ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Autoritatea de Management pentru PNDR
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

UNIUNEA EUROPEANĂ

Program finanţat prin FEADR

GHIDUL SOLICITANTULUI „Instalarea tinerilor fermieri” MĂSURA 112 Sesiunea 1 – 29 iunie 2012
Prevederile prezentului Ghid se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de Procedură pentru Măsura 112 postat pe site-ul www.apdrp.ro

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ Pro gram f inan at de Uniunea Europeană şi Guvernul R omâniei

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 112 „Instalarea tinerilor fermieri” Versiunea 06 din mai 2012 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a poten ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin elor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative na ionale şi comunitare. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de solicitare a sprijinului, precum şi modalitatea de selec ie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, con ine documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezenta i, modelul Cererii de finan are, al Planului de afaceri, al Contractului de finan are, precum şi alte informa ii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor. Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative na ionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.apdrp.ro.

IMPORTANT!
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR şi APDRP disponibile la sediile Direcţiilor Agricole Judeţene şi sediile APDRP din fiecare judeţ şi din regiunile de dezvoltare ale României, precum şi pe pagina de internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro. De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

Ghidul Solicitantului – Măsura 112

1|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE 1.1. Obiectivele Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri .......................................

3

2. PREZENTAREA MĂSURII 112 2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ............................................... 2.2. Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ..................................... 2.3. Criterii de selec ie ale proiectului ……............................................................... 2.4. Valoarea sprijinului nerambursabil ….................................................................

4 7 11 13

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 3.1. Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de Finan are ............. 3.2. Contractarea sprijinului nerambursabil ….......................................................... 3.3. Plata ..................................................................................................................

15 23 25

4. INFORMA II UTILE 4.1. Documentele necesare întocmirii Cererii de Finan are ................................... 4.2. Lista Formularelor disponibile pe site-ul MADR şi APDRP.............................. 4.3. Dic ionar .......................................................................................................... 4.4. APDRP în sprijinul dumneavoastră ………………….......................................

26 31 31 33

5. ANEXE la Ghidul Solicitantului 5.1. Anexa 1 – Model Cerere de Finan are ……....… link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.2. Anexa 2 – Model Plan de Afaceri ....................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.3. Anexa 3 – Model Contract de Finan are ............ link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.4. Anexa 4 – Model Cerere de plată ....................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.5. Anexa 5 – Fişa Măsurii 112 ................................ link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.6 Anexa 6 – Declara ii pe propria răspundere ....... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.7 Anexa 7 – Zone defavorizate conform PNDR ..... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.8 Anexa 8 - Catalogul oficial al soiurilor de plante din România .......................................................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.9 Anexa 9 - Regulamentul CE 1444/2002........................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro

Ghidul Solicitantului – Măsura 112

2|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

care produc în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor.contribu ia Guvernului României. . Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creşterea veniturilor exploata iilor conduse de tinerii fermieri.contribu ia Uniunii Europene.1 Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivită ii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiective generale: Îmbunătă irea şi creşterea competitivită ii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerin ele pentru protec ia mediului. Îmbunătă irea managementului exploata iilor agricole prin reînnoirea genera iei şefilor acestora. 80% .221. ATENŢIE! Fondurile nerambursabile le puteţi accesa până în 2013. Obiectivele opera ionale se referă la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploata ii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investi ii. Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop dezvoltarea exploata iilor agricole.484 Euro din care: 20% . igiena şi bunăstarea animalelor.Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE 1. Contribu ia publică aferentă Măsurii 112 este de: 337. fără creşterea popula iei active ocupate în agricultură. siguran a la locul de muncă. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 3|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate drepturile rezervate MADR.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112. Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1. În caz de neprezentare în termen a acestor documente contractul de finan are nu se va încheia. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmplini i la data depunerii Cererii de Finan are). ca persoană fizică autorizată. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. 44/ 2008. IMPORTANT! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform OG 44/2008. solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului. 85/377/CEE). Angajamentul se ataşează Cererii de Finan are şi va preciza că în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii notificării. persoane fizice sau juridice care practică în principal activită i agricole şi a căror exploata ie agricolă: are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE1. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finan are. înfiin ată în baza Legii 31/1990 republicată. cu modificările şi completările ulterioare. Unitatea de Dimensiune Economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr.200 Euro. este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol.Capitolul 2 PREZENTAREA MĂSURII 112 2. este situată pe teritoriul ării. cu modificările şi completările ulterioare: • • individual şi independent. asociat şi administrator unic al unei societă i cu răspundere limitată – SRL. Toate drepturile rezervate MADR. persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr. . 1 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 4|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. sunt: persoană fizică.

la calculul UDE-lor. pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de exploataţie. în nume propriu. ATEN IE! O exploata ie agricolă nu poate primi sprijin prin această măsură decât o singură dată. republicată. 31/1990 privind societă ile comerciale. . beneficiarii care au contracte de finan are reziliate pentru FEADR. în Registrul unic de identificare de la APIA. Toate drepturile rezervate MADR. din cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an. are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau activitatea zootehnică. beneficiarii. din ini iativa APDRP. PATRIMONIUL SOCIETĂ II NU SE VA CONFUNDA CU PATRIMONIUL ASOCIATULUI ADMINISTRATOR UNIC. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 5|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. întrucât potrivit Legii nr. cu modificările şi completările ulterioare DOAR BUNURILE CONSTITUITE CA APORT ÎN SOCIETATE DEVIN PROPRIETATEA ACESTEIA. înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. până la achitarea integrală a datoriei fa ă de APDRP. Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare pentru solicitarea sprijinului de instalare în maxim 12 luni de la data instalării. beneficiarii care se află în situa ii litigioase cu APDRP. Finan area în cadrul Măsurii 112 derulată prin PNDR este restric ionată pentru următoarele categorii de beneficiari: beneficiarii înregistra i în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR. Exploata ia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant. care produce în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. Exploata ia agricolă este o unitate tehnico-economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o gestiune unică.ATENTIE! În cazul societă ilor comerciale cu răspundere limitată. până la finalizarea litigiului. precum şi so ii/so iile acestora care au aplicat şi au ob inut sprijin pe Măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzisten ă” nu pot beneficia de sprijin pe această măsură. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. ATENŢIE! Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înfiinţare şi/ sau preluare prin transfer de proprietate şi/ sau arendă/ concesionare a unei exploataţii agricole între 6 – 40 UDE. Exploata ia agricolă reprezintă ansamblul unită ilor de produc ie gestionate de agricultor şi situate pe teritoriul aceluiaşi stat membru. inclusiv a majorărilor de întârziere.

cu toate suprafe ele şi animalele. Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. ATEN IE! Solicitan ii care preiau mai multe exploata ii agricole trebuie să preia integral cel pu in o exploata ie agricolă. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 6|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. tânărul fermier trebuie să fie instalat într-o exploata ie agricolă care are dimensiunea de minimum 6 UDE. . Preluarea exploata iilor se realizează unitar. se verifică la APIA. Exploata ia majoritară trebuie să reprezinte peste 50% din total calcul UDE. În situa ia în care se constată că exploata ia agricolă a solicitantului îndeplinea condi ia minimă (dimensiunea exploata iei agricole este cuprinsă între 6 – 40 UDE) cu mai mult de 12 luni înainte de depunerea Cererii de Finan are. Înfiin area unei exploata ii agricole reprezintă prima înregistrare a terenurilor agricole la APIA și/sau a animalelor la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară. în numele solicitantului. aşa cum apar înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol. de către exper ii APDRP. care reprezintă ponderea majoritară în calculul UDE. conform MBS 2008. acesta nu este eligibilă pentru sprijin. pentru proiectele ce se depun în sesiunea 1 . ATEN IE! Pentru stabilirea corectă a datei instalării tânărului fermier şi a dimensiunii exploata iei agricole a acestuia la momentul instalării se va face o verificare şi cu copia din Registrul Agricol. Calculul unită ii dimensiunii economice pentru anul 0 și istoric se realizează conform coeficien ior din Cererea de Finan are. cu mai pu in de 12 luni înaintea depunerii Cererii de Finan are la APDRP. ATEN IE! Data instalării tânărului fermier se stabileşte pe baza istoricului exploata iei de la APIA. Cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ie veterinară. dacă anterior datei înregistrării SRL-ului în Registrul unic de identificare.ATEN IE! Data instalării tânărului fermier = data ultimei înregistrări operată pentru sectorul vegetal în Registrul unic de identificare de la Agen ia de Plă i şi Interven ii în Agricultură sau pentru sectorul zootehnic din Registrul Exploata iei al ANSVSA prin care se dovedeşte că dimensiunea exploata iei agricole este cuprinsă între 6 . de la un cedent înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ie veterinară.40 UDE.29 iunie 2012. ATEN IE! În situa ia în care solicitantul depune proiect în calitate de asociat unic al unui SRL. asociatul unic nu a fost şef de exploata ie ca persoană fizică sau autorizat conform OUG 44/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

ATEN IE! Fărâmi area exploata iilor agricole. Conducătorul exploata iei este acea persoană care administrează şi îşi asumă riscuri economice privind exploata ia agricolă (poate fi: persoană fizică sau ac ionar şi administrator unic). 1698/2005 referitoare la dobândirea pregătirii şi/sau competenţei profesionale în cazul în care aceştia au nevoie de o perioadă de adaptare sau de restructurare.13 (1) din Regulamentul (CE) nr. contravine obiectivelor FEADR. Toate drepturile rezervate MADR. 2. de ine sau se angajează să dobândească2 competen e şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare. în scopul creării în mod artificial de condi ii necesare pentru a beneficia de aceste plă i şi de a ob ine un avantaj. specificată în Planul de afaceri. pentru a putea permite tânărului fermier să se conformeze cerinţelor prevăzute la art. cu excep ia locuin ei şi a terenului aferent locuin ei (anexe gospodăreşti). (1) lit. tânărului fermier care beneficiază de sprijin pentru instalare. solicitantul nu mai poate semna contractul de finan are. solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploata ia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia. i se poate acorda o perioadă de graţie care nu poate să depăşească 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.Preluarea unei exploata ii agricole reprezintă trecerea tuturor terenurilor agricole şi a animalelor înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară de la cedent la cesionar. 22 alin. . b din Regulamentul (CE) nr. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. IMPORTANT! Data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier = Data semnării Contractului de Finan are de către ambele păr i care nu poate depăşi 18 luni de la data instalării tinerilor fermieri.1974/2006. Cedent = agricultorul care cedează integral o exploata ie unui alt agricultor. Cesionar = agricultorul căruia i se transferă exploata ia agricolă înregistrată în Registrul unic de identificare de la APIA/ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară prin acte de proprietate și/sau arendă/concesiune. După această perioadă. înregistrată în Registrul unic de identificare de la APIA și/sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie arendă/concesiune.2 Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului veterinară prin acte de proprietate și/sau Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112. 2 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 7|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Conform art.

contabilitatea fermei. ATEN IE! În cadrul exploata iilor apicole. recunoscute de Ministerul Educa iei. Solicitan ii care accesează în paralel alte programe pentru achizi ii de familii de albine. cursuri de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. ATEN IE! Sunt eligibili solicitan ii care au vârsta de cel pu in 18 ani împlini i la data depunerii cererii de finan are. Prin excep ie. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 8|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. informare şi difuzare de cunoştin e” în cel pu in unul din domeniile: managementul exploata iei agricole. înso ite de certificate de calificare sau de certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol. în primii trei ani de la primirea sprijinului. roiuri la pachet. Nota: Tânărul solicitant poate fi absolvent de liceu cu sau fără examen de bacalaureat. Tineretului și Sportului. *Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de către o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei.documente ATENŢIE ! Nivelul minim de calificare solicitat este următorul: absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol. Tineretului şi Sportului. . roiuri la pachet. roiuri pe faguri şi mătci prin Programul Na ional Apicol 2011-2013. veterinar sau economic cu profil agricol. Se angajează să urmeze.. după momentul depunerii Cererii de Finan are şi pe toată perioada derulării contractului cu APDRP. altele. Cercetării. cu obligativitatea prezentării diplomei de studii până la semnarea contractului de finan are. absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii*care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minimum 150 de ore* în domeniul agricol.prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activită ilor agricole din cadrul exploata iei agricole. agricultură ecologică. protec ia mediului. veterinar şi economic cu profil agricol. este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cu cel pu in 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. veterinar sau economic cu profil agricol. Solicitan ii trebuie să facă dovada studiilor cu diplome de absolvire a liceului sau școală profesională/școală de arte și meserii sau diplomă/ absolvent zece clase. absolven ii din promo ia 2012 pot depune ca document echivalent adeverin a de absolvire a liceului sau a școlii profesionale/școală de arte și meserii. tinerii fermieri nu pot face achizi i de familii de albine. Toate drepturile rezervate MADR. Cercetării. roiuri pe faguri şi mătci sunt declara i neeligibili şi vor returna întregul sprijin acordat.

achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. • elemente referitoare la mediu şi evaluarea principalelor riscuri. venituri şi cheltuielile realizate respectând standardele comunitare.2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificarea stupinelor şi stupilor. stabilite de beneficiar în Planul de afaceri. achiziţionarea de animale şi după caz.instalaţii. constituie condi ie de eligibilitate pentru cea de-a doua tranşă de plată. a cotei de producţie. • demonstrarea viitoarei viabilită i economice a exploata iei agricole: costuri. data întocmirii acestuia şi cursul de schimb euro/ lei al Băncii Central Europene valabil la data elaborării acestuia. În acest ultim caz. echipamente şi accesorii.05. în condi ii de pia ă şi concuren ă. Toate drepturile rezervate MADR. Prima etapă de verificare a îndeplinirii activită ilor ATENŢIE! Nu se acordă sprijin persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arendă/ concesionare încheiate în nume propriu. . modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei. combine de recoltat. ATENŢIE! Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează demonstrând că cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare. astfel: construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă. echipamente şi software specializate. precum şi a etapelor şi obiectivelor stabilite în vederea dezvoltării acesteia.Toate exploata iile agricole care îşi formează calculul UDE din stupi trebuie să introducă sistemul de identificare şi înregistrare a stupiilor şi stupinelor. prevăzute în Planul de afaceri va începe înainte de împlinirea a 3 ani de la data aprobării deciziei Ghidul Solicitantului – Măsura 112 9|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. plantarea şi replantarea plantelor perene. Planul de afaceri trebuie să cuprindă detalii privind: • descrierea situa iei ini iale a exploata iei agricole preluate. • descrierea modului de utilizare a întregului sprijin financiar nerambursabil solicitat. Contractele de folosinţă a bazei de producţie trebuie sa fie încheiate pe termen de minim 5 ani începând cu data depunerii Cererii de Finanţare. incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului. chiar dacă ambii soţi îndeplinesc condiţiile prevăzute în măsură. • descrierea detaliată a investi iilor. serviciilor şi a altor ac iuni în vederea dezvoltării activită ilor exploata iilor agricole. utilaje. în conformitate cu Ordinul MADR nr.119/ 25. cu excepţia soţului sau soţiei. ATEN IE! Îndeplinirea obiectivelor exploata iei agricole şi a investi iilor propuse pentru atingerea acestora. achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi. constând în plăcu e de identificare pentru fiecare stup şi panouri de identificare a stupinelor. maşini. un singur membru al familiei poate primi sprijin. Planul de afaceri va men iona obligatoriu: titlul proiectului. programelor de formare profesională.

Creşterea exploata iei agricole cu minimum 4 UDE se verifică la cea de-a doua tranşă de plată de către exper ii de la APDRP. APDRP va proceda la recuperarea sprijinului acordat. solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze că dimensiunea fermei a crescut cu minimum 4 UDE de la data aprobării deciziei individuale de acordare a acestuia și a modernizat exploata ia agricolă în conformitate cu cele precizate în Planul de afaceri. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 10 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.03 . MM/MADR nr.individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier. 1552/ 743/ 2008. Tinerii fermieri pot implementa următoarele standarde comunitare: 1. protec ia apelor împotriva poluării cu nitra i din surse agricole. odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafa ă. ce con ine suprafe ele utilizate de fermieri începând cu cel de-al doilea an din Planul de afaceri.05. Beneficiarii care de in ferme cu profil zootehnic vor depune la cea de-a doua tranşă de plată extras de la DSVSA/ circumscrip ia veterinară şi Registrul unic de identificare de la APIA pe baza căruia se va calcula Unitatea de Dimensiunea Economică (UDE).15. Întreaga exploata ie trebuie să se regasească în localită ile din Anexa nr. Acest standard se aplică numai pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr. cu situa ia existentă în Registrul unic de identificare de la APIA. iar următoarea etapă (conformitatea completă) nu mai târziu de 5 ani. La verificarea conformită ii Planului de afaceri. Se detaliază în Planul de afaceri investi iile care implementează standarde comunitare şi cu care vor veni pe Măsura 121 pentru modernizarea exploata iei. în perioada 01. dar nu va mai fi plătită a doua tranşă. definite ca fiind cauze de for ă majoră. prima tranşă nu se va recupera. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Tinerii fermieri beneficiază de o perioadă de gra ie.12 din Ghidul Solicitantului: Zone vulnerabile la poluarea cu nitra i – Localită i conform Ord. Beneficiarii acestei măsuri au obliga ia de a-şi înscrie toate suprafe ele agricole de inute în Registrul unic de identificare la APIA. de până la 36 de luni calculată de la data instalării. . ATEN IE! Dacă la verificare se constată neîndeplinirea activită ilor prevăzute în Planul de afaceri. În situa ia când neconformitatea cu Planul de afaceri a fost determinată de cauze independente de voin a solicitantului. 12. Toate drepturile rezervate MADR. pentru realizarea de investi ii în vederea conformării exploata iilor agricole la standardele comunitare în vigoare şi prin accesarea Măsurii 121 „Modernizarea exploata iilor agricole”.

atunci proiectele prin care se solicită sprijin financiar pentru instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de selec ie.2.3 Criterii de selec ie ale proiectului Proiectele se depun în cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. conform următoarelor criterii de selec ie: Nr. crt. Criterii de selec ie Solicitantul de ine o fermă de semi-subzisten ă Punctaj 1. îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplica numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte si bivolite). 20 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 11 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. din care va trebui să rezulte că exploata ia agricolă de inută are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE. se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 112. se situează peste valoarea totală alocată acesteia. în cadrul sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura 121. ATENŢIE! Secţiunea „A” a Planului de afaceri. se va completa de către solicitant pentru proiect care prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. Secţiunea „B” a Planului de afaceri împreună cu secţiunea „A”. Secţiunea „C” a Planului de afaceri împreună cu secţiunea „A”. ATEN IE! Solicitan ii care doresc să acceseze şi Măsura 121 trebuie să completeze Cererea de Finan are conform Măsurii 121 şi să prezinte toate documentele men ionate în Ghidul Solicitantului pentru această măsură. . Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. În situa ia în care valoarea totală a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni. 2. solicitantul completează sec iunea specifică „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de Finan are. în baza căruia fiecare proiect este punctat. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. IMPORTANT! Tinerii fermieri trebuie să restituie întreaga sumă primită dacă îşi încetează activitatea agricolă mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitării de plată pentru cea de-a doua tranşă. se va completa de către solicitant pentru proiect care nu prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” . Toate drepturile rezervate MADR.

documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de notar.grupuri şi organiza ii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. punctul 12.extras din Registrul Exploata iei emis de ANSVSA/DSVSA din care să rezulte: efectivul de animale de inut. recunoscută conform legisla iei în vigoare*) Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. 15 3. cu modificările şi completările ulterioare.membrii ai unei asocia ii care este membră în Organiza ii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. de ine în proprietate întreaga exploata ie: . 566/2004. prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului. 30 4. 2. . .grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonan a Guvernului nr. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă. .138/2004. 37/2005 privind recunoaşterea şi func ionarea grupurilor de producători.1. al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploata iei. . *Se va acorda punctaj numai dacă sunt ata ate documentele descrise în Cap. . . solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative. . 20 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 12 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. înso it de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. Toate drepturile rezervate MADR.alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unită ilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localită ilor din Zonele Defavorizate de Condi ii Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului. 1/2005. . conform legisla iei în vigoare. 40/2010).zona montană cu handicap natural conform Listei Unită ilor Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată. Solicitantul are în proprietate exploata ia agricolă Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar i organiza iilor de producători în sectorul fructe i legume. cu condi ia ca solicitantul să facă parte dintr-o asocia ie în domeniul proiectului: . Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local. .documente care atestă dreptul real principal de proprietate al clădirilor din exploata ie.societate cooperativă agricolă. cu modificările şi completările ulterioare. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie.organiza ii de îmbunătă iri funciare constituite conform Legii nr.cooperative agricole constituite conform Legii nr. jude ean şi na ional. se verifică dacă întreaga exploata ie agricolă este situată în: . 4. solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finan are. constituită conform Legii nr.Solicitantul de ine o exploata ie agricolă (cu profil vegetal/animal) într-o zonă defavorizată. pentru comercializarea produselor agricole şi silvice.

Solicitantul accesează măsura de agro-mediu Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. dar nu va putea depăşi 40.000 de Euro/ exploata ie. iar peste această dimensiune. 2. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 13 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.4 Valoarea sprijinului nerambursabil Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficolis). Toate drepturile rezervate MADR. în func ie de rata de schimb EUR/ LEU. TOTAL 5.) 7. prin care solicitantul şi-a asumat. Valoarea sprijinului acordat se calculează în lei. 15 100 IMPORTANT! Toate activită ile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selec ie. Pajişti cu înaltă valoare naturală 2. Practici agricole tradi ionale 3. solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plă i de Agro–mediu” din cadrul PNDR.000 de Euro pentru o exploata ie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Solicitantul poate accesa următoarele pachete de agro-mediu: 1. devin condi ii obligatorii pentru ob inerea sprijinului și pe toată perioada contractului de finan are. Pajişti importante pentru păsări-pachet pilot 4. . 7 şi 11 din Regulamentul CE 1913/ 2006. cea mai recent stabilită de către Banca Centrală Europeană înaintea datei de 1 ianuarie a anului în care se elaborează decizia de acordare a ajutorului (certificatul de plată). în mod voluntar. conform prevederilor art. sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4. Agricultură ecologică 6. Culturi verzi 5.000 Euro/ 1 UDE. angajamente de agro–mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării angajamentului.

Ghidul Solicitantului – Măsura 112 14 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. beneficiarii trebuie să realizeze toate investi iile pentru modernizarea şi dezvoltarea exploata iei. Verificarea condi iilor pentru acordarea celei de-a doua tranşă nu va depăşi 33 de luni de la data aprobării de către APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului. 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”. Până la cea de-a doua tranşă de plată. Toate drepturile rezervate MADR. Un solicitant al sprijinului prin Măsura 112 poate depune în acelaşi timp proiecte pentru alte măsuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinan ate prin FEADR. 214 „Plăţi de Agro-mediu”. informare şi difuzare de cunoştinţe”. un solicitant al Măsurii 112 poate accesa următoarele măsuri din PNDR: 111 „Formare profesională (training). . a doua tranşă. 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”. propuse în Planul de afaceri. 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”. Modalitatea de plată Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată: prima tranşă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru acordarea sprijinului şi este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare. ATENŢIE! De exemplu. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. principiul finan ării nerambursabile este acela al acordării unei prime de instalare. 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. 211 „Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată”. 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”. de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la îndeplinirea ac iunilor prevăzute în Planul de afaceri.Capitolul 3 ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI În cazul instalării tinerilor fermieri.

Modificarea modelului standard (eliminarea. unic de identificare. la adresa www. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. 3. aferentă măsurii 112.) conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finan are pe motiv de neconformitate administrativă. trebuie să respecte condi iile minime de eligibilitate pentru fiecare măsură în parte.apdrp. va fi de 7 UDE. aferentă măsurii 141. la sfârşitul anului 3. creşterea dimensiunii economice a fermei. în format electronic. Prin urmare. și/sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/ circumscrip ie veterinară şi în Registrul agricol înainte de solicitarea Ghidul Solicitantului – Măsura 112 15 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.ro. pasări şi familii de albine) pentru care solicitantul are documente de proprietate şi/ sau arendă/ concesionare/ şi care sunt înregistrate în Registrul sprijinului. se va face conform modelului standard.1.ATEN IE! Beneficiarii măsurii 112 care sunt şi beneficiari ai măsurii 141. Pentru stabilirea dimensiunii economice a fermei şi a valorii sprijinului de instalare în Cererea de Finan are se completează tabelul cu Structura culturilor şi calculul UDE. În acest caz. animale. iar pentru anul 3. ATEN IE! Cererea de Finan are trebuie să fie înso ită de documentele justificative prevăzute la cap 4. renumerotarea sec iunilor. va fi de minimum 3 UDE. va fi de minimum 4 UDE. astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea acestora. Toate drepturile rezervate MADR. la solicitarea celei de-a doua tranşe. anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc. aferent măsurii 141. depunerea şi verificarea DOSARULUI CERERII DE FINAN ARE Dosarul Cererii de Finan are con ine Cererea de Finan are înso ită de Planul de afaceri şi documentele justificative anexate. În această sec iune a Cererii de Finan are se înscrie toată baza de produc ie (suprafe e. creşterea dimensiunii economice a fermei. . Activită ile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Planul de afaceri în cadrul fiecărei măsuri devin condi ii obligatorii. inclusiv a anexelor acesteia.1 COMPLETAREA Cererii de Finan are Completarea Cererii de Finan are.1 Completarea. Formularul standard al Cererii de Finan are este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil. 3. legate într-un singur dosar.

50 şi este înregistrată sanitar-veterinar. nu sunt eligibile pentru calculul dimensiunii economice a exploata iei agricole. nedeclararea întregii suprafe e utilizate atrăgând după sine sanc iuni (art. Calculul dimensiunii economice a exploata iei agricole se realizează pornind de la animalele. întreprinderi individuale.exploata ie de animale de inută de persoane fizice autorizate. livezilor. 3 Suprafa a parcelei agricole să fie de cel pu in 0. fermierul. 1122/2009 cu modificările şi completările ulterioare). acesta necontribuind la calculul UDE din Cererea de Finan are. a unită ilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate. pepinierelor viticole. înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comer ului. înregistrată în Sistemul na ional de identificare şi înregistrare a animalelor. la APIA. Toate drepturile rezervate MADR. Terenul care formează vatra stupinei nu trebuie să figureze în Registul unic de identificare.ATEN IE! Speciile de plante şi de animale care nu se regăsesc în tabelul privind calculul numărului de UDE (Structura culturilor şi Structura produc iei zootehnice). suprafa a minimă a parcelei trebuie să fie de cel pu in 0.1 ha. ATEN IE! Până la semnarea Contractului de Finantare exploata ia zootehnică trebuie să fie înregistrată de catre ANSVSA. aflate pe site la adresa www. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.apdrp. 16 | P a g i n a Ghidul Solicitantului – Măsura 112 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 55 din Regulamentul CE nr. În cazul viilor. Pentru exploata iile zootehnice solicitan ii trebuie să de ină în exploata ia agricolă construc ii zootehnice adaptate pentru creșterea animalelor și a pasărilor. arbuştilor fructiferi. culturilor de hamei. cu modificările și completările ulterioare) cu prezentarea documentului care certifică înregistrarea exploata iei zootehnice de tip A. suprafe ele și culturile declarate în ultima perioadă de depunere a cererii unice de plată pe suprafa ă în Registrul unic de identificare de la APIA şi/sau în Registrul exploata iilor ANSVSA/DSVSA/ circumscrip ia veterinară în nume propriu şi/sau al cedentului. ca exploata ie comercială de tip A (conform Ordinului nr. Încadrarea plantelor de cultură și a animalelor în tabelul privind calculul numărului de UDE se realizează conform Regulamentului CE 1444/2002 și a Catalogului Oficial al soiurilor și plantelor de cultură din Romania – 2012. are obliga ia declarării la APIA a tuturor parcelelor agricole eligibile3 şi neeligibile pe care le utilizează. Solicitantul. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unită ilor/centrelor de colectare/exploata iilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătă ii şi al bunăstării animalelor. care îndeplineşte condi iile prevăzute în anexa nr. întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condi iile legii.3 ha. .ro . Exploata ie comercială de tip A . pepinierelor pomicole.

03 – 15. Toate drepturile rezervate MADR. ponderea acestora nu poate depăşi 50% din totalul dimensiunii economice a exploata iei. . economice a exploata iei s-au luat în calcul. utilizând tabelul privind calculul dimensiunii economice a exploataţiei. pentru anul 0. Astfel. atât în anul 0 cât şi la solicitarea acordarii celei de a doua tranşe de plată. În acest caz florile nu trebuie să depăşească 25 % din totalul de 50%. Înscrierea exploata iei agricole în Registrul unic de identificare de la APIA şi a parcelelor agricole. Suprafe ele şi culturile declarate la APIA trebuie să fie identice cu suprafe ele şi culturile completate de solicitant în Cererea de Finan are. ATEN IE! Dacă la stabilirea dimensiunii ATENŢIE! La stabilirea dimensiunii economice a unei exploataţii agricole se ia în calcul întreaga bază de producţie: suprafeţe şi culturi.ATEN IE! În situa ia în care suprafa a declarată în Registrul unic de identificare este mai mare decât cea din Registrul agricol. IMPORTANT! În dimensiunea economică a exploata iei agricole culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75%. Anul 0 pentru sesiunea 01 – 29 iunie 2012 se realizează pe baza înregistrărilor de la APIA și/ sau din Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circuscrip ie veterinară din perioada 01 martie – 15 mai 2012. precum şi familiile de albine.05 şi cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie) şi poate fi folosit şi extrasul utilizatorului anterior (cedentul) de terenuri agricole (exploata ie agricolă). Solicitan ii care de in exploata ii agricole exclusiv zootehnice (inclusiv apicole) vor fi verifica i la APIA dacă nu au bază de produc ie vegetală în exploatare. ponderea acestora din dimensiunea economică a exploata iei agricole nu trebuie să depăşească 50 % în anul 0. din perioada de depunere a cererilor de plată pe suprafa ă (01. ATEN IE! Rezultatul calcului dimensiunii economice a exploata iei agricole la data instalării tânărului fermier coincide cu anul „0” din Planul de afaceri. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 17 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. proiectul este neeligibil. cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. atât flori cât şi ciuperci. Anul „0” din Planul de afaceri reprezintă anul care include ultima perioadă de depunere a cererii unice de plată pe suprafa ă la APIA (1 martie – 15 mai şi începând cu 16 mai cu penalită i pentru fiecare zi de întârziere până pe data de 10 iunie). mărimea acestora şi culturile aferente se verifică de expertul verificator al Oficiului Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. animale şi pasări pe specii şi categorii. calculul UDE pentru anul 0 din Cererea de Finan are şi Planul de afaceri se realizează pe baza declara iilor din Cererea unică de plată pe suprafa ă 2012 din Registrul unic de identificare. IMPORTANT! În cazul solicitan ilor care de in ciupercării.

) Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de Finan are.. etc. Dosarul Cererii de Finan are va cuprinde în mod obligatoriu un opis. crt. Toate drepturile rezervate MADR. Nu sunt acceptate Cereri de Finan are completate de mână. inclusiv documentele anexate. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 18 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului. Fiecare exemplar din dosarul Cererii de Finan are va fi legat.original şi copie şi documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finan are) şi se depune la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea proiectului. Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura. cu următoarele elemente: Nr. în cazul persoanelor fizice). împreună cu formatul electronic (CD) al Cererii de Finan are (acesta va include Cererea de Finan are şi Planul de afaceri).. cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. În acest sens. copiile depuse în Dosarul Cererii de Finan are trebuie să con ină men iunea „Conform cu originalul” şi vor fi verificate şi semnate şi datate de expertul care efectuează verificarea conformită ii Cererii de Finan are. se vor furniza numai informa iile necesare şi relevante. IMPORTANT! Cererea de Finan are trebuie completată în format electronic.. sunt eligibile pentru finan are în cadrul Măsurii 112. până la... avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului..Nu sunt eligibile pentru sprijin contractele de comodat/închiriere încheiate pentru terenurile agricole (inclusiv pașuni și fâne e). astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. IMPORTANT! Numai Cererea de Finan are şi documentele justificative completate după modelul standard prezentat. 3. Titlul documentului Nr. act de identitate. . paginat şi opisat.2 DEPUNEREA Dosarului Cererii de Finan are Dosarul Cererii de Finan are se completează în două exemplare .1.). în limba română.. unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate. Cererea de Finan are trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare al acesteia.. Pagină (de la.

pe copertă. cu „ORIGINAL”. cât şi în format electronic. 3. acesta va fi depus la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pe raza căruia exploata ia agricolă are ponderea cea mai mare (suprafa a agricolă/ animale). la care se va adauga declara ia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finan are. nu trebuie să con ină două puncte succesive “. ca şi a tuturor documentelor ataşate Cererii de Finan are. Piesele desenate care depăşesc formatul A3. Toate drepturile rezervate MADR. salvate ca fişiere distincte cu denumirea conformă listei documentelor (sec iunea specifică E din cererea de finan are).”. IMPORTANT! Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finan are. IMPORTANT! Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finan are corect completată. în afara celor 2 exemplare pe care le depune. este prezentată atât în format tipărit. VERIFICAREA CONFORMITĂ II CERERII DE FINAN ARE Efectuarea conformită ii constă în verificarea Cererii de Finan are dacă: este corect completată. iar numărul maxim de caractere ale numelui unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e. înaintea datei limită care figurează în licita ia de proiecte. în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). cu o rezolu ie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF. împreună cu toate documentele justificative anexate. Numele fişierelor nu trebuie să con ină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”.pdf. . la OJPDRP. Exemplarele vor fi marcate clar. Dosarul Cererii de Finan are se depune personal de către solicitant. se pot ataşa salvate direct în format . Ghidul Solicitantului – Măsura 112 19 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.IMPORTANT! Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a Planului de afaceri. respectiv „COPIE”.3 VERIFICAREA Dosarului Cererii de Finan are de către OJPDRP 1. men iunea „copie conform cu originalul” etc. înainte de a fi legat.. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.).1. sau de către împuternicit prin procură legalizată (original) a solicitantului legal. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare. în partea superioară dreaptă. Numărul maxim de caractere ale numelui unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128.

documentele justificative solicitate sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie verificându-se valabilitatea acestora la data depunerii de către solicitant. pot exista două situa ii: Cererea de Finan are este declarată neconformă. pe baza unor dovezi/informa ii prezentate explicit în documentele justificative anexate Cererii de Finan are (exemplu: date de identificare ale solicitantului scrise incorect). Toate drepturile rezervate MADR. Verificarea CONDI IILOR MINIME de acordare a sprijinului Verificarea condi iilor minime de acordare a sprijinului. Verificarea condi iilor minime se realizează pe baza documenta iei conforme depuse de solicitant şi constă în: Ghidul Solicitantului – Măsura 112 20 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Aceeaşi Cerere de Finan are poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licita ie de proiecte. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finan are care sunt descoperite de exper ii verificatori ai Serviciului Verificare Cereri de Finan are (SVCF) de la OJPDRP. După evaluarea conformită ii Dosarului Cererii de Finan are (în aceeaşi zi) solicitantul este înştiin at de către expertul verificator dacă acesta este conform sau dacă nu i se vor explica cauzele neconformită ii. Constituie eroare de fond nesemnarea declara iilor pe propria răspundere situatie in care proiectul este declarat neconform. IMPORTANT! În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă. proiectul nu este considerat neconform.pentru Cererile de Finan are verificate prin sondaj. 2. Dacă Cererea de Finan are este declarată conformă.nivel central . APDRP . Cererea de Finan are este declarată conformă. se trece la următoarea etapă de verificare. După verificarea conformită ii Cererii de finan are. Solicitantul are obliga ia de a lua la cunoştin ă prin semnătura dată pe fişa de verificare a conformită ii. se efectuează de către: OJPDRP pentru toate Cererile de Finan are. . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. cu ocazia verificării conformită ii şi care pot fi corectate şi semnate de către aceştia din urmă în prezen a solicitantului.

dacă se constată că este necesar. este stabilit de Comitetul de Monitorizare. expertul evaluator poate cere informa ii suplimentare doar în următoarele cazuri: 1. autoriza iile eliberate de către autorită ile emitente nu respectă protocoalele încheiate cu APDRP. 3. evaluarea criteriilor de selec ie. 4. proiectul este eligibil şi are un punctaj. În etapa de selec ie a proiectelor nu se mai pot aduce documente suplimentare. 2.verificarea eligibilită ii solicitantului şi a exploata iei. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 21 | P a g i n a DE Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. SELEC IA proiectelor Măsura va beneficia de o alocare financiară anuală. acordurile. verificarea Planului de afaceri. Planul de afaceri con ine informa ii insuficiente sau contradictorii în raport cu cele men ionate în Cererea de Finan are sau alte documente justificative. La verificarea condi iilor minime de acordare a sprijinului la nivel OJPDRP în situa ia în care sunt condi ii care necesită lămuriri suplimentare. Toate drepturile rezervate MADR. Verificarea PE TEREN a cererilor de finan are Verificarea pe teren se realizează de către OJPDRP – pentru toate Cererile de Finan are conforme în prezen a obligatorie a solicitantului proiectului. În urma verificării Dosarului Cererii de Finan are pot exista două situa ii: proiectul este neeligibil. verificarea documentelor justificative anexate Cererii de Finan are. . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. ATEN IE! Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) poate solicita documente (altele decât cele obligatorii) sau informa ii suplimentare în etapa de verificare a eligibilită ii proiectului. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN LANSARE A LICITA IEI în care se vor prezenta suma şi durata sesiunii. Scopul efectuării verificării pe teren este de a controla datele şi informa iile cuprinse în Planul de afaceri şi documentele justificative cu situa ia existentă pe amplasamentul propus pentru ca expertul verificator să se asigure de corectitudinea informa iilor declarate în Cererea de Finan are. Avizele. Alocarea financiară publică a măsurii şi numărul maxim al sesiunilor de depunere şi evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual.

Rolul Comitetului de Selec ie este de a supune aprobării conducerii Autorită ii de Management pentru PNDR finan area proiectelor eligibile. Comitetul de Selec ie este un organism tehnic. 28/ 31.2011. se va întocmi şi aproba Raportul de selec ie de către Comitetul de selec ie care va fi publicat pe site-ul www. Toate drepturile rezervate MADR. punctate după cum urmează: când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii 112 în cadrul unei sesiuni. Selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului. Comitetul de Selec ie propune aprobarea pentru finan are a tuturor proiectelor eligibile. Contesta ia depusă trebuie să fie înso ită de Notificare şi de documente justificative. Solicitan ii. se întocmeşte un Raport cu proiectele eligibile pentru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management pentru PNDR. cu încadrarea în suma alocată pe sesiune. Contesta iile se solu ionează de către o Comisie constituită la nivelul MADR. când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată Măsurii 112 în cadrul unei sesiuni. se face în func ie de următoarele priorită i: Ghidul Solicitantului – Măsura 112 22 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.3). prezidat de către Autoritatea de Management pentru PNDR şi are în componen ă reprezentan i ai Autorită ii de Management şi ai APDRP. După solu ionarea contesta iilor. departajarea acestora.apdrp.ro. APDRP va puncta fiecare proiect eligibil în func ie de sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi Raportul de Evaluare. iar selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selec ie. formată din reprezentan i ai MADR şi APDRP. în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării. cu modificările i completările ulterioare. aprobat prin Ordinul MADR nr. . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. după consultarea Raportului de evaluare au posibilitatea de a depune Contesta ii. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj. precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal. Termenul pentru a răspunde contesta iilor este în conformitate cu Regulamentul de organizare şi func ionare al Comitetului de selec ie şi al Comisiei de contesta ii pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2007 – 2013. punctajul aferent criteriilor de selec ie (vezi subcapitolul 2. Comitetul de Selec ie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat.Autoritatea de Management în consultare cu membrii Comitetului de Monitorizare stabileşte şi aprobă înaintea lansării depunerii de proiecte. În acest sens.01. dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la afişarea pe site a Raportului de Evaluare. prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Contesta iile vor putea fi depuse la OJPDRP unde a fost depus proiectul.

Ghidul Solicitantului – Măsura 112 23 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. număr UDE cumulate. 6. suprafa ă pepiniere şi planta ii de pomi şi de arbuşti fructiferi. suprafa ă pepiniere şi planta ii de vi ă de vie pentru vin cu excep ia restructurării/ reconversiei planta iilor de vi ă de vie şi struguri de masă. număr de porcine la îngrăşat/ ovine şi caprine.2 CONTRACTAREA sprijinului nerambursabil După primirea Raportului de selec ie. Se pot returna solicitan ilor dosarele cererilor de finan are originale depuse. solicitantul este membru al unei forme asociative. Pentru acest criteriu de departajare nu se calculează numărul de UDE. 1. suprafa ă culturi de câmp număr UDE cumulate. 3. solicitantul de ine o fermă de semi-subzisten ă. în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finan ate. cumulate. stabilit pe baza numărului mai mare de unită i de dimensiune economică (UDE) calculat prin cumularea elementelor componente în cadrul fiecărui criteriu de departajare. 4. număr UDE cumulate. 7. suprafa ă legume număr UDE cumulate. Aprobarea Directorului General al Autorită ii de Management pentru PNDR. se întocmeşte Raportul cu proiectele propuse pentru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management. . IMPORTANT! Pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” nu există punctaj minim. 2. număr UDE cumulate. După parcurgerea procedurii de selec ie şi după caz. departajarea se va face în func ie de criteriul de departajare preponderent. iar APDRP se va asigura că de ine o copie a Cererii de Finan are necesară pentru eventuale verificări ulterioare. a celei de departajare. APDRP notifică beneficiarul privind acceptarea Cererii de Finan are. suprafa ă culturi de specii forestiere cu ciclu de produc ie scurt şi regenerare pe cale vegetativă. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. căpşunarii. Toate drepturile rezervate MADR. 5. în următoarea ordine: număr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproduc ie/ păsări. în scopul producerii de energie regenerabilă. 3. număr UDE cumulate.solicitantul are în proprietate exploata ia agricolă. Acest raport va cuprinde şi lista proiectelor nefinan ate. reprezintă decizia finală asupra selec iei proiectelor care îndeplinesc condi iile minime pentru finan are. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorită i.

ATEN IE! Termenul de 30 de zile lucrătoare. pentru persoanele fizice neautorizate. solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului. caprine. Angajamentul se ataşează Cererii de Finan are şi va preciza că.IMPORTANT! În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. porcine) trebuie sa fie înregistrate de către ANSVSA. 16 din 16. Exploata iile agricole care și-au calculat volumul sprijinului din animale (păsări. calculat de la data confirmării de primire a Notificării de selec ie nu poate fi prelungit pentru semnarea contractului de finan are! IMPORTANT! Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finan are (Anexa 3 la prezentul ghid.03. vor prezenta diploma de absolvent până la data semnării Contractului de Finan are.2010. vezi www. Toate drepturile rezervate MADR. Beneficiarii care nu au depus la Cererea de Finan are documentul care să certifice nivelul minim de calificare ci doar declara ia pe proprie răspundere că vor urma cursuri de calificare de minim 150 de ore domeniul agricol. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării. IMPORTANT! În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul de finan are şi nici nu anun ă APDRP. Beneficiarii care au depus la Cererea de Finan are adeverinta de absolvent de liceu sau școală profesională/școală de arte și meserii (2012).apdrp. ca exploata ii comerciale de tip A. bovine. ovine. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 24 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. vor prezenta certificatul de calificare până la data semnării Contractului de Finan are. Agen ia îşi rezervă dreptul de a nu semna Contractul de finan are. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. în vederea semnării Contractului de finan are. Solicitantul trebuie să se asigure că odată cu semnarea Contractului a intrat şi în posesia anexelor acestuia. În caz de neprezentare în termen a documentelor. conform Ordinului ANSVSA nr. solicitantul autorizat trebuie să se prezinte la sediul Centrului Regional de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP) de care apar ine. . atunci se consideră că a renun at la ajutorul financiar nerambursabil.ro). ATEN IE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze conform OG 44/ 2008 (să devină Persoane Fizice Autorizate sau Întreprinderi individuale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finan are. până la data semnării Contractului de Finan are.

în perioada 01. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 25 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUC IUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa 3 la Contractul de finan are) pe site-ul APDRP www.ro. şi după depunerea cererilor de plată pe suprafa ă de la APIA. pe suport de hârtie.03 . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.3.15. IMPORTANT! Dosarul cererii de plată pentru prima tranşă se va depune în maxim 10 zile de la semnarea Contractului de finan are. în două exemplare. De la data înregistrării dosarului cererii de plată şi până la data efectuării plă ii nu se vor depăşi 90 zile calendaristice.apdrp. Solicitarea celei de a doua tranşe de plată se va depune în maxim 33 de luni de la data semnării Contractului de finan are.05 şi cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie. ATEN IE! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze şi/ sau să modifice investi ia realizată prin proiect pe o perioadă de 3 ani de la ultima plată efectuată de Agen ie. Dosarul cererii de plată pentru a doua tranşă se depune după îndeplinirea conformită ii şi a investi iilor propuse de beneficiar în planul de afaceri. . Toate drepturile rezervate MADR. dar nu mai devreme de 1 iulie al celui de-al doilea an din Planul de afaceri. şi pe suport magnetic.3 PLATA Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP).

hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă cu punere în posesie. . certificat de moștenitor unic autentificat de notar și alte acte care demonstrează ter ilor dreptul de proprietate conform legisla iei în vigoare). Suprafa a de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.cu o valabilitate de cel pu in 5 ani la data depunerii Cererii de Finan are. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 26 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/ contract de comodat. Toate drepturile rezervate MADR. Documente de proprietate/folosin ă pentru exploata ia agricolă: a) Documente solicitate pentru terenul agricol: document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legisla iei în vigoare (contract de vanzare-cumparare autentificat de notar.emis de Primărie. • documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legisla iei în vigoare.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finan are Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finan are pentru întocmirea proiectului sunt: 1. b) Documente solicitate pentru clădiri: • actul de proprietate • alte documente care demonstrează dreptul de folosin ă asupra clădirii. act de dona ie autentificat de notar. dacă este în graficul de realizare a investi iilor prevăzute în contract şi alte clauze.Capitolul 4 INFORMA II UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 4. semnat de persoanele autorizate conform legii. şi/ sau tabel centralizator . şi/ sau contract de concesionare. Contractul de concesiune va fi înso it de adresă emisă de concedent care con ine situa ia privind respectarea clauzelor contractuale. la data depunerii Cererii de Finan are) cu suprafe ele luate în arendă pe categorii de folosin ă şi perioadă de arendare. con inând sumarul contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani.

divizare (Legea 31/1990. 2. chitante.verbal de predare primire). document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea. proces. conform Legii 85/2006 republicată. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 în PFA sau ÎI în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea Notificării privind selectarea Cererii de Finan are.certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare. . d) Copie din Registrul agricol emis de Primării care să confirme dreptul de proprietate şi/ sau de folosin ă (arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor înregistrate pentru baza de produc ie. ordine de plata.document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea. 40/2010). c) Documente solicitate pentru animale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator unic. republicată). În cazul realizării de investi ii. al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploata iei. codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP). adresa băncii. codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP). cu specificarea codului CAEN pentru care se autorizează. roiuri la pachet. cu ştampila primăriei şi men iunea „Conform cu originalul”. codul CAEN conform activită ii pentru care solicită finan are. roiuri pe faguri şi mătci (facturi. -solicitantii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achizitii de familii de albine. 3.• În cazul în care proiectul vizează și modernizarea clădirilor aceastea se vor face în baza Legii 50/ 1991. urmând ca până la acea dată să prezinte următoarele documente: . înso it de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. păsări şi familii de albine: -extras din Registrul Exploata iei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ia veterinară (adeverin ă eliberată de medicul veterinar de circumscrip ie) din care să rezulte: efectivul de animale de inut. Toate drepturile rezervate MADR. reorganizare judiciară sau faliment. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 27 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. . . adresa băncii. existen a punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare.certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul ca solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI. fuziune. documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii. modificata şi completată.

7. persoane fizice: Certificate care să ateste lipsa datoriilor către bugetul local de la primăriile pe raza cărora îşi au domiciliul. care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare. care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare. . Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul că solicitantul este asociat şi administrator unic. 8.1 Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direc ia Generală a Finan elor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul). al solicitantului. 6. divizare (Legea 31/1990. în domeniul agricol. Copie după diploma de studii: absolvent de liceu/ şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol. după caz. 5.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare. veterinar şi economic cu profil agricol. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 28 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. codul CAEN conform activită ii pentru care solicită finan are. fuziune. veterinar şi economic cu profil agricol/ absolvent a zece clase cu profil agricol. în domeniul agricol. adeverin ă pentru absolven ii liceului sau a școlii profesionale/ școală de arte și meserii din promo ia 2012 (cu obligativitatea prezentării diplomei de studii până la semnarea contractului de finan are). republicată).4. de minimum 150 ore. zootehnic şi veterinar înso ită de „Certificat de calificare profesională (competen e)”. sau 4. Copia actului de identitate pentru solicitant şi al so iei/ so ului. veterinar şi economic cu profil agricol. absolvent de liceu/şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii (altul decât cel cu profil agricol). reorganizare judiciară sau faliment. Toate drepturile rezervate MADR. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. conform Legii 85/2006 republicată. de minimum 150 ore. 7. solicitantul are sediul social sau punctul de lucru deschis la adresa exploata iei agricole.1 Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator unic. Cazierul judiciar. şi că nu se află în proces de lichidare.2 Pentru solicitan ii neautoriza i. fără înscrieri care privesc sanc iuni economico-financiare. pentru to i solicitan ii care sunt căsători i.

înaintea instalării sale pe cont propriu. înso ită de declara ia pe propria răspundere că vor aduce certificatele până la semnarea Contractului de Finan are cu Agen ia. animale. 11. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 29 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar i organiza iilor de producători în sectorul fructe i legume 4 Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de către o institu ie recunoscută de Ministerul Educa iei. în afara celor declarate în Planul de afaceri.2 Declara ia pe propria răspundere a solicitantului că este membru al unei familii de fermier şi că a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel pu in 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploata iei. 37/2005 privind recunoaşterea şi func ionarea grupurilor de producători. înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică.ro. 12. sau 9. .1 Document (carte de muncă sau adeverin a de la locul de muncă) care atestă faptul că solicitantul a desfăşurat activită i în domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu cel pu in 12 luni. înso ită de declara ia conducatorului exploata iei agricole unde a lucrat solicitantul. Declara ia pe propria răspundere a solicitantului privind exploata ia agricolă că nu a mai accesat Măsurile 112 şi 141 şi/sau so ul/so ia şi nu de ine în proprietate/ folosin ă alte terenuri. pentru comercializarea produselor agricole şi silvice. Tineretului şi Sportului. . Toate drepturile rezervate MADR. 10. în domeniul proiectului emis de către: . conform declara iilor anexate pe site la adresa www. de minimum 150 ore.1 Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă. 9. Cercetării. ca membru. păsări şi familii de albine.apdrp. cu modificările şi completările ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului de producători declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administratie).grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonan a Guvernului nr.grupuri şi organiza ii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr.Solicitan ii care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire4 în domeniul agricol veterinar şi economic cu profil agricol vor prezenta: adeverin a că urmează cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar şi economic cu profil agricol.

precum si dovada platii contribu iei de înscriere şi a cotiza iei pe anul în curs). . Pajişti Importante Pentru Păsări – pachet pilot. cu modificările şi completările ulterioare (adeziunea la statut şi la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată. 566/2004. Lista pachetelor existente: 1. declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administratie). . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. . cererea de înscriere aprobată de adunarea generală). consituită conform legii nr. 4. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis).organiza ii de îmbunătă iri funciare constituite conform Legii nr. adeverin ă privind calitatea de membru eliberată de cooperativă. 3. . recunoscute conform legisla iei na ionale în vigoare”. . 5.1/2005 (adeverin ă eliberată de cooperativa agricolă înso ită de copia după înregistrarea la Oficiul Registrului Comer ului de pe lângă tribunalul în a cărui raza teritorială îşi are sediul.138/2004.Organiza ia Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): -document care demonstrează calitatea de membru al asocia iei în care este membru solicitantul: adeverin ă emisă de OIPA care demonstrează calitatea de membru a solicitantului în asocia ie și a asocia iei în OIPA. cu modificările şi completările ulterioare (cerere de aderare avizata de consiliul de administra ie şi aprobată de adunarea generală.). Toate drepturile rezervate MADR.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani.cooperative agricole constituite conform Legii nr. Culturi verzi. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 30 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. certificatul de înregistrare și certificatul constatator ORC al cooperativei). actul constitutiv și statutul cooperativei.(document care atesta calitatea de membru al grupului de producători. Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selec ie „Solicitantul este membru al unei forme asociative. Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selec ie. document avizat de consiliul director înso it de statutul organizatiei. şi declararea expresă a recunoasterii actului constitutiv. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp. 12. Practici Agricole Tradi ionale. Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală.societate cooperativă agricolă. 7. 2. Agricultură ecologică 6.

ro) şi a APDRP ( www. Planul de afaceri – Anexa 2. 4. Cererea de finan are – reprezintă solicitarea depusă de poten ialul beneficiar în vederea ob inerii finan ării nerambursabile. poten ial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR. Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei şi Declara ia pe propria răspundere a beneficiarului) – Anexa 4. Zone defavorizate conform PNDR – Anexa 7. Raportul de execu ie.3 DIC IONAR Solicitant – persoană fizică sau juridică.4.madr. Cererea de plată. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.Anexa 9 TOATE FORMULARELE PREZENTATE AL CĂROR FORMAT ESTE ELABORAT DE APDRP POT FI CONSULTATE ŞI DESCĂRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERNET A MADR (www.2 Lista Formularelor disponibile pe site-ul MADR şi APDRP Cererea de Finan are – Anexa 1. Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor. Formulare de plată cuprind: (Declara ia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată. Toate drepturile rezervate MADR. Beneficiar – persoană fizică autorizată care a încheiat un contract de finan are cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR. Declara ii pe propria răspundere – Anexa 6. Fişa Măsurii 112 – Anexa 5. Contractul de finan are – Anexa 3. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 31 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Declara ia de cheltuieli. .Anexa 8 Regulamentul CE 1444/2002 . Catalogul oficial al soiurilor de plante din România .ro – Investiţii prin PNDR – M112). SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE OJPDRP. asigurată prin contribu ia Uniunii Europene şi a Guvernului României.apdrp.

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. . Abrevieri: FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Cererea de Finan are şi Contractul de finan are pentru FEADR. men ionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului. AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rurală. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. OJPDRP – Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 32 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate drepturile rezervate MADR. obiectivele măsurii. aria de aplicare şi ac iunile prevăzute. Evaluare – ac iune procedurală prin care documenta ia pentru care se solicită finan are este analizată pentru verificarea îndeplinirii condi iilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru selectarea proiectului. Măsura – defineşte aria de finan are prin care se poate realiza cofinan area proiectelor (reprezintă o sumă de activită i cofinan ate prin fonduri nerambursabile). structură organizatorică la nivel jude ean subordonată MADR (la nivel na ional există 42 DAJ). Fişa măsurii – descrie motiva ia sprijinului financiar nerambursabil oferit. structură organizatorică la nivel jude ean a APDRP (la nivel na ional există 42 Oficii Jude ene). PNDR – Programul Na ional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. este un instrument de finan are creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. APDRP – Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit . DAJ – Direc ia pentru Agricultură Jude eană.Eligibil – reprezintă îndeplinirea condi iilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului. în vederea contractării.institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. tipul de investi ie. APIA – Agen ia de Pla i şi Interven ie în Agricultură – institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finan ate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură.

verificabile şi datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclama ie sau sesizare. reclamaţii@apdrp. prin cele 8 Centre Regionale şi cele 42 de Oficii Judeţene. Ştirbei Vodă. precum şi persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finan are a Măsurilor din cadrul PNDR. Adresa noastră este: Bucureşti. Echipa APDRP vă poate ajuta ori de câte ori ave i o plângere.ro > Comunicare > Întrebări frecvente) sau să formula i întrebări către departamentul de rela ii publice din cadrul APDRP. consulta i acest Ghid.4 APDRP ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ Fiecare cetă ean al României. orice informa ie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.4.apdrp. nr. . nu uita i că exper ii APDRP nu au voie să vă acorde consultan ă privind realizarea proiectului. APDRP vă stă la dispozi ie de luni până vineri între orele 8:00 şi 16:00 pentru a vă acorda informa ii privind modalită ile de accesare a PNDR. dacă considera i că sunte i nedreptă it. 43. fondurile disponibile precum şi investi iile care sunt finan ate prin FEADR. o reclama ie sau o peti ie privind o situa ie care intră în aria de competen ă a APDRP.apdrp. au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finan area propriilor proiecte de investi ii pentru dezvoltare rurală. defavorizat sau sesiza i posibile neregularită i în derularea PNDR. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 33 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. vă poate acorda informaţii necesare pentru a solicita finanţarea proiectului. Dacă întâmpinaţi greutăţi în obţinerea informaţiilor sau consideraţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor europene scrieţi-ne. reclama ia sau sesizarea trebuie să fie explicită. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.ro – Forumuri de discuţii / Reclamaţii. Trebuie să ine i cont că pentru a putea demara investiga iile şi aplica eventuale sanc iuni. pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile). nu ezita i să vă adresa i în scris Agen iei de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Toate drepturile rezervate MADR. Pentru a reclama o anumită situa ie sau pentru a sesiza eventuale neregularită i informa i-ne în scris. Exper ii APDRP vă pot acorda. dar şi pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR. pentru solu ionarea problemelor.ro. De asemenea. Pentru a afla detalii privind condi iile şi modalitatea de accesare. APDRP. Însă. sector 1. Dacă dori i informa ii suplimentare pute i să consulta i sec iunea Întrebări frecvente de pe pagina de internet a APDRP (www. Str. să con ină informa ii concrete. www.

fiind astfel de interes pentru mai mul i poten iali beneficiari. Toate drepturile rezervate MADR.Men ionăm faptul că în sec iunea Întrebări frecvente sunt publicate toate întrebările şi răspunsurile la spe e concrete care au aplicabilitate generală. . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. * * * // * * * Ghidul Solicitantului – Măsura 112 34 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful