Sunteți pe pagina 1din 752

CHERUBIM & SERAPHIM CHURCH Fourth Edition c C&S UNIFICATION CHURCH OF NIGERIA ISBN: 978-978-087-172-7

All Rights Reserved The text of this publication, or any part thereof, may not be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, storage in any information retrieval system, or otherwise without the prior written permission of the publisher. Published by: PUBLICATION BOARD C&S NATIONAL CONFERENCE Printed by: GRAPHICLINK NJ 18, Gwari Road, Kaduna AWN OLORI ORI-ORIN r Aks si Atunt Krin Ogo ni fun lrun ti o fun Ij Mim r ni anfaani lati se atunt krin yii. Apap Ij Serafu ni ode agbaye ni o tun fohun skan lati gbe atunt yii jade. Ayipada ti o ba iwe orin yin se di: 1. Yoruba ode oni ni a k awn r inu iwe orin yii. Bi apr, aiye ti di aye, iy ti di y, on ti di oun ati b b l. Akt ede Yoruba ode oni kii se aksil iro ti wn ko ba pe jade lnu. 2. Ni oplp ibi ninu iwe orin tuntun yii ni a ti se ayipada si gb bii ij. Eyi waye nitori pe ij lrun ni gb mim Kerubu ati Serafu. Nitori idi eyi, ibr orin miiran ti o br plu gb tl ti di Ij. Gbogbo iyipada wnyi ko yi iye silebu ti o wa ninu awn r naa pada, ko si yi bi a ti n k orin naa pada rara. Afikun orin meji miiran naa tun wa si is yii, awn naa ni orin to gbyin. Aywewo Osu Ksan 2009 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ORUK ORIN Orin Aknlk Orin Owur Orin Al Orin j Isinmi Orin Idariji s Orin Iyasi Mim Orin p OJ EW i-xlv 33-57 1-8 9 - 19 20 - 44 45 - 71 72 - 80 81 - 149

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin

Iyin 150 - 152 Agbara mi Mim 153 - 166 Ikore 167 - 177 Bib Jesu 178 - 197 Ibi Kristi 198 - 209 Opin dun 210 - 213 Ifihan 214 - 217 dun Tuntun 218 - 234 Irnpiwd (Lenti) 235 - 285 Isinmi p 286 - 288 s Ijiya Jesu 289 - 308 Asal Ajinde 309 - 316 Ajinde Jesu 317 - 340 Igoke Re run341 - 349 Oke run 350 - 376 Pentiksti 377 - 385 j Isinmi Funfun 386 - 387 j Mtalkan 388 - 395 r lrun 396 - 408 Adura 409 - 436 Igbgb 437 - 473 Abo 474 - 478 Anu ati Ipese 479 - 490 Iwosn 491 - 496 Isgun 497 - 512 If si lrun 513 525

AWN OLORI ORI-ORIN NO. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ORUK ORIN OJU EWE Orin If si m nikeji 526 - 536 Orin Iwa Mim 537 - 549 Orin Irin Ajo ati Ijagun 550 - 582 Orin Is Isin 583 - 601 Orin Ikil ati Ipe 602 - 612 Orin Iribmi 613 - 623 Orin Imulkanle 624 - 645 Orin Ounj Ale Oluwa (Idapo Mim 646 - 652 Orin Igbeyawo 653 - 660 Orin Ism Loruk 661 - 662 Orin j Obi ati mde 663 - 688 Orin Ifi Ipile Lel 689 - 693 Orin Isile 694 - 697 Orin Ij Ounj run loke run 698 - 700 Orin Ajdun 701 - 726 Orin Ajdun Maikeli Mim727 - 730 Orin Krb ati Srf 731 - 748 Orin Isinku 749 - 768 Orin Saaju Adura 769 - 773

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Orin Saju Ore-f ati Ibukun 774 - 782 Orin Oniruru Igba ati Ore lrun 783 - 864 Orin Isji ati Idaraya Emi 1 - 49 Orin Dafidi (Psalms 24, 32, 51, 99 100, 116, 128, 130, 133) Adura Oluwa Igbagb Asayan r lrun Katikismu Awn Ohun Orin Itka Awn Ibr Orin Orin Akunlk (Afikun)

AWN OLORI ORI-ORIN NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ORUK ORIN OJU EWE Orin Akunlk i-xlv 33-57 Orin Owur 1-8 Orin Al 9 - 19 Orin jo Isinmi 20 - 44 Orin Idariji Es 45 - 71 Orin Iyasi Mim 72 - 80 Orin p 81 - 149 Orin Iyin 150 - 152 Orin Agbara mi Mim 153 - 166 Orin Ikore 167 - 177 Orin Bib Jesu 178 - 197 Orin Ibi Kristi 198 - 209 Orin Opin dun 210 - 213 Orin Ifihan 214 - 217 Orin dun Tuntun 218 - 234 Orin Irnpiwd (Lenti) 235 - 285 Orin Isinmi p 286 - 288 Orin se Ijiya Jesu 289 - 308 Orin Asal Ajinde 309 - 316 Orin Ajinde Jesu 317 - 340 Orin Igoke Re run341 - 349 Orin Oke run 350 - 376 Orin Pentiksti 377 - 385 Orin j Isinmi Funfun 386 - 387 Orin j Mtalkan 388 - 395 Orin r lrun 396 - 408 Orin Adura 409 - 436 Orin Igbagb 437 - 473 Orin Aabo 474 - 478 Orin Anu ati Ipese 479 - 490 Orin Iwosan 491 - 496 Orin Isgun 497 - 512 Orin If si lrun 513 - 525

AWN OLORI ORI-ORIN

NO. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

ORUK ORIN OJU EWE Orin If si m nikeji 526 - 536 Orin Iwa Mim 537 - 549 Orin Irin Ajo ati Ijagun 550 - 582 Orin Is Isin 583 - 601 Orin Ikil ati Ipe 602 - 612 Orin Iribmi 613 - 623 Orin Imulkanle 624 - 645 Orin Ounj Al Oluwa (Idap Mim 646 - 652 Orin Igbeyawo 653 - 660 Orin Ism Loruk 661 - 662 Orin j Obi ati mde 663 - 688 Orin Ifi Ipil Lel 689 - 693 Orin Isile 694 - 697 Orin Ij lrun loke run 698 - 700 Orin Ajdun 701 - 726 Orin Ajdun Maikeli Mim 727 - 730 Orin Krb ati Srf 731 - 748 Orin Isinku 749 - 768 Orin Sj Adura 769 - 773 Orin Sj Ore-f ati Ibukun 774 - 782 Orin Oniruru Igba ati Oore Olrun 783 - 862 Orin Isji ati Idray mi 1 - 50 Orin Dafidi (Psalms 24, 32, 51, 99 100, 116, 128, 130, 133) Adura Olwa Igbagb Asayan r lrun Katikismu Awn Ohn Orin Itka Awn Ibr Orin Orin Aknlk (Afikun)

AWN OLORI ORI-ORIN NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ORUK ORIN OJU EWE Orin Aknlk i-xlv 33-57 Orin Owr 1-8 Orin Al 9 - 19 Orin j Isinmi 20 - 44 Orin Idariji s 45 - 71 Orin Iyasi Mim 72 - 80 Orin p 81 - 149 Orin Iyin 150 - 152 Orin Agbara mi Mim 153 - 166 Orin Ikore 167 - 177 Orin Bib Jesu 178 - 197 Orin Ibi Kristi 198 - 209

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin Orin

Opin dun 210 - 213 Ifihan 214 - 217 dn Tuntun 218 - 234 Irnpiwd (Lenti) 235 - 285 Isinmi p 286 - 288 s Ijiya Jesu 289 - 308 Asal Ajinde 309 - 316 Ajinde Jesu 317 - 340 Igoke Re run341 - 349 Oke run 350 - 376 Pentiksti 377 - 385 j Isinmi Funfun 386 - 387 j Mtalkan 388 - 395 r lrun 396 - 408 Adura 409 - 436 Igbagb 437 - 473 Aabo 474 - 478 Anu ati Ipese 479 - 490 Iwosan 491 - 496 Isgun 497 - 512 If si lrun 513 - 525

AWN OLORI ORI-ORIN NO. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ORUK ORIN OJU EWE Orin If si m nikeji 526 - 536 Orin Iwa Mim 537 - 549 Orin Irin Ajo ati Ijagun 550 - 582 Orin Is Isin 583 - 601 Orin Ikil ati Ipe 602 - 612 Orin Iribmi 613 - 623 Orin Imulkanle 624 - 645 Orin Ounj Al Oluwa (Idap Mim 646 - 652 Orin Igbeyawo 653 - 660 Orin Ism Loruk 661 - 662 Orin j Obi ati mde 663 - 688 Orin Ifi Ipil Lel 689 - 693 Orin Isile 694 - 697 Orin Ijo lrun loke run 698 - 700 Orin Ajdun 701 - 726 Orin Ajdun Maikli Mim 727 - 730 Orin Krb ati Srf 731 - 748 Orin Isinku 749 - 768 Orin Saaju Adura 769 - 773 Orin Saaju Ore-f ati Ibukun 774 - 782 Orin Oniruru Igba ati Ore lrun 783 - 862 Orin Isji ati Idaraya mi 1 - 50 Orin Dafidi (Psalms 24, 32, 51, 99 100, 116, 128, 130, 133)

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Adura Oluwa Igbagb Asayan r lrun Katikismu Awn Ohun Orin Itka Awn Ibr Orin Orin Akunlk (Afikun)

ITUM AWN AMI TI O WA LORI ONIRUURU ORIN AMI ITUM 1. C.M.S. Church Missionary Society Hymn Book (1975 Edition) 2. H.C. Hymnal Companion (Third Edition) 3. t.H.C. Tune Hymnal Companion 4. H.C.(2ndEdition) Hymnal Companion (Second Edition) 5. A&M Ancient and Modern Hymn Book 6. C. H. Cottage Hymnal or Church Hymnary 7. S.S.&S Sacred Songs and Solos (1200 edition) 8. BR/HY Broadman Hymnal 9. BAP/HY Baptist Hymnal 10. M.S.H.B Methodist School Hymnal Book 11. L.U.T.H. Lutheran Hymnal 12. K Kemble's Hymnal 13. O Original (Apilese) 14. APP Appendix (Ifikun) ITUMO AWN AMI TI O WA LEBA ONIRURU ORIN 1. p R ohun sil k orin naa 2. pp R ohun sil pup 3. mp R ohun sil di 4. f K orin naa soke 5. ff K orin naa soke pup 6. mf Rra k orin naa soke 7. cr Fi plpl k orin naa soke 8. di Fi plpl r ohun sil AWN OHUN ORIN CM A ba le ni igbagb aye................................................................... 442 A dup lw lrun ...................................................................... 558 A fay rore f ............................................................................. 249 Aja ni gbo kun a ja ....................................................................... 833 Alabukun-fun lm naa ................................................................... 664 Alabukun lawn oku ..................................................................... 754 Alabukun ni fun If ........................................................................ 528 Alafia ni fkan na .......................................................................... 529 Awn asepe abura ........................................................................ 666 Ay baye Oluwa de ....................................................................... 204 Baba alanu to f wa ...................................................................... 280 Baba bif r ni lati ....................................................................... 447

Baba ma yi oku kuro ..................................................................... 253 Bawo ni awn ewe wa .................................................................. 397 Bi agbnrin ti n mi hl .................................................................. 273 Bi mo ti yo lati gbr ..................................................................... 31 Bi osun gbege etido ...................................................................... 670 Bibel Iwe ayray ......................................................................... 405 Bokiki ija til n kan ......................................................................... 668 Boruk Jesu ti dun to .................................................................... 515 Emi ba le fi wa pl ....................................................................... 568 Emi ba ngbrun ahn ................................................................. 116 Eyi las nla Jehofa ........................................................................ 619 Eyi lj tOluwa da ........................................................................ 32 gb bawn Angli ti ................................................................... 362 j ka t Jesu wa l ..................................................................... 304 mi Mim skan wa ...................................................................... 401 mi run gbadura wa .................................................................... 75 ni to laju afju ............................................................................. 496 s mi p bi iraw......................................................................... 281 wa ka dorin wa p...................................................................... 353 yin mgb Srf .................................................................. 735 yin toungb n gb wa mu ........................................................... 604 Fore f R ba wa gbe ................................................................. 641 Fun anu to p bi yanrin ................................................................. 115 Fun iyin Olodumare ....................................................................... 672 Gg bi r r R ....................................................................... 546 Gba mo le ka oye mi Re ............................................................... 450 Gbangba loju re lrun ................................................................. 71 Gbani tlrun skal ................................................................... 386 Gbogbo aye gbe Jesu ga ............................................................ 119 Gbogbo talaka ti mo mo ................................................................ 790 Gbgb ay Oluwa de ................................................................. 187 Gbohun to trun wa ti wi .............................................................. 755 Gbkan mi gg bo to ri ................................................................ 419 Hosana krin soke ..................................................................... 279 Hosana fm Dafidi ..................................................................... 288 Ibukun ni fun agbara ..................................................................... 789 Igba aro ati ay ............................................................................. 423 Igba mi mb ni w R .................................................................. 213 Igbala ni Igbala ni .......................................................................... 66 Ile k j isinmi............................................................................. 674 Is gbogbo ti awa n se ................................................................... 267 Isun kan wa to kun fj ................................................................ 437 Itana to bogb las ...................................................................... 761 Iwe kan wa ti kika r ...................................................................... 404 Iw lna d r ni .......................................................................... 543 Iw lw ni ti ire n san ................................................................... 283 Iyin fni Mim jul ........................................................................ 785 Jerusalem ibi ay .......................................................................... 368 Jesu farahan nitot ...................................................................... 658 Jesu iw la gbohun si ................................................................... 617

Jesu kiki ironu R ......................................................................... 514 Jesu Lara R lawa n wo ................................................................. 284 Jesu mase j ka sinmi ...................................................................... 593 Jesu mi mu mi gbohun R ............................................................ 248 Jesu to ga jul lrun ...................................................................... 192 Ji kan mi dide giri ........................................................................ 634 Kawa to pari k wa ...................................................................... 23 Ko t kawn mim bru ................................................................. 454 Ko t kawn mim bru ................................................................. 455 Krist tagbelebu lorin wa ................................................................ 292 Lna gbogbo tOluwa yan ............................................................. 459 Mo wi fun Olukuluku ..................................................................... 332 Nigba wn khin si Sion ................................................................. 247 Nigba wo Olugbala mi .................................................................... 36 Nibi ase igbeyawo ......................................................................... 654 Nihin yii nisinmi gbe wa .............................................................. 619 Ninu gbogbo ewu oru .................................................................... 3 Gbogbo ayida aye ........................................................................ 114 Ogo ba wa ti p to ...................................................................... 789 Oju kan mb ti ki togbe ................................................................. 410 Oke kan mb jina rere ..................................................................... 306 Oke kan mb to dan to ga ............................................................. 351 Olugbala mi ha gbogbe ................................................................. 303 Olugbala mi if R ........................................................................ 516 Olupam gbogbo da ................................................................... 805 Olusagutan Eni R ....................................................................... 33 Oluwa ba gbowode ni .................................................................... 255 Oluwa Iw wadi mi ........................................................................ 427 Oluwa mo de bi it R .................................................................. 417 Oluwa wo ki o si gba ..................................................................... 429 Ore f bo ti dun to ...................................................................... 539 Oruk kan mb ti mo f ................................................................. 518 dun n yipo o n ji Emi ..................................................................... 764 dun titun de awa n y ................................................................. 218 j ko ase na leyi ......................................................................... 651 kan mi sunmt anu ................................................................. 244 lrun a s r R ....................................................................... 430 lrun ati reti mi ........................................................................... 222 lrun Btl ni ti ......................................................................... 232 lrun gbkan mi loni ................................................................... 638 lrun Olodumare ........................................................................ 393 lrun orin ni ti ............................................................................. 684 lrun gbn atore ....................................................................... 683 lrun dun to kja ....................................................................... 223 lrun wa j ki iyin R ................................................................... 227 mlrun a ko ri ....................................................................... 470 na ara llrun wa ...................................................................... 471 na kan lo n tka srun ................................................................ 844 Ro ipnju Oluwa ............................................................................ 278 Tani o gbe Jakob dide ................................................................... 376

Tru tru tiyanu ni ........................................................................ Tir titi lai lawa se ......................................................................... Wa ka da mawn ore wa .............................................................. Wo alapn kokoro ni ..................................................................... Wo awn apr wnni .................................................................. Wo bi awa eniyan R .................................................................... Wo bo ti dun to lati ri ..................................................................... Wo dagutan ti o ru ..................................................................... W orisun ohun rere ..................................................................... W wn Olurapada ..................................................................... DCM Baba niwaju it R ........................................................................ wa Tana or kutu ....................................................................... Gbadura wa ba aye .................................................................. If run alailgb .......................................................................... Jesu Oluwa a f ........................................................................ Jesu w nibi isadi mi ..................................................................... Ji ji kan ay ji ji ............................................................................ Mo gbohun Jesu to wi pe ...............................................................

422 633 367 687 688 421 536 297 490 152 74 540 46 517 519 492 324 463

LM A fi pil yi lel ............................................................................... 693 A ko ni bugbe kan nihin ................................................................. 574 Adaba run skal ........................................................................ 381 Agbelebu ni ere mi ....................................................................... 300 Ara wa ba mi sf ...................................................................... 295 Awa ko orin if R ......................................................................... 520 Awn Angli ni run ....................................................................... 665 Awn kekere wo le yi .................................................................... 667 Ay lj sinmi fun mi ......................................................................40 Baba apatagbara wa ................................................................... 621 Baba jw gbadura wa ................................................................. 552 Baba run jinl f R .................................................................... 395 Bi agogo f ti n lu ......................................................................... 765 Bi mo ti kunl Oluwa ..................................................................... 251 Bo ti dun to la tewe l .................................................................... 669 Didun nis naa ba mi .................................................................... 38 j ka yin lrun wa ..................................................................... 111 mi anu oto if .............................................................................. 382 mi mim daba run ..................................................................... 385 mi lrun alaye .......................................................................... 41 mi run wa nisinsinyi ..................................................................... 161 Gbagbelebu r ni Kristi wi ............................................................. 590 Gbati mo ri agbelebu ..................................................................... 299 Gbogbo da ab orun ................................................................... 125 Gbogbo ni toungb n gb wa ....................................................... 649 Gbogbo yin ti n gbe aye ............................................................... 123 Igba asal ti dun to ........................................................................ 758 Iwo iml kan mi .......................................................................... 18

Iw to n mu kan ml ................................................................... 42 Jesu ay kan gbogbo .................................................................. 547 Jesu ni beni re pade ...................................................................... 425 Jesu Oluwa awa de ....................................................................... 310 Jesu r ls ku .......................................................................... 331 Jesu yo jba ni gbogbo ................................................................. 276 Jeki ilkun aitase ........................................................................... 424 J ki n nipo ld R ........................................................................ 369 Ji kan mi ba orun ji (Apa Kini) ..................................................... 1 Ji kan mi dide giri ........................................................................ 634 Ki lo tun y wa loni yi ..................................................................... 719 Kiya wa Efa to ds ...................................................................... 679 K mi Oluwa bi a ti ........................................................................ 594 Lba odo Jdani ni ........................................................................ 179 Ni oru ibanuj ni ............................................................................. 548 Loju al gba torun w ................................................................... 9 Lo wasu Ihin rere mi ...................................................................... 744 Ma gsin l llanla R ................................................................... 286 Ma sis l mase sl ..................................................................... 596 Mo fi gbagb blrun rin .............................................................. 462 Mo ji mo ji ogun run (Apa keji) .................................................... 2 Mo m pOludande mi mb .......................................................... 336 Mura ls lati gbn...................................................................... 285 Ninu gbogbo iji ti nja...................................................................... 409 Niwaju it Jehofa............................................................................ 124 Oluwa gb aroye mi....................................................................... 252 Oluwa Iw ha wi pe......................................................................... 538 Oluwa mb aye o mi .................................................................... 186 Oluwa mi mo n jade l.................................................................... 6 Oluwa j Isinmi............................................................................... 35 Onidaj na de o de........................................................................ 193 Orun ododo jw la....................................................................... 8 d aguntan lrun........................................................................ 549 j ay nlanla naa de...................................................................... 208 j 'binu j eru............................................................................ 190 j Isinmi lrun............................................................................. 44 j mfa tise kja.......................................................................... 37 lrun baba mi wo n pe................................................................. 262 lrun labo ni R......................................................................... 400 lrun mi 'w lemi o pe................................................................. 495 Pas bukun r toke wa.................................................................. 420 Plu mi nibi ti mo n l . . ................................................................. 254 Ta ni le so tay ti mb..................................................................... 290 Wa ba wa jun Oluwa (Apa Kini).................................................... 683 Wa ls sase rere........................................................................ 646 Wa mi mim skal ...................................................................... 551 Wa sd mi Oluwa mi.................................................................... 4 DLM Oluwa at'igbala wa......................................................................... 234

Wakati adura didun........................................................................

415

SM A ba f ri ..................................................................................... 34 Alaim ni emi................................................................................. 238 Amu ileri s .................................................................................... 330 Ara ba wa y............................................................................... 705 Ase if run.................................................................................... 652 Baba j gb temi............................................................................ 63 Baba wa run n pe.......................................................................... 275 Duro m ogun.............................................................................. 613 Ero didun kan n s.......................................................................... 17 mi lrun wa................................................................................ 620 yin rans Kristi........................................................................... 770 s wn ti dara to.......................................................................... 233 F'awn eniyan Re.......................................................................... 364 F nikeji r................................................................................... 532 Fru re faff................................................................................. 449 Fibukun fOIuwa............................................................................ 136 Furugbin j ran........................................................................... 293 If lo to bayi.................................................................................... 301 Irans Oluwa ................................................................................. 583 Iraw wo leyi.................................................................................. 740 Jesu a w'd R............................................................................. 22 Jesu j ranti mi. . ........................................................................... 250 Jesu oot na................................................................................... 814 Ji k orin Mose............................................................................... 151 Jina sile run.................................................................................. 246 Jis r nde Jesu............................................................................. 240 Kab j sinmi (Apa Keji).................................................................796 Kristi sun fls.............................................................................. 242 Mo fmi mi sab............................................................................. 460 Mo f'p f'Oluwa............................................................................. 141 O fun mi ledidi................................................................................ 524 Ohun ta fi fun .............................................................................. 486 Oluwa ji loot................................................................................... 322 Onidaj mb wa ............................................................................ 185 O sun ni Jesu wi............................................................................. 750 j ml leyi (Apa Kini)................................................................. 796 j nla kan ma mb........................................................................ 197 lrun wa run............................................................................... 29 Sa dak kan mi............................................................................ 272 Sa wo it anu................................................................................. 428 Si pp Oluwa................................................................................ 291 Wa royin r yika............................................................................. 810 Wa sadura oor................................................................................ 5 DSM mi lrun mi................................................................................ 160 Iw ti goke l.................................................................................. 348

Jesu agbara mi.............................................................................. Lai ld Oluwa............................................................................... Lyin dun di............................................................................... Oluwa awa de................................................................................ lrun Srf ati ti Krb............................................................ Rans lrun seun........................................................................ 3. 8s (3 LINES) N o se foya j ibi.......................................................................... 3.10s (3 LINES) Aye si mb..................................................................................... Krb Srf damure............................................................... 4s. 10s. (5 LINES) Wa ma sis.................................................................................... 5s. 8s. (6 LINES) Jesu ma to wa................................................................................ 6s. (4 LINES) Baba mi gb temi ........................................................................... Ibukun ni f'oku ................................................................................ Jesu r R ye .............................................................................. Krist' ki jba R de ......................................................................... Maikli Olusgun ........................................................................... lrun awa'f ................................................................................. D 6s. (8 LINES) Ile bukun kan wa............................................................................ Jesu a f pade............................................................................... Tan ml R si wa.........................................................................

239 357 211 25 411 749 563 831 630 592 554 775 762 398 277 730 773 366 30 591

6s. 4s. (7 LINES) Baba oke run................................................................................ 389 Igbagb mi wo ............................................................................ 440 lrun dba si...........................................................................(CMS 600) N o sunm lrun........................................................................ 542 6s. 4s. (8 LINES) Bls sow p.............................................................................. lyin ainipkun................................................................................. Jerusalemu trun........................................................................... Kii se lainireti................................................................................... Kristi nipil wa................................................................................ Nihin mo jalejo............................................................................... Yin lrun Abram. ........................................................................ 329 392 361 269 691 560 129

6.4.6.4. (4 LINES) Loni ni Jesu n pe............................................................................. 607

6s 5s (4 LINES) Bami sr Jesu.............................................................................. Iw ti okunkun................................................................................ Jesu onirl.................................................................................... Mase huwa s.............................................................................. Ogo ni fun Jesu.............................................................................. Olusagutan mi................................................................................ j'oni l tan.................................................................................. p ikan omi.................................................................................. D 6s 5s (8 LINES) Jesu nigba danwo..........................................................................

431 741 838 680 305 24 842 686 257

6. 5 (Plu egbe) 10 LINES ss 209 A yin ba ogo oun ni lrun............................................................ 88 6. 6s. (6 LINES) Mo fara mi fun ............................................................................ 6.6. 7.6. 7. 6. (8 LINES) s s rere.......................................... ....................................... 589 20

6. 7. 6. 7. 6. 6. 6. 6. PM (8 LINES) A fpe f'lrun............................................................................... 93 6. 8s (6 LINES) Amna kan at'ga........................................................................ j ka yin Olugbala........................................................................ Igbagb mi duro lori....................................................................... Jesu bukun wa ka to l.................................................................. Jesu Oluwa ba mi ....................................................................... N o fran R 'w odi mi................................................................. Oluwa kore w la n yin.................................................................... Olus'aguntan yo pese...................................................................... lrun ailopin Iw.......................................................................... m'lrun a ko ri ........... ........................................................... 821 821 451 12 522 513 171 564 126 470

6. 8s (SPECIAL) 6 LINES Ore aye kilo jam........................................................................... 625 Sunmd wa Emmanueli............................................................... 184 6. 8s (6 LINES) Ajdun wa la n se............................................................................. Awa Onigbagb............................................................................. Baba lda wa....................................... ....................................... funpe naa kikan............................................................................ mi lda nipa R ......................................................................... y Jesu jba ............................................................................... Fun mi ni mi Mim....................................................................... 702 231 391 214 383 736 158

Gbati Samuli ji.............................................................................. Gbogbo ara aye ............................................................................. lya lolore mi .................................................................................... Mo fi iyin ailopin ............................................................................. Mose Orimlade............................................................................. Nihin layida wa ............................................................................... Oluwa ji I'ot ................................................................................. Oluwa yoo pese.............................................................................. r ay na de................................................................................ lrun aye mi................................................................................ lrun goke l...............................................................................

635 26 676 394 827 465 322 485 333 853 345

6s 10s (6 LINES) Ji w Kristian' ko ki r ay ............................................................199 Lala mi n o ni sinmi laye.................................................................. 457 7s (4 LINES) A gboju soke si ........................................................................... 13 Awn to swn fun wa................................................................... 753 Bibeli mim trun........................................................................... 396 Emi o lo sd Jesu......................................................................... 632 E fi ogo fun baba............................................................................ 390 E j ka finu didun............................................................................. 105 ls mo n f bukun....................................................................... 245 mi mim skal............................................................................ 380 Gba aye mi Oluwa.......................................................................... 585 Gbata kun fun banuj..................................................................... 756 Isin Jesu ni fun ni........................................................................... 771 Jesu f mi mo mo b...................................................................... 837 Jesu Iwo ni a n wo.......................................................................... 526 Kj sinmi yi to tan........................................................................... 39 L s fun gbogbo aye.................................................................... 321 Mura b kan mi.......................................................................... 418 Oluwa awado Re............................................................................ 416 kan mi Oluwa ni........................................................................... 521 lrun ojo 'simi.............................................................................. 28 Tir lailai lawa se............................................................................ 633 Wa Jesu fi ara ban......................................................................... 782 W to ku ni Kalfari.......................................................................... 289 Yin Oluwa ba wa......................................................................... 170 Yin lrun yin lailai........................................................................ 172 D 7s (8 LINES) Bugbe r ti lwa to ......................................................................... Ewe ti ba run ............................................................................. ls yipada ............................................................................... Gb da run n krin ...................................................................... Ibu anu o le je ................................................................................ Jesu Iw ba mi ............................................................................ Jesu Olufkan mi ........................................................................... 338 118 260 206 264 816 270

Jj laisi ariwo ................................................................................ Mo ks mi le Jesu ........................................................................ O ti l awsanma ........................................................................... dun miran ti kja .......................................................................... Wa yin lp wa .........................................................................

694 258 349 225 173

7s (PELU EGBE) Alafia fj naa Alleluya.....................................................................343 Krist' Oluwa ji loni Alleluya ............................................................ 325 j nla lj oni............................................................................... 145 7s (PLU EGBE) 8 LINES Krb ati Srf........................................................................... 108 Krb ho fay............................................................................ 139 Children of Jerusalem...................................(Awa Omo Jerusalem (MHB) 7s 3s (5 LINES) A! wn ti gun sebute.................................................................... 757

7s. 3 (4 LINES) Kristian ma ti wa sinmi..................................................................... 558 7s. 3 (6 LINES) Jesu orun ododo............................................................................ 7

7s 3 (8 LINES) Alejo kan ma n kankun.................................................................... 159 Baba Oludariji. .............................................................................. 50 7s 5 (4 LINES) lrun Metalkan.......................................................................... D 7s 5s (8 LINES) Baba ki m'ya odun yi...................................................................... 7s 6s (4 LINES) Baba Olodumare ........................................................................... Emi bukun ti a n sin ......................................................................... Ire ta su ni Eden............................................................................. Iw Isun Iml ................................................................................ W to mbb f'ta Re.................................................................... 388 224 655 384 657 426 307

7s 6s (6 LINES) Gbkle Onigbagb....................................................................... 473 Gbogbo yin Onigbagb................................................................ 441 j ay leyi j................................................................................ 720 7s 6s (8 LINES) Apata ayeraye ............................................................................... 210 A yin Baba run.......................................................................... 198

Baba wa ti mb lrun..................................................................... 61 Duro duro fun Jesu ........................................................................ 575 gb Krb Seraf ....................................................................... 733 Emi Mim skal ............................................................................ 162 F'awn Ij ti nsimi ........................................................................... 354 Iw r lrun ............................................................................... 399 Jesu Oluwa ni se ............................................................................ 769 Kristi lhin Isgun ........................................................................... 344 L lor kutukutu .............................................................................. 412 Mo ti seleri Jesu ...................................... ...................................... 631 Ohun ti n dun laginju ....................................................................... 614 j Isinmi at'ay .............................................................................. 21 lrun f araye .............................................................................. 312 r kan mb f'mde .................................................................... 677 S itan kan naa fun mi ...................................................................... 374 Y yin Onigbagb ......................................................................... 188 7s 6s (PELU EGBE) 10 LINES Laifoya lapa Jesu........................................................................... 456

D 7s 6s (12 LINES) Gbogb' ogo iyin la........................................................................ 287 Jesu Olugbala wa.......................................................................... 715 A roko A furugbin............................................................................. (t MHB) Olugbala gbohun mi....................................................................... 49 lrun to f Abraham..................................................................... 845 7 7 7 (3 LINES) Jesu lj anu yi.............................................................................. 237 j daj oun 'binu............................................................................ 183 Wa Parakliti mim.......................................................................... 76 7 7 7 7 7 7 (6s. 7s.) 6 LINES Alabukun n'nu Jesu ....................................................................... 356 Apata ayeraye ............................................................................. 271 Awa gb Krb ......................................................................... 60 Gbataye yi ba kja ........................................................................ 525 Isimi awn mim ............................................................................. 314 Krist' Ologo lla .......................................................................(6 CMS 6) 7 7 8 7 D (8 LINES) Olori Ij t'run ............................................................................... 372 7 6 8 6 (8 LINES) gbgbrun .................................................................................. 767

7 6 8 6 (4 LINES) Mo f ki n dabi Jesu ....................................................................... 830 7 6 7 5 (4 LINES)

Sis tori oru mb sis ni owur ...................................................... 587 7s 8s 4 (5 LINES) Jesu ye titi aye .............................................................................. 7 7 7 7 8 8 (6 LINES) Lala alagbase tan .......................................................................... 8s (3 LINES) Lba Iboji Jesu mi ......................................................................... 320 759 311

8s (6 LINES) Awn mim lala pari ...................................................................... 847 Oluwa kore w la n yin ................................................................... 171 lrun yanu na kan ..................................................................... 445 8s (8 LINES) Emi ko le gbagbe j .................................................................... 671 Nigba ti danwo yi mi ka .................................................................. 608 8s (PLU EGBE) 6 LINES y nin'Oluwa y ..................................................................... 81

8s 4 (4 LINES) Baba mi gba mba sako l ............................................................. 578 Krb ati Srf .......................................................................... 742 Oluwa lrun oun aye ................................................................... 56 8s. 4 (8 LINES) nikan mb to fran wa ................................................................ Krb plu Srf ....................................................................... Nipa If Olugbala .......................................................................... 530 507 466

8 8 8 4 (4 LINES) Jesu Olugbala wo mi .................................................................... 453 Oluwa run oun aye ....................................................................... 86 lrun lator dal ......................................................................... 791 8. 5 (S. 1) 8 LINES gb Seraf wasia ..................................................................... 553 Ha! gb mi, wasia .................................................................... 573 Ha! Krb se giri ...................................................................... 739 8. 5. 8. 5. (S. 63) 7 LINES Ma kja mi Olugbala ..................................................................... 413 8 5 8 3 (4 LINES) Ar mu aye su ........................................................................ 241 Jesu iw r ewe .......................................................................(t. YMHB)

8s. 6 (4 LINES) Bi mo ti ri laisawawi ..................................................................... Jesu mim r airi ......................................................................... Jesu Oluwa awa de ....................................................................... Wa mi si wa mi Mim .................................................................. 8 8 6 (t S 747) 6 LINES Emi at'ara ile mi ............................................................................. Jesu to ku ko gbaye la .................................................................. Lyin aye buburu yi ...................................................................... dun titun de awa n y .................................................................. 8. 8. 6 (A & M 213) (3 LINES) Si Olutunu run .............................................................................

256 569 310 379 797 328 370 218 156

8 6 8 4 (4 LINES) Olurapada wa k'on to..................................................................... 387 Sinmi le Oluwa gb....................................................................... 659 8s 6s 4 (5 LINES) Pada asako sile r ........................................................................ 263 8s. 6s. 4 (8 LINES) Ay kun kan wa loni .................................................................... 203 8 6 8 5 (6 LINES) Gba to ba de gba to ba de ............................................................ 673

8 6 8 6 8 (6 LINES) Krb ati Srf .......................................................................... 743 Yika or'it lrun ........................................................................... 794 8s. 7s. (4 LINES) Baba run emi f wa ..................................................................... Emi o l sd Jesu ........................................................................ If I'lrun anu R ........................................................................ Jesu I'Olus agutan mi .................................................................. Jesu n pe wa lsan loru ................................................................. Ka to sun Olugbala wa ................................................................... Kore f Kristi Oluwa .................................................................... Ninu oru ibanuj ............................................................................ Nirumi at'iji aye .............................................................................. Oluwa ma moju kuro .................................................................... Wa iw Jesu ta n reti ...................................................................... Wakati didun ni fun mi ................................................................... D 8s 7s (8 LINES) A dup lw Jehofa ...................................................................... Baba wa run awa de ................................................................... Egbe Srf dide ....................................................................... Halleluya Ha'lleluya ...................................................................... 545 632 282 452 544 11 778 579 464 243 194 298 832 164 734 327

Jesu mo gbagbelebu mi ................................................................ Lw kiniun at'kun ...................................................................... Ohun ogo R la n royin.................................................................. Tori mi ati Ihinrere.......................................................................... Wo asgun bo ti goke.................................................................... W'olori Alufa giga........................................................................... 8s 7s (PELU EGBE) 8 LINES Oluwa agbara fhun....................................................................... ba awn ni mim...................................................................... p lo y f'Olugbala...................................................................... T'lrun Oluwa nil........................................................................ 8. 7. 8 LINES damure yin Seraf...................................................................... ls wa sd Jesu....................................................................... mi ti n ji oku dide.......................................................................... Olugbala a de loni.......................................................................... Olugbala gbadura wa.................................................................... 8. 7 (PELU EGBE) 8 LINES A o pade leti odo............................................................................ Onisegun nla wa nihin................................................................... Lab oji ga ogo............................................................................ ls wa sorisun na......................................................................

541 475 467 402 342 294 165 72 87 78 91 70 817 647 xii 751 494 474 65

8s. 7s (6 LINES) Alleluya o ti jinde............................................................................ 334 Alleluya orin to dun........................................................................ 131 Ara j ka jum rin......................................................................... 527 gbohun if atanu.................................... .................................... 296 Ese deru wo Jesu ni...................................................................... 567 yin Angl l'run ogo..................................................................... 200 yin eniyan lrun......................................................................... 600 yin wo ni Tmpili R..................................................................... 363 If R da wa si loni........................................................................ 14 Jesu I'olus'agutan mi................................... .................................. 443 Ma tju mi Jehofa nla..................................................................... 556 Ma tju mi baba run..................................................................... 561 Nigba kan ni Btilhmu................................................................ 202 Oluwa alafia wa.............................................................................. 229 Oluwa da agan lohun..................................................................... 484 Onigbagb bu say.................................................................... 207 Salm t'run llu Ibukun................................................................... 350 Tal'awn wnyi bi 'raw.................................................................. 811 Wa nigba ti Kristi n pe .................................................................. 610 8s. 7s (HC 366) 6 LINES Alafia ni f'gb na.......................................................................... Baba to da run meje..................................................................... gb Krb to jade...................................................................... mgb Krb jade ................................................................... 704 358 712 509

juba lrun wa Jah....................................................................

359

8 7 8 7 8 7 (6 LINES) yin Angl' l'run ogo.................................................................... 200 Onigbagb bu say.................................................................... 207 8s 7s 3 (t. S 56) 6 LINES Oluwa mo gb pe Iw.................................................................... 265

8s 7s 4 (t S 68) 6 LINES mi Iwosan skal wa.................................................................... 491 j daj j ru.............................................................................. 609 Wo! Oluwa lawsanm. . ............................................................. 191 87 87 47 (6 LINES) kan mi yin ba run.................................................................... 92 8 7 8 3 (4 LINES) Lowur j Ajinde........................................................................... 318 8s 7s 11 (5 LINES) Otosi ls wa............................................................................. 259

8 9 8 8 (8 LINES) A ki gbogbo yin ku dun ................................................................ 221 A n sr Il bukun ni....................................................................... 834 Nihin loruk R Oluwa................................................................... 697 8s 9s (S 20) 8 LINES Eredi Irkk yi.............................................................................. 602

9s (4 LINES) Jesu ba ay alare........................................................................ 570 Sinmi kan mi ni ireti........................................................................ 315 9s 8s (4 LINES) Oluwa j to fun wa pin.................................................................. 16 10s (2 LINES) Alafia li aye s yi.......................................................................... Alafia ni fun gb Mim................................................................. Ma gbadura Emi mbb n'nu R................................................... Mo n l talaka mi mb ld yin........................................................ Sunmhin ko gba Ara Oluwa.......................................................... 10s (4 LINES) A f'p f'lrun to da wa................................................................ Baba a tun pade lok Jesu............................................................ Baba a tun pade loruk Jesu......................................................... gb iro orin ay run................................................................... 446 818 432 483 648 127 10 xl 347

wa sapa kan k sinmi di............................................................. xvii Kini Isinmi ay ailopin ni .................................................................. 337 Oju ko ti ri eti ko ti gb................................................................... 839 Olugbala a tun f fohun kan........................................................... 779 Oruk wo lo dun gb bi tiya .......................................................... 681 Wa ba mi gbe al fr l tan.......................................................... 19 (i) Wa ba mi gbe al fr l tan.......................................................... 19(ii) 10s 4s (6 LINES) W Iml larin okun aye................................................................ 15 10 10 10 4 (4 LINES) F'awn eniyan R to l sinmi............................................................... 10s 7 (8 LINES) Mo fi gbagb ba lrun mi rin........................................................ 461 10s 11 (3 LINES) yin ti n kja................................................................................. 10s 11s (4 LINES) Aigbagb bila temi l'Oluwa............................................................. Biji lile n ja ti bru gbode................................................................. wol fba Ologo jul................................................................. Krb y Srf y................................................................ Rans lrun ma kede R......................................................... 302 444 480 117 506 747 698

11s (4 LINES) Fun mi niwa Mim ......................................................................... 537 Gbe banuj r mi ........................................................................... 606 lle wa wnni bo ti dara to .............................................................. 352 Isinmi wa lrun ko si laye yi .............................................................493 Iw ls emi fi anu pe .................................................................. 266 Jesu emi o fi kan mi fun ........................................................... 261 Lok Jesu gbogbo ekun yio wol .................................................. 137 lrun lda jw sun m wa ........................................................ 55 11s (6 LINES) A kan Krist' irekja m Agbelebu ................................................... Didan lpagun wa o n tka srun ................................................... ma tsiwaju Kristian' ologun ........................................................ ma tsiwaju Srf Mim ............................................................ mi run skal wa ....................................................................... Kab j rere .................................................................................. Ni inu airij r gbkle Jesu ........................................................... 335 571 565 581 378 323 626

11s 10s (4 LINES) mi l'lrun awn to ba sin ........................................................... 1 If pipe to tay ero da .................................................................. 656 11s 10s (6 LINES)

Gb kan mi bi Angli ti n krin ...................................................... 700 Y awn ti n segbe, saajo ni n ku ..................................................... 11s 10s (8 LINES) O ti t Jesu f'agbara wnum ........................................................ 48

601

12s (7 LINES) A o sis, A o sis ............................................................................ 588 t.SS&S 474 (8 LINES) Anu R Oluwa lawa n tr ................................ ............................. Iya to ru mi fun osu mwa .............................................................. Okunkun su Iml kan si n tan ........................................................ Oluwa awa m R tun de ............................................................. t.SS&S 97 PM (7 LINES) Adrin dun niye dun wa ............................................................. Gba wa lj naa ta o se daj aye .................................................... Ipil ti Jesu fi lel leyi ..................................................................... Mkandilgrun dubul j .............................................................. 479 678 727 169 752 57 689 236

t.SS&S 866 PM (10 LINES) j nla lj ti mo yan ..................................................................... 623 lrun Olodumare a dup ............................................................. 722 t.SS&S 710 PM (7 LINES) lyawo ti Isaaki gbe. ... ................................................................... 660 kan ar ile kan mb . . ................................................................ 598 m gb Srf dide ................................................................... 128 t.SS&S 607 PM (8 LINES) Mo fi gbagb ba lrun mi rin ...................................................... 461 Oluwa emi sa ti gbohun R ............................................................ 80 S. O. ED. 522 (8 LINES) Baba run wa gbp wa ............................................................... 708 Edumare Jah Jehofa ..................................................................... 167 Ojo Ibukun yo si r ........................................................................ 174 t. GB 466 (6 LINES) yin ero nibo l n l......................................................................... 796 yin ero nibo l n l ....................................................................... 572 lrun kan lo t ka sin. ................................................................. 468 t.SS&S 874 PM (8 LINES) Ki lo le ws mi nu.......................................................................... 650 Ki ni o kyin aye.............................................................................. 643 t.SS&S 804 PM 8 LINES Gbkle lrun r.......................................................................... 586

Gbogbo gb Srf..................................................................... Ps. 24 7 LINES Ogun run wa ba wa y.............................................................. T'Oluwa nil atkun r................................................................... GBOGBO GB ONIGBAGB (8 LINES) A ke Halleluya soke....................................................................... Gbogbo gb Onigbagb.............................................................. lrun alagbara nla....................................................................... YIN ANGLI TO WA LRUN (16 LINES) yin Angli to wa lrun................................................................. Mo gbohun R ninu ala mi.............................................................

835 698 77 176 143 815 84 624

Tl GB ORIN ILE WURA NA (8 LINES) A ki yin ku Ajdun oni................................................................ 707 fi p fun lrun wa.................................................................. 144 Gbogbm gb Srf................................................................ 110 JESU MO WA SD R (8 LINES) A dup lw lrun....................................................................... Awa si n jo awa si n y..................................................................... Jesu mo wa sd R ...................................................................... Oluwa jw pa wa m.................................................................... j wura j' lrun........................................................................ GB ORIN NI RAPADA (t.SS&S 999 tHC 532) 8 LINES A juba R halleluya.................................... ................................... Gb orin ni rapada....................................................................... Paradise Paradise.......................................................................... 786 724 94 477 768 829 147 373

BABA MIM JW GBGBE M R (8 LINES) Baba Mim jw gbgbe m R................................................ 52 Dide tan Iml Iml Owur.......................................................... 804 ATUPA WA N JO GERE t.SS&S 165 (8 LINES) Atupa wa n jo gere.......................................................................... 653 yin ara n'nu Oluwa....................................................................... 695 Gbogbo yin araye......................................................................... 27 IL KAN MB TO DARA JUL t.SS&S 964 (8 LINES) Baba mim jw sunm wa........................................................... 79 Il kan mb to dara jul.................................................................. 699 BABA J RANTI Ml (SMR) 8 LINES Baba j ranti mi.............................................................................. Isdm akk............................................................................... LRUN LDA TO D'GB SERAF t.SS&S 1020 (8 LINES) 54 714

gbr Oluwa lnu rans r......................................................... lrun Elda to d'gb Seraf'........................................................

690 97

LRUN AGBAYE W Nl F'ORUK R (8 LINES) lrun agbaye iyin ni foruk R I................................................... 806 lrun agbaye w ni foruk R II................................................ 806 lrun lo seleri Ekun Igbala........................................................... 469 GB KRB TI YE (t. YMHB 813) 8 LINES gb iye lgb Seraf..................................................................... gb Krb ti ye.......................................................................... JESU NI BALOGUN K (8 LINES) Emi o ha l lw ofo...................................................................... Jesu ni Balogun k....................................................................... OLUWA LRUN GBA WA t.SS&S 802 (12 LINES) Baba Aladura mura......................................................................... gb Aladura mura........................................................................ Oluwa lrun gba wa..................................................................... lrun wa awa mbe ................................................................... 822 406 792 555 732 497 476 501

L KEDE AY NAA FUN GBOGBO AYE (7 LINES) ku ewu dun ku iyedun........................................................... 711 L kede ay na fun gbogbo aye..................................................... 317 Oluwa I'Olusagutan mi................................................................... 103 ORIN AKUNLEK i 11s 10s mi l'lrun awn to ba n sin, L'mi at'ot ni ki wn kunl: Iw ti n gbarin awn Krb, J sunm wa, gba t'a ba sunm . AMIN ii mi, mi, l'lrun awn to ba n sin o, 2ce mi plu otit ni ki wn kunl, Iw to n gbe arin awn Krb, Jw sunm wa Baba. AS, AMIN O! KO S

iii 1. Emi y'o gbadura s'ba mi Edumare) Baba ye ko wa gba mi o e )2ce kan soso ajanaku, Wa plu mi nile R o,

Emi m R N ke pe , Baba wa rere. 2. Emi y'o gbadura s'ba mi Edumare ) Baba ma fi mi sil o e, )2ce Ran mi lw Olubukun, Wa sik mi nile R o, Emi m R n ke pe o, Baba wa rere. Emi y'o gbadura s'ba mi Edumare ) Ma j k'emi padanu o e, Iw I'ba aiku, Wa pade mi nile R o, Emi m R n ke pe o, Baba wa rere. Emi y'o gbadura s'ba mi Edumare ) Baba wa fun mi lay R, )2ce kan soso ajanaku, Ye bukun mi nile R o, Emi m R n ke pe o, - Baba wa rere. Baba a de loni o! ) 2ce ) 2ce Wa sure fun wa ka to l ) Olu run jw ye ye o ! Edumare Baba a de loni o i

3.

4.

iv.

11s

10s

Wa sure fun wa ka to l Awn agan to wa nibi, J ki wn finu s'oyun, Awn t'o ti bim, J ki wn r'owo fi t wn, Awn ti ko r'is se, Pese is fun wn, Awn t'ile n le, J ki ile r'oju fun wn; Edumare dakun, dakun, dakun, Baba Mim, Baba a de loni o! Wa sure fun wa ka to l. AS, AMIN O! KO S v Baba run jw o Wa ba wa pe, mi run ye ajuba R Wa ba wa pe A firl wol f'ba to ni wa, A dup gbogbo ore ta ti ri, Gb'p wa, gba'yin wa oni o, A juba R - wa ba wa pe, Baba run jw o - wa ba wa pe, mi run ye skal o, ko wa ba wa pe. Baba Olodumare a tn de, ) )2 )

AS vi

Olu run o - awa ma tun de, )2ce ba to n so ohun gbogbo ba to n s'ohun gbogbo ba to da wa si latesi, ba to n pa wa m, ba to n pese fun wa, Ipese alafia to ju ohun gbogbo l, ba ik Ig, A m'r wa fun o ba Eledumare, Ye - Wa gb'ore wa o, Baba Mim. AS vii Fi rl wol f' Oluwa ba Aiku ) Iw la o ma sin titi aye wa )2ce Oluwa dakun jare dabo bo gbogbo wa Ti a fi s'apata igbala wa, Loni o bukun wa ka m'ay re ile o! Ka ma'y re'le o (2ce) Loni o bukun wa ka m'ay re'le o. AS, AMIN O! KO S 1. Jki 'sin wa oni le j 'twgba o, Bukun 'sin wa oni, Wa fun wa lay. Egbe: Fun wa l'mi re, )2ce Fun wa l'mi R o Baba, Ka le j tir. 2. Dari s wa ji wa loni Baba, Bukun 'sin wa oni Wa fun wa lay. Egbe: Fun wa l'mi r, Gba'yin gb'ore wa t'a mu wa fun o, Wa mi si wa Baba ka may rele. Egbe: Fun wa l'mi r, AS

viii

3.

ix

Edumare a wol fun loni ) Wa ba wa pe o lru niyin, )2ce Baba Rere, Sure fun wa Baba ran wa lw, Ran Ogun run Olubukun skal, Ki mi r ba wa pe, Wa da wa lare lruniyin, Baba rere.

AS

Jehovah mi si wa lj oni Baba, A wol fun ! wa, wa, wa, mi run jare wa mi si wa loni o o o e, Jw ye, gba wa o! Lw aye, lw ta, lw iku ojiji, Tmblkun m araye gbawa o ! A dup Edumare: Jehovah mi si wa l'j oni Baba A kunl fun o wa, wa, wa, mi run jare wa mi si wa, Loni o o o e. AS, AMIN O, KO S Ye - Oluwa a de ) 2ce Awa de o lati yin fun j oni. Ye Oluwa a de, Awa de o lati juba Edumare ba to da wa, Ye - Oluwa a de, Dariji wa o Baba wa, Ma j ka r'ohun asise. Ye Oluwa a de, Awa de o lati juba Mose Orimlade, Ye Oluwa a de, Awa de o Baba wa, Awa m R de o, A tun de, a wa gbe larug; Ma j k'oju ti wa o, Ye Oluwa ade, Awa de o lati juba R o, K'j oni le y wa, B'mde ba juba Baba r aye a y, J k'j oni le y wa o, Edumare atobiju Baba. .................INTERLUDE...................... fran owu ki dena dena, Ma j ka ri d'n o, Bo ti wu ki sr p to, Ta 'gogo ni yoo leke, J k'j oni le y wa o, Edumare atobiju Baba .................INTERLUDE...................... ni ti o ba se lore lyn a f'p fun , ni ti o ba se lore lyn ki ri itiju,

xi

J k'j oni le y wa o, Edumare atobiju Baba. AS xii Tune: ls wa sd Jesu 8. 7 Olugbala gbadura wa, B'a ti fi 'gbagb kunl J si ferese anu R Ko da'bukun sori wa Ko de Oluwa a mb J k'ojo ibukun de o Awa n duro, awa n duro, M'kan gbogbo wa sji. AMIN

xiii

Tune: Igbagb mi wo - 6s. 4s. lrun Baba wa, Masai wa sarin F'ara han wa Ka sin bo ti t Ka sin bo ti y J ki'sin wa le j Isin w. AMIN

xiv

Oluwa awa de, kabiyesi ba wa lru ni yin, dariji wa Baba wa Ta l'a ni t'a gbojule Ta la ni ta fhin ti, Bikose Iw lrun wa, lru ni yin dariji wa o. AS Jah L'oke a de o, a tun de o, a tun de t'aroye wa ) A de o t'w t'w )2ce Messiah ye wa gb ) Wa ba wa pe ninu wakati yi o ba lla Olupese ba pataki jw ye awa mb o. Jah l'oke a de o, a tun de t'aroye wa, Ade o trutru, Oyigiyigi ye wa gb.

xv

AS, AMIN O, KO S.

xvi

Wa! Wa ba wa gbe O ) 2ce Ninu ile R Oluwa ) Awa n jsin a tun n spe p ore o Eleti gbaroye gb o ba oke mi si wa o (2ce) Pawa m lw tmblkun inu aye Ka se 'f Oluwa b'awn ara igbani ba to gb ti Mose Wa gb tiwa Oluwa AS, AMIN O KO S.

xvii

Tune: Wa ba mi gbe Al fr l tan 10s. 1. wa s'apakan, k' sinmi di. Mo m ar ati wahala yin, nu gun oju yin n kuro, K' tun gb'agbara n'nu agbara mi. takete s'ohun adun aye, wa fun idap t'aye ko m, nikan wa ld Mi oun Baba, Ld Mi oun Baba gb yin kun. wa s gbogb'ohun t' se fun mi, So t'isgun ati t'isubu yin. Mo m b'is mi ti soro to, Ade t'o dara t'on t'omije ni. wa sinmi, ajo naa jin pup, Aar o mu yin, o ku l'na Ounj iye wa nihin, wa j, Nihin l'omi iye wa, wa mu. Jade ltun lat'd Oluwa, pada l sis titi sul: ko padanu wakati t' lo F'k mi si, at'isinmi run. AMIN

2.

3.

4.

5.

xviii 1. Jesu, wa sarin wa, L'agbar'Ajinde; J k'isin wa nihin

J isin w. 2. Mi mi Mim R, Sinu kan wa; Mu 'foya at'aro, Kuro l'kan wa. Bi a ti n yara l, Lna ajo wa; K'a ma sna f'r, T'o j'ayeraye.

3.

AMIN

xix 1. Baba, Baba, awa wol niwaju R, Baba, Baba, tan'ml R si wa, Baba, Baba, oungb R n gb kan wa mi run skal sarin wa. Egbe: Fun wa l'agbara At'ay n'nu mi wa Ka le dabi awn t'ase logo Ti n fi harpu wura yin i niwaju R, Plu Stephen ni aya Abraham. A n wo iro j R n san kj l, Bi itanna wura ta se logo Isun iwnum fun 'fiji, s. Ti n san niha Jesu Olugbala. Egbe: Fun wa l'agbara............etc. mi run itansan 'mle otit, Tansan 'bukun lati ila orun, Tan saarin wa bi t'j Pentiksti, J ki ami R han siwaju wa. Egbe: Fun wa l'agbara............etc. AS Olugbohun gb tiwa loni o, ) Baba rere, )2ce J k'y wa dun ka le seso rere ) Ka ma m'osi ka ma tr j o, Ka ma saisan ka ma dni yin, Ka r'owo logba ka bim lem o, Nibi is wa ka ri igbega, Olugbohun wa gb wa gb o, Gbogbo b ta mu wa loni o, ........................INTERLUDE...................... Adura wa yoo goke l a tw soke. Gbogbo b ta mu wa loni o, Olugbohun gb tiwa loni o - Baba rere, J k'aye wa dun ka le seso rere.

2.

3.

xx

AS xxi Olu run awa de ) Ba ti juba fun o, )2ce mi run jw Wa gb ti wa, ) .....................INTERLUDE.......................... Kini ka fi tuba s, wa ara o, Irun ori iba j ahn ko to o, Olu idariji dariji wa o, .....................INTERLUDE.......................... Bi a ba jk, a darij'ewe, Bi a ba j'ran a dari j'eegun o, lrun wa, Olu idariji dariji wa o. xxii Wa gb tiwa Wa gb tiwa ) mi Mim o - Wa gb ti wa )2ce Iw la wa gb'oju le, Iw la wa f'kan t, gb Srf wa ke pe o, Wa gb ti wa, Wa gb ti wa - Wa gb ti wa, mi Mim o - Wa gb ti wa, .....................INTERLUDE.......................... Ki a ma pofo Ki a ma r'ofo o, Ki a ma gunl, ofo laye Wa gb tiwa - Wa gb tiwa, mi Mim o - Wa gb ti wa. AS xxiii Awa ls de o awa juba Baba ) 2ce Blj ba m'j r l'bi, Ko ni p ni kunl, Awa jw s wa Baba da wa lare, Awa sa ti s o, Baba dakun ka wa y loni i . ..........................INTERLUDE......................... SOLO: K'iku mase pa wa, ) FULL:Krn ma gbe wa de ) Pese fun aini wa, ) FULL: Baba dkun ka wa ye loni.

AS

Awa jw s wa - Baba da wa lare, Awa sa ti s o, Baba dakun ka wa y loni. AS

xxiv

SOLO:

FULL:

Awa tun de awa tun de, Awa juba Baba, Awa wol l'eekun wa Olodumare, Skal wa Wa ba wa pe, J ki isin wa oni le j twgba. p Ibukun fi fun wa ) FULL:K'ile roju fun wa, ) Je ki isin K'ara d gbogbo wa, ) wa oni le K'lm ma padanu, ) j twgba. K'agan ko d'lm ) Awa tun de awa tun de Awa wol Baba, Awa wol l'ekun wa Olodumare, J ki isin wa oni le j twgba. AS Awa ni Baba ni igbj, j wa are ni, Nitori Jesu nikan, Dariji wa Baba, Nitori Jesu nikan, Dariji wa o. ......................INTERLUDE.......................

xxv

SOLO:

s ir s ole............. s ebu ati iskus........... s iganni ati isata............ Dakun o Olu run.........

Dariji wa Baba, Dariji wa o, Dariji wa Baba, Dariji wa o.

FULL:

Awa ni Baba ni igbj, j wa are ni, Nitori Jesu nikan Dariji wa-Baba, Nitori Jesu nikan Dariji wa o. AS

xxvi

lrun Mose awa wol Eledumare, Atobiju wa sure fun wa, (2ce) Iw l'ba ajik ) Iw l'ba aji pe o, ) 2ce Arinurode Olumran kan da, A ko gbogb'b wa o - siwaju R. ..................INTERLUDE............. SOLO: ..........

As - As o ka ma wi FULL: Ase Ka d'olowo o ka ma wi, Ka d'lla o ka ma wi,

FULL:

Ka d'onile o ka ma wi, Ka d'lm o ka ma wi, Gbogbo gb o ka l'alafia Iw I'ba ajik ) Iw l'ba ajipe, ) Arinu rode Olumran kan da, A ko gbogbo b wa o siwaju R, Eledumare Atobiju, Wa sure fun wa.

"

AS xxvii Ni kutukutu a de o a de o, Aji pn omi kutukutu owur, Ki pn omi riru, A wa kanlkun a tw adura, Baba j ko y wa. ........................INTERLUDE......................... Ire olokun ni ba olokun, ) Ire lsa ni ba lsa )2ce Edumare Baba Wa sure fun wa. ........................INTERLUDE......................... SOLO: FULL: SOLO: Ibukun owo la n tr, Eledumare wa fifun wa, Awa kanlkun a tw adura, Baba j ko y wa. Ibukun la la n tr Eledumare Ibukun la la n tr Eledumare, Ibukun m la n tr Eledumare Alafia la n tr Eledumare Agbara mi la n tr Eledumare A wa kanlkun a tw adura, Baba j ko y wa, Ni kutukutu a de o a de o, Aji pn omi kutukutu owur, Kii pn omi riru, A wa kanlkun a tw adura, Baba j ko y wa.

FULL:

xviii 1. B'erin ji nigbo o a ji tw Adura soke ki Baba ye, B'fn ji l'dan a ji tw,

Adura soke ki Baba ye, Awa t'w adura s'olu run, Eledumare wa gb tiwa ......................INTERLUDE........................ 2. Oyibiripo o laye n yi, Ko yi si rere fun wa, Ka l'owo lw Ka bi'm le'm, Ka k'le m'le Ka la l'alafia, Ki ire gbogbo ko kari wa, K'aye mase ri wa gbese o ba Mim, Eledumare wa gb tiwa. AS

xxix A t'w adura a t'w adura, Nile lrun Awa t'w adura, Jw s r o Jw s r o, Ofin lrun ni kawa jw s wa, A wol adura A wol adura, Nile lrun awa wol adura. SOLO: Ka mase pofo laye, ) ) Kaye r wa lrun, Ka b'im l'em, Ka tun la lafia FULL:) ) ) FULL:) )

AS

A tw adura A tw adura, Nile lrun awa tw adura. AS

xxx lru niyin awa de loruk Jesu ) lrun Srf awa wol, ) 2ce A ba buru, a triba, Awa gboju wa soke si fun aanu, L'j oni o, Gbogbo s ta ti da si , Dariji wa Baba. .......................INTERLUDE..................... SOLO:s ir ni tabi ireje dariji wa a, (a) s ta ti s lr lero, dariji wa a, (b) Ainaani ni tabi epe dariji wa a,

(c) (d)

s eeri ni tabi agbere dariji wa o, s ta ti s lati ewe dariji wa a,

CHORUS: - Oludariji da o dariji wa Baba. FULL: A ba buru, a triba, Awa gboju wa soke si fun aanu, L'j oni o, Gbogbo s ta ti s si , Dariji wa Baba. AS xxxi Jesu a de l'j oni o, Isin oni d'w R o Baba run Dakun jw lrun Mose, Jw ma j k'esu le ba wa pe. EGBE: Ki 'bukun R- ) Ki 'bukun R ) 2ce Ko wa ba le wa lori o e e o, Isin oni d'w R o Baba run. AS xxxii Gbogbo wa t'w adura, lrun o saanu fun wa, L'mde l'agba awa wol Messiah Baba wa, ...........................INTERLUDE............................ Bi a ba wi pe awa ko d's ) A n tan 'ra wa j, ) 2ce Otit kan ko si ninu wa o lrun wa, Nitori Jesu dariji wa Baba. ...........................INTERLUDE............................ Isin wa oni d'w R Olu Messiah, b wa oni d'w R Olu Messiah, )2ce J ko j itwgba lrun Mose. ...........................INTERLUDE............................ Gbogbo wa t'w adura, lrun o saanu fun wa, L'mde l'agba a wa wol Messiah Baba wa.

AS xxxiii Dari s ji wa, lrun o lrun wa Dari s ji wa, Atobiju lrun wa, Awa mra wa ni ls, Abara more j, ) ) ) 2ce )

Bi akisa lgbin o, L's ni waju R, Ni kutukutu a b o lruniyin, Loni o awa wol saanu fun wa. ......................INTERLUDE...................... EGBE: Baba-Baba, Jw wa gbadura wa Baba SOLO: (a) K'aye wa k loyin, (b) (c) (d) (e) (f) FULL:xxxiv Baba dariji wa o, ) 2ce Awa ls abara m'ore j, Baba dariji wa o, Ni ti mim a ko m, ) Ni ti yiyege a ko ye'ge)2ce Bi a ba ni ka s'ami s, Ko s'ni to le duro ninu wa Baba run - Jw dariji wa o. ..............................INTERLUDE......................... Ya wa si mim ) 2ce J ka le wulo fun is R, Ya wa si mim, Ogun aye Ogun Esu, ) 2ce Ma j ko de wa lna, Ninu ara Ninu mi, Ma j k'adura wa ni 'de na, Ya wa si mim. AS xxxv Loni awa de o lati juba R, Iw nikan lawa yoo ma sin, Buruburu lawa ba, Lati gb'ohun wa soke si , Messiah, ) ) 2ce ) 2ce ) ) K'r wa ko d'ay Ki'le wa ko roju, K'na wa ko l'ay, ) K'aboyun bi were ) ) K'agan t'w bosun, ) AS Ni kutukutu a b o lru niyin, Loni o awa wol saanu fun wa. ) ) ) Baba - Baba, ) gbadura wa, Baba. ) EGBE:-

Ogo ni fun o iyin fun , loni Eledua ye skal - Wa ba wa pe, ..............................INTERLUDE......................... SOLO: FULL: SOLO: FULL: SOLO: FULL: SOLO: FULL: J ki oni y wa o, lj oni a' mb , Amin Amin ko s Baba un un, K'aye wa dun ko l'oyin, lj oni a mb , Amin ko s Baba un un, K'aboyun bi tibi tire, K'awn agan d'lm, Amin Amin ko s Baba un un, Awn ti n wa's ko ris se, K'lm ma p'adanu Amin Amin ko s Baba un un, Buruburu la wa ba, Lati gb'ohun wa soke si , ) 2ce Messiah, Ogo ni fun o lyin fun loni, Eledua ye skal Wa ba wa pe. xxxvi Edumare a ke pe o l'j oni) Baba wa gb igbe awa, ) 2ce A ke pe l'dun esi o da wa lohun, Bekolo ba ju'ba il - il a lanu fun; Iba R l'j oni o a juba fun o, .........................INTERLUDE......................... K'aboyun bi wr ki agan d'lm, K'lm ma padanu, Baba wa gb igbe awa, mi Orin j ko ba le wa awa akrin mi llu ko ba le wa awa alulu, At'oni waasu j oni Oluwa ko sin l .........................INTERLUDE......................... Edumare a ke pe o, l'j oni, Baba wa gb igbe awa, Ni ipari isin j oni o, Ka may rele o, Ka may rele, ) 2ce Ni ipari isin j oni o, Ka may rele o.

AS xxxvii 1. Gba mi Baba gba mi dakun ye, ) Gba mi Baba gba mi dakun, ) 2ce gbagba ti n gba gbogbo ls, )2ce Iw nikan sa ni mo d's si Baba, Gba mi Baba gba mi dakun ye, Gba mi Baba gba mi dakun. Mo de Baba gba mi dakun ye ) Mo de Baba gba mi dakun m oninakuna de mo de, )2ce Emi ko tun r'ni sa t m ye Baba, Iw l'apata Igbala mi, Mo de Baba gba mi dakun. ) 2ce

2.

AS xxxviii Twtw la wol f'lrun run, A ti m dajudaju pe, B'ekolo ba juba il il a lanu, B'mde juba Baba R a roko dal, lrun if a juba R o Ki'ba s, .........................INTERLUDE...................... SOLO: A n kan lkun Ibukun, ) A n kan lkun owo nini, A n kan lkun m bibi, A n kan lkun agbara mi A n kan lkun If ijinl A n kan lkun alafia, lrun If a juba R o ki'ba s. AS xxxix Oluwa o, a de. Wa ba wa pe, ) 2ce O ti seleri Oluwa, Pe nibi t'ni meji tabi mta, Ba ko ra wn j, ni oruk R, O o fi bere wn fun wn, Awa de o wa fi bere wa fun wa. ............................INTERLUDE....................... SOLO: ba to gb ti Mose ) FULL ba to gb ti Danili ) ba to gb ti Dafidi, ) FULL: O ti seleri Oluwa, Pe nibi ti ni meji tabi mta, Awa de o, wa fi bere wa fun wa. FULL:) ) Wa si ) fun wa o. ) )

FULL:

Ba ko ra wn j ni oruk R, O o fi 'bere wn fun wn, Awa de o Wa fi bere wa fun wa. AS

xl (1) Baba a tun pade l'oruk Jesu, A si wa triba l'ab s R, A tun wa gb'ohun wa soke si , Lati wa aanu lati krin iyin. O se a ko y fun if nla R, A sako kuro l'd R p ju, Sugbn kikan kikan ni o si n pe, Nj a de a pada wa'le Baba.

EGBE:

(2)

A sako b'aguntan ti ko l'olus, A ti nu b'aja ti ko gbohun d, A ti sina kuro l'd R Baba, Dariji wa Baba si fa wa mra. EGBE: O se a ko y...........e.t.c. SOLO: Nj a de a pada wale Baba o ) FULL: Nj a de a pada wale Baba, )2ce SOLO: FULL: SOLO: FULL: SOLO: EGBE: EGBE: K'awn aboyun wa ma bi wr, Nj a de a pada wale Baba. K'awn agan ko tw ala B'osun, Nj a de a pada wale Baba. K'm wa ye ka ma gbe wn gbin m, Nj a de a pada wale Baba. O se a ko y...........e.t.c. AS

xli Awa wol Baba, ) Ij Srf de loni o ) 2ce ba onibu r, Tiwa lyin lati Sioni wa, Eledumare ran wa lw, Gb'b sisun wa loni o, Mu gbogbo ibere wa s, ..........................INTERLUDE.......................... Gba yi la to m pe Oluwa ti gba wa la o, Gb lati 'bugbe R Eledumare, ..........................INTERLUDE..........................

SOLO: Ibukun owo fi fun wa, Ibukun m fi fun wa, Alafia fi fun wa. CHORUS: Abiyam kii gb igbe m R, Ko ma ta kiji, Eledumare Baba rere wa fi, fun wa. Awa wol Baba, Ij Srf de loni o, ba onibu r. AS xlii Baba Mim jw a de o, ) Ninu Ij R - Baba, ) 2ce Olugbala sunm wa lru niyin o, ) Olugbala sunm wa lru niyin o, Olugbala sunm wa lru niyin o. Fun wa lowo si fun wa lm o, Ninu Ij R o Baba, Olugbala gbohun wa lru niyin o. Fun wa lgbn si fun wa loye o, Ninu Ij R o - Baba, Olugbala gbohun wa lru niyin o, Olugbala gbohun wa lru niyin o, Olugbala gbohun wa lru niyin o. AS xliii Baba - Awa m R wol bi t'esi, Messiah o gbani Baba, B'mde dup oore ana, A tun gba miran, Awa s'p o lplp, Baba run o se. ) )

FULL:

Gba ni Baba to laye Eledua o, Baba l'lrun o, Jare wa mi si wa ye Olu run o, Kari're 'gba, Ye wa bukun wa lkankan kari kari. xliv Gbogbo s ni ibaba, ) Gbogbo s ni ikk, ) Eyi ta ti s'si Olu run o,

Atobiju dariji wa o. .............................INTERLUDE............................ Bas ba di riri, A o gbe falagbaf Bile ba dti, A o f ile wa. Tir l'aye at'kun r, Baba wa mi si wa. .............................INTERLUDE............................ Baba wa mi si wa, (2ce) Ninu adura ta o gba si , Baba wa mi si wa. SOLO: Ninu iwasu wa oni, FULL: Baba wa mi si wa, SOLO: Ninu orin ta o k, FULL: Baba wa mi si wa SOLO: Ninu is isin wa oni, FULL: Baba wa mi si wa, SOLO: J ka m'ay rele, FULL: Baba wa mi si wa, Gbogbo s ni ibaba, Gbogbo s ni ikk, Eyi ta ti s si - Olu run o, Atobiju - Dariji wa o. xlv ALL: lrun mi saanu fun mi Gg bi 'seun If R Gg bi irnu anu R Nu 'rekoja mi kuro. CHR: Dariji mi, Dariji mi Kemi le sis R dopin W mi ni awm kuro Ninu gbogbo aisedede F'j Kalfari R w mi N o funfun ju gbn owu CHR: LEAD: Dariji mi, Dariji mi Kemi le sis R dopin Daya titun si'nu mi Gbe agbara mi w mi Ki n le krin irapada Kahn mi le yin logo. ) ) 2ce

) ) 2ce

LEAD:

CHR: LEAD:

Dariji mi, Dariji mi Kemi le sis R dopin Iw ko bere b s Sugbn 'robinuj kan Mo fi Irl triba Nibi pp R gbr mi.

) ) 2ce

CHR:-

Dariji mi, Dariji mi ) Kemi le sis R dopin

) 2ce

ORIN 1 C.M.S. 1. H.C. 2. L.M. (FE 19) Emi tikarami yoo ji ni kutukutu -Ps. 108:2 1. f JI, kan mi, ba orun ji Mura si is ooj r; Mase ilra, ji kutu, K'o san gbese b oor. Ro gbogb' j t'o fi sofo; Br si rere 'se loni; Kiyes' irin r laye yi; K'o si mura d'j nla ni. Gba ninu iml run, Si tan 'ml na f'lomi, J ki ogo lrun r, Han n'nu wa ati ise r. Ji, gbn 'ra nu 'w kan mi Yan ipo r larin Angl, Awn ti wn n krin iyin, Ni gbogbo oru s'ba wa.

2.

mp

3.

mf

4.

AMIN 2 C.M.S. 1 H.C. 2 L.M. (FE 19) 1. Mo ji, mo ji, ogun run, K'emi l'agbara bi ti yin; K'emi ba le lo j mi. Fun iyin Olugbala mi. mf Ogo fun ni t'o s mi To tu mi lara loju orun Oluwa, ij mo ba ku Ji mi s'iye ainipkun.

2.

3.

Oluwa mo tun j j, Tu s ka b'iri r; S akronu mi oni Si fmi R kun inu mi. r at'ise mi oni, Ki wn le ri bi k R; K'emi si f'ipa mi gbogbo, Sis rere fun Ogo R.

4.

AMIN 3 C.M.S. 2 t.S. 634 CM. (FE 20) Emi dubul, mo si sun, mo si ji, nitori Oluwa ti mi lyin - Ps. 3:5 1. mf NINU gbogbo ewu oru, Oluwa l'o s mi; Awa si tun ri 'mle yi, A tun t ekun ba. Oluwa, pa wa m l'oni, Fi apa R s wa; Kiki awn ti 'W pam, L'o n y ninu ewu. K'r wa, ati iwa wa, Wi pe, Tir l'awa, Tob t'iml otit Le tan l'oju aye. Ma j k'a pada ld R, Olugbala wn; Titi a o f'oju wa ri, Oju R ni opin.

2.

3.

4.

AMIN 4 C.M.S. 5 H.C. 17 L.M. (FE 21) Nigba wo ni iw o t mi wa? -Ps. 101:2 1. mf WA s'd mi, Oluwa mi, Ni kutukutu owur; Mu kero rere s jade, Lat'inu mi soke run. Wa s'd mi, Oluwa mi, Ni wakati san gangan; Ki'ynu ma ba se mi m, Wn a si s'san mi d'oru. mp Wa s'd mi, Oluwa mi, Nigba ti al ba n l l;

2.

3.

Bi kan mi ba n sako l, Mu pada; f'oju 're wo mi. 4. Wa s'd mi, Oluwa mi Ni oru, nigba ti orun, Ko woju mi; j k'kan mi Ri sinmi j ni aya R. Wa s'd mi, Oluwa mi, Ni gbogbo j aye mi; Nigba ti mi mi ba pin, Ki n le n'ibugbe ld R.

5.

AMIN 5 C.M.S. 7.H.C. 11 t.H.C 258 S.M. (FE 22) Lal, loor ati lsan ni emi o ma gbadura - Ps. 55:17 1. mf f 2. mf f 3. mf di 4. p WA s'adura oor, Kunl k'a gbadura; Adura ni pa Kristiani, Lati b'lrun rin. Lsan, wol lab, Apat' ayeraye; Itura ojiji R dun, Nigba t'orun ba mu. J ki gbogbo ile, Wa gbadura l'al; Ki ile wa di t'lrun, Ati 'bode run. Nigba ti o d'ganj, J k'a wi l'mi, pe, Mo sun, sugbn kan mi ji Lati ba sna.

AMIN 6 C.M.S. 4.H.C. 16 L.M. (FE 23) Ma rin niwaju mi, ki iw si pe. - Gen. 17:1 1. mf OLUWA mi, mo n jade l, Lati se is oj mi, Iw nikan l'emi o m, L'r, l'ero, ati n'ise. Is t'o yan mi l'anu R,

2.

J ki n le se taytay; Ki n roju R ni is mi, K'emi si le f'if R han. 3. Dabobo mi lw 'danwo, K'o pa kan mi m kuro, L'w aniyan aye yi, Ati gbogbo ifkuf. Iw t'oju R r'kan mi, Ma wa lw' tun mi titi; Ki n ma sis l las R, Ki n f'is mi gbogbo fun . J ki n r'ru R t'o fuy, Ki n ma sra nigba gbogbo; Ki n ma f'oju si nkan t'run, Ki n si mura d'j ogo. Ohunkohun t'o fi fun mi, J ki n le lo fun ogo R; Ki n f'ay sure ije mi, Ki n ba rin titi d'run.

4.

5.

6.

AMIN 7 C.M.S. 9 H.C. 10 7 S.E (FE 24) Oluwa, ohun mi ni iw o gb ni owur - Ps. 5:3 1. f JESU oorun ododo, Iw imle if; Gbat'iml owur, Ba n t'ila oorun tan wa, Tan'ml ododo R Yi wa ka. Gg bi iri ti s, Sori eweko gbogbo, K'mi ore' f R S kan wa di tun; R ojo ibukun R Sori wa B' iml orun ti n ran, K' iml if Tir, Si ma gbona l'kan wa; K'o si mu wa l'ara ya, Ka le ma fay sin L'aye wa.

2.

mp

p 3. mf

4.

Amna, ireti wa, Ma fi wa sil titi, Fi wa sab is R Titi opin mi wa. Sin wa la ajo wa ja S'ile wa. Pa wa m n'nu if R, Lj aye wa gbogbo. Si mu wa bori iku, Mu wa de'le ay naa, Ka le b'awn mim gba isinmi

5.

cr p AMIN

8 C.M.S. 596 t. H.C. 552 L.M. (FE 25) Orun ododo yio la fun yin to bru oruk mi - Mal. 4:2 1. Oorun ododo, jw la, Ma ran jj lori Sioni, Tu okunkun oju wa ka, J k'kan wa ko ji si ye. J k'ore-f ba le wa, B'iri run, b'p ojo; K'a le m p'Oun l'r wa san, K'a le pe 'gbala ni tiwa.

2.

AMIN ORIN AL 9 C.M.S. 17 H.C. 25 L.M. (FE 26) Nigba ti o si di asal, ti orun w, wn ko gbogbo awn olokunrun t wa. - Mar. 1:32 1. mf p 2. mi cr 3. mf L'OJU al, 'gbat'orun w, Wn gbe abirun w'd R; Oniruru ni aisan wn, Sugbn wn f'ay l'le wn. Jesu a de lj'al yi, A sunm t'awa t'arun wa; Bi a ko til le ri , Sugbn a m p'O sunm wa Olugbala, wo osi wa, Omii ko san, mii banuj, Omii ko ni if si ,

If lomii si tutu. 4. Omii m pe asan l'aye, Bni wn ko f'aye sil; Omii l'ore ti ko se're, Bni wn ko fi s'r. Ko s'kan ninu wa t'o pe, Gbogbo wa si ni ls, Awn t'o si n sin tot, M ara wn ni alaipe. mf Sugbn Jesu Olugbala, ni bi awa ni iw 'se; 'W ti ri 'danwo bi awa, 'W si ti m ailera wa. Agbar'w R wa sib, r R si ni Agbara, Gb adura al wa yi, Ni aanu, wo gbogbo wa san.

5.

6.

7. p cr AMIN

10 C.M.S. 18 H.C. 24 t. H.C. 99 10s. (FE 27) N dide, n t Baba mi l. - Luku 15:18 1. mf BABA, a tn pade l'ok Jesu, A si wa triba lab's R; A tun f gb'ohun wa soke si Lati wa aanu lati krin 'yin A yin fun itju 'gba gbogbo, Ojojum l'a o ma royin s R; Wiwa laye wa, aanu R ha k? Apa R lo fi gba ni mra? O se! a ko y fun if nla R, A sako kuro ld R pju; Sugbn kikankikan ni O si pe: Nj, a de, a pada wa'le Baba. Nipa ook t'o bor'ohun gbogbo, Nipa if t'o ta'f gbogbo y, Nipa j ti a ta fun s, Silkun aanu, si gbani s'ile. (FE 28)

2.

3.

p mf

4.

mp cr

AMIN 11 C.M.S. 21 H.C. 29 t.SS&S 286 8s 7s

ni ti pa m kii togbe. - Ps 121:4 1. mp K'A to sun, Olugbala wa, Fun wa n'ibukun al; A jw s fun , Iw lo le gba wa la. B'il til su dudu, Okun ko le se wa m; Iw ni ti ki sr, N s awn eniyan R. B' iparun til yi wa ka, Ti fa fo wa kja, Awn Angli yi wa ka, Awa o wa l'ailewu. Sugbn b'iku ba ji wa pa, Ti busun wa d'iboji, J k'il m wa sd R, L'ay at' alafia. N' irl awa f'ara wa, Sab abo R, Baba, Jesu, 'W t'o sun bi awa, Se orun wa bi Tir. mi Mim rad bo wa, Tan 'ml s'okunkun wa, Tit'awa o fi ri j, Imle ayeraye.

2.

cr mf

3.

p mf

4.

p mf

5.

6. f AMIN

12 C.M.S. 22 H.C. 31 6. 8s (FE 29) Oluwa yoo j iml ainipkun fun . - Isa. 60:20 1. mf JESU, bukun wa k'a to l; Gbin r R si kan wa; K'o si mu k'if gbigbona, Kun kan ilww wa, Nigba iye at'iku wa, Jesu, jare se 'ml wa. Il ti su, orun ti w, 'W si ti siro iwa wa, Di n'isgun wa loni, Isubu wa lo papju: Nigba iye at'iku wa, &c

cr p 2. mp

3.

mf

Jesu dariji wa: fun wa L'ay ati ru mim, At'kan ti ko l'abawn K'a ba le j l'ajtan: Nigba iye at'iku wa, &c. Lala dun 'tor'Iw se ri, Aniyan fr, O se ri: Ma j k'a gb t'ara nikan K'a ma b sinu idanwo, Nigba iye at'iku wa, &c. A mb f'awn alaini, F'ls at'awn t'a f, J ki anu R mu wa y, 'W Jesu, l'ohun gbogbo wa. Nigba iye at'iku wa, &c. Jesu, bukun wa, il su; Tikalar wa ba wa gbe, Angl' rere s ile wa; A tun f'j kan sunm Nigba iye at'iku wa, &c.

4.

5.

mp

6.

mf

AMIN 13 C.M.S. 12 t. H.C. 224 7s (FE 30) Iw ti gb adura, si d r ni gbogbo eniyan mb. - Ps 65:2 1. mf p 2. A GBOJU soke si , At' w ati kan, Tw gba adura wa, B'o til se ailera. Oluwa, j k'a m , J k'a m oruk R; J k'awa se if R, Bi wn ti se ni run mp f ff AMIN 14 C.M.S. 14 t. H.C. 120 D. 8s 7s (FE 31) ni ti pa m, ki yoo togbe. - Ps. 121:3 Nigba ti a sun l'oru, S wa, k'O duro ti wa, Nigba ti il si m, K'a ji, k'a f'iyin fun .

3.

1.

IF R da wa si loni, L'ar a si dubul; Ma s wa si 'dak oru; K'ta ma y wa lnu; Jesu, se Olutju wa, Iw l'o dun gbkle. Ero at'alejo l'aye, A n gb'arin awn ta! Y wa, at'ile wa l'ewu, L'apa R ni ka sun si; N'ij iynu aye pin, Ka le sinmi l'd R.

2.

AMIN 15 C.M.S. 20 H.C. 22 10s 4s (FE 32) Ni san plu o fi awsanma se amna wn, ati loru gbogbo plu iml ina. - Ps. 78:14 1. mp W Imle! Larin okun aye Ma sin mi l, Okunkun s, mo si jina sile, Ma sin mi l, T 'sis mi: ohun hin la Emi ko bere; 'sis kan to fun mi. Nigba kan ri, emi ko b , pe Ma sin mi l, Bni n ko f , sugbn nigba yii Ma sin mi l, Af aye ni mo ti t lyin, Sugbn Jesu, ma ranti igbaani. Ipa R l'o ti n di mi mu y'o si Ma sin mi l; Ninu r ati yangi aye, Ma sin mi l Titi em'o fi ri awn wn-n-ni, Ti mo f, ti wn ti f'aye sil. K'o to digba na, l'na aye yi, T'iw ti rin, Ma sin mi l, Jesu Olugbala, S'ile Baba; Ki n le sinmi lyin ija aye Ninu iml ti ko nipkun. C.M.S. 23 H.C. 38 t.H.C.

cr 2. p

3.

mf

4.

AMIN 16

App 8 9s 8s (FE 33) Is wn ni lati duro loroor lati dup, ati lati yin Oluwa, ati b gg ni asal. - I Kron. 23:30 1. mf OLUWA, j t'o fun wa pin Okunkun si de l'as R, 'W l'a krin owur wa si, Iyin R y'o m'al wa dun. A dup ti Ij R ko sun, B'ay ti yi l s'iml, O si sna ti gbogbo ay, Ko si sinmi tsan-toru. B'il si ti m lojojum Ni oril at'ekusu, Ohun adura ko dak ri, B l'orin iyin ko dkun. Orun t'o w fun wa, si ti la S'awn da iw-orun Nigbakuugba ni nu si s, Is 'yanu R di mim. cr B, Oluwa, lai n'ijba R, Ko dabi ijba ay: O duro, o si se akoso, Tit' da R o juba R.

2.

mf

3.

4.

5.

AMIN 17 C.M.S. 19 H.C. 35 S.M. (FE 34) Nisinsin yii ni igbala wa sunm'le ju igba ti awa ti gbagb l. - Rom. 13:11 1. mp ERO didun kan n s, S'kan mi firi firi, Mo sunm 'le mi loni, Ju bi mo ti sunm ri. Mo sunm 't nla ni, Mo sunm'okun Kristi Mo sunm 'le Baba, Nibi 'bugbe pup wa. Mo sunm 't nla ni, T'a s ru kal; T'a gb'agbelebu sil, T'a si br gb'ade. Lagbedemeji eyi,

2.

cr

3.

4.

cr 5. cr

Ni 'san-omi dudu; Ti a o la kja dandan, K'a to de 'mle naa. Jesu, j se mi pe, S 'gbagb mi di lile; J ki n m p'O sunm mi, Leti bebe iku. Ki n m p'O sunm mi, Gba mba jin si koto; O le j pe mo sunm le, Sunm ju bi mo ti ro.

6.

AMIN 18 C.M.S. 16 H.C. 21 L.M. (FE 35) Emi o dubul ni Alafia - Ps. 4:8 1. mf IW Iml kan mi, Ni d R ru k si; Ki kuuku ay ma bo , Kuro l'oju irans R. Nigba t'orun al didun; Ba n pa ipenpeju mi de, K'ero mi j lati sinmi, Lai l'aya Olugbala mi. Ba mi gbe l'oor tit'al, Laisi R emi ko le wa, Ba mi gbe gbat'il ba su; Laisi R, emi ko le ku. Bi otosi m R kan, Ba tapa s'r R loni, Oluwa, sis ore R, Ma j k'o sun ninu s. Bukun fun awn alaisan, Pese fun awn talaka; K'orun alawe l'al yi, Dabi orun m tuntun. Sure fun wa nigba t'a ji, K'a to m'ohun ay yi se, Titi awa o de 'bit, T'a o si de ijba R.

2.

pp

3.

mf p

4. cr 5. mf di pp 6. cr f AMIN 19

APA KINI

C.M.S. 15 H.C. 20, 10s (FE 36) Ba wa duro; nitori o di oju al. - Luk. 24:29 1. mf WA ba mi gbe! al fr l tan, Okunkun n su; Oluwa ba mi gbe! Bi oluranlw miran ba y, Iranw alaini, wa ba mi gbe! j ay mi n sare l s'opin, Ay ay n ku, ogo r n w'mi, Ayida at'ibaj ni mo n ri, 'W ti ki yipada, wa ba mi gbe. Ma wa l'ru b'ba awn ba, Sugbn ki O maa b b'oninu 're, Ki o si ma kaanu fun egbe mi, Wa, r ls, wa ba mi gbe! Mo n f ri, ni wakati gbogbo: Kil'o le sgun Esu b'ore R? Tal'o le se amna mi bi R? N'nu 'banuj at'ay, wa ba mi gbe! mf f 6. p cr f Plu 'bukun R, ru ko ba mi, Ibi ko wuwo, kun ko koro, Oro iku da? 'sgun isa da? N sgun sib, b'Iw ba mi gbe. Wa ba mi gbe ni wakati iku, Se 'ml mi, si tka si run, B'ay ti n kja, k'il run m, Ni yiye, ni kiku, wa ba wa gbe.

2.

p cr

3.

mp

4.

5.

AMIN APA KEJI WA BA MI GBE 1. Wa ba mi gbe, al fr l tan, Okunkun n su; Oluwa ba mi gbe, Bi Oluranlw miran ba y, Iranw alaini, wa ba mi gbe. Egbe: Wa ba mi gbe Oluwa mi, Oluwa mi, jw ba mi gbe, Wa ba mi gbe Oluwa mi, Jw Oluwa ba mi gbe. j ay mi n sare l s'opin, Ay ay n ku, ogo r n w'mi, Ayida at'ibaj ni mo n ri,

2.

'W ti ki yi pada, wa ba mi gbe. Egbe: Wa ba mi gbe Oluwa mi,etc. 3. Ma wa l'ru b'ba awn ba, Sugbn ki o ma bo b'oninure, Ki o si ma kaanu fun egbe mi, Wa, r ls, wa ba mi gbe. Egbe: Wa ba mi gbe Oluwa mi,etc. Mo n f ri, ni wakati oru, Kilo le sgun Esu b'ore R? Tal'o le se amna bi R? N'nu banuj at'ay ba mi gbe. Egbe: Wa ba mi gbe Oluwa mi,etc. Plu 'bukun R, ru ko ba mi, Ibi ko wuwo, kun ko koro, Oro iku da? 'sgun isa da? N sgun sib, b'Iw ba mi gbe. Egbe: Wa ba mi gbe Oluwa mi,etc. Wa ba mi gbe ni wakati iku, Se 'ml mi si toka si run, Bay ti n kja, k'il run m, Ni yiye ni kiku, wa ba mi gbe. Egbe: Wa ba mi gbe Oluwa mi,etc.

4.

5.

6.

AMIN ORIN J ISINMI 20 C.M.S. 488 6. 6. 7. 6. 7. 6. (FE 37) j keje ni j isinmi Oluwa lrun r. - Eks. 20:10 1. S, s rere, Iw j 'sinmi; O y k'a fi j kan, Fun lrun rere; B'j mi ba m'kun wa, Iw n'oju wa nu; Iw ti s'j ay, Emi f dide r. s, s rere, A ki o sis loni; A o f'is wa gbogbo, Fun aisinmi la, Didan l'oju r ma dan, 'W arwa j; j mi n s ti laalaa,

2.

Iw n s ti 'sinmi. 3. se, s rere, Ag til n wi p; F'lda r l'j kan, T'O fun wa n'ij mfa: A o fi 's wa sil, Lati l sin nib; Awa ati r wa, A o l sile adua. s, s rere, Wakati r wu mi; j run ni'w se, 'W apr run: Oluwa, j ki n jogun, 'Sinmi lyin iku; Ki n le ma sin titi, Plu eniyan R.

4.

AMIN 21 C.M.S. 25 H.C. 218 t. H.C. 96 D. 7s 6s (FE 38) j Oluwa. - Ifi. 1:10 1. f mf J isinmi at'ay, j inu didun; Ogun fun ibanuj, j dida jul; Ti awn ni giga, Niwaju it R, N k mim, mim, mim, S'ni Mtalkan. L'j yi ni 'ml la, Nigba didan ay; Ati fun igbala wa Kristi jinde loni; L'j oni l'Oluwa, Ran mi t'run wa; j ologo jul, T'o ni 'ml pipe. Orisun 'tura ni , L'ay aginju yi, L'ori R, bi ni Pisga, L'a n wo'l ileri, j ironu didun j if mim j ajinde, lati

p 2. f

mf

3.

mf

Ay si nkan run. 4. mp f L'oni s'ilu t'ar mu, Ni mana t'run b; Si ipejp mim, N'ipe fadaka dun, Nibi ti Ihin-rere, N tan iml mim, Omi iye n san jj, Ti n tu kan lara. K'a r'ore-f titun, L'j 'sinmi wa yi, Ka si de sinmi t'o ku F'awn alabukun Nib ka gbohun soke Si Baba at'm Ati si mi Mim, N'iyin Mtalkan.

p 5.

AMIN 22 C.M.S. 489 H.C. 489 S.M. (FE 39) snm lrun. Oun y si snm yin. - Jak. 4:8 1. f JESU, a w'd R, L'j R mim yi; T wa bi awa ti pej, Si k wa fun'ra R. Dari s wa ji wa, Fun wa l'mi Mim; K wa k'ihin j ibr, Ay ti ko l'opin. F'if kun aya wa, Gba 'se oluk wa; K'awa at'awn le pade; Niwaju R l'oke.

2.

3.

AMIN 23 C.M.S. 490 H.C. 490 C.M. (FE 40) Omiran si b si il rere, o si so eso. - Matt. 13:8 1. mf K'AWA to pari k wa, Awa f'iyin fun ; T'ori j R mim yi,

Jesu, r ewe. 2. f Gbin r R si kan wa, Gba wa lw s; Ma j ka pada lyin R, Jesu, r ewe. Jesu j, bukun ile wa, K'a lo j yi 're; K'a le ri aye ld R, Jesu, r ewe.

3.

AMIN 24 C.M.S. 492 t.H.C. 368, 6s. 5s. (FE 41) Fi eti si mi Olus aguntan Israeli. - Ps. 80:1 1. mf OLUS' AGUNTAN mi, Ma b mi titi; Olus'agutan mi, Ma t s mi. Di mimu, si t mi, Ni na hiha; B'O ba wa ld mi, Emi ko sina. Sin mi s'na run, Ni ojojum; Ma busi 'gbagb mi, Si mu mi f . f K'ay at'alafia Ti d R wa; K'iye ainipkun, Le j ay mi. Ma pese kan mi, Ni ojojum; Si j k'angli R, Sin mi l ile.

2.

3.

4.

5.

AMIN 25 D.S.M Ohun orin: (FE 42) d.r.m.:r.d.l:s:d:d:r:d:r:m:r:E ho iho ay si lrun. - Ps. 66:1 1. f OLUWA awa de

Lati yin logo, Fun ay nla ta n y loni, Larin Ij Seraf' Egbe: Olugbala, a de, Lati f'iyin fun , Ogo, Iyin, f'Oruk R, Alagbara jul. 2. f Kabiyesi! ba, Ogo f'Oruk R! Fun iyanu R larin wa, Eyi t'a ko gb ri. Egbe: Olugbala, a de, etc. Orin Halleluyah! L'awa yoo ma k, Awa y'o f'iy fo b'idi, Lyin irin ajo wa. Egbe: Olugbala, a de, etc. Ay sun m'lrun, Akoko sunm le; Ilkun anu fr ti, wa w k na. Egbe: Olugbala, a de, etc. Jesu, Olori wa, A gb'oju wa si ; 'W l'a o ma yin titi ay, Ay ainipkun. Egbe: Olugbala, a de, etc. A f'ogo fun Baba, A f'ogo f'm R; Ogo ni fun mi Mim, Mtalkan lailai. Egbe: Olugbala, a de, etc.

3.

4.

5.

6.

AMIN 26 6s 8s (FE 43) Ohun Orin: y, Jesu jba (736) 1. GBOGBO ara ay T'o wa ninu s, T'o n b'j 'sinmi j, Oluwa ke si yin. Egbe: gb Krb, Srf S faray p'Oluwa mb (2)

2.

damure giri, Krb, Srf, funpe na kikan, Nipa t'j 'sinmi. Egbe: gb Krb, ...etc. yin Onigbagb, L'awn Imale wo, At'awn Keferi, Nipa t'j 'sinmi. Egbe: gb Krb, ...etc. E mura lati ba, Oluwa yin laja Mase f'aye sil F'esu lati mi yin Egbe: gb Krb, ...etc. Tr ida mi, Lw lrun r, Plu bata irin Lati t'esu ml. Egbe: gb Krb, ...etc. Oluwa fun wa se, K'a p'j mim m, Ka le ri igbala, Nikhin j wa. Egbe: gb Krb, ...etc.

3.

4.

5.

6.

AMIN 27 t.SS&S 165 (FE 44) Ohun orin: Atupa wa n jo gere (653) 1. GBOGBO yin ar'ay To mb'j 'sinmi j At'yin alaigbran Ti mb'j 'sinmi j, Oluwa ran wa si yin Gg b'alore R, Lati kede fun aray P'Oluwa mb Kankan. Egbe: yin gb Krb mase jafara yin gb Srf d'amure giri. Oluwa binu s'ay da ko kiyesi Awn t'o ti ni lw,

2.

Wn dni ti ko ni d 'Badan wa kede r t'Angli s, Sugbn kaka k'a yi pada A ri sinu s. Egbe: yin gb Krb etc. 3. Keferi yi pada At'yin Imale At'awn Onigbagb T'o jbi r naa, wa ka j gbadura, K'a b Baba Mim, K'a triba niwaju R, Yoo dariji wa. Egbe: yin gb Krb etc. Alanu ni Oluwa Eleti gb'aroye, Bi a ba yipada si Y'o yipada si wa, Ka p'j Oluwa m, Gg bi as R, Y'o si ferese R l'run Igba rere yoo de. Egbe: yin gb Krb etc. Nj t'a ba si pe wa Lati f'ay sil, T'a rekja odo naa, Odo tutu iku, lrun lda wa Ma j k'oju ti wa Mu wa d'run Alafia K'a ba gbe titi Egbe: yin gb Krb etc.

4.

5.

AMIN 28 7s (FE 45) Ohun Orin: j k'a f'inu didun (105) 1. LRUN j 'sinmi Skal l'agbara R Pas 'bukun t'oke wa J ka ri larin wa. J ka wa , ka ri Ni lrun Krb; Ko ran if rere R Sarin gb Srf.

2.

3.

Mu ki gbogbo agbay, Tti sr mim R, M'alagidi triba, S'kan t'o ku d'alaye. ni n wa ko ri , ni n subu gbe dide; W'alaisan, at'afju, Ki gbogbo wa j yin . Bukun r mim R, To ran wa lakoko yi; Je k'ay fi se'wa hu L'agbara Mtalkan. Ogo ni fun Baba wa, Ogo ni fun m R, Ogo ni f'mi Mim Ogo fun Mtalkan.

4.

5.

6.

AMIN 29 C.M.S. 24 t.H.C. 68 S.M (FE 46) Ranti j isinmi lati lo o ni mim. - Eks 20:8 1. f LRUN wa run, T'o fi j mfa Da nkan gbogbo ti mb lay, Sinmi nij keje. O pas k'a bw Fun j sinmi; Ibinu R tobi pup S'awn t'o rufin yi. Awn baba nla wa Ti ku nin'okunkun; Wn j ogbo aborisa Wn ko m ofin R. Awa de, Oluwa, Gg bi as R, Lyin is j mfa, Lati se if R. Mim l'j oni; O y ki a sinmi; K'a pj ninu ile R; K'a gb'r mim R.

2.

3. p

4.

mf

5.

mf

6.

Isinmi nla kan ku F'awn eniyan R; m'lrun, Alabukun Mu wa de 'sinmi R!

AMIN 30 C.M.S. 30 0.t. H.C. 15, 6s. (FE 47) Oni ni j isinmi ti Oluwa. - Eks. 16:25 1. mf mf ff mf 2. f JESU, a f pade, L'j R mim yi: A si y'it R ka, L'j R mim yi: 'W r wa run, Adura wa mb wa, Bojuwo mi wa, L'j R mim yi. A ko gbd lra, L'j R mim yi: Ni ru a kunl, L'j R mim yi: Ma taro ise wa, K'Iw ko si k wa, K'a sin b'o ti y L'j R mim yii. A tti s'r Re, L'j R mim yi: Bukun r t'a gb, L'j R mim yi; Ba wa l gba t'a l, F'ore Igbala R, Si aya wa gbogbo L'j R mim yii.

3.

ff

AMIN 31 C.M.S. 31 C.H. 159 t. H.C. 64 C.M. (FE 48) Inu mi dun nigba ti wn wi fun mi pe, j ka l sile Oluwa. - Ps. 122:1 1. f Bi mo ti y lati gb'r, Lnu awn r; Pe, Ni Sion ni k'a pe si K'a p'j mim m. Mo f'nata at'kun r, Ile t'a se ls, Ile t'a k fun lrun

2.

Lati fi anu han. 3. S'agbala ile ay naa Lya mim si l, m Dafid wa lor'it O da j nib. O gb iyin at'igbe wa; Bi ohun ru r, Ti n ya ls sib'egbe, A y ni 'wariri. K'ibukun plu ib na, Ay nigbakugba; K'a fi r ati oore, F'awn ti n sin nib. kan mi bb fun Sion Nigba ti emi wa; Nib n'ibatan at'r At'Olugbala wa.

4. mp 5.

6. f AMIN

32 C.M.S. 34 H.C. 220 C.M. (FE 49) Eyi ni j ti Oluwa da - Ps. 118:24 1. f EYI l'j t'Oluwa da, O pe 'gba na n tire; K'run k'o y, k'ay ko y, K'iyin yi't naa ka. Loni, o jinde 'nu oku, Ijba Satan tu: 'Wn mim tan 'sgun R ka, Wn n sr 'yanu R. ff mf 4. Hosanna si ba t'a yan, S'm mim Dafid: Oluwa, j skal wa, T'Iw t'igbala R. Abukun l'Oluwa t'o wa N'is oore-f, T'o wa l'oruk Baba R, Lati gb'ran wa l. ff Hosanna ni ohun gooro, L'orin Ij t'ay, Orin t'oke run l'hun

2.

3.

5.

Yoo dun ju b l. AMIN 33 C.M.S. 26 o.t. H.C. 289 C.M. (FE 50) Ag r wnni ti ni wa to! - Ps. 84:1 1. f OLUS' AGUNTAN ni re Fi oju R han wa, 'W fun wa n'ile adura M'kan wa gbadura. K'if ati Alafia K'o ma gbe ile yi! F'irra f'kan ipnju M'kan ailera le. K'a fi 'gbagb gb r R, K'a fi 'gbagb bb; Ati niwaju Oluwa, K'a se aroye wa.

2.

mf mf

3.

AMIN 34 C.M.S. 28 o.t. H.C. 167 S.M. (FE 51) Wn n kigbe ni ohun rara wi p, yoo ti p to, Oluwa? - Ifihan 6:10 1. f A B, a f ri , j 'sinmi rere Gbogbo s a ma wi p Iw o ti p to? O k wa pe Kristi Jinde ninu oku, Gbogbo s a ma wi p, Iw o ti p to! O s t'ajinde wa Gg bi ti Jesu, Gbogbo s a ma wi p, Iw o ti p to! mf Iw s t'isinmi T'ilu alafia, T'ibukun eniyan mim Iw o ti p to! (FE 52)

2. f

3.

4.

AMIN 35 C.M.S. 29 O.t. H.C. 17 L.M. m-Eniyan ni Oluwa j isinmi.

- Matt. 12:8 1. f OLUWA j isinmi, Gb tiwa, plu wa loni: Awa pade fun adura, A f gb'r T'O fi fun wa. Isinmi t'ay yi rrun, Sugbn isinmi t'run dun; Lala kan wa f 'jo na, T'a o sinmi lails da. mf Ko s'ija, ko si 'dagiri, Ko s'aniyan bi t'ay yi T' y'o dap m ikrin wa T'o n t'ete aiku jade wa. Bb, j t'a ti n reti, Afmju r l'a f ri; A f y lna is yi, K'a sun n'iku, k'a ji l'ay.

2.

3.

4. mf AMIN

36 C.M.S. 32, K. 125, t.H.C. 332 C.M. (FE 53) Nibe ni alare wa ninu isinmi. -Job 3:17 1. f NIGBAWO Olugbala mi, L'emi o ri j? N'isinmi t'o ni ibukun, Laisi 'boju larin. Ran mi lw n'irinkiri, L'ay aniyan yi; Se mi ki n fi 'f gbadura, Si gba adura mi. Da mi si, Baba, da mi si Mo f'ara mi fun ; Gba ohun gbogbo ti mo ni, Si f'ara R fun mi. mi r, Baba, fifun mi, K'o le ma plu mi, K'o se iml s mi, S'isinmi ailopin.

2.

mf

3.

mf

4. f ff AMIN

37 C.M.S. 33 k.412 t.H.C. 254 (FE 54)

Nibe ni awn igbekun sinmi p. -Job 3:18 1. f J mfa t'is kja, kan t'isinmi si br: Wa, kan mi si 'sinmi r, Y' s'j t'lrun busi Ki 'ronu at'pe wa nde, Bi b turari s'run, K'o le fa inu didun wa; T'o j t'ni t'O m nikan. Ibal aya run yi, L'eri isinmi t'o l'ogo; T'o wa fun eniyan mim, Opin aniyan at'aisan. lrun , a y si's R, L'oniruru t'o gb t'tun A fi'yin ro anu t'o lo, A ni 'reti s'eyi ti mb F'oni sesin mim jal, K'o si se inu didun si; B'o ti dun lati l'j yi, Nireti kan ailopin?

2.

3. p 4. f

5. f AMIN

38 C.M.S. 37, H.C. 222 L.M. (FE 55) Nitori, Iw Oluwa, ni o ti mu mi y nipa is R. - Ps. 92:4 1. f DIDUN n'is na, ba mi, Lati ma yin Oruk R; Lati se'f R l'owur, Lati s r R l'al. Didun l'j 'sinmi mim, Lala ko si fun mi loni, kan mi ma krin iyin, Bi harpu Dafidi didun. kan mi o y n'Oluwa, Y'o yin is at'r R; Is oore R ti p to! Ijinl si ni im R. mf Emi o yan ipo'la, Gb'ore-f ba w mi nu;

2.

3.

4.

cr 5. f

Ti ay pup si ba mi, Ay mim lat'oke wa. 'Gbana, n o ri, n o gb, n o m, Ohun gbogbo ti mo ti n f, Gbogbo ipa mi y'o dalu, Lati se'f R titi lai.

AMIN 39 C.M.S. 38 H.C. 224 7s (FE 56) Nitori pe awa ti o gbagb n w inu isinmi. - Heb. 4:3 1. mf cr di 2. mf f 3. p K'J 'sinmi yi to tan, K'a to l f'ara le'l, Awa wol l's R, A n krin iyin si . Fun anu j oni, Fun isinmi lna wa, 'W nikan l'a f'p fun Oluwa at'ba wa Isin wa ko nilari Adura wa l m's; Sugbn 'W l'o n f's ji, Or'f R to fun wa. J k'if R ma t wa, B'a ti n rin'na ay yi; Nigba t'ajo wa ba pin, K'a le sinmi ld R. K'j 'sinmi wnyi j Ibr ay run; B'a ti n rin ajo wa l, S' isinmi ti ko l'opin.

4.

mf

5.

AMIN 40 C.M.S. 36 O.t.H.C. 16, L.M. (FE 57) Awn ni emi o si mu wa si oke mim mi, emi o si mu inu wn dun ninu ile adura mi. - Isa. 56:7 1. f p mf 2. AY l'j 'sinmi fun mi, Ati agogo at'iwasu; 'Gba t'a ba mi n'nu 'banuj, Awn l'o n mu inu mi dun. Ay si ni wakati naa, Ti mo lo n'nu agbala R;

Lati m adun adura, Lati gba manna r R. 3. f Ay ni idahun Amin To gba gbogbo ile naa kan, Lkkan l'o n dun, t'o n rl, O n kja l s'd Baba. B'ay f f'agbara de mi M is j mfa r; Oluwa, j tu ide na, K'O s kan mi d'ominira.

4. f

AMIN 41 C.M.S. 39 H.C. 53 L.M. (FE 58) Emi o tu mi mi jade sara gbogbo eniyan. - Ise. 2:17 1. mf MI lrun alaye, N'nu kun ore-f R, Nibi t's eniyan ti t, Skal sori iran wa. F'bun ahn, kan if, Fun wa lati sr 'f R, K'ibukun at'agbara R, Ba l'awn t'o n gb r naa. K'ookun kas ni bib R; Ki darudap di tito; F'ilera f'kan ailera; J ki aanu bori ibinu. mp mi lrun, j pese Gbogbo ay fun Oluwa; Mi si wn b'aff oor, K'kan okuta le sji. Baptis' gbogb' oril-ede, Royin 'sgun Jesu yika; Yin oruk Jesu logo, Tit' aray yoo jw R.

2.

3.

4.

5.

AMIN 42 C.M.S. 40 H.C. 51 L.M. (FE 59) Ibukun R mb lara awn eniyan R. - Ps. 3:8 1. mf Iw t'o n mu kan ml, Nipa 'ml atrunwa;

di 2. mf

T'o si s iri ibukun Sor'awn ti n safri R. J masai fi ibukun R, Fun oluk at'akk; Ki ij R le j mim, K'atupa r ma jo gere. F'kan mim fun oluk, Igbagb, 'reti, at'if; Ki wn j'ni t'Iw ti k, Ki wn le j'oluk rere. F'eti igbran f'akk, kan 'rl at'ailtan; Talaka to kun f'bun yi, San ju ba ay yi l.

3.

4.

5.

cr

'Buk'olus: buk'aguntan, Ki wn j'kan lab 's R; Ki wn ma f'kan kan sna, Tit' ay osi yi y'o pin. Baba, b'awa ba n'ore R, Lay yi l'a ti l'ogo; K'a to kja s'oke run, L'a o m ohun ti aiku j.

6.

AMIN 43 (FE 60) ma sra, nitori ko m wakati ti Oluwa yoo de. - Matt. 24:42 1. Irans lrun awa de, ku ab o, A dup pe awa tun ri 'ra, ku ab o; Egbe: ba Onibu-r awa de, a dup, ba Onibu-r, awa de gb'p wa, Edumare, Iyin, p fun Mtalkan ku ab. Lj oni awa dup o, ku ab o, Trutru l'awa 'jsin, ku ab o, Egbe: ba Onibu-r awa de,...etc. Ara n san lori Oke Sinai,

2.

3.

ku ab o, A f'mi wa si ab itju R, Baba, Egbe: ba Onibu-r awa de,...etc. 4. F'agbara mi Mim fun wa, k'a le sin , K'a jija k'a si ma sgun o titi ay. Egbe: ba Onibu-r awa de,...etc. Krb, Srf, ho f'ay, ku ab o, j nla l'j oni loke, ku ab o. Egbe: ba Onibu-r awa de,...etc. Jesu Olugbala, a juba, jw gba wa, F'alafia fun wa l'ay wa, jw gba wa. Egbe: ba Onibu-re awa de,...etc. Hosanna, s'ba Alafia ku ab o, Jw ye, k'o si ma s wa o, ku ab o. Egbe: ba Onibu-r awa de, a dup, ba Onibu-r, awa de gb'p wa, Edumare, Iyin, p fun Mtalkan ku ab.

5.

6.

7.

AMIN 44 C.M.S. 27 O.t.H.C. 16 L.M. (FE 61) Ni ijo mfa ni iw o sis. - Eks. 20:9 1. f J isinmi lrun, j ti o dara jul; Ti lrun ti fun wa, K'awa ko sinmi ninu r. j mfa l'O fi fun wa, K'a fi se is wa gbogbo; Sugbn j keje yat, j 'sinmi lrun ni. mf K'a fi's asan wa, sil,

2.

3.

Ti awa n se n'ij mfa; Mim ni is ti oni, Ti lrun Oluwa wa. 4. f A pada de nisinsin yii, Ninu ile lrun wa; J k'a krin didun si I, Ni owur j oni. Ni kutukutu 'j keje, Ni j isinmi mim; J k'a jum krin didun, J k'a si jum gbadura.

5. ff

ORIN IDARIJI S 45 KAN MIM (FE 62) Da kan mim sinu mi, lrun. - Ps. 51:10 1. mf MO n tr nkan ld Kristi, 'Tori r p lna mi, cr Yala pe l'omi tab'ina, Sa w mi m, sa w mi m. Egbe: J, w mi m t'ara t'kan N k ina bo ba gba b na-kna lo dun m mi, K's sa ku 'nu kan mi. f B'o ba f'iran didan han mi, N dup inu mi yoo dun; Sugbn kan t'o m gara, Ni mo f ju, ni mo f ju. Egbe: J, w mi m......etc. mf Nigba ti kan mi ba m, Iran didan yoo han si mi; p Nitori okunkun su bo, Iran run, iran run. Egbe: J, w mi m......etc. p Mo n du ki n sa f'na s, Ki n si yago f'ero s, B'ijakadi mi ti to yi, Sib n ko m, sib n ko m. Egbe: J, w mi m t'ara t'kan N k ina bo ba gba b na-kna lo dun m mi, K's sa ku 'nu kan mi.

2.

3.

4.

AMIN

46

CMS 588 O.t. H.C. 327. D.C.M. (FE 63) Oluwa gb, Oluwa d'ariji. - Dan 9:19 1. mf f di GB'ADURA wa, ba ay, 'Gba t'a wol fun , Gbogbo wa n kigbe n'irl, A mbb fun anu Tiwa l'bi, tir l'aanu Mase le wa pada, Sugbn gb'gbe wa n'it R Ran adura wa lw. s awn baba wa p, Tiwa ko si kere, Sugbn lati irandiran, Lo ti f'ore R han, Nigba ewu, b'omi jija Yi ilu wa yi ka, Iw la n wo ta si n ke pe, K'a ma riranw R. L'ohun kan gbogbo wa wol, L'ab iynu R, Gbogbo wa n jw s wa, A n gbaw fun 'le wa, F'oju anu wo aini wa, Bi a ti n ke pe ! Ma fi'daj R ba wa wi, Da wa si laanu R.

2.

3.

AMIN 47 SS&S 364 (FE 64) lrun saanu fun mi, emi ls. - Luk. 18:13 1. LS kan mb to nf'anu, Ati 'dariji loni; Fi ay gba ihin t'a mu wa, Jesu n kja l nihin; Mb wa pin 'f ati anu, 'Dariji oun Alafia, Mb wa y l'kan ls, Irora ati osi Egbe: Jesu n kja l nihin, Loni.. loni Gbagb gbat'o wa nitosi, S'kan r paya lati gba,

'Tori Jesu n kja nihin, O n kja nihin loni. 2. Arakunrin, Jesu n duro, Lati dariji l'f Eese t'o ko gba nisisiyi, Gbkle or'f R; Anu ati 'f R swn, Ko jina si loni; A! silkun kan R fun, B'O ti sunm tosi r. Egbe: Jesu n kja l nihin,.....etc. A! O mb lati bukun , Gb, fi irl triba; Mb wa ra ninu s, O setan lati gba ; Iw ha j k 'gbala yi, Ti Jesu n fi r , A! silkun kan r fun, B'O ti n sunm 'tosi r. Egbe: Jesu n kja l nihin,.....etc.

3.

AMIN 48 SS&S 379 (FE 65) w, ki m. - Isa. 1:16 1. mf O TI T Jesu f' agbara 'wnum, A w ninu j daguntan; Iw ha gbkle ore-f R, A w ninu j daguntan. Egbe: A w , ninu j, Ninu j daguntan, fun kan As r ha funfun o si m laulau: A w ninu j daguntan. f O mba Olugbala rin lojojum; A w ninu j daguntan; O sinmi le ni ti a kan m'gi, A w ninu j daguntan, Egbe: A w ,.......etc. f As r funfun lati pade Oluwa, O m lau ninu j daguntan; kan r mura fun 'le didan loke, K'a w ninu j daguntan Egbe: A w ,.......etc.

2.

3.

4.

cr

B wu eri s si apa kan, Ko si w ninu j daguntan; Isun kan n san fun gbogbo kan aim, J l w ninu j daguntan. Egbe: A w ,.......etc.

AMIN 49 C.M.S. 587 S. 230 7s 6s (FE 66) Gb adura mi Oluwa, si j ki igbe mi ki o wa sd R. - Ps. 102:1 1. mf OLUGBALA gbohun mi Gbohun mi, gbohun mi; Mo wa sd R gba mi, p Nibi agbelebu, di Emi s, sugbn O ku; Iw ku, Iw ku: Fi anu R pa mi m, Nibi agbelebu. Egbe: Oluwa j gba mi N k'y'o bi ninu m! Alabukun gba mi Nibi Agbelebu p Tori ki n ma ba segbe, N bb! N bb! Iw ni na iye p Nibi agbelebu, Ore-f R t'a gba Lf ni! lf ni! F'oju aanu R wo mi Nibi agbelebu. Egbe: Oluwa j gba mi.etc f F'j mim R w mi, Fi w mi! fi w mi! Ri mi sinu ibu R, p Nibi agbelebu Gbagb l'o le fun wa ni, 'Dariji! 'Dariji! Mo f'igbagb r m Nibi agbelebu. Egbe: Oluwa j gba mi.etc

2.

3.

AMIN 50 t.SS&S 363 (FE 67) Ohun orin:- Alejo kan n kan 'lkun. (159) G.B. 190 Baba gb, Baba dariji.

1.

BABA Oludariji Dariji, Gbogbo awa m R, Dariji, Awa gb Srf, Ati gb Krb, Ati n paf ninu s, Dariji JESU OLUGBALA WA Dariji, OLURAPADA da Dariji, W to mbb f'ta R L'origi Agbelebu Wi p fi ji wn BABA Dariji. MI OLUTUNU wa, Dariji, Gbogbo bi s wa, Dariji, Gba wa lj idamu Se Oluranlw wa, Mase j ki a bhun Dariji. MTALKAN jw wa Dariji, mde ati Agba, Dariji, JAH JEHOVAH RAMMAH 'W l'ba Oniynu, Dariji 's w R, Dariji.

2.

3.

4.

mp

AMIN 51 S.S.&S 390 (FE 68) Eni ti o ba t mi wa. - Matt. 11:28 1. cr JESU n f gba ls, Kede r fun gbogbo da, T'o yapa na 'run l, At'awn ti n jafara. f Egbe: K l'orin, ko si tun k, Kristi n gba gbogbo ls, J ki'hin na daju pe Kristi n gba gbogbo ls. cr Wa y'o fun ni 'sinmi

2.

f Egbe: 3. f

Gba A gb, r r ni; Y'o gb'ls to buru Kristi n gba gbogbo ls. K l'orin,.........etc.

kan mi ko lebi m, Mo m niwaju ofin, ni t'o ti w mi m, Ti san gbogbo gbese mi. f Egbe: K l'orin,.........etc. mf Kristi gba gbogb' ls, An' emi to d's ju, T'a w m patapata, Y'o ba w 'jba run. f Egbe: K l'orin,.........etc.

4.

AMIN 52 (FE 69) Ki O si gb lrun ibugbe R! Gb ki O si dariji. -1 Oba 8:30 1. f BABA MIM jw gb'gbe m R MTALKAN MIM BA OGO gb aladura ipe na n dun, gb Srf t'ay mura. ff Egbe: Wa r mi, wa ka jum rin, F'oju kan wo agbala ni Nib'OLUDANDE wa n wi p, BABA MIM dariji. cr Ogoji dun ni BABA fi gb'b, Ka le gb'gb to logo yi dide, Ogoji dun ni M fi bb Lati d'gb Srf yi sil. Egbe: Wa r mi,..........&c. BABA OLUPESE j pese fun wa, OLUGBGBE DA gbogb'dun wa, OLUBUKUN-JUL lni rans naa, MTALKAN rans rere si wa. Egbe: Wa r mi,..........&c. gb akrin tun ohun yin se, Ke Halleluya s'ba Olore gb Aladura t'esu ml, K'MI MIM s'amna gb wa, Egbe: Wa r mi,..........&c. yin ariran nin'gb Srf, Mase boju w'yin esu wa nib,

2.

ff 3.

mf

ff 4. f

ff 5.

cr

ff 6.

Mura giri k'esu ma fa shin, J'ni kikun laibru eniyan. Egbe: Wa r mi,..........&c. mf Awa dup lw r BANGIDI, LRUN ALANU buk'gb wa, JEHOVAH SABAOTH jw sunm wa, Sgun gbogb' ta 'le ati t'ode. Egbe: Wa r mi,..........&c. p lo y m gb Krb, Fun anu r lori gbogb'gb wa lomiran jade nile o d'oku, A dup fun abo to fi mbo wa. Egbe: Wa r mi,..........&c.

ff 7. f

ff 8. p

F'OGO fun BABA MIM loke run, tun f'ogo fun M R plu, f'ogo fun MI to n dari wa MTALKAN MIM lp y fun. ff Egbe: Wa r mi, wa ka jum rin, F'oju kan wo agbala ni Nib'OLUDANDE wa n wi p, BABA MIM dariji.

AMIN 53 (FE 70) fi ibru sin Oluwa. - Ps. 2:11 1. mp 'K'A wol f'ba Ologo ni t'O n gbe 'nu iml, T'oju ls kan ko ri Dariji, dariji. Gbogbo m gb Srf, L'kunrin at'obinrin, K'a ronu s ti a da, K'a tr 'dariji. p B'a ba m'ra wa l'ls, K'a jw r lajtan, K'a ronu k'a si pawada, Baba yo dariji. s aini 'f l'o pju, Larin wa ba ti kunl, Esu l'o n gb'ogun r ti wa, Baba j dariji. Ninu 'wa wa ati'se wa,

2.

3.

4.

5.

Ninu r nu wa, 'Nu gigan nikeji wa, Dariji, dariji. 6. p Gbogbo wa lati f'oju ri, 'Wo lo ran 'ml si wa, Lati fi na R han wa, Dariji, dariji. Bi ko ba se anu R ni, Ka to de 'nu 'ml yi, Esu ba l'ay lori wa, Dariji, dariji. Bi ko ba s'esu t'o n gb'ogun, A le fi bi s'oloore, Jw pa is esu run, Dariji, dariji Wo ti'ya ti Jesu wa j, 'Ranti ogun j R, Nin'gba Getsemani. Dariji, dariji. A dup p'O ti gb tiwa, Ma j k'a tun d's m, Tun wa yipada Oluwa, Ka l'ay l'j kyin.

7.

8.

9.

10.

cr

AMIN 54 (FE 71) Oluwa ranti mi. - Luk 23:42 1. mf Baba j ranti mi, Ni'le mim loke, J gba mi ki n j tir, S'ile Mim loke. Egbe: Oluwa ranti mi, Oluwa ranti mi, Gba t'O ba de jba R, Oluwa ranti mi. mp ls j' ronu, K'akoko to kja, Akoko kja f'ole, To wa lw osi. Egbe: Oluwa ranti mi,........etc. mf kan mi ji giri, K'akoko to kja,

cr

2.

cr 3.

cr 4.

Ki ilkun anu to se; Oluwa ranti mi. Egbe: Oluwa ranti mi,........etc. mp Irnpiwd, Ni Kristi f wa fun, Ka le ni ay kikun N'ile Baba loke. Egbe: Oluwa ranti mi,........etc. mf Jesu j ranti mi, Gba emi ls, Gba t'O ba de ijba R Ni'le Paradise. Egbe: Oluwa ranti mi,........etc. mf Orin Alleluya, L'awa yio k lrun, Gba t'a ba de it Baba, N'ile Mim loke Egbe: Oluwa ranti mi,........etc. mf Ogo ni fun Baba, Ogo ni fun m, Ogo ni f'mi Mim, Mtalkan lailai. Egbe: Oluwa ranti mi,........etc.

cr 5.

cr 6.

cr 7.

cr AMIN

55 t.H.C. 305 11s (FE 72) Ki O si dide fun iranlw mi. - Ps. 35:2 1. LRUN lda / jw sunm wa, Awa m Re de / lati juba R, Ran Srf t'run / ati Krb; Lati wa ba wa pe / lati j yin . Baba Olubukun / bukun wa loni, J k'ipade oni / le mu eso wa, J ki m 'mle / to wa l'okunkun, Wa sinu iml / lati ri'gbala. Tikala R wasu / fun aguntan R, Maj ki wn segbe, pe won sd R, Maj k'ina R ku / n'il Yoruba, J ki ina R ma / tan nib titi. Awn ti 'W ti pe / ni ilu Eko, Ati gbogbo ay / ma fi wn sil, k 'gbala khin / to tun gbe kal, Maj k'ranko w / l'akoko ti wa.

2.

3.

4.

5.

yin Ij Seraf' / ati Krb, ma j ko r yin, mase sl, Gbe 'da 'sgun soke, Jesu ti sgun; Nipa agbara R / awa yoo sgun. Sugbn k'a sotit / ni ilana R, Yoo si gbe wa nija, yoo duro ti wa, K'a fara da iya, ka t siwaju, Oun to gb t'Abraham / yoo si gb tiwa. Jesu Olugbala / r ls, J ka se if R / ka t s'na R, J ka fi iwa wa / p'lomiran wa, Ko si fun wa n'if / larin ara wa. A mbe , lda, lrun tiwa, Fun awn ariran / ninu gb yi, F'iran didan han wn, si tun yan kun wn, Mase j ki esu / f'iran r han wn. Nigba t'o ba si di / j ikehin, T'oju gbogbo ay, yoo pe sd R, Maj k'oju ti wa, ma j ka skun, J k'awa Srf / ke Halleluya.

6.

7.

8.

9.

AMIN 56 (FE 73) lrun saanu fun mi. - Luk. 18:13 1. OLUWA lrun / Oun Ay/ lrun Krb ati Srf Mo ti ds srun ati ni/ waju R, Dariji mi. Mo ti f'iwa mi bi ninu / rekja! Mo si sako kuro ld R! lay yi Jw gba mi, ra mi pada l / w esu, Dariji mi. 'Bode mrinlelogun / na esu Mase j k'emi kja / ninu wn Gba mi lw s aisodo / do gbogbo Dariji mi. s agbere, ika, oju / kokoro Arankan, ilara, I / paniyan, Gbogbo wnyi ni mo ti jbi ni/ waju R, Dariji mi.

2.

3.

4.

5.

Gbogbo awn s to le fa / iku wa, Mase j k'emi ninu didun / ninu wn, Mase j k'esu fi mi / s'ere j, Dariji mi.

6.

Ogo ni fun Baba / m, mi Mtalkan Mim Alagbara Fa mi y kuro ninu s na / tw gba mi, Dariji mi. AMIN 57 H.C. 177 t.SS&S 97 P.M. (FE 74) Gba awn eniyan R la. - Ps. 28:9 Ohun orin: Mkandinlgrun dubul j (236) 1. GBA wa lj na t'a o se 'daj ay, K'awa le j'ni 'twgba Se iranlw fun wa ka j'ni 'twgba, Sibi omi 'ye t'O pese. Egbe: Saanu fun wa gbadura wa, Ji kan ti n togbe kuro nin's (2) Jw tan iml R loni, Oluwa, S'oju awn ti ko riran, Ni apa Jesu aye wa sib Mase tun wi awawi m. Egbe: Saanu fun wa...&c yin Imale ati Keferi, wa gb ihin rere yi, Akoko naa mb t'a o bere lw r, Pe is kini iw n se. Egbe: Saanu fun wa...&c yin Ij Krb ati Srf, j'arwa ma w'yin, L wo Isaiah ori gta, s kini ati keji. Egbe: Saanu fun wa...&c yin ero iworan ati ni joko, Bi'daj ba nin' s nk? wa si iml ninu Ij Srf, K ba le jni 'twgba Egbe: Saanu fun wa...&c Gbogbo m Ij t'o s'olotito, Ade ogo ti wa fun yin, Bohubiea Aleakutatabb,

2.

3.

4.

5.

6.

Ko ni j ki gbogbo wa segbe. Egbe: Saanu fun wa...&c 7. yin agan to wa ninu Ij, mura si 'gbagb, Ki le ni m bi Samuli, Ld Olodumare. Egbe: Saanu fun wa...&c yin Alamdi to wa nin' gb, yin yoo si ri 'wosan gba, Lat'd onisegun Jerusalmu o ri imularada. Egbe: Saanu fun wa...&c yin ti ko ti ri's se, Jehofa Jireh yoo pese, Is rere fun itlrun yin, o si ri 'tunu gba. Egbe: Saanu fun wa...&c Ogo ni fun Baba loke, Ogo ni fun m, Ogo ni fun mi-Mim, Mtalkan lailai. Egbe: Saanu fun wa gbadura wa, Ji kan ti n togbe kuro nin's (2)

8.

9.

10.

AMIN 58 (FE 75) Emi o si ba yin da majmu - Gen. 9:11 1. BA ti ki y majmu, F'ore f R fun wa, Majmu ti a ba da, Ki awa ko le mu s. Egbe: Nitori iku Messiah ) Jw ko sanu fun wa )2ce ba Mim ba Ogo, 'W l'awa n fi iyin fun, Krb ati Srf, S'p dun titun yi. Egbe: Nitori iku Messiah.etc Alaileso j k'o s'eso, Ninu dun t'a wa yi, Alaigbagb j ko gbagb, Ki gbogbo wa di yiye.

2.

3.

Egbe: Nitori iku Messiah.etc 4. ba Mim Jehofa NLA Gb'p Ajdun wa yi, Sri ibukun R sori, mde at'agba wa. Egbe: Nitori iku Messiah.etc Pese f'awn alairise, Pese m fun agan, Fi ilera fun alaisan, K'm R mase rahun Egbe: Nitori iku Messiah.etc

5.

AMIN 59 SS&S 16 (FE 76) Emi si wi p, Iw o pe mi ni Baba mi - Jer. 3:19 1. mf IRAPADA; itan iyanu Ni ay fun 'w at'emi Pe Jesu ti ra idariji, O san gbese na lori 'gi Egbe: A! 'w ls gba eyi gb Gba ihin otit naa gb Gbk l'ni to ku lori 'gi, To mu igbala wa fun . mf Gbani lrun nisinsinyi Sgun agbar's fun wa 'Tori oun yoo gba ni to wa Ki yoo si ta nu lailai Egbe: A! 'w ls gba eyi gb...&c mp s ki yoo tun lagbara m, Bi ko til ye dan wa wo, Nipa is 'rapada Kristi Agbara s yoo parun. Egbe: A! 'w ls gba eyi gb...&c mp O mu wa lat'iku b si iye, O si s wa d'm'lrun, Orisun kan si fun ls, W nin'j na ko si m. Egbe: A! 'w ls gba eyi gb...&c mf Gba anu t'lrun fi l , Sa wa sd Jesu loni, 'Tori yo gb'ni to ba t wa, Ki yoo si pada lailai

cr

2.

cr 3.

cr 4.

cr 5.

cr Egbe: A! 'w ls gba eyi gb...&c AMIN 60 C.H.C. 151 6. 7.s. (FE 77) Ohun orin:- Apata Ayeraye. 1. AWA Ij Krb, Ati Srf lay Awa mbb fun 'ranw Agbara mi Mim Egbe: A! Baba sanu fun wa Ko dari s ji wa. Ki fitila R ma ku Ninu Ij Srf Ki gbogbo isesi wa Fi wa han bi m R. Egbe: A! Baba sanu fun wa Ko dari s ji wa. Mase ta wa nu kuro Iw Olugbala wa K'awa ma ba sako l, Mu wa rin na tire. Egbe: A! Baba sanu fun wa Ko dari s ji wa. Jehovah Jire Baba, Pese f'awn alaini, At'awn ti ko ri se, Ma sai ranti wn loni. Egbe: A! Baba sanu fun wa Ko dari s ji wa. s wa ti pap ju, Bi yanrin eti okun, Awa n f 'mularada, Iwnumo s wa. Egbe: A! Baba sanu fun wa Ko dari s ji wa. Jehovah Emmanueli Iw ni ireti wa, Mase j koju tiwa L'j nla j 'daj. Egbe: A! Baba sanu fun wa Ko dari s ji wa. daguntan lrun,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Baba at'mi Mim, W wa m patapata, Ko to kuro lay yi. Egbe: A! Baba sanu fun wa Ko dari s ji wa. AMIN 61 t.SS&S 680 7Ss. 6s. (FE 78) Ohun orin:- Duro, duro fun Jesu (575) 1. BABA wa ti mb l'run, w foruk R, If tir ni ka se Bi wn ti n se lrun, Fun wa l'Ounj oj wa 'Dari s ji wa, Gba wa lw idanwo, Gba wa lw ewu. Iw to gb t'Elijah L'ba odo Kedron Iw to gb ti Daniel, Ko gb ti wa loni, Fun wa niru agbara To fi f'awn Apostle K'awa le wulo fun Ka jere bi ti wn. Fun wa lkan igbagb Ti ki y'o y lailai, Ka gbkle titi, A o fi r'oju R, J ka le ni ireti, Ninu Iw nikan, Ka nif s'nikeji, Ka si n'iwa pl. Baba a si tun mb , Ani fun Olori wa, Ko fi mi meje R, Se 'tura f'kan r, J ki awa le ma rin Lna to n t wa si, Ko le ko wa de Canaan Niwaju It R. Iw to gb ti Sedrak, Mesak, Abednego Gb t'awa gb Seraf',

2.

3.

4.

5.

Gba t'a ba n ke pe Fi agbara R w wa Bi ti wolii isaju Ka ni 'gboya bi tiwn, Ka sgun ay yi. 6. Awn m Israel, Ninu rin ajo wn, Iw lo n s'amna wn, Ati abo fun wn Bi wn ti n ds si , B lo n dariji wn, Jw ko dariji wa, Awa gb Srf. lrun Abrahamu, lrun Isaaki, Ati lrun Jakbu, Awa f'p fun , Ogo, iyin, lanla S'ni Mtalkan, Halleluyah s'lrun, Ay ainipkun SS&S 476 cr (FE 79)

7.

AMIN 62 1.

OLUWA mi, mo n ke pe , N ku b'O ko ran mi lw; J fi igbala R fun mi, Gba mi bi mo ti ri. Egbe: Gba mi bi mo ti ri (2ce) Kristi ku fun mi l'b mi, Gba mi bi mo ti ri. p Emi kun fun s pup, O ta'j R l fun mi, O le se mi bi O ba ti f, Gba mi bi mo ti ri. Egbe: Gba mi bi mo ti ri (2ce) p Ko si'l ti mo le pam, N ko le duro ti 'pinnu mi, Sib 'tori Tir gba mi, Gba mi bi mo ti ri. Egbe: Gba mi bi mo ti ri (2ce) Wo mi! mo wol l's R, Se mi bi o ba ti t si, Br 's R si pari r,

2.

3.

4.

Gba mi bi mo ti ri. Egbe: Gba mi bi mo ti ri (2ce) AMIN 63 SM (FE 80) Da mi lohun nigba ti mo ba n pe - Ps. 4:1 1. Baba j gb temi, Mo wol ls R, 'W to n wosan to n dariji, Jw gbadura wa. lrun Oluwa, Jehofa ba mi, 'W to tdo sinu 'mle, A juba O'ok R. Tani ba ti ay? Jesu Emmanuel, Gbongbo Jesse ni 'Yanu Ran 'ranw R si mi Mim Mim jul, ba Olugbala, Alagbara ninu run, Ranti majmu R. Lowur gb temi, Lsan gb b mi, Loju al gbat'orun w, Jw gb b mi. Ogo fun Baba wa, Ogo fun m R, Ogo fun mi Mim, Mtalkan lailai. (FE 82) A de o, Baba Mim, k'o wa gba wa o, A de o, m Mim, k'o wa gba wa o. A de o, mi Mim k'o wa gba wa o A de o, Mtalkan a ke pe o. A de o Mtalkan wa ba wa pe o, A de o, a juba k'iba s fun wa.

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 64 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

A de o, f's kunrin ji wn o, A de o, f's obinrin ji wn o. A de o, f's mde ji wn o, A de o, t'mde t'agba be . A de o, Alanu a ke pe o. A de o, Mtalkan dariji wa o. A de o f'agbara mi R fun wa, A de o, k'O se wa l'ni 'bukun o. A de o, fun gbogbo awn ariran, A de o, ma j'esu fi 'ran han wn o. A de o, fun gbogbo 'sis nin'agbo; A de o, f'mi tun R wo wn o. A de o, Mtalkan rant' awn agan wa, A de o, j ki wn fi'nu soyun o. A de o, Jesu rant' awn aboyun wa, A de o, j ki wn bi taytay o. A de o, Mtalkan f'is R s wa, A de o, Mtalkan dabo bo wa o. A de o, Mtalkan sure fun wa o, A de o, ma j k'a rahun lay wa. A de o, Onik ko wa sik wa, A de o, Alay ko fun wa lay. A de o, Alagbara fun wa lagbara, A de o, ma j k'esu ri wa gbe se. A de o, ma j k'm R sku o, A de o, ma j k'm R gbn ku o. A de o, rintunde pa wa lrin o, A de o, ko j k'j wa d'al o.

A de o, Mtalkan ba Alas, A de o, bukun wa karikari o. AS, AMIN, O, KO S 65 SS&S 352 (FE 83) Wa si orisun na. - Ps. 36:9 1. LS wa s'orisun na,

2.

Wa plu 'banuj r, Ri wn sinu omi jijin, 'W y'o r'irrun nib. Egbe: Yara kal, mase duro, Isju kan le s mi r nu, Jesu n duro lati gba , Anu mb fun loni. Wa t'iw t'ru s r, Jesu ti n duro de ; B's r pn bi alari, Wn yoo funfun bi sino. Egbe: Yara kal, mase duro.., etc Jesu Olugbala wi p, Awn ti o ba gbagb; Ti wn si ronupiwada, Y'o r'iye gba ld R. Egbe: Yara kal, mase duro.., etc Wa w ninu orisun naa, F'eti si ohun if; J ki awn Angli y, F'ls to yi pada Egbe: Yara kal, mase duro.., etc

3.

4.

AMIN 66 CMS 580 0.t.H.C. 152 C.M (FE 84) Kini ki emi ki o se lati la? - Ise. 16:30 1. f IGBALA ni, igbala ni, Awa ls n f; Nitori ninu buburu T'a se l'awa n segbe. Is w wa ti a n se, O n wi nigba gbogbo, Pe, igbala ko si nib Is ko le gba ni. Awa n sb, awa n rub, A n krin, a si n jo; Sugbn a ko ri igbala, Ninu gbogbo wnyi. Nibo ni igbala gbe wa? Fi han ni, fi han ni; B'o wa loke, bi isal, B'o ba m, wi fun wa. Jesu ni se Olugbala,

2. mp 3.

4.

5.

Jesu l'Oluwa wa; Igbala wa ni w R; Fun awa ls. 6. f ff AMIN 67 (FE 85) ba Oludariji, dariji wa. 1. mf JESU ba ogo dariji wa, Wo wa san ninu arun s gbogbo; 'W to wo awn adt 'gbani san, Jw masai wo aisan wa gbogbo san Egbe: Wle, wle, wle w'd Jesu, Wle wa, wle, iw yoo gb'ade, A m daju p'awa yoo de Kenani Nibi ti Baba wa ti pese fun wa. f lrun Abram ati Isaaki, lrun Jakob jw dabo bo wa, Jw mu na wa t niwaju R, Ko si ranti gbogbo wa si rere. Egbe: Wle, wle, wle......etc. f Iw to wa plu Sedrak, Mesak, Abdnigo ninu ina ileru, Jw y wa ninu ina idkun esu, Ka le b'awn Angl krin loke. Egbe: Wle, wle, wle......etc. mf Ogo fun Baba, m at'mi, To da mi wa si di j oni, Jw ran oluranlw R si wa, Ki 'sgun j tiwa lat'oni l. Egbe: Wle, wle, wle......etc. Wa nisinsin yii, wa tr, If wa ninu R; yin ti o buru l'O n pe; wa gba igbala.

2.

3.

4.

AMIN 68 SS&S 896 (FE 86) Oluwa apata mi ati Oludande mi. - Ps. 19:14 1. f N O krin ti Oludande mi Ati if iyanu R, O jiya lori'gi oro, Lati s mi dom'nira. Krin ti - Oludande mi,

cr Egbe:

j R l'o fi ra mi O f't r - dariji mi, O sanwo - mo dom'nira. 2. mf Emi o s'tan iyanu R, B'o ti gbohun mi to ni, Nu'f at'anu ailopin Fi 'dande fun mi lf Krin ti - Oludande mi,.......etc. N y'Oludande mi wn, N r'agbara sgun R, B'o ti fun mi ni isgun, Lor's at'iparun. Krin ti - Oludande mi,.......etc. N krin t'Oludande mi; T'if at'run wa R, O mu mi lat'iku si'ye, Lati ba m'lrun gbe. Krin ti - Oludande mi,.......etc.

cr Egbe: 3. f

cr Egbe: 4. f

cr Egbe: AMIN

69 SS&S 211 (FE 87) A ra mi pada. - Ps. 103:4 1. f 'RAPADA lw 'ku oun s, Irapada n'ile l'ode, 'Ml titun wo l t yii! Ogo wo lo tan s'kan wa. Egbe: Irapada! l'orin mi yoo j, Titi ay ainipkun J k'ni 'rapada k'o k Orin iyin si Kristi ba. f Ogo f'ni t'a o le m'f R, To tan 'ml s'na eniyan, B'itansan 'Raw titun n y, A gbe 'rin titun 'rapada. Egbe: Irapada! l'orin mi yoo j,.....etc. mf Bi'gbi okun ti n ru soke, B ni gb'orin ay yoo dun If Jesu jijin b'okun Yoo k'ni 'rapada wa y. Egbe: Irapada! l'orin mi yoo j,.....etc. f Irapada! gbogbo da, Yo f'ay m'r f'ba wa Irapada! gbogbo ay,

2.

3.

4.

Yo d'ohun po krin iyin R Egbe: Irapada! l'orin mi yoo j,.....etc. AMIN 70 8.7. (FE 88) Kiyesi Emi mb nisinsin yii. - Ifihan 22:12 1. mf LS wa sd Jesu, Fun igbala r lf; O n pe ni ohun kl, Pe m ma sako m. Egbe: Ki l'a o ro? Ki l'a o s? 'Gba ti Baba ba n pe wa, Pe m siw ko ma b, Wa jihin is r o. f ls wa sd Jesu, Loni lj igbala, Yara ma si j ko p ju, Iye mb fun loni Egbe: Ki l'a o ro? Ki l'a o s?..etc cr Srf damure giri, Krb ma jafara, mp p kan ti segbe l, Wa, wa s'agbo jesu. Egbe: Ki l'a o ro? Ki l'a o s?..etc Jesu Olori gb wa, If R ti swn to, Ti O da gb yi sil; Pe k'a le ri igbala. Egbe: Ki l'a o ro? Ki l'a o s?..etc mp Aj n ynu, oso ynu, Wa sab abo Jesu, Ohun ibi t'o wu k'o j, Wa si gb Srf. Egbe: Ki l'a o ro? Ki l'a o s?..etc p ls ronupiwada, Ki akoko to kja, Ki Mtalkan to pe , Pe wa siro is r. Egbe: Ki l'a o ro? Ki l'a o s?..etc cr Ka le gb nikyin j, Pe o se m rere, Krb plu Srf, f

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B s'ay Oluwa r. Egbe: Ki l'a o ro? Ki l'a o s?..etc 8. ff Orin halle Halleluya, L'a o k ni't Baba, 'W n'iyin at'p y fun, Tit'ay ainipkun. Egbe: Ki l'a o ro? Ki l'a o s? 'Gba ti Baba ba n pe wa, Pe m siw ko ma b, Wa jihin is r o.

AMIN 71 CM FE (AF 906) Oluwa saanu fun mi - Ps. 123:3 1. mf GBANGBA l'oju R lrun, Sohun gbogbo ta n se; T'san t'oru bakan naa ni, Loju Oluwa wa. Ko s's kan ti a le da, Ko s'r t'a le s; Ti ko si ninu iwe R, Fun iranti gbogbo. s ole, s ir, s aiforiji; s ka sr ni lhin, Baba dariji wa. s igberaga kan, s iskus; s aini 'gbagb daju, Baba dariji wa. A! l'j nla j 'daj, Ma j k'oju tiwa; T'oju gbogbo ay yoo pe, Baba dariji wa. Dariji mi lrun mi, Ki n to l lay yi; Si pa gbogbo s mi r, Baba dariji mi.

2.

3.

4.

5.

cr

6.

cr

AMIN ORIN IYASI MIM 72 CMS 419 HC 416 (FE 89) Oluwa m awn ti se Tir - II Tim. 1:19

1.

mf

BA awn ni mim T'o m 'ye awn 'raw; p ni t'da gbagbe, Wa yika it R lai. Egbe: Mim Mim (6 times) Lo ye , Iw l'a ba ma f'iyin fun, lrun, Edumare. mf ni t'o wa ninu 'ml, T'oju nikan ko ri; Mose ri akyinsi R, Oju Mose ran b'orun. Egbe: Mim Mim (6 times) &c mf 'Ml ti 'kuku ay bo, N tan 'ml roro loke; Wn j m alade l'run, da gbagbe wn l'ay. Egbe: Mim Mim (6 times) &c mf Lala at'iya wn fun , da ko royin r m; Iwa rere wn farasin, Oluwa nikan lo m. Egbe: Mim Mim (6 times) &c p Wn farasin fun wa sugbn, A k wn s'iwe iye, Igbagb, adura, suuru, Lala oun 'jakadi wn. Egbe: Mim Mim (6 times) &c mf Wn m isura R lhun, Ka wa m wn Oluwa; Nigba t'O ba n siro s, Ti mb lara ade R. Egbe: Mim Mim (6 times) &c mp wol f'ba Ologo, Srf wol fun Niwaju it Jehovah, lrun Mtalkan. Egbe: Mim Mim (6 times) &c mp wol f'ba Ologo, Krb wol fun; Niwaju it Jehovah, lrun Mtalkan Egbe: Mim Mim (6 times) &c

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

AMIN

73 CMS 280 HC 1 P.M. (FE 90) APA KINNI Mim Mim Mim Olodumare - Ifi. 4:8 1. p mf p f mf cr f.dl 3. p mf 4. f ff cr ff MIM, Mim, Mim Olodumare, Ni kutukutu ni'w o gb orin wa, Mim, Mim, Mim! Oniynu jul, Ologo mta lai Olubukun. Mim, Mim, Mim, awn t'run n yin, Wn n fi ade wura wn lel y'it ka, Kerubim Serafim n wol niwaju R. W to ti wa to si wa titi lai. Mim, Mim, Mim, B'okunkun pa m, Bi oju ls ko le ri ogo R, Iw nikan lo m, ko tun si lomi, Pipe 'nu agbara ati n'if. Mim, Mim, Mim, Olodumare, Gbogbo is R n'il l'oke lo n yin , Mim, Mim, Mim, Oniynu jul, Ologo mta lai Olubukun.

2.

AMIN APA KEJI lru ni yin - Ekso. 15:11 1. p f 2. f f 3. f ff 4. f ff cr AMIN MIM, Mim, Mim, Olodumare, Baba, m, mi lda Oloot, Mim, Mim, Mim, Olododo jul, Pipe 'nu iwa lai Olubukun. Mim, Mim, Mim, gbogbo ay gberin, Krin 'yin k'ay ni Mtalkan, lrun alagbara lrun Oluf, Olupam Olore f. Mim, Mim, Mim, y ni 'rapada, Da ohun yin p m t'awn ti n yin l'run, Titi lai ni k' yin Mim, Mim, Mim, F'ni Mtalkan ayray. Mim, Mim, Mim, Olodumare, Ogo, la, gbn, Agbara ni Tir, Mim, fun mi Mim ti o gunwa, lru ni iyin ni 'yanu.

74 CMS 424 H.C. 418 D.C.M. (FE 91) Awn Angli si yi it naa ka. - Ifi. 7:11 1. f BABA niwaju it R, L'Angli n triba, Nigba gbogbo niwaju R, Ni wn n krin iyin, Wn si n fi ade wura wn, Lel y'it naa ka, Wn n fi ohun plu duru, Krin si Oluwa. Didan osumare si n tan Si ara iy wn, Bi Seraf' ti n ke si Seraf', Ti wn krin 'yin R, Bi a ti kunl nihin yii, Ran ore R si wa, Ka m pe 'W wa nitosi, Lati da wa l'ohun. Nihin nibi t'awn Angli, N wo wa, ba ti n sin , K wa k'a wa ile run, K'a sin bi ti wn, K'a ba wn k orin iyin, K'a ba wn m 'f R, Titi agbara y'o fi di, Tir Tir nikan.

di cr 2. mf cr p

3.

mf cr f

AMIN 75 CMS 277 H.C. 255 C.M. (FE 92) Ogo Oluwa si kun ile lrun. - II Kron. 5:14 1. mf MI run gb'adura wa, Wa gbe'nu ile yi, Skal pl'agbara R, Wa, mi Mim wa. Wa bi 'ml si fi han wa, B'aini wa ti p to, Wa t wa si na iye, Ti Olododo rin. Wa bi ina b Mim, S'kan wa di mim,

2.

mf

3.

J ki kan wa j r, F'Oruk Oluwa. 4. p cr 5. p Wa bi iri si wa bukun, Akoko mim yi, Ki kan alaileso wa, Le y l'agbara R. Wa bi adaba n'apa R, Apa if Mim, Wa j ki gb yi l'ay, Dabi gb t'run. mi run gb'adura wa, S'ay yi d'ile R, Skal pl'agbara R, Wa, mi Mim wa.

6.

AMIN 76 CMS 272 H.C. 259 7.7.7. (FE 93) Iw ran mi R jade, a si da wn. - Ps. 104:30 1. mp cr 2. mp WA, Parakliti Mim, Lat' ibugbe R run, Ran itansan 'ml wa, Baba talaka, wa 'hin, Olufunni l'bun wa, Iml kan j wa. Baba Olutunu wa, Alejo toot f'kan, Plu itura-R wa. 'W n'isinmi n'nu lala, Iboji ninu oorun, Itunu ninu 'pnju. 'W 'ml t'o m gara, Tan sinu aya awn; Eniyan R oloot. L'aisi R ki l'da j? Ise at'ero Mim, Lat'd R wa ni wn. p Eleeri, s di mim, Agbgb masai wo san,

3.

4.

mf

5.

p cr

6.

7.

Alaileso mu s'eso. 8. Mu kan tutu gbona, M'alagidi triba, Fa asako wa jj. cr F'mi 'jinl R meje, Kun awn oloot R, F'agbara R s'abo wn. Ran or'f R sihin, kun igbala lay, At'alafia l'run.

9.

10. AMIN

77 (FE 94) Ti Oluwa ni il ati kun r. - Ps. 24:1 1. cr T'OLUWA n'il at'kun r, Ay at'kun 'nu r; O fi di r sl lor'okun, Ati lori san omi Egbe Gb'ori soke, yin 'lkun, K'a gbe yin soke, K'ba Ogo wle wa. cr Tani yoo g'ori oke yi l, Ori oke Oluwa; Tani yoo duro niwaju R, Niwaju Oluwa wa. Egbe: Gb'ori soke.......etc. cr ni t'o ni w mim, T'o si ni aya funfun; Ti ko gb'kan r s'oke s'asan, Ti ko si bura tan. Egbe: Gb'ori soke.......etc. cr Awa n'iran ti n s'afri R, Safri R Oluwa; Awa yoo si ri ibukun gba, Lw lrun Jakob. Egbe: Gb'ori soke.......etc. f A! Tani ba awn ba? Ti 'se ba Ogo yi? Oluwa awn m-ogun, Oun naa ni ba Ogo. Egbe Gb'ori soke,

2.

f 3.

f 4.

f 5.

yin 'lkun, K'a gbe yin soke, K'ba Ogo wle wa. AMIN 78 8. 7. (FE 95) lrun si pe iyangb il ni il. - Gen. 1:10 Ohun Orin: p lo y f'Olugbala (87) 1. T'LRUN Oluwa nil, Ati gbogbo kun r; Ay at'awn eniyan, Ti o tdo sinu r. Egbe: Awamaridi ni's R, Oluwa m-ogun, Ogo la at'agbara Ni fun Mtalkan. Tani yoo goke Oluwa, Ati ibi mim R, ni t'o ni w mim, Ti aya r si funfun. Egbe: Awamaridi ni 's R,...etc Awn ti ko gbkan soke, S'ohun asan ay yi, Ti ko si j bura tan, Yoo ri 'bukun Oluwa gba. Egbe: Awamaridi ni 's R,...etc Eyi l'awn to n safri, Oju lrun Jakob, Awn to duro d'Oluwa, Ni yoo ri 'bukun gba. Egbe: Awamaridi ni 's R,...etc Gbori soke nu na, Ka si tun gbe yin soke, yin l'kun ayray, K'ba Ogo le wle. Egbe: Awamaridi ni 's R,...etc Tani ba Ologo yi! Oluwa m ogun, ni to l'agbara l'ogun, Oun ni ba Ogo yi. Egbe: Awamaridi ni 's R,...etc Gbori soke nu na,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K'ba Ogo le wle, Tani ba Ogo yi? Oluwa m-ogun. Egbe: Awamaridi ni 's R,...etc AMIN 79 t.SS&S 964 (FE 96) Duro de ileri Baba. - Ise 1:4 Ohun Orin: Ile kan mb to dara jul (699) 1. f BABA Mim jw sunm wa, m Mim jw sunm wa, mi Mim jw sunm wa, A sunm , fi 'bukun fun wa. Egbe: Baba wa, Baba wa Edumare jw bukun wa, Baba wa, Baba wa, Edumare jw bukun wa. f Jehovah Jire wa ba wa pe, K'O si ma gbe inu kan wa, Masai f'oju anu R wo wa, Ko si f's gb wa mul. Egbe: Baba wa, Baba wa.....etc. f Oluwa pese mi R fun wa, Ka wa le sin titi d'opin, Ko si ma samna gb wa, Ka le fi 'jba R s'ere j. Egbe: Baba wa, Baba wa.....etc. f Pese fun gbogbo awn m gb, Pese is f'awn alairise, Mase j ki gbogbo wa rahun, Masai fi 'bukun R kari wa. Egbe: Baba wa, Baba wa.....etc. p Nigba t'a ba si f'ay yi sil, Ka wa le j ni 'twgba, K'awa sile ba Jesu gunwa, Niwaju it Mtalkan. Egbe: Baba wa, Baba wa.....etc. p Nikhin k'a le gb ohun ni, wa yin Alabukun fun B sinu ay Oluwa R, K'a le b'awn Angl krin 'yin. Egbe: Baba wa, Baba wa Edumare jw bukun wa, Baba wa, Baba wa,

2.

3.

4.

5.

6.

Edumare jw bukun wa. AMIN 80 C.M.S. 591 SS&S 607 P.M. Fa mi, emi o sure t - Orin Solo 1:4 1. f OLUWA, emi sa ti gbohun R, O n s if R si mi; Sugbn mo f nde l'apa igbagb, Ki n le tub sunm . Egbe: Fa mi mra, mra Oluwa, Sib'agbelebu t'O ku, Fa mi mra, mra Oluwa, Sib'j R t'o n'iye Ya mi si mim fun is Tir, Nipa Ore-f R; J ki n fi kan igbagb w'oke K'if mi t si Tir. Egbe: Fa mi mra,..........etc. A! ay mim ti wakati kan, Ti mo lo nib'it R, 'Gba mo gbadura si lrun, Ti a sr bi r. Egbe: Fa mi mra,..........etc. Ijinl if mb ti n ko le m, Titi n fi kja odo! Ay giga ti emi ko le s, Titi n fi de 'sinmi. Egbe: Fa mi mra,..........etc. (FE 97)

mf

2.

mf 3. f

mf 4. f

mf AMIN

ORIN P 81 SS&S 207 8s (FE 98) y ninu Oluwa. - Ps. 68:3 1. Y nin'Oluwa, y yin lkan diduro, At'yin t'a se l'ayanf, Mu 'banuj kuro l'kan yin. Egbe: y, y, y nin' ) Oluwa, y. )2ce y n'tori Oun l'Oluwa, L'ay ati l'run plu; O n j'ba nipa as R, O l'agbara lati gbala.

2.

Egbe: y, y,..............etc. 3. Nigba ti ogun ba gbona, T'ta ba fr sgun yin; Ogun Jesu ti a ko ri, P ju gbogbo ta yin l. Egbe: y, y,..............etc. B'san d'oru m yin loju, T'okunkun r n dru ba yin; ma j k'kan yin baj, Gbkle tit'ewu yoo tan. Egbe: y, y,..............etc. y nin' Oluwa y, f'orin didun yin logo; Fi duru, fere, at'ohun, Krin Halleluyah kikan. Egbe: y, y,..............etc.

4.

5.

AMIN 82 (FE 99) fi ogo ati agbara fun Oluwa. - Ps. 29:1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. f f f f f f f f f IJ Krb a de, lati yin Baba; Gbogbo agbay wa o, ka j yin Baba. Ij Srf a de, lati yin Baba, Tewe-tagba wa o, ka j yin Baba. Igun mrrin wa, ka l yin Baba, Krb plu Srf, se wn yin Baba. Tmde tagba, wa fi'yin fun Baba, Krb plu Srf, awa yin Baba. Jesu Olugbala, a de lati yin Baba, Jw se 'ranti Krb, pe wa ni Tir. Jesu Olugbala ko wa, jw ko wa l, d Baba wa loke, jw ko wa l. Jesu Olugbala, o se, o ko j k'awa gbe, Igbekun t'esu di sil, ko j k'awa gbe. yin obinrin, rju, rju ma bohun b, Gbogbo ni dabi Hannah Baba o gb tir. Baba ranti arugbo, to wa ninu wa, K'ebi al ma pa wn, jw ranti wn.

10. AMIN

mi Mim wa, jw fi han ni, r Mim Bibeli, jw fi han ni.

83 (FE 100) Oluwa oun ni lrun wa. - Ps. 105:7 1. f A DUP lw lrun T'O da wa si d'oni; T'o j k'mi tun mi ri, Ogo f'oruk R. Egbe: A dup lw lrun, T'o da mi wa si d'oni; T'o j k'mi tun mi ri, Ogo f'oruk R. f Is p n'ilu Osogbo, T'Ilesa ko ni s; gb Ondo ti mura tan, Lati gbe Jesu ga. Egbe: A dup lw lrun,...etc. f gb Eko damure yin, Lati besu jagun; Oko pn pup n'ilu Oke, Tani yoo l ka? Egbe: A dup lw lrun,...etc. f A ki Baba Aladura, O ku afojuba; Olori ti jagun fun Jesu, O si sgun Esu. Egbe: A dup lw lrun,...etc. f Orin Halle, Halleluya, L'awa y'o k l'run; Nigba t'a ba r'Olugbala, Ni ori it R. Egbe: A dup lw lrun,...etc.

2.

3.

4.

5.

AMIN 84 (FE 101) Emi o ma fi ibukun fun Oluwa nigba gbogbo, iyin R yo ma wa ni nu mi titi. - Ps. 34:1 1. f YIN Angl to wa l'run, fi iyin fun Baba; Funj to da sil lay, Fun igbala mi,

O y ki inu wa ko dun, Ki awa ki o si ma y! Fun iranti iku Jesu, Lori Agbelebu. Egbe: A pa las l'agbala run, Pe k'Ij yi ma bi si; A pa las l'agbala run, Pe ko si ma r si; Titi gbogbo ifju kan, Yio o fi tan lay; T'iku Jesu Oluwa wa, Ko ni j asan m. 2. f Krb ati Srf, fi iyin fun Baba; Ti o da Ij yi sil, Pe k'a le ri igbala, 'Tori na, j k'a mura, Lati sare ije yi, Bi a ba foriti d'opin, Iye y'o j tiwa. Egbe: A pa las.........etc. f Gbogbo is wa ti a n se, Gbogbo iwa ti a n hu, Gbogbo r wa ti a n s, j k'a ma sra, Nitori Oluwa yoo mu, Gbogbo 's wa si 'daj, Ati gbogbo ohun 'kk, Ire tabi ibi. Egbe: A pa las.........etc. f Awa ni iml ay, Lati le okunkun l, Ilu ta t sori oke, A ko le fara sin; Awa si ni iy ay, Ti a o mu ay dun, Sugbn b'iy ba di obu, Bawo ni yoo se dun? Egbe: A pa las.........etc. f p lo y Olugbala, Fun if to ni si wa; Ti o pe wa si gb yi, k 'gbala 'khin; Ogo, la at'agbara, la nla at'ipa, Ni fun Baba, m, mi,

3.

4.

5.

Mtalkan lailai. Egbe: A pa las.........etc. AMIN 85 C.M.S. 559 H.C. 585 P.M. (FE 102) Mo gbohun nla kan, t'plp eniyan l'run n wi p, Alleluya. - Ifi. 19:1 1. f GBE ohun ay at'iyin ga, Alleluyah! Orin ogo ba nla l'awn ti A rapada y'o ma k: Alleluya! Alleluya! Awn gb akrin run, Wn a gberin naa yika run, Alleluya! Alleluya! p Awn ti rin gbf kiri ni Paradise, Awn ni 'bukun ni, wn a ma k orin wi p, Alleluya! Alleluya! Awn 'raw ti n tan ml wn, Ati gbogbo awn gb iraw da ohun wn lu wi p, Alleluya! Alleluya! yin sanm t'o n w si l, at'yin fufu, yin ara t'o n san wa, yin manamana ti o n k mana; fi ay gberin, Alleluya! yin omi, at'igbi okun, yin ojo, at'otutu, yin ojo dida ra gbogbo, yin igboro at' igbo, gberin naa, Alleluya! mf yin oniruru y, krin iyin lda yin pe, Alleluya! Alleluya! yin ranko igb, d'o hun yin lu, si krin iyin lda wi p Alleluya! Alleluya! f p J k'awn oke k'o bu s'ay, Alleluya! K'awn ptl si gberin naa, Alleluya! yin gbun omi kun, k wi p, Alleluya! yin il gbigb, dahun wi p, Alleluya! lrun t'O da ay ni k'a f'orin yin; Alleluya! Alleluya! Eyi l'orin ti lrun f, Alleluya!

2.

3.

4.

mf

5.

6.

7. 8.

9. 10. 11. 12.

p 13. 14. cr

Eyi l'orin ti Krist tika lar f, Alleluya! Nitori naa, tkantkan la'o fi krin, Alleluya! Awn mde www y'o gba orin naa k wi p Alleluya! Ki gbogbo eniyan ki o k Alleluya si lrun; Alleluya titi ay, Fun m oun mi Mim. Ogo ni f'Ologo Mta Alleluya! Alleluya! Alleluya!

15. AMIN

ff

86 C.M.S. 427 H.C. 429 8s. 4 (FE 103) Ohun gbogbo d R ni o ti wa ati ninu w R ni awa ti fi fun . - I Kro. 29:14 1. f OLUWA run oun ay, W n'iyin at'p y fun; Bawo l'a ba ti f to? Onibu-r. Orun ti ran at'aff, Gbogbo eweko s'f R; 'W l'O mu irugbin dara, Onibu-r. Fun ara lile wa gbogbo, Fun gbogbo ibukun ay; Awa yin , a si dup, Onibu-r. p O ko du wa ni m R, O fi fun ay s wa; O si f'bun gbogbo plu, Onibu-r. O fun wa l'mi Mim R, mi iye at'agbara; O rjo kun 'bukun R Le wa lori. Fun idariji s wa, Ati fun ireti run; Ki l'ohun t'a ba fi fun ? Onibu-r. Owo, ti a na, ofo ni, Sugbn eyi t'a fi fun ;

2.

3.

4.

5.

mf

6.

p cr

7.

mf

O j isura tit'ay, Onibu-r. 8. f 9. Ohun t'a bun Oluwa, 'W o san le e pada fun wa; Lay l'a o ta lr, Onibu-r. Ni d R l'a ti san wa, lrun Olodumare; J k'a le ba gbe titi Onibu-r.

AMIN 87 8 : 7 (FE 104) E ma yin Oluwa. - Ps. 112:1 Ohun orin: Ma tju mi jehovah nla (556) 1. mf P lo y f'Olugbala, Iyin fun Mtalkan; T'o da wa si d'j oni, A f'ogo f'oruk R. Egbe: Krin Ogo, Alleluya, Orin ogo la o k, Krin Ogo, Alleluya, K Hossanah s'ba wa. mf Mtalkan ba Ogo, Baba fun wa l'agbara, F'awn asaju n'isgun, Fun wn l'gbn at'oye. Egbe: Krin Ogo,.......etc. cr bangiji ba Ogo, Ranti gb Aladaura; Fun wn l'agbara at'if Ko wn l'adura t'run. Egbe: Krin Ogo,.......etc. cr Jehovah-Nissi ba wa, Saanu f'gb Srf; F'isgun f'gb Krb, Se wa gg bi t'run. Egbe: Krin Ogo,.......etc. f Awn ti ko ri'se yoo ri, Agan a f'w s'osun; lm ko ni padanu Alaisan yoo dide. Egbe: Krin Ogo,.......etc.

2.

3.

4.

5.

6.

cr

Gb tiwa Baba wa run, Ranti gb idal; Fun wn l'agbara at'ipa, Fun gbogbo wa n'isgun. Egbe: Krin Ogo,.......etc. mf Jehovah Shammah ba wa, Gba t'o ba d'j ikyin; Mu wa d'agbala itura, JAH mu wa de't Ogo. Egbe: Krin Ogo,.......etc.

7.

AMIN 88 SS&S 209 (FE 105) Fi ibukun fun Oluwa, iw kan mi. - Ps. 104:1 1. A YIN ba Ogo, Oun ni lrun, yin fun's 'yanu ti O se fun wa, Fun sis t'o n s wa ni j gbogbo, Fun w ina ati awsanma. Egbe: yin Angli didan fi harpu wura yin, yin Ogo run t' n ri oju R, Yika gbogbo ay titi? Lai n'is R yo ma yin Fi ibukun f'Oluwa iw kan mi. yin fun igbala to fun wa l'f, yin fun Orisun to le w wa m; yin fun ore ati itju R, yin plu pe O n gb adura wa. Egbe: yin Angli didan.....etc. yin fun idanwo, ti o n ran si wa, Lati fi s'okunfa wa s'd 'ra R; yin fun igbagb lati ma sgun, yin fun 'leri ilu run rere. Egbe: yin Angli didan.....etc.

2.

3.

AMIN 89 t.SS&S 134 (FE 106) Tune: Near the Cross fi yin fun Oluwa. - Ps. 149:1 1. YIN gb Igbala, J k'a yin ba Ogo, T'o da wa si di oni, T'iparun ko ba wa. Egbe: Yin Oluwa, (2)

Krb, Srf, yin agbay dide, K'a yin ba Ogo. 2. Onigbagb agbay, Imale gbogb' ay; Ati Keferi agbay, wa k'a yin Oluwa. Egbe: Yin Oluwa,.......etc. mi Adaba run, Se'le R ninu wa; 'Fun wa l'okun 'lera, Lati yin lrun. Egbe: Yin Oluwa,.......etc.

3.

AMIN 90 (FE 107) E fi op fun Oluwa. - Ps. 136:1 1. AWA dup, awa t'p da, T'o ti pa agbara ina ileru; Egbe: Ogo ni fun, Ogo ni fun, Ogo ni f'Oruk R. Aj, oso at'alawirin, sanpnna, Irun-ml ti di 'tml. Egbe: Ogo ni fun,............etc. Awa m Ij Srf, mura ka si le t esu ml. Egbe: Ogo ni fun,............etc. ni t'o ro p'oun ti duro K'o sra ki o ma ba subu lul. Egbe: Ogo ni fun,............etc. Orin Halleluyah l'a o k, 'Gbati gbogbo idanwo ba kja l. Egbe: Ogo ni fun,............etc. f'ogo fun Baba wa l'oke, Ka si f'ogo f'm R l'run. Egbe: Ogo ni fun,............etc. K'a f'ogo fun mi Mim, Mtalkan si l'p y fun. Egbe: Ogo ni fun,............etc. Ogo ni fun, Ogo ni fun,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ogo ni f'Oruk R. Egbe: Ogo ni fun,............etc. AMIN 91 (FE 108) Ohun Orin: Els wa sd Jesu (70) Fi ilu ati ijo yin. - Ps. 150:4 1. f DAMURE yin Seraf' mu harpu yin plu; j ki Kimbali yin dun, Lati pade ba wa. Egbe: Loke odo na Eden Ibugbe mim to dara, Nibi Krb, Srf, Yin Baba Mim logo. f Fi 'lu ati 'jo yin Baba, Baba y'o f'ay fun wa; Bi awa ba j le gbagb, Ere pup ni fun wa. Egbe: Loke odo na Eden....etc. f Baba masai fi 're fun wa, Awa Seraf' ay yi; Se wa y fun isin gbogbo, Ka gb' ade wa nikhin. Egbe: Loke odo na Eden....etc. f Baba to gb ti Elijah, Masai gb ti Srf; Jehovah-Jire ba wa, Se wa y lj 'khin. Egbe: Loke odo na Eden....etc. p A o f'ogo fun Baba wa, Fun m to da wa si; Bi dun si ti n yipo l, Mtalkan la o yin. Egbe: Loke odo na Eden....etc.

2.

3.

4.

5.

AMIN 92 C.M.S. 568 H.C. 580 8.7.8.7.4.7. (FE 109) Fi ibukun fun Oluwa, iw kan mi - Ps. 104:1 1. f mp cr KAN mi yin ba run, Mu r wa sd R; 'W ta wosan, ta dariji, Tal'a ba ha yin ni R?

Yin Oluwa, Yin Oluwa, ) Yin ba Ainipkun )2ce 2. f Yin fun k 'gbala 'khin, To skal f'aray; O si yan Bab' Aladura, Lati j Alakoso; Yin Oluwa, Yin Oluwa, ) Yin ba Ainipkun )2ce Yin fun anu to ti fihan, Lori gb Srf; To pa wa m titi d'oni, To si fun wa n'isgun. Yin Oluwa, Yin Oluwa, ) Ologo n'nu otit )2ce Yin fun abo ti o daju, To n fun wa lojurere; Ninu wahala oun 'danwo, Anu R wa bakan naa, Yin Oluwa, Yin Oluwa, ) Ologo Olotit )2ce Yin fun abo ti o daju, Ta n ri n'Ij Srf Aj, Oso, oun Sanpnna, Wn ko ri wa gbese m, Yin Oluwa, Yin Oluwa, ) ba Alainipkun )2ce A n gba b'itana eweko, T'aff n f, t'o si n r; 'Gba ti a n wa, ti a si n ku, lrun wa bakan naa. Yin Oluwa, Yin Oluwa, ) Yin ba Alainipkun )2ce Bi baba ni o n tju wa, O si m ailera wa; Jj lo n gbe wa l'apa R, O f'ounj iye b wa. Yin Oluwa, Yin Oluwa, ) Anu R yi ay ka )2ce Ogun run, ba wa yin, Baba, m, oun mi; Orun, osupa, wol, Ati gbogbo agbay. ba wa yin, ba wa yin) lrun Mtalkan )2ce

3.

f 4. f

5.

f 6. p

f 7. p

f 8. ff

AMIN 93 C.M.S. 44 H.C. 55 P.M. (FE 110) lrun yi, lrun wa ni lai ati lai-lai - Ps. 48:14 1. f A F'P f'lrun, L'kan ati ohun wa; ni n s'ohun 'yanu, N'nu ni t'aray n y; Gba t'a wa l'm'w, Oun na l'o n tju wa, O si nf'bun if, Se 'tju wa sib. ba Onib'r, Ma fi wa sil lailai; Ay ti ko l'opin, Oun 'bukun y'o j tiwa; Pa wa m n'nu ore, To wa gba 'ba damu, Y wa ninu ibi, Lay ati l'run. K'a fi iyin oun p, F'lrun Baba, m; At' mi Mim, Ti o ga jul l'run; lrun kan lailai, T'ay at'run mb, B lo wa d'isinyi, Bni y'o wa lailai. AMIN

mp

2.

mf

3.

ff

94 (FE 111) Gba a gb. - Job. 5:27 1. mf JESU, mo wa sd r, J ki n le ma t lyin, Bi 'ni mi gbogbo segbe, Ti ero mi gbogbo si pin. Egbe: yin logo, yin Mim, f'p fun Baba loke, Da wa si l'gb Srf, Ni 'khin gba kan wa la. mf Keferi, Imale, wa, Onigbagb, ma kal, K'a j yin lrun wa, K'a le d'ade ni 'khin.

2.

Egbe: yin logo,..............etc. 3. mf A dup lw lrun, T'o fi Jesu Kristi fun wa, Lati ra aray pada, Lw s at'esu. Egbe: yin logo,..............etc. mf gbe Srf damure, gbe Krb kun f'adura, Olugbala yoo gba wa la, Oluwosan yoo wo wa san. Egbe: yin logo,..............etc. mf j mb t'ay yoo pin, sra yin Mim; K'ni waju t siwaju, K'ni hin ma jafara. Egbe: yin logo,..............etc. Awn to sgun saju, Wn n wo wa b'a ti n y loni, Wn nkan sara si wa wi p, T siwaju, ma fa s'yin. Egbe: yin logo,..............etc. Ma siyemeji lna yii, B'o ti wu k'o le fun to; Srf mase foya, Adun y'o khin ay r. Egbe: yin logo,..............etc. Nigba ti 'pe khin ba dun, Jesu y'o ko wa de Kenaani, J ka l'ay ld R, Fi wa s'agbala itura. Egbe: yin logo,..............etc. f'ogo fun Baba loke, f'ogo fun m plu; f'ogo fun mi Mim, Mtalkan lp y fun. Egbe: yin logo, yin Mim, f'p fun Baba loke, Da wa si n'Ij Srf, Ni 'khin gba kan wa la.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

AMIN 95 (FE 112) fi p fun Oluwa - Ps. 105:1

1.

ff

J ka jum f'p f'lrun, Orin iyin, at'p lo y wa, Iyanu n'if R si gbogbo wa, krin 'yin s'ba Olore wa. Egbe: Halleluyah! Ogo ni fun Baba A f'ijo, ilu yin lrun wa, Alaye ni o yin bo ti y, Halleluyah! Ogo ni fun Baba f Ki l'a fi san j'awn t'iku ti pa? Iw lo f'w w wa di oni; 'W lo n s wa to n gba wa lw'ewu, krin 'yin s'Olutju wa. Egbe: Halleluyah!..............etc. Gbogbo alaye l'O n fun l'Ounj wn, Iw lo n pese f'onikaluku, Iw lo n sik da R gbogbo, krin 'yin si Onibu-r. Egbe: Halleluyah!..............etc. cr Ohun wa ko dun to lati krin, nu wa ko gboro to fun p, B'awa n'gbrun ahn nikkan, Wn kere ju lati gb'la R ga. Egbe: Halleluyah!..............etc. cr Gbe wa leke 'soro l'j gbogbo, Fun wa l'ay at'alafia R, J k'ari 'bukun gba l'le wa, K'a ba le wa f'ogo f'oruk R. Egbe: Halleluyah!..............etc. yin Angli l'run wa ba wa gbe, Orin iyin at'p l'o y wa, S'ba wa aiku lla-jul, ba wa Jehofa t'o j'ba. Egbe: Halleluyah!..............etc.

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 96 (FE 113) Fi ibukun fun Oluwa iw kan mi - Ps. 103:1 1. GBOGBO yin is Oluwa, f'ibukun f'Oluwa, yin Alufa Oluwa, f'ibukun f'Oluwa, yin Woli Oluwa, f'ibukun f'Oluwa,

K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. 2. yin Krb, f'ibukun f'Oluwa, yin Srf, f'ibukun f'Oluwa, gb yin mim, f'ibukun f'Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. Gbogbo gb Eko, f'ibukun f'Oluwa, gb Abokuta, f'ibukun f'Oluwa, gb Ibadan, f'ibukun f'Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. gb Ile-If, f'ibukun f'Oluwa, gb Ilesa, f'ibukun f'Oluwa, gb Ondo, f'ibukun f'Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. gb Agege, f'ibukun f'Oluwa, gb Odo-Ogbolu, f'ibukun f'Oluwa, gb 'Jebu-Ode, f'ibukun f'Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. gb Akitoye, f'ibukun f'Oluwa, gb Osil, f'ibukun f'Oluwa, gb Eruwa, f'ibukun f'Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. gb Ararmi, f'ibukun f'Oluwa, gb Ibogun, f'ibukun f'Oluwa, gb Rm, f'ibukun f'Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. gb Onidundu, f'ibukun f'Oluwa, gb Ifak, f'ibukun f'Oluwa, gb tta, f' ibukun f'Oluwa, K'e yin l, k' si ma gbe E ga titi lai. gb Ojokoro, f'ibukun f'Oluwa, gb Orugbo, f'ibukun f'Oluwa, gb Mamu, f'ibukun f'Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. gb rgbe, f'ibukun f'Oluwa, gb Ijoko, f'ibukun f'Oluwa,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

gb If, f'ibukun f' Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. 11. gb Onigbongbo, f'ibukun f'Oluwa, gb Fakore, f'ibukun f'Oluwa, gb Yobo, f'ibukun f'Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. gb Onibuku, f'ibukun f'Oluwa, gb Ilugbr, f'ibukun f'Oluwa, gb Alatare, f'ibukun f'Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. yin Wasimi, f'ibukun f'Oluwa, gb Afojupa, f'ibukun f'Oluwa, gb Agodo, f'ibukun f'Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. gb Akore, f'ibukun f'Oluwa, gb Igbele, f'ibukun f'Oluwa, gb Oke-Oluwo, f'ibukun f'Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. gb Oju Sango, f' ibukun f'Oluwa, gb Idi-Iroko, f' ibukun f'Oluwa, gb Tigbo, f' ibukun f' Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. gb Abule Iporo, f'ibukun f' Oluwa, gb Elekur, f'ibukun f'Oluwa, gb Ososu, f'ibukun f'Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. gb Abule Dawodu, f'ibukun f'Oluwa, gb lrunda, f'ibukun f'Oluwa, gb Owowo, f'ibukun f'Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. gb Itori, f'ibukun f'Oluwa, gb Asr, f'ibukun f'Oluwa, gb Alas, f'ibukun f'Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. gb Imsan, f'ibukun f'Oluwa, gb Babalawo, f'ibukun f'Oluwa, Gbogbo gb gba, f'ibukun f'Oluwa, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. f'Ogo fun Baba, Ij Krb,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

f'Ogo fun m, Ij Srf, f'Ogo f'mi Mim gbogbo agbay, K' yin in, k' si ma gbe E ga titi lai. AMIN 97 1. (FE 114) LRUN lda t'o da'j Seraf' Ati Krb s'oril ede ay, Lat'w Jesu Olugbala wn; Awa n yin oruk R logo Egbe: A! ku ay, ku ay ) Ij Srf )2ce A! ku ay, ku ay ) Ij Krb. ) Nibo l'awn ayanf lrun wa? wa gb ohun Olus-aguntan yi: ronupiwada, wa w'k naa; Igbala na ku si atlw. Egbe: A! ku ay,...............etc. gb Krb dup lw lrun, Tsiwaju ninu ogun mi jija, fr gbo'hun Oluwa Jesu, Wi p, o seun, m rere Egbe: A! ku ay,...............etc. yin ti n kja l ya sd Jesu, Lati gb'ore-f n'nu Ij yi, Mase kgan k igbala 'khin, T'lrun Mtalkan fun wa. Egbe: A! ku ay,...............etc. Jesu Oluwa mb wa j'ba lay, Larin gb Krb ati Srf, gbrun dun ni 'jba R ninu, Ij Mim at'oke wa yi. Egbe: A! ku ay,...............etc. Jesu Kristi Oluwa ba Ogo, L'pa iye ainipkun wa lw R; Yoo ko gbogbo awn t'o gbagb l, Siwaju it Baba l'oke. Egbe: A! ku ay,...............etc.

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 98 t.SS&S 823 (FE 115) Ibukun ni Oruk Oluwa lati isinsin yii l ati si i lailai - Ps. 113:2 1. YIN Ij Srf

Wa fi ay yin han jum k orin didun, Fun 's 'yanu to se fun wa, Ti ko j ka snu kuro ni na r Egbe: A yan l si Sion, Sion to dara jul, A yan goke l si Sion, Ilu lrun wa. 2. Baba Aladura, F'p fun lrun, T'o mu O bori awn ta, Ti ko j ki ta y , To fi se ori, Yio fi o se d'opin. Egbe: A yan l,................etc. yin gb Akrin, fi ay yin han; Fun Majmu R ti ko y, Ni arin gb Srf, To mus di oni, Ati ay ti mb. Egbe: A yan l,................etc. Eniyan le ma kgan, Wn si le ma sata; Awn ti ko m'lrun wa, Sugbn awa gb Krb, A si m'ni t'a sin, Yio si fun wa lere Egbe: A yan l,................etc. Krb Srf, mura sis'mi, yin yoo sis naa dopin, o si ri Olugbala, L'aye mim loke, Ati l'run plu. Egbe: A yan l,................etc.

3.

4.

5.

AMIN 99 (FE 116) J ki awn eniyan ki o yin , lrun - Ps. 67:3 1. YIN gb Srf, Ati gb Krb, fi p fun lrun, T'o d'mi wa si d'oni.

Egbe: Emi ko le sai sp (2ce) Ore t'lrun se fun mi, Emi ko le sai sp. 2. Loot l'esu gbogun, Sugbn ko le sgun, Lagbara Mtalkan wa, Awa yoo bori r. Egbe: Emi ko le sai sp......etc. lomiran ti ku, lomiran w'wn, lomiran rin ni il, Ti moto ti t pa. Egbe: Emi ko le sai sp......etc. p ni f'lrun, F'anu R l'ori wa, O gb tir, O gb temi, Ogo ni f'lrun. Egbe: Emi ko le sai sp......etc. lrun alaanu, Siju aanu wo wa, Jw pese fun aini wa K'ile r'oju fun wa. Egbe: Emi ko le sai sp......etc. F'ilera f'alaisan, Jesu Olugbala; Jki awn alaisan, Ri 'wosan ld R. Egbe: Emi ko le sai sp......etc. Mu ileri R s, Jehovah Tabbikubb, K'awn afju le riran, K'alailera k'o san. Egbe: Emi ko le sai sp......etc. p ti sako l, Wn ko si mna m, lomiran j'asiwaju, Sugbn o fa s'hin. Egbe: Emi ko le sai sp......etc. Jehovah-Jire wa, Pese fun aini wa, Pese m f'awn agan, Jk'a ri 'bukun gba.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Egbe: Emi ko le sai sp......etc. 10. lrun alaanu, Dariji da R; Mase f's bi aray Jki ojo k'o r. Egbe: Emi ko le sai sp......etc. F'ibukun R f'ba, At'awn Igbim, F'alafia fun ilu wa, K'a ma rogun adaja. Egbe: Emi ko le sai sp......etc. f'ogo fun Baba f'ogo fun m f'ogo fun mi Mim, Mtalkan lailai. Egbe: Emi ko le sai sp (2ce) Ore t'lrun se fun mi, Emi ko le sai sp. (FE 117) NI TOOT, ara ni toot o, Baba wa seun fun wa ka f'iyin fun, p lo y Ayisa-Osu, Dakun wa gb'p wa gba 'yin wa. Egbe: ba toto! Kabiyesi! Awa wol, o awa juba R o, rintunde a mu 'yin wa o, Wa j ki p wa goke l. yin ti a dasi juba R o, juba Oluwa to pa wa m, gbgbrun subu l'tun l'osi, Sugbn Oluwa pa wa m! Egbe: ba toto! Kabiyesi! p m ay to ti kja o, Anu lo fi s wa titi d'oni, OBIRITI l'Oluwa wa, O dari ibi kuro ld wa. Egbe: ba toto! Kabiyesi! Ogo, la, p lo y fun o, J k'a le yin o l'oke run, 'Gba ba s'is l'ay yi Oluwa, Ka le ba Maleka k'Alleluyah.

11.

12.

AMIN 100 1.

2.

3.

4.

Egbe: ba toto! Kabiyesi! Awa wol, o awa juba R o, rintunde a mu 'yin wa o, Wa j ki p wa goke l. AMIN 101 (FE 118) Oluwa, si ni emi yoo ma krin Iyin - Ps. 101:1 1. OLUWA Oke a yin o, A tun sp, 'Tori ore R igbakugba, Aidiyele. Egbe: Iw l'a f'p fun Baba, Wa Oluf titi lai, Olodumare Mim ni titi, Oluwa ni giga, p, iyin ni fun titi Olore wa. Oluwa Oke gba p wa, At'kan wa, Ko s'ba bi lrun wa o, Nin' lanla. Egbe: Iw l'a f'p fun Baba,..etc Olodumare 'w lo fun wa Ni idariji, Oso, Aj ko ri wa gbe se A o sgun. Egbe: Iw l'a f'p fun Baba,..etc gbe asia 'gbala s'oke, Fun isgun, Kristi gagun wa plu wa, ma bru. Egbe: Iw l'a f'p fun Baba,..etc Krb Srf n yin o Baba run, Mtalkan Mim ni 'yin y, Wa gb'p wa. Egbe: Iw l'a f'p fun Baba,..etc Ogo ni fun Baba wa l'oke ba aiku, A tun f'ogo fun m, mi To da wa si. Egbe: Iw l'a f'p fun Baba,..etc

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 102 (FE 119) fi p fun Oluwa - Ps. 136:1 1. LRUN Srf awa n s'p, lrun Krb ogo iyin fun Egbe: Iyin naa y ahn fun 'ru j oni, lrun Krb ogo iyin fun . Jesu Olugbala awa n s'p, L'kunrin l'obinrin awa n f'p fun . Egbe: Iyin naa y ahn.........etc. Jesu Oluwa awa mb , S'amna gb yi titi lai de opin, Egbe: Iyin naa y ahn.........etc. lrun Alas f'as R mu, Inu agan wa dun l'dun ti a wa yi, Egbe: Iyin naa y ahn.........etc. Mtalkan Mim gbe's R nde, K'mde at'agba le jsin l'dun yi Egbe: Iyin naa y ahn fun 'ru j oni, lrun Krb ogo iyin fun .

2.

3.

4.

5.

AMIN 103 (FE 120) Ohun Orin: L Kede Ay Naa 1. Oluwa l'Olus'aguntan mi, Emi k'o salaini, O mu mi dubul 'nu papa oko, Tutu minimini. Egbe: Awa dup, at' p da, Fun idasi R fun wa, Larin Ij Srf. O mu mi l si iha omi, Idak rr si de, O si tu kan mi lara, Ni ipa oruk R. Egbe: Awa dup,............etc. Ni toot bi mo til rin, Larin afonifoji, Emi ki yoo bru ibi kan, Nitori o wa plu mi. Egbe: Awa dup,............etc.

2.

3.

4.

Ogo R ati pa R, Wn si n tu mi ninu, Iw t tabili ounj sil, Ni iwaju mi. Egbe: Awa dup,............etc. Ni toot ire ati anu, Ni yoo ma t mi lehin, Emi o gbkle Oluwa, Ni gbogbo j ay mi. Egbe: Awa dup,............etc. K'a f'ogo fun Baba wa loke, K'a f'ogo fun m R, K'a fogo fun mi Mim, Mtalkan l'p y Egbe: Awa dup, at'p da, Fun idasi R fun wa, Larin Ij Srf.

5.

6.

AMIN 104 (FE 121) Ogo R bori Ay oun run - Ps. 148:14 1. Ogo fun lda Mim l'oke, ni t'o gba wa lw iparun To si fi s wa le na iye, p fun Kristi Mim. Egbe: f'iyin fun Baba Mim l'oke, ni ti o da wa si di oni, Lati y ay ajdun oni, Ti Ij Mim Seraf. A dup fun Baba Olore wa, ni ti o san gbogbo gbese wa, Lati inu iku s'iye ailopin, Ogo fun Kristi Mim. Egbe: f'iyin fun Baba Mim........etc B'emi ko til ni r ay, Sugbn mo m pe Kristi wa fun mi, Lnakna yoo pese fun mi, Ogo f'Olugbala. Egbe: f'iyin fun Baba Mim........etc B's mi til pn bi ododo, Kristi Oluwa ki yoo ta mi nu, Sib yoo fi'f fa mi mra, Halleluya si Kristi mi.

2.

3.

4.

Egbe: f'iyin fun Baba Mim........etc 5. Kinla! Iw ni irapada? Iw yoo ha siyemeji bi? Iw sa gbkle Oluwa r, Baba wa yoo pese. Egbe: f'iyin fun Baba Mim........etc s'p fun Mtalkan Mim, ni ti o n se gbn ayray, fi iyin fun Mtalkan Mim, Ogo f'lda wa. Egbe: f'iyin fun Baba Mim........etc C.M.S. 552 SS&S 765 f HC 574 (FE 122)

6.

AMIN 105 1.

J ka f'inu didun, Yin Oluwa Olore; Anu R o wa titi, L'ododo dajudaju Oun, nipa agbara R, F'iml s'ay titun; Anu R o wa titi, L'ododo dajudaju O mb awn alaini, Ati gbogbo alaye, Anu R o wa titi, L'ododo dajudaju O mbukun ayanf R, Ni aginju ay yi, Anu R o wa titi, L'ododo dajudaju j ja f'inu didun, Yin Oluwa Olore, Anu R o wa titi, L'ododo dajudaju

2.

mf

3.

mf

4.

cr

5.

AMIN 106 (FE 123) Oluwa, ye wa gba wa o, Baba Ire. 1. OLUWA, ye wa gba wa o Baba Ire, A fi 'rl sin O, Baba Ire, A sp loni, A dup (2ce)

Fun Baba o, Baba ire 2. Baba ye wa wo wa o, Baba ire, A f'irl sin Baba o, Baba ire, A m'p a tun mu 'yin wa, (2ce) Fi isin o, Baba ire. Fun wa l'emi if, Baba wa, Ka le f'if sin o, Baba wa, Jw ye, fun wa ni if (2ce) Ka le yin , Baba ire. K'm wa mase yanku o, Baba ire, Ka le dagba ka darugbo, Baba ire, A dup, a tun t'p da,(2ce) Fun Baba o, Baba ire.

3.

4.

AMIN 107 (FE 124) Fi eti sil Olus-gntn Israeli - Ps. 80:1 1. FI IYIN fun olus' aguntan Israeli, ni ti o da Ij yi sil: fi'yin fun Baba Mtalkan Mim, ni ti o fun wa ni isgun; f'ogo f'Oruk Jehovah Mim, k'Alleluyah s'Ologo jul, fi duru krin mim si ba wa, ni t'O mb ninu iml nla. damuso yin m'gb Srf, bu s'ay, k orin mim S'Oluwa lrun awn m-ogun, ni t'O se Olurapada wa; yin Jesu Kristi Olurapada, ke Hosannah si ba wa, fi duru krin mim si ba wa, ni t'o mb ninu agbara nla. yin gb Akrin Mim l'agbo yi, mura lati k orin didun, S'lrun lda t'o mbe ninu Ogo; Mo m p'Ade Ogo yoo j tiyin; yin agba lkunrin, damure yin, Kristi Oluwa l'o pe yin si's R, yin agba l'obinrin, tub mura, Kristi Oluwa ki yoo fi yin sil. Kristi, a b loni, fun wa l'agbar' mi,

2.

3.

4.

K'awa k'o le se is R dopin; Ran agbara 'ml si Ij Mim yii, J ki 'f otit wa larin wa, Ba wa f 'tgun esu, ta mi wa, K'a le j'ni ajogun 'jba R, f'ay k orin mim si ba wa, ni t'O mb ninu Ogo didan. 5. Kristi to wa l'na gbogbo, ti awa n t, Mase j k'a tele ogo asan, Eyi ti ise wura, fadaka at'as, T wa, Olugbala s'na tot, Mu wa k'na gbogbo t'esu sil, Ka le se ara wa titi dopin, f'ay krin isgun s'Oluwa, ni t'O mb ninu lanla R. Ogo ni fun Baba, ni Mim jul; Ogo ni fun Mtalkan Mim, Ogo ni fun Krist' m Baba ayray, Ogo fun ni Mim titi lai; Kristi Mim a b , mu wa d'emi, Lati juba f'Oruk R Mim; fi duru krin Mim si ba wa, ni t'o mb ninu iml Nla.

6.

AMIN 108 (FE 125) Tune: Children of Jerusalem. j ki iml yin ml. - Matt. 5:16 1. mf KRB ati Srf, fun irugbin rere s'ay, yin l'a pe lati s'awn Ti yoo pade Oluwa l'oke. Egbe: Gb, gb, gb b'awn Srf ti n ke, Gb, gb, gb b'awn Krb ti n ke Halleluyah, Halleluyah, Halleluyah, f'ba wa. Onigbagb, ji giri, K'a fi iwa s s'il, K'a se if Oluwa wa, K'a le r'oju rere lrun. Egbe: Gb, gb, gb...........etc. Onigbagb, gb' adura, fi kan funfun sis,

2.

mf

f 3.

mf

f 4.

gb'aw plu iwa mim, Eyi ni Jesu wa se l'aye. Egbe: Gb, gb, gb...........etc. mf yin araye, tun aye se, Fun bib jesu Oluwa K's dinku, k'ajakal arun, Ma ti wa l s'run apadi. Egbe: Gb, gb, gb...........etc. Onigbagb bru lrun, Fran mnikeji r, Mase pgan mase binu, lrun adura r. Egbe: Gb, gb, gb...........etc. p idanwo l'o wa l'aye, Sugbn eyi t'o buruju, K'a ma r'owo k'aisan de ni JAH jw ma fi eyi se wa. Egbe: Gb, gb, gb...........etc.

f 5.

mf

f 6.

cr

f AMIN

109 (FE 126) Ki a fi p fun Oluwa Ohun Orin: fi p fun lrun wa 1. K'A fi p fun Oluwa, Fun gbogbo p anu R, K'a wa di ihamra wa, Lati b'esu jagun. Egbe: Esu n'ipa sugbn a o sgun, Ni agbara Mtalkan, Ileri ti Oluwa s, Y'o wa sib titi. Gbogbo ay ho f'ay, Ki gbogbo wa si kun fun 's, Ki a ja titi de opin, K'a si fi 'da le'l. Egbe: Ls Kristi m Baba, Ni ibi awn Angeli n y, K'a ba wn yin Baba loke, m, ni lailai. Awa m Ij Srf, A fi ogo fun Oluwa, T'o j k'mi tun ri mi, Ogo f'oruk R. Egbe: Gb'oju s'oke wo asia,

(144)

2.

3.

Fun gbogbo awn t'o segun, yin ara ku ab, Ki Baba plu yin. 4. Awn t'o ti sgun saaju, Wn n wo wa bi awa ti n ja, Wn si n fi ohun kan wi p, Ara ma jafara. Egbe: Nitor' akoko di lo ku, Ti ay yi yoo kja l, Bi asgun a daju pe, A o gb'ade iye. Awa si tun ki asaju wa, Ati awn 'm ogun r, Ara ku is mi, K'a gb'w lw ara wa. Egbe: ku ab yin ku ile K'lrun plu gbogbo wa, K'o si fi ade Ogo R, De gbogbo wa lori. p ni fun Mtalkan, T'o ba wa f 'tgun esu. Halleluyah s'lrun wa, Oju ti Lusifa. Egbe: Ara jo plu ay, Ara gbe ohun s'oke, Ki Baba fun wa ni 'f R. Eyi ti ko l'gb.

5.

6.

AMIN 110 (FE 127) Fi iyin fun Oluwa Iw kan mi - Ps. 146:1 Ohun Orin: ti gb orin il na. 1. GBOGB' m Ij Srf, Ati Krb l'ay, K' da'lu ati 'jo yin p, K' si yin ba-Ogo. Egbe: Yin Oluwa, yin l'gbgb, Yin Oluwa lkkan, ba mim l'lrun Yin Oluwa 'w kan mi. Larin wahala ati 'ja, Larin idkun esu, Larin isimu at'gan, Ni Srf n y'Oluwa.

2.

Egbe: Yin Oluwa, yin...........etc. 3. bangiji ba Mim, Ni 'yin at'p y fun, K'a mu kta gbogbo kuro, K'a le gb'ade iraw. Egbe: Yin Oluwa, yin...........etc. Baba Ogo dariji wa, m Mim da wa si, mi Mim rad bo wa, K'a si jogun 't ogo. Egbe: Yin Oluwa, yin...........etc. (FE 128)

4.

AMIN 111 C.M.S. 550 t.H.C. 54 L.M fi iyin fun Oluwa - Ps. 146:1 1. f J k'a yin lrun wa, ni t'O wa l'oke run, T'O fi Ounj fun eniyan Ti O si fi fun ranko. O si t oju run l, O da orun oun osupa, Is w R n'iraw, Iye wn awa ko le ka. O si da ara eniyan, O si fun wn l'mi plu; O si da ni daradara, Bi o ti y, bi 'ba ti wa. p pp 5. f Sugbn eniyan dibaj, Wn si b sinu buburu; Ere s ni wn si n j, Ni wahala ati n'iku. Sugbn j ka yin lrun, Oun fun wa ni Kristi Jesu; Lati wa awn t'o ti nu, Ninu s ti wn ti n rin. (FE 129) LRUN lda wa, awa n yin , Fun ore nla yi (2ce) Fun dida to da Ij nla yi sil, Fun 'gbala eniyan dudu.

2.

3.

4.

AMIN 112 1.

Egbe: lrun jw mu wa y, K'awa le w ijba R, Ma j ki Srf ati Krb, Tun kuna Ijba run. 2. Jehovah Emmanueli awa dup, T'o bb fun wa (2ce) T'o si da gb Srf yi sil, Ninu aginju ay yi. Egbe: lrun jw mu wa y,......etc Awa mb O fun Olori wa, lrun, Fun l'agbara R (2ce) J k'o le sis R titi d'opin K'o gba'de t'O ti pese fun un. Egbe: lrun jw mu wa y,......etc lrun Daniel awa mb , Masai gb ti wa (2ce) Ma j k'a ri idanwo ti y'o fa wa, Pada si ohun atij. Egbe: lrun jw mu wa y,......etc

3.

4.

AMIN 113 (FE 130) kan mi yin Oluwa l'ogo - Luku 1:46 1. KAN mi yin Oluwa l'ogo, ba iyanu to wa mi ri, N gb'agogo iyin y'ay ka, N fi iyin Atobiju han. Egbe: Oluwa p ni fun , Fun ore-f to fi pe mi, Jesu di mi mu titi d'opin, Ki n le jba plu R l'oke. Iru 'f ti Jesu fi pe mi, Ohun iyanu l'o j fun mi, na ti Jesu gba fi pe mi, na ara l'o tun j fun mi. Egbe: Oluwa p ni fun ,....etc. p wo l'awa le fi fun ? Iw ba Ij Krb, Fun 'sgun abo r larin wa, Fun anu at'ore R gbogbo. Egbe: Oluwa p ni fun ,....etc. Iw ti o gba p Noah, Gb'p iyin t'a mu wa fun ,

2.

3.

4.

Iw ti o gba r Abel, Ma j k' p wa k'o di 'baj. Egbe: Oluwa p ni fun ,....etc. 5. Ij Krb ati Srf, ho, y si ba run, Fun's Iyanu R larin wa, Fun ore R alailosuwn. Egbe: Oluwa p ni fun ,....etc. Ay ni fun wa l'j oni, A f'ogo fun Baba at'm, A f'ogo fun mi Mim , lj oni gba p wa. Egbe: Oluwa p ni fun , Fun ore-f to fi pe mi, Jesu di mi mu titi d'opin, Ki n le jba plu R l'oke.

6.

AMIN 114 C.M.S. 555 H.C. 567 t.H.C. 520 C.M. (FE 131) Emi o ma fi ibukun fun Oluwa Nigba gbogbo - Ps. 34:1 1. mf cr 2. f p cr 3. f N'nu gbogbo ayida ay, Ay oun wahala; Iyin lrun ni y'o ma, Wa l'nu mi titi. Gbe Oluwa ga plu mi, Ba mi gb'ook R ga; N'nu wahala, 'gba mo ke pe, O si y mi kuro. Ogun lrun wa yika, Ibugbe oloot; ni ti o ba gbkle, Yoo si ri 'gbala. Sa dan if R wo lkan, Gbana 'w o m pe, Awn t'o di oot r mu, Nikan l'ni 'bukun. bru R, yin mim, ru miran ko si; Sa j ki'sin R j'ay yin, Oun y'o ma tju yin.

4.

mf

5.

cr

AMIN

115 C.M.S. 556 H.C. 564 C.M. (FE 132) Kini emi o fi fun Oluwa, nitori gbogbo ore R si mi? - Ps. 116:12 1. FUN anu to p b'iyanrin, Ti mo n gba l'ojum; Lat'd Jesu Oluwa, Ki l'emi o fi fun? p Kini n fi fun Oluwa, Lat' inu kan mi? s ti ba gbogbo r j, Ko til ja m nkan. Eyi l'ohun t'emi o se, F'ohun to se fun mi, Em'o mu ago igbala, N ke pe lrun. Eyi l'p ti mo le da, Emi osi, are: Em'o ma sr bun R, N si ma bere si. Emi ko le sin b'o ti to, N ko n'is kan to pe; Sugbn em'o sogo yi pe, 'Gbese p mi p.

2.

3.

cr

4.

mp

5. f AMIN

116 C.M.S. 557 H.C. 565 C.M. (FE 133) Emi mi si y si lrun Olugbala mi - Luku 1:47 1. f EMI ba n'gbrun ahn, Fun 'yin Olugbala; Ogo lrun, ba mi, Isgun ore R. Jesu t'O s'ru wa d'ay, T'O mu banuj tan; Orin ni l'eti ls, Iye at'ilera. O sgun agbara s, O da onde sil; j R le w'eleri m, j R seun fun mi.

2.

p cr

3.

mf di p

4.

cr

O sr oku gb'ohun R, O gba mi titun; Onirobinuj y'ay, Otosi si gbagb. Odi, krin iyin R; Aditi, gb'ohun R; Afoju, Olugbala de, Ayar, fo f'ay. Baba mi at'lrun mi, Fun mi n'iranw R; Ki n le ro ka gbogbo ay, la Oruk R.

5.

6.

AMIN 117 C.M.S. 560 H.C. 579, t.H.C. 123, 10s 11s (FE 134) Oluwa lrun mi, iw tobi jj - Ps. 104:1 1. f WOL f'ba Ologo jul, krin ipa ati if R; Alabo wa ni at'ni Igbani, O n gbe 'nu ogo, Elru ni iyin. s t'ipa R, s t'ore R, 'Mol l'as R, kbi R run, Ara ti n san ni kk 'binu R j, Ipa na R ni a ko si le m. Ay yi plu kun 'yanu r, lrun agbara R l'o da wn; O fi idi r mul ko si le yi, O si f'okun se as igunwa. nu ha le s ti itju R? Ninu aff, ninu iml; Itju R wa nin' odo t'o n san, O si wa ninu iri ati ojo. Awa erup, aw'alailera, 'W l'a gbkle, O ki o da ni; Anu r rnu, o si le de opin, lda, Alabo, Olugbala wa. 'W Alagbara, Onif jul, B'awn angli to n yin loke, B l'awa da R, niwn t'a le se, A o ma juba R, a o ma yin .

2. cr 3. mf

4.

cr di p

5.

mp cr f

6.

ff di cr

AMIN 118 C.M.S. 563 H.C. 372 S.O. ED 7s (FE 135) Iw ki ise ru m, iw di arole lrun nipas Kristi - Gal. 5:7 1. f EWE ti ba run, Krin didun be ti n l; Krin 'yin Olugbala, Ologo 'nu is R. Egbe: A n l'le sd lrun Lna t'awn Baba rin; Wn si n y; nisinsin yii, Ay wn l'awa o ri. A n l sd lrun, Lna t'awn Baba rin; Wn si n y; nisinsin yii, Ay wn l'awa o ri. Egbe: A n l 'le...........etc. Krin agbo kekere, o sinmi n'it R; 'Bit'a pese 'joko yin, Ib si n' ijba yin. Egbe: A n l 'le...........etc. W'Oke, m iml, Ilu Sion wa lkan; Ib n'ile wa titi, Ib l'a o r'Oluwa. Egbe: A n l 'le...........etc. Krb, tsiwaju, Srf, ma jafara, Kristi m Baba n wi, Pe laifoya ka ma l. Egbe: A n l 'le...........etc. Jesu, a n l l'as R, A k'hun gbogbo sile; Iw ma j'amna wa, A o si ma ba l. Egbe: A n l 'le...........etc. A f'ogo fun Baba wa, A f'ogo fun m R; Ogo ni f'mi Mim , Mu wa de'le ay naa. Egbe: A n l'le sd lrun

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lna t'awn Baba rin; Wn si n y; nisinsin yii, Ay wn l'awa o ri. AMIN 119 C.M.S. 561 H.C. 562. C.M. (FE 136) Oun l'Oluwa awn oluwa, at'ba awn ba - Ifihan 17:14 1. f di cr mf cr 3. mf cr f 4. p cr f 5. ff GBOGBO ay, gbe Jesu ga, Angl, wol fun; mu ade ba R wa, Se l'ba awn ba. se l'ba, yin Martyr, Ti n pe ni pp R; Gbe gbongbon-igi Jesse ga, Se l'ba awn ba. yin iru-m Israel, Ti a ti rapada; ki ni t'o gba yin la, Se l'ba awn ba. Gbogbo eniyan ls, Ranti 'banuj yin; t 'kogun yin s's R, Se l'ba awn ba. Ki gbogbo oril-ede, Ni gbogbo agbay; Ki wn ki, Kabiyesil, Se l'ba awn ba. A bale pl'awn t'run, Lati ma juba R; K'a ba le j jum krin, Se l'ba awn ba.

2.

6.

AMIN 120 CM 239 t.H.C. 222 L.M. C.M.S. 566 (FE 137) Emi o s ti iseun if Oluwa - Isa. 63:7 1. f p JI, kan mi, dide lay, Krin iyin Olugbala; la R bere orin mi, 'Seun if R ti p to!

2. p 3.

O ri mo segbe n'isubu, Sib, O f mi l'aftan; O y mi ninu osi mi, 'Seun if R ti tobi to! Ogun ta dide si mi, Ay at'Esu n de'na mi, Oun n mu mi la gbogbo r ja, 'Seun if R ti n'ipa to!

4.

'Gba 'ynu de, b'awsanma, T'o su dudu t'o n san ara; O duro ti mi larin r, 'Seun if R ti dara to! 'Gba gbogbo l'kan s mi, N f ya lhin Oluwa mi; Sugbn bi mo ti n gbagbe R, Iseun if R ki y.

5.

6. p

Mo fr f'ay sil na, Mo f b lw'ara iku; A! k'emi khin mi krin Iseun if R n'iku. Nj ki n fo l, ki n si goke, S'ay iml titi lai; Ki n f'ay iyanu krin, Iseun if R lrun. (FE 138)

7.

AMIN 121 1.

AWA dup o lw Baba wa (2ce) Ti ru j oni t'o fi soju mi J k'a seyi s'amdun, Jw j ki ire wle wa o, Ninu dun t'a b si. Egbe: J ki' ire k'o le w'le gbogbo wa (2ce) Loni o (2ce) Awa dup lw Jehovah loke run (2ce) Ta ni f isgun (2ce) Emi f Emi f isgun k'o na'w r soke Emi f isgun Lori aj oso Emi f isgun Lori ta ile Emi f isgun Lori ta 'bi's Emi f isgun Lori ta ilu Emi f isgun Ati lori 'pnju Emi f isegun Egbe: Balogun wa ti de loni o (2ce)

2.

Lati sgun fun gbogbo wa (2ce) Awa dup lw Jehovah loke run (2ce) 3. Ta ni n f abo (2ce) Emi f ni f abo k'o na'w r soke Emi f abo Lori m gb Emi f abo Lori awn bi Emi f abo Lori awn obinrin Emi f abo Lori awn mde Emi f abo Lori awn agba Emi f abo Lori awn kunrin Emi f abo Egbe: Alabo wa ti de loni o (2ce) Lati dabo bo gbogbo wa (2ce) Awa dup lw Jehovah loke run (2ce) Tani f pese (2ce) Emi f ni f ipese k'o na'w r soke Emi f ipese Se ipese owo Emi f ipese Ati pese m Emi f ipese Ati t'alafia Emi f ipese Ati pese is Emi f ipese Egbe: Olupese wa ti de loni o (2ce) Lati pese fun gbogbo wa (2ce) Awa dup lw Jehovah loke run (2ce) Ta ni f ri Jesu (2ce) Emi f, ni f ri Jesu ko na'w re soke Emi fe ri Jesu K'o le wa bukun fun wa Emi f ri Jesu K'o le fun wa lagbara Emi f ri Jesu K'a le se 'f R d'opin Emi f ri Jesu K'awa le gb'ade ogo Emi f ri Jesu Egbe: Jesu Olugbala wa ti gunwa sihin (2ce) lati wa bukun gbogbo wa (2ce) Awa dup lw Jehovah loke run (2ce) Kilo y wa loni o (2ce) A f'p Fun gbogbo awn Ore t'Oluwa se fun wa, yin Agba Meje yin Asiwaju Committee kunrin Committee obinrin m Ogun Kristi Iraw Owur gb Ifloju F'ogo lrun han yin gb Mary yin gb Marta Ayaba Esta yin gb Roda

4.

5.

6.

E f'ope f'Oluwa

Awn Akrin wa yin m Ij Fun Ore Isgun Fun ibukun Gbogbo Nitori o da wa si Pe o ti gb ti wa Egbe: p lo y Baba wa loni (2ce) T'O wa sure fun Gbogbo wa (2ce) Awa dup lw Jehovah loke run (2ce) AMIN 122 1. (FE 139) AWA m Ij Krb, Ati m Ij Srf; Awa wa f'iyin at'pe f'lrun wa Ti o da wa si d'j oni. Egbe: A f'p fun lrun wa, T'ajdun yi s'oju mi wa, Ki Maikl Balogun wa, Ki o ma se asgun fun wa. yin Ariran ati Woli, yin Aladura t'Aluduru; Ki jesu Kristi bukun is w yin, Ki o si gbe's w yin ro. Egbe: A f'p fun lrun wa,..etc yin gb lkunrin lobinrin, Ki Oluwa ki o bukun yin; Ki o gb imikanl dun kan yin, Ki o pese fun gbogb' aini wa. Egbe: A f'p fun lrun wa,..etc yin gb lkunrin lobinrin, A ki yin ku ajdun; Ki Maikli mim Balogun Ij wa, Se amna wa titi d'opin Egbe: A f'p fun lrun wa, T'ajdun yi s'oju mi wa, Ki Maikl Balogun wa, Ki o ma se asgun fun wa.

2.

3.

4.

AMIN 123 C.M.S. 528 H.C. 550 L.M. (FE 140) 1. f GBOGBO yin ti n gbe ay, f'ay krin s'Oluwa; F'ibru sin, yin logo, f'ay wa siwaju R.

2.

Oluwa, Oun ni lrun, O da wa laisi 'ranw wa; Tir l'awa se, O mb wa, Oun n tju wa b'aguntan R. f'iyin w ile R wa, f'ay sunm'agbala R; yin, bukun ok R, N'tori b l'o y k'a ma se. N'tori rere l'lrun wa, Anu r wa bakan naa lai; Oot R ko fi'gba kan y, O duro lat'iran de 'ran.

3.

4.

AMIN 124 C.M.S. 554 H.C. 54 L.M. 554 (FE 141) ho iho ay si Oluwa, yin ile gbogbo - Ps. 100:1 1. mf NIWAJU it Jehovah, f'ay sin, oril'ede; M p'Oluwa, oun kanso ni, O le da, O si le parun. Ipa R, laisi 'ranw wa, L'o f'am da wa l'eniyan; Nigba t'a sako b'aguntan, O tun mu wa si agbo R. A o f'orin sunm 'le R, Lohun giga l'a o krin; Ay l'oniruru ede, Y'o f'iyin kun agbala R. As R gbooro b'agbay, If R pe b'ayeray; Oot R yoo duro lailai, Gba t'dun ki yoo yipo m.

2.

mf p cr

3.

ff

4.

AMIN 125 (FE 142) Ohun Orin: Ma sis l 1. GBOGBO da ab run, f'iyin fun lda wa; Ki gbogbo oril-ede, Krin iyin Olugbala.

2.

Oluwa, anu R ki ti, Oot R si duro lailai; Iyin R y'o tan kakiri, Tit' orun y'o la laiw m.

AMIN 126 6. 8S (FE 143) Ohun Orin: Mo fiyin Ailopin (394) 1. LRUN ailopin, Iw, L'a f'iyin atkan wa fun, Gbogbo 's R l'ay yin , A juba R, Oluwa wa; Baba ayray, j ki, kan wa wol n'it R. Awn angl' n krin yin , Balogun, ba 'wn ba, Kikan l'awn Krb n yin, Seraf' si yin Mtalkan; Wn n k, Mim, mim, mim, run, ay, kun f'ogo R! lrun awn baba wa, Awn Woli ti royin R, gb Aposteli rere, Wn mb l'ay ati ogo; Woli ati awn mim Dap lati gb'la R ga. Olor' awn ajriku, Wn n f'ot sogo ninu R, Ij gbe ohun r soke, Yin lda gbogbo ay; Wn si mba 'wn t'o y'it ka, Krin in 'jinl Mtalkan. Baba, lla ailopin, Tir l'agbara at' if, A juba m R wn, T'O mb n'nu ogo plu; At'lrun mi Mim , Olutunu ayray.

2.

3.

4.

5.

AMIN 127 (FE 144) Ohun Orin: Wa ba mi Gbe (19) 1. A F'P f'lrun t'O da wa,

Ti O n b t'O si n sik wa, Oun ni Oluwa ti o le bukun wa, j k'a j krin s'lda wa. 2. A dup f'na t'o pe wa si, Sinu k 'gbala khin, Ran wa lw k'a le fi iwa wa j, Awn Ij mim Seraf' t'oke. A dup fun okun ilera, Ti o n fi fun awa m R. yin l'lrun ti ko j ko r wa, A dup a yin O Olore wa. A dup pe o n gbadura wa, Ni na gbogbo t'a n pe si, Papa nigba ti esu n f tafa r, ke Halleluyah s'Olusgun. A dup f'alafia ara, T'o n fun wa, t'o si n j k'a m , Pe 'w l'lrun t'o le s'ohun gbogbo, A dup a yin ba Olore. A dup f'mi t'o n dari wa, 'Gbat' awa m R n f sako, Oun n f'ohun kl pe wa pada s'agbo, Mtalkan Mim a juba R. A dup p'a m ojub R, Larin hilahilo ay yi, O n j k'a m pe Iw ni Baba wa, Ay, ay, ay, ani Baba. p l'o y Olodumare, Fun didasi ti O da wa si, T'O b t'O si sik wa lojojum, p, p, iyin f'Olore wa. A dup fun , lda wa, Fun is R t'O se larin wa, Ti O ko fi wa sil ni'sju kan, Ogo, la, Iyin s'lda wa. lrun lda Srf, Ti aginju ay wa yi, Gb'ohun wa k'o si ma lo nigba gbogbo, K'a le b'awn Seraf' t'run krin. Baba wa jw k'o gb'p wa,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Larin Ij mim Srf, Ohun p ni k'O ma fi s'arin wa, Titi a o fi de 'le Paradise. AMIN 128 t.SS & S 710 P.M. (FE 145) ma lepa eyi ti n se rere - I Tess. 5:15 Ohun Orin: kan Aar Ile kan mb (598) 1. M Ij Seraf' dide, Dide lati b'esu jagun, Jesu Olugbala sgun, L'oruk R a o 'sgun; Sis n'nu gba Oluwa r, Sis n'nu gba Oluwa r, Sis... Sis.... Wa sis ki 'kore to de. M Ij Kerub' dide, p kan lo ti daku, p lo si ti sako l, Jesu pe yin, b wa 'le; Sis..........etc. Aladura ti mura tan, Lati gbe ogo Jesu ga, B'aj kan ta felefele, Maikl Balogun wa ti de; Sis..........etc. Joshua sis, o si ye, Srf y'o sise r ye, Elijah sis, o si ye, Krb y'o sis r ye; Sis..........etc. Shedraki sis, o si ye Mesaki sis, o si ye, Abednigo se o si ye, Srf yoo se l'aseye; Sis..........etc. Abraham sis, o si ye, Isaaki sis, o si ye, Jakbu sis l'aseye, T'ij Aladura yoo ye. Sis..........etc. p ni fun Olugbala,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

To wa s'ay aginju yi, To b ogo R s'apa kan, O jiya ka le ri 'gbala; Sis..........etc. 8. Krb plu Srf, f'ogo fun Baba loke, f'ogo fun m R, f'ogo fun mi Mim . Sis..........etc.

AMIN 129 P.B. 408 A&M 631 6s 4s (FE 146) Ohun Orin: Kii se Lai Nireti? 1. YIN lrun Abram, To gunwa lok'run, ni agba ayray, lrun 'f; mi Jehofa nla, T'ay t'run jw, Mo yin oruk mim R, Olubukun. B'ipa ara baj, T'ay t'esu dena, N dojuk ile Kenaan, Nip'as R; N la ibu kja, N tjum Jesu, Larin aginju to lru, N ma rin l. S'lrun ba l'oke, L'olor' Angli ke, Wi p Mim, Mim, Olodumare; ni ti o ti wa, Ti yoo si wa lailai, mi Jehofa Baba nla, Kabiyesi.

2.

3.

AMIN 130 C.M.S. 656, H.C. 587 t.H.C. 581, 8s 7s (FE 147) Mo gbohun nla kan ti plp eniyan l'run wi p, Alleluyah - Ifi. 19:1 1. f ALLELUYAH! orin t'o dun, Ohun ay ti ki ku;

Alleluyah! orin didun, T'awn t'o wa l'run f; N'ile ti lrun mi gbe, Ni wn n k tsan-toru. 2. Alleluyah! Ij run, le krin ay na; Alleluyah! orin 'sgun, Y awn t'a rapada; Awa ero at'alejo, Iyin wa ko nilari. Alleluyah! orin ay, Lo y wa nigba gbogbo; Alleluyah! ohun aro, Da m orin ay wa; Gbat'a wa lay osi yi, A ni gbaw f's wa. Iyin dap m'adua wa, Gb tiwa, Mtalkan; Mu wa de 'waju R l'ay, K'a f'daguntan t'a pa; K'a le ma k Alleluyah, Nib lai ati lailai. AMIN

di 3. mp

p di 4. cr mf f

131 (FE 148) Ibukun ni fun ni ti o bru Oluwa - Ps. 112:1 1. BA wa y, gbogbo Ij, Ba wa y, gbogbo gb, Ba wa y, gbogbo yin m Mose, Srf ati Krb; At'agbagba Mejila, Ij Srf sogo, Ajdun wn. Iku pa ltun, losi, p wa ninu wn, p wa ninu ile alailera, p kun fun 'banuj; Ti s'ori agba k'odo, Aya d-aguntan y fun Jesu. A juba wa fun Jesu, Olore at'Oluf, T'o fi abo R bo wa titi d'oni, Bi awa ti ds to; O fi suuru r wa,

2.

3.

Nitori naa la sogo irapada. 4. 'Rapada, Irapada, Ninu Ij Mim yi, 'Gba t'a wa lo n'okunkun, Ki l'a le se? A! Ij Mim Srf, gb nkan 'yanu yi, Duro, duro ti Jesu, Asgun ni. Ki B'Aladura titun, ni ti Baba wa yan, O ti l sd Baba wa Tunlase At'ewe m lrun; Dagba sinu Iml, Eniyan gbagbe sugbn lrun niran. A ki gbogbo Oloye, At'agbagba n'nu Ij, Lat'ewe titi d'agba ninu Ij yi, Papa 'wa 'yawo Jesu; K'Oluwa f'opo han wa, Ki abo R Onik wa lori wa. N'iwoyi dun t'o mb, Agan yoo fw s'osun, plp ajdun yoo soju wa, Ina mi yoo ma jo; Ara yoo r gbogbo wa, Ore-f Jesu k'o wa plu wa.

5.

6.

7.

AMIN 132 (FE 149) Emi o yin tinutinu mi gbogbo - Ps. 138:1 1. f YIN Angl run, bu say, Krb Srf ay gberin; K'awa ko ke Hosanna, Ka si foribal fun, Mtalkan Olore. Egbe: Ka j ho, ka j y, Nitori Baba pe wa sinu agbo, Ka j ho, ka j y, Ka si le n'iwa mimo, Ti y'o mu wa de Kenaan. f A dup t'lrun wa plu wa, A dup pe Maikli j tiwa;

2.

j ka jo damuso, Ka si yin Baba loke, Ti O da wa si d'oni. Egbe: Ka j ho, ka j y,........etc. 3. f Oluso-gntn Israeli, Iw ti ki sun, ti ki togbe; Masai fi pa R t, Awn to sun ninu wa, K'if R ko le ma tan. Egbe: Ka j ho, ka j y,........etc. f Baba, masai se wa l'aguntan R, Ti yoo ma gb ipe Oluwa R, Ma j ka snu kuro, Ninu na toro na, Ti o l si ibi iye. Egbe: Ka j ho, ka j y,........etc. f Alabukun fun n'iw ni ti, O pese fun awn ni igbani; Jw ma sai be wa wo, Plu bun rere R, K'awa le sin dopin. Egbe: Ka j ho, ka j y,........etc.

4.

5.

AMIN 133 (FE 150) Gbe Oluwa ka iwaju r nigba gbogbo - Ps. 16:8 1. BA wa gbe Jesu ga, ) K'a gbega Ha! ara k'a ) 2ce gbega; m lrun wa lo to sin, A juba f'Oluwa; A gbega, k'a gbega, k'a gbega, e e o, K'a ma gbe Jesu ga, K'a gbega, yin ij, k'a gbega. gb Akrin, dide ) K'a gbe ga, Ha! ara k'a )2ce gbe ga; ) yin lrun, yin Messiah ba agbay ni; K'a gbe ga, k'a gbe ga, k'a gbega e e e o j k'a gbe Jesu ga, K'a gbe ga, yin ij, k'a gbe ga. T'ijo-t'ijo k'a yin o ) K'a gbe ga, A! lp k'a )2ce )

2.

3.

fifun ) ni to t, yin Israeli, Jakbu roju R, O gbega, O gbega, O gbega, e e o O gbega, atp o fun, Ka gbega yin gb, ka gbega. 4. gb Srf o ) Ka gbega, fi pe yin )2ce gbega ) yin Krb, yin onida jsin Iiyiye, krin, fun pe, lu duru, loni o, Owo yin, ko yin o, Yin Baba, a jiki yin, yin Baba.

As 134 (FE 151) Ta ni o dabi lrun wa, ti o gbe ibi giga - Ps. 113:5 1. GBOHUN s'oke k'a yin! 'Luwa ba Aiku (2) gbohun s'oke k'a yin, 'Luwa ba Mim; la Oluwa Ajijtan, If Oluwa alainiwn, ba mim, a fun-ni-ma-sin-regun; Egbe: Ara, j k'a yin I If Oluwa tobi pup, ba iyn, If Oluwa tobi pup, ba Mim. gbohun soke k'a yin, 'Luwa ba Aiku (2) gbohun soke k'a yin 'Luwa ba Mim; Igba ile wa, ko j ki o f; A bim-le-m, a ri 'bukun gba, ba Mim, a fun-ni-ma-sin-regun. Egbe: Ara, j k'a yin in If Oluwa tobi pup, ba Iynu, If Oluwa tobi pup, ba Mim. gbohun s'oke k'a yin 'Luwa ba Aiku (2)

2.

3.

gbohun s'oke k' yin 'Luwa ba Mim, Lj ay ma j k'a rago, K'ay ye wa o, k'a ma padanu, ba Mim a fun-ni-ma-sin-regun. Egbe: Ara, j k'a yin in If Oluwa tobi pup, ba Iyn, If Oluwa tobi pup, ba Mim. AMIN 135 (FE 152) m:m:r:d:m:s:d:d:t:l:s:s:s:l:s:m:d:r:r:m:r Mo gb ohun nla ni run wi p, Halleluyah - Ifi. 19:1 1. KE Halleluyah s'ba Iye, To j ki dun soju mi wa, K'esu tab's ma bi wa subu, Ninu na iye t'Oluwa pe wa si. Egbe: Yin ba Ogo, Krb, Plu Srf ti Baba ti yan, K'orin at'adura kun nu wa, Jesu y'o ko wa de 't ogo, A! y. Baba, m, ati mi Mim , ma j koju at'w yin si, L'arin Krb ati Srf, J ki ibukun R k'o kari wa lay. Egbe: Yin ba Ogo, Krb,..etc yin m Ij Krb yin, A si ki yin ku ewu dun yi, mura k' si y n'nu Oluwa, To d'mi yin si d'j oni. Egbe: Yin ba Ogo, Krb,..etc yin Krb ati Srf, mura k' wa n'if s'ara yin, Baba y'o si fun yin n'if tot, Lati sis gg bi awn ti run. Egbe: Yin ba Ogo, Krb,..etc yin asaju Ij Iye yii, Baba yoo ma fun yin ni if, Jesu y'o ran iranlw si yin, Olugbala y'o s'amna yin de opin, Egbe: Yin ba Ogo, Krb,..etc

2.

3.

4.

5.

6.

yin m Ij Aladura, jw k mura si adura; ma j k'eniyan si yin lna, Baba Olodumare y'o wa plu yin. Egbe: Yin ba Ogo, Krb,..etc yin to yagan ninu Ij yi, Laip Baba yoo pa yin l'rin, Awn Aboyun y'o bim layo, Gbogbo awn mde y'o la f'obi wn. Egbe: Yin ba Ogo, Krb,..etc yin t' si wa ninu igbese, Olodumare y'o si san fun yin; yin ti ko si ri is se, lrun Mtalkan y'o pese fun yin. Egbe: Yin ba Ogo, Krb,..etc yin to wa n 'nu is Ijba, k ba ko ni sa yin ls; JAH ko ni j ki's b lw yin, Baba y'o si ma f'is R s gbogbo yin. Egbe: Yin ba Ogo, Krb,..etc yin ajogun ti Baba l'oke, mura sil fun bib Jesu; Jesu y'o to wa de Ile Ogo, A o ba Jesu jba lailai ninu Ogo. Egbe: Yin ba Ogo, Krb,..etc Ogo ni fun Baba wa ni oke, Ogo ni f'm at'mi Mim ; K' O j ki a le j'ni itwgba, Lati yin Mtalkan logo titi lai. Egbe: Yin ba Ogo, Krb,..etc

7.

8.

9.

10.

11

AMIN 136 SM (FE 153) Ohun Orin: Fru R Faff (449) 1. F'IBUKUN f'Oluwa! K'kan at'inu mi, Pl' ahn mi yin ook R, Fun gbogbo oore R. F'ibukun f'Oluwa! kan mi ma gbagbe, Lati s'p, lati f'iyin, Fun p anu R.

2.

3.

O f's r ji o, O mu 'rora r l, O wo gbogbo arun r san, O s d'atunbi. O f'ounj f'alaini, Isinmi f'ojiya; Y'o se 'daj agberega, Y'o gbeja alais. O f'is 'yanu r, Han, lat'w Mose; Sugbon oot at'ore R, L'o fi ran m R.

4.

5.

AMIN 137 C.M.S. 564 H.C. 563. 11. 11.11. 11. (FE 154) Ni oruk Jesu, ki gbogbo ekun ma wol - Filip 2:10 1. mf cr 2. f L'OKO Jesu, gbogbo ekun yoo wol, Ahn yoo jw R pe Oun l'ba ogo; If Baba ni pe, k'a pe l'Oluwa, ni t'ise r lat'ayray. Nipa r R l'a da ohun gbogbo, Awn angl at'awn iml, It, ijba, at' awn iraw, Gbogbo da run ninu ogun wn. O r ra R sil, lati gb'oruk, Ld awn ls t'o wa ku fun, Ko j ki gan ba le oruk yi, Titi O fi jinde t'a si se l'ogo. Oruk yi lo f'ay gbe l s'run, Kja gbogbo da l sibi giga, S'it lrun, sokan aya Baba, O si fi ogo sinmi pipe kun. F'if daruk R, yin ara wa, Plu ru jj ati iyanu, lrun Oluwa, Krist' Olugbala, Titi l'a o ma sin , a o ma triba. j ki Jesu jba n'nu kan yin, Y'o mu ohun buburu gbogbo kuro; Se l'gagun yin l'akoko danwo,

3.

p cr

4.

mf cr f f p mf cr mf cr

5.

6.

je ki'f R j odi yi yin ka. 7. f ff AMIN 138 (FE 155) Iba mase pe Oluwa ti o ti wa ni tiwa - Ps. 124:1 1. mf IBA SE p'Oluwa Ko ti wa ni tiwa, Lo y k'awa ma wi, Nigba t'esu gbogun tiwa. Egbe: p ni f'Oluwa, ba wa Olore, A ke Kabiyesi, A f'p fun jehofa, T'o gba wa lw ta, A dup Oluwa. Wn 'ba bo wa ml, Plu agbara wn, p ni f'Oluwa, Ti ko j ki t'esu bori. p ni f'Oluwa,..........etc. Arakunrin, Jesu yi yoo tun pada, N'nu ogo Baba, pl'awn, angli, Gbogbo oril-ede y'o wariri fun, kan wa y'o jw pe, Oun ni ba.

ff

2.

ff Egbe: 3. f

ff 4.

kan wa y b'y, Nin' okun apy, Okun ja, awa y, y Jesu da wa sil. Egbe: p ni f'Oluwa,..........etc. Tir ni Oluwa, Lati gbe wa leke, Gbogbo awn ta, T'o wu ko til yi wa ka. Egbe: p ni f'Oluwa,..........etc. Ara f'kan bal, S'd Olugbala, B'esu ti gbn to ni, Ko to kini kan fun Jesu. Egbe: p ni f'Oluwa,..........etc. Iranlw wa mb, L'oruk Oluwa, T'O da run oun ay,

cr

ff 5.

cr

ff 6. f

ff 7.

ba awn ni mim. Egbe: p ni f'Oluwa,..........etc. cr Ogo fun Baba wa, Ogo fun m R, Ogo f'mi Mim , Mtalkan j gb tiwa, Egbe: p ni f'Oluwa,..........etc. ba wa Olore, A ke Kabiyesi, A f'p fun jehofa, T'o gba wa lw ta, A dup Oluwa.

ff

AMIN 139 (FE 156) Ohun Orin: Children of Jerusalem 1. KRB ho f'ay, K'a f'p f'lrun wa, Fun idasi wa oni, Iyin fun Mtalkan. Egbe: ho ye, Krb, gbe'rin, ho ye, Srf, gberin, Halleluyah, Halleluyah, Halleluyah, s'ba wa. Oluwa, gba r wa, Fun ajdun t'oni yi, Ran 'bukun R s'ori wa, Fun wa ni ay kikun Egbe: ho ye,........etc. Yin lrun ba wa, gbe ohun iyin ga; Fun if ojojum, Orisun ay gbogbo. Egbe: ho ye,........etc. Fun wa l'ounj oj wa, At'as to y fun wa; Ki m R ma rahun m, Sure fun wa lj ay wa. Egbe: ho ye,........etc. yin Ij Aladura, K' mura si adura; Orin isgun l'a o k, Lagbara Mtalkan. Egbe: ho ye,........etc.

2.

3.

4.

5.

6.

Jw Jehofa Mim, M's Ij wa duro; Jehofa Nissi Baba, K'a le sin de opin. Egbe: ho ye, Krb, gbe'rin, ho ye, Srf, gberin, Halleluyah, Halleluyah, Halleluyah, s'ba wa.

AMIN 140 (FE 157) fi p fun Oluwa - Ps. 136:1 1. M'j Srf, At' Ij Krb, f'p fun lrun wa, f'p fun lrun wa, T'iru j oni, Fi soju mi wa. Egbe: ba wa krin p, K'awa jumo k' Alleluyah, p lo y fun Jehofa, ba Onibu-r. p lgb wa, Ni ko r'j oni, plp ti sako l, Idamu wa f'lomiran, p si ti kja, L si ayray. Egbe: ba wa krin p,.....etc. Ij Aladura, mura si adura; Gbe ida 'sgun yin soke, Oluwa yoo ba wa sgun, Ot l'esu gbogun, Ko ni le bori wa. Egbe: ba wa krin p,.....etc. Ninu dun ta wa yi, Agan yoo gb'm pn; Awa alaisan yo dide! Arun ko ni ya ile wa, Onirobinuj; Yio ri itunu gba. Egbe: ba wa krin p,.....etc. F'awn ti ko r'ise, Baba yoo pese; Awn t'ebi n pa yoo si yo,

2.

3.

4.

5.

Awn t'o j 'gbese y'o san. Aini ko ni si m, Ay yoo kari wa. Egbe: ba wa krin p,.....etc. 6. If l'akoja ofin, Baba fun wa n'if; Ki agba fran mde, At'kunrin at'obinrin, If l'awn Angli, Fi yin Baba loke. Egbe: ba wa krin p,.....etc. Iwe Woli Joel, Ni ori ekeji, s ekejidinlgbn, As naa s si Krb, Ati Srf loni, Ni arin Ij wa. Egbe: ba wa krin p,.....etc. Ogo ni fun Baba, Ogo ni fun m, Ogo ni fun mi Mim , Ogo ni f'Olodumare, 'W ni Srf n wo, Ma j k'oju ti wa. Egbe: ba wa krin p, K'awa jum k' Alleluyah, p lo y fun Jehofa, ba Onibu-r.

7.

8.

AMIN 141 S. M. (FE 158) Emi o ma yin Oluwa tinutinu mi - Ps. 111:1 1. MO f'p f'Oluwa, Ahn mi yin Jesu; Ti a ko ni lat'ewe wa, Lati ka r R. B's mi ti p to! Egbe at'ewu nla, ru s's nipa daNi Bibeli k mi. Bibeli l'o kni, B'a ko til se nkan; Nj nibo l'ls y'o w,

2.

3.

Lati b n'nu egbe? 4. Iwe Mim R yi, Jesu, Oluwa mi; L'o f'na igbala han ni, L'o si ko-ni rere. Ninu r ni mo k, Bi Krist' m'lrun; Ti trigba iya nla wa, Ti o si ku fun wa. O gunwa ni run O ran mi R wa Lati fi if nla R han, At' Ilana rere. mi Mim, k mi, K'kan mi si le gba, Gbogbo 'wasu r R gb, B'awn eniyan R. Nigba naa, Oluwa, L'orin 'yin mi y'o ga; N'tori t'a k mi lati ka, Bibeli mim R.

5.

6.

7.

8.

AMIN 142 (FE 159) fi ohun-elo orin yin In - Ps. 150:3 1. GBOGBO gb Akrin ) A ki yin ku 'yedun ) 2ce lrun k'o ran yin lw, Lati sis d'opin. Egbe: A! p y , Baba Olodumare, A! p y , Olodumare. Gbogbo gb Marta, ) A ki yin ku 'yedun; ) 2ce K'lrun k'o ran yin lw Ka le se l'aseye. Egbe: A! p y , Baba Olodumare,.........etc. Gbogbo dmkunrin, ) A ki yin ku 'yedun )2ce K'lrun ko ran yin lw Lati sis d'opin

2.

3.

Egbe: A! p y , Baba Olodumare,.........etc. 4. Gbogbo yin sita ) A ki yin ku 'yedun ) 2ce K'lrun ko ran yin lw Lati sis d'opin Egbe: A! p y , Baba Olodumare,.........etc. Gbogbo yin gb Mary, ) A ki yin ku 'yedun )2ce K'lrun ko ran yin lw Lati sis d'opin Egbe: A! p y , Baba Olodumare,.........etc. Gbogbo gb Aladura ) A ki yin ku 'yedun ) 2ce K'lrun ko ran yin lw Lati sis d'opin Egbe: A! p y , Baba Olodumare,.........etc. A f'ogo fun Baba wa ) A f'ogo fun m, ) 2ce A f'ogo fun mi Mim , Mtalkan lailai. Egbe: A! p y , Baba Olodumare,.........etc.

5.

6.

7.

AMIN 143 (FE 160) ho iho ay si Oluwa - Ps. 100:1 1. f GBOGBO Ij Onigbagb T'o wa ni gbogbo ay; T'awn to wa nigberiko, Ko jade wa woran. Egbe: Ka j ho: Halleluyah! F'ba Olodumare, A sp... a t'p da, T'o mu wa dj oni. f Gbogbo gb ni gbogbo Ij, Ko si'ru eyi ri: Ti Maikl j Balogun fun, Ko s'ij to dun to. Egbe: Ka j ho.........etc. f mi Mim lo n dari wa,

2.

3.

T'nikan ko le m, A f'awn t'a firan naa han, Lo m ijinl r. Egbe: Ka j ho.........etc. 4. ff At'kunrin at'obinrin, T'o wa ni Srf; gb ogun onigbagb, K'a jum d'orin p. Egbe: Ka j ho.........etc. ff Aj, Oso, ko n'ipa kan, Lor' Ij t'a wa yi, Balogun Ij Srf, Ti jagun o molu. Egbe: Ka j ho.........etc. f Awamaridi n'is R, T'nikan ko le m; da ay, da run, Ko le ridi 's R. Egbe: Ka j ho.........etc. f Gbogbo awn alailera, To wa nin' Ij naa; N jri si ohun ti wn ri, Oluwa lo n sabo wn. Egbe: Ka j ho.........etc. f Awn gb to wa lrun, N k si Srf t'ay; Pe ka mura ka s'w p, Ka j yin ba Ogo. Egbe: Ka j ho.........etc. mp Pipe, Mim Tit, Rere, F'awn to wa lrun; Iml itansan si n tan, Iraw Owur. Egbe: Ka j ho.........etc. Mim ati Mim jul, Jehofa-Jire wa, Jehofa-Rufi yoo s wa, Latubtan ay wa. Egbe: Ka j ho: Halleluyah! F'ba Olodumare, A sp... a t'p da, T'o mu wa dj oni.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

AMIN 144 d:r:m:r:d:l:s:d:- (FE 162) d:r:d:r:m:r: ma yin Oluwa - Ps. 111:1 Ohun Orin: ti gb orin il wura na 1. FI p fun lrun wa, yin Ij Srf, Fun ore R ti o yi wa ka, O gbe wa leke ta. Egbe: Isji ayray mb wa, Jesu se wa y f'j na, Ka le j krin Halleluyah S'lrun Mtalkan. Larin ta, larin lgan, L'awa rin lojojum; Sugbn Jesu, ko j ka subu, Ko si j k'ta y wa. Egbe: Isji ayray mb wa,......etc. plp ti f'il bora, Wn ti di ni 'gbagbe; Nitori naa Ij Srf, f'p f'lrun wa. Egbe: Isji ayray mb wa,......etc. Gbogbo yin Ij Srf, Lati ilu gbogbo wa; A si ki yin ku iyedun, Jesu yoo s'amna wa. Egbe: Isji ayray mb wa,......etc. Ij Seraf' j'j kekere, Gg bi Nasareti, ta si wi fun wn bayi pe, Ij Srf ha da? Egbe: Isji ayray mb wa,......etc. Ohun rere kan ha le jade, Lati Nasareti wa? Sugbn Jesu wi fun loni, Wi p jade ko wa wo. Egbe: Isji ayray mb wa,......etc. f'ogo fun Baba wa l'oke, tun f'ogo fun m, si f'ogo fun mi Mim , Ologo Mtalkan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Egbe: Isji ayray mb wa, Jesu se wa ye f'j na, Ka le j krin Halleluyah S'lrun Mtalkan. AMIN 145 t.H.C. 210 7s (FE 163) Ohun Orin: Krist' Oluwa ji loni (325) Iw ti o joko larin awn Krb tan iml jade - Ps. 80:1 1. f J nla l'j oni, Kabiyesil f'ba Krb, Gbogbo da jade wa, Kabiyesil f'ba Krb, Ogun run, ho ye, Kabiyesil f'ba Krb, ni nla l'o gb'ode kan, Kabiyesil f'ba Krb, Aray at'ara run, Kabiyesil f'ba Krb, mu harpu orin 'yin, Kabiyesil f'ba Krb, K'a jum k orin naa, Kabiyesil f'ba Krb, Ogun run lo ho ye, Kabiyesil f'ba Krb, mi esu parada, Kabiyesil f'ba Krb, Aj, Oso, k'o ma ri wa, Kabiyesil f'ba Krb, ta Olodumare, Kabiyesil f'ba Krb, Ogun Maikli ti bori, Kabiyesil f'ba Krb, ni ti ko ni k'o wi o, Kabiyesil f'ba Krb, Agbara Mtalkan, Kabiyesil f'ba Krb, Gbogbo aini yoo kuro, Kabiyesil f'ba Krb, ni ti ko bi a bi'm, Kabiyesil f'ba Krb, Gbogbo Ij Srf, Kabiyesil f'ba Krb, Ma banuj, ma bru,

2.

mf

3.

cr

4.

cr

5.

cr

Kabiyesil f'ba Krb, Meji-meji l'o yin o, Kabiyesil f'ba Krb, Krb oun Srf, Kabiyesil f'ba Krb, 6. cr Ij Aladura mura, Kabiyesil f'ba Krb, K'kan gbogbo wa n'irp, Kabiyesil f'ba Krb, K' ranti 's t'o ran yin, Kabiyesil f'ba Krb, Ori karun iwe Jakbu, Kabiyesil f'ba Krb, gb Bibeli mura, Kabiyesil f'ba Krb, K' n'if lplp, Kabiyesil f'ba Krb, Awamaridi l'o j, Kabiyesil f'ba Krb, k ijinl l'airi, Kabiyesil f'ba Krb, Jah Jehovah, ba wa, Kabiyesil f'ba Krb, lrun ti ko l'opin, Kabiyesil f'ba Krb, Alfa ati Omega, Kabiyesil f'ba Krb, Krin Halle! Halleluyah Kabiyesil f'ba Krb, Srf pe Krb, Kabiyesil f'ba Krb, Krb pe Srf, Kabiyesil f'ba Krb, Ogo fun Baba l'oke, Kabiyesil f'ba Krb, Ogo fun Mtalkan, Kabiyesil f'ba Krb,

7.

cr

8.

9.

mf

AMIN 146 (FE 164) lda r ni k r - Isaiah 54:5 1. LDA gbogbo ay Ni as R ni, Awa pej loni, Lati yin Ook R.

Egbe: A dup lw R, Baba Olore, Ki 'bukun R run, Ba le gbogbo wa. 2. Tju wa Baba run, Larin ay wa yi, Pa wa m k'o b wa, Pese f'aini wa. Egbe: A dup lw R,.........etc. Krb, Srf, m'kan yin le, Awa ni Baba nla, T'o m dun wa. Egbe: A dup lw R,.........etc. Krb, Srf, d'amure yin, ma fi aye sil, Fun mi esu. Egbe: A dup lw R,.........etc. yin asaju wa, ku's mi, lrun alaye, Yoo wa plu yin. Egbe: A dup lw R,.........etc. yin Aladura, K' ma gbadura, Mtalkan y'o gb, Y'o sgun fun wa. Egbe: A dup lw R,.........etc. Gbogbo yin agan, Baba yoo pese, yin ti bim, Gbogbo wn yoo la. Egbe: A dup lw R,.........etc. yin t' si loyun, Jah yoo s'abo yin, yin t' ko ri se, Jah yio pese. Egbe: A dup lw R,.........etc. Ogo ni fun Baba, Ogo f'm R, Ogo f'mi Mim ,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mtalkan lai. Egbe: A dup lw R,.........etc. AMIN 147 SS&S 999 t.H.C. 532 (FE 165) Ogo fun ni ti o f wa - Ifi. 14:7 1. GB orin ni irapada, Orin iyin titun, Wn yin daguntan l'ogo, Wn krin naa bayi. Egbe: Ogo f'ni to f wa, T'o fj R w wa, Ti o si s wa di mim, N'nu ibi iye ni. A f's wa n'nu j R, O si funfun laulau; 'Ml t'o tan si kan, Nf'ipa oot R han. Egbe: Ogo f'ni to f wa,.......etc. Nipa agbara j Jesu, L'a f 'tgun Esu; Nipa agbara Oot R, La se bori ta. Egbe: Ogo f'ni to f wa,.......etc. J ka juba daguntan, T'o fun wa ni 'ml; Tir l'ogo at'agbara, lanla at'ipa. Egbe: Ogo f'ni to f wa, T'o fj R w wa, Ti o si s wa di mim, N'nu ibi iye ni. SS&S 389 (FE 167)

2.

3.

4.

AMIN 148 1.

NI T'O Ba gb 'kede r naa, Wasu ihinrere fun gbogbo ay, Tan ihinrere naa nibi gbogbo, ni t'o ba f le wa. Egbe: ni t'o ba f (2ce) Kede ihinrere naa jakejado, Pe Baba pe awn asako wa 'le, ni t'o ba f le wa.

2.

ni t'o ba mb ko gbd l'ra, 'Lkun si sil wle nisinsin yii, Jesu nikan l'na iye ot, ni t'o ba f le wa. Egbe: ni t'o ba f (2ce)........etc. Ileri naa wa fun awn to f, ni t'o ba f y'o f'oriti d'opin, ni t'o ba f iye ni titi lai, ni t'o ba f le wa. Egbe: ni t'o ba f (2ce)........etc. Srf, Krb, kede r naa, Wi fun gbogbo ay pe Jesu mb wa, Si gba iye awn to ba f la ni t'o ba f le wa. Egbe: ni t'o ba f (2ce)........etc. p ni oungb iye gb sib, Awn di si ti di ominira, Mura lati f'r naa b otosi, Ki wn ba le ri 'ye gba. Egbe: ni t'o ba f (2ce)........etc. Lala is p, ere si daju, Ade ti ki sa y'o j tiyin titi, A o ma tan b'orun niwaju it, T' ba sis naa d'opin. Egbe: ni t'o ba f (2ce)........etc.

3.

4.

5.

6.

AMIN 149 Orin ab fun eniyan wa to l lati l gbe Ogo Oluwa han ni ilu okere. 1. KRB ati Srf, k'afojuba Olori, Ay loni yi j fun wa, Awa Ij Srf. Egbe: Awa jo o, awa y, Awa si y, Fun mi t'o ri mi, Halleluyah, Halleluyah, S'lrun Mtalkan. Ij Krb mura, Lati fi 'yin fun Baba, K'lrun ran Olori lw, K'o le ko wa de Kenaan. Egbe: Awa jo o, awa y,.......etc.

2.

3.

yin gb Igbim wa, At'Ij Aladura, ku afojuba loni, Fun ore nla lrun. Egbe: Awa jo o, awa y,.......etc. A dup lw lrun, T'o mu yin l, t'o mu yin b, f'ogo fun Olugbala! T'o j ki mi ri mi. Egbe: Awa jo o, awa y,.......etc. Jw loni yi Oluwa, F'mi Mim ba wa gbe; Pe nigbyin k'a le plu, Awn Krb t'run. Egbe: Awa jo o, awa y,.......etc. K'a gb'w lw ara wa, ku ab ku'le; Gbogbo wa ni yoo gb'ere naa, L'agbara Mtalkan. Egbe: Awa jo o, awa y,.......etc. Is p ti awa o se, Fun Baba Mim loke, yin m'gb Akrin, mura lati jagun. Egbe: Awa jo o, awa y,.......etc.

4.

5.

6.

7.

8.

A ki Olori Ij wa, Plu awn m'ogun r, Pe ku is mi yi, K'ade ogo j ti wa. Egbe: Ka j ho o, Ka j y, Halleluya, Ka j fiyin fun Baba, Halleluyah, Halleluyah, Ogo, iyin fun Baba. ORIN IYIN 150 1. (FE 168) OHUN t'Oluwa yoo se ) ba mi ko fi y'nikan ) 4ce Egbe: Awn eniyan pataki lo ti ku, p eniyan pataki lo ti l o, da to ba wa laye, ) Ko wa fi iyin f'onis ) 2ce

Nla (3ce) 2. Ore t'Oluwa ba se ) Ara mi jw fi han o ) 4ce Egbe: Awn eniyan pataki lo ti ku,.....etc. Ore t'Oluwa ba se ) r mi jw fi han o ) 4ce Egbe: Awn eniyan pataki lo ti ku,.....etc. m l'lrun fun ) r mi jw fi han o ) 4ce Egbe: Awn eniyan pataki lo ti ku,.....etc. Ile l'lrun fun ) r mi jw fi han o ) 4ce Egbe: Awn eniyan pataki lo ti ku,.....etc.

3.

4.

5.

Ohun t'Oluwa fun ) Jw fi yin Messiah o ) 4ce Egbe: Awn eniyan pataki lo ti ku,.....etc. AMIN 151 C.M.S. 553, H.C. 568. S.M. (FE 169) Wn si ko orin Mose, irans lrun, ati orin d'aguntan - Ifi. 15:3 1. f JI! K orin Mose, Ati t'daguntan; Ji gbogbo kan at'ahn, Ki wn yin oluwa. Krin ti iku r, Krin ajinde R; Krin b'o ti mbb loke, F's awn t'O ru. yin ero l'na, krin b' ti l; y ninu d'aguntan, Ninu Kristi ba. f gb k'O wi p, Alabukun, wa Oun fr pe yin l kuro, K'O mu Tir l'le. cr f AMIN Nib l'a o krin, Iyin R ailopin; run y'o si gbe 'rin Mose, Ati t' d'aguntan.

2.

p f cr mf ff

3.

4.

5.

152

C.M.S. 558, C.M. 147, t.H.C. 400 C.M. (FE 170) Woli nla dide ni arin wa - Luku 7:16 1. mf 'W, won Olurapada, A f ma gburo R; Ko s'orin bi oruk R, T'o le dun t'abo r. A! a ba le ma gbohun R, L'anu sr si wa, Nin' Alufa wa l'a o y, Melkisedek giga. Jesu ni y'o se orin wa, Nigba t'a wa l'ay, A o krin if Jesu, 'Gba nkan gbogbo baj. Nigba 'ba y soke lhun, Plu 'j, ni R, 'Gbna a o krin kikan, Krist' ni y'o j'orin wa.

2.

mf

3.

4. ff AMIN

ORIN AGBARA MI MIM 153 (FE 172) Tani o dabi iw Oluwa - Eks. 15:11 1. f TAL'NI naa ti n kan 'lkun kan mi (2ce) Jesu kristi m lrun ni, Silkun j ko wle l. Tal'ni naa ti n kan 'lkun kan mi? (2ce) mi Mim adaba run ni, Silkun j ko wole l. Tal'ni naa ti n kan 'lkun kan mi? (2ce) Olupese ba awn ba, Silkun j ko wle l. Tal'ni naa ti n kan 'lkun kan mi? (2ce) Olugbala ba ayray, Silkun j ko wle l. Tal'ni naa ti n kan 'lkun kan mi? (2ce) Olusegun alabo mi ni, Silkun j ko wle l.

2.

3.

4.

5.

6.

Tal'ni naa ti n kan 'lkun kan mi? (2ce) Jesu Kristi Oluwoye mi ni, Silkun j ko wle l. Tal'ni naa ti n kan 'lkun kan mi? (2ce) Jesu Kristi m lrun ni, Silkun j ko wle l.

7. AMIN

154 (FE 173) A f'mi Mim lo le s ni d'alaye 1. A F'mi Mim lo le s ni d'alaye (2ce) S'ni d'alaye, s'ni d'alaye, A f'mi Mim lo le s 'ni d'alaye, Laisi mi, ofo l'eniyan, (2ce) A f'mi Mim lo le s'ni d'alaye. ni to ba ni Jesu o l'ohun gbogbo (2ce) O l'ohun gbogbo, o l'ohun gbogbo, ni to ba ni Jesu o l'ohun gbogbo ni to ba ni Jesu o l'ohun gbogbo Jesu Kristi lo s'olori ohun gbogbo (2ce) ni to ba ni Jesu o l'ohun gbogbo. p ibukun l'adura mu ba ni l'ay (2ce) Mu ba ni l'ay, mu ba ni l'ay, p ibukun l'adura mu ba ni l'ay Lai ke pe , asan l'awa j (2ce) p ibukun l'adura mu ba ni l'ay

2.

3.

AMIN 155 SS&S 753 (FE 174) Sugbn ko alikama sinu aba mi - Matt. 13:30 1. mf YIN Olukore 'nu oko, T'o r t'o si daku, wa duro de Olugbala, Yio s agbara wa d'tun. Egbe: Awn to duro d'Oluwa, Y'o tun agbara wn se, Wn o fi iy fo bi idi, Wn o sare wn ki yio daku (2ce) Wn o rin ki yio r wn (2ce) Wn o sare wn ki yio daku, Ar ki yio mu wn. mp Idaku at'ar 'gbakugba, N mu wa lati ma kun,

2.

B'a ba mo p'Olugbala wa mb, Eese ti yoo fi re wa? Egbe: Awn to duro d'Oluwa,......etc. 3. f y fun pe O mba wa gbe p, Ani titi d'opin, W'oke fi 'gboya tsiwaju, Y'o ran 'ranw R si wa. Egbe: Awn to duro d'Oluwa,......etc.

AMIN 156 C.M.S. 278 A&M 613 8.8.6. (FE 175) Olutunu naa, ti se mi Mim, oun ni o k yin ni ohun gbogbo - Joh. 14:26 1. 2. mf f SI Olutunu run, Fun oore at'agbara R, A k Alleluya. Si , if ni t'o wa, Ninu Majmu lrun, A k Alleluya. Si ohun ni ti pe, Asako kuro ninu s, A k Alleluya. Si , agbara ni ti, O w'ni mo, t'o wo'ni san, A k Alleluya. mf Si ododo ni ti, Gbogbo ileri R j tiwa, A k Alleluya. Si , Oluk at'r, Amna wa titi d'opin, A k Alleluya. mf f f ff AMIN 157 SS&S 686 (FE 176) j alagbara ninu Oluwa - Efe 6:10 Si , ni ti Kristi ran, Ade oun gbogbo bun R, A k Alleluya. Si , ni t'o j kan, Plu Baba ati m, A k Alleluya.

3.

mf f

4.

5.

6.

7.

8.

1.

ff

J'ALAGBARA n'nu Krist', ati 'pa agbara R, Duro sinsin f'otit r r, Y'o mu kja l larin ogun to gbona, 'W y'o sgun l'Oruk Oluwa. Egbe: Duro gbnyin, f'otit L si 'sgun ni as ba, Fun la Oluwa R ati 'sgun r R, Duro gbnyin l'agbara Oluwa. ff J'alagbara n'nu Krist' ati 'pa agbara R, Mase phinda niwaju ta; Yoo duro ti b'o ti ja fun otit, T siwaju n'nu 'pa agbara R. Egbe: Duro gbnyin, f'otit......etc. ff J'alagbara n'nu Krist' Ati 'pa agbara R, 'Tori 'leri R ki yoo y lai, Yo dw r mu gbat'o ja fun otit, Gbkle w o ma sgun lailai. Egbe: Duro gbnyin, f'otit......etc.

2.

3.

AMIN 158 6. 8s (FE 177) Ohun Orin: Oluwa yoo pese (485) Iye awn ti a fi mi Mim t, awn ni ise m lrun - Rom. 8:14 1. FUN mi ni mi Mim , mi Mim Baba, Eyi ni mo tr, Oluwa o, Fun mi ni mi Mim , Ki ma lo nin'agbo R, Titi Jesu yoo fi de. Fun mi ni agbara, Ni agbara, Baba Eyi ni mo tr, Oluwa, Fun mi ni agbara, Ki ma lo nin'agbo R, Titi Jesu yoo fi de. F'epo s'atupa mi, S'atupa mi, Baba, Eyi ni mo tr, Oluwa, Fun mi ni agbara Ki ma lo nin'agbo R, Titi Jesu yoo fi de.

2.

3.

AMIN

159 SS&S 363 t.G.B. 190 (FE 178) Ohun Orin: Baba Oludariji (50) 1. Alejo kan kan lkun Pe wle, O ti para 'be ti p, Pe wle, Pe wle, Ki O to l, Pe wle, mi Mim , Jesu Krist' m Baba Pe wle Silkun kan r fun, Pe wle B'o ba p y'o pada l, Pe wle Pe wle, r r ni, Y'o dabobo kan r, Y'o pa m de opin, Pe wle. O ko ha gb ohun R? Pe wle Yan l'r nisinsin yii, Pe wle O duro lnu 'lkun Yoo fun ni ay, 'W o yin oruk R, Pe wle P'Alejo run wle, Pe wle Yoo se ase fun , Pe wle Y'o dari s ji o, 'Gbat'o ba f'ay sil, Y'o mu de'le run, Pe wle.

2.

3.

4.

AMIN 160 C.M.S. 266 O.t.H.C. 247 D.S.M. (FE 179) Wn si kun fun mi Mim - Isa. 2:4 1. mf f MI lrun mi, L'j 'twgba yi, Gg b'j Pntiksti, Skal l'agbara; L'kan kan l'apade

p 2. mf cr

Ninu ile R yii, A duro de ileri R, A duro de mi. B'iro iji lile, Wa kun 'nu ile yi; Mi mi iskan si wa, kan kan, im kan, Fun ewe at'agba, L'gbn at'oke wa, Fi kan gbigbona fun wa, K'a yin, k'agbadura. mi iml wa, Le okunkun jade, Siwaju ni k'iml tan, Titi d'sangangan, Emi otit wa, S'amna wa titi, mi Isdm, si wa, S'kan wa di mim. L.M (FE 180)

3.

mp

AMIN 161 1.

mi run wa nisin yii, Mi si wa b'a ti gbadura; Orisun 'ye titun ni , Iml, j wa titun. O mba wa gbe l'na ara, Iw ko si jinna si wa; A o gb ohun R nitosi, mi r n bmi wa sr. Krist' l'Alagbawi wa loke, Iw l'Alagbawi n'nu wa; Fi otit da wa lbi, Gbogbo awawi s wa. kan mi s aigbagb p!! Mo m'na at' Olut mi; Dariji mi, 'W r mi, Fun 'yapa, mi igbakugba. Plu mi n' igba ko s'r, Ti mo le f'asiri mi han; 'Gbat' ru leke l'kan mi, J ki n m , l'Olutunu.

2.

3.

4.

5.

AMIN

162 C.M.S. 269 O.t.H.C. 519 7s. 6s (FE 181) Oungb r n gb kan mi bi il gbigb - Ps. 143:6 1. mf MI Mim skal, Fi ohun run han; K'o mu iml w'ay, Si ara eniyan. K'awa t'a wa l'okunkun, Ki o le ma riran, 'Tori Jesu Kristi ku, Fun gbogbo eniyan. K'o fi han pe ls, Ni emi n se papa; K'emi k'o le gbk mi, Le Olugbala mi, Nigba ti a w mi nu, Kuro ninu s, Emi o le fi ogo, Fun ni mim na. f K'o mu mi se afri, Lati t Jesu l; K'o j'ba ni kan mi, K'o s mi di mim; Ki ara ati kan, K'o dap lati sin, lrun ni mim, Matalkan soso.

p 2.

3.

AMIN 163 (FE 182) mi lrun skal bi adaba - Matt. 3:16 1. Adaba Mim skal, Ko wa fun wa ni agbara Adaba Mim skal. Adaba Mim skal, Ko wa fun wa ni isgun, Adaba Mim skal. Adaba Mim skal, Ko wa fun wa ni ibukun, Adaba Mim skal.

2.

3.

4. AMIN

Adaba Mim skal, Sure fun wa l'j oni, Adaba Mim skal.

164 C.M.S. 276 O.t.H.C. 264 8s. 7s (FE 183) Gbogbo wn si kun fun mi Mim - Ise. 2:4 1. f p cr f Baba wa run, awa de, Awa alailagbara; Fi mi Mim R kun wa, K'o s gbogbo wa d'tun; Wa! mi Mim, jare wa! F'ede titun s'kan wa, bun nla R ni l'a tr, T'j nla Pntiksti. Ranti ileri R, Jesu, Tu mi R s'ara wa; Fi alafia R fun wa, T'ay ko le fifun ni; Wa! mi Mim, jare wa! Pa s run l'kan wa, bun nla R ni l'a n tr, T'j nla Pntiksti. Adaba run! ba le wa, Fi agbara R fun wa; Ki gbogbo oril ede, Triba f'Olugbala, K'a gburo R jakejado, Il okunkun wa yi, bun nla R ni l'a tr, T'j nla Pntiksti.

2.

f p

3. f

p AMIN

165 8.7. (FE 184) Ta ni yin o ha fi lrun we? 1. OLUWA Agbara f'hun, Bi ara loke Sinai; Awn Angl gbohun R, Wn si gbn fun ibru. Egbe: Ipe dun, Angli ho, Halleluya! l'orin wn; O pada b ninu ogo, Lati wa gba ijba.

2.

Jesu Oluwa mb wa, jade l pade R; p yoo kun fun ay, p fun ibanuj. Egbe: Ipe dun,..........etc. j 'binu, j ru, T'ay t'run yoo fo l; Kini ls yoo se, Le yju ni j naa? Egbe: Ipe dun,..........etc. Adun ay ti buse, Mura Ij Srf, Olukore fr de, Alikama ni tire. Egbe: Ipe dun,..........etc. Mase gbkle ay, r ay a fo l; ni t'o gb'ay m'aya, Y'o gun s'ebute ofo. Egbe: Ipe dun,..........etc. Oluwa m'awn Tir, O ti se wn l'ayanf; Awn ti ko sin Jesu, Ni yoo jbi nikhin. Egbe: Ipe dun,..........etc.

3.

4.

5.

6.

7.

'Gba t'ipe 'khin ba dun, Jw wa ba Ogo; Nipa ore-f R, Ki a le ba gunwa. Egbe: Ipe dun, Angli ho, Halleluya! l'orin wn; O pada b ninu ogo, Lati wa gba ijba. AMIN 166 FE (AF 902) Sugbn eyin yoo gba agbara lhin ti mi Mim ba le yin - Ise 1:8 1. f AGBARA kan naa ti, Wn ni l'j Pntikst' Agbara yii, oun kan naa ti Jesu se ileri po mb. Awn eniyan ro pe, Wn f'esu l'esu jade. Agbara yi, oun kan naa...etc. Emi buburu kan ko

2.

3.

Tun le ri wa gbese m, Agbara yi, oun kan na...etc. 4. f Aj ko le ri wa m, Oso ko ri wa gbese, Agbara yi, oun kan na...etc. ni f'kan fun Jesu, Oun ni yoo ri igbala, Agbara yi, oun kan na...etc. mi agbara otit, Wn ti se Mtalkan, Agbara yi, oun kan na...etc. B'a ba f'ori ti d'opin, Ere nla yoo j tiwa, Agbara yii, oun kan naa...etc. Gba t'iku ara ba de, mi y'o j t'lrun, Agbara yi, oun kan na...etc. kun, ose, a kja, Gba t'a ba r'Olugbala, Agbara yi, oun kan na...etc. Halle, Halle, Halleluyah, Yoo j'orin wa lj naa, Agbara yi, oun kan na...etc.

5.

6.

7.

8.

9.

10. AMIN

ff

ORIN IKORE 167 t.SS&S 306 P.M. (FE 185) Ohun Orin: Ojo ibukun yoo si r (174) fi iyin fun Oluwa - Ps. 146:1 1. EDUMARE Jah Jehovah, ba Onibu-r; Mo mu p mi wa fun , Mo wa jw ore R. Egbe: Wa Olugbohun, Tw gbohun b mi, Baba mo wa d'opo R mu, F'oyin s'ay fun mi. Edumare Jah Jehovah, R mi lkun lay mi;

2.

Mase j ki ta y mi, Gbe mi leke isoro. Egbe: Wa Olugbohun,.....etc. 3. Edumare Jah Jehovah, Ko s'alabaro fun mi; Mo ko aniyan mi t wa, Maj k'ay r'idi mi. Egbe: Wa Olugbohun,.....etc. Edumare Jah Jehovah, Fun mi n'ibal kan; Mase j ki ile le mi, Mase j k'na na mi. Egbe: Wa Olugbohun,.....etc. Edumare Jah Jehovah, J k'awn 'm wa tun la; Awn agan wo loju, F'm rere jinki wn. Egbe: Wa Olugbohun,.....etc. Edumare Jah Jehovah, Se ay mi ni rere; Gba mi lw oso, aj, Ma fi mi t'r f'esu. Egbe: Wa Olugbohun,.....etc. Edumare Jah Jehovah, Bukun wa tile-tna; S'opo at'asa Ij wa, Bukun wa kari-kari. Egbe: Wa Olugbohun, Tw gbohun b mi, Baba mo wa d'opo R mu, F'oyin s'ay fun mi.

4.

5.

6.

7.

AMIN 168 (FE 186) Sa asala fun mi r - Matt. 25:33 1. IKORE ay fr gbo, Olukore fr de; Lati k'alikama s'aba Iyangbo la o f'ina sun. Egbe: Krb ati Srf, Ay wa mura de Jesu, Lati w'k 'gbala yi, nikni to jafara Yoo padanu mi r;

Yoo padanu mi r (2ce) nikni to jafara, Yo padanu mi r. 2. yin aray, mura, j Oluwa de tan; Ti ipe ikhin yo dun, T'j 'daj yo si de. Egbe: Krb ati Srf,........etc. 'Jba run ku si dd, Aray, ma jafara; Itanna ku, eweko r, da ko sa kiyesi. Egbe: Krb ati Srf,........etc. Arakunrin, Arabinrin, Ipe nla leyi si ; Mura ko le j'Alikama, K'akoko naa to kja. Egbe: Krb ati Srf,........etc. 'Lkun si fun nikni, Lati w'k 'gbala yi; K'nikni ma ku 'shin, j Olugbala de. Egbe: Krb ati Srf,........etc. A f'ogo f'lrun Seraf', T'o pe wa si ij yi; Ogo f'lrun Krb, Ogo fun Mtalkan. Egbe: Krb ati Srf,........etc.

3.

4.

5.

6.

AMIN 169 t.SS&S 434 (FE 187) Ohun Orin: Anu R Oluwa lawa n tr (497) Anu R p de run - Ps. 57:10 1. mf OLUWA awa m R tun de, Lati wa anu R; Ni ajdun isin Ikore wa, Masai saanu fun wa. Egbe: Anu! Anu! Anu la f lw R Baba wa run; J si ferese run R loni, Rjo anu le wa. f Jesu Oluwa l'j ay R,

2.

ba 'lanu ni ; Awn adt ati afju, R'anu gba lw R. Egbe: Anu! Anu!.........etc. 3. cr Ldun yi, Oluwa awa mb , Ma j k'is wn wa; K'O si j k'a s'owo b'ode p'ade, K'ara d gbogbo wa. Egbe: Anu! Anu!.........etc. cr Mase j ki esu ri wa gbe se, Ni gbogb' j ay wa; Ko si ti 'lkun iku at'arun, Mu wa di amdun. Egbe: Anu! Anu!.........etc. p Oluwa, dari s wa ji wa, T'a fi bi ninu; J se ayipada rere fun wa, K'a le ma j Tir. Egbe: Anu! Anu!.........etc. cr Nigba t'ikore ay ba pari, T'a ko awa naa j; B' ikore sinu aba R run, F'anu twgba wa. Egbe: Anu! Anu! Anu la f lw R Baba wa run; J si ferese run R loni, Rjo anu le wa.

4.

5.

6.

AMIN 170 C.M.S. 41 H.C. 75 (FE 188) ni ti o fi Ounj fun da gbogbo, nitori anu r duro lailai - Ps. 136:25 1. f YIN lrun ba wa, gbe ohun iyin ga; Anu r o wa titi, Lododo dajudaju. Yin ni t'o da orun, Ti o ran l'ojojum; Anu r o wa titi, Lododo dajudaju. Ati osupa l'oru, Ti o tan'ml jj, Anu r o wa titi,

2.

mf f

3.

mp f

Lododo dajudaju. 4. mf f 5. mf f 6. ff Yin ni t'o mo'jo r, T'o n mu irugbin dagba; Anu r o wa titi, Lododo dajudaju. ni t'o pas fun'l, Lati mu eso p si, Anu r o wa titi, Lododo dajudaju. Yin fun ikore oko, O mu ki a ka wa kun; Anu r o wa titi, Lododo dajudaju. Yin f'Ounj t'o ju yi l, ri 'bukun ailopin; Anu r o wa titi, Lododo dajudaju. Ogo f'ba olore; Ki gbogbo da gberin; Ogo fun Baba, m, At'mi Mtalkan.

7.

mp f

8.

mf

AMIN 171 C.M.S. 42 H.C. 59 6. 8s (FE 189) Wn y niwaju R gg bi ay ikore - Isa. 9:13 1. OLUWA 'kore. 'W l'a yin, Ileri R 'gbani ko y; Orisi igba si yipo, ddun kun fun ore R, Lj oni, awa dup, J k'iyin gba kan wa kan. mf B'akoko 'rugbin mu wa y, B'igba run mu oru wa; 'Gbati w ojo naa rinl, Tab' igba ti ikore ba pn, 'Wo ba wa l'a o ma yin; 'W l'akoso gbogbo wn. Ju gbogbo r l, nigba ti, w R fun p ka'l; 'Gba t'ohun ay, gbil kan,

2.

f 3.

ff 4. mf

B'da ti ko ire wn j; Awa plu y'o ma yin , r R ni gbogbo wa pin. Oluwa 'kore, Tir ni, Ojo ti r, orun ti ran; Irugbin ti a gbin sil, Tir l'gbn ti mu dagba; tun l'bun R l'ddun, tun n'iyin R l'nu wa.

AMIN 172 C.M.S. 43 H.C. 60 7s (FE 190) Emi o ma y ninu Oluwa, emi o ma y ninu lrun igbala mi - Hab. 3:18 1. f YIN lrun, yin lailai, Fun if ojojum; Orisun ay gbogbo, K'iyin R gb'nu wa kan. Fun ire t'oko mu wa, Fun Ounj t'a mu l'gba; Fun eso igi plu, At'ororo ti a lo. Fun gbogb'ran sin wa, T'oun siri ka gbogbo; run ti s'ri sil, Orun ti m'oru r wa. Gbogbo nkan t'run mu wa, Kakiri gbogbo il, At'eso igba ojo, Lat' inu kun r wa. f 'Wo l'lbun gbogbo wn, Orisun ibukun wa; 'Tori naa kan wa y'o, F'iyin at'p fun . Iji lile iba ja, Ko ba gbogbo ka j; K'eso igi w danu, Ki akoko r to pe. Ajara 'ba ma so m, Ki igi gbogbo si gb; K'ran sin gbogbo ku, K'ran igb tan plu.

2.

mf

3.

4.

5.

6.

mp

7.

8.

mf cr

Sib, iw l'kan wa, Y'o f'iyin af'p fun; Gbat' ibukun gbogbo tan, A o sa f fun'ra R.

AMIN 173 C.M.S. 45 H.C. 57 D. 7s (FE 191) ni ti fi kun rin lo, ti o si gbe irugbin lw, loot yoo fi ay pada wa, yoo si ru iti r - Ps. 126:6 1. f WA, yin lp wa, Gbe orin ikore ga; Ire gbogbo ti wle, K'otutu y to de; lrun lda wa, L'o ti pese f'aini wa, Wa k'a re 'le lrun, Gbe orin ikore ga. Oko, lrun l'ay, Lati s'eso iyin R, Alikama at'epo, dagba f'aro tab'ay; Eehu na, ip tl, Siri ka nikhin, Oluwa 'kore, mu wa, J eso rere fun . N'tori lrun wa mb, Y'o si kore R s'il, Oun gbn gbogbo panti, Kuro l'oko R n'j naa, Y'o f'as f'awn Angl' Lati gba epo s'ina, Lati ko alikama j, Si aba R titi lai. Bni, ma wa, Oluwa, Si ikore ikhin: Ko awn eniyan R j, Kuro l's at'aro; S wn di mim lailai, Ki wn le ma ba gbe, Wa t'iw t'Angli R, Gbe orin ikore ga. SS&S 306 (FE 192)

mf ff 2. mf

cr p 3. mf

4.

cr ff AMIN 174

C.M.S. 47 P.M.

Emi o si j ki ojo ki o r l'akoko r, ojo ibukun yoo si r - sk. 34:26 1. mf OJO ibukun y'o si r! Ileri if l'eyi; A o ni itura didun, Lat'd Olugbala. Egbe: Ojo ibukun, Ojo ibukun l'a f, Iri anu s yi wa ka, Sugbn ojo l'a tr. Ojo ibukun y'o si r! Isji iyebiye; Lori oke oun ptl, Iro p ojo mb. Egbe: Ojo ibukun,...............etc. Ojo ibukun y'o si r, Ran wn si wa Oluwa; Fun wa ni itura didun, Wa, f'la fun r R. Egbe: Ojo ibukun,...............etc. Ojo ibukun y'o si r. Iba j le r loni; B'a ti jw f'lrun wa, T'a pe oruk Jesu. Egbe: Ojo ibukun, Ojo ibukun l'a f, Iri anu s yi wa ka, Sugbn ojo l'a tr.

ff

2.

ff 3. f

ff 4. f

ff

AMIN 175 1. (FE 193) JESU mo mu r mi b, Wa s'd R nisinsin yii; Jw gba r p mi, Jw gb'aniyan mi. Egbe: Jw gb'aniyan mi (2ce) Ohun mo ni Tir ni se, Jw gb'aniyan mi. r p ti mo mu wa, K'o t'ore R si mi rara; Sugbn bi mo ti d'aniyan, Jw gb'aniyan mi. Egbe: Jw gb'aniyan mi.......etc. la ay Iw ko f, Sugbn kan mi n'iw n f;

2.

3.

S mi di mim ki le ye, Jw gb'aniyan mi. Egbe: Jw gb'aniyan mi.......etc. AMIN 176 Tune: K&S 187 1. (FE 194)

A ke Halleluyah soke, S'lrun Srf; T'O da mi wa si d'oni Ogo f'Oruk R. Egbe: A juba Olukore, ba Ij Srf, Da wa si si amdun, K'p wa le kun ju yi. f Gbogbo Ij t'o wa loni, ku dun 'Kore; Olukore yoo bukun yin, A se'yi s'amdun. Egbe: A juba Olukore,........etc. cr wol f'ba Ologo, T'O gunwa n'nu iml; Wa f'ay jinki wa loni, ba Ayray. Egbe: A juba Olukore,........etc. cr Wa fi oyin si ay wa, ba Olukore; tun l'bun R l'ddun, Masai wa bukun wa.

2.

3.

4.

5.

cr

Baba j ki'le wa r'oju, ba Onib'r; Ir lo s 'wn di p, Masai basiri wa. Egbe: A juba Olukore,........etc. p L'j t'a o 'kore ay, T'Angli yoo kore naa; j ti i se j ru, Ma j k'oju ti wa. Egbe: A juba Olukore,........etc. p Ogo ni fun Baba loke, Ogo ni f'm R; Ogo ni fun mi Mim , Mtalkan lailai. Egbe: A juba Olukore,

6.

7.

ba Ij Srf, Da wa si si amdun, K'p wa le kun ju yi. AMIN 177 1. (FE 195) LATI esi ti awa fi sis, 'Kore de, 'kore de, A o fi ninu bun wa sp f'lrun wa. O y ki gbogbo awn ti sis, Mu akso ninu oko wn wa, 'Kore de, 'kore de, O y ki gbogbo wa ko 're j, 'Kore de, 'kore de, Ikore de p l'o y Oluwa Ikore, 'Kore de, 'kore de, O y ki gbogbo wa f'ay krin, S'lrun wa. S'lrun wa. T'O rjo ibukun R si ilu wa, sp, sp, sp f'Oluwa Ikore, sp, sp, Ikore de. plp ti o san ju wa l, 'Kore de, 'kore de, L'o fun irugbin s'oko ti ko le ka; Krist' da wa si, Ki Oluwa ki o saanu fun wa, Ki a le ma ko ire l'ddun, 'Kore de, 'kore de, Awa yin Oluwa Ikore 'Kore de, 'kore de, Ikore de.

2.

3.

AMIN ORIN BIB JESU 178 (FE 196) Tune: m:r:d:s:d:r:m Kiyesi i, O mb ninu awsanma - Ifi 1:7 1. IW mb wa, Oluwa, Iw mb wa, ba mi; Ninu 'tansan wa R,

Ni titay Ogo r, Egbe: Mura de, mura de, k 'yawo f'r de; L'oru ni igbe yoo ta, Mura l' ko kan mi. 2. Wundia to s'olot, Ti mura nigba gbogbo; Igba ay sunmle, Igba aw y'o d'opin. Egbe: Mura de, .............etc. Iw mb wa nitot, A o pade R lna; A o ri , a o m , Ni 'dap mim jul. Egbe: Mura de, .............etc. Wura ko ni le gba , Ohun asan l'r j; Igbagb ti ko mira, Ni y'o gb'ade nikhin. Egbe: Mura de, .............etc. Wundia mwa l'a yan, Marun pere lo yege; Marun ko ni ororo, Ina mi wn ti ku. Egbe: Mura de, .............etc. 'Binu R tobi pup, Si awn t'o gbagbe R; Ewur apa osi, L'a o se wn nikhin. Egbe: Mura de, .............etc. Jw se wa l'ayanf, Ki a le ba j'ba; Angeli l'a o ba kgb, Ti a o gbe aiku w. Egbe: Mura de, .............etc.

3.

4.

5.

6.

7.

AMIN 179 C.M.S. 63 A&M 50 L.M (FE 197) Emi o si tun pada wa - Joh. 14:3 1. mf f LBA odo Jdani ni, Onibaptisi ke wi p; Oluwa mb! Oluwa mb!

gb 'hin ay: ba mb. 2. mf K's tan ni gbogbo kan, K'lrun ba le ba wa gbe; K'a pa il kan wa m, Ki Alejo-nla yi to de. Jesu, Iw ni igbala, san ati Alabo wa; B'itanna l'awa 'ba segbe, Bikose t'ore-f R. S'awotan awn alaisan, Gb'ls to subu dide; Tanml R ka 'bi gbogbo, Mu wa ay b sipo. K'a f'iyin f'm lrun Bib ni mu 'dande wa; ni t'a sin plu Baba, At'lrun mi Mim . ,

3.

cr dl

4.

mf cr

5.

ff

AMIN 180 C.M.S. 71 H.C. 74 P.M. (FE 198) Igba awn oku de ti a o da wn l'j - Ifi 11:18 1. f LRUN, kini mo ri yi! Opin de f'ohun gbogbo! Onidaj aray y, O gunwa n'it 'daj; Ipe dun iboji si tu, Gbogbo awn oku sil, Mura, l ko, kan mi. Oku n'nu Krist' y'o k jinde , Nigba 'pe 'khin ba dun; Wn o l ko, l'awsanma, Wn o fi ay yi ka; Ko s'ru ti y'o b'kan wn, Oju R da iml bo, Awn ti o mura de. Sugbn ls t'oun t'ru! Ni gbigbona 'binu R, Wn o dide, wn o si ri, Pe o se wn ko ba m; j ore-f kja, Wn gbn niwaju 't daj, Awn ti ko mura de.

ff 2. f mf

3.

pp

4.

lrun, ki ni mo ri yi? Opin de f'ohun gbogbo! Onidajo aray y, O gunwa n'it 'daj; L's agbelebu mo wo, Gba t'ohun gbogbo yoo kja, Bayi ni n mura de.

AMIN 181 (FE 199) Emi mb wa, ere mi si mb plu mi. - Ifi. 22: 12. 1. 'Gba Jesu ba de lati pin ere naa, B'o jsan tabi l'oru, Y'o ha ri wa nibi ta gbe sna, Plu atupa wa ti tan. Egbe: A ha le wi p a mura tan ara, Lati l sile didan? Yoo ha ba wa nibi ta gbe sna, Duro, titi Oluwa yoo fi de. Bi l'owur ni afmjum, Ni yoo pe wa lkkan; Gba ta f'Oluwa lbun wa pada, Yio dahun pe O seun. Egbe: A ha le wi p a mura tan....etc. Ka s'otit ninu ilana R, Ki sa ipa wa gbogbo; Bi kan wa ko ba da wa lbi, A o n'isinmi ogo. Egbe: A ha le wi p a mura tan....etc. Ibukun ni fun awn ti sna, Wn o pin nin'ogo R; Bi o ba de lsan tabi l'oru, Yo ha ba wa ni isna. Egbe: A ha le wi p a mura tan ara, Lati l sile didan? Yoo ha ba wa nibi ta gbe sna, Duro, titi Oluwa yoo fi de.

2.

3.

4.

AMIN 182 C.MS 54 H. C. 66 P.M (FE 200) O to wakati lati ji l'oju orun. Rom. 13: 11

1.

mf f 2. mf

GB ohun alore, Ji, ara, ji; Jesu ma fr de, Ji, ara, ji: m oru ni n sun, m iml l'yin, Ti yin l'ogo didan, Ji, ara ji. S f'gb t'o ti ji, Ara, sra; As Jesu daju Ara, sra; se b'olusna, N'ilkun Oluwa yin, Bi o til p de, Ara, sra. Gb ohun iriju, Ara, sis; Is naa kari wa, Ara sis; gba Oluwa wa, Kun fun 's nigba gbogbo, Y'O si fun wa lere, Ara sis. Gb'ohun Oluwa wa, gbadura, B f kinu r dun gbadura s mu 'bru wa, Alailera si ni wa; Ni ijakadi yin, gbadura. K orin ikhin, Yin, ara yin, Mim ni Oluwa, Yin, ara yin; Ki l'o tun y ahn, T'o fr b'angl krin, T' y'r lrun titi, Yin ara, yin.

3.

mf

4.

mp

5.

f cr ff

AMIN 183 C.M.S. 50 0. t. H.C. 141 7S (FE 201) Idaj nla. - Juda 6

1.

mf

J 'dajo oun 'binu, j ti Jesu pa ni, Gng a s n'j naa! Kikan n'ipe o ma dun, Isa oku yoo si, Gbogbo oku y'o dide. Iku papa y'o diji, da gbogbo y'o dide, Lati jipe lrun. A o si iwe sil, A o si ka ninu re, Fun 'daj t'o ku t'aye. Onidaj Ododo, J w's mi gbogbo nu, K'j siro naa to de.

2.

ff

3.

mf

4.

5. AMIN 184

E.O. 55; C.M.S. 62. H.C. 67 6. 8s. (FE 202) Olurapada yoo si wa si Sioni. - Isa. 59: 20 1. mf SUNM'D wa, Emmanuel, Wa, ra Israeli pada, p T'o sf ni oko ru, Titi Jesu y'o tun pada, Egbe: y, y! Emmanuel Y'o wa s'd wa Israel mf Wa, pa alade Jesse, K'o gba wa l'w ta wa, Gba wa lw'run apadi, Fun wa ni 'sgun l'ori 'ku, Egbe: y, y!.........etc. Sunm wa, 'W Ila-orun, Ki bib R se 'tunu wa, Tu gbogbo isudd ka, M's ati egbe kuro. Egbe: y, y!.........etc. mf Wa m 'lkun Dafidi, 'Lkun run y'o si fun , Tun na run se fun wa, J se na osi fun wa. Egbe: y, y!.........etc.

ff 2.

ff 3.

ff 4.

ff

5.

mf

ff AMIN 185

Sunm wa Oluwa ipa, T'o f'ofin fun eniyan R, Nigbaani l'or' oke Sinai, 'Nu ru at' agbara nla. Egbe: y, y!.........etc.

C.M.S 72 t.S 222 t.SS&S 253 S.M (FE203) Gbogbo oju ni yoo si ri I. - Ifi. 1: 7 1. ONIDAJ mb wa, Awn oku jinde, nikan ko le y kuro, 'Nu iml oju R. nu ododo R, Yoo da bi fun, Awn t'o s anu R nu; Ti wn se buburu. L kuro ld mi, S'ina ti ko l'opin, Ti a ti pese fun Esu, T'o ti st si mi. Iw ti duro to! j naa o mb wa T'ay at'run o fo l, Kuro ni wiwa R.

2.

3.

4.

AMIN 186 C.M.S. 55 H.C.62 2nd Ed., tabi t. H.C. 173 L.M. (FE 204) O mb lati se idaj ay. -Ps. 96, 13 1. f OLUWA mb; ay o mi, Oke y'o sidi n'ipo wn, At' iraw oju run, Y'o mu iml wn kuro. Oluwa mb; bakan naa k, Bi o ti wa n'irl ri; d-aguntan ti a pa, ni-iya ti o si ku. Oluwa mb; ni ru nla, L'w ina plu ija, L'or' iy apa Krb, Mb, Onidaj aray.

2.

f p pp

3.

4.

mf pp

Eyi ha ni ni ti rin, Bi ero l'opopo ay? Ti a se 'nunibini i? A! ni ti a pa l'eyi? Ika: b' w 'nu apata, B' w 'nu iho, lasan ni; Sugbn igbagb t'o sgun Y'o krin pe, Oluwa de.

5.

mp f ff

AMIN 187 C.M.S 48 H.C. 64 C.M. (FE205) O ti bojuwo, O si ti da awn eniyan R ni ide. - Luku 1: 68 1. f GB 'gbe ay! Oluwa de, Jesu t'a seleri; Ki gbogbo kan mura de, K'ohun mura krin. O de lati t'onde sil, L'oko ru Esu; 'Lkun 'd f niwaju R, Sksk 'rin da. O de larin 'baj ay, Lati tan 'ml R, Lati mu k'awn afju, Le f'oju wn riran. p cr 5. un O de, 'tunu f'kan 'rora, Iwosan f'agbgb; Plu 'sura or'-f R, Fun awn talaka. Hosanna, b' Alafia, A o kede bib R; Gbogbo run y'o ma krin, Oruk t'a fran.

2. ff 3.

4.

AMIN 188 C.M.S 58. H.C. 78 tabi t.H.C. 96. 7s. (FE 206) Nigba ti o di arin oganj, igbe ta soke wi p, wo o k iyawo mb, jade l pade R. - Matt. 25: 6 1. Y yin onigbagb, J ki 'ml yin tan; Igba al mb tete, Oru si fr de,

k Iyawo dide, O fr sunm'le Dide, gbadura, sra, L'oru n'igbe y'o ta. 2. mf b fitila yin wo, F'ororo sinu wn; duro de 'gbala yin; Ipari 's ay; Awn olus wi p, k 'yawo de tan; pade r, b'O ti mb; Plu orin iyin. yin wundia mim, Gbe ohun yin soke, Titi n'nu orin ay, Plu awn Angl, Ounj iyawo se tan, 'Lkun naa si sil, Dide, arole ogo, k Iyawo mb. yin ti fi suru, Ru agbelebu yin, o si j'ba lailai, 'Gba ti'pnju ba tan; Yi it ogo R ka, o r'd' aguntan, o f' ade ogo yin, Lel niwaju R. Jesu, 'W ireti wa, F'ara R han fun wa; 'W Orun t'a ti reti, Ran s'ori il wa A gbe w wa s'oke, Oluwa j k'a ri, j 'rapada ay, T'o mu wa d'd R.

mf

3.

cr f

ff 4. mp f

5.

mf

AMIN 189 C.MS. 61. O. P.M (FE207) Alabukun fun ni yin ti fnrugbin niha omi gbogbo. - Isa. 32: 20 1. f ARA mi fun 'rugbin rere, Nigba ifunrugbin wa, Ma sis l'oruk Jesu, Tit' Oun o tun pada wa. Egbe: Nigba naa ni a o f'ay) ka a )2ce

ff

Olukore a ko wn ) si aba ) 2. f Olugbala pase wi p, Sis nigba t'o j'san; Oru mb wa, mura giri, Oloko fere de na. Egbe: Nigba naa ni......etc. T'agba t'ewe jum ke pe, 'W l'Oluranlw wa; Mu ni funrugbin igbagb, K'a s'eso itwgba. Egbe: Nigba naa ni......etc. mf Lala is fr d'opin, w wa f ba ere; B'o de ninu la nla Re, Y'o s fun wa pe, Siw Egbe: Nigba naa ni a o f'ay) ka a )2ce Olukore a ko wn ) si aba )

ff 3.

ff 4.

ff

AMIN 190 C.M.S. 51 H.C. 72. t.SS&S 132 L.M. (FE 208) Wn o segbe, Iw o wa titi lai. - Ps. 102: 26 1. f di p 2. f cr ff 3. p cr di AMIN 191 C. M. S. 70, H.C. 73. 8s 7s. 4 (FE209) J 'binu j eru, T'ay at'run y'o fo l, Kin' igbkle ls? Y'o se le yju l'j na? Nigba ti run y'o kako, Bi aw ti a fi ina sun; T'ipe ajinde o ma dun, Kikankikan, trutru. A! l'j 'binu, T'da yoo ji si 'daj, Kristi, jo se 'gbkle wa, 'Gba t'aye t'run ba fo l.

1.

mf

ff 2. p

WO! Oluwa l'awsanma, O mb l'ogo l'la R, ni t'a pa fun ls, Mb plu Angli R. Halleluyah! Halleluyah! Amin. Gbogbo da, wa wo Jesu, As ogo l'a w fun, Awn t'o gan, awn t'o pa, T'o kan m Agbelebu; Wn o skun, Bi wn ba ri Oluwa. Erekusu, okun, oke, run, ay, a fo l, Awn t'o k, a da wn ru, Nigba ti wn gb'ohun R, Wa s'idaj, Wa s'idaj, wa ka l! Irapada t'a ti reti, O de plu ogo nla! Awn ti a gan plu R, Yoo pade R loj'run! Halleluyah j Olugbala de.

3.

pp 4.

ff AMIN 192

C.M.S.56. t.H.C. 154. C.M. (FE 210) pese kan yin sil. - 1 Sam. 7:3 1. f JESU t'o ga jul l'run, Ipa R l'o d'ay; 'W f'ogo nlanla R sil, Lati gba ay la. O w'ay ninu irl, Ni ara osi mi wa ; Nitori k'kan t'o rl; Le t'ipas R la. Wiwa R ya Angl l'nu, If t'o tobi ni, Eniyan l'anfani iye Angli s, ko ni. Nj aray y, san yin de, ho iho ay;

2.

mf p

3.

4.

f ff

Igbala mb fun ls; Jesu lrun ni. 5. Oluwa, j ki bib R, Nigba rinkeji, J ohun ti a duro de, K'o le ba wa l'ay.

AMIN 193 C.M.S. 65 t.H.C. 14 L.M (FE 211) Awa m pe m lrun de. 1 Joh. 5: 20 1. ONIDAJ naa de, o de! Bni 'pe keje ti dun wi, Manamana k, ara san, Onigbagb y'o ti y to! A gb, Angl run wi p, Jesu Oluwa wa d'ade, Or'f l'Oun fi damure, Ogo l'Oun fi s's boju. 'W skal l'or'it R, O gba ijba fun'ra R, Ijba gbogbo gba Tir, Wn gba b'Oluwa t'o sgun. Gbogbo ara run, ho At' eniyan; Oluwa wa, Oga ogo t'o gba la, Yoo jba lai lati lai.

2.

3.

4.

AMIN 194 C.M.S. 59 H.C. 109 8s. 7s (FE 212) If gbogbo orile yoo si de -Hag. 2:7 1. f WA, Iw Jesu t'a n reti, T'a bi lati da ni n'de, Gba wa lw'ru at's, J k'a ri isinmi R. Iw ni itunu Israel, Ireti Onigbagb; If gbogbo' oril-de, Ay kan ti n wna. 'W t'a bi lati gba wa la, m ti a bi l'ba,

2.

3.

Ti a bi lati jba lai, J ki ijba R de. 4. Fi mi Mim R nikan, Se akoso aya wa; Nipa itoye, kikun R, Gbe wa s'ori it R.

AMIN 195 (FE 214) Otit ni gbogbo r R. - Ps. 119: 106 1. ` 2. mf mf Gbogbo agbay wa gb'r Jesu, Oun ni Oluwa t'o le gba 'ray, m Ogun Kristi, tun na R se, Jesu Oluwa mb wa, jba l'ay. yin Hausa, wa gb'r Jesu, Oun ni Oluwa t'o le gba 'ray, m Ogun Kristi, tun na R se, Jesu Oluwa mb wa jba l'ay. ni 'rapada, wa gb'r Jesu, Oun ni Oluwa t'o le gba 'ray, m Ogun Kristi, tun na R se, Jesu Oluwa mb wa 'jba l'ay. yin Imale, wa gb'r Jesu, Oun ni Oluwa t'o le gba 'ray, m Ogun Kristi, tun ona Re se, Jesu Oluwa mb wa jba l'ay. Gbogbo ayanf, wa gb'r Jesu, Oun ni Oluwa t'o le gba 'ray, m Ogun Kristi, tun na R se, Jesu Oluwa mb wa jba l'ay. (FE 215)

Int.

Int.

3.

mf

Int.

4.

mf

Int.

5.

cr

Int.

AMIN 196 K si gbogbo ay. 1. f

cr Egbe:

yin Krb ati Srf; Ko gbogbo af ay yi sil, K'o r m k 'gbala yi, Ti lrun gbe kal. K si gbogbo ay lati wa sin Oluwa, Nitori akoko si mb f'da, j Oluwa si mb bi ole l'oru, Oluwa j gba wa la. Ohun iyanu se, ko mi 'ra

2.

mf

Ariran s adura gba Awn Woli sis t'a ri, j Oluwa de tan. Egbe: K si gbogbo............etc. 3. f Gbogbo da igun mrin ay, wa w k 'gbala yi, Ti Mtalkan gbe kal, Lati gba gbogbo wa la. K si gbogbo............etc. S.M. cr (FE 216)

cr Egbe: AMIN 197 1.

J nla kan ma mb, T' Olusiro y'o de, Gbogbo eniyan yoo ri, Ay yoo wariri. Igbagb r ha da? 'W ti ko m'lrun, T'o f'da se igbkle, T'o f'Oluwa sil. Ay pup yoo wa, L'kan ti Jesu gbe, Ti wn ti k ay sil, T'o gba mi Mim . ku 's Oluwa, yin ara at'r, Ki Baba Olodumare, Bukun fun gbogbo wa.

2.

cr

3.

cr

4.

cr

AMIN ORIN IBI KRISTI 198 (FE 217) Tune: 7.6.7.6.7.6.7.6 Iml naa si ml. - Joh. 1:5 1 A YIN , Baba run; T'O ran 'ml w'ay, Lati wa tan 'ml R; Si okunkun ay; Angli krin wi p; Ogo f'ba t'a bi, Ni ilu nla Dafidi; Ti se Krist' Oluwa.

2.

K'da ay ko gberin, K'da run gberin, S'm Mim Dafidi, m ti ileri, Yin m Alade nla, Ade alafia, K'ibukun j oni, Ko kari gbogbo wa. O wa ninu irl, Lati ko wa lk, K'a tle 'pa s R, Ka le gba 'leri R, Gb, da run krin, Iyin f'Olugbala, Alafia l'ay yi, Baba ba wa laja. O tu igbekun sil, O s wa di Tir, K'a ma d'ru s m, K'a d'ni igbala; Iyin, Ola, Agbara, Ni fun Baba loke, Ogo ni fun m R, Ni fun mi Mim. Krb oun Srf, S fun aray pe; Ijba lrun; 'Gba Jesu y'o tun w'ay, Bi Onidaj Nla; K'a le f'ay pade R. Baba, gb b wa.

3.

4.

5.

AMIN 199 C.M.S.75 A & M 61 6. 10s (FE218) Sa wo o, mo mu ihin rere ay nla fun yin wa. - Luku 2: 10. 1. f JI 'w, Kristian, k'o ki or ay; Ti a bi Olugbala aray; T'awn Angli ko n'ij kini, Lat'd wn n'ihin naa ti br; Ihin m'lrun t'a bi s'ay. 'Gbana l'a ran akede Angli; T'o s f'awn Olus'aguntan, pe; Mo mu 'hinrere Olugbala wa; T'a bi fun yin ati gbogbo ay;

2.

mf

lrun mu 'leri R s, loni; A bi Olugbala Kristi Oluwa. 3. mf Bi akede Angl na ti s tan; plp ogun run si de; Wn krin ay t'eti ko gb ri, run si ho fun 'yin, lrun pe, Ogo ni f'lrun, l'oke run, Alafia at'if s'eniyan. O y k'awa k'o ma ro l'kan wa, If nla t'lrun ni s'aray; K'a si ro t'm naa t'a bi loni; T'o wa jiya r agbelebu; Ki awa si tle lana R; Titi a o fi de 'bugbe loke. Nigba naa 'gba ba de run lhun, A o krin ay t'irapada; Ogo ni t'a bi fun wa loni, Y'o ma ran yi wa ka titi lailai; A o ma krin if R titi; ba Angli, ba eniyan.

4.

mf

5.

AMIN 200 CMS 77 H.C.91. 87.8.7.8.7.8.7.8.7 (FE 219) Awa wa lati foribal fun un. - Matt 2: 2 1. f yin Angl' l'run ogo, To yi gbogbo ay ka; ti krin dida ay, so t'ibi Messia; Egbe: wa jsin, wa jsin, Fun Kristi ba titun.

2.

mf

f 3.

yin Olus-aguntan, Ti s ran yin loru cr Emmanueli wa ti de, Iraw m naa tan. Egbe: wa jsin,........etc. mf Onigbagb ti triba, Ni 'bru at'ireti, L'ojiji l'Oluwa o de, Ti yoo mu yin re'le Egbe: wa jsin,........etc. ls 'w alaironu, lbi ati egbe,

f 4.

mp p

f 5.

Ododo lrun duro, Anu pe , pa 'wa da. Egbe: wa jsin,........etc. mf p mf Gbogbo da fo f'ay, Jesu Olugbala de, Anfani miran ko si m, B'eyi ba fo yin kja. Nj, wa sin, Nj wa sin, Sin Kristi ba Ogo.

f Egbe:

AMIN 201 C.M.S.87 H.C.86. P.M (FE220) j ki a lo si Btlhm tara, ki a le ri ohun ti o se. - Luku 2: 15 1. f WA, yin olot, L'ay at'isgun, Wa k'a l, wa ka l si Betlehem, Wa ka l wo o! ba awn Angl! Egbe: wa ka l juba R, wa ka l juba R, wa k'a l juba Kristi Oluwa.

2.

p 3.

Olodumare ni! Iml Ododo, p Ko si korira inu Wundia; f lrun papa ni, T'a bi, t'a ko da. Egbe: wa ka l juba R,.....etc. f Angli, krin, Krin itoye R, Ki gbogbo da run si gberin, Ogo f'lrun, L'oke run l'hun: Egbe: wa ka l juba R,.....etc. Nitot, a wol, F'ba t'a bi loni; Jesu Iw ni awa fi ogo fun, 'W m Baba, T'o gbe ara wa w! Egbe: wa ka l juba R, wa ka l juba R, wa k'a l juba Kristi Oluwa.

p 4. f

AMIN

202 C.M.S. 467 H.C.478 8s. 7s (FE 221) m na ni Jesu. - Luke 2: 43. 1. mf NIGBA kan ni Betlehemu, Ile kekere kan wa; Nib'iya kan t 'm r si, Lori ibuj ran; Maria n'iya m naa, Jesu Kristi l'm naa. O t'run wa sode ay, Oun ni lrun Oluwa, O f'ile ran se ile, 'Buj ran fun 'busun; L'd awn otosi, Ni Jesu gbe ni ay. Ni gbogbo igba ewe R, O gbran o si mb'la; O fran o si triba, Fun iya ti tju R; O y ki gbogb' mde, Ko se Olugbran b. 'Tori Oun j awose wa, A ma dagba bi awa; O kere ko le da nkan se, A ma skun bi awa; O si le ba wa daro, O le ba wa y plu. A o f'oju wa ri nikhin, Ni agbara if R; Nitori m rere yi, Ni Oluwa wa l'run, O t awa m R, S'na ibi ti Oun l. Ki se ni ibuj ran, Nibi ti malu jeun; L'awa o ri sugbn l'run, L'w tun lrun, 'Gba wn 'm R b'iraw, Ba tan nin' as ala.

2.

3.

4. p f 5.

6.

AMIN 203 C.M.S. 84 HC 88. 8s. 6s. 4; (FE 222) Wn o ma pe oruk r ni Emmanuel.

- Matt. 1: 23 1. f AY kun kan wa loni, A bi m ba! pa awn ogun run, N s ibi R loni: Egbe: y, lrun d'eniyan, O wa joko l'ay, Oruk wo l'o dun to yi Emmanuel. A wol n' ibuj ran, N'iyanu l'a jsin: Ibukun kan ko ta 'yi yo, Ko s'ay bi eyi. y,..........etc. Ay ko n'adun fun wa m, 'Gbati a ba wo : L'w Wundia Iya R, 'W m Iyanu. y,..........etc.

ff

2.

ff cr ff Egbe: mf

3.

ff 4.

Egbe: f

ff

Iml lat'inu 'Ml, Tan 'ml s'okun wa; K'a le ma fi isin mim, Se 'ranti j R. Egbe: y, lrun d'eniyan, O wa joko l'ay, Oruk wo l'o dun to yi Emmanuel.

AMIN 204 C.M.S.83 SS&S111 t.H.C.113 C.M. (FE 223) Oluwa joba. - Ps. 97: 1 1. f cr 2. f cr AY b'ay! Oluwa de; K'ay gba ba re; Ki gbogbo kan mura de, K'ay krin soke. Ay b'ay! Jesu jba, j k'a ho f'ay: Gbogbo igbe, omi, oke, Wn gberin ay naa. K's oun 'ynu pin l'ay, K'gun ye hu n'il; O de lati mu 'bukun san,

3.

mf

De'bi t'gun gbe de. 4. O f'ot at'if jba, O j k'oril' ede, M ododo ijba R, At'if 'ynu R. AMIN 205 (FE 224) Sa wo o! Mo mu ihinrere ay nla yin wa. - Luk 2: 10. 1. AKOKO to Kesari pas Lati k oruk sinu iwe, Maria ati Joseph goke, Lati l si Betlehemu Judea. Egbe: Iho Ayo Halleluya, A bi Olugbala fun wa. Sugbn ko s'aye fun wn n'ile ero, Wn ni lati w si ibuj-ran, Ko si Igbala nibi giga, Bikose n'ibi ti irl gbe wa. Egbe: Iho Ay Halleluya,........etc. Ohun elo ailera l'lrun lo, Lati 's igbala di kikun; Igbala ko si n'ibi igberaga, Ld otosi ni Jesu gbe lay. Egbe: Iho Ay Halleluya,........etc. Awn Ap'ja ni Jesu yan, Lati wasu ihin igbala fun da; k nlanla ni eyi je f'da, Pe ka ma kgan Is lrun, Egbe: Iho Ay Halleluya,........etc. Akoko to, a bi Jesu, Emmanuli Kristi wa: m Alade Alafia, Kiniun Judah m Maria. Egbe: Iho Ay Halleluya,........etc. Iraw Alafia y, Lati tka Keferi s'd lrun; B la da gb Srf sil, Lati f'na Igbala han f'da. Egbe: Iho Ay Halleluya,........etc. Amoye mta ti ila orun wa, Wn wa mu ase Olodumare se;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Astl nla ki la m eyi si, Wn mu Wura, Turari oun Ojia wa. Egbe: Iho Ay Halleluya,........etc. 8. Wn juba Jesu m ta bi, ba Krb ati Srf; Iho Ay, K'da gbogbo gberin; f'ogo fun Baba wa loke run. Egbe: Iho Ay Halleluya, A bi Olugbala fun wa.

AMIN 206 C.M.S. 81 H.C. 87. 7s (FE225) Nitori a bi m kan fun wa. - Isa. 9: 6 1. f p cr f GB, da run krin; Ogo fun ba t'a bi Alafia lay yi, lrun ba wa laja, Gbogbo da nde lay; Dap m hiho run; W'Alade Alafia! Wo, Orun ododo de. O bo'go R s'apa kan; A bi k'eniyan ma ku; A bi k'o gb'eniyan ro; A bi k'o le tun wa bi. Wa, ireti eniyan; Se ile R ninu wa; N' de, iru mbirin, Bori esu ninu wa: Pa aworan Adam run; F'aworan R s'ipo r; J masai f'mi R kun, Okan gbogbo' onigbagb, Ogo fun ba t'a bi J ki gbogbo wa gberin; Alafia lay yi lrun ba wa laja.

2.

mp cr mf

3.

cr

ff f AMIN 207

C.M.S.86 t.H.C. 553, 87.87.87 (FE 227) Awa o ma y, inu wa yoo si ma dun. - Ps. 118: 24 1. ff ONIGBAGB, bu s'ay, j nla l'eyi fun wa:

ff 2. ff

gb bi awn Angli, Ti fi Ogun fun lrun, Alafia, Alafia, Ni fun gbogbo eniyan. Ki gbogbo ay ho f'ay: K'a f'ogo fun lrun; m bibi R l'O fun wa; T'a bi ninu Wundia, n' Iyanu, Ni m t'a bi loni. Ninu gbogbo rudurudu, Ohun ibi t'o kun ay, Ninu idamu nla s, L'm'lrun wa gba wa: Olugbim, Olugbim, Alade alafia. lrun Olodumare; L'a bi, bi m titun; Baba! ni ayray; L'o di alakoso wa; bu s'ay, bu s'ay, m Dafidi jba. O wa gba wa lw s, O wa d'onigbw wa, Lati f itgun s, A se ni ga Ogo: ku ay, ku ay, A gba wa lw iku.

3.

ff

4.

ff

5.

f p AMIN 208

(FE 228) C.M.S. 79 t.H.C. 14 L.M Mo mu ihin ay nlanla fun yin wa. Luku 2: 10. 1. f cr 2. f J ay nlanla naa de, Eyi t'aray ti reti; Nigba t'Olugbala w'ay Nigba t'a bi ninu ara. Olus' aguntan ni papa, Bi wn ti s aguntan wn, Ni ihin ay naa ko ba, Ihin bibi Olugbala. Angl irans Oluwa,

3.

L'a ran si wn, alabukun, Plu ogo t'o tan jul, Lati s ihin ay yi. 4. mp f 5. p 6. f Gidigidi l'ru ba wn, Fun ajeji iran nla yi; Ma bru l'r iyanju, T'o t'nu Angli wa. A bi Olugbala loni, Kristi Oluwa ay ni; N'ilu nla Dafidi l'O wa, N'ibuj ran l'a t si. Ogo fun lrun l'orin, Ti eniyan y'o k s'run; Fun if R laini opin, T'o mu alafia w'ay.

AMIN AJIN JIN ORU MIM 209 1. BR/HY 146 AJIN jin, oru mim, Okun su, 'ml de, Awn Olus'aguntan sna, m titun t'o wa l'oju orun. Sinmi n'nu alafia, Sinmi n'nu alafia. Ajin jin, oru mim, Ml de, okun sa, Olus aguntan gb'orin Angli, Kabiyesi Alleluya ba. Jesu Olugbala de, Jesu Olugbala de. Ajin jin, oru mim, 'Raw run tan 'ml, Wo awn Amoye ila orun, Mu r wn wa fun ba wa. Jesu Olugbala de, Jesu Olugbala de. Ajin jin, oru mim, 'Raw, run tan 'ml, Ka plu awn Angli krin, Kabiyesi Alleluya ba. Jesu Olugbala de,

2.

3.

4.

Jesu Olugbala de. AMIN ORIN OPIN DUN 210 (FE229) C.M.S. 90 H.C. 96. D. 7s 6S. Bakan naa ni Iw, dun r ko l' opin. - Ps. 102: 27 1. f p APATA ayray, ni t'o mb lailai, Nigbakugba t'iji nla, 'W 'bugbe alafia; Saaju dida ay yi, Iw mb; bakan naa, Tit' ay ainipkun, Ayray ni 'Wo. j'dun wa ri b'oji, T'o han l'ori oke; Bi koriko ipado, T'o ru ti o si ku; Bi ala; tabi b'itan, T'nikan yara pa; Ogo ti ko ni si m, Ohun t'o gb tan ni. W ni ti ki togbe, 'Ml ni t'itan: Ko wa bi a o ti ka, j wa ko to tan; J k'anu R ba le wa, K'ore R p fun wa; Si j k'mi Mim R, Ml si kan wa. Jesu, f'wa at'ore, De 'gbagb wa l'ade; Tit' a o fi ri gbangba, Ninu 'ml lailai, Ay t'nu ko le s, Orisun akunya, Alafia Ailopin; Okun ailebute.

2.

p pp p

3.

4.

mf

AMIN 211 C.M.S. 88, H.C.95 D.S.M. (FE230) Niwn igba di yin o si ri mi. Joh. 16: 16

1.

mp di p cr Egbe: p

LHIN dun di, Lhin igba di, A o ko wa j pl'awn Ti o sun n'iboji, Oluwa, mu mi ye, Fun j nlanla na! J, w mi ninu j R, Si ko s mi l. Lhin j di, Lay buburu yi, A o de b'orun ko si m, Ile daradara. Oluwa, mu mi ye, Fun j nlanla na!......etc. Lhin igbi di; L'ebute lile yi, A o de b'iji ko si m, T'o kun ki bu soke; Oluwa, mu mi ye, Fun j nlanla na!......etc. Lhin 'ynu di; Lhin 'pinya di; Lhin kun ati aro, A ki skun m; Oluwa, mu mi y, Fun j nlanla na!......etc. j 'sinmi di, La ni tun ri lay; A o de ibi sinmi, Ti ki o pin lailai, Oluwa, mu mi y, Fun j nlanla na!......etc. j di l'o ku, Oun o tun pada wa, ni ti o ku k'awa le ye, K'a ba le ba jba. Oluwa, mu mi ye, Fun j nlanla na! J, w mi ninu j R, Si ko s mi l.

2.

mp di cr Egbe:

3.

mp di cr Egbe:

4.

mp

cr Egbe: 5. mf pm f cr Egbe: 6. f mp cr Egbe: p AMIN

212 C.M.S. 91 H.C. 98 P.M. (FE 231)

Bni ki Iw ki o k wa lati ma ka iye j wa, ki awa ki o le fi kan wa sipa gbn. Ps. 90: 12. 1. mp p 2. mf cr 3. mp pp 4. mf pp mf pp p f 5. mp cr 6. mf J ati akoko l, Wn sun wa s'eti, 'boji Awa fr dubul na, Ninu iho 'busun wa. Jesu, 'W Olurapada, Ji kan t'o ku s's; Ji gbogbo kan ti togbe. Lati yan ipa iye. Bi akoko ti sunmle, J k'a ro 'bi ti a l; Bi lati r'ay ailopin, Tabi egbe ailopin. Ay wa l! Iku de tan, Jesu, s wa, Tit' O fi de, K'a ba gbe, K'a ba ku, K'a ba jba titi lailai Ay wa kja b'ojiji, O si fo l bi 'kuku; Fun gbogbo dun t'o kja, Dariji wa, mu wa gbn. K wa lati ka j wa, La ti ba s wa ja, K'a ma sare, k'a ma togbe, Tit'a o fi ri 'sinmi. Gbogbo wa fr duro na, Niwaju it 'daj; Jesu, 'W t'o sgun iku, Fiwa s'apa tun R. Ay wa l! Iku de tan, Olugbala! J pa wa m, K'a ba ku, K'a ba jba titi lailai.

7.

f ff

8.

mf pp mf f

AMIN 213 C.M.S 89 H. C.103 t.H.C. 149 C.M. (FE 232)

Igba mi mb ni w R. - Ps. 31:15 1. mf IGBA mi mb ni w R, A f ko wa nib; A f'ara wa at'ore wa, Si ab is R. Igba mi mb ni w R, Awa o se bru? Baba ki o j k'm R, Skun ni ainidi. Igba mi mb ni w R, 'W l'a o gbkle, Tit' a o f'ay osi sil, T'a o si r'ogo R. mf p cr 5. f Igba mi mb ni w R; Jesu t'agbalebu; w na t's mi dalu; Wa di alabo mi. Igba mi mb ni w R; N ma sinmi le , Lhin 'ku l'w'tun R; L'emi o wa titi lai.

2.

3.

4.

AMIN ORIN IFIHAN 214 C.M.S.107 H.C. 111 6s. 8s (FE 233) O ti ran mi lati kede idasil - Isa. 61:1 1. f funpe naa kikan, Ipe ihinrere, K'o dun jake jado, L'eti gbogbo da: dun idasil ti de; Pada ls pada. Fun 'pe t'daguntan; T'a ti pa s'etutu, J ki agbay m, Agbara j R, dun idasil...........etc. yin ru s, so'ra yin d'm,

ff 2.

Egbe: mf cr

ff 3.

Egbe: mf

ff 4.

Egbe: mf

Lw Kristi Jesu, gb'ominira yin. dun idasil...........etc. Olori Alufa, L'Olugbala ise; O fi 'ra R rub, Arukun, aruda. dun idasil...........etc. kan alar, wa, Sinmi laya Jesu, Onirobinuj, Tujuka, si ma y. dun idasil...........etc. (FE 234)

ff 5.

Egbe: mf p

ff Egbe: AMIN

215 Tune: Iya ni wura iyebiye 1.

KI gbogbo ojub oro d'oko, T'ya, t'Ogun ati t'Esu, Ki wn dojub Jesu ba, L'adura Ij Srf. Egbe: Oluwa, se wa ni Tir, Tir sa ni wa titi ay, Nitori Kristi m Baba, Da wa si n'Ij Srf. Ki gbogbo ojub Iruml Ti Sang ati sanponna, Ki wn dojub Jesu ba, L'adura Ij Srf. Egbe: Oluwa, se wa ni Tir,...etc. Ki gbogbo ojub Iruml, T'Ifa ati t'baluay, Ki wn dojub Jesu ba, L'adura Ij Srf. Egbe: Oluwa, se wa ni Tir,...etc. Ki gbogbo ojub 'risa loko, Ti babaji ati osun, Ki wn dojub Jesu ba, L'adura Ij Srf. Egbe: Oluwa, se wa ni Tir,...etc. K'awn agbagba le yipada, Ati ba Osemwe, Ki wn le juba Jesu ba,

2.

3.

4.

5.

L'adura Ij Srf. Egbe: Oluwa, se wa ni Tir,...etc. 6. Ki gbogbo ojub lrun, Ti 'Gunnu ati Gelede, Ki wn dojub Jesu ba, L'adura Ij Srf. Egbe: Oluwa, se wa ni Tir,...etc. K'awn Keferi le yipada, At'awn Elegun plu, Ki wn le juba Jesu ba, L'adura Ij Srf. Egbe: Oluwa, se wa ni Tir,...etc. K'awn lya le yipada, At'awn alagmo, Ki wn le juba Jesu ba, L'adura Ij Srf. Egbe: Oluwa, se wa ni Tir,...etc. Ki gbogbo m 'j Srf, At'Ij Krb plu, Ki wn le juba Jesu ba, L'adura Ij Srf. Egbe: Oluwa, se wa ni Tir,...etc. Ki gbogb' awn gb Akrin, Ati gb Aladura Ki gb Igbim Srf, Ki wn d'amure wn giri. Egbe: Oluwa, se wa ni Tir,...etc. K'lrun da alagba wa si, Ati awn Isngbe r K'lrun tubo ran yin lw, K'O di yin l'amure ododo. Egbe: Oluwa, se wa ni Tir,...etc. K'a fi ogo fun Baba l'oke, K'a f'ogo fun m plu, K'a fi ogo fun mi Mim , Mtalkan l'p y fun. Egbe: Oluwa, se wa ni Tir, Tir sa ni wa titi ay, Nitori Kristi m Baba, Da wa si n'Ij Srf.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

AMIN 216 (FE 235) Ma tan, Iw Iraw. - Ifi. 22:16

1.

MA tan, Iraw didan, Lat' ile R loke; Ma fi 'fran Baba han, 'N'nu titan didan R. Ma tan, ma tan, Iw Iraw didan, Ma tan, ma tan, Iw Iraw didan. Ma tan, Iraw Ogo, A gboju wa si ; Ni oke awsanma, Awa n ri 'tansan R. Ma tan, ma tan, etc. Ma tan, 'W ti ki par, Ko si s'amna wa; Sibi t'iml ay, Ti ko lopin gbe wa. Ma tan, ma tan, etc. 'Gba ba si d'run plu, Awn t'arapada; K'a wa plu R n'nu Ogo, Le ma tan titi lai. Ma tan, ma tan, etc.

2.

f 3. f

f 4. f

f AMIN

217 (FE 236) If l'akoja ofin - Romu 13:10 1. f JESU loruk to ga ju, Lay a ti lrun; Awn Angli wol fun, Esu, bru o sa. Egbe: Ha! Ko s'ariyanjiyan m, Ipe miiran ko si, O daju wi p Jesu ku, Ani f'emi ls. f Krb ati Srf, Wn yi 't Baba ka, Nigba gbogbo niwaju R, Wn k orin iyin. Egbe: Ha! Ko s'ariyanjiyan m,.....etc. f Olugbala sgun iku, Ijba Satan f; Gbogbo da bu say,

2.

3.

Ka yin Baba logo. Egbe: Ha! Ko s'ariyanjiyan m,.....etc. 4. f Krb ati Srf, fran ara yin; If ni awn Angli, Fi sin Baba loke Egbe: Ha! Ko s'ariyanjiyan m,.....etc. f Jesu, Olori Ij wa, Bukun wa lay wa; Jw pese fun aini wa, K'ebi al ma pa wa. Egbe: Ha! Ko s'ariyanjiyan m,.....etc. f Jehovah Jire ba wa, Iyin f'oruk R; Ma j ki oso at'aj Ri wa lj ay wa. Egbe: Ha! Ko s'ariyanjiyan m,.....etc. f Jesu, f itgun esu, Iw l'ba Ogo; Iyin, ope ni fun Baba, Ni fun Mtalkan. Egbe: Ha! Ko s'ariyanjiyan m, Ipe miran ko si, O daju wi p Jesu ku, Ani f' emi ls.

5.

6.

7.

AMIN ORIN DUN TITUN 218 8s. 6s. (FE 237) Ogo Oluwa yoo wa lailai. - Ps. 104: 3 Ohun Orin: Lhin ay buburu yi (370) 1. DUN titun de awa y, Tiwa to b, o ju b l, Awa 'j Srf, Ko ni gbagbe l'dun to l, K'lrun se 'yi l'dun re, ku ewu dun. yin m 'j Krb, K' sotit titi d'opin, K' mura s' adura, K' ma woju nikni, gbran si agba l'nu, y 'ra dun wo.

2.

3.

yin Ij Aladura, K' ranti iran ti ri, S'ipa iwa rere, K' mura lati d'ohun p, se ara yin ni kan. y'ra dun wo. Awn ti ko gba iran gb, Wn dabi ak keferi; Wn ko m 'kan s'kan, Bere lw Jenny Winful, Ohun t'o ri k'o to bim, y'ra dun wo. K'a fi keta gbogbo sil, K'a f m'nikeji wa, L'dun t'a b si yi, K'a ma sr ni lhin, K'ija gbogbo kuro l'ona, y'ra dun wo. Ninu dun t'a b si yi, Agan a f'w s'osun, lm a tun bi, ni t'o j gbese y'o san, Aj, oso ko ni ri wa, y'ra dun wo. wo bi ilu wa ti ri, Ajakal' arun tun gb'ode, K'lrun mu kuro, Nipa aw at'adura, K'kan gbogbo wa nirp, y'ra dun wo. A ko ri ra, a ko ri ta, Ko tun s'awn alanu m, Owo ko si l'ode, Ibawi lrun l'eyi, K'a ronu k' a p'iwa wa da. y'ra dun wo. Nigba t'o ba d'j 'khin, Ti m ko ni m baba, Oluwa, ranti mi, K'a le gb ohun 'kl ni, Wi p, ma b, m rere, K'a gb'ade nikhin.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

AMIN

219 CHURCH HYMNARY 718 Iyin si lrun. - Ps. 146: 2 Awa yin / lrun wa; awa jw R pe I-w ni Oluwa, Gbogbo ay fi ori ba/l fun : Baba/ay titi lai. Iw ni ni ti gbogbo awn Angli/ kigbe pe; run ati gbogbo agbara/ ti mb ninu wn. Iw ni ni ti awn Krb ati awn/Srf: kigbe pe/ Nigba gbogbo pe. Mim, Mim, Mim: Oluwa lrun a/wn m-ogun: run/oun ay kun fun /la nla ti ogo R gb awn Aposteli ti/o l'ogo: yin-, gba awn Woli ti o dara: yin- Ogun awn Ajriku ti/o l'la: yin- Ij mim eniyan lrun ni gbogbo ay, jw-R: Ba/ba: ni la nla/ti ko nipkun Ati m R ni/kansoso: o/lla olot: mi/Mim plu: O/lutunu. Kristi, iw twgba a fun ara R lati gba eniyan la: Iw ko korira/inu wundia, Nigba ti Iw sgun oro/iku tan: Iw si Ijba run Sil fun gbogbo a/wn onigbagb Iw joko lw otun/lrun: ninu/ogo ti Baba. Awa gbagb pe I/wo mb wa lati se/Onidaj md/R lw: ti Iw ti fi j Re iye/biye ra pada. Se wn lati ka wn kun awn eniyan/mim R: ninu ogo/ti ko nipkun. Oluwa, gba awn e/niyan R la: ki Iw ki o si fi ibukun fun awn/eniyan ini R, J/ba wn: Ki Iwo ki o ma gbe/wn soke lailai. Awa gbe/Iw ga; lo/jojum; Awa si fi ori bal ni o/ruk R; titi ay/ti ko nipkun Fiyesini/Oluwa: lati pa wa m lo/ni ni ails. Oluwa/saanu fun wa: saa-/nu fun wa Oluwa j ki aanu R ki o ma/ba le wa: gg bi awa ti gbk wa le . Oluwa, Iw ni mo/gbkle; lai ma j ki n daamu. 220 Emi ni ni naa. - Ifihan 1:8 1. Ajo ni ay wa yi j, mase w'ay m'aya, Tsiwaju ninu mi, ninu dun titun yi, Oluwa pese fun aini wa ninu dun t'a b si Ki 'bukun R le kari wa gbogb' j ay wa. Egbe: Awa gbagb pe 'W mb wa) Lati se 'daj ay. lrun t'o gb ti Mose, t'apa ta ko fi ka a, lrun t'o gb t'Elijah t'o si doju t'ta r,

(FE 238)

AMIN (FE 239)

)2ce

2.

D'oju t'ta t'o gb'ogun ti wa; fun wa n' isgun lori wn, Dabobo t'mde, t'agba, lrun ba 'Lanu Egbe: Awa gbagb pe 'W mb wa ) Lati se 'daj ay. )2ce 3. A dup lw R Oluwa, fun ore R lori wa, Ninu dun t'a la kja, at'ewu t'o gbe fo wa, Wa plu m Ij Srf, bukun gbogbo Krb, Ki gbogbo wa le jo yin , k'a le ma se if R Egbe: Awa gbagb pe 'W mb wa ) Lati se 'daj ay. Ninu aini ta bi osi, lrun saanu fun wa, Jw lrun a mb , k'a ma f'ebi khin ayo, Iw ni gbogbo wa kigbe pe, j k'a ri bukun R gba, Jehova Alliyumion, wa sis R larin wa. Egbe: Awa gbagb pe 'W mb wa ) Lati se 'daj ay. Oluwa gb'gbe m R, f'awa eniyan R mra, Sunm wa, f'ibukun fun wa, gb'adura awa da R, Lw ewu at'ipanilara, masai fi's R s wa, K'awa le j kan ninu awn ti 'W yoo gba la Egbe: Awa gbagb pe 'W mb wa) Lati se 'daj ay. Ma j k'a ku s'w esu, kunrin a' obinrin, J ki idasi wa loni, k'o le j fun Ogo R, F'mi Mim R fun gbogbo wa, l'esu kuro l'kan wa, Ki gbogbo wa le j jum ke Halleluya lj naa Egbe: Awa gbagb pe 'W mb wa) Lati se 'daj ay. Ogo in fun Baba loke, ogo ni fun m R, Ogo ni fun mi Mim , Mtalkan lailai, A juba Oruk Mim R, sunm wa, gb'adura wa, J ki to as 'bukun R, kari wa lkkan. Egbe: Awa gbagb pe 'W mb wa ) Lati se'daj ay.

)2ce

4.

)2ce

5.

)2ce

6.

)2ce

7.

)2ce

AMIN 221 t.H.C. 513. 8.9, 8.9 (FE 240) Ki yin ki o si maa y niwaju Oluwa lrun yin. - Lefit 23: 40 Ohun Orin: A sr Il 'bukun ni (834) 1. A KI gbogbo yin ku dun, ku ajy' dun titun; j k'a sp f'Oluwa T'o da mi wa si d'oni.

p mde at'agba, T'o ti n gb 'mura ajdun yii, plp ti kja l, Wn ti fil bora b'as. gb agba alatunse, ku atunse ij naa, Baba run yoo plu yin, Yoo fi yin s'agba kal. A ki baal p'e ku dun Ati gbogb' awn Ijoye, ku itju il yi, Oluwa yoo ran yin lw. Mase foya onigbagb Jesu yoo pese l'dun yi, ni ko bi, iyn a bi, ni bi tir a tun la B'ina ku a f'eeru b'oju. B'gd ku a f'm rpo, O daju pe b'o til p, m wa ni o rpo wa. Gbogbo alejo, a ki yin, At' awn oluf wn, Jesu yoo tju ile yin, Yoo si bukun gbogbo yin. A kin yin pe ku dun, dun titun t'a n se loni, K'lrun da mi wa si, Ki gbogbo wa se t'amdun.

AMIN 222 C.M.S. 95 C.M (FE 241) J ki is R ki o han si awn m-d R. - Ps. 90: 16 1. mf LRUN at'ireti mi, r R l'Ounj mi, w R gbe mi ro l'ewe Ati l'dmde Sib mo n rohun iyanu, 'O n se ni ddun; Mo fi j mi ti o ku, S'is Tir nikan. Ma k mi, nigba 'gbara y,

ff p AMIN

Ti ewu ba bo mi; Ki ogo R ran yi mi ka, Nigba ti mo ba ku.

223 C.M.S 92 H.C.279 C.M. (FE 242) 1. f LRUN t'dun t'o kja; Iret' eyi ti mb; Ib'isadi wa ni iji, At' ile wa lailai. Lab ojiji it R, L'awn eniyan R n gbe! Tit l'apa R nikansoso, Abo wa si daju. K'awn oke k'o to duro Tabi k'a to d'ay, Lailai Iw ni lrun, Bakan naa, l'ailopin! gbgbrun dun l'oju R, Bi al kan l'ori; B'is kan l'afmjum, Ki orun k'o to la. j wa bi odo sisan; p l'o si n gbe l; Wn n l, wn di ni 'gbagbe; Bi ala ti a n r un lrun t'dun t'o kja, Iret' eyi ti mb; Mas' abo wa 'gba 'ynu de; At' ile wa lailai.

2.

mp f

3.

mf f

4.

6.

AMIN 224 CMS 96 H.C. 102. D. 7s. 5s (FE 243) Ki a le ma yin lrun logo ninu ohun gbogbo. - 1Pet. 4: 11. 1. mf Baba ki m' ya dun yi Si mim fun , N'ipokipo ti o wu, Ti o f ki n wa: Bi 'banuj oun 'rora, N ko gbd kminu; Eyi sa l'adura mi,

Ogo f'Ok R. 2. mf m'w ha le pas, 'Bi ti oun y'o gbe? Baba 'f ha le du ni, L'bun rere bi? 'Jojum n'Iw n fun wa Ju bi o ti to, O ko du wa l'ohun kan, T' y'o yin l'ogo. Ninu anu, b'Iw ba Fun mi ni ay, B'alafia oun 'rora, Ba m'oju mi dan; Gba kan mi ba n krin, J k'o ma yin . Ohun t'la ba mu wa, Ogun f'Ok R. B'O mu 'pnju wa ba mi, T'na mi sookun, T'ere mi di adanu, Ti ile mi kan; J ki n ranti bi Jesu, Se d'ni ogo, Ki n gbadura n'nu 'pnju, Ogo f'Ok R.

3. cr f

4.

cr

AMIN 225 C.M.S. 97. t.H.C. 43 D 7s (FE 244) Kini mi yin? - Jak 4: 14. 1. mf p DUN miran ti kja, Wawa l'akoko naa l, Ninu eyi t'a wa yi, Yoo s'arim p; Anu l'o fi da wa si, A ha lo anu naa bi? K'a bi 'ra wa ba se tan? B'a o pe wa l'dun yi. Ay bi ibi ija, gbgbrun l'o n subu; fa Iku t'o si n fo A le ran s'emi b'iw, Nigb'a n wasu t'a si n gb, Oluwa, j k'a saro; P'ayray sunmle;

2.

f mp

A n duro l'eti bebe. 3. f B'a gba wa lw s, Nipa ore-f R, Nj ma b n'ipe o j, K'a le lo, k'a r'oju R; F'eniyan R l'ay yi, K'aanu wa l'dun titun; dun t'o l'ay ju yi, L'eyi t'o mu wn de 'le.

AMIN 226 (FE 245) Fi ay sin Oluwa. - Ps. 100: 2 1. f J ay l'j oni, yin angl wa ba wa y; Fun ay nla t'o skal, S'arin Ij Srf t'ay. Egbe: Ogun run, ba wa y, Gbohun n yin ga, yin Srf, ba wa y ay oni, krin iyin si Mtalkan. kan wa yin ba run, mi wa y si lrun wa; O ti siju anu wo wa, Ko si j k'awn ta y wa. Egbe: Ogun run, ba wa y,...etc yin angl, ba wa b, yin ti n ri lojukoroju, Orun, Osupa, wol, Ati gbogbo ay juba. Egbe: Ogun run, ba wa y,...etc O ti fi agbara R han, F'awn iran ti o ti kja, Jj lo n t wa lna R, O si n gba wa lw ta wa. Egbe: Ogun run, ba wa y,...etc O mu alagbara kuro, O gbe talaka sori it; Tani a o ha yin bi R, yin, yin gbogbo ay yin Egbe: Ogun run, ba wa y,...etc Baba run, awa dup, Fun anu r l'ori Ij wa;

ff

2.

ff 3. f

ff 4. f

ff 5. f

ff 6.

ff

yin, yin gbogbo ay, yin run juba Jesu. Egbe: Ogun run, ba wa y, Gbohun yin ga, yin Srf, ba wa y ay oni, krin iyin si Mtalkan.

AMIN 227 P.B. 67, C.M.S 101 C.M (FE 247) lrun si wi p, ki iml ki o wa l'ofurufu fun ami, fun akoko, fun j, ati fun dun. Gen. 1: 14 1. mf LRUN wa j k'iyin R, Gb'ohun gbogbo wa kan; w R yi j wa po, dun miran si de. b wa n goke sd R, Baba, Olore wa; Fun anu ddun ti n san, Lati d R wa. N'nu gbogbo ayida ay, K'anu R wa sib; B'ore R si wa si ti po, Bni k'iyin wa p. N'nu gbogbo ayida ay, A n ri aniyan R: Jw j k'aanu R 'kanna Bukun dun titun. B'ay ba si wa, k'ay naa Fa wa si d R; B'iya ni, awa o krin, B'ibukun R plu.

2.

3.

5.

AMIN 228 (FE 248) Nitori naa, yin ara mi Oluf. Kor. 15: 58 Tune: s:m:d:d:m:r:d:r:m:r:1. f YIN ara ninu Oluwa, A ki yin, ku 'yedun, Akoko Isji dun yi, Tun se oju mi wa. Egbe: Damuso fun Isji, Isji ayray mb wa,

Halleluyah, halleluyah, Halleluyah, Amin(2) 2. f Ko ha y k'a f'p f'lrun Fun 'tju R lori wa? plp ti f'il bo'ra, Wn ti di ni 'gbagbe. Egbe: Damuso fun Isji,........etc f B'oju wo hin lat'esi wa, Siro is iriju r, dun yi y'o s'arim p Bi iw tabi emi Egbe: Damuso fun Isji,........etc f Ij Eko at' Ibadan, Ilesa ati Ile-If Ondo ati Abokuta, Ijbu at'Agege. Egbe: Damuso fun Isji, Isji ayray mb wa, Halleluyah, halleluyah, Halleluyah, Amin(2)

3.

4.

AMIN 229 C.M.S 99 t.SS&S 524 8s. 7s (FE 249) Niwn igba ti ay yoo wa, igba orun oun ojo ati san ati oru ki dkun. - Gen. 8: 22 1. f OLUWA alafia wa, L'o pas t'dun yipo; Awa m R wa dup, F'dun titun t'a bere, Yin Oluwa! Yin Oluwa! ba nla t'O da wa si. A dup fun ipam wa, Ni dun ti o kja; A mbb iranlw R, Fun gbogbo wa ldun yi, J k'Ij wa, j k'Ij wa Ma dagba ninu Kristi. K'agba k'o mura lati sin, Lkan kan ni dun yi; K'awn mde k'o mura Lati safri Jesu. K'alafia, k'alafia, K' o se ade dun yi.

2.

mf

3.

4.

K'mi Mim lat' oke wa, Ba le wa ni dun yi; Ki Alufa at'Oluk, Plu gbogbo Ij wa, Mura giri, Mura giri, Lati jsin f'Oluwa.

AMIN 230 (FE 250) Iw fi ore de dun ni ade. - Ps. 65: 11. 1. mf DUN titun de awa y, Awa ij Srf, Tun r'ay dun titun yi, ke Halleluyah (5 times) Ay dun titun yipo, J'dun t'o kja l, T'lrun Mose fi fun wa, ke Halleluyah (5 times) lrun fun wa ni isgun, Awn Angl y, Krb, Srf, y, ke Halleluyah (5 times) j 'wasu adura Mose, T'lrun s'ami si, A dup lw'ba Ogo ke Halleluyah (5 times)

2.

ff

3.

4.

AMIN 231 6s. 8s (FE251) Olubukun ni Oluwa - Ps. 124: 6 Ohun Orin: y Jesu Jba. (736) 1. AWA onigbagb, T'o wa ninu s, K'a fp f'lrun, To da wa si doni, Egbe: Arakunrin, arabinrin, ku dun; ku 'yedun (2) Jesu, Oluwa wa, mi airi s wa, ni ku lo yoo ye, Alaisan yoo dide Egbe: Arakunrin, arabinrin,.....etc ba Ologo mta,

2.

3.

ni Mtalkan, Gbogb' da juba R, Loke ati 'sale. Egbe: Arakunrin, arabinrin,.....etc 4. dun to kja l, Ko ni gbagbe l'o j, Akop eniyan, Arun ti wn srun. Egbe: Arakunrin, arabinrin,.....etc Is ko si lode, ja ko tun ta m, p ti sa kuro, Fun 'gbese adako. Egbe: Arakunrin, arabinrin,.....etc Jehovah Jire wa, Yoo s wa ldun yi, Jehovah Nissi wa, Ti tl f'eniyan r. Egbe: Arakunrin, arabinrin,.....etc Ko sru m lode, B'lrun j tiwa, Amin, Amin, As, Dandan ko le sai s. Egbe: Arakunrin, arabinrin, ku dun; ku 'yedun (2)

5.

6.

7.

AMIN 232

PB. 62 CMS 98 HC 104 CM (FE 252) Nj Oluwa ni yoo ma se lrun mi. Gen. 28: 21 1. mf LRUN Betel, ni ti, O mb awn Tir; ni t'o mu baba wa la, j ay wn ja. A mu j, at'b wa, Wa iwaju 't R, lrun awn baba wa, Ma j lrun wa. Ninu idamu ay yi, Ma tju ipa wa; Fun wa ni Ounj oj wa, At' as t'o y wa.

2.

p f

3.

Na ojiji 'y R bo wa, Tit'ajo wa o pin, At' ni 'bugbe Baba wa, kan wa o sinmi. Iru ibukun bi eyi, L'a n bere lw R; Iw o j lrun wa, A t' ipin wa lailai. (FE253) Isa. 52:7

AMIN 233 C.M.S.104 S.M s wn l'ori oke ti dara to! 1. mf

S wn ti da to! Ti n duro ni Sion; Awn t'o mu 'hin gbala wa, Awn t'o f'ay han Ohun wn ti w to! Ihin naa ti dun to! Sion, w'lrun ba r B'o ti sgun nihin. Eti wa ti y to! Lati gbr ay; Woli, ba, ti duro de, Wn wa, wn ko si ri. Oju wa ti y to! T'o ri 'ml run; ba, Woli, wn wa titi, Wn si ku, wn ko ri.

2.

3.

4.

5.

ff

Oluwa, f'ipa han; Lori gbogbo ay; Ki gbogbo oril ede , W'ba lrun won.

AMIN 234 C.M.S 93 K. 197 t.H.C. 156 DLM (FE254) O si pe oruk r ni Ebeneseri wi p: titi de ihin ni Oluwa ran wa lw. - 1 Sam. 7: 12 1. mf OLUWA at'igbala wa, Amna at'agbara wa, L'o ko wa j l'al oni, J k'a gbe Ebeneseri ro; dun t'a ti la kja yi,

Ni Oun f'ore R de lade, tun l'anu R l'Owur; Nj ki p wa ma p si! 2. Jesu t'o joko lor' it; L'a fi Halleluyah wa fun; Nitori R nikansoso, L'a da wa si lati krin, Ran wa lw lati kanu, s dun t'o ti kja; Fun ni k'a lo eyi ti mb; S'iyin R ju dun t'o l.

AMIN ORIN IRNPIWD (LNTI) 235 SS & S886 Gb ohun mi, Oluwa. - Ps. 27: 7 1. (FE255)

MO ri ay n'nu 'banuj, Ogun fun irora; Mo r'j nla t'o dara, T'o ran lhin ojo; Mo r'ka 'mularada, Nibi isun ki ikoro. Egbe: Ileri jj t' a se ) Fun ni ti n jaya )2ce p Ninu irin ajo mi, Mo ba Jesu pade; Ti o f'kan mi bal, Lati ri anu gba; Anu ti n ko le gbagbe, If'aya bal nla. Egbe: Ileri jj t' a se ) Fun ni ti n jaya )2ce p Mo ti ri sinu s; Fitila mi ku tan; Nipa anu lrun, Mo d'ni ti n sji; Anu r ra mi pada, O fi ireti fun mi Egbe: Ileri jj t' a se ) Fun ni ti n jaya )2ce yin Ij Srf, j ma jafara; j ka damure wa, K'ina wa si ma tan;

2.

3.

4.

Amure ko gbd tu, Ina ko gbd ku Egbe: Ileri jj t'a se ) Fun ni ti n jaya )2ce AMIN 236 C.M.S. 187 H.C.177 t.SS&S 97 (FE 256) Ba mi y, mo ri aguntan mi. - Luku 15:6 Ohun Orin: Ipil ti Jesu fi lel 1. mf di p 2. cr p mf 3. mp cr pp 4. mf MKANDILGRUN dubule j, Lab oji nin' agbo; Sugbn kan j l or'oke, Jina s'ilekun wura; Jina rere l' or' oke sisa, Jina rere s'Olus' aguntan. Mkandilgrun Tir leyi: Jesu, wn ko ha to fun O? Olus'-aguntan dahun, Temi yi, Ti sako ld mi; B'na til ri palapala, N w'aginju l w'aguntan mi. kan nin' awn t'a ra pada, Ko m jinjin omi na; Ati duru oru ti Jesu kja, K'o to r'aguntan R he; L'aginju rere l'o gb 'gbe re, O ti r tan, o si ti ku tan. Nibo n'iro j ni ti wa, T'o f'na or' oke han? A ta sil f'nikan t'o sako, K'Olusaguntan to mu pada Jesu, kil'o gun w R b? gun pup l'o gun mi nibe. Sugbn ni gbogbo ori oke, Ati l'ori apata, Igbe ta l'oke run wi p, Y, mo r'aguntan mi he. Y' it ka l'awn angl n gba, Y, Jesu m'ohun Tir pada.

5.

ff AMIN

237 C.M.S.141 H.C 141 7. 7. 7. (FE 257)

J ki wn wi p, Da awn eniyan R si, Oluwa, ma si se fi ini R fun gan. - Joeli 2: 17 1. p Jesu, l'j anu yi, Ki akoko to kja, A wol ni ekun wa. Oluwa, m'kun gbn wa, Fi ru kun aya wa, Ki j iku to de. Tu mi R s'kan wa, L'nu na R la n ke; K'ilkun anu to se. pp Tori waya-ija R, Tori ogun-j R, Tori iku R fun wa. Tor' kun kikoro R, Lori Jerusalmu, Ma j ka gan if R. Iw Onidaj wa, 'Gbat' oju wa ba ri , Fun wa n'ipo ld R. mf If R l'a sinmi le, N'ile wa l'oke l'a o m, B'if naa ti tobi to.

2.

3.

4.

5.

6.

7. AMIN

238 C.M.S. 152 t.H.C.27 tabi A. & M. 101, S.M. (FE 258) Emi korira ara mi, mo si ronupiwada se toto ati ninu ekuru ati eru, - Jobu 4 2: 6 1. p ALAIMO ni emi, lrun oluwa! Emi ha gbd sunm , T'emi t'ru s? ru s yi n pa, kan buburu mi; Yio ha si ti buru to, L'oju R mim ni! Emi o ha si ku, Ni alainireti? Mo r'ay ninu iku R, Fun otosi b'emi.

2.

3.

j ni ti o ta, T'ise or'f R; Le w'ls, t'o buru ju, Le m'kan lile r. pp Mo wol l's R, J k'O dariji mi; Nihin l'emi o wa titi, 'W o wi p, Dide.

5.

AMIN 239 C.M.S. 146 t.H.C.247, DSM (FE 259) mu gbogbo ihamra lrun w. - Efe. 6: 11 1. mf JESU, agbara mi, Iw l'aniyan mi, Emi fi igbagb woke; Iw l'o n gbadura, J ki n duro de , Ki n le se if R, Ki iw Olodumare, K'o s mi di tun. Fun mi l'kan 'rl, Ti 'ma s ara r; Ti n tml, ti ko naani, Ikkun Satani; kan t'ara r m, Irora at'is; T'o n fi suuru at' igboya Ru agbelebu r. Fun mi l'ru run, Oju to mu hanhan; T' yo wo n gb's sunmle, K'o ri b'Esu ti n sa; Fun mi ni mi ni, T'o ti pese tl; mi t'o n duro gangan lai T'o n f'adura sna. Mo gbkl' r R, 'W l'o leri fun mi; Iranw at'igbala mi, Y'o t'd R wa se, Sa j ki n le duro. K'ireti mi ma y, Tit' Iw o fi m'kan mi,

2.

3.

f 4. mf

W 'nu isinmi R. AMIN 240 (FE 260) C.M.S 186. H.C 167 S.M Oluwa, mu is R sji. - Heb. 3: 2 1. f JI 's R nde, Jesu! Fi agbara R han! F'hun t'o le j'oku dide! Mu k'eniyan r gb. Ji's R nde, Jesu! T orun iku yi! Fi mi agbara nla R, Ji kan ti n togbe. Ji's R nde, Jesu! Mu k'oungb R gb wa: Si mu k'ebi pa kan wa, Fun Ounj iye naa. Ji's R nde Jesu! Gbe oruk R ga; Mu k'if R kun kan wa, Nipa mi Mim . Ji's R nde, Jesu, R'jo itura R; Ogo y'o j Tir nikan, K'ibukun j tiwa.

2.

3.

mf di p cr

4.

5.

cr ff

AMIN 241 C.M.S. 182, H.C. 377 8.5.8.3 (FE 261) nikni ti o ba n sin mi ki o ma to mi lhin; nibi ti mo ba wa, nib ni irans mi yoo ma gbe plu. Joh. 12: 26 1. mp mf f 2. mf p 3. mf cr AR mu o ay su , Lala p fun ? Jesu ni, 'Wa si d mi, K'o sinmi. Ami wo l'emi o fi m, Pe Oun l'o n pe mi? Am' iso wa lw, ati s R. O ha ni ade bi ba, Ti mo le fi m? Tot, ade wa lori R,

4.

mf p

T' gun ni Bi mo ba ri, bi mo tle, Kini ere mi? plp iya ati 'Banuj. Bi mo tle tit' ay mi, Kini n ri gba? kun a dopin, o sinmi, Tit' ay. Bi mo bere pe ki O gba Y'o k fun mi bi? B'run at'ay n kja l, Ko j k. Bi mo ba ri, ti mo n tle, Y'o ha bukun mi? Awn ogun run wi p, Yio se. mi

5.

mf f cr

6.

mf f p

7.

cr ff

AMIN 242 (FE 262) C.M.S. 142 O. t.H.C.246 SM Jesu skun. - John 11: 35. 1. p KRISTI sun f'ls, Oju wa o gb bi? K'omi ronu at'ikanu, Tu jade l'oju wa. m lrun n sun, Angli siju wo! K'o damu, iw kan mi, O d'omi ni fun . O sun k'awa k'o sun, s bere kun; run nikan ni ko s's, Nib ni ko s'kun.

2.

3.

AMIN 243 C.M.S. 143 H.C. 54 8 t.H.C.191 8.7 (FE 263) Lot, emi ti gb Efraimu n pohun rere ara r. - Jer. 31: 18 1. mf OLUWA, ma moju kuro, L'd emi t'o n yil; Ti n skun s ay mi,

N'it anu if R. 2. mp Ma ba mi l sinu 'daj, Bi s mi ti p to; Nitori mo m daju pe, Emi ko wa lailbi. Iw m, ki n to jw r, Bi mo ti n se lay mi; At' iwa isinsin yii mi, Gbogbo r l'O kiyesi. Emi ko ni f atunwi se, Ohun ti mo f tr; Ni iw m ki n to bere, Anu ni lplp. Anu Oluwa ni mo f, Eyi lopin gbogbo r; Tori anu ni mo n tr, J ki n ri anu gba.

3.

mp

4.

mf

5.

AMIN 244 C.M.S. 144 H.C. 147 C.M (FE 264) j ka fi igboya wa si ibi it ore-f - Heb. 4:16 1. mf KAN mi sunm t anu, Nibi Jesu n gbb; Firl wol ls R, W ko le gbe nib. Ileri R ni b mi, Eyi ni mo mu wa; Iw n pe kan tru npa, Bi emi Oluwa. ru s w mi lrun, s n s mi nis; Ogun lode, ru ninu, Mo wa isinmi mi. Se Apata atAsa mi, Ki n fi se abo; Ki n doju ti Olufisun, Ki n s pe Kristi ku. If Iyanu! Iw ku, Iw ru itiju; Ki ls biru emi,

2.

mp

3.

4.

mf cr

5.

mf p cr

Le b loruk R. AMIN 245 C.M.S. 145 H.C. 145 7s (FE 265) lrun saanu fun mi, ls - Luku 18:13 1 mp p 2. mp p 3. mp LS; mo n f bukun; Onde: mo n f domnira; Alar: mo n f sinmi, lrun, saanu fun mi. Ire kan emi ko ni, s sa lo yi mi ka, Eyi nikan lb mi, lrun, saanu fun mi. Irobinuj kan! Nko gbd gboju soke; Iw sa m dun mi; lrun, saanu fun mi. kan s mi yi n f, Sa wa sinmi laya R; Lat oni, mo di Tir, lrun, saanu fun mi. nikan mb lor it, Ninu R nikansoso, N ireti atb mi; lrun, saanu fun mi. Oun o gba ran mi ro, Oun ni Alagbawi mi; Nitori Tir nikan; lrun, saanu fun mi.

4.

cr p

5.

mf f p

6.

f p

AMIN 246 C.M.S. 149 H.C. 155 t.H.C. 94, S.M. (FE 266) Awn skun nigba ti awa ranti Sioni. - Ps. 132:1 1. mp JINA sile run, Skan aya Baba, Emi bukun wa, mo n daku Mu mi rebi sinmi. Mo fi duru mi k, Sori igi wilo;

2.

N o se krin ay, gbati W ko i tahn mi se? 3. mi mi l sile, A! mba le fo de b, Ayun r n yun mi w Sioni, Gba mo ba ranti r. cr Sd r mo n tna, To kun fun isoro; Gbawo ni n o kj aginju, De l awn mim? Sunm mi, lrun, W ni mo gbkle; Sin mi la aginju aye; Ki n dele nikhin.

4.

5.

mf

AMIN 247 C.M.S. 150 t.H.C. 164 tabi H.C. 140 CM (FE 267) yin plu n f l bi? - John 6:67 1. mf p 2. NIGBA wn khin si Sioni, A! p niye wn; Mo s bOlugbala wi pe, W f k mi plu? Temi tkan biru eyi, A fi bO di mi mu; N ko le se ki n ma fa shin, Kemi si dabi wn. f Mo m, Iw lo lagbara, Lati gba otosi; Od tani emi o l? Bi mo khin si ? O da mi loju papa pe, Iw ni Kristi na! ni t'o ni mi iye, Nipa ti j R. Ohun R f'isinmi fun mi, O si l'ru mi l; If R lo le mu mi y, O si to f'kan mi. Bi 'bere yi ti dun mi to, "Pe emi o l bi?"

3.

4.

5.

mf

6.

f AMIN

Oluwa, ni 'gbkle R, Mo dahun pe "Bk".

248 C.M.S. 151 t.H.C. 133 C.M. (FE 268) "Omkunrin tujuka, a dari s r ji ." - Matt. 9:2 1. f Jesu mi, mu mi gb' ohun R S'r alafia; Gbogbo ipa mi y'o dalu Lati yin ore R. Fi iynu pe mi l'm, K'o si dariji mi; Ohun na yoo dun m mi, B'iro orin run. Ibikibi t'o t mi si, L'emi o f'ay l; Taytay l'emi o si Dap m'awn oku. 'Gba ru bi ba kja, ru mi ko si m, w t'o fun 'dariji ka, Y' o pin ade iye.

2.

3.

4.

AMIN 249 C.M.S. 154 H.C. 323, C.M (FE 269) "Awa ko ni Olori Alufa ti o se alaim dun ailera wa." - Heb. 4:15 1. mf A F'AY r'ore-f T' Alufa giga wa, kan R kun fun iynu, Inu R n y fun 'f. Tinutinu l'o n daro wa, O m ailera wa; O m bi idanwo ti ri, Nitori O ti ri. Oun papa l'j aye R, O skun kikoro; O mba olukuluku pin, Ninu iya ti n j. Je ki a f'igbagb 'rl, W'anu at'ipa R, Awa o si ri igbala,

2. p

3. p

4.

pp

L'akoko iynu. AMIN 250 C.M.S. 155 H.C. 148 S.M. (FE 270) "Ranti, Oluwa,". - Ps. 106:4 1. p cr 2. p cr 3. mf cr 4. p cr 5. mf cr f JESU j ranti mi, K'O si w's mi nu; Gba mi lw' s 'binibi, Si w kan mi m. Jesu, j ranti mi, Em' ni 'nilara; Ki m'se 'rans t'o n'if R Ki m't 'sinmi R wo. Jesu, j ranti mi, Mase j ki n sako; N'nu 'damu oun okun aye, F'na run han mi. Jesu, j ranti mi, Gba gbogbo r kja, Ki n le r'ogo ainipkun, Ki n si le ba y. Jesu j ranti mi, Ki n le krin loke; Si Baba, mi ati R, Orin 'yin at' if.

AMIN 251 C.M.S. 157 H.C. 162 L.M. (FE 271) "Nigba naa ni o saanu fun, o si wi pe, gba kuro ninu lil sinu iho, emi ti ri irapada!" - John 33:24 1. p cr 2. p cr 3. mf p Bi mo ti kunl, Oluwa, Ti mo mb f' anu ld R, W t'r ls ti n ku l, Si 'tori R gb' adura mi. Ma ro 'tiju at' bi mi, At' aimoye abawn mi, Ro t'j ti Jesu ta 'l, Fun 'dariji oun iye mi. Ranti bi mo ti j Tir, Ti mo j da w R; Ro b'kan mi ti fa s's, Bi 'danwo si ti yi mi ka.

4.

mf

A! ronu r mim R, Ati gbogbo ileri R; Pe 'W o gb adua titi, Ogo R ni lati dasi. A! ma ro ti 'yemeji mi, Ati ailo or'-f R; Ro ti omije Jesu mi, Si fi 'toye R di temi. Oju oun eti R ko se, Agbara R ko le y lai; J wo mi: kan mi wuwo, Da mi si, k'O ran mi lw.

5.

p cr

6.

mf

p AMIN 252 C.M.S. 159, t.H.C. 156 L.M. (FE 272) "Oluwa, kiyesi aroye mi." - Psalmu 5:1 1. f

OLUWA, gb aroye mi; Gb adura ikk mi, Ld R nikan, ba mi, L'emi o ma wa iranw L'or Iw o gbohun mi, L' afmjum j na, Ni d R l'emi o w; Si l'emi o gbadura. Sugbn nigb' ore-f R, Ba mu mi de agbala R; d R l'emi o tju m, Nib, n o sin ni rl.

2.

mf

3.

4.

f ff

J k'awn t'o gbkl , L'ohun rara wi ay wn; J k'awn t'Iw pam y, Awn t'o f oruk R. Si Olododo l'Oluwa, O na w ibukun R; Oju rere Re l'eniyan R, Yoo si fi se asa wn.

5.

AMIN 253 C.M.S. 160 H.C. 548 C.M. (FE 273) "Gba mi la nitori anu R".- Ps. 6:4 1. mp BABA, ma yi oju kuro,

Fun emi otosi; Ti n ponhunrere s mi, N' iwaju it R. 2. p 3. mp 'Lkun aanu to si sil, F'akerora s, Mase ti m mi Oluwa, J ki emi wle. Emi ko ni pe mo n jw, B'aye mi ti ri ri; Gbogbo r lat' hin wa, ni 'W m dajudaju. Mo wa si 'lkun anu R Nibi ti anu p: Mo f 'dariji s mi, K'O mu kan mi da. Emi ko ni ma tnum, Itunu ti mo n f; 'W m, Baba, ki n to bere, Ibukun t'emi n wa. Anu, Oluwa, ni mo f, Eyi yii l'opin na; Oluwa, anu l'o y mi, J ki anu R wa.

4.

mf

5.

mf

6.

cr

AMIN 254 C.M.S. 161 MSHB 335 t.H.C. 17 L.M. (FE 274) "Abo mi mb ld lrun" - Ps. 7:10 1. mf Plu mi nibi ti mo n l, K mi l'ohun t'emi o se; Sa gb aro at'r mi, K'o f's mi le na R. Fi p if R fun mi, Ma se alabo mi lailai; Fi edidi R s'aya mi, J ki mi R plu mi. Ko mi bi a ti gbadura, J ki emi gba Iw gb; Ki n korira nkan t'O ko f, K'emi si f 'hun ti O f.

2.

3.

AMIN

255 C.M.S. 163 t.H.C. 152, C.M. (FE 275) "lrun, saanu fun mi, ls" - Luku 18:13 1. mf p 2. mf p p 3. p 4. p 5. p AMIN 256 C.M.S. 172 H.C. 159 8s. 6. (FE 276) "nikni ti o t mi wa, emi ki yoo ta nu bi o ti wu ki o ri." - Joh 6:37 1. p cr 2. p cr 3 Bi mo ti ri: laisawawi, Sugbn nitori j R, B'O si ti pe mi pe ki n wa, Olugbala, mo de. Bi mo ti ri: laiduro p, Mo f k'kan mi m toto, Sd R t'o le w mi m, Olugbala, mo de. Bi mo ti ri, b'o til j, Ija lode, ija ninu: ru lode, ru ninu, Olugbala mo de. p Bi mo ti ri: osi, are, OLUWA, b'agbowode ni Mo gb'kan mi le ; Oluwa, f'ore-f wi, K'o se anu fun mi. Mo lu aiduro aya mi, kun at' irora; K'o gb'kan mi nu irora, K'o se anu fun mi. N' itiju mo jw' s mi, J fun mi ni ireti, Mo b, 'tori j Jesu, K'O se anu fun mi. Olori ls ni mi, s mi p'apju: Nitori iku Jesu wa, K'O se anu fun mi. Mo duro ti agbelebu, Nko sa f'ojiji r; Ti lrun to p l' anu, O ti sanu fun mi.

4.

cr

Mo si n wa, imularada; Iw lo le s'awotan mi, Olugbala, mo de. Bi mo ti ri: 'W o gba mi, 'W o gba mi tw-ts, 'Tori mo gba 'leri R gb, Olugbala, mo de. Bi mo ti ri: If Tir, Lo st mi patapata; Mo di Tir, Tir nikan, Olugbala, mo de.

5.

mf cr

6.

p cr f

AMIN 257 C.M.S. 173 H.C. 160 D. 6s. 5s. (FE 277) "Mo ti gbadura fun , ki igbagb r mase y." - Luku 22:32. 1. mp JESU, nigba 'danwo, Gbadura fun mi, K' emi ma ba s , Ki n si sako l; 'Gba mba siyemeji, K'O bojuwo mi; K' ru tab' isaju. Ma mu mi subu. B'aye ba si n fa mi, Plu adun r; T' Ohun 'sura aye, F han mi l'em; J mu Gatsemane, Wa s'iranti mi, Tabi irora R, Loke Kalfari. B'O ba pn mi loju, Ninu if R; Da ibukun R le; Ori b na: Ki n f'ara mi fun , Lori pp R; B'ara k ago na Igbagb y'o mu. 'Gba mo ba n re 'boji, Sinu ekuru; T'ogo run si n k,

cr

2.

mp

di pp 3. mp

4.

p cr

mf

Leti bebe na; N o gbkl' oot R, N' ijakadi 'ku; Oluwa, gb'mi mi, S' iye ailopin.

AMIN 258 C.M.S. 174 H.C. 163 D 7s. 6s. (FE 278) "ni itwgba ninu Ayanf" - Efe 1:6 1. mf MO Ks mi le, Jesu, d' aguntan Mim; O ru gbogbo ru mi, O s mi d'ominira; Mo ru bi mi t wa, K'o w eeri mi nu, K'j R iyebiye, Le s mi di funfun. Mo k'aini mi le Jesu, Tir l'ohun gbogbo; O w'arun mi gbogbo san, O r'mi mi pada; Mo ko ibanuj mi, ru at' aniyan Le Jesu, O si gba mi, O gba irora mi. Mo gb'kan mi le Jesu, kan ar mi yii; w' tun R gba mi mu, Mo sinmi laya R; Mo f oruk Jesu, Emmanul, Kristi; Bi orun didun yika, Ni oruk R j. Mo f ki n ri bi Jesu, T'kan R kun fun 'f; Mo f ki n ri bi Jesu, m Mim Baba; Mo f ki mba Jesu gbe, Larin gb mim; Ki n krin iyin titi, Orin t'Angli n k.

cr 2. mf

f 3. mf cr f

4.

mf p mf p mf cr

AMIN 259 C.M.S. 175 H.C. 169 8s. 7s. 11 (FE 279)

"nikni ti o ba si f, ki o gba omi iye naa lf." - Ifi. 22:17 1. mf OTOSI ls, wa, Wa ni wakati anu; Jesu setan lati gba yin, O kun f'anu at'if, O si le s, O mura tan, ma foya. yin alaini, wa gba Ogo lrun l'of, 'Gbagb tot, 'ronu tot, Or' f ti o n fa wa, Wa 'd Jesu, alaini owo sa wa ra. Ma j k'kan yin da yin ro Mase ro ti aiy yin; Gbogbo yiy t'o mbere ni, Ki sa m aini yin, 'Yi l'O fun yin; 'tansan mi l'kan. yin t'ru n pa, t'aar mu, T' snu t' si segbe, Bi duro tit' o fi san, ki yoo wa rara: F'ls ni, Oun ko wa f'olododo. lrun goke l'aw wa, O n fi j R bb: Gbe ara le patapata: Ma gbkle ohun mi? Jesu nikan l'o le s'ls l'ore. Angli at' awn mim, N krin 'yin d'-agutan; Gbohungbohun Oruk R, Si gba gbogbo run kan: Halleluya! ls le gberin na.

cr 2. mf

cr 3. mp

cr 4. mp

cr 5. mf cr f 6. ff

AMIN 260 C.M.S. 176 H.C. 170 t.SS&S 1172 D. 7s. (FE 280) "Nitori kini yin o se ku, ile Israel." - Ex. 33:11 1. mf ls, yi pada, Eese ti o fi ku? lda yin lo n bere? T'o f ki ba Oun gbe, ran nla ni O mbi yin,

cr 2. p

Is w R ni yin, A! yin alailp, Eese t' o ko 'f R. ls, yi pada, Eese ti fi ku? Olugbala ni n bere, ni t'o gb'mi yin la; Iku R y'o j'asan bi? o tun kan m 'gi bi? ni 'rapada, eese Ti o gan ore R? ls, yi pada, Eese ti o fi ku? mi Mim ni n bere, Ti n f'j gbogbo r yin, ki o ha gb'r R? o ko iye sil? A ti n wa yin p, eese, T' n bi lrun ninu? Iyemeji ha n se yin, Pe If ni lrun? ki o ha gb'r R, K' gba ileri r gb? W'Oluwa yin; ld yin, Jesu n sun; w'omije R, j R plu n ke, pe, "Eese ti o fi ku?".

3.

di 4. cr

p pp

AMIN 261 C.M.S. 177 H.C. 305 11s. (FE 281) "Oun le pa eyi ti mo fi le e lw m" -II Tim. 1:12 1. mf mp cr p 2. mf p cr 3. mf mp JESU, emi o fi kan mi fun , Mo jbi, mo gbe, sugbn 'W le gba mi; L'aye ati l'run, ko sni bi R, Iw ku f'ls - f'emi na plu. Jesu, mo le sinmi le oruk R, Ti Angeli wa s, l'j ibi R, 'Yi t'a k ti o han lor' agbelebu, Ti ls si ka; wn si triba. Jesu, emi ko le saigbkle , Is R l'aye kun f'anu at' if, ls yi ka, adt ri ,

Ko s'ni buruju, t'Iw ko le gba. 4. mf di 5. f ff AMIN 262 C.M.S. 188. H.C. 173 L.M. (FE 282) " tti lel ki si wa si d mi, gb, kan yin o si ye." - Isa. 55:3 1. mp cr p 2. p cr p 3. mp p 4. cr f AMIN 263 C.M.S. 189 H.C. 171 8s. 6s. 4 (FE 283) "Israeli, yipada si Oluwa lrun r." - Hos. 14:1 1. mp Pada asako, s'ile r, Baba r l'o n pe ; Mase alarinkiri m, Nin' s at'osi; Pada, pada. Pada asako s'ile r, LRUN, Baba mi, 'W n pe, Asako m R mra? Iw o ha dariji mi? Mo de, mo de, j gba mi la. A! Jesu, Iw n rekja, Plu ore at' agbara? 'W ko ha n gb igbe mi bi? Mo de, mo de, saanu fun mi. A! mi Mim Iw ni? r ti mo ti sati p! 'W ha n bb fun mi sib? Mo de, mo de, m'ailera le. Mo de, Oluwa, if R, Ni o n r mi t'o si n fa mi: Mo wol ls r, ki n m, B'o ti dun lati j Tir. Jesu mo le gbk mi le r R, Bi n o til gb ohun anu R ri; Gbat' mi R n t ni, o ti dun p to, Ki n sa f'ibaral k'k ls R. Jesu tot-tot, mo gbkle , nikni t'o wa, W ki o ta nu; Oot ni 'leri R, wn l'j R: 'Wnyi n'igbala mi, 'W l'lrun mi.

pp 2. mp

cr

Jesu l'o sa n pe ; mi plu Ij si n pe, Yara sa asala; Pada, pada. Pada asako s'ile r, Were ni, b'o ba p; Ko si 'dariji n'iboji, j anu kuru; Pada, pada.

3.

mp cr mf pp

AMIN 264 C.M.S. 190 H.C. 176 D. 7s (FE 284) "mi o ha se jw r lw." - Bos. 11:8 1. mp Ibu anu! O le j P'anu si mb fun mi? lrun le mu suru, F'emi olori ls? Mo ti k or'-f R, Mo bi n'nu lojukoju; N ko f'eti si ipe R; Mo s ninu l'ainiye. Mo tan an ni suru to; Sib o si da mi si; O n ke, "N o se jw r! Sa gba ago igbala, Olugbala mi n duro, O si n fi gb R han, Mo m, if l'lrun; Jesu, n sun, O fran mi. Jesu, dahun lat' oke; If k'iwa R gbogbo? 'W ki y'o dariji mi, Ki n wol ni s R? Bi 'm' ba m inu R re, B' Iw 'ba se alanu, F'anu dti R sil, Dariji, k'a si gba mi. F'oju iynu wo mi, Fi wuwo oju pe mi, Mu kan okuta r, Yipada, r mi lkan, Mu mi ronupiwada; J ki n gbaw f's mi;

di

2.

p pp 3. mp

4.

cr AMIN

Ki n si kaanu is mi, Ki n gbagb, ki n ye ds.

265 C.M.S. 191 H.C. 172 t.SS&S 485 8s. 7s. 3 (FE 285) "Ojo ibukun o si r." - Esek. 34:26 1. f Oluwa mo gb pe, Iw, Nr ojo 'bukun kiri; Itunu fun kan ar, R ojo naa sori mi -Egbe: An' emi, an' emi, R ojo naa sori mi.

p 2.

mp

Ma kja, Baba Olore, Bi s mi til p; 'W le fi mi sil, sugbn p J k'anu r ba le mi -Egbe: An' emi,...........etc. mf Ma kja mi, Olugbala, J k' emi le r m , cr Emi n wa oju rere R, p Pe mi m awn t'o n pe -Egbe: An' emi,...........etc. mf Ma kja mi, mi Mim, 'W le la 'ju afju; lri itoye Jesu, p Sr as naa si mi -Egbe: An' emi,...........etc. mf Mo ti sun fnfn nin' s, Mo bi ninu kja; Aye ti de kan mi j, p Tu mi k'o dariji mi -Egbe: An' emi,...........etc. cr If lrun ti ki y, j Krist' iyebiye, ff Ore-f alainiwn; di Gbe gbogbo r ga n'nu mi Egbe: An' emi,...........etc. mp Ma kja mi dariji mi, Fa mi mra, Oluwa; 'Gba o n f'ibukun f'lomi, cr Masai f'ibukun fun mi Egbe: An' emi, an' emi, Masai f'ibukun fun mi.

3.

4.

5.

6.

7.

AMIN 266 C.M.S. 192 t.H.C. 336 11s. SS&S 460 (FE 286) "Ikil mta:- Ma ba ja, ma bi ninu, ma pa ina mi." 1. mf Iw ls, Emi n fi anu pe kan r t'o ti yigbi ninu s; Ma se ba Emi ja, ma p titi m, b lrun r le pari loni. m Ijba, mas' ru s m; Gb' bun mi Mim ati itunu; Ma bi mi ninu, Oluk r niK'a ba le se Olugbala r logo. Tmpili d'ibaj, wa r d'ile Ina pp lrun fr ku tan, Bi a fi if da, O si le tun ran: Mase pa 'na mi, Oluwa mb wa.

2.

3.

AMIN. 267 C.M.S. 569 O.C.H.C. 154 C.M. (FE 287) "Oju Oluwa mb nibi gbogbo." - Owe 15:3 1. mf Is gbogbo ti awa n se, Ni lrun ti ri; Ero gbogbo t'o wa ninu, Ni lrun si m. A ko le f's wa pam, Gbogbo wn l'O ti m; A n pur, a n tan 'ra wa j, B'a ro pe ko m wn. Ohun gbogbo han ni gbangban, Ni oju lrun; Okunkun ati iml, Si ri bakan naa fun. ff lrun, j k'a ranti pe, Oju r si ri wa; Si j ki awa k'o bru, Lati ds si .

2.

mp

3.

4.

AMIN 268 (FE 288) "A dari s r ji ." - Luku 5:20

1.

'W ti n paf ninu s, Kristi n pe wa sd R, O ti s ru s r, Wa sinu agbo Jesu. Egbe: Kristi n pe wa sd R Oun l'O ni igbala kikun, Jesu n duro O n reti r, 'W yoo ha k ipe R? Olugbala wa s'aye yi, Lati wa ra pada, Lw s ati arun, Igbala wo lo to yii? Egbe: Kristi n pe wa sd R Bo ti wu k's r p to, Kristi n f s di mim, O ti pari 's gbala yi, O ku sw r, ma b. Egbe: Kristi n pe wa sd R Kristi n pe lati ronu, Aye mb sib fun , Wa, mase kiri 'nu s, Aye ko lere fun . Egbe: Kristi n pe wa sd R B'aye at' esu n de si , Ti 'pnju bo ml, Wa si ab abo Kristi, Nib a o ri isinmi. Egbe: Kristi n pe wa sd R

2.

3.

4.

5.

AMIN 269 C.M.S. 167 H.C. 157 6s. 4s. (FE 289) "Nitori oruk R dari s mi ji." - Ps. 25:11 1. Kii se l'ainireti, Ni mo t wa; Kii se l'aini 'gbagb, Ni mo kunl; s ti gori mi, Eyi sa l'b mi, Eyi sa l'b mi Jesu ti ku. A! s mi p ju, O pn kk!

cr

2.

Adale, adale, Ni mo n d's! s aifran R, s aigba gb; s aigba gb; s nlanla! 3. mp Oluwa mo jw s nla mi; O m bi mo ti ri, Bi mo ti wa; J w s mi nu! K' kan mi m loni, K'kan mi m loni, Ki n di mim. Olododo ni , O n dariji; L's agbelebu, Ni mo wol; J k'j iwnu, j dagutan j dagutan, W kan mi. 'Gba naa, alafia, Y'o d'kan mi; 'Gba naa, n o ba rin, r airi; Em' o f'ara ti , J ma t mi s'na J ma t mi s'na Titi aiye.

4.

mf

5.

cr

mf

AMIN 270 (FE 290) C.M.S. 168 H.C. 299 7s. E. "Oluwa, d R ni mo sa pam si." - Ps. 143:9 1. mf cr mf di p 2. mf JESU Oluf' kan mi, J ki n sala s'aya R, Sa t'irumi sunm mi, Sa ti iji n f s'oke; Pa mi m, Olugbala, Tit' iji aye y'o pin, T mi l s'ebute R, Nikhin gba kan mi. Abo mi, emi ko ni,

di cr mf 3. mf

Iw lkan mi r m; Ma f'emi nikan sil, Gba mi, si tu mi ninu; Iw ni mo gbkle, Iw n'iranlw mi; Masai f'iy apa R, D'abo b'ori aibo mi. Krist 'W nikan ni mo f, N'nu R, mo r'ohun gbogbo; Gb' ni t'o subu dide, W'alaisan, at'afju; Ododo l'oruko R, Alaisododo l'emi, Mo kun fun s pup, Iw kun fun ododo. 'W l'p ore-f, Lati fi bor' s mi, J ki omi iwosan, W inu kan mi m; Iw l'orisun iye, J ki n bu n'nu R l'f; Ru jade n'nu kan mi, Si iye ainipkun.

p 4. mf cr

AMIN 271 (FE 291) C.M.S. 169 H.C. 151 6. 7s. "Emi o fi sinu palapala apata". -Eks. 33:22 1. mp cr APATA ayeraye Se ibi isadi mi; J ki omi oun j, T'o n san lati iha R, Se iwosan f's mi, K'o si s mi di mim. K' Ise is w mi, Lo le mu ofin R s; B' itara mi ko l'ar, T' omije mi n san titi; Wn ko to fun etutu, 'W nikan l'o le gbala. Ko s'ohun ti mo mu wa, Mo r m agbelebu; Mo wa, k'o d'as bo mi, Mo n wo fun iranw; Mo wa sib' orisun ni,

2.

mf

3.

cr 4. mp p cr di pp AMIN

W mi, Olugbala mi. 'Gbati mi mi ba n l, T'iku ba p'oju mi de, Ti mba n l s'aye aim, Ti n ri n'it 'daj; Apata ayeraye, Se ibi isadi mi.

272 (FE 292) C.M.S. 170 t.H.C. 167 S.M. "Eese ti yin fi se ojo b, yin onigbagb kekere?" - Matt. 8:26 1. mp SA dak kan mi, Oluwa r wa mb; Eni t'o ti se ileri, Yoo f mu u s. Oun ti fa lw, O mu de 'hin yi; Y'o pa m la ewu ja, Tit' opin aye r. Nigbat' iw ti b, Sinu wahala ri, Igba r naa ki Oun ha gb, T'o si y kuro? B'na ko til dan, Yoo mu de 'le; Sa ti wahala aye tan, O san fun gbogbo r.

2.

mp

3.

4. f AMIN

272 (FE 293) C.M.S. 171 H.C. 149 C.M. "Oungb lrun n gb kan." - Ps. 42:2 1. mp cr 2. mp p 3. p Bi agbnrin ti n mi hl, S'ipa odo omi; Bni kan mi n mi si , Iw lrun mi. Orungb R n gb kan mi, lrun alaye; Nigbawo ni n o r'Oju R, lrun lanla? kan mi o se rwsi?

cr 4. mp

Gbkle lrun; ni ti y'o s kun r, D'orin ay fun . Y'o ti p to, lrun mi, Ti n o d'ni 'gbagb? T'a o ma ti mi sihin, shun, B'ni ko ni 'bugbe? kan mi o se rws? Gbagb 'w o si k, Orin iyin s'lrun r, Orisun mi r.

5.

mp cr f

AMIN 274 BAP/HY 230 (FE 294) "Anu ni emi n f." - Matt. 9:13 1. B'RU s r ba n w lrun, Pe Jesu wle kan r; B'o n daniyan isji kan r, Pe Jesu wle kan r. Egbe: Le 'yemeji r snu, Ba Oluwa r laja; Si kan r paya fun, Pe Jesu wle kan r. Bi o ba n wa iwnum kiri, Pe Jesu wle kan r; Oni 'wnum ko jina si , Pe Jesu wle kan r. Egbe: Le 'yemeji r snu,......etc. B' igbi wahala ba n gba kiri Pe Jesu wle kan r; B'afo ba wa ti aye ko le di, Pe Jesu wle kan r. Egbe: Le 'yemeji r snu,......etc. Bi r t'o gbkle ba da , Pe Jesu wle kan r; Bi o n f w agbala isinmi, Pe Jesu wle kan r. Egbe: Le 'yemeji r snu,......etc.

2.

3.

4.

AMIN 275 (FE 295) C.M.S. 148 t.H.C. 94 S.M. Wa eniyan mi. - Isa. 26: 20

1.

BABA wa run pe, Kristi pe wa sd R; r wa plu wn o dun, 'Dap wa y'o s'wn. lrun kanu mi; O dar's mi ji, Olodumare s'kan mi, O f'gbn t 'pa mi. bun R ti p to! O l'p isura, T'a t'owo Olugbala pin, Ti a f'j r ra!

2.

mp

3.

4.

Jesu, Ori 'ye mi, Mo fi 'bukun fun ; Alagbawi ld Baba, Asaju ld R. kan at'if mi, duro j nihin; Titi 'dap yoo fi kun, L'oke run l'hun.

5.

AMIN 276 (FE 296) CMS 140 H.C 122 H.C. 2nd Ed. 106 or t.H.C. 552 L.M Oun yoo jba lati okun de okun. - Ps. 72: 8 1. f Jesu yoo jba ni gbogbo Ibi t'a ba le ri orun; 'Jba R yo tan kakiri, 'Jba R ki y'o nipkun. Oun l'a o ma gbadura si, Awn ba yoo pe l'ba; Oruk R b'orun didun, Y'o ba b oor goke. Gbogbo oniruru ede, Y'o fi 'f R krin didun, Awn mde o jw, Pe, 'bukun wn t'd R wa. 'Bukun p nibi t'Oun jba; A tu awn onde sil, Awn alar ri isinmi;

2.

mf

3. p 4. f

Alaini si ri 'bukun gba. 5. ff Ki gbogbo da k'o dide, Ki wn f'la fun ba wa; K'Angel' tun wa t'awn t'orin, Ki gbogb' ay jum gberin.

AMIN 277 (FE 297) C.M.S 136 H.C. 117 6s Ijba re de. - Matt. 6: 10 1. mf KRIST', ki 'jba R de, Ki as R br; F'pa-irin R f, Gbogbo ipa s. Ijba if da, Ati t'alafia? Gba wo ni irira, Yoo tan bi t'run? Akoko naa ha da, T't yoo pari, Ika at'irj, Plu ifkuf? mf Oluwa j, dide, Wa n'nu agbara R: Fi ay fun awa, Ti o n s'aferi R. da gan ook R, Koko j agbo R; Iwa 'tiju pup, Nfihan pe'f tutu. Okun bol sib, Ni il Keferi; Dide 'Raw oor, Dide, mase w m.

2.

3.

4.

5.

6. ff AMIN

278 (FE 298) CMS 156, t.H.C. 182 CM Pa oju R mo kuro lara s mi. - Ps. 51: 9. 1. f RO ipnju mi, Oluwa, Ran iranlw R!

kan mi daku fun 'gbala, Is mi ki o pin? 2. Mo ri pe o dara fun mi, Bi baba mi na mi: Iya mu mi ko ofin R; Ki gbk mi le . Mo m pe idaj R to, Bi o til muna; Ipnju ti mo f'ori ti, O ti d R wa. K'emi to m'w ina R, Emi a ma sina; Sugbn bi mo ti k'r R; Emi ko sako m.

3.

4.

AMIN 279 (FE 299) CMS 493 H.C. 460 C.M Awn mde si ke ninu tempili wi p, Hosanna si m Dafidi. - Matt. 21: 15. 1. f HOSANNA! krin soke, S'm nla Dafidi, Plu Kerub ati Seraf, K'a yin m-lrun . Hosanna! eyi na nikan, L'ahn wa le ma k, Iw ki o kgan ewe, Ti krin iyin R. Hosanna! Alufa ba, bun R ti p to! j R lo j iye wa, r R ni Ounj wa. Hosanna! Baba, awa mu r wa wa fun , Ki se wura oun ojia, Bikose kan wa. Hosanna! Jesu, lkan ri, O yin awn ewe; Saanu fun wa si f'eti si, Orin awa ewe. mf Jesu, b'O ba ra wa pada,

2.

mf cr

3.

4.

mf

5.

6.

T'a si w 'jba R; A o fi harpu wura k, Hosanna titi lai. AMIN 280 (FE 300) CMS 179 T.H.C. 150 C.M Gb adura mi Oluwa. - Ps. 102: 1. 1. mp mf 2. f BABA alanu t'o f wa, Mo gb'kan mi si ; Ipa R t'o p l'o gba wa; Awa krin si . Tir papa l'awa fe se, Gb'kan wa fun b; O da wa, o si tun wa bi, A f'ara wa fun . mi Mim, wa sd mi, F'if Oluwa han; Fun mi k'emi k'o le ma rin, N'if Oluwa mi.

3.

AMIN 281 C.M.S 579 C.M. (FE 301) Jesu, Baba, saanu fun wa. - Luk. 17: 13 1. mp S mi p bi iraw, Bi 'yanrin let' okun, Sugbn iynu lrun, O p'apju b l. Manase, Paul oun Magdalen, Iw dariji wn; Mo ti ka mo si gbagb pe, O ti dariji mi.

2.

AMIN 282 BAP/HY50 (FE 302) If ni lrun. - I John 4: 1. mf IF l'lrun, anu R, Tan si na wa gbogbo; O fun wa ni alafia, If ni lrun wa. Iku n doro puppup, Eniyan si n dibaj,

2.

p di

Sugbn anu R wa titi, If ni lrun wa 3. Lakoko t'o dab'o sokun, A ri Ore R daju, O tan iml R fun wa, If ni lrun wa. O s 'reti, at'itunu, M aniyan ay wa, Ogo R tan nibi gbogbo, If ni lrun wa

4.

AMIN 283 C.M.S. 147 H.C. 154. C.M. (FE 303) Oluwa, ranti mi. - Luke 23: 42. 1. mf di p mp cr p 3. mp di p 4. mp mf 5. di p AMIN 284 C.M.S. 184 K. 151 t.H.C. 147 C.M. (FE 305) Kristi at' Aaroni. - Heb. 7: 11 1. mf JESU, l'ara R l'awa wo gbgbrun ogo; Ju t'okuta iyebiye, IW lw'ni t'ire san Mo gb'kan mi si ; N'ibanuj at'is mi, Oluwa, ranti mi. 'Gba mo n kerora l'kan mi, T's wo mi l'run: Dari gbogbo s ji mi, Ni if, ranti mi. 'Gba 'danwo kikan yi mi kan, Ti ibi le mi ba; Oluwa, fun mi l'agbara, Fun rere, ranti mi. Bi 'tiju at'gan ba de, 'Tori oruk R: N yo s'e gan, n gba t'iju B'Iw ba ranti mi. Oluwa 'gba iku de, Em' o sa ku dandan; K'eyi j'adura gbhin mi, Oluwa, ranti mi.

2.

T'agbada Aaroni. 2. Wn ko le sai ko rub na, Fun s ara wn, Iwa R pe, ko l'abawn, Mim si l'da R. Jesu ba ogo gunwa, L'oke Sion t'run; Bi d-aguntan t'a pa, Bi Alufa nla wa. Alagbawi ld Baba, Ti y'o wa titi lai; Gb'j r fun 'w kan mi, Gb'ore f Baba.

3.

4.

AMIN 285 CMS 412 C.H. 40. t.H.C. 266. L.M. (FE 306) Bi yin o ba gb ohun r, e ma se aya yin le. - Ps. 95: 7, 8. 1. f Mura, ls, lati gbn, Ma duro de j la; Niwn b'o ti kgan gbn, B l'o si sr lati ri. Mura lati bere anu, Ma duro de j la; Ki igba r ko ma ba tan, Ki j al yi to tan. Mura, ls k'o pada, Ma duro de j la; Nitori k'gun ma ba , K'j la k'o to bere. Mura lati gba ibukun, Ma duro de j la; Ki fitila r ma ba ku, K'is rere r to br. Oluwa, y'ls pada, Ji kuro ninu were r ; Ma j k'o tapa s'im R, K'o ma f'gb r se 'lra.

2.

mf p

3.

f p

4.

f p

5.

f p

AMIN ORIN ISINMI P

286 C.M.S. 195 H.C. 181. L.C. (FE 307) Ati ninu lanla R, ma gsin l. - Ps. 45: 4 1. f mp 2. f p cr f di p 4. f mf MA gsin l l'la nla R; Gb gbogb'ay, ke Hosanna Olugbala, ma l pl, Lori im'p at'as. Ma gsin lo l'la nla R; Ma f'irl gsin lo ku; Kristi, sgun R br na; Lori s ati iku. Ma gsin l l'la nla R; Ogun Angli lat'run; N f'iyanu plu ikanu, Wo b to sunmle yi. Ma gsin l l'lanla R; Ija ikhin na de tan; Baba, lor'it R l'run, reti ayanf m R. Ma gsin l l'lanla R; Ma f'irl gsin l ku; F'ara da irora f'da; Lhin na, n de k'O ma jba.

3.

5.

f p pp

AMIN 287 C.M.S. 194 H.C. 180, D. 7s. 6s. (FE 308) Hosanna fun m Dafidi. - Matt. 21: 9 1. f GBOGB' ogo, iyin, la Fun , Oludande, S'ni t'awn mde; K Hosanna didun! 'W! l'ba Israeli, m' Alade Dafid, T'o wa l'Oke Oluwa, ba Olubukun. Egbe: Gbogb' ogo, iyin, la, Fun , Oludande, S'ni t'awn mde, K Hosanna didun. ff gb awn Maleka,

2.

Yin loke giga; Awa at'da gbogbo, Si dap gberin na. Egbe: Gbogb' ogo,..........etc. 3. f Awn Heberu l saju, Plu im p; Iyin, adua at' orin, L'a mu wa 'waju R. Egbe: Gbogb' ogo,..........etc. mf Si saaju iya R, Wn krin iyin wn, 'W t'a gbe ga nisin yii, L'a n krin iyin si. Egbe: Gbogb' ogo,..........etc. cr 'W gba orin iyin wn; Gb'adura t'a mu wa, 'W ti n y s'ohun rere, ba wa Olore. Egbe: Gbogb' ogo,..........etc.

4.

5.

AMIN 288 C.M.S. 196 H.C. 460 CM (FE 309) Hosannah fun m Dafidi. - Matt. 21:9 1. f ff HOSANNA s'm Dafidi, Hosanna, krin Olubukun l'ni ti mb, L'oruk Oluwa. Hosanna s'm Dafidi', L'gb Angli n ke; Gbogbo da jum gberin, Hosanna s'ba wa. Hosanna! awn Heberu, Ja im'p sna, Hosanna a mu bun wa, Fi tun na R se. ff p T'agba t'ewe n ke Hosanna! K'ijiya R to de; Loni, a si n k Hosanna! B'o ti n jba l'oke. B'O ti gba 'yin wn nigba naa

2.

f ff

3.

4.

5.

p ff AMIN

J gba b wa yi, Lrun ka le b'angl' krin, Hosanna s'ba wa.

ORIN S IJIYA JESU 289 CMS 164 H.C. 144. 7s (FE 310) Lati inu ibu wa ni emi ke pe , Oluwa. - Ps. 130: 1 1. p 'W t'o ku ni Kalfari, 'W t'o mbb f'ls, Ran mi lw, nigb'aini; Jesu, gb 'gbe mi. Ninu Ibanuj mi, At'kan aigbagb mi. Em' olori ls, Gb'oju mi si . ta lode, ru n'nu, Ko s'ire kan lw mi, Iw l'o n gb'ls la, Mo sa t wa. Awn miran ds p, Wn si ri igbala, Wn gb ohun anu R, Mu mi gb plu. mf di 6. p Mo k'aniyan mi le , Mo si n gbadura si , Jesu, yo mi n'nu egbe, Gba mi, ki n ma ku. 'Gbati wahala ba de, Nigb' agbara idanwo, Ati lj ikhin, Jesu, sunm mi.

2.

3. cr p 4

5.

AMIN 290 C.M.S. 193 K. 241 t.H.C. 16, L.M. (FE 311) O y ki a se ariya, ki a si y. - Luk. 15: 22. 1. f TANI le so t'ay ti mb, Ni agbala Paradise;

p 2. ff

Gba t'amusua ba pada, T'o si di arole ago? Ni ay ni Baba fi wo, s if R ailopin; L'ay l'm wol t'O ri, Ere iwaya-ija R. Taytay l'Emi sin , kan mim t'o n s dtun, Awn mim at'Angli n k, Orin igbala ba wn.

3.

ff ff

AMIN 291 CMS 165 t.H.C. 68. S.M. (FE312) Ni pp R wnni, Oluwa awn m ogun. - Ps. 84: 3. 1. p SI pp Oluwa, Mo mu 'banuj wa; 'W ki o f'anu twgba, Ohun alay yi? Kristi daguntan, Ni igbagb mi n wo; 'W le ko 'hun alay yi? W o gba b mi. 'Gbati Jesu mi ku, A t ofin l'run; Ofin ko ba mi l'ru m, Tori pe Jesu ku.

2.

mf p

3.

p p

AMIN 292 CMS 166 t.H.C. 233 C.M (FE 313) Ihinrere Kristi agbara lrun ni si igbala. - Rom. 1: 16. 1. mf Krist' t'agbelegbu l'orin wa, Ijinl t'awa n s; O j'gan loju awn ju, Were lw Griki. Sugbn kan t'lrun k, F'ay gba r naa; Wn ri gbn, ipa if, T'o han n'Oluwa wn. f Adun, oruk R yiye, Mu 'sji s'kan wn,

2.

3.

p 4.

Aigbagb l'ohun t'o ba ni j Si bi at'iku. Lai j'lrun t'or'f ka Bi wara ojo; Lasan l'Apollo funrugbin, Paul si le gbin lasan.

AMIN 293 SS&S 117 CMS 183 t.H.C. 94 S.M. (FE 314) j Jesu Kristi m r ni n w wa nu kuro ninu s wa gbogbo. - I Joh. 1:7 1. mf GBOGBO j ran, Ti pp awn Ju; Ko le f'kan l'alafia, Ko le w eeri nu. Kristi d'aguntan, M's wa gbogbo l; b t'o ni oruk nla, T'o ju j wn l. Mo f'igbagb gb'w, Le ori R wn; B'ni t'o ronupiwada, Mo jw s mi. kan mi n pada wo, ru t'Iw ti ru; Nigba ti a kan m'gi, s r wa nib. Awa n y ni 'gbagb, Bi egun ti kuro; Awa yin d-aguntan, A n krin if r.

2. p

3.

mf

4. p

5.

f ff

AMIN 294 (FE 315) CMS 197 HC 184 t.H.C. 2nd Ed. 165 D. 8s. 7s. Oun o ru aisedede wn. - Isa. 53: 11. 1. mp p W'Olori Alufa Giga, B'o ti gbe b wa l; L'gba, o f'ikdun wol, O f 'ru dojubol; Angli f'idamu duro, Lati ri lda b;

cr 2. mf

Awa o ha wa l'aigbgb, T'a m pe tori wa ni? Kiki j Jesu nikan, L'o le yi kan pada; Oun l'o le gba wa n'nu bi, Oun l'o le m'kan wa r; Ofin at' ikil ko to, Wn ko si le nikan se; Ero yi l'o le m'kan ro; Oluwa ku dipo mi! Jesu, gbogbo itunu wa, Lat'd R l'o ti n wa; If, gbogbo, 'reti, suuru, Gbogbo r l'j R ra; Lat' inu kun Re l'a n gba, A ko da ohun kan ni; Lf n'Iw fi wn tr, Fun awn t'o s'alaini.

cr 3. mf cr f

AMIN FRIDAY RERE 295 CMS 199 H.C. 190. L.M. (FE316) Emi n skun nitori nkan wnyi; oju mi? oju mi san omi sil - Ekun. 1: 16 1. mp p 2. mp ARA, wa ba mi sf; wa sd Olugbala; Wa, j k'a jum sf; A kan Jesu m'agbelebu. Ko ha s'omije loju wa, Bi awn Ju ti n fi sf? A! wo, b'O ti triba; A kan Jesu m'agbelebu. meje l'O sr if: Idak wakati mta; L'o fi n tr anu f'eniyan: A kan Jesu m'agbelebu Bu s'kun, kan lile mi! s at'igberaga r, L'o fa Oluwa r l'bi, A kan Jesu m'agbelebu Wa duro ti agbelebu, K'j ti n jade niha R, Ba le ma san le lori;

3.

mp p

4.

cr p p

5.

p 6. cr

A kan Jesu m'agbelebu

7.mf

Ibanuj at'omije, Bere a ki o fi du ; 'Banuj l'o n f'if r han; p A kan Jesu m'agbelebu If Baba, s da, Nihin l'a ri agbara r; If l'o si di Asgun; di A kan Oluf wa m'gi

AMIN 296 CMS 203 H.C. 195 8s. 7s (FE317) O pari. - Joh. 19: 30. 1. mf GB' OHUN if at'anu, Ti n dun l'oke Kalfari! Wo! o san awn apata! O mi 'l, o m'run su! O ti pari, O ti pari, Gb b'Olugbala ti ke. O ti pari! b'o ti dun to, Ohun t'r wnyi wi, Ibukun run l'ainiye, Ti d Kristi san si wa: O ti pari, O ti pari, ranti r wnyi. Is igbala wa pari, Jesu ti mu ofin s, O pari, nkan t'lrun wi, Awa ki o ka 'ku si; O ti pari, O ti pari, ls ipe l'eyi. tun harpu yin se, Seraf, Lati krin ogo R; Ar'ay at'ara run, Yin 'ruk Emmanuel, O ti pari, O ti pari, Ogo fun d'-aguntan.

p 2. mf

p 3. f

p 4. f ff p AMIN 297

CMS 204 H.C. 183, t. 164 tabi 183 C.M. (FE 318) Wo d-aguntan lrun. - Joh. 1:36

1.

mf p

Wo daguntan ti o ru, ru r lor'igi; O ku lati da igbekun, O t'j R fun . W'Olugbala, tit' iran na, Y'o fi fa kan r; Fi omije orin s R, Ma kuro ld R. Wo, titi if yoo fi, Jba lor'kan r; Tit' agbara R y'o fi han, Lor' ara oun emi. Wo, b'iw ti n sare ije, r r titi; Y'o pari 's Re t'O bere, Or'f y'o j'ogo.

2.

mp p

3.

cr

4.

mf f

AMIN 298 CMS 206 H.C. 191. 8s 7s (FE319) Kju si mi ki a si gba yin la. - Isa. 45: 22 1. mf cr 2. mf p 3. mp p Wakati didun ni fun mi, Ni wiwo agbelebu, Nib Jesu fun mi n'Iye, 'Lera at'alafia. Nihin l'emi o gbe joko, La ti wo isun j, Eyi ti y'o w kan mi, K'lrun ba le gba mi. Niwaju agbelebu R, L'emi o ba buruburu, 'Gbati emi bari 'ynu nla, T'o farahan loju R. If ati omije mi, Ni n fi w s R, 'Tori mo m pe iku R, Y'o mu iye wa fun mi. Oluwa, j gba b mi, Se kan mi ni Tir, Tit' emi o fi ri 'gbala, At'oju R n'nu ogo.

4 cr 5. mf cr f

AMIN 299 CMS 207 H.C. 186. L.M. (FE 320) Ki a ma ri pe emi n sogo, bikose ninu agbelebu Jesu Kristi Oluwa wa. - Gal. 6: 16 1. mf 'GBATI mo ri agbelebu, Ti a kan ba Ogo m, Mo ka gbogbo r s'ofo, Mo kgan gbogbo ogo mi. K'a ma se gb pe, mo n hal, B'o y n'iku Oluwa mi; Gbogbo nkan asan ti mo f, Ma da sil fun j R. Wo lat'ori, w, s; B'ikanu at'if ti n san; 'Banuj at'if pap, A f'gun se ade Ogo. Gbogbo ay ba j t'emi, bun abr ni fun mi; If nla ti n yanilnu, Gba gbogbo kan, mi mi.

2.

cr

3.

p cr

4.

mf f

AMIN 300 CMS 208 t.H.C. 173 (FE 321) O si ti se alafia nipa j agbelebu Re. - Kol. 1: 20 1. mf AGBELEBU ni ere mi, Nib ni a rub fun mi; Nib l'a kan Oluwa m, Nib l'Olugbala mi ku. Kini o le fa kan R, Lati tri gba iya mi? Aimohun naa daju l'o se, T'kan mi tutu b si . Aifohun naa oju ti mi, Niwaju Jesu mim mi, T'o ta 'j R sil fun mi, 'Tori o f mi l'afju. H.C. 1999

2.

mf p

3.

mf p

AMIN 301 CMS 209 (FE 322)

O pari. - John 19:30. 1. mp IF lo to bayi! Ohun gbogbo pari, O ti pari gbogbo is, T'o tori r w'ay. Ohun ti Baba f, Ni Jesu ti se tan: Wahala ati iya R, Mu Iwe Mim s. Ko s'irora wa kan, Ti Jesu ko j ri; Gbogbo dun at'aniyan, L'kan R si ti m. L'ori t'a f'gun de, At'kan R mim, L'a ko gbogbo s wa le, K'O ba le wo wa san. If lo mu k'O ku, Fun emi otosi; 'W Etutu f's gbogbo, Mo f'igbagb r m. Nigba aini gbogbo, Ati n'it 'daj, Jesu, ododo R nikan, Ni igbkle mi. J sis ninu mi, Bi O ti se fun mi, Si j ki if mi si , Ma fi ore R han.

2. p cr 3.

4. cr 5. p cr 6. mf cr 7. mf mf AMIN

302 SS&S 140 t. H .C. 280 C.M.S. 210 10s. 11s. (FE 323) Ko ha kan yin bi, gbogbo yin ti n kja? - Ekun. 1: 12. 1. mf p 2. YIN ti n kja, Ya sd Jesu O sa san fun yin bi, pe Ki Jesu ku? Alafia yin, Onigbw yin,

pp 3. f

Wa wo b'ibanuj kan ri bayi ri? Oluwa, n'jo na, N' ibinu R gbe, s yin l'daguntan, O ko wn l. O ku, k'O setu, Nitor' s yin; Baba s m R n'is 'tori yin. K'a gb' ore-f, Irapada mu? Fun ni to jiya t'O ku nipo wa. Nigba t'aye ba pin, Awa o ma b; If titobi naa, ti ki tan lailai.

4.

5.

6. mf AMIN

303 C.M.S. 211 SS&S 630 t.H.C. 194 C.M. (FE 324) Wo o, ki si ri, bi ibinuj kan ba wa bi ibinuj mi - Ekun 1:12 1. mf OLUGBALA mi ha gbgb! ba ogo ha ku! Oun ha j f'ara R rub, F'ni il b'emi? Ki ha se s ti mo da, L'o gbe k s'ori igi? Anu at' ore yi ma p, If yi rekoja! O y k'orun f'oju pam, K'o b'ogo r ml; 'Gbati Kristi lda ku, Fun s da R. B l'o y k'oju ba ti mi, 'Gba mo r'agbelebu; O y k'kan mi kun f'p, Oju mi f'omije. Sugbn omije ko le san, Gbese 'f ti mo j;

2.

mp cr

3.

mp

4.

mp

5.

mf

Mo f'ara mi f'Oluwa mi, Eyi ni mo le se. AMIN 304 C.M.S. 198. t.H.C. 190 C.M. (FE 325) Awn wnyi ni n t d aguntan lhin nibikibi ti n re. - Ifi. 14: 4. 1. mf p 2. p J k'a t Jesu wa l, Ni agbala nla ni; Nibi ti O n l gbadura, Nibi t'O n l kanu. K'a wo b'O ti dojubol T'o n mi imi dun; ru s wa l'O gberu, s gbogbo ay. ls, wo Oluwa r, ni mim jul; Nitori r ni Baba ko, Ay si d'ta r. mf p AMIN 305 C.M.S. 200 H.C. 197 6s. 5s (FE 326) j Kristi iyebiye. - I Pet. 1:19 1. p cr 2. f OGO ni fun Jesu, T'o f'irora nla, Ta j R fun mi, Lati iha R. Mo r'iye ailopin, Ninu j na; Iynu R sa p, Ore R ki tan. p ni titi lai, F'j 'yebiye, T'o ra ay pada, Kuro n'nu egbe. j Abel' kigbe, Si run f'san; Sugb' j Jesu ke, Iw o ha wo laironu, Lai k's r sil? j idariji n kja, j igbala n l.

3.

4.

3.

4.

mf

f 5. p

Fun 'dariji wa. Nigba ti a bu wn, kan s wa, Satan, n' idamu r, F'ru sa jade. Nigba t'ay ba y, T'o gbe 'Yin R ga, Awn ogun Angel, A ma f'ay gbe. Nj, gbohun yin ga, Ki iro naa dun! Kikan lohun gooro, Yin d'aguntan.

6.

7.

f ff

AMIN 306 C.M.S. 201 H .C. 483 C. M Ni Kalfari l'a kan an m'gi. - Luk. 23: 33 1. mf p cr 2. p cr 3. mf cr p 4. mf (FE 327)

OKE kan mb jina rere, Lhin odi ilu, Nibi t'a kan Oluwa m, ni t'O ku fun wa. A ko le m, a ko le s, B'irora R ti to; Sugbn a m pe n' tori wa, L'O se jiya nib. O ku ka le huwa rere, K'a le ri 'dariji; K'a si le d'run nikhin, N'itoye j R. Ko tun s'ni re miran m To le sanwo s, Oun lo le silkun run, K'O si gba wa sil. A! b'if R ti swn to, O y ka fran R; K'a si gbkle j R, K'a si se if R. 6.

5.

AMIN 307 C.M.S 212 H.C. 200 7s.

(FE 328) R MEJE KRISTI LORI AGBELEBU Baba dariji wn, nitori ti wn ko m ohun ti wn n se. - Luk. 23: 34. 1. mf p 2. mf p 3. mf p 'W t' bb f'ta R, L'or' igi agbelebu: Wi p,fiji wn Baba: Jesu, saanu fun wa. Jesu, j bb fun wa, Fun s wa 'gba gbogbo; A ko m ohun t'a n se, Jesu, saanu fun wa. J k'awa ti n wa aanu, Dabi R l'kan n'iwa, 'Gba t'a ba se wa n'ibi: Jesu, saanu fun wa.

Loni ni iw o wa plu mi ni Paradise. - Luk. 23: 43 4. mf mf 5. p 6. mp p Jesu, 'W t'o gb aro, Ole t'o ku l'gb R, T'o si mu d'run rere: Jesu, saanu fun wa. Ninu bi s wa, J k'a tr aanu R, K'a ma pe oruk R: Jesu, saanu fun wa. Ranti awa ti n rahun, T'a n wo agbelebu R; F'ireti mim fun wa. Jesu, saanu fun wa. - John 19: 26-27

Obinrin, wo m r, Wo iya r. 7. mf p 8. mf cr p 9. f 'W t'o f l'af dopin, Iya R t'o n kanu R, Ati r R wn: Jesu, saanu fun wa. J k'a pin n'nu iya R, K'a ma k iku fun , J k'a ri 'tju R gba: Jesu, saanu fun wa. Ki gbogbo awa Tir, J m ile kan naa;

cr p

Tori R, k'a f 'ra wa: Jesu, saanu fun wa.

lrun mi, lrun mi, eese ti iw fi k mi sil. - Matt. 27: 46 10. mf Jesu, 'W ti ru mba, 'Gba t'o si ku 'W nikan, Ti okunkun su bo : Jesu, saanu fun wa. 'Gba ti a ba n pe lasan, T'ireti wa si jina; N'nu okun na di wa mu: Jesu, saanu fun wa. B'o dabi Baba ko gb, B'o dabi 'ml ko si, J k'a f'igbagb ri . Jesu, saanu fun wa.

11. p 12.mff f p

Orungb n gb mi. - John 19:30 13. mf cr p 14. mf p 15. mf p Jesu, ninu oungb R, Ni ori agbelebu, 'W ti o f wa sib; Jesu, saanu fun wa. Ma koungb fun wa sib, Sis mim l'ara wa; T if R na l'run; Jesu, saanu fun wa. J k'a koungb if R, Ma samna wa titi, Sibi omi iye ni: Jesu, saanu fun wa.

"O Pari" - 19:30 16. mf p 17. mf Jesu Olurapada, 'Wo t'o se'f Baba R, T'o si jiya 'tori wa; Jesu, saanu fun wa. Gba wa l'j idamu, Se oluranlw wa, Lati ma t'na mim: Jesu, saanu fun wa.

18.

mf p

F'iml R s'na wa, Ti y'o ma tan titi lai, Ti t'a o fi de d R: Jesu, saanu fun wa. - Luk. 23: 46

Baba ni w R ni mo fi mi mi le. 19. mf p 20. mp f p 21. p AMIN 308 SS&S 337 (FE 329) Nipa ore-f ni a n gba yin la. - Efe. 2- 8. 1. p KUN ko le gba mi, Bi mo le f'kun w'ju; Ko le mu ru mi tan, Ko le w s mi nu; kun ko le gba mi. Jesu sun, O ku fun mi, O jiya lori igi, Lati s mi d'ominira, Oun na l'O le gba mi. Is ko le gba mi; Is mi t'o dara ju; Ero mi t'o m jul, Ko le s'kan mi d'tun, Is ko le gba mi. Jesu sun, O ku fun mi,..........etc 'Duro ko le gba mi, ni t'o junu ni mi; L'eti mi l'anu n ke pe, Bi mo ba duro n ku; 'Duro ko le gba mi. Jesu sun, O ku fun mi,..........etc Jesu, gbogbo is R, Gbogbo idamu R pin: O jw'mi R lw: Jesu, saanu fun wa. 'Gbat'iku ba de ba wa; Gba wa lw ta wa; Y wa ni wakati na: Jesu, saanu fun wa. Ki iku at'iye R, Mu ore-f ba wa, Ti yio mu wa d'oke; Jesu, saanu fun wa.

pp Egbe:

2.

cr

pp Egbe: 3. p

pp Egbe:

4.

cr

pp Egbe: AMIN

Igbagb le gba mi; J ki n gbkl'm R; J ki n gbkle s' s R, J ki n sa si apa R, Igbagb le gba mi. Jesu sun, O ku fun mi,..........etc

309 C.M.S. 202 t.H.C. 182 duro nihin yii, ki si ma ba mi sna. - Matt. 20:38 APA I 1. p p 2. mf OKUN l'ale, tutu n'ile, Nibi Kristi wol, Ogun R bi iro j, Ninu 'waya ija. Baba gba'go kikoro yii, B'o ba se if R; Bi bk, Emi o si mu, If R ni k'a se. ls l wo l'agbala, j mim wnni; O r'ru wuwo ni fun , O r 'ra 'l fun . K lati gbe agbelebu, Se if ti Baba; Nigba idanwo sunmle, Ji sore, gbadura.

3. p 4. ff AMIN APA II 1. p p cr 2. p mf 3. f

KI Jesu ha nikan jiya, K'aray l lofo? Iya mb f'olukuluku; Iya si mb fun mi. Em'o ru agbelebu mi, Tit' iku y'o gba mi; 'Gbana, n l 'le l d'ade, 'Tor'ade mb fun mi. Nile ita kristali na, Lba s Jesu, N f'ade wura mi lel; N yin oruk R.

4.

f cr

A! agbelebu! A! ade! A! j ajinde! yin Angel skal, Wa gbe kan mi l.

AMIN ORIN ASAL AJINDE 310 (FE 330) Nibo ni iw wa. - Gen. 3: 9 1. O wa nib 'gbati Judasi fi han (2 times) Egbe: Bo se pe mo wa nib, anu a se mi, O wa nib 'gbati Judasi fihan. O wa nib 'gbati Peter s Jesu (2 times) Egbe: Bo se pe mo wa nib, anu a se mi,..............&c O wa nib 'gba ti Akuk si k (2 times) Egbe: Bo se pe mo wa nib, anu a se mi,..............&c O wa nib 'gbati wn da, Jesu l'bi (2times) Egbe: Bo se pe mo wa nib, anu a se mi,..............&c O wa nib 'gba wn f'gun de l'ori (2 times) Egbe: Bo se pe mo wa nib, anu a se mi,..............&c O wa nib 'gba wn kan m'agbelebu (2 times) Egbe: Bo se pe mo wa nib, anu a se mi,..............&c O wa nib 'gba t' okunkun Su bol (2 times) Egbe: Bo se pe mo wa nib, anu a se mi,..............&c O wa nib 'gbati Krb t wa (2 times) Egbe: Bo se pe mo wa nib, anu a se mi,..............&c O wa nib 'gbati Srf t wa (2 times) Egbe: Bo se pe mo wa nib, anu a se mi,..............&c O wa nib 'gba wn f'k gun l'gb (2 times) Egbe: Bo se pe mo wa nib, anu a se mi,..............&c O wa nib 'gbati as, Tempili fa ya (2 times) Egbe: Bo se pe mo wa nib, anu a se mi,..............&c O wa nib 'gbati Jesu ji dide (2 times) Egbe: Bo se pe mo wa nib, anu a se mi,..............&c 8s. 6. (FE 331)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. AMIN 311

Kiyesi i, lrun ni Oluranlw mi. - Ps. 54: 4 Ohun Orin: Bi mo ti ri laisawawi (256) 1. JESU Oluwa awa de, Loni j Ajinde wa, Lati gb'kan s'oke, Si Oruk r Mim ni. Ba wa pe lrun Baba, Ba wa pe lrun m Ba wa pe lrun mi Wa s gbogbo wa di mim. Lj oni, awa dup, Tru tru l'awa jsin Gba wa lw ay osi yi, Ma j k'a s'sin lay yi. Hosanna s'ba Olore, A dup fun Ajinde yi, F'nikan naa to jinde, A sp fun Mtalkan. Ogo ni fun Baba l'oke, Ogo ni fun m plu, Ogo ni fun mi Mim , Ogo ni f'Olodumare.

2.

3.

4.

5.

AMIN 312 A. & M. 125 8s. (FE 332) O si t sinu iboji titun ti oun tikarar, Eyi ti a wo ninu apata . Maria Magdalene ati Maria Keji si wa nib, wn joko ni eti iboji na. - Matt. 27: 60- 61 1. p LBA iboji Jesu mi, Nigba t'okunkun bo il, Awn asf duro j. Ara ar jaja sinmi, Irora ati wahala, ni t'o jiya wa pari. Iho t'a w n'nu okuta, Nit Olugbala si; lrun, lda ay. yin t'f s, t' n daro, Nihin n' isinmi wa fun yin, Nihin, k'ibanuj yin pin.

2.

3.

4. mp AMIN

313 (FE 333) C.M.S. 205 O.t.H.C. 96. D. 7s. 6s. lrun f aray to b g. - John 3: 16 1. LRUN f aray, O f to b g; T'O ran m Re w'ay, T'O ku fun els: lrun ti mo tle, Pe, emi o s si Ofin ati if R, Iw ha f mi bi? Lot, lrun f mi, Ani-ani ko si, Awn t'o yipada si, Igbala ni wn ri, Wo! Jesu Kristi jiya, Igi l'a kan An m, Wo! j R ti o san, Wo! ro! ma ds m. Jesu, agbelebu R ni, N kan s mi m; Lab agbelebu R, N w s mi nu, Nigba ti emi o ri Ni run rere R; ki yoo dkun yin . F'ofo at'la R.

2.

pp

3.

mf mf AMIN

314 (FE 334) C.M.S. 213. H.C. 201 P.M. 10s Tune: Ma gbadura Emi mbb. ITAN ORI AGBELEBU Wn o ma wo ni ti a gun l' k. - Joh. 19: 37. GETSMANE 1. 2. 3. p N'IWAYA 'jakadi / Oun nikan nja O n f iranlw, / sugbn ko ri. B'osupa ti n w / l'or'oke Olifi, Adura tani n goke / lr yi? j wo l'eyi ti / n r bi ojo

Lat'kan R wa, / ni 'banuj? 4. AMIN NA IKANU (FE335) 1. 2. 3. 4. AMIN R MEJE ORI AGBELEBU 1. 2 3 cr 4. mf 5. 6. 7. 8. 9. 10. cr p pp p A KAN mo 'gi sin, / ko ke 'rora O r'ru s wa. / Tir k. 'W Orun mi, o le / w okun bi? r wo l'o t / nu R wa ni? Baba, dariji wn / l'adura R Baba si gb bi / ti ma gb ri. Gb bi ole ni ti / n tr anu, Oun se 'leri Pa / radise fun.. Ibatan at'r / rgba yika, Maria oun Magdalen / r'opin r. Meji ninu wn di / tiyatm, kan t'r R / ti s d'kan. Okunkun bo il / san d'oru, Isju kja b'/ dun pup. Gb 'gbe 'rora lati / nu okun na, Baba 'W ko mi / sil, eese? A! iksil nla! / iku gun, Igbe kil' eyi, / Oungb n gb mi. Gb, O ti pari /Ijakadi pin, mf GB b'o ti mba s / r lkan r, m ti mo ku fun, / tle mi. Ki n ma m'ago ti/Baba fun mi bi? 'Gbati mimu r j / 'gbala r? A lu, a tut si / a fi sf, A na, a si de / l'ade gun. Mo n l si Glgta / nib n ku, 'Tor' if mi si , / Emi ni. Irora aileso / mb loju R, Ojiya ti mbb, / tan' Iw?

Iku at' ipoku / a s wn. 11. AMIN IKESI 1. 2. 3. 4. AMIN IDAHUN 1. 2. 3. 4. AMIN 315 H.C. 202. t. 449 6.7s (FE 338) Ohun Orin: Apata Ayray (271) J ki a se lala lati w inu isinmi na. - Heb. 4: 11. 1. mp ISINMI awn mim, j ohun ijinl, Ti lda ti bukun Apr isinmi R, Oluwa sinmi 's R, O ya 'j na si mim. Loni oku Oluwa, mp cr mf (FE 337) MO f'ara mi fun / Oluwa mi Sa f'if R 'yebiye / fun mi Gbogb' ohun ti mo ni / t'ara t'kan, Nko j fi du , / gba gbogbo r Sa ba mi gbe dopin, /Oluwa mi Jesu Olugbala / Emmanuel, B'akoko R ba de, / j ki n yin ; Yin nile R / titi lailai. mp cr mf (FE 336) M 'rora mi ti / mo f'j ra, Mo gba o lw' esu / f'lrun. Wa, alar, wa f'ori / l'ay mi Sa pam sd mi, / k'o sinmi. Wa sd Baba mi / wa laibru, Alagbawi r,/ wa nitosi. Wa mu ninu ore-f mi: Emi ni ini r / 'W t'emi. p Baba, gba mi mi / l'o wi khin; Krist' Oluwa iye / O si ku.

cr 2. mp

N sinmi ninu iboji: A ti we l'as oku, Lat' ori titi d's, A si fi okuta se, A si fi edidi di. 3. mp Oluwa, titi ay, L'a o ma pa eyi m, A o t'ilkun pinpin, K'ariwo ma ba wle, A o fi suru duro, Tit' Iw o tun pada. Gbogbo awn t'o si sun, Wn o wa ba sinmi; Wn o b lw lala, Wn n reti ipe 'khin, T'a o di da titun, T'ay wa ki y'o lopin. Jesu y wa nin' s, K'a ba le ba wn wle, Ewu ati 's y'o tan, A o f'ay goke l, A o ri lrun wa, A o si ma sin lailai. (FE339)

cr 4. p cr f 5. mf cr f AMIN 316

t.H.C. 2nd Ed., 9s Dajudaju ikoro iku ti kja. - I Sam. 15: 32. 1. mf p 2. mf Sinmi kan mi, ni ireti: Ma bru bi la ti le ri, Sa sinmi, iku papa l'na, Irans ba t'a ran si . Sinmi kan mi, Jesu ti ku, Lot O si ti jinde plu; Eyi to fun ireti mi, pe Mo ku, mo si ye ninu Jesu. Sinmi kan mi, O ti pari Jesu pari 's igbala R; Sinmi, a ti se gbogbo r tan, Lkan lai, igbala di tir. ff Ogo fun Jesu ti O jinde! W t'a bi, ta pa fun aray; Ogo fun Mtalkan lailai!

3.

4.

Fun Baba, m ati mi. AMIN ORIN AJINDE JESU 317 (FE 340) ma k Oril-ede gbogbo. - Matt. 28: 19 1. ff p fi fi f L kede ay na fun gbogbo ay, P'm lrun sgun iku: Fi tiyin-tiyin pel'ay royin na mi Mim to gunwa. Egbe: ba mi de! asgun mi de! Ogo, la at' agbara ati 'pa F' daguntan to gunwa. Iyin Jesu l'awn Angeli n ke, T'o wa ra 'ray pada, kan soso ajanaku ni Jesu, T'o m'ay plu run. Egbe: ba mi de! ...........etc. Kabiyesi ba Alayluwa, Mtalkan Alagbara, Awamaridi Olodumare, T'o n se is iyanu. Egbe: ba mi de! ...........etc. Itiju nla dabo awn ika, T'o kan Oluwa wa m 'gi, Rikisi ikk ata ti d'asan, Olugbala ji dide. Egbe: ba mi de! ...........etc.

2.

mf

f 3. f

f 4. f

f 5.

cr

f 6.

Bi oril-ede eniyan dudu, Ati ka wa si eweko, f Sugbn awa ni Baba kan l'oke, T'o m pe 's R ni wa. Egbe: ba mi de! ...........etc. ff Ay t'o wa ninu Ajinde, Jw fun wa Olugbala, 'Gba t'a ba y si , lda wa, K'awa le gb'ade ogo. Egbe: ba mi de! ...........etc. Awa f'ogo fun Baba wa l'oke, A tun f'ogo fun m R, Awa tun f'ogo fun mi Mim

f 7. ff

f AMIN

Mtalkan l'p y. Egbe: ba mi de! asgun mi de! Ogo, la at' agbara ati 'pa F' daguntan to gunwa.

318 (FE 341) C.M.S. 217, H.C. 203 8.7.8. 3. Yio t mi l'run nigba ti mo ba ji l'aworan R. - Ps. 17: 15 1. f L'OWUR j Ajinde, T'ara t'kan yoo pade, kun, 'kanu oun irora, Y'o dopin. Nihin wn ko le sai pinya, Ki ara ba le sinmi, K'o si fi idakrr, Sun fnfn. Fun 'gba di ara ar yi, L'a gbe s'ibi 'sinmi r; Titi di iml r, Ajinde. kan t'o kanu nisinyi, T'o si n gbadura kikan, Y'o bu s'orin ay l'j Ajinde. Ara at'kan y'o dap, Ipinya ko ni si m; Wn o ji l'aworan Krist, ni 'Tlrun. A! wa na at'ay na, Y'o ti p to l'Ajinde! Y'o duro, b'run at'ay, Ba fo l. L'r j Ajinde wa, 'Boji y'o m'oku r wa, Baba, iya, m ara, Y'o pade. Si 'dap ti o dun bayi, Jesu, masai ka wa y, N'nu 'ku 'daj, k'a le ro m'a 'Gbelebu.

2.

3. cr 4. mf f 5. mf cr 6. f

7.

mf

8. di p AMIN

319 C.M.S. 225 H.C. 209 P.M. (FE 342) krin titun si Oluwa; nitori ti O ti se ohun iyanu. - Ps. 98:1 1. ff f ff 2. f ff 3. mf cr ff f ff 5. p mf cr ALLELUYA! Alleluya!! Aleluya!!! Ija d'opin, ogun si tan, Olugbala jagun 'molu, Orin ay la o ma kAlleluya. Gbogbo ipa n'iku ti lo; Sugbn Kristi f'ogun r ka; Ay! ho iho ayAlleluya. j mta naa ti kja: O jinde kuro n'nu oku: f'ogo fun lrun waAlleluya. O d'wn run apadi, O s'ilkun run sil; krin iyin 'sgun RAlleluya.

4.

Jesu nipa iya t'o j, Gba wa lw oro iku, K'a le ye, k'a si ma yin . Alleluya. 320 (FE 343) C.M.S. 219 H.C. 213 7s 8s 4. Kiyesi i, emi mb laye titi lai. - Ifi. 1: 18 1. JESU ye; titi ay, ru iku ko ba ni m; Jesu ye: nitori naa; Isa oku ko n'ipa m, Alleluya! Jesu ye: lat'oni l, Iku j na si iye, Eyi y'o j 'tunu wa, 'Gbat' akoko iku ba de. Alleluya! Jesu ye: fun wa l'O ku, Nj Tir ni a o ma se; A o f'kan funfun sin,

2.

3.

A o f'ogo f' Olugbala, Alleluya! 4. Jesu ye: eyi daju, Iku at'ipa okunkun; Ki y'o le ya ni kuro, Ninu if nla ti Jesu, Alleluya! Jesu ye; gbogbo 'jba, L'run, ni ay di Tir, j ki a ma tle; Ki a le jba plu R Alleluya!

5.

AMIN 321 CMS 220 t.H.C. 97. 7s (FE 344) l s fun awn m hin R pe, O jinde. - Matt. 28:7 1. f cr L s fun gbogbo ay, L tan ihin ay yi; Eti t'o ba gb, y'o si, kan t'o ba gb, y'o la. Jesu Olugbala wa, T'a sin, fi 'boji sil; lrun gba b R, b s aray. O ji lati ma ku m, Akbi awn t'o sun; ni ti o ba gba a gb, Yoo ye, b'o til ku. Angli! da run, ba aray gberin, Jesu Oludande ji, Alafia titi lai.

2.

3.

mf

4.

mf f

AMIN 322 (FE 345) C.M.S. 222 t.H.C. 383 6s.8s Nigba ti wn wo inu iboji, wn ko si ba oku Jesu Oluwa. - Luku 24: 3. 1. OLUWA ji lot, Olugbala dide, O f'agbara R han, L'o r'run apadi: N'ibru nla; awn s, Subu lul, wn si daku.

Wo, gb angli, Pade l'ajo kikun; Lati gb as R, Ati la ti juba: Wn f'ay wa, wn si n fo l Lati run si 'boji na. Wn tutu fo l s'run, Wn mu 'hin ay l: Gb iro orin wn, Bi wn si ti n fo l, Orin wn ni, Jesu t'o ku, Ti ji dide, o ji loni. yin t'a ra pada gberin ay na: Si gbogbo agbay, ho f'ay, Jesu t'o ku, Ti ji dide, ki y'o ku m. Kabiyesi! Jesu! T'o f'j R gba wa; Ki iyin R jale, Iw t'o ji dide: A ba ji, a si jba, Plu R lai: l'oke run.

3.

4.

5.

AMIN 323 C.MS 223 H.C. 207. 11s (FE 346) Mo si ni m-isika run apadi ati ti iku lw. - Ifi. 1:18 1. f Kab, j rere, l'a o ma wi titi; A st 'ku loni, run di tiwa, 'W Oku d'alaye, ba tit' ay! Gbogb' da R Jesu, ni wn n juba R. Kab, j rere, l'a o ma A st 'ku loni, run di ti wa. lda, Oluwa, Emi alaye! Lat'run l'o ti bojuwo 'sina wa, m' lrun papa ni 'W tile se, K'O ba le gba wa la, O di eniyan. Kab, j rere,........etc. 'W Oluwa iye, O wa t 'ku wo; Lati f'ipa R han, O sun n'iboji, Wa, mi Olot, si m'r R s, j kta R de, jinde Oluwa!

ff Egbe: 2. mf

wi titi;

ff Egbe: 3. mf

ff Egbe: 4. mf

Kab, j rere,........etc. Tu igbekun sil, t'Esu de l'wn, Awn t'o si subu, j gbe wn dide; F'ojurere R han; j k'ay riran, Tun mu 'ml wa de, W sa ni 'ml. Kab, j rere, l'a o ma A st 'ku loni, run di ti wa.

ff Egbe: AMIN 324

wi titi;

CMS 224 H.C. 205 D.C.M. (FE 347) Ji, ohun-elo orin mim ati duru; emi tikarami o si ji ni kutukutu. - Ps. 108: 2 1. JI, ji, kan ay, ji, ji, Oluwa r jinde; L 'boji R, k'o si mura, kan ati krin: Gbogbo da l'o si ti ji, Ti wn n krin didun, Itanna 'kini t'o ko tan, Lba odo lo hu. mf Isudd ay y'o l, L'j ajinde yi, Iku ko si m n'nu Kristi, Iboji ko n'ipa; Ninu Kristi l'a n wa, t'a n sun T'a n ji, t'a si n dide, Omije t'iku mu ba wa, Ni Jesu y'o nu nu. Ki gbogb' y ati igi, At' itanna ti n tan, Ki wn s ti isgun R, Ati t'ajinde R, Papa, gbohun yin soke, bu sorin ay! Wi p, 'Iku ti ku'. kan ay, ji, wa, Oluwa t'o jinde; y ninu ajinde R, K'r R tu yin n'nu, gbohun yin soke, k' yin, ni t'o ji dide; L'ohun kan ni ka gberin pe Jesu jinde fun mi.

2.

f p cr 3. f

4.

ff

AMIN

325 CMS 226 H.C. 210 7s. (FE 348) Kristi ti jinde. - Mar. 16: 6. 1. f cr ff 2. mf cr 3. mf f KRIST, Oluwa ji loni Halleluya. da at'Angli n wi - Hall. Gb'ay at'isgun ga - Hal. K'run at'ay gberin! - Hal. Is ti idande tan: Hal. O jija, o ti sgun: - Hal. Wo, sisu run kja Hal 'Ko w sinu j m Hal. Lasan n'iso at'ami, - Hal. Krist w run apadi, - Hal. Lasan l'agbara iku Kristi si Paradise; - Hal. O tun wa, ba ogo; - Hal. 'Iku, itani r da?' Hal. Lkan l'o ku, k'o gba wa,- Hal. Boji, isgun r da?' Hal. j k'awa goke l Hal. S'd Kristi Ori wa: - Hal. A sa jinde plu R, - Hal Bi a ti ku plu R, - Hal. Oluwa t'ay t'run, - Hal. Tir ni gbogbo iyin, - Hal. A wol niwaju R, - Hal. 'W Ajinde at'Iye . Hal.

4.

f p cr

5. cr 6. f

AMIN 326 C.M.S. 227 (FE 349) K.184. t. H.C.258. S.M. Kristi ti jinde kuro ninu oku. - I Kor. 15: 20 1. f cr 2. f OLUWA ji l'ot, Ihin na ha s'ot? Wn ti ri p'Olugbala ku, Wn ri l'aye plu. Oluwa ji l'oot, Ot ko f ju yi; Anu at'otit pade,

Ti wn ti n s'ta ri. 3. f 4. mf cr AMIN 327 CMS 228 H.C. 214. D. 8s.7s (FE 350) Ay ireti nipa ajinde Jesu. - I Pet. 1: 3 1. f HALLELUYA, Halleluya, gbe ohun ay ga, k orin inu didun, K' si yin lrun wa! ni t'a kan m'agbelebu, T'o jiya fun s wa; Jesu Kristi ba Ogo, Jinde kuro n'nu oku. Irin idabu s kuro, Kristi ku O si tun ye, O mu iye ati aiku, Wa l'r ajinde R, Krist ti sgun, awa sgun, Nipa agbara nla R, Awa o jinde pelu R, A o ba w 'nu Ogo. Kristi jinde, akbi ni, Ninu awn t'o ti sun, Awn yi ni y'o ji dide, Ni ab R keji; Ikore ti wn ti pn tan, Wn n reti Olukore, ni ti y'o mu wn kuro, Ninu isa oku wn. Awa jinde plu Kristi, To n fun wa l'ohun gbogbo, Ojo, iri, ati ogo, To n tan jade loju R, Oluwa, b'a ti wa l'ay, Fa kan wa sd R, Oluwa ji l'oot, Is R l'o se tan; A da ide onigbw, A s apa iku. Oluwa ji l'oot, Boji ko le se m; Awn t'o ku si ji plu, Wn ki o si ku m.

p f ff 2. f

ff 3. mf

4.

mf

cr 5. ff

K'awn angli sa wa j, Ki wn ko wa d'd R. Halleluya, Halleluya! Ogo ni fun lrun; Halleluya, f'Olugbala, ni t'o sgun iku; Halleluya f'mi Mim , Orisun 'f, 'wa mim, Halleluya, Halleluya, F'lrun Mtalkan.

AMIN 328 CMS 229 (FE 351) K. 160 t.SS & S 552 88. 6. W ti di igbekun ni igbekun l. - Ps. 68: 18 1. mf ff cr 2. Jesu t'o ku, k'o gb'ay la, Jinde kuro ninu oku, Nipa agbara R; A da sil lw iku, O d'igbekun n'igbekun l, O ye, k'o ma ku m. yin m'lrun, wo Olugbala ninu ogo; O ti sgun iku; Ma banuj, ma bru m, O n l pese ay fun yin, Yoo mu yin l 'le. mf O f'oju anu at'if, Wo awn ti O ra pada; Awn ni ay R; O ri ay at'is wn, O bb ki wn le sgun, Ki wn ba jba lai.

3.

ff AMIN 329

C.M.S. 230 t.H.C. 577 6s. 4s (FE 352) Awn ba ay ks j ati awn ijoye n gbim p si Oluwa. - Ps. 2:2 1. ff B'LS s'ow p, Ti wn nde s'Oluwa, Dim si Kristi R, Lati gan ba na, B'ay n sata, Plu Esu, eke ni wn,

Wn n se lasan. 2. f ff Olugbala jba! Lori oke Sion, As ti Oluwa, Gbe m Tir ro: Lati 'boji, O ni, k'O nde, K'O si goke, K'O gba ni la. F'ru sin Oluwa, Si bw f'as R; F'ay wa sd R, F'iwariri duro; kunl fun, K' triba: S t'ipa R, Ki m na.

3.

mf

AMIN 330 CMS 231 K.170. t.H.C. 245. S.M. (FE 353) O jinde nitori idalare wa. - Rom. 4:25 1. f A mu ileri s, Is 'gbala pari: Ot at'anu di r, m'lrun jinde. kan mi yin Jesu. T'O ru gbogbo s r, T'O ku f's gbogbo ay; O wa, k'O ma ku m. Iku R ra 'sinmi: Fun , l'O ji dide; Gbagb, gba kun 'dariji, T'a sa l'ami j.

2.

f p cr

3.

mf ff

AMIN 331 CMS 232 t.H.C. 222. L.M. (FE 354) Emi ni ni ti o mb laye, ti o si ti ku; si kiyesi i, Emi si mb laye titi lai. Amin. - Ifi. 1: 18 1. p Jesu r ls ku, Awn m Salem n skun: Okunkun bo oju run, Isl nla s lojiji.

2. p

Nihin l'a r'anu at'if, ba ogo ku f'eniyan; Wa! Ay kil' a tun ri yi, Jesu t'O ku tun ji dide. Ma bru m, yin mim; S bi Oluwa ti jba; Krin b'O ti sgun Esu, Bi O si ti bori iku. wi p, ba, wa titi, Iw t'a bi lati gba wa, K' b'iku pe, oro r da? Iboji, isgun r da?

3.

f f

4.

ff

AMIN 332 C.M.S. 233 t.S. 634 C.M. (FE 355) yara l s fun awn m hin R pe O jinde. - Matt. 28: 7 1. mf MO wi fun olukuluku, Pe, Oun ji, O si ye; O si wa larin wa plu, Nipa mi iye. wi fun nikeji yin, Ki wn ji plu wa, K'iml k'o wa kakiri, Ni gbogbo ay wa. Nisinsin yii ay yi ri, Bi ile Baba wa; Iye titun ti Oun fun ni, O s d'ile Baba. mf na okun ti Oun ti rin, Mu ni l si run: ni t'o rin bi Oun ti rin, Y'o d'd R l'run Oun ye, O si wa plu wa, Ni gbogbo ay yi: Ati nigba ti a f'ara wa, F'erup ni 'reti.

2.

3.

4.

5.

AMIN 333 E. O. 158. C.M.S. 218 H.C.204 6s. 8s (FE 356) Iw ti di igbekun ni igbekun l.

- Ps. 68: 18. 1. f cr ff Egbe: 2. p mf ff Egbe: 3. f r ay na de, Olugbala bori O fi 'boji sil Bi Olodumare. A d'igbekun ni 'gbekun l, Jesu t'o ku di alaye. Onigbw wa ku, Tani to fi wa sun? Baba dawa lare: Tal'o to da bi? A d'igbekun ni 'gbekun l, Jesu t'o ku di alaye. Kristi ti san gbese; Is ogo pari: O ti ran wa lw; O ti ba wa sgun, A d'igbekun ni 'gbekun l, Jesu t'o ku di alaye.

ff Egbe: AMIN

334 SS&S 157 8s. 7s. 4 (FE 357) Ohun Orin: gbohun if at'anu (296) 1. ALLELUYAH! O ti jinde, Jesu goke l s'run, O si f itgun s, Angeli ho, eniyan dahun. Egbe: O ti jinde, o ti jinde, O wa laye, ko ku m. Alleluyah! O ti jinde, ni ti o ga jul, Jri si mi naa wi p, Oun ni alagbawi wa. Egbe: O ti jinde, o ti jinde, Fun awa t'a da lare. Alleluyah! O ti jinde, Iku ko tun n'ipa m; Kristi papa ni Ajinde, Yoo si m'awn Tir wa: Egbe: O ti jinde, o ti jinde, Oluwa ba Iye.

2.

3.

AMIN

335 11s. (FE 358) Ma tsiwaju Srf Mim. 1. A KAN Krist' Irekja m agbelebu, O kigbe oro wi p, Igbala pari. O jw mi r lw fun irapada da, O sun ninu iboji, o di asgun. Egbe: O jinde, O jinde, Jesu, ba Iye, O jinde, O jinde, O jinde loni. Jesu Oluwa Iye, o wa t'ku wo, Iku ati ipo oku ko tun n'ipa m: f'ogo fun lrun, fun 'sgun lor'iku O s oro iku d'asan f'awa ls. Egbe: O jinde,............etc. ba Olupils Iye ti jinde, O di akbi ninu awn ti o sun, 'W Alfa at'Omega, Ipils at'opin, 'W ni isika iku at'ipo oku. Egbe: O jinde,............etc. Jesu nip' ajinde R s mi wa ji, Ji wa n'nu iku s s'iye ododo, K'ajinde ara le j tiwa, K'if oun Alafia, Ma gbil ninu ay gg bi t'run. Egbe: O jinde,............etc. Jesu Oluwa Iye se 'lkun iku, F'm'gb Srf ati Krb, Iye ni tiwa titi l' ay yi ati l'run; A o si jba plu R lai ati lailai. Egbe: O jinde,............etc.

2.

3.

4.

5.

AMIN 336 CMS 240 H.C. 208. t.H.C. 2nd Ed., 273. L.M. (FE 359) Mo m pe Oludande mi mb. - Job. 19: 25 1. f p f 2. f MO m p'Oludande mi mb, Itunu nla l'eyi fun mi! O mb, ni t'o ku lkan; O mb, Ori iye mi lai. O mb, lati ma bukun mi,

p ff 3. cr f 4.

O si mbb fun mi l'oke; O mb, lati ji mi n'iboji, Lati gba mi la titi lai. O mb, r korikosun, Ti y'o pa mi m de opin O mb, emi o ma krin; Woli, Alufa, ba mi. O mb, lati pese aye, Y'o si mu mi de 'be l'ay, O mb, ogo l'oruk R, Jesu, kan na titi lai.

5.

O mb, mo b lw'aniyan; O mb, mo b lw ewu: A! ay l'r yi fun mi, f Mo m p'Oludande mi mb. 337 CMS 239 H.C 225 P.B. 167 11s (FE 360) Isinmi kan ku fun awn eniyan lrun. - Heb. 4: 9 1. KI NI 'Sinmi ay ailopin ni, T'awn Angl' at'awn mim ni? 'Sinmi f'alar, f'awn asgun, Nib l'lrun j ohun gbogbo. Tal' ba na? Tani yi 't r ka? Irora itura R ha ti ri? S funni, yin ti n jsin nib; S funni, b'r to t'ay yin s. Jerusalem tot, ilu mim, Alafia eyi t'o j kik'ay A r'ohun t'a n f n'nu R K'a to wi, A si ri gba ju eyi t'a n f l. L'agbala ba wa, wahala tan, Laibru l'a o ma krin Sion, Oluwa, niwaju R l'a o ma fi, Idahun 'f han f'bun if r. 'Sinmi ko to tle s' mi nib, nikan ni 'sinmi ti n woju R, Nib orin jubeli ko le tan, T'awn mim at'angli y'o k. Lay yi plu 'gbagb at'adua,

AMIN

2.

3.

4.

5.

6.

L'a o ma safri 'le Baba ohun, Si Salem l'awn ti a si nipo, N pada l; lat'ilu Babiloni. 7. Nj awa triba niwaju R, T'ni ti ohun gbogbo ja si, Ninu ni ti Baba at'm, T'ni ti Emi j kansoso.

AMIN 338 C.M.S. 237 HC 389 D. 7s. (FE361) Ag r wnni ti l'wa to! - Ps. 84: 1. 1. f 'BUGBE R ti l'wa to! Ni'l 'mol at'if; 'Bugbe R ti l'wa to! Lay s at'osi; kan mi n fa nitot, Fun idap eniyan R, Fun iml oju R, Fun kun R lrun. Ay ba awn y, Ti n fo yi pp R ka; Ay kan t'o sinmi L'ay Baba l'o pju! Gg b'adaba Noa, Ti ko r'ibi sinmi le, Wn pada sd Baba, Wn si n y titi ay. Wn ko sinmi iyin wn, Ninu ay osi yi; Omi n sun ni aginju, Manna n t'run wa fun wn, Wn n l lat'ipa de'pa, Titi wn fi y si ; Wn si wol l's R, T'O mu wn la ewu ja. Baba, j ki n jere b, S'amna mi l'ay yi, F'ore f pa mi m, Fun mi l'aye ld R; Iw l'run at'Asa, T kan isina mi; Iw l'orisun oore; R ojo r sori mi.

2.

3.

4.

mf cr

AMIN

339 P.& M.P. 116 Lhin eyi, O fi ara han fun awn meji. - Marku 16: 12 1. MO gb Jesu wi p Agbara r kere, Alar, sra gbadura, Pipe r mb ld mi Egbe: Jesu san gbogbo, 'Gbese ti mo j, s ti m'abawn wa, O f mi fun bi sno. Oluwa tot mo m, P'agbara R nikan, Le s'adt di mim, O le m'kan lile r. Egbe: Jesu san gbogbo,.......etc. 'Gbati 'pe 'khin ba dun, T'o n pe mi s'd R, Jesu ti san gbogbo r, Em'o ba goke run, Egbe: Jesu san gbogbo,.......etc. SS&S 152 (FE 363)

(FE362)

2.

3.

AMIN 340 1.

O SUN ninu 'boji, Olugbala mi; O duro d'j na, O si jinde. Egbe: Lati 'boji O jinde, Plu 'sgun lori ta R, O jinde l'asegun lat inu 'boji, O wa lai lati b'awn tir jba, O jinde, O jinde, Halleluya, Kristi jinde. Wn n s 'boji lasan, Olugbala mi; Wn f't t lasan, Oluwa mi. Egbe: Lati 'boji O jinde,........etc. Iku ko n'ipa m, Olugbala mi; O si 'boji sil, Oluwa mi. Egbe: Lati 'boji O jinde,........etc.

2.

3.

AMIN ORIN IGOKE RE RUN 341 SS&S 178 (FE 364) Jesu naa yi, yoo pada be gg. - Ise. 1:11 1. JESU y'o tun wa, k lorin, Fun awn t'o f'j ra pada, Mb wa jba bi Oluwa ogo, Jesu yoo tun pada wa! Egbe: Jesu y'o tun pada wa, Jesu y'o tun pada wa, Ho iho ay ka ibi gbogbo, Jesu y'o tun pada wa! Jesu y'o tun wa! oku yoo dide, Awn oluf y'o tun 'ra wn ri; Wn o pap sd R ni sanm, Jesu y'o tun pada wa! Egbe: Jesu y'o tun pada wa,...etc Jesu y'o tun wa fun idasil; Lati f'alafia f'ay ija; s ose at'ikanu y'o tan, Jesu y'o tun pada wa. Egbe: Jesu y'o tun pada wa,...etc Jesu y'o tun wa, ot l'eyi, Tal'awn asayan at'olot, Ti n sra, to mura fun ibw? Jesu y'o tun pada wa! Egbe: Jesu y'o tun pada wa,...etc Jesu y'o tun wa, ogo fun Baba, Jesu y'o tun wa, ogo fun m, Ogo f'mi Mim Jesu ti de, Ogo fun Mtalkan. Egbe: Jesu y'o tun pada wa,...etc

2.

3.

4.

5.

AMIN 342 CMS 241 H.C. 232. t. Apa II D. 8s. 7s. (FE 365) w tun R, ati apa R mim, ni o ti mu igbala wa fun ara r. Ps. 96:1 1. f WO Asgun b'o ti goke, Wo ba n'nu la R, Ogun kk ofurufu,

L s'run agbala R; Gb orin awn Angli, Halleluya ni wn n k, Awn 'lkun si si sil, Lati gba ba run. 2. mf p p f 3. mf Tani Ologo ti mb yi, T'oun ti ipe jubeli? Oluwa awn 'm-ogun, Oun to ti sgun fun wa, O jiya lor'agbelebu, O jinde ninu oku, O sgun Esu at's, Ati gbogbo ta R. B'o ti n buk'awn r R, A gba kuro lw wn; Bi oju wn si ti n wo lo, O nu nin'awsanma; ni t'o ba lrun rin, T'o si n wasu otit, Oun, Enku wa, l'a gbe l S'ile R loke run. Oun, Aaron wa, gbe j R, W inu ikele l, Josua wa, ti w Kenaan, Awn ba wariri, A fi 'di ya Israel, Mul nibi 'sinmi wn; Elija wa si f fun wa, N'ilpo meji mi. Iw ti gbe ara wa w, L s'w' tun lrun, A si joko nibi giga, Plu R ninu ogo; Awn Angli mb Jesu, Eniyan joko lor' it, Oluwa, b'Iw ti goke, J j k'a le goke b.

4.

mp

mf

5.

ff

AMIN 343 CMS 242 H.C. 226. 7s. (FE 366) Bi o ti sure fun wn, a ya a kuro ld wn, a si gbe e l si run. - Luk. 24:51 1. f ALAFIA f'j naa, Alleluya! T'o pada s'it l'run, Alleluia!

p f 2. ff

daguntan ls, Alleluya! Goke run giga l, Alleluya! Iyin n duro de nib, Alleluya! Gb'ori yin yin 'lkun, Alleluya Gba ba ogo sile, Alleluya! ni t'o sgun iku, Alleluya! run gba Oluwa r, Alleluya! Sib, O fran ay, Alleluya! B'o ti pada s'orit, Alleluya! O p'da ni t'Oun sib, Alleluya! Wo, O gbw R soke, Alleluya! Wo, O f'apa if han, Alleluya! Gb, bi Oun ti sure fun, Alleluya! Ij R lay nihin, Alleluya! Sib, O mbb fun wa, Alleluya! Iku R l'o fi mbb, Alleluya! O pese aye fun wa, Alleluya! Oun l'akbi iran wa, Alleluya! Oluwa, b'a ti gba , Alleluya! Jina kuro ld wa, Alleluya! M'kan wa l sib na, Alleluya! K'a wa loke run, Alleluya!

3.

f mf f mp mp

4.

5.

mf cr f

6.

cr f ff

AMIN 344 C.M.S. 243 H.C. 280 H.S. 78 D. 7s. 6s (FE 367) Iw ti goke si ibi giga. - Ps. 68:18 1. f KRISTI, lhin isgun, Iw ti goke l, Krb at'ogun-orun, Wa sin goke l, 'K'ay s'tan na jade, Emmanueli wa, Ti s'ara iy'ara wa. G'or'it Baba. Nib l'O duro, t'O s, Agbara j R; O mbb fun ls, 'W Alagbawi wa, Gbogbo ayidayida, T'ay, t'aniyan wa, N'Iw n se iynu si, T'Iw si mbb fun.

mf cr f 2. mf di p cr

3.

Nitori itoye nla, Ti agbelebu R, K'O fi mi R fun wa S ofo wa d'ere, Titi nipa iyanju, kan wa o goke; La ti ba gbe titi, Ni ay ailopin.

AMIN 345 CMS 244 t. H. C. 204 6s. 8s (FE 368) ho iho ay si Oluwa, yin il gbogbo. - Ps. 100:1 1. f lrun goke l, Plu ariwo nla; Awn ipe run, fi ay Angli han, Egbe: Gbogbo ay yo, k' gberin, f'ogo fun ba Ogo. O j'eniyan lay ba wa ni loke; Ki gbogbo il m, If nla Jesu wa; Egbe: Gbogbo ay.........etc. Baba fi agbara, Fun Jesu Oluwa; Ogun Angl mb , Oun l'ba nla run Egbe: Gbogbo ay.........etc. L'or'it R mim, O gb'pa ododo; Gbogbo ta R ni, Yoo ka lo br. Egbe: Gbogbo ay.........etc. ta R l'ta wa, Esu, ay, s; Sugbn y'o r'hin wn, Ijba R y'o de, Egbe: Gbogbo ay.........etc.

ff 2.

mp f ff

3.

ff 4. f

ff 5. f

ff AMIN 346 (FE 369) gbe orin yin soke. - Ps. 24:9 1. mf

GB'ori yin soke nu na, K'Oluwa ogo wle,

ni t'O f'j R r'ay pada O mb lati gba 'jba. Egbe: Hosannah, yin run, Halleluyah, eyin Ay, Orun, Osupa, wol, Kabiyesi, f'ba wa 2. mf Awa Iran Israel ni Afrika, gb'la Oluwa ga; Ajagun-molu wa ti goke l, Lati l pese aye. Egbe: Hosannah, yin run,........etc. mf Wo, ba wa ninu lanla R, Gun kk Ofurufu; Agogo run plu krin Iyin, 'Gba t'ba Ogo wle. Egbe: Hosannah, yin run,........etc. mf kan mi n fa s'Agbala ay na, Nibi ti Kristi gunwa; Odi yika ati Agbala R, Wura l'a fi se ls. Egbe: Hosannah, yin run,........etc. mf Agbagba Mrinlelogun wol, Plu ade wura wn; At'awn da Alaye mrin, Wn n fi iye fo f'ay. Egbe: Hosannah, yin run,........etc.

3.

4.

5.

AMIN 347 CMS 246 t.H.C. 99 10s (FE 370) Emi n lo, lati pese aye sil fun yin. - Joh. 14: 2 1. f p 2. f GB iro orin ay run, Orin ay ti isgun Jesu; Gbogbo ta l'o tri wn ba fun, s, iku, isa oku plu. O setan lati l gba ijba, Fun Baba lrun ohun gbogbo; O setan lati l gba iyin nla, T'o ye Olori-ogun 'gbala wa. Ohun ikanu ni lilo R, fun Awn ayanf m-hin R, mase k m'nu l'r itunu,

3.

p f

Emi n l pese aye yin sil. 4. ff 5. mp f AMIN 348 CMS 247 H.C. 234. D.S.M. (FE 371) ni na ti o skal ni o si ti goke l si ibi ti o ga ju gbogbo run l. - Efe. 4: 10 1. f IW ti goke l, S'ile ay run, Lojojum yit R ka, L'a n gb orin iyin, Sugbn awa n duro, Lab ru s, J ran Olutunu R wa, K'o si mu wa l 'le. Iw ti goke l, Sugbn saaju eyi, O kja 'rora kikoro, K'o to le de ade: Larin ibanuj, L'a o ma t siwaju; K'na wa t'o kun f'omije, To wa si d R. Iw ti goke l; Iw o tun pada; Awn gb mim l'oke, Ni y'o ba pada, Nipa agbara R, Gba t'a ba ji l'j 'daj, Fi wa si tun R. run gba lo kuro lhin eyi, Awsanma se Olugbala m: Awn ogun-run ho fun ay, Fun bib Kristi Oluwa ogo. mase ba inu yin j rara, Jesu, ireti wa, yoo tun wa; Yoo wa mu awn eniyan R l, Sibi ti wn o ba gbe titi lai.

p cr 2. f p cr mp cr 3. f

mf cr

AMIN 349 CMS 248 H .C. 227. D. 7s (FE372) A gbe e soke: awsanma si gba a kuro l'oju wn. - Ise. 1: 9 1. p f O ti l, Awsanma, Ti gba kuro loju wa, Soke run nibi ti,

Oju wa ko le tle; O ti kuro l'ay yi, O ti de ibi mim, Lala at'irora tan Ija tan, o ti sgun. 2. p O ti l, Awa si wa, L'ay s at'iku; A ni 's lati se fun, L'ay t'o ti fi sil; K'a si tle na R: K'a tle tkantkan, K'a s'ta R di r, K'a fi Kristi han n'iwa wa. O ti l, Oun ti wi p, O dara ki Emi l, Ni ara sa l'o ya wa: Sugbn or'f R wa: Oun ni awa ko ri m, A ni Olutunu re, mi R si j tiwa, Oun n s'agbara wa d'tun. O ti l, L'na kanna, L'o y k'Ij R ma lo: K'a gbagbe ohun hin, K'a si ma t siwaju, r R ni 'ml wa, Titi de opin ay, Nibi ti ot R wa, Y'o pese fun alaini. O ti l, lkan si i, A o tun f'oju wa ri, O wa bakan naa l'run, Gg b'o ti wa l'ay: N'nu 'bugbe t'o wa nib, Y'o pese aye fun wa, Ninu ay ti mb wa, A o j'kan plu R. O ti l, Fun ire wa, j ki a duro de; O jinde, ko si nihin, O ti goke re run; J k'a gb'kan wa soke, Sibi ti Jesu ti l, Si d lrun wa, Nib l'alafia wa.

cr

3.

mf f 4. p f

5.

p f

p 6. p f

ff

AMIN ORIN OKE RUN 350 C.M.S. 577, A.& M 620 8s. 7s. (FE 373) Jerusalmu Mim. - Ifi. 21: 10 1. f SALEM t'run Ilu 'bukun, T'o kun fun 'f at'ay, Ti a f'okuta aye k, Ni run giga loke, Pl' ogun angli yika, To n skal b'iyawo. Lat'ode run lhun wa, L'o ti w as ogo, To y ni ti o f , A o sin o f'k r; Gbogbo ita at'odi r, J kiki s wura Ilkun r n dan fun pearli, Wn wa ni sisi titi; Awn olot w'nu re, Nip'j Olugbala, Awn to farada 'pnju, 'Tori oruk Jesu. Wahala at'ipnju nla L'o s'okuta r lwa; Jesu papa l'ni to wn, S'ipo ti o gbe dara; If inu R sa ni pe, K'a le s'afin R ls. f Ogo at'la fun Baba, Ogo at'la fun m, Ogo at'la fun mi, Mtalkan titi lai; At' ayray kan naa, Bakan naa titi ay.

2.

3.

mf

4.

5.

AMIN 351 C.M.S 257 t A. & M. 438 C.M (FE 374) Mo si ri awn oku kekeke ati nla, wn duro niwaju lrun - Ifi. 20:12 1. f OKE kan mb t'o n dan t'o ga, Nibi t'a m'lrun, O wa l'okere ni run,

It lrun ni. 2. mf Tal' awn t'o sunm ib, Lati wo it R? gbarun 'wn t'o wa nib, mde bi awa. Olugbala w's wn nu, O s wn di mim; Wn f'r R, wn f'j R, Wn f, wn si ri i. mf f Lab p oku tutu, L'ara wn sinmi si; Wn ri 'gbala kan wn he, Laya Olugbala. K'awa k'o rin bi wn ti n rin; Ipa t'o l s'run; Wa idariji lrun, T'o ti dariji wn. Jesu n gb irl kun, T'o mu kan d'tun, Lori oke t'o dan, t'o ga; L'awa o ma wo .

3.

4.

5.

6.

p f

AMIN 352 C.M.S. 249. H.C. 243 11s. (FE 375) ni ti o ba sgun ni yoo jogun nkan wnyi. - Ifi. 21: 7 1. f ILE wa wnni, b'o ti dara to, Ibugbe lrun, t'oju ko ti ri; Ta l'o f de ib, lhin ay yi? Ta l'o f k'a w oun ni as funfun? Awn wnni ni, t' o ji nin' orun wn; Awn t'o ni 'gbagb si nkan t'a ko ri; Awn t'o k'aniyan wn l'Olugbala, Awn ti ko tiju agbelebu Krist. Awn ti ko nani gbogbo nkan ay; Awn t'o le soto de oju iku, Awn t'o n rub if l'ojojum, Awn ta f'igbala Jesu ra pada. Itiju ni fun yin, m'-ogun Jesu, yin ara ilu ibugbe run, Kinla! n fi fere, at'ilu sire;

2.

3.

cr

4.

'Gbat'o ni k'e sis t'o si pe, ja! 5. cr ff B'igbi omi ay si ti n klu wa, Jesu ba ogo, s si wa leti Adun t'o wa l'run, ilu mim ni, Nibi t'isinmi wa lai ati lailai.

AMIN 353 C.M.S. 425. H.C. 560. C.M. (FE 376) plp eniyan ti nikni ko le ka iye duro niwaju it. - Ifi. 7:9 1. f WA k'a da orin wa p, M t'awn Angli; gbgbrun ni ohun wn, kan ni ay wn. Wn n krin pe, la-nla y, d'-aguntan t'a pa, K'a gberin pe la-nla y, 'Tori O ku fun wa. Jesu, ni O y lati gba, la at'agbara; K'iyin t'nu wa ko le gba, J Tir, Oluwa. K'awn t'o wa loke run, At'il, at'okun; Dap lati gb'ogo R ga, Jum yin la R. Ki gbogbo da d'ohun p, Lati yin oruk, ni t'o joko lor'it, Ki wn si wol fun.

2 d 3. mf cr 4. f

5.

ff

AMIN 354 C.M.S. 595 H.C. 403 7s. 6s. (FE 377) J AWN ENIYAN MIM Titobi ati iyanu ni is R, Oluwa lrun Olodumare; ododo ati otit ni na R, Iw ba awn eniyan. Mim. - Ifi. 15: 3 1. mf F'AWN Ij ti n sinmi, Awa Ij t'ay; A f'iyin gbogbo fun , Jesu Olubukun; Oluwa, O ti sgun, Ki wn ba le sgun, 'Ml ade ogo wn,

cr f

Lat'd r wa ni. St. Anderu 2. mf A yin fun 'rans R, Ti o ko j'ipe R, T'o mu arakunrin r, Wa, lati ri Kristi; Pese kan wa sil K'a s'na ldun yi, K'a m'awn ara wa wa, Lati ri bib R. A yin , fun 'rans R, T'isiyemeji r, F's 'gbagb wa mul, T'o si fi'f R han, Oluwa, f'alafia, F'awn ti n reti R, J k'a m lotito, L'eniyan at'lrun. A yin , fun 'rans R, Ajriku 'kini, ni, ninu wahala, T'o n k pe lrun; Oluwa, b'o ba kan wa, Lati jiya fun , L'ay, j k'a jri R, L'run, j k'a gb'ade

cr

St. Thomasi 3. mf

p cr St. Stefanu 4. mf

di cr

St. Johanu Onihinrere 5. A yin , fun 'rans R, L'erekusu Patmo, A yin , f'ri tot, Ti o j nipa R, A yin fun iran na, Ti o fi han fun wa; mp A o fi suru duro, K'a le ka wa m wn. jo awn m ti a pa 6. mf A yin , f'awn ewe Ajriku mim; A si wn l'w ogun, L sibi isinmi; Rakieli, ma skun m, Wn b lw 'rora, cr F'kan ailtan fun wa,

K'a gb'ade bi tiwn. Iyipada ti St. paul 7. f A yin , fun iml, At'ohun lat'run, A si yin , fun iran, Ti abinuku ri; Ati fun 'yipada r, A fi ogo fun , mf J, tan ina mi R, Sinu okunkun wa. St. Mattia 8. mf Oluwa, Iw t'o wa Pl' awn t'o pej; Iw t'o yan Mattia Lati rpo Juda; A' mb , gba Ij R Lw eke woli; Rant' ileri R, Jesu Plu 'j R dopin. A yin fun 'rans R, T'Iw f'agbara fun: ni t'ihinrere R, Mu orin 'sgun dun; Ati n'nu ailera wa, J j agbara wa; J ka s'eso ninu R, Iw Ajara wa.

cr

St. Marku 9. f

St. Filippi ati St. Jakbu 10. f A Yin fun 'rans R, Filippi amna, Ati f'arakunrin R, Se wa l'arakunrin; cr Masai j k'a le m , na, Iye, Oot; f K'a doju k idanwo, Titi a o fi sgun. St. Barnaba 11. mf A yin , fun Barnaba, ni t'if R mu, K'o ko 'hun ay sil, K' wa ohun run, Bi ay ti n gbil si, Ran mi R si wa, Ki itunu R tot;

cr

Tan bo gbogbo ay. St. Johanu Baptisti 12. f A yin f'Onibaptis, Asaju Oluwa; Elija tot ni 'se, Lati tun na se, Woli to ga jul ni, O ri owur R; mf Se wa l'alabukun fun, Ti n reti j R. St. Peteru 13. ff di mi A yin , fun 'rans R; O gboya ninu wn; O sebu nigba mta O ronupiwada; Plu awn alufa, Lati tju agbo, Si fun wn ni igboya, At'itara plu. A yin , fun 'rans R, ni ti Herod pa; O mu ogo iya R, O mu r R s; K'a k iwara sil, K'a ka iya si ay, B'O ba fa wa m .

St. Jakobu 14. mf

St. Bartolomeu 15. mf A yin , fun 'rans R, ni olot ni; ni t'oju R ti ri, Lab 'gi pt, cr J, se wa l'ailtan, Israeli tot; Ki O le ma ba wa gbe, K'O ma b kan wa. St. Matteu 16. mf A yin , fun 'rans R, T'o s ti ibi Re; T'o ko 'hun ay sil, T'o yan na iye; J, da kan wa nide, Lw if owo; J ka le j ipe R, K'a nde ka tle .

cr

St Luku 17. mf

cr

A yin , f'onisegun Ti Ihinrere r, Fi han b'Onisegun At'Abanidaro; J, f'ororo iwosan, Si kan gbogbo wa, At' ikunra 'yebiye, Kun wa nigba gbogbo.

St. Simoni ati St. Juda 18. mf F'awn irans R yi, A yin , Oluwa; If kanna l'o mu wn, Lati gb'na mim cr Awa iba le j wn, Lati gbe Jesu ga, p Ki if so wa skan, K'a de ibi sinmi. Ipari (General Ending) 19. f Apostil, Woli, Martyr, Awn gb mim; Wn ko d'kun orin wn, Wn w as ala: di F'awnyi t'o ti kja, A yin , Oluwa; cr A o tle ipas wn, A o si ma sin . 20. ff Iyin f'lrun Baba; At'lrun m, lrun mi Mim , Mtalkan Mim, Awn ti a ra pada, Y'o triba fun ; Tir l'la, at'ipa At'ogo, lrun.

AMIN 355 (FE 378) Ninu ile Baba mi. - Joh. 14: 2. 1. NINU ile Baba mi, p aye wa nib, 'Bugbe to dara jul, Wa ld Oluwa, Mura, Mura ) Arakunrin, )2 Tir laye na )

2.

Ainiye ti kja l, Si egbe tabi iye, Jw yan iye loni, Akoko n kja l. Mura, Mura ) Arakunrin, )2 K'pe na to dun ) L'eri nla ti Baba se, F'awn ayanf tot, Pe nibi t'Oun ba wa; L'awn na y'o ma gbe. Mura, Mura ) m Jesu )2 Fun ileri yi. ) p' kan ti kja l, Si egbe tabi iye; Sib ls n sawada, Ko ronu la r Mura, Mura ) m-araye )2 K'anu to kja ) Jesu Oluwa mb wa, Ki se lati tun ku m, Mb ba awn ba, Onidaj aye. Mura, Mura ) Onigbagb, )2 Ki 'lkun to se. )

3.

4.

5.

AMIN 356 C.M.S. 422, K. 306 t. H.C. 106 6. 7s. (FE 379) Kiyesi i, iru if ti Baba fi fun wa, pe ki a le ma pe wa ni m lrun. - I Joh. 3:1 1. f p cr Egbe: 2. f ALABUKUN n'nu Jesu, Ni awn m'lrun, Ti a f'j R ra, Lati' inu iku s'iye; A ba j ka wa m wn, L'ay yi, ati l'run. Awn ti o da l'are; Nipa ore-f R; A w gbogbo s wn, Wn o b lj 'daj,,,,

cr Egbe: 3. f

A ba j ka wa m wn, L'ay yi, ati l'run. Wn s'eso ore-f; Ninu is ododo, Irira l's si wn; r'-lrun n gbe 'nu wn; A ba j ka wa m wn, L'ay yi, ati l'run. Nipa j'daguntan, Wn mba lrun kgb, Plu la-nla Jesu, A w wn l'as ogo. A ba j ka wa m wn, L'ay yi, ati l'run.

cr Egbe: 4. mp

cr Egbe: AMIN 357

C.M.S. 259 H .C. 247 D.S.M. (FE 380) B ni awa o si wa lai ld Oluwa. - I Tess. 4:17 1. mf cr mp cr 2. mp 'LAI ld Oluwa! Amin, bni ko ri, Iye wa ninu r na, Aiku ni titi lai, Nihin ninu ara, Mo sako jina si; Sib, alal ni mo n fi, j kan sun mle! Ile Baba loke, Ile kan mi ni; Emi n fi oju igbagb, Wo 'bode wura r! kan mi n fa pup, S'ile na ti mo f, Ile didan t'awn mim, Jerusalem t'run Awsanm dide, Gbogbo ero mi pin; Bi adaba Noa, mo n fo Larin iji lile, Sugbn sanm kuro, Iji si rekja, Ay ati alafia, Si gba kan mi kan.

p cr 3. di

cr

4.

mf

ff

Loor ati l'al, Lsan ati l'oru, Mo n gb orin run, bori Rudurudu ay; r ajinde ni, Hiho isgun ni Lkan si, Lai ld' Oluwa Amin, bni k'o ri.

358 (FE 381) lrun wi p ki iml ki o wa. - Gen. 1: 3. s.d.m.r.d.r.d.s.l.l.d.t.d.l.s. 1. mr BABA to da run meje, Ati'l meje plu, Ay lo se kdogun, Iyin ni f'oruk R. Egbe: cr Ijinl lr na, Awamaridi si ni; Ijinl lr na, Awamaridi si ni. mf Orun, Osupa, Iraw, Awn ni 'ml ay; Okuta Oniyebiye; Awn ni 'ml 'sal. Egbe: cr Ijinl lr na,..........etc. mf Abo Oluwa Onik, L'awa gb bora m; Ko s'ohun 'bi to le se wa, Lagbara Mtalkan. Egbe: cr Ijinl lr na,..........etc. mr ni loyun a bim la, Agan a t'w b'osun; lm ko ni padanu, Iku ko ri wa gbe se. Egbe: cr Ijinl lr na,..........etc. mf Ko s' ni ti n ri'di okun, A ki n ri'di lsa, Baba to da run oun ay, Ma j k'ay r'idi mi. Egbe: cr Ijinl lr na,..........etc. cr Awn Agbara mi meje, Ta fi w HOLY MICHAEL To si fi sgun Lusifa,

2.

3.

4.

5.

6.

Lj ogun lrun, Egbe: cr Ijinl lr na,..........etc. 7. cr Baba, m, mi Mim , Mtalkan to gunwa, Jw ko gb adura wa, Larin gb Srf. Egbe: cr Ijinl lr na,..........etc.

AMIN 359 Emi ni Oluwa, mi Mim yin. - Isa. 43:15 1. JUBA lrun wa, Jah, ba onif jul, Olubori, Ajabori, ba run oun Ay. Egbe: Ijinl lr na, Awamaridi si ni; Bayi l'o dawn da R, B'o ti wu l'o da wn, Awimayhun sa ni , Awamaridi ni . Egbe: Ijinl lr na,.........etc. Nibi t'na ko ti si ri, Nib ni 'joko mi wa Nip'agbara at'asa mi, Larin awn eniyan mi. Egbe: Ijinl lr na,.........etc. A ha ri ni le pada, Gba mba n sis ogo mi, Awn Angel' to l'agbara, Wn ko j dan eyi wo. Egbe: Ijinl lr na,.........etc. Lusifa t'o l'agbara ju, Gbogbo awn Angel' l, O f'w pa 'da mi loju, O si d'ni ifibu Egbe: Ijinl lr na,.........etc. gbgbrun ogun run, L'o n s ti agbara mi, Ogo, la ati 'pa mi, Wn n juba Agbara mi. Egbe: Ijinl lr na,.........etc.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sib Emi ko yan eyi, T'o ga jul ninu wn, Sugbn Maikel t'o kere ju, Ni Mo gbega ninu wn. Egbe: Ijinl lr na,.........etc. Agbara ninu Agbara, Ogo, la at'ipa, Tru, tru, tiftif, If si l'oruk mi Egbe: Ijinl lr na, Awamaridi si ni;

8.

AMIN 360 C.M.S. 418 t.H.C. 585 P.M (FE382) Ewe ati agba duro niwaju lrun. - Ifi. 20: 12 Ohun Orin: Baba mi gba mba n sako l. (578) 1. mf A WA f'ori bal fun/ Jesu, 'W ti s'Olori Ij awn / eniyan R, Ij ti mb lay yi, a / ti l / run plu; Alleluya! 'W t'o ku to si jin / de fun wa, T'o mb ld Baba bi Ala / gbawi wa K'ogo at'la nla / j Tir Alleluya! Ati ni j nla Pn / tiksti, Ti o ran Parakliti / si ay, Olutunu nla R ti / mb wa gbe; Alleluya! Lat' ori it R lo / ke run, L'O si wo gbogbo awn o / jis R, T' o si sik gbogbo awn Aj / riku R. Alleluya! A fi iyin at'la nla f'o / oruk R, N'tori iku gbogbo awn o / jis R, Ni gbogbo il A/gbaye yi Alleluya!

2.

3.

mf

4.

5.

f p

AMIN 361 C.M.S. 255 H.C. 244. 6s. 4s. (FE 383) O ti pese ilu nla kan sil fun wn.

- Heb. 11: 16 1. mf JERUSALEM t'run, Orin mi, ilu mi! Ile mi bi mba ku, kun ibukun mi; Ibi ay! Nigba wo ni, N r'oju r, lrun mi? Odi r, ilu mi, L'a fi pearl se l's; 'Lkun r dan fun 'yin, Wura ni ita r! Ibi ay!...........etc Orun ki ran nib, Bni ko s'osupa; A ko wa iwnyi; Krist n'iml ib. Ibi ay!...........etc Nib l'ba mi wa, T'a da l'bi l'ay; Angli krin fun, Wn si triba fun. Ibi ay!...........etc Patriark 'gbani, Par' ay wn nib; Awn woli, wn wo, m alade wn. Ibi ay!...........etc Nib ni mo le ri, Awn aposteli; At'awn akrin, Ti lu harpu wura. Ibi ay!...........etc Ni agbala wnni, Ni awn Martyr wa; Wn w as ala, Ogo bo gb wn. Ibi ay!...........etc T'emi yi sa su mi, Ti mo n gb'ag Kedar! Ko si 'ru yi loke;

cr Egbe:

2.

mf f cr Egbe:

3.

mp

cr Egbe: 4. mf p f cr Egbe: 5. mf

cr Egbe: 6. mf cr cr Egbe: 7. mp cr cr Egbe: 8. p

cr cr Egbe: AMIN 362 1.

Nib ni mo f l. Ibi ay!...........etc C.M. GB b'awn Angli ti fi Ogo f'lrun , Ati awn Olus' gntn, fi'yin fun Un. Gbogbo ogun run plu, Agba mejila, Krb plu Srf, fi'yin fun Un. k meje at'gbaaji, Awn Agba woli, Awn t'o f l'Olugbala, fi'yin fun Un. Gbogb' Ogun run, ho ye Ay gb iro naa, Imisi mi ba le wa; Awa yin! N'tori naa awa Krb, Ati Srf, Ninu aginju ay yi, yin Baba. Ogo fun Baba Olore, Ogo f'm R, Ogo ni fun mi Mim , Loke run. (FE384)

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 363 C.M.S. 413. t. H. C. 553, 8s. 7s (FE 385) Wn gbe Jesu wa si Jerusalmu lati fi fun Oluwa. - Luku. 2:22 1. mf YIN wo ni tempili R, Oluwa t'a ti reti; Woli 'gbani ti s tl; lrun m'r R s; Awn ti a ti ra pada, Yoo fi ohun kan yin. L'apa wundia iya R sa wo bi O ti sun,

2.

ff 3. f

Ti awn alagba ni si sin, Ki wn to ku 'nu 'gbagb, Halleluya, Halleluya, W'lrun ga Ogo. Jesu, nipa ifihan R, O ti gba iya wa j: J, j ka ri 'gbala nla R, Mu 'leri R s si wa, Mu wa l sinu ogo R, Sd Baba Mim ni. 'W Alade igbala wa, K'if R j orin wa: Jesu, Iw l'a fiyin fun, Ni t'ay t'O ra pada; Plu Baba ati mi, Oluwa lda wa.

4.

AMIN 364 C.M.S. 414, H.C. 410 S.M. (FE386) Awn ni, nipa igbagb ati suru, ti o jogun ileri wnni. - Heb. 6:12 1. mf F'AWN eniyan R, T'o ti fi ay sil; Awn to mo , t'o sin , Gba orin iyin wa. F'awn eniyan R, Gba ohun p wa; Awn t'o fi s'san wn, Wn ku n'igbagb R! Ni gbogbo ay wn, 'W ni wn n wo l'oju; mi Mim R l'o n k wn, Lati s'ohun gbogbo. Fun eyi, Oluwa, A n yin oruk R; J k'a ma tle iwa wn, Ki a le ku bi wn.

2. p 3. mp

4.

mf cr di

AMIN 365 SS&S 924 (FE 387) Golden Bells. No. 432 t. Oke giga kan han; - Ifi. 21:10 1. mf ILE ay kan wa l'oke,

f 2.

Ti o n dan ti o si l'wa, Ay ib ki si d'opin, L'san tabi l'oru; Awn Angli n krin, Y'it Mim na ka, Nigba wo la o ri , Ile to dara jul. Egbe: A! Ile didan, A! Ile didan, Ile Olugbala, Ile to l'ogo jul. mf Krb ati Srf, j k'a yin Oluwa, Fun idasi wa lj oni, Iyin fun Mtalkan; Se ranti p'Oluwa mb, Lati ko wa l sile, Nigba wo la o ri , Ile t'o dara jul. Egbe: A! Ile didan,...........etc. Kikankikan l'Oluwa n pe, da ko si mira; Ikore si n f ka, j k'a sa fun s; Ki Jesu le w wa m, Y fun 'le nla l'oke, Nigba wo la o ri , Ile t'o dara jul. Egbe: A! Ile didan,...........etc. Awn to ti jagun kja, Wn n wo wa bi a ti n ja, Wn mba daguntan k'gb, ba lo si j fun wn; Ibanuj ko si n'ib, Ninu ile didan na; Nigba wo la o ri , Ile to dara jul. Egbe: A! Ile didan,...........etc. cr Iw ki yoo jijakadi, K'o ba Olugbala jba, Nibi Krb Srf, Yi it Olugbala ka, Ibugbe Olugbala, T'a o ma sin titi; Nigba wo la o ri , Ile to dara jul Egbe: A! Ile didan,...........etc.

f 3.

mf

f 4.

f 5.

6.

cr

f AMIN

Nigba t'o ba d'j 'khin, Ti a o si de 'jba R, K'a gb ohun ay yi pe, Bo s'ay Oluwa r, Krb, Srf, y gb'ade iye yin; Nigba wo la o ri , Ile to dara jul. Egbe: A! Ile didan, A! Ile didan, Ile Olugbala, Ile to l' ogo jul.

366 C.M.S. 250 H.C. 242 6s. (FE 388) Ninu ile Baba mi, plp ibugbe lo wa. - Joh. 14:2 1. mf ILE 'bukun kan wa, Lhin ay wa yi, Wahala, irora, At'kun ki de'b, Igbagb y'o dopin, A o de 'reti l'ade, Iml ailopin, Ni gbogbo ib j. Il kan si tun mb, Il alafia, Awn Angel rere, N krin n'nu r lailai, Y'it ogo R ka, L'awn gb mim, N wol, wn n triba, F'ni Mtalkan. Ay wn ti p to! Awn to ri Jesu, Nibi t'o gbe gunwa, T'a si n fi ogo fun; Wn n krin iyin R, Ati t'isgun R, Wn ko dkun rohin, Ohun nla t'o ti se. W'oke, yin mim, le ibru l; na hiha kan naa, L'Olugbala ti gba; fi suru duro, Fun igba di sa,

cr f 2. mp cr ff

3.

mf p cr f

4.

mf p cr

f AMIN

T'rin-t'rin l'Oun o Fi gba yin sd r.

367 C.M.S. 417, H.C. 400 C.M. (FE389) Idile kan ni run ati ni ay. - Efe. 3:15 1. f WA k'a da m'awn r wa, Ti wn ti jere na; N'if k'a f'kan ba wn l, S'ode run lhun. K'awn t'ay dorin wn m, T'awn to l s'ogo; Awa l'ay, awn l'run, kan ni gbogbo wa. Idile kan n'nu Krist' ni wa, Aj kan l'a si j; Isan omi kan lo ya wa, Isan omi iku. gb ogun kan t'lrun, As R l'a si n se; Apakan ti w'do na ja; Apakan n w lw! mi wa fr dap na, Y'o gb'Ade bi tiwn, A o y 's'ami Balogun wa, Lati gb ipe R. Jesu, s wa, s'amna wa, Gba t'onik ba de; Oluwa, pin omi meji, Mu wa gunl l'ay.

2.

mp

3.

mp d p f mp p

4.

5.

cr f

6.

cr f

AMIN 368 C.M.S. 253 H.C. 239 C.M. (FE 390) O si fi ilu ni han mi, Jerusalem Mim. - Ifi. 21:10 1. mf cr JERUSALEM ibi ay, T'o se wn fun mi, 'Gbawo n'ise mi o pari, L'ay l'alafia.

2.

mf

'Gbawo ni oju mi y'o ri, nu bode pearl R? Odi r t'o le fun 'gbala, Ita wura didan. 'Gbawo, ilu lrun mi, L'emi o d'afin R? Nibi ti Ij ki 'tuka, N'ib' ay ailopin. s t'emi o ko iya, Iku at' ipnju? Mo n wo il rere Kenaan, Ile 'ml titi. Aposteli, Martyr, Woli, Wn y'Olugbala ka: Awa tikara wa, fr Dap m ogun na.

3. cr 4. mf f 5.

6.

mf

Jerusalem ilu ay, kan mi n fa si ; 'Gba ti mo ba ri ay r, Is mi y'o pari.

AMIN 369 C.M.S. 251. H.C. 238 L.M. (FE 391) Baba, emi f ki awn ti Iw fi fun mi ki o wa plu mi nibi ti emi gbe wa. - Joh. 17:24 1. mf ff 2. mf J ki n nipo mi ld R, Jesu, Iw isinmi mi; 'Gbana l'kan mi y'o sinmi, Y'o si ri kun 'bukun gba. J ki n nipo mi ld R, K'emi ko le ri ogo R, 'Gbana ni kan tan mi, Yoo ri ni f'ara le. J ki m' n'ipo mi ld R, Nibi awn mim n yin ; 'Gbana ni kan s mi, Y'o dkun s ni dida. J ki n nipo mi ld R, Nibi a ki yipo pada, Nib' a ko n pe, o digbose, Titi ay, titi ay.

3.

mf

4.

mf ff

AMIN 370 C.M.S. 254. 8s. 8s. 6s (FE392) Awa n y ni ireti ogo lrun. - Rom. 5: 2 1. LHIN ay buburu yi, Ay kun oun osi yi, Ibi rere kan wa, Ayipada ko si nib, Ko s'oru af'san titi, Wi mi, 'w o wa nib? 'Lkun ogo r ti m's, Ohun eri ko le w'b, Lati b'wa r j, L'ebute daradara ni, A ko ni gburo egun m, Wi mi, 'w o wa nib? Tani o de 'b? Onirl, To f'ibru sin Oluwa, T' wn ko nani ay; Awn t'a f'mi Mim t, Awn t'o n rin l'na toro, Awn ni o wa nib.

2.

3.

AMIN 371 (FE 393) ni ti o joko lori it yoo siji bo wn.? - Ifi. 7: 15 1. f OLODUMARE awa f, De 'bute wura didan, Ilu didan t'o si dara, Lba it lrun. Baba j k'awa le de 'b, Ilu Ogo, Ilu to dara didan, K'a le b'awn k'alleluyah, Orin iyin s'ba wn. Mu wa de Ilu ay na Nibi ti Olugbala wa, Oru at' san ko si n'b, Kristi ni iml wn Baba j k'awa..........etc. Odi at'Ile Mim na, J wura didan ati pearl,

mf Egbe:

2.

mf Egbe: 3. f

mf Egbe: 4. f

Odo didan, Odo Mim, O m gara bi Kristal. Baba j k'awa..........etc. Jerusalem Ilu ay, 'Rohin Ogo R ti p to! Odi pearli ita wura, Ni Jesu ba gbe gunwa. Baba j k'awa..........etc. Aposteli ati Martyr, Baba nla mejila plu, gb Mary, gb Matha, Wn yin Messaiah wn. Baba j k'awa..........etc. Jerusalem ilu ay, 'Rohin Ogo R ti p to! Ilu t'Angli Mim wa, Wn krin s'ba wn. Baba j k'awa le de 'b, Ilu Ogo, Ilu to dara didan, K'a le b'awn k'alleluyah, Orin iyin s'ba wn.

mf Egbe: 5. f

mf Egbe: 6. f

mf Egbe:

AMIN 372 C.M.S. 420, H.C. 578 (7.7.8.7.D.) (FE 394) Ninu ipnju ni awa o fi de ijba run. - Ise. 14:22 1. f ff OLORI Ij t'run, L'ay l'a wol fun , K'O to de, Ij t'ay, A gbe kan wa s'oke, Ni 'reti t'o ni 'bukun; Awa kigbe, awa f'iyin, F'lrun igbala wa. 'Gba t'a wa ninu ipnju, T'a n kja ninu ina, Orin if l'awa o k, Ti o mu wa sunm , Awa sp, a si y, Ninu ojurere R; If t'o s wa di Tir; Y'o se wa ni Tir lai. Iw mu awn eniyan R, Kja isan idanwo;

2.

p cr f ff

3.

cr mf p 4. mf cr p f AMIN

A ki o bru wahala, 'Tori O wa nitosi; Ay, s, at'esu, Koju 'ja si wa lasan, L'agbara R, a o sgun, A o si k orin Mose. Awa f'igbagb r'ogo, T'O tun f fi wa si: A kgan ay 'tori, Ere nla iwaju wa, Bi O ba si ka wa y, Awa plu Stefen' t'o ku, Y'o ri bi O ti duro, Lati pe wa l s'run.

373 C.M.S. 260, H.C. 532 P.M. (FE395) Mo ni if ati l, ki emi le wa ld Kristi. - Filippi 1: 23. 1. f PARADISE! Paradise! Tani ko f sinmi? Tani ko f 'le ay na, Ile alabukun. Egbe: Nib' awn olot, Wa lai ninu 'ml, ff Wn y nigba gbogbo, Niwaju lrun. f p Paradise! Paradise! Ay darugbo l, Tani ko si f l sinmi, Nib' if ki tutu? Egbe: Nib' awn olot,.........etc. f p Paradise! Paradise! Ay yi ma su mi! kan mi fa sd Jesu, Emi f r'oju R. Egbe: Nib' awn olot,.........etc. f Paradise! Paradise! Mo f ki n ye ds; Mo f ki n wa ld Jesu, Ni ebute mim; Egbe: Nib' awn olot,.........etc. f Paradise! Paradise!

2.

3.

4.

5.

6.

N ko ni duro pe m; Nisin yii b'ni pe mo gb; Ohun orin run. Egbe: Nib' awn olot,.........etc. Jesu, ba Paradise, Pa mi m n'nu 'f R, Mu mi de ile ay na, Nib' isinmi loke Egbe: Nib' awn olot, Wa lai ninu 'ml, ff Wn y nigba gbogbo, Niwaju lrun.

AMIN 374 C.M.S. 511 H.C. 529 OR SS & S 1131 7s. 6s. (FE 396) S itan kan naa fun mi. 1. S itan kan naa fun mi, T'ohun ti mb lrun; Ti Jesu oun Ogo R, Ti Jesu oun 'F R. S 'tan naa ye mi daju, B'o ba ti so f'ewe, Nitori emi ko l'okun, Mo si j ls. S 'tan naa fun mi pl, Ki o ba le ye mi; Ti Iyanu Irapada; T'etutu fun s. S fun mi nigba gbogbo, Nitori n ko f gbagbe, Ero mi si n f la ti gb, Orin adidun na. S itan kan naa fun mi, N'igba t'O ba ri pe, Ogo asan ay yi, F gba mi ni kan. Gba t'Ogo oke run, Ba si fara han mi, S 'tan kan naa fun mi pe, Krist' mu larada.

2.

3.

AMIN 375 C.M.S. 268 t.H.C. 255. C.M. FE(AF-905) kan mi le m erup: s mi di aye gg bi r r. - Ps. 119:25

mi Mim, 'daba run Wa ni agbara R; K'o da ina if mim, Ni kan tutu wa. Wo b'a ti rapala nihin, T'a f ohun asan; kan wa ko le fo k'o l, K'o de 'b'ay titi. p Oluwa, a o ha wa titi, Ni kiku osi yi? If wa tutu b si , Tir tobi si wa. mi Mim 'daba run, Wa ni agbara R; Wa dana 'f Olugbala, Tiwa o si gbina.

2.

3.

4.

f cr

AMIN ORIN PNTIKSTI 376 C.M.S. 423 t.H.C. 41, C.M. (FE 397) Jakbu yoo ha se le dide? - Amos. 7: 2 1. mf TANI o gbe Jakb dide, r jakob ko p; Eyi t'o j 'yanu ni pe; Im wn ko s'kan. Tani o gbe Jakob dide ta Jakob nipa, Mo r'ay 'sgun loju wn, Wn ni, o pari fun. Tani o gbe Jakob dide, A ha r'ni le wi? ka to ro nibul yi, O ha tun le ye m? Oluwa mi, is R ni! Ko s'ni t'o le se: S b'iri s'ori Jakob, Oun yoo si tun ye.

2.

mf f p

3.

mf p cr

4.

mf p f

AMIN 377 (FE 398) Ohun Orin: J ka lay ninu Jesu (824)

1.

MI run jare wa, Wa gunwa s'kan wa; Ko se'le r ninu wa, Awa ls mb o. Gba t'a wa n'ile ay, A kun f'p asise; T'o fa 'danwo wa ba wa, Oluwa ye, jw gba wa o. Nigba ti idanwo ba de, T'ara gbogbo le ko wa; Mura s'sin, gbadura, Jesu yoo si wa gbe leke. Nihin l'ore le tan , Plu baba at'iya, Mura s'sin, p'Oluwa, 'Gbayi ni iw m Jesu l'r. T'san t'oru l'O gb Gbogbo imikanl r; Ki o to pe O gb , Bayi ni ileri R si . Pe mi loru ati san, Plu mi igbagb; Gb'kan s'oke s'Oluwa, Jehovah Jire yoo silkun. F'if han k'o si ma se, Is idariji niso; Mu 'gbagb plu 's r, 'Gbayi ni Jesu to gba o la.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AMIN 378 (FE 399) Ohun Orin: ma t siwaju Srf mim (581) 1. MI run skal wa, gbe 'nu ile yi Ati da alaye mrin t'o gbe run, Skal wa l'agbara yin lat'oke mim, Ki adun ayray le wa s'ay wa. wa jsin, wa jsin ninu ile yi Ki gbogbo 'dawole wa le yri si rere. Ki as to skal fun Baba nla wa, Solomon n'nu adura r ni iyasimim, Ile lrun ayray ti Jerusalem; Ni origun mrrin to wa lay yi,

2.

Le wa dahun s'adura wa ninu ile yi, B'O ti dahun si Baba nla wa Solomon. 3. Baba run, Olore, juba adura wa; Awa m R tun de wa bere lw R; Omii ko san, omi 'pnju, omii ko ri se; Omii n f 'bukun m ko le yin O l'ogo Jw fun wa, jw fun wa ni ibere, K'adura wa 'gba gbogbo le yri si idahun. F'awn asiwaju l'ore-f kikun; B'O ti f'awn ti igbani l'aginju ay yi, Wn sise ni oruk R, wn gb'ade ogo; F'awn na l'mi Mim lati gbade ogo; Baba n jiyin, iya n jiyin, Aposteli n yin in; Ati awn fanjelist at'Olus'aguntan. K'ibukun ore-f kari gbogbo Ij, Lati agba titi d'ewe ati awn Oloye; Mary martyr, Ayab' Esther Awn Oluranlw iya at'awn to tun mb Baba nla ati Fogo m'ogun 'gbala Ki 'bukun Olodumare, Wa lori akrin.

4.

5.

AMIN 379 C. M. S. 273 H.C. 595 8s. 6. (FE 400) O mi si wn, O ni gba mi Mim. - Joh. 20:22 Ohun Orin: Bi mo ti ri laisawawi 1. mf WA mi si wa, mi Mim , Tan 'na run si kan wa: mi af'ororo yan 'ni, Ti f'mi meje R fun'ni. Is nla R at'oke wa: N'itunu, iye, ina if; F'iml R igba gbogbo; Le okunkun kan wa l. F'ororo ore-f R, Pa oju eri wa ko dan; L'ta jina s'ibugbe wa, Ire n' igbe 'biti 'W s. K wa k'a m Baba m, Plu R l'kansoso; Titi ay ainipkun, Ni k'eyi ma j orin wa.

2.

cr

3.

mf di

4.

mf cr

AMIN 380 C.M.S. 274 o.t.H.C. 224, 7s (FE 401) Oun o si fun yin ni Olutunu miran ki o ma ba yin gbe titi lai. - Joh. 14:16 1. mf cr 2. f 3. f p 4. f cr mi Mim skal, Ba wa gbe ni ay yi; Fi ohun run han ni, Si ba ni sin lrun. s wa ni kan wa, Ti a ko le fi sil; Agbara wa ko to se, Bi 'W ko ba plu wa. Awa f k's parun, L'kan ati l'ara wa; Wa, mi Mim, j wa, Ko w gbogbo s nu. lrun, 'W l'awa f, Fi mi R naa fun wa; K'a le pa ofin R m, K'a si rin ni na R.

AMIN 381 C.M.S. 270 t.H.C. 254 L.M. (FE 402) K mi ni wa, ati im rere. - Ps. 119: 66. 1. mf f 2. mf p 3. cr Adaba run, skal, Gbe wa l l'apa iy R; Ki o si gbe wa ga soke, Ju gbogbo ohun ay l. Awa iba le ri it, Olodumare Baba wa, Olugbala joko nib, O gunwa l'aw bi tiwa. gb mim duro yi ka, It Agbara wol fun, lrun han ninu ara, O si tan ogo yi wn ka. Oluwa, akoko wo ni, Emi o de bugbe loke? T'emi o ma ba wn wol, Ki n ma sin , ki n ma krin?

4.

AMIN

382

C.M.S. 271 H.C. 250. t. H.C. 16. L.M (FE 404) Nitori ay yoo kun fun im Oluwa, bi omi ti bo okun. - Isa. 11: 9 1. mf cr 2. f mi anu, ot, if Ran agbara R t'oke wa; Mu iyanu j oni, De opin akoko gbogbo. Ki gbogbo oril ede, K orin ogo lrun; Ki a si k gbogbo ay, N'is Olurapada wa. Olutunu at'Amna, Jba ij eniyan R, K'aray m ibukun R, Emi, anu, ot, if.

3.

mp cr mf

AMIN 383 C.M.S.267 H.C. 256 6s. 8s. (FE 405) mi lrun si n rababa loju omi. - Gen. 1:2 1. mf p EMI lda, nipa R, L'a f'ipil ay sl, Ma sai b gbogbo kan wo, Fi ay R si kan wa; Y wa nin' s at'egbe, K'o fi wa se ibugbe R. Orisun iml ni , Ti Baba ti se ileri; Iw Ina mim run, Fi 'f run kun kan wa; J tu ororo mim R, Sori wa bi a ti krin. Da p ore-f R, Lat'run sori gbogbo wa; J k'a gba otit R gb, K'a si ma sa ro l'kan wa; F'ara R han wa k'a le ri Baba at'm ninu R. K'a fi la ati iyin, Fun Baba Olodumare, K'a yin k Jesu logo, ni t'o ku lati gba wa;

2.

p 3. mp cr

4.

Iyin bakan naa ni fun , Parakliti Ayray. 384 C.M.S. 279. H.C. 262. t. A&M 470 7s. 6s. (FE 406) Emi o dabi iri si Israeli. - Hos. 14:5 1. mf p 2. cr p 3. mf p mf p 5. cr p 6. mp mf 7. cr p 8. p 9. mf p MI 'bukun ti a sin, Plu baba at'r, lrun ayray; mi Mim, gb tiwa. mi Mim 'Daba run, Iri ti s lat'oke, mi 'ye at'ina 'f, mi Mim, gb tiwa. Isun ipa at'im, gbn at'iwa mim, Oye, imran, eru; mi Mim, gb tiwa. Isun if, alafia, Suru, ibisi 'gbagb, 'Reti, ay ti ki tan; mi Mim, gb tiwa. mi af'na han ni, mi ti mu 'ml wa, mi agbara gbogbo; mi Mim, gb tiwa. 'W t'o mu Wundia bi, ni t'run t'ay mb, T'a ran lati tun wa bi, mi Mim, gb tiwa. 'W ti Jesu t'oke ran, Wa tu eniyan R ninu, Ki wn ma ba nikan wa, mi Mim, gb tiwa. 'W t'o f'ore kun Ij, T'o fi if Baba han, T'O mu k'o ma ri Jesu; mi Mim, gb tiwa. F'bun meje R fun ni, gbn lati m'lrun, Ipa lati ko ta: mi Mim, gb tiwa.

4.

10.

mf p

Pa s run lkan wa, T if wa si na, 'Gba ba n s , mu sr; mi Mim, gb tiwa. Gbe wa dide b'a sub, Ati nigba idanwo, Sa pe wa pada pl; mi Mim, gb tiwa. Wa, k'O mu ailera le, F'igboya fun alar, K wa l'r t'a o s; mi Mim, gb tiwa. Wa ran kan wa lw, Lati m otit R, Ki 'f wa le ma gbona; mi Mim, gb tiwa. Pa wa m l'na toro, Ba wa wi nigb'a n sako, Ba wa bb l'adura, mi Mim, gb tiwa. ni Mim Oluf, Wa gbe inu kan wa, Ma fi wa sil titi; mi Mim, gb tiwa.

11.

mf p

12.

mf p

13.

mf p

14.

mf p

15.

mf p

AMIN 385 C.M.S. 275 H.C. 254, L.M. (FE 407) Iye awn ti a fi mi lrun t, awn ni Ise m lrun. - Rom. 8:14 1. mf f 2. mf p 3. cr MI Mim 'Daba run, Wa mu itunu skal, Se ga at'Olut wa, Ma plu gbogbo ero wa. J, fi otit R han wa, K'a le f k'a si m'na R, Gbin if tot s'kan wa, K'a ma le pada lhin R. Mu wa k'a t na mim; T'a le gba d'd lrun; Mu wa to Krist, na Iye, Ma j ki awa sina l.

4.

Mu wa t'lrun 'sinmi wa, K'a le ma ba gbe titi lai; T wa wa s'run, k'a le n'ipin, L'w tun lrun wa.

AMIN ORIN J ISINMI FUNFUN 386 C.M.S. 265 H.C. 251, t.H.C. 113 C.M. (FE 409) Lojiji iro si ti run wa, bi iro efufu lile. - Ise. 2:2 1. f 'GBANI t'lrun skal; O wa ni ibinu; Ara si san niwaju R. Okunkun oun ina. Nigba t'o wa nigba keji, O wa ninu if; mi R si tu ni lara, B'aff owur. Ina Sinai ij kini, T'w re mbu soke, Skal jj bi ade, Si ori gbogbo wn. Bi ohun ru na ti dun Leti Israeli, Ti wn si gb iro ipe T'o m'ohun angli gbn. Be gg nigba t'mi wa, Ba le awn Tir; Iro kan si ti run wa, Iro iji lile. O kun, Ij Jesu, o kun Ay s yika; L'o kan alaigbran nikan, Ni aye ko si fun. Wa, gbn, if, at'Ipa, Mu ki eti wa si; K'a ma s akoko wa nu; Ki 'f R le gba wa.

2.

p pp

3.

f mp

4.

5.

f cr

6.

f mp

7.

mp

AMIN 387 C.M.S. 2 64 H.C. 261

8.6.8.4 (FE410) Emi o si bere lw Baba, oun o si fun yin ni Olutunu miran, ki o le ma ba yin gbe titi. - Joh. 14:16 1. mp Olurapada ikhin, Dagbere ikhin, O fi olutunu fun ni, Ti mba wa gbe. O wa ni aw adaba, O na iy bo wa; O tan 'f oun alafia, Sori ay. O de, o mu 'wa-rere wa, Alejo Olore; Gba t'o ba r'kan irl, Lati ma gbe. Tir l'ohun jj t'a gb, Ohun klkl; Ti n gbaniwi, ti n l'ru lo, Ti n s t'run. Gbogbo iwa-rere t'a n hu, Gbogbo isgun wa; Gbogbo ero iwa-mim; Tir ni wn. mf cr AMIN ORIN J MTALKAN 388 C.M.S. 282 H.C. 39. 7s. 5. (FE 411) Awn ni irapada Oluwa yoo pada, wn o si wa si Sioni ti awn ti fo l. - Isa. 51:11 1. f lrun Mtalkan, ba il at'okun; Gb tiwa bi a ti n k, Orin iyin R. 'W iml, l'owur, Tan 'ml R yi wa ka, J ki bun rere R, mi Mim Olutunu, F'iynu b wa wo; J, s'kan wa n'ibugbe R, K'o y fun .

2.

3.

mp

4.

5.

6.

orin. .. ikanu ati f yoo

2.

p 3. f p 4. f

M'aya wa bal 'W 'ml, nigb'orun w, K'a ri idariji gba; Ki alafia run, F'itura fun wa. lrun Mtalkan! Isin wa lay ko to! A reti lati dap, M awn t'run.

AMIN 389 C.M.S. 281, (FE 412) H.C. 265, t.H.C. 131 6s. 4s. Tani ki o bru r, Oluwa, ti ki yoo si fi ogo fun oruk R? Nitori pe Iw nikansoso ni mim. - Ifi. 15:4 1. f BABA oke run, T'iml at'if, ni 'gbani, 'Ml t'a ko le wo, If t'a ko le wo, Iw ba airi, Awa yin . Kristi m lailai, 'W t'o di eniyan, Olugbala; ni giga jul, lrun, Iml, Aida at'Ailopin, A ke pe . Iw mi Mim, T'ina Pentikost' R, N tan titi lai, Masai tu wa ninu, L'ay aginju yi; 'W l'a f 'W l'a yin, A juba R. Angel' lu duru, K'rin t'awa ti yin Jum dalu; Ogo fun lrun, Mtalkan soso; A yin tit' ay Ainipkun.

2.

mp 3.

p cr 4. f p ff

AMIN

390 C.M.S. 2 84 O.t.C. 97 7s. (FE 413) Ogo ni fun lrun ni oke run. - Luk. 2:14 1. f FI ogo fun Baba, Nipa ni ti a wa; O n gb adura ewe, O n f'eti si orin wn. fi ogo fun m, Kristi, 'W ni ba wa; wa, krin s'oke, S'daguntan ls. Ogo fun mi Mim, Bi j Pentikosti; Ru aya awn ewe, F'orin mim s'ete wn. Ogo ni l'oke run, Fun ni Mtalkan; Nitori ihin rere, Ati if lrun.

2.

f ff

3.

4.

ff

AMIN 391 C.M.S 286 t.H.C. 383. 6s. 8s. (FE 414 ) Oluwa, Iw ni o y lati gba ogo, ati la ati agbara. - Ifi. 4:11 1. BABA, lda wa, Gb orin iyin wa, L'ay ati l'run Baba Olubukun; Iw l'ogo ati iyin, p, ati la y fun. f 'W lrun m, T'O ku lati gba wa; ni t'O ji dide, Ti O si goke l; Iw l'ogo, ati iyin, p, ati la y fun. Si mi Mim , Ni a krin iyin; Iw t'o f'iml, Iye si kan wa; Iw l'ogo, ati iyin, p, ati la y fun.

2.

3.

cr

4.

p f cr

Mim, mim, mim, N'iyin Mtalkan; L'ay ati l'run, L'a o ma krin pe; Iw l'ogo, ati iyin, p, ati la y fun.

AMIN 392 C.M.S. 285 O.t.H.C. 5 6s. 4s (FE 415) Yin in, gg bi titobi nla R. - Ps. 150:2 1. f IYIN ainipkun, Ni k'a fun Baba, Iyin ainipkun, Ni k'a fun m, Iyin ainipkun; Ni k'a fun mi; Iyin ainipkun, Fun Mtalkan. F'iyin ainipkun, Fun if Baba, F'iyin ainipkun, Fun if m, F'iyin ainipkun, Fun if mi. F'iyin ainipkun Fun Mtalkan.

2.

AMIN 393 C.M.S. 287 O.t.H.C. 136. C.M. (FE 416) Oruk R ni Iyanu. - Isa. 9: 6 1. f lrun Olodumare, Baba, m, mi, Riri ni t'a ko le m, ni t'a ko le ri. Ye! Baba Olodumare, K'a wariri fun , Ni gbogbo oril ede, Ni a o ma sin . lrun m, r wa, 'W t'o ra wa pada, Ma jw wa, Olugbala!

2.

3.

f p

Gba wa patapata. 4. A! lrun mi Mim , 'W olore-f, A b , fun wa ni im, K'a m'lrun n'if. f kansoso sugbn mta, mi Mtalkan, lrun awamaridi, ni Mtalkan!

5.

AMIN 394 C.M.S. 288 t.H.C. 577. Es. 8s. (FE 417) Wn si fi ogo, ati la ati p, fun ni ti o joko lori it. - Ifi. 4:9 1. f Mo f'iyin ailopin, Fun lrun Baba, Fun ore ay mi, At' ireti t'run, O ran m R ayanf, Lati ku fun s ay. Mo f'iyin ailopin Fun lrun m, T'O f'j R w wa, Kuro ninu egbe; Nisinsin yii O wa l'ba, O n ri eso irora R. Mo f'iyin ailopin, Fun lrun mi; ni f'agbara R, So ls d'aye, O pari is igbala, O si fi ay kun kan. Mo f'la ailopin, Fun Olodumare, 'W Ologo mta, Sugbn kansoso B'O ti ju im wa lo ni, A o ma f'igbagb yin .

p 2. f p

3.

ff 4. f

ff AMIN 395

C.M.S. 283. H.C. 2 63. L.M. (FE 418) Nib l'Oluwa gbe pese ibukun, ani iye lailai. - Ps. 133:3

1.

f p mf

BABA run 'jinl 'f R, L'o wa Oludande fun wa; A wol niwaju 't R, Na'w 'dariji R si wa. m Baba, t'O d'Eniyan, Woli, Alufa, Oluwa, A wol niwaju 't R; Na'w igbala R si wa. mi at'ayray lai, mi ti n ji oku dide, A wol niwaju 't R, Na'w isji R si wa. Jehovah, Baba, m, mi, 'Yanu 'jinl Mtalkan, A wol niwaju 't R, Nawo emi 'ye R si wa.

2.

f p mf

3.

mf p mf

4.

mf p mf

AMIN ORIN R LRUN 396 C.M.S. 289 H.C. 487. 7s. (FE 419) Emi ti f ofin R to! - Ps. 119:97 1. mf BIBELI mim t'run, wn isura t'emi! 'W ti n wi bi mo ti ri, 'W ti n s bi mo ti wa 'W n k mi, bi mo sina, 'W n f'if Oluwa han; 'W l'o si n t s mi, 'W l'o n dare, at'bi. 'W n'ima tu wa ninu, Ninu wahala ay, 'W n ko ni, nipa 'gbagb, Pe, a le sgun iku. 'W l'o n s t'ay ti mb, At'iparun ls; Bibeli mim t'run, wn isura t'emi.

2.

p cr mf f cr

3.

4.

AMIN 397 C.M.S. 290 LUTH 286 t.H.C. 400 C.M (FE420)

Nipa ewo ni dmkunrin yoo fi mu ona R m? Nipa ikiyesi gg bi r r. - Ps. 119:9 1. mf BAWO ni awn wa wa, Y'o ti ma sra wn? Bikose nipa 'kiyesi, Gg bi r R. 'Gba r na w'nu kan, A tan iml ka; r na k ope l'gbn, At'im lrun. run ni, iml wa ni, Amna wa l'san; Fitila ti n f'na han wa, Ninu ewu oru. r R, ot ni titi, Mim ni gbogbo r; Amna wa l'j ewe, pa l'j ogbo.

2.

3.

4.

AMIN 398 C.M.S. 291 H.C. 267 6s. (FE 421) r Re ni fitila si mi ls, ati iml si ipa na mi. - Ps. 119:105 1. mf Jesu, r R ye, O si n t 'sis wa; ni t'o ba gbagb, Y'o l'ay oun 'ml. Nigb' ta sunm wa, r R l' odi wa, r itunu ni, Ik igbala ni. B'igbi at'okunkun, Til bo wa ml; 'Ml re y'o t wa, Y'o si dabobo wa. Tani le s ay, T'o le ka isura, Ti r R n fi fun kan onirl? r anu, o n fi, 'Lera fun alaye;

2.

3.

p cr

4.

mf

5.

p 6. mf

r iye, o n fi; Itunu f'ni n ku. Awa iba le m, ko ti o n k'ni, Ki a ba le f , K'a si le sunm .

AMIN 399 C.M.S. 292 (FE 422) HC 269 t.H.C. 78. 7s. 6s. 7s. 6s. r r ni fitila fun s mi. - Ps. 119:105 1. f IW r lrun, gbn at'oke wa, Ot ti ki yipada, Iml ay wa: Awa yin fun 'ml, T'inu Iwe mim; Fitila fun s wa; Ti n tan titi ay. Oluwa l'o f'bun yi, Fun Ij R l'ay, A n gbe 'ml na soke, Lati tan y'ay ka, Apoti wura n'ise, O kun fun Otit; Aworan Kristi si ni; r iye tot. O n f ll b'asia, T'a ta loju ogun; O n tan b'ina alore; Si okunkun ay, Amna eniyan ni Ni wahala gbogbo, Nin' arin omi ay; O n t wa sd Krist. Olugbala, se 'j R, Ni fitila wura; Lati tan iml R, B'ay igbani; K awn ti o sako, Lati lo 'ml yi; Tit' okun ay y'o pin, Ti wn o r'oju R.

cr

2.

mf

3.

p cr 4. f

AMIN

400 C.M.S. 293 (FE 423) Kemble's Psl. 46 t. H.C. 342. L. M. lrun ni abo wa ati agbara . - Ps. 46:1 1. mf LRUN l'abo ni R, Nigba iji ipnju de; K'awa to se aroye wa, A! sa wo t'oun t'iranw R. B'agbami riru mbu soke, kan wa mb l'alafia; Nigb' oril at' etido, Ba n jaya riru omi na. Iwe w ni, r R; Kaw ibinu fufu wa; r R m'alafia wa, O f'ilera f'kan ar. C.M. f mi Mim , mi s'kan wa, K'a m agbara R, Orisun emi 'stl, T'iml at'if. mi Mim, l'agbara R, L'awn woli sise; Iw l'o n fi ot han wa, Ninu iwe mim. Adaba run, na 'y R, B okun da wa; J ki 'ml R tan sori, mi aisot wa. (FE424)

2.

3.

AMIN 401 1.

2.

3.

4.

A o mo lrun daju, B'Iw ba mb n'nu wa, A o mo 'jinl if mim, Plu awn Tir. AMIN 402 C.M.S. 297 H.C. 601 8s. 7s. (FE425) Nitori mi ati nitori ihinrere. - Mar. 8:35 1. ff cr f Tori Mi at'Ihinrere, l s t'irapada; Awn ons R n ke, 'Amin'! Tir ni gbogbo ogo,

mf f 2. f cr p f ff 3. f cr

Wn n s t'ibi, t'iya, t'iku If etutu nla R; Wn ka ohun ay s'ofo T'ajinde oun 'jba R. Gb, gb ipe ti Jubili, O n dun yi gbogbo ay ka; N'ile ati l'oju okun, A n tan ihin igbala, Bi j na ti n sunm'le, T'ogun si n gbona janjan, Iml Ila-orun na, Y'o m larin okunkun. Siwaju ati siwaju, La o ma gb Halleluyah, Ij ajagun y'o ma y, Pl' awn oku mim; A f as wn n'nu j, Duru wura wn si n dun; Ay at'run d'ohun p, Wn n k orin isgun. O de, ni t'a n w'na R, ni ikhin na de, Immanueli t'o d'ade, Oluwa awn mim, Iye, Iml at'If, Mtalkan titi lai; Tir ni It lrun, Ati t'da-aguntan. (FE426)

ff 4. f

cr ff rall AMIN

403 SS & S 263 R m Bibeli. - Ps. 119:105 1. mf R m Bibeli! b'a gb'awn n kan 'yoku, Ma s ilana r t'o swn nu; Ihin r n ji gbogbo kan ti n togbe, Ileri R n s oku d'alaye. Ro m Bibeli! R m Bibeli! R m Bibeli! 'ml f's wa. R m Bibeli! r 'yebiye yi, O n fi 'ye ainipkun f'aray; O ni 'ye lori ju b'da ti ro l, Wa ibukun R nigba t'a le ri! Ro m Bibeli! R m Bibeli! R m Bibeli! 'ml f's wa.

f Egbe: 2. mf

f Egbe:

3.

f Egbe: AMIN 404

Fitila f'ni ti o ti sako l, Amna fun d ti 'ba subu; 'Reti ls t'ay r ti baj, pa f'agba, Iwe didara jul! R m Bibeli! R m Bibeli! R m Bibeli! 'ml f's wa.

C.M.S. 294 H.C. 133. C. M. (FE427) Oluwa is R ti po to ! - Ps. 104: 24 1. mf IWE kan wa ti kika r, Ko soro fun eniyan, gbn ti awn t'o ka n f, Ni kan ti o m. Is gbogbo t'lrun se, L'oke, n'il, n'nu wa; Wn j'kan ninu iwe na, Lati f'lrun han. mf Iml osupa l'oke, Lat'd run ni: B l'ogo Ij lrun, T'd lrun wa. Iw ti O j ki a ri, Ohun t'o dara yi, Fun wa l'kan lati wa . K'a ri nibi gbogbo.

2.

3.

4.

mf

AMIN 405 C.M.S. 296 O.t. H.C. 229 C. M. (FE428) Mo ri r R mo si j wn. - Jer. 15: 16 1. mf BIBEL' iwe ayray! Ta ni le r'idi r? Ta ni le s idide r? Ta ni le m'opin r? Asiri Olodumare; Ik ba run; Ida t'o pa oro iku; Aworan lrun. kan ni larin p, Iwe ay 'gbani, Iw l'o s'na igbala,

2.

f ff

3.

mf

Di mim f'aray. 4. mf ff Isura ti Mtalkan, ba nla t'o gunwa; J, tum ara r fun mi, Ki n ye siyemeji Ki n sin plu adura, Ki n k'k ninu r; Iw Iwe Ayray, F'if Jesu han mi. (FE429)

5.

AMIN 406 t.Y.M.H.B. 813 B sarin kk ab Krb. - Ezekiel 10:2 1. IJ Krb ti ye, S fun mi lkan si, Jesu Kristi l'ba Ogo, Olugbala l'ba Iye; Ij Krb N'Ij Iye, Ij Krb ti ye, Iyanu, Iyanu, Iyanu, Ij Krb ti ye. Ij Srf ti ye; f'ogo fun Baba, T'o mu wa ri j oni, Fi la fun Baba loke, Ij Srf N'Ij Iye Ij Srf ti ye, Iyanu, Iyanu, Iyanu, Ij Srf ti ye. Ij Krb ti ye, so fun 'mi ki n gb, Jesu Kristi Olusgun, Olusgun l'ba iye, Ij Krb N'Ij Iye, Ij Krb ti ye, Iyanu, Iyanu, Iyanu, Ij Krb ti ye. Ij Srf ti ye T'm ti Krist' nikan, Jesu t'o wa niwaju wa, Olugbala, Balogun wa, Ij Srf N'Ij Iye Ij Srf ti ye,

2.

3.

4.

Iyanu, Iyanu, Iyanu, Ij Srf ti ye. 5. Ij Krb ti ye, ba Iyanu ni, Jesu Kristi, Balogun wa, bangiji l'ba iye, Ij Krb N'Ij Iye, Ij Krb ti ye, Iyanu, Iyanu, Iyanu, Ij Krb ti ye. Ij Srf ti ye, Ij Iyanu ni, Olubukun l'ni t'o mb, Ni oruk Oluwa, Ogo ni fun Baba loke, Ogo fun Mtalkan, Iyanu, Iyanu, Iyanu, Ij Srf ti ye. C.M (FE-AF 903) BABA anu, n'nu r R, L'ogo ailopin n tan; K'a ma yin oruk R lai, Fun iwe mim yi. N'nu r l'awn alaini le Ri r ailopin; r, t'ay ko le fun-ni, T'o daju bi iye. N'nu r n'igi im rere, N fun-ni l'Ounj f, T'adun r po ju t'ay l, T'o n fa gbogbo da. N'nu r l'a gb t'Oludande, N kede alafia; Iro didun na j iye, At'ay ailopin. Oluwa, Oluk mim, Ma sunm mi titi, K mi lati f r R, Ki n ri Jesu nib.

6.

AMIN 407 1.

2.

3.

4.

5.

AMIN

408 C.M.S. 295 H.C. 268 t. H. C. 239. C. M FE (AF-909) Ilana r ni o ti n se orin mi, ni ile atipo mi. - Ps. 119:54 1. f BABA run, nin' r R, Ni ogo run n tan; Titi lai l'a o ma yin , Fun Bibeli mim. p 'tunu wa ninu r, Fun kan alar; Gbogbo kan ti oungb n gb, N ri omi iye mu. Ninu r l'alafia wa, Ti Jesu fi fun wa; Iye ainipkun si wa, N'nu r fun gbogbo wa. Iba le ma j ay mi, Lati ma ka titi; Ki n ma ri gbn titun k, N'nu r lojojum. Oluwa Oluk run, Mase jina si mi; K mi lati f r R, Ki n ri Jesu nib.

2.

mp

3.

4.

mf cr

5.

mf

AMIN ORIN ADURA 409 C.M.S. 299 (FE 430) H.C. 275 t.H.C. 233 L.M. Nib l'emi o pade re, emi o si ba o sr lati oke it anu wa. - Eks. 25:22 1. f p 2. mf p 3. f NINU gbogbo iji ti ja Ninu gbogbo igbi 'pnju, Abo kan mb ti o daju, O wa lab it-anu, Ibi kan wa ti Jesu n da, Ororo ay sori wa, O dun ju ibi gbogbo l, It anu t'a f'j wn. Ibi kan wa fun idap, Nibi r n pade r, Lairi 'ra nipa igbagb,

p 4. f p 5. f

Wn y'it-anu kan naa ka. A! nibo ni a ba sa si, Nigba 'danwo at'ipnju? A ba se le bori esu, B'o se pe ko si 't-anu? A! bi idi l'a fo sib, B'ni pe ay ko si m; run wa pade kan wa. Ogo si bo it-anu.

AMIN 410 (FE 432) C.M.S. 301, H.C. 276, C.M. lrun ayray ki isare, ko si a awari oye R. - Isa. 40:28 1. mf OJU kan mb ti ki togbe, Nigba t'il ba su; Eti kan mb ti ki ise, 'Gbati orun ba w. Apa kan mb ti ko le r, 'Gbat 'pa eniyan pin; If kan mb ti ko le ku, 'Gba 'f ay ba ku. Oju na n wo awn Srf, Apa naa d'run mu; Eti na kun f'orin Angel, If naa ga loke. mp Ipa kan l'eniyan lo, 'Gba t'ipa gbogbo pin; Lati ri oju at'apa, Ati if nla na. Ipa naa ni adura wa, Ti n lo 'waju it; To n mi w t'o s'ay ro, Lati mu 'gbala wa. Iw t'anu R ko lopin; T'if R ko le ku: J k'a n'igbagb at'if, K'a le ma gbadura.

2.

3.

4.

5.

cr f

6.

mp f cr

AMIN 411 (FE 433) t.C.M.S. 259, t.H.C. 247 DSM

Ohun Orin: Lhin dun di. (211) 1. LRUN Srf at' ti Krb, Masai plu awa t'ay, Ko gb adura wa. Egbe: Alanu Olore, Gb tiwa Baba wa, Iw to gb ti Elijah, Gb t'gb Srf. Iw m Baba T'o ti gb'ara wa w, Iw ti m ailera wa, Ma wa fun wa titi. Egbe: Alanu Olore,..........etc. Is 'yanu R y, Larin Igbim wa, T'o gbe Alagba wa dide, Fun igbala eniyan. Egbe: Alanu Olore,..........etc. p ni f'lrun, Fun 'run ore R yi, Ti ko ka wa s'alailera, To n fi'ran R han wa. Egbe: Alanu Olore,..........etc. bun rere R ni, To ti pese fun wa, A mb Baba wa run, Mase j ko ya wa. Egbe: Alanu Olore,..........etc. f'ogo fun Baba, f'ogo fun m, f'ogo fun mi Mim, Mtalkan lailai. Egbe: Alanu Olore,..........etc.

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 412 C.M.S. 300 H.C. 273 D. 7s. 6s. ma gbadura ni aisinmi. - I Tess. 5: 17 1. mf L, l'oor kutukutu, L, ni san gangan, L, ni igba asal, L, ni ganj oru, (FE434)

p 2. mf

L, t'iw t'inu rere, Gbagbe ohun ay, Si kunl n'iywu r, Gbadura nikk. Ranti awn t'o f , At' awn t'iw f; Awn t'o korira r; Si gbadura fun wn; Lyin na, tr 'bukun, Run 'w tikalar; Ninu adura r, ma Pe oruk Jesu. B'ay ati gbadura, Ni kk ko si si, T'kan r f gbadua, 'Gbana, adura jj, Lat'inu kan r, Y'o de d lrun. lrun Alanu.

3.

4.

p cr AMIN 413

Ko si ay kan l'ay, T'o si ju eyi l; Ni t'agbara t'a fun wa, Lati ma gbadura; 'Gba t'inu r ko ba dun, J k'kan r wol; Ninu ay r gbogbo, Ranti or'-f r.

C.M.S. 586 SS&S 488 P.M. (FE436) nikni ti o ba pe oruk Oluwa, a o gba a la. - Joel 2:32 1. MA kja mi, Olugbala, Gb adura mi, 'Gba t'Iw ba n p'lomiran, Mase kja mi! Egbe: Jesu! Jesu! Gb adura mi! Gba t'Iw ba n p'lomiran, Mase kja mi. N'it anu j k'emi ri, Itura didun; Tduntdun ni mo wol, J ran mi lw. Egbe: Jesu! Jesu!............etc.

2.

3.

N'igbkle itoye R, L'em' o w'oju R; Wo 'banuj kan mi san, F'if R gba mi. Egbe: Jesu! Jesu!............etc. 'W orisun itunu mi, Ju 'ye fun mi l; Tani mo ni l'ay l'run Bikose Iw? Egbe: Jesu! Jesu!............etc.

4.

AMIN 414 (FE 437) Akanse orin fun adura awn aboyun, m were ati awn ti n woju Oluwa. Ohun Orin: Jesu ni Balogun k (555) 1. JESU lo n gbbi aboyun, mase j k'a foya, Olugbala wa ni Jesu, mase j k'a foya. Egbe: mase bru, kun fun ay, Nitori Jesu ni ba wa, B'o ti wu k'iji na le to, Y'o da wa sil lay. yin aboyun Srf, ke pe Jesu nikan, K' si gbk yin le plu, Y'o da yin sil l'ay. Egbe: mase bru,..........etc. Olugbala, 'W ti 'ya R, Ru gba osu msan; Ni Bethlehem Judea, Lay ibi skal. Egbe: mase bru,..........etc. Ki l'ohun ti mba yin l'ru, yin m ogun Kristi, 'Gbati Jesu ti j tiwa, Ay ni yoo j tiwa Egbe: mase bru,..........etc. Lw aj ati oso, Lw ajakal arun, Lw iku, kun, ose Jesu yoo pa Tir m. Egbe: mase bru,..........etc.

2.

3.

4.

5.

6.

Mtalkan Alagbara, Dabobo awn m R, Lw ta ati esu, J kawa k'Alleluyah. Egbe: mase bru,..........etc. lrun to l'agan ninu, Y'o gb t'yin ti n tr, B'O ti s'kun Hannah d'rin, Yo f'm pa yin l'rin. Egbe: mase bru,..........etc. Ogo ni fun Baba l'oke, Ogo ni fun m R, Ogo ni fun mi Mim , Mtalkan l'p y. Egbe: mase bru,..........etc.

7.

8.

AMIN 415 C.M.S. 534 SS& S 318 D.L.M (FE 438) Wakati adura. - Ise. 3:1 1. f WAKATI adura didun! T'o gbe mi l kuro l'ay, L 'waju it Baba mi, Ki n s gbogbo dun mi fun; Nigba 'banuj at'aro, Adua l'abo fun kan mi: Emi si b lw Esu, 'Gbati mo ba gb'adua didun Emi si b lw Esu, 'Gbati mo ba gb'adua didun Wakati adura didun! Iy r y'o gbe b mi, L sd' ni t'o se 'leri, Lati bukun kan adua: B'O ti k mi, ki n woju R, Ki n gbkle, ki n si gb' gb: N ko gbogb' aniyan mi le, Ni akoko adua didun, N ko gbogb' aniyan mi le, Ni akoko adua didun. Wakati adura didun! J ki n ma r'itunu r gba, Titi n fi d'oke Pisga, Ti n r'ile mi l'okere,

cr

2.

3.

f cr f cr AMIN

N bo ag ara sil, N gba ere ainipkun: N krin bi mo ti n fo l, O digbose! Adua didun, N krin bi mo ti n fo l, O digbose! adua didun.

416 C.M.S. 531 (FE 439) C. H. 193 t.H.C. 145 7s yin o si safri mi, o si ri mi, ti ba fi gbogbo kan yin wa mi. - Jer. 29: 13 1. mf OLUWA, a wa 'd R, L's R l'a kunl si; A! ma kgan b wa, A o wa lasan bi? L'na ti O yan fun wa L'a n wa lwlw: Oluwa, a ki o l, Titi 'W o bukun wa. Rans lat'r R wa, Ti O fi ay fun wa; J ki emi R ko fun kan wa ni igbala. J k'a wa, k'a si ri Ni lrun Olore, W'alaisan, da' 'gbekun si, Ki gbogbo wa y si .

2.

3.

4. p AMIN 417

C.M.S. 530, C.H. 48 t.H.C. 311 C.M. (FE 440) W mi nu kuro ninu s mi. - Ps. 51: 2 1. mf OLUWA, mo de'bi 't R, Nibi ti anu p! Mo f 'dariji s mi, K'o mu kan mi da. Oluwa, ko ye k'emi s, Ohun ti mba bere, O ti m k'emi to bere, Ohun ti emi f p Oluwa mo tr anu, Eyi yii l'opin na; Oluwa, anu l'o y mi.

2.

3.

J ki anu R wa. AMIN 418 C.M.S. 539 A&M. 319 t.H.C. 487. 7s (FE 441) lrun si wi p, Bere ohun ti emi o fi fun . - I ba 3:5 1. mf MURA b kan mi, Jesu n f gb'adura r; O ti p k'o gbadura, Nitori na yoo gb. Ld ba n'iw mb, Wa lplp b; B l'ore-f R p, Ko s'ni ti bere ju. Mo t'ibi ru br; Gba mi ni ru s! Ki j t'o ta sil, W bi kan mi nu. Sd R mo wa sinmi, Oluwa gba aya mi; Nib ni ki O joko, Ma j ba kan mi, N'irin ajo mi l'ay, K'if R ma tu mi n'nu; Bi ore at'olus, Mu mi dopin irin mi. F'ohun mo ni se han mi, Fun mi l'tun ilera; Mu mi wa ninu 'gbagb, Mu mi ku b'eniyan R.

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 419 C.M.S. 540. t.H.C. 289. C.M (FE 442) m mi fi kan r fun mi. - Owe 23:26 1. mf GB'KAN mi gg b'o ti ri, T it R sib; Ki n le f ju ay l, Ki n wa fun nikan. Pari 's R Oluwa mi, Mu mi j olot; K'emi le gbohun R, Jesu,

2.

Ti o kun fun if. 3. Ohun ti n ko mi n'if R, Ti n so 'hun ti mba se; Ti n doju ti mi, nigba n ko Ba tpa na R. Emi 'ba ma ni k yi, T'o n ti d R wa; Ki n ko 'triba s'ohun R, At'r isye.

4.

AMIN 420 C.M.S. 538. H.C. 266 L.M. (FE 443) Gb ni run ibugbe R! gb, ki O si dariji, - I ba 8:30 1. f mf p 2. mf p 3. mp mf AMIN 421 C.M.S. 589 t.H.C. 154 C.M. (FE 444) Mase j ki awn ti n wa O ki o damu. - Ps. 69: 6 1. mf WO bi awa eniyan R Ti wol l's R; lrun! kiki anu R, Ni igbkle wa . Idaj t'o ba ni lru, N fi agbara R han; Sib anu da 'lu wa si, Awa si n gbadura. lrun, o se da wa si, Awa alaimore? PAS 'bukun R t'oke wa, lrun, s'ara Ij yi; Fi if ti Baba w wa, Gba' a f'ru gboju s'oke Pas ibukun R, Jesu, K'a le se m hin R; Sr ipa s'kan gbogbo S f'alailera, tle mi. Pas 'bukun l'akoko yi, mi ot, kun ibi yi; F'agbara iwosan R kun, At'ore-f isji.

2.

3.

mp

J, j k'a gb ikil R, Nigba ti anu wa. 4. Iwa buburu ti p to, Yika ile wa yi! Buburu il wa lo to 'yi; Wo b'o ti buru to. f Oluwa, fi ore- f, Yi wa lkan pada! Ki a le gba r R gb, K'a si wa oju R.

5.

AMIN 422 C.M.S. 571 t.SS & S 630 C.M. (FE 445) 'da ara mi ko pam kuro ld R.' - Ps. 139:15 1. f TRUTRU t'iyanu ni, lrun mi da mi, Gbogbo awn eya ara mi, Is iyanu ni. Nigba t'a da mi n'ikoko, O ti m ara mi; ya ara mi l'O si m, Sa t'kan wn ko si. lrun, iro inu R, Se 'yebiye fun mi; Iye wn pju iyanrin, Ti ko sni le ka. B'o ti m da mi bayi, Wadi kan temi; Mu mi m na R lailai. Si ma to s mi.

2.

3.

4.

AMIN 423 C.M.S. 582 C.H. 266 t.H.C.322 C.M. (FE 446) If Tir ni ki a se. - Matt. 26:42 1. mf IGBA aro ati ay, Lw R ni o wa, Itunu mi t'w R wa, O si l l'as R. Bi O f gba wn l'w mi,

2.

Emi ki o binu; Ki emi ki o to ni wn, Tir ni wn ti se. 3. Emi ki y'o so buburu, B'ay til fo l; Emi o w'ay ailopin, Ni d R nikan. p Ki l'ay ati kun r? Adun kikoro ni; 'Gbati mo f ja itanna, Mo b'gun esusu. Pipe ay ko si nihin, rro da l'oyin; Larin gbogbo ayida yi; 'W ma se gbogbo mi

4.

5. f ff AMIN

424 C.M.S. 537 t.H.C. 51 L.M. (FE 447) r lrun ye, o si ni agbara. - Heb. 4:7 1. mf J ki ilkun aitase, Si fun is wa, Oluwa, Ti o si ti ki o ti m, Ilkun 'wle r R. F'w ina t ete wn Ti n fi 'lana R han ay; F'if mim si aya wn, Ti lrun at'eniyan. F'itara fun irans R, T'ohun kan ko le mu tutu; Bi wn si n tan r R, Bukun im at'is wn. Ran mi R lat'oke wa, Ma j ki agbara R pin: Tit' irira o fi pari, Ti gbogbo ija o si tan.

2.

3.

4.

AMIN 425 C.M.S. 536 H.C. 386 L.M. (FE 448) Nibi ti ni meji, tabi mta ba ko ara wn j ni oruk Mi, nib ni Emi o wa ni aarin wn. - Matt. 18:20

1.

JESU, nib'ni R pade, Nib, wn r'it anu R; Nib, wn wa , wn ri , Ibikibi n'il w. mf Ko s'ogiri t'o se m, O gbe inu onirl, Wn mu wa 'bi wn ba wa 'Gba wn n l'le wn mu l. Olus'aguntan ni R, S anu R 'gbani d'tun, S adun oruk nla R, Fun kan ti n wa oju R. J k'a r'ipa adua nihin, Lati s 'gbagb di lile, Lati gbe if wa soke: Lati gb'orun ka 'waju wa. Oluwa, 'W wa nitosi, N'apa R de'ti R sil; Si run skal kankan; Se gbogbo kan ni Tir.

2.

3.

mf cr

4.

mf

5.

cr mf

AMIN 426 C.M.S. 302 H.C. 278 7s. 6s. (FE 449) yin ti gba emi isdm nipa eyi ti awa fi n ke pe, Abba Baba. - Rom. 8:15 1. p 2 di 3. p IW Isun Iml; Ogo ti ko l'okunkun, Ayray, titi lai, Baba Mim, gb tiwa. Kanga iye ti n san lai; Iye ti ko l'abawn, Iye to ni irora, Baba Mim, gb tiwa. Olubukun Oluf, m R mb loke; mi R n rad bo wa; Baba Mim, gb tiwa. Y'it safire R ka, L'osumare ogo n tan; O kun fun alafia,

4.

mf p

Baba Mim, gb tiwa. 5. mf p 6. mf p 7. pp p 8. cr p 9. mf p 10. mp Niwaju 't anu R L'awn Angeli n pade; Sugbn wo wa ls R, Baba Mim, gb tiwa. Iw ti kan R n y, S'amusua t'o pada, T'o mo 'rin r lokere Baba Mim, gb tiwa. kan ti n wa isinmi; kan t'ru n pa; B'm'w ti n ke f'mu, Baba Mim, gb tiwa. Gbogbo wa ni alaini, L'ebi, l'oungb at'ar; Ko si ede f'aini wa Baba Mim, gb tiwa. Isura plp, K lo koj bi ba? Ainiye, aidiyele? Baba Mim, gb tiwa.

'W ko da m R si, m R kansoso na, Tit' O fi par' is R, mp Baba Mim, gb tiwa. 427 C.M.S. 570 C.H. 98. t.H.C. 138 C.M. (FE 450) Nibo ni emi si gbe lo kuro lw mi R? - Ps. 139:7 1. mf OLUWA, Iw wadi mi , Em' is w R; Ijoko oun idide mi, Ko pam loju R. N'ile mi, ati l'na mi, N'Iw ti yi mi ka; Ko s'ir tabi r mi T'Iw ko ti m tan; mf Niwaju ati lhin mi, N'Iw ti se mi m; Iru 'm yi se 'yanu ju, Ti emi ko le m.

AMIN

2.

4.

Lati sa kuro loju R, Is' asan ni fun mi, mi R lu aluja mi, Bni mo sa lasan. mp Bi mo sa sinu okunkun, Asan ni eyi j; Iml l'okunkun fun , B'sangangan l'o ri. Bi Iw ti m kan mi, Lat' inu iya mi; J ki emi k'o f'ara mi, Fun Olugbala.

5.

6.

AMIN 428 C.M.S. 535 C.H. 411 t.S 672. S.M. (FE 451) j ki a fi igboya wa si ibi it ore-f. - Heb. 4:16 1. mf SA wo it anu! r R pe mi wa , Nib Jesu f'oju r han, Lati gb adura. j etutu ni, Ti a ti ta sil; Pese b t'o le bori, F'awn t'o n t'lrun. If R le fun mi, Ju bi mo ti f l; A ma fun ni t'o bere, Ju bi wn ti n f l. f Fun wa l'aworan R, At'oju rere R; J ki n le sin nihin yii Ki mba le ba gbe.

2.

3.

4.

AMIN 429 C.M.S. 532 t.H.C. 500 C.M (FE 452) Iw ni o se ibujoko apata mi. - Ps. 71:3 1. OLUWA, 'W ki o si gba ni osi b'emi,

K'emi le sunm it R, Ki n ke Abba, Baba? 2. Jesu, jw fi r R S'okunkun mi d'san, Ki gbogbo ay tun pada, Ti mo f's gbn nu. Oluwa, mo f'iyanu sin, Ore R tobi ju; Pa mi m ninu if R, K'emi ma d's m.

3.

AMIN 430 C.M.S. 547 t.H.C. 229 C.M. (FE 453) r mi ki yoo pada sd mi lofo. - Isa. 55:11 1. mf LRUN, a s r R, Bi 'rugbin l'or'il; J k'iri run s sil, K'o mu ipa re wa K'ta Kristi oun eniyan, Mase se sa 'rugbin na; K'o f'irin mul l'okan wa, K'o dagba ni if. cr Ma j ki aniyan ay, Bi r oun ay, Tabi ijna, oun iji, Run irugbin run.

2.

3.

AMIN 431 t.C.M.S. 491, t.H.C. 215 C.&F. 3; Y.L.C. 88 6s. 5s. (FE 455) 1. BA mi sr Jesu, Bi mo ti duro; Fi kan mi le'l, Ninu ireti. Ba mi sr Baba Ni wakati yi, J ki n ri oju R, Nin' lanla R. r ti O ba s, r iye ni;

2.

3.

Ounj iye run; Maa b mi titi. 4 Tir l'ohun gbogbo, N ki si se t'emi, Ay ni mo fi wi, Pe, Tir l'emi Fun mi ni im na, T'ise ogo R; Mu gbogbo ileri, R s s'ara mi.

AMIN 432 C.M.S. 298 H.C. 272. 10s. (FE 456) O y ki eniyan ma gbadura nigba gbogbo, ati laise aar. - Luk. 18:1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. AMIN 433 1. cr f cr p cr di mf mf mp Ma gbadura; mi mbb N'nu r Fun gbogbo aini r igba gbogbo Ma gbadura; lab ru s, Adura n ri j Jesu ti n san. Ma gbadura; b'ar til mu Adura n gbe wa s'ba 't Baba. Ma gbadura; n'nu wahala ay, Adura l'o n fun kan n'isinmi. Ma gbadura, b'ay ba yi ka, Adura n lu harp, o n krin Angl Ma gbadura, b'awn t'o fran ku, Adura mba wn mu omi iye. Gbogb' ohun ay y'o b'ay kja, Adura wa titi: ma gbadura. (FE 457)

SS&S 411 mf

OLUWA f'is ran mi, Alleluya, Emi yio j's na fun ; O wa ninu r R, Alleluya Wo Jesu nikansoso k'o ye Egbe: Wo k'o ye ara mi ye, Boju wo Jesu k'o ye, Is lat'oke wa ni, Alleluya j k'a wo Jesu k'a si ye.

2.

f 3.

Is na kun fun if, Alleluya Fun yin ara ilu Eko, Is lat'oke wa ni Alleluya, At'awn t'o wa n'ilu oke Egbe: Wo k'o ye ara mi ye,........etc. Gbogbo gb agbay, Alleluya, Jesu n ke tantan wi p ma b, Igbala l'f d'ode, Alleluya, J k'a juba Jesu k'a si ye. Egbe: Wo k'o ye ara mi ye,........etc. Jesu Olugbala wa, Alleluya, A f'ogo f'oruk Mim R, Fun idasi wa loni, Alleluya; Iyin fun Mtalkan lailai. Egbe: Wo k'o ye ara mi ye,........etc. Krb oun Srf, Alleluya, ja titi d'opin emi yin; K'a le gba ade iye, Alleluya Ld Baba loke lohun. Egbe: Wo k'o ye ara mi ye,........etc. SS&S 901 (FE 458)

mf

f 4.

mf

f 5.

mf

f AMIN 434 1. f

GB' ALAFIA mba mi l, b'isan odo, 'Gba banuj n yi bi igbi, Ohunkohun to de 'W si ti k mi pe, O dara, o dara f'kan mi Egbe: O dara, o dara, F'kan mi, f'kan mi, O dara, o dara, f'kan mi. f B's n gbe tasi r t'idanwo si de; K'ero yi leke l'kan mi, Pe Kristi ti mo gbogbo ailera mi; O t'j R sil f'kan mi Egbe: O dara, o dara,........etc. f s ti mo da, si ero to logo yi, Gbogbo s mi laiku 'kan, A kan m'agbelebu, emi ko ru m; Yin Oluwa, yin Oluwa, kan mi. Egbe: O dara, o dara,........etc. f Ki Kristi j t'emi ni gbogb' j ay mi, B'odo Jordan san lori mi,

2.

3.

4.

Ko si 'rora m, ni kiku ni yiye, 'W f'alafia fun kan mi. Egbe: O dara, o dara,........etc. 5. f Oluwa, Iw ni awa n duro de, Isa oku ki o j'opin wa; Ipe Angeli, ohun Oluwa wa, Ni ireti isinmi f'kan mi. Egbe: O dara, o dara, F'kan mi, f'kan mi, O dara, o dara, f'kan mi.

AMIN 435 SS&S 640 (FE 459) fi Ogo fun Oruk Oluwa. - Ps. 96: 8 1. cr Emi ko wa r ay, O pese f'aini mi, Sugbn n nga siwaju, F'oju to mu hanhan, Ki n gbkle Oluwa, F'ore-f ojojum. Egbe: Gba naa l'kan mi o krin, Labe agbelebu; Nitori 'sinmi dun l's Krist' Gba mo fi 'gbagb re 'le (2) cr N ki y'o nani ohun ay, T'o n rgba yi mi ka, Sugbn n f'ay sa 'pa mi, Iyoku d'w R; O daju p'ere didun wa, F'awn to sinmi l'Oluwa, Egbe: Gbana l'kan mi o krin,.......etc cr N' ki y'o sa f'agbelebu mi, Ohun t'o wu k'o j, Sugbn ki n sa le wa fun , Ki n sa se if R, Ki n' se 'f R lojojum, Gba mba fi 'gbagb Sunmle. Egbe: Gbana l'kan mi o krin,.......etc cr Gba mo ba pari is mi, Ti mo kja odo, Oluwa j j k'kan mi, Le ba gbe titi, Ki n k'hun ti mo m nihin, Bi'f R ti p si mi to.

2.

3.

4.

Egbe: Gbana l'kan mi o krin, Lab agbelebu; Nitori 'sinmi dun l's Krist' Gba mo fi 'gbagb re 'le (2) AMIN 436 SS&S 601 (FE 460) Jesu wi p, ma t mi lhin. - Mark. 1:17 1. MO fi gbogbo r fun Jesu, Patapata l'aiku kan, N ma f, n si gbkle, N si ma ba gbe titi. Egbe: Mo fi gbogbo r (2ce) Fun , Olugbala mi, ni Mo fi wn sil. Mo fi gbogbo r fun Jesu, Mo si wol l's R; Mo fi af ay sil; Jesu, j gba mi wayi. Egbe: Mo fi gbogbo r...........etc. Mo fi gbogbo r fun Jesu, Jesu se mi ni Tir; J k'mi Mim s'eleri, Pe, O si j t'emi na.. Egbe: Mo fi gbogbo r...........etc. Mo fi gbogbo r fun Jesu Mo f'ara mi f'Oluwa: F'if at'agbara kun mi, Si fun mi n'ibukun R. Egbe: Mo fi gbogbo r...........etc. Mo fi gbogbo r fun Jesu, kan mi n gbona wayi; A! ayo igbala kikun! Ogo ni f'oruk R. Egbe: Mo fi gbogbo r...........etc. Mo fi gbogbo r fun Jesu, Mo f'j ay mi fun, K'o ma s, k'o si ma t mi, K'o fi'nu mi se 'bugbe. Egbe: Mo fi gbogbo r...........etc. Krb plu Srf, Se Mtalkan n' tir,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fi Baba, m at' mi, Se tir titi ay. Egbe: Mo fi gbogbo r...........etc. AMIN ORIN IGBAGB 437 C.M.S. 316 H.C. 289 C.M (FE 461) Isun kan yoo si sil fun s ati fun iwa aim. - Sek. 13: 1 1. mf ISUN kan wa to kun f'j, O y niha Jesu; ls mokun ninu r, O b ninu bi. 'Gba mo f'igbagb r'isun naa, Ti n san fun gb R; Irapada d'orin fun mi, Ti n ma k titi. Ninu orin to dun jul, L'emi o krin R; Gba t'akololo ahn yi, Ba dak n'iboji. Mo gbagb p'O pese fun mi, Bi mo til saiy, bun f ta f'j ra, Ati duru wura. Duru t'a tw' lrun se, Ti ko ni baje lai; T'a o ma fi yin Baba wa, Oruk R nikan.

2.

mp

3.

f pp

4.

mf

5.

cr p

AMIN 438 (FE 462) r mi ni yin ise. - Joh. 15:14 1. mf r bi Jesu ko si l'ay yi, Oun nikan l'r otit; r ay yi le k wa sil; Sugbn Jesu ko j gbagbe mi Egbe: A! ko j gbagbe mi! A! ko j gbagbe mi! Sugbn Jesu ko j gbagbe mi. mf Duro d'Oluwa, ma siyemeji,

2.

Ohunkohun to wu ko le de, 'Gbati o ro pin, 'ranw R yoo de, ni 'yanu l'ba Oluwa. Egbe: A! ko j gbagbe mi!....etc. 3. mf yin Alagba at'Aladura, Ati gbogbo gb Ojise; Onidaj mbo gng yoo s, Awawi kan ko si lj na. Egbe: A! ko j gbagbe mi!....etc. mf yin m'gb Akrin 'bil, Ati gbogbo gb Akrin, Olugbala mb lati pin ere, O daju pe ko j gbagbe mi. Egbe: A! ko j gbagbe mi!....etc. mf j mb t'a o dan 'gbagb yin wo, Krb oun Srf t'ay, Ina l'a o fi dan 'gbagb yin wo, T'ni to ba jona padanu. Egbe: A! ko j gbagbe mi!....etc. mp Ogo ni fun Baba, Ogo fun m, Ogo si ni fun mi Mim ; A o fi ogo fun Mtalkan, O daju pe ko j gbagbe mi. Egbe: A! ko j gbagbe mi!....etc.

4.

5.

6.

AMIN 439 (FE 463) Ohun Orin: Oluwa Fise Ran Mi Alleluyah (433) 1. OLUWA l'oluso mi emi ki o s'alaini, Jesu l'oluso aguntan m Re, O mu mi sun ni papa oko tutu to dara, O tu ara ati okan mi lara. Egbe: Damuso fun Baba, Awa ma ridi jinle, Kabiyesi, Mesaiah mimo jowo mase le mi lodo Re, Nipa ore-f Re ki n le de 'be. Bi mo til n kja l larin afonifoji, T'o kun fun banuj at'p 'damu, Emi ki o si bru ohunkohun to le de, Tori Oluwa ogo wa plu mi. Egbe: Damuso fun Baba,......etc. Iw fun mi ni Ounj loju awn ta mi, O da ororo 'f R si mi lori,

2.

3.

Ire anu at'ay yo ma ba mi gbe titi, N si ma yin O Oluwa titi lai. Egbe: Damuso fun Baba,......etc. 4. lrun ayray to da orun at'ay, Awa juba R lda alaye, F'anu R lori awa da, w R lay, F'abo to fi bo wa ni j gbogbo. Egbe: Damuso fun Baba,......etc. A f'ogo f'oruk R, Jehovah mim loke, Jesu m mim to ra wa pada, A f'ogo f'mi Mim to s wa d'ni iye Ogo f'ologo Mtalkan lailai. Egbe: Damuso fun Baba,......etc..

5.

440 C.M.S. 313, H.C. 283 6s. 4s (FE 464) Oju wa n wo Oluwa lrun wa. - Ps. 123: 2 1. f p cr 2. mf IGBAGB mi wo , Iw daguntan, Olugbala, J, gb adura mi, M's mi gbogbo l, K'emi lat'oni l, Si j Tir Ki ore-f R, F'ilera f'kan mi, Mu mi tara; B'Iw ti ku fun mi, A! k'if mi si , K'o ma gbona titi! B'ina iye. 'Gba mo n rin l'okunkun, Ninu ibinuj; S'amna mi; M'okunkun l loni, Pa 'banuj mi r, Ki n ma sako kuro, Ni d R. 'Gbati ay ba pin T'odo tutu iku, Nsan lori mi; Jesu, ninu if,

cr

3.

p cr

4.

p cr

f AMIN

Mu k'ifoya mi l, Gbe mi d'oke orun, B'kan t'a ra.

441 7s. 6s (FE 465) Awn eniyan mi yoo mo oruk mi. - Isa. 52:6 Ohun Orin: j ay l'eyi j 1. cr GBOGB' yin Onigbagb, To wa lode ay, Babalawo gbe 'fa wa, O tun d'Aladura. cr Egbe: yi pada, j 'daj de tan, yi pada, sunm lrun cr Pup abgi b'p Fori bal f'ba, Wn si tun jri Kristi, Niwaj' onigbagb. yi pada,...........etc. r Olugbala se, Lori gbogbo ay, Wi p gbogbo ekun ni Yoo wol fun mi. yi pada,...........etc. Sib' awn onigbagb, Gb'ohun asan dani, T'o ni ohun 'dile ni, Emi ko le s'aise. yi pada,...........etc. Itiju pup yoo wa, F'awn onigbagb, At'awn onimale, Gb'onifa ba wle. yi pada,...........etc. kunrin at' obinrin, T'o wa nin' gb yi, Is p pup l'oke, Tal' awa yoo ran l. yi pada,...........etc. O seun m rere, L'ohun 'khin yoo j,

2.

cr Egbe: 3. f

cr Egbe: 4. p

cr Egbe: 5. p

cr Egbe: 6. cr

cr Egbe: 7. f

cr Egbe: 8. p

F'awn to s'olotit, 'Nu Ij Krb. yi pada,...........etc. l kuro ld mi, Emi ko m yin ri, L'ohun ikhin yoo j, F'awn alaigbagb. yi pada,...........etc. Jehovah Jire Baba, Jw pese fun wa, Jehovah Nisi Baba, Pa wa m de opin. yi pada,...........etc.

cr Egbe: 9. cr

cr Egbe: AMIN 442

C.M.S. 328 H.C. 281. C. M. (FE 466) Awn Aposteli si wi fun Oluwa pe, busi igbagb wa. - Luk. 17:5 1. mf A ba le n'igbagb aye, B'o ti wu k'ta p; Igbagb ti ko j mira, Fun aini at'osi. Igbagb ti ko j rahun , L'ab ibawi R, Sugbn ti n sinmi l'lrun, Nigba ibanuj. Igbagb ti n tan siwaju, Gbat' iji 'pnju de; Ti ko si j siyemeji, N'nu wahala gbogbo. Igbagb ti n gb'na toro Titi mi o pin, Ti y'o si f'iml run, Tan akete iku. Jesu f'igbagb yi fun mi; Nj b'o ti wu k'o ri, Lat' ay yi l n l'ay, Ilu run rere.

2.

p cr

3.

mf

4. p cr 5. mf cr AMIN 443

C.M.S. 319 K. 333. t.H.C. 391 8s. 7s (FE 467)

Oluwa ni Olus-gntn mi. - Ps. 23: 1 1. f JESU l'Olusaguntan mi Nj k'ibru l jina; Lw kiniun at'kun, Lw ranko ibi, Yoo s aguntan Tir, Jesu y'o pa Tir m Nigb' ta f lati mu mi, Oun ni: gntn mi ni, O si ku, lati gba wa la; Jesu if ki l'eyi? Isgun ni na Tir, Ko s'ohun t'o le se e. Lna iye l'o n dari mi Let' isan t'o n san pele; Ninu oko tutu yy, Nib' ewe oro ki hu, Nib ni mo gbohun Jesu, Nib l'o m'kan mi y. p Gba mo ba n l s'isa oku, B'ru til wa l'na, Emi ki o brukru, Tor' Olusaguntan wa; 'Gba mo r'ogo at'pa R, Mo m p'aguntan R yo.

2. p

3.

4.

f AMIN 444

C.M.S. 303 SS&S 14 t.H.C. 579. 10s 11s. (FE 468) Bi yin ko til ri nisinsin yi, sugbn yin n gba a gb. 1. f AIGBAGB, bila! temi l'Oluwa, Oun o si dide fun igbala mi; Ki n sa ma gbadura, Oun o se ranw; 'Gba Krist' wa ld mi, ifoya ko si. B'na mi ba su, Oun l'o sa n t mi, Ki n sa gbran sa, Oun o si pese, Bi iranlw da gbogbo saki, r t'nu R s y'o bori, dandan If t'o n fi han ko j ki n ro pe, Y'o fi mi sil ninu wahala; Iranw ti mo si n ri lojojum, O n ki mi laya pe, emi o la ja.

- I Pet. 1:8

2.

3.

4.

Emi o se kun tori ipnju, Tabi irora? O ti s tl! Mo m'r R p'awn ajogun 'gbala, Wn ko le s'aikja larin wahala. da ko le s kikoro ago, T'Olugbala mu, k'els le ye; Ay R til buru ju temi l, Jesu ha le jiya, k'emi si ma sa! Nj b'ohun gbogbo ti n sis ire, Adun n'ikoro, Ounj ni ogun; B'oni til koro, sa ko ni p m, 'Gbana orin 'sgun yoo ti dun to!

5.

6.

mf p ff

AMIN 445 C.M.S. 181 t.H.C. 153. 8s. (FE 469) Tani lrun bi Iw, ti o n dari aisedede ji. - Mik. 7:18 1. mf lrun 'yanu na kan, Ti o da bi Tir ko si: Gbogb' ogo ore-f R, L'o farahan bi lrun, Egbe: Ta l'lrun ti n dariji, Ore ta l'o p bi Tir? N' iyanu at'ay l'a gba, Idariji lrun wa; 'Dariji f's t'o tobi, T'a f'j Jesu s'edidi. Tal' lrun ..........etc. J ki ore-f R yi, If iyanu nla R yi, K'o f'iyin kun gbogbo ay, Plu gb Angel l'oke Ta l'lrun ..........etc.

ff 2. p ff Egbe: 3.

ff Egbe: AMIN 446

C.M.S. 311 H.C. 280. 10s. (FE 470) kan ni ti o sinmi le , Iw o pa a m ni alafia. - Isa. 26: 3 1. 2. mp mp Alafia, ni ay s yi? j Jesu n wi p, Alafia Alafia, ninu p lala? Lati se if Jesu, ni 'sinmi.

3. 4. 5. 6. 7. AMIN mp f mp di p

Alafia, n'nu igbi 'banuj? L'aya Jesu ni dak rr wa. Alafia, gb'ara wa wa l'ajo? Ni 'pam Jesu, ibru ko si. Alafia, b'a ko til m'la? Sugbn a m pe Jesu wa lailai. Alafia, nigb' akoko iku? Olugbala wa ti sgun iku. O to: jakadi ay fere pin, Jesu y'o pe wa s'run alafia.

447 C.M.S. 304 H.C. 292. t.H.C. 483 (2nd Tune) C. M. (FE471) Nj, Oluwa ni yoo ma se lrun mi. - Gen. 28: 21 1. f BABA, b'if R ni, lati Du mi l'ohun ay, Sa j ki adura mi yii, Goke de it r. F'kan tutu, t'p fun mi; Gba mi lw kikun; Fun mi n'ibukun or'-f; Si j ki n wa fun . K'ero yi pe, 'W ni temi, Ma ba mi l lay; Plu mi lna ajo mi, Si ba mi d'opin r.

2.

f .

3.

f cr p

AMIN 448 (FE 473) Iw ki yoo bru nitori ru oru. - Ps. 91: 5 1. mf YIN m Ij Krb, Ma bru, ma sojo; Oluwa l'o n ran wa n'is, Awa ki yoo bru. Egbe: Bay n sata plu esu, Eke ni wn, wn n se lasan, Bay n sata plu esu,

cr

Eke ni wn, wn n se lasan 2. mf yin m Ij Srf, Ma j k'oju ti yin, Is Oluwa l'awa n j, Awa ki yoo tiju Egbe: Bay n sata plu esu,.........etc. yin gb Aladura, mura s'is yin, Gbogbo is yin ti n se, kan ko l lasan. Egbe: Bay n sata plu esu,.........etc. yin m gb Bibeli, mura s'adura, K'lrun la oju mi yin, Lati rohun ijinl. Egbe: Bay n sata plu esu,.........etc. yin m gb Akrin, tun ohun yin se, Orin l'awa yoo k lrun, A ko n'is miran. Egbe: Bay n sata plu esu,.........etc. f'ogo fun Mtalkan, Baba m, mi, Titi ay ainipkun, Amin! bni ki o ri. Egbe: Bay n sata plu esu,.........etc.

cr 3.

mf

cr 4.

mf

cr 5.

mf

cr 6.

cr

cr AMIN

449 C.M.S. 315 t.H.C. 68. S.M. (FE 474) Ma bru, emi wa plu r. - Gen. 26:24 1. f p 2. F'RU r f'aff; N'ireti ma foya; lrun gb 'mikanl r, Yoo gb'ori r ga. N'irumi at'iji, Y'o s'na r fefe, Duro de igba R; oru Y'o pin s'j ay. p Iw r'ailera wa, Inu wa n'iw m;

3.

f 4. mf

Gbe w t'o r si oke, M'ekun ailera le. K'awa n'iye n'iku, S, r R tantan; K'a s tit' opin mi wa, If, itju R.

AMIN 450 C.M.S. 320 H.C. 290 (FE 475) Ninu ile Baba mi, plp ibugbe ni o wa. - Joh. 14:2 1. f 'GBA mo le ka oye mi re, Ni ibugbe l'oke; Mo dagbere f'ru gbogbo, Mo n'omije mi nu. B'ay kju ja s'kan mi, T'a s oko si i; 'Gbana mo le rin Satani, Ki si jju k'ay. f K'aniyan de b'ikun omi, K'iji banuj ja; Ki sa de'le alafia, lrun, gbogbo mi, Nib lkan mi y'o luw, N'nu okun isinmi; Ko si wahala t'o le de; S'ibal aya mi.

2.

3.

4.

AMIN 451 C.M.S. 327 H.C. 294. 6. 8s. (FE 476) A fi ipil R sl lori apata. - Matt. 7: 25 1. f di cr ff 2. mf IGBAGB mi duro lori, j at'ododo Jesu, N ko j gbkle ohun kan, Lyin oruk nla Jesu; Mo duro le Krist' Apata, Il miran, Iyanrin ni. B'ire-ije mi til gun, Or'-f R ko yipada, B'o ti wu k'iji na le to, Idakro mi ko ni y:

ff 3. f di f ff 4. f mp cr ff AMIN 452

Mo duro le Krist' Apata, Il miran, Iyanrin ni. Majmu ati j R, L'emi o ro m b'ikun mi de: 'Gba ko s'alati lhin m, O j ireti nla fun mi; Mo duro le Krist' Apata Il miran, Iyanrin ni. 'Gba t'ipe khin ba si dun, A! mba le wa ninu Jesu, Ki n w ododo R nikan, Ki n duro ni 'waju it: Mo duro le Krist' Apata, Il miran, Iyanrin ni.

C.M.S. 305 H.C.451. 8s. 7s. (FE 477) Oluwa ni Olus-aguntan mi; emi ki o se alaini. - Ps. 23: 1 1. f Jesu l'Olusaguntan mi, r ni ti ki y! Ko s'ewu bi mo j Tir, T'O si j temi titi. Nib' odo omi iye san, Nib, l'o m'kan mi l; Nibi ti oko tutu hu, L'o f'Ounj run b mi. Mo ti fi were sako l, N'if O si wa mi ri; L'ejika R l'o gbe mi si, O f'ay mu mi wa 'le. N ko bru ojiji iku, B'Iw ba wa ld mi; g R ati pa R, Awn l'o tu mi ninu. Iw t tabili fun mi; 'W d'ororo sori mi; A! ay na ha ti p to! Ti t'd R wa ba mi. B lj ay mi gbogbo Ore R ki o y lai; Olusaguntan, n yin ,

2.

3.

p cr

4.

p cr

5.

mf

6.

Ninu ile R titi. AMIN 453 C.M.S.314 t.H.C. 271 (2nd Tune 8.8.8.4) (FE 478) Eese ti ori r fi tba, kan mi? - Ps. 43: 5 Ohun Orin: Ija Dopin (319) 1. p cr 2. p JESU, Olugbala, wo mi, Ar mu mi, ara n ni mi: Mo de lati wa gb'ara le , 'W 'sinmi mi. Boju wo mi, o r mi tan; Irin ajo naa gun fun mi; Mo n wa 'ranw agbara R, 'W Ipa mi. Idamu ba mi lna mi, Oru sokun, iji si f, Tan iml si na mi, 'W 'Ml mi. Gba Satani ba tafa r, 'W ni mo n wo; n ko bru m, Agbelebu R l'abo mi, 'W Alafia mi. Mo nikan wa leti Jrdan, Ninu 'waya-'ja jelo ni: 'W ki yoo j k'emi ri, 'W Iye mi. Gbogbo aini, 'W o fun mi, Titi d'opin; l'nakna; Ni 'ye, ni 'ku, titi lailai, 'W gbogbo mi.

3.

p cr

4.

5.

AMIN 454 C.M.S. 153 C.M. (FE 479) O si pe oruk ib na ni Jehofah Jire. - Gen. 22:14 1. mf KO t k'awn mim bru, Ki wn s'reti nu; 'Gba wn ko reti 'ranw R, Olugbala y'o de. Egbe: Ka d'amure lati jagun (2) Ka d'amure e (2)

Ka d'amure lati jagun. 2. Nigba ti Abram mu b, lrun ni Duro; Agbo ti o wa lhun ni, Y'o dipo m na. Egbe: Ka d'amure...........etc. p 'Gba Jona ri sinu omi, Ko ro lati y m; Sugbn lrun ran ja, T 'o gbe l s'ebute. Egbe: Ka d'amure...........etc. B'iru ipa at'if yi, Ti p l'r R to; Emi ba ma k'aniyan mi, Le Oluwa lw. Egbe: Ka d'amure...........etc. f duro de iranw R, B'o til p, duro; B'ileri na til fa'l Sugbn ko le p de. Egbe: Ka d'amure...........etc.

3.

4.

5.

AMIN 455 C.M.S.153 K.117. t. H.C. 320 C.M (FE 480) O si pe oruk ib naa ni Jehofah Jire. - Gen. 22: 14 1. mf KO t k'awn mim bru, Ki wn s 'reti nu; 'Gba wn ko reti 'ranw R Olugbala y'o de. Egbe: Jesu mb (3) yin m Ogun, damure giri. Nigba ti Abram mu b, lrun ni Duro; Agbo ti o wa lhun ni, Y'o dipo m na. Egbe: Jesu mb (3)........etc. p 'Gba Jona ri sinu omi, Ko ro lati y m; Sugbn lrun ran ja, T 'o gbe l s'ebute. Egbe: Jesu mb (3)........etc.

2.

3.

4.

B'iru ipa at' if yi, Ti p l'r R to! Emi ba ma k'aniyan mi, Le Oluwa lw. Egbe: Jesu mb (3)........etc. f duro de iranw R, B'o til p, duro; B'ileri naa til fal Sugbn ko le p de. Egbe: Jesu mb (3)........etc.

5.

AMIN 456 C.M.S. 308 H.C.301. D. 7s. 6s. (FE 481) Nisal ni apa ayray wa. - Deut. 33: 27 1. mp cr p cr mf 2. mp LAIFOYA l'apa Jesu, Laifoya laya R, Lab ojij' if R, L'kan mi o sinmi. Gb! ohun Angli ni, Orin wn d'eti mi, Lati papa ogo wa, Lati okun Jaspi, Laifoya l'apa Jesu, Laifoya laya R, L'ab ojij' if R, l'kan mi o sinmi. Laifoya lapa Jesu, Mo b lw' aniyan, Mo b lw idanwo, s ko n'ipa mo, Mo b lw ru, O ku idanwo di! O k'omije di! Laifoya lapa Jesu, Laifoya Laya R, L'ab ojij' if R, l'kan mi o sinmi. Jesu, abo kan mi, Jesu ti ku fun mi; Apata ayray, L'emi o gbkle, Nihin l'emi o duro, Tit' oru y'o kja; Titi n fi r'iml, Ni ebute ogo, Laifoya lapa Jesu, Laifoya laya R,

cr mf 3. mp f mp cr mf

L'ab ojij' if R, l'kan mi o sinmi. AMIN 457 C.M.S. 307 H.C.304 6. 10s (FE 482) Oluwa ni ipin mi ni kan mi wi. - kun. 3:24 1. mp Lala mi p, n ko ni 'sinmi lay; Mo rin jinna, n ko r'ibugbe lay; Nikhin mo wa wn laya Eni, T'O n'w R, t'O si pe alar; Ld R, mo r'ile at' isinmi: Mo si di Tir, Oun si di temi. Ire ti mo ni, lat'd R ni; B'ibi ba de, o j b'o ti f ni; B'Oun j'r mi, mo la bi n ko ri j; L'aisi R, mo tosi bi mo l'r: Ayida le de; ere tab' ofo: O dun m mi, bi 'm' ba sa j Tir. B'ayida de, mo mo Oun ki yida; Orun ogo ti ki ku, ti ki w; O rin lor'awsanma at'iji, O tanml s'okunkun eniyan R: Gbogbo nkan le l, ko ba mi n'nu j, Bi 'm' ba j Tir, ti Oun j temi. A! lay, n ko mo idaji 'f R; Labo ni mo ri, labo ni mo n sin; 'Gba mo ba f'oju kan loke lhun, N fran R p, n si yin jj: N wi larin egbe orin run, Bi mo ti j Tir, t'O j temi.

cr 2. mp

3.

cr

di 4. mf cr f

AMIN 458 C.M.S. 130 SS&S 19 P.M. (FE 483) Awn m kiniun a ma se alaini, ebi a si ma pa wn awn ti wa Oluwa ki yoo se alaini. - Ps. 34:10 1. mf Ni nakna, Oluwa y'o pese, O le s'ais' na mi, o le s'aise tir, Sugbn lna 'ra R, ni Oun o pese! Lakoko to y, Oluwa y'o pese, O le s'aise temi, o le s'aise tir, Lakoko t'ara R, ni Oun o pese! Ma bru, 'tori Oluwa y'o pese,

2.

3.

Eyi n'ileri R, ko s'r ti O se, Ti si yipada, Oluwa o pese. 4. f Yan l l'aibikita, okun y'o pinya, O f'orin isgun se na re logo, A o jum gberin, Oluwa y'o pese.

AMIN 459 C.M.S. 318 C.H.t.H.C. 150 C.M. (FE 484) Ma da mi ro - Gen. 24:56 1. mf f 2 f 3. f 4. L'NA gbogbo t'Oluwa yan Ajo mi l'em' o t; Ma da mi ro, yin mim, Emi o ba yin l. Bi Jesu l ninu ina; Emi o t lhin: Ma da mi ro, l'emi o ke, Bi ay d'ojuk mi. Ninu isin at'idanwo, Em'o l l'as R: Ma da mi ro, emi o l, S'ile Emmanuel. 'Gba Olugbala mi ba pe, Sib k'igbe mi j, Ma da mi ro, iku ma b, N ba l l'ay.

AMIN 460 C.M.S. 309 t.H.C. 155 S.M. (FE 485) Oluwa, iw ni mo gbk mi le; mase j ki oju ki o ti mi; gba mi ninu ododo R. - Ps. 31: 1 1. mf MO f'mi mi sab, Itju R Jesu; 'W ko j mi l'ainireti, 'W l'lrun If. 'W ni mo gbkle, 'W ni mo f'ara ti: Rere at'Otit ni , Eyi t'O se l'o t. Ohun t'o wu k'o de, If R ni wn se: Mo f'ori pam s'aya R,

2.

3. p

N ko foya iji yi. 4. f B'ibi tab' ire de, Y'o dara fun mi sa! Ki sa ni O l'ohun gbogbo, Ohun gbogbo n'nu R.

AMIN 461 t.C.M.S. 591 t.SS&S 607 P.M (FE 486) Ohun Orin: Oluwa emi sa ti gbohun R Fi ipile re sole lori apata. - Matt. 7: 25. 1. mf Mo fi gbagb ba lrun mi rin, Ti n fi de 't ogo, Jw Oluwa se mi ni Tir, K'emi r'oju rere R. Egbe: Fa mi mra, mra S'ibi agbelebu t'o ku, Fa mi mra, mra Oluwa, S'ibi j R t'o n' iye. Nin' gba mfa nin' ya Lefi, A f'edidi sami wn, Jehofa-Jire, k'O le ka wa kun, Awn 'yanf R 'saju. Egbe: Fa mi mra,...........etc. Nin' gba mfa ya Manase, A f'edidi sami wn, Oluwa jw k'a le f'edidi, Sami s'Ij Srf (Krb) Egbe: Fa mi mra,...........etc. Nin' gba mfa ya Josefu, A f'edidi sami wn, Jehofa-Nissi k'O le f'edidi, Sami s'Ij Krb (Srf). Egbe: Fa mi mra,...........etc. r Jehofah ko le l l'ofo, r Baba ki sai s, Ileri t'o se fun Abrahamu, O mu s fun Isaaki. Egbe: Fa mi mra,...........etc. Eniyan lrun kan ko tosi, Nigba ti ay ti s, Ma j ki ebi oor at'al,

cr

Oluwa,

2.

cr 3. f

cr 4. f

cr 5.

cr

cr 6.

cr

cr

P'awn Ij Srf. Egbe: Fa mi mra, mra S'ibi agbelebu t'o ku, Fa mi mra, mra Oluwa, S'ibi j R t'o n' iye.

Oluwa,

AMIN 462 C.M.S. 180 t.H.C. 161 tabi 42 L.M. (FE 487) Ma rin niwaju mi ki o si pe. - Gen. 17: 1 1. f MO f'igbagb b'lrun Rin, run ni opin ajo mi; p' at' g R tu mi n'nu na didun l'na t'o la. Mo n rin larin aginju nla, Nibi plp ti nu; Sugbn Oun t'o s'amna wa, Ko j ki n sina ti mba nu. Mo nla 'kkun t'oun ewu ja, Ay at'Esu klu mi, Agbara R ni mo fi la, Igbagb si ni 'sgun mi. p f AMIN 463 C.M.S. 322, H.C. 285 D.C.M (FE 488) tti lel ki wa sd Mi. - Isa. 55:3 1. mp MO gbohun Jesu t'o wi p; Wa sinmi ld Mi, Gbe ori r, 'w alar, Le okan aya Mi. Nin' ar oun ibinuj, Ni mo t Jesu wa; O j ib' isinmi fun mi, O si mu 'nu mi dun. Mo gbohun Jesu t'o wi p, Iw ti oungb gb, N f'omi 'ye fun lf, Mo n kanu awn ti hal, F'af ay ti n kja yi: Oluwa, j ki n ba Rin, Olugbala at'r mi.

2.

f p

3.

4.

p cr f 2. mf cr

p cr

Bere, mu, k'o si ye, Mo t Jesu wa, mo si mu, Ninu omi 'ye na; kan mi tutu, o sji, Mo d'alaye n'nu R. Mo gbohun Jesu t'o wi p, Ml ay l'Emi; Wo mi, Emi ni run r, j r y'o dara. Mo wo Jesu, emi si ri, B'orun ododo mi, Ninu 'ml yi l'em' o rin, Tit' ajo mi y'o pin.

3.

p cr f di AMIN 464

C.M.S.312 H.C. 308, 8s. 7s (FE 489) tujuka, Emi ni, mase bru. - Matt. 14: 27 1. mf di p.cr 2. mp cr 3. mf N'IRUMI at'iji ay, Mo gb ohun itunu kan, O s si mi l'eti wi p Emi ni, mase bru. Emi l'o w kan r m, Emi l'o mu ki o riran; Emi n'iye iml r, Emi ni; mase bru. Awn igbi omi wnyi, Ti f'agbara wn lu mi ri; Wn ko le se n'ibi m; Emi ni; mase bru. Mo ti mu ago yi lkan, 'W ko le mo kikoro r; Emi ti m bi o ti ri, Emi ni; mase bru. M pe, l'or' ni arun r, Oju mi ko y l'ara r, Ibukun mi wa l'ori r Emi ni; mase bru. Gbat' mi r ba pin lay, T'awn t'run wa pade r, 'W o gbohun kan t'o m pe, Emi ni, mase bru.

4.

5.

mf cr

6.

mf f

AMIN 465 C.M.S. 323 H.C 287. t.H.C. 309 P.M. 6s 8s. (FE 490) Emi ni Oluwa, Emi ko yipada. - Mal. 3: 6 1. mp di f 2. mp Nihin l'ayida wa; Ojo, run, n kja, Il ni yan, ti o si sa, 'Tana dada si n ku: Sugbn r Jesu duro, N wa plu r, ni Oun wi. Nihin l'ayida wa, L'ona ajo run; N'nu 'gbagb, 'reti, at'ru, N'nu 'f s'lrun wa; A saika r yi si po! N wa plu . ni Oun wi. Nihin l'ayida wa; Sugbn l'a rin eyi, L'arin ayidayid' ay; kan wa ti ki yi; r Jehofa ki pada; N wa plu r, ni Oun wi. na alafia: Immanueli wa; Majmu ti ore f, Lai wn ki yipada; 'Nki yipada l'r Baba, Mo wa plu r, ni Oun wi.

di 3. mp mcr f ff 4. mp ff cr AMIN 466

C.M.S.321 H.C. 300. 8s. 4s. (FE 491) Alafia ki o wa bi? Alafia ni. - II ba. 4: 26 1. mf NIPA if Olugbala, Ki yoo si nkan; Ojurere R ki pada, Ki yoo si nkan, wn l'j t'o wo wa san; Pipe l'edidi or'-f, Agbara l'w t'o gba ni; Ko le si nkan. Bi a wa ninu ipnju,

p f 2. p

f cr

Ki yoo si nkan: Igbala kikun ni tiwa, Ki yoo si nkan: Igbkle lrun dun; Gbigbe inu Krist' l'ere, mi si n s wa di mim; Ko le si nkan. j la yoo dara, Ki yoo si nkan, 'Gbagb le krin n'ipnju, Ki yoo si nkan, A gbkle 'f Baba wa, Jesu n fun wa l'ohun gbogbo Ni yiye tabi ni kiku, Ko le si nkan.

3.

f cr mf di

AMIN 467 C.M.C.317 H.C.398. t.H.C.120. 8s.7s (FE 492) Ohun ogo ni a n s ni tir, ilu lrun. - Ps. 87: 3 1. f OHUN ogo R l'a royin, Sion, ti lrun wa: r ni t'a ko le y, Se o y fun 'bugbe R, L'ori apat' ayray, Kini le mi 'sinmi r? A f'odi 'gbala yi ka, K'o le ma rin ta r. Wo! ipado omi iye, Nt' if lrun sun wa, O to fun gbogbo m r, ru aini ko si m; Tal'o le re, 'gba odo na, Ba san t'o le poungb r? Or'-f Olodumare, Ki y lat' irandiran. Ara Sion alabukun, T'o f'j Oluwa w; Jesu ti wn ti gbkle, S wn d'ba, woli R, Sisa l'ohun af ay, Plu ogo asan r Isura tot at'ay, Kik' m Sion l'o m.

2.

mf

3.

cr

p f AMIN

468 t.9B 466 Iw ko gbd ni lrun miran. - Eks. 30: 11 1. cr LRUN kan lo t k'a sin, K'a si fran R l'aftan; A ko gbd b orisa, Nitori ohun asan ni. Egbe: K'a ranti pe la ti ri igbala, O t ka p'ofin m, Ti lrun ti s fun wa, Ti lrun ti s fun wa. cr Krb plu Srf, Fran mnikeji r, If ni awn Angli, Ni wn fi n sin Baba loke. Egbe: K'a ranti pe...........etc. cr Baba Aladura mura, Lati pad' awn Krb, Ade ogo yoo j tir, T'm aray ko le gba. Egbe: K'a ranti pe...........etc. cr Ileri to se fun Mose, Ni ori oke Sinai, T'o pe Oun yoo wa plu r, Lati ko wa de'l Kenani. Egbe: K'a ranti pe...........etc. mf Agbagba mrinlelogun, A juba oruk nla yin, Ati da 'laye mrin K s'amin si adura wa. Egbe: K'a ranti pe...........etc. cr Johovah Jire ba Wa, Gbadura gb Krb, Jehovah Nissi Baba wa, Mtalkan gbadura wa. Egbe: K'a ranti pe la ti ri igbala, O t ka p'ofin m, Ti lrun ti s fun wa, Ti lrun ti s fun wa.

(FE493)

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 469 (FE 494) Halleluyah nitori Oluwa lrun, Olodumare jba. - Ifi. 19:6

1.

2.

LRUN lo se 'leri kun igbala, Pe ni to ba gba Jesu m R gb Egbe: Halleluyah, O mu s, Mo ti gba m gb; Mo ti ri 'gbala l'j ni t'a kan m 'gi. Anikanrin lna na o lewu plu Dajudaju Jesu lo le mu wa la ja. Egbe: Halleluyah, O mu se,....etc p oluf ti rin 'na run na ri, Wn ri 'gbala nin' ogo ni orin wn. Egbe: Halleluyah, O mu se,....etc Mo ri awn mde nitosi ba na, O rrin bi wn ti n krin igbala wn. Egbe: Halleluyah, O mu se,....etc Awn Woli at'awn ba p lhun, Wn n krin lopopo ojulowo wura. Egbe: Halleluyah, O mu se,....etc Egbe orin kan wa, temi tir y'o k, Nibi ti a o ma yin titi lailai. Egbe: Halleluyah, O mu se, Mo ti gba m gb; Mo ti ri 'gbala l'j ni t'a kan m'gi.

3.

4.

5.

6.

AMIN 470 C.M.S. 325 H.C. 282. t.H. C. 59.6. 8s (FE 495) Alabukun ni awn ti ko ri mi, sugbn ti wn si gbagb. - Joh. 20:29 1. mp M'LRUN a ko ri , 'Gba t'o wa s'ay iku yi; Awa ko ri ibugbe R, Ni Nasareti ti a gan; Sugbn a gbagb p'es R, Ti t ita r kakiri. A ko ri lori igi, T'eniyan buburu kan m, A ko gb igbe R, wi p, Dariji won, tor' aim wn Sib, a gbagb pe, 'ku R Mi ay, o si m'orun su. A ko duro leti boji, Nibi ti a gbe t si;

f 2. p

f 3. mf

f 4. mf cr p

A ko joko 'nu yara ni, A ko ri loju na, Sugbn a gbagb p'angeli Wi p, Iw ti ji dide. A ko r'awn wnni t'o yan, Lati ri 'goke r'orun R; Wn ko fi iyanu woke, Wn si f'ru dojubol, Sugbn a gbagb pe wn ri , Bi O ti n goke l s'run. Iw n jba l'oke loni, 'W si n bukun awn Tire, Iml ogo R ko tan, Si aginju ay wa yi, Sugbn, a gba r R gb, Jesu, Olurapada wa.

5.

mf di f

AMIN 471 C.M.S. 326 H.C. 295 C.M. (FE 496) Ipas R ni a ko si m. - Ps. 77:19 1. NA ara l'lrun wa, Ngba sis R lay; A n ri 'pas R l'or' okun, O n gun igbi l'sin. Ona R, nikan ko m, Awamaridi ni; O pa is ijinl m, ba awn ba. Ma bru m, yin mim, run t'o su b ni; O kun fun anu yoo rjo, Ibukun sori yin. Mase da Oluwa l'j, Sugbn gbk r le; 'Gbati o ro pe O binu, Inu r dun si . Is R fr ye wa na, Y'o ma han siwaju; Bi o til koro loni, O mb wa dun l'la. Afju ni alaigbagb,

2.

3.

4.

5.

6.

Ko mo'se lrun: lrun ni Olutum, Y'o m'na R ye ni. AMIN 472 C.M.S. 324 H.C. 298 7s (FE 497) Awn aguntan mi ki yoo segbe. - John 10:28 1. mf cr 2. f Tir lailai l'awa se, Baba, lrun ife; J ka j Tir titi, Lay yi, ati lailai. Tir lailai l'awa se, Ma toju wa l' ay yi; 'W iye, na ot, To wa si ilu run. Tir lailai:- Abukun L'awn t'o se 'sinmi wn! Olugbala, r wa, Gba 'ja wa ja de opin. Tir lailai: - Jesu, pa Awn aguntan R m, Lab is rere R, Ni k'o pa gbogbo wa m. Tir lailai: - Aini wa, Ni o je aniyan R; O ti f's wa ji wa, T wa si ibugbe R.

3.

p cr

4.

p cr

5.

AMIN 473 SS&S 692 7s. 6s (FE 498) 1. GBKLE onigbagb, Bi 'ja na tile pe, Iw ni yoo sa sgun; Baba y'o ja fun o. Egbe: Sa gbkle ! B'okunkun til su, Sa gbkle! Ile fr m na. Gbkle larin ewu, 'Danwo nla wa n'tosi,

2.

Lairn wahala ay, Y'o ma s'amna r. Egbe: Sa gbkle !..........etc. 3. Jesu to lati gba wa, r tot l'O j, Gbkle, onigbagb, Sa gbkle dopin. Egbe: Sa gbkle ! B'okunkun til su, Sa gbkle! Il fr m na.

AMIN ORIN ABO 474 SS&S 521 (FE 500) lrun ni abo wa. - Ps. 46:1 1. cr LAB oji ga Ogo, L'abo mi yoo ma wa lai, 'Tor' oju R ti ki togbe. N s mi sib nigba gbogbo. Egbe: Emi n gbe abe ojiji, Ti ba awn ba, Oun fi iy R bo mi, Mo sinmi labe abo re cr Lab oji ga Ogo, Mo b lw' ru gbogbo; 'Tori apa R gba mi mu, Yi mi ka l'na gbogbo. Egbe: Emi n gbe abe ojiji,......etc. cr Lab oji ga Ogo, Ko s'ibi to le se mi, Oun n'ireti at'asa mi, Igbala, oun gbogbo mi Egbe: Emi n gbe ab ojiji,......etc.

2.

3.

AMIN 475 t.H.C. 601 8s. 7s (FE 501) ni ti n pa m ki yoo togbe. - Ps. 121:3 1. LW Kiniun at'kun, Lw ranko ibi, J s aw' Ij Srf, At'm 'j Krb, Ninu gbogbo iji to nja,

A! nibo l'a ba sa si, A! Baba ma fi wa sil, Sgun Satani fun wa. 2. Ko s'na ti a ba tun t, To le bori na yi, J ka diju si nkan t'ay, Ka laju si nkan f'run, Ma j k'ay fa wa s'hin, Kuro ninu na R, N'nu 'banuj at'ipnju, Emi ki o fi sil. Ade ogo yoo j ti yin, T'yin ko ba sin l'tan, Mo se tan mo ti pa yin p, mi ni mi Airi, Sugbn mo wa n'nu lanla, Mo le pa, mo le gbala, J arwa k' ma w'ehin, K' le gbere nikhin. If to dopin la n tr, Fun gbogb' gb to pap, ja, sgun, bori, Lay yi ati lrun, Sugn 'danwo tun wa l'run A! bawo ni yoo ti ri, Ka gb p'o ti j Srf, O tun pada nikhin. Ohun ti mo ba pa las, Ma f'gbn-ori yipada, ni ti ko ba gba 'ran gb, O dabi ni ti , K'le r si eti odo, kun omi de o gba l, K' mase ro p'agbara yin, La ko se fin yin sil. Jesu setan lati gba yin, O kun f' anu at'if, Gb'ara r le patapata, Ma gb'kl' ohun miran, Gbohun-gbohun oruk R, Si gba gbogbo run kan, Ke Halleluya s'lrun, Fi 'baral juba R. f'Ogo fun Baba loke,

3.

4.

5.

6.

7.

f'Ogo fun m R, Mtalkan ayray, A juba Oruk R, Mase j ki 'pade wa yi, Ko j asan nigbhin, F'oju anu wo 'pap wa, K'a le ma pade titi. AMIN 476 (FE 502) Ohun Orin: Ij Aladura mura. (497) Oluwa yara gba wa. - Ps. 70:1 1. OLUWA lrun gba wa, Lw iku ojiji, lrun Olugbala wa, Iw l'awa gbkle, Oluwa dabobo wa, Lw aj, at'oso, Is p t'awa yoo se, Nitori na da wa si. Egbe: Da wa si, da wa si, Is p t'awa yoo se Nitori na da wa si. lrun Olodumare, Gba wa lw' ajakal' arun Ma j ki mi buburu Le wle t Srf, Oluwa dabobo wa, Lw aj, at'oso, Is p t'awa yoo se, Nitori na da wa si. Egbe: Da wa si,............etc. mi Mim ko plu wa, L'kunrin at'obinrin, Ka le j ti Krist Oluwa, Larin dun t'a wa yi, Oluwa dabobo wa, Lw aj, at'oso, Is po t'awa yoo se, Nitori na da wa si. Egbe: Da wa si,............etc.

2.

3.

AMIN 477 (FE 505) Ohun Orin: Jesu mo wa sd R. (94)

1.

OLUWA jw pa wa m, Iw l'awa gbkle, kan wa wi f'Oluwa pe, Iw ni lrun wa. Egbe: A ko ni 're kan lhin R Baba, Iw l'awa gbkle, Mase fi wa sil f'ta, K'asgun n'ile l'ode. S'awn eniyan mim R, Ani s'awn lla, Bi ni ti didun 'nu wa, Yoo ma wa titi lailai. Egbe: A ko ni 're kan lhin R Baba,............etc Ibinuj awn ti n sa T'lrun miran yoo p, b ohun mim' j wn, L'emi ki yoo ta sil. Egbe: A ko ni 're kan lhin R Baba,............etc Oluwa n'ipin ini mi, Ati ipin ago mi, Se w lo mu 'la mi duro, T'o ko j k'ta ba j. Egbe: A ko ni 're kan lhin R Baba,............etc Okun tita b s'd mi, Nibi t'o dara julo, L'otit mo fw sya, Pe mo ni ogun rere, Egbe: A ko ni 're kan lhin R Baba,............etc Emi o fi 'bukun f'Oluwa, To fun mi ni imran, kan mi plu sa n ko mi, L'arin wakati oru. Egbe: A ko ni 're kan lhin R Baba,............etc Mo gb' Oluwa ka 'waju mi, Nibi gbogbo l'ay mi, 'Tori o wa lw 'tun mi, A ki yoo si mi nipo. Egbe: A ko ni 're kan lhin R Baba,............etc 'Tori naa n'inu mi se dun, T'ogo mi si n y jade, Ara mi plu yoo sinmi, Ni 're ti iye ailopin. Egbe: A ko ni 're kan lhin R Baba,............etc

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

O ki yoo f'kan mi sil, Ni arin ipo oku, B ni ni mim tir, Ki yoo ri idibaj. Egbe: A ko ni 're kan lhin R Baba,............etc Mo m p'o f'na 'ye han mi, Waju R l'kun ay wa , Ni w tun R sa ni, Didun 'nu mi wa lailai. Egbe: A ko ni 're kan lhin R Baba,............etc S'alabo Ij Srf, Ati Ij Krb, Awn to n sin nitot, Nigun mrrin ay. Egbe: A ko ni 're kan lhin R Baba,............etc j ka f'ogo fun Baba, Ati fun m plu, J ka f'ogo f'mi Mim , Mtalkan Ayray. Egbe: A ko ni 're kan lhin R Baba,............etc

10.

11.

12.

AMIN 478 (FE 505) Ohun Orin: J ka lay ninu Jesu. (824) Emi o f Oluwa. - Ps. 18:1 1. LRUN 'W l'agbara mi, Emi o fran R; Iw l'odi at'abo mi, Ni igba aini mi. Ni 'gba 'rora oun 'banuj, Mo tr or'-f , lrun gb aroye mi Lat' ibi mim R. Ati ninu la-nla R O gun awn Kerub' L'apa iy aff, L'o si n fo kakiri. O mu mi sibi titju, Ki n le di omnira: O si pa mi m nitori, Inu R dun si mi.

2.

3.

4.

5.

na lrun mo pup, r R ye koro, Awn t'o n tle na R, Ni abo t'o daju.

AMIN ORIN ANU ATI IPESE 479 t.SS&S 474 (FE 505) Jesu, m Dafidi, sanu fun wa. - Mat. 10:4 1. ANU R, Oluwa, l'awa n tr, R ojo R le wa; y ti n fo at'era to n rin 'l N ri wn lplp. Egbe: Anu, Anu, Anu R, Baba wa run, L'awa n tr, Abiyam ki gbagbe m R Jesu ma gbagbe mi. Orun l'san nipa as R ni, At'osupa l'oru, Igba ojo at'igba ikore, Lw r ni wn wa. Egbe: Anu, Anu,...........etc. 'Gbati esu at's n dd wa Iklu wn soro, Logo asan arankan ti p'aya Oluwa gba wa la. Egbe: Anu, Anu,...........etc. Dafidi ko le gbagbe anu R, Niwaju Golayat; Daniel 'nu iho kiniun, Iw lo n s'abo r. Egbe: Anu, Anu,...........etc. Iru anu wnyi l'awa n tr, R ojo R le wa; Larin ta je ki awa ma gba, Fun iyin ogo R. Egbe: Anu, Anu,...........etc. Anu bi Batimeu afju, L'a n tr ld R; Ati gbogbo awn alailera, Wn ri anu R gba. Egbe: Anu, Anu,...........etc.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ayaba Esita ko le gbagbe, Lasiko 'damu R, Adura lo fi sgun ta r, lrun lo ja fun. Egbe: Anu, Anu,...........etc. ta ile ko le se nibi, Gbk r le Jesu, Aj, oso ati alawirin, Wn n pete l'asan ni. Egbe: Anu, Anu,...........etc.

8.

AMIN 480 t.H.C. 570 10s. 11s. (FE 506) Ohun Orin: wol f'ba ologo jul Nigba ti O gbe oju soke run, o sure. - Matt. 14:19 1. cr B' IJI lile n ja t'ibru gb'ode, T'ore gbogbo l, t'ta si gbogun, Ohun to wu ko de ifoya ko si, Ileri r ni, Oluwa yoo pese. y ki n sis, wn ri Ounj j, O y k'a f'eyi s'k fun ra wa, Awn ayanf R ki y'o s'alaini. A ti kwe r p'Oluwa y'o pese. Gbat' ogun esu n f de wa lna, T'ibru si f bori 'gbagb wa; Ko le pa gbolohun yi da l'kan wa Ileri if Oluwa yoo pese. Ki s'agbara wa tab' ise wa, Oruk Jesu ni 'gbkle wa, Krb Srf, ma bohun b N' ijakadi yin, Oluwa yoo pese. Gbat' iku ba de t'mi si n l, r 'tunu R y'o mu wa laja; Gba Kristi wa ld wa ifoya ko si, A o ma krin Oluwa yoo pese. Ogo fun Baba, Ogo fun m, Ogo f'mi Mim Mtalkan L'agbara lda run oun ay, Jehovah Jire Oluwa yoo pese.

2.

cr

3.

cr

4.

di

5.

6.

cr

AMIN

481 (FE 507) fi iyin fun Oluwa. - Ps. 147:1 1. KRB plu Srf (2) Krin Mim (2) fi iyin fun Baba (2) L'oke run (2) lrun to gb ti Mose (2) L'oke Sinai(2) Jw gb temi m R (2) Baba Mim (2) lrun to gb ti Elijah (2) L'odo Jordan (2) Jw gb temi m R (2) Baba Mim (2) lrun to gb ti Daniel (2) Ninu iho (2) Jw gb temi m R (2) Baba Mim (2) Srf plu Krb (2) Damure giri (2) ba Olupese (2) Yoo pese fun wa (2) yin Agba Angli (2) Gbadura wa (2) Jah Jehofa (2) Gbgbe dun wa. (2)

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 482 SS&S 393 (FE 508) Anu n san pup, Iw Oluwa p. - Ps. 86: 3 1. OGO fun Jesu f'anu R lf, Anu lf, anu lf, ls anu n san, fun lf, Anu n san pup lf, Bi iw ba f lati gba a gb, Anu lf, anu lf, Iw yoo r'iye ainipkun gba Anu n san pup lf, Egbe: Jesu Olugbala n wa o kiri, N wa kiri, n wa kiri, T'anu-t'anu t'if lo fi n pe

2.

O n pe , O n wa kiri. s to n kiri lokiti s? Anu lf; anu lf, mi n pe jj wi p wa 'le, Anu n san pup lf, O wa n'okun bi? A! wa si 'ml, Anu lf, anu lf, Jesu n duro yoo gba lal yi, Anu n san pup lf. Egbe: Jesu Olugbala n wa o kiri,.........etc. Ro ti re, suru, ati ife R; Anu lf, anu lf, O bb fun ld Baba loke, Anu n san pup lf, Wa ronupiwada fun lkan r Anu lf, anu lf, Ma banuj sugbn wa b'o ti ri, Anu n san pup lf, Egbe: Jesu Olugbala n wa kiri,.........etc. Nj anu wa fun gbogb' ni gbagb, Anu lf, anu lf, Wa k'o si gba 'bukun nisinsin yii Anu n san pup lf, Jesu n duro, A! gb b'O ti n kede, Anu lf, anu lf, R m 'leri R 'gba Ook r gb, Anu n san pup lf, Egbe: Jesu Olugbala n wa kiri,.........etc.

3.

4.

AMIN 483 C.M.S. 430 H.C. 432 10s. (FE 509) Nigba gbogbo ni yin sa ti talaka ld yin, ki yin ki o si ma sore fun wn nigbakugba ti yin f. Mark 14: 7 1. 2. 3. 4. 5. cr mp mf mf MO n l, talaka mi mb ld yin, le ma sore fun wn b' ti n f. Eyi ni ogun t'Olugbala wa, Fi sil f'awn Tir, k'o to l. Wura oun jufu k, otosi ni, K'a ma ran wn lw nitori R. ru nla ko, ogun t'o l'r ni, Ti n f'ilpo 'bukun f'ni n tr. T'iwa k'ise naa bi? L'ojude wa,

K ni talaka at'asagbe wa? 6. 7. 8. 9. 10. AMIN 484 t.H.C.366 8s. 7s (FE 510) Da mi lohun nigba ti mo ba n pe lrun ododo mi. - Ps. 4:1 1. p OLUWA da agan l'ohun, B'o ti da Hannah l'ohun; Ma doju 'gbagb ti awn Ti n ke pe oruk R. Da mi l'ohun (2) Ki n le ye ma banuj. 'W gb' kun Elisabet' Larin awn lgan, O fi Johannu re l'kun, P'm R ma skun m. R mi l'kun (2) Loju awn ota mi. Ranti ileri R 'gbani, At'ire t'O fun Noa, Pe k' ma bisi, k' ma r, Ni ori il ay. Da mi l'ohun (2) Iw ba Olore. 'W ti ko j k'ran yagan, Tab' y oju run, Sanu f'aworan ara R, Ki o si si mi ninu. Si mi ninu (2) lrun Onipin mi. cr Ohun irora awn t'iya n j, Ko ha n ke si wa lati f'anu han? kan t'o gb'gb, kan ti n sis; kun opo, at'alaini baba! Oun t'o f'ara R fun wa, si ti fi, Etu run f'awa irans R. Ko s'otosi kan ti ko le sajo, F'ni tosi ju l; agbara ni. Isin mim ailabawn l'eyi, Ti Baba mbere lw gbogbo wa.

mf Egbe: 2. p

mp Egbe: 3. p

mp Egbe: 4. p

mp Egbe:

5.

mp

mp Egbe: AMIN

'Gbati mo ro kan mi wo, Mo m p'lbi ni mi; Mo ti t 'pa 'f inu mi, T'o ko wahala ba mi. Dariji mi (2) 'W Oniynu jul.

485 6s. 8s (FE 511) Jehofa Jire - Oluwa yoo pese. - Gen. 22:14 1. OLUWA yoo pese, Fun gbogbo aini wa, ni ko bi a bi, ni bi a tun la. Egbe: Ese wa fun awn y, Ma kminu, ma kminu, yoo pese. Oluwa yoo pese, Is rere fun wa, Igba rere yoo de, ja wa yoo si ta. Egbe: Ese wa fun awn y,.......etc. Oluwa yoo pese, p ja yoo de, ni n ra yoo si ri, ni n ta yoo si ta. Egbe: Ese wa fun awn y,.......etc. Oluwa yoo pese, Alafia ara, Alaisan yoo dide, ni n ku l yoo san. Egbe: Ese wa fun awn y,.......etc. Oluwa yoo pese mi gigun fun wa, Angli yoo s wa, A ko ni r'agbako. Egbe: Ese wa fun awn y,.......etc. Oluwa yoo pese, Tabi, tabi ko si, F'ni to ba gbagb, Gbagb tkan-tkan. Egbe: Ese wa fun awn y,.......etc.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Oluwa yoo pese, Awa-maridi ni: Ju gbogbo wnyi l, Awa yoo ba goke. Egbe: Ese wa fun awn y,.......etc. Oluwa yoo pese, Gbogbo wa yoo riran, Aini ko ni si m, Kedere l'a o m Egbe: Ese wa fun awn y, Ma kminu, ma kminu, yoo pese.

8.

AMIN 486 C.M.S. 428 H.C. 431 S.M. (FE 512) Bi olukuluku ti ri bun gba. - I Pet. 4:10 1. f OHUN t'a fi fun Tir ni Oluwa: Gbogbo ohun ti a si ni, w R lo ti wa. J k'a gba bun R, Bi iriju rere; Bi O si ti mbukun wa to, B l'a o fi fun . p ni is n s, Ti wn ko r'Ounj j; p l'o si ti sako l, Kuro l'agbo Jesu. K'a ma tu ni ninu, K'a ma r ni l'kun, K'a ma b alainibaba, N'ise t'a ba ma se. K'a tu onde sil, K'a f'na iye han, K'a k ni lna lrun, B'iwa Kristi lo ri. A gba r R gb, Busi igbagb wa; Ohun t'a se fun ni R, Jesu, a se fun .

2.

mf

3.

4.

cr

5.

mf

6.

cr di f

AMIN

487 1.

(FE 513) O ti wu mi pup, m mi wa; Emi mo n pese r, Sugbn mo f j'af, Niwn t'o ba wu mi, Emi si til f, Foriti sib sib. Egbe: lrun, saanu mi, Jw saanu mi (2) Iw alaanu jul; Jw saanu mi, Iw l'aanu jul. Krb ati Srf, mura si 's, K' si ma gbadura, lrun Mose, Ati ti Elijah, Emi si til f, Foriti sib sib. Egbe: lrun, saanu mi,........etc. Baba Aladura, ku is mi; Ade iye yoo j; Tir titi ay; Emi si til f, Foriti sib-sib Egbe: lrun, saanu mi,........etc. 8s. 4 (FE 514)

2.

3.

AMIN 488 1.

LRUN awa Ij /Srf, Wa t'ti si / b wa, Wa gbohun wa, gbadu / ra wa ba Ala/nu ni . Iw l'lrun ara/igbani, T'o f'adura/ba rin O gb tiwn, wa gb/ tiwa, Olugbb/ni . Bo ti wu k'esu le /gbohun r to, Tir ni la / ti sgun, Sgun fun wa, s/gun wa, Jesu/r Airi. 'W nikan lo m b'ay /mi ti ri

2.

3.

4.

L'o le tun a/ye /mi se, Ay mi se, ay / mi se, L'o le ta /ye mi se. 5. 'W nikan lo m b'na /mi ti ri, L'o le tun /na / mi se, na mi se, na / mi se, L'o le t'na / mi se. 'W nikan l'o m b'iwa /mi ti ri, L'o le tun / 'wa mi se, Iwa mi se, iwa /mi se, L'o le tun / 'wa mi se. 'W nikan l'o m b'kan /mi ti ri, L'o le tun /kan mi se, kan mi se, kan/mi se, L'o le t'/kan mi se. 'W nikan l'ba, Alabukun fun, 'W l'o si le /bukun/fun mi, ba O / lubukun. 'W si l'ba to le / pese fun mi 'W l'ba Olu / pese, Pese fun mi, pese/fun mi, Jw pese/fun mi. Temi di w R, Ato/biju, Ma fi mi t'/r f'esu, Ki n le sin , titi /dopin, Ki n le gba 'de /Ogo.

6.

7.

8.

9.

10.

AMIN 489 (FE 515) Ohun Orin: lrun gbogbo aray. 1. LRUN p arugbo; T'ay ro pe ko le bim m, N'Iw se l'ogo to bim, O si d'oju t'awn ta r Egbe: Gb temi, gb temi, Gb temi, ba awimayhun, Gb temi, gb temi, Gb temi, ba awimayhun. O s'arugbo di wundia, lrun to la sarah lagan, Ko ku, ko sa, O wa nib; Baba, se 'ranlw wa loni.

2.

Egbe: Gb temi,........etc. 3. Sarah fr ma tun le gba, Pe 'ru oun tun le bim m, Lo fi rrin ninu kan; Sugbn lrun ko ka s's fun. Egbe: Gb temi,........etc. Okiki lrun mi kan, Oju mi ko ri 'ru eyi ri, T'igi t'p lo n damuso, Fun iloyun Elisabeth. Egbe: Gb temi,........etc. Hihu agbado ki tase, Hihu ka ki tase; Mase j ki arabinrin yi, Tase m rere ld R. Egbe: Gb temi,........etc. Baba, m, mi Mim , Ko s'awati ore ld R, Ma j k'oso, aj dina, Lati f'arabinrin yi l'm. Egbe: Gb temi, gb temi, Gb temi, ba awimayhun, Gb temi, gb temi, Gb temi, ba awimayhun.

4.

5.

6.

AMIN 490 C.M.S. 249 t.H.C.428 C.M. (FE 516) ma ru ru mnikeji yin - Gal. 6: 1. mf 'W orisun ohun rere, Awa f se'f r; Ohun wo l'a le fifun ba gbogbo ay? L'ay yi, 'W ni otosi, T'o j eniyan R; Oruk wn n'Iw n jw, Niwaju Baba R. 'Gba wn ba n ke n'inira wn, Ohun R l'awa n gb; 'Gba ba si n se itju wn, Awa n se 'tju R.

2.

3.

4.

Jesu, ma sai gba r wa, Si f'ibukun R si; Ma f'ibukun R s'bun wa Fun awn t'a n fi fun. Fun Baba, m at'mi, lrun ti a n sin; Ni ki a ma fi ogo fun, Titi ayray.

5. f

AMIN ORIN IWOSAN 491 8s 7s 4 (FE 517) Ohun Orin: 'Wo Oluwa l'awsanm' (191) 1. f MI iwosan skal wa, Wa plu agbara R, Wa plu ogo at'la R, Wa plu As Nla R. Egbe: Wo irans r san, Fun ni alafia, Fun ni ara lile, K'mi r s'wn loju R. f mi iwosan skal wa, Dar's m r ji i, Ki o ya m R si mim; Ki b wa j itwgba. Egbe: Wo irans r san,........etc. f mi ti n ji oku dide, mi to ba Elisah sis, mi to ba Elijah sis, Skal l'agbara R . Egbe: Wo irans r san,........etc. f mi ti n gbe a-r dide, mi to ba Peteru sis, mi to ba Johanu sis, Skal l'agbara R . Egbe: Wo irans r san,........etc. f mi to n s oku d'alaye, mi to ba Mose sis, Orimlade Baba wa, Wa plu As Nla R Egbe: Wo irans r san,........etc. f mi to nla oju afju, mi to n wo alarun san, mi ti n s'adt di mim,

2.

3.

4.

5.

6.

mi ti n sis iyanu nla Egbe: Wo irans r san,........etc. 7. f mi ti n wo asinwin san, mi ti n poro fa ta, mi ti n sgun agbara aj, mi Iro Alafia. Egbe: mi Olugbala, Jesu m Dafidi, Emmanuel Baba, lrun As, gb tiwa.

AMIN 492 C.M.S. 507 H.C. 527 D.C.M. (FE 518) Iw ni ibi ipam mi. - Ps. 32: 7 1. mf JESU, 'W n'ibi sadi mi, 'W ni mo gbkle; r R n'iranlw mi; Emi alailera; N ko ni j kan lati ro, Ko s'ohun ti n wi, Eyi to, pe Jesu mi ku, Jesu mi ku fun mi. Igba iji 'danwo ba n ja, T'ta n dojuk mi, It anu n'isadi mi, Nib n'ireti mi, kan mi yoo sa t wa, 'Gba 'banuj ba de; Ay kan mi l'eyi pe, Jesu mi ku fun mi. Larin iynu t'o wuwo; T'eniyan ko le gba; Larin ibanuj kan, Ati 'rora ara ; Kil'o le funni n'isinmi, Ati suru b'eyi? T'o n s'eleri l'kan mi pe, Jesu mi ku fun mi. 'Gba ohun R ba si pas, K'ara yi dibaj, Ti mi mi, b'isan omi, Ba si san kja l, B'ohun mi ko til jal, Nigba naa, Oluwa, Fun mi n'ipa ki n le wi p,

di p 2. mf

3.

p cr p mp

p 4. pp

cr mf

p AMIN 493

Jesu mi ku fun mi.

C.M.S. 510 t.H.C. 336 11s (FE 519) Nib ni ni-buburu siw iynilnu, nib ni-ara wa ninu isinmi. - Job. 3:17 1. mp ISINMI wa l'run, ko si l'ay yi, Emi o se kun, 'gbati 'ynu ba de; Sinmi, kan mi, eyikeyi t'o de, O din ajo mi ku, o mu k'ile ya. Ko t fun mi, ki n ma sinmi nihinyi, Ki n si ma kle mi ninu ay yi; Oungb ilu t'a ko f'w k n gb mi, Mo n reti ay ti s ko baj. gun esusu le ma hu yi mi ka, Sugbn emi ko le gbara le ay, Emi ko wa isinmi kan ni ay, Tit' em' o fi sinmi laya Jesu mi. 'Ynu le damu sugbn ko le pa mi. Oju 'f Jesu le s 'ynu d'rin, rin R le s kun wa di ay. B'igba t'fufu f ojo sisu l.

2.

3.

4.

AMIN 494 SS&S 89 8. 7 (FE 520) Loruk Jesu ti Nasareti dide. - Acts. 3:6 1. cr ONISEGUN nla wa nihin, Jesu A-bani-daro; r r mu ni l'ara ya, A gb ohun ti Jesu. Iro didun l'orin Srf Oruk didun l'nu eniyan, Orin ti o dun jul, Ni Jesu! Jesu! Jesu! Oruk R le ru mi, Oruk Jesu nikan! B'kan mi ti f lati gb, Oruk R 'yebiye. Iro didun..............etc. mde at'agbalagba, T'o f oruk Jesu, Le gba ipe ore-f,

mf Egbe:

2.

cr

mf Egbe: 3. cr

mf Egbe: 4. cr

Lati sis fun Jesu. Iro didun..............etc. Nigba t'a ba si de run, Ti a ba si ri Jesu, A o krin y'it R ka, Orin Oruk Jesu. Iro didun..............etc.

mf Egbe: AMIN

495 C.M.S. 506 H.C. 2nd Ed. 457. t.H.C.528. L.M. (FE 521) Emi fi ohun mi kigbe si lrun, o si fi eti si mi. - Ps. 77:1 1. mf p cr LRUN mi, 'W l'emi o pe; Ara n ni mi, gb igbe mi, 'Gba 'san omi ba bori mi, Ma j k'kan mi fa shin. Iw r alailera, Tani mba s'aroye mi fun? Bikose 'W nikansoso, T'o n pe otosi wd R? p Tal'o skun t lasan ri? 'W ko i gbagbe nikan ri, Se Iw ni O ti s pe, nikan k' yo wa lasan? Eyi 'ba j 'banuj mi, Pe, O ko n dahun adura; Sugbn 'W ti n gb adura, Iw l'O n se iranw mi. Mo m pe alaini l'emi, lrun ko ni gbagbe mi; ni ti Jesu mbb fun, O b lw gbogbo 'ynu.

2.

3.

4.

5.

AMIN 496 C.M.S. 584. t.H.C. 318. C.M (FE 522) ni ti o si tan gbogbo arun r. - Ps. 103:3 1. mf NI T'O la 'ju afju, Ti O mu ope gbn, At'ni t'O da iml, Fun ni okunkun.

2. p 3.

ni t'O le fi agbara, F'awn olokunrun, Ti O si fi mi iye, Fun awn t'o ti ku. ni fi 'dasil f'kan, T'O gb'ni subu nde, T'O si pa ibanuj da, S'orin plu iyin.

4.

'W Onisegun kan mi, Si l'awa n krin, Titi ay o fi d'opin, Tir l'p o se. AMIN ORIN ISGUN 497 (FE 524) Ohun Orin: Oluwa lrun gba wa. (476) 1. f Ij Aladura mura; Lati pade Krb; Jesu lo pe yin lo yan yin, Oun lo da'j yi sil, O si pe gbogbo ay; Lati w'k 'gbala yi, Jesu mu wa de't ogo. B'j wa ti n kja l. Egbe: j n l, j n l (2) Is p t'awa yoo se, B'j wa ti n kja l. f Ij Srf d'amure, Lati pade Krb, ma j k'amure yin tu, Lati pade Krb, Gbe ida 'sgun soke, Iye s'lrun Daniel, Alleluya Jesu mb, B'j wa ti n kja l. Egbe: j n l, j n l (2)......etc cr lrun Mtalkan wa, Lati gb adura mi, Jesu Olugbala mi wa, Lati gb'b p mi, mi Mim skal, F'ore-f ba wa gbe, Is p t'awa o se, B'j wa ti n kja l. Egbe: j n l, j n l (2)......etc

2.

3.

4.

F'okun 'f so gbogbo wa p B'j wa ti n kja l, Kkan la o fa wn s'agbo wa B'j wa ti n kja l, Sugbn 'kore ti a gbin, L'san at'oru yoo hu, Gb'awn to subu dide, B'j wa ti n kja l. Egbe: j n l, j n l (2) Is p t'awa yoo se, B'j wa ti n kja l. (FE 525) f ALA kan ti mo la loru yi, Michaeli lo skal wa; Mo ri pe o f 'tgun esu; Ogo ni fun Jesu ni run; Egbe: Ka ba gbogbo Angeli, skan lati krin, To fi sgun goke re run, Lhin t'O ti bori esu (2) f Krb plu Srf, mura k damure yin; Is Oluwa l'awa n j, Awa ki yoo bru nikan. Egbe: Ka ba gbogbo Angeli, skan.........etc f A ki gbogb' awn Leader wa, T'o wa ba wa se Ajdun; Ki lrun ko ms yin duro, Lati gba' de iye ni run. Egbe: Ka ba gbogbo Angeli, skan.........etc f A ki Mose Orimolade, Fun 's nla t'o se larin wa; K'lrun ko busi is r, Ade Ogo yoo j tir. Egbe: Ka ba gbogbo Angeli, skan.........etc

AMIN 498 1.

2.

3.

4.

AMIN 499 (FE 527) Emi yoo s di Ogo Ayray. - Isa. 60: 15. 1. B' IKU ba n gbogun, s'm Ajasgun, Egbe: ma foya, ja bi m igbala mi,

t'esu pa. 2. 3. 4. 5. 6. B'ay ba n gbogun s'm Ajasgun Egbe: ma foya, .........etc. B'esu ba n gbogun s'm Ajasgun. Egbe: ma foya, .........etc. B'aj ba n gbogun s'm Ajasgun Egbe: ma foya, .........etc. B'oso ba n gbogun s'm Ajasgun. Egbe: ma foya, .........etc. B'ta n gbogun s'm Ajasgun. Egbe: ma foya, ja bi m igbala mi, t'esu pa.

AMIN 500 (FE 528) Wn si fori bal fun lrun ti o joko lori it, wi p Amin! Halleluyah' - Ifi. 19:4 1. f AWA n'Ij Krb Srf, T'Oluwa fun 'ra r gbe dide, Awa f'ohun wa ke Alleluyah, Si lrun Awimayhun, Aj kan ko to lati bori Ij yi, Oso kan ko to lati bori Ij yi, Oluwa fun 'ra r ni Oluto wa, Awa Ij Srf ko j f'esu laye. Egbe: da le f o, ki wn korira r; Ay le bu , ki wn sepe fun . Bi wn se ju yi l, nitori ti Jesu; Ma wo b, ma wo b ) Ma wo b, se'f Oluwa f Ay ni ki eyi j fun yin, yin ti Lusifa ti t ba, Oluwa ran Ij Mim yi, Lati fi as gbe yin dide; mase fi aigbagb se'ra yin lese, ni nla ni Jesu Olori Ij wa, Nitori na ki f'kan yin bal, K' 'm p'okunkun ko bori iml ri o Egbe: da le f o,..........etc. f Bi Jesibeli mo pe bni, Yoo ri f'oun niwaju Jehu, Ki ba ti le tiro k'o gun gg,

)2

2.

3.

Tun bere pe s'alafia ni; ni n s'ta lrun t'o n wa 'alafia. Anfani kil'o wa ninu aj sise, tari r lokiti fun aja j; Awa Ij Keburu ko ni f'esu laye. Egbe: da le f o,..........etc. 4. f Ka p'arap sis Oluwa, Ninu Ij Mim Krb; K'a mase ro p'nikan kere, J'ni ti Oluwa le l; Ranti Alufa Eli plu Samuel, Modikai plu ayaba Esta, Meji pere yi t'k fun Srf, Awa Ij Srf ko ni f'esu laye. Egbe: da le f o,..........etc. f Ki gbogbo asiwaju Ij, Mura sil de bib Jesu; Iroyin wn ki se kekere, Niwaju it Baba loke; Asaju to de 'b to n pitan ara r, Ki Jesu to le m pe asiwaju ni, Ki y'o w'nu ogo na pl' Oluwa Egbe: da le f o,..........etc. f Gbogbo yin aj at'oso, T'o wa n di's Oluwa lw, T'Oluwa kil fun yin titi, Ti ko f ronupiwada, Ranti oruk t'a ko s'gb ogiri, Mene, Mene, Tekeli Pereseni; A ti wn wo, o fuy j'gba l, Awa Ij Srf ko ni f'esu laye. Egbe: da le f o,..........etc.

5.

6.

AMIN 501 (FE 529) Ohun Orin: Oluwa lrun gba wa 476 ' ma foya awn ni ti n pa ara - Matt. 10:28 1. mf LRUN WA, awa mb , Skal si arin wa, Ran agbara 'sgun nla R, S'ori awn m R; F'ore f igbala, Yi awa m R ka, K'a le ma y n'nu ore R, K'a si le sgun ta.

Egbe: O d'ofo (4) Ajahula Sakula, Agbara aj d'ofo. mf yin Angeli Olusgun, Skal l'agbara R; dide pl' ohun ija yin, Lati sgun f'Ij yi; mi-Mim'daba run, Fi ore isgun R; Yi awa m R ka, K'a le ma y 'nu 'sgun. Egbe: O d'ofo (4).............etc. Krb onida ina, Skal l'agbara R; Maikel olori ogun wa, Skal l'agbara R Awa m R duro; De agbara ina na, T'o skal sara 'wn, T'o st s'awn m R. Egbe: O d'ofo (4).............etc. lrun Alagbara nla, T'o pa ara Egypt run; T'o ri wn sinu okun pupa, Ti wn ko le dide m, Skal lda wa, Doju ta wa bo'l, Ki wn subu n'iwaju R, Ki wn sidi 'tml. Egbe: O d'ofo (4).............etc.

2.

f 3.

mf

f 4.

mf

f 5.

mf

f 6.

ma y yin eniyan mi, Ninu agbara nla mi, ho iho isgun nla, Bi t'awn m Israel, Maikel ti sgun fun yin, O si di yin l'amure, T siwaju nipa agbara R, ja k' si le sgun. Egbe: O d'ofo (4).............etc. mf Emi ni El El-Sahula, ba Ajasgun ni mi, Emi ni Jehofa Hullam, ba Awimayhun, ma y ninu ore mi, K' si ma dup plu: Emi ni Asaholah,

f AMIN

ba a-fi-di-p'-t-ml. Egbe: O d'ofo (4) Ajahula Sakula, Agbara aj d'ofo.

502 (FE 530) yin ara. - I Krinti 15:58 1. mf YIN ara wa, ku ijoko, Awa y'o fi ay wa han yin, Ti awa ninu Ij yi, A ko bru ta. Egbe: Gbk r le, Gbk r le 'f, Gbk r le, Gboju r soke, Gbk r le, Dan anu R wo, Sa gbk r le Jesu. Awa m gb Srf, Awa m gb Krb, Awa si mb Olodumare Ko se dun yi ni 're. Egbe: Gbk r le,...........etc. yin m ogun Igbala yi, di amure yin giri, gbe ida isgun soke, Michael si ti bori. Egbe: Gbk r le,...........etc. yin gb Aladura, lrun yoo tub ran yin lw, Jah yoo s ile at'na yin, o gb'ade ogo. Egbe: Gbk r le,...........etc. yin t'o yagan ninu Ij yi, Oluwa yoo ranti yin si rere, Ni iwoyi amdun, o tw b'osun. Egbe: Gbk r le,...........etc. yin leader wa t'o s'olot, Ade iye yoo si j tiyin, yin t'o wa ninu ida s, Michael yoo tu yin. Egbe: Gbk r le,...........etc.

2.

mf

f 3.

mf

f 4.

mf

f 5. p

f 6.

mf

7.

f 8. f

yin gb, ku is mi, Olodumare yoo di yin l'amure, Ade Ogo yoo j ti yin, T'nikan ko le gba. Egbe: Gbk r le,...........etc. yin ti ko ri is se, lrun y'o si pese fun yin; yin ti ni 'gbese san, Jah yoo si san fun yin. Egbe: Gbk r le,...........etc. yin alamodi ninu Ijo, Onisegun Jerusalem yoo wo yin, Aboyun yoo bi t'ibi t'ire, Gbogbo mde yoo la. Egbe: Gbk r le,...........etc. O ku di ti ay yoo kja l, Ti a o dap m awn t'run, Orin isgun l'awa o ma k, Awa m Ij Srf. Egbe: Gbk r le,...........etc.

f 9. p

f 10.

mp

f AMIN

503 (FE 531) Gbogbo wa ni yoo gb'ere na. - Ifi. 22:12 1. f IS wa gbogbo ti awa n se, Ni Jesu Oluwa ti m; Isgun ti a fi fun wa, Ere ti a fi fun asgun. Egbe: Ka dide ka tun hamra, Ohun wnni, T'lrun pe wa si 'ja; sa wa wo bo ti dara, Ere ta fi fun asgun, (2) Bo ti dara a to, bo ti lla a to (2) Ere ti a fi fun asgun, (2) f Ja 'lmi ati lot, lrun yoo ran lw; Ma s' pa mnikeji r, Idariji yoo wa fun . Egbe: Ka dide ka tun hamra,......etc. f Sis, sis, igbala r, S'ore ko si ma sanu;

2.

3.

Is ti eniyan ba se ninu ay yi, L'lrun Baba n fi gba wa . Egbe: Ka dide ka tun hamra,......etc. 4. f Ja bi m ogun Kristi, Mase gbagbe 'da r sil; ni sgun lere na wa fun, Ere ti a fi fun asgun. Egbe: Ka dide ka tun hamra, Ohun wnni, Bi o ti dara to, B'o ti lla to, Ij Krb ati Srf.

AMIN 504 SS&S 684 (FE 532) Ajagun ba. - II Tim. 2:3 1. AW' M ogun ba ti a f'j R ra, A si mura lati jagun fun Kristi Oluwa, A n gb'arin ta wa, sugbn a n f'ay krin, kan wa yoo duro gbnin-gbnin, Awa m ogun ba, Egbe: Awa m ogun ba, A o krin iyin R, A o si ja tkan-tkan, F'ba Ologo jul. Aw' m ogun ba, a o f'ay j'oko R, O k ni ti a kan m'gi, gba Kristi ba a mb, Adanu l'ere ay' a o f'ay gba iya, Lati bw f'oruk R, b'm ogun ba. Egbe: Awa m ogun ba,....etc Awa m ogun ba, a o jade plu R, Bi awa ba le ba jiya, k'a si ru itiju, K'a gb'asia R ga, 'tori akoko n l, A ti gba ade n sunmle, f'awn m ogun ba, Egbe: Awa m ogun ba, A o krin iyin R, A o si ja tkan-tkan, F'ba Ologo jul.

2.

3.

AMIN 505 (FE 533) Ohun Orin: Ru iti wle 1. mf GBOGBO Ij Seraf' to wa ni gbogb ay, sin Olugbala l'emi at'ot, E fi keta sile, e feran ara yin, Gbogbo wa ni Jesu Olugbala n pe. Egbe: Wa k'a jum rin, wa k'a jum rin,

Wa si Ij Seraf' ati Krb, Wa k'a jum rin, wa ka jum rin, Wa si Ij Seraf' wa gb'mi r la. 2. f Nigba t'ay ti s ti awa ti d'ay, A gb wi p Jesu lo sgun Esu; Awa Ij Seraf' y'o si sgun Esu, Ni Oruk lrun Mtalkan. Egbe: Wa k'a jum rin,.........etc. Awn Aj, Oso, ko ni agbara kan, Lori Ij Seraf' ati Krb, Ij aladura, damure giri, K'a le sgun Esu plu ogun r. Egbe: Wa k'a jum rin,.........etc. yin gb Akrin, tun ohun yin se, Lati yin Olugbala wa ni ogo; Gbogb' awn t'o ti ja, wn si sgun esu, Mura k'yin na le sgun bi ti won. Egbe: Wa k'a jum rin,.........etc. Ay le ma kgan, wn si le ma sata, Sugbn Srf m ni t'oun n sin, Iw m'ni ti o n sin, ni t'o n sin m , Sa tjum Jesu, iw yoo sgun Egbe: Wa k'a jum rin,.........etc. Nigba t'a ba pari is wa ni ay, A o gb'ade lhin irin ajo wa; Jesu Olugbala, yoo ko wa de Keniyan, 'L ileri na ti ga Ogo. Egbe: Wa k'a jum rin,.........etc.

f 3. f

f 4. f

f 5. f

f 6. f

f AMIN 506

t.H.C. 123 or 579 10s. 11s (FE 534) Wn ko si sinmi lsan ati loru wi p, Mim, Mim, Mim - Ifi. 4:8 Ohun Orin: Aigbagb bila temi l'Oluwa. 1. KRB y, Srf y, F'gb Mim yi ti Baba fun wa, T'o ju gbn ati ero da l, Ogo, Iyin, la fun Mtalkan. da ko nipa lori Ij yi, Sa ma se rere iw yoo sgun, Ma si se fi da se 'gbkle R, lrun lda ko ni gbagbe R.

2.

3.

Aj ko n'ipa lori Ij yi, Oso ko n'ipa lori Ij yi, Sa tle na t'Oluwa la sil, Isgun y'o j tir lna gbogbo. Krb kigbe, da ko mira Srf n kigbe, da ko bere, Awawi ko ni si fun yin lj na, T'da a' Angli yoo plu dandan. Olodumare gb adura mi, Ki n le tle d'opin ay mi, K'oju ma ti mi ni opin ay mi, Ki n gb, o se m, b si ay r. 'Gbana la o k'rin Halleluyah, Ni 'waju it Olodumare, T'Olugbala y'o tan ml R si wa, K'ori awa mase k'ye ainipkun. Ogo fun Baba, Ogo fun m, Ogo f'mi Mim , Mtalkan, B'ero da ko til m 'jinl R A o ma yin sib titi ay.

4.

5.

6.

7.

AMIN 507 t.H.C.300 8s. 4s (FE 535) Oluwa ni Olus gntn mi. - Ps. 23: 1 1. mf KRB plu Srf, Ki yoo si nkan, B'esu gbe tasi r si wa, Ki yoo si nkan, Maikel Mim Balogun wa, Y'o f 'tgun esu tutu, Esu y'o wol ls wa, Ko le si nkan. Asiwaju ma bru Ki yoo si nkan; 'Gbati Jesu wa plu wa, Ki yoo si nkan, Sa gbadura, Asiwaju, Oke nla yoo di ptl, Ay ko le ri wa gbe se, Ko le si nkan. Ij Aladura mura,

2.

mf

3.

mf

Ki yoo si nkan; Jesu y'o di yin l'amure; Ki yoo si nkan; gbe ida 'sgun soke, Kil' ohun ti mba yin l'ru? Esu ko le ri wa gbe se, Ko le si nkan. 4. mf gb Baba nla mejila, Ki yoo si nkan; gb F'ogo-lrun-han, Ki yoo si nkan; ma foya, ma s'ojo, T siwaju larin ogun; Jesu y'o fun wa n'isgun, Ki yoo si nkan. gb Mary, gb Martha, Ki yoo si nkan; gb Dorcas, gb Esta, Ki yoo si nkan Krin Ogo s'lrun wa, ho ye s'lrun Daniel, Halle, Halle, Halleluyah! Ko le si nkan. gb Akrin mura, Ki yoo si nkan Aladura at'Afunpe, Ki yoo si nkan; Mura lati krin Mose, K' yin daguntan logo, K'a jum k Halleluyah, Ko le si nkan. Krb plu Srf, Ki yoo si nkan; B'iku npa ltun pa losi, Ki yoo si nkan; Bi Shadraki Mesaki ati Abednigo ninu ina, Ina esu ko le jo wa, Ko le si nkan. Ogo ni fun Baba l'oke, Ki yoo si nkan; Ogo ni fun m l'oke, Ki yoo si nkan; Ogo ni fun mi Mim , Ogo ni fun Mtalkan,

5.

6.

7.

8.

Lagbara Olodumare, Ko le si nkan. AMIN 508 (FE 536) lrun igbala wa. - Ps. 65: 5 1. LRUN t'o gb ti Dafidi, Lori awn ta r, lrun to gb ti Esther, T'o si sgun Hamani. Egbe: Gb' adura wa, ba olore, Gg b'a ti ke pe , Mase j k'm R rahun, L'atubtan ay wa. Hosanna ba Ologo, Kabiyesi f'ba wa, F'bun ore-f R fun wa, K'awa le sin d'opin. Egbe: Gb' adura wa,.........etc. lrun to gb ti Hannah, Jw gb t'awn agan wa, lrun to gb ti Sarah, Sanu f'awa m R. Egbe: Gb' adura wa,.........etc. Awa m Ij Srf, Ti aginju ay yi, F'bun mi Mim R fun wa, K'a wa le jere ade. Egbe: Gb' adura wa,.........etc. lrun to gb ti Elijah, Lba odo Jdani, lrun to gb ti Mose, Lori Oke Sinai. Egbe: Gb' adura wa,.........etc. B'o ti wu k'orun ko mu to, Sanm dudu di yoo wa, B'o ti wu k'ay wa l'ay, Yo n'akoko kun r. Egbe: Gb' adura wa,.........etc. L'ohun kan gbogbo wa kunl Pa s run l'kan wa, F'bun meje run R fun wa, Ki 'f wa le ma p si. Egbe: Gb' adura wa,.........etc.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AMIN 509 t.H.C. 366 8s. 7s. (FE 537) Oluwa yoo ja fun yin. - Eks. 14:14 1. f M'J Krb jade, Gbogbo aj pagan m, Awa Srf l'o pej, Lati gb'ogo Jesu ga. Egbe: Maikeli Mim Ni Balogun gb wa (2ce) Aj ko le ri wa gbese, Lab pagun Jesu, Niwaju awn Srf, Gbogbo aj a fo l. Egbe: Maikeli Mim..........etc. f Idarudap yoo b'aj, Niwaju ogun Jesu, Idaj' lrun de ba wn, Lagbara Mtalkan. Egbe: Maikeli Mim..........etc. ff Halleluya! Halleluya! J k'a k Halleluyah, Ajkaj ko lagbara, Lori Ij Krb, Egbe: Maikeli Mim..........etc. mf Gidigbo, gidigbo heyai A p'awn aj n'ija, Ati snpnna baba wn, Loruk Mtalkan. Egbe: Maikeli Mim..........etc. cr f'ogo fun Baba loke, f'ogo fun m R, f'ogo fun mi Mim F'ogo fun Mtalkan. Egbe: Maikeli Mim Ni Balogun gb wa (2ce)

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 510 Ohun Orin: Iw Mb Oluwa (178) 1. ASGUN awn esu, Asgun awn iku, Oluwa si fi jona,

A dup lw Baba. Egbe: A sgun, A sgun, Olusgun ti de na, K' awn aj p'agan m, Ajasgun mb nihin. 2. A sgun koto iku, A sgun koto esu, Oluwa si di wn pa A dup lw Baba. Egbe: A sgun, A sgun,.......etc. A sgun fa iku, A sgun fa esu, Oluwa s wn d'ofo, A dup lw Baba. Egbe: A sgun, A sgun,.......etc. Esu ko le l'agbara, Lori gb Mim yi, Aj, oso, sanpnna, Di tml l's wa. Egbe: A sgun, A sgun,.......etc. Jah yoo ma s'Alabo wa, Lw mi buburu, Michael Balogun wa, Ti d'oju s bol. Egbe: A sgun, A sgun,.......etc. Ajagomom Busawuu, Ajagomom Butari, m Mim ti sgun, A dup lw Baba Egbe: A sgun, A sgun,.......etc. Ay ni fun wa loni, Laholah, bu s'ay, Jesu Balogun nla wa, Ti sgun iku fun wa. Egbe: A sgun, A sgun,.......etc.

3.

4.

5.

6.

7.

AMIN 511 Nitori ti Oluwa yoo ja fun yin. - Eks. 14:14 1. LRUN awn baba wa, 'W ha k ni lrun? Ti o da run oun Ay,

T'o n sakoso lori wn. Egbe: Dide Iw lrun wa, Tu awn ta wa ka, Awa ko lagbara, sugbn Oju wa mb l'ara R. 2. 'W l'o l'awn ta jade, T'o fi il yi fun wa; Awa 'ru m'Abraham, Abrahamu, r R. Egbe: Dide Iw lrun wa,....etc. Ninu il Mim R yi, B'ogun til de si wa, Gbati awa ba ke pe , Jw ran 'ranlw R, Egbe: Dide Iw lrun wa,....etc. Oluwa wa da wn l'j, S pe tir l'ogun na, Fihan awn ta wa pe, lrun mb fun Israel. Egbe: Dide Iw lrun wa,....etc. Oluwa, o o ri ogun R, A n wo 'subu ta wa, Tal' lrun t'o dabi R, lrun m-ogun. Egbe: Dide Iw lrun wa,....etc. dide, ko ikogun, yin eniyan lrun, 'Tori lrun ti gbeja, ho ye si Jehofa. Egbe: Dide Iw lrun wa,....etc. Lat' oni l, a o ma rin, Afonifoj' ibukun, A o si ma fi ibukun, Fun Oluwa titi lai. Egbe: Dide Iw lrun wa,....etc.

3.

7.

AMIN 512 (FE 526) Mase bru, Emi o wa plu yin titi de opin. - Matt. 28:20 1. f IJ Seraf, ma bru, Ki yoo si nkan; B'esu gbe tasi r si wa, Ki yoo si nkan;

Jesu Kristi l'gagun wa, Yo fo'tgun esu tutu Esu yoo wol lab R, Ki yoo si nkan. 2. f B'a ba rin l'afonifoji, Ki yoo si nkan, B'iku pa l'tun pa l'osi Ki yoo si nkan; Mase foya, Ij Seraf, Tsiwaju b'm ogun, Krist' gagun wa niwaju, Ki yoo si nkan. Kil' ohun ti mba yin lru, Ij Seraf; 'Gbati Jesu wa plu wa, Ki yoo si nkan; Sa gbadura, t siwaju, Oke nla yoo di ptl; Ay ko le ri wa gbe se, Ki yoo si nkan. Ij Seraf, t siwaju, Larin ina, Ina Esu ko le jo wa, Dajudaju, Bi Sedraki, Mesaki ati Abednigo ninu ina, Be la o duro plu Jesu, Ki yoo si nkan. Ij Seraf, ho f'ay, Ki yoo si nkan, Jesu ti f 'tgun esu, Dajudaju ; Ogo, iyin fun ba wa, To ra wa pada lw 'ku, To s wa d'ominira lai; Kabiyesi.

3.

4.

5.

AMIN ORIN IF SI LRUN 513 C.M.S. 329 H.C. 326 6. 8s. (FE 538) N fe , Oluwa agbara mi. - Ps. 18:1 1. f N fran R, 'w odi mi;

cr 2. mf

N fran R, 'w ay mi, N fran R, patapata, N fran R, tor'ise R, N fran R, tit'kan mi, Y'o fi kun fun if rere. 'W Orun mi, gba p mi, Fun 'ml R t'o fi fun mi, Gba p mi, 'w l'o gba mi, Lw awn ti n sta mi; Gba p mi, fun ohun R, T'o mu mi y lplp. N'nu ire-ije mi l'ay, Ma se alabojuto mi; Fi agbara fun s mi, Ki n le t's m'na rere; Ki mba le f'ipa mi gbogbo; F'oruk R t'o l'ogo han. N fran R, 'W ade mi, N fran R, Oluwa mi; N fran R, nigba gbogbo L'j ibi, l'j ire, 'Gbati j iku ba de, N fran R titi lailai.

f 3. mf cr ff 4. f di p f AMIN

514 C.M.S. 330 H.C. 315 (FE 539) Ki Kristi le ma gbe kan yin nipa igbagb. - Efe. 3:17 1. mf JESU, kiki ironu R, Fi ay kun kan; Sugbn k'a ri lo dun ju, K'a sinmi ld R. nu ko s, eti ko gb, Ko ti kan wa ri; Oko, t'o swn, t'o dun bi Ti Jesu Oluwa. Ireti kan ti kanu, Olore ls, O seun f'awn ti wa , Awn t'o ri y. Ay wn, nu ko le s, da ko le royin, If Jesu b'o ti p to.

2.

3.

p cr f

4.

Awn Tir l'o m. 5. f Jesu, 'W ma j ay wa, 'W sa ni ere wa; Ma j ogo wa nisinyi, Ati titi lailai.

AMIN 515 C.M.S 331 H.C. 318. C.M (FE 540) Oruk R dabi ikunra ti a tu jade. - Orin Sol. 1:3 1. f B'ORUK Jesu ti dun to, Leti onigbagb! O tan 'banuj oun gb, O si le ru l. O wo kan to gbgb san, O mu aya bal; Manna ni fun kan ebi, Isinmi f'alar. Apata ti mo kle le, Ibi isadi mi, Ile isura mi t'o kun, F'p ore-f. Jesu, k mi, r mi, Woli mi, ba mi; Alufa mi, na, Iye, Gba orin iyin mi. Ailera l'agbara 'nu mi, Tutu si l'ero mi; 'Gba mo ba ri b'O ti ri, N yin b'o ti y. Tit' igbana ni ohun mi, Y'o ma rohin 'f R; Nigba iku, k'Oruk R, F'itura f'kan mi.

2.

mf

3.

4.

cr

5.

6.

f di p

AMIN 516 C.M.S 332 H.C. 321. C.M (FE 541) If Kristi ni o r wa. - II Kor. 5:14 1. mf OLUGBALA mi, if R, Ha tobi b si mi? Wo, mo f'ile mi, kan mi,

At'aya mi fun . 2. p 3. p di 4. f cr 5. f cr AMIN 517 C.M.S 333 H.C. 324 D.C.M (FE 542) Kristi ninu yin, ireti ogo. - Kol. 1:27 1. f IF run, alailgb, Ay run, skal; Fi kan wa se 'bugbe R; Se asetan anu R; Jesu, iw ni alanu. Iw l'onibu if; Fi 'gbala R b wa wo, M'kan ru wa duro. Wa, Olodumare, gba wa, Fun wa l'ore-f R; Lojiji ni k'o pade wa, Ma si fi wa sil m; Iw l'a o ma yin titi, Bi wn ti se ni run, Iyin wa ki yoo l'opin, A o sogo n'nu 'f R. Sasepe awa da R, J k'a wa lailabawn; K'a ri titobi 'gbala R, Ni aritan ninu R, Mo f nitori 'toye, Ti mo ri ninu R Mo f nitori iya, T'O f'ara da fun mi. Bi Iw ti j lrun, T'a f'ogo de l'ade, Iw ko k aw eniyan, T'o kun fun iynu. 'W j k'a bi l'eniyan, Sugbn 'W ko l's; K'awa le ri b'Iw ti ri, K'a le se b'O ti se. K'a dabi R ninu if, L'wa iwa mim, B'a ti woju R, k'a ma l, Lat'ogo de ogo.

p cr 2. mf

3.

cr

ff

Mu wa lat'ogo de ogo, Titi de ibugbe wa ; Titi awa o fi wle N' iyanu if, iyin.

AMIN 518 C.M.S 334 H.C. 320. C.M (FE 543) Oruko Jesu m Mim R - Ise. 4:30 1. mf ORUK kan mb ti mo f, Mo f ma krin r, Iro didun ni l'eti mi, Oruk didun ni. O s if Olugbala, T'o ku lati ra mi; O s t'j R 'yebiye, Etutu f'ls. O s ti ynu Baba, T'O ni s'm R; O m'ara mi ya, lati la Aginju ay ja. Jesu, Oruk ti mo f, T'o si dun l'eti mi; Ko s'ni mim kan l'ay, T'o m b'o ti p to. Oruk yi j'orun didun, L'na gun t'a rin, Yoo tun na yangi se, T'o l s'd lrun. Nib plu awn mim, Ti wn 'b nin' s? Emi o krin titun ni, T'if Jesu si mi.

2. p

3.

cr

4.

mf

5.

cr

6.

AMIN 519 C.M.S 335 H.C. 327 D.C.M (FE 544) A dari s r ti o p ji i, nitori ti o ni if pup. - Luk. 7:47 1. mf JESU, Oluwa, a f , 'Tori gbogbo bun, N t'w R da lat' oke wa, B' iri si gbogb' ay, A yin nitori wnyi; K' ise fun wn nikan,

Ni awn m-d R, Se gbadura si . 2. p Awa f , Olugbala, 'Tori 'gba t'a sako; Iw pe kan wa pada, Lati t'na iye, 'Gba t'a wa ninu okunkun, T'a rin ninu s: 'W ran iml R si wa, Lati f'na han wa. Baba run, awa f , Nitori 'W f wa; 'W ran m R lati ku, Ki awa le n'iye, 'Gbat'a wa lab 'binu R, 'W fun wa n'ireti; Bi s t'a da ti p to, B l'o dariji wa.

cr 3. f

mp cr AMIN 520

C.M.S 337 O.t.H.C. 53. L.M (FE 545) Awa f , nitori ti Oun tete f wa. - I Joh. 4:19 1. f AWA k orin if R bangiji ba Ogo; Ko s'ohun ti lalasi R, la R ko si nipkun. N'nu if l'o s'da ay, O da eniyan sinu r; Lati ma s'akoso gbogbo; krin 'f lda wa. Lojojum l'O n tju wa, O si mb, O si n sik wa, Bni ko gba n kan lw wa, Krin 'yin s'onibu r. O ri wa ninu okunkun, Pe, a ko m ojub R; N'if O fi na han wa; krin if Olore! N'if O fi Jesu fun wa, m bibi R kansoso; O wa ra wa lw s,

2.

f ff

3.

f ff

4.

5. p ff

A yin 'f R Olugbala! 6. ff 7. ff AMIN 521 C.M.S 338 H.C. 319. 7s (FE 546) Iw f mi bi? - Joh. 21:15 1. mf p 2. mf KAN mi, Oluwa ni, Jesu r ni, gbr R; Jesu n s, O mba o s, Pe, ls 'W f Mi? 'Gbat'a de , Mo da , O gb'gb, Mo wo san; 'Gb' o sako, Mo mu b; Mo s'okun r d'iml. Kik iya ha le m, Si m r ti o bi? Lotit o le gbagbe, Sugbn Em' o ranti r. If t'Emi ki y lai, O ga rekja run; O si jin ju okun l, If alailgb ni. 'W fr r'ogo Mi na, 'Gb' is ore-f tan; 'W o ba Mi gunwa p; Wi, ls, 'w f Mi? If R ran r R wa, If R l'o si wa leti, If R si mu wa duro, krin ore- f R. Gbogbo da kun fun 'f R, Oluwa wa, ba ay; Gbogbo agbay, gberin, Orin if lrun wa.

3. di cr 4. mf f 5. cr p AMIN 522

H.C. 314. 6. 8s. (FE 547) duro ninu if mi. - Joh. 15:9 1. mf JESU Olugbala, ba mi, Gbohun mi nigba ti mo n pe, Gbohun mi lati 'bugbe R,

C.M.S 340

cr Egbe: 2. p cr f Egbe: 3. mp cr f Egbe: 4. f

Rjo ore-f sil. Oluwa mi, mo fran R, J ki n le ma fran R si. Jesu, mo ti jafara ju, N se le f b'o ti y, Em'o se le gb'ogo R ga, Ati wa oruk R. Oluwa mi,...........etc. Jesu, kil'o ri ninu mi, Ti 'f na fi p to bayi? Ore R si mi ti p to! O ta gbogbo ero mi y! Oluwa mi,...........etc. Jesu, 'W o j orin mi, Tir l'aya at'kan mi: Tir ni gbogbo ini mi; Olugbala, 'W ni temi: Oluwa mi, mo fran R, J ki n le ma fran R si.

cr Egbe: AMIN 523

C.M.S 341 SS&S 632 P.M (FE 548) Beni Oluwa iw mo pe mo f . - Joh. 21:15 1. f p f 2. f 3. p f KI n f si, Kristi! ki n f si; Gb' adura ti mo gba lor' ekun mi, Eyi ni b mi: - Ki n f si Kristi! Ki n f si! Ki n f si! Lkan, ohun ay ni mo n tr, Nisinsin yi, 'W nikan ni mo n wa, Eyi l'adura mi;- ki n f si, Kristi! Ki n f si! ki n f si! J ki 'banuj de, at'irora, Didun l'ojis R, at'ise wn, 'Gba wn mba mi krin, Ki n f si Kristi! Ki n f si! ki n f si! Nj, opin emi mi y'o w'iyin R, Eyi ni y'o j r khin R: Adura na o j:- Ki n f si Kristi! Ki n f si! Ki n f si!.

4.

p f ff

AMIN

524

C.M.S 342 H.C. 2nd Ed. 300. S.M (FE 549) Nigba ti wn ko si ri ti wn o san, tinutinu ni o dariji awn mejila. - Luk. 7: 42. 1. mf p 2. mf p 3. mf O FUN mi l'edidi, 'Gbese nla ti mo j, B'o ti fun mi, o si rrin, Pe, Mase gbagbe mi! O fun mi l'edidi, O san igbese na; B'o ti fun mi, O si rrin, Wi p, Ma ranti mi! N p'edidi na m, B'igbese til tan; O n s if ni t'o san, Igbese naa fun mi. Mo wo, mo si rrin Mo tun wo, mo skun; ri if R si mi ni, N tju r titi. Ki tun s'edidi m, Sugbn iranti ni! Pe gbogbo igbese mi ni, Emmanueli san.

4.

f p mf

5. f AMIN 525

C.M.S 336 H.C. 328. t.H.C. 449. 6. 7s (FE 550) Ajigbese ni awa. - Rom 8:12 1. mf 'GBAT' AY yi ba kja, T'orun re ba si w, Ti a ba w 'nu ogo, T'a boju wo hin wa, 'Gbana, Oluwa, n o m, Bi gbese mi ti p to. 'Gba mo ba de b'it R, 'Lwa ti ki se t'emi, 'Gba mo ri b'O ti ri, Ti mo f l'aftan; 'Gbana, Oluwa , n m, Bi gbese mi ti p to.

f di 2. f

di

3.

f p mf di

'Gba mba n gb orin run, Ti n dun bi ohun ara, Bi iro omi pup, T'o sin dun b'ohun duru, 'Gbana, Oluwa n m, Bi gbese mi ti p to. Oluwa, j, j k'a ri Ojiji R l'ay yi; K'a mo adun 'dariji, Plu iranw mi; Ki n til m l'ay yi, Di ninu 'gbese mi. Ore-f l'o yan mi, L'o y mi ninu ewu; Jesu l'Olugbala mi, mi s mi di mim, K mi, ki n fihan l'ay, Bi gbese mi ti p to!

4.

mp p p

5.

mf p cr

AMIN ORIN IF SI M NIKEJI 526 C.M.S 344 O.t.H.C. 60 7s. (FE 551) Ki if ara ki o p titi. - Heb. 13:1 1. mf JESU, Iw ni a n wo, K'a r p l'oruk R, Alade alafia; Mu k'ija tan l'arin wa. Nipa ilaja Tir, Mu idugbolu kuro; J k'a dap si kan; F'itgun R sarin wa. J k'a wa ni kan kan, K'a se anu at'ore, K'a tutu l'ero, l'kan, Gg bi Oluwa wa. K'a s'aniyan ara wa, K'a ma rru ara wa, K'a f'apr fun Ij, B'Olugbagb ti gbe p. K'a kuro ni ibinu; K'a sinmi le lrun,

2. p

3.

4.

mf

5.

K'a s ti ibu if, At'iwa giga mim. 6. ff cr AMIN 527 C.M.S 345 t.SS&S 524 8s. 7 (FE 552) ni ti o ba f lrun, o f arakunrin r. - I Joh. 4:21 1. mf ARA, j ka jum rin, N'if oun alafia; A ha le ma tun bere pe, O t k'a ba f'ija m? Ni irp, ni irp, L'ay, if y'o fi p. B'a ti n rin l sile, j ka, Ran 'ra wa lw l'na; ta ka wa nibi gbogbo; S'na gbogbo l'a dkun, Is wa ni, is wa ni, K'a ma ran 'ra wa l'ru. Nigba t'a rohun Baba se, T'o ti fi ji, t'o n fiji, Ara, ko t k'awa k'o k Lati ma f'ija sil? K'a mu kuro, k'a mu kuro, Ohun 'ba mu 'binu wa. K'a gb'mnikeji wa ga, Ju b'a ba ti gbe 'ra wa , K'a fi keta gbogbo sil, K'kan wa si kun fun 'f, Yoo r wa, yoo r wa, B'a wa n'irp lay. K'a f'ay kuro lay, L si ij ti run; K'a f'iy Angli fo, K'a le ku b'ni mim.

p 2. f mp

3. mp

4.

mf AMIN 528

C.M.S 346 O.t.H.C. 320 C.M (FE 553) ma ru ru mnikeji yin. - Gal. 6:2 1. f ALABUKUN ni fun if, Ti ki o j k'a ya;

Bi ara wa jina s'ara, kan wa wa l'kan. 2. mp Da p mi s'ori wa, na t'O la l'a n t; Nipa ti Jesu l'a si n rin, Iyin R l'a n fi han. Awa ba ma rin l'na R, K'a ma si m'ohun kan, K'a ma f 'hun kan, bikose, Jesu t'a pa fun wa. f f AMIN 529 C.M.S 348 O.t.H.C. 483 C.M (FE 554) ma fi inu rere f ara yin. - Rom. 12:10 1. f ALAFIA ni f'kan na; Nibi ti 'f gbe wa, Krb plu Srf, fran ara yin. Gg bi Krb run, Plu Seraf' run; Awn ni wn yi 't na ka, Wn yin Baba logo. Asan ni gbogbo 'gbagb j, Bi ko si 'f nib; s yoo jba lkan wa, B' if ko si nib. If nikan ni yoo r'opin, fran ara yin, Ma banuj, ma b'ohun b, Ade yoo j tiwa. Sugbn if ni n wi bayi, fran ara yin; Nipa if a o ri Baba, L'oke run lhun. Jehovah-Nissi Baba wa, K'a sunm girigiri, Ati si na R; K'a ma r'ore gba ld R, kun ore-f.

3.

4.

2.

3.

4.

5.

6.

Pe wa n' Tir loke; mi Mim 'daba run, Jw f'na han ni. 7. f Jesu Olugbala, wn, Fun Krb n' if, Gg bi Krb run, Plu Seraf' run.

8.

Jehovah-Rufi Baba wa, Fun wa l'kun 'lera; Ka le j fi 'yin fun Baba, Gg b'awn t'run. AMIN 530 C.M.S 494 H.C.478. 8s. 4s. (FE 556) r kan mb ti o fi ara m mi ju arakunrin l. - Owe 18:24 1. mf NIKAN mb t'o fran wa, A! O f wa! If R ju ti 'yekan l, A! O f wa! r ay n k wa sil, B'oni dun la le koro, Sugbn r yi ko n tan ni, A! O f wa! Iye ni fun wa b'a ba m, A! O f wa! Ro, b'a ti j n' igbese to, A! O f wa! j R lo si fi 'ra wa, Nin' aginju l'o wa wa ri, O si mu wa wa s'agbo R, A! O f wa! r ododo ni Jesu, A! O f wa! O f lati ma bukun wa, A! O f wa! kan wa f gb ohun R, kan wa f lati sunm, Oun na ko si ni tan wa j, A! O f wa! Look Re la n ri 'dariji, A! O f wa! Oun o le ta wa shin, A! O f wa! Oun o pese 'bukun fun wa, Ire l'a o ma ri titi,

p cr 2. di p cr 3. f

4.

p cr f

ff AMIN 531 1.

Oun o fi mu wa l s'Ogo, A! O f wa! (FE 557)

J ka bu say, dun miran tun de, j ka ho ye s'lrun Baba Mose. Egbe: Wle, wle o Ase if de, wle wa o, Ogo, ogo ni fun Baba loke;(2) Wle wa o: wle wa, Ase if de, wle wa o. Baba wa Olore, Awa f'p fun ; p ati iyin fun Baba loke. Egbe: Wle, wle o..........etc. A dup f'lrun, mi wa d'amdun, j ka ho ye s'lrun. Egbe: Wle, wle o..........etc. mi gigun fun wa, Baba lrun da wa si, Lati fiyin fun lrun Mose Egbe: Wle, wle o..........etc. yin gb' Akrin, tun ohun yin se, Orin l'a o k niwaju Baba l'oke. Egbe: Wle, wle o..........etc. Ij Aladura, mura si 's yin, K' yin le gbade lj ikyin. Egbe: Wle, wle o..........etc. yin Oloye wa, K'lrun plu yin, lrun Mose yoo wa plu yin. Egbe: Wle, wle o..........etc. yin gb Mary, Ati gb Martha, Baba yoo gb adura b yin. Egbe: Wle, wle o..........etc.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A dup f'lrun, Baba wa l sinmi, O sinmi laya Jesu Olugbala. Egbe: Wle, wle o..........etc.

AMIN 532 C.M.S 343 t.SS&S 561 O.t.S. 670 S.M (FE 558) Nkan wnyi ni mo palas fun yin pe ki yin ki o f mnikeji yin. - Joh. 15:17 1. mf 'F nikeji r, As Oluwa ni; O wa f'ara R s'apr, Ni fif t'O f wa. F nikeji r, N'ire tabi n'ija; O k wa pe k'a f'ta wa, K'a f'ore san ibi. F enikeji r. Oluwa n ke tantan; O y ki gbogbo wa mura, K'a f'nikeji wa. F nikeji r, At' aladugbo r, Plu gbogb' ni yi ka, At' ta r plu. mf cr AMIN 533 1. SS&S 59 (FE 559) K'a f'nikeji wa, Bi Jesu ti f wa, Jesu sa f'awn ta R, O si sure fun wn.

2.

mf

3.

mf cr

4.

5.

IF to fi wa mi ti ru s n pa, O fi w R fa mi mra pada s'agbo; Angeli n fi ay krin plu awn ogun run. Egbe: A! If t'o wa mi, A! j t'o ra mi, A! Suru plu ore-f R, T'o fa mi pada b, wa s'agbo! O w' s mi nu kuro k'emi Le di mim, O s fun mi jj pe- Iw sa j t'emi Ko si ohun to dun t'eyi lo mu alar kan y.

2.

3.

Egbe: A! If t'o wa mi,..........etc. Emi y'o wa si 'hin yi, ile w mim, Plu kan igbagb, lati tr 'bukun; O dabi ni pe j n gun lati fi iyin R han. Egbe: A! If t'o wa mi,..........etc. Nj nigba t'orun ba w, t'j oni si l, N se 'reti owur ti yoo mu ay wa! Titi a o fi pe mi lati b sinu isinmi R. Egbe: A! If t'o wa mi,..........etc.

4.

AMIN 534 (FE 560) duro ninu if Mi. - Joh. 15: 9 1. KRB ati Srf, fran ara yin, Gg bi awn t'run, Ti fran ara wn. Egbe: K'a gbkle Jesu, Oluwa Mim ni, Bi mo t'ni if Jesu, Emi ko le segbe. ta p fun wa lay, Ko si alabaro; Jesu l'Olubanidaro, Oun naa lo le gba wa. Egbe: K'a gbkle Jesu,........etc. Esu ti korira wa, O f mu wa dani; Sugbn ewo la o se, Jesu ti plu wa. Egbe: K'a gbkle Jesu,........etc. Jesu ti sgun esu, L' or' oke Kalfari; Oluwa sgun fun wa, Ka le bori ta wa. Egbe: K'a gbkle Jesu,........etc. lrun Orimolade, Jw saanu fun wa; K'O gba wa lw' ta wa, Ni na wa gbogbo. Egbe: K'a gbkle Jesu,........etc. Ni akoko iku wa Mu ki kan wa m;

2.

3.

4.

5.

6.

Ka ba le l ri Jesu, Ld Baba loke Egbe: K'a gbkle Jesu,........etc. 7. A ki Baba Aladura; Ti Baba gbe dide; Ki Jesu ko ran lw Ko gbe w r soke. Egbe: K'a gbkle Jesu,........etc. Jehovah Rufi, Baba, Gb' adura Ij yi, Jehovah Jire Mim, K'O ms wa duro. Egbe: K'a gbkle Jesu,........etc. yin ij Aladura, mura si is yin; K' n'if si ara yin; Baba yoo gb tiyin. Egbe: K'a gbkle Jesu,........etc. A f'ogo fun Baba loke, A f'ogo f'm R, A f'ogo F'mi Mim , Mtalkan lailai. Egbe: K'a gbkle Jesu,........etc.

8.

9.

10.

AMIN 535 (FE 561) Ko tun si. - Efe. 5: 2 1. f KO tun s'r ti o dabi Jesu Ko tun si, (2) Ko tun s'ni le wo 'banuj wa san, Ko tun si (2) Egbe: Jesu m gbogbo ijakadi wa; Y'o samna wa titi opin; Ko tun s'r ti o dabi Jesu, Ko tun si, ko tun si. f Ko tun s'r to ga to m bi 'R, Ko tun si (2) Ko tun s'r to ni suru bi 'R, Ko tun si (2) Egbe: Jesu m gbogbo ijakadi wa;...........etc. f Ko si 'gba kan ti ko si ld R Ko si si (2) Ko si sa kan ti ko n tu wa n'nu,

2.

3.

Ko si si (2) Egbe: Jesu m gbogbo ijakadi wa;...........etc. 4. f Ko s'ni re ti Jesu ko sunm, Ko ma si (2) Ko s'els ti Jesu ko le gba. Ko ma si (2) Egbe: Jesu m gbogbo ijakadi wa;...........etc. f Ko s'bun kan to tobi to Jesu, Ko tun si (2) Ko si jle wa n'ile R l'run. Ko tun j (2) Egbe: Jesu m gbogbo jakadi wa; Y'o samna wa titi opin; Ko tun s'r ti o dabi Jesu, Ko tun si, ko tun si. C.M.S 347

5.

AMIN 536 t.H.C. 18. C.M (FE 562) Kiyesi o ti dara o si ti dun. - Ps. 113:1 1. f WO! b'o ti dun to lati ri, Awn ara t'o r; Ara ti kan wn s'kan, L'gb id mim. 'Gba isan 'f t'd Krist sun, O san s'kan gbogbo; Alafia Olodumare, Dabobo gbogbo r. O dabi ororo didun, Ni irugbn Aaron; Kikan r m'as r run 're, O san s'agbada r. O dara b'iri owur, T'o n s soke Sion, Nibit' lrun f'ogo han, T'o m' ore-f han.

2.

f cr cr

3.

4.

p cr

AMIN ORIN IWA MIM 537 C.M.S 349 H.C. 336. 11s (FE 563) S mi di aye. - Ps. 119:25

1.

mf

FUN mi n'iwa mim; Igbona kan; Suuru ninu iya; aro fun s; Igbagb n'nu Jesu: ki n m 'tju R; Ay n'nu isin R; mi adura. Fun mi l'kan p; Igbkle Krist' Itara f'ogo R; 'reti n'n 'r R; kun fun iya R; rora f'gb R Irl n'nu 'danwo; iyin fun 'ranw. Fun mi n'iwa funfun; fun mi n'isgun; W abawn mi nu; fa 'f mi s'run: Mu mi y 'jba R; ki n wulo fun ; Ki n j'alabukun fun; ki n dabi Jesu.

2.

f p cr

3.

mf

AMIN 538 C.M.S 350 H.C. 341. L.M (FE 564) Bere ohun ti Emi o fi fun . - I ba. 3:5 1. mf OLUWA, Iw ha wi p, Ki n bere ohun ti mo n f? J, j ki mb lw bi, Ati lw' s oun Esu. J, fi ara R han fun mi, Si j ki n ru aworan R; T it R si kan mi, Si ma nikan jba nib. J ki n m p'O dariji mi, Ki ay R s'agbara mi; Ki n m giga, ibu, jijin, Ati gigun if nla R. Eyi nikan ni b mi, Eyi t'o ku di w R, Iye, iku, aini, r, Ko j nkan, b'O ba j temi.

2.

cr

3.

mf f

4.

mf

AMIN 539 C.M.S 351 t.H.C. 154 C.M SS&S 894 (FE 565) Awn ti o ti gba plp ore-f ati bun ododo, yoo j'ba ninu iye nipa nikan, Jesu Kristi. - Rom. 5:17 1. f ORE-F b'o ti dun to!

cr 2.

T'o gba em' abosi; Mo ti snu, o wa mi ri, O si si mi loju. Or-f k mi ki 'm' bru, O si l'ru mi l; B' ore-f na ti han to, Nigba mo ko gbagb! p ewu at' idkun, Ni mo ti la kja; Or-f n pa mi m d'oni, Y'o si sin mi de 'le Nj gbat' ara at' kan y, Ti mi ba si pin N gb' ay at' alafia, Loke run lhun.

3.

4.

AMIN 540 C.M.S 335 H.C. 30. D.C.M (FE 566) Nitori awa ti o wa ninu ago yi n kerora, ru n pa wa. - II Kor. 5:4 1. mf di cr WA 'tanna oor kutu, 'Ml san gangan, Pipn orun ni jr, Wn ti n yara sa to! A n f nubode run, Ita wura didan: Awa n f Orun Ododo, Ti ki w titi lai. B' ireti giga wa lay, Ti n tete saki to! Abawn melomelo ni, Nb'agbada Kristian j? A n f kan ti ki ds; kan ti a w m; Ohun lati yin ba wa, Lsan-loru titi. Nihin 'gbagb oun 'reti mb, Lati t wa soke; Lohun, pipe alafia, Ju b'a ti le f l: Nipa if oun 'rora R, Nitori iku R, Ma j ka subu lna R. K'a s ade wa nu.

2.

mp

cr

3.

mf cr p mf

AMIN 541 C.M.S 553 H.C. 417. t.H.C. 120 D. 8s (FE 567) Ohunkohun ti o jasi ere fun mi, awn ni mo ka s'ofo nitori Kristi. - Filip 3:7 1. mp p mf cr f p cr p cr mf JESU, mo gb' agbelebu mi, Ki n le ma t lhin, Otosi at' ni gan, 'W l'ohun gbogbo fun mi; Ti ini mi gbogbo segbe, Ti ero mi gbogbo pin; Sib lr ni mo j! Temi ni Krist' at' run. da le ma wahala mi, Y'o mu mi sunm ni: Idanwo ay le ba mi, run o mu 'sinmi wa; Ibanuj ko le se nkan, B' if R ba wa fun mi; Ay ko si le dun m mi, B' Iw ko si ninu r. kan mi gba igbala r, Bori s at' esu, F'ay a wa ni ipokipo, Ma sis, si ma jiya; Ro t' mi t'o wa ninu r? At' if Baba si ; 'W' Olugbala t'o ku fun , m run, mase kun! Nj kja lat' ore s'ogo, N'n' adura oun igbagb; j ailopin wa fun , Baba y'o mu o de 'b. Is r l' ay fr pin, j aj r mbuse, Ireti y'o pada s' ay, Adura s' orin iyin.

2.

3.

cr mf mp

4.

ff

di cr f AMIN

542 C.M.S.354 H.C.334 6s. (FE 568) Awn eniyan ti a sunm d R. - Ps. 148:14 1. mf N sunm' , lrun, N sunm ;

p cr di 2. mp

B' o til se 'pnju, L' o mu mi wa : Sib, orin mi j, N sunm' , lrun, N sunm . Ni na ajo mi, B' il ba su, Bi okuta si j Irri mi, Sib, nin' ala mi, N sunm' , lrun, N sunm . Nib j ki n r'na T'o lo s'run, Gbogb' ohun t'o fun mi Nin' anu R; Angl lati pe mi, N sunm' , lrun, N sunm . Nj gbati mo ba ji, Em' o yin : N f' akete mi se, Btl fun , B ninu osi mi, N sunm' , lrun, N sunm . 'Gba mba fi ay l, S'oke run, T'o ga ju run l, Soke giga; Orin mi yio j, N sunm' , lrun, N sunm .

cr di 3. f

cr di 4. f

cr di 5. ff

di AMIN 543

C.M.S.355 H.C. 41 C.M (FE 569) Emi ni na, otit ati iye. - Joh. 14:6 1. mf IW l' na: - d R ni Awa o ma sa b; Awn t'o n safri Baba, Yio wa s'd R. Iw l'Ot:- r Tir, L'o le f'gbn fun wa;

2.

Iw nikan l'o le k wa, T'O si le w kan. 3. f Iwn n' Iye: iboji R, Fi agbara R han; Awn t'o gbk wn le , Wn b lw iku. Iw l' na, Ot, Iye, J k'a m na R; K'a m otit at' iye, T'ay r ko l'opin.

4. mf AMIN 544

C.M.S.356 H.C.404 8s. 7s (FE 570) O si wi fun wn pe, ma t mi lhin. - Matt. 4:19, 20 1. mf cr p 2. mf JESU n pe wa, lsan, loru, Larin irumi ay; Lojojum l'a n gbohun R, Wi p, Kristian, tle Mi. Awn Aposteli gbani, Ni odo Galili ni: Wn k ile, na, sil, Gbogbo wn si n t lhin. Jesu n pe wa, kuro ninu Ohun ay asan yi; Larin af ay, O n wi, Pe, Kristian fran Mi. Larin ay at' kun wa, Larin lala oun 'rrun; Tantan l'o n pe l'ohun rara, Pe, Kristian fran Mi, Olugbala nip' anu R, J ki a gb ipe R, F' eti 'gbran fun gbogbo wa, K'a f ju ay l.

3. p 4. mf

5.

mp cr

AMIN 545 C.M.S.123 t.SS&S 1048 8. 7. (FE 571) Emi mo pe, ninu mi ko si nkan to dara. - Rom. 7:18

1.

mf

BABA run! emi f wa, N' iwa mim l' ododo: Sugbn if ran-ara, Ntan mi j nigba gbogbo. Alailera ni emi se, mi mi at' ara mi, s gba gbogbo ti mo n da, W mi l'run bi ru nla. Ofin kan mb ni kan mi, 'W papa l'o fi sib; 'Tori eyi ni mo fi f, Tle 'f at' as R. Sib, bi mo f se rere, Lojukan naa, mo sina; Rere l'r R ma s, Buburu l'emi si n se. Nigba pup ni mo n jw, Ara mi fun idanwo: Bi a til n kil fun mi, Lati gafara f's. Baba run, Iw nikan, L'o to lati gba mi la; Olugbala ti o ti ran, Oun na ni n gba mra. Fi mi Mim R t mi, S'na titun ti mba gba: K mi, s mi, k'O si t mi Iw mi lrun.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AMIN 546 C.M.S. 432 H.C. 434 t.A.&. M.323 C.M. (FE 572) ma se eyi ni iranti Mi. - Luk. 22:19 1. mf p 2. mf p GG bi r ore R, Ninu irl nla, Emi o s'eyi, Oluwa, Emi o ranti R. Ara R ti a bu fun mi, Yoo j Ounj mi, Mo gba ago majmu R, Lati se ranti R.

3.

mp pp cr

Mo le gbagbe Getsemane, Ti mo r'ijanu R, Iya oun ogun j R, Ki n ma si ranti R? N ranti gbogbo rora R, Ati 'f R si mi; Bi o ku emi kan fun mi, Emi o ranti R. 'Gbati nu mi ba pam, Ti iye mi ba ra, Ti O ba de n' Ijba R, Jesu, j ranti mi.

4.

mp cr

5.

pp cr

AMIN 547 C.M.S. 431 H.C. 435 t.H.C. 41 L.M (FE 573) Emi lounj iye ni. - Joh. 6:48 1. f mp cr 2. f p cr f mf JESU, ay kan gbogbo, Orisun 'ye, iml wa, Nin' p bukun ay yi, Lainitlrun: a t wa. Otit r duro lailai, 'Wn gba awn to ke pe la, Awn ti o wa , ri , Bi gbogbo nin' ohun gbogbo A t wa, Ounj iye, A f j l'ar R titi, A mu ninu R, Orisun, Lati pa oungb kan wa. Oungb R sa n gb kan wa, Nibikibi t'o wu k'a wa; 'Gba t'a ba ri awa y, Ay nigba t'a gba gb. Jesu, wa ba wa gbe titi, Se akoko wa ni rere; Le okunkun s kuro, Tan 'ml R mim s'ay.

3.

4.

p cr f

5.

mp cr f

AMIN 548 C.M.S. 433 t. H.C. 433 L.M. (FE 574) yin n fi iku Oluwa han titi yoo fi de.

- I Kor. 11: 26 1. mp p 2. NI oru ibanuj ni, T'agbara isa oku nde, S'm iyanu lrun, r ta A fun ta R. Ki 'waya 'ja R to br, O mu akara, O si bu; Wo if n' is R gbogbo, Gb' r ore-f t'O s. p Eyi l'ara t'a bu f's, Gba, k' si j Ounj iye, O si mu ago, O bu wain, Eyi majmu j Mi. O wi p, Se 'yi tit' opin, N' iranti iku r yin: Gbati ba pade, ma ranti, If lrun yin to l. Jesu, awa n y s'as R, Awa f'iku R han l'orin, K'Iw to pada, a o ma j, Ounj al daguntan.

3.

4.

mp cr

5. p AMIN 549

C.M.S. 435 H.C. 339 L.M. (FE 575) Awa o lo sinu ag R; awa o ma sin nibi apoti agbara R. - Ps. 132:7 1. f D-gntn lrun, J w mi ninu j R; Sa j ki n m 'f R, gbana, Irora dun, iku lere. Fa kan mi kuro l'ay, K'o j k'o se Tir titi, Fi edidi R s'aya mi, Edid' if titi aye. A! awn wnni ti y to, T'o f'iha R se 'sadi wn, Wn fi se agbara wn, Wn n j, wn si n mu ninu R. mf O kun wa loju p'lrun F m'awa yi l sin' ogo; Pe, O s ru dm' ba,

2.

3.

4.

5.

Lati ma j faji lailai. Baba, mu wa ronu jinl, K'a le m is nlanla R, Ma sai tu okun ahn wa; K'a le s ibu if R. f Jesu, Iw l'Olori wa, 'W la o tri wa ba fun, 'W l'a o fi kan wa fun, B'a ku, b'a wa, k'a j Tir.

6.

AMIN ORIN IRIN AJO ATI IJAGUN 550 1. f (FE 577) YIN ara ati ojulum, wa wle ki 'le ay to kun, Gbogbo ay ni Jesu n pe tantan; Wa w k igbala yi ki o to kun. Egbe: Yara wa, wa wle, ) Jesu lo n pe yin tantan ) 3ce Ki k Noah ikyin yi ko to kun tan. f Gbogbo gb at' Ij lrun, Keferi ati Imale ilu; Gbogbo ay ni Jesu n pe tantan, Wa w k igbala yi ki o to kun. Egbe: Yara wa, wa wle,.......etc. f Ij Afrikan wa ba wa jsin; Ati gbogbo Ij m 'bil, Jesu Krist' lo wi p ki e wa, Wa w k igbala yi ki o to kun. Egbe: Yara wa, wa wle,.......etc. f lrun Shedrack lo n pe yin tantan, lrun Mesak lo n pe yin tantan, lrun Abednego lo n pe yin Wa wo k igbala yi ki o to kun Egbe: Yara wa, wa wle,.......etc. f lrun Abram lo n pe yin tantan, lrun Isaac lo n pe yin tantan; lrun Jacob lo n pe yin tantan; Wa wo k igbala yi ki o to kun. Egbe: Yara wa, wa wle,.......etc. f lrun Dafidi lo n pe yin tantan, lrun Daniel lo n pe yin tantan,

2.

3.

4.

5.

6.

lrun Batimeu lo n pe yin tantan, Wa w k igbala yi ki o to kun. Egbe: Yara wa, wa wle,.......etc. 7. f lrun Mary lo n pe yin tantan, lrun Martha lo n pe yin tantan, lrun Esther lo n pe yin tantan, Wa w k igbala yi ki o to kun. Egbe: Yara wa, wa wle,.......etc. f Krb ati Srf lo n pe yin, ni Mim, Israeli lo n pe yin, Gbogbo Ogun run lo ni k' wa, Wa w k igbala yi ki o to kun. Egbe: Yara wa, wa wle,.......etc.

8.

AMIN 551 C.M.S. 452 H.C. 456 t.H.C. 173 L.M. (FE 578) Baptisi wn l'oruk Baba ati ni ti m ati ni ti mi Mim . 1. mf WA, mi Mim skal, Onibaptisi kan wa, M'edidi majmu R wa, K'o si se ri omi yi. Tu agbara nla R jade, K' o si wn j tutu, Ki Baba, m at' mi, J s wn d' m lrun.

Matt. 28:19

2.

AMIN 552 C.M.S. 572 H.C. 589 L.M. (FE 579) lrun igbala wa, eni ti ise igbekal gbogbo opin ile ay, ati okun ti o jina rere. - Ps. 65:5 1. BABA, jw gb' adura wa, Bi a ti n l loju omi, Iw ma j ebute wa, At' ile wa loju omi. p cc 3. mf Jesu Olugbala, 'W ti O ti mu 'ji dak rr; Ma j ay fun asf, Fi 'sinmi 'fkan aibal. 'W, mi Mim, ni ti O rababa loju omi, Pas 'bukun lakoko yi, Fi ipa R mu wa soji.

2.

4.

'Wo lrun Mtalkan, Ti awa n sin, ti awa mb; Ma se 'bi sadi wa l'ay, Ati ay wa ni run.

AMIN 553 t.SS&S 669 8.5 (FE 580) Ohun Orin: Ha! gb mi w'asia (573) Awa ki yoo bru. - Ps. 46:2 1. f Ij Seraf' w'asia, Bo ti n f ll, Awa Kerub' si ti mura, Awa yoo sgun. Egbe: Nde Baba Aladura nde, Jesu lo ran , Awa m R ti mura, Awa ki yoo bru. t Wo Satani pl' ogun r, Maikiel fn wn ka; Awn Alagbara subu, Seraf' t wn pa. Egbe: Nde Baba Aladura.......etc. f Jesu Olugbala wi p, Emi fr de, A si fi ay dahun pe, dide asgun Egbe: Nde Baba Aladura.......etc. f Nigba ti ogun ba gbona, O pe, Ma bru L'ot Balogun wa Maikiel, Si fa da r y. Egbe: Nde Baba Aladura.......etc. f Wo asia Jesu ti n f, Ohun Ipe n dun; Mose yoo sgun gbogbo ta Lagbara Jesu. Egbe: Nde Baba Aladura.......etc.

2.

3.

4.

5.

AMIN 554 C.M.S. 361 H.C. 369 5s. 8s. (FE 581) ni ti n l lna siwaju yin, ninu ina ni oru lati fi na han yin, ati ninu awsanma lsan. - Deut. 1:33 1. mf JESU, ma t wa,

mp

Tit' a o fi sinmi, Bi na wa ko til dan, A o tle laifoya; F'w R t wa, S' ilu Baba wa. B'na ba lewu, B'ta sunm wa, Ma j k'aigbagb m'ru wa, Ki 'gbagb oun 'reti y; Tor' arin ta, La n l s'ile wa. Gba t'a f 'tunu, Ninu 'banuj, Gba t'idanwo titun ba de, Oluwa, fun wa ni suru; F' ilu ni han wa, Ti kun ko si. Jesu, ma t wa, Tit' a o fi ni sinmi: Amna run, tju wa, Dabobo wa, tju wa, Titi a o fi de, Ilu Baba wa.

2.

mp

3.

mp

f 4. mf

AMIN 555 (FE 582) Se giri ki o si mu aya le. - Jos. 1:9 1. f JESU ni Balogun k, mase j k'a foya, Olutk wa ni Jesu, mase j k'a foya, mase bru, kun fun ay, Nitori Jesu l'ga k, Bo ti wu ki 'ji naa le to, Yoo mu k wa gunl. yin ero to wa l'k, ke pe Jesu nikan;' K' si gbkle yin le plu, Yoo mu k wa gunl. mase bru,..........etc. Olugbala 'W t'r R, Mu igb' omi pa rr, Iw t'o rin lori omi,

mf Egbe:

2.

mf Egbe: 3. cr

mf Egbe: 4. cr

T'o sun bni ko si nkan? mase bru,..........etc. Ki l'ohun to n ba yin lru? yin mgun Kristi, Bi Jesu ba wa 'nu k, Awa yoo fi 'gbi rrin. mase bru,..........etc. 'Gbati 'gbi ay yi ba n ja, Lor' okun ati nil; Abo kan mb ti o daju, Ld Olugbala wa. mase bru,..........etc. Lw kiniun at' kun, Lw ranko ibi, Jesu yoo dabobo tir, Jesu yo pa tir m. mase bru,..........etc. Mtalkan Alagbara, Dabobo awa m r; Lw atgun ati iji, J k'awa k' alleluyah. mase bru,..........etc. Ogo ni fun Baba loke, Ogo ni fun m R, Ogo ni fun mi Mim , Mtalkan l'p y. mase bru, kun fun ay, Nitori Jesu l'ga k, Bo ti wu ki 'ji na le to, Yoo mu k wa gunl.

mf Egbe: 5. f

mf Egbe: 6. cr

mf Egbe: 7. cr

mf Egbe: 8. cr

mf Egbe:

AMIN 556 C.M.S. 359 H.C. 366 8s. 7s (FE 583) Wn jw pe, alejo ati atipo ni awn lori il ay. - Heb. 11:13 1. m cr mf 2. cr MA tju mi Jehofa nla, Ero l'ay osi yi, Emi ko n'okun, Iw ni, F' w' agbara di mi mu; Ounj run, Ounj run, Ma b mi titi lailai. Silkun isun ogo ni, Orisun imarale;

f 3. p cr f

J ki iml R run, Se amna mi jal; Olugbala, Olugbala, S'agbara at' asa mi. 'Gba mo ba t ba Jrdan, F'kan ru mi bal; Iw t'o ti sgun iku, Mu mi gunl Kenaan j; Orin iyin, Orin iyin, L'emi o fun titi.

AMIN 557 (FE 584) Ilu ti a tdo lori oke ko le f'ara sin. - Matt. 5:14 1. mf Awa n'iml ay, Krb Srf, Ilu ti a t si oke, Bawo ni yo ti se farasin, Egbe: J k'a sis- J k'a sis, J k'a sis- k'a le ri igbala n' ikhin. T 'ti lel lati gb, r if Jesu, Ti o n ke rara wi p, Ha! m 'wo ha fran mi bi? Egbe: J k'a sis...........etc. f Krb oun Srf, L si gbogbo agbay, Mu ay gb r mi, ni ba gb y'o ri igbala, Egbe: J k'a sis...........etc. yin ara ati r, wa w'k 'gbala yi Ti lrun gbe kal, Ara w'k k' ilkun to se. Egbe: J k'a sis...........etc. ranti j Na, Ti da n se dunia, Ti ranko fi w'k, Abam k ha fun wn nikhin. Egbe: J k'a sis...........etc. Ohun ay mb' ay l, l ranti aya Lot, Sugbn t'igbala lo ju,

f 2.

f 3.

f 4. f

f 5.

mp

f 6. p

f 7.

Ki a mase k'abam nikhin. Egbe: J k'a sis...........etc. mf Baba j ran wa lw, K'a le sis R d'opin, Ki a gb ohun na pe, Krb, Srf, gb' ere R, Egbe: J k'a sis...........etc.

f AMIN 558

t.H.C. 295 H.C. 154 t.H.C. 400. C.M. (FE 585) Iw ti b as f mi kuro. - Ps. 30:11 1. mf A DUP lw Oluwa, ki mi ku ewu, Fun irin ajo mi yi na; p fun Oluwa. Krb plu Srf; F'Ogo f'oruk R, F'ni to d'gb yi sil, Oun ni ba Ogo. ho, y, krin ogo, Jesu ba Ogo; Oruk R kari ay, O mu mi l, mo b. p lo y , Oluwa, F'abo R l'ori mi, Yika oril ede gbogbo, Ogo f'oruk R. K'okiki R yika ay, Ma b, Oluwa mi, ba Mim, ba aiku, ni Mtalkan. krin Ologo Mim, p ni f'Oluwa, A l, a b, l'alafia, Mo dup f'Oluwa. ke Halle, Halleluyah, F'lrun Krb; ke Halle, Halleluyah, S'lrun Srf.

2.

cr

3.

mf

4.

mf

5.

6.

mf

7.

AMIN

559

C.M.S. 357 H.C.356 7s. 3s (FE 586) wa lairekja, si ma sra si i plu adura. - I Pet. 4:7 1. mf p 2. p 3. mf KRISTIAN, ma ti wa 'sinmi, Gb b'Angli r ti n wi, Ni arin ta l'o wa; Ma sra. Ogun run-apadi, T'a ko ri n ko 'ra wn j; Wn n s ijafara r: Ma sra. Awn t'o sgun saju, Wn n wo wa b'awa ti n ja: Wn n fi ohun kan wi p Ma sra. Gb b'Oluwa r ti wi, ni ti iw fran, F'r R si kan r: Ma sra. Ma sra bi ni pe, Nib ni 'sgun r wa, Gbadura fun 'ranw; Ma sra.

4.

f di p mf

5.

AMIN 560 C.M.S. 358 H.C.370 6s. (FE 587) Alejo ni ile ajeji. - Eks. 2:22 1. mp Nihin mo j' alejo, run n'ile, Atipo ni mo n se, run n'ile, Ewu oun 'banuj, Wa yi mi kakiri, run ni ilu mi, run n'ile. B'iji ba til n ja, run n'ile; Kukuru l'ajo mi, run n'ile, Iji lile ti n ja, F rekoja l na;

cr 2. mf di cr

N sa de'le dandan, run n'ile. 3. mf Ld Olugbala, run n'ile; A o se mi logo, run n' ile Nib' awn mim wa, Lhin 'rin-ajo wn, Ti wn ni 'sinmi wn, Nib n' ile. Nj n ki o kun, tori run n' ile; Ohun t'o wu ki n ri, run n'ile N sa duro dandan; L'tun Oluwa mi run ni ilu mi. run n' ile.

4.

cr ff AMIN 561

C.M.S. 360 H.C. 363 8s. 7s (FE 588) Apoti ri Oluwa siwaju wn. - Num. 10:33 1. mf MA tju wa Baba run, Larin 'damu ay yi, Pa wa m k'o si ma b wa, A ko n' iranw miran; Sugbn gbogbo 'bukun l'a ni, B'lrun j Baba wa. Olugbala, dariji wa, Iw sa m'ailera wa; 'W ti rin ay saaju wa, 'W ti m 'se inu r; B' n' ikanu at' alar, L'O ti la 'ginju yi ja. L'O ti la 'ginju yi ja. mi lrun, skal, F'ay run k'kan wa, K'if dap m iya wa, At'adun ti ki su ni, B'a ba pese fun wa bayi, Ki l'o le mu sinmi wa?

2.

f p pp

3.

cr AMIN

562 C.M.S. 362 H.C. 361. 7s (FE 589) Bi akni, lagbara. - I Kor. 2: 13 1. mf f 2. f cr LARIN ewu at'osi, Kristian, ma tsiwaju: Rju duro, jija na, K'Ounj 'ye mu lokun. Kristian, ma tsiwaju, Wa k'a doju k ta: o ha bru ibi? S'e myi Balogun yin? J ki kan yin k'o y: Mu 'hamra run w: Ja, ma ro pe ogun n p, Isgun yin fr de. Ma j k'inu yin baj, Oun f n'omije yin nu; Mase j k'ru ba yin, B'aini yin, l'agbara yin

3.

f cr

4.

mp

5.

Nj ma tsiwaju, o ju Asgun l, B' 'p'ta dojuk yin, f Kristian, tsiwaju. AMIN 563 C.M.S. 365 H.C. 362 t.H.C. 2nd. 333. 3. 8s. (FE 590) Oluwa mb fun mi, emi ki o bru ki ni eniyan le se si mi. - Ps. 118:6 1. f N se foya j ibi? Tabi ki n ma bru ta? Jesu papa ni odi mi, B'o ti wu k'ija gbona to! K'a mase gb pe emi n sa; 'Tori Jesu l'apata mi. p cr 4. p cr p cr N ko m'hun t'o le de, n ko m, Bi n ki y'o ti se wa l'aini; Jesu l'o m, y'o si pese. Bi mo kun f's at'osi, Mo le sunm It-anu; 'Tori Jesu l'ododo mi. B'adura mi ko ni lari, Sib 'reti mi ki o y;

mf cr

2.

3.

5.

'Tori Jesu mbb loke. 6. AMIN 564 C.M.S. 366 t.H.C. 326 6. 8s. (FE 588) Oluwa ni Olusaguntan mi, emi ki yoo se alaini. - Ps. 23:1 1. f OLUSAGUNTAN y'o pese, Y'O fi papa tutu b mi, w r y'o mu 'ranw wa, Oju r y'o si ma s mi, Y'o ma ba mi kiri lsan. Loru y'o ma dabobo mi. Nigba ti mo n rare kiri, Ninu isina l'aginju, O mu mi wa si ptl, O fi s mi le na; Nib' odo tutu n san pl, Larin papa oko tutu. Bi mo til n rin kja l, Ni afonifoji iku, Emi ki o bru-kru, 'Tori Iw wa plu mi, g at'pa R y'o mu Mi la ojiji iku ja. Lhin ara ija lile, 'W t tabili kan fun mi; Ire at'anu ni mo n ri, Ago mi si n kun w sil: 'W fun mi n'ireti run, Ibugbe ayray mi. f ff Ay at'esu nde si mi, Sugbn lrun wa fun mi; Jesu l'ohun gbogbo fun mi.

2.

p cr p

3. p

4. f

AMIN 565 C.M.S. 367 H.C. 357 11s. (FE 592) Nitori Oluwa lrun r, oun ni mba l. - Deut. 31:6 1. f MA t siwaju, Kristian ologun, Ma tejum Jesu t'o mb niwaju; Kristi Oluwa wa ni Balogun wa, Wo! asia R wa niwaju ogun Egbe: ma t siwaju, Kristian ologun,

ff

Sa tjum, Jesu t'o mb niwaju. 2. f Ni oruk Jesu, ogun Esu sa, Nj Kristian Ologun, ma nso si sgun; cr run apadi mi ni hiho iyin, Ara, gbohun yin ga, gb'orin yin soke. Egbe: ma t siwaju,..........etc. f di mf ff 4. Bi gb ogun nla, n'Ij lrun, Ara, a rin l'na t'awn mim rin; A ko ya wa n'ipa, gb kan ni wa, kan n'ireti, l'k, kan n'if. Egbe: ma t siwaju,..........etc.

ff 3.

mp

ff 5.

It at' Ijba, wnyi le parun, Sugbn Ij Jesu y'o wa titi lai. cr run apadi ko le bor' Ij yi, A n' ileri Kristi, eyi ko le y. Egbe: ma t siwaju,..........etc. f ma ba ni kal, yin eniyan, D'ohun yin p m wa, l'orin isgun; cr Ogo, iyin, la fun Kristi ba, Eyi ni y'o ma j orin wa titi. Egbe: ma t siwaju,..........etc.

ff AMIN

566 C.M.S. 368 H.C. 36. t.H.C. App. 3. 6. 8s. (FE 593) 1. mf AMNA kan at'ga, Awn ero l'na run, J ba wa gbe, ani awa, T'a gbkle Iw nikan; Iw nikan l'a f'kan s, B'a ti n rin l'na ay yi. Alejo at'ero l'a j, A m p'ay ki ise 'le wa; Wawa l'a n rin 'l osi yi, L'aisinmi l'a n wa oju R; A n yara s'ilu wa run, Ile wa titi lailai l'oke. Iw ti o ru s wa, T'o si fi gbogbo r ji wa; Nipa R l'a n l si Sion, T'a n duna ile wa run; Afin ba wa ologo, O n sunm wa, b'a ti n krin.

cr 2. pp cr f 3. mp f

4.

ff

Nipa imisi if R, A mu na ajo wa pn: S'idap Ij-akbi, A n rin l si oke run, T'awa t'ay ni orin wa. Lati pade Balogun wa.

AMIN 567 C.M.S. 369 H.C. 364. 8s. 7s (FE 594) Eese ti yin fi sojo b? - Matt. 8:26 1. mf cr p 2. mp ESE d'ru? Wo, Jesu ni! Oun tikar l'o n tk; ta 'bokun si aff, Ti y'o gbe wa la ibu, L si ilu, 'Bit' olofo ye skun. B'a ko m 'bi t'a n l gun si, Ju b'a ti n gbohin r l; Sugb' a ko'hun gbogbo sil, A tle ihin t'a gb; Plu Jesu, A nla arin ibu l. A ko bru igbi okun, A ko si ka iji si; Larin 'rukerudo k'a m P'Oluwa mb nitosi, Okun gba gb, Iji sa niwaju R. B'ay wa o ti to lhun, Iji ki ja de ib, Nib l'awn ti n sta wa, Ko le y wa lnu m. Wahala pin, L'ebute alafia na.

cr 3. f

4.

mf

p AMIN 568

C.M.S. 370 H.C. 164. t.H.C. 323, C.M. (FE 595) Enoku si ba lrun rin. - Gen. 5: 24 1. p EMI 'ba le f'iwa pl, Ba lrun mi rin; Ki n ni iml ti n t mi, Sd daguntan!

2.

mf p

Ibukun ti mo ni ha da, 'Gba mo k m Jesu? Itura kan na ha da, T'r Kristi fun mi? Alafia mi nigba naa, 'Ranti r ti dun to! Sugbn wn ti b'afo sil, Ti ay ko le di.

3.

4.

Pada, mi Mim pada, Ojis itunu: Mo ko s t'o bi n'nu, T'o le lkan mi. Oosa ti mo f rekja, Ohun t'o wu k'o j, Ba mi y kuro lkan mi; Ki n le sin 'W nikan. Bayi ni n b'lrun rin, Ara o r mi w! 'Ml run y'o ma t mi, Sd daguntan.

5.

6. p AMIN

569 C.M.S. 371 H.C. 536. 8s. (FE 596) Tani eyi ti n goke lati aginju wa, ti o fi ara ti Oluf r? - Orin. Solo. 8:5 1. mp JESU mim, r airi, Oluranlw alaini; N'nu ayida ay, k mi, K'emi le r m . Ki n sa n'idap mim yi, Gba ohun t'O f n kun bi? B'kan mi, b'ka ajara, Ba sa le r m . Ar ti m'kan mi pup, Sugbn o wa r'ibi 'sinmi, Ibukun si de s'kan mi, 'Tori t'o r m . B'ay d'ofo m mi loju, B' a gba r at' ara lo, Ni suru ati laibohun, L'emi o r m .

2.

3.

4. di

5.

mp p

Gba t'o k'emi nikansoso, L'arin idamu ay yi, Mo gb'ohun if jj na, Wi p, Sa r m Mi. B'ar ba f mu igbagb, T'ireti ba si f saki, Ko si ewu fun kan na, T'o ba r m . Ko bru irumi ay, Nitori 'W wa nitosi; Ki O si gbn b'iku ba de, 'Tori o r m . Ir sa ni l'ohun gbogbo, 'W agbara at'asa mi, Olugbala, ki y'o si nkan, Bi mba ti r m .

6.

cr

7.

mf

8.

AMIN 570 C.M.S. 372 H.C. 2nd Ed. 339. 9s. (FE 597) nikan yoo si j bi ibi ilum kuro loju fufu, ati abo kuro lw iji. Isa. 32:2 1. JESU, ba, ay alar, Itunu onirobinuj, Ile alejo, agbara lai, Ibi isadi, Olugbala. f p Onif nla, Alafhinti, Alafia l'akoko iku: na at' ere onirl, W ni mi awn eniyan R. Bi mo ks, em'o ke pe , Iw ti s'ade onirl, Bi mo sako, fi na han mi, Olugbala at'Or tot. f N jw ore R, n krin, Ibukun, ogo iyin si : Gbogbo 'pa mi titi ay y'o j Tir Olugbala, r mi. C.M.S. 373 11s H.C. 508 (FE 598)

2.

3.

4.

AMIN 571

Fa mi l si ile idurosinsin. - Ps. 143:10 1. f DIDAN l'pagun wa, O n tka s'run, O n fna han ogun, s'ile wn run! Larin aginju l'a n rin, l'ay l'a n gbadura, Pl' kan iskan l'a 'm' n' run pn, Egbe: Didan l'pagun wa, O n tka s'run, O n fna han ogun, s'ile wn run. mf Jesu Oluwa wa, l's R w, Plu kan ay l'm R pade, p A ti fi sil, a si ti sako, T wa Olugbala si na toro, Egbe: Didan l'pagun wa,......etc. mf T wa l'j gbogbo l'na t'awa n t, Mu wa nso s'isgun l'ori ta wa; di K'Angeli R s'asa wa gb'oju run su; p Dariji, si gba wa l'akoko iku. Egbe: Didan l'pagun wa,......etc. f K'a le plu awn Angel l'oke, Lati jum ma yin n'it if R, cr Gba t'ajo wa ba pin, isinmi y'o de, ff At' alafia, at'orin ailopin. Egbe: Didan l'pagun wa,......etc.

2.

3.

4.

AMIN 572 C.M.S. 374 P.M. t.G.B. 466 (FE 599) Iw ba wa kal. - Num. 10:29 1. f YIN ero nibo l' n l, T'yin t'asia lw? Awa n l s'orere ay, Lati kede r na. Egbe: Awa m'j Srf, Ti lrun tun gbe dide, Awa si n jo, awa si n y ) Fun ore t'a gba lf ) 2ce f yin agba, yin ewe, ba wa k orin na, At'kunrin at'obinrin, K'a j jum juba R, Egbe: Awa m'j Srf,.....etc f yin gb Onigbagb, T'o wa ni gbogbo ay;

2.

3.

Ka fi keta gbogbo sil, K'a f'mnikeji wa. Egbe: Awa m'j Srf,.....etc 4. f wa ka jum k'gb l, Wa si gb Srf; Wa ma kal, wa ma kal, Gbogbo wa ni Jesu n pe. Egbe: Awa m'j Srf,.....etc

AMIN 573 C.M.S. 375 SS&S 669 8. 5 (FE 600) Sugbn eyi ti yin ti gba, di mu sinsin titi emi o fi de. - Ifi. 2:25 1. f HA! gb mi, w'asia, Bi ti n f ll! Ogun Jesu fr de na, A fr sgun! D'odi mu, emi fr de, Bni Jesu n wi, Ran 'dahun pada s'run pe Awa o dimu. Wo p ogun ti mb wa, Esu n ko wn b; Awn alagbara n subu, A f damu tan! D'odi mu,.............etc. Wo asia Jesu ti n f; Gb ohun ipe; A o sgun gbogbo ta, Ni oruk R. D'odi mu,.............etc. Ogun n gbo'na girigiri, Iranw wa mb; Balogun wa mb wa tete, gb tujuka! D'odi mu,.............etc.

ff

2.

f p ff

3.

4.

ff f

ff AMIN 574

C.M.S. 376 H.C. 365 L. M. (FE 601) Awa ko ni ilu ti o duro pe nihinyi, awa n wa kan ti mb. - Heb. 13:4 1. mf cr A KO ni 'bugbe kan nihin; Eyi ba ls n'nu j; Ko y k'eniyan mim kanu, 'Tori wn n f sinmi t'run.

2.

p cr

A ko ni 'bugbe kan nihin; O buru b'ihin jle wa; K'iro yi mu inu wa dun, Awa n wa ilu nla t'o mb. A ko ni 'bugbe kan nihin; A n wa ilu nla t'a ko ri; Sion ilu Oluwa wa, O n tan iml titi lai. Iw ti n se 'bugbe if, Ibi ti ero gbe n sinmi; Emi 'ba n'iy b'adaba; Mba fo sinu r, mba sinmi.

3.

mf

4.

mp

5.

Dak kan mi, ma binu, Akoko Oluwa l'o y; cr T'emi ni lati se 'f R, Tir lati se mi l'ogo. 575 C.M.S. 377 H.C. 355. t. Alexander's New Revival Hymns, 112 or t. SS & S 680 D. 7s. 6s (FE 602) K'yin ba le duro l'j ibi. - Efe. 6:13 1. f DURO, Duro fun Jesu, yin m' ogun Kristi: Gbe asia Re soke, A ko gbd f ku; Lat' isgun de sgun, Ni y'o t ogun R; Tit'a o sgun gbogb' ta, Ti Krist' y'o j'Oluwa. Duro, duro fun Jesu; F'eti s'ohun ipe, Jade l s'oju 'ja, L'oni j nla R; yin akin ti n ja fun, Larin ainiye ta , N'nu ewu, ni 'gboya; kju 'ja s'ta. Duro, duro fun Jesu; Duro l'agbara R, Ipa eniyan ko to, Ma gbkle tir; Di 'hamra 'hinrere,

AMIN

cr

2.

cr 3. f p cr

Ma sna, ma gbadura, B'is tab' ewu ba pe, Mase alai de 'b. 4. f di p f Duro, duro fun Jesu, Ija naa ki y'o p; Oni, ariwo ogun; la, orin 'sgun, ni to ba si sgun Y'o gba ade iye: Y'o ma ba ba Ogo. Jba titi lailai.

AMIN 576 C.M.S. 378 H.C. 354. S.M. (FE 603) j alagbara ninu Oluwa, ati ninu ipa agbara r. - Efe. 6:10 1. f M'-OGUN Krist, dide, Mu hamran yin w: Mu 'pa t'lrun fi fun yin Nipa ti m R. Gbe pa lrun w, T'Oluwa m'-ogun, ni t'o gbkle Jesu, O ju asgun l. Ninu ipa R nla, Oun ni ki duro, Tori k' ba le jija na, di hamra yin. Lo lat'ipa de'pa, Ma ja, ma gbadura; T agbara okunkun ba, ja, k' si sgun. Lhin ohun gbogbo, Lhin gbogbo ija, K' le sgun n'ipa Kristi, K' si duro sinsin.

2.

cr mp

3.

mf

4.

cr

5.

AMIN 577 C.M.S. 379 H.C. 92. t.H.C. 279 C.M (FE 604) Awn ogun run si n t lhin. - Ifi. 19:14 1. f M lrun n l s'ogun,

Lati gbade ba: pagun R si n f lel, Ta l'o s'm'ogun R. 2. mp cr f 3. mf ni ti o le mu ago na, T'o le bori 'rora, T'o le gbe agbelebu R, Oun ni m' ogun R. Martyr ikini ti o k 'ku, T'o r'run si sil; T'o ri Oluwa r loke, T'o pe, k'o gba oun la. T'oun ti 'dariji l'nu, Ninu 'rora iku, O bb f'awn t'o n pa l; Tani le se bi r? gb mim; awn wnni, T'mi Mim ba le; Awn akni mejila, Ti ko ka iku si. Wn f'aya ran ida ta, Wn ba ranko ja; Wn f'run wn lel fun 'ku Tani le se bi wn? gb ogun, t'agba, t'ewe, T'kunrin, t'obinrin; Wn y'it Olugbala ka, Wn w as funfun. Wn de oke run giga, N'nu 's at'ipnju, lrun, fun wa l'agbara, K'a le se bi wn.

4.

di cr f

5.

ff

6.

f di

7.

ff

8.

f di p

AMIN 578 C.M.S. 380 H.C. 371 8s. 4 (FE 605) Bi ago yi ki ba le re mi kja bikose mo mu: if Tir ni ki a se. - Matt. 26:42 1. mf p 2. mp BABA mi 'gba mba n sako l, Kuro l'na R/lay yi; K mi ki n le wi/bayi pe, Se 'f Tir. B'ipin mi lay/ba buru,

p 3. mp p 4. mp p 5.

K mi ki n gba ki/n mase kun, Ki n gbadura t'o k/ mi wi p Se 'f Tir. B'o ku emi ni/kansoso, Ti ara oun /r ko si; Ni 'triba n /ma wi p, Se 'f Tir. B'o f gba ohun/w mi, Ohun t'o se/wn fun mi, N fi fun se/Tir ni? Se 'f Tir. Sa fi mi R tu/mi n'nu, Ki Oun ko si ma/ba mi gbe, Eyi t'o ku, o/dw R, Se 'f Tir. Tun 'f mi se lo/jojum, K'O si mu ohun/na kuro, Ti ko j k'emi/le wi p, Se 'f Tir. 'Gba t'mi mi ba/pin l'ay, N'ilu t'o dara/ju lay, L'em' o ma krin/na titi Se 'f Tir.

6.

7.

AMIN 579 C.M.S. 381 H.C. 373 8s. 7s. (FE 606) Awn ni irapada Oluwa yoo pada, wn o si wa si Sioni ti awn ti orin. - Isa. 51:11 1. f NINU oru ibanuj, L'awn gb ero n rin; Wn n krin 'reti at'ay, Wn n l sil ileri. Niwaju wa nin' okunkun, Ni iml didan n tan; Awn arakunrin n sat, Wn n rin l ni aifoya. kan mi iml run, Ti n tan s'ara eniyan R; Ti n le gbogbo ru jina, Ti n dan yi na wa ka.

2.

mf

3.

cr

4.

f cr

kan ni iro ajo wa, kan ni igbagb wa; kan l'ni t'a gbkle, kan ni ireti wa. kan l'orin t'gbrun n k, Bi lati kan kan wa, kan n'ija, kan l'ewu, kan ni irin run. kan ni inu didun wa, L'ebute ainipkun, Nibi ti Baba wa run, Y'o ma jba titi lai. Nj k'a ma n s arakunrin, T'awa ti agbelebu, j k'a ru, k'a si jiya, Ti t'a o fi ri 'sinmi. Ajinde nla fr de na, Boji fr si sil, Gbogbo okun y'o si tuka, Gbogbo lala y'o si tan. (FE 607) KAN mi y ninu Oluwa, 'Tori o j Iye fun mi, Ohun R dun pup lati gb, Adun ni lati r'oju R, Emi y ninu R (2ce) 'Gba gbogbo l'o n fi ay kun kan mi, Tori emi y ninu R. O ti wa mi pe ki n to m , 'Gba ti mo rin jina sagbo, O gbe mi wa sile l'apa R, Nibi ti papa tutu wa, Emi y ninu R (2ce) 'Gba gbogbo l'o n fi ay kun kan mi, Tori emi y ninu R. Ore at'anu R yi mi ka, Or'-f R n san bi odo, mi R n t, o si n se 'tunu, O ba mi l sibikibi; Emi y ninu R (2ce) 'Gba gbogbo l'o n fi ay kun kan mi,

5.

ff di cr

6.

7.

mf

8.

f ff

AMIN 580 1.

2.

3.

Tori emi y ninu R. 4. Emi y'o dabi R n'ij kan, O s'ru wuwo mi kal, Titi 'gbana n j'olotit, Ni sise s f'ade r Emi y ninu R (2ce) 'Gba gbogbo l'o n fi ay kun kan mi, Tori emi yo ninu R.

AMIN 581 t.H.C. 357 11s (FE608) S fun awn m Israeli pe ki wn tsiwaju.- Eks. 14:15 1. f MA t siwaju, Srf mim, Gbe 'da sgun soke s'esu ati s, Baba Olusgun ti sgun fun wa, ma bru larin ainiye ta, K'a se f Oluwa, b'ara igbani, Oun to gb t'Abrahamu, Yoo gb tiwa. ma t siwaju, Krb mim, Odi Jeriko wo nipa orin wn, Lati ipa de'pa wn n ko ikogun, Tsiwaju larin ainiye gan. K'a se 'f Oluwa, b'ara igbani, Oun to gb ti Mose, yoo gb tiwa. Ranti agbara R niwaju ba ni, Ranti isgun R ni okun pupa; wn Awsanm ni san gangan, Ati wn ina R fun wn l'oru, K'a se 'f Oluwa, b'ara igbani, Oun to gb ti Joshua, yoo gb tiwa. Baba Olupese yoo pese fun wa, Ranti ipese R ninu aginju, Lati 'nu apata o fun wn l'omi; O fi manna ati aparo b wn, Ka se 'f Oluwa b'ara igbani, Oun to gb ti Daniel, yoo gb tiwa. ma t siwaju, bi 'danwo ba de, sa kun f'adura, o si bori, Agbara Oluwa ni abo fun wa, Ranti Sedrak, Mesaki at' Abednigo, Ka se 'f Oluwa b'ara igbani, Oun to gb t'Elijah, yoo gb tiwa.

2.

ff 3. f

ff 4. mf

ff 5. mf ff

6.

mf f f di ff

Srf t'ay yi, ku ajdun, Krb t'ay yi, ku ajdun; Ajdun nla kan mb ti a o se loke, Plu awn Mim lati yin Baba, Ka se 'f Oluwa, b'ara igbani, Mtalkan Mim yoo gb tiwa.

AMIN 582 C.M.S. 574 H.C. 593 6. 6. 8. 4 Tune: YMHB 793 Ki Oluwa alafia tikalara r, ki o fi alafia fun yin nigba gbogbo - II Tess 3:16 1. R Alafia, La fi sin yin ara, K'alafia bi odo nla, Ma ba yin gbe. N'nu r adura, A f'awn ara wa, Ni is Oluwa lw, r tot r if didun, L'a fi p'odigbose, If wa ati t'lrun, Y'o ba wn gbe. r gbagb lile, Ni igbkle wa, Pe, Oluwa y'o se ranw, Nigba gbogbo. r 'reti didun, Y'o mu Ipinya wa dun, Y'o s ay t'o le dun ju, Ay t'ay. Odigbose, ara, N'if at' igbagb, Tit'a o fi tun pade loke, N'ile wa run.

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN ORIN IS ISIN 583 C.M.S. 382 H.C. 68. S.M. (FE 609) di amure yin, ki ina yin ki o si ma tan. - Luk. 12:35

1.

mf

IRANS Oluwa! duro nid' is, tju r mim R, ma sna R sa. J k'iml yin tan, tun fitila se; damure girigiri, Oruk R l'ru.

2.

3. p mf 4. f

Sra! l'as Jesu, B'a ti n s, ko jina; B'o ba kuku ti kan 'lkun, Ki si fun lgan. Irans 'r l'eni, Ti a ba nipo yi; Ay l'oun o fi r'Oluwa, Y'o f'la de l'ade.

5.

Kristi tikalar, Y'o t tabili fun, cr Y'o gb'ori irans na ga, Larin gb Angel. AMIN 584 C.M.S. 383 H.C. 309 P.M. (FE 610) gba ajaga mi srun yin eyin o si ni sinmi fun kan yin - Matt. 11:29 1. cr p MO sinmi le Jesu, 'W ni mo gbkle, Mo kun fun s at'osi, Tani mba tun t l? Ni okan aya R nikan, L'kan ar mi sinmi le. Iw ni Mim! Baba sinmi n'nu R; j etutu ti O ta, L'o si mbb fun mi: Egun tan, mo d'alabukun: Mo sinmi ninu Baba mi. ru s ni mi! 'W l'o da mi n'ide; kan mi si f lati gba, Ajaga R s'run: If R t'o gba aya mi, S 's ati lala d'ay.

mf

2.

mf

cr 3. mf cr f

4.

ff di mf

Opin fr de na, Isinmi run mb; s at' irora y'o tan, Emi o si de 'le: N jogun il ileri, kan mi o sinmi lailai.

AMIN 585 C.M.S. 384, H.C. 350. t.H.C. 7s (FE 611) Bi o se temi ati ile mi ni, Oluwa ni a o ma sin. - Jos. 24:15 1. mf GBA ay mi, Oluwa, Mo ya si mim fun , Gba gbogbo akoko mi, Ki wn kun fun iyin R. Gba w mi k'o si j, Ki n ma lo fun if R; Gba s mi, k'o si j, Ki wn ma sare fun . f Gba ohun mi, j ki n ma Krin f'ba mi titi; Gba ete mi, j ki wn Ma jis fun titi. Gba wura, fadaka kan n ki o da duro; Gba gbn mi, k'o si lo, Gg bi O ba ti f. Gba 'f mi, fi se Tir; Ki o tun j temi m; Gb'kan mi Tir n'ise, Ma gunwa nib titi. Gba 'fran mi, Oluwa, Mo fi gbogbo r fun ; Gb'emi papa; lat' oni, Ki m'j Tir titi lai.

2.

3.

4.

mf

5.

mp

6.

AMIN 586 C.M.S. 385 SS&S 804 P.M. (FE 612) Emi n gbagbe nkan wnni ti o wa lhin, mo si n nga wo nkan wnni ti o wa niwaju. - Filip. 3:13 1. f p GBKLE lrun r, K'o ma nso! K'o ma nso! Di 'leri r mu sinsin,

K'o ma nso! Mase se oruk R, B'o til mu gan wa, Ma tan ihin R kal; Si ma nso! 2. f cr p f O ti pe o si 's R? Sa ma nso! Sa ma nso! Oru mb wa mura sin! Sa ma nso! Sin n'if at'igbagb; Gbkle agbara R, Fi ori ti de opin: Sa ma nso! O ti fun ni 'rugbin, Sa ma nso! Sa ma nso! Ma gbin 'w o tun kore, Sa ma nso! Ma sra, si ma reti, L'nu na Oluwa, Y'o dahun adura r, Sa ma nso! O ti wi p opin mb, Sa ma nso! Sa ma nso! Nj fi ru mim sin! Kristi l'atilhin r, Oun na si ni Ounj r, Y'o sin o de 'nu ogo; Sa ma nso! Ni akoko di yi, Sa ma nso! Sa ma nso! Jw R ni na r: Sa ma nso! Ka ri kan R n'nu r, K'if R j ay r, L'j ay r gbogbo Si ma nso!

3.

f cr

4.

p cr

5.

AMIN 587 C.MS. 386 SS&S 778 P.M. (FE 613) Oru mb wa, nigba ti nikan ki o le sis. - John. 9:4 1. f SIS tori oru mb! Sis ni owur, Sis nigba iri ns, sis n'nu 'tantan; Sis ki san to pn, sis nigb' orun n ran;

Sisi tori oru mb! gba 's o pari. 2. f Sis tori oru mb! Sis lsan gangan; F'akoko rere fun 's, isinmi daju, F'olukuluku igba, ni nkan lati pam; Sis tori oru mb! 'gba 's o pari. Sis tori oru mb! orun fr w na, Sis 'gbat' iml wa, ojo bu lo tan, Sis titi de opin, sis titi de al, Sis gbat' ile ba n su, 'gba 'se o pari.

3.

f p

AMIN 588 C.M.S. 387 H.C. 353 12s (FE 614) Emi mb nisinsin yi; ere mi si mb plu mi, lati fun olukuluku eniyan gg bi ise re yoo ti ri. - Ifi. 22:12 1. f mp cr mf cr f 2. mf A O SIS! A o sis! m' lrun ni wa, J k'a tle ipa ti Oluwa wa to; K'a f'imran R s agbara wa d'tun, K'a fi gbogbo okun wa sis t'a o se. Egbe: Foriti! Foriti! Ma reti, ma sna, Titi Oluwa o fi de. A o sis! A o sis! B awn t'ebi npa, Ko awn alar l s'orisun iye! Ninu agbelebu l'awa o ma sogo; Gbati a ba n kede pe, f n'Igbala. Foriti! Foriti!...........etc. A o sis, a o sis! gbogbo wa ni y'o se, Ijba okunkun at'ir yo f, A o si gbe oruk Jesu leke, N'nu orin iyin wa pe, f n'Igbala. Foriti! Foriti!...........etc.

3.

mf Egbe: f

mf Egbe: 4. f

A o sis! A o sis! l'agbara Oluwa, Agbala at'ade y'o si j ere wa; 'Gbat' ile awn olot ba di tiwa, ff Gbogbo wa o j ho pe, f n'Igbala. mf Egbe: Foriti! Foriti! cr Ma reti, ma sna, f Titi Oluwa o fi de.

AMIN 589 C.M.S. 390. H.C. 349. 6. 6s (FE 615) Wn fi awn tikara wn fun Oluwa. - II Kor. 8:5

1.

mf cr p

MO fara mi fun , Mo ku nitori r, Ki n le ra pada, K'o le jinde n n'oku; Mo f'ara mi fun Kini 'w se fun MI? Mo f'j ay Mi, Se wahala fun , Ki iw ba le m, Adun ayray; Mo l p'dun fun , O lo kan fun Mi bi? Ile ti Baba Mi, At'it ogo Mi, Mo fi sil w'ay; Mo d'alarinkiri, Mo fi 'l tori r, Kil'o f'il fun Mi? Mo jiya p fun , Ti nu ko le s; Mo jijakadi nla, 'Tori igbala r, Mo jiya p fun , O le jiya fun Mi? Mo mu igbala nla, Lat' ile Baba Mi, Wa, lati fi fun , Ati idariji; Mo m'bun wa fun , Kil'o mu wa fun Mi? Fi ara r fun Mi, Fi ay r sin Mi; Di 'ju si nkan t'ay, Si wo ohun t'run; Mo f'ara Mi fun , Si f'ara r fun Mi?

2.

mp cr p

3.

f di p

4.

mp 5. mf cr p 6. f

AMIN 590 C.M.S. 391. H.C. 351 L.M. (FE 616) Bi enikan ba n f lati ma t mi lhin, ki o s ara r, ki o si ma gbe agbelebu r lj gbogbo ki o si ma t mi lhin. - Luk. 9:23 1. mf GB' AGBELEBU r ni Kristi wi,

B'o ba f s'm hin Mi; S 'ra r, ko ay sil, Si ma fi 'rl tle Mi. 2. cr 3. mf p 4. mf cr 5. mf cr 6. mf Gb' agbelebu r, ma j ki Iwuwo r fo laya; Ipa mi y'o gb'emi r ro, Y'o m' kan at'apa r le Gb' agbelebu r, ma tiju, Ma j k'kan were r k; Oluwa ru agbelebu, Lati gba lw iku. Gb' agbelebu r, n'ipa R, Rra ma la ewu ja l; Y'o mu o de ile ay; Y'o mu sgun iboji. Gb' agbelebu r, ma tle, Mase gbe sil tit' iku; ni t'o ru agbelebu, L'o le reti la ti d'ade.

'W lrun Mtalkan, L'a o ma yin titi ay; Fun wa, k'a le ri n'ile wa, Ay run ti ko lopin. AMIN 591 C.M.S. 392 H.C. 345 6s (FE 617) Emi o si plu nu r, Emi o si k ni eyi ti iw o wi. - Eks. 4:12 1. mf TAN 'ml R si wa, Loni yi Oluwa; Fi ara R han wa, N'nu r Mim R; J m'kan wa gbona, K'a ma wo oju R, K'awn 'mde le k Iyanu r R. Mi si wa Oluwa, Ina mi Mim , K'a le fi kan kan, Gbe oruk R ga; J fi eti igb, At'kan ironu, Fun awn ti a n k, L'ohun nla t'O ti se.

2.

mp cr

3.

mf

cr 4. mf

Ba ni s, Oluwa, Ohun to y k'a s, Gg bi r R, Ni ki k wa j; K'awn aguntan R, Le ma m ohun r, Ibi t'O n t wn si, Ki wn si le ma y. Gbe 'nu wa, Oluwa, K'if R j tiwa, Iw nikan la o fi Ipa wa gbogbo sin; K'iwa wa j k, Fun awn m R, K'o si ma kede R, Ninu gbogbo kan.

di AMIN 592

C.M.S. 393 H.C. 352 4s. 10s (FE 618) L sis loni l'gba ajara mi. - Matt. 21:28 1. f WA, ma sis, Tani gbd sl ninu oko, 'Gbati gbogbo eniyan n kore j? 'Kaluku ni Baba pas fun pe Sis loni. Wa, ma sis, 'Gba 'pe giga ti angli ko ni Mu 'hinrere t t'agba t'ewe l; Ra 'gba pada, wawa l'akoko n l, Il su tan. Wa, ma sis, Oko p, alagbase ko si to, A n'ibi titun gba, a ni 'po 'ro; Ohun na jijin, at' itosi, N kigbe pe, Wa. Wa, ma sis, Le 'yemeji oun aigbagb jina, Ko s'alailera ti ko le se nkan; Ailera l'lrun a ma lo ju Fun 's nla R. Wa, ma sis, 'Sinmi ko si, nigba t'ise san,

2. di p 3. mf cr

4.

f di

5.

cr

f 6. cr AMIN

Titi orun yoo fi w l'al, Ti awa o si gb ohun ni pe O seun, m. Wa, ma sis, Lala ni dun, ere r si daju, 'Bukun f'awn t'o f'ori ti d'opin; Ay wn, 'sinmi wn, y'o ti p to, Ld' Oluwa!

593 C.M.S. 394 H.C. 343 t.H.C. 276 C.M. (FE 619) A n pa wa da si aworan kan naa lati ogo de ogo. - II Kor. 3:18 1. mf JESU, mase j k'a sinmi, Ti t'O fi d'kan wa; T'O fun wa ni 'bal aya, T'O wo it s. A ba le wo agbelebu, Titi iran nla na, Yoo s ohun ay d'ofo, T' y'o mu 'banuj tan. Tit' kan wa yoo goke, T'a o b lw ara, T'a o fi r'alafia pipe, Ati ay run. Bi a si ti n tjum , K'a d'kan plu R; K'a si ri pipe wa R, N'ile ay loke.

2.

3.

cr

4.

AMIN 594 C.M.S. 395 H.C. 344 L.M. (FE 620) Awn oluranlw ninu Krist Jesu - Rom. 16:3 1. mf K mi, Oluwa, bi a ti J gbohungbohun r R; B'O ti wa mi, j k'emi wa Awn m R t'o ti nu. T mi, Oluwa, ki n le t Awn asako si na; B mi, Oluwa, ki n le fi Manna R b'awn t'ebi n pa.

2.

3.

f di

Fun mi l'agbara, fi s Mi mul lori apata, Ki n le na w igbala, S'awn t'o n ri sinu s. K mi, Oluwa, ki n le fi, k rere R k'lomi, F'iye f'r mi, k'o le fo De ikk gbogbo kan. F'isinmi didun R fun mi, Ki n le m, b'o ti y lati Fi plpl sr R, Fun awn ti ar ti mu. Jesu, fi kun R kun mi, Fi kun mi ni plp; Ki ero ati r mi, Kun fun if at'iyin R. Lo mi, Oluwa, an'emi, Bi o ti f, nigbakugba, Titi em'o fi r'oju R, Ti n pin ninu ogo R.

4.

mf

5.

6.

7.

cr

AMIN 595 C.M.S. 396 H.C. 346 S.M. (FE 621) Alabukun fun ni yin ti n funrugbin siha omi gbogbo. - Isa. 32:20 1. f FUNRUGBIN lowur, Ma sinmi tit' al; F'ru oun 'yemeji sil, Ma fun sibi gbogbo. 'W ko m 'yi n hu, T'or tabi t'al: Ore-f yoo pa m, 'Bi t'o wu k'o b si. Yoo si hu jade, L'wa tutu yoyo, Bni y'o si dagba soke, Y'o s'eso nikhin. 'W k' y'o sis lasan! Ojo, iri, orun, Yoo jum sis p, Fun ikore run.

2.

mf

3.

4. cr

5.

Nj nikhin ojo, Nigba t'opin ba de, Awn Angel' y'o si wa ko, Ikore l sile.

AMIN 596 L. M. (FE 622) Oru mb wa nigba ti nikan ki o le sis. - Joh. 9:4 1. MA sis l mase sl, yin m Ij Srf, Ikore p, ko s'agbase, Gbogbo wa ni yoo gb'ere na. Ma sis l, mase sl, yin m Ij Krb, jade l s'opopo ay, Gbogbo wa ni yoo gb'ere na. Ma sis l, mase sl,, Ma j ki fitila yin ku, m 'ya wa ni ebi npa, Gbogbo wa ni yoo gb'ere na. Ma sis l, mase sl, Awa ti de 'jebu-Ode, Ohun t'oju ri ko se s, Nigba t'a de onihoho. Ma sis l, mase sl, Is p n'ilu Ibadan; Abokuta ko ni s, Gbogbo wa ni y'o gb'ere na. Ma sis l, mase sl, yin t' lo s'ilu oke, p f'lrun loke run, Awa si tun ri ara wa. Ma sis l, mase sl, K'a gb'w lw ara wa, ku ab, yin ku 'le, Gbogbo wa ni y'o gb'ere na. Ma sis l, mase sl, Mase wo awn lgan, K'a fi keta gbogbo sil, Gbogbo wa ni y'o gb'ere na.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ma sis l, mase sl, Awa yoo krin Halleluya, Orin Halle, Halleluyah, Nigba t'a ba r'Olugbala, Amin, Amin, As. (FE 623) JEHOVAH Rufi Baba wa, Fun wa l'okun ilera, Ki a le j f'iyin fun Baba, Gg bi awn t'run. Egbe: A! wa k'a sin Jesu (2) Ipe na n dun, ronupiwada, A! wa k'a sin Jesu. Gbogbo ay, yin Jesu, Ohun rere d'ode, fi iyin fun Baba l'oke, T'o d'gb yi sil. Egbe: A! wa k'a sin Jesu (2).......etc Gbogbo onigbagb Ij, Orun ododo d'ode, lrun n pe nisinsinyi, j k'a gb ipe R. Egbe: A! wa k'a sin Jesu (2).......etc Jehovah Nissi Baba wa, J k'a le j tir, mi Mim 'Daba run, Jw t wa s'na. Egbe: A! wa k'a sin Jesu (2).......etc Ma banuj, ma b'ohun b, Ninu gb Srf, Olupese, Olugbala, Ki yoo fi sil. Egbe: A! wa k'a sin Jesu (2).......etc yin Angeli mererin, T'e gbe ay dani, jw ma f'ay sil o, ma wo 'wa da. Egbe: A! wa k'a sin Jesu (2).......etc Maikieli mim plu ida R, N gsin fo yi wa ka,

AMIN 597 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Krb plu ogun r, La 'ju awn ariran. Egbe: A! wa k'a sin Jesu (2).......etc 8. A! j nla, j 'daj, Ma jk' oju ti wa, T'oju gbogbo ay yoo pe, Ld Baba l'oke Egbe: A! wa k'a sin Jesu (2).......etc Jesu masai ran wa lw, Mase fi wa sil, Gbati 'danwo ba yi wa ka, Jesu gbe wa leke. Egbe: A! wa k'a sin Jesu (2).......etc Ko s'r t'o dabi Jesu, Ko s'ni mba ke pe, Mo wo 'waju mo wo hin, Alabaro ko si. Egbe: A! wa k'a sin Jesu (2).......etc Ranti pe o ti ko esu, Ati gbogbo is r, Egun ni fun bi o tun Pada sd Esu. Egbe: A! wa k'a sin Jesu (2).......etc Ogo ni fun Baba l'oke, Ogo ni f'm R, Ogo ni fun mi Mim , Mtalkan lailai. Egbe: A! wa k'a sin Jesu (2) Ipe na n dun, ronupiwada, A! wa k'a sin Jesu.

9.

10.

11.

12.

AMIN 598 C.M.S. 389 SS&S 710 P.M. (FE 624) ni ti o ba fori ti titi de opin, oun ni a o gbala. - Matt. 24:13 1. p KAN ar ile kan mb, Lna jinjin s'ay is; Ile t'ayida ko le de, Tani ko f sinmi nib. Duro roju duro mase kun! (2ce) Duro, duro, sa roju duro mase kun! Bi wahala bo ml, B'ipin r lay ba buru,

f Egbe: cr 2.

f Egbe: 3. mp f f Egbe: 4. f

W'oke s'ile ibukun na, Sa rju, duro mase kun. Duro.............etc. Bi gun ba wa lna r, Ranti ori t'a f'gun de; Bi 'banuj bo kan r, O ti ri b f'Olugbala. Duro.............etc. Ma sis l, mase ro pe, A ko gbadura dun r, j isinmi mb kankan, Sa rju duro, mase kun. Duro roju duro mase kun! (2ce) Duro, duro, sa roju duro mase kun! (FE 625)

f Egbe: cr AMIN

599 Sise re o, Ara mi o. 1. cr

SIS r o, ara mi o ) O ba sis re o, tete o ) Ile ay ko duro, ) 2ce Ara mi ay nl, ) j k'a f'ay sil o, ) Lati fi sin Jesu o. ) mf Egbe: Ana ki ise tir, la ki ise tir, Oni nikan ni tir, Il la le sai mo ba o se rere, O ba sis r o, tete o, Jehovah loke k'o fire kari wa o, lay, K'a mase ku ni kekere - eni, K'a mase taraka ka ilo - eji K'ay ma y wa lnu - ta, K'a tunbtan wa k'o dara - rin, K'a r'm atata sil k'a ilo l'ay, Ara mi, o d'arun, j ati sun eniyan l'fa o. cr S 'ra r o, ara mi o ) O ba s 'ra r o, tete o )2ce Ile ay ko duro, bni ay n l j k'a f'aye sil o, ) Lati fi sin Jesu o ) Ana ki ise tir,.........etc. Ronu r o, ara mi o ) O ba ronu r o, tete o Ile ay ko duro, ara mi ay n l

2.

mf Egbe: 3. cr

)2ce )

mf Egbe: AMIN

j k'a f'aye sil o ) Lati fi sin Jesu o. ) Ana ki ise tir,.........etc.

600 C.M.S. 110 8s. 7s. t.SS&S 524 (FE 626) Ke rara, mase dasi, gbe ohun R soke bi ipe. - Isa. 58:1 1. f YIN eniyan lrun, Okunkun yi ay ka; Shin ay ti Jesu, Ni gbogb' oril-ede, Ihin ay, Ihin ay, Ti 'toye Olugbala. Ma tiju ihinrere R, Agbara lrun ni, N' ilu t'a ko wasu Jesu, Kede 'dasil f' onde, Idasil, Idasil , Bi t'awn m Sion. B'ay oun Esu dimlu, S' is Olugbala wa, Ja fun is R, ma f'oya, Mase bru eniyan. Wn nse lasan, wn nse lasan, Is R ko le baj. p 'Gbat' ewu nla ba de si yin, Jesu y'o dabobo yin; Larin ta at' alejo, Jesu y'o je r yin; Itju R, Itju R, Y'o plu yin tit' opin.

2.

mf

3.

4.

AMIN 601 C.M.S. 388 H.C. 179 11 10s (FE 627) Wasu Ihinrere fun gbogbo da. - Mark 16:15 1. f Y awn ti n segbe, Sajo ni n ku, F'anu ja awn kuro ninu s, K f'awn ti n sina, gb' ni subu ro, S fun wn pe, Jesu le gba wn la, Egbe: Y, awn ti n segbe, Sajo ni n ku l

cr 2. mf p p 3. mf

Alanu ni Jesu, yoo gbala. Bi wn o til gan, Sib, O n duro, Lati gb' m t'o ronupiwada Sa f'itara r wn, si r wn jj, Oun o dariji, bi wn je gbagb. Egbe: Yo, awn ti n segbe,......etc Y awn ti n segbe, Is tir ni, Oluwa yoo f'agbara fun ; Fi suru ro wn pada s'na toro, S f'asako p'Olugbala ti ku Egbe: Y, awn ti n segbe,......etc

p AMIN

ORIN IKIL ATI IPE 602 C.M.S. 403 SS&S 77 8s. 9s (FE 628) Jesu ti Nasareti ni o n kja l. - Luk. 18:37 1. f EREDI irkk yii, Ti eniyan ti n w kja? 'Jojum n'iwjp na, Eredi r ti wn n se b? Wn dahun lohun jj pe, Jesu ti Nasaret' l'o n kja Wn dahun lohun jj pe, Jesu ti Nasaret' l'o n kja. Tani Jesu? Eese ti Oun Fi n mi gbogbo ilu bayi? Ajeji lgbn ni bi, Ti gbogb' eniyan n t lhin? Wn si tun dahun jj pe, Jesu ti Nasaret' lo n kja Wn si dahun jj pe, Jesu ti Nasaret' l'o n kja. Jesu Oun na l'O ti kja, na irora wa lay; 'Bikibi t'O ba de, wn n k Orisi arun wa 'd R; Afju y b'o ti gb pe, Jesu ti Nasaret' lo n kja. Afju y b'o ti gb pe, Jesu ti Nasaret' lo n kja

f di f di 2. mf

p cr p cr 3. p f cr f cr

4.

f cr f cr 5. f p cr f f 6. p cr p pp p pp AMIN

Oun si tun de! Nibikibi, Ni awa si n ri 'pas R; O n rekja lojude wa O wle lati ba wa gbe, Ko ha y k'a f'ay ke pe? Jesu ti Nasaret' lo n kja, Ko ha y ka f'ay ke pe? Jesu ti Nasaret' lo n kja Ha, wa yin t'run n wo! Gba 'dariji at'itunu; yin ti ti sako l, Pada, gba ore-f Baba, yin t'a danwo abo mb, Jesu ti Nasaret' l'o n kja, yin t' a danwo abo mb, Jesu ti Nasaret' l'o n kja. Sugbn b'iw k ipe yi, Ti o si gan if nla R, Oun yoo phinda si , Yoo si ko adura r; O p ju n'igbe na y'o j: Jesu ti Nasaret' ti kja O p ju, n'igbe na y'o j, Jesu ti Nasaret' ti ko.

603 SS&S 1174 8. 7. (FE 629) Oluwa awn m-ogun, ibukun ni fun ni na ti o gbkle . - Ps. 84:12 Ohun Orin: Ikore ay fr gbo. (168) 1. DIDE m'ogun igbala, To r m Olori wa: dide oril-ede, Ki ta to de Sion, Egbe: k orin, to dun pup, k orin to dun pup, Bi hiho omi okun, nipa j Olugbala, Awa ju asgun l, Awa ju asgun l, Awa ju asgun l, Nipa j Olugbala, Awa ju asgun l. wa bu omi igbala, yin m aray; wa gba igbala lf,

2.

T'Oluwa pese fun wa. Egbe: k orin, to dun pup,.......etc 3. Jesu f'ogoj' dun bb, Fun gb Srf yi; Lati fi ra ay pada, Ninu s wa gbogbo. Egbe: k orin, to dun pup,.......etc Ogo ni fun Baba, m mi Mim lo de yi; Jw f gbogbo wa m lau, Ninu s wa gbogbo. Egbe: k orin, to dun pup,.......etc

4.

AMIN 604 C.M.S. 406, t.H.C. 18 C.M. (FE 630) Gbogbo eni ti oungb n gb, wa sibi omi. - Isa. 55:1 1. YIN t'oungb n gb, wa mu, Omi iye ti n san; Lati orisun ti Jesu, Lai sanwo l'awa mbu. p cr 3. f AMIN 605 1. (FE 631) WA gba 'gbala; (2times) Ninu gb Srf; ni ko ba f segbe o, wa gba 'gbala. wa sin Baba, (2 times) Ninu gb Srf; ni ko ba f segbe o, wa yin Baba. wa yin Baba, (2 times) Wo! b'o ti p to t' ti n mu Ninu nkan eke, T' n l'agbara at'ogun yin Ninu nkan t'o n segbe. Jesu wi p, isura mi, Ko lopin titi lai; Yoo f'ilera lailai fun Awn t'o gb Tir.

2.

2.

3.

Ninu gb Srf; ni ko ba f segbe o, wa yin Baba. 4. wa wo 'yanu (2 times) Ninu gb Srf; K'a ba le gb'lrun gb o, wa wo 'yanu. wa gba 'wosan, (2 times) Ninu gb Srf; yin t'ara yin ko da o, wa gba 'wosan. wa gba iye, (2 times) Ninu gb Srf; ni ko ba f segbe o, wa gba iye.

5.

6.

AMIN 606 SS&S 777 11s (FE 632) Emi o kigbe pe O, Oluwa: ati si Oluwa ni emi mbb gidigidi. - Ps. 30:8 1. GBE 'banuj r mi, o kari ay, Fi s'ohun igbagbe, rju pa mra; Fi suru ronu r/ni oru 'ganj 'T Jesu l ro fun/yoo si san fun . T Jesu l, ro fun, O m dun r, T Jesu l, ro fun, yoo ran lw; Lo j k'adun ay/to pese fun , Yoo m'eru r fuy/sa l gbadura. Awn ti osi wn/p ju tir l, N' sori k n'nu okun, lo tu wn ninu; Gbe 'banuj r mi, f'lomi lay; Lo tan 'ml fun wn/f'ab fun Jesu.

2.

3.

AMIN 607 C.M.S. 409 SS&S 340 6. 4. 6. 4. (FE 633) Loni, bi yin ba f gbohun R, ma se aya yin le. - Ps. 95: 7, 8 1. f p LONI ni Jesu pe! Asako wa; A! kan okunkun, Ma kiri m.

2.

Loni Jesu pe? Tti le'l ; Wol fun Jesu, ni 'Le w yi Loni ni Jesu pe! Sa asala; Iji igbsan mb, Iparun mb Loni ni Emi pe! Jw 'ra r; Ma mu k'o binu l, Sa anu ni.

3. p cr 4.

AMIN 608 C.M.S. 404 t.SS&S 221 D. 8s (FE 634) Nibo ni iw wa. - Gen. 3:9 1. mf p NIGBAT' idanwo yi mi ka, Ti idamu ay mu mi; T'ta fara han bi re, Lati wa iparun fun mi, Egbe: Oluwa, j ma sai pe mi, B'o ti pe Adam nin' gba, Pe' Nibo l'o wa ls? Ki n le b ninu bi na. f Nigba t'Esu n'nu 'tanj r, Gbe mi gori oke ay; T'o ni ki n triba fun oun, K'ohun ay le j temi. Egbe: Oluwa, j .............etc. f Nigba t'ogo ay ba f fi, Tulasi mu mi rufin R; To duro gangan lhin mi, Ni ileri pe Ko si nkan Egbe: Oluwa, j.............etc. Nigba ti igbkle mi, Di t'ogun ati t'orisa; T'ogede di adura mi, Ti f di ajisa mi. Egbe: Oluwa, j .............etc. Nigba ti mo f lati rin, L'adam at'if n'nu mi; T'kan mi n se hila-hilo,

2.

3.

4.

5.

Ti n ko gbona, ti n ko tutu. Egbe: Oluwa, j.............etc. 6. Nigba mo snu bi aja, Laigb ifere d m; Ti n ko nireti ipada, Ti mo n paf ninu s Egbe: Oluwa, j.............etc. Nigba ti ko s'alabaro, Ti olutunu si jina, p T'ibanuj b'iji lile, cr T ori mi ba n'ironu Egbe: Oluwa, j.............etc.

7.

AMIN 609 C.M.S. 73 H.C. 65 2nd Ed. 8. 7. 4. (FE 635) Wakati mb ninu eyi ti gbogbo awn ti o wa ni isa oku yoo gb ohun R, wn o si jade wa. - Joh 5:28 1. f J 'daj j ru! Gb bi ipe ti n dun to! O ju gbrun ara l, O si n mi gbogbo ay, Bi sun na, Y'o ti damu ls. W Onidaj l'awa wa, T'o w ogo nla l'as; Gbogbo wn ti n wo na R, 'Gbana ni wn o ma y, Olugbala, Jw mi ni j na. Ni pipe R oku o ji, Lat'okun, ile s'iye: Gbogbo ipa ay y'o mi, Wn o sal loju R; Alaironu, Yoo ha ti ri fun ? Esu ti n tan nisinyi, Iw mase gb tir, 'Gbati ay yi ba kja; Y'o ri ninu ina; Iw ronu, Ipo r ninu ina. Lab ipnju at'gan,

p 2. mp

p 3. f

p 4. mf

p 5. p

p AMIN

K'eyi gba n'iyanju; j lrun mb tete, 'Gbana kun y'o d'ay, A o sgun, 'Gbati ay ba gbina.

610 t.H.C. 366 8s. 7s (FE 636) Ko lati se rere.- Isa. 1: 7 Ohun Orin: Oluwa da agan lohun (484) 1. WA nigba ti Kristi n pe , Wa, ma rin 'nu s m, Wa tu gbogb' ohun to de, Wa bere 'r j t'run. O n pe nisinsinyi ) Gb b'Olugbala ti n pe. Wa nigba ti Kristi mbb, Wa gb ohun if R, 'W o k ohun if R? 'W o si ma sako sa. O n pe nisinsin yii, ) Gb b'Olugbala ti n pe )2ce Wa, mase f'akoko d'la, Wa, j 'gbala niyi, Wa fi ara r fun Kristi, Wa wol niwaju R, O n pe nisinsin yii Gb b'Olugbala ti n pe (FE 637)

)2ce

2.

3.

) )2ce

AMIN 611 SS&S 1165 P.M. 1.

WA sd Jesu, mase duro, L'r R l'O ti f'na han wa; O duro ni arin wa loni, O n wi jj pe Wa Ipade wa yoo j ay, Gba kan wa ba b lw s; T'a o si wa plu R Jesu, Ni ile wa lailai. J k'mde wa, A gbohun R, J k'kan gbogbo ho fun ay, Ki a si yan Oun l'ayanf wa, Ma duro sugbn wa, Ipade wa yoo j ay etc.

2.

cr

3.

cr

Tun ro O wa plu wa loni, F'eti s'ofin R, k'o si gbagb, Gb b'ohun R ti n wi pl, pe, yin m mi wa. Ipade wa yoo j ay, Gb'kan wa ba b lw s, T'a o si wa plu R Jesu, Ni ile wa lailai. (FE 638)

AMIN 612 1. f

OHUN ay b'ay l, Krb, Srf; Ilu ti a t sori oke, A ko le fara sin. J ka soto (3) Ka le ri 'gbala nikyin. Ohun ay b'ay l, ranti ti aya Loti, Ti o boju wo hin; Ti o fi di wn iy J ka soto (3) Ohun ay b'ay l, ranti j Mose, Ti Farao fi ri s'okun, Ti Israel fi ri igbala. J ka sot (3) Ohun ay b'ay l, ranti j Noah, T'm eniyan fi n pgan, Ti ranko fi ri igbala J ka sot (3) yin gb Oloye, At'yin gb Mary; Baba yoo wa plu yin, Yoo di yin lamure ododo. J ka sot (3) yin gb Martha, Ati Ayaba Esther, mura la ti sis yin, Baba yoo se iranw J ka sot (3) yin gb Akrin,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ati 'Tan-lhin Jesu; mura lati sis yin, Jesu yoo se iranw J ka sot (3) 8. Mose Orimlade, O ti l soke run; O dap m awn Angel, O ti gbade Ogo. J ka sot (3) yin gb' Aladura, ku asyinde; Baba yoo tu yin ninu, Yio gb'w yin soke. J ka sot (3) Ogo ni fun Baba wa, Ogo ni fun m R, Ogo ni fun mi Mim , Mtalkan lailai. J ka sot (3)

10.

AMIN 613 C.M.S. 447 O.t.H.C. 245 S.M. (FE 639) Kini iw si duro si nisinsin yii? Dide ki a baptisi r, ki iw ki o si w s r nu, ki o si ma pe oruk Oluwa. - Ise. 22 :16 1. f DURO, m ogun, F'nu r s f'ay; Si jj pe ofo l'ay, Nitori Jesu re. Dide k'a baptis' r, K'a w s r nu, Wa b'lrun da majmu, S 'gbagb r loni Tir ni Oluwa, At' ijba run: Sa gb'ami yi siwaju r, Ami Oluwa r. 'W k'ise t'ara r, Bikose ti Kristi; A k oruk r p m, Awn mim 'gbani.

2.

3.

cr

4.

cr

5.

Ni hamra Jesu, Kjuja si Esu; B'o ti wu k'ogun na le to, Iw ni o sgun. Ade didara ni, Orin na, didun ni, 'Gba t'a ba ko ikogun j, S's Olugbala.

6.

AMIN 614 t.H.C. 218. t.H.C. 96. D. 7s. 6s (FE 640) Ohun ni ti n kigbe ni iju. - Isa. 40:3 1. f p OHUN ti n dun l'aginju, Ohun alore ni, Gb b'o ti n dun rara pe ronupiwada! Ohun naa ko ha dun to? Ipe na ko kan ! Ki l'o se arakunrin, Ti o ko fi mira? Ijba ku si dd, Ijba lrun, Awn t'o ti f's wn, Nikan ni yoo gunwa; Ese t'o ko fi nani, Ohun alore yi, Ti dun l'eti r tantan, Pe ronupiwada. Abana plu Fapar, Le j odo mim, Sugbn as 'wnum, Jordan nikan l'o ni, Ju ero r s'apakan, Se as Oluwa, Wa sun adagun yi, W k'o si di mim. Kin' iba da duro? Awawi kan ko si, W odo, wo Johanu r, Ohun gbogbo setan; O p ti o ti n jiyan, O ha bu Emi ku? ls gb alore,

2.

mf

3.

4.

Si ronupiwada. AMIN 615 SS&S 366 (FE 641) A ko le ma sai tun yin bi. - Joh. 3:7 1. IJOYE kan t Jesu l loru, O n bere na 'ml oun igbala, Olukni f'esi to yanju pe, Ki a sa tun yin bi. Egbe: Ki a sa tun yin bi (2) Lotit, lotit ni mo wi fun , Ki a sa tun yin bi. yin m' aray sami sr na, Ti Jesu Oluwa fara bal s; Mase j k' ik yi si o j'asan, Ki a sa tun yin bi. Egbe: Ki a sa tun yin bi...............etc. yin to f w 'sinmi to l'ogo yi, T n f b'nirapada krin bukun; Bi ba n f gba iye ainipkun, Ki a sa tun yin bi. Egbe: Ki a sa tun yin bi...............etc. O n f r'oluf kan t'o ti l bi? Lnu 'lkun dada to ti n sna fun , Nj tti s'egbe orin didun yi pe Ki a sa tun yin bi. Egbe: Ki a sa tun yin bi...............etc. (FE 642)

2.

3.

AMIN 616 Adaba mim si ba le ori R. - Matt. 3:16 1.

JESU n l sinu odo Jordan, (3) Ld John Baptist. Egbe: A n l sodo Jordan, Plu Olugbala wa; A n l sodo Jordan! Odo iwnum. Ka to le d'ade, a o ma krin, (3) Orin if mim Egbe: A n l sodo Jordan,.......etc. Jesu yoo gbade f'm R, (3)

2.

3.

F'awn ayanf R Egbe: A n l sodo Jordan,.......etc. 4. Adaba, mim skal (3) S'or' Olugbala wa Egbe: A n l sodo Jordan,.......etc. A gbohun kan lat'run wa, (3) Eyi l'ayanf Mi. Egbe: A n l sodo Jordan,.......etc. ma gb Tir titi ay, (3) Ay ainipkun. Egbe: A n l sodo Jordan,.......etc. Jesu Oluwa ti d'odo na, (3) Odo Iwnum. Egbe: A n l sodo Jordan,.......etc. Gbogbo ls, wa kal, (3) Sinu odo Jordan. Egbe: A n l sodo Jordan,.......etc. Kerub' Seraf' wa ka l (3) Sd' Olugbala wa. Egbe: A n l sodo Jordan,.......etc. Ade iye yoo j ti wa (3) Bi a ba gba Jesu gb. Egbe: A n l sodo Jordan,.......etc.

5.

6.

7.

8.

9.

10. AMIN

617 C.M.S. 445 H.C. 458, t.H.C. 332. C.M. (FE 643) 1. f p 2. f cr JESU, Iw l'a gbohun si, Mi mi Mim R, Si awn eniyan wnyi; Baptisi wn s'iku R. K'o fi agbara R fun wn, Fun wn l'kan titun! Ko'ruk R si aya wn, Fi mi R kun wn. J ki wn ja bi ajagun; Lab pagun R, Mu wn f'otit d'amure, Ki wn rin l'na R.

3.

4.

mf f cr

Oluwa, gbin wa s'iku R, K'a jogun iye R; Lay k'a ru agbelebu, K'a ni ade run.

AMIN 618 C.M.S. 446, t.H.C. 149 C.M. (FE 644) Bi ko se pe a tun eniyan bi nipa omi ati nipa mi, Oun ki yoo le w Ijba run. - Joh. 3:5 1. f EYI l'as nla Jehofa Yoo wa titi lai; ls b'Iw at'emi, K'a tun gbogbo wa bi. Okunkun y'o j ipa wa B'a wa ninu s; A ki o ri ijba R, Bi a ko d'atunbi. Bi baptisi wa j 'gbarun, Asan ni gbogbo r, Eyi ko le w's nu, Bi a ko tun wa bi. Wo ise 'were ti a n se, Ko ni iranw R, Wn ko s'kan wa di tun B'awa ko d'atunbi. f cr ff AMIN 619 C.M.S. 448, t.H.C. 34 C.M. (FE 645) j Kristi m r ni n w wa nu kuro ninu s wa gbogbo. - Joh. 1:7 1. mf p 2. NIHIN YI n'isinmi gbe wa, Niha r ti j n san; Eyi nikan n'ireti mi, Pe Jesu ku fun mi. Olugbal', lrun mi, Orisun f's mi; Ma f'j r wn mi titi, L kuro ninu s r, Ja wn Esu nu; Gba Kristi gb tkantkan, Iw o d'atunbi.

2.

3.

4.

5.

K'emi le di mim 3. mp W mi, si se mi ni Tir, W mi, si j temi, W mi, k'i s's mi nikan, w at'kan mi. Ma sis lkan mi, Jesu, Titi 'gbagb y'o pin; Tit' ireti y'o fi dopin; T'kan mi yoo sinmi.

4.

AMIN 620 C.M.S. 454, H.C. 2nd. Ed. 399 t.S. 668. S.M. (FE 646) nikni ti o gba kan ninu awn mde wnyi ni oruk Mi, o gba Mi. - Mar. 9:37 1. mf cr 2. f cr MI lrun wa, Baptis' awn wnyi, Ba wn da majmu mim, W wn kuro l's. F'pa esu tutu, W wn n'nu j R; Baba, m, mi Mim , S wn di m R.

AMIN 621 C.M.S. 455 H.C. 457 t.H.C. 1 4. L.M. (FE 647) Emi o gba yin, Emi o si j Baba fun yin mkunrin Mi ati mbinrin Mi l'Oluwa Olodumare wi. - II Kor. 6:17, 18 1. f BABA, Apat' agbara wa, Ileri ni ti ki 'y, Sinu agbo eniyan R, J, gba m yi titi lai. A ti f'omi yi sami fun, Ni Oruk Mtalkan; A si n tr ipo kan fun, Larin awn m Tir. A sa l'ami agbelebu, Apr iya ti O j; Krist', k'ileri re owur, J 'jw j ay r. Fifun ni, k'iku oun iye,

2.

mp cr

3.

mf

4.

cr

f AMIN 622

Ma ya m R ld R; K'oun j om'-ogun R tot, m'd R, Tir lailai.

C.M.S.456 t.H.C. 465 7s (FE 648) ma si se da wn lkun. - Mar. 10:14 1. f JESU, Baba mde, As R ni awa n se; A m'm yi wa 'd R, Ki iw s di Tir. Ninu s ni a bi, W kuro nin' s r; j R ni a fi ra, K'o pin ninu bun R.

2. p f AMIN 623

C.M.S. 500 SS&S 866 P.M. (FE 649) kan mi ti mura, lrun, kan mi ti mura. - Ps. 7:7 1. f J nla l'j ti mo yan Olugbala l'lrun mi, O y ki kan mi ma y, Ko si ro ihin na kal. Egbe: j nla l'j na! Ti Jesu w s mi nu; O k mi ki n ma gbadura, Ki n ma sra, ki n si ma y, j nla l'j na! Ti Jesu w s mi nu. Is igbala pari na, Mo di t'Oluwa mi loni, Oun lo pe mi ti mo si j, Mo f'ay j'ipe mim na. Egbe: j nla..........etc. j mim yi ni mo j, F'ni to y lati fran; J krin didun kun 'le R, Nigba mo ba n l sin nib. Egbe: j nla..........etc. Sinmi aiduro kan mi,

2. ff f 3.

f 4. p

f 5. p f AMIN

Sinmi le Jesu Oluwa; Tani j wi p ay dun, Ju d awn Angeli. Egbe: j nla..........etc. yin run, gb j mi, j mi ni ojojum; Em'o ma s d'tun titi, Iku y'o fi mu mi re 'le. Egbe: j nla..........etc.

ORIN IMULKANLE 624 (FE 650) Mo gb'ohun R.. - Gen. 3:10 1. p MO gb'ohun R ninu ala mi, Ohun klkl; Ohun ti n s 'f t'Oluwa, If irapada; Mo t'ti lel lati gb, O si ya mi lnu, Bi mo tit 'ti le 'l to, J j ki n roju R. Egbe: J j ki n roju R (2) Bi mo ti t'ti le'l to, J j ki n roju R. p Ninu Wahala ay mi, Mo ba Jesu pade, Ti O si gba mi niyanju, Lati ma gbadura; Mo t 'ti le'l lati gb, O si mu 'nu mi dun, O si tun ki mi l'aya pe, Ki n sa ma gba adura. Egbe: Ki n sa gba 'dura (2) O si tun ki mi l'aya pe, Ki n sa ma gba adura. p Olodumare j gba wa, Awa gb Srf, Nigba ti wahala ba de, J gb adura wa; Ran awn Krb si wa, Lati ran wa lw, Ki O si t'ti si igbe wa, K'O gb adura wa. Egbe: K'O gb adura wa(2)

2.

3.

Ki O si t'ti si igbe wa. K'O gb adura wa. AMIN 625 t.H.C. 294 6. 8s (FE 651) Emi se ara mi bi ni pe tabi arakunrin. - Ps. 35:14 1. f R ay ki lo jam, Ohun asan ni mo m si, Ko si alanu bi Jesu, Alawo k, lrun ni, Adawunse k, lrun ni, Eniyan k, lrun ni. O y ki n fi Jesu s'r, Ko si r kan bi Jesu, Jesu to f wa d'oju 'ku, Babalawo k lrun ni, Awol k, lrun ni, Eniyan k lrun ni. Nko ni ni ti mba ke pe, Mo wo 'waju, mo wo hin, Ko til si alabaro, Onisegun k, lrun ni, Awol k, lrun ni, Eniyan k, lrun ni. Sugbn mo r m Jesu, Emi ki yo fi sil; Jesu, ma sai ran mi lw, Alawo k, lrun ni, Akunlyan lo mba mi ja. 'Gbati mo joko n'ile mi, Esu wa d'ru b'kan mi, Sugbn Jesu gbe mi leke, Wn ni mo ku l'aray s, Wn l'o ti ku laray s, Sugbn Jesu da mi sil. Alairise, ko ma binu, Alaisan ma s 'reti nu, Jesu yoo mu yin lara da, Alawo k, lrun ni, Onisegun k, lrun ni, Eniyan k, lrun ni. K'a f'ogo fun Baba l'oke, K'a f'ogo fun m plu,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ogo ni fun Mtalkan. lsanyin k, lrun ni, Aworaw k, lrun ni, Jesu nikan lo to ke pe. AMIN 626 11s (FE 652) Awn ti o gbkle Oluwa yoo dabi Oke Sioni ti a ko le si ni idi. - Ps. 125:1 1. NI INU airij re, gbkle Jesu, N'nu hila-hilo ay, gbkle Jesu, Mase gbkle eniyan, sugbn gbkle Jesu, Oun nikan lo le gba , sa gbk r le. Egbe: ni t'o n pese fun era Oun na ko le bo o ti; Bi o ti wu k'o le to, Gbkle Jesu. yin Om' Ogun 'gbala yi, gbkle Jesu, ke Hosanna f'ba m ninu Dafidi, ni t'O ni kkr iku ati iye lw; Oun nikan lo le gba , sa ma se'f R, Egbe: ni t'o n pese fun era.......etc. yin Leader wa wn, ku 's mi; Jah yoo s ile ati na yin, Sa ma s'otit, J ki iwa rere yin han fun gbogbo awn da, Ogun run yoo jri yin, yin o gb'ade ogo Egbe: ni t'o n pese fun era.......etc. yin gb Aladura, ma bohun m Sis nigba ti i se san, nitori oru mb, Gbe ida 'sgun r s'oke, mase b'oju w'yin, Ma gbk r le eniyan, tju m Jesu. Egbe: ni t'o n pese fun era.......etc. yin m gb Akrin, tun ohun yin se Orin ni o ma ko titi n'ile Baba run, Jesu yoo mu yin de'le l si ilu mim l'oke; Lati plu ogun run ti yin d'aguntan. Egbe: ni t'o n pese fun era.......etc. yin m' gb Srf ati Krb, mi Mim yoo ma s yin, ma bru ta, Agbara tit' oke wa orin 'sgun l'a o ma k, Ogo fun Baba, m ati mi Mim. Egbe: ni t'o n pese fun era.......etc.

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN

627 t.H.C. 509 P.M. (FE 653) kan mi n t lhin girigiri. - Ps. 63:8 1. L'KAN mo jina s'Oluwa, Mo n fi iwa mi bi ninu, Sugbn Jesu ti gba mi, Halleluyah! Egbe: A, bi o ti dun to, Dun to, dun to, dun to, A, bi o ti dun to, Ki Jesu ma gbe inu mi. Ibinu ati 'runu mi, wn ti Esu fi de mi, Jesu ti ja ide na, Halleluyah! Egbe: A, bi o ti dun to, (3ce)........etc. Ifkuf kun kan mi, Plu igberaga gbogbo, In' mi ti jo wn, Halleluyah! Egbe: A, bi o ti dun to, (3ce)........etc. Mo b lw irwsi, Lw ko gbona ko tutu, ba mi yin Oluwa, Halleluyah! Egbe: A, bi o ti dun to, (3ce)........etc. Mo n krin si lojojum, Mo n y mo si tun n fo s'oke, Nipa 'gbara mi, Halleluyah! Egbe: A, bi o ti dun to, (3ce)........etc. j 'yebiye w mi m, Omi iye n san ninu mi, Igbala mi di kikun, Halleluyah! Egbe: A, bi o ti dun to, (3ce)........etc. yin ara at'r mi, Tani ko f ri igbala, f ni l' d Jesu, Halleluyah! Egbe: A, bi o ti dun to, Dun to, dun to, dun to, A, bi o ti dun to,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ki Jesu ma gbe inu mi. AMIN 628 Igba mi mb ni w R. - Ps. 31:15 1. mf (FE 654)

IGBA mi mb ni w R, Jesu Olugbala, Gbogb' aniyan at'ero mi, Ni mo fi r s'd R, Egbe: Saanu fun mi, gb' ) adura mi Ran mi lw, ) Iw ni mo gbkle. mf Igba mi mb ni w R, Ko si 'foya fun mi m, Baba ki yoo j k'm R, Skun ni ainidi. Egbe: Saanu fun mi,...........etc. cr Tani yoo gbe Jakobu dide, Ni ero aray, Egun gbigb tun le soji, Lagbara ga Ogo. Egbe: Saanu fun mi,...........etc. mp B'ay til d'oju k mi, Ti ta n lepa mi, cr Sib b'O ba wa plu mi, Kini yoo fo mi l'aya? Egbe: Saanu fun mi,...........etc. cr Bi ko til s'alabaro, Ti Olutunu jina, lrun yoo bo asiri, F'ni t'o ba gbkle E. Egbe: Saanu fun mi,...........etc. mf Apata mi ayray, 'W ni mo gbkle, Jw ma j k'Oju ti mi, Titi n fi d'd R Egbe: Saanu fun mi, gb' ) adura mi ) 2ce Ran mi lw, ) Iw ni mo gbkle.

) 2ce

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN

629 Sa asala fun mi r. - Gen. 19:17 1. cr

(FE 655)

T'IGBALA l'o ju (2ce) Ay le s ohun t'o wu wn, Emi mo pe t'igbala l'o ju. T'igbala l'o ju (2ce) gb le s ohun t'o wu wn, Emi m pe t'igbala l'o ju. T'igbala l'o ju (2ce) bi le s ohun t'o wu wn, Emi m pe t'igbala l'o ju. T'igbala l'o ju (2ce) r le so ohun t'o wu wn, Emi m pe t'igbala l'o ju. T'igbala l'o ju (2ce) Baba le s ohun t'o wu wn, Emi m pe t'igbala l'o ju. T'igbala l'o ju (2ce) Iya le s ohun t'o wu wn, Emi mo pe t'igbala l'o ju. T'igbala l'o ju (2ce) ta le s ohun t'o wu wn, Emi m pe t'igbala l'o ju.

2.

cr

3.

cr

4.

cr

5.

cr

6.

cr

7. AMIN

cr

630 t.SS&S 429 1. 10s. (FE 656) Nitori naa gbe gbogbo ihamra LRUN w plu Amure ododo. - Efesu 6: 13,14 Ohun Orin: Ay si mb ile daguntan (813) 1. KRB Srf, damure, mura giri (3) yin eniyan mi. gb' asia yin soke s'ba ogo, mura giri (3) &c. Olubukun l'ni t'o mb l'ok R, mura giri (3) &c. l wo Mattiu ori kdgbn,

2. 3. 4.

mura giri (3) &c. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20. mase bi wundia marun t'o s'aigbn, mura giri (3) &c. Sugbn se bi wundia marun t'o l'gbn mura giri (3) &c. f'ororo s'atupa yin, Srf, mura giri (3) &c. f'ororo s'atupa yin, Krb mura giri (3) &c. Emi L'NISAJU at' NIKHIN mura giri (3) &c. yin ayanf mi ti mo ti yan mura giri (3) &c. mase tun sunm ohun aim mura giri (3) &c. W'ori kejileladta Isaiah, mura giri (3) &c. du k' j'ni 'gbala nitot, mura giri (3) &c. yin Olori ati m s mura giri (3) &c. Jade lo wasu ihin-rere Mi, mura giri (3) &c. s f'awn r at'ara wa, mura giri (3) &c. Ki wn w'k igbala k'o to kun mura giri (3) &c. Krb Seraf' l'k 'gbala na, mura giri (3) &c. Wo Mattiu karun s ktala mura giri (3) &c. Ade Ogo y'o j tiyin ni 'khin, mura giri (3) &c.

21. 22. 23. 24. 25. AMIN 631

ma sna plu adura mura giri (3) &c. mura giri yin eniyan mi, mura giri (3) &c. fi Ogo fun Baba wa l'oke mura giri (3) &c. f'Ogo f'M at' MI MIM mura giri (3) &c. MI ni O wa tit' ay AINIPKUN. mura giri (3) &c.

C.M.S. 498, H.C. 519, 7s. 6s. (FE 657) Bi nikni ba n sin Mi, ki o ma t Mi lhin. - Joh. 12:26 1. mf MO ti seleri Jesu, Lati sin dopin; Ma wa ld mi titi, Baba mi, r mi; Emi ki y'o bru ogun, B'Iw ba sunm mi; Emi ki y'o si sina, B'O ba f'na han mi J ki n m p'O sunm mi, 'Tor' ibaj ay; Ay f gba kan mi, Ay f tan mi j; ta yi mi ka kiri, Lode ati ninu; Sugbn Jesu, sunm mi, Dabobo kan mi, J ki emi k'o ma gb, Ohun R, Jesu mi, Ninu igbi ay yi, Titi nigba gbogbo; S, mu k'o da mi l'oju, K'kan mi ni'janu, S, si mu mi gb Tir, 'W Olutju mi. 'W ti seleri, Jesu, F'awn t'o tle ; Pe ibikibi t'O wa,

2.

cr

di

3.

cr

4.

mf

L'awn yoo si wa; Mo ti seleri, Jesu, Lati sin dopin, J ki n ma t lhin, Baba mi, r mi. 5. p J ki n ma ri 'pas R, Ki n le ma tle , Agbara R nikan ni, Ti mba le tle ; T mi, pe mi, si fa mi, Di mi mu de opin; Si gba mi si d R, Baba mi, r mi.

AMIN 632 C.M.S. 497. t.H.C. 324 8s. 7s (FE 658) Wa sd mi. - Isa. 55:3 1. mf EMI o l sd Jesu, ni n pe mi pe ki n wa; ni t'o se Olugbala, Fun ls bi emi. Emi o l sd Jesu, Irira at' ibinu; Ika at' is t'o buru, T'eniyan n se; Oun ko ni Emi o lo sd Jesu, O dun m mi ki n se b; Tal'o f mi bi ti Jesu, ni ti o gba ni la? Emi o l sd Jesu, Jesu t'o se r wa, Anu wa ninu R pup, Fun ls bi emi.

2.

mf p cr mf

3.

4.

AMIN 633 C.M.S. 499 H.C. 520 C.M. (FE 659) Tir l'emi: gba mi la. - Ps. 119:94 1. mf cr TIR titi lai l'awa se, Oluwa wa run; K'ohun at'kan wa wi p, Amin, bni k'o ri.

2.

mf f

Gba ti ay ba n dun m ni, T'o si n fa kan wa; K'iro yi pe, Tir l'awa Le ma dun l'eti wa. 'Gba t's plu tan r, Ba f se wa n'ibi; K'iro yi pe, Tir l'awa. Tu tan s ka. 'Gba ti Esu ba n tafa r, S'ori ailera wa; K'iro yi pe, Tir l'awa, Ma j ki o r wa. Tir, n' igb' a wa l'mde, Tir, n' igb' a ndagba, Tir, n' igb'a ba darugbo, Ti ay wa n buse. Tir, titi lai l'awa se, A f'ara wa fun : Titi ay ainipkun, Amin, bni k'o ri.

3.

mf

4.

mf p

5.

mf cr di p ff

6.

AMIN 634 C.M.S. 501, H.C. 521 C.M. (FE 660) Emi n lepa lati de ibi ami ni fun ere ipe giga lrun. - Filip. 3:14 1. f JI, kan mi, dide giri, Ma lepa nso kikan; F'itara sure ije 'yi, Fun ade ti ki sa. Awsanma lri wa, Ti wn n f'oju sun ; Gbagbe irin athinwa, Sa ma t siwaju. lrun n f'ohun igbera Ke si o lat'oke; Tikar l'O n pin ere na, T'o n nga lati wo. Olugbala 'W l'o n mu mi Bere ije mi yi; Nigba t'a ba de mi l'ade, N wol ls R.

2.

mf cr

3.

4.

mf

AMIN

635 C.M.S. 475, H.C. 411 2nd Ed. T.H.C. 470 6s. 8s. (FE 661) Ma wi, nitori m-d R n gb. - I Sam. 3:9 1. mf 'GBATI Samuel' ji, T'o gb'ohun lda Ni gbolohun kkan, Ay r ti p to! Ibukun ni f'm t'o ri, lrun nitosi r b. B'lrun ba pe mi, Pe, r mi ni Oun, Ay mi y'o ti to! N si f'eti sil, N sa f's t'o kere ju, B'lrun sunm 'tosi b. Ko ha mba ni sr? Bni, n'nu r R, O n pe mi lati wa, lrun Samuel; N'nu Iwe na ni mo ka pe, lrun Samuel n pe mi. Mo le f'ori pam, S'ab itju R, Mo m p'lrun mb, Ld mi n'gba gbogbo; O y k'ru s ba mi, 'Tor' lrun sunm 'tosi. 'Gba mba n ka r R, Ki n wi bi Samuel pe; Ma wi, Oluwa mi, Emi y'o gb Tir, 'Gba mo ba si wa n'ile R, Ma wi, 'tori 'rans R n gb.

2.

3.

4.

5.

AMIN 636 (FE 662) sa wo ipe yin, ara - I Kor. 1:26 1. OLUWA ti pe mi sinu gb Krb, Esu n ba mi ja, s n ba mi ja Ay n ba mi ja, sugbn s mi ko y, Ninu gb Krb.

2.

Oluwa ti pe mi sinu gb Srf, Aff n f p, ojo si n r p Iji si n ja, sugbn s mi ko y, Ninu gb Srf. Oluwa ti pe mi sin' gb' Aladura, Inu mi dun si, kan mi yo si Ero mi t si, sugbn s mi ko y, Nin' gb Aladura. Oluwa ti pe mi sin' gb Kmiti, Inu mi dun si, s mi l si Ero mi t si, sugbn s mi ko y Nin' gb Kmiti. Oluwa ti pe mi sin' gb Akrin, Ori mi wu si, ohun mi la si Ij mi t si, sugbn s mi ko y Nin' gb Akrin. Oluwa ti pe mi sin' gb Bibeli, Baba n gb temi, m n gb temi Emi n gb temi, nitori naa mo r'ay, Nin' gb Bibeli. Oluwa ti gbe mi sori apata, Apata Mim ni, Apata didan ni, Jesu l'Apata na, nitori naa mo duro, Le Krist' Apata. (FE 663) ESU gbe Jesu l sori oke giga (2) Jesu dahun pe, pada lhin mi o (2) Esu dahun pe, s okuta yi d'akara (2) A ko wa nipa akara nikan o (2) yin gb Krb, damure yin giri (2) t'esu ml l'atls yin o(2) ba mi dup Jesu s mi d'lm (2) Mo kuro l'agan, mo di Iya Olu (2) ba mi dup Jesu s mi d'alaye(2) Mo kuro l'oku, mo di alaye (2) C.M.S. 502, H.C. 516

3.

4.

5.

6.

7.

AMIN 637 1. 2 3 4 5 AMIN 638

C.M. (FE 664) Se igbala nisinsin yii, emi mb Oluwa. - Ps. 118:25 1. mf LRUN gb'kan mi loni, Si ma se ni Tir; Ki n ma sako ld R m, Ki n ma y ld R. Wo! mo wol buruburu Ls agbelebu; Kan gbogbo s mi m'gi, Ki Krist' j'ohun gbogbo. F'ore f run fun mi, Si se mi ni Tir; Ki n le r'oju R t'o logo, Ki n ma sin n'it R. K'ero, r, at'ise mi, J Tir titi lai; Ki n fi gbogb' ay mi sin , K'iku j isinmi. ff ff AMIN 639 (FE 665) ni ti o p ni Anu ni Oluwa. - Num. 14:18 1. mf LRUN gbogbo aray, Iw t'o pe ki 'ml k'o wa, Iw t'o pe k'eweko hu, O si ri b nipa as R. Egbe: Gb t'emi, gb t'emi, Gb t'emi, ba awimayhun, Gb t'emi (3ce) ba a-wi-ma-yhun. mf lrun t'o gb ti Mose, T'apa awn ba ko fi ka, lrun t'o gb t'Elijah, T'o si doju t'awn ta r. Egbe: Gb t'emi, (3ce).......etc. mf lrun t'o pe k'okun wa, Ogo gbogbo ni fun Baba, Ogo ni fun m, Ogo ni fun mi Mim Titi ainipkun.

2.

p cr

3.

4.

5.

2.

3.

T'm aray ko ri 'di r, lrun t'o pe k'sa wa, T'm aray ko ridi r. Egbe: Gb t'emi, (3ce).......etc. 4. mf lrun t'o la 'gan ninu, Baba awn alaini baba, lrun t'o gb ti Estha, T'o si gbe leke awn ta r. Egbe: Gb t'emi, (3ce).......etc. mf Krb plu Srf, f'ogo fun Baba loke, Fun isgun t'o n se fun wa, Nigba t'awn ay f kgan. Egbe: Gb t'emi, (3ce).......etc. cr f'ogo fun Baba loke, A wa si f'ogo f'm R, A f'ogo fun mi Mim , Mtalkan ni p y fun. Egbe: Gb t'emi, (3ce).......etc.

5.

6.

AMIN 640 t.H.C. 366 8s. 7s. (FE 666) Tani mo ni lay bikose Iw. 1 A! Ko s'alabaro l'ay, Mase ronu nitori, Ti ko si alabaro m, Jesu ju Iya oun Baba. Tu 'ju r ka, Sa gbkle lrun. A! ko s'alabaro l'ay, Mase bru, bi ay, Ba n yi o ka ninu ru, Jesu yoo wa plu r, K pe Jesu, Iw yoo sgun wn. A! ko s'alabaro l'ay, Ma foya b'igbi ay, Ba bo ml b'okun nla, Iw yoo bori dandan, A! ma bru, Jesu yoo wa plu r. A! ko s'alabaro l'ay, Ma binu b'ay n kgan,

2.

3.

4.

T'o si n sata r nitori, T'iw ko ni nikan, Sa gbadura , Ibanuj yoo day. 5. A! ko s'alabaro l'ay, Ma roju b'ebi n pa , lrun to mb eera 'l, Oun na y'o si b yo. Gbkle mi, Eyi l'as Jehofa. A! ko s'alabaro l'ay, Ma kanu 'po r l'ay, lrun yoo le esinsin, Fun malu ti ko n'iru. Sa wo Jesu, kun re yoo si d'ay. Jesu nikan l'Alabaro, Oun l'r ti ki dani, Oun ni k awn opo, Oun Baba 'laini baba. Sa gbkle, Oun o si ran lw.

6.

7.

AMIN 641 C.M.S. 178 t.H.C., 2nd Ed., 502. C.M. (FE 667) Ore-f ki o wa plu yin. - II Tim. 4:22 1. mf F'ORE-f R ba wa gbe, Jesu Olugbala; Ki ni arekereke, K'o ma le koju wa. F'r mim R ba wa gbe, Jesu iyebiye: K'a ri igbala oun iye, Lhun bi nihinyi. Fi 'bukun Tir ba wa gbe, Oluwa Olore; Fi bun run rere R, Fun wa l'plp. f ff Fi 'pam Tir ba wa gbe, Iw Alagbara; K'awa k'o le sa ta ti,

2.

mf

3.

4.

K'ay k'o ma de wa. 5. Fi otit R ba wa gbe, lrun Olore; Ninu 'pnju, wa ba wa r, Mu wa fi ori ti. f p ff AMIN 642 SS&S 717 (FE 668) Gbe ori yin soke. - Ps. 24:7 Ohun Orin: Il kan mb to dara jul 1. GB'ORI yin s'oke ero mim. Gb, ay mb ni owur, lrun ti s 'nu r R, Pe, ay mb l'owur (2) Egbe: Ay mb ni owur (2) Bi kun pe d'al kan, Ay sa mb ni owur. yin Mim, mase bru, Gb, ay mb l'owur, yin lkun, n'omije nu: Gb, ay mb l'owur. Egbe: Ay mb ni owur........etc. Y: oru fr rekja, Wo, ay mb l'owur, Gbana l'owur Ogo yi de, Yoo m'owur ay wa de. Egbe: Ay mb ni owur........etc. j k'a kun f'ay loni, Pe, ay mb l'owur, lrun yoo n'omije wa nu, A! ay mb l'owur Egbe: Ay mb ni owur (2) Bi kun p d'al kan, Ay sa mb ni owur. F'alafia R ba wa gbe, Nigba t'iku ba de ; N'isju na, s fun wa pe, Igbala yin ti de.

6.

2.

3.

4.

AMIN 643 t.SS&S 874 P.M. (FE 669) Awa ri ile kan lati d lrun, ile ti a ko fi w k. - II Kor. 5:1 1. f KI NI y'o khin ay?

Krb plu Srf, Gg bi k Noah, Krb plu Srf, lrun Elijah, T'o k'awn eniyan r, L'aginju ay ja, Krb plu Srf. 2. f Iraw gbogbo wa n tan, Krb plu Srf, gb mim wo l'eyi? Krb plu Srf, lrun Krb, T'o k'awn eniyan r, L'aginju ay ja, Krb plu Srf. Gb, wn n k Halleluya! Krb plu Srf, Orin iyin s'ba wa, Krb plu Srf lrun Srf, T'o k'awn eniyan r, L'aginju ay ja, Krb plu Srf. Gb, da run n krin, Krb plu Srf; da ay ko gberin, Krb plu Srf, A gboju wa soke, S'lrun Alaye, Gb'adura dun wa, Krb plu Srf. Mim, Mim l'lrun, Krb plu Srf lrun Mtalkan, Krb plu Srf, lrun Abraham, lrun Isaaki, lrun Jakobu, Krb plu Srf. Ogo f'lrun Baba, Krb plu Srf, Ogo f'lrun m, Krb plu Srf: Ogo f'mi Mim , Mtalkan lailai,

3.

4.

5.

6.

T'o dgb yi sil, Krb plu Srf. AMIN 644 SS&S 104 (FE 670) Wn o si j temi ni ini kan. - Mal.3:17 1. f MO ti ni Jesu l'r, yebiye l'o j fun mi, Oun nikan l'arwa ti kan mi f, Oun ni itanna ipado, ninu r ni mo ri, Iwnum ati imularada; p Olutunu mi l'o j ninu gbogbo wahala, O ni ki n ko ru mi l'oun lori. Egbe: Oun ni Itanna ipado, Iraw Owur, Oun nikan l'arwa ti kan mi f, Olutunu mi l'o j ninu gbogbo wahala, O ni ki n ko ru mi l'oun lori, Oun ni Itanna ipado, Iraw Owur, Oun nikan l'arwa ti kan mi f. Mo ko dun mi t wa, gbogbo banuj mi, 'Gba danwo, oun l'odi agbara mi, Mo n'itlrun n'nu r, mo k'orisa sil, Yo si fi agbara r dabobo mi, Ay le k mi sil, esu le tan mi j, Nipa Jesu n de 'l ileri. Egbe: Oun ni Itanna ipado, Iraw Owur,........etc. p Oun ki yo fi mi sil, ko si j tan mi nu, If R l'emi yoo se titi dopin; Bi mo wa l'afonifoji, emi ki yoo bru, Ounj run ni yoo fi b kan mi, 'Gba ba n gbade ogo, emi yoo roju R, Nibi ti omi iye n san titi lai, Egbe: Oun ni Itanna ipado, Iraw Owur, Oun nikan l'arwa ti kan mi f, Olutunu mi l'o j ninu gbogbo wahala, O ni ki n ko ru mi l'oun lori, Oun ni Itanna ipado, Iraw Owur, Oun nikan l'arwa ti kan mi f.

2.

3.

AMIN 645 SS&S 372 (FE 671) Ilkun na si sil fun mi. - Ifi. 21:25 1. p 'LKUN kan mb t'o sipaya, Lati inu na r wa ; 'Ml lat'ori agbelebu,

N f'If Olugbala han. Egbe: A Anu jinl o le j, Pe 'lkun na si sil fun mi Fun mi? Fun mi? Pe o si sil fun mi. 2. p 'Lkun na si sil lf, Fun gbogbo ni n f igbala, F'lr ati talaka, Fun gbogbo oril-ede, Egbe: A Anu jinl..............etc. f T siwaju b'ta n roj, Gbati 'lkun na si sil; Gb' agbelebu jere ade, Anu If ailopin Egbe: A Anu jinl..............etc. mp 'Gba ba d'oke odo lhun, A o gb'agbelebu sil; A o br gb'ade iye, A o f Jesu si i l'run. Egbe: A Anu jinl..............etc.

3.

4.

AMIN ORIN OUNJ AL OLUWA 646 Luk. 14: 14-24 (FE 672) 1. p L.M.

WA, ls, s'ase rere, K'a j alabaj Jesu; K'nikni ma ku shin, lrun pe gbogbo da. Oluwa ran mi wa pe yin, Fun gbogbo yin ni ipe na; Wa, gbogb' ay, ls wa, N'nu Krist' ohun gbogbo se tan. Wa, mi t's n pn loju, Ti n wa isinmi kakiri; Ar, afju, otosi, N'nu Krist' o r'itwgba. Wa, s'alabaj ase na, Kuro l's, sinmi le Krist'; T ore lrun r wo, J ara R, mu j R.

2.

cr

3.

4.

5.

cr

Asako emi, mo pe yin, Ohun mi 'ba j le to yin! Lgan ba r'idalare, ba si ye, n'tori Krist' ku. Gb r mi bi t'lrun, Wa sd Krist', ki si ye; J k'if R ro kan yin, ma j k'iku R j'asan. Wa nisin yii, ma se duro, Oni l'j itwgba; Wle, ma se k ipe R, F'ara r f'ni ku fun .

6.

cr

7.

cr

AMIN 647 o.t.H.C. 264 8. 7. (FE 673) Ohun Orin: mi ti o n ji oku dide (817) 1. OLUGBALA a de loni, Lati wa da Majmu; Ran mi Iye R si wa, K'O so gbogbo wa dtun. Egbe: mi Mim skal wa, Wa fi agbara R han, Olugbala, Olugbala; Olugbala, ba wa pe. Wa tun 'baj inu wa se, F'ara R han wa loni; Ma j ki Esu ba wa pe, Ran mi R s'arin wa. Egbe: mi Mim ........etc. mi Agbara skal, F'w If yi wa ka; Ka sinmi le ileri R, Ka mase siyemeji. Egbe: mi Mim ........etc. Ma j ki if wa tutu, Larin gb Mim yi, Ka le fa p aguntan, Si'nu agbo Mim yi. Egbe: mi Mim ........etc. Baba wa gb tiwa loni, Skal nin'la R; Lati wa ya wa si mim,

2.

3.

4.

5.

K'mi Mim ba le wa. Egbe: mi Mim ........etc. 6. f'ogo fun Baba l'oke, f'ogo fun m R; Ogo ni fun mi Mim , Ogun fun Mtalkan. Egbe: mi Mim ........etc.

AMIN 648 C.M.S. 443 H.C. 441. 10s (FE 674) Ara mi ti a fi fun yin ni eyi, e ma se eyi ni iranti mi. - Luk. 22:9 1. 2. 3. 4 5 6 7. 8. 9. 10. AMIN 649 L.M. (FE 675) Nj gbogbo eni ti oungb n gb, wa sibi omi. - Isa. 55:1 1. cr GBOGBO ni t'oungb n gb wa! lrun n pe gbogb' ls; SUNMHIN, k'o gba Ara Oluwa, K'o mu j mim t'a ta fun . Ara at'j na l'o gba la, N' itura kan, f'p f'lrun. lbun igbala, m Baba Agbelebu R fun wa n'isgun. A fi Oun rub fun tagba tewe, Oun tikar l'b, Oun l'Alufa. Gbogb' b awn Ju lay 'gbani, J'apr ti n s t'b 'yanu yi Oun l'Oludande, Oun ni Iml Oun n f'mi ran awn Tir lw. Nj, f'okan igbagb sunm 'hin, Ki si gba ri igbala yi. Oun l'o n sakoso eniyan R lay Oun l'o n f'iye ainipkun fun wa. O n f'Ounj run f'awn t'ebi n pa, Omi iye fun kan n poungb. Onidaj wa, Olugbala wa, Plu wa ni ase if R yi.

Ran anu oun 'gbala lf; Ran or'-f ihinrere. 2. cr Wa s'ibi omi iye, wa! ls, j 'pe ldaPada, asako, b wa 'le, f ni ore mi fun yin! Wo apata ti n sun jade! Isun marale n san fun , yin ti ru s n pa, wa, laimu owo lw. Ko s'ipar t' le mu wa, f'ini yin gbogbo shin, F'igboya gb'bun lrun, Ni idariji n'nu Jesu.

3.

cr

4.

cr

AMIN 650 C.M.S. 438 SS&S 874 P.M (FE 676) j Jesu Kristi. - I Joh. 1, 7 1. f KI L'O le w's mi nu, Ko si: lhin j Jesu, Ki l'o tun le wo mi san, Ko si lhin j Jesu. Egbe: A! j 'yebiye, T'o mu mi fun bi sno, Ko si 'sun miran m, Ko si, lhin j Jesu. Fun 'wnum mi, n ko ri, Nkan mi, lhin j Jesu; Ohun ti mo gbkle, Fun 'dariji l'j Jesu Egbe: A! ej 'yebiye,.......etc. Etutu f's ko si, Ko si, lhin j Jesu, Is rere kan ko si, Ko si, lhin j jesu, Egbe: A! j 'yebiye,......etc. Gbogbo igbkle mi, Ireti mi, l'j Jesu, Gbogbo ododo mi ni, j, kiki j Jesu. Egbe: A! j 'yebiye,........etc

mp

2.

3.

4.

mp AMIN

651 C.M.S. 436 H.C. 2nd Ed. 382, t.H.C. 225 C.M. (FE 677) Emi ki yoo mu ninu eso ajara m titi di j na, nigba ti emi o si ba yin mu u ni titun ni ijba Baba mi. - Matt. 26:29 1. mf p 2. J ko, ase na leyi, Mo f'ara mi fun yin; wo, mo f'j mi fun yin Lati ran yin pada. O di 'nu 'jba Baba Mi, Ki n to tun 'ba yin mu, 'Gbana kun ko ni si m, A o ma y titi. mf Titi l'a o ma j Ounj yi, K'o to di igba na; Ka gbogb' ay l'plp, Y'o ma j, y'o ma mu. 'Bukun atrunwa y'o ma Wa lor' awn t'o n j; N gbe or'-it Baba mi, Ma pes'-aye fun wn. p cr pp 6. p mf AMIN 652 C.M.S. 439 H.C. 448 S.M. (FE 678) O mu mi wa sibi ase. - Orin Sol. 2:4 1. mf ASE if run, Ore-f l'o j, K'a j akara, k'a mu wain, Ni 'ranti R Jesu. Oluwa, a n duro, Lati k k na; Sugbn nisinsin yi, ago Kikoro l'em' o mu, Emi o mu nitori yin, Ago 'rora iku. ko le m 'banuj Mi, ko ti r'ogo Mi; Sugbn ma s'eyi titi, K' ma fi ranti Mi.

3.

4.

5.

2.

T'ohun ti mb l'aya Baba, At'ore-f R. 3. cr ri-kan ko to, Igbagb l'o fi han; Pe adun akara iye, kun if R ni. j ti n san f's, L'a r'apr r yi; ri si ni ni kan wa, Pe Iw fran wa. mf cr 6. f A! ri di yi, Bi o ba dun bayi; Y'o ti dun to l'oke run, Gba t'a ba r'oju R? Lati ri oju R, Lati ri b'O ti ri, K'a si ma s ti ore R Titi ayray.

4.

5.

AMIN ORIN IGBEYAWO 653 SS&S 165 D 7s. 6s (FE 679) Kiyesi i k 'yawo mb. - Matt. 5:2 Ohun Orin: yin ara n'n' Oluwa. (695) 1. mf ATUPA 'wa n jo gere, as wa funfun lau, A n duro d'k 'yawo, a ha le wle bi? A m pe a ko ni nkan t'a le pe ni tiwa, Ina, ororo, at'as, t'owo R nikan wa, Egbe: wo k 'yawo mb, gbogbo wa le wle, T'atupa wa n jo gere! t'as wa funfun lau. jade l pade R, 'lkun ti si sil, Ogo t'o tan loju R mu gbogbo na ml, Gba ipe lati wle, o j'ohun gbogbo l, Ma jafara! gb'atupa R! w'ay ayray. Egbe: wo k 'yawo mb,........etc Arwa 'gbeyawo na, b'ilkun si sib, A m p'awn t'o wle d'ni 'bukun lailai, A si ri pe wa ni ju nikni l Sugbn b'ilkun ti, 'lkun ki yoo tun si mo lai. Egbe: wo k 'yawo mb,........etc

f 2. mf

f 3. mf cr f

AMIN 654 K. 117. t.H.C. 320 C.M. (FE 680) Igbeyawo kan. - John 2:1 1. mf NI 'BI ase Igbeyawo, Kana ti Galili, Nib Jesu sis 'yanu, O s omi di waini. Jesu wa fi ara R han, Ni 'bi 'gbeyawo yi, Ki o si fi ipese R, Fun wn lat' ihin l. Fun wn n'if at'irp; T'ay ko le baj; Si j ki wn fi kan wn, Fun is isin R. Ki wn ma ran 'ra wn lw, Nipa ajumse, Ki Ogo R si le ma han, Ni arin ile wn. A! fi wn sab is R, Olupam jul; lrun Olodumare Fi abo R bo wn. Ogo fun Baba at'm, Ati f'mi Mim ; Ogo ni fun Mtalkan, L'ay ati l'run.

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 655 t.H.C. 249 7s. 6s. (FE 681) Ki Oluwa ki o sanu fun yin, ki o si busi fun yin. - Ps. 67:1 Ohun Orin: Ire ta su ni Eden (657) 1. mp BABA Olodumare, A n tr anu R; S'ori arakunrin yi, At'arabinrin yi. S'kan k oun aya, F'ibru R fun wn, Ki wn n'if ara wn, Ni j ay wn.

2.

3.

Ran esi rere si wa, K'awa si le m pe, Gbogbo eto oni yi, J didun inu R. Iru j bi oni, Jehovah Jireh wa; Wa lati f'ibukun fun, Awn eniyan R. Se wn ni abiyam, Ki wn ko si ma r, ranko ati y, Wn mbi lplp. F'ay oun alafia, Plu itlrun; S'ile awn m R, Pese fun aini wn. Ki adun lna gbogbo, Yi wn ka lat'oni; K'ire ma ba wn titi, K'a ay ma le ya wn. Baba Onibu-r, Ran ore R si wn; Mu wn bori gbogbo ta, Si j lrun wn.

4.

5.

6.

mf

7.

8.

AMIN 656 H.C. 524 11s. 10s. (FE 682) If lakja ofin. - I Kor. 13:13 Ohun Orin: mi l'lrun awn ti o ba n sin 1. mf IF pipe t'o tay ero da, L'b l'a kunl niwaju 't R, Jw f'if ti ki y'o lopin sarin, Awn t'Iw so skan p lailai. Iye pipe jw f'aya wn bal, Nipa if ati 'gbagb yiye, Ti suru, ireti, at'ifarada, Pelu igbkle ti ko le y. J fun wn l'ay ti y'o m'ay wn dun, Alafia ti y'o sgun ija, Si f'if ayray ati Iye

2.

3.

Kun kan wn titi d'j ogo. AMIN 657 C.M.S. 503, H.C. 522 t.H.C. 249 7s. 6s. (FE 683) lrun si sure fun wn. - Gen. 1:28 1. mf IRE ta su ni Eden, N'igbeyawo kinni, Ibukun t'a bukun wn, O wa sib sib. Sib titi di oni, N'igbeyawo Kristian, lrun wa larin wa, Lati sure fun wa. Ire ki wn le ma bi Ki wn ko si ma r, Ki wn ni 'dap mim, T'nikan k' yo le tu. p cr Ba ni pe, Baba, si fa Obinrin yi f'k, Bi O ti fa Efa fun, Adam lj kini. Ba wa pe, Immanueli, Si so w wn p, B'da meji ti pap, Lara ijinl R. Ba wa pe, mi Mim , F'ibukun R fun wn; Si se wn ni asepe, Gg b'O ti ma se. Fi wn sab abo R, K'ibi kan ma ba wn; 'Gba wn n para ile R, Ma tju kan wn. Plu wn l'j' ay wn, At'k at'aya; Titi wn o de d R, N'ile ay l'run.

2.

3.

4.

5. cr

6.

7.

mf

8.

mf

AMIN 658 C.M.S. 504, t.H.C. 564

C.M. (FE 684) A si pe Jesu ati awn m-hin R plu sibi igbeyawo . - John 2:2 1. mf JESU f'ara han nitot Nibi ase 'yawo, Oluwa, awa b , wa, F'ara R han nihin. Fi ibukun R fun awn Ti o dawp yi; F'ojurere wo 'dap wn, Si bukun gb wn. F'bun if kun aya wn, Fun wn n'itlrun, Fi alafia R kun wn, Si busi ini wn F'if mim s wn d'kan, Ki wn f'if Kristi, Mu aniyan ile fr Nipa ajumose. J ki wn ran 'ra wn lw, Ninu ibugbe wn; Ki wn si ni m rere, Ti y'o gbe 'le wn ro.

2.

3.

4.

5.

AMIN 659 C.M.S. 505 H.C. 523. 8.6.8.4. (FE 685) Sinmi ninu Oluwa ki o si fi suru duro de. - Ps. 37:7 1. mf cr 2. mf SINMI le Oluwa gb, Orin duru run Sinmi le 'f R ailopin, Si duro j Sinmi, iw k to gba, Iyawo r loni; Ninu Jesu, 'yawo r ni Titi ay. Iw ti a fa w r, F'k n'nu ile yi, Sinmi; Baba f'edidi R, S'ileri yin sinmi, yin r wn, T' wa ba wn pej;

3.

mp

4.

mf

lrun wn ati ti yin Gba ohun wn. 5. p 6. mp cr p AMIN 660 t.SS&S 710 (FE 686) Iyawo ti Isaaki. - Gen. 25:20 1. mf IYAWO ti Isaaki gbe, Plu Rebeka aya r, lrun f'ibukun fun wn, Gg b'igbeyawo Adam. Egbe: y, mo si tun wi p e y (2) y, yo, y nin' Oluwa y. Bni ko ri fun yin loni, Arakunrin, Arabinrin, K'ay run kun kan yin, Plu 'bukun atoke wa. Egbe: y,............etc. Ninu idamu ay yi, Oluwa p'awn tir m; Fi wn si ab is R, Ki wn le b lw ewu. Egbe: y,............etc. yin r, at'ibatan, K'Oluwa gb adura yin, K'O f'ibukun fun yin plu, L'kunrin ati l'obinrin. Egbe: y,............etc. yin m'gb Srf, Ati m'gb Krb, j ay ni eyi j, K'Oluwa j ki ire kari, Egbe: y,............etc. A f'Ogo f'lrun Baba, A f'Ogo f'lrun m, Sinmi; Jesu k Ij, Duro ti yin nihin; Ninu idap yin, O n fa Ij mra. sinmi: Adaba Mim M'r R s n'nu waSinmi le 'f Re ailopin, Si duro j.

f 2. mf

f 3. cr

f 4. mf

f 5. f

f 6. cr

f AMIN

A f'Ogo fun mi Mim ; Mtalkan Mim lailai. Egbe: y,............etc.

ORIN ISM LORUK 661 Emi o kokiki R, Oluwa. - Ps. 30:1 1. (FE 687)

EMI o kokiki R, Oluwa, Iw ni o da mi n'ide, Iw ni ko j ki ta y mi, Ogo ni f'oruk R. Egbe: Iyin, la, Ogo ni fun , Agbara ati ipa j Tir, gbrun ahn ko to yin , A wol, a juba R. cr Oluwa mi, emi kigbe pe , Iw si mu mi lara da; O y kan mi ninu 'sa oku, O si pa mi m l'aye. Egbe: Iyin, la, Ogo..........etc. mf Krin s'Oluwa yin Srf, K' si dup n'iwa mim R, Ibinu R ki p ju 'sju kan, Iye l'oju rere R. Egbe: Iyin, la, Ogo..........etc. cr Bi kun til p di al kan, Sib ay de l'Owur; Alafia si de ni san gangan; Mo tun di ipo mi mu. Egbe: Iyin, la, Ogo..........etc. p Nigba t'Oluwa pa oju r m, nu ya mi mo si kigbe; A! Ki l'ere j mi, Oluwa, Gba mba koju s'isa oku? Egbe: Iyin, la, Ogo..........etc. Bayi l'Oluwa mi gb igbe mi, O si s kanu mi d'ijo; O b as f kuro l'run mi, O f'amure ay di mi. Egbe: Iyin, la, Ogo..........etc.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ff

A! Ogo mi dide si ma krin Ma fi ay krin s'oke; Oluwa n fi p fun , N si ma yin lailai. Egbe: Iyin, la, Ogo..........etc. (FE 688)

AMIN 662 S.S 285 Oruk mi ha wa nib. - Dan. 2:1 1.

cr

OLUWA n ko nani wura ati fadaka, N mura lati d'run lati w'nu agbo, Ninu iwe ijba R ti ewe r l'wa, S fun mi Olugbala, Ouk mi ha wa n' ib? Egbe: Ouk mi ha wa n'b lara iwe funfun? S fun mi Olugbala, Ouk mi ha wa n'b? Oluwa s mi p bi yanrin leti okun, Sugbn j Olugbala o to lati w mi, Nitori ileri R ki y lai Oluwa, B's yin pn bi ododo, Yoo funfun bi sno. Egbe: Ouk mi ha wa n'be.....etc. Ilu daradara ni at'ile didan r, Pl' awn t'a se logo to w as funfun, Ohun ibi ko si mb la ti b'wa r j, Nib'awn Angeli n s, Ok mi ha wa n' b. Egbe: Ouk mi ha wa n'b.....etc.

cr 3.

cr AMIN

ORIN J OBI ATI MDE ADURA TI O SAAJU OUNJ 663 C.M.S. 484 H.C. 488 L.M. (FE 689) O mu isu akara marun ati ja meji O gbe oju soke, O si bu u, O si fi fun awn m yin R. - Matt. 14:19 1. mf cr AMIN ADURA T'O KHIN OUNJ C.M.S. 484 H.C. 488 L.M. Gbogbo da lrun ni o dara, bi a ba fi p gba a. - I Tim. 4:4 WA ba wa jun, Oluwa, J ka ma yin oruk R; Wa busi Ounj wa, si j, Ka le ba jun l'run.

II di cr A F'P fun , Oluwa, Fun Ounj wa at' bun mi; Fi Ounj run b'kan wa, Ounj iye lat'oke wa.

AMIN 664 C.M. (FE 690) Ofin nu R dara fun mi. - Ps. 119:72 Anfani isin lrun mim lati igba ewe. 1. ALABUKUN FUN l'm na, Lati igba ewe; Ti ki rin l'na iparun, Ti mbru lrun. K'a fi ara wa f'lrun, Lat' igba ewe dun; bun giga n'itanna j, 'Gba to ba ss n yo. K'a t'ewe bru Oluwa, Rrun lplp; Bi ls ti n dagba to L'kan wn si nle to. Ka gb ti isin lrun, Lati igba ewe, N'nu ewe pup ni a n y, A si fun-ni n' ipa lrun Olodumare, A f'ara wa fun , K'a j tir lat'ewe l, Titi d'opin ay. K'is adura at'iyin, J is ay mi; Lj iku, k'yoo j ki n y, Lati f'ay r'run.

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 665 L.M. (FE 691) Ibura, Isepe ati Ipe oruk lrun lasan, s nla ni. 1. AWN Angli ni run, Yin logo, lrun wa, Iwuwo pa 'binu R, N damu esu l'run gb.

2.

Gbogbo yin m-km, Asepe ati abura; se 'ranti ofin kta, K bw f'Ok lrun. Wn o se le duro, Baba, Niwaju agbara nla R! Awn alaibru lrun, Yoo l si run egbe! Nibi ti ki y'o si omi, Ti y'o pa oungb fun wn, Emi y'o ma yin titi, Bi n ti ma yin ni run. Ibanuj nla ni fun mi Lati gb r buburu; Ti awn mkm n s, Si Eledumare Baba! Gbogbo wn ni n l'r, Awn alaibru lrun, Ti wn n p'oruk R lasan, Ti wn mbura, ti wn n sepe. (FE 692)

3.

4.

5.

6.

AMIN 666 C.M. gb buburu ko se ko. 1.

AWN asepe, abura At' awn onija; Ni ij kan plu ab, Ni ki y'o j s'w wn. Orin buburu ti wn n k, J 'rira l'eti mi, K'iru r buburu wn , Mase t' nu mi b. Awn alailero m, Awn m-kmKi y'o f'ij kan j'gb mi, A f'lgbn m. Alailojuti m kan, Ni b'awn t'o ku j, Elekuru obuk kan, Ni ko orun w'agbo. Ma j ki n k'gb buburu,

2.

3.

4.

5.

lrun Oluwa; Ki n ma si si ninu wn, Ti n l s'run egbe! AMIN 667 C.M.S. 476, K.623, t. H. C. 506 L.M. (FE 693) Mo si ri awn oku ewe wn duro niwaju lrun. - Ifi. 20:12 1. AWN kekeke wo l'eyi, T' wn tle l'ajo aye ja, Ti wn si de 'bugbe ogo, Eyi ti wn ti n f'oju si? mi t'oke Sioni wa mi lati il India mi t'il Afrika wa mi lat' erekusu ni. Irin ajo wa ti kja, kun ati irora tan; A jum pade nikhin; Ni nu ibode run. A n reti lati gb pe Wa, A sgun s oun iku; Gb'ori yin soke, ilkun, K'awn ero ewe wle. (FE 694)

2.

3.

4.

AMIN 668 C.M. If lo y m eniyan. 1.

B'OKIKI ija til nkan, T'ariwo gb'ode kan, K'irp wa n'ile dara, m-Iya ki ja. Awn y n'nu it wn, Ki ba ara wn ja, Ohun itiju nla ha k, K'm-'ya ka rp. Ihal- ak- apara, Fari lasan-lasan, Kum ni da, a fa 'da y, A si bi'ku l'm Ise bilisi n'ibinu, Larin m iya,

2.

3.

4.

Ibinu ni Kaini fi lu, Arakunrin r pa. 5. Ibinu lgbn ki p, A tan k'orun to w; Sugbn t'asiwere a wa Titi d'j al. Fi s inu-bibi wa, Ji wa, Oluwa wa, Ka f'ibinu ewe sil, Ka si dagba n'if.

6.

AMIN 669 t.H.C. 36 L.M. (FE 695) Ir pipa! s nla ni! 1. B'O ti dun to lat' ewe l! K'a fi ipa gbn s'na, K'a je olotit m, K'aray le f'kan tan wa. A ko le gbkl' opur, B'o til pada s'otit; B'eniyan se buburu kan, T'o si pur: a di meji. B'iro ti j'ohun 'rira to, L'lrun fi han 'nu r R, Iku-oro Anania, Se n'tori 'r-pipa ni. Safira aya r plu, Bi o ti n jri k r; L'ogedengbe ko l'o lule? B ki t'k t'aya ku si? Oluwa y'o n' inu didun S'nikni ti n s'otit, Y'o si l'awn opur l, Sinu adagun ina. Ir gbogbo t'eniyan n pa, L'lrun n k s'inu iwe; N k'ahn mi ni ijanu, Ki n ma ba ku s'run egbe. C.M.S. 460. C.M. t.H.C. 500 (FE 696)

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 670

m na si dagba, o si le l'kan. - Luk. 2:40 1. mf BI osun gbg eti'do, Tutu mini-mini; B'igbo dudu eti omi, B' itanna ipado. Be l'm na yoo dagba, Ti n rin l'na rere T'kan r n fa si lrun, Lat' igba ewe r. di p Ewe tutu l'ba odo, B'o p, a r danu, B n'itanna ipa omi, Se n r l'akoko R Ibukun ni fun m na, Ti n rin l'na Baba; ba ti ki pa ipo da, ni Mim lailai. Oluwa, 'W la gbkle, Fun wa l'ore f; L'ewe, l'agba ati n'iku, Pa wa m b'm R.

2.

3.

4. f 5. mf cr AMIN

671 8s (FE 697) Ohun Orin: Nigba ti Idanwo yi mi ka (608) 1. EMI ko le gbagbe j T'iya s fun mi jj, pe Bi o ba d'ominira tan Mase gbagbe j iya. Egbe: Nigba ti mo rohun gbogbo, If ti iya ni si mi, r if ran mi leti, Pe ma gbagbe j iya. Emi ko le sai ma ranti, Gbogbo wahala iya mi; To n tju mi tsan toru, Ninu ebi ninu ay. Egbe: Nigba ti.........etc. Iya wa ni onimran; Baba wa ni oniranw, Awn ti n se bi iya wa,

2.

3.

Se wn ko le j iya wa Egbe: Nigba ti.........etc. 4. N se baba, ki j baba, Gba 'po de mi, ki s'onipo, Sole de mi, ki s'onile, Alagbata s'ja d'wn. Egbe: Nigba ti.........etc. yin iya, o jere m, yin baba, o jun m; nikan ki o gba 'se yin se, Ni agbara Edumare. Egbe: Nigba ti.........etc.

5.

AMIN 672 C.M. (FE 698) Bi nikan ko ba sise ninu r, oun na ni ni pipe.- Jak. 3:2 Ifi eniyan se sin, s nla ni. 1. FUN iyin Olodumare, L'a s'da ahn wa, L'awn kan til kgan wa, K'a s'adura fun wn. Ifi-ni s'sin lya, Ko t n'ile-iwe, K'a si p'eniyan ni were S'ewu iparun ni. nikni t'o wu k'o se Ti ba n so 'skus, S'awn mim, s'ohun mim, L'Oluwa y'o lu pa. 'Gbat' awn 'm buburu ni, N fi Elisa s'sin, Ti wn kigbe soke, wi p, Goke l, 'w apari. Lgan k'lrun lu wn pa? T'o ran beari meji? T'o fa wn ya prpr, Titi wn fi ke ku? Ibinu R ti l'ru to! S'awn m-km; Fi ore-f R, Baba, K'ahn mi n'ijanu.

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN

673

C.M.S. 466 SS&S 1140 8. 6. 8. 5. (FE 699) Wn o si j temi ni Oluwa awn m-ogun wi, ni ojo na nigba ti mo ba n siro r mi. - Mal. 3:17 1. mf GBA T'O ba de gba t'o ba de, Lati sir' s R, Gbogb' s R iyebiye, Awn ti o f. Egbe: Bi iraw owur, wn n s'ade R ls, wa wn o y pup, wa f'ade R. Yio ko j, yoo ko j, Os ijba R, Awn mim, awn didan, Awn ti o f. Egbe: Bi iraw...........etc. Awn ewe, awn ewe, T'o f Olugbala, Ni s R iyebiye, Awn ti o f. Egbe: Bi iraw owur, wn n s'ade R ls, wa wn o y pup, wa f'ade R.

f 2. mf

f 3. mf

f AMIN

674 C.M.S. 487 t.H.C. 455 C.M. (FE 700) ILE K J ISINMI Inu mi dun nigba ti wn wi fun ni pe, j ki a l si ile Oluwa. - Ps. 122: 1 1. ILE-K j 'sinmi, A, mo ti f to! Inu mi dun m daraya, Lati y ay r. Ile-k j 'sinmi, Ore r papju; T'agba t'ewe wa n krin r, A n se afri r. Ile-k j 'sinmi, Jesu l'o ti k ; mi Mim Olukni, L'o si n se 'tju r. Ile-k j 'sinmi, Awa ri ri gba, P'lrun Olodumare,

2.

3.

4.

F'ibukun sori r. 5. Ile-k oj 'sinmi, B'orun n ran l'aranju; B'ojo su dudu lrun, Ninu r l'emi o wa. Ile-k j 'sinmi, Mo 'y lari ri , 'W y'o ha kja lori mi, Loni, l'a ri 'bukun? (FE 701) IWA rere l's eniyan; Baba, fun mi ni'wa re o, K'a le s tem' ni 're o, Baba fun mi ni'wa re o (2) Egbe: L'j oni p lo yru o O se o, Edumare, ile ay o, r mi, sasa ni. Tete sis r r o, Ay fun 'gba di ni o, K'a le s tir ni 're o, Ay fun 'gba di ni o. Baba da wa si jw o, Baba dakun j agbo o, Ka le se di ka to l, Baba dakun j a gb o. ba j k'a y'ay oni, 'Tori fun 'gba di ni o, Sugbn ere mb nikhin, r fun gba di ni o.

6.

AMIN 675 1.

2.

3.

4.

AMIN 676 t.H.C. 577 6s. 8s. (FE 702) Ohun Orin: Oluwa yoo pese. (485) 1. IYA l'olore mi, Ti n tju mi lay, Ti n gbe mi pn lsan, Ti n sun ti mi loru. Egbe: Iya ku is, Nigba wo ni, N f'p fun , Fun 'tju mi?

2.

ni bi'ya ko si, Ninu gbogb' bi mi, K'lrun da mi si, Ki n to iya temi Egbe: Iya ku is,...............etc. Baba ni jigi mi, Iya mi ni wura, Ti n sun ti mi loru Ti n gbe mi pn kiri, Egbe: Iya ku is,...............etc. Bi mo ba gbn lay, O wa lw 'ya mi, Bi o ko s'alaigbn, bi iya mi ni, Egbe: Iya ku is,...............etc.

3.

4.

Amin 677 C.M.S. 468 H.C. 507 7s. 6s. Ti yin ni gbogbo wn, yin ni ti Kristi. - I Kor. 3:22, 23 1. mf R kan mb fun mde, Loke run lhun, r ti ki yipada, T'if r ko le ku; Ko dabi r ay, Ti mbaj lddun; Oruk R bi r, Wo fun nigba gbogbo. Isinmi kan mb f'mde, Loke run lohun; F'awn t'o f'Olugbala, Ti n ke Abba Baba Isinmi lw 'ynu, Lw' s at'ewu; Nibi t'awn mde, Y'o sinmi titi lai. Ile kan mb fun mde, Loke run lhun; Nibi ti Jesu n jba, Ile alafia! Ko s'ile t'o j lay, T'a le fi sakawe; Ara ro 'lukuluku; Irora na dopin.

p f 2. mp

di p 3. mf f di f

4.

cr

mf 5. f

Ade kan mb fun mde, Loke run lhun; ni t'o ba n wo Jesu, Y'o ri na de; Ade t'o logo jul, Ti y'o fi fun gbogbo Awn r r lay; Awn t'o fe nihin. Orin kan mb fun mde, Loke run lhun; Orin ti ko le su ni, B'o ti wu k'a ko to! Orin t'awn angeli, Ko le ri ko titi; Krist ki s'Olugbala wn, ba l'o j fun wn. wu kan mb fun mde, Loke run lhun; Harpu olohun didan! Imp isgun! Gbogbo bun rere yi, L'a ni ninu Jesu; wa yin mde, Ki wn le j tiyin.

mf

6.

Amin ORIN ITRIBA FUN OBI 678 t.SS&S 474 (FE 703) Bw fun baba, oun iya re, ki j r ki o le p. - Eks. 20:12 Ohun Orin: 'Anu R, Oluwa, l'awa n tr.' (479) 1. IYA t'o ru mi fun osu mwa, Ti ko so mi kal, O bi mi tan, o tun pn mi kiri, F'dun mta toto. Egbe: Iya, iya, iya, mo dupe, Ise re t'san t'oru, Nij jij, at'ij alaij, Iya nitori mi. Gba mo s'aisan tal'o duro ti mi, T'o si gbe mi mora? Gba mo sokun, tani r mi l'kun, Iya, bi ko se 'w? Egbe: Iya,................etc. Nigba ewe t'emi ko le sr,

2.

3.

Tani m'ohun mo fe? Gba mo n dagba, tani se 'tju mi, Iya, iw ha k? Egbe: Iya,................etc. 4. Ororo yan iya ti mo yan, Ko le tan lara mi; Bi mo lowo, owo mi ko le ra, Ise re lori mi. Egbe: Iya,................etc. Eyin r t ti s 'ya yin nu, Mo ki yin ku le de, Ati yin t'iya yin wa lay, E f'op f'lrun. Egbe: Iya,................etc. J ka mura lati huwa rere, Bi m lgbn; Ka j Jesu ninu iwa pl, Ka j'm to gbran. Egbe: Iya,................etc.

5.

6.

AMIN 679 L.M (FE 704) Igberaga aso-wiwo, irera ati ogo asan, s nla ni. 1. K'IYA wa, Efa, to d's, Tal'o m ohun ti nj as? Ohun t'a fi bo l'asiri, Pada d'ohun irira r. 'Gba t'o ko gb'ewe pt w, s iwa mim r l! Sa wo bi awa m r Ti n f'i bo 'tiju yi sogo. Wo! b'igberaga wa ti to, 'Gba t'a ba gb'as titun w; B'eni pe awn kokoro, At'aguntan ko ti n w wn. Wo arwa labalaba, Ati itanna pulpit; B'as mi ti wu ko p to, Ko t'ab ti awn wnyi. Nj n ma fi kan mi wa, Ohun s t'o ju wn l; Iwa rere at'otit,

2.

3.

4.

5.

L's to ju gbogb' s l. 6. Nigba na l'emi y'o dara, Pup j'awn kokoro l, s awn angel l'eyi, Ati t'm' lrun plu. Ki ti, ki gbo, ki sa titi, Ipara ko si le baj, T'ojo t'run, bakan naa ni Lilo ki ba wa j. Eyi n ma w lay, Ki n le ma w l'run plu; s t'o w'lrun l'eyi, Ogo ati ay R ni.

7.

8.

AMIN 680 C.M.S. 491 H.C. 495 6s. 5s. (FE 705) Kju ja si Esu, oun o si sa kuro ld yin. - Jak. 4:7 1. mf MASE huwa s, Ma sr 'binu, m Jesu l' n se, m Oluwa. Krist j oninure, At'ni mim; B l'awn m R, Y k'o j mim. mi ibi kan wa, T'o n s irin r; O si n f dan wo, Lati se ibi. mase gb tir, B'o til sr; Lati ba Esu ja, Lati se rere. yin ti se'leri, Ni m w, Lati k'Esu sil, Ati ona r. Om'ogun Krist ni yin, k lati ba, s inu yin ja;

2.

mf

3.

4.

5.

6.

ma se rere. 7. f cr Jesu l'Oluwa yin, O se ni 're, Ki yin m R, Si ma se rere.

AMIN 681 10s. (FE 706) Wo iya re. - Joh. 19:27 Ohun Orin: Wa ba mi gbe al fr l. (19) 1. ORUK wo lo dun gb bi t'iya, Ti eti n gb ti kan si bal; Adun t'nu ko le s miran wo, Ninu oruk rere bi t'iya. A! iya ti n gba 'ya m r j A! iya ti n gbkun m r sun, A! iya ti n pebi mnu f'm Mo f nigba gbogbo iya wn. Jw ran mi lw, Edumare K'emi le tju awn obi mi, Fun mi lay pup nigb' ay mi, Ki n ma sanku m obi mi loju. Agbrandun bi iya ko si, ni to ni baba lo tara r; Bi ina ku a fi eru boju, Iya mi ti fi mi rpo 'ra r.

2.

3.

4.

AMIN 682 C.M.S. 486 P.M. (FE 707) j n l, ojiji al naa jade.- Jer. 6:4 1. p J' ONI l, Jesu, Baba, Boju R w'emi m R. 'W Iml, Se 'tju mi, Tan iml R yi mi ka. Olugbala, N ko ni bru, Nitori O wa ld mi. Nigba gbogbo, Ni oju R,

2.

3.

4.

N s mi, gba t'nikan ko si. 5. Nigba gbogbo, Ni eti R, N si si adura mde. Nitori naa, Laisi foya, Mo sun, mo si sinmi le . Baba, m, mi Mim, Ni iyin y l'run, lay.

6.

7. AMIN

ADURA FUN AWN OBI 683 C.M.S. 397 t.H.C. 394 C.M. (FE 708) T mde l'na ti yoo t. - Owe 22: 6 1. LRUN gbn at'ore, Tan 'ml at'ot; Lati f'na tot han wa, Lai t 'sis wa. Lati t wa ninu ewu, Ni arin apata, Lati ma rin l larin wn, K'a m'k wa gunl B'or' f R ti n mu wa ye, K'a k wn b'eko R; Awa lati k m wa, Ni gbogbo na R. Ni akoko, pa if wn, Oun 'gberaga wn run! K'a fi na mim han wn, Si Olugbala wn. A f woke nigbakugba, K'a t apr R; K'a ru 'bru oun 'reti wn, K'a tun ero wn se. A f r wn lati gbagb, Ki wn f'itara han; Ki a mase lo ikanra, 'Gba t'a ba le lo 'f

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Eyi l'a f'igbagb bere, gbn t'o t'oke wa! K'a f'ru m s'aya wn, Plu if mim. K'a s 'f wn ti n t s'ibi, Kuro l'na ewu; K'a fi pl t kan wn, K'a fa wn t'lrun. C.M.S. 483 C.M. t.H.C. 483 (FE 709)

8.

AMIN 684 1.

LRUN orin, ni ti Awn Angeli n k; Wo'l lati 'bujoko R! K wa k'a bru R! r mim R la f k, Lat' igba ewe wa; K'a k t'Olugbala t'ise na, Iye, Ot. Jesu, ogo at'ore R, L'a n s nisinsin yi! Se 'bujoko R s'kan wa, Si j k'a bru R.

2.

3.

AMIN 685 C.M.S. 482. t.H.C. 36, 8s. (FE 710) fi ibru sin Oluwa. - Ps. 2: 11 1. mf MDE, sunm' lrun, Plu irl at'ru; Ki ekun gbogbo wol fun, Olugbala at'r wa. Oluwa, j k'anu R nla, Mu wa kun fun p si ; Ati b'a ti n rin l l'ay, K'a ma ri p anu gba. Oluwa! m'ero buburu, Jina rere si kan wa; L'ojojum fun wa l'gbn, Lati yan na toro ni.

2.

mf

3.

4.

Igba aisan at'ilera, Igba aini tabi r; Ati lakoko iku wa, Fi agbara Tir gba wa.

AMIN 686 C.M.S. 461. H.C. 493 6s. 5s. (FE 711) Tani ha n kgan ohun j kekere? - Sek. 4:10 1. mf cr 2. mp cr 3. mp cr 4. p P ikan omi, Yanrin kekeke; 'Wnyi l'o d'okun nla, At' ile ay. Isju wa kkan, Ti a ko ka si, Lo d'dun aimye, Ti ainipkun. Iwa ore di, r 'f di, L'o n s'ay di Eden, Bi oke run. Isis kekeke, Lo n mkan sina, Kuro l'na rere, Si ipa s. Is anu di, T'a se l'mde, Di 'bukun f'oril, To jina rere. Awn ewe logo, N gberin Angli; Se wa y, Oluwa, F'gb mim wn.

5.

mf cr

6.

f di

AMIN 687 C.M. (FE 712) Iwa l, ohun buburu ni. 1. WO alapn kokoro ni, N'nu gbogbo itanna, Bi o ti n fa oyin jade, Lara ewe gbogbo!

2.

W'Ounj didun ti o n koj, Si inu ile r! Wo, b'o ti se f'ara r da, Wo ida didan r! B l'o y ki n ma se aapn, N'nu gbogbo is mi:Esu ki s'alairi 'se kan, T'o buru f'l se. N ma k iwe l'akoko, Lat' igba ewe mi, N si mura si is mi, K'oju ma ba ti mi!

3.

4.

AMIN 688 C.M. (FE 713) Oluwa, ko mi ni na R, emi o si ma pa mo de opin. - Ps. 119:33 Apr lrun mim lati igba ewe. 1. WO awn apr wnni, Ti mb n'nu Bibeli, T'awn t'o f Isin Jesu, Lati 'gba ewe wn. Jesu, ba l'oke run, T'la R kun ay, J mde bi emi ri, O n p'ofin Baba m. Mejila pere l'dun R; 'Gb'o n damu awn Ju; Sugbn sib, o triba, O si gb t'iya R. B'awn agba ti n kgan to, Ti wn n s'abuku R, B l'awn ewe yin logo, Ti wn n ke Hosanna! Bi Samueli, Timoti, Lat' igba ewe wn; Ti n f'itara sin Oluwa, B l'o y ki n ma se. Ko t ki n f'isin Oluwa, Se 'jafara rara; Ki y'o di la ki n to br, Si is rere yi.

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN

ORIN FIFI IPIL GB LEL 689 t.H.C. 177 t.SS& S 97 P.M. (FE 714) Nitori naa a fi ipil r sl lori apata. - Matt. 7:25 1. f IPIL ti Jesu fi le'l l'eyi Ti Baba Aladura n t, K'da mase ro pe, O y kuro nib, o duro le Krist' apata. Egbe: Krb y, Srf y, A fi 'pil lel lori otit (2)

2.

Bi ara n san gbagbeje ohun, m Jesu yoo duro ti, K'eniyan ma kgan k Noa, Oko refo m Jesu la. Egbe: Krb y,..........etc. f A roj m Stephen, a ro'j m Peter, A roj m Jesu Oluwa, A roj m Mose Orimlade, K'da k'o kiyes' ara. Egbe: Krb y,..........etc. f Baba Aladura dide damure, Lati pade awn Krb, lrun ti yin is R lat'oke wa, Ade iye yoo j tir. Egbe: Krb y,..........etc. f B'ay mbu Mose, awn Angeli n f, lrun Abraham n f, Awn Ogun run si n gbadura r, lrun Mtalkan. Egbe: Krb y, Srf y, A f' ipil lel lori otit (2)

3.

4.

5.

AMIN 690 (FE 715) Bikose pe Oluwa k ile naa. - Ps. 127:1 Ohun Orin: lrun lda to d'gb Srf (97) 1. f GB'R Oluwa l'nu 'rans R, Gb 'bukun Oluwa fun Serubabeli, w Serubabeli lo br 'le yi Oun na ni y'o si k d'opin.

Egbe: A! ku ay, Jesu ti se 'leri 'bukun, A! ku ay, Jesu ti se 'leri 'bukun. 2. f gb'r Oluwa l'nu 'rans R, B'o ti wu mi lati pn yin loju ri, Bni Emi yoo si se yin l'ogo, Ay yoo ri, y'o yin mi l'ogo. Egbe: A! ku ay, Jesu ti se 'leri 'bukun,..........etc. mf A Sioni ma p'ohunrere kun m, Igba aw r ti de opin r na; Awn mkunrin ni igboro r, L'Emi yoo fi se l'ogo. Egbe: A! ku ay, Jesu ti se 'leri 'bukun,..........etc. f Wura ati fadaka ki y'o wn , Ogo Mi y'o si ma gbe ni arin r, A o bukun f'oril' ede nipa r, 'W sa gbkle lrun r. Egbe: A! ku ay, Jesu ti se 'leri 'bukun,..........etc. cr Se Emi ni Alfa ati OMEGA, Se Emi na l'o da run at'ay, Emi ki yoo sa fi sil dandan, Emi l'ba Awimayhun, Egbe: A! ku ay, Jesu ti se 'leri 'bukun,..........etc. f Bi mo ti wa ki a to da ay yi, Bni mo wa titi di isinsin yi, Emi l'ni t'o se Solomon l'Ogo, Emi yoo se yin l'Ogo dandan. Egbe: A! ku ay, Jesu ti se 'leri 'bukun,..........etc. mf L'oruk w Mi ni mo se 'leri, Oruko Ogo Mi ni Majmu yin, ki y'o pe MI ni alairi 'dahun B'run at'ay rekja l. Egbe: A! ku ay, Jesu ti se 'leri 'bukun, A! ku ay, Jesu ti se 'leri 'bukun.

3.

4.

5.

6.

7.

AMIN 691 C.M.S. 576. H.C. 378 6s. 4s. (FE 716) Ibukun ni fun awn ti n gbe inu ile r. - Ps. 84: 4 1. mf KRISTI n'ipil wa, Lori R la o kle; Awn Mim nikan, L'o n gb'agbala run. Ireti wa,

T'ore ay, T'ay ti mb Wa n'nu 'f R. 2. f Agbala Mim yi, Y'o ho f'orin iyin, A o krin iyin si, Mtalkan Mim, B la o f'orin, Ay kede, Oruk R, Titi ay. lrun Olore, Fiye si ni, nihin; Lati gba j wa, At'b wa gbogbo K'o si f'p, Bukun dahun, Adura wa, Nigba gbogbo Nihin, j k'ore R, T'a n tr l'at'run, B sori wa lkan, K'o ma si tun l m, Tit'j na, T'a o s'akoj, Awn Mim, Sib' isinmi.

3.

mf

4.

cr

di

AMIN 692 (FE 717) Iw ti n gb adura. - Ps. 65:2 1. cr GB Srf tsiwaju, Tjum Jesu Apata, Larin ewu at'gan, Ma boju w'hin rara o, Egbe: A dup o, a tun s'p, Fun j oni o a, a, A dup o, lw R o, Jehovah o, B'aj, oso duro, T'ologun 'ka duro, Labara Jehovah a o sgun wn (2) cr A gbe'le ka'l Baba Mim, Ba wa kle yi titi dopin, K'oju ma ti wa Jesu,

2.

Titi 'le na y'o pari o. Egbe: A dup o, a tun s'p,......etc. 3. cr K'ay wa suwn titi d'al, K'w ma d'il, k'a ri 's se, Agan a f'w s'osun, ni ti ko bi a bim, Egbe: A dup o, a tun s'p,......etc. mf gb Kaduna se giri, gb Oke ya fi m' s'kan, Larin ewu at'gan, Ma boju w'hin rara o. Egbe: A dup o, a tun s'p,......etc. mf j k'a foriti titi d'al, K'a le gba ade ogo nigbhin K'oju ma ti wa Jesu, Baba yoo fi 'f ranti wa. Egbe: A dup o, a tun s'p,......etc.

4.

5.

AMIN 693 C.M.S. 575, K. 454 t.H.C. 254 L.M. (FE 718) J ki oju R si si ile yi ni san ati ni oru. - I ba. 8:29 1. mf A FI ipil yi le'l Ni oruk R Oluwa, Awa mb , Oluwa wa wa, Ma tju ibi mim yi. 'Gba teniyan R ba n wa , T'ls n wa n'ile yi, Gb, lrun, lat'run wa, F's wn ji wn lrun. 'Gba awn Alufa ba n wasu, Ihinrere ti m R; Ni oruk R, Oluwa, Ma sis iyanu nla R. f cr 5. 'Gb' awn mde ba si n k, Hosannah si ba wn, Ki Angli ba wn k plu, K'run at'ay j gberin. Jehovah, o ha ba ni gbe, Ni ay buburu wa yi? Jesu, o ha j ba wa, Emi o ha sinmi nihin?

2.

3.

4.

6.

Ma j ki ogo R kuro, Ninu ile ti a n k yi; Se 'jba R ni kan wa, Si t it R sinu wa.

AMIN ORIN ISILE 694 t.H.C. 389. D. 7s. (FE 719) Ko si Oluwa ninu Ina na ati Iji nla; bikose ninu ohun kl kekere. I ba 19:12 1. cr JJ laisi ariwo, Jj sa ni orun n ran, Gba t'o ba y ni ila r, da si le wo oju r, B'o si ti n goke pl, Jj l'agbara r n p, Titi y'o fi kan 'tari, Nin' ogo t'a ko le wo. Okunkun t'o n'ipa ju, Ko wa plu okiki, Osupa ati Iraw, Ti n tan 'ml y'ay ka, Wn ko wa plu iro, Iri nla ti o n s, Yi gbogbo ay yi ka, Ko wa plu okiki. Bayi n'is LRUN, Larin GB MIM yi, B'a ti j alailera, T'agbara wa ko si p, Sugbn ipese BABA , 'Jojumo l'o n y si wa; Nipa 'GBARA LRUN A k ile na pari. Loni yi, LRUN wa, Awa gb Srf, mde ati agba, kunrin at'Obinrin, Onile at' alejo, T'o wa fi p fun , Ninu ile Mim yi, Masai tw gb'p wa.

2.

cr

3.

cr

4.

cr

5.

cr

LRUN MTALKAN, T'o da gb yi sil, Ya ile yi si MIM, Nipa AGBARA nla R, Skal l'j oni, F'agbara w gbogbo wa, Ki gbogbo wa j TIR, Lay yi ati l'run.

AMIN 695 t.SS&S 165 (FE 720) Ohun Orin: Atupa wa n jo gere. (653) Ore-f JESU KRISTI ki o wa plu gbogbo yin, Amin. - II Cor. 13:14 1. f YIN ara n'n' Oluwa, T' wa a ba wa pej, Fun ajdun (Isji Isile) Lati 'lu gbogbo wa, A ki yin ku 'yedun, K'Oluwa plu yin, K'LRUN OLODUMARE, Fi 'bukun sri yin. Egbe: ho, y, gberin, Krb Srf, BABA wa yoo gb'owo wa, A ko ni padanu. A ki awn Alaga, Ninu gb gbogbo, Awn kunrin, At'awn obinrin, Bni awn ariran, Ti n se amna wa, Ki BABA din yin l'amure, Ododo R d'opin. Egbe: ho, y, gberin,....etc Gbogb' gb Aladura, At'gb Bibeli, yin gb, Akrin, Plu gbogb' m' gb; Gbogbo yin t' yagan, At' alairis se, JEHOVAH JIRE yoo pese, Fun aini yin gbogbo. Egbe: ho, y, gberin,....etc Ara j k'a ranti, Awn t'o sako l, Jesu j mu wn pada,

2.

f 3. f

f 4. cr

f 5. cr

Gbin wn si agbo R, Wo gbogb' awn alaisan, Fun wn ni ilera, J ki awn t'o ti kja, Ri gbal'kan wn he. Egbe: ho, y, gberin,....etc Gbogbo yin alejo, T' n fi wa sil l, Abo OLODUMARE, Yoo ma ba yin l, Awn Angli mim, Yoo rgba yi yin ka, JESU OLUWA yoo s yin, De 'le l'alafia. Egbe: ho, y, gberin,....etc O digbose ara wa, Oju ro wa pup; Sugbn a ki o banuj, B'ni ko ni 'reti, B'ara wa jinna s'ara, K'emi wa wa lkan; K' ibukun OLODUMARE, Ma ba wa gbe titi. Egbe: ho, y, gberin,....etc Nj 'gba t'a ba si pe wa, Lati f'ay sil, K'Angel' gbe wa s'run, S'okan aya BABA; Nib k'a ba JESU gbe, Larin gb Mim, K'OGO, LA at'AGBARA, J tir LRUN, Egbe: ho, y, gberin,....etc

f 6. cr

f 7. mp

f AMIN

696 (FE 721) Oluwa awn m ogun gb adura mi. - Ps. 84:8 Ohun Orin: T'Oluwa nil at'kun r (77) 1. cr OGUN run, wa ba wa y, Fun ile t'a n si loni, Awa b Jesu Baba wa, Ma sai bukun wa loni. Egbe: Yala ru! l'o n ke pe Tabi ominira, Baba Ko gb n'ile yi.

2.

cr

Awa dupe lw R Baba, T'o mu ileri R se, Baba se 'leri fun Krb, O mu s fun Srf, Egbe: Yala ru!..............etc. cr Baba se 'leri fun Abraham, O mu s fun Isaaki, Baba se 'leri fun Dafidi, O mu s fun Solomon: Egbe: Yala ru!..............etc. cr Ogo ati la fun Baba, Ogo f'm R plu, Ogo ati la fun ni. Egbe: Yala ru!..............etc.

3.

4.

AMIN 697 t.H.C. 513 8. 9. 9. (FE 722) Je ki oju R si si ile yi. - I ba 8:29 Ohun Orin: A n sr il bukun ni. (834) 1. mf NIHIN l'Oruk R Oluwa, A k ile 'rup yi fun , Yan fun 'bugbe R Pataki, K'o si s lw 'ja esu. Gba t'a ba n gbadura nihin, T'ls n bb fun IYE, Gb lati 'bugbe R run, Gba t'o ba gb k'o dariji. Gba t'a n wasu R nihin, Ninu Ile Mim R yi, Nip' agbara Oke nla R, K'is 'yanu R farahan. Gba t'awn ewe ba n krin, Hosanna si ba wa loke, Ki ogo R kun ile yi, K'Angeli ba wn krin na. K'ogo R ma gbe ile yi, Yan ni ile patapata, T it R sinu 'le yi, Ma j ki esu le wo b.

2.

mf

3.

mf

4.

mf

5.

mf

6.

mf

Jah Jehofa, ba Mim, Skal sinu kan wa, Ma ba wa gbe inu ile wa, Mase fi wa sil lailai.

AMIN ORIN IJ LRUN LOKE RUN 698 C.M.S. 416 H.C. 422 10. 10. 10. 4. (FE 723) A fi awsanma lri pup yi wa ka. - Heb. 12:1 1. mf f 2. cr 3. mp cr F'AWN eniyan R to l sinmi Awn ti o f'igbagb jw R, A yin oruk R, Olugbala, Halleluya! Iw l'apata wn at'odi wn, Iw ni Balogun wn l'oju ja Iw ni iml okunkun wn , Halleluya! J ki awn m-ogun R lay, Jagun nitot b'awn ti 'gbani, Ki wn le gba ade ogo bi wn, Halleluya! Idap ibukun wo lo to yi! Awa n ja nihin, awn n y lhun! B Tir kan naa l'awa at'awn. Halleluya! Gba t'ija ba n gbona ti ogun nle, A dabi ni n gborin ay wn, Igboya a si de at'agbara, Halleluya! j n l, orun wa fr w na, Awn ajagun toto y'o sinmi, Didun ni isinmi Paradise, Halleluya! Lhin eyi j ay kan mb, Awn mim yoo jinde ninu Ogo, ba ogo y'o si wa larin wn. Halleluya! Lat' opin ile lat' opin okun, Ogunlg n ro wo 'bode Pearli;

4.

mf cr f mf p cr p

5.

6.

7.

8.

ff

Wn yin Baba, m ati mi. Halleluya! Amin 699 SS&S 964 (FE 725) Nitori ki yoo si oru nib. - Ifi. 21:25 1. mf IL kan mb to dara jul, A le fi 'gbagb ri l'okere, Nitori Baba duro l'na, Lati fi'le kan fun wa nib. Egbe: Krb, Srf, ) ho fun ay lj oni. f Awa y'o krin l'ebute na, Orin didun awn t'a bukun, kan wa ko ni banuj m, 'Tori ay ailopin wa n'b. Egbe: Krb ........ Srf, etc. f Baba wa olore ni run, Nikan n'iyin at'p y fun; 'Tori bun ogo if R, Eyi ti se Olugbala wa. Egbe: Krb ........ Srf, etc. f Tan 'ml R si okunkun wa, L'akoko t'gb Srf de; Ki gbogbo ay le yipada, Lati juba fun Krisit Oluwa. Egbe: Krb ........ Srf, etc. p 'Gba t'a gbe ag erup w, Ti ta ba f se wa n'ibi, T'erokero ba f gb'kan wa, Ki Jehofa ko gb b wa. Egbe: Krb ........ Srf, etc. mf Nigba t'o ba d'j ikhin, Ti m ko ni m baba r; Ma j k'oju ti wa lj na, Ki Mtalkan tw gba wa. Egbe: Krb, Srf, ) ho fun ay lj oni.

)2ce

2.

3.

4.

5.

6.

)2ce

AMIN 700 C.M.S. 421, H.C. 419 P.M. (FE 727) Angeli Oluwa wi p, lo s gbogbo r iye yi. - Ise. 5:20

1.

mf

p cr 2. f p cr mp p.c.r. p

GB, kan mi, bi Angeli ti n krin, Yika run ati yika ay; gb bi r orin wn ti dun to! Ti n s gbati s ki y'o si m, Egbe: Angli Jesu, angl' 'ml, Wn n krin ay pade ero lona. B'a si ti n l, b l'a si n gb orin wn. Wa alar, Jesu l'o ni k' wa, L'okunkun ni a n gb orin didun wn; Ohun orin wn ni n fna han wa. Egbe: Angeli Jesu,.......etc.

3.

Ohun Jesu ni a n gb l'na rere, Ohun na n dun b'agogo y'ay ka, cr gbgbrun awn t'o gb ni si mb, Mu wn w'd R, Olugbala wa. p.c.r. Egbe: Angli Jesu,.......etc. mf Isinmi de, bi wahala til p, Il y'o m, lhin okun ay; cr Irin ajo pari f'awn alar, Wn o d'run 'bi 'sinmi nikhin. p.c.r. Egbe: Angli Jesu,.......etc. Ma krin nso, yin Angeli rere, ma krin didun k'a ba ma gb; cr Tit' a o fi nu omije oju wa nu: Ti a o si ma y titi lailai. p.c.r. Egbe: Angeli Jesu,.......etc.

4.

5.

AMIN ORIN AJDUN 701 (FE 728) Ay nla gba run kan ay gb plu 1. f AY, ba wa y, Ajdun yi, o soju wa, ba wa k'rin, ba wa gbe'rin, Onigbagb y, F'ore t'a ri gba l'f, L'f l'awa ri 'gbala. Gbogbo ay, k'Alleluyah, K'a j yin bangiji logo, Oun l'p ati iyin y fun, p, la ni fun Baba.

2.

gb Igbim, f'ogo fun Baba loke, Fun 'ranlw R, Ninu ero yin, gb Aladura, Ke Hosanna s'ba wa, Fun amure ododo. K'o fi di yin lj oni yi , K'o si le ma gb adura yin, K'o ran mi Mim R si yin, Ni iru j oni. gb Mose, Ati gb Aaroni, F'ogo fun Baba, m at'mi, Fun idap mi Mim t'o l'ogo, Fun 'jade wa oni yi, Halleluyah s'Olodumare, T'o da mi wa si d'oni yi, K'o ran Olutunu R si wa, Ni iru j oni. Agbagba Mejila, Joseph ati Mary, gb Esther, Akni mejila, gb Akrin, Krb oun Srf, D'orin p yin ba wa, Halleluyah s'Olodumare. T'o da mi wa si d'oni yi, K'o ran Olutunu si wa, Ni iru j oni. Captin Abidun, F'ogo fun Baba loke, m, mi Mim , Ke Halleluyah, Fun igblke, Ju gbogbo ta r l, T'esu ml ls r. Gbogbo Irunml ti subu Aj, oso at'alawirin, Igunnu at'Ologun ika, Di itml loni. N'ile Baba wa, p ibugbe l'o wa,

3.

4.

5.

6.

lrun Baba wa, Fun wa ni rere, N'ile Baba wa loke, Ogo fun Baba, m, mi T'o pe wa sin' agbo mim yi, Lay lay la o wa nib, N'ile Baba wa loke. AMIN 702 t.H.C. 559. 6s. 8s. (FE 729) ma y ki e si ma y ay nla. - Matt. 12 1. f AJDUN wa l'a n se, Aw'gb Srf, Ajdun wa l'a n se, Aw' gb Krb. Egbe: Arakunrin, Arabinrin, ku dun, ku 'yedun. f Krb t'ay yi, O fr d'igi nla, Srf t'ay yi, Ko le sai tan kiri. Egbe: Arakunrin, Arabinrin,....etc. f K'lrun b'asiri, Fun m gb wa; K'nikan ma rahun, Lati ri Ounj j. Egbe: Arakunrin, Arabinrin,....etc. f Ki esu ma ri wa, At'ni buburu, Aj, oso, n se lasan, Lor' gb Srf. Egbe: Arakunrin, Arabinrin,....etc. f mi airi n s wa, K'a ma ri ijgbn, Mase f'aye sil, Lati ma gbadura. Egbe: Arakunrin, Arabinrin,....etc. f Ohun buburu kan, Ko ri wa gbe se m, Gbogb' gb agbay, K'a s'otit d'opin. Egbe: Arakunrin, Arabinrin,....etc.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K'a n'if ara wa, K'kan wa k'o skan, K'a le ri 'bukun gba, 'Bukun lplp. Egbe: Arakunrin, Arabinrin, ku dun, ku 'yedun.

Amin 703 (FE 730) Anu R duro lailai. - Ps. 136:1 1. AJDUN wa de o, a n y) Ajdun wa de o, awa n jo )2ce Awa dup lw JEHOVAH t'o da wa si (2ce) p, o, p o, p. f m gb Seraf' dide, ho ye, )2ce mura si 's BABA ran yin )2ce duro lori majmu R t'o ba yin da (2ce) mura, mura si's yin. Ero ya wa wo o, ya )2ce Wa wo's Oluwa b'o ti dara to )2ce Baba Mim Messiah loke, ye wa gbp )2ce Gba wa o, gba wa o, Awa de. Awa mi re'le o BABA O)2ce BABA bukun fun wa o k'a to re'le o )2ce p Ibukun l'a n reti o, K'a to re'le )2ce Fi fun wa, fi fun wa, Baba ye.

2.

3.

4.

mf

ASE 704 t. 8s. 7s. (FE 731) Iwo o pa m ni alafia. - Isa. 26: 3 Ohun Orin: Baba to da run meje 1. mf ALAFIA ni f'gb na, T'o n se ajdun loni, Krb t'oke skal, Lati ba wa y ay na. Egbe: Awa n jo -- awa n y ) Ogun run skal )2ce mf m gb Kristi Mim, wa k'a j y'ay na, K'nikni ma ku syin, Gbogbo wa ni Jesu n pe. Egbe: Awa n jo.......etc

2.

3.

mf

gb Krb Srf, At'awn aladura, At'yin onisin-owur, J k'a krin na soke. Egbe: Awa n jo.......etc mf gb Mary, gb Martha, gb Ayaba Esther, gb Dorcas gbohun soke, K'a jum y ay na., Egbe: Awa n jo.......etc mf Orin Halle, Halleluyah, L'awa yoo ma k lorun, Gba t'a ba ri Olugbala, Lor' it Baba loke. Egbe: Awa n jo.......etc mf gb Dafidi: gb Aaroni, gb F'Ogo lrun han, gb Baba nla mejila, Gbe'da 'sgun yin soke. Egbe: Awa n jo.......etc mf f'Ogo fun Baba loke f'Ogo fun m R, Ogo ni fun mi Mim, pe y Mtalkan. Egbe: Awa n jo awa n y ) Ogun run skal )2ce

4.

5.

6.

7.

AMIN 705 S.M. (FE 732) A si gb iro awn Krb titi de agbala ode. - Eze. 10:5 1. f ARA, ba wa y, Ka j d'orin wa p, Nipa ti Krb t'a ri, T'o si s'oju mi. Gbogbo gb Srf, Baba Aladura, Captain, ay ni eyi j, Pe Krb tun de. wa ka s'ow p, K'a yin Baba l'oke; K'a fi gbogbo keta sil, K'kan wa kun f'ay.

2.

3.

4.

gb Aladura, ku afojuba, gb Igbim Srf, ku ay kan. yin gb Akrin, tun ohun yin se; Ki fere dun, ki duru dun; Ki a jum ho ye. Krb, Srf, Awn l'o gbode kan, As, Oluwa l'eyi j; Ko s'gb to dun to. Orin Halleluya! L'a wa yoo k l'run; Halle! Halle!! Halleluya!!! Amin, Amin, As.

5.

6.

7.

AMIN 706 (FE 733) di amure yin - Luku 12:35 Ohun Orin: Oluwa fis ran mi Alleluyah (433) 1. mf AWA l'm ogun Kristi, Alleluyah, T'Oluwa gbe dide funra R Awa n sajdun loni Alleluyah A dup fun 'dasi mi wa. Egbe: Damuso m-Ogun Kristi, Krin soke s'ba wa, p ni fun Olugbala Alleluyah, Fun idasi wa d'j oni. cr Gbogbo gb Kaduna, Alleluyah, f'ogo fun Baba wa l' oke, F'gb m-Ogun Kristi, Alleluyah, T'Oluwa gbe dide larin yin. Egbe: Damuso..........etc. f Esu ma gbogun titi, Alleluyah, Lati b'gb Mim yi subu, Sugbn Jesu gbe wa ro, Alleluyah, Ogo ni fun Baba wa loke. Egbe: Damuso..........etc. f p f'Olugbala wa, Alleluyah, T'o da wa si lati esi wa, Awa si n gbadura, Alleluyah, K'a le se plp dun.

2.

3.

4.

Egbe: Damuso..........etc. 5. cr Jesu Olor' gb wa, Alleluyah,, A f'ogo f'oruk Mim R; Jw di wa l'amure, Alleluyah, K'a le jagun b'mgun toto. Egbe: Damuso..........etc. f Ki gbogbo gb ho ye, Alleluyah, K'a f'ogo fun Baba wa l'oke, K'a f'ogo fun m R, K'a tun f'ogo fun mi Mim . Egbe: Damuso m-Ogun Kristi, Krin soke s'ba wa, p ni fun Olugbala Fun idasi wa d'j oni.

6.

Alleluyah,

AMIN 707 (FE 734) Ohun Orin: ti gb orin ile wura na. 1. A KI yin ku ajdun oni, yin m gb Srf, A dup lw Baba wa run, T'o da wa si di oni. Egbe: ho iho ay gbogbo Srf, Fun ogun rere ti a fun wa Lat' w Mose Orimolade, T'o d'gb Srf s'ay. Awn oluf wa ti goke l, Wn kja s'aya Baba wa, Wn n boju wo wa lati oke na, Lati wo b'a ti n sis. Egbe: ho iho ay............etc. Baba Aladura mura giri, Lati tle na na, Sis plu gbogbo agbara R, K'gb le tsiwaju. Egbe: ho iho ay............etc. ni w'tun Baba Aladura, gbni Senior Apostle Ati gbogbo awn Apostle gbe iwo 'gbagb s'oke. Egbe: ho iho ay............etc. A ki yin gbogbo yin oloye; ku ajdun oni yi,

2.

3.

4.

5.

L'kunrin, l'obinrin, K'a se 'yi ka s'amdun. Egbe: ho iho ay gbogbo Srf, Fun ogun rere ti a fun wa Lat'w Mose Orimlade, T'o d'gb Srf s'ay. AMIN 708 S.O.E.D. 522 (FE 735) Lojojum ni a o si ma yin in. - Ps. 72:15 Ohun Orin: Edumare Jah Jehofa. (167) 1. mf BABA run wa gb'p wa , Fun ajdun wa oni yi, Fun idasi at'abo R, T'o n fun wa lojojum. Egbe: Jehofa Jire, Ran ibukun R si wa, K'awa le se'f R d'opin Ko wa de Paradise. mf Olugbala wa gb'p wa, T'isgun t'o n se fun wa, 'Gba t'esu n f bi wa subu, Ti a si n ri 'ranw R. Egbe: Jehofa Jire,.............etc. mf Krb ati Srf, j k'a yin Baba wa, Ti ko f'mi adaba R, Fun ranko igb j. Egbe: Jehofa Jire,.............etc. mf Jehofa Shammah mb wa, T'o ran Maikaeli si wa, Fun 'sgun wa l'na gbogbo Iyin fun Mtalkan. Egbe: Jehofa Jire,.............etc. mf Olupese wa y'o pese, Pese 's rere fun wa, Awn agan y'o bim, ni t'o bi a tunla. Egbe: Jehofa Jire,.............etc. mf Wa plu gb Idal, Krb oun Srf, Pese fun wn l'na gbogbo, Baba wa ba wn 'sgun.

2.

3.

4.

5.

6.

Egbe: Jehofa Jire,.............etc. 7. mf A mbb f'awn da R, T'o wa ni gbogbo ay, K'a ronu pa iwa wa da, K'a le y 'bugbe run. Egbe: Jehofa Jire,.............etc. Gbogbo yin ero mim, Ti gb Aladura, se ra yin l'kansoso, Gg bi Mtalkan. Egbe: Jehofa Jire,.............etc. Orin Halle, Halleluyah, Ni awa y'o k l'run, Nigba t'a ba de't Baba, N'ile isura run. Egbe: Jehofa Jire, Ran ibukun R si wa, K'awa le se 'f R d'opin Ko wa de Paradise. (FE 736)

8.

9.

AMIN 709 Woli nla dide ni arin wa. - Luku. 7:16 1. mf EDUMARE, Srf tun de o, l'dun yi ) A! awa o yin o, Baba wa rere ) 2ce Awa dup p'o gbe wa leke awn ta, A! awa o yin o, Baba wa rere. N'ile okunkun t'o di ti iml, Lasiko Orimolade gb Srf ti d'igi araba nla yi, gbogb' ay ka, Owo t'o y wa, Jah Jehovah fi fun wa, Baba wa rere m t'o y wa o e, Jah Jehovah ibi ti o gbe ye l'm, Jw fi fun wa, Yio dara fun wa kari-kari (2ce). Yio dara fun wa loju ta, A! awa o yin , o, Baba wa rere.

AS 710 (FE 737) Full: GB Srf t'Krb ti Oke Sioni, A! a ku idaraya dun o, A pegede Ebenezer lo n sin wa, gb Srf, a o rire o, Ajdun miran la mi se o, p o Edumare, gba ajara ta mi tju, ) 2ce

Ko kun f'oyin ati wara, A ku idaraya dun o, a pegede, Ebenezer lo n sin wa, gb Srf a o rire o A ki Alagba wa oni, mi r a ma gun, Ile r ko ni gbona; Ijngbn o ni w 'le r; Amdi o ni w 'le r, m Aray ko ni ri gbe se, o lagbara Edumare A ku idaraya dun o, a pegede, Ebenezer lo n sin wa, gb Krb a o rire o Solo: Chorus: Solo: yin r t gb dide wa, ba k'O ran yin lw. Ibukun ko ni gbe n'ile yin o bi iyanrin okun ni. T'mde t'agba t gb dide wa, ba ko ran yin lw. L'kunrin, l'obinrin o, a dup pup, ku abase, L'kunrin, l'obinrin Asiwaju n'nu j o; L'adehinb Ajdun wa o, gbogbo yin l' o rire A ku idaraya dun o a pegede, Ebenezer lo n sin wa, gb Srf a o rire. Baba Aladura, awa Aladura ojojum a ba y, Fun aye ribiribi t'Edumare pe o si ninu Is Baba. Igun ki ku ni kekere, wa dagba kj, ara r a le ko ko ko, ku idaraya dun o, pegede. Ebenezer lo mi si wa, gb Krb a o rire o. Ajdun oni ki lo ti ri o (Oloyin ni) Ko ha y ka ma jo 'ka ma y (rayin-rayin) A dup pup Baba o se, to da wa si o, A o ma yin lay o titi l titi, Mo gboju soke mo wo rarara, oju pe, Lati oke titi lo ds gbogbo wa jeniyan, A ro dd, a gba dd; a dup pup Baba o, O se to da wa si o. A o ma yin lay o titi l titi, Ani ma jo ma y, ma jo ma jo Ka y ss si Jah l'oke o karikari, Ka gbs tun, ka gbe t'osi s'oke lalala, A o ma yin lay o titi, l titi. lu 'lu si mi lrun gorogoro, Bata ni boya, dundun ni boya, botakoto ni boya, Skr ni 'boya, ka bo, s'ode ka yo se ara, ara bi o A o ma yin lay o titi l titi. Nile ay dandan (Baba) 2ce Egbe Aladura ka rire O, (Ha! n' ile ay dandan). (Ibukun) (Ibukun)

Solo: Full:

Swing Solo: Full:

Oluwa ko j ka ri 're, Ha! nile ay dandan, Ninu ile wa ka ri 're, Ha! nile ay dandan, L'nu is wa ka ri 're, Ha! nile ay dandan, Ay wa 'ko ma dun bi oyin, Ha! nile ay dandan, gb wa ko ma dun bi oyin, Ha! nile ay dandan, Ko tu, ko ba n'ile ay o Ha! nile ay dandan, A tu, a ba Ha! Nile aye dandan A tu, a ba )2 Ha! Nile aye dandan A o maa yin laye o titi l titi 711 (FE 738) Tani ki ba bru R, Iw ba Oril-Ede. - Jer. 10:7 Ohun Orin: L kede ay na fun gbogbo ay 1. f ku ewu dun, ku 'yedun A s'p fun lrun wa, T'o mu wa ri ajdun oni yi, Ni ori il ay. Egbe: Awa dup, a tun p da, Ogo, la, at'Agbara ati 'pa, F'd'aguntan t'o gunwa. f Kristi se 'ml at'alabo wa, M's agbo R yi duro; Pese is f'awn ti ko ri se, Se 'wosan alaisan. Egbe: Awa dup,.............etc. f Oluwa ni Olus'gntn mi, Emi ki yoo se alaini, O mu mi dubul ni papa oko tutu, O tu kan mi l'ara. Egbe: Awa dup,.............etc. f. Bi emi ba til n rin kja l, Larin afonifoji 'ku Emi ki o si bru ibi kan, 'Tori 'W wa plu mi. Egbe: Awa dup,.............etc. f Awn g R ati pa R, Awn ni o tu mi ninu; O t tabil' Ounj sil n'iwaju, L'oju awn ta mi. Egbe: Awa dup,.............etc. f Iw da ororo si mi l'ori, Ago mi k'akun w sil,

2.

3.

4.

5.

6.

Ire, anu ni yoo ma t mi lhin, L'j ay mi gbogbo. Egbe: Awa dup,.............etc. 7. f Kristi Olugbala awa mb , Jw ran mi R si wa, K'a le w wa l'as Ogo didan, Ni ikhin j ay wa. Egbe: Awa dup,.............etc. f Kabiyesi, ba Alayluwa, Mtalkan Ayray, Fun wa n'isgun n'igba idanwo, K'w esu ma t wa. Egbe: Awa dup,.............etc. f Baba oke run awa mb , Sure fun wa k'a wa to l, Jesu bb fun awa m R, K'a le j'ba plu R. Egbe: Awa dup,.............etc.

8.

9.

AMIN 712 t.H.C. 366. 8s 7s (FE 739) wa wo awn is Oluwa. Ps. 46:8 Ohun Orin: s.s.l.s.m.d.d.l.s.d.m.d.s.m.r.; 1. IJ Krb to jade, Awa lo n s'ajdun wa, K'ogun run ba wa gberin, K'aray gbohun soke, Egbe: Halleluya, Halleluya ) T'ewe t'agba ko gbe 'rin p lo y f'Olugbala, Fun idasi wa oni; ta ka wa nibi gbogbo, Sugbn Jesu ko wa y, Egbe: Halleluya,.........etc. mi Mim ko plu wa, L'kunrin at'lobinrin; Krb plu Srf, K'a pade n'ij t'run, Egbe: Halleluya,.........etc. lrun Olodumare, bangiji ba wa; Ma j k'ebi al pa wa,

) 2ce

2.

3.

4.

K'nikni ma pose. Egbe: Halleluya,.........etc. 5. Krb plu ogun r, Ni awn ariran n ri; Holy Maikeli plu 'da R, O n gsin poyi wa ka. Egbe: Halleluya,.........etc. Abo Oluwa Onik, L'awa gb bora m, Ko s'ohun ibi to le se wa , Lagbara Mtalkan. Egbe: Halleluya,.........etc. ni l'oyun a bim la, Agan a f'w bosun; Olm ko ni padanu, Iku ko ni ri wa gbe se. Egbe: Halleluya,.........etc. Gbogbo awn ti ko ri se, L'kunrin l'obinrin, Ipese Olodumare , Awamaridi lo j. Egbe: Halleluya,.........etc. wa ba wa k'Alleluya, F'dun miran Krb, T'Oluwa d'gb na sil, Larin gb Srf. Egbe: Halleluya,.........etc. ba aw'gb Krb, Jesu Kristi Oluwa, Awa n krin, awa si n y, Ogo fun d'aguntan. Egbe: Halleluya, Halleluya ) T'ewe t'agba ko gbe 'rin (FE 740) IRE loni o, Baba seun, Fun idasi wa di j oni, O gbade fun wa o, Ka rohin sajdun, A sp fun o, Ajdun tun soju mi Baba. Ire loni o fun wa Baba,

6.

7.

8.

9.

10.

) 2ce

AMIN 713 1.

2.

Ire ni ko ma j tiwa, j ka rub o, S'Oluwa ibukun, A fi'yin fun o, Ajdun tun soju mi, Baba. 3. Ire loni o, Baba seun, J ka t'w si Baba, K'O gbade fun o, Ajdun tun soju mi, Baba, A dup fun o, Ajdun tun soju mi Baba. (FE 741)

AMIN 714 yin ti gba mi isdm. - Rom. 8:15 Ohun Orin: Baba j ranti mi 1.

ISDM akk, Jesu Olugbala; Isdm ikhin, Mose Orimolade. Egbe: N fo, n fo, bayi, N y, n y ss, N krin angeli, Halleluyah Ogo. Kini se t' n y bayi, Plu 'mp w yin; Awa ri Jesu loni, Ati lrun Baba. Egbe: N fo, n fo, bayi,.......etc. Krb, Srf ay, Ay lo p to bayi, As funfun Ade Ogo, Ni Jesu ti fi fun wa. Egbe: N fo, n fo, bayi,.......etc. Jesu k oruk siwaju wa, Oruk ti Baba R, Oruk t'Angli ko m, A f'awa t'a fifun. Egbe: N fo, n fo, bayi,.......etc. A o ba Jesu jba, Ni gbrun dun, Lhin naa a o jba, Ay ainipkun.

3.

4.

5.

Egbe: N fo, n fo, bayi,.......etc. 6. A ki Oloye mta, ku ori ire, At'agbagba Obinrin, Iru eyi s'oju mi wa, Egbe: N fo, n fo, bayi,.......etc.

AMIN 715 S.230 7s. 6s. (FE 742) Ma l l'alafia. - Luku 7:50 Ohun Orin: A roko a furugbin 1. mf JESU Olugbala wa, Awa fi iyin fun , Fun 'dasi ati 'pam R, Lori wa lat' esi; A tun pej loni yi, Lati yin oruk R, Awa m Ogun Kristi, Krb, Srf, Awa n s'ajdun wa, L'oni niwaju R, Ogo, iyin la ni fun Mtalkan lailai. Baba Mim bukun wa, Ninu ajdun yi, Fi mi Mim R fun wa, At'agbara mi, K'a le sin ni Mim; Gba wa lw s, Ay, esu, idanwo, Fun wa ni isgun. Ki 'ml wa ma tan, Bi 'lu lori oke, j k'a juba fun Jesu, ba wa olore yin m' ogun Kristi, ku ewu dun, fun ipe daguntan, Ti Baba fi fun yin; yin ti n fi suru, Ru agbelebu yin, o si jba lailai, Nigba 'pnju ba tan, Ipe 'khin dun tan, Fun idaj ay, Onidaj aray y,

2.

mf

3.

mf

O gunwa lori 't. 4. p p lgb wa ni, Ko ri j oni, Ninu idamu ay yi, p ti sako l, Jesu n pe l'ohun jj, Pe M ma sako, Pada m iml, Sinu agbo Jesu. kede jake jado, Fun awn Keferi, Pe, j Oluwa de tan, ronupiwada. lrun ni lda, run ati ay, O n fun itanna l'aw, O n mu iraw tan, Iji gba ohun r gb; O n b awn y, Papa awa m R, T'o n bo lojojum, bun rere gbogbo, Lati run wa ni, A dup lw lrun, Fun gbogbo if R. Igba wa mb l'w R, Nin' dun t'a wa yi, m'ogun Kristi, gbadura, Mtalkan y'o gb, Iw l'a n wo t'a si n sin, Ma j k'oju tiwa, Ma j k'awa m R, Skun ni ainidi. Iw la gbkle, Iw ni 'reti wa, Ran wa lw k'a le sin De opin mi wa.

5.

cr

6.

cr

AMIN 716 (FE 743) Inu mi dun nigba ti wn wi fun mi pe, j k'a l si ile Oluwa. Ps. 122:1 1. f KRB plu Srf, A ki yin fun ajdun oni, Aladura l'o pejp, Lati f'Ogo fun Baba loke.

Egbe: Ho f'ay, ho f'ay, Ho f'ay, yin Ij Srf, Ho f'Ogo, ho f'ay, Ho f'ay, yin Ij Krb. 2. A dup lw lrun T'o da wa si d'ajdun oni, Lati f'Ogo lrun han, L'akoko t'ta f kgan wa. Egbe: Ho f'ay, ho f'ay,.....etc. lrun Olodumare, Iw ni 'yin at'p y fun, Iw l'o ni k'eweko hu, O si ri b nipa as R. Egbe: Ho f'ay, ho f'ay,.....etc. Iw l'o wi p k'okun wa, O si ri b nipa as R, Iw l'o wi p k'san wa, O si ri b nipa as R. Egbe: Ho f'ay, ho f'ay,.....etc. lrun t'o gb ti Mose, T'm aray ko r'idi r, lrun t'o gb t'Elijah, A gb tiwa 'nu ajdun oni. Egbe: Ho f'ay, ho f'ay,.....etc. lrun Baba Olore, A dup fun ajdun oni yi, As l'o fi da iml, Jehovah Jire pese fun mi, Egbe: Ho f'ay, ho f'ay,.....etc. f'Ogo fun Baba loke, f'Ogo fun m loke, f'Ogo fun mi Mim, Mtalkan ni p y fun. Egbe: Ho f'ay, ho f'ay,.....etc. (FE 743)

3.

4.

5.

6.

7.

AMIN 717 ho iho ay si Oluwa. - Ps. 100:1 1. mf

KRB Srf ho, Fun ay Ajdun oni, K'rin kikan, p'atw o, S'lrun Olodumare,

Egbe: K'rin 'yin ke Halleluyah (2) Krb o, Srf o, Ogo ni f'ba Olore. 2. mf j k'a f'p f'lrun, To d'mi wa si d'oni, Krb o, Srf o, K'rin iyin s'Olore wa, Egbe: K'rin 'yin...........etc. mf gb Dorcas, ma jafara, gb Esther, ki l' n wo, Jade sode, krin soke, P'atw s'Onibu r. Egbe: K'rin 'yin...........etc. mf gb Maria, ho f'ay, Jesu Olugbala jinde, T'ay t'run ti d'ohun p Lati k kab' j rere. Egbe: K'rin 'yin...........etc. mf gb F'ogo lrun han, gbe asia 'sgun soke, Jehofa Nissi, o d'w R, J'pagun f'awa m R, Egbe: K 'rin 'yin...........etc. mf gb Aladura mura, K' damure k'o ro papa, Baba run ti se 'leri, Lati gb 'gbe awa m R. Egbe: K 'rin 'yin...........etc. mf f'Ogo fun Baba loke, f'Ogo fun m plu, J k'a f'Ogo fun mi Mim , Titi ay ainipkun. Egbe: K'rin 'yin ke Halleluyah (2) Krb o, Srf o, Ogo ni f'ba Olore.

3.

4.

5.

6.

7.

AMIN 718 (FE 745) o sare ki yoo r yin. Amin! Amin! Amin! - Isaiah 40:31 1. mf KRB Srf fi yin fun Oluwa, T'idasi t'o da wa si d'ajdun oni, A krin Mim Mim si Mtalkan,

Ay pe O ti s agbara wa d'tun Egbe: A o f'iy fo b'idi, L'agbara Mtalkan Alleluyah, Halleluyah, Halleluyah. 2. f gb akrin, gbe orin yin soke, Lati yin Olugbala f'ore R si wa, Fun ipam ati abo R lori wa, A y pe O ti s agbara wa di tun. Egbe: A o f'iy fo b'idi,........etc. mf yin gb t'o n sis adura, fun wa, yin fun isgun ti O n sgun fun wa, yin 'tori anu R duro titi lai. A y pe O ti s agbara wa d'tun. Egbe: A o f'iy fo b'idi,........etc. mp Gbogbo ero mim t'gb Aladura, j k'a gbe ida 'sgun wa si oke, Mtalkan wi p ar ki y'o mu wa, A y pe O ti s agbara wa d'tun, Egbe: A o f'iy fo b'idi,........etc. f yin Krb Srf ti Ilu Oke, yin Baba fun se t'O n se larin wa, O ti se 'leri pe ar ki yoo mu wa, A y pe O ti s agbara wa di tun, Egbe: A o f'iy fo b'idi,........etc. mf A fi ogo fun Baba Olodumare, A f'ogo fun m Olurapada wa, Ogo f'mi Mim t'o n sis larin wa, Orin Halleluyah la o k nikhin. Egbe: A o f'iy fo b'idi,........etc.

3.

4.

5.

6.

AMIN 719 L.M (FE 746) Kini emi o fi fun Oluwa. - Ps. 116:12 1. mf Ki l'o tun y wa loni yi, Bi k'a jo k'a y s'Oluwa, T'o mu wa r'dun yi l'ay, ho, ke Halleluyah. Eyi daju ni tiwa pe, Jesu Kristi wa larin wa; O ni k'a f'kan wa bal, Baba ko ni j k'a yanku.

2.

mf

3.

cr

B'Oluwa ko k ile na, Awn ti n k n sis lasan, B'Oluwa ko pa ilu m, Olus sa kan ji lasan. Gbogbo yin asiwaju, Tsiwaju n'is Oluwa, Baba y'o f'agbara w yin, Lati sgun esu at's. Oluwa y'o dabo bo wa, lm ko ni padanu, Agan y'o tw r b'osun Aboyun y'o bi l'abiye.

4.

cr

5.

cr

AMIN 720 7s (FE 747) Awa ri ohun abami loni. - Luku 5:26 Ohun Orin: Gbkle Onigbagb (473) 1. J ay l'eyi j, Awa n s'ajdun wa; Krb n pe Srf, jade wa woran. Egbe: Halleluyah! Krin kikan soke, Halleluyah! f'ba lrun wa. gb ogun run n ki wa, Pe mase jafara; Akoko di lo ku, T'ay y'o kja l. Egbe: Halleluyah!............etc. Ohun iyanu l'eyi, Nipa ti gb na; Nigba t'igbagb ti s, A ko ri iru eyi ri. Egbe: Halleluyah!............etc. Gbogb' awn alailera, T'o wa nin' gb na; kunrin at'Obrinrin, N jri si eyi na, Egbe: Halleluyah!............etc. 'Wn to wa nigberiko, N jri si otit; Pe aj ko n'ipa m,

2.

3.

4.

5.

'Nu gb Srf. Egbe: Halleluyah!............etc. 6. Awn t'o wa n'idal, Wn n sp, wn si n jo, Sanpnna ko n'ipa m, 'Nu gb Krb Egbe: Halleluyah!............etc. Srf ma gbode kan, Ko si'ru eyi ri; Krb ma gbode kan, Wn n ji oku dide. Egbe: Halleluyah!............etc. Ogo fun Baba l'oke, Ogo ni fun m; Ogo ni fun mi Mim , Mtalkan lailai. Egbe: Halleluyah!............etc.

7.

8.

AMIN 721 (FE 748) Alaye, alaye o ni yoo ma yin . - Isa. 38:19 Ohun Orin: Iba se p'Oluwa 1. f J nla l'eyi j, T'a n se Ajdun wa, Krb, ho ye, Srf, gberin, Egbe: Halleluyah, Halleluyah, S'ba wa, ni ti o da wa si, Lati tun ri dun yi, Ogo f'oruk R. f Orun pl' Osupa, fi ay yin han, F'mi wa to d'oni, Larin gb Krb. Egbe: Halleluyah, Halleluyah,.....etc. f Sure fun wa loni, Baba Mim t'run, Ma j ki a rahun, Nikhin ay wa, Egbe: Halleluyah, Halleluyah,.....etc. f Iru gb Seraf'

2.

3.

4.

Larin Ilu Afrika, Igba wa sunmle, T'a o b l'oko ru, Egbe: Halleluyah, Halleluyah,.....etc. 5. f A dup, Oluwa, Fun Ajdun oni, T'o s'oju mi wa, Lori 'l alaye Egbe: Halleluyah, Halleluyah,.....etc. f Ajdun nla kan mb, T'a o se loke run, Plu awn Mim, Fun iyin Oluwa, Egbe: Halleluyah, Halleluyah,.....etc. A dup, Oluwa, Pe O ti gb tiwa, Ma j k'a d's m, K'a l'ay nikhin. Egbe: Halleluyah, Halleluyah,.....etc.

6.

7.

AMIN 722 H.C. 2nd Ed. 449. t.SS&S 866 PM. (FE 749) Ohun Orin: j nla lj ti mo yan (623) 1. mf LRUN Olodumare, A dup fun 'dasi oni, Ajdun yi si tun ba wa, Ni ori il agbay, Egbe: A s'p, a s'p, Fun idasi wa l'dun yi, Larin ta, larin gan, Larin awn oninubini, A s'p, a s'p, Fun idasi wa l'dun yi. mf Ajdun oni ko ba wa, Ha! ay t'run ko l'opin, gb t'o t'run skal, Iru eyi ko si lay. Egbe: A s'p, a s'p,.......etc. mf kunrin ati Obinrin, mura k' d'amure yin, mde at'agbalagba, Ki gbogbo wa krin s'oke, Egbe: A s'p, a s'p,.......etc.

2.

3.

4.

Aj, Oso, Alawirin, Sanpnna, ologun ika, Igunnu at'awn elegun, Ko n'ipa kan lor'gb na. Egbe: A s'p, a s'p,.......etc. f Nigba t'gb yi ko bere, Awn kan n reti eleya, Wn sebi gb lasan ni, Wn ko m is lrun. Egbe: A s'p, a s'p,.......etc. mf Mtalkan l'lrun wa, lrun ti ko n'ipkun, Baba, m, mi Mim , Gbogbo wn lo n sis wn p. Egbe: A s'p, a s'p,.......etc.

5.

6.

AMIN 723 (FE 750) T'ba la ma se ni tiwa, t'ba la ma se. 1. T'BA la ma se ni tiwa, T'ba la ma se (2ce) Gbogbo da ku igbi ay, Ay nl ko duro o, mase gbk l'ay m, ma f'kan t'eniyan kinla T'ba la ma se, J'ay jj mo wi o, jay jj, damuso ay n l, t'ba la ma se. Gbogbo r gbogbo lo ti pin, gbogbo r gbogbo (2ce) Ka ma gbagbe pe fere a dun Olukore de tan o a mu 'kore wa sil, Ara mi Edumare k'le gbohun sepn ti day, p'asiwaju k'o mura p'asiwaju, Aladura ma jafara is f' ju de. Baba o Baba mu wa ye, Baba o Baba (2ce) Ka ma segbe bi fere ba dun Is wa ko to pin o ko sohun a gbojule, T'abi ohun afhinti bikose ore-f R, law sis ka mura ka law sis, Ka ma sl ji giri sis r to se. J ka y f'ade lrun wa j ka y f'ade (2ce) F'ore to ronu gba wa, Ki is wa le daju o kale l'kan fifuy,

2.

3.

4.

Tori 'W l'Olubw f'kan j ka y f' ade, Igbhin dandan k'a mura de gbhin dandan, Aladura n'gb Srf, ka le y f'ade. AS 724 (FE 751) fi ilu ati ijo yin in. - Ps. 150: 4 Ohun Orin: Jesu mo wa sd R 1. f AWA si n jo, awa si n y, Fun ajdun j oni; lrun na, ni t'a n sin K'o s ay na di kikun. Egbe: Amin Amin Amin As, Amin Amin bni k'o ri, lrun na, ni t'a n sin, K'o gb'adura, at'b wa. f Gbogbo ay, ba wa y, Awa gb Srf, K'lrun Olodumare, K'O fi ay na kari wa. Egbe: Amin Amin Amin Ase,......etc. f gb Kerub', gb Seraf', damuso k' si ma y, Ki Mtalkan t'awa n sin, Fi ibukun R kari wa. Egbe: Amin Amin Amin Ase,......etc. p yin Agan, fo soke, K' yin Olupese l'ogo, lrun t'o gb ti Serah, Yoo pa gbogbo yin l'rin. Egbe: Amin Amin Amin As,......etc. p Alailera, alairise, ho f'ay l'j oni, Oluwosan, Olupese, Ti pas 'bukun s'ori yin. Egbe: Amin Amin Amin As,......etc. f yin ara ati r, ba wa jo, ba wa y, Ki lrun mi Mim , Pe yin s'agbo fun Ara R. Egbe: Amin Amin Amin As,......etc. mf Baba m mi Mim , Gba p ajdun wa yi,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jw pese fun aini wa, K'o fi s gb wa mul. Egbe: Amin Amin Amin As, Amin Amin bni k'o ri, lrun na, ni t'a n sin, K'o gb'adura, at'b wa. AMIN 725 1. (FE 752) YIN Ij Srf o, ma foya a a, ma foya Jesu yoo wa plu wa o, ma foya a a , ma foya, Egbe: O ti seleri fun wa, Awi mayhun ni Baba, ma foya a o, ma foya. Fogo lrun han kun f'ay, ma foya a a, ma foya, Ifloju bu say, ma foya a a, ma foya. Egbe: O ti seleri fun wa,.......etc. Baba yoo pese fun wa o, ma foya a a, ma foya, O ti m gbogbo dun wa, ma foya a a, ma foya. Egbe: O ti seleri fun wa,.......etc. j ka damure wa o, ma foya a a, ma foya, Lati se is wa d'opin, ma foya a a, ma foya. Egbe: O ti seleri fun wa,.......etc. gb Mary ti yege o, ma foya a a, ma foya, Awn 'Ya ni Isreali, ma foya a a, ma foya, Egbe: O ti seleri fun wa,.......etc. m' ogun Kristi ko mura, ma foya a a, ma foya, Ki Dafidi ko damure, ma foya a a, ma foya, Egbe: O ti seleri fun wa,.......etc. yin Agbagba a ki yin o, ma foya a a, ma foya,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Is 'le yi ti pari o, ma foya a o. Egbe: O ti seleri fun wa, Awi mayhun ni Baba, ma foya a o, ma foya. AMIN 726 Wn n y bi ay ikore - Isa. 9:3 1. mf KU dun, ku 'yedun, A sp fun Baba Olore, T'o mu wa ri ajdun oni yi, T'gb Mim Seraf' l'ay. Egbe: Yin Baba Olore, T'o ka wa ye f'ay nla yi, Ki baba masai mu wa d'mi, F'Ogo f'oruk R Mim. mf Krist' se 'ml at'abo wa, Mu s agbo r yi duro, Pese fun awn ti ko ri se, Se 'wosan awn alaisan. Egbe: Yin Baba Olore,.........etc. mf B'emi til n rin kja l, Larin afonifoji iku, Emi ki yoo bru ibi kan, Tori 'w wa plu mi. Egbe: Yin Baba Olore,.........etc. mf Kristi Oluwa awa mb , Jw ran mi r sarin wa , K'a le w wa l'as Ogo didan; Nikhin j ay wa. Egbe: Yin Baba Olore,.........etc. mf Kristi apat' ayray, Plu wa ni na ajo wa, Fun wa ni 'sgun ni gba 'danwo, K'w' esu ma t'anfani wa. Egbe: Yin Baba Olore,.........etc. mf Baba run wa mb , Sure fun wa loni k'a to l, Jesu bb fun awa m R, K'awa le jba plu R. Egbe: Yin Baba Olore,.........etc.

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN

ORIN AJDUN MAIKELI MIM 727 t.SS&S 474 (FE 753) yin ni Iml Ay. - Matt. 5:14 1. f OKUNKUN su iml kan si n tan, Larin Ij Srf, Maikeli si ni Balogun Ij na, Samna lj na. Egbe: Maikel, Maikel, Maikel, si ni Balogun, Ij Srf, Jah Jehovah l'o da'j yi sil Ki ise aray kan. f Nigba ti Ogun Maikel ba dide, Esu yoo si subu; Jah Jehovah l'o da'j yi sil, Ki se aray kan. Egbe: Maikel, Maikel,.......etc. f B'ay n sata t'esu si n dim p Oluwa yoo sgun; Jah Jehovah l'o da'j yi sil, Ki se aray kan. Egbe: Maikel, Maikel,.......etc. f Olugbala ti jagun O molu, Iyin f'oruk R, Jah Jehovah to da'j yi sil, Ki se aray kan. Egbe: Maikel, Maikel,.......etc. ft Agbara mi meje t'lrun, Awamaridi ni; Jah Jehovah lo da'j yi sil, Ki se aray kan. Egbe: Maikel, Maikel,.......etc. f Orin isgun l'awa yo ma k, Awa Ij Srf Jah Jehovah lo da'j yi sil, Ki se aray kan. Egbe: Maikel, Maikel,.......etc.

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 728 (FE 754) Iw ko gbd j ki aj ki o wa laye, nikni ti o ba ba ranko dap pipa ni a o pa. - Eze. 22:18-19

1.

AJ n se lasan ni Krb a pa wn run; Egbe: ba awn ba, lrun ayray, ba ogo. Sanpnna n se lasan ni, Maikeli a sori fun. Egbe: ba awn ba,.........etc. Babalawo n se lasan ni, Srf a pa wn run. Egbe: ba awn ba,.........etc. Igunnu n se lasan ni, Krb a pa wn run. Egbe: ba awn ba,.........etc. Egungun n se lasan ni, Krb a pa wn run Egbe: ba awn ba,.........etc. yin asaju wa, foriti ka le gbade. Egbe: ba awn ba,.........etc. Baba Aladura ko Le ko wa de'l Kanaan. Egbe: ba awn ba,.........etc. lrun Mtalkan oun ni lrun Srf. Egbe: ba awn ba,.........etc. Nigba ti a ba si d'run, A o krin Halleluyah. Egbe: ba awn ba,.........etc. ba wa k'aleluya Halle Halle Haleluya. Egbe: ba awn ba, lrun ayray, ba ogo. (FE 755)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

AMIN 729 Gba wa lrun igbala wa. - I Kro. 16: 35 1. f

DIDE m ogun gbala, Gbe oruk Jesu ga, Fun j nla t'a ri loni, Ti Maikieli Balogun wa.

Egbe: Maikieli Mim Balogun Maikieli Mim Balogun, S'amna gb wa d'opin B'awa sgun Lusifa. 2. f A dup pe o j tiwa, Larin gb Srf, Ko si b'esu til gb'ogun, Maikiel a bori wn. Egbe: Maikieli Mim Balogun....etc. mf L'j na t'ogun gb'run kan run, ay wariri, Ibru nla l'o gb'ay kan, Maikiel f'k r g'esu Egbe: Maikieli Mim Balogun....etc. cr pp Mo gb'ohun na lati run wa Pe egbe ni fun ay, A le olufisun s'ay, Awn ayanf yoo la Egbe: Maikieli Mim Balogun....etc. mf Ij Krb ma bru, Pe Maikieli j tiwa, Oso, aj ko n'ipa m, Lori gb Mim yi. Egbe: Maikieli Mim Balogun....etc. mf Jesu, m Mim Baba, A f'ogo f'Oruk R, Pe Maikiel ti sgun esu, Awn ogun esu f. Egbe: Maikieli Mim Balogun....etc. cr 'Gba ti 'pe 'khin ba si dun, lrun awa mb , Ma j k'w esu t wa, K'a si le gb'ade iye. Egbe: Maikieli Mim Balogun....etc.

3.

4.

5.

6.

7.

AMIN 730 t.H.C. 117 6s (FE 756) mase bru wn. - Deut. 1:29 Orin yi wa fun akoko wahala, lhin kik r, a o ka Psalms 14, 144, 191 Ohun Orin: Kristi k'ijba R de. 1. mp MAIKIEL Olusgun, Yara skal wa, Loni n'isgun r,

Mase duro p m. 2. cr Isgun r, Baba, O p ju t'eniyan, Jahora ba wa, Sgun iku fun wa. Ogun aj gbona, Ogun oso gbona, Asahola Hurah, Wa sgun ta wa. Apejuba Hujjah, Yawottah Saharah, yin onida ina,, Sgun aj fun wa. Iyamma Iyamma, ba 'Lewilese, Ajagorah Hullah, P'agbara aj run. yin Krb run, At'yin Srf, n de fun iranw, Awa t'aginju ay Emmanuel Baba, Olusgun iku, ba aiku ni Yara wa gba wa la. Ojira Saro- Fa, Eli Eli- Yaworah, ba 'wimayhun, Wa se t'emi n'ire. Ogo ni fun Baba, Ogo ni fun m, Ogo f'mi Mim, Mtalkan lailai.

3.

mf

4.

5.

6.

mf

7.

cr

8.

mp

9.

mp

AMIN ORIN KRB ATI SRF 731 (FE 757) lrun ti n gbe arin awn Krb. - Isa. 37:16 1. f AWA gb Srf a de,

Wo k'a ye o, Baba wa, Lati mu Krb jade, Wo k'a ye o, Baba wa. 2. f n'arun n se ko ma binu, Wo k'a ye o, Baba wa, ba Oluwa l'o ma to sin, Wo k'a ye o, Baba wa. Gbogb' gb, fran 'ra yin Wo k'a ye o, Baba wa, K'awa ko le ri 'dariji, Wo k'a ye o, Baba wa. n' ebi n pa ko se roju, Wo k'a ye o, Baba wa, Ounj ti y'o j o mb lhin Wo k'a ye o, Baba wa. ni bi Hanna p nibi, Wo k'a ye o, Baba wa, ba Oluwa yoo se y'o dun, Wo k'a ye o, Baba wa. nikni ko se ronu, Wo k'a ye o, Baba wa, K'a j f'kan f'Olugbala, Wo k'a ye o, Baba wa.

3.

4.

5.

6.

AMIN 732 (FE 758) mase gba ore-f lrun lasan. - II Kor. 6 Ohun Orin: Oluwa lrun gba wa (476). 1. f BABA Aladura mura, Lati pade Krb, Jesu lo pe , lo yan Lati d'gb yi sil, O si pe gbogbo ay la ti w 'k 'gbala yi, B'j wa ti n kja l. Egbe: Oj n l, j n l (2ce) Ise p t'awa o se, B'j wa ti n kja l. f gb Aladura mura, Lati pade Krb: ma j k'amure yin tu, Lati pade Krb;

2.

Gbe Ida 'sgun s'oke, Iye s'lrun Daniel, Aleluya! Jesu mb, B'j wa ti n kja l. Egbe: j n l,.............etc. 3. ff lrun Mtalkan wa, Lati gb adura wa , Jesu Olugbala ba, Jw gb'b p wa, mi Mim sokal, F'ore-f ba wa gbe, Is p t'awa o se, B'j wa ti n kja l. Egbe: j n l,.............etc. f Okun f so gbogbo wa p, B'j wa ti n kja l; Kankan la o fa wn s'agbo R, B'j wa ti n kja l, Sugbn eso r R, N dagba l'san at'oru, Gb'awn to subu dide, B'j wa ti n kja l. Egbe: j n l, j n l (2ce) Is p t'awa o se, B'j wa ti n kja l.

4.

AMIN 733 t.C.M.S 90, D. 7s. 6s (FE 759) fi ibukun fun lrun ni gbgb, ani fun Oluwa, yin ti o ti orisun Israeli wa. - Ps. 68:26 1. f GB Krb Seraf' gb ogun run, gb awn Apostel, gb Ij Mim, Gbogbo wn loke run, N yin t'san, t'oru, W'lrun Mtalkan; ga Ogo jul. Awa gb Srf, Ay yin , Baba, If Tir ni ki a se, Bi wn ti n se lrun; Plu wa b'a ti pej, J k'a le sin l'emi, Baba wa, j skal,

2.

F'ogo R han nihin. 3. f Larin ainiye ibi, To rgba yi wa ka, Larin 'jamba oun 'pnju, To ja ni igboro wa; Emi o f'p fun , Tori Iw da mi si: ba Afnif-re, Ogo f'Oruk R. 'Gba Noah rub p, 'W f'osumare han; Majmu pe ikunmi, Ki yoo bo ay m; Baba f'osumare han, N'irub isin wa, K'a mase ri ibi m, Jekejado 'le wa. 'W lo d'gb yi sil, Se gb na logo; S'Amna at'Odi r, Larin 'danwo ay; Baba Olodumare; 'W lo n pe ko yni; J k'o y'gb yi kal, Nitori m R.

4.

5.

AMIN 734 t.H.C. 120 D. 8s 7s (FE 760) Iw ma bru, nitori mo wa plu r. - Isa. 41:10 1. IJ Srf, dide, d'amure yin giri; lrun lo d'gb yi sil, ma j k'ru ba yin L wasu ihinrere R, Yio plu wa titi d'opin, K 'sa ma wo Jesu ni kan, Titi a o fi sgun. Ij Srf, dide, Lati tan r lrun; Paapaa larin ilu Eko, F'awn to ti sako l, Ka le r'ni irapada, Larin awn ti o n segbe l,

2.

Lati ran wn s'agbo Jesu, Si iye ainipkun. AMIN 735 C.M (FE 761) Ma bru ohun ti iw yoo j niya; Iw se olot de oju iku, emi yoo si fi ade iye fun . Ifi. 2:10 Ohun Orin: Isun kan wa to kun f'j (437) 1. YIN mj Srf, ko le p'e o ko'ya, yin mj Krb, ko le pe o ko'ya. yin m'ogun 'gbala yi, ko le pe o k'gan, ko le k 'nunibini, Ati keta gbogbo. gb'ohun Olugbala wa, B'o ti n wi jj pe; Ranti mi lor'agbelebu, At'w at's. Bi a ba foriti 'pnju, Ti a si ru 'tiju, Ade ogo 'raw Owur, Y'o j tiwa n'khin. A o plu awn t'run Lati ma juba R; A o si ma k orin Mose, Ati t'daguntan. Orin Halle, Haleluya! Iyin si ba wa, Mtalkan Ayray, Baba, m, mi.

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 736 C.M.S 115, t.H.C. 559 6s. 8s. (FE 762) Yoo si jba ni Jakbu titi ay. - Luk. 1:33 1. f Y, Jesu jba, 'Nu m eniyan, O da ara tubu, O s wn d'ominira: K'esu kju s'm' lrun,

Lai f'ta pe is R n l. 2. mf Is ti ododo, Ot, alafia, Fun r'run ay wa, Yoo tan ka kiri, Keferi, Juu, wn o wol, Wn o jj isin yiy. Agbara l'w R, Fun abo ni R; Si as giga R, L'p o kiyesi, Orun ay ri is R, Ekusu rere gb'ofin R. Srf (Krb) t'ay yi, O fr d'ij nla; Abukun wukara, Ko le sai tan kiri, Tit'lrun m tun wa, Ko le sai l. Amin! Amin!

3.

4.

ff AMIN

737 (FE 763) l, ma k oril-ede gbogbo. - Matt. 28:19 Ohun Orin: Ohun Orin Awn Ilaj. 1. f GBOGBO ay Srf de, Lati kede r naa, T'Olugbala ti fi lel, Lw Orimolade. Egbe: Ld Baba Aladura, ni to d'gb yi sil, Nibi Srf, Krb Yin Baba Mim logo. f Adahunse, atyp, Aye gb si sil, K'yin wa ronupiwada, Ld Orimolade, Egbe: Ld Baba............etc. f Babalawo, onitira, wa ronupiwada; K wa di opo iye R mu, Ld Orimlade. Egbe: Ld Baba............etc.

2.

3.

4.

Sanpnna ko l sra r, Ld gb Srf; Oniwunde ti skal, Sinu gb Krb. Egbe: Ld Baba............etc. f Egungun ati gld, wa ronupiwada, Ka jum yin lrun wa, Ninu gb Srf. Egbe: Ld Baba............etc. f Igunnu ati agm, wa ronupiwada; K' wa di opo iye mu, Ld Orimlade. Egbe: Ld Baba............etc. f A juba lrun Baba, m at' mi Mim, Mtalkan ayray, Ninu gb Srf Egbe: Ld Baba............etc. f Krb ati Srf, T'o wa ni gbogbo ay; K'awa damure wa giri, Lati kede r na. Egbe: Ld Baba............etc. f A ki Baba Aladura, T'lrun f'gb yi ran; Jerusalemu skal; Ld Orimolade. Egbe: Ld Baba............etc. f yin ara, ku 'duro, yin ara, ku 'joko, k 'gbala wa lode Eko, Ld Orimlade Egbe: Ld Baba............etc. f lrun to gb t'Elijah, T'o si mu l sd R; Ko wa ran Mose lw, Ko le ko wa d'd R. Egbe: Ld Baba............etc. f lrun Abraham, Isaac ati Jakobu,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Baba, m, mi Mim , Mtalkan ayray. Egbe: Ld Baba............etc. 13.f Adaba run, skal, wa ran Baba lw, K'ade ogo le j tir, Ti nikan ko le gba. Egbe: Ld Baba............etc. f Michael Gabrieli, yin agba Angeli; Emmanueli ba wa, Mtalkan la o sin. Egbe: Ld Baba............etc. f A f'ogo f'lrun Baba, m at'mi Mim; Mtalkan ayray; Ninu gb Srf. Egbe: Ld Baba Aladura, ni to d'gb yi sil, Nibi Srf, Krb Yin Baba Mim logo. (FE 764)

14.

15.

AMIN 738 ma y ti yin ti iwariri. - Ps. 2:11 1.

GBOGBO aray y ) A tun r'onis kan gba )2 Mose Orimlade Tunolase, Egbe: Awa n dup awa n fi'yin ) F'lrun t'o ran ) 2ce Mose si wa ) Mary n jo, Marta n y, Ara is Mose ni Wn jise na fun gbogbo agbay Egbe: Awa n dup awa n fi'yin......etc. Johannu, Jakob, Fillipi, Thomas, Peter, Anderu, Wn jis na fun gbogbo agbay. Egbe: Awa n dup awa n fi'yin......etc.

2.

3.

AMIN 739 t.SS&S 669 (FE 765) Se giri, ki o si mu aya le. - Josh. 1:6

Ohun Orin: Ha Egb mi, w'asia. 1. f HA! Krb, se giri, ma jafara, Esu n gbogun l'san, l'oru, O n se lasan ni. Egbe: Krb ati Srf, damure yin, Ka le doju 'ja k esu, Ati ogun r. f Ha! Srf, se giri, ma s'ra nu, ma f'aye sil f'esu, N'ijakadi yin. Egbe: Krb ati Srf,........etc. f yin gb Aladura, Ninu gb yi; K'lrun Olodumare, Ma j k'o r yin. Egbe: Krb ati Srf,........etc. f yin m'gb Akrin, t'ohun yin se, A o krin Halleluyah, Pl' awn t'run. Egbe: Krb ati Srf,........etc. p Gbogbo gb, ho, y, tsiwaju, A o sgun gbogbo ta, Ni oruk R Egbe: Krb ati Srf,........etc. p Ogo ni fun Baba loke, Ogo ni f'm, Ogo ni fun mi Mim , Lai ati lailai. Egbe: Krb ati Srf,........etc.

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 740 C.MS. 113. O.t.H.C 245 S.M. (FE 766) Awa ti ri iraw R ni iha ila-orun. - Matt. 2:2 1. f IRAW wo l'eyi? Wo b'o ti dara to, Amna awn Keferi,

S'd ba ogo. 2. Wo awn amoye, Ti ila orun wa, Wn wa fi ori bal fun, Jesu Olubukun. p Iml ti mi, Ma sai tan n'ilu wa; Fi na han wa, ka le t, Emmanueli wa. Gbogbo iru-mal, Ati igba-mal, Ti a mb n'il Keferi, K'o yago fun Jesu. Ki gbogbo abr, Ti mb ni Afrika, J amoye ni otit, Ki wn gb'b Jesu. Baba, lda wa, Ti o fi Jesu han, Awn Keferi igbani; Fi han fun wa plu.

3.

4.

5.

mf

6.

AMIN 741 C.MS. 131, H.C. 131 6s. 4s (FE 767) lrun si wi p, je ki iml ki o wa, iml si wa. - Gen. 1:3 1. f IW ti okunkun, Gb'r agbara R, T'o si fo l, Gb tiwa a mb , Nibi t'ihinrere, Ko ti tan 'ml R, K'iml wa. 'W t'iy apa R, Mu iriran w'ay, At' ilera: Ilera ti inu; Iriran ti kan, Fun gbogbo eniyan, K'iml wa. Iw mi ot,

2.

mf cr p

3.

mp

cr di f 4. f ff f AMIN

Ti o f'iy fun wa, Fo kakiri, Gbe fitila anu, Fo ka oju omi, Nibi okunkun nla, K'iml wa. Mtalkan Mim, gbn, If, Ipa, Alabukun! B'igbi omi okun, Ti n yi ni ipa r, B ka gbogbo ay, K'iml wa.

742 8s. 4s (FE 768) J ki Israeli ki o y si ni ti o da. - Ps. 149:2 1. f KRB ati / Srf, Wn n yin Baba / wa loke, Baba Mim, Baba /Ogo, Ko s wa. Jesu Olori / gb wa, O ti ji di / de loni; Krb ati Se / rafu kun Fun ay. Jehovah Ji/reh ba, Jehovah Nis/si Baba, Jehovah Rufi/yi o s wa Titi lai. yin m gb / Krb, To wa lori /'l ay; Jesu Olori gb wa, Ji loni gb to n damu / nisinsin yi, To si n gbadu / ra kikan, Yoo bu s'orin a/y lj, Ajinde. gb Mim to / wa loke, Wn yin Baba / wa logo; j k'awa ta / wa lay, Ka mura.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Aj, Oso ko ni/ipa kan, Lori gb / Krb, Jesu Olori/gb wa, Ti sgun.

AMIN 743 t.H.C. 511 8 6 8 6 8 (FE 769) Wn fi ogo, ola p ati iyin fun ni ti o joko lori it. - Ifi. 4:9 Ohun Orin: Yika ori it lrin 1. f KRB ati Srf, Wn n yi't Baba ka, Nigbakugba niwaju R, Ni wn n krin ogo. Egbe: N krin Ogo, Ogo, Ogo, (2). f Gbogb' m gb Krb, tju iwa yin; Gbogbo gb t'o wa l'ay, Ni 'dap m t'run. Egbe: N krin Ogo,..........etc. f Gbogb' m gb Srf, tju iwa yin; K'a ba le pl' awn t'run, Lati ma juba R. Egbe: N krin Ogo,..........etc. f Awn gb t'o wa l'orun, Wn wo bi a ti n ja; Wn si n fi ohun kan wi p, ma t siwaju. Egbe: N krin Ogo,..........etc. f Ninu ipnju at'gun, Ninu 'rukerudo; Ninu irumi at'iji, Yoo s'na wa fefe. Egbe: N krin Ogo,..........etc. f Majmu ati j r, Ni igbkle wa; B' ileri na til fal, Sugbn ko le p de. Egbe: N krin Ogo,..........etc. f Nigba t'a ba par' is wa, Ni ay osi yi; Ade Ogo yoo j tiwa,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

T'nikan ko le gba. Egbe: N krin Ogo,..........etc. 8. p Ogo, la at'agbara, Ni fun Mtalkan, Ayray lrun wa, Amin, bni ki o ri. Egbe: N krin Ogo,..........etc.

AMIN 744 C.M.S. 132 O.t.H.C 14 L.M. (FE 772) l, ma k oril-ede gbogbo. - Matt. 28:19 1. L wasu ihinrere MI, Mu gbogbo ay gb'r MI, ni t'o gb'r Mi y'o la, ni t'o k yoo segbe. Emi o f'oye nla han yin, o f'r ot Mi han; Ni gbogbo is ti mo se, Ni gbogbo is t' o se. L wo arun, l j'oku n de, F'oruk Mi l'esu jade, Ki Woli Mi mase bru, Bi Griki ati Ju n kgan! Tan Srf ka gbogb' ay, Mo wa lhin yin de opin; Lw Mi ni gbogbo ipa, Mo le pa, Mo si le gbala. Ko gbogbo ay l'ase Mi, Mo wa lehin yin de opin; Lw Mi ni gbogbo ipa, Mo le pa, Mo si le gbala. Krb, Srf ay, Ogo nla lo fi l s'run; Wn si mu de ile jinjin, Ihin igoke lrun.

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 745 (FE 773) Awn ti o si ti yan tl, awn ni o si ti pe. - Rom: 8:30 Ohun Orin: Oluwa Fis Ran Mi Alleluya.

1.

NINU gb Mim yi, ti Mose gbe kal, L'Oluwa s'awn Tir ni ayanf, Aray le ma kgan, aray le ma sata, Sugbn Srf m ni ti wn n sin. Egbe: gb na, gb na, Ta fi ran Mose, Orimlade, Ta fi if se 'pil, K'nikni fs le, K'ibukun ayray le j tiwa. O yan Baba 'ladura lati j'Olurpo r, Nigba ti ipe de lati mu re 'le O yan awn Aposteli lati gberin gb na, Ki wn mura lati tan 'hin na kal. Egbe: gb na, gb na,.........etc. Bi wn ti j oloye ki wn j onirl, Lati tle 'pas Jesu Oluwa; Ka le se wn l'asepe bi Aposteli 'gbani, Ti adura wn j amu-bi-ina . Egbe: gb na, gb na,.........etc. Adura ti Mose gba fun awn Aposteli, M wn lori lj na titi d'oni; Wn ti j ni 'bukun, Emi Mi ko ba wn gbe. 'Tori na ni wn se wa ni aisubu Egbe: gb na, gb na,.........etc. Gbogbo obinrin oloye, Mary, Martha, Esther, Ni eto yin oloye mtta; mura giri s'is bi awn ti igbani, Wn ko ya awn Aposteli ls kan. Egbe: gb na, gb na,.........etc. wo 'we kekere na ti Mose gbe kal, Bibeli r lrun la pe 'we na, nikni to tle r iyebiye r, Yio n' ipo kikun lagbara Oluwa. Egbe: Iwe na, iwe na, Eti r to ti ja yi lo fi n wu ni, Sugbn oun na lo tka gbogbo Kristiani si iye F'nikni to sis r lai 'lru. Ki ore- f Jesu Kristi wa lori pap, Ko si ma ba wa gbe lai ati lailai, Mary, Martha, Esta, 'ti Baba nla mejila,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

F'Ogo lrun han, m 'gun igbala. Egbe: Ko si ma, bukun wa, Ninu ona mim na ti a wa yi, Ka le jogun igbala. Lhin ay titun ni, Lodo Jesu Oluwa ka ma sogo. AMIN 746 t.SS&S 866 (FE 774) E fi p fun Oluwa, nitori ti O seun, Nitori ti anu R duro lailai. - Ps. 107:1 Ohun Orin: j Nla Lj Ti Mo Yan. 1. J nla l'j t'Oluwa, Da Ij Srf sil; O y ki awa ko ma y, Fun 'f t'lrun ni si wa. Egbe: j nla l'j na, T'lrun da'j yi sil O n ko wa ka ma gbadura, K'a n'if si nikni, j nla l'j na, T'lrun da'j yi sil. f Gbogbo ay, yin Jesu, Ohun rere t'Eko jade; fi 'yin f'lrun loke, T'O s wa d'orisun rere Egbe: j nla.............etc. Gbogbo ay, ba wa y, Fun 'f t'lrun ni f'ay; yin ta pe si Ij yi, fi ay krin soke. Egbe: j nla.............etc. Gbogbo onigbagb Ij, Orun ododo ran w'ay; lrun npe nisinsin yii, j ka gb'pe Oluwa. Egbe: j nla.............etc. Ki Krb f Srf, Ki Srf f Krb, O y k'awa ko ma y, Fun 'f t'lrun ni si wa Egbe: j nla.............etc.

2.

3.

4.

5.

AMIN

747

C.M.S. 138 H.C.123 10s. 11s (FE 775) Olubukun ni oruk Oluwa lati igba yi l, ati titi lai. - Ps. 113:2 1. f 'RANS lrun, ma kede R, ma k'okiki Jesu asgun ga; Ijba R l'ogo lor' ohun gbogbo. Olodumare, O n jba loke, O si sunm wa, O mb ld wa; Ij nla ni y'o krin isgun Re; O n jw pe, ti Jesu ni igbala. Igbala ni t'lrun t'o gunwa! Gbogb' ay kigbe, f'la f'm, Iyin Jesu nigba gbogbo Angel n ke, N'idoju bol, wn n sin d'aguntan j k'awa sin, k'a f'iyin R fun, Ogo, agbara, gbn at'ipa, la at'ibukun, pl'awn Angli, p ti ko lopin at'if titi.

2.

3. di p 4. f

AMIN 748 C.M.S. 137, H.C. 124 P.M. (FE 776) E wi larin awn keferi pe Oluwa ni ba. - Ps. 96:10 1. WI jade larin keferi, p'Oluwa l'ba, Wi jade! Wi jade! Wi jade f'oril-ede, mu ki wn krin, Wi jade! Wi jade! Wi jade tiyin tiyin pe Oun o ma p si, Pe, ba nla Ologo l'ba alafia; ff Wi jade tay tay bi iji til n ja; Pe O joko lor' isan omi, ba wa titi lai. mf cr p Wi jade larin keferi pe, Jesu n jba, Wi jade! Wi jade! Wi jade f'oril-ede, mu k'ide wn ja, Wi jade! Wi jade Wi jade fun awn ti n sokun pe Jesu ye; Wi jade f'alar pe, Oun n funni n'isinmi; Wi jade f'ls pe, O wa lati gbala; Wi jade fun awn ti n ku pe, O ti segun iku. Wi jade larin keferi, Krist' n jba l'oke,

cr

2.

3.

cr ff AMIN

Wi jade! Wi jade! Wi jade fun keferi, If n'ijba R, Wi jade! Wi jade! Wi jade lna opopo l'abuja na, J ko dun jakejado ni gbogbo agbay; B'iro omi pup ni k'iho ay wa j, Titi gbohun-gbohun y'o fi gbe iro naa de 'kangun ay.

ORIN ISINKU 749 C.M.S. 519 t.H.C. 247 D.S.M (FE 783) O seun, Iw m d rere ati olotit b sinu ay Oluwa R. 1. mp 'RANS lrun seun; Sinmi n'nu lala r; mf Iw ti ja, o si sgun; B s'ay Baba r Ohun na de loru, O dide lati gb; p fa iku si w l'ara, pp O subu ko bru. 2. f Igbe ta lganj, Pade lrun r O ji, o ri Balogun r, N'nu adura oun 'gbagb; kan r n de wiri, O b am sil, Gbat' il m, ag ara Si sun sil l'oku. 'Rora iku kja, Lala at'is tan; j ogun jaja pari, kan r r'alafia, m Ogun Krist' o seun! Ma krin ay sa! Sinmi ld Olugbala, Sinmi titi ay. (FE 784) O SUN, ni Jesu wi, Nigba ti Lasaru, ni t'o ku, ti a ti sin, T'a ti t s'iboji. Oku j mrin,

- Matt. 25:21

cr

3.

f ff cr AMIN 750 1. S.M. mf

2.

di

cr 3. mf

Sun ni, loju Jesu; Oun l'Ajinde ati Iye, Fun awn t'o gbagb. r Jesu ki ku, Wn a ma parada, Kuro ni kokoro il, S'ohun ti n fo l'oke Sun, ara, oluf, Jesu duro ti , Ma foya, o ti seleri, Ajinde f'ni Re. O fr gb'ohun na, Lat' oju orun r, Ohun didun Jesu ti y'o Pe o si ajinde. A ko ni baraj, Bi alainireti, O d'owur l'a o ki o, Sunre Sun re. Awa plu y'o sun, Ni akoko tiwa; A! k'il m ba gbogbo wa, L's Olugbala.

4.

i di

5.

mf

6.

cr

7.

mp cr

AMIN 751 C.M.S. 495 H.C.510 t.H.C.App 12 P.M. (FE 785) Odo omi Iye Mim. - Ifi. 22:1 1. di A O PADE leti odo, T's Angeli ti t; T'o m gara bi Kristali; Lba it lrun. Egbe: A o pade leti odo, Odo didan, Odo didan na, Plu awn Mim lba odo, To san lba it ni Leti bebe odo na yi, Pl' Olus-aguntan wa, A o ma rin a o ma sin, B'a ti n tle 'pas R. Egbe: A o pade leti odo,........etc. K'a to de odo didan na,

2.

mf

f 3. p

cr f 4. cr

A o s'ru wa kal; Jesu, y'o gba ru s Awn ti o de l'ade, Egbe: A o pade leti odo,........etc. Nj lba odo tutu na, A o r'oju Olugbala; Emi wa ki o pinya m, Yookrin Ogo R. Egbe: A o pade leti odo, Odo didan, Odo didan na, Plu awn Mim lba odo, To san lba it ni

AMIN 752 1. t.SS&S 97 (FE 786) Emi yoo si pada t lrun l. - Oni. 12: 7 ADRIN dun ni ye dun wa, Bi j alagbase; A o ke wa lul bi itanna eweko, Awa a si kja l. Egbe: O digbose (arakunrin tabi arabinrin) O digbose, (Arakunrin tabi arabinrin) O d'j ajinde. Koriko, b'o ku ko tun le ye m Iw ku lati tun ye; Ade ti ki sa yoo j tir, Ld Olugbala. Egbe: O digbose (arakunrin tabi arabinrin)............etc. Losu to kja; t'awa tir ni, Loni ipo r s'ofo; (Arakunrin, Arabinrin) wa ko l s'idal. Iku lo ti mu l. Egbe: O digbose (arakunrin tabi arabinrin)............etc. J ki eyi j k fun gbogbo wa, Lati tun wa wa se; Igi gbigb le wa ni iduro, K'a ke tutu lul Egbe: O digbose (arakunrin tabi arabinrin)............etc. Iwa wa lay yoo jri si wa, Bi 'gbyin y'o ti ri; Rere (Arakunrin, Arabinrin) ti n t lhin; O ti se wn to le se Egbe: O digbose (arakunrin tabi arabinrin)............etc.

2.

3.

4.

5.

6.

gb, at'bi (Arakunrin, Arabinrin) wa, A ba yin daro lkan; Ireti mb a o pade loke, Ni j Ajinde wa. Egbe: O digbose (arakunrin tabi arabinrin)............etc.

AMIN 753 t.H.C. 574 7s (FE 787) Oun o w inu Alafia. - Isa. 57:2 1. mf cr 2. mf cr 3. mf mp 4. mf cr 5. mp cr 6. mp AWN t'o swn fun wa, Ninu gb Srf, Wn ti l s'ayray, Ko ha y k'a ranti wn? Awn t'o swn fun wa, Larin gb Krb, Wn dap m'j t'run, Is wn n t wn lhin. Awn t'o swn fun wa, Ninu gb Aladura; ni t'o ku ti pari, Is r l'd Jesu Awn wnyi ti sgun, F'la Olugbala wn, Wn ti gb'ohun Jesu pe, B s'ay Oluwa R. Oluwa gbadura wa, K'a le ni'po ld R, K'a ma tan bi iraw, Titi lai ld' Oluwa. f'ogo fun Baba wa, f'ogo fun m R, f'ogo f'mi Mim, Ogo fun Mtalkan.

AMIN 754 C.M (FE 788) Ibukun ni fun oku ti o ku nipa ti Oluwa. - Ifi. 14:13 Ohun Orin: Itanna t'o bogb. 1. f ALABUKUN l'awn oku Nipa ti Oluwa, Kowe r bni mi wi, 'S wn n t wn lhin.

2.

Wn sinmi ninu lala wn, Kuro l'aginju yi, Wn n y larin gb Mim, Loke run lhun. Ay wn ko se f'nu s, Larin gb Ogo, Jesu ti wn ti gbkle, Si ti r wn lkun. Ainiye l'awn Krb, To y'it Baba ka; Seraf' t'nikan ko le ka, Wn n k Halleluyah! Agbagba Mrinlelogun, da 'alaye Mrin, Wn y'it Olugbala ka, Wn n k Mim, Mim. wa ogo 'b ti p to? A ko le fnu s; Didan l'awn ta se logo, Wn n k orin Mose. A f'ogo fun Baba l'oke, A f'ogo fun m, A f'ogo fun mi Mim , Mtalkan lailai.

3.

4.

5.

6.

7.

AMIN 755 C.M.S 513 C.H. 372, t.H.C. 140. C.M. (FE 789) Albkn fn ni awn k ti o k nipa ti Oluwa. - Ifi. 14:13 1. mf cr GB'ohun t'o t'run wa ti wi, F'awn oku mim; Didun n'irant' oruk wn, 'Busun wn n'itura. Wn ku n'nu Jesu abukun, Orun wn ti dun to! Ninu irora oun s, Wn y ninu 'danwo. Lna jijin s'ay is, Wn mb ld' Oluwa; Is wn l'ay iku yi, Pari ni ere nla.

2. p 3. f di AMIN

756 C.M.S. 514 H.C 543 7s. (FE 790) Jesu, Iw m Dafidi, sn fun wa. - Mar. 10:47 1. p cr 2. p cr 3. pp cr 4. p cr 5. p 'GBA ta kun fun 'banuj, Gb'omije n san loju wa; Gba t'a n skun t'a n sf, Olugbala, gb tiwa. 'W ti gbe ara wa w, O si m 'banuj wa; O ti skun bi awa, Olugbala, gb tiwa. 'W ti triba fun 'ku, 'W ti t'j R sil; A t si posi ri, Olugbala, gb tiwa. Gba t'kan wa ba baj, Nitori s t'a da; Gba t'ru ba b'kan wa, Olugbala, gb tiwa. 'W ti m ru s, s ti ki se Tir; ru s na l'O gbe, Olugbala, gb tiwa. O ti silkun iku, O ti s'etutu f's, O wa lw' tun Baba, Olugbala, gb tiwa.

6.

f ff di

AMIN 757 C.M.S 515, H.C, 2nd Ed. 443. 7s 3s (FE 791) Goke Jordani. - Jos. 3:17 1. mf p mf f 2. p A! wn ti gun s'ebute, Loke run; Loke run; Ebi ko ni pa wn m, Wn b lw irora, Loke run; Loke run. A! wn ko wa fitila, Loke run; Loke run. 'Mle ni l'j gbogbo,

f 3. p f 4. p f 5. p

Jesu si n'Iml wn, Loke run; Loke run. A! wura n'ita wn j, Loke run; Loke run. Ogo 'b si p pup, Agbo Jesu ni wn j, Loke run; Loke run. A! otutu ki mu wn, Loke run; Loke run. Owo r wn ti kja, Gbogbo j l'o dara; Loke run; Loke run. A! wn dkun ija 'ja, Loke run; Loke run. Jesu l'o ti gba wn la, T'awn Tir l'o si n rin, Loke run; Loke run. A! wn ko ni skun m, Loke run; Loke run. Jesu sa wa ld wn, Ld R ni ay wa, Loke run; Loke run. A! a o dap m wn, Loke run; Loke run. A n reti akoko wa, 'Gba Oluwa ba pe ni, S'oke run, S'oke run.

6. p f 7. p f di AMIN 758

C.M.S. 516 H.C. 545 L.M. (FE 792) Oun o w inu lfi. - Isa. 57:2 1. mp IGBA asal ti dun to! Ti ara tu ohun gbogbo; 'Gbat' itansan orun al, Ba n tanml s'ohun gbogbo. Bni 'khin onigbagb, Oun a sinmi l'alafia; Igbagb t'o gbona janjan, A ml ninu kan r. Iml kan m loju r, rin si b ni nu r,

2. cr 3. mf

O n f'ede t'ahn wa ko m, Sr ogo t'o sunmle. 4. cr Itansan 'ml t'run wa, Lati gba niyanju lna; Awn angel duro yika, Lati gbe l s'ibugbe wn. Oluwa, j k'a l bayi, K'a ba y, k'a r'oju R, T aworan R s'kan wa, Si k wa b'a ti ba rin.

5.

mp cr

AMIN 759 C.M.S 518 H.C. 544 7.7.7.7.8.8. (FE 793) Ki emi ki o to l kuro nihinyi, ati ki emi ki o to se alaisi. - Ps. 39:13 1. mp cr p 2. mf di p 3. mf di p 4. mp cr p 5. mp LALA alagbase tan; j ogun ti pari; L'ebute jijin rere, Ni oko r ti gun si. Egbe: Baba, lab itju R, L'awa f'irans R yi si. Nib l'a r wn l'kun; Nib, wn m'ohun gbogbo, Nib l'Onidaj' ot, N dan is ay wn wo. Egbe: Baba, lab..........etc. Nib l'olus' aguntan, N ko awn aguntan l; Nib l'o n dabo bo wn, Koriko ko le de'b. Egbe: Baba, lab..........etc. Nib l'awn ls, Ti n tju m'agbelebu, Y'o m if Kristi tan, L's R ni Paradise. Egbe: Baba, lab..........etc. Nib l'agbara Esu, Ko le b'ay wn j m; Kristi Jesu a n s wn; Oun t'o ku fun dande wn. Egbe: Baba, lab..........etc. Erup fun erup,

p 6. pp

p AMIN

L'ede wa nisinsin yi; A t sil lati sun, Titi d'j ajinde. Egbe: Baba, labe..........etc.

760 SS&S 1041 (FE 794) B sinu ay Oluwa r. - Matt. 25:21 1. OLUF, ma sun, ko si ma sinmi, Gb'ori le aya Olugbala R, A f , sugbn Jesu f ju, Sunre, Sunre, Sunre. Orun itura bi m titun, Is oun kun r ti pari na, Sinmi l'alafia titi ay, Sunre, Sunre, Sunre. Sinmi titi ay ki yoo si m, Ti a o ko Alikama s'aba, Ti a o sun epo oun iyangbo, Sunre, Sunre, Sunre. Titi ogo ajinde yoo fi tan, Tit' awn to ku n'nu Jesu yoo nde, Oun yoo si wa plu lanla R Sunre, Sunre, Sunre. A o f'if Jesu se logo, W yoo si ji laworan lrun, Oun yoo si mu ade ogo r wa, Sunre, Sunre, Sunre. Sunre, oluf, ki se titi lai, Lhin 'gba di awn ni mim, Yoo ma gbe p ni irp mim, Sunre, Sunre, Sunre. Titi a o fi pade ni it R A o si w wa l'agbada funfun; T'a o si ri gg b'a ti m wa, Sunre, Sunre, Sunre.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AMIN 761 C.M.S 522 O.t.H.C 164 C.M. (FE 795) Ni ktkt o ni aw lra, o si dgb soke, ni sl, a k e lul o si r. - Ps. 90:6

1.

p cr

ITANNA t'o bo'gb l'as, T'o tutu yoyo b; 'Gba 'doje ba kan, a si ku, A subu, a si r. Apr yi y f'ara wa, B'r' lrun ti wi, K'mde at'agbalagba, M'ra wn l'eweko. A! ma gbkle mi r, Ma pe 'gba re n' tir; Yika l'a n ri doje iku, O mb 'gbrun lul. yin t'a dasi di oni, Laip, mi y'o pin, Mura k' si gbn l'akoko, Kik iku to de. Koriko, b'o ku, ki ji m; ku lati tun ye; A! b'iku l j 'lkun nk S'irora ailopin! Oluwa, j k'a jpe R, K'a kuro n'nu s; Gba t'a lul bi koriko, K'kan wa y si .

2. p 3. p cr 4. f 5. p 6. ff

AMIN 762 C.M.S. 524 H.C.541 6s (FE 796) Mo gb ohun kan lati run wa n wi p, ibukun ni fun oku ti o ku nipa ti Oluwa. - Ifi. 14:13 1. p IBUKUN ni f'oku, T'o sinmi le Jesu; Awn t'o gb'ori wn, Le okan aya R. Iran 'bukun l'eyi, Ko si 'boju larin; Wn ri n'Iml, Ti wn ti f lati ri. Wn b lw ay, Plu aniyan r; Wn b lw ewu, T'o n rin l'san, l'oru.

2.

mf

3.

4.

mp

Lori iboji wn, L'awa n skun loni, Wn j'n' ire fun wa, T'a ki y'o gbagbe lai. A k' y'o gbohun wn m, Ohun if didun; Lat oni l, ay Ki o tun m wn m. yin oninure, fi wa sil l; A o skun yin titi, Jesu pa skun ri. Sugbn a f gbohun, Olodumare na; Y'o ko, y'o si wi p, dide, si y.

5.

6.

mp

7.

cr f ff

AMIN 763 C.M.S. 485 H.C. 509 P.M. (FE 797) Agbo kan ati Olus-gntn ni yoo si j. - Joh. 10:16 1. mp mf f NIHIN l'awa n j 'rora, Nihin ni a ma pinya, L'run, ko si 'pinya. Egbe: A! bi o ti dun to! Dun to, dun to , dun to! A! bi o ti dun to, Gba t'a ki o pinya m. Awn t'o fran Jesu, Wn o l s'oke run, L b'awn t'o ti l. Egbe: A! bi o ti dun to!........etc. mde y'o wa nib, T'o wa lrun l'ay, Ni gbogbo 'le k, Egbe: A! bi o ti dun to!........etc. Oluk, baba, iya, Wn a pade nib na, Wn ki o pinya m. Egbe: A! bi o ti dun to!........etc. Bi a o ti y p to!

2.

mf f

3.

mf f

4.

mf f

5.

ff

f 6. f

Gba t'a ba r'Olugbala, Ni ori it R! Egbe: A! bi o ti dun to!........etc. Nib l'a o krin ay, Titi ay ailopin; L'a o ma yin Jesu, Egbe: A! bi o ti dun to! Dun to, dun to , dun to! A! bi o ti dun to, Gba t'a ki o pinya m.

AMIN 764 C.M.S. 521 O.t.H.C. 182 C.M. (FE 798) Isis kan ni mb larin emi ati iku. - 1 Sam. 20:3 1. mp p 2. DUN n yipo, o n ji emi, T'O ti fi fun wa ri, Ibikibi to wu ka wa, Isa-oku la n re. Yi il ka l'ewu duro, Ko le ti wa s'isa: Arun buburu si duro, Lati le wa l 'le. mp Ay tab' egbe ailopin, Duro de mi wa: Wo! ba ti n rin laibikita. Leti bebe iku. Oluwa, ji wa l'run wa, K'a r'na ewu yi: Nigba t'a ba pe kan wa, K'a ba gbe titi.

3.

4.

AMIN 765 C.M.S. 517 C.H 22. t.H.C 156 (FE 799) Emi n ku lojojum. - I Kor. 15:31 1. mp BI, agogo f ti n lu Ti n pe kan yi kja l, K'olukuluku bi 'ra r, Mo ha se tan b'iku pe mi? Ki n f'ohun ti mo f sil,

2.

mp

Ki n l sibi it 'daj! Ki n gbohun Onidaj na, Ti y'o s ipo mi fun mi. 3. p cr 4. f Ara mi ha gba b'O wi p, L ld Mi ni-egun? Sinu ina t'a ti pese, Fun Esu ati ogun r. Jesu, Oluwa j gba mi, Iw ni mo gbk mi le; K mi ki n r'na ewu yi; K mi ki mba gbe titi. (FE 800)

AMIN 766 SS&S 966 A o duro niwaju ba. - Jere. 15:9 1. mf

A O DURO niwaj' ba, A o b'awn Angeli krin Nigbose, nigbose, A o ma yan l'ebute na, A o si ma yin titi lai Nigbose, nigbose. Egbe: A o duro niwaj' ba A o b'awn Angel' krin Ogo, Ogo, s'ba wa, Haleluya, Haleluya, A o duro niwaj' ba. mf Agogo run! lu, A o duro niwaj' ba . Nigbose, Nigbose, Banuj y'o tan nib, A o si may l'Oke R . Nigbose, Nigbose. Egbe: A o duro niwaj' ba.....etc. Nde! kan mi m'r wa, 'W o duro niwaj' ba. Nigbose, Nigbose, Da 'ipin r s's R, Si gba pipe wa R . Nigbose, Nigbose. Egbe: A o duro niwaj' ba.....etc.

2.

3.

AMIN 767 C.M.S. 558 SS&S 1024 H.C. 80 ALFORD D. 7.6.8.6.

(FE 801) A w wn ni as funfun. - Ifi. 7:9 1. f GBGBRUN aimoye, Wn w as ala, Ogun awn t'a rapada, Wn kun 'bi 'ml na; Ija wn plu s; At'iku ti pari, si 'lkun wura sil, Fun awn asgun. Iro Haleluya wn, L'o gb'ay run kan, Iro gbgbrun Harpu, N dun pe 'sgun de tan; j t'a s'da ay, T'a da oril'ede; Ay nla pa 'banuj r, Ti a fun ni kikun. A! ay t'a ko le s, L'eti bebe Kenaan; Idap nla wo lo to yii, Ibi t'a ki pinya; Oju t'o kun f'kun ri, Y'o tun m 'l ay; Ki yoo si alaini baba, p ki yoo si m. Mu igbala nla R wa, d' aguntan t'a pa; S 'ye awn ayanf R, Mu 'pa R k'o jba, Wa, if oril' ede, Da onde R sil, Wa fi ami 'leri R han, Wa, Olugbala wa.

2.

3.

4.

AMIN 768 (FE 802) Wa plu mi ni Paradise. - Luku 23:43 Ohun Orin: Jesu mo wa sd R 1. mf J Wura j'lrun, T'kan ais nin' gba na, Nib'ay nla ko si l'ay, 'Bi 'tura ni Paradise.

cr

Egbe: Paradise . Paradise A p k'a to f'ay sil Nib' iml . Paradise, Jesu j'ba loke lhun. 'Subu ara, s 'tiju, Iku 'daj, Ida j wn, 'Dkun s par lhun, Ay l ni Paradise, Egbe: Paradise.........etc. Ko s'adura, ko si ewu, Ko s'dun m, ipo sofo, 'Boji ati ibanuj, Ko si wn ni Paradise. Egbe: Paradise.........etc. Krist' Oluwa lori igi, ls ke, pe ranti mi, Loni 'w y'o l'Oluwa wi, Plu mi ni Paradise. Egbe: Paradise.........etc. j wura, 'gba Kristi ji, 'Boji sil, aro si pin, Ogo nla bo, oku ji, y'o Ba jba ni Paradise. Egbe: Paradise.........etc. Krb ho, Srf y, Eyi ko ha t'ay r bi, Pe Jesu la na 'gbala, Lati ay l de run. Egbe: Paradise.........etc. Tra-ms, ni ere r, Lati le ri 'hin rere j, K'a ma kuna Paradise, p ni fun Mtalkan. Egbe: Paradise . Paradise A p k'a to f'ay sil Nib' iml . Paradise, Jesu j'ba loke lhun.

2.

cr 3. p

cr 4. mp

cr 5. mf

cr 6. mf

cr 7. f

cr

AMIN ORIN SAAJU ADURA 769 C.M.S. 529. H.C. 397 7s 6s (FE 803) Krist ni Ori Ij eniyan R.

1.

Efe. 5:23 f JESU Oluwa ni 'se Ipil Ij R; Omi ati r R, Ni Oun si fi tun da; O t'run wa, O fi se, Iyawo mim R: j R l'O si fi ra, Ti O si ku fun u. N'ile gbogbo l'a sa wn, Sugbn wn j kan, Oluwa kan, 'gbagb kan, Ati baptisi kan; Oruk kan ni wn yin Ounj kan ni wn n j, Opin kan ni wn n lepa, Nipa ore-f. Bi ay til n kgan, Gba t'iynu de ba ; Bi 'ja oun k-k-k, Ba mu iyapa wa, Awn mim yoo ma ke, Wi p y'o ti p to? Oru kun fr di, Oor orin ay. L'arin gbogbo 'banuj, At' iynu ay, O n reti j 'khin, Alafia lailai; Titi y'o f'oju r ri, Iran ologo na, Ti ij nla asgun, Y'o d'ij ti n sinmi. L'ay, yi o ni 'dap, Plu Mtalkan! O si ni 'dap didun; Pl' awn t'o ti sun; A! alabukun mim! Oluwa, fi fun wa, Ka ba le ri bi awn, Ka ba gbe 'lrun. t.H.C.68 (FE 804)

di p 2. mf

3.

mp

cr p f 4. mf

cr f p 5. mf p cr f AMIN

770 C.M.S. 592 S.M.

ma k wn lati ma kiyesi ohun gbogbo. - Matt. 28:20 1. f YIN 'rans Kristi, Gb ohun ipe R, tle 'bi t'o fna han, A n pe yin s'na R. Baba ti yin n sin, O n'ipa to fun yin; N'igbkle ileri R, ja bi kunrin. L f'Olugbala han Ati anu nla R, F'awn otosi ls; Ninu m Adam. L'oruk Jesu wa, A ki yin, na r! A mb ni t'o ran yin l, K'O busi is yin.

2. f 3. p

4. cr AMIN

771 C.M.S. 526 C.H 17 t.H.C. 224 7s. 7s. (FE 805) Ororo ile r yoo t wn lrun, gidigidi. - Ps. 36:8 1. mf mp 2. f cr AMIN 772 C.M.S. 542 SS&S 298 P.M. (FE 806) Oluwa, Oun ni o lo saju r, Oun yoo plu r. - Deut. 31:8 1. K'LRUN s wa, k'a tun pade! Ki imran R gbe wa ro, K'o ka wa m aguntan R; K'lrun s wa k'a tun pade! Egbe: K'a pade, k'a pade! K'a pade niwoyi amdun, K'a pade, k'a pade, K'lrun s wa k'a tun pade. ISIN Jesu ni 'funni, L'ay tot, lay yi, Isin Jesu ni funni, N'itunu ninu iku. Lhin 'ku ay na mb, Ti ko ni d'opin lailai, K'lrun sa j temi, Ay mi ki o l'opin.

2.

K'lrun s wa k'a tun pade! K'o f'iy R dabobo wa, K'o ma pese fun aini wa, K'lrun s wa k'a tun pade! Egbe: K'a pade,.............etc. K'lrun s wa, k'a tun pade! Nigba t'ewu ba yi wa ka, K'O fw 'f R gba wa mu, K'lrun s wa, k'a tun pade! Egbe: K'a pade,.............etc. K'lrun s wa, ka tun pade! K'o fi if rad bo wa, K'o pa oro iku fun wa, K'lrun s wa k'a tun pade! Egbe: K'a pade, k'a pade! K'a pade niwoyi amdun, K'a pade, k'a pade, K'lrun s wa k'a tun pade.

3.

4.

AMIN 773 C.M.S 527 H.C. 388 6s (FE 807) Oluwa, mo f 'bugbe ile R. - Ps. 26:8 1. f LRUN, awa f, Ile t'la R wa; Ay ibugbe R, Ju gbogbo ay l. Ile adura ni, Fun awa m R; Jesu, O wa nib, Lati gb b wa. Awa f as R, Ki 'o dun to lay; Nib' awn olot, N ri nitosi wn. Awa f r R r Alafia; Titunu at'iye; r ay titi. f A f krin anu, T'a n ri gba l'ay yi,

2.

mf

3.

4.

5.

cr 6. mp f AMIN

Sugbn awa f m, Orin ay t'run. Jesu, Oluwa wa, Busi 'f wa nihin; Mu wa de 'nu ogo, Lati yin titi.

SIWAJU ORE-F ATI IBUKUN 774 1. (FE 808) A MI rele o sin wa jade, Edumare jw (2ce) Igbala ko wle awa o, Baba rere, m rere. Ka r'ore f R lay, Si j ka jere ni 'gbhin, Baba ye.

2. AMIN

775 C.M.S 10 H.C 15 6s (FE 809) lrun ni ktkt l'emi o ma s'afri R. - Ps. 63:1 1. mp BABA mi gb temi! 'W ni Alabo mi, Ma sunm mi titi; Oninure jul! Jesu Oluwa mi, Iye at'ogo mi, K'igba naa yara de, Ti n de d R. p Olutunu jul, 'W ti n gbe inu mi, 'W to m aini mi, Fa mi, k'o si gba mi. Mim, mim, mim, Ma fi mi sil lai, Se mi n'ibugbe R, Tir nikan lailai. SS&S 357

2.

3.

4.

mp p

AMIN 776 C.M.S. 594

P.M (FE 810) ma wa inu Iwe Mim, nitori ninu wn l'yin ni iye ainipkun. - John 5:39 1. mp TUN wn ko fun mi ki n gb, r 'yanu t'iye! J ki n si tun wa wn ri, r 'yanu t'iye, r iye at'wa ti n ko mi n'igba gbogbo. r didun! r 'yanu! r 'yanu t' iye. Kristi nikan l'o n fi funni, r 'yanu at' iye! ls, gb 'pe if na, r 'yanu at'iye! L'f l'a fifun wa, ko le to wa srun! r didun! r 'yanu. Gbe ohun ihinrere na, r 'yanu at' iye! F'igbala l gbogbo eniyan, r 'yanu at' iye, Jesu Olugbala, w wa m titi lai! r didun! r 'yanu! r 'yanu at' iye.

ff 2. f

ff 3. f

ff AMIN 777 1.

(FE 811) O si wi fun u pe, Emi ni Jehovah. - Ex. 6: 2 JESU Olori gb wa, Bukun wa k'awa to l; Baba Olorisun gbogbo, J ka ri larin wa. Egbe: Jah Jehovah! Jah Jehovah! Kabiyesi ba wa (6 times) Jw Jesu awa mb , K'a ma ri agbako ay; Ka ri'se, k'ja k'o ta, K'm R ma rahun m. Egbe: Jah Jehovah!............etc. f. Sure fun wa l'j ay wa, K'ebi al ma pa wa; K'nikni mase rahun; M's gb wa duro. Egbe: Jah Jehovah!............etc.

2.

3.

4.

f.

Ma j ki fitila R ku, Larin gb Srf; Gg bi Srf t'run, Ki gbogbo wa j yin . Egbe: Jah Jehovah!............etc. f Rant' gb t'o wa l'okere, Fun wn l'okun ilera; Aj, oso ko ma ri wn, Iw lo n s'Alabo wn. Egbe: Jah Jehovah!............etc. p Jehovah Jireh ba wa, Jehovah Nissi Baba, Jehovah Shalom, S'amna wa lj 'ku. Egbe: Jah Jehovah!............etc.

5.

6.

AMIN 778 C.M.S. 549 (FE 812) H.C DOXOLOGY X 8s. 7s Ore-f Jesu Kristi Oluwa wa, ati ife lrun idapo ti mi Mim , ki o ma ba gbogbo wa gbe titi lai. - II Kor. 13:14 1. K'ORE-F Krist' Oluwa If Baba ailopin, Oju rere mi Mim , K'o t'oke ba s'ori wa. Bayi l'a le wa n'irp, Ninu wa pl' Oluwa, K'a si le n'idap didun, At'ay t'ay ko ni.

2.

AMIN 779 C.M.S. 548 (FE 813) H.C 395 t.H.C. 99 10s. 10s. Oluwa k'o fi alafia busi fun awn eniyan R. - Ps. 29:11 1. f p 2. mp cr mf mp OLUGBALA, a tun f f'ohun kan; Yin Oruk R ka to l si'le; N'ipari isin, a n tor'anu R, A o si kunl fun ibukun R. F'alafia fun wa ba ti n rele, J ka pari j yi plu R, Pa aya wa m, si s ete wa, T'a fi n pe oruk R nihin yi. F'alafia fun wa loru oni,

3.

S okunkun r di iml fun wa; Ninu ewu y awa m R, Okun oun 'ml j' kanna fun . 4. F'alafia fun wa lj' ay wa, R wa lkun, ko si gbe wa nija; 'Gbat' O ba si f' opin si ijamu wa, Pe wa, Baba, s'run Alafia.

AMIN 780 SS&S 307 8.7 (FE 814) Ma bru: nitori emi wa plu r. - Isa. 43:5 1. LRUN wa mb larin wa, Y'o si bukun gbogbo wa, Wo oju run b'o ti su, Yoo rjo ibukun, Egbe: K'o de, Oluwa, a b , J k'ojo ibukun de; Awa n duro, awa n duro, M'kan gbogbo wa sji. f lrun wa mb larin wa, Ninu ile mim yi; Sugbn a n f 'tura kan, Ati p ore-f. Egbe: K'o de, Oluwa,...........etc. f lrun wa mb larin wa; K'a f'kan 'gbagb bere, Ohun t'a f lw R, ki 'F R m'kan wa gbona. Egbe: K'o de, Oluwa,...........etc. f Olugbala gb'adura wa, B'a ti f'igbagb kunl; J si ferese anu R, K'o da 'bukun sori wa. Egbe: K'o de, Oluwa,...........etc. (FE 815)

2.

3.

4.

AMIN 781 kan mi yoo sure fun . - Gen. 27:4 1. mf

SURE fun wa loni, Baba run, A gboju wa soke si , 'W to sure f'Abraham baba wa, Jw sure fun wa. Egbe: Alpha ati Omega,

A si kan wa paya fun , Ma j ka l lofo. 2. mp Mtalkan Mim Alagbara, If to jinl jul; Awamaridi Olodumare, J f'ire kari wa. Egbe: Alpha ati Omega,........ETC. f Awa n ke pe loni, Baba wa, Ma j k'm R rahun; Ko sohun ti jam lhin kun, Jw dabobo wa. Egbe: Alpha ati Omega,........ETC. mp 'W lo m'omi lat' inu apata, F'awn eniyan R 'saju; O rjo manna plu lat'run, Jw pese fun wa. Egbe: Alpha ati Omega,........ETC.

3.

4.

AMIN 782 C.M.S 545 t.H.C. 60 7s (FE 816) Emi kigbe pe O, Oluwa. - Ps. 30:8 1. mf WA, Jesu fi ara han, Wa, j k'kan wa m , Wa, mu gbogb' kan gbona, Wa, bukun wa k'a to l. Wa, f'aya wa n'isinmi, Wa, k'a d'alabukun fun, Wa, sr alafia, Wa busi igbagb wa. Wa, le 'siyemeji l, Wa, ko wa b'a ti bb; Wa, fun kan wa n'if, Wa, fa kan wa soke. Wa, s f'kan wa k'o y, Wa, wi p Wo ni mo yan, Wa, p'awn agbo R m, Wa sure f'aguntan R.

2.

3.

4.

AMIN ORIN ONIRURU IGBA

783 (FE 817) ba awn ba ati Oluwa awn Oluwa. - Ifi. 19:16 1. WOL f'ba wa, m Mim Baba, lda, Alabo, Olugbala gbogbo aray. Egbe: Gbogbo ay, fori bal f'Olodumare, ni t'o ra wa pada, Aleluja gb'orin sgun naa ga; Mtalkan wa l'ba ogo. Mi si wa, Oluwa, Ka pin n'nu ogo R; Orisun iye wa, Ato-bajay ba ogo. Egbe: Gbogbo ay,........etc. Ay pl' kun r, Tir ni Oluwa Awn to gba gb, Ni yoo jogun R titi ay. Egbe: Gbogbo ay,........etc. Ikore ay gb, mura, aray, Olukore fr de, Alikama nikan ni Tir Egbe: Gbogbo ay,........etc. Lj ifarahan, Jw mi, Oluwa; Jk' ore-f R, Mu wa y lati ba gunwa. Egbe: Gbogbo ay,........etc.

2.

3.

4.

5.

AMIN 784 (FE 818) Emi o ma yin tinutinu mi gbogbo. - Ps. 138:1 1. f OLODUMARE a juba ) A ke saki si baba )2 Krb plu Srf tay)2 A jw, a si juba R, Olubukun, Sr' ibukun R sori wa. bangiji a dup o ) Fun iranti R lori wa )2ce Ojojum l'a n ri 'ranlw r)2

2.

O n sik, O si n tju wa nigba-kugba, Baba, mase fi wa sil. 3. f Mtalkan a juba o ) Baba, m, mi-Mim )2ce Baba wa Olore-f jul)2ce Wn n'iyin ati p y fun titi; Tw gba iyin, p wa. Jah Jehovah, a sp o ) Jehofa Nissi Baba wa, )2ce K'O da gbogbo m gb yi si; Ka ma ri gbami-gbami at' akowaba, Ka ma ri agbako ay. Olupese, a dup o ) Jehovah Jire ba wa ) 2ce 'W lo n pese fun gbogbo aini wa, A ri ore-f R gba lojojum, A dup a t'p da. Olugbala, a juba o, ) Iw lo d'gb yi sil, )2ce Ma j ki fitila gb yi ku,)2 Ran wa lw k'a le mase if R, Titi ay ainipkun

4.

5.

6.

AMIN 785 C.M.S. 139, H.C. 136 C.M (FE 819) Emi o si fi ta saarin iw ati obinrin na, ati iru m r ati m r, oun o fo o ni ori, iw o si pa a ni gigis. - Gen. 3:15 1. f IYIN f'ni Mim jul, Loke ati n'il, r R gbogbo j 'yanu, Gbogb' na r daju. gbn lrun ti p to! 'Gbat' eniyan subu; Adam keji wa s' oju ja, Ati lati gbala. gbn if! p'ran ara T'o gbe Adam subu, Tun b' ta ja ija tun, K'o ja k'o si sgun. Ati p'bun t'o j' or' f

2.

mf p r f mf p cr f f

3.

4.

p 5.

S ara di tun; lrun papa Tikar, J'lrun ninu wa. If 'yanu! ti ni ti, O pa ta eniyan, Ninu awn awa eniyan, J irora f'eniyan. Nikk ninu gba ni, Ati l'ori igi, T'o si k wa lati jiya, To k wa lati ku. Iyin f'ni Mim jul, L'oke ati n'il; r R gbogbo j 'yanu, Gbogb' na R daju.

6.

7.

AMIN 786 (FE 820) Awn ti o gba lrun gb wn o ri iye ainipkun. Ohun Orin: Jesu mo wa sd R. 1. f A DUP lw lrun, T'O fi Jesu Kristi fun wa; Lati ra aray pada, Lw s ati esu. Egbe: yin logo, f'p fun, lrun Mtalkan; Fun anu at'ore R; Lori gbogbo gb Srf. f Agbara lrun n dagba, Ogo Jesu n han si wa, Agbara mi Mim wa, Larin Ij Srf. Egbe: yin logo,...............etc. f Gbogbo eniyan at'oril-ede, Dorikodo s'adura, yipada l'emi ot, Ki Baba run gba wa. Egbe: yin logo,...............etc. p s p, ay yi daru, Esu n jale, o si n y, K'onigbagb pe adura p, K'a le sgun s at'esu. Egbe: yin logo,...............etc.

2.

3.

4.

5.

Olufkansin onigbagb, Jesu m ise ikk r; Mase l, l'ohun Oluwa n wi, Oluk re n sunmle, Egbe: yin logo,...............etc. f Krb, Srf, mura, Alufa, Bishop, mura, yin to m Jesu, mura, Lj 'khin j 'daj. Egbe: yin logo,...............etc. mf Ajdun miran l'awa n se, T'lrun ran Mose; Lati s'gb yi loruk, Ogun run Srf. Egbe: yin logo,...............etc. ff gb Mose, mura dide, Larin Ij Krb, Srf; lrun Baba lo fun wa, Gbe asia r soke. Egbe: yin logo,...............etc. ff Keferi, Imale, e wa, Onigbagb, ma kal, Ka j yin lrun logo, Ka le gba ade iye, Egbe: yin logo,...............etc. p lrun Baba sanu wa, Dariji wa, pa wa m, Ran wa lw, gbadura wa, Titi ay ainipkun. Egbe: yin logo, f'p fun, lrun Mtalkan; Fun anu at'ore R; Lori gbogbo Ij Srf.

6.

7.

8.

9.

10.

AMIN 787 (FE 821) Yin in gg bi titobi R. - Ps. 150:2 Ohun Orin: Oluwa fis ran mi Aleluya. 1. ff BA wa krin iyin, ba wa yin ba Ogo, To da wa si di oni, ba wa yin ba Ogo. Haleluya! Haleluya!

Egbe: Bu s'ay, arakunrin, gbe orin iyin ga, Bu s'ay, arabinrin, Haleluya! wa gbe Ebenezer ro. 2. f ba wa krin iyin, Haleluya! Fun isgun t'O fi fun wa, Ti ko je k'ota yo wa, Haleluya! ba wa yin ba Ogo. Egbe: Bu s'ay,............etc. f ba wa krin iyin, Haleluya! Fun 's 'yanu to se larin wa, To f itgun Esu, Haleluya! T'o mu wa la 'danwo kja. Egbe: Bu s'ay,............etc. f ba wa krin iyin, Haleluya! Fun idagbasoke mi wa, To pe wa sinu agbo, Haleluya! Ti ko j ka d'ni gbajare. Egbe: Bu s'ay,............etc. p Iyin f'lrun Baba, Haleluya! Iyin fun lrun m, Iyin fun mi Mim , Haleluya! Mtalkan la fi 'yin fun. Egbe: Bu s'ay, arakunrin, gbe orin iyin ga, Bu s'ay, arabinrin, Haleluya! wa gbe Ebenezer ro. C.M (FE 822)

3.

4.

5.

AMIN 788 1.

OGO BA wa ti p to, Ti mb l'oke run, m-kekere wo l'o le, Krin la 'nla R. Ta l'o le rohin ipa R, At' ore-f R, Ko s'nikan l'ay l'run, T'o m titobi wn Angli t'o yi Oluwa ka, Ko j s 'tum r, Sugbn wn n pa as r m,

2.

3.

Wn si n krin 'yin R 4. Nj mo f ma ba wn krin, Ki n m'r temi wa, ga-Ogo ki y'o kgan, Ohun orin ewe. Mura, kan at'ahn mi, Lati krin iyin, S'Olodumare lda. Ay aw' Angeli.

5.

AMIN 789 C.M (FE 823) lrun y b si fn wa. - Ps. 67:7 1. IBUKUN ni fun agbara, Ododo oun gbn, At' Ore-f t'o pap, S'Is Igbala wa. Baba wa j'eso-'gi aij, Ogo R si w mi; Awa m re d'ru, Esu ati Iku. p fun Baba t'O f'm, R kansoso fun wa ni t'O ku, k'awa le ye, Ka le d'm' lrun. Ofin Baba gbogbo t'a ru, L'm ti a pa m; O ku lori agbelebu; Nitori s wa. Wo! O ji dide n'iboji, O si goke r'run, Nib ni O n f'Itoye R, Gba gbogb' arufin la O gunwa lor' it ogo, Plu agbara nla; O f'wn ide s ja, T'Esu ti fi de wa. O si tun mb wa se 'daj, Plu la-nla R; Y'o pe awn oku mim; Jade plu ay.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mba le duro l'ay plu, N'waju On'daj yi! Ki n si krin irapada, Pl' awn t'a gbala.

AMIN 790 C. M. (FE 824) mu iyin R ni go. - Ps. 66:2 1. GBOGBO talaka ti mo m; Wn ti p n'iye to; Kini mba se f'lrun mi, Fun gbogbo bun R? Mo san j'awn lomi ni? T'lrun se n k mi? Awn ti n kiri, ti n sagbe, Lati il d'l? Alakisa m melo, Ni mb l'otutu yi? 'Gba t'a fi aso wo mi, Lat' ori d's mi. 'Gba awn mi se alairi, Ibi gb'ori won le! Emi ni ile lati gbe, Ati 'bukun rere. 'Gbat' awn mi, ti wn n pur, Ti n jale, ti n bura; Ni mo ti k ibru R, Lati igba ewe mi Sa wo, bi oju rere R, S'emi nikan ti p; Nj o y ki n f pup, Ki n ma sin rere?

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 791 C.M.S. 533 H.C. 12 t.H.C. 371. 8s. 4. (FE 825) Wkti Adr. - Ise. 3. 1. mp LRUN lat'oor d'al, Wakati wo lo dun pup, B'eyi to pe mi wa'd R, Fun Adura? (2 times).

2.

Ibukun n'itura r, Ibukun si l'oju al; Gbati mo f'adura goke Kuro l'ay. 'Gbana 'mole kan mo si mi, O dan ju 'ml run l; Iri 'bukun t'ay ko m, T'd R wa. Gbana l'agbara mi d'tun, Gbana l'a f's ji mi, Gbana l'o f'ireti run, M'ara mi ya. nu ko le s ibukun, Ti mo n ri f'aini mi gbogbo; Agbara, itunu, ati Alafia. ru ati iyemeji tan, kan mi f'run se ile, Omije 'ronupiwada, L'a nu kuro. Titi n de'l 'bukun na, Ko s'anfani t'o le dun, bi Ki n ma tu kan mi fun , Nin' adura. AMIN

3.

4.

5.

6. p 7.

792 (FE 826) Oluwa fun ni, Oluwa si gba l. - Job 1:21 Ohun Orin: Jesu ni Balogun k (555) 1. p EMI o ha l lw ofo? Lati b'ba lrun mi, K'a ma jiya lay yi tan, K'a tun jiya ni orun. Egbe: Jesu n pe agbay, wa Lati gba 'gbala l'f, Ki k 'gbhin to koja, Pe, ma b yin m mi. ls jw yipada, Ki k 'gbhin to kun, Ki o ma ba ke abam, Ni j igbhin yi. Egbe: Jesu n pe agbay, wa.......etc.

cr

2.

cr

cr

3.

cr 4. f

yin m'-gb Srf, mura si is yin, Lati ma kede r na, K'k 'gbhin to kja. Egbe: Jesu n pe agbay, e wa.......etc. yin m'-gb Krb, damure yin giri, ma j'afara adura, K'k 'gbhin to kun tan. Egbe: Jesu n pe agbay, wa.......etc. yin gb Aladura, gbe 'da sgun soke, Lati fi ba esu jagun, Fun Kristi ba Ogo. Egbe: Jesu n pe agbay, wa.......etc. yin Asaj' gb Seraf' wasu 'hinrere Mi, Ki ba le gba'de Ogo, Ni j igbhin na. Egbe: Jesu n pe agbay, wa.......etc.

cr 5. f

cr 6. f

cr AMIN

793 (FE 827) ni-Nla ni Oluwa.- Ps. 48:1 1. NI w, ni w, ) ni w, a juba R o )2ce Ko s'ba bi R o, Oluwa ni w, ni w, ni w, a juba R o cr Olulana, Olulana )2ce Olulana la'na r kan wa o)2 A de lati yin o, Oluwa)2ce Olulana, Olulana, Olulana, la'na r kan wa o. Olupese, Olupese, )2ce Olupese, pese kari wa o) Ko s'ba bi R o, Oluwa)2 Olupese, Olupese, Olupese, pese kari wa o Alabo, Alabo, )2ce Alabo dabo R bo wa o )2 Ko s'ba bi R o, Oluwa)2 Alabo, Alabo,

)2

2.

3.

cr

4.

cr

Alabo, dabo R bo wa o. AMIN 794 C.M.S. 479 H.C. 511 8.6. 8.6.8. (FE 828) Wn ti f as igunwa wn, wn si s wn di funfun ninu j d aguntan. - Ifi. 7:14 1. f YIKA or'it lrun, gbrun ewe wa; Ewe t'a dari s ji, Awn gb mim; krin Ogo, ogo, ogo. Wo! olukuluku wn wo, As ala mim; Ninu iml ailopin, At'ay ti ki sa, krin Ogo, ogo, ogo. mf cr Ki l'o mu wn de ay na, Orun t'o se mim, Nib' alafia at'ay, Bi wn ti se de 'b? krin Ogo, ogo, ogo. Nitori Jesu ta 'j R, Lati k's wn l; A ri wn ninu j na, Wn di mim laulau; krin Ogo, ogo, ogo. L'ay, wn wa Olugbala, Wn f oruk R; Nisinsin yi wn r'oju R, Wn wa niwaju R; krin Ogo, ogo, ogo. Orisun na ha n san loni? Jesu, mu wa de 'b; K'a le ri awn mim na, K'a si ba wn yin , krin Ogo, ogo, ogo.

2.

3.

4.

5.

md cr

6.

p cr f

AMIN 795 C.M.S 581 O.t.H.C.289 C.M. (FE 829) mase f ay. - I Joh 2:15 1. mf WA f ohun ay yi, Wn dara l'oju wa;

A f k'a duro p titi, Laifi wn sil l. 2. Nitori kini a n se b? Ay kan wa loke; Nib l's oun buburu Ati ewu ko si. Ay t'o wa loke run, Awa iba j m! Ay, if inu rere, Gbogbo r wa n'b. p Iku, o wa ni ay yi; Ko si loke run; Eniyan lrun wa mb, Ni aye, ni aiku. K'a ba na ti Jesu l, Eyi t'O la fun wa; Sibi rere, sibi 'sinmi, S'ile lrun wa.

3.

4.

5. ff cr AMIN 796

C.M.S. 235 H.C. 216 S.M (FE 830) Yoo si dabi iml r nigba ti orun ba la ati r ti ko ni ikuku. - II Sam. 23:4 APA I 1. f mf cr p mf di mp p mf cr p mf cr J 'ml l'eyi, Ki 'ml wa l'oni; 'W Orun, ran s'okunkun wa, K'o si le oru l. j 'sinmi l'eyi, S'agbara wa d'tun; S'ori aibal aya wa , Sri itura R. j alafia; F'alafia fun wa; Da iyapa gbogbo duro, Si mu ija kuro.. j adura ni: K'ay sunm run; Gb'kan soke sd R, Si pade wa nihin.

2.

3.

4.

5.

f mf ff

ba j l'eyi, Fun wa ni isji; Ji oku kan wa s'if, 'W asgun iku. AMIN KAB! j 'sinmi, T'o r'ajinde Jesu; Ma b wa m'kan yi sji, Si mu inu mi dun. ba tikar wa, B Ij R loni; Nihinyi l'a wa t'a si ri, A yin, a n gbadura. j kan f'adura, N'nu ile mim R, O san j'gbrun j lo, T'a lo f'adun s. kan mi y'o f'ay, Wa n'iru ipo yi; Y'o si ma duro de j, Ibukun ailopin.

APA II 1. f

2.

mf cr

3.

mf

4.

p cr

AMIN 797 C.M.S 398 t.SS&S 552 886 (FE 832) Bi o se t'emi ati ile mi ni, Oluwa l'awa o ma sin. - Jos. 24:15 1. EMI at'ara ile mi, Yoo ma sin Oluwa wa; Sugbn emi papa; Yoo f'iwa at'r han, Pe mo m Oluwa t'run, Mo n fi kan tot sin. Em'o f'apr 're le'l; N mu idena na kuro; Ld m'd mi; N f'is wn han n'iwa mi Sib n'nu 's mi ki n si ni la na ti if. Emi ki y'o soro gb'ip, Emi ki y'o p tu ninu, m' hin lrun; Mo si f j ni mim; Ki n si fa gbogbo ile mi,

2.

3.

S'oju na run 4. Jesu, b'O ba de'na 'f na, Ohun elo t'Iw f lo, Gba s'w ara R! Sis if rere n'nu mi, Ki n fi b'onigbagb tot, Ti gbe l'ay han wn Fun mi l'ore-f tot, Nj! Emi de lati jri, 'Yanu oruk R, Ti o gba mi l'w egbe; Ire eyi t'a m l'kan, Ti gbogb' ahn le s. Emi t'o b lw s, Mo wa lati gba'le mi la, Ki n wasu 'dariji; F'm, f'aya, f'm-d mi Lati mu wn t'na rere, L si run mim.

5.

6.

AMIN 798 t.GB 466 (FE 833) A w wn in as funfun, im p si mb ni w wn. - Ifi. 7:9 Ohun Orin: lrun kan l'o t k'a sin 1. mf YIN ero nibo l' n l, T'yin tim p, lw yin? Awa n l pade ba wa, Gg bi 'leri R si wa. Egbe: A n l s'afin, s'afin ba rere, A n l s'il 'leri, nibi ti s ko le de, Nibi ti 'sinmi wa lailai. mf yin ero, s fun wa, T'ay pipe ti mb nib; T'as ala at'ade Ogo, Ti Jesu y'o fun wa loke. Egbe: A n l s'afin,..............etc. di A ko ni 'bugbe kan niyin, O buru bi'hin j'le wa; Ay l'oor, kun lal; Sugbn eyi ko si loke. Egbe: A n l s'afin,..............etc. cr gb run, silkun, F'gb ay lati wle;

2.

3.

4.

Awa n'is at'ipnju, Wn de lati b'Oluwa gbe. Egbe: A n l s'afin,..............etc. 5. cr Ogunlg nibi gbogbo, Ti wn ti sgun ay yi, lrun s wn di m, Wa r mi, ki il to su. Egbe: A n l s'afin,..............etc. cr ja ay, ja asan, B'Oluwa n'ja, k'o jere, r ay, r asan, B'Oluwa s'r, ki idani. Egbe: A n l s'afin,..............etc. di Wo! ko tun s'adun lay m, Ibaj p ju rere l; B'Oluwa r, pinnu loni, Ki 'gbyin r ba le lay. Egbe: A n l s'afin,..............etc. mf Agbagba mrinlelogun, yin l'awa f ba k'gb, 'Tori ko s'adun lay m, ka wa y f'adun loke.. Egbe: A n l s'afin,..............etc. (FE 834)

6.

7.

8.

AMIN 799 Olubukun ni Oluwa titi lailai. - Ps. 89:52 1. cr f

BA rere wa gb (2ce) F'ire fun wa loni Baba o, Ye dakun, Baba rere Egbe: Ire -- Ire o, Baba (2ce) Ire owo ni Ire o, Baba, Ire m ni Ire o, Baba. K'a gbadura ire ti mb n'isal, Eyi ti mb loke, ma fi wa shin; Baba rere. A juba Ajdun (2ce) K'ajdun yi san wa loni o, K'a r'ire kari kari. Egbe: Ire -- Ire o, Baba.......etc K'a gbadun ajdun (2ce) K'ajdun yi san wa lowo o,

2.

cr f

3.

cr

f 4. cr f 5. cr f 6. cr f AMIN

K'o san wa l'm. Egbe: Ire -- Ire o, Baba.......etc Olu Orun ye (2ce) Ki a to pada sile wa o, K'a r'ire, Baba rere. Egbe: Ire -- Ire o, Baba.......etc Olubukun ni (2ce) Bukun fun wa loni Baba o, Ye dakun, ni rere. Egbe: Ire -- Ire o, Baba.......etc Olupese ni (2ce) Pese fun wa loni Baba o, Ye dakun, Baba rere. Egbe: Ire -- Ire o, Baba.......etc

800 C.M.S 593 SS&S 8 P.M (FE 835) K' Ore-f Jesu Kristi Oluwa wa, k'o plu gbogbo yin. - I Kor. 16:23 1. f ORE-F! ohun Adun ni l'eti wa, Gbohun-gbohun r y'o gba run kan, Ay o gbe plu. Egbe: Ore-f sa, N'igbkle mi; Jesu ku fun aray, O ku fun mi plu. Ore-f l'o k, Oruk mi l'run; L'o fi mi fun d'-aguntan, T'o gba iya mi j. Egbe: Ore-f sa,.............etc. Ore-f t mi, S'na alafia; O n tju mi lojojum, Ni irin ajo mi Egbe: Ore-f sa,.............etc. Ore-f k mi, Bi a ti n'gbadura, O pa mi m titi d'oni, Ko si j ki n sako. Egbe: Ore-f sa,.............etc.

f p pp 2. f

f 3.

f 4.

5.

f AMIN

J k'ore-f yi, F'agbara f'kan mi; Ki n le fi gbogbo ipa mi, At'j mi fun . Egbe: Ore-f sa,.............etc. (FE 836)

801 Igbran san ju b l. - I Sam. 15:22 1. cr

J K'A s'ohun t'Oluwa palas (2ce) da lo m'Oluwa binu, t'ibi fi n p l'ay, j k'a s'ohun t'Oluwa palas. j k'a s'ohun t'Oluwa palas (2ce) K' ibi le re wa kja, k' a ma ku 'ku awoku, j k'a s'ohun t'Oluwa palas. j k'a s'ohun t'Oluwa palas (2ce) Aigbran da, o ti m'lrun binu, j k'a s'ohun t'Oluwa palas. j k'a s'ohun t'Oluwa palas (2ce) K'a n'if s'ara wa ka p 'w p sis Oluwa, j k'a s'ohun t'Oluwa palas. j k'a s'ohun t'Oluwa palas (2ce) yin aj, oso, k'e lo gbe gba 'j yin s'nu, j k'a s'ohun t'Oluwa palas. j k'a s'ohun t'Oluwa palas (2ce) yin onika ninu, k' lo ronupiwada, j k'a s'ohun t'Oluwa palas. j k'a s'ohun t'Oluwa palas (2ce) yin oniyemeji, k'o l gba lrun gb, j k'a s' ohun t' Oluwa palas. j k'a s'ohun t'Oluwa palas (2ce) Nitori iku Jesu k'o ma jasan lori wa, j k'a s'ohun t'Oluwa palas.

2.

cr

3.

cr

4.

cr

5.

cr

6.

cr

7.

cr

8. AMIN

cr

802 (FE 837) Oluwa, lrun awn m-ogun. - Ps. 69:6 1. mf AWA gb m Ogun, Kristi,

A tun de lati f'ogo lrun wa han, Fun ore isgun R lat'esi yi wa, A dup pe ko fi wa sil. Egbe: Haleluya, Haleluya, ke iye s'lrun wa, Haleluya, Haleluya, Aleluya, Amin. yin m Ogun, kun f'ay loni, F'ohun ti Jesu Olugbala se fun wa, ni t'o yan lati se m ogun R, O si tun f'agbara R wo wa. Egbe: gbe ida 'sgun soke, S'esu, s t'o n gbogun, Awa y'o ja, a o sgun, Alleluyah, Amin. m Ogun, damure yin giri, Is po t'a o se fun Jesu Oluwa, K'a mase r'ni ti esu y'o fa shin, A ti s agbara yin d'tun. Egbe: ke Hosannah s'ba wa, Ogo ni fun oruk R, Haleluya, awa dup, ba Olubori. Gbogbo yin t'o n se, iyemeji, Ati awn ti ko gbona ko tutu, m Ogun Kristi wi fun yin loni, Tujuka, Jesu ti ba wa sgun Egbe: y, ke Haleluya, Iyin f'lrun wa, ba Adani-ma gbagbe, Haleluya, Amin. Aj t'o ba ko lati ronupiwada, T'o n leri pe ko si'ru oun l'ay, K'o lo ranti 'yalode wn Jesibeli, ni t'aja j'oku r n'ita. Egbe: Emi esu parada, Niwaju mgun Jesu, Awa m Ogun Kristi, Ko ni f'esu l'aye. ni t'o ba f lati se'f Oluwa, K'o k esu ati gbogbo 'se r sil, K'o ke pe lrun mgun Kristi, Yoo gb y'o si ba sgun. Egbe: Haleluya, eyi daju, Alanu l'lrun wa,

2.

mf

3.

mf

4.

cr

5.

mf

6.

cr

Ki 'w sa ti le gbran sa, Haleluya, Amin. 7. mf Gbogbo yin onile at'alejo, j k'a f'ogo f'lrun lda wa, ba Airi, Aiku, niyanu, Kabiyesi, awa juba R. Egbe: Haleluya, awa dup, Fun ibukun j oni, Haleluya, Haleluya, Haleluya, Amin.

AMIN 803 (FE 838) Akanse orin fun gb Srf nipa A. K. Ajisaf. Emi yoo t lrun ni Oluwa wi. - Jer. 31:14 1. f BABA Olorisun Ibukun gbogbo, Awa yin fun 'pade wa loni, J f'orisun ibukun R fun wa, Orisun 'bukun R ti ki gb lai, lrun Abram, o d'w R, Nitori Jesu masai gb b wa. Sri 'bukun R s'ori gbogbo gb, At'Igbim l'kunrin, l'obinrin; gb Akrin ati gbogb' osis, To mb ninu gb Srf yi; lrun Aaron, o dw R, Di gb Srf l'amure ododo. J ma jki fitila gb yi ku, J mase j k'ta le ri gbe se, J tun gbogbo ibaj inu r se, J k'o gbil n'nu 'f oun 'wa mim, 'W ba Sion, o dw Re, Jo ma j k'iy gb wa yi d'obu. Bukun f'awn ara ati r wa, m gb at'awn oworan J ko r wa; j k'ile roju fun wa, K'a mase tori ara wa pose, Jehovah Salom, o dw R, Mu ki 'paya l k'alafia p si. Siju anu R wo gbogbo gb wa; Dawo pasan ibinu R duro, Darij' awn ta at'lgan wa, Mu t at'ija kuro fun wa,

2.

3.

4.

5.

Jehovah Rufi, o dw R, S'awotan arun to mba ilu wa ja. 6. f Baba, ma f'ebi khin ay fun wa, K'a mase f'akisa pari as, Ma j ka f'arun pari ara lile Ma j ki awa ku sw Esu, lrun Hagar, o dw R, Pese itura fun wa ni ay wa. Jw f'ik R k awn alaisan; F'adun si f'awn t'ay wn koro, Fi ire kun gbogbo awn ti ebi n pa; J ma j k'awn m wa yanku, Jehovah Nissi, o dw R, Masai j'pagun fun gbogb' awn Tir. 'W lo mu wa wa laye titi d'oni, J k'idasi wa j fun Ogo R Lw ewu at'ipalara gbogbo Jesu, masai fi is R s wa, Oyigiyigi, o dw R, Pa mi m ki n mase gb'j lj l. Lj ti a o se idaj ay, T'awn Angeli y'o wa kore fun ; Gba wa, Jesu, gba wa ni j nla na, K'a wa le j ninu ire nla na, Krist' Olugbala, o dw R, Ma j ki n tase ibukun rere na.

7.

8.

9.

AMIN 804 (FE 839) lrun r ti pas agbara r. - Ps. 68:28 Ohun Orin: Baba Mim J Gb'gbe m R. (52) 1. mf DIDE tan iml, iml owur, J ki ogo Oluwa y lara r, Okunkun s ti bo ay ml, Sugbn awa ayanf ti jade. Egbe: Wa r mi, wa k'a j y, ke Hosannah s'ba Ogo, Apata ayray jw mu 'leri s. Awn keferi y'o wa si 'ml R, Awn ba y'o triba fun , Gbe oju r soke ki o wo yika, Siro 'raw, siro 'bukun loke. Egbe: Wa r mi, wa k'a j y,

2.

mf

ke Hosannah s'ba Ogo, Apata ayray jw mu 'leri s. 3. mf m alejo ni y'o m odi r, Awn ba yo' se 'rans fun Awn ainilara r y'o d'ofo, Y'o pa awn lgan lnu m. Egbe: Wa r mi, wa k'a j y, ke Hosannah s'ba Ogo, Apata ayray jw se isadi wa. Orun 'banuj ki y'o ran si wa m, Osupa kun wa mb wa dopin, mi Jehovah y'o mu r mi se, Lati mu ba wa gunwa loke. Egbe: Wa r mi, wa k'a j y, ke Hosannah s'ba Ogo, Apata ayray jw se wa loke R. Mo se ni wura asayan loni, mi agbara mi mb lara r, A b as eri kuro lara r, As y la fi dipo fun . Egbe: Wa r mi, wa k'a j y, ke Hosannah s'ba Ogo, Apata ayray nikan l'p y fun loni.

4.

5.

f AMIN

805 C.M. (FE 840) Oluwa ni olupam R.- Ps. 121:5 Ohun Orin: Emi Ba L'gbrun Ahon 1. f OLUPAM gbogbo da, ba Asekan-maku, Awa fi malu ete wa, Rub p si . T'mde at'agba dup, F'abo R lori wa, Fun ik ati ig R, Lori wa lat'esi. bu s'ay m 'gun, Ati gbogbo gb, Ajdun t'oni t'o ba wa, Loril alaye. lru, Niyin, a b , Se wa l'eniyan R, K'a mase pada ld R,

2.

3.

4.

K'a le sin dopin. 5. f Awa si mbb siwaju, Nin' dun t'a wa yi, Fi ohun rere kari wa, S'ay wa ni rere. ba amna gbogb' da, S'amna wa dopin, Ma j k'esu ba wa d'gbn; Ma j k'a padanu. B'a ti n jsin, t'a si n yin , L'aginju ay yi, Se wa y k'a tun le yin , Loke run plu.

6.

7.

AMIN 806 (FE 841) Ta ni o dabi R lrun lru ni iyin. - Eks. 15:11 APA KINNI 1 LRUN agbay, w ni f'Oruk r, Iw l'agbkle, lai ma j k'oju ti wa, Egbe: Bi ko se pe O k le na, Osis n se lasan, 'W Alfa ati Omega, Ran iranw r si wa. ba aiku, Airi, Mim ologo jul, ni ayray, t'o gunwa n'nu 'ml nla. Egbe: Bi ko se pe O k le na, Osis n se lasan,.......etc. L'ay a ti l'run, tani a ba fi we ! lda, Alas, Baba Olodumare. Egbe: Bi ko se pe O k le na, Osis n se lasan,.......etc. Iw l'o da ay, ati ohun inu r, O da awn run, ati gbogbo ogun wn. Egbe: Bi ko se pe O k le na, Osis n se lasan,.......etc. Baba wa olore, at'oniyonu jul, lru ni iyin, lrun alagbara, Egbe: Bi ko se pe O k le na, Osis n se lasan,.......etc. Mtalkan lailai, Baba, m oun mi,

2.

3.

4.

5.

6.

Ipils, Opin, Mim Awamaridi. Egbe: Bi ko se pe O k le na, Osis n se lasan,.......etc. 7. Ogo f'oruk r, t'o ju gbogbo iyin l, Iw ni yin y fun, tit'aye ainipkun. Egbe: Bi ko se pe O k le na, Osis n se lasan, 'W Alfa ati Omega, Ran iranw r si wa.

Amin APA KEJI 1. LRUN Agbay, Iyin ni f'oruk R, Iw l'a gbkle, Lai ma je k'oju ti wa. Egbe: Bi ko se pe O k 'le na, Osis n se lasan, 'W Alfa ati Omega, Ran iranw r si wa. ba aiku, airi, Mim Ologo jul, Ipils Opin, O gunwa si Agbay. Egbe: Bi ko se pe O k 'le na, Osis n se lasan,.......etc. Jesu Olugbala, Iw l'o yan Srf, Lati bori ay, A f'ogo f'oruk r. Egbe: Bi ko se pe O k'le na, Osis n se lasan,.......etc. Gbogbo gb Seraf' T'o wa ni gbogbo ay, sin Olugbala, L'mi ati l'otit. Egbe: Bi ko se pe O k 'le na, Osis n se lasan,.......etc. lrun t'o yan Deborah, L'o yan Alakoso wa; Agbara igbani; J fun Alakoso wa. Egbe: Bi ko se pe O k 'le na, Osis n se lasan,.......etc.

2.

3.

4.

5.

6.

A dup lw yin, yin ara idal, Ibukun Oluwa, Yoo kari gbogbo wa. Egbe: Bi ko se pe O k'le na, Osis n se lasan,.......etc. Jesu wa ba wa gbe, Se ay wa ni rere, Mase j k'a rahun L'atunbtan ay wa. Egbe: Bi ko se pe O k 'le na, Osis n se lasan,.......etc. Ogo ni fun Baba, Ati fun m plu, Ati f'mi Mim , Mtalkan titi lai. Egbe: Bi ko se pe O k 'le na, Osis n se lasan, 'W Alfa ati Omega, Ran iranw r si wa.

7.

8.

AMIN 807 (FE 842) Orin isdal gb Krb ati Srf Mim ti a da sil lati w Alagba wa, Mose Orimolade. LOKE odo Jdani L'a n pe mi (2ce) Awn oluf mi to ti l, to ti l, Mo f l ba wn wle ogo A ki yo ya m titi lailai lai. W sile, w sile if, Iwe Jesu s fun mi pe, Angeli gbe mi lm ay, Jesu si mu mi wle e. AMIN 808 pese kan yin sil. - I Sam. 7:3 1. cr (FE 843)

mf

YIN aray gb, Igb'ay ku si dd, j k'a sin Jesu k'ay to l; ba j k'a kle, ile ay si oke, K'a mase k'abam ni igbhin o. Egbe: Olu se wa y, jw wa se wa y f'run, K'a le gb ohun ni pe, O seun,

K'a le sin loke o, ba wa. 2. cr ni t'o ba l'eti k'o lo yi wa r pada, K'o l mura si 's rere ise; kan t'ay ba b, ko tun si atunse mo o, j k'a ronu o, k'ay to l. Egbe: Olu se wa y,...........etc. j k'a sa f'ay, ko tun s'adun ninu r, j k'a dojuk ile run, Ofo ni o gbamu, ni t'o way m'aya, j k'a f'ay 'l ka sin Jesu. Egbe: Olu se wa y,...........etc. da t'o wa s'ay, wa se wa y fun run, J ki a sin o b'o ti t o; Nigba t'ay ba b, ko tun si atunse m o, J k'a ba gbe p n'ile run. Egbe: Olu se wa y,...........etc. (FE 844)

mf 3. mf

mf 4. mf

mf AMIN

809 O san lati gbkle Oluwa. - Ps. 118:8 1. cr

AR mu , kan r poruru! S fun Jesu, s fun Jesu; Ibanuj dipo ay fun ? S fun Jesu nikan. Egbe: S fun Jesu, s fun Jesu Oun l'r t'o daju; Ko tun s'r, Ati 'yekan bi R, S fun Jesu nikan. Asun-dkun omije l'o n sun bi? S fun Jesu, s fun Jesu; O l's to farasin f'eniyan? S fun Jesu nikan. Egbe: S fun Jesu,..........etc. 'Banuj tri kan r ba bi? S fun Jesu, s fun Jesu; O ha n s'aniyan j ola bi? S fun Jesu nikan. Egbe: S fun Jesu,..........etc. Ironu iku mu damu bi? S fun Jesu, s fun Jesu; kan r n f ijba Jesu bi?

2.

3.

4.

S fun Jesu nikan Egbe: S fun Jesu,..........etc. AMIN 810 S.M. (FE 845) Gbogbo ay ni yoo ma sion O. - Ps. 66:4 1. f WA, royin R yika, K'a si krin ogo; Alagbara ni Oluwa, ba gbogbo ay. Oun l'O da 'wn ibu; O pala fun okun; Tir ni gbogb' awn odo, At' iyangb il. Wa, wol n'it R, Wa, juba Oluwa; Is w R l'awa se, r R l'o da wa. Gbo ohun R loni, Ma si se mu binu; Wa, bi eni ayanf R, Jw lrun r.

2.

3.

4.

AMIN 811 C.M.S. 415 H.C.421. 8s. 7s. (FE 846) Awn lgbn yoo si ma tan bi iml ofurufu. - Dan. 12:3 1. f Tal' awn wnyi b'iraw, Niwaju it Mim, Ti wn si de ade wura, gb ogo wo l'eyi? Gb! Wn n k Halleluyah, Orin iyin ba wn! Tani awn ti n k mana, T'a w l'as ododo? Awn ti as funfun wn, Y'o ma funfun titi lai, Bni ki y'o gbo lailai, Nibo l'gb yi ti wa? Awn wnyi l'o ti jagun, F'la Olugbala wn; Wn jijakadi tit' iku,

ff 2. mf

3.

cr f 4. p

Wn ki b'ls k'gb; Wnyi ni ko s sa f'ogun, Wn sgun nipa Kristi. Wnyi l'kan wn ti gbgb Ninu 'danwo kikoro; Wnyi ni o ti f'adura, Mu lrun gb ti wn; Nisinsinyi wn sgun, lrun re wn lkun. Awn wnyi l'o ti sra, Ti wn fi 'f wn fun Krist' Wn si y'ara wn si mim, Lati sin nigba gbogbo, Nisinsin yii ni run, Wn wa l'ay l'd R. (FE 847)

cr 5. mf

f AMIN

812 Fi ohun ini r bw fun Oluwa. - Owe 3:9 1. cr

F'OHUN ini r bw fun Oluwa, Ibukun yoo j tir, F'ohun ini r bw fun Oluwa, Ibukun yoo j tir. Egbe: Ileri Oluwa ni eyi fun wa, Bi awa ba gb'ohun R, Ileri Oluwa ni eyi fun wa, Bi awa ba m'as R s. cr Oluwa ti se ileri ibukun, Fun awa gb Srf, Wi p ibukun ni fun wa ni ilu Ibukun ni fun wa l'oko Egbe: Ileri Oluwa ni eyi........etc. cr Oluwa yoo si isura rere R, Sile fun wa lat' oni, Orun yoo r 'jo s'il wa l'akoko, Yoo busi is w wa. Egbe: Ileri Oluwa ni eyi........etc. cr Emi yoo ba ajnirun wi fun yin, Ki yoo si run il yin, Bni ajara yin ki yoo r danu, Oluwa l'o palas. Egbe: Ileri Oluwa ni eyi........etc.

2.

3.

4.

5.

cr

Gbogbo oril-ede ni yoo ma pe, Yin ni alabukun-fun, yin yoo si j il ti o wu ni, Oluwa l'o palas. Egbe: Ileri Oluwa ni eyi........etc. cr Oluwa wi p fi eyi dan Mi wo K'o si wo lat' oni l, Bi n ki yoo tu ibukun Mi sori yin, Ibukun lplp. Egbe: Ileri Oluwa ni eyi........etc. (FE 848) f A! Onigbagb damure, damure, damure, Ninu idanwo damure, mase jafara. Egbe: Wo, Satani wa l'na (3) Mase jafara. f Ninu wahala damure, damure, damure, Ninu ipnju damure, mase jafara. Egbe: Wo, Satani wa l'na.......etc. f L'akete aisan damure, damure, damure, Ninu irora damure, mase jafara. Egbe: Wo, Satani wa l'na.......etc. cr Wo esu n dd damure, damure, damure, A! bi kiniun damure, mase jafara. Egbe: Wo, Satani wa l'na.......etc. Eniyan ko m'j damure, damure, damure, Ti Jesu yoo de damure, mase jafara. Egbe: Wo, Satani wa l'na.......etc.

6.

AMIN 813 1.

2.

3.

4.

5. AMIN

814 t. H.C. 148. S.M. (FE 849) Emi ni na, ati otit ati iye. - Matt. 14:6 1. JESU, Oot, na, 'Ml mi t'o daju, Gbe s mi ailokun ro, T mi s'na tit. gbn at'Amna, Oludamran mi; Ma j ki n fi sil lai,

2.

Tabi ki n sako l! 3. Mo gb'oju mi soke, Wo O, d'-aguntan, Ki O ba le mi l'o y, K'oju mase ti mi. N ki o gba ran mi, Kuro ni w R; N sinmi le 'f 'rapada, N r m'agbelebu. K mi ki n m adun, Ati gbkle ; J, Oluwa, mase ya mi, Sugbn f mi d'opin! Mu mi la 'danwo ja, De 'le alafia; Si k mi ni orin titun, 'Gba mo ba di pipe. J ki n le dabi R, Ki n to se alaisi! Fi s mi mul sinsin, Ki n dagba n'nu if. J ki n j'lri R, 'Gba t's ba run tan; Gba kan mi ailabawn, K'O si mu mi d'run.

4.

5.

6.

7.

8.

AMIN 815 (FE 851) Gba mi kuro ni nu kiniun ni. - Ps. 22:21 Ohun Orin: K&S 187 1. f LRUN Alagbara nla, T'O p'ara Egypt run, L'eti okun nij kini; P'agbara ta mi run. Egbe: Jw gbe mi leke, Ma j k'ta bori, Sgun gbogbo ta fun mi, Gbe mi leke 'danwo. f Jesu, loni, mo ke pe , Baba mi gb temi, Sgun gbogb' ogun ti mo ri,

2.

At' eyi ti n ko ri. Egbe: Mase j ki n sku, Mu ki ifoya mi l, F'kan mi bal lat'oni, K'ta ma le mi m. 3. f Jesu Olori gb wa, 'W ni mo gbkle, Lai, ma j ki oju ti mi, Pese fun aini mi. Egbe: Baba, mo sa di , S'ay mi ni rere; Ki iklu tabi ikol, Mase subu lu mi.

AMIN 816 D. 7s (FE 825) Ohun Orin: Bugbe R Ti Lwa to. (338) 1. JESU Iw ba mi, Iw ni mo gbkle, L'ay yi n ko l'nikan, Lhin R 'W ba mi, 'Tori naa gbe mi leke, Gbe mi bori ta mi, Ki n lay ki n ni'sgun, L'j ay mi gbogbo. Fun mi ni ore-f, Se mi y l'ni tir; S'ay mi d'ire fun mi, 'W t'o s ay Esther, Di rere fun nigbani; Wa s'ay mi di rere, J ki im'ta le d'ofo. Gbe mi leke, mo f b, 'W ba agbara gbogbo, Ipa ta ko to nkan, Niwaju agbara R, 'Tori na, lda mi, Pa agbara ta run, K'ta ma y mi lnu, Gbe mi leke isoro. 'W ti wa k'ay to wa, 'W ti wa k'run to wa, 'Tori na Jesu temi, J k'la R han fun mi; Tob t'emi naa yoo ri,

2.

3.

4.

T'ay yoo si ri plu, Pe 'W l'agbara Gbogbo. 5. Fi la R yi mi ka, Fi Ogo R yi mi ka, K'agbara R s'abo mi, K'oruk R s'abo mi, Tob ti n o di tir, K'ay ma le ridi mi, K'owo esu ma te mi, Tob k'ay mi l'ay. Gba mo ba si de run, Fun mi ni ipo ld R, Ki n j'ni w 'tun R, Ki n y ni ori it R, 'Gbana l'ay mi y'o kun, Nin' ogo ti ko l'opin, Ninu ay ti ki tan, Ninu la ti ki sa.

6.

AMIN 817 O.t.H.C. 264 8. 7. (FE 853) Gba awn eniyan R la. - Ps. 28: 9 Ohun Orin: Baba wa run, awa de. (164) 1. MI ti n ji oku dide, A wol niwaju R, Na 'w emi 'y R si wa, Ko s gbogbo wa d'tun; m Baba to d'eniyan, Woli, Alufa, Oluwa, Egbe: Olugbala, Olugbala, Olugbala, gba wa la. f gb Krb ay yi, se ara yin lkan; gb Srf ay yi, fi kan kan sise; Ran wa lw ka sis R, Ma mase se aseti; Egbe: Olgbl,.............etc. mf Ma sis l'oruk Jesu, Mase wo awn lgan; Si Matteu ori kwa, W's krindilogun, Skal ninu lanla,

2.

3.

Sarin gb Srf. Egbe: Olgbl,.............etc. 4. f F'ojurere wo 'dap wa, F'r mim R ye wa, Fitila t'o ran sarin wa, Ma ba wa b'ororo si; Nigba t'ta ba sunm wa, Jesu, jw sunm wa. Egbe: Olgbl,.............etc. f Okunkun yoo b'oju run, Isl nla y'o si s, Awn iraw y'o ma ja, Gg bi j ti n ro, ma jafara adura, Gbogbo yin eniyan mi. Egbe: Olgbl,.............etc. mp Nigba t'o ba d'j khin, T'm ko ni m baba, Ma doju ti wa l'j na, Gb'awa gb Srf; Ran wa lw ka sis R, K'a le ma ja f'otit. Egbe: Olgbl,.............etc. f f'ogo fun Baba loke, f'ogo fun m R, f'ogo fun mi Mim , Mtalkan a juba, Oungb r ma n gb kan wa Fi mana run b wa. Egbe: Olgbl, Olgbl, Olgbl, gba wa la.

5.

6.

7.

AMIN 818 d.m.f.s.m.f.m.f.f.m.f.l.s.: 10s (FE 854) Jesu pade wn, O wi p, Alafia. - Matt. 28:9 1. 2. 3. ALAFIA ni fun Ij mim, Ta da sil fun 'gbega, Krist' l'Eko. Alafia ni fun nikni, T'o n'oruk nin' Ij mim yi. Alafia ni fun awn wnni, T'o jri Kristi de oju iku.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. AMIN 819 1.

Alafia ni fun awn wnni, T'o forit' ipnju titi dopin. Alafia ni fun awn wnni, T'o sis Kristi laibru gan. Alafia ni fun awn wnni, T'a sa l'ami Kristi ninu ay. Alafia ni f'm Ij yi, Ade ogo ni y'o j ere r. gb na n kun, o si n tan kal l, Lagbara Kristi yoo tan ka ay. Agbara nla Kristi mb f'gb yi, A o le subu larin igbi ay. K'ni t'o n wa isubu gb yi, M p'o soro lati tapa sgun Gba t'ay at'ogo r ba dopin gb yi yoo wa lai ld'Oluwa. K Haleluya s'ba Olore, F'gb rere t'a gbe kal s'ay. (FE 855) OLGBL, Olgbl ni Baba, Olgbl, Olgbl, ni m ni mi Mim , ni Mtalkan Alabo, Alabo, ni Baba, ni m, ni mi Mim , ni Mtalkan Olupese, Olupese, ni Baba, ni m, ni mi Mim , ni Mtalkan Oluwosan, Oluwosan, ni Baba, ni m, ni mi Mim ni Mtalkan

2.

3.

4.

5.

Oluwoye, Oluwoye, ni Baba, ni m, ni mi Mim , ni Mtalkan Olusgun, Olusgun, ni Baba, ni m, ni mi Mim ni Mtalkan Olulanna, Olulanna, ni Baba, ni m, ni mi Mim , ni Mtalkan patw, E patw, fun Baba, fun m, fun mi Mim fun Mtalkan fo soke, fo soke fun Baba, fun m, fun mi Mim , fun Mtalkan dbal, dbal, fun Baba, fun m, fun mi Mim fun Mtalkan

6.

7.

8.

9.

10.

AMIN ORIN IPESE ATI ABO 820 1. (FE 856)

IYE, Iye, Jesu fifun wa, Jesu fun wa n'iye, O si s wa dominira. Ay, ay, Jesu fifun wa, Jesu fun wa lay, O si s wa dominira. Abo, abo, Jesu fifun wa, Jesu dabo bo wa, O si s wa dominira. Ipese, ipese, Jesu fifun wa, Jesu pese fun wa, O si s wa dominira.

2.

3.

4.

5.

Isgun, isgun, Jesu fifun wa, Jesu sgun fun wa, O si s wa dominira. Agbara, agbara, Jesu fifun wa, Jesu fun wa lagbara, O si s wa dominira.

6. AMIN

821 t.H.C.294 6 8s (FE 857) Nitori pe apata wn ko dabi apata wa. - Deut. 32:31 Ohun Orin: Igbagb mi duro lori. (451) 1. mf J K'A yin Olgbl, T'o da mi wa si di oni, Nitori a ko m j, T'o mb wa se 'daj ay; j kan mb 'gba ay ba pin, Krb yoo k'rin Aleluya. j 'daj j ru, 'Gba Jesu yoo ya gntn R, Kuro ninu agbo esu; 'Gbana ipe nla yoo si dun, Gbogbo ay yoo wa si idaj, Srf yoo k'rin Aleluya. Awn ls yoo f sa, Kuro niwaju Olgbl, Sugbn iye ko ni si m, Wn yoo ke gba mi Oluwa, Sugbn j anu kja, Krb yoo ma k Aleluya. Ara mi j k'a gba adura, S'lrun Mtalkan, Tori oun lo da ay, Ati gbogbo da 'nu r, Yoo si ko awn Tir j, Lati ma krin niwaju it.

2.

cr

3.

4.

mf

AMIN 822 (FE 858) Nitori pe d R ni emi o ma gbadura si. - Ps. 5:2 1. GB Iye l'gb Seraf, gb Adura ni: gb ti ko gbk l'egbo, gb ti ko gbkl' ewe,

Kristi nikan ni 'Ml, Oun l'Oluwosan wn. 2. yin Olor' gb Seraf, To wa n'ilu Eko; sis t'Oluwa ran yin, Ki se pl' ere 'jkuj, K ma w'gan, k ma wo'ya K le gbade Ogo. yin Leader gb Seraf, s'otit d'opin; Ati gbogb' gb Aladura, Ati Baba nla Mejila, ma wo'ya, ma w'gan, K le gade Ogo. gb d-'kunrin Ij, ma fa shin o, Ati gbogbo gb Esther, At' gb F'Og' lrun han, ma wo'ya, ma w'gan, K le gbade Ogo. gb Mary, gb Marta, ma fa shin m; gb m' gun Igbala, Ati awn eto gbogbo; ma wo'ya, ma w'gan, K le gbade Ogo. Mesaiah Nla ba Ogo, S'alatilhin wa; Ma j k'm r rahun m, Ka ma j'egun khin ran, Ka ma f'akisa par' as, J k'ara ko tu wa. Jesu ba gb Seraf' Ma j ka padanu: L'j ta o se'daj ay, T'oju ay, run yoo pe, Mesaiah Nla ba Ogo, J ka le d'd R. AMIN

3.

4.

5.

6.

7.

823 (FE 860) Oluwa lrun awn m-ogun, gb adura mi.- Ps. 84:8 1. mf AG R wonni ti ni wa to, Oluwa, ) )

cr

kan mi n fa si'le run)2ce Tor' awn y run ) wn nile lor'igi ) Alapandd wn n t ) it o. ) Egbe: Sugbn ibukun ni F'awn gb Srf; Awa nile, ile ay, ld Oluwa; Ibukun o, Haleluya, Ibukun o, Ibukun o, Haleluya, Ibukun o. kan mi n fa nitot sile o) S'agbala ba Mim o; )2ce N ma l lat'ipa de'pa) titi o, ) N fi gunl s'ebute Ogo) Egbe: Sugbn ibukun ni.....etc. j kan ninu agbala Oluwa, O san ju gbrun j l;)2ce Ore-f plu ibukun j, t'lrun, Ibukun ni f'ni to sin. Egbe: Sugbn ibukun ni.....etc. Mim, Pipe l'baluway ) Mim o, Angeli wa ka jum ) sin o; ) ni ba sin rintunde ) titi d'opin, ) 2ce Yoo gba ade iye ) l'ebute ogo. ) Egbe: Sugbn ibukun ni.....etc. (FE 861) )

2.

mf

cr 3. mf

cr 4.

cr AMIN

824 Nitori na ki yin ki o pe. - Matt. 5:48 1. f

J K'A l'ay ninu Jesu, ba Alay ni Jesu, nikni to ba r'ay R gba, 'Banuj r y'o si fo l 'W sa gba Oruk R gb, Ki o si tun gbkle; Ko si m'adun to wa nin' j R, 'Banuj r y'o si fo l.

2.

3.

Krb ati Srf, 'W ha tun n banuj bi? Kristi n s fun , ke Haleluya, 'Banuj r y'o si fo l. Esu lo ha n dru ba ? Oso tabi aj ni? Pe Oruk Jesu nigba gbogbo, 'Banuj r y'o si fo l. K'a ni 'f si gbogbo ay, Ki se s'm gb nikan, 'Gbana adura r y'o si goke, 'Banuj r y'o si fo l. Gbogbo yin da ay; Juba oruk Jesu; Oruk yi to fun 'banuj r, 'Banuj r y'o si fo l. Ranti pe Oun l'ni 'Yanu, ba Oludamran; Alagbara, Baba ayray, Alade Alafia. A f'ogo fun Baba l'oke, A f'ogo fun m R; Ogo ni fun mi t'o n dari wa, Mtalkan wa gb'p wa.

4.

5.

6.

7.

8.

AMIN 825 SS&S 745 (FE 862) Iw ma bru, nitori mo wa plu r. - Isa. 41: 10 1. NIGBA ti'gbi ay yi ba mbu lu , T'kan r n poruru t'o ro pe o gbe; Siro ibukun r, ka wn l'kkan, nu yoo si ya o f'ohun t'Oluwa se. Egbe: Siro ibukun r, ka wn l'kkan, Siro ibukun r, w'ohun t'Oluwa se, Siro ibukun r, ka wn l'kkan; nu yoo si ya o f'ohun t'Oluwa se. Aniyan ha se si kun kan r bi? Agbelebu r ha wuwo rinrin bi? Siro ibukun r, le 'yemeji l, kan r yoo si kun f'orin iyin. Egbe: Siro ibukun r, ka wn l'kkan,.........etc.

2.

3.

B'o ti n wo lomi to se gbd fun, Ronu wi p Jesu ko ni gbagbe r; Siro ibukun r t'o ko fowo ra, Ere ti o duro de l'oke run, Egbe: Siro ibukun r, ka wn l'kkan,.........etc. Nj ninu idamu r lay yi, Ma so 'reti nu, oluwa wa, fun ; Siro ibukun r, f'awn Angeli r, Yoo duro ti o titi de opin. Egbe: Siro ibukun r, ka wn l'kkan, Siro ibukun r, w'ohun t'Oluwa se, Siro ibukun r, ka wn l'kkan; nu yoo si ya f'ohun t'Oluwa se. (FE 863)

4.

AMIN

826 Silkun fun wa. - Matt. 25:11 1. cr

SILKUN fun wa o, (2) Iw lo ni wa, Mase ta wa nu, Silkun fun wa o. Wa pese fun wa o (2) Iw lo ni wa, Jehofa-Jire, Wa pese fun wa o. Wa f'oyin s'ay wa, (2) Iw l'o l'ay Jehofa-Nisssi, Wa f'oyin s'ay wa.

2.

cr

3.

cr

4.

Ma j k'a sanwo l (2) Bukun fun wa se, Jehofa- Barak, Ma j k'a sanwo l. AMIN O! AS. BNI K'O RI O 827 t.H.C. 6s. 8s. (FE 864) Oluwa si wi fun Mose pe, Emi ni ni ti o wa. - Eks. 3:14 Ohun Orin: fun'pe na kikan. (214) 1. f MOSE Orimlade, Ni Oluk wa; lrun ran s'ay; Lati d'gb yi sil, Krb, Srf l'o s)2 Oruk gb na. )

cr

2.

lrun Tunlase, Ran mi r si wa, Ka mase se aseti, Ninu adura wa. Gbohun-gbohun j ) gb tiwa, )2 B'o ti gb t'Elijah. ) Ma j k'esu tan wa, Lati se Tunlase, Ka ma d'ni egbe, Ni j ikhin. Mtalkan j gb tiwa )2 Fun wa n'ida mi. ) Ajakal arun to mb, Kristi dabobo wa; Ki m Tunlase, Ma nipin ninu r. Awimayhun, gb tiwa,) B'o ti gb ti Joshua. )2 Ranti Majmu ni, Baba afin run; Pe m Tunlase, Ki yoo rahun lay, Olupese, j gb tiwa ) Ka ma tosi lay )2 Lnakna t'ta, Ba n gbogun r si wa; Baba Olusgun, Sgun lgan fun wa. Oluwa lrun mogun) Ma j k'oju ti wa )2 Israeli laginju, K'na Mose sil; Wn kun si laginju, Wn fr segbe tan. Edumare, jw gba wa Ka ma segbe bi wn. )2 Gbogbo yin t duro, Lati j m Mose; Olupils IYE, Yoo di yin mu dopin. m' Alade Alafia )2 F'alafia fun wa. )

3.

4.

mf

5.

6.

7.

8.

9.

yin t n skun kan, Fun gbogbo aini yin; lda, Olupese, Ko ni gbagbe yin lai. Nitori Jesu Oluwa )2 Tete da wa lohun ) A n l si ile wa, F'ogun run yi wa ka, Ki gbogbo ibi ay, Ma le se wa nibi. P'Aj, Oso, Sanpnn ) run, F'awa m Jesu. ) Nigba t'opin ba si de, Lati ihin lrun; MOSE ORIMLADE Silkun run fun wa, Ka si gbohun Jesu ) Oluwa, B s'ay Baba r. ) Baba Aladura, Ti Baba gbe dide, K'lrun ran lw, Ko gbw r soke, Edumare, j gb tir )2 B'o ti gb ti Mose. )

10.

)2

11.

)2

12.

AMIN 828 (FE 865) O si wi fun wn pe, ma t mi lhin. - Matt. 4:19 1. cr ONIGBAGB, wa, Israeli t'emi, Jesu mbb pup pup, Bi Alagbawi wa. Egbe: ho, yo, f'inu didun gberin, yin 'Male ati Keferi, wa si'ml na. Nigba t'j 'daj ba de, Bawo ni 'w o ti wi? Gba t'o pin fun 'kaluku, Gg bi is r. Egbe: ho, yo,.........etc. Nigba ti n wasu nijsi, Iw ko si nib?

mf

2.

cr m mf

3.

cr

mf 4. cr

Mase tun wi awawi m, B sinu iml Egbe: ho, yo,.........etc. Wo 's 'yanu Olodumare, B'o ti y lara wa, Ko s'r t'a tun le gb m, Bi ko s'r lrun. Egbe: ho, y,.........etc. mura si adura, Kerub' ma jafara, gbe ida 'sgun soke, Awa yoo si sgun. Egbe: ho, yo,.........etc. Jesu Olori gb wa, Fun wa ni isgun, A dup lw R Baba, P'awa n ri 'bere gba. Egbe: ho, y,.........etc. Asiwaju ninu gb, gbadura si MI, JEHOFA ALLIYUMION Ni Oruk mi j. Egbe: ho, y,.........etc. ni duro ti o n woran, At' ni t'o joko, gb ipe Oluwa wa, B'o ti n dun pe ma b. Egbe: ho, y,.........etc. Nigba t'a ba pari 's wa, Ti a ba si d'run, Awa yoo pl' awn t'run, Lati ma juba R. Egbe: ho, y,.........etc. A m p'ere wa ko si l'ay, Sugbn o wa l'run, yin gb d'amure, K'a ba le l gb'ade. Egbe: ho, y,.........etc. f'Ogo fun Baba loke, f'Ogo fun m, f'Ogo fun MI MIM , Mtalkan lailai.

mf 5. cr

mf 6. cr

mf 7. cr

mf 8. cr

mf 9. cr

mf 10. cr

mf 11. cr

mf AMIN

Egbe: ho, y, f'inu didun gberin, yin 'Male ati Keferi, wa si 'ml na.

829 t.S.S. 999 P.M. (FE 866) Wn wi p Halleluyah. - Ifi. 19:3 Ohun Orin: Gb Orin ni Rapada. (147) 1. A JUBA R, Haleluya, Hale, Haleluya, lrun wa, ni t'a n sin, Yoo s'ay wa di kikun. Egbe: Ibi rere kan wa, Ayipada ko si, Ko s'oru af'san titi, Srf yoo l'ay. Onigbagb, ji giri, Srf ma n kede, Abrisa n sis 'yanu, Onigbagb n k'gan. Egbe: Ibi rere kan wa,..........etc plp s l'o wa, Sugbn eyi t'o buru, s, s, S'MI MIM, Eyi ko ni 'dariji, Egbe: Ibi rere kan wa,..........etc p 'danwo l'o wa l'ay, Sugbn eyi t'o buru, K'a ma l'owo, k'aisan dani, Jesu gbe wa leke. Egbe: Ibi rere kan wa,..........etc Ko s'ere kan t'o wa l'ay, Fun gb Srf, ni t'o ba sis r ye, Yoo gb'ade nikhin. Egbe: Ibi rere kan wa,..........etc Aladura ma jafara, Ariran s 'bode, Larin ta l wa lay, Baba yoo sgun fun yin. Egbe: Ibi rere kan wa,..........etc Alairise, alailera, mase banuj,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Olupese, Oluwosan, Ko ni fi yin sil. Egbe: Ibi rere kan wa,..........etc 8. Ogo ni fun Baba l'oke, Ogo ni fun m, Ogo ni fun mi Mim , Mtalkan lailai. Egbe: Ibi rere kan wa,..........etc

AMIN 830 C.M.S. 464 H.C. 492 7.6.8.6 (FE 867) K k ti emi, nitori oninu tit ati oninu tutu ni emi. - Matt. 11:29 1. mf MO f ki n dabi Jesu, Ninu iwa pl; Ko s'ni t'o gbr 'binu, Lnu R lkan ri. Mo f ki n dabi Jesu, L'adura 'gba gbogbo, L'ori oke ni Oun nikan, L pade Baba R Mo f ki n dabi Jesu, Emi ko ri ka pe, Bi wn ti korira R to, O s'nikan n'ibi. Mo f ki n dabi Jesu, Ninu is rere; K'a le wi nipa temi pe, O se 'wn t'o le se. Mo f ki n dabi Jesu, T'o f'iynu wi p, J k'mde wa sd Mi, Mo f j ipe R. p cr AMIN 831 C.M.S 401 SS&S 429 3. 10s. (FE 868) 1. f AYE si mb! ile daguntan, Sugbn n ko dabi Jesu, O si han gbangba b; Jesu fun mi l'ore-f, Se mi ki n dabi R.

2. p 3. mf

4.

5.

6.

p 2. p 3. f p 4. f p 5. f p 6. f p 7. f p 8. ff p 9. p p cr

wa ogo r n pe o pe Ma b, Wle, wle, wle nisinsin yi. j lo tan, orun si fr w, Okunkun de tan, ml n kja l, Wle, wle, wle nisinsin yi. Ile iyawo na kun fun ase! Wle, wle, to k 'yawo l; Wle, wle, wle nisinsinyi. Aye si mb, ilkun si sile, Ilkun if; iw ko p ju; Wle, wle, wle nisinsin yi. Wle, wle tir ni ase na, Wa gb'bun 'f ayray lf! Wle, wle, wle nisinsin yi. Kiki ay lo wa nib, wle! Awn Angeli n pe fun ade Wle, wle, wle nisinsin yi. L'ohun rara n'ipe if na n dun! Wa, ma jafara, wle ase na, Wle, wle, wle nisinsin yi. O n kun! N kun!ile ay na n kun! Yara mase pe, ko kun ju fun o, Wle, wle, wle nisinsin yi. K'il to su, ilkun na le ti! 'Gbana o k'abamo O se! O se! O se! O se! ko s'aye m, O se!

AMIN 832 8s. 7s. (FE869) fi p fun Oluwa. - Ps. 136:1 Ohun Orin: Jesu Mo Gbagbelebu Mi 1. f A DUP lw Jehofa, ba Onibu-r; Fun isgun t'o se fun wa, Larin dun t'o kja. Egbe: Awa si n jo, awa si n y, Fun idasi wa oni; Ay kun kan wa loni, Ogo fun Mtalkan. f j ay l'oni fun wa, Awa si n s'sin r;

2.

Krb ati Srf, j k'a jo yin Baba Egbe: Awa si n jo,..........etc. 3. f Jesu Olori gb wa, J k'a ri l'arin wa; Awa f'iyin fun loni, Fun idasi mi wa. Egbe: Awa si n jo,..........etc. f Krb ati Srf, Awa j'ayanf m; Fun lrun Mtalkan, ba Awimayhun. Egbe: Awa si n jo,..........etc. f Gbogbo aj t'o wa lay, Agbara wn ti w 'mi; Ni agbara Mtalkan, Awa y'o sgun esu Egbe: Awa si n jo,..........etc. f j ay wa n lo s'opin, j k'a mura s'ise, Gbogbo is t'awa yoo se, kan ki yoo lo lasan Egbe: Awa si n jo,..........etc. f A ki Baba Aladura, K'lrun ko bukun ; Ade Ogo y'o j tir, L'Agbara Mtalkan. Egbe: Awa si n jo,..........etc.

4.

5.

6.

7.

AMIN 833 C.M (FE 870) Awo ati ija, ohun ti ko dara ni. 1. f AJA ni gbo kun a ja, B l'a sa s'da wn; Ogidan, l'ola iju, L'akm l'ai l'ab. Sugbn eniyan l'a da yin, hu wa bi m; K' mase ba ara yin ja, Ere ni k' ma se. Bi m-rere Maria, Ni k'iwa yin tutu;

2.

3.

K' p n'if bi Oluwa, Jesu m'-lrun. 4. f ni jj bi aguntan, Ti iwa R wu ni, Eniyan ati lrun, N'idagba R si wu. Oluwa gunwa bi ba, L'ori 't R lrun; O n wo aw'm t'o n'if, O si n sami si wn.

5.

AMIN 834 C.M.S. 261 H.C 513 8.9.8.8. (FE 871) Wn f ilu ti o daru ju. - Heb. 11:16 1. mf p 2. mf p 3. mf p 4. f di p 5. f p 6. mp A N SR il 'bukun ni, Il didan at'il wa; 'Gba gbogbo l'a n so t'ogo r; Y'o ti dun to lati de 'b. A n sr ita wura r, s odi r ti ko l'gb; Faji r ko se fnu s; Y'o ti dun to lati de 'b. A n s p's ko si nib, Ko s'aniyan at'ibanuj, Plu 'danwo lode, ninu; Y'o ti dun to lati de 'b. A n sr orin iyin r, Ti a ko le f'orin ay we; B'o ti wu k'orin wa dun to, Y'o ti dun to lati de 'b. A n sr isin if r, Ti agbada t'awn mim n w, Ij akbi ti oke, Y'o ti dun to lati de 'b. J, Oluwa, t'ibi t'ire, Sa se mi wa y fun run; Laip, awa na yoo m, B'o ti dun to lati de 'b

AMIN

835

t.C.M.S. 385 t.SS&S 804 P.M. (FE 872)

Ohun Orin: Gbk le lrun R. (586) Oluwa ni mo gbk mi le. - Ps. 11:1 1. mf GBOGBO gb Srf, Foriti, foriti; Ma j k'o r gbogbo yin, foriti, Ninu irin-ajo r, fufu lile le ja, Ja fun 's r ma bru, Sa foriti. Krb plu Seraf' Foriti, foriti; Awn Woli isaju, Wn foriti; Mura si 's, ma w'hin, Baba y'o gb'adura r; foriti ipnju, Sa foriti. gun le wa lna, Foriti, foriti, W'oke sile 'bukun ni, foriti; Ranti r to n wi p, o fi iy goke, Lagbara Mtalkan, A o gb'ade. (FE 873) f IYE l'gb wa, Ire loni o; lda run, ay-iye, A triba, a juba, Fun Baba, Baba tot, Ajdun wa s'oju emi, ire. A f'ijo wa yin, A f'owo yin; A f'orin yin, a dup, Baba, A mu wa wa l'akoko, Ki Ajdun wa t'o de; p lo y Kabiyesil.

2.

mf

3.

mf

AMIN 836 1.

2.

3.

Igba to dara, Igba t'o sunwn, Iranlw k'a dup, Baba, Fi fun wa, awa mb ; Baba-Abba ye, gb, K'ay wa dun, K'a ma sinku m.

AMIN 837 C.M.S 465 H.C. 503 7s t.SS&S 1155 (FE 874) O gbe w R le wn, O si sure fun wn. - Mar. 10:16 1. mf JESU f mi, mo m b, Bibeli l'o s fun mi; Tir l'awn mde, Wn ko lagbara, Oun ni. Jesu f mi n' t'o ku, Lati si run sil; Yoo w s mi nu; J ki m R wle. Jesu f mi sib si, Bi emi til s'aisan, Lor' akete aisan mi, Y'o t'it R wa s mi. Jesu f mi, y'o duro, Ti mi ni gbogb' na mi, 'Gba mba f'ay yi sil, Y'o mu mi re 'le run.

2.

p mf

3.

mf cr

4.

mf

AMIN 838 C.M.S. 463, H.C. 368 6s. 5s (FE 875) yin o m otit; Otit yoo si s yin di ominira. - Joh. 8:32 1. mf p 2. p JESU Onirl, m lrun, Alanu, Oluf, Gb 'gbe m R. Fi s wa ji wa, Si da wa n'ide; F gbogbo orisa, Ti mb l'kan wa. Fun wa ni omnira,

3.

cr f 4.

F'if s'kan wa; Fa wa, Jesu mim, S'ibugbe l'oke. T wa l'na ajo, Si j na wa, La okun ay ja, S'iml run. Jesu Onirl, m lrun; Alanu, Oluf, Gb 'gbe m R. (FE 876)

5.

AMIN 839 Ohun Orin: C.M.S. 303 10s. 1.

OJU ko ti ri, eti ko ti gb, s t'Olgbl pa f'eniyan R, Awn ti o fran ti wn fran R, Ti wn n fi ay sin ninu ile R. B'run ti dun to ko s'ni le m, Ay r ko ti la s'kan da, Bi ijba ay ba lewa to yi, Bawo n'ijba lrun yoo ti r? Ilu ail's ti ko si iku, Nibi ti a kii pe O digbose Ti ko si ipinya ti ko si kun, Ibi ti Jesu jba yoo ti lay to. Ipade plu awn to ti l, Baba t'oun t'm k t'oun t'aya, r at'ojulum t'o ti saju, A! b'ijba lrun yoo ti dun to. Plu awn mim lati ma k, Orin Mose ati t'd'aguntan, Nibi ti ko si aniyan fun ara, Ti Jesu gbe n sik wa yoo ti dun to. Ki n padanu ay oun r r, K's mi le t ilu ogo yi, Nigba mo ba n rin ita wura l'oke, N gbagbe gbogbo iya ti mo ti j. SS&S 38 (FE 877)

2.

3.

4.

5.

6.

AMIN 840

If Kristi ni o n r wa. - II Kor. 5:14 Ohun Orin: SS&S 38 1. f O DUN m mi pe Baba wa run, S nipa if n'nu Iwe Iye; Iyanu ni k ti Bibeli . Nk mi wi p, Jesu lo fran mi. Egbe: O dun m mi, Jesu fran mi, O fran mi, O fran mi; O dun m mi, Jesu fran mi, Jesu lo fran mi. Bi mo gbagbe ti mo si sako l, Sib o fran mi n'nu 'sako mi; Mo sa wa sab apa if R, 'Gba mo ranti pe Jesu fran mi, Egbe: O dun m mi,..........etc. Orin kan wa ti emi yoo k, N'nu wa ba Ogo l'a o ri, Eyi ni orin ti emi y'o ko, Iyanu nla ni! Jesu fran mi Egbe: O dun m mi,..........etc. Jesu fran mi, mo m daju pe, If lo fira kan mi pada, Ti O fi ku fun mi lori igi; A! O daju pe, Jesu fran mi, Egbe: O dun m mi,..........etc. B'a bi mi, Bawo ni mo se le s? Ogo fun Jesu, emi m daju, mi lrun tun n s ninu mi; O n s, O n s pe, Jesu fran mi. Egbe: O dun m mi,..........etc. N'nu idaju yi ni mo n'isinmi N'nu 'gbkle yi mo r'ibukun gba; Satani kuro ninu kan mi, Mo m daju pe, Jesu fran mi. Egbe: O dun m mi,..........etc.

2.

f 3. f

f 4. f

f 5. f

f 6. f

f AMIN

841 (FE 878) Nitori ti iw o j is w r. - Ps. 128:2 Ohun ti o ba gbin ni iw yoo ka. 1. M' gb Krb, Srf,

Sra iru ohun to n gbin, Yala alikama tab' epo; Ohun to ba gbin n'iw o ka. Egbe: Ohun to ba gbin n'iw o ka,)2 Akoko ikore mb tete, Ohun to ba gbin n'iw o ka etc 2. Gbin 'bukun, ibukun y'o si pn; Gbin irora, y'o si dagba; Gbin anu, 'w o si gbadun r, Ohun to ba gbin n'iw o ka. Egbe: Ohun to ba gbin n'iw o ka............etc. Gbin if, if yoo si tan, Si inu gbogb' kan r; Gbin ireti, si ka eso r, Ohun to ba gbin n' iw o ka. Egbe: Ohun to ba gbin n' iw o ka............etc. N'igbagb, gbin r Oluwa; 'W o si ri 'bukun r gba, p iraw n'nu ade re, Ohun to ba gbin n'iw o ka. Egbe: Ohun to ba gbin n'iw o ka............etc. Wasu Kristi plu 'kanu R, K'ay le m igbala R; 'W yo ka iye ainipkun, Ohun to ba gbin n'iw o ka. Egbe: Ohun to ba gbin n'iw o ka,)2 Akoko ikore mb tete, Ohun to ba gbin n'iw o ka etc

3.

4.

5.

AMIN 842 C.M.S. 459 H.C.469 6s. 5s (FE 879) Nigba ti iw dubul, iw ki yoo bru. - Owe 3:24 1. mp J oni l tan, Oru sunmle, Okunkun si de tan, Il si ti su. Okunkun bo il, Awn 'rawn y, ranko at' y, L si 'busun wn. mf Jesu, f'orun didun, F'ni alar,

2.

3.

J ki ibukun R, Pa oju mi de 4. cr J k'm kekere, La ala rere; S'lk t'ewu n wu, Ni oju omi. Ma tju alaisan, Ti ko r'orun sun; Awn ti n ro ibi; J da wn l'kun. Ninu gbogbo oru, J k'Angeli R, Mase olus mi, L'ori ni mi. 'Gba t'il ba si m, J k'emi dide; B'm ti ko l's, Ni iwaju R. Ogo ni fun Baba, Ati fun m, Ati f'mi Mim , Lai ati lailai.

5.

p mf

6.

7.

cr f

8.

ff

AMIN 843 6. 8s (FE 880) yin Oluwa lati ay wa. - Ps. 148:7 Ohun Orin: Igbagb mi Duro lori. 1. f LRUN Olodumare, 'W n'iyin oun p y fun; 'W ti n gbe arin Krb; Ran 'tansan if R si wa, Egbe: Ogo, Ogo, f'ba Olore, Iyin R duro lailai. df lrun Mose Orimlade, A dup fun Iranlw R; T'o f'idi gb Srf sl, Lori apata l'ay. Egbe: Ogo, Ogo,............etc. f Gba 'ynu de b'awsanma, T'o su dudu t'o n san ara, O duro ti wa larin r,

2.

3.

O si mu wa bori dandan. Egbe: Ogo, Ogo,............etc. 4. f Ogun ta dide si wa, Ay oun esu n dena wa, O mu wa la gbogbo r kja, Ogo, iyin f'Oruk R. Egbe: Ogo, Ogo,............etc. f bangiji, Alaranse da, Pa wa m ninu igbi ay, K'alafia, ipese, ibukun, J tiwa l'j ay wa. Egbe: Ogo, Ogo,............etc. f JAH-JEHOFA NISSI ba wa, Iw ni ba Olusgun; Masai f'isegun fun Alagba wa, Baba Aladura wa. Egbe: Ogo, Ogo,............etc. f lrun Mose Orimolade, Gba iyin oun p wa; Ka le y titi niwaju R, L'oke orun nikhin. Egbe: Ogo, Ogo, f'ba Olore, Iyin R duro lailai.

5.

6.

7.

AMIN 844 C.M.S. 478, H.C. 494 C. M. (FE 881) Nitori ibi hiha ni nu na na. - Matt. 7: 14 1. mf NA kan l'o n tka s'run, Isina ni 'yoku, Hiha si l'oju na na, Awn Kristian l'o f. Lat' ay, o lo tarata, O si la ewu l; Awn ti n f'igboya rin in, Y'o d'run nikhin. Awn ewe y'o ha ti se, Le la ewu yi ja? 'Tori idkun p l'na, F'awn dmde! Gbigboro l'na t'p n rin,

2. cr 3. mf

4.

O si tju plu! Mo si mo pe lati ds, Ni wn se n rin nib. 5. mf Sugbn k's mi ma ba ye, Ki n ma si sako l, Oluwa, j s'Olut mi, Emi ki o sina. Nj mo le l l'ai s'ifoya, Ki n gbkl' r R; Apa R y'o s'aguntan R, Y'o si ko wn de'le. Bni n la ewu yi ja, Nipa itju R? N tjum 'bode run, Titi n fi wle.

6. p 7 cr f AMIN

845 D. 7s. 6s. (FE 883) Ni bibi emi o mu iru m r bi si. - Gen. 16:10 Ohun Orin: A Roko A Furugbin. 1. f LRUN to f Abraham, T'o ti se ore re; Pe ni 'ru m r lay, Yoo dabi iraw; O fi Isaaki seleri, Lati gba il na; O mu ileri na s fun, Jakbu m r. Egbe: K'a damure lati jagun (2) K'a damure e (2) K'a damure lati jagun. Iw to gb ti Mose, Lori oke Sinai; Iw to pe Samueli, Nigba t'o wa lewe; Iw to plu Dafidi, T'o sgun Golayat, wa di Ij Srf, Lamure ododo. Egbe: K'a damure lati jagun......etc. Gb bi Jesu Oluwa wa, Ti se ileri fun; Awn Aposteli 'gbani,

3.

Lati j'alagbara; Nigba wn gba mi Mim , Wn fi ay sis; Irapada d'orin fun wn. Titi d'oke run. Egbe: K'a damure lati jagun......etc. 4. Krb ati Srf, damure giri; Ki gb Aladura, Mura lati sis, Ileri ti Oluwa se, Nipa ti otit, K'a ranti a o segun, Ni j ikhin. Egbe: K'a damure lati jagun......etc. yin ni irapada, krin Igbala; Si ni ti o f wa, To f'j R ra wa, Lati oko ru wa, L si il Kenaani, Ilu Jerusalemu, Ld Jesu ba. Egbe: K'a damure lati jagun......etc. ni to ran Mose lw, Baba Aladura, Lati se is Alakoso, Srf, Krb, Fi 'sgun fun de isgun, Lati ja ajaye, La ti gba ade Ogo na, B'awn Woli saju. Egbe: K'a damure lati jagun (2) K'a damure e (2) K'a damure lati jagun. (FE 885)

AMIN 846 Jesu, mo f'Oruk R. - Orin Sol. 2:6 1.

JESU mo f'Oruk R ju gbogbo ok l, Jesu Oluwa! 'W l'ohun gbogbo, mi, ko s'ohun to wu mi, Ko s'ohun miran m, Jesu Oluwa! 'W m lrun ti fi j,

2.

R ra mi, Jesu Oluwa! A! 'f R tobi p ju gbogbo if l, Ojojum l'o n tan, Jesu Oluwa! 3. 'Gba mo sa t , 'W ni yoo s'abo mi, Jesu Oluwa! Aniyan ay yi ko le dru ba mi, Tor' O wa nitosi, Jesu Oluwa! Laip 'W y'o pada, 'gba na n'nu mi yoo dun, Jesu Oluwa! Gbana n o roju R, 'gba na n dabi R, N si wa plu R, Jesu Oluwa!

AMIN 847 C.M.S. 520 H.C. 401 8.8.8.8.8.8. (FE 888) Wn sinmi ninu lala wn. - Ifi. 14:13 1. mf AWN mim, lala pari, Wn ti ja, wn si ti sgun, Wn ko f ohun ija m, Wn da wn 'l l's Jesu A! yin ni ibukun, Isinmi yin ti daju to! Awn mim, irin pari, Wn ko tun sure ije m, Ar at' isubu d'opin, ta oun ru ko si m; A! yin ni ibukun, Isinmi yin ha ti dun to! Awn mim, ajo pari, Wn ti gun s'il ibukun, Iji ko druba wn m, Igbi omi ko n'ipa m; A! yin ni ibukun, n sinmi n'ib'alafia. Awn mim, oku wn sun, Ninu ile, awn n sna, Titi wn yoo fi jinde, Lati fi ay goke l; A! ni 'bukun, koriin; Oluwa at'ba yin mb. lrun wn, 'W l'a n ke pe, Jesu, bb fun wa l'oke; mi Mim, Olut wa,

cr p 2. mf

cr p 3. mf

cr p 4. cr f 5. mf

p cr f AMIN 848 1.

F'ore-f fun wa d'opin; K'a le b'awn mim sinmi, Ni Paradise plu R. (FE 889) ERO s'run l'awa n se, Ay l'ja run n'ile wa; Atipo ni awa j o , Ay l'ajo, run n'ile wa; Gbogbo ewu lo duro o, Yika wa l'j gbogbo, kun l'oni, rin l'la; Ay l'ja, run n'ile wa. Irans ti sun n'nu Oluwa, Ay l'ja, run n'ile wa; Is d'opin, ija d'opin, Ay l'ja, run n'ile wa; O ti jagun f'Oluwa, O b s'ay Baba r; Titi la o se 'ranti r, Ay l'ja run n'ile wa. mde n ku, agba n ku o, Ay l'ja, run n'ile wa; K'a ku n'nu Jesu lo dara, Ay l'ja, run n'ile wa; Ka l 'gba wa fun Jesu, 'Tori j iku mb; Ko s'ni ti ko ni ku o, Ay l'ja, run n'ile wa. Ld' Oluwa ni 'sinmi mb, Ay l'ja, run n'ile wa; 'Banuj kan ko si nib, Ay l'ja, run n'ile wa; p ibugbe lo wa, T'lrun ti ko s'run, F'awn to ba sin dopin, Ay l'ja, run n'ile wa. Irans naa y n'nu Oluwa, Ay l'ja, run n'ile wa; O ti ri Jesu to f , Ay l'ja, run n'ile wa; Baba rere tju wa, K'ay mase gbe wa l! K'a le j'ni idalare;

2.

3.

4.

5.

Ay l'ja, run n'ile wa. AMIN 849 Full: (FE 890)

tu eniyan mi ninu l'Oluwa wi (2ce) Sr itunu fun Jerusalem)2 S fun pe ogun jija r ti tan kede r, A dari aisedede r ji . Solo: Ohun ni ti n kigbe ni iju o o (2ce) Full: tun na Oluwa se (2ce) Solo: Se opopo tit ni aginju fun lrun wa, Full: lrun Sioni o (2ce) Onihin rere Sioni (2ce) Gb'ohun soke ma bru ta Ma bru wo lrun (2ce) Gb'ori soke ke rara o, S fun Juda pe Oluwa mb, Lati wa se akoso, O mb ninu agbara, Olus aguntan wa, lla jul o Onipa jul o, Jehofa ba iye o. Solo: Ta l'a o fi Olu run we? Ta l'a o fi la we?.... Ta l'a o fi s'akawe R? L'ay tabi l'run o, Full: Ko si o, ko si o, Ko s'ni ta o fi we Oluwa, ni to n fo lori iy Krb, Kabiyesi o la o Awa dup o (2ce) A l'Oluwa ni Baba A l'Oluwa ni Baba o Iya ko j wa m o, Lekeleke gbarada o, dun lo de t'awa n y o, ja, ja to ba dim s'omi, Alapata ni yoo gbe wa'le, ma dim s'gb Srf, Ki s'gb ay o, Lekeleke gbarada o etc. ran, ran to ba dim sigbo o. Alapata ni yo gbe wa'le, ma dim s'gb Krb, Ki s'gb ay o, Lekeleke etc. AMIN

850 D.S.M (FE 891) Ohun Orin: lrun Srf 1. mf GB awn angeli, gb ogun run, gb awn Apostel, Wn ni mim, Gbogbo wn loke run, N yin tsan-toru, lrun Mtalkan ga Ogo jul. Lgbgb l'awa pej, Niwaju R, Baba, Lati fi p fun , Pl' awn r wa, p 'kore l'a mu wa, F'Oluwa ikore; lrun, j skal, F'ogo R kun 'le yi. Larin ainiye ibi, T'o rgba yi wa ka, Larin ayida ay, Lhin 'kore esi, Awa wa f'p fun , N'tori 'W da wa si; Loni, dun ikore, A f'ogo f'Ok R. 'Gba Noa rub p, 'W f'osumare han, Ami pe kikun omi, Ki o ba ay m, Baba f'osumare han, Nitori Jesu wa, K'ipnju oun banuj, Mase tun de ba wa. Obinrin opo 'gbani, Ko ri pup mu wa, Sugbn o ri 'bukun gba, Fun iwn ti o le se, Jesu, j yin wa loni, J k'a ri 'bukun gba, Tw gb'r p wa, B'o til salay. Awa mb , lrun, Gba kan wa plu,

cr

2.

3.

mp

4.

mf

5.

mf

6.

mf

di p cr f AMIN

kan s la mu wa, gbin p ninu r; F'j R mim Jesu, W abawn r nu, K'kan ati r wa, J'b p fun .

851 (FE 893) Ohun Orin: Baba J Ranti mi. (54) 1. A DUP lw Oluwa, To da wa si d'oni, Ti ko f'kan adaba R le ranko lw, Iku ati Esu gbogun, sib ko ta wa nu, Ogo f'ba Mim jul, Kabiyesi ba. Melomelo lore R, ba awn ba, Ti pam ati is R, tabi Isgun ta, Loju ala, loju ay, tabi ti pese R, Iwosan lna iyanu, A dup Oluwa. Owo wa ko to dup, As ko to dup, Ko s'ohun ta le fi dup, bikose ohun wa, Ka f'kan wa fun Kristi, lati ay yi l, Kay run le j tiwa, ti Kristi ti seleri. Bani owo lainiye, B'a ni 'le lainiye, Bas wa p bi ti Lilly, b'm p l titi, Ba ro pe ay wa tikun, rara ko iti kun, Oku ba ko ti seleri ru ni n'ru wa. Ki lo tun ba lru, ti Jesu ko le se, Damu lo wa niwaju r, pe Jesu fun ran 'w, Peteru pe fun ranlw, ko j ko ri somi, Hezekiah ba tun pe, O sgun keferi. 'Wn to fj ti Kristi, yoo pinu lkan wn, Lati yago fun Lusifa, A t'm ogun r, Ija, Ibinu, Arankan ati iwa Eri, Ainif ati ailanu, k wn sil loni. A dup lw Oluwa ba awn ba, Atobiju, ni 'yanu, Olgbl da, lda, lj oni, A juba Ok R, Oore R p ju kika l, A dup Oluwa.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AMIN

852 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Orin Psalm 136 (FE 894) fi p fun Oluwa, nitori o Seun, nitori ti anu r duro lailai. fi p fun lrun awn, lrun Nitori ti anu r duro lailai. fi p fun Oluwa awn Oluwa, Nitori ti anu r duro lailai. Fun oun nikan ti n se is iyanu nla, Nitori ti anu r duro lailai. Fun ni ti o fi gbn da run, Nitori ti anu r duro lailai. Fun ni ti o t il lori omi, Nitori ti anu r duro lailai. Fun ni ti o da awn iml nla Nitori ti anu r duro lailai. Orun lati jba san, Nitori ti anu r duro lailai. Osupa ati iraw lati jba oru, Nitori ti anu r duro lailai. Fun ni ti o klu Egypt lara awn akbi wn, Nitori ti anu r duro lailai. O si mu Israeli jade kuro larin wn Nitori ti anu r duro lailai. Plu w agbara ati apa nina Nitori ti anu r duro lailai. Fun ni ti o pin okun pupa niya, Nitori ti anu r duro lailai. O si mu Israeli kja l larin r, Nitori ti anu r duro lailai. Sugbn o bi Farao ati ogun r subu ninu okun pupa, Nitori ti anu r duro lailai. Fun ni ti o sin awn eniyan r, la aginju ja, Nitori ti anu r duro lailai.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. AMIN 853 1.

Fun ni ti o klu awn ba nla, Nitori ti anu r duro lailai. O si pa awn ba olokiki, Nitori ti anu r duro lailai. Sihoni ba awn ara Amori, Nitori ti anu r duro lailai. Ati Ogu ba Basani; Nitori ti anu r duro lailai. O si fi ile wn fun mi ni ini, Nitori ti anu r duro lailai. Ini fun Israeli, irans r: Nitori ti anu r duro lailai. ni ti o ranti wa ni iwa irl wa, Nitori ti anu r duro lailai. O si da wa ni ide lw awn ta wa, Nitori ti anu r duro lailai. ni ti o n fi Ounj fun da gbogbo, Nitori ti anu r duro lailai. fi p fun lrun run, Nitori ti anu r duro lailai. Ogo ni fun Baba, etc. 6s. 8s. (FE 895)

lrun ay mi, mi mi y si ! r R l'o da mi L'o da mi si sib, Ayaj ibi mi tun de, N sure f'j t'a bi mi. Ni gbogbo j mi, Ki n wa laye fun ! Ki gbogbo mi mi, F'p, iyin fun ! Gbogbo ini at'iwa mi, Y'o yin lda mi logo. Gbogbo pa mi mi, Y'o j Tir nikan;

2.

3.

Gbogbo akoko mi, Mo ya st fun ; J tun mi bi l'aworan R, N si ma yin titi ay. 4. Mo n f se if R, B'angel' ti n se l'run, Ki n datunbi n'nu Krist' Ki n ri 'dariji gba, Mo n f mu 'f pipe R s, K'if R ya mi si Mim. 'Gba 's na ba pari, L'agbara igbagb, Tw gb'ayanf R, Ni akoko iku: Pe mi sd bi ti Mose, Gbe mi mi s'aff 'r. (FE 896) KO si 'damu m n'nu Jesu)2ce Ninu ni ti mo n gbe )2ce Oun lo fun mi ni igbala n'nu kan mi, To tun fun mi ni ayle t'run, Ko si 'damu m n'nu Jesu Ninu ni ti mo n gbe. Ko si aini m n'nu Jesu) To n ba aini mi pade )2ce ni to n pese fun mi ni gbogb' ay mi, Oun na ni mo ko aniyan mi le, Ko si aini m n'nu Jesu, To n ba aini mi pade. Ko si aro m n'nu Jesu,) ni to n tu mi ninu )2ce Oun lo n bukun mi to n fun mi l'alafia, To si n ba mi gbe ni if tot, Ko si aro m n'nu jesu, ni to n tu mi ninu. Ko si 'foya m n'nu Jesu) Oun lo seleri fun mi )2ce Wi p ni aip yo pada b wa mu mi, Lati ba jba tit' ay l'run, Ko si 'foya m n'nu Jesu, Oun lo seleri fun mi.

5.

AMIN 854 1

2.

3.

4.

AMIN

855 1.

(FE 898) GBOGBO Ogo iyin la Ni f'daguntan, To fara R rub fun rapada wa, Gbogbo Ogo iyin la ni f'Olgbl, To gba kan wa la. Egbe: Awa yin o Edumare A m'r wa Baba rere, Jesu nikan ni p y, Onibu r Gbogbo Ogo iyin la ni f'Oluwosan, To n wo arun wa san to mara wa ya, Gbogbo Ogo iyn la ni f'Oluf wa, ba 'lafia. Egbe: Awa yin o.........etc. Gbogbo Ogo iyin la ni f'Alagbara, To n fun wa lagbara fun 's Oluwa, Gbogbo Ogo iyin la ni f'Olusgun To n sgun fun wa. Egbe: Awa yin o.........etc. Gbogbo ogo iyin la ni f'Olupese, To n pese f'aini wa ni ojojum, Gbogbo ogo iyin la ni f'Olore wa, Olore f. Egbe: Awa yin o.........etc. Gbogbo ogo iyin la Ni f'ba ti mb, To mb wa mu wa l sile wa loke, Gbogbo ogo iyin la ni f'ba titi, ba awn ba. Egbe: Awa yin o Edumare A m'ore wa Baba rere, Jesu nikan ni p y, Onibu r (FE 899) A KU dun a ku yedun, Awa onigbagb, dun de a y fori awa ku orire, Olodumare lo se eyi fun wa Ay ay ni tawa Ka ma jo, ka si ma y,

2.

3.

4.

5.

AMIN 856 1.

Awa onigbagb a ku ori re Egbe: A ku dun o, A ku iyedun o, Awa onigbagb K'Olodumare ko wa plu wa, Aseyi sa mdun. 2. Ko si ku ko si banuj, Iye Iye ni tiwa, Baba ti nu omije wa rin rin ni tiwa, Niwn ta ba ti gbkle, Baba run, Ko si bru fun wa m, O ti da wa loju wi p, A ko ni pofo lj ay wa. Egbe: A ku dun o,..............etc. ddun ni wa n wa, Gbogbo wa yo samdun , Awa mb Jah Jehofa ko fi re kari wa, Ka ma se ri banuj ati ofo, Ninu dun to mb wa, Ni agbara Baba run, A o samdun pl' alafia. Egbe: A ku dun o,..............etc. (FE 900) BANGIJI, Iw l'o to sin, Iw l'awa gbojule, bangiji, Iw l'o to sin, Iw l'awa gbojule, Se wa l'ayanf, jw ye se wa l'ayanf, K'a le sin titi la dopin, Iw l'awa gb'ojule. O j k'a m'na rere o, O j k'a m'na rere, O j k'a m'na rere o, O j k'a m'na rere, na Igbagb-Oun l'o j k'a m gbagb, na if Olodumare, O j k'a m'na rere. A r'Oluwa gb'oju le, Jehofa, A r'Oluwa gb'oju le, A r'Oluwa gb'oju le, Jehofa, A r'Oluwa gb'oju le, Ko de si-ko de s'ni t'o le gba wa,

3.

AMIN 857 1.

2.

3.

San ko le gba larinka la, A r'Oluwa gboju le. 4. A dup, a t'p da Jehofa, A dup, a t'p da; A dup, a t'p da Jehofa, A dup, a t'p da; Ko binu, ba t'o ni wa ko binu, Lati pe wa sinu iml, A dup, a t'p da. AS. AMIN O 858 1. (FE 901) B' IKU n le mi b wa, Iw ni mo di, Jesu, Iw ni mo di o, B'arun n le mi b wa, Iw ni mo di, Olgbl, Iw ni mo di B'ay n le mi b wa, Iw ni mo di, Jesu, Iw ni mo di o, B's n le mi b wa, Iw ni mo di, Olgbl, Iw ni mo di. B' ara n le mi b wa, Iw ni mo di, Jesu, Iw ni mo di o, B'esu n le mi b wa, Iw ni mo di, Olgbl, Iw ni mo di. B'ejo n le mi b wa, Iw ni mo di, Jesu, Iw ni mo di o, B'ofu n le mi b wa, Iw ni mo di, Olgbl, Iw ni mo di. B'ebi n le mi b wa, Iw ni mo di, Jesu, Iw ni mo di o, B'oungb n le mi b wa, Iw ni mo di, Olgbl, Iw ni mo di.

2.

3.

4.

5.

AMIN 859 Gbe ru r le Oluwa Oun yoo si mu duro. - Isa. 55:2 1. KRB Srf sgun, p ni fun Oluwa Jesu, wo Ebenezer wa, K' ba wa yin Oluwa l'ogo. Egbe: Awa n gke l si Jerusalem, Laifoya awn abinuku Jesu, Ti wn n f f'irira at'arankan,

P'as Oluwa wa Jesu ml )2 2. lrun gbe leke, p ni fun Baba wa loke, K'o s'ogun, ko s't m, K' ba wa yin lrun l'ogo. Egbe: Awa n gke................etc. Sa ma rin, ki o si ma yan, Ma bru m, ko s'ewu l'ode, lrun wa plu r, Kini eniyan lasan le se? Egbe: Awa n gke................etc. f'ogo fun Baba wa, tun f'ogo fun m plu, Ogo fun mi Mim , p ni f'lrun Mtalkan. Egbe: Awa n gke l si Jerusalem, Laifoya awn abinuku Jesu, Ti wn n f f'irira at'arankan, P'as Oluwa wa Jesu ml )2

3.

4.

AMIN 860 Ohunkohun ti eniyan ba se ni yoo gba ld Oluwa. - Ef. 6:8 1. OHUN t'w r ba ni sise, Fi tkantkan se; Ko si ete tab'ero n'iku, Siro 's r f'ere. Egbe: Jw mura giri, Damure r k'o le, Olukore mb tete, Lati kore s'aba. Sis l'owur ay r, Nigba t'o wa l'ewe; Sis nigba t'o y fun 's, Ka le re le l'ay. Egbe: Jw mura giri,..............etc. Ronu ibr ay r; S'atunse r l'o y; Ronu p lgb r, T'o ku lai s'atunse. Egbe: Jw mura giri,..............etc. Awn alore ma n ke to, P'ay n darugbo l;

2.

3.

4.

Woli Joel ran wa l'eti, Pe ko tun s'ay m: Egbe: Jw mura giri,..............etc. 5. Baba, fun wa l'eti gbigb, K'a yipada n'iwa; Nigba t'a fi oju de n'iku, Fun wa laye loke. Egbe: Jw mura giri,..............etc. M GB SRF DIDE M Ij Srf dide, F'if at'aniyan dide, J ki iml r tan roro, Dide lati gbe Jesu ga. Egbe: Ma yan nin'la lrun wa, Ma yan nin'la lrun wa, Ma yan, ma yan, Ma rin, ma yan n'nu 'f Jesu. m Ij Srf dide, F'ay ru agbelebu r, Ma banuj, ma b'ohun b, Jesu yoo s'kun r d'ay. Egbe: Ma yan nin'la lrun .....etc. m Ij Srf dide, Ireti r ko ni saki, Baba ko ni ko ohun r, Mase j ko r 'gbagb r, Egbe: Ma yan nin'la lrun .....etc. m Ij Srf dide, Oke nla yoo di ptl, Bi lrun ba n se tiwa, Tani le doju 'ja k wa. Egbe: Ma yan nin'la lrun .....etc. m Ij Srf dide, Jesu Oluwa fr de, Ade 'raw yoo j tiwa, Larin Ij Mim t'run. Egbe: Ma yan nin'la lrun .....etc.

AMIN 861 1.

2.

3.

4.

5.

AMIN 862 C.M M.H.B. 699 Gen. 32: 26

1.

mf

OLUS'AGUNTAN, tju wa, Ni j ibi yi, Fun gbogbo m-hin R, N'ipa lati sna. B'igba idanwo wa ba pe, T'ipnju p fun wa, J k'mi wa sinmi le , L'adura aisinmi. F'ore-f emi b, Fun wa nipa 'gbagb; K'a du titi a o r'oju R, T'a o si m ok R. Titi O fun wa l'ara R, Ati if pipe, K'eyi j igbe gbogbo wa, N ki o j ki O l. O ki o l, bi ko se pe, O s'ok R fun mi, K'O f'igbala R bukun mi, Si j ki n dabi R. J ki n r'oju R kedere, 'Gba m'ba d'ori-oke, Nibi t'a r'ohun t'a gbagb, T'adura di iyin.

2.

mp

3.

mp

4.

mp

5.

mf

6.

mf cr f

AMIN 863 Third Edition 771 1. Atobiju Jesu yo pada wa tunra se tunra se o Oluwa wa n bwa yo pada wa sa mura sil Egbe: tunra se tunra se o Oluwa wa n b wa yo pada wa sa mura sil 2. Alore wa ko dak lganj K tunra se k tunra se o j n b dide ki sis Idaj ku di Egbe: K tunra se k tunra se o Alore wa ko dak lganj, mase jafara 3. j na ti baba yo pada wa

Ta lo le s, ta lo le m Oluwa lo m bj ti ku si mura sna Egbe: Ta lo le s ta lo le m Oluwa lo m bj ti ku si mura sna 4. Jesu Oluwa le de lganj j funfun j rere o mura dide ki a sis j ka ma sna Egbe: tunra se , tunra se o Si gbe fitila r sna baba L mura l sna 5. Ij Kerubu Serafu taye tunra se gbara j o j na koro mase sl L mura l sna Egbe: tunra se tunra se o j na koro fawn alaigbagb mura, sna. 6. nikni to ba f ri Jesu Lj khin ko tunra mu o Ko le ni gbagb ati ireti Ko nif aistan. Egbe tunra se tunra mu o K l ni gbagb ati ireti If ni yo dopin. 864 Ikesi Ipe 1. IGBALA leyi, Srf o, Ipe ma leyi, Krb o, gb Srf l'gb to ye o Otit la f, Srf o, Otit la f, Krb o, ni to ba s'otit ar'ere j. Srf ay, tun 'wa se, Krb ay, tun 'wa se, ni t'is r jona, o buse. Woli ni mi, s'ra r, Ariran ni mi, s'ra r, ni t'is r jona, o buse.

2.

3.

4.

5.

Aladura ni eyi ko to, Asiwaju ni , eyi ko to, ni t'is r jona, o buse. Asiwaju gb, Srf o, J ka tun 'ra mu, fun 'se Ogo, Oju 'saju ko ma si nile run. Bi o ba f'ay, sil o, Bi o ba s'is, to ye o, 'Gbana la o gb'ohun r Pe gbere o.

6.

7. AMIN 865

1. Mo n tsiwaju lna na Mo n goke si lojojum Mo n gbadura bi mo ti n l Oluwa j gbemi soke Egbe: Oluwa j gbemi soke Fa mi l si ibi giga Apata to ga ju mi l Oluwa j gbe mi soke 2. If kan mi ko duro Larin yemeji atru Awn miran le ma gbe b Ibi giga lkan mi n f Egbe: Oluwa j gbemi soke 3. Mo f ki n ga ju aye l Besu til n gbogun ti mi Mo n fi gbagbo gb orin na Ti awn mim n k loke Egbe: Oluwa j gbemi soke 4. Mo f debi giga jul Ninu ogo didan jul Mo n gbadura ki n le de b Oluwa mu mi dele na Egbe: Oluwa j gbemi soke 5. Fa mi l si ibi giga Laisi r n ko le deb Fa mi titi doke run Ki n krin latibi giga. Egbe: Oluwa j gbemi soke Fa mi l si ibi giga Apata to ga ju mi l Oluwa j gbe mi soke

ORIN ISJI ATI IDARAYA MI 1 1. AWA ko le sai dup (2) Ore t'lrun se fun wa; Awa ko le sai dup. Awa ko le sai dup (2) Fun 'dasi ati abo R; Awa ko le sai dup. Awa ko le sai dup (2) Fun ipese ojojum; Awa ko le sai dup. Awa ko le sai dup (2) Fun isgun lori esu; Awa ko le sai dup. Awa ko le sai dup (2) F'alafia t'O ti fi fun wa; Awa ko le sai dup. Awa ko le sai dup (2) Fun anu R ni ori wa; Awa ko le sai dup. Awa ko le sai dup (2) Fun if ti O ni si wa; Ti ko je a sako.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2 K mi ni iwa ati im rere. -Ps. 119:66 1. BABA wa silkun fun wa, Awa m R n jo lode, Baba wa silkun fun wa? mi agbara Baba wa etc. mi iriran, Baba wa, etc. mi igbohun, Baba wa, etc. Silkun, silkun Baba wa, etc.

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 3

mi iwosan, Baba wa, etc. mi otit Baba wa, etc. mi igbala, Baba wa, etc. Awa m R n jo lode, Baba wa silkun fun wa. TANI n f Alafia? Emi n f Alafia ni Jesu fifun mi, Lori ara mi o, Alafia Jesu fi fun mi. Lori Aya Lori k Lori m Lori bi Lori Is Ninu Ile Ninu Ij

4 Oju ma m lode Egbe: Baba k'O ko wa y lw ewu. Lw Ewu Oso Lw Ewu Aj Lw Ewu Motor Lw Ewu Kk Lw Ewu k Lw Ewu ta-Ile Lw Ewu ta Ode Lw Ewu gbogbo 5 Ma kle, ma gbe 'nu rMa bim, ma jere r Oluwa ma ma j n padanu Oluwa Ma kle, ma gbe 'nu r Ma bim, ma jere rOluwa ma j n sasenu o Oluwa. 6 mi esu to wa lay r Egbe: Tara sasa le jade.

mi esu to wa lkan r Tara sasa le jade. Irwsi Ironu...... Amdi........ lara......... Aisanlara......... Ibrulaya r Ifoya............ Osi to wa lara r- tara sasa le jade Ibinu...... Ija Tara sasa le jade. Tara sasa le jade. 7 Adaba Mim, skal wa o ko wa s wa di Mim Oluwosan Skal wa etc. Olgbl Olusgun Olupese Olubukun mi Mim mi Agbara mi If mi Iskan mi Suru mi Igbran mi Anu Adaba Mim 8 Fun mi lagbara Egbe: Adaba Mim skal wa o, fun mi lagbara, Fun mi nisgun, etc. Fun mi n'iwosan, etc. Fun mi n'ibukun, etc. Fun mi n'Ay, etc. Fun mi lagbara, etc. 9 Atw ni gbalaja Egbe: Ma fi gb'm rere 10 ni n wa rere a ri rere(2) r mi day niwaju Oluwa, ni n wa rere a ri 're, Emi n wa rere ma ri 're (2) r mi day niwaju Oluwa, Emi n wa rere ma ri 're. 11

Mo r'bun mi gba Egbe: bun mi ma fi se ire. 12 Kle s'ori Apata (2) Il iyanrin a ba 'yanrin l, Kle s'ori Apata, Duro l'ori Apata (2) Ile iyanrin a ba 'yanrin l, Duro l'ori Apata. 13 Ay Jesu fi fun wa (3) eyi daju Egbe: 'Tori na lay wa se kun Isgun Jesu fifun wa (3) eyi daju Iwosan ............. eyi daju Ipese Ibukun Alafia Abo Anu Agbara 14 Oluwomisan Oluwomisan Olugbamila Olugbamila 15 Olgbl, gbadua mi Egbe: Mo y, mo dup o, Oluwosan gbadura mi, Olusgun gbadura mi, Olupese Olubukun Alabo Oluwoye ba If Jesu Kristi 16 Ere-Ere Igbagb; ni ba n sin Jesu a ma r'ere je o (2) Egbe: To ba s'emi lo ba sin Jesu Ma ma r'ere j o To ba se'w lo ba sin Jesu To ba s'yin lo ba sin Jesu, To ba s'awa lo ba sin Jesu, Ere-Ere Igbagb ni ba n sin Jesu a ma r'ere j o.

17 Srf olomi iye re o, Omi iye Krb olomi iye re o Omi iye Aj mu 'gba kan o ma ku o Oso mu 'gba kan o ma ku o Oso, Aj mu 'gba kan o ma ku o ta mu 'gba kan o ma ku o Aboyun mu gba kan o ma bi o mde mu gba kan o ma ye o Agan mu gba kan o ma yun o Alaisan mu gba kan o ma san o Ar mu gba kan o ma rin o Afju mu gba kan o ma riran o Aditi mu gba kan o ma gboran o Odi mu gba kan o ma sr o Adt mu gba kan o ma mo o Oku mu gba kan o ma jinde o Alairise mu gba kan o ma rise o Alaini mu gba kan o ma ni o Talaka mu gba kan o ma rije o Iye, Iye, Iye re o, omi Iye Jesu olomi Iye re o, etc. 18 K'mde mo pe wa k'akoko to kja, Egbe: Olubukun ti de loni lati wa bukun wa K'kunrin mp wa, k'akoko to kja. K'obinrin mp wa, k'akoko to kja, Olubukun ti de loni, et.c. 19 1. Gbogbo Is Oluwa, f'ibukun f'Oluwa Orun ati osupa, f'ibukun f'Oluwa Oke ati ile, f'ibukun f'Oluwa K' yin k si ma gbega titi lai. yin gb Krb, f'ibukun f'Oluwa, yin Serafu, f'ibukun f'Oluwa m-lhin Jesu, f' ibukun f' Oluwa, K' yin k si ma gbega titi lai Gbogbo gb Ij f'ibukun f'Oluwa, yin Igbim f'ibukun f'Oluwa yin Alagba f'ibukun f'Oluwa, K'yin k si ma gbe ga titi lai. Keferi, Imale, f'ibukun f'Oluwa, Gbogbo Onigbagb, f'ibukun f'Oluwa, Gbogbo gb Seraf' f'ibukun f'Oluwa K'yin k si ma gbega titi lai.

2.

3.

4.

5.

f'Ogo fun Baba yin gb Srf, f'ogo fun m gb Krb, F'ogo f'mi Mim gbogbo Ij lrun, K' yin k si ma gbega titi lai. fo s'oke fun Baba fo s'oke fun m fo s'oke fun mi Mim fo s'oke fun Mtalkan patw etc. bu s'ay Krin soke dbal fi iyin fi ogo Fori kanl gbadura si Baba m mi Mim Mtalkan.

20

21 Ab re o Jesu, A jis t'O ran wa, Ab re o Jesu 22 Igi Eleso jingbinni (2) Srf y wa o Igi eleso jingbinni, Igi eleso jingbinni (2) Krb y wa o, Igi eleso jingbinni. 23 1. Ma b'Oluwa sowo p (2) N ko ni padanu, Ma b'Oluwa sowo p, Ma ba Jesu sowo p, K'emi le r'ere j Ma ba Jesu sowo p, Ma nawo mi f'Olgbl. Ma ba Jesu sowo p, K'emi le r'ere j, Ma ba Jesu sowo p, Ma na 'wo mi f'Olgbl (2) N ko ni padanu, Ma nawo mi f'Olgbl.

2.

24 Michaeli ba wa l'esu l (2) Patapata o, Gabrieli sure fun wa Raphaeli sure fun wa Patapata o, Raphaeli sure fun wa o. Urieli sure fun wa (2) Patapata o Urieli sure fun wa o 25 Srf yoo ma dun-ko ni kan Yoo ma dun, Krb yoo ma dun .. m la o ma gbe jo As la o ma ri ro. Owo la o ma ri na... Inu wa yoo ma dun.. Yoo ma dun. 26 Irwsi jade lkan mi (2) Mi o ni fi se Irwsi jade lkan mi. 27 Baba n gbe'nu mi m n gbe'nu mi mi Mim ti skal, Baba n gbe'nu mi, m n gbe'nu mi. Pa'na Esu, pa'na s, etc. Ran mi lw, ti mi lehin, Ran sgun fun mi, Gbe mi nija, etc. Mu is kuro lara mi, F'kan ile bal fun mi, Tani mo ni lay lrun, bi ko se Iw, et c. Tan 'ml si okunkun mi, etc. Gbe ibi kuro lori mi, etc. Da mi si tile-tna mi, etc. Fire fun mi, fay fun mi, Ma y mi kuro l'gb yi J k'emi ls aseye l'gb yi mi Mim ti ba le mi. 28 Ki l'Oruk R, Iyanu Iyanu (2) O n la'ju Afju, Iyanu Iyanu (2)

O n ji oku dide, O n gb'ayar dide O n wo alaisan O n pese f'alaini O n s'anu Igbekun O n da onde sil O n sgun ta wa Ki l'Oruk R. AMIN 29 Ti Oluwa ni ile. - Ps. 24:1 Psalm 24 Chant. No. 11 1. Ti Oluwa nile ati kun inu r, ay ati awn ti o Tdo sinu r Nitori ti o fi Idi re sl lori okun o si gbe Kal lori awn isan omi. Tani yoo gun ori oke Oluwa lo? tabi tani yoo Duro nibi Mim r-ni ti o ni w Mim Ati aya funfun; ni ti ko Gbe kan r soke si asan, Ti ko si bura tan. Oun ni yoo ri ibukun gba Lw Oluwa, ati ododo Lw lrun igbala r, Eyi ni iran awn ti n se afri R ti n se afri oju r Jakobu. gbe ori yin soke yin nu na, ki a si gbe yin Soke yin ilkun ayray: ba ogo yoo si w inu le l. Tali ba ogo yi? Oluwa ti o le, ti o si lagbara, Oluwa ti o l'agbara ni ogun. gbe ori yin soke yin nu na, ani ki gbe wn Soke yin ilkun ayray: ba ogo yoo w, inu ile l Tani ba ogo yi? Oluwa awn m ogun, oun na ni ba Ogo.

2.

3.

4.

5.

AMIN 30

ma yin Oluwa! ma yin. - Ps. 113:1 1. F'P f'iyin fun Oluwa awn Oluwa Anu R duro lailai Egbe: f'p f'iyin fun lrun ba t'o da wa Anu r duro lailai. f'p f'iyin fun lrun awn lrun, Anu R duro lailai O s'ohun iyanu nla, O f'gbn da run o; Anu R duro lailai O t it l'or' omi, O da awn iml nla o; Anu R duro lailai O f'Orun jba san, Osupa at' Iraw, Awn lo fi jba oru o; Anu R duro lailai O kolu awn ara Egypt, O si p'awn akbi wn o, Anu R duro lailai w agbara nla, Plu apa nina l'O fi mu Israel jade kuro l'oko ru o; Anu R duro lailai O sis iyanu nla, Okun pupa pin si meji, Israel rekja o, Anu R duro lailai Farao at'ogun r N lepa Israeli bo o, Wn sure w'nu okun. Okun pupa subu lu wn Israeli ti rekoja o, Anu R duro lailai O sin Israeli l'aginju ja, O klu awn ba olokiki,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Sihoni ba Amori, Ogun ba Basari Triba f'ogun lrun. 11. O pin il ajeji fun Israeli ni ini mi o Anu R duro lailai O ranti wa n'iwa 'rl, O si da wa nide, Lw gbogbo ta o. O f'Ounj fun gbogbo da, Ki l'awa iba f'lrun Ju ka f'p at' iyin fun o Anu R duro lailai Egbe: f'p f'iyin fun lrun ba t'o da wa, Nitor' anu R duro lailai, ho ye, ho f'ay, Nitor' anu R duro lailai. L. M. YIN lrun, ibu r, yin, yin da ay, yin, yin da run, Yin Baba, m, oun mi. C.M. Fun Baba, m, at'mi, lrun t'awa n sin: L'ogo wa bi ti igbani, Ati titi lailai. D.C.M. mu b iyin wa fun, lrun Olore: Ko to rara fun ba wa, B l'awa le se m! Ogo fun , Mtalkan, lrun ti a n sin, Bi t'igbani, b nisinyi, Bni titi lai. S.M. Si Baba, at'm, At'mi ibukun,

12.

13.

AMIN 31

AMIN 32

33

AMIN 34

S'ni Mtalkan soso, L'a n krin 'yin lailai AMIN 35 D.S.M. Iyin bi t'igbani, Iyin bi t'isin yii, Iyin titi ainipkun, L'j wa f'lrun; ni t'ogun run, At' awn mim n sin; Baba, m, mi Mim , L'ogo wa fun lailai 6. 8s. Iyin at'y ailopin, Fun Baba Olodumare, Ogo f'm, Olgbl, To ku fun irapada; Iyin bakan na ni fun , Olutunu Ayray.

AMIN 36

AMIN 37 Yin lrun ni ogo, yin lab run; yin, m' ogun run, Baba, m, at'mi. AMIN 38 6s. 7s. Baba, m, at' mi, lrun Mtalkan, J k'a se 'f R lay, Bi ogun run ti n se! K'da gbogbo f'iyin fun; ba run at'ay. 7s. Baba, Orisun 'ml, lgbn at'Olore; m t'O skal wa, Ba wa gbe, Emmanuel; mi Adaba run, Olutunu, Oluf: Iw l'awa n yin wi p, Mim, Mim, Mim lai.

AMIN 39

AMIN

40

8s. 7s. Baba, m, mi Mim , lrun Mtalkan; Iyin, y fun titi, Ay ti ko nipkun. 8.7.4. Yin Baba t'O gunwa lrun! Yin m Ayray; Yin mi t'a fun wa lf; Yin Mtalkan Mim; Halleluyah! Ay ti ko nipkun. 10s Iyin at'ogo gbogbo fun Baba, At' m, at'mi Mtalkan; Bakan na lana, loni, ati lai, Ni Iw lrun Ayray. 7s. 6s. Baba, Ologo lailai, m, Ayray, mi Asgun gbogbo; Mtalkan Mim. lrun Igbala wa, T'ay at'run mb, K'iyin, ogo, at'y J Tir titi lai. 6s. 4s f'iyin fun Baba, At'm, oun mi, Mtalkan, Gg b'Oun ti wa ri, Bni y'o si ma ri; K'ni gbogbo buyin, Lay, lrun. 8s Ogo, la, iyin, ipa, Ni f'daguntan titi lai: Jesu Kristi l'Oludande wa, Halleluya, yin Oluwa.

AMIN 41

AMIN 42

AMIN 43

AMIN 44

AMIN 45

AMIN

46

C.M. Emi gbagb, em'o gbagb Pe, Jesu ku fun mi, O t'ej lor' agbelebu, Lati y mi n n's. S.M. Baba, a f'ara wa, S'is R l'al yi; Dabobo wa, k' O pa wa m, Tit' il o fi m. AMIN Jesu Olore O .. Olore Mim Mim Olore O . Olore Ore to semi n ni gbagbe Olore Ma fijo san die fun u . Olore Ma f'yaya san di fun u. Olore Ma f'rin san di fun u.. Olore Ma fatw san di fun u Olore Ma fo soke san di fun u . Olore Ma dbal san di fun u .. Olore Olore Olore temi.. Olore

AMIN 47

48

49 Emi yoo si se ariya ni Jerusalem. - Isa. 65: 19 1. Jerusalemu (3ce) ibi ay 2. Awn Angeli wn fo yika, 3. Awn Srf wn fo yika, 4. Awn Krb wn n fo yika, 5. Mo ti ri gbala ld Jesu 6. ls e wa (3ce) sd Jesu 7. Keferi wa 8. Abgi wa 9. Aj ko nipa 10. Oso ko nipa 11. gb Akrin t'esu ml 12. gb Bibeli

PSALMU 24 1. Ti Olwa ni il ati kun r: ay ati awn ti o tdo sinu r. 2. Nitori ti o fi idi r sl lori okun, o si gbe e kal lori awn isan-omi. 3. Ta ni yio gun ori oke Olwa l? Tabi tani yio duro ni ibi mim r? 4. ni ti o ni w mim, ati aya funfun: ni ti ko gbe kan r soke si asan, ti ko si bura tan. 5. Oun ni yio ri ibukun gba lw Olwa, ati ododo lw lrun Igbala r 6. Eyi ni iran awn ti n se aferi r, ti n se afri oju r, lrun Jakobu. 7. gbe ori yin soke, yin nu-na; ki a si gbe yin soke, yin ilkun ayray: ba Ogo yio si w inu ile l.

8. Ta ni ba ogo yi? Olwa ti o le, ti o si lagbara, Olwa ti o lagbara ni ogun. 9. gbe ori yin soke, yin nu-na; ki gbe wn soke, yin ilkun ayray: ba ogo yio si w inu ile l. 10. Ta ni ba Ogo yi? Olwa awn m-ogun; oun na ni ba ogo. PSALMU 32 1. Ibukun ni fun ni ti a dari irekja r ji, ti a si bo s r ml 2. Ibukun ni fun kunrin na ni ti Olwa ko ka s si lrun, ati ninu mi ni ti tan ko si. 3. Nigba ti mo dak, egungun mi di gbigbo, nitori igbe mi ni gbogbo j. 4. Nitori ni san ati ni oru, w r wuwo si mi lara emi ara mi si dabi da-run 5. Emi jw s mi fun , ati s mi ni emi ko si fi pam, Emi wi p, emi o jw irekja mi fun Olwa; iw si dari bi s mi ji. 6. Nitori idi eyi ni olukuluku ni iwa-bi-lrun; yio ma gbadura si o ni igba ti a le ri : nitot ninu isan-omi nla, wn ki yio sunm d r. 7. Iw, ni ibi ipam mi: iw o pa mi m kuro ninu is: iw o fi orin igbala yi mi ka kiri. 8. Emi o fi s r le na, emi o si k ni na ti iw o rin: emi o ma fi oju mi t 9. Ki yin ki o mase dabi sin tabi ibaka, ti ko ni iye ninu: nu ni ti a ko le se aifi ijanu b, ki wn ki o ma ba sunm . 10. p ikanu ni yio wa fun eniyan buburu: sugbn ni ti o ba gbkle Olwa, anu ni yio yi i ka kari. 11. Ki inu yin ki o dun ni ti Olwa, ki si ma y, yin olododo; ki si ma krin fun ay, gbogbo yin ti kan yin duro sinsin. PSALMU 51 1. lrun, saanu fun mi, gg bi iseun if r: gg bi p anu r, nu irekja mi nu kuro. 2. W mi ni awm kuro ninu aisedede mi, ki o si w mi nu kuro ninu s mi. 3. Nitori ti mo jw irekja mi: nigba gbogbo ni s mi si mb niwaju mi: 4. Iw, iw nikansoso ni mo s si, ti mo se buburu yi niwaju r: ki a le da lare nigba ti iw ba n sr, ki ara r ki o le m, nigba ti iw ba n se idaj. 5. Kiyesi, ninu aisedede ni a gbe bi mi: ati ninu s ni iya mi si loyun mi. 6. Kiyesi, iw f otit ni inu: ati niha ikk ni iw o mu mi m gbn. 7. Fi ewe hisopu f mi, emi o si m: w mi, emi o si fun ju gbn owu l. 8. Mu mi gb ay ati inu didun, ki awn egungun ti iw ti s ki o le ma y. 9. Pa oju r m kuro lara s mi, ki iw ki o si nu gbogbo aisedede mi nu kuro 10. Da aya titun sinu mi, lrun: ki o si tun kan didurosin-sin se sinu mi. 11. Mase sa mi ti kuro niwaju r: ki o ma si se gba mi Mim r lw mi. 12. Mu ay igbala r pada t mi wa; ki o si fi mi omnira r gbe mi duro. 13. Nigba na ni emi o ma k awn olurekoja ni na r: awn ls yio si ma yi pada si . 14. lrun, gba mi lw bi j, iw lrun igbala mi, ahn mi yio si ma krin ododo r kikan 15. Olwa, iw si mi ni ete: nu mi yio si ma fi iyin r han. 16. Nitori iw ko f bo, ti emi iba ru u: inu r ko dun si r b sisun. 17. b lrun ni irobinuj kan: irobinuj ati irora aya, lrun, oun ni iw ki yio gan; 18. Se rere ni didun inu r si Sioni: iw m odi Jerusalmu. 19. Nigba na ni inu r yio dun si b ododo: plu r-b sisun ati tt r-b sisun: nigba na ni wn o fi ak-malu rub lori pp r. PSALMU 99 1. Olwa, jba: j ki awn eniyan ki o wariri, o joko lori awn Krb; ki ay ki o ta gbngbn. 2. Olwa to bi ni Sioni: o si ga ju gbogbo Orile-ede l 3. Ki wn ki o yin oruk r ti o tobi, ti o si ni ru; mim ni oun. 4. Agbara ba f idaj plu: iw fi idi aisegbe mul; iw n se idaj ati ododo ni Jakbu.

5. gbe Olwa lrun wa ga, ki si foribal nibi apoti itis r: mim ni oun. 6. Mose ati Aaroni ninu awn alufa r, ati Samueli ninu awn ti n pe oruk r: wn ke pe Olwa, o si da wn lohun. 7. O ba wn sr ninu wn awsanma: wn pa ri r m ati ilana ti o fifun wn. 8. Iw da wn lohun, Olwa lrun wa: iw ni lrun ti o dariji wn, bi o til se pe iw san san is wn. 9. gbe Olwa lrun wa ga, ki si ma sin nibi oke mim r; nitori mim ni Olwa lrun wa. PSALMU 116 1. Emi f Olwa nitori ti o gb ohun mi ati b mi. 2. Nitori o de ti re si mi, nitori naa ni emi o ma ke pe e niwn j mi. 3. Ikanu iku yi mi ka, ati irora isa-oku di mi mu; mo ri iynu ati ikanu. 4. Nigba naa ni mo ke pe oruk Olwa; Olwa emi b gba kan mi. 5. Olore-f ni Olwa, ati olododo; nitot, alanu ni lrun wa. 6. Olwa pa awn alaimkan m; a r mi sil tan, o si gba mi. 7. Pada si ibi isinmi r, iw kan mi; nitori ti Olwa se plp fun . 8. Nitori ti iw ti gba kan mi lw iku, oju mi lw omije, ati s mi lw isubu. 9. Emi o ma rin niwaju Olwa ni il alaye. 10. Emi gbagb, nitori na ni emi se s; mo ri ipnju gidigidi. 11. Mo wi ni iyara mi pe: Eke ni gbogbo eniyan. 12. Ki ni emi o san fun Olwa nitori gbogbo ore r si mi? 13. Emi o mu ago igbala, emi o si ma ke pe oruk Olwa. 14. Emi o san ileri if mi fun Olwa, nitoto ni oju gbogbo awn eniyan r. 15. Iyebiye ni iku awn eniyan mim r ni oju Olwa. 16. Olwa, nitoto irans r ni emi; irans r ni emi, ati m irans-binrin r: iw ti tu ide mi. 17. Emi o ru b p si , emi o si ma ke pe oruk Olwa. 18.Emi o san ileri if mi fun Olwa, nitot ni oju gbogbo awn eniyan r. 19. Ninu agbala ile Olwa, ni arin r, iw Jerusalemu. yin Olwa. PSALMU 128 1. Ibukun ni fun gbogbo ni ti o bru Olwa: ti o si n rin ni na r. 2. Nitori ti iw o j is w r: ibukun ni fun : yio si dara fun . 3. Obinrin r yio dabi ajara rere eleso pup ninu ile r: awn m r yoo dabi igi olifi yi tabili r ka. 4. Kiyesi pe, b ni a o busi fun kunrin na, ti o bru Olwa. 5. Ki Olwa ki o busi fun lati Sioni wa, ki iw ki o si ma ri ire Jerusalemu ni j ay r gbogbo. 6. Bni ki iw ki o si ma ri ati m-de-m r; ati alafia lara Israeli. PSALMU 130 1. Lati inu ibu wa ni emi ke pe , Olwa, 2. Olwa, gbohun mi: j ki eti r ki o t sil si ohun b mi. 3. Olwa, iba se pe iw n sami s, Olwa, tani yoo duro? 4. Nitori idariji wa ld r, ki a le ma bru r. 5. Emi duro de Olwa, kan mi duro, ati ninu r r ni emi n se ireti. 6. kan mi duro de Olwa, ju awn ti n sna owur l, ani ju awn ti n sna owur l. 7. Israeli, iw ni ireti ld Olwa: nitori pe ld Olwa ni anu wa, ati ld r ni plp idande wa. 8. Oun o si da Israeli nide kuro ninu s r gbogbo. PSALMU 133 1. Kiyesi, o ti dara o si ti dun to fun awn ara lati ma jum gbe ni irp; 2. O dabi ororo iyebiye ni ori, ti o san de irugbn, ani irugbn Aaroni: ti o si san si eti as r:

3. Bi iri Hermoni ti o se sori Oke Sioni: nitori nib ni Olwa gbe pas ibukun, ani iye lailai. ADURA OLWA Baba wa ti mb ni run, ki a bw fun oruk r. Ki Ijba r de. If tir ni ki a se ni ay, bi wn ti n se ni run. Fun wa ni Ounj Ooj wa loni. Dari s wa ji wa, bi a ti n dari s ji awn ti o s wa. Ma fa wa sinu idwo: Sugbn gba wa lw bilisi: Nitori ijba ni tir, agbara ni tir, ogo ni tir, lailai. AMIN IGBAGB Mo gba lrun Baba Olodumare gb, lda run oun ay: Mo gba Jesu Kristi gb, m r kansoso Olwa wa, ni ti a fi mi Mim loyun, ni ti a bi ninu Maria Wundia, ni ti o jiya lw Pontiu Pilatu, ni ti a kan m agbelebu, ni ti o ku, ti a si sin, O skal r ipo oku; Ni ij kta o tun jinde kuro ninu oku, O re oke run, O si joko ni w tun lrun Baba Olodumare: Nib ni yio ti wa se idaj aye oun oku. Mo gba mi Mim gb, Ij Mim lrun; Idap awn eniyan Mim; Idariji s, Ajinde ara ni isa oku, Ati iye ti ko nipkun. AMIN Asaju Isin: Idahun: Asaju Isin: Ki Olwa ki o plu yin Ki o si plu mi r. j ki a gbadura.

PART II FUN J GOOD FRIDAY ATI AJINDE Mo gba lrun kan Baba Olodumare gb, lda run oun ay, ati ohun gbogbo ti a n ri ati eyi ti a ko ri. Mo gba Olwa kan Jesu Kristi gb, m bibi nikansoso ti lrun, Ti a bi lati d Baba r saaju ay gbogbo, lrun lati inu lrun, Iml lati inu Iml, lrun tikarar lati inu lrun tikarar, ni ti a bi ti a ko da, ti ise ara kan naa plu Baba; Lati w ni ti a ti da ohun gbogbo, ni, nitori awa eniyan, ati nitori igbala wa, ti o ti run wa si ile, ni ti o si mu aw ara nipa mi Mim lara Maria Wundia, O si di eniyan, a si kan a m agbelebu plu nitori wa lw Pontiu Pilatu. O jiya a si sin in. Ni ij kta o si tun jinde gg bi r lrun. O si l soke run, O si joko lw tun Baba. Yio si tun pada wa ti oun ti Ogo, lati se idaj aye ati oku: Ijba ni ti ki yio nipkun. Mo si gba mi Mim gb, Olwa ati Olufunni ni iye, ni ti n ti d Baba ati m wa, plu Baba ati m ni ti a n sin ti a sin yin logo p, ni ti o ti nu awn Woli sr. Mo si gba Ij Mim Eniyan lrun kan ati ti awn Aposteli gb. Mo jw Baptismu kan fun imukuro s, emi si n reti Ajinde oku, ati iye ti mb wa. AMIN DEUTERONOMI 28: 1-13 1. Yoo si se, bi iw ba farabal gb ohun OLWA lrun r, lati ma kiyesi ati se as r gbogbo ti mo pa fun ni oni, nj OLWA lrun r yoo gbe ga ju gbogbo Oril-ede ay l: 2. Gbogbo ibukun wnyi yio si se sori r, yio si ba o, bi iw ba fetisi ohun OLWA lrun r. 3. Ibukun ni fun ni ilu, ibukun ni fun ni oko. 4. Ibukun ni fun m inu r, ati eso ile r, ati iru ohun sin r, ati ibisi malu r, ati m aguntan r. 5. Ibukun ni fun agbn r ati fun pn-ipo-akara r. 6. Ibukun ni fun nigba ti iw ba wle, ibukun ni fun nigba ti iw ba jade. 7. OLWA yio mu awn ta r ti o dide si di ni iklu niwaju r; wn o jade si ni na kan, wn o si sa niwaju r ni na meje.

8. OLWA yoo pas ibukun sori r ninu aka r, ati ninu ohun gbogbo ti iw ba fi w r le; oun o si bu si i fun ni il na ti lrun r fi fun o 9. OLWA yio fi idi re kale ni eniyan mim fun ara r, bi o ti bura fun , bi iw ba pa as OLWA lrun r m, ti iw si rin ni na r. 10. Gbogbo eniyan ay yio si ri pe oruk OLWA ni a fi n pe ; wn o si ma bru r. 11. Olwa yoo s di pup fun rere, ninu m inu r, ati ninu iru ohun sin r, ati ninu eso il r, ni ile ti OLWA ti bura fun awn baba r lati fun . 12. OLUWA yoo si isura rere r sil fun , run lati rjo si il r ni akoko r, ati lati busi is w r gbogbo: iw o si ma win oril-ede pup, iw ki yio si tr. 13. OLWA yoo si fi se ori, ki yoo si se iru; iw o si ma leke sa, iw ki yio si j ni hin; bi iw ba fetisi as OLWA lrun r, ti mo pa fun ni oni, lati ma kiyesi oun ati ma se wn. IFIHAN 4 1. Lyin nkan wnyi emi wo, si kiyesi i, ilkun kan si sil ni run: ohun kini ti mo gb bi ohun ipe ti mba mi sr, ti o wi p, Goke wa ihin, emi o si fi ohun ti yio hu lhin-la han . 2. Lojukan naa mo si wa ninu mi; si kiyesi, a t it kan ni run, nikan si joko lori it na. 3. ni ti o si joko na dabi okuta jaspi ati sardi ni wiwo; osumare si ta yi it na ka, o dabi okuta smaragdu ni wiwo. 4. Yi it naa ka si ni it mrinlelogun: ati lori awn it na mo ri awn agba mrinlelogun joko, ti a w ni as ala; ade wura si wa ni ori wn. 5. Ati lati ibi it naa ni manamana ati ara ati ohun ti jade wa: fitila ina meje si n tan nib niwaju it na ti ise mi meje ti lrun 6. Ati niwaju it na si ni okun bi digi, o dabi Kristali: ni arin it na, ati yi it na ka, ni da alaye mrin ti o kun fun oju niwaju ati lhin. 7. da kini si dabi kiniun, da keji si dabi m malu, da kta si ni oju bi ti eniyan, da krin si dabi idi ti n fo. 8. Awn da alaye mrin na, ti olukuluku wn ni iy mfa, kun fun oju yika ati ninu: wn ko si sinmi ni san ati ni oru, wi p, Mim, Mim, Mim, Olwa lrun Olodumare, ti o ti wa, ti o si mb, ti o si mb wa. 9. Nigba ti awn da alaye naa ba si fi ogo ati la ati p fun ni ti o joko lori it, ti o mb laye lai ati lailai. 10. Awn agba mrinlelogun na a si wol niwaju ni ti o joko lori it, wn a si triba fun ni ti mb laye lai ati lailai, wn a si fi ade wn lel niwaju it naa wi p, 11. Olwa, iw ni o y lati gba ogo ati la ati agbara: nitori pe iw ni o da ohun gbogbo, ati nitori if inu re ni wn fi wa ti a si da wn. ISAIAH 6 1. Ni dun ti Ussaiah ba ku, emi ri Olwa joko lori it ti o ga, ti o si gbe ara soke, isti as igunwa r kun tempili. 2. Awn Srf duro loke r; kkan wn ni iy mfa, o fi meji bo oju r, o si fi meji bo s r, o si fi meji fo. 3. Ikini si ke si ekeji pe, Mim, mim, mim, ni Olwa awn m-ogun, gbogbo ay kun fun ogo r. 4. Awn opo ilkun si mi nipa ohun ni ti o ke, ile naa si kun fun efin. 5. Nigba naa ni mo wi p, Egbe ni fun mi, nitori mo gbe, nitori ti mo j ni-alaim ete, mo si wa larin awn eniyan alaim ete, nitori ti oju mi ti ri ba, Olwa awn m-ogun. 6. Nigba naa ni kan ninu awn Srf fo wa sd mi, o ni s-ina ni w r, ti o ti fi mu mu lati ori pp wa. 7. O si fi kan mi ni nu, o si wi p, kiyesi i, eyi ti kan ete r, a mu aisedede r kuro, a si fo s r nu. 8. Emi si gb ohun Olwa plu wi p, Tani emi o ran; ati tani o si l fun wa? Nigba na ni emi wi p, emi ni; ran mi.

KATEKISIMU TI IJ ENIYAN LRUN Ibere: Oruk r? Idahun: N. tabi M. Ibere: Tani fi oruk yi fun ? Idahun: Awn Baba mi nipa ti lrun, ati awn Iya mi ti lrun, ninu baptismu mi; nipa eyi ti a so mi di ya ara Kristi, m lrun, ati ajogun ijba run. Ibere: Kini awn baba r nipa ti lrun ati awn iya r nipa ti lrun se fun lakoko naa? Idahun: Wn se ileri, wn si jj ohun mta ni oruk mi. Ekinni, pe emi o k esu ati gbogbo is r sil, irera ati ogo asan ay buburu yii, ati gbogbo ifkuf s ara. Ekeji, pe emi o gba gbogbo otit igbagb Kristiani gb. Ati kta, pe emi o pa if mim lrun ati ofin r m, emi o si ma rin ninu kanna ni j ay mi gbogbo. Ibeere: Iw ko ha ro pe is r ni lati gbagb ati lati se bi wn ti se ileri fun Idahun: Nitot; ati nipa iranlw lrun emi o se b. Emi si fi tkan-tkan dup lw Baba wa ti mb ni run, ti o ti pe mi si igbala yi nipa Jesu Kristi Olgbl wa. Emi si n gbadura si d lrun lati fun mi ni ore-f r, ki emi ki o le wa titi ninu ipo naa titi de opin ay mi. Katekisti: Ka otit igbagb r. Idahun: Mo gba lrun Baba Olodumare gb, lda run oun ay: Mo gba Jesu Kristi gb, m r kansoso Olwa wa, ni ti a fi mi Mim loyun, ni ti a bi ninu Maria Wundia, ni ti o jiya lw Pontiu Pilatu; ni ti a kan m agbelebu. ni ti o ku ti a si sin, O skal re ipo oku; Ni ij kta o tun jinde kuro ninu oku; O re oke run, O si joko lw tun lrun Baba Olodumare; Nib ni yio ti wa se idajo aaye oun oku. Mo gba mi Mim gb; Ij Mim eniyan lrun; Idap awn Eniyan Mim; Idariji s; Ajinde ara ni isa oku, ati iye ti ko nipkun. Amin Ibere: Kini iw ko ni olori ninu otit igbagb r? Idahun: Ekini, Mo k lati gba lrun gb, ni ti o da mi ati gbogbo ay. Ekeji, Lati gba lrun m gb, ni ti o ra mi pada, ati gbogbo aray. Eketa, Lati gba lrun mi Mim gb, ni ti n s mi di mim ati gbogbo ayanf eniyan lrun. Ibere: Iw wi p awn baba r nipa ti lrun ati awn iya r nipa ti lrun se ileri fun pe, iwo o pa ofin lrun m. Wi fun mi melo ni mb? Idahun: Mwa. Ibere: Ewo ni wn? Idahun: kan naa ti lrun so ni ori ogun ti Eksodu pe, Emi ni Olwa lrun r ti o mu jade kuro ni il Egipti, lati oko ru jade wa. I. Iw ko gbd ni lrun miran plu mi II. Iw ko gbd ya erekere fun ara r, tabi aworan ohun kan ti mb loke mb, tabi ti ohun kan ti mb ni isal il; tabi ti inu omi ti mb nisal il; Iw ko gbd triba fun won, bni iw ko gbd sin wn; nitori emi ni Olwa lrun r. lrun owu ni mi, ti mb s awn baba wo lara m, titi de iran kta ati krin ninu awn ti o korira mi, emi a si ma fi anu han fun gbgbrun awn ti o f mi, ti wn si n pa ofin mi m. III. Iw ko gbd pe oruk Olwa lrun r lasan: nitori Olwa ki yoo ka awn ti n pe oruk r lasan si alailbi. IV. Ranti j isinmi lati lo o ni mim. j mfa ni iw o sis, ti iw o si se is gbogbo: Sugbn j keje ni j isinmi Olwa lrun r. Ninu r, iw ko gbd se iskis kan, iw, tabi md r kunrin, tabi m r obinrin, m-d r kunrin, tabi m-d r obinrin, tabi ohun sin r, tabi alajo r ti mb ninu odi r. Nitori ni j mfa li Olwa da mb oun ay, okun ati ohun gbogbo ti mb ninu wn, o si sinmi ni j keje; nitori naa ni Olwa se busi j keje, o si ya a si mim.

V. Bw fun baba oun iya r: ki j r ki o le pe ni ile, ti Olwa lrun re fifun o. VI. Iw ko gbd paniyan. VII. Iw ko gbd se pansaga. VIII. Iw ko gbd jale IX. Iw ko gbd jri eke si nikeji r. X. Iw ko gbd sojukokoro si ile nikeji r, iw ko gbd sojukokoro si aya nikeji r, tabi si m-d r kunrin, tabi si m-d r obinrin, tabi si malu r, tabi si ketekete r, tabi si ohun kohun ti ise ti nikeji r. Ibere: Kini iw k ni olori nipa ofin wnyii? Idahun: Mo k nkan meji, ise mi si lrun, ati ise mi si nikeji mi. Ibere: Kini ise r si lrun? Idahun: Ise mi si lrun ni, lati ma gba a gb, lati ma bru r ati lati ma fi gbogbo aya, gbogbo iye, gbogbo kan, ati gbogbo agbara mi f , lati ma b , lati ma dup fun Un, lati ma pa oruk r, ati lati ma bw fun oruk mim r, ati r r, ati lati ma sin in lododo ni j ay mi gbogbo. Ibere: Kini ise r si nikeji r? Idahun: Ise mi si nikeji mi ni, lati ma f bi emi tikara mi, ati lati ma se si gbogbo eniyan bi mo ti n f ki wn ki o se si mi. Lati ma f baba ati iya mi, lati ma bu la fun wn, ati lati ma ran wn lw; lati bu la fun ba, ati gbogbo awn ti a fi si ab oye r, ati lati ma gb tiwn; lati ma triba fun gbogbo awn alakoso mi, awn oluk mi, awn ons lrun ati awn olori mi; Lati ma r ara mi sile, lati ma bw fun gbogbo awn ti o san ju mi l; Ki n ma ti ipa r tabi ise mi pa nikni lara: Lati ma se oot ati ododo ni gbogbo ise mi: Ki n ma ni arankan tabi irira ni kan mi; Lati ma pa w mi m kuro ni hihe ati ni jijale, ati ahn mi kuro ni sis r 'bi eke, ati sisata: lati ma wa ni titnu, airekja, ati aileri; Ki n ma sojukokoro, tabi ki n ma f ini lomiiran; sugbn ki n k lati ma sis lododo, lati ni ini mi, ati lati ma sis mi ni iru ipo ti yoo wu lrun lati pe mi si. Ibere: m mi, mo eyi pe, iw ko le se nkan wnyii fun ara r, bni iw ko le rin ninu ofin lrun, ki iw ki o si ma sin ni aisi akanse ore-f r, ti iw ni iko lati ma tr, ninu adura nigba gbogbo: nj, j ki n gb bi iw ba le ka adura Olwa? Idahun: Baba wa ti mb ni mb. Ki a bw fun oruk r. Ki ijba r de. If tir ni ki a se ni ay, bi wn ti n se ni run. Fun wa ni Ounj ooj wa loni. Dari s wa ji wa, bi a ti n dari s ji awn ti o s wa. Ma fa wa sinu idw; sugbn gba wa lw bilisi. Amin. Nigba naa ni Alufa yoo bere lw ni ti (awn ni ti) a o baptist pe:Iw ha ko esu ati gbogbo ise r sil, af asan ati ogo ay, plu ojukokoro if gbogbo, ati ifkuf ti ise ti ara; tob ti iw ki yoo ma t wn lhin, bni wn ki yoo ma se amna r? Idahun: Mo k gbogbo wn sil. Alufa: Iw gba lrun Baba Olodumare gb, lda run oun ay? Iw gba Jesu Kristi gb, m bibi R nikansoso Olwa wa? Ati pe nipa mi Mim ni a ti loyun R; a bi i ninu Maria Wundia; o jiya lw Pontiu Pilatu, a kan a m agbelebu, O ku, a si sin in; o skal re ipo oku, ati plu pe ni j kta o tun jinde, o re oke run, o si joko ni w tun lrun Baba Olodumare: ati pe nib ni yoo tun pada wa ni opin ay, lati se idaj y oun oku? Iw si gba mi Mim gb: Ij mim Eniyan lrun; Idap awn, Eniyan Mim; Idariji s; Ajinde ara ni isa oku; ati iye ti ko nipkun lhin iku? Idahun: Gbogbo eyi ni mo gbagb tkantkan. Alufa: Iw ha f ki a baptisi r ninu igbagb yi? Idahun: If inu mi ni. Alufa: Iw ha n f tkantkan lati gba Kristi Olwa bi Olgbl r, ki o si gbkle Oun nikansoso fun igbala lay yii ati lay ti mb?

Idahun: If inu mi ni. Alufa: Iw o ha ma fi igbagb pa if ati ofin mim lrun m, ki iw ki o si ma rin ninu wn ni j ay r gbogbo? Idahun: Emi o pa a m nipa iranlw lrun. j ki a gbadura. s eleyi ni oruk N. Mo baptisi r ni Oruk Baba, ati ni ti m, ati ni ti mi Mim . (Amin). Nigba naa ni Olori Ij o wi p AWA gba eleyi sinu agbo Ij Kristi, awa si saa ni ami Agbelebu, apr pe lhin eyi ki yoo tiju ati jw igbagb Kristi ti a kan m agbelebu, ati lati ba s, ay, ati esu ja bi kunrin lab pagun r; ati lati duro bi m-ogun Kristi nitot ati bi m-d r titi opin mi r. Amin. IDAPO MIM A ki yoo gba nikni si Idap Mim ni Ij tabi kun ti ki ise inu ni ti eyi ti o wa, laij pe o ko fi iwe Alagba Ij tabi kun r fi w si han, ti o si fihan pe ni kikun ninu Ij oun. Bi nikni ninu awn ti o ba f wa si Idap Mim ba j ni ti o han gbangba pe igbesi ay r ko dara, tabi o ti ipa r tabi ise s nikeji r, (eyi ti o le mu itiju ati gan ba Ij) bi Alagba ba m, yoo s fun un, ki o mase wa si Tabili Olwa, titi yoo fi fihan gbangba pe oun ronupiwada oun si se atunhu iwa; tabi pe oun se atunse r tabi iwe ibi ti oun fi se nikeji r. B plu ni Alufa ki yoo gba awn ti o ba m pe wn mb ninu odi yiyan ati irira si ara wn si Idap Mim, titi yoo fi m pe wn ti pari ija. Bi kan ninu wn ba f pari ija, ti ekeji ko ba f, nigba naa Alufa y ki o gba eyi ti o f pari ija. Nigba ti Idap Mim yoo ba tele Adura Owur ls kan naa, Alagba le br Isin Idap Mim lehin Ohun ti o tle k Kika Keji ninu Adura Owur. Baba wa ti mb ni mb, Ki a bowo fun oruko r. Ki ijba r de. If tir ni ki a se ni ay. Bi wn ti n se ni mb. Fun wa ni Ounj ooj wa loni. Dari s wa ji wa. Bi a ti n dari s ji awn ti o s wa. Ma fa wa sinu idwo: sugbn gba wa lw bilisi. Amin. ADURA LRUN Olodumare, ni ti gbogbo kan wa sipaya fun, ni ti gbogbo if inu wa di mim fun, ati ni ti ohun ikk kan ko fi ara pam ld r; Fi imisi mi Mim r we iro inu wa nu, ki awa ki o le ma fe o ni aftan, ki a si le ma gbe Oruk mim r ga bi o ti y; nitori Kristi Olwa wa. Amin. A o ka Ofin Mwa wnyii ni Isin Idap Mim ni j Isinmi. Sugbn bi Isin Idap Mim ba ju ekan lo ni j Isinmi, a o fi awn r Olwa wa wnyii dipo wn. Alagba: Jesu Kristi Olwa wa wi p, Gbo Israeli, Olwa lrun wa, Olwa kan ni. Ki iw ki o fi gbogbo aya r, ati gbogbo kan r, ati gbogbo inu r, f lrun Olwa r. Eyi ni ekini ati ofin nla. Ekeji si dabi r, Iw f mnikeji r bi ara r. Ninu awn ofin mejeji yi ni gbogbo ofin ati woli r m. Idahun: Olwa, saanu fun wa, ki o si gbogbo ofin r wnyii si wa ni kan, awa mbb ld r.

OFIN MWA Alagba: lrun s gbogbo r wnyii pe; Emi ni Olwa lrun r: Iw ko gbd ni lrun miran plu mi. Idahun: Olwa, sn fun wa, ki o si t kan wa si ati pa ofin yi m. Alagba: Iw ko gbd ya erekere fun ara r, tabi aworan ohun kan ti mb ni oke run, tabi ti ohun kan ti mb ni isal ile, tabi ti ohun kan ti mb ninu omi ni isal il. Iw ko gbd triba fun wn, bni iw ko gbd sin wn; nitori Emi ni Olwa, lrun r, lrun owu ni ni, ti mb s awn baba wo lara awn m, titi de iran kta ati krin ninu awn ti o korira mi, Emi a si ma fi anu han gbgbrun awn ti o f mi, ti wn si n pa ofin mi m. Idahun: Olwa, snu fun wa, ki o si t kan wa si ati pa ofin yi m. Alagba: Iw ko gbd pe oruk Olwa lrun r lasan: nitori Olwa ki yoo salai debi fun awn ti n pe oruko r lay. Idahun: Olwa, snu fun wa, ki o si t kan wa si ati pa ofin yi m. Alagba : Ranti j Isinmi lati lo o ni mim. j mfa ni iw o sis, ti iw o si se is r gbogbo; sugbn j keje ni j Isinmi Olwa lrun r. Ninu r iw ko gbd se iskis kan, iw, tabi m r okunrin, tabi m r obinrin, tabi m-d r okunrin, tabi m-d r obinrin, tabi ohun sin r, tabi alejo r ti mb ninu odi r. Nitori ni j mfa ni Olwa da mb oun ay, okun, ati ohun gbogbo ti mb ninu wn, o si sinmi ni j keje: nitori naa ni Olwa se busi j keje, o si ya a si mim. Idahun: Olwa, snu fun wa, ki o si t kan wa si ati pa ofin yi m. Alagba: Bw fun baba oun iya r: ki j r ki o le p ni ile ti Olwa lrun r fifun . Idahun: Olwa, snu fun wa, ki o si t kan wa si ati pa ofin yi m. Alagba: Iw ko gbd paniyan. Idahun: Olwa, snu fun wa, ki o si t kan wa si ati pa ofin yi m. Alagba: Iw ko gbd se pansaga Idahun: Olwa, snu fun wa, ki o si t kan wa si ati pa ofin yi m. Alagba: Iw ko gbd jale Idahun: Olwa, snu fun wa, ki o si t kan wa si ati pa ofin yi m. Alagba: Iw ko gbd jri eke si nikeji r. Idahun: Olwa, saanu fun wa, ki o si t kan wa si ati pa ofin yi m. Alagba: Iw ko gbd sojukokoro si ile nikeji r, iw ko gbd sojukokoro si aya nikeji r, tabi m-d r kunrin, tabi m-odo r obinrin, tabi malu r, tabi ktkt r, tabi si ohunkohun ti ise ti nikeji r. Idahun: Olwa, snu fun wa, ki o si k gbogbo ofin r wnyii si wa ni kan, awa mbb ld r. Nigba naa ni Alagba o gba kan ninu awn Adura meji yi fun ba, yoo si wi p: J KI A GBADURA LRUN Olodumare, ijba ni ti ko nipkun, ati agbara ni ti ko ni opin; Snu fun gbogbo Ij r; ki iw ki o si se akoso kan N- ba (Baal) Irans ayanf r, (bi oun ti mo irans ni ti oun ise) ki o le ma tju la ati ogo r ju ohun gbogbo l: ati ki awa ati gbogbo awn eniyan r (bi a si ti n ro bi o ti y, la ni ti o ni,) ki a ma fi otit sin in, ki a ma bu la fun un, ki a si ma fi iparam gba tir gb, nipa tir, ati nitori tir, gg bi r ati ilana r ti o ni ibukun; nipas Jesu Kristi Olwa wa, ni ti o wa ti o si n jba plu iw ati mi Mim , lai lrun kan, ay ainipkun. Amin. Tabi eyi,

OLODUMARE ati ayray lrun, ninu r mim r ni a gbe k wa pe, kan awn ba mb ni ikaw ati akoso r, pe Iw ni idari wn ti o si ma it wn nipa gbn r gg bi o ti y; Awa n fi iparam bb ld r lati dari ati lati se akoso kan N- ba (Baal,) Irans r, ni iro, r, ati ise r gbogbo, ki o le ma tju la ati ogo r, ki o si le ma hum ati pa awn eniyan r mo ti a fi si is r ni irra, alafia, ati ni iwa-bi-lrun: Fi eyi funni, Baba alaanu, nitori ti m r wn, Jesu Kristi Olwa wa. Amin Nigba naa ni Alagba o gba Adura ti a yan fun j na. Mo gba lrun kan Baba Olodumare gb, lda mb oun ay. Ati ohun gbogbo ti a n ri ati eyi ti a ko ri. Mo gba Olwa kan Jesu Kristi gb, m bibi nikansoso ti lrun, Ti a bi lati d Baba r saaju ay gbogbo, lrun lati inu lrun, Iml lati inu Iml, lrun tikarar lati inu lrun tikarar, ni ti a bi ti a ko da, ti ise ara kan naa plu Baba; Lati w ni ti a ti da ohun gbogbo, ni, nitori awa eniyan, ati nitori igbala wa, ti o ti mb wa si ile, ni ti o si mu awo ara nipa mi Mim lara Maria Wundia. O si di eniyan, A si kan a m agbelebu plu nitori wa lw Pontiu Pilatu. O jiya a si sin in, Ni j keta o si tun jinde gg bi r lrun, O si l soke mb, O si joko lw tun Baba. Yoo si tun pada wa ti oun ti ogo, lati se idaj aye ati oku; Ijba ni ti ki yoo nipkun. Mo si gba mi Mim gb, Olwa ati Olufunni ni iye, ni ti n ti d Baba ati m wa, Plu Baba ati m ni ti a n sin ti a sin yin logo p, ni ti o ti nu awn Woli sr. Mo si gba Ij Katoliki kan ati awn Aposteli gb, Mo jw Baptismu kan fun imukuro s, Emi si n reti ajinde oku, Ati iye ay ti mb wa. Amin. Nigba naa ni a o br si gba r Ij, Alagba yoo si ma ka ninu awn r lrun wnyii. Nigba ti a ba gba r tan, a o fi tw-tw gbe e t Alagba wa, ni ti yoo gba adura yi, ti yoo si fi irl gbe r naa sori Tabili Mim. ADURA OLWA, masai gba r awn eniyan r wnyii, ki o si lo wn fun ogo r. dari gbogbo aipe tabi abuku wa ji wa, ki o si fi ibukun r fun awn ti o mu awn r atinuwa wnyii wa fun ; nitori Jesu Kristi Olwa wa. Amin. J ki iml yin ki o ml to b niwaju eniyan, ki wn ki o le ma ri is rere yin, ki wn ki o si le ma yin Baba yin ti mb ni mb logo. Mat. 6: 19- 20 Ohunkohun ti yin n f ki eniyan ki o se si yin, bni ki yin ki o se si wn gg; nitori eyi ni ofin ati awn woli. - Mat. 7: 12. Kii ise gbogbo ni ti n pe mi ni Olwa, Olwa, ni yoo wle ijba mb, bikose ni ti n se if Baba mi ti mb ni mb. Mat. 7: 21 Sakeu dide duro, o si wi fun Olwa pe; Sa wo, Olwa, aab ohun ini mi ni mo fi tr fun awn olupnju; bi mo ba si fi sun eke gba ohun kan lw nikni, mo san an pada ni ni ilpo mrin. Luku 19: 8. Tani il si ogun nigba kan ri ni inawo ara r? tabi igbin agbala ajara, ti ki si ij ninu eso r? Tabi tani ib w ran, ti ki ij ninu wara w ran na? I Kor. 9: 7 Bi awa ba ti funrugbin ohun ti emi fun yin, ohun nla ha ni bi awa o ba si ka ohun yin ti ise ti ara? I Kor. 9: 11. yin ko m pe, awn ti n se irans ohun mim ninu ohun ibi mim ni wn nje? ati awn ti n duro ti pp, pp ni wn mba se ajpin? Gg b ni Olwa si ti lana sil, pe awn ti n waasu Ihinrere, ohun Ihinrere ni ki wn ma j. I Kor. 9: 12, 14.

ni ti o ba funrugbin kiun, kiun ni yoo ka; ni ti o ba si funrugbin pup, pup ni yoo ka. J ki olukuluku se gg bi o ti pinnu ni kan r, ki ise plu kikun, tabi ti aigbodo mase; nitori lrun f oninudidun olore. 2 Kor. 9: 6, 7 Ki ni ti a n ko ninu r na ki o pese fun ni ti nkoni ninu ohun rere gbogbo. Ki a mase tan yin je, a ko le gan lrun: nitori ohunkohun ti eniyan ba funrugbin oun ni yoo ka plu. Gal. 6: 6, 7 Nj bi awa ti ni akoko, j ki a sore fun gbogbo eniyan, ati plu-plu fun awn arale igbagb. Gal. 6: 10 Sugbn iwa-bi-lrun plu itelorun ere nla ni: nitori awa ko mu ohun kan wa si ay, o si daniloju pe awa ki yoo si le mu ohun kan ti inu r jade. I Tim. 6: 6, 7. Kilo fun awn ti o lr ni ay yi, kin wn ki o mura lati ma se itore, ki inu wn ki o si ma dun lati pin funni; ki wn ki o ma ko ipil rere jo fun ara wn de igba ti mb, ki wn ki o le de ibi iye ti ko nipekun. I Tim. 6: 17, 19. lrun ki ise alaisododo, ti yoo fi gbagbe ise ati lala ife yin, ti yin ti fihan sipa Oruk r, niti yin ti n se irans fun awn eniyan mim, ti si n se e sib. Heb. 6: 10 Ati ma sore, oun ati ma pin funni, e mase gbagbe: nitori pe iru b r ni inu lrun dun si jojo. Heb. 6: 16 nikni ti o ba ni ohun rere ay yi, ti o si ri arakunrin r ti ise alaini, ti o si se ilkun iynu r m , bawo ni if lrun ti mba Olwar gbe? I John. 3: 17 Fi tore ninu ohun inu r, ma si se yiju r kuro lara talaka kan; nje Olwa ki yoo si yiju kuro lara r. Tobit. 4. Ma saanu gg bi agbara r. Bi iw ba ni pup, fi pup tr: bi iw ba ni die, si roju fi tr ninu di na plu inu didun: ni sise be iw nko ebun rere jo fun ara r de ojo oni. Tobit 4. ni ti o ba saanu fun olupnju Olwa ni o win: ati ohun ti o fi funni, yoo san an pada fun uu. Owe. 19: 17. Ibukun ni fun ni ti n pese fun olokunrun ati fun alaini: Olwa yoo gba a nigba ipnju. Psa. 41: 1 J KI A GBADURA FUN GBOGBO IJ KRISTI NI AY YI OLODUMARE ati lai lrun Alaye, ni ti o ti w Aposteli r mim ko wa lati ma gbadura, lati ma bb, ati lati ma dup fun gbogbo eniyan; Awa n fi iparam bebe lowo r, ninu anu r nla, ki iw ki o (gba ore anu ati bun wa, ati ki o si) gba adura wa wnyii, ti awa n gba si la-nla Iwa mim r; awa mbb lodo r, ki iw ki o ma mi mi otit, iskan, ati irepo, nigba gbogbo si gbogbo Ij mim r: Ki iw ki o si fi funni, ki gbogbo awn ti o jw Oruk mim r le ni ohun kan niti otit r mim r, ki wn ki o si wa ni iskan, ati ni if-bi-lrun. Awa si mbb ld R lati to gbogbo oril-ede ni na ododo ati alafia: ati lati dari gbogbo awn ba ati awn Ijoye pe ki a le fi iwa-bilrun ati iwa pl se akoso awn eniyan R lab oye wn; ki o si fifun ba, awn Igbim r, ati gbogbo awn ti a fi si ibi la lab r, ki wn ki o le ma fi otit, aisoju saaju daj aisegbe, lati se iwabuburu ati iwa-s nise, ati lati gbe isin otit r ati iwa rere leke. Baba mb, fi ore-f fun gbogbo awn Bisopu, ati Alagba, ki wn ki o le ma fi iwa ati k wn gbe r r otit ti o ni iye kal, ki wn ki o si le ma se ise ipin-funni awn Sakramnti r mim, bi o ti t ati bi o ti y: Ki o si fi ore-f r mb fun gbogbo eniyan r; ati pluplu fun j yi ti o wa nihin nisinsin yii; plu kan tutu ati w ti o y ki wn ki o ma gb, ki wn ki o si ma gba r mim r; ki wn ki o ma sin o nitot ni mim iwa ati ni ododo ni j ay wn gbogbo. Awa si n fi iparam bebe lodo r ninu ore r, Olwa, lati r on ati ran gbogbo wn lowo ni ay ti n koja yi, awn ni ti o wa ninu ise, ni ibinuj, ni aini, ninu aisan, tabi ninu ipnju miran. Awa si n fi ibukun fun Oruk mim r plu, nitori gbogbo awn eniyan r ti o ti fi ay yi sile ni igbagb ati ni iberu r; awa mbebe lodo r, ki iw ki o fi ore-f fun wa b, lati ma tpa iwa rere wn, ati plu wn ki awa ki o le se alabapin ijba run r: Baba, fi eyi funni, nitori Jesu Kristi Onilaja ati Alagbawi wa nikansoso. Amin. Bi oore anu tabi bun ko ba si, a o fo r wnyii, (gba ore anu ati bun wa) ni aika wn.

R IYANJU OLUF wn, ni j- oni, emi n gbero, nipa iranlw lrun, lati se ipinfunni Sakramenti Ara oun j Kristi ti o ni itunu jul, fun gbogbo awn ni ti kan wn ba fa si i ni ifkansin lrun; lati gba a ni iranti Agbelebu ati Iya-r ti o toye; nipa eyi kan naa ti awa n ri imukuro s wa gba, ti a si n mu wa di alabapin ijba mb. Nje nitori naa ise wa ni lati fi iparam ati tkantkan dup bi o ti to jul lw lrun Olodumare Baba wa ti mb ni run, nitori ti o fi Jesu Kristi m r Olgbl wa funni, ki ise kiki lati ku fun wa, sugbn plu lati ma se Ounj ati ohun ibo-ni ti emi ni Sakramenti mim naa. Bi o ti j ohun mim ati ohun itunu fun awn ti o gba a bi o ti y, ti o si se ohun ewu fun awn ti o laya lati gba a lay; ise mi ni lati gba yin niyanju niwoyi, lati ro bi ohun ijinle mim naa ti tobi to, ati ewu nla ti aigba a bi o ti y; bni ki eyi ni ki o si wa kan yin jal koro, (ki ima se ni awa afowota, bi awn ltan niwaju lrun; sugbn be) ki yin ki o le wa ni mim ati ni aileri si iru Ase mb yi, ninu as-iyawo ti lrun n f ninu r mim r, ki a si le gba yin ni alabapin ti o y ti Tabili mim naa. na ati ipa lati wa sib niyi; Ikini, ki yin ki o fi ilana ofin lrun wadi iwa ati ise yin; ninu ohunkohun ti yin ba si woye pe, yin ti se, iba se ni if, ni r nu, tabi ni ise, ninu r ni ki yin ki o pohunrere kun s yin, ki yin ki o si jw r fun lrun Olodumare, ki si pinnu lati tun iwa yin se. Bi yin ba si woye pe s yin ki ise kiki si lrun nikan, sugbn si nikeji yin plu; nj ki yin ki o ba wn laja; ki yin ki o si mura ati san san pada fun wn, ati lati tu wn ninu gg bi o ti wa ni ipa yin, nitori ibi, ati iwosi ti se wn; ki yin ki o si ma mura b gg lati dariji awn lomi ti wn si ti se yin, bi yin ti n f idariji s yin lowo lrun: nitori bi e ko ba se be, gbigba Idap mim na yoo wul mu bi yin di pup. Nitori naa bi enikan ninu yin ban se asr-odi si lrun, adena, tabi ase-baj r r, agbere, tabi alarankan, tabi onilara, tabi ni ti o wa ninu s, buburu miran, e ronupiwada s yin, bikose be, mase wa si ibi Tabili mim na; nitori lhin igba ti o ba ti gba Sakramnti mim naa tan, ki esu mase ma ba wo inu r, bi o ti wo inu Judasi, ki o si fi s gbogbo kun inu r, ki o si mu ati ara ati kan r lo si inu iparun. Ati nitori bi ko ti y, ki nikni ki o wa si Idap mim naa laigbkle anu lrun patapata, ati laini ibaj kan: nitori naa bi nikni ninu yin ko ba ni ibal kan lhin r wnyii, sugbn ti n f itunu ati imran si i, ki o to mi wa, tabi ki o to Irans lrun miran lo ti o moye ti o si gbn, ki o le ri anfani ifiji s, plu imran ati k niti ohun mi, lati mu kan r bal, ati lati mu gbogbo onnu ati iyemeji kuro. TABI R IYANJU YII ARA oluf wn, ni j- oni, emi n gbero, nipa ore-f lrun lati se ipinfunni Ounj Al Olwa; ni Oruk lrun ni emi n pe gbogbo yin ti o wa nihin yIi, ki e wa sib; mo si b yin, nitori Jesu Kristi Olwa, ki yin ki o mase k lati wa, bi lrun tikarar ti n fi if r pe yin. yin m bi o ti se ohun ibinuj ati abuku to, nigba ti eniyan kan ba se ase pup, ti o fi oniruru Ounj se tabili r ni s, ti ko si ohun ti o ku, bikose ki awn ti a pe ki o joko, sugbn ki awn ti a pe se alaimore tob, ki wn si ko, lainidi, lati wa. Tani ninu yin ti inu r ki yoo ru? Tani ki yoo ro pe abuku ati iwsi nla ni a se si oun? Nj nitori naa, yin oluf wn jul nipa ti Kristi; ma kiyesi ara yin gidigidi bi ti n fashin kuro nibi Ounj-al mim yii, ki yin ki o ma ba ru ibinu lrun si ara yin. Ko sr fun nikan lati wi pe, Emi ki yo j Ounj-al, nitori ise ay di mi lw sugbn iru awawi wnni ko le kja, ko si le se itwgba ld lrun. Bi nikan ba si wi p, ls buburu ni emi, nitori naa ni mo se bru lati wa: ehase ti yin ko ronupiwada, ki si tun iwa yin se? Nigba ti yin o ba pada t lrun l, yin o se awawi pe, yin ko ti imura tan? ba ara yin ro o gidigidi bi iru awawi wnyii yoo ti j asan niwaju lrun. Awn ti o k as ninu Ihinrere, nitori ti wn ra ile, tabi nitori ti wn n lo idan ajaga malu wo, tabi nitori ti wn gbeyawo, a ko gba awawi wn, sugbn a ka wn ni alay si as run. Nipa temi, emi o mura; ati gg bi ise Oye mi, mo pe yin lo Oruk lrun, mo pe yin ni Oruk Kristi, emi n gba yin niyanju, bi yin ba ti f igbala kan ara yin, ki yin ki o se alabapin Idap mim yi. Ati bi m lrun ti r ara r sil lati ku lori Agbelebu nitori igbala kan yin; b ni o si j is yin lati gba Idap na ni iranti b iku r, bi oun tikarar ti palas: bi yin ba si ko lati se e, e ro o ninu ara

yin bi abuku ti yin n se si lrun ti tobi to, ati bi iya ti o rodede sori yin tipo to; nigba ti yin ba mm fashin kuro nibi Tabili Olwa, ti yin si ya ara yin kuro ld awn ara yin, ti o wa lati fi as run naa b ara wn. Bi yin ba ro nkan wnyii gidigidi, nipa ore-f lrun o yi kan yin pada; nitori lati ri eyi gba, awa ki yoo dkun lati ma fi iparam bbe ld lrun Olodumare Baba wa ti mb ni run. R IYANJU NI IGBA SAKRAMNTI OLUF wn nipa ti Olwa, yin ti n fe wa si Idap mim Ara oun j Kristi Olgbl wa, ro bi Paulu ti gba gbogbo eniyan niyanju lati wadi ara wn jal koro, ki wn ki o to dagba lati wa j akara naa, ati lati wa mu ninu Ago naa. Nitori bi anfani r ti p to, bi awa ba fi Irnpiwd kan nitot ati ayi igbagb gba Sakramnti mim naa; (nitori igba naa ni awa n je eran-ara Kristi, ti a si n mu eje r nipa mi; nigba na ni awa n gbe inu Kristi, ti Kristi si n gbe inu wa; awa di kan plu Kristi, Kristi si di kan plu wa;) b ni ewu naa si tobi, bi awa ba gba yin ni alay. Nitori igba naa ni awa jbi Ara oun j Kristi Olgbl wa; awa n j, awa si n mu bi ara wa, ara ko ro Ara Olwa; awa n tina b ibinu lrun si ara wa lori; awa n t lati fi oniruru arun ati iku ba wa ja. Nitori naa ara, da ara yin ni jo, ki a ma ti w lrun da yin ni j; ronupiwada nitot nitori s yin ti o ti kja; ni igbagb aye ati igbagb ti o duro sinsin ninu Kristi Olgbl wa; se atunhu iwa, ki yin ki o si wa ni ifeni afetan si gbogbo eniyan; be ni yin o si se alabapin ohun ijinle mim wnyii bi o ti ye. Ati bori ohun gbogbo ki yin ki o ma fi iparam ati tkantkan dup gidigidi lw lrun, Baba, m, ati mi Mim , nitori idande aray nipa iku ati iye Kristi Olgbl wa, ni ti ise lrun ati eniyan; ni ti o r ara r sil, titi o fi de iku ori Agbelebu, fun awa otosi ls, awa ti o wa ni okunkun ati ninu ojiji iku; ki o le s wa di m lrun, ati ki o le gbe wa soke si iye ti ko nipkun. Ati nitori ki awa ki o le ma ranti nigba gbogbo if nla Olwa wa, Jesu Kristi Olgbl wa nikansoso, ti o ku bayi fun wa, ati ore ainiye ti o fi j r iyebiye ti o ta sil gba fun wa; o si ti da, o si ti lana ohun ijinl mim sil, bi igbw if r, ati fun iranti iku r titi lai, fun itunu nla wa ti ko ni opin. Nitori naa, Oun plu Baba ati mi Mim ni ki a ma fi p fun titi lai bi o ti y; ki a ma fi ara wa le if ati iwa mim r lw patapata, ki awa ki o si ma gbiyanju lati sin in nitot ni mim-iwa ati ni ododo ni j ay wa gbogbo. Amin. Nigba na ni Alagba o wi fun pe: YIN ti o ronupiwada s yin nitot ati tkantkan, ti yin si wa ninu if ati ifni si nikeji yin, ti yin si n f lati ma rin ni iwa titun, lati ma tpa ofin lrun, ati lati ma rin lati isinsin yii l ni na mim r. fi igbagb sunm ihin, ki si gba Sakramnti mim yi fun itunu yin; ki si fi iparamose ijw fun lrun Olodumare, ki si fi kan tutu kunl ni ekun yin. IJW LRUN Olodumare, Baba Jesu Kristi Olwa wa, lda ohun gbogbo, Onidaj gbogbo eniyan; Awa jw, awa si n pohunrere kun plp s ti awa ti n da, ati iwa buburu wa. Ti awa ti n hu nigbakugba, ni ero, ni r, ati ni iwa hihu, si lanla iwa mim r. Awa n t ibinu ati irunu r ti o to jul si ara wa. Tkantkan ni awa ronupiwada, Awa si n kaanu isise wa wnyi lati inu wa; dun ni iranti wn da fun wa; ru wn ko se igbe. Saanu fun wa, Saanu fun wa Baba alanu jul; nitori Jesu Kristi m r Olwa wa, Dariji gbogbo eyi ti o ti kja ji wa; Ki iw ki o si fifunni lai lhin eyiyi, ki awa ki o le maa sin, ki a le ma wu . Ni tun iwa, Fun la oun ogo Oruk r; Nitori Jesu Kristi Olwa wa. Amin. IFIJI LRUN Olodumare, Baba wa ti mb ni run, ni ti o ti inu anu r nla se ileri idariji s fun gbogbo awn ti o tinu ronupiwada, ati ti wn si fi igbagb otit yipada si i: Ki o saanu fun yin: ki o

dariji yin, ki o gba yin kuro ninu s yin gbogbo; ki o mu s yin duro, ki o si mu yin ni ara le ninu ore gbogbo; ki o si mu yin de inu iye ti ko nipkun; nitori Jesu Kristi Olwa wa. Amin. Nigba naa ni Alagba o wi p: gb r itunu ti Kristi Olgbl wa s fun gbogbo awn ti o yipada si nitot. GBOGBO ni ti o ba n sis, ti a si di ru wuwo le lori, ki o t mi wa, emi o si fi isinmi fun yin. Mat. 11: 28 lrun f aray to b g, ti o fi m bibi r nikansoso funni, pe, nikni ti o ba gba a gb ki yoo segbe, sugbn yoo ni iye ti ko nipkun. Joh. 3: 16 gb bi Paulu ti wi pe: Eyi yi ni r otit, o si y fun itwgba gbogbo, pe Kristi Jesu wa si ay lati gba ls la. I Tim. 1: 15 gb bi Johannu ti wi plu: Bi nikni ba s, awa ni Alagbawi kan ld Baba, Jesu Kristi olododo; oun si ni etutu fun s wa. I Joh. 2: 1 Lhin eyi ni Alagba o wi p: Alagba: gbe kan yin soke. Idahun: Awa gbe wn soke si Olwa. Alufa: j ki awa ki o dup lw Olwa lrun wa. Idahun: O y, o si to lati ma se b. Nigba naa ni Alagba yoo yipada si Tabili Olwa, yoo si wi p: O Y jj, o t, is isin wa si ni, nigba gbogbo, ati nibi gbogbo, ki awa ki o ma dup lw r, Olwa, *Baba Mim, Olodumare, ayray lrun. *r wnyii, Baba Mim, ni ki a fo ni j lrun Mtalkan. Nihin yii ni ki Alagba ki o gba adura naa ti a yan sil fun j t, tabi eyi. NITORI NAA plu awn Angli ati awn Olori Angli, ati plu gbogbo awn egbe run, awa yin, awa si n gbe Oruk r ti o ni ogo ga; awa si yin titi lai pe, Mim, mim, mim, Olwa lrun awn m-ogun, run oun ay kun fun ogo r: Ogo ni fun . ADURA FUN J OTO Ni j-Ibi Kristi ati j meje lhin r NITORI TI iw fi Jesu Kristi m r nikan soso funni lati di bibi ni aya oni fun wa; nipa is mi Mim , ni ti o di eniyan iyeniyan, ni ara Maria Wundia iya r; ati ni aini abawn s, lati s wa di mim kuro ninu s gbogbo. Nitori naa plu awn Angli, &c. Ni j Ajinde, ati j meje lhin r. SUGBN ju gbogbo r lo, ise wa ni lati yin o nitori Ajinde ti o logo ti m r Jesu Kristi Olwa wa; nitori oun ni d aguntan Irekja toto, ti a fi rub fun wa, ti o si ti ko s ay lo; nipa iku r ni ti o si ti pa iku run, ati nipa ajinde r si iye, ti o si ti tun mu iye ti ko nipkun pada wa fun wa. Nitori naa plu awn Angli, &c.

Ni j Igoke-r mb, ati j meje lyin r. NITORI m r oluf wn jul Jesu Kristi Olwa wa; lhin Ajinde r ti o ni ogo jul, ni ti o fi ara han fun gbogbo awn Aposteli r ni gbangba, ni oju wn ti o si lo soke run lo ipese ipo fun wa, pe, nibi ti oun gbe wa, nib ni awa o goke l plu, ti awa o si jba plu r ninu ogo. Nitori naa plu awn Angli, &c. Ni j-isinmi Funfun, ati j mfa lhin r NITORI Jesu Kristi Olwa wa; gg bi ileri otit ni ti mi Mim ti mb skal wa ni aya j oni ni ojiji plu iro nla, bi ni pe efufu lile, ni aworan ahn ina, ti o si ba le awn Aposteli, lati ko wn, ati lati fi s wn le ona otito gbogbo; o fun wn ni ebun oniruru ede, ati igboya plu itara gbigbona, lati ma waasu ihinrere fun gbogbo oril-ede nigba gbogbo, nipa eyi ti a ti mu wa jade kuro ninu okunkun ati isina sinu iml gbangba, ati sinu otito im r ati ti m r, Jesu Kristi. Nitori naa plu awn Angli, &c. Ni j-isinmi ti Mtalkan. NI TI ise lrun kan, Olwa kan; ki ise kiki nikansoso, sugbn ni-mta ni Ohun iwa kan. Nitori eyi ti awa gbagb ni ti ogo Baba, oun naa ni awa gbagb ni ti m, ati ni ti mi Mim plu, laisi iyat tabi aidgba. Nitori naa plu awn Angli, &c. Nigba naa ni Alagba yoo kunl lba Tabili Olwa, ni oruk awn ti yoo wa si Idap, yoo si gba adura yii. OLWA alaanu, awa ko dagba lati wa si Tabili r yi, ni igbkle ododo ara wa, bikose ni plp anu r nla. Awa ko y to b lati sa eerun akara lab Tabili r. Sugbn iw ni Olwa naa, iwa ni ti ise ati saanu nigbagb: Nitori naa, fifun wa Olwa olore-f, lati j ran-ara Jesu Kristi m r wn, ati lati mu j r b, ki ara r ki o le s ara s wa di mim. Ati ki j r iyebiye le w kan wa nu, ki awa ki o si le ma gbe inu r titi lai, ki oun ki o si ma gbe inu wa. Amin. Nigba ti Alagba ba duro niwaju Tabili, ti o si to Akara ati Waini lss tan, yoo gba Adura Is-dimim pe: LRUN Olodumare, Baba wa ti mb ni run, ni ti o ti inu iynu anu r fi Jesu Kristi m r nikansoso funni lati jiya iku lori agbelebu fun idande wa; (nipa b kan ti o fi ara r ru lkan soso) ni ti o ru b itnilrun, b arukun, ati aruda, b ti o t, fun s gbogbo ay; o si da a sil, ati ninu Ihinrere r mim, o fi ohun sil fun wa lati ma se e titi, ni iranti iku r iyebiye, titi yoo si fi fun pada wa; Gb tiwa, Baba alanu jul, gidigidi ni awa n fi irl ohun bb ld r; ki o si fifunni, ki awa ti n gba akara ati waini da r wnyii, gg bi idasil mim m r Jesu Kristi Olgbl wa, ni iranti iku oun iya r, ki a le se alabapin Ara oun j r ti o ni ibukun jul; ni oru j na ti a fi i han, ni ti o mu Akara; nigba ti o si ti dup, o bu u, o si fi fifun awn m-hin r wi p, Gba, j, eyi yi ni Ara mi ti a fifun yin: maa se eyi ni iranti mi. B gg lhin Ounj o gba Ago; nigba ti o si ti dup, o fifun w