Sunteți pe pagina 1din 5

INSPECTORATUL JUDETEAN BRAILA SCOLAR

M]N]STERUL EDUCATIE] NATIONALE

InspectorpennuiNni6m6ntutprcpnmo

c'rdrno.9rlGruREA e6r.

Itrtfi'-.
pr pehdnenld, In.pector ru oducoll

SIMPOZION JUDEIEAN
,l iN ROiTaTVESC TRADTITONAI|SI, u MODERN'S iNVaIiM,arVrUr
LA TEMA: SARBATOAREROMANI!" volorlleculluroletl nollonole ,,E promovoleininvdtdmanlul preuniver3ilor

CntrulJldele.n Peilru con,erydrcd tr rromovored cunu l lrcdlllonole Bdllo

4// /,. o?.)o/)

A36clolidproleslonoE. ducolodrlor"Esldd'Bl6llo

/21//N,!,ei?/3

SIMPOZION JI'DETEAN
IN TEADITIONALISM MODERNISM INYiT.'.MaNTAL ROM;NESC SI
TEn4{: SARBiToAR! LA ROM,INI!" - vrtorile c tnmle !i mlional pronovat in "E pruniversit,r iDv4nnanrul

pent.uConseNlm 9i PromoYarqCuhurii LOCUL DESFi$URiRII: CentrutJudtean TmditiondBrnil! COORDONATORI: Brdilo ProtCristina MANCIUREAlnspcioratul Judclem $cole progmm pElungitnr' 48 Bt ila d B( Pmf.TanF CTIEORGHE EA_ Crddinila - Ctrrdinila program prelungit ll Braila nr' cu Pmf. Elena HRIMIUC -GrtdiniFcuprogran pEluneitnN Brdila 43 IONESCU Prci Daniela _ nr'39 PFlungir IONESCUcrtdinif!cuPmeram PrciAuiim _ CrtdiniF Prcsrd Prelungilnr'3 cu SURDU PolAneelica nr.9 cu ProlMi;b MocaN U - Grtdinita Posrm Prelunsn nr49 Sspdnenal cu TROFIN GrediniF Prosrcm ProtTincuta cuProsxdPrelunsilnr.6 ProtEle.aCURC,I_Cridinila PAITENERI: . AsocirtiaFofesionala aeducatoaelor "Egida' . Cda CoQului Brnila Didactic, Brnib Culturii TFditionale, . Cenlrtrl Consvarea Pronolaoa Judeled !i tenlru Brni ian . $coala Populld dcAdd "Vespas Lungu", b _ Diref Bdila . C.j.D.I.E.D.D.Eurcpe

ARGUMENT: Ronenia esleun lnrAmnintrndj cu oamenico nu hs6 sn sepiard! fmnustitc cupiinsein obi@iuriie tradiliile &estormelaguri.Fototoruttrcbuiefie consideBr er;menl;pane ri sa ui ii pret ola.69i slat,. educatia Pnnftlul propus ..E snrbsro.re ta ronetri!', tansrn lril invibtja de pdicipe ta a@srt aclivide, cet ti ibdennul de a pdsr'a mmoriavie a poporutuioman. prin etnogmfie totclor. ,i Folctofllrace plrre din nosteniiea univeBatd oftenilii,areinsemnltale a ;ciali,cultumlr, pohica$ ne ajut! s, ne idenlificnm ca.an, in spaiulcaqatodanubidoponric. Dorimsg cu.oqreh valorile, le prsrJn d se le tunsmitm sd peFotorito$i etevitorpnn neattemle meFriade d4cili'r avem aceast, datorie sacrn destrrdosiinoitrii. faF Dorimpromovarea prst@ea dialogulului cullumtj autenticirilii tndiiito! t obiceiurilor ta omdniti diseminma xmplelordebune practici &liviratca din didaoticn. Obi@iurileti tBdiliilesunlritn, ouzimlnate, adencn simliE,mAndiie, incrcdor, spehnti, dragosre viatt, voio$ieii bucurie. de ApopiindD-ipe copii de cunoasrerea fotclorului le deehideh o DortiF spr cunoatlereainlerioard, dture@ fotclorut 6te ,,ide.titate,, pentru fiecareexponent neamuluidin cde lsi de obarsid. dl

scoluL
. Cunooilerea valorincea h.lditiilort obiceiurilor spccince poporului 9i mmrn in vedeiea promovtuii lor in rendulcopiilor. pdrinlilor cadElordid&rie: educars ti tolermlei, rpliereniei, fomarea inlelegedi, identitnfii sine d tiapartnenleilaneam.

OBIEClIVE . Abilitlrea cadelor didacticecu capaoitale! a onstui un nediu e{rucagonal de cde sr notivea pretoolerul prolejaE cultditia fotcloflluironrnesc. / elenl l. procesulde a ' Afimara. cuno!5terea pmnovaM obiceiurilorsi lradiliilor nodrre populare aurdli@ Ei ronAne9liin randul pretdoldilor elevilor, conlibuind lsfel la sensibitj,!E!copiilor !i in eea ceprive$e ana !i lradilia popuhrrl . Edu6ae inteEsului a dngostei pdl.u lhdifiile ii obiceiulite ronanciti,apiecierea 9i leatrrului deceEtie folclorics; . infcGgdeapojt.ii 9i consendrii conorilor autentice fumizatdc lblclor, ponind de la onse areapalrinoniului tradilional; lol . Dezvoltarea unei imasini cullurale proprii ti a u.ui spatiu cullut sracteniic prin co.solidarea Flaliilor d colabomre, parteneriat de activ cu conunitatq penlru re'l6operire. $i asigura@ continuildlii tsdiliilor si obiceiuilorpopulaie,umrrind ii cultivarea abililslilorde conunicare! GRUPTINT,& ad didacticedin invdliminlul preunivenild, pEicolari, elevi $i prrinli.

REGULAMENT DE PARTICIPARE: Sinpozio.r sevadesE u6 pelrei sectiuni: l Sectiu@ | Lucrarm..odi.o-rri 1t:fice:..r.,ditiono!,n ho.t ht n in . rt inyqdnn rtnnan4t.pun.redevdeFprivinorrptflitu.temenretormditionote.L.ete -\atmifirsRa dpeienFr ddadice in \{.Ta plnoqafli "l siftakotp t: "''r'?., valohlor ehosmfi ii folclonce.,. re Srctiun@ Il , I.trprer& rccalt instrumnr.U "nnni@ din gfi.ti,a,, d,rini si obiceiurispcifi@sgd5lorilor de pesre an. SecfiuDer III - An, phsticd / pt^.riae ,tktier rlec,eottepoputard, iNcrie@ p$iiciplntilor: - tmenl8 martie 2013 - peb@ filei deLsciere oexate, - pemo_dlde sniacl dire.br A.gelie SURDU,retefongrldinitd 0239/6 O5lj, mobil r 076s244273. ' r , M d e p r r i . i p r r c e j e d e 2 0t e i p e i e c r . : b t i u r e , * q af i d e p u s a D e f b,adec.ihr, h grrdinFroj sN modma$ eu r' {ntut a$Lirtia pmtelionaiad rdu, aromtor,,Eeidooonl, Ro,|4RNCB004 I 63434000 , BanoaComftiatE Ronand su ta orie bma cu 30s I specificalia,,tdtsidpozio. . scctune!I: - ftdlct @ lucririld - LuFEa va avea3 5 pasini tomat A4. peo sinsurnpan, srh ta un rand, cu nargini esale20mh, cu ceacrrcmoanetri (Ariat l2). Tittut luordrii va i scrh cu Arial 14 Dold, cenrdr Autorul 9i 'n$nufa de tnvdltnanl d ude prcvine vor ff sfthe doud rardtrii md jos, centrat(A al l2). BibtiogEfia se va consemna sfirgitul tucrtuji in odin* L umelo@:numel prenudele autorului, rirlultu$,rii, ediiura, dnul, 9i capitotul, - depune@ ludrrilorntodico,fliinline sevar*tiatn fomat lerric,i eteclronicj - lucma netodio-$tiinlifrca in fomrt el@r.onic se rimile pe ad@ de e-mail sirqpgrionbnila@Ehoo.sm , ilr nalerialul b fomat scns ta C$diniia cu pogm pElunsn nr,8din sti.Pmeesului Bdila. nr.7 hrtioipsea direclapFsupune: - depundeaunui CD cu Prezenta@tn Powe Poinl a tucdrii giintifice mdin 15stide-uri cde sdsintetiae lucrea; - timpdpEhlder ndin l0minute. Ne6p*ta@ tcmei pmpNe slu a condiliitor d rEd,d.. ,re drupr coNeinF

InteQEtarevoqlyinstrunenlal5: - naleiialul inscris in concB va fi inEeistrat pe CD/DVD - in fomat -EtichetaCD-ului sI clprindd umdto@te dltq denumireacanteutui, prepoidlui/ srupului voI. institulia ds invelroan!, grupa/ctasa, varsta,

lrrtrih pldhe \ or li @t ak in tomd Ar. cu psseprtud de . j fnunerjl -ruc@rptrn.e vor h @tiare ori0difeiirekhnic: -_por fi-ppmuresi ob d. Ratiaredecsh @piico! seincad eazA.lkma satirliii -.!(heE \d (Lpirnde umdlotr.tedate: IntL ucrr i. nrne. ripMume e pre.midtLi ete\ utri, instituliadetnv4nmam, gruptcbs!- ver$a indrumdlotul

:::::"1:l lll:,1:"*^ promo\a'e!ulu,i TEdr,oldteBrrrL, penmronseryalea1' ( -tucIgrile vo! fi Etumab idlnr nu - vor n penaliztelucr6.i copi u;deseva conshra te itor interyenta aduttu tui

* ors.i,LiobRrr fe, e\poli,i, Esri/,.e c.nn[uderear ra

CRITERII DE EVALUAREA LUCR,iRILOR Perm ILL*rilef.intifice\or fi Lmrrire.etcme4re de.emaricd .onlinur. '' DmtunziDa .onplex;l.r6 nesa, i !En\m.. asrecRte.nqatot rlu rLc.rrii. cdrr"r."*a*,a,,i ,: *"""L"'" "i De aemel@ un bp.c. defin.oriu fi ongindiE; ,i prcpria va Perh, _ur-erik pldrF,pR.rhe vor fi undrik: som, @mooziriorot. .srn.jre, mgn,trhte.mdtedaie dn* fotocir. crslir inedik.pr.um r' epe6@ .ehte,ordi; i1 Pe;n inrerprr* vocrlrinsmdrata vor n umarite so*,e: InrerpFlrnra misc6rilor, lmenG oreimlitare. de 9r coruae specince cat:tab

JURIZAREALUCRARILOR Jdnz@ w fi @lilaL de cdEeorgMiaror pMenen.i simpozionutu( epe.iati$i h "i

l"lllll,ii--

"".*

*r.e \orri%pEmirr speciar . pren.ur LpRmirr premiu, . r.

FINALIT,{TI Toatelucrrrile vor ffguratn cabtogulsimpozionutui, t4e autorva primi diplona de id participde, poe*mul acrividtii.CD ineeislll cu jSBNculoatetudnrib paiicipete,' PROCRAMUL STMPOZIONT'LUI: toG 930D6chidre. simpoziorului -l2,0oConutrictri secfiutri 9.30 pe 1230.13.30 Concluzii /F6ivnot d. prniere