Sunteți pe pagina 1din 1

Matei 28

14. i dac are s se aud aceasta pe la guvernator 571 , noi îl vom convinge; i pe voi v vom face f r grij . 15.Iar ei, luând argin ii, au f cut cum au fost înv a i. i s-a r spândit vorba aceasta printre iudei pân în ziua de ast zi. 16.Cei unsprezece discipoli îns , s-au dus în Galileea; la muntele unde le-a ordonat Iesus. 17. i v zându-L, s-au închinat; unii îns s-au îndoit. 18. i apropiindu-Se, Iesus le-a vorbit, zicând: Mi-a fost dat toat autoritatea 571a în cer i pe p mânt. 19.Ducându-v deci, discipoliza i toate na iunile 571b în Numele Meu; 20.înv ându-i s respecte 572 toate câte v-am ordonat. i iat ! Eu sunt cu voi în toate zilele, pân la sfâr itul epocii [amin].

571 în greac : hegemonos (se refer la Pontius Pilatus). 571a în greac : exousia = autoritatea; dreptul. 571b Eusebius citeaz v.19 în lucr rile (c r ile) sale scrise între 300-340 d.H. de 17 ori, astfel: Ducându-v deci, dicipoliza i toate na iunile în Numele Meu (în greac : poreuthentes oun, matheteusate panta ta ethne en to onomati mou. Chiar i Westcott i Hort în textul critic grecesc fac referire la aceast form scurt de citare a v. 19 de c tre Eusebius. Formularea v. 19: „Ducându-v deci, discipoliza i toate na iunile botezându-i în Numele Tat lui, i al Fiului i al Spiritului Sfânt” a fost deci introdus treptat (ad ugat , interpolat ) i generalizat mai târziu, adic dup Sinodul de la Niceea din anul 325 d.H. ca rezultat al disputelor anterioare referitoare la teologia trinitarian . Aceast formulare referitoare la botez nu o g sim folosit nic ieri în N.T. atunci când este relatat vreun botez concret al cuiva. Ba mai mult, în Fapte 2:38, Petru (care era împreun cu ceilal i apostoli) ine o cuvântare în Ierusalim înaintea poporului în ziua Cincizecimii, în urma c reia cam 3000 de persoane care l- au ascultat i au crezut înv tura lui Iesus predicat de Petru, au acceptat-o i au aderat la ea, dup care l-au întrebat pe Petru i pe ceilal i apostoli: „Ce s facem, b rba i fra i?” El le r spunde: Poc i i-v ! i fiecare dintre voi s fie botezat în Numele lui Iesus Hristos, spre iertarea p catelor voastre; i ve i primii darul Spiritului Sfânt. Deci Petru nu le spune c trebuie s fie boteza i în Numele Tat lui, i al Fiului i al Spiritului Sfânt; ci, doar în Numele lui Iesus Hristos. De fapt din formularea lung din v. 19 rezult c apostolii au fost trimi i s fac discipoli ai lui Iesus prin actul botezului, iar abia dup aceea (conf. V. 20) s îi înve e doctrina cre tin pe care o primiser discipolii de la Iesus. Aceasta este în contradic ie cu realitatea, conform c reia, cineva poate deveni discipol (adept, urma ) al lui Iesus numai dup ce înva i accept doctrina Lui; iar ca dovad exterioar c a înv at-o i este de acord s o respecte, el este botezat, intrând astfel în rândul discipolilor lui Iesus. În concluzie, nimeni nu devine discipol (adept) al lui Iesus prin botez, urmând ca dup aceea s înve e i s accepte doctrina Lui; ci devine discipol prin înv area, acceptarea i însu irea în via a practic a doctrinei lui Iesus, iar abia dup aceea cere s fie botezat în Numele Lui, ca act vizibil prin care recunoa te i m rturise te c a devenit discipol al lui Iesus prin credin a în El i în toat înv tura Lui transmis prin apostoli. Vezi i compar v. 19 i 20 din aceast traducere, i cu Mc. 16:15,16 unde Iesus trimi ându-i pe apostoli în toat lumea le spune s predice (adic s îi înve e pe oameni) Evanghelia (adic doctrina cre tin a lui Iesus), i cel crezând-o (adic acceptând-o cu mintea i tr ind-o cu via a) va fi salvat. Vezi i relat rile referitoare la botez în 1 Cor. 1:12,13; 10:2; Fapte 8:16; 10:48; 19:5; Rom. 6:3; Gal. 3:27,28; Col. 2:12. De altfel i apostolii au devenit discipoli prin înv area i respectarea mai întâi a înv turii predate lor de c tre Iesus, i numai dup aceea au fost boteza i în Numele Lui; primind în final, înaintea în l rii la cer a Înv torului, autoritatea de a proceda mai departe. Pentru c apostolii nu au plecat i au început s îi boteze pe oameni i s îi fac astfel discipoli cre tini ai lui Iesus, urmând ca dup aceea s înceap s le predea înv tura Lui; ci, mai întâi i-au înv at noua concep ie a lui Iesus despre salvare, apoi pe cei care au acceptat-o teoretic i prin tr irea în conformitate cu ea, i-au botezat; plecând apoi în alte locuri pentru a forma în acest mod al i discipoli pentru Iesus. A a s-au format primele adun ri locale ale discipolilor lui Isus Hristos, aspect care rezult clar din modul în care a procedat Pavel pentru formarea primelor adun ri cre tine în c l toriile lui misionare. În „Compediu la istoria bisericii” edi ia a XIII-a de Karl Heussi, se afirm : Botezul era precedat de o instruire etic ; i, se presupune, de o scurt predic (kerygma) despre Hristos. Din întreb rile puse candida ilor la botez a luat na tere i declara ia de credin pentru botez; în forma sa cea mai veche era o declara ia de credin în Hristos, forma sa mai târzie era triadic (cea lung ). Vechea formul roman p strat într-o scrisoare a lui Marcellus din Ankira c tre papa Iulius I din Roma, era: Cred într-un Dumnezeu-Tat Atotputernic i în Hristos Iesus – Fiul S u Cel Singur – n scut, Domnul nostru, Cel n scut din Spirit Sfânt i fecioara Maria, Cel crucificat sub Pontios Pilatos i îngropat, înviat a treia zi dintre mor i, suit în ceruri, ezând la dreapta Tat lui de unde vine s judece pe vii i pe mor i; i într-un Spirit Sfânt, într-o adunare sfânt , într-o iertare de p cate, într-o înviere a c rnii. Amin. Un document în latin men ioneaz un botez care a avut loc în Roma

Publius Decius a sim it bra e puternice sprijinindu-l a a cum el s-a l sat pe spate în

bazin, i a auzit glasul lui Marcus Vasca în urechea lui – „Eu te botez în Numele Domnului Iesus

în anul 100 d.H. astfel: „

În cartea P storul

Hermas (140-155 d.H.) scrie: „Sunt cei care au auzit cuvântul i au vrut s se boteze în Numele Domnului”; iar în Didahe=Înv tura (100-150d.H.) scrie: Botezul se aplic celui care este vrednic i care a postit, iar cina Domnului trebuie luat numai de aceia care s-au botezat în Numele Domnului. Biserica catolic d urm toarea declara ie referitoare la Mt. 28:16-20, în „Biblia Herder” editat în 1965, în introducerea la c r ile N.T., anexa pag. 37: „formula de botez trinitarian (lung ) s-a dezvoltat în biserica primar din formula simpl „În Numele lui Iesus”. Prin aceasta Biserica catolic recunoa te c a modificat formula simpl a apostolilor i odat cu aceasta a falsificat canonul biblic” (adic regula dup care se face botezul). Apoi, observ m c nici cuvintele botezându-i (pe ei, la masculin în greac : autous) i înv ându-i (pe ei, la masculin, în greac : autous), nu se acord în gen cu na iunile (în greac : ta ethne, la neutru). Ca s fie un acord, în gen, în loc de autous, ar trbui s fie auta. Iar în manuscrisul ebraic al Evangheliei lui Matei, al evreului din Spania, Shem Tob din sec. XII – XIII, v.19-20 apare scris astfel: Merge i i înv a i-i s duc mai departe toate cele ce v-am ordonat Eu, în etern (pentru totdeauna). De altfel, unii scriitori cre tini vechi (Papias 80-164; Irineu 115-202; Origen 185-255; Ieronim 340-420; Epifaniu 315-403) sus in c Matei a scris Evanghelia în limba ebraic . 572 s in ; s p zeasc ; s observe. În concluzie, Iesus nu a trimis discipolii s boteze na iunile; ci, s fac discipoli din toate na iunile, în Numele Lui. Conform v.16, Iesus, pe un munte din Galileea, le-a ordonat discipolilor S i s mearg s fac discipoli în Numele Lui (adic pe baza autorit ii Lui), prin a-i înv a s respecte ordinele (înv tura) Lui. Cu aceast ocazie Iesus nu le-a spus nimic despre botez; ci, cu alt ocazie pe când discipolii Lui erau în Ierusalim i edeau la mas . Atunci El li s-a ar tat i le-a zis s mearg în toat lumea s predice Evanghelia. Cei care vor crede mesajul Lui i vor fi boteza i datorit (sau pe baza) credin ei lor vor fi salva i. Într-una dintre aceste ocazii sau poate în alt ocazie când li s-a ar tat dup înviere le-a spus c cei care vor crede în El s fie boteza i în Numele Lui; din moment ce Petru dup zece zile de la în l area lui Iesus la cer le spune celor ce au crezut s fie boteza i în Numele lui Iesus Hristos. Vezi Marcu 16:14,15,16,19 i Fapte 2:38.

Atunci

”.

37