Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXĂ Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea competițiilor școlare pe discipline de învăţământ, pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, cultural-artistice, sportive, comunicărilor științifice, simpozioanelor, competițiilor extrașcolare tehnico-științifice, cultural-artistice, sportiv- turistice și proiectelor educative la nivel județean, interjudețean, regional, național și internațional şi valoarea stimulentelor financiare acordate

1. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat, precum și cei din învățământul particular și confesional

acreditat, care participă la competiții școlare pe discipline de învăţământ, pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, cultural-artistice, sportive, la comunicări științifice, simpozioane și competiții

extrașcolare tehnico-științifice, cultural-artistice, sportiv-turistice, proiecte educative de nivel județean, interjudețean, regional, național sau internațional și la pregătirea centralizată a loturilor naționale ale României pentru olimpiadele internaționale beneficiază pe perioada desfășurării de:

a) cazare și masă în internatele şi cantinele școlare, în taberele şcolare, în căminele și cantinele

studenţeşti, în cabane și hoteluri de până la trei stele inclusiv;

b) transport cu trenul, cu mijloace rutiere, maritime sau fluviale și cu avionul. Transportul cu trenul se

face la clasa a II-a, pe distanțe mai mici de 300 km, respectiv la clasa I, cu vagon de dormit sau cu avionul pe distanțe de cel puțin de 300 km;

c) diurnă, fonduri pentru obținerea vizei, a asigurărilor medicale și pentru cheltuieli cu decontare

ulterioară, pentru elevii care fac parte din loturile României participante la etapa internațională a

competițiilor școlare, conform reglementărilor în vigoare.

2. Cadrele didactice care însoţesc elevii la activităţile prevăzute la art. 1, beneficiază de aceleaşi drepturi pe care le au elevii. Loturile de elevi, cu vârste de până la 18 ani, vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de câte un cadru didactic; loturile care depășesc 10 elevi vor fi însoțite de un număr corespunzător de cadre didactice, câte un cadru didactic la fiecare grup de 10 elevi.

3. Membrii comisiilor centrale, ai grupurilor de lucru ale comisiilor centrale ale competițiilor naționale

școlare și extrașcolare, membrii comisiilor care realizează pregătirea centralizată a loturilor naționale în vederea participării la etapa internațională a competițiilor, membrii comitetelor, juriilor şi arbitrajelor, ghizii şi translatorii participanți la competițiile internaționale organizate în țară beneficiază de cazare și masă în hoteluri de până la trei stele inclusiv și de aceleași facilități de transport pe care le au elevii.

4. Drepturile elevilor și ale cadrelor didactice, prevăzute la pct. 1, 2 și 3, precum şi celelalte cheltuieli

privind desfăşurarea competițiilor școlare și extrașcolare, festivalurilor și proiectelor educative: chirii pentru sălile de spectacole, de conferinţe şi pentru bazele sportive, diplome, medalii, afişe, bannere, plachete, trofee, ştampile, suveniruri, materiale promoţionale, excursii, vizite, spectacole, publicitate, publicaţii, închirieri de mijloace de transport şi aparatură electronică, materiale de logistică și de laborator, plata membrilor comisiilor care realizează pregătirea centralizată a loturilor naționale, ghizilor şi a translatorilor participanți la competițiile școlare și extrașcolare, la festivaluri și proiecte educative internaționale organizate în țară, precum şi a altor activităţi se suportă după cum urmează:

a) pentru etapa judeţeană/a municipiului București, interjudeţeană şi regională, de către unităţile de

învăţământ preuniversitar;

b) pentru etapa națională, de către MEN, din fondurile alocate inspectoratelor școlare care organizează

competiții;

c) pentru transportul elevilor și al cadrelor didactice care însoțesc elevii la etapa națională a competiției,

de către inspectoratele școlare, prin unitățile de învățământ, respectiv, de către Palatul Național al Copiilor din București, din fondurile alocate de MEN;

d) pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar/universitar, membri ai comisiilor centrale ale

competițiilor naționale, de către MEN, din fondurile alocate inspectoratului școlar județean/al municipiului București - organizatorul competiției;

e) pentru pregătire centralizată a loturilor naționale, de către MEN din fondurile alocate inspectoratului

școlar județean/ al municipiului București - organizatorul acestei activități;

1

f) pentru etapa internațională a competițiilor școlare și extrașcolare organizate în străinătate (taxă pentru

centrul coordonator internațional, taxă de participare, transport intern și internaţional, cheltuieli pentru

viză și asigurări de sănătate, diurnă și cheltuieli cu decontare ulterioară) de către MEN;

g) pentru etapa internațională a competițiilor școlare și extrașcolare organizate în țară, de către MEN.

Instituțiile de învățământ superior implicate pot contribui financiar la organizarea și desfășurarea acestei etape.

5. Cuantumul plăţii membrilor comisiilor de pregătire centralizată a loturilor naționale, a ghizilor şi a translatorilor pentru competițiile internaţionale organizate în țară se stabilește prin ordin al ministrului Educaţiei Naționale se indexează, anual, în funcţie de evoluţia preţurilor.

6. Elevii şi formaţiile/echipele de elevi premiați potrivit Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare și a regulamentelor pentru competițiile internaționale la care reprezintă România, primesc diplome, medalii şi stimulente financiare.

A. Cuantumurile stimulentelor financiare, acordate individual, sunt următoarele:

a) la etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, se acordă de către unităţile de învăţământ preuniversitar,

din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin:

- premiul I

- premiul II

- premiul III

- mențiune

90 lei;

70 lei;

50 lei;

40 lei;

b) la etapele interjudeţene şi regionale se acordă de către unităţile de învăţământ preuniversitar, din

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin:

- premiul I

- premiul II

- premiul III

- mențiune

130 lei;

110 lei;

70 lei;

50 lei;

c) la etapa naţională se acordă de către MEN, din fondurile alocate inspectoratului școlar organizator:

- premiul I

- premiul II

- premiul III

- mențiune

240 lei;

180 lei;

130 lei;

100 lei;

d) i. la etapa internaţională a competițiilor pe discipline școlare, categoria I (desfășurate la nivel mondial), se acordă de către MEN:

premiul special pentru medalia de aur și punctaj maxim

-

13.500 lei;

- premiul I/medalie de aur

10.400 lei;

- premiul II/medalie de argint

8.900 lei;

- premiul III/medalie de bronz

6.300 lei;

- mențiune

4.300 lei;

ii. pentru cadrul didactic care a pregătit elevul se acordă un stimulent financiar egal cu cel acordat elevului. Dacă elevul a fost pregătit de mai mulți profesori, valoarea stimulentului financiar acordat elevului se împarte în mod egal la numărul de profesori pregătitori. În cazul în care elevul obține mai multe distincții pentru aceeași disciplină școlară, cadrului didactic pregătitor i se acordă un singur stimulent echivalent cu distincția cea mai mare obținută de către elevul pregătit. Dacă elevul care a obținut mai multe distincții pentru aceeași disciplină școlară, a fost pregătit de mai multe cadre didactice, valoarea stimulentului echivalent cu distincția cea mai mare obținută de către elev se împarte în mod egal la numărul de cadre didactice pregătitoare. În cazul în care un cadru didactic a pregătit mai mulți elevi care au obținut distincții la olimpiadele internaționale, acesta primește câte un stimulent pentru fiecare elev al său, valoarea fiecărui stimulent primit fiind egală cu cea a stimulentului acordat elevului:

2

iii. pentru şcoala unde frecventează elevul/elevii se acordă aceleași stimulente pe care le-a/le-au obținut elevul/elevii săi. Stimulentele primite se vor utiliza pentru dotări destinate disciplinei corespunzătoare obținerii performanței școlare;

e) i. la etapa internaţională a competițiilor pe discipline școlare, categoria a II-a (desfășurate la nivel european, regional), se acordă de către MEN stimulente în valoare de:

- premiul I/medalie de aur

- premiul II/medalie de argint

- premiul III/medalie de bronz

- mențiune

4.500 lei;

4.000 lei;

3.100

lei;

2.700

lei;

ii. pentru cadrul didactic care a pregătit elevul se acordă un stimulent financiar egal cu cel acordat

elevului. Dacă elevul a fost pregătit de mai mulți profesori, valoarea stimulentului financiar acordat elevului se împarte în mod egal la numărul de profesori pregătitori. În cazul în care elevul obține mai multe distincții pentru aceeași disciplină școlară, cadrului didactic pregătitor i se acordă un singur stimulent echivalent cu distincția cea mai mare obținută de către elevul pregătit. Dacă elevul care a obținut mai multe distincții pentru aceeași disciplină școlară, a fost pregătit de mai multe cadre didactice, valoarea stimulentului echivalent cu distincția cea mai mare obținută de către elev se împarte în mod egal la numărul de cadre didactice pregătitoare. În cazul în care un cadru didactic a pregătit mai mulți elevi care au obținut distincții la olimpiadele internaționale, acesta primește câte un stimulent pentru fiecare elev al său, valoarea fiecărui stimulent primit fiind egală cu cea a stimulentului acordat elevului; iii. pentru şcoala unde frecventează elevul/elevii se acordă aceleași stimulente pe care le-a/le-au obținut elevul/elevii săi. Stimulentele primite se vor utiliza pentru dotări destinate disciplinei corespunzătoare obținerii performanței școlare.

B. Cuantumurile stimulentelor financiare acordate formațiilor/echipelor de elevi sunt următoarele:

I. pentru formațiile/echipele cu număr de 60-100 de elevi:

a) la etapa judeţeană se acordă de către unităţile de învăţământ preuniversitar, din bugetele locale ale

unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin:

-

premiul I

640 lei;

-

premiul II

430 lei;

-

premiul III

320 lei;

b)

la etapa interjudeţeană sau regională se acordă de către

unităţile de învăţământ preuniversitar, din

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin:

- premiul I

1.070 lei;

- premiul II

860 lei;

- premiul III

640 lei,

c) la etapa naţională se acordă de către MEN, din fondurile alocate inspectoratului școlar organizator:

- premiul I

- premiul II

- premiul III

1.710 lei;

1.280 lei;

1.070 lei;

II. pentru formațiile/echipele cu un număr de 20-60 elevi:

a) la etapa judeţeană se acordă de către unităţile de învăţământ preuniversitar, din bugetele locale ale

unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin:

- premiul I

- premiul II

- premiul III

430 lei;

320 lei;

300 lei;

b) la etapa interjudeţeană sau regională se acordă de către unităţile de învăţământ preuniversitar, din

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin:

- premiul I

- premiul II

- premiul III

640 lei;

430lei;

320 lei;

3

c)

la etapa naţională se acordă de către MEN din fondurile alocate inspectoratului școlar organizator::

- premiul I

- premiul II

- premiul III

1.070 lei;

860 lei;

640 lei;

III. pentru formațiile/echipele cu un număr de până la 20 elevi:

a) la etapa judeţeană se acordă de către unităţile de învăţământ preuniversitar, din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin:

- premiul I

- premiul II

- premiul III

180 lei;

130 lei;

120 lei;

b) la etapa interjudeţeană sau zonală se acordă de către unităţile de învăţământ preuniversitar, din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin:

-

premiul I

320 lei;

-

premiul II

220 lei;

-

premiul III

180 lei;

c)

la etapa naţională se acordă de către MEN, din fondurile alocate inspectoratului școlar organizator:

-

premiul I

640 lei;

-

premiul II

430 lei;

-

premiul III

320 lei;

d) i. la etapa internaţională se acordă de către MEN:

- premiul I/medalie de aur 10.400 lei;

- premiul II/medalie de argint 8.900 lei;

- premiul III/medalie de bronz

6.300 lei;

- mențiune

4.300i;

ii. pentru cadrul didactic care a pregătit formația/echipa de elevi se acordă un stimulent egal cu cel obținut de formația/echipa de elevi. În cazul în care formația/echipa de elevi a fost pregătită de mai multe cadre didactice, stimulentul acordat se împarte în mod egal la numărul acestora;

iii. pentru şcoala/școlile unde frecventează elevul/elevii se acordă același stimulent obținut de elevul/elevii săi. Stimulentele primite se vor utiliza pentru dotări destinate disciplinei la care a fost obținută performanța școlară.

7. Stimulentele financiare prevăzute la punctul 6, subpunctul A.d)ii, A.e)ii și B.III.d)ii se acordă profesorilor, declarați de către elevii premiați, care fac dovada calității de cadru didactic, de cercetător științific sau de student în domeniul corespunzător disciplinei pentru care s-a obținut distincția.

8. Cuantumurile stimulentelor se indexează, anual, în funcţie de evoluţia preţurilor, nivelurile absolute

fiind stabilite de către MEN, prin ordin de ministru.

9. Instituţii de stat și particulare, societăţi, agenţi economici, ong-uri, edituri etc. pot acorda stimulente

speciale elevilor care au obținut distincții la competițiile școlare și extrașcolare.

10. Cuantumurile stimulentelor financiare reprezintă sumele nete ce se acordă elevilor care au obținut distincții la competițiile școlare prevăzute la art.1.

4