Sunteți pe pagina 1din 5

MASTER COUNT SERVICES SRL SEDIU: Strada Cimpia Libertatii nr. 9,Bl. PM62,sc.2,et.3,ap.

68, sector 3 Bucuresti TEL: 07 27 57 17 97 / 0745 313 785 E-MAIL: laurentiu.ianculescu@gmail.com

Raport de expertiza contabila extrajudiciara prezentul raport contine 5 pagini

RAP O RT
D E E X P E RT I Z A C O N TA B I L A E XT RA J U D I C I A RA

S.C. XYZ SRL

Iulie 2012 1/5

MASTER COUNT SERVICES SRL SEDIU: Strada Cimpia Libertatii nr. 9,Bl. PM62,sc.2,et.3,ap.68, sector 3 Bucuresti TEL: 07 27 57 17 97 / 0745 313 785 E-MAIL: laurentiu.ianculescu@gmail.com

Raport de expertiza contabila extrajudiciara prezentul raport contine 5 pagini

Paragraf 1 - INTRODUCERE
SC MASTER COUNT SERVICES SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Cimpia Libertatii nr. 9, Bl. PM 62, sc. 2, et. 3, ap. 68, sector 3, Cod de inregistrare fiscala 28173346, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/2932/2011, Cont bancar RO40 FNNB 0030 0290 1172 RO02 deschis la Credit Europe Bank, Sucursala Piata Muncii, membra a CECCAR, filiala Bucuresti, reprezentata prin: Expert contabil / Administrator Ianculescu Laurentiu Adrian, nr. 41528/2011, in baza contractului de prestari servicii nr ____/____/____/.2012 , accepta misiunea efectuarii unei expertize contabile extrajudiciare pentru S.C. XYZ SRL cu sediul in judetul ____________, localitatea _____________, Str. ___________ nr. ______, inmatriculata la registrul Comertului din _________________ sub nr. J____/____/________, avand Cod Unic de Inregistrare ___________, reprezentata prin domnul / doamna __________________, in calitate de Administrator, denumita in continuare BENEFICIAR. In vederea acceptarii misiunii, s-au evaluat indeplinirea cerintelor de independenta. De asemenea s-au evaluat cerintele de competenta profesionala, in vederea pronuntarii asupra obiectului expertizei.

Paragraf 2 - DESCRIEREA MISIUNII


SC XYZ SRL a demarat formalitatile legale pentru majorarea capitalului social de la _______ lei la _______ lei, prin conversia unui imprumut in parti sociale, imprumut primit de la asociatul societatii in suma totala de __________, domnul / doamna ______________, persoana fizica rezidenta. In acest sens, expertul contabil trebuie sa se pronunte asupra urmatoarelor aspecte : Daca suma de _________ lei, inregistrata in contabilitate cu titlu de datorie catre asociatul _______________, este certa, lichida si exigibila, si in consecinta, poate fi utilizata in operatiunea de majorare a capitalui social.

Paragraf 3 - OBIECTIVELE MISIUNII


Obiectivele expertizei contabile au fost stabilite ca fiind urmatoarele : Obiectiv1 : Clarificarea aspectelor legale si financiare ale tranzactiilor derulate in contul asociatulu , cu scopul de a certifica existenta si natura datoriei. Obiectiv 2 : Certificarea modului de evaluare a datoriei si de prezentare a acesteia in situatiile financiare intocmite de catre societate ( valoarea datoriei). 2/5

MASTER COUNT SERVICES SRL SEDIU: Strada Cimpia Libertatii nr. 9,Bl. PM62,sc.2,et.3,ap.68, sector 3 Bucuresti TEL: 07 27 57 17 97 / 0745 313 785 E-MAIL: laurentiu.ianculescu@gmail.com

Raport de expertiza contabila extrajudiciara prezentul raport contine 5 pagini

Paragraf 4 - LOCUL DESFASURARII SI MATERIALUL DOCUMENTAR


Expertiza contabila s-a prestat la sediul MASTER COUNT SERVICES SRL, pe baza materialului documentar solicitat de Beneficiar si pus la dispozitie de catre SC XYZ SRL, material ce a constat in: Balantele de verificare pentru perioada __________________. Bilant Contabil la 31.12.2011. Fisa contului 455 Asociati conturi curente pentru perioada ____________. Contractele de imprumut incheiat intre SC XYZ SRL si Doamna Fratiman Carmen Irina, in calitate de asociat-creditor al societatii. Documentele de trezorerie (dispozitii de incasare), referitoare la contractele de imprumut de mai sus. Registrele contabile ale societatii: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul de Casa. Actul Constitutiv al societatii XYZ SRL.

Paragraf 5 - DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE


Obiectiv1 : Clarificarea aspectelor legale si financiare ale tranzactiilor derulate in contul asociatului , cu scopul de a certifica existenta si natura datoriei.

Pentru realizarea obiectivului s-au cerut si s-au verificat documentele prin care asociatul, domnul / doamna ______________, a imprumutat societatea XUZ SRL sumele de bani necesare desfasurarii activitatii. La dispozitia Prestatorului s-au pus urmatoarele documente aferente perioadei ___________: -Contractele de imprumut prin care asociatul numit a imprumutat firma. Contractele au fost numerotate de la 1 la ______ si aveau specificate in clar datele de identificare ale asociatului creditor, datele de identificare ale societatii imprumutate, suma imprumutata, scadenta sumei imprumutate. -Dispozitiile de incasare a contractelor de mai sus. Dispozitiile au fost numerotate de la DI01 (DISPOZITIE DE INCASARE 01) si pana la DI____. Data emiterii Dispozitiei de Incasare corespundea cu data contractului de imprumut aferent. Sumele specificate in fiecare contract de imprumut au fost incasate integral de societate. -registrele de casa; -balantele de verificare; -registrele jurnal; -registrul inventar la 31.12.2011; -actul constitutiv al societatii. Prin contractele de imprumut redate in tabelul de mai jos, domnul / doamna ___________, persoana fizica rezidenta, are calitatea de creditor al societatii in perioada ______________________. 3/5

MASTER COUNT SERVICES SRL SEDIU: Strada Cimpia Libertatii nr. 9,Bl. PM62,sc.2,et.3,ap.68, sector 3 Bucuresti TEL: 07 27 57 17 97 / 0745 313 785 E-MAIL: laurentiu.ianculescu@gmail.com

Raport de expertiza contabila extrajudiciara prezentul raport contine 5 pagini

De asemenea, avand in vedere prevederile actului constitutiv al societatii SC XYZ SRL, domnul / doamna ____________, detine, incepand cu data primului contract de imprumut, si pana la data prezentului raport de expertiza, calitatea de asociat al societatii. Pe parcursul desfasurarii expertizei, s-a verificat reflectarea in contabilitate a operatiunilor de imprumut din punct de vedere al conformitatii cu cerintele standardelor contabile in vigoare la data derularii operatiunilor, respectiv OMF 1754/2005 si OMF 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare; de asemenea, s-a verificat situatia operatiunilor de trezorerie, referitor la operatiunile de imprumut, operatiuni redate in tabelul de mai jos :
N r.crt. 1 2 3 N I / Data r.D incasarii N C r. ontract / D C ata ontract Sum a incasata Valoare C ontract (lei)

Avand in vedere cele enuntate mai sus, se constata urmatoarele: a. SC XYZ SRL a inregistrat corect in contabilitate sub aspectul reflectarii naturii operatiunii, respectiv constituirea imprumutului primit, prin afectarea rulajelor creditoare ale contului 4551 Asociati-conturi curente; b. Societatea a indeplinit obligatiile legale de tinere a evidentei contabile analitice, respectiv evidenta la nivelui creditorului-asociat; c. Documentele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, referitoare la operatiunea de contractare si de incasare a imprumutului indeplinesc calitatea de documente justificative contabile, respectiv sunt semnate, stampilate, purtand astfel raspunderea persoanelor care le-au intocmit, aprobat si inregistrat in contabilitate, dupa caz. Obiectiv 2 : Certificarea modului de evaluare a datoriei si de prezentare a acesteia in situatiile financiare intocmite de catre societate ( valoarea datoriei)

Analizand materialul documentar ( balante de verificare, bilanturi contabile, fise de cont) se constata urmatoarele : a) SC XYZ SRL a inregistrat corect operatiunile de constituire a imprumutului de la asociat , la nivelul contravalorii in lei a sumelor incasate in perioada ____________ , in valoare totala de ____________ lei. b) Sumele au fost corect prezentate in situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar 2011 fiind prezentate la pozitia Datorii in cadrul Situatiei Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii. c) Sumele au fost corect prezentate in registrele societatii: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul de Casa. d) Nu s-au inregistrat operatiuni de rambursare a sumelor imprumutate, in baza contractelor de imprumut, de la data constituirii datoriei fata de asociat si pana la data prezentului raport. e) Suma de ________ lei este in mod corect prezentata in ultima balanta de verificare intocmita la data de ___________, fiind regasita in soldul creditor al contului 4551 Asociati-Conturi Curente, analitic asociat domnul / doamna _____________. 4/5

MASTER COUNT SERVICES SRL SEDIU: Strada Cimpia Libertatii nr. 9,Bl. PM62,sc.2,et.3,ap.68, sector 3 Bucuresti TEL: 07 27 57 17 97 / 0745 313 785 E-MAIL: laurentiu.ianculescu@gmail.com

Raport de expertiza contabila extrajudiciara prezentul raport contine 5 pagini

Paragraf 6 - CONCLUZIILE EXPERTIZEI Avand in vedere ca :


imprumutul contractat de SC XYZ SRL de la asociatul sau domnul / doamna ___________, in valoare de _________ lei, are la baza contracte de imprumut intre parti, contracte ce indeplinesc calitatea de documente justificative contabile, conform reglementarilor contabile in vigoare; Incasarea imprumuturilor contractate de XYZ SRL de la asociatul sau domnul/doamna __________, in valoare totala de ____________ lei s-a facut in casieria societatii, in baza dispozitiilor de incasare emise si inregistrate in evidenta contabila a societatii, in perioada __________________, documente ce indeplinesc calitatea de documente justificative contabile; Valoarea de inregistrare in contabilitate a imprumuturilor existente in soldul contului 4551 Contul asociatului la data de ________, reflecta in mod corect datoria societatii fata de asociatul creditor la data de __________,

concluzia raportului de expertiza este ca suma de ____________ LEI

destinata maririi capitalului social al societatii, reprezentand imprumutul acordat de catre domnul/doamna___________, asociat al SC XYZ SRL

este certa, lichida si exigibila, si in consecinta, poate fi utilizata in operatiunea de majorare a capitalului social al SC XYZ SRL
Raportul de expertiza contabila extrajudiciara s-a intocmit pe baza documentelor contabile si a altor documente puse la dispozitia expertului de catre asociatul S.C. XYZ SRL, domnul / doamna _______. In cazul in care informatiile si/sau documentelor prezentate nu sunt complete, lipsesc, contin informatii cu scopul de a induce in eroare sau care pot induce in eroare, PRESTATORUL este absolvit de orice vina care ar decurge din aceasta. Prezenta lucrare contine 5 pagini. Data _________ Semnatura Expert Contabil Ianculescu Laurentiu Adrian

5/5

S-ar putea să vă placă și