Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE DREPT sI ADMINISTRAIE PUBLIC SPECIALIZAREA ADMINISTRAIE PUBLIC ANUL II SEMESTRUL I DREPT CIVIL.

DREPTURILE REALE. OBLIGAIILE 1 TESTE GRIL TEST 1 1. Patrimoniul este compus din: a. activ b. pasiv c. activ si pasiv 21221o145v 2. O constructie este un bun : a. incorporal b. comnsumptibil c. imobil 3. n functie de modul de dobndire, dreptul de proprietate are urmatoarele forme: a. dreptul de proprietate al persoanelor fizice si dreptul de proprietate al persoanelor juridice b. dreptul de proprietate dobndit prin acte juridice

dreptul de proprietate dobndit prin fapte juridice c. dreptul de proprietate publica si dreptul de proprietate publica 4. Constituie forma a proprietatii comune pe cote-parti: a. coproprietatea obisnuita sau temporara b. proprietatea rezolubila c. propriatatea anulabila 5. Actiunile posesorii se clasifica n: a. actiunea n complngere si actiunea n reintegrare b. actiunea confesorie si actiunea negatorie c. actiunea n revendicare si actiunea n resciziune 6. Constituie un mod de transmitere a obligatiilor : a. novatia b. cesiunea de creanta c. delegatia 7. Despagubirea care se acorda n cazul raspunderii civile delictuale este ntotdeauna : a. patrimoniala b. morala c. n echivalent banesc

8. Rezilierea contractului : a. se aplica n caz de neexecutare a unor contracte cu executie instantanee b. desfiinteaza retroactiv contractul c. se aplica n cazul neexecutarii unor contracte cu executare succesiva 9. Sanctiunea specifica simulatiei este, de regula : a. nulitatea absoluta b. nulitatea relativa c. inopozabilitatea fata de terti a situatiei juridice creata prin contractul secret si dupa caz, nlaturarea simulatiei pe calea actiunii n simulatie 10. Contractele cu titlu gratuit se clasifica n : a. contracte comutative si contracte aleatorii b. contracte dezinteresate si liberalitati c. contracte principale si contracte accesorii

TEST 2
6. Dreptul de uzufruct este un drept : a. real principal b. de creanta c. real accesoriu 7. Atributele dreptului de proprietate sunt :

a. animus si corpus b. jus utendi, jus fruendi si jus abutendi c. elementul material si elementul psihologic 8. Constituie obiect al dreptului de proprietate privata: a. domeniul privat al statului b. domeniul public judetean c. domeniul public local 9. n cazul ncheierii unui act de nstrainare a unui imobil de catre unul dintre sotii proprietari sanctiunea este: a. inopozabilitatea b. nulitatea absoluta c. nulitatea relativa 5. Constituie servitute legala: a. servitutea izvoarelor b. servitutea de vedere c. servitutea de scurgere a apelor naturale 6. Conform art. 1093 C.civ., plata se poate face : a. numai de o persoana interesata b. numai de o persoana neinteresata

c.

de orice persoana interesata si chiar de o persoana neinteresata

7. Temeiul juridic al raspunderii civile delictuale este : a. art. 969 C.civ. b. art. 998-1003 C.civ. c. art. 480 C.civ. 8. Temeiul juridic al invocarii exceptiei de neexecutare a contractului l constituie : a. interdependenta obligatiilor reciproce din contractul sinalagmatic b. principiul pacta sunt servanda c. principiul relativitatii efectelor contractului 9. Oferta de a contracta poate fi facuta : a. n scris, verbal sau chiar n mod tacit b. numai n scris c. numai n mod expres 10.Elementele raportului juridic de obligatie sunt : a. subiectele, continutul si obiectul b. subiectul activ, subiectul pasiv si continutul c. subiectul activ, subiectul pasiv si obiectul

TEST 3
1. Este un drept real principal :

a. dreptul de uz b. dreptul de gaj c. dreptul de ipoteca 2. Alimentele sunt bunuri : a. consumptibile b. incorporale c. imobile 3. Atributele dreptului de proprietate publica se exercita de catre : a. stat si particulari b. particulari si unitatile administrativ-teritoriale c. stat si unitatile administrativ-teritoriale 4. Bunurile din domeniul privat al statului pot fi: a. nstrainate prin acte cu titlu gratuit b. date n plata c. vndute prin licitatie publica 5. Constituie actiuni petitorii: a. actiunea n complngere b. actiunea n revendicare c. actiunea n reintegrare

6. n functie de opozabilitatea lor, obligatiile civile se clasifica n : a. obligatii civile perfecte si obligatii civile imperfecte (naturale) b. obligatii obisnuite, obligatii reale si obligatii opozabile si tertilor c. obligatii de a da, obligatii de a face si obligatii de anu face 7. Contractele cu titlu oneros se clasifica n : a. contracte comutative si contracte aleatorii b. contracte dezinteresate si liberalitati c. contracte numite si contracte nenumite 8. Succesorii universali, succesorii cu titlu universal, succesorii cu titlu particular si creditorii chirografari ai partilor contractului sunt : a. parti n contract b. terti fata de contract c. succesori ai partilor contractului (avnzi-cauza) 9. Simulatia este : a. o exceptie de la opozabilitatea fata de terti a contractului b. o aparenta exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului c. o exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului 10. n lipsa unui pact comisoriu, rezolutiunea contractului : a. opereaza de drept

b. intervine prin simpla vointa a partilor c. opereaza numai n urma pronuntarii unei hotarri judecatoresti TEST 4 1. Dreptul de servitute este : a. un drept real accesoriu b. un drept real principal c. un drept de creanta 2. Conform art. 136, alin.3 din Constitutie, marea teritoriala face obiectul : a. proprietatii comuna pe cote parti b. proprietatii publice c. proprietatii private 3. Caracterele dreptului de proprietate publica sunt: a. inalienabilitatea, imprescriptibilitatea si insesizabilitatea b. alienabilitatea, prescriptibilitatea si sesizabilitatea c. prescriptibilitatea extinctiva si prescriptibilitatea achizitiva 4. Elementele posesiei sunt: a. animus si corpus b. uzus, fructus si abuzus c. jus fruendi, jus utendi si jus abutendi

5. Constituie servitute naturala: a. servitutea de vedere b. servitutea de trecere c. servitutea izvoarelor 3. Partile raportului juridic rezultat n urma platii lucrului nedatorat sunt : a. gerantul si geratul b. solvens si accipiens c. gestionarul si gestionatul 4. Raspunderea civila delictuala este: a. o sanctiune civila cu caracter reparator b. o pedeapsa c. o forma a raspunderii contractuale 5. Raspunderea comitentilor pentru faptele prepusilor este reglementata de: a. art. 1002 Cod civil b. art. 1001 Cod civil c. art. 1000 alin. 3 Cod civil 9. Stabilirea despagubirilor (daunelor-interese) nu se poate face: a. numai prin vointa excusiva a debitorului despagubirilor b. prin conventia partilor

c. pe cale judecatoreasca 10.Modurile de stingere a obligatiilor care duc la realizarea creantei creditorului sunt: a. remiterea de datorie si imposibilitatea fortuita de executare b. compensatia, confuziunea si darea n plata c. darea n plata, confuziunea si remiterea de datorie TEST 5 1. Este un drept real accesoriu : a. dreptul de uz b. dreptul de uzufruct c. dreptul de gaj 2. Dreptul de abitatie este : a. un drept de creanta b. un drept real accesoriu c. un drept real principal 3. Titularii (subiectii) dreptului de proprietate publica pot fi : a. comuna si orasul b. persoanele fizice c. orice persoane juridice 4. Caracterele dreptului de proprietate privata

sunt: a. inalienabilitatea, imprescriptibilitatea si insesizabilitatea b. alienabilitatea, prescriptibilitatea si sesizabilitatea c. prescriptibilitatea extinctiva si prescriptibilitatea achizitiva 5. ncetarea coproprietatii fortate asupra partilor comune din cladirile cu mai multe apartamente se poate realiza: a. prin hotarrea adunarii generale a proprietarilor b. prin hotarrea majoritatii proprietarilor c. prin acordul tuturor proprietarilor 6. Dupa sanctiunea juridica care le este proprie, obligatiile se clasifica n: a. obligatii de a da, obligatii de a face si obligatii de a nu face b. obligatii pozitive si obligatii negative c. obligatii civile prefecte si obligatii civile imperfecte (naturale) 7. Dupa modul de formare, contractele se clasifica n: a. contracte consensuale, contracte solemne si contracte reale b. contracte sinalagmatice si contracte unilaterale c. contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit 8. Este posibil n dreptul civil romn ca o persoana straina de contract sa fie obligata printr-un contract la care nu a fost parte ?

a. da b. nu c. depinde de tipul contractului 9. Promisiunea faptei altuia : a. este o exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului b. este o exceptie aparenta de la principiul relativitatii efectelor contractului c. este o exceptie de la opozabilitatea fata de terti a contractului 10.Ipoteca este: a. o garantie personala b. o garantie reala mobiliara c. o garantie reala imobiliara

TEST 6
2. n functie de posibilitatea de nlocuire unele cu altele n executarea unei obligatii, bunurile se clasifica n : a. fungibile si nefungibile b. frugifere si nefrugifere c. mobile si imobile 3. Conform art. 136, alin.3 din Constitutie, apele cu potential energetic valorificabil de interes national fac obiectul exclusiv al :

a. proprietatii private b. propriatatii publice c. proprietatii comune pe cote parti 4. Pot constitui moduri de ncetare a dreptului de proprietate publica: a. pieirea bunului pe cale naturala b. donatia c. uzucapiunea 5. ncetarea coproprietatii fortate se poate realiza prin: a. vointa unuia dintre proprietari b. partaj c. expropriere pentru cauza de utitlitate publica 5. Avulsiunea este: a. un caz de accesiune naturala b. un caz de accesiune artificiala c. un caz de accesiune mobiliara 6. Partile raportului juridic rezultat n urma gestiunii de afaceri sunt : a. gerantul si geratul b. solvens si accipiens c. gestionarul si gestionatul

7. Raspunderea reglementata de art. 998-1003 Cod civil este o forma a raspunderii: a. penale b. administrative c. civile 8. Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie este reglementata de: a. art. 1003, alin.3 Cod civil b. art. 998 Cod civil c. art. 1000, alin.4 Cod civil 9. Suma de bani pe care debitorul trebuie sa o plateasca pentru fiecare zi de ntrziere n cazul obligatiei de a face constituie: a. daune cominatorii b. daune moratorii c. daune compensatorii 10.Constituie un mod de transformare a obligatiilor: a. novatia b. cesiunea de creanta c. subrogatia n drepturile creditorului prin plata creantei