Sunteți pe pagina 1din 2

6. CONTINUTUL CONTRACTULUI DE ANTREPRIZA Contractul de antrepriza este un contract sinalagmatic. Potrivit art. 704, alin.

1 CC, un contract este sinalagmatic daca fiecare dintre parti se obliga recipro c, astfel incat obligatia fiecareia din ele sa fie corelativa obligatiei celeilal te. Obligatiile antreprenorului: pana la incheierea contractului antreprenorul ca specialist trebuie sa-si indepl ineasca obligatia preventiva de informare. Astfel, conform art. 937 CC, antrepre norul este tinut inainte de incheierea contractului sa furnizeze clientului, in m asura in care circumstantele o permit, toate informatiile referitoare la natura lucrarii sau prestatiei, la bunurile si termenul necesare lucrarii sau prestatiei ; sa efectueze lucrarea personal doar atunci, cand aceasta obligatie reiese din con tract, din imprejurari sau din natura prestatiei. in celelalte cazuri antrepreno rul are dreptul sa incredinteze executarea unor parti din lucrari subantreprenor ilor; in schimb antreprenorul raspunde fata de client pentru toate lucrarile exe cutate de subantreprenori; sa efectueze lucrarea pe propriul sau risc17; antreprenorul, de regula, este obligat sa furnizeze toate materialele necesare ex ecutarii contractului, daca partile nu au convenit altfel. Bunu- rile necesare p entru executarea lucrarilor trebuie sa fie de o calitate buna. Antreprenorul sau prestatorul datoreaza pentru bunuri aceleasi garantii pe care le datoreaza vanz atorul (ort. 938 CC); pe parcursul executarii lucrarilor antreprenorul este obligat sa execute lucrare a In conformitate cu indicatiile clientului. In practica se considera ca indicati ile clientului sunt obligatorii pentru antreprenor, insa executarea acestor indi catii trebuie sa aiba loc cu respectarea unor conditii de ordin informational, c are tin de obligatia antreprenorului. Astfel, potrivit art. 950 CC, antreprenorul este obligat sa-1 informeze pe clien t despre faptul ca: materialul prezentat de client este inutilizabil sau necalitativ; viciile materialelor vor face ca produsul final sa fie afectat de vicii; respectarea indicatiilor clientului ameninta durabilitatea sau utilitatea lucrarii; exista alte circumstante care nu depind de antreprenor si care ameninta d urabilitatea sau utilitatea lucrarii; sa transmita clientului obiectul contractului; sa transmita clientului lucrarea libera de orice viciu material sau juridic. Potr ivit art. 948 CC, lucrarea este libera de vicii materiale, daca are calitatile c onvenite. in cazul in care nu s-a convenit asupra unor calitati, lucrarea este l ibera de vicii materiale daca este corespunzatoare utilizarii presupuse in baza c ontractului sau, daca nu se poate deduce o asemenea utilizare, utilizarii obisnu ite. Cu viciul material se asimileaza situatia in care antreprenorul produce o a lta lucrare decat cea comandata sau produce lucrarea intr-o cantitate sau de o d imensiune inferioara, daca aceasta executare poate fi considerata pornind de la c ircumstantele de executare a contractului. Lucrarea este libera de vicii juridic e atunci cand nici un tert nu poate valorifica drepturi impotriva clientului; daca antreprenorul efectueaza lucrarea cu materialul sau, el trebuie sa transfer e in favoarea clientului dreptul de proprietate asupra bunului (art. 947 CC); sa participe la intocmirea actului de receptionare (art. 958 CC), deoarece in pro cesul de predare-primire a lucrarii se pot descoperi vicii si abateri de la cond itiile contractului si de la indicatiile clientului; sa inlature viciile si abaterile depistate pe parcursul receptionarii lucrarii, c are sc efectueaza pe contul antreprenorului (art. 958, alin. 2 CC). De asemenea, antreprenorul suporta cheltuielile suplimentare necesare pentru remedierea vici ilor depistate, in special, cheltuielile de transport, de deplasare, de munca, p recum si pretul materialelor (art. 960 alin. 2 CC). Drepturile antreprenorului: Pe langa regulile generale cu privire la drepturile unei parti contractuale, car e corespund obligatiilor partii contractuale opuse, noul Cod civil stipuleaza un

ele drepturi noi, originale si binevenite: potrivit art. 967 CC, antreprenorul are dreptul la economia dobandita prin reduc erea costului lucrarii. Acest drept poate fi realizat numai in cazul cand antrep renorul reduce costul lucrarii in raport cu cel stipulat in contract fara reducer ea calitatii si cantitatii lucrarii. Este vorba de remuneratia globala a lucrari i care a fost stabilita la incheierea contractului. Partile insa pot conveni asup ra unui alt mod de repartizare a economiei obtinute in urma reducerii costului l ucrarii; pentru asigurarea drepturilor patrimoniale ce rezulta din contractul de antrepri za antreprenorul are dreptul de retentie si de gaj asupra bunului mobil produs s au imbunatatit de el, daca in cursul producerii sau al imbunatatirii bunul a aju ns in posesiunea sa. Acest drept nu poate fi realizat in cazul in care antrepren orul stia, in momentul luarii in posesiune, ca clientul nu este de acord cu prod ucerea sau cu imbunatatirea (art. 952 CC); daca obiectul contractului este o constructie sau o parte din constructie, antrep renorul este in drept, pentru garantarea drepturilor care rezulta din contractul de antrepriza, sa ceara constituirea unei ipoteci asupra terenului de constructi e al clientului (art. 953 CC); din continutul normei stipulate la art. 960 CC rezulta ca daca la recep- tionare a lucrarii au fost stabilite vicii, antreprenorul, la cererea clientului, este in drept sa aleaga fie remedierea viciilor, fie efectuarea unei noi lucrari. Mai m ult ca atat, antreprenorul poate refuza remedierea, daca este posibila doar cu c heltuieli disproportionale; daca antreprenorul efectueaza o noua lucrare, el poate cere clientului restituir ea lucrarii afectate de vicii, conform dispozitiilor privind rezilierea contractu lui (art. 961 CC); potrivit art. 955, alin. 2 CC, antreprenorul are dreptul la retributie deplina ( globala), daca lucrarea nu poate fi finalizata din cauza materialului necalitativ prezentat de client sau a indicatiilor acestuia, cu conditia ca antreprenorul s i-a executat obligatiile informationale.