ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Autoritatea de Management pentru PNDR
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

UNIUNEA EUROPEANĂ

Program finanţat prin FEADR

GHIDUL SOLICITANTULUI „Instalarea tinerilor fermieri” MĂSURA 112 Sesiunea 1 – 29 iunie 2012
Prevederile prezentului Ghid se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de Procedură pentru Măsura 112 postat pe site-ul www.apdrp.ro

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ Pro gram f inan at de Uniunea Europeană şi Guvernul R omâniei

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 112 „Instalarea tinerilor fermieri” Versiunea 06 din mai 2012 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a poten ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin elor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative na ionale şi comunitare. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de solicitare a sprijinului, precum şi modalitatea de selec ie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, con ine documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezenta i, modelul Cererii de finan are, al Planului de afaceri, al Contractului de finan are, precum şi alte informa ii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor. Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative na ionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.apdrp.ro.

IMPORTANT!
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR şi APDRP disponibile la sediile Direcţiilor Agricole Judeţene şi sediile APDRP din fiecare judeţ şi din regiunile de dezvoltare ale României, precum şi pe pagina de internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro. De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

Ghidul Solicitantului – Măsura 112

1|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE 1.1. Obiectivele Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri .......................................

3

2. PREZENTAREA MĂSURII 112 2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ............................................... 2.2. Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ..................................... 2.3. Criterii de selec ie ale proiectului ……............................................................... 2.4. Valoarea sprijinului nerambursabil ….................................................................

4 7 11 13

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 3.1. Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de Finan are ............. 3.2. Contractarea sprijinului nerambursabil ….......................................................... 3.3. Plata ..................................................................................................................

15 23 25

4. INFORMA II UTILE 4.1. Documentele necesare întocmirii Cererii de Finan are ................................... 4.2. Lista Formularelor disponibile pe site-ul MADR şi APDRP.............................. 4.3. Dic ionar .......................................................................................................... 4.4. APDRP în sprijinul dumneavoastră ………………….......................................

26 31 31 33

5. ANEXE la Ghidul Solicitantului 5.1. Anexa 1 – Model Cerere de Finan are ……....… link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.2. Anexa 2 – Model Plan de Afaceri ....................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.3. Anexa 3 – Model Contract de Finan are ............ link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.4. Anexa 4 – Model Cerere de plată ....................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.5. Anexa 5 – Fişa Măsurii 112 ................................ link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.6 Anexa 6 – Declara ii pe propria răspundere ....... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.7 Anexa 7 – Zone defavorizate conform PNDR ..... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.8 Anexa 8 - Catalogul oficial al soiurilor de plante din România .......................................................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.9 Anexa 9 - Regulamentul CE 1444/2002........................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro

Ghidul Solicitantului – Măsura 112

2|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

siguran a la locul de muncă. igiena şi bunăstarea animalelor.contribu ia Guvernului României.Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE 1. care produc în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. ATENŢIE! Fondurile nerambursabile le puteţi accesa până în 2013. Obiectivele opera ionale se referă la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploata ii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investi ii. Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creşterea veniturilor exploata iilor conduse de tinerii fermieri. Îmbunătă irea managementului exploata iilor agricole prin reînnoirea genera iei şefilor acestora. Toate drepturile rezervate MADR.484 Euro din care: 20% . Contribu ia publică aferentă Măsurii 112 este de: 337. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. . Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop dezvoltarea exploata iilor agricole. fără creşterea popula iei active ocupate în agricultură. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 3|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 80% .contribu ia Uniunii Europene.221.1 Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivită ii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiective generale: Îmbunătă irea şi creşterea competitivită ii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerin ele pentru protec ia mediului.

Toate drepturile rezervate MADR. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale. Angajamentul se ataşează Cererii de Finan are şi va preciza că în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii notificării. sunt: persoană fizică. Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112. IMPORTANT! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform OG 44/2008. este situată pe teritoriul ării.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmplini i la data depunerii Cererii de Finan are). Unitatea de Dimensiune Economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. În caz de neprezentare în termen a acestor documente contractul de finan are nu se va încheia. cu modificările şi completările ulterioare. ca persoană fizică autorizată. înfiin ată în baza Legii 31/1990 republicată. . persoane fizice sau juridice care practică în principal activită i agricole şi a căror exploata ie agricolă: are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE1.Capitolul 2 PREZENTAREA MĂSURII 112 2. Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finan are. solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului. asociat şi administrator unic al unei societă i cu răspundere limitată – SRL. este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol. 85/377/CEE). 1 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 4|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.200 Euro. 44/ 2008. cu modificările şi completările ulterioare: • • individual şi independent.

Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare pentru solicitarea sprijinului de instalare în maxim 12 luni de la data instalării. în nume propriu. Exploata ia agricolă este o unitate tehnico-economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o gestiune unică. întrucât potrivit Legii nr. Exploata ia agricolă reprezintă ansamblul unită ilor de produc ie gestionate de agricultor şi situate pe teritoriul aceluiaşi stat membru. 31/1990 privind societă ile comerciale. beneficiarii care au contracte de finan are reziliate pentru FEADR. are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau activitatea zootehnică. până la achitarea integrală a datoriei fa ă de APDRP. ATENŢIE! Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înfiinţare şi/ sau preluare prin transfer de proprietate şi/ sau arendă/ concesionare a unei exploataţii agricole între 6 – 40 UDE. pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de exploataţie. care produce în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. Exploata ia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant. .ATENTIE! În cazul societă ilor comerciale cu răspundere limitată. PATRIMONIUL SOCIETĂ II NU SE VA CONFUNDA CU PATRIMONIUL ASOCIATULUI ADMINISTRATOR UNIC. republicată. ATEN IE! O exploata ie agricolă nu poate primi sprijin prin această măsură decât o singură dată. înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. beneficiarii care se află în situa ii litigioase cu APDRP. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 5|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate drepturile rezervate MADR. până la finalizarea litigiului. cu modificările şi completările ulterioare DOAR BUNURILE CONSTITUITE CA APORT ÎN SOCIETATE DEVIN PROPRIETATEA ACESTEIA. inclusiv a majorărilor de întârziere. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. din cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an. Finan area în cadrul Măsurii 112 derulată prin PNDR este restric ionată pentru următoarele categorii de beneficiari: beneficiarii înregistra i în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR. din ini iativa APDRP. în Registrul unic de identificare de la APIA. beneficiarii. la calculul UDE-lor. precum şi so ii/so iile acestora care au aplicat şi au ob inut sprijin pe Măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzisten ă” nu pot beneficia de sprijin pe această măsură.

ATEN IE! Data instalării tânărului fermier = data ultimei înregistrări operată pentru sectorul vegetal în Registrul unic de identificare de la Agen ia de Plă i şi Interven ii în Agricultură sau pentru sectorul zootehnic din Registrul Exploata iei al ANSVSA prin care se dovedeşte că dimensiunea exploata iei agricole este cuprinsă între 6 . Înfiin area unei exploata ii agricole reprezintă prima înregistrare a terenurilor agricole la APIA și/sau a animalelor la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară. care reprezintă ponderea majoritară în calculul UDE. în numele solicitantului. Toate drepturile rezervate MADR. acesta nu este eligibilă pentru sprijin. asociatul unic nu a fost şef de exploata ie ca persoană fizică sau autorizat conform OUG 44/2008 cu modificările şi completările ulterioare. dacă anterior datei înregistrării SRL-ului în Registrul unic de identificare. În situa ia în care se constată că exploata ia agricolă a solicitantului îndeplinea condi ia minimă (dimensiunea exploata iei agricole este cuprinsă între 6 – 40 UDE) cu mai mult de 12 luni înainte de depunerea Cererii de Finan are. pentru proiectele ce se depun în sesiunea 1 . . aşa cum apar înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol. Exploata ia majoritară trebuie să reprezinte peste 50% din total calcul UDE. se verifică la APIA. ATEN IE! Pentru stabilirea corectă a datei instalării tânărului fermier şi a dimensiunii exploata iei agricole a acestuia la momentul instalării se va face o verificare şi cu copia din Registrul Agricol. de la un cedent înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ie veterinară. conform MBS 2008. tânărul fermier trebuie să fie instalat într-o exploata ie agricolă care are dimensiunea de minimum 6 UDE.29 iunie 2012. ATEN IE! În situa ia în care solicitantul depune proiect în calitate de asociat unic al unui SRL. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 6|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. cu mai pu in de 12 luni înaintea depunerii Cererii de Finan are la APDRP. Calculul unită ii dimensiunii economice pentru anul 0 și istoric se realizează conform coeficien ior din Cererea de Finan are. ATEN IE! Solicitan ii care preiau mai multe exploata ii agricole trebuie să preia integral cel pu in o exploata ie agricolă. cu toate suprafe ele şi animalele. Cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ie veterinară. Preluarea exploata iilor se realizează unitar. Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile. de către exper ii APDRP. ATEN IE! Data instalării tânărului fermier se stabileşte pe baza istoricului exploata iei de la APIA.40 UDE. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.

2 Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului veterinară prin acte de proprietate și/sau Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112. (1) lit. solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploata ia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia. înregistrată în Registrul unic de identificare de la APIA și/sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie arendă/concesiune. specificată în Planul de afaceri. Conducătorul exploata iei este acea persoană care administrează şi îşi asumă riscuri economice privind exploata ia agricolă (poate fi: persoană fizică sau ac ionar şi administrator unic). tânărului fermier care beneficiază de sprijin pentru instalare. Toate drepturile rezervate MADR. Cedent = agricultorul care cedează integral o exploata ie unui alt agricultor. 2. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. b din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 referitoare la dobândirea pregătirii şi/sau competenţei profesionale în cazul în care aceştia au nevoie de o perioadă de adaptare sau de restructurare. solicitantul nu mai poate semna contractul de finan are. pentru a putea permite tânărului fermier să se conformeze cerinţelor prevăzute la art. . contravine obiectivelor FEADR. Conform art. 22 alin. cu excep ia locuin ei şi a terenului aferent locuin ei (anexe gospodăreşti).1974/2006. de ine sau se angajează să dobândească2 competen e şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare. ATEN IE! Fărâmi area exploata iilor agricole. 2 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 7|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. După această perioadă. în scopul creării în mod artificial de condi ii necesare pentru a beneficia de aceste plă i şi de a ob ine un avantaj. i se poate acorda o perioadă de graţie care nu poate să depăşească 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului. Cesionar = agricultorul căruia i se transferă exploata ia agricolă înregistrată în Registrul unic de identificare de la APIA/ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară prin acte de proprietate și/sau arendă/concesiune. IMPORTANT! Data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier = Data semnării Contractului de Finan are de către ambele păr i care nu poate depăşi 18 luni de la data instalării tinerilor fermieri.13 (1) din Regulamentul (CE) nr.Preluarea unei exploata ii agricole reprezintă trecerea tuturor terenurilor agricole şi a animalelor înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară de la cedent la cesionar.

absolven ii din promo ia 2012 pot depune ca document echivalent adeverin a de absolvire a liceului sau a școlii profesionale/școală de arte și meserii. recunoscute de Ministerul Educa iei. înso ite de certificate de calificare sau de certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol. informare şi difuzare de cunoştin e” în cel pu in unul din domeniile: managementul exploata iei agricole. veterinar şi economic cu profil agricol. . contabilitatea fermei. roiuri la pachet.documente ATENŢIE ! Nivelul minim de calificare solicitat este următorul: absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol. este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cu cel pu in 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. Solicitan ii care accesează în paralel alte programe pentru achizi ii de familii de albine. absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii*care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minimum 150 de ore* în domeniul agricol. *Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de către o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei. altele. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. după momentul depunerii Cererii de Finan are şi pe toată perioada derulării contractului cu APDRP. cursuri de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională. protec ia mediului. tinerii fermieri nu pot face achizi i de familii de albine. Tineretului și Sportului.prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activită ilor agricole din cadrul exploata iei agricole. Solicitan ii trebuie să facă dovada studiilor cu diplome de absolvire a liceului sau școală profesională/școală de arte și meserii sau diplomă/ absolvent zece clase. Prin excep ie. cu obligativitatea prezentării diplomei de studii până la semnarea contractului de finan are. Cercetării.. Tineretului şi Sportului. agricultură ecologică. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 8|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. roiuri la pachet. ATEN IE! Sunt eligibili solicitan ii care au vârsta de cel pu in 18 ani împlini i la data depunerii cererii de finan are. Cercetării. în primii trei ani de la primirea sprijinului. roiuri pe faguri şi mătci prin Programul Na ional Apicol 2011-2013. ATEN IE! În cadrul exploata iilor apicole. roiuri pe faguri şi mătci sunt declara i neeligibili şi vor returna întregul sprijin acordat. veterinar sau economic cu profil agricol. Nota: Tânărul solicitant poate fi absolvent de liceu cu sau fără examen de bacalaureat. veterinar sau economic cu profil agricol. Se angajează să urmeze. Toate drepturile rezervate MADR.

utilaje. cu excepţia soţului sau soţiei. achiziţionarea de animale şi după caz. Toate drepturile rezervate MADR.Toate exploata iile agricole care îşi formează calculul UDE din stupi trebuie să introducă sistemul de identificare şi înregistrare a stupiilor şi stupinelor. echipamente şi software specializate. • descrierea modului de utilizare a întregului sprijin financiar nerambursabil solicitat. Planul de afaceri va men iona obligatoriu: titlul proiectului. echipamente şi accesorii. a cotei de producţie. modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei. achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole.2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificarea stupinelor şi stupilor. în conformitate cu Ordinul MADR nr. • descrierea detaliată a investi iilor. În acest ultim caz. Prima etapă de verificare a îndeplinirii activită ilor ATENŢIE! Nu se acordă sprijin persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arendă/ concesionare încheiate în nume propriu. chiar dacă ambii soţi îndeplinesc condiţiile prevăzute în măsură. ATEN IE! Îndeplinirea obiectivelor exploata iei agricole şi a investi iilor propuse pentru atingerea acestora. maşini. în condi ii de pia ă şi concuren ă. data întocmirii acestuia şi cursul de schimb euro/ lei al Băncii Central Europene valabil la data elaborării acestuia. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. ATENŢIE! Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează demonstrând că cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare. • demonstrarea viitoarei viabilită i economice a exploata iei agricole: costuri.instalaţii. astfel: construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă. stabilite de beneficiar în Planul de afaceri. plantarea şi replantarea plantelor perene. serviciilor şi a altor ac iuni în vederea dezvoltării activită ilor exploata iilor agricole. prevăzute în Planul de afaceri va începe înainte de împlinirea a 3 ani de la data aprobării deciziei Ghidul Solicitantului – Măsura 112 9|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. • elemente referitoare la mediu şi evaluarea principalelor riscuri. combine de recoltat. achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi.05.119/ 25. un singur membru al familiei poate primi sprijin. Planul de afaceri trebuie să cuprindă detalii privind: • descrierea situa iei ini iale a exploata iei agricole preluate. venituri şi cheltuielile realizate respectând standardele comunitare. constituie condi ie de eligibilitate pentru cea de-a doua tranşă de plată. Contractele de folosinţă a bazei de producţie trebuie sa fie încheiate pe termen de minim 5 ani începând cu data depunerii Cererii de Finanţare. precum şi a etapelor şi obiectivelor stabilite în vederea dezvoltării acesteia. programelor de formare profesională. incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului. . constând în plăcu e de identificare pentru fiecare stup şi panouri de identificare a stupinelor.

pentru realizarea de investi ii în vederea conformării exploata iilor agricole la standardele comunitare în vigoare şi prin accesarea Măsurii 121 „Modernizarea exploata iilor agricole”. definite ca fiind cauze de for ă majoră. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 10 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. La verificarea conformită ii Planului de afaceri. Creşterea exploata iei agricole cu minimum 4 UDE se verifică la cea de-a doua tranşă de plată de către exper ii de la APDRP. Întreaga exploata ie trebuie să se regasească în localită ile din Anexa nr. În situa ia când neconformitatea cu Planul de afaceri a fost determinată de cauze independente de voin a solicitantului. 1552/ 743/ 2008. iar următoarea etapă (conformitatea completă) nu mai târziu de 5 ani. ce con ine suprafe ele utilizate de fermieri începând cu cel de-al doilea an din Planul de afaceri.05.individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier. MM/MADR nr. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafa ă. de până la 36 de luni calculată de la data instalării. în perioada 01.12 din Ghidul Solicitantului: Zone vulnerabile la poluarea cu nitra i – Localită i conform Ord.15. solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze că dimensiunea fermei a crescut cu minimum 4 UDE de la data aprobării deciziei individuale de acordare a acestuia și a modernizat exploata ia agricolă în conformitate cu cele precizate în Planul de afaceri.03 . APDRP va proceda la recuperarea sprijinului acordat. Beneficiarii acestei măsuri au obliga ia de a-şi înscrie toate suprafe ele agricole de inute în Registrul unic de identificare la APIA. dar nu va mai fi plătită a doua tranşă. Beneficiarii care de in ferme cu profil zootehnic vor depune la cea de-a doua tranşă de plată extras de la DSVSA/ circumscrip ia veterinară şi Registrul unic de identificare de la APIA pe baza căruia se va calcula Unitatea de Dimensiunea Economică (UDE). Toate drepturile rezervate MADR. . protec ia apelor împotriva poluării cu nitra i din surse agricole. ATEN IE! Dacă la verificare se constată neîndeplinirea activită ilor prevăzute în Planul de afaceri. Tinerii fermieri beneficiază de o perioadă de gra ie. cu situa ia existentă în Registrul unic de identificare de la APIA. Se detaliază în Planul de afaceri investi iile care implementează standarde comunitare şi cu care vor veni pe Măsura 121 pentru modernizarea exploata iei. prima tranşă nu se va recupera. Tinerii fermieri pot implementa următoarele standarde comunitare: 1. Acest standard se aplică numai pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr. 12.

se va completa de către solicitant pentru proiect care prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. conform următoarelor criterii de selec ie: Nr. solicitantul completează sec iunea specifică „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de Finan are. în cadrul sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura 121. îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplica numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte si bivolite). se va completa de către solicitant pentru proiect care nu prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” . 2. 20 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 11 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.3 Criterii de selec ie ale proiectului Proiectele se depun în cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. Secţiunea „B” a Planului de afaceri împreună cu secţiunea „A”. IMPORTANT! Tinerii fermieri trebuie să restituie întreaga sumă primită dacă îşi încetează activitatea agricolă mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitării de plată pentru cea de-a doua tranşă. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. se situează peste valoarea totală alocată acesteia. crt. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. Toate drepturile rezervate MADR. Criterii de selec ie Solicitantul de ine o fermă de semi-subzisten ă Punctaj 1. se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 112. ATENŢIE! Secţiunea „A” a Planului de afaceri. din care va trebui să rezulte că exploata ia agricolă de inută are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE. în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. . în baza căruia fiecare proiect este punctat.2. atunci proiectele prin care se solicită sprijin financiar pentru instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de selec ie. ATEN IE! Solicitan ii care doresc să acceseze şi Măsura 121 trebuie să completeze Cererea de Finan are conform Măsurii 121 şi să prezinte toate documentele men ionate în Ghidul Solicitantului pentru această măsură. Secţiunea „C” a Planului de afaceri împreună cu secţiunea „A”. În situa ia în care valoarea totală a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni.

. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie.documente care atestă dreptul real principal de proprietate al clădirilor din exploata ie. 40/2010). . 2. prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului. cu modificările şi completările ulterioare. 4. 20 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 12 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. . . pentru comercializarea produselor agricole şi silvice.societate cooperativă agricolă.zona montană cu handicap natural conform Listei Unită ilor Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată.grupuri şi organiza ii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr.1. recunoscută conform legisla iei în vigoare*) Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. . 566/2004.cooperative agricole constituite conform Legii nr.organiza ii de îmbunătă iri funciare constituite conform Legii nr. .alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unită ilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localită ilor din Zonele Defavorizate de Condi ii Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. 1/2005. Toate drepturile rezervate MADR. Solicitantul are în proprietate exploata ia agricolă Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local. solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că. . punctul 12. 15 3. conform legisla iei în vigoare. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă. 37/2005 privind recunoaşterea şi func ionarea grupurilor de producători. 30 4. al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploata iei.Solicitantul de ine o exploata ie agricolă (cu profil vegetal/animal) într-o zonă defavorizată. *Se va acorda punctaj numai dacă sunt ata ate documentele descrise în Cap. cu condi ia ca solicitantul să facă parte dintr-o asocia ie în domeniul proiectului: .membrii ai unei asocia ii care este membră în Organiza ii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA.grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonan a Guvernului nr.1. jude ean şi na ional. . . constituită conform Legii nr.documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de notar. înso it de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. cu modificările şi completările ulterioare. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar i organiza iilor de producători în sectorul fructe i legume. se verifică dacă întreaga exploata ie agricolă este situată în: . solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative. Documente necesare întocmirii Cererii de finan are.extras din Registrul Exploata iei emis de ANSVSA/DSVSA din care să rezulte: efectivul de animale de inut.138/2004. de ine în proprietate întreaga exploata ie: . cu modificările şi completările ulterioare.

prin care solicitantul şi-a asumat. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp. . conform prevederilor art. Agricultură ecologică 6. solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plă i de Agro–mediu” din cadrul PNDR. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 13 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Pajişti importante pentru păsări-pachet pilot 4. cea mai recent stabilită de către Banca Centrală Europeană înaintea datei de 1 ianuarie a anului în care se elaborează decizia de acordare a ajutorului (certificatul de plată). iar peste această dimensiune. sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.4 Valoarea sprijinului nerambursabil Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12. 15 100 IMPORTANT! Toate activită ile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selec ie. în func ie de rata de schimb EUR/ LEU. Culturi verzi 5. Toate drepturile rezervate MADR.Solicitantul accesează măsura de agro-mediu Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. Practici agricole tradi ionale 3. 2.000 de Euro pentru o exploata ie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE.000 de Euro/ exploata ie. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficolis). devin condi ii obligatorii pentru ob inerea sprijinului și pe toată perioada contractului de finan are. angajamente de agro–mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării angajamentului. în mod voluntar. Pajişti cu înaltă valoare naturală 2.) 7. Solicitantul poate accesa următoarele pachete de agro-mediu: 1. Valoarea sprijinului acordat se calculează în lei. 7 şi 11 din Regulamentul CE 1913/ 2006. dar nu va putea depăşi 40.000 Euro/ 1 UDE. TOTAL 5.

Capitolul 3 ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI În cazul instalării tinerilor fermieri. Modalitatea de plată Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată: prima tranşă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru acordarea sprijinului şi este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare. Până la cea de-a doua tranşă de plată. principiul finan ării nerambursabile este acela al acordării unei prime de instalare. Un solicitant al sprijinului prin Măsura 112 poate depune în acelaşi timp proiecte pentru alte măsuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinan ate prin FEADR. . un solicitant al Măsurii 112 poate accesa următoarele măsuri din PNDR: 111 „Formare profesională (training). 214 „Plăţi de Agro-mediu”. beneficiarii trebuie să realizeze toate investi iile pentru modernizarea şi dezvoltarea exploata iei. 211 „Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată”. 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”. Toate drepturile rezervate MADR. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”. Verificarea condi iilor pentru acordarea celei de-a doua tranşă nu va depăşi 33 de luni de la data aprobării de către APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului. ATENŢIE! De exemplu. 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”. 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”. a doua tranşă. de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la îndeplinirea ac iunilor prevăzute în Planul de afaceri. propuse în Planul de afaceri. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 14 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. informare şi difuzare de cunoştinţe”.

Modificarea modelului standard (eliminarea. pasări şi familii de albine) pentru care solicitantul are documente de proprietate şi/ sau arendă/ concesionare/ şi care sunt înregistrate în Registrul sprijinului. renumerotarea sec iunilor. Prin urmare. În această sec iune a Cererii de Finan are se înscrie toată baza de produc ie (suprafe e.1 COMPLETAREA Cererii de Finan are Completarea Cererii de Finan are. creşterea dimensiunii economice a fermei. 3. la sfârşitul anului 3. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. va fi de minimum 3 UDE. ATEN IE! Cererea de Finan are trebuie să fie înso ită de documentele justificative prevăzute la cap 4. 3. se va face conform modelului standard. anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.apdrp. . inclusiv a anexelor acesteia. aferentă măsurii 141. aferentă măsurii 112. depunerea şi verificarea DOSARULUI CERERII DE FINAN ARE Dosarul Cererii de Finan are con ine Cererea de Finan are înso ită de Planul de afaceri şi documentele justificative anexate. la solicitarea celei de-a doua tranşe. Activită ile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Planul de afaceri în cadrul fiecărei măsuri devin condi ii obligatorii.) conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finan are pe motiv de neconformitate administrativă. la adresa www. în format electronic. va fi de minimum 4 UDE. astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea acestora. iar pentru anul 3. Toate drepturile rezervate MADR. va fi de 7 UDE. unic de identificare. creşterea dimensiunii economice a fermei. legate într-un singur dosar. Pentru stabilirea dimensiunii economice a fermei şi a valorii sprijinului de instalare în Cererea de Finan are se completează tabelul cu Structura culturilor şi calculul UDE. trebuie să respecte condi iile minime de eligibilitate pentru fiecare măsură în parte. În acest caz.1.1 Completarea. aferent măsurii 141.ro.ATEN IE! Beneficiarii măsurii 112 care sunt şi beneficiari ai măsurii 141. și/sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/ circumscrip ie veterinară şi în Registrul agricol înainte de solicitarea Ghidul Solicitantului – Măsura 112 15 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. animale. Formularul standard al Cererii de Finan are este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil.

la APIA. livezilor. ATEN IE! Până la semnarea Contractului de Finantare exploata ia zootehnică trebuie să fie înregistrată de catre ANSVSA. ca exploata ie comercială de tip A (conform Ordinului nr. 1122/2009 cu modificările şi completările ulterioare). suprafe ele și culturile declarate în ultima perioadă de depunere a cererii unice de plată pe suprafa ă în Registrul unic de identificare de la APIA şi/sau în Registrul exploata iilor ANSVSA/DSVSA/ circumscrip ia veterinară în nume propriu şi/sau al cedentului. culturilor de hamei.ro . suprafa a minimă a parcelei trebuie să fie de cel pu in 0. aflate pe site la adresa www. nu sunt eligibile pentru calculul dimensiunii economice a exploata iei agricole. care îndeplineşte condi iile prevăzute în anexa nr. Încadrarea plantelor de cultură și a animalelor în tabelul privind calculul numărului de UDE se realizează conform Regulamentului CE 1444/2002 și a Catalogului Oficial al soiurilor și plantelor de cultură din Romania – 2012. acesta necontribuind la calculul UDE din Cererea de Finan are. Pentru exploata iile zootehnice solicitan ii trebuie să de ină în exploata ia agricolă construc ii zootehnice adaptate pentru creșterea animalelor și a pasărilor. Toate drepturile rezervate MADR. înregistrată în Sistemul na ional de identificare şi înregistrare a animalelor.apdrp. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unită ilor/centrelor de colectare/exploata iilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătă ii şi al bunăstării animalelor. Calculul dimensiunii economice a exploata iei agricole se realizează pornind de la animalele. 3 Suprafa a parcelei agricole să fie de cel pu in 0.ATEN IE! Speciile de plante şi de animale care nu se regăsesc în tabelul privind calculul numărului de UDE (Structura culturilor şi Structura produc iei zootehnice). fermierul. 55 din Regulamentul CE nr. În cazul viilor. nedeclararea întregii suprafe e utilizate atrăgând după sine sanc iuni (art. Solicitantul. . înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comer ului. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.exploata ie de animale de inută de persoane fizice autorizate. 50 şi este înregistrată sanitar-veterinar. arbuştilor fructiferi.1 ha. pepinierelor viticole. pepinierelor pomicole. are obliga ia declarării la APIA a tuturor parcelelor agricole eligibile3 şi neeligibile pe care le utilizează. cu modificările și completările ulterioare) cu prezentarea documentului care certifică înregistrarea exploata iei zootehnice de tip A.3 ha. 16 | P a g i n a Ghidul Solicitantului – Măsura 112 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Terenul care formează vatra stupinei nu trebuie să figureze în Registul unic de identificare. întreprinderi individuale. a unită ilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate. întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condi iile legii. Exploata ie comercială de tip A .

IMPORTANT! În cazul solicitan ilor care de in ciupercării. Solicitan ii care de in exploata ii agricole exclusiv zootehnice (inclusiv apicole) vor fi verifica i la APIA dacă nu au bază de produc ie vegetală în exploatare. ATEN IE! Dacă la stabilirea dimensiunii ATENŢIE! La stabilirea dimensiunii economice a unei exploataţii agricole se ia în calcul întreaga bază de producţie: suprafeţe şi culturi. proiectul este neeligibil. ponderea acestora nu poate depăşi 50% din totalul dimensiunii economice a exploata iei. animale şi pasări pe specii şi categorii. precum şi familiile de albine. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.03 – 15. atât flori cât şi ciuperci.05 şi cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie) şi poate fi folosit şi extrasul utilizatorului anterior (cedentul) de terenuri agricole (exploata ie agricolă). Suprafe ele şi culturile declarate la APIA trebuie să fie identice cu suprafe ele şi culturile completate de solicitant în Cererea de Finan are. IMPORTANT! În dimensiunea economică a exploata iei agricole culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75%. calculul UDE pentru anul 0 din Cererea de Finan are şi Planul de afaceri se realizează pe baza declara iilor din Cererea unică de plată pe suprafa ă 2012 din Registrul unic de identificare. Astfel. . din perioada de depunere a cererilor de plată pe suprafa ă (01. Toate drepturile rezervate MADR. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 17 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. ponderea acestora din dimensiunea economică a exploata iei agricole nu trebuie să depăşească 50 % în anul 0. economice a exploata iei s-au luat în calcul. Anul 0 pentru sesiunea 01 – 29 iunie 2012 se realizează pe baza înregistrărilor de la APIA și/ sau din Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circuscrip ie veterinară din perioada 01 martie – 15 mai 2012. Anul „0” din Planul de afaceri reprezintă anul care include ultima perioadă de depunere a cererii unice de plată pe suprafa ă la APIA (1 martie – 15 mai şi începând cu 16 mai cu penalită i pentru fiecare zi de întârziere până pe data de 10 iunie). ATEN IE! Rezultatul calcului dimensiunii economice a exploata iei agricole la data instalării tânărului fermier coincide cu anul „0” din Planul de afaceri. Înscrierea exploata iei agricole în Registrul unic de identificare de la APIA şi a parcelelor agricole. atât în anul 0 cât şi la solicitarea acordarii celei de a doua tranşe de plată. În acest caz florile nu trebuie să depăşească 25 % din totalul de 50%. cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie. utilizând tabelul privind calculul dimensiunii economice a exploataţiei. pentru anul 0. mărimea acestora şi culturile aferente se verifică de expertul verificator al Oficiului Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.ATEN IE! În situa ia în care suprafa a declarată în Registrul unic de identificare este mai mare decât cea din Registrul agricol.

crt... Ghidul Solicitantului – Măsura 112 18 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.original şi copie şi documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finan are) şi se depune la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea proiectului.2 DEPUNEREA Dosarului Cererii de Finan are Dosarul Cererii de Finan are se completează în două exemplare .). copiile depuse în Dosarul Cererii de Finan are trebuie să con ină men iunea „Conform cu originalul” şi vor fi verificate şi semnate şi datate de expertul care efectuează verificarea conformită ii Cererii de Finan are.. IMPORTANT! Cererea de Finan are trebuie completată în format electronic. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. 3. Fiecare exemplar din dosarul Cererii de Finan are va fi legat. Cererea de Finan are trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare al acesteia. . Titlul documentului Nr. până la. act de identitate. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.. avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului. în limba română..Nu sunt eligibile pentru sprijin contractele de comodat/închiriere încheiate pentru terenurile agricole (inclusiv pașuni și fâne e).. Nu sunt acceptate Cereri de Finan are completate de mână. Toate drepturile rezervate MADR. Pagină (de la. cu următoarele elemente: Nr. Dosarul Cererii de Finan are va cuprinde în mod obligatoriu un opis. în cazul persoanelor fizice). astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. În acest sens. care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului. Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate. cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document. inclusiv documentele anexate.. IMPORTANT! Numai Cererea de Finan are şi documentele justificative completate după modelul standard prezentat.) Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de Finan are. împreună cu formatul electronic (CD) al Cererii de Finan are (acesta va include Cererea de Finan are şi Planul de afaceri). se vor furniza numai informa iile necesare şi relevante. unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet..1. paginat şi opisat. sunt eligibile pentru finan are în cadrul Măsurii 112. Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura. etc.

În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e. la OJPDRP. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 19 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. cu o rezolu ie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF.IMPORTANT! Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a Planului de afaceri. cât şi în format electronic. Numărul maxim de caractere ale numelui unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128. Exemplarele vor fi marcate clar. acesta va fi depus la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pe raza căruia exploata ia agricolă are ponderea cea mai mare (suprafa a agricolă/ animale). men iunea „copie conform cu originalul” etc. Dosarul Cererii de Finan are se depune personal de către solicitant. Numele fişierelor nu trebuie să con ină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”. ca şi a tuturor documentelor ataşate Cererii de Finan are.1. cu „ORIGINAL”. Toate drepturile rezervate MADR. în afara celor 2 exemplare pe care le depune. Piesele desenate care depăşesc formatul A3. respectiv „COPIE”.). pe copertă. înaintea datei limită care figurează în licita ia de proiecte.pdf. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare. . este prezentată atât în format tipărit. iar numărul maxim de caractere ale numelui unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere. înainte de a fi legat. IMPORTANT! Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finan are corect completată.3 VERIFICAREA Dosarului Cererii de Finan are de către OJPDRP 1. nu trebuie să con ină două puncte succesive “. sau de către împuternicit prin procură legalizată (original) a solicitantului legal.”. se pot ataşa salvate direct în format . împreună cu toate documentele justificative anexate.. în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). în partea superioară dreaptă. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. 3. la care se va adauga declara ia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finan are. VERIFICAREA CONFORMITĂ II CERERII DE FINAN ARE Efectuarea conformită ii constă în verificarea Cererii de Finan are dacă: este corect completată. salvate ca fişiere distincte cu denumirea conformă listei documentelor (sec iunea specifică E din cererea de finan are). IMPORTANT! Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finan are.

nivel central . Constituie eroare de fond nesemnarea declara iilor pe propria răspundere situatie in care proiectul este declarat neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finan are care sunt descoperite de exper ii verificatori ai Serviciului Verificare Cereri de Finan are (SVCF) de la OJPDRP. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Cererea de Finan are este declarată conformă. Dacă Cererea de Finan are este declarată conformă.documentele justificative solicitate sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie verificându-se valabilitatea acestora la data depunerii de către solicitant. Aceeaşi Cerere de Finan are poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licita ie de proiecte. se efectuează de către: OJPDRP pentru toate Cererile de Finan are. se trece la următoarea etapă de verificare. pe baza unor dovezi/informa ii prezentate explicit în documentele justificative anexate Cererii de Finan are (exemplu: date de identificare ale solicitantului scrise incorect). 2. Toate drepturile rezervate MADR. Solicitantul are obliga ia de a lua la cunoştin ă prin semnătura dată pe fişa de verificare a conformită ii. După verificarea conformită ii Cererii de finan are. pot exista două situa ii: Cererea de Finan are este declarată neconformă. . APDRP . Verificarea CONDI IILOR MINIME de acordare a sprijinului Verificarea condi iilor minime de acordare a sprijinului. cu ocazia verificării conformită ii şi care pot fi corectate şi semnate de către aceştia din urmă în prezen a solicitantului. IMPORTANT! În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă.pentru Cererile de Finan are verificate prin sondaj. proiectul nu este considerat neconform. Verificarea condi iilor minime se realizează pe baza documenta iei conforme depuse de solicitant şi constă în: Ghidul Solicitantului – Măsura 112 20 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. După evaluarea conformită ii Dosarului Cererii de Finan are (în aceeaşi zi) solicitantul este înştiin at de către expertul verificator dacă acesta este conform sau dacă nu i se vor explica cauzele neconformită ii.

La verificarea condi iilor minime de acordare a sprijinului la nivel OJPDRP în situa ia în care sunt condi ii care necesită lămuriri suplimentare. expertul evaluator poate cere informa ii suplimentare doar în următoarele cazuri: 1. Alocarea financiară publică a măsurii şi numărul maxim al sesiunilor de depunere şi evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual. În urma verificării Dosarului Cererii de Finan are pot exista două situa ii: proiectul este neeligibil. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. 2. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN LANSARE A LICITA IEI în care se vor prezenta suma şi durata sesiunii. dacă se constată că este necesar.verificarea eligibilită ii solicitantului şi a exploata iei. ATEN IE! Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) poate solicita documente (altele decât cele obligatorii) sau informa ii suplimentare în etapa de verificare a eligibilită ii proiectului. Planul de afaceri con ine informa ii insuficiente sau contradictorii în raport cu cele men ionate în Cererea de Finan are sau alte documente justificative. proiectul este eligibil şi are un punctaj. Verificarea PE TEREN a cererilor de finan are Verificarea pe teren se realizează de către OJPDRP – pentru toate Cererile de Finan are conforme în prezen a obligatorie a solicitantului proiectului. Scopul efectuării verificării pe teren este de a controla datele şi informa iile cuprinse în Planul de afaceri şi documentele justificative cu situa ia existentă pe amplasamentul propus pentru ca expertul verificator să se asigure de corectitudinea informa iilor declarate în Cererea de Finan are. Avizele. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 21 | P a g i n a DE Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. SELEC IA proiectelor Măsura va beneficia de o alocare financiară anuală. acordurile. evaluarea criteriilor de selec ie. Toate drepturile rezervate MADR. verificarea Planului de afaceri. . autoriza iile eliberate de către autorită ile emitente nu respectă protocoalele încheiate cu APDRP. 3. este stabilit de Comitetul de Monitorizare. 4. În etapa de selec ie a proiectelor nu se mai pot aduce documente suplimentare. verificarea documentelor justificative anexate Cererii de Finan are.

în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării.2011. Selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului.3). precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal. aprobat prin Ordinul MADR nr. după consultarea Raportului de evaluare au posibilitatea de a depune Contesta ii.Autoritatea de Management în consultare cu membrii Comitetului de Monitorizare stabileşte şi aprobă înaintea lansării depunerii de proiecte. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj. punctajul aferent criteriilor de selec ie (vezi subcapitolul 2. După solu ionarea contesta iilor. cu încadrarea în suma alocată pe sesiune. Contesta iile vor putea fi depuse la OJPDRP unde a fost depus proiectul. . APDRP va puncta fiecare proiect eligibil în func ie de sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi Raportul de Evaluare. În acest sens. dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la afişarea pe site a Raportului de Evaluare. cu modificările i completările ulterioare. punctate după cum urmează: când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii 112 în cadrul unei sesiuni. departajarea acestora. Rolul Comitetului de Selec ie este de a supune aprobării conducerii Autorită ii de Management pentru PNDR finan area proiectelor eligibile.ro. Contesta iile se solu ionează de către o Comisie constituită la nivelul MADR. 28/ 31.apdrp. Comitetul de Selec ie este un organism tehnic. prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Toate drepturile rezervate MADR. se întocmeşte un Raport cu proiectele eligibile pentru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management pentru PNDR. când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată Măsurii 112 în cadrul unei sesiuni.01. Contesta ia depusă trebuie să fie înso ită de Notificare şi de documente justificative. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. prezidat de către Autoritatea de Management pentru PNDR şi are în componen ă reprezentan i ai Autorită ii de Management şi ai APDRP. Termenul pentru a răspunde contesta iilor este în conformitate cu Regulamentul de organizare şi func ionare al Comitetului de selec ie şi al Comisiei de contesta ii pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2007 – 2013. iar selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selec ie. Comitetul de Selec ie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat. se face în func ie de următoarele priorită i: Ghidul Solicitantului – Măsura 112 22 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Comitetul de Selec ie propune aprobarea pentru finan are a tuturor proiectelor eligibile. se va întocmi şi aproba Raportul de selec ie de către Comitetul de selec ie care va fi publicat pe site-ul www. formată din reprezentan i ai MADR şi APDRP. Solicitan ii.

APDRP notifică beneficiarul privind acceptarea Cererii de Finan are. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorită i.solicitantul are în proprietate exploata ia agricolă. După parcurgerea procedurii de selec ie şi după caz. în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finan ate. cumulate. Aprobarea Directorului General al Autorită ii de Management pentru PNDR. Se pot returna solicitan ilor dosarele cererilor de finan are originale depuse. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 23 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. număr de porcine la îngrăşat/ ovine şi caprine. 2. iar APDRP se va asigura că de ine o copie a Cererii de Finan are necesară pentru eventuale verificări ulterioare. stabilit pe baza numărului mai mare de unită i de dimensiune economică (UDE) calculat prin cumularea elementelor componente în cadrul fiecărui criteriu de departajare. număr UDE cumulate. reprezintă decizia finală asupra selec iei proiectelor care îndeplinesc condi iile minime pentru finan are. se întocmeşte Raportul cu proiectele propuse pentru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management. departajarea se va face în func ie de criteriul de departajare preponderent. 5. suprafa ă culturi de câmp număr UDE cumulate. 6. 3.2 CONTRACTAREA sprijinului nerambursabil După primirea Raportului de selec ie. suprafa ă legume număr UDE cumulate. Acest raport va cuprinde şi lista proiectelor nefinan ate. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. căpşunarii. 4. număr UDE cumulate. 1. 3. Toate drepturile rezervate MADR. în scopul producerii de energie regenerabilă. solicitantul este membru al unei forme asociative. 7. suprafa ă pepiniere şi planta ii de vi ă de vie pentru vin cu excep ia restructurării/ reconversiei planta iilor de vi ă de vie şi struguri de masă. suprafa ă pepiniere şi planta ii de pomi şi de arbuşti fructiferi. IMPORTANT! Pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” nu există punctaj minim. a celei de departajare. în următoarea ordine: număr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproduc ie/ păsări. număr UDE cumulate. solicitantul de ine o fermă de semi-subzisten ă. Pentru acest criteriu de departajare nu se calculează numărul de UDE. număr UDE cumulate. suprafa ă culturi de specii forestiere cu ciclu de produc ie scurt şi regenerare pe cale vegetativă. .

pentru persoanele fizice neautorizate. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 24 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. atunci se consideră că a renun at la ajutorul financiar nerambursabil.IMPORTANT! În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. caprine. Agen ia îşi rezervă dreptul de a nu semna Contractul de finan are. ovine. IMPORTANT! În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul de finan are şi nici nu anun ă APDRP. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Solicitantul trebuie să se asigure că odată cu semnarea Contractului a intrat şi în posesia anexelor acestuia. În caz de neprezentare în termen a documentelor. solicitantul autorizat trebuie să se prezinte la sediul Centrului Regional de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP) de care apar ine. Angajamentul se ataşează Cererii de Finan are şi va preciza că. Beneficiarii care nu au depus la Cererea de Finan are documentul care să certifice nivelul minim de calificare ci doar declara ia pe proprie răspundere că vor urma cursuri de calificare de minim 150 de ore domeniul agricol. calculat de la data confirmării de primire a Notificării de selec ie nu poate fi prelungit pentru semnarea contractului de finan are! IMPORTANT! Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finan are (Anexa 3 la prezentul ghid.2010. . ATEN IE! Termenul de 30 de zile lucrătoare. conform Ordinului ANSVSA nr.apdrp. Exploata iile agricole care și-au calculat volumul sprijinului din animale (păsări. în vederea semnării Contractului de finan are. vor prezenta certificatul de calificare până la data semnării Contractului de Finan are. ATEN IE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze conform OG 44/ 2008 (să devină Persoane Fizice Autorizate sau Întreprinderi individuale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finan are. solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului. ca exploata ii comerciale de tip A. vor prezenta diploma de absolvent până la data semnării Contractului de Finan are. 16 din 16. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.ro). până la data semnării Contractului de Finan are. bovine. Toate drepturile rezervate MADR. porcine) trebuie sa fie înregistrate de către ANSVSA. Beneficiarii care au depus la Cererea de Finan are adeverinta de absolvent de liceu sau școală profesională/școală de arte și meserii (2012).03. vezi www.

3 PLATA Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP). Toate drepturile rezervate MADR.05 şi cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie. Solicitarea celei de a doua tranşe de plată se va depune în maxim 33 de luni de la data semnării Contractului de finan are. în două exemplare.ro.15. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 25 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. ATEN IE! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze şi/ sau să modifice investi ia realizată prin proiect pe o perioadă de 3 ani de la ultima plată efectuată de Agen ie.3. Dosarul cererii de plată pentru a doua tranşă se depune după îndeplinirea conformită ii şi a investi iilor propuse de beneficiar în planul de afaceri. Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUC IUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa 3 la Contractul de finan are) pe site-ul APDRP www. în perioada 01.apdrp. De la data înregistrării dosarului cererii de plată şi până la data efectuării plă ii nu se vor depăşi 90 zile calendaristice. dar nu mai devreme de 1 iulie al celui de-al doilea an din Planul de afaceri. IMPORTANT! Dosarul cererii de plată pentru prima tranşă se va depune în maxim 10 zile de la semnarea Contractului de finan are. pe suport de hârtie. .03 . şi după depunerea cererilor de plată pe suprafa ă de la APIA. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. şi pe suport magnetic.

Ghidul Solicitantului – Măsura 112 26 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. semnat de persoanele autorizate conform legii. . şi/ sau contract de concesionare. Contractul de concesiune va fi înso it de adresă emisă de concedent care con ine situa ia privind respectarea clauzelor contractuale. dacă este în graficul de realizare a investi iilor prevăzute în contract şi alte clauze. • documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legisla iei în vigoare. sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/ contract de comodat. Suprafa a de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. con inând sumarul contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani. certificat de moștenitor unic autentificat de notar și alte acte care demonstrează ter ilor dreptul de proprietate conform legisla iei în vigoare).Capitolul 4 INFORMA II UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 4. hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă cu punere în posesie. Toate drepturile rezervate MADR. la data depunerii Cererii de Finan are) cu suprafe ele luate în arendă pe categorii de folosin ă şi perioadă de arendare.emis de Primărie. şi/ sau tabel centralizator . b) Documente solicitate pentru clădiri: • actul de proprietate • alte documente care demonstrează dreptul de folosin ă asupra clădirii.cu o valabilitate de cel pu in 5 ani la data depunerii Cererii de Finan are. act de dona ie autentificat de notar. Documente de proprietate/folosin ă pentru exploata ia agricolă: a) Documente solicitate pentru terenul agricol: document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legisla iei în vigoare (contract de vanzare-cumparare autentificat de notar.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finan are Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finan are pentru întocmirea proiectului sunt: 1. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.

existen a punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare. păsări şi familii de albine: -extras din Registrul Exploata iei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ia veterinară (adeverin ă eliberată de medicul veterinar de circumscrip ie) din care să rezulte: efectivul de animale de inut. -solicitantii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achizitii de familii de albine. adresa băncii. proces. divizare (Legea 31/1990. 3. codul CAEN conform activită ii pentru care solicită finan are. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. . Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator unic. adresa băncii. chitante. . 2. roiuri la pachet. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 în PFA sau ÎI în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea Notificării privind selectarea Cererii de Finan are.certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul ca solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI. codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP). modificata şi completată.certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare.verbal de predare primire). republicată). cu specificarea codului CAEN pentru care se autorizează. conform Legii 85/2006 republicată. În cazul realizării de investi ii. Toate drepturile rezervate MADR. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 27 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. înso it de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr.document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea. 40/2010). reorganizare judiciară sau faliment.• În cazul în care proiectul vizează și modernizarea clădirilor aceastea se vor face în baza Legii 50/ 1991. . documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii. roiuri pe faguri şi mătci (facturi. document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea. fuziune. urmând ca până la acea dată să prezinte următoarele documente: . ordine de plata. c) Documente solicitate pentru animale. cu ştampila primăriei şi men iunea „Conform cu originalul”. codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP). d) Copie din Registrul agricol emis de Primării care să confirme dreptul de proprietate şi/ sau de folosin ă (arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor înregistrate pentru baza de produc ie. al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploata iei.

Copia actului de identitate pentru solicitant şi al so iei/ so ului. care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 28 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. veterinar şi economic cu profil agricol/ absolvent a zece clase cu profil agricol. de minimum 150 ore. 7. absolvent de liceu/şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii (altul decât cel cu profil agricol). codul CAEN conform activită ii pentru care solicită finan are.1 Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direc ia Generală a Finan elor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul). în domeniul agricol. conform Legii 85/2006 republicată. veterinar şi economic cu profil agricol.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare. republicată). Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. sau 4. divizare (Legea 31/1990.1 Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator unic. 7.2 Pentru solicitan ii neautoriza i. şi că nu se află în proces de lichidare. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul că solicitantul este asociat şi administrator unic. 8. după caz. fără înscrieri care privesc sanc iuni economico-financiare. persoane fizice: Certificate care să ateste lipsa datoriilor către bugetul local de la primăriile pe raza cărora îşi au domiciliul. adeverin ă pentru absolven ii liceului sau a școlii profesionale/ școală de arte și meserii din promo ia 2012 (cu obligativitatea prezentării diplomei de studii până la semnarea contractului de finan are). . care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare. solicitantul are sediul social sau punctul de lucru deschis la adresa exploata iei agricole. Copie după diploma de studii: absolvent de liceu/ şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol. veterinar şi economic cu profil agricol. reorganizare judiciară sau faliment. în domeniul agricol. zootehnic şi veterinar înso ită de „Certificat de calificare profesională (competen e)”. fuziune. 5. Toate drepturile rezervate MADR. pentru to i solicitan ii care sunt căsători i. Cazierul judiciar. de minimum 150 ore. 6. al solicitantului.4.

. Cercetării. 37/2005 privind recunoaşterea şi func ionarea grupurilor de producători. înso ită de declara ia conducatorului exploata iei agricole unde a lucrat solicitantul. conform declara iilor anexate pe site la adresa www.grupuri şi organiza ii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. înaintea instalării sale pe cont propriu. Toate drepturile rezervate MADR. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 29 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. în domeniul proiectului emis de către: .grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonan a Guvernului nr. păsări şi familii de albine.Solicitan ii care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire4 în domeniul agricol veterinar şi economic cu profil agricol vor prezenta: adeverin a că urmează cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar şi economic cu profil agricol. 10. sau 9. 12. pentru comercializarea produselor agricole şi silvice. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. în afara celor declarate în Planul de afaceri. 11.2 Declara ia pe propria răspundere a solicitantului că este membru al unei familii de fermier şi că a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel pu in 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. .ro. cu modificările şi completările ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului de producători declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administratie). 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar i organiza iilor de producători în sectorul fructe i legume 4 Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de către o institu ie recunoscută de Ministerul Educa iei.apdrp. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploata iei.1 Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă.1 Document (carte de muncă sau adeverin a de la locul de muncă) care atestă faptul că solicitantul a desfăşurat activită i în domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu cel pu in 12 luni. înso ită de declara ia pe propria răspundere că vor aduce certificatele până la semnarea Contractului de Finan are cu Agen ia. 9. Tineretului şi Sportului. înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică. animale. de minimum 150 ore. Declara ia pe propria răspundere a solicitantului privind exploata ia agricolă că nu a mai accesat Măsurile 112 şi 141 şi/sau so ul/so ia şi nu de ine în proprietate/ folosin ă alte terenuri. ca membru.

3. şi declararea expresă a recunoasterii actului constitutiv. 4. . Practici Agricole Tradi ionale. adeverin ă privind calitatea de membru eliberată de cooperativă. . Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp. Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selec ie. Agricultură ecologică 6.cooperative agricole constituite conform Legii nr. certificatul de înregistrare și certificatul constatator ORC al cooperativei). consituită conform legii nr. cererea de înscriere aprobată de adunarea generală). . Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis). cu modificările şi completările ulterioare (adeziunea la statut şi la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată. Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani. recunoscute conform legisla iei na ionale în vigoare”. 2. cu modificările şi completările ulterioare (cerere de aderare avizata de consiliul de administra ie şi aprobată de adunarea generală. . Lista pachetelor existente: 1. . Toate drepturile rezervate MADR. actul constitutiv și statutul cooperativei. precum si dovada platii contribu iei de înscriere şi a cotiza iei pe anul în curs).societate cooperativă agricolă.138/2004. Culturi verzi.1/2005 (adeverin ă eliberată de cooperativa agricolă înso ită de copia după înregistrarea la Oficiul Registrului Comer ului de pe lângă tribunalul în a cărui raza teritorială îşi are sediul. Pajişti Importante Pentru Păsări – pachet pilot. 7. 566/2004.(document care atesta calitatea de membru al grupului de producători. 12. document avizat de consiliul director înso it de statutul organizatiei.). Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administratie). Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selec ie „Solicitantul este membru al unei forme asociative.Organiza ia Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): -document care demonstrează calitatea de membru al asocia iei în care este membru solicitantul: adeverin ă emisă de OIPA care demonstrează calitatea de membru a solicitantului în asocia ie și a asocia iei în OIPA.organiza ii de îmbunătă iri funciare constituite conform Legii nr. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 30 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 5.

Raportul de execu ie.3 DIC IONAR Solicitant – persoană fizică sau juridică.apdrp. asigurată prin contribu ia Uniunii Europene şi a Guvernului României. Declara ia de cheltuieli.2 Lista Formularelor disponibile pe site-ul MADR şi APDRP Cererea de Finan are – Anexa 1. Planul de afaceri – Anexa 2. Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei şi Declara ia pe propria răspundere a beneficiarului) – Anexa 4.madr. Declara ii pe propria răspundere – Anexa 6. 4. Cererea de finan are – reprezintă solicitarea depusă de poten ialul beneficiar în vederea ob inerii finan ării nerambursabile. Formulare de plată cuprind: (Declara ia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată. Beneficiar – persoană fizică autorizată care a încheiat un contract de finan are cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 31 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.4. SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE OJPDRP. Contractul de finan are – Anexa 3.Anexa 9 TOATE FORMULARELE PREZENTATE AL CĂROR FORMAT ESTE ELABORAT DE APDRP POT FI CONSULTATE ŞI DESCĂRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERNET A MADR (www. Catalogul oficial al soiurilor de plante din România .ro – Investiţii prin PNDR – M112). Zone defavorizate conform PNDR – Anexa 7. Toate drepturile rezervate MADR. Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.ro) şi a APDRP ( www. Fişa Măsurii 112 – Anexa 5.Anexa 8 Regulamentul CE 1444/2002 . . Cererea de plată. poten ial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR.

Ghidul Solicitantului – Măsura 112 32 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. OJPDRP – Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Toate drepturile rezervate MADR.institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. aria de aplicare şi ac iunile prevăzute. men ionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. DAJ – Direc ia pentru Agricultură Jude eană. Abrevieri: FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. APIA – Agen ia de Pla i şi Interven ie în Agricultură – institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finan ate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. . Măsura – defineşte aria de finan are prin care se poate realiza cofinan area proiectelor (reprezintă o sumă de activită i cofinan ate prin fonduri nerambursabile).Eligibil – reprezintă îndeplinirea condi iilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului. obiectivele măsurii. în vederea contractării. Fişa măsurii – descrie motiva ia sprijinului financiar nerambursabil oferit. structură organizatorică la nivel jude ean subordonată MADR (la nivel na ional există 42 DAJ). Evaluare – ac iune procedurală prin care documenta ia pentru care se solicită finan are este analizată pentru verificarea îndeplinirii condi iilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru selectarea proiectului. PNDR – Programul Na ional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. structură organizatorică la nivel jude ean a APDRP (la nivel na ional există 42 Oficii Jude ene). APDRP – Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit . AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rurală. este un instrument de finan are creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. tipul de investi ie. Cererea de Finan are şi Contractul de finan are pentru FEADR.

apdrp. Trebuie să ine i cont că pentru a putea demara investiga iile şi aplica eventuale sanc iuni. precum şi persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finan are a Măsurilor din cadrul PNDR. pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile). nu uita i că exper ii APDRP nu au voie să vă acorde consultan ă privind realizarea proiectului. Str. 43.ro > Comunicare > Întrebări frecvente) sau să formula i întrebări către departamentul de rela ii publice din cadrul APDRP. reclama ia sau sesizarea trebuie să fie explicită. Pentru a afla detalii privind condi iile şi modalitatea de accesare. verificabile şi datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclama ie sau sesizare. Însă. fondurile disponibile precum şi investi iile care sunt finan ate prin FEADR. o reclama ie sau o peti ie privind o situa ie care intră în aria de competen ă a APDRP.apdrp.ro – Forumuri de discuţii / Reclamaţii. Exper ii APDRP vă pot acorda. nr. dacă considera i că sunte i nedreptă it. consulta i acest Ghid. APDRP vă stă la dispozi ie de luni până vineri între orele 8:00 şi 16:00 pentru a vă acorda informa ii privind modalită ile de accesare a PNDR. pentru solu ionarea problemelor. APDRP. orice informa ie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. Adresa noastră este: Bucureşti. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 33 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. reclamaţii@apdrp. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. prin cele 8 Centre Regionale şi cele 42 de Oficii Judeţene. Toate drepturile rezervate MADR. sector 1.4.ro. Pentru a reclama o anumită situa ie sau pentru a sesiza eventuale neregularită i informa i-ne în scris. Echipa APDRP vă poate ajuta ori de câte ori ave i o plângere. De asemenea. Dacă dori i informa ii suplimentare pute i să consulta i sec iunea Întrebări frecvente de pe pagina de internet a APDRP (www. Dacă întâmpinaţi greutăţi în obţinerea informaţiilor sau consideraţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor europene scrieţi-ne. defavorizat sau sesiza i posibile neregularită i în derularea PNDR. vă poate acorda informaţii necesare pentru a solicita finanţarea proiectului. dar şi pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR. au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finan area propriilor proiecte de investi ii pentru dezvoltare rurală. nu ezita i să vă adresa i în scris Agen iei de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.4 APDRP ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ Fiecare cetă ean al României. să con ină informa ii concrete. www. Ştirbei Vodă. .

fiind astfel de interes pentru mai mul i poten iali beneficiari. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. * * * // * * * Ghidul Solicitantului – Măsura 112 34 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. .Men ionăm faptul că în sec iunea Întrebări frecvente sunt publicate toate întrebările şi răspunsurile la spe e concrete care au aplicabilitate generală. Toate drepturile rezervate MADR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful