Sunteți pe pagina 1din 7

Tema: Contabilitatea constructiilor si cheltuielilor in constructive 1. Continutul si clasificarea contractelor de constructie 2. Contabilitatea consumurilor directe si indirecte 3.

Contabilitatea consumurilor generale de intreprindere 4. Contabilitatea altor consumuri recuperabile de beneficiar conform conditiilor contractuale 5. Contabilitatea cheltuielilor aferente contractelor de antrepriza 6. Contabilitatea cheltuielilor aferente crearii si intretinerii edificiilor temporale 7. Calculul costurilor obiectelor contractuale 8. Contabilitatea productiei in curs de executie Subiectul 1. Contract de constructie - acord incheiat intre antreprenor si beneficiar pentru constructia unuia sau mai multe obiecte. Conform cotractului antreprenorul executa toate lucrarile tine evidenta tuturor consumurilor legate de constructive, aprovizioneaza sau cumpara toate materialele necesare in constructie. El reflecta in contabilitatea procurarea tuturor materialelo, operatiunile de salarizare, contributiile sociale, etc. Beneficiarul reflecta operatiunile de primire a lucrarilor de la antreprenor si contabilizeaza decontarile dintre parti. Antreprenorul tine contabilitatea in baza SNC 11 ,, Contracte de constructie Clasificarea I. In raport cu modul de determinare a valorii: contacte cu valoare fixa (in cazul in care ambele parti au negociato valoare fixa pentru constructia uneia sau mai multe obiecte) Contracte cu valoare deschisa (conform caruia beneficiarul plateste antreprenorului consumurile efectiv efectute pluso recompense exprimata in procente, profit) Contracte mixte (prevede conditiile primului si al doilea tip) II. In raport cu obiectul de evidenta a consumurilor si veniturilor: Contracte pe obiecte (contractile incheiate la constructia unuia sau a catorva obiecte care sunt exprimate separate daca sunt respectate urmatoarele conditii: 1. Valoareacontractului este stabilita pe fiecare obiect 1. Consumurile veniturile , rezultatele financiare se recunosc pe fiecare obiect) Contracte combinate (prevad constructia unor obiecte legate dupa tehnologia executarii lucrarilor de constructive si dupa proiectarea acestora)

Subiectul 2. Consumurile directe - sunt consumurile care tin nemijlocit de executarea lucrarilor si se include direct in costul lucrarilorde constructie. Consumurile directe include :

1. Consumurile de materiale utilizate la executarea unui contract concret (ex. valoare materialelor, combustibil, energia electrica, termica, apa) 2. Consumurile pentru retribuirea muncii (salariul de baza + suplimentar + recompense, prime, sporuri, etc calculate personalului muncitorilor de productie) 3. CAS, CAM calculate la salariul 4. Plata pentru arenda mijloacelor fixe utilizate nemijlocit la executarea unui contract concret. 5. Uzura si consumurile aferente intretinerii mij fixe, utilajului, masinilor de constructie utilizate nemijlocit la executarea unui contract concret. 6. Consumuri pentru proiectari si asistenta tehnica legate nemijlocit de un contract concret 7. Amortizarea activelor nemateriale utilizate nemijlocit la executarea unui contract concret 8. Alte consumuri directe. Contabilitatea: Intrarea materialelor Dt 211 Ct 521 TVA Dt 534 Ct 521 De la depozit sunt predat epe santier in baza documentului, fisa limita de consum sau bonul de consum. Toate consumurile cand poarta un caracter direct se includ in costul obiectului de constructie. Dt 811 Ct 211, 521, 531, 533, 539, 113,124,213,214 Consumurile indirecte sunt numite consumurile legate de intretinerea si exploatarea masinilor si mecanismelor de constructie ce deservesc cateva obiecte dar nu pot fi incluse direct in costul constructiei. Consumurile indirecte includ : 1. Consumurile privind retribuirea muncii(sal de baza+ sal suplimetar+ prime, recompense, sporuri, adaosuri,etc muncitorilor incadrati la exploatarea si deservirea masinilor, mecanismelor si utilizajelor). Mecanicii 2. CAS si CAM calculate 3. Consumurile pentru energia electrica, combustibil, Consumate de aceste masini , mecanisme si utilaje 4. Uzura masinilor, mecanismelor si utilajelor care deservesc cateva contracte. 5. Plata curenta de arenda pentru utilizarea masinelor mecanismelor si utilajelor arendate care deservesc cateva obiecte sau contracte. 6. Consumurile pentru deservirea tehnica, diagnosticarea si efectuarea tuturor felurilor de reparatii a masinilor si utilajelor care deservesc cateva contracte 7. Alte consumuri. Aceste consumuri de impart in 2 grupe: I. Consumuri unice : acelea care sunt conditionate de incarcarea transportarea descarcarea masinilor si mecanismelor, pregatirea locului

de montare, montarea acestora, demontare, si transportarea lor la locul de destinatie. Daca perioada de constructie a obiectului este mai mare de un an de zile atunci ele sunt acumulate in contul 141,, Cheltuieli anticipate pe termen lung iar daca perioada de constructie a unui obiect este de pana la un an atunci se utilizeaza 251 ,, Cheltuieli anticipate pe termen scurt Dt 141 Ct 211,213,214,531,533,534,124,113. La suma acumulata in contul 141 urmeaza sa fie divizate in cheltuieli anticipate curente in perioadele viitoare. La cota aferenta de cheltuieli. 01.01.13 Dt 251 Ct 141 Apoi lunar suma respectiva va fi inclusa in contul obiectului care se construieste Dt 811 Ct 251 Consumuri curente - laintretinerea si exploatarea , montarea masinilor si mecanismelor ( salarii, contributii, combustibil, reparatii, etc) Toate acest econsumuri indirecte se acumuleaza in Dt 813 Ct 211,521,531,533,539,113,124,213,214,812 La sfr perioadei de gestiune aceste consumuri acumulate in Dt 813 se repartizeaza Dt 811 Ct 813 II.

Subiectul 3. Consumurile generale aferente contractelro de antrepriza sunt consumurile ce tin de dirijarea organizarea, si deservirea contractului in ansamblu pe ntreprindere si sectoare ale productiei de baza si care nu pot fi incluse direct in consumurile aferente contractului de antrepriza concret: I. Consumuri generale si administrative: 1. Consumuri pentru retribuirea muncii care cuprind salariu de baza + prime, sporuri adaosuri personalului economic si de conducere a intreprinderii. 2. CAS si CAM calculate la salariu de mai sus. 3. Consumurile de intretinerea la boratoarelor de produnctie 4. Consumurile de reprezentanta si de deplasare 5. Uzura si consumurile pentru OMVSD cu destinatia de ntreprindere gospodareasca 6. Uzura, consumurile pentru intretinerea si exploatarea constructiilor speciale, tehnicii de calcul, transportului auto propriu si arendat utilizat de catre personalul intreprinderii. 7. Procurarearechizitelor de birou, registrelor contabile, publicatiilor periodice necesare in scopuri de producrie si gestiune 8. Alte consumuri administrativ gospodaresti

III.Alte consumuri generale de anatrepriza: 1. Consumuri cu destinatie generala de antrepriza 2. Consumuri pt proiectarea si asistenta tehnica care nu se refera nemijlocit la un anumit contract de antrepriza 3. Alte consumuri generale aferente contractelor de antrepriza. Toate aceste consumuri isi tin evidenta in 814 ,, Consumuri generale contractuale Dt 814 Ct 531,533,812,539,113,124 Subiectul 4. Consumurile recuperabile de beneficiar conform conditiilor contractuale Acestea cuprind: 1. Consumurile privind transportatrea lucrartorilor spre si de la serviciu pe rutele care nu sunt deservite de transportul de pasageri de uz public. 2. Consumurile aferente lucrarilor cu caracter mobil si de deplasare. 3. Consumurile privind organizarea actiunilor speciale privind asigurarea conditiilor normale de munca. 4. Alte consumuri recuperabile de beneficiari, in conformitate cu actele legislative si normative in vigoare. Aceste consumuri se tin separata sau impreuna la contul 814 Dt 814 Ct 531, 533,812,113,124 Subiectul 5 Cheltuielile de antrepriza - reprezinta suma consumurilor aferente contractelor in ansamblu sau pe stadii diferite ale acestuia predate de antreprenor si receptionate de beneficiar.Acestea se determina la finele fiecarei perioade de gestiune si se scad din venituri pentru a determina rezultatul financiar. La executarea contractelor de rand cu cheltuielile aferente contractului apar si cheltuieli care nu tin de activitatea de constructii, precum si consumuri nerecuperabile de beneficiar. Ele nu se repartizeaza intre contractedar se constata drept cheltuieli de antrepriza ale perioadei. Acestea cuprind : 1. Cheltuielile generale si administrative recuperarea carora nu este prevazuta in contract. 2. Cheltuili pentru lucrari de cercetari stiintifice si de proiectare recuperarea carora nu este prevazuta in contract. 3. Uzura mijloacelor fixe care stationeaza si nu se utilizeaza la executarea lucrarilor prevazute pe contract.

Impozitele si taxele prevazute de legislatia in vigoare Chelruieli de judecata. Amenzi , penalitati ,despagubiri. Alte cheltuieli care nu sunt legate de activitatea de antrepriza si/sau cheltuielile nerecuperabile de beneficiar. Aceste cheltuieli se tin cu ajutorul conturilor 713,712,714. Subiectul 6 Pentru constructia unui obiect apare necesitatea de creat , inaltat unele obiecte temporale cu caracter necapital : Magazii pentru pastrarea materialelor , ghereta paznicului de santier, gardul din jurul santierului, odaile pt dus. Toate chelti pt inaltarea sunt trecute la contul 815 ,,Cheltuieli pt crearea edificiilor temporale . In calitate de articole de cheltuieli pot fi: Materiale, salariile muncitorilor, cas, cam, servicii de transport, cheltuieli la intretinerea obiectelor respective. Dt 815 Ct 531, 533,812,113,124 Cand lucrarile de constructie au fost executate ele se pun in functiune prin intocmirea unui proces verbal de punere in functiune si se intocmeste formula contabila: Dt 213.3,,Constructii provizorii Ct 815 Lunar, dupa ce a fost calculata VPR se calculeaza uzura acestor obiecte. Uzura se determina in functie de durata de constructie a obiectului de pe santier. Exemplu Valoarea initiala -8000 VPR- 500 Au fost inregistrate materiale de constructie in suma de 600 lei Termenul 6 luni. Contabilizarea 1. Valoarea uzurabila 8000- 500=7500 2. Uzura 7500/36luni = 208,33 Dt 815 Ct 214(pe luna) 3. Decontarea uzurii Dt 214 Ct 213 7500le 4. Obtinerea materialelor Dt 211 - 600 Ct 213-500 Ct 612- 100

4. 5. 6. 7.

Subiectul 6 Intre beneficiar si antreprenor se incheie un contract, contabilitatea se tine pe comenzi , cand se scrie o comanda se mentioneaza:denumirea obiectului, beneficiarul, valoarea de deviz a acestui obiect, etc. In baza la aceasta se intocmeste calculatia planificata pentru fiecare obiect si se indica: 1. Volumul de lucru spre executare 2. Consumulde materiale

3. Consumul pentru salarii 4. Constributiile sociale si medicale 5. CIP-urile, etc. Aceste calcule se anexeaza la comanda si se prezinta producatorului de lucrari. In baza acestora se deschid conturi analitice la 811 unde se determina valoarea de deviz. Valoarea de deviz nu este egala cu costul de deviz. Exemplu Se da. Consumuri directe -800000 lei ; Consumuri indirecte 200000 ; Cheltui generale 150000. Profit 10 %. Sa se calculeze costul de deviz si valoarea de deviz. Costul = suma tuturor consumurilor si cheltui (800000+ 200000+ 150000= 1150000) Valoarea de deviz = Costul + 10% (1150000 +10% = 1265000) Subiectul 8 In constructie la fel ca si in alte ramuri exista productie in curs de executie. Determinarea acestui indicator este necesara pentru a calcula costul efectiv precum si valoarea de deviz a lucrarilor predate beneficiarului. Productia in curs de executie reprezinta lucrarile de constructie, montaj, care la data anumita nu sunt finisate in mod respectiv si nu pot fi predate beneficiarului. Pentru a determina volumul lucrarilor pentru montaj care reprezinta PIE se infatuieste inventarierea si se intocmeste un proces verbal. Volumul este efectuat la costul efectiv, valoarea de deviz trebuie sa includa productia in curs de executie la inceputul lunii care se trece ca productie in curs de executie in luna curenta. Exemplu 1.Volumul lucrarilor la sfr lunii 650 m cubi; procentul de finisare a lucrarilor 70%; pretul de deviz unitar a unui m cub 350 lei. 650 x 70 %= 455 m 3 455 x 350 = 15920 2.I-rea poienita veselaprezinta urmatoarele informatii cu privire la produsele finite si productia in curs de executie aferenta perioadei de gestiune: 1. stoc initial de productie in curs de executie 41500 Dt 811 Ct 215 2. Consumuri de materiale la fabricarea productiei - 124280 Dt 811 Ct 211 3. Consumuri privind retribuirea muncii- 7400 Dt 811 Ct 531 4. Cas cam- 1961 Dt811 Ct 533 5. Consumuri de energie in scopuri tehnologice- 9100 Dt 811 Ct 539 6. Costul produselor fabricate si predate la depozit - ? Dt 216 Ct 811 7. Stoc final de PIE - 17026

Dt 215 Ct 811 811