ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Autoritatea de Management pentru PNDR
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

UNIUNEA EUROPEANĂ

Program finanţat prin FEADR

GHIDUL SOLICITANTULUI „Instalarea tinerilor fermieri” MĂSURA 112 Sesiunea 1 – 29 iunie 2012
Prevederile prezentului Ghid se completează cu reglementările cuprinse în Manualul de Procedură pentru Măsura 112 postat pe site-ul www.apdrp.ro

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ Pro gram f inan at de Uniunea Europeană şi Guvernul R omâniei

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 112 „Instalarea tinerilor fermieri” Versiunea 06 din mai 2012 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a poten ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin elor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative na ionale şi comunitare. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de solicitare a sprijinului, precum şi modalitatea de selec ie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, con ine documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezenta i, modelul Cererii de finan are, al Planului de afaceri, al Contractului de finan are, precum şi alte informa ii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor. Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative na ionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.apdrp.ro.

IMPORTANT!
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR şi APDRP disponibile la sediile Direcţiilor Agricole Judeţene şi sediile APDRP din fiecare judeţ şi din regiunile de dezvoltare ale României, precum şi pe pagina de internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro. De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

Ghidul Solicitantului – Măsura 112

1|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE 1.1. Obiectivele Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri .......................................

3

2. PREZENTAREA MĂSURII 112 2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ............................................... 2.2. Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ..................................... 2.3. Criterii de selec ie ale proiectului ……............................................................... 2.4. Valoarea sprijinului nerambursabil ….................................................................

4 7 11 13

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 3.1. Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de Finan are ............. 3.2. Contractarea sprijinului nerambursabil ….......................................................... 3.3. Plata ..................................................................................................................

15 23 25

4. INFORMA II UTILE 4.1. Documentele necesare întocmirii Cererii de Finan are ................................... 4.2. Lista Formularelor disponibile pe site-ul MADR şi APDRP.............................. 4.3. Dic ionar .......................................................................................................... 4.4. APDRP în sprijinul dumneavoastră ………………….......................................

26 31 31 33

5. ANEXE la Ghidul Solicitantului 5.1. Anexa 1 – Model Cerere de Finan are ……....… link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.2. Anexa 2 – Model Plan de Afaceri ....................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.3. Anexa 3 – Model Contract de Finan are ............ link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.4. Anexa 4 – Model Cerere de plată ....................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.5. Anexa 5 – Fişa Măsurii 112 ................................ link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.6 Anexa 6 – Declara ii pe propria răspundere ....... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.7 Anexa 7 – Zone defavorizate conform PNDR ..... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.8 Anexa 8 - Catalogul oficial al soiurilor de plante din România .......................................................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.9 Anexa 9 - Regulamentul CE 1444/2002........................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro

Ghidul Solicitantului – Măsura 112

2|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

484 Euro din care: 20% . Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop dezvoltarea exploata iilor agricole. siguran a la locul de muncă.221.contribu ia Guvernului României.1 Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivită ii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiective generale: Îmbunătă irea şi creşterea competitivită ii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerin ele pentru protec ia mediului. Contribu ia publică aferentă Măsurii 112 este de: 337.Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE 1. ATENŢIE! Fondurile nerambursabile le puteţi accesa până în 2013. igiena şi bunăstarea animalelor. Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creşterea veniturilor exploata iilor conduse de tinerii fermieri. Toate drepturile rezervate MADR. fără creşterea popula iei active ocupate în agricultură. . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. 80% . care produc în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. Obiectivele opera ionale se referă la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploata ii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investi ii. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 3|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.contribu ia Uniunii Europene. Îmbunătă irea managementului exploata iilor agricole prin reînnoirea genera iei şefilor acestora.

sunt: persoană fizică. ca persoană fizică autorizată. IMPORTANT! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform OG 44/2008. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale. înfiin ată în baza Legii 31/1990 republicată. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finan are. solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului. În caz de neprezentare în termen a acestor documente contractul de finan are nu se va încheia. Angajamentul se ataşează Cererii de Finan are şi va preciza că în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii notificării. 44/ 2008. Unitatea de Dimensiune Economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr.200 Euro. 1 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 4|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112. . asociat şi administrator unic al unei societă i cu răspundere limitată – SRL. Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1. este situată pe teritoriul ării.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmplini i la data depunerii Cererii de Finan are). Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol. cu modificările şi completările ulterioare. persoane fizice sau juridice care practică în principal activită i agricole şi a căror exploata ie agricolă: are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE1. Toate drepturile rezervate MADR.Capitolul 2 PREZENTAREA MĂSURII 112 2. 85/377/CEE). cu modificările şi completările ulterioare: • • individual şi independent. persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr.

întrucât potrivit Legii nr. înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Toate drepturile rezervate MADR. Exploata ia agricolă reprezintă ansamblul unită ilor de produc ie gestionate de agricultor şi situate pe teritoriul aceluiaşi stat membru. până la finalizarea litigiului. 31/1990 privind societă ile comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. la calculul UDE-lor. beneficiarii care se află în situa ii litigioase cu APDRP. cu modificările şi completările ulterioare DOAR BUNURILE CONSTITUITE CA APORT ÎN SOCIETATE DEVIN PROPRIETATEA ACESTEIA. ATEN IE! O exploata ie agricolă nu poate primi sprijin prin această măsură decât o singură dată. până la achitarea integrală a datoriei fa ă de APDRP. Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare pentru solicitarea sprijinului de instalare în maxim 12 luni de la data instalării. Exploata ia agricolă este o unitate tehnico-economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o gestiune unică. pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de exploataţie. în nume propriu. are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau activitatea zootehnică. . care produce în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. ATENŢIE! Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înfiinţare şi/ sau preluare prin transfer de proprietate şi/ sau arendă/ concesionare a unei exploataţii agricole între 6 – 40 UDE. Exploata ia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant. inclusiv a majorărilor de întârziere. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 5|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. beneficiarii. Finan area în cadrul Măsurii 112 derulată prin PNDR este restric ionată pentru următoarele categorii de beneficiari: beneficiarii înregistra i în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR. din ini iativa APDRP. din cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an. republicată. PATRIMONIUL SOCIETĂ II NU SE VA CONFUNDA CU PATRIMONIUL ASOCIATULUI ADMINISTRATOR UNIC. beneficiarii care au contracte de finan are reziliate pentru FEADR.ATENTIE! În cazul societă ilor comerciale cu răspundere limitată. precum şi so ii/so iile acestora care au aplicat şi au ob inut sprijin pe Măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzisten ă” nu pot beneficia de sprijin pe această măsură. în Registrul unic de identificare de la APIA.

în numele solicitantului. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. ATEN IE! Pentru stabilirea corectă a datei instalării tânărului fermier şi a dimensiunii exploata iei agricole a acestuia la momentul instalării se va face o verificare şi cu copia din Registrul Agricol. Toate drepturile rezervate MADR. ATEN IE! Data instalării tânărului fermier se stabileşte pe baza istoricului exploata iei de la APIA. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 6|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ie veterinară. se verifică la APIA.40 UDE. . de către exper ii APDRP. care reprezintă ponderea majoritară în calculul UDE. cu toate suprafe ele şi animalele. Preluarea exploata iilor se realizează unitar. Înfiin area unei exploata ii agricole reprezintă prima înregistrare a terenurilor agricole la APIA și/sau a animalelor la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară. conform MBS 2008. În situa ia în care se constată că exploata ia agricolă a solicitantului îndeplinea condi ia minimă (dimensiunea exploata iei agricole este cuprinsă între 6 – 40 UDE) cu mai mult de 12 luni înainte de depunerea Cererii de Finan are.ATEN IE! Data instalării tânărului fermier = data ultimei înregistrări operată pentru sectorul vegetal în Registrul unic de identificare de la Agen ia de Plă i şi Interven ii în Agricultură sau pentru sectorul zootehnic din Registrul Exploata iei al ANSVSA prin care se dovedeşte că dimensiunea exploata iei agricole este cuprinsă între 6 . aşa cum apar înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol. cu mai pu in de 12 luni înaintea depunerii Cererii de Finan are la APDRP. ATEN IE! Solicitan ii care preiau mai multe exploata ii agricole trebuie să preia integral cel pu in o exploata ie agricolă. Exploata ia majoritară trebuie să reprezinte peste 50% din total calcul UDE. dacă anterior datei înregistrării SRL-ului în Registrul unic de identificare. ATEN IE! În situa ia în care solicitantul depune proiect în calitate de asociat unic al unui SRL. Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile. pentru proiectele ce se depun în sesiunea 1 . de la un cedent înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ie veterinară.29 iunie 2012. tânărul fermier trebuie să fie instalat într-o exploata ie agricolă care are dimensiunea de minimum 6 UDE. acesta nu este eligibilă pentru sprijin. Calculul unită ii dimensiunii economice pentru anul 0 și istoric se realizează conform coeficien ior din Cererea de Finan are. asociatul unic nu a fost şef de exploata ie ca persoană fizică sau autorizat conform OUG 44/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

2 Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului veterinară prin acte de proprietate și/sau Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112. solicitantul nu mai poate semna contractul de finan are. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. în scopul creării în mod artificial de condi ii necesare pentru a beneficia de aceste plă i şi de a ob ine un avantaj. de ine sau se angajează să dobândească2 competen e şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare. i se poate acorda o perioadă de graţie care nu poate să depăşească 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului. pentru a putea permite tânărului fermier să se conformeze cerinţelor prevăzute la art. Toate drepturile rezervate MADR. înregistrată în Registrul unic de identificare de la APIA și/sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie arendă/concesiune. contravine obiectivelor FEADR. solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploata ia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia. 2. 1698/2005 referitoare la dobândirea pregătirii şi/sau competenţei profesionale în cazul în care aceştia au nevoie de o perioadă de adaptare sau de restructurare. 22 alin. Conducătorul exploata iei este acea persoană care administrează şi îşi asumă riscuri economice privind exploata ia agricolă (poate fi: persoană fizică sau ac ionar şi administrator unic). tânărului fermier care beneficiază de sprijin pentru instalare. După această perioadă. specificată în Planul de afaceri.13 (1) din Regulamentul (CE) nr. (1) lit. . 2 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 7|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.1974/2006. b din Regulamentul (CE) nr. Cesionar = agricultorul căruia i se transferă exploata ia agricolă înregistrată în Registrul unic de identificare de la APIA/ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară prin acte de proprietate și/sau arendă/concesiune. cu excep ia locuin ei şi a terenului aferent locuin ei (anexe gospodăreşti). IMPORTANT! Data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier = Data semnării Contractului de Finan are de către ambele păr i care nu poate depăşi 18 luni de la data instalării tinerilor fermieri. Conform art. ATEN IE! Fărâmi area exploata iilor agricole. Cedent = agricultorul care cedează integral o exploata ie unui alt agricultor.Preluarea unei exploata ii agricole reprezintă trecerea tuturor terenurilor agricole şi a animalelor înregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinară de la cedent la cesionar.

roiuri la pachet. contabilitatea fermei. în primii trei ani de la primirea sprijinului. ATEN IE! Sunt eligibili solicitan ii care au vârsta de cel pu in 18 ani împlini i la data depunerii cererii de finan are. Solicitan ii care accesează în paralel alte programe pentru achizi ii de familii de albine.documente ATENŢIE ! Nivelul minim de calificare solicitat este următorul: absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol. veterinar sau economic cu profil agricol. protec ia mediului. Se angajează să urmeze. Cercetării. Cercetării. Tineretului și Sportului. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 8|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. . Nota: Tânărul solicitant poate fi absolvent de liceu cu sau fără examen de bacalaureat. veterinar sau economic cu profil agricol. recunoscute de Ministerul Educa iei. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Tineretului şi Sportului. este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cu cel pu in 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. veterinar şi economic cu profil agricol. roiuri pe faguri şi mătci sunt declara i neeligibili şi vor returna întregul sprijin acordat. cursuri de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională.prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activită ilor agricole din cadrul exploata iei agricole. absolven ii din promo ia 2012 pot depune ca document echivalent adeverin a de absolvire a liceului sau a școlii profesionale/școală de arte și meserii. roiuri la pachet. înso ite de certificate de calificare sau de certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol. ATEN IE! În cadrul exploata iilor apicole. Toate drepturile rezervate MADR. agricultură ecologică. tinerii fermieri nu pot face achizi i de familii de albine. după momentul depunerii Cererii de Finan are şi pe toată perioada derulării contractului cu APDRP. Solicitan ii trebuie să facă dovada studiilor cu diplome de absolvire a liceului sau școală profesională/școală de arte și meserii sau diplomă/ absolvent zece clase.. roiuri pe faguri şi mătci prin Programul Na ional Apicol 2011-2013. absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii*care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minimum 150 de ore* în domeniul agricol. informare şi difuzare de cunoştin e” în cel pu in unul din domeniile: managementul exploata iei agricole. Prin excep ie. altele. cu obligativitatea prezentării diplomei de studii până la semnarea contractului de finan are. *Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de către o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei.

achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole. Planul de afaceri va men iona obligatoriu: titlul proiectului. astfel: construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă. achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi. • demonstrarea viitoarei viabilită i economice a exploata iei agricole: costuri. În acest ultim caz. incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului. • descrierea detaliată a investi iilor. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. echipamente şi accesorii. programelor de formare profesională.instalaţii. ATEN IE! Îndeplinirea obiectivelor exploata iei agricole şi a investi iilor propuse pentru atingerea acestora. un singur membru al familiei poate primi sprijin. plantarea şi replantarea plantelor perene. constând în plăcu e de identificare pentru fiecare stup şi panouri de identificare a stupinelor. venituri şi cheltuielile realizate respectând standardele comunitare. precum şi a etapelor şi obiectivelor stabilite în vederea dezvoltării acesteia.119/ 25. data întocmirii acestuia şi cursul de schimb euro/ lei al Băncii Central Europene valabil la data elaborării acestuia. echipamente şi software specializate.2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificarea stupinelor şi stupilor. cu excepţia soţului sau soţiei. maşini. utilaje. Planul de afaceri trebuie să cuprindă detalii privind: • descrierea situa iei ini iale a exploata iei agricole preluate. Toate drepturile rezervate MADR. • descrierea modului de utilizare a întregului sprijin financiar nerambursabil solicitat. . chiar dacă ambii soţi îndeplinesc condiţiile prevăzute în măsură. • elemente referitoare la mediu şi evaluarea principalelor riscuri.05. Prima etapă de verificare a îndeplinirii activită ilor ATENŢIE! Nu se acordă sprijin persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arendă/ concesionare încheiate în nume propriu. stabilite de beneficiar în Planul de afaceri. în condi ii de pia ă şi concuren ă. achiziţionarea de animale şi după caz. în conformitate cu Ordinul MADR nr. a cotei de producţie. constituie condi ie de eligibilitate pentru cea de-a doua tranşă de plată. modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei. Contractele de folosinţă a bazei de producţie trebuie sa fie încheiate pe termen de minim 5 ani începând cu data depunerii Cererii de Finanţare. combine de recoltat. ATENŢIE! Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează demonstrând că cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare.Toate exploata iile agricole care îşi formează calculul UDE din stupi trebuie să introducă sistemul de identificare şi înregistrare a stupiilor şi stupinelor. prevăzute în Planul de afaceri va începe înainte de împlinirea a 3 ani de la data aprobării deciziei Ghidul Solicitantului – Măsura 112 9|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. serviciilor şi a altor ac iuni în vederea dezvoltării activită ilor exploata iilor agricole.

. Tinerii fermieri beneficiază de o perioadă de gra ie.05. iar următoarea etapă (conformitatea completă) nu mai târziu de 5 ani. ATEN IE! Dacă la verificare se constată neîndeplinirea activită ilor prevăzute în Planul de afaceri.12 din Ghidul Solicitantului: Zone vulnerabile la poluarea cu nitra i – Localită i conform Ord. APDRP va proceda la recuperarea sprijinului acordat. Toate drepturile rezervate MADR.03 . Întreaga exploata ie trebuie să se regasească în localită ile din Anexa nr. MM/MADR nr. La verificarea conformită ii Planului de afaceri. odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafa ă. 12. Beneficiarii acestei măsuri au obliga ia de a-şi înscrie toate suprafe ele agricole de inute în Registrul unic de identificare la APIA. solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze că dimensiunea fermei a crescut cu minimum 4 UDE de la data aprobării deciziei individuale de acordare a acestuia și a modernizat exploata ia agricolă în conformitate cu cele precizate în Planul de afaceri. de până la 36 de luni calculată de la data instalării. în perioada 01. pentru realizarea de investi ii în vederea conformării exploata iilor agricole la standardele comunitare în vigoare şi prin accesarea Măsurii 121 „Modernizarea exploata iilor agricole”. definite ca fiind cauze de for ă majoră. cu situa ia existentă în Registrul unic de identificare de la APIA. dar nu va mai fi plătită a doua tranşă. prima tranşă nu se va recupera. În situa ia când neconformitatea cu Planul de afaceri a fost determinată de cauze independente de voin a solicitantului. 1552/ 743/ 2008. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. ce con ine suprafe ele utilizate de fermieri începând cu cel de-al doilea an din Planul de afaceri. protec ia apelor împotriva poluării cu nitra i din surse agricole.individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier. Beneficiarii care de in ferme cu profil zootehnic vor depune la cea de-a doua tranşă de plată extras de la DSVSA/ circumscrip ia veterinară şi Registrul unic de identificare de la APIA pe baza căruia se va calcula Unitatea de Dimensiunea Economică (UDE).15. Creşterea exploata iei agricole cu minimum 4 UDE se verifică la cea de-a doua tranşă de plată de către exper ii de la APDRP. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 10 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Acest standard se aplică numai pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr. Se detaliază în Planul de afaceri investi iile care implementează standarde comunitare şi cu care vor veni pe Măsura 121 pentru modernizarea exploata iei. Tinerii fermieri pot implementa următoarele standarde comunitare: 1.

ATEN IE! Solicitan ii care doresc să acceseze şi Măsura 121 trebuie să completeze Cererea de Finan are conform Măsurii 121 şi să prezinte toate documentele men ionate în Ghidul Solicitantului pentru această măsură. în baza căruia fiecare proiect este punctat. crt. atunci proiectele prin care se solicită sprijin financiar pentru instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de selec ie. solicitantul completează sec iunea specifică „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de Finan are. În situa ia în care valoarea totală a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni. Toate drepturile rezervate MADR. IMPORTANT! Tinerii fermieri trebuie să restituie întreaga sumă primită dacă îşi încetează activitatea agricolă mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitării de plată pentru cea de-a doua tranşă. . în cadrul sesiunii de depunere de proiecte pentru măsura 121. Secţiunea „C” a Planului de afaceri împreună cu secţiunea „A”. Secţiunea „B” a Planului de afaceri împreună cu secţiunea „A”.2. în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. Criterii de selec ie Solicitantul de ine o fermă de semi-subzisten ă Punctaj 1. se va completa de către solicitant pentru proiect care prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. din care va trebui să rezulte că exploata ia agricolă de inută are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE. se va completa de către solicitant pentru proiect care nu prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” . 20 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 11 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 2. ATENŢIE! Secţiunea „A” a Planului de afaceri. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplica numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte si bivolite). se situează peste valoarea totală alocată acesteia. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 112. conform următoarelor criterii de selec ie: Nr.3 Criterii de selec ie ale proiectului Proiectele se depun în cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale.

Toate drepturile rezervate MADR. . cu condi ia ca solicitantul să facă parte dintr-o asocia ie în domeniul proiectului: .1. 40/2010).grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonan a Guvernului nr.documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de notar. .documente care atestă dreptul real principal de proprietate al clădirilor din exploata ie. conform legisla iei în vigoare. 566/2004. solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că. Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local.138/2004. 15 3. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă. .cooperative agricole constituite conform Legii nr. cu modificările şi completările ulterioare. jude ean şi na ional. . 1/2005. înso it de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. . . Documente necesare întocmirii Cererii de finan are. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar i organiza iilor de producători în sectorul fructe i legume. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. recunoscută conform legisla iei în vigoare*) Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. de ine în proprietate întreaga exploata ie: . solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative.zona montană cu handicap natural conform Listei Unită ilor Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată. pentru comercializarea produselor agricole şi silvice. 37/2005 privind recunoaşterea şi func ionarea grupurilor de producători. prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului.grupuri şi organiza ii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. 30 4. 20 Ghidul Solicitantului – Măsura 112 12 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.extras din Registrul Exploata iei emis de ANSVSA/DSVSA din care să rezulte: efectivul de animale de inut. . Solicitantul are în proprietate exploata ia agricolă Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. cu modificările şi completările ulterioare.alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unită ilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localită ilor din Zonele Defavorizate de Condi ii Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului. . . Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie.organiza ii de îmbunătă iri funciare constituite conform Legii nr. cu modificările şi completările ulterioare.membrii ai unei asocia ii care este membră în Organiza ii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. se verifică dacă întreaga exploata ie agricolă este situată în: .societate cooperativă agricolă. al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploata iei.Solicitantul de ine o exploata ie agricolă (cu profil vegetal/animal) într-o zonă defavorizată. 2. punctul 12. constituită conform Legii nr. 4.1. *Se va acorda punctaj numai dacă sunt ata ate documentele descrise în Cap.

Practici agricole tradi ionale 3. Valoarea sprijinului acordat se calculează în lei. sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4. cea mai recent stabilită de către Banca Centrală Europeană înaintea datei de 1 ianuarie a anului în care se elaborează decizia de acordare a ajutorului (certificatul de plată). 7 şi 11 din Regulamentul CE 1913/ 2006. Solicitantul poate accesa următoarele pachete de agro-mediu: 1. prin care solicitantul şi-a asumat. solicitantul ataşează la Cererea de Finan are documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plă i de Agro–mediu” din cadrul PNDR. dar nu va putea depăşi 40.4 Valoarea sprijinului nerambursabil Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp. TOTAL 5. Toate drepturile rezervate MADR. în mod voluntar. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 13 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. devin condi ii obligatorii pentru ob inerea sprijinului și pe toată perioada contractului de finan are. 15 100 IMPORTANT! Toate activită ile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selec ie. . Pajişti importante pentru păsări-pachet pilot 4. angajamente de agro–mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării angajamentului.000 de Euro/ exploata ie.Solicitantul accesează măsura de agro-mediu Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficolis). iar peste această dimensiune.000 Euro/ 1 UDE. 2. Culturi verzi 5. Agricultură ecologică 6. conform prevederilor art.000 de Euro pentru o exploata ie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE. în func ie de rata de schimb EUR/ LEU.) 7. Pajişti cu înaltă valoare naturală 2. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.

Toate drepturile rezervate MADR. Verificarea condi iilor pentru acordarea celei de-a doua tranşă nu va depăşi 33 de luni de la data aprobării de către APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului. beneficiarii trebuie să realizeze toate investi iile pentru modernizarea şi dezvoltarea exploata iei. 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”. propuse în Planul de afaceri. informare şi difuzare de cunoştinţe”. 211 „Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată”. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”. 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. principiul finan ării nerambursabile este acela al acordării unei prime de instalare. 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”. Până la cea de-a doua tranşă de plată. . Modalitatea de plată Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată: prima tranşă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru acordarea sprijinului şi este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare. 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”. ATENŢIE! De exemplu. un solicitant al Măsurii 112 poate accesa următoarele măsuri din PNDR: 111 „Formare profesională (training). a doua tranşă. de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la îndeplinirea ac iunilor prevăzute în Planul de afaceri. 214 „Plăţi de Agro-mediu”.Capitolul 3 ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI În cazul instalării tinerilor fermieri. Un solicitant al sprijinului prin Măsura 112 poate depune în acelaşi timp proiecte pentru alte măsuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinan ate prin FEADR. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 14 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

în format electronic. va fi de minimum 3 UDE.) conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finan are pe motiv de neconformitate administrativă. va fi de 7 UDE. . ATEN IE! Cererea de Finan are trebuie să fie înso ită de documentele justificative prevăzute la cap 4. creşterea dimensiunii economice a fermei. Activită ile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Planul de afaceri în cadrul fiecărei măsuri devin condi ii obligatorii. aferent măsurii 141.apdrp. se va face conform modelului standard. inclusiv a anexelor acesteia. Modificarea modelului standard (eliminarea. la adresa www. Prin urmare. Pentru stabilirea dimensiunii economice a fermei şi a valorii sprijinului de instalare în Cererea de Finan are se completează tabelul cu Structura culturilor şi calculul UDE. aferentă măsurii 112. iar pentru anul 3. În această sec iune a Cererii de Finan are se înscrie toată baza de produc ie (suprafe e.1 Completarea. Formularul standard al Cererii de Finan are este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil. legate într-un singur dosar. la sfârşitul anului 3.ATEN IE! Beneficiarii măsurii 112 care sunt şi beneficiari ai măsurii 141. Toate drepturile rezervate MADR. depunerea şi verificarea DOSARULUI CERERII DE FINAN ARE Dosarul Cererii de Finan are con ine Cererea de Finan are înso ită de Planul de afaceri şi documentele justificative anexate.1 COMPLETAREA Cererii de Finan are Completarea Cererii de Finan are. unic de identificare. trebuie să respecte condi iile minime de eligibilitate pentru fiecare măsură în parte. și/sau în Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/ circumscrip ie veterinară şi în Registrul agricol înainte de solicitarea Ghidul Solicitantului – Măsura 112 15 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. În acest caz. va fi de minimum 4 UDE. 3.1. aferentă măsurii 141. creşterea dimensiunii economice a fermei. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. animale. 3. astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea acestora. anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc. la solicitarea celei de-a doua tranşe. renumerotarea sec iunilor.ro. pasări şi familii de albine) pentru care solicitantul are documente de proprietate şi/ sau arendă/ concesionare/ şi care sunt înregistrate în Registrul sprijinului.

În cazul viilor. . 50 şi este înregistrată sanitar-veterinar. a unită ilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate. 3 Suprafa a parcelei agricole să fie de cel pu in 0. pepinierelor viticole. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unită ilor/centrelor de colectare/exploata iilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătă ii şi al bunăstării animalelor. 55 din Regulamentul CE nr. suprafa a minimă a parcelei trebuie să fie de cel pu in 0. aflate pe site la adresa www. culturilor de hamei. fermierul. acesta necontribuind la calculul UDE din Cererea de Finan are.ATEN IE! Speciile de plante şi de animale care nu se regăsesc în tabelul privind calculul numărului de UDE (Structura culturilor şi Structura produc iei zootehnice). Exploata ie comercială de tip A .apdrp.3 ha.ro . Toate drepturile rezervate MADR. ATEN IE! Până la semnarea Contractului de Finantare exploata ia zootehnică trebuie să fie înregistrată de catre ANSVSA. Solicitantul. Încadrarea plantelor de cultură și a animalelor în tabelul privind calculul numărului de UDE se realizează conform Regulamentului CE 1444/2002 și a Catalogului Oficial al soiurilor și plantelor de cultură din Romania – 2012. înregistrată în Sistemul na ional de identificare şi înregistrare a animalelor. arbuştilor fructiferi. are obliga ia declarării la APIA a tuturor parcelelor agricole eligibile3 şi neeligibile pe care le utilizează. la APIA. 1122/2009 cu modificările şi completările ulterioare). Pentru exploata iile zootehnice solicitan ii trebuie să de ină în exploata ia agricolă construc ii zootehnice adaptate pentru creșterea animalelor și a pasărilor. suprafe ele și culturile declarate în ultima perioadă de depunere a cererii unice de plată pe suprafa ă în Registrul unic de identificare de la APIA şi/sau în Registrul exploata iilor ANSVSA/DSVSA/ circumscrip ia veterinară în nume propriu şi/sau al cedentului. întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condi iile legii. întreprinderi individuale. Calculul dimensiunii economice a exploata iei agricole se realizează pornind de la animalele. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.exploata ie de animale de inută de persoane fizice autorizate. care îndeplineşte condi iile prevăzute în anexa nr. nedeclararea întregii suprafe e utilizate atrăgând după sine sanc iuni (art. ca exploata ie comercială de tip A (conform Ordinului nr. cu modificările și completările ulterioare) cu prezentarea documentului care certifică înregistrarea exploata iei zootehnice de tip A. 16 | P a g i n a Ghidul Solicitantului – Măsura 112 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. nu sunt eligibile pentru calculul dimensiunii economice a exploata iei agricole. pepinierelor pomicole. Terenul care formează vatra stupinei nu trebuie să figureze în Registul unic de identificare. livezilor.1 ha. înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comer ului.

În acest caz florile nu trebuie să depăşească 25 % din totalul de 50%. ATEN IE! Rezultatul calcului dimensiunii economice a exploata iei agricole la data instalării tânărului fermier coincide cu anul „0” din Planul de afaceri. din perioada de depunere a cererilor de plată pe suprafa ă (01. Solicitan ii care de in exploata ii agricole exclusiv zootehnice (inclusiv apicole) vor fi verifica i la APIA dacă nu au bază de produc ie vegetală în exploatare. ATEN IE! Dacă la stabilirea dimensiunii ATENŢIE! La stabilirea dimensiunii economice a unei exploataţii agricole se ia în calcul întreaga bază de producţie: suprafeţe şi culturi. utilizând tabelul privind calculul dimensiunii economice a exploataţiei. Toate drepturile rezervate MADR. precum şi familiile de albine. mărimea acestora şi culturile aferente se verifică de expertul verificator al Oficiului Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. calculul UDE pentru anul 0 din Cererea de Finan are şi Planul de afaceri se realizează pe baza declara iilor din Cererea unică de plată pe suprafa ă 2012 din Registrul unic de identificare.03 – 15. pentru anul 0. cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie.ATEN IE! În situa ia în care suprafa a declarată în Registrul unic de identificare este mai mare decât cea din Registrul agricol. proiectul este neeligibil. Suprafe ele şi culturile declarate la APIA trebuie să fie identice cu suprafe ele şi culturile completate de solicitant în Cererea de Finan are.05 şi cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie) şi poate fi folosit şi extrasul utilizatorului anterior (cedentul) de terenuri agricole (exploata ie agricolă). Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Anul 0 pentru sesiunea 01 – 29 iunie 2012 se realizează pe baza înregistrărilor de la APIA și/ sau din Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circuscrip ie veterinară din perioada 01 martie – 15 mai 2012. ponderea acestora nu poate depăşi 50% din totalul dimensiunii economice a exploata iei. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 17 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. atât în anul 0 cât şi la solicitarea acordarii celei de a doua tranşe de plată. animale şi pasări pe specii şi categorii. ponderea acestora din dimensiunea economică a exploata iei agricole nu trebuie să depăşească 50 % în anul 0. Astfel. Înscrierea exploata iei agricole în Registrul unic de identificare de la APIA şi a parcelelor agricole. . atât flori cât şi ciuperci. IMPORTANT! În dimensiunea economică a exploata iei agricole culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75%. IMPORTANT! În cazul solicitan ilor care de in ciupercării. Anul „0” din Planul de afaceri reprezintă anul care include ultima perioadă de depunere a cererii unice de plată pe suprafa ă la APIA (1 martie – 15 mai şi începând cu 16 mai cu penalită i pentru fiecare zi de întârziere până pe data de 10 iunie). economice a exploata iei s-au luat în calcul.

care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului. Cererea de Finan are trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare al acesteia. până la. în limba română. unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet.. În acest sens. Fiecare exemplar din dosarul Cererii de Finan are va fi legat.) Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de Finan are. avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului. IMPORTANT! Cererea de Finan are trebuie completată în format electronic.. Dosarul Cererii de Finan are va cuprinde în mod obligatoriu un opis.. se vor furniza numai informa iile necesare şi relevante.. etc. IMPORTANT! Numai Cererea de Finan are şi documentele justificative completate după modelul standard prezentat.. 3. Opisul va fi numerotat cu pagina 0.2 DEPUNEREA Dosarului Cererii de Finan are Dosarul Cererii de Finan are se completează în două exemplare . act de identitate. Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura. ..1. astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Toate drepturile rezervate MADR. cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document.Nu sunt eligibile pentru sprijin contractele de comodat/închiriere încheiate pentru terenurile agricole (inclusiv pașuni și fâne e). Ghidul Solicitantului – Măsura 112 18 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Pagină (de la. Nu sunt acceptate Cereri de Finan are completate de mână. inclusiv documentele anexate. împreună cu formatul electronic (CD) al Cererii de Finan are (acesta va include Cererea de Finan are şi Planul de afaceri). copiile depuse în Dosarul Cererii de Finan are trebuie să con ină men iunea „Conform cu originalul” şi vor fi verificate şi semnate şi datate de expertul care efectuează verificarea conformită ii Cererii de Finan are.original şi copie şi documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finan are) şi se depune la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea proiectului.). Titlul documentului Nr.. Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate. crt.. sunt eligibile pentru finan are în cadrul Măsurii 112. în cazul persoanelor fizice). cu următoarele elemente: Nr. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. paginat şi opisat.

Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.IMPORTANT! Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a Planului de afaceri.).3 VERIFICAREA Dosarului Cererii de Finan are de către OJPDRP 1. Exemplarele vor fi marcate clar. înainte de a fi legat. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare. . împreună cu toate documentele justificative anexate.pdf. Dosarul Cererii de Finan are se depune personal de către solicitant. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e. Numărul maxim de caractere ale numelui unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128. se pot ataşa salvate direct în format .1. ca şi a tuturor documentelor ataşate Cererii de Finan are. pe copertă. nu trebuie să con ină două puncte succesive “. sau de către împuternicit prin procură legalizată (original) a solicitantului legal. Numele fişierelor nu trebuie să con ină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 19 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. în afara celor 2 exemplare pe care le depune. IMPORTANT! Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finan are. în partea superioară dreaptă. IMPORTANT! Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finan are corect completată. Piesele desenate care depăşesc formatul A3. la care se va adauga declara ia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finan are. este prezentată atât în format tipărit. cu o rezolu ie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF. respectiv „COPIE”. acesta va fi depus la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pe raza căruia exploata ia agricolă are ponderea cea mai mare (suprafa a agricolă/ animale). VERIFICAREA CONFORMITĂ II CERERII DE FINAN ARE Efectuarea conformită ii constă în verificarea Cererii de Finan are dacă: este corect completată. Toate drepturile rezervate MADR. 3. men iunea „copie conform cu originalul” etc. la OJPDRP..”. înaintea datei limită care figurează în licita ia de proiecte. cu „ORIGINAL”. salvate ca fişiere distincte cu denumirea conformă listei documentelor (sec iunea specifică E din cererea de finan are). cât şi în format electronic. în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). iar numărul maxim de caractere ale numelui unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finan are care sunt descoperite de exper ii verificatori ai Serviciului Verificare Cereri de Finan are (SVCF) de la OJPDRP. 2. Cererea de Finan are este declarată conformă. Solicitantul are obliga ia de a lua la cunoştin ă prin semnătura dată pe fişa de verificare a conformită ii. După verificarea conformită ii Cererii de finan are. Verificarea CONDI IILOR MINIME de acordare a sprijinului Verificarea condi iilor minime de acordare a sprijinului. După evaluarea conformită ii Dosarului Cererii de Finan are (în aceeaşi zi) solicitantul este înştiin at de către expertul verificator dacă acesta este conform sau dacă nu i se vor explica cauzele neconformită ii. Toate drepturile rezervate MADR. Verificarea condi iilor minime se realizează pe baza documenta iei conforme depuse de solicitant şi constă în: Ghidul Solicitantului – Măsura 112 20 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. proiectul nu este considerat neconform. Constituie eroare de fond nesemnarea declara iilor pe propria răspundere situatie in care proiectul este declarat neconform. cu ocazia verificării conformită ii şi care pot fi corectate şi semnate de către aceştia din urmă în prezen a solicitantului. pot exista două situa ii: Cererea de Finan are este declarată neconformă. Aceeaşi Cerere de Finan are poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licita ie de proiecte. se trece la următoarea etapă de verificare. APDRP . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. . IMPORTANT! În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă.nivel central . se efectuează de către: OJPDRP pentru toate Cererile de Finan are.documentele justificative solicitate sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie verificându-se valabilitatea acestora la data depunerii de către solicitant.pentru Cererile de Finan are verificate prin sondaj. Dacă Cererea de Finan are este declarată conformă. pe baza unor dovezi/informa ii prezentate explicit în documentele justificative anexate Cererii de Finan are (exemplu: date de identificare ale solicitantului scrise incorect).

Planul de afaceri con ine informa ii insuficiente sau contradictorii în raport cu cele men ionate în Cererea de Finan are sau alte documente justificative. evaluarea criteriilor de selec ie. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 21 | P a g i n a DE Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. autoriza iile eliberate de către autorită ile emitente nu respectă protocoalele încheiate cu APDRP. Avizele. Verificarea PE TEREN a cererilor de finan are Verificarea pe teren se realizează de către OJPDRP – pentru toate Cererile de Finan are conforme în prezen a obligatorie a solicitantului proiectului. În etapa de selec ie a proiectelor nu se mai pot aduce documente suplimentare. 4. .verificarea eligibilită ii solicitantului şi a exploata iei. La verificarea condi iilor minime de acordare a sprijinului la nivel OJPDRP în situa ia în care sunt condi ii care necesită lămuriri suplimentare. 2. expertul evaluator poate cere informa ii suplimentare doar în următoarele cazuri: 1. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. acordurile. este stabilit de Comitetul de Monitorizare. Scopul efectuării verificării pe teren este de a controla datele şi informa iile cuprinse în Planul de afaceri şi documentele justificative cu situa ia existentă pe amplasamentul propus pentru ca expertul verificator să se asigure de corectitudinea informa iilor declarate în Cererea de Finan are. Toate drepturile rezervate MADR. SELEC IA proiectelor Măsura va beneficia de o alocare financiară anuală. Alocarea financiară publică a măsurii şi numărul maxim al sesiunilor de depunere şi evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual. În urma verificării Dosarului Cererii de Finan are pot exista două situa ii: proiectul este neeligibil. verificarea documentelor justificative anexate Cererii de Finan are. dacă se constată că este necesar. proiectul este eligibil şi are un punctaj. verificarea Planului de afaceri. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN LANSARE A LICITA IEI în care se vor prezenta suma şi durata sesiunii. ATEN IE! Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) poate solicita documente (altele decât cele obligatorii) sau informa ii suplimentare în etapa de verificare a eligibilită ii proiectului. 3.

se face în func ie de următoarele priorită i: Ghidul Solicitantului – Măsura 112 22 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Comitetul de Selec ie propune aprobarea pentru finan are a tuturor proiectelor eligibile. Termenul pentru a răspunde contesta iilor este în conformitate cu Regulamentul de organizare şi func ionare al Comitetului de selec ie şi al Comisiei de contesta ii pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2007 – 2013. În acest sens. prezidat de către Autoritatea de Management pentru PNDR şi are în componen ă reprezentan i ai Autorită ii de Management şi ai APDRP. când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată Măsurii 112 în cadrul unei sesiuni. După solu ionarea contesta iilor. Comitetul de Selec ie este un organism tehnic. . Comitetul de Selec ie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat.3). se întocmeşte un Raport cu proiectele eligibile pentru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management pentru PNDR. punctate după cum urmează: când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii 112 în cadrul unei sesiuni. Solicitan ii. prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. după consultarea Raportului de evaluare au posibilitatea de a depune Contesta ii.Autoritatea de Management în consultare cu membrii Comitetului de Monitorizare stabileşte şi aprobă înaintea lansării depunerii de proiecte. cu încadrarea în suma alocată pe sesiune. 28/ 31. APDRP va puncta fiecare proiect eligibil în func ie de sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi Raportul de Evaluare.apdrp. departajarea acestora. în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj. Selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului. Contesta iile vor putea fi depuse la OJPDRP unde a fost depus proiectul. Contesta ia depusă trebuie să fie înso ită de Notificare şi de documente justificative. precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal. iar selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selec ie. punctajul aferent criteriilor de selec ie (vezi subcapitolul 2. cu modificările i completările ulterioare. Rolul Comitetului de Selec ie este de a supune aprobării conducerii Autorită ii de Management pentru PNDR finan area proiectelor eligibile. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.ro.01. aprobat prin Ordinul MADR nr.2011. formată din reprezentan i ai MADR şi APDRP. Toate drepturile rezervate MADR. se va întocmi şi aproba Raportul de selec ie de către Comitetul de selec ie care va fi publicat pe site-ul www. Contesta iile se solu ionează de către o Comisie constituită la nivelul MADR. dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la afişarea pe site a Raportului de Evaluare.

se întocmeşte Raportul cu proiectele propuse pentru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management. suprafa ă culturi de câmp număr UDE cumulate.solicitantul are în proprietate exploata ia agricolă. număr UDE cumulate. Toate drepturile rezervate MADR. a celei de departajare. 5. număr UDE cumulate. 7. în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finan ate. Acest raport va cuprinde şi lista proiectelor nefinan ate. Se pot returna solicitan ilor dosarele cererilor de finan are originale depuse. IMPORTANT! Pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” nu există punctaj minim. în următoarea ordine: număr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproduc ie/ păsări. 2. solicitantul de ine o fermă de semi-subzisten ă. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorită i. După parcurgerea procedurii de selec ie şi după caz. 6. Pentru acest criteriu de departajare nu se calculează numărul de UDE. suprafa ă culturi de specii forestiere cu ciclu de produc ie scurt şi regenerare pe cale vegetativă. stabilit pe baza numărului mai mare de unită i de dimensiune economică (UDE) calculat prin cumularea elementelor componente în cadrul fiecărui criteriu de departajare. suprafa ă pepiniere şi planta ii de vi ă de vie pentru vin cu excep ia restructurării/ reconversiei planta iilor de vi ă de vie şi struguri de masă. solicitantul este membru al unei forme asociative. 1. suprafa ă legume număr UDE cumulate. număr de porcine la îngrăşat/ ovine şi caprine. cumulate. Aprobarea Directorului General al Autorită ii de Management pentru PNDR. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. APDRP notifică beneficiarul privind acceptarea Cererii de Finan are. iar APDRP se va asigura că de ine o copie a Cererii de Finan are necesară pentru eventuale verificări ulterioare.2 CONTRACTAREA sprijinului nerambursabil După primirea Raportului de selec ie. 3. . reprezintă decizia finală asupra selec iei proiectelor care îndeplinesc condi iile minime pentru finan are. suprafa ă pepiniere şi planta ii de pomi şi de arbuşti fructiferi. departajarea se va face în func ie de criteriul de departajare preponderent. 4. 3. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 23 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. număr UDE cumulate. număr UDE cumulate. în scopul producerii de energie regenerabilă. căpşunarii.

Angajamentul se ataşează Cererii de Finan are şi va preciza că. Solicitantul trebuie să se asigure că odată cu semnarea Contractului a intrat şi în posesia anexelor acestuia. Beneficiarii care nu au depus la Cererea de Finan are documentul care să certifice nivelul minim de calificare ci doar declara ia pe proprie răspundere că vor urma cursuri de calificare de minim 150 de ore domeniul agricol. . ca exploata ii comerciale de tip A. până la data semnării Contractului de Finan are. IMPORTANT! În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul de finan are şi nici nu anun ă APDRP. 16 din 16.ro).apdrp. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 24 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.03.IMPORTANT! În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. ovine. porcine) trebuie sa fie înregistrate de către ANSVSA. Agen ia îşi rezervă dreptul de a nu semna Contractul de finan are.2010. calculat de la data confirmării de primire a Notificării de selec ie nu poate fi prelungit pentru semnarea contractului de finan are! IMPORTANT! Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finan are (Anexa 3 la prezentul ghid. în vederea semnării Contractului de finan are. pentru persoanele fizice neautorizate. Toate drepturile rezervate MADR. În caz de neprezentare în termen a documentelor. vor prezenta diploma de absolvent până la data semnării Contractului de Finan are. bovine. vor prezenta certificatul de calificare până la data semnării Contractului de Finan are. atunci se consideră că a renun at la ajutorul financiar nerambursabil. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării. caprine. solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului. Exploata iile agricole care și-au calculat volumul sprijinului din animale (păsări. solicitantul autorizat trebuie să se prezinte la sediul Centrului Regional de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP) de care apar ine. conform Ordinului ANSVSA nr. Beneficiarii care au depus la Cererea de Finan are adeverinta de absolvent de liceu sau școală profesională/școală de arte și meserii (2012). ATEN IE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze conform OG 44/ 2008 (să devină Persoane Fizice Autorizate sau Întreprinderi individuale) în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finan are. vezi www. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. ATEN IE! Termenul de 30 de zile lucrătoare.

în două exemplare.15.05 şi cu penalită i pentru fiecare zi întârziere până pe data de 10 iunie. Dosarul cererii de plată pentru a doua tranşă se depune după îndeplinirea conformită ii şi a investi iilor propuse de beneficiar în planul de afaceri. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 112 25 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. . Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.3 PLATA Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP). şi după depunerea cererilor de plată pe suprafa ă de la APIA. Toate drepturile rezervate MADR.3. IMPORTANT! Dosarul cererii de plată pentru prima tranşă se va depune în maxim 10 zile de la semnarea Contractului de finan are.03 . dar nu mai devreme de 1 iulie al celui de-al doilea an din Planul de afaceri.ro. Solicitarea celei de a doua tranşe de plată se va depune în maxim 33 de luni de la data semnării Contractului de finan are. şi pe suport magnetic. ATEN IE! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze şi/ sau să modifice investi ia realizată prin proiect pe o perioadă de 3 ani de la ultima plată efectuată de Agen ie. pe suport de hârtie.apdrp. De la data înregistrării dosarului cererii de plată şi până la data efectuării plă ii nu se vor depăşi 90 zile calendaristice. Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUC IUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa 3 la Contractul de finan are) pe site-ul APDRP www. în perioada 01.

b) Documente solicitate pentru clădiri: • actul de proprietate • alte documente care demonstrează dreptul de folosin ă asupra clădirii. certificat de moștenitor unic autentificat de notar și alte acte care demonstrează ter ilor dreptul de proprietate conform legisla iei în vigoare). şi/ sau contract de concesionare. • documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legisla iei în vigoare. Toate drepturile rezervate MADR. con inând sumarul contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani. la data depunerii Cererii de Finan are) cu suprafe ele luate în arendă pe categorii de folosin ă şi perioadă de arendare. sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/ contract de comodat. Suprafa a de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă cu punere în posesie. act de dona ie autentificat de notar. Documente de proprietate/folosin ă pentru exploata ia agricolă: a) Documente solicitate pentru terenul agricol: document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legisla iei în vigoare (contract de vanzare-cumparare autentificat de notar. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Contractul de concesiune va fi înso it de adresă emisă de concedent care con ine situa ia privind respectarea clauzelor contractuale. semnat de persoanele autorizate conform legii.cu o valabilitate de cel pu in 5 ani la data depunerii Cererii de Finan are.Capitolul 4 INFORMA II UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finan are Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finan are pentru întocmirea proiectului sunt: 1. . şi/ sau tabel centralizator . Ghidul Solicitantului – Măsura 112 26 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.emis de Primărie. dacă este în graficul de realizare a investi iilor prevăzute în contract şi alte clauze.

documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii. . c) Documente solicitate pentru animale. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 în PFA sau ÎI în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea Notificării privind selectarea Cererii de Finan are. În cazul realizării de investi ii. divizare (Legea 31/1990. modificata şi completată. 40/2010). ordine de plata. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 27 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. urmând ca până la acea dată să prezinte următoarele documente: . cu ştampila primăriei şi men iunea „Conform cu originalul”. codul CAEN conform activită ii pentru care solicită finan are. al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploata iei. cu specificarea codului CAEN pentru care se autorizează.• În cazul în care proiectul vizează și modernizarea clădirilor aceastea se vor face în baza Legii 50/ 1991. proces. adresa băncii. păsări şi familii de albine: -extras din Registrul Exploata iei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ia veterinară (adeverin ă eliberată de medicul veterinar de circumscrip ie) din care să rezulte: efectivul de animale de inut. adresa băncii.document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea. Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator unic. codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP). roiuri la pachet. reorganizare judiciară sau faliment. înso it de formular de mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. . Toate drepturile rezervate MADR.certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare. chitante. fuziune. roiuri pe faguri şi mătci (facturi. 3. 2. d) Copie din Registrul agricol emis de Primării care să confirme dreptul de proprietate şi/ sau de folosin ă (arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor înregistrate pentru baza de produc ie. .certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul ca solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 în PFA sau ÎI. conform Legii 85/2006 republicată. codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP). document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea. existen a punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare. -solicitantii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achizitii de familii de albine. republicată). Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.verbal de predare primire).

în domeniul agricol. care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare. 7. fără înscrieri care privesc sanc iuni economico-financiare. 5. 8. conform Legii 85/2006 republicată.1 Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direc ia Generală a Finan elor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul). . sau 4. persoane fizice: Certificate care să ateste lipsa datoriilor către bugetul local de la primăriile pe raza cărora îşi au domiciliul. Toate drepturile rezervate MADR. Copie după diploma de studii: absolvent de liceu/ şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 28 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 7. adeverin ă pentru absolven ii liceului sau a școlii profesionale/ școală de arte și meserii din promo ia 2012 (cu obligativitatea prezentării diplomei de studii până la semnarea contractului de finan are). de minimum 150 ore. în domeniul agricol. de minimum 150 ore. 6. care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare. veterinar şi economic cu profil agricol.1 Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat şi administrator unic. după caz.4.2 Pentru solicitan ii neautoriza i. reorganizare judiciară sau faliment. al solicitantului. veterinar şi economic cu profil agricol. solicitantul are sediul social sau punctul de lucru deschis la adresa exploata iei agricole. divizare (Legea 31/1990. fuziune. absolvent de liceu/şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii (altul decât cel cu profil agricol). Cazierul judiciar. veterinar şi economic cu profil agricol/ absolvent a zece clase cu profil agricol.2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul că solicitantul este asociat şi administrator unic. pentru to i solicitan ii care sunt căsători i. şi că nu se află în proces de lichidare. codul CAEN conform activită ii pentru care solicită finan are. republicată). Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. zootehnic şi veterinar înso ită de „Certificat de calificare profesională (competen e)”. Copia actului de identitate pentru solicitant şi al so iei/ so ului.

.Solicitan ii care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire4 în domeniul agricol veterinar şi economic cu profil agricol vor prezenta: adeverin a că urmează cursuri de calificare în domeniul agricol veterinar şi economic cu profil agricol. . înso ită de declara ia conducatorului exploata iei agricole unde a lucrat solicitantul. ca membru. 9. Tineretului şi Sportului.1 Document (carte de muncă sau adeverin a de la locul de muncă) care atestă faptul că solicitantul a desfăşurat activită i în domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu cel pu in 12 luni. în domeniul proiectului emis de către: . Ghidul Solicitantului – Măsura 112 29 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. de minimum 150 ore.2 Declara ia pe propria răspundere a solicitantului că este membru al unei familii de fermier şi că a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel pu in 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. înaintea instalării sale pe cont propriu.ro. 10. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar i organiza iilor de producători în sectorul fructe i legume 4 Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de către o institu ie recunoscută de Ministerul Educa iei. Cercetării. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploata iei. înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică.grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonan a Guvernului nr. 12.apdrp. conform declara iilor anexate pe site la adresa www. Declara ia pe propria răspundere a solicitantului privind exploata ia agricolă că nu a mai accesat Măsurile 112 şi 141 şi/sau so ul/so ia şi nu de ine în proprietate/ folosin ă alte terenuri. sau 9. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. pentru comercializarea produselor agricole şi silvice. 11.1 Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă. păsări şi familii de albine. animale.grupuri şi organiza ii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului de producători declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administratie). 37/2005 privind recunoaşterea şi func ionarea grupurilor de producători. Toate drepturile rezervate MADR. înso ită de declara ia pe propria răspundere că vor aduce certificatele până la semnarea Contractului de Finan are cu Agen ia. în afara celor declarate în Planul de afaceri.

Organiza ia Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): -document care demonstrează calitatea de membru al asocia iei în care este membru solicitantul: adeverin ă emisă de OIPA care demonstrează calitatea de membru a solicitantului în asocia ie și a asocia iei în OIPA. 12. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani. şi declararea expresă a recunoasterii actului constitutiv. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Practici Agricole Tradi ionale. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis). recunoscute conform legisla iei na ionale în vigoare”. 3. actul constitutiv și statutul cooperativei. 5. . declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administratie). Pajişti Importante Pentru Păsări – pachet pilot. . 566/2004. Lista pachetelor existente: 1. Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală. .1/2005 (adeverin ă eliberată de cooperativa agricolă înso ită de copia după înregistrarea la Oficiul Registrului Comer ului de pe lângă tribunalul în a cărui raza teritorială îşi are sediul.138/2004. 2. 4. Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selec ie „Solicitantul este membru al unei forme asociative. 7.). Toate drepturile rezervate MADR. consituită conform legii nr. Culturi verzi. certificatul de înregistrare și certificatul constatator ORC al cooperativei). cu modificările şi completările ulterioare (adeziunea la statut şi la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată. adeverin ă privind calitatea de membru eliberată de cooperativă. precum si dovada platii contribu iei de înscriere şi a cotiza iei pe anul în curs). cererea de înscriere aprobată de adunarea generală). cu modificările şi completările ulterioare (cerere de aderare avizata de consiliul de administra ie şi aprobată de adunarea generală. Agricultură ecologică 6.organiza ii de îmbunătă iri funciare constituite conform Legii nr. . Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selec ie.societate cooperativă agricolă. document avizat de consiliul director înso it de statutul organizatiei. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 30 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.(document care atesta calitatea de membru al grupului de producători.cooperative agricole constituite conform Legii nr. .

Anexa 9 TOATE FORMULARELE PREZENTATE AL CĂROR FORMAT ESTE ELABORAT DE APDRP POT FI CONSULTATE ŞI DESCĂRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERNET A MADR (www.Anexa 8 Regulamentul CE 1444/2002 . Fişa Măsurii 112 – Anexa 5. Raportul de execu ie.4. Contractul de finan are – Anexa 3.madr. 4.apdrp. Catalogul oficial al soiurilor de plante din România . Zone defavorizate conform PNDR – Anexa 7. Formulare de plată cuprind: (Declara ia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 31 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Cererea de finan are – reprezintă solicitarea depusă de poten ialul beneficiar în vederea ob inerii finan ării nerambursabile. poten ial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR. Toate drepturile rezervate MADR.ro – Investiţii prin PNDR – M112).ro) şi a APDRP ( www. Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei şi Declara ia pe propria răspundere a beneficiarului) – Anexa 4. Declara ia de cheltuieli. SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE OJPDRP. Beneficiar – persoană fizică autorizată care a încheiat un contract de finan are cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR. asigurată prin contribu ia Uniunii Europene şi a Guvernului României. . Declara ii pe propria răspundere – Anexa 6. Cererea de plată. Planul de afaceri – Anexa 2.3 DIC IONAR Solicitant – persoană fizică sau juridică. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR.2 Lista Formularelor disponibile pe site-ul MADR şi APDRP Cererea de Finan are – Anexa 1. Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor.

obiectivele măsurii. tipul de investi ie. structură organizatorică la nivel jude ean a APDRP (la nivel na ional există 42 Oficii Jude ene). OJPDRP – Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Fişa măsurii – descrie motiva ia sprijinului financiar nerambursabil oferit. APDRP – Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit . Evaluare – ac iune procedurală prin care documenta ia pentru care se solicită finan are este analizată pentru verificarea îndeplinirii condi iilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru selectarea proiectului. Toate drepturile rezervate MADR. APIA – Agen ia de Pla i şi Interven ie în Agricultură – institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finan ate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. PNDR – Programul Na ional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. este un instrument de finan are creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. în vederea contractării. . men ionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului. AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rurală. DAJ – Direc ia pentru Agricultură Jude eană.institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care derulează Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Cererea de Finan are şi Contractul de finan are pentru FEADR. Măsura – defineşte aria de finan are prin care se poate realiza cofinan area proiectelor (reprezintă o sumă de activită i cofinan ate prin fonduri nerambursabile). MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. aria de aplicare şi ac iunile prevăzute.Eligibil – reprezintă îndeplinirea condi iilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului. structură organizatorică la nivel jude ean subordonată MADR (la nivel na ional există 42 DAJ). Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Abrevieri: FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Ghidul Solicitantului – Măsura 112 32 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

să con ină informa ii concrete.4. sector 1. precum şi persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finan are a Măsurilor din cadrul PNDR. au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finan area propriilor proiecte de investi ii pentru dezvoltare rurală. Pentru a afla detalii privind condi iile şi modalitatea de accesare.apdrp. APDRP. orice informa ie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. . Ghidul Solicitantului – Măsura 112 33 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. De asemenea. Pentru a reclama o anumită situa ie sau pentru a sesiza eventuale neregularită i informa i-ne în scris. consulta i acest Ghid.ro > Comunicare > Întrebări frecvente) sau să formula i întrebări către departamentul de rela ii publice din cadrul APDRP. Str. Trebuie să ine i cont că pentru a putea demara investiga iile şi aplica eventuale sanc iuni. vă poate acorda informaţii necesare pentru a solicita finanţarea proiectului. Dacă întâmpinaţi greutăţi în obţinerea informaţiilor sau consideraţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor europene scrieţi-ne.ro – Forumuri de discuţii / Reclamaţii. dar şi pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR. nu ezita i să vă adresa i în scris Agen iei de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. 43. Însă. www. Ştirbei Vodă. Adresa noastră este: Bucureşti.ro. pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile). Toate drepturile rezervate MADR. reclamaţii@apdrp. defavorizat sau sesiza i posibile neregularită i în derularea PNDR. nr. pentru solu ionarea problemelor. Dacă dori i informa ii suplimentare pute i să consulta i sec iunea Întrebări frecvente de pe pagina de internet a APDRP (www.apdrp. Echipa APDRP vă poate ajuta ori de câte ori ave i o plângere. Exper ii APDRP vă pot acorda. verificabile şi datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclama ie sau sesizare. fondurile disponibile precum şi investi iile care sunt finan ate prin FEADR. reclama ia sau sesizarea trebuie să fie explicită. nu uita i că exper ii APDRP nu au voie să vă acorde consultan ă privind realizarea proiectului. dacă considera i că sunte i nedreptă it.4 APDRP ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ Fiecare cetă ean al României. o reclama ie sau o peti ie privind o situa ie care intră în aria de competen ă a APDRP. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. APDRP vă stă la dispozi ie de luni până vineri între orele 8:00 şi 16:00 pentru a vă acorda informa ii privind modalită ile de accesare a PNDR. prin cele 8 Centre Regionale şi cele 42 de Oficii Judeţene.

Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. fiind astfel de interes pentru mai mul i poten iali beneficiari.Men ionăm faptul că în sec iunea Întrebări frecvente sunt publicate toate întrebările şi răspunsurile la spe e concrete care au aplicabilitate generală. * * * // * * * Ghidul Solicitantului – Măsura 112 34 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate drepturile rezervate MADR. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful