Sunteți pe pagina 1din 1

UN CAZ: MITROPOLITUL NICOLAE CORNEANU

de Alexandru Stanciulescu-Birda | Iulie 27, 2008

Cel dintâi eveniment care a f cut subiectul presei din ar a fost legat de Înalt Prea
Sfin itul Mitropolit Nicolae Corneanu al Banatului. Presa vorbe te despre inten ia marelui
ierarh român ortodox de a trece la catolici sau la greco-catolici i de inten ia acestora de
a-l primi cu bra ele deschise i a-l face cardinal catolic sau mitropolit greco-catolic. Înc
nu cunoa tem pozi ia oficial a ierarhului i nici a Sfântului Sinod referitoare la aceast
problem , dar tirea este profund îngrijor toare pentru oricine simte române te, pentru
orice cre tin român ortodox. Înalt Prea Sfin itul Mitropolit Nicolae este personalitate de
prim rang a Bisericii noastre, a culturii i vie ii sociale române ti. Trecerea dânsului la alt
cult ar fi o lovitur groaznic ce s-ar da Bisericii Ortodoxe Române în momentul de fa .
Ne gândim la popularitatea de care se bucur vl dica Nicolae în Banat, în ar i în lume.
Nu tiu câ i dintre p stori ii s i b n eni în special i dintre români în general îl vor urma,
dar cred c foarte mul i. În articolele amintite se face asem nare între mitropolitul
Nicolae Corneanu al Banatului i mitropolitul Atanasie Anghel al Transilvaniei de la
1700. Acela a trecut la catolici i a luat dup el jum tate Transilvania. Cei care l-au urmat
au alc tuit Biserica Greco-Catolic sau Biserica Unit cu Roma de ast zi din
Transilvania. Câte probleme nu au existat de-a lungul timpului între acea biseric i cea
Ortodox , între credincio ii celor dou confesiuni! Pân i în momentul de fa sunt
localit i, în care românii, împ r i i în tabere, sunt gata de ceart , de b taie, între in
procese interminabile. Ce mai! Du manii neamului românesc de acum trei secole au
reu it s ne sparg unitatea i s ne învr jbeasc .
În c r ile noastre de istorie este satanizat Atanasie Anghel i socotit ap isp itor pentru
toate. Ne permitem o modest întrebare fa de cei ce au o asemenea pozi ie: oare,
Bucure tiul de atunci a f cut chiar tot ce trebuia pentru ca ierarhul transilvan s nu fac
acel pas? Ne gândim la puterea bisericeasc , de care depindeau canonic românii ortodoc i
din Transilvania. Mitropoli ii de la Bucure ti nu uitau niciodat s men ioneze în
titulatura lor c sunt i ,,ai plaiurilor”, adic ai credincio ilor de peste mun i. Ne gândim,
în al doilea rând, la puterea politic . Pe cale diplomatic , aceasta ar fi putut, f r îndoial ,
s fac ceva ca s nu se ajung la o asemenea situa ie. Dezastrul s-a produs, iar acum
suport m consecin ele!
S dea Dumnezeu ca zvonurile vehiculate în presa de care am vorbit s nu fie adev rate!
Cei ce au putere de decizie s fac totul pân nu e prea târziu, ca s -l conving pe ierarhul
b n ean s nu fac acel pas.
Dincolo de ambi ii i micimi omene ti, trebuie s se aib în vedere interesul major al
puterii politice i al celei biserice ti, ca poporul românesc s nu mai fie dezbinat, împ r it
i sfârtecat, ci s se fac tot ce e omene te posibil, ca s i se men in unitatea politic ,
teritorial i bisericeasc . Este o datorie sacr , pe care o au conduc torii no tri politici i
biserice ti în fa a celor de azi, în fa a celor din viitor i în fa a istoriei.

Topice: Medita ii | Edit |