ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Autoritatea de Management pentru PNDR
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

UNIUNEA EUROPEANĂ

Program finanţat prin FEADR

GHIDUL SOLICITANTULUI „Instalarea tinerilor fermieri” MĂSURA 112 Sesiunea 1 – 29 iunie 2012
Prevederile prezentului Ghid se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de Procedură pentru Măsura 112 postat pe site-ul www.apdrp.ro

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ Pro gram f inan at de Uniunea Europeană şi Guvernul R omâniei

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 112 „Instalarea tinerilor fermieri” Versiunea 06 din mai 2012 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a poten ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin elor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative na ionale şi comunitare. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de solicitare a sprijinului, precum şi modalitatea de selec ie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, con ine documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezenta i, modelul Cererii de finan are, al Planului de afaceri, al Contractului de finan are, precum şi alte informa ii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor. Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative na ionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.apdrp.ro.

IMPORTANT!
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR şi APDRP disponibile la sediile Direcţiilor Agricole Judeţene şi sediile APDRP din fiecare judeţ şi din regiunile de dezvoltare ale României, precum şi pe pagina de internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro. De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

Ghidul Solicitantului – Măsura 112

1|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE 1.1. Obiectivele Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri .......................................

3

2. PREZENTAREA MĂSURII 112 2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ............................................... 2.2. Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ..................................... 2.3. Criterii de selec ie ale proiectului ……............................................................... 2.4. Valoarea sprijinului nerambursabil ….................................................................

4 7 11 13

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 3.1. Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de Finan are ............. 3.2. Contractarea sprijinului nerambursabil ….......................................................... 3.3. Plata ..................................................................................................................

15 23 25

4. INFORMA II UTILE 4.1. Documentele necesare întocmirii Cererii de Finan are ................................... 4.2. Lista Formularelor disponibile pe site-ul MADR şi APDRP.............................. 4.3. Dic ionar .......................................................................................................... 4.4. APDRP în sprijinul dumneavoastră ………………….......................................

26 31 31 33

5. ANEXE la Ghidul Solicitantului 5.1. Anexa 1 – Model Cerere de Finan are ……....… link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.2. Anexa 2 – Model Plan de Afaceri ....................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.3. Anexa 3 – Model Contract de Finan are ............ link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.4. Anexa 4 – Model Cerere de plată ....................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.5. Anexa 5 – Fişa Măsurii 112 ................................ link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.6 Anexa 6 – Declara ii pe propria răspundere ....... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.7 Anexa 7 – Zone defavorizate conform PNDR ..... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.8 Anexa 8 - Catalogul oficial al soiurilor de plante din România .......................................................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.9 Anexa 9 - Regulamentul CE 1444/2002........................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro

Ghidul Solicitantului – Măsura 112

2|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Contribu ia publică aferentă Măsurii 112 este de: 337. Îmbunătă irea managementului exploata iilor agricole prin reînnoirea genera iei şefilor acestora.221. Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creşterea veniturilor exploata iilor conduse de tinerii fermieri. siguran a la locul de muncă. Obiectivele opera ionale se referă la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploata ii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investi ii.contribu ia Uniunii Europene. . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 3|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. igiena şi bunăstarea animalelor.Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE 1.484 Euro din care: 20% .contribu ia Guvernului României. care produc în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop dezvoltarea exploata iilor agricole. ATENŢIE! Fondurile nerambursabile le puteţi accesa până în 2013.1 Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivită ii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiective generale: Îmbunătă irea şi creşterea competitivită ii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerin ele pentru protec ia mediului. fără creşterea popula iei active ocupate în agricultură. 80% .

În caz de neprezentare în termen a acestor documente contractul de finan are nu se va încheia. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale. Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112. asociat şi administrator unic al unei societă i cu răspundere limitată – SRL. 85/377/CEE). IMPORTANT! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform OG 44/2008. 1 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 4|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.Capitolul 2 PREZENTAREA MĂSURII 112 2. cu modificările şi completările ulterioare: • • individual şi independent. persoane fizice sau juridice care practică în principal activită i agricole şi a căror exploata ie agricolă: are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE1. înfiin ată în baza Legii 31/1990 republicată. sunt: persoană fizică. persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmplini i la data depunerii Cererii de Finan are). solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului. 44/ 2008. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. este situată pe teritoriul ării. . Angajamentul se ataşează Cererii de Finan are şi va preciza că în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii notificării. ca persoană fizică autorizată. Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.200 Euro. Toate drepturile rezervate MADR. cu modificările şi completările ulterioare. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finan are. este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol. Unitatea de Dimensiune Economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr.

întrucât potrivit Legii nr. precum şi so ii/so iile acestora care au aplicat şi au ob inut sprijin pe Măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzisten ă” nu pot beneficia de sprijin pe această măsură. 31/1990 privind societă ile comerciale. care produce în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. Toate drepturile rezervate MADR. în Registrul unic de identificare de la APIA. Exploata ia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant. inclusiv a majorărilor de întârziere. are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau activitatea zootehnică. la calculul UDE-lor. beneficiarii. . Finan area în cadrul Măsurii 112 derulată prin PNDR este restric ionată pentru următoarele categorii de beneficiari: beneficiarii înregistra i în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR. în nume propriu. beneficiarii care se află în situa ii litigioase cu APDRP. din cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an. PATRIMONIUL SOCIETĂ II NU SE VA CONFUNDA CU PATRIMONIUL ASOCIATULUI ADMINISTRATOR UNIC. Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare pentru solicitarea sprijinului de instalare în maxim 12 luni de la data instalării. ATENŢIE! Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înfiinţare şi/ sau preluare prin transfer de proprietate şi/ sau arendă/ concesionare a unei exploataţii agricole între 6 – 40 UDE. Exploata ia agricolă reprezintă ansamblul unită ilor de produc ie gestionate de agricultor şi situate pe teritoriul aceluiaşi stat membru. până la achitarea integrală a datoriei fa ă de APDRP. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Exploata ia agricolă este o unitate tehnico-economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o gestiune unică. cu modificările şi completările ulterioare DOAR BUNURILE CONSTITUITE CA APORT ÎN SOCIETATE DEVIN PROPRIETATEA ACESTEIA. pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de exploataţie. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 5|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. din ini iativa APDRP. până la finalizarea litigiului. beneficiarii care au contracte de finan are reziliate pentru FEADR. înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. republicată.ATENTIE! În cazul societă ilor comerciale cu răspundere limitată. ATEN IE! O exploata ie agricolă nu poate primi sprijin prin această măsură decât o singură dată.

ATEN IE! Data instalării tânărului fermier se stabileşte pe baza istoricului exploata iei de la APIA. ATEN IE! Solicitan ii care preiau mai multe exploata ii agricole trebuie să preia integral cel pu in o exploata ie agricolă. Preluarea exploata iilor se realizează unitar. de la un cedent înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ie veterinară. asociatul unic nu a fost şef de exploata ie ca persoană fizică sau autorizat conform OUG 44/2008 cu modificările şi completările ulterioare. ATEN IE! În situa ia în care solicitantul depune proiect în calitate de asociat unic al unui SRL. Exploata ia majoritară trebuie să reprezinte peste 50% din total calcul UDE. cu toate suprafe ele şi animalele. dacă anterior datei înregistrării SRL-ului în Registrul unic de identificare. Calculul unită ii dimensiunii economice pentru anul 0 și istoric se realizează conform coeficien ior din Cererea de Finan are. pentru proiectele ce se depun în sesiunea 1 . cu mai pu in de 12 luni înaintea depunerii Cererii de Finan are la APDRP. Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. tânărul fermier trebuie să fie instalat într-o exploata ie agricolă care are dimensiunea de minimum 6 UDE. Înfiin area unei exploata ii agricole reprezintă prima înregistrare a terenurilor agricole la APIA și/sau a animalelor la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 6|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. În situa ia în care se constată că exploata ia agricolă a solicitantului îndeplinea condi ia minimă (dimensiunea exploata iei agricole este cuprinsă între 6 – 40 UDE) cu mai mult de 12 luni înainte de depunerea Cererii de Finan are. Toate drepturile rezervate MADR. ATEN IE! Pentru stabilirea corectă a datei instalării tânărului fermier şi a dimensiunii exploata iei agricole a acestuia la momentul instalării se va face o verificare şi cu copia din Registrul Agricol. în numele solicitantului. se verifică la APIA. care reprezintă ponderea majoritară în calculul UDE. . conform MBS 2008. Cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ie veterinară. aşa cum apar înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol.29 iunie 2012.ATEN IE! Data instalării tânărului fermier = data ultimei înregistrări operată pentru sectorul vegetal în Registrul unic de identificare de la Agen ia de Plă i şi Interven ii în Agricultură sau pentru sectorul zootehnic din Registrul Exploata iei al ANSVSA prin care se dovedeşte că dimensiunea exploata iei agricole este cuprinsă între 6 . de către exper ii APDRP. acesta nu este eligibilă pentru sprijin.40 UDE.

cu excep ia locuin ei şi a terenului aferent locuin ei (anexe gospodăreşti). 2 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 7|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. După această perioadă. b din Regulamentul (CE) nr. în scopul creării în mod artificial de condi ii necesare pentru a beneficia de aceste plă i şi de a ob ine un avantaj. contravine obiectivelor FEADR. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. pentru a putea permite tânărului fermier să se conformeze cerinţelor prevăzute la art.Preluarea unei exploata ii agricole reprezintă trecerea tuturor terenurilor agricole şi a animalelor înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară de la cedent la cesionar. solicitantul nu mai poate semna contractul de finan are. Conform art. Cesionar = agricultorul căruia i se transferă exploata ia agricolă înregistrată în Registrul unic de identificare de la APIA/ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară prin acte de proprietate și/sau arendă/concesiune. tânărului fermier care beneficiază de sprijin pentru instalare. specificată în Planul de afaceri. ATEN IE! Fărâmi area exploata iilor agricole.2 Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului veterinară prin acte de proprietate și/sau Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112. 2. (1) lit. Cedent = agricultorul care cedează integral o exploata ie unui alt agricultor. Conducătorul exploata iei este acea persoană care administrează şi îşi asumă riscuri economice privind exploata ia agricolă (poate fi: persoană fizică sau ac ionar şi administrator unic). înregistrată în Registrul unic de identificare de la APIA și/sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie arendă/concesiune. IMPORTANT! Data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier = Data semnării Contractului de Finan are de către ambele păr i care nu poate depăşi 18 luni de la data instalării tinerilor fermieri. 1698/2005 referitoare la dobândirea pregătirii şi/sau competenţei profesionale în cazul în care aceştia au nevoie de o perioadă de adaptare sau de restructurare. de ine sau se angajează să dobândească2 competen e şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare.13 (1) din Regulamentul (CE) nr. Toate drepturile rezervate MADR.1974/2006. i se poate acorda o perioadă de graţie care nu poate să depăşească 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului. . 22 alin. solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploata ia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia.

prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activită ilor agricole din cadrul exploata iei agricole.documente ATENŢIE ! Nivelul minim de calificare solicitat este următorul: absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol. ATEN IE! Sunt eligibili solicitan ii care au vârsta de cel pu in 18 ani împlini i la data depunerii cererii de finan are. după momentul depunerii Cererii de Finan are şi pe toată perioada derulării contractului cu APDRP. Solicitan ii care accesează în paralel alte programe pentru achizi ii de familii de albine. roiuri pe faguri şi mătci sunt declara i neeligibili şi vor returna întregul sprijin acordat. contabilitatea fermei. Nota: Tânărul solicitant poate fi absolvent de liceu cu sau fără examen de bacalaureat. Prin excep ie. tinerii fermieri nu pot face achizi i de familii de albine. agricultură ecologică. în primii trei ani de la primirea sprijinului. Se angajează să urmeze. recunoscute de Ministerul Educa iei. . înso ite de certificate de calificare sau de certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol. veterinar şi economic cu profil agricol. cu obligativitatea prezentării diplomei de studii până la semnarea contractului de finan are. Tineretului şi Sportului. ATEN IE! În cadrul exploata iilor apicole. roiuri pe faguri şi mătci prin Programul Na ional Apicol 2011-2013. este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cu cel pu in 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. cursuri de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională. Solicitan ii trebuie să facă dovada studiilor cu diplome de absolvire a liceului sau școală profesională/școală de arte și meserii sau diplomă/ absolvent zece clase. absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii*care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minimum 150 de ore* în domeniul agricol. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 8|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. protec ia mediului. Toate drepturile rezervate MADR. *Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de către o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei. altele. Cercetării. Cercetării. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. roiuri la pachet.. Tineretului și Sportului. absolven ii din promo ia 2012 pot depune ca document echivalent adeverin a de absolvire a liceului sau a școlii profesionale/școală de arte și meserii. veterinar sau economic cu profil agricol. veterinar sau economic cu profil agricol. informare şi difuzare de cunoştin e” în cel pu in unul din domeniile: managementul exploata iei agricole. roiuri la pachet.

• demonstrarea viitoarei viabilită i economice a exploata iei agricole: costuri.instalaţii. ATEN IE! Îndeplinirea obiectivelor exploata iei agricole şi a investi iilor propuse pentru atingerea acestora. astfel: construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă. a cotei de producţie. plantarea şi replantarea plantelor perene. echipamente şi software specializate. utilaje. modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei. incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului.119/ 25.Toate exploata iile agricole care îşi formează calculul UDE din stupi trebuie să introducă sistemul de identificare şi înregistrare a stupiilor şi stupinelor. Toate drepturile rezervate MADR. În acest ultim caz. constituie condi ie de eligibilitate pentru cea de-a doua tranşă de plată. prevăzute în Planul de afaceri va începe înainte de împlinirea a 3 ani de la data aprobării deciziei Ghidul Solicitantului – Măsura 112 9|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. • elemente referitoare la mediu şi evaluarea principalelor riscuri. programelor de formare profesională. ATENŢIE! Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează demonstrând că cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare. data întocmirii acestuia şi cursul de schimb euro/ lei al Băncii Central Europene valabil la data elaborării acestuia.05. în conformitate cu Ordinul MADR nr. serviciilor şi a altor ac iuni în vederea dezvoltării activită ilor exploata iilor agricole. Planul de afaceri va men iona obligatoriu: titlul proiectului. • descrierea detaliată a investi iilor. venituri şi cheltuielile realizate respectând standardele comunitare. echipamente şi accesorii. chiar dacă ambii soţi îndeplinesc condiţiile prevăzute în măsură. constând în plăcu e de identificare pentru fiecare stup şi panouri de identificare a stupinelor. • descrierea modului de utilizare a întregului sprijin financiar nerambursabil solicitat. stabilite de beneficiar în Planul de afaceri. Planul de afaceri trebuie să cuprindă detalii privind: • descrierea situa iei ini iale a exploata iei agricole preluate. Prima etapă de verificare a îndeplinirii activită ilor ATENŢIE! Nu se acordă sprijin persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arendă/ concesionare încheiate în nume propriu. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. precum şi a etapelor şi obiectivelor stabilite în vederea dezvoltării acesteia. Contractele de folosinţă a bazei de producţie trebuie sa fie încheiate pe termen de minim 5 ani începând cu data depunerii Cererii de Finanţare. un singur membru al familiei poate primi sprijin. combine de recoltat. achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole. . achiziţionarea de animale şi după caz. cu excepţia soţului sau soţiei.2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificarea stupinelor şi stupilor. maşini. în condi ii de pia ă şi concuren ă. achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi.

12. Tinerii fermieri pot implementa următoarele standarde comunitare: 1. ATEN IE! Dacă la verificare se constată neîndeplinirea activită ilor prevăzute în Planul de afaceri. definite ca fiind cauze de for ă majoră.05. în perioada 01. . cu situa ia existentă în Registrul unic de identificare de la APIA.individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier. În situa ia când neconformitatea cu Planul de afaceri a fost determinată de cauze independente de voin a solicitantului. prima tranşă nu se va recupera.03 . Se detaliază în Planul de afaceri investi iile care implementează standarde comunitare şi cu care vor veni pe Măsura 121 pentru modernizarea exploata iei. Tinerii fermieri beneficiază de o perioadă de gra ie. Beneficiarii acestei măsuri au obliga ia de a-şi înscrie toate suprafe ele agricole de inute în Registrul unic de identificare la APIA. ce con ine suprafe ele utilizate de fermieri începând cu cel de-al doilea an din Planul de afaceri. odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafa ă. solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze că dimensiunea fermei a crescut cu minimum 4 UDE de la data aprobării deciziei individuale de acordare a acestuia și a modernizat exploata ia agricolă în conformitate cu cele precizate în Planul de afaceri. iar următoarea etapă (conformitatea completă) nu mai târziu de 5 ani. protec ia apelor împotriva poluării cu nitra i din surse agricole. 1552/ 743/ 2008. Beneficiarii care de in ferme cu profil zootehnic vor depune la cea de-a doua tranşă de plată extras de la DSVSA/ circumscrip ia veterinară şi Registrul unic de identificare de la APIA pe baza căruia se va calcula Unitatea de Dimensiunea Economică (UDE).12 din Ghidul Solicitantului: Zone vulnerabile la poluarea cu nitra i – Localită i conform Ord. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 10 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Creşterea exploata iei agricole cu minimum 4 UDE se verifică la cea de-a doua tranşă de plată de către exper ii de la APDRP. Acest standard se aplică numai pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. La verificarea conformită ii Planului de afaceri. Toate drepturile rezervate MADR. de până la 36 de luni calculată de la data instalării. dar nu va mai fi plătită a doua tranşă.15. MM/MADR nr. Întreaga exploata ie trebuie să se regasească în localită ile din Anexa nr. pentru realizarea de investi ii în vederea conformării exploata iilor agricole la standardele comunitare în vigoare şi prin accesarea Măsurii 121 „Modernizarea exploata iilor agricole”. APDRP va proceda la recuperarea sprijinului acordat.

ATEN IE! Solicitan ii care doresc să acceseze şi Măsura 121 trebuie să completeze Cererea de Finan are conform Măsurii 121 şi să prezinte toate documentele men ionate în Ghidul Solicitantului pentru această măsură. 20 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 11 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. atunci proiectele prin care se solicită sprijin financiar pentru instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de selec ie. IMPORTANT! Tinerii fermieri trebuie să restituie întreaga sumă primită dacă îşi încetează activitatea agricolă mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitării de plată pentru cea de-a doua tranşă. în baza căruia fiecare proiect este punctat. crt. . se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 112. Criterii de selec ie Solicitantul de ine o fermă de semi-subzisten ă Punctaj 1. din care va trebui să rezulte că exploata ia agricolă de inută are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE. Secţiunea „C” a Planului de afaceri împreună cu secţiunea „A”. în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. În situa ia în care valoarea totală a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni.2. solicitantul completează sec iunea specifică „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de Finan are. 2. îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplica numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte si bivolite). se situează peste valoarea totală alocată acesteia.3 Criterii de selec ie ale proiectului Proiectele se depun în cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. în cadrul sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura 121. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Secţiunea „B” a Planului de afaceri împreună cu secţiunea „A”. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. conform următoarelor criterii de selec ie: Nr. Toate drepturile rezervate MADR. se va completa de către solicitant pentru proiect care prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. se va completa de către solicitant pentru proiect care nu prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” . ATENŢIE! Secţiunea „A” a Planului de afaceri.

documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de notar. . 30 4. solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că. Documente necesare întocmirii Cererii de finan are. cu modificările şi completările ulterioare. 37/2005 privind recunoaşterea şi func ionarea grupurilor de producători. înso it de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. Toate drepturile rezervate MADR. prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului. . .Solicitantul de ine o exploata ie agricolă (cu profil vegetal/animal) într-o zonă defavorizată.membrii ai unei asocia ii care este membră în Organiza ii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. constituită conform Legii nr. punctul 12. . . 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar i organiza iilor de producători în sectorul fructe i legume. . recunoscută conform legisla iei în vigoare*) Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. Solicitantul are în proprietate exploata ia agricolă Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.zona montană cu handicap natural conform Listei Unită ilor Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată. 1/2005. Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local.alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unită ilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localită ilor din Zonele Defavorizate de Condi ii Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului.societate cooperativă agricolă. 15 3.1. pentru comercializarea produselor agricole şi silvice. jude ean şi na ional. cu modificările şi completările ulterioare. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă. cu modificările şi completările ulterioare.1. .extras din Registrul Exploata iei emis de ANSVSA/DSVSA din care să rezulte: efectivul de animale de inut. cu condi ia ca solicitantul să facă parte dintr-o asocia ie în domeniul proiectului: .grupuri şi organiza ii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. .grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonan a Guvernului nr. de ine în proprietate întreaga exploata ie: . *Se va acorda punctaj numai dacă sunt ata ate documentele descrise în Cap.138/2004. 2. . se verifică dacă întreaga exploata ie agricolă este situată în: . solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative.documente care atestă dreptul real principal de proprietate al clădirilor din exploata ie. 20 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 12 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.cooperative agricole constituite conform Legii nr.organiza ii de îmbunătă iri funciare constituite conform Legii nr. 566/2004. 4. 40/2010). conform legisla iei în vigoare. al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploata iei. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie.

conform prevederilor art. TOTAL 5. cea mai recent stabilită de către Banca Centrală Europeană înaintea datei de 1 ianuarie a anului în care se elaborează decizia de acordare a ajutorului (certificatul de plată). Valoarea sprijinului acordat se calculează în lei. Pajişti cu înaltă valoare naturală 2.Solicitantul accesează măsura de agro-mediu Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. Culturi verzi 5. sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4. iar peste această dimensiune. în mod voluntar. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 13 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Agricultură ecologică 6. 2. Toate drepturile rezervate MADR. în func ie de rata de schimb EUR/ LEU.000 Euro/ 1 UDE. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficolis). devin condi ii obligatorii pentru ob inerea sprijinului și pe toată perioada contractului de finan are.4 Valoarea sprijinului nerambursabil Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.) 7. 15 100 IMPORTANT! Toate activită ile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selec ie. Pajişti importante pentru păsări-pachet pilot 4. Solicitantul poate accesa următoarele pachete de agro-mediu: 1. angajamente de agro–mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării angajamentului. solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plă i de Agro–mediu” din cadrul PNDR. dar nu va putea depăşi 40. 7 şi 11 din Regulamentul CE 1913/ 2006. . Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp. Practici agricole tradi ionale 3. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.000 de Euro/ exploata ie. prin care solicitantul şi-a asumat.000 de Euro pentru o exploata ie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE.

Un solicitant al sprijinului prin Măsura 112 poate depune în acelaşi timp proiecte pentru alte măsuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinan ate prin FEADR. informare şi difuzare de cunoştinţe”. 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. Verificarea condi iilor pentru acordarea celei de-a doua tranşă nu va depăşi 33 de luni de la data aprobării de către APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului. Până la cea de-a doua tranşă de plată. Toate drepturile rezervate MADR. 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”. 211 „Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată”. . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. a doua tranşă. 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”. Modalitatea de plată Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată: prima tranşă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru acordarea sprijinului şi este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare. 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”. un solicitant al Măsurii 112 poate accesa următoarele măsuri din PNDR: 111 „Formare profesională (training). Ghidul Solicitantului – Măsura 112 14 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 214 „Plăţi de Agro-mediu”. propuse în Planul de afaceri. principiul finan ării nerambursabile este acela al acordării unei prime de instalare. ATENŢIE! De exemplu. beneficiarii trebuie să realizeze toate investi iile pentru modernizarea şi dezvoltarea exploata iei. 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”. de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la îndeplinirea ac iunilor prevăzute în Planul de afaceri.Capitolul 3 ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI În cazul instalării tinerilor fermieri.

trebuie să respecte condi iile minime de eligibilitate pentru fiecare măsură în parte. legate într-un singur dosar. Pentru stabilirea dimensiunii economice a fermei şi a valorii sprijinului de instalare în Cererea de Finan are se completează tabelul cu Structura culturilor şi calculul UDE.) conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finan are pe motiv de neconformitate administrativă. se va face conform modelului standard.1. aferentă măsurii 141. Modificarea modelului standard (eliminarea. creşterea dimensiunii economice a fermei. . În acest caz. Toate drepturile rezervate MADR. 3.1 Completarea.ro. depunerea şi verificarea DOSARULUI CERERII DE FINAN ARE Dosarul Cererii de Finan are con ine Cererea de Finan are înso ită de Planul de afaceri şi documentele justificative anexate. pasări şi familii de albine) pentru care solicitantul are documente de proprietate şi/ sau arendă/ concesionare/ şi care sunt înregistrate în Registrul sprijinului. la solicitarea celei de-a doua tranşe.ATEN IE! Beneficiarii măsurii 112 care sunt şi beneficiari ai măsurii 141. Prin urmare. va fi de minimum 4 UDE.apdrp. iar pentru anul 3. în format electronic.1 COMPLETAREA Cererii de Finan are Completarea Cererii de Finan are. la adresa www. unic de identificare. Formularul standard al Cererii de Finan are este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil. va fi de 7 UDE. va fi de minimum 3 UDE. Activită ile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Planul de afaceri în cadrul fiecărei măsuri devin condi ii obligatorii. inclusiv a anexelor acesteia. ATEN IE! Cererea de Finan are trebuie să fie înso ită de documentele justificative prevăzute la cap 4. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc. renumerotarea sec iunilor. În această sec iune a Cererii de Finan are se înscrie toată baza de produc ie (suprafe e. la sfârşitul anului 3. animale. creşterea dimensiunii economice a fermei. astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea acestora. și/sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/ circumscrip ie veterinară şi în Registrul agricol înainte de solicitarea Ghidul Solicitantului – Măsura 112 15 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. aferentă măsurii 112. 3. aferent măsurii 141.

întreprinderi individuale. întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condi iile legii. Toate drepturile rezervate MADR. Solicitantul. culturilor de hamei. care îndeplineşte condi iile prevăzute în anexa nr. înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comer ului.ro .1 ha. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unită ilor/centrelor de colectare/exploata iilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătă ii şi al bunăstării animalelor. fermierul. aflate pe site la adresa www. acesta necontribuind la calculul UDE din Cererea de Finan are. nedeclararea întregii suprafe e utilizate atrăgând după sine sanc iuni (art. pepinierelor viticole.apdrp. Exploata ie comercială de tip A . . Terenul care formează vatra stupinei nu trebuie să figureze în Registul unic de identificare. În cazul viilor. suprafa a minimă a parcelei trebuie să fie de cel pu in 0.exploata ie de animale de inută de persoane fizice autorizate. ca exploata ie comercială de tip A (conform Ordinului nr. Calculul dimensiunii economice a exploata iei agricole se realizează pornind de la animalele. Încadrarea plantelor de cultură și a animalelor în tabelul privind calculul numărului de UDE se realizează conform Regulamentului CE 1444/2002 și a Catalogului Oficial al soiurilor și plantelor de cultură din Romania – 2012. 16 | P a g i n a Ghidul Solicitantului – Măsura 112 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. pepinierelor pomicole. suprafe ele și culturile declarate în ultima perioadă de depunere a cererii unice de plată pe suprafa ă în Registrul unic de identificare de la APIA şi/sau în Registrul exploata iilor ANSVSA/DSVSA/ circumscrip ia veterinară în nume propriu şi/sau al cedentului. 55 din Regulamentul CE nr. arbuştilor fructiferi. 50 şi este înregistrată sanitar-veterinar. 1122/2009 cu modificările şi completările ulterioare). ATEN IE! Până la semnarea Contractului de Finantare exploata ia zootehnică trebuie să fie înregistrată de catre ANSVSA. 3 Suprafa a parcelei agricole să fie de cel pu in 0. la APIA. înregistrată în Sistemul na ional de identificare şi înregistrare a animalelor.ATEN IE! Speciile de plante şi de animale care nu se regăsesc în tabelul privind calculul numărului de UDE (Structura culturilor şi Structura produc iei zootehnice). nu sunt eligibile pentru calculul dimensiunii economice a exploata iei agricole. a unită ilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate. cu modificările și completările ulterioare) cu prezentarea documentului care certifică înregistrarea exploata iei zootehnice de tip A. Pentru exploata iile zootehnice solicitan ii trebuie să de ină în exploata ia agricolă construc ii zootehnice adaptate pentru creșterea animalelor și a pasărilor. livezilor. are obliga ia declarării la APIA a tuturor parcelelor agricole eligibile3 şi neeligibile pe care le utilizează.3 ha.

animale şi pasări pe specii şi categorii. Anul 0 pentru sesiunea 01 – 29 iunie 2012 se realizează pe baza înregistrărilor de la APIA și/ sau din Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circuscrip ie veterinară din perioada 01 martie – 15 mai 2012. pentru anul 0. cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie. În acest caz florile nu trebuie să depăşească 25 % din totalul de 50%.03 – 15. proiectul este neeligibil. Înscrierea exploata iei agricole în Registrul unic de identificare de la APIA şi a parcelelor agricole. . IMPORTANT! În cazul solicitan ilor care de in ciupercării. ATEN IE! Rezultatul calcului dimensiunii economice a exploata iei agricole la data instalării tânărului fermier coincide cu anul „0” din Planul de afaceri. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 17 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. utilizând tabelul privind calculul dimensiunii economice a exploataţiei. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. ponderea acestora nu poate depăşi 50% din totalul dimensiunii economice a exploata iei. din perioada de depunere a cererilor de plată pe suprafa ă (01. IMPORTANT! În dimensiunea economică a exploata iei agricole culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75%. mărimea acestora şi culturile aferente se verifică de expertul verificator al Oficiului Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Solicitan ii care de in exploata ii agricole exclusiv zootehnice (inclusiv apicole) vor fi verifica i la APIA dacă nu au bază de produc ie vegetală în exploatare. ponderea acestora din dimensiunea economică a exploata iei agricole nu trebuie să depăşească 50 % în anul 0.05 şi cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie) şi poate fi folosit şi extrasul utilizatorului anterior (cedentul) de terenuri agricole (exploata ie agricolă). atât flori cât şi ciuperci. Anul „0” din Planul de afaceri reprezintă anul care include ultima perioadă de depunere a cererii unice de plată pe suprafa ă la APIA (1 martie – 15 mai şi începând cu 16 mai cu penalită i pentru fiecare zi de întârziere până pe data de 10 iunie). ATEN IE! Dacă la stabilirea dimensiunii ATENŢIE! La stabilirea dimensiunii economice a unei exploataţii agricole se ia în calcul întreaga bază de producţie: suprafeţe şi culturi. Suprafe ele şi culturile declarate la APIA trebuie să fie identice cu suprafe ele şi culturile completate de solicitant în Cererea de Finan are. precum şi familiile de albine. economice a exploata iei s-au luat în calcul.ATEN IE! În situa ia în care suprafa a declarată în Registrul unic de identificare este mai mare decât cea din Registrul agricol. Astfel. atât în anul 0 cât şi la solicitarea acordarii celei de a doua tranşe de plată. Toate drepturile rezervate MADR. calculul UDE pentru anul 0 din Cererea de Finan are şi Planul de afaceri se realizează pe baza declara iilor din Cererea unică de plată pe suprafa ă 2012 din Registrul unic de identificare.

Nu sunt eligibile pentru sprijin contractele de comodat/închiriere încheiate pentru terenurile agricole (inclusiv pașuni și fâne e). Toate drepturile rezervate MADR.. crt. astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. paginat şi opisat. Cererea de Finan are trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare al acesteia. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura. în cazul persoanelor fizice). IMPORTANT! Numai Cererea de Finan are şi documentele justificative completate după modelul standard prezentat. În acest sens. împreună cu formatul electronic (CD) al Cererii de Finan are (acesta va include Cererea de Finan are şi Planul de afaceri). 3.original şi copie şi documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finan are) şi se depune la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea proiectului. sunt eligibile pentru finan are în cadrul Măsurii 112. copiile depuse în Dosarul Cererii de Finan are trebuie să con ină men iunea „Conform cu originalul” şi vor fi verificate şi semnate şi datate de expertul care efectuează verificarea conformită ii Cererii de Finan are. se vor furniza numai informa iile necesare şi relevante. Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate. Titlul documentului Nr..1... Dosarul Cererii de Finan are va cuprinde în mod obligatoriu un opis. Pagină (de la. cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document. act de identitate. etc. unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet..) Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de Finan are.. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 18 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. cu următoarele elemente: Nr.. inclusiv documentele anexate. în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de Finan are completate de mână. . până la.2 DEPUNEREA Dosarului Cererii de Finan are Dosarul Cererii de Finan are se completează în două exemplare . avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare exemplar din dosarul Cererii de Finan are va fi legat.).. IMPORTANT! Cererea de Finan are trebuie completată în format electronic. care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului.

pdf. împreună cu toate documentele justificative anexate. Numele fişierelor nu trebuie să con ină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”.1. salvate ca fişiere distincte cu denumirea conformă listei documentelor (sec iunea specifică E din cererea de finan are). Dosarul Cererii de Finan are se depune personal de către solicitant. la OJPDRP. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 19 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 3. cât şi în format electronic. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.”. nu trebuie să con ină două puncte succesive “. men iunea „copie conform cu originalul” etc.). IMPORTANT! Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finan are. în partea superioară dreaptă. Piesele desenate care depăşesc formatul A3. la care se va adauga declara ia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finan are. este prezentată atât în format tipărit. înaintea datei limită care figurează în licita ia de proiecte. acesta va fi depus la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pe raza căruia exploata ia agricolă are ponderea cea mai mare (suprafa a agricolă/ animale). cu „ORIGINAL”. iar numărul maxim de caractere ale numelui unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere. Numărul maxim de caractere ale numelui unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128. Toate drepturile rezervate MADR. în afara celor 2 exemplare pe care le depune. înainte de a fi legat. se pot ataşa salvate direct în format . Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare. Exemplarele vor fi marcate clar. ca şi a tuturor documentelor ataşate Cererii de Finan are. cu o rezolu ie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF.IMPORTANT! Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a Planului de afaceri.. în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e. IMPORTANT! Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finan are corect completată. respectiv „COPIE”. . sau de către împuternicit prin procură legalizată (original) a solicitantului legal.3 VERIFICAREA Dosarului Cererii de Finan are de către OJPDRP 1. pe copertă. VERIFICAREA CONFORMITĂ II CERERII DE FINAN ARE Efectuarea conformită ii constă în verificarea Cererii de Finan are dacă: este corect completată.

După verificarea conformită ii Cererii de finan are. pot exista două situa ii: Cererea de Finan are este declarată neconformă. Verificarea condi iilor minime se realizează pe baza documenta iei conforme depuse de solicitant şi constă în: Ghidul Solicitantului – Măsura 112 20 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate drepturile rezervate MADR. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. proiectul nu este considerat neconform.pentru Cererile de Finan are verificate prin sondaj. Verificarea CONDI IILOR MINIME de acordare a sprijinului Verificarea condi iilor minime de acordare a sprijinului. După evaluarea conformită ii Dosarului Cererii de Finan are (în aceeaşi zi) solicitantul este înştiin at de către expertul verificator dacă acesta este conform sau dacă nu i se vor explica cauzele neconformită ii.documentele justificative solicitate sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie verificându-se valabilitatea acestora la data depunerii de către solicitant. se efectuează de către: OJPDRP pentru toate Cererile de Finan are. se trece la următoarea etapă de verificare.nivel central . IMPORTANT! În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă. cu ocazia verificării conformită ii şi care pot fi corectate şi semnate de către aceştia din urmă în prezen a solicitantului. pe baza unor dovezi/informa ii prezentate explicit în documentele justificative anexate Cererii de Finan are (exemplu: date de identificare ale solicitantului scrise incorect). Cererea de Finan are este declarată conformă. Aceeaşi Cerere de Finan are poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licita ie de proiecte. APDRP . . Dacă Cererea de Finan are este declarată conformă. Solicitantul are obliga ia de a lua la cunoştin ă prin semnătura dată pe fişa de verificare a conformită ii. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finan are care sunt descoperite de exper ii verificatori ai Serviciului Verificare Cereri de Finan are (SVCF) de la OJPDRP. Constituie eroare de fond nesemnarea declara iilor pe propria răspundere situatie in care proiectul este declarat neconform. 2.

. autoriza iile eliberate de către autorită ile emitente nu respectă protocoalele încheiate cu APDRP. 4. dacă se constată că este necesar. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 21 | P a g i n a DE Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.verificarea eligibilită ii solicitantului şi a exploata iei. verificarea Planului de afaceri. Scopul efectuării verificării pe teren este de a controla datele şi informa iile cuprinse în Planul de afaceri şi documentele justificative cu situa ia existentă pe amplasamentul propus pentru ca expertul verificator să se asigure de corectitudinea informa iilor declarate în Cererea de Finan are. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. În etapa de selec ie a proiectelor nu se mai pot aduce documente suplimentare. Planul de afaceri con ine informa ii insuficiente sau contradictorii în raport cu cele men ionate în Cererea de Finan are sau alte documente justificative. 2. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN LANSARE A LICITA IEI în care se vor prezenta suma şi durata sesiunii. 3. În urma verificării Dosarului Cererii de Finan are pot exista două situa ii: proiectul este neeligibil. verificarea documentelor justificative anexate Cererii de Finan are. Toate drepturile rezervate MADR. expertul evaluator poate cere informa ii suplimentare doar în următoarele cazuri: 1. evaluarea criteriilor de selec ie. Verificarea PE TEREN a cererilor de finan are Verificarea pe teren se realizează de către OJPDRP – pentru toate Cererile de Finan are conforme în prezen a obligatorie a solicitantului proiectului. acordurile. Alocarea financiară publică a măsurii şi numărul maxim al sesiunilor de depunere şi evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual. SELEC IA proiectelor Măsura va beneficia de o alocare financiară anuală. proiectul este eligibil şi are un punctaj. este stabilit de Comitetul de Monitorizare. Avizele. ATEN IE! Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) poate solicita documente (altele decât cele obligatorii) sau informa ii suplimentare în etapa de verificare a eligibilită ii proiectului. La verificarea condi iilor minime de acordare a sprijinului la nivel OJPDRP în situa ia în care sunt condi ii care necesită lămuriri suplimentare.

cu încadrarea în suma alocată pe sesiune. . Termenul pentru a răspunde contesta iilor este în conformitate cu Regulamentul de organizare şi func ionare al Comitetului de selec ie şi al Comisiei de contesta ii pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2007 – 2013.01.3). Comitetul de Selec ie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat. Comitetul de Selec ie propune aprobarea pentru finan are a tuturor proiectelor eligibile.apdrp. formată din reprezentan i ai MADR şi APDRP. se face în func ie de următoarele priorită i: Ghidul Solicitantului – Măsura 112 22 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. după consultarea Raportului de evaluare au posibilitatea de a depune Contesta ii. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj. Contesta iile vor putea fi depuse la OJPDRP unde a fost depus proiectul. Toate drepturile rezervate MADR. prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.Autoritatea de Management în consultare cu membrii Comitetului de Monitorizare stabileşte şi aprobă înaintea lansării depunerii de proiecte. în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării. Selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului. În acest sens. aprobat prin Ordinul MADR nr. Contesta ia depusă trebuie să fie înso ită de Notificare şi de documente justificative. departajarea acestora. punctajul aferent criteriilor de selec ie (vezi subcapitolul 2. Rolul Comitetului de Selec ie este de a supune aprobării conducerii Autorită ii de Management pentru PNDR finan area proiectelor eligibile. precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal. se va întocmi şi aproba Raportul de selec ie de către Comitetul de selec ie care va fi publicat pe site-ul www. se întocmeşte un Raport cu proiectele eligibile pentru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management pentru PNDR. iar selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selec ie. dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la afişarea pe site a Raportului de Evaluare.ro. când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată Măsurii 112 în cadrul unei sesiuni. 28/ 31. punctate după cum urmează: când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii 112 în cadrul unei sesiuni. Comitetul de Selec ie este un organism tehnic. cu modificările i completările ulterioare. APDRP va puncta fiecare proiect eligibil în func ie de sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi Raportul de Evaluare. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Solicitan ii. După solu ionarea contesta iilor. prezidat de către Autoritatea de Management pentru PNDR şi are în componen ă reprezentan i ai Autorită ii de Management şi ai APDRP.2011. Contesta iile se solu ionează de către o Comisie constituită la nivelul MADR.

număr de porcine la îngrăşat/ ovine şi caprine. în următoarea ordine: număr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproduc ie/ păsări. . 3. Pentru acest criteriu de departajare nu se calculează numărul de UDE. reprezintă decizia finală asupra selec iei proiectelor care îndeplinesc condi iile minime pentru finan are. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorită i. APDRP notifică beneficiarul privind acceptarea Cererii de Finan are. număr UDE cumulate. solicitantul de ine o fermă de semi-subzisten ă.2 CONTRACTAREA sprijinului nerambursabil După primirea Raportului de selec ie. Toate drepturile rezervate MADR. Acest raport va cuprinde şi lista proiectelor nefinan ate. număr UDE cumulate. iar APDRP se va asigura că de ine o copie a Cererii de Finan are necesară pentru eventuale verificări ulterioare. 6. departajarea se va face în func ie de criteriul de departajare preponderent. 4. în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finan ate. suprafa ă pepiniere şi planta ii de pomi şi de arbuşti fructiferi. stabilit pe baza numărului mai mare de unită i de dimensiune economică (UDE) calculat prin cumularea elementelor componente în cadrul fiecărui criteriu de departajare. 7. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 23 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. suprafa ă culturi de specii forestiere cu ciclu de produc ie scurt şi regenerare pe cale vegetativă. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. căpşunarii. suprafa ă culturi de câmp număr UDE cumulate. 3. suprafa ă pepiniere şi planta ii de vi ă de vie pentru vin cu excep ia restructurării/ reconversiei planta iilor de vi ă de vie şi struguri de masă. în scopul producerii de energie regenerabilă. Se pot returna solicitan ilor dosarele cererilor de finan are originale depuse. solicitantul este membru al unei forme asociative. a celei de departajare. 5.solicitantul are în proprietate exploata ia agricolă. număr UDE cumulate. 2. cumulate. se întocmeşte Raportul cu proiectele propuse pentru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management. suprafa ă legume număr UDE cumulate. IMPORTANT! Pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” nu există punctaj minim. După parcurgerea procedurii de selec ie şi după caz. 1. Aprobarea Directorului General al Autorită ii de Management pentru PNDR. număr UDE cumulate.

IMPORTANT! În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul de finan are şi nici nu anun ă APDRP. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 24 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.IMPORTANT! În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. Agen ia îşi rezervă dreptul de a nu semna Contractul de finan are. ca exploata ii comerciale de tip A.ro).2010. ATEN IE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze conform OG 44/ 2008 (să devină Persoane Fizice Autorizate sau Întreprinderi individuale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finan are. pentru persoanele fizice neautorizate. caprine. ATEN IE! Termenul de 30 de zile lucrătoare. până la data semnării Contractului de Finan are. în vederea semnării Contractului de finan are. vezi www. ovine. Beneficiarii care nu au depus la Cererea de Finan are documentul care să certifice nivelul minim de calificare ci doar declara ia pe proprie răspundere că vor urma cursuri de calificare de minim 150 de ore domeniul agricol. atunci se consideră că a renun at la ajutorul financiar nerambursabil. . porcine) trebuie sa fie înregistrate de către ANSVSA. În caz de neprezentare în termen a documentelor. bovine. vor prezenta diploma de absolvent până la data semnării Contractului de Finan are. 16 din 16. Angajamentul se ataşează Cererii de Finan are şi va preciza că.03. solicitantul autorizat trebuie să se prezinte la sediul Centrului Regional de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP) de care apar ine. Toate drepturile rezervate MADR. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Exploata iile agricole care și-au calculat volumul sprijinului din animale (păsări. Beneficiarii care au depus la Cererea de Finan are adeverinta de absolvent de liceu sau școală profesională/școală de arte și meserii (2012). vor prezenta certificatul de calificare până la data semnării Contractului de Finan are.apdrp. solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului. calculat de la data confirmării de primire a Notificării de selec ie nu poate fi prelungit pentru semnarea contractului de finan are! IMPORTANT! Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finan are (Anexa 3 la prezentul ghid. conform Ordinului ANSVSA nr. Solicitantul trebuie să se asigure că odată cu semnarea Contractului a intrat şi în posesia anexelor acestuia.

03 . Dosarul cererii de plată pentru a doua tranşă se depune după îndeplinirea conformită ii şi a investi iilor propuse de beneficiar în planul de afaceri. Solicitarea celei de a doua tranşe de plată se va depune în maxim 33 de luni de la data semnării Contractului de finan are. şi după depunerea cererilor de plată pe suprafa ă de la APIA. Toate drepturile rezervate MADR.3. . *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 25 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.apdrp. Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUC IUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa 3 la Contractul de finan are) pe site-ul APDRP www. în perioada 01. ATEN IE! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze şi/ sau să modifice investi ia realizată prin proiect pe o perioadă de 3 ani de la ultima plată efectuată de Agen ie. în două exemplare.05 şi cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie.ro. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. şi pe suport magnetic. IMPORTANT! Dosarul cererii de plată pentru prima tranşă se va depune în maxim 10 zile de la semnarea Contractului de finan are. pe suport de hârtie.15.3 PLATA Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP). De la data înregistrării dosarului cererii de plată şi până la data efectuării plă ii nu se vor depăşi 90 zile calendaristice. dar nu mai devreme de 1 iulie al celui de-al doilea an din Planul de afaceri.

Capitolul 4 INFORMA II UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 4. Suprafa a de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. Toate drepturile rezervate MADR. • documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legisla iei în vigoare. Documente de proprietate/folosin ă pentru exploata ia agricolă: a) Documente solicitate pentru terenul agricol: document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legisla iei în vigoare (contract de vanzare-cumparare autentificat de notar. la data depunerii Cererii de Finan are) cu suprafe ele luate în arendă pe categorii de folosin ă şi perioadă de arendare. dacă este în graficul de realizare a investi iilor prevăzute în contract şi alte clauze. şi/ sau tabel centralizator . .emis de Primărie. Contractul de concesiune va fi înso it de adresă emisă de concedent care con ine situa ia privind respectarea clauzelor contractuale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă cu punere în posesie. sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/ contract de comodat. b) Documente solicitate pentru clădiri: • actul de proprietate • alte documente care demonstrează dreptul de folosin ă asupra clădirii. semnat de persoanele autorizate conform legii. şi/ sau contract de concesionare.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finan are Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finan are pentru întocmirea proiectului sunt: 1.cu o valabilitate de cel pu in 5 ani la data depunerii Cererii de Finan are. certificat de moștenitor unic autentificat de notar și alte acte care demonstrează ter ilor dreptul de proprietate conform legisla iei în vigoare). act de dona ie autentificat de notar. con inând sumarul contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 26 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

În cazul realizării de investi ii. roiuri la pachet. roiuri pe faguri şi mătci (facturi. chitante. c) Documente solicitate pentru animale. . existen a punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare. republicată).verbal de predare primire).• În cazul în care proiectul vizează și modernizarea clădirilor aceastea se vor face în baza Legii 50/ 1991. adresa băncii. codul CAEN conform activită ii pentru care solicită finan are. modificata şi completată. adresa băncii. divizare (Legea 31/1990. -solicitantii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achizitii de familii de albine. 3. ordine de plata. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 27 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. urmând ca până la acea dată să prezinte următoarele documente: . cu specificarea codului CAEN pentru care se autorizează. cu ştampila primăriei şi men iunea „Conform cu originalul”. înso it de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr.certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul ca solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 în PFA sau ÎI în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea Notificării privind selectarea Cererii de Finan are. fuziune. codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP). . reorganizare judiciară sau faliment. conform Legii 85/2006 republicată. proces. documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii. Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator unic. Toate drepturile rezervate MADR. 40/2010). d) Copie din Registrul agricol emis de Primării care să confirme dreptul de proprietate şi/ sau de folosin ă (arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor înregistrate pentru baza de produc ie. codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP).document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea. 2. păsări şi familii de albine: -extras din Registrul Exploata iei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ia veterinară (adeverin ă eliberată de medicul veterinar de circumscrip ie) din care să rezulte: efectivul de animale de inut. al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploata iei. document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea. .certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.

1 Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator unic. 5. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. absolvent de liceu/şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii (altul decât cel cu profil agricol). .4. divizare (Legea 31/1990.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare. 8. fuziune. Copie după diploma de studii: absolvent de liceu/ şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol. al solicitantului. sau 4. care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare. veterinar şi economic cu profil agricol. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 28 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. fără înscrieri care privesc sanc iuni economico-financiare. 7. 7. adeverin ă pentru absolven ii liceului sau a școlii profesionale/ școală de arte și meserii din promo ia 2012 (cu obligativitatea prezentării diplomei de studii până la semnarea contractului de finan are).1 Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direc ia Generală a Finan elor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul). Cazierul judiciar. de minimum 150 ore. Copia actului de identitate pentru solicitant şi al so iei/ so ului. zootehnic şi veterinar înso ită de „Certificat de calificare profesională (competen e)”. conform Legii 85/2006 republicată. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul că solicitantul este asociat şi administrator unic. veterinar şi economic cu profil agricol. de minimum 150 ore. codul CAEN conform activită ii pentru care solicită finan are. reorganizare judiciară sau faliment. 6. care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare. după caz. solicitantul are sediul social sau punctul de lucru deschis la adresa exploata iei agricole. Toate drepturile rezervate MADR. în domeniul agricol. pentru to i solicitan ii care sunt căsători i. veterinar şi economic cu profil agricol/ absolvent a zece clase cu profil agricol. şi că nu se află în proces de lichidare. persoane fizice: Certificate care să ateste lipsa datoriilor către bugetul local de la primăriile pe raza cărora îşi au domiciliul. republicată). în domeniul agricol.2 Pentru solicitan ii neautoriza i.

11.Solicitan ii care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire4 în domeniul agricol veterinar şi economic cu profil agricol vor prezenta: adeverin a că urmează cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar şi economic cu profil agricol. sau 9. înso ită de declara ia conducatorului exploata iei agricole unde a lucrat solicitantul. animale. Tineretului şi Sportului. 9. conform declara iilor anexate pe site la adresa www. în afara celor declarate în Planul de afaceri. . cu modificările şi completările ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului de producători declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administratie). Ghidul Solicitantului – Măsura 112 29 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 10. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.1 Document (carte de muncă sau adeverin a de la locul de muncă) care atestă faptul că solicitantul a desfăşurat activită i în domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu cel pu in 12 luni.1 Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă.grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonan a Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi func ionarea grupurilor de producători. pentru comercializarea produselor agricole şi silvice. Declara ia pe propria răspundere a solicitantului privind exploata ia agricolă că nu a mai accesat Măsurile 112 şi 141 şi/sau so ul/so ia şi nu de ine în proprietate/ folosin ă alte terenuri. înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică. Toate drepturile rezervate MADR.2 Declara ia pe propria răspundere a solicitantului că este membru al unei familii de fermier şi că a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel pu in 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. . 12. ca membru. Cercetării. înaintea instalării sale pe cont propriu. păsări şi familii de albine. înso ită de declara ia pe propria răspundere că vor aduce certificatele până la semnarea Contractului de Finan are cu Agen ia. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar i organiza iilor de producători în sectorul fructe i legume 4 Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de către o institu ie recunoscută de Ministerul Educa iei. în domeniul proiectului emis de către: .apdrp.grupuri şi organiza ii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. de minimum 150 ore. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploata iei.ro.

Practici Agricole Tradi ionale.societate cooperativă agricolă. consituită conform legii nr.(document care atesta calitatea de membru al grupului de producători. 3. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 30 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp. Culturi verzi. Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selec ie. 5.organiza ii de îmbunătă iri funciare constituite conform Legii nr. document avizat de consiliul director înso it de statutul organizatiei. . 2. recunoscute conform legisla iei na ionale în vigoare”. şi declararea expresă a recunoasterii actului constitutiv.Organiza ia Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): -document care demonstrează calitatea de membru al asocia iei în care este membru solicitantul: adeverin ă emisă de OIPA care demonstrează calitatea de membru a solicitantului în asocia ie și a asocia iei în OIPA. 566/2004. Toate drepturile rezervate MADR. Lista pachetelor existente: 1. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis). 7.). adeverin ă privind calitatea de membru eliberată de cooperativă. actul constitutiv și statutul cooperativei. Pajişti Importante Pentru Păsări – pachet pilot. certificatul de înregistrare și certificatul constatator ORC al cooperativei).138/2004.cooperative agricole constituite conform Legii nr. 4. Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală. precum si dovada platii contribu iei de înscriere şi a cotiza iei pe anul în curs).1/2005 (adeverin ă eliberată de cooperativa agricolă înso ită de copia după înregistrarea la Oficiul Registrului Comer ului de pe lângă tribunalul în a cărui raza teritorială îşi are sediul. . cererea de înscriere aprobată de adunarea generală). Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. .2 Angajament de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani. cu modificările şi completările ulterioare (adeziunea la statut şi la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată. Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selec ie „Solicitantul este membru al unei forme asociative. declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administratie). cu modificările şi completările ulterioare (cerere de aderare avizata de consiliul de administra ie şi aprobată de adunarea generală. . . 12. Agricultură ecologică 6.

Declara ia de cheltuieli.Anexa 9 TOATE FORMULARELE PREZENTATE AL CĂROR FORMAT ESTE ELABORAT DE APDRP POT FI CONSULTATE ŞI DESCĂRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERNET A MADR (www. Contractul de finan are – Anexa 3. Declara ii pe propria răspundere – Anexa 6.ro) şi a APDRP ( www. Beneficiar – persoană fizică autorizată care a încheiat un contract de finan are cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR.madr.Anexa 8 Regulamentul CE 1444/2002 . Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei şi Declara ia pe propria răspundere a beneficiarului) – Anexa 4. Toate drepturile rezervate MADR. Planul de afaceri – Anexa 2. Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor. poten ial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR.apdrp. Cererea de plată. Cererea de finan are – reprezintă solicitarea depusă de poten ialul beneficiar în vederea ob inerii finan ării nerambursabile. Fişa Măsurii 112 – Anexa 5. SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE OJPDRP.3 DIC IONAR Solicitant – persoană fizică sau juridică. Zone defavorizate conform PNDR – Anexa 7.4. . Ghidul Solicitantului – Măsura 112 31 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 4. Catalogul oficial al soiurilor de plante din România . Formulare de plată cuprind: (Declara ia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată. Raportul de execu ie.2 Lista Formularelor disponibile pe site-ul MADR şi APDRP Cererea de Finan are – Anexa 1. asigurată prin contribu ia Uniunii Europene şi a Guvernului României. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.ro – Investiţii prin PNDR – M112).

. MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Toate drepturile rezervate MADR. Măsura – defineşte aria de finan are prin care se poate realiza cofinan area proiectelor (reprezintă o sumă de activită i cofinan ate prin fonduri nerambursabile). structură organizatorică la nivel jude ean subordonată MADR (la nivel na ional există 42 DAJ). AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rurală. este un instrument de finan are creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. obiectivele măsurii. Evaluare – ac iune procedurală prin care documenta ia pentru care se solicită finan are este analizată pentru verificarea îndeplinirii condi iilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru selectarea proiectului. Abrevieri: FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. aria de aplicare şi ac iunile prevăzute. PNDR – Programul Na ional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. în vederea contractării. structură organizatorică la nivel jude ean a APDRP (la nivel na ional există 42 Oficii Jude ene). APIA – Agen ia de Pla i şi Interven ie în Agricultură – institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finan ate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 32 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. men ionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului. APDRP – Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit .Eligibil – reprezintă îndeplinirea condi iilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului. Cererea de Finan are şi Contractul de finan are pentru FEADR. OJPDRP – Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Fişa măsurii – descrie motiva ia sprijinului financiar nerambursabil oferit. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. DAJ – Direc ia pentru Agricultură Jude eană. tipul de investi ie.

orice informa ie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.ro – Forumuri de discuţii / Reclamaţii. Exper ii APDRP vă pot acorda. dar şi pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR. prin cele 8 Centre Regionale şi cele 42 de Oficii Judeţene. nr. Pentru a afla detalii privind condi iile şi modalitatea de accesare. APDRP vă stă la dispozi ie de luni până vineri între orele 8:00 şi 16:00 pentru a vă acorda informa ii privind modalită ile de accesare a PNDR. precum şi persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finan are a Măsurilor din cadrul PNDR. nu ezita i să vă adresa i în scris Agen iei de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Ştirbei Vodă. Toate drepturile rezervate MADR. Pentru a reclama o anumită situa ie sau pentru a sesiza eventuale neregularită i informa i-ne în scris. pentru solu ionarea problemelor. . Trebuie să ine i cont că pentru a putea demara investiga iile şi aplica eventuale sanc iuni.ro > Comunicare > Întrebări frecvente) sau să formula i întrebări către departamentul de rela ii publice din cadrul APDRP. consulta i acest Ghid. APDRP. Dacă întâmpinaţi greutăţi în obţinerea informaţiilor sau consideraţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor europene scrieţi-ne. 43. Dacă dori i informa ii suplimentare pute i să consulta i sec iunea Întrebări frecvente de pe pagina de internet a APDRP (www. dacă considera i că sunte i nedreptă it. vă poate acorda informaţii necesare pentru a solicita finanţarea proiectului. reclamaţii@apdrp. nu uita i că exper ii APDRP nu au voie să vă acorde consultan ă privind realizarea proiectului. Str. au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finan area propriilor proiecte de investi ii pentru dezvoltare rurală. Însă.4. Echipa APDRP vă poate ajuta ori de câte ori ave i o plângere. Adresa noastră este: Bucureşti. De asemenea. fondurile disponibile precum şi investi iile care sunt finan ate prin FEADR. să con ină informa ii concrete. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 33 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. defavorizat sau sesiza i posibile neregularită i în derularea PNDR. o reclama ie sau o peti ie privind o situa ie care intră în aria de competen ă a APDRP. sector 1.apdrp.4 APDRP ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ Fiecare cetă ean al României. www.apdrp. pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile). reclama ia sau sesizarea trebuie să fie explicită.ro. verificabile şi datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclama ie sau sesizare. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.

Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. * * * // * * * Ghidul Solicitantului – Măsura 112 34 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.Men ionăm faptul că în sec iunea Întrebări frecvente sunt publicate toate întrebările şi răspunsurile la spe e concrete care au aplicabilitate generală. Toate drepturile rezervate MADR. . fiind astfel de interes pentru mai mul i poten iali beneficiari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful