Sunteți pe pagina 1din 8

Consecutivitatea oformareal memoriului de explicativla proiectulde licenfi Foaia de titlu Sarcinapentru proiectareade licenfd(conformformei anexate). Declarafiastudentului. Avizul conducitorului.

Adnotare in limbile rominl, rusa,englezl se noteazilnr. paginei). (nu Cuprins (conform formei prezentate)(la cuprinsin indicatoriu seva nota pagina9) Introducere (fiirl a fi numerotat compartimentulintroducere).in compartimentul introducere este necesarde a prezenta o informafie succinti despre mofivarea actualitifii gi inovafiei temei proiectului,scopul,subiectulgi importanfa proiectului (tezei) de licenf5, metodele gi procedeelede solufionare a problemelor ce se analizeazilin proiect. Proiectul confine trei capitole.Fiecarecapitol se numeroteazilcucifre arabe fErI a fi notat cuvintul capitolul. 8) 1. Denumirea primului capitol cu litere majusclule.Primul capitol reprezinti un excurs in sursele bibliografice referitoare la tema proiectului gi va fi reflectat aproximativ in cinci paragrafe.(volumul 20-25pagini) 1.1........... l) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

t.2 ........... 1.3...........


1.4........... 1.5........... 9) 2. Denumirea capitolului al doilea cu litere majusclule.Capitolul doi se referi la capitolul de bazi in care se solufioneazlo sarcinl (problemi) concretl conform temei proiectului gi la fel in mod obligatoriu trebuie sI fie reflectateintreblrile

protecfiei munciigi va contineaproximativ6-8paragrafe (volumul pagini) 35-40 2.1............ 2.2............ 2.3 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

l0) 3. Denumirea capitolului trei cu litere majusclule. Capitolul trei se referl la argumentareaeconomictr proiectului elaborat gi va fi reflectat aproximativ ln a cinci paragrafe(volumul 20-25pagini) 3.1............ 3.2............ 3.3............ 3.4............ 3.5............ l1) incheiere (f?irI a fi numerotatcompartimentulincheiere) 12) Lista abrevierilor dacl sunt in textul proiectului (fErI a fi numerotat compartimentuldat) 13) Bibliografie (fiir5 a fi numerotatcompartimentulbibtiografie) 14) Anexi (sepromovpazdindependenflde necesitate) 15)Volumul proiectului 80...100 pagini(TimesNew Romanl4).

Ministerul Educafiei Republicii al Moldova Universitatea Tehnici a Moldovei Facultatea Radioelectronicd Telecomunicalii de 9i CatedraSistemeOptoelectronice

Admis la susfinere $ef de catedri conf.univ.dr. NistiriucPavel


r, ,, 20113

(Tema)

Proiectde licenfi

Student: Gonducitor:
(func1ia, gradul, titlul gtiinlific,numele, prenumele/

Consultant:
(func1ia, gradul, titlul gtiinlific, prenumeleT numele,

Ghiginiu2013

Universitatea Tehnici a Moldovei Facultatea Catedra Specialitatea

Sistemeoptoelectronice

Aprob conf.univ.dr. Nistiriuc P. qef catedrl


t)-

2013

CAIET DE SARCINT
pentru proiectul de licen{i al studentului
(numele Siprenumele studentului)

1. Tema proiectului ltezei)de licen{5 aprobati la gedin{a Consiliului FRT din verbal nr.6'

20-, procesul

z 2. Termenutlimiti de prezentare proiectului ltezei proiectului ltezei 3. Date ini{iale pentru elaborarea

4. Confinutulmemoriuluiexplicativ

5. Confinutul pirfii graficea proiectului/tezei

6. Lista consultan
Con fi rmar ea realizdrii activitltii

Consultant

Capitolul

Semnitura consultantului (data)

Semnitura studentului (data)

7.Datainmindrii caietului sarcini de Conducitor


semnalura

Sarcinaa fost luati pentrua fi executatl de citre studentul


semndtura, data

PLAN CALENDARISTIC
Nr. d/o Denumirea etapelor proiectare de Termenul de realizare etapelor a Nota

Student
Conducitor de proiect ltezd

DECLARATIASTUDENTULUI
Subsemnatul(a) declar pe proprie rdspundere cd lucrarea de fa!6 este rcniltatul muncii mele, pe baza propriilor cercetdri gi pe baza informaliilor oblinute din surse care au fost citate gi indicate, confoffn noffnelor etice, in note gi in bibliografie. Declar ci lucrarea nu a mai fost prezentatLsub aceastdformd la nici o institutie de invdfimint superior in vedereaoblinerii unui grad sau titlu gtiinlific ori didactic.

Semnatura autorului

UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI FACULTATEA RADIOELECTRONICA$I TELECOMUNICATII CATEDRA SISTEME OPTOELECTRONICE

AVIZULCONDUCATORULUI
la proiectul licenld , de Tema

Studentul(a)
1. Actualitateatemei

gr.

2. Caracteristica proiectului licen{d de

3. Analizaprototipului

4. Estimar rezultatelor ea obtinute

5. Corectitudinea materialului expus


6. Calitateamaterialului srafic

7. Valoare practicl,a proiectului a

8. Observaiii recomanddri qi

9. Caracteristica studentuluiqi titlul conferit

Conducdtorul proiectului de licen!5


(functia, titlul gtiinqifi (semniturd., (numele, c), prenumele) datd),

p IMTC S2(,8,09(,COg /
VlodlCoala Elaborat

Nedocument.

.Semn. Data
Litera Coala Coli

condu.cdl N. contr.
Aprobat

IR7UTU #-f,ZtlTc-og4

F/ ZpTc s24,8,034,00-9