SOLICITAREA AVIZULUI

pentru lucrari de profil

---------------------------------------------------------(nume si prenume/denumire, adresa/sediu, telefon, fax etc.)

Catre ANCPI/OCPI ................................................

Va rugam sa avizati favorabil realizarea lucrarii ..…............................……...............…
……..........................................................……………………….………………………
avand ca scop ...........................................……………………………………………….
Lucrarea este finantata din ………………………………………………………………
Se propune realizarea lucrarii in perioada .....……………... - ........………………
In sustinerea solicitarii avizului se anexeaza documentatia aferenta, totalizand ..….....
pagini.

Data .....................

Calitatea (functia)
----------------------------

(numele, prenumele si semnatura)