Sunteți pe pagina 1din 62

ROMÂNIA

ROMÂNIA Ministerul Agriculturii ş i Dezvolt ă rii Rurale MINISTERUL AGRICULTURII Ş I DEZVOLT Ă RII

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

MINISTERUL AGRICULTURII Ş I DEZVOLTĂ RII RURALE Autoritatea de Management pentru PNDR

UNIUNEA

EUROPEANĂ

Autoritatea de Management pentru PNDR UNIUNEA EUROPEAN Ă Program finan ţ at prin FEADR GHIDUL SOLICITANTULUI

Program finanţat prin FEADR

GHIDUL SOLICITANTULUI

„Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”

M ĂSURA 123

Prevederile prezentului Ghid se completeaza cu reglement ă rile cuprinse în Manual de Procedură pentru Mă sura 123 postat pe site ul www.apdrp.ro

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURAL Ă Program finan ţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURAL Ă

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

1 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂ SURII 123 „Cre şterea valorii adă ugate a produselor agricole ş i forestiere” Versiunea 09 din ianuarie 2013

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţ ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) ş i constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin ţelor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative na ţionale ş i comunitare. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru preg ă tirea, întocmirea ş i depunerea proiectului de investiţii, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră . De asemenea, con ţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele ş i acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finan ţare, al Studiului de Fezabilitate ş i al Memoriului Justificativ, al Contractului de Finan ţare, precum ş i alte informa ţii utile realiză rii proiectului şi completă rii corecte a documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum ş i documentele anexate pot suferi rectifică ri din cauza actualiză rilor legislative na ţionale şi comunitare sau procedurale varianta actualizat ă este publicat ă pe pagina de internet www.apdrp.ro.

IMPORTANT! Pentru a ob ţ ine informa ţ iile cu caracter general, consulta ţi pliantele
IMPORTANT!
Pentru a ob ţ ine informa ţ iile cu caracter general, consulta ţi pliantele şi îndrumarele
editate de MAPDR şi APDRP, disponibile la sediile Directiilor Agricole jude ţene şi
sediile APDRP din fiecare judeţ şi din regiunile de dezvoltare ale României, precum ş i
pe paginile de internet www.apdrp.ro ş i www.madr.ro .
De asemenea, pentru a ob ţine informa ţ ii despre FEADR ne pute ţi contacta direct la
sediile noastre, prin telefon, prin e ‐mail sau prin pagina de internet – vezi datele de
contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

2 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

CUPRINS

1.

PREVEDERI GENERALE

1.1.

Obiectivele M ă surii 123 – Cre şterea valorii ad ă ugate a produselor agricole ş i forestiere

4

2.

PREZENTAREA MĂSURII 123

2.1.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

6

2.2.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

8

2.3.

Tipuri de investi ţii ş i cheltuieli eligibile (lista indicativ ă )

12

2.4.

Tipuri de investi ţii ş i cheltuieli neeligibile

14

2.5.

Criterii de selecţie ale proiectului

15

2.6.

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

 

24

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU CRE Ş TEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE Ş I FORESTIERE

3.1. Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de finan ţare

 

27

3.2. Contractarea fondurilor

 

34

3.3. Achizi ţiile

37

3.4. Plata …………

40

4. INFORMA ŢII UTILE

 

4.1.

Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare

41

4.2.

Lista Formularelor disponibile pe site ul APDRP

………

56

4.3.

Dicţionar

58

4.4.

APDRP în sprijinul dumneavoastră …………………

………

61

5.

ANEXE la Ghidul Solicitantului

5.1.

Anexa 1 – Model Cerere de Finan ţare ………………….…

……

link www.apdrp.ro

5.2.

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate

link www.apdrp.ro

5.3.

Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ

link www.apdrp.ro

5.4.

Anexa 4 – Model Contract de Finan ţare

link www.apdrp.ro

5.5.

Anexa 5 – Modele Formulare de plat ă

link www.apdrp.ro

5.6.

Anexa 6 – Fi ş a M ă surii 123

link www.apdrp.ro

5.7.

Anexa 7 – Acte Normative utile

link www.apdrp.ro

5.8.

Anexa 8 – Anexa I la Tratatul de instituire a Comunit ăţ ii Europene

link www.apdrp.ro

5.9.

Anexa 9 – Declara ţia referitoare la firma în dificultate

link www.apdrp.ro

5.10.

Anexa 10Declaratia pe propria raspundere privind cofinantarea…

link www.apdrp.ro

5.11 Anexa 11 Declaratia pe propria raspundere referitoare la procesarea/ depozitarea materiei prime………………………………………………………………………

link www.apdrp.ro

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

3 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Capitolul 1

PREVEDERI GENERALE

1.1 Obiectivele Mă surii 123 Cre şterea valorii ad ă ugate a produselor agricole şi

forestiere

M ăsura 123 se încadrează în Axa I – „Cre şterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier” ş i

are ca obiectiv general cre ş terea competitivit ăţii întreprinderilor de procesare agroalimentare ş i

forestiere, prin îmbună tăţirea performanţ ei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare ş i

marketing a produselor agricole ş i forestiere, printr o mai bun ă utilizare a resurselor umane şi a

altor factori de produc ţie.

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:

1. Introducerea ş i dezvoltarea de tehnologii ş i procedee pentru ob ţ inerea de noi produse

agricole şi forestiere competitive;

2. Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât şi în

cea de distribuţie a produselor obţinute;

3. Îmbun ă t ăţ irea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin cre ş terea valorii ad ă ugate a

produselor agricole;

4. Cre ş terea valorii ad ă ugate a produselor forestiere precum ş i a eficien ţei economice a

activităţii microîntreprinderilor, prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor

şi tehnologiilor de prelucrare.

Atingerea acestor obiective se realizează prin investi ţii corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor pentru:

- procesarea şi marketingul produselor agricole care procesează materii prime , incluse în

Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunit ăţii Europene, cu excep ţia produselor piscicole ş i

care ob ţin produse incluse în Anexa I; vezi adresa web a Autoritatii Nationale a Vamilor

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm, pentru incadrarea corecta a

materiilor prime si produselor finite.

procesarea şi marketingul produselor agricole care proceseaz ă materii prime, incluse în Anexa

I la Tratatul de Instituire a Comunit ăţii Europene, cu excepţia produselor piscicole ş i care ob ţin

produse neincluse în Anexa I ş i care fac obiectul unei Scheme de ajutor de stat.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

4 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Contribuţia publică aferentă Mă surii 123 este de 1.177.453.783 de

Euro din care:

contribu ţia Guvernului României – 20 %

contribu ţia Uniunii Europene 80 %

Fondurile nerambursabile

le pute ți accesa până în

2013.

82.889.000 Euro reprezint ă alocarea financiar ă aferentă schemei de garantare pentru sectorul

agricol;

10.550.000 Euro reprezintă alocarea financiară aferentă schemei de garantare pentru

întreprinderi mici ş i mijlocii;

21.508.281 de Euro cheltuial ă public ă (17.206.625 de Euro FEADR) reprezintă alocarea financiar ă

din PERE pentru proiecte ce vizează noile provoc ări.

Costul total, alc ătuit din contribu ţia public ă ş i contribu ţia privat ă, este de 2.921.977.930 de Euro.

Din alocarea financiară suplimentar ă de 103.855.905 euro (fonduri publice) o parte se va acorda

distinct pentru proiectele care vizeaza implementarea standardelor comunitare.

În cazul în care alocarea separată destinat ă proiectelor care vizează implementarea standardelor

comunitare nu se va consuma, aceasta va fi utilizat ă pentru finan ţarea proiectelor care vizeaz ă alte

tipuri de investiţii.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

5 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Capitolul 2

PREZENTAREA MĂ SURII 123

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin M ă sura 123 sunt persoane fizice autorizate ş i

persoane juridice înregistrate în baza legislaţiei din România ca microîntreprinderi, întreprinderi mici ş i mijlocii (în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003) ş i alte întreprinderi, astfel:

Pentru investiţiile vizând creş terea valorii ad ăugate a produselor agricole:

- Microîntreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv în conformitate cu Legea nr. 346/ 2004, cu modific ările ş i completă rile ulterioare;

- Alte întreprinderi care nu sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici ş i mijlocii, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro – definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

- Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conform Legii nr. 566/ 2004, cu modific ările ș i complet ările ulterioare;

- Societăţi cooperative de valorificare constituite conform Legii nr. 1/ 2005;

- Intreprinderi familiale/ Intreprinderi indivinduale înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu completările ș i modific ările ulterioare;

Grupuri de produc ă tori constituite conform Ordonan ţei nr. 37/ 2005 cu modific ările ş i complet ările ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole ş i silvice care apar ţin următoarelor forme juridice :

societăţi comerciale constituite conform Legii nr. 31/ 1990

cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform Legii nr. 566/ 2004, cu modific ă rile ș i complet ările ulterioare. Pentru categoriile de beneficiari ai finanţă rii prin FEADR care pe perioada derulării proiectului, precum ş i în perioada de monitorizare, îşi schimb ă tipul ş i dimensiunea întreprinderii, avută la data depunerii Cererii de Finan ţare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de întreprindere mic ă sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mic ă sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finan ţare r ămân eligibile pe toat ă perioada derulă rii proiectului ş i în perioada de monitorizare.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

6 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Finan ţarea unui proiect depus în cadrul Mă surii 123 derulată prin PNDR este restric ţionată pentru urm ă toarele categorii de beneficiari:

- Grupurile de produc ă tori, grupurile de produc ă tori recunoscute preliminar ş i organiza ţiile de produc ă tori din domeniul legume şi fructe – aceş tia vor beneficia de sprijin prin Organizarea Comun ă de Pia ţă (Pilonul I), cu excep ţia grupurilor de produc ători din domeniul comercializ ării cartofilor;

- Beneficiarii înregistra ţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, pân ă la achitarea integrală a datoriei fa ţă de APDRP, inclusiv a major ă rilor de întârziere;

- Beneficiarii care au contracte de finan ţare reziliate, din ini ţiativa APDRP, derulate prin FEADR din cauza nerespectă rii caluzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an;

- Beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.

IMPORTANT! Potrivit Legii nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiin ţării ş i dezvolt ării întreprinderilor mici ş i mijlocii:

- „o întreprindere nu poate fi considerată mic ă sau mijlocie dac ă cel pu ţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de că tre una sau mai multe organisme ori colectivit ăţ i publice” (art.4 al Legii nr.

346/2004);

- „datele utilizate pentru calculul numă rului mediu de salaria ţi, cifra de afaceri netă anual ă ş i activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor” (art. 6 (1) al Legii nr. 346/2004);

- „dacă la întocmirea situa ţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică , mijlocie sau microîntreprindere decât dac ă dep ăşirea acestor plafoane se produce în dou ă exerci ţii financiare consecutive” (art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004) ;

- în cazul unei întreprinderi nou înfiin ţate, ale că rei situa ţii financiare nu au fost aprobate, în condi ţiile legii, datele cu privire la numă rul mediu anual de salaria ţi, cifra de afaceri anual ă netă şi activele totale se determină în cursul exerciţiului financiar ş i se declară pe propria răspundere de că tre reprezentantul întreprinderii” (art. 6 (3) al Legii nr. 346/2004, conform modelului prevăzut în anexele 1 ş i 2) . ATENȚIE! În cadrul Mă surii 123, solicitantul trebuie s ă aibă capital 100 % privat.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

7 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

2.2

Condi ţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii şi cu cel puţin unul dintre obiectivele specifice;

Obiectivul general al M ă surii este cre ş terea competitivit ăţ ii întreprinderilor de procesare agro alimentare prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi îndeplinirea atât a standardelor naţionale cât şi pe cele comunitare.

Îmbun ătăţirea performanţei generale a unit ăţii se realizeaz ă prin unul sau mai multe obiective de ordin tehnic, economico financiar şi de mediu, cu respectarea obligatorie a viabilitatii economice, după cum urmeaz ă:

Tehnice:

a) Îmbun ă t ăţ irea ş i optimizarea fluxurilor de produc ţ ie, prelucrare ş i marketing a

produselor agricole ş i forestiere (de exemplu: cre ş terea randamentului de procesare);

b) Crearea ş i/sau modernizarea re ţ elelor locale de colectare, a capacit ăţ ilor de

recep ţ ionare, depozitare, condi ţ ionare, sortare ş i ambalare a produselor agricole ş i forestiere (de exemplu: prelungirea perioadei de păstrare, creşterea calităţii produselor);

c) Introducerea de tehnologii ş i procedee pentru ob ţ inerea de noi produse, care s ă

satisfac ă diferitele cerin ţ e ale consumatorilor (de exemplu: diversificarea gamei de produse);

d) Îmbun ă t ăţ irea produc ţ iei, proces ă rii ş i marketingului produselor cu standarde de

calitate superioare, inclusiv produsele ecologice;

e) Îmbun ă t ăţ irea controlului intern al calit ăţ ii materiei prime, semifabricatelor, produselor

ş i subproduselor obţinute în cadrul unit ăţilor de procesare ş i marketing (de exemplu: cre ş terea siguran ţei alimentare).

Economico – financiare:

a) Reducerea costurilor de produc ţ ie;

b) Cre ş terea valorii ad ă ugate brute (VAB ) a întreprinderii;

c) Cre ş terea eficien ţ ei utiliz ă rii resurselor de produc ţ ie;

d) Îmbun ă t ăţ irea cooper ă rii orizontale între procesatori, unit ăţ ile care furnizeaz ă materii

prime ş i sectorul de desfacere;

e) Cre ş terea viabilit ăţ ii economice.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

8 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

De mediu şi siguran ţă alimentară:

a) Reducerea emisiilor poluante ş i a de ş eurilor în scopul protec ţ iei mediului (de exemplu: conformitatea cu nivelul stabilit prin normele de mediu);

b) Cre ş terea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile ;

c) Îmbunătăţirea siguranţei la locul de muncă ş i a condiţiilor de igienă în producţie;

d) Îmbună tăţirea calităţii produselor prelucrate ş i a calităţii produselor alimentare cu

respectarea cerin ţ elor de siguran ţă alimentar ă precum ş i a trasabilit ăţ ii (de exemplu:

investi ţ ii pentru implementarea sistemului de management al calit ăţii, de exemplu:ISO

9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001 inclusiv sistemele bazate pe IT etc.).

Condi ţia obligatorie pentru respectarea conformit ăţii cu obiectivul general al măsurii prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor este de creş tere a viabilităţii economice, verificarea acesteia se va face prin cele dou ă condi ţii cumulate: rezultatul operaţional al anului precedent depunerii Cererii de Finan ţare trebuie s ă fie pozitiv ş i proiectul s ă respecte indicatorii economicofinanciari menţ iona ţi în Cererea de Finan ţare – sec ţiunea economic ă. ATENȚIE! În cazul activităţilor de procesare și/sau depozitare, capacitatea de procesare și/sau depozitare trebuie s ă fie mai mare decat capacitatea de produc ţie a exploataţiei agricole a solicitantului (cantitate materie prim ă din produc ţie proprie) pentru a se asigura demarcarea între activitatea de procesare și/sau depozitare de pe Măsura 123 şi cea de pe Mă sura 121. In caz contrar, proiectul devine neeligibil pentru masura 123. Activitatea de depozitare în cadrul Mă surii 123 prevede şi opera ţiuni c ă tre ter ţi prin asigurarea managementului de depozitare.

Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie s ă dovedeasc ă o preg ă tire profesională, în raport cu proiectul;

Reprezentantul legal/ beneficiarul (o persoană din cadrul societă ii, acţionar) dovedeşte pregătire profesional ă în raport cu proiectul pe care dore ş te să‐l ini ţieze.

În cazul diplomelor de studii/ certificatelor de formare eliberate de institu ţii de înv ăţă mânt din stră ină tate, solicitantul va ataş a documentul privind recunoa şterea de că tre autorit ăţ ile competente conform Legii nr. 200/ 2004 cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare.

ATENȚ IE! Reprezentantul legal trebuie s ă fie: Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în rela ţia contractuală cu APDRP, conform legislaţiei în vigoare. Depunerea Cererii de Finanţare se

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

9 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

poate face de orice altă persoan ă cu procura notarial ă de la persoana desemnat ă s ă reprezinte solicitantul conform legisla ţiei în vigoare.

Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate;

ATENȚ IE! În situa ţia în care se reg ă sesc în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ informa ţii copiate identic din alte proiecte similare, se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3 Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea în cazul în care nu se dovedeşte o particularizare la

specificul proiectului.

Beneficiarul nu trebuie s ă fie în dificultate , în în ţ elesul prevederilor din Îndrum ă rile 1 Comunităţii cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea ş i restructurarea firmelor aflate în dificultate, astfel:

- Pentru societăţile cu ră spundere limitată şi societăţile pe ac ţiuni: în cazul în care se constat ă pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii 2 ani ş i, în plus, când mai mult de un sfert din capital s a pierdut în ultimele 12 luni;

- Pentru societăţile cu r ă spundere nelimitată (societate în nume colectiv, societate în comandită simplă etc.) : în cazul în care se constat ă pierderea a mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii 2 ani, a şa cum apare în eviden ţele contabile ale societăţii, ş i, în plus, când mai mult de un sfert din capital s a pierdut în ultimele 12 luni;

- Pentru întreprinderile de orice formă juridic ă, atunci când respectiva întreprindere se afl ă

în procedură de insolven ţă; În situa ţia în care nu este îndeplinit ă niciuna din condi ţiile prezentate anterior, o societate poate fi totu ş i considerat ă în dificultate dac ă sunt prezente

caracteristicile obi ş nuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: creş terea pierderilor, sc ă derea cifrei de afaceri, sc ă derea fluxului de numerar, creş terea datoriilor, creş terea sarcinilor financiare, sc ă derea sau dispari ţia valorii activului net, conform preciz ărilor din Anexa 9, pct.B la Ghidul Solicitantului.

ATENTIE! Este necesar ca beneficiarul sa nu aibă fapte inscrise in cazierul fiscal, înscrieri care
ATENTIE!
Este necesar ca beneficiarul sa nu aibă
fapte inscrise in cazierul fiscal,
înscrieri care privesc sancț iuni
economico ‐financiare în cazierul
judiciar
ș i să respecte graficul de rambursare a
datoriilor, dac ă are datorii catre bă nci.

Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei;

Solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de Finan ţare sursa cofinan ţării, documentele de la solicitant care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinan ţare pot fi (unul sau mai multe dintre ele emise de institu ţii financiar bancare):

1 Jurnalul Oficial 2004/C 244/02

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

10 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

a) Extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucră toare înainte de data depunerii, în cazul cofinan ţării prin surse proprii (autofinan ţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scaden ţă mai mic ă sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licita ţiei de proiecte;

b) Extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucră toare înainte de data depunerii în cazul existentei unor surse de cofinan ţare de tipul: granturi, sponsoriz ă ri, donaţii, însoţit de un document care s ă ateste sursa respectivă , emis de organiza ţia care a acordato;

c) Extras de cont bancar ş i Formularul de achizi ţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă ,în cazul cofinan ţă rii prin titluri de stat cu o scaden ţă mai mică sau egală de trei luni fa ţă de data închiderii licita ţiei de proiecte;

d) Extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucră toare faţă de data depunerii Cererii de Finan ţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinan ţă rii prin linie de credit cu o valabilitate de un an fa ţă de data lans ă rii licita ţiei de proiecte, deschis la o banc ă;

e) Scrisoare de confort angajant ă (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel puţ in 120 zile de la data emiterii eliberata numai de institutii financiar bancare.

Extrasele de cont bancare trebuie eliberate de bancile de pe teritoriul României.

Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că va obţine toate avizele şi acordurile conform legisla ţ iei în vigoare din domeniul: sanitar veterinar, sanitar, fitosanitar ş i de mediu necesare realiz ă rii investi ţ iei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investi ţ ii, poten ţ ialii beneficiari trebuie s ă ob ţ in ă acordul de mediu în conformitate cu legisla ţ ia na ţ ional ă . În anumite situa ţ ii men ţ ionate în legisla ţ ie, acordul de mediu este înso ţ it obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR;

În cazul produselor agricole cu cotă de procesare, beneficiarul, la depunerea Cererii de Finanţare, trebuie să facă dovada că deţine cotă la nivelul investiţiei pe care urmează să o realizeze.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

11 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

2.3

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile (lista indicativă )

În cadrul M ăsurii 123 sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiţii în active corporale şi/ sau necorporale 2 din domeniul agricol după cum urmeaz ă:

Lista indicativ ă a cheltuielilor eligibile :

2.3.1 Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole

Construc ţ ii noi ş i/ sau modernizarea cl ă dirilor folosite pentru procesul de produc ţ ie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;

a) Construc ţ ii noi ş i/ sau moderniz ă ri pentru depozitarea produselor , inclusiv depozite

frigorifice engros;

b) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing 3 de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi

costuri de instalare;

c) Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor,

produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;

d) Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;

e) Achiziţionarea sau achizi ţ ionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate ,

necesare activit ăţii de produc ţie ş i, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau

memoriul justificativ.

ATENȚIE! Nu sunt eligibile pentru finan ţare în cadrul mă surii investiţiile pentru producerea biocombustibililor.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate 4 care transport ă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activit ăț ii descrise în proiect, urmă toarele:

2 Investiţii în active corporale – active fizice şi circulante (cladiri, mijloace de transport, utilaje etc.) Investiţii în active necorporale – activele necorporale sub forma de fond de comerţ, brevete etc., cheltuieli (in sensul contabil al cuvântului) de publicitate, cu studii etc. 3 Leasing-ul este eligibil doar daca rezulta transferul de proprietate al bunului în posesia beneficiarului in perioada de implementare a proiectului, până la ultima cerere de plata.

4 mijloace de transport specializate - reprezintă autovehiculele adaptate la cerinţele de transport în cont propriu al materiei prime şi/sau al producţiei obţinute şi care sunt prevăzute în studiul de fezabilitate sau în memoriul justificativ, anexate cererii de finanţare, vehiculele care îndeplinesc aceleaşi cerinţe şi au o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, precum şi mijloacele de transport prevăzute ca eligibile în fişele măsurilor din cadrul PNDR;

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

12 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

- Autocisterne,

- Autoizoterme (prevă zute cu izola ție termic ă a pere ților, dar făr ă agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mă rfurilor alimentare),

- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),

- Mijloace de transport animale, Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

ATENȚ IE! Utilităţile aferente trebuie să fie asigurate prin proiect, dintr o surs ă existentă sau de la terţi.

2.3.2 Investiţii în active necorporale:

a) Organizarea ş i implementarea sistemelor de management a calit ăţ ii ş i de siguran ţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

b) Cump ă rarea de tehnologii (know how), achizi ţ ionarea de patente ş i licen ţ e pentru pregătirea implementării proiectului;

c) Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor , a ş a cum sunt ele men ţ ionate în legisla ţia na ţ ional ă , pentru preg ă tirea implement ării proiectului (maxim 8% din valoarea total ă eligibil ă a proiectului, dac ă proiectul prevede ş i construc ţ ii ş i maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);

d) Achizi ţ ionarea de software , identificat ca necesar prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

13 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

2.4

Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

ATENȚ IE! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul s ă finalizeze atât partea de

investiţie suportat ă prin cheltuielile eligibile, cât şi partea de investi ţie realizat ă prin cheltuielile

neeligibile.

Un proiect poate cuprinde cheltuieli eligibile dar ş i neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea acelor cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către beneficiarul proiectului.

Prin M ăsura 123 nu sunt finanţate investiţii care se încadrează în următoarele categorii:

2.4.1

Pentru desf ăş urarea de activităţi din domeniul:

i.

procesă rii sfeclei de zahăr care nu se încadreaz ă în cota alocat ă, precum ş i procesarea

trestiei de zah ăr;

ii.

procesă rii tutunului;

iii.

investiţii pentru unit ăţi de ecarisaj;

iv.

investiţii în activitatea de cercetare pentru ob ţinerea de noi produse ş i tehnologii în

domeniul proces ării şi marketingului produselor agricole ş i forestiere;

v.

investiţii care sprijin ă direct vânzarea cu amănuntul.

2.4.2

Investiţii şi costuri neeligibile:

i.

construcţia sau modernizarea locuinţei şi sediilor sociale 5 ;

ii.

Achiziţionarea de bunuri secondhand;

iii.

achiziţionarea de teren;

iv.

TVA, cu excep ţ ia TVA ului nerecuperabil în cazul în care este în mod real ş i definitiv

suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;

v.

costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;

vi.

comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;

vii.

costuri privind contribuţia în natură;

viii.

costuri privind promovarea produselor pe pia ţ a intern ă prin expozi ţ ii, reclame ş i

publicitate;

5 Sediile sociale sunt acele spatii care deservesc actibvitatea generala a unitatii: birouri pentru personalul administrativ, Sali de sedinte, Sali de protocol, bucatarie si sala de mese, spatii de cazare, etc. Pentru respectarea conditiilor de igiena/sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de sectie, spatiul pentru servirea mesei, etc.

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

14 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

ix.

costuri de schimb valutar , taxe ş i pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate

contului euro APDRP;

x. costurile aferente unui contract de leasing : taxa de management, dobânzi, prima de

asigurare etc.;

xi. cheltuieli realizate înainte de aprobarea proiectului , cu excep ţ ia costurilor generale ale

proiectului reprezentate de costurile necesare pentru preg ătirea implement ării proiectului

ş i care constau în onorarii/tarife pentru arhitec ţi, ingineri şi consultan ţi, studii de

fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor.

xii. achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane;

xiii. investiţiile realizate în cadrul schemelor de sprijin prevăzute la Art. 2 (2) din Regulamentul (CE)

nr. 1974/ 2006;

xiv. investiţiile realizate de către organizaţiile de producători din sectorul legume fructe care

beneficiază de sprijin prin Organizarea Comună de Piaţă.

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile din Hotărârea de Guvern

privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European

Agricol pentru Dezvoltare Rurală .

2.5 Criterii de selecţ ie ale proiectului

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selec ţie men ţionate mai jos. Sistemul de punctare este urm ă torul:

ATENȚIE! Cheltuielile neeligibile nu sunt luate în considerare la scorarea criteriilor de selecţie.

I. Unitățile care implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, în conformitate cu Anexa la Decizia 2011/898/UE

Aceste criterii de selec ție sunt numai pentru alocarea financiară prevă zută pentru implementarea standardelor europene în vigoare privind prelucrarea laptelui crud

Ghidul

Solicitantului

M ă sura

123

15 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR

Nr.

   

crt.

Criterii de selec ţie

Punctaj

1

Unităţi care au programe de restructurare până în 2013 6 , cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare, conform Decizia 2011/898/UE de modificare a Deciziei 2009/852/CE privind m ă surile tranzitorii în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 ș i (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce prive ș te prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerin țele în anumite unit ăț i de prelucrare a laptelui din România ș i cerin țele structurale aplicabile acestor unit ăț i. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să se regă sească în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investi ţia propusă face parte din acest program. Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicat ă şi în Ghidul Solicitantului. Se punctează pentru toate unitățile din Anexa Deciziei 2011/898/UE .

20

 

Microîntreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse 7 Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să se regă sească în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investi ţia propusă face parte din acest program. Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicat ă ş i în Ghidul Solicitantului. Se punctează numai Micro întreprinderile din Anexa Deciziei 2011/898/UE, numai pentru urmatoarele doua standarde, in conformitate cu Anexa la fisa masurii: „Descrierea standardelor comunitare în vigoare”, prezentată ş i în Ghidul Solicitantului.

 

2

- Standarde generale pentru igiena produselor alimentare (Regulamentul nr. 852/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013;

20

- Standarde specifice de igiena pentru alimentele de origine animala (Regulamentul nr. 882/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013;

În Anexă sunt prezentate regulamentele comunitare şi actele normative care le transpun pe acestea şi sunt indicate investiţiile care sunt necesare pentru adaptarea la standarde. Aceste investiţii vor fi descrise în Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ în capitolul privind “Adaptarea la standarde”, iar cheltuielile necesare vor fi evidenţiate în bugetul indicativ. De asemenea, solicitantul trebuie s ă demonstreze ca Notificarea ANSVSA/DSVSA este eliberata pentru realizarea proiectului, va mentiona c ă va respecta standardele şi că implementarea proiectului va fi realizată p ă n ă

6 Pentru proiectele care vizeaza investitii noi nu se va acorda punctaj pentru criteriile de selectie privind adaptarea la standardele comunitare nou introduse. Se acorda punctaj doar pentru proiectele care vizeaza modernizari/extinderi, respectiv, solicitantii au desfasurat activitate anterioara similara celei sustinute prin proiect. Aceasta verificare se face în baza autorizatiilor, a documentelor contabile (daca este cazul) şi conform precizarilor din studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ privi