P. 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pentru Masura 112

GHIDUL SOLICITANTULUI Pentru Masura 112

|Views: 14|Likes:
Published by Alexandru Blejan
GHIDUL SOLICITANTULUI Pentru Masura 112
GHIDUL SOLICITANTULUI Pentru Masura 112

More info:

Published by: Alexandru Blejan on Feb 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

pdf

text

original

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Autoritatea de Management pentru PNDR
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

UNIUNEA EUROPEANĂ

Program finanţat prin FEADR

GHIDUL SOLICITANTULUI „Instalarea tinerilor fermieri” MĂSURA 112 Sesiunea 1 – 29 iunie 2012
Prevederile prezentului Ghid se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de Procedură pentru Măsura 112 postat pe site-ul www.apdrp.ro

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ Pro gram f inan at de Uniunea Europeană şi Guvernul R omâniei

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 112 „Instalarea tinerilor fermieri” Versiunea 06 din mai 2012 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a poten ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin elor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative na ionale şi comunitare. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de solicitare a sprijinului, precum şi modalitatea de selec ie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, con ine documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezenta i, modelul Cererii de finan are, al Planului de afaceri, al Contractului de finan are, precum şi alte informa ii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor. Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative na ionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.apdrp.ro.

IMPORTANT!
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR şi APDRP disponibile la sediile Direcţiilor Agricole Judeţene şi sediile APDRP din fiecare judeţ şi din regiunile de dezvoltare ale României, precum şi pe pagina de internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro. De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

Ghidul Solicitantului – Măsura 112

1|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE 1.1. Obiectivele Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri .......................................

3

2. PREZENTAREA MĂSURII 112 2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ............................................... 2.2. Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ..................................... 2.3. Criterii de selec ie ale proiectului ……............................................................... 2.4. Valoarea sprijinului nerambursabil ….................................................................

4 7 11 13

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 3.1. Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de Finan are ............. 3.2. Contractarea sprijinului nerambursabil ….......................................................... 3.3. Plata ..................................................................................................................

15 23 25

4. INFORMA II UTILE 4.1. Documentele necesare întocmirii Cererii de Finan are ................................... 4.2. Lista Formularelor disponibile pe site-ul MADR şi APDRP.............................. 4.3. Dic ionar .......................................................................................................... 4.4. APDRP în sprijinul dumneavoastră ………………….......................................

26 31 31 33

5. ANEXE la Ghidul Solicitantului 5.1. Anexa 1 – Model Cerere de Finan are ……....… link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.2. Anexa 2 – Model Plan de Afaceri ....................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.3. Anexa 3 – Model Contract de Finan are ............ link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.4. Anexa 4 – Model Cerere de plată ....................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.5. Anexa 5 – Fişa Măsurii 112 ................................ link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.6 Anexa 6 – Declara ii pe propria răspundere ....... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.7 Anexa 7 – Zone defavorizate conform PNDR ..... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.8 Anexa 8 - Catalogul oficial al soiurilor de plante din România .......................................................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.9 Anexa 9 - Regulamentul CE 1444/2002........................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro

Ghidul Solicitantului – Măsura 112

2|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

1 Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivită ii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiective generale: Îmbunătă irea şi creşterea competitivită ii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerin ele pentru protec ia mediului.Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE 1.contribu ia Uniunii Europene. Contribu ia publică aferentă Măsurii 112 este de: 337. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.221. ATENŢIE! Fondurile nerambursabile le puteţi accesa până în 2013. Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creşterea veniturilor exploata iilor conduse de tinerii fermieri. fără creşterea popula iei active ocupate în agricultură.484 Euro din care: 20% . care produc în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 3|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Obiectivele opera ionale se referă la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploata ii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investi ii. Toate drepturile rezervate MADR. igiena şi bunăstarea animalelor.contribu ia Guvernului României. . siguran a la locul de muncă. 80% . Îmbunătă irea managementului exploata iilor agricole prin reînnoirea genera iei şefilor acestora. Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop dezvoltarea exploata iilor agricole.

Toate drepturile rezervate MADR. cu modificările şi completările ulterioare: • • individual şi independent. Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112. este situată pe teritoriul ării.200 Euro. sunt: persoană fizică. IMPORTANT! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform OG 44/2008. asociat şi administrator unic al unei societă i cu răspundere limitată – SRL. 85/377/CEE).Capitolul 2 PREZENTAREA MĂSURII 112 2. 44/ 2008. Unitatea de Dimensiune Economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finan are. persoane fizice sau juridice care practică în principal activită i agricole şi a căror exploata ie agricolă: are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE1.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmplini i la data depunerii Cererii de Finan are). persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr. ca persoană fizică autorizată. cu modificările şi completările ulterioare. Angajamentul se ataşează Cererii de Finan are şi va preciza că în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii notificării. În caz de neprezentare în termen a acestor documente contractul de finan are nu se va încheia. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale. este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol. solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului. 1 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 4|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1. . înfiin ată în baza Legii 31/1990 republicată.

Finan area în cadrul Măsurii 112 derulată prin PNDR este restric ionată pentru următoarele categorii de beneficiari: beneficiarii înregistra i în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR. PATRIMONIUL SOCIETĂ II NU SE VA CONFUNDA CU PATRIMONIUL ASOCIATULUI ADMINISTRATOR UNIC. Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare pentru solicitarea sprijinului de instalare în maxim 12 luni de la data instalării. beneficiarii care au contracte de finan are reziliate pentru FEADR. care produce în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. din ini iativa APDRP. ATEN IE! O exploata ie agricolă nu poate primi sprijin prin această măsură decât o singură dată. Exploata ia agricolă reprezintă ansamblul unită ilor de produc ie gestionate de agricultor şi situate pe teritoriul aceluiaşi stat membru. precum şi so ii/so iile acestora care au aplicat şi au ob inut sprijin pe Măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzisten ă” nu pot beneficia de sprijin pe această măsură. . întrucât potrivit Legii nr. înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. în Registrul unic de identificare de la APIA. cu modificările şi completările ulterioare DOAR BUNURILE CONSTITUITE CA APORT ÎN SOCIETATE DEVIN PROPRIETATEA ACESTEIA. în nume propriu.ATENTIE! În cazul societă ilor comerciale cu răspundere limitată. din cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an. ATENŢIE! Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înfiinţare şi/ sau preluare prin transfer de proprietate şi/ sau arendă/ concesionare a unei exploataţii agricole între 6 – 40 UDE. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. republicată. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 5|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. beneficiarii. Exploata ia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant. Toate drepturile rezervate MADR. beneficiarii care se află în situa ii litigioase cu APDRP. până la finalizarea litigiului. Exploata ia agricolă este o unitate tehnico-economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o gestiune unică. inclusiv a majorărilor de întârziere. 31/1990 privind societă ile comerciale. pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de exploataţie. până la achitarea integrală a datoriei fa ă de APDRP. are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau activitatea zootehnică. la calculul UDE-lor.

se verifică la APIA. conform MBS 2008.ATEN IE! Data instalării tânărului fermier = data ultimei înregistrări operată pentru sectorul vegetal în Registrul unic de identificare de la Agen ia de Plă i şi Interven ii în Agricultură sau pentru sectorul zootehnic din Registrul Exploata iei al ANSVSA prin care se dovedeşte că dimensiunea exploata iei agricole este cuprinsă între 6 . Preluarea exploata iilor se realizează unitar. În situa ia în care se constată că exploata ia agricolă a solicitantului îndeplinea condi ia minimă (dimensiunea exploata iei agricole este cuprinsă între 6 – 40 UDE) cu mai mult de 12 luni înainte de depunerea Cererii de Finan are. Toate drepturile rezervate MADR. Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile. . dacă anterior datei înregistrării SRL-ului în Registrul unic de identificare. ATEN IE! Data instalării tânărului fermier se stabileşte pe baza istoricului exploata iei de la APIA.40 UDE. de la un cedent înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ie veterinară. Calculul unită ii dimensiunii economice pentru anul 0 și istoric se realizează conform coeficien ior din Cererea de Finan are. Exploata ia majoritară trebuie să reprezinte peste 50% din total calcul UDE. acesta nu este eligibilă pentru sprijin. aşa cum apar înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 6|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. ATEN IE! Solicitan ii care preiau mai multe exploata ii agricole trebuie să preia integral cel pu in o exploata ie agricolă. asociatul unic nu a fost şef de exploata ie ca persoană fizică sau autorizat conform OUG 44/2008 cu modificările şi completările ulterioare. cu toate suprafe ele şi animalele. Înfiin area unei exploata ii agricole reprezintă prima înregistrare a terenurilor agricole la APIA și/sau a animalelor la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară. ATEN IE! Pentru stabilirea corectă a datei instalării tânărului fermier şi a dimensiunii exploata iei agricole a acestuia la momentul instalării se va face o verificare şi cu copia din Registrul Agricol. care reprezintă ponderea majoritară în calculul UDE. ATEN IE! În situa ia în care solicitantul depune proiect în calitate de asociat unic al unui SRL. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ie veterinară. tânărul fermier trebuie să fie instalat într-o exploata ie agricolă care are dimensiunea de minimum 6 UDE. în numele solicitantului. de către exper ii APDRP. cu mai pu in de 12 luni înaintea depunerii Cererii de Finan are la APDRP. pentru proiectele ce se depun în sesiunea 1 .29 iunie 2012.

pentru a putea permite tânărului fermier să se conformeze cerinţelor prevăzute la art. 2 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 7|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. (1) lit. solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploata ia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia. Conform art. solicitantul nu mai poate semna contractul de finan are.1974/2006. i se poate acorda o perioadă de graţie care nu poate să depăşească 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului. 22 alin. tânărului fermier care beneficiază de sprijin pentru instalare. în scopul creării în mod artificial de condi ii necesare pentru a beneficia de aceste plă i şi de a ob ine un avantaj. ATEN IE! Fărâmi area exploata iilor agricole. Conducătorul exploata iei este acea persoană care administrează şi îşi asumă riscuri economice privind exploata ia agricolă (poate fi: persoană fizică sau ac ionar şi administrator unic). Toate drepturile rezervate MADR.Preluarea unei exploata ii agricole reprezintă trecerea tuturor terenurilor agricole şi a animalelor înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară de la cedent la cesionar. înregistrată în Registrul unic de identificare de la APIA și/sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie arendă/concesiune. specificată în Planul de afaceri. . Cesionar = agricultorul căruia i se transferă exploata ia agricolă înregistrată în Registrul unic de identificare de la APIA/ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară prin acte de proprietate și/sau arendă/concesiune. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. După această perioadă.13 (1) din Regulamentul (CE) nr. Cedent = agricultorul care cedează integral o exploata ie unui alt agricultor. contravine obiectivelor FEADR. cu excep ia locuin ei şi a terenului aferent locuin ei (anexe gospodăreşti). 2. de ine sau se angajează să dobândească2 competen e şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare.2 Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului veterinară prin acte de proprietate și/sau Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112. b din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 referitoare la dobândirea pregătirii şi/sau competenţei profesionale în cazul în care aceştia au nevoie de o perioadă de adaptare sau de restructurare. IMPORTANT! Data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier = Data semnării Contractului de Finan are de către ambele păr i care nu poate depăşi 18 luni de la data instalării tinerilor fermieri.

roiuri la pachet. veterinar şi economic cu profil agricol. roiuri pe faguri şi mătci prin Programul Na ional Apicol 2011-2013. Tineretului şi Sportului. tinerii fermieri nu pot face achizi i de familii de albine. agricultură ecologică. altele. Tineretului și Sportului. Prin excep ie. Cercetării. veterinar sau economic cu profil agricol. este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cu cel pu in 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. ATEN IE! Sunt eligibili solicitan ii care au vârsta de cel pu in 18 ani împlini i la data depunerii cererii de finan are. Se angajează să urmeze. protec ia mediului.. contabilitatea fermei. ATEN IE! În cadrul exploata iilor apicole.prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activită ilor agricole din cadrul exploata iei agricole. . absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii*care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minimum 150 de ore* în domeniul agricol. veterinar sau economic cu profil agricol. Solicitan ii trebuie să facă dovada studiilor cu diplome de absolvire a liceului sau școală profesională/școală de arte și meserii sau diplomă/ absolvent zece clase. recunoscute de Ministerul Educa iei. după momentul depunerii Cererii de Finan are şi pe toată perioada derulării contractului cu APDRP. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 8|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Solicitan ii care accesează în paralel alte programe pentru achizi ii de familii de albine. cu obligativitatea prezentării diplomei de studii până la semnarea contractului de finan are. înso ite de certificate de calificare sau de certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol. în primii trei ani de la primirea sprijinului. absolven ii din promo ia 2012 pot depune ca document echivalent adeverin a de absolvire a liceului sau a școlii profesionale/școală de arte și meserii. informare şi difuzare de cunoştin e” în cel pu in unul din domeniile: managementul exploata iei agricole. roiuri pe faguri şi mătci sunt declara i neeligibili şi vor returna întregul sprijin acordat. cursuri de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională. Nota: Tânărul solicitant poate fi absolvent de liceu cu sau fără examen de bacalaureat. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. Cercetării. roiuri la pachet. *Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de către o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei.documente ATENŢIE ! Nivelul minim de calificare solicitat este următorul: absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol.

chiar dacă ambii soţi îndeplinesc condiţiile prevăzute în măsură. prevăzute în Planul de afaceri va începe înainte de împlinirea a 3 ani de la data aprobării deciziei Ghidul Solicitantului – Măsura 112 9|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. venituri şi cheltuielile realizate respectând standardele comunitare. maşini. • demonstrarea viitoarei viabilită i economice a exploata iei agricole: costuri. ATEN IE! Îndeplinirea obiectivelor exploata iei agricole şi a investi iilor propuse pentru atingerea acestora. • descrierea modului de utilizare a întregului sprijin financiar nerambursabil solicitat. precum şi a etapelor şi obiectivelor stabilite în vederea dezvoltării acesteia. achiziţionarea de animale şi după caz. Planul de afaceri va men iona obligatoriu: titlul proiectului. constând în plăcu e de identificare pentru fiecare stup şi panouri de identificare a stupinelor. • descrierea detaliată a investi iilor. achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi.119/ 25. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. a cotei de producţie. echipamente şi accesorii. Contractele de folosinţă a bazei de producţie trebuie sa fie încheiate pe termen de minim 5 ani începând cu data depunerii Cererii de Finanţare. utilaje. modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei. în condi ii de pia ă şi concuren ă.Toate exploata iile agricole care îşi formează calculul UDE din stupi trebuie să introducă sistemul de identificare şi înregistrare a stupiilor şi stupinelor. Toate drepturile rezervate MADR.2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificarea stupinelor şi stupilor. serviciilor şi a altor ac iuni în vederea dezvoltării activită ilor exploata iilor agricole. • elemente referitoare la mediu şi evaluarea principalelor riscuri. constituie condi ie de eligibilitate pentru cea de-a doua tranşă de plată.instalaţii. achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole. ATENŢIE! Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează demonstrând că cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare. astfel: construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă. stabilite de beneficiar în Planul de afaceri. combine de recoltat. plantarea şi replantarea plantelor perene. data întocmirii acestuia şi cursul de schimb euro/ lei al Băncii Central Europene valabil la data elaborării acestuia. Prima etapă de verificare a îndeplinirii activită ilor ATENŢIE! Nu se acordă sprijin persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arendă/ concesionare încheiate în nume propriu. cu excepţia soţului sau soţiei. incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului. în conformitate cu Ordinul MADR nr. În acest ultim caz.05. un singur membru al familiei poate primi sprijin. . programelor de formare profesională. Planul de afaceri trebuie să cuprindă detalii privind: • descrierea situa iei ini iale a exploata iei agricole preluate. echipamente şi software specializate.

ATEN IE! Dacă la verificare se constată neîndeplinirea activită ilor prevăzute în Planul de afaceri. Tinerii fermieri beneficiază de o perioadă de gra ie. . Ghidul Solicitantului – Măsura 112 10 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. protec ia apelor împotriva poluării cu nitra i din surse agricole. definite ca fiind cauze de for ă majoră. odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafa ă. Creşterea exploata iei agricole cu minimum 4 UDE se verifică la cea de-a doua tranşă de plată de către exper ii de la APDRP. Beneficiarii care de in ferme cu profil zootehnic vor depune la cea de-a doua tranşă de plată extras de la DSVSA/ circumscrip ia veterinară şi Registrul unic de identificare de la APIA pe baza căruia se va calcula Unitatea de Dimensiunea Economică (UDE).15. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.03 . Se detaliază în Planul de afaceri investi iile care implementează standarde comunitare şi cu care vor veni pe Măsura 121 pentru modernizarea exploata iei. La verificarea conformită ii Planului de afaceri. iar următoarea etapă (conformitatea completă) nu mai târziu de 5 ani.12 din Ghidul Solicitantului: Zone vulnerabile la poluarea cu nitra i – Localită i conform Ord.individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier. pentru realizarea de investi ii în vederea conformării exploata iilor agricole la standardele comunitare în vigoare şi prin accesarea Măsurii 121 „Modernizarea exploata iilor agricole”. 1552/ 743/ 2008. APDRP va proceda la recuperarea sprijinului acordat. dar nu va mai fi plătită a doua tranşă. solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze că dimensiunea fermei a crescut cu minimum 4 UDE de la data aprobării deciziei individuale de acordare a acestuia și a modernizat exploata ia agricolă în conformitate cu cele precizate în Planul de afaceri. Tinerii fermieri pot implementa următoarele standarde comunitare: 1. Acest standard se aplică numai pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr. Întreaga exploata ie trebuie să se regasească în localită ile din Anexa nr. de până la 36 de luni calculată de la data instalării. 12. în perioada 01. Beneficiarii acestei măsuri au obliga ia de a-şi înscrie toate suprafe ele agricole de inute în Registrul unic de identificare la APIA. MM/MADR nr.05. cu situa ia existentă în Registrul unic de identificare de la APIA. Toate drepturile rezervate MADR. prima tranşă nu se va recupera. În situa ia când neconformitatea cu Planul de afaceri a fost determinată de cauze independente de voin a solicitantului. ce con ine suprafe ele utilizate de fermieri începând cu cel de-al doilea an din Planul de afaceri.

din care va trebui să rezulte că exploata ia agricolă de inută are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. În situa ia în care valoarea totală a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplica numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte si bivolite). se va completa de către solicitant pentru proiect care prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. ATENŢIE! Secţiunea „A” a Planului de afaceri. Toate drepturile rezervate MADR. Secţiunea „B” a Planului de afaceri împreună cu secţiunea „A”. Secţiunea „C” a Planului de afaceri împreună cu secţiunea „A”. în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.2. crt. se va completa de către solicitant pentru proiect care nu prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” . 20 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 11 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 112. se situează peste valoarea totală alocată acesteia. 2. în cadrul sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura 121. solicitantul completează sec iunea specifică „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de Finan are. conform următoarelor criterii de selec ie: Nr. IMPORTANT! Tinerii fermieri trebuie să restituie întreaga sumă primită dacă îşi încetează activitatea agricolă mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitării de plată pentru cea de-a doua tranşă.3 Criterii de selec ie ale proiectului Proiectele se depun în cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. . ATEN IE! Solicitan ii care doresc să acceseze şi Măsura 121 trebuie să completeze Cererea de Finan are conform Măsurii 121 şi să prezinte toate documentele men ionate în Ghidul Solicitantului pentru această măsură. atunci proiectele prin care se solicită sprijin financiar pentru instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de selec ie. Criterii de selec ie Solicitantul de ine o fermă de semi-subzisten ă Punctaj 1. în baza căruia fiecare proiect este punctat.

societate cooperativă agricolă. punctul 12. recunoscută conform legisla iei în vigoare*) Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie.documente care atestă dreptul real principal de proprietate al clădirilor din exploata ie. înso it de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. . *Se va acorda punctaj numai dacă sunt ata ate documentele descrise în Cap. 2. 30 4.grupuri şi organiza ii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar i organiza iilor de producători în sectorul fructe i legume. . . solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative. se verifică dacă întreaga exploata ie agricolă este situată în: . Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că. cu modificările şi completările ulterioare.zona montană cu handicap natural conform Listei Unită ilor Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată. prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului.organiza ii de îmbunătă iri funciare constituite conform Legii nr. 15 3. de ine în proprietate întreaga exploata ie: . 37/2005 privind recunoaşterea şi func ionarea grupurilor de producători. constituită conform Legii nr. Solicitantul are în proprietate exploata ia agricolă Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie.membrii ai unei asocia ii care este membră în Organiza ii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. conform legisla iei în vigoare. . . 4. cu condi ia ca solicitantul să facă parte dintr-o asocia ie în domeniul proiectului: .1.Solicitantul de ine o exploata ie agricolă (cu profil vegetal/animal) într-o zonă defavorizată. .documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de notar. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă. 40/2010). al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploata iei. . 20 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 12 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate drepturile rezervate MADR.138/2004. Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local. pentru comercializarea produselor agricole şi silvice.cooperative agricole constituite conform Legii nr. .grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonan a Guvernului nr. Documente necesare întocmirii Cererii de finan are. cu modificările şi completările ulterioare. 1/2005.1. cu modificările şi completările ulterioare.extras din Registrul Exploata iei emis de ANSVSA/DSVSA din care să rezulte: efectivul de animale de inut. .alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unită ilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localită ilor din Zonele Defavorizate de Condi ii Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului. 566/2004. jude ean şi na ional.

Toate drepturile rezervate MADR. Culturi verzi 5. dar nu va putea depăşi 40. 15 100 IMPORTANT! Toate activită ile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selec ie.Solicitantul accesează măsura de agro-mediu Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. iar peste această dimensiune.000 de Euro/ exploata ie. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficolis). *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 13 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. în mod voluntar.) 7. cea mai recent stabilită de către Banca Centrală Europeană înaintea datei de 1 ianuarie a anului în care se elaborează decizia de acordare a ajutorului (certificatul de plată). Solicitantul poate accesa următoarele pachete de agro-mediu: 1. conform prevederilor art. 7 şi 11 din Regulamentul CE 1913/ 2006. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp. Agricultură ecologică 6. . în func ie de rata de schimb EUR/ LEU.4 Valoarea sprijinului nerambursabil Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploata ie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE. 2.000 Euro/ 1 UDE. Pajişti cu înaltă valoare naturală 2. prin care solicitantul şi-a asumat. Practici agricole tradi ionale 3. devin condi ii obligatorii pentru ob inerea sprijinului și pe toată perioada contractului de finan are. Valoarea sprijinului acordat se calculează în lei. Pajişti importante pentru păsări-pachet pilot 4. solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plă i de Agro–mediu” din cadrul PNDR. sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4. angajamente de agro–mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării angajamentului. TOTAL 5.

Ghidul Solicitantului – Măsura 112 14 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”. 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”. beneficiarii trebuie să realizeze toate investi iile pentru modernizarea şi dezvoltarea exploata iei. Până la cea de-a doua tranşă de plată. propuse în Planul de afaceri. Toate drepturile rezervate MADR. 211 „Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată”. . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Un solicitant al sprijinului prin Măsura 112 poate depune în acelaşi timp proiecte pentru alte măsuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinan ate prin FEADR. Verificarea condi iilor pentru acordarea celei de-a doua tranşă nu va depăşi 33 de luni de la data aprobării de către APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului. principiul finan ării nerambursabile este acela al acordării unei prime de instalare. un solicitant al Măsurii 112 poate accesa următoarele măsuri din PNDR: 111 „Formare profesională (training). ATENŢIE! De exemplu. a doua tranşă. 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”. 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”. informare şi difuzare de cunoştinţe”. 214 „Plăţi de Agro-mediu”. Modalitatea de plată Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată: prima tranşă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru acordarea sprijinului şi este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare. de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la îndeplinirea ac iunilor prevăzute în Planul de afaceri.Capitolul 3 ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI În cazul instalării tinerilor fermieri.

) conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finan are pe motiv de neconformitate administrativă. se va face conform modelului standard. aferentă măsurii 141. va fi de minimum 4 UDE. creşterea dimensiunii economice a fermei. va fi de 7 UDE. la sfârşitul anului 3. va fi de minimum 3 UDE. ATEN IE! Cererea de Finan are trebuie să fie înso ită de documentele justificative prevăzute la cap 4. În această sec iune a Cererii de Finan are se înscrie toată baza de produc ie (suprafe e.1 Completarea. anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.ro. În acest caz.1. la adresa www. depunerea şi verificarea DOSARULUI CERERII DE FINAN ARE Dosarul Cererii de Finan are con ine Cererea de Finan are înso ită de Planul de afaceri şi documentele justificative anexate. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. unic de identificare. Toate drepturile rezervate MADR. Prin urmare. renumerotarea sec iunilor. și/sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/ circumscrip ie veterinară şi în Registrul agricol înainte de solicitarea Ghidul Solicitantului – Măsura 112 15 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Modificarea modelului standard (eliminarea. 3. aferentă măsurii 112. pasări şi familii de albine) pentru care solicitantul are documente de proprietate şi/ sau arendă/ concesionare/ şi care sunt înregistrate în Registrul sprijinului. în format electronic.apdrp. legate într-un singur dosar. iar pentru anul 3. aferent măsurii 141.ATEN IE! Beneficiarii măsurii 112 care sunt şi beneficiari ai măsurii 141. creşterea dimensiunii economice a fermei. trebuie să respecte condi iile minime de eligibilitate pentru fiecare măsură în parte. Formularul standard al Cererii de Finan are este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil. Pentru stabilirea dimensiunii economice a fermei şi a valorii sprijinului de instalare în Cererea de Finan are se completează tabelul cu Structura culturilor şi calculul UDE. la solicitarea celei de-a doua tranşe. 3. inclusiv a anexelor acesteia. . Activită ile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Planul de afaceri în cadrul fiecărei măsuri devin condi ii obligatorii. astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea acestora. animale.1 COMPLETAREA Cererii de Finan are Completarea Cererii de Finan are.

suprafa a minimă a parcelei trebuie să fie de cel pu in 0. arbuştilor fructiferi. 1122/2009 cu modificările şi completările ulterioare). culturilor de hamei. 16 | P a g i n a Ghidul Solicitantului – Măsura 112 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. ATEN IE! Până la semnarea Contractului de Finantare exploata ia zootehnică trebuie să fie înregistrată de catre ANSVSA. Încadrarea plantelor de cultură și a animalelor în tabelul privind calculul numărului de UDE se realizează conform Regulamentului CE 1444/2002 și a Catalogului Oficial al soiurilor și plantelor de cultură din Romania – 2012. Calculul dimensiunii economice a exploata iei agricole se realizează pornind de la animalele.exploata ie de animale de inută de persoane fizice autorizate.3 ha.ro . livezilor. întreprinderi individuale. suprafe ele și culturile declarate în ultima perioadă de depunere a cererii unice de plată pe suprafa ă în Registrul unic de identificare de la APIA şi/sau în Registrul exploata iilor ANSVSA/DSVSA/ circumscrip ia veterinară în nume propriu şi/sau al cedentului. pepinierelor pomicole.ATEN IE! Speciile de plante şi de animale care nu se regăsesc în tabelul privind calculul numărului de UDE (Structura culturilor şi Structura produc iei zootehnice). 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unită ilor/centrelor de colectare/exploata iilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătă ii şi al bunăstării animalelor.1 ha. înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comer ului. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. la APIA. nedeclararea întregii suprafe e utilizate atrăgând după sine sanc iuni (art. cu modificările și completările ulterioare) cu prezentarea documentului care certifică înregistrarea exploata iei zootehnice de tip A. ca exploata ie comercială de tip A (conform Ordinului nr. Exploata ie comercială de tip A . . Pentru exploata iile zootehnice solicitan ii trebuie să de ină în exploata ia agricolă construc ii zootehnice adaptate pentru creșterea animalelor și a pasărilor. Toate drepturile rezervate MADR. Solicitantul.apdrp. are obliga ia declarării la APIA a tuturor parcelelor agricole eligibile3 şi neeligibile pe care le utilizează. acesta necontribuind la calculul UDE din Cererea de Finan are. care îndeplineşte condi iile prevăzute în anexa nr. nu sunt eligibile pentru calculul dimensiunii economice a exploata iei agricole. întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condi iile legii. fermierul. 50 şi este înregistrată sanitar-veterinar. pepinierelor viticole. 55 din Regulamentul CE nr. a unită ilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate. 3 Suprafa a parcelei agricole să fie de cel pu in 0. Terenul care formează vatra stupinei nu trebuie să figureze în Registul unic de identificare. înregistrată în Sistemul na ional de identificare şi înregistrare a animalelor. aflate pe site la adresa www. În cazul viilor.

calculul UDE pentru anul 0 din Cererea de Finan are şi Planul de afaceri se realizează pe baza declara iilor din Cererea unică de plată pe suprafa ă 2012 din Registrul unic de identificare.ATEN IE! În situa ia în care suprafa a declarată în Registrul unic de identificare este mai mare decât cea din Registrul agricol.05 şi cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie) şi poate fi folosit şi extrasul utilizatorului anterior (cedentul) de terenuri agricole (exploata ie agricolă). Toate drepturile rezervate MADR. Solicitan ii care de in exploata ii agricole exclusiv zootehnice (inclusiv apicole) vor fi verifica i la APIA dacă nu au bază de produc ie vegetală în exploatare. Suprafe ele şi culturile declarate la APIA trebuie să fie identice cu suprafe ele şi culturile completate de solicitant în Cererea de Finan are. economice a exploata iei s-au luat în calcul. Anul 0 pentru sesiunea 01 – 29 iunie 2012 se realizează pe baza înregistrărilor de la APIA și/ sau din Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circuscrip ie veterinară din perioada 01 martie – 15 mai 2012. IMPORTANT! În cazul solicitan ilor care de in ciupercării. IMPORTANT! În dimensiunea economică a exploata iei agricole culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75%. ATEN IE! Rezultatul calcului dimensiunii economice a exploata iei agricole la data instalării tânărului fermier coincide cu anul „0” din Planul de afaceri. proiectul este neeligibil.03 – 15. Astfel. În acest caz florile nu trebuie să depăşească 25 % din totalul de 50%. ponderea acestora din dimensiunea economică a exploata iei agricole nu trebuie să depăşească 50 % în anul 0. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 17 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. precum şi familiile de albine. Înscrierea exploata iei agricole în Registrul unic de identificare de la APIA şi a parcelelor agricole. ATEN IE! Dacă la stabilirea dimensiunii ATENŢIE! La stabilirea dimensiunii economice a unei exploataţii agricole se ia în calcul întreaga bază de producţie: suprafeţe şi culturi. cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie. atât flori cât şi ciuperci. Anul „0” din Planul de afaceri reprezintă anul care include ultima perioadă de depunere a cererii unice de plată pe suprafa ă la APIA (1 martie – 15 mai şi începând cu 16 mai cu penalită i pentru fiecare zi de întârziere până pe data de 10 iunie). mărimea acestora şi culturile aferente se verifică de expertul verificator al Oficiului Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. pentru anul 0. din perioada de depunere a cererilor de plată pe suprafa ă (01. atât în anul 0 cât şi la solicitarea acordarii celei de a doua tranşe de plată. . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. animale şi pasări pe specii şi categorii. ponderea acestora nu poate depăşi 50% din totalul dimensiunii economice a exploata iei. utilizând tabelul privind calculul dimensiunii economice a exploataţiei.

cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document. Cererea de Finan are trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare al acesteia. Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura.. IMPORTANT! Numai Cererea de Finan are şi documentele justificative completate după modelul standard prezentat. . Pagină (de la. Nu sunt acceptate Cereri de Finan are completate de mână.. paginat şi opisat. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet.Nu sunt eligibile pentru sprijin contractele de comodat/închiriere încheiate pentru terenurile agricole (inclusiv pașuni și fâne e). copiile depuse în Dosarul Cererii de Finan are trebuie să con ină men iunea „Conform cu originalul” şi vor fi verificate şi semnate şi datate de expertul care efectuează verificarea conformită ii Cererii de Finan are.. în cazul persoanelor fizice). Dosarul Cererii de Finan are va cuprinde în mod obligatoriu un opis. până la. inclusiv documentele anexate.. 3. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 18 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.. Fiecare exemplar din dosarul Cererii de Finan are va fi legat. act de identitate. Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate. împreună cu formatul electronic (CD) al Cererii de Finan are (acesta va include Cererea de Finan are şi Planul de afaceri). IMPORTANT! Cererea de Finan are trebuie completată în format electronic. Opisul va fi numerotat cu pagina 0.2 DEPUNEREA Dosarului Cererii de Finan are Dosarul Cererii de Finan are se completează în două exemplare . se vor furniza numai informa iile necesare şi relevante. care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului. În acest sens..) Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de Finan are. astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. crt. etc.original şi copie şi documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finan are) şi se depune la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea proiectului. Toate drepturile rezervate MADR.). avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.1. în limba română.. sunt eligibile pentru finan are în cadrul Măsurii 112. Titlul documentului Nr.. cu următoarele elemente: Nr.

. sau de către împuternicit prin procură legalizată (original) a solicitantului legal. în partea superioară dreaptă. VERIFICAREA CONFORMITĂ II CERERII DE FINAN ARE Efectuarea conformită ii constă în verificarea Cererii de Finan are dacă: este corect completată. la OJPDRP. iar numărul maxim de caractere ale numelui unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.IMPORTANT! Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a Planului de afaceri. înaintea datei limită care figurează în licita ia de proiecte.). înainte de a fi legat. cu „ORIGINAL”. în afara celor 2 exemplare pe care le depune. men iunea „copie conform cu originalul” etc. IMPORTANT! Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finan are. este prezentată atât în format tipărit. se pot ataşa salvate direct în format . ca şi a tuturor documentelor ataşate Cererii de Finan are. la care se va adauga declara ia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finan are. acesta va fi depus la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pe raza căruia exploata ia agricolă are ponderea cea mai mare (suprafa a agricolă/ animale).”.1. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare.pdf. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 19 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Numărul maxim de caractere ale numelui unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e. în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). salvate ca fişiere distincte cu denumirea conformă listei documentelor (sec iunea specifică E din cererea de finan are). Dosarul Cererii de Finan are se depune personal de către solicitant. Toate drepturile rezervate MADR. Numele fişierelor nu trebuie să con ină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”. IMPORTANT! Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finan are corect completată. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. respectiv „COPIE”. Exemplarele vor fi marcate clar.3 VERIFICAREA Dosarului Cererii de Finan are de către OJPDRP 1. Piesele desenate care depăşesc formatul A3. nu trebuie să con ină două puncte succesive “. cât şi în format electronic. cu o rezolu ie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF. 3.. împreună cu toate documentele justificative anexate. pe copertă.

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finan are care sunt descoperite de exper ii verificatori ai Serviciului Verificare Cereri de Finan are (SVCF) de la OJPDRP. Verificarea CONDI IILOR MINIME de acordare a sprijinului Verificarea condi iilor minime de acordare a sprijinului. 2. După evaluarea conformită ii Dosarului Cererii de Finan are (în aceeaşi zi) solicitantul este înştiin at de către expertul verificator dacă acesta este conform sau dacă nu i se vor explica cauzele neconformită ii. pot exista două situa ii: Cererea de Finan are este declarată neconformă. Solicitantul are obliga ia de a lua la cunoştin ă prin semnătura dată pe fişa de verificare a conformită ii. pe baza unor dovezi/informa ii prezentate explicit în documentele justificative anexate Cererii de Finan are (exemplu: date de identificare ale solicitantului scrise incorect). . Cererea de Finan are este declarată conformă. APDRP . Aceeaşi Cerere de Finan are poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licita ie de proiecte.documentele justificative solicitate sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie verificându-se valabilitatea acestora la data depunerii de către solicitant. Constituie eroare de fond nesemnarea declara iilor pe propria răspundere situatie in care proiectul este declarat neconform. proiectul nu este considerat neconform.pentru Cererile de Finan are verificate prin sondaj.nivel central . Toate drepturile rezervate MADR. După verificarea conformită ii Cererii de finan are. se efectuează de către: OJPDRP pentru toate Cererile de Finan are. IMPORTANT! În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă. se trece la următoarea etapă de verificare. Verificarea condi iilor minime se realizează pe baza documenta iei conforme depuse de solicitant şi constă în: Ghidul Solicitantului – Măsura 112 20 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Dacă Cererea de Finan are este declarată conformă. cu ocazia verificării conformită ii şi care pot fi corectate şi semnate de către aceştia din urmă în prezen a solicitantului.

Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. La verificarea condi iilor minime de acordare a sprijinului la nivel OJPDRP în situa ia în care sunt condi ii care necesită lămuriri suplimentare. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 21 | P a g i n a DE Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Avizele. este stabilit de Comitetul de Monitorizare. În etapa de selec ie a proiectelor nu se mai pot aduce documente suplimentare. Verificarea PE TEREN a cererilor de finan are Verificarea pe teren se realizează de către OJPDRP – pentru toate Cererile de Finan are conforme în prezen a obligatorie a solicitantului proiectului. verificarea Planului de afaceri. În urma verificării Dosarului Cererii de Finan are pot exista două situa ii: proiectul este neeligibil. SELEC IA proiectelor Măsura va beneficia de o alocare financiară anuală. 2. 4. evaluarea criteriilor de selec ie. Toate drepturile rezervate MADR. verificarea documentelor justificative anexate Cererii de Finan are. acordurile. dacă se constată că este necesar. . 3. proiectul este eligibil şi are un punctaj. Planul de afaceri con ine informa ii insuficiente sau contradictorii în raport cu cele men ionate în Cererea de Finan are sau alte documente justificative. autoriza iile eliberate de către autorită ile emitente nu respectă protocoalele încheiate cu APDRP. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN LANSARE A LICITA IEI în care se vor prezenta suma şi durata sesiunii. ATEN IE! Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) poate solicita documente (altele decât cele obligatorii) sau informa ii suplimentare în etapa de verificare a eligibilită ii proiectului.verificarea eligibilită ii solicitantului şi a exploata iei. Scopul efectuării verificării pe teren este de a controla datele şi informa iile cuprinse în Planul de afaceri şi documentele justificative cu situa ia existentă pe amplasamentul propus pentru ca expertul verificator să se asigure de corectitudinea informa iilor declarate în Cererea de Finan are. expertul evaluator poate cere informa ii suplimentare doar în următoarele cazuri: 1. Alocarea financiară publică a măsurii şi numărul maxim al sesiunilor de depunere şi evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual.

După solu ionarea contesta iilor. punctate după cum urmează: când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii 112 în cadrul unei sesiuni. când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată Măsurii 112 în cadrul unei sesiuni. Contesta ia depusă trebuie să fie înso ită de Notificare şi de documente justificative. Contesta iile vor putea fi depuse la OJPDRP unde a fost depus proiectul. precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.01. se face în func ie de următoarele priorită i: Ghidul Solicitantului – Măsura 112 22 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. cu încadrarea în suma alocată pe sesiune. se întocmeşte un Raport cu proiectele eligibile pentru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management pentru PNDR. Rolul Comitetului de Selec ie este de a supune aprobării conducerii Autorită ii de Management pentru PNDR finan area proiectelor eligibile. se va întocmi şi aproba Raportul de selec ie de către Comitetul de selec ie care va fi publicat pe site-ul www. aprobat prin Ordinul MADR nr. Solicitan ii. prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Comitetul de Selec ie este un organism tehnic. departajarea acestora. cu modificările i completările ulterioare. APDRP va puncta fiecare proiect eligibil în func ie de sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi Raportul de Evaluare. . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. 28/ 31.2011.apdrp. Comitetul de Selec ie propune aprobarea pentru finan are a tuturor proiectelor eligibile.Autoritatea de Management în consultare cu membrii Comitetului de Monitorizare stabileşte şi aprobă înaintea lansării depunerii de proiecte. prezidat de către Autoritatea de Management pentru PNDR şi are în componen ă reprezentan i ai Autorită ii de Management şi ai APDRP.3). Termenul pentru a răspunde contesta iilor este în conformitate cu Regulamentul de organizare şi func ionare al Comitetului de selec ie şi al Comisiei de contesta ii pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2007 – 2013. după consultarea Raportului de evaluare au posibilitatea de a depune Contesta ii. Comitetul de Selec ie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat. formată din reprezentan i ai MADR şi APDRP.ro. În acest sens. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj. Toate drepturile rezervate MADR. dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la afişarea pe site a Raportului de Evaluare. în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării. iar selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selec ie. punctajul aferent criteriilor de selec ie (vezi subcapitolul 2. Selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului. Contesta iile se solu ionează de către o Comisie constituită la nivelul MADR.

reprezintă decizia finală asupra selec iei proiectelor care îndeplinesc condi iile minime pentru finan are. Toate drepturile rezervate MADR. Pentru acest criteriu de departajare nu se calculează numărul de UDE. 1. se întocmeşte Raportul cu proiectele propuse pentru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management. IMPORTANT! Pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” nu există punctaj minim. suprafa ă pepiniere şi planta ii de vi ă de vie pentru vin cu excep ia restructurării/ reconversiei planta iilor de vi ă de vie şi struguri de masă. 3. 2. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.2 CONTRACTAREA sprijinului nerambursabil După primirea Raportului de selec ie. APDRP notifică beneficiarul privind acceptarea Cererii de Finan are. număr de porcine la îngrăşat/ ovine şi caprine. a celei de departajare. 5. cumulate. suprafa ă culturi de specii forestiere cu ciclu de produc ie scurt şi regenerare pe cale vegetativă. departajarea se va face în func ie de criteriul de departajare preponderent. După parcurgerea procedurii de selec ie şi după caz. număr UDE cumulate. 7. număr UDE cumulate. 6. Se pot returna solicitan ilor dosarele cererilor de finan are originale depuse. suprafa ă culturi de câmp număr UDE cumulate. 4. iar APDRP se va asigura că de ine o copie a Cererii de Finan are necesară pentru eventuale verificări ulterioare. în scopul producerii de energie regenerabilă. Acest raport va cuprinde şi lista proiectelor nefinan ate. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorită i. în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finan ate.solicitantul are în proprietate exploata ia agricolă. solicitantul este membru al unei forme asociative. număr UDE cumulate. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 23 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. suprafa ă pepiniere şi planta ii de pomi şi de arbuşti fructiferi. număr UDE cumulate. Aprobarea Directorului General al Autorită ii de Management pentru PNDR. căpşunarii. solicitantul de ine o fermă de semi-subzisten ă. stabilit pe baza numărului mai mare de unită i de dimensiune economică (UDE) calculat prin cumularea elementelor componente în cadrul fiecărui criteriu de departajare. . în următoarea ordine: număr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproduc ie/ păsări. 3. suprafa ă legume număr UDE cumulate.

Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.2010. conform Ordinului ANSVSA nr. ATEN IE! Termenul de 30 de zile lucrătoare. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării. IMPORTANT! În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul de finan are şi nici nu anun ă APDRP. Toate drepturile rezervate MADR. pentru persoanele fizice neautorizate. bovine. Exploata iile agricole care și-au calculat volumul sprijinului din animale (păsări. porcine) trebuie sa fie înregistrate de către ANSVSA. În caz de neprezentare în termen a documentelor. calculat de la data confirmării de primire a Notificării de selec ie nu poate fi prelungit pentru semnarea contractului de finan are! IMPORTANT! Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finan are (Anexa 3 la prezentul ghid. vezi www. Beneficiarii care nu au depus la Cererea de Finan are documentul care să certifice nivelul minim de calificare ci doar declara ia pe proprie răspundere că vor urma cursuri de calificare de minim 150 de ore domeniul agricol. Agen ia îşi rezervă dreptul de a nu semna Contractul de finan are. caprine.IMPORTANT! În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. ATEN IE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze conform OG 44/ 2008 (să devină Persoane Fizice Autorizate sau Întreprinderi individuale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finan are. atunci se consideră că a renun at la ajutorul financiar nerambursabil.apdrp. Angajamentul se ataşează Cererii de Finan are şi va preciza că. ca exploata ii comerciale de tip A. solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului. vor prezenta certificatul de calificare până la data semnării Contractului de Finan are. până la data semnării Contractului de Finan are. Beneficiarii care au depus la Cererea de Finan are adeverinta de absolvent de liceu sau școală profesională/școală de arte și meserii (2012). . în vederea semnării Contractului de finan are. solicitantul autorizat trebuie să se prezinte la sediul Centrului Regional de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP) de care apar ine. Solicitantul trebuie să se asigure că odată cu semnarea Contractului a intrat şi în posesia anexelor acestuia. 16 din 16. vor prezenta diploma de absolvent până la data semnării Contractului de Finan are.03. ovine. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 24 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.ro).

IMPORTANT! Dosarul cererii de plată pentru prima tranşă se va depune în maxim 10 zile de la semnarea Contractului de finan are. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 25 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Dosarul cererii de plată pentru a doua tranşă se depune după îndeplinirea conformită ii şi a investi iilor propuse de beneficiar în planul de afaceri.ro. De la data înregistrării dosarului cererii de plată şi până la data efectuării plă ii nu se vor depăşi 90 zile calendaristice. Toate drepturile rezervate MADR. ATEN IE! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze şi/ sau să modifice investi ia realizată prin proiect pe o perioadă de 3 ani de la ultima plată efectuată de Agen ie. .15.03 . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. şi după depunerea cererilor de plată pe suprafa ă de la APIA. dar nu mai devreme de 1 iulie al celui de-al doilea an din Planul de afaceri. în perioada 01.3. pe suport de hârtie. şi pe suport magnetic. Solicitarea celei de a doua tranşe de plată se va depune în maxim 33 de luni de la data semnării Contractului de finan are.05 şi cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie.3 PLATA Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP). Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUC IUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa 3 la Contractul de finan are) pe site-ul APDRP www. în două exemplare.apdrp.

con inând sumarul contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani.emis de Primărie. Documente de proprietate/folosin ă pentru exploata ia agricolă: a) Documente solicitate pentru terenul agricol: document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legisla iei în vigoare (contract de vanzare-cumparare autentificat de notar.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finan are Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finan are pentru întocmirea proiectului sunt: 1. sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/ contract de comodat. certificat de moștenitor unic autentificat de notar și alte acte care demonstrează ter ilor dreptul de proprietate conform legisla iei în vigoare).cu o valabilitate de cel pu in 5 ani la data depunerii Cererii de Finan are. . semnat de persoanele autorizate conform legii. b) Documente solicitate pentru clădiri: • actul de proprietate • alte documente care demonstrează dreptul de folosin ă asupra clădirii. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 26 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. şi/ sau contract de concesionare. dacă este în graficul de realizare a investi iilor prevăzute în contract şi alte clauze. Contractul de concesiune va fi înso it de adresă emisă de concedent care con ine situa ia privind respectarea clauzelor contractuale. şi/ sau tabel centralizator . • documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legisla iei în vigoare. la data depunerii Cererii de Finan are) cu suprafe ele luate în arendă pe categorii de folosin ă şi perioadă de arendare. hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă cu punere în posesie. act de dona ie autentificat de notar.Capitolul 4 INFORMA II UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 4. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. Suprafa a de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.

roiuri la pachet. proces. adresa băncii. c) Documente solicitate pentru animale. cu ştampila primăriei şi men iunea „Conform cu originalul”. conform Legii 85/2006 republicată. document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea.certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul ca solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. 40/2010). 3. reorganizare judiciară sau faliment. codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP). înso it de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. divizare (Legea 31/1990. În cazul realizării de investi ii. . . . Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 în PFA sau ÎI în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea Notificării privind selectarea Cererii de Finan are. -solicitantii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achizitii de familii de albine. Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator unic. ordine de plata. 2. d) Copie din Registrul agricol emis de Primării care să confirme dreptul de proprietate şi/ sau de folosin ă (arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor înregistrate pentru baza de produc ie. fuziune. al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploata iei. documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii.verbal de predare primire).• În cazul în care proiectul vizează și modernizarea clădirilor aceastea se vor face în baza Legii 50/ 1991. modificata şi completată. chitante. cu specificarea codului CAEN pentru care se autorizează. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 27 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. adresa băncii. republicată).certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare. păsări şi familii de albine: -extras din Registrul Exploata iei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ia veterinară (adeverin ă eliberată de medicul veterinar de circumscrip ie) din care să rezulte: efectivul de animale de inut. codul CAEN conform activită ii pentru care solicită finan are. codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP). urmând ca până la acea dată să prezinte următoarele documente: . roiuri pe faguri şi mătci (facturi. existen a punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare.document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea.

Toate drepturile rezervate MADR. veterinar şi economic cu profil agricol. veterinar şi economic cu profil agricol/ absolvent a zece clase cu profil agricol.1 Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator unic. republicată). veterinar şi economic cu profil agricol. de minimum 150 ore. sau 4. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. şi că nu se află în proces de lichidare. fuziune. 5. . Copia actului de identitate pentru solicitant şi al so iei/ so ului.4. pentru to i solicitan ii care sunt căsători i. Cazierul judiciar. solicitantul are sediul social sau punctul de lucru deschis la adresa exploata iei agricole.1 Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direc ia Generală a Finan elor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul). 6. fără înscrieri care privesc sanc iuni economico-financiare. care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare. 7. divizare (Legea 31/1990.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare. de minimum 150 ore.2 Pentru solicitan ii neautoriza i. al solicitantului. persoane fizice: Certificate care să ateste lipsa datoriilor către bugetul local de la primăriile pe raza cărora îşi au domiciliul. după caz. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul că solicitantul este asociat şi administrator unic. care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare. absolvent de liceu/şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii (altul decât cel cu profil agricol). 7. reorganizare judiciară sau faliment. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 28 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 8. în domeniul agricol. zootehnic şi veterinar înso ită de „Certificat de calificare profesională (competen e)”. Copie după diploma de studii: absolvent de liceu/ şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol. conform Legii 85/2006 republicată. codul CAEN conform activită ii pentru care solicită finan are. în domeniul agricol. adeverin ă pentru absolven ii liceului sau a școlii profesionale/ școală de arte și meserii din promo ia 2012 (cu obligativitatea prezentării diplomei de studii până la semnarea contractului de finan are).

1 Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă. înso ită de declara ia conducatorului exploata iei agricole unde a lucrat solicitantul. înso ită de declara ia pe propria răspundere că vor aduce certificatele până la semnarea Contractului de Finan are cu Agen ia. păsări şi familii de albine. 10. Cercetării.Solicitan ii care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire4 în domeniul agricol veterinar şi economic cu profil agricol vor prezenta: adeverin a că urmează cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar şi economic cu profil agricol. în afara celor declarate în Planul de afaceri. în domeniul proiectului emis de către: . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar i organiza iilor de producători în sectorul fructe i legume 4 Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de către o institu ie recunoscută de Ministerul Educa iei. 37/2005 privind recunoaşterea şi func ionarea grupurilor de producători. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 29 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Declara ia pe propria răspundere a solicitantului privind exploata ia agricolă că nu a mai accesat Măsurile 112 şi 141 şi/sau so ul/so ia şi nu de ine în proprietate/ folosin ă alte terenuri. ca membru. pentru comercializarea produselor agricole şi silvice. cu modificările şi completările ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului de producători declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administratie). înaintea instalării sale pe cont propriu. sau 9. Tineretului şi Sportului. de minimum 150 ore.apdrp. Toate drepturile rezervate MADR. 9.1 Document (carte de muncă sau adeverin a de la locul de muncă) care atestă faptul că solicitantul a desfăşurat activită i în domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu cel pu in 12 luni. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploata iei. conform declara iilor anexate pe site la adresa www.2 Declara ia pe propria răspundere a solicitantului că este membru al unei familii de fermier şi că a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel pu in 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. 11. . înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică.grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonan a Guvernului nr. animale.ro.grupuri şi organiza ii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. . 12.

.).2 Angajament de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani. . precum si dovada platii contribu iei de înscriere şi a cotiza iei pe anul în curs). adeverin ă privind calitatea de membru eliberată de cooperativă. cu modificările şi completările ulterioare (adeziunea la statut şi la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 30 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Pajişti Importante Pentru Păsări – pachet pilot. 566/2004. . cu modificările şi completările ulterioare (cerere de aderare avizata de consiliul de administra ie şi aprobată de adunarea generală. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. 5. 7.138/2004. consituită conform legii nr. Lista pachetelor existente: 1. cererea de înscriere aprobată de adunarea generală). Culturi verzi. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp. Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selec ie.societate cooperativă agricolă. 2.Organiza ia Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): -document care demonstrează calitatea de membru al asocia iei în care este membru solicitantul: adeverin ă emisă de OIPA care demonstrează calitatea de membru a solicitantului în asocia ie și a asocia iei în OIPA. Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selec ie „Solicitantul este membru al unei forme asociative. 4. actul constitutiv și statutul cooperativei. certificatul de înregistrare și certificatul constatator ORC al cooperativei).1/2005 (adeverin ă eliberată de cooperativa agricolă înso ită de copia după înregistrarea la Oficiul Registrului Comer ului de pe lângă tribunalul în a cărui raza teritorială îşi are sediul.(document care atesta calitatea de membru al grupului de producători. Practici Agricole Tradi ionale.cooperative agricole constituite conform Legii nr.organiza ii de îmbunătă iri funciare constituite conform Legii nr. declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administratie). Toate drepturile rezervate MADR. şi declararea expresă a recunoasterii actului constitutiv. Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală. recunoscute conform legisla iei na ionale în vigoare”. 3. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis). . Agricultură ecologică 6. document avizat de consiliul director înso it de statutul organizatiei. 12. .

2 Lista Formularelor disponibile pe site-ul MADR şi APDRP Cererea de Finan are – Anexa 1. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 31 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Catalogul oficial al soiurilor de plante din România . SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE OJPDRP. Fişa Măsurii 112 – Anexa 5. Formulare de plată cuprind: (Declara ia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată. poten ial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR. 4. asigurată prin contribu ia Uniunii Europene şi a Guvernului României.3 DIC IONAR Solicitant – persoană fizică sau juridică.Anexa 9 TOATE FORMULARELE PREZENTATE AL CĂROR FORMAT ESTE ELABORAT DE APDRP POT FI CONSULTATE ŞI DESCĂRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERNET A MADR (www.Anexa 8 Regulamentul CE 1444/2002 . Toate drepturile rezervate MADR. Planul de afaceri – Anexa 2. Zone defavorizate conform PNDR – Anexa 7. Cererea de finan are – reprezintă solicitarea depusă de poten ialul beneficiar în vederea ob inerii finan ării nerambursabile. Contractul de finan are – Anexa 3.madr.apdrp. Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor. Beneficiar – persoană fizică autorizată care a încheiat un contract de finan are cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR. . Declara ii pe propria răspundere – Anexa 6. Raportul de execu ie. Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei şi Declara ia pe propria răspundere a beneficiarului) – Anexa 4. Cererea de plată.ro – Investiţii prin PNDR – M112).4.ro) şi a APDRP ( www. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Declara ia de cheltuieli.

aria de aplicare şi ac iunile prevăzute. men ionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului. Abrevieri: FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. APIA – Agen ia de Pla i şi Interven ie în Agricultură – institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finan ate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. structură organizatorică la nivel jude ean subordonată MADR (la nivel na ional există 42 DAJ). Cererea de Finan are şi Contractul de finan are pentru FEADR. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 32 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Evaluare – ac iune procedurală prin care documenta ia pentru care se solicită finan are este analizată pentru verificarea îndeplinirii condi iilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru selectarea proiectului. obiectivele măsurii. DAJ – Direc ia pentru Agricultură Jude eană.institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Măsura – defineşte aria de finan are prin care se poate realiza cofinan area proiectelor (reprezintă o sumă de activită i cofinan ate prin fonduri nerambursabile). Fişa măsurii – descrie motiva ia sprijinului financiar nerambursabil oferit. este un instrument de finan are creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.Eligibil – reprezintă îndeplinirea condi iilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului. APDRP – Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit . PNDR – Programul Na ional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. tipul de investi ie. OJPDRP – Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. structură organizatorică la nivel jude ean a APDRP (la nivel na ional există 42 Oficii Jude ene). AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rurală. în vederea contractării. Toate drepturile rezervate MADR. .

Ştirbei Vodă. Însă. Adresa noastră este: Bucureşti. reclama ia sau sesizarea trebuie să fie explicită. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.ro – Forumuri de discuţii / Reclamaţii.4. defavorizat sau sesiza i posibile neregularită i în derularea PNDR. Echipa APDRP vă poate ajuta ori de câte ori ave i o plângere.ro. Trebuie să ine i cont că pentru a putea demara investiga iile şi aplica eventuale sanc iuni. nu uita i că exper ii APDRP nu au voie să vă acorde consultan ă privind realizarea proiectului. sector 1. www. Dacă întâmpinaţi greutăţi în obţinerea informaţiilor sau consideraţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor europene scrieţi-ne. verificabile şi datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclama ie sau sesizare. Dacă dori i informa ii suplimentare pute i să consulta i sec iunea Întrebări frecvente de pe pagina de internet a APDRP (www. fondurile disponibile precum şi investi iile care sunt finan ate prin FEADR. dacă considera i că sunte i nedreptă it. dar şi pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR. precum şi persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finan are a Măsurilor din cadrul PNDR. o reclama ie sau o peti ie privind o situa ie care intră în aria de competen ă a APDRP.ro > Comunicare > Întrebări frecvente) sau să formula i întrebări către departamentul de rela ii publice din cadrul APDRP. . nu ezita i să vă adresa i în scris Agen iei de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile). 43. nr. consulta i acest Ghid. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 33 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.apdrp. orice informa ie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. De asemenea. Str. să con ină informa ii concrete.4 APDRP ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ Fiecare cetă ean al României. APDRP. vă poate acorda informaţii necesare pentru a solicita finanţarea proiectului. Toate drepturile rezervate MADR. APDRP vă stă la dispozi ie de luni până vineri între orele 8:00 şi 16:00 pentru a vă acorda informa ii privind modalită ile de accesare a PNDR. Pentru a afla detalii privind condi iile şi modalitatea de accesare.apdrp. reclamaţii@apdrp. Pentru a reclama o anumită situa ie sau pentru a sesiza eventuale neregularită i informa i-ne în scris. au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finan area propriilor proiecte de investi ii pentru dezvoltare rurală. Exper ii APDRP vă pot acorda. pentru solu ionarea problemelor. prin cele 8 Centre Regionale şi cele 42 de Oficii Judeţene.

* * * // * * * Ghidul Solicitantului – Măsura 112 34 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. . fiind astfel de interes pentru mai mul i poten iali beneficiari.Men ionăm faptul că în sec iunea Întrebări frecvente sunt publicate toate întrebările şi răspunsurile la spe e concrete care au aplicabilitate generală. Toate drepturile rezervate MADR. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->