P. 1
GHIDUL SOLICITANTULUI Pentru Masura 112

GHIDUL SOLICITANTULUI Pentru Masura 112

|Views: 14|Likes:
Published by Alexandru Blejan
GHIDUL SOLICITANTULUI Pentru Masura 112
GHIDUL SOLICITANTULUI Pentru Masura 112

More info:

Published by: Alexandru Blejan on Feb 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

pdf

text

original

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Autoritatea de Management pentru PNDR
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

UNIUNEA EUROPEANĂ

Program finanţat prin FEADR

GHIDUL SOLICITANTULUI „Instalarea tinerilor fermieri” MĂSURA 112 Sesiunea 1 – 29 iunie 2012
Prevederile prezentului Ghid se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de Procedură pentru Măsura 112 postat pe site-ul www.apdrp.ro

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ Pro gram f inan at de Uniunea Europeană şi Guvernul R omâniei

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 112 „Instalarea tinerilor fermieri” Versiunea 06 din mai 2012 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a poten ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin elor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative na ionale şi comunitare. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de solicitare a sprijinului, precum şi modalitatea de selec ie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, con ine documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezenta i, modelul Cererii de finan are, al Planului de afaceri, al Contractului de finan are, precum şi alte informa ii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor. Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative na ionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.apdrp.ro.

IMPORTANT!
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR şi APDRP disponibile la sediile Direcţiilor Agricole Judeţene şi sediile APDRP din fiecare judeţ şi din regiunile de dezvoltare ale României, precum şi pe pagina de internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro. De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

Ghidul Solicitantului – Măsura 112

1|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE 1.1. Obiectivele Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri .......................................

3

2. PREZENTAREA MĂSURII 112 2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ............................................... 2.2. Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ..................................... 2.3. Criterii de selec ie ale proiectului ……............................................................... 2.4. Valoarea sprijinului nerambursabil ….................................................................

4 7 11 13

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 3.1. Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de Finan are ............. 3.2. Contractarea sprijinului nerambursabil ….......................................................... 3.3. Plata ..................................................................................................................

15 23 25

4. INFORMA II UTILE 4.1. Documentele necesare întocmirii Cererii de Finan are ................................... 4.2. Lista Formularelor disponibile pe site-ul MADR şi APDRP.............................. 4.3. Dic ionar .......................................................................................................... 4.4. APDRP în sprijinul dumneavoastră ………………….......................................

26 31 31 33

5. ANEXE la Ghidul Solicitantului 5.1. Anexa 1 – Model Cerere de Finan are ……....… link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.2. Anexa 2 – Model Plan de Afaceri ....................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.3. Anexa 3 – Model Contract de Finan are ............ link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.4. Anexa 4 – Model Cerere de plată ....................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.5. Anexa 5 – Fişa Măsurii 112 ................................ link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.6 Anexa 6 – Declara ii pe propria răspundere ....... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.7 Anexa 7 – Zone defavorizate conform PNDR ..... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.8 Anexa 8 - Catalogul oficial al soiurilor de plante din România .......................................................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.9 Anexa 9 - Regulamentul CE 1444/2002........................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro

Ghidul Solicitantului – Măsura 112

2|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

ATENŢIE! Fondurile nerambursabile le puteţi accesa până în 2013. siguran a la locul de muncă.contribu ia Guvernului României. igiena şi bunăstarea animalelor. Contribu ia publică aferentă Măsurii 112 este de: 337. Obiectivele opera ionale se referă la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploata ii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investi ii. Toate drepturile rezervate MADR. 80% .1 Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivită ii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiective generale: Îmbunătă irea şi creşterea competitivită ii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerin ele pentru protec ia mediului. Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop dezvoltarea exploata iilor agricole. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creşterea veniturilor exploata iilor conduse de tinerii fermieri.221.Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE 1. .contribu ia Uniunii Europene. Îmbunătă irea managementului exploata iilor agricole prin reînnoirea genera iei şefilor acestora. fără creşterea popula iei active ocupate în agricultură. care produc în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor.484 Euro din care: 20% . *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 3|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

1 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 4|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. sunt: persoană fizică. cu modificările şi completările ulterioare: • • individual şi independent. Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmplini i la data depunerii Cererii de Finan are). ca persoană fizică autorizată. Unitatea de Dimensiune Economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 44/ 2008. persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr. În caz de neprezentare în termen a acestor documente contractul de finan are nu se va încheia. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale. solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului. . Toate drepturile rezervate MADR. este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol.200 Euro. înfiin ată în baza Legii 31/1990 republicată. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finan are. IMPORTANT! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform OG 44/2008. asociat şi administrator unic al unei societă i cu răspundere limitată – SRL. persoane fizice sau juridice care practică în principal activită i agricole şi a căror exploata ie agricolă: are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE1.Capitolul 2 PREZENTAREA MĂSURII 112 2. Angajamentul se ataşează Cererii de Finan are şi va preciza că în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii notificării. cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. 85/377/CEE). este situată pe teritoriul ării.

. în nume propriu. beneficiarii care au contracte de finan are reziliate pentru FEADR. republicată. Toate drepturile rezervate MADR. întrucât potrivit Legii nr. la calculul UDE-lor. pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de exploataţie. Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare pentru solicitarea sprijinului de instalare în maxim 12 luni de la data instalării. înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. din ini iativa APDRP. inclusiv a majorărilor de întârziere. beneficiarii care se află în situa ii litigioase cu APDRP. Finan area în cadrul Măsurii 112 derulată prin PNDR este restric ionată pentru următoarele categorii de beneficiari: beneficiarii înregistra i în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR. are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau activitatea zootehnică. ATEN IE! O exploata ie agricolă nu poate primi sprijin prin această măsură decât o singură dată. 31/1990 privind societă ile comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. beneficiarii. Exploata ia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant. PATRIMONIUL SOCIETĂ II NU SE VA CONFUNDA CU PATRIMONIUL ASOCIATULUI ADMINISTRATOR UNIC. Exploata ia agricolă reprezintă ansamblul unită ilor de produc ie gestionate de agricultor şi situate pe teritoriul aceluiaşi stat membru. ATENŢIE! Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înfiinţare şi/ sau preluare prin transfer de proprietate şi/ sau arendă/ concesionare a unei exploataţii agricole între 6 – 40 UDE. în Registrul unic de identificare de la APIA.ATENTIE! În cazul societă ilor comerciale cu răspundere limitată. până la achitarea integrală a datoriei fa ă de APDRP. precum şi so ii/so iile acestora care au aplicat şi au ob inut sprijin pe Măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzisten ă” nu pot beneficia de sprijin pe această măsură. Exploata ia agricolă este o unitate tehnico-economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o gestiune unică. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 5|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. cu modificările şi completările ulterioare DOAR BUNURILE CONSTITUITE CA APORT ÎN SOCIETATE DEVIN PROPRIETATEA ACESTEIA. care produce în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. din cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an. până la finalizarea litigiului.

de către exper ii APDRP.ATEN IE! Data instalării tânărului fermier = data ultimei înregistrări operată pentru sectorul vegetal în Registrul unic de identificare de la Agen ia de Plă i şi Interven ii în Agricultură sau pentru sectorul zootehnic din Registrul Exploata iei al ANSVSA prin care se dovedeşte că dimensiunea exploata iei agricole este cuprinsă între 6 . care reprezintă ponderea majoritară în calculul UDE. Înfiin area unei exploata ii agricole reprezintă prima înregistrare a terenurilor agricole la APIA și/sau a animalelor la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară. Exploata ia majoritară trebuie să reprezinte peste 50% din total calcul UDE.29 iunie 2012. în numele solicitantului.40 UDE. acesta nu este eligibilă pentru sprijin. ATEN IE! Solicitan ii care preiau mai multe exploata ii agricole trebuie să preia integral cel pu in o exploata ie agricolă. aşa cum apar înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. ATEN IE! În situa ia în care solicitantul depune proiect în calitate de asociat unic al unui SRL. . asociatul unic nu a fost şef de exploata ie ca persoană fizică sau autorizat conform OUG 44/2008 cu modificările şi completările ulterioare. Calculul unită ii dimensiunii economice pentru anul 0 și istoric se realizează conform coeficien ior din Cererea de Finan are. cu toate suprafe ele şi animalele. de la un cedent înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ie veterinară. pentru proiectele ce se depun în sesiunea 1 . tânărul fermier trebuie să fie instalat într-o exploata ie agricolă care are dimensiunea de minimum 6 UDE. cu mai pu in de 12 luni înaintea depunerii Cererii de Finan are la APDRP. Cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ie veterinară. Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile. se verifică la APIA. Preluarea exploata iilor se realizează unitar. dacă anterior datei înregistrării SRL-ului în Registrul unic de identificare. Toate drepturile rezervate MADR. ATEN IE! Pentru stabilirea corectă a datei instalării tânărului fermier şi a dimensiunii exploata iei agricole a acestuia la momentul instalării se va face o verificare şi cu copia din Registrul Agricol. ATEN IE! Data instalării tânărului fermier se stabileşte pe baza istoricului exploata iei de la APIA. conform MBS 2008. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 6|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. În situa ia în care se constată că exploata ia agricolă a solicitantului îndeplinea condi ia minimă (dimensiunea exploata iei agricole este cuprinsă între 6 – 40 UDE) cu mai mult de 12 luni înainte de depunerea Cererii de Finan are.

1974/2006. înregistrată în Registrul unic de identificare de la APIA și/sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie arendă/concesiune. . 22 alin. b din Regulamentul (CE) nr. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. în scopul creării în mod artificial de condi ii necesare pentru a beneficia de aceste plă i şi de a ob ine un avantaj.Preluarea unei exploata ii agricole reprezintă trecerea tuturor terenurilor agricole şi a animalelor înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară de la cedent la cesionar. 2. contravine obiectivelor FEADR. IMPORTANT! Data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier = Data semnării Contractului de Finan are de către ambele păr i care nu poate depăşi 18 luni de la data instalării tinerilor fermieri. specificată în Planul de afaceri. cu excep ia locuin ei şi a terenului aferent locuin ei (anexe gospodăreşti). Cedent = agricultorul care cedează integral o exploata ie unui alt agricultor. 1698/2005 referitoare la dobândirea pregătirii şi/sau competenţei profesionale în cazul în care aceştia au nevoie de o perioadă de adaptare sau de restructurare. Cesionar = agricultorul căruia i se transferă exploata ia agricolă înregistrată în Registrul unic de identificare de la APIA/ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară prin acte de proprietate și/sau arendă/concesiune. tânărului fermier care beneficiază de sprijin pentru instalare. După această perioadă. Conducătorul exploata iei este acea persoană care administrează şi îşi asumă riscuri economice privind exploata ia agricolă (poate fi: persoană fizică sau ac ionar şi administrator unic). i se poate acorda o perioadă de graţie care nu poate să depăşească 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului. Conform art. Toate drepturile rezervate MADR. 2 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 7|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.2 Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului veterinară prin acte de proprietate și/sau Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112. (1) lit.13 (1) din Regulamentul (CE) nr. solicitantul nu mai poate semna contractul de finan are. solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploata ia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia. ATEN IE! Fărâmi area exploata iilor agricole. pentru a putea permite tânărului fermier să se conformeze cerinţelor prevăzute la art. de ine sau se angajează să dobândească2 competen e şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare.

Nota: Tânărul solicitant poate fi absolvent de liceu cu sau fără examen de bacalaureat. este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cu cel pu in 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. cursuri de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională.documente ATENŢIE ! Nivelul minim de calificare solicitat este următorul: absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol. tinerii fermieri nu pot face achizi i de familii de albine. informare şi difuzare de cunoştin e” în cel pu in unul din domeniile: managementul exploata iei agricole. Tineretului și Sportului. roiuri pe faguri şi mătci prin Programul Na ional Apicol 2011-2013. recunoscute de Ministerul Educa iei. absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii*care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minimum 150 de ore* în domeniul agricol. cu obligativitatea prezentării diplomei de studii până la semnarea contractului de finan are. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 8|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. ATEN IE! În cadrul exploata iilor apicole. Tineretului şi Sportului. contabilitatea fermei. Solicitan ii care accesează în paralel alte programe pentru achizi ii de familii de albine. . în primii trei ani de la primirea sprijinului. Se angajează să urmeze. absolven ii din promo ia 2012 pot depune ca document echivalent adeverin a de absolvire a liceului sau a școlii profesionale/școală de arte și meserii. veterinar sau economic cu profil agricol. roiuri pe faguri şi mătci sunt declara i neeligibili şi vor returna întregul sprijin acordat.prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activită ilor agricole din cadrul exploata iei agricole. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. roiuri la pachet. *Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de către o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei. Toate drepturile rezervate MADR. agricultură ecologică. Cercetării. altele. înso ite de certificate de calificare sau de certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol.. Cercetării. roiuri la pachet. veterinar sau economic cu profil agricol. după momentul depunerii Cererii de Finan are şi pe toată perioada derulării contractului cu APDRP. ATEN IE! Sunt eligibili solicitan ii care au vârsta de cel pu in 18 ani împlini i la data depunerii cererii de finan are. Solicitan ii trebuie să facă dovada studiilor cu diplome de absolvire a liceului sau școală profesională/școală de arte și meserii sau diplomă/ absolvent zece clase. protec ia mediului. Prin excep ie. veterinar şi economic cu profil agricol.

Contractele de folosinţă a bazei de producţie trebuie sa fie încheiate pe termen de minim 5 ani începând cu data depunerii Cererii de Finanţare. astfel: construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă. combine de recoltat. achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole.119/ 25.05. Prima etapă de verificare a îndeplinirii activită ilor ATENŢIE! Nu se acordă sprijin persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arendă/ concesionare încheiate în nume propriu. echipamente şi software specializate. plantarea şi replantarea plantelor perene. • elemente referitoare la mediu şi evaluarea principalelor riscuri. În acest ultim caz. Planul de afaceri va men iona obligatoriu: titlul proiectului. .instalaţii. achiziţionarea de animale şi după caz. a cotei de producţie. precum şi a etapelor şi obiectivelor stabilite în vederea dezvoltării acesteia. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. ATENŢIE! Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează demonstrând că cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare. prevăzute în Planul de afaceri va începe înainte de împlinirea a 3 ani de la data aprobării deciziei Ghidul Solicitantului – Măsura 112 9|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.Toate exploata iile agricole care îşi formează calculul UDE din stupi trebuie să introducă sistemul de identificare şi înregistrare a stupiilor şi stupinelor. constituie condi ie de eligibilitate pentru cea de-a doua tranşă de plată. în conformitate cu Ordinul MADR nr. • descrierea modului de utilizare a întregului sprijin financiar nerambursabil solicitat. venituri şi cheltuielile realizate respectând standardele comunitare. programelor de formare profesională. cu excepţia soţului sau soţiei. stabilite de beneficiar în Planul de afaceri. chiar dacă ambii soţi îndeplinesc condiţiile prevăzute în măsură. ATEN IE! Îndeplinirea obiectivelor exploata iei agricole şi a investi iilor propuse pentru atingerea acestora. incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului. achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi. maşini. echipamente şi accesorii. • descrierea detaliată a investi iilor. data întocmirii acestuia şi cursul de schimb euro/ lei al Băncii Central Europene valabil la data elaborării acestuia. un singur membru al familiei poate primi sprijin. Toate drepturile rezervate MADR. serviciilor şi a altor ac iuni în vederea dezvoltării activită ilor exploata iilor agricole. Planul de afaceri trebuie să cuprindă detalii privind: • descrierea situa iei ini iale a exploata iei agricole preluate. utilaje. • demonstrarea viitoarei viabilită i economice a exploata iei agricole: costuri. constând în plăcu e de identificare pentru fiecare stup şi panouri de identificare a stupinelor. modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei.2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificarea stupinelor şi stupilor. în condi ii de pia ă şi concuren ă.

12 din Ghidul Solicitantului: Zone vulnerabile la poluarea cu nitra i – Localită i conform Ord. Tinerii fermieri beneficiază de o perioadă de gra ie. protec ia apelor împotriva poluării cu nitra i din surse agricole. prima tranşă nu se va recupera. Acest standard se aplică numai pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr. Tinerii fermieri pot implementa următoarele standarde comunitare: 1. Toate drepturile rezervate MADR. odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafa ă. dar nu va mai fi plătită a doua tranşă. .individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier. solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze că dimensiunea fermei a crescut cu minimum 4 UDE de la data aprobării deciziei individuale de acordare a acestuia și a modernizat exploata ia agricolă în conformitate cu cele precizate în Planul de afaceri. în perioada 01. MM/MADR nr. Beneficiarii acestei măsuri au obliga ia de a-şi înscrie toate suprafe ele agricole de inute în Registrul unic de identificare la APIA. 12. definite ca fiind cauze de for ă majoră. de până la 36 de luni calculată de la data instalării. pentru realizarea de investi ii în vederea conformării exploata iilor agricole la standardele comunitare în vigoare şi prin accesarea Măsurii 121 „Modernizarea exploata iilor agricole”. Întreaga exploata ie trebuie să se regasească în localită ile din Anexa nr. În situa ia când neconformitatea cu Planul de afaceri a fost determinată de cauze independente de voin a solicitantului. La verificarea conformită ii Planului de afaceri.03 . 1552/ 743/ 2008. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Se detaliază în Planul de afaceri investi iile care implementează standarde comunitare şi cu care vor veni pe Măsura 121 pentru modernizarea exploata iei. Beneficiarii care de in ferme cu profil zootehnic vor depune la cea de-a doua tranşă de plată extras de la DSVSA/ circumscrip ia veterinară şi Registrul unic de identificare de la APIA pe baza căruia se va calcula Unitatea de Dimensiunea Economică (UDE). cu situa ia existentă în Registrul unic de identificare de la APIA. APDRP va proceda la recuperarea sprijinului acordat.15. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 10 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. ce con ine suprafe ele utilizate de fermieri începând cu cel de-al doilea an din Planul de afaceri. Creşterea exploata iei agricole cu minimum 4 UDE se verifică la cea de-a doua tranşă de plată de către exper ii de la APDRP. iar următoarea etapă (conformitatea completă) nu mai târziu de 5 ani. ATEN IE! Dacă la verificare se constată neîndeplinirea activită ilor prevăzute în Planul de afaceri.05.

din care va trebui să rezulte că exploata ia agricolă de inută are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE. se situează peste valoarea totală alocată acesteia. crt. în cadrul sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura 121. Toate drepturile rezervate MADR. se va completa de către solicitant pentru proiect care nu prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” .3 Criterii de selec ie ale proiectului Proiectele se depun în cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. . solicitantul completează sec iunea specifică „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de Finan are. În situa ia în care valoarea totală a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni.2. Secţiunea „C” a Planului de afaceri împreună cu secţiunea „A”. ATEN IE! Solicitan ii care doresc să acceseze şi Măsura 121 trebuie să completeze Cererea de Finan are conform Măsurii 121 şi să prezinte toate documentele men ionate în Ghidul Solicitantului pentru această măsură. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. atunci proiectele prin care se solicită sprijin financiar pentru instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de selec ie. ATENŢIE! Secţiunea „A” a Planului de afaceri. Criterii de selec ie Solicitantul de ine o fermă de semi-subzisten ă Punctaj 1. se va completa de către solicitant pentru proiect care prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. IMPORTANT! Tinerii fermieri trebuie să restituie întreaga sumă primită dacă îşi încetează activitatea agricolă mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitării de plată pentru cea de-a doua tranşă. conform următoarelor criterii de selec ie: Nr. Secţiunea „B” a Planului de afaceri împreună cu secţiunea „A”. 2. 20 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 11 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 112. în baza căruia fiecare proiect este punctat. îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplica numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte si bivolite).

20 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 12 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. se verifică dacă întreaga exploata ie agricolă este situată în: . .Solicitantul de ine o exploata ie agricolă (cu profil vegetal/animal) într-o zonă defavorizată.documente care atestă dreptul real principal de proprietate al clădirilor din exploata ie. 40/2010). punctul 12. 1/2005. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă. .alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unită ilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localită ilor din Zonele Defavorizate de Condi ii Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului.documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de notar. cu condi ia ca solicitantul să facă parte dintr-o asocia ie în domeniul proiectului: . . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. 30 4. . 4. 37/2005 privind recunoaşterea şi func ionarea grupurilor de producători. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. cu modificările şi completările ulterioare.grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonan a Guvernului nr. pentru comercializarea produselor agricole şi silvice. solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative. Documente necesare întocmirii Cererii de finan are.organiza ii de îmbunătă iri funciare constituite conform Legii nr. .cooperative agricole constituite conform Legii nr. cu modificările şi completările ulterioare. al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploata iei.138/2004. . 2. prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului. 15 3.extras din Registrul Exploata iei emis de ANSVSA/DSVSA din care să rezulte: efectivul de animale de inut. Solicitantul are în proprietate exploata ia agricolă Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. 566/2004. recunoscută conform legisla iei în vigoare*) Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie.grupuri şi organiza ii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. constituită conform Legii nr. . de ine în proprietate întreaga exploata ie: . *Se va acorda punctaj numai dacă sunt ata ate documentele descrise în Cap. cu modificările şi completările ulterioare.1. jude ean şi na ional. Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local. înso it de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. conform legisla iei în vigoare.zona montană cu handicap natural conform Listei Unită ilor Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar i organiza iilor de producători în sectorul fructe i legume.membrii ai unei asocia ii care este membră în Organiza ii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. . . Toate drepturile rezervate MADR.1.societate cooperativă agricolă. solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că.

sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4. iar peste această dimensiune. în func ie de rata de schimb EUR/ LEU. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficolis).) 7. cea mai recent stabilită de către Banca Centrală Europeană înaintea datei de 1 ianuarie a anului în care se elaborează decizia de acordare a ajutorului (certificatul de plată). *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 13 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Pajişti cu înaltă valoare naturală 2. angajamente de agro–mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării angajamentului.000 de Euro pentru o exploata ie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE.Solicitantul accesează măsura de agro-mediu Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. TOTAL 5. Pajişti importante pentru păsări-pachet pilot 4. Practici agricole tradi ionale 3. Agricultură ecologică 6. în mod voluntar. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Culturi verzi 5. conform prevederilor art. 7 şi 11 din Regulamentul CE 1913/ 2006.000 de Euro/ exploata ie. 2. solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plă i de Agro–mediu” din cadrul PNDR. Valoarea sprijinului acordat se calculează în lei. prin care solicitantul şi-a asumat. dar nu va putea depăşi 40. Toate drepturile rezervate MADR. .4 Valoarea sprijinului nerambursabil Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12. devin condi ii obligatorii pentru ob inerea sprijinului și pe toată perioada contractului de finan are. Solicitantul poate accesa următoarele pachete de agro-mediu: 1. 15 100 IMPORTANT! Toate activită ile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selec ie. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.000 Euro/ 1 UDE.

beneficiarii trebuie să realizeze toate investi iile pentru modernizarea şi dezvoltarea exploata iei. un solicitant al Măsurii 112 poate accesa următoarele măsuri din PNDR: 111 „Formare profesională (training). de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la îndeplinirea ac iunilor prevăzute în Planul de afaceri. 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”.Capitolul 3 ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI În cazul instalării tinerilor fermieri. Un solicitant al sprijinului prin Măsura 112 poate depune în acelaşi timp proiecte pentru alte măsuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinan ate prin FEADR. informare şi difuzare de cunoştinţe”. 211 „Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată”. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”. . Toate drepturile rezervate MADR. Până la cea de-a doua tranşă de plată. 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. ATENŢIE! De exemplu. Modalitatea de plată Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată: prima tranşă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru acordarea sprijinului şi este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 14 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. a doua tranşă. 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”. 214 „Plăţi de Agro-mediu”. 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”. Verificarea condi iilor pentru acordarea celei de-a doua tranşă nu va depăşi 33 de luni de la data aprobării de către APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului. propuse în Planul de afaceri. principiul finan ării nerambursabile este acela al acordării unei prime de instalare.

) conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finan are pe motiv de neconformitate administrativă. ATEN IE! Cererea de Finan are trebuie să fie înso ită de documentele justificative prevăzute la cap 4. anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc. depunerea şi verificarea DOSARULUI CERERII DE FINAN ARE Dosarul Cererii de Finan are con ine Cererea de Finan are înso ită de Planul de afaceri şi documentele justificative anexate. trebuie să respecte condi iile minime de eligibilitate pentru fiecare măsură în parte. Activită ile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Planul de afaceri în cadrul fiecărei măsuri devin condi ii obligatorii. Toate drepturile rezervate MADR. unic de identificare. la sfârşitul anului 3. aferent măsurii 141. renumerotarea sec iunilor. În acest caz. va fi de minimum 3 UDE. Prin urmare. va fi de minimum 4 UDE. aferentă măsurii 141. la adresa www. Formularul standard al Cererii de Finan are este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil. . la solicitarea celei de-a doua tranşe. și/sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/ circumscrip ie veterinară şi în Registrul agricol înainte de solicitarea Ghidul Solicitantului – Măsura 112 15 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. pasări şi familii de albine) pentru care solicitantul are documente de proprietate şi/ sau arendă/ concesionare/ şi care sunt înregistrate în Registrul sprijinului. inclusiv a anexelor acesteia. animale. În această sec iune a Cererii de Finan are se înscrie toată baza de produc ie (suprafe e. va fi de 7 UDE.ATEN IE! Beneficiarii măsurii 112 care sunt şi beneficiari ai măsurii 141.1 Completarea. se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea. iar pentru anul 3. în format electronic. creşterea dimensiunii economice a fermei. 3. astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea acestora. legate într-un singur dosar. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.1 COMPLETAREA Cererii de Finan are Completarea Cererii de Finan are. creşterea dimensiunii economice a fermei. aferentă măsurii 112. 3.ro.apdrp.1. Pentru stabilirea dimensiunii economice a fermei şi a valorii sprijinului de instalare în Cererea de Finan are se completează tabelul cu Structura culturilor şi calculul UDE.

la APIA. Toate drepturile rezervate MADR. a unită ilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate. Calculul dimensiunii economice a exploata iei agricole se realizează pornind de la animalele. 16 | P a g i n a Ghidul Solicitantului – Măsura 112 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Încadrarea plantelor de cultură și a animalelor în tabelul privind calculul numărului de UDE se realizează conform Regulamentului CE 1444/2002 și a Catalogului Oficial al soiurilor și plantelor de cultură din Romania – 2012. livezilor. care îndeplineşte condi iile prevăzute în anexa nr. suprafe ele și culturile declarate în ultima perioadă de depunere a cererii unice de plată pe suprafa ă în Registrul unic de identificare de la APIA şi/sau în Registrul exploata iilor ANSVSA/DSVSA/ circumscrip ia veterinară în nume propriu şi/sau al cedentului. ATEN IE! Până la semnarea Contractului de Finantare exploata ia zootehnică trebuie să fie înregistrată de catre ANSVSA. Terenul care formează vatra stupinei nu trebuie să figureze în Registul unic de identificare. pepinierelor viticole. are obliga ia declarării la APIA a tuturor parcelelor agricole eligibile3 şi neeligibile pe care le utilizează. aflate pe site la adresa www. acesta necontribuind la calculul UDE din Cererea de Finan are. înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comer ului. 1122/2009 cu modificările şi completările ulterioare).1 ha. suprafa a minimă a parcelei trebuie să fie de cel pu in 0. nedeclararea întregii suprafe e utilizate atrăgând după sine sanc iuni (art. 3 Suprafa a parcelei agricole să fie de cel pu in 0.3 ha. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. nu sunt eligibile pentru calculul dimensiunii economice a exploata iei agricole.apdrp. înregistrată în Sistemul na ional de identificare şi înregistrare a animalelor. întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condi iile legii. Exploata ie comercială de tip A .ro .exploata ie de animale de inută de persoane fizice autorizate. În cazul viilor. Pentru exploata iile zootehnice solicitan ii trebuie să de ină în exploata ia agricolă construc ii zootehnice adaptate pentru creșterea animalelor și a pasărilor. 50 şi este înregistrată sanitar-veterinar. arbuştilor fructiferi. cu modificările și completările ulterioare) cu prezentarea documentului care certifică înregistrarea exploata iei zootehnice de tip A. întreprinderi individuale. culturilor de hamei. . pepinierelor pomicole. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unită ilor/centrelor de colectare/exploata iilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătă ii şi al bunăstării animalelor. Solicitantul. 55 din Regulamentul CE nr. fermierul.ATEN IE! Speciile de plante şi de animale care nu se regăsesc în tabelul privind calculul numărului de UDE (Structura culturilor şi Structura produc iei zootehnice). ca exploata ie comercială de tip A (conform Ordinului nr.

animale şi pasări pe specii şi categorii. ponderea acestora din dimensiunea economică a exploata iei agricole nu trebuie să depăşească 50 % în anul 0. pentru anul 0. din perioada de depunere a cererilor de plată pe suprafa ă (01. IMPORTANT! În dimensiunea economică a exploata iei agricole culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75%. Anul „0” din Planul de afaceri reprezintă anul care include ultima perioadă de depunere a cererii unice de plată pe suprafa ă la APIA (1 martie – 15 mai şi începând cu 16 mai cu penalită i pentru fiecare zi de întârziere până pe data de 10 iunie). precum şi familiile de albine. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. atât flori cât şi ciuperci. . ponderea acestora nu poate depăşi 50% din totalul dimensiunii economice a exploata iei.03 – 15. ATEN IE! Dacă la stabilirea dimensiunii ATENŢIE! La stabilirea dimensiunii economice a unei exploataţii agricole se ia în calcul întreaga bază de producţie: suprafeţe şi culturi. ATEN IE! Rezultatul calcului dimensiunii economice a exploata iei agricole la data instalării tânărului fermier coincide cu anul „0” din Planul de afaceri.ATEN IE! În situa ia în care suprafa a declarată în Registrul unic de identificare este mai mare decât cea din Registrul agricol. proiectul este neeligibil. IMPORTANT! În cazul solicitan ilor care de in ciupercării. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 17 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. mărimea acestora şi culturile aferente se verifică de expertul verificator al Oficiului Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. economice a exploata iei s-au luat în calcul. În acest caz florile nu trebuie să depăşească 25 % din totalul de 50%. utilizând tabelul privind calculul dimensiunii economice a exploataţiei. Suprafe ele şi culturile declarate la APIA trebuie să fie identice cu suprafe ele şi culturile completate de solicitant în Cererea de Finan are. cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie. Astfel. Înscrierea exploata iei agricole în Registrul unic de identificare de la APIA şi a parcelelor agricole.05 şi cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie) şi poate fi folosit şi extrasul utilizatorului anterior (cedentul) de terenuri agricole (exploata ie agricolă). atât în anul 0 cât şi la solicitarea acordarii celei de a doua tranşe de plată. calculul UDE pentru anul 0 din Cererea de Finan are şi Planul de afaceri se realizează pe baza declara iilor din Cererea unică de plată pe suprafa ă 2012 din Registrul unic de identificare. Toate drepturile rezervate MADR. Anul 0 pentru sesiunea 01 – 29 iunie 2012 se realizează pe baza înregistrărilor de la APIA și/ sau din Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circuscrip ie veterinară din perioada 01 martie – 15 mai 2012. Solicitan ii care de in exploata ii agricole exclusiv zootehnice (inclusiv apicole) vor fi verifica i la APIA dacă nu au bază de produc ie vegetală în exploatare.

. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului. Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate.. Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura. etc.. în cazul persoanelor fizice). Titlul documentului Nr. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 18 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.. în limba română. paginat şi opisat. unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet. 3.original şi copie şi documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finan are) şi se depune la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea proiectului.. astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. sunt eligibile pentru finan are în cadrul Măsurii 112.. până la.2 DEPUNEREA Dosarului Cererii de Finan are Dosarul Cererii de Finan are se completează în două exemplare . IMPORTANT! Cererea de Finan are trebuie completată în format electronic. Cererea de Finan are trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare al acesteia. Nu sunt acceptate Cereri de Finan are completate de mână. Toate drepturile rezervate MADR. Pagină (de la. se vor furniza numai informa iile necesare şi relevante. IMPORTANT! Numai Cererea de Finan are şi documentele justificative completate după modelul standard prezentat.1.). Fiecare exemplar din dosarul Cererii de Finan are va fi legat. cu următoarele elemente: Nr..Nu sunt eligibile pentru sprijin contractele de comodat/închiriere încheiate pentru terenurile agricole (inclusiv pașuni și fâne e). copiile depuse în Dosarul Cererii de Finan are trebuie să con ină men iunea „Conform cu originalul” şi vor fi verificate şi semnate şi datate de expertul care efectuează verificarea conformită ii Cererii de Finan are. Dosarul Cererii de Finan are va cuprinde în mod obligatoriu un opis..) Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de Finan are. inclusiv documentele anexate. cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document. act de identitate. crt. împreună cu formatul electronic (CD) al Cererii de Finan are (acesta va include Cererea de Finan are şi Planul de afaceri). Opisul va fi numerotat cu pagina 0. În acest sens. avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului..

la care se va adauga declara ia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finan are. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 19 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.IMPORTANT! Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a Planului de afaceri. înaintea datei limită care figurează în licita ia de proiecte. pe copertă. . acesta va fi depus la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pe raza căruia exploata ia agricolă are ponderea cea mai mare (suprafa a agricolă/ animale). Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.”. nu trebuie să con ină două puncte succesive “. în partea superioară dreaptă. Toate drepturile rezervate MADR..). înainte de a fi legat. se pot ataşa salvate direct în format .1. Numele fişierelor nu trebuie să con ină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”. salvate ca fişiere distincte cu denumirea conformă listei documentelor (sec iunea specifică E din cererea de finan are). în afara celor 2 exemplare pe care le depune. IMPORTANT! Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finan are corect completată. Exemplarele vor fi marcate clar. Piesele desenate care depăşesc formatul A3. sau de către împuternicit prin procură legalizată (original) a solicitantului legal.3 VERIFICAREA Dosarului Cererii de Finan are de către OJPDRP 1. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e. Dosarul Cererii de Finan are se depune personal de către solicitant. respectiv „COPIE”. cât şi în format electronic. împreună cu toate documentele justificative anexate. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare. VERIFICAREA CONFORMITĂ II CERERII DE FINAN ARE Efectuarea conformită ii constă în verificarea Cererii de Finan are dacă: este corect completată. cu „ORIGINAL”. la OJPDRP. IMPORTANT! Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finan are. cu o rezolu ie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF. ca şi a tuturor documentelor ataşate Cererii de Finan are. 3.pdf. Numărul maxim de caractere ale numelui unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128. men iunea „copie conform cu originalul” etc. iar numărul maxim de caractere ale numelui unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere. în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). este prezentată atât în format tipărit.

2. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. După evaluarea conformită ii Dosarului Cererii de Finan are (în aceeaşi zi) solicitantul este înştiin at de către expertul verificator dacă acesta este conform sau dacă nu i se vor explica cauzele neconformită ii. Dacă Cererea de Finan are este declarată conformă. Aceeaşi Cerere de Finan are poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licita ie de proiecte. Toate drepturile rezervate MADR. se efectuează de către: OJPDRP pentru toate Cererile de Finan are. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finan are care sunt descoperite de exper ii verificatori ai Serviciului Verificare Cereri de Finan are (SVCF) de la OJPDRP. proiectul nu este considerat neconform. Cererea de Finan are este declarată conformă. pot exista două situa ii: Cererea de Finan are este declarată neconformă. Verificarea condi iilor minime se realizează pe baza documenta iei conforme depuse de solicitant şi constă în: Ghidul Solicitantului – Măsura 112 20 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. pe baza unor dovezi/informa ii prezentate explicit în documentele justificative anexate Cererii de Finan are (exemplu: date de identificare ale solicitantului scrise incorect).nivel central . Verificarea CONDI IILOR MINIME de acordare a sprijinului Verificarea condi iilor minime de acordare a sprijinului. După verificarea conformită ii Cererii de finan are. . Constituie eroare de fond nesemnarea declara iilor pe propria răspundere situatie in care proiectul este declarat neconform. cu ocazia verificării conformită ii şi care pot fi corectate şi semnate de către aceştia din urmă în prezen a solicitantului. se trece la următoarea etapă de verificare. APDRP .documentele justificative solicitate sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie verificându-se valabilitatea acestora la data depunerii de către solicitant. IMPORTANT! În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă. Solicitantul are obliga ia de a lua la cunoştin ă prin semnătura dată pe fişa de verificare a conformită ii.pentru Cererile de Finan are verificate prin sondaj.

Verificarea PE TEREN a cererilor de finan are Verificarea pe teren se realizează de către OJPDRP – pentru toate Cererile de Finan are conforme în prezen a obligatorie a solicitantului proiectului. verificarea Planului de afaceri.verificarea eligibilită ii solicitantului şi a exploata iei. Scopul efectuării verificării pe teren este de a controla datele şi informa iile cuprinse în Planul de afaceri şi documentele justificative cu situa ia existentă pe amplasamentul propus pentru ca expertul verificator să se asigure de corectitudinea informa iilor declarate în Cererea de Finan are. Alocarea financiară publică a măsurii şi numărul maxim al sesiunilor de depunere şi evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual. În urma verificării Dosarului Cererii de Finan are pot exista două situa ii: proiectul este neeligibil. Toate drepturile rezervate MADR. dacă se constată că este necesar. Avizele. În etapa de selec ie a proiectelor nu se mai pot aduce documente suplimentare. acordurile. autoriza iile eliberate de către autorită ile emitente nu respectă protocoalele încheiate cu APDRP. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 21 | P a g i n a DE Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Planul de afaceri con ine informa ii insuficiente sau contradictorii în raport cu cele men ionate în Cererea de Finan are sau alte documente justificative. SELEC IA proiectelor Măsura va beneficia de o alocare financiară anuală. verificarea documentelor justificative anexate Cererii de Finan are. La verificarea condi iilor minime de acordare a sprijinului la nivel OJPDRP în situa ia în care sunt condi ii care necesită lămuriri suplimentare. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN LANSARE A LICITA IEI în care se vor prezenta suma şi durata sesiunii. 2. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. proiectul este eligibil şi are un punctaj. . evaluarea criteriilor de selec ie. expertul evaluator poate cere informa ii suplimentare doar în următoarele cazuri: 1. 3. este stabilit de Comitetul de Monitorizare. ATEN IE! Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) poate solicita documente (altele decât cele obligatorii) sau informa ii suplimentare în etapa de verificare a eligibilită ii proiectului. 4.

după consultarea Raportului de evaluare au posibilitatea de a depune Contesta ii. formată din reprezentan i ai MADR şi APDRP. În acest sens. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal. Comitetul de Selec ie este un organism tehnic.apdrp. cu modificările i completările ulterioare. se întocmeşte un Raport cu proiectele eligibile pentru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management pentru PNDR.2011.01. Comitetul de Selec ie propune aprobarea pentru finan are a tuturor proiectelor eligibile. punctate după cum urmează: când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii 112 în cadrul unei sesiuni.ro. 28/ 31. Toate drepturile rezervate MADR. Comitetul de Selec ie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat. departajarea acestora.Autoritatea de Management în consultare cu membrii Comitetului de Monitorizare stabileşte şi aprobă înaintea lansării depunerii de proiecte. Selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului. Contesta iile vor putea fi depuse la OJPDRP unde a fost depus proiectul. . prezidat de către Autoritatea de Management pentru PNDR şi are în componen ă reprezentan i ai Autorită ii de Management şi ai APDRP. cu încadrarea în suma alocată pe sesiune. se face în func ie de următoarele priorită i: Ghidul Solicitantului – Măsura 112 22 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Contesta iile se solu ionează de către o Comisie constituită la nivelul MADR. dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la afişarea pe site a Raportului de Evaluare. Contesta ia depusă trebuie să fie înso ită de Notificare şi de documente justificative. punctajul aferent criteriilor de selec ie (vezi subcapitolul 2. Solicitan ii. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj. APDRP va puncta fiecare proiect eligibil în func ie de sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi Raportul de Evaluare. în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării. se va întocmi şi aproba Raportul de selec ie de către Comitetul de selec ie care va fi publicat pe site-ul www. Termenul pentru a răspunde contesta iilor este în conformitate cu Regulamentul de organizare şi func ionare al Comitetului de selec ie şi al Comisiei de contesta ii pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2007 – 2013. aprobat prin Ordinul MADR nr.3). iar selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selec ie. Rolul Comitetului de Selec ie este de a supune aprobării conducerii Autorită ii de Management pentru PNDR finan area proiectelor eligibile. când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată Măsurii 112 în cadrul unei sesiuni. prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. După solu ionarea contesta iilor.

Pentru acest criteriu de departajare nu se calculează numărul de UDE. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 23 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. suprafa ă legume număr UDE cumulate. a celei de departajare. căpşunarii. După parcurgerea procedurii de selec ie şi după caz. Se pot returna solicitan ilor dosarele cererilor de finan are originale depuse. departajarea se va face în func ie de criteriul de departajare preponderent. 3.solicitantul are în proprietate exploata ia agricolă.2 CONTRACTAREA sprijinului nerambursabil După primirea Raportului de selec ie. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. 3. 5. iar APDRP se va asigura că de ine o copie a Cererii de Finan are necesară pentru eventuale verificări ulterioare. număr de porcine la îngrăşat/ ovine şi caprine. . Toate drepturile rezervate MADR. Aprobarea Directorului General al Autorită ii de Management pentru PNDR. 6. solicitantul de ine o fermă de semi-subzisten ă. 4. 7. se întocmeşte Raportul cu proiectele propuse pentru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management. număr UDE cumulate. suprafa ă pepiniere şi planta ii de pomi şi de arbuşti fructiferi. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorită i. 1. suprafa ă culturi de câmp număr UDE cumulate. reprezintă decizia finală asupra selec iei proiectelor care îndeplinesc condi iile minime pentru finan are. IMPORTANT! Pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” nu există punctaj minim. cumulate. APDRP notifică beneficiarul privind acceptarea Cererii de Finan are. 2. solicitantul este membru al unei forme asociative. în următoarea ordine: număr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproduc ie/ păsări. număr UDE cumulate. număr UDE cumulate. în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finan ate. Acest raport va cuprinde şi lista proiectelor nefinan ate. suprafa ă culturi de specii forestiere cu ciclu de produc ie scurt şi regenerare pe cale vegetativă. în scopul producerii de energie regenerabilă. suprafa ă pepiniere şi planta ii de vi ă de vie pentru vin cu excep ia restructurării/ reconversiei planta iilor de vi ă de vie şi struguri de masă. stabilit pe baza numărului mai mare de unită i de dimensiune economică (UDE) calculat prin cumularea elementelor componente în cadrul fiecărui criteriu de departajare. număr UDE cumulate.

în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării. calculat de la data confirmării de primire a Notificării de selec ie nu poate fi prelungit pentru semnarea contractului de finan are! IMPORTANT! Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finan are (Anexa 3 la prezentul ghid.ro). vor prezenta diploma de absolvent până la data semnării Contractului de Finan are. 16 din 16.2010. vezi www. solicitantul autorizat trebuie să se prezinte la sediul Centrului Regional de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP) de care apar ine. vor prezenta certificatul de calificare până la data semnării Contractului de Finan are. IMPORTANT! În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul de finan are şi nici nu anun ă APDRP. Exploata iile agricole care și-au calculat volumul sprijinului din animale (păsări.IMPORTANT! În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. Beneficiarii care au depus la Cererea de Finan are adeverinta de absolvent de liceu sau școală profesională/școală de arte și meserii (2012). . porcine) trebuie sa fie înregistrate de către ANSVSA. până la data semnării Contractului de Finan are. ATEN IE! Termenul de 30 de zile lucrătoare. Beneficiarii care nu au depus la Cererea de Finan are documentul care să certifice nivelul minim de calificare ci doar declara ia pe proprie răspundere că vor urma cursuri de calificare de minim 150 de ore domeniul agricol. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. ca exploata ii comerciale de tip A. Solicitantul trebuie să se asigure că odată cu semnarea Contractului a intrat şi în posesia anexelor acestuia. Angajamentul se ataşează Cererii de Finan are şi va preciza că. ovine. pentru persoanele fizice neautorizate. Agen ia îşi rezervă dreptul de a nu semna Contractul de finan are. în vederea semnării Contractului de finan are.03. Toate drepturile rezervate MADR. bovine. În caz de neprezentare în termen a documentelor. caprine. solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului. conform Ordinului ANSVSA nr.apdrp. ATEN IE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze conform OG 44/ 2008 (să devină Persoane Fizice Autorizate sau Întreprinderi individuale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finan are. atunci se consideră că a renun at la ajutorul financiar nerambursabil. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 24 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

în două exemplare. Solicitarea celei de a doua tranşe de plată se va depune în maxim 33 de luni de la data semnării Contractului de finan are. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUC IUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa 3 la Contractul de finan are) pe site-ul APDRP www. pe suport de hârtie.15. . Dosarul cererii de plată pentru a doua tranşă se depune după îndeplinirea conformită ii şi a investi iilor propuse de beneficiar în planul de afaceri. în perioada 01. De la data înregistrării dosarului cererii de plată şi până la data efectuării plă ii nu se vor depăşi 90 zile calendaristice.05 şi cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie.ro.3. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 25 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. şi după depunerea cererilor de plată pe suprafa ă de la APIA. ATEN IE! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze şi/ sau să modifice investi ia realizată prin proiect pe o perioadă de 3 ani de la ultima plată efectuată de Agen ie. IMPORTANT! Dosarul cererii de plată pentru prima tranşă se va depune în maxim 10 zile de la semnarea Contractului de finan are.apdrp.3 PLATA Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP). şi pe suport magnetic. Toate drepturile rezervate MADR. dar nu mai devreme de 1 iulie al celui de-al doilea an din Planul de afaceri.03 .

Capitolul 4 INFORMA II UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 4. Suprafa a de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/ contract de comodat. dacă este în graficul de realizare a investi iilor prevăzute în contract şi alte clauze.emis de Primărie. Contractul de concesiune va fi înso it de adresă emisă de concedent care con ine situa ia privind respectarea clauzelor contractuale.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finan are Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finan are pentru întocmirea proiectului sunt: 1. Documente de proprietate/folosin ă pentru exploata ia agricolă: a) Documente solicitate pentru terenul agricol: document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legisla iei în vigoare (contract de vanzare-cumparare autentificat de notar. şi/ sau tabel centralizator .cu o valabilitate de cel pu in 5 ani la data depunerii Cererii de Finan are. Toate drepturile rezervate MADR. act de dona ie autentificat de notar. . Ghidul Solicitantului – Măsura 112 26 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. şi/ sau contract de concesionare. la data depunerii Cererii de Finan are) cu suprafe ele luate în arendă pe categorii de folosin ă şi perioadă de arendare. hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă cu punere în posesie. • documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legisla iei în vigoare. certificat de moștenitor unic autentificat de notar și alte acte care demonstrează ter ilor dreptul de proprietate conform legisla iei în vigoare). b) Documente solicitate pentru clădiri: • actul de proprietate • alte documente care demonstrează dreptul de folosin ă asupra clădirii. con inând sumarul contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani. semnat de persoanele autorizate conform legii.

. cu specificarea codului CAEN pentru care se autorizează. urmând ca până la acea dată să prezinte următoarele documente: . roiuri la pachet. fuziune. 2. -solicitantii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achizitii de familii de albine. 3. codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP). documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii. păsări şi familii de albine: -extras din Registrul Exploata iei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ia veterinară (adeverin ă eliberată de medicul veterinar de circumscrip ie) din care să rezulte: efectivul de animale de inut. roiuri pe faguri şi mătci (facturi. reorganizare judiciară sau faliment. Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator unic. divizare (Legea 31/1990. al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploata iei. adresa băncii. înso it de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. republicată). c) Documente solicitate pentru animale. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 27 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. proces. codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP). conform Legii 85/2006 republicată.certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare.verbal de predare primire). Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 în PFA sau ÎI în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea Notificării privind selectarea Cererii de Finan are. . ordine de plata. modificata şi completată. cu ştampila primăriei şi men iunea „Conform cu originalul”.certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul ca solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI. existen a punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare.• În cazul în care proiectul vizează și modernizarea clădirilor aceastea se vor face în baza Legii 50/ 1991. adresa băncii. d) Copie din Registrul agricol emis de Primării care să confirme dreptul de proprietate şi/ sau de folosin ă (arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor înregistrate pentru baza de produc ie. . 40/2010). chitante. document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea. În cazul realizării de investi ii. Toate drepturile rezervate MADR. codul CAEN conform activită ii pentru care solicită finan are.

Toate drepturile rezervate MADR. 6. de minimum 150 ore. Copie după diploma de studii: absolvent de liceu/ şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol. adeverin ă pentru absolven ii liceului sau a școlii profesionale/ școală de arte și meserii din promo ia 2012 (cu obligativitatea prezentării diplomei de studii până la semnarea contractului de finan are). care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare. persoane fizice: Certificate care să ateste lipsa datoriilor către bugetul local de la primăriile pe raza cărora îşi au domiciliul. veterinar şi economic cu profil agricol. în domeniul agricol. fuziune. care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare. de minimum 150 ore. după caz. pentru to i solicitan ii care sunt căsători i. 8. conform Legii 85/2006 republicată. Cazierul judiciar. 7. solicitantul are sediul social sau punctul de lucru deschis la adresa exploata iei agricole.1 Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direc ia Generală a Finan elor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul). sau 4. al solicitantului. veterinar şi economic cu profil agricol/ absolvent a zece clase cu profil agricol. şi că nu se află în proces de lichidare. reorganizare judiciară sau faliment. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. codul CAEN conform activită ii pentru care solicită finan are. 5. divizare (Legea 31/1990. în domeniul agricol. republicată).4. 7. veterinar şi economic cu profil agricol. zootehnic şi veterinar înso ită de „Certificat de calificare profesională (competen e)”. .1 Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator unic. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul că solicitantul este asociat şi administrator unic.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare. fără înscrieri care privesc sanc iuni economico-financiare. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 28 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. absolvent de liceu/şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii (altul decât cel cu profil agricol).2 Pentru solicitan ii neautoriza i. Copia actului de identitate pentru solicitant şi al so iei/ so ului.

1 Document (carte de muncă sau adeverin a de la locul de muncă) care atestă faptul că solicitantul a desfăşurat activită i în domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu cel pu in 12 luni. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploata iei. de minimum 150 ore.1 Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă. ca membru. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 29 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. înso ită de declara ia pe propria răspundere că vor aduce certificatele până la semnarea Contractului de Finan are cu Agen ia. înso ită de declara ia conducatorului exploata iei agricole unde a lucrat solicitantul. Tineretului şi Sportului. 11. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar i organiza iilor de producători în sectorul fructe i legume 4 Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de către o institu ie recunoscută de Ministerul Educa iei. înaintea instalării sale pe cont propriu. . 37/2005 privind recunoaşterea şi func ionarea grupurilor de producători. în domeniul proiectului emis de către: . pentru comercializarea produselor agricole şi silvice. conform declara iilor anexate pe site la adresa www. cu modificările şi completările ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului de producători declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administratie). păsări şi familii de albine.2 Declara ia pe propria răspundere a solicitantului că este membru al unei familii de fermier şi că a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel pu in 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.grupuri şi organiza ii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. 12.apdrp. Toate drepturile rezervate MADR. sau 9.Solicitan ii care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire4 în domeniul agricol veterinar şi economic cu profil agricol vor prezenta: adeverin a că urmează cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar şi economic cu profil agricol. Declara ia pe propria răspundere a solicitantului privind exploata ia agricolă că nu a mai accesat Măsurile 112 şi 141 şi/sau so ul/so ia şi nu de ine în proprietate/ folosin ă alte terenuri. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.ro. înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică. animale. Cercetării. în afara celor declarate în Planul de afaceri. . 9. 10.grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonan a Guvernului nr.

precum si dovada platii contribu iei de înscriere şi a cotiza iei pe anul în curs). Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală. . cu modificările şi completările ulterioare (cerere de aderare avizata de consiliul de administra ie şi aprobată de adunarea generală.138/2004. adeverin ă privind calitatea de membru eliberată de cooperativă. 2. 12. 7. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 30 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.organiza ii de îmbunătă iri funciare constituite conform Legii nr.1/2005 (adeverin ă eliberată de cooperativa agricolă înso ită de copia după înregistrarea la Oficiul Registrului Comer ului de pe lângă tribunalul în a cărui raza teritorială îşi are sediul. . Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selec ie „Solicitantul este membru al unei forme asociative. recunoscute conform legisla iei na ionale în vigoare”. consituită conform legii nr. 566/2004.(document care atesta calitatea de membru al grupului de producători.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani. document avizat de consiliul director înso it de statutul organizatiei. . certificatul de înregistrare și certificatul constatator ORC al cooperativei).cooperative agricole constituite conform Legii nr. cererea de înscriere aprobată de adunarea generală). 5. Lista pachetelor existente: 1. Culturi verzi. Practici Agricole Tradi ionale. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis). . 4. Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selec ie. şi declararea expresă a recunoasterii actului constitutiv.). Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administratie). Pajişti Importante Pentru Păsări – pachet pilot. Agricultură ecologică 6. cu modificările şi completările ulterioare (adeziunea la statut şi la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată. actul constitutiv și statutul cooperativei.societate cooperativă agricolă.Organiza ia Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): -document care demonstrează calitatea de membru al asocia iei în care este membru solicitantul: adeverin ă emisă de OIPA care demonstrează calitatea de membru a solicitantului în asocia ie și a asocia iei în OIPA. . 3.

Anexa 9 TOATE FORMULARELE PREZENTATE AL CĂROR FORMAT ESTE ELABORAT DE APDRP POT FI CONSULTATE ŞI DESCĂRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERNET A MADR (www.3 DIC IONAR Solicitant – persoană fizică sau juridică. Contractul de finan are – Anexa 3.ro – Investiţii prin PNDR – M112). Cererea de plată. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor. Declara ia de cheltuieli. Zone defavorizate conform PNDR – Anexa 7.2 Lista Formularelor disponibile pe site-ul MADR şi APDRP Cererea de Finan are – Anexa 1. Toate drepturile rezervate MADR. Planul de afaceri – Anexa 2. Raportul de execu ie. Beneficiar – persoană fizică autorizată care a încheiat un contract de finan are cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR. Fişa Măsurii 112 – Anexa 5. SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE OJPDRP. poten ial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR.Anexa 8 Regulamentul CE 1444/2002 . Cererea de finan are – reprezintă solicitarea depusă de poten ialul beneficiar în vederea ob inerii finan ării nerambursabile. asigurată prin contribu ia Uniunii Europene şi a Guvernului României. Formulare de plată cuprind: (Declara ia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată.apdrp. Declara ii pe propria răspundere – Anexa 6.madr. Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei şi Declara ia pe propria răspundere a beneficiarului) – Anexa 4. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 31 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.4. .ro) şi a APDRP ( www. Catalogul oficial al soiurilor de plante din România . 4.

structură organizatorică la nivel jude ean a APDRP (la nivel na ional există 42 Oficii Jude ene). Evaluare – ac iune procedurală prin care documenta ia pentru care se solicită finan are este analizată pentru verificarea îndeplinirii condi iilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru selectarea proiectului. Fişa măsurii – descrie motiva ia sprijinului financiar nerambursabil oferit. APDRP – Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit . Măsura – defineşte aria de finan are prin care se poate realiza cofinan area proiectelor (reprezintă o sumă de activită i cofinan ate prin fonduri nerambursabile). Toate drepturile rezervate MADR. tipul de investi ie. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. în vederea contractării. DAJ – Direc ia pentru Agricultură Jude eană. MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. aria de aplicare şi ac iunile prevăzute. APIA – Agen ia de Pla i şi Interven ie în Agricultură – institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finan ate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. Cererea de Finan are şi Contractul de finan are pentru FEADR. structură organizatorică la nivel jude ean subordonată MADR (la nivel na ional există 42 DAJ). . obiectivele măsurii. men ionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului. OJPDRP – Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Abrevieri: FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 32 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rurală.institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. PNDR – Programul Na ional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene.Eligibil – reprezintă îndeplinirea condi iilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului. este un instrument de finan are creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

prin cele 8 Centre Regionale şi cele 42 de Oficii Judeţene. Pentru a reclama o anumită situa ie sau pentru a sesiza eventuale neregularită i informa i-ne în scris. consulta i acest Ghid. www. reclamaţii@apdrp. Adresa noastră este: Bucureşti.apdrp. pentru solu ionarea problemelor. reclama ia sau sesizarea trebuie să fie explicită. nr. APDRP. nu ezita i să vă adresa i în scris Agen iei de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Ştirbei Vodă. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 33 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Trebuie să ine i cont că pentru a putea demara investiga iile şi aplica eventuale sanc iuni. o reclama ie sau o peti ie privind o situa ie care intră în aria de competen ă a APDRP. Dacă întâmpinaţi greutăţi în obţinerea informaţiilor sau consideraţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor europene scrieţi-ne.4 APDRP ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ Fiecare cetă ean al României. defavorizat sau sesiza i posibile neregularită i în derularea PNDR. dacă considera i că sunte i nedreptă it. De asemenea. să con ină informa ii concrete. sector 1. orice informa ie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. 43. precum şi persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finan are a Măsurilor din cadrul PNDR. Echipa APDRP vă poate ajuta ori de câte ori ave i o plângere. Exper ii APDRP vă pot acorda. nu uita i că exper ii APDRP nu au voie să vă acorde consultan ă privind realizarea proiectului. Pentru a afla detalii privind condi iile şi modalitatea de accesare. vă poate acorda informaţii necesare pentru a solicita finanţarea proiectului. Dacă dori i informa ii suplimentare pute i să consulta i sec iunea Întrebări frecvente de pe pagina de internet a APDRP (www. Str. APDRP vă stă la dispozi ie de luni până vineri între orele 8:00 şi 16:00 pentru a vă acorda informa ii privind modalită ile de accesare a PNDR. dar şi pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR.ro > Comunicare > Întrebări frecvente) sau să formula i întrebări către departamentul de rela ii publice din cadrul APDRP.ro.apdrp. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.4. fondurile disponibile precum şi investi iile care sunt finan ate prin FEADR. Însă. . pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile). Toate drepturile rezervate MADR. verificabile şi datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclama ie sau sesizare.ro – Forumuri de discuţii / Reclamaţii. au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finan area propriilor proiecte de investi ii pentru dezvoltare rurală.

Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. fiind astfel de interes pentru mai mul i poten iali beneficiari. . * * * // * * * Ghidul Solicitantului – Măsura 112 34 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.Men ionăm faptul că în sec iunea Întrebări frecvente sunt publicate toate întrebările şi răspunsurile la spe e concrete care au aplicabilitate generală.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->