Sunteți pe pagina 1din 23

Fi[e de lucru exemple

Fi[a de lucru 1
Analiza ASOA
Efectua]i o analiz\ a propriei dumneavoastr\ `ntreprindere. ~n
cursul analizei, identifica]i atuurile, sl\biciunile, ocaziile favorabile
sau amenin]\rile care v\ pot influen]a capacitatea de a face fa]\ cu
succes concuren]ei.
Atuurile `ntreprinderii mele sunt urm\toarele:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Sl\biciunile `ntreprinderii mele sunt:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Exist\ urm\toarele ocazii favorabile externe:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Amenin]\rile externe care influen]eaz\ activitatea `ntreprinderii
mele sunt urm\toarele:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Data________________

Fi[a de lucru 2
Valorile de baz\
Valorile importante pentru `ntreprinderea mea sunt
urm\toarele:
Valorile de baz\
Coeficient de
importan]\*
_______________________________________________

_______5_______

_______________________________________________

_______7_______

_______________________________________________

_______6_______

_______________________________________________

_______1_______

_______________________________________________

_______3_______

_______________________________________________
_______10_______
_______________________________________________

_______9_______

_______________________________________________

_______2_______

_______________________________________________

_______4_______

_______________________________________________

_______8_______

_______________________________________________

_______________

_______________________________________________

_______________

_______________________________________________

_______________

_______________________________________________

_______________
Data:___________

* 1 = importan]a cea mai mare,

10 = importan]a cea mai mic\

Fi[a de lucru 3
Obiectivele `ntreprinderii
Obiectivele `ntreprinderii mele sunt urm\toarele:
Obiective cantitative

Termen de

`ndeplinire
____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

Obiective calitative
____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

____________________________________________

__________________

Data:____________

Fi[a de lucru 4
Declara]ia de misiune
Misiunea `ntreprinderii mele este urm\toarea:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Data:_________________

Fi[e de lucru exemple


Fi[a de lucru 5
Descrierea produselor, gruparea lor pe
linii de produse [i aprecierea lor
Descrierea produselor
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________
Linii de produse
Pre]**
_________________

Calitate*
_______________

_________

_________________

_______________

_________

_________________

_______________

_________

_________________

_______________

_________

_________________

_______________

_________

_________________

_______________

_________

Aprecierea servirii

__________
__________
__________
Data:__________
*Superioar\, medie, sc\zut\,

**Mai mare, egal, mai

mic
Fi[a de lucru 6
Segmentarea clientelei
Segmentul de clien]i 1
Descriere:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Num\rul clien]ilor actuali

Num\rul clien]ilor poten]iali


+____
Total clien]i segmentul 1
Segmentul de clien]i 2
Descriere:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Num\rul clien]ilor actuali
Num\rul clien]ilor poten]iali
+____
Total clien]i segmentul 2
Data:________________

Fi[a de lucru 6
Segmentarea clientelei
Segmentul de clien]i 3
Descriere:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Num\rul clien]ilor actuali
Num\rul clien]ilor poten]iali
+____
Total clien]i segmentul 3
Segmentul de clien]i 4
Descriere:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Num\rul clien]ilor actuali
Num\rul clien]ilor poten]iali
+____
Total clien]i segmentul 4
Data:________________

Fi[a de lucru 6
Segmentarea clientelei

Segmentul de clien]i 5
Descriere:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Num\rul clien]ilor actuali
Num\rul clien]ilor poten]iali
+____
Total clien]i segmentul 5
Segmentul de clien]i 6
Descriere:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Num\rul clien]ilor actuali
Num\rul clien]ilor poten]iali
+____
Total clien]i segmentul 6
Data:________________

Fi[e de lucru exemple


Fi[a de lucru 7
Profilul segmentului de clien]i
__________________________________________________
Proces decizional
1. Cine cump\r\ produsul nostru?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Cine influen]eaz\ decizia de cump\rare?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Unde se ia decizia de cump\rare?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Nevoile clien]ilor
1. Care sunt criteriile de cump\rare?
___________________________________________________________
2. De ce are clientul nevoie de produsul nostru?
____________________________________________________________________
__________________________________________________
3. Cnd con[tientizeaz\ clientul existen]a unei nevoi?
____________________________________________________________________
__________________________________________________
4. Ce func]ie `ndepline[te produsul nostru pentru client?
____________________________________________________________________
__________________________________________________

Data:__________

Fi[a de lucru 7 (continuare)


5. Nu exist\ un produs mai bun?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________
6. Ce servicii a[teapt\ clientul s\ i se ofere?
____________________________________________________________________
__________________________________________________
7. Ce obliga]ii pe termen lung `[i asum\ firma fa]\ de client?
____________________________________________________________________
__________________________________________________
8. De ce un client alege o marc\ `n defavoarea alteia?
____________________________________________________________________
__________________________________________________
Avantajele c\utate de clien]i
Ce beneficii (avantaje) ob]ine `n urma utiliz\rii produsului nostru?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Data:________

Fi[a de lucru 7 (continuare)


Criteriile de cump\rare
1. Ce produse cump\r\ clientul nostru?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Ce tehnic\ de vnzare prefer\ clientul?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Ct dureaz\ actul de vnzare - cump\rare?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Ct este dispus clientul s\ cheltuiasc\?


____________________________________________________________
__________________________________________________________
5. De unde poate clientul s\ ob]in\ informa]ii despre
produs?
____________________________________________________________
__________________________________________________________
6. Cnd `nlocuiesc clien]ii, de obicei, produsele cump\rate?
____________________________________________________________
__________________________________________________________
Data:__________

Fi[e de lucru - exemple


Fi[a de lucru 8
Unit\]ile strategice de activitate
Pie]e de desfacere
Produc]ie +

Publicitate +

Pia]a
(Grupa de

(Grupa de

consumatorilor
clien]i 1) Art\

clien]i 2)

Divertisment

Propriet\]i

(Grupa

de
clien]i 3)
Imobiliare
Produsul1
Servicii oferite
de Video
Production
Produsul 2
Servicii
Auxiliare

Produsul 3

Data:___________

Fi[e de lucru exemple


Fi[a de lucru 10
Atractivitatea sectorului pentru
unitatea strategic\
__________________________________________
For]a sectorial\

Mare

Mediu

Mic

U[urin]a
p\trunderii

_________

___________

__________

_________

___________

__________

Puterea
furnizorilor
Puterea
cump\r\rilor

_________

___________

__________

Existen]a
produselor
`nlocuitoare

_________

___________

__________

Rivalitatea `ntre
concuren]i

_________ ___________

Rata de cre[tere
Cota de pia]\

__________

___________
___________

*Rata de cre[tere: rata de cre[tere a USA este `n cre[tere, r\mne


neschimbat\ sau scade?
** Cota de pia]\: domina]i, sunte]i egal sau sunte]i dominat de
concuren]i?

Evaluarea combinat\
Este o evaluare a USA pe baza atractivit\]ii ei generale,
combinat\ cu poten]ialul s\u de cre[tere. Dac\ ambii factori sunt
puternici, `nscrie]i un semn `n dreptul atributului mare. Dac\ unul
din factori este moderat, `nscrie]i un semn `n dreptul atributului
mediu. Dac\ ambii factori sunt slabi, `nscrie]i un semn `n dreprul
atributului mic\.
Mare

___________

Medie

___________

Mic\

___________
Data:_____________

Fi[a de lucru 11

Factorii succesului unit\]ii strategice


___________________________________________
Factorii succesului

Importan]a*

_______________________________________

_____________

_______________________________________

_____________

_______________________________________

_____________

_______________________________________

_____________

_______________________________________

_____________

_______________________________________

_____________

_______________________________________

_____________

_______________________________________

_____________
Data:__________

*1 = foarte important,

10 = importan]\ minim\

Fi[e de lucru exemple


Fi[a de lucru 12
Analiza mediului concuren]ial al
unit\]ilor strategice
__________________________________________

Concurentul

Calitatea*

Servirea*

Pre]ul*
__________________

__________________

_____________

_____________

__________________

__________________

_____________

_____________

__________________

__________________

_____________

_____________

__________________

__________________

_____________

_____________

__________________

__________________

_____________

_____________

__________________

__________________

_____________

_____________

__________________

__________________

_____________

_____________

__________________

__________________

_____________

_____________

Data:_____________

*mai bun, egal, mai slab

Fi[a de lucru 13
Harta concuren]ei pentru
unitatea strategic\

Pre]ul

__________________________________________

Mare

Jaf

Pre]

Pre] mare

exagerat

Moderat

Lucru ieftin

Marf\

Atragere a

Obi[nuit\

Clien]ilor

Marf\
Sc\zut

ordinar\

Afacere mai
Afacere

mult dect

convenabil\
Redus\
(nivel bun)
(nivelul cel

convenabil\
Medie
Ridicat\
(nivel mai
bun)

mai

bun)

Calitatea / servirea
Data:_________

Fi[a de lucru 14
Diferen]ierea concuren]ial\
a unit\]ilor strategice
__________________________________________
Concurentul

Punctul de diferen]iere

____________

_________________________________

____________

_________________________________

____________

_________________________________

____________

_________________________________

____________

_________________________________

____________

_________________________________

____________

_________________________________

____________

_________________________________
Data:___________

Fi[e de lucru exemple


Fi[a de lucru 15
Implica]iile strategiei asupra USA

Nivel
ridicat

Cadranul I
Vedete
(miza]i pe ele)

Cadranul IV
Dileme
(miza]i sau

Rata de cre[tere [i atractivitate

renun]a]i)
Nivel
mediu
Nivel
sc\zut

Cadranul II
Vaci de muls
(p\stra]i-le)

Mai mare

Cadranul III
Pietre de moar\
(p\stra]i-le sau
renun]a]i la ele)

Egal

Mai mic\

Cota relativ\ de pia]\


Data:___________

Fi[a de lucru 16
Direc]iile strategice ale USA
Direc]iile strategice ale USA sunt urm\toarele:

USA

________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

USA

________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

USA

________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

USA

________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

USA

________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Data:_________

Fi[e de lucru exemple


Fi[a de lucru 17

Harta diferen]ierii
Nu pot
Satisfacere

satisface

total\
Nevoile clientului
1
9
10
(`n ordinea oriorit\]ilor)

Fi[\ de lucru exemplu


Fi[a de lucru 18
Aspecte privind aplicarea
`n cadrul unit\]ii strategice
__________________________________________
Aspecte organizatorice
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________
Aspecte privind resursele
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________
Aspecte privind sus]inerea
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________
Aspecte privind conducerea
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________
Data:_____________

S-ar putea să vă placă și