Sunteți pe pagina 1din 1

MOLDOVA PARLAMENTULREPUBLICil

parlamentarl Fracliunea din a PartiduluiLiberalDemocrat Moldova


MD-2073, Chiqin6u,bd' $tefan cel Mare nr' 105

26-82-62 tel:373221

www.parlament.md

tQ,

ftfizco.G.U(

n "

2013

I LD N.. 52

Domnului Viorel CHETRARU, Director al Centrului Na(ionalAnticorupfie

Domnule director,

RepubliciiMoldova, art.I1 alin.(2) in temeiul art.66 lit. n) din Constitulia art,9 in lit. g) qi art.22alin.(1) din Legeadesprestatutuldeputatului Parlament, cAt lit.(m)qi arL44alin ( 1) din Legeacu privirela CentrulNalionalAnticoruplie, ;i in conformitate cu prevederile art.6 aiin.(i ) lit.fl ;i art.126 alin.(2) din Regulamentul Parlamentului, Fracliunea parlamentard a Partidului Liberal la prezenladumneavoastrd qedinla Democrat Moldova solicitd,in mod repetat, din ora de fracliuniicareva avealoc la data 20.02.2013, 15.00. Totodatd,solicitdm sa stabilili localia care vb convine pentru desfbEurarea in acesteia sala de desfEgurdrii ;edinlei vizate, examinAndchiar 9i posibilitatea avAnd vedereca fracliunea PLDM are in ;edinfea CentruluiNalional Anticorupfie, in componenfa membri, iar Parlamentulnu dispune de o sald suficient de 31 incapdtoare.

Valeriu STRELET Presedintele Fractiunii PLDM