DECLARAŢIE

Subsemnatul
_______________,
domiciliat
în
_________________________, identificat cu _______, seria ___________, eliberată
de _______________, cu CNP _____________________, declar pe proprie
răspundere următoarele:
Sunt de acord ca fiul meu minor _____________________, născut la
___________, identificat cu ____________, seria___________, având CNP
_________________, să călătorească în ţara_____________, în perioada
_______________, însoţit de mama sa, ___________________, domiciliată în
_________________________, identificată cu _______, seria ___________, eliberată
de
_______________,
cu
CNP
_____________________,
pe
ruta
____________________________.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară în faţa Organelor de
frontieră şi a oricăror alte instituţii interesate.
Notarul public ________________ a redactat şi autentificat astăzi,
data autentificării, la sediul biroului, prezenta declaraţie în trei exemplare,
din care două le-a eliberat părţii.

DECLARANT