-t
Q IMP AMMP SRL

inset8 cu tram@, de3 mm lungim, k t r i sau d , ~ e ura~teri&i &hi, gtuiului $ p u l u i ; dupi iernarc rmde mugurii vtgctaiii $ de md; mi t;2rzlufanaele rod duri fn pedunculul gi nemm principak a b h , $i depun aici wale; lmele rod gakrii h interiorul frunapoi zdbt; care a p i se risurnc $ cad

@@ipv4inelor

i n m i cu tromp& de 6-9 mn lungimc, vdegAbui, c r m aa & cirquli $i dtor Amburow dupi icrnarc m e f $i d l fru& tinen; fanelele d bepun o d e tn @rile ' c hctcle verri (zone de culoare h) Gt tn &; madele ajmg la m a m e hsi sdcfome& lmek rod intaiovc

m e

'-

cu trompi, de 6 mm lurrgime, w&-@bui u albmri, lucioasi, s cawmisrici virei, mestea&tui, wpenului, plopului fi&i; d ~ p a iermre roade bbo& gi k l e ; femelete h mai-iunie rod pedunculul fny, &, ~ u c e s fcunz& 8i depun ouilc In inrerioml aceston; hwke c ~ I B S C$i cad

CARTEA

PLANTELOR

GRUPA 6

50

Mana tomatelor p cartofului i

Aceasta' micoza' atad deopotriva' hunzele, huctele i tuberculii.

Ternuta boala' a cartoflor


Preveni+ din timp apariga micozei.

-PREVENTIVE

FUNGI DAUNATOARI
Putregaid b n m este provocat de ciuperci parazite (in specid de Phyto~h thora infesrans), care are mai multe variante si atad tomatele si cartofii, dar in anumite cazuri gi ardeii gi vinetele. Patogend iernead In interiorul tuberculilor contaminag sau in rkQitele plantelor. hpilndirea ciupercii este stimuiatii de m i d i tatea ridicatiX, frunzigul urned gi temperatura de 15-18 oC. Contaminarea este transrnis8 de d t r e sporii dugi de v h t , care pgrrund in interiorul plantei prin frunze. Prin intermediul ploii piitrund in sol g i atad tuberculii de cartofi. P k h t u l contaminat ajuns pe frunzele gi fructele tomatelor poate infecta plantele.

Asolament. Schimbaji locul cartofi in acelagi loc doar dupa zele, fructele sau tuberculii ontaminati. Nu compostati A ardeji plnile bolnave ale plantei. Tiiafi addnc manda ca ldngi tomate sa se cultive jelina, salati, gulii, praz ~i patrunjel.

&
fnceputul bolii pe W
e artoftlui

SIMPTOME
Frumze Ca prim sernn d contamin&ii apar pete verde-

I
Roade
ramuri contaminate

cenugiu pe marginea gi v h h l frunzelor inferioare, rnai bZtrhe. fn caz de urniditate indelungad pe dosul frunzelor poate fi vizibil un mucegai albcenusiu. Mai tilrziu frunzele se brunifid gi pier. &tari. La contamingrile mai grave tulpina se brunifid gi lastarii se pot usca in inuegime. Fmcte. Pe partea superioarii a fructelor de tomate la inceput apar Pete increjite verde-cenusiu, maronii. Pulpa fructului se indrqte si putreqte. Fructele cad repede. In majoritatea cazurilor contaminarea apare la fructele inferioare. Tuberculul. Pe tuberculii de cartofi sunt vizibile Pete ad2ncite gri-plumburii. Da& diati tuberculul, in interior se vZd Pete brun-ruginiu.

AJUTOR
Prevenfie. Combaterea manei este foarte greoaie, astfel se recoman& prevenirea contarninkii. Cmpiirag soiuri rezistente si plantafi doar tuberculi shstosi. Menfineti distante , mari Pntre plante g cultivag-le i in locuri expuse la soare ca dupH ploaie frunzele s se Z poatg usca repede. Intiirifi jesuturile plantelor prin ingrijire corespundtoare gi stropire cu exwact de alge sau de coada-calului. Protejare. fndepbtaji g i arde~i frunzele, fructele g i tuberculii contaminaji, apoi stropiG repetat planta cu zeamH bordold sau oxiclorurZ de cupru. fn cazul tornatelor asigud protecjie corespundtoare si laptele degresat sau zerul de lapte.
r

Distanfa de plantare. L a plantarea tomatelor gi a cartofilor pistrati distante mari intre plante, astfel frunzele s e zvdnta repede dupl ploaie. Protecfie chimid. L 10-14 a zile stropili repetat planta cu zeama bordoleza sau oxicloruri de cupru. Efectuafi stropitul in zile noroase, fgra vant gi calde ca substantele chimice s3 se usuce repede. Folositi minuzi de proteqie. Pastrati substantele chimice in arnbalajul original, ferite de copii ~i animale domesice.

Acoperire cu folia. Folia protejeazB tomatele de umezeala gi contaminiri.lnmagazindnd cildura, stimuleaza maturarea fructelor.

I
Indepartarea frunzelor. hdeplrtqi frunzele inferioare, expuse la contaminari ale I tomatelor, ca boala sa nu se I poata rasgndi neobservata.

lntirirea plantelor. Preventiv, stropiti plantele cu extract de alge sau coada-calului. Continutul de acid silicic intarezte lesuturile.

CAR

Mana tomatelor 3i cartofiLlui

GRUPA6

'

Hu uda$ifrunzele tornatelor $i cartofilor, evitsnd astfel stabilirea pe ' I ele a sporilor fungilor. La r stropitul plantei cu decoct de urzicg sau alte substant tntgritoare, evitati frunzelr Udafi cu g r i j i fiindca $i noroiul ce atinge planta poate contamina fructele 5 frunzele inferioare.

I
I

fructele. Primele Pete apar pe marginea ~i varful frunzelor. Preventiv indepartati frunzele inferioare mai batrane ale rqiilw, fiindca sunt mai expuse contaminarilor. Stropiti cu decoct de ceapa sau coada-calului. i n d e ~ r tafi rapid frunzele ~i fructele contaminate (sus). Stropifi planta cu zeama bordoleza sau oxiclorura de cupru. in cazul tomatelor asigurii proteqie corespunziitoare #i laptele degresat sau zerul de lapte.

I I
I
I

plantelor

Dupa recoltare ardeti frunzele plantelor contaminate, precum ~i fructele #ituberculii bolnavi.
O IMP ABllMP SRL

Dup5 ploi mai Cndelungate verificati cu grija tomatele gi cartofii. Contaminirile apar doar pe frunzele care sunt umede timp mai indelungat. In aceastii perioada ciuperca se stabile2te pe planta gazdg, apoi datorita concentrajiei inalte de umiditate 5i temperaturii de 15-18 "C patrunde in interiorul plantelor. Primele simptome: aparifia petelor uleioase verde-cenugiu gi maronii pe frunzele mai batrdne. i n caz de ploaie indelungata pe dosul frunzelor apare jesutul albcenugiu al hifelor de ciupercz.

Nu Hstrafi cartofii pe suprafafa carora sunt vizibile semnele contaminarii (adancituri, Pete maronii sau gri-plumburiu), deoarece vor putrezi repede ~ifungii pot ierna F interiorul bulbilor. I n caz d incertitudine, taiafi cartofi i n doui: la tuberculii conta minafi prezintii Pete maro. ruginiu i n interior.

RO-P-02-10-080

Uscarea v2rfbrilor de zmeur ,


Caracteristici la zmeur fi m ur

PngrJind plan tele corespunzitir ve~i salva plan tele periclita te de aceasti micoza' hfico$itoare.

Ram uri pitate, uscate


Uscare. M u i de zmeur v
(Didpella applanata)
este cea mai gravi micoza' awneduifi m d u i .

MASURI PREVENTIVE

SIMPTOME
La hceputul verii apar Pete
mov-albhtrui sau maro, in porriunea din apropierea solului, la subsuoara unor muguri dormind pe Iikmrii tineri, inalri de 20-40 cm. Petele devin chiar dungi sau pot acoperi in Pntregime 15starul. Frunzele deseori se usc5, mugurii devin maronii gi purine fructe ajung la maturitate. Boala nu se rikphndegte foarte repede in toate cazurile. fn primul an pot apHrea doar dteva Pete de culoare deschis5 pe lhtari, iar frunzele se in@benesc mai devreme. In al doilea an planta Ikt5repe fome slab, Isstarii se ofilesc ~i se usd. Scoarfa lktarilor contaminaji devine pbiX toamna argintie gi se desprinde de partea lemnoas5 fragil~, de culoare negru-rnaroniu. D a d descojifi iarna ramurile, pot fi observaji sporii rotunzi ai ciu-

percii, din care primhara se elibered materialul de reproducere.

CAUZE
De aparipia usckii varfurilor de zmeur sunt responsabile rnai multe ciuperci, care de obicei a t a d zmeurul ~i murul d n d acegtia sl5besc din cauza condiriilor de cultivare nefavorabile, ca de exexemplu solul calcaros, compact, sgrac P humus, aqira de la miezul n zilei gi seceta. Ca efect a1 soarelui puternic gi al secetei ramurile vor crbpa, astfel sporii pot ajunge in interiorul 5esuturilor. Musca Iktarilor de vneur $i depune oude in cr$pipaturile scoaqei. Larvele rod fesutul de sub scoarg5, facilithnd pstrunderea sporilor ciupercilor, care

apoi sl5besc planta. Astfel deci, mugtei Iiistarilor ii revine un rol important in rikphndirea usdrii v f i r i l o r de zmeur. Protejafi plantele impotriva mugtei Iiktarilor.

PROTETARE
Preventie. Nu exisd substan55 eficace impotriva usdrii vhrfurilor de zmeur. Deoarece cea mai eficient5 form5 a protecriei a t e prevenyia, asigurap zrneurului gi rnurului cond i ~ icorespunzatoare de dezi voltare. Tratament. La apariiia bolii ttari imediat lastarii contarninari, aproape la nivelul solului gi asigurari plantei condirii mai bune de viafa. Preventiv, indepktafi acei l5stari tineri pe care inainte de mijlocul lunii mai se pot obsewa crapaturi.

Musca lgstarilor de zmeur este cel mai important transmifitor al uscarii vlr1 furilor. Prima generafie ' apare la mijlocul lui mai, care apoi, la temperatura / de peste 15 "C $i depune , oulle i n crlptiturile de pe scoarfa zmeurului. Larvele rod tirnp de 2-3 d p t i m a n i tesuturile de sub scoaqi, care apoi devine fn parfile afectate mov-cenu~iu. i Larvele cad a.~ ow ~Zimbnt .i unde forrneaza nimfe. Prin locurile roaderii sporii ciuIml percii ce provoacg ingrijirea 18starilor. Legafi vdrfurilor de zmeur vor regulat liistarii de mijloacele patrunde nestingherit. de surfinere, pentru evitarea I ruperii acestora. Prin rani pot 1 ~Btrunde sporii.

1I

I
I

Taere. Dupa recoltarea fructelor t l i a t i ramurile care au rodit i n apropierea solului. Pastrap doar 6-8 lastari pe fiecare planta.

, s i nu fie cripati sau

1:

kB-

QSI

ap ~ol!.rqsyl msnu ap nes mawz ap ~ o l ! ~ n 4 - J ~ e a ~ e x n a~eu!w A ap -e$uo:, ! ~ n w alalen~uana e~ ad ap !!1oq ea~!pupdsg~ -a!dwl !ian laflse 'alpnuel $e!paw! !iaplv .lolapnj+ eJJPqO3JJ gdnp $e!palu! '!nlnlos Inlan!u el guyd w g ~ aiunwl !ie!pl a ~

'aseoTguys ~olajueld y$e!y$lydseold e eie~e~dns afiunle $od ad ! !nln$uennes !!old In!paw S -~a$u! apada~ upd awe04 !puydsy~ as !!~ods $od 'pawn dw!$ ad a$e!y$ 'a$eu -!we$uo:, al!lnweJ ad aa . $ e m dw!$ ad euneap$o$u? ~n~nw !!b lnlnawz !ie!gl

.(sns) !ieu!we$uo:, !a:, ad !-!ie!g$ !b !~au!$ !!Je$sgl iex!j '!nlnle:,-epeo:, ap a!znju! n alaiueld !i!doqs 'n!$uana~d : , q e d nes f!zunl$ n ~-!i!:,lnw : , !ode '105 ad pre~fi !ounfi ap !b $soduo:, !lapu!$u! 'al!u -a!nJnq !i!n!ld 'g$e$yd !Z g$ed -el:, ebw:,s n:, !a:, ad I-!iepgd -apul ! !lau!$ !!le$sgl !te:,!~!~a~ S

du-

-$epnap ede u? ap yn!gynu a!jnlos nes (yde ap g$ealgfio el enua:, ap uwnd un) gbnua:, !Jnpuy ena$p:, u! !ie3 -a$sawe'a$ua$s!za~ ala$ueld a:,e4 en n!se$od n lola~ueld : , e aleuo!z!~olde yunq o a:,aJeoaa .!a$ueld InJop -a$u! u! afiun!e ~ o ~ol!6un4 d !pods !ode a m u ! ~ d '!lnweJ ad !~n$gdy~:, !lo -asap peonold $ e m lnlos .g$exn awaAn ad !iepn

LPomi huctiferi periclitati


PROTECTIA PLANTELOR
I

Cancerul ram urilor

Boda este provocata' de o ciuperca' ce ataca' pomii fructifer, cirejii ji caijii fiind cei mai periclitaji.

~~~, chisr @ ramwile rnai

p& u

idkcate. In

tampmilor este maxim& deoawx anutci medmlismul pi

I
Iai&nu idenmtrieguna m&ocbOaa.U~kd o r( & b l2awTh$, anCMJl b d u i $ pdea stmarpi & ( camate de ciuc i o s . f n l a n J ~ e i ~ ~ t pen+)pmbd sibnpaame s i i lare, c o n h a

II
I I

p d de v i d e a r e a h i l o r w t d u s e la mirtim.
S p b r i i d u ~ mc h p~ ~ prin inmedid ploii, al & I ruluiw d insecdor. riejde, a W fn &.Pe ramwile &sepot&demulte orl MMA care l & d , din SM T M I PO se S C U un EiQlid dens pi lipi~

Stropifi pentru a preveni aparifia bolii. Cancerul ramurilor se manifesti cel mai puternic toamna. In acest anotimp sporii maturi ai ciupercii penetreaza usor plantele T locurile din care n s-au desprins frunzele cizaDare. Daca gradina a mai tost deja infectata de aceart3 boala, la inceputul iderii frunzelor, stropifi bundent pornii fructiferi tJericlitafi cu o solufie pe baza de cupru. Substanfa u dauneaza albinelor.

Mulcirea zonei riidiicinii. Pomii fructiferi sunt rezistenJi dace dispun de sol ~i umiditate corespunzatoare in zona din jurul trunchiului.

Tiiiere igienid. Dupa Siwe netezifi marginite suprafepi seqionate ~i tratafi-o cu substanfe de 'lnchidere a leziun-I&g5

Controlul tutorilor. Scoafla Vopsire T alb. Toamna tarziu, n arborilor nu trebuie zgsriata. varuifi trunchiul arborilor, penLegarea de tutore poate protru a evita aparifia cripaturilor duce leziuni, din areast8 caud prouocate de inghef, prin care degajati legaturile prea stranse. pot penetra ciupercile.

1 Taiere. Tiiafi ramurile infectate ~nchiierea leziunllar. Netezifi


adsnc, pgn3 la partea dnatoad, dupa care dezinfectafi uneltele de taiere cu alcccol. marginile leziunilor pentru a irnpiedica penetrarea ciupercii, dupl care trata$ pomii cu o wbstanfa de inchidere a leziunilor.

hxlepiirtarea frundgului. Toamna adunafi cu grebla ~i ardefi frunzele arborilor infectali, pentru ca sporii ciupercii sZi nu rnai poata contamina.

CART

Cancerul ram urilor


-,

GRUPA6

5;

,. .

##ngrjire-

tot an ui
In cazul unei infestari grave provocate de omida p8roasa a dudului, de moli; fructelor sau viespii fructelor, Tndepartafi fesltura lasata de parazifi ~i 18s. tarii contaminafi. Pomii fructiferi rezista in cele din urrna daunelor cauzate de rosituri, dar pot slabi intratat, ? n d tdevin vulnerabili fat3 de micoze.

PRIMAVARA Control fl Were


In cunul Gierii controlati ramurile pomilor fructiferi, Gi nu prezinte &nptomele infeqiei @US). Trataji suprafata de t3iere cu substante de Inchidere a leziunilor.
Pe v r e m de reed udafi a t l t pomii fructiferi tineri, c8t ~i cei batrani. Lipsa pe de ap2 reduce capacitatea de rezistenJ3 a plantelor, sunt contaminate astfel el@ mai usor de ciuperci. Mulciti solul O jurul n trunchiului sau plantali coltunayi, care menlin umbra $1 alunga wuchii.

I
dinile vecine se manifest8

fngrijire MulcQisolul, iar pe vreme de secet3 udati abundent h jurul trunchiului. Recoltati fructele cu grij3, pentru a nu v3t3ma arbor Dac3 observati prezenta bolii, Giati ramurile contaminate pa la piflile sZn3toase.
TOAMNA stropire gi rndepa*rea

primavara ~i toamna, cand ciuperca se r8splnde~te cu

1
1

Pentru prevenirea bolii, O dupd ciderea frunzelor, pomii cu o solufie cu continut cupru. Adunati cu grebla $i ar frunzele pomilor infestati.
(BIMPABIIMPSRL

PROTECTIE MECANICA

BSPe un

mm,negruluciw~ &d h t r e aripi un trian@ gillbea. Insectele, f n h q i e & eemperatma solului, E d m l d din pupe ce i e m d ?n sol fn&e mijlocul
lui rnai pi stgrSitul lui i h i e . h primele zece zile se h e s c cu Lu pi r o d de miere, pp?i la r p e t i d de reproducfie p de depunere a o u ~ o r Atunci . fern&& fgi iatroduc ovipozit o d Inc k $ e fnd necoapte i depun Eh fiecare de un ou t aib, cu o l u n g h e de 0,7 mm. Fiecmz fern& poate depune the 100-200 de ouH gi distruge tot cirqe. Fructele i*n w e au &st depuse o d sunt marare cu o suhtanfl odoran4 penzru a e + ca do& ou3 s i fie depuse h.1 acazqi
&e ies din o d dupg 6-8&,gpai~ncepsitm& caraea h d u i B-4 ditgnia

h
U r w bawd

cil=i&.

shnburelui. b aceasa 6adi de nutriGe lanrele ating dirnensiunea de 6 mm. DSunZtorii piidsesc h c t u l maturizat prin m i d orificiu din dreptul pgiolului, ctd pe sol, unde se transform5 In pupz. Pupele: gdbene au o lungime de 4 mm. Iernead t sol, n l a ddva centimetri de s u ~ r a fag'solul q o r , &at le'hcilit& iernarea, h cimp ce f n solul ereu.L combact multe V I pupe pier Pn cursul iernii.

lawelor, carnea fructelor Encepe s?i p u t r d ~ib u h rele de d e p l a s d q o r de la locul lui. Fructele d t h a t e deseori putrezesc ~i pe sol. cad D a d sunt deschise, se poate vedea bine larva In apropierea shnburelui. P a t . maronie, ad$ncitiX din aorooierea uetiolului sem1 a

Rispindirea muytei Capcane contra mu5telor. cire~elor este facilitata de Amplasafi un numir de capcane cultivarea i n masa a de doui ori mai mare decit dulci cu inilfimea i n metri a arborelui soiurilor de cire~e maturizare medie yi tirzie, (arbore de 2 m, 4 capcane). rec cum si de vremea caldi 1 ~i secetoasa i n intewalul dintre ieyirea acestora din ouZ ~idepunerea oualor. Raspdndirea daunitorului este inlesnita ~i alte de plante i n ale ciror fructe acestea se pot dezvolta de asemenea. Aceste plante sunt urmatoarele: cire~ul silbatic (Prunus aviurn), caprifoiul (Lonicera xylosteurn yi Lonicera tatariRecoltare totals. I n cunul ca) ~imilinul alb (Prunus recoltirii, culegeti toate padus). l cireyele. Nu I%safic o ~ umult timp pe sol, pentru a nu cidea

Controlul cireplor. Examinafi fructele i n curs s5 se coloreze F n galben d u t i n d pe ele urme de inlepituri. lndepirtafi fructele infestate.

Strhngerea cireyelor. Strangefi sistematic fructele cizute (deseori uscate), pentru a preveni formarea pupelor i n sol.

n & fipidd k

piidsit fined.
P cat posibil, nu folositi insectie cide. Contra mugei cirgelor nu exist3 o substanfa chimici specials, ci preparate insecticide generale, care distrug imagoul (exemplarele mature). Aceste preparatepot preintampina daunele importante dad administrarea lor are loc in din perioada dintre ie~irea oua ~i depunerea de ous, Tmpiedicand prin aceasta reproducerea insectelor. Stropiti pomii doar in cazul i n care recolta a fost puternic infestat3 timp de ani de zile. Proteqia are eficienfa maxima cand cirgele lncep a se ingalbeni. Aceasti data coincide in general cu data infloririi salcamului (Robinia pseudoacacia). Respectali instruqiunilefirmei producatoare, pastrafi substanla chimic5 in ambalajul original, impiedid n d accesul la aceasta al copiilor ~i animalelor domestice.

,
'

DZunZtorii atad cu preddere &e + ddci, mai ales soiurile cu maturizare medie $ dnie. Multe soiuri de vi@e (de

Pups pe sol

lucid.

h -a

acaculk'

fncep J se coloreze In galben. Culegrqi t o e c i q d e de pa arbori S i s&ggi de pe sol fructele dzute, pentru a ^mpie- . dica transformarea larvelor f n PUP=

.':

@* tot anul fngrjire


--

---

h perioadele lungi de
seceta udafi ciresul, pentri a a se dezvolta viguros ~i deveni mai rezistent fat3 de diunatori si boli. Este mai bine si udafi pomul doar o data pe siptimdnb dar din abundenfl, decdt mai des si administrdndu-i mai putin2 a@.

PRIMAVARATARZIU
Amplasarea de capcane
La finele lunii mai controlafi ciresii in dezvoltare. Daca descoperifi pe arbori urmele Tnfepaturilor mustei ciresilor, indepirtafi fructele infestate ~i agafaji de ramuri capcane galbene pentru muyte. Putefi folosi si capcane de insecte pe bazi de adezivi, disponibile in magazinele de specialitate. VARA ciresului este indispensabil tiierea de prirn&var&. Tndepartafi ramurile rupte sau uxate, tratafi cu mate rial de inchidere a ranilor suprafefele seeionate. Fasonafi foma coroanei, astfel ca lntre ramurile principale a ramdna o dis tanfa mai mare. Avefi grijl nu creasca prea multe ramuri orizontale.

Recoltare $i strangered fructelor dzute


Strdngefi sistematic de pe sol putrezite. fructele cazute ~i Culegeli fructele de indata ce s-au copt (sus), astfel ca nici o cireasa s i nu riming pe arbore. Altminteri exista pericolul ca larvele din acestea sZ cadi pe sol si sa formeze pupe, din care se vor dezvolta viitoarele muste.

Ciresele inca verzi, dar tocmai colordndu-se in galbe sunt deosebit de vulnerabile fafa de atacul mugtei cireselor. In aceasta perioadi daunatorii se imperecheazi si fernelele i ~depun ouile. Vrernea i ploioasa ~i ricoroasi din iunie distruge deseori daunatorii, prin aceasta icetdnd pericolul unei ifestzri mai mari.

*iuaiqymap a ~ ,~ ~ i palii3ads . . i.n d .


~ J uad ~ s o d ~ p a u i p ~ ~ V .? J un ui ij~(~uaurv i

CARTEA

Broqte si broqte rzoase

GRUPA6

54

broad cflure
I

la d h u u

p a t i ~ c u i ~ ~ ~ ~ ' t c ; ~ e & p ~ ~ ~ & ~ ~ &puri si Sn @uri ~ O B Shmt, amopo&, viewi,meld ~

broad de mlqtini

Rma a d s ; 6-8 un; p e a s u p e r i d muonie, omati de desene In nuan# hchise, seamini foam mult cu broasca rqie de munte; triiqte tot anul tn biotopuri umede; h d amopode, vienni, meld

Ib r
I
I

buhai de bad cu Bombina variegata; 4-5 cm; partea sur


burta galbeni broascl mid de lac (st&@)
I

Hyla arborea; 35-5 cm; panea superioad in general verde, aaapraafu-sf la culoarea solului; ventuze pe degere; animal protejat; hrank in:zyte zburitoare
1
i'

'

'-

d brun-cenujiu, pitti, cu pmtu-

berante, partea inferoafi mte p o n d - + u

cu peu mqu;i e m d pe

h a hemp; 6-9 ern; partea qrioari este verde, omad. cu desene de nuan! In se d b m w de la^ ate itgat5 tot and dc ap& hranj;: cu

b buh; 8-15 cm; masculul ate mai mic dedt femela; culwrc &i superioareacoperitl de protuberanre mi& de la galben la brun-inchis; piiioare posterioarescurte; i d in p h i i t ; hrant artropode, viermi, mclci

-1

br0~-I -_

p&&r

&eboas;i)

(& b

Pelobares h u s ; 5-8 un; panm wpexioari este de cdo---- -rgdei, frecvent ornati de pete rq"; sea-+ &mhdauataroi;~Sn@aunsi

Psp"ioada&&Ma

k%k?+,iaclei

- - -

broasca &&
I

Bufb viridis; 8-12 un;masculul este mai mic d d t femda; parta superioari are omad. cu pete verde-mislini pe fond cenugiu; i e r n d In cavitifie din primbc br@: a p d ,viemi, mehi moe I
---1

brow-mamog vest-europd

A l p s obstetriw 4-5 cm; partea supuioari a t e sau de culoam phhtului,


sau brun-cenu$u; jinui de pmtuberanp martante; masculul poa&i o d e pihi la apari$a lawelor; hrank amopode, viermi

O IMP ABilMP SRL

Fructe pitate, giurite


CIUPERCA DXUNATOARE .Ciuruirea frunzelor este provocata de o ciupere ce atad toate speciile de shburoase, dar contarnine& cel rnai puternic ciregii sdbatici pi piersicii. Sporii acesteia sun[ deosebit de rezistenyi, putind supraviepi chiar g un an g i i jumkate, iernhnd in frunzele moarte, in sechelele frunzelor ~ilaiuni, precurn ~iin fructele rwase pe arbori. La a;ariFie, frunzele tinere sunt deosebit de wlnerabile. Sporii ciupercii se rikphndesc prin interrnediul pidturilor de ploaie care se scurg pe Istarii inferiori. De aceea, frunzele d a t e in zona inferioad a coroanei sunt mai puternic contaminate.

1 PREVENTIE 51 P R O T E C ~ E

Pete brun-ropuepe h c t e l e rinere rrlepitvaidm

Loc carespunzltor. Plantati arborii sarnburgi tineri in locuri imorite, calde, protejate $1 cu sol fertii, adanc, cu humus. Sprijinei-icu un tutare.

Cant&. Prirnavara controlafi

regulat pa fiunsele tinere p~emw airnptomelor infeiei. Strapifi plantele cu solufie de oxiciorura de cupm.

SIMPTOME
Pe huuele h f k t a t e ale piersicilor, prunelor p renglotelor, cu i pufin dupP *hfiunzii apar pete

brun-ropiatic. h t e a dispar rapid $ hlocul lor se fbrmmd &uri, de pard fnmzde ar fi f s supuse unui tir cu pqca cu ot alice. Marea parte a fiunzelor cade Pnd vara devreme. Frunz.de mai vkstnice sunt rnai pufin sensibiie la b & o Pe I&itari infiyia devine vizibila mai ales vara. Petele concave, brun-ro$atic apar cel mai des pe lktarii tineri, dm care a&nii de cele mai multe ori d t e o pidtur5 m&unt3, gomoasa. Se pot contamina p i pot pieri ramuri fntregi ale piersicilor. Pe ramurile rnai mari ale piersicilor se pot forma p i tumori inelare. Mugnrii 00d% contamiI @ gnainte de a se deschide sea& de asemenea la b p ~ t u rm t o a r e cauciui cului,loc ?n care se d e b r m d

p se d e c o l o d Florile in i general nu se deschid sau se deschid numai hparte, petalele lor brune piirhd a fi degerate. Boala se manifest5 gi pe hcte, pe care apar Pete concave (adbcite), cu margini rqii, hctele deseori pipernicindu-se sau us&du-se.

Bolile cauzate de ciuperci ataca cu deosebire plantele , slabite, crescind in condifii I necorespunzitoaresau I ingrijite necorespunzator. indepsrta~i buruienele din zona ridacinii, udafi arborii tineri pe vreme de seceti, iar primavara $i toamna mulcifi-le solul. Mulcirea rnenfine solul reavan, stirnuleaza maturizarea ' solului, dozeaza treptat substanfele nutritive $i iarna protejeaza radacinile

I
I I

Recoltare completft. Dupa vndeph-tarea frunzelor. recoltare, controlafi pornii pen- Toarnna strangeti cu grebla tru a nu ratnine pe ei frude in frunzi~uluxat cazut sub pornii de saiburoase, pentru 4 ci care ciuperca daunatoare perca si nu ierneze pe sol. poate ierna.

Primham devreme, drastic lLtarii idkctafi p traqi i locul &ewilor cu substanfe corespunz5toare. DupP o prim5W ploioas5 stropi$ pomii periditafi cu o solufie de oxidonuii de cupru. fncepeji operajia in martie, Inainte de umflarea mugurilor, ~icontinuafi-o p-2115la hflorire.

Taiere. Tiiafi rarnurile infestate pena la paqile slnBtoase 5i trataJi leziunile cu substante core-punz&toare.

Stropire. DupA indepartarea ramurilor infestate, Y perioada n rnartie-mai, stropifi de treipatru ori pornii cu o cnltflie de

.al-!iap~e !S gpewg~6-U aae oI J J -!PI al!JnueJ !ie!ue~y.eleoq auedap !ew ad !pugdsg~ tod '!iua$s!za~w e o j pu!y '!!xadn!:, !pods 'atel ->aju! auns g:,ep 'ameoap 'aaevgdapul al!.'nueJ loz ad !iesgl nu wa!ga gdna

'!nlnyJOI+U? 1nyS~g4s cued aJ!zunJ$u? el el ap Inlelualu! u?'a!l!lde !5 a!vew u!p aseo!old alap -eo!~adednp a~eojgzunds ap!x~sad al!!inlos ap n3 Jol!JoqJe e glelada~ eal!doJlS gIepueuo3aJ alsa ezne3 etsea3e u!a ysuaxu! ! e u y n u alsa uloq eaJetsa4!ueu '!!ieydpa~d u?e1e6oq alsa PleheUI!ld apun olo3v .e!eold ale 11 ledpu!~d InloJ !3Jadn!>

?JnJop!xon gep o p u ?!ado~p , : qazunJ4 ealapp edna .~-!iap~e !J aseomques ap !!wad qns

'!nlnyJol4ul ~nl!Lc+s '!eu u?cued a!vew el u!p app!gad !!inlos n3 !i!do~p 'Jesalau alsa p e a .!a!ba~u! alauuas pu!y eapa3e '(sns) ~ n e nes atad eq!e nu es !i!u~od 6 nou !!~n6nw aJau!y alazuny S ! >!leuap!s ! i e l o ~ ~ .al!un!zal uo~ !iete~$ !iepa~u! S ! !yepel ! i e ! y

4
PROTEqlA PLANTELOR GRUPA 6

Boala arborilor ornamen tali ji pomilor f-ructiferi

, vreme urnedi persistenta: Prevenifi contaminarea pe

rqug-p ---

'

w*

sped ale genului de ciuperci MoniLia (sub alt

nume M o m pot ataca &uade 2 i d . n gi~s h bumase, dar i arb~tii ornam n & ca&d daune et, k t e l o r , I&mrilor i frunzelor. Cele mai importante specii sunt Monilia lava si Monilia fkcrigena. Ciuperca i e i n d pe Sporii speciei Mods lax2 ger&iea& primiivara, pe fructele stafidite r h a s e pe vreme umedii, pe stigmatul flo- porn, respectiv in jesuturile hrilor. Ciuperca penetrtarilor p ramurilor infectate. i planta gi atad bumrile care asi@ circulafia sevei. Florile SIMPTOME p fiunzele se usud gi mor, iar i ciuperca se extinde mai departe pe btari. Vqtejirea extremid$ilor I&+ M o d a i k t i g a a infectarilor. Infecfia este vizibilii teaz5 fructele lezate, cGpate, deja primiivara, in timpul m e de dfiuniitori sau bolPnfloririi sau dupii Pnflorire. nave. Putrezirea provocata: de Florile se brunifid subit, ciuperd se extinde repede gi pe frunzele d a t e pe acelqi l&tar h d e din apropiere. se coloreazii fnbrun p h i i la vhf gi pier. Pe tesuturile medulare brunificate se poate vedea cii ciuperca se r&$ind q t e de-a lungul ramurilor. Victirnele frecvente ale moniliozei sunt cakii ~i viginii, iar dintre plantele ornamende, prunul japonez gi forsifia. Ploaia favorizeazii infec~ia, aceea pe o asemede nea vreme ~i merii sunt contamina~i. Cele mai vulnerabile sunt soiurile ,Berlepschm, ,,Cox Orange" gi James Grieve".

Putrairea &uctelor. Simptomele se aratii de vara deweme p h g toamna pe fructek semimturizate sau rnamrizate 0 dafi cu I maturizarea fructelor crqte i I riscul i n f d i i . S ~ o r iciui percii penetrbrin cdipiiI turile pielijei fiuctelor p proi ' duc infectarea g e n d a acestom Pe pielip frumlor se constituie colonii de s p r i $beni sau cenqii dispwe P cern curi concentrice. Prin cxtindere ciuperca c o n t a m i n 4 inueaga producyie. Fructele I contaminate cad sau se usud pe pomi. fn fructele contaminate ciuperca i e r n d ca gi i n p q i l e lemnoase ale plantei.., I Z u ~ i u l ~ E s t e 0 categorie deosebid a puuezirii fiuctelor, care se rnadki5 & cursul depozi&ii merelor perelor contaminate- Pielip . fructelor .se colorcad h negru- I albastriu, lor se brunifid I p&-d la cam seminal& P u t r ~ u l este fivorht de intuneric, tempemtura &ufi $ aerul uscat.

deoarece vwejirea extremitifilor lastarilor mai tdrziu provoad frecvent putrezirea fructelor, este importanG prevenirea acestei boli micotice. Pentru a preintdmpina germinarea sporilor pe stigin I matul florilor pe vreme de ploaie indelungati este indicati stropirea speciilor gi soiurilor deosebit de vulnerala bile la contaminare. L a ' inceputul, in timpul gi la ' sfdrgitul perioadei de inflorire folositi o solufie fungicidi organici, o solufie cu confinut de sulf sau de piatrivsniti. Stropiti arborii pe vreme f i r i vdnt, cdnd in aer nu se gasesc multe insecte, degi substanfelementionate diuneazi albinelor.
rr

I'

Sfaturi utile pentru ti4iere. Primivara indepirtafi neapirat frudele mumificate eventual gisite pe pomii fructiferi. Indepirtati gi pirfile lemnoase ale ramurilor gi frunzigului de care s-au lipit ,,mumiile". Tesutul interior al listarilor atingi de moniloz3 se brunifici. Tiiafi ~i acegti listari impreuni cu cel pufin 20 c din partea lernnoasi m sinztoasi. TZiafi de asemeCi nea, extremitijile listarilor fr uscafi pbna la partea lemra noasi s8nitoasZ. I

I
I

-.

i
,
1

1s 1 mueld p p !n~e"ua3-utuq $p !!uqm grau11ojas mltujy a!em x !iods m w d p mpwj ~ m : mm a as a p ~ !oh [auniqad asny ac m y

IS) I

1
X

~amuurq p w q paw!! uenyum q p z q p d m d n p a S 2 0 ap ~ pad pnsn as 9 xalyo as a l m y p y ! w q as ~ i ! i o ~ ~ !PI\Y edqnxp p@w a a p ldrum~6!IOU p o u y 4 ul ~ I I W m uud d n n :x!ialju~ nes ednp

* a ~ t o ~ p usnm anl1~3u1 d ... IS . U I ~ . adua~a~d J n1Aa meod as e p g


V

Tasatul, ca ji Sicarea I&-

tarilor, trebuie obligatoriu

AGENTUL PATOGEN
Vm v&rsatului e s e cel mai i d
periculos virus al prunului, piersicului gi caisului. Boala a fost denurnid astfel din cauza fiptului d produce pe fructe pustule asernin5toare acelora produse de boala variolei. Virqii nu pot penetra P n yesuturi d d t prin leziunile deschise ale plantelor. Infeqia poate fi provocafi gi de om, de exernplu la t2ere prin folosirea de ustensile contarninate sau prin seva plantelor infectate ajunse pe m%ni. Altoirea pe o plantf contarninat2 va duce la infectarea 'intregului porn. Un porn bolnav nou plantat contam i n e d fntreaga @din%. Agenjii de r%p%ndire frecvenfi ai bolii sunt insectele care rod plantele, respectiv care le sug seva, rnai ales pgduchii de frunzii pi cicadele.

F m d e bolnave cadprematur

SIMPTOME
Din iunie, pe bse pot recunoqte primele semne ale infeqiei: Pete p inele de un i verde uleios deschis. in cazurile de infecfie gravz culoarea petelor poate varia de la violet la brun. Manifestarea bolii poate fi foarte divers&la unele soiuri de fructe pe frunze nu se rnanifestii nici un fel de sirnptorne. Din luna iulie, pe fructe apar desene ca de marmud sau pustule sirnilare celor produse de vzrsat. D a d t%iafi un asernenea fruct infectat, vefi vedea d in locul leziunilor pulpa fructului s-a colorat in rogu p h i la s h b u r e . Fructele bolnave se rnaturizeaz~ prematur pi cad. La unele soiuri de prun, piersic gi cais se pot rnanifesta sirnptome pi propoqii diferite ale infectsi. La unele soiuri sirnptornele se manifest5 numai pe frunze, la altele nurnai pe frucre.

PROTECTIE
Contra bolilor virotice, astfel nici contra esatului, nu exist2 rernediu. Cea mai bun2 rnetodf de protecjie este prevengia gi rn%urile generale de stirnulare a skinfdfii plantelor. Cump2rayi altoaie de prun, piersic sau cais nurnai din pepiniere consacrate sau din rnagazinele de specialitate de incredere, pentru a evita achizirionarea unor plante bolnave. IgienZ. fnainte gi dupf toate operqiile de &ere dezinfectafi uneltele folosite. Pndep&tafi fructele pi frunzele dzute pe sol. Stropire. Contra pduchilor de frund p a altor insecte i s u" n d seva plantelor d agengi de transmisie a virusurilor - utiliza~i insecticide care nu &uneazii insectelor folositoare, substanye dis~onibile rnaeazinele de in " specialitate.

Ca $in cazul uscgrii Iastai rilor, ~i prezenfa varsatului trebuie declarati. h caz de infeqie anunfafi far2 i n t h i e r e cel mai apropiat serviciu de protecfie a plantelor. Pomii bolnavi trebuie taiafi ~ia r ~imediat. i Deoarece ~i virusul mozaicului s$mburoaselor produce simptome asemanatoare p frunzele de prun, piersic ~i d a d bsnuifi cais, existenfa bolii, cerefi diagnosticul unui specialist.

Altoire. La altoirea soiurilor de fructe, avefi grija ca planta altoita ~i ramura altoi sa nu fie infectate cu virusuri.

Igienl. Tnainte ~i dupa fiecare t3iere dezinfectafi cu alcool sau prin foc uneltele folosite. Tratafi corespunz&tor leziunile produse la taiere.

I1

Stropire. h cazul unei infest51 mai serioase cu paduchi de


frunzg stropifi planta cu un jet puternic de apa sau folosifi o solufie de alcool ~i sapun lichid.

Tgisre. Pomii bolna taiafi ~i r ~ i D a d avefi dubi a . cerefi un diagnostic din part serviciului de protecfie a plantelor.

I VECll DE FRUCTE INFECTPTE


.

, I

Prunul. Pete 51 inele palide pe

Piersicul. lnele ~i deformatli

Caisul. lnele ~i pete adinci pe

frunze. Pe fructe adincituri in formi de inele, l i n i ~ sau asernhatoare pustulelor de varsat.

addnci sau cruste de culoare inchisi pe fructe. Pulpa fructului se coloreaza in r o p pin2 la sdmbure

fructe. Fructe deforrnate. $ pe 1 sdrnburi devln vizibile pete marl, de culoare deschisa.

I
I

Ilupu tn )-

calm" ha

Pornii fructiferi ingrijlfi wrespunzator sunt mai putin sensibili la boli. lndepartali regulat din zona r%dHcinii iarba ~i buruienele. Mulciti solul primhara, vara $i toamna pentru a-l mentine mereu reavHn si pentru a putea rezista ternperaturilor extreme.

indepirtati buruienele de sub pomi si asternefi compost. Dezinfectatifoarfecele de gridini si feristriul dupi fiecare folosire.

VARA m i r e si control ~e-vremebe seceti udafi, pentru ca fructele s i nu cadi prematur. Mulcifi zona ridicinii. Cu fiecare tiiere se proDin iunie controlafi frunzele, duce pe pomii fructiferi o iar din iulie fructele, mai ales I rani, prin care pot intra pe acelea cizute sub arbori. ' virusuri. Tiierea prunului, Daci este necesar, distrugefi a piersicului si a caisului nu diunatorii. trebuie efectuati pe timp ploios, pentru ca pomii s i TOAMNA , nu fie contaminafi prin Protec;tiainsectelor folosipiciturile de ploaie transtoare portatoare ale virusurilor. Creati posibilitifi de iernare Locul tiierii trebuie tratat insectelor care distrug piduchii de frunzi, de exemplu agifati 'I pe vreme frumoasi cu material de inchidere a pe arbori lidife pentru libelule (sus). indepirtafi frunzele si fructele cizute sub arbori si asternefi compost.

La pomii tineri controlla$ sistematic locul legiiturilor. Prin crqtarea treptata a trunchiului, materialul de legat poate ~trangula tesu. turile trunchiului, perturband dezvoltarea acestora, ba chiar cauzandu-le leziuni prin care virusurile pot pitrunde. SIHbifi continuu legaturile stranse.

1
i

a$e$ueldalas $e>apaJeu!u -e$uo>ap a$eyp!~ade u ! $[nu $uns ~n~nda>u? el a~ejueld al!Jnpesy '3. sz !b 2 a ~ $ u l eu!xelu a$sa !a!baju! e!$odo~dJep '3. S& $ 6 JJ)Ul asu!Jdn> !Jn$e~adua$ a~ede el !JZJJA !!U!>epgJ e!UJaH .gseo~o3e~ a w a ~ n !ew 0 ad ' e J e ~ ~ l ~ 'Jol!ieJ !Jd -!l!q!sod eJnseu u i 'aseoz al!Jnpesel !ie~ueld
-J~A ap

.a~ueld ns a p ! u !JnUn> u? aye '~!q!SodJ $ S J p e p '!$ JWJJAJp alaseozJeA !ie$ueld '!nl -nlos ~ n ap a!bunj u?'a61e d ~ ap JeA nes n!uoue ap leuoq -Je3 A ! ~ J ~ S'$SO~WO>'d!S!u la JJ u?!ie~odlosu? lnlos !$eug#v !4 aiqueld ! a~ggtiard g WIVAYW lUd

-a$ueld !ua~ap !f JO~JJ $od -aj!sn~s !a!l!uej eauaurase ap u!bede ea$sasv 'eznes u l InuaJa$ad aseozJgA ap !pads !$e~!yn3 !$!lop es n!zJe$ ! e u p e p p$!del nes Je$hlI JpJJA augwgfg~fiu? es !$euguras nN

Ricoarea 8i umezeafa sun t periculoase


Sclerotinia supravie~uiqre pe numeroaseplanreI

21 PREVENTIE SI ERADICARE
.- -

-9
C--

CIUPERCI DAUNATOARE
Boala este provocatii de diferitele specii ale genului Sclerotinia sau de putregaiul umed. Cea mai important3 dintre acestea este Sclerorinia scleroriorum, care a t a d numeroase plante legumicole, flori, arbugti gi plante sdbatice. M o d de viati5. Pe ~lantele contaminate apare un Fesut de hife de ciuperci des, alb, aseminitor vatei. fn interiorul acestora se dezvolti sclerogii negri de max. 1 cm lungime (structuri scheletice ale plantei). Acestea cad sau impreun3 cu porgiunile putrezite ale plantei pitrund in sol unde supravieguiesc chiar p i 8- 10 ani. fn caz de condifii favorabile (ca umiditatea solului, temperaturi variabilg) germineaz3 gi dezvolt3 apoteci sub form2 de pilnie. Aceste ,,ciuperci" produc spori care se rkp9ndesc cu ajutorul ploii gi a1 v3ntului gi pot contamina alte plante.

-I
Lucrarea rolului. Sipali adanc solul ca sclerotii s i patrundi mai adinc de 5 cm, unde nu mai pot germina. Fertilizare corespunzatoare. Fertilizafi cu griji, f i r i prea mult azot, ca fesuturile plantei s i rimbne rigide ri s i nu devini poroase.

dicoza p a t e ataca #I arbu~tii exernplu (de orsitia), Deasupra pofliunri pcrozate ltistarii se &. z lezmlta hife de trupercd . e in interiorul Gcora se
Salata' putrezind de la miez spre exterior

'pi.

~dament. Planificaji cu griji cultivarea legumelor. FiJi atenti rotatia variati, de cel pufin 4

hife FELURILE CONTAMIN~II de ciuperd albuie, asem3nlroare vatei.


Contaminare l suprafap a solului. La temperaturi de

15-20 "C ~i mediu umed sporii ciupercii pstrund in interiorul plantelor. fn majoritatea cazurilor atac3 porjiunile deja atrofiate sau r3nite ale plantei, dar deseori gi frunzele umede timp indelungat. Contaminare subterang.

fn ultimul stadiu se dezvolt3 sclerogii, plantele putrezesc sau se U S C ~ deasupra p3rgii contaminate. Important: boala poate fi recunoscuti pi dups apari~ia sa sporadid, care provoaci contaminare in mas3 foarte rar.

Sclerogii cizuji pi coloniile de ciupercii din interiorul solului pitrund in ridicina a numeroase plante. fn acest caz plantele putrezesc incepind din interiorul pirgii inferioare.

PROTECTIE
-~

Plantare corectz. Pistrati distanfa corespunzitoare dintre plante, irnpiedicand rispbndirea bolii prin rzdicini. Plantali salata pe biloane.

In special in cazul legumelor, nu folosigi chimicale.


fngrijirea corespunz5toare

SIMPTOME
--

fn primul stadiu apar decolor3r;maro-deschis 1 baza ; tul inii gi frunzele se ofilesc. d doilea stadiu in locurile contaminarii planta purraegte gi pe vreme umedii se formeaz3 repede ~esiitura de

f~

gi verificarea sistemarici ajuti la recunoagterea din timp a bolii. hdepirtind frunzele exterioare ofilite ale salatei proasp3t contaminate interiorul s2nitos poate fi consumat. De . . pe plantele recent contaminate pot fi recoltate castraverii, ro~iile fasolea ajunsi la sau maturitatea de recoltare. f ndepiirtagi gi distruge~i plantele contaminate. Nu composta~i plantele bolnave.

~ngrijire. indepirtati pooiunile ofilite. i n cursul p r i ~ i l e~i i recoltirii nu raniti ridicinile ~i listarii, evitati provocarea rznilor.

Distrugere. Scoateti din sol ~i distrugeti plantele bolnave. i n sere schimbati solul. Nu compostati solul ~i plantele contaminate.

ad A u ! m p v !!nlnio$ad e nes !!qdlru m q el aqp p ~ a d n n !!uqoo ap

?1"9["9 "i?Pdns

10s u!p !!uPepy ~ n ~ p a m ~ a ~ u !a~ueld u!~d! InJo!la1u! ut puruled a3 !guy ap p!,ads UJ emono~d alsa w~eu!ureluo3!!r%au!lo~aps aqp p ~ a d n p ~ol!!uolo~!f n3 ap r!