Sunteți pe pagina 1din 3

Agen ia Na ional de Administrare Fiscal

CERERE PRIVIND DESTINA IA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL I DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA N SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV Anul

230

2 0 1 2
Ini iala tat lui Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Nume Prenume E-mail Strad Bloc Localitate Scar Etaj Ap. Jude /Sector Cod po tal Fax Num r Telefon

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE N SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OB INUTE LA FUNC IA DE BAZ
Denumirea institu iei de credit Documente de plat nr./dat Sum pl tit (lei)

III. DESTINA IA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privat Contract nr./data Documente de plat nr./data Sum pl tit (lei)

2. Sus inerea unei entit i nonprofit/unit i de cult Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult Cont bancar (IBAN)

ASOCIATIA DOWN EST DIN ROMANIA


RO97BRDE140SV20663731400

Cod de identificare fiscal a entit ii nonprofit/unita ii de cult Sum (lei)

16639699

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal Nume, prenume/Denumire Strad Jude /Sector Telefon Localitate Fax E-mail Num r Bloc Cod po tal Scar Etaj Ap.

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.
Semn tur contribuabil Semn tur mputernicit

Loc rezervat organului fiscal

Nr. nregistrare:

Data:

Num r de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.04.13

INSTRUCIUNI decompletareaformularului230Cerereprivinddestinaiasumeireprezentndpn la2%dinimpozitulanualideducereacheltuielilorefectuatepentrueconomisireansistem colectivpentrudomeniullocativ cod14.13.04.13 1. Formularul se completeaz i se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz venituridinsalariiiasimilateacestora,nurmtoarelesituaii: auefectuatnanulderaportarecheltuielipentruacordareadeburseprivateconform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificrile i completrile ulterioare i solicit restituireaacestora; opteaz pentru virarea unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul anual, pentrususinereaentitilornonprofitcaresenfiineazifuncioneazncondiiilelegiisau unitilordecult; Contribuabilii care i exprim aceast opiune pot solicita direcionarea acestei sume ctreosingurentitatenonprofitsauunitatedecult. contribuabilii solicit deducerea din veniturile impozabile din salarii, obinute la funciadebaz,acheltuielilorefectuatepentrueconomisirensistemcolectivpentrudomeniul locativ,potrivitlegii,nlimitauneisumemaximeegalecu300leipean. 2.Termendedepunere: anual,pnladatade25maiaanuluiurmtorceluiderealizareavenitului; Formularulsecompleteazndouexemplare: originalulsedepunela: a) organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i are domiciliul,potrivitlegiisauadresaundelocuieteefectiv,ncazulncareaceastaestediferit dedomiciliu,pentrupersoanelefizicecareaudomiciliulfiscalnRomnia; b) organul fiscal n a crui raz teritorial se afl sursa de venit, pentru ceilali contribuabilipersoanefizice; copiasepstreazdectrecontribuabilsaudectremputernicitulacestuia. 3. Formularul se depune n format hrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiulpotal,prinscrisoarerecomandatcuconfirmaredeprimire. Data depunerii formularului este data nregistrrii acestuia la organul fiscal sau data depuneriilapot,dupcaz. Formularulsepunegratuitladispoziiecontribuabilului,lasolicitareaacestuia. I.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal. Codnumericpersonal/Numrdeidentificarefiscalsenscriecodulnumericpersonal saunumruldeidentificarefiscal,atribuitdectreAgeniaNaionaldeAdministrareFiscal, cuocazianregistrriifiscale,dupcaz. II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE N SISTEM COLECTIVPENTRUDOMENIULLOCATIVDINVENITURILEIMPOZABILEDINSALARII,OBINUTE LAFUNCIADEBAZ Denumireinstituiedecreditsenscriedenumireabnciideeconomisireicreditare n domeniul locativ cu care a fost ncheiat contractul de economisire creditare, potrivit legislaieinmaterie.

Sum pltit se nscrie suma pltit de contribuabil reprezentnd cheltuielile efectuatepentrueconomisirensistemcolectivpentrudomeniullocativ,potrivitlegii. Documenteanexatesemenioneazdocumenteleprivindcontractuldeeconomisire creditare n sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprezentnd cheltuielileefectuatepentrueconomisirensistemcolectivpentrudomeniullocativ,etc. Documenteleseprezintnoriginalincopie,organulfiscalpstrndcopiileacestora dupceverificconformitateacuoriginalul.ncazulncaredeclaraiasetransmiteprinpot, documenteledemaisusseanexeazncopie. III.DESTINAIASUMEIREPREZENTNDPNLA2%DINIMPOZITULANUAL,POTRIVIT ART.57ALIN.(4)DINLEGEANR.571/2003 1.Bursaprivat:csuasebifeazdectrecontribuabiliicareauefectuatcheltuielin cursul anului de raportare cu burse private n conformitate cu Legea nr.376/2004 privind burseleprivate,cumodifcrileicompletrileulterioare. Contract nr./data se nscriu numrul i data contractului privind acordarea bursei private. Sum pltit se nscrie suma pltit de contribuabil n cursul anului de raportare pentrubursaprivat. Documente de plat nr./data se nscriu numrul i data documentelor care atest plataburseiprivate. Contractul privind acordarea bursei private i documentele ce atest plata bursei se prezint n original i n copie, organul fiscal pstrnd copiile acestora dup ce verific conformitateacuoriginalul.ncazulncaredeclaraiasetransmiteprinpot,documentelede maisusseanexeazncopie. 2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult csua se bifeaz de ctre contribuabilii care solicit virarea unei sume de pn la 2% din impozitul anual pentru susinereauneientitinonprofitsauunitidecult. Denumireentitatenonprofit/unitatedecultsenscriedectrecontribuabildenumirea completaentitiinonprofit/unitiidecult. Codul de identificare fiscal al entitii nonprofit/unitii de cult se nscrie de ctre contribuabil codul de identificare fiscal al entitii nonprofit/unitii de cult pentru care se solicitvirareasumei. Cont bancar (IBAN) se completeaz codul IBAN al contului bancar al entitii nonprofit/unitiidecult. Sumsecompleteazcusumasolicitatdecontribuabilafiviratncontulentitii nonprofit/unitiidecult. nsituaiancarecontribuabilulnucunoatesumacarepoatefivirat,nuvacompleta rubricaSuma,cazncareorganulfiscalvacalculaivavirasumaadmis,conformlegii. Dac suma solicitat a se vira ctre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulat cu sumaplatitpentrubursaprivatdepeteplafonulde2%dinimpozitulanual,atuncisuma total luat n calcul este limitat la nivelul acestui plafon, avnd prioritate cheltuielile efectuatencursulanuluideraportarecubursaprivat. IV.DATEDEIDENTIFICAREAMPUTERNICITULUI Secompleteaznumaincazulncareformularulsecompletezdectremputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr.92/2003 privind Coduldeprocedurfiscal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare. Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal. Coddeidentificarefiscalsenscriecoduldeidentificarefiscalamputernicitului.

S-ar putea să vă placă și