1

;irutuăb iş i rupo riS 353 .................... eletleP 843 .................. iruteb reŞ 143 .................. iţecluD :eletlep ,iruteb reş ,iţecluD 733 ............... edalem raM 233 .................. etaţehgnÎ

033 .............. iruiclud urtnep irusoS 423 ................. iruelej ,emerC 813 ...i rutijă rp iş i rutrot u rtnep iruzalg iş emerC 182 .............. i rutijă rp iş irut roT :i ruiclud eti refiD 942 .......... ăsac ed iruiclud iş i rutaulA 622 ...... ăznâ rb uc irulef eti refid iş esaoniăF 271 ................ tavazraz iş emugeL 261 ................... tanâV 941 ........... e răsap ed irutpi rf iş i răcnâM 931 .........ihcini r ,tacif ,ăbmil , reierC 631 ............. c rop ed enraC 331.......... ceb reb ed iş leim ed enraC 621 .............leţiv ed enraC 511 ................ ăcav ed enraC :i rutpi rf iş enrac ed i răcnâM .................. irutăcoT .................. etşeP 48 .................iidim ,iclem ,icaR 37 ............ ăuo ed i răcnâM 36 ................eb roiC 94 ..................epuS :eb roic iş epuS 44 ............edlac irusoS 34 ..............ice r irusoS :irusoS 33 ..............etalaS 32 ................eviti repA :etalas iş eviti repA

02

............. iri rumăl iş irutafS 02 .................... i rusăM

91 .....

e raotiube rt elec iş ei rătăcub erpseD 7 ................... e recudo rtnI

IIRETAM ED ALBAT

ETACUB ED ETRAC

NIRAM ADNAS

2

iopa etse ,e radixo ni rp etat rebil nî ăsup ,etnemila nî ătuniţnoc aig renE .ă rasecen aig rene eruco rp i-ăs e radixo nirp ,e rac etnemila ue rem ăcsaemirp ăs eiube rt uiv lumsinag ro ,elas elev reze r ăsnî edra un a u rtneP .elamron elas iirănoiţcnuf e rasecen ieig rene ae recudo rp u rtnep eţnatsbus elas elii rpo rp dnâmusnoc , roletnemila aspil nî raihc tatimil pmit nu anoiţcnuf etaop lumsinag ro ,ăcim ret anişam ed e ribesoed e rps ,raD .iinişam rasecen lulibitsubmoc uc etarapmoc f top e rac ,e ratnemila roleţnatsbus ae radixo nid ătluze r msinag ro ed ătatlovzed aig rene ece raoed ,ăcimret ănişam o uc tiumesa if etaop lumsinag ro ,citeg rene e redev ed tcnup nid ,iceD .libitsubmoc ed eioven e ra ănişam o muc leftsa tot ,e rasecen eletnemila uad es i ăcad iamun anoiţcnuf etaop namu lumsinag rO .roletnemila ae rităgerp

,ănidopsog e raceif u rtnep izepmil iam iş etucsonuc enib iam if rov inuiţon etseca tâc uC .ăteid ed iş eiţi rtun

anarh ănmaesnî ec ,minărh en ăs eiube rt muc iş ec ed egeleţnî a u rtnep ,iiţătănăs a iced ,iulumsinag ro la lanoiţcnuf iş cigo lof rom iulu rbilihce ae ra rtsăp nî ie lulo r iş ienarh aetatănmesnî enib iam egeleţnî a u rtneP .esaotsug iam tâc iş ecimonoce iam tâc ,etairav iam tâc irăcnâm ronu ae rităge rp al ăcinliz rol acnum nî etuja el ăs e rac e rarcul o rolenidopsog aiţizopsid al ănup ăs etşe răm ru ăcinheT arutidE ,izătsa ătnize rp o e rac ep ”etacub ed aetraC“ ni rP .ei rădopsog e raceif u rtnep ătnat ropmi ed me rtxe ,ălaiţnese ămelbo rp o ,iced ,etse esaotsug iam tâc irăcnâm ronu ae rităge rp u rtnep rolecaoljim ae retşaonuC .mumixam al caf es ele nî etuniţnoc evitirtun roliipicni rp aiţb rosba iş aitsegid rai ,emige rtnî nî msinag ro ed etazilitu tnus iş e recălp uc etamusnoc tnus elE .etipisi r eif un ăs eletnemila ac caf rolirăcnâm la tucălp lutsug iş ae rităge rp ,lutcepsA .eimonoce ăta rusămen o ănmaesnî ,eitsegid urtnep ae rităge rp etşevi rp ec nî enub iam iş esaotsug iam ,e raotăgărta iam tâc e raşiţăfnî o uc atneze rp el a ed rolecaoljim ae retşaonuc ,ăpisi r ă răf rol ae rităge rp ,roletnemila a ălanoiţar ae risoloF .ăcimonoce ăţnat ropmi e ram o e ra eletnemila iş anarh ităge rp a ed ludom ,tiş rîfs nÎ .ălaicos ăţnatropmi e ram et raof o ua ,eiţirtun ed etimun ilob rotseca aţnetsixe et rap ătla ed ep rai ,dividni iunu iiţătănas ae ra rtsăp etrap o ed eP .e ratnemila ele rbilihcezed ed ,eletla ,tiş râfs nî ,iş e ratnemila eliruspil ed eletla ,e ratnemila elesecxe ed uas ,eli ruzuba ed elenu ,etacovo rp eiţirtun ed ilob etarămunen csonuc eS .ănarh ed leftsa o csesolof un e rac ele raopop al ,uas iinemao al rapa ilob e rtnid etlum iam elec ,ăvi rtopmid ,ătarbilhce ănarh o ed ăta rtsăp etse aetatănăs ăcaD .ăta rbilihce ănarh o tâced — iulumsinag ro la lanoiţcnuf iş cigolof rom u rbilihce lutcef rep es-udnâgeleţnî etatănăs nirp — iiţătănăs ae rartsăp urtnep nub iam coljim nu ătsixe un ăc enups etaop es ,aenemesa eD .e ram iam iro ie rt ed uas ăuod ed etse etazilivic ele raopop al iiţeiv ata rud uas aetativegnol izătsa eme rv ătâc ep ,ăcim e raof are vitimi rp iulumo iiţeiv a eidem ataruD .eiţatnemila ed lulef ed ărusăm e ram nî edniped itşenemo iiţeiv a eidem ata rud ăc eitş eS .tacilpmoc iam iş ti refid iam ,roletnemila a e rartsăp ed iş erităge rp ed lulef rai ,ătelpmoc iam iş ătai rav iam tineved a iul anarh tâta uc ,eiţazilivic ed ătasnava iam ătpae rt o al snuja a lumo tâc uc , ro leloces lus ruced nÎ .ratnemidu r lutot uc dom nu- rtnî etităge rp ua re uas etaruco rp uare e rac nî ae rats nî etamusnoc ua re etnemila etseca etaot iş inicădă r iş i rub rei ,etcu rf uc eif ,etşep uas enrac ,irutanâv uc eif aenărh es vitimi rp lumo ăc eitş eS .inărh es a ed uăs lulef uc iş ărutăgel ătce rid nî ălaiodnî ă răf etse ropop iunu la eiţazilivic ed ludarG ERECUDORTNI

563 ....... ănrai u rtnep ev resnoc iş irutăruM 853 .............. ecinsac eteţe r avetâC 453 ..................... i rutuăB 353 .................. i rupo riS

 raţie de întreţinere

eletimun-aşa — aiţi rtun cseiutăcla ec eletnemele tnus e rac ,

atimun-aşa ,ălamron

393 ................ citebafla xednI 883 .................... exenA

573 .............. etacub ed etsil avetâC

elemente nutritive

ed elaiţnese eliipicnirp etucsonuc eif ăs eiube rt ,la reneg nî eletnemila tnus ec iş —

raţională

echilibrată

 

i

e ra ăţnatropmi ec iş

eiţatnemila o ănmaesnî ec roşu iam egeleţnî rov ele tâta uc

3

iş ae ra rape r al atsaeca nirp eiubi rtnoc es ăs i tâcnî leftsa ,ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 05,1 al ati răm eif ăs eiube rt enieto rp ed aetatitnac dnâc ,iinic ras lus ruc nî iemef al i ram iam tnus iţătisecen etsecA .xes uas ăts râv e raceif u rtnep etazice rp ,aenemesa ed ,if top ăpa iş elarenim iru răs ,enimativ ed eliţătiseceN .elategev iruielu 2/1 iş ,)ărutnu

nid ănivo rp ăs e rac ,i rurahaz g 053 ;etcu rf iş emugel ,elae rec nid 3/1 rai ,enrac iş ăuo ,etpal nid ănivorp ăs 3/2 vitamixo rpa e rac nid ,iz ep enieto rp g 07 niţup lec e rasecen tnus ,gk 07 ed tab răb nu u rtnep ,leftsA .etautcefe iicnum aetatisnetni ăpud iş ăcigoloizif as ae rats ăpud ,iuludividni ats râv ăpud ăzai rav ă ratnemila eiţa r ătsaeca ăc sus iam tată ra a-S

aetativitca uc t ropa r nî ,ăci rolac iş ăcinacem ,ărasecen aig rene eruco rp ăs e rac etnemila ădni rpuc ăs — :iiţidnoc ele raotăm ru ăcsaenilpednî ăs iş )ăpa iş elarenim iru răs ,enimativ( ii rotaluge r etnemele iş )imisărg uas i rurahaz( ecitegrene etnemele ,)enietorp( ecitsalp etnemele :ăniţnoc ăs eiube rt ,as acnum uc uas iuludividni ae rats uc ,luxes uc ,ats râv uc tropar nî ălibasnepsidni e reniţe rtnî ed aiţa r ecuda a urtnep ăcida ,telpmoc if a urtnep , ratnemila lumige r ,radaşA .eiţirtun ed iră rublut rapa iş msinag ro nî u rbilihcezed nu ecudorp es ,e rasecen eletnemele etaot ,ătagnulednî niţup iam uas tlum iam eme rv ,ecuda un ratnemila lumige r dnâC .etatănăs ed iirăts a ătnenamrep ae reniţnem u rtnep iş ,iirotaluge r iş ecitsalp iş rad ,ecitegrene iamun un ,e rasecen eletnemele etaot iulumsinag ro ecuda e rac ratnemila lumige r ,etnivuc etla uc ,uas ,etatănăs ed e rats ătcef rep nî l-udnâniţnem ,ecinag ro elas elioven etaot ă repoca iî ,as aetativitca ed iş ats râv ed ,iuludividni aetatuerg

,iulumsinag ro a irănoiţcnuf ienub e rasecen ,ii rotaluge r eletnemele iş tâC .etazu rolirutuseţ ii recafe r e rasecen ecitsalp eletnemele iş eciteg rene eletnemele tâta namu iulumsinag ro ăruco rp e rac aiţatnemilA

e ra le ,etazu roli rutuseţ ae recafe r urtneP .exelpmoc iam tlum ,etnemele etla ed iş eioven e ra uiv msinag ro eciro ,lareneg nî ,iş namu lumsinag ro ,ăcirolac uas ăcinacem aigrene ed ă rafa nî ăc ,ăsnî eitş es ăs eiube rT .eidem nî ,gk 06 ed eiemef o u rtnep ii rolac 006 3 al iş gk 07 ed tab răb nu u rtnep iirolac 002 4 al ,vitcepse r ,enive r ec aeec iirolac 06 ae rg et raof ăcnum o u rtnep rai ,iirolac 05 ae rg ăcnum o u rtnep ,ăla rop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep iirolac 54 e rasecen tnus eicoljim ăcnum o u rtnep ,lef aL .gk 06 ed eiemef o u rtnep iirolac 004 2 iş gk 07 ed tab răb nu u rtnep ii rolac 007 2 vitcepse r ăcida ,ălarop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep ii rolac 04 e rasecen tnus ă raoşu ăcnum o u rtneP .iirolac 008 1 ,gk 06 ed eiemef o rai ,iirolac 001 2 ătisecen gk 07 ed tab răb nu ăcida ,ăla rop roc etatuerg ed lumargolik u rtnep iirolac 03 e rasecen tnus ,ăraoşu et raof ăcnum o u rtnep ,ulpmexe eD .etnemila ed etatitnac ătimuna o ed cinliz eioven e ra ,ă raoşăfsed o e rac ep aetativitca ăpud ,namu lumsinag rO .roletnemila ro rutut a ăciteg rene ae raolav itocos etaop es rotănămesa dom nÎ .ii rolac 86 vitamixo rpa ajaged av etpal ed etatitnac ătsaeca ,i rurahaz g 5 iş emisă rg g 4 ,enieto rp g 3 niţnoc etpal g 001 ăc dnâ redisnoc ,ulpmexe eD . rol aiţizopmoc etşaonuc es ăcad ,roletnemila a ăciteg rene ae raolav roşu alfa etaop es e rfic rotseca lu rotuja uC .ma rg ep ii rolac 9 elimisă rg rai ,marg ep ii rolac 4 eliru rahaz ,ma rg ep ii rolac 4 elenieto rp :ae raotămru etse roletnemila ela etnenopmoc roliţ răp a ăciteg rene ae raolav ,ieitsegid lupmit nî etnemila ed eti refus eli red reip ed iş amaes dnâniŢ .msinag ro nî es ra tnus dnâc eig rene ed etatitnac işaeeca ăsnî uad eletnemila etaot uN .ăpa ed ma rg iunu iirutarepmet a darg nu uc ae racidir urtnep ă rasecen ă rudlăc ed aetatitnac dnâtneze rpe r ei rolac o ,iirolac nî ăraosăm es etnemila ed ătarebile aigrenE .iulumsinag ro ela eci rolac iş ecinacem rolioven ae rinilpednî u rtnep ătisolof

plastice

eletimun-aşa ed ,aenemesa ed ,eioven e ra lumsinag rO .

etimun eviti rtun etnemele ed eioven

regulatorii

.i rănoiţcnuf enub ienu elibasnepsidni ,

regimul alimentar complet raţie de întreţinere

 raţia de întreţinere

.

uas

 regim alimentar complet

ed ămaes dnâniţ ,e rac anarh ,iced ,egeleţnî es

şi

. rotcev

larutcu rts ,ci rdih iulurbilihce ii reniţnem ă rasecen ăpa ed aetatitnac ezezinruf ăs — ,tiş râfs nî ,iş la rutcu rts iş rotaluge r iululo r e rasecen ela renim eli rurăs eruco rp ăs — ;iulumsinag ro a i rănoiţcnuf ienub ărasecen enimativ ed aetatitnac eruco rp ăs — ; rolirutuseţ iiră rape r iş ii reniţnem ă rasecen enieto rp ed aetatitnac eruco rp ăs — ;iuludividni

uas

etşemun es ec aeec eiutitsnoc

şi

,tnu( ălamina enigiro ed eif ăs 2/1 e rac nid imisă rg g 041—07 vitamixo rpa iş esaoniăf

eniîp ,etcu rf

ni rP

etnemele

lutnu sela iam tnus ălamina enigi ro ed eleC .enieto rp ed rovzi cinu ac etisolof .)lucanaps .aetnil .luâ rg( elelae reC .iivoc rom( izrev elemugel .ae retşe rc aI iţisolof if aetup a u rtnep .3 al ănâp .lipoc al rai .msinag ro nÎ .ăla rop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep g 2 ăgnita ăs eiube rt enieto rp ed aetatitnaC .iiecelvod .izica-onima nî .etpal nid animublaotcal iş aniezac tnus .cte caelvod .)lubob .ălategev enigiro ed elec nî iş tâc .etnalp ed iamun epao rpa esudo rp tnus elenimatiV . rolelulec ro rutut ae riutăcla nî ărtni elenieto rp .vitirtun e redev ed tcnup nid ilibasnepsidni tnus .ălategev enigi ro ed iru rahaz ed etagob et raof es rus eiutitsnoc .acşi rf .aţaiv niţnem enieto rp niţnoc elelae rec .ieiţirtun ela iirotaluge r etnemele tnus elenimatiV .msinag ro nî işudo rp uas iţazitetnis if top un ie ece raoed .etelpmoc uas tnus dnâc icnuta iulumsinag ro ae retşe rc al atuja top un iş aţaiv eniţnem top un   Proteinele parţial complete       .ii retşe rc i rasecen iizica-onima iţot niţnoc Proteinele incomplete .ălamina enigiro ed elec nî niţup iam iş ălategev enigi ro ed eletnemila nî etidnâpsăr et raof eţnatsbus tnus elirurahaz uas nobrac ed iiţardiH .ălamina enigi ro ed eletnemila nî tâta csesăg es elediopil uas elimisărG .)aeniâp iş esaoniăf eletsap ac .iş e răsap ed iş etşep ed .ihcşum nî ătacidir iam dniif rol aiţ ropo rp .roli rutuseţ ii rărape r iş iiţeiv ii reniţnem .iifotrac iş elenatsac .etelpmoc enieto rp nî t rapmî es elenieto rp .cte elesiac .ela renim .eletpal rai .ătiv ed aenrac .aznâ rb .iirugurts( eletcu rf .%001 dnâniţnoc lu răhaz .ălamina enigi ro ed elapicni rp eles rus tnus eliruteznârb iş eletpal .ele rep .elibitsenroc elategev eli ruielu tocs es e rac nid ).elelae rec .aenemesa ed .ae răzam .icun .iemam roli rutuseţ ae reniţnem Hrana  alimentaţia o al ed iragus al ăzairav ae .uârg nî csesăg es elE .ănieto rp ed alucelom nî iţuniţnoc .ulpmexe eD .libasnepsidni iş cificeps lo r nu dnâva ele e rtnid e raceif .aenemesa eD .iulutăf rolirutuseţ a iş elaiceps roli rutuseţ ae ram rof iş ae retşe rc al iş muc .as ats râv ăpud ăti refid etse iululipoc a uas iulu ragus orpi itşeca nid et raP .elae rec nid eletla iş ăuo nid animublavo .elăuo .ae răzam .etnemila ed işudo rtni eif ăs tarăpaen eiube rt ic .iemam elioven tâta e repoca ăs tâcnî leftsa .arutnu .etelpmocni iş etelpmoc laiţrap . rolirutuseţ a ălamron ae retşe rc al atuja top un rad .ăzotcal .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta csesăg es elenietorP .enieto rp ed e ram iam tlum etatitnac o ed eioven e ra ina 81 al ănâp lulipoc .iululipoc ela iş tâc .ed rev ae răzam .elamina iiţeiv elibasnepsidni .aelosaf( etacsu elemugel rai .)bob .izica-onima iţimun .ulpmexe eD .ilpmis iam c al e retşan uad ăzilo rdih nirp e rac eţnatsbus tnus elE .ăsude r iam tlum etse rolinârtăb a e reniţe rtnî ed aiţar uas e ratnemila elioven .ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 01 al ănâp ăgnita ăs top i rurahaz ed eliţătisecen .e ramru ni rP .iule raos ae raolf( rolesaonigaelo eleţnimes nî iş muc .tupecnî al ătucsonuc dniifen ăcimihc rol aiţizopmoC .esarg eliruteznâ rb .).4 .lu răhaz rai .elenu rp .lubmurop .alcefs .ze ro nî iş z ro nî .iulumsinag ro iilibasnepsidni iizica-onima un uas niţnoc muc ăpuD .)lubob .aelosaf( ebaob etacsu elemugel .ătirăm aenemesa ed eiube rt .eletnemila uc ănue rpmî msinag ro nî esudo rtni uon nid tnus ec ătadnî rapsid e rac iră rublut .elicun iş muc .aenrac sela iam tnus negocilg ed ăm rof bus i rurahaz niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .lareneg nî .ălategev enigi ro ed elec nî iş tâc .iru răs iş enimativ etlum iam ed eioven e ra ătanic răsnî aiemef .ele md e raceif urtnep ecitsiretcarac i rărublut ecudo rp eiţatnemila nid rol aspiL .roli rutuseţ ae ra rtsăp iş ae recafe r .enilsăm( etcu rf elenu nî csesăg es ălategev enigi ro ed elimisărG .esarg eli runrăc iş lues .eletşep .apaec .elemab .aenraC .ălategev enigiro ed elesrus tnus iz rev elemugel iş eletcu rf niţup iam iş esaoniăf eletsap .ă rusăm ăcim et raof nî .e rac ă raoşăfsed o e rac ep aetativitca ăpud ătivi rtop eiube rt ae .lam ron lutluda ed ăţaf .egnîs nî iş ămini Proteinele complete elE .etaot ep ăniţnoc el ăs eiube rt e reniţe rtnî ed aiţar uas aiţatnemilA .eletpal .ele rem .elăuo .lutacif .tagob iam eif as eiube rt iirătpăla lupmit nid ratnemila lumigeR .nob rac ed iţardih nî etagob ed me rtxe tnus eledalemram iş eliţeclud .etnemila nî esnirpuc eif ăs eiube rt elE .ăzoculg eniţnoc elegnâs .iulutluda elioven nid 2/1 al ănîp ăta roşcim eiube rt cinliz ătamusnoc enietorp ed aetatitnac .ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 5.atla al ănul .iihcşum .etnil .uiclac ed iru răs laiceps nî .eletpal .ela renim i rurăs ed iş enimativ ed aetatitnac rai .ele nid etuniţbo elesudo rp iş a races .ăvi rtopmiD .anâtnâms .ae reim .ezonimativa csemun es enimativ ed aspil ed etacovo rp irărublut etsecA .enula .ed rev aelosaf .e răzam .aninăls .)eladgim .lam ron lutluda al tâced iram iam tlum lanoiţ ropo rp tnus elioven .elosaf( etacsu elemugel nî aenemesa ed .ătuzăcs iam etse .uo ed luşuneblăg .azitetnis etaon el un namu lumsinag ro ece raoed .aetnil .

2B animativ aenemesa ed nitnoc eletcu rf iş ed rev aelosaf .etacsu emugel .A elenimativ esnirpuc tnus ei rogetac amirp nÎ .tlaboc .uo ed luşubla .aivetş .5 .elicutpăl . .etijocen elae rec nî csesăg es 1B ănimativ ed icim iam iţătitnaC .ălategev enigi ro ed elec nî iş tâc .uo ed luşuneblăg iş tnu .icun .iemef al natnops t rova .ă ralulec e radixo ed elesecorp dnâzi rovaf .elesiac( eletcu rf .e reb ed aidjo rd nid iopa iş .ihcinir nî .lategev lunge r nî tâta ătidnâpsăr etşesăg es Vitamina B2 niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .etijocen rolelae rec lunoirbme nî etşesăg es Vitamina K etse iş tacif nî .egnâs nî iişo r rolelubolg ae recudo rp nî lapicnirp lo r nu e ra 21B animatiV .ătnatropmi ed me rtxe etse 2B ienimativ aenuiţcA .iihcini r .ialăm .roşu gu rtsid el icizif iiţnega iş arudlăc e rac ep eţnatsbus la reneg nî tnus elenimativ ăc .uo ed luşuneblăg nî iş etpal nî .sarg luiedra nî .eiţatnemila nid ie aspil nÎ .e ram et raof etatitnac nî etşesag es e reb ed aidjo rd nÎ .eirogetac auod a nî rai .az rav .ienivalfobir uas ienivalfotcal etşe rotad es etpal ed iulu rez a eiublăg roşu ae raoluC .iulutebafla ele retil uc etaton tsof ua ele Vitamina A .esaov ren irărublut iş ăsaoicinrep eimena vitaminele liposolubile vitaminele hidrosolubile .eiţirtun nî iră rublut iş esaov ren i rărublut al laiceps nî dnâcud ie aspil .iţab răb al rai .aenemesa ed .etepsaorp etcu rf iş irutavaz raz .tnu g 04 .ălategev iş ălamina enigi ro ed eletnemila nî etşesăg es Vitamina B12 ed roliru răs ăti rotad ăzo r e raoluc o ua etacifirup eleta rape rP .ed rev ae răzam .ătnat ropmi ed me rtxe etse PP animatiV .aenemesa ed .ic repuic .etatidnucef ed aspil ăcaovo rp ie aspil .cinitocin dica ed ăm rof bus .msilobatem uas eiţi rtun nî iş tâc .ălamina enigi ro ed A animativ nî etagob iam elec ele raovzi tnus lutacif .iş luiem .etcu rf iş irutavazraz .ii recudorpe r ă rasecen etse E animatiV .iileip ela iră rublut iş evitsegid irărublut .etpal .uo nu .aidăpăp .elategev eliruielu nî .eliişo r .iulegnâs ae ralugaoc u rtnep ălibasnepsidni etse aE .rol iiri repocsed aenid ro nî .etilifo eleznu rf nî .iz rev eliof nid tupecnî al talozi .iulumsinag ro ae ratlovzed nî tâta .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta ătidnâpsă r etşesăg es Vitamina D nî etşesăg es e ram iam etatitnac nÎ .ăninăls .ăvi rtopmiD .etnemila etlalelec ed esuda .PP animativ nî ecarăs et raof tnus eletpal iş elăuO .ălanitsetni a rolf ed iş ătazitetnis etrap nî if etaop ae .şecăm ed eletcu rf nî e ram et raof al sela iam .lamina lec nî iş tâc .elacot rop .e ralugaoc ed eciga romeh irărublut dnâcovo rp ie aspil .izrev elirutavazraz nî .i rugu rts .eitş es ăs eiube rT .egnâs nid rolelubolg ii ră robale a rpusa ălaid romi rp enuiţca o e ra lE .ărgaen eniâp nî .bmu rop nid telpmoc epao rpa ăsnî etşespil aE .esa rg eletnemila ed laiceps nî iced esuda .cilof ludica iş aC .D .etşep ed arutnu .vitsegid iuluta rapa a iş sov ren iulumetsis a e ranoiţcnuf anub ăzae rtsăp 1B animativ ăc tidevod a-S .ălanitsetni arolf ed ăta robale .)elicizru .rol lunoi rbme nî iş rolelae rec .c rop ed ăbals aenrac nî iş tacif nî .amini .elicis reip .luârg .ed rev iş uşo r .lucanaps( elirutavaz raz dnâc ep .iâmăl nî iş iişo r elelegăltăp nî .etşesăg es aE .iihcinir laiceps nî tnus ănimativ ătsaeca .lutacif tnus ănimativ atsaeca nî etagob ălamina enigi ro ed eletnemilA .etatilirets .iimena al ecud dnâtup eiţatnemila nid ie aspil .PP animativ nî etagob etnemila tnus .lutacif .lucanapS .evarg etraof iimena dnâcovo rp eiţatnemila nid iul aspil .lureie rc .roliţnid a iş rolesao a e racificlac ed irărublut .ihcini r iş tacif .iihcşum .C apu rg nid iş B apu rg nid elenimativ .neto rac uas .A ănimativo rp ed etnatropmi iam elec ele raovzi tnus )lucaelvod .e rem( etcu rf iş ătacsu ăpaec .iulu răp ela iş roliihgnu ela iră rublut iş elanitsetni -o rtsag i rărublut .iivoc rom .ăsa rg aznârb .acşi rf .iifotrac ărusăm e race rao o-rtnî .tnu nî sela iam etşesăg es Vitamina E nî .vid rat lec uas litnafni lumsitihar ăcaovo rp D ienimativ iespil azuac nid rapa e rac eliră rubluT .enu rp iş e rep .)etacsu iş etepsaorp .tacif nî laiceps nî etşesăg es   vitaminele C       P Vitamina C         etatitnac nî etşesăg es .ă rutan nî ătidnâpsăr et raof etse anivalfobi r uas Vitamina PP .elauziv iră rublut ăcaovo rp eiţatnemila nid A ănimativ ed aspiL .roletnalp ela iz rev eliţrăp etaot nî etşesăg es Vitamina B1 eleţârăt nî sela iam rad .)ecitapeh i rărublut iş i rută reged( e ralucsav eli rărublut nî iş )ătug iş ta rahaz tebaid( eiţi rtun ed eliră rublut nî aenemesa ed ătacidni etse PP animatiV .elareneg i rărublut rapa .anâtnâms .eletpal .iiretcab nî .K iş E .eletpal iş aznârb .ăcitub rocsitna .uo ed luşuneblăg .imisărg :ii rogetac iram ăuod nî citamehcs etiţ răpmî if top elenimatiV .lutnU .1B animativ nî ătagob et raof ăsnî etse e reb ed aidjo rD .ăpa nî elibulos uas nî elibulos uas iş .ălaob ătsaeca ăcedniv iş ie rgalep aiţi rapa eniverp ece raoed .luzro . iş etrap caf C ienimativ apurg niD .cilof ludica iş et rap ecaf B ienimativ apurg nid toT .iitşep iş elane rarpus elednalg .etpal g 005 ed iţătitnac ienu ae raregni ni rp ti repoca etse tluda nu urtnep A ănimativ ed lu raseceN .

aidăpăp .sov ren lumetsis nî edipilofsof ed ăm rof bus etşesăg es iş uiclac ed tafsof ed ăm rof bus .işarg iied ra nî iş eni radnam nî .ărgaen eniâp iş etcu rf .msinag ro nÎ .ăla reneg e rats nî irărublut iş rad .imisă rg .eclud etpal nî e ram etatitnac nî etşesăg es   şi mai .  fierul .etnatropmi niţup iam es rus tnus eletcu rf iş elirutavazraz .lucanaps( elirutavazraz .ăruems .enimativ .animativ emige rtnî nî dreip .i ru rahaz .elaiceps iimena rapa .ălbud etatitnac o ăcsaemi rp ăs eiubert .inuşpăc( etcu rf etlalelec .eletnemila ăc .rolesao a eişo r avudăm .C ănimativ ed icim iam iţătitnac niţnoc )ezăcaoc .i rutavazraz e rtniD .anilps .ihcşum .C ănimativ nî etagob iam elec raihc .iz ep mc 005 3 1 iş 000 1 e rtnî ăzai rav ăpa ed ă rasecen aetatitnaC .i ruteznâ rb nî iş truai nî .tiş rîfs nÎ Calciul ăzaem rof e rac .iz rev iş iişo r .esao u rtnep lu rofsof iş luiclac .luiclac tâced .inâ rtăb al iş )ecito rolc iimena( iiţăt rebup acope nî etef al aenemesa ed rapa iimena etsecA .eledifats .aetnil .elai ret ra iinuisnet ae redăcs .iâmăl ed ajaoc nî etşesăg es .)lubob .esaoso eliră rublut iş lutub rocs iamun un rapa eiţatnemila nid as aspil nÎ .enieto rp ed tagel uas ărebil ăm rof bus etşesăg es egnîs nî raI .tutăb eletpal nî .   .ăuo ednirpuc e rac ratnemila mige r nu .lu rolc .lutub rocs ăcedniv iş enive rp C animatiV .eletnemila uc ănue rpmî eif .lu rofsof .etirefid i rărublut al ecud eiţatnemila nid rol aspiL .reif ed ăspil ni rp iimena etimun .roliţnid a iş iulutelehcs ae riutăcla al et rap ai luiclac .lu reif iş luidos .tacif :ălamina enigiro ed eletnemila nî .iiţeiv libasnepsidni etse lu rofsoF .e rata ac eif msinag ro nî ăsudo rtni etse apA .iulumsinagro iiţeiv ălibasnepsidni etse apA .etpal .elenimativ iş ac iiţeiv e rasecen ed tîta tot eţnatsbus tnus elarenim elirurăS .ălamina enigiro ed elec nî iş tâc .tacif .leftsA .reif nî ca răs etse işed . roliruzac aetati rojam nî .ălategev enigiro ed elec nî iş tâc .amini .6 .eitş es ăs eiube rT .ae răzam .ihcşum iş ănilps .irăcificlaced ed .aivetş .iulumsinag ro eliţătisecen u rtnep .tiş rîfs nÎ iş ac .egnâs nî sela iam etşesăg es lu reif msinag ro nÎ .evarg i rărublut ronu a ădipar aiţi rapa ăcaovo rp eiţatnemila nid ie ae rami rpus iş namu iulup roc aetatue rg nid %57 dnâm rof roli rutuseţ ro rutut aiţizopmoc nî ărtni un e rac evitsegid iră rublut uc iivanlob al i roeseda rapa iam elE .ejalitrac urtnep luflus .i ruţed rev .lutacif( egnâs nî etagob elenag ro iş elegnâs tnus iram iam iţătitnac nî reif niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .reif nî carăs etse ratnemila lumige r dnâc . rolesao ae racificlaced al etrap o ed ep ecud eiţatnemila nid .eiţe rcxe ed elesudo rp iş ilanom roh iişudo rp .tnus reif niţnoc e rac ălategev enigi ro ed eletnemilA .ămini .iileip iş iulunâmălp lulevin al e ra ropave ni rp iulup roc a rutarepmet ăzaelge r aE .ăvirtopmiD .aenrac rai .)uo ed luşuneblăg iş muce rp .ălamina iş ălategev enigi ro ed eletnemila nî elibai rav iţătitnac nî csesăg es .elesiac( etacsu eletcu rf iş .etnemila ni rp iulumsinag ro esuda tnus )ăpa iş ela renim i rurăs .ălategev enigi ro ed eletnemila nî tâta csesăg es elE .aenemesa ed .iz ep g 1 ed etse roliţnid a iş rolesao ae retşe rc u rtnep ălibasnepsidni aetatitnac .etrap ătla ed ep rai .aiţi rapa ecudo rp eiţatnemila nid uiclac ed ătagnulednî aspiL .eva rg iam iş irărublut al i roenu iş e racnâm ed ătfop ed ăspil .elirutavazraz .enieto rp( sus iam etanoiţnem eviti rtun eletnemele etaoT .uiclac ed enub   Fosforul etnemila etlum iam nî etşesăg es .elas eletavired iş eletpaL .ălaesobo al laiceps nî .iemam elev reze r nid rasecen luiclac ai işî lutăf leftla ece raoed .iulutelehcs ae ram rof al laiceps nî et rap ai lE .etacsu elemugeL .ătagnulednî eme rv .%59 — 07 .tnatropmi viti rtun tnemele nu etse iş ăc ăsnî .e rac .ărgaen aeniâp iş etijocen elelae rec .ii rătpăla lus ruc nî iş iinic ras lusruc nî .elategev ele raovzi tnus .msinag ro nid elirutuseţ etaot nî es-udnisăg .amaM .lareneg nÎ . roliţnid iş .ălaesobo nirp etatsefinam .eliciz ru .et reif .ecigaromeh rolirărublut aiţirapa iş role ralipac ieţnetsize r ae redăcs al ecud eiţatnemila nid as aspiL .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta etşesăg es apa apA .elicutpăl .iihcşum .eletpaL .etpal ed urtil 1 ed ătaruco rp etse etatitnac ătsaeca .e ratned ii rac iş msitihar etagob iam elec elesrus Clorul  sodiul tnus ăsnî .aietseca iulumsinag ro ae racificlaced dnâcudo rp . rofsof nî etagob iam elec elamina ele raovzi tnus aenrac iş uo ed luşuneblăg .luiclac tnus iiţirtun enub ienu erasecen elarenim iru răs etnat ropmi iam eleC .etşesăg es aE .enrac uas tacif .aelosaf( etacsu elemugel )az rav .rol ieiţăgob aenid ro nî .col aeva top un ecimihc eli rubmihcs ae ă răf ece raoed .)elelam ruc iş .elirutavazraz iş elicun . rolesao a eişo r avudăm .elenu rp .etacsu elemugel rai .ă ralucsum iş ăsaov ren einetsa ed irărublut al iş eiţirtun ed irărublut etnatropmi al .iipoc aL .iiţeiv ălibasnepsidni tulosba dniif .reif ed rovzi lu rugnis iragus urtnep eiutitsnoc iş ălibalimisa telpmoc ăm rof o bus eniţnoc lî .C ănimativ ed iţătitnac etnatropmi iam elec niţnoc iifot rac iş azrav .elenihcoms .eniradnam vitamina P as aenuiţcA . role ralipac iulete rep aetatilibaemrep ed ătagel etse .eviti rtun eletnemele ătropsna rt aE .iihcini r .ăpa %78 eniţnoc eletpal .elicun .iga rf .reif ed ă rasecen aetatitnac cinliz ecuda .iipoc al laiceps nî .e rata ac etamusnoc if top un .iulumsinag ro ela i rutuseţ eleti refid u rtnep etaticificeps ătimuna o ua elE .ăpa %57 .tatiu eiube rt uN .lu reif ezezilitu ăs top .e ratnemgip iş e ratned .egnâs u rtnep lu rpuc iş lu reif .ei rătăcub ed ae ras ed sela iam iulumsinag ro etarucorp .iulu rofsof aspiL .

7

.enilsăm nid eniţbo es lunmeledtnu dnâc ep ,enegidni etnalp nid tuniţbo ielu tităg al ăzaeţniube rtnî es ă raţ nî ion al ece raoed ,nmeledtnu ed col nî ielu ed lunem ret etşesolof eS
)1

.ăticăr enib ,e ras ăniţup uc ăt raif ăpa nî eniţ es ăcad tăpsaorp emerv ătlum iam ăzaertsăp es lutnU .cof ep ed etaul tsof ua ec ăpud ,tăpsao rp tnu niţup ăguada es il ăcad nif iam tsug nu ătăpac elirutavazraz ,elirusos ,elepuS .somu rf inemur rov es leftsa iamuN .ăprâc o uc etatnâvz enib eiube rt aetseca ,tavazraz uas enrac ,etşep ărutnu nî egirf a ed etnianÎ .elage iţrăp nî ielu uc ărutnu ecetsema es ăs enib etse tijărp urtneP .enrac ed gk 1 al ,ăţitarc nid lusos nî uas ,dihcil l 5 al ăţirugnil o ed eiţ ropo rp nî ,tanob racib niţup ,tijărp al uas t reif al ,aguăda etaop es ,e răsap ed eif ,ătiv ed eif ,irat inrăc ienu aerizegărf inselnî a urtneP .tpirf if a ed etnianî ta răs eiube rt un lutacif ,irătnî es un a urtneP .ăsam al ătiv res if a ed etnianî rotpuc al ăro ed etatămuj o eniţ es ăcad ăsaotsug iam etse sos uc eracnâm ecirO

IRIRUMĂL IŞ IRUTAFS

.g 52 = tnu ed uas ă rutnu ed ărugnil 1 ;g 002 acric = răhaz ed ăcşaec 1 ;g 03 – 52 = răhaz ed ărugnil 1

;gk 4/1 = ăniăf ed ăcşaec 1 ;g 51 = ăniăf ed ăsar ărugnil 1 ;g 52 = ăniăf ed frâv uc ărugnil 1

;) mc 052( ld 2/1 2 = etpal uc aefac ed e ram ăcşaec 1
3

;) mc 002( ld 2 = etpal uc aefac ed ătiunşibo ăcşaec 1
3

;) mc 051( ld 2/1 = niv ed rahap 1
3

IRUSĂM

.etişue r etacub cimonoce e rape rp ăs işue r rov leftsa iamuN .eirătăcub nî rasecen etse ec tot ăbia ăs eiube rt etiuzbihc elenidopsoG .saec nu iş rasecen et raof etse aenemesa eD .e ras iş ăniăf u rtnep iituc uas enac rob iş nmel ed irugnil ,etiţuc ,ae raotăzăr ,atis ,nmel ed ludnuf ,enrac tacot ed anişam :ăcsaespil ăs eiube rt un eirătăcub o- rtnid ,sus iam etată ra elec ăgnâl ep leftsA .elibasnepsidni elenu işutot tnuS .etucsonuc ed snujaednî tnus ei rătăcub ed ele tceibO .rotivărto raihc if etaop i roenU .ălaiutlehc iş ăcnum uc tităge rp e racnâm ed lef nu aci rts etaop talăpsen sav nU .etcesni etla iş etşum a rav ănuda es un ,ta ruc eniţ es ednU .enidopsog enub ienu lunmes etse ei rătăcub nî aineţăruC .ae nî etşesăg es ec tot uc ăta ruc ed ădnilgo eif ăs eiube rt ai rătăcuB .esav u rtnep rotălăps nu ,enuacs avetâc ,ăsam o e rasecen tnus tităg ed anişam ăgnâl eP .ănredom ei rătăcub o- rtnî csenâ rtăb lu rotpuc nilped ep etşeiucolnî rotpuc uc tităg ed anişaM .etatici rtcele uas natem zag uc ătizlăcnî anişam iş rad ,lo rtep uc uas enmel uc ătizlăcnî tităg ed anişam iamun un ienidopsog anâmednî al sup a ănredom acinheT

UCSERTEP AECRIM .rD

.irăcnâm ed i rulef etai rav iam tâc ronu ae rităge rp u rtnep ăzuălăc ănub iam( aec niraM adnaS e raotua ietucsonuc a ”etacub ed aetraC“ nî isăg av e rac ,enidopsog ienub enive r lo r tsecA .sus iam ătad eiţi rtun ed rolinuiţon ae retşaonuc iş ac ătnat ropmi ed tâta tot iced etse roletitemila iirităge rp ae retşaonuC .elibitsegid roşu iam iş e raotinărh iam ,esaotsug iam ,e redev a! etucălp iam if a u rtnep etităge rp eiube rt elE

8

ed rev ătalas ed ta rts nu ep ei ruf raf nî ăzaşa es iş f râv uc uo ed eliţătămuj ulpmu es ătace rf enib eiţizopmoc ătsaeca uC .e ras ed etşevirtop es ,ăcun o tâc tăpsao rp tnu ăguada eS .t reif ăcsâg ed lutacif uc ăcae rf es iş ătis ni rp ce rt es ,eli ruşuneblăg tocs eS .emignul nî ăuod nî eiat es iş ăţă ruc es ,irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,eras ăţirugnil ed frâv nu ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,ăcsâg ed tacif g 001 ,ăuo 6 TACIF UC ETULPMU ĂUO

.ed rev ătalas ed eznurf ruje rpmî nup es iş ei ruf raf o ep ăzaşa eS .eliruşubla ulpmu es e rac uc ănegomo ătsap o eniţbo es ec ănâp enib lutot ăcae rf eS .ătarape rp atag ă răpmuc es ec etşep ed ătsap ed ăţirugnil o iş lutnu ăguada es iş nortsac nu- rtnî nup es eliruşuneblăG .ăpu r es ăs luşubla ac ă răf ,şubla nid luşuneblăg ăji rg uc etaocs eS .gnul nî eiat es iş ăţă ruc es ,ticăr ua-s ec ăpuD .irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,)siohcna( etşep ed ătsap ăţirugnil 1 ,tnu g 05 ,ăuo 6 ETŞEP ED ĂTSAP UC ETULPMU ĂUO

EVITIREPA

ENAOSREP 6 URTNEP ETITOCOS TNUS ETRAC NÎ ESNIRPUC EL TEŢER NÎ ETACIDNI ELIŢĂTITNAC E

.tanob racib ed ăsar ă rugnil o enup es ăpa ed l 2 al ;rav ed apa seccus uc ăcsaiucolnî ăs etaop lutanobraciB .ăţaeclud u rtnep eletcu rf niţ es arpusaed ed edepmil apa nî rai ,dnuf al enuped es so rg lu raV .ăcsae rocăr es ăs ăsal es ,treif a lu rav ec ăpuD .ăpa ed l 3—2 uc rav ed gk 4/1 taruc sav nu- rtnî egnits es ,rav ed edepmil ăpa eniţbo a urtneP .rav ed apA .ătitocolc ăpa uc ,e ram iam avec sav tla nî ecudo rtni es etarape rp etseca eniţnoc e rac lusaV .iinişam arudlăc uc tce rid tcatnoc nî ăniv ăs eiube rt un ec eleta rape rp eb reif a ed dom nu etse ăpa ed aiaB .enaobmob ed elici rbaf al uas enizagam elenu al ţ remoc nî etşesăg es iş ,e raoluc ărăf rad ,ătne rapsna rt dniif ,ae reim uc ănămaesa eS .cte i ruzalg urtnep ,iuluteb reş a ,iulupo ris ae rarape rp al ,răhaz ăgnâl ep soada ac ei rătefoc nî tlum ăzaeţniube rtnî es azoculG .enizagam elenu al etehcap nî edniv eS .uîrg ed aniăf ac nif iam tlum tsug nu ăD .irusos iş eme rc elenu agel a urtnep ei rătefoc nî ăzaeţniube rtnî eS .ifot rac nid ăsa rtxe ăniăf etse aluceF .ţremoc nî etşesăg eS .eli rutaula ăcsae rc ăs ecaf e rac farp nu etsE .tpoc ed lufarP .ăcsaenselp un ăs ac ădu ăp râc o uc ăraoşăfnî es ,ălcits ed tnus aetseca dnâC .enac rob nî edlac nup es eleletlep ,adalemram ,lunuigaM .etisolof if a ed etnianî , rotpuc nî niţup etijărp tnus dnâc enula ed tucălp tsug nu ătăpac irutijărp iş irutrot al etaţniube rtnî elicuN .ece r ăpa nî ătaium ,ătaruc ăp râc o uc ,iulutreif lupmit nî ,ii rignit aenig ram eg retş es ăcad etşesirahaz es un aţaecluD .ănilinav aţniube rtnî etaop es eilinav ed col nÎ .ătăpsao rp atla uc etşeiucolnî es ,muf rap ăd iam un ailinav dnâC .col nî răhaz tla ăguada es ,ăzaeţniube rtnî es ec ărusăm eP .eilinav ed notab nu iş tasip răhaz enup es sihcnî enib nac rob nu- rtnÎ .talinav răhaZ .iirutijărp am rof iş tâc ,lutsug tâta ăci rts ăsal lî e rac ep lu rez ece raoed ,ătiso lof if a ed etnianî ăs rucs enib eiube rt ,irutijărp al iş i rut rot al ătaţniube rtnî ,răhaz uc ătutăb acşirF .ăcşi rf ed gk 4/1 al ărugnil o ed eiţropo rp nî ,ătutăb epao rpa etse dnâc ,ăm ru al iamun enup es lu răhaZ .tnu ecaf es un a u rtnep ,tlum iam un rad ,ămups ecaf es ănâp ăţaehg ep etab eS .ăţaehg al e ro ăuod eniţ es acşi rf ,ătutăb if a ed etnianÎ .ătutăb ăcşirF .so rocăr col al ămups iopa etab es iş ăcetsema es ,ădlac ăpa uc lusav nid etaocs es ,ăcsaepot es ăs ărăf ,eiaom es ăs epecnî muC .ădlac ăpa uc sav tla nî ecudo rtni es e rac sav nu- rtnî icim eleţăcub nî tăpsao rp lutnu eiat es ăcad edepe r eniţbo es ămups tutăb lutnU .ice r epa ie rt ,ăuod nî iopa etşezepmil es ,ăta ruc nmel ed ărugnil o uc lutnu enib ăcetsema eS .tanob racib ed ăsar ăţirugnil o iş ăpa ed l 2/1 no rtsac nu- rtnî enup es tnu gk 2/1 u rtnep ,ulpmexe eD .tanob racib niţup uc ăpa nî ălaps es ăcad nub lutsug ătăpace r ,zi nue rv e ra e rac uas ,etui niţup lutnU

9

RATŞUM ED SOS UC ETARAS IIBMURCS .9

.ic rehc nid iş etşetăge rp es lef aL .ătiv res if a ed etnianî ăuod ,ă ro o uc etşetăge rp es ăcad ăsaotsug iam etse atalaS .enilsăm iş e riţbus ătaiăt ăpaec ed iilef ruje rpmî nup eS .eibmu rcs ed eliţăcub nup es arpusaed iş eiruf raf o-rtnî ăzaşa es ,ifot rac ed ătalas o etşetăgerp eS .iţăcub eiat eS .eze răsed es ăs ac ,ece r ăpa nî e ro avetâc ăsal es iş ălaps es ;aibmu rcs ăţăruc eS .enilsăm avetâc ,ielu irugnil 2 ,teţo ăţirugnil 1 ,iicoljim epec 2 ,ifotrac g 006 ,eicoljim eibmurcs 1 IFOTRAC UC ,ICREHC ED UAS IIBMURCS ED ĂTALAS .8

.elesao socs ua-s i aiurăc ,treif etşep ed eleţăcub uc erăsap ed aenrac dniucolnî ,sus iam ac lef al csetăgerp eS .t reif etşep ed eleţăcub uc aenrac etşeiucolnî eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ETŞEP UC ETULPMU IIŞOR .7

.ruje rpmî ed rev lejnurtăp ed eznu rf uc ei ruf raf ep ăzaşa es iş ăc repuic ed eilef o e raceif etsep enup es ,esrucs eliişo r ulpmu eS .e ras uc ăpa nî et reif iş iilef etaiăt ic repuic avetâc dnâguăda ,ăzenoiam uc ăcetsema es ,tpi rf uas treif ,e răsap ed enrac ed tse r nu tnu răm eiat eS .teţo ,repip ,e ras sup a-s ec ăpud ăgrucs es ăs ăsal eS .sus iam tată ra a-s muc ăpud eliişo r csetăgerp eS .ielu g 05 ,ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 :ăzenoiam urtneP .teţo niţup ,repip ,eras ,icrepuic 4 — 3 ,ătpirf uas ătraif erăsap ed enrac ănitup ,iicoljim iişor 21 ICREPUIC IŞ ENRAC UC ETULPMU IIŞOR .6

.ruje rpmî lejnu rtăp ed eznu rf uc uas ed rev ătalas uc ,eiruf raf ep ăzaşa es ,eliişo r ulpmu eS .tnurăm iţaiăt ,iţpoc iedra iod uc iş ratşum uc ătităgerp ăzenoiam ed irugnil ăuod uc ăcetsema es iş enib eg rucs es ;ze ro ed g 001 ăpa nî eb reif eS .ăgrucs es ăs ,et rap o al ăsal es iş teţo niţup ,repip ,e ras ă rase rp eS .csebocs es ,capac nu eiat es ,iicoljim iişo r gela eS .ielu g 05 ,ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 :ăzenoiam urtneP .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,repip ,eras ,zero g 001 ,iedra 2 ,iicoljim iişor 21 ZERO UC EZEHGUTROP IIŞOR .5

.enilsăm ed eleţăcub i ro ,lejnurtăp ed eznu rf uas ed rev ătalas ed ăţiluznu rf o ăzaşa es uo e raceif etseP .ănâtnâms ed ănub ărugnil o taguăda a-s e rac al ,ratşum uc ătităge rp )94 .v( ăzenoiam ed tarts nu a rpusaed ănraot es iş soj nî luşuneblăg nc eiruf raf o ep ăzaşa eS .gnul nî ,ăuod nî eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es tică r ua-s dnâC .irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ăniţup uas enilsăm 3 — 2 ,eras ăţirugnil ed frâv nu ,ănâtnâms ărugnil 1 ,ielu g 001 ,ratşum ăţirugnil 1 ,iruşuneblăg 2 ,ăuo 6 ĂZENOIAM UC ĂUO .4

.teţo niţup iş aguăda etaop es sos nÎ .ihcidir ed iilef iş ed rev ătalas ed iof nup es ruje rpmî rai ,eiruf raf nî etazeşa uo ed eliilef etsep ănraot es sos tsecA .tarăs iam niţup eif ăs lusos ac enib etsE .u rca ed iş tarăs ed etşevirtop eS .tnu răm et raof etaiăt etaot ,etpaocsăr şubla ed eletepac iş teţo nî iţevartsac 3 — 2 ăguada es ,atag etse lusos dnâC .ielu niţup etâc niţup ăguada es iopa ,luratşum uc luo tacetsema a-s ănâp nmel ed ărugnil o uc ăcae rf eS .e ras ed farp nu iş edu rc eli ruşuneblăg ,ratşum ed ăţirugnil o no rtsac nu- rtnî nup es : rotămru lulef nî uo uc ratşum ed sos nu ecaf es tarapeS .eletla etsep elenu eiruf raf o ep ăzaşa es iş ednuto r iilef eiat es ,ăjaoc ed ăţăruc es ,ice r tnus dnâC .irat elăuo b reif eS .eras

2

ăţirugnil ed frâv nu ,teţo nî iţarum iţevartsac

,ielu g 001 ,ratşum ăţirugniI 1 ,iruşuneblăg 2 ,ăuo 6 TNACIP SOS UC ETPAOCSĂR ĂUO .3

.iieţiăt ac ătaiăt

etreif niţup elenilsăm ăguada eS .repip iş e ras .s rots iş etpal nî taium eniâp ed luzeim uc ăcetsema es iş no rtsac nu.nifad ed ăznurf 1 .teţo irugniî 2 .ătis nirp ece rt es iş eg rucs es .leţiv ed reierc 1 REIERC ED ATALAS .eiâmăl nup eS .ăţilucruf o uc enib etab es iş no rtsac nu.cim vocrom 1 .lu ratşum dnâguăda nmel ed ărugnil o uc no rtsac nu.edrev elosaf ed ănâm o .ielu enup es .iirănips ariş etaocs es iş aţă ruc eS .ed rev ătalas .ebaob erăzam ed ănâm o .eiaolp nî luşirg ănraot es .rtnî t reif al apa enup eS .51 .dnâcetsema eb reif eS .)teţo uas eiâmăl ed eras( eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 .nmel ed arugnil uc enib ăcae rf eS .niţup etâc niţup .tacetsema iş tarăs ed tivi rtop .ielu g 001 .ielu teged nu ed ănraot es arpusaeD .21 .etarăsed enilsăm ruje rpmî dnânup .nifad ed ăznurf 1 .ratşum ăţirugnil 1 .nac rob nu-rtnî irudnâr ăzaşa es iş iţăcub eiat eS .e riţbus etaiăt voc rom ed iilef uc iş ăpaec ed iilef uc eibmu rcs ed eliţăcub dnânretla .aiob ăţirugnil 2/1 .u rca ed iş tarăs ed etşevirtop eS .etşep ed ătsap ărugnil 1 .eiâmăl ed ămaez uas teţo ăţirugnil 1 .ăcim ăţita rc o.)eţulcits nî .ti rocăr a-s ec ăpud .ăţă ruc eS .edrev ătalas ed eznurf uas enilsăm avetâc .eicoljim ăpaec o .etunim 51 e ras uc ăpa nî b reif es iş ălaps eS .ăpa uc ăcşaec 4/1 1 ETATIMI ERCI ED ATALAS .etepsao rp etraof iş esihcnî .eicoljim ăpaec o .eras .enilsăm iş ed rev ătalas ed iof ruje rpmî nup es .ezeniram es ăs eliz 6 — 5 ăsal es iş lunac rob ăgael es .teţo rahap 2/1 .ebaob elosaf g 003 ELOSAF ED ERUIP ED ATALAS .)292 .ratşum niţup uc .ăpa nî e ro 42 aibmurcs eniţ eS .ielu teged nu ed enup es a rpusaeD .ătnetsisnoc ed tivi rtop enived atsap ec ănâp .ei ruf raf o ep ăzaşa es iş ătacot ăpaec ăguada es .etşep etsep lusos ănraot eS .ifotrac g 003 ĂCSAESUR ĂTALAS .soicibla sos nu ecaf es ănâp teţo uc eiţbus es iş .etşep ed atsap dnânup ăcae rf es .11 .rtnî iiţpal ăcae rf eS .ratşum ăţirugnil 1 .ielu irugnil 5 .iirănips a riş etaocs es .tocolc nî ăd apa dnâC .teţo uc ăzaiţbus eS .enilsăm avetâc iş edrev ătalas ed iof avetâC .tarăs ed etşevirtop eS . ruje rpmî enilsăm avetâc dnânup .e renit ic repuic gela eS .etarăs iibmu rcs gela eS .41 .rtnî ăcae rf es .eras .ezeniram es ăs .atag etse dnâC .ratşum ed elebaob .ielu g 05 .iv res a ed etnianî .01 .eras .etpaocsăr ăuo 2 .ielu ărugniI 1 .ifot rac ed ătalas .epec 2 .tsug ăpud teţo .eze răsed es ăs ac .eze răsed es ăs ac ăpa nî e ro 42 niţ eS .nifad ed aznu rf .ăzenoiam al ac .ti rocăr a-s ec ăpuD .i ro ăuod ed uas ătado apa dnâbmihcs .ielu g 001 .nifad ed ăznu rf iş repip ed ebaob uc nac rob nî ăzaşa eS .icrepuic g 005 ETANIRAM ICREPUIC .rtnî iiţpal enib ăcae rf es :sos lu rotămru ănraot es aetseca etseP .01 .ţ remoc nî etşesăg es ec eiâmăl ed amaez uc ătiucolnî if etaop( eiâmăl ed amaez iş lutecnî uc tanrut luielu dnâguăda .treif teţo ănraot es ele etsep rai .niţup etâc niţup enup es luielU .repip ed elebaob .eras .ti rocăr a-s ec ăpud iş etrap o al ăd eS .şirg irugnil 4 .ăsaotsug et raof iş e raotisitsoc niţup ătalas o etsE .iicoljim iibmurcs 2 .ătacsu aelosaf eb reif eS .v( lu reie rc eb reif eS .enilsăm avetîc .ei ruf raf o ep ăzaşa es iş iţăcub eiat eS .ielu g 001 .eliz avetâc ece r al eniţ es iş lunac rob ăgael es .tnu răm ătacot ăpaec ăniţup iş .rtnî lue ruip enup es ti rocă r a-s ec ăpuD .e raznâv ed .etpal nî ătaium eniâp ed eilef o .ratşum ed ebaob .u icoljim vocrom 1 .ătalas eci ro al ac ielu iş e raoluc u rtnep auaiob .ielu g 001 .tnurăm ătacot ăpaec uc ăcetsema es .repip .31 .aguăda etaop es tsug ăpuD .repip ed ebaob avetâc .eiruf raf ep somu rf ăzaşa eS .eiâmăl uas teţo irugnil 2 .ielu niţup etâc dnâguăda .iicoljim iibmurcs 2 ETANIRAM IIBMURCS .teţo uas eiâmăl ed ămaez .iţpal uc .no rtsac nu .ratşum ăţirugnil 1 .repip ed ebaob .

teţo uc uas eiâmăl uc ăzaiţbus eS .tpocsăr uo ed şubla iş ed rev elosaf .işarg iedra 4 .io rutsu ed ieţăc 3 — 2 .ebaob e răzam .tocolc nî ăd dnâc iş ăb raif ăs apa enup eS .rtnî eliişo r iş iiraşogog .eleteniv iamun acot top es( dnuf ep ănue rpmî ăcaot es iş ăţăruc eS .iup .ii raşogog uc ănue rpmî .niţup etâc niţup .ăzenoiam eci ro al ac .icim eleţăcub nî etaiăt .eliişo r cse răpo eS .)vitatlucaf( ăpaec 1 .12 .leţiv ed ăuod iş c rop ed e raoicip ăuod .t reif al nup eS .dnuf ed ădni rp es un ăs dnâv resbo .so ep ed roşu ecafsed es aenrac dnâc icnuta atag tnâS .eras .tsug ăpuD .lupac iş elebal nup es .ae răsap ăţăruc eS .ied ra ed acsucaz iş ac ănrai ep artsăp etaop eS .ielu g 05 .iş ielu nî roşu csejărp es apaec iş luvoc roM .eras .etnib reif ăpa nî taium tev reş nu uc iei ruf raf ludnuf dnâg retş .eras .ătpirf uas losa r aemac ăguada eS .icim irubuc nî iţaiăt .ăcsaezepmil es ăs ăsal es iş ămaez uc alao et rap o al ăd es .ădnirp es ăs ăsal es iş iiruf raf nid aenrac etsep amaez iopa ănraot eS .v( ăzenoiam sos uc ă repoca es iş ei ruf raf ep ăzaşa eS .eti repocsed ăb raif ăs ăsal eS .iicoljim eteniv 2 .ă raoiruf raf o ep irutăcip avetâc dnânup .ielu g 05 .amups ai es dnâc nî dnâc nid iş .iraşogog 4 .ece r al enib cse rătnî es aetseca ăcaD .ăcsaesu r atalas ac lef al ecaf eS .uicoljim vocrom 1 .atag etse dnâC .erublut ăsai un ăs amaez ac urtnep .io ru tsu ed ăcim ănâţăpăc o .taiăt lutavazraz etsep ănraot es .răhaz ărugnil 1 .ăro ed t refs nu et rap o al ăsal es iş ăcetsema eS .iiraşogog iş eleteniv coc eS .irut refs nî eiat es iş ăţileip ed ăţăruc es .nac ruc nid caf eS .lupac iş elebal tocs eS .eleteniv nup eS .icim eleţăcub nî ătaiăt .ănrai ep iş artsăp etăop es ăcsucaz ătsaecA .91 .iiruf raf nî ăzaşa es e răsap ed eliţăcub rai .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .taium ua-s dnâc .ăcsâg .cof ep ăsal es rartnoc zac nÎ .etnu răm ae rp un iilef eiat es iş .gk 1 vitamixorpa ed erăsap O )IRUTICĂR( ERASAP ED IITFlP .cim cof al .etacetsema elec tnus esaotsug iaM .eiat es .aemac emârăfs es ăs ă răf .eras .eleţnimes iş lu rotoc ăzaetrăpednî es .)iilef eiat es iiraşogog rai .lu răhaz enup eS .atag etse dnâc .)aerăsap ăbraif ăs eiubert tâc lupmit ăpud( ăpa l 3 — 2 .iraşogog 4 .iişor g 005 IRAŞOGOG IŞ ETENIV ED ĂCSUCAZ .02 .răhaz ărugnil 1 .dnâ r ep eliţăcub iopa .tasip io rutsu niţup ămaez nî aguăda etaop es .ăpa l 3 .ăzae răs eS .ielu iş e ras ăguada es .i roşitşep apaec eiat es aenemesa ed .)74 .etiţă ruc iş etalăps enib .amups ai eS .iilef eiat es iş luvoc rom ăţăruc eS .iişor gk 1 IRAŞOGOG IŞ ÎEDRA ED ĂCSUCAZ .sus iam ac lef al ăunitnoc eS .ăpa uc sav nu-rtnî ăro etatămuj o b reif es iş ăgael es .rtnî nup eS .anrutsăr top es etiv res if a ed etnianÎ .ece r ăpa uc sav nu-rtnî .)vitatlucaf( apaec tinemu r a-s e rac nî luielu uc ăţitarc o.ăţă ruc eS .eraoicip ed gk 1 )IRUTICĂR( LEŢIV ED IŞ CROP ED IITFIP .etpaocsăr eliruşuneblăg ătis nirp ce rt es :sos lu rotăm ru ecaf es ta rapeS .iitfip u rtnep etivirtop eliţăcub dnâgela .atag tnus ănâp .ătado un .ăta ruce rts if a ed etnianî .ătagel ed lutsed etse ăcad ăc raecnî es iş emisărg ed ăţăruc es amaeZ .ratşum niţup uc ăcetsema es .leţiv ed e raoicip nid aenemesa ed .nafolec uc uas tnemag rep eit râh uc ă repoca es e rac enac rob nî enup es .tarăs lutsug etşevirtop es iş lurăhaz ăguada eS .tarăs ed iş u rca ed etşevirtop es iş ătsug es iopA .iţ reif iivoc rom iş iifot rac no rtsac nu.iiedra iş ii raşogog coc es pmit e rtnÎ .71 .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş e ras ăniţup ăguada es .enrac ăniţup iş ăcsaesur atalas al ac iţătitnac işaelecA ĂTERGENIV .atsaeca u rtneP .ătis nirp ce rt es iş eliişo r b reif eS .c rop ed ihce ru nid iş e raoicip nid ecaf top es eliitfiP .11 TATIMI UETAP .61 .sos uc enib abibmî es a urtnep .luio rutsu iş iied ra .iişo r ed lusos nî nup es .81 .)şococ( ăniăg .ăpaec 1 .etocolc avetâc aed iam ăs .iiruf raf nî aenrac ăzaşa es iş ică r es a ed etnianî elesao tocs eS .amaez edacs iam ănâp cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş tarăs lutsug etşevi rtop es .

aliărB ed aznârb ărar ătis o.ărutnu ed ărugnil o uc .ănue rpmî roşu acetsema es iş ătalas etsep ănraot eS .eiruf raf ep luetap ăzaşa eS .iicoljim epec 2 .e ras .elic repuic ulpmu es ătsap ătsaeca uC .etpaocsăr .etpaocsăr ăuo 2 .evidna g 005 EVIDNA ED ĂTALAS .ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es .etineblăgnî iş edetşev eleznu rf ed ăţă ruc es .teţo uas eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 .temsep irugnil 2 .ănişam ep ăţitarc o.rtnÎ .ăpa ed enib g rucs es iş eletla ed elenu eleznu rf dni rpsed es .iram ed tivi rtop iş esaomu rf .22 .eras .rahabine ed farp nu .rotpuc al uad es .tacot lejnurtăp ed eznurf irugnil 2 .tnu răm etacot eliruşubla nup es ruje rpmî rai .cof ep enib lutot ăcetsema eS .aidjo rd taium a-s e rac nî eletpal iş lutemsep ăguada eS .icrepuic g 005 ĂZNÂRB UC ETULPMU ICREPUIC .ăţăruc eS .teţo uc uas eiâmăl uc ielu nid sos nu etşetăge rp es no rtsac nu.etpal rahap 1 .cte ăţae rc atalas .ătalas ed arugnil uc iş aţilucruf uc ăcetsema es .rtnî etşenemu r es iş tnu răm etraof apaec ăcaot eS .epa etlum iam nî atalas ălaps eS .rtnî ăzaşa eS .ratşum niţup iş aguăda etaop es tsug ăpuD .teţo ărugnil 1 .teţo uas eiâmăl uc taiţbus iopa .ielu irugnil 2 .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o enup es aie răceif arpusaed rai sar nazemrap uc ăraserp es . rolic repuic ele raoicip tnu răm ăcaot es ta rapeS .eidjord g 05 .ed rev ra răm uas lejnurtăp uc iş etişubănî iş etacot rolic repuic ele raoicip uc ăcetsema es .aliărB ed ăznârb g 001 .ielu g 05 .arpusaed somu rf csenemur es ănîp niţ es ednu .repip ed farp nu .elu ram ed atalas etşetâge rp es lef işaleca nÎ .repip ed farp nu iş e ras .atag etse lusos dnâC .eiaom es ănâp niţ es iş ă repoca eS .ebla ic repuic gela eS .etreif elăuo etnianid csetăge rp eS .ănâtnâms irugnil 2 .ice r csev res es iş eiruf raf ep ăzaşa eS .ratşum niţup aguăda etaop es sos nÎ .ielu niţup iş e ras ed farp nu ăc repuic e raceif nî dnânup .tnu ed ăciţăcub o iş e ras ed fa rp nu etâc e raceif nî dnânup .eidăpăp ed .)vitatlucaf( repip ed farp nu .sus iam ed aiţizopmoc uc ăcetsema es iş aţilucruf uc csebo rdz es .eti rocăr aenemesa ed elic repuic ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uc iş farp repip uc .iicoljim 2 uas edrev ătalas ed eram ănâţăpăc 1 EDREV ĂTALAS ETALAS .repip ed farp nu .eras .repip .eras .rtni rp uas ănişam ni rp ece rt eS .ed rev atalas ac lef al etşetăgerp eS .teţo ărugnil 1 .ătiv res if a ed etnianî pmit niţup uc iamun ătităge rp eiube rt atalaS .ăţitarc o.tnu răm tacot lejnurtăp uc ăcetsema es .ăşao rgnî es ănâp .tnurăm tacot .ielu iş e ras ăniţup uc ăşubănî es iş ăţita rc ătla nî nup es .tnu g 05 .teţo uas eiâmăl iş repip .evidna ed .etuzăcs iş etaium enib tnus dnâC .rtnî elic repuic ăzaşa eS .atalas enup es .eras .21 ITEVARTSAC ED ĂTALAS .elnuşuneblăg tocs es .ărutăcip uc ărutăcip tanrut luielu uc tupecnî al tace rf eiube rt erac .)vitatlucaf( ratşum .ielu irugnil 3 .eras .etatămuj ep eiaom es ăs cof al ăţitarc o-rtnî nup es iş sus iam ac elic repuic csetăgerp eS .ădetşev ătalas O .ătsap o ac enived ănâp enib ăcae rf eS .ărutnu ărugnil 1 .icrepuic g 005 ETULPMU ICREPUIC .tacot .e ras uc anâtnâms ăcetsema eS .ălaps eS .tnâmăp ed ăţitarc o.rahabine ed fa rp nu iş repip .ăţita rc ătla nî aenemesa ed ăşubănî es iş ăcaot es rolic repuic ele raoiciP .tnu iş e ras ăniţup uc .repip .sus iam ac ed rev atalas ălaps es iş egela eS .edrev lejnurtăp uas rarăm ărugnil 1 .iicoljim 2 uas ătalas ed eram ănâţăpăc 1 ĂNÂTNÂMS UC EDREV ĂTALAS ece r ăpa nî pmit nu ătuniţ etse ăcad ăzaetăpso rpmî es .iţnib reif csev res eS .ătităge rpen .tsug nid ed reip iş etşejetşev es tlum ae rp ăts ăcad ece raoed .

31

001 ,iruşuneblăg 2 :sos urtneP .eras ,răhaz ărugnil 1 ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec ½ ,epec 4 ,ifotrac gk 1 ĂPAEC UC IFOTRAC ED ĂTALAS .43

.ăpaec ed i riţbus iilef enup top es tsug ăpuD .sos uc ebibmî es ăs aitşeca ac u rtnep ,iţnib reif ăcnî iifotrac etsep ănraot es iş , ratşum ărăf uas uc , repip ,e ras ,teţo ,ielu uc lusos etşetăge rp es tarapeS .iriţbus iilef nî eiat es iş ăţăruc es iţnib reif ăcnî iş ăjaoc uc iifot rac b reif eS .)vitatlucaf( ăpaec iş ratşum eras ,repip ed farp nu ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ifotrac gk 1 IFOTRAC ED ĂTALAS .33

.du rc zarp ed atalas iş ă rape rp es sos işelca uC .tirocă r iş ăpa ed s rucs luzarp tsep ănraot es iŞ .ratşum ărăf uas uc , repip iş e ras ,teţo ,ielu nid lusos ecaf eS .emârăfs es un ăs ev resbo es ăs eiube rt aeeca ed ,edepe r eb reif luzarP .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş cof al ,etnib reif ăpa uc ,mc 6 – 5 ed iţăcub nî taiăt iş tiţăuc luzarp enup es ,b reif es ăcaD .treif uas du rc ătalas ecaf etaop es luza rP .eras ,repip ed farp nu ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,zarp ed ărutăgel O ZARP ED ĂTALAS .23

.sar naerh iş ielu aguâda top es ,tsug ăpud ,iv res es a ed etnianÎ .inâmătpăs avetâc ,ece r al ,eti repoca enib enac rob nî leftsa a rtsăp etaop eS .teţo ănraot es iş ăzaerăs eS .iilef nî eiat es iş ăjaoc ed ăţăruc es ,etşecă r es ec ăpuD .ae nî roşu ă rtni aţilucruf dnâc atag etse alcefs iruzac elebma nÎ .enib ădni rpuc o ăs tâc ,ece r ăpa uc cof al enup es iş ălaps es alcefs ,treif u rtneP .ăt raif eif ,rotpuc al ătpaoc eif ităge rp etaop es ătalas u rtnep alcefS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,naerh ed ăcim ănicădăr 1 ,ălcefs g 005 ĂLCEFS ED ĂTALAS .13

.eişo r ăzrav nid iamun ătităge rp atalas tâced ăsaotsug iam tlum etse ătalas ătsecA .sar naerh ăraserp es inig ram ep rai ,ăreitalas nî azrav ăzaeşa eS .luielu ăguada eS .az rav uc ăcetsema es iş e raotăzăr ep ele rem dar eS .sus iam tatăra a-s muc aşa ,teţo uc etşe răpo es iopa ,ec raots es iş ăcetsema es ,ăzae răs es ,nif et raof azrav eiat eS .eras ăţirugnil ½ ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec ½ ,ielu ed irugnil 3 ,naerh ed ăcim ănicădăr 1 ,iicoljim erem 2 ,eişor ărav g 005 EREM UC EIŞOR ĂZRAV ED ĂTALAS .03

.luielu aguada es ,asam al iv res a ed etnianÎ .inâmătpăs avetâc ,eti repoca enib enac rob nî ,ece r al eniţ etaop es ătităge rp leftsa az raV .)teţo nî edepe r cselcoc latem ed elirugnil( so ed uas nmel ed ăţilucruf o uc iş ărugnil o uc etunim avetâc enib ăcetsema es iş ăzrav etsep titocolc luteţo anraot eS .eiube rt tâc e ras uc iş ăpa uc tiodnî niv ed teţo ăb raif as cof al enup eS .enib ec raots es iş niţup aets ăs ăsal es ,ăcetsema es ,ăzae răs eS .nif et raof azrav eiat eS .eras ăţirugnil 2/1 ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec 2/1 ,ielu irugnil 3 ,eişor ăzrav g 005 EIŞOR ĂZRAV ED ĂTALAS .92

.ăcetsema es iş teţo iş ielu ăguada eS .iniâm nî ec raots eS .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal eS .ăzae răs es iş nif et raof ăzrav eiat eS .eras ăţirugnil 2/1 ,teţo irugnil 2 ,ielu irugnil 3 ,azrav g 005 ĂBLA ĂZRAV ED ĂTALAS .82

.ăcetsema es iş ,tsug apud repip ,eiâmăl uas teţo iş ielu ăguada es ,apa eg rucs eS .apa esal ăs ac ,ă ro ed etatămuj o no rtsac nî niţ eS .tsug ăpud e rec ra-s tâced tlum iam avec ăzae răs eS .iriţbus et raof iilef eiat es iş iiţevartsac ăţăruc eS .)vitatlucaf( repip ,eras ,teţo arugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,itevartsac g 005

41

.ăţugilămăm iş io rutsu ed iedjum uc etşev res es e rac ,eşuihce ru ed uas ic repuic ed atalas etşetăgerp es lef aL .nif et raof taiăt ,ed rev lejnu rtăp ăguada eS .ăcetsema es iş ,ătalas eci ro urtnep ac ,repip iş e ras ,teţo ,ielu nid lusos ecaf eS .i riţbus ae rp un iilef nî eiat es iş grucs es ,atag tnus dnâC .teţo niţup iş e ras uc ,ădnirpuc eI ăs tâc ăpa nî ăb raif ăs nup es iş ălaps es ,elic repuic ăţăruc eS .tacot edrev lejnurtăp ,repip ,eras ,teţo irugnil 2 ,ielu irugnil 2 ,icrepuic g 005 ICREPUIC ED ĂTALAS .14

.tpocsă r uo ed iilef nup es ruje rpmÎ . repip ,e ras ,teţo ,ielu nid tucăf sos nu ănraot es a rpusaed rai ,ătalas ed ai ruf raf nî ăzaşa eS .tnu răm aerp un eiat es iş egrucs es ,ătarăs ătitocolc ăpa uc etşe răpo eS .epa etlum iam nî ălaps es iş lucanaps egela eS .repip ed farp nu ,eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,tpocsar uo nu ,canaps gk 1 CANAPS ED ĂTALAS .04

,ăti răpoen ,ădu rc ănileţ uc atalas ecaf etaop es lef aL . ratşum iş teţo ,ielu ed sos nu uc eif ,ăzenoiam sos nu uc eif ăcetsema es iş enib egrucs eS .e ras uc ătitocolc ăpa uc etşe răpo eS .auaedif ac eiat es iş anileţ ăţăruc eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ratşum ăţirugnil 1 ,ielu g 05 ,şuneblăg nu ,ănileţ g 005 ĂNILEŢ ED ĂTALAS .93

.)75 .v( io rutsu ed iedjum ăguada es tsug ăpuD .e ras iş teţo ,ielu ed lusos uc ăcetsema es iş ăpa ed enib et raof eg rucs es ,atag etse dnâC .e ras ăniţup iş etnib reif ăpa uc treif al enup es iş ălaps es ,ăţa ruc eS .ăsarg aelosaf ă refe rp es ătalas u rtneP .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 ,eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ăsarg elosaf gk 1 EDREV ELOSAF ED ĂTALAS .83

.sus iam ac atalas etşetăge rp es iş iţ reif iifotrac iş aelosaf ăcetsema eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 2 ,ebaob elosaf g 052 ,ifotrac g 005 EBAOB ELOSAF IŞ IFOTRAC ED ĂTALAS .73

.)ăţnirod ăpud( ăpaec ed iilef iş enilsăm ăguada eS .tarapes tităge rp ,ielu iş teţo ed lusos uc ăcetsema es iş ae ras ăguada es ,etnib reif ăcnî etse tâc ,iş lutavazraz etaocs es ,enib egrucs es ,atag etse dnâC .ăpaec o iş lejnu rtăp ,voc rom nu uc )534 .v( aelosaf eb reif eS .eras ,enilsăm avetâc ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 3 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ebaob elosaf g 005 EBAOB ELOSAF ED ĂTALAS .63

.tnurăm iţaiăt izu rc ied ra uas iişo r ed iilef nup es ruje rpmî iş ă reitalas nî ăzaeşa es ,iifotrac uc ăcetsema eS .nohrat niţup iş tnurăm tacot ed rev lejnu rtăp iş ra răm ,lu răhaz ăguada es e rac al ,eiâmăl uas teţo iş e ras ed ătivi rtop enib ,ratşum uc ăzenoiam o ecaf eS .iriţbus ed tivi rtop eiat es iş ăţă ruc es ,elfihc ifot rac b reif eS .nohrat ed iof avetâc ,tacot rarăm iş ed rev lejnu rtăp ărugnil 1 ,e ras ,teţo uas eiâmăl ed ămez ărugnil 1 ,ielu g 001 ,răhaz ăţirugnil 1 , ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 ,ifot rac gk 1 NOHRAT UC IFOTRAC ED ĂTALAS .53

.ăsaotsug et raof etsE .urca iş ta răs lutsug etşevirtop eS .ifotrac ed atalas uc roşu acetsema ătaop es ăs tâc ,tâta ăpa uc ăzaiţbus eS .teţo uas eiâmăl ed ămaez , repip ,e ras ,ielu uc ,i ruşuneblăg ăuod nid ăzenoiam o ecaf es iz ăuod A .ece r al ăd es iş ă repoca es ,e ras enup es ,iifot rac uc ăcetsema es ,i riţbus et raof iilef elepec eiat eS .lurăhaz iş ăpa uc tiodnî luteţo a rpusaed ănraot eS .notrac nu- rtnî nup es iş iilef eiat es ,izlac ăţăruc es ,iifot rac b reif eS .eras ,repip ed farp nu ,teţo uas eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 ,ielu g

51

,taiăt a-s e rac azenoiam nid niţup etâc niţup ăguada es ,ăţi rugnil o uc ,iopa nmel ed ărugnil o uc ăcetsema es ,no rtsac tla nî uo ed şuneblăg nu enup es ,ii rităge rp lus ruc nî eiat es ăs azenoiam ac ălpmâtnî es ăcaD .tlum iam un rad ,ătado ielu ed ăţirugnil o etâc iş aguăda etaop es ,eşao rgnî es ăs epecnî azenoiam dnâC .eiâmăl ăniţup iş dnâc nî dnâc nid dnânup ,ue rem ăcae rf eS .ă rutăcip uc ă rutăcip luielu ăguada es iopA .etacetsema enib tnus eliruşuneblăg ec ănâp lulet uc tab es uas nmel ed ă rugnil o uc ăcae rf eS .e ras ed farp nu iş eiâmăl ed amaez uc ,no rtsac nu- rtnî eliruşuneblăg nup eS .eras ,teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 ,ielu g 003 ,iruşuneblăg 3 ĂZENOIAM SOS .74

ICER IRUSOS

.ăpa ăniţup uc eiube rt tâc eiţbus es zac tseca nî ;sos ac iş iv res etaop eS .cte ălcefs ed ,iţevartsac ed ătalas ,e răsap ed losar uc ,iţ reif ica r uc etşev res eS .eiâmăl ed ămaez uas teţo niţup iş e ras ăguada eS .ăsaotnu ăme rc o ac ecaf es ănâp ,ielu niţup etâc dnânup ,no rtsac nu-rtnî enib ăcae rf eS .tsug ăpud ,io rutsu niţup iş ,s rots iş ăpa nî taium ,ăbla eniâp ed zeim ed ătacub o ăguada eS .ărtaip ed ăţiluip o- rtnî enib ăzaesip es iş ăjaoc ed elicun ăţăruc eS .eras ,teţo ărugniI 1 ,ielu g 001 ,iorutsu ed ieţăc 3 — 2 ,eniâp ed eilef 1 ,icun g 052 ICUN ED AELODROCS .64

.etpaocsăr ăuo ed iilef uas enilsăm ,ed rev ătalas ed eznu rf nup es ruje rpmÎ .ăcetsema es iş lusos ecaf eS .iţ reif ifotrac ed iilef ăguada es e rac al ,iriţbus iilef nî etaot etaiăt ,ăpaec ,iţevartsac ,iedra ,iişo r :edu rc acnâm top es ec eli rutavazraz etaot nid ărape rp es e rac ărav ed ătalas o etsE .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 2 ,etev-artsac 1 ,işarg iedra 2 ,iişor g 052 ,ifotrac g 005 )ĂLATNEIRO( ĂCSAERĂGLUB ĂTALAS .54

.e ras iş teţo ,ielu nid tucăf sos nu ănraot es arpusaeD .ă reitalas nî somurf ăzaşa es iş ,eleţnimes iş lu rotoc ăzaetrăpednî es ,irut refs nî eiat eS .iied ra ac lef al ăţăruc es iş ănişam ep coc es ,iţamătăven iş iram iraşogog gela eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,iraşogog 6 IRAŞOGOG ED ĂTALAS .44

.iişo r ed iilef avetâc iş dnâguăda ,ied ra ed aec uc ănue rpmî eteniv ed atalas etşev res es iecibo eD .ătalas ed airuf raf nî ăzaşa es iş sos tseca nî enib eiaom es ,iedra nu etâc dnâ r ep ai es ,e ras iş teţo ,ielu uc lusos ecaf eS .grucs es iş iţaruc et raof ănâmăr ăs ac ece r ăpa nî enib ălaps es ,ăţileip ed ăţăruc eS .ă ro ed t refs nu leftsa ăsal es iş ă repoca es ,e ras uc ,iiţla etsep iinu ,ăţita rc o- rtnî nup eS .ăd ra es un ăs ăjirg uc ,ănişam ep coc eS .izeten iam tâc işa rg ied ra gela eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,işarg iedra 21 IŢPOC IEDRA ED ĂTALAS .34

.sus iam ac csetăge rp es iş eleteniv uc ănue rpmî ăcaot es ,srucs ua-s ec ăpuD .ă ro o niţup lec ,ăpa ed enib ăg rucs es ăs ăznâp o- rtnî nup es ,atag tnus dnâC .ăta răs ăpa nî treif al nup es iş ăjaoc ed dar es ,eţnimes ă răf ,irenit iecelvod gela es :rotămru lulef nî ,elage iţrăp nî ,iţ reif iecelvod uc cse rops es ,epmucs ăcnî tnus eleteniv dnâc ii rev lutupecnî aL .tsug ăpud nup es tnu răm ătaiăt ăpaec iş teţO .snujaednî ielu dnânup ,nmel ed ărugnil o uc uas aţilucruf uc enib tab es iş ăzae răs es ,no rtsac nu- rtnî nup eS .nmel ed tiţuc nu uc ăcaot es iş ele nid apa ăg rucs es ăs ac anâm uc ăsapa eS .nmel ed dnuf nu ep nup es iş ,ăti rgenî ăjaoc ed ărutimârăf ăcim iam aec icin ănâmăr

un ăs ac ,ece r ăpa nî enib ălaps es ,ăjaoc ed ăji rg uc ăţăruc es ,iţnib reif ăcnî tnus tâC .ajaoc etşergenî es iş eiaom es ăs pecnî ănâp etui cof ep niţ eS .zag al ,ărăcalf ep uas cita răj ep coc es eteniv elelegăltăP .eras ,teţo ărugnil o ,ielu g 051 ,iicoljim eteniv 3 ETENIV ELEGĂLTĂP ED ĂTALAS .24

eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 . rasecen etse ăcad .sus iam ac ăzenoiam lusos ecaf eS .edrev ăpaec iş lejnurtăp ed .ăniăf eţirugnil 2 .)tnacip tsug uc .eras .ăsaorg ănâtnâms irugnil 2 .)lejnurtăp iş nohrat( ăţaedrev .35 .du rc şuneblăg nu enup es .tnu răm 1 .iruşuneblăg 2 RATŞUM UC ĂZENOIAM SOS .eras .teţo nî etevartsac nu iş muce rp .atag etse dnâc .e raţniube rtnî ed etnianî tizlăcnî niţup eif ăs luielu ac ădnamoce r es anrai aeeca eD .ielu g 002 .ielu g 002 .iruşuneblăg 2 IRUŢEDREV UC TNACIP SOS .ielu g 002 .iruşuneblăg 2 ĂNÂTNÂMS UC ĂZENOIAM SOS .lucigap ra ăguada eS .atag etse dnâC .ratşum ăţirugnil 1 .61 uc ă rutăcip tanrut luielu uc ăcae rf es iş eiâmăl ad ămaez uc uas niv ed teţo niţup uc luratşum eiţbus eS .tnu ăţirugnil 1 :ăniăf ed lusos urtneP .tacot cigapra ărugnil 1 .ratşum ăţirugnil 1 .ratşum uc ăzenoiam sos nu ecaf eS .teţo nî cim etevartsac 1 .tnurăm etacot edrev ăpaec ed izoc ăţirugnil 1 .ăpa uc tiodnî etpal ăcşaec 1 .e ras .94 .teţo nî cim etevartsac nif etraof ătaot ătaiăt aţaed rev ăguada eS .ratşum ăţirugnil 1 .ratşum ăţirugnil 1 .84 .ielu g 002 .ăpa ăniţup uc aiţbus etaop es .sus iam ac .05 .repip .teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 2/1 .15 tacot .teţo nî eletevartsac .tpocsăr uo nu eb reif eS .elăuo uc lu ratşum tupecnî al ed ăcetsema eS işaleca nî iş etşe rops es azenoiaM .uo 1 UO ED SOS .atag etse dnâC .eiâmăl ed ămaez uas ăţirugnil 2/1 .ăsao rg ae rp rad .dnâguăda .ătis ni rp luşuneblăg ăd eS .55 .ratşum eţirugnil 2 RATŞUM ED SOS .nif etraof etaiăt etaot .tagel et raof eif ăs ac .şuneblăg 1 .eiâmăl ed ămaez uas teţo niţup .ielu g 002 .atag etse dnâc iş ăzenoiam lusos etşetăgerp eS . .eras .ătaot ăcetsema es ănâp l2 .sus iam ac ăzenoiam lusos ecaf eS .45 .erepac ărugnil 1 .nif etraof etaiăt etaot .iedi tlum iam avec .aţaed rev iş ele repac .ăpaec ed elizoc iş teţo nî etevartsac nu .ălpmis azenoiam iş ac ăzae rcul eS .ăniăf ed sos ed i rugnil 3 — 2 uc ăcetsema es atag etse dnâc iş ăzenoiam lusos etşetăgerp eS .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .aguăda etaop es ăzenoiam ătsaeca al iŞ .nif tsug nu ătăpac pmit .iu lulejnurtăp eraotănămesa ătnalp( ihcuţamţah ed eznurf avetâc .tacot nohrat ăţirugnil 1 .eras .iruşuneblăg 2 CIMONOCE ĂZENOIAM SOS .tpocsăr luşubla enup es .eras .ielu g 002 .iruşuneblăg 2 NOHRAT UC ĂZENOIAM SOS .eiâmăl ăniţup .eras .teţo ăţirugnil 2/1 .eras .şuneblăg eraceif ed ănâtnâms ed ărugnil o .teţo nî cim etevartsac 1 .iruşuneblăg 2 RATRAT SOS .anâtnâms ăguada es .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 2/1 .repip .ielu g 002 .ătişue r etse azenoiam ăcaD .nohrat ed eznu rf avetâc ăguada es .teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil oţet 1 .ăzenoiam ed sos nu ielu uc ecaf es iş .ielu g 001 .ece r ae rp iuluielu ae raţniubertnî etse eiat es azenoiam i roenu e rac u rtnep elezuac nid anU .25 .eras .

teţo ăţirugnil 1 .enrac ed ămaez uas ăpa ăcşaec 2/1 .ăniăf ărugnil 1 .rasecen e ăcad .eras ed farp nu .teţo ăţirugnil 2/1 .tnu ărugnil 2/1 .eras .ăniăf ărugnil 1 .enrac ed amaez uc egnits eS .eras .teţo niţup uc .ielu g 001 .eiat es anâtnâms .teţo ătirugnil 1 .iorutsu ed inâţăpăc 2 IORUTSU ED IEDJUM .e ras iş nif tacot lu rarăm .ăme rc o ac enived ănâp lutot ăcae rf eS .ăniăf uc tnu nid bla şatnâr nu ecaf eS .ănileţ ed ăznurf 1 .tavazraz ed uas enrac ed ămaez uc egnits eS .io rutsu ed ănâţăpăc 1 )ILOIA( IORUTSU ED SOS .nif tacot lura răm enup eS .ae ras ăguada es .85 .răhaz ăţirugnil 1 .ăb raif ăs ă răf .65 .teţo ăţirugnil 2/1 .io rutsu ed ăcim ănâţăpăc 1 .sar lunaerh enup eS .şuneblăg 1 NAERH ED SOS .iv res es a ed etnianÎ .tarăs ed iş urca ed etşevi rtop eS .nohrat eţirugnil 2 .rtnî enib iam iş uas nmel ed aţiluip nî luiorutsu etşevirts eS .luteţo ăguada eS .ărtaip ed anu.losar al etşev res eS .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăniăf ărugnil 1 .ratşum eţirugnil 2 NOHRAT UC RATŞUM ED SOS .şuneblăg 1 UO UC RARĂM ED SOS .ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ied ra ed auaiob ăguada eS .ănâtnâms irugnil 2 .lurăhaz .ielu g 001 . roşu etşejărp eS .ătis ni rp ce rt es .ăzaiţbus es iş .ăzenoiam al ac .şuneblăg nu uc etab es iş eiâmăl ed ămaez uas niv ed teţo niţup ăguada es iv res es a ed etnianÎ .ărutăcip .cim cof al etunim 01 ăb raif ăs ăsal eS .tnu ărugnil 2/1 ĂNIĂF UC IORUTSU ED SOS .36 .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .etşev res es ănâp .eras .tacot rarăm ărugnil 1 .ăpa uas enrac ed ămaez arpusaed ănraot es iş ă reisos nî enup eS .luielu niţup etâc niţup ănraot eS .etpal ăcşaec 1 .nmel ed aţiluip nî e ras ăniţup uc etşevirts es iş luio rutsu ăţăruc eS .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ecaf eS .ăpa uc raihc uas .tnu nî ăniăf .71 .losar al etşev res eS .ăţiluip nî tivirts enib luio rutsu iş ae ras .06 .tacot nohrat ed eliof ăguada es ămru al .eras .sotsug et raof etse sos tsecA .tacot rarăm ărugnil 1 .ărutăcip uc ărutăcip luielu dnânrut ăcae rf es iş tasip lu răhaz uc luratşum ăcetsema eS .eifila o ac ecaf es ănâp .anâtnâms ăguada eS .enrac ed ămaez uc uas etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .şuneblăg 1 .e ram cof aL .ănâtnâms ărugnil 1 .ăbraif ăs nup es iş iţăcub pu r es .anâtnâms uc luşuneblăg ăcae rf eS .eras .26 .răhaz ăţirugnil 1 .teţo ărugnil 1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .eiube rt tâc ăşao rgnî es ănâp ăb raif iam ăs ăsal eS .95 EDLAC IRUSOS .tnu ărugnil 2/1 ĂNÂTNÂMS UC RARĂM ED SOS .eras .75 .iişor g 005 IIŞOR ED SOS .eiâmăl ed ămaez iş .ănileţ ed aznu rf etaocs es .losar al iv res etaop eS .şuneblăg nu iş e ras .sar naerh ărugnil 1 .ănileţ ed aznu rf iş lutnu .icim etocolc avetâc aed ăs tivi rtop cof al eniţ eS .esaomu rf iişo r avetâc ălaps eS .16 .tsug ăpud teţo iş e ras ăniţup .etnib reif ăpa uc sav tla nî cof al eniţ eS .

etnib reif ăpa uc sav nu-rtnî dlac al eniţ es .ăzae răs es iş .ielu uas tnu ărugnil 2/1 ĂNIĂF ED SOS .ăcsaenemur es ăs epecnî ănâp cof ep es-udnâniţ .icrepiuc g 001 .66 .56 .ăpus al aguăda top eS .ăpa l 4 .ătado ăcnî ătepe r es aiţa repO .ăcun o tâc tăpsao rp tnu iş dnâguăda .eras .e ras ăguada es iş .cim cof al rad .niţup etşeneblăgnî es ec ăpud .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .ratşum ed ăţirugniI o iş luteţo taguăda a-s e rac al .eras .bla şatnâr nu ecaf eS .bla niv ed lerăhăp 1 .taidemi etşev res es un ăcaD .ătis nirp ece rt es atag etse dnâC .apus ac u rtnep .ăţafarpus al ămups ed dnâ r nu ecidir iam es ăs ecaf atsaecA .lusos uc ăcetsema es .ămaez ăniţup uc taium luratşum ăguada es .ăniăf ăţirugnil 1 .atag etse dnâC .tucălpsid iroenu iş e rat tsug nu iepus ăd azraV .ăţafarpus al ăzaem rof es ec aţileip ai es iş etunim ed 02 ăb raif ăs ăsal eS .lu răhaz iş lurepip .bla niv ed le răhăp nu ăguada eS .alao ă repoca es aetseca etaot sup ua-s ec ăpuD .arpusaed ămups ed ămru o icin e ra iam un apus dnâC .arugnil uc ătaul uon nid etse e rac .epec 2 .ece r ăpa ed ărugnil o ănraot es iş i ruăg uc alaiceps ă rugnil o uc amups ai es .tocolc nu aed ăs ăsal eS .)vitatlucaf( ăzrav 4/1 .enrac ed amaez uc egnits eS .nif tacot lejnurtăp niţup iş e ras .atag epao rpa e-i atsaeca dnâc iamun ăpus nî ăguada es iş eicoljim ăzrav ed t refs nu tarapes eb reif iş .işomurf ivocrom 2 .iriţbus iilef nî elic repuic eiat es iş ălaps eS .ăsaotsug EPUS .ăniăf iş ielu uas tnu nid şatnâr nu ecaf eS .etalăps enib etraof ic repuic 5 — 4 al ed e raoicip iş eţileip .ănâmednî al meva ăcad iş lejnurtăp ed eznu rf ăguada eS .icrepuic g 052 ĂNÂTNÂMS UC ICREPUIC ED SOS .tocolc nu aed ăs ăsal es iş anâtnâms ăguada eS .ădemu ăp râc o uc ielao aenig ram ep ed ătacsu amups eg retş es .repip ed farp nu .iv res a ed etnianÎ .1 ENRAC ED ĂPUS .edepmil iam if av apus iş enrac nid tatpe rt işei av lucus leftsa iamun .ăniăf ed ă rugnil o iş tnu ed ărugnil 2/1 nid .enrac ed ămaez uc egnits eS .lejnurtăp ănicădăr 1 .eras .lejnurtăp ed eznurf avetâc .t reif al edacs apus ece raoed .ue rem dnâcetsema .ănâtnâms irugnil 2 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .lutavazraz uc ătado .icim etocolc nî .talăps iş taţăruc lutavazraz ăguada eS .86 .ătis nirp ece rt eS .ăniăf ărugnil 1 .ăsam al miv res o ăs mi rod e rac uc a rutinrag ăguada es i icnuta iamun iş ă raoce rts es .âniăf ărugnil 1 .teţo ărugnil 1 .enrac gk 005.tnu ărugnil 1 IRUTPIRF UETNEP SOS .ratşum ăţirugnil 1 .enrac ed ămaez itşec 2 .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .etnib reif iam eif ăs apus ac u rtneP .anâtnâms eiat es un ăs ac u rtnep .ărutăzihcsed ăcim o işutot dnâsăl .tnu ed ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup es iş apaec eiat eS .enrac ed ămaez ăguada iam es .eras .76 .rtnî .ănileţ ănicădăr ½ .ăta ruc etraof rad .e rec es tâced ăniţup iam .ăro o epao rpa ăb raif ăs eiube rT .iram epec 2 RATŞUM ED DLAC SOS .cim cof al enup eS .lejnurtăp ed erif avetâc .enrac amaez uc egnits es .ăniăf ărugnil 1 .enrac ed amaez uc egnits eS .eliruzac ăuodnâma nÎ .tnu ed ă rugnil 2/1 uc cof ep ăşubănî eS .e răsap ed eiatnu răm iş .ratşum ăţirugnil 1 .etocolc nî aed ăs epecnî dnâC .tavazraz al işutot ăguada ăcaD .tnu ărugnil 1 .tnu ed ărugnil 2/1 uc ăniăf ed ărugnil o etşejărp eS .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .ăcsaenemu r es ăs ă răf eiaom es ăs ăsal eS .nub iam eif ăs lulosar ac etşe rămru es ăsnî ăcad cof al ece r ăpa uc enup es .e rat ae rp ădacs un ăs .46 ; ăpa uc enup es .e ro ie rt niţup lec tpu re rtnîen ăb raif ăs eiube rT .iilef etaiăt elic repuic tnu nî ăşubănî eS .etişubănî elic repuic ăguada eS .atag etse ănâp tivi rtop cof al eb reif es iş .tivi rtop cof al ăb raif ăs eiube rt apus .ăti repocsed ălao o.iş aniăf ăguada es .tnu ărugnil 1 .dlac etşev res eS .so rg ae rp etse lusos ăcaD .icim etocolc nî iamun ăsnî .eras .81 .răhaz ăţirugnil 2/1 .ăţafarpus al ăzaem rof es ec aţileip ă rugniI o uc ai eS .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema ăb raif ăs ăsal eS .so ed ănub ătacub o iş aenrac .ăţafarpus al ăzaem rof es e rac aţileip ărugnil o uc ai es dnâc nî dnâc niD .

91

.etunim ecez b reif eS .cof al etşetocolc e rac apus nî lutecnî uc ănraot eS .e ras enup eS .ănâtnâms o ac ecaf es lutaula dnâc ănâp aniăf uc elăuo no rtsac nu- rtnî ăcae rf eS .eras ,ăniăf irugnil 2 ,ăuo 2 :ieţănruT IEŢĂNRUT UC ĂPUS .67

.ăsam al apus uc csev res eS .ătlum ărutnu nî ăţita rc o- rtnî csenemu r es e rac ,elaocoto r icim eiat es nab nu tâc ăcim ăm rof o uC .ăuod nî eiaodnî es iş uo uc egnu es ,aiaof ednitnî eS .)406 .v( ieţiăt u rtnep ac taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid taula ed eiaof o ecaf es enaosrep 6 urtneP TAULA ED ELEŞOGOG UC ĂPUS .57

.iieţiăt ac lef al b reif eS .eleţă rtăp icim eiat es iş u rtap nî aiaof etşe rutăpmî eS .)406 .v( ieţiăt ed taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid taula ed eiaof o ecaf es enaosrep 6 urtneP ELEŢĂRTĂP UC ĂPUS .47

.ă ro ed t refs nu b reif es iş cim cof ep aţita rc egart eS . rolieţiăt lumu rd ăd es ,etşetocolc dnâc iş ăţitarc o- rtnî apus treif al enup eS .etnianî iam iz o uc iţităge rp eif ăs enib etsE .iţaţniube rtnî if a ed etnianî enib ecusu es ăs ăsal es iş anâm uc roşu ărifse r eS .tiţucsa tiţuc nu uc nif eiat es iş lus ecaf eS .tot ed ecusu es ăs ărăf ,ăcsaecibz es ăs niţup ăsal es iş tiţuc ed iihcum ienu aemiso rg ed eiaof o taula ed asam ep lu roticus uc ednitnî eS .)406 .v( ieţiăt ed taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid ieţiăt ed eiaof o ecaf es enaosrep 8 urtneP IEŢIAT UC ĂPUS .37

.dlac al tuniţ tsof a e rac ămaez ed lutse r iş dnâguăda ,t reif ua e rac nî apus a rpusaed ă raoce rts es iş emârăfs es un ăs ăji rg uc no rtsac nî nup es ,tiumups ed arugnil uc uai es ,atag tnus dnâC .et reif tnus etunim ed icezăuod nÎ .cim cof ai ăb raif ăs ăsal es iş aţita rc ă repoca eS .ăpus nî lumurd ăd es iş şi rg ed atsap nid ăţi rugnil o uc ai es ,etşetocolc apus dnâC .emâ răfs es ăs iş ele e rtnî ăgnita es un ăs eletşulăg tâcnî leftsa ,e ram ed lutsed ăţitarc o-rtnî apus ăraoce rts eS .esao rg inâtnâms ienu aţnetsisnoc ăbia ăs eiube rt atsaP .e ras iş niţup etâc luşi rg enup eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp ,ărutnu ed uas tnu ed ăsa r ă rugnil o uc luo ăcae rf eS .eras ,şirg irugnil 4 ,uo 1 ,ăru tnu uas tnu ărugniI 1 :eletşulăG ŞIRG ED ETŞULĂG UC ĂPUS .27

.eiâmăl aguăda etaop es ăsam al ,tsug ăpuD .ă ro ed etatămuj nî eb reif luze rO .dnuf ed ădni rp es un ăs ac urtnep ,arugnil uc dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ăta ruce rts apus nî t reif al enup es iş ălaps es ,luze ro egela eS .zero ed frâv uc irugnil 3 ;enaosrep 6 urtneP ZERO UC ĂPUS .17

.nif etaiăt ,lejnu rtăp ed izrev eznu rf uc ,tsug ăpud ,etşev res eS .ăpus ed lutse r iş ăguada eS .atag etse ăro ed t refs nu- rtnÎ .işolococ ăcaf es un ăs ac u rtnep ăcetsema es ă rugnil o uc rai ,şirg niţup etâc ănâm o uc ănraot es ,etşetocolc atsaeca dnâc iş ăcim iam ălao o- rtnî ae nid etatămuj ă raoce rts es ,atag etse apus dnâC .şirg ed frâv uc irugnil 4 :enaosrep 6 urtneP ŞIRG ED ĂPUS .07

.eiâmăl ăniţup uc iş uo ed şuneblăg uc ege rd es uas irutinrag işaeleca uc etşev res eS .enrac ed apus al ac lef al ăzaedeco rp es iş ,eielut ăbia un ăs ,enib ae răsap ăţă ruc eS .ăniăg nid uas nopalc nid etşetăgerp eS .)86 .v( enrac ed apus al ac irutavazraz işaeleca ăzaeţniubertnî eS ERĂSAP ED ĂPUS .96

02

.ănâtnâms ăniţup uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es ,atag etse apus dnâc iş ăb raif ăs ăsal es ,e ras ed etşevi rtop eS .tişubănî lutavazraz uc ănue rpmî ,ăpus ed ălao o- rtnî t reif al amaez enup eS .ătis ni rp ce rt es iş b reif es ,anileţ iş iifot rac ăţăruc eS .ielu ed uas tnu ed ă rugnil o uc ăţita rc o-rtnî eşubănî es iş auaedif ac eiat es luzarp iş ailug ,luvoc roM .ănâtnâms ărugnil 1 ,şuneblăg 1 ,eras ,ielu uas tnu ărugnil 1 ,ăcim ănileţ 1 ,iicoljim ifotrac 3 ,zarp ed erif 2 ,eilug 1 ,vocrom 1 ,ăpa l 3 ĂCSAENEPMÂC ĂPUS .28

.tocolc nu ănue rpmî aed iam ăs ăsal es iş enrac ed amaez arpusaed ănraot es ,atag etse dnâC .e ras ed etşevirtop eS .iifotrac iş ăguada es ,t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâc iş ,tocolc nî aed ăs ăsal es ,lutavazraz e repoca ăs tâc ăpa arpusaed ănraot eS .ăcsaenemu r es ăs ărăf ,eiaom es ănâp ,arugnil uc dnâcetsema ,ifot rac ed ărafa ,lutavazraz tot enup es ,lutnu ăţita rc o- rtnî egnicnî eS .iieţiăt ac eiat es iifot rac iş anileţ ,luza rp ,lulejnu rtăp ,luvoc roM .enrac ed ămaez l 2 ,tnu ărugnil 2/1 ,ifotrac 3 ,ănileţ 2/1 ,zarp ed rif 1 ,lejnurtăp ănicădăr 1 ,uicoljim vocrom 1 TAVAZRAZ ED APUS ĂTLA .*

.eiube rt tâc e ras ăguada eS .ăta ruce rts ăpus nî treif al nup eS .işo rg iam niţup eiat es iifot rac rai ,iieţiăt ac nif eiat es luzarp iş lulejnu rtăp ,luvoc roM .enrac ed ămaez l 2 ,iicoljim ifotrac 3 ,zarp ed erif 2 ,lejnurtăp ănicădăr 1 ,uicoljim vocrom 1 TAVAZRAZ ED APUS .18

.apus ănraot es arpusaed rai ,no rtsac nî nup es ,grucs eS .atag tnus etunim 01 nî ;ătitocolc ăpa nî t reif al nup es ,ăniăf nirp roşu uad es ,anâm uc eletşulăg ăzaem rof eS .iifotrac uc ăcetsema es iş repip niţup ,e ras ,aniăf ,luo ăguada es ,lutnu ăcae rf eS .e raotăză r nirp uas tacot ed anişam ni rp ce rt es iş ăjaoc ed ăţăruc es ,iifot rac b reif eS .repip ,eras ,tăpsaorp tnu ărugnil 1 ,ăniăf ărugnil 1 ,uo 1 ,ifotrac g 052 :eletşulăG IFOTRAC ED ETŞULĂG UC ĂPUS .08

.apus ăraoce rts es arpusaeD .no rtsac nî nup es iş grucs es ,tiumups ed arugnil uc tocs es ,atag tnus dnâC .e ras ăniţup uc ,ătitocolc ăpa nî t reif al nup es iş ăniăf nirp uad es ,anâm uc işolococ icim caf es iş ătsap nid aţirugnil uc ai es ,enib ticăr a-s dnâC .luo ăguada es iş cof ep ed ai eS .tiunşibo etpal uc luze ro tâced tlum iam eb reif eS .ăzae răs eS .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o iş eletpal uc t reif al enup eS .luze ro ălaps es iş egela eS .eras ,uo 1 ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,etpal ăcşaec 2/1 ,zero ăcşaec 2/1 :eletşulăG ZERO ED ETŞULĂG UC ĂPUS .97

.esal es un ăs ac u rtnep ,atag etse ec taidemi tivres eiube rT .etunim 01 ăb raif ăs ăsal es ,ă repoca eS .ătitocolc apus taruce rts a-s e rac nî ,e ram ăţita rc o-rtnî ătadoed aiţizopmoc ătaot ănraot es iş ănue rpmî ăcetsema es ,ămups luşubla etab eS e ras ăniţup iş ăniăf ed ănilp ăţi rugnil o uc iruşuneblăg ăuod enib ăcae rf eS .eras ,ăniăf ăţirugniI 1 ,ăuo 2 :lu fuP UO ED FUP UC ĂPUS .87

.iieţiăt iş ac ăpus nî b reif eS .taula ed asam ep ecusu es ăs ăsal eS .ărar ae raotăzăr ep ăd eS .ăcsaecibz es ăs niţup ăsal eS .e rat ed tivi rtop taula nu ecaf es ,etpal ed ărugnil o iş ăniăf ,ăuo niD .eras ,ăniăf g 051 ,etpal ărugnil 1 ,uo 1 :ieţăcerF IEŢĂCERF UC ĂPUS .77

12

ăguada es ,iv res a ed etnianÎ .emârăfs es ăs pecnî ănâp ăb raif ăs ăsal eS .i riţbus iilef nî taiăt luza rp iş elage irubuc iţaiăt iifot rac b reif es ămaez nî rai ,ăraoce rts es t reif etse dnâC .e ras uc ăpa nî lutavaz raz eb reif eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,zarp ed erif 3 ,ănileţ 2/1 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ifotrac g 004 ,ăpa l 3 ZARP UC IFOTRAC ED ĂPUS .88

.tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .nif etaiăt lejnurtăp ed eznu rf iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada eS .amups uc tecnî ăcetsema eS .ănâtnâms ed ănub ărugnil o uc şuneblăg nu etab eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş rol amaez uc ăzaiţbus eS .iţnib reif ăcnî tnus tâc ătis nirp ce rt eS .iţ reif tnus ăcad ăc raecnî eS .ă ro ed etatămuj o ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .e ras iş ăpaec uc ,eleţăcub iţaiăt iş iţaţăruc iifotrac ăpa uc ălao o- rtnî b reif eS .eras ,ănâtnâms ărugnil 1 ,şuneblăg 1 ,ăpaec 1 ,ifotrac g 057 ,ăpa l 3 )ĂMERC( IFOTRAC ED ERUIP ED ĂPUS .78

.nif etaiăt lejnurtăp ed eznu rf ăguada es ,apus iv res a ed etnianÎ .ăb raif ăs ăsal iam eS .işolococ ezem rof es un ăs ac ,apus uc tecnî ăcetsema eS .etocolc ie rt ,ăuod aed ăs ăsal eS .ăpus nid ămaez uc uas ăpa ăniţup uc egnits eS .ăniăf ed ărugnil o enup es e rac etsep ,tnu răm ătaiăt ăpaec o ielu nî uas tnu nî niţup etşejă rp eS .eleţăcub iţaiăt iifot rac b reif es ămaez nî rai ,ăraoce rts es ,treif telpmoc etse dnâC .e ras uc ăpa nî lutavaz raz eb reif eS .eras ,ăniăf ărugnil 1 ,ielu uas tnu ărugnil 1 ,ăpaec 1 ,ănileţ 2/1 ,zarp 1 ,leinurtăp 1 ,vocrom 1 ,ifotrac g 005 ,ăpa l 3 IFOTRAC ED ĂPUS .68

.tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .cof ep ed ătaul apus nî ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ătacub o enup eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş eiube rt tâc ămaez nid ăguada es ,ătis nirp lutavazraz ece rt eS .cim cof al ,ă ro o al ănâp ăro ed irut refs ie rt capac uc ăb raif ăs ăsal eS .enib ti repoca eif ăs tâcnî ,dihcil tâta ămaot es ;iilef iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ,lejnu rtăp ed eznu rf avetâc ,lurăhaz ,ae ras enup es ,eiaom es ăs tupecnî a luvoc rom dnâC .i riţbus iilef nî aenemesa ed ătaiăt apaec uc iş lutnu uc ăţitarc o- rtnî ăşubănî es iş i riţbus iilef nî iivoc rom eiat eS .ăpa uc iamun iş ecaf etaop es ,zac uăr iam lec nÎ .cte e răzam ,lehgna raps ,ădiponoc ,ed rev uas eb aob elosaf ădlip ed ,tavazraz tla treif a e rac nî apa uc ,enrac ed ămaez ed ăspil nî ,ităge rp etaop es ,tavazraz ed elepus etaot iş ac ,ivoc rom ed apuS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,eras ,răhaz ăţirugnil 2 1 ,iram ifotrac 4 ,ăpaec 1 ,vocrom g 005 ,tipot tnu ărugnil 2/1 ,ăpa l 3

nu ănue rpmî aed ăs ăsal es ,ăpus ed lutser ăguada es ,t reif enib etse lutot dnâC .ed rev ătalas ed eznu rf avetâc iş ed rev ebaob e răzam ăniţup ,ăsrucs iş ătraif az rav ăguada eS .ti repoca enib eif ăs tâcnî leftsa ,ăpus ed amaez arpusaed ănraot es ,eiaom es ăs tupecnî a lutavazraz dnâC .nif ătaiăt az rav eb reif es tarapeS .emârăfs es un ăs tecnî ăsnî ,ăd ra es un ăs ac ,ărugnil o uc ăcetsema eS .tivi rtop cof al ăşubănî es iş tnu ed ărugnil 2/1 uc ăţitarc o- rtnî nup eS .tasip lu răhaz iş e ras ed farp nu taguăda a-s ec ăpud anâm uc lutot ăcetsema eS .lutavaz raz tot iieţiăt ac nif eiat eS .enrac ed ămaez l 2 ,eras ,răhaz ăţirugnil 2/1 ,tnu ărugnil 2/1

ăsal eS .e ras ed etşevirtop eS .iţăcub etaiăt iş ăţileip ed etiţăruc eliişo r ăguada iam es e rac al ,apus uc tecnî ăcetsema eS .ielu niţup uc ăniăf nid şatnâ r nu ecaf eS .ădiponoc ed etehcub avetâc iş iţăcub taiăt lulece lvod ,ed rev aelosaf ,ae răzam uc ănue rpmî ,e ras uc ăpa nî ,ălao o- rtnî eb reif es iş iilef lutavazraz tot eiat eS .eras ,ăniăf ărugnil 2/1 ,ielu ărugnil 2/1 ,iişor 3 ,ăcim ădiponoc 1 ,lecelvod 1 ,edrev elosaf ed ănâm o ,erăzam ed ănâm o ,ifotrac 3 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ăpa l 3 IELU UC TAVAZRAZ ED ĂPUS .38

/2

,ăcim ătalas 1 ,erăzam ed ănâm o ,ăcim ăzrav

/

)ĂMERC( IVOCROM ED ĂSAED ĂPUS .58

.etşev res es iş tocolc

1 ,ăpaec 1 ,zarp 1 ,ănileţ ½ ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 TAVAZRAZ UC ĂCSAEZUŢNARF ĂPUS .48

.ănuerpmî etocolc avetâc aed as

tocolc nî ătado ăd iam es iş .tnu ed ă rugnil 2/1 uc ăţita rc o.eiaom es dnâc ănâp tnu niţup uc ăţita rc o-rtnî ăşubănî eS .iv res a ed etnianÎ .a ravămirp eme rved et raof tâced ăsaotsug etse un ăpus ătsaeca aeeca ed .tnu nî etijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .ue rem dnâcetsema .icrepuic g 005 .iţăcub iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac uc ănue rpmî .repip .răhaz ăţirugnil 2/1 .ătraif ăninăls ed eilef o iş lulejnurtăp .atag etse dnâc iş ăpus ed tavazraz eb reif es tarapeS .22 uc ege rd es .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş t reif a e rac nî amaez uc ăzaiţbus eS .ebla ănîmăr ăs aC .şuneblăg 1 nu uc ege rd es .eras .ătiv res if a ed etnianÎ .ăpa uc ălao o.edrev ătalas 1 .ifotrac 2 .tnu nî ătijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .etepsao rp et raof iş .icim eleţărtăp nî etaiăt .atag epao rpa etse dnâC .cof ep ed ai es ec ăpuD .tupecnî al ed etartsăp tsof ua e rac .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .rtnî eb reif es ătalăps iş ăsaela aelosaF .şuneblăg 1 .eras .eteged e rtnî l-udnivi rts iş elosaf ed bob nu dnâul treif a ăcad ăc raecnî eS .rtnî iopa ece rt eS .eras .eras .lutecnî uc ăcsaezlăcnî es ăs .icrepuic g 005 . rol amaez uc eiube rt tâc ăzaiţbus eS .ăb raif iam ăs ăsal eS .ănâtnâms uc ege rd es iv res a ed etnianî iş elic repuic ăguada eS .etiţăruc tnus ec ărusăm ep .t reif nî tad a ec ăpud e răzam uc alao nî ăguada es aetseca etaoT .e ras .19 .e ro ăuod epao rpa ăb raif ăs ăsal es iş ăzae răs eS .ielu ărugnil 1 uas tnu ărugnil 2/1 .teţo niţup iş ăpa uc no rtsac nu.tocolc nî aed ăs ăsal es amaez .ăpa l 4 )ĂMERC( EBAOB ELOSAF ED ĂSAED ĂPUS .repip .nuja nid taium al ae răzam enup es iş ălaps es .apaec iş aelosaf ătis ni rp ece rt es iş lutavaz raz etaocs eS .atag etse dnâC .ăpa dnâguăda .iţnib reif ăcnî tnus tâc .nif tacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăniţup iş repip .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .e renit ic repuic gela eS .ăniăf ărugnil 1 .ăcim ăpaec 1 .eznu rf uc lejnu rtăp nu iş e ram ăpaec o .etivi rtop iilef nî eiat es iş ăţăruc es .rănât et raof eif ăs eiube rt luşircăM .cim cof ep ăb raif ăs ăsal eS .şirg ărugnil 1 .ătis nirp ece rt es .elosaf g 003 .tnu ăţirugnil 1 .ătraif enib etse ae răzam dnâC .ătacsu erăzam g 004 .ăpa l 3 ICREPUIC ED ĂPUS ĂTLA * .ătav resnoc ed rev e răzam ăniţup .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .şi rg ed ărugnil o tecnî ănraot es ae nî iopa .ăro ed etatămuj ăb raif ăs ăsal eS .iş ănâtnâms ed ărugnil o uas tăpsao rp tnu niţup ăguada es .treif al enup l-a ed etnianî .ănâtnâms irugnil 2 .u rtap nî taiăt voc rom nu ăguada eS .ăpa l 4 )ĂMERC( ĂTACSU ERĂZAM ED ĂSAED ĂPUS .ăpus ed lutavazraz treif a e rac nî apa uc egnits es iş tnu ed ă rugnil 2/1 nî ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejărp eS .98 .tnu ărugnil 1 .ielu ed ă rugnil o uas tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .ăpus ed tavazraz .meva ăcad .ăb raif iam ăs ăsal es iş elic repuic ăguada eS .enib ălaps eS .rtnÎ .ă raoce rts es .esihcnî ăcnî ăcida .ăpus ed tavazraz .ielu uas ăcun o tâc tăpsaorp tnu .tivi rtop cof al .ta rapes ătraif ed rev e răzam ed ăuod uas ărugnil o iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .luşircăm enib ălaps es iş egela eS .etalăps şi rcăm ed eznu rf avetâc ăguada es .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .eioven etse ăcad .eiube rt tâc e ras iş .canaps ed ănâm o .ece r ăpa uc cim cof al enup es iş apa ăbmihcs es iz auod A .tnu ărugnil 1 .tnu uc ăţitarc o.dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .lu răhaz enup eS .ăninăls ed eilef 1 .ăpaec 1 .tocolc nî ăd ec ăpud .39 .cim vocrom 1 .ăpa l 3 ŞIRCĂM ED ĂPUS .nif etaiăt .ăpus ed tavazraz .tavaz raz treif a e rac nî ăpa uc ălao o.şuneblăg 1 .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .ăpa l 3 ICREPUIC ED ĂPUS .rtnî nup es .tnu niţup uc iilef taiăt luzarp dnişubănî ităge rp etaop iam eS .rtnî ăşubănî es iş sus iam ac elic repuic csetăgerp eS .egela eS .repip ed farp nu iş e ras ed farp nu .29 .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o .dnuf ed ădni rp es un ăs ac .tnu nî ătijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .rtnî ăşubănî es iş enib grucs eS .apaec .şircăm g 005 .ă ro ed i rut refs ie rt .ănâtnâms irugnil 2 .ălao nid amaez uc ăzaiţbus es iş ătis nirp ece rt eS .ăpa l 3 )ĂMERC( EDREV ERĂZAM ED ĂSAED ĂPUS .iv res a ed etnianÎ .etnib reif ăpa ătla ănraot es iş apa egrucs es .edrev ebaob erăzam g 005 .ătalas ed iş canaps ed eznu rf avetâc iş ae răzam b reif es âpa uc ălao o.luvoc rom ielu nî uas tnu nî niţup csejărp eS .09 .

rtnî nup eS .aetnil egela eS .eras ăniţup uc .ămaez nî azae rtsăp es iş ă rutinrag u rtnep ădiponoc nid etehcub avetâc pur eS .luio rutsu iş lurăhaz .ărutnu uas ielu niţup uc ăniăf ed ărugnil o-rtnid şatnâr nu ecaf aS .tavaz raz treif a e rac nî ăpa uas enrac ed ămaez .ăţafarpus al tacidir lutnu ăzaem rof o e rac ep aţileip ărugnil o uc ai es dnâc nî dnâc niD .emisărg ed ătaţă ruc enib eiube rt ăzaiţbus es e rac uc ăpus ed amaez .ăro ed i rut refs ie rt ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .ănâtnâms irugnil 2 .nuja nid ăpa nî taium şacap ra uc tiucolnî if etaop luze rO .eras .cim cof al .89 .ece r ăpa uc ălao o.iz auod a ănâp araes ed ăpa nî aets ăs enup es iş ălaps es .ăt raif etse aetnil dnâc tiş râfs al iamun enup es ae ras .79 .etocolc avetâc aed iam ăs apus ăsal es iş ătis nirp cert es .şuneblăg 1 .iţăcub etaiăt iş etalăps eliişo r ălao o.e rat enâmăr leftla .şuneblăg 1 .ăniăf ed ărugnil o uc .enib ăb raif ăs ăsal eS .tavazraz t reif a e rac nî ămaez uc uas enrac ed ămaez uc ăzaiţbus es iş ătis ni rp ce rt es .ifotrac 3 — 2 treif al ăguada es .etnil g 003 .ănâtnâms irugnil 2 .iişor gk 1 IORUTSU UC IIŞOR ED ĂPUS .69 .ăpa l 3 )ĂMERC( ĂDIPONOC ED ĂSAED ĂPUS .lejnurtăp ed ătacub o iş cim voc rom nu ăguada es .eras.răhaz ăţirugnil 1 .tnu ărugnil 2/1 .ăti repoca ălao o-rtnî apaec uc ănue rpmî nup es iş iţăcub nî pu r es .e ras ăniţup iş ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş iţăcub eiat es .ielu uas ărutnu .răhaz ăţirugnil 1 .ătraif ădiponoc ed eletehcub ăguada es iş ănâtnâms ed i rugnil ăuod uc tutăb şuneblăg nu uc ege rd es .ăpa uas enrac ed ămaez l 2 .ătis nirp adiponoc ece rt eS .eras .ifotrac g 003 .apus uc ăcetsema es .taium ua-s dnâC .ănâtnâms ed irugnil ăuod iş şuneblăg nu .etpaoc enib iişo r ălaps eS .şuneblăg nu uc iş ănâtnâms ed ă rugnil o uc no rtsac nî egerd eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevi rtop es .talăps iş sela luze ro .lejnurtăp 1 iş vocrom 1 .lu răhaz enup eS .ăme rc o ac ecaf es luze ro ec ănâp .ăpa ed itşec 3 — 2 uc gnits es iş aniăf iş lutnu ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf csezlăcnî eS . roşu iam ăb raif ăs ac .eras .ece r iş ăsaotsug et raof etsE .ae ras .dnuf ed ădnirp es un ăs ac dnâcetsema .ătis ni rp ece rt es atag etse dnâc iş aetnil eb reif eS .ătiv res if a ed etnianÎ .ăpa l 4 ETNIL ED ĂPUS .ănâtnâms irugnil 2 .tecnî ăbraif ăs ăsal eS .99 .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş ătis nirp lutot ece rt eS .zero g 002 .59 .ăniăf ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .et reif enib tnus elemugel dnâC .ielu uas tnu ărugnil 1 .iişor gk 005.ielu uas tnu niţup nî tnurăm ătaiăt ăpaec o etşeneblăgnî eS .ăpaec 1 .u rbmic iş io rutsu .e ras uc ăpa nî ădiponoc o eb reif eS .tnu ed ă rugnil etatămuj nid şatnâ r nu ecaf eS .ăniăf ed lusos uc ăcetsema es .iorutsu ed ieţăc 3 .iifot rac iş eliilug ăţăruc eS .e ras ed etşevirtop es .zero irugnil 3 .io rutsu ed ieţăc 3 — 2 .ăpa l 3 )ĂMERC( IILUG ED ĂPUS .şuneblăg 1 .rtnî treif al enup eS .esaomurf iilug 3 .zac tseca nÎ .49 ateţer al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS * ETNIL ED ĂSAED ĂPUS .ăsaomurf ădiponoc 1 .1 IIŞOR ED ĂPUS .tnu ărugnil 1 .49 .tnu ărugnil 2/1 .cim cof ep ăb raif iam ăs ăsal es iş adiponoc treif a e rac nî amaez uc ăzaiţbus es .urbmic ed ăţugnerc o .ăpaec 1 .32 .enrac ed ămaez l 2 .atag etse dnâC .tnurăm ătaiăt ăpaec uc .apus uc tecnî ăcetsema es iş ălao nid amaez uc egnits eS .enib ăb raif ăs ăsal es iş luze ro .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc iş şuneblăg nu uc apus ege rd es .ăniăf ărugnil 1 .e rugnis ăsal o e rac ep apa nî tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .ăniăf ed şatnâr ed col nÎ .enib taium ua-s dnâC .

tnu răm azrav eiat eS .)nuja nid ăpa nî eiaom es luşacap ra( talăps iş sela ze ro ed uas şacapra ed ăcşaec etatămuj ăguada eS .cte elosaf .iţăcub etaiăt etalas avetâc iş .etpaoc enib iş esaomu rf iişo r ăguada es .tnu irugnil 2 .icim eleţăcub nî ătaiăt iş ătraif ed rev aelosaf ăguada es .eicoljim ăzrav 1 .aninăls tijărp a-s erac nî aiagit nÎ .ătis nirp lutot ece rt es .rtnî t reif al enup eS .ăpa l 4 )ĂMERC( EMUGEL ED ĂSAED ĂPUS .lucanaps eb reif e rac nî apa uc egnits es iş ărutnu nî aniăf roşu etşejărp es ta rapeS .atag etse dnâC .301 .ăninăls g 05 .etşetocolc apa dnâc treif al enup es iş ăjirg uc ălaps es .etse răpo es .teţo niţup aguăda etaop es ăţni rod ăpuD .io rutsu iş e ras .şuneblăg 1 .ăuo 2 .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş e ras enup es .icim irubuc nî iifotrac rai .ifotrac g 003 .ăpa ăniţup uc taiţbus .caelvod g 005 .canaps uc alao nî luşatnâr ănraot eS .ăpa l 3 ĂZRAV ED ĂPUS .etalas 6 .ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .ănâtnâms irugnil 2 .epec 2 .ăniăf ărugnil 1 .101 .io rutsu ed ieţăc aviţâc iş ăpaec o .ănâtnâms uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .ănâtnâms iş uo uc ege rd eS .tocolc nî ăd dnâC .ăcsaeneblăgnî es ăs eiube rt uN .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .501 .canaps g 005 .tnu ed ărugnil o uc cof al enup es iş iriţbus et raof iilef nî apaec eiat eS .tavazraz tla t reif a e rac nî âpa ăţni refe rp ed uas ăpa arpusaed ănraot eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş ătis nirp ece rt eS .eras .cim cof al ăro ed etatămuj eb reif eS .tăpsao rp tnu niţup iş .iv res a ed etnianÎ .e tocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .ăpa l 3 ĂPAEC ED ĂPUS .ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf tnu nî apaec etşejărp eS .ădiponoc ulpmexe ed .tnu nî eniâp ed eliilef csejă rp es pmit e rtnî .lucanaps egela eS .iriţbus iilef nî eiat es eliiluG .ăsar ăznârb ărugnil 1 .iţăcub iţaiăt iş iţaţăruc iifotrac .sar nazemrap uc ăta răserp eniâp ed ăţuilef o etâc enup es iiruf raf nid iepus arpusaeD .tacot io rutsu ed ieţăc aviţâc iş i rubuc ătaiăt aninăls ărutnu nî csejărp es ta rapeS .ălao o-rtnî treif al enup es iş ăpa ed eg rucs es .iinişam aenig ram ep aţita rc egart es .ănâtnâms irugnil 2 .ăpa l 3 )ĂMERC( CANAPS ED ĂSAED ĂPUS .tnu nî ătijărp eniâp ed iilef 6 .eras .enrac ed ămaez uc .aniăf ăguada es .ăpus nî nup es .eiaom es ăs epecnî dnâC .ăniăf ărugnil o .ăniăf ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 .etacot etaot .âru tnu uas tnu ărugnil 1 .001 .ălao o.ăpaec 1 .ifotrac aviţâc iş iilug avetâc ăţăruc eS IILUG ED ĂPUS ATLA * .cof al apa enup eS .uunitnoc dnâcetsema .ioru tsu ed ănâţăpăc 1 .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .şacapra uas zero ăcşaec o .ăsam al ătiv res if a ed etnianî ăpus nî enup es iş i rubuc nî eiat es .ăpa l 4 )ĂMERC( CAELVOD ED ĂSAED ĂPUS .42 .atag etse dnâc iş e ras ed etşevi rtop es .aedif elosaf ed ănâm o .eras .enib iam tlum .eiublăg e raoluc o taul ua aniăf iş apaec dnâc iş ue rem ăcetsema eS .şuneblăg 1 .i rubmâs ed iş ăjaoc ed lucaelvod ăţăruc eS .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş tnu niţup uc ăşubănî es iş iţăcub eiat es .tnu iş ăniăf nid bla sos nu ecaf eS .iişor g 052 .iilug ed ame rc al ac lef al apus etşetăgerp eS .ătis ni rp tuce rt lucaelvod uc ăcetsema es iş .ioru tsu ed ieţăc 2 .ăpaec g 052 .etnib reif ăpa uc .tnu irugnil 2 .ăru tnu ărugnil 1 .ăpa l 3 ĂTALAS ED ĂPUS .ăţafa rpus al iulutnu ae racidir ni rp arpusaed ăzaem rof es ec aţileip ă rugnil o uc ai es pmit nî pmit nid .eras .ăb raif ăs ăsal eS .ăro ed t refs nî tecnî ăb raif ăs ăsal es iş e ras enup eS .uas ăpa uc gnits es .eras .ăuo ăuod nid ătiunşibo ătelmo o ecaf es .ătis nirp ăcae rt es ăs ă răf .ăpaec 1 .401 .e ras ăguada es .201 .tavaz raz t reif a e rac nî ăpa iopa ăguada eS .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc ege rd eS .ănâtnâms irugnil 2 .ănâtnâms ăniţup iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .

ănâtnâms ed irugnil ăuod iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es iş u rca ed ătsug es .ătaruce rts amaez uc egnits es iş tnu ed ărugnil o uc ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejărp eS .ăţaedrev .ăsao rg ănâtnâms o ac enived aiţizopmoc ec ănâp ăniăf ăguada es iş e ras enup eS .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .tocolc nî ăd ec ăpuD .e ras ed ătsug eS .ăniăf ărugnil 1 .voc rom enup eS .901 .ăpa l 2 ĂCSAENĂRAŢ ĂBROIC .ăcim ăzrav 2/1 .rtnî treif al enup es iş etivi rtop iţăcub nî ăcav ed aenrac eiat eS .ifotrac 2 .lejnurtăp .nemihc ărugnil 1 .vocrom 1 .zero irugnil 3 .ăro ed t refs nu b reif eS .e ras ed etşevi rtop eS .701 EBROIC .)naetşuel .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC ĂCSAESUR ĂBROIC .irubuc etaiăt eniâp ed iilef 6 .şrob l 1 .e ras .vocrom 1 .uo nu uc ârutnu ed uas tnu ed ărugnil o ăcae rf es :rotămru lulef nî etarape rp etşulăg enup top es ze ro ed col nÎ .52 ERĂSAP ED ĂBROIC .lunemihc eb reif es e rac nî apa etşeiucolnî es ăcad ăsaotsug iam etse apuS .ăme rc o ac ecaf es ănâp .011 .iţui .iişo r ed noilub ed ă rugnil o uas .ăpus ed tavazraz .leim ed enrac gk 1 .ra răm ed iş lejnu rtăp ed .eliişo r iş iifot rac .111 .enib .ăpa nî eb reif eS .eras .tnu nî ătijărp eniâp ed irubuc uc etşev res eS .csenărâţ luş rob al ac lef al aenrac eb reif eS .eras .ăpa nî .talăps iş sela ze ro ed i rugnil 3 — 2 iş nif etaiăt ed rev ăpaec ed izoc .e ras ed etşevirtop es .tnu ărugnil 1 .ănâtnâms ed irugniI 2 .ta rapes t reif luş rob ăguada eS .lejnu rtăp ed ănicădă r o iş .sarg iedra 1 .ăpa l 2 LEŢIV ED ĂBROIC .amups ai eS .vocrom 1 .ta rapes ătavlozid eiâmăl ed e ras eioven al ăguada es .nohrat ed uas naetşuel ed eznu rf ăguada eS .rarăm( ăţaedrev .ănâtnâms iş şuneblăg uc egerd eS .ăb roic nî roletşulăg lumurd ăd es iş ăţirugnil o uc uai eS .lejnurtăp 1 .şuneblăg 1 .tnu răm taiăt lutavazraz tot iopa ăguada eS .şuneblăg 1 .tnu răm etaiăt ăcim ăpaec o iş lejnu rtăp nu .801 .ănâtnâms irugnil 2 .u rca ed etşevirtop es .şrob l 1 .iişor 2 .ăcim ăzrav 4/1 .şrob l 1 .ăpa l 3 NEMIHC ED ĂPUS .601 .ăţaed rev .eras .tarapes treif luş rob ăguada eS .ăpaec 1 .cebreb ed enrac g 057 .iieţiăt ac ătaiăt az rav ăguada es .211 .ăpus ed tavaz raz iş nemihc ed ărugnil o ăpa nî eb reif eS .amups ai es iş enrac ed eliţăcub b reif eS .ăb raif ăs epecnî dnâC .voc rom nu :ăguada es iş amups ai es .eras .lejnurtăp ed ăznu rf o ăguada es iş .enrac ed ămaez uc .lejnu rtăp nu iş voc rom nu uc .ăpa l 2 CEBREB ED ĂBROIC .auaedif ac ătaiăt ălcefs ăniţup iş ăguada es iş tnurăm taiăt lutavazraz tot enup eS .ănileţ 2/1 .i ro ie rt ăuod ed amups ai es .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc luşuneblăg no rtsac nî enib etab eS .etşev res eS .tnu răm taiăt sa rg ied ra nu iş eliişo r .i rut refs ie rt ep ăt raif etse aenrac dnâC .ăcav ed enrac gk 1 .etivi rtop iţăcub aenrac eiat eS .leim ed enrac ed iţăcub iş lupac e ras uc ăpa nî b reif eS .lejnurtăp 1 .eiube rt tâc ăb raif ăs ăsal eS .ta ruce rts iş tarapes treif luş rob ănraot es .ăcsaenărăţ abroic al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .e ras enup eS .tecnî dnâcetsema luş rob ănraot eS .şrob l 1 .edrev ăpaec ed izoc .ăpaec 1 .e tocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .ălcefs ăniţup sulp nî .ărăcuţ elosaf ănâm 1 .etşetocolc dnâc .lejnurtăp 1 .lutavazraz emârăfs es as ă răf .ăpa uc ălao o.tnurăm ătaiăt ăpaec iş ăz rav ăniţup .icim ied ra csev res es ab roic uc ătadO .lutavaz raz eb reif e rac nî alao nî ă raoce rts es iş ş rob l 1 eb reif es tarapeS .eras iş ăţaed rev .ăpa l 2 LEIM ED ĂBROIC .iişor g 005 .azrav tiş râfs e rps iş iţăcub ătaiăt ărăcuţ aelosaf .luze ro ăb raif ăs ăsal eS .etreif tnus dnâC .

ăgaertnî ăpaec o iş lejnu rtăp nu .1 .ăpus ed tavazraz .lejnu rtăp nu .ăpaec 1 .e ras iş iirubmâs socs ua-s il a ro răc eliişo r .zero irugnil 3 .zero irugnil 2 .ănileţ ăniţup .şrob l 1 .voc rom nu ăguada eS .lutacif iş atopip .voc rom nu t reif al nup es ătitocolc ăpa uc ălao o.ăpaec o .311 .iişor 3 .tnurăm ătaiăt ăpaec o iş lejnu rtăp ed ănicădă r o .ăţaedrev .iruşuneblăg 2 . repip ed ebaob .ăţaedrev .lejnu rtăp nu .lutavazraz uc ănue rpmî treif al enup es enrac al ed samăr lusO .ăpaec 1 .ebla nîmăr ănâp e ras uc ăţăruc es iş epa etlum iam nî ălaps eS .edrev ăpaec ed izoc .ăpa l 5.eras .nifad ed iof 2 .treif al aenemesa ed nup es e rac .uo 1 .0 nid arutulpmu ecaf eS .enib ăb raif ăs ăsal es iş .eniâp ed eilef 1 .ăzrav ed ămaez l 5.enrac al ed enâmă r ec luso iş .nac ruc ed uas ăcsâg ed atopip iş lutâg .nif ătaiăt ăţaed rev ăguada es .ănâtnâms irugnil 2 .e raoşi rep caf es .taruce rts iş tarapes treif luş rob .lejnu rtăp nu .1 ECAORTOP ED ĂBROIC .teţo irugnil 2 .ăpus ed tavazraz .511 .iiece lvod ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uC .ătacot ăcim ăpaec o .lupac .iv res a ed etnianÎ .ănâtnâms ed i rugnil ăuod uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .e ras enup eS .enrac nid ărutăcot o ecaf eS .şrob l 1 .ăpa l 2 .eb reif lutavaz raz iş aenrac dnâc ălao nî ănraot es e rac .411 .ăzrav ed amaez eb reif es tarapeS .rtnî nup eS .irenit iecelvod 6 sulp .amups ai eS .ă rutulpmu enâmă r iam ăcaD .enib s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc ănue rpmî ănişam nirp ece rt es aenraC .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .iişor 2 .tavazraz ed apus nî b reif es e rac .talăps iş sela luze ro .irenit iecelvod esaş tulpmu u rtnep gela eS .62 .leţiv ed roicip nu iş ătrub ed gk 1 .iriţbus iam .ăb raif ăs epecnî lutavaz raz dnâC .ecao rtop ed ab roic aL .ze ro niţup ăcetsema es iş .iţăcub taiăt luiup ăguada es .cof ep ănup iam es ăs ă răf etşev res eS .şuneblăg 1 .zero irugnil 3 .ăzrav ed ămaez uc tiucolnî etse luş rob .etivi rtop iţăcub nî etaiăt .enib s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim .eiube rt tâc e ras iş tnu răm etaiăt ăpaec ed izoc avetâc .ănâtnâms irugnil 2 .tirocăr a-s ec ăpud iş atrub etaocs eS .tivi rtop cof al enib ăb raif ăs ăsal eS .işo rg iam ieţiăt ed ăm rof nî eiat es .etnianî iam )niţup treif( ti rolfnî iş talăps .voc rom nu t reif al nup eS .leim ed ab roic ac lef al ecaf eS .gk 1 ed mac erăsap 1 .ăpaec o .iv res a ed etnianÎ .ăţaedrev . roicip ep ed aenrac iş aenemesa ed .ele raoicip .ăpus ed tavazraz .elebal .uo nu .e ras iş ăţaed rev .enrac g 005 :eraoşireP .sus iam ac iţătitnac işaelecA IŢULPMU IECELVOD ED ĂBROIC .ăţaed rev ăguada es iş iecelvod uc alao nî ăraoce rts es .şuneblăg 1 .ăpa 1 4 )AEBMIHCS( ĂTRUB ED ABROIC .vocrom 1 .ab roic uc tecnî ăcetsema es iş ănâtnâms uc luşuneblăg etab es no rtsac nu-rtnÎ .ăcsâg ed eiatnurăm .e ras uc ăpa nî t reif al nup eS .ătrub gk 1 .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş t reif ua e rac nî amaez ă raoce rts es .ălao nid amaez uc tecnî ăcetsema es iş eiâmăl ed etatămuj o uas niv ed teţo ed irugnil ăuod uc eli ruşuneblăg tab eS .rtnÎ .eras .voc rom nu uc .ăpus ed tavazraz .ăpa l 5.tnu răm etaiăt etaot .ăjaoc ed da r es .eţnimes ărăf iş iţăcub etaiăt eliişo r iş nif etaiăt lejnu rtăp iş rarăm .nif etaiăt ed rev rarăm iş lej ru rtăp ăguada eS .elipi ra b reif eS .ăţaedrev .ăb roic nî t reif al nup es iş ădu anâm uc icim e raoşi rep caf eS .repip .uo nu .ed rev ăpaec ed elizoc .lejnurtăp 1 .tivi rtop cof al ăbraif ăs ăsal eS .ălao o.tnu răm ătaiăt ăpaec o iş anileţ ed t refs nu .zero irugnil 3 .luş rob eb reif es tarapeS .talăps iş sela luze ro ăguada es .leţiv ed roicip 1 .711 .luzero ăguada es .611 .şuneblăg 1 .e ras ed etşevi rtop eS .ănâtnâms irugnil 2 .enrac ed gk 005.şrob l 1 .repip ebaob 01 .u rtnuănî csebocs es iş ăuod nî eiat es .repip .nif ătacot apaec .eras .ta ruce rts iş ta rapes treif luş rob ănraot eS .eras .ănâtnâms uc tutăb şuneblăg nu uc egerd es iş ăb roic nid luso etaocs es .uicoljim iup 1 .ăpa l 2 ERAOŞIREP ED ĂBROIC .voc rom nu .e ras .ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .nacruc ed uas .sela .nifad ed iof .1 RĂNÂT IUP ED ĂBROIC .eras .

t reif etse lutavazraz dnâC .tarapes t reif luş rob ăguada eS .e ras ed etşevi rtop eS .ăsarg elosaf g 052 EDREV ELOSAF IŞ IFOTRAC ED ĂBROIC .etocolc avetâc tad a ec ăpuD .ănâtnâms ăniţup iş şuneblăg nu uc ege rd es uas ielu uc ăniăf ed şatnâr niţup aguăda etaop es ăb roic aL .emârăfs es ăs iifotrac pecnî ănâp ăb raif ăs ăsal eS .iforac g 052 .eras .ed rev ăpaec ed izoc .ăţaed rev uc ănilp ăcnâda eiruf raf o .sa rg ied ra nu .voc rom nu ăguada eS .ed rev lejnu rtăp iş ra răm niţup iş eliişo r ."edrev elosaf ed abroiC„ l ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .tnurăm etaiăt etaot .iţaţăruc iifotrac ămru al iş iţăcub nî ătaiăt ăsa rg aelosaf ăguada eS .atag epao rpa etse dnâC .iicoljim iişor 3 .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş lejnu rtăp nu .işomurf iecelvod 3 .ăpus ed tavazraz .iţăcub nî ătaiăt aelosaf ăguada eS .taruce rts iş tarapes t reif luş rob .irubuc nî iţaiăt .e ras .ăb raif ăs tupecnî a dnâC .ănâtnâms iş uo uc ăsae rd ab roic etşev res es iş ădu rc alcefs uc ae raotăruce rts etaocs eS .etivi rtop iţăcub nî iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ăguada es .şrob l 1 .ze ro irugnil 3 .niţup tirocă r a-s ec ăpud iş etrap o al alao ăd es .răhaz ăciţăcub 1 .ăpa l 2 EDREV ELOSAF ED ĂBROIC .ăpa l 3 EBAOB ELOSAF ED ĂBROIC .911 .rtnî t reif al nup eS .ed rev ăpaec ed izoc .iriţbus iţaiăt iş iţiţă ruc iifot rac ăguada es .şrob l 1 .tnurăm etaiăt etaot .tnu răm ătaiăt ăpaec o .ăpa l 2 IECELVOD ED ĂBROIC .ăţaed rev .şuneblăg nu .ăţaedrev .ănâtnâms irugnil ăuod .ăpus ed tavazraz .etşeşornî es ab roic iş ălcefs nid ae raoluc esei ănâp .rtnÎ .ăpaec o iş lulejnu rtăp .luvoc rom ăpa uc ălao o.ătacsu elosaf g 003 .321 .221 .t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâC .eiaom es ăs epecnî lutavaz raz dnâC .121 .voc rom nu treif al nup es .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş lejnurtăp nu .tlum ae rp ăbraif un ăs ăv resbo es iş e ras ed etşevi rtop eS .rtnî b reif eS .ta ruce rts iş ta rapes t reif luş rob ăguada es .ătlum ăţaed rev iş e ras enup eS .421 .72 .ăsaomu rf e raoluc o ăbia ăs me rv ăcaD .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal eS .ăpa uc ălao o.sus iam ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .tivi rtop iţaiăt iş iţaţă ruc iiecelvod .ăpus ed tavazraz .etnib reif tot ăpa ătla uc apa ăbmihcs es .ăpa l 2 ĂŢAEDREV ED ĂBROIC .ătraif epao rpa etse alcefs dnâC .ae ras enup es .rtnî eb reif es iş iieţiăt ac eiat es .ătitocolc ăpa uc ălao o.iişor g 002 .emâ răfs es un ăs iiecelvod ac urtnep ."edrev elosaf ed abroiC“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu .g 005 ed mac ălcefs 1 ĂLCEFS IŞ IFOTRAC ED ĂBROIC .iişor 2 .ta rapes t reif luş rob ăguada es .naetşuel .ăsarg elosaf g 005 .t reif al aelosaf enup eS .ă ro ed t refs nu eniţ eS .ra răm :aţaed rev iş eliişo r .naetşuel .şrob l 1 .ănâtnâms uc iş uo uc ăsae rd uas ălpmis etşev res es iş lulejnurtăp iş luvoc rom etaocs eS .sarg iedra 1 .ăpa uc ălao o. rarăm .taruce rts iş tarapes treif luş rob enup es .ăniăf ărugnil 1 iş ielu ărugnil 1 uas ănâtnâms irugnil 2 iş şuneblăg 1 .ş rob l 1 .tocolc nu aed iam ăs ăsal eS .021 .eişo r .ănâtnâms iş uo uc ăsae rd uas ălpmis iv res etaop eS .alcefs ăţăruc eS .atag etse ab roic dnâc .ăpaec ed izoc .rtnî t reif al nup eS .ălao nî ădnufuc es iş enao racam ed ae raotăruce rts nî )ădu rc( ăsa r ălcefs enup es .lejnu rtăp .taruce rts iş ta rapes t reif luş rob iş nif etaiăt rarăm ed iş lejnu rtăp ed eznu rf ăguada eS .ige rtnî lejnu rtăp nu iş voc rom nu .e ras iş .eras .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu uc ălao o.811 .ăţaedrev .eţnimes ed etaţă ruc eliişo r iş .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ĂBROIC .ămaez uc ăti repoca eif ăs e raotă ruce rts nid alcefs tâcnî leftsa .ăţaedrev .ănâtnâms uc ăsae rd ăsaotsug iam etsE .ăţaed rev .lejnu rtăp .ifotrac g 052 .e ras .

işomurf ifotrac 2 uas zero irugnil 3 .eras .voc rom nu tnurăm eiat eS .ănâtnâms ed ărugnil o uc iş şuneblăg nu uc ăsaerd uas ălpmis etşevres eS .ifotrac g 003 .ăpa uc ăbraif ăs nup eS .ăpa l 1 ACŞUBRÂS .etocolc avetâc ănue rpmî aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .ănâtnâms uc ăsae rd uas ălpmis etşev res es iş tocolc nu aed iam ăs ăsal es .eras .921 .tnurăm etaiăt .tarucerts iş tarapes treif luşrob ăguada eS .aivetş egela eS .aeras .rtnî b reif eS .naetşuel iş tsug ăpud .ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş cse răpo es .”ăţaedrev ed abroiC“ al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ICIZRU ED ĂBROIC .eleţam socs ua-s i iş tacetnips tsof a ec ăpud rai .iifot rac iş b reif es ec ăpuD .821 .ăniăf ărugnil 2/1 .ielu ed ărugnil o uc ătacot ăpaec o etşejărp es ta rapeS .nuja nid taium al nup es iţacsu iiţe ruB .ăţaedrev .ăpa nî nuja nid taium etse ăcad roşu iam eb reif e rac .ăpaec o iş ra răm .521 .ăpa uc sav nu.lejnurtăp .zero irugnil 3 .bmurop ed epurc ed ăcnâda eirufraf o .tavaz raz uc alao nî nup es iş tnurăm iam uas ăuod nî eiat es .ăpa uc ăsnits iş .)g 006 mac( parc ed iţăcub 6 .tarapes treif luş rob ănraot es .işonăm reiv eif un ăs iiţerub gela eS .tnurăm iţaiăt ifotrac aviţâc t reif al enup top es .t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâc iş iţăcub eiat eS .ielu ărugnil 1 .e rudăp nid işeluc tsof ua muc .ăpa l 2 PARC ED ĂBROIC .e racnâm ătla urtnep uas tijă rp u rtnep gela es esaomu rf eliţăcub iecibo ed( ălao nî eletşep iş enup es .tnu răm ătaiăt ăpaec o ăguada eS .e ras ed etşevirtop eS .ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş bmurop ed epu rc ed ei ruf raf o ălaps eS .ăpa nî nuja nid iţaium eiube rt iţacsu iibirh iş aenemesa eD .t reif etse lutot dnâC .tarapes t reif luş rob ăguada es .ăpus ed tavazraz .iţerub g 005 .131 .iţe rub ed ab roic iş ac lef al ecaf eS .luparc ăţăruc eS .etivi rtop iţăcub nî iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ăguada es .şrob l 1 .ăb raif ăs tupecnî a dnâC .ălcefs ed eznurf .621 .ădobol ed eznurf ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup eS .ătacot ăpaec o.ăbraif ăs ăsal eS .iţepsao rp iiţerub uc ităge rp etaop es ab roiC .talăps iş sela luzero iş lurăhaz .tlum tuniţ eif ăs ă răf .bmu rop ed epu rc uas ze ro .e renit icizru gela eS .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu .şrob l 1 .eras .ăniăf ăniţup uc ielu nî ătijă rp .icav ed ieznârb luta ruce rts al ed samăr lu rez ănraot es .ăpa l 2 BMUROP ED EPURC ED ĂBROIC .)adaoc iş lupac nup es ăb roic al rai .tocolc nu aed iam ăs ăsal es iş ab roic uc ăcetsema eS .talăps iş sela luze ro dniguăda .ăpa uc ălao o.031 .rtnî .ăpa l 2 EIVETŞ ED ĂBROIC .şrob l 1 .ze ro ed col nÎ .ăţaedrev .iciz ru ed luş rob al ac lef al ăunitnoc es iş t reif al enup es .tivi rtop cof al ăb raif ăs ăsal eS .edrev ăpaec ed izoc .eiaolp nî tamut ialăm ed ărugnil o ăguada es iş tocolc nî uon nid aed ăs ăsal eS .ăpaec 1 .721 .treif enib etse lutot dnîc iş tnurăm etacot lulef tot ed iruţed rev ăguada eS .ăpaec .eras .ialăm ărugnil 1 .ălaps es .aniăf enup es .şatnâr niţup aguăda etaop es tsug ăpuD .ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .aţaeclud ăsai i-un ăs ac .iţerub ed abroic al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS )ICRĂTĂNÂM( IBIRH ED ABROIC .e ras ed etşevi rtop eS .pac al ed rama luso etaocs es .ăpa o-rtnî iamun ălaps iam es .eras .iţreif tnus dnâC .e ras ed etşevirtop eS .şrob l 1 .voc rom nu .82 etşevirtop es iş amups ai eS .rarăm .ăpus ed tavazraz .lejnu rtăp nu .ăpa uc egnits es iş etşenemu r es .uicoljim vocrom 1 .rez l 2 .atag etse ab roic etunim avetâc ăpuD .lejnu rtăp .rtnid tucăf .luşirg ac .eivetş g 005 .ăpaec 1 .ăpa l 2 IŢERUB ED ĂBROIC .ănrai urtnep iţacsu iţe rub uc uas .tarapes t reif luş rob enup es .şacap ra ed uas ze ro ed ănâm o iş t reif al es-udnâguăda .

eniâp ed eliilef tnu nî csejă rp es tarapeS .etrap o al iam ega rt es iş aţitarc ă repoca eS .i ruşubla 2 .atag epao rpa etse dnâC .ăuo 6 ĂUO ED UELFUS .ăniăf ărugnil 1 .ăpus ed tavazraz .amups ai es .ăzaelugaoc es luşubla ec ănâp .eţam ed iţnu răm iiroşitşep ăţă ruc eS .tnu răm etşep ed ab roic iş ecaf es lef aL .cof al ătnetsize r ălcits ed ei ruf raf o.eiube rt ăcad ăpa dnâguăda .rtnî eb reif es iş ăpus ed tavazraz tlum tnurăm eiat eS .ăro ed etatămuj o iinişam aenig ram ep tecnî ăb raif ăs ăsal es iş repip ed farp nu iş e ras enup eS .etpal l 2/1 .e ram ed lutsed eif ăs eiube rt aţitarC .etunim ie rt niţ eS .1 .92 .eras .ătijă rp eniâp ed eilef o etsep lunu etâc ăzaşa es iş ăţăruc es .eras ."parc ed abroiC„ al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS )IŢNURĂM IROŞITŞEP( ICITIHC ED ĂBROIC .emâ răfs es un ăs ac roşinib .ăcsaetocolc iam un ăs tâcnî leftsa .etpal l 2/1 .eras .voc rom :tnu răm taiăt tavazraz uc eb reif eS .631 .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăsa r aznâ rb uc ărase rp es .eiube rt tâc ăb raif ăs ăsal eS .atag epao rpa etse dnâC .etivi rtop iţăcub nî taiăt iş tiţăruc eletşep enup es .etşep g 006 .izlos ua iş iram tnus ăcad rai .e ras ărăf .tnu uc ăsnu .atag epao rpa etse dnâC .tocolc nu ănue rpmî aed iam ăs ăsal eS .e ras iş tarapes t reif luş rob ăguada eS .rtnî .lejnurtăp .cim cof ep .repip ed farp 1 .lejnu rtăp .tnu ărugnil 1 .t reif al apa enup eS .ăpa nid esaocs roşu if ătaop ăs iş etiusehgnî ăb raif un ăs elăuo ac u rtnep .pac e rps ădaoc al ed i-udnâgnârts .e ras ed .emâ răfs es un ăs ac tlum ae rp eb reif es un eletşeP .so rg ed lutsed etse lusos dnâC .i rat etatămuj elăuo b reif eS .ădnirp es un ăs ac pmit nî pmit nid ăcetsema eS .ăpa uc ălao o.ădacs ăs ac .rarăm( tnu răm ătaiăt ăţaed rev tsug ăpud ăguada es iş e ras ed etşevirtop es .canaps ed lue ruip ănraot es arpusaeD .elăuo ăcsae rătnî es un as iş sus ed tlum iam ărudlăc ăbia ăs ac ratărg ep ăzaşa eS .731 .ăzrav ed ămaez l 3 ĂZRAV ED ĂMAEZ UC ETŞEP ED ĂBROIC .ăti ruăg .işo lococ ecaf es un a u rtnep .etnib reif etpal uc egnits es iş tnu nî ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejă rp es :ăniăf ed sos lu rotămru ecaf eS .rtnî ăzaşa es iş irat etatămuj elăuo b reif eS .âniăf ărugnil 2/1 .).ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăpa ed u rtil nu al ărugnil o .ăji rg uc tocs eS .ănaosrep ed ăuo 2 csetocos es iecibo eD ITŞENÂMOR IRUIHCO .tnu ărugnil 1 .ătal ă rugnil o uc .ăzrav ed amaez ă rca ed etşevi rtop eS .arugnil uc ue rem ăcetsema eS .iuluşuneblăg lu ruj nî lage ezelugaoc es ăs iş ăpa nî e rifse r es un ăs luşubla ac ătuja e rac .ătacot ăţaed rev ed ănâm o ăguada es .331 .)404 .ăniăf ărugnil 2/1 .tnu ărugnil 1 .ăpaec .ăuo 6 CANAPS UC ĂUO .ăuo etsep ănraot es .431 ĂUO ED IRĂCNÂM .rtnî dnâr ep elăuo g raps es .eniâp ed iilef 6 .ăuo 6 ĂZNÂRB UC IRUIHCO .etnib reif .treif ed elăuo iş ac etepsao rp ed tâta tot eif ăs eiube rt itşenâmo r iruihco u rtnep elăuO .ăţitarc nî lumurd ăd es il iş ăcim ăraoi ruf raf o.etşe tocolc apa dnâC .tavazraz uc apa nî t reif al nup es iş ălaps eS .v( canaps ed lue ruip etşetăgerp eS .ămups etutăb i ruşubla ăuod uc ăcetsema es .emisă rg nî ătijărp ăpaec uc iş iv res top eS .teţo niţup aguăda etaop es treif aL .ăţaedrev .etnib reif tipot tnu ănraot es ele etsep iş ăsam al etiv res if rov e rac uc airuf raf ep ăzaşa es .cte nohrat .ta ruce rts iş tarapes treif luş rob enup es .canaps gk 005.231 .ădlac uas ece r etşev res eS .ăsar ăznârb irugnil 3 .izlos ed iş ăţă ruc es .tpocsăr eif ăs luşuneblăg ac ă răf .iznucs iiţe rep uc ăţitarc o.tnurăm ătaiăt ăţaed rev ed ănâm o iş muce rp .531 .

şubla ep iamun ăniţup enup es e raS .sus iam ac bla sos nu ecaf es ta rapeS .241 .rotpuc al etunim icnic ăd es iş ăsar ăznâ rb ărase rp es .uo nu etâc egraps es e rac nî .831 .ăniăf ărugnil 1 .tnu nî tişubănî iş auaedif ac taiăt za rp ed rif nu ăsnî enup es ăznâ rb ed col nî . rolenaos rep lu rămun uc lage eif ăs eiube rt role raoiruf raf lu rămuN .ăcnuş ed icim eţuilef 6 .cof al ătnetsize r .zeim ed cselog eS .etpal ed e ram ăcşaec o uc snits .tnu nî ătijă rp eniâp ed eilef o ep .zarp ed rif 1 .esaomurf iişor 6 .tnu ărugnil 2/1 .ăuo etsep ănraot eS .v( iişo r ed sos nu arpusaed ănraot es .tnu uc ăsnu eiruf raf o ep ăzaşa es iş grucs eS .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o etâc e raceif nî enup es iş ănişam ep ele raoiruf raf ăzaşa eS . rolăuo lutcepsa ăcirts e rac .ănâtnâms irugnil ăuod .uo nu etâc e raceif nî ăpacnî ăs ac .tnu irugnil 2 .141 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ătalas ed eznurf avetâc .ăniăf iş tnu nid bla sos nu ecaf es ta rapeS .ă rudlăc aL .tnu ărugnil 2/1 .tăpsaorp tnu ed ărugnil o .ige rtnî tarăpaen eif ăs eiube rt rezirap ed eliilef .eras .iţnib reif csev res eS .cof al etnetsize r eţiăgit nî uas e raoiruf raf nî csetăge rp es capac al eliruihcO .ănaosrep eraceif urtnep ăcun ed etatâmuj o tîc tnu iş ăuo 2 csetocos eS CAPAC AL IRUIHCO .iram ed lutsed iş edeten iişo r elegăltăp gela eS .atag tnus ec ătadnî .ăraoiruf raf nî ăji rg uc elăuo g raps es .rotpuc al niţup uad eS .iilef nî lu rezirap eiat eS .csev res es iş rotpuc al etunim avetâc uad eS .egnârts es ruje rpmid aţileip .teţo niţup uc ăpa nî sus iam ac etreif .dnuf al ădnirp es un ăs ac ue rem dnâcetsema .ăniăf ed farp nu .041 .eniâp ed iilef 6 .ăsa r ăznârb ătla uas nazem rap ăguada eS .etui et raof cof al .ăuo 6 ĂNÂTNÂMS UC CAPAC AL IRUIHCO .eras . rotpuc al etad eif ăs ă răf taidemi iş iv res top eS .ăpa nî eliruihco csetăge rp es pmit tseca nÎ .itşenâmo r iruihco caf eS /2 ăznârb ărugnil 1 .e ras ed farp nu iş ănâtnâms ele etsep ănraot es .cof al ătnetsize r .931 .rtnî ăzaşa es .etpal uc itşec 2 .etui cof al .tnu nî etişubănî ic repuic ed iilef avetâc uas ăvat nî ătinemu r ăcnuş ed ăţuilef o etâc eişo r e raceif nî enup eS .răhaz ăţirugnil 1 .ănileţ ed ăznurf 1 .sotpăl enived luşubla ec ănâp .ăuo 6 IIŞOR ED SOS UC IRUIHCO .etui cof al rotpuc al uad eS .ărutnu ărugnil 2/1 .ăuo ăuod enib iamun ăpacnî ăs ac ătivi rtop eif ăs eiube rt ieiruf raf aemirăM . rotpuc al ăd es iş sar nazemrap uc ărase rp es .itşenîmo r i ruihco csetăgerp eS .ăsam al iş etiv res if top e rac uc .lucapac eiat eS .ătnâb reifnî es ănâp niţ es iş .cim cof al .ăpa ed s rucs enib luo ăzaşa es a rpusaeD .ăsnî ănâtnâms ed col nÎ .s rucs enib uo e raceif ăzaşa es cof al ătnetsize r eiruf raf o eP .atag tnus eli ruihco dnâc ănâp ănişam ep niţ es iş e ras ăniţup uc luşubla ă rase rp eS .biuc iunu am rof dnâul rezi rap ed ailef .03 .ăcun ed etatămuj o tâc .341 .ăuo 6 .sus iam ac eli ruihco csetăgerp eS .eras .eras .tnu uc enib ăsnu ăvat o.ăuo 6 ETAMOT NÎ IRUIHCO .esaoicibla emru ăsal şuneblăg ep ece raoed .tipot a-s lutnu dnâC .ăsar ZARP UC IRUIHCO .ednucs elinig ram uc ăm rof ărugnis o ăsnî es-udnâţniube rtnî sus iam tată ra a-s muc aşa capac al eli ruihco csetăgerp eS .eras .e ras ed farp nu iş tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o etâc e raceif nî enup es .rezirap ed iilef 6 .ăuo etsep lusos ănraot eS . ruje rpmî ătalas ed eznu rf ed ărutinrag uc eiruf raf ep ăzaşa eS . rotpuc al uad es iş )36 .elirubiuc enib ăsai ăs ac u rtneP .ădnirp es ăs pecnî eliruihco dnâC .etunim icnic lusos ăb raif ăs ăsal eS .ăuo 6 BIUC NÎ IRUIHCO .iişor g 005 :sos urtnep .etunim 5 — 4 ănişam ep niţ eS .rezirap ed eliilef ăzaşa es iş eiagit o-rtnî ărutnu egnicnî eS .

tnu ărugnil 1 .ăuo 6 ĂNINĂLS UC IRĂMUJ .tnu nî etijă rp eniâp ed e raoşubiuc ed ărutinrag uc csev res eS .eiube rt tâc e ras iş eletpal ăguada es .esaomurf iişor 4 IIŞOR IŞ ETENIV ELEGĂLTĂP UC IRĂMUJ .tnu ărugnil 1 .rtnî elăuo tab eS .iţnib reif et raof csev res es iş rotpuc al ăpilc o uad eS .eiagit o-rtnî lutnu etşepot eS .etpal irugnil 3 .e ram iam avec ă ruag o ecaf es coljim aL .eletpal uc elăuo tab es ta rapeS .ădnirp es ăs pecnî dnâc iş ăcetsema eS .etpal irugnil 3 .cof al a rugnil uc ăcetsema es iş etnib reif lutnu etsep ănraot eS .tnu ărugnil 2/1 .ednuto r i ruăg caf es col nî col nid iş iirugnil lusod uc luşubla etşezeten eS .etijărp eleteniv nup es ruje rpmî ruj ed rai .ăuo 6 ĂPAEC UC IRĂMUJ .eras .et rap o al ăsal eS .ăuo 6 CANAPS EP BIUC NÎ ĂUO .ărutnu ărugnil 1 .tamâ răfs io rutsu ed leţăc nu uc .etiv res tnus ănâp eiaom es leftla .răhaz ăţirugnil 1 .iicoljim iişo r avetâc rol apa ed grucs es iş eţnimes ed ăţăruc eS .v( etamot nî iruihco al ac lef al eliişo r csetăgerp eS .441 .ăuo 6 .eras .eras .io rutsu ed leţăc 1 .iilef 21 — 01 ăsai ăs tâcnî leftsa .dlac al .ăjirg uc .e ras iş ănâtnâms uc elăuo tab eS .ăuo 6 ĂZNÂRB UC IRĂMUJ .ăcnâda iam tiv res ed eiruf raf o ep ăzaşa es iş ăuo 6 nid tiunşibo bo rcs nu ecaf eS .e ras ăniţup iş etpal uc etutăb elăuo ănraot es arpusaeD .âcsae rgennî es un ăs .e ras uc ăpa nî niţup b reif eS .ăsaomurf ăpaec 1 .etpal irugnil 3 .741 .ănâtnâms ăniţup enup es iş ăsa r ăznârb ă rase rp eS .canaps gk 1 .rtnî ăzaşa es lutse r rai .irugnil 3 .irubuc etaiăt eniîp ed iilef 3 .tivi rtop cof al ăcsaejărp es ăs ăsal es iş ăninăls ed icim eleţăcub nup es elirămuj ecaf rov es e rac nî aiagit nÎ .no rtsac nu.atag tnus ănâp ăcetsema eS .tnu ărugnil 1 .şuneblăg nu ăpacnî ăs tâc .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăcsae rătnî es ăs pecnî ănâp cof ep ăcetsema es iş ătinemu r aninăls etsep ămaot es .eras .ănâtnâms ărugnil 1 .tnu irugnil 2 .tnemom lumitlu nî etităgerp eiube rT .941 .iriţbus et raof iilef nî ătaiăt ăpaec o tnu uc etşejă rp es eiagit o.tnu uc ăţitarc o-rtnî nup eS .cof al ătnetsize r tnâmăp ed ăm rof o.051 .841 .ăsar aznâ rb enup es .luşuneblăg ednirp es ănâp .elirămuj csetăge rp es ta rapeS .şuneblăg nu etâc enup es ă ruag e raceif nÎ .ăji rg uc .tivi rtop cof al . răhaz ed ăciţăcub o iş e ras .13 .mc 2/1 ed iriţbus iilef nî atănâv eiat eS .eiaom es ăs pecnî eliişo r dnâC .eicoljim ătănâv 1 .ă ro ed etatămui o .eras .lutnu tatnâb reifnî a-s e rac nî aiagit nî ănraot eS .ăuo 6 IRĂMUJ UC ETULPMU IIŞOR .canaps ed ărugnil o .ăsar ăznârb ărugnil 1 .tnu irugnil 2 .v( lucanaps egela eS .tnu irugnil 2 .eras .541 .)ăta răs ae rp etse un aninăls ăcad( e ras ăguada es .ăm rof nî csev res eS .rotpuc al ăd eS .etpaoc enib .ăuo 6 )BORCS( ITŞENEVODLOM IRĂMUJ .ăgrucs es ăs ele nid apa ac urtnep etunim ed 02 csaet bus niţ es iş .rtnÎ .ăsar ăznîrb irugnil 2 .ăm rof nid lucanaps etsep ănraot es iş e ras ăguada es .eras .ănîtnîms.ăsa r ăznârb ă raserp es arpusaed ep rai .eb reif es iş )304 .esaomurf iişor 6 .641 .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp iopa uad eS .tnurăm ătaiăt ăcnuş uc i rămuj ităge rp top es lef aL .tnu ed irugnil ăuod uc .etpal irugnil 3 .ge rtnî ănâmăr ăs .ăniăf ărugnil 1 .eliruşubla tab es tarapeS .ăcsae rătnî es ăs pecnî ănâp .dlac al ta rtsăp lucanaps ăzaşa es e rac nî .etpal irugnil 3 .iişo r ed lusos ănraot es iş ă rugnil o uc col ecaf es coljim aL .)241 .cim cof al ădacs ăs ăsal eS .)ăcnuş uas( ătamufa ăninăls g 05 .irămuj uc e raceif ulpmu es .

651 .3 .ecaoc es a ed etnianî ed ra es atelmo .ătacot ăţaedrev ed irugnil 2 sulp nî ăguada es .etutăb elăuo ănraot eS .ae ras iş eletpal ăguada es iş elăuo tab es ec ăpuD .eras .sus ed aenig ram al mc 52 ed u rtemaid nu uc ăcida .etşev res es iş .dnuf ep atelmo ădni rp es un ăs ac .eras .elăuo ăguada eS .repip .elăuo ăguada es .aiagit etui ăcşim es uas .ăuo 4 .lejnutăp ed eznu rf( aţaed rev enup es .tatnâb reifnî a-s dnâc iş e rat cof al ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc aiagit enup eS .ed rev ătalas uc etşev res eS .aţilucruf uc iţnib reif csebo rdz es iş ăţăruc es .tacot rarăm .151 .ige rtnî canaps ed iof uas canaps ed e ruiP .251 .ăpa nî t reif lehgnaraps ed iruf râV .ămups tutăb luşubla tiş râfs al iş repip .icim iruăg uc ae raotăză r ep izu rc da r es iş iifot rac ăţăruc eS .ăznâ rB .ătacot ăţaed rev ăniţup iş repip .ărutnu ărugnil 2/1 .et rap o ep atelmo tinemu r a-s dnâC .ăsal o e rac ep amaez edacs iş eiaom es ec ănâp tnu nî ăşubănî eS .inemu r tnus dnâC .ifotrac g 003 sulp nî .ifotrac g 005 IFOTRAC UC ĂTELMO .ărutnu ărugnil 2/1 .eiagit nî lutnu egnicnî eS .ăcnuş .capac nu uc ă repoca es iş elăuo ănraot es .ătelmo eci ro u rtnep ac .etrap ătlalaec ep iş etşenemu r es iş tiţuc nu uc ec raotnî es .e riţbus etse ăcaD .ăsao rg ătnof ed eif ăs eiube rt ătelmo urtnep aiagiT  sau .aiţizopmoc ănraot es .4 .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA IŢIJĂRP IFOTRAC UC ĂTELMO .351 .etpal rahap 4/3 .eras .tnu ărugnil 1 .ăru tnu irugnil 2 .ăcsae rătnî es ăs pecnî dnâC .v( ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş iriţbus eiat es .etutăb elăuo ănraot es .451 .e ras .luşuneblăg uc ăcetsema eS .repip .551 .etpal irugnil 2 .rolăuo lu rămun uc ătivi rtop emi răm ed eif ăs eiube rt aenemesa eD .ănâtnâms ed ă rugnil o uas eletpal ăguada es .ăuo 6 ĂTELMO .23 .ie rt nî atelmo etşe rutăpmî es iulutiţuc lu rotuja uC .ăţaedrev .repip .ăti rod arutinrag sup a-s ec ăpud .ătiunşibo atelmo iş ac ecaoc eS .1 :ed if etaop ătelmo al a rutinraG .ălpmis atelmo iş ac ecaoc eS .e ras iş .ăuo esaş u rtnep .tnu nî etişubănî iş eti răpo .ăcun o tâc eidjord .ifotrac g 005 IFOTRAC UC ĂTELMO ĂTLA * .ăru tnu tnu ărugnil 1 .ecaoc eS .aniăf .ic repuic g 052 sulp nî .tnu ed ă rugnil 1 .ăcetsema eS .i riţbus et raof iilef nî eiat es iş elic repuic ălaps eS .)ăpa uc uas( eletpal uc ăcetsema es .elic repuic nup es .eras .e ras ăguada es .tnu nî etişubănî iişoR .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂŢAEDREV UC ATELMO .ăcim ăcun o tâc eidjo rd ed ăciţăcub o ăpa ăniţup uc eiaom eS .2 .tal luf râv uc tiţuc nu tbuseded ep ecudo rtni es .ăniăf irugnil 2 .nif etraof ătaiăt )ed rev ăpaec ed izoc iş rarăm .ajaoc uc iifot rac b reif eS .ăuo 3 .repip .ădni rp es ăs pecnî dnâc .e ras ăniţup iş etpal uc etutăb elăuo arpusaed ănraot es .etrap ătlalaec ep iş etşenemu r es iş tiţuc nu uc ec raotnî es .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA ICREPUIC UC ĂTELMO .cte .eleţnimes socs ua-s ec ăpud .)673 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .elăuo tab eS .e ras ăguada eS .ăuo 4 ĂCIMONOCE ĂTELMO .snicnî a-s dnâc iş nub cof ep ărutnu uc uas tnu uc aiagit enup eS .tnu uc etirăpo .snicnî a-s dnâc iş nub cof ep ărutnu uc aiagit enup eS .iifot rac ăţăruc eS .et rap o ep atelmo tinemur a-s dnâC .

tnu uc ăsnu enib .ăuo 6 EZEHGUTROP ETPAOCSĂR ĂUO .e ras iş ăniăf ăniţup uc ănâtnâms ed ăcşaec o.ăsao rg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp enib ăcae rf eS .eras .ICAR .tacot rarăm ăţirugnil 1 .iruşuneblăg 2 .etalăps enib tsof ua ec ăpud .ădlac ăpa lerăhăp 1 .şubla 1 .e raţniube rtnî ed etnianî niţup uC .ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es atag tnus dnâc iş irămuj caf eS .tijărp urtnep ielu g 002 .eniâp ed eilef 1 .iilef eiat es iş eleţnimes tocs es .rtnî ăcae rf es iş eli ruşuneblăg tocs eS .e ras .irăcnâm etla al ăzaeţniube rtnî es tijărp al ed samăr luielU .ăniăf g 001 .rotpuc al ăd eS .du rc uo nu ăguada iam es .iişo r ed dnâr nu iopa .ătulpmu aet rap ep iamun tnu nî csejărp es iş nif temsep nî arpusaed ep tab es .gnul nî eiat eS .eras .inig ram nî ănâp eliruşubla ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .161 .eras .ănula o tâc eidjord .etpaoc ae rp un iişo r avetâc ălaps es ta rapeS .eniâp eilef 1 .ăuod nî .repip niţup iş e ras .irat elăuo b reif eS .tnu ărugnil 1 .repip .ănâtnâms ărugnil 1 .ielu uc ăţitarc o.snicnî enib .ăzae răs eS .uo ed eliţătămuj dnâr ep nup es ătsap ătsaeca nî .ICLEM .ăniăf ăţirugnil 1 .emignul nî ăuod nî eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .coljim al col ecaf es .eletfihc caf eS .etui cof al .ăuo 5 ERĂSAP ED TPEIP ED AC ELETFIHC .işo lococ ărăf taula nu eniţbo es ănâp aţilucruf uc ăcetsema eS .eras .edu rc iruşuneblăg ăuod uc no rtsac nu.rtnî csejărp es iş tocs es .ăru tnu irugnil 2 .enib ăcetsema eS .iişor g 005 .ed rev ătalas uc csev res eS .ăuo ed eliilef ăzaşa es arpusaeD .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ed rev ătalas uc csev res es iş ei ruf raf ep tocs eS .aeniâp etşaonuc iam es un ănâp lutot ăcetsema eS .irat elăuo b reif eS .751 .enugnul nî ăuod nî eiat es iş ăţă ruc eS .uo ed elijoc tabmob niţup ulpmu es ătsap ătsaeca uC .tot ed ăsnî ăcsaebo rdz es ăs ă răf tnurăm ed lutsed luo ăcaot eS .dnâr ep esup .taula uc eti repoca eif ăs dnâtuăc .ănâtnâms ărugnil 1 .33 IIDIM .ielu ed ăţi rugnil o enup es .ăuo 6 ROL AJAOC NÎ ETULPMU ĂUO .ănişam nirp iopa ce rt eS .ătacot ăţaed rev iş repip .ănâtnâms ed ărugnil o .tipot tnu enup es .ăznîrb irugnil 2 .tnu uc ăsnu ăvat o ep ăzaşa es iş ăsa r ăznârb uc ă rase rp eS .ărutnu nî csejărp es iş temsep nirp uad es .rtnî tab eS .rtnî aniăf enrec es :elăuo etijă rp if rov e rac nî lutaula leftsa etşetăge rp es pmit niD .)iiniăf aetatilac ed edniped ăpa ed aetatltnac( ănâtnâms o ac e riţbus .e ras enup es .t reif ăţni rfeferp ed .951 .ajaoc emâ răfs es un ăs tâcnî leftsa .ruje rpmî etnib reif lusos ănraot es iş tiv res ed airuf raf ep elăuo ăzaşa eS .rtnid sos nu ecaf eS .no rtsac nu.ătijărp apaec etsep ănraot es iş e ras enup es .fotrac nu uc iş ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî .nmel ed dnuf nu ep luşuneblăg iş luşubla tocs eS .aldjo rd taium a-s e rac nî ăcicidlăc ăpa uc niv ed le răhăp nu iş e ras ed tiţuc ed f râv nu .eras .061 .e ras .ărutnu ăniţup nî etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .e ras ăniţup ărase rp eS .ăţaedrev .e ro 3 — 2 dlac col al ăcsaepsod ăs ăsal es iş ei ruf raf o uc ă repoca eS .ătelmo urtnep ac ăuo u rtap no rtsac nu.851 .ănâtnâms ăcşaec 1 :sos u rtneP .ăuo 6 ĂZNÂRB UC ETULPMU ĂUO .temsep ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .ămups tutăb şubla nu ăguada es .edlac csev res eS .tivirtop cof al rotpuc al uad es iş ăsar ăznâ rb ărase rp es .tnu ărugnil 1 .irat elăuo b reif eS .nif taiăt ra răm iş repip .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .etpal nî taium ăleznarf ed e riţbus eilef o al ed luzeim iş ănâtnâms ed uas camiac ed ănilp ărugnil o ăguada eS .cof al etnetsize r ii ruf raf ienu ludnuf ep ăzaşa es iişo r etseca nid etrap O .ă rutnu uc tacetsema ielu uc uas .repip .fotrac 1 .et rap o al ăsal es elijoc rai .iilef eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .ăpaec 1 .ăsar aznârb ăguada eS .repip .ăuo 6 TAULA NÎ ETIJĂRP ĂUO .tiţucsa tiţuc nu uc .irat elăuo b reif eS .ăniăf ed ă rugnil o .

esihcsed eif ăs eiube rt eliidim etaot .repip ed farp nu ăguada eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ITŞERĂCSEP IIDIM .iiv ăcnî tnus iicar dnâc i rutâg nid luţam ătaocs ăs etaop .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc iş talăps iş sela luze ro enup es .ălbat ed ăm rof o.eras ărugnil 1 .tlum iam un .temsep irugnil 2 .361 .eras .t reif al taidemi dihcsed es eliidm .561 .etiţăruc elebal iş elirutâg iamun uas iţ reif ica r ruje rpmî nup es iş eiruf raf ep ăzaşa eS .lucof uc tcatnoc nî etaot ăniv ăs tâcnî leftsa .iidim gk 2 ETREIF IIDIM .eliinedo rim .etui cof al b reif eS .tsug ăpud .zero ed eram ăcşaec 1 .43 eS .enib ăb raif ăs ăsal eS .pisin ed ămru ănâmăr iam un ăs ac .ăjaoc ed ăţăruc es .io rutsu ed ieţăc aviţâc .e raotăpăcnî ăţitarc o.rtnî nup es .ărudlăc ed m rofinu esni rpuc if a urtnep .repip .ioru tsu ed ieţăc 2 .iiv tnus ăc ănmaesnî .eiimăl ed ămaez uas teţo iş e ras ăguada eS .etunim 51 — 01 ăpuD .rtnî enib ăcae rf eS .aciocs uc etiv res tnus ăc eiF .ti rocăr ua-s dnâC .etşe rod eniC .eras .etalăps enib et raof iâtnî iam eiube rt .tacot edrev lejnurtăp ărugnil 1 .dnuf al ănâmă r ăs t reif al iidim ep ed sni rpsed iam a-s e rac lupisin ac u rtnep .tsug al e rec es tâced ătarăs iam eif ăs eiube rt ae ece raoed ătsug es apa .ăpaec iş ăpus ed tavazraz .eras .ăpa l 3 .repip ed eb aob avetâc iş .ădnirpuc i-ăs tâc ăpa .iicar e repoca ăs tâc ălao o.ăciocs ărăf eif .ă rtaip ed ăţiluip o-rtnî enib ăzaesip es iş ăjaoc ed elicun ăţă ruc eS .etşe rod enic rai .nifad .esihcsede rtnî tnus dnâC .rtnî nup es .iilef ătaiăt apaec ăguada eS .ielu niţup etâc dnânup .ebla e rteip ăuod elec iş lucamots ăzaet răpednî eS .ăţitarc nid amaez arpusaed egrucs eS .e ras uc ăpa nî iicar b reif eS .eniâp ed eilef 1 .etrap o al esup tnus elebal uc ănue rpmî aetseca rai .ielu g 001 .ătsixe dnâc .elecaparac ulpmu es e rac uc irugnil avetâc dnârtsăp .iş io rutsu ed ieţăc aviţâc nup eS .ae ras .ărtaip ed aţiluip nî enib ăzaesip es ijoc ed lutse r rai .ăpaec 1 .etşetocolc amaez dnâC .rtnî ăpa atâta eb reif eS .ăsaotnu ăme rc o ac ecaf es ănâp .urbmic .ătado etlum ae rp un .ărutinrag tperd csev res iş ze ro uc tiş râfs al ulpmu es e rac ecapa rac avetâc et rap o al asăl top es aenemesa eD .661 .iicar t reif ua e rac nî ămaez ed itşec urtap uc gnits es .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâc iş etasip elijoc nup es .irutâg nid luţam etaocs es .etnemidnoc eniţup .niv ed rahap 1 .ze ro uc etulpmu elecaparac iş egamă r eli rutâg ruje rpmî nup es iş eiruf raf ep ăm rof nid ănraotsăr eS .etunim icnic ăcnî cof ep niţ eS .tocolc nî tad ua dnâc lutnemom nid etitocos .etui cof al b reif es iş aţita rc ă repoca eS .261 .atag iced .ăbla eniâp ed zeim ed ătacub o ăguada eS .icun 05 .iiv tnus dnâC .tiţuc iunu luf râv niţup et raof ecudo rtni es .lejnu rtăp ed rif nu iş nifad ed ăznu rf o ăcida .icar ed elijoc treif ua e rac nî ămaez ed itşec ăuod ăguada es .etepsao rp ed etaop es tâc eif ăs ele ac etse roliidim ae rităge rp al eiţidnoc ămirp o .irutâg nid et rap o uc iş elebal uc ăcetsema es iş etrap o al ăd es .ăciocs nid aenrac lutot uc etaocs eS .iiv eif ăs iţităge rp eiube rt e rac iicar iţot ac ăzaelo rtnoc eS .ăpa ed uas bla niv ed rahap nu iş lu repip .rtnî ăzaşa eS .no rtsac nu.aenrac ăsni rp etse un e rac ed ăciocs ed aetatămuj ăzaet răpednî es .tăpsaorp tnu g 05 sulp nî . ioru tsu ed ieţăc aviţâc .etnemidnoc eniţup .eiâmăl ed ămaez uc edlac csev res eS .tasip io rutsu niţup .tecnî rad .461 .iicoljim icar 81 ICAR ED AELODROCS .anu etâc anu dnâr ep ălaps es ic .lejnu rtăp ed eznu rf ruje rpmî nup es .etacnura eiube rt iş et raom tnus ăc ănmaesnî .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .rol apa nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .iş rucs iş epa etlum iam nî iţalăps enib .dihcnî es un ăcad .ica r al iş aC .ăpa nî tlum ae rp niţ es uN .iicar urtnuănî ăcnu ra es .e ras ed ănilp ă rugnil o enup es ăpa ed i rtil u rtap aL .a rugnil uc ălbmu iam es un iş etunim 03 — 02 rotpuc al luze ro ăd eS .dnâ r ep tocs eS .icar 81 IŢREIF ICAR .s rots enib iş iica r t reif ua e rac nî apa nî taium .dlac al eniţ es .sus iam ac eliidim b reif eS .ăpaec iş ăpus ed tavaz raz ăpa nî aguăda etaop es ăţni rod ăpuD .eb reif i-a ed etnianî .nifad ed ăznurf o .rtnirp amaez ă raoce rts eS .ielu ed irugnil ie rt ăţita rc o-rtnî gnicnî eS .atag etse dnâC .esihcnî enib eif ăs eiube rt eliciocS .iicoljim icar 81 ICAR ED FALIP .iicar b reif eS .ănişam ep tce rid un rad .no rtsac nu.taidemi dihcnî es ăcaD .tlum iam un .lejnurtăp ed ăznurf 1 .aţitarc ătlas es dnâc nî dnâc niD .ănif ătis o.teţo ărugnil 1 .zac eci ro nî .ielu irugnil 6 .etalăps enib tnus ec ăpuD .ielu ed irugnil ie rt gnicnî es ta rapeS .ei ruf raf o ep somu rf ăzaşa eS .lutiţuc uc esar raihc .tsug ăpud .io rutsu ed ieţăc 3 .

ăb raif ăs ă răf rad .e ro ie rt icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .”etreif iidiM“ al ac iţătitnac işaelecA ETIJĂRP IIDIM .sus iam ac iţătitnac işaelecA TAULA NÎ IŢIJĂRP ICLEM .nif taiăt lucigap ra iş ămups tutăb luşubla ăguada es tijărp al enup es a ed etnianÎ .tacsu enib iopa iş talăps .rtnî .repip .ăniăf .teţo rahap 1 .”etreif iidiM“ al ac iţătitnac işaelecA IIDIM ED FALIP .edepe r ezedeco rp es ăs eiube rT .rtnî eliz 51 ăsnî iţuniţ eiube rt zac tseca nî .gk 5.ăpaec .etrap o al tlum ae rp aets un âs iclem iimirp ac urtnep .iinedo rim .niv uc rahap 1 .nifad .aţitarc ălaps eS .nifad ed ăznurf 1 .ăb raif ăs pecnî dnâC .etpal . repip iş e ras .ănâtnâms o ac so rg taula nu ecaf es repip iş e ras .iişo r ed lunoilub enup eS .eras .sav tla nî amaez egrucs .tnurăm ătaiăt .ielu uas ărutnu g 001 .uo 1 sulp nî .iirăcnâm lutsug ăcirts atsaeca ece raoed .cof ep ăsal es iş sos nî eliidim nup eS .iorutsu ed ieţăc 3 .epa etlum iam nî ălaps es iş grucs eS .171 ETŞEP .861 .eituc o-rtnî uas sihcnî renap nu.e ro ăuod leftsa niţ es iş roşu ăcetsema eS .uo niD .niv ed rahap nu .rasecen etse ăcad .761 .ăniăf irugnil 2 .eiâmăl uc .izlac csev res es iş ăciocs nid tocs eS .961 .ielu ed ăţirugnil o .atag epao rpa etse luze ro dnâC .etnib reif tnu nî uas ă rutnu nî tijărp al nup es iş taula nî eiaom es .1 ed mac parc 1 LOSAR PARC .ielu uas tnu irugnil 2 .etnib reif etşev res es iş ănraotsăr eS .zero uc ăcşaec 1 sulp nî .ăguada es e rac al .53 .eiâmăl ed ămaez uc csev res eS .etpal ed irugnil 2 .eti rătnî rol eli rucus nid ătam rof .iilef etaiăt luvoc rom iş ăpaec .etpal .iţnib reif csev res eS .enitsetni nid ai răd rum ătaot enimile ăs ac .ărutnu ni tijărp niţup lejnu rtăp ed ărutinrag o uc .tnu răm et raof ătaiăt ăcim ăpaec o iş bla niv ed nilp ae rp un rahap nu enup es .eras .eras .ă rav ed elinul nî iş acnâm top eS .ătado iclem 01 — 8 etâc uai es .ăciocs nid tocs es iş iiclem b reif eS .eliidim t reif ua e rac nî amaez nid itşec ăuod uc gnits eS .e ras iş şuneblăg nu .ielu uas ăru tnu g 001 .ăniăf irugnil 2 .etitălc ed ac taula nu ecaf es etnianî e ro ăuod uC .capac nu ac ăţihgjop o uc ănrai u rtnep dihcnî es dnâc .lu repip iş ae ras .eliidim nup es .teţo ed lerăhăp 1 .epa etlum iam nî enib iiclem ălaps eS .u rtnuănid aenrac etaocs es iş ăpa ăniţup uc eliidim b reif eS .etui cof al ădacs ăs ăsal eS .noilub ăţirugnil 1 .so rocăr col nu.vocrom 1 .işolococ ăcaf un ăs ac .iclem ed inizud 3 IŢREIF ICLEM .iv res a ed etnianî ăro ed t refs nu uC .ăsnicnî ă rutnu nî cudo rtni es iş telpmoc i repoca es a u rtnep ăţilucruf o uc c rotnî es .eitram nî ănâp ei rbmotco nid dnâpecnî işotsug iam tnus iicleM .rtnî nup eS .uo 1 sulp nî .repip ebaob 5 .ielu ăţirugnil 1 .ei rătăcub ed e ras ed ărugnil o iş teţo ed rahap nu ămaot es ie etsep iş rotăpăcnî sav nu.taula nî eiaom es .iro 3 — 2 ed amups ai es .atag iimitlu tnus ănâp .eiâmăl ed amaez iş lulejnu rtăp iopa .ece r ăpa ed u rtil 2/1 uc iopa b reif eS .ăciocs nid tocs es iş sus iam tatăra a-s muc ăpud eliidim b reif eS .eras .repip .ăcim ăpaec 1 .eras ărugnil 1 .iiclem iţot csejărp es ănâp i ro 3 — 2 ed aiţa repo ătepe r eS .ăcim ăpaec o ielu nî uas tnu nî roşu csejărp eS .071 .ăpa l 2 .ăpa uas enrac ed ămaez .iinişam aenig ram ep egart eS .tiţucsa tiţuc iunu luf râv uc roşu ednirpsed es atseca capac ua ăcaD .etpal irugnil 2 .ăniăf nid .sela ze ro ed ăcşaec o iş .urbmic .ăţilucruf o uc eliidim uai eS .ăpus ed tavazraz .etocolc 3 — 2 aed ăs ăsal es iş eliidim treif ua e rac nî amaez ăguada eS .tacot cigapra ărugnil 1 .evlozid es ăs elirucus ac u rtnep .rotpuc al ăd eS .eiaolp nî tanrut lutemsep iş edepe r âcsaepot es ăs ac icim eleţăcub nî taiăt lutnu ăguada es .ăpaec 1 .repip ebaob 01 .iţnib reif csev res eS .

lutavazraz etşetăge rp es ănâp aets ăs ăsal es iş e ras ăd es .lurată rg uc iopa etaocs eS .63 .erăzam ed ănâm o .etreif epao rpa tnus dnâC .ed rev lulejnu rtăp .)74 .t reif al eletşep enup a ed etnianÎ .eiaom es ăs pecnî aetseca dnâc .iul aemi răm ed edniped t reif al eletşep eniţ es tâc lupmiT .e ram iam parc nu egela eS .et rap o ep iâtnî .eras .ied ra ed aiob ăniţup uc iş e ras uc ăpa eb reif es pmit e rtnÎ .rtnî cof al enup eS .emâ răfs es un ăs ac .rtnî eletşep ăzaşa eS .no rtsac nî ătaruce rts if a ed etnianî .etşep gk 1 PARC ED EITFIP .iilef etaiăt .rtnî lupac uc ănue rpmî nup es iş etivi rtop iţăcub eiat eS .571 .tivi rtop cof al b reif eS .gk 1 ed parc 1 PARC ED ICEVIHG .371 .iţăcub nî ătaiăt ed rev aelosaf .ăpa nî ăcsaecăr es ăs ăsal es ece r tiv res losa r eletşeP .eras .gk 1 ed parc 1 PARC ED ERACNÂM .gk 1 ed parc 1 ĂRUMARAS NÎ PARC ED ĂTRUB .ăpa nî ăsal es iş iulusav lu ratărg ep eletşep ăzaşa es .treif al eletşep etşe răma e rac .lusos etşetăgerp es ec ănâp e ras uc ăsal es iş ătivi rtop emi răm ed iţăcub nî eiat es .ăguada eS .nifad ed ăznu rf o .emignul nî .adaoc iş lupac eiat es iş ăţăruc es .ele raotătonî tocs es .losar u rtnep ac eletşep ăţăruc eS .vocrom 1 .atag ăcnî etse un eletşep iş e rat ae rp edacs ăc ăsnî ăv resbo es ăcad .iitfip nî uas ăb roic nî b reif es adaoc iş lupaC . roşu ednirpsed es . repip ed ebaob avetâc iş e ras .ăpa ăniţup ăguada iam es .tnurăm tasip luio rutsu iş nifad ed aznu rf .iilef ătaiăt apaec ielu nî etşejărp eS .ece r etşev res es iş arpusaed arumaras ănraot es .pac al ed rama luso ăji rg uc etaocs es iş izlos ed eletşep ăţăruc eS .ăpaec o . ratărg al girf es iş ielu uc pa rc ed eliţătămuj gnu eS .dlac etşev res eS .vocrom nu ăguada es ătineblăgnî etse dnâc .ăro ed t refs nu ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî lucigap ra dnâC .bla niv uas teţo t reif al ăguada es ăcad tibesoed tsug nu ătăpac eletşeP .iţăcub nî eiat es .ăuod nî eletşep ăcipsed eS .ăta rtnecnoc ed lutsed etse un amaez rai .471 .tâcnî leftsa .v( ăzenoiam uc etşev res eS .lejnu rtăp ed e riţbus ănicădăr o .ădni rpuc el ăs tâc .rotpuc al tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş eletşep iş ielu ed i rugnil ăuod nup es .a ed etnianî etaocs es iş tamârăfsen enup es atseca .rtnî uas ăcnâda eiruf raf o.lutsed tuzăcs a amaez ec ănâp niţ eS .aiob ăţirugnil 1 .eletşep t reif ed laiceps lusav nÎ .eliişo r uas ăpa uc taiţbus lunoilub ăguada es .271 .uşor niv erahap 2 .ăraoipira o ed dnâgă rt .ielu uas tnu ărugnil 1 .esaoielc ătmis es ăs .nifad .repip ed ebaob 5 .t reif al iopa aguăda etaop es teţo tsecA .etunim 5 cof ep ăcetsema eS .ănitaleg ed eiaof o aguăda etaop es eioven aL .iv res .ăpa atâta uc ăţitarc o.dnâc icnuta atag etse ăcad etşaonuc eS .ăpaec 1 .nil :ulpmexe ed .edrev elosaf ed ănâm o .ti răpo iş tiţă ruc lucigap ra uc ielu uas tnu ed ărugnil o ăţitarc o.eras .ifotrac ed iilef avetâc .ieţileip a eiu rtsăbla ae raoluc eze rtsăp ăs ac .ielu ăţirugnil 1 .rapiţ .luniv .ătlalaec ep iopa .tacetsema etşep nid ecaf etaop es e racnâm işaeecA .ătitocolc ăpa nî tce rid treif al enup es atseca .tnu uc dlac iş iv res etaop eS .e ram ae rp ărudlăc o ed csu rb snirpuc etse eletşep ăcad ece raoed .luparc ăţăruc eS .eteged e rtnî ă rutăcip o dnâul .egehcnî es ăs ac u rtnep ece r al e ro avetâc eniţ eS .eras .t reif etse eletşep ăcaD .io rutsu ed ieţăc 3 .lejnurtăp 1 .ăniăf ărugnil 2/1 .iişor 4 uas noilub irugnil 2 .ăb raif iam ăs eiube rt un apa .)tsug ăpud( e rat eif un ăs io rutsu ed luso rim ac urtneP .iilef taiăt voc rom nu b reif es .teţo ed i rugnil 5 — 4 uc etşe răpo es .cigapra erif 02 .eiube rt tâc amaez ădacs ăs ăsal es iş eletşep etaocs es .iuletşep iemiţepso rp a rpusa ălaiodnî o ătsixe dnâc icnuta iamuN .ăti rocăr amaez nî tasip io rutsu niţup ăguada etaop es tsug ăpuD .iram ianr elesao iş ii rănips ariş .repip ed ebaob avetâc .ăgilămăm uc .aniăf enup es .ăgnul ei ruf raf o ep ăji rg uc ăzaşa es .lutavazraz treif a ec ăpuD .ae răzam .ece r etşev res eS .ăpa l 2/1 .iorutsu ed ieţăc 2 .ăcuitş .ălaps es iş u rtnuănî ăţă ruc eS .eletşep ăţăruc eS .e ras ăniţup ăguada es iş amups ai eS .ănileţ .et rap o al aţitarc ega rt es .atag etse ănîp tişubănî ăb raif ăs ăsal es .ătuzăcs eif ăs eiube rt ae racnâM .repip ed farp nu .ecafsed es aenrac iş egnâ rts es aeleip .edrev lejnurtăp .repip ed farp nu uc eletşep enup eS .amaez ăraoce rts es arpusaed iş no rtsac nu.ănileţ iş lejnu rtăp nu .eiâmăl ed iilef uc uas lejnu rtăp ed iz rev eznu rf uc iş treif lutavaz raz uc ruje rpmî etşesinrag es iş .t reif al eletşep enup es dnâc lutnemom nÎ .ielu irugnil 3 .eiruf raf nî eletşep ăzaşa eS .

)74 .1 ed parc 1 ROTPUC AL PARC .tijărpen eletşep uc iş ităge rp etaop es aihcalP .ăuo 2 .rtnî uas ăcnâda eirufraf o.ioru tsu ed ieţăc 2 .ielu g 001 .noilub ărugnil 1 .nifad ed iof 2 .ielu ed irugnil 3 .atag tnus ec ărusăm eP .edrev lejnurtăp .gk 5.671 .ătis o-rtnirp tuce rt .eras .ăuiăf irugnil 2 .tpirf al ed ăsamăr alae rgen iş iizlos ăţăruc es .cte teţo nî iţevartsac ed eţuilef .luparc ăţăruc eS .etnâb reifnî es ăs luielu enup eS .v( ăzenoiam ed sos nu a rpusaed ănraot es .edrev lejnurtăp .ed rev ătalas ed iof .no rtsac nu.lejnurtăp ed eznu rf uc .ece r iş ăsnî nub etse .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .izlos ed iâtnî eţe ruc i-ăs eniţ eniC .ăpa ăniţup enup iam es .luniv .elesao etaot ăji rg uc tocs es .repip ed ebaob 5 .ruje rpmî nup eS .ăgilămăm uc ece r etşev res eS .atag eletşep if a ed etnianî tlum ae rp edacs ăcaD .ăniăf irugnil 2 .iilef etaiăt elepec ielu nî csejă rp eS .rtnî ăzaşa eS .etatilibisop ăpud iş tsug ăpud .lejnurtăp ed eznu rf nup es ruje rpmî rai .rtnî ăzaşa eS .ăpa ed enib eg rucs eS .cipsa .eiâmăl uc csev res eS .eletşep tâta nup eS .iicoljim epec 3 .eras .izlos ed ue rg iam ăţăruc es lunabiB .luielu .971 .ielu uc luparc enib egnu eS .ăniăf irugnil 2 .ece r etşev res eS .lurepip .ăro ed t refs nu niţup lec aets ăs ăsal es iş u rtnuănî iş ărafa ep ăzae răs es .ăniăf nirp ăd es zac tseca nî .gk 1 ed uălaş 1 ENAP UALAŞ ED UELIF .icar ed i rutâg .)171 .epec 3 . roşu iş dnuf nu ep nup es .cim ied ra nu iş enup es e rac nî ăta răs iş ătraif ăpa ănraot es .gk 1 ed parc 1 PARC ED EIHCALP .ăpa rahap 1 .ăţitarc nid lusos uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .iuletşep am rof ed ăgnul eiruf raf o ep ăzaşa eS .ae ras iş iişo r ed lunoilub .ielu irugnil 3 .enib ăpacnî ăs e rac nî ăgnul ăţita rc o.tijărp tsof a e rac nî luielu iş tâc .lunoilub ăguada es e rac al .emugel ed ae raotăză r uc ec recnî ăs etaop .eras .tiţuc nu uc .ielu g001 .ăta ruc ăp râc o uc ăcusu eS .eras .eras irugnil 2 .ăro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş ăzae răs es .1 IŢIJĂRP IZIVUG .iedra ed aiob ăniţup uas etui .ivizug gk 005.eiube rt tâc edacs ănâp .ăgnul ei ruf raf o ep ăzaşa eS .iişor ed noilub ărugnil 1 .nifad ed eliof .i riţbus iitef ătaiăt apaec enup eS .luălaş eb reif eS ĂZENOIAM UC UĂLAŞ .381 .nifad ed iof 2 .aiob ed ăţirugnil 1 .ielu g 001 .rotpuc al ăd es .emâ răfs es un ăs ac tecnî .eletşep ăţăruc eS .eiâmăl ed iilef 6 .lupa rc iş ac lef al etşetăgerp eS .v( tijă rp u rtnep ac lef al eletşep etşetăgerp eS .ălaps es iş u rtnuănî iitşep ăţăruc eS .etnib reif ielu nî csejă rp es iş ăniăf nî uad es .v( losar luparc al ac itătitnac işaeleca csesolof eS LOSAR UĂLAŞ .ăp râc o uc eletşep ăcusu eS .dlac etşev res eS .aiâmăl .)871 .ăzae răs es iş ătivirtop emi răm ed iţăcub nî eiat es .871 .ătlalaec ep iş et rap o ep c rotnî eS .uşo r luniv uc gnits eS .1 ĂRUMARAS NÎ NABIB.nabib gk 005.luio rutsu etaocs es .etnib reif luielu nî iţ răp elebma ep etşejărp es iş ăniăf nirp ăd es .ijărp es a ed etnianî temsep nî iş uo nî eiaom es .uşor niv rahap 1 .iizivug ăţăruc eS .luio rutsu .repip ed ebaob 5 .temsep nî iş ijă rp etaop eS .etatămuj iş ă ro o eniţ es .iizlos dar es iopa iş egi rf es iâtnî aeeca eD .iv res a ed etnianÎ .771 .ăgae rtnî iam tâc aenrac etaocs eS .e ras uc ătarăse rp enib iş ăsnicnî atilp ep tce rid ăgi rf es ăs nup es iş ăcusu es .dlac etse eletşep dnâc roşu iam ecafsed es aenraC .081 .temsep ed irugnil 3 .73 .eiruf raf ep ăzaşa eS .eras .bla niv rahap 1 .gk 1 ed parc 1 TIJĂRP PARC .lu repip iş nifad ed eliof .

samăr lusos uc ăcetsema es .e ras ăguada es .repip iş e ras ed etşevi rtop es iş tacot lejnurtăp enup es .ă ro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd eS .iuletşep am rof ăd eS .ăvat o.şuneblăg nu uc lusos etab eS .atag etse dnâC .uicoljim uălaş nu ăţăruc eS .ăţita rc nid lutnu uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .tacot ed anişam ni rp ece rt es .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL ĂTULPMU ĂCUITŞ .eiâmăl uc edlac csev res eS .pac ed iamun ăsnirp enâmăr aeleip tiş râfs al tâcnî leftsa .tipot tnu g 001 .e ras ăniţup iş repip .ăvat nî luteţo ănraot eS .ielu uc enib lutot ăcae rf eS .eras .et rap o al ăsal es iş e ras ăniţup uc ăcae rf es .icrepuic ed ănâm 1 .repip .ăniăf nirp ăd eS .tacot lejnu rtăp .ăcitălp gk 005.eletepac eiat es .eiruf raf o ep eletşep ăzaşa es .581 .e ras ed etşevi rtop eS .e ras uc saec nu niţ es iş epa etlum iam nî ălaps eS .ăpa ed ăs raots enib ăcuitş ed aeleip elpmu eS .ă ro ed etatămuj o eras uc aets ăs ăsal eS .ăvat nid luielu uc egnu es dnâc nî dnâc niD .teţo irugnil 2 .eleip ed ăţăruc eS .aeleip ăcafsed ăs epecnî .adaoc iş lupac eiat eS .ălaps eS .vocrom 1 .ăpaec 1 .ăuod nî tcaxe ecafsed eS .eras .esao ep ed aenrac ecafsed eS .rtnî ielu ed i rugnil avetâc nup eS .esao ănîmăr iam un ăs ăv resbo es iş iirănips a riş etaocs es .ti rocăr iam a-s ec ăpud etşev res es iş ei ruf raf nid eletşep etsep ănraot eS .s rots iş etpal nî taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc ănue rpmî .ăniăf ărugnil 1 .ăpa l 2 .etpal ed ărugnil 1 .ăta ruce rts ămaez ăniţup arpusaed ănraot es iş eiruf raf nî ăzaşa eS .ielu irugnil 3 .ătrub ep ăruteiăt ălpmis o ecaf citanâmednî etse eniC .ăgaertnî ănâmă r ăs ac eiţneta uc aeleip etaocs eS .ă ro o vitamixo rpa eniţ eS .col al ăzaşa es iş tulpmu a-s ednu ep esaoc es .noilub irugnil 2 .tacot edrev lejnurtăp ărugnil 1 .ăpa uc tacetsema luniv .ăuo 2 .eniâp ed eilef o .iicoljim ifotrac 4 .atag etse eletşep dnâc ănâp ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .681 .ielu nî tot tarapeS .lupac tupecnî al ed aiăt ăsnî etaop eS .iicoljim epec 4 .lupa rc iş ac lef al b reif es iş ăţăruc eS LOSAR IIBMURCS .sus iam tatăra ma muc ăpud eletşep etşetăgerp eS .uicoljim cof al .ădra es un ăs ac urtnep ăcetsema eS .iilef ătaiăt apaec iş ic repuic avetâc tnu nî tarapes ăşubănî eS .enrignul nî .tatnâb reifnî tnu nî niţup csejărp es iş ăniăf ni rp uad es .repip .1 ROTPUC AL ĂCITĂLP .soiăt ae rp un iş cim tiţuc iunu lurotuja uc iopa .83 .ăcusu eS .acuitş ăţăruc eS .nil gk 005.981 .1 NIL ED ERACNÂM .881 .ielu ăcşaec 2/1 .şuneblăg 1 .ielu g 001 .t reif al ăgnul ăţitarc o.sod ep ăs raotnî ăşunăm o ac etşep ep ed etaocs es iş tâg al aeleip ednirpsed es iopa .481 .gk 1 ed ăcuitş O ĂTRAIF ATULPMU ĂCUITŞ.etşep nid socs ua-s e rac elesao etaot iş ifotrac iş tavaz .ece r etşev res eS .lejnurtăp ed iof .ielu nî etşejărp es iş ăniăf nirp ăd eS .781 .eletşep ăţăruc eS .)36 .etşep uc aţitarc nî nup eS .iţ reif iivoc rom iş iifotrac nup es ruje rpmÎ .e ras ăd es iş ălaps es .elăuo ăguada es .iirănips ariş etaocs es iş emignul nî ăuod nî ăcipsed es .eiâmăl uc .ticăr iam a-s ec ăpud etşev res eS .tnu ed irugnil 2 sulp nî .ăpaec 1 .ăpa ed ăcşaec o uc taiţbus lunoilub ănraot es e rac etsep .1 NIL ED EINHAI .rotpuc al ăd es iş eletşep ăzaşa es .icim iam itşep aviţâc izlos ed ăţăruc eS .eiâmăl uc .rotpuc al ăd es iş eletşep ăzaşa es .ăb raif ăs ăsal eS .v( iişo r ed sos uc uas tnu uc ădlac uas .nil gk 005.ăpaec ed lusos uc ănue rpmî ăţita rc nî eletşep ăzaşa eS .eiâmăl uc uas ăzenoiam uc etşev res eS .ădlac etşev res eS .elpmu es ec ăpuD .ăniăf ărugnil 1 .rtnî enup eS .ăgnul ăţitarc o-rtnî lutnu enup es .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş ăzae răs eS .eras iş ăpa uc .eras . repip .eras .repip .etnib reif ielu nî etşejă rp es iş temsep ni rp iş uo ni rp iopa .niv ed railap 1 .sus iam ac lef al arutulpmu iş eletşep etşetăgerp eS .i riţbus iilef ătaiăt apaec etşejărp es .

ielu nî tijărp lec al ac lef al eletşep etşetăgerp eS .etnib reif et raof etşev res eS .iirănips a riş ed epao rpa .ielu niţup uc gnu es .naclac gk 005.repip ebaob 01 .nifad ed eliof .etpal nid eliţăcub grucs eS .1 TREIF NACLAC .ăzae răs es iş gnul nî ăuod nî eiat es .93 ETŞEP ED ĂCSUCAZ .etnib reif etse dnâc iş ielu ăguada iam es .eras .ăniăf irugnil 2 .etnib reif et raof etşev res eS .ge rtnî etşev res es un lunaclac iecibo eD .noilub irugnil 2 .lu repip .lejnurtăp ed eznurf .ăţi rugnil o etâc ătanrut .tnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es .e rat iam ăbla eit râh ed ălaoc o uc .cof ep aiagit enib egnicnî eS .tăpsaorp tnu g 05 .lejnurtăp ed eznurf .tirbihc nu uc ăc raecnî eS .1 TNU NÎ TIJĂRP NACLAC .eiâmăl uc csev res eS .eletşep tijă rp a-s e rac nî aiagit nÎ .etpal irugnil 3 .ăţăruc eS TIJĂRP NACLAC 291 .rtnî ăro ed t refs nu niţ es e rac .ăta ruc ăp râc o.iţ reif ifotrac uc .icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş iinişam aenig ram ep iopa egart eS .repip iş e ras ăguada eS .teţo irugnil 2 .dlac al eniţ eS .ăb raif ăs epecnî ănâp e ram cof al enup eS .ieiruf raf aemi răm ed .ielu g 001 .naclac gk 005.naclac etsep eiruf raf nî lusos ănraot es .1 EIAGIT AL IIBMURCS .lejnu rtăp ed eznu rf iş eiâmăl ed iilef ed ărutinrag uc .ti rbihc nu uc ăc raecnî eS .ăgnul ei ruf raf o ep ăzaşa eS .eletşep iş ac .iicoljim ifotrac 6 .sus nî ăbla aet rap uc etşep t reif ed laiceps lusav nî eletşep ăzaşa eS .u rca iş ta răs lutsug etşevirtop eS .etpal niţup uc no rtsac nu.tipot tnu g 001 .tnu uc enib etşepo rts eS .eras .naclac gk 005.eras .parc nid ecaf etaop es ataniraM .rtnî enib ăcusu eS .491 .ă ro o vitamixo rpa eniţ es .eiruf raf ep ăzaşa eS .eiîmăl ed ămaez ăniţup iş tipot tăpsao rp tnu ănraot es arpusaed rai .t reif lunaclac iş ac .etşep gk 005.t reif u rtnep ac etşetăge rp es iş ătivirtop emirăm ed naclac nu ăţăruc eS .etivi rtop iţăcub nî eiat es iş lunaclac ăţăruc eS .sus nî ăbla aet rap uc eiruf raf nî ăzaşa es .tijărp uas treif ităge rp etaop eS .uas capac nu uc ă repoca eS .ăsao rg iam aec aet rap nî roşu ărtni lunmel dnâC .atag etse dnâc iş .t reif etse eletşep .191 . .ielu ărugnil 1 .ătivi rtop emi răm ed etse dnâC .eiube rt tâc lunaclac ăzae răs eS cof al ătnetsize r eiruf raf o tnu uc egnu eS .ăpa 12 .v( luparc iş ac lef aî etşetăge rp es iş etivirtop iţăcub eiat es .eiruf raf nid lutnu uc pmit nî pmit nid egnu eS .tacot .epa etlum iam nî enib ălaps es iş ruje rpmî ruj ed ele raotătonî iş adaoc e ram ecef raof nu uc eiat es .ănâtnâms g 002 .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .u rtnuănî ăţă ruc es .1 ETŞEP ED ĂTANIRAM . rujerpmî iţazeşa .u rtesin .rtnî .tnu irugnil 3 .naclac ed lutacif etse sotsug etraoF .eiagit o-rtnî tnu egnicnî eS .e ras ăniţup iş ece r ăpa uc .tnu ed ărugnil etatămuj o etşezlăcnî es tarapeS .tnu uc iş iţreif ifot rac uc etşev res es iş eiruf raf ep ăzaşa es .nifad ed iof 2 .etşespil ăcad .anâtnâms ăguada eS .repip .eliibmu rcs ăţăruc eS .eleip ed ăţăruc eS .ă rgaen etse aeleip ednu aetrap ep gnul nî ăruteiăt o ecaf eS .091 .eiâmăl 2/1 .)871 .ăniăf irugnil 2 .tăpsaorp tnu g 05 .iibmurcs gk 005.591 .ielu ă răf iş tnu ă răf .ăniăf ed ă rugnil ed f râv nu enup es .691 .emisărg e rugnis ăsal .esarg dniif eliibmu rcs ece raoed .uicoljim cof al rotpuc al ăd eS .ăcsaeneblăgnî es ăs asăl a ă răf ăcetsema es iş ăniăf atîta tot enup es etnib reif etse dnâC .sos ed itşec ăuod e rasecen tnus etşep ed gk 1 urtneP .eliţrăp ăuodnîma ep csejărp es iş ăsnicnî aiagit nî iopa nup es .ăniăf ărugnil 2/1 .ăpa uc tiodnî niv ed teţo uc egnits es e rac .ed rev lejnu rtăp ă rase rp eS .iişo r ed lunoilub ăguada eS .iv res a ed etnianî etunim 01 uC .etnib reif ăpa uc sav nu.ue rem ăcetsema es iş .1 ROTPUC AL NACLAC .lef işaleca nî eb reif es ătacub nid taiăt eletşeP .391 .eleip ed ăţă ruc es iş rotpuc nid etaocs es .ă rudlăc ed lef al snurtăp eif ăs eletşep t reif al tâcnî leftsa .eiâmăl 2/1 .cte nu rom .

e raoluc edni rp ec ătadnî atag etsE .tnu uc cof al ătnetsize r ăm rof o egnu eS .ătis ni rp ce rt es iş eliişo r b reif es pmit e rtnÎ .nu rom .cof al ătnetsize r ăm rof o.lurepip . rotpuc al ăd eS .ăniăf ărugnil 2/1 .sos ed eţi rugnil avetâc nup es cof al ătnetsize r ei ruf raf o.tnemag rep eitrâh uc ă repoca es .v( iişo r ed sos uc csev res eS .lusos arpusaed ănraot es .îcrepuic g 005 .icim iţăcub eiat es .etpal itşec 2 .ăniăf ed ărugnil o uc bla sos nu ecaf eS .repip ed elebaob iş nifad ed aznu rf .rtnî ăcusu eS .teţo nî ta rum etevartsac nu ăpa ăniţup uc b reif es tarapeS .t reif eleteva rtsac uc iş lutavazraz uc ăcetsema es .ănue rpmî enib lutot ăcetsema eS .ăniăf ărugnil 1 .ielu uas ărutnu g 001 .tăpsao rp tnu niţup iş ăsa r ăznâ rb uc ărase rp es .es raots enib iş ăpa nî etaium elelfihc ăguada eS .tirocă r a-s ec ăpuD .aţileip iş elesao eiţneta uc socs ua-s i aiu răc .etpal uc uas ănâtnâms ed ăcşaec o uc egnits es iş .ae ras .ăsar ăznârb irugnil 2 .vocrom 1 .lejnurtăp 1 .102 IRUTĂCOT .eleip ed iş esao ed ăţăruc es etnib reif ăcnî etse tâc iş ăpa ed enib egrucs eS .enaoracam g 003 .ăuo 2 .)lavacşac uas( ăsar aznârb etşetăgerp es tarapeS .ăcuitş uas uălaş .sos .ăniăf irugnil 2 .ăsar ăznârb ed irugnil ăuod sos nî ăguada eS .treif etşep ed tse r eciro nid caf eS .ei ruf raf nî tică r a-s iş ăsam al ed samă r a eletşep ăcaD .elăuo .1 ROTPUC AL ETŞEP .tnu irugnil 2 .arpusaed tinemu r a-s dnâc atag etsE .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .etmb reit ielu nî uas ărutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es e rac ednuto r eletfihc caf eS .ielu g 001 .zac tseca nÎ .t reif etşep eciro ed i rutse r ăzaeţniube rtnî eS .iilef eiat es iş ălaps es .etşep ed irudnâ r .etşep g 005 ENAORACAM UC ROTPUC AL ETŞEP .eras .)36 .rtnÎ .04 ITŞENEVODLOM ELAOJRÂP.ăpaec 1 .ămaez itşec 2 .sos ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlU .eras .ăniăf ărugnil 1 .aeleip iş elesao socs ua-s i aiu răc .elic repuic ăţăruc eS .nu rom .ic repuic .002 .e ras ed etşevirtop es iş ătijă rp ăpaec ăniţup ăguada es .ăpa uc sav nu.tnurăm eletşep ăcaot es iş aeleip iş elesao etaot ăji rg uc tocs eS .etpal uas ănâtnâms ăcşaec 1 .ăznârb .eletşep treif a e rac nî amaez iş tnu ed anu .etşep gk 005.t reif etşep ed lef eci ro ăzaeţniube rtnî eS .etocolc avetâc ăpuD .rtnî ă ro ed etatămuj o eb reif es iş ăgael es .ăniăf ed ărugnil o iş tnu ed ă rugnil o.ăsar aznâ rb .ăsar ăznârb g 001 .sos ed eţi rugnil avetâc uon nid iş etşep ed eliţăcub iopa ăzaşa eS .iilef etaiăt etaot .ăgu rtsăp uas u rtesin .dnânretla ăzaşa eS .aznârb ă raserp es .eletşep treif a e rac nî amaez uc uas etpal uc egnits eS .e ras uc ăpa nî elenao racam b reif eS.tnu ed eleţăcub .rotpuc al ăd eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .snicnî ielu nî etşejărp es iş ăniăf ni rp etşelăvăt es .teţo nî cim etevartsac 1 .esao ărăf etşep g 052 ETŞEP ED ELETFIHC .avetâc iş ăsa r aznâ rb ă rase rp es iş sos ed lutse r ănraot es .ăsar ăznârb irugnil 2 .enac rob nî ăzaşa es ăti rocăr acsucaZ .etşezlăcnî es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ es iş treif a e rac nî apa nî enup es .ăgu rtsăp .repip .etui cof al .etrap o al ăd eS .ăb raif ăs etunim avetâc ăsal eS .eme rv ătlum iam a rtsăp etaop es etşep ed acsucaZ .ăpus ed tavazraz .991 .rtnid şatnâr nu ecaf eS .tavazraz iş e ras uc ăpa nî eb reif eS .etşep gk 1 ICREPUIC UC ROTPUC AL ETŞEP .1 .esrucs enib elenao racam dnitnî es arpusaeD .nifad ed iof 2 .ăniăf irugnil 2 .etşep gk 005.repip ebaob 01 .tnu iş ăniăf nid şatnâr nu ecaf eS .eras .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es .tijărp eletşep ăguada es .891 .elfihc 2 .tnu ărugnil 1 .eletşep ăţăruc eS .iişor g 005 .ăp râc o.ece r etşev res es .lejnu rtăp nu iş voc rom nu .tnu ărugnil 1 .791 .e ras ăd eS .e ras iş tnu ed ărugnil o uc ăşubănî es iş iriţbus ae rp un iilef eiat es .tijarp if a ed etnianî ăniăf nirp ăd es un eletşep .rtnî eletşep ăzaşa eS .

ăs raots iş ăpa nî ătaium .ărutăcot urtneP ĂNÂTNÂMS UC ERAOŞIREP .)ăniăf ed ărugil o uas( uo 1 .etui aerp cof nu aL .ăniăf ăţirugnil 1 .lutemsep etşetăge rp es .ăţitarc nî sos uc iţazeşa if a ed etnianÎ .)36 .aenrac uc ătado ănişam ni rp iţad iş iţiţăruc .iirutnu lutipot al ed esamă r i rămuj ed ă rugnil o iş ăguada es .ănişam nirp ătad o ăcnî ătad eif ăs a rutăcot ac enib etsE .ăţusărg iam ărcam enrac tacot ed anişam ni rp ăd eS .e ras iopa .noilub ărugnil 1 .eras .ădnuto r uas ăţaiugnul .ăsarg col ed etse un aenrac dnâc luzac nÎ .aenrac uc ăcetsema es iş ăpa ăniţup uc gnits eS .rtnî iţijărp eiube rt iied ra .ărutăcot urtneP ETANIRAM ELETFIHC .cim cof al etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş a rpusaed ămaot es .dnuf nu ep .iş temsep nî cselăvăt es e rac .rtnî ăzaşa es iş sus iam ac eleletfihc csetăgerp eS .etunim icnic niţ es e rac nî .tacot rarăm ăţirugnil 1 .nif tacot rarăm uas lejnu rtăp niţup .)ănâtnâms irugnil 2 .ăntşam nirp ăcaot es dnâc .ednuto r e raoşirep icim ănâm nî caf eS .402 .ănâtnâms ed eimonoce ecaf es a u rtneP .sus iam ac iţătitnac işaeleca .e ras ed etşevi rtop es iş nif tacot rarăm ed ăţi rugnil o ăguada eS .zero irugnil 3 .ărutnu ăniţup nî ătijă rp .eras .rtnî nup eS .nohrat ed ăcim ă rutăgel 1 ."itşenevodlom ®laojrîP„ al ac iţătitnac işaeleca . rotpuc al edlac niţ eS .ăpa ăcşaec 1 .eras .202 .eiat es anâtnâms .ănâtnâms irugnil 2 .”etaniram eletfihC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA NOHRAT UC ETANIRAM ELETFIHC .rtnî ăzaşa eS . repip iş nifad ed eliof .temsep irugniI 2 .repip ed farp nu .ăniăf ăţirugnil 1 .ăniăf ed ă rugnil o uc ătutăb ănâtnâms arpusaed ănraot eS .ărutăcot urtneP IIŞOR ED SOS UC ELETFIHC .cim cof al etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş roleletfihc a rpusaed ănraot eS .ănâtnâms ed ăuod uas ă rugnil o ăguada es iş )etpal ed uas( ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .ărcam enrac g 057 .esaofup iam iş edegarf iam eif ăs elelaoj râp ac urtneP .lutiţuc uc dnuf ep cset rut es .ărutăcot uc ulpmu es iş enib grucs eS .cim cof al niţup ăb raif ăs ăsal es iş role raoşirep arpusaed ănraot eS .ăniăf ed ărugnil o uc eioven al tiucolnî if etaop e rac uo nu ăguada eS .ăniăf ed ă rugnil o iş tnu ed ărugnil 2/1 o-rtnid bla şatnâr nu tarapes ecaf es .ănâtnâms ed ăcşaec 1 :sos urtneP .v( iişo r ed sos nu ecaf eS .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nî uad es e rac .ăru tnu ărugnil 1 .sus iam ac ărutăcot ed aenrac etşetăgerp eS .ăti rod am rof atăpăc a u rtnep .ătacot ăţaedrev .răhaz ed ăciţăcub 1 .ăţitarc o.eţnimes ed ăţăruc es .luteţo ăguada es e rac nî iişo r ed sos nu ecaf eS .ărutmi ărugnil 1 .ăţita rc o.tnu ărugnil 1 uas( ăniăf ed ăţirugnil 1 .eteged ăuod tâc ăsao rg eniâp ed eilef o al ed luzeim tiş rîfs al rai .”itşenevodlom elaojrâP“ al ac iţătitnac işaeleca .aenrac uc ătadO .fotrac nu iş voc rom nu aguăda top es .eras .502 .iişor g 005 :sos urtneP .repip ed ebaob 01 .leim ed iş c rop ed .ătacot ăpaec o îş ănişam nirp ăd es .nmel ed ărugnil o uc ăcetsema eS .repip .ăpaec 1 .ăbals etse aenrac dnâC .ăru tnu g 001 .ăniăf ăţirugnil 1 .işarg iedra gela eS .tacot ed anişam ni rp enib ăs raots iş ătaium eniîp ed eilef o iş aenrac ăd eS .talăps iş sela luze ro iş tnu răm ătaiăt apaec ărutnu ăniţup nî csejărp es ta rapeS .ărcam enrac g 057 .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf ni rp uad es e rac ednuto r eletfihc ăzaem rof es iş sus iam ac ă rutăcot ecaf eS .ta rapeS .ăsnicnî enib etse dnâc iş cof al eiagit o.vocrom 1 .eicoliim ăpaec 1 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .ăpa ăcşaec 1 .teţo ărugnil 1 .iţrăp elebma ep elelaoj râp csejărp es .ărutăcot nid arugniI uc ai eS .rtnî arutnu enup eS .ănileţ ed ăznurf ăniţup .302 .ăniăf irugnil 2 .nifad ed col nî .ăţita rc o.ărutnu irugnil 2 .sus iam ac rarăm iş e ras enup eS .ătitocolc ăpa nî cse răpo es .fotrac 1 .eniîp ed eilef o .ulpmu es ec ăpud .nifad ed iof ed col nî nohrat dnîguăda sus iam ac lef al csetăgerp eS .ieţidoc lu ruj nî capac nu eiat eS .eniâp ed eilef 1 .14 ăniţup uc eiagit o.602 .iirutnu lutipot al ed esamă r i rămuj ed ănub ărugnil o .iicoljim işarg iedra 21 IŢULPMU IEDRA .ednuto r e raoşi rep anâm uc caf es .iţui tnus iied ra ăcaD .nifad ed iof 2 .ăguada es .iişor g 005 :sos urtneP .ăcav ed enrac nid ecaf top es elelaoj râP .răhaz ed ăciţăcub 1 .

arutăcot uc ulpmu eS .ă reisos nî tarapes etşev res es uas anâtnâms ăguada es .ăpa iş ăniăf ăniţup .eras .zeim ed csebocs es iş ăuod nî eiat es .ă rutnu uc ăniăf ed şatnâ r nu.repip iş e ras ăguada eS .ied ra u rtnep ac ă rutăcot o uc ulpmu es iş csebocs es .eras .ăru tnu irugnil 2 :sos urtneP .ied ra u rtnep ac sos nu ecaf es .ăpaec 1 .ărutăcot uc ulpmu eS .24 .)36 .ăcim ăpaec 1 .ănâtnâms ărugnil 1 .ă reisos nî tarapes anâtnâms etşev res es uas ănâtnâms ed i rugnil ie rt . rotpuc al uad es .ăpa iş iişo r ed noilub .iişor 4 .emi răm işaeeca ed mac .iv res a ed etnianÎ .iiecelvod uc ănue rpmî .ăniăf ărugnil 1 .ăţita rc o.902 .ătraif ăninăls g 05 .zero arugnil 1 .lutemsep ăguada eS .)ăpa uas( enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăpaec 1 .iedra u rtnep ac a rutăcot etşetăgerp eS .ăţita rc nî ăzaşa es iş ărutnu nî csejă rp es .iicoljim iecelvod 6 IŢULPMU IECELVOD .uo 1 .012 .sos iş ărutăcot urtneP .iicoljim iilug 21 ETULPMU IILUG .112 .e renit iilug gela eS .repip .v( eteniv ed auacasum urtnep ac aenemesa ed ităge rp etaop es a rutăcoT .emi răm ac ilage iam tâc iecelvod gela eS .ărutăcot enâmăr ăcaD .leţiv ed enrac g 004 .repip .enrac g 052 .ăpa ăcşaec 1 .atag tnus dnâC .ărutnu ărugniI 1 .ărutnu .iifot rac ăţăruc eS .ăpaec ăniţup uc ătijărp iş ănişam nirp ătad aenrac iş uo nu .iiecelvod ac lef al csetăge rp es iş csebocs es .eras .ăcim ăpaec 1 .iifot rac b reif eS .ănişam ni rp ce rt es iş ăţăruc es .ăniăf ărugnil 1 .ăniăf nid tucăf sos nu a rpusaed ămaot es iş ăţita rc nî ăzaşa eS .esaomurf iişor 21 ETULPMU IIŞOR ETLA * .iv res a ed etnianÎ . rotpuc al tişubănî b reif es iş iişo r etsep ănraot es .ătacot ăţaedrev .ăpaec 1 .eras .eleţnimes tocs es iş cselog es .eras .leţiv ed enrac nid ărutulpmu o ecaf eS .eniîp ed eilef 1 .v( iişo r ed sos nu ămaot es arpusaed rai .tacot rarăm ăţirugnil 1 .eras .lucapac eiat eS .v( ied ra urtnep ac a rutăcot ecaf eS .ielu nî uas ărutnu nî csejărp es iş sus iam ac eleletfihc caf eS .ăuod nup es .ătis nirp tuce rt .anâtnâms .702 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .iicoljim ifotrac 21 IŢULPMU IFOTRAC .ednuto r iişo r gela eS .e ras .ănişam ep b reif ec ăpuD .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad eS .)612 .eniâp ed eilef 1 .ărcam enrac g 006 .etivirtop eteniv 6 ETULPMU ETENIV .uo nu .ăjaoc ed da r es .ăpaec 1 .repip .ănâtnâms irugnil 2 . 004 .e raoşi rep icim caf es .eras .ăt raif ăninăls ed eilef o uc ănişam ni rp ătad .ărcam enrac g 005 .ărutnu irugnil 2 .ifotrac g 004 ENRAC UC IFOTRAC ED ELETFIHC .col al elecapac ăzaşa es iş ulpmu es .zero irugnil 2 .uo nirp ătad ănap o uc elecapac iş u rtnuănî eliişo r gnu eS .sus iam ac eliişo r csetăgerp eS .)602 .uo 1 .edeten .ăniăf ărugnil 2/1 .rtnî eliişo r nup eS .ielu uas ărutnu g 001 .iişo r ed sos uc csev res eS .rtnid tucăf sos nu arpusaed ănraot es iş ăţitarc nî ăzaşa eS .răhaz eleţăcub 5 .ănâtnâms ăguada es .uo 1 .socs luzeim niD .ăcim ăpaec 1 .temsep irugnil 3 .ărutnu ărugnil 1 :sos urtneP .eniîp eilef 1 .nif ătacot ăţaed rev ăniţup iş repip .ăniăf ed ărugnil o uc ăcetsema eS .noilub ărugnil 1 .rotpuc al tişubănî ăb raif ăs nup es iş ă repoca eS .noilub ărugnil 1 .ăţăruc eS .ărcam enrac g 005 .ăţita rc nî nup es iş col al lucapac ăzaşa es .eras .212 .ărcam enrac g.ărutnu nî eliţrăp etaot ep iopa csejărp eS .zero irugniI 2 .iţăcub etaiăt eliişo r nup eS .ărutnu irugnil 2 :sos urtneP .s ra răhaz niţup iş iişo r ed noilub ăguada es e rac al enrac ed ămaez uc snits .ăniăf ed ăţirugnil 1 .esaomurf iişor 21 ETULPMU IIŞOR .802 .”iţu lpmu iecelvoD“ al ac iţătitnac işaeleca .ăru tnu ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 . rotpuc al uad eS .ărutnu nî ătineblăgnî iş ătaiăt ăpaec o uc sos nu ecaf eS .

du rc lufotrac iş luvoc rom uc ănue rpmî aenrac ănişam nirp ăd eS .enrac ed tarts nu .ăru tnu ărugnil 1 .rtnid sos nu ecaf eS .ăţitarc nî etazeşa eleteniv etsep ănraot eS .ărutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es .iilef etaiăt iişo r avetâc nirp es uas .teged nu ed esao rg iilef nî .eteniv ed dnâr nu ăzaşa es temsep uc ătarăse rp iş ărutnu uc ăsnu ăţita rc o.ănraotsă r es atag etse dnâC .fotrac 1 .ăpaec ăniţup uc ărutnu nî etşejărp es .eras .leftsA .ele nid ăsai ăs apa ac u rtnep .ăţidoc uc aet rap al lecăpăc nu eiat es .e ras iş uo nu ăguada es iş ă rutnu nî uas tnu nî niţup etşejărp eS . rotpuc al etişubănî b reif eS .ăraoşu iam eif ăs ae racnâm ac u rtnep ătadotot iş arutnu isimonoce a u rtneP .612 .epec 2 .ărcam enrac g 057 .uo 1 .ăpa ăguada eS .e ras ed farp nu uc ătacetsema ănâtnâms .ei ruf raf o ep ămaotsă r es .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ă rutnu ed ărugnil o uc tnu răm ătaiăt apaec iş aenrac etşejă rp eS .eicoliim ăzrav 1 ĂCSAJULC ĂZRAV .ărutnu nî etşejărp eS .ărutnu nî etşejărp eS .icim iam eteniv elegăltăp gela eS .eicoljim ăzrav 1 ĂZRAV ED ACASUM .eras .e ras uc ătitocolc ăpa uc etşe răpo es . repip iş e ras .ărutnu ed ărugnil o.repip iş e ras ăguada eS .)ăpa uas( enrac ed ămaez itşec 2 .ănişam ni rp aenrac ăd eS .vocrom 1 .răhaz eleţăcub 8 .ăgrucs es ăs ac .csebocs eS .ăsaomurf ăz rav o al ed eliof gela eS .uo nu ăguada es .iicoljim erem 21 ETULPMU EREM .tocs eS .enrac ed ămaez iş ăniăf ed farp nu .noilub ărugnil 1 uas iişor 4 .ădacs ăs rotpuc al ăd eS .412 .ănişam nirp ătad aenrac .tijărp al ăniăf nirp uad es un .ărutnu ed ă rugnil o uc ăţitarc o egnu eS .ăniăf irugnil 2 .eras .tev reş nu uc ătnâvz es .repip .ăniăf iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .ăz rav ed dnâr nu enup es .csebocs eS .ănişam nirp ătad aenrac .iţ răp elebma ep .ăjaoc ed ăţăruc es un ele reM .csenemu r es ec ărusăm eP .eteniv ed eif ăs tarts lumitlu ac ta refe rp ed etsE .tnu uc ăţitarc o.temsep uc ărase rp es iş ărutnu uc ăţita rc o egnu eS .s ra răhaz uc sos nu ecaf eS .ărutnu irugnil 4 .temsep ărugniI 1 .acasum u rtnep aenrac etşetăge rp es ec ănâp ăcsaeruba es ăs niţ es iş răpoca eS .et raped iam aşa iş .eteniv nid socs luzeim iş noilub niţup .ăz rav ed iof ed dnâ r nu uon nid iş ătacot emac ed tarts nu iopa .le ep etatue rg o uc dnuf nu bus ăzaşa es iş ăta răs ăpa uc cse răpo eS .ănâtnâms irugnil 2 .iţrăp elebma ep eilef e raceif .e ras ăniţup uc etarăse rp no rtsac nu-rtnî nup es .ifotrac g 004 eteniv ed col nî .ătis ni rp ă raoce rts es .niţup ti rocă r a-s ec ăpuD .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăpaec ăniţup uc .a rpusaed ănraot es .emirăm işaeeca ed .uo nu iş repip .emb grucs es iş cse răpo es .ărcam enrac g 057 .repip iş e ras ed etşevi rtop eS .enrac ed lunu .az rav iş aenrac csevărpsi es ănâp .ărcam enrac g 005 .eleteniv ulpmu eS .rtnî ăzaşa es iş arpusaed elecapac nup es .ătitocolc ăpa uc ălao o.ăpaec ăniţup uc .e ras ăguada es .ănâtnâms irugnil 4 .iicoljim eteniv gela eS .ăru tnu uas tnu irugniI 2 :sos urtneP .lu rotoc eiat es .ăpaec 1 .sus iam ac lef al auacasum iopa ecaf eS .ălaps eS . rotpuc al ăd eS .repip .iicoljim eteniv 4 ETENIV ED ACASUM .ăzrav dnânretla ăunitnoc es iş ănâtnâms ed ărugnil o .t reif a ec ăpuD .ănâtnâms ăcşaec 1 .dnuf ep iof avetâc ăzaşa eS .eras .rtnî etunim icnic cse răpo es iş elizoc eiat es .ărcam enrac g 057 .atag etse dnâC .temsep irugnil 2 . rotpuc al ăd eS .ăsnicnî ed tivi rtop atilp ep tce rid .temsep ărase rp es arpusaeD .iişo r ed noilub ed ă rugnil o uc enrac ed ămaez ed ăcşaec o ănraot es arpusaeD .ănâtnâms ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlU .eleteniv iş aen rac csevărpsi es ănâp .uo 1 .ele rem ulpmu eS .enib et raof eg rucs es .i ro 3 — 2 ed eiţarepo ătsaeca ătepe r eS .eţeruc es ăs ă răf eiat eS .34 .eras .ănâtnâms iş emac .ăpaec 1 .ănişam nirp aenrac ăd eS .ăniăf ăţirugnil 2/1 .ăsaomu rf ăz rav o tnu răm ed tivirtop ăcaot eS .ănâtnâms .csaet bus ed eleteniv tocs eS .712 .512 .eti răpo if a ă răf iş ijărp top es eleteniV . rotpuc al ăro ed etatămuj o uad es iv res a ed etnianÎ .ărutnu uas tnu enup es .repip .”eteniv ed acasuM“ urtnep ac iţătitnac işaelecA IFOTRAC ED ACASUM .csaet bus ă ro 4/1 niţ es iopa .312 .roşu csejă rp es iilef etaiăt eleteniv .ărutnu irugnil 4 .ărutnu nî etijă rpen eleteniv ităge rp top es .ece r ăpa uc cse rocă r es .rtnÎ .ărutnu irugnil 4 .

sarg iedra 1 .ărutnu nî niţup et raof csejărp eS .tnu răm ătacot ăţaed rev ăguada es .eras tnu irugnil 3 .ănişam ep ăb raif ăs ăsal eS .ădiponoc ed dnâ r tla iopa enrac ed dnâr nu enup eS .eteniv ed auacasum al ac lef al ăzaedecorp es tse r u rtneP .ăţitarc nî ătaiăt ăzrav ed ta rts nu enup eS .v( iieţiăt nup eS .022 es atag etse dnâC .rotpuc al ăd es iopa .iuluteged aemiso rg ed ednuto r iilef eiat eS .44 .temsep irugnil 2 .tnu niţup enup iam es iş temsep ărase rp es arpusaeD .ănraotsăr .iicoljim 2 uas eram ăzrav 1 ECLUD ĂZRAV UC ELAMRAS .iţrăp elebma ep ă rutnu nî csejărp es .eiaom es ănâp el-udnâniţ .tnu uc cserăpo es iş enib g rucs es .eniâp ed ăsao rg eilef o al ed luzeim iş .iişo r ed iilef ăzaşa es irudnâr e rtnÎ .sarg ied ra nu iş ătaiăt ăzrav ed tarts nu ăcnî enup es arpusaeD .lage iam tâc eif ăs luta rts tâcnî .ăsnî ăti răpo eif ăs col nî azrav .ş rob uc cse răpo es iş eiaof e raceif al ed lu rotoc eiat eS .tnu răm ătaiăt ăpaec o uc ă rutnu nî uas tnu nî etşejă rp eS .ătacetsema uas c rop ed aenrac ănişam nirp ăd eS .etizlăcnî enub iam tlum tnus elelam raS .e ras uc ătitocolc ăpa nî t reif al )406 .tnu ed ărugnil o aguada es .noilub uas iişo r ed col nî ied ra ed aiob ăniţup es-udnâguăda .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .uo nu iş e ras .talăps iş sela luze ro ăguada es .c rop ed iş ăcav ed .et raped iam aşa iş enrac ed dnâr nu .epec 2 .repip .sarg ied ra nu aguada etaop es a raV .ece r ăpa uc cse rocă r es .rotpuc al ăd eS .tarapes treif .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂRCA ĂZRAV UC ELAMRAS .uo ed ăjaoc o ednirpuc tîc ăpa .eras .nuja nid etităgerp eif ăs enib iam etse aeeca ed .e riţbus taiăt .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .tlum ae rp un b reif es .ieţiăt ed dnâr nu ăzaşa es iopa iş temsep ărase rp es .ăcun o tâc icim caf es itşenevodlom elamras eleta răvedA .ăpaec 1 .sus iam ac etşetăge rp es enrac ed arutăcoT ăpaec 1 .ărutnu ed ănub ărugnil o iş ied ra ed uas iişo r ed noilub niţup uas iilef etaiăt eliişo r .222 .ărutnu g 001 .ăpa ed grucs eS .ăpa ed ăgrucs es ăs ăro ed t refs nu ăsal es iş ăzae răs eS .eras .e ras uc ăpa nî etatămuj ep b reif es iş ălaps es . rotpuc al ăd eS .ăţăruc es izu rc iifotraC .teged nu ed esao rg iilef eiat es .122 .iţrăp elebma ep .tnu uc am rof egnu eS .812 .ădiponoc ed dnâr nu ăzaşa eS .ş rob ărăf .eletehcub leftsa dniţrăpmî .temsep irugnil 2 .)eras .e raotoc ărăf .şrob l1 .e riţbus taiăt .urbmic ed ăcim ăţugnerc 1 .ăniăf nî uad es .temsep ărase rp eS .aenrac uc ăcetsema es iopa .eniâp eilef 1 .noilub uas iişor ed col nî iedra ed aiob ed ăţirugnil 1 .eletehcub pu r eS .tser urtnep iş ărutăcot urtnep . repip ed fa rp nu ăguada eS .912 . .ăniăf g 003 . repip ed fa rp nu iş e ras .zero irugnil 2 .u rca aerp eif un ăs ac ăpa uc tiodnî iş ta ruce rts .temsep ărase rp es .tnu uc ăm rof o egnu eS .ănraotsă r eS .eclud ăzrav ed elelamras ac lef al csetăgerp eS .tacot rarăm .eteniv ed auacasum al ac lef al ăzaedecorp es tse r urtneP .tacot ed anişam nirp aenrac ăd eS .ărcam enrac g 005 .ărcam enrac g 005 .iţreif uas izurc iifotrac uc ităge rp etaop eS .ărcam enrac g 057 .etarăpmuc uas ăsac ed enao racam uc ităge rp etaop es lef aL .işorg iam iieţiăt ac eiat es elamras al ătaţniube rtnîen ăsamă r azraV .noilub irugnil 2 uas iişor 6 .ăsaomu rf ădiponoc o al ed .repip .”eteniv ed acasuM“ aI ac iţătitnac işaeleca .eiube rt tâc tâta amaez edacs ănâp niţ es iş tivi rtop cof al .elamras u rtnep aemac etşelevnî es ele nî iş iram ed tivi rtop iţăcub nî eliof eiat eS .ăp râc o uc ăcusu eS .uo 1 .ăsaomurf ădiponoc 1 ĂDIPONOC ED ACASUM .tnurăm ătaiăt apaec ărutnu nî etşejă rp es ta rapeS .ăpa nî iamun b reif es elelamras rai .ăru tnu uas tnu irugnil 3 .etlum iam sei ăcad .ăpa ăniţup uc egnits es .dnâ r aeliod la nu iş atla ăgnîl anu elelamras ăzaşa es iopa .ăcim .ălae rca nid ăd raip ăs ac ece r ăpa uc ătalăps etse .repip .enib s rots iş taium .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD ED ACASUM .ăuo 2( ieţiăt g 003 IEŢIĂT ED ACASUM .luze ro iş roşu etşejărp eS .ş rob ed i rugnil avetâc ăguada eS .ăz rav ed ăsaomu rf ănâţăpăc o al ed eliof cafsed eS .

ieţiăt ed ac eiaof o ednitnî eS .322 .etnib reif ărutnu nî csejărp es iş temsep ni rp iopa .tâta ătivirtop eiube rt sos ed aetatitnaC .ărutnu ărugnil 1 .rahap nu tâc mac .uo 1 taula urtneP .dnuf ep ăsal es .truai uc uas ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .422 . rotpuc al ecaoc es .522 .eiagit nî ruparp etsep a rutulpmu enup eS .lutacif .eliţrăp etaot ep lef al .ăniăf g 051 .)ăţni rod ăpud( etpal nî taium eniâp ed zeim niţup .tlum iam un .ăzrav ed elelamras ac lef al elamras iopa caf es iş eleznu rf cse răpo eS .ăţita rc nî ăzaşa eS .uo nu.tnu ărugnil 2/1 .repip .eras .leim nu al ed eleiatnu răm enrac ed anişam nirp ce rt eS .ănişam ni rp ăd es .”eclud ăzrav uc elamraS“ urtnep ac işaeleca tnus iţătitnac etlaleleC .eniâp ed ăsao rg eilef o iş aninăls uc ănue rpmî .atag epao rpa tnus dnâC .izoc nid etrap o uc tnu răm etacot .amini .)ăpa uas( enrac ed ămaez itşec 2 .cetsema tseca nirp eletehco rc uad eS .ăs raots iş etpal nî ătaium .emi răm işaeeca ed etehco rc ăzaem rof es .iilef eiat es uas ge rtnî etşev res eS .tarapeS .ănâtnâms ed ăcşaec o sulp nî .samăr luşubla ăcetsema eS .t ruai uc uas ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .ăru tnu ed uas tnu ed ărugnil 1 .iişo r ed noilub uc tacetsema ş rob niţup ăguada es tiş râfs al .ărutulpmu etsep a rpusaed s rotnî if aetup a u rtnep .repip .)ătpirf uas( ătraif enrac g 003 ENRAC ED ETEHCORC .enrac g 057 ENRAC ED ĂDALUR .epa etlum iam nî .ăuo 2 .so rg lus nu ecaf es ărutăcot ătsaeca niD .ănişam ep tecnî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup iş ărutnu ăguada es .tnu ed ărugnil ½ nid .temsep ărugnil 1 .e ras ed farp nu uc .lutla etsep lunu taula tlum ae rp ăniv un ăs dnivi rtop elinigram c rotnî eS .54 .ăţiv ed iof g 052 ĂŢIV ED IOF UC ELAMRAS .leţiv ed uas leim ed enrac nid ăţni refe rp ed .ătlum ăţaed rev iş ănâtnâms .ed rev ăpaec iş lejnu rtăp .esaoielc nived eletehco rc leftla .ăcsaecă r es ăs ăsal eS .emac ed ămaez itşec ăuod iş ăniăf ed ărugnil o .uo uc egnu eS .ă rutnu g 05 .repip ed farp nu iş e ras .şuneblăg nu iş ge rtnî uo nu .repip .losar al ed ăsamăr .lutemsep etşetăge rp es nmel ed dnuf nu eP .iişo r ed noilub niţup uc tăcetsema ş rob ed irugnil 3 — 2 ămaot es .iinâmălp .ănâtnâms ărugnil 1 .ăniăf ni rp uad es .tnu răm ătaiăt ăţaed rev .ăru tnu ărugnil 1 .eniâp ed eilef 1 .ăuo 2 .ărutnu uc uas tnu uc ăsnu aiagit nî ăzaşa es .so rg iam avec ăniăf ed sos nu ecaf es .tacot ed anişam nirp ăd eS .truai ed uas ănâtnâms ed ăcşaec o sulp nî .emizegărf ă răf .ăuo 2 .tnu răm ătaiăt ăpaec o uc iş tnu ed ă rugnil o uc iopa etşejărp eS .inigram ep iş tlum ănîmăr ăs tâcnî leftsa eiagit nî lu ruparp ednitnî eS .elăuo ăguada eS .ruparp ed col nî taula nî tilevnî if etaop lubo rD .canaps ed ăznu rf uc iş lef al ecaf top eS .eiţizopmoc nid elage iţătitnac a rugnil uc uai eS .leţiv ed uas c rop ed enrac .eniâp ed eilef 1 .ăţaedrev ăţirugnil 1 .”eclud ăzrav uc elamraS“ urtnep ac işaeleca tnus iţătitnac etlalelec .aenrac egel ăs tâc .e ras .tnu iş ăniăf .622 .ărutnu nî etijărp iş tnu răm etaiăt elepec ăguada eS .eras .rtnid dega rf taula nu ecaf eS .rtnî a rutulpmu enup eS .ăz rav ed elec uc lef al elamras caf eS .ătacot ăţaedrev ărugnil 1 .repip ed farp nu .ielu ăţirugniI 1 .aemac uc ăcetsema eS .repip ed farp nu iş iruşuneblăg ăuod ăguada es .ra răm .sus iam ac a rutăcot etşetăge rp eS .eras .epec 2 .ămups tutăb eif ăs ă răf .a rpusaed iuluruparp elinigram c rotnî es .ăcim ăpaec 1 .eleznu rf cse răpo eS .sus iam ac iţătitnac işaeleca ărutăcot urtneP TAULA NÎ LEIM ED BORD .ăniăf ărugnil 2/1 .822 .esaoj elinig ram uc eiagit o ă rutnu uc niţup egnu eS .ăt raif aenraC .eiatnurăm g 005 )RIHGIC( LEIM ED BORD .eras .canaps ed uas eivetş ed iof g 005 EIVETŞ ED EZNURF UC LEIM ED ELAMRAS .ăniăf irugnil 2 .)ăvudăm uas( ăninăls g 001 .722 .tupecnî al ed enup es un luş rob( rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad es iş e ras ed csevi rtop es .ălage emiso rg ed tarts nu.emugel al ărutinrag ac csev res eS .edrev ăpaec erif 2 .emiso rg işaeeca ed lutarts eif ăs ac ă rugnil o uc ăzaşa es .enib luruparp ălaps eS .rotpuc al ăd eS .)tacnâm al etucălpen nived e rac ăţiv ed eleznu rf etşe rătnî ece raoed .

nif etasip etaot .eniîp ed eilef 1 .1 ĂCAV ED LOSAR .ăniăf ărugnil 1 .enrac ed ămaez nî ătaium ănap o uc gnu es .iţanrâc u rtnep eleţam ulpmu es e rac nirp ălbat ed lubut tacot ed anişam al enup eS .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o eiagit o.ăpus ed tavazraz .tacot ed anişam nirp ce rt es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .ănâtnâms ăcşaec 1 .amaez iamun ă rutăcot nî ăraoce rts es iş ăpa ăniţup uc io rutsu ed ănâţăpăc o ăzaesip eS .tanobracib .ărudnâcs o ep ăzaşa es e rac .ifotrac ed lunu .ăcav ed ues g 002 .ifotrac g 003 .tanob racib ed ăţi rugnil o dnâguăda ănişam ni rp ătado ece rt iam es iz auod A .ăpus nid iivoc rom iş az rav .cof al ătnetsize r ălcits ed ăm rof o tnu uc egnu eS .temsep ărugnil 1 .iifotrac ruje rpmî nup es .nemihc .ăzrav 4/1 .rată rg al gi rf eS .iorutsu ed ănâţăpăc 1 .1 ĂNÂTNÂMS UC LOSAR .iicoljim ifotrac 6 .amups ăcidi r es i ro etâc ed etşeumups es iş ătitocolc ăpa uc ălao o.iişo r ed sos nu uc etşev res eS .atag epao rpa etse adalur dnâc iş )56 .e ras ăguada eS .etraped iam aşa iş .ăpus ed tavazraz .eras .ăpa l 4 .032 .iilef eiat es .ăniăf ăraserp es .ăniăf ăţirugnil 1 .ăcetsema es samăr luşublA .repip iş nemihc niţup .tivi rtop cof al e ro ie rt ăb raif ăs ăsal es iş lutavazraz ăguada eS .eras .ăcşirf ed i rugnil 2 sulp nî .iilef iţaiăt .etnib reif ărutnu uc ăvat o-rtnî rotpuc al ăd es iş luşubla uc enrac ed adalur egnu eS .etui cof al .etsaoc ep ed enrac gk 052.emac ed ămaez ăniţup uc io rutsu ed iedjum nu ta rapes ecaf eS .temsep ărase rp es iş tnu ed ărugnil o ănraot es a rpusaeD .etşenemur es ănâp rotpuc al eniţ eS .tpeip ed lu rugum etse losar urtnep ăsaotsug iam aec aenraC .ăpa nî etatămuj ep ătraif etnianî iam tsof a e rac ăzrav ed iţăcub 3 — 2 iş ăuod nî iţaiăt iş iţiţăruc iifotrac ăpus nî ăguada es .e ras ed ăţirugnil 2/1 ăcnî .gi rf es tâc lupmit nÎ .)ărutnu uas( tnu irugnil 2 .amârăfs es un a u rtnep .aemisărg uc ănue rpmî aenrac tacot ed anişam ni rp i ro ie rt ed ce rt eS .iş ănişam ni rp ătad o ăcnî a rutăcot ăd eS .enrac ed amaez uc egnits es iş ăcetsema eS .enrac ed ta rts nu ăzaşa es iş temsep ă rase rp es .ăcav ed lues uc ănue rpmî tâg al ed aenrac ănişam ni rp i ro ăuod ed ece rt eS .repip ed tiţuc ed frâv nu etâc .ădaoc al ed aenrac iş lu reiulf .s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim iş apaec uc ănue rpmî aenrac tacot ed anişam nirp ăd eS .sus iam ac ietitim caf es iş ă ro ed etatămuj o enib etab eS .v( ic repuic ed sos nu ecaf eS .repip .232 .ăpa l 4 .922 .e ro 42 u rtnep ăţaehg al ăd es iş e ras ed ăţirugnil 2/1 uc ăcetsema eS .eras .tacot lejnu rtăp uas ra răm niţup iş repip . rolietitim aemi răm ed eiat es .ălcefs ed ătalas uas i rutărum iş naerh ed sos uc etşev res eS .iifotrac b reif es ta rapeS .e raoşiuc 3 — 2 .sus iam ac iţătitnac işaelecA IETITIM ED LEF TLA * .ăpaec 1 .ăţaehg al e ro 3 — 2 aets ăs ăsal es iş eiube rt tâc ăzae răs eS .rtnî t reif al aenrac enup eS .ătraif epao rpa etse aenrac dnâC .tanob racib ed tiţuc ed f râv nu iş nif tasip nemihc niţup iş repip ed farp nu ăguada eS .eiruf raf ep lulosar ăzaşa eS .ăpa nî etadu eliniâm uc .but iutseca aspil nÎ .)ăpa uas( enrac ed ămaez ăcşaec 2/1 .enrac g 005 IFOTRAC UC ENRAC ED ĂCNIDUB .ănue rpmî tocolc nu aed iam ăs ăsal es iş arpusaed ănraot es .iş ărutăcot nid elage iţătitnac a rugnil uc uai es .emi răm işaeeca ed i roicănrâc ăzaem rof es .enrac gk 052.132 ĂCAV ED ENRAC IRUTPIRF IŞ ENRAC ED IRĂCNÎM .ămups tutăb eif ăs ărăf .iv res a ed etnianÎ .but nid lutanrâc esei ec ă rusăm ep .tâg al ed ăcav ed enrac gk 1 lETITIM .tlum ae rp ăb raif ăs iţasăl eiube rt un iifotraC .ăţaedrev .eiube rt tâc tâta ărutăcot nî ăguada es iş ă raoce rts es .64 ărugnil 1 .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc iş aenrac enup es .e ras ed farp nu iş ielu ed ăţi rugnil o uc .i ro avetâc ed pmit tseca nî es-udnâcetsema .ătutăben acşirf iş .ăniăf nirp etşelăvăt es e rac .rtnî ătnâb reifnî eS .

noilub ed ă rugnil 1 uas iişo r 4 .ze ro ed uas enao racam ed ărutimag uc etşev res eS .enrac g 006 ENRAC UC IVOCROM .ăniăf .1 ĂNACOT .iicoljim epec 4 .atag epao rpa tnus iifotrac dnâC .rotpuc al ădacs ăs ăsal es iş ă repoca eS .tpeip al ed emac egela eS .732 .e ras iş ăpa ăniţup .aenrac etşezegă rf es ec ănâp .ăd ra es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .răhaz ed ăciţăcub o iş iişo r ed noilub ăguada eS .ă rutnu ăniţup uc eiagit o.74 uas ige rtnî .iivoc rom ăţăruc eS .luzarp ăţăruc eS .enrac gk 1 ETŞULĂG UC ŞALUG .răhaz ăciţăcub 1 .etunim 01 ăb raif ăs niţ eS .632 .uo nu uc ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o ăcae rf es ta rapeS .zarp irutăgel 2 .rotpuc al ăro ed etatămuj o urtnep aţitarc enup es .ădlac ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnânrut .losar etsep ănraot eS .ăru tnu ărugnil 1 .iişor 5 uas noilub ărugnil 1 .noilub ărugnil 1 .etnib reif etraof eif ăs eiube rt ae racnâM .ăsarg iam .i riţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .tişubănî b reif es iş ă repoca es .i riţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .sa r nazem rap uc ă rase rp eS .ăniăf irugnil 2 .ătuzăcs ae rp eif ăs eiube rt un ae racnâM .e ras .e ras .ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnâguăda .532 .rotpuc al ăd eS .1 .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .etivi rtop iţăcub nî eiat eS .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî apaec dnâC .ifot rac ed ae racnâm u rtnep ac lef al .sus iam ac treif al enup es iş ăţa uc ăgael es .ăpa ăniţup iş eras .ăţaed rev .332 .ărutnu ărugnil 1 .ăsar ăznâ rb ed ărugnil o iş e ras .enib lutot ăcetsema eS .ă rutnu ed ărugnil o uc etşejă rp es iş etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .ăru tnu ărugnil 1 .ădlac ăpa ăniţup iş e ras enup es .ăsar ăznârb .uo 1 .ătitocolc ăpa nî roletşulăg lumurd ăd es iş ătsap nid aţi rugnil uc ai eS .emî răfs es un ăs ac a rugnil uc ăcetsema es un iifotraC .enrac uc aţita rc nî işup if a ed etnianî e ras ăniţup uc iţace rf eiube rt iifotrac .enrac gk 052.ărutimag ac csev res es iş tnu uc cse răpo es uas e racnâm nî nup es iş grucs eS .edepe r et raof eb reif luzarP .ăpa ăniţup enup eS .eras .repip .ăniăf ed farp 1 .eras .iivoc rom roşu csejărp eS .ăsaomu rf e raoluc o ătăpac ănâp eniţ es .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .iicoljim epec 2 .ige rtnî ăsal es .csejărp es ănâp ăsal eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 :etşulăg urtneP .răhaz eţirugnil 3 .ătraif etse aenrac dnâC .ăniăf ed farp nu iş repip .so rg ta rts nu uc ăti repoca eif ăs aenrac ătaot ac ăji rg uc .rtnî roşu etşejă rp eS .ăvat o.ăd ra es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .rtnî ăzaşa es iş aţa etaocs es .ăpus eci ro u rtnep ac tavazraz dnâguăda .ăniăf ăţirugniI 1 .ătizegă rf etse atsaeca dnâc iamun enrac etsep enup eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ăpa ărugnil 1 .eţnimes ed iş ijoc ed etiţăruc iişo r uas iişo r ed noilub ed ărugnil o ăguada eS .ă rutnu ed ă rugnil o uc etşejă rp es iş etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .noilub ărugnil 1 uas iişor 5 .gnul nî eiat es iş iifotrac ăţăruc eS .eţnimes ed iş ijoc ed etiţă ruc eliişo r uas iişo r ed lunoilub .ătuzăcs iam ănub etse ae racnâM .ăpaec enup es un .icim eto rac ăzaeţniube rtnî es ăcad .etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .ăniăf .eras .etnib reif ăpa ed ărugnil o etâc dnâc nî dnâc nid dnâguăda .etsaoc ep ed emac uas .e raoluc urtnep .ărutnu ărugnil 1 .e rat so rim rugnis le e ra luza rp ece raoed .enrac ed ămaez i rugnil 3 — 2 uc ânâtnâms ăţita rc o.aţita rc dnâc nî dnâc nid iamun ănitalc es ic .ămâ răfs es .ivocrom gk 1 .iicoljim epec 4 .ăgilămăm uc etşev res eS .amârăfs es un a u rtneP . rotpuc al ăd eS .dnuf ed edni rp es un a u rtnep .ied ra ed aiob uas iişo r ed noilub niţup iş nif tacot lejnu rtăp uas rarăm e racnâm nî ăguada iam eS .rtnî ăcetsema eS .ătizegă rf etse aenrac ec ănâp .cof al tlum ae rp ăts ăcad iş .lfot rac uc ae racnâm urtnep ac lef al cof al aenrac enup eS .ă rutnu ed ărugnil o uc iş tnu răm ătaiăt apaec uc ăţita rc nî csejărp eS .iedra ed auaiob ăguada es .eras .ărutnu ărugnil 1 .iram tnus ăcaD .enrac g 006 ENRAC UC IFOTRAC .432 .)lus( ădalu r o ecaf es .ăro o ăb raif ăs ăsal eS .enrac g 006 ENRAC UC ZARP .eras .iriţbus iilef eiat es .ednuto r .cof al aenrac enup eS .e ras ed ătsug eS .etsaoc ep ed aenrac etaocs eS .ifot rac gk 052.

ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .nifad ed ăznurf 1 .eclud ed lutsed etse un lusos ăcad .etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .ătacsu elosaf g 004 .sarg iedra 1 .ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .ănue rpmî ăb raif ăs ăsal eS .rasecen etse ăcad .342 .niv ed lerăhăp 1 .s ra răhaz ed sos nu ăguada eS .ătraif epao rpa etse aenrac dnâC .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r uas noilub .ătalăps iş ătiţăruc aelosaf enup es iş ădnirpuc o-s tâc ădlac ăpa ănraot es .iilef .aenrac tinemu r a-s ec ăpuD .aniăf ăguada es .ărutnu ed ă rugnil o uc iş tnu răm etaiăt epec ăuod uc etşejărp eS .enurp ed aeracnâm al ac iţătitnac işaeleea tser urtnep .ăpa uc tiodnî iişo r ed noilub ed ărugnil o iopa .enib g rucs eS .ăţaed rev .e ras ăniţup .ăru tnu ărugnil 1 .rotpuc al uad eS .etivi rtop iţăcub eiat es .ăru tnu irugnil 2 .ăsrucs enib iş tarapes ăt raif aelosaf uc iş ecaf etaop eS .cse răpo es .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac lef al aenrac etşetăgerp eS .enrac uc iivoc rom al ac .rtnî nup es iş anâm uc enib iopa c rots eS .enrac g 006 ENRAC UC ETENIV .iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .şrob ed ăcşaec 1 .etacsu enurp g 005 .epec 2 .042 .răhaz eţirugnil 6 .eras .atag epao rpa etse dnâC .ătarăs ăpa uc cse răpo eS .s ra răhaz ed sos nu iş e ras ăniţup ăguada eS .aelosaf ăguada es .ăpaec ă răf ăsnî .ăniăf ăţirugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 . rotpuc al ăd es iş ăţaed rev ăniţup . rotpuc al ă ro ed etatămuj uad eS .e ras enup eS .enrac g 006 ENRAC UC EMAB .enrac g 006 ENRAC UC EDREV ELOSAF .932 .iişo r 4 uas noilub ărugnil 1 .atag epao rpa tnus dnâC .emac uc aţita rc nî iopa ăzaşa es iş niţup ăcsaenemur es ăs eleteniv nup es .rtnî a rutnu ătnâb reifnî eS .i ro ăuod ed uas ătado apa dnâbmihcs .e ras ăguada eS .eteniv avetâc eiat eS .ăg rucs es ăs tev reş nu.nifad ed ăcim ăznu rf o iş iişo r uas noilub niţup .ătizegărf etse atsaeca dnâc enrac etsep enup eS .832 .84 .ărutnu ărugnil 1 .iişo r avetâc uas noilub ed ă rugnil o ăguada es .etivntop iţăcub nî .e ras ed ătsug eS .242 .etunim 01 aets ăs ăsal es e rac nî .rotpuc al uad eS .epec 2 .iicoîjim eteniv 3 .)532 .142 .ăcetsema es . rotpuc al uad es iş niv ed le răhăp nu ăguada es .ăuod nî etaiăt iişo r uas .emab gk 1 .ăpaec ă răf ăsnî .)tsug ăpud .ice r epa etlum iam nî iopa csetălc eS .tlum iam uas( răhaz ed eţirugnil 2 — 1 dnâguăda .e racnâm nî ănraot eS .tnu răm taiăt sa rg ied ra nu iş .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .eras .ăjaoc ed eţe ruc es ăs ărăf .ătuzăcs ae rp eif ăs eiube rt un ae racnâM .etnib reif ăpa ăniţup uc egnits es iş lu răhaz ed ra es tarapeS .e ras .ătamâ răfs col ed eif ăs eiube rt un e rac .ăru tnu ărugnil 1 .tarapes eb reif es iş ijoc ăsal un e rac elosaf egela eS .elosaf gk 1 .elenurp ălaps eS .ăt raif epao rpa etse aelosaf dnâC .iu tug gk 1 ENRAC UC IUTUG .ărutnu irugnil 2 . rotpuc al ăro ed etatămuj o ăd es .enrac etsep nup es iş g rucs es .ăniăf ed farp nu sup a-s e rac nî .aniăf ăguada eS .ăt raif epao rpa etse atsaeca dnâc iamun emab uc aţita rc nî nup eS .ăţidoc ed elemab ăţăruc es pmit e rtnÎ .enrac g 006 ENRAC UC ETACSU ENURP .v( ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .ămaez ăniţup uc ăsaotsug iam etse .enrac g 006 ENRAC UC EBAOB ELOSAF .e ras ed ătsug es .ătraif etatămuj ep etse atsaeca dnâc .e ras ăguada eS .eiagit o.iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .ărutnu ăniţup uc roşu csejărp es iş eţnimes uc aţusăc iş so rteip lucoljim tocs es .iişor 5 uas noilub ărugnil 1 .ătizegă rf etse atsaeca dnâc emac uc aţitarc nî nup eS .atag epao rpa etse atsaeca dnâc enrac etsep nup eS .)ăjaoc ed ăţă ruc es un( eliutug ălaps eS .ăpa uc tiodnî teţo uc uas ş rob uc cse răpo es .ă rutnu ăniţup uc .

tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd eS .ăuod nî etaiăt iişo r 3 — 2 ăguada es tiş râfs aL .ed rev elosaf ed anu .treif lutavaz raz if a ed etnianî iam e rat ae rp edacs ăcaD .e ras ed ătsug eS .iedra ed aiob ăniţup .lucapac ai es .ăru tnu ărugnil 1 .şrob ăcşaec 1 .sarg iedra 1 .ăru tnu irugnil 3 .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .942 .atla nî iş et rap o.eiube rt tâc ă rutnu iş e ras aguada eS .iţăcub nî ăzrav ăniţup eiat eS .ărutnu ed ănub ă rugnil o ăguada es iş ăt raif etatămuj ep etse atsaeca dnâc enrac uc aţita rc nî enup eS .iicoljim epec 3 .ărutnu irugnil 2 .lutavaz raz emârăfs es un ăs ac arugnil uc ălbmu es uN .enib eg rucs es iopa iş etşe răpo es e rac ătănâv o iş muce rp .ănâtnâms irugnil 2 .uo 1 .ei ruf raf ep aenrac ăzaşa eS .ărcam enrac ătla uas ăplup ed ătacub o egela eS .tacif g 002 .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .ă ro o ăcnî rotpuc al iopa ăd eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăninăls g 05 .ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .tizepmil enib iş tarapes treif ş rob arpusaed ănraot eS .642 .ădiponoc ed etehcub avetâc iş nup es .tuzăcs eif ăs eiube rt lusoS .ae nid apa ăsai ăs ac u rtnep anâm uc ec raots es iş e ras ăd eS .iiecelvod iş ac iţăcub nî iţaiăt iş iţiţăruc ifotrac aviţâc iş tnu răm taiăt sa rg ied ra nu .iriţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .ăzae răs eS .âninăls g 05 .dnuf ep ednirp es un a urtnep .ăpa ăniţup ăguada iam es .v( emab ed ănâm o ăţăruc es .ăpa ăniţup ăguada iam es .azrav tazeşa a-s ec ăpuD .enrac g 006 ENRAC UC ĂRCA ĂZRAV .emugel ed ărutinrag uc etşevres es arutpirF .e răzam ed anu .v( ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac etşetăge rp es iş ăsarg enrac egela eS .enrac ed ămaez uas ăpa ed itşec ăuod ănraot es etunim 02 ăpuD .eniâp ed eilef 1 .ăru tnu ărugnil 1 .iilef eiat es .ăţitarc nid amaez uc dnâc nî dnâc nid arutpi rf egnu es iş lucapac etaocs eS .enrac uc aţitarc nî pmit nid ăsup eiube rT .nifad ed iof 2 .enrac gk 1 TACIF UC ĂTULPMU ĂDALUR .e ro ăuod niţup lec ăb raif ăs ăsal eS .ăreisos nî dlac etşevres es iş ănâtnâms ăniţup uc ăcetsema es uas arpusaed ănraot es ătis ni rp ece rt es lusoS .)532 .iicoljim iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .842 .94 .auaedif ac tnu răm .ăta rum ăzrav ed ăuod uas ănâţăpăc o ece r ăpa nî ălaps eS .ădiponoc etşesăg es ăcaD .ăti repoca .etatrosa emugel gk 1 .eras .eioven etse ăcad .enrac gk 005.)gk 1 ed mac( ăsaomurf ăzrav 1 .eliţrăp etaot ep ec raotnî eS .ăsaomurf e raoluc ătăpac dnâc ănâp . rotpuc al ă ro o niţup lec eniţ eS .iilef etaiăt iişo r avetâc uas iişo r ed noilub enup es .etivirtop iţăcub nî eiat es iş lecelvod nu ăţăruc eS .arugnil uc ăd iam es un .voc rom nu .rtnî aţitarc roşu ăcşim es .enrac g 006 ICEVIHG .dnuf ep ădni rp es un ăs ac .tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es iş arpusaed niţup ăcsaenemu r es ăs ăsal es .nuja nid ătităge rp ăsaotsug iam tlum etse ăzrav uc ae racnâM .eras .rotpuc al eg rem ec ăvat o.)042 .eras .atag epao rpa etse dnâC .ărutnu irugnil 2 .noilub ă rugnil o .e ro ie rt ed pmit tişubănî ăb raif ăs .eras .442 .enrac ed ămaez itşec 2 .i ro ăuod ed ec raotnî es pmit e rtnÎ .aţa etaocs es .enurp uc aeracnâm al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .742 .epec 3 .ăsarg eif ăs eiube rt ae racnâM .auaedif ac tnu răm eiat eS .542 .i riţbus iilef nî ănileţ 2/1 iş lejnu rtăp nu .enrac g 006 ENRAC UC ECLUD ĂZRAV .ăro o ăb raif ăs ăsal eS .1 ĂTIŞUBĂNÎ ĂRUTPIRF .işutot . rotpuc al ăd es iş lurepip iş nifad ed eliof .erep gk 1 ENRAC UC EREP .ăpa ăniţup ăguada es .rtnî aţitarc iamun ăcşim es .lejnurtăp ed eznurf .ă ro 2/1 leftsa eniţ iam eS .ăuod uas ăz rav o eiat eS .ue rg iam eb reif ătarum az rav ece raoed .bla niv ed lerăhăp 1 .ărca azrav 1 .atla nî iş et rap o.nuja nid ătităge rp etse ăcad ăsaotsug iam etsE .ărutnu ăniţup uc ăţita rc o-rtnî tpi rf al enup es iş ăm rof o atăpăc a u rtnep .iedra ed aiob ăniţup .iutug ed ae racnîm ac lef al ecaf eS .ăgael es .repip ebaob 5 .ăpa enup eS .ătuzăcs ae rp etse ăcaD .rtnî enrac ed iş tavazraz ed irudnâr ăzaşa eS .noilub ed ărugnil o iş lu repip .io rutsu uc iş ăninăls uc ăzaenăpmî es .

ăniăf aţi rugnil 1 .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o e raceif etsep enup es .u rbmic ed rif nu uc )36 .eras .ielu uc gnu es iş ăzae răs es etităgerp leftsa eleleţinŞ .)ielu uas( ăru tnu irugniI 3 .ielu ărugnil 1 .ă rutnu ed ărugnil o uc iş iriţbus iilef ătaiăt ăpaec uc ăvat o-rtnî ăzaşa eS .e ro 2 — ½ 1 ti repoca ăb raif ăs ănişam ep eniţ es iş ăpa ed i rugnil avetâc ănraot es iopa .ăvat nid aemisărg egrucs es :sos lu rotănnu edepe r ecaf es pmit e rtnÎ .252 .enrac ed amaez iş bla niv ed le răhăp nu ănraot es .ăd ra es ăs ărăf .ăniăf ărugnil 1 .nmel ed lunacoic uc enib etab eS .ătizegărf etse aenrac dnâC .ei ruf raf ep ăzaşa es .enib etşenemu r es ănâp ăţilucruf o uc roşu ăcetsema eS .iivăt ludnuf ep ed alaenemu r ătaot aul es a urtnep arugnil uc dnâcetsema .ăcitaişo r ămaez ed i rutăcip 3 — 2 ăţafarpus al rapa dnâc icnuta tpirf ed lutsed etse ac etşaonuc eS .etşenemu r es ănâp ăti repocsed eniţ es ednu rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc egnu es .etepsaorp eif ăs eiube rt eletaoci rtnA .arpusaed apaec enup es .tnu uc ed rev elosaf .iz aie rt a uas auod a ănâp etuniţ ic .etaocirtna 6 ĂTIJĂRP ĂPAEC UC ETAOCIRTNA .eletla etsep elenu .iişo r ed noilub niţup iş ăpa ed i rugnil 2 — 1 ăguada es .naerh uc ăta răse rp .ielu irugniI 2 .etaocs es .ăgnârts es un ăs .ăgael es iş ătitălc o ac ăzaelu r es .iicoljim epec 3 .atag etse dnâC .ăru tnu ărugnil 1 .ăpu r es ăs epao rpa epecnî aenrac dnâc ănâp dnuf ep enib et raof eliilef tab eS .iulutocirtna aemiso rg ed edniped eregirf ed ata ruD .etatămuj iş ăro o tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd es .ăpu r es ăs ărăf .tsug ăpud .iţijărp ifotrac uc csev res eS .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .052 .tuzăcs lusos rai .ătalas uc iş iţijă rp ifot rac uc csev res eS .eras .lejnu rtăp .ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnâguăda .samă r a e rac amaez nî rai .ătinemur niţup etse atsaeca iş dnâc iş iilef ătaiăt apaec ăguada eS .s rotnî al aţiluc ruf uc ăpaeţnî es un iş et rap o ep ătinemur ed lutsed etse dnâc tâced ec raotnî es uN .ăzae răs es iş iulu râtas amal uc uas iulutiţuc lu renâm uc roşu aenrac etab eS .emisărg ătlum gus un eleleţinş ece raoed ed reip es un aemisă rg( tlum ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad eS .)ăninăls ed ăţuilef o uas( ăru tnu ăţirugnil 1 .eiat es .tpi rf al enup es dnâc icnuta ac u rtnep .teged nu ed esao rg iilef nî aenrac eiat eS .iriţbus et raof iilef nî apaec eiat eS .ă rutpi rf ăgnâl etşev res es iş etişubănî ic repuic uc uas ănâtnâms ăniţup uc ăcetsema es .etpirf if ra enib ed tâciro .iicoljim epec 3 .enaodnet uas eţileip e ra ăcaD .ărcam enrac g 057 CSESUR LEŢINŞ .nifad ed eiaof o uas .ăro ed etatămuj o eniţ es iş ăzae răs eS .io rutsu ed ieţăc ie rt .etnâb reifnî es ăs rotpuc al uad es iş .ăcsaejărp es ăs ărutnu ăniţup uc ăţita rc o.uo nu iş e ras . ratărg al uas ăvat al eletaocirtna gi rf eS .iţ răp elebma ep etşenemur eS .ătis ni rp tuce rt .sos tlum ae rp ăgus un ăs ac .irat tnus leftlA .152 .ă rutnu nî ătaium ănap o uas ădu rc ăninăls ed ătacub o uc snu enib iş snicnî lu ratărg ep enup es iş ăp râc o uc eg retş eS .eras .ăzae răs eS .ăniăf ăniţup nirp ătad tijărp al apaec enup es .lu ratărg enib egnicnî eS .ădaoc al ed uas ăplup al ed ărcam emac egela eS .ăsraots enib iş etpal nî ătaium eniâp ed ăsao rg eilef o iş ăninăls ed ătacub o uc ănue rpmî ănişam ni rp tad tacif nid ărutăcot o ecaf eS .iişo r g 005 :sos u rtneP .ătacot ăpaec 2/1 ăguada es .352 .iulutiţuc luf râv uc eiat es aetseca .ă rutpi rf etsep etnib reif ănraot es iş ă raoce rts es lusoS .et rap ătlalaec ed rai .ătraif ălcefs enup es et rap o ed iş ei ruf raf o ep ăzaşa eS .etiv res if a ed etnianî ăro ed etatămuj o uc iamun rad .ifot rac uc uas .e ras .05 .inig ram ep iş aenrac ăzaetse rc es aenemesa ed .dlac al eniţ es iş i riţbus iilef eiat es .tnu uc etirăpo iş et reif enao racam ed ărutinrag uc etşev res eS .etaocirtna 6 RATĂRG AL ETAOCIRTNA .snicnî enib etse atseca dnâc iş luielu ătnâb reifnî eS .ăs raetş enib aenrac ep arutulpmu ednitnî eS .ei ruf raf ep eletaocirtna ăzaşa eS .eleţinş etsep ănraot es lusoS .v( iişo r ed sos nu ecaf es tarapeS .rtnî enup es iopA .ativ ătaiăt tsof a e rac nî auiz nid ăsnî un .tivi rtop enib cof aL .ei ruf raf nî ăzaşa eS .răhaz ăciţăcub 1 .u rbmic uas io rutsu .atag etse dnâC .etsaoc bus ed enrac egela eS .iod i ro .etunim 51 — 01 nî egi rf es so rg ae rp un tocirtna nu .tnu ăţi rugnil 1 .noilub ărugnil 1 .)irăcnâm etla al ătaţniube rtnî iş ăţita rc o-rtnî ăsrucs if etaop .ăţita rc o-rtnî ăzaşa es etijărp eleleţinŞ .etşezegărf es ănâp .t reif nî uon nid ăd es .eleţa tocs es .ărcam enrac gk 1 ĂVAT AL ĂRUTPIRF .emiso rg mc 1 ed eişâf o ăniţbo es ăs tâcnî leltsa .ticăr a-s ec ăpud rai .

ăpa ed ă rugnil o ănraot es samăr lusos nî rai .icrepuic g 004 .ăpaec 1 .eraolf nî iecelvod 05 uas işomurf iecelvod 4 .enrac g 057 IECELVOD UC LEŢIV .ăvat nid aemisărg .eras .noilub ăţirugnil 1 .enrac gk 1 LEŢIV ED ŞACIRPAP .ăcsaeneblăgnî es ăs aniăf iş epecnî ec ănâp .vocrom 1 .ănâtnâms irugnil 2 .ărutnu ed ărugnil o uc ăcsaejărp es ăs ăţita rc o.noilub ărugnil 2/1 .ăru tnu irugnil 2 .etivi rtop iţăcub nî leţiv ed aenrac eiat eS .iţijă rp ifot rac uc etnib reif e tşev res eS .tineblăgnî a-s apaec dnâC .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .dlac al niţ es iş tocs es atag tnus dnâC .ăniăf ăţirugnil 1 .enrac gk 1 LEŢIV ED AMALUIC .enrac g 057 ICREPUIC UC LEŢIV .952 .ătuzăcs eif ăs eiube rt ae racnâM .652 .ăcim ăpaec 1 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 :etşulăg urtneP .etatămuj iş ă ro o tivi rtop cof al ăb raif ăs rotpuc al ăd es .uo 1 .eras .e tocolc avetâc aed ăs ăsal eS .enrac ed amaez iş luniv ănraot eS .etivirtop eleţăcub nî leţiv ed aemac eiat eS .atag tnîs iiecelvod ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al aţitarc ăd es .mc 6 — 5 ed iţăcub nî iopa .eras .tarapeS .15 es .aenrac e repoca ăs tâc tâta .752 .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăguada eS .repip .et rap o ep iâtnî .tivi rtop cof al arugnil uc dnâc nî dnâc nid ăcetsema es iş ăniăf uc ărase rp eS .ăcav ed ihcşum g 052 ĂNIĂF NÎ CETFIB .ătlalaec ep iopa .eletaoci rtna iş ac .e ras ed etşevi rtop eS .ăvat ep ed alaenemu r ai es ăs a rugnil uc dnâcetsema .noilub ărugnil 1 .e ras ăd eS .rtnî nup eS .ăniăf ărugnil 1 .tineblăgnî a-s aniăf dnâC .iriţbus eţuilef nî eiat es iş elic repuic ălaps eS .lejnurtăp ed ănicădă r o iş ăpaec o .tocolc nî ăd dnâC .tacot rarăm ăţirugnil 1 .ige rtnî ăsal es e raolf nî icim ieC .niv lerăhăp 1 .iriţbus iilef ătaiăt apaec uc ăcsaejărp es ăs sus iam ac aenrac enup eS .ăniăf ăniţup iş ăpaec uc .)432 .enrac ed ămaez itşec 3 — 2 .emisărg ăniţup nî csejărp eS .e ras iş ece r ăpa ed urtil nu uc t reif al enup eS .ăp râc o uc enib ăcusu eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ăru tnu irugnil 2 .repip .etnib reif ărutnu nî gi rf es .ăţitarc o.ăniăf ăţirugnil 1 .voc rom nu ăguada eS .ăti repoca i rutrefs ie rt ep eniţ es aţita rC .eţileip ed luihcşum ăţăruc eS .işarg iedra 2 .eras .ătraif etatămuj ep etse aenrac dnâC .852 .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ă rutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăcsaejărp es ăs ăţitarc o.iro 3 — 2 ed amups ai es .452 .ă repoca eS .enrac gk 1 LEŢIV ED ĂNACOT .ăpaec 1 .eras .eras .ti repoca ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .cetfib etsep ăraoce rts es lusoS .v( ăniăf ed etşulăg uc etşev res eS .ăpaec 1 .iişo r ed lunoilub ăguada eS .işarg ied ra iod iec iş ăpa uc taiţbus lunoilub .rtnî nup eS .ăpa uas enrac ed ămaez enup eS .eras .ălaezemu nid ădraip ăs pecnî ec ănâp .nmel ed ărugnil o uc roşu ăcetsema es iş elic repuic nup es .552 LEŢIV ED ENRAC .gnul nî urtap nî eiat es i ram iec .iv res es a ed etnianî .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .ăru tnu ărugnil 1 .ărutnu nî uas tnu nî leţiv ed aenrac etşejărp eS .tamâ răfs io rutsu ed leţăc nu .ăniăf ărugnil 1 .ătinemu r enib etse aenrac dnâC .ăniăf nirp uad es .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .ăniăf irugnil 2 .ăpa ărugnil 1 .ăniăf ed ă rugnil o iş tnurăm ătaiăt ăpaec o ăguada eS .ă repoca eS .ăpa l 1 .ioru tsu ed leţăc 1 . rotpuc al ăd es . roşu ămârăfs es iţ reif ae rp iiecelvoD .niv lerăhăp 1 .rtnî .etivirtop eleţăcub nî aenrac eiat eS .lejnurtăp 1 .tivi rtop cof al ăb raif ăs eniţ es .iişo r ed noilub ed ărugnil o tacetsema a-s e rac nî .lu rarăm iş iiecelvod nup es .enrac ed amaez iş luniv lutecnî uc lutecnî ănraot es .etivirtop iţăcub nî eiat es .e ras .ăniăf ăţirugnil 1 .ied ra ed aiob ăguada es .nid et rap o egrucs es :sos lu rotămru edepe r etşetăge rp eS .ăpa uc ăti repoca eif ăs eiube rt aenraC .tnu ărugnil 1 .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .tsug ăpuD .iicoljim epec 3 .tnu nî ătijă rp eniâp ed ă rutinrag uc etşev res eS .ănâtnâms ed i rugnil ăuod aguăda top es .

ruje rpmid aemisărg dnâţocs .cof ep etnib reif eniţ es .lucus tot ăd raip un ăs ac .aiăt o a ed etnianî et rap o al niţup ăsal es .ă ro o ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .e raceif ep dnâr ep el-udnâgărt .1 IHCINIR AL ED LEŢIV ED ĂRUTPIRF . rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc uas tnu uc egnu es .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .25 1 .tpeip al ed enrac ed ătacub o egela eS .tnu ed ănub ărugnil o uc ăniăf ed ărugnil o .epec 3 .aenrac emârăfs es un ăs ac .ăpaec ed iilef uc ăvat nî aplup ăzaşa eS .gk 005.ălage emisorg o aeva a u rtnep .1 ĂVAT AL LEŢIV ED ĂPLUP .v( ăvat al luleţiv iş ac egi rf es .bla niv ed ăţirugnil o .epec 2 .062 .ihcini r al ed ăsaocs emisă rg ed e riţbus eişâf o.ă ro ed t refs nu ăpuD .etnib reif ăpa nî aţitarc eniţ es .)162 .e ras ăd eS .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es .enrac gk 005.ifotrac ed e ruip ed uas enao racam ed ă rutinrag uc iş emisărg ed srucs ăţita rc nid lusos uc etşev res es iş eiat es .tnu nî etişubănî iş etaiăt ic repuic iş amaluic nî aguăda top es .iinrăc aetatămuj al ănâp .emac etsep lusos ănraot eS .ăzae răs eS .dnuf ep aenrac iopa ednitnî eS .tacot ed anişam ni rp ece rt es iş )meva ăcad( ăcav ed enrac ăniţup ăguada iam es .1 ĂTANĂPMÎ LEŢIV ED ĂPLUP .ăţa uc ăgael eS .iulutpeip a ăg ral iam aet rap nî ei rătăcub ed tiţucsa tiţuc nu ecudo rtni eS .ăţileip ezem rof es un ăs ac .ihcinir uc enrac ed ătacub o egela eS .tuzăcs a atseca ec ăpud iş luniv ăguada es .ăro ed etatănruj o eniţ iam es .eras .ăru tnu ărugnil 1 .etunim 01 e raceif al arutpi rf dnâdu .aemisărg eg rucs eS .tnu nî roşu ătijărp iş ătacot ăpaec o .bla niv ăţirugnil 1 .enrac ed amaez ănraot es .mc 2 ed ăţnatsid o ep ătaiăten aenrac iţ rap ie rt etlalelec ep dnâsăl .ăpa ed i rugniI ăuod uc ăb raif ăs ăsal es .irutavazraz eti refid uc uas ifotrac uc .irutăsnupmî 3—2 uc esaoc es iş lutpeip elpmu es .emisărg ăniţup uc lutpeip egnu eS .ăru tnu ărugnil 1 .ăb raif ăs ă răf .aemisărg srucs a-s ec ăpud .etatămuj iş ăro o eniţ eS .etşejărp .enrac gk 005.eleţa tocs eS .col al luihcinir ăzaşa es .ărutnu ărugnil 1 .nu dnisolof uas .ăpa ed ă rugniI o uc t reif iş emisărg ed srucs ăţita rc nid lusos uc iş emugel uc uas ifot rac uc etşev res es .enrac ed ămaez itşec 3 .inig ram ep aenrac leftsa eiat eS .ranuzub ed lef nu am rof a u rtnep .eras .162 .temsep ed ărugnil o .aenrac enup eS .ăpaec ed iilef uc ăţita rc nî ăzaşa es .temsep ărugnil 1 .ăsal o e rac ep amaez uc pmit nî pmit nid egnu eS .gk 005.lutavaz raz socs a-s ec ăpud .uo 1 .enao racam ed ărutinrag uc .elesao cafsed es tiţucsa tiţuc nu uC .bla niv ed le răhăp 1 .şo lococ nu icin ărăf iş ănâtnâms o ac sorg eif ăs eiube rt lusoS .enao racam uc etşev res eS .aemac t reif a e rac nî amaez uc egnits eS .enrac gk 005.ă repoca es .1 ed mac ăplup o egela eS .ăsaotsug iam enived ae racnâM . repip .eras .iilef eiat eS .taidemi ătiv res etse un ae racnâm ăcaD .262 .luihcinir ednirpsed eS .ă ro ed etatămuj o eniţ es .ărafanid ep niţup ăsapa eS .e ras .ăninăls ed iţăcub uc ăzaenăpmî eS .ăninăls g 05 .ăuod nî taiăt io rutsu ed leţăc nu uc enib ăcae rf es arutulpmu etşetăge rp es e rac nî luno rtsaC .e ras ăniţup ăd es .inigram ep ed ătaiăt aenrac aL .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc uas tnu uc egnu es .eniâp eilef 1 .eras .ăcsaenemu r es ăs epecnî lutot dnâC .1 ed mac ăplup o egela eS .enrac gk 005.epec 2 .repip .ăuod nî aenrac dniţ răpsed .tsug ăpuD .ărutnu ărugnil 1 .enrac ed ămaez uas ăpa ăguada es .362 .e ras .iş etaocs es .ăţitarc nid lusoS .462 .ă rutnu ărugnil 1 .ăţaedrev .ărutpi rf ăgnâl etşev res es lusos rai .cte ifot rac .ărcam enrac gk 1 LEŢIV ED EDALUR .1 TULPMU LEŢIV ED TPEIP .e raoluc etepac ăs niţup ăsal iam es iş ăţitarc nid amaez egnu es .ă reisos nî etşev res es iş ăraoce rts eS .vocrom 1 .repip .niţup ti rocăr a-s ec ăpud rai .uo nu iş ătacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăniţup .ăvat nî iopa enup es .uo 1 .e ro ăuod tişubănî eb reif eS .e raoluc sni rp a dnâC .atag epaorpa etse dnâC .âcsaenemur es ăs ărăf .iorutsu leţăc 1 .tăpsaorp tnu ed eleţăcub avetâc nup es arpusaed rai .râtas iunu lutal uc roşu etab es aenrac rai .enib lutot ăcetsema eS .e rugnis sei un ăcad tiţuc .rtnî lutot etşelevnî es iş iuluihcinir lu ruj nî aenrac ăzaelu r es .emiţăl mc 02 ep emignul mc 03 ed mac .ăraluihgnutpe rd ăm rof o etepac ăs tâcnî .ăjirg uc elesao tocs eS .ărutnu ed ă rugnil o uc rotpuc al ăvat o-rtnî enup eS .ăninăls g 001 .lucapac iopa etaocs eS .

ătis nirp ece rt eS .e ras .ratşum ed sos uc uas io rutsu ed iedjum uc .ăuo 2 .1 acric( leţiv ed eraoicip 4 — 3 LOSAR LEŢIV ED ERAOICIP .ăpaec ed i riţbus iilef ăţita rc o-rtnî ăzaşa eS .ăţitarc nid aemisărg eg rucs eS .işolococ am rof es un a u rtnep enib dnâcetsema .eras .enrac ed elirutseR .35 uc ănue rpmî ăţitarc o-rtnî enup es .etrap ătlalaec ep c rotnî es iopa .762 .atla ăgnâl anu enrac ed eliţăcub ăzaşa es iş nmel ed dnuf nu ădu eS .)46 .rtnî enib ăcetsema eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA SOS UC LEŢIV ED ERAOICIP .etnib reif et raof etse aemisărg dnâC .canaps ed e ruip .eledalu r tocs eS .v( eiâmăl ed ămaez ăniţup iş uo ed şuneblăg uc tutăb .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs eleleţinş nup es .nif etraof temsep nî iopa iş tutăb uo nî .ăniăf ed ărugnil o iş emisărg ed ărugnil o ănup es ăs .emugel ed e ruip uc uas enao racam uc csev res eS .rtnî t reif al nup eS .562 .e lesao tocs es et reif enib tnus dnâC .nifad ed ăznu rf o .esnârts ae rp ăsnî un .epa etlum iam nî ălaps es iş ele raoicip enib ăţăruc eS .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .eteltoc 6 ENAP LEŢIV ED ETELTOC .ăniăf ărugnil 1 .ăuo 2 .ărutnu ed ărugnil o uc .lef al etşev res eS .emugel ed irulef etlum iam uc csev res es iş etnib reif ei ruf raf o ep ăzaşa es .ăgnul ae rp etse ăcad aţitsoc iş ăzaet rucs eS .ăniăf ed sos nu etşetăge rp es pmit e rtnÎ .ăpu r es ăs ăsnî ă răf .şuneblăg 1 .edalu r etsep ămaot es .ăniăf ărugnil 1 .mc 2 ed esao rg eleteltoc eiat eS .ăzae răs eS . role rbif lugnul nî etaiăt eif un ăs enrac ed eliţăcub ac etse enib ăcsaeşue r ăs luleţinş ac u rtnep eliiţidnoc nid anU .dlac al niţ es .rotpuc al uad eS .ăţitarc nid tuzăcs lusos uc aenrac i ro avetâc ed ădu es iş lucapac etaocs eS .du tiţuc nu uc ednitnî es e rac .iş niv ed le răhăp nu iopa ănraot eS .arpusaed eledalu r nup eS .t refs nu iş saec nu tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .ifotrac uc csev res eS .sus iam ac leţiv ed ele raoicip b reif eS .enrac g 057 ZENEIV LEŢINŞ .ăru tnu irugnil 2 .eras .ă rutulpmu ed ălage etatitnac o enup es ătacub e raceif eP .emiso rg mc 1 ed .enrac ed ămaez .ăniăf ărugnil 1 .temsep irugnil 2 .ămups ezem rof es ăs epecnî ănîp cof al niţ es iş ece r ăpa uc ăţitarc o.emiso rg mc 1 ed iilef aenrac eiat eS .nmel ed lunacoic uc roşu tab eS .temsep irugnil 2 .iţmb reif et raof csev res eS .emugel etla uc uas . repip e ras .ic repuic g 001 .ănişam nirp i ro ăuod ed uad es .şizem ruc nî ic .uo nu uc ănue rpmî .bla niv ed lerăhăp .eleţa cafsed es .862 .ămaez ed itşec 2 .eleţinş u rtnep ac iilef aenrac eiat eS .zeneiv luleţinş ac lef al etşetăgerp eS .teţo ărugnil 1 .)gk 005.samăr iam a e rac lusos nî .iţrăp elebma ep somu rf csenemur es ec ăpuD .t reif al ebla ănîmăr ăs ele raoicip ac u rtneP .962 .lejnu rtăp ed ănicădă r o iş .ăzae răs eS .elosaf :ac .rtnî nup eS .icim etocolc nî rad .lejnurtăp 1 .eiâmăl ed ămaez ed uas teţo ed ărugnil o .ărutnu irugnil 2 .atla ăgnâl anu .lutiţuc uc elinig ram eiat eS .ăniăf ărugnil 1 .tnu ed ărugnil 1 :sos u rtneP .emirăm işaeeca ăbia ăs etuniţbo eliţăcub tâcnî leftsa .zeneiv luleţinş iş ac csejărp eS .mc 51 ep mc 01 ed mac .uunitnoc ăb raif ăs e ro ăuod niţ es iş treif al ele raoicip nup eS .ăniăf nî uad eS .no rtsac nu.b reif es e rac nî apa nî ac etşeiunşibo es .ătăpsao rp ăninals ed g 001 iş s rots iş etpal nî taium eniâp ed zeim ed ăciţăcub o uc ănue rpmî .662 .)ielu uc acetsema etaop es( ăru tnu irugnil 2 .ece r ăpa ăniţup uc eiaom es e rac .enrac gk 1 RUTAN LEŢINŞ .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .etocolc avetâc aed ăs etui cof al ăsal es iş ăpa ed irugniI ăuod ăguada es .eras .ifot rac .etse ăcad .etatămuj al epao rpa aiţbus es a u rtnep nmel ed lunacoic uc tab eS .voc rom ed iilef ed dnâ r nu ele etsep rai .nifad ed eiaof 1 .e răzam .temsep iş uo .temsep iş uo ă răf .iuluso lugnul nid aţileip iş ii rănips a riş al ed so ed aciţăcub ăzaet răpednî eS .ăniăf nirp uad eS .eişo r ălcefs .ece r ăpa uc taidemi ălaps es iş etrap o al uad eS .i răcnîm etla al ăzaeţniube rtnî es iş aemisă rg egnârts es .ma rgolik ed t refs nu ac .ăpa l 2 .cte iişo r ed sos .ăniăf nî iamun ăsnî ăd es .ticăr a-s amaez iş t reif ua ele raoicip ec ăpuD .e ras uc ăpa ed l 2 uc ăţitarc o.eiagit o-rtnî ielu ed ă rugnil o iş ă rutnu ed ărugnil o ătnâb reifnî eS .eras .ăţa uc ăgael es iş ăzaelu r es iopa .etatămuj al epao rpa etaiţbus eif ăs tâcnî leftsa .

repip niţup .şuneblăg 1 .ed rev io rutsu ed iş ăpaec ed ele rif cse răpo es tarapeS .iişo r ed noilub .eras .ti rocăr ua-s ec ăpud iş ăpa nid tocs es .teţo irugnil 2 uas şrob ed rahap 1 .edrev ăpaec erif 04 .ătrub gk 1 ĂTRUB ED AMALSUT .eleţăcub nî luio rutsu iş apaec dniăt ae racnâm ecaf etaop es .ăb raif ăs tupecnî a ec ăpuD .v( leţiv ed auamaluic uc lef al etşetăgerp eS .etnib reif et raof etşev res eS .ăru tnu irugnil 2 .leţiv ed roicip 1 .ebla nâmăr ănâp e ras uc ăţăruc es iş epa etlum iam nî ălaps eS .ăcsaeneblăgnî es ăs ă răf .ătrub etsep ăţita rc nî ănraot es iş teţo uas eiâmăl ed ămaez ăguada es .canaps gk 2 .472 .e rat edacs ăcaD .ărutnu ed uas tnu ed ă rugnil o uc .lunoilub ăguada es .etocolc nî aed ăs ă răf .tizepmil iş t reif ş rob ed rahap nu ăguada es .etivi rtop eleţăcub nî eiat es .eras .enrac g 057 LEIM ED TAFUTS .enrac gk 1 LEIM ED THAMEHGNA .ăpa l 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .ăniăf ed ăţirugnil 1 .at rub treif a e rac nî ămaez uc egnits eS .ăpa nî t reif al nup eS .ăniăf ăniţup ăguada eS .ăniăf ed fa rp nu ăguada eS .ănâtnâms irugnil 2 .rtnî ăzaşa eS .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada es .ăniăf ărugnil 2/1 .eiube rt tâc edacs ănâp .ăniăf ăţirugnil 1 .enrac uc aţita rc nî enup eS .eiâmăl ed e raoilef avetâc iş aguăda top eS .edrev io rutsu erif 02 .372 .etadonnî eif ăs col nî .şuneblăg nu uc etab es .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .572 .272 .tnu ărugnil 2/1 .ăro ed etatămuj o rotpuc al ăd es iş ă repoca eS .lejnurtăp nu .)952 .iicoljim ivoc rom 2 .icrepuic g 004 .ăţita rc o.ăpa ăniţup ăguada iam es .45 ănraot es .ăţni rod ăpud .ătis nirp lusos ecert es .leţiv ed roicip nu iş ătrub ed ătacub o .atag tnus dnâC .)823 .emisărg ed ărugnil o uc csejă rp es e rac etivi rtop iţăcub nî leim ed aenrac eiat eS .ăniăf ăţirugnil 1 .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăsaotsug ed lef al rad .atag epao rpa etse dnâC .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .eiâmăl ed ămaez uas teţo ăţirugnil 1 .e ras iş ăpa ăniţup . roicip ep ed aenrac iş tâc .ăpaec 1 .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd es .tnu nî etişubănî iş iilef etaiăt ic repuic avetâc iş leţiv ed ele raoicip .noilub ărugnil 1 .canaps uc luleim ac lef al etşetăgerp eS .ărutnu ăniţup nî roşu csejărp eS .lucanaps ăţă ruc eS .voc rom nu uc .072 .eiâmăl ed iilef 6 .nifad ed eiaof o iş ăpaec o .ăcsaenemu r es ăs lutot epecnî dnâC .v( iup ed luthamehgna ac lef al etşetăgerp eS .172 CEBREB ED IŞ LEIM ED ENRAC .ă rutnu ărugnil 1 .”leţiv ed amaluiC“ al ac itătitnac işaeleca csesolof eS LEIM ED AMALUIC .ăpa uc tiodnî .enrac ed eliţăcub .”canaps uc leiM“ al ac iţătitnac işaelecA ŞIRCĂM UC LEIM .iriţbus iilef etaiăt iş etalăps elic repuic iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .nifad ed eiaof 1 .e ras ăguada eS .672 .ăpus ed tavaz raz .e raotăzăr ep iţad ivoc rom iod ărutnu nî roşu csejă rp es tarapeS .eras .enrac g 057 CANAPS UC LEIM .ănişam ep etnib reif ae racnîm eniţ eS .eiâmăl ed ămaez ed ăţirugnil o sulp nî .epa etlum iam nî ălaps es .ăţita rc işaeeca nî csejărp eS .noilub ărugnil 1 .ăniăf ed fa rp nu ăguada es iş tnu răm ătaiăt ăpaec o uc enrac ed eliţăcub ă rutnu nî csejărp eS .cim cof al rad .tpo ed ăm rof nî rif e raceif ădaonnî eS .ăcim ăpaec 1 .eiat es un ăs luo ac urtnep .at rub tâta .ărutnu irugnil 2 .etnib reif etşev res eS .ăsaoutcepsa niţup iaM .enrac g 057 ICREPUIC UC LEIM .enib eg rucs es iş etşe răpo es .eras .ănue rpmî ăb raif iam ăs ăsal eS .enrac uc aţita rc nî nup eS .e ras .

v( "irutăcoT„ al izeV LEIM ED BORD .eras .ăniăf nî uad eS .tivi rtop cof al .1 ENAP LEIM .elaom cof al tupecnî al .382 .rtnî ăzaşa eS .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal es iş anâtnâms uc ătado e racnîm nî nup eS .772 .ă rutnu ă rugnil 1 .182 .ăţă ruc eS .iulutpeip lupac iş eleplup gela es sarg leim nu al eD .etşezegă rf es ănâp .ărutnu uc egnu es tiş râfs al rai .1 RATARG AL LEIM . rotpuc al ăts tâC .55 RATARG AL CEBREB ED ETELTOC .etocolc 3—2 aed ăs ăsal es iş e racnâm etsep ănraot es .eteltoc 6 EIAGIT AL CEBREB ED ETELTOC .ăvat nî ăzaşa es iş ăzae răs eS .iuluso lugnul nid aţileip ed iş emisărg ed ăţă ruc eS .etunim ed 02 niţ es iş ăzae răs eS .emisărg ed sela iam iş eţileip ed aplup ăţă ruc eS .enrac ed eliţăcub ăzaşa es iş ărutnu nî ătaium ănap o uc uas ăninăls ed ătacub o uc egnu es .e ras .ăplup gk 2 ĂVAT AL CEBREB ED ĂPLUP .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş e ras ăd es .io rutsu iş ăninăls uc un uas ăzaenăpmî es tpi rf urtnep ătităge rp apluP .sus nî eletaps uc .iilef etaiăt elic repuic ta rapes dnâb reif e racnâm işaeeca ităge rp etaop eS .ăvat o.082 .ătuzăcs ae rp etse ae racnâm ăcaD .iorutsu ănâţăpăc 1 .872 .lurată rg egnicnî eS .temsep irugnil 2 .ăru tnu irugnil 3 .lu repip iş aniăf uc anâtnâms ăcetsema es .iuluteged aemiso rg ed eleteltoc eiat eS .ăpa ed ărugnil o uc ăb raif ăs enup es .eras .elosaf ed lue ruip .ăuo 2 .ăniăf ărugnil 1 .ajaoc eiaom es un ăs ac u rtnep .leim ed enrac gk 005.e rităge rp ed etnianî ă ro o uc iamun ăsnî .ebaob elosaf ed ărutinrag uc csev res eS .ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup ăguada iam es .repip .tsug ăpud .leim ed enrac gk 2 LEIM ED ĂRUTPIRF .iţ răp elebma ep somu rf ăcsaenemu r es ăs ăsal eS .ărutnu ărugnil 1 .ărutnu ed ăţirugnil 1 uas ăninăls ed eilef 1 .tarapes etşev res es iş ătis nirp ece rt eS .ei ruf raf ep eliţăcub ăzaşa es iş nmel ed dnuf ep edepe r eiat eS .rotpuc al iopa ăd es .eliz 6 — 5 ăzae rtsăp es anrai rai .t reşed al ănâp ăţaf nid lu rămu e rtnid atacub 1 ăcida .eras .ărutpi rf etsep ămaot es uN .ărutnu ărugnil 1 .tisi rea enib iş so rocă r col nu al .tarapes etşev res es iş ăpa ăniţup uc eb reif es .ăm rof o ad es il a urtnep sela iam tab eS .)522 .iilef eiat es .etnib reif ărutnu nî iţrăp elebma ep gi rf eS .eteged 3 — 2 ed etal iţăcub nî eiat es .atag etse dnâC .egnita iam es un iş lucof etşe rătnî es tiş râfs aL .leim ed aenrac ălaps eS .emisă rg uc pmit nî pmit nid egnu eS .esao ep ed aenrac ăţăruc eS .e ras ăd es iş cetfib iunu aemi răm ed iţăcub eiat es .emisărg ed ăţăruc es ăvat nî samăr a e rac lusoS .972 .ăninăls g 05 .282 .temsep nî ămru al iş uo nî iopa .ajaoc enib ăcsae rătnî es ăs iş somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid egnu es .tucălpen tsug nu e ra e rac .tnu ed ărugnil o al( ielu uc tacetsema tnu nî uas etnib reif ărutnu nî csejă rp eS .eras .ădacs ăs ăsal es iş enrac ed ămaez .iv res a ed etnianî ăro ed t refs nu uC .ed rev ătalas uc iş iţijărp ifot rac uc etşev res eS .leim ed atacub ălaps eS .leim ed enrac gk 005.repip iş e ras ăd eS .işutoT .rotpuc al ăd eS .iţijărp ifotrac uc csev res eS .dnuf ep ed alaenemu r ai es ăs ac u rtnep dnâcetsema .esao rim un e rac iş rănât ceb reb ed enrac anuaedtot egela eS .)ielu ed eţi rugnil 1 ăuod .uas ebaob ae losaf etse ceb reb ed arutpi rf al ătiunşibo arutinraG .emisărg ed ăţă ruc es lusos rai .ed rev ătalas iş emugel uc csev res eS .taiăt tsof a lulamina ec ăpud eliz 3 — 2 niţup lec eniţ es iş ătăpsao rp ae rp ătadoicin ăzaeţniube rtnî es un ceb reb ed aenrac .ă ro ed etatămuj o leftsa eniţ eS .

v( ăcav ed anacot ac lef al etşetăgerp eS CROP ED ĂNACOT.482 CROP ED ENRAC .eb aob elosaf uc csev res eS .repip .sus iam ac csetăge rp es iş eleteltoc eiat eS .ielu ăţirugnil 1 .65 .)332 .enib snicnî lurată rg ep nup eS .v( ăcav ed enrac uc azrav ac lef al etşetăgerp eS ĂZRAV UC LECRUP ED ENRAC .eras .582 .eteltoc 6 .atag epao rpa tnus dnâc ăzae răs es .)642 — 542 .iţrăp elebma ep gi rf es .etunim avetâc niţ es iş ielu uc gnu eS .

iş repip ed ebaob avetâc ăguada es .repip ebaob 01 .e ro ie rt niţup lec tişubănî ăb raif ăs eiube rT .ebaob elosaf uc iş ităge rp etaop es e racnâm işaeecA .ătamufa ăţitsoc g 003 .atag epao rpa etse dnâC .ătarăs ae rp etse aninăls ăcaD .ăpa ăniţup ăguada es .iilef nî .aninăls iş az rav ănim ret es ănâp aşa dnâmru .tot uc ici roş uc ătamufa aţitsoc eiat eS .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .782 .iorutsu ed leţăc 1 .iişo r ed noilub niţup ăguada eS .iz auod a ătizlăcnî ăsaotsug iam tlum etsE .ăpa nî pmit avtâc eniţ av es .iţăcub ătaiăt aţitsoc uc iş aetnil uc ăţitarc işaeeca ăzaşa es iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .enib eg rucs es iş ăuod uas ăpa o.teged nu ed esao rg iilef nî .tivi rtop cof al ă ro o ac ric ăb raif ăs ăsal eS .75 .ărca ae rp etse ăcaD .nifad ed eiaof 1 .etnil g 005 ĂTAMUFA ĂŢITSOC UC ETNIL .ăcnidub o ac ănraotsăr eS .ăninăls ed dnâr nu iopa .icim e tocolc nî .ă rutnu iş ăpa ed ăcşaec o ăguada eS .ărutnu ărugnil 1 .ăro ed t refs nu eniţ iam es iş rotpuc al ăd es .e rat ae rp edacs iulut reif lupmit nî ăcaD .rtnî ălaps es .ătamufa ăţitsoc g 003 .eiube rt tâc e ras iş u rbmic ed ăţugne rc o uas nifad ed ăznu rf o .gk 1 ed mac ătarum ăzrav 1 ĂTAMUFA AŢITSOC UC ARCA ĂZRAV .tsug ăpud .ătarum .882 . roşu etşejărp eS .ătuzăcs enib iş ăsarg tâced ăsaotsug etse un e racnâm ătsaecA .ied ra ed aiob ăniţup .e ram ăz rav o eiat eS .io rutsu ed rif nu .ă repoca eS .etatămuj ep ăb raif ăs ece r ăpa uc ăţitarc o-rtnî enup es iş ălaps es .ărutnu ed ă rugnil o uc .682 .ăru tnu irugnil 3 .aetnil egela eS . 222 — 122 izeV LECRUP ED ENRAC UC ELAMRAS .eras .noilub ărugnil 1 .ăpaec 1 .ăz rav ed iilef ed dnâ r nu emisărg uc ăsnu ieţitarc ludnuf ep ăzaşa eS .eras .

e rat aerp etşenemu r es luiciroş iulutpirf lupmit nî ăcaD .etnib reif etşevres eS .etaocs eS .eras .ruje rpmid aţileip ăzaet răpednî es iş esao rg ed tivi rtop rezi rap ed eliilef eiat eS .ă ro ed etatămuj o aşa niţ es iş e ras ăd eS .ăţudlăc ăpa nî treif al enup es iş ătado ălaps iam es .emârăfs es un ăs ac tecnî .rănât etse lulec rup dnâC .esarg ae rp tnus dnâC .teto ărugnil 1 .ăpa ed ăuod uas ărugnil o ăguada iam es .temsep irugnil 2 .ăpa 11 .iilef ătaiăt arupi rf uc ei ruf raf işaeeca ep ăzaşa eS .atag etse arutpi rf dnâC .eg rucs eS .192 .arpusaed ed aţileip ăţăruc es .982 .tivi rtop cof al .ăsarg dniif c rop ed aenrac .edacs atsaeca ăcaD .etunim 02 icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal eS .tinemu r niţup iş tipot tnu uc .292 IHCINIR .etinemu r iciroş ed eleta rtăp tiţuc nu uc dni rpsed es .ăplup gk 2 ROTPUC AL CROP ED ĂPLUP .taruce rts iş emisărg ed tiţăruc .luiciroş uc tpirf al enup es .ăniăf ărugnil 1 .nemihc niţup uc ărase rp es iş ăpa ed irugnil 3 — 2 ănraot es .leţiv ed ireierc 3 uas ăcav ed ireierc 2 TREIF REIERC .ădurc ăninăls ăniţup uc snu iş snicnî enib lurată rg ep girf eS .ăniăf ni rp uad es .ue rg ăregid es leftla .iţijărp ifotrac uc iş .ăninăls eilef 1 uas ărutnu ed ăţirugnil 1 .ăbla eitrâh o uc ă repoca es .ignul aerp tnus ăcad eleţitsoc ăzaet rucs es iş iirănips a riş e rpsnid esao ed eliţăcub iopa eiat es .ăvat nid lusos uc etşev res es .392 .eteltoc 6 RATĂRG AL LECRUP ED ETELTOC .TACIF .ielu uc ătacetsema ărutnu nî somu rf csenemur es iş temsep iş tutăb uo nirp .ăvat o-rtnî ăzaşa eS .tiţăruc if a ed etnianÎ .aiăt o a ed etnianî .rotpuc al enup eS .uo 1 .etatămuj iş e ro ăuod mac rotpuc al eniţ eS .emugel uc csev res eS .t reif al i rgennî ra-s e rac elirugaehc iş elegnâs tot ăsai ăs ac .iilef eiat eS .ăro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş )iopanid aplup( c rop ed tub nu ăzae răs eS .nemihc ăţirugnil 1 .tpi rf al ărutnu enup es uN .31 izeV REIERC ED ĂTALAS .iuluteged aemiso rg ed eleteltoc eiat eS .ece r ăpa nî ă ro o niţup lec tuniţ eiube rt lureie rc .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .ĂBMIL .092 .iişo r ed sos uas eiâmăl .ătpirf enib eiube rT .eras .ifot rac uc csev res eS .iilef taiăt uas ge rtnî .rezirap ed iilef 21 ENAP REZIRAP ED IILEF .icim etartăp ed ăm rof nî es-udnâtse rc atseca .teţo niţup etraof iş e ras uc .)ielu uas( ărutnu irugnil 2 .emisă rg ed ăţăruc es .eras .85 .tiţucsa tiţuc nu uc .REIERC .iro ăuod ed uas ătado apa ăbmihcs eS .

eras .naerh ed sos uc etnib re if etşev res eS .leţiv ed ireierc 2 uas ăcav ed reierc 1 ROTPUC AL IIŞOR UC REIERC .nifad ed eiaof 1 .lejnurtăp 1 .ece r ăpa nî ă ro o niţup lec abmil eniţ es iş lujeltâg etaocs eS .tavazraz ed epus ienu ae rităge rp al iv res etaop treif a e rac nî amaeZ .sos tla uc uas iişo r ed .f râv al ed dnâpecnî .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş temsep iş uo .tipot tnu arpusaed ănraot eS .eleip ed etnib reif ăţăruc eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .i riţbus iilef eiat eS .temsep ărugnil 1 .sus iam ac iireie rc b reif eS .tnu irugnil 2 .e ras .amups ai es .epec 2 .ece r ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .492 .lutavaz raz ăguada es .ăjaoc ă răf iş iriţbus iilef etaiăt iişo r ed dnâr nu .ăpa l 3 .tnu nî ăşubănî es iş iilef eiat es .eras .etşenemu r es ănîp eniţ eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .reie rc ed dnâr nu uon nid iş ic repuic ed dnâ r nu .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .repip ebaob 01 .)292 .grucs eS .cim tiţuc nu uc en-udnâtuja iş roşu dnâgă rt .repip .reie rc ed iilef ed dnâ r nu ăzaşa es .)edepe r iam b reif lec rup ed aec iş leţiv ed abmil( e ro ie rt ed pmit tilotop ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca es .tocolc nî aed ăs epecnî dnâC .ic repuic avetâc aenemesa ed ăţăruc eS .gk 1 ed mac ăbmil 1 LOSAR ĂBMIL .i rop e rtnid airăd rum ătaot aul es a u rtnep ialăm niţup uc o-dnâce rf .ăniăf ărugnil 1 .ebaob e răzam ed ărutinrag uc csev res eS .v( eb reif es iş lureie rc ăţăruc eS .iuluteged aemiso rg ed eiat es .rotpuc al ăd es iş ăsa r ăznârb iş temsep ă rase rp es .t reifen lu reie rc iş enap ităge rp etaop eS .95 .e ras enup eS .ăniăf ni rp uad eS .nifad ed aiaof .592 .692 .leţiv ed ireierc 2 uas ăcav ed reierc 1 ENAP REIERC .icrepuic g 051 .ăuo 2 .eras .epa etlum iam nî abmil ălaps eS . rol apa nî ăcsaecă r es ăs ăsal eS .ătităge rp if a ed etnianî .esaomurf iişor 4 .temsep irugnil 2 .iişo r ed sos uc uas ed rev e losaf uc .

noilub uc anâtnâms .ătacsu ătaruc ăprâc o uc egretş eS .203 .tnurăm ătaiăt ăpaec o tnu nî etşejă rp eS .eirufraf ep lutacif ăzaşa es .epec 2 .ăniăf ărugnil 2/1 .ăpa nî etunim icnic et reif iş etalăps elenilsăm ăguada es etocolc elemitlu al rai .abmil t reif a e rac nî amaez nid ăcşaec o uc egnits eS .892 .)ăniăf ărugnil 1 uas( uo 1 .cim cof al tişubănî ebreif es iş ărepoca eS .repip niţup uc ăcaerf eS .tnu uc ăsnu eitrâh ed eiaof o arpusaed enup es iş tacif etsep ănraot es ănuerpmî lutot treif a ec ăpuD .06 .e ras .ăţitarc nî ăzaşa es iş iilef eiat es .eras .iilef eiat es .003 .etui cof al .103 .tnu ed ărugnil etatămuj uc ăniăf ed ărugnil o etşenemur es tarapeS .ăţileip ed ătăruc es .noilub irugnil 2 .abmil treif a e rac nî amaez nid niţup etâc .tnu ed ărugnil o uc .sus iam ac abmil eb reif eS .nifad ed eiaof .ămru al iamun enup es eraS .ielu uc a rutnu dniucolnî .992 .uo nu ăguada eS .emignul nî abmil ecafsed eS .repip .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS ED SOS UC ĂBMIL .tnu ă rugnil 1 .tnu atîta tot nî ăniăf ărugnil 2/1 roşu etşejă rp es tarapeS .ăru tnu irugnil 2 .)562 . răhaz ed ăţi rugnil o dnâguăda iş iişo r ed noilub uc anâtnâms dniucolnî ”ănâtnâms ed sos uc ăbmiL“ urtnep ac lusos etşetăge rp es iş abmil eb reif eS .eras .etnib reif etşev res eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal eS .ătis nirp ecert es emisărg ed tiţăruc lusos rai .niv uc ătacetsema enrac ed ămaez uc egnits es .nifad ed ăznurf o nup es erac nî .arutulpmu ăsai un ăs ac ăţa uc ăgael es iş abmil elpmu eS .jeltâg e rpsnid aenrac iş aemisărg eiat es iş eleip ed ăţăruc eS .ielu irugnil 2 sulp nî .ăcsaeneblăgnî es ăs tupecnî a apaec dnâC .tiţuc nu uc .ăuo 2 .leftsa ei ruf raf ep ăzaşa es iş iilef abmil eiat eS .temsep irugnil 2 .ănâtnâms ed sos uc abmil ac lef al etşetăgerp eS .eleţa tocs es iv res a ed etnianÎ .a rpusaed ănraot es iş .i riţbus iilef eiat es iş eleip ed ăţăruc es .ătacot ăţaedrev ed ăţirugnil 1 .enrac ed ămaez itşec 2 .cof al etşerătnî es leftla eceraoed .enilsăm g 002 .so rg ae rp un sos nu ecaf eS .ăm rof o etepac ăs tâcnî leftsa .cim cof al etunim 01 ăb raif iam ăs ăsal es iş ăbmil etsep ănraot es .ăru tnu uas tnu ărugnil 2/1 1 .dnâc nî dnâc nid .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaelecA ENAP ĂBMIL .ăninăls g 05 .anâtnâms ăguada es .răhaz ăţirugniI 1 .e ras .noilub irugnil 2 .aemisărg uc ănue rpmî ănişam nirp ăd es .ăbmil etsep ănraot es e rac .u rbmic ed rif 1 .tnu ărugnil 1 .)iişo r 4 uas( noilub ărugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .ănâtnâms irugnil 2 .ed rev lejnurtăp ed rif 1 .ăniăf nirp uad eS .abmil t reif a e rac nî ămaez ed ăcşaec o uc egnits eS .lejnurtăp ed lunu iş urbmic ed rif nu .ece r etşev res eS .niv ed le răhăp 1 .tacif g 057 TIŞUBĂNÎ LEŢIV ED TACIF .abmil eb reif eS .s rots enib iş etpal nî taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc iş jeltâg al ed ăsaocs aenrac uc .niv ed lerăhăp 1 .”losar ăbmiL“ al ac iţătitnac işaelecA ENILSĂM UC ECER ĂBMIL .v( zeneiv luleţinş ac lef al csejă rp es iş temsep iş uo .ăninăls ed eleţăcub avetâc uc ăzaenăpmî eS .eniâp ed eilef 1 sulp nî .repip .ăniăf ărugnil 1 .ăniăf ăţi rugnil 1 .arpusaed ănraot es iş eras ed etşevirtop es .atag etse dnâC .abmiI eb reif eS .ăpaec 1 sulp nî .rtnî enup eS .792 .e ras .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaelecA IIŞOR ED SOS UC ĂBMIL .tnu ărugnil 1 .anâtnâms ăcetsema eS .u rtnuănid enrac ăniţup etaocs es .ăniăf ărugnil 1 sulp nî .arpusaed ed aţileip ed lutacif ăţăruc eS .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaeIecA ĂTULPMU ĂBMIL .aniăf ăguada es .so rg ed tivirtop sos nu ecaf es .etunim avetâc iţrăp elebma ep ăcsaejărp es ăs tnu ed ărugnil etatămuj uc ăţitarc o-rtnî enup es .atag etse lutacif dnâc .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişor uas noilub ed ărugnil o ăguada eS .eras .ăro ed etatămuj o ăcnî tişubănî ăb raif ăs leftsa eniţ eS .ăpaec 1 sulp nî .ăuod nî .ătacot ăţaed rev iş repip .ăgae rtnî ărap ăs tâcnî .ăniăf ăţirugnil 1 . rotpuc al ăvat o.

eliruşuneblăg ăguada iam es e rac al .elfihc 2 .ăcim ăpaec 1 .tnurăm ătaiăt ăpaec o etşejă rp es tacif al ed samăr lutnu nÎ .ănraotsăr eS .tacif g 052 .tsug ăpud .eliişo r ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uC .303 .esaomurf iişor 21 TACIF UC ETULPMU IIŞOR .eras .repip .urtnuănî csebocs es iş lucapac eiat es .tăpsaorp tnu g 051 .pmit avtâc enib ăcae rf es iş lutacif uc ănuerpmî lutot ăcetsema eS .ăcim ăpaec 1 .iişo r etsep ănraot es iş ătis nirp ece rt es .niţup tinemu r ua-s aetseca ec ăpud .edeten iişo r gela eS .tnu nî roşu etşejărp es iş iilef eiat es lutaciF .e ras ăguada eS .ăţitarc nî ăzaşa es .es raots iş etpal nî enib etaium elfihc ie rt uc ănue rpmî tacot ed anişam ni rp iopa ece rt eS .repip .tnu uc ăm rof o egnu eS .tsug ăpud repip iş e ras .eniv ed iş eţileip ed lutacif ăţăruc eS .rotpuc al ăd es iş tnu ed ăciţăcub o enup es eişo r e raceif etsep .ănişam ni rp i ro ăuod ed ăd eS .i ruşuneblăg ăuod ăguada es iş ămups ecaf es ănâp tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .nub cof al .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ămaot es .elfihc 3 .16 .ătacot ăţaedrev ed ăţirugnil 1 .403 .tipot tnu irugnil 2 .iş ătacot lejnu rtăp ed ăznurf .arutăcot uc ăcetsema es .ăuo 2 .nif temsep uc ă raserp es .narehgam uas rahabine ed farp nu .ic repuic ed uas iişo r ed sos uc etşev res es .tacif g 005 TACIF ED ĂCNIDUB .temsep ărugnil 1 .ănâtnâms irugnil 2 .tipot tnu irugnil 2 .repip .eb reif es iişo r nid socs luzeiM .ămups etutăb eliruşubla .tnu nî ătinemu r iş tnu răm ătacot ăpaec o iş es raots enib iş etpal nî etaium elfihc ăuod uc ănue rpmî .tăpsaorp tnu g 05 .ămups tutăb luşubla ăguada es tiş râfs aL .tăpsao rp lutnu.ăuo 2 .esaomurf .eras .ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 ăguada es iv res a ed etnianÎ .

ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc ănâp ăcetsema es iş aniăf ăguada es .enib egrucs es iş ătitocolc ăpa uc etşe răpo es .etunim 01 niţ eS .tacif g 057 RATĂRG AL TACIF .tivi rtop cof ep etunim 51 gi rf eS .ăb raif ăs ărăf ănişam ep etunim avetâc niţ eS . repip niţup uc ărase rp eS .esnupmî eif ăs ă răf ăţilucruf o uc c rotnî es .irtemilim 6 — 5 ed iilef nî .emiso rg ac elage iam tâc iilef eiat es iş lutacif ăţăruc eS .26 .i ruăg uc arugnil uc tocs eS .coljim nid aemisă rg etaocs es .repip ed farp 1 .noilub ăţirugnil 1 .teţo uc ătacetsema ăpa uc ălaps es iopA .şizemruc nî eiat es etatămuj e raceiF .sus iam ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .etnib reif etşev res es ae racnâM .emizegă rf nid iş tsug nid ed reip tpi rf aerp lutaciF .tlum iam b reif tâc uC .leţiv ed reierc 1 .mc 4 — 3 ed iţăcub nî eiat es iş enib egrucs es .ăţileip ed iihcini r ăţăruc eS .lutsum ăsai un ăs ac u rtnep .nârtăb iam lamina nu al ed etse luihcinir tâc uC .etnib reif eiruf raf o ep ăzaşa es .cof al tlum iam eniţ es tâc uc .tnu ărugnil 1 .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ăniăf ni rp uad es .ărutnu uas tnu irugnil 2 .iilef eiat es .es rucs enib .iuluteged aemiso rg ed iilef nî eiat es .luniv ăguada es .atag epao rpa etse dnâC .ătaruc ăp râc o.ăcim e ragi rf o ep iţăcub u rtap etâc nup es iş etrap o al ăd eS .603 .leţiv ed ihcinir 1 ICREPUIC UC IHCINIR ED ERACNÂM .ied ra ed aiob uas iişo r ed noilub niţup ăguada es .tivi rtop cof al .tacot lejnurtăp ăţirugnil 1 .atag etse dnâC .iuluihcini r ue rg so rim ăd ece raoed .etunim 51 — 01 es-udnâniţ .703 .atag epao rpa tnus dnâc ăzae răs eS .cof al tlum ătadoicin iţuniţ eiube rt un iihciniR .ăcav ed ihcinir 1 uas .ărutnu ed ă rugnil 2/1 ătnâb reifnî eS .ăzae răs es .ăb raif ăs ăsal es .leţiv ed reie rc nu aenemesa ed ăţă ruc eS .cof ep sup if a ed etnianÎ .e raoluc ătăpac ănâp iţrăp elebma ep c rotnî es .repip niţup ăd eS .eras .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ăzae răs eS .tăpsao rp tnu g 05 .cse rătnî es tâta uc .atag tnus etunim avetâc nÎ .ărutnu ed ă rugnil o uc etşejă rp es iş apaec tnurăm eiat eS .ă rutnu ed ărugnil 2/1 ătnâb reifnî es eiagit o-rtnÎ .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .leţiv ed ihcinir 2 uas .ătitocolc ăpa nî etunim 01 eniţ es iş ălaps es .tev reş nu uc tacsu eiube rt .lecrup ed ihcinir 6 IHCINIR ED ERACNÂM .iicoljim epec 3 .emiso rg ac elage iam tâc iilef nî eiat eS .iilef taiăt etse ec ăpud .iţrăp elebma ep ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp ăpilc o iamun lutacif enup es iş ielu ed ăţirugnil o uc tnu ed ă rugnil o ătnâb reifnî eS .snicnî lurată rg ep tpi rf al nup es iş tnu uc gnu es .mc 3 ac ric ed etartăp nî eilef e raceif rai .013 .sus iam ac sos nu ecaf eS .niv ed lerăhăp 1 .ătalas iş emugel ed ă rutinrag uc etşev res eS .sus iam ac luihcini r ăţăruc eS .epa etlum iam nî ălaps es .icrepuic g 052 .sos nî nup es .e raoluc etepac ăs tâc .tacif g 057 TACIF ED IURĂGIRF .repip ed farp 1 .enrac ed ămaez uc egnits eS .ăninăls g 001 .503 .tâta niţ es iş es retş enib ihcinir ed eliilef nup es .ăb raif ăs ă răf .ăcav ed luihciniR .atla ep iş etrap o ep i ro ăuod ed c rotnî es iş ătado gnu iam es pmit tseca nÎ .803 .etnianî talăps eiube rt un tijărp u rtnep lutaciF .repip ed farp 1 .903 .ihcinir ed iş reie rc ed eliilef nup es . repip iş e ras .iinişam aenig ram ep etunim avetâc niţ es .ăţaed rev ăniţup uc tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o tacif ed eilef e raceif ep enup es .edlac iiruf raf ep etşev res eS .ăcsaenemu r es ăs un rad .”ihcinir ed eracnâM“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .sos uc ăţitarc nî nup eS .emizegă rf nid iş tsug nid ed reip tâta uc .ătalas iş emugel uc csev res eS .sos uc tabibmî ua-s iihcini r iş enib tizlăcnî a-s lutot ec ănâp .taidemi tiv res eiube rT .ăninăls ed iilef uc dnânretla .tpi rf ae rp nub etse un lutaciF .emignul nî ăuod nî eiat es .eliu răgirf ăzaşa es iş lu ratărg ătnâb reifnî eS .tipot tnu ărugnil 2/1 .ărudlăc ed lage esnu rtăp eif ăs ac u rtnep .leţiv ed ihcinir 1 REIERC UC IHCINIR ED ERACNÂM .repip .etunim 01 ăbraif ăs ăsal eS .ăniăf ărugnil 1 .rtnî enib tacsu iopa iş etpal nî ă ro ed t refs nu eniţ etaop es tlum lec .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .tacif g 057 EIAGIT NÎ TIJĂRP TACIF .ielu ăţirugnil 1 .tsug ăpud .ăniăf ăţirugnil 1 .lutacif ăţăruc eS .ăsao rim un ăs ac tneta iam tiţăruc eiube rt tâta uc .sos nu uc iş emugel uc . repip niţup uc ăraserp eS .

temsep irugnil 2 .nub cof al ratărg ep gi rf es iş tnu uc gnu eS .ăţăruc es elic repuiC .repip iş .etunim 51 eliţrăp ăuodnâma ep ăcsaenemu r es ăs nup es iş ăp râc o uc iihcinir enib ăcusu eS .rtnî ătnâb reifnî eS .ăniăf ed bla sos nu ecaf eS .113 .emizegă rf nid ed reip iş-un a u rtnep .iţnib reif csev res eS .tnu nî ătijă rp ăleznarf ed iilef uc .i riţbus ed lutsed iilef eiat es .epilc avetâc iamun niţ eS .etui cof al ăcsaenemu r es ăs iihcini r nup es iş tnu ed ănub ărugnil o âvat o.etnib reif etşev res eS .etnib reif etşev res eS .ăuo 2 .etunim avetâc iamun rad .ăb raif ăs eiube rt uN .nifad ed ăznurf 1 .ratşum sos nî ăguada eS .ăp râc o uc ăcusu es iş ălaps es .e răzam .tnu irugnil 2 .niţup ti rocăr a-s ec ăpuD .tnu niţup uc ăşubănî eS .etşezegă rf es ănâp lu regu eb reif eS .ăzae răs es uN .repip ebaob 5 .iţ răp elebma ep .tot ed ăsnî dnirpsed es un eliţătămuj .513 .ăniăf ărugnil 1 .enrac ed amaez ăniţup etâc .e raoluc ătăpac ănâp .repip .repip .tăpsao rp tnu g 05 .rtnî cof al nup es iş i riţbus iilef eiat eS .ătalas iş emugel uc .e ras .ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed eleţăcub 3 — 2 .eniâp ed eţuilef 21 .ărutnu irugnil 2 .etşelevnî iî e rac aemisărg ătaocs es ăs ă răf iihcini r ăţăruc eS .luihcini r socs a-s ec ăpuD .lecrup ed ihcinir 6 LECRUP ED IHCINIR ED IURĂGIRF .36 ERĂSAP ED IRUTPIRF IŞ IRĂCNÂM .leţiv ed ihcinir 2 uas ăcav ed ihcinir 1 IHCINIR ED AMALUIC .ărutnu ed ă rugnil o ătnâb reifnî eS .ihcinir ed ae racnâm u rtnep ac .niv le răhăp 1 .snicnî enib etse atseca ăcad .tăpsaorp tnu g 05 .etunim ed 02 .tnu ărugnil 1 .eras .enrac ed ămaez itşec 2 .eras .tnu nî etijărp eniâp ed icim iilef uc .tocolc rugnis nu ănue rpmî aed ăs ăsal es iş ăniăf ed lusos uc ăţitarc nî ihcini r ed eliilef ăzaşa eS .ămups tace rf eif ăs ărăf .e ras uc ăpa nî .nifad ed ăznu rf .eiâmăl ed ămaez ed ăţi rugnil o .iuluihcini r aetnianî etunim avetâc uc sos nî nup eS .eras .iihcini r ăţăruc eS .ăprâc o uc enib ăcusu es iş cse răpo eS .eiâmăl ed ămaez ăţi rugnil 1 .213 .ăcsaenemu r es ăs ărăf .e ras .ăpa l 2 .e riţbus ănâtnâms o ac ăgael es lusos ec ănâp .413 .enrac ed ămaez uc egnits es iş .latem ed uas nmel ed iurăgirf ep gifnî eS .ăru tnu ărugnil 1 .leţiv ed ihcinir 2 IŢIJĂRP IHCINIR .ihcini r etsep ănraot eS .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .ifotrac uc etşev res eS .tnu .niv niţup uc taiţbus lu ratşum .tacot lejnu rtăp niţup iş repip .ăzae răs es .repip .tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc .e ras ed farp nu uc . rasecen etse ăcad .etunim 02 ac ric niţ eS .iurăgirf ep ed tocs eS .313 .iinişam aenig ram ep .atag epao rpa tnus dnâC .regu g 005 ENAP REGU .iriţbus et raof iilef nî lu regu eiat es .luniv ănâmednî al csetăge rp es pmit niD .iţnib reif csev res eS .lusos iş tâc .eras .leţiv ed ihcini r iod eţileip ed ăţăruc eS . rotpuc nî iş enup top eS .lusos etşetăgerp es ec ănâp .iţacsu eiube rt uN .tacot ed rev lejnu rtăp ed ăţi rugnil o .tacot edrev lejnurtăp .iilef eiat es iş ălaps es .dlac al niţ eS .leţiv ed ihcini r 2 RATŞUM ED SOS UC .tnu niţup etâc enup es ihcinir e raceif ep rai .cte elosaf .tnu ed ărugnil o uc eiagit o.luihcini r eiat es ec pmit nî .iihcini r tâta csetăgerp eS .ăb raif ăs ă răf etnâb reifnî es ăs iinişam aenig ram ep niţ eS .egnâs nî icin .ihcinir ed ae racnâm al tatăra a-s muc aşa luihcini r ăţăruc eS .ăniăf ărugnil 1 .tacetsema tsof a e rac .ăţirugniI 1 .etnib reif eiruf raf o ep tocs eS .etnib reif et raof ae racnâm etşev res eS .tipot tnu ărugnil 1 .rtnî ăniăf ed ă rugnil o roşu dnijărp .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş luniv ăvat nî ănraot es .ăniăf nî tab es e rac .ăpaec 1 .ige rtnî ăsal eS .lejnurtăp .tnu ed ărugnil o.tacot ed rev lejnu rtăp ăţirugnil 1 .dnâguăda .ăzae răs eS .repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS . repip .ăpaec o .emignul nî ăuod nî eiat eS .IŢPIRF IHCINIR .etnib reif ărutnu nî somu rf csejărp es iş temsep nî iş uo nî iopa .etnib reif eiruf raf ătla uc ă repoca es iş i riţbus iilef etui eiat es .eiâmăl .iţpirf aerp icin eif un ăs iihcinir tâcnî leftsa . ratşum ăţirugnil 1 .

aelosaf ăţă ruc eS .eram iup 1 IĂTSĂP ERĂZAM UC IUP .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ăpa ăguada iam es .e rat aerp eb reif es uN .edrev rarăm ăţirugnil 1 .tacot .e rat ae rp edacs ae racnâm pmit e rtnî ăcaD .eras .ebaob ae răzam iş ăpa ed irugnil 3 — 2 nup es .713 .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r uas noilub .ăpa ed enib egrucs eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .tivi rtop cof al .acim ăpaec 1 .dega rf ae rp un iş e ram iam etse luiup ăcaD .v( ”enrac uc emaB“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .edrev lejnurtăp ăţirugnil 1 .tlum ae rp edacs ăcaD .eiube rt uN .ebaob erăzam g 057 .iiecelvod da r eS .tnu uc tişubănî luiup etsep ădurc aelosaf ăzaşa es .eram iup 1 EDREV ELOSAF UC IUP .eliţ răp etaot ep somu rf ăcsaeneblăgnî es ăs ic .eras .iup ed eliţăcub uc ăţita rc nî nup eS .ă ro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs .icim etehcub nî ătucăfsed iş ătiţă ruc ădiponoc .atag epao rpa etse dnâC .”enrac uc emaB“ urtnep ac elemab csetăgerp eS .atag etse dnâc rai .ătineblăgnî niţup etse atsaeca iş dnâc iş aniăf ăguada eS .etivirtop iţăcub nî eiat es .ănâtnâms irugnil 2 .rănât et raof etse luiup ăcaD .izrev iătsăp erăzam gk 1 .ăpaec ă răf ecaf etaop es e racnâm işaeecA .amârăfs es un a u rtnep .123 .ăniăf ăţirugnil 1 .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .luiup icin emârăfs es un ăs ac urtnep .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ăsam al iv res a ed etnianî ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 aguăda top es tsug ăpuD .tlum ae rp ăb raif ăs.noilub ăţirugnil 1 .eliătsăp icin .e răzam ed eliătsăp tiş rîfs al iş aniăf .eram iup 1 EMAB UC IUP .eiaom es ăs eliătsăp iş tupecnî ua ec ăpuD .ălaps es .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .eras .e raotăzăr ni rp ătad ăpaec o dnâguăda .ăniăf ăţirugnil 1 .tarapes eb reif es aelosaf .ăcsaenemu r es ăs eiube rt uN .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ta rapes ecaf eS .)852 .e ras ăguada es .noilub ăţirugnil 1 .adiponoc treif a e rac nî apa uc uas enrac ed ămaez uc egnits eS .)042 .ăsam al ătad if a ed etnianî ăro ed etatămuj o rotpuc al eniţ eS .luiup uc ăţita rc nî enup es .iup etsep ănraot es iş anâtnâms uc ăcetsema eS .ige rtnî ăsal es .ă repoca eS .lu răhaz iş ae ras nup es .ăpa ed i rugnil 3 — 2 iş .sus iam ac tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .ăpa ed ărugnil o etâc ăguada iam es .nif tacot ed rev rarăm enup es .aniăf iş e raotăzăr ep ătad ăpaec o ăguada es .023 .eras .ăt raif etatămuj ep etse ae răzam dnâC .v( ”iecelvod uc leţiV“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ăniăf ăţirugnil 1 .ăcim ăpaec 1 .nmel ed ărugnil o uc roşu ăd es uas .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .răhaz ăţirugnil 1 .edrev .ti repoca ăb raif ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ed uas ăpa ed ănub ăcşaec o ănraot es .edrev elosaf gk 1 .e ras ăguada es .atag epao rpa etse dnâC .iup ed eliţăcub uc ăţita rc nî nup eS .613 .eram iup 1 EDREV ERĂZAM UC IUP .ăniăf ărugnil 1 .e ras uc ăpa nî eb reif eS .ăniăf iş tnu răm ătaiăt ăpaec o uc .iicoljim ediponoc 2 .e raolf nî tnus ăcad rai .ăţita rc nî ăzaşa es .tnu ărugnil 1 .tacot .ănâtnâms uc iş iv res etaop eS .eram iup 1 ĂDIPONOC UC IUP .ătacot ăţaed rev iş noilub enup eS .tişubănî b reif es iş ăpa ed irugnil avetâc iopa ăguada es .etivi rtop iţăcub tpo uas esaş nî eiat es iş epa etlum iam nî ălaps es tiţăruc luiuP .ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd es .813 .ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 ăguada es .913 .ăpaec 1 .ăpa ăniţup etâc ăguada es .46 ed etşevirtop eS .ăpa ed esrucs enib iup ed eliţăcub roşu csejărp es iş lutnu ătnâb reifnî eS .sos ăbia ăs ae racnîm ac u rtnep eiube rt tâc tâta ăpa ed eg rucs es .ed rev aelosaf iş ac e răzam ed eliătsăp ăţăruc eS .dnuf ep ădra es un ăs ac .eram iup 1 IECELVOD UC IUP .e ras enup eS .răhaz ăţirugnil 1 .dnâc nî dnâc nid aţita rc ăcşim eS .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .e ras ed fa rp nu iş ătacot ăpaec o ăguada es .ăsar ăpaec o uc iş tnu uc iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .noilub iş răhaz .ă ro ed t refs nu ac ric ăcsaenemu r es ăs ăsal es .

e ras ăniţup iş ăpaec o uc ăpa nî eb reif es iţăcub taiăt luiuP .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ăpa l 1 .ăro ed etatămuj o rotpuc al ăd eS .ăp râc o.icim et raof eleţăcub nî taiăt .iup etsep ănraot eS .tnu uc ăţitarc o.iţăcub luiup eiat eS .ăniăf ărugnil 2/1 .falip nî a rugnil uc ălbmu es uN .iv res a ed etnianÎ .iup ed eliţăcub ăzaşa es .iişor gk 1 .i riţbus iilef etaiăt iş etalăps elic repuic nup es e rac nî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî es tarapeS .rtnî ăcusu es iopa iş ălaps es .rtnî .etamârăfs ae rp eif ăs ărăf .ăsa r apaec ă rutnu nî ta rapes etşejărp eS .iicoljim iup 2 IUP ED THAMEHGNA .ănâtnâms ed irugnil 2 — 1 ăguada eS .anâtnâms enup eS .aniăf ăguada eS .iicoljim iup 2 ĂNÂTNÂMS UC IUP .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .ănâtnâms ed i rugnil ăuod .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .723 .aguăda etaop etşe rod eniC .so rg ae rp un sos nu eniţbo es a u rtnep etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .luiup uc aţitarc nî ăzaşa es .ăpa l 1 .eras .ădiponoc al ed ămaez ed irugnil 3 — 2 uc aiţbus etaop es .vocrom 1 .ătizepmil enib .atag epao rpa etse dnâC .ăsa r ăpaec o iş tnu ed ă rugnil o uc ăţitarc o.ănâtnâms ăcşaec 1 .lejnurtăp 1 .ăţita rc nî iup etsep lutot ănraot es iş aniăf ăguada es .eras .ărutnu ăniţup uc eiagit o.falip urtnep ac lef al iup ed eliţăcub b reif eS .ăpaec 1 .iicoljim iup 2 IUP ED ŞACIRPAP.823 .223 .323 .eiâmăl ed iilef 6 .rtnid bla şatnâr nu tarapes ecaf eS .ăpaec 1 .ăniăf ăţirugnil 1 . rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad es iş ă repoca eS .ăniăf ăţirugnil 1 .ăniăf ăniţup tacetsema a-s e rac nî .tacot rarăm ăţirugnil 1 .tnu ărugnil 1 .apa ătaot tasăl ua-iş elic repuic ec ănâp ănişam ep niţ es iş ăd ra es un ăs ăcetsema eS .eras .rotpuc al ăd es iş ă repoca es .so rg ae rp eif ăs eiube rt un lusoS .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .tacot rarăm niţup ăguada es .eras .epec 2 .ărutnu ărugnil 1 .523 .leţiv ed aenrac tâced niţup iam eb reif es luiup ăc e ribesoed uc .eiâmăl ed ămaez ăniţup sos nî aguăda etaop es tsug ăpuD .luze ro roşu etşejărp es iş lutnu ătnâb reifnî es ăţitarc o.)432 .etreif ed tivi rtop tnus eliişo r ec ănâp .rtnî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .eram iup 1 IIŞOR UC IUP .eras .luiup t reif a e rac nî amaez nid itşec ie rt ănraot eS .tnu răm ătaiăt apaec ărutnu nî etşejărp es tarapeS .e ras enup eS .ăpaec 1 .ă ro ed t refs nu b reif eS .v( ăniăf ed etşulăg uc etşev res eS .423 .ă repoca eS .e ras iş ăuod nî etaiăt iş etalăps eliişo r nup eS .eras .e ras .edacs ăcaD .icrepuic g 005 .ănâtnâms irugnil 2 .tăpsaorp tnu niţup falip etsep enup es .so rg ed tivi rtop sos nu ecaf eS .ăpa ed eti repoca eif ăs eiube rt iup ed eliţăcuB .tnu ărugnil 1 .ăpa uc egnits es iş ăniăf atâta tot uc tnu ed ărugnil etatămuj o roşu etşejărp es .acirpap ăţirugnil 1 .56 o uc tnu ed ărugnil o.cim cof al eb reif eS .epec 2 .rtnî iup ed eliţăcub ăşubănî eS .amups ai eS .ied ra ed aiob uas acirpap ed ăţi rugnil o iş aniăf ăguada es .623 .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ăguada eS .ăpa l 1 .cim cof al .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ăzae răs es .ăro ed t refs nu cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .tipot tnu irugnil 2 .iv res a ed etnianî etunim icnic uc .tuzăcs ed tivi rtop lusos ecaf eS .etunim ed 52 — 02 .iup ed etinemu r eliţăcub ăzaşa es e rac nî .eram iup 1 IUP ED FALIP .tişubănî ăb raif ăs ăsal es .ăpa eguada es ăs ărăf .ăniăf ăţirugnil 1 .iup ed eliţăcub tnu nî ăşubănî eS .v( leţiv ed auamaluic uc lef al etşetăgerp eS .zero ăcşaec 2/1 .luze ro egela eS .t reif ae rp eif ăs eiube rt un luiuP .ăniăf ărugnil 1 .eram iup 1 ICREPUIC UC IUP .ăpaec 1 .iicoljim iup 2 IUP ED AMALUIC .tnu ărugnil 1 .edepe r ăcsaepot es ăs ac .ănâtnâms ed eimonoce ecaf es dnâC .)952 .rtnî etşenemu r es .ăniăf ăţirugnil 1 .

eram iup 1 CIGAPRA UC IŞ ICREPUIC UC IUP .ăţitarc o.eţnimes ed iş eţileip ed etiţăruc eliişor nup es eiagit işaeeca nî .etuzăcs enib lucigap ra iş elic repuic nup es .eliţrăp etaot ep somu rf csenemu r es iş etnib reif ă rutnu nî uas tnu nî eliţăcub nup eS .cigapra g 051 .şuneblăg 1 .e ragi rf nî işup tnus iţarăs iş iţaţăruc iiuP ERAGIRF AL IUP .eniâp ed iilef 4 .atag epao rpa tnus dnâC .ă reisos nî etşev res es iş ăraoce rts es .ătijărp eniâp ed icim eli rubuc nup es rujerpmî rai .033 .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ăbraif ăs ărăf .ăru tnu irugnil 2 .ăpa ed i rugnil avetâc iş tnu niţup uc .ăd ra es un ăs iiup cset râvnî es iş cof al ae ragirf enup es .333 .tnu ărugnil 1 .şuneblăg nu uc lusos etab es tiş râfs aL .)562 .iicoljim iup 2 EIAGIT NÎ IŢINEMUR IUP .lusos ănraot es arpusaeD .ădacs ăs pecnî eliişor dnâC .eras .tnu uc dnâc nî dnâc nid gnu es iş rotpuc al uad eS .icim iup 2 ENAP IUP .niv ed le răhăp 1 .dlac al aetseca iş ăzaertsăp eS .eirufraf nî aeracnâm ăzaşa eS .e ras .133 .ii răgi rf lu ruj nî it râvnî es un a u rtnep .ăniăf ed ă rugnil etatămuj .iup al ed ătaruce rts amaez uc egnits es .a rpusaed somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .tarăs ed ătsug es .eras .eras .433 .tnu niţup uc .tnu irugnil 2 .elage icim irubuc nî ătaiăt aeniâp etşejărp es .apaec tatrăpednî a-s ec ăpud .ăniăf ărugnil 1 .dlac al eniţ es iş ăţitarc o-rtnî etaocs eS .ăpa ăniţup uc iş tnu uc ue rem gnu eS .aţa ecafsed eS .tnu ed ărugnil o iş ăniăf ed ărugnil o.etişubănî iş ăpa nî etunim avetâc etreif aenemesa ed iş etalăps elenilsăm iş etuzăcs enib iş etreif elicrepuic lu iup uc aţitarc nî nup eS .t reif al iup ed eliţăcub nup eS .etunim ed 02 ac ric ăb raif ăs ăsal eS .iţarum iţeva rtsac uas ătalas uc iş iţijărp ifotrac uc csev res es iş ăuod nî iiup eiat es .urbmic .tuzăcs ed tivirtop sos nu ecaf eS .tsug ăpuD .ăuo 2 .tamârăfs enib iorutsu ed leţăc nu iş aniăf .repip .anâtnâms ăguada es .ielu nî etşejărp es iş ăzaerăs eS .elicrepuic treif ua erac nî ămaez atâta tot iş luniv ăguada es .ăpa l 1 .t reif ed lutsed etse luiup dnâC .iişo r 4 .ătizepmil enib etraof .ăpus ed tavazraz .etnib reif ăpa uc ăţitarc ătla nî dlac al lutot eniţ eS .gnu iam es un .rtnid şatnâ r nu ecaf es .ăzae răs es iş iţăcub nî eiat es .eiâmăl ed iriţbus iilef avetâc ăguada eS .iicoljim iup 2 ĂVAT AL IUP .icrepuic g 051 .lusos ănraot es arpusaed rai .lejnurtăp ed ăznurf .tocolc nu ănue rpmî aed ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .voc rom nu .repip niţup iş eiâmăl ed amaez .atag epao rpa tnus dnâC .etijă rp iup ed eliţăcub uc iş ităge rp etaop eS .ăţita rc o.temsep irugnil 2 .923 .rtnî ăşubănî es tarapeS .ăniăf ărugnil 1 .eras .233 .66 .irubmâs ă răf .etivirtop iţăcub nî luiup eiat eS .e ram iup 1 ENILSĂM UC IUP ED ERACNÂM .tnu ărugnil 1 .iulutpirf lupmit nî iro 3 — 2 ed io rutsu ed iedjum ed ămaez uc iiup egnu top es .ăniăf ăţirugnil 1 .eiâmăl ed ămaez ăţirugniI 1 .ic repuic g 051 .iinedo rim iş tavaz raz ărăf .rtnî luiup ăzaşa eS .snicnî etse lu raj dnâC .etnib reif et raof etşev res eS .a rpusaed somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .ă raofs uc enib ăgael eS .ăpa ed ărugnil o uc ăb raif iam ăs ăsal es ăvat nid lusoS .ănap o uc .iup etsep lusos ănraot eS .iiup treif ua e rac nî amaez uc egnits eS .v( zeneiv luleţinş ac lef al iup ed eliţăcub csejărp eS .ăzae răs es iş ălaps es .gnu iam es un .ănâtnâms ărugniI 1 .ătivirtop ăvat o-rtnî nup eS .ae ras iş eliinedo rim .iup ed eliţăcub tinemur ua-s erac nî luielu nÎ .ielu irugnil 2 .iiup ăţăruc eS .elic repuic iş tiţă ruc lucigap ra .ătalas uc iş ifotrac uc csev res eS .iiup ăţăruc eS .enilsăm g 001 .emugel ed ărutinrag uc csev res eS .amaluic u rtnep lec tâced e riţbus iam tlum sos nu ecaf eS .io rutsu leţăc 1 .nifad ed eiaof .ăpaec o ăguada eS .etşezlăcnî es ec ănâp iinişam aenigram ep eniţ es .

143 .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ăguada eS .ămaez ed enib eg rucs es .etunim 01 .eiruf raf ep ăzaşa es .eiube rt tâc ăcsaenemur es ăs rotpuc al ăd es iş arpusaed aţar ăzaşa es .ăvat nid lusos uc ue rem egnu es iş rotpuc al ăd eS .ioru tsu ed ieţăc 2 .tivi rtop cof al tişubănî ăb raif ăs ăsal es .ed rev ebaob e răzam g 007 .noilub ărugnil 1 .luio rutsu .ăsaomu rf ăz rav o tnu răm eiat eS .ădegarf ed lutsed etse aţar ec ănâp ăb raif ăs ăsal es .733 .ărutnu ărugnil etatămuj o uc etşenemur es iş i riţbus iilef apaec eiat eS .eicoljim ăţa r 1 ĂZRAV UC ĂŢAR .ae ras .aţar egi rf es e rac nî avat nî az rav enup eS .ece r etşev res es iş ielu uc etşetăge rp es e racnâm işaeecA .tuzăcs ed tivi rtop eif ăs eiube rt lusoS .epec 3 .luteţo ăguada es .iţăcub eiat es .ăniăg ed uas ăcsâg ed lulepo rtso iş ecaf es lef aL .ăniăf ărugnil 2/1 .ăpus ed tavazraz .ătpi rf etse aţar dnâC .ăpa ăniţup uc egnits eS .aenrac izegă rf es a urtnep eme rv ătlum iam cof al etuniţ eiube rt ăc e ribesoed uc .043 .ăsarg ăniăg o egela eS .i riţbus iilef etaiăt elepec ăguada eS .enrac ed ămaez itşec 2 .repip ed ebaob iş iişo r ed noilub niţup .eicoljim ăţar 1 ĂŢAR ED LEPORTSO .ărca etse az rav ăcaD .ăniăg nid iş ecaf top es tavazraz iş sos uc iup ed elirăcnâm etaoT ĂNIĂG ED IRĂCNÂM .enilsăm uc acsâg iş etşetăge rp es lef aL .ătraif epao rpa etse dnâC .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .ătraif epao rpa etse aţa r dnâc iş noilub ed ărugnil o ăguada eS .ăpa ed irugnil 3 — 2 iş ărutnu ăniţup uc ăvat o-rtnî ăgae rtnî enup es iş ăzae răs es .ăpa ăniţup uc egnits es .ăniăf ăţirugnil 1 .e ras .eiat eS .ăcsaenemu r es ăs ăsal eS .aniăf ăguada eS .sos uc iş iţ reif ifotac uc etşev res es .aţa r ăţă ruc eS .âtizegă rf eiube rt ătpi rf aniăg rai .ă rutnu ăniţup uc ăţitarc o.eras .)86 .eclud az rav al rai .e ras ăguada es .noilub ed ă rugnil 1 uas aiob ăţi rugnil 1 .tsug ăpud .ărutnu ărugnil 1 .e ras ed etşevirtop eS .ăţita rc o.ă rutnu ed ărugnil o uc niţup etşejă rp eS .ăpa nî et reif elenilsăm nup es .ărănât ăţa r o anuaedtot egela es ărutpi rf u rtneP .v( ăzrav uc emac ed ae racnîm ac lef al etşetăgerp eS .lu repip .e ro 3 — 2 niţup lec ăb raif ăs eiube rT .e ras ed etşevirtop eS .)642—542 .tot ed ăgirf es un ăs rad .niv ed teţo irugnil 2 .ăpa l 4 .ăzrav ep aţar urtnep ac ăvat al ărănât ăţa r o egi rf eS .ărutnu ărugnil 1 .aţa r ăţăruc eS .rtnî ăşubănî es iş ăzae răs es .ătraif enib eiubert falip u rtnep aniăG .epec 4 .eras .ăcav ed lulosar ac lef al .gk 1 acric ed ăniăg 1 LOSAR ĂNIĂG .e ras .ălae rca nid ăd raip ăs ac .enup es .noilub ed ă rugnil o ăguada iam eS .76 .ărutnu irugnil 2 .ăţar ed e ram cobob 1 ĂZRAV EP ĂŢAR ED COBOB .enrac uc aţitarc nî lusos ănraot eS .amups ai eS .v( ăpus u rtnep ac lutavazraz tot ăguada es iş ăzae răs es .emisărg ărugnis ăsal ece raoed .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp ăcetsema es iş aniăf .933 .ta rapes .ăţă ruc es .nifad ed eiaof 1 .noilub ărugnil 1 .tnu niţup iş răhaz .)emisă rg ărugnis ăsal ece raoed .enilsăm g 002 .nifad ed ăznu rf o .eicoljim ăţar 1 ENILSĂM UC ĂŢAR .ăsarg etse aţar ăcad( ă rutnu ed ărugnil etatămuj o uc ăţa r ed eliţăcub csejărp eS .tocolc nu aed iam ăs ăsal eS .833 .ăţitarc nî ărutnu ărăf enup es .răhaz ăţi rugnil 1 .tnu ă rugnil 1 .io rutsu ed iedjum uc ăsnî etşev res es iecibo eD .ănârtăb ed etse tâc ăpud .rtnî ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc tupecnî al o-dnişubănî .eras .enrac etsep lusos ănraot eS .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al niţup ăsal iam es iş ruje rpmî ae răzam enup es .eicoljim ăţa r 1 EBAOB ERĂZAM UC ĂŢAR .633 .ăsa rg etse aţar ăcaD .enrac ed amaez uc ebaob ae răzam eb reif eS .repip ebaob 01 .ăcsaezegă rf es ăs ăsal eS .etnib reif ăpa nî treif al enup es iş ălaps es .iedra ed aiob ăniţup .luiup iş ac iopa egi rf eS .533 .atag epao rpa etse dnâC .”ăz rav uc enraC“ nî ac iţătitnac işaeleca tse r u rtnep .repip ebaob 01 .ăţita rc nî ă rutnu ă răf enup es .ăsaomu rf ăzrav 1 .

443 .86 g 001 .lucof etşeţui es iopa .v( lunac ruc iş ac lef al egi rf eS ROTPUC AL ĂTPIRF ĂCSÂG .ăreisos nî etşev res es .ăpaec 1 .ăpa ăniţup etâc ăguada iam es .v( tulpmu lunac ruc iş ac lef al etşetăgerp eS ĂTULPMU ĂCSÂG .egirf es tâc lupmit nÎ .ăbla eniâp g 052 :ăru tu lpmu aeraotămru ecaf es gk 4 ed nacruc nu urtneP TULPMU NACRUC .eiube rt tâc acsâg egirf es ănâp rotpuc al eniţ iam es .e racnâm ătla uas iitfip .ăti repoca eif ăs tâc tâta .mo r uc tacetsema ielu niţup uc egnu es lunac ruc rai .bla iş tăpsao rp .ece r tiv res lunac ruc iş etse sotsug ed tâta toT .ărutnu ed ărugnil o iş ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc .ăcsâg ed ărutnu irugnil 3 .ăţni rod ăpud .ă raoce rts es .lu repip iş azrav ăguada eS .ătarăs niţup ăpa nî e ro ăuod eniţ es iş ae reif tsof a ednu lucol iş egnâs ed anâv ăzaet răpednî es . rotpuc al etatămuj iş e ro ăuod ac ric eniţ es e ram ed tivirtop nac ruc nU .ăţar ed iş ăcsâg ed elec uc lef al csetăge rp es sos uc nac ruc ed elirăcnâm etaoT NACRUC ED ERACNÂM .rtnî ăzaşa es iş ăp râc o uc roşu eg retş eS .repip ebaob 01 .acsâg uc aţitarc nî nup eS .ăcsaenemu r es ăs ac u rtnep — ăvat nid aeeca uc ăsnî un — ă rutnu uc iamun uas .etivi rtop iţăcub nî eiat es .ăsaomu rf ăz rav 1 .emisărg ă rugnis ăsal acsâg ece raoed .col ed egnu iam es un .ele raoicip iş rolipi ra luf râv eiat es iecibo eD .nacruc ed lutacif .ăjaoc ed un uas ăţă ruc es .epa etlum iam nî ălaps es .ăro o aets ăs leftsa ăsal es iş ăzae răs es .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .tsug ăpud .ăţita rc nid arutnu uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .ăcsaenemu r es ăs eiube rt un azraV .ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc ăcnâda ăvat o.eiruf raf ep somu rf ăzaşa eS .543 .e ras uc ărase rp es .e ras .atag etse dnâC .ăpa ed ă rugnil o uc etocolc avetâc aed ăs ăsal es samă r lusos .edacs ăcaD .)943 .rtnid etatămuJ ĂZRAV EP ĂCSÂG .enib egrucs es iş etunim 01 ătitocolc ăpa nî eb reif es .tacif g 003 RUTAN ĂCSÂG ED TACIF .ăcsâg ed ărutnu uc .enrac ed ămaez iş ă rutnu ed ănub ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup eS .643 .tnu răm ătaiăt ăpaec o ăguada es . rotpuc al ăd es .iţăcub nî ătaiăt acsâg arpusaed iş ei ruf raf ep az rav ăzaşa eS .etui ied ra uc etnib reif etşev res eS .ece r uas dlac etşev res eS .943 .ecusu es ăs ărăf .iţarum iicoljim iţevartsac 6 .eleiatnurăm uc ănue rpmî .aniăf ărase rp es iş etşeneblăgnî es ănâp ăcetsema es .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ănraot eS .ăniăf ăţirugnil 1 .emi răm ac ătivi rtop ăvat o-rtnî ăzaşa eS .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş tnu uc ăsnu eit râh o uc ă repoca eS .cim iam lucof ăsal es tupecnî aL .343 .ăţita rc o.csetăge rp es e rac nid .ărutnu ă rugnil 1 .enib egrucs eS .iulutpeip luşoc ep ecilbo niţup .)843 .lutecnî uc ăcsaezegărf es ăs ac .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .ăruteiehcnî al ed apira iş lu roicip dnirpsed eS .lunac ruc ăţăruc eS TPIRF NACRUC .843 .243 .rtnî acsâg ăzaşa eS .ăvat nid aemisărg egrucs eS .rtnid eiat eS .ăvat nid lusos uc ue rem egnu eS .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid ădu es .ăpa ăguada iam es .enrac ed ămaez itşec 2 .edacs ăcaD .ărutnu ărăf ăţita rc nî ăzaşa es iş e racnâm u rtnep etivirtop eliţăcub ăcsâg o.ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .ăcsâg ed enrac gk 1 IŢEVARTSAC UC ĂCSÂG .tpi rf u rtnep ac acsâg etşetăgerp eS .eiube rt ăcaD .ăsaomu rf ătarum ăzrav o tnurăm eiat eS .tuzăcs ed lutsed etse lusos iş iiţevartsac eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş ied ra ed aiob .ăpa ăniţup etâc ăguada iam es .epa etlum iam nî iiţeva rtsac ălaps eS .dnuf ep taiăt etse tpi rf lunac ruC .somurf tacif nu egela eS .acsâg etşezegărf es ec ănâp .ăcsâg o.iriţbus iilef nî eiat es lutpeip rai .743 .atag if a ed etnianî ăro ed etatămuj uC .

e racnâm al iulusos ae rităgerp urtnep ăzae rtsăp es iş uşo r niv ed eţirugnil 3 — 2 uc ăcetsema eS .arpusaed esup tnâs lutavazraz iş eliinedo riM .dlac al eniţ es .rtnî aţita rc dnâcelpa .eiruf raf o ep ăzaşa es .rtnî egnârts eS .arutăcot uc ăcetsema es .analb edni rpsed es .aninăls iş tâc .ae reif tupecnî al ed ăzaetrăpednî eS .sus iam tată ra a-s muc aşa .eram erupei nu al ed aeranipS ERUPEI ED ĂRUTPIRF .ue rem ăcşim es aţitarC .rtnî nup es iş ăzae răs es .e rat etse ăcad ăpa ăniţup uc tibăls .edrev erăzam itşec 2 .lejnurtăp ed e rif avetâc .96 .e ras iş răhaz ed ăţirugnil o .iulutiţuc lu rotuja uc .ătamufa aninăls iş tiţă ruc lucigap ra ăguada eS .iebmurop 3 EBAOB ERĂZAM UC IEBMUROP .eras tnu ărugnil 1 .rtnid ătităge rp .iihco iş iiţnid tocs eS .enrac ed ămaez ăcşaec 2/1 .sus iam ac lef al egi rf es iş esaoc es .repip .ăcnura es e rac elenitsetni tocs eS .lutacif ăgnita un ăs ăji rg uc .iiebmu rop tâta somurf ăcsaenemur es ăs niţ es iş tivi rtop cof al uad eS .răhaz ăţirugnil 1 .tacot lejnu rtăp .iopa iş rolebal luruj nî analb eiat es .ă rutpi rf etsep lusos uc ae răzam iopa ănraot eS .ătamufa ăninăls g 05 .e ras .iiebmu rop ăţăruc eS .tităge rp leftsA .ătamufa ăninăls g 001 .ăţaed rev ăniţup iş .ic repuic avetâc iş aguăda top es tsug ăpuD .u rbmic ed .ă rutpi rf ed ănub aetrap egela eS .eliz ăuod iş ats etaop anrai .ăniăf iş tnu ed ărugnil 2/1 nid sihcnî iam şatnâ r nu tarapes ecaf eS .iiebmu rop ăţăruc eS .053 .iiebmu rop uc aţita rc nî lusos ănraot eS .elfihc 2 .ărutnu ăniţup uc ăgi rf es ăs rotpuc al uad es .ănişam nirp tad nacruc ed lutacif uc ăcetsema es e rac .lucigapra ăd ra es un ăs ac .)ăro irut refs ie rt ac ric( atag etse ae răzam ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .e raţniube rtnî al ănâp ece r al nup es e rac .ige rtnî .iţiusehgnî eif un ăs tâcnî leftsa .io rutsu ed ănâţăpăc 1 .repip .ătraif ătani ram o uc tnâmăp ed no rtsac nu-rtnî sup etse ele rupei .tnu ărugnil 1 .etamârăfs nifad ed iof ăuod .453 .enrac ed amaez uc egnits es .aninăls etaocs es .eras .rol lu ruj nî eţilivom icim nî etazeşa .eli rugaihc raihc iş ărutăcip amitlu al ănâp elegnâs tot no rtsac nu.ue rem gnu eS .cigapra g 051 .icrepuic g 001 .i renit iebmu rop iamun anuaedtot işela eiube rt .icim irubuc nî ătaiăt .leţiv ed enrac g 051 .repip .emugel eti refid ed ărutinrag uc .ăţita rc o.iebmu rop 3 IŢULPMU IEBMUROP .etrap o.ătaniram uc sed tadu eiube rt ele rupei rai .tacot rarăm .153 .uo nu uc etacetsema iş ănişam nirp i ro ăuod ed etad etaot .eras .ătsixe ăcad .ăşunăm o ep ac sod ep o-dnâc rotnî iş pac e rps ădaoc al ed dnîgă rt .iebmurop 3 IŢPIRF IEBMUROP .iulutob luruj nî tiţuc nu uc iopa edni rpsed eS .emac ep ed aeleip lutiţuc uc ednirpsed es .irusaec avetâc niţup lec aşa eniţ eS .ăniăf ăţirugnil 1 .ămups tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .e racnâm eciro u rtneP .eras .ătsap o ac enived ănâp enib lutot ăcae rf eS .leţiv ed tacif niţup uc uas .emugel ed ă rutinrag o uc csev res es iş tnu uc ăvat nî gi rf eS .enib ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp nid ă rutulpmu o ecaf eS .sus iam ac lunacruc etşetăgerp eS .ăzae răs es .lunac ruc elpmu eS .tnu ărugnil 1 .tacot ed rev lejnurtăp .urtnuănî enup es .tnu irugnil 2 .teţo ed ăcşaec o.ezeni ram es ăs ăsal es iş ele rupei ăţăruc eS .aemisărg eg rucs eS .ebaob ae răzam ăguada eS .e ras .iriţbus eleţileip ed aenrac ăţă ruc eS .lu repip iş ae ras .ăpaec ed iş voc rom ed iriţbus et raof iilef avetâc .e raolac ădnirp ăs .ied ra ed aiob uc ătacetsenra ărutnu uc gnu es iş ăvat nî niţup ăcnî ăsal es iiebmu rop rai .tăpsaorp tnu .tnu nî ătijărp ăpaec .ătacot leţiv ed enrac nid ătucăf ărutulpmu o uc ulpmu eS .ăcim ăpaec 1 .ăuod nî iiebmu rop eiat eS .ielu ed ărugnil o .ăninăls ed eliilef ep csev res eS .ăninăls ed iriţbus iilef nî cselevnî eS .253 .e ras . repip .elăuo nup es .iţăcub etaiăt iş ăpa nî etreif .353 TANÂV .ătrub ep ăruteiăt o ecaf es :leftsa eiaopuj es elerupel IULERUPEI AERITĂGERP .lebmu rop ed lutacif iş ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp .uo 1 .eleiatnu răm iopa .atag epao rpa tnus dnâc rai .ăninăls g 001 .iiup iş ac ăţăruc eS .e reif ed snita tsof a-n lutacif ăcad iş ăzae răs es .tnu niţup uc .ăuo 2 .

noilub ărugnil 1 .tev reş nu uc enib ătnâvz es .rtnî ăzaşa es a rutpirF .ăcsaezegă rf es ăs ac .ednuto r iilef etaiăt etaot .dlac al eniţ es iş ăvat nid etaocs es .ătaniram al ed amaez uc etaiţbus .iopanid ele raoicip iş ăsal es e rac al .ielu ed eţi rugnil ie rt .ae racnâm etşecăr es dnâc edacs iam ece raoed .emiţăl mc 2/1 ep emignul mc 3 ac ric ed .taniram al enup es .rtnî roşu etşejărp eS .553 tanîv u rtnep sos nu uc uas ie lusos uc etşev res eS .etunim 01 ac ric .eras .tnu ed anu iş ăpa ed irugnil ăuod uc .ărutnu ărugnil 1 .ăţita rc nî eliţăcub nup es .lejnu rtăp ed ănicădăr o .iivăt ludnuf nid alaenemur ătaot ai es ăs ac uerem dnâcetsema .ăuod uas iz o ătartsăp eif ăs eiube rt ăsnî ăcaD .sus iam ac ele rupei ăzaeni ram es iş ăţăruc eS .tarăs lutsug etşevirtop eS .tarapes et reif elenilsăm .iţăcub eiat es .sus nî eletaps uc .repip .ăcsaenemu r es ăs ăsal es .erupei 1 ERUPEI ED ŞACIRPAP .ielu ed ărugnil o uc iilef ătaiăt ăpaec o roşu etşejă rp eS .iram epec 3 .enrac ed ămaez uas ăpa ăniţup etâc iopa ăguada eS .elegnâs iş .653 .ătamufa ăninăls ăzaeţniube rtnî eS .enrac ărăf .tpirf al tivres a erac lutnu egrucs eS .ăniăf ăţirugnil 1 .epec 3 .enrac ed ămaez itşec 2 .enilsăm uc ae racnâm u rtnep ac ele rupei etşetăgerp eS .noilub ed ă rugnil o iş ied ra ed aiob ed ăţirugniI o .eiube rt tâc ădacs ăs ăsal es iş noilub uc tacetsema niv uc le răhăp nu .ătis nirp ece rt es .atag etse dnâC .anâtnâms enup a ed etnianî .treif nî aed ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ăniţup uc ăzaiţbus es atsecA .ăninăls g 001 .dega rf ed lutsed etse ele rupei dnâc .voc rom nu .iopa ăzaenăpmî eS .u rbmic ed e rif avetâc .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .ece r etşev res eS .erupei 1 TAVAZRAZ UC ERUPEI.ărutnu nî .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî roşu etşejărp eS .cigapra g 051 .e ras .enilsăm g 902 .ătis nirp ătuce rt .ădega rf enived aenrac ec ănâp etatămuj iş ăro o ăb raif ăs ăsal eS .eras .ănileţ ed etatămuj o iş epec ăuod .arutpirf tasăl a-l erac ep lusos iamun dnânâmăr ăvat nî .ielu irugnil 3 .ătaniram nid ele rupei enib egrucs eS .noilub ăţirugnil 1 .csejărp eS .nifad .ătaniram eif ăs rasecen ta răpaen etse un .bla niv ed rahap nu.telpmoc ăsnî un .ăpus ed tavazraz .ătaniram al ed ătarucerts amaez iş .cof al inemu r es a u rtnep .tuzăcs eif ăs lusos etşevi rtop eS .iţăcub taiăt ele rupei ăguada eS .erupei 1 ENILSĂM UC ERUPEI .irugaihc e ra ăcaD .iţăcub nî eiat es lutse r rai .niv ed lerăhăp 1 .iihcşum uc ae ranips ăcida .07 eliiţ ropo rP .eras .noilub ărugnil 1 .io rutsu ed ieţăc uc iş a rutpi rf anăpmî etaop eS .etocolc elemitlu aL .ăgnul ăvat o.rtnid ătucăf ătaniram o.ivoc rom iod .ăpa ăniţup etâc iopa enup es .cnâda ăsudo rtni eiube rt un aninălS .aguăda etaop es ăţnirod ăpuD .853 .ănileţ 2/1 .nifad ed ăznurf 1 .repip iş e ras ed ătsug eS .ăpa nî .ielu irugnil 2 .cigapra g 052 .repip .repip .ăvat nid lutnu uc sed ăsnu eiube rT .ărutpirf etsep .aiob ăţirugnil 1 .epec 4 .ănâtnâms ăcşaec 1 sulp nî .)janem ed elocitra uc eliilăvărp al tarăpmuc ed etşesăg es( laiceps ca iunu lu rotuja uc esudo rtni .etatămuj ep treif a-s aenrac dnâC .ielu nî lucigapra roşu etşejărp es tarapeS .ăninăls ed icim eleţăcub uc .tupecnî al ed tartsăp .953 .ădegarf etraof dniif ăraoirpăc ed aenraC ĂVAT AL ĂEAOÎRPAC ED APLUP .ătaniram nid etaocs es ec ăpuD .mc 1 ed eleţăcub nî ătaiăt .ele rupei etşetăgerp eS .repip .e ro avetâc aşa aets ăs ăsal es iş mo r uc tacetsema ielu uc egnu es tlum leC .lutavazraz ăguada es .ăcsaenemu r es ăs niţup ăsal eS .ă rutpirf urtnep ătivirtop atacub etaocs eS .uşo r niv ed eţirugnil avetâc uc tacetsema .tirepoca .niv ed teţo ed rahap nu .ătraif aninăls iş iilef ătaiăt apaec .ielu nî tijă rp lucigap ra .e racnâm nî ănraot eS .e ram iam eif ăs eiube rt arutpirf ăcad .aenrac eb reif ec ănîp ădlac ăpa ăniţup etâc iopa ăguada eS .nifad ed ăznu rf o .rtnî eniţ es ae .ăvat al elerupei egirf eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC ERUPEI ED ĂRUTPIRF .sus iam ac .e ras .iilef etaiăt .eiagit o.enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .ta ruce rts iş ătaniram al ed ămaez uc taiţbus elegnâs iş ăguada eS .lejnu rtăp .noilub uc tacetsema niv ed le răhăp nu ăguada iam es .ielu nî aenemesa ed .eirufraf nî ănraot es iş ătis nirp lusos ecert eS .niv uc lerăhăp 1 .753 .ăcsaenemu r es ăs ăsal es iş erupei ed eliţăcub nup es .cim cof al ebreif es iş ăniăf uc ătacetsema ănâtnâms ăguada eS .

rtnî etlum iam ăzaşa eS .v( ”leţiv ed leţinŞ“ al ac iţătitnac işaelecA ĂRAOIRPAC ED LEŢINŞ .dlac al ătuniţ eiruf raf o ep etaocs es .v( leţiv ed eleleţinş ac lef al csetăge rp eS .eţilepe rp u rtap ăţăruc eS .)562 .etepsao rp iam tâc etităge rp eiube rt eleţilepe rp .tnu uc ăsnu ăţiv ed ăznu rf o.eniv ed iş răp ed .c rop ed enrac eciro ac .eras .tijărp al enup el a ed etnianî teţo niţup uc csepo rts eS .e raţniube rtnî ed etnianî ăt raif eiube rt ătaniram işaeeca .ăplup nid uas e ranips nid enrac ed iilef eiat eS .nmel ed icim i răgi rf ep 3 — 2 etâc nup eS .io rutsu .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ed eţi rugnil avetâc uc ăzaiţbus es .ăninăls g 002 .ătacsu ăp râc o uc g retş es .ăvat o.emugel ed ărutinrag uc csev res eS .e rat ae rp ăcsaenemur es ăs ărăf .ăvat nî tasăl ua-l e rac ep lusos iş ei ruf raf nî ănraot es . rol lusos uc dnâc nî dnâc nid ădu es .etui cof al ratărg ep gi rf eS .e ras uc ărase rp eS .eţileperp 6 ERAGIRF AL EŢILEPERP .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂVAT AL EŢILEPERP .nifad .e ras ăniţup uc u rtnuănî lutacif enup eS .atag tnus dnâC .iv res a ed etnianÎ .ăninăls ed e riţbus et raof eilef o-rtnî .ăţita rc o.iopa .ătalăps eiube rt un ă raoirpăc ed aenraC .etnib reif etse aenrisărg dnâC .atsecA .zero ed eram ăcşaec 1 .tnu irugnil 2 .niv ed sos iş emugel ed ărutinrag o uc etşev res eS .i rutanâv etla ed e ribesoed erpS .eniâp ed iilef 6 .ielu uc egnu es .eleţa cafsed es .ăţiv ed eznurf avetâc .163 .ielu eţirugnil 2 .nârtăb iam etse luţe rtsim ăcaD .263 .teţo iş bla niv nid ătucăf ătaniram o.eras .tnu nî ătijărp eniâp ed e raoilef ep .ăţa uc ăgael eS .etităge rp if a ed etnianî niţup uc cselumuj eS .563 .ielu uc dnâc nî dnâc nid egnu es iş ătlalaec ep iopa .etşetăge rp es rănât ţe rtsim c rop ed aenraC ŢERTSIM CROP .tarapes tităge rp niv ed sos uc uas ic repuic ed sos uc csev res eS .17 ăguada eS .irăgi rf ep ed tocs es .e ras .ăprâc o uc enib eg retş iam es ăsup if a ed etnianÎ .eţileperp 4 EŢILEPERP ED FALIP .ăcsaenemu r es ăs ăsal es .niv niţup uas ătani ram al ed lusos ănraot es .eicoljim ăpaec 1 .ăpaec .u rbmic .tnu ărugnil 1 .eram etse iiră rtsăp ata rud ăcaD .a-s e rac nî aiagit nid lusos iş ăguada es e rac al .eraoluc ădni rp ăs pecnî ănâp niţ es iş eleţilepe rp nup es .enrac ed tipil ua-s e rac răp ed ele raoşi rif leftsa es-udnâtrăpednî .enrac ed gk 2 u rtnep etad tnus .voc rom ed iilef .ăzae răs es iş emignul nî ăuod nî eiat es .363 .nirc ed ăm rof nî ătaiăt eit râh ed ăteşnam o uc tăpac nu al luso ăca rbmî es .ielu niţup .ezeiţbus iam es ăs ac roşu tab es iş emiso rg mc 2 ac ric ed eleteltoc eiat eS .eiaopuj es ec ăpuD .etpi rf tsof ua e rac nî aninăls uc csev res eS .463 .atag etse dnâC .ătacsu ăp râc o uc eg retş es .ăţiv ed aznu rf etaocs es .eleţileperp socs ua-s ec ăpud .trips ed ărăcalf al etui csel râp es .aplup tpi rf a-s e rac nî avat nî rai .tlum iam tâc e repoca el ăs ac e ram ed lutsed rad .ecusu es ăs etasăl eiube rt uN .ielu uc tacetsema lutnu eiagit o-rtnî enup eS .tpi rf .rtnî iâtnî cselevnî eS .a rutpi rf etşev res es e rac uc lusos al ămaez ătsaeca ăguada es iş tocolc nu aed ăs ăsal es .rtnî eliz avetâc eniţ es .e ragi rf al etpi rf elec iş ac csev res eS .eteltoc 6 ĂRAOIRPAC ED ETELTOC .repip .sus iam ed ătaniram nî eniţ es uas ăzae răs es iopA .ăpa ed eţi rugnil avetâc ăguada iam es .ăninăls ed i riţbus iilef uc ăzaenăpmî es iş enrac ep ed e riţbus aţileip roşu ecafsed eS .etui cof al rotpuc al enup es iş ăvat o-rtnî ăzaşa es iopa .eleip ed ătiţăruc tsof a ec ăpud .rtnî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî eS .tnu ărugnil 1 .rotpuc al uad es .eras .e rat aerp edacs lusos iulutpirf lupmit nî ăcaD .etrap o ep tupecnî al ec raotnî eS .nmel ed lunacoic uc roşu tab es .eleiatnu răm iş elenitsetni tocs eS .)562 .063 .aeeca ăpuD .sus iam ac lef al csetăgerp eS .iţ răp elebma ep gi rf es iş eleteltoc nup es .

tnemom lumitlu nî enep ed ăţăruc eS .talitnev enib col nu-rtnî tanrâta .963 .talitnev enib iş so rocăr col nu.eniâp ed iilef 6 .elebal uc iş lupac uc egi rf eS .iihco tocs eS .863 .ihcinrâtop 3 ERAGIRF AL IHCINRÂTOP .ăuod nî ătaiăt ăpaec o iş ădnirpuc el ăs tâc ăpa .elic repuic iş aninăls .ăcim ăpaec 1 .ăninăls g 002 .apaec uc ănue rpmî tnu răm eiat es .tpirf urtnep ac elihcinrâtop ăţăruc eS .ăţiv ed eznurf .iratis 6 ERAGIRF AL IlRATIS .iiratis ulpmu es .i ratis 6 al ed elenitsetnI IRATIS ED ENITSETNI .atag etse dnâC .elenitsetni iş tocs es .tnu ărugnil 1 .e răsap ed tacif 1 .col al enup es iş ăţă ruc es lutaciF .ăninăls g 002 .elenep glums eS .ăniăf ed farp nu uc ătacetsema anâtnâms tivi rtop cof ep nup es .tanâv tsof a ec ăpud taidemi etşetăge rp es ăcad sotsug etse un lu ratiS .tnu ărugnil 1 .eliz ie rt .ăninăls ed i riţbus etraof iilef nî cselevnî eS .763 .ăninăls uc csev res es iş ăzae răs es .tacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăţi rugnil 1 .eliz ăuod iş etuniţ if top .enib ăcetsema eS .iratis 6 IŢULPMU IRATIS .iţnib reif et raof csev res eS .ti repoca ăbraif ăs ăsal eS .t rips ed ărăcalf nirp ce rt eS .uiv cof al gi rf es iş tnu uc gnu es .ătijărp eniâp ed iilef ep .repip .ihcinrâtop 3 ĂNÂTNÂMS UC IHCINRÂTOP .enaos rep ăuod u rtnep ehcinrâtop o etşetocos eS .tnu nî ătijă rp eniâp ed iilef ep csev res eS .ăţiv ed aznu rf iş aninăls tocs es .tocs es un elenitsetni icin iş .tnu ed ănub ărugnil o egnicnî es ăţitarc ătla nÎ .eleţilepe rp ăguada es .ti rocăr iam a-s lutot dnîc iş .soicipil iş tamâ răfs eif ăs ărăf . repip .uo 1 iş . rotpuc al aţita rc ăd es iş e ras ed ătsug es .ăvat nî gi rf es iş tnu uc gnu es .iicoljim epec 2 .v( elihcinrâtop iş ac ăvat nî iopa girf eS .ătacsu ăp râc o uc gretş es .663 .eniîp ed iilef 6 .iţacsu ae rp iţiv res eiube rt uN .atopip etaocs es e rac ni rp soj iam anu iş aşug etaocs es e rac ni rp tâg al ă ruteiăt o ecaf es .ihcinrâtop etsep ănraot es .etilumuj if a ed etnianÎ .ăninăls g 002 .so rocăr pmit ep rai .elenitsetni tocs eS .icrepuic g 001 .eras .ăuod tuniţ if etaop .ăţa uc ăgael eS .csetocolc dnâC .tnu ărugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .urtap nî ehcinrâtop e raceif eiat es iv res a ed etnianÎ .e ragirf u rtnep ac lef al iiratis csetăgerp eS .27 ărugnil 1 .tnu .e ragirf u rtnep ac lef al iiratis csetăgerp eS .tnu nî ătijărp eniâp ed iilef ep ăninăls uc csev res es iş eleţa tocs es atag tnus dnâC . rotpuc al tad tsof a ec ăpuD .repip .ăb raif ăs luze ro epecnî ănâp dnâcetsema .eiâmăl ed ămaez ed ăţi rugnil o ănâtnâms al aguăda etaop eS .eras .173 .ătraif ăninăls ed iriţbus et raof iilef uc cselevnî es iş e raoicip e rpsnî lupac eiaodnî eS .eiagirf ep nup eS .ăninăls ed i riţbus iilef nî iopa iş tnu uc esnu enib ăţiv ed eznu rf uc cselevnî eS .ătacsu ăp râc o uc g retş es iş ărăcalf al ii ratis csel râp es .tivi rtop cof al .)763 .ze ro nî arugnil uc ălbmu iam es un .uo 1 .eras .tivi rtop cof al .eras .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp niţ es iş eliţrăp ăuodnâma ep c rotnî eS .e ro ed 42 etuniţ eiube rt elihcinrâtop .e ras ăguada eS .tnu ărugnil 1 .e ram ae rp eif ăs eiube rt un lucoF .eleţilepe rp treif ua e rac nî ătaruce rts ămaez ed itşec ăuod uc egnits eS .eniâp ed iilef 6 .tpirf if a ed epao rpa etse dnâc enep ed ăţăruc eS .so rocăr et raof etse lupmit dnâC .cset râvnî es iş nub cof al e ragi rf ep nup eS .etunim ed 02 ac ric nî girf eS .073 .e ras ed fa rp nu tad a-s i ec ăpud . rotpuc al .ăţa uc ăgael eS .ăţita rc o-rtnî .ănâtnâms ed lusos uc ădu es iş rotpuc al ăro 4/1 ăsal iam es .ic repuic g 001 .tlum iam un rad .ecusu es un ăs ăjirg uc .etacşupmî tsof ua ec ăpud . repip iş e ras .tot uc enep uc tuniţ eiube rt anmaoT .rtnî .ănâtnâms ăcşaec 1 .ăninăls g 001 .tnu niţup uc etunim 51 roşu csejărp eS .eiat es un ăs anâtnâms ac urtnep .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂVAT AL IRATIS .iilef ătaiăt ăpaec iş tnu niţup uc ăvat nî rotpuc al nup eS .t reif etatămuj ep etse dnâC .treif etse luze ro ec ănâp eniţ eS .tarapeS .ăcsaeneblăgnî es ăs luze ro epecnî ănâp ăcetsema es iş ze ro ed ăcşaec o ăguada es .elebal iş lupac ăzaetrăpednî eS .e ro ed 42 niţup lec .

ărutnu ăniţup uc ăvat nî ăzaşa eS .673 .tăpsao rp tnu uc .tnu uc eşubănî es ăs nup es .tnu ărugnil 1 .ăpaec .nifad ed iof .)733 .ă ro o aets ăs ăsal es iş ă repoca eS .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .etnib reif ae rp un tupecnî al .etatămuj iş ă ro o-rtnî coc es iicoljim iifotraC .tnu .iţnib reif csev res eS .etşetocolc muc .iş eb reif eS .aţa r etşe răpo es .lupac ăzaetrăpednî eS .iicoljim ifotrac 21 IŢPOC IFOTRAC .iş talitnev enib col nu al .e ras uc ă rase rp eS .ielu eif .ifotrac gk 1 IŢIJĂRP IFOTRAC .iiţla ed iinu iţipil aets un ăs ac ăţiluc ruf o uc roşu eitşărpmî es iş .tnu ărugnil 1 .arudlăc enib ădnirpuc i-ăs ac atla ep iş et rap o ep c rotnî eS .ei rua e raoluc o etepac ăs pecnî iifot rac dnâc ănâp niţ eS .eniâp ed iriţbus eţuilef eiat eS .tnemom lumitlu nî ăţăruc es eleneP .ătacsu ăprâc o uc eg retş es iş etşelrâp es .273 .tităge rp if a ed etnianî .ielu uas ăru tnu irugnil 3 .zac eciro nÎ .şuneblăg nu iş repip .repip .elenitsetni iş elebal .573 TAVAZRAZ IŞ EMUGEL .iratis ed arutpi rf al ă rutinrag ac uas eviti repa ac csev res eS .v( ăţar ed lulepo rtso iş ac etşetăgerp eS .rtnî arutnu ătnâb reifnî eS .mumixam al etnâb reifnî es ăs arutnu ac u rtnep .ărutnu eif .eras .ăleznarf ed eţuilef 21 .ăvat nid lusos uc iş emugel ed ărutinrag uc etşev res eS .ăreisos nî etşev res es iş ătis ni rp ece rt eS .ue rg so rim nu ătăpac ec ănâp ătadoicin tasăl eiube rt un .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema . rotpuc nî nup es .leţiv ed uas e răsap ed tacif ed ăciţăcub o uc tnurăm ăcaot es iş iulu ratis elenitsetni tocs eS .teţo nid ătani ram o ecaf eS .iulutpirf lupmit nî egnu es iş .lejnu rtăp ed eznu rf avetâc iş tnu ed ăciţăcub o .lutacif u rtnuănî enup es .aţa r ăţăruc eS .ăninăls g 001 .ăro ed etatămuj o ac ric csejărp eS .etocolc avetâc aed iam ăs lusos ăsal es iş niv ed le răhăp nu âguada es .g retş es iopa .ărutnu ed ăgrucs es ăs ac iruăg uc ă rugnil o uc tocs eS .tanâv tsof a ec ăpud eliz avetâc tuniţ tarăpaen eiube rt e rac aleca etse lunazaf .etui cof al .etui cof ep aiagit egnipmî es .iulunoie rc aemiso rg ed iţăcub ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .icim etraof iişâf .tev reş nu ep eiruf raf ep ăzaşa es atag tnus dnâC .ănâmătpăs o eniţ es ăc eif .473 .ă rutnu nî iifotrac nup eS .tev reş nu uc enib et raof ăcusu es iş ăpa o.ăţar 1 ĂCITABLĂS ĂŢAR ED ĂRUTPIRF .eras .eiaom es ăs pecnî dnâC .tităge rp ed nub etse iam un tucălpen so rim uc nazaf nU .rtnî ălaps eS .enib iifot rac ălaps eS .ăninăls uc ăzaenăpmî eS .ătlum emisărg nî iamun somu rf csejărp es iifot raC .inazaf 2 NAZAF ED ĂRUTPIRF . rotpuc al niţup uad es iş ărutăcot ătsaeca uc gnu es .şuneblăg 1 .ălaps es uN .teţo rahap 1 :ătaniram urtneP .ăcim ăpaec 1 .eliz ie rt ed tlum iam tuniţ eiube rt un so rudlăc iş demu pmit eP .aihcinrâtop ac iamcotnî .e ras .tacot edrev lejnurtăp ăţirugnil 1 .ăţafa rpus al iamun cudo rtni es e rac .tăpsaorp tnu .urtnuănî iş tâc .lejnu rtâp ed eznu rf iş ic repuic avetâc tnu răm eiat eS .37 if etaop iifotrac tijă rp ua-s e rac nî aemisărG .emignul nî eiat es iş iifotrac ăţăruc eS .”ăţar ed leportsO“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCITABLĂS ĂŢAR ED LEPORTSO .ărafanid ep tâta .niv uc lerăhăp 1 .e ras .nifad ed eznurf 2 .ănîmătpăs o iş artsăp etaop es so rocă r pmit eP .eras .elenep uc lutanâv ăzae rtsăp es .ătacsu ăp râc o uc eg retş es iş ărăcalf al iamun etşelrâp es .e ragirf al uas ăvat al egi rf eS .373 .ă ruta repmet ed iş eme rv ed ăsnî edniped )e ra rutam iş e rizegărf( e radnazef ed atsaeca ata ruD .cof ep niţ es iş ratis ed elenitsetni ăguada es .etunim 01 ac ric ăpuD .ăjaoc ed iţiţăruc iş ecaoc top eS .e ras iş repip .ăvat nid aţa r socs a-s ec ăpuD .repip ebaob 01 .eliz 4 — 3 eniţ es ăc eif .enep uc eli rutanâv etaot e rtniD .eras .ăninăls g 001 .aprâc uc enib uon nid egretş eS .ăninăls ed iriţbus iilef nî etşelevnî es uas ăzaenăpmî eS .ăcnâda iam eiagit o.iţnib reif taidemi csev res es iş e ras uc ărase rp es .e ras ăguada eS .

ăninăls g 001 .i riţbus iilef iţaiăt iş iţiţăruc .ifot rac gk 1 ĂNINĂLS UC IFOTRAC ED ERACNÂM .tev reş nu ep enib ăcusu eS .ielu uc uas ă rutnu uc ităge rp top es lef aL .ătamufa ăninăls ed ătacub o uc ănue rpmî .e ras ed csevirtop es iş lutnu .enrac ed ămaez itşec 2 .773 .e ras uc ătitocolc ăpa nî etunim icnic cse răpo es iş iifotrac dar eS .ăjaoc ed ăţăruc es iţreif iifot raC .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ătlum iam ă rutnu egnicnî eS .anâtnâms ăguada es .ion ifotrac gk 1 IŢIŞUBĂNÎ ION IFOTRAC .iţnaco rc iş iţinemu r eif ăs eiube rT .e ras ăniţup uc ece r ăpa nî t reif al nup es iş irut refs eiat es .cof al etuninr 6 — 5 niţ iam eS .47 .eras .973 .tnu răm taiăt ra răm uc ărase rp es iş ăzae răs es .ănâtnâms ăcşaec 1 .uas lutiţuc uc dar es ic .tacot rarăm ăţirugnil 1 .eras .iifot rac ădni rpuc ăs ac .ifotrac g 005 IILEF IŢIJĂRP IFOTRAC .tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.m rofinu ăcsaenemur es ăs ăsal es iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac .iifot rac eiaom es ănâp .tot ed edacs amaez ănâp rotpuc al ăsal es iş ăpa ed ăcşaec 2/1 ăguada eS .rtnî nup es iş grucs es .ăpaec 1 .anâtnâms ăguada es iv res a ed etnianÎ .ărutnu ărugnil 1 .eras .eletpal ăb raif ăs enup es so rg dnuf uc ăţita rc ătla o.ănâtnâms ă rugnil 1 .ătivirtop emirăm ed ifot rac ăţăruc eS .083 .iţnib reif csev res es .etnib reif arutnu uc cof al enup es .ion ifotrac gk 1 ION IFOTRAC .etpal itşec 2 .aţita rc sed ăcşim eS .elage iam tâc iş i riţbus etraof iilef eiat eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .iifot rac e repoca ăs tâc enrac ed ămaez ănraot eS .ătado ifotrac iniţup al lumurd ăd eS .irubuc icim nî ătaiăt .aţita rc dnâcşim .ăpa o-rtnî ălaps iam eS .ifotrac gk 1 ĂPAEC UC IFOTRAC .anâtnâms aguada eS .283 .arutnu ăcsaecă r es un ăs ac .ătnâb reifnî es ănâp cof ep niţ es iş .873 .ăjaoc ed iifot rac ăţăruc eS .ăzae răs es atag iţot tnus dnâC .ăjaoc ed ăţă ruc es un ion iifot raC .irăcnâm etla al ătaţniube rtnî .e ras ăniţup ăguada eS .e ras ăniţup uc iş u rpsa tev reş nu uc ăcae rf es .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş ăpaec o tnurăm eiat eS .tnu ărugnil 1 .rtnî nup es iş enib g rucs eS .ifotrac gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IFOTRAC ED LEF TLA * .iţeiugnul ăţni refe rp ed .ăcsaenemu r es ăs niţ es iş iţi repoca rotpuc al uad eS .izu rc iifotrac ăguada eS .ă ro ed t refs nu cim cof al ăb raif iam ăs ăsal eS .eras .183 .ielu uc elage iţ răp nî ătacetsema .tuzăcs enib eif ăs eiube rt eletpaL .ăţăruc eS .ăpa ăcşaec 1 .ielu uc ătacetsema ărutnu irugnil 4 .titocolc eletpal nî nup es iş iilef eiat es .ăpa nî pmit avtâc iţuniţ tsof ua ec ăpud .etlum epa nî ălaps eS .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.apaec ăd ra es un ăs iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .vitirepa ac irugnis uas ărutpirf o ăgnâl ep iv res top eS .nub cof al rotpuc al ăd eS .tnu ărugnil 1 .apa egrucs es .ăpaec 1 .rtnÎ .eras .tnurăm ăpaec o eiat eS .ece r ăpa uc t reif al nup es iş )elfihc ifotrac ăţni refe rp ed( iifot rac ălaps eS .iilef eiat es .tocolc nî aed ăs pecnî ănâp ănişam ep niţ eS . repip .taium a-s apaec dnâC .ăjaoc uc iifot rac b reif eS .elfihc ifotrac gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IFOTRAC .eras .tnu ărugnil 1 .e ras .ărafa ep inemur iş u rtnuănî izega rf etraof nâmă r iifotraC .ăcsaenemur es ăs ărăf .eiaom es ăs pecnî ănâp .atag tnus iimirp ec ărusăm eP .ărutnu uas tnu ărugnil 1 .edepmil apa enâmăr ănâp .ărutnu nî iiţla nup es . repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .atag epao rpa tnus dnâC .tnu ed ărugnil o uc .atag tnus dnâC .ae ras iş iifotrac ăguada es .etunim ed 02 ac ric ăb raif ăs ăsal eS .

lejnurtăp 1 .tnu irugnil 2 .e ras uc ăpa nî etreif enao racam ed dnâr nu ăzaşa es a rpusaeD .csenemu r es ănâp ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd es iş sa r lavacşac uas ăsa r ăznârb ărase rp es .temsep ă rase rp es .enrac ed anişam ni rp ece rt es iş egrucs es .e ras ed etşevirtop eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .rotpuc al ăd es .ărutnu uc aţitarc egnu eS . rotpuc al eg rem ec ăţita rc o tnu uc egnu eS .iriţbus iilef iţaiăt .atag etse dnâC .ă rutnu uc ăţitarc o egnu eS .eras .iilef eiat es .repip iş e ras ăguada es .ăm rof nî csev res eS .483 .983 .ifotrac ed dnâr nu ăzaşa es .etpaocsăr ăuo ed iilef ed dnâ r nu .ătepe r eS . rotpuc al ăd es iş lunoilub tacetsema a-s e rac nî ăpa ed ăcşaec o ănraot eS .irudnâr nî iifot rac ăzaşa eS .aetnil pmit nid eb reif eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .iifot rac b reif eS .etraped iam aşa iş etnil ed lunu .e ras uc ăpa nî b reif es iş eţuso rg iam ednuto r ilef eiat es .ă ro ed 2/1 rotpuc al uad eS .ifotrac ed e ruip ed ta rts nu ednitnî es iş temsep ărase rp es .cof ep etunim avetâc eniţ iam es iş aetnil ăguada es .tnu ărugnil 1 .emârăfs es ăs ă răf .rotpuc al etunim avetâc ăd es iş ăpa ed işrucs iifotrac etsep lusos ănraot eS .noilub ărugnil 1 .iilef iţaiăt iş iţiţăruc iifot rac tnu nî roşu csejărp eS .tnu niţup etâc enup es i rudnâ r e rtnÎ .ăcav ed ăznârb g 002 .ăsar ăznârb irugnil 2 .tnu uc ăm rof o egnu eS .am rof elpmu es ănâp .v( ifotrac ed e ruip nu ecaf eS .ifotrac gk 1 IFOTRAC ED AMALUIC .iişor g 005 .repip .repip iş e ras nid tivi rtop )36 .ifotrac gk 1 ROTPUC AL IFOTRAC .iifotrac treif ua e rac nî apa uc egnits es e rac .ăsa r ăznâ rb ăguada eS .e ras iş ăsar aznâ rb .ănraotsăr es atag etse dnâC .bla sos nu ecaf es tarapeS .ănişam nirp etuce rt lulejnu rtăp iş luvoc rom ăguada es iş ă rutnu ăniţup uc etşejărp es .783 .ăniăf irugnil 2 .ăznârb iş tnu ed ărugnil o uc etacetsema iş esrucs .ăzae răs es iş iilef eiat es .işomurf ifotrac 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IFOTRAC .tnu ed iihcşa avetâc ăguada es iş sa r nazem rap ă rase rp es arpusaeD .noilub ărugnil 1 .ăuo 2 .ăniăf iş ă rutnu ed ărugnil o.eras .tnu ărugnil 1 .ăpaec 1 .iicoljrm epec 3 .tnu ărugnil 1 .tivi rtop cof al .383 .eraolf nî iecelvod 03 .eras .rtnid .ărutnu ărugnil 1 .etnil g 002 .883 .repip . rotpuc al uad eS .ifotrac g 004 ROTPUC AL ENAORACAM UC IFOTRAC .ifotrac g 005 TAVAZRAZ UC IFOTRAC ED ACASUM .ăsar ăznârb irugnil 2 .eras .ifotrac g 005 ROTPUC AL IECELVOD UC lFOTRAC .ifotrac g 005 ETNIL UC IFOTRAC ED ACASUM .sus iam ed aiţizopmoc uc dnânretla .ăţăruc es .ăniăf ărugnil 2/1 .583 .tnu răm apaec eiat eS .ănraotsă r es .e ruip ed lutse r enup es e rac etsep tacot lutavazraz ăzaşa es a rpusaeD .57 .683 .ăsa r aznâ rb ă rase rp es . rotpuc al eg rem ec ăm rof o tnu uc egnu eS .ă rutnu ăniţup uc ăpaec o etşejă rp es eiagit o.e raolf nî iiecelvod aenemesa eD .rtnÎ .ăznârb iş ifof rac ed dnâr nu iopa .ăpa uc taiţbus noilub ănraot eS .iifot rac ăţăruc eS .temsep ărugnil 1 .ărutnu irugnil 2 .eras .iilef eiat es iş ăţăruc es .ăţăruc es .elăuo uc anâtnâms ăcetsema eS .ifot rac ed dnâr nu ăzaşa eS .vocrom 1 .v( iişo r ed sos nu ănraot eS .iifotrac e repoca ăs tâc .ăm rof nî csev res eS tivi rtop cof al .iţ reif ifotrac ed dnâr nu ăzaşa eS .)193 .ăru tnu irugniI 2 .enaoracam g 002 .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL IFOTRAC ED LEF TLA * .e ras ăniţup uc anâtnâms a rpusaed ănraot es .iecelvod ed lunu iş ifotrac ed dnâr nu tnâmăp ed ăţita rc o.ăjaoc uc iifot rac b reif eS .ăsa r ăznârb ed dnâr nu .ăsa r aznâ rb ărase rp eS .iifot rac b reif eS . rotpuc al ăro 4/3 niţ eS .anâtnâms ănraot es arpusaeD .eras .etpal irugnil 2 .temsep ărugnil 1 .lejnu rtăp nu iş voc rom nu b reif es ta rapeS .ăuo 2 .ănâtnâms ăcşaec 1 .rtnî ăzaşa eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .

edepe r ăcae rf eS .iifotrac uc ăcetsema eS .ăuo ăuod .v( rotpuc al coc es iş ălaps es .repip . repip .ătpaetşa tâc uC .ărutnu irugnil 2 .iţ răp elebma ep eleletfihc csenemu r es iş arugnil uc eiţizopmoc nid ai eS .so rg tanrâc nu ecaf es ătsap ătsaeca uC .rotpuc al uad es .izu rc iifot rac ăţăruc eS .tacot ed rev lejnurtăp ăţirugnil 1 .t reif ua e rac nî aţitarc nî tnu uc enib tab eS .sus iam ac e raotăză r nirp uad es iş iifot rac ăţăruc eS .csezegă rf es ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup etâc iopa enup eS .ifotrac ed eliţătămuj ulpmu eS .dnuf nid niţup et raof eiat eS .g 051 ed mac ăcav ed ăznâ rb ed ătacub o .so rg ed mc 1 ed elete rep uc ecaoăg etşin ac dnâm rof .etatămuj ep b reif es iş iifot rac ălaps eS ĂZNÂRB UC IŢULPMU IFOTRAC ED LEFTLA.niţup etâc .v( etitălc ed taula nu ecaf es tarapeS .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ERUIP .ătelmo urtnep ac etutăb elăuo uc ăcetsema es .ăniăf irugnil 2 .eras .iţrăp elebma ep csenemur eS .etpal irugnil 3 .ăniăf ed ărugnil o .ăuod nî eiat es .ătis o-rtni rp iţnib reif tnus tâc ce rt es iş ăpa ed g rucs es .etpal ăcşaec 2/1 .rtnî tnu uc ăzaşa es iş ăsa r aznâ rb arpusaed ă rase rp es .tev reş ep .ifotrac g 003 ĂZNÂRB UC IFOTRAC ED ELETFIHC .iifot rac ăţăruc eS .etnâb reifnî es ăs ac .iinişam aemg ram ep .iram iam yruăg uc aeraotăzăr ep dar es iş izurc iifotrac ăţăruc eS .e ras .ărutnu irugnil 2 .sonabac uas rezirap ed etatitnac işaeeca uc ătiucolnî if etaop acnuŞ .ăţă ruc eS .eras .ăru tnu irugnil 2 .etunim ed 02 ac ric niţ es .ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed ăsaorg eilef o.rtnî t reif al nup es iş irut refs nî eiat es .tarăs lutsug etşevi rtop eS .993 .ifot rac g 003 IFOTRAC ED ELENĂGIRF .tnu ed ă rugnil o uc .repip niţup iş e ras .)136 .etnib reif etse tâc .ăb raif ăs uas dnuf ep ăcsaenemu r es ăs ăsnî ă răf .ielu nî uas ărutnu nî .iulutiţuc amal uc i-udnizeten .ienu lu rotuja uc iş capac nu tăpac al eiat eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăniăf .eras .ifotrac g 003 IFOTRAC ED ELENĂGIRF ED LEF TLA * .ăsar ăznâ rb .io ed ăznârb ăniţup uc ăcav ed ăznâ rb ed ărutulpmu o ecaf eS .iţnib reif .093 .ăniăf ărugnil 1 .urtnuănî csebocs es iş .edepe r b reif eS .rtnid ărutulpmu o ecaf eS .repip .i ruşuneblăg ăuod dnâr ep ăguada eS .ăniăf .arpusaed csenemur es ănâp .iifotrac ătis nirp ăcae rt iam es ăs ă răf lue ruip ităge rp etaop eS .dnuf ep ăcsaenemur es ăs niţup ăsal es iş etnib reif tnu uc ăţitarc o-rtnî ăzaşa eS .tnu răm ătaiăt ăcnuş iş e ras .ăsar ăznâ rb ed ărugnil o .iruşuneblăg 2 .e ras .ăme rc o ac işomups iş ibla tineved ua dnâC .293 .393 .tnu irugnil 2 .193 .treif ua ec ăpud .icim eleţăcub etaiăt .tal nî .etnib reif eletpal ăguada es .taidemi etşev res eS .tacot ra răm .nmel ed ă rugnil o uc enib ămârăfs es iş grucs es .taidemi csev res es .e ras .enrac tacot ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .eras ăguada eS .repip ed farp nu iş e ras .irenit iifotrac gela eS .iicoljim ifotrac 21 ĂJAOC NÎ IŢULPMU IFOTRAC .leftsA .sus iam ac csebocs es iş ăuod nî eiat es .ănâtnâms uc uas iişo r ed sos uc anrai uas ed rev ătalas uc csev res eS .sotsug niţup iam etse tâta uc .)573 .tnu ărugnil 1 .iifot rac b reif eS .ănâtnâms ed i rugnil avetâc ăguada es iv res a ed etnianÎ .esao rg ed teged nu ed iilef eiat es e rac .ăuo 2 .f râv uc col al iifotrac ulpmu eS .tanobracib ed tiţuc ed frâv nu .rezirap uas ăcnuş g 001 .ei ruf raf o ep ăzaşa eS .cof ep iopa tab iam eS .67 ep csejă rp es iş ăniăf nirp cselăvăt es iilef etsecA .ănâtnâms ed i rugnil avetâc arpusaed nup es .uo 1 .cof al ătnetsize r ei ruf raf o-rtnî uas ăvat o.luzeim tot etaocs es eţi rugnil .etnibreif aru tnu nî ănraot es iş aţirugnil uc eiţizopmoc md ai eS .tiţuc nu uc es-udnizeten f râv uc iifotrac ulpmu eS .edepe r tab iam es iş eletpal iş lutnu ăguada eS .uo 1 ăguada eS .ăniăf ăcşaec 2/1 .repip .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăuo ăuod .tanob racib .e ras ăniţup iş e repoca i-ăs tâc ăpa uc ăţitarc o.tipot tnu uc csepo rts es iş ăsa r ăznârb uc ă rase rp eS .ăvat nî ats ătaop ăs ac .iv res i-a ed etnianî iş csenemu r es ănâp rotpuc nî niţ eS .uo 1 .tacot edrev lejnurtăp iş repip .ăvat o ep ăzaşa eS .şo lococ nu icin enâmăr un ănâp .iram ed lef al iş izeten .

ăniăf irugnil 2 .ăuo 2 .temsep ărugnil 1 .sus iam ac lef al e ras uc ăpa nî b reif es iş iuluteged aemisorg ed i roicănrâc icim .eiruf raf ep ăzaşa es . repip ed fa rp nu .ăuo 2 .niţup ăsal eS .eletşulăg cudo rtni es .ăţita rc nî a rugnil uc ecetsema iam es ăs ă răf tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ifotrac g 005 IIŞOR ED SOS UC IFOTRAC ED ETŞULĂG .ăniăf nirp ătad anâm uc etşulăg caf eS .noilub ărugnil 1 .noilub ărugnil 1 uas iişor g 005 .ăm rof o-rtnî ăzaşa es .ednuto r eţuletfihc caf eS .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r avetâc iş enup top eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .cof ep .ătnîmă rf es iş e ras enup es .rotpuc al iifot rac coc eS .iifotrac nup es .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .noilub ed ă rugnil o taguăda a-s e rac nî ăpa ed ăcşaec o ănraot es iopa .iifot rac ăjaoc uc b reif eS .repip .493 .csebocs es .e ras ed etşevirtop es iş noilub niţup etâc ăguada eS .eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş ăpa uc egnits es .eras .etrap ătlalaec ep iş ăcsaenemu r es ăs o-dnâsăl .77 .ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî enib ăcae rf es luzeim rai .793 .repip .ifotrac gk 1 IFOTRAC ED EINHAI .rtnî egnicnî eS .eras .tocolc nî ăd dnâc iş cof al e ras ăniţup iş ăpa uc ăţitarc o enup eS .ăniăf irugnil 2 .iifot rac b reif eS .ielu nî uas ărutnu nî csejărp es iş temsep iş uo .edlac csev res es iş ăsa r ăznârb ăniţup ărase rp es .ăniăf nirp uad es .ăcun o tâc tnu ăguada eS .eletşulăg grucs eS .eiube rt iam ăcaD .eliruşuneblăg .ielu irugnil 2 .ăsar ăznâ rb ed ă rugnil o iş aniăf .ielu irugnil 2 .csebocs es .g rucs eS .ifotrac g 005 ROTPUC AL IFOTRAC ED ETŞULĂG .ăuod nî pu r eS .epec 2 .eniîp eilef 1 .eras .ămups etutăb iruşubla ăuod elec tiş râfs al iş lejnurtăp ed ed rev ăznu rf ăniţup .593 .iişor 3 .ifotrac g 005 IELU NÎ ETIJĂRP IFOTRAC ED ELETFIHC .ăru tnu ărugnil 1 .ăniăf uc ăcetsema es .enrac tacot ed anişam ni rp uad es iş ăţăruc es .sus iam ac eletfihc caf eS .e ras ăguada eS . repip iş e ras ed etşevirtop es .ăniăf irugnil 2 .tipot tnu ărugnil 1 .993 .a rugnil uc i-udnâsăpa .e rat iam avec eif ăs lutaula tâcnî leftsa ăniăf ăguada eS .ătam rof at rut ătitălc o ac ec raotnî es iopa .ătacot ăţaedrev .ărutnu ăniţup nî tnu răm ătacot ăpaec o etşejărp es :rotămru lulef nî iişo r ed sos nu ecaf es pmit e rtnÎ .aţilucruf uc ămâ răfs es luzeim rai .iţamârăfs iifot rac lage dnitnî es .ărutnu ăţirugnil 1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăuod nî pu r eS .nifad ed ăznu rf o iş e ras .repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .ele e rtni rp ăsar ăznâ rb enup es .etnib reif ă rutnu nî iţrăp elebma .etnib reif ielu nî csejărp es iş .tacot ra răm uas lejnu rtăp niţup ăguada es tiş râfs aL .repip .ed rev ătalasuc uas i rutărum uc iv res top e" .ăniăf ni rp ătad anâm uc caf eS .tnu g 05 .gnul nî eiat es iş iifot rac ăţăruc eS .ăb raif iam ăs ă răf ăro ed t refs nu niţ eS .eras .tineblăgnî a-s dnâc iş tnurăm ătaiăt apaec ielu nî etşejă rp eS .ifotrac g 005 IŢPOC IFOTRAC ED ELETFIHC .ae ras ăguada eS .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ĂTRUT .ăuo ăuod .enrac ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .iifot rac b reif eS .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs ăsal es .lutnu iş lurepip .a rutnu eiagit o.iv res a ed etnianî ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .ăpa ăniţup ăguada es .nifad ed ăcim ăznurf o .eras .enrac ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .ărutnu irugnil 2 .iifot rac coc eS .ăpa ăcşaec 1 .ăniăf mignil 2 .emugel ăgnâl ep etşev res es iş irut refs eiat eS .lusos ănraot es arpusaed .ăpaec 1 .ăniăf ed ăsar ărugnil o .893 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .rotpuc al etunim avetâc uad es iş tipot tnu uc csepo rts es .693 .i rut refs nî .

e renit et raof elicizru tâced enub tnus uN .lucanaps eb reif es iş ălaps es .ăniăf ărugnil 2/1 .ielu uc tnu răm ătaiăt apaec etşejă rp eS .t reif al nup eS .canaps gk 005.roşu iam ăb raif ăs ac .canaps gk 005.ănişam ni rp ăd es uas .icizru g 005 ICIZRU ED FALIP .iţnib reif csev res eS .şacapra ăcşaec 1 .taidemi etşev res es iş tăpsao rp tnu niţup enup es .1 ROTPUC AL CANAPS .104 .ăb raif un ăs lucanaps ac u rtnep .e ras uc ătitocolc ăpa nî ti repocsed eb reif eS .eras .rotpuc al ăd eS .iulusav ludnuf nî ănâmăr ăs ele ep ed lutnâmăp iş lupisin tot tâcnî leftsa .nmel ed dnuf nu ep nif ăcaot es .eras .etehco rc uc uas ărutpi rf al ărutinrag ac .ii revămirp lutupecnî al etişei .icizru gk 1 IELU UC ICIZRU ED ERUIP .ze ro ed lufalip uc lef al ecaf eS .ue rem dnâcetsema ănişam ep eniţ eS .nmel ed dnuf nu ep ăcaot es uas ătis nirp ce rt es .tnu răm ae rp un rad .ăpaec 1 .canaps gk 005.eras .etpal uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .1 CANAPS ED ERUIP .304 .ăniăf ed farp nu sup a-s e rac nî ănâtnâms ed ănub ăcşaec o canaps al aguăda etaop es .etehco rc .elicizru treif ua e rac nî ămaez ed i rugnil 3 — 2 uc iş ăniăf uc ăcetsema es .)enrac ed ămaez ed iro etpal ed ăcşaec o uas( lucanaps t reif a e rac nî apa nid ăcşaec o ănraot es .tăpsaorp tnu g 05 .ie!u irugnil 2 .egela eS .ăpa ed enib eg rucs es .tipot tnu irugnil 2 .tăpsao rp tnu niţup iş ăsar ăznârb ed i rugniI ăuod dnîguăda .1 TNU UC CANAPS .canaps gk 005.elicizru grucs eS .icizru g 005 ŞACAPRA UC ICIZRU ED FALIP .tnu ărugnil 1 .roşu ămâ răfs es eteged e rtnî taul dnâc treif etse luze rO .e ras ed etşevirtop es .ăsar ăznârb ed ărugnil o uc tacetsema .ăcaot es iş lucanaps eb reif eS .i ruihco uc etşev res es canaps ed lue ruiP .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .sus iam ac canaps ed lue ruip etşetăgerp eS .ăsar ăznârb irugnil 3 .eras .1 CANAPS ED ERUIP ED LEF TLA * .ti repocsed sav nî .eras .lucanaps treif a e rac nî ăpa ed ăuod uas ăcşaec o uc egnits eS .luze ro uc ăţitarc nî ăzaşa es .iro avetâc ed eiţarepo ătsaeca ătepe r eS .dnuf ep ădnirp es un ăs ac dnâcetsema .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş ăpaec o tnurăm eiat eS .404 .ăpa uc sav tla nî anâm uc elicizru tocs es ic .cte elenagirf .504 .ielu ărugnil 1 .grucs es .tnu nî eniâp ed iilef avetâc csejărp eS .)tsug ăpud( ăpaec 1 .sar naerh uc .ăniăf ărugnil 2/1 .rată rg nu ep am rof dnâzeşa . roşu etşejărp es iş luze ro ăguada eS .cof al uon nid nup eS .004 .atag etse dnâC .nuja nid ăpa nî taium ăsnî eiube rt luşacap ra .tnu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejărp es tarapeS .aniăf ă rase rp es iş lucanaps enup eS .ălaps es e rac nî lusav nid apa egrucs es uN .elenăgi rf .tnu ărugnil 1 .niţup ăb raif iam ăs ăsal es iş lucanaps uc ăcetsema eS .ăniăf ărugnil 1 .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .zero ăcşaec 1 .tagel ed lutsed etse iş t reif a lucanaps ec ănâp .etunim ed 03 — 02 rotpuc al ăd es .atag tnus dnâC .ige rtnî ăsnî ănâmăr ăs eiube rt ze ro ed elebaoB .etaruc et raof nâmă r elicizru dnâc ănâp .ănâtnâms o ac sorg sos nu eniţbo es ec ănâp .ăgilămăm iş ielu nî ătijărp ăpaec .epa etlum iam nî ălaps es .egrucs eS .ătacetsema enib etse atsaeca dnâC .eleznu rf gela eS .87 es ăs iamun ic .ece r etşev res eS .ălfmu es ec ănâp ănişam ep enib tab es iş .elicizru treif ua e rac nî ăpa ed itşec ăuod ănraot es .eras .e ras uc ăti tocolc ăpa nî b reif eS .204 .ăniăf uc luşatnâr ed col nÎ .ăpaec 1 .dnuf al eniâp ed eliilef ăzaşa eS .nif temsep ed ă rugnil o uc ărase rp es .ăcaot es .temsep ărugnil 1 .ăpaec 1 .ăniăf ărugnil 2/1 .elicizru iş ac epa etlum iam nî ălaps es iş lucanaps egela eS .naerh .arpusaed lucanaps ănraot es .tăpsaorp tnu g 05 .sus iam ac elicizru ălaps es iş gela eS .ielu irugnil 2 .eras .ăleznarf ed iilef 6 .

eb reif es iş epa etlum iam nî ălaps es .ătitocolc ăpa nî etşe răpo eS .iilef etaiăt iş etiţă ruc elic repuic tnu nî ăşubănî es tarapeS .tnu răm ătaiăt ăcnuş ăniţup iş ămups etutăb iruşubla ie rt elec tiş rîfs al rai .704 .tnu ed ărugnil o iş ăsa r aznârb ăguada es .)136 .ănilp aţitarc ătado ac .ăniăf ărugnil 2/1 .eras .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu uc acnidub etşepo rts es .canaps ed .lucanaps enup es .v( canaps ed e ruip nu ecaf eS .o iş tnu ed ărugnil o.etitălc nî ătacărbmî eif ăs acnidub ătaot iş arpusaed es raotnî if ătaop ăs .canaps ed e ruip ed tarts nu enup eS .dnâr ep esup i ruşuneblăg ie rt ăguada es .icrepuic g 051 .etraped iam aşa iş ătitălc o .anâtnâms niţup etâc ăguada es iş cof ep etunim avetâc eniţ es .ti rocă r iam a-s ec ăpud iş canaps ed lueruip uc ăcetsema eS .ăm rof nî etşev res eS .epa etlum iam nî lucanaps ălaps es iş egela eS ROTPUC AL ICREPUIC UC CANAPS . rotpuc al ăd es iş ăsar ăznî rb ă rase rp es .eras .)404 .ăniăf ed ărugnil .ăsar aznârb uc ăcetsema es iş et rap o al ăd eS .tnu uc etşepo rts eS .rtnî ăzaşa eS .v( ăuo nid etitălc 41 — 21 caf es tarapeS .ăcsaeneblăgnî es ăs ăsal es iş aniăf ăguada es .ăniăf ărugnil 1 .ănâtnâms ăcşaec 2/1 .a rpusaed ăcsaenemur es ăs etunim avetâc ăd es .rezirap uas ăcnuş g 05 .canaps gk 1 CANAPS ED UELFUS .arpusaed ăcsaenemu r .ăniăf ăcşaec 1 .eras .tnu ed ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup es iş apa ătaot ăsai ăs ac dnâsăpa eg rucs eS .ăuo 2 :etitălc urtneP .tnu irugnil 3 .tnu irugnil 2 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .luşi rcăm uc ăcetsema es .lucanaps t reif a e rac nî ăpa ed uas etpal ed ăcşaec o uc esnits .tnu irugnil 2 .canaps gk 1 CANAPS UC ETITĂLC ED ĂCNIDUB .somu rf etşe rc ănâp .elicizru ac lef al luşircăm ălaps es iş ăţăruc eS .ăuo 3 .97 .ănâtnâms irugnil 2 .canaps ed eli răcnâm urtnep ac iţătitnac işaelecA EIVETŞ .canaps gk 1 .tnu irugnil 2 .aţita rc elpmu es dnâc ănâp .nîrtăb iam etse ăcaD .iruşuneblăg 2 .ă ro ed etatămuj o ac ric cof ep eniţ eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .ăcnidub ed ăm rof o tnu uc enib egnu eS .e ras ed etşevi rtop eS .e ras uc ătitocolc ăpa nî iâtnî etşe răpo es .sar lavacşac uas ăznârb ărugnil 1 .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .ăm rof nî etşev res eS .sa r lavacşac uc uas ăsar ăznârb ăniţup uc arpusaed ărase rp es iş ănraotsă r eS .cof al ătnetsize r ăm rof o.dlac al eniţ eS .804 .tnu uc ăţita rc o-rtnî iopa enup es iş ătis o ep egrucs es .tacot ed anişam ni rp ece rt es uas dnuf ep ăcaot es iş egrucs eS .ăniăf ărugnil 1 .ăb raif ăs ărăf ănue rpmî ătnâb reifnî es .atag etse dnâC . rotpuc al .tnu uc ăţita rc o.eli răcnâm ac lef al csetăge rp es eivetş ed eli răcnâM .tnu ed ă rugnil o ăţita rc o-rtnî ătnâb reifnî eS .e ras ed etşevi rtop eS .etpal ăcşaec 1 .nub cof al ă ro ed irut refs ie rt eniţ eS .ăcsae rocăr es ăs epecnî dnâC .irut refs nî etaiăt etpaocsăr ăuo uc etşev res eS .eras .rtnî ăşubănî es .tnu irugnil 2 .014 .canaps gk 1 CANAPS ED ĂCNIDUB .114 .904 . roletitălc aemi răm ed ăţita rc o tnu uc enib egnu eS .ăsar ăznârb irugnil .lucanaps egela eS .ue rem dnâcetsema .ăpa uc sav tla nî lutot uc enup es iş ă repoca es .tnu niţup iş ăznârb ă rase rp es .e ras uc .ămups etutăb eliruşubla ăm ru al iş dnâ r ep esup eliruşuneblăg ăguada es .604  2 .eliruşuneblăg uc anâtnâms no rtsac nu.inig ram ep ed eletitălc a rpusaed c rotnî eS .etunim ed 05 — 04 eniţ eS .rtnî tab eS .etpal ăcşaec 1 .iş ănraotsăr es .iş egrucs eS .ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp es.ăuo 3 .et rap o al ăd es atag etse dnâC .aiţizopmoc ănraot es . rănât etse ăcad .elic repuic uc lucanaps ăcetsema eS .şircăm gk 1 UO UC ŞIRCĂM .inig ram ep 4 — 3 iş dnuf ep ătitălc o ăzaşa es .e ras ed etşevi rtop es .rtnid sorg sos nu ecaf es tarapeS .aiţizopmoc ănraot es iş tnu uc enib ăm rof o egnu eS .ăcaot es iş lucanaps eb reif eS .

tnu irugnil 2 uas .ielu nî aenemesa ed .ece r iş iv res etaop es t reif lulehgna rapS .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî ăzaşa eS .dar es uN .tnu ărugnil 1 .ăro etatămuj o ac ric cof al niţ es .ielu niţup uc ăţita rc o.iţ reif eif ăs eiube rt iiecelvoD .tocolc nî uad dnâc lutnemom niD .iţreif tnus ănâp niţ es .ratşum ăţirugnil 1 .tnu nî roşu ătijă rp iş tnu răm ătaiăt ăpaec nid sos nu ecaf eS .rtnî csenemu r es iş iamun ălaps es .tev reş nu ep ăzaşa es iş eleţa eiat es .iicoljim iecelvod 6 IECELVOD ED ERACNÂM .eiaom es ănîp .ige rtnî ăsal es .tnu niţup uc ăţitarc o.ăniăf ăţirugnil 1 .lucigap ra .tacot lejnu rtăp niţup ăguada es iv res a ed etnianÎ .ăpa l 2 .ăniăf ăţirugnil 1 .iram iruăg uc e raotăzăr o ep iopa da r es .ăuo 3 .eliţrăp ăuodnâma ep eleletfihc csenemu r es iş etnib reif ă rutnu uc eiagit o-rtnî lumurd ăd es .ăsa r aznârb uc iş iiecelvod uc ăcetsema es .noilub ărugniI 1 .etpal ăcşaec 1 .e raolf nî .08 ROTPUC AL IFOTRAC UC IECELVOD .irenit iecelvod gela eS .tnu ărugnil 1 .214 .eras .etocolc avetâc aed ăs .514 .cim cof al .414 .ăniăf ăţirugnil 1 .noilub ed ă rugnil o .rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad eS .gnul nî .aznârb .tacot edrev lejnurtăp .e tşetocolc dnâc iş e ras uc ăpa treif al enup eS .enrac tacot ed anişam nirp ece rt eS .314 .tăpsao rp et raof lehgnaraps egela eS .dnâ r ep esup elăuo .iicoljim iecelvod 6 BLA SOS UC IECELVOD .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al uad es iş ăm rof o.iţ reif epao rpa tnus dnâC .iţamâ răfs un rad .epa etlum iam nî ălaps es iş ăsao rbif aetrap ed ăţă ruc eS .tijărp temsep iş tipot tnu uc uas ăzenoiam uc etşev res eS .ăniăf ed ăţirugnil o uc ătacetsema anâtnâms a rpusaed ănraot eS .sus iam ac iiecelvod ăţăruc eS .eras .eiţizopmoc nid a rugnil uc ai eS .iţamârăfs un rad .ănâtnâms ăcşaec 1 .tnu iş ăniăf nid bla sos nu ecaf es pmit tseca nÎ .ăru tnu irugnil 3 .ăniăf .temsep ărugnil 1 .eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez iş sos nî aguăda etaop eS .e riţbus iş ed rev lu rif uc lehgna raps ă refe rp es eletfihc u rtneP .atag tnus dnâc iş rotpuc al uad eS .cigapra g 001 .tivirtop eiat es iram iam iec .614 .lehgna raps ed rolirutăgel lumu rd ăd es .ăsar ăznâ rb ăraserp es .ERAOLF NÎ IECELVOD .)iecelvod al ed amaez uc uas( etpal uc snits .e ras ed etşevi rtop es iş ătacot ăţaed rev .iieţiăt ac .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup uc egnits es .eiruf raf ep .ielu g 001 .ăpa l 2 .eiaom es ăs pecnî dnâC .ătitocolc ăpa nî niţup b reif eS .ignul ăsai ăs tâcnî leftsa .eras .)25 .ăsar ăznârb irugnil 2 .eraolf nî iecelvod gk 1 uas iicoljim iecelvod 6 ĂNÂTNÂMS UC IECELVOD .tacot edrev lejnurtăp iş rarăm eţirugnil 2 .rtnî ăşubănî eS .enrac ed ămaez .emignul işaeeca ed etaot iopa eiat es iş ihcnunăm nu-rtnî e rif 01 — 8 etâc ăgael eS .ătarăs .enao racam ed ae raotă ruce rts ni rp g rucs es .ăpaec 1 .eraolf nî iecelvod gk 1 ITŞECERG.ă reisos nî .iruşuneblăg 2 :sos urtneP .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .1 TREIF LEHGNARAPS .ielu irugnil 2 .eras .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .aniăf ăguada eS .tecnî ăb raif ăs eiube rT .ăpa l 2 .tnu ed ărugnil o .aniăf uc ătacetsema anâtnâms iopa ăguada eS .814 .lehgnaraps gk 005.iiecelvod uc ăţita rc işaeeca nî lucigapra enup eS . roşu etşejărp es ta rapeS .ăsar ăznârb irugnil 2 .e ras .ănâtnâms ăcşaec 1 .ăpa ăniţup ăguada es .ti rocă r iam ua-s ec ăpud csev res es .tnu ărugnil 1 .tnu nî niţup ăşubănî es iş apa enib egrucs es .etnib reif ăpa nî nup eS .rtnî ăzaşa eS .iecelvod etsep ănraot eS .e ras ed ătivirtop .ănâtnâms o ac ăsao rg ătsap o ecaf eS .enib ădni rpuc el ăs eiube rt apA .tarapes etşev res es lusoS .lehgnaraps gk 1 ROTPUC AL LEHGNARAPS ED ELETFIHC .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .tnu irugnil 2 .icim tnus ăcaD .ăpa ed enib egrucs es iş sus iam ac lef al eb reif es iş ăţăruc eS .eiâmăl .iţepsao rp et raof .714 . rotpuc al uad eS .ăniăf irugnil 2 .grucs eS .ănue rpmî lutot ăcetsema eS .ăniăf ărugnil 1 .eras .v( rat rat sos uc .

atag tnus iiecelvod dnâC .tacot lejnurtăp iş rarăm ăţirugnil 1 .etnib retif )ielu uas( ărutnu uc eiagit o.tivi rtop cof al .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ăsam al ăzae răs eS .iiecelvod dar eS .iicoljim iecelvod 6 ROL LUZEIM UC IŢULPMU IECELVOD .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăro ed etatămuj o niţup lec srucs al niţ es( enib grucs es iş iiecelvod b reif eS .ăniăf ărugnil 1 .repip .ănâtnâms irugnil 2 .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ătijărp ăpaec o iş ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî ăcaot es socs luzeiM .ăniăf .ielu uas ărutnu irugnil 2 .temsep ărugnil 1 .aliărB ed ăbla ăznâ rb eif( aznâ rb uc ăcetsema es .ăuo iş iecelvod .ităge rp etaop es e racnâm işaeecA .iicoljim iecelvod 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IECELVOD .rtnî a rugnil uc ănraot eS .e ras uc apa nî tarapes ăt raif ae răzam ăguada es .e ras .ăpaec 1 .cof al ătnetsize r ăm rof o ărutnu uc egnu eS .eras .e raolf nî iiece lvod ăguada eS .meva ăcad .uo 1 .da r eS .iiecelvod iş iifot rac b reif es ec ănâp .iicoljim iecelvod 3 ENAP IECELVOD .eras .sus iam ac lef al csetăgerp es iş iiecelvod ulpmu eS .temsep ărugnil 1 .ătlum ă rutnu nî csenemu r eS .ăniăf ni rp uad eS .iecelvod 3 se săreze înainte de a fi puşi la prăjit.eras .uo 1 .ăsam al ăzae răs eS .ătacot ăţaed rev iş iişo r ed iilef avetâc .ăm rof nid elemugel e repoca ăs tâc .ifotrac uon nid iş aţaed rev ăniţup .ifotrac g 003 .ăniăf ed ărugnil ed f râv nu enup es .ece r etşevres es ae racnâM .324 .atag tnus ec taidemi iţiv res eiube rT .uo nu uc ăcetsema es .etpal ănraot es arpusaeD .ătalas uc csev res es iş iţ răp elebma ep csejă rp eS .ielu irugnil 2 .18 .ărutnu irugniI 2 .sos nî dnâguăda .iecelvod ed iilef ed dnâ r nu .uo nu ăguada eS .ăniăf irugnil 2 .etpal itşec 2 .)ie nid apa esal ăs ac .ăţaed rev .atag tnus ec ătadnî csev res eS .emiso rg u rtemitnec 2/1 ed iilef nî .ăniăf irugnil 2 .)izu rc( iilef eiat es iş iifot rac ăţăruc es .iţinemu r somu rf eif ăs iiecelvod ac u rtneP .tijărp u rtnep ac lef al iiecelvod csetăgerp eS .e ras ed etşevirtop eS .ielu niţup uc etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .iţepsao rp .ărutnu ăniţup uc ătacot ăpaec o roşu etşejărp es :iişo r ed sos lurotăm ru ecaf es ta rapeS .ăru tnu irugnil 3 .ăniăf nî iiecelvod uad eS .iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .lutemsep uc iş )ăznâ rb ătla eif .eicoljim emi răm ed iţepsaorp iecelvod gela eS .ărutnu ărugnil 1 .tarăs ed tivi rtop .iecelvod etsep ăţita rc nî ănraot es iş etocolc avetâc aed ăs ăsal es .temsep iş uo .224 . rotpuc al ăd es iş tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc nup es .csebocs es iş ăuod nî eiat es .uo 1 .csebocs es iş ăuod nî eiat es .914 .uats ăcaD .gnul nî eif eiat es iş ăjaoc ed iiecelvod dar eS .epec 2 .csenemu r es iş ărutnu ăniţup uc aţita rc o-rtnî ăzaşa es iş iiecelvod ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .ăniăf nî uad es uon nid iş etpal nî eiaom es .ănâtnâms ăniţup .iişor 4 .arpusaed ed aţijoc eiaom es .eniâp eilef 1 .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ăniăf ed ă rugnil o uc luo iş ielu uc arutnu dniucolnî .ăcaot eS .eras .124 .ifotrac ed iilef ed dnâ r nu ăzaşa es .repip .ărutnu ăniţup uc etşejă rp es luzeiM .ebaob edrev erăzam g 052 .024 .ăznârb ărase rp es .etpaocsăr ăuo ed iilef ed lunu .rotpuc al ăd es iş ă repoca es .noilub ăguada es .ăniăf ărugnil 1 .izega rf iiecelvod tnus ănâp ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd eS .e ras ed etşevi rtop eS .ătacot ăţaed rev iş ăniăf .iicoljim iecelvod 3 IŢIJĂRP IECELVOD .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD ED ELETFIHC .etnib reif .iţrăp elebma ep csenemu r eS .424 .dnuto r eif .ăznârb irugnil 2 . repip .arutnu ătnâb reifnî eS  Nu trebuie să  .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .etpal ăcşaec 2/1 .tăpsaorp tnu g 05 .iiecelvod dar eS .repip .ărutnu irugniI 3 .eraolf nî iecelvod gk 1 ĂŢAEDREV IŞ ERĂZAM UC IECELVOD .etpaocsă r elăuo b reif eS .ăpa uc egnits es . .ătlum ărutnu nî iţijărp eiube rt .eras .ăuo 2 .e ras .

)434 .ărutnu uas tnu uc ătinemu r iş ătacot ăcim ăpaec o .iiecelvod ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .csebocs es iş ăuod nî eiat es .e ras .ăpa uc itşec 2 .ărutnu ed ărugnil o uc .tnu ed eleţăcub avetâc iş temsep ăraserp es a rpusaeD .tăpsao rp lutnu uc iş elăuo uc ăcav ed aznârb ăcae rf es tarapeS .824 .iicoijim iecelvod 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IECELVOD ED LEFTLA * .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ăsar ăznâ rb ăguada es iopa .elitrăp etaot ep csenemu r es .)ăni ret( tnâmăp ed ăm rof o-rtnî ăzaşa es .iiecelvod iş luze ro ăţita rc o.ănileţ ed ăznurf 1 .ărutnu ăniţup uc iţinemu r iş iţacot .ăznârb irugnil 2 .tacot ra răm .ă repoca es .ăniăf ărugnil 1 .ăţitarc nî .ăpa uas etpal ăcşaec 2/1 .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD UC FALIP .ăcsae rocă r es ăs etrap o al ăd eS .noilub ărugnil 1 uas iişor 4 .ăpa ăniţup etâc ănraot es .iiecelvod ulpmu eS .uo 1 .ăuo 3 .rtnî eletla ăgnâl elenu ăzaşa es .etşe rc ănâp .arutulpmu etşe rc ec ănâp niţ es .arpusaed ănraot eS .28 al ăb raif ăs ăsal es .io rutsu ed ieţăc aviţâc uc aznâ rb dniucolnî iş .ătivirtop emirăm ed iecelvod gela eS .iişor g 005 :sos urtneP .iiecelvod dar eS .aliărB ed ăznâ rb ed iriţbus eţuilef uc iş iişo r ed iilef uc dnânretla iecelvod ed irudnâr ăzaşa es .e ras ed etşevi rtop es iş tacot rarăm niţup ăguada eS .tocs eS .e ras ed csevirtop eS .ăm rof nî csev res eS .ăniăf ăţirugnil 1 .işomu rf iecelvod gela eS .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad es iş iişo r ed sos nu ănraot es arpusaeD .924 . repip .iiecelvod dar eS .ielu niţup uc csenemu r es iş eiat es .tal nî iâtnî .e ras .ei ruf raf ep ăzaşa es iş tocs eS .ăuo 2 .iiecelvod dar eS .ăniăf ărugnil 1 .ămups etutăb iruşubla ăuod elec iş i ruşuneblăg ăuod dnâ r ep iş e ras .eras .tnu irugnil 3 .eras .ze ro ed ăcşaec o al itşec ăuod .etpal uc uas ăpa uc egnits es e rac .uicoljim cof al .iicoljim iecelvod 3 ROTPUC AL IIŞOR UC IECELVOD .ăuod nî ătacub e raceif iopa .)104 .iţăcub ie rt nî uas ăuod nî eiat es .v( icizru ed lufalip u rtnep ac luze ro etşetăge rp eS .ăbla ăznârb g 091 .emignul nî .e ras ed etşevi rtop eS .işomurf iecelvod 5 ĂZNÂRB ED UELFUS UC ITULPMU IECELVOD .dar es .iţijă rp tsof ua e rac nî luielu uc ănue rpmî .anâtnâms ăguada es .dar eS .rotpuc al uad eS .ie nid alaezemu ătaot esei ănâp cof ep niţup niţ eS .ăţaed rev enup eS .tipot tnu ărugnil 1 .u rtap nî eiat eS .rtnî ăzaşa eS .624 .e ras uc ătitocolc ăpa nî cse răpo eS .ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ednuto r iilef eiat es .ti rocăr ua-s dnâc rai .zero ăcşaec 1 .iişo r ed iilef uc ăm rof nî i-udnâzeşa .izega rf iiecelvod tnus ănâp .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ăznârb irugnil 2 .rtnî ăzaşa es .ăsa r ăznârb ărase rp es .ăm rof nî etşev res eS .luzeim etşebocs es iş .tnu ed eleţăcub avetâc nup es iş ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp es .tacot rarăm .rasecen etse ăcaD .răhaz ăţirugnil 1 .ăpaec 1 .ăniăf irugnil 2 .ăţita rc ep ed ecafsed es iş enib ăşao rgnî es ănâp .ăpa ăguada es .524 .ăgrucs es ăs ăsal es iş cse răpo eS .tnu irugnil 2 .e ras iş ătitocolc ăpa uc cse răpo es iş etivi rtop iţăcub nî eiat es .iecelvod ed elirut refs ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .rotpuc al uad es .ătacot ăţaed rev .ielu irugnil 2 .ăpa ăniţup uc t reif luze ro ăguada eS .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema . rotpuc al ăro o ăd eS .g rucs eS .ăcav ed ăznâ rb g 051 .ăcim ăpaec 1 .tăpsao rp tnu g 52 .eras .v( elosaf ed luelfus urtnep ac eiţizopmoc o ta rapes ecaf eS .eraolf nî iecelvod g 057 uas iicoljim iecelvod 4 IECELVOD ED UELFUS .rotpuc al csenemu r es iş tnu uc ăţita rc o.iicoljim iecelvod gela eS .u rtnuănî etşebocs es t refs e raceif .ăuo 2 .ăsa r ăznârb a rpusaed ărase rp eS .zero irugnil 2 .g rucs es .ăcav ed ăznârb g 002 .temsep ărugnil 1 .tnu uc ăsnu ăvat o.temsep uc iş uo uc ăcav ed aznâ rb ăcae rf es tarapeS .iicoljim iecelvod 6 IŢULPMU IECELVOD IŢLA .emirăm ăpud .sus iam ac iiecelvod ităge rp top iam eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .iişor g 005 .ănâtnâms irugnil 2 .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ăniăf ed ănilp ărugnil o iş tnu ed ăsar ă rugnil o-rtnid so rg sos nu ecaf es tarapeS .724 .eras .iv res a ed etnianÎ .ăpa uas etpal ăcşaec 1 .eras .tnu uc .

cof ep ăniţ iam es ăs ă răf etşev res es iş e ras ed etşevirtop eS .etocolc avetâc aed ăs etnib reif ăpa nî enup eS .534 .ăniăf ărugnil 1 .ărutnu i rugnil 2 .ece r ăpa uc ălao o.ăpaec o ăguada eS .ece r uas ădlac etşev res eS .somu rf tucse rc a dnâc etşev res eS .ămups eli ruşubla ăguada es tiş râfs aL .enib ădnirpuc el ăs tâc .lejnurtăp 1 .tipot tnu ed irugnil ăuod nî .ătelmo o ac ednirp es ănâp eniţ eS .ăsarg elosaf ăţni refe rp ed .etpal irugnil 3 .eras .vocrom 1 .eiruf raf nî uas no rtsac nî ăzaşa es dnâC . răhaz .eteged e rtnî roşu etşevi rts es ze ro ed lubob dnâc atag etsE .nifad ed ăznu rf 1 .434 .şacap ra uc tiucolnî if etaop luze rO .egrucs eS .aedif elosaf g 057 EDREV ELOSAF ED UELFUS .tnu irugnil 2 .etnib reif .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .234 .tăpsaorp tnu g 05 .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .tivi rtop cof ep uon nid enup es iş eg rucs es .eras .e ras ed etşevirtop eS .ălaps es iş aelosaf egela eS .cim cof al .eg rucs eS .ăţita rc ep ed ecafsed es iş enib ăşao rgnî es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod eniţ es .ănileţ ed ăznu rf o iş aniăf .134 .ige rtnî nâmăr e lebaob leftsa iamuN .io rutsu ed ieţăc ie rt .rotpuc al ăd es iş elosaf etsep aiţizopmoc ănraot eS .cim cof ep enup eS .nuja nid ăpa nî eiaom es ehcev iam etse aelosaf ăcaD . roşu iam ăb raif ăs ac urtnep nuja nid taium eiube rt e rac .eras .noilub uas eţileip ed etiţă ruc eliişo r ăguada eS .ătamufa ăninăls g 001 .eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .ăpa uc uas etpal uc gnits es iş col ed ăcsaenemu r es ăs ă răf .1 TĂPSAORP TNU UC EDREV ELOSAF . rotpuc .iod aguăda top es tsug ăpuD .aelosaf ăţăruc eS .elosaf nid alaezemu esei ănâp ănişam ep eniţ es iş cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî tnu uc ăzaşa es .iişor 4 .enib ădnirpuc el ăs lutnu ac u rtnep aţita rc dnâcşim .ăznâ rb ărase rp es .ăpaec 1 .e ras uc etreif iişo r nid tităge rp iişo r ed sos uc etşev res eS .t reif al ăsup if a ed etnianÎ .634 .ănâtnâms uas etpal iş ăniăf uc .ăm rof nî etşev res eS .rtnî enup es iş egrucs eS .noilub ă rugnil 1 .elosaf gk 005.ăcetsema eS .cim cof ep eb reif eS .ăb raif ăs tecnî ăpaecnî ăs .eras .v( ănâtnâms uc iiecelvod ac lef al etşetăgerp es iş eg rucs eS .1 ĂNÂTNÂMS UC EDREV ELOSAF .ăpaec 1 .ăsarg elosaf gk 1 IELU UC EDREV ELOSAF .ăi riăf ed enilp ae rp un i rugnil ăuod csejărp es ta rapeS .ăti repocsed eb reif eS .ae ras enup es tiş râfs e rps .ăpa uc egnits es iş ăniăf enup es .elosaf gk 005.nifad ed ăznu rf o .lutavaz raz .tivi rtop cof al .dnâr ep esup eli ruşuneblăg iş ăsa r aznârb ăguada es .)824 .”ănâtnâms uc iecelvoD“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .niţup ti rocăr a-s aiţizopmoc dnâC .ăro o rotpuc al ăd es .nifad ed ăznurf 1 .nifad ed aznurf iş lutavazraz etaocs es .etnib reif ăpa ătla uc .ătelmo urtnep ac elăuo tab es ta rapeS .uşo r niv le răhăp 1 .e ras ed farp nu uc ătitocolc ăpa nî t reif al enup es iş ălaps eS .etrap o al ăd eS .elosaf etsep aiţizopmoc ănraot eS .EBAOB ELOSAF .034 .334 .ăpa ed ăs rucs aelosaf iş ăţaed rev .e ras ed etşevi rtop eS .e ras ăniţup uc ătitocolc ăpa nî eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .ătacsu elosaf g 005 ĂTRAIF .ielu irugnil 2 .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî tnu uc ăzaşa es iş eg rucs eS .irutărum uc .etrap o al egart es tocolc nî ăd ec ăpuD .v( ”iecelvod ed uelfuS“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ăniăf ăţirugnil 1 .ătacot ăpaec o ielu uc etşejărp eS .etepac al o-dnâpu r aelosaf ăţăruc eS .)414 .ăuo 3 .ă ro ed etatămuj o .ătitocolc ăpa uc eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .ăpaec 1 .ătacsu elosaf g 005 ĂNINĂLS UC EBAOB ELOSAF .rotpuc al ăd es iş e ras ed etşevi rtop eS .tnu uc etşepo rts es .elosaf g 057 ROTPUC AL ĂTELMO UC EDREV ELOSAF .38 .

epec 3 .tnu ărugnil 1 .noilub ed ărugniI o .iulutreif lupmit nî tlum aerp edacs ăcaD .244 .egrucs es .răhaz ăţirugnil 1 .cim cof ep alao enup eS .ăniăf uc tnu nid şatnâr nu ecaf es .ătamufa aninăls uc ănuerpmî .834 .ă repoca eS .noilub ărugnil 1 .ătacsu elosaf g 005 ĂTUTĂB ELOSAF .etrap o al egart es .tocolc nî ăd muC .ătraif aninăls iş lucigap ra tnu niţup uc roşu csejărp eS .ioru tsu ănâţăpăc 1 .nifad ed ăznu rf o .ăro ed etatămuj ac ric ăb raif ăs ăsal es .e ras enup eS .atag etse dnâC .eram lubob uc elosaf egela eS — ăpa ăniţup ăguada iam es .etşe rc ănâp cof al enib etab es iş ătis nirp etnib reif ece rt eS .ăniăf ărugnil 2/1 .cim cof al .aelosaF .tăpsaorp tnu g 05 .edrev .aeras enup es tişrâfs erps .ebaob erăzam gk 1 ĂTRAIF EDREV ERĂZAM .”elosaf ed uelfuS“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ătraif etse aelosaf dnâc iş i roşitşep ătaiăt apaec .e ras ed etşevi rtop eS .edrev erăzam g 005 ERĂZAM ED UELFUS .ebaob edrev erăzam gk 1 ĂNINĂLS UC EDREV ERĂZAM .ecer ăpa uc ălao o-rtnî enup es iş egrucs eS .ielu irugnil 2 .tivirtop cof al uon nid enup es iş egrucs es .344 .ero 3 2/1 1 acric ăbraif ăs .irubuc icim nî ătaiăt .eras .tnu ed ărugnil o uc cof al enup es iş ae răzam egela eS .ătacsu elosaf g 005 ELOSAF ED EINHAI .ănişam ep ăpilc o ăsal es .eras .ătăpsao rp eif ăs eiube rt tităg urtnep ae răzaM .tăpsao rp tnu iş tacot ed rev rarăm ed ăţi rugnil o .ebaob erăzam gk 1 ĂTIŞUBĂNÎ EDREV ERĂZAM .eras .ebaob .v( elosaf ed luelfus ac lef al etşetăgerp eS .răhaz ed ăţirugnil o .ăpa col ed ăbia iam un ăs ac .etehco rc uc uas elenăgirf uc etşev res eS .tnu ărugnil 1 .ed rev aelosaf iş ac e răzam ed eliătsăp ăţăruc eS .e ras .ăpa ed ărugnil o etâc ăguada es dnâc nî dnâc niD .iătsăp e răzam gk 1 IĂTSĂP EDREV ERĂZAM .48 .uşor niv ed lerăhăp nu ăguada eS .eniţ eS .ătitocolc eiubert .tacot edrev rarăm ăţirugnil 1 .cigapra g 002 .ăpa l 1 .734 .e ras enup eS .ae răzam egela eS .treif al ăsup if a ed etnianî .răhaz ed ăţirugnil o .e ras .e ram cof al ăsnî un .ă ro ed etatămuj o ac ric ăb raif ăs eiube rT .144 .tnu ărugnil 1 .amups ai es .lutecnî uc ăbraif ăs ăpaecnî ăs .ae răzam egela eS .răhaz ăţirugnil 1 .sus iam tatăra a-s muc ăpud eb reif es iş aelosaf egela eS .etinemu r niţup tnus dnâC .etnianî iam ăpa nî ătuniţ eiube rt un .ătraif ăninăls g 051 .ăniăf ăţi rugnil 1 .)634 .ănue rpmî etocolc avetâc aed ăs niţ eS .ebaob ed rev ae răzam ac csetăge rp es iopa .ăţugilămăm uc iş io rutsu ed iedjum uc uas ielu nî ătijă rp ăpaec uc etşev res eS .răhaz ăţirugnil 1 .tivirtop cof al ăbraif ăs ăsal eS .ielu nî .e ras ed farp nu uc iş ătitocolc ăpa uc treif al enup es .pmit tseca nÎ .epec 2 .nifad ed ăznurf o .tarapes etşejărp eS .934 .noilub ăguada es .ăti rocăr etşev res es .ae răzam iş enup es .ielu irugnil 2 .nifad ed ăznurf 1 .edrev .teged nu ed tarts nu uc erepoca o ăs erac .ăsaotsug etse un leftla .etehco rc uc etşev res es .ătasrăv aeeca uc ălage etatitnac nî .etnibreif ăpa uc .e răzam etsep lusos ănraot eS .ios ăpud .ăuon etse aelosaf ăcaD .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .v( eb reif es iş eb aob aelosaf egela eS .044 .ăbraif ăs tupecnî a aelosaf ec ăpud .ăţudlăc aiba ăpa nî ero ăuod .tnurăm ătaiăt .e rat ae rp ădacs ăs âtasăl eiube rt uN .tişubănî ăb raif ăs eniţ es .atsaeca uc ăcetsema es .ălao nî enup es iş tnurăm ătaiăt ăpaec o ăru tnu nî etşejărp es tarapeS .)434 .

icrepuic g 052 .etnil g 005 ĂTRAIF ETNlL .ătacsu erăzam g 005 ĂTUTĂB ERĂZAM .epec 2 .repip iş e ras .nuja nid ăpa nî taium ăsnî eiube rt luşacap ra .eras .repip .ăţaedrev ăţirugnil 1 .iedra ed noilub ăţirugnil 1 .tivi rtop cof ep ece r ăpa uc enup es iş eg rucs eS .ă rutnu nî ătijărp ăpaec .sus iam tatăra a-s muc aşa aetnil eb reif eS .e ro ie rt .rtnid tucăf sos nu uc ăţita rc o.tecnî ăb raif ăs eiube rT .ătacot ăţaed rev ăguada es .edeten iişo r gela eS .58 .lef al caf eS .etnil g 005 ĂTUTĂB ETNIL .e ras ed etşevirtop eS .sus iam ac lef al .)elfmu es ăs epecnî( luze ro ăcsae rolfnî ăs cof ep etunim avetâc eniţ eS .epec 2 .ătuzăcs et raof sela iam iş ăt raif enib etse ae răzam dnâC .)tsug ăpud( io rutsu ed ieţăc iod iş repip .niţup ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .tăpsaorp tnu g 05 .lutecnî uc ăb raif ăs ăpaecnî ăs .tnu răm ătaiăt .ăg rucs es ăs .egrucs eS .ielu irugnil 2 .epec 3 .ielu irugnil 2 .edepe r iam ăb raif ăs ac .uo 1 .ielu irugnil 2 .atag etse dnâC .iişor al ed luzeim :sos urtneP .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâc iş .ăuod ac ric eniţ eS .ielu ărugnil 1 .şacap ra uc etulpmu eliişo r iş tnus esaotsug ed tâta toT .rtnî uon nid enup es .tăpsao rp tnu ed ătacub o ăguada es iş eg rucs es .ătutăb elosaf ed et rap o ăguada es e răzam iţ răp ăuod al ăcad ănub iam etse ătutăb ae răzaM .eliişo r ulpmu eS .ă]irg uc aetnil egela eS .temsep ărugnil 1 .etnil g 052 ETNIL ED ELETFIHC .)634.ăcsaiuic ret es un ăs ac .enib ăs raots iş ăpa nî ătaium eniâp ed ăsao rg iam eilef o dnâguăda tacot ed anişam ni rp ece rt eS .ăjirg uc eleţnimes iş luzeim tocs es .uo nu .etrap o al ăd eS .etnib reif etşev res es .iinişam aenig ram ep etab es iş ălao o.ătacsu ae răzam egela eS .treif al aetnil enup eS .aţidoc tsof a ednu aet rap nî lecăpăc nu eiat eS .zero ed ăcşaec 1 .fotrac 1 .aenrac etşespil dnâc .ăsaomups enived iş ălfmu es ănâp .ece r ăpa uc treif al enup eS .tavaz raz iş ăpaec o uc .etnil g 005 ĂNINĂLS UC ETNIL .esaomu rf .ăt raif epao rpa etse aetnil dnâc .v( ăninăls uc eb aob aelosaf ac lef al etşetăge rp es iş eb reif es .054 .bob uc bob .ătis nirp etnib reif ece rt es .tăpsao rp tnu niţup uc ăcetsema es .ătis nirp etnib reif ece rt es .ielu nî ătijărp ăpaec uc etşev res eS .rtnî ăzaşa eS .răhaz ăţirugnil 1 .844 .ărca ăzrav ed zeim uc aenemesa ed .944 .ătamufa ăninăls ed iilef avetâc ăguada es t reif al ăcad ăsaotsug et raof etsE .ătiv res if a ed etnianî rai .iişo r nid socs luzeim .ae nirp eleci rteip ănâmăr un ăs ac .repip .iorutsu ănâţăpăc 1 .i ram ed tivirtop iş ednuto r .fot rac nu iş ăpaec o tupecnî al ed ăguada eS .e racnîm nî niv enup es uN .eliişo r ăg raps es un ăs ac .ăpa uc egnits es .eras .ăcim ăpaec 1 .enrac ed roleletfihc lucol nî etiv res if top iş esaotsug tnuS .ărutnu irugnil 2 .treif a e rac nî apa nid niţup etâc ăguada iam eS .e rat enâmă r leftla .744 .ige rtnî ănâmă r ăs eiube rt eliişoR .eras .iicoljim iişor 21 ICREPUIC UC ETULPMU IIŞOR .ăpaec 1 .epec 2 .egela eS .e ras .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es e rac eletfihc anâm uc caf eS .ăniăf ăţirugnil 1 .ăsaomups enived ănâp ănişam ep etab es iş ăţita rc nî uon nid enup eS .luze ro ăguada es .iram ed tivirtop iişor 21 ZERO UC ETULPMU IIŞOR .io rutsu ed iedjum uc uas ielu nî ătijărp ăpaec uc etşev res eS .ăniăf .ăpaec 1 .ătacot ăpaec o tijărp a-s e rac nî ielu ed ărugnil o.544 .răhaz ăţirugnil 1 .repip .iorutsu ed leţăc 1 .eniâp eilef 1 .ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod aets ăs ăsal es iş ălaps eS .ăniăf ărugnil 1 .e ras iş răhaz .ăcetsema eS .644 .soj nî a rug uc nup es iş .ielu irugnil 2 .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî etşejărp es ta rapeS .eras .vocrom 1 .444 .ăsaorg ae rp eif un ăs ac .enib egrucs eS .eras .”ăninăls uc ebaob elosaF“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .tiş râfs al iamun enup es e raS .ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod eniţ eS .tivi rtop cof al .edepe r ăcsaepot es ăs ac icim iţăcub nî taiăt eif ăs eiube rt lutnU .eras .lejnurtăp 1 .

elic repuic ălaps eS .v( iişo r ed sos nu uc ăţita rc nî ăzaşa eS .ăţitarc nî tazeşa ua-s ec ăpuD .işarg iedra aviţâc iş elpmu top es .eras .654 .ăcim ae raotăzăr ep sa r voc rom nu aguăda etaop es ze ro nI .ăpa ăniţup iş temsep ed ănub ărugnil o .tocs eS .ăgrucs es ăs soj nî a rug uc ăsal eS .etepsao rp eteniv gela eS .rotpuc al uad es .uo 1 .epec 4 .so rg ed lutsed sos nu ecaf eS .le ep iţătue rg uc dnuf tla enup es arpusaed rai .eras .ielu nî etşenemu r es iş i roşitşep apaec eiat es pmit e rtnÎ .taium a -s lutavazraz dnâC .iişor g 005 :sos urtneP .454 .sarg iedra 1 .iiedra ălaps eS .ăpaec uc luielu nî nup eS . răhaz ed ăţirugnil o uc ăcetsema es .ăniăf ărugnil 1 .ielu nî aenemesa ed etşejărp es iş lutavaz raz tot auaedif ac eiat eS .tavazraz enâmăr iam ăcaD .68 ăzaşa es e rac .nmel ed dnuf nu ep atla ăgnâl anu ăzaşa es .ătalas urtnep ac eleteniv coc eS .ăniăf ărugnil 1 .repip .ăpa uas etpal ăcşaec 2/1 1 .edlac csev res es rad .ice r csev res eS .ielu nî iţişubănî iş auaedif ac iţaiăt işarg ied ra aviţâc uc luza rp dniucolnî )494 .ătacot ăpaec o iş etpal nî taium ăbla eniâp ed zeim niţup uc ănue rpmî ăcaot es .agrucs es ăs ăsal eS .e ras .”zarp ed faliP“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .cnâda ae rp ednu rtăp a ărăf .ăniăf ăţirugnil 1 .354 .ied ra ed noilub ed ăţi rugnil o ăguada es .ăzae răs es .emignul nî i rutăcipsed u rtap caf es cim tiţuc nu uc iopa .răhaz ăţirugnil 1 .ă rutulpmu ed ărugnil o etâc e raceif nî enup es .tnu irugnil 2 .tamâ răfs luio rutsu .rtnî ăzaşa es iş eti răpo ănileţ ed eznu rf uc ăgael es .emiţăl nî ăuod nî eiat es .lusos ănraot eS .temsep ă rase rp es iş eliişo r ulpmu eS .ăniăf iş repip .etivirtop eteniv 6 )IDLIABMAMI( ETANĂPMÎ ETENIV .tnu uc ităgerp top es ielu ed col nÎ .iulu roicip luf râv ăzaet răpednî es ec ăpud iş .eliţ răp etaot ep i-udnîc rotnî .tnu răm ăcaot es .iişor g 003 uas noilub irugnil 2 :sos urtneP .eliruşuneblăg .irutăcipsed nirp eleteniv ulpmu es .io rutsu ed rif nu etâc iş dnâguăda .ănileţ ed ăznurf 1 .ze ro uc iţulpmu iied ra ac lef al caf eS ŞACAPRA UC IŢULPMU IEDRA .tecnî ăb raif ăs rotpuc al uad es iş )36 .luzeim etşebocs es .treif al tlum iam avec eniţ es iş nuja nid ăpa nî eiaom es luşacapra .ăsar ăznâ rb ăguada es .răhaz ăţirugnil 1 .sus iam ac eliişo r csetăgerp eS .eţnimes ed ăţă ruc es iş ied ra al ed ele raotoc tocs eS .254 .ănileţ ed izoc iş eznurf .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ănileţ 2/1 .esaomu rf .554 .ă ro ed etatămuj o csaet al leftsa ăsal eS .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf ăniţup nî lutăpac eiaomnî es .154 .eiaom es ăs pecnî elic repuic dnâc iş ăcetsema eS .etpal uc egnits es .ătijărp .ielu ărugnil 1 .ăzrav 2/1 .eras .tivi rtop cof al .e ras ăguada es .eras .iicoljim iişor 21 ĂZNÂRB ED UELFUS UC IIŞOR .vocrom 1 .tnu uc enib ăsnu .ioru tsu ed ieţăc 6 .ăm rof nî csev res eS . rotpuc al uad es iş ăznâ rb ărase rp es .lusos amut a ed etnianî .tacot rarăm niţup iş treif al âguada eS .lejnurtăp 1 .v( ze ro uc eliişo r ac lef al csetăg-e rp es iş ieţidoc lu ruj nî lucapac etaocs es .tnu răm ătacot apaec ielu nî etşejărp eS .ădaoc e rpsnid lutăpac eiat eS .iedra 21 ETENIV UC IŢULPMU IEDRA .işarg iedra 6 IEDRA ED FALIP .tnu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejă rp eS .taiţbus iişo r ed noilub niţup iş ielu ed ă rugnil o uc rotpuc al nup eS .ele nid alae răma ăsai ăs iş ăg rucs es ăs .)944 .iedra 21 ZERO UC IŢULPMU IEDRA .v( za rp ed lufalip ac lef al etşetăgerp eS .e rat lubob ănâmăr un ăs ac .rtnî eliişo r ăzaşa eS .icim iam .ielu irugnil 2 .eiţizopmoc ătsaeca uc iied ra ulpmu eS .iicoljim eteniv 3 .ăru tnu irugnil 2 .uo nu ăguada eS .ielu nî niţup ăcsaenemu r es ăs ăsal es .”zero uc e tu lpmu iişoR“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ămups etutăb eli ruşubla tiş râfs al iş ae ras .ice r csev res eS .ătitocolc ăpanî etunim 01 ac ric niţ eS .esaoj elinigram uc ăm rof o.ăsao rg ed lutsed enived aiţizopmoc dnâc ănâp cof ep ăcetsema eS .eniâp ed eilef 1 .ăuo 2 .ăniăf ăţirugnil 1 .repip .ednuto r iişo r gela eS .ăpaec 1 .ăţita rc o.

temsep ărugnil 1 .u rbmic .temsep ărase rp es .ăpaec 1 .răhaz ed ăţirugnil 1 .nifad ed ăznu rf .ăsar ăznâ rb ăguada eS .emiso rg mc 1 ed iilef eiat es .tocs es .repip .tuzăcs enib sos nu eniţbo es ănâp ăb raif ăs lutot ăsal eS .iicoljim eteniv 6 ROTPUC AL ETULPMU ETENIV .ătis nirp etad iişo r avetâc uas noilub .cof al etnetsize r em rof ienu ludnuf ep irugnil avetâc nup es .754 .ăuod nî etaiăt eliişo r ăguada eS .854 .e ras .tivirtop cof al rotpuc al ăd es .emignul nî .eleteniv ăzaşa es .sos dnânup uon nid ătepe r es .uicoljim cof al ielu nî csenemur es iş ăniăf nirp uad es .lu răhaz .iicoljim eteniv 3 ROTPUC AL ĂZNÂRB UC ETENIV .epec 2 .ătis nirp lusos ece rt eS .164 .tnu uc ităgerp etaop es e racnâm işaeecA .tazeşa etse lutot dnâC .ze ro ed ăcşaec 2/1 ăpa nî ta rapes eb reif eS .ăjaoc ărăf eliişor ăguada es .răhaz iş .064 .repip .iram ed tivi rtop eteniv gela eS .luzeim ăcaot es .78 es .csaet bus etunim 02 niţ es iş e ras uc ătitocolc ăpa nî etunim avetâc cse răpo es .ă rutnu uas tnu nî csejă rp es iş )sus iam .ăm rof nî csev res eS .ăru tnu uas tnu irugnil 4 .temsep ăţirugnil 1 .ăznârb g 001 .sos nid etrap o uc iş ăpa ed srucs luze ro uc ăcetsema es .ăniăf ărugnil 1 .ăuod nî eleteniv eiat es .rtnÎ .csaet al ăro etatămuj o tats ua ec ăpuD .954 . rotpuc al uad es iş ăsar ăznâ rb ăraserp es .tnurăm etaiăt elepec csejărp es e rac nî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî es tarapeS .ielu ed ărugnil o uc tnurăm ătaiăt ăpaec o etşejă rp eS .luio rutsu .tnu uc ăsnu tnâmăp ed ăm rof o.ădaoc erpsnid lutăpac taiăt a-s ec ăpuD .ăniăf ărugnil 1 .ielu niţup uc roşu etşejă rp es .ărutnu irugnil 2 .eteniv ed eliţătămuj csebocs eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .răhaz ăţirugnil 1 .iişor g 005 .eteniv ed eliilef g retş eS .iişor g 005 .nub cof al .tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es iş temsep ărase rp es a rpusaeD .ei ruf raf ep somu rf eteniv ed eliilef ăzaşa eS .grucs es .esnu rtăp enib eif ăs ac .tnu irugnil 2 .eras .eteniv e rtnirp .repip .ioru tsu ed leţăc 1 .luio rutsu ăţăruc eS .iicoljim eteniv gela eS .grucs eS . repip .arpusaed csaet nu uc etunim ed 02 aets ăs nmel ed dnuf nu ep nup es iş ăzae răs es . repip ed iş e ras ed etşevirtop es .iţăcub etaiăt eliişo r ăguada eS .v( ”itşece rg eteniV“ u rtnep ac eleteniv csejărp eS .ăniăf irugnil 2 .iicoljim eteniv 6 ZERO UC ETULPMU ETENIV .tecnî .ărutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es .sus iam ac lef al eleteniv csetăgerp eS .ăznârb g 051 .iicoljim eteniv gela eS .tacot enib eteniv al ed luzeim .eliruşuneblăg .eiaom es ăs epecnî luio rutsu ec ănâp ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .eteniv iopa iş ăznârb ed iilef .ioru tsu ed rif 1 .iicoljim eteniv 4 EZEHGUTROP ETENIV .nifad .cserăpo eS .e ras .ielu irugnil 3 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăuo 2 .ăniăf iş răhaz ed ăţirugnil o .ăg rucs es ăs ăro ed etatămuj o leftsa niţ eS .iilef eiat es .ece r etşev res eS .eteniv ed eliilef iopa ăzaşa eS .ielu niţup nid sos nu ecaf eS .urbmic .eras .etpal uc ăcşaec 2/1 1 .ătis ni rp ece rt eS .io rutsu uc iişo r ed lusos ănraot es coljim al rai .ămups eli ruşubla ăm ru al iş e ras .nmel ed asam ep ăzaşa es iş ăzae răs es .etpal ăcşaec 1 .tocs eS .rtnî eleteniv ăzaşa es iş luzeim e tşebocs es .eiţizopmoc ătsaeca uc eleteniv ulpmu es ărugnil o uC .zero ăcşaec 2/1 .ăşao rgnî es lusos ec ănâp .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăţitarc nî lusos ănraot eS .samăr iam a e rac iişo r ed lusos ruje rpmî ănraot es .esaoj inig ram uc tnâmăp ed ăm rof o ielu uc egnu eS .le ep iţătue rg uc dnuf nu es-udnânup arpusaed .eras .ă ro ed etatămuj o .e raceif nî ărutulpmu enup es ărugnil o uc .etpal uas ăpa ăniţup uc egnits es e rac şatnâr nu ecaf es ăniăf ed anu iş tnu ed ărugnil o-rtniD .iicoljim eteniv 3 ITŞECERG ETENIV .iişor g 005 .ăniăf irugnil 3 .eras .ielu irugnil 2 .io rutsu ed rif nu .cof al ătnetsize r ămrof o.răhaz ăţirugnil 1 .ădlac es-udniv res .tivi rtop cof al .atag tnus dnâC . repip .)aemelet( ăbla ăznâ rb ed iriţbus eţuilef avetâc arpusaed rai .e ras .ăro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .tnu ărugnil 1 .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd eS .sos ed iş eteniv ed dnânretla i rudnâ r ăzaşa es .etpal uc egnits es iş ăniăf ed irugnil ăuod roşu csejărp es e rac nî tnu ed irugnil ăuod nid bla sos nu ecaf es tarapeS .io rutsu ed inâţăpăc 3 .ae ras iş lu răhaz .ăro ed t refs nu niţ es iş ătitocolc ăpa nî nup eS .aznâ rb uc ăcetsema eS .temsep ăţirugnil 1 .

eleteniv coc eS .ăniăf ăţirugnil 1 .temsep ărugnil 1 .ice r csev res eS .264 .tnu g 05 .88 .temsep uc ătacetsema ăsa r ăznâ rb ărase rp es arpusaeD .eras .eras .ăniăf ărugnil 2/1 .eras .464 .dnâc nî dnâc nid aţita rc ăcşim eS .elaom tlum iam eif ăs aiţizopmoc tâcnî leftsa .răhaz ed ăţirugnil o iş e ras ăguada eS .iram ediponoc 2 TNU UC ĂDIPONOC .etpal ăcşaec 1 .eras .e ras .ăcaot es uN .repip .eleteniv u rtap nî eiat eS .eliişo r b reif es tarapeS .ăniăf irugnil 2 .ănâtnâms irugnil 2 .etui cof al rotpuc al uad es .ănâţăpăc ed epao rpa iam tâc adaoc eiat eS .lejnurtăp .eras .iilef eliişo r eiat eS .repip .tnu uc etşepo rts es .temsep uc ătacetsema ăsar ăznâ rb ărase rp es .snicnî ielu nî roleletfihc lumurd ăd es iş eiţizopmoc nid arugnil uc uai eS .ice r uas edlac csev res eS .ătijă rp ăpaec ăniţup uc ăcetsema es iş ătis ni rp ce rt es .tnu nî tinemu r niţup temsep ă rase rp es iş tipot tnu arpusaed ănraot es .emârăfs es un ăs aC .ieţita rc ludnuf ep dnî r nu ăzaşa eS .ăuod nî iţaiăt iorutsu ed ieţăc aviţâc nup es iedra etseP .iişor gk 1 .ăznârb g 002 .364 .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .tnu enup es .ăpa uc tiodnî teţo uc uas ş rob uc cse răpo es iş eleţidoc pu r eS .etocolc avetâc aed ăs eniţ eS .rţnî treif al nup es iş ece r ăpa nî ălaps eS .eteniv iş ăznârb rai iopa .rarăm .iicoljim 2 uas eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ĂDIPONOC .ătarăs .ăznârb ed i riţbus iilef ăzaşa es .ăniăf iş repip .esaolăb tnus leftla .ăcnidub o ac ănraotsă r es iş ăţita rc nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .etui cof al .ăpa uc gnits es .iicoljim eteniv 3 IIŞOR ED SOS UC ETENIV ED ELETFIHC .eţnimes ed etaţă ruc iişo r uas noilub ăguada es .ăuo ăuod uc ăcetsema es iş ăcaot eS .elaocoto r iţaiăt işarg ied ra nup es a rpusaed rai .emârăfs es un ăs ac .şrob uas teţo ăcşaec 1 .etui cof al .664 .răhaz ăţirugnil 1 .răhaz ăţirugnil 1 .e ras iş răhaz .luielu ăguada es .tnu uc ăm rof o egnu eS .ă ro ed etatamuj o ac ric b reif eS .tnu răm etaiăt elepec ielu nî roşu csejărp eS .eras .iişor g 005 :sos urtneP .etepsao rp iş e renit eif ăs eiube rt elemaB .iicoljim eteniv 3 — 2 IEDRA IŞ IIŞOR UC ETENIV ED ERACNÂM .dnuf ed snirp a-s un ăcad alo rtnoc es a u rtnep .aniăf ă rase rp es .ăsam ed epao rpa anuaedtot eb reif es adiponoC .ăpaec 1 .ielu irugnil 3 . rarăm .ăsar ăznârb irugnil 2 .adiponoc treif a e rac nî apa iş ăniăf ed ărugnil o .)i riţbus iilef( iroşitşep ătaiăt ădu rc ăpaec ed dnâ r nu enup es iopa .emab gk 1 ITŞECERG EMAB .atag tnus dnâC .tnu uc tităge rp bla sos uc uas )36 .ăsaomu rf iş ăbla e raolf uc ediponoc gela eS .ăsaotsug et raof tavazraz ed epus ienu ae rităge rp al iv res etaop ece raoed .etşeşornî es .ăuo 2 .ielu irugnil 3 — 2 .ăpa nî dnâts ece raoed .lutiţuc uc dnitnî es e rac ige rtnî eteniv ie rt nup es a rpusaed .ăpa ed enib g rucs es .ăm rof nî csev res eS .g rucs es .v( iişo r ed sos uc iv res etaop eS .ăro ed t refs nu leftsa niţ eS .eiruf raf ep ăzaşa es .iicoljim eteniv 6 ĂZNÂRB UC .564 .tnu uc etşepo rts es .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş lucapac uc aţitarc ă repoca eS .iilef etaiăt iişo r ed lutse r enup es arpusaeD .ăpaec etsep ăzaşa es .epec 2 .ebla iam tâc ănâmăr ăs ac dn âv resbo ătalas urtnep ac lef al coc eS .tnu irugnil 2 .ăm rof nî csev res eS .ătitocolc ăpa uc ălao o.764 .ăcnura es un zac nu icin nî ăpa ătsaecA .ăgrucs es ăs tanilcni dnuf nu ep ăzaşa es iş ăţă ruc es .sos nî elemab nup eS .epec 3 .rotpuc al ăd es .ti repocsed .e ras ăd eS .)vitatlucaf( repip iş e ras .ETPAOC ETENIV .ice r epa 3 — 2 nî ălaps es iş grucs es .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .işarg iedra 6 .ta rts nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .noilub irugnil 2 uas iişor g 005 .ielu irugnil 3 .telpmoc edacs ec ănâp rotpuc al ăd eS . rolediponoc luruj nid eleţiluznu rf etaot dnirpsed es cim tiţuc nu uC .iicoljim eteniv gela eS .samăr iam a e rac lusos a rpusaed ănraot .cse răpo es .tacot lejnu rtăp .temsep ăţirugnil 1 .temsep ăţirugnil 1 .iţ răp elebma ep el-udnijă rp .ăpa esal ăs epecnî dnâC .tnu irugnil 2 .eras .tecnî et raof ăb raif ăs iinişam aenig ram ep ăsal es iş iişo r ed lusos nî eleletfihc ăzaşa eS .

e ras uc ăpa nî ăsaomu rf ădiponoc o eb reif eS .ămups etutăb iruşubla ie rt tiş rîfs al iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o .adiponoc treif a e rac nî ăpa ed uas etpal ed itşec ăuod uc egnits es .etpal ăguada iam es .ălaps eS .icrepuic g 002 .ăznârb irugnil 3 .ăzrav gk 1 TNU UC SELLEXURB ED ĂZRAV .ăro ed t refs nu niţ iam es iş tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.864 .ăpa uc uas etpal uc egnits es .ăm rof nî etşev res eS .ăpaec 1 .etşenemur es ănâp .ăsa r ăznâ rb ed i rugnil ăuod ăguada es .ăcim iam tâc azrav egela eS .ăznârb ă rase rp eS .iş şuneblăg nu uc ăcetsema es .tnu uc etşepo rts es .ăuo 3 .ăznârb irugniI 3 .tnu uc ăsnu ăm rof o-rtnî ăzaşa eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .aniăf ăguada eS .atag etse dnâC .adiponoc eb reif tâC .sus iam ac eb reif es iş ăsaomu rf ădiponoc o ălaps eS .ăniăf ed irugnil ăuod iş tnu ed ă rugnil o.tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .eletehcub cafsed es .ătitocolc ăpa nî t reif al nup es iş epa etlum iam nî ălaps es .eg rucs es .ădiponoc o ecafsed eS .ăsar ăznâ rb ăraserp es .enib egrucs es iş e ras uc ătitocolc ăpa nî eb reif es .iecelvod nid iş ităge rp etaop es uelfus işalecA .tnu irugniI 2 .grucs eS .etui rotpuc al ăd eS .iz rev .lutnu ednu rtăp el ec ănâp . ruje rpmid .ăzrav gk 1 ĂZNÂRB UC SELLEXURB ED ĂZRAV .sus iam ac iopa dnâunitnoc .eras .tnu ed ărugnil o uc .arpusaed somu rf etşenemu r es iş etşe rc ănâp es-udnâniţ .e ras enup eS .iruşuneblăg ie rt .ănâtnâms o ac ăşao rgnî es ănâp ăb raif ăs eniţ eS .tăpsao rp tnu ed icim eleţăcub 3 — 2 ăguada iam es iv res a ed etnianÎ .egrucs es .tnu irugnil 2 .tnu uc ăsnu ăm rof o.ăsaomu rf .ădiponoc ed lutse r arpusaed rai ic repuic ed dnâr nu .074 .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .şuneblăg 1 .eletehcub pu r es .ăniăf ă rugnil 2/1 iş tnu ed ă rugnil 2/1 nid bla sos nu ecaf es .ăro ed t refs nu etui cof al .eras .eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ĂDIPONOC ED LEF TLA * .eras .etpal ăcşaec 2/1 1 .tecnî .e ras ed etşevirtop eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ănâtnâms o ac ănîmă r ăs .ă rănât etse atsaeca ece raed .ăznârb ărugnil 1 .eram ădiponoc 1 ĂDIPONOC ED UELFUS .174 .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es .adiponoc uc ăcetsema eS .ăniăf ăţirugnil 1 .elăuo tab eS .enib .a rpusaed etşenemu r es ănâp .e ras ed etşevirtop eS .tnu irugnil 2 .tijarp temsep ă rase rp es iş ărutnu uc cof al ătnetsize r ăm rof o egnu eS .98 .eiâmăl ed irutăcip avetâc uc .tnurăm ătacot ăpaec o roşu etşejărp es ta rapeS .eneblag eleznu rf ed ăţăruc eS .tnu nî aniăf tce rid ijărp etaop .lage iam tâc ta rts nu-rtnî ădiponoc ed etehcub avetâc ăzaşa es .ăuo 3 .tnu irugnil 2 .ae ras iş aniăf .964 .tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es .e ram .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .ădiponoc ed eletehcub ăzaşa eS .atag etse dnâC .temsep ărugnil 1 .lusos ănraot es arpusaed .ăcun o tâc tăpsaorp tnu . rasecen etse ăcaD .azrav ăzaşa eS .ăniăf irugnil 2 .arpusaed iş ăznâ rb ăraserp eS .rtnî nup es .ăniăf ărugnil 2/1 . rotpuc al ăd es iş ăznârb ă rase rp es .ădiponoc etsep ănraot es iş ăsar ăznârb uc iş ănâtnâms uc ăcetsema es .eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ICREPUIC UC ĂDIPONOC . e repoca el ăs eiube rt e rac .ăznârb ărugnil 1 .rtnid sos nu ecaf es tarapeS .adiponoc eb reif eS .so rg ed tivi rtop iş t reif etse dnâC .etunim avetâc rotpuc al ăd es .elic repuic ăţăruc es pmit e rtnÎ .tnu uc etşepo rts es .eras .adiponoc treif a e rac nî apa uc uas etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .etehcub e rtni rp ădnu rtăp ăs ac .tnu niţup uc ăşubănî es iş i riţbus iilef eiat es .eşao rgnî es un ăs rad .uelfus nî ăpaec ănup ăs etşe rod un eniC .ti repocsed ăb raif ăs niţ eS .dnuf ep ădnirp es un ăs ac aţitarc ăcşim eS .ătlum ăpa nî az rav eb reif eS .ăniăf ed lusos iopa ănraot eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .tnu iş ăsar ăznâ rb ăniţup i rudnâ r e rtnî dnânup .icim eleznu rf iş aţidoc e raceif al eiat es .ănâtnâms ăcşaec 1 .ătis ni rp ece rt es .temsep uc ătacetsema ăznârb uc ă rase rp eS .ăbraif ăs niţup eniţ eS .ăznâ rb ăniţup ărase rp iam eS .anâtnâms uc ăcetsema es .etpal ăcşaec 1 .

ielu uas ărutnu irugnil 3 .eiaom es ăs epecnî ănâp es-udnâniţ .ărutnu irugnil 3 .tamufa iciroş ed iţăcub 3 — 2 . repip iş e ras ăguada eS .274 .etraped iam aşa iş ieţiăt ed lunu .ărutnu irugnil 2 .tiunşibo luialăm tîced e ram iam tlum ăsnî .eras .gk 1 ed mac ăzrav 1 ĂTIŞUBĂNÎ EIŞOR ĂZRAV .uşor niv lerăhăp 1 .ărutnu ed ărugnil o uc ăţitarc o.epu rc ed ăcşaec o egnuja enaos rep esaş u rtneP .az rav ăguada eS .)ieţiăt ed iş ăzrav ed elage vitamixo rpa iţătitnac eif ăs eiube rt( iieţiăt b reif es pmit e rtnÎ .az rav ăguada es .uşo r niv ed le răhăp nu ănraot es .374 . rasecen etse ăcaD .epec 2 .ielu irugnil 3 .ăpa ed ăcşaec o.niţup ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es .ăpa ătlum uc az rav eb reif eS .auaedif ac eiat es iş enib egrucs eS .repip ebaob 01 .elfmu es ăs tupecnî ua dnâC .)764 .enilsăm g 051 .ăpa nî ătavlozid eiâmăl ed e ras uc uas ş rob niţup uc )tsug ăpud( i rca etaop eS .ăpa ed ăcşaec o uc gnits es iş es rucs iş etalăps enib tsof ua ec ăpud elepu rc nup eS .ărca ae rp etse ătarum az rav ăcaD .atag epao rpa etse dnîC .repip ed eb aob avetîc iş ăguada es .rtnî ătaium ied ra ed aiob ed ăţirugnil o enup es .etiunşibo elelamras u rtnep ac az rav etşetăge rp eS .rtnî ăzaşa eS .ărutnu irugnil 2 .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .t reif al tlum cse rc aetsecA .ăniăg ed luo tâc mac iram caf es epu rc ed elelamraS .ă rutnu nî tnu răm ătaiăt ăpaec o etşejărp es tarapeS .auaedif ac az rav eiat eS .elelam ras nup es .ăţudlăc ăpa uc etalăps enilsăm avetâc ăguada es etocolc elemitlu aL .ăcim ăzrav 1 IEŢIĂT UC ĂZRAV .tnu irugnil 2 .auaedif ac eişo r ăz rav o eiat eS .ieţiăt g 003 .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş .auaedif ac eiat es iş ăpa ed enib egrucs eS .ăpaec 1 .574 .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .ăru tnu irugnil 3 .eg rucs es .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc nup es arpusaeD .auaedif ac eiat es samă r a e rac azraV .eras .ătarum eram ăzrav 1 BMUROP ED EPURC UC ELAMRAS .eram ăzrav 1 ĂTILĂC ĂRCA ĂZRAV .ăpa ed ă rugnil o etâc ănraot es iş dnuf ep ădni rp es un ăs ac .eras.ă rca ăzrav uc tâta ecaf top es elelamraS .ăpa nî iâtnî ălaps es .ăro o tecnî ăcsaenemu r es ăs tivi rtop cof ep eniţ es iş ăţitarc nî enup es .ătuzăcs eif as eiube rt azraV .ănâtnâms uc iamun uas bla sos uc .repip iş e ras ed etşevirtop eS .674 .ăniăf ăraserp es .ăpa nî iîtnî ălaps es .tnu uc ăcetsema es iş grucs es .t reif iş tamufa ici roş ed iţăcub avetâc .eras .tnurăm ătaiăt ătamufa ăninăls ed ătacub o uas ii rutnu lutipot al ed esamăr elirămuj ăguada eS .cof al ătnetsize r ăm rof o.repip .ăpa ănraot eS .874 .ăzrav ed dnâr nu .eclud azrav ac lef al iopa etşetăgerp eS .ă rutnu ed ărugnil o uc ăcsaenemu r es ăs nup es iş elepec tnu răm eiat eS .eclud ăzrav uc iş tâc .474 .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .)tasăp( epurc ed ăcşaec 1 .tanicăm bmu rop tâced avectla tnus un bmurop ed elepurC .irudnâr e rtni rp rai .774 .arugnil uc ăcetsema es dnâc nî dnâc niD .ăniăf ăţirugnil 1 .e ras ed etşevi rtop eS .ăcsaespil ăs eiube rt un e rac .gk 1 ed ăzrav 1 ĂTILĂC ECLUD ĂZRAV .e ro ăuod ac ric tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop eS .ieţitarc ludnuf ep ăzaşa es . rasecen etse ăcad .repip ebaob 01 .09 .)iiru tnu lutipot al ed esamăr( irămuj irugnil 2 .ătităge rp if a ed etnianî ş rob uc etşe răpo es ămru nid atsaecA .repip .ăţitarc o-rtnî ielu uas ărutnu ătnâb reifnî eS .ăpa ăniţup ăz rav al ăguada es dnâc nî dnâc nid .ăcsaepil es un ăs ac ue rem ăcetsema eS .rtnî enup es iş eclud ăz rav o auaedif ac eiat eS .ăzrav gk 1 ROTPUC AL SELLEXURB ED ĂZRAV .ărca ae rp etse ătarum az rav ăcaD .v( rotpuc al adiponoc uc lef al etşetăge rp es .tnurăm etaiăt epec ăuod ielu nî csenemu r eS .”rotpuc al ădiponoC“ al ac iţătitnac işaeleca tse r u rtnep .repip ed ebaob avetâc ăguada es iş e ras ed etşevi rtop eS .eram ăzrav 1 ENILSĂM UC ĂRCA ĂZRAV .

ece r ăpa uc ălaps es ă rca azraV .etunim 01 ăb raif ăs .ăzrav g 005 ĂZRAV ED ETŞULĂG .19 ed etatămuj o ac ric eniţ eS .eclud ăz rav nid uas ă rca ăz rav nid ecaf top es ze ro uc elelamras .repip .ănâtnâms ăcşaec 1 .eiruf raf ep ăzaşa es .v( iişo r ed sos uc csev res es iş tinemu r niţup temsep ăraserp es .aiob ăţirugnil 1 .e ras uc ăpa nî az rav eb reif eS .etunim ed 02 ac ric cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .ăsa r ăznâ rb enup es ele e rtni rp rai .etatilibisop iş tsug ăpud .rtnî t reif al enup eS .temsep uc ătacetsema ăsar aznâ rb arpusaed ărase rp es .tnu uas ăru tnu irugnil 3 .ăzrav ed dnâr nu enup iam es a rpusaeD .tacot ed anişam nirp ece rt es iş eg rucs es .eclud ăz rav uc etucăf tnus elelamras dnâc ş rob uas .384 .luteged tâc esao rg iilef nî etatămuj e raceif iopa .ăuo 2 .repip .eram ăzrav 1 ZERO UC ELAMRAS .ătacot ăţaed rev ăniţup iş ăuo ăuod .974 .etinenrur eiube rt uN .arpusaed somu rf etşenemu r es ănâp eniţ es .eras .ăsar ăznîrb irugnil 2 .e ras .ăzrav gk 1 ĂZRAV ED ĂCNIDUB .luşirg .184 .tocolc nî ăd dnâc iş e ras ăniţup uc ăpa ăţita rc o.az rav etşetăgerp es pmit e rtnÎ .ăsaomu rf ăzrav o egela eS .tnu uc ăm rof o enib egnu eS .ăţitarc nî ăzaşa es iş elam ras caf es .)ăţnirod ăpud( iţ reif ifot rac iod iş ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmi .ielu ed irugnil ăuod iş aiob uas noilub niţup enup eS .ăpa ed enib ăg rucs es ăs ătis o ep eliilef tocs eS .ăniăf ărugnil 1 .eras .ăpa nid g rucs eS .ied ra ed aiob uas noilub niţup iş aguăda etaop eS .ăzrav g 005 ĂZRAV ED ELAOJRÂP .tişubănî .ice r csevres eS .repip .repip .enib ăcetsema eS .084 .ăznârb irugnil 2 .ăpa nî roletşulăg lumu rd ăd es iş eiţizopmoc nid ăţirugnil o uc ai es .)36 .284 .ed rev ătalas iş ifotrac uc csev res eS .e ro ăuod mac .tivi rtop cof al .eniâp ed eilef 1 .ăuo 3 .temsep ărugnil 1 .temsep ărugnil 1 .ăcsaeneblăgnî es ăs tupecnî a dnâC .rtnî enup es iş tnu răm azrav eiat eS .ăzrav gk 1 ROTPUC AL ĂZRAV .rotpuc al ăd eS .etalăps iş esela .ăpa ed enib eg rucs es .ibirh ed irugnil ie rt ze ro ed ăcşaec o al es-udnâguăda .repip .etrap o al uad es .ăţă ruc eS .tnu răm iţaiăt iş nuja nid iţaium .iş ătacot ăţaed rev .i ram iam tâc iş ige rtnî iof 7 — 6 dni rpsed es iopa .ăuo ăuod .temsep irugnil 2 .ăsar ăznârb irugnil 2 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .talăps iş sela luze ro ăguada es .ăniăf ărugnil 1 .cim cof al .ă ro o tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad eS .noilub .tnurăm ătaiăt ăz rav ed dnâr nu sup a-s aietseca ludnuf ep ec ăpud .iz rev eleznu rf ed ăsaomu rf ăzrav o ăţăruc eS .tnu irugnil 2 .enrac uc elec iş aC .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .etizlăcnî esaotsug iam tnuS .ăcsaeneblăgnî es ăs pecnî ănâp iamun niţ es .ăru tnu irugnil 2 .ăuod nî eiat eS .ăuo 2 .ăz rav ed eliilef ăzaşa es .ărutnu uas ielu nî osenemur es iş ăniăf ni rp uad es e rac elaoj râp caf eS .e ras ăniţup uc ătitocolc ăpa nî nup eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA )ICRĂTĂNÂM( IBIRH IŞ ZERO UC ELAMRAS .ibirh ed irugnil 3 sulp nî .tnu ed irugnil ăuod uc ăţitarc o.t reif etse luze ro dnâC .e ras enup eS .e ras ăguada eS .repip .ielu irugnil 3 .ze ro uc elelamras ac lef al csetăgerp eS .i rubmâs ărăf edifats ed ănâm o .epec 2 .etrap o al ăsal eS .eclud ăz rav uc elec al ş rob iş ă rca ăzrav uc etucăf elec al ăpa ănraot eS .zero ăcşaec 1 .az rav eb reif eS .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî etşenemur eS .tnurăm ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .e ras ed lunu iş ăniăf ed fa rp nu taguăda a-s e rac nî ănâtnâms arpusaed ănraot eS .rotpuc al ăb raif ăs ăsal eS .eras .484 . repip .ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad eS .epec 3 .eras .şirg ărugnil 1 .lutiţuc uc tnurăm ăcaot es uas tacot ed anişam nirp ece rt es .ş rob uc etşe răpo es eclud azrav rai .ăsar aznâ rb ăguada eS .

tot ed eiaom es ănâp .tnu răm ăcaot es socs luzeiM .leftsa ăz rav ed eliof ăzaşa eS .tnu niţup uc ăşubănî es .v( rotpuc al adiponoc .eicoljim ăzrav 1 ĂZRAV ED UELFUS .eiube rt tâc lusos edacs ănâp ăb raif ăs ăsal eS .ăcnidub o ac .ătitocolc ăpa uc ălao o-rtnî ti repoca eb reif eS .ăuo 3 .tnu răm ăcaot es iş ăpa ed enib egrucs eS .tnu ed col nÎ .tnu ărugnil 1 .rotpuc al ăd eS .ămups etutăb iruşubla ie rt elec ăguada es ămru aL .ăţitarc nî nup eS .eletla etsep elenu etazeşa .tăpsaorp tnu g 001 .)136 .atag etse dnâC .cim cof al .ă raofs o uc snâ rts ăgael es .etrap o al ăd es .ăpa eguada iam es un ăs pmit tseca nî tâcnî leftsa .etiunşibo etitălc caf eS .iulutev reş elinig ram ănuda eS .e ras ărase rp es .ăpa ăniţup iş răhaz .eletla etsep elenu niţup ăniv ăs elinig ram tâcnî .etnib reif ei ruf raf o ep azrav ăzaşa es iş lutev reş ecafsed es .iţ răp elebma ep .aiţizopmoc ănraot es . rotpuc al uad es iş tcef rep ă repoca es .tnu niţup uc eiagit o.)i ram i ruăg uc ae raotăzăr ep edar es ăţni refe rp ed( ăcim ăz rav o tnurăm eiat eS .enib ăcetsema eS .ănâtnâms irugnil 2 .repip ed iş e ras ed etşevi rtop es .ăguada iam es .ădnuto r ăm rof o i-udnâd .e ras iş ăznârb . ăguada es .ădaoc nid ăzaete r es iş eneblag eleznu rf ed elevidna ăţăruc eS .684 ed eleţăcub avetâc nup es iş temsep ărase rp es arpusaed .ice r epa etlum iam nî enib ălaps eS .etui cof ep etunim avetâc nup es tupecnî aL .iuluno rtsac aenig ram etsep eletepac ăsai ăs ac e ram ed lutsed tev reş nu ăzaşa es no rtsac nu.tocolc nî apa ăd ec ănâp .repip .984 .zero ăcşaec 1 .etunim 01 ăb raif ăs enup es iş eicoljim ăzrav o u rtap nî eiat eS .eliţrăp etaot ep lef al ăb raif ăs ac .tnu ărugnil 1 .evidna gk 1 TNU UC ETIŞUBĂNÎ EVIDNA .ăzrav g 004 ĂZRAV UC ETITĂLC .evidna gk 1 ROTPUC AL EVIDNA .rtnî ăzaşa es iş sus iam ac tişubănî elevidna b reif eS .tnu .eras .ăsar ăznârb ărugnil 1 .aniăf ăguada es .tnu uc ăţitarc nî enup es iş luza rp elpmu eS .ei ruf raf ep ăzaşa .a rutulpmu enup es .eras .ăniăf ărugnil 1 .atag etaot tnus ec ănâp dlac al es-udnâniţ .repip .ătelmo urtnep ac etutăb elăuo .ănâtnâms .ielu uc ităge rp etaop eS .pmit nî pmit nid dnâcetsema .ătinemu r iş tnu răm ătacot ăpaec nid sos nu ecaf eS .eletla ăgnâl elenu etazeşa elevidna ăpacnî ăs e rac nî .temsep ă rase rp es iş tipot tăpsao rp tnu a rpusaed ănraot eS .ulpmu es e rac irubut ed ăm rof nî nâmă r arpusaed ed elioF .ăniăf .rtnî csenemu r es .ăniăf ăcşaec 1 .)764 .ăniăf ăţirugnil 1 .etitălc ed lutaula uc ăcetsema es iş e ras ăniţup ăd eS .arpusaed tnu ed ă rugnil o ăcnî iş eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez .29 .lutnu ămups ăcae rf es tarapeS .etpal ăcşaec 2/1 1 .ăsa r aznârb .iţnib reif .tnu nî luze ro etşejărp es tarapeS .eras .v( ăuo ăuod nid etitălc ed taula nu ecaf eS .eras .ătado az rav iş dnâc rotnî .iişo r ed sos enup etaop es .epec 2 :sos urtneP .ăcsaenemu r es ăs ă răf rad .784 csev res eS .ăro o .răhaz ăţirugnil 1 .”rotpuc al adiponoC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .az rav uc ăcetsema eS .iţnib reif et raof csev res es .taium a-s apaec iş dnâC .tnu nî ătişubănî .rtnÎ .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .arpusaed ănraot eS .dnuf ep elevidna ădra es un ăs icin rad .tarapes ătinemu r apaec ăguada es iş tacot ed anişam .iişor 5 — 4 uas noilub ărugnil 1 .eliruşuneblăg iş anâtnâms .tnu ărugnil 1 .t reif al edacs apa ăcaD .e ram ed tivirtop ăţitarc o tnu ed ă rugnil o uc egnu eS .584 nirp iopa ăd eS .eras .ăuo 2 .iişo r ed noilub .tacot ed rev lejnurtăp niţup iş tnu răm etaiăt elepec ăguada eS .ăt raif azrav uc ăcnidub işaeeca ecaf etaop eS .arpusaed somu rf etşenemu r es iş etşe rc ănâp es-udnâniţ .tişubănî luzarp uc ăcetsema es .tnu ărugnil 2 1 .temsep ăţirugnil 1 .ănâtnâms uc .etnib reif etşev res eS .luzeim ăjirg uc egart es iş mc 6 ac ric ed ignul iţăcub luza rp eiat eS .elfmu es ăs epecnî luze ro dnâC .ă ro o ac ric tişubănî ăb raif ăs eiube rT .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .eznurf e rtni rp pisin ănâmăr un ăs .niţup ti rocăr a-s ec ăpuD .zarp ed ănub ărutăgel 1 uc lef al iopa csetăge rp eS .ăpa ed ăcşaec o uc egnits es .ăpa ed i rugnil 4 — 3 .tnu uc ăsnu ăm rof o.repip .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .ă ro / ZERO UC TULPMU ZARP .e ras ăguada es .e ras ăniţup uc .azrav ac .temsep ed ă rugnil o ăguada es .etnib reif et raof etşev res eS .tnu irugnil 3 .ece r es-udniv res zac tseca nî .884 eS .

ăpa ăniţup uc egnits es .e ras uc ăpa uc cse răpo es iş iţăcub eiat es .niv ed lerăhăp 1 .ăpaec 1 .zarp ed ănub ărutăgel 1 ENILSĂM UC ZARP .094 .ăti rocă r etşev res es ae racnâM .ăpaec 1 .ărutnu irugnil 2 .luze ro uc ăţitarc nî ăzaşa es .ielu ed ă rugnil o uc ăşubănî es .uo 1 .repip .rtnid taula nu ecaf eS .”lehgnaraps ed eleletfihC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca tser urtneP .uo nu uc ăcetsema es .e ras enup eS .ănâtnâms ed ăcşaec o a rpusaed ănraot es .apa edacs ănâp rotpuc al ăd es iş repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .epec 2 .ielu ed irugnil ăuod uc etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .ătitocolc ăpa nî etunim avetâc eti răpo elenilsăm ăguada es atag epao rpa etse dnâC .anileţ ăţăruc eS .tnu răm tacot ed rev lejnu rtăp a rpusaed ta răse rp a-s ec ăpud .ătrut ed ăm rof o ăca rbmî es .ăţudlăc etşev res es ae racnâM .694 .luze ro egela eS .i riţbus iilef luzarp eiat es pmit e rtnî .e ras .cnâda ed lutsed ănileţ ed elinicădă r ăţăruc eS .uo 1 .repip .ăti tocod ăpa uc t reif al enup es iş iţăcub eiat es .etnib reif etşev res eS .âniăf ărugnil 1 .ăpa ed itşec ăuod iş noilub ed ărugnil o uas .edepe r iam ăb raif ăs ac nuja nid ăsnî taium .ăniăf g 051 :taula urtneP .tacot edrev lejnurtăp .iişo r 4 uas noilub ărugnil 1 .apaec uc ăcetsema es iş ăcusu es .494 .ălaps es .enileţ 4 ICREPUIC UC ĂNILEŢ .ătalas uc .eiaom es ăs pecnî ănâp b reif eS .eţnimes ă răf iş ăjaoc ărăf eliişo r ăguada es .ăţitarc nî ăzaşa eS .ăţitarc o.noilub ărugnil 1 .teţo ed ătirugnil o iş lunoilub ăguada es .anileţ tijărp a-s e rac nî aiagit nÎ .uo nu.etpal niţup uc ăşubănî es iş enib eg rucs eS .194 . rotpuc al ăd es iş zarp uc aţita rc nî lusos ănraot eS .rtnî luielu egnicnî eS .)314 .ielu niţup uc csejă rp es e rac iilef eiat es .ielu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejă rp es .nifad ed eiaof .ăcsaenemu r es ăs ă răf tipot a-s atsaeca dnâc .uo uc egnu eS . repip iş e ras enup eS .noilub ăguada es .mc 1 ed esao rg iilef nî etatămuj e raceif rai .âsa r ăznârb ă rase rp eS .teţo ăţirugnil 1 .39 etaiăt elepec csenemur es ta rapeS .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp eniţ es iş ăpa ed srucs luza rp enup es .e ras .ătirocă r ae racnâm etşev res eS .ăniăf ăţirugnil 1 .etpal ăcşaec 1 .eras .ă repoca el e rac ăsao rbif ajaoc nid cimin ănâmăr un ăs ac .taula ed eiaof o ednitnî eS .rotpuc al ăro ed t refs nu ăd es .enib ădnirpuc el ăs e rac .ăznârb ăţirugnil 1 .ăpa itşec 2 .294 .taula ed eiaof ătla uc ă repoca es iş luzarp enup es .zarp ed esaomurf erif 6 ZARP ED ĂTRUT .tnu ed ărugnil o uc eiagit o.tnu uc ăzaşa eS .etunim 51 — 01 .t reif ed tivirtop etse luze ro rai . răhaz iş e ras .luzarp ăţăruc eS .iro 3 — 2 ed apa dnâbmihcs .noilub ărugnil 1 .răhaz ăţirugnil 1 .tirocă r a-s ec ăpud iş etrap o al ăd eS .ăuod nî eiat eS .ăniăf enup es .ăcun o tâc tnu .zarp ed e rif 6 ZARP ED FALIP .ielu irugnil 3 .ece r ăpa uc t reif al nup eS .zarp ed ăcim ărutăgel 1 ZARP ED ELETFIHC .v( lehgnaraps ed eleletfihc ac lef al csetăgerp eS .ăpa ăniţup uc egnits es .e ras enup eS .şacap ra uc ecaf es lef aL .594 .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî .tnu niţup iş e rec es tâc ăniăf .eras .ăniăf ăţirugnil 1 .tnu ărugnil 1 .repip .ănâtnâms acşaec 1 .enileţ 6 ĂNILEŢ ED ERACNÂM .tnu ărugnil 1 .ielu irugnil 3 .ze ro ed ăcşaec 1 .ătacot ăpaec o etşenemu r es iş ielu ed ărugnil o ăguada iam es .tarapeS .zarp ed ănub ărutăgel 1 ĂNÂTNÂMS UC ZARP .eras .rtnî eiaom es iş luzarp tnu răm eiat eS . rotpuc al ă ro ed etatămuj o ăd es iş ăţitarc nid anileţ etsep lusos ănraot eS .ielu i rugniI 3 .luzarp ăţăruc eS .enilsăm g 051 .grucs es iş tocs eS .a rpusaed etşenemu r es ănâp rotpuc al ăd es .e ras ed etşevirtop eS .394 .icrepuic g 002 .

ăpa uc uas enrac ed ămaez ăniţup uc gnits es .ăuod iş e ras .anâtnâms ăguada es .eras .tnurăm ătaiăt ăpaec o etşenemu r es ta rapeS .e ras iş răhaz ed esa r irugnil ăuod .49 TNU UC ĂNRAI ED IVOCROM .tnu răm .etpal ed irugnil 3 .205 .eras .apa eg rucs es .ă rutnu o etişubănî iş tnu răm etaiăt .tiţucsa enib tiţuc nu uc iivoc rom dar eS .răhaz ed ăţirugnil o .etnib reif etşev res eS .dnuf ed ădni rp es un ăs ac .ăcsaenemu r es ăs ăsal es iş aniăf ăguada es .enrac ed ămaez uc uas etpal niţup uc treif al nup eS .tnu irugnil 2 .iicoljim iilug 6 IILUG ED ERACNÂM .etunim ed 02 ac ric tişubănî eb reif es iş ă repoca eS .ăuod nî eiat es .tişubănî ăb raif iam ăs ăsal es iş ipan etsep ănraot es .nifad ed eiaof .ăjaoc ed iţiţăruc iifotrac ăguada es .repip .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .aniăf ăguada es .ăţăruc eS .treif a lusos dnâC .etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .enrac ed ămaez uas ăpa ed itşec ăuod .noilub ărugnil 1 .răhaz esar irugnil 2 .eras .e ras enup eS .eras .iilug etsep ănraot eS .etiţăruc ic repuic avetâc iş dnâguăda .e renit iilug gela eS .s ra răhaz ed eţi rugnil ăuod iş iişo r ed noilub ăguada eS .iicoljim iilug 6 ETIŞUBĂNÎ IILUG .ărutnu ed ă rugnil o uc .994 .dnuf ed ipil es un a u rtnep .iţreif tnus dnâC .i riţbus iilef nî eiat es iş iipan ăţăruc eS .etpal irugnil 3 .)etorac( ivocrom gk 1 TNU UC )ETORAC( IRENIT IVOCROM .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .)193 .e renit iilug iamun gela eS .etpal ăcşaec 1 .ănâtnâms irugnil 2 .tnu irugnil 2 .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăcun o tâc e ram ăm rof o iş pmit işaleca nî el-udnâd eliţăcub ăţăruc eS .ăro ed etatămuj o ăb raif ăs lusos ăsal eS .rtnî nup eS .ăţitarc o-rtnî tnu etşezlăcnî eS .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ecaf es ta rapeS .tnu ed irugnil ăuod uc ăţitarc o.ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .enileţ 6 ĂNILEŢ ED ERUIP .rtnî nup eS .)193 .tuzăcs ed lutsed eif ăs eiube rt lusos .ăpaec 1 .etnib reif etşev res eS .ăpa ed irugnil ie rt .105 .ănileţ ed es rucs eliilef etazeşa tsof ua erac nî aţitarc nî ăraoce rts es .ifotrac g 004 .dnuf ep ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid aţita rc dnâcşim .aţitarc ăcşim eS .ădacs ăs ăsal es .tnu irugnil 2 .005 .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .cim cof al .ă ro ed etatămuj o ăpuD .305 .ăpa ăniţup ăguada iam es .atag tnus dnâC .iicoIjim ifotrac 3 .iipan nup es .tuzăcs ed lutsed iş t reif enib etse dnâC .ă rutnu uas tnu niţup uc ăşubănî es iş urtemitnec etatămuj ed esao rg iilef eiat es iş ăţă ruc eS . rasecen etse ăcaD .esaoţa dniif eftlalelec .e ras ăguada iam eS .ăniăf ăţirugnil 1 .răhaz ăţirugnil 1 .sus iam ac elenileţ t reif al nup es iş irut refs nî eiat es .e ras ed etşevirtop eS .dnâc nî dnâc nid aţitarc dnâcşim .ăniăf ăţirugnil 1 .etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .v( ifot rac ed lue ruip ac lef al csetăge rp es iş ătis ni rp ce rt es .iriţbus ed lutsed eţuilef nî iopa .ăpa uc tacetsema niv ed le răhăp nu uc gnits eS .iţăcub u rtap uas ie rt etla nî etatămuj e raceif iş ăuod nî iipan eiat eS .etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .ăpa nî iţ reif ifotrac ed etatitnac işaeeca uc ănue rpmî ătis ni rp ce rt eS .răhaz eţirugnil 2 .tnu irugnil 2 .rtnî ăcusu es iş ălaps eS .794 .v( ifot rac ed lue ruip u rtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .etunim ed 02 ac ric iţişubănî niţ es .ăţăruc es .ipan g 004 IPAN ED ERUIP .etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .tivi rtop cof al .ipan gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IPAN .894 .etunim ed 02 ac ric .tivi rtop cof al .iţ reif ed lutsed if a ed etnianî ăcsaenemu r es ăs pecnî iivoc rom ăcad iamuN .ăpa ed ăuod uas ărugnil o ăguada iam es .tev reş nu.cim cof al .

şuneblăg 1 .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .voc rom nu .repip . rotpuc al uad eS .a rpusaed ănraot es iş aniăf uc anâtnâms ta rapes ăcetsema eS .csev res es .ze ro uc ulpmu es .ece r ăpa uc ăţitarc o.repip .ed rev elosaf ed anu .iişor 4 .lulef tot ed tavazraZ IELU UC ICEVIHG .ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî ăcaot es luzeim rai .e răzam ed anu .etnib reif etşev res eS .lusos etşetăgerp es pmit e rtnÎ .1 latot nî .ăţaedrev .405 .tocs es etocolc avetâc ăpuD .905 .eiaom es ăs pecnî ănâp e ras uc ăpa nî b reif es iş ăţăruc es .eras .iivoc rom csetăgerp eS .iţăcub nî ăzrav ăniţup eiat es :leftsa lutavaz raz etşetăgerp eS .ătănâv o iş muce rp .ăniăf uc ielu nid şatnâr nu ecaf eS .ăpaec nid socs luzeim iş luio rutsu ă rtaip ed ăţiluip nî ăzaesip eS .605 .grucs eS .dnâc nî dnâc nid aţita rc dnâcşim .ivocrom gk 1 IVOCROM ED ERACNÂM .eras .705 .tnu uc tişubănî ăb raif ăs nup es iş grucs es .e ras ăguada es e rac al .e ras .ăniăf ăţirugnil 1 .rtnî t reif al nup eS .ăpa .iiecelvod iş ac iţăcub nî iţaiăt iş iţaţa ruc ifot rac aviţâc iş tnurăm taiăt sarg iedra nu .ş rob uc cse răpo es e rac emab ed ănâm o ăţăruc es .elepec ătsap ătsaeca uc ulpmu eS .cim cof ep ă ro ed etatămuj o niţ eS .ănâtnâms acşaec 1 sulp nî sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC IVOCROM .repip .epec 4 .e ras uc . rotpuc al ăd eS .noilub niţup ăguada eS .iriţbus iilef eiat es iş iivoc rom dar eS .ti rocăr iam ua-s ec ăpud iş ăpa nid grucs eS .esaomu rf epec gela eS .ăpa uas enrac ed amaez ănraot es iş aniăf ărase rp eS .răhaz ăţirugnil 1 .etivi rtop iţăcub nî eiat es iş lecelvod nu eda r eS .ielu niţup iş repip .zero ăcşaec 2/1 .ăpa uc egnits es e rac .atla nî iş etrap o-rtnî aţitarc iamun ăcşim es .ăpa ăniţup .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt eliişo r ămru al iş ădiponoc ed etehcub avetâc iş nup es .csenemu r es ănâp niţ eS .505 . rotpuc al ăd es iş ăţita rc nid elepec etsep lusos ă raoce rts eS .e ras iş răhaz .ielu irugnil 2 .etunim 01 ac ric .sus iam ac iţătitnac işaelecA .ece r ăpa uc ăb raif ăs nup es iş iilef eiat es .eicoljim emi răm ed epec gela eS .tivi rtop cof al eniţ es .ănrai ed eif .tnu uc iivoc rom ac lef al .805 .tacot edrev lejnurtăp .iilef etaiăt elepec ielu nî csenemur es ta rapeS .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .i riţbus iilef nî ănileţ ed etatămuj o iş lejnu rtăp nu .rtnî .elenăgi rf uc .ăţita rc nî ăzaşa es iş elepec ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .ătitocolc ăpa uc luio rutsu iş elepec cse răpo eS .elepec csebocs eS .ielu irugnil 2 .repip .csebocs es .ielu irugnil 3 .ielu niţup uc ei ruf raf o-rtnî rotpuc al uad es iş temsep a rpusaed ărase rp es .59 epao rpa etse dnâC .iş rucs iş iţreif iivoc rom uc iş tnu uc ăţitarc o-rtnî nup es iş iriţbus et raof iilef elepec eiat eS .noilub ărugnil 1 .v( eliişo r ac lef al .eras .e ras .eniâp eilef 1 .e ras uc ăpa nî ăro ed t refs nu ăb raif ăs nup es iş eliruzeim csebocs eS .irenit eif .tatnîb reifnî ua-s muC .ăniăf ăţirugnil 1 .irenit iivoc rom ac lef al .ic repuic uc etulpmu ecaf top es lef aL .iicoljim epec 21 IORUTSU UC ĂTULPMU ĂPAEC .)944 .iv res a ed etnianÎ .ielu ăguada iam es eiube rt ăcad . răhaz ed ăţirugnil o iş e ras ăguada eS .ăniăf irugnil 2 .ielu irugnil 2 .etşesăg es ăcaD .etunim ed 02 ăb raif iam ăs ăsal eS .ăţaedrev ăţirugnil 1 .icun 21 .ioru tsu ed inîţăpăc 4 .eras .ă rtaip ed ăţiluip o.ăcsaenemur es ăs pecnî ănâp niţ eS .tirocă r iam ua-s dnâc iş g rucs eS .t reif a lutavazraz tot ec ănâp .ătivi rtop emi răm ed .iicoljim epec 21 ĂTULPMU ĂPAEC .iivoc rom dar eS .dnuf ep snirp a-s un ăcad es-udnâlo rtnoc .eras .gk 005.iicoljim epec 21 ZERO UC ĂTULPMU ĂPAEC .dnuf ep iivoc rom iş apaec ădnirp es un ăs ac .arpusaed lutot iopa ănraot es iş e racnâm nid sos niţup uc şuneblăg nu tarapes ăcetsema es . .enib etasip icun avetâc iş ăţaed rev .lutavazraz enup es .epec 3 .răhaz .amâ răfs es un a urtnep a rugnil uc ălbmu es uN .răhaz ăţirugniI 1 .temsep ărugnil 1 .ăpa uc etnianî iam etşe răpo es e rac .

erăzam ed anu .edrev erăzam g 002 .ifotrac 4 .ăuo 2 . repip .ădiponoc etsep tnu ănraot eS .e ras enup eS .vocrom 1 .tnu irugnil 2 .iş iivoc rom .lece lvod nu .ăniăf ărugnil 1 .atag .ăsnits iş tnu nî roşu ătijă rp if etaop aniăf .aţita rc elpmu es ec ănâp .enrac ed anişam nirp uad es .ed rev .e ras .elăuo ăguada es .arpusaed es raotnî if ătaop ăs .etepsao rp etr aof zac eciro nî .rtnî ăcnu ra es .ăjaoc ărăf iifotrac iş lutavazraz tot eb reif eS .ăuo 2 .ele raoicip pur es .ăznârb irugnil 2 .69 .lutavaz raz ăguada es .etpal ăcşaec 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .ivocrom 2 TAVAZRAZ ED ELETFIHC .)etnianî iam ătirăpo( az rav .ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es e rac ednuto r eletfihc caf eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .etiţă ruc tnus ec ărusăm eP .aţitarc tulpmu a-s ec ăpud tâcnî leftsa .ăniăf irugnil 3 .repip .ebaob e răzam .tnu ărugnil 1 .ănraotsă r es atag etse dnâC .ăuo ăuod .ăsar ăznârb ărugnil 1 .elosaf g 002 .eicoljim ădiponoc 1 .e răzam ed ă rafa .tarapes uas ănue rpmî b reif eS .inig ram ep u rtap .eras .ae răzam .et raped iam aşa iş ătitălc o .roletitălc aemirăm ed ăţitarc o tnu uc enib egnu eS .ătuzăcs epao rpa etse o-tasăl ua e rac ep apa ec ănâp b reif es dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .iinâtnâms aţnetsisnoc ăbia ăs lusos dnivi rtop .ăpa ed enib grucs eS .ădiponoc ed etehcub avetâc .)136 .icim ăţni refe rp ed .ăb raif ăs uon nid pecnî ănâp cim cof al ăsal es iş ăniăf uc ătacetsema anâtnâms ăguada es .ăţăruc eS .eiube rt iam ăcad e ras iş ăsa r aznâ rb .ie rt iş dnuf ep etitălc ăuod ăzaşa eS .iţnib reif iam tâc csev res es .ifotrac .elosaf .ăzrav ed 4/1 .ăniăf irugnil 2 .eras .iţăcub etlum iam nî uas u rtap nî eiat es iram elic repuic rai .ece r etşev res eS .ăznârb .tnurăm ed tivi rtop .v( ăuo ăuod nid etitălc 51 — 41 caf eS .aelosaf ruje rpmî .ivoc rom :tarapes csetăgerp eS .vocrom g 002 ETATROSA EMUGEL .ăjaoc ărăf iifotrac .eras .ic repuic gela eS .ifotrac g 002 .leţinş ed ăm rof nî iopa csetrut es iş ăniăf nirp ătad anâm uc ednuto r eletfihc caf es .ifotrac 2 .tacot ed rev rarăm niţup ăguada es .ădiponoc ed etehcub avetâc .e ras ăniţup iş tnu uc .ănileţ 1 .icrepuic gk 1 ĂNÂTNÂMS UC ICREPUIC .atag tnus dnâC .ifotrac 5 .ielu uas ărutnu irugnil 3 .tnu irugnil 3 .ăniăf ed irugnil ăuod ăguada eS .elosaf ed ănâm o .tacot ed rev lejnurtăp niţup ăguada es .iejnurtăp 2 .zarp 1 .ărutnu irugnil 2 .etpal uc egnits es .ăsaomu rf ădiponoc o eb reif es iş .eras .temsep ărugnil 1 .115 .ăniăf ăcşaec 1 .ăuo 2 .inigram ep ed eletitălc a rpusaed c rotnî eS .015 .tiş râfs nî .eşubănî es ăs ăţita rc nî nup es .tacot rarăm .temsep uc tarăse rp dnuf nu ep .lulejnurtăp .etiţăruc etaot tnus ec ătadnÎ .ti rocăr iam a-s ec ăpuD .tnu ărugnil 1 .ebaob erăzam ed ănâm o .ebaob ae răzam iş ed rev aelosaf .ta rapes etreif elemugel csetăgerp es etnianiD .cim lecelvod 1 .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş ic repuic etsep ănraot es lutoT .voc rom nu .etivi rtop iţăcub etaiăt iş etiţă ruc ămru nid aetseca .415 .eiţizopmoc nid arugnil uc ai eS .315 .e raceif al tată ra a-s muc aşa .ăuo ăuod uc ăniăf ed ărugnil o ăcetsema es tarapeS .ivocrom 2 EMUGEL ED LEŢINŞ .ed rev elosaf ăcida .etacetsema emugel ed tarts nu enup eS .anâtnâms iş ăsar aznârb .lejnurtăp 1 .ănue rpmî ăcaot es iş ăpa nid enib grucs eS .e ras ed farp nu iş teţo niţup sup a-s e rac nî ece r ăpa uc ăţitarc o.ifotrac iod .e rat aenrac uc iş ebla .iivoc rom :e ras uc ăpa nî .215 .ănâtnâms uc acetsema es a ed col nÎ .etitălc nî ătacărbmî dniif acnidub ătaot .edrev elosaf ed ănâm O EMUGEL UC ETITALC ED ĂCNIDUB .ănâtnâms ăcşaec 1 .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu uc acnidub etşepo rts es .sos ed irugnil ăuod .ănâtnâms irugnil 2 .eimrăm ăpud .cof esup if a ed etnianî i rgennî es un a urtnep .ănâtnâms iopa es-udnâguăda .ăuo 2 :etitălc urtneP .coljim al adiponoc ădnuto r ei ruf raf o ep ăzaşa eS .e răzam .iifotrac iopa .inemu r es a ed etnianî iş tnu ed ărugnil o uc ăniăf ed ă rugnil o etşejă rp es :leftsa lusos etşetăge rp es pmit tseca nÎ .ătalas uc csev res es iş ărutnu nî csenemur eS .iv res a ed etnianÎ .eras .etpal ăcşaec 1 .

aenemesa ed .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o iş e ras ed fa rp nu enup es ăc repuic e raceif nî iş eletla ăgnâl elenu ăvat o.elic repuic uc ăcetsema eS .epec 2 .repip .arpusaed elic repuic ănraot eS .025 .ăniăf irugnil 2 .e ras ăguada eS . repip .ivres a ed etnianÎ .noilub ărugnil 1 .iişo r 4 .iţnib reif csev res es .eliţrăp ăuodnâma ep csenemu r eS .eiaom es ăs pecnî ănâp rotpuc al uad eS .noilub ăguada iam eS .ăcusu eS .e ras ăniţup uc ăpa nî b reif es iş sus iam ac lef al elic repuic csetăge rp eS .aniăf ă rase rp eS .sus iam ac elic repuic csetăgerp eS ĂVAT AL ICREPUIC .aniăf ăraserp es .e ras ăniţup uc ărase rp es iş ăţileip ed eţeruc es ăs ă răf gretş eS .iram icrepuic gela eS .815 .ecer es-udnivres .ăţăruc es .irat ăuo avetâc b reif eS .anâtnâms .nif temsep ăraserp eS .tacot lejnurtăp ed eznu rf ăţi rugnil 1 .uo nu.iv res a ed etnianî iş snicnî lu ratărg ep tpirf al nup eS .ăpaec o uc iş etnurăm elicrepuic uc ănuerpmî eleraoicip tnurăm ăcaot eS .515 .ătagel ed tneicifus etse atsap ec ănâp cof ep niţ eS .tiţuc nu uc arpusaed dnizeten .rtnî ăzaşa es .iţnib reif etraof csev res eS .ătuzăcs ed tivirtop etse aeracnâm ec ănâp tirepoca ăbraif ăs ăsal eS .125 .tacot edrev lejnurtăp ăguada eS .tăpsaorp tnu ed ăcim ăciţăcub o ăcrepuic eraceif etsep enup es .tnu ed ărugnil o uc roşu ănue rpmî csejă rp es iş apaec iş tâc .temsep iş repip .ăniăf ăţirugnil 1 .lu roicip epu r es iş esaomurf .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o enup es ăc repuic e raceif ep .grucs es iş ălaps es .elic repuic tâta tnurăm ăcaot eS .eras .so rg ed tivi rtop etse lusos ec ănâp tecnî ăb raif ăs ăsal eS .iţăcub eiat es iş sus iam ac elicrepuic ăţăruc eS .temsep irugnil 2 .esaomurf icrepuic g 005 TAULA NÎ ICREPUIC . rotpuc al uad eS .eţnimes iş ăjaoc ărăf iişor avetâc .ăniăf ăţirugnil 1 .tnu niţup uc el-udniports .taium ua-s dnâC .ăbraif ăs ăsal eS .v( etitălc ed taula nu ecaf eS .715 .uo 1 .ele raoicip pu r es .rtnî csejărp es iş taula nî elic repuic eiaom es .tnu irugnil 2 .79 .ic repuic gk 1 ICREPUIC ED ERACNÂM .ăpa uas enrac ed ămaez ănraot es .ăniăf ăguada eS .eras .et reif tnus elic repuic dnâc iş repip .ăuo 3 .elic repuic treif ua e rac nî amaez nid ăcşaec o uc egnits es iş tnu nî aniăf roşu etşejărp eS .epec 2 .tnu ed ărugnil o uc cof al nup eS .iţnib reif csev res eS .ăgilămăm uc .icrepuic gk 1 ICREPUIC ED AMALUIC .cof al ătnetsizer ămrof o-rtnî etaot ăzaşa eS .tev reş nu uc enib ăcusu es iş ălaps es .615 .rtnid )136 .e ras ăniţup ărase rp es .eras .ăpaec 1 .ănâtnâms ăcşaec 1 .etpal iş ăniăf .ielu uas ărutnu irugnil 3 .tnu ărugnil 1 .iilef eiat es .ătacot ăţaed rev .enib ădni rpuc el ăs ac etnib reif ărutnu ătlum uc ăţitarc o.enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ic repuic gk 1 ETULPMU ICREPUIC .e ras .etpal ăcşaec 2/1 .luroicip epur eS .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal es iş repip iş e ras ăd es .e ras .iram ic repuic ălaps eS RATĂRG AL ICREPUIC .tnu ărugniI 1 .etnib reif ei ruf raf o ep ăzaşa es .iicoljim elic repuic gela eS .icrepuic g 057 ĂUO UC ICREPUIC .ăniăf ăcşaec 2/1 .ăniăf ăţirugnil 1 .iţnib reif csev res eS .ele nid apa ătaot edacs ănâp niţ es iş elicrepuic nup eS .esaomurf .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş iilef apaec eiat eS .sus iam ac elic repuic ăţăruc eS .rotpuc al ăro ed trefs nu uad es .ităgerp top eS .eras .repip .915 .ielu uc lef al ităgerp etaop eS .etnibreif etşevres eS .niv le răhăp 1 .ătacot ăţaedrev ăniţup iş eras .ăpa uas enrac ed amaez iş luniv ăguada es .etnib reif et raof etşev res eS .temsep ărăf iş noilub ărăf .eiaom es ănâp niţ eS .ăcrepuic eraceif nî ăru tu lpmu ed ăţirugnil o etâc enup eS .tăpsao rp tnu g 52 .tnu irugnil 2 .

aniăf ă rase rp es .dlac iş iv res etaop es ibirh ed lufaliP .arpusaed .iilef iţaiăt iş iţreif ibirh ed g 051 uc ănue rpmî .işo rg iam iieţiăt ac eiat es iş ăpa ed enib grucs eS .noilub ed ă rugnil o iş repip .ed rev lejnu rtăp uc ece r etşev res eS .sela luze ro ăguada eS .ătizepmil tsof a ec ăpud .ae racnâm tâtA .ănâtnâms ed sos uc .ze ro ăcşaec 2/1 1 .repip .iibirh iţaium tsof ua e rac nî ătizepmil apa nid ăcşaec o uc gnits es .)ic rătănâm( ibirh g 051 IBIRH ED FALIP .325 .iz auod a ănâp nuja nid ăcicidlăc ăpa nî ăsal es iş epa avetâc nî ălaps eS .nuja nid iibirh eiaom eS .ece r etşev res eS .225 .ăcsaeneblăgnî es ăs pecnî apaec iş luze ro dnâC .e ras ăguada eS .ăji rg e ram et raof uc gela es iţacsu iibi rH .iţaium tsof ua e rac nî apa nid niţup etâc es-udnâguăda .e ras .t reif etse luze ro ec ănâp rotpuc al eniţ eS .tnu răm taiăt epec ăuod ielu nî csejărp eS .ielu i rugniI 3 .noilub ărugnil 1 .iibirh iţreif iş iţaium tsof ua e rac nî apa nid itşec ie rt ănraot eS .tnu răm etaiăt elepec ielu nî csenemur es ta rapeS .e ras .)icrătănâm( ibirh g 002 IBIRH ED ERACNIM .iţepsao rp ibirh nid iş lef al csetăge rp es lufalip iş tâc .rtnî tacsu iopa iş talăps .iicoljim epec 4 .89 .repip .eras .atag etse ae racnâm ec ănâp .tnu răm tacot .ielu irugnil 3 .noilub ă rugnil 1 .noilub ăguada eS .ănue rpmî ăb raif ăs ăsal es iş iibirh nup eS .ăzae rtsăp es iş ăcsaezepmil es ăs ăsal es iibirh taium ua-s e rac nî apA .im reiv ăbia un ăs .ăţaedrev .ăţitarc o-rtnî ăzaşa es .ăniăf ăţirugnil 1 .epec 2 .repip .tev reş nu.

rtnid .enrac ed ămaez itşec 3 .tamâ răfsen rad .iicoljim epec 3 .tăpsao rp tnu g 05 .aznî rb ăcsaepot iam es ăs ărăf .luze ro eb reif es ănâp .etnib reif et raof etşev res eS .rotpuc al aţitarc ăd es iş ă repoca es .rtnî enup eS .enao racam g 004 ĂZNÂRB UC ENAORACAM .tnu uc ăsnu ălbat ed ăm rof o.sar ĂZNÂRB UC IRULEF ETIREFID IŞ ESAONIĂF .ăsar ăznâ rb g 001 .rotpuc al etunim avetâc ăd eS .eras .ăsar ăznâ rb irugnil 2 .ti rocăr niţup etşev res es iş ănraotsăr eS .e ras ăniţup uc ăpa l 3 b reif eS .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .rolenao racam lumu rd ăd es .425 şi ic repuic ed uas iişo r ed sos uc .ăsar ăznâ rb ăniţup iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o taguăda a-s e rac al luze ro ăzaşa es .v( ic repuic ă răf uas uc .etrap o al uad es ăb raif ăs uon nid pecnî ec ătadnÎ .vocrom 1 .edepe r ipot es a u rtnep iţăcub etlum iam nî tucăfsed .525 lavacşac uas ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp eS .tnu uc enib ălbat ed ăm rof o egnu eS .ăniăf ărugnil 1 .tecnî ăcsae tocolc ăs niţ es iş .rtnî ătnîb reifni eS .t reif etse luze ro dnâC .coljim al ă ruag uc ălbat ed ăm rof o.işarg iedra 2 .rotpuc al etunim avetâc ăd eS .tev reş nu uc ăcusu es iş ălaps es .99 es .ăsar ăznârb ed irugnil ăuod iş .âcun o tâc tăpsaorp tnu .tăpsao rp lutnu ăguada es .e ras ed etşevi rtop es .abmil treif a e rac nî ătizepmil ămaez ed itşec ăuod uc egnits es iş luze ro tnu nî roşu etşejărp eS . rotpuc al etunim avetâc ăd eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .t reif etse luze ro ec ănâp .tnu irugnil 3 .eiruf raf ep ănraotsă r es iş rotpuc al etunim avetâc ăd es .)36 .ielu uc ăţita rc o.625 etşev res eS .tnu niţup uc ăşubănî es iş lutacif icim eleţăcub nî eiat es .ze ro nî e rtni ăs tâcnî leftsa .ăpa ed itşec ie rt ănraot eS . roşu ăsa r ăznâ rb ed g 001 uc iş tăpsao rp tnu niţup uc ăcetsema es .eiube rt tâc ta răs tsof a ec ăpud .cim iam cof ep .803 .ecusu es ăs ăsnî ărăf .iişor 4 .ăsar ăznârb g 001 .e ram cof al icin iş tlum ae rp ăb raif ăs etasăl eiube rt un elenao racaM .e ras .icim irubuc nî eiat es iş eleip ed ăţăruc eS .esaoielc nived iş ămâ răfs es ece raoed .tivi rtop cof al .iilef iţaiăt iiedra ăguada eS .sus iam ac luze ro etşetăgerp eS .ăpa uc itşec 3 .lejnurtap 1 .ece r ăpa uc csezepmil es iş i ram i ruăg uc .zero ăcşaec 1 ĂBMIL UC OTOSIR .tacif g 002 .ănâtnâms o ac so rg sos nu ecaf eS .e ras .tnu uc ăsnu enib .etnâb reifnî es ăs cof ep ăpilc o niţ es iş ăznî rb ed i rugnil ăuod ăcnî ăguada es .t reif etse luze ro dnâC .ăpaec 1 .ăţita rc nî nup eS .ihcini r ed ae racnâm ăzaşa es coljim al rai .eiruf raf ep ănraotsă r es iopa .tnurăm apaec eiat eS eras .ăţni rod ăpud .arugni uc niţup l-udnâsăpa .eiaom es ăs apaec epecnî ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .ei ruf raf ep ănraotsă r es .v( leţiv ed ăbmil o eb reif eS .tnu i rugnil 2 .tnu uc ăsnu enib .bob ed bob .825 .ăcsaepot es ăs aznâ rb epecnî ănâp aţitarc ăcşim eS .ze ro ăcşaec 2/1 1 IIŞOR ED SOS UC OTOSIR .etnib reif etşev res eS .enrac ed ămaez itşec 4 .v .ăcun o tâc tăpsao rp tnu .etşetocolc apa dnâC .ielu irugnil 3 .ihcinir ed eracnâm urtneP .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî ănâp ăcetsema es iş luze ro enup es .coljim al ă ruag uc ăţni referp ed .lutnu ăţitarc o.rtnî ăzaşa es .tavazraz iş ăpaec o uc )692 .leţiv ed ăbmil 1 .)013 803 .iţăcub nî un uas etpur .e ram ă ruag uc ăm rof o.v( iişo r ed sorg sos nu arugnil uc enup es ruje rpmî rai .eiruf raf nî ănraot eS .zero ăcşaec 2/1 1 TACIF UC OTOSIR .etunim ed 03 — 02 eniţ eS .luze ro amârăfs es un a u rtnep .ăbmil ed eliţăcub uc ăcetsema es iş abmil t reif a e rac nî amaez uc egnits eS .ei ruf raf ep luze ro ănraotsă r eS .tnu irugnil 3 .abmil ăzaşa es coljim al rai .ihcinir ed ae racnâm ecaf es ta rapeS .ălaiceps ae raotăruce rts nirp ăpa ed enib grucs eS . rotpuc al ăd es iş enrac ed amaez ănraot eS .luze ro egela eS .etaiăt eliişo r iş talăps iş sela luze ro iopa .lutacif iopa enup eS .725 .sus iam ac itătitnac işaeleca otosir urtneP IHCINIR ED ERACNÂM UC OTOSIR .925 .ăniăf ed ărugnil o iş tnu ed ărugnil o.rtnî ăzaşa es iş tatăra a-s muc ăpud luze ro etşetăgerp eS .rtnî enup eS .zero ăcşaec 2/1 1 CSERĂGLUB FALIP .ecetsema es ăs ărăf etunim ed 52 ac ric ăsal eS .

tnu irugnil 2 .şuneblăg 1 .iişo r ed sos nu etşetăge rp es pmit niD .tnu uc arpusaed egnu eS .capac u rtnep taula ed dno r nu etşerpo eS .elenao racam ănraot es .e ras .ăniăf g 051 :taula urtneP .temsep ărugnil 1 .435 .iişor g 005 :sos urtneP .ece r ăpa uc inig ram ep etşepil es e rac .535 .ăniăf ărugniI 1 .)506 .tnu uc ăsnu enib ăţita rc o.iţnib rif csev res .sos ed i rugnil avetâc iş ăuo ed iilef ed lunu .elenao racam uc ăcetsema eS .ăznârb .ărutnu g 05 .ielu .răhaz ăţirugnil 1 .tnu uc ăm rof o egnu eS . rotpuc al ăd eS .135 .rtnî ăcae rf eS .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş ăsar aznâ rb ăraserp eS .şuneblag nu .v( ătnicălp ed eiaof o ecaf eS .etehgaps g 004 IIŞOR ED SOS IŞ ĂUO UC ETEHGAPS .enao racam etsep iopa es raotnî if aetup a u rtnep .sus iam ac iţătitnac işaeleca :sos urtneP .etehgaps ed dnâr nu enup es .arpusaed elinig ram c rotnî es .ănâtnâms uas etpal ăcşaec 1 .etui cof al rotpuc al uad eS .ăznâ rb uc elenao racam ac lef al csetăgerp eS .tnu ed ărugnil o .ăcav ed ăznârb iamun uas .tagel ed tivi rtop sos nu ecaf es tarapeS .io ed ăznâ rb uc ătacetsema ăcav ed aznârb no rtsac nu.temsep ărăf .eras .ănraotsă r es atag tnus dnâC .e ras .g rucs es .icrepuic g 001 .taula nî ătacă rbmî âm rof nî ăzaşa eS .e ras uc ăpa nî eletehgaps b reif eS .ăpa .rotpuc al coc es iş .etilevnî enib eif ăs elenao racam tâcnî leftsa .ănâtnâms ed uas etpal ed ăcşaec o .eras ed etşevirtop eS .tnu ed ărugnil o uc ăcetsema es iş grucs es .etunim avetâc niţ es .sus iam ac lef al elenao racam csetăgerp eS .e ras uc ăpa nî eletehgaps b reif eS .ăpa irugnil 2 .ădlac ăpa ăcşaec ½ .235 .tnu irugnil 2 sulp nî .etpaocsă r elăuo b reif eS .e ras .temsep uc ărase rp es .eirătnicălp o al ed etarăpmuc if top eliof .ăţitarc nid ărafa ăsai ăs elinigram dnâsăl .tnu ărugniI 1 .ed rev ătalas uc csev res es ăţni rod ăpud iş ănraotsăr eS .am rof elpmu es ănâp ăunitnoc eS .temsep ăţirugnil 1 sulp nî .ăznârb irugnil 4 .cof al ătnetsize r ăm rof o ăcarbmî es e rac uc .cof al ătnetsize r ămrof o.rtnî raihc uas ăm rof o.ăniăf nid taula nu ecaf eS .ăuo 2 . răhaz uc iişo r ed sos nu ecaf eS .ţremoc nid iof g 052 ărăpmuc es uas .taula ed lucapac uc ă repoca es .ta rapes etutăb ăuo .ăpa ed ăcşaec o iş ăniăf .tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc iş temsep niţup uc ătacetsema ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp eS .ta rapes etşev res es uas enao racam etsep ănraot eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ENAORACAM UC ĂTNICĂLP .tnu uc ăcetsema es iş grucs es .ăbals ăcnuş ăniţup iş e ras .eras ăţirugnil 2/1 .ece r ăpa uc csezepmil es iş g rucs es .ăznârb ărugnil 1 .ă ro ed irut refs ie rt niţ eS .sos tla uc uas iişo r ed sos uc etşev res es iş ănraotsă r eS .tnu irugnil 2 .tnu uc ele e rtnî etipo rts iof ed irudnâr 5 — 4 .ăuo ăuod uc .335 .tnu niţup .ărugnil 1 .tnacip et raof .eras .tnu nid .ăuo 3 .ătnicălp ed eliof uc ătacărbmî aţita rc nî aiţizopmoc ănraot eS .elenao racam b reif eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL ENAORACAM .”ăznârb uc enaoracaM“ al ac iţătitnac işaelecA IIŞOR ED SOS UC ENAORACAM .rtnî ăzaşa eS .ăniăf g 052 :ătnicălp ed aiaof urtneP .ăznârb ărugnil 1 .uo nu ăguada es e rac al .uo 1 .a rpusaed csenemur es ec ănâp .035 .ărutnu .tnu uc ăsnu . rotpuc al uad es .tnu nî etişubănî uas et reif elic repuic nup es iş eletehgaps uc ăcetsema eS .e ras uc ăpa nî elenao racam b reif eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc enib egnu eS .enaoracam g 003 ENAORACAM ED ĂCNIDUB .etehgaps g 003 ĂMROF NÎ ETEHGAPS .tsug ăpud .001 ENRAC IŞ ENAORACAM UC ĂTNICĂLP .)vitatlucaf( tnurăm ătaiăt .pmit ed ăspil nÎ .635 .rtnî nup eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .

cof ep ăpilc o ăsal iam es iş inigram e rpsnid agilămăm egnâ rts es arugnil uc tot iopa .ăpa nî ătadu nmel ed ărugnil o uc ăţăruc es .ibirh ed eiruf raf o auaedif ac eiat es etrap ătla ed eP .tnu uc etşepo rts eS .ăb raif ăs ăsal iam es .735 .etatămuj ep tacsu a-s aiaof dnâC .enaoracam g 052 .g rât ed elenao racam iş ac .tot ed enib ăcetsema es iopA .tnu irugnil 3 .ăniăf g 051 :acfoi urtneP .rtnid auacfoi etşetăgerp eS .e rat ed tivirtop ăgilămăm o ecaf eS )ZLUB( ĂGILĂMĂM ED SRU .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .acfoi ed lutse r ăzaşa es iş ibirh ed ae racnâm ănraot es .e rat ed lutsed e rap agilămăm ăcaD .enao racam ed lutse r arpusaed enup es iş aenrac iopa ednitnî es .)agilămăm ăcsaezu rc un ăs ac eiruf raf ep un( ănâmednî al tităge rp .nmel ed tiţuc nu uc uas etaruc i rofs ienu lu rotuja uc iilef eiat eS .ăznâ rb uc .ăt raif ed lutsed etse agilămăm dnâC .sus iam ac lef al elenao racam iş ătnicălp ed aiaof etşetăgerp eS .045 .nmel ed dnuf nu ep agilămăm ănraotsăr es iş irutăl nî iro avetâc ed ărutucs es .acfoi ed ta rts nu ăm rof o.ăpa ed auacfoi egrucs eS .rotpuc al ăd es iş tnu uc egnu es .ii ruba i ro avetâc ed tinfubăr iam ua ec ăpuD .noilub ărugnil 1 .e ras uc ăpa nî eb reif es iş .elaom ae rp e rap agilămăm ăcaD .ăprâc o uc ihce ru ed lunuaec enib ăcupa eS .ecusu es ăs ăsal es iş taula ed asam ep ărifse r eS .ătraif etse agilămăm ăc ănmaesnî .luţelăcăf uc uunitnoc dnâcetsema iş eiaolp ed ăm rof nî nuaec nî ădac ăs i-udnâsăl )ănâmednî al tităge rp iş tunrec( luialăm ecudo rtni es .ă ro ed etatămuj o ac ric lutecnî uc ăb raif ăs ăsal eS .)406 .ialăm niţup ă rase rp es iş e ras enup es etnib reif etse apa dnâC .ăuo 2 .101 ăzups nî ăcaoc es ăs nup eS .sus iam tatăra a-s muc aşa .eras .uo 1 .fudrub ed ăznârb ed ăuod uas ăţi rugnil o uc e raceif elpmu es .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş tnu răm ăpaec o ăcaot eS .v( sus iam ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ĂTIPIRP ĂGILAMĂM .eras ăţirugniI 1 .ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup iş noilub ed ărugnil o ăguad es . roşu anrutsăr es a urtnep iş dnuf al ecaocsăr es ă urtnep ănişam ep epilc avetâc ăsal iam eS .ialăm niţup ărase rp iam es .uicoljim răm iunu aemirăm ed iţăcub arugnil uc uai eS .v( nuja nid ăpa nî iţaium .ătnicălp ed aiaof urtneP .etaocs es iopA .inig ram e rpsnid o-dnirutăp .ăpaec 1 .145 .rtnî ăzaşa eS .enrac g 052 .i ruihco ăgnâl ăsam al etşev res es iş ăt raif agilămăm tâced elaom iam etse ătipi rp agilămăM .)935 .835 .luţelăcăf etaocs es .ănâtnâms uc ăznâ rb .ăpaec 1 .etocolc elemirp aL .nmel ed taruc dnuf nu ep ănraotsăr es iş i ro avetâc ed ărutucs es .le ed agilămăm etşepil es ăcaD .taruc esei ăcaD .ic repuic uc uas igoic râbs uc ităge rp etaop es lef aL .935 .ăpa ărugnil 1 .sus iam ac iţătitnac işaeleca .iulunuaec iiţe rep erps luţelăcăf uc dnâsăpa etraped iam ăcetsema es rad .ătnicălp ed eliof uc ă repoca eS .iibirh nup es .ănâm nî csejnuto r eS .teged nu ed etal icilgnap nî eiat es iş lus ecaf es .tnu răm ătacot ăpaec o uc tnu nî etşejă rp es iş ănişam ni rp aenrac ece rt eS .cte ăcnuş .v( ieţiăt ed ac taula nu ecaf eS )ĂSAC ED ENAORACAM( ACFOI .treif al ăpa uc lunuaec enup eS .ialăm niţup ărase rp es iş e ras ed ăţi rugnil o ăguada es .ialăm g 005 ĂTRAIF ĂGILĂMAM .)treif al ăşao rgnî iam es agilămăm ăc ămaes ăniţ es ăs eiube rt( ialăm ăguada iam es un .treif al ăpa uc lunuaec enup eS .lef al csetăge rp eS .e ras iş ăpa uc b reif eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .agilămăm ănuda es iş nmel ed ă rugnil o ăpa nî eiaom eS .iulunuaec iiţe rep e rps luţelăcăf uc dnâsăpa .ăcsaejă rp es ăs epecnî aenrac iş apa edacs ănâp ănişam ep eniţ iam es iş ăpa ăniţup etâc ănraot eS .cte ărutipot .ăpa l ½ 1 .iişo r ed sos uc etşev res es iş ănraotsă r eS .etunim avetâc ăpuD .ăm rof nî etşev res es iş ăznârb ă rase rp es .luţelăcăf uc ăuod nî ialăm ed aţilivom ăcipsed es iş ătadoed luialăm tot ănraot es etşetocolc apa dnâc .uo nu.ăsar ăznârb irugnil 2 .etpal ăcşaec 2/1 .eras .ăznârb irugnil 2 .enao racam ed dnâr nu ăzaşa es ătnicălp ed eliof uc ătacărbmî am rof nÎ .)225 .treif nî ăd apa dnâC .e ras ed etşevi rtop es .tnu irugnil 3 .ăsa r ăznârb ed i rugnil ăuod iş tnu ed ărugnil o uc ăcetsema es .tunrec tăpsao rp luialăm etşetăge rp es tarapeS .ibirh g 051 )IBIRH( ICRĂTĂNÂM UC ACFOI .uunitnoc dnâcetsema .ihce ru ed ăprâc o uc lunuaec ăcupa es .emlap e rtnî edepe r ăcae rf es iş ăgilămăm nî tpe rd luţelăcăf eniţ es tiş rîfs aL .

ăsar ăznârb ărugnil 1 .rtnî ăcae rf eS .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc eS .201 ETULPMU ELFIHC .rtnid eiat eS .ialăm g 004 ŞUMLAB .tnu g 001 .eîaom iam ăgilămăm o ecaf eS .ăcav ed ăznârb g 004 ĂCNAVILA .aznâ rb ataot enib ăzae rop rocnî es ănâp ăcetsema iam es iş io ed aznâ rb ăguada es .arpusaed etşezeten es .ăznârb irugnil 2 .eras .tecnî ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd eS .345 ielu nî csejă rp eS .e ras enup eS .uo iunu aemi răm ed i rubiuc caf es .tnu ărugnil 1 .845 .945 .ăme rc o ac enived ănâp ăcav ed aznâ rb no rtsac nu. 2 .luşubla ădnirp es .ăsar ăznâ rb ărase rp eS .u rtnuănî tipot a-s aznâ rb rai .ăuo 6 .ărafa ep ănemu r e raoluc o ua dnâc icnuta atag tnuS .ăznârb .ătelmo urtnep ac e ras uc iş etpal niţup uc elăuo tab eS .eras ăţirugnil 1 .aniăf .etpal uc eiaom es ăs nup eS .iţăcub nî eiat eS .io ed ăznâ rb ăraserp es .eras .ăsar ăznâ rb ă rase rp es .eniâp ed iilef 21 ENIÂP ED ĂRAPĂP .ătăpsao rp ănâtnâms uc iţnib reif csev res es .ialăm g 004 IRUIHCO UC ĂGILĂMĂM .teged nu ed esao rg iilef ăbla ălezna rf o.ătivirtop emirăm ed iş esao rg ed teged nu ed iilef eiat es nuja nid ăsamă r agilămăM ĂTIJĂRP ĂGILĂMĂM .ăgilămăm uon nid iopa .ănraotsă r eS .ăpa l ¼ 1 .lutnu ăguada es .elaom ed tivi rtop ăgilămăm o ecaf es e rac nid .etnib reif .ănâtnâms irugnil 2 .etnib reif .ăznârb iş eniâp uon nid iopa .ăgilămăm etsep ănraot eS .tsug ăpud .ănâtnâms irugnil 2 .645 ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc arpusaed nup es .luialăm .a rpusaed etşenemu r es ec ănâp rotpuc al ăd es .e rat ed tivirtop ăgilămăm o ecaf eS ĂGILĂMĂM ED ETŞULĂG .etpal irugnil 2 .etpal itşec 2 .dnâts etşe răm es ece raoed etpetşa ăs ătasăl eiube rt un acnavilA .ăro ed irut refs ie rt .ăgilămăm nid arugnil uc ai eS .aemelet ed uas fudrub ed ăznârb ed ta rts nu enup eS .etnib reif et raof .tivres urtnep ănâtnâms ăcşaec 1 .etui eif ăs eiube rt un e rac .elaom iam avec ăgilămăm o ecaf es e rac nid .ăm rof nî etşev res eS .tipot tnu nî etaium i rugnil ienu lusod uc iopa . rotpuc al etşe rc arapap ece raoed .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ăpa uc tiodnî etpal l ¼ 1 .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .anâtnâms .ăuo 4 .ăsar ăznârb iş tnu niţup ăguada eS .745 .atag etse dnâC .ialăm irugnil 4 .ăsar ăznârb iş ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .445 .aznâ rb iş anâtnâms .lutnu .ăgilămăm ed eif ăs eiube rt ta rts lumitlU .tnu ărugnil 1 .245 .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî eliţrăp etaot ep csenemu r es iş temsep iş tutăb uo nirp uad es e rac etşulăg caf es .eras .ialăm g 004 ROTPUC AL ĂGILĂMĂM .ăpa uc tiodnî etpal l 2/11 .ăuo 2 .tnu irugnil io ed ăznârb irugnil 4 .ăpa uc tiodnî eletpal treif al enup eS .elăuo dnâ r ep nup eS .ăz rav ed iof uc ătunretşa uas tnu uc ăsnu ăvat o.eniâp ed iilef ed dnâr nu dnuf ep ăzaşa eS .545 etşev res eS .tnu .ăniăf irugnil 2 .e ras ăniţup iş etpal ed ăcşaec o uc etutăb ăuo ăuod iş tnu ed ărugnil o ăguada eS .tnu iş .atag etse dnâC .biuc e raceif nî uo nu etâc eg raps eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ăpa uc tiodnî eletpal treif al enup eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ănâtnâms uc .ănilp ae rp eif un ăs am rof ac ăji rg dnâva .ăznârb g 002 .eras .ăuo 2 .ăm rof nî etşev res eS .io ed ăznârb g 002 .agilămăm ăzaşa es .ătutăb e răzam uc uas elosaf uc csev res eS .rtnî ănraot es iş aiţizopmoc enib ăcetsema eS .tnu nî ătaium ărugnil o uc ăsnitnî iş roşu ătazeşa ăgilămăm ed e riţbus tarts nu enup eS .

eiaolp nî ăgruc ăs .ielu ed ăţirugnil o uc tacetsema tutăb uo ni rp uad es iş etpal nid tocs eS .âniăf ărugnil 1 .tnu uc ăsnu ăm rof o.ăniăf ni rp uad es .aznârb egel ăs tâc .)icim tnus elăuo ăcad 2 uas( uo 1 .lutecnî uc .ăsam al .lavacşac g 052 LAVACŞAC ED ETEHCORC .etiv res if a ed etnianî niţup uc .ănâtnâms ed ăcşaec o uc tacetsema .teged nu ed so rg ta rts nu lutiţuc uc ednitnî eS .tnu uc etirăpo emugel uc csev res eS .)ănilp aerp un( şirg ăcşaec 1 ŞIRG ED FALIP .ănâtnâms ăcşaec 1 .tâta ătivirtop eiube rt sos ed aetatitnaC .lutecnî uc luşirg ănraot es .555 .uo nu dnâguăda ăcae rf eS .tnu ă rugnil 2/1 .şuneblăg 1 .lutot uc csev res es iş tocolc nu aed ăs ăsal es .tnu irugnil 2 .rotpuc al uad es iş tnu ed ărugnil o uc .ărutnu nî csenemu r es iş temsep iş uo .enemu r tnus dnâC .etunim avetâc răhaz niţup uc etpal nî eiaom eS .ărutnu irugnil 2 .răhaz iş e ras ed fa rp nu uc ăb raif ăs eletpal enup eS .rtnî ătnâb reifnî eS .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî .ăţaed rev .155 . răhaz niţup .etşetocolc dnâC .elelfihc tâta etpal nî eiaom eS .eras .rtnî ăzaşa es .etpal uas ăpa itşec 3 .ăpa uc tadu dnuf nu ep aiţizopmoc ănraotsăr es iş ăcetsema es .iţ răp elebma ep csejărp eS .e ras enup eS .eiţizopmoc ed ărugnil o etâc enup es .ătasip ăraoşiţ rocs uc iş răhaz uc dlac etşev res es iş tăpsao rp tnu g 05 nup eS .esaoielc nived eletehco rc leftla ece raoed .samăr eletpal eiruf raf nî ănraot es .etpal uc ăzaiţbus eS .ăsaorg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş işolococ ăcaf es un ăs ue rem ăcetsema eS .elăuo nup es .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .uo 1 TAULA ED ELENĂGIRF .eras .etpal itşec 2 .eras .455 .işolococ ăcaf es un ăs ăji rg uc .ielu ăţirugnil 1 .sus iam ed aiţizopmoc uc ulpmu es .ednutor elfihc 6 .etehco rc caf eS .etşetocolc e rac eletpal nî uas ăpa nî luşi rg sus iam ac ănraot eS .etpal itşec 3 .e ras .etnib reif arutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es .etpal ăcşaec 2/1 .iţ răp elebma ep csejă rp es e rac eletfihc icim caf eS .rtnî ăzaşa es iş irubmo r eiat eS .teged nu ed esao rg iilef ăbla ălezna rf o.cte ănâtnâms uc ifotrac .rtnî enib ăcae rf eS .etunim ed 02 rotpuc al uad es iş ăsar aznârb ă rase rp es arpusaed .cof al ătnetsize r ei ruf raf o.eniîp ed iilef 21 ENIÂP ED ELENĂGIRF .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .şirg ăcşaec 2/1 ROTPUC AL ŞIRG ED ELETFIHC .tnu uc eti răpo emugel uc csev res eS .eras .elecapac iş tâc .e ras ăniţup uc t reif al ăpa enup eS .255 .ănâtnâms ăcşaec 1 .ăsa r ăznârb iş repip .tlum iam un .lulavacşac uc lusos ăcetsema eS .etpal ed uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .tăpsaorp tnu g 05 .ăniăf ărugnil 1 .e ras ăniţup sup a-s e rac nî anâtnâms ănraot eS .tnu ărugnil 1 .355 .ăsar ăznârb irugnil 2 .emugel uc csev res eS .ărutnu irugnil 2 .eiaolp nî ădac ăs .icim irubuc nî lulavacşac eiat eS .uo 1 .temsep ărugnil 1 .ăniăf irugnil 3 .tanrâc iunu aemisorg ed etehco rc anâm uc caf es eiţizopmoc ătsaeca niD .repip .luzeim etşebocs eS .şirg ăcşaec 1 ŞIRG ED ETEHCORC .ăţaedrev .şuneblag nu ăguada es .ăm rof nî csev res eS .etpal ed ăcşaec o uc eiaom es e rac .so rg iam avec bla sos nu ecaf eS .etitălc al ac so rg iam avec taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .etşetocolc apa dnâC .ăpa itşec 4 .e ras enup eS .ielu niţup uc tacetsema tnu uas ărutnu eiagit o.rtnid eiat eS .elfihc al ecapac eiat eS .ăru tnu irugnil 2 .ăniăf ed enilp i rugnil ie rt uc uo nu no rtsac nu.ti rocă r a-s dnâC .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .ăsnicnî enib etse aemisă rg dnâC .ăsar ăznârb ărugniI 1 .enrac ed ămaez uc egnits es iş ăniăf iş tnu nid .ăuo 2 .răhaz ăţirugnil 1 .emizegărf ă răf .055 .uo 1 .ăşao rgnî es ănâp ue rem dnâcetsema eb reif eS .et rap o al ăd eS .etpal ăcşaec 2/1 .ăniăf ărugnil 1 :tijărp u rtneP .eras .ărutnu irugnil 2 .şi rg ed ăcim ăcşaec o ănraot es .eras .301 .

elăuo dnâr ep ăguada es .ăro ed etatămuj o .temsep niţup iş am rof snu u rtnep tnu ă rugnil 2/1 .rtnî ătlum iam ărutnu ătnâb reifnî eS .mc 1 ac ric ed esao rg .elenăgirf ed taula nu pmit nid etşetăgerp eS .lusos etşetăge rp es pmit e rtnÎ .ăniăf ăţirugnil 1 .ceb reb ed ăţni referp ed .ăcav ed ăznârb g 002 .ăniiăf ărugnil 1 .tivi rtop cof al .ieţiăt ed taula urtneP ROTPUC AL ENRAC UC IŞANUŢLOC .ăţita rc o.rtnî nup eS .ăniăf ăţirugnil 1 .rtnî aiţizopmoc ănraot es iş ămups etutăb eliruşubla uc âcetsema eS .v( ”taula ed elenăgirF“ al ac itătitnac işaeleca taula urtneP .temsep iş tutăb uo .e ras iş ătitocolc ăpa uc ăţitarc o etşetăgerp eS .)36 .iş e ras enup eS .ti rocăr iam a-s dnâc iş niţup ăcetsema iam es .955 .temsep irugnil 2 .tnu iş repip .elaom iam avec ăsnî .etnib reif .e ras .406 .etrap o al ăd es .ăpa g 052 ROTPUC AL ĂZNÂRB ED ETŞULĂG .406 .repip .ăsa r aznârb ă rase rp eS .tnu ărugnil 1 ŞUBLA UC IAMUN ĂZNÂRB ED UELFUS . rotpuc al ăd es .iruşubla 6 .rtnî eletşulăg ăzaşa eS .e ras ed tiţuc ed f râv nu iş ărutnu uas lutnu uc apa cof al ăţita rc o.răhaz niţup .ătivi rtop emi răm ed iilef nî lulavacşac eiat eS .ăznâ rb ie e rtnî dnânup .ărutnu irugnil 2 .v( iişo r ed sos nu a rpusaed ănraot es .cof al ătnetsize r ăm rof o.uo 1 .655 .iş e ras enup eS .tnu niţup uc ăm rof o.v .tnu ărugnil 1 .ăniăf g 051 .rtnî etşejărp es .icim eleţăcub nî taiăt lulavacşac iş ăsa r aznârb ăguada es .)eram( uo 1 .taula ed aiaof ednitnî eS .ărutnu irugnil 2 .tnu irugnil 2 .ătivirtop emirăm ed iilef nî lulavacşac eiat eS .rtnî ăzaşa es .aenrac ănişam ni rp ece rt es tarapeS .tnu ed ărugnil o iş ăniăf ed ărugnil o.lavacşac g 05 .ieţiăt ed taula urtneP ĂZNÂRB UC IŞANUŢLOC .ăb raif ăs epecnî muC .ăsar ăznârb i rugnil 2 .v .eteged e rtnî elinig ram enib gnârts eS .enrac g 052 .etrap o al ăd eS .eras .rotpuc al uad es iş aznârb ărase rp eS .)ăb raif un ăs( ătitocolc ăpus nî etunim ed 02 cse răpo eS .e riţbus ănâtnâms uc uas etpal uc egnits eS .a rpusaed lusos ănraot es .ăuo ăuod nid ieţiăt ed taula nu ecaf eS .ăniăf ni rp uad eS .etunim ed 02 mac cim cof al b reif eS .elaom ae rp eif ăs eiube rt un aiţizopmoC .tnu uc eiagit o.ăuo 4 .ăniăf irugmi 2 .emî râfs es un ăs .ăznârb i rugnil 2 .tnu ărugnil 1 .lavacşac g 052 TAULA NÎ LAVACŞAC .tagel ed tivi rtop sos nu ecaf es iş etpal uc egnits es .rtnî ăniăf ed ănub ărugnil o etşejărp eS .265 .aniăf ăguada es iş enrac ed ămaez ed ăcşaec o ănraot es .401 .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .repip .tsug ăpud .065 .ătasip ă raoşcun uas repip niţup .ăznârb ărugnil 1 .mc 1 ed esao rg .ătado ătaot .ăpa nî roletşulăg lumurd ăd es iş eiţizopmoc nid aţirugnil uc ai es .aniăf ănraot es tocolc nî uad dnâC .treif urtnep enrac ed ămaez l 2/1 .ădnuto r ăm rof o uc eiat es iş )e riţbus et raof( taula ed eiaof auod a enup es arpusaed .v( sus iam ac lef al eletşulăg caf eS IIŞOR ED SOS UC AZNÂRB ED ETŞULĂG .165 .ăsa r ăznârb ed i rugnil ăuod .lavacşac g 003 ENAP LAVACŞAC .ăsa r ăznârb iş repip niţup enup eS .etpal itşec 2 .tnu ed ă rugnil o .ă ro ed i rut refs ie rt rotpuc al uad es iş ădni rpuc i-ăs tâc ăta rtnecnoc enrac ed ămaez ănraot eS .e ras .ătlum ă rutnu nî iţrăp elebma ep csenemu r eS .temsep uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu enib ăm rof o.tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăznârb ă rase rp es .e ras .rtnid bla şatnâr nu ecaf eS .etnib reif ărutnu nî etşenemu r es iş taula nî lulavacşac eiaom eS .enrac ed eţilivom col nî col nid nup es .ăcsae rocă r es ăs etrap o al ăd es iş ădacs ăs ăsal eS .repip .)155 .cof al ătnetsize r ei ruf raf o-rtnî ăzaşa es iş g rucs es .ăniăf ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 :sos u rtneP .ăţitarc ep ed lutaula edni rpsed es ănâp enib ăcetsema es iş .755 .a rpusaed tinemur a-s iş tucse rc a ec ătadnî etşev res eS .)855 .ti rocăr iam a-s ec ăpud .ăsar ăznârb g 051 .ărutnu uas tnu g 06 .etpal ăcşaec 2/1 1 .855 .

elăuo ăguada es .iţăcub ae rac eiat es :rotămru lulef nî ătităge rp enrac ed ărutăcot o uc aznâ rb dniucolnî .ăcsae rc ăs ac .e rat ae rp aenrac ecusu es un ăs ac ăpa ăniţup etâc ănraot eS .ătunrec ăniăf ed nmup nu enup eS .lutnu uc aznâ rb no rtsac nu .ăpa uas etpal .ăţudlăc aiba ăpa ăniţup uc aidjo rd no rtsac nu.io ed ăznâ rb ed ărugnil o iş aguăda etaop eS . rotpuc nî ătpaoc ăpaec o uc ănue rpmî ănişam nirp ătad iş )losar( ăpus nî ăt raif enrac uc ătucăf atnicălp etse ăsaotsug ed lef aL .uo nu ăguada eS .inig ram ep enib csepil es iş iruihgnuirt ezem rof ăs tâcnî leftsa .răhaz ăţirugnil 1 .ăuo 2 .ăuo .icibz es a ed etnianî iş eiaof o ednitnî eS .e ras ed etşevi rtop eS .iruihgnuirt ezem rof ăs tâcnî leftsa .repip .ăniăf ăţirugnil 1 .ăcav ed ăznârb g 003 .eras .ăznârb uc atnicălp ac lef al ecaf eS .aniăf iş eletpal ăm ru al iş uerem dnâcetsema .iţ reif işanuţloc u rtnep ac ătităge rp enrac ed ărutăcot o uc ulpmu es iş mc 7 — 6 ed eta rtăp eiat es .rtnî enup es ăsamăr aniăF .ăznârb g 051 :ăru tu lpmu urtneP .tnu uc ele e rtnî esnu .506 .ănâtnâms uc ădlac etşev res eS .rtnî etşenemu r es .ătnicălp ed taula urtneP .ăniăf .ii rutnu ae ripot al ed esamă r i rămuj uc uas tnu răm tacot iş treif reie rc uc .mc 6 — 5 ed eta rtăp eiat  U es .ăpaec 1 .e ras ăniţup uc etutăb elăuo nup es iş coljim al col ecaf es .e ras .ărcam enrac g 004 ENRAC UC ĂTNICĂLP .tnu uc ele e rtnî esnu ătnicălp ed iof avetâc ăzaşa iam es iopa .e ras iş ăniăf .camiac nid tasednî iam taula nu ecaf eS .ăniăf ărugnil 2 1 .niţup etâc niţup .tnu uc avat egnu eS .repip .etpal ăcşaec 2/1 .camiac ăcşaec 1 IŢIJĂRP ENRAC UC IŞANUŢLOC .ă rutnu ă rugnil 1 .răhaz ăţirugnil 1 .v .mor ărugnil 1 .ănâtnâms uc uas iişo r ed sos uc csev res eS .ătnicălp ed taula nu ecaf eS .ătitocolc emisărg nî csenemu r eS .ăru tu lpmu urtneP .565 .uo 1 .ăuo 2 .ăsao rg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp dnâcetsema .taula ed eletartăp ulpmu es .uo nu uc ăcav ed aznârb tarapes ăcae rf eS .ătnicălp ed taula urtneP .tivi rtop cof al .mc 6 — 5 ed etartăp eiat eS .ătnicălp ed iof 5 — 4 nup es .ăuo 2 .ăznârb uc iişanuţloc iş ac lef al b reif es iş csepil eS .rtnî ăcae rf es :emuna iş ăcav ed ăznâ rb nid ărutulpmu o ecaf eS .lef al ităge rp top eS .ăuod nî ec raotnî es .tnu ărugnil 1 .etnib reif etşev res es iş iţăcub eiat es .e ram iam sav nu.rtnî eiaom eS .tpoc a-s ec ăpud iş ătnicălp ed eliof ulpmu eS .ăpa ăniţup etâc ăguada es iş e ras enup es .eteged e rtnî elinig ram enib es-udnâgnârts .enrac g 052 .ieţiăt ed ac aiaof ednitnî eS .tnu irugnil 2 .uo 1 .ielu ărugnil 1 .sus iam ac lef al taula ed aiaof etşetăgerp eS .eras .501 o .465 .)ăţni rod ăpud( răhaz niţup .ţloc nî eiaodnî eS .lutaula enib ipil es a u rtnep .ieţiăt ed taula u rtneP IŢREIF .ice r iş inub ăsnî tnus .ăniăf g 005 UÂRB NÎ ELAOP .tijărp urtnep ărutnu irugnil 2 .niţup tacsu a-s ec ăpud .e ras iş ătitocolc ăpa uc e ram ăţitarc o-rtnî .ăuo ăuod nid ieţiăt ed taula nu ecaf eS / ĂZNÂRB UC ĂTNICĂLP .ă rutnu ed ă rugnil o uc ăţita rc o.ENRAC UC IŞANUŢLOC .tăpsaorp tnu g 03 .tnurăm ătaiăt iş rotpuc nî ătpaoc ăpaec o uc ă rutnu nî etşejă rp es iş t reif losar uas ădu rc aenrac ănişam ni rp ece rt eS .etui etse un ăcad .eiruf raf o ep ăzaeşa es iş etartăp eiat es .ăpaec 1 .iş e riţbus etraof aiaof ednitnî eS . rotpuc al ăd es iş tnu uc etşepo rts eS .ănâtnâms ărugnil 1 .iţnib reif .v .eras .eras .ătivi rtop emi răm ed ăpaec o rotpuc al ecaoc es pmit tseca nÎ .tnu irugnil 2 .365 csev res eS .406 .tpoc a-s dnâC .ti rocăr a-s ec ăpud iş uo nu uc ăcetsema es .iţnib reif csev res eS .506 .eras .665 .etpal irugnil 2 .etşezegă rf es ănâp tişubănî ăb raif ăs aenrac dnâsăl .ărutnu ărugnil 1 .atnicălp azeşa av es e rac nî iivăt aemirăm ed iţăcub nî eiat es .sus iam ac iţătitnac işaeleca .etrap o al ăd eS . rotpuc nî ătpaoc apaec uc ănue rpmî ănişam ni rp etuce rt .ăznârb ăniţup aţirugnil uc enup es taula ed tartăp e raceif nÎ .enrac ed anişam ni rp apaec uc ănue rpmî ece rt es iş ăcsae rocă r es ăs aenrac ăsal eS .)vitatlucaf( repip iş e ras ed etşevi rtop es iş ănâtnâms ed ă rugnil o .iţrăp elebma ep .765 .v .tnu uc cse răpo es iş ăpa ed enib g rucs eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .e rec es tîc ăniăf iş e ras .dlac al ăsal es iş ăniăf uc ă rase rp eS .)ăcun o tâc eram ăciţăcub o( eidjord g 01 .mo r ed ărugnil o .uo 1 .elaom iam avec ăsnî .tilotop cof al b reif es ăsam ed etnianî ă ro ed trefs nu uC .

ădihcil un .mc 21 ep 6 ed i ruihgnutperd nî eiat es iş ieţiăt urtnep ac ăsao rg iam avec aiaof ednitnî eS . răhaz ed ărugnil o .etui cof al rotpuc al coc es iş sus iam ac lef al itşo rip caf es .eletpal .cte reie rc .tivi rtop cof al .eteged e rtnî elinigram enib dnâgnârts .enib lutaula ătnâmărf eS .ătnâmărf eS .ăvat o ep ăzaşa es iş tutăb uo uc gnu eS .aidjo rd taium a-s e rac nî eletpal .rahap iunu aemirăm ed ednuto r em rof eiat eS .ăuod nî eiaodnî es .ăpa nî taium luteged uc roşu dnâsăpa .e riţbus ed etaop es tâc .uo 1 .tbuseded c rotnî es etepac ăuod elec rai .ătiels ăru tnu uas tnu g 52 .elăuo ăguada es .eiaof amitlu enup es arpusaed rai .tsug ăpud răhaz iş eilinav .etpal .ţudlăc etpal tâta iş ae ras .atsaeca iş egnu es .ăniăf ăniţup arpusaed tarăse rp a-s ec ăpud .eiaof auod a arpusaed ăzaşa es .iniâm ed etşepil iam es un lutaula ec ănâp enib ătnâmă rf eS .ăniăf g 005 ETIPSODEN ITŞORIP .ănâtnâms ărugnil 1 .arpusaed ănâmă r ăs aihcum tâcnî leftsa .ae ras iş lu răhaz .ie rt nî etşe rutăpmî es .răhaz ărugnil 1 .ătiels ărutnu uc eiaof amirp egnu eS .tarapes ednitnî es e raceif iş iţăcub ie rt nî et rapmî es iopa .eras .ăru tu lpmu urtneP .ece r al ăro ed etatămuj o ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .coljim al col ecaf es iş aniăf sav nu-rtnî en rec eS .tucse rc a dnâC .tot ed enib ătnâmărf es iş ătucserc alaedămălp iş ăguada eS .ăvat nî coc es iş tutăb uo uc arpusaed ep gnu eS .teged nu ed esaorg eliof dnâ r ep dnitnî es iş ăuod nî etrapmî es .eras .865 .ărutulpmu enup es .u rtap nî etşe rutăpmî eS .eidjo rd nid ălaedămălp o ecaf es ta rapeS .coljim e rps eliruţloc c rotnî es .iş tipot tnu uc ănap o uc egnu es .a rpusaed etatămuj ătlalaec eiaodnî es .ăuo 2 .ănâtnâms .eidjord g 05 .etnib reif et raof .)treif etpal ep ed ănâtnâms( so rg camiac ed rahap nu.ăznârb .âniăf ăţirugnil 1 .sav ep ăd iş iniâm ep ed edni rpsed es lutaula ec ănâp .mc 9 — 6 ed eta rtăp eiat es e riţbus ae rp un taula ed aiaof ednitnî eS .elaom ed tivi rtop taula nu ăniţbo es ăs tîcnî .etui cof al .v( ”iţreif işanuţloC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca . rotpuc al iopa coc es iş ăniăf uc tarăserp tev reş nu ep ăcsae rc ăs ăsal eS .camiac rahap 1 ENRAC UC ELEŢNICĂLP .cilp ed ămrof nî .răhaz eţirugnil 3 .)365 .e rat ed tivirtop taula nu eniţbo es a urtnep tatnâmărf al e rec es tâc .a rutnu ătaot sni rpuc a aniăf ec ăpuD .nub cof al rotpuc al uad es iş uo uc gnu es .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ţudlăc etpal atâta iş ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o .edlac csev res eS .ătlum ărutnu nî csejă rp es uas .rtnid taula nu ecaf eS .sav ed etşepil iam es un lutaula dnâc iş et raped iam ătnâmă rf eS .e ras ăniţup iş ăniăf ed lunu .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .tnu ărugnil 1 .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .uo nu uc ăcae rf es ătis ni rp ătad ăcav ed aznâ rb :a rutulpmU .mc 51 ed etartăp eiat es .aznâ rb ăsai un ăs ac enib csepil es iş coljim e rtăc ătado cuda iam es iulucilp eliruţloC .ăznârb uc ulpmu eS .ătiels enib arutnu enup es iş coljim al col ecaf es .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .rotpuc nî coc eS .etpal rahap 1 .etartăp ezem rof ăs tâcnî leftsa .ăznârb g 002 :ăru tu lpmu urtneP .ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep ănraotsă r es .elăuo ăguada es .e ro ie rt ac ric tecnî ăcsae rc ăs l-udnâsăl .601 .rtnî aniăf en rec eS .ăniăf ed nmup nu iş ţudlăc etpal ed ăcşaec ½ .eiaof ărugnis o iopa ednitnî eS .ăru tnu irugnil 2 .eidjord g 03 .tsug ăpud răhaz iş eilinav .ăniăf uc lusav nî ănraotsăr es .ătijărp ăpaec uc tacetsema ifot rac ed e ruip .tivi rtop cof al .işanuţloc u rtnep ac aenrac ă rape rp eS .ăniăf g 004 ECIAOZNÂRB .ic repuic .ăniăf rahap 1 .ae ras .esao rg ed tivirtop iof dnâ r ep dnitnî eS .ăcsaepil es ăs ac .e rat ed tivi rtop taula nu ăniţbo es ăs tâc .ece r al ăcsaenhido es ăs etunim 01 ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca eS .175 .lutecnî uc tanrut .eiube rt tâc e ras iş lurăhaz .enrac uc ătităge rp if etaop itşo rip urtnep arutulpmU .taula ed iţăcub ie răceif aetatămuj ep ăţilivom o etâc enup es .ăsam ep ed aniăf etsep enup eS .ăguada es .ă rutulpmu ed ăţirugnil o etâc arpusaed enup es .ăru tnu g 051 .aniăf .ăniăf .gnul nî ednitnî eS .luo ăguada es .ătitocolc ă rutnu ed irugnil ăuod uc etşe răpo es iş sav nu-rtnî ăniăf ătsaeca nid 4/1 ac ric enup eS .tucse rc a alaedămălp dnâC .uo 1 .tnu ăţirugnil 1 .cilp ed ăm rof nî coljim al eliruţloc cuda es .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .965 .e ras ed farp nu .arutnu ătaot snirpuc a aniăf ec ănâp ăcetsema eS .ăniăf g 005 TIPSOD TAULA NID ITŞORIP .ăţudlăc ăpa uas etpal atâta enup es tatnâmă rf aL .sav nu.ăcsaepil es ăs ac eteged e rtnî elinig ram gnârts eS .ielu ed anu iş tipot tnu ed ărugnil .075 .lutnu uc io ed uas ăcav ed aznâ rb ta rapes ătnâmă rf es ă rutulpmu u rtneP .ece r al et rap o al ăd es .

ăuo 2 .v .701 .ărcam enrac g 052 :arutulpmU .edlac ăsam al csev res es iş eletla etsep elenu ăzaşa eS .ăti repocsed işutot aznârb dnâsăl .ăniăf ăţirugnil 1 .e rat ed tivirtop eiţizopmoc o eniţbo es ănâp enib ăcetsema eS .etui cof al .etitălc urtneP ENRAC UC ETITĂLC .ăniăf ărugnil 1 .eras .temsep ărugnil 1 .375 .eletitălc ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .ănâtnâms ăcşaec 1 .etnib reif ărutnu nî csenemu r es iş ielu ed ăţirugnil o uc tacetsema uo ni rp uad eS .ăuo 4 .e ras ed farp nu iş ăniăf .uo 1 .iş e ras ed ăţi rugnil etatămuj o .ăru tulpmu urtneP .ămugel eci ro al ă rutinrag ac csev res eS .csebla es ănâp lurăhaz uc eliruşuneblăg ăcae rf es pmit e rtnÎ .enrac ed ăţirugnil o ătitălc e raceif nî enup eS .ăcav ed aznâ rb uc io ed aznârb ăcae rf es .elăuo uc ăcav ed aznâ rb no rtsac nu.uo 1 .uo uc egnu eS .675 .)ă raoi ruf raf o ac( i ram iam avec ednuto r em rof eiat es .rtnî ăcae rf eS .ămups etutăb eli ruşubla .136 .ăuo ăuod nid etitălc 81 — 61 caf eS .coljim al ă ruticnâda o e raceif al ecaf es luteged uc iş iniâm e rtnî niţup cset rut es .etitălc al ac es-udnâdeco rp .ăcşirh ed ăniăf rahap 1 .tipot tnu uc .enrac uc eleleţnicălp ac iamcotnî coc es iş lutaula ecaf eS .etpal ărugnil 1 .ăcnuş .răhaz .ăcav ed ăznârb g 052 IŢREIF IŞANAPAP .e ras ăniţup sup a-s e rac nî etpal uc ătiodnî ănâtnâms ed acşaec o ănraot es .ăgnup ed ăm rof nî iulutaula elinigram ănuda es iş ăznârb ed ănub ăţirugnil o etâc enup es .575 . răhaz ă răf rad .aniăf sav nu-rtnî en rec eS .)175 .tacif uc aenemesa ed etulpmu if toP .uo nu .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăcsae rc ăs et rap o al uon nid ăsal eS .ăţaeclud urtnep elec uc lef al .v( ”enrac uc atnicălP“ urtnep ac enrac ed gk 4/1 etşetăge rp eS .ănâtnâms .)665 .ă rutulpmu u rtneP .ae nid arugnil uc ai eS .v( ”tipsod taula nid itşoriP“ al ac iţătitnac işaeleca .)etitălc urtnep acoc tâced ăsao rg iam avec eif ăs eiube rt inilb u rtnep acoc( dlac etpal niţup ăcnî .275 .136 .ăuo ăuod nid etitălc 81 — 61 caf eS .e ras iş ăniăf .ănâtnâms .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş ţudlăc etpal ed ărugnil o uc ătaium aidjo rd ăguada eS .lus ecaf es iş u rtnuănî ela retal elinig ram c rotnî es . rotpuc al coc es iş aţilucruf uc i ro avetâc ed aznârb ăpaeţnî es .ăniăf erahap 2 INILB .uo 1 .cte eled ras .tnu irugnil 2 .v( sus iam ed eliţătitnac .etacot etpaocsăr ăuo .tocolc nî ăd apa dnâC .v .uo uc ătace rf ăcav ed ăznâ rb nid ă rutulpmu u rtnep aznâ rb etşetăge rp es pmit e rtnÎ .eidjord g 03 .a rpusaed iţot uc ăcidir es ănâp niţ es iş iişanapap nup es .eras .uo nu .ăniăf ăţirugnil 1 .)865 .taula ed aiaof ednitnî eS .şirg irugnil 3 .răhaz ărugnil 1 .ăru tnu ărugnil 1 .v( ”enrac uc eleţnicălP“ al iş ac iţătitnac işaeleca taula urtneP ĂZNÂRB UC ELEŢNICĂLP .eras .)965 .eiţizopmoc nid arugnil uc ănraot es iş eiagit o-rtnî ărutnu uas tnu egnicnî eS .ăznârb g 003 :aru tulpmU .e ras ăniţup iş ăpa uc ăţita rc o treif al enup eS .rasecen etse ăcad .etpal .anâtnâms uc ăcav ed aznâ rb ăcaerf es tarapeS .eras .ăzaelu r es iş urtnuănî elinig ram c rotnî es .cof al ătnetsize r ăm rof o.alaedămălp uc ăcetsema es .475 .ăcav ed ăznârb g 001 .tnu uc ăsnu ăvat o ep .i ram etocolc nî b reif ăcad( cim et raof cof al etunim 01 ac ric ăb raif ăs ăsal iam es iş etrap o al aţita rc ega rt eS .ăme rc o ac enived ec ănâp ăcae rf es iş titocolc etpal ed ăcşaec o uc etşe răpo es .e ras iş ăniăf .repip .ăcşirh ed ăniăf ed rahap nu ăguada iam es .tacot iş t reif reie rc .775 .ae ras iş luşi rg . răhaz ă răf .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ăcim ăpaec 1 .etitălc urtneP ĂZNÂRB UC ETITĂLC .luteged ărefus tâc ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .ăro ed etatămuj o rotpuc al uad es iş ăsar aznârb ă rase rp es arpusaed .e rci .itşo rip urtnep ac tucse rc taula nu ecaf eS .taula urtneP )ECIAOZNÂRB( IHCŞURTAV .ănâtnâms ărugnil 1 .etpal ăcşaec 1 .ednuto r etşulăg icim ăniăf nî ătaium anâm uc caf es .io ed ăznârb g 001 :aru tulpmU .eras .rtnî etaot ăzaşa eS .

azrav ăsai un ăs ac .ătarum .teged nu ed ăsaorg eiaof o.taula ed asam ep aniăf en rec eS .)ăciuţ ed le răhăp iunu a rug tâc( ăcim iam avec ăm rof o uc lucoljim eiat es etlalelec aL .eras .ăru tnu irugnil 2 .v .)cseiuic ret es iişanapap .aenig ram enib ăcsaevirtop es ăs eiţneta uc .coljim e rps eliruţloc c rotnî es .ăcav ed ăznârb g 051 :arutulpmU .mc 2 ac ric ed ăsaorg eiaof o ednitnî es e rac ăpud .116 .ănişam nirp etad .eras ăsar ăţirugnil 1 .nemihc niţup iş repip .irămuj g 052 .ănâtnâms uc iţnib reif et raof csev res eS . repip ed tiţuc ed f râv nu ăguada eS .ă rutnu ă rugnil 1 .nub cof al coc es iş nemihc ed ebaob avetâc ăraserp es .repip .rtnî elirămuj a rpusaed dnitnî es .ălusnep o uc roşu csezemu eS .ătarum az rav tnurăm eiat es pmit niD .ăcav ed ăznârb g 003 IŢIJĂRP IŞANAPAP .801 ICANOZOC .i ram ed iţivi rtop işanapap ăniăf nî ătaium anâm uc caf es iş eiţizopmoc nid arugnil uc ai eS .)etşenemu r es un( ielu ed irugnil ăuod uc roşu etşejărp es iş ămaez ed enib egrucs es .ăpa ăcşaec 2/1 .ăz rav uc ulpmu es .uo 1 .e rat ae rp eif ăs eiube rt un aiţizopmoC .elăuo ăguada eS .snicnî enib rotpuc nî coc es iş tutăb uo uc gnu eS .ednirpuc tâc ăniăf iş e ras .iţ răp elebma ep .ăru tnu uas tnu g 06 .ăcim ăzrav 1 :aru tulpmU .niv ed rahap iunu aemirăm ed ednuto r em rof eiat eS .ăro ed t refs nu ăcsaenhido es ăs ăsal es iş enib ătnâmărf eS .ş rob uc etnianî iam ătirăpo eiube rt e rac .)665 .)niv ed rahap iunu arug tâc( ălbat ed ăcim ăm rof o uc eledno r eiat es ăsnitnî aiaof niD .csezuţnarf taula urtneP ĂZNÂRB UC IRUETAP .enrac uc eliruetap ac lef al caf eS .tev reş nu uc ti repoca .875 .ăuo 2 .rtnî lutaula ednitnî eS .ăniăf g 005 ICAGOB .şirg ărugnil 1 iş ăniăf irugnil 2 uas ăniăf irugnil 3 .etnib reif ă rutnu nî uas tnu nî csejă rp es e rac .v .csev res eS .v( ”enrac uc atnicălP“ al tată ra a-s muc aşa aenrac etşetăge rp es pmit e rtnÎ .rtnî ăcae rf eS .repip .tivi rtop cof al ăvat nî coc eS .cilp ed ăm rof nî .e ras .grucs eS .ăniăf ăţirugnil 1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .răhaz ărugnil 1 .eras .eiaof o ednitnî iam es taula ed eleţişămăr niD .uo 1 .elaom ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .ece r al etunim 01 ăd es iş u rtap nî etşe rutăpmî es .ăvat nid ăledno r o etsep ăzaşa es roi retxe c rec e raceiF .ăcim iam aec am rof uc taiăt ludno r ăzaşa es a rpusaed rai .e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî es e rac nid csezuţna rf taula nu ecaf eS .esaoiciled eleţă răs niţbo eS .185 .repip iş e ras .eclud ăz rav uc iş ecaf top eS .etunim 01 ed elav retni al .noie rc iunu aemiţăl ed eşanotsab eiat es .116 .ăcim ăpaec 1 .v( ”uâ rb nî elaoP“ al ac ecaf es ăznârb ed arutulpmU .etpal l ¼ .lage iam tâc tarts nu.975 .eras .tijărp temsep arpusaed ă rase rp es iş tnu uc cse răpo es .uo uc arpusaed gnu es .enib csepil es iş coljim e rps ătado cuda iam es iulucilp eliruţloC .etartăp eiat eS .)765 .085 .csezuţna rf taula u rtneP ENRAC UC IRUETAP .ărcam enrac g 052 :arutulpmU .ielu irugnil 2 .285 .ărdup răhaz uc uas ănâtnâms uc .ăniăf .ămups eli ruşubla ăguada es ămru al iş e ras .ăniăf .atag tnus ec ătadnî .iirutnu lutipot al ed esamăr irămuj eiruf raf o ep csetăge rp es pmit niD .enrac ăniţup coljim al enup eS .eidjord g 51 .ieţiăt ed ac iof ăuod dnitnî es taula niD .ărutnu uas tnu g 06 .iro ie rt ed ăcnî eiţa repo ătsaeca ătepe r eS .385 ĂSAC ED IRUICLUD IŞ IRUTAULA .ecaoc rov es e rac nî avat ep ăzaşa es rol lu rămun nid etatămuJ .eli ruşuneblăg uc ăcav ed aznâ rb ăţitarc o.ătnâmă rf eS .rotpuc al coc es iş sa r nazem rap uas nemihc ă rase rp es . răhaz ed ărugnil o iş aidjo rd taium ua-s e rac nî eletpal ănraot es iş coljim al col ecaf es .ielu ăcşaec 2/1 IRĂZRĂV .etpal irugnil 2 .ăpa ed ăcşaec etatămuj .ăuo 2 .ielu ed ăcşaec etatămuj nid taula nu ecaf eS .ăpa uc .

dlac al ăzaşa es .ae nî sudo rtni luteged ă refus tâc tâta auaiam ti rocăr a-s dnâC .ielu irugnil 2 .ăuo 3 .iivăt aenigram ed etipil .io ed ăznârb g 005 :aru tulpmU .ătavoc nî lutaula ănuda eS .885 .mo r ărugnil 1 .luielu enup eS .dlac al tot ăcsae rc ăs ăsal iam eS .901 ĂTARUBZ ĂZNÂRB UC CANOZOC .lumo r .e ras uc iâtnî .dlac .e raoluc al ădihcnî es -ăs ac .)uicoljim canozoc nu urtnep( canozoc ed taula g 004 ĂNÂTNÂMS UC CANOZOC .atag tnus dnâC .pmit tseca nî .canozoc ed taula g 004 ĂCAV ED AZNÎRB UC CANOZOC .ăniâf gk 1 .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .titocolc etpal niţup uc ăniăf ed irugniI 4—3 ăcim ălao o.aznârb iş tâc .lutsed tucse rc a alaedămălp dnâC .i ruşubla 3 .tnu uc anâm egnu es .ăcav ed ăznâ rb uc lucanozoc uc lef al ecaf eS .coljim e rps inigram ep ed lutaula dnâcuda .tipot lutnu .tnu uc esnu em rof nî nup es iş ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep csetelpmî es . răhaz g 051 .răhaz g 001 .ănâtnâms uc lucano zoc uc lef al ecaoc eS .ămups etutăb eli ruşubla iş ţudlăc etpal niţup .iemrof aetatămuj al ăgnuja ăs eiube rt un lutaulA . rotpuc al ăd es iş edifats ăraserp es .eiâmăl ed ăjaoc .rtnî es retş iş etalăps .etlalelec iş anâtnâms .uo uc aenig ram egnu eS .eilinav .rtnî cse răpo eS .tnu g 052 .ăniăf .iulunoie rc aemisorg ed irulus taula ed asam ep caf es iţăcub ăuod etla niD .ecaoc es e rac nî iivăt aemi răm ed iş mc 5.mor ărugnil 1 .sus iam ac lef al ăzae rcul es iş ătnâmă rf es lutaulA .e ro .eletpal iş aniăf iopa .)urtil 2/1 ac ric( e rec es tâc etpal .ăsa r eiâmăl ed ăjaoc ăniţup iş eilinav ed notab etatămuj .i ruşuneblăg 5 .sot etse ăcad uas tasip lu răhaz uc iopa .v( tpoc al nup eS . răhaz .tăpsaorp tnu g 05 .dnâ r ep elăuo ăguada eS .ăniăf ărugnil 1 .lutsed tucse rc a dnâC .ruje rpmî ruj ed ăzaşa es iş csetelpmî es .eras ăţirugnil 2/1 .irubmâs ă răf edifats iş aguăda top es tatnâmă rf aL .ăniăf g 04 .ăsam ed ăţaf o uc ă repoca es .ăm rof nî ănraot es iş .ăcsae rc ăs ăsal eS .iruşubla 4 .ăniăf gk 1 ICIMONOCE ICANOZOC .eras .edifats g 52 .ăm rof nî ănraot eS .eidjo rd g 05 .ielu i rugnil 3 .dlac al ătuniţ iş ătavoc o.e ras ed farp nu .tev reş nu.ăro ed etatămuj o niţup lec ătnâmă rf eS .eilinav .răhaz g 952 .rtnî ătunrec ăniăf ed lutse r etsep ănraot es .atag etse dnâC .ărtsae ref ed uas ăşu ed etraped .ămups i ruşubla 3 .ăcav ed ăznârb g 005 :aru tulpmU .iruşuneblăg 5 .)urtil 2/1 acric( erec es tâc etpal .ăcsae rc ăs dlac col nu al enup es iş tev reş nu uc ă repoca es .eilinav .ie rt ăuod ac ric ăcsae rc ăs ăsal es iş .e ras ăsa r ăţi rugnil 1 .e rat ae rp e rap lutaula ăcad rai .ă ro o ac ric niţ es iş tivi rtop cof al )228 eniâp .etalăps iş esela eledifats iş eiâmăl ed ajaoc .uo uc egnu es .lutaula tâta uo uc gnu eS .eli ruşuneblăg dnâguăda ăcetsema es .rtni rp tun rec .ăuo 3 .mo r ărugnil 1 .iram icişăb caf es ănâp enib etab es iopa iş aidjo rd uc ăcetsema es .eilinav .avat snu u rtnep tnu ărugnil 2/1 .edifats uas icun uc iş soznu rg răhaz uc ă rase rp es .ăsaomups ăme rc o ac caf es ec ănâp enib ăcae rf eS .ănâtnâms ărugnil 1 .iruşuneblăg 7 .685 .585 .tneruc nî icin iş ece r col al ăsnî un .tnu uc avat egnu eS .ticăr a-s ec ăpud ăm rof nid etaocs es .iruşuneblăg etsep niţup etâc tanrut iş ănif ătis o.ăniăf irugnil 2 .esela tsof ua ec ăpud .e ras ed farp nu .taula ed aenig ram etsep ăsnî ăcae rt un ăs .485 .etpal ăcşaec 1 .işo lococ ăcaf es un ăs enib dnâcetsema .canozoc ed taula g 004 IO ED ĂZNÂRB UC CANOZOC .niţup etâc niţup .lurăhaz iş lutnu uc aznârb ănue rpmî ăcae rf eS .eliruşuneblăg ăcae rf es .ăcsae rocăr es ăs ăsal es iş em rof nid tocs es .le nid iţăcub uai es .ăuo 3 .dnuf ep taula ed aiaof ăzaşa es .785 .eli ruşubla ăguada es .ele e rtnî ăcsaenu es ăs ac .răhaz g 003 .mo r ed ărugnil o .răhaz ed ăciţăcub o iş )lutaula etşe rc iam un iş etşe răpo es aidjord ece raoed etnib reif eif ăs eiube rt un( ţudlăc etpal niţup uc aidjo rd eiaom eS .ăniăf ăniţup ă rase rp eS .ănâtnâms nid a rutulpmu etnianid etşetăge rp eS .aniăf iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .ailinav enup es ămru aL .eletepac dnâsăpa .e ras .0 ac ric ed ăsao rg eiaof o ednitnî es canozoc ed lutaula niD .ărutnu g 001 .eidjord g 05 .ţudlăc etpal niţup ăguada iam es .ăcsae rc ăs ăsal es iş ănâtnâms uc lucanozoc urtnep ac lutaula ăzaşa eS .ănâtnâms g 057 :arutulpmU .eiâmăl ed ăjaoc .

răhaz irugnil 2 .ănâm ep ed ednirpsed es iş icişăb lutaula ecaf ănâp .răhaz irugnil 4 .gnul nî etaiăt iş etiţăruc eladgim uc ulpmu es iulujali rg elirulog rai .ămups tace rf lutnu iş dnâguăda .canozoc ed taula g 004 .canozoc ed taula g 004 ŞIRG UC CANOZOC .ămups eliruşubla iş aniăf .095 .eteged 3 — 2 ed .e ras ed farp nu .e ras ed ăţi rugnil 2/1 uc etace rf iruşuneblăg ăuod iş ige rtnî ăuo ăuod . răhaz ed irugnil ăuod uc ămups lutnu ăcae rf eS .ăg rucs es ăs ăro o ăsal es iş ăznârb ed ae raotăruce rts nî ănraot eS .elaom tlum iam falip nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .ănâtnâms uc lucanozoc uc lef al etşetăge rp eS .985 .canozoc ed taula g 004 ĂTALOCOIC UC CANOZOC .ţudlăc etpal niţup iş răhaz ed ăţi rugnil o uc aidjo rd eiaom eS .eledifats iş elăuo nup es .eidjord g 02 .sus iam tată ra a-s muc aşa .tăpsaorp tnu g 001 .eiâmăl ed ăjaoc .talinav etpal ed ăcşaec o uc snits .ănilinav uas eilinav .ti rocăr a-s ec ăpuD .canozoc ed taula uc am rof ăca rbmî eS .iruşuneblăg 2 .oacac g 05 .oacac g 05 .tnu ărugnil 1 :arutulpmU .igertnî ăuo 2 .talinav răhaz g 001 .ăvat nid lutaula etsep arutulpmu ănraot eS .şirg ăcşaec 2/1 .295 .etanicăm icun g 005 :aru tulpmU .ăme rc o ac ecaf es ănâp .so rg ed tivi rtop bla sos nu ecaf eS .răhaz uc iş etpal uc luze ro eb reif es ărutulpmu u rtneP .şubla uc egnu es .canozoc ed taula nî ătacărbmî amrof nî aiţizopmoc ănraot es iş enib lutot ăcetsema eS .etpal itşec 4 :aru tulpmU .so rg iam ta rts nu.eras ed farp nu .ăuo 6 :aru tulpmU .esao rg inâtnâms ienu aţnetsisnoc ăbia ăs eiube rt aiţizopmoC .răhaz g 001 .eras ed farp nu .canozoc ed taula g 004 ĂTALOCOIC UC CANOZOC ED LEF TLA * iş etiţă ruc eladgim arpusaed ă rase rp es .eras ed farp nu .ăme rc o ac ecaf es ănâp tace rf .eilinav .etşetocolc e rac etpal ed irtil iod uc ălao o.a rpusaed etatue rg o uc .ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .etpal ăcşaec 1 .ăuo 3 .eilinav .ăniăf irugnil 2 .rtnî arutulpmu ednitnî es .elăuo nup es .ăvat nî lutaula ăzaşa eS .ănâtnâms uc lucanozoc al ac lef al .eras ed farp nu .edifats iş eilinav ed notab etatămuj .ănilinav uas eilinav .ăniăf irugnil 2 .ălaedămălp ănraot es iş coljim al col ecaf es .rotpuc al ă ro o ecaoc eS .aniăf ătavoc nî enrec eS .195 .ănâtnâms ăcşaec 2/1 .tivi rtop cof al .etpal ed ăcşaec o .eilinav iş răhaz .ăcsae rc ăs ăsal eS .011 ae rp roşu enived atsap ece raoed .ăro o ac ric tivi rtop cof .ăuo 3 .etpal ăcşaec 2/1 .ătis nirp ece rt es e rac eclud ăznâ rb o eniţbo eS .rtnî tot uc ănâtnâms uc ănraot es snirp enib etse dnâC .lu răhaz iş anâtnâms .etpal ed irugnil ie rt uc ătaium oacac .ti rocăr iam a-s ec ăpuD .ănâtnâms uc lucanozoc uc lef al etşetăgerp eS .etpal ăguada iam es .ătnâmă rf es .ăniăf ed i rugnil ăuod iş tnu ed ărugnil o-rtnid .etpal irugnil 3 .e ras ed ăţirugnil ed f râv nu uc iş tasip lu răhaz uc ănişam nirp etucert elicun ăcetsema es :arutulpmU .etpal ăcşaec 1 .rasecen etse ăcad( ătnetsisnoc ed tivirtop atsap ecaf es ănâp ăcae rf es iş titocolc etpal ed ăcşaec 2/1 uc etşe răpo eS .edifats g 52 .etpal itşec 4 :aru tulpmU .etpal irugnil 3 .gnul nî etaiăt . ĂCUN UC CANOZOC .etpal ed i rtil iod tnâmăp ed ălao o-rtnî snirp al etnianid enup eS :ii rutulpmu ae rarape rP .tasip răhaz g 053 .etpal ed i rugnil ăuod uc ătaium oacac ed g 05 ăguada eS .canozoc ed taula g 004 ZERO UC CANOZOC .i ruşuneblăg 3 .eli ruşuneblăg ăguada es .etşeznârb es eletpaL .tăpsao rp lutnu ăguada es ăznâ rb ătsaeca aL .ănilinav uas eilinav .zero ăcşaec 1 .răhaz g 051 .ăniăf g 006 al ecaoc eS .tăpsaorp tnu g 041 .răhaz irugnil 4 .etpal uc luşirg eb reif eS .edifats g 52 .ă ro ed 4/3 ac ric ecaoc es .tiunşibo lucanozoc al tâced e rat iam avec eif ăs eiube rt acoC .ămups etutăb iruşubla 6 elec nup es ămru al iş enib lutot ăcetsema eS .taula ed iriţbus eţivuş nid tucăf jalirg nu ăzaşa es a rpusaeD .ănilinav uc uas eilinav ed ăciţăcub o uc tasip lu răhaz uc eli ruşuneblăg enib ăcae rf es : rotămru lulef nî ecaf es arutulpmU .eras ăţirugnil 2/1 .ăji rg uc rad .ămups iruşubla 4 .taruc etpal l 4 :aru tulpmU .)eclud eif ăs eiube rt arutulpmu( talinav lurăhaz .dnuf nu bus ăro ed etatămuj o âzaese rp es iopa .

sus iam ac lef al csetăgerp es acun iş tâc .etpal ed rahap 1 .ăniăf g 004 RIFADNART .ănilinav uas eilinav .ăpa l 2/1 .ănilinav uas eilinav .etnib reif po ris nî dnâr ep cudo rtni es rotpuc nid tocs es muC .ăcun nid etatămuj ednitnî es arpusaed .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .coljim erps niţup cuda es eletepaC .eilinav iş răhaz .tnu g 021 .dlac eletpal .ăcsaerc ăs ăsal eS .mor ărugnil 1 .dlac al ăcsae rc ăs ăsal eS .tivi rtop cof al ecaoc eS .rtnî aniăf en rec eS .icişăb ecaf es ănâp enib ătnâmă rf eS .ue rem dnâcetsema .)elaom /4 .rtnî .ălbat ed ăm rof nî enup es iş ăzaelu r es .eiaof o ednitnî eS .ărdup răhaz g 001 .tnu g 001 .)295 .etpal ăcşaec 1 .eidjord g 03 .canozoc ed taula g 005 cse rătnâc eS .rtnî ăţni refe rp ed .frâv erps ăzab al ed l-udnâcrotnî .tnu g 521 :ămerc urtneP .ece r ăpa uc lucam ălaps eS .ăcun ed iţătămuj arpusaed nup es .lus ecaf eS .etpal uc iopa eb reif eS .p( ăzoculg ed ă rugnil o iş ăpa .495 .ătartăp iam tâc eiaof o lu roticus uc ednitnî eS .lus ecaf es iş eiaof ep acun ednitnî eS .ănilinav uas eilinav .lage iam tâc tarts nu.e ras uc tace rf .895 .răhaz g 002 .nub cof al coc es iş ăsnuen avat ep iigi rvoc ăzaşa eS .ăcun ed arutulpmu nid etatămuj ednitnî es arpusaed iş tutăb uo uc egnu es .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc uc uas edifats uc .rtnî iopa enup es .ăcun uc iec uc lef al icanozoc caf es ărutulpmu ătsaeca uC .ătado cam niţup etâc dnânup .tăpsaorp tnu g 521 .temsep .)elaom ae rp icin rad .tnu uc ăsnu .ăniăf uc ăta răse rp asam ep eiaof ami rp ednitnî es .igertnî ăuo 2 .ăţaehg al ed eif ăs eiube rt un( tăpsao rp tnu ed ătacub o coljim al enup eS .etpal l 3 .ăpa l ½ .ăuod nî et rapsed es tucse rc lutaulA .ăcun uc elirunroc iş ac iopa u lpmu es .ăuod nî etrapsed eS .răhaz g 052 :poris urtneP .ie rt nî etşe rutăpmî es .595 .gi rvoc ed ăm rof nî etşetelpmî es iş ăsam ep roşu aişâf etşecusă r es .temsep irugnil 2 .taula ed ătacub auod a uc ătepe r es u rcul işalecA .ăcsae rc ăs ăm rof nî lutaula esal es ăs ă răf .ăsao rg ed lutsed ătsap o ecaf es ănâp .şuneblăg 1 .eiruf raf ep ăzaşa es iş etnib reif lupo ris nî iigi rvoc dnâr ep cudo rtni eS .teged nu ed ăsao rg .emiţăl mc 2 iş emignul mc 03 ac ric ed iişâf eiat eS . răhaz ed po ris nu ecaf es pmit tseca nÎ .nroc ed ămrof nî .răhaz ăraserp es .ăniăf g 005 CANOZOC ED ICLEM .)12 .)ăţnirod ăpud( mor niţup .rtnî .lutnu ăguada eS .irusaec avetâc leftsa eniţ eS .)385 .ăzoculg ărugnil 1 .eidjord g 01 .uo uc gnu eS .canozoc ed taula g 005 )IZENOLOP( CANOZOC ED IEGIRVOC .emignul mc 3 ed iţăcub nî eiat es e rac . rotpuc al taidemi uad es iş uo uc gnu eS .”ăcun uc canozoC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCUN UC IRUNROC .ăniăf etsep ănraot eS .ăţni rod ăpud .mc 4 — 3 ed ăsao rg aiaof uon nid ednitnî eS .taula iş ăcun e rtnî irulog caf es ece raoed .ătirod aemirăm ed .ăuo 3 .răhaz g 052 :poris urtneP .iiţla etsep iinu .eilinav iş mo r ed ă rugnil o .v( ”ăcun uc canozoC“ al ac iţătitnac işaeleca :aru tulpmU .lage iam tâc tarts nu.ătitocolc ăpa le etsep ănraot es iş ăţita rc o.eţef nid anu ep ăvat nî eliţăcub ăzaşa eS .coljim al col ecaf es iş ătavoc o.sus iam ed aiţa repo ătado ăcnî ătepe r eS .111 ăs eiube rt lutaulA .răhaz eţirugnil 2 .u rtap nî lutaula atsaeca atad ed dnirutăpmî .495 al ac lucam etşetăgerp eS CAM UC IRUNROC .lutaula tâtA .ăme rc o ac ecaf es ănâp etpal niţup iş răhaz ed eţi rugnil ăuod uc aidjo rd ăcae rf es ta rap-eS .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .)116 .ăraluihgnutperd eiaof o etâc dnuf ep ednitnî es .răhaz g 001 .eras ăţirugnil 2/1 .ăcetsema eS .enib ăzaesip es iş ăpa ed eg rucs eS .eras ăţirugnil 2/1 .695 .tivirtop cof al coc es .ă rtaip ed ăţiluip o.v( canozoc al ac lef al lutaula ătnâmă rf eS .ănilinav uas eilinav .ece r al ăcsaenhido es ăs ă ro ed 4/1 ăsal eS .nub cof al coc es iş şubla uc gnu es .795 .395 .şuneblăg nu iş ige rtnî ăuo ăuod ăguada es .ţeiugnul iam ihgnuirt ed ămrof nî eiat es .teged nu ed ăsaorg eiaof o taula ed asam ep ednitnî eS .v( csezuţna rf lutaula al ac lef al ăzaetehcapmî eS .ăzoculg ărugnil 1 .cam g 002 :aru tu lpmU CAM UC CANOZOC .ătal tâced ăgnul iam i ro ie rt ed .mor ărugnil 1 .

211

.)495 .v( cam uc uas )295 .v( ăcun uc ătiucolnî if etaop adalemraM .tivi rtop cof al ecaoc eS .uo uc egnu es iş ăzaelu r es ,ădalemram ednitnî es a rpusaed ,ă raluihgnutperd eiaof o ednitnî es ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam eP ,ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt lutaulA .ănâm ep ed ednirpsed es iş icişăb ecaf lutaula ec ănâp ătnâmă rf eS .e ras iş mo r ed ă rugnil o ,talinav răhaz ed i rugnil ăuod ,ielu ed anu iş tăpsao rp tnu ed ărugnil o ,eletpal ,elăuo ăguada es ,ăniăf uc luno rtsac nî alaedămălp ănraot eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp ,etpal niţup iş răhaz ed eţirugnil ăuod uc aidjo rd ăcae rf es tarapeS .coljim al col ecaf es iş e ram no rtsac nu- rtnî aniăf en rec eS .eras ăţirugnil 2/1 ,mor ărugnil 1 ,talinav răhaz irugnil 2 ,ielu ărugnil 1 ,tăpsaorp tnu ărugnil 1 ,etpal ăcşaec 2/1 ,ăuo 2 ,eidjord g 02 ,ăniăf g 003 CANOZOC ED ĂDALUR .106

.ăznâ rb uc uas nuigam uc ,cam uc ,ăcun uc etulpmu lef al ecaf top eS .etui cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .coljim e rps ărafa nid ,nroc ed ăm rof nî etşecusă r es ătacub e raceiF .iţăcub tpo nî ,ezar nî eiat es e rac )ăsam ed e ram ei ruf raf o tâc mac( ădnuto r eiaof o- rtnî ednitnî es ,ătacub e raceif dnâ r ep ai es ,elage iţrăp iert nî etrapmî es ,ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep ănraotsăr es ,tucse rc a lutaula dnâC .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .etraped iam lutaula ătnâmărf es ec pmit nî ,niţup etâc niţup tanrut ,luteged i refus etaop tâc etnib reif ,tipot ,tăpsao rp lutnu ăm ru al iş rasecen etse iam ăcad ,etpal niţup etâc dnânrut ,anâm uc iopa ,a rugnil uc iâtnî ăcetsema eS .)elaom ae rp taula nu eniţbo es un a urtnep lutecnî uc ăguada es( ţudlăc etpal iş eilinav ,eras ,mo r ed ăţi rugnil o ,lu răhaz ,luielu ,eliruşuneblăg ,aidjord enup es ,coljim al col ecaf es ,aniăf ătavoc nî enrec eS .ţudlăc etpal ed ă rugnil o uc aidjo rd ăcae rf eS .)ld 4 acric( erec es tâc etpal iş eras ăţirugnil 2/1 ,talinav răhaz uas eilinav ,mor ărugnil 1 ,răhaz irugnil 3 ,tăpsaorp tnu g 001 ,ielu irugnil 3 ,iruşuneblăg 2 ,eidjord g 52 ,ăniăf g 005 CANOZOC ED TAULA NID IRUNROC .006

.u rtnuănî edu rc nâmăr iş edepe r aerp csejărp es ,etnib reif ae rp etse ăcad ,elişogog ăzaenue rgnî es ece r etse ăcad ;ăsnicnî ed tivirtop eif ăs eiube rt arutnU .ruje rpmî ăbla enigram uc ,ii rua-enemu r tnus dnâc etişue r tnus elişogoG .talinav răhaz ărase rp eS .arutnu ăgrucs es ăs ac ,ăm râs ed rată rg nu ep tocs eS .etrap ătlalaec ep iş somu rf ăcsaejărp es ăs ,ădnuto r ămrâs o uc c rotnî eS .soj nî aţaf uc ,etnib reif ărutnu nî dnâ r ep elişogog nup eS .e raotăpăcnî ăţita rc o- rtnî ,arutnu egnicnî eS .lef al elişogog caf es iş taula ed ătacub auod a iopa ednitnî eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş tev reş tla uc ă repoca es ,ăniăf uc tarăserp tev reş nu ep elişogog ăzaşa eS .lutaula telpmoc dnâznurtăp ,ăm rof işaeeca uc uon nid eiat es ,etaot eti repoca tnus dnâC .)ele e rtnî ăniăf ăbia un ăs( ăcsaepil es ăs ac luteged uc ruje rpmî ăsapa es iş ădalemram uas ăţaeclud etsep ăzaşa es e rac eledno r ,ăm rof işaeeca uc ,eiat es eiaof ed etatămuj âtlalaec niD .ten roc nu uc ădalemram ăniţup uas )ele nid amaez ăg rucs es ăs ac ,ăţivăt o- rtnî ,ănişam ep etunim avetâc niţ es enişiv ed elebaob( ăţaeclud nid ănişiv ed bob nu etâc enup es dno r e raceif ep iş )eiat es ăs ărăf( u rtemaid mc 6 ac ric ed irudno r ,ălbat ed ăm rof o uc ,eiaof nid etatămuj ep ănmaesnî eS .mc 1 ed asao rg eiaof o ednitnî es iş ăuod nî etrapmî eS .ăniăf uc ăta răse rp taula ed asam ep ănraotsă r es iş ,iopanî aed ăs ac ,uon nid ătnâmă rf es ,tucse rc a lutaula dnâC .dlac al ăcsae rc ăs ăsal eS .icişăb ecaf lutaula ec ănâp dnâtnâmă rf ,niţup etâc ,dlac tipot lutnu ăguada es ,ănâm ep ed lutaula ednirpsed es dnâC .)aniăf e rec tâc enup es etpal( ătatnâmă rfen ăsnî ,elaom eif ăs eiube rt acoC .aniăf ătaot ăsnirpuc etse ec ănâp ,ţudlăc etpal iş ăniăf vitanretla dnâguăda ,ătnâmărf es iş alaedămălp enup eS .lu răhaz uc iopa ,ae ras uc eliruşuneblăg ăcae rf es ,lutaula ătnâmărf es e rac nî lusav nî ,ta rapeS .ăcsaepsod ăs dlac al ăsal eS .ănâtnâms o ac ăsao rg ăcoc o ăniţbo es ăs tâcnî leftsa ,ăniăf ed irugnil 3 — 2 uc ăcetsema es iş dlac etpal niţup uc aidjo rd eiaom eS .erec es tâc etpal ,ănilinav uas eilinav ,eras ăţirugnil 2/1 ,eidjord g 52 ,iruşuneblăg 4 ,tnu g 05 ,răhaz g 05 ,ăniăf g 005 )ELFARC( ĂŢAECLUD UC IŞOGOG .995

.ă rdup răhaz uc ărase rp es atag tnus dnâC .tivi rtop cof al coc es iş şubla uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .)ăcsae rc ăs col ăbia ăs ac etasednî aerp eliţăcub ăzaşa es un( tnu uc ăsnu ,ădnuto r ămrof o- rtnî ,eţef nid anu ep ăzaşa es e rac ,mc 4 — 3 ed iţăcub nî eiat es iş lus ăzaelu r eS .m rofinu iam tâc tarts nu- rtnî tnu ed ame rc ednitnî es arpusaed rai ,mc 1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî es ,ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep ănraotsă r es ,tucse rc a lutaula dnâC .ămups ecaf es ănâp tasip lu răhaz uc tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .elaom ed tivi rtop eif

311

.eras ,ănula o tâc eidjord ,iruşubla 2 ,ădlac ăpa ld 3 ,ielu irugnil 2 ,ăniăf g 002 ELENĂGIRF ED TAULA .706

.nuşuneblăg ie rt iş aguăda top es taula işaleca aL .cte eilinav ed ăme rc uc trot u rtnep dnuf ac uas etrat al ăzaeţniube rtnî eS .iz auod a ănâp ăjirg ă răf tasăl if etaoP .ece r al e ro ăuod eniţ es iş tev reş nu uc ă repoca es ,col nu al ănuda eS .citsale lutaula ănived un ăs ac edepe r ătnâmă rf eS .)iiniăf aetatilac ăpud niţup ăzai rav etatitnac ătsaeca( ăpa ed ld 2 ac ric iş e ras ed fa rp nu ,lu răhaz ,anâm uc niţup taium ,tăpsao rp lutnu enup es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .eras ,ăpa ld 2 ,răhaz ăţirugnil 1 ,tăpsaorp tnu g 521 ,ăniăf g 052 ETRAT ED TAULA .606

.ăti rod ae raţniube rtnî ăd es i iopa ,etunim avetâc ecusu es ăs ăsal es lutse r rai ,epu r es ruje rpmî ăsao rg ăsamăr aenig raM .ăragiţ ed ăţiof o ac e riţbus tucăf a-s aiaof rai ,iesem aenig ram ed ce rt iulutaula elinig ram ec ănâp ,ăpur es un ăs ăji rg uc ruje rpmî ruj ed ednitnî es e radbăr ătlum uc iş arpusaed taula ed aiaof enup es ,ăniăf ărase rp es ,ăta ruc ăsam ed âţaf o enup es eirătăcub ed asam eP .ă ro ed t refs nu aets ăs ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es ,auaeg rev uc eiaof o iopa ednitnî eS .)ătizlăcnî ăţita rc o uc uas( dlac tot tev reş nu uc ti repoca ,)demu un rad( dlac col nu al etunim 01 ăsal es ,ăsam ed tutăb iş tatnâmă rf enib tsof a ec ăpuD .eiube rt iam ăcad ădlac ăpa ăniţup etâc dnâguăda ,elaom tlum iam ,tivi rtop taula nu ecaf eS .anâm uc ătnâmărf es ,ădni rp es ăs lutaula epecnî dnâc rai ,arugnil uc iâtnî ăcetsema eS .ădlac ăpa ed ăcşaec o iş ae ras ,luielu enup es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ădlac ăpa ăcşaec 1 ,eras ăţirugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ăniăf g 005 ĂTNICĂLP ED TAULA .506

.ăcoc u rtnep lutaula iş ecaf es lef işaleca nÎ .tacsu col al ,ăznâp ed cas nu- rtnî pmit tlum iam a rtsăp top es iţacsu enib iieţiăT .enib ăcusu es ănâp ăsal es iş snitnî tev reş nu ep uas taula ed asam ep iieţiăt eitşă rpmî eS .e riţbus ed etaop es tâc eiat es e rac ,lus nu eiaof e raceif nid ecaf es ,etacsu ed tivi rtop tnus dnâC .eiaof auod a ednitnî es pmit tseca nÎ .ăcsaecibz es ăs ăsal es iş tev reş nu ep ăzaşa eS .e riţbus ed etaop es tâc eiaof o auaeg rev uc ednitnî es etatămuj ătlalaec nid rai ,ecusu es un ăs ac ,ăţitarc o uc ti repoca etrap o al ăsal es etatămuj :ăuod nî lutaula et rapmî eS .e rec es ăcad ăniăf dnâguăda iam ,tasednî ed lutsed enived ănâp ,lutaula enib ătnâmărf es iş anâm uc iopa ăzae rcul es ,ăniăf ăniţup dni rpuc ănâp ,ăţirugnil o uc elăuo iâtnî ăcetsema eS .e ras ed ăţirugnil ed f râv nu iş )iţătămuj ăuod( ăpa uc ijoc ăuod iş dnâguăda elăuo graps es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .eras ,ăpa irugnil 2 ,ăuo 2 ,ăniăf g 003 IEŢIĂT ED TAULA .406

.cam uc uas icun uc elpmu top es ădalemram ed col nÎ .etui cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs niţup ăsal eS .f râv erps ăzab al ed ,lunroc ăzaelu r es iş ădalem ram ăniţup e raceif ep enup eS .i ruihgnuirt tpo dnâm rof ,iţăcub tpo nî ,eza r nî et rapmî es ie ludnâ r al e rac ,e ram iam tâc ,ădnuto r eiaof o- rtnî ednitnî es ătacub e raceif iş iţăcub icnic nî etrapmî eS .ăcsae rc ăs ăsal es ,enib lutaula ătnâmărf eS .eilinav ,mo r ,ae ras ,lu răhaz ,etpal niţup nî etnianî iam ătaium aidjo rd ,luielu ,eletpal ănraot es ,coljim al col ecaf es ,sav nu- rtnî aniăf en rec eS .ădaleinram ,eilinav ,mor ,eras ed ăsar ăţirugnil 1 ,răhaz irugnil 2 ,eidjord g 03 ,ielu uc niv ed lerăhăp 1 ,etpal rahap 1 ,ăniăf g 005 UO ĂRĂF ,ETIPSOD IRUNROC .306

.nub cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .ăznârb ,ădalemram ,ăcun uc ulpmu es e rac irunroc caf es iş iţăcub tpo nî ,ezar nî ătacub e raceif etrapmî eS .dnuto r iam tâc dnitnî es e rac ,iţăcub icnic nî lutaula etrapmî eS .ăcsae rc ăs ăsal es ,enib ătnâmărf eS .etpal niţup iş mo r ,e ras ,răhaz uc ătaium aidjo rd ,luo ,ădihcil un ,ătiels enib ,ece r arutnu enup es ,coljim al col ecaf es ,sav nu- rtnî aniăf en rec eS .erec es tâc etpal iş eilinav ,mor ,eras ed ăsar ăţirugnil 1 ,răhaz eţirugnil 3 ,eidjord g 52 ,uo 1 ,ăru tnu g 052 ,ăniăf g 005 TIPSOD TAULA NID IRUNROC .206

411

.cte etrat ,etnicălp al iv res etaop taula tsecA .e ras ed farp nu ăguada eS .elage iţătitnac nî tăpsao rp tnu iş ăniăf ,ăcav ed ăznâ rb nid taula nu ătnâmă rf eS ĂZNÂRB UC TAULA .906

.tpoc al etşe rc un iş citsale enived ece raoed ,tlum ae rp tatnâmă rf eiube rt un aenemesa eD .iz auod a ănâp ece r al ta rtsăp iş nuja nid tucăf etse ăcad degarf iam etse lutaulA .cte enrac uc ,enu rp uc ,enişiv uc etnicălp al ăzaeţniube rtnî es iş ăcsaenhido es ăs etunim 01 ăsal es ,ă repoca eS .e ras ed fa rp nu iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ,ăniăf ed ăcşaec o ,)t reif etpal ep ed anâtnâms( camiac ed ăcşaec o- rtnid taula nu ecaf eS .eras ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,ăniăf ăcşaec 1 ,camiac ăcşaec 1 CAMIAC UC TAULA .806

.cte e rem ,ăznârb ,etşep tijărp al etşev res taula tsecA .ămups iruşubla ăuod ăguada es aţniube rtnî l-a ed etnianÎ .dlac al ăcsae rc ăs ăsal es iş eiruf raf o uc ărepoca es ,no rtsac nî ănuda eS .tlum ae rp tacetsema eiube rt un lutaulA .)ld 3 tâced ăcim iam i roetla ,e ram iam dniif iroenu ,iiniăf aetatilac ed edniped ăpa ed aetatitnac( ănâtnâms o ac e riţbus taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa ,col nu al lutot ăcetsema es iopa ,ăpa ăniţup uc aidjo rd ăcae rf eS .ănula o tâc e reb ed eidjo rd ed ăciţăcub o iş )etnib reif un( ădlac ăpa ,e ras ed ăţirugnil ed f râv nu ,luielu ăguada es ,coljim al col ecaf eS .ătunrec aniăf enup es e rac nî no rtsac nu etşezlăcnî eS

ătnâmărf es un rad .3 .taula ed aiaof tâced cim iam ta rtăp nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .tăpsaorp tnu g 005 .atag etse dnâC .edepe r ed lutsed ăzae rcul eS .taula ed asam ep aniăf emec eS .csezuţna rf lutaula ac lef al ăzaeţniubertnî es iş aiaof ednitnî eS .016 .enib ătnâmarf es iş .tacetsema if av e rac uc iulutnu a uc lef al eif ăs eiube rt iul aţnetsisnoC .mc 1 ed ăsaorg eiaof o ednitnî es auaeg rev uc iş lutaula enup eS .v .ielu ăcşaec ed etatămuj nid elaom ed tivi rtop taula nu ecaf eS IELU UC TAULA .ti rutăpmî tsof a ec ăpud .1 :tnus tişuer csezuţnarf taula iunu ae reniţbo u rtnep e rasecen eliiţidnoC .lurăhaz .ăniăf g 061 ĂNÂTNÂMS IŞ TNU ED TAULA .tişue r etse dnâc .elaom tlum iam rad .cte etnicălp .ăcsaecibz es ăs etunim avetâc ăsal eS .ie rt nî etşe rutăpmî es emignul nî ăsnitnî aiaoF .ece r al etunim 01 ăsal es uon nid iş ă repoca eS .tnu uc ăsnu enib aiaof ep a rugnil uc enup es iş enib lutot ăcetsema eS .agnâts nid aec etsep ăniv ăs atpae rd nid aemie rt tâcnî leftsa .ănâm o uc iâtnî ăcetsema eS .ănub etatilac ed eif ăs aniăF .csezuţnarf lutaula ac ătado etşe rutăpmî es aţniube rtnî l-a ed etnianÎ .ăniăf ăniţup ă rase rp es ătiţăruc enib taula ed asam eP .aniăf .răhaz g 57 sulp nî )565 .soj nî ănrâta e rac eliţrăp ăsam ep c rotnî eS .etunim ed 02 ac ric ece r al ăsal es iş egnim ed ăm rof nî col nu al ănuda es .e ras iş ielu ed ăţi rugnil o .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .csezuţna rf lutaula uc rotănămesa et raof iş tucăf ed roşu taula nu etsE .irudnâr ăuod e raceif al .ielu ăţirugnil 1 .ece r al ăcsaenhido es ăs ăsal es iş ă repoca eS .rtnî aniăf en rec eS .lutaula .lutiţuc uc ednitnî eS .e rec tâc ăniăf iş e ras ed fa rp nu .tnu iş ăniăf ed elage iţătitnac anuaedtot uai eS .ălage emiso rg ed eif ăs lutarts tâcnî leftsa .i ro u rtap ed ăcnî iulutirutăpmî a iş iulusnitnî aiţarepo ătepe r eS .atag etse lutaula dnâc .)506 .tnu g 521 .tipot a-s ae ras ec ănâp .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂCAV ED ĂZNÂRB UC LEDURTŞ .ăsam ed ieţef lu rotuja uc .etunim 01 .ece r al ta rcul eif ăs lutaulA .ăru tu lpmu urtneP .eletpal .ăpa rahap 1 .ăniăf g 005 CSEZUŢNARF TAULA .e ras ed farp nu iş etalăps iş esela .cilp ed ăm rof nî elinig ram es-udnâc rotnî .edifats g 52 .ănâtnâms g 521 .tev reş nu-rtnî lutnu etşetrut eS .v( ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .ăpa ăcşaec etatămuj .iivăt aemignul ed iţăcub nî lulus eiat eS .ae ras tavlozid a-s e rac nî apa ănraot eS .ăniăf g 002 TNU ED TAULA .ăcetsema es iş lutnu enup es .etunim ed 02 ăcsaenhido es ăs ece r al ăd eS .anâtnâms coljim al enup eS .216 .ălpmîtnî es atsaeca ăcad rai .taula ed asam ep aniăf en rec eS .iesem a ăgnul aet rap e rpsnid ăcidi r es e rac .ăpa ed nub rahap nu ănraot es e rac nî ă ruag o coljim al ecaf es .ăta rtăp ăţni referp ed .iulutaula lucoljim al enup eS .iş .ăniăf ăniţup ărase rp es .2 .ece r al e ro avetâc ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .etunim 01 ăcsaenhido es ăs lutaula dnâsăl .lutiţuc uc irutătse rc avetâc caf es a rpusaed rai .lus nu ecaf eS .egnim o ac ănuda es .e ras ed tiţuc ed f râv nu iş anâm uc niţup taium tăpsao rp lutnu .ăpa ld 1 .506 .tiş râvăsed cetsema nu eniţbo a mătuăc ăs ărăf anâm uc edepe r lutot ăcetsema es .ălage emiso rg ed rad .ătacsu iş ătunrec enib .tnu uc avat egnu eS .irăzrăv al ăzaeţniube rtnî eS .tăpsao rp et raof eif ăs lutnU .taula nid ăsai un ăs lutnu ac ăv resbo eS .ti repocsed lutaula ăsal es pocs tseca nÎ .ăvat nî iţăcub ie rt uas ăuod ăpacnî ăs tâcnî leftsa .lutnu uc ăcav ed aznârb ăcae rf eS .ătal tâced ăgnul iam i ro ie rt ed eiaof o ednitnî es .işolococ ăcaf es un ăs ac ăniâf nid niţup etâc ai es iopa .col al enive r un amru .v( ”ăznârb uc ătnicălP“ al ac iţătitnac işaeleca .iulutatnâmă rf lupmit nî ătăpac o e rac ep aetaticitsale nid edreip a u rtnep .511 eiat es .eras .tivi rtop cof al ecaoc es iş tnu uc a rpusaed etşepo rts es .tăpsaorp tnu g 941 .tucălpen so rim ărăf iş rez ă răf .416 .ătad e raceif ed ac amaes dnâniţ iopa ătepe r es aiţa repO .elăuo nup es .atnicălp ăzaşa es .teged nu uc dnâsăpa dnâc icnuta ta rcul enib etse lutaulA .tnu irugnil 2 .ăm rofinu iam tâc emiso rg ed .taţniube rtnî if a ed etnianÎ .tnu uc csepo rts es iş ăsam ed ieţef aenigram uc el-udnâcidi r .ăsam ep ăniăf ărase rp eS .ece r al etunim 01 eniţ iam es .no rtsac nu.116 .i rubmâs ă răf edifats avetâc .eras ăţirugnil ed frâv nu .316 .ieleg rev lu rotuja uc .ănue rpmî edepe r lutot ăcetsema eS .tnedecerp ludnâr tsof a muc ed rartnoc snes nî snitnî eif ăs .

ăcsaenemu r es ăs epecnî atnicălp dnâc iş i rolf ed ăpa uas eilinav ăniţup uc .o-tasăl ua e rac ep amaez ed enib eg rucs eS .tnu irugnil 2 .616 uas edifats avetâc iş aniăf .tnu irugnil 2 .ăpa itşec 3 :aru tulpmU .clem ed ăm rof nî l-udnit râvnî .ătnicălp ed iof 5 — 4 ăvat nî nup eS .ele rem eiaom es ănâp dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .tnu uc enib etşepo rts eS .v .ăznârb uc luledurtş es .026 .ăuo 2 .816 .ădlac etşev res es iş răhaz ărase rp es .506 .etşe rocăr es ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .etşenemu r es iş răhaz uc lutaula enib ednu rtăp es ănâp rotpuc al ăsal iam es iş po ris nid et rap o arpusaed ănraot es .506 .ăvi rtopoed el-udniitşărpmî .irolf ed ăpa uas eilinav .e ras ed farp nu iş eiâmăl ed ăsa r ăjaoc .tsug ăpud răhaz .tasip răhaz uc etacetsema .611 .eirătnicălp al ed etarăpmuc iof uc atnicălp ecaf etaop es pmit ed ăspil nÎ .ăniăf ărugnil 1 .ătnicălp ed aiaof urtneP ENIŞIV UC LEDURTŞ .elăuo uc anâtnâms ăcetsema eS .ăvat nî lulus ăzaşa es .etivirtop iţăcub eiat es .sot etse ăcad( tasip lu răhaz uc ă ro o aets ăs ăsal es iş etalăps enişiv ed gk 1 al ed iirubmâs tocs eS .ă ro o ac ric cim cof al ecaoc eS .t rot nu ac .)tunrec nif et raof eif ăs eiube rt .eras .ă ro ed 4/3 ecaoc eS .v .tnu irugnil 2 .rtnî nup es iş iriţbus iilef nî eiat es .)vitatlucaf( ăraoşiţrocs ăţirugnil ed frâv nu .eras .tnu irugnil 2 .ăznârb uc luledu rtş ac lef al ecaf eS .ătnicălp ed aiaof ednitnî eS .eiâmăl ed ăjaoc .ănâtnâms uc iv res etaop eS .enişiv uc ecaf etaop es lef aL .e reim uc uas răhaz uc ăţni rod ăpud etşecludnî eS .tacsu a-s ec ăpud .v .atag etse dnâC .răhaz g 052 :luporiS .ătnicălp ed aiaof urtneP ŞIRG UC LEDURTŞ .ătasip a raoşiţ rocs ăguada es iş et rap o al ăd eS .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂTITRÂVNÎ .ătnicălp ed aiaof urtneP EREM UC ĂTNICĂLP .ăpa ld 4 .răhaz g 57 .edifats g 52 .tivi rtop cof al ecaoc es iş luledu rtş ăzaşa eS .tasip răhaz ărase rp es .ei ruf raf o ep ăzaşa es .tnu ărugnil 1 .ielu uc ăvat o egnu eS .ămaez ed es rucs ele rem ăzaşa es .so rg ed tivi rtop po ris nu ecaf eS .tnu irugnil 2 .răhaz g 052 .lus ecaf es iş răhaz uc ărase rp es .eiat es e rac ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .răhaz ed po ris uc etnib reif etşev res es .tnu ăţirugnil 1 .eilinav iş e ras ed farp nu enup eS .iesem a ăgnul aet rap e rpsnid .tnu uc ădnuto r ăvat o egnu eS .ielu ăţirugnil 1 .ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .iivăt aenri răm ed iţăcub nî . rotpuc al ăd eS .iţăcub se al ac iopa ăunitnoc iş nif temsep uc ăta răse rp iş tnu uc ătipo rts ătnicălp ed aiaof ep lage eitşărpmî .ăpa nî luşi rg eb reif es tarapeS .enişiv gk 1 :aru tulpmU .cof al ăţita rc o.ele e rtnî tnu uc esnu .ăme rc o ac .tnu uc avat egnu eS .cte ănâtnâms .tnu uc arpusaed etşepo rts eS .506 .ănişam nirp etuce rt icun nid ecaf es arutulpmU .răhaz ed irugnil 2 .v .ereim uas răhaz irugnil 3 .răhaz g 051 .răhaz ărugnil 1 .ece r uas ădlac etşev res es .v .ăznâ rb uc luledu rtş ac lef al ecaf eS .tnu ed ă rugnil o uc ledurtş ed aiaof etşepo rts eS .ele rem ăţăruc eS .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂCUN UC LEDURTŞ .ănâtnâms g 003 :aru tulpmU .506 .506 .temsep ărugnil 1 .eza r nî eiat es .etrap o al luşirg ăd eS .ădnuto r ei ruf raf o ep ăzaşa eS .916 .v .ătnicălp ed aiaof ednitnî eS .ăzaelu r es iş luşi rg ednitnî es .tnu niţup iş răhaz uc .etanicăm icun g 004 :aru tulpmU .eilinav .ănimret es ănâp aşa ăzaem ru es iş tnu uc ele e rtnî esnu iof 5 — 4 uon nid arpusaed nup eS .şirg ăcşaec 2/1 .erem gk 1 :aru tulpmU .atnicălp ed eiaof o ecaf eS .516 .elaom iam ănâmă r ăs atsap tâcnî leftsa .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂNÂTNÂMS UC LEDURTŞ .506 .716 .

8 ed ăm rof nî iecăloc caf es enib tucse rc a ec ăpuD .i rolf ed ăpa ed ărugnil o ănraot es e rac nî răhaz ed po ris nu ecaf eS .ăsam ed aţaf iş eiat es un ăs ac .ăţni rod ăpud .)vitatlucaf( ereim .ielu ăţirugnil 1 .ăpa ed itşec ăuod iş răhaz ed ăcşaec o.v( ătnicălp ed iof g 005 ITŞENEVODLOM ETRUT .cof al eiagit o.711 .iţrăp elebma ep ăcaoc es ăs .enibla ed e reim anrut etaop es po ris ed col nÎ .no rtsac nu.ănap o uc .g rucs es .ăniăf uc ătarăse rp avat nî ăzaşa eS .v( eniâp ed ac taula nu ecaf eS .icun g 005 .po ris uc etşepo rts es .ănişam ep tce rid uas .po ris niţup aguăda etaop iam es .etaiăt tnus eliof etaot dnâC .atla etsep anu .răhaz uc ătacetsema ăcun ăniţup ărase rp es .emârăfs es un ăs ăjirg uc .răhaz ăcşaec 1 :luporiS .po ris uc etşepo rts es e rac .rtnî ăzaşa es .tivntop cof al coc es iş uo uc gnu es .eiaof ătla o enup es arpusaed .ădemu ae rp icin .ăpilc o iamun .ăpa l 2/1 .226 .elicun .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .rtnî dnâr ep nup es .irolf ed ăpa ărugnil 1 .ăcsae rc ăs ăsal es .ătacsu ae rp eif ăs eiube rt uN .126 .ăniăf g 005 ITŞENEVODLOM IECĂLOC .lunu etâc lunu eiaom es .niţup ticibz a-s dnâC .ăţnirod ăpud ăcun uc ărase rp es iş i rolf ed ăpa ed ă rugnil o taguăda a-s e rac nî lupo ris arpusaed ănraot es .etnib reif ăpa nî .ăţitarc o-rtnî ăzaşa eS .icun g 052 .ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .ei ruf raf ep ădnuto r eiaof o enup eS .ti rocăr ua-s iiecăloc dnâC .ăţă ruc eS .ăpa itşec 2 .eliz etlum iam ats etaop ătităge rp leftsa atnicălP .eidjord g 02 .elaom tlum iam iş etpal niţup uc )228 .ăpa uc tiodnî etpal ld 3 .răhaz g 051 .ăcsaenemu r es ăs ă răf .răhaz ăţirugnil 1 .tasip lu răhaz uc ăcetsema es is ănicam es .irolf ed ăpa ărugnil 1 .rtnid po ris nu etşetăge rp eS .tasip răhaz uc ăcetsema es iş tacot ed anişam ni rp elicun ce rt eS .tiţucsa ae rp un tiţuc iunu la iş iicoljim ii ruf raf ienu lurotuja uc elaocoto r eiat es .et raped iam aşa iş .ăsal es taium a-s ec ăpud ece raoed tlanî iam ecaf es iof ed lutartS .etşev res es dnâc rai .răhaz g 052 :luporiS .)506 .

ii rubmâs tocs es iş ălaps es .926 .cilp ed ăm rof nî .ăgnup o.tsug ăpud .ăpa ăniţup uc aenig ram ădu es .ece r al ăro ed t refs nu ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .tutăb uo uc gnu eS .tecnî luşi rg ănraot es .ărud rob ăcim o ezem rof ăs tâcnî leftsa .mc 41 — 21 ed etartăp eiat eS .iilef ele rem eiat es iş iirubmâs ăzaetrăpednî es .arutnu enup es .iram ae rp un e rem 21 .işolococ ezem rof es un ăs .216 .taula u rtneP TAULA NÎ EREM .ta rtăp e raceif ep răm nu etâc enup eS .ue rem dnâcetsema .coljim e rps eliruţloc c rotnî eS .eletpal eb reif dnâC .atag tnus dnâC .şuneblăg 1 . răhaz .etui cof al coc es iş ăvat o ep ăzaşa es .ăniăf g 002 :lutaulA ŞIRG UC ĂTNICĂLP .atnicălp ecaoc es e rac nî iivăt aemirăm ed eiaof o ednitnî eS .ele rem nup es .rtnî ăzaşa es .v( enrac uc eleleţnicălp urtnep ac lef al eiaof o ednitnî es iş camiac uc taula nu ecaf eS .esaomurf enişiv gela eS .talinav lurăhaz uc iş ăpa uc tacetsema eletpal eb reif es :a rutulpmu ecaf es pmit tseca nÎ .ă ro ed i rut refs ie rt ac ric nub cof al ecaoc es iş irucol avetâc nî ăpaeţnî es .şuneblăg nu uc ăcetsema es .ăuod nî lutaula et rapmî eS .taula u rtneP EREM UC ELEŢNICĂLP .e riţbus tiţuc nu uc .ănâtnâms uas camiac rahap 2/1 .tnu ăţirugnil 1 .coljim e rps eli ruţloc cuda es .temsep ărugnil 1 .ămaez ed esrucs enişiv ed ărugnil o tartăp e raceif ep enup eS . arpusaed .ăpa uc tiodnî etpal l 1 :aru tulpmU .coljim al col ecaf eS .316 .enişiv gk 1 :aru tulpmU .ăţă ruc es ărutulpmu u rtneP .taula ed eiaof auod a ăzaşa es şi rg etsep rai .mo r ăti rugnil 1 .răhaz ă rase rp es atag tnus dnâC .811 ENURP UC ETŞULĂG .camiac ăcşaec 1 :lutaulA ENIŞIV UC ELEŢNICĂLP .lutnu ăţita rc o.v .526 .taula urtneP EREP UC ĂTNICĂLP .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş et rap o al ăd eS .ănâtnâms iş tnu ed taula nid aiaof ecaf eS .răhaz uc ăzae rdup es iş iţăcub eiat es .tasip răhaz ăraserp es .răhaz .tăpsao rp tnu . răhaz .talinav răhaz g 001 .etipil ănâmă r ăs ac elinigram iş lucoljim niţup dnâsăpa .iram ed lutsed eta rtăp eiat eS .v .uo uc arpusaed egnu es .v .eras ed farp nu .luteged uc roşu dnâsăpa etşepil es iş etatămuj ătlalaec arpusaed ec raotnî es .iş ăjaoc ed ele rem ăţăruc eS .aenig ram iopa eiaodnî eS .ă ro o leftsa ăsal es iş lurăhaz ă rase rp eS .şirg g 901 .726 .v( ăznârb uc iişanuţloc uc lef al caf eS NUIGAM UC IŞANUŢLOC .e rem uc ele rep dniucolnî .eras .camiac uc taula nid eiaof o ecaf eS .rtnî ac es-udnâzihcnî lu răm .tivi rtop cof al ecaoc eS .răhaz g 051 .rtnî egnicnî eS .326 .ălage iam tâc emisorg ed ta rts nî snitnî luşi rg enup es.ărafa ăsai un ăs ele rep ac u rtnep .ii rubmâs ăzaetrăpednî es .ăru tnu ărugnil 1 .ăpa uc ătipo rts avat ep atnicălp ăzaşa eS .426 .tivi rtop cof al coc es iş ăvat o.eras .ti rocăr a-s ec ăpuD .ele rep ăţăruc eS .)265 .tot ed ticăr ua-s ec ăpud iamun ăzaeţniube rtnî eS .ăraoşiţrocs .coljim nid iirubmâs tocs es .e ras ed farp nu iş lucamiac .mo r iş ăţnirod ăpud ăraoşiţ rocs .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .erep g 057 :aru tulpmU .răm nu acă rbmî ătaop ăs e raceif tâcnî leftsa .irut refs nî eiat es .dno r ed etatămuj ep ele rep ăzaşa eS .806 .temsep uc etacetsema .ăraoşiţ rocs .626 .icim eleţnicălp ecaf top es e ram ătnicălp ă rugnis o ed col nÎ .tnu ed ăciţăcub o iş răhaz niţup enup es tibocs lucol nÎ .ătasip ăraoşiţ rocs iş răhaz niţup uc tnu nî ăşubănî es iş iilef nî iopa .tnu ăţirugnil 1 .e rep uc atnicălp u rtnep ac lef al ăzaedeco rp es iş u rtemaid mc 8 — 7 ed irudno r icim eiat es .ăvat nî ăzaşa es .u rtemaid mc 03 ed dno r nu eiat es .e rem g 005 :arutulpmU .eiaolp nî ădac ăs .)865 .uo uc gnu eS .tnu ed taula nu ecaf eS .eiaom es ăs pecnî ec ănâp iamun el-udnâniţ .emiso rg mc 2/1 ac ric ed eiaof o ednitnî es .826 .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ăniăf ăcşaec 1 . rahaz ăguada eS .

aniăf no rtsac nu.iruşuneblăg ăuod nid tasednî iam taula nu ecaf eS .rtnî ăzaşa eS .236 .rtnî ăzaşa es iş temsep nirp eletşulăg cselăvăt es .tasip răhaz uc csev res es iş a rpusaed tipot tnu ănraot es .emilap e rtnî csejnuto r eS .ăniăf g 001 .ăniăf g 001 .ăcsaiuic ret es un ăs ac cim cof al rad .e riţbus ănâtnâms o ac eif ăs eiube rt aiţizopmoC .ăniăf uc .etpal .iţ reif ifotrac nid taula nu ecaf eS .e ras ed farp nu iş e rec es tâc ăniăf .rtnî enup eS .iruşuneblăg 3 INUICNIM ED LEF TLA * .răhaz .ifotrac g 004 :lutaulA .eras .136 .336 .ae ras ăguada es .)g 052 acric( erec es tâc ăniăf .eras ed ăţirugnil ed frâv nu .ănişam ni rp iţad iş iţiţă ruc .atla etsep anu eiruf raf o.ielu eţirugnil 2 .atag etaot tnus dnâc .uunitnoc dnâcetsema .igertnî ăuo 3 .etpal niţup uc aiţbus etaop es .răhaz eţirugnil 2 .răhaz ăţirugnil 1 .ăţnirod ăpuD .şirg g 001 ENURP UC ETŞULĂG ETLA .tnu ărugnil 1 .eletşulăg nup es .ăţaeclud uc uas nuigam uc dnâr ep ulpmu es .ădaoc ed aiagit edepe r dnâcşim .atag etaot tnus dnâC . răhaz .eteged 3 — 2 ed so rg tanrâc nu ecaf es le niD.talinav răhaz uc edlac ărase rp es iş ărutnu ed enib grucs es .ige rtnî ăuo ie rt .erec es tâc ăniăf .e reim uc uas răhaz uc csev res eS .elăuo g raps es iş coljim al col ecaf es .coljim al .răhaz . răhaz uc a rase rp es iv res a ed etnianÎ . rotpuc al ăd es ec ăvat o.ăuo 2 .ătitocolc ăpa nî b reif es .răhaz iş e ras uc t reif al apa enup eS .eletpal iş lurăhaz .eti repoca .temsep ărugnil 1 .etrap ătlalaec ep atitălc ec raotnî es .et rap o ep ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .ielu nî lutemsep etşenemu r es tarapeS .rec es etâc enurp .temsep ărugnil 1 .ătarăs niţup .ăru tnu uc tacetsema ielu uas ielu ărugnil 1 .ei ruf raf ep ăzaşa eS .ăpa ed ăcusu es ănâp niţ es iş temsep tseca nî uad es .sus iam ac lef al inuicnim caf eS .ănap o uc tnu uc egnu eS .mor eţirugnil 2 .rtnî es-udnâniţbo ăuo ăuod nid .grucs eS .etnâb reifnî es ăs .etpal rahap 1 .ăpa l 4/1 1 .ielu ăţirugnil 1 .ieţiăt ed lutaula ac elaom iam avec taula nu ecaf es ănâp ătnâmă rf es iş taula ed asam ep etaot nup eS .tipot tnu ed eţi rugnil ăuod ăguada iam es .etşejnuto r es iş ădalemram ăniţup uas anu rp enup es .e riţbus eiaof o iopa ednitnî eS .eşao rgnî es işutot ăcaD .răhaz ed ăcim ăciţăcub o es -udnânup iul lucol nî .etpal eţirugnil 3 .etunim 01 ac ric ăb raif ianr ăs ăsal es iş dnâcetsema aniăf iopa ănraot es .iruşuneblăg 2 INUICNIM .ătlum ărutnu uc ăţitarc o.iţăcub ed 02 al ănâp eicoljim eiagit o.iriţbus et raof eif ăs eiube rt eletitălC .ăniăf ăcşaec 1 ETITĂLC .şirg uc tacetsema luialăm eiaolp nî ănraot eS .rtnî csejărp eS .nuigam uas ăţaeclud .eras .eiţizopmoc nid ănilp ărugnil o ănraot es .csezlăcnî es ec ănâp niţ eS .ănu rp o ăca rbmî es e raceif nî iş anâm uc dnitnî es aetsecA .ădalemram uas enurp .tal tiţuc nu dnisolof uas aiagit etui e racşim o uc dnâtlăs .răhaz eţirugnil 2 .ludnuf tot e repoca es ăs ac .036 .iişolococ iţot cafsed es ănâp ăţilucruf o uc enib lutot etab eS .ielu ed ăţirugnil o .eras ăţirugnil 2/1 .răhaz ăţirugnil 2/1 .gnul nî ărutătse rc o ecaf eS .elerubmâs etaocs etaop es .e rec es tâc ăniăf iş ielu .ielu uas tnu eţirugnil 2 .eras ed farp nu .i ruşuneblăg nid e rat ed tivi rtop taula nu ecaf eS .răhaz iş e ras .emiso rg mc 1 ed eleţăcub eiat es e rac nid .i ruăg uc arugnil uc tocs eS .ătadonnî ărap ăs tâcnî leftsa .iaiăm g 001 .ă ro o ăcsaenhido es ăs ăsal eS .rtnî ăzaşa es iş eletitălc etaot dnâr ep caf eS .etrap o al ăd eS .ednitnî es .tivi rtop cof ep etnâb reifnî es ăs ădaoc uc eiagit o enup eS .aiagit snu urtnep tipot tnu ărugnil 1 .ti rocăr a-s dnâC .dnuf al ăsao rg ae rp ănâmăr un ăs ac aiţizopmoc ăcetsema es dnâc nî dnâc niD .â ro ed t refs nu ăb raif ăs ăsal es .911 IFOTRAC ED IŞOGOG .)lutiţuc uc iş aiăt top es ăţito r ed ăspil nî( emiţăl mc 2 ep emignul mc 7 — 6 ed iişâf ătaţnid aţito r uc eiat es .ătitocolc .enemu r ae rp eif ăs eiube rt uN . rotpuc al etunim avetâc uad es iş ăm rof o.ăcsaenhido es ăs ă ro ed etatămuj o ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .lus caf es iş u rtnuănî ela retal elinig ram c rotnî es .ieişâf eletepac nid lunu ece rt es e rac nirp .ămlap nî taula niţup etâc ai es .eiagit o-rtnî lutemsep etşenemu r eS .

răhaz ărugnil 1 .no rtsac nu.ae ras iş lu răhaz .lutnu .v( ătalocoic ed sos uc uas etcu rf ed po ris uc .ăpa ed uas etpal ed ăcşaec o ănraot es .mor irugnil 2 .dlac etpal ed ăcşaec o ănraot es .ăpa uas etpal ăcşaec 1 :lutaulA .iifot rac b reif eS .luielu .atag tnus ec ătadnî csev res eS .no rtsac nu.ăcsaetocolc ăs epecnî apa dnâC .eidjord g 01 .mor ărugnil 1 .rtnî nup eS .eras .talinav răhaz uc ărase rp eS .e rat ed tivirtop taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .ăuo 2 .enib ătnâmărf eS .)657 .eiţizopmoc nid ăţirugnil o uc ai eS .mo r ed uas uihcar ed i rugnil ăuod ănraot es .ăuo 2 .talinav răhaz uc ă rase rp es iş etucse rc somu rf tnus dnâc tocs eS .tipot lutnu .etpaî ăcşaec 1 .iţ răp elebma ep csenemur eS .eras ed farp nu .ătinemu r enib etse aniăf dnâC .şirg ăcşaec 1 .sav nu.iţ răp elebma ep elişogog csenemur eS .ăniăf g 005 ETIPSOD IŞOGOG .răhaz ed ăsar ărugnil 1 .eras ed farp nî .ăniăf g 002 .ăraoşitrocs iş talinav răhaz .elaom ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .rtnî aniăf en rec eS .eras .ifotrac g 002 2 erahap 2/1 1 .răhaz irugnil 4 .tijărp urtnep ăru tnu .436 .etpal itşec 4 ETPAL UC ŞIRG .ue rem dnâce rf .636 .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş etrap o al lutot uc ăd eS .ădlac ăpa ăcşaec 2/1 .ăcsae rc ăs dlac al eniţ es iş ă repoca es .ădlac ăpa ed ărugnil o uc ătaium aidjo rd iş e ras ăguada eS .etnib reif et raof iş ătlum ă rutnu nî tijărp al iopa nup eS .aniăf ătaot al .ă rugnil o uc .ămups etutăb i ruşubla ăuod elec taula nî ăguada es .021 .lumurd ăd es iş iinişam aenig ram ep ega rt es .elăuo .mc 1 ed esao rg iilef eiat eS .ărugnil o uc eiub lutot etab eS .536 .poris erahap 2/1 1 .ăşao rgnî es ec ănâp ăb raif ăs dnâsăl .eilinav .ănişam ep eniţ iam es iş işolococ ăcaf es un ăs ac edepe r ăcae rf eS .ăcun o tâc eidjord .elăuo dnâ r ep nup es .aniăf etşejă rp es e rac nî tipot lutnu ătnâb reifnî eS .edac ednu oloca am rof eze rtsăp iş-ăs rad .ifotrac ed ăm rof nî .ăruzalg urtnep răhaz irugniI 3 .işolococ am rof es un a u rtnep enib ăcetsema eS .ăpa ĂCSAECRUT AVLAH .tijărp urtnep ielu ăcşaec 1 .coljim al col ecaf eS .răhaz g 051 :luporiS .ăniăf ărugnil 4 .tnu ărugnil 1 .etagel eme rc ienu lutcepsa e ra aiţizopmoc iş iişolococ iţot cafsed es ănâp .coljim al col ecaf es .rtnî nup eS .)ielu uas( tipot tnu irugnil   .ăro o ăcsae rc ăs ăsal eS .lumo r .ăniăf g 002 .eras ed farp nu .ăpa ed rahap nu etnâb reifnî es ăs ăţita rc o.ue rem ăcetsema es iş lupo ris uc etşe răpo es .tijărp urtnep ăru tnu .ăpa rahap 1 TIPIRP TAULA NID IŞOGOG .rtnî ăniăf ed ăcşaec o enup eS .iuluteged aemisorg ed eiaof o ednitnî eS .iirubmâs tocs es iş e riţbus etraof tiţuc nu uc niţup csebocs es .ăro o niţup lec ăcsaenhido es ăs iopa ăsal eS .ă ro ed etatămuj o leftsa niţ es iş răhaz ărase rp es .ătsap nî sni rpuc enib tsof a lumirp ec ăpud tâced rotămru luo enup es uN .836 .etnib reif ielu nî csenemur es iş rahap nu uc ednuto r em rof eiat eS .ătasip ăraoşiţ rocs uc tacetsema uas talinav răhaz uc ărase rp es iş .736 .iţrăp elebma ep elişogog csenemu r es iş etnib reif ă rutnu nî ecudo rtni es .eli ruşuneblăg .talinav răhaz ărugnil 1 .ăjaoc ed ăţăruc es .talinav răhaz ărugnil 1 .eiruf raf o ep ădlac ăzaşa eS .ătitocolc ă rutnu nî lumurd ăd es iş taula nid a rugnil uc ai eS .ăniăf ăcşaec 1 .edlac csev res es iş talinav răhaz ărase rp es .iruăg uc arugnil uc tocs eS .ătadoed .ăţita rc ep ed lutaula edni rpsed es ănâp .enib e repoca el ăs ac so rg ed tivirtop eif ăs eiube rt ec lutaula nî eiaom es .edifats g 52 .o-tasăl ua e rac ep amaez ed e rem ed eliilef g rucs eS .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .ădra es un ăs ue rem dnâcetsema .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .tijărp urtnep ărutnu .ăuo 4 .e ras iş eledifats .talinav răhaz uc ărase rp es iş eletla etsep elenu eiruf raf o ep ăzaşa eS .ădlac ăpa ăniţup iş ăniăf ed ălage etatitnac o uc ăcetsema es iş enrac tacot ed anişam nirp ce rt es .etpal ed ă rugnil o uc ătaium aidjo rd .ele rem ijărp a ed etnianî etunim avetâc uc iamuN .eicoljim emi răm ed irat e rem ăţăruc eS .ielu ărugnil 1 .iicoljim erem 4 TAULA NÎ ETIJĂRP EREM .tnu g 001 .

tăpsao rp tnu ed ătacub o .ăpa nî b reif es iş etacsu elenu rp enib ălaps eS .edifats uc uas tnurăm etaiăt etisirahaz etcu rf uc iş ecaf etaop es acniduB .temsep ărugnil 1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăpa uc no rtsac nu enib ădu eS .treif epao rpa etse dnâC .tnu ed ărugnil o uc .t reif epao rpa etse dnâC .)836 .eilinav .eiruf raf nid luşirg etsep ănraot es .ă reitopmoc o-rtnî luze ro ănraotsăr es iş ailinav etaocs eS .răhaz tlum iam avec dnâguăda etpal uc şirg u rtnep ac luşirg eb reif eS .eclud sos nu uc uas etcu rf ed po ris uc etşev res es iş ănraotsă r eS .temsep ărugnil 1 .s ra răhaz ed po ris ed ăcşaec o ăguada es .e rat aerp ădacs ăs niţ es uN .iş dnâr ep esup eli ruşuneblăg ăguada es iş ailinav etaocs es .enişiv ed ăţaeclud uc uas ătasip ă raoşiţ rocs uc .ta ruc esei luiap ăcaD .zero ăcşaec 2/1 .atag epao rpa etse dnâc rai .răhaz ed ărugnil 1 sulp nî etpal uc zero urtnep ac iţătitnac işaelecA ZERO ED ĂCNIDUB .tnu uc ăţitarc o egnu eS .edifats g 52 .ă ro ed irut refs ie rt .et rap o al ăd es . răhaz ed ă rugnil o sulp nî dnâguăda .zero ăcşaec 1 .ăcim eiagit o-rtnî .irubmâs ă răf edifats ed nmup nu .ătaruce rts ămaez ed itşec ăuod uc eb reif es iş ălaps es .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .ăţnirod ăpud .tnu ărugnil 1 .etrap o al ăd eS .etpal uc ze ro u rtnep ac luze ro eb reif eS .146 .eiruf raf o ep ănraotsă r eS .zero ăcşaec 1 .etunim 01 et rap o al eniţ eS .ănilinav ăniţup uas eilinav ed notab 4/1 iş răhaz uc ăb raif ăs eletpal enup eS .şi rg ed ănilp ae rp un ăcşaec o .răhaz ed irugnil ăuod iş e ras ed farp nu enup es .ece r uas dlac etşev res eS .etşev res eS . roşu iam anrutsăr es a u rtnep etrap o al etunim 01 eniţ es .lutecnî uc ănraot es .tirocă r a-s ec ăpud rai .546 .eras ed farp nu .ăb raif ăs uon nid epecnî luşirg dnâC .talăps iş sela luze ro etşejă rp es pmit e rtnÎ .etşetocolc eletpal dnâC . răhaz ed irugnil ie rt d ra es .luşubla enup a ed etnianî eiţizopmoc nî ăguada es e rac .)t reifen tăpsao rp etpal ăţni refe rp ed( ănilinav ăniţup uas eilinav ed ăciţăcub o iş ece r etpal ed itşec urtap uc ăţitarc o.dnuf ed ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid dnâcetsema cim cof ep tecnî eb reif eS .ze ro ed ăcşaec o egela eS .răhaz irugnil 3 .eiaolp nî ădac ăs .etunim 51 ac ric .e rat aerp un .ămups eliruşubla ămru al iş eli ruşuneblăg ăguada es .ă ro o ed pmit rotpuc al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot eS .cte ătalocoic ed .tsug ăpud .ze ro ed ăcşaec o egela eS .eras ed farp nu .răhaz irugnil 4 .046 .etacsu enurp g 052 ENURP UC ZERO .v( etpal uc şirg urtnep ac iţătitnac işaelecA ŞIRG ED ĂCNIDUB .eletpal tot tib rosba a luşi rg ec ănâp .ămups etutăb eli ruşubla tiş râfs al rai .rtnî tarapeS .ăuo 4 sulp nî .d ra es .rtnî .tipot a-s muC .dnâcetsema . roşu etşevi rts es eteged e rtnî snârts ze ro ed lubob iş eiube rt tâc tuzăcs a eletpal ec ănâp eb reif eS .e ras ed farp nu iş lurăhaz ăguada es .coljim nî tpifnî iap nu uc tpoc a-s ăcad ăc raecnî eS .936 .amaez ă raoce rts es iş t reif al nup es etalăps elijoC .răhaz ed irugnil ie rt .rama tsug ădnirp un ăs ac .etşe rătnî es aiţizopmoc e rică r nirp ăc amaes eniţ eS .rtnî t reif al enup es iş ălaps es .atag etse acnidub .tipot tnu irugnil 2 .temsep uc ăraserp es iş ălbat ed ăm rof o tnu uc enib egnu eS .ti rocăr niţup etşev res es iş ănraotsăr eS .erem g 005 EREM UC ZERO ED ĂCNIDUB .e recălp ăpud .tarapeS . rotpuc al ecaoc eS .ăcim ăţita rc o.121 ed iş ze ro ed dnânretla irudnâr ăzaşa es iş temsep ărase rp es . rotpuc nid etaocs eS .ele rem ăţăruc eS .e ras ed farp nu iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .temsep uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.răhaz iş tnu niţup uc ăţitarc o-rtnî ăşubănî es iş iilef eiat es .elenurp treif ua e rac irî amaez uc gnits es iş .temsep ărugnil 1 .s ra răhaz ed po ris ed lutse r uc .luşirg ănraot es .ailinav etaocs eS .luze ro eiaom es ănâp rotpuc nî b reif es iş elenurp ăzaşa es .amrof snu urtnep tnu .amrof snu urtnep tnu .ailinav etaocs eS .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .etalăps iş esela .ăcsaecă r es ăs ăsal es .)vitatlucaf( edifats g 52 .răhaz irugnil 3 .ăuo 4 .246 .ăcsae rgennî es ăs ărăf .eilinav ed sos uc uas etcurf ed po ris uc etşev res eS .ulpmis .etpal itşec 4 ETPAL UC ZERO .

ige rtnî elăuo uc ăcetsema es .eli ruşubla ămups tab eS .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc .sos urtneP .eiâmăl ed ăjaoc .tăpsaorp tnu g 05 .iruşubla 8 ŞUBLA ED ĂCNIDUB .roletitălc aemi răm ed ăţita rc o tnu uc enib egnu eS .răhaz irugnil 4 .ămups etutăb i ruşubla esaş elec tiş râfs al iş aniăf tecnî ăguada eS .ădlac etşev res es iş răhaz ărase rp es .tivi rtop cof al .ăuo uc ătacetsema .iruşubla 8 ŞUBLA ED UELFUS .talinav răhaz uc ărase rp es iş .646 .luşubla arpusaed ănraot es .ăţaeclud uas esiac ed ădalemram dnuf ep ednitnî es .846 .ăro o al ănâp i rutrefs ie rt rotpuc al ăd es iş arpusaed ăzaetse rc es iopa .e rem .ănâtnâms irugnil 2 .somu rf ăcsae rc ăs ac .136 .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .ele rem ăţăruc eS . răhaz uc ă rase rp es .v .ailinav socs a-s ec ăpud .răhaz irugnil 8 .tivi rtop cof al .446 .tnu uc ăm rof o egnu eS .ănişam ep eiaom es ăs nup es iş iriţbus iilef eiat es .eras ed farp nu .temsep ărugnil 1 .mor ărugnil 1 .ă raoşiţ rocs ăniţup iş enup etaop es ăţni rod ăpuD .ei ruf raf ep ăzaşa es .457 .221 es un ăs ac ece r ăpa nî nup es .acnidub ătaot ilevnî a u rtnep arpusaed es raotnî if ătaop ăs aţitarc tulpmu a-s ec ăpud tâcnî leftsa .ăuo 2 .ăniăf irugnil 2 .etpal ăcşaec 1 .avat snu urtnep tnu .ăcav ed ăznârb g 002 :aru tulpmU .atag etse dnâC .ăniăf irugnil 4 .eiâmăl ed ăjaoc uas eilinav .aţitarc elpmu es ănâp aşa tot iş ătitălc o uon nid iopa .tivi rtop cof al . rotpuc al ecaoc eS .ăuo 6 ĂŢAECLUD UC ĂTELMO .enib etşe rătnî es ănâp etab iam eS .ănâtnâms o ac eif ăs lutaula tâcnî leftsa .lus ecaf es . rotpuc al ed socs a-s ec ătadnî ăsnî etşev res eS .adalemram uas aţaeclud enup es .746 . rotpuc al ecaoc es iş .tnu ăţirugnil 1 .ătis ni rp ătad ăcav ed ăznâ rb nid ărutulpmu o etşetăge rp eS .)457 .ăcsaecăr es ăs ăsal eS . rotpuc al ăro ed etatămuj o ecaoc eS .eilinav .mo r ed ărugnil o uc iş etpal uc eiţbus eS .eniâp ed eţuilef 21 .eiruf raf ep ănraotsă r eS .tnu ărugnil 1 .eras ed farp nu .e ras iş edifats .ieiţizopmoc lutse r ănraot es a rpusaed iş ele rem ărase rp es .rtnî tnu niţup etşepot eS .niţup ică r es a u rtnep et rap o al ăd eS .po ris eciro uc uas niv ed sos uc etşev res es iş ănraotsăr es .etşenemur es ănâp .răhaz irugnil 2 .ărutulpmu ed e riţbus tarts nu dnuf nid atitălc etsep enup eS . rotpuc al ăd es .iicoljim erem 4 EREM UC ĂTELMO .edifats g 52 .tnu uc etşepo rts es .inigram ep ed eletitălc arpusaed c rotnî eS .răhaz irugnil 2 .temsep ărase rp eS .talinav tasip răhaz iş e ras .eiţizopmoc nid et rap o ănraot es .ăniăf .ele rem ăţăruc eS .ăpa rahap 1 .946 .talinav răhaz uas eilinav ed ăciţăcub o uc iş tasip răhaz uc eli ruşuneblăg enib ăcae rf eS .iulutiţuc amal uc etşezeten es .etitălc ed taula urtneP ETITĂLC ED ĂCNIDUB .eli ruşubla ămups tab eS .ăţaeclud ed ămaez ed uas aetlep ed irugnil ie rt iş tasip răhaz ed i rugnil urtap nup eS .amrof snu urtnep tnu .răhaz irugnil 4 .iicoljim erem 21 AEPANAC EP EREM .aiţizopmoc ănraot es .răhaz .tivi rtop cof al ă ro ed irut refs ie rt ecaoc eS .s ra răhaz uc ătacărbmî ăm rof o.tnu uc enib ăvat o egnu eS .enib etşe rătnî es ănâp etab es iş tasip lu răhaz tecnî ăguada eS .răhaz .ăniăf ăţirugnil 1 .ăţaeclud ed ămaez uas aetlep irugnil 3 .du tev reş nu ep ănraotsăr es .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup uc ailinav iucolnî etaop eS .ăsal es leftla .tnu ed ăţi rugnil o uc .etiţăruc tnus ec ărusăm ep iş coljim al csebocs es .eiagit o.enişiv uc iş ităge rp etaop es lef aL .aniăf no rtsac nu-rtnî enup eS .ăţaeclud uas ădalemram .ăme rc o ac ecaf es ec ănâp .v( niv ed sos uc etşev res es iş ănraotsăr es .ădalemram ărugnil 1 .ă ro ed irut refs ie rt rotpuc al eb reif es iş etnib reif ăpa uc sav tla nî ăzaşa es .ze ro ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlu iş lumi rP .546 .ănâtnâms .amrof tacărbmî urtnep răhaz irugnil 2 .ânraotsăr eS .răhaz g 051 :luporiS .v .ăuo 4 .inig ram ep 4 — 3 iş dnuf ep ătitălc o ăzaşa eS .ăuo ăuod nid etitălc caf eS .

rotpuc al niţup ăsal iam es iş tagel po ris ed i rugniI avetâc arpusaed ănraot es .tivi rtop cof al .arpusaeD .răhaz uc coljim al etulpmu .321 .ă ro ed irut refs ie rt .ăm rof nî csev res eS .iilef aeniâp eiat eS . răhaz ed po ris uc i ro avetâc ed csezemu eS .ăcsae rgennî .esrucs enib ele rem arpusaed iş eniâp ed eliilef nup es .atag epao rpa tnus dnâC .e raceif etsep .rotpuc al ăd eS .esaoj elinig ram uc ăm rof o tnu uc egnu eS .tnu ed ăciţăcub o enup es .

mor irugnil 2 .dnânretla .atag etse dnâC .t rot ed eilef o enup es .421 al iş nif et raof lutemsep ăguada eS .v( enatsac ed ăme rc ele e rtnî iş atla etsep anu nup es .ăuo 5 ICUN ED TROT .156 .v( tnu ed ămerC .lut rot ăcsae rc ăs ac elaom iam eif ăs eiube rt lucof tupecnî aL .ăt raif aelosaf ăcae rf eS .icun g 002 :icun ed amerC  2 .dnâr ep esup eli ruşuneblăg uc iş răhaz ed rahap nu uc tăpsao rp tnu ed ărugnil o ăcae rf eS .ălage emirăm ed em rof ăuod nî aiţizopmoc ecaoc es icnuta .v .)827 .şuneblăg nu .ăme rc o ac tacetsema enib etse lutot dnâC .lutrot atag etse dnâC .temsep irugnil 6 .ăuo 6 TEMSEP ED TROT .947 .ăzaesalg es iopa .temsep ărugnil 1 .etamâ răfs niţup .ădalemram uc uon nid egnu es e rac .ănraotsăr eS .v .637 .ătraif elosaf g 052 ELOSAF ED TROT .tacot ed anişam nirp ce rt es iş samă r iam a e rac apa ed enib grucs eS .răhaz iriignil 6 .tivi rtop cof al .aniăf ăguada eS .ăuo 3 NITFEI TROT .)637 .coljim al elaom niţup eif ăs eiube rt .rtnî rotpuc al ecaoc eS .)947 .ătis nirp ătuce rt iş ăpa ed enib ăsrucs .eilinav ed ătacub o iş tasip lu răhaz uc eli ruşuneblăg ămups ăcae rf eS .ticăr a-s ec ăpuD .ăuo 5 .tacsu t rot ed irutse r uas etanila rp icun ărase rp es arpusaeD .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc ăţitarc o.tăpsaorp tnu irugnil 2 .ăniăf ărugnil 1 .ăro ed i rut refs ie rt tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .ăcsaecă r es ăs ăsal es .temsep ărugnil 1 .ă ro o epaorpa .tnu uc enib trot ed am rof egnu eS .şuneblăg 1 .tunrec nid lutemsep .mo r uc po ris uc csezemu es .etanicăm icun g 001 .356 .rtnî nup es iş ăjaoc ed ăţăruc eS .răhaz g 05 .atag tnus dnâC .ălao o.056 IRUTIJĂRP IŞ IRUTROT .)vitatlucaf( icun rahap 2/1 .456 .v( icun ed ăme rc uc elpmu es iş roihcil uc uas mo r uc po ris nu uc eliţătămuj ăuodnâma csepo rts es .ăuod nî eiat es .ătalocoic ed uas aefac ed ăruzalg uc ă repoca es .ătutăb ăcşi rf lutenroc uc ănraot es enig ram ep rai .esiac ed ădalemram uc eilef o egnu es .ăm rof nî ăcsaecă r es ăs ăsal eS .eiîinav .tăpsaorp tnu g 051 .aiţizopmoc ănraot eS .etpal ed lunu iş ăniăf ed rahap nu .ătis o.aefac uc uas ătalocoic uc ăzaesalg es .rtnî ăro o b reif es iş rolenatsac ajaoc ăzaetse rc eS .ămups iruşubla ie rt elec nup es ăm ru aL .ămups etutăb eli ruşubla iş mo r ed i rugnil ăuod .eilinav .oacac ed uas ăsar ătalocoic ed ărugnil o ăguada es .tasip lurăhaz uc ăcetsema eS .ămups eli ruşubla ămru al iş tacot ed anişam nirp etuce rt elicun .256 .ăro o ac ric rotpuc al ăd es .ămerc urtneP .cof al tlum ae rp eniţ es ăcaD .elatnozi ro iilef ie rt nî eiat es .ătartnecnoc aefac ed ă rugnil o uas .ăme rc o ac enived ănâp enib ăcae rf eS .rtni rp iopa .telpmoc eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .ăuo 4 .etui iam tiş râfs al rai .ămerc o ac caf es ănâp talinav lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .eli ruşuneblăg uc .ădalemram irugnil .ti rocăr a-s ec ăpuD .ămups etutăb eliruşubla uc ămru al iş ămups tace rf lutnu uc iopa ăcetsema eS .tnu uc ăm rof o egnu eS .temsep ed ărugnil o .mo r niţup dnâguăda .ti rocăr iam a-s dnâc iş eilinav .răhaz g 052 .enib ăcae rf eS .u rpsa enived .oacac ărugnil 1 .icun ed ăme rc ed tarts nu iopa .răhaz g 002 .enatsac ed ămerC .ămups tucăf .răhaz rahap 1 .rtnî rotpuc al ecaoc eS .mor .enatsac 05 ENATSAC ED TROT .talinav răhaz g 001 .ătutăb ăcşirf enup es arpusaed rai .tnu uc ăsnu ăm rof o.tăpsao rp lutnu iş lu răhaz .dnâr ep esup eli ruşuneblăg iş eilinav .ăsaomups enived ănâp enib ăcae rf eS .răhaz uc âtutăb ăcşirf g 051 .tnu uc ăsnu enib ăm rof o.etpal g 001 .ăniăf rahap 1 .tecnî iopa ăguada eS .ăme rc uc elpmu es ăcaD .etpal rahap 1 .tăpsaorp tnu ărugnil 1 .t rot ed eilef ătla .răhaz uc ticludnî eletpal uc etanicăm elicun cse răpo eS :icun ed amerC .eilinav .

iof 8 — 7 dnâ r ep coc eS .eilinav .eşao rgnî es ăs epecnî ănâp ue rem etab eS .ăme rc dnânup ele e rtnî .ătutăb ăcşi rf uc elpmu es log tsecA .ăuo 5 ŞOBOD TROT .esao rg ed lage iilef ie rt nî eiat es .tenroc nirp ătanrut ăme rc ăniţup uc uas etisirahaz etcu rf uc ăzae roced es a rpusaed rai .ielu uc ăsnu ăcalp o ep t rot ed aiaof eniţ es .trot tla u rtnep arutulpmu ităge rp etaop es iulutrot lucoljim nid socs lutaula niD .talinav răhaz g 061 .lutrot roşu aiăt es a urtnep .răhaz g 051 .iilef ie rt nî nub tiţuc nu uc eiat es .ăme rc o ac ecaf es ănâp enib ăcaerf es iş talinav lu răhaz .răhaz irugnil 2 .âro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc es .v( ătalocoic ed ămerC .răhaz g 051 .iro ie rt ed .556 .ăniăf g 001 .856 .ăruzalg urtnep răhaz irugnil 3 .enib ednitnî ătaop es ăs .tpoc ed farp tehcap 1 .etasip icun ed rahap 2/1 iş lutemsep uc ătado aguăda etaop es .rotpuc al .rtnî :trot u rtnep amerC .ame rc uc tecnî ăcetsema es iopa .)927 .ludnuf ăgraps es ăs ă răf rad .ereim irugnil 2 .s ra răhaz uc ăzaesalg es ănâp et rap o al ăsal es eiaof amitlU .ece r al iş ănişam ep .et rap o al ăd es .oacac uc ătacetsema .oacac g 05 .ăuo 4 :amerC .ătalocoic ed ăme rc enup es iilef e rtnÎ .)437 .cof ep .ăuod nî lut rot tiţucsa tiţuc nu uc eiat es .amrof snu urtnep tnu .ătalocoic uc ăzaesalg eS .ăcşirf g 052 .656 .atag etse ame rc dnâC .ăti rpo ame rc lutenroc uc enup es arpusaed rai .eletla etsep elenu eliof ăzaşa eS .ăniăf g 57 .tivi rtop cof al .răhaz g 521 . rotiţmis etşe rc aetatitnac ec ănâp iinişam aenigram ep lulet uc enib tab eS .iulutiţuc aihcum ac ăsaorg iam eif un ăs aiaof tâcnî .amrof snu urtnep tnu .ăniăf g 002 ĂDALEMRAM UC TROT .ame rc enup es ele e rtnî rai .enib dnâsăpa .rtnî tab eS .etpal niţup uc etace rf oacac ed i rugnil ăuod uas ăpa ed ărugnil o uc iinişam aenig ram ep ătaium atalocoic ăguada eS .p( aefac ed ă ruzalg uc ăzaesalg es lut roT .uo 1 .enib ăcetsema es iş ătunrec tăpsao rp aniăf iş auaefac ăguada eS .ămups eliruşubla ămru .tlum iam tâc .ăniăf uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu enib ăm rof o.etşe rocă r es ănâp ue rem dnâcetsema .ece r al iş ănişam ep vitanretla iopa tab eS .gnul tiţuc iunu lu rotuja uc edepe r ednitnî es iş trot ed aiaof ep ănraot es .rtnî nup eS .ăzaesalg es pmit tâC .v .tică r a-s ec ăpuD .521 farp nu .mo r niţup uc tacetsema po ris uc eliilef csepo rts eS .ăţni rod ăpuD .)eraocic uas( ătartnecnoc aefac ărugnil 1 .e raoluc al ădihcnî es ăs epecnî iş telpmoc tipot a-s lurăhaz dnâC .iilef ie rt nî eiat es . rotpuc al ăpilc o trot ed aiaof ecudortni es .837 .rotiţmis etşe rc rol lumulov ec ănâp lu răhaz uc ige rtnî elăuo lenăzăc nu.tivi rtop cof al .)047 .ăsam ep ăcsaepil es un ăs inig ram ep g ruc e rac răhaz ed eli rutăcip ac urtnep .tacsu tcef rep eif ăs eg retş eS .amrof snu urtnep tnu .v .rtnî aiţizopmoc ecaoc eS .etui cof al ăţitarc o.lutnu ămups ăcae rf eS .coljim al log nu ănâmă r ăs .e recălp ăpud ăzaesalg es iş )827 .v( tnu uc aefac ed ame rc etşetăge rp eS .taula ed asam ep nup es iş ăvat nid iţnib reif tocs es .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.tăpsaorp tnu g 002 .lu răhaz telpmoc etşecăr es un ănâp .v( canozoc ed ame rc uc lef al .no rtsac nu enib etşezlăcnî eS .tnu uc t rot ed am rof egnu eS .iulutiţuc lu rotuja uc toT .rtnî ecaoc eS .337 .rtnî .lu răhaz es-udnium ac urtnep .ămups etutăb eli ruşubla iş aniăf ăguada eS .ătalocoic uc ăzaesalg es lut roT .ăro o ac ric .)337 .atla etsep anu etazeşa tâcnî leftsa .tică r a-s ec ăpuD .ăniăf g 041 .ige rtnî elăuo nup eS .iinişam aenig ram ep ătitocolc ăpa uc etunim avetâc l-udnâniţ .ăruzalg urtneP .lut rot tcef rep ticăr a-s ec ăpuD .tatnâb reifnî .eilinav iş răhaz uc ige rtnî elăuo tab es ătitocolc apa uc sav tla nî âsup ăcim ălao o.ătunrec tăpsao rp aniăf ăguada eS .956 .răhaz g 051 .tnu uc ăsnu ăm rof o-rtnî aiţizopmoc ănraot eS .ăme rc o ac caf es ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .cim cof al ecaoc eS .756 .etşecăr es işutot ăcaD .tipot tnu ărugnil 1 .etşecăr es un ănâp .ărutinrag u rtnep ăme rc ed ărugniI o etşe rpo eS .t rot ed eliilef ănmaesnî es .ăuo 6 ĂNAIDNI TROT .amrof snu urtnep tnu .ăuo 5 ACOM TROT .ăniăf irugnil 5 .coljim al iţ răp elebma csebocs eS .eilinav uc iş răhaz uc ige rtnî elăuo lenăzăc nu.telpmoc ticăr a-s atsaeca ec ăpud .oacac irugnil 2 uas ătalocoic enaotab 2 .arpusaed ăzaşa es ătasalg leftsa aiaoF .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.v( tnu ed ăme rc uc elpmu es .ămerc urtneP .vitametla iopa etab eS .aniăf ăguada eS .i ro ie rt ed .eiţizopmoc nid leftsa ănraot es iş ăniăf ărase rp es .rtnî lurăhaz edra eS .ăuo 6 OACAC ED TROT .atag etse dnâC .

roşu dnâcetsema .ae ras iş eletpal .uo 1 .elacotrop ed ăţnese uas mor .răhaz irugnil 2 .t rot ed ăm rof nî coc es e rac iof esaş caf es .uunitnoc dnâce rf .icun g 001 .e rat aerp eiaom es elezeb ed eliof .iruşubla 8 ELEZEB ED TROT .ăniăf ărugnil 2/1 .eras ed .ăniăf g 003 ĂMERC UC IŞ ĂDALEMRAM UC TROT .ăme rc ed lunu uc ădalemram ed dnâr nu dnânretla eliof ăzaşa es etraped iam aşa iş ăme rc uc egnu es e rac eiaof auod a enup es arpusaed .27 .eras ed farp 1 .eiagit o.amrof snu urtnep tnu .etpaî ărugnil 1 .e ras iş tpoc ed farp ed leţehcap nu .ăguada es iş ămups iruşubla tpo tab eS .t rot ed iivăt ludnuf ep so rg ed tivirtop luşubla dnâznitnî .ătagel ed lutsed etse dnâC .lurăhaz âguada eS telpmoc eiaom es ănâp .etpaoc tnus eliof etaot dnâC .tasip răhaz g 041 .etpal l 2/1 .avat snu urtnep tnu .ărutnu ărugnil 1 .etpal ed ăuod ărugnil o uc oacac ăcae rf es :ăme rc ae raotămru enup es iof e rtnÎ .gnul nî etaiăt icun uc uas eladgim uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu t rot ed ăm rof o-rtnî aiţizopmoc ănraot eS .arpusaeD .răhaz uc ătutăb ăcşi rf iamun elezeb ed eliof e rtnî enup etaop es .taula ed asam ep aniăf en rec eS .366 .ărdup răhaz g 004 .621 SRA RĂHAZ UC IŢIUCSIB ED TROT .icim elezeb avetâc tarapes caf eS .iţ răp icnic nî et rapmî es e rac so rg lus nu ecaf eS .sus iam ed ame rc ed col nÎ .t rot ed iem rof ludnuf ep .răhaz irugnil 4 .elage iţrăp esaş nî et rapmî es iş lutaula enib ătnâmă rf eS .tnu ed ame rc uc roşu ăcetsema es iş e ras ed farp nu uc ămups i ruşubla tpo tab es ta rapeS .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc es iş .răhaz irugnil 5 .ărdup răhaz g 003 .etpal l ¼ :amerC .ăb raif ăs epecnî ănâp eniţ es iş ănişam ep aţitarc enup eS .luşuneblăg enup es iş coljim al col ecaf es .uo nu .şolococ nu icin ănâmă r un ăs iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac ue rem ăcetsema eS .ue rem dnâce rf tnu ed icim eleţăcub dnâr ep nup es .taula nu ătnâmă rf eS .lut rot ăzaşa es iz auod A .coljim al col ecaf es .luo .ămâ răfs es leftla .ăsaomups tineved a ame rc iş lutnu tot ecudo rtni es ec ănâp .iof e rtnirp ădalem ram dnâznitnî .luielu .tăpsao rp lutnu .ădalemram g 052 .ădalem ram ed lutarts etsep .ădalemram g 052 .ruje rpmî iş a rpusaeD .eletpal .luteţo .elacot rop ed ăţnese uas mo r ăguada eS .tiţucsa tiţuc nu uc .466 .tăpsaorp tnu g 051 .eilinav .ădalemram uc egnu es ruje rpmî iş a rpusaeD .iruşubla 8 ŞUBLA ED TROT .dnâr ep eliof dnitnî eS .telpmoc ti rocăr ua-s ec ăpud iamun eliof tocs eS .ăniăf .tiv res if a ed etnianî ă ro o uc ăzaşa es lut roT .oacac ed frâv uc ărugnil 1 :amerC .tivi rtop cof al coc es iş iivăt aemirănr ed .)8.etanicăm icun g 041 .ănişam ep .etanicăm elicun uc aniăf taula ed asam ep ătnâmă rf eS .etpal nid eilinav ed ăme rc o ecaf es pmit niD .tăpsaorp tnu g 001 .ăniăf uc ta răserp .etacot icun g 001 .taula ed asam ep aniăf emec eS .etpal irugnil 4 .ăniăf g 041 UO ĂRĂF TROT .ae reim .şuneblăg 1 .aniăf iş ărdup lurăhaz tecnî ăguada es .tăpsaorp tnu g 051 .266 .tirocăr a-s ec ăpud iş et rap o al ăd es .rtnî etinemu r niţup iş lutiţuc uc etacot icun ă rase rp es .166 .ăniăf g 051 .e raocă r al ăro o aets ăs ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .tlum iam ătpaetşa ăcad .arutnu .işolococ ăcaf es un ăs enib ăcae rf eS .v( ătalocoic uc asalg etaop es ădalemram ed col nÎ .ărutinrag urtnep .ădalemram uc egnu es .066 .ăniăf irugnil 3 .inig ram ep ăji rg uc dnirpsed es etpaoc elioF .icun g 001 .eilinav .aniăf iopa .eiruf raf ep trot ed eiaof o ăzaşa eS .iof u rtap dnâr ep coc eS .dnâr ep ednitnî es ătacub e raceiF .titocolc eletpal ănraot es iş .tpoc ed farp tehcap 1 .lu răhaz enup es .ădalemram g 052 .ame rc eşao rgnî es ănâp ănişam ep b reif es iş ănue rpmî etaot ăcetsema eS .lutnu .ăniăf uc tarăse rp iş tnu uc snu enib .)urca aerp eif un ăs( niv ed teţo irugnil 2 .tasip lurăhaz .ăme rc uc lut rot ă repoca es .esiac ed ădalemram ed e riţbus tarts nu ele e rtnî enup es .ielu irugnil 2 .tivi rtop cof al ecaoc eS .eras ed farp nu .eilinav ăniţup iş răhaz .e ras iş tpoc ed farp ed leţehcap nu .tăpsao rp lutnu ămups ăcae rf eS .tnu răm etacot iş niţup etijărp icun ă rase rp es .tasip lu răhaz .

s ra răhaz ed lupo ris uc ăcetsema eS .etşev res eS .ige rtnî elăuo .răhaz irugnil 3 .aiţizopmoc ănraot es .avat snu urtnep ielu .etnib reif niv ed ame rc ănraot es a rpusaeD .etiţă ruc icun iş ielu .icun ed rahap 4/3 .ăro o ac ric eniţ eS .eilinav ăniţup iş mo r ed ărugnil o .ăpa ed rahap 2/1 uc gnits es iş răhaz g 051 ăţita rc o-rtnî d ra eS .ăme rc uc enib dnu rtăp es ec ănâp ece r al uad es iş ărugnil o uc roşu ăcetsema eS .rtnî aniăf enrec eS .mor ărugnil 1 .răhaz ed i rugnil urtap iş dnâguăda .dnâ r ep .ăraoşiţrocs ed ăţirugnil ed frâv nu .mor ărugnil 1 .ece r al ăd eS .ielu ărugnil 1 .ădalemram irugnil 2 .ătasip ăraoşit rocs iş e raoşiuc iopa .ăniăf g 054 ĂUO ĂRĂF ECLUD ĂTRUT .etacot icun ărase rp es a rpusaed rai .rtnî ăcae rf eS .aniăf no rtsac nu .coljim al ăruag uc ăm rof o tnu uc enib egnu eS .enib dnâcetsema .eilinav .ăniăf irugnil 2 .ăpa rahap 2/1 .ătizemu eitrâh ed eiaof o uc ă repoca es .iruşubla NIV ED ĂMERC UC IŢIUCSIB ED TROT .ece r etpal ănraot iam eS .mor ărugnil 1 .t rot ed ăm rof nî .răhaz g 052 .ăniăf nî ătucăf a ruag nî ănraot es .enib lutot ăcae rf eS .icun rahap 1 .răhaz irugnil 2 .tucăf ed roşu ărutijă rp o etsE .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada es .niv rahap ½ .ădnuto r ei ruf raf o ep aiţizopmoc ăzaşa es iz auod A .ăraluihgnutpe rd uas ădnuto r eiruf raf o ep aiţizopmoc ăzaşa es iz auod A .ece r ăremac o.dlac niţup eif ăs taţniube rtnî lulai retam ac eiube rt somurf ăcsae rc ăs ac u rtnep rad .tne ruc ed ti ref iş dlac col al ăcsaerc ăs ăsal eS .ăuo 3 .666 .răhaz irugnil 4 .tivi rtop cof al ecaoc es iş uo uc arpusaed egnu eS .etasip ele raoşiuc iş araoşiţ rocs .răhaz irugnil 8 .gnul nî etaiăt iş etiţăruc eladgim uc iţe rep ep iş tâc dnuf ep tâta ărase rp es .ăniăf irugnil 2 .edifats g 05 .ătutăb ăcşi rf uc lut rot ă repoca es uas .ăniăf nî eliniâm uad es dnâc nî dnâc niD .tiş rîfs e rpS .eiaom es ănâp iinişam aenig ram ep ăcetsema es iş aiţizopmoc ităge rp av es e rac nî lusav nî ae reim enup eS .566 .iţiucsib gk 2/1 /2 4 :ămerC .tnâmăp ed ălaiceps ăm rof o ăţni refe rp ed .iţiucsib gk 1 .lutnu icin ăcida .ămups ătsaeca uc telpmoc lutrot ă repoca es iş ădalemram iş răhaz ed i rugnil urtap uc ămups eliruşubla tab eS .amrof snu urtnep tnu .tanobracib ăţirugnil 2/1 .etamârăfsen .icim iţăcub nî iţpu r iiţiucsib no rtsac nu-rtnî nup eS .niv uc rahap 2/1 ăguada es .eşao rgnî es ăs ame rc epecnî dnâc iş ăcetsema es .ăcşirf uas icun g 001 .răhaz g 001 uc ăcetsema eS .ă raluihgnutpe rd uas .ăniăf g 004 .ă rugnil o uc tutăb niţup .elacotrop ed ăjaoc .ătado niţup etâc .eraoşiuc ed ăţirugnil ed frâv 1 .tirocă r iam a-s ec ăpud iş .721 elacotrop ed ăjaoc uas elacotrop ed ăsar ăjaoc ăniţup iş elicun tiş râfs al rai .mo r .tăpsaorp tnu g 571 .tnu uc ăvat o egnu eS .tasip lu răhaz iş ae ras nup es iş coljim al col ecaf eS .eilinav .etpal l 1 .mo r ed ărugnil o iş irubmâs ă răf eledifats ăguada es tiş râfs al iş anâm uc enib lutot ătnâmă rf eS .icim eleţăcub nî iţamâ răfs iiţiucsib ăguada es iş et rap o al ăd eS .eşao rgnî es ăs ame rc epecnî ănâp cof ep eniţ eS .aniăf ătaot ecafsed es ănâp .866 .etpal l 1 .elaom eif ăs eiubert lucof .eidjord g 52 .ătunrec aniăf .lu răhaz tot ăvlozid es ănâp iinişam luţloc ep ăsal eS .răhaz ed i rugnil urtap ăţitarc o.enib dnâcetsema lupo ris tecnî ănraot es .lu răhaz enup es .et rap o al ăd eS .avat snu urtnep ielu uas tnu .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada iam es .taium a-s dnâC .tivi rtop cof al ecaoc es iş ăcun ed iţăcub arpusaed nup es .)etşe rc iam un iş etşe răpo es aidjo rd .rotăpăcnî sav nu.tăpsao rp lutnu iş ige rtnî elăuo ăguada eS .elăuo icin .ăuo 4 FULUGUG .ănişam ep niţup etiijă rp .766 .rtnî uas roticăr al etuniţ eif un ăs aniăf icin .etnib reif ae rp etse ăcad( etpal niţup uc aidjo rd eiaom es ta rapeS .icun uas eladgim g 001 .titocolc eletpal ănraot es e rac etsep eliruşuneblăg iş aniăf .tanobracib ăţirugnil 1 .rtnî enrec eS .iruşuneblăg 4 .u rtil nu al ănâp dnâtelpmoc .etnib reif ăpa ăniţup uc gnits es e rac răhaz ed irugnil u rtap ăţita rc o-rtnî d ra eS .ereim g 053 ECLUD ĂTRUT .tasip răhaz uc ăraserp es iş ănraotsăr eS .etpal irugnil 2 .ece r etpal ed ăcşaec o uc aniăf eiaonr es tarapeS .elaom eif ăs eiube rt lutaulA .ăniăf g 053 .ăm rof nid etatămuj epuco ăs tâcnî leftsa lutaula enup es .eraoşiuc ed ăţirugnil ed frâv nu .eme rv ed etnianî arpusaed etşenemu r es ăcad rai .cof ep enup eS .răhaz irugnil 8 .ăraoşiţrocs ed ăţirugnil ed frâv nu .eras ăţirugnil 2/1 .ăm rof nî tazeşa if aetup a urtnep iş eteged ep ed roşu edni rpsed es a urtnep .

aniăf ăguada eS .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăjaoc .rtnî ănraot es .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu .niţup ăcetsema iam eS .aniăf tecnî ăguada eS .i ro 3 — 2 ed tucse rc a rol lumulov rai .ăuo 3 CEHC ED LEF TLA .tpoc ed farp ăţirugnil ed frâv nu .ti rocăr a-s ec ăpud eiat eS . rotpuc al ecaoc eS .ăro o .tivi rtop cof al ă ro o ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .tnu uc ă raluihgnutperd ăm rof o egnu eS .aniăf ărase rp es .aniăf ăguada es .elăuo cserătnâc tâc răhaz .avat tnu uc egnu eS .ăuo 5 EDIFATS UC CEHC .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .elăuo cse rătnâc tâc răhaz tâta uc ige rtnî ăuo icnic enib tab eS .iruşubla 21 ŞUBLA ED ENIÂP .ae ras .tot ed enib .iinişam aenig ram ep .eiâmăl ed ăjaoc .ăniăf irugnil 6 .ăro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc eS .etpal g 521 .iriţbus iilef eiat es .talinav răhaz irugnil 6 .)elacotrop ed ăsil( ătisi rahaz .enib etab es iş talinav lu răhaz ăguada eS .amrof snu urtnep tnu .edifats uc etacetsema icun rahap 1 .amrof snu urtnep tnu .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup iş )ănişam ni rp etuce rt un( lutiţuc uc tnurăm etaiăt elicun .076 .eladgim uc uas icun uc etacetsema edifats ed iş ăniăf ed etatitnac işaeeca .tăpsaorp tnu g 05 .ticăr a-s ec ăpud iilef eiat eS .avat snu urtnep tnu .276 .am rof snu urtnep tnu .răhaz g 052 .dnâr ep esup eliruşuneblăg iş .icun g 051 .ăme rc o ac caf es ănâp .lu răhaz uc ige rtnî elăuo tab eS .nif etaiat iş etiţăruc eladgim uc etacetsema edifats ed etatitnac işaeeca .rtnî csevi rts es tarapeS .ăniăf uc ărase rp es .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es . roşu lutot dnâcetsema .ătasip araoşiţ rocs iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .nub cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .ănraotsăr es atag etse dnâC .sot uas tasip lu răhaz ăguada es .ăniăf rahap 1 .ielu uc avat egnu eS .tasip răhaz rahap 1 .sus iam ac iţătitnac işaelecA NAPŞIDNAP ED LEF TLA * .rtnî aiţizopmoc ănraot es .luşubla uc ăcetsema es .tăpsao rp lutnu ămups ăcae rf eS .aniăf ăguada eS .tpoc ed lufa rp .edifats uc etacetsema icun ed rahap nu iş aniăf ăguada eS .tpoc ed farp tehcap 1 .ătunrec aniăf iş ece r eletpal etşetăgerp eS .ăniăf g 522 .ăraoşiţrocs ăţirugnil ed frâv nu .ăţni rod ăpud i răm top es eliţătitnaC .ăuo 4 CEHC .176 .eiâmăl ed ăjaoc .eiâmăl ed ăsar ăjaoc ăniţup iş ămups iruşubla u rtap elec .elezeb urtnep ac ăcsae rătnî es ăs luşubla tâcnî leftsa .ăraluihgnutpe rd anu uas t rot ed ădnuto r ăm rof o tnu uc egnu eS .ădlac ăpa irugnil 2 .răhaz ed ăcşaec 1 .ămups etutăb i ruşubla ie rt elec ăguada es tiş râfs aL .tnu uc enib ăm rof o egnu eS .ăniăf ed ăcşaec 4/1 1 .ămups eliruşubla tab eS .amrof snu urtnep tnu .ătun rec ăniăf ed etatitnac işaeeca tecnî ăguada eS .e riţbus tarts nu.ăniăf ă rase rp es .ărdup răhaz g 522 .ă ro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc enup es .ăniăf g 051 .ăuo 3 ĂCUN UC ĂRUTIJĂRP .476 .lurăhaz iş eli ruşuneblăg enib snirpuc a lutnu dnâC .eli ruşuneblăg eiruf raf o.ămups eliruşubla tab eS .tpoc ed farp ed tehcap nu tacetsema a-s e rac nî .ăţudlăc ăpa ed irugnil ăuod .tasip lu răhaz tecnî dnâguăda .talinav lu răhaz uc ige rtnî elăuo tab eS .amrof snu urtnep tnu .ăniăf iş etpal dnânretla enup es .tivi rtop cof al .ăuo 6 NAPŞIDNAP .tivi rtop cof al ecaoc es iş eitrâh uc ătatepat iş tnu uc ăsnu ăm rof o.376 .ă raluihgnutpe rd ăm rof o.821 ed ăsar ăjaoc ăniţup iş muc .iz auod a ăsaotsug iam etsE .uunitnoc dnâcetsema .eras ed farp nu .ticăr a-s ec ăpud iş .tunrec nif .966 .

e riţbus et raof aenemesa ed tarts nî e rem ed ădalem ram enup es a rpusaed .ăbla eit râh o ăvat o.lutanob racib uc ae reim ănişam ep ăcim ăţitarc o. răhaz ed ă rugnil o uc ătaium aidjo rd iş ae ras .mor irugnil 2 .aiţizopmoc ănraot es iş aniăf ărase rp es .rec es tîc esiac .ăniăf ă rase rp es .ădalemram gk 2/1 ĂDALEMRAM UC CEHC .ticăr a-s ec ăpuD .ielu uc uas tnu uc .iruşuneblăg 4 ĂMERC UC ĂDALUR .ă ro ed etatămuj o ăcsaenhido es ăs ăsal eS .e ritbus ed lutsed eiaof o ednitnî eS .iruşuneblăg 2 .976 .tsug ăpud mo r iş ailinav .ăsnitnî lage iş e riţbus iam tâc aiţizopmoc ănraot es .ăvat nî eledalur ăuodnâma ăzaşa es .amrof snu urtnep tnu .etpal g 051 .ămerc urtnep tipot tnu ărugnil 1 .eras ed farp nu .tanobracib ăţirugnil 2/1 .iilef eiat es iş lus ecaf es .676 .etanicăm icun uc ărase rp es iş ădalemram ed e ritbus tarts nu uc gnu es .ăniăf g 57 .luielu .eiţizopmoc nid et rap o ănraot eS .rtnî ăcae rf eS .aiţizopmoc ănraot es .icun irugnil 3 .eit râh o uc ă repoca es .edifats uc etacetsema icun rahap ½ .576 .iz auod a ăţni refe rp ed .v( tnu ed ăme rc o uc elpmu es .ă ro o ac ric )elaom tlum lam( tivi rtop cof al ecaoc eS .eiiţizopmoc ed lutse r ănraot es .tivi rtop cof al ăro o ac ric ecaoc eS .lutanob racib .răhaz g 001 .ăuo 3 :auod a aiţizopmoC .e ras ed farp nu iş ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd .erem ed ădalemram irug-nil 3 .eras ed farp nu .etşecăr es ănâp aşa ăsal es iş taula ed asam ep avat uc ănue rpmî ec raotnî eS .ăraluihgnutpe rd .tiş râfs e rtăc iŞ )luzeim etşepil es un tpoc a-s ăcad( iap nu uc ăc raecnî eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp )ăpa ed uas( etpal ed i rugnil ăuod uc adalemram ăcae rf eS .ăţaeclud nid elacotrop ed ăjaoc .lutaula ătnâmărf eS .ăcun o tîc eidjord .lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.coljim al col ecaf es .nub cof al ecaoc eS .ădihcil tineved a ae reim ec ănâp es-udnâniţ .aniăf iş tunrec tăpsaorp lutanob racib .827 .ătacetsema enib etse atsap dnâC .răhaz g 57 .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es .ăniăf g 051 EREM ED ĂDALEMRAM UC ĂDALUR .tnu g 521 .răhaz g 002 .ăgae rtnî iş iv res etaop eS .acsu es un a u rtnep .)vitatlucaf( ăţaeclud nid etcurf irugnil 2 .rtnî enib ăcae rf eS .ielu g 051 .ăuo 2 TAHAR UC CEHC .ă ro ed etatămuj o ăcsaenhido es ăs ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .ălbat ed ăm rof o egnu eS .ăniăf g 002 .ăuod nî iopa etrapmî eS .tanobracib esar eţirugnil 2 .)anâm uc i rulus icim etucăf tsof ua ec ăpud( tahar ed eliţăcub ăzaşa es .eledifats iş acun tiş râfs al rai .)827 .ae reim enup es .eliruşuneblăg nup es .răhaz irugnil 3 .eilinav .ăniăf ă rase rp es iş tnu uc am rof egnu eS .icun g 051 .eletpal iş luielu tatpe rt ăguada eS .gnul nî etaiăt icun g 051 ăguada es .ielu irugnil 4 .csebla es ănâp .876 .răhaz ărugnil 1 .tipot lutnu tiş râfs al iş ămups etutăb eli ruşubla .776 .tivi rtop cof al ă ro o ac ric ecaoc es iş arpusaed etaiăt eladgim avetâc nup es . răhaz niţup uc etacetsema .086 .iruşubla 3 .ăniăf g 082 .ti rocăr a-s dnâC .tnu g 001 .v .921 .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ăniăf g 051 ESIAC UC ĂRUTIJĂRP .aniăf .ăniăf g 022 .iilef eiat es .ăpa uas etpal irugnil 2 .ereim irugnil 2 IELU UC ĂRUTIJĂRP .uo 1 .eiâmăl .ielu irugnil 2 .tivi rtop cof al coc es iş eteged ăuod ed esao rg iilef nî eiat es .eras ed farp nu .coljim al col ecaf es .tahar iţăcub 5 — 4 .rtnî enretşa eS .amrof snu urtnep ielu .tnu uc ăraluihgnutpe rd ăm rof o egnu eS .ăniăf irugnil 3 . rotiţmis etşe rc lumulov ec ănâp lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .rasecen etse ăcad .ăzaelu r es .telpmoc ticăr a-s ec ăpud iş ănraotsăr es ătpaoc etse dnâC .mo r niţup uc tarecam al iâtnî iam esup iş tnu răm etaiăt )ăţaeclud nid uas( etisi rahaz etcu rf ed irugniI 2 — 1 iş muce rp .lutnu uc aniăf taula ed asam ep ăcetsema eS .iof ăuod dnâ r ep dnitnî es .tanobracib ăţirugnil ed frâv 1 .răhaz ărugnil 1 .luielu ăguada eS .teged nu ed esao rg iilef eiat es .snârts ae rp un eiaof e raceif ăzaelu r eS .esiac urtnep sot răhaz .eidjord g 02 .aniăf ăguada eS .a rutulpmu uc ătivi rtop ă ruzalg o uc ăzaesalg es zac tseca nÎ .ădalemram irugnil 3 .

edifats g 521 .ămaez ed ăg rucs es ăs ăsal es iş enao racam ed atis nî nup eS .ădlac eiat es iopa .ămups ecaf es ănâp eletpal uc lutnu ăcae rf eS .tpoc ed iivăt aemi răm ed eiaof o ednitnî eS .ăniăf g 52 iş etasip icun g 05 .186 .lu răhaz iş aniăf ăguada eS .eit râh o ep ănue rpmî nrec eS .iruşuneblăg u rtap dnâr ep ăguada eS .ăuo 2 EDIFATS UC IŢIUCSIB .lutnu enup es iş coljim al col ecaf eS .ămups o ac cse rc ec ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .ăuo 3 EILINAV UC IŢIUCSIB .tivi rtop cof al .ămups etutăb iruşubla icnic elec .ăm rof nid etaocs es iş eiat es .eiaom es ăs pecnî eletcu rf iş lu răhaz tipot a-s ec ănâp rotpuc al uon nid ăd eS .răhaz g 521 . rotpuc al uad eS .tivntop cof al ecaoc es .tăpsaorp tnu g 521 .ăuod nî etaiăt elesiac etnianid csetăge rp eS .031 .cof al tlum cseţăl es ece raoed .e raojămă rg icim aţirugnil uc nup es iş ăsao rg ălbat ed ăvat o tnu uc egnu eS .lus eif .enu rp enup top es esiac ed col nÎ .inig ram ep ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .tivntop cof al ecaoc eS .rtnî nup es iş ălaps es .enişiv gk 2/1 .u rtemaid urtemitnec etatămuj ed ărutăzihcsed o f râv al e ra e rac ăznâp ed laiceps tenroc nu uas .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăvat o.so rg ludnuf uc ăvat o ep nup eS .etpal ăţirugnil o .ămups ecaf es ănâp lutnu ăcae rf eS .icun ed ăme rc uc elpmu top eS .ămups etutăb iruşubla ăuod tiş râfs al .icun rahap 1 .răhaz g 051 .ăcsaenemu r es ăs pecnî ec taidemI .lumo r uc eledifats tiş râfs al iş ăniăf ed g 521 iopa .rtnî ănraot es aiţizopmoC .iţnib reif tnus tâc csecus es iş tiţuc nu uc tocs es .tanobracib ăţirugnil 2/1 .ăsao rg ălbat ed ăvat o tnu uc egnu eS .ăuo 5 ENIŞIV UC ĂRUTIJĂRP .csebla es ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .temsep g 52 uas .ten roc ed ăm rof nî eif .talinav răhaz rahap 2/1 .aniăf ăguada es .talinav răhaz g 002 iopa .eledifats gela eS .lutanob racib enup eS .cim cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot eS .etui cof al niţup et raof niţ es iş eletla ed elenu mc 3 — 2 ed aţnatsid al eiţizopmoc nid ăţi rugnil o etâc enup eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp .talinav lu răhaz uc aniăf ăcetsema eS .etatămuj ep ecaoc es iş rotpuc al ăd es .taula ed asam ep aniăf en rec eS .etijocen .tăpsaorp tnu g 521 .ăuo 4 EILINAV UC IŢIUCSIB ED LEF TLA * .irubmo r nî .talinav răhaz g 002 .avat snu urtnep tnu .temsep g 001 .ămups etutăb iruşubla ie rt elec ămru al iş aniăf ăguada es .tnu uc ăvat o egnu eS .elinişiv ăm ru al iş tunrec nif lutemsep .talinav răhaz g 041 .mo r ed irugnil ie rt uc ăcşaec o.sot răhaz uc ărase rp es atag etse dnâC .tirocă r iam a-s ec ăpuD .386 .ămups etutăb i ruşubla ie rt elec tiş râfs al iş e riţbus iam tâc gnul nî ătaiăt acun .ăniăf uc ătarăserp iş tnu uc ăsnu ăm rof o eme rv nid etşetăge rp eS .mc 01 ed ignul e raoşiţeb .i ruihgnutpe rd nî uas irubmo r nî edlac eiat eS .enişiv .ănif ăniăf g 012 ăguada iam eS .ăniăf g 061 ĂCISIP ED IBMIL .tiţuc iunu lu rotuja uc tocs es .eletla ed elenu mc 3 — 2 ed ăţnatsid al .ăuo 3 ĂCUN ED ĂŢRAOCS .e ras .atag tnus ec ă rusăm eP .răhaz rahap 1 ..tivi rtop cof al ăcaoc es ăs rotpuc al uad es .iruşubla urtap elec al ed amups .amrof snu urtnep tnu .ăniăf rahap 4/3 .486 .răhaz niţup uc lulog elpmu es iş sus nî ele rubmâs tats a e rac nî aetrap uc ăzaşa eS .eitrâh ed lutenroc elpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .aefac ed uas ătalocoic ed .iruşubla 2 .cte iga rf .răhaz uc iruşuneblăg ie rt elec ăcae rf es pmit e rtnÎ .uunitnoc dnâce rf .uo nu .ăniăf rahap 2/1 .ăniăf g 05 iş temsep g 05 aţniube rtnî top es temsep ed g 001 ed col nÎ .ăme rc o ac ecaf es ănâp tasip lu răhaz uc lutnu tarapes ăcae rf eS .ăniăf g 521 .ămups i ruşubla ie rt elec iş aniăf ăguada eS .nmel ed a rugnil uc dnâcetsema .etcu rf etsep aiţizopmoc ănraot eS .csebla es ănâp talinav lu răhaz uc elnuşuneblăg ăcae rf eS .ăuo ăuod dnâr ep ăguada eS .enişiv gk 2/1 al iirubmâs tocs es iş ălaps eS .mor irugnil 3 . roşu dnâcetsema .286 .586 .lutenroc uc uas aţi rugnil uc eiţizopmoc nid niţup etâc enup es .ăniăf g 012 .ă ro ed etatămuj o niţup lec aets ăs ăsal eS .tnu g 521.lurăhaz .

atsaeca u rtneP .tasednî ed lutsed taula nu ecaf eS .ărdup răhaz ărase rp es .atag tnus dnâC .e rat ed lutsed eif ăs eiube rt aiţizopmoC .iriţbus iilef etaiăt iş ăjaoc ed etiţă ruc eladgim ăguada eS .răhaz g 053 .tasip lu răhaz .teţo eţirugnil 2 .rtnî eliruşubla tab eS .ădnitnî es un ăs ăvat ep etazeşa elelezeb tâcnî leftsa .tnu uc ăvat o egnu eS .gnul nî etaiăt icun uas .)tpoc al tlum dnitnî es ece raoed( ele e rtnî mc 3 ed ăţnatsid o dnâsăl .tunrec tupsaorp lutanob racib .ae ras iş tpoc ed lufa rp .eras ed farp nu .ăniăf g 053 ICIMONOCE IŢEMSEP .uo 1 .ălao o.etutăben i ruşubla ăuod uc enib ăcaerf es iş icun uas ăjaoc ed etiţă ruc eladgim ănişam ni rp uad eS .e ram lec luteged uc ludnuf roşu ăsapa es .sod ep ait râh roşu dnizemu .tiţuc nu uc .eras ed farp nu .ăro ed etatămuj o coc eS .eilinav .etpal niţup uc ătaiţbus anâtnâms uc uas acşirf uc iş talinav răhaz uc ătunrec aniăf ăcetsema eS .ăuo ăuod .tăpsaorp tnu g 56 .elavo caf es ătaţehgnî uc tiv res u rtnep elelezeB .elaom et raof cof al coc eS .iruşubla 4 ELENUDNÂR ED IRUBIUC .enib luşubla eniţ es ănâp uon nid tab es iş talinav lurăhaz uc ăcetsema es .ărugnil o uc iâtnî ăcetsema eS .edlac tocs eS .ăcsaeneblăgnî es un ăs ăjirg dnâva .ănâtnâms .coljim al esaoielc niţup nâmă r i rutijă rp etseca .niţup tirocă r ua-s ec ăpuD .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ăţaeclud nid .iram ed tivi rtop .talinav lurăhaz .786 .ăţirugnil o uc eif .ielu irugnil 3 .ţ remoc nid roliţiucsib aemirăm ed etartăp em rof eiat es .rtnî uas lenazăc nu.talinav răhaz g 001 .ă ro ed etatămuj o ac ric .tpoc al cse rc ele ăc ămaes dnâniţ .686 .ăuo 2 .tivi rtop cof al coc es iş em rof eti refid eiat es .răhaz g 002 .elpmis eif csev res es iş ăvat nid tiţuc nu uc tocs es .tasip răhaz g 57 .lurăhaz ăguada eS . uas ăcşirf g 051 .iruşubla 4 ELEZEB .tocs es ec ă rusăm ep .icun uas eladgim g 003 ENAORACAM .iruşubla 4 .eilinav .avat snu urtnep tnu .iruşubla 3 .icun uas eladgim g 002 .atag tnus ec ă rusăm ep .cim cof al .aţirugnil uc eţilivom icim nup es iş ăniăf ăraserp es .taula ed asam ep aniăf en rec eS .u rtemaid mc 4 — 3 ed eţit rut .iruşubla ăuod al ed amups tiş rîfs al iş ătăpsao rp anâtnâms .ăniăf uc ărase rp es .ăuod etâc etipil eif .ăpa uc ălusnep o uc csezemu eS .886 .ăcşi rf ătlum iam e rtni ăs e rac nî .ăcsaenhido es ăs ece r al ăro o ăsal eS .tnu uc ăvat o egnu eS .ănue rpmî uon nid tab es iş tasip lu răhaz enup es .ăşae ric ed uas ănişiv ed bob nu enup etaop es ăţitrut e raceif ep .sus iam ac ăzaedeco rp es iş ămups etutăb eliruşubla ăguada eS .elelezeb nup es .iinişam aenigram ep eliruşubla tab eS .tiţuc nu uc ăvat nid tocs es iş tivi rtop cof al coc eS .ăniăf g 051 ĂCISIP ED IBMIL ED LEF TLA * .ăbla eitrâh ed eiaof o ep lutenroc uc ănraot eS .luo . rotpuc nî ecudo rtni es a ed etnianÎ .ădnitnî es un ăs rad .ieţiăt ed ac eiaof o ednitnî eS .avat snu urtnep tnu .răhaz g 002 .luielu enup es iş coljim al col ecaf eS .camiac irugnil 3 .anâm uc lutaula enib iopa ătnâmă rf es iş eleţăcub taiăt tăpsao rp tnu ăguada iam es .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt aiţizopmoC .lutenroc uc eif .coljim al ătaţehgnî uc uas ătutăb ăcşi rf uc .e ras .iinişam aenig ram ep .teţo ed eţirugnil ăuod .bals cof al coc es iş ăvat nî aitrâh uc ăzaşa es .tpoc ed farp tehcap 2/1 .ănâtnâms g 05 .ieţiăt ed ac aiaof ednitnî es .ă rutibocs ed lef nu ezem rof ăs ac .986 .aţi rugnil uc enup es atsaecA .talinav răhaz g 051 .tanobracib ed ăţirugnil ed frâv nu .131 coc es iş ăţilucruf o uc a rpusaed ăpaeţnî es .lucamiac :nup es iş coljim al col ecaf es .atag tnus dnâC .096 .ăniăf g 052 ANIROLF IŢEMSEP .edlac tnus tâc tocs eS .

răhaz uc ă rase rp eS .mc 2/1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî eS .ăcsaenhido es ăs ece r al ă ro ed etatămuj o ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .eilinav .talinav răhaz irugnil 3 .ielu irugnil 2 .uo 1 .e ras .ăniăf nid taula nu ecaf eS .ednuto r em rof eiat es .etanicăm eladgim uas icun .igertnî ăuo 2 .col nu al ănuda eS .eras ed farp nu .596 .tanobracib ăţirugnil ed frâv nu .tăpsaorp tnu g 052 .enib ătnâmă rf eS .tnu .696 .ăniăf g 002 ICUN UC IŢEMSEP .ăuo 2 .mc 2/1 ed ăsao rg eiaof o .tivi rtop cof al .arpusaed snu urtnep uo iş ădalemram irugnil 2 .etasip e raoşiuc .lutnu enup es iş coljim al col ecaf eS .ăcav ed ăznârb g 051 ĂDALEMRAM UC IRUOLUR .şuneblăg nu iş ige rtnî ăuo ăuod .ăuo 2 .răhaz .ăniăf .aniăf ăguada es .e rec es tâc ăniăf iş eilinav .ăraoşiţrocs ăţirugnil 2/1 .ereim g 052 .eras ed farp nu .uo uc gnu es .tipot tnu .mc 2/1 ed ăsaorg eiaof o ednitnî eS .răhaz g 002 .enib ătnâmă rf eS .eiâmăl ed amaez iş ăsar ajaoc .eras ed farp nu .e ro ăuod niţup lec ăcsaenhido es ăs lutaula ăsal eS .elăuo .e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî eS .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada eS .tpoc ed fa rp ed tehcap nu iş e ras ed fa rp nu .etpal ed ărugnil o .e ras .ăniăf g 051 .ătitocolc e reim g 052 uc tasip lurăhaz etşe răpo eS .tunrec tăpsao rp tanob racib iş ă raoşiţ rocs .tanob racib iş e ras .ieţiăt ed ac ăsao rg eiaof o ednitnî es .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep ednitnî eS .tilu g 051 .rtnî ăzaşa es iş icim em rof eiat es .tutăb etpal uas truai rahap 1 TRUAI UC IŢEMSEP .ădalemram uc gnu es .tivirtop cof al coc es .tanobracib eţirugnil 2 .tanobracib ăţirugnil 2/1 .tivi rtop cof al coc es iş răhaz ă rase rp es .)ue rg ednitnî es lutaula ece raoed ătado aiaof ătaot ăzae rcul es un( em rof eti refid ed iţemsep eiat es iş e riţbus et raof ednitnî es .emizegă rf nid iş tsug nid ăd raip ăs ă răf .ăniăf nid etrap o uc ătnâmărf es e rac .răhaz g 052 GREBNERUN ED IŢEMSEP .icun g 002 .erec es tâc ăniăf .ăcsae rătnî es ăs ece r al ăd es iş col nu al lutot ătnâmă rf eS .luo .e ras iş tunrec tăpsao rp tanob racib .ărdup răhaz g 051 .196 .e rat ed tivi rtop taula nu dnâcăf .lus caf es .eras ed farp nu .răhaz .ănişam nirp etuce rt icun .elaom ed tivirtop taula nu ecaf es iş ătnâmă rf eS .talinav lurăhaz ăguada es taium a-s lutnu dnâC .icim em rof eiat es .camiac ăcşaec 1 ĂRAOŞIŢROCS UC IŢEMSEP .ăuo ăuod uc camiac ed ăcşaec o ăcae rf eS .296 .şuneblăg 1 .talinav răhaz .tnu uc ăsnu ăvat o.tanobracib ed ăţirugnil 1 .ăniăf g 065 IŞOICILED IŢEMSEP .iram ed tivi rtop iruihgnutpe rd eiat es .t ruai ed uas tutăb etpal ed rahap nu etab eS .tirocă r iam a-s ec ăpud iş ăcetsema eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp răhaz iş ielu uc .ăraoşiţrocs ăsar ăţirugnil 1 .ăro o ăpuD .eraoşiuc ăsar ăţirugnil 1 .em rof eti refid eiat es .enib ătnâmă rf eS .eilinav .anâm uc ătnâmărf eS .ăniăf ăsam ep enup eS .eiâmăl 2/1 al ed amaez iş ăsar ajaoc .taula nid etatămuj ai es .ăniăf uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu ăvat nî coc es e rac .atag tnus ec ărusăm ep ăvat nid tocs es iş tivi rtop cof al coc eS .)g 005 acric( erec es tâc ăniăf .eras ăţirugnil 2/1 .inâmătpăs avetâc ece r al ăzae rtsăp es e rac .ăvat ep ăzaşa es .tpoc ed farp tehcap 1 .răhaz esar irugnil 2 .iţemsep iţlum et raof sei sus iam ed eliţătitnac niD .răhaz ărugnil 1 .nub cof al coc es .sus iam ed aiţizopmoc ănraot es iş coljim al col ecaf es .ăraoşiţ rocs .tipot tnu irugnil 3 .etpal ărugnil 1 .396 .tivi rtop cof al coc es iş răhaz ă rase rp es .231 .ăniăf g 005 .taula ed asam ep aniăf en rec eS .icun g 001 .ăcav ed ăznârb nid taula nu ecaf eS .496 .

mc 2 ed izneb nî emiţăl nî eiat es iişâf etsecA .iruşuneblăg 2 .şuneblăg 1 .rotpuc al coc es iş nemihc iş e ras .elinig ram u rtnuănî iro ăuod ed c rotnî es .eras ed farp nu .ăniăf .e ras iş enrac ed anişam nirp iţuce rt iţ reif ifotrac .tăpsaorp tnu g 521 .ătartăp iam tâc iş e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî eS .ae ras .aniăf taula ed asam ep en rec eS .iniâm a rudlăc ed eiaom es un ăs lutnu ac u rtnep .ăvat o ep coc es e rac i rubmo r uas ednuto r emrof eiat eS .ăpa uas etpal .etpal ed ărugnil o .uo uc gnu eS .sus iam ac lef al iopa ăzaedecorp eS .ăniăf g 051 .896 .ăniăf ăniţup uc ătarăserp taula ed asam ep ednitnî eS .ăcsae rătnî es ăs ece r al ăsal es iopa .mc 21 — 01 ed etal iişâf lutiţuc uc eiat eS .ătlalaec etsep anu iopa c rotnî es iţ răp ăuod eleC .uo nu enup es iş coljim al col ecaf eS .nemihc .ănişam nirp iţad iş iţ reif iifotrac nup es .sus iam ac lef al csetăge rp es iş lutaula ătnâmă rf eS .ăniăf g 051 ELEŢĂRĂS ED LEF TLA * .796 .ece r ăpa ed eţi rugnil ăuod .bals tlum iam .ie rt nî etşe rutăp es .sa r nazem rap ă rase rp es .v( csezuţnarf taula ed tser nU IRALEHCO .007 .tnu g 001 .răhaz uc ărase rp eS .996 .eras ed farp nu .ăzoculg ăţirugnil o iş răhaz g 051 .emignul mc 21 iş emiţăl mc 2/1 ed iişâf eiat es .talinav răhaz g 521 .mm4 — 3 ed ăsao rg eiaof o.tsug ăpud .ăuo 2 .uo 1 .eras ăţirugnil 2/1 .tăpsao rp tnu nid taula nu ecaf eS .etpal ărugnil 1 .tivi rtop cof al .ece r al ăcsaenhido es ăs ă ro ed etatămuj o ăsal es e rac taula nu edepe r ătnâmărf eS .rtnî ednitnî es e rac csezuţna rf taula nu ecaf eS .ăsaoznu rg e ras iş nasus uas cam .tăpsaorp tnu g 051 ELEŢĂRĂS .tăpsaorp tnu g 002 .ătartăp aiaof uon nid ednitnî eS .eliruşuneblăg nup es iş coljim al col ecaf eS .mc 2/1 ed ăsaorg eiaof o .coljim al col ecaf es .v .e rat ed tivirtop ăsai ăs lutaula ac u rtnep tatnâmă rf al e rec es tâc .nemihc ărugnil 1 .etrac o edihcnî ra-s mus iş ac .tivi rtop cof al coc es iş ăniăf uc ătarăse rp avat ep eletla ăgnâl elenu ăzaşa es .e ras iş ănâtnâms ed ărugnil o .331 es tirutăpmî leftsa lutaulA .ăpa uas etpal niţup iş tpoc ed lufarp .ăniăf g 052 NEMIHC UC ELEŢĂRĂS .arpusaed ă rase rp es .ece r col al edepe r tatnâmărf eiube rt e raoibă roc ed lutaulA .tivi rtop cof al .ăpa uc ătizemu avat ep ăzaşa es iş ătado csecusăr es .eletepac ăuodnâma ed e raceif ăcupa eS .csezuţnarf taula urtneP CSEZUŢNARF TAULA NID ELEŢĂRĂS .ărdup răhaz irugnil 3 :taula g 002 urtneP .talinav răhaz g 021 .eras ed farp nu .ecer ăpa eţirugnil 2 .eras ed farp nu .ăpa ld 2/1 nid poris nu .tăpsao rp lutnu uc ăcetsema es iş aniăf taula ed asam ep en rec eS .i riţbus ed etaop es tâc e raoşiţeb caf eS .talinav iş tasip răhaz uc ătacetsema aniăf taula ed asam ep en rec eS .116 .ăcsaenemu r es ăs eiube rt uN .col nu al ănuda es ărutijărp ătla al ed tisolofen samăr csezuţna rf lutaulA .)116 .ănâtnâms ărugnil 1 .csezuţnarf lutaula al tatăra a-s muc aşa .ătnâmărf eS .e ras ed farp nu iş iţăcub nî taiăt tăpsao rp lutnu .ăniăf g 052 ERAOIBĂROC .nasus ed uas cam ed ăţirugnil o iş arpusaed snu urtnep uo 1 . răhaz uc aiaof atsaeca atad ed iş dnâ răse rp eiţarepo ătsaeca ătad o ăcnî ătepe r eS .ăsar ăznârb eciro uas nazemrap irugnil 2 .ăniăf g 052 ERAOIBĂROC ED LEF TLA * .107 .uo nirp uad es e rac .nub cof al coc eS .uo uc egnu es 2/1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî es .ieiaof lucoljim ep ăgnita es ăs eli rutiodnî tâcnî leftsa .iţreif ifotrac g 051 .e rat ed tivi rtop taula nu ătnâmă rf eS .tpoc ed farp tehcap ½ .iţreif ifotrac g 051 .

etpal ăcşaec 2 1 .răhaz 3/1 nid tecnî ănraot es .iruşubla 5 .col ăsal es ele e rtnÎ .elaom tăpsao rp lutnu .ătunrec tăpsao rp aniăf .taula ed asam ep aniăf en rec eS . roşu dnâcetsema .irut refs ie rt ep iamun rad .no rtsac nu.ra r nofit nu.iruşuneblăg 3 .eneledam u rtnep elaiceps .lurăhaz ădra es un ăs ac .507 .e ras .ăniăf g 521 .tagel ed tivirtop po ris nu ecaf es pmit e rtnÎ .ae ras .iod etâc iţipil .tnu g 521 .ăuo 3 ENELEDAM .etpal ăcşaec 2/1 .atag tnus iiţemsep dnâC .o-dnâcelpa .sus nî aruteiăt uc ăvat ep ăzaşa es e rac .ăcsaeşue r ăs elirutocşip ac u rtneP .ieţita rc ludnuf nî samăr lu rez iş ăgruc un ăs dnâv resbo .irolf ed ăpa ăţirugnil 1 .tpoc al cse rc ece raoed .rtnî enup eS .431 ed ărugnil o .ăcsaenemu r es ăs ă răf .ilaretal iţe rep ărăf .ăraoşiţrocs ăţirugnil 1 .tăpsaorp tnu g 052 .ăniăf g 005 uc iş răhaz uc ă rase rp es iş tnu uc gnu es .mc 2/1 ed u rtemaid nu uc ă ruag o ăbia ăs tâcnî leftsa .alaedămălp enup es .ălbat ed icim em rof tnu uc gnu eS .tivirtop cof al coc es iş ălbat ed ăvat o ep etaot ăzaşa eS .ătunrec aniăf iş irolf ed apa ăguada eS .atag epao rpa tnus dnâC .iznuto r iegi rvoc taula nid caf es iş ă raoşiţ rocs ăniţup uc ătacetsema ăniăf uc asam ărase rp eS .ăniăf .atag epao rpa tnus dnâc iş etui cof al coc es .ăpa nid .mc 1 ed etal iişâf nî eiat / ĂLAEDĂMĂLP ED IEGIRVOC .arpusaed tarăserp urtnep eladgim iş răhaz .coljim al col ecaf es .tasip lu răhaz eitrâh o ep etşetăgerp es tupecnî al eD .arpusaed tardup urtnep nif răhaz irugnil 2 .eiţizopmoc nid ănraot es iş .eiâmăl ed ăsar ăjaoc .rtni rP .u rtnuănî ăvat ep ed aet rap uc .iruşuneblăg ie rt dnâ r ep iopa .rtnî uas taula ed asam ep aniăf enrec eS .somu rf ăcsae rc ăs eiube rt pmit e rac nî .lulet etaocs eS .ăb raif ăs ărăf .elaom tlum iam .rtnî ămups eliruşubla tab eS .răhaz g 05 .elirutocşip ecaoc rov es e rac nî iivăt aemirăm ed .tnu g 09 .lenăzăc nu.tmi .iznuto r iegi rvoc caf eS .eras ăţirugniI 2/1 .luşubla enib etşe rătnî es ănâp lulet uc etab iam es .lurăhaz .e ras iş lu răhaz .307 şatiţuc iunu lu rotuja uc eitrâh ep ed taidemi tocs es .eras ăţirugnil 2/1 .tipot lutnu .ă rdup răhaz niţup a rpusaed ă rase rp es .ă rugnil o uc roşu dnâcetsema răhaz ed lutse r enup es .etasip eladgim .607 .tasip răhaz g 521 .eras ed farp nu .dlac etpal ed ăcşaec etatămuj uc ătaium eidjo rd nid taula nu sus iam ac ecaf eS .taidemi tocs es iş etnib reif lupo ris .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş enib ătnâmă rf eS .mc 6 — 5 ed lav retni nu ele e rtnî ăsal eS .arpusaed tarăserp urtnep eladgim iş răhaz .etunim ed 52 acric niţ eS .tasip lu răhaz uc ige rtnî elăuo no rtsac nu-rtnî ăcae rf eS .ăniăf g 005 ĂRAOŞIŢROCS UC IEGIRVOC .eilinav tehcap 1 .uo 1 .tpoc al cse rc ece raoed .ăzoculg iş răhaz .răhaz ed ăsar ăţirugnil o enup es iş coljim al col ecaf es .eidjord g 03 .şuneblăg 1 .ige rtnî ăuo ăuod .ăsao rg iam .tunrec nif lurăhaz iş etepsaorp et raof eif ăs eiube rt elăuo .407 .igertnî ăuo 2 .elaiceps ivăt ienu ae risolof ădnamoce r eS .nub cof al coc eS .tivi rtop cof al coc eS .f râv al eiat es e rac eitrîh ed tenroc nu ecaf eS .ăniăf g 08 .ecer ăpa ărugnil 1 .elemrof snu urtnep tnu .tecnî ănraot es ămru al rai .atag tnus dnâC .răhaz ăţirugnil 1 .emignul mc 21 — 01 ed irutocşip ătităge rp etnianid aitrâh ep ănraot es iş sus iam ed aiţizopmoc uc irut refs ie rt ep elpmu eS .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .etasip eladgim uc iş răhaz uc ă rase rp es iş tnu uc gnu es .eit râh ătla ep rai .ăcsaecă r es ăs ătis ep nup es iş em rof nid edlac tocs eS .etşe rc ednu ăbia ăs ac .ăcsaepot es ăs ac tăpsao rp lutnu ăţitarc o.ei ruf raf ep ăzaşa es iş .răhaz g 021 IRUTOCŞIP .răhaz irugnil 3 .tăpsaorp tnu g 521 .ăniăf g 051 EDURC ETCURF UC ĂTRAT .ăbla eit râh o pmit nid etşetăgerp eS .ărutucs es iş tăpac nu ed ait râh ăcupa eS .ătalinav iş ătunrec aniăf .ătlalaec ep c rotnî es .csebla es ănâp .ăsnuen avat ep tecnî ăzaşa es iş ă rafa ecenula ăs eitrâh ep tuzăc lu răhaz ac u rtnep .eidjord g 04 .ţudlăc etpal uc aidjo rd eiaom eS .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup .207 nî dnâr ep cudo rtni es .şuneblăg nu .

ămaez ed es rucs topmoc nid elesiac iş etaţniube rtnî .)ămups tace rf eif ăs ă răf .tutaula elfmu un ăs tbuseded ed lu rea ac u rtnep .)enilp aerp un irugnil 2( ăniăf g 04 .elebaob iş aitrâh tocs es .rtnî taula ed aiaof enup es uas .ădalemram g 052 .tpoc al ăşao rgnî iam es ece raoed .ăniăf g 052 ĂDALEMRAM UC ĂTRAT .ăţaf etepac ăs ac rotpuc al etunim avetâc ăd iam es iş tutăb uo uc inigram ep iş urtnuănî egnu es .degarf iam tâta uc if av lutaula .răhaz ăţirugnil 1 .ăraluihgnutpe rd ăvat o.eras ed farp nu .taula ep taluge r ăzaşa es iş ele rubmâs etaocs es .edepe r ătnâmărf eS .răhaz g 521 .atag etse ec ăpuD .enig ram o ac ezem rof ăs ac .tăpsao rp tnu g 002 .ecer ăpa ărugnil 1 .ii rugurts ălaps eS .rtnid taula nu ecaf eS .et rap o al ăsal es taula ed aetatitnac nid emie rt O .iz auod a ănâp tasăl etse .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc eS .sus nî ărud rob ăcim o ezem rof ăs ac . .iţăcub eiat es .iz auod a ănâp nuja nid asăl etaop eS .tivi rtop cof al ecaoc eS .etnicălp tpoc u rtnep ăraluihgnutpe rd ăvat o-rtnî ăzaşa es iş ăsao rg ed tivirtop aiaof ednitnî eS .ăvat nid etaocs es iş .tot ed ădnirpsed es ăs ă răf .ece r al ă ro o ăsal es iş ătnâmă rf es .eras farp nu .po ris ănraot es .etlum iam uas .ădalemram ed e riţbus ta rts nu ednitnî es a rpusaed rai ăvat nî ăzaşa es .tagel et raof po ris ănraot .sus iam ac lef al elet rat caf eS .răhaz .atag etse dnâC .enu rp ed gk 2/1 ălaps eS .2 . Cu struguri es iş ăm rof nî ăzaşa es .sus iam ac taula nu ecaf eS .răhaz g 521 .no 1 .iriţbus e raoşiţeb caf es .bmurop ed uas elosaf ed .etcu rf uc at rat elpmu es .tpoc al ednirpsed es un a u rtnep .sus iam ac etcu rf uc elpmu es .ăniăf nid ăcoc o ecaf eS .ăuo 2 .enurp gk 2/1 .tpoc tsof a ec ăpud .e ras iş tpoc ed fa rp .emignul nî ăuod nî pu r es .ăsao rg iam eiaof o ednitnî es tse r nid rai .emiso rg mc ½ ed eiaof o ednitnî eS .inig ram ep luteged uc dnâsăpa taula ed aiaof enup eS .şuneblăg nu iş ge rtnî uo 1 uas i ruşuneblăg 3 .eras ed farp nu .ăpa uc ălusnep o uc iulutaula aenig ram roşu izemu av es .1 .etpal ld 4 .tipot tnu ărugnil 1 .tpoc ed iivăt aemi răm ed .e ro ăuod niţup lec ece r al ăcsaenhido es ăs ăsal es iş egnim ed ăm rof nî col nu al ănuda es .icim et rat etlum iam lef al ecaf top es .ăniăf ăcşaec 1 .ănnof ătsaeca egnu eS .g rucs es .ece r et raof ăpa Cu căpşuni sau cu fragi ăs ăbla eitrâh ep nup es iş eţidoc ed ăţăruc es .e ras iş ăniăf ed ăcşaec o .ăniăf nid .eşe ric .rtnî eletcurf roşu ălaps eS .ălbat ed icim em rof nî lutaula dnâzeşa .ăpa o.ăniăf nî taium luteged uc roşu el-udnâsăpa ruje rpmî ruj ed taula ep ăzaşa es e rac i riţbus izneb avetâc eiat es taula ed eleţişămă r niD . rahaz g 001 .tpoc ed farp tehcap 2/1 .907 .camiac ed ăcşaec o.tnu .atag etse dnâC .e ras ed farp nu .ănu rp e raceif etsep răhaz niţup etâc aţirugnil uc enup eS .enihc roic ep ed eleb aob cafsed es .tnu .ednucs et raof elinigram ăbia ăs eiube rt e rac .ăpa uc ătizemu .eliz 21 — 01 ăzae rtsăp es ălbat ed iituc nÎ .tnu g 06 .tnu niţup uc .nmel ed ărugnil o uc niţup taium( lutnu iş luo .arpusaed sup urtnep răhaz .ăt rat ep ăzaşa es . ăcsaecă r es ăs ăsal eS .tnu uc ăsnu eit râh o arpusaed enup es pocs işaleca nÎ .jalirg ed ăm rof nî ădalem ram etsep ăzaşa es e rac .ăuod nî elesiac eiat es iş ălaps eS .707 .iirubmâs tocs es .tiţuc iunu luf râv uc i rutăpeţnî 5 — 4 caf eS .şuneblăg nu iş ge rtnî uo nu uas iruşuneblăg ie rt iş răhaz .eiat es ă rafa esei e rac taula ed lutse r rai .807 .lutaula ecaoc av es e rac nî am rof tâced e ram iam avec dno r nu eiat eS .cte ezăcaoc .ăniăf g 003 EDURC ETCURF UC ĂTRAT ED LEF TLA * . Cu caise if toP .e ram ăt rat ă rugnis o ed col nÎ .et rap o al tasăl lutaula niD .enişiv uc csetăgerp es lef aL .tnu g 521 .iet rat ludnuf ep eletla ăgnâl elenu iopa ăzaşa eS .ăuo 3 :amerC .531 nu .ăcad dega rf iam etse lutaulA .lutaula esepa ăs ac urtnep .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş răhaz uc ă rase rp es .etcu rf ed uelej nu uas răhaz ed so rg po ris nu ănraot es arpusaed ep rai .ăm rof nî e riţbus et raof ăzaşa es lutaulA .tivi rtop cof al ecaoc eS .tnedece rp lec tâced degarf iam etse taula tsecA .3 .sus nî urtnuănid aetrap uc .irolf ed ăpa ărugnil 1 .tivi rtop cof al ecaoc eS .etunim ed 52 ăpud .e răzam ed edu rc ebaob ae ep rai .elizneb azeşa es a ed etnianÎ .camiac ăcşaec 1 ETIJOCEN ENURP UC ĂTRAT .ăgrucs es .ăniăf g 521 ĂMERC UC ĂTRAT .ăuo .iivăt aemi răm ăpud .

ăcsae rc ăs elişogog pecnî dnâc laiceps nî .ăguada es e rac al .ă ro ed irut refs ie rt ecaoc eS .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăro o al ănâp ă ro ed etatămuj o ăcsaerc ăs leftsa ăsal eS .ălfmu es dnuf nid lutaula iulutpoc lupmit nî ăcaD .am rof eze rtsăp iş-ăs rad .am rof snu urtuep tnu .rtnî ăb raif ăs enup eS .rtnî aniăf en rec eS .017 .eidjord g 01 .ti rocăr iam a-s lupo ris ec ăpud .e ras ed farp nu iş dlac aiba etpal ld 2/1 .u rtemaid mc 4 — 3 ed eţitrut icim )ăniăf ăraserp es un iş egnu es un( tpoc ed avat ep nup es iş .etpal ld 2/1 ăcnî iş ige rtnî elăuo iopa nup eS .827 .sed ae rp lu rotpuc sihcsed eiube rt uN .tnu .lecăpăc nu arpusaed eiat es .e riţbus ăme rc o ac ecaf es ănâp .ă ro ed etatămuj o ăpuD .eras ed farp nu .răhaz ăţirugnil 1 .lutaula uc enib tacetsema a-s un etnianid lec dnâc ănâp rotămru luo enup es uN .tnu uc ăniravas ed am rof egnu eS .mor irugnil 2 .ăm rof nid emie rt o iamun lutaula enup es .şolococ nu icin e ra iam un atsap dnâC .lurăhaz iş ae ras .tnu uc ăniravas ed am rof egnu eS .răhaz ărugnil 1 .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt atsaP .esiac ed ădalemram ed e riţbus ta rts nu arpusaed ednitnî es .v( etcu rf uc eletrat u rtnep ac taula nu ecaf eS .ătutăb ăcşi rf uc elpmu es coljim nid lulog rai .ăpa uc rahap 1 :poris urtneP .csebla es ănâp .ătabibmî enib etse aniravas ec ănâp .ece r ăpa .ărugnil nid ăgruc ăs tâcnî leftsa .răhaz g 051 iş ăpa ed rahap nu-rtnid tagel ed tivirtop po ris nu ecaf es pmit tseca nÎ .tiţuc nu uc edlac tocs eS .eras ed farp .ăuo 4 .v( eilinav ed ăme rc uc ulpmu es .luteged i refus etaop tâc dlac .mo r uc lupo ris uc etşepo rts es .edac ednu oloca .aţirugnil uc iş enup top es .rtnî lef al ăzaşa eS .esiac ed ădalemram ărugnil 1 .rotpuc al etunim avetâc ăd iam eS .)urtnuănî elaog tnus enib etucse rc tnus ăcad( )627 .uon nid ătnâmă rf es iş răhaz ed ăsa r ărugnil o .irubmâs ă răf .ăpa ld 2/1 2 EILINAV ED ĂMERC UC IRUTIJĂRP .a re tâc ep ătad o ăcnî ăcsae rc ăs eiube rt .elăuo uc lu răhaz no rtsac nu.aidjo rd enup es .răhaz g 051 .ătunrec tăpsaorp anuaedtot eiube rt( eitrâh o ep aniăf en rec eS .eras ed farp nu .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .ăniăf g 521 .ticăr ua-s ec ăpuD .tucse rc ed col ăbia ăs ac .temsep ed ani ravas iş ac etşev res es iş ăzaeporisnî eS .et rap o al icnuta ăd eS .lutnu uc apa ăţita rc o.iinişam aenigram ep aţitarc ega rt es .ăm rof nid ătadnî etaocs es uN .nub cof al .icim em rof nî ecaoc etaop es ani ravaS .etunim 03 — 52 ac ric niţ eS .tipot tnu g 57 .ătpaoc etse aniravas dnâC .ăcşirF .ăuo 3 .tun rec nif lutemsep ăguada eS .icim edifats iş aguăda top es taula nÎ .răhaz g 051 .elaom ed lutsed eif ăs eiube rt aiţizopmoC .esiac ed ădalemram ărugnil 1 .eiaom es ăs ac .ătizemu eitrâh o uc ă repoca es .ue rem dnâcetsema cof ep aţita rc uon nid egnipmî es .ăţitarc ep ed ednirpsed es lutaula ec ănâp .e ras iş răhaz .rtnî ăcaerf es .ăniăf ed ăsar ărugnil 1 .ludnuf ăpaeţnî es iş ădnuto r ăm rof o.tipot lutnu ăguada eS .e ram iam sav nu.uo .ăuo 5 TEMSEP UC ANIRAVAS .117 .răhaz irugnil 5 .)ăru tnu g 08 uas( tăpsaorp tnu g 001 .217 .coljim al col ecaf eS .ămerc urtneP .arpusaed ăcsaenemur es ăs epecnî ame rc ăcad iş ă ro ed i rut refs ie rt ac ric eniţ eS .ăniăf ăniţup ăcnî dnâguăda .ae ras iş i rolf ed apa .etacsu ed lutsed iş etucse rc enib eif ăs eiube rt .)tot ed ece r eif ăs eiube rt un( ăcsae rocăr es ăs epecnî dnâc iş ăcetsema iam es .niţup etâc tanrut .atag tnus dnâC .ăm rof nid etaocs es .iruşubla icnic al ed amups ămru al iş aniăf .nmel ed ărugnil o uc edepe r ăcetsema es iş ătado aniăf ătaot ănraot es .taula nî ătacărbmî am rof nî ame rc ănraot eS .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .ăme rc u rtneP .amrof snu urtnep tnu .ăznâp ed laiceps lutenroc nî uas .rotpuc al uad eS .ele e rtnî ăţnatsid atâta tot dnâsăl .etunim 01 ac ric leftsa ăsal es iş )sav nid( ăniăf ed e riţbus ta rts nu arpusaed ă rase rp eS . rolenaos rep lu rămun ăpud .ăme rc o ac cse rc iş csebla es ănâp eilinav iş răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .etpal ld 1 .ticăr a-s ec ăpuD .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .i ro 3 — 2 ed eiţarepo ătsaeca dnâtepe r .ăniăf uc ărase rp es .tipot tnu ed ă rugnil o enup iam eS .ăniăf g 052 TIPSOD TAULA NID ĂNIRAVAS .etnib reif eif ăs ă răf .dnâr ep esup elăuo ăguada es .631 o enup es ăme rc etsep .ăpa uc rahap 1 :poris ortneP .)işolococ ăbia un ăs ac .tucse rc al col ăbia ăs ac .ănâtnâms ăniţup uc tacetsema uas tuzăcs eletpal uc ăzaiţbus es lutot iş ătunrec aniăf uc ăcetsema eS .irut refs ie rt ep tulpmu eitrâh ed tenroc nu.temsep irugnil 5 .ăniăf nid )607 .iulutaula a sus ed aenigram bus teged ed etatămuj uc ănâmă r ăs tâcnî leftsa .enib lutot ătnâmă rf eS .cse rc iam un iş ăsal es ece raoed .ăb raif ăs epecnî lutnu uc apa dnâC .tne ruc ed ti ref col nu al iş ărudlăc al ăcsae rc ăs ăsal es iş ă repoca es .aidjo rd uc eletpal ăcetsema eS .tsug ăpud mo r iş .v .ca nu uc ăpaeţnî es .mor irugnil 2 .niţup tică r a-s ec ăpud ic .tenroc ed ăspil nÎ .ăcşirF .

nup eS .ăruzalg iş ămerc urtneP .tică r ua-s iş etpaoc tnus ec ăpuD .ăsnuen avat ep .ieţiăt urtneP ĂCŞIRF UC FIATAC .emignul nî .eletla ăgnâl elenu .et rap o.telpmoc e repoca el ăs e rac .etnib reif etse lutnu dnâC .iinişam aenig ram ep .rtnî .717 .737 iş .v .ăcşirf g 005 .lulecăpăc arpusaed rai .v .eletla etsep elenu eiruf raf ep ăzaşa es ăme rc uc etulpmu leftsa eleleşogoG .tagel ae rp un .capac nu eiat es .v( ”eilinav ed ămerc uc irutijărP“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂMERC UC ELEŞOGOG . rolenaos rep lu rămun ăpud .sorg ed tivi rtop etse lupo ris dnâc iş eb reif eS .acşirf ednitnî es .ăcim ăţita rc o.icun ienu aemirăm ed eţitrut .927 .)217 .tipot tnu irugnil 2 .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .lutiţuc uc inigram ep acşirf dnâtpe rdnî .eilinav ed ăme rc o ecaf eS .lage tarts nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .răhaz g 051 .sus iam ac lef al lutaula ecaf eS .icim iiţrop ităge rp top es .etepac al iş etrap o ep .ăb raif ăs ă răf ăcetsema eS .731 .emâ răfs es un ăs ac .so rg ta rts nu.ătutăb ăcşi rf ed ăţirugnil .sus iam ac iţătitnac işaelecA CSECRUT FIATAC .ieţiăt urtnep ac lef al eiaof o ecaf eS .ecusu es ăs pmit ăbia ăs ac .etiv res eiube rt dnâc icnuta ăcşi rf uc azeşa top es iş ălbat ed eituc o.eleleşogog ăzaşa es ăcşi rf etseP .)837 .arpusaed sup urtnep esaomu rf eliţăcub cserpo eS .317 .406 .ărehcabat al ac et rap ătlalaec nî snirp l-udnâsăl .rtnî artsăp top es eleleşogoG .nif etraof eiat es iş e riţbus ednitnî es .ătutăb ăcşirF .eilinav ed ăme rc uc elpmu eS .tal tiţuc nu uc ăji rg uc tocs es .enup es atseca etseP .rtnid e raceif .lutenroc uc eif .v .ii rătnicălp al ed atag arăpmuc top eS .ătalocoic ed col nî oacac uc iş ecaf etaop es aruzalG .emî răfs es un ăs ac .v( ”eilinav ed ămerc uc irutijărP“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCŞIRF UC ELEŞOGOG .etnianî iam iz o uc iţităge rp eif ăs iieţiăt ac ădnamoce r eS .417 .ăşaogog e raceif nî ăme rc ăniţup etâc enup es iş tenroc nu elpmu eS .ăme rc o ac ecaf es iş enib eiaom es ănâp ăpa ăniţup uc oacac g 05 dnâcetsema .nab nu tâc .ăpa nid tucăf .rtni rp iulutenroc luf râv dnâcudo rtni .237 .aţi rugnil uc eif .ătalocoic ed ă ruzalg a rugnil uc ănraot es arpusaed rai .617 .titocolc po ris nu a rpusaed ănraot eS .eti rpo eliţăcub nup es e rac etsep .telpmoc eti repoca eif ăs eiube rt uN .snirp enib etse lufiatac rai .icim et raof eţit rut .lutenroc uc eif nup eS .uo nu.tib rosba tsof a lupo ris tot ec ănâp niţ es iş rotpuc al uad eS .ăsnuen avat ep .ăpa ă răf ecaf es ănif iam eif ăs aC .ăme rc o ac ecaf es ănâp .niţup etâc .mc 6 — 5 ed eta rtăp nî eiat es .aruzalg rai .etui cof al coc eS .eilinav ed amerc urtneP .ătado iţot pacnî un ăcaD .rtnî :aruzalG .ălucef uas ăzoculg ăţirugnil 1 .aţilucruf uc ăzaşa es iş ăraluihgnutpe rd ăvat o.v .sus iam ac iţătitnac işaelecA RELCE .aenemesa eD .ăzoculg ăniţup iş ăpa ld 1 iş răhaz g 002 nid tucăf lupo ris uc iopa ăcetsema eS .tică r a-s ec ăpuD .ăpa ld 2/1 1 .ăzoculg ed ăţirugnil etatămuj iş ăpa ld 1 uc răhaz g 051 t reif al nup es ta rapeS .răhaz g 002 .ăzenoiam al ac dnâcetsema .arugnil uc eif .ăţni rod ăpud .oacac g 05 :aruzalG .ărdup răhaz ăraserp es uas răhaz ed ăruzalg o .ăpa uc rahap 2/1 1 :luporiS .aţilucruf uc roşu i-udnâc rotnî .627 .rez ed ăs rucs enib iş răhaz uc ătutăb .rtnî tnu ed ănilp ă rugnil o enup eS .627 .)217 .ăcsaenemu r es ăs iieţiăt nup es .ăraluihgnutpe rd eiruf raf o ep eletla ăgnâl elenu ăzaşa es etlaleleC .937 .517 .eilinav .eilinav iş răhaz .ădaoc uc e ram eiagit o.iof ăuod caf es enaos rep esaş u rtneP .837 .răhaz niţup uc ătutăb ăcşirf ădnuto r eiruf raf o ep a rugnil uc ăzaşa eS .ătalocoic etsep ănraot es .eşanotsab ed ăm rof nî ănraot es iş tenroc nî enup es .etui cof al coc eS .e ram eiruf raf o ep etaot etazeşa if a ed col nî .dnâr ep csenemu r es .v( ătalocoic ed ă ruzalg o ănraot es arpusaed rai .elirutocşip ac .”eilinav ed ăme rc uc i rutijă rP“ u rtnep ac taula nu ecaf eS .”eilinav ed ăme rc uc i rutijă rP“ u rtnep ac taula nu ecaf eS .eleşogog etsep ănraot es iş ăcsae rocăr es ăs ăsal eS .e raotăznupse roc aruzalg uc ăzaesalg es iş aefac ed uas ătalocic ed .ăcsaecă r es ăs ăsal eS .047 .rtnî iţot iopa nup eS .ădlac ăpa ed i rugnil ie rt uc tnu răm ătaiăt ătalocoic g 051 nup es .

ătnicălp ed eliof lus caf es .tică r ua-s ec ăpuD .tipot tnu g 051 .027 .ăpa rahap 2/1 .snîrts ăsnî un .eilinav iş ăpa .rtnid ec raotnî eS .et rap o.tnu uc egnu es iş mc 3 ed enigram o .ieţiăt urtneP EREM UC FIATAC .ie e rtnî agel es a urtnep ăcsaecă r es ăs ăsal eS .işărai iş tnu uc etşepo rts es .tagel ed tivirtop po ris nu arpusaed ănraot eS .po ris niţup arpusaed ănraot iam es iş eiruf raf o ep elelavalcab tocs eS .tal nî iş gnul nî atnicălp eiat es iş etnib reif tnu nî tiţuc nu eiaom eS .nub cof al rotpuc al ăd eS .noierc iunu aemiso rg ed iş .sus iam ac iţătitnac işaeleca . roliof aemiţăl tâced gnul iam avec ţăb iunu lu rotuja uC .taula ed iof ăuod elec e rtnid ărafa col ed ăsai un ăs ame rc tâcnî leftsa .mor irugniI 2 .ăpa uc răhaz nid tucăf .ăuo ăuod nid inif et raof ieţiăt caf eS .ăpa erahap 2 :luporiS .etiv res if a ed etnianî ăuod uas iz o uc etităge rp tnus dnâc esaotsug iam tnuS .917 .tpoc al elfmu es un ăs ac ăţilucruf o uc irucol etlum iam nî ăpaeţnî eS .ăpa uc ătipo rts .831 .dnuf al ănâp ădnu rtăp ăs e rac tipot tnu ed i rugnil avetâc ănraot es .eletla ăgnâl elenu .e raotiube rt acun etnianid etşetăge rp eS .ă ro o ac ric es-udnâniţ .lutenroc uc somu rf ătanrut .etacot icun ed e riţbus tarts nu ăraserp eS .v .ecaoc mov el e rac nî iivăt aemirăm ed iţăcub nî eiat es .somu rf ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd eS .rtnî ieţiăt nid etatămuj iopa nup eS .lutiţuc uc ătacot ic .inigram ep iş muc .ăniăf g 052 .erem gk 1 .etunim avetâc rotpuc al ăsal iam eS .esepa es ăs ărăf .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc .v( ătnicălp ed iof g 005 AVALCAB .tpoc a-s ec ăpuD .eilinav .ăcun ed tarts nu uon nid ărase rp es iş tnu uc csepo rts es iof ăuod nup iam eS .ăuo ăuod nid ieţiăt caf eS .e riţbus et raof aiaof ednitnî es iş ătnicălp ed taula nu ecaf eS .ecaoc rov es e rac nî avat tâced i ram iam avec iţăcub nî eiat eS .)ăcşirf uc fiatac .eiruf raf ep eli rutijă rp ăzaşa es ălutaps o uc iş ărdup răhaz ărase rp eS .tnu g 052 :taula urtneP EILINAV ED AMERC UC ĂTNICĂLP .ătnurăm ae rp eif un ăs tâcnî leftsa .sus iam ac iţătitnac işaelecA EILIARAS .telpmoc tuzăcs a lupo ris dnâC .lutiţuc uc aenig ram ătpae rdnî eS .mc 3 — 2 ed tarts nî eilinav ed ame rc iţătămuj nid anu ep ăzaşa eS .ele rem ăzaşa es arpusaeD .127 .tnu uc ele e rtnî gnu es e rac .ăpa .pmit ed ăspil nî( ătnicălp ed taula ed e riţbus et raof eiaof o ednitnî eS .817 .aţilucruf uc roşu i-udnâcetsemA .iof 3 — 2 ăzaşa es iş tnu uc avat egnu eS .ătutăb ăcşirf ăniţup etâc ătacub e raceif etsep enup etaop es . rasecen etse ăcad .eilinav .esaoj elinigram uc ă raluihgnutpe rd ăvat o.taula ed eiaof o enup es .răhaz g 052 .răhaz g 004 .eiaof ătlalaec enup es a rpusaed .ădnuto r ăţita rc o.ămaotsă r es .rtnî ăzaşa es iş lupo ris tot tpus ua iieţiăt ec ănâp rotpuc al niţ es .mo r uc iş răhaz uc ezerecam es ăs nup es iş enif etraof iilef eiat es .tnu nid csezuţna rf taula nu ecaf eS .ămerc urtneP . rotpuc al etunim avetâc uad iam es iş tipot tnu ed irugnil ăuod uc cse răpo eS .tacsu a-s ec ăpuD .ă ro o leftsa niţ eS .ielu ăţirugnil 1 .elaom et raof cof al rotpuc al ăd eS .ele rem ăţăruc eS .rtnî nup eS .ăpa nid tucăf etnib reif po ris nu ănraot eS .)enătnicalp al ed iof arăpmuc top es .u rtnuănî .mc 7 ep mc 5 ac ric ed i ruihgnutperd uas irubmo r dnâm rof .ielu ed ăţirugnil o iş e ras .ăuod nî tperd aiaof eiat es .roli ruteiăt lugnul nÎ .so rg ed tivirtop ta rts nu ezem rof ăs ac i-udnâzeşa .ănişam ni rp ătuce rt ăsnî un .ătutăb ăcşirf enup es arpusaed rai .ăpa uc erahap 2 :luporiS .)506 .esaomu rf iof 4 — 3 arpusaed tazeşa u rtnep dnirpo .ieţiăt ed tarts tla e rem etsep rai .627 .răhaz nid tucăf po ris nu arpusaed ănraot es .tnu uc ele e rtnî etipo rts .icun ărase rp eS .ăcun ă rase rp es iş tnu uc ele e rtnî etipo rts atla etsep anu iof ăuod dnitnî eS .rtnî ăzaşa es iş mc 2/1 ed e riţbus eiaof o ednitnî eS .emâ răfs es un ăs ac ăji rg uc tocs es iş ăţni rod ăpud eiat es .luărtsăref uc taiăt ed e racşim o uc ic .eras ed farp nu .elage etartăp nî atnicălp eiat es tiţucsa enib etraof tiţuc nu uC .ieţhucruf lusod uc roşu i-udnâsăpa .lupo ris tot snurtăp a ec ănâp .v( tnu nî csejărp es .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp niţ es iş tivi rtop cof al rotpuc al uad es .ăvat o.ă raluihgnutperd ăvat o.et rap o al ăd es .eliof etaot ănimret es ănâp ătepe r eS .ăniăf .răhaz ărugnil 1 .eilinav iş răhaz .etiţăruc icun g 005 .

931 .ăvat nî etazeşa etaot tnus elirulus dnâC .acinomra o ac colj.cim et raof cof al rotpuc al ăd es iş tipot tnu ed irugnil avetâc ănraot eS .elavalcab al ac lef al iopa ăzaedeco rp eS .luţăb etaocs es ec ăpud lulus azeşa av es e rac nî iivăt aemiţăl ed .etatămuj iş ă ro o ac ric rotpuc al niţ eS .tiţuc nu uc dnâr al eiat es .iululus a ăraoi retxe aenig ram ezem rof ăs ăs raotnî aet rap dnâsăl .ătnicălp ed roliof lutse r uc lef al ăzaedeco rp eS .etivi rtop iţăcub nî .un e rps eletepac ţăb ep oşu iopa gnârts eS .arpusaed iamun ăcsaenemu r es un ăs iş lucoljm tecnî ecusu es ăs tâcnî leftsa .

ădnu rtăp es ăs ece r al iz auod a ănâp ăsal es iş ănue rpmî etaot .ticludnî eletpal uc iiţiucsib eiaom eS .iruşubla 6 AGUN .etnib reif luzeim ăjaoc nid etaocs eS .oacac ărugnil 1 .727 .răhaz g 571 .etanicăm elicun ăguada eS .eiâmăl ed amaez ăguada eS .)ăpa uc ăţita rc o-rtnî ănişam ep lulenăzăc enup es .nmel ed arugnil uc uunitnoc dnâcetsema .t rot ed eiaof ătla arpusaed ăzaşa es .ăniăf g 08 .eitrâh ed eţeluşoc icim nî ăzaşa es iş oacac ed farp ni rp uad es .sorugiv iş edepe r ăcae rf es .lurăhaz dnâguăda enib ăcae rf es iş nmel ed ă rugnil o uc no rtsac nu.mo r ed ăţirugnil o iş răhaz ed ăţi rugnil o uc şuneblăg nu ăcae rf eS .ăb raif ăs epecnî dnâC .rtnî ămâ răfs es .ece r ăpa ed ărugnil o u rtnuănî iş dnâguăda .dnuf ep ame rc ednirp es un a u rtnep .oacac .ăţilucruf o uc ame rc pmit avtâc ăcnî dnâtăb etrap o al ăd es iş iişo lococ iţot ăcafsed es ăs ac .rtnî enib ăcae rf eS .eilinav tehcap 1 .iţăcub eiat es .tsug ăpud eilinav iş mo r .etatue rg uc dnuf nu enup es atsaeca etsep rai .a rugnil uc ăd es dnâc dnuf ep ed edni rpsed es tâcnî leftsa .iţiucsib 02 )cof ărăf( IŢIUCSIB NID IFOTRAC .lu răhaz iş ae reim uc eliruşubla lenăzăc nu.ătivirtop emirăm ed ifot rac 5 — 4 tpoc al nup eS .ticăr a-s ec ăpuD .e riţbus po ris nu aţniube rtnî etaop es ticludnî etpal ed col nÎ .327 .ue rem dnâcetsema .răhaz g 051 .ăcetsema eS .ăme rc uc ătnicălp al ăzaeţniube rtnî eS .ifot rac ed zeim g 003 ac ric ăniţbo es ăs tpoc ua-s ec ăpud tâcnî leftsa .răhaz g 053 .dnuf al ed ra es un a urtnep( ăro o epao rpa tab iam es iş elaom cof ep lulenăzăc enup es .lulet uc uas arugnil uc enib iopa etab eS .rtnî enib ăcae rf eS .627 .ticludnî etpal rahap 1 .ereim g 053 .ăme rc o ac ecaf es ănâp .ă ro ed t refs nu leftsa aets ăs ăsal es iş ă repoca eS .etanicăm icun rahap 1 .ece r ăpa nî ludnuf uc aţitarc ăzaşa es iş et rap o al edepe r ăd es .ăpa uc tadu tiţuc nu uc ednitnî es .trot ed iof 2 .tacot ed anişam ni rp ătuce rt acun ăguada iam eS .ăzaetnem ref eletpal .eit râh ed icm eţeluşoc nî e raceif ăzaşa es iş sot răhaz nirp uad es .icun ienu aemirăm ed e raoşi rep caf eS .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăsar ăjaoc uc ailinav iucolnî etaop eS .mor ăţirugnil 1 .ăsaotsug et raof iş tucăf ed roşu etse ame rC .icun g 053 .)ăro ed etatămuj o niţup lec ăcae rf es( ămups o ac aiţizopmoc etşe rc ănâp .eiâmăl 2/1 al ed amaez .eletpal ezemuf rap es ăs ac .etanicăm icun g 051 .rtnî eilinav ed ătacub o enup eS .tivi rtop cof al ănişam ep iopa enup eS .041 ŞUBLA ED ĂMUPS UC EILINAV ED ĂMERC .227 .iijnu rg rapsid ec ănâp .427 .etpal l 2/1 EILINAV ED ĂMERC .pmit tlum iam arutijă rp ăzae rtsăp es ăcad ece raoed .527 )IRUTIJĂRP IŞ IRUTROT URTNEP( IRUZALG IŞ EMERC .eilinav ăniţup .răhaz ăţirîtgnil 1 .enatsac ienu aemi răm ed e raoşirep icim anâm uc caf eS .iţpoc ifotrac ed zeim g 003 ETATIMI ENATSAC .tsug ăpud mo r iş eilinav .eilinav .talinav răhaz ed eleţehcap 2 uas eilinav notab 2/1 .ătagel ed lutsed etse aiţizopmoc dnâC .eilinav iş mor .rolenaos rep lu rămun ăpud irăm top es eliiţropo rP .)ţ remoc nî csesăg es( t rot ed eiaof o etsep .luşuneblăg uc tecnî ăcetsema es iş ămups şubla nu etab es ta rapeS .mor irugnil 3 .titocolc eletpal uc ăţitarc o.etpal nî tupecnî al enup es atsaecA .cte ăme rc uc i rutijă rp .niţup etâc .dnuf nu ep ănraotsă r eS .ăsao ruznu rg enived ame rc ăc ăv resbo es cof ep etse dnâc icnuta ăcaD .icun iamun nup es ăcad( etijărpen iş etijărp enula uc etacetsema elicun u rtnuănî nup es .) rotpuc al niţup iâtnî etijă rp tnus ăcad nub iam tsug nu ua aetseca .şuneblăg nU )TUNIM AL A( UO UC ĂMERC .ăuo 4 .etnib reif eletpal ănraot es iş aniăf iş lu răhaz uc ige rtnî elăuo no rtsac nu.e raţniube rtnî ed etnianî ăraoce rts es iopa e rac .

tăpsaorp tnu g 002 .ăţita rc o.mor irugnil .”eilinav ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂTALOCOIC ED ĂMERC .ăsar ătalocoic g 001 uas oacac ed ărugnil 1 sulp nî .ăpa ed irugnil ăuod uc .ăpa rahap 2 1 :luporiS .rtnî ăb raif ăs enup eS .141 .aefac .răhaz ed poris .437 .ame rc uc tacetsema a-s lutnu ec .”eilinav ed ămerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA AEFAC ED ĂMERC .nmel ed ărugnil o uc uunitnoc dnâcetsema elaom cof ep enup eS .iruşubla urtap sulp nî .oacac ăvlozid eS lutse r uc ăcetsema eS .ă ro ed t refs nu aets ăs leftsa ăsal es iş ă repoca eS .cte etenroc .şo lococ nu icin enâmăr iam un ănâp enib ăcae rf eS .ăpa ld 1 TNU ED ĂMERC .ătartnecnoc auaefac po ris u rtnep apa nî dnâguăda .lupo ris lutecnî uc lutecnî dnânrut .oacac ed ărugnil 1 uas .ece r epao rpa etse dnâc iş etrap o al ăd eS .sus iam ed eliţătitnac uc ame rc ecaf es :leftsa ămups tutăb şubla ămru al ăguada es .răhaz g 001 .tam rof ua-s işutot ăcad .tăpsao rp lutnu enup es .etnib reif ăcnî etse tâc iş cof al ed ai es .137 l CANOZOC ED ĂMERC .ătalocoic g 001 uas oacac ărugnil 1 sulp nî .anâm uc i ro avetâc ed ăsapa es iş ăp râc o.827 a ed etnianî ăcsae rocă r es ăs ăsal es iş edepe r ăcetsema eS .tnu ed ame rc uc lef al ecaf eS .ece r etpal niţup uc lu răhaz iş aniăf .v( eilinav ed ame rc uc lef al etşetăgerp eS .ăme rc o ac ecaf es ec ănâp dnâcetsema .oacac ărugnil 1 .ăniăf irugnil 3 .v( eilinav ed ame rc urtnep ac lef al ăzaedecorp eS .rtnî enup es uas )so rim eciro edepe r ai lutnu ece raoed .sus iam ac iţătitnac işaelecA  2 .tăpsaorp tnu g 001 .ăsaomups iam pmit işaleca nî iş rops uc iam ame rc eif ăs mirod dnâC .ădalemram uas oacac .lutnu uc ătado ieiţizopmoc .sus iam ac tnu ed ame rc etşetăgerp eS .ătartnecnoc aefac ld 1 sulp nî .oacac uas iţăcub ătaiăt atalocoic eiaom eS .dihcil ed u rtil ed etatămuj latot nî ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .037 ăsar ătalocoic g 001 titocolc eletpal nî dnâguăda )627 .ăme rc .tsug ăpud mor .etpal l ½ UO ĂRĂF OACAC ED ĂMERC .eilinav .etpal ed l 2/1 lutecnî uc ănraot es .eliruşuneblăg no rtsac nu-rtnî ăcae rf eS .mo r ed irugnil ăuod iş icim eleţăcub nî taiăt .răhaz irugnil 4 .iruşuneblăg 4 .tităge rp lupo ris nî ăguada eS .ătisolof if .”tnu ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA TNU UC ĂTALOCOIC ED ĂMERC .ămups etutăb i ruşubla u rtap ăguada es .etunim 4 — 3 .ăţni rod ăpud .ătartnecnoc aefac ed irugnil 2 sulp nî .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup uas eilinav .atag etse ec ătadnî ătaţniube rtnî eiube rt ame rC .işolococ ezem rof es un ăs ev resbo es ăs eiube rT .ănif ătis ni rp ece rt es uas eilinav ed ame rc u rtnep ac ăzaedeco rp es .ătaţniube rtnîen eif ăs eiube rt atsaeca( nmel ed ărugnil o uc .tăpsao rp et raof tnu g 002 eiaom es ăs ac niţup ătnâmă rf eS .atag etse dnâC .”tnu ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA TNU UC AEFAC ED ĂMERC.237 ănâp ăcae rf eS .uerg .ăta rtnecnoc aefac ed u rtiliced nu etpal nî tupecnî al dnâguăda )627 .337 uc i rutijă rp al ăzaeţniube rtnî eS .927 ednitnî es iş ece r al etşe rătnî es ece raoed .lu răhaz uc apa .rtnî .ăsaomups enived ănâp ăcae rf eS .canozoc g 003 .răhaz g 021 .ădlac etatămuj ep ame rc uc enib ăcetsema es e rac icim iam iţăcub nî et rapmî eS .iinişam aenig ram ep ăţita rc o.ăgael es ănâp ăcetsema es iş cof ep ame rc enup es .

zac ămru nid tseca nÎ .tasip răhaz uc şubla nu .ătitocolc ăpa uc sav nu.teb reş nu ac ecaf es ănâp .canozoc ed amerc uc lef al ecaf eS IŢIUCSIB ED ĂMERC .etpal ed u rtiliced nu ac niţup iam avec iş lurăhaz .mor ărugnil 1 .oacac .ăsao rg ed tivi rtop ăme rc o ac ecaf es ănâp .icim iţăcub nî ătaiăt atalocoic uunitnoc dnâcetsema .rtnî lutot uc enup eS .răhaz iş ăpa nid tucăf po ris ed irugnil avetâc uc tacsu canozoc ed eilef o eiaom eS .e rec es tâc po ris iş mo r dnâguăda .irut refs ie rt ep tulpmu eitrâh ed tenroc nu uc ănraot es iş răhaz tlum iam avec ăguada es .sus iam ac lef al ăzaedeco rp es iş po ris uc eiaom es .răhaz g 002 )COF ĂRĂF( AEFAC ED ĂRUZALG .ăme rc uc melpmu l-ăs me rv e rac ep lut rot nid raihc uas etacsu i rutocşip nid ecaf etaop es lef aL .)răhaz g 002 iş oacac g 05 uas( răhaz g 051 .niţup tizlăcnî ă-s ec ăpud iş ue rem dnâcetsema etnib reif ăpa uc sav nu.eiâmăl ed irutăcip avetâc ăguada eS .elaom ed lutsed etse dnâC .etşepot es ănâp .i rugif iş iinil etirefid caf eS .trot etsep ănraot es .ădalem ram ed irugnil 3 — 2 uas .ătipot atalocoic uc ăcetsema eS .837 .737 .241 IRUELEJ IŞ EMERC .enib ăcae rf eS .etaocs es atsaecA .ăcun o tâc tăpsao rp tnu ăguada es .eras ed farp nu .trot etsep ădlac ănraot es iş lutnu ăcetsema es .ăpa ed ărugnil o uc tnurăm ătaiăt ătalocoic ăcim ăţitarc o.etpal ld 1 .talinav răhaz niţup .ţremoc nid iţiucsib ed g 052 uc lucanozoc dniucolnî .)iuluşubla aemirăm ăpud ăzai rav răhaz ed aetatitnac( lutecnî uc taguăda .ecer ăpa irugnil 2 .ti rocăr iam a-s dnâc iş mo r niţup dnâguăda ăcetsema eS .tiţuc nu uc edepe r ednitnî es iş )ălage işei ra un aţafarpus ece raoed .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş nub iam cof ep lusav egnipmî es .ătalocoic g 001 TNU UC ĂTALOCOIC ED ĂRUZALG .rtnî enup eS .537 .rtnî lutot uc enup eS .rtnî ăcae rf es ta rapeS .ătacetsema enib etse ec ăpuD .răhaz g 001 .ece r ăpa ed i rugnil ăuod uc nif et raof răhaz no rtsac nu.ăruzalg ed lage rif nu ăsai ăs ac anâm uc roşu l-udnâgnârts .aefac irugnil 4 .tipot a-s ec ăpuD .637 .ăţni rod ăpud .u rtsul nid ed reip iş epa ăzaem rof a ruzalg ece raoed .iinişam aenig ram ep .so rugiv iş tlum ăcae rf eS .răhaz uc ticludnî eletpal uc etanicăm elicun cse răpo eS .rtnid ănraot es .icun g 004 ICUN ED ĂMERC .ătartnecnoc aefac uc nif et raof lurăhaz enib ăcae rf eS .niţup ăcae rf iam eS .şubla 1 ŞUBLA ED ABLA ĂRUZALG.aefac ed ăţnese ăniţup .rtnî enup eS . .ătagel ed lutsed etse dnâC .ăsaomups enived ănâp enib ăcae rf eS .ăm rofinu ătsap o ecaf es ănâp uunitnoc iş so rugiv ăcae rf eS .sav nu.ăme rc o ac enived ec ănâp arugnil uc ăcetsema eS .cof ep un rad .inuiţa roced al iş lut rot tazalg al ăzaeţniube rtnî eS .047 .teb reş nu ac ecaf es ănâp .ăguada es .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .erec tâc răhaz .ătalocoic g 001 )COF ĂRAF( ATALOCOIC ED ĂRUZALG .răhaz g 001 .ătacsu ăcnî etse un a ruzalg tâc pmit tâtA .iruşuneblăg 2 .ăsao rg ed tivi rtop .937 .arugnil uc niţup etâc enup es un( trot etsep ătad o.ănif et raof ătis o-rtnirp tuce rt .etpal ld 2 .iruşuneblăg ăuod .elas revsna rt iilef ie rt nî lut rot eiat es atsaeca u rtneP .tne ruc nî lut rot eniţ av es un .iulutrot arpusaed luten roc ăbmilp es iş f râv al ăcim et raof ă rutăzihcsed o eiat eS .)lulet uc etab es un( nmel ed ătaruc ărugnil o uc ăcae rf eS .e riţbus iam avec coljim nid aec .ătitocolc ăpa uc sav tla nî dlac al eniţ es .

ăuo 4 AEFAC ED ĂMERC . Cemă de ciocolată 3 — 2 uc .ăcsae rgennî es ăs ărăf .lurăhaz iş ailinav .tocolc nî aed ăs ăsal es iş nub cof ep egnipmî es iopa .etpal nî ăguada eS .dlac al .aefac ed ăme rC .ătitocolc ăpa uc sav nu.i ram etocolc nî ăb raif un ăs .iţiucsib uc iş ătutăb ăcşi rf uc etşev res eS .itşec nî iş ăpa e rtni un ăs ac ăjirg uc .etatămuj ep aetatitnac edacs ănâp ăb raif iam ăs ăsal es iş etnib reif ăpa ed i rugnil urtap uc egnits eS .       .luşuneblăg uc luşubla enib ecetsema es ăs ac tîta elăuo no rtsac nu.ame rc egnuja av e rac al aemiţlănî al ănîp s ra lu răhaz uc e repoca es ăs iiţe rep ac urtnep eliţ răp etaot ep am rof ăcaelp eS .taruc esei luiap ăcaD .etnib reif etraof işed .tecnî ănraot es aetseca etseP .etrap o.ănitaleg iof 3 .tică r a-s ec ăpuD .ăpa nî etunim 01 ăcnî el-udnâniţ .elăuo uc iopa ăcetsema es iş răhaz uc eletpal tecnî ăguada eS .aefac ed irugnil 2 .etnib reif ăpa ed irugnil ăuod uc ătaium anitaleg iş mo r ed ărugnil o .talinav răhaz niţup uc ătutăb acşi rf .ătutăb ăcşi rf uc ăzae roced es .ăpa irugnil 6 .lu răhaz etşepot es ănîp iinişam aemg ram ep tupecnî al eniţ eS .iţiucsib uc uas ătutăb ăcşi rf uc csev res eS .eletpal ăţita rc o.răhaz g 002 .rtnî răhaz ed irugnil ie rt nup eS .uunitnoc dnîcetsema .ăuo 4 .rtnî etulpmu eiube rt ec elitşec ăzaşa eS .sus iam ed aetatitnac u rtnep ătivi rtop emirăm ed ălao o.eilinav .tupecnî al ed .iruşubla 4 .apa tâcnî leftsa .ece r al uad es iş tev reş nu uc elitşec g retş es .t reif a atseca ec ăpud .ăţaehg al ăd es iş ăpa uc ătadu ăm rof o.rtnî aiţizopmoc ănraot eS .lu răhaz uc eletpal .atâta tot uc dnâ roşcim .tlum iam tâc ă rugnil o uc elitşec ulpmu eS .etnib reif et raof etse tâc .rtnî nup eS .rtnî tab eS .uas iţpe rd iiţe rep uc iş coljim al ăruag uc ălbat ed ăm rof o.icim iam tnus elitşec dnâC .ăpa uc ătadu ăm rof o.s ral răhaz ed luporis uc ăcetsema es iş ătitocolc ăpa ed irugnil ăuod uc ănitaleg ed eliof csepot es pmit e rtnÎ .etpal l 1 ITŞEC AL ĂMERC .247 .eilinav .rtnî .tanrutsă r a-s ec ăpuD .ieme rc rama tsug nu ad ra ece rao-ed .ăguada es .tivi rtop eif ăs eiube rt lucoF .iap nu uc ăc raecnî eS .ăcsaecă r es ăs ăsal es iş ănue rpmî uon nid tab es .t reif al edacs ame rc ece raoed .ămups iruşubla urtap elec tab eS .ănitaleg ed iof 3 .lu răhaz uc eletpal lutecnî uc ănraot es e rac .ătivirtop e raoluc o ătăpac ănâp lu răhaz ăţitarc o.iinişam aenig ram ep niţ es .rtnî aiţizopmoc ănraot es .etpal l ½ )LEMARAC ĂMERC( ĂTAZILEMARAC EILINAV ED ĂMERC .răhaz g 021 .răhaz irugnil 4 .aefac ed ăţnese ed i rugnil ăuod ăguada eS .sus iam ed ame rc uc ăcetsema es .ănraotsăr es iş ăţaehg al e ro avetâc ăsal es .ă raoce rts eS .atag etse ăcad ăc raecnî eS .s ra lurăhaz uc ătacărbmî am rof nî ănraot es iş aiţizopmoc ăraoce rts eS .ăpa irugnil 2 .rtnî ed ra eS .roşu dnâcetsema .rtnî răhaz ed aetatitnac nid etatămuj ăd ra es ăs dnânup .ăsihcnî ae rp un .etrap o al ame rc ad etaop es .ămups o ac caf es ănâp .etşezlăcnî es ănâp ue rem dnâcetsema iinişam aenig ram ep lutot uc enup eS .rtnî tab eS .ele e rtni rp apa eluc ric ăs ac e raotăpăcnî ed lutsed ăvat o.mor ed ărugnil 1 .ătartnecnoc aefac ed irugniI ie rt .talinav răhaz uas eilinav notab 1 .341 .347 .etunim 54 cim cof al ăb raif ăs eniţ es .sus iam ed aiţizopmoc uc ăcetsema es .ăcsaecă r es ăs ăsal es iş avat uC rotpuc nid tocs eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp ăcae rf eS .rotpuc al ăd eS .amrof tacărbmî urtnep răhaz irugnil 5 .ăpa uc lusav nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .iinişam aenigram ep .ece r etse dnîc rai .ăpa ed irugnil .răhaz iş eilinav uc ăb raif ăs eletpal enup eS .ăniţ es ăs eiube rt amerC .ăuo 4 .etpal ed aetatitnac .sus iam ac lef al ecaf eS.rtnî am rof ăzaşa es iş ă repoca eS .ăti rătnî ae rp eif ăs ă răf .ige rtnî elăuo no rtsac nu.lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .147 Cremă de vanilie etsep .eliruşubla ămups tab eS .răhaz g 521 SRA RAHAZ ED ĂMERC .răhaz ed lutse r uc iş eletpal uc ăcetsema es iş etnib reif ăpa ed irugnil ăuod uc egnits eS .ăcşirf g 052 .eirufraf ep ănraotsăr es iş tiţuc nu uc sus ed aenigram ep ed ame rc ednirpsed es .oacac g 05 uas iţăcub ătaiăt ătalocoic ed g 001 ăţita rc o.etunim ed 04 mac rotpuc al eniţ es ătiunşibo emirăm ed itşec nî amerC .rtnî niţup o-dnâcelpa iş ăpa nid ăcşaec o dnâţocs .lurăhaz edra es ănîp nub cof ep eniţ eS .ăvat nî ătitocolc ăpa iopa ănraot eS .ăpa nid tocs eS .447 .niţup iam avec niţ es . Cremă de zahăr ars o.rtnî eiaom eS .ăţita rc .ătutăb ăcşi rf g 052 ăguada es e rac al . rotpuc al ăd eS .ăcşirf g 052 .eioven al .

etpal uc aţita rc nî ărugnil nid luşubla egnipmî es iopa .şatiţuc nu uc enigram ep roşu ecafsed eS .lulet uc lutot etab eS .iinişam aenigram ep etunim 3 — 2 niţ es ic .ăguada es e rac al eliruşubla no rtsac nu-rtnî tab eS .eli ruşubla no rtsac nu.inuşpăc ed frâv uc rahap 1 .ătis o ep grucs eS .şubla ed elăuo ăzaşa es arpusaed rai .răhaz g 57 .eiâmăl o al ed amaez iş lu răhaz uc apa ăţitarc o-rtnî cof al enup eS .etocolc nî aed iam ăs aiba eletpal tâcnî leftsa .ece r al ăd es iş ăpa uc ătadu ăm rof o.)ăniăf uas( ălucef ed ăţirugnil ed frâv 1 .ăpa l 1 ŞIRG ED ĂMERC .atâta ep ăcnî niţ es iş etrap ătlalaec ep c rotnî es .947 .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc iopa b reif eS .mor irugnil 2 .ăţitarc nî col ăbia ăs ac .rtnî ăzaşa eS .ăb raif ăs epecnî eletpal dnâC .ămups o ac etşe rc iş telpmoc etşecăr es ănâp .iruşubla 4 ĂTALOCOIC UC ŞUBLA ED ĂUO . răhaz g 001 uc ămups eliruşubla tab eS .i rolf ed ăpa ed ărugnil o uas eilinav ăguada es e rac nî ăpa nî ătavlozid eiâmăl ed e ras ăniţup uc ătiucolnî if etaop aiâmăL .ătabmob niţup eif ăs o-dnâsăl aţafarpus etşezeten es .eilinav .e ram ed tivi rtop ăţitarc o-rtnî cof al enup eS .v( elenatsac ăţăruc eS .ătiv res if a ed etnianÎ .eiaom es ănâp .şubla nid ăuo 5 — 4 leftsa ăzaem rof eS .v .ătis nirp ămru ep iş tacot ed anişam nirp ce rt eS .eiâmăl o al ed amaez .ăzaifehcil es ame rc tupecnî aL .etunim icnic eb reif iam es iş eiaolp nî luşirg ănraot eS .i rubmâs ărăf enişiv uc uas iga rf uc ecaf es ăme rc işaeecA .ti rocăr a-s ame rc dnâC .elaom cof ep lutot uc ăd es .”e răsap ed etpaL“ al ac lef al ăpa nî lumu rd ăd es il iş şubla nid ăuo arugnil uc uai eS .tucse rc somu rf ănâmă r ăs luşubla ac u rtneP .etpal 11 ERĂSAP ED ETPAL .etijărp eladgim .mo r ed ă rugnil o ăguada es .cof al tlum ae rp aets un ăs atseca iş luşubla enup es dnâc iram e tocolc nî ăb raif un ăs eletpal :i rurcul ăuod ed ămaes ăniţ es ăs eiube rt .oacac uc tacetsema eletpal tecnî ănraot eS .ătis o ep ăzaşa es iş iruăg uc arugnil uc tocs eS .ăreitopmoc o.tasip răhaz ed g 001 .ăsam al ătiv res if av e rac uc airuf raf nî ănraot es .luşubla tot eb reif es ănâp lef işaleca nî iopa ăunitnoc eS .b reif es uN .627 .enatsac 04 ENATSAC ED ĂMERC .oacac irugnil 2 .ailinav uc eletpal .dnuf ep ădnirp es ăs uas işolococ ăbia un ăs ac dnâcetsema .cim iam cof ep aţitarc ega rt es .etnib reif ăpa uc ăţita rc o ănişam ep etşetăgerp eS .eilinav .iruşubla 2 INUŞPĂC UC ŞUBLA ED ĂMUPS .)iz auod a ănâp nuja nid liba refe rp( e ro 4 — 3 niţup lec .etlum iam un .ăuo 6 .)627 .elinuşpăc iş tasip lu răhaz .)356 .esaomu rf inuşpăc avetâc arpusaed ăzaşa es .v( eilinav ed ăme rc uc etşev res es iş ănraotsă r es .ăg rucs es ăs ac .ămups tucăf ua-s ec ăpud .ăpa iş răhaz nid so rg po ris nu ecaf eS .ălucef iş răhaz uc ăcae rf es e rac iruşuneblăg ăuod nid sos nu ecaf eS .şirg g 001 .lulet uc ethib reif etab es iş no rtsac nu.iţrăp elebma ep el-udnâc rotnî .egel es ăs epecnî dnâc ănâp dnâcetsema .eţirugnil ienu lurotuja uc .)ăniăf ăniţup uc ătiucolnî if etaop atsaeca( ălucef ed ăţirugniI o iş răhaz g 001 uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .tutăb enib etse dnâc şubla eci ro ac e rat iş ăsaomups enived iş ăgael es lutecnî uc lutecnî .etocolc nî etunim icnic ăb raif ăs ăsal eS .tnu g 051 .ăsam ed e ram ărugnil o uC .547 .iţiucsib 21 — 01 .647 .eilinav ed amerc urtneP .eiruf raf ep şubla ed elăuo ăzaşa eS .etrap o ep etunim ăuod ed niţup iam niţ eS .etunim 02 niţup lec .răhaz g 051 .847 .ăţaehg al ăuod-ăro o ăd es .)ăniăf uas( ălucef ăţirugnil 1 .rtnî ănraot eS .etanicăm iş răhaz uc etijă rp eladgim ăraserp es iş ătalocoic ed lusos ănraot es a rpusaed .rtnî nup eS .răhaz g 001 .iruşuneblăg 2 :sos urtneP .e rat luşubla eniţ es ănâp uon nid es-udnâtăb .etpal ld 3 .tasip răhaz ed frâv uc rahap 1 .441 enib etse dnâC .ămups luşubla nid ai es .ăgael es ănâp .etunim avetâc ănişam ep eniţ eS .răhaz g 002 .ăpa rahap 2/1 1 iş răhaz g 004 nid poriS .ăpa ed enib grucs eS .rtnî ănraotsăr eS .ăţaehg ep ăţni refe rp ed .taruce rts eletpal lutecnî uc ănraot eS .747 .mor ărugnil 1 .etunim 02 niţup lec .

tagel /2 es .răhaz g 002 .457 . răhaz g 001 .ăb raif ăs işutot asăl a ă răf .ăuo 6 .răhaz g 051 ăcim ăţita rc o-rtnî d ra eS .niţup etâc .i ro avetâc ed ă rutnâv iam es iş no rtsac nu.eletpal ătiuţlăms ăţita rc o.iinişam aenig ram IRUICLUD URTNEP IRUSOS .ăcetsema es .eiruf raf o ep ăzaşa es iş mo r uc po ris uc iţiucsib aviţâc ăbibmî eS .ece r ăpa ăniţup uc ătaium alucef uc iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .ue rem ăcetsema eS .ăţaehg al uon nid ăd eS .ădni rp es ăs tupecnî a ămrof nid aiţizopmoc dnâC .etpal l 2/1 SRA RĂHAZ ED ZERAVAB .ănitaleg iof 6 .eta rahaz etcu rf enup .rtnî nup eS .bla niv l ½ .iruşuneblăg 4 NIV ED SOS .eletpal .eiat es un ăs ăji rg dnâva .)ăniăf ed uas( ălucef ed ăţi rugnil o .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .rtnî ă raoce rts es .ame rc enup av es e rac etsep dnuf nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .apa uc ătadu .257 ze ravaB“ urtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .ălucef ăţirugnil 1 .ăcsae rocăr iam es ăs ac niţup aiţizopmoc ă rutnâv es tipot a-s lurăhaz dnâC .eşao rgnî es ăs epecnî dnâC .ăcşirf g 053 .răhaz ă răf ătutăb acşirf uc roşu ăcetsema es .ăb raif ăs aiţizopmoc epecnî ănâp arugnil uc ue rem ăcetsema es iopa .iinişam aenig ram ep eniţ es etatămuj ătlalaeC .arpusaed ăţileip ădni rp un ăs ac .etrap o al ăd es .ănitaleg iof 8 .etpal itşec 2 .eletla etsep elenu irudnâr nî .biuc ed ăm rof nî .eilinav .mor irugnil 2 .ădni rp es ăs ac ăţaehg al enup es iş ălbat ed am rof nî ănraot es eiţizopmoc nid etatămuJ .ece r ăpa ăniţup nî ătaium ălucef ed ăţirugnil o uc iş lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.ăme rc o ac caf es iş csebla es ănâp .eletpal cof ep enup eS .ăgael iam es ănâp .lumo r ăguada es iş eti rocăr elenatsac uc ăcetsema es .ece r ăpa ăniţup uc ătavlozid .ăti rocă r enib .rtnî nup eS .e ro ăuod niţup lec ăţaehg al ăd eS .ae nî dnâguăda .răhaz g 052 .tivi rtop cof al ănişam ep lutot uc enup ep ue rem dnâcetsema .eilinav .eilinav .ailinav uc ănue rpmî .ălucef ăţirugnil 1 .ărugnil ep ădni rp es ăs epecnî ame rc dnâc rai .dnuf ep ădnirp es un ăs ac ue rem dnâce rf .răhaz g 001 .dlac niv l 1 tecnî ănraot eS .etatămuj ătlalaec arpusaed ănraot es .etnib reif eletpal ăguada eS .talinav răhaz uc ătutăb ăcşi rf uc coljim nid lulog elpmu es iş ănraotsă r eS .357 nî am rof ăpilc o ecudo rtni es .răhaz g 021 .răhaz g 001 .lu răhaz .ălucef ed ăţi rugnil o iş ece r ăpa nî ătalăps anitaleg .ailinav .uşo r nî eze roloc o ăs e rac nim rac ed irutăcip avetâc uas răhaz niţup uc ăpa nî ătavlozid oaac ed ărugnil o .etnib reif ăpa ed ăuod .ătiuţlăms ăţita rc o.elăuo .lumo r ăguada es .enib eiaom es lu răhaz iş ătnâb reifnî es dnâc ănâp eniţ eS .etnib reif ăpa .541 .tnu răm etaiăt .)vitatlucaf( etarahaz etcurf ed ărugnil 1 .ăuo 6 .tăpsao rp e raof tnu ăcae rf eS .eitrâh ed uas ăznâp ed lutenroc uc .057 .cof al lutot uc enup es iopa .enatsac etsep tecnî ănraot es .eilinav iş etnib reif ăpa ăniţup uc ătaium anitaleg .lu răhaz .etşe rocăr es ănâp ăcetsema es iş etrap o al ăd es .ece r ăpa uc ătalăps anitaleg iş s ra lurăhaz .telpmoc etşe rătnî es ănâp ăsal es iş .ăuod nî tcaxe etrapsed es iopa .iruşuneblăg 3 MOR ED SOS .rtnî ăcae rf eS .etrap o al tad a-s ec ăpuD .aţiluc ruf uc niţup tab eS .oacac ărugnil 1 .ănraotsă r es dnâC .ăro ed etatămuj o leftsa etuniţ iş mo r uc etipo rts .etpal l 1 IROLUC ĂUOD NID UELEJ .ti rocăr a-s dnâC .etpal l 2/1 EILINAV ED ZERAVAB .tivi rtop cof ep eniţ eS .ălucef ăţirugnil 1 .157 top es eiţizopmoc nÎ .ănitaleg iof 6 .ăţni rod ăpud .tot ed enib .coljim al ă ruag o uc ălbat ed ăm rof o.”eilinav ed .dnâcetsema .răhaz uc ătutăb ăcşirf ăzaşa es coljim al ed lulog nÎ .elăuo .ălucef ăţirugnil 1 .ărugnil o uc gnits es iş e raoluc al e rat ae rp ădihcnî es un ăs tâcnî leftsa .ăşao rgnî es ănâp eniţ eS .

eilinav .ăpa ăcşaec 2/1 .eletpal uc ăcetsema es iş ăpa ăniţup uc ăcae rf es e rac oacac g 05 uc ătiucolnî if etaop atalocoiC .etpal l 1 .ăniăf uas ălucef âţirugnil 1 .067 .răhaz g 052 .757 enup es iş uunitnoc dnâcetsema .ailinav ăguada es etşetocolc dnâc .dlac eletpal tecnî ănraot es .ătart necnoc aefac ld 1 .ălucef ăţirugnil 1 .etpal ld 9 .eşaorgnî es ăs lusos epecnî ănâp .ăpa ăniţup uc .răhaz g 001 .ăuo 6 EILINAV ED ĂTAŢEHGNÎ .ece r apa ăniţup uc ălucef ed ăţirugnil .etpal ld 1 .et rap o al ăd eS .167 .eilinav ed ataţehgnî iş ac ecaf eS .ă ro ed t refs nu aşa ăsal es iş ă repoca es .sihcnî ae rp ăsnî un .eilinav ed ataţehgnî ac lef al iopa ăunitnoc es iş dlac eletpal uc ăcetsema es .ăpa iş răhaz nid tagel ed tivirtop po ris nu ecaf eS .răhaz g 051 SRA RĂHAZ ED SOS .etnib reif ăpa ed ăcşaec 2/1 uc egnits es iş .etşe rocă r es ănâp .lu răhaz ăţitarc o.răhaz g 001 uc iruşuneblăg tpo uas ige rtnî ăuo esaş no rtsac nu.ece r uas dlac etşev res eS .cof al lutot enup eS .iruşuneblăg 8 uas igertnî ăuo 6 SRA RĂHAZ ED ĂTAŢEHGNÎ .aguăda etaop es .telpmoc etşe rătnî es ănâp etşet râvnî iam es iş .eilinav .răhaz g 052 .ăuo etsep tecnî eletpal ănraot eS .iruşuneblăg 4 .oacac g 05 uas ătalocoic g 521 .ăniăf .icim iţăcub ătaiăt atalocoic iinişam aenigram ep eiaom es .ăţaehgnî es iş ă reiteb reş nî ănraot es .et rap o al ăd eS .răhaz g 051 UO ĂRĂF OACAC ED SOS .cof ep lutot uc enup eS .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .eiube rt tâc etşe rătnî es ănâp etşetrâvnî eS .e tocolc avetâc aed ăs ănişam ep .tucse rc a ame rc dnâC .ăuo 6 AEFAC ED ĂTAŢEHGNÎ .oacac irugnil 2 .)eilinav ed ataţehgnî .uumtnoc es-udnâcetsema .a rugnil dnâţocs tâcnî leftsa .atag epao rpa etse dnîc .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .rtnnp ăraoce rts eS .ăpa rahap 2/1 .nemu r ed tivi rtop .rtnî ed ra eS .et rap o al ăd eS .ătartnecnoc et raof auaefac taguăda a-s e rac al eletpal uc ăcetsema eS .ăşao rgnî es ănâp dnâcetsema .ailinav uc eletpal ăb raif ăs nup eS .etpal o eiaom eS .ătutăb ăcşi rf ed irugnil 3 — 2 ăguada es .uunitnoc dnâcetsema .etpal l 1 .po ris ntţup etâc ănraot eS .ailinav ăguada es .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .etşe rocăr es ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .ăme rc ed e riţbus tarts nu ănâmăr ăs ae ep .etşetocolc dnâc iş eletpal ăb raif ăs enup eS .557 l2 ed ăcşaec 1 ănraot iam es iş s ra răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es .atag epao rpa etse ataţehgnî dnâC .d ra eS .ălucef ed ăţi rugnil o uc iş lu răhaz uc eliruşuneblăg ăcae rf eS .răhaz g 052 .eilinav ed ataţehgnî iş ac ecaf eS .etnib reif ăpa ăniţup uc gnits es iş răhaz g 051 .tnu răm ae rp un ătamâ răfs ătalocoic ăniţup iş .ăuo 6 ĂTALOCOIC ED ĂTAŢEHGNÎ .ăspil nî uas .ăţni rod ăpuD .ăsaed ătis o.iişolococ iţot cafsed es ănâp ece r ăpa ăniţup uc ălucef ed ăţi rugnil o iş oacac ed i rugnil ăuod ăcae rf eS .eletpal eb reif eS .957 .ăşao rgnî .641 .tivi rtop cof ep aiţizopmoc uc aţita rc enup eS .eilinav .rtnî ăcae rf eS .etpal l 1 .657 iam es ănâp es-udnâniţ .răhaz g 052 .ălucef ăţirugnil 1 .elăuo uc iopa iş eletpal uc tecnî ăcetsema eS .etpal l 2/1 EILINAV ED SOS .ăb raif iam ăs ă răf .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .857 ETAŢEHGNÎ .eşao rgnî es ăs epecnî ănâp dnâcetsema .ăro ed t refs nu aets ăs ăsal es iş ărepoca es .v( ătutăb acşirf uc ătado .

eiâmăl 1 al ed amaez .enişiv ed ămaez g 005 ENIŞIV ED ĂTAŢEHGNÎ .eiâmăl o al ed amaez ăguada es .ăpa uc răhaz ed po ris nu ta rapes ecaf eS .ticăr a-s ec ăpud iş ăpa uc ătadu taula ed asam ep lutot uc ănraot es .răhaz g 003 .eiâmăl 1 iş elacotrop 3 al ed amaez .iigarf uc ăcetsema eS .ămaez l 2/1 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .e ruip ed gk 2/1 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .răhaz g 003 .eleladgim uc lurăhaz tacetsema a-s dnâC .ăţaehgnî es iş răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es .ame rc uc ăcetsema es iş tnu răm ăzaesip es .tipot a-s lurăhaz dnâC .nofit nu-rtnirp c rots es iş elinişiv ălaps eS .367 .eilinav ed ătaţehgnî urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂTANILARP ĂTAŢEHGNÎ .ătutăb ăcşirf ăniţup iş eiâmăl o al ed amaez .etui cof ep etunim ăuod eb reif es e rac .răhaz g 003 .ăpa g 005 ELACOTROP ED ĂTAŢEHGNÎ .icun uas eladgim ăguada es e rac nî .ă ro ed etatămuj o leftsa ăsal es iş et rap o al ăd es .ăţaehgnî es iş ă reiteb reş nî aiţizopmoc ănraot eS .ăpa ld 3 .)vitatlucaf( ătutăb ăcşirf irugnil 3 .267 .răhaz ed g 001 sihcsed nemu r d ra eS .roligarf amo ra uc enib et raof ănibmoc es atsaecA .iicoljinr iâmăl ie rt aI ed amaez ăguada eS .răhaz g 003 .ăpa ld 3 .ăguada es .icun uas eladgim g 001 sulp nî .cof ep ăniţ iam es ăs ă răf .enib g rucs es iş iigarf ălaps eS .elacotrop 2 al ed ajaoc .667 .eiâmăl ed ataţehgnî ac lef al ecaf eS .lu răhaz iş apa e rignit o.741 .eilinav ed ataţehgnî ac lef al etşetăgerp es iş ăreiteb reş nî ănraot eS .ă repoca eS .467 .ăţni rod ăpud .rtnirp ăraoce rts es .iga rf ed ataţehgnî urtnep ac iţătitnac işaelecA ARUEMZ ED ĂTAŢEHGNÎ .eilinav ed ataţehgnî u rtnep ac lef al ame rc etşetăgerp eS .567 .tucălp tsug nu ietaţehgnî dnâd .767 .ătis nirp ce rt eS .işela igarf g 005 IGARF ED ĂTAŢEHGNÎ .ăţaehgnî es iş ăreiteb reş nî ănraot es .rtnî nup eS .nofit nu.ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .ăpa g 005 EIÂMĂL ED ĂTAŢEHGNÎ .atsaeca uc lef al etşetăge rp eS .ti rocăr a-s ec ăpud iş .eiâmăl o al ed amaez .etunim ăuod eb reif es e rac ăpa iş răhaz nid po ris nu ecaf eS .etunim ăuod ăb raif ăs ăsal es iş etui cof ep ae rignit egnipmî es .eiâmăl 1 al ed ajaoc .)iu răma tsug e ra e rac ăbla aec ă răf ăneblag aet rap( eiâmăl o al ed ajaoc enup eS .iâmăl 3 al ed amaez .

dnuf ed ădnirp es un ăs ac .etpal l ¾ ECALG EFAC .ătutăben .răhaz uc ătutăb ăcşirf ăniţup arpusaed dnânup . ruje rpmî ămaez ăsal un ăcaD .841 .277 EDALEMRAM .etcurf ămaez ed rahap 1 ..inuşpăc ed tarts nu .răhaz g 005 .elenac roB .tot ed un rad .inuşpăc gk 1 aL INUŞPĂC ED ĂDALEMRAM .et rap o al ăd eS .)ăţnirod ăpud( eilinav ăniţup uc eletpal eb reif eS .tavlozid a-s lu răhaz dnâc iş cof al ănup es ăs ă răf lutot ăcetsema eS .nmel ed ăciţăpol o uc ue rem dnâcetsema .tnemag rep eitrâh uc enib ăgael es iş telpmoc ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .eilinav ed ătaţehgnî eciro u rtnep ac aiţizopmoc etşetăgerp eS ĂMERC ED ĂTASAC .377 .rtnî nup eS .esiac gk 1 aL ESIAC ED ĂDALEMRAM .etşet râvnî es iş ă reiteb reş nî aiţizopmoc enup eS .răhaz g 006 .ăcşirf g 003 .enib ticăr a-s ec ăpuD .ele nî adalemram ănraot es .eiube rt tâc etşe rătnî es ănâp .eilinav .ădos uc iş etnib reif ăpa uc etalăps enib .ăţaehg al ăsup etse tâc lupmit nî ăcşim es uN .ăb raif ăs ăsal es iş etui iam cof ep iopa ăd es .ătăpsao rp acşi rf ăguada es .ăraoi ruf raf o ep niţup dnânup atag etse ăcad ăc raecnî eS .iopA .sus iam ac ăţaehgnî es iş ăm rof nî enup eS .esiac ed ătaţehgnî :ac etcu rf ed ătaţehgnî eciro u rtnep ac aiţizopmoc etşetăgerp eS ETCURF ED ATASAC .igarf .telpmoc ti rocă r a-s ec ăpud .etrap o al ăd eS .ătartnecnoc aefac ld 3 .e ras iş ăţaehg ăguada iam es eioven aL .ăguada es e rac al .ălcits ed eif .ăcnî edlac tnus tâc iş iulu rotpuc arug nî ăcusu iam es .rtnî uas ătirotisoc enib ăţaeclud ed ae rignit nî lutot uc enup eS .niţup ăcsae rocăr iam es ăs ăsal es iş du tev reş nu uc ă repoca es .ătiuţlăms ăţita rc o.elinuşpăc ălaps eS .rtnî aiţizopmoc ănraot es .răhaz ETPAL UC .atag etse ec ătadnî etşev res eS .aefac .inuşpăc ed adalemram uc lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED ĂDALEMRAM .cte ă ruemz .ătutăb ăcşi rf g 003 .)ătutaben ăcşirf uc tacetsema etpal uas( durc etpal ed rahap 1 .ăţaehgnî es iş e ras iş ăţaehg uc ătităgerp areiteb reş nî aiţizopmoc ănraot es .177 .ătit râvnî eiube rt e rac ăreiteb reş nî ăcsae rătnî es ăs col nî .ătiunşibo etpal uc aefac o tâced etse un atsaeca .e rahap nî uas itşec nî .tnâmăp ed eif .ăta rtnecnoc aefac ed i rtiliced ie rt u rtlif al caf eS .iz auod a ănâp so rocăr col al aets ăs ăsal eS .ătagel ed lutsed etse .477 .lucapac uc citem re ă repoca es .csezepmil es .lurăhaz etşepot es ec ănâp ăcetsema es iş lu răhaz iş auaefac ăguada eS .ătutăb ăcşirf g 003 uc ăcetsema es iş .867  de g 571 .ătis o ep enib g rucs es iş eleţidoc pu r es .gretş es .lurăhaz tot etşepot es ănâp elaom cof ep niţup eniţ es .ămo ra nid ed reip ece raoed .et raped iam aşa iş tasip uas sot răhaz ed lunu .no rtsac nu.577 .ETCURF ED ĂTAŢEHGNÎ .e ro 4 — 3 ăsal es iş e ras iş ăţaehg uc ătaelăg o-rtnî enup es .etaţehgnî etlalelec tâced elaom iam tlum ătiv res iş eţehgnî ăs ăreiteb reş nî ăsup .tlum ae rp eţehgnî ăs ătasăl eiube rt uN .inuşpăc ed adalem ram uc lef al ecaf eS IGARF ED ĂDALEMRAM .077 .răhaz g 003 .ătaţehgnî ed ălaiceps ăm rof o.aefac ed ataţehgnî ed e ribesoed erpS .967 .cte s ra răhaz .

ticăr a-s ec ăpud iş nac rob nî ădlac enup eS .lu răhaz uc ănue rpmî t reif al uon nid nup es ec ăpud ece raoed )e ro ăuod niţup lec( enib ăb raif ăs niţ eS .adalemram ti rocăr a-s ec ăpud iamun tnemag rep eit râh uc ăgael es iş enac rob nî ădlac ănraot es .rtnî .irat e rem gela eS .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .e rem iş e rep nid ătacetsema iş ecaf etaop eS .etşe rătnî iam es ajaoc .col al csenu es un iţrăp ăuod elec ăcaD .) ruic( ăra r iam ătis o.187 .etreif erep ed gk 1 aL EREP ED ĂDALEMRAM .etpaoc enib esiac gela eS .977 .enib etşetocolc apa dnâC .cim cof ep tupecnî al niţ eS .răhaz g 052 .ajaoc eiaom es ănâp .etalăps enib enac rob nî dlac ănraot eS .941 )ĂGAONOTIHC( IUTUG ED ĂTSAP .287 .lurăhaz dnâguăda .inuşpăc ed adalemram al ac iopa dnâunitnoc .eiube rt tâc ăgael es ănâp .etreif elacotrop gk 1 aL ELACOTROP ED ĂDALEMRAM .elelacotrop po ris tseca nî nup es iş amups ai es .e rem ed adalemram ac lef al ecaf eS .ăuod nî arugnil uc et rapsed eS .etreif rolelacotrop aetatue rg uc ălage etatitnac nî răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî enup eS .eiube rt tâc ăgael es ănâp .ăsao rg ajaoc uc i ram elacot rop gela eS .rtnî uas ăţaeclud ed ae rignit nî ănraot eS .i rubmâs ed iş eţileip ed ăţăruc es iş grucs es .i ram etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş rolelacot rop lumu rd ăd es .ece r ăpa uc sav nu.tot uc ăjaoc uc .ăpa ed e rahap ăuod răhaz ed gk 1 al dnânrut .ăguada es .ă raoi ruf raf o ep ădalemram ăniţup dnânup ăc raecnî eS .lurăhaz uc ănue rpmî ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .arpusaed dnânup .ăcetsema es uN .iirubmâs tocs es iş ăpa ed grucs es .ue rem dnâcetsema b reif eS .ăpa ed erahap 2 .irut refs nî eiat eS .rtnî uas ăţaeclud ed ae rignit nî lu răhaz uc ănue rpmî nup eS .eiaom es iş ăb raif ăs pecnî ănâp lomod cof ep niţ eS .tnemag rep eit râh uc ăgael eS .lurăhaz uc ănue rpmî no rtsac nu.esaoniăf un .877 .ăgael es ănâp .răhaz g 006 .e rarăc o dnâm rof .enurp ed margolik nu al răhaz g 001 ed eiţ roporp nî .eiov nî elelacot rop aepăcnî ătaop ăs e rac nî cof ep ăpa uc ălao o enup eS .etlum tnus ăcad .esiac gk 1 aL ĂJAOC UC ESIAC ED ĂDALEMRAM .etocolc avetâc aed ăs ăsal iam es .ăti repoca ăţitarc o.777 .ătagel ed lutsed etse adalemram .tnemag rep eitrâh uc ăgael es .iom tnus dnâC .etreif erem gk 1 aL EREM ED ĂDALEMRAM .mo r nî ătaium ăp râc o .tivi rtop cof ep ăb raif ăs ăsal eS .auaedif ac i riţbus iilef nî .inuşpăc ed adalemram al ac lef al .ue rem dnâcetsema .677 . răhaz niţup .ălaps es .g retş es iş ălaps es .enurp gk 1 aL ENURP ED ĂDALEMRAM .egel es ăs ăsal es iş nub cof al ăd es .ătis nirp etuce rt tsof ua ec ăpud .t reif al uon nid nup es iş ătis ni rp ce rt es .răhaz g 003 .rtnî nup eS .rtni rp ce rt eS .răhaz gk 1 .rtnî nup es iş tocs eS .lu răhaz etşepot es ec ănâp nmel ed ărugnil o uc enib ăcetsema eS .las revsnart eiat es t refs e raceif iş coljim nid bla lutnemalif iş iirubmâs ăzaet răpednî es .ue rem dnâcetsema cof ep uon nid nup es .eilinav ăniţup ăguada eS .uas ătaeclud ed ae rignit nî nup eS .e ro 42 aets ăs ăsal eS .elesiac ălaps eS .elerubmâs dnâtrăpednî ăuod nî pu r es iş g rucs es .urtap nî iopa eiat eS .e ram iam nazac nu-rtnî . răhaz g 005 .087 .u rca e rap lunuigam iş etpaoc ae rp tnus un elenu rp ăcaD .ticăr a-s ec ăpud .v( ii rubmâs tocs es iş ăjaoc ed elenu rp ăţăruc eS .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc t reif al nup eS .inuşpăc ed adalemram al ac iopa ăunitnoc es iş ătiuţlăms ăţita rc o.lurăhaz etşepot es iş ămaez esal ăs pecnî ănâp .etpaoc enib enu rp ălaps eS )ALDIVOP( NUIGAM .enib ăgael eS .)597 enu rp ed ăţaecluD .ătiuţlăms ăţitarc o.i rubmâs ed iş ăjaoc ed aţă ruc es .iinrei lupmit nî âcsaiagecum un ăs ac tagel enib eif ăs eiube rt lunuigaM .

işe ric .avectla al ăzaeţniube rtnî es un e rac .ăs raots enib iş ădu ăp râc o uc ă repoca es iş taruc et raof no rtsac nu-rtnî ămaot eS .etepsao rp iş esaomu rf .ătlum ăpa nî .lu răhaz tot etşepot es ănâp cim cof al iâtnî ăsal eS .iz ed etatămuj o leftsa ăsal eS .etunim 51 .ne rem tadu .eiâmăl 1 al ed amaez iş răhaz g 004 .mc 1 ed so rg tarts nî .et reif enib tnus dnâC .răhaz ed dnif dnâr lumitlu .etşe rocă r es ec ăpuD .p( rav ed ăpa nî ăro o ac ric niţ es iş ălaps eS .etepsao rp iş esaomu rf .051 .387 .răhaz gk 1 .etreif iutug ed gk e raceif al răhaz ed g 004 etâc ăguada es iş ătis nirp cert es .eiâmăl ed ae ras etiu es un ăS .ămaez esal ăs eletcu rf pecnî ănâp .ătagel enib etse atsap dnâC .etunim 01 uon nid aţaeclud eb reif es dnâc iz auod a ănâp ăsal es iş cof ep ed uai eS .frâv uc ănilp .icim ăţni refe rp ed .rtnî nup eS .răhaz .sot( răhaz ed lunu .rtnî iâtnî ănraot es etnib reif aţaecluD .aenemesa eD .i ro avetâc ed .i ro ie rt .etui iam cof ep iopa .ăţaeclud ed ae rignit nî lutot uc ănraot eS .ătado etcu rf ed gk 2 ed tlum iam et reif eiube rt un ăc aiţneta mega rtA .aţilucruf roşu ădnu rtăp el ăs tâcnî leftsa .eiruf raf o ep eletcu rf dnânup .edepmil rav ed ăpa ed l 1 .amaez ăcaD .emisărg ed ămru o icin ăbia un ăs aţaeclud ănraot es e rac nî elenac rob ac ăjirg ătlum uc tav resbo eiube rT .roşu ăcetsema eS .elinuşpăc ănim ret es ănâp dnâtepe r .lurăhaz tot iş eletcurf etaot nup es ănâp aşa ăunitnoc eS .iirugnil lusod uc .ălibairav niţup ărutarepmet al iş tacsu col al eta rtsăp eiube rt elenac roB .487 .ăgrucs es ăs ătis o ep nup eS .du tev reş nu uc ăti repoca .etui iam cof ep iopa .)22 .tnemagrep eit râh uc enib ăgael es iş enac rob nî ănraot es .eleţidoc iş dnâva .inuşpăc gk 1 )laedrA nid ăteţer( INUŞPĂC ED AŢAECLUD . roliţeclud ae risi rahaz rugis dniunicirp atsaeca .inuşpăc ed .iulu rotpuc arug nî enib ecusu es ăs nup es iş elenac rob ălaps es pmit niD .tocolc nî ăd dnâc iş ae rignit niţup ănitalc es uas .cof ep ed ae rignit ăcidi r es .cim iam cof al iâtnî t reif al nup eS .ăuod uas iz o .iicoljim inuşpăc gela eS .dnuf al edepmil dnâmă r amaez .eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .tnemag rep eit râh uc enib ăgael es iş enac rob nî iopa ănraot eS .u rtap nî eiat es .eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez ec raots es arpusaeD .ădos uc ăpa uc etalăps eiube rt elenac rob aeeca eD .eiâmăl 1 al ed amaez .eleţidoc pu r eS .tiuţlăms lenăzăc nu.emâ răfs es un ăs ac .ece r ăpa uc no rtsac nu.s retş no rtsac nu.eliutug ălaps eS .cof al ed ăpilc o icin măt răpednî en ăs eiube rt uN .rtnî iopa nup eS .ăgael es ănâp dnâcetsema .amups ai es .ti rocă r a-s ec ăpud .etşecă r es ănâp eniţ es e rac nî .etpaoc enurp iş esiac .ătado eniţup etâc ălaps eS .ă ruemz ed eliţeclud ecaf top es lef aL .irubmo r eiat es .răhaz ed so rg tarts nu uc ă repoca eS .ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş eiâmăl ed etatămuj o ăcnî al ed amaez ăguada eS .atla ep iz o ep ed dnâts ăcsaelcoc un ăs ac tiuţlăms eif ăs eiube rt lulenăzăc .eleţidoc ăzaet răpednî es iopa .ăpa ed enib ăgrucs es ăs ac tacsu tev reş nu ep nup es uas ătis ep etunim avetâc ăsal eS .ăb raif ăs uon nid nup eS .lutot uc eiaom es iş ătis o.)nif tunrec rad .ăpa uc tadu dnuf nu ep ămaotsăr es .eme rv ătlum iam ălbat ed iituc nî ăzae rtsăp es iş răhaz ni rp uad es . ratnâc ep tce rid .inuşpăc ed dnâr nu .rtnî nup es .ăcim eiâmăl o al ed amaez iş muce rp .no rtsac nu.a rugnil uc ăcetsema es un pmit e rac nî .dnâc nî dnâc nid .eiâmăl ed e ras ed farp nu ă rase rp es e rac etsep .ălaiceps e rignit nî csetăge rp es eliţecluD IŢECLUD .ătasip eiâmăl ed eras ăţirugnil 2/1 .ădnirpuc el ăs tâc ăpa nî ăb raif ăs nup es iş i rubmâs uc aţusăc etaocs es .enac rob nî tce rid anrut ra-s ăcaD .etcu rf ed lunu .ta ruc tev reş nu uc es retş iş ădlac ăpa uc etizepmil enib .răhaz ed etivirts eif un ăs ac .ecusu es ăs talitnev enib iş tacsu col al ăsal es iş nofit nu uc ă repoca eS .taţniube rtnîen .elinuşpăc uc roşu lupmit tot eze rcul es ăs eiube rT .tacsu a-s dnâC .iicoljim inuşpăc gela eS .irut refs nî etaiăt itşeţe rc e rem avetâc iş ăguada eS . răhaz ed tarts nu .enişiv iş .enac rob nî enup es .so rocă r col al lutot aets ăs ăsal eS .gnul tiţuc nu uc ednitnî es .cof nî edepe r uad iş dnuf ep roşu dra es eliţeclud ece raoed .ae raoluc ăzaertsăp el iş eletcu rf etşe rătnî atsaeca ece raoed .etreif iutug ed gk 1 aL .rtnî .ă raoiruf raf o ep ămaez ed irutăcip avetâc dnânup ăc raecnî eS .tirocă r a-s aţaeclud dnâC .rtnî etunim 51 b reif es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es e rac .a rpusaed acidi r ra-s eletcu rf .ăpa uc sav nu.lusav ă rutucs es iamun ic .ăuod ed ătabmihcs . gk 1 .ăcnâda eirufraf O INUŞPĂC ED ĂŢAECLUD .iruăg uc a rugnil uc tocs eS .)e ro 21 — 01( aţaenimid ănâp nula nid .ătagel ed lutsed etse .

ii rugnil lusod uc roşu dnâc nî dnâc nid dnâcetsema iş ăcidir es dnâc amups dnâul .887 .eilinav ăniţup treif al ăguada es .eiâmăl ed amaez iş eilinav ed ătacub o ăguada es iopa .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .rtnî iâtnî ănraotsăr es iş cof al ed ai eS .ă ro ed t refs nu etrap o al o-dnâsăl .răhaz gk 1 .ele e rtnirp neblag fa rp col ed ănâmăr un ăs ac .eliof ăpu r es un ăs ăjirg uc iş iişo r caf es ănâp .ălaps eS .irubmâs ărăf eşeric ed .etui cof al iopa ăd eS .eiâmăl 2/1 al ed amaez .sus iam ac lef al et raped iam ăzaedecorp es iş cof ep uon nid enup eS .cof ep ed lutot uc ae rignit ai es iş tocolc nu aed ăs ăsal eS .eşe ric ed iş răhaz ed ătu rec etatitnac agae rtnî ănimret es ănâp .atag tnus dnâc .ăpa l 1 uc etunim avetâc b reif es )etatăp uas edetşev iam elec iş aţniube rtnî top es( esamă r eleznu rF .ticăr a-s ec ăpud iamun enac rob nî ănraot eS .eiâmăl 1 al ed amaez .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .ăznâp o-rtnirp ăraoce rts eS .eteged e rtnî ătaul if dnâtup .e riţbus iam avec .iuluca a ătiodnî aetrap uc ă rafa ele rubmâs etaocs eS .răhaz ed po ris nî ăb raif ăs eletcu rf dnânup ecaf etaop iam es .ae rignit pmit nî pmit nid ăcşim eS .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada eS .ăpa ed enib ăgrucs es ăs .ăcnâda eirufraf O IGARF ED ĂŢAECLUD .taţniube rtnîen pac ed ca nu uc ecaf es eiţa repo ătsaecA .răhaz gk 4/1 1 .iga rf ed aţaeclud uc lef al ecaf eS ERUM ED AŢAECLUD .răhaz gk 1 .rifadnart ed iof g 052 RIFADNART ED AŢAECLUD .egel es ăs epecnî dnâC .lupo ris enib ăgael es ănâp es-udnâniţ .tocolc nî ăd dnâc amups ai eS .ăraoiruf raf o ep ăc raecnî es iş amups ai es .cim cof al ae rignit eniţ eS .tasip uas sot .lunu etâc lunu iigarf gela eS .inuşpăc ed aţaeclud al ac tse r u rtnep ăzaedeco rp es iş eiâmăl o al ed amaez ăguada eS .ătagel enib etse amaez ec ănâp .amaez ătaot eletcu rf esal iş-ăs ac .787 .nrec es uas roşu ărutnâv es iopa .bla lutăpac dnâpu r .ă ro ed t refs nu ac ric etrap o al lutot uc ae rignit ăd es iş eletcu rf nup eS . răhaz ed lunu .097 .ece r et raof ăpa uc ăţucşec o.eiâmăl ed eras ăţirugnil 2/1 .taruc tev reş nu ep uas ătis o ep nup es zac tseca nî iş rasecen tarăpaen etse ăcad tâced ălaps es uN .cim cof al eniţ es iş iinişam aenig ram ep ae rignit enup eS .ebla eşe ric ed aţaeclud ac lef al ecaf eS ERAMA EŞERIC ED ĂŢAECLUD .687 .işomu rf iş ige rtnî iţot eif ăs .ătulp ed cim pod nu rtnî gifnî es etepac iurăc ela .ăcsaecă r es ăs ăsal es .eiâmăl ed e ras uc etace rf eleznu rf nup es .izetşev eif un ăs e rac işomu rf i rifadna rt gela eS .etcu rf ed ătasăl amaez nî lu răhaz ăcsaepot es ăs .ătizepmil enib ămaez ed e rahap ie rt ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .du tev reş nu uc ă repoca es e rac no rtsac nu.rtnî po ris ed ărutăcip o al lumu rd dnâd tâcnî leftsa .ece r al niţ eS . răhaz gk 052.cof al ae rignit uon nid enup eS .lu răhaz tot etşepot es ănâp .roşu .inuşpăc ed aţaeclud u rtnep ac iopa ăzaedeco rp es iş ăcsaecăr es ăs ta ruc et raof no rtsac nu.ătasip eiâmăl ed e ras ăţi rugnil etatămuj uc .ăbraif ăs uon nid enup eS .lurăhaz ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş etui cof ep iopa egnipmî eS .lutcurf emâ răfs es un ăs ăji rg dnâva .ăpa erahap 3 .esela eznu rf g 051 anâm uc ăcae rf eS .e rama eşe ric ed iş enişiv ed aec iş ac .tecnî lu răhaz etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ eS .iigarf nup eS .ăcsae rătnî es ăs ic .frâv uc ănilp .1 uc .enib ăb raif ăs ăsal es .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz cof al enup eS .etui cof al ae rignit iopa ăd es .ăţafa rpus al ăcidir es ec amups i ro avetâc ed ai eS .rtnî ănraot es .151 .iga rf ed ănilp ăcnâda ei ruf raf o eiube rT .po ris nî rol amaez ătaot iigarf esal iş-ăs ac .igarf ed .irubmâs ed eleşe ric ăţăruc es iş gela es .587 .iga rf ed aţaeclud uc lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED AŢAECLUD .anu etâc anu eliof gela eS .tacsu .taidemi evlozid es un ăs a rutăcip .eilinav .ăpa ed e rahap ie rt uc răhaz ed gk 1 treif al enup es pocs tseca nÎ .987 .ăcnâda eirufraf O EBLA EŞERIC ED AŢAECLUD .eşe ric ed dnâr nu ei rignit nî nup eS .dnuf ep edepmil enâmăr amaez iş ăţafa rpus al ăcidi r es eleb aob leftla .ăţaeclud ătsaecA .etui cof ep ae rignit egnipmî es .etrap o al etunim 01 ăd es .frâv uc ănilp .eiube rt tâc ăgael es ănâp .

ice r epa avetâc nî csezepmil es e rac ăpud .etpaoc esiac ed aţaeclud urtnep ac lef al ăzaedecorp es iş rav ed edepmil ăpa nî nup es .rtnî uas nofit nu.eiube rt tâc ăgael es ănâp ăb raif ăs cof al uon nid nup es iopa .ăpa ed e rahap ie rt uc lu răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî ăb raif ăs nup eS .797 .esar iutug uc ănilp ăcnâda ei ruf raf o ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .iirubmâs tocs eS .ă raoiruf raf o ep ămaez ăniţup dnânup ătagel etse ăcad ăc raecnî es iş amups ai eS .răhaz gk 1 .251 .lu răhaz eb reif ec pmit nî .g rucs eS .ece r ăpa uc sav tla nî taidemi cudo rtni es iş tocs eS .ece r al dlac al ed ăcsu rb ae rece rt nirP .iz rev esiac ed aţaeclud iş ac lef al ecaf eS IZREV ENURP ED AŢAECLUD .eiâmăl 2/1 al ed amaez .rtnî esup tnus ăcad roşu ăţă ruc es elenu rP .197 .răhaz gk 1 .ăb raif ăs ăsal es iş nub cof ep iopa enup eS .ebla eşeric ed aţaeclud ac lef al ecaf eS ENIŞIV ED AŢAECLUD .tagel epao rpa etse dnâc iş amups ai eS .iţeclud etlalelec urtnep ac dnâunitnoc .apa esal ăs ac ă ro ed t refs nu ac ric etrap o al es-udnâniţ cof ep ed uai es .e renit .etiţăruc etaot tnus ec ăpuD . rav ed edepmil ăpa nî e ro 3 — 2 niţ es iş tiţucsa enib şatiţuc nu uc ăjaoc ed ăţăruc es .răhaz gk 1 .eiâmăl 2/1 al ed amaez .ăpa erahap 3 .v( inuşpăc ed aţaeclud urtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .iram i ruăg uc ae raotăzăr ep dar es iş ăjaoc ed eliutug ăţăruc eS .edepmil .răhaz ed gk 1 aL .ăpa erahap 3 .eiâmăl 2/1 al ed amaez .lutot uc b reif es iş nofit nu.ăcim ănula o tâc ătănâv ărtaip tavlozid a-s e rac nî ăpa uc sav nu cof al enup eS .eilinav .e rignit nî .ige rtnî rad .tam rof elerubmâs ăcnî ua un e rac .etpaoc ae rp un enu rp ed ănilp ăcnâda eiruf raf o eţileip ed ăţăruc eS .ă ro ed t refs nu etrap o al lutot uc ae rignit ăd es iş eiâmăl ed etatămuj al ed amaez iş elesiac nup es . rea al et reifen niţ es un esa r eliutuG .v( inuşpăc ed aţaeclud al ac iopa ăzaedeco rp eS .eilinav ăguada es etocolc elemitlu aL .laretal iş iopa ăpaeţnî eS .eşetocolc e rac ăpa uc sav nu.etocolc 3 — 2 aed ăs ăsal es .izrev esiac ed aţaeclud urtnep ac iţătitnac işaelecA ETPAOC ESIAC ED AŢAECLUD .edepmil .egel es ăs epecnî lurăhaz dnâC .ăţidoc erpsnid aet rap nid .ăgrucs es ăs ătis o ep nup eS .esaomu rf esiac gela eS .ăcsaetocolc ăs uon nid epecnî .697 .ăcnâda eirufraf O IUTUG ED ĂŢAECLUD .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz ăgael eS .rtnî ăcnu ra es .etocolc nî uon nid ăd apa ec ănâp niţ eS .eiube rt tâc ăgael es ec ănâp ăb raif ăs ăsal eS .elesiac sudo rtni ma e rac nî apilc nî ăb raif ăs tatecnî a e rac .asiac ăg raps es un ăs ăji rg uc .elesiac nup es .etiţăruc esiac ed ănilp ăcnâda enuf raf o enup es .esar iu tug uc ănilp .i ram ed tivirtop .răp ed ătis o ep nup es iş ice r epa etlum iam nî edepe r csezepmil es .)387 .cse rgennî es ece raoed .ăpa ed ăg rucs es ăs .rtnî nup eS .ăpaeţnî es ec ărusăm eP .eţileip ed iţiţăruc esiac ed i rubmâs aviţâc iş eiâmăl ed 2/1 o al ed amaez .so rg iam ca nu uc ăpaeţnî eS .t reif iam a ec ăpud iş eilinav es-udnâguăda eliutug nup es .rtnî lutot uc esudo rtni iş ătis o.ăpa erahap 3 .ăcnâda eirufraf O ETPAOC ENURP ED ĂŢAECLUD .e tşetocolc e rac ăpa uc lusav nî ăgab es iş nofit nu.eiaom es ăs pecnî ănâp .tiţucsa roşiţeb nu uc ele rubmâs dnâgnipmî iş ăgnâts anâm nî roşu asiac dnâniţ .tocs eS .eiâmăl o al ed amaez .etui cof ep ae rignit egnipmî es .597 .ăpa erahap 3 .enurp ep ed roşu esei iş etşeţe rcnî es aţileip .frâv uc ănilp ăcnîda eirufraf O IZREV ESIAC ED ĂŢAECLUD .etpaoc ae rp un rad .iz rev esiac ed ănilp ăcnâda ei ruf raf o egela eS .rav ed ăpa l 1 .297 .frâv uc ănilp .etpaoc enurp ed .)387 .emignul nî .rtnî elesiac nup eS .eiâmăl 2/1 al ed amaez .izrev esiac ed .ece r ăpa uc no rtsac nu.497 .397 .răhaz gk 1 .iinişam aenig ram ep .rav ed ăpa l 1 .ăpa ed e rahap ie rt uc ăcsaepot es ăs lu răhaz enup es pmit tseca nÎ .tipot a-s ec ăpuD .amups ai eS .ăsaorg ajaoc uc elacotrop 3 ELACOTROP ED ĂŢAECLUD .apa ec ănâp eniţ eS .amaez ătaot elesiac esal ăs ac .tlalălec nî tăpac nu-rtnid ăgnupă rts el ăs luca tâcnî leftsa .

tacetsema al etşim es un ăs tâcnî leftsa sus nî ele raoicip uc s rotnî lenuăcs nu ep ae rignit ăzaşa eS .ece r ăpa nî e ro 42 aets ăs ăsal eS .luţelăcăf uc tace rf al ai es .răhaz gk 1 .ătlum ae rp ăsup eiube rt un aeeca ed .ătizepmil enib .răhaz gk 1 .ece r ăpa nî ătaium .rtni rp c rots eS .ăb raif iam ăs ăsal es .ăţaeclud ed ae rignit nî .so rocăr col al .etui cof nu ep iopa .ae raoluc ebmihcs iş-ăs epecnî dnâc lutnemom nÎ .ăguada es .et rap o al ăd eS .irolf nid edac ec neblag lufarp ezetrăpednî es ăs ac .po ris tseca nid eţirugnil ăuod uai es .lu răhaz tecnî etşepot es ănâp elaom et raof cof ep ăd es .351 .pmit nî pmit nid amups ai eS .inuşpăc ed luteb reş u rtnep ac et raped iam ăzaedeco rp es iş etui cof ep ae rignit enup es iopa .ieţilucruf iiţnid ed esnupărts if top iş tot ed eiaom es ănâp .tace rf al etnib reif es-udnâul .rifadna rt ed esela iof ed g 052 ruic nirp uad es uas ărutnâv eS .nac rob nî ănraot es es iş etrap o al ăd eS .atag etse un ăcaD .ătizepmil ămaez ed rahap 4/3 niţbo es ănâp elinişiv enib c rots eS .ae raoluc ăbmihcs işî ănâp et rap o.ece r et raof ăpa uc ăcşaec o.elas revsnart iilef eiat es .iro 3 — 2 ed ac recnî av eS .rtnî iamun luteb reş ăcetsema es .ătaruc ăprâc o uc ii rignit elinigram g retş es iş ăţafarpus al ăcidi r es e rac ărgaen amups ai eS .108 .teb reş ed eliţăcub e rtni rp rea ed irulog ănâmă r un ăs ac lunmup uc l-udnâsăpa .997 .ece r ăpa nî ăro o nup es iş et rap o al uad eS .eiube rt tâc ăgael es ănâp ăb raif ăs etui cof ep uon nid enup es .âţaeclud ed emuna elacot rop gela eS .etatămuj al epao rpa apa edacs ănâp ăb raif ăs es-udnâniţ .etunim 01 ac ric aets ăs ăsal es .enac rob nî tce rid enup es uas .tagel ed tivi rtop luteb reş ăsai ăs ac .luteged i refus etaop tâc tâta ti rocăr a-s dnâc rai .ăgilămăm ed luţelăcăf uc uas nmel ed aeg rev o uc iş .elacotrop ed eliţăcub nup es .rtnî irutăcip avetâc al lumurd dnâd tagel etse ăcad ăc raecnî eS .etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ eS .eiâmăl ed eras ăţirugnil frâv 1 .rtnirp ă raoce rts eS .ăpa uc ăzaetelpmoc es e rac .nilp eif ăs lurahap tâcnî leftsa .nac rob nî enup es iş anâm uc ătnâmărf iam es uas .lurahap elpmu es ăs tâc tâta ăpa ăguada eS .iram ed tivi rtop iţăcub nî iopa .lu răhaz uc .eteged e rtnî aul top es iş ătadnî ăvlozid es un elirutăcip ăcaD .inuşpăc ed ămaez ed rahap 1 INUŞPĂC ED TEBREŞ .edepmil ămaez ed rahap ed 4/3 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .etui cof al iopa ăd es .enib ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş etocolc elemirp al amups ai es .ue rem dnâcetsema .răhaz gk 1 .anâm uc ătnâmărf es .ăpa ed l 1 uc t reif al nup eS .008 .ătpaoc ăruemz ed nofit nu.elaom cof ep nup eS .lurăhaz etşepot es ănâp . răhaz etsep e rignit nî ănraot eS .enişiv ed ămaez rahap 4/3 ENIŞIV ED TEBREŞ .et rap o al ae rignit ăd eS .uon nid dnâc recnî .ăpa ed grucs es .ăruemz ed ămaez ed rahap 4/3 ĂRUEMZ ED TEBREŞ .etşe rca lî pmit işaleca nî rad .tace rf al etnib reif es-udnâul .tsug ăpud enup eS .ăvlozid es ănâp dnâcetsema .cof ep ed soj taidemi ăd es iş atag etse luteb reş .ăcşaec o.rtnî nup es .etocolc elemitlu aL .ăneblag ajaoc eda r eS .iram ed tivirtop iş ăsao rg ajaoc uc .ae raoluc ebmihcs iş-ăs epecnî dnâC .897 IRUTEBREŞ .ămaez ătsaeca nid e rahap ăuod e rignit nî nup eS .ăpa nî t reif al iopa nup eS .tagel etse ăcad luteb reş ăc raecnî eS .lu răhaz etşepot es ănâp niţ eS .arpusaed ed ăsaoicul aetrap ai es ăs tâc iamun ic .ăcsaecă r es ăs ăsal es iş et rap o al uad eS .tot ed un rad .elaom et raof cof al iâtnî ae rignit enup eS .etamuf rap iş etpaoc inuşpăc sed nofit nu.eiâmăl ed e ras ed ăţirugnil ed frâv nu uc .eiâmăl ed ae ras tavlozid ma e rac nî luporis nid niţup etâc enup es .răhaz gk 1 .eiâmăl ed ămaez ed ăţirugnil o .atag etse luteb reş dnâC .rifadnart ed iof g 052 RIFADNART ED TEBREŞ .inuşpăc ed luteb reş al ac ăzaedeco rp es iş lu răhaz uc e rignit nî enup eS .e rat ed tivi rtop taula nu ac dnineved .rtni rp ece rt eS .tocs eS .ădu ăp râc o uc ă repoca es .inuşpăc ed lec iş ac lef al .ăpa ed e rahap ie rt iş lu răhaz .eiâmăl ed 2/1 al ed amaez iş ăguada es .ăcsae rocăr es ăs niţup iamun ăsal es iş ădu ăp râc o uc ae rignit ă repoca eS .inuşpăc ed ămaez ed rahap nu uc lu răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî enup es iş ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .ii rubmâs es-udnâtrăpednî .luteb reş somu rf ăzae roloc atsaecA .ăpa l 1 .nac rob nî a rugnil uc tce rid enup etaop eS .sed nofit nu.iulutreif lupmit nÎ .

ăznâp o.tagel epao rpa etse lupo ris dnâc e rignit nî etamut iş ăpa ed i rugnil avetâc uc tarapes etavlozid .508 .tipot al nup eS .tipot a-s lu răhaz dnâC .luteged ă refus tâc ti rocăr a-s dnâc iş .cof ep ed soj ăd eS .ae raoluc ăbmihcs işî dnâc sihcsed aerp e rap ăcaD .ăpa etrahap 3 .rtnî .etnib reif ăpa ed rahap nu uc gnits es iş răhaz g 052 d ra es .ece r ăpa uc ăcşaec o.nac rob nî enup es iş aifila ac ănived ăs ac anâm uc iş ătnâmă rf es .eilinav ăniţup ăguada eS .răhaz gk 1 .tiunşibo luteb reş urtnep ac e rat iam avec ăgael es iş amups ai eS .ătaruC etraof eiagit o. rasecen etse ăcaD .tipot a-s lu răhaz dnâC .1 AEFAC ED TEBREŞ .ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .ăpa erahap 4 .enac rob nî etnib reif ănraot eS .oacac g 05 uas ătalocoic enaotab 3 .atag etse ăcad ăc raecnî eS .ăcsaebla es ăs epecnî dnâC .1 SRA RĂHAZ ED TEBREŞ .ăgael iam es un auaetlep .răhaz gk 1 .eilinav .treif al .cim et raof cof al .oacac ed g 05 enup top es ătalocoic ed col nÎ .708 .408 .ăsar ătalinav ătalocoic ăguada es .răhaz gk 052.răhaz gk 4/1 1 EIÂMĂL ED TEBREŞ .lu răhaz tot etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep ăsal eS .ătado ăniţup etâc ec raots es iş a ruemz egela eS .ece r ăpa nî ătaium .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .etui cof ep ae rignit egnipmî es .)897 .ăpa ed e rahap u rtap uc lu răhaz .iuluteb reş ae risi rahaz ăcaovo rp atseca ece raoed .ăruemz ed ămaez l 1 ĂRUEMZ ED AETLEP .treif al .ae raoluc ăbmihcs işî iş ad raoc eiat es ănâp .atag etse luteb reş aecnuta .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup iş .rtnirp .eteged e rtnî aul top es iş taidemi ăvlozid es un elirutăcip ăcaD .luţelăcăf uc tace rf al ai es .tagel ed tivirtop ăsai ăs luteb reş ac urtnep .tagel epao rpa etse lupo ris dnâc iş etui cof ep iopa eb reif eS .ăpa erahap 4 .elerem treif ua erac nî ămaez l 1 EREM ED AETLEP .ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .v( inuşpăc ed luteb reş al ac lef al tagel a-s ăcad dnâc recnî .cof ep ed ătacidi r eiube rt dnâc lutnemom eiţneta uc av resbo av eS .tace rf al ai es .tagel epao rpa etse teb reş u rtnep lupo ris dnâc .308 .etrap o al ăd eS .ătalocoic ed luteb reş al ac lef al ăzaedeco rp es iş .ătalocoic ed col nî .âpa erahap 4 .ăcae rf es tâc pmit nî aefac ed ărugnil o aguăda etaop iam es .ăta ruc ăp râc o uc ii rignit elinigram g retş es .e rignit nî ănraot es iş iinişam luţloc ep ăcetsema eS .cim cof al b reif es iş răhaz iş ăruemz ed ămaez ed elage iţătitnac ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .ăgae rtnî eiâmăl o al ed ăta ruce rts amaez nid niţup etâc ănraot es .608 ELETLEP .t reif nid ece rt es ăcad ece raoed .rtnî irutăcip avetâc dnânup .dnâguăda .eilinav .ăpa ed e rahap u rtap uc lu răhaz eiaom es ăs ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .inig ram ep ti rătnî lu răhaz eţe ruc es ăs ac .ăpa ed e rahap ie rt uc răhaz ed gk 1 .cof ep ed ai es .451 .dnâc nî dnâc nid .răhaz gk 052.răhaz gk 052.tace rf al ai es .208 .inuşpăc ed luteb reş ac lef al ăzae rcul eS .eiâmăl 1 .1 ĂTALOCOIC ED TEBREŞ .ătalocoic ed luteb reş ac lef al ăc raecnî es iş uon nid eb reif eS .uinimula ed liba refe rp .treif al dnâguăda .eb reif tâC .atag etse ăcaD .ătizepmil enib iş ăta rtnecnoc aefac ed rahap nu .etui cof ep ae rignit egnipmî es .luteged i refus etaop tâc ti rocăr a-s dnâc iş .ătagel ed lutsed etse auaetlep ec ănâp .luteged ărefus tâc ti rocăr a-s dnâc iş ădu ăp râc o uc ă repoca es .cim et raof cof al .enib ăgael es ănâp .ăţaeclud ed ae rignit nî .amups ai eS .tsug ăpud .)eraocic uc ătacetsema( ătartnecnoc aefac rahap 1 .i ro 3 — 2 ed ac recnî av eS .

răhaz ed gk 1 .arpusaed ed lufup ed ăprâc o uc gretş es .taiunr ua -s ele rem iş ăro ed t refs nu titocolc ua ec ăpuD .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada es treif aL .iom ed tâta tnus eliutug ec ănâp .lu răhaz etşepot es ănâp elaom cof ep eniţ eS .)908 .908 IRUPORIS .eţidoc ed ăţăruc eS .ăcsaezepmil es ăs pmit avtâc amaez ăsal es .iulut reif lupmit nî ele rem gnita es un iş capac nu uc ă repoca es .răhaz gk 1 .ăpa uc ăţita rc o.808 .eliu tug treif ua erac nî ămaezl 1 IUTUG ED AETLEP .tivi rtop cof al .emârăfs es un ăs ac .ăpa ed l 1 eiube rt e rem gk 1 aL .ămaez ed l 1 al dnîguăda .cim cof al .ădemu ăp râc o.ăuod nî ăcnî t refs e raceif iş urtap nî eiat es .eteneR e rem gela es aetlep u rtneP .eneblag .ăruemz ed auaetlep urtnep ac lef al ăunitnoc es iş rasecen etse i ro etâc ed amups dnâul .lutot uc b reif eS .ălaps eS .iutug ed gk 1 al ăpa ed l 2 dnitocos .igarf ed lupo ris ac lef al ecaf eS EZĂCAOC ED PORIS .ătizepmil ămaez ătsaeca nid u rtil nu aL .ădalem ram ecaf etaop es etreif ele rem niD .anâm uc csevirts eS .e rat iam luzeim uc iş iişo r .lutot uc ămaot es .no rtsac nu etsep ăsup răp ed ătis o.ăpa ed u rtil ed 4/1 uc ăb raif ăs nup es iş enişiv ed gk 005.1 .etaiăt tnus ec ărusăm ep .erublut aetlep o uad iş t reif al ămâ răfs es esaoniăf eleC .rasecen etse iro etâc ed amups dnâul .sorg ae rp ecaf es uN .răhaz gk 1 .ăpa nî .551 IRUTUĂB .tagel ed lutsed etse dnâC .răhaz ed gk 1 enup es .rtni .lurăhaz etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep iâtnî ăsal eS .etep ărăf iş etpaoc .igarf ed lupo ris ac lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED PORIS .iţpoc enib iga rf .ăcsae rgennî es un ăs ac .ăuod nî ăcnî t refs e raceif iş u rtap nî eiat es .elcits nid roşu anrut ătaop es ăs ac .218 .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .ăcsaenzelp ăs tupecnî ua elinişiv dnâC .rtnî ăraoşăfnî es .ămaez ed l 1 al dnâguăda .enib ăputsa es e rac elcits nî dlac ănraot es iş etrap o al ăd es .lupo ris ănraot es tâc .esaomu rf iutug gela eS .alcits ăcsaenzelp un ăs aS .etunim ed 02 ac ric .rtnî nup eS .icim ăţni refe rp ed .răhaz ed gk 005.ăpa ed u rtil ed 4/1 aguăda etaop es igarf ed gk 1 aL .etaiăt tnus ec ărusăm ep .itşeţe rc e rem uas .irut refs nî etaiăt .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .enib srucs ua-s ec ăpuD .118 .ăţitarc o.ăruemz ed auaetlep u rtnep ac ăunitnoc es iş lu răhaz iş ătizepmil amaez t reif al nup eS .1 .tirbihc iunu adaoc uc roşu esnupărts if top tâcnî .etunim ed 02 ac ric etui cof al iopa eb reif es . rasecen lu răhaz dnâguăda .rtnî nup es .e rem ed auaetlep al tatăra a-s muc aşa amaez ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .ă ro o ac ric ăb raif ăs ăsal eS .amaez enib egrucs es ănâp .ele rem ălaps eS .018 .rtnî nup eS .elcits nî dlac ănraot eS .ă ro ed etatămuj o ăcnî ăcsaezepmil es ăs ăsal iam eS .v( igarf ed lupo ris urtnep ac lef al aenemesa ed ităge rp etaop es po ris u rtnep amaeZ .no rtsac nu-rtnî .eiâmăl ed ămaez ăniţup iş răhaz ed iş ămaez ed elage iţătitnac e rignit nî t reif al iopa nup eS .amaez ăg rucs es ăs ac nofit nu.iişo r itşeţe rc e rem avetâc iş ăguada eS .)ănitcep( ăsaonitaleg ei retam ed e ram etatitnac o eniţnoc e rac lucoljm etaocs es un iş ăjaoc ed ăţă ruc es uN .ăţaeclud ed ae rignit nî ănraot es iş sed nofit nu-rtnnp c rots eS .răhaz gk 1 .iirubmâs ătaocs es ăs ărăf iş ăjaoc ed eţeruc es ăs ă răf .iutug ed ătsap uas ădalemram ecaf a u rtnep aţniube rtnî etaop es .nub cof al eb reif es iopa .ăgael es iş etui cof al eb reif es .amaez ăraoce rts es ec ăpud enâmăr ec aeeC .igarf ed ămaez l 1 IGARF ED PORIS .enişiv ed ămaez l 1 ENIŞIV ED PORIS .sed nofit nu-rtnirp ce rt es iş .ele rem esepa es ăs ă răf ăsal es iş .

318 .e ro avetîc nî ecaf es ae ra rtliF .uşo r uas bla niv .ăsnita eiube rt un eit râh ed ainlâp .etivirtop iţăcub etaiăt elacotrop 4 .enişiv ed gk 1 aL ĂTANIŞIV .ăraoşiţrocs ed nab nu tâc ăciţăcub o .ăraoşiţrocs ăciţăcub o .elacotrop nid amaez ătaot ăsai ăs enib dnâc rots .)ergen ezăcăoc( sissac ed ebaob gk 2 .lu roihcil iamun uas elinişiv uc ănue rpmî atanişiv iv res etaop es .eilinav .)ădihcil aefac l 1 urtnep( aefac g 052 AEFAC ED ROIHCIL .tnemag rep eit râh uc lunac rob ăgael es .luloocla tmârts lutâg uc nac rob nu.°09 ed loocla l 1 SISSAC ED ROlHCIL .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup iş ăraoşit rocs .gk 4 — 3 ed .etalăps iş esela .răhaz .enişiv ed irubmâs aviţâc iş e rama eşe ric ed ebaob avetâc nup es ele e rtnirp ăcad .eiâmăl ed ăjaoc ăciţăcub o .tamo ra tsug nu ătăpac elinişiV .nmel ed e ram ărugnil o uc lutuniţnoc enib ăcetsema es eliz 3 — 2 e raceif aL .inâmătpăs avetâc ăsal es iş e raos al col nu.edepmil tcef rep ăsai ăs eiube rt lu roihcil rai .inişiv ed dnâ r nu nup eS .e rat ae rp e rap atanişiv ăcaD.818 .ige rtnî iş etpaoc .elacotrop ed lu roihcil al ac iopa ăunitnoc eS .loocla ed l 1 uc .418 .ătitocolc ăpa atâta u rtlif nirp ece rt eS .tasip răhaz uc etarăse rp .u rtlif ed eitrâh ătla uc etşeiucolnî es .tocolc rugnis nu aed ăs iopa ăsal es iş lu răhaz ăvlozid es ănâp ăcetsema eS .elinişiv ădnirpuc ăs tâc loocla .ăgae rtnî ănul o aets ăs ăsal es ednu .taidemi epu r ra-s ece raoed .pmit tseca ăpuD .ămo ra nid ed reip tlum ae rp t reif luniV .iram elcits ele uc ulpmu eS .lurăhaz .eraoşiic 4 .e racnâm ed so rim ă răf .rtnî uon nid ăzaşa es .tucălp et raof .ăpa iş răhaz ed bals po ris nu-rtnî elinişiv eb reif top es aenemesa eD .ăpa l ½ iş răhaz g 004 nid poris .718 .rtnî enup es iş lunac rob ăgael eS .518 . răhaz ed po ris uc ibăls etaop es .°09 ed loocla l 1 ELACOTROP ED ROIHCIL .etaputsa enib elcits nî ăzae rtsăp eS .răhaz g 052 .niv l 1 TREIF NIV .elacotrop 4 .ăpa iş răhaz nid po ris nu ecaf eS .ti rocăr a-s ec ăpuD .eleţidoc pu r eS .durc etpal l 1 .ănâmătpăs o ed pmit .rtnî nup eS .i rubmâs uc iş ăjaoc uc .ătanişiv u rtnep elaiceps .elinişiv e repoca ăs tâc °09 ed loocla iopa ănraot eS .ădihcil aefac l 1 ăniţbo es ăs tâcnî .e rahap nî uas itşec nî etnib re if etşev res es iş ăraoce rts eS .rtnÎ .dihcil ăcnî e ra tâC .ăţnirod ăpuD .tasip uas sot răhaz ed lunu .°09 loocla l 1 .618 .elinişiv ezeşa es ăs ac lunac rob roşu ărutucs es dnâc nî dnâc niD .elacot rop ed lu roihcil ac lef al iopa ăzae rtlif eS .pmit tâci ro ăzae rtsăp es iş ăputsa es .topmoc nu ac el-udniv res .răhaz g 004 .sissac ed elebaob tmârts lutâg uc nac rob nu.elcits nî ănraot es tuniţbo leftsa lu roihciL .651 .talets nosana g 04 .rtnî t reif al nup eS .iţăcub ătaiăt eiâmăl o iş . răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es pmit tseca ăpuD .răhaz ed lupo ris ăguada es pmit tseca ăpuD .etamo ra etlalelec iş lunosana .inul ăuod aets ăs ăsal es iş enib ăputsa eS .sus iam ed ludihcil elcits nî tecnî ănraot es e rac nirp urtlif ed eit râh ed einlâp ătla o enup es ălcits ed uas latem ed ătiunşibo einlâp o.du rc eletpal .gral lutâg uc .e ram iam ătanicăm iş ătijărp aefac g 052 nid ătamo ra aefac o u rtlif al ecaf eS .ăpa l 2/1 iş răhaz g 057 nid poris .ae ep uudize r tlum ae rp suped a-s dnâC .esaomu rf enişiv ălaps eS .ti ref col nu.iţibo rdz .nofit nu-rtnirp lutot ă raoce rts es .eilinav ed farp nu iş luloocla .ta ruc sav nu.auaefac uc ăcetsema es .evlozid es ăs epecnî lurăhaz iş amaez elinişiv ăsal işî ănâp .etaiehcnî inul ăuod leftsa aets ăs ăsal es iş ăputsa eS .eliz ăuod e raceif al ăcetsema eS .e raoşiuc .rtnî nup eS .rtnî :leftsa ăzae rtlif es tuniţbo ludihciL .urdnairoc ed ebaob 5 .ăpa l ¾ iş răhaz gk nu-rtnid poris .e raos al eliz avetâc ăsal es iş lunac rob ăgael eS .sot răhaz gk 1 .tarapes elinişiv rai .eiâmăl 1 .luloocla nup es gk 4 ed nac rob nu.°09 ed loocla l 1 NOSANA ED ROlHCIL .

etnib reif etse tâc .ăsaomups ăme rc o nived iş ălfmu es ănâp .taidemi itşec al etşev res es iş mo r ăguada es .918 .tasip lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.răhaz ed frâv uc eţirugnil 21 .iruşuneblăg 6 :enaosrep 6 urtneP UODOŞ .mor eţirugnil 6 .titocolc eletpal tecnî ănraot eS .751 .etpal l 1 .rtnî ăcae rf eS .

enib dnâtnâmă rf .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş ăniăf uc ă rase rp eS .răhaz g 02 .le nid iţăcub uai es .e rat ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .ătunrec aniăf nid nmup nu enup es ătivi rtop emirăm ed sav nu-rtnÎ .528 .   .rtnî nup eS .etpal uc aeniâp urtnep ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ELFIHC .ăţni rod ăpud .ăcsae rc ăs .lupod ă ras un ăs ac .coljim al col ecaf es .ăraoce rts es iv res a ed etnianÎ .e ram sav tla nî uas ălao o.ae ras ăguada es .ă raofs uc enib e raceif ăgael es .arpusaed ece r apa ănraot eS .taruc et raof sav nu.ădlac ăpa ăniţup etâc ănraot es iş luielu .e ro avetâc ăţaehg al enup es iş ă repoca eS .nu uc ă repoca es .enib lutot ătnâmă rf eS .ăniăf uc eta răse rp em rof nî nup es uas ăvat ep ăzaşa es e rac iniâp caf es .ielu ărugnil 1 .arpusaed ăniăf ăniţup ărase rp eS .ăniăf gk 1 IINIÂP AERARAPERP .tuăb ed nub etse lusavc eliz 3 — 2 ăpuD .răhaz g 008 .eiâmăl dlac al enup eS .ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd .ăpa e rahap 6 .elaom ae rp un .528 .ăniăf gk 1 IFOTRAC UC ENIÂP .elaom ed tivi rtop ălaedămălp o ecaf es ănâp ăpa ăniţup ăcnî dnâguăda ăcetsema es .eidjord g 04 .edifats g 002 .etnib reif un( ădlac ăpa ăniţup iş răhaz ed ăţirugnil o uc aidjo rd eiaom eS .iţudlăc iifot rac nup es .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup ăguada eS .tivi rtop cof al .tivi rtop cof al ă ro o ac ric rotpuc al coc es .ăpa l 2/1 acric .tanob racib ed ăţi rugnil 2/1 iş ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd nup es .eledifats iş iţăcub etaiăt eliâmăl .t reif pod uc elelcits dihcnî eS .iâmăl 2 .iicoljim iâmăl 2 .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep lutaula ănraotsă r eS .ielu ărugnil 1 .ăgnul uas ădnuto r ăm rof ăd es il iş ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep nup es .eiapoc nî aniăf en rec eS .rtnî lurăhaz enup eS .luielu iopa .ă ro o ac ric .tucse rc a dnâC .e ro 21 ezetnem ref ăs ăsal eS .eiâmăl ed amaez iş ăneblag aetrap nid iamun ătaiăt .tivi rtop cof al .iifot rac b reif eS .ăpa l 51 SAVC .răhaz ăţirugnil 1 .eras ed esar eţirugnil 2 .edifats 3 — 2 e raceif nî sup a-s ec ăpud .tanobracib ăţirugniI 2/1 .ădlac apa iş lu răhaz .răhaz eţirugnil 3 .etpal uc uas ăpa uc tacetsema uo uc gnu eS .ăniăf ă rase rp eS .dlac al e ro ăuod niţ iam es iş .elcits nî ănraot es iş ăraoce rts es iopa .tev reş nu uc lusav ă repoca eS .rotpuc al coc es iş ăcsae rc âs ăsal eS .)etnib reif aerp eif un ăs( anâm ă refus tâc .ădlac ăpa ld 6 — 5 .)etşe rc iam un alaedămălp ece raoed .428 .ifotrac ed ase rp ni rp uas enrac ed anişam nirp ce rt es iş tot ed icăr es a ed etnianî ajaoc ed ăţăruc eS .ăcsae rc ăs iş ae ras .128 ed e riţbus eilef o etâc iş e rahap nî dnâguăda .etpal ld 7 — 6 .iţreif ifotrac g 004 .iniâm ed etşepil iam es un ănâp . rotpuc al coc es iş ăcsae rc ăs ăsal iam eS .ă rudlăc al ăcsae rc ăs ăsal es iş tev reş .coljim al col ecaf eS .eiapoc nî aniăf enrec eS .ătavoc nî ăsal es iş ă repoca es .eras ed esar eţirugnil 2 .ăniăf uc ăta răse rp aenemesa ed avat ep ăzaşa es iş ednuto r uas ignul iniâp caf es .lu răhaz ăvlozid es ănâp dnâcetsema .lu răhaz .eras ed esar eţirugnil 2 .iniâm ep ed edni rpsed es iş icişăb ecaf lutaula ec ănâp .eidjord g 03 .luteged ă refus tâc apa ti rocăr a-s dnâC .228 ECINSAC ETEŢER AVETÂC .ăţinvip nî cud es iopa .etnianî iam ătunrec aniăf uc atavoc nî enup es .ătavoc nî aniăf en rec eS .ătitocolc ăpa uc cse răpo eS .dlac col al .ă ro o epao rpa .tucse rc a lutaula dnâC .ătaium aidjo rd ănraot es .ăniăf gk 1 ETPAL UC ENIÂP .028 laptele rece .coljim al col ecaf eS .851 .ae ras .tasednî ăţni refe rp ed eif ăs eiube rt e rac lutaula enib ătnâmă rf es iş ănue rpmî lutot ăcetsema eS .răhaz g 051 :enaos rep 6 u rtneP ĂDANOMIL .lurăhaz uc ătace rf aidjo rd enup eS .icişăb ăcaf es ăs epecnî ănâp etab eS .eidjord g 05 .eidjord g 52 .ăcsae rc ăs uon nid ăsal eS .

eta răs aenemesa ed elininăls iş eleţitsoc uc ănue rpmî .aplup somu rf etaocs eS .so rocăr col al anitup enup eS .iicnuş aemirăm ăpud .ici roş ed iţăcub .ăsaoţa enived aenrac ece raoed .arpusaed ăzaetse rc es .so ăgnâl ep laiceps nî . tocs es pmit tseca ăpuD .iţamufaen .tneicifus eniţ es un ăcad rai .rtnî ănrâta eS .ăvat ep etazeşa tnus ec ătadnî eD .etatămuj ep iamun b reif eS .928 .iram iam avec iţăcub nî iihcinir iş abmil rai .e ro 3 — 2 icim e tocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş acnuş ecudo rtni es .ăguada eS .io rutsu ed iedjum ed ămaez iş rahabine .iţepsao rp ăcnânăm es e rac iec tâced iţa repip iam iş iţarăs iam avec caf es iş emac ed ămaez ăguada iam es un rol a rutăcot nÎ .951 eS .C 6 — 3 ed eidem ărutarepmet o al .ărtilis g 52 .telpmoc ăsnî un .col nu al enib lutot ătnâmă rf eS .col nu al tot ep l-udnânuda .rtnî uas ănitup o.iţasednî iam avec caf es muf al uad es e rac iiţanrâC .amini .i riţbus iş ignul eţuilef nî etaot eiat es .etşe răma es tlum ae rp eniţ es ăcaD .pac al ed esa rg eliţăcub iş eliclăf .ăpa etnâb reifnî es ăs enup es rotăpăcnî ed lutsed sav nu.ăniţup ae rp tîced ătlum iam avec enib iam .so rim aenrac ădni rp un ăs ac so rocăr col al ăniţ es ăs ărumaras uc anitup )3 .urtap nî uas ăuod nî .eleplup iş iihcsum socs ua-s ec ăpuD ROLININĂLS AERARAPERP .so al ănâp i rutăpeţnî etlum iam ăcnuş nî caf es tiţucsa enib iş tsugnî tiţuc nu uC .ă rtilis iş e ras ed lucetsema luteged uc es-udnâcudo rtni ele nî .repip .728 .iicnuş ae rarape rp al .enub et raof etatluze r ăd iş ă raoşu iam aec etse tamufa u rtnep aenrac ăsac nî ităge rp a ed ătatnemirepxe ădotem ătsaecA .ăb raif ăs epecnî a ed etnianÎ .etalăps enib .lec rup ed ele raoicip iş eleţitsoc .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep acoc ănraotsă r es .rtnÎ IICNUŞ AEREBREIF .iuluso lutăpac iş nodnet e rtnî ă ruteiăt o ăplup al dnâcăf .luihcinir .nmel ed ătavoc o.abmil .sus iam tată ra a-s muc aşa .iom iam caf eS .treif a e rac nî apa nî ăcsae rocăr es ăs ăsal eS .ădurc ăninăls ed icim eleţăcub uc ăcetsema es iş tacot ed anişam nirp c rop ed ărcam aenrac ece rt eS ROLIŢANRÂC AERARAPERP .etunim ed 02 ac ric etui .a rtilis uc ae ras ăcetsema eS .iţepsao rp ămusnoc es uas .eleţam tulpmu u rtnep ălbat ed lubut enrac tacot ed anişam al ăzaşa eS .i riţbus eleţam csetăgerp es etnianiD .e ras ăniţup iş nifad ed iof 3 — 2 uc ănue rpmî .ece r ăpa nî etuniţ iş sod ep es raotnî .etiţăruc enib elihce ru .tlum ae rp ăt raif eiube rt uN .rtnî etazeşa tnus etităge rp leftsa elicnuŞ .iinişam lu rotuja uc arutăcot ecudo rtni es iopa .etepsao rp eif ăs ărumaras al nup es ec elirunrăc )1 :iiţidnoc ele raotămru uc .eliz 5 — 4 acnuş .iş ăcsae rc ăs ăsal eS .tiţucsa enib etraof tiţuc nu uc .tamufa luihcşum ă rape rp es lef aL .e ras .c rotnî es iz e raceif nÎ .tucălp so rim iş eirua e raoluc e ra ătamufa enib ăcnuş O .etnâvz es ăs eliz 4— 3 niţ es ednu .038 .roliţăcub aemirăm ed iş iulumuf ai răt ed edniped iulutamufa ataruD .cnâda ed lutsed iş etui e racşim o uc .tartsăp urtnep .ăniv ăs arpusaed ed eliţăcub tâcnî leftsa .ăta răs ed lutsed iş elaom eif ăs eiube rt arutăcoT .ă raofs uc ăgael es .lutamufa iş aruma ras uc iopa ăzaemru es iş ărtilis nirp iş e ras nirp uad eS .enrac ed gk 01 aL IICNUŞ AERARAPERP .ti rocăr ua-s ec ăpuD .tsug ăpud .o-tasăl ua e rac ep amaez nî aets ăs iş tbuseded dnâr ep .enrac nid ae ras ătaot ăgart un ăs apa ac u rtnep .ece r ăpa uc sav nu-rtnî .eliz 01 al ănâp elicnuş rai .muf al iopa uad eS .ădnuto r ăm rof etepac ăs ac inigram nid niţup etâc eiat es iş aenrac ăpur es ăs ărăf .rotpuc al ad el ed etnianî .ăţiluc ruf ed ăsnupă rts roşu etse dnâc atag etse acnuŞ .eliz 6 — 5 niţ es eleţitsoc iş elininălS .ece r al ăzae rtsăp eS .muf al uad es iş so rocăr col nu-rtnî eliz avetâc etnâvs es ăs ăsal eS .ăniăf uc ătarăse rp avat ep ăzaşa es iş ănâm nî csejnuto r es .enrac nî enib ădnurtăp ăs ac anâm uc dnâce rf .etpal niţup uc tacetsema uo uc gnu es .t reif al nup eS ABOT .ătivi rtop emignul ed iş ămlap ed tal nu ed iişâf nî ătrub al ed aninăls eiat es .eras g 005 .ătneicifus eif ăs e ras ed aetatitnac )2 .tăpac nu al ă rutăpeţnî ăcim o ăninăls al rai .a raofs ecudo rtni es e rac nirp .tucse rc a ec ăpuD .enib ăzae rtsăp es un iş tsug e ra un .enrac ed ămaez ăniţup iş dnâguăda .luţam ăgraps es un ăs ac tecnî .628 cof al coc eS .828 .arutăcot ă rape rp es tâc lupmit nî .eliz 3 — 2 eleţitsoc iş elininăls rai .etepac al ătpae rdnî eS .a rpusaed ep iş ărtilis iş e ras ărase rp es aenemesa eD .ălbat ed lubut etsep luţam egart eS .t reif al e ras ăniţup aguăda etaop iam es .etpal uc aeniâp urtnep ac ece r al taula nu ecaf eS ° .so rocăr iş tisi rea col nu.e raceif g 06 — 05 ac ric ed icim eţiniâp nî et rapmî es .ătarăs ae rp etse un acnuş ăcaD .etşe rc a ed etnianî .

muf al e ro avetîc iopa ad etaop eS .lutacif tupecnî al treif a e rac nî ămaez ăniţup dnâguăda .iinişam aenigram ep alfa es e rac .u rdnai roc .ii rutnu ae rizecnâ r rugis ecudorp es ece raod .lupmit uc csezecnâ r dnuf al nuped es e rac i rămuj ed eli rutămâ răf ece raoed .cof nî roşu et raof ăd lutnu ece raoed .ece r ăpa nî talăps iş srucs .ăt raif niţup etraof .iuluc rop lucamots etşetăge rp es etnianiD .tacsu iş ece r col al iş nac rob nî aenemesa ed nup es .ta rof rep capac uc ălbat ed iituc nî uas etiuţlăms esav nî .ăbot al ac .iebot lugnul nî iram iam eliţăcub dnâzeşa .ătis ni rp tot .u rtnuănî talăps iş tiţă ruc enib .ălaps es aznâso iş tâc .tartsăp urtnep ipot etaop eS IIRUTNU AERIPOT .sav tla-rtnî ă raoce rts es iş ăpus ed e ram arugnil uc ai es ătipot arutnu .tâg al ed ăsa rg enrac atâta tot uc ănue rpmî .ătiels iş ăticăr ajed atla etsep etnib reif arutnu enraot es ăs eiube rt un ătadoiciN .ăpa nî ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .etalăps iş etiţăruc enib tsof ua e rac .aeva iam ra-el e rac ep enrac ed eliţăcub iş dnârutălnî .ărafa nid aninăls tâta .ănişam ep ălao o-rtnî uas ăţita rc o.ăznâp ed ătacub o ăsnî enup es e rac etsep .ătraif etse abot dnâC .e ras ed ărugnil o tacetsema a-s e rac nî .esao rg eleţam ulpmu eS .ti rocăr ua-s ec ăpuD .061 ăd es .icim eleţărtăp nî .eras .tupecnî al et reifen eleiatnu răm uc iş ităge rp top es aenemesa eD .ti rocăr ua-s ec ăpud iş ămaez nid tocs es uas izlac csev res eS .rtnî enib ăcae rf es iş enrac ed anişam ni rp iro 3 — 2 ed ce rt es .t reif al ăcsaenzelp un ăs aC .epao rpa ed etşezăp eS .tacsu iş so rocăr col nî enib ăzae rtsăp es a rutnU .iuluc rop ae reiăt al ed tartsăp egnâs . rahabine .icim etocolc nî eb reif es iş etepac al esaoc eS .tivi rtop cof al .tase rp tnu egela es tipot u rtneP IULUTNU AERIPOT.rtnî enup eS .irucol avetâc nî .rtnî nup es iş enrac tacot ed anişam nirp uad es uas tnu răm etraof eiat es iş ăpa nid iopa tocs eS .dnuf nu ep enup es .tsug ăpud .t reif ua erac nî amaez nid itşec avetâc iş dnânrut .eiat es dnâc .138 .lurâtas uc ăcaot es uas enrac ed anişam ni rp ce rt es .arutnu ăcsaejărp es un ăs ac .adapăz ac ăbla eif ăs eiube rt ătică r arutnU .ă rutnu nî csejărp es .ece r ăpa uc e ro ăuod aets ăs rotăpăcnî sav nu.ici roş ep ed enib ăţă ruc es aninălS .338 .telpmoc etşe rocăr es ănâp eniţ es iş arpusaed roşu csaet nu uc .e ras ăguada iam eS .)t reif nid tuce rt eif un ăs( t reif ed tivi rtop ze ro ed gk 2/1 epao rpa ăguada es eiatnu răm ed gk 1 aL .ăcsaepot es ăs cof ep ălao o.etacetsema eiube rt .ăb raif ăs ărăf .egehcnî es un ăs ac .e ras ăguada eS .elpmu es .ca nu uc irucol etlum iam nî ătapeţnî .e rat iam aninăls eiat es tarapeS .so rez eif un ăS .luşobatrac elpmu es iş enib lutot ăcetsema eS .dnuf ep ădnirp es un ăs ac .t reif ua ec ăpuD .rtnî uas ăţita rc o.tipot a-s ec ăpuD .rahabine .ca nu uc etnianî iam ăpaeţnî es .ă ro ed irut refs ie rt ac ric .icim etocolc nî .repip .ătijărp ăpaec iş narihgam .e rat ae rp un lutac if eb reif eS )ITŞRUVRĂBEL( TACIF ED IŢANRÂC .ece r al ăzae rtsăp eS .enac rob nî tce rid tupecnî al ed enup es uN .rtnî ăcetsema .egnâs ărăf abot ac lef al iopa etşetăge rp eS .ătartsăp if av e rac nî ălbat ed eliituc nî uas elenac rob nî .ti rocăr ua-s ec ăpud .esaomu rf iilef eniţbo a erps .rtnî nup es iş iţăcub eiat es .ănraot es .elamras u rtnep ă rutăcot ed aenrac al aguăda top eS .tsug ăpud el-udnivirtop .iz auod a ănâp iş asăl top es so rocăr col tla nî uas ăţinvip aL .sav nu.tnemag rep eit râh uc etagel enac rob nî aenemesa ed .tupecnî al ed samăr a e rac amaez nî .sus iam ac eleiatnu răm iş aemac b reif eS EGNÂS UC ĂBOT .538 .eleiatnu răm treif ua e rac nî amaez nî .ămaez ed col nî ăguada es .e ram ae rp eif ăs eiube rt un lucoF .enib tizepmil a-s ec ăpud iş e raotăruce rts ni rp tuce rt ua e rac irămuj ed eleţişămă r ed ăcsaezepmil es ăs dlac al pmit avtâc ăsal iam es .iţăcub taiăt ua-s ec ăpuD .cte eletfihc .iuluc rop lu rtnuănid aznâso iş tâc .amini b reif eS IŞOBATRAC .iş tâg al ed ăsao regnâs iam aenrac iş anilps .tucălpen tsug nu ii rutnu dnâd .lunâmălp .lutacif uc ăcetsema es .ătasip ăraoşcun iş repip .pmit avtâc artsăp top es ednu .ătsap o ac nived ănâp .csenselp leftla .pmit nî pmit nid iş .cim cof al rad .no rtsac nu.egnâs uc iş ecaf top es lef aL .238 .niţup ăzae răs es tipot al ed esamăr elirămuJ .icim e tocolc nî etunim 51 — 01 ăb raif ăs enup eS .ăsrucs iş ătipot enib etse arutnu ătaot dnâC .etocolc avetâc aed ăs etnib reif ăpa nî nup eS .aninăls tâtA .tasip repip .438 .

iş ţelăcăf nu uc enib ăcetsema eS .lunoilub ezetnem ref un ăs ac .ti rocăr a-s ec ăpud .ălcits ed enac rob nî uas elcits nî etnib reif enup es iş ăraoce rts eS .ătulp ed lupod uc iamun etapusa tsof ua ec ăpud .ruic nirp ce rt es .)i rupod ed iinişam lu rotuja uc( et reif irupod uc enib ăputsa eS .eleţileip csecusă r es iş etocolc avetâc uad ănâp es-udnâniţ .)tartsăp a-s un ăcad a râpmuc etaop es e rac .t reif al lupod ăras un ăs aC .o-tasăl ua e rac ep amaez ărăf .ăpa uc sav tla nî .etreif tsof ua e rac .ele nid lutnu etaop es tâc egrucs es iopa .ămaez ăniţup iam dnâva( ele nid sopa luzeim tot ăgrucs es ăs tâcnî leftsa .sav tla nî ărugnil o uc etaocs es tiels lutnu rai .nişiv ed ăgnae rc o iş aguăda etaop eS .tnâmăp ed e ram nac rob nu uc iucolnî ăsnî etaop eS .itşuh ed ăspil nÎ . rez ed ăm ru ărăf .161 .etocolc avetâc ăpud et rap o al lutot uc es-udnâd ăcsaepot es ăs elaom cof al uon nid tiels lutnu uc alao enup eS .cof ep .ăcsaenselp un ăs ac u rtneP .rasecen etse ăcad .)e racnâm eci ro u rtnep ac( tsug ăpud e ras dnâguăda .ătiuţlăms .e rartsăp ed nub col nu ătsixe un ăcaD .i rutăp nî etuniţ tsof ua ec ăpud iş ăraofs uc ăgael es .ănişam ăgnâl ei rătăcub nî iecibo ed .telpmoc cse rocă r es ănâp leftsa niţ es iş i rutăp uc enib ă repoca es .tâg al ănâp elelcits ulpmu eS .tacsu iş so rocă r col al ăzae rtsăp es iş ălaoms enup es irupod uc etaputsa elec al .eţileip ed ăţăruc es .ece r al elelcits ăzae rtsăp es iş ăraec uc uas ălaoms uc ă repoca es .elcits nî .eleţileip iş eleţnimes iamun nâmă r ănâp .ătitocolc ăpa nî etis ienu lu rotuja uc ăpilc o cudo rtni es .ălaps eS .)tlum iam un .eţnimes eniţup iam ua iş esaonrăc tnus ece raoed .rtnî alcits ăraoşăfnî es .)treif al roşu iam tlum agel rov es .icim eiaotub( rajets ed initup nî iecibo ed etşetăge rp es luş roB IULUŞROB AERELPMU .etaci rts un rad .eteged e rtnî gnârts es eliţătămuj rai .ş rob al ed ătircănî aţârăt( itşuh gk 2/1 ac ric ăguada es .tacsu col al ăzae rtsăp es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es elenac roB .ă raoce rts es e raţniube rtnî ed etnianÎ .etşe răpo es .ănişam ep uon nid nup eS .enib lutot ăcetsema eS .iş anitup enib ălaps eS .ăputsa es ec ărusăm eP .tirătnî a-s ec ăpud rai .sav nu -rtnî .e ro ed 42 ăpuD .ece r al ăzae rtsăp es iş nafolec uc uas tnemag rep eit râh uc ăgael eS .eleţnimes ăzaetrăpednî es iş u rtap nî eiat es .rtnî nup eS .iriţbus iilef nî iopa .eti rod eliiţ ropo rp nî cetsema nu ecaf eS .838 .ătitocolc ăpa ele etsep ănraot es iopa .638 .dlac col al aets ăs ăsal es iş ătaruc ăp râc o uc ă repoca es .ălaps eS .ănâtnâms uc zarp :ac emugel ed irulef ronu ae rităge rp al .etocolc avetâc aed ăs cof al uon nid nup es samă r lurez iş ătaul amupS .e racnâm urtnep ac etarăs caf es( tsug ăpud e ras iş cilicilas dica ed g 2 iişo r ed gk 1 al dnâguăda no rtsac nu.ue rem ăcetsema eS .938 .ece r ăpa uc enib csezemu es aetsecA .ece r al etrap o al .elelcits ăb raif es ăs tnedu rp etse .ednuto r ăţni refe rp ed .epaoc iişo r gela eS ELCITS NÎ IIŞOR ED NOILUB .ăpa ed col nî ş rob uc aţârăt tupecnî al etşezemu es .irut refs ie rt ep mac anitup elpmu es ăs tâc tâta .cte ănâtnâms uc ifotrac .ti ref col nu al ăzaşa es .ăuod nî ăsup nafolec eit râh uc ăgael es uas .einlâp nirp dlac ănraot es lunoiluB .etpaoc iişo r gela eS NACROB NÎ ETAVRESNOC IIŞOR .ăuod nî pu r es .taţniube rtnî if etaop samă r lureZ .tacetsemaen ăpilc o ăsal es uN .eb reif tâc .luielu ac edepmil eif ăs eiube rt elcits nî uas enac rob nî sup iş tipot lutnU .lejnu rtăp ed iş ra răm ed ed rev ăznu rf iş muce rp .elcits nî nup es iş ănue rpmî ăcetsema eS .iz auod a .nmel ed ă rugnil o uc dnâce rf .e ram ălao o.tâta ăşao rgnî es ănâp .ion irupod uc ăputsa es iş ielu ed ă rugnil o ănraot es .esaotănăs iş etpaoc iişo r gela eS ĂBROIC URTNEP IEDRA IŞ IIŞOR .ănâtnâms ed col nî .i rtil 01 — 8 ed )sus ed aet rap nî tâced dnuf nî ig ral iam .738 ĂNRAI URTNEP EVRESNOC IŞ IRUTĂRUM .et rap o al uad eS .ădemu ăp râc o.dnuf al suped lu rez nid ai es un ăs ăjirg uc .taruc âtalăps alao nî .ed ra es iş dnuf ed roşu ednirp es lunoilub ece raoed .ălaoms a rpusaed enup es .atag etse luş rob .arpusaed ed amups ăţăruc es .elcits nî roşu anrut ătaop es ăs tâcnî .rtnî nup eS .ăcsaenselp un ăs ac ădu ăprâc o-rtnî ăraoşăfnî es e rac .e raoicip nî .ălcits ed enac rob nî uas elcits nî enib ăzae rtsăp es lutnU .ae rizecnâ r lupmit uc acovo rp ra erac .ăuod nî eiat es .cilicilas dica ed g 2 etâc ăguada es ied ra iş iişo r ed ma rgolik e raceif aL .işarg ied ra aviţâc auaedif ac eiat es aenemesa eD .tecnî ăcsae rocăr es ăs .ialăm ed ănub ănâm o uc etacetsema .uâ rg ed eţârăt uc t refs nu ep ulpmu eS .icim enac rob nî ăzaşa es iş ărugnil o uc uas anâm uc roşu ăcetsema eS .

e ro avetâc ăpuD .sav nu-rtnî enup es .i rută rum ed lumusnoc epecnî dnâc icnuta ădnufsed es iş ătacsu ăţinvip o.iţevartsac epa ie rt .anâm uc roşu ăcetsema eS .ădu ăp râc o-rtnî ăraoşăfnî es .e ras uc ăzrav ed irudnâr avetâc etla ăguada iam es .etnâvs es ăs ăsal es iş .epa etlum iam uc luiotub ălaps es .enib iam ăniţ ăs iş esaotsug eif ăs elirutărum ac u rtneP .cte tsop ed elamras .iişo r ed gk 1 .tasăl a-s nac rob nid az rav dnâc .ătitocolc arumaras ănraot es arpusaed rai .tamătăven iş tăpsao rp eif ăs eiube rt taţniube rtnî lutavazraz toT .ăcsaezepmil es ăs et rap o al ăd es .etaot ep ădni rpuc el ăs arumaras iş elirută rum enib ecetsema es ăs ac .iagecum ed so rim e ra ăcaD .nub iam tâta uc enived irutărum urtnep iamun taţniube rtnî luiotub( enib etşe răpo es iş ălaps es luiotuB .ze ro uc iţulumu iedra :ac i răcnâm elenu al nub tsug ăd aenemesa eD .ăcim ăz rav o .auaedif ac azrav eiat eS NACROB NÎ ĂRCA ĂZRAV . rarăm ed igne rc uc ă repoca es a rpusaed rai .ăpa ed l 1 al cetsema tseca nid ărugnil o etâc dnânup .ălcits ed enac rob nî ăzaşa eS .elamras al isolof top es e rac .nac rob nî iiţeva rtsac ăzaşa eS .enib dnâsăpa .iotub nî etaot ăzaşa eS .ălcits ed etse lunac rob ăcaD .148 .elele rudnâcs uon nid nup eS .apa etşezepmil es ănâp ărudlăc al eniţ es iş ăuod nî ăsup nafolec eit râh uc lunac rob ăgael eS .şicurc etazeşa elerudnâcs ăuod uc ăsapa es arpusaeD .rav ed ănâm o le nî egnits es .epus al aţniube rtnî etaop eS .ignul ied ra . rasecen etse ăcaD .348 .io rutsu ed ieţăc aviţâc .canrâtsăp ed gk 2/1 .i rat eli rutărum niţ e rac nişiv ed eznu rf iş tacsu rarăm ed e rif avetâc ăguada es .arugnil uc dnâsăpa .iz e raceif nî iş nmel ed lupod uc enib ăputsa eS .etepac nid niţup eiat es iş ece r ăpa nî ălaps eS .voc rom .eb roic al .rtnî luiotub iopa ăzaşa eS .icim izrev inepep .eiaom es ăs epecnî ănâp .tnemag rep eitrâh uc ăgael es iş etnib reif aruma ras ănraot eS .ece r al ăzae rtsăp es iş nafolec uc uas tnemag rep eitrâh uc ăgael eS .teţo l 2/1 iş e ras gk 2/1 uc ăpa ed l 9 t reif al nup es .e raos al ăsal es is nafolec uc uas tnemag rep eitrâh uc ăgael eS .543 .tiţuc nu uc .ăuod nî ălaps es ta rapeS .e racnâm urtnep ac e ras dnârăse rp .)etşehcevnî es tâc uc .iinrei lupmit nî eiaom es leftla .nac rob nî tasednî ăzaşa eS .teged nu ed ielu ămaot es a rpusaed rai .)ăpa l 1 al e ras g 03( ătarăs ăpa ăniţup ăguada iam es .edepe r eze rum es ăs eiube rt e rac işo rg iam iţevartsac tnus ăcaD .tacsu rarăm ed ăgnae rc o iş nifad ed eznu rf 3 — 2 .eti rod eliiţ ropo rp nî .eişo r ăzrav ed iţăcub .ăţniube rt ăpud ămusnoc es iş ece r al niţ es .io rutsu g 01 iş ăcim ădiponoc o .etocolc avetâc tad a ec ăpuD .irulog ănâmă r un ăs ac .ădiponoc ed iţăcub .448 .rtnÎ )NACROB NÎ( ĂNRAI URTNEP IRUTĂRUM .i ro ie rt . rajets ed eşaiotub nî caf es ănrai ed elirutăruM ĂNRAI URTNEP ERAS NÎ IRUTĂRUM .irat e rem .261 IOTUB NI ARCA ĂZRAV .eliz 3 — 2 ăsal es iş e raos al enup eS .ăpaec ed gk 1 .et ruc ni rp luiotub niţup etşelogotso r es .ăpa ed l 1 al e ras ed g 05 ed eiţ ropo rp nî .lurav snits a-s ec ăpuD .tasip io rutsu uc urtnuănî iopa ăcae rf eS .e ram ălao o.esao rg iam iilef etaiăt ănileţ iş ivoc rom uc dnânretla .e ras uc treif al apa enup eS .ădu ăp râc uc taruşăfnî enib etse ăcad( teţo iş e ras uc ăpa ed aiţulos etnib reif ănraot es iş ătizemu enib ăsao rg ăprâc o uc lunac rob ăraoşăfnî eS .eze rum es ăs .iţepsao rp et raof iş i renit iţevartsac gela eS )ARAV TAMUSNOC ED( ĂRUMARAS NÎ IŢEVARTSAC .eliz 01 ed pmit .inselp un a u rtnep .)edu rc iişo r elegăltăp( elenogog .ignul ied ra iş elenogog .ăuod ed amaez ărutnâv es pmit e rtnÎ .iorutsu ed ieţăc ie e rtni rp nup es .ăpa ed l 01 e raceif al teţo ed l 1 etâc ăguada es .048 .lejnu rtăp .l 6 — 5 ed .iesac elioven ed edniped emirăm ro răc a .emignul nî coljim al niţup ăcipsed es .repip ed eb aob avetâc a rpusaed nup eS .ăpa ed l 01 al e ras ed g 005 nid ătucăf .eirep o uc l-udnâce rf .enileţ 4 .enac rob nî enup es iş e ras ed gk 2/1 uc ăcetsema eS .enrac ed anişam ni rp iopa ece rt es iş iţăcub lutavazraz tot eiat eS .işarg ied ra 4 .248 .ănileţ .ige rtnî iof iş ătacot ăz rav ed eli rutarts e rtnî dnânup .ăsal o e rac ep amaez ed ăsnirpuc eif ăs azrav ătaot tâcnî leftsa .ivoc rom ed gk 2 :ălaps es iş ăţăruc eS ĂPUS URTNEP ĂŢNESE .iţarum enib tnus ec ăpuD .so rocăr col nu al e rartsăp e rps enup eS .)etşenselp un lunac rob .

ti rocăr luteţo ănraot eS .ănilp etse atsaeca dnâC .ae ricoti rp epecnî eliz ăuod ăpuD .laiceps lutiţuc uc emignul nî ivoc rom ăţăruc es aenemesa eD .urtap ăpuD .tsug ăpud iş ănileţ ed eznurf avetâc .ie rt iş naerh ed e rif ie rt .648 leftsa artsăp av es azraV .tsug ăpud e ras .i ro 3 — 2 ed .tasip repip ed ăţi rugnil o . rarăm niţup iş ănileţ ed iof .e ram ălao o-rtnî ămaez ăg ruc ăs ăsal es aenac ni rP .irat iiţevartsac niţnem e rac .e ras ăniţup uc roşu elirutavaz raz etaot ăcae rf eS .taluge r ătiţăruc eiube rt atsaeca .esaotănăs iş etasednî ez rev gela eS .edetşev eleznurf ăzaetrăpednî eS .iram ae rp un iş e renit eteniv gela eS TEŢO NÎ .luiotub uon nid elpmu es ănâp .ti rocăr iş e ras uc t reif teţo ănraot es arpusaeD .e ras uc lu teţo eb reif es pmit tseca nÎ .ivoc rom auaedif ac dniăt .işomurf iraşogog gela eS TEŢO NÎ IRAŞOGOG .948 .auaenac enib ăzaenoiţcnuf ăcad ăzaelo rtnoc eS .tot ed un rad .i rutăcipsed nî ecudo rtni es atsaeca a rutulpmU .esaomu rf iutug u rtap .e rat .etnâvz es ăs tev reş nu ep ăsal es iş ălaps eS .io rutsu ed ieţăc iş ănileţ ed eznu rf .ăuod .848 .lejnurtăp .az rav eze rum es ăs epecnî ănâp ăunitnoc e rac .nifad ed eiaof o .i raşogog etsep ănraot es .e ras ed g 06 u rtil e raceif al dnâguăda .ătarutnâv tsof a amaez ătaot ec ănâp iro avetâc ed aiţarepo ătepe r eS .ălaps eS .e ras ăniţup enup es ărutibocs e raceif nÎ .etunim 01 niţ iam es .ăpa ed enib g rucs es iş etepac al niţup eiat es .enib ti rocăr a-s ec ăpuD .iram ae rp un rad .nac rob nî iiţevartsac ăzaeşa eS .ăz rav .ăcsae rocăr es ăs ta rapes ăsal eS .eti rod eliiţ ropo rp nî .ăsal es azrav .ăuod apuD .laiceps lutiţuc uc iţaiăt ivoc rom aviţâc csetăge rp es aenemesa eD .rtnî cof al nup eS .epa avetâc nî ălaps eS .iotub nî ăzrav etsep amaez ănraot es .arpusaed iţătue rg uc dnuf nu enup es ele etsep rai .enac rob nî ăzaşa eS .748 .iulu rotoc aetrap nî ecu rc ed ăm rof nî ăzaetse rc es .izrev ied ra .esao rg iam avec eledno r eiat es iş .răhaz ed irugnil ăuod .ătalăps enib e ram ărtaip o iş i rudnâcs nid tucăf csaet nu arpusaed dnânup .teţo ed l 1 al g 05 ed eiţ ropo rp nî .ic repuic ed gk 1 al ielu g 001 ed eiţ ropo rp nî .nifad ed eiaof o iş muce rp .ănileţ .icim ele rudnâcs ăuod şicu rc iopa nup eS .icutub iod ep .ăzae rum es ănâp ă ramăc al niţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael eS .elaom ăp râc o uc g retş es uas .so rocă r col nu al ăzae rtsăp es iş elenac rob ăgael eS .tiunşibo teţo iş aţniube rtnî etaop es rad .nac rob nî i rudnâ r ăzaşa es iş eti răpo ănileţ ed izoc uc elelegăltăp ăgael es iopa .ca nu uc e raceif ăpaeţnî eS .ETANĂPMÎ ETENIV .eliz ie rt .ătacsu ăţinvip o-rtnî ăzaşa eS .058 .ăz rav etsep ănraot eS .ăpa ed l 01 al eiătăcub ed e ram e ras ed g 005 nid ăruma ras o etşetăgerp es ta rapeS .repip ed ebaob avetâc uc iş )teţo ed l 1 al g 05 ac ric( tsug al tarăs enib eif ăs tâcnî leftsa .iotub nî irudnâr az rav ăzaşa eS .eliz 3 — 2 e raceif al .iţrăp elebma ep gnul nî ăcipsed es iş aţidoc eiat eS .esihcnî iş etnu răm ic repuic gela eS ETANIRAM ICREPUIC .lutavazraz etşetăge rp es ta rapeS .ătarum etse azrav inâmătăps icnic .tnemag rep eit râh uc lunac rob ăgael eS .)tenibo r( aenac bus roşu aepăcnî ătaop ăs amaez etaocs es e rac nî lusav ac u rtnep .lutiţuc uc niţup l-udnibocs .talăps enib lucsaet rai .io rutsu ed ieţăc aviţâc iş . rarăm iş ănileţ ed eiaof ăniţup enup iam es arpusaed rai .ăpa ed eiab ep ă ro o b reif es iş enac rob nî ăzaşa eS .ăţiv ed iof :iulunac rob ludnuf al ăzaşa eS .io rutsu ed ieţăc aviţâc . repip ed elebaob uc ânue rpmî .e ras ăniţup iş . 9 ed .etnâvz es ăs ăsal es iş etşe răpo es .361 eS .iivoc rom iş adiponoc ăzaşa es iopA .ăramăc al nup eS .nub iam etse niv ed luteţO .iţepsao rp iş iţamătăven .rajets ed eif ăs eiube rt luiotuB ° .bmu rop ed ebaob ed inmup iod ac ric ăguada es ez rev ed 001 aL .ez rev avetâc ăguada iam es aeeca ed .luteţo eb reif eS .ielu uc ăţita rc o.tocolc nî tad ua ec ăpuD .aţniube rtnî top es eliz 01 ac ric ăpud rai .teţo ed i rugnil avetâc ăguada eS .tatse rc .nişiv ed eznu rf uas ratşum ed ebaob avetâc arpusaed dnânup .voc rom ed iilef ie e rtnirp rai .eletla ăgnâl elenu ăsam ep ăzaşa es iş tocs eS .a rpusaed e raolf lupmit uc ăzaem rof es ăcaD .eiaom es ăs pecnî ănâp ăcsaetocolc ăs ăsal es iş etnib reif ăpa nî nup eS .etatse rc eledno r nî .etalăps enib nişiv ed eznu rf uas ratşum ed ebaob nup es arpusaeD .teţo nî ii raşogog ăniţ ăs eiube rt e rac .enib ălaps eS .es-udnâguăda .tsug ăpud .etehcub nî ecafsed es iş adiponoc ăţăruc eS ĂRUMARAS NÎ IVOCROM IŞ ĂDIPONOC .iţepsao rp etraof iş icim iţevartsac gela eS TEŢO NÎ ICIM IŢEVARTSAC .

ăpa nî nuja nid i-udnânup .cim nac rob nu .ă ramăc nî ăzae rtsăp eS .iedra aviţâc ăguada iam es .sus ănâp egnuja un atsaeca ăcaD .niţup etâc etaocs es anraI .iclud iam iş izega rf iam tnus erac .iinişam lu rotpuc nî e ratărg ep iş acsu .rtnÎ .telpmoc ăsnî un .eţnimes ed ăţăruc es iş lecăpăc nu ieţidoc lu ruj nî eiat es .  Uscat ednu )e raos nî un rad( tacsu col nu al .ătitelpmî emuna .rtnî uas e ram sav nu.işomu rf işa rg ied ra gela eS ERAS NÎ IŢAVRESNOC IEDRA .ăcirudnâcs o uc ăsapa es .e ram iam eif un ăs iulu rotpuc .anileŢ.tisi rea enib iş taruc col nu-rtnî niţ es pmit e rtnî rai .258 .e raolf ăcaf un ăs ac ădlac ăpa ăniţup uc taium cilicilas dica ed farp nu enup eS .nac rob nî ăzaşa es taium ua-s ec ăpuD .ăjirg e race rao uc .e ro avetâc ăpuD .rarăm ed eli rudnâ r e rtnî e ras ĂNRAI URTNEP TAVRESNOC EDREV RARĂM .461 * taula nî etpaoc e reM ifotrac iş naerh ed sos uc losaR ze ro uc enrac ed ăpuS EIRAUNAI ETACUB ED ETSIL AVETÂC .eitrâh ep ednitnî es iş e racnâm u rtnep ac lu rarăm egela eS .amaez etşezepmil es dnâc ănâp ă rudlăc al eniţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es . rarăm tla ăguada es .458 ed etnianî ălaps eS .ăpa o.rtnî ăzaşa es iz auod A .lunac rob telpmoc elpmu es ănâp .e raţniube rtnî .o-tasăl ua e rac ep apa iş dnânrut iţlum iam tâc ăpacnî ăs ac .ăcusu es ănâp eliz avetâc eniţ es .)ăpa ed l 1 al e ras g 05( e ras uc ăpa ed ă rasecen aetatitnac eb reif  În sare dnârăse rp .dar eS .işomu rf ied ra 021 — 001 ărtni gk 6 ed nac rob nu.işa rg ied ra 001 aL .eiaom es ăs ac .rtnî ălaps eS .e ras uc enib ăraserp es iş no rtsac nu.lu rotpuc ticăr a-s ănâp niţ es iş )C 07 — 06 ed .iz auod a ănâp .e ras uc tarăse rp aenemesa ed .tasăl ua-s ăcad .ece r al ăzae rtsăp es iş tnemagrep eit râh uc ăgael eS .ăcim anicădăr uc eliţătei rav nid gela es iivoc roM .158 .tăpsao rp nohrat ed eznurf gela eS TEŢO NÎ TAVRESNOC NOHRAT .558 .e racnâm al ăzaeţniube rtnî es iş ece r ăpa nî ă ro o eniţ es .ece r al ăzae rtsăp es iş tnemagrep eit râh uc ăgael eS .es-udnâsăl lu rarăm iz auod a ănâP .ătitocolc ăpa uc cse răpo eS .rtnî nup eS .358 .ănişam ep aets iam ăs ărăf .ăm râs ed e ratărg ep âzaşa es iş g rucs es .ele rudnâcs ăuod şicu rc arpusaed nup eS .lunac rob elpmu es ănâp .iiţătisecen arusăm ep .nac rob nî ănraot eS .lutla nî lunu .cte ăb roic .ma rgolik ed 2/1 ed nac rob nu.i riţbus iilef eiat es iş ălaps es .e ras g 004 — 3 ă rtni .1 .ăznâp ed ţelucăs nî .ăcsae rocă r es ăs ăsal es iş treif al repip ed ebaob avetâc nup es .ie nid tişei a e rac amaez ădni rpuc i-ăs tâc . ° al ăgab iam es iz auod A .ădni rpuc el ăs tâc teţo ănraot es iopa .rtnî aets ăs ăsal es iş u rtnuănî e ras ăniţup uc e raceif ăraserp eS .iram iţătitnac nÎ ĂBROIC URTNEP TACSU TAVAZRAZ .e ras uc ăpa ăniţup anrut etaop es .ăruta repmet işaeeca al .luvoc rom uc lef al ăcusu es lucanrâtsăp iş lulejnu rtăp . roşu dnâsăpa .tacsu ed emuna e raotpuc nî ăcusu es lutavazraz .etaop es iesac eleţniube rt urtneP . rotpuc aruta repmet( snits epaorpa etse lucof dnâc rotpuc nî cudo rtni eS .ăznâp ed eţelucăs nî ăzae rtsăp es iţacsu iivoc roM .rtnî ăzaşa es iş e racnâm urtnep ac lu rarăm egela eS .so rocăr col nu al era rtsăp e rps enup eS .tâta ăcirudnâcs o uc ăsapa es .so rocăr col al niţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es .şicu rc etazeşa ele rudnâcs ăuod uc arpusaed ăsapa es .ăzae răsed es e raţniube rtnî ed etnianÎ .ălao o.2 .telpmoc e repoca l-ăs rarăm ed ătasăl amaez tâcnî leftsa .)izev( tacsu lu rarăm ac lef al etşetăge rp eS ĂNRAI URTNEP TAVRESNOC EDREV LEJNURTĂP .

561 ieţiăt ed acasuM ălcefs ed ătalas uc ifot rac ed eletfihC * avalcaB iişo r ed sos iş ăznâ rb uc otoziR ebaob elosaf ed ăb roiC * ădalem ram uc eţelunroC rotpuc al za rp ed eletfihC c rop ed iitfiP * ăznâ rb uc ătnicălP irutărum uc ifotrac ed einhal tavaz raz ed ăpuS * e rem ed topmoC iişo r ed sos uc ăbmiL io rutsu uc ătutăb elosaF * etpal uc ze rO ătilăc ăzrav ep iţanrâC ăpaec uc ifotrac ed ătalaS * şi rg uc ledurtŞ icevihG etnil ed ăpuS * ădalemram uc ădaluR leţiv ed amaluiC tavazraz uc ifotrac ed acasuM * ăruems ed po ris uc işogoG ze ro uc ăzrav ed elamraS ătijă rp eniâp uc inemihc ed ăpuS * e rep ed topmoC ăznârb uc enao racaM ăcsaesu r ătalaS * şirg ed ăcniduB irutărum uc elosaf ed einhal ăsae rd .ălcefs ed ăb roiC * âdalemram uc ătraT lec rup ed ănacoT rotpuc al ăznârb uc ăgilămăM .

661 răhaz uc ifot rac ed işogoG i rută rum uc etnil ed e racnâM c rop ed iitfiP * ădalemram uc itşo riP etaniram eţuletfihC ifot rac uc za rp ed ăpuS * etpal uc şi rG enrac uc etacsu enu rP rotpuc al ăznârb uc ifot raC * ăcnavilA ieţiăt uc ăz raV etşep ed ăb roiC * etipsod işogoG ătacsu elosaf ep iţanrâC zarp uc ze rO * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP ăcnuş uc acfoi ed ăcniduB ivoc rom ed ăpuS * e rem uc ledurtŞ enrac uc ărca ăz raV ănâtnâms uc ifot raC * s ra răhaz ed ămerC ăbmil uc ze rO şirg ed itşulăg uc ăpuS * niv ed ueleJ iişo r ed sos uc enao racam ed ăcniduB nohrat uc ifotrac ed ătalaS * eilinav ed ămerC enrac uc iutuG ătacsu e răzam ed ăpuS EIRAURBEF inuicniM ăz rav ed ăcniduB tijărp etşeP * etacsu enu rp ed topmoC .

761 etitălC ifotrac ed ăcniduB leim ed ăb roiC * tipirp taula nid işogoG canaps uc leiM ed rev ătalas uc tavaz raz ed eletfihC * ăcun uc nroC rotpuc al enao racam uc ifot raC ătalas ed ăpuS * ănâtnâms uc .iţijă rp işanapaP leim ed amaluiC icizru ed faliP * canozoc ed rifadna rT ed rev ătalas uc emugel ed leţinŞ i rat ăuo uc canaps ed e ruiP * ăznâ rb uc etnicălP iişo r ed sos uc ifot rac ed itşulăG ănâtnâms uc ăsăe rd ădobol ed ăb roiC * avlaH leţiv ed şaci rpaP rotpuc al enao racam uc etşeP EITRAM * canozoc ed icleM ăninăls uc ărca ăz raV ifot rac ed amaluiC * eiliaraS ifotrac uc itşenevodlom elaoj râP tavazraz ed ăb roiC * ădalemram uc iţiucsiB şucşuc uc rezirap ed leţinS evidna uc ifotrac ed ătalaS * eciaoznâ rB zarp ed e racnâM ebaob elosaf ed ăsaed ăpuS * .

861 * iz rev esiac ed topmoC enao racam ed ăcniduB rarăm iş ed rev ăpaec uc ifotrac ed ătalaS * ăme rc uc iruoluR iişo r ed sos uc ăbmiL şirg ed itşulăg uc ăpuS * răhaz uc .ătişubănî ărutpi rF ifot rac ed ăpuS * ăznârb uc itşo riP ed rev ătalas uc leim ed bo rD rotpuc al canapS * .etpaocsăr ăuo uc ifot raC canaps ed ăpuS * eilinav ed ăme rc uc ătnicălP ifotrac uc leim ed leţinŞ ănileţ ed e racnâM * ăznâ rb uc ledurtŞ iţijărp ifotrac uc ătelmO ăcsaesu r ăb roiC * ădalem ram uc nroC etşulăg uc şaluG ic rătănâm uc ze rO * şirg ed ăcniduB sos uc .iţ reif işanapaP leim ed tafutS ihcidir iş ăgilămăm uc ăznâ rB * ădalemram uc ătelmO rotpuc al ăznârb uc ifot raC ănâtnâms uc eivetş ed ăb roiC EILIRPA ăţaeclud uc ătraT rezi rap uc enao racam ed ătnicălP ătijărp ăpaec iş naerh uc etutăb iciz rU * ădalemram uc ădaluR rotpuc al .

tavazraz ed ăcniduB etşep ed ăcsucaZ * şi rg uc ledurtŞ iişo r ed sos iş âznâ rb uc otoziR tavaz raz ed ăpuS * ăme rc uc ătraT ic repuic uc leiM ed rev ătalas uc ifot rac ed eletfihC * etpal uc ze rO canaps ed ăcniduB e raoşirep ed ăb roiC * ădalemram uc itşo riP ănâtnâms uc ifot raC şacap ra uc icizru ed faliP * etipsod işogoG itşesu r eleţinŞ ătalas ed ăpuS * şirg ed ămerC ăninăls uc ifotrac ed e racnâM uo uc şircăM * icun uc ieţiăT ed rev ătalas uc taula nî leim ed bo rD iţe rub ed ăb roiC .961 ed rev ăpaec iş ra răm uc .irat ăuo ed ătalaS * nuigam uc etitălC leţiv ed ănacoT i ruţed rev ed ăpuS IAM răhaz uc ifot rac ed işogoG ătacsu elosaf ep ceb reb ed ărutpi rF ănâtnâms uc şumlaB * ădalemram uc iţiucsiB rotpuc al ătijărp eniâp uc canapS leim ed ăb roiC * s ra răhaz ed ămerC taula nî .

071 temsep uc ăniravaS enrac uc ivoc rom ed e racnâM e răzam ed e ruip ed ăpuS * eşe ric uc topmoC ieţiăt ed acasuM elenăgi rf uc canapS * po ris uc .şi rg ed etehcorC ănâtnâms uc ifot raC iilug ed ăpuS * eşe riC e răzam uc leim ed e racnâM bla sos uc ifot rac ed itşulăG * ădalem ram uc nroC canaps ed ăcniduB ăcsae răcsep ăb roiC * canozoc ed taula nid işogoG ifotrac ed acasuM ănâtnâms uc eto raC * cam uc ătraT ed rev ătalas uc tavaz raz ed eletfihC ifot rac ed e ruip ed ăpuS * ăţaeclud uc ătelmO elenăgirf uc e răzaM ăgilămăm uc u rca etpaL * ăznâ rb uc ledurtŞ canaps ed e ruip uc leţinŞ ăcsaenărăţ ăb roiC * ieţiăt uc etpaL enrac uc ifotrac ed e racnâM .etipsod işogoG tnu uc e răzam iş eto raC ănâtnâms uc ăsae rd ifotrac ed ăb roiC * ăznâ rb uc ătnicălP ed rev ătalas uc emac uc ădaluR e răzam uc faliP * răhaz uc .

iţişubănî ion ifot raC * ălaedămălp nid eţelunroC ănâtnâms ed sos uc losaR ieţănrut uc ăpuS * eşe riC ănâtnâms uc ăcnavilA enrac ed etehco rc uc e răzaM * avalcaB tacif uc otoziR tavazraz ed ăb roiC EINUI po ris nî icleM rotpuc al ăznârb uc etehgapS i rat ăuo uc canaps ed ătalaS * .171 * ădalemram uc itşo riP e răzam uc ze rO iruţed rev uc ifotrac ed âtalaS * ăznâ rb uc ledurtŞ canaps uc enrac ed e racnâM iilug ed ăb roiC * inuşpăc uc ătraT etaniram eţuletfihC ăznârb uc ăgilămăM * cam uc nroC ănâtnâms uc ion ifot raC e răzam ed ăpuS * ădalemram uc iţiucsiB leim ed amaluiC rotpuc al ăznâ rb uc canapS * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP şirg ed etehco rc uc ivoc roM ănâtnâms uc se rd ădobol ed ş roB * eşe ric ed topmoC ăznârb uc enao racaM ătalas uc .

271 ied ra iş eteniv ed ătalaS * etipsod işogoG iişo r ed sos uc ăzrav ed eletfihC ălcefs ed ăb roiC * esiaC ifotrac ed acasuM rotpuc al sos uc ădiponoC * ăznâ rb uc ătnicălP ed rev elosaf uc enrac ed e racnâM ze ro uc iişo r ed ăpuS * esiac uc ătraT ănâtnâms uc iecelvoD ălatneiro ătalaS * ădalem ram uc nroC ic repuic uc acfoi ed ăcniduB emab ed e racnâM * iţ reif işanapaP iţulpmu iecelvoD ed rev elosaf iş ifotrac ed ăb roiC * enişiv uc ărutijă rP leţiv ed şaci rpaP bla sos uc iiluG EILUI * etpal uc ze rO ifot rac uc enrac ed e racnâM i rat ăuo uc iruţed rev ed ătalaS * eciaoznâ rB ifotrac uc itşenevodlom elaoj râP etşep ed ăb roiC * enişiv ed topmoC ic repuic iş iişo r ed sos uc enao racaM ătalas uc emugel ed leţinŞ * işogoG itşulăg uc ănacoT tavaz raz ed ăpuS .

371 iişo r ed şos uc ifot rac ed itşulăG * i rugu rts uc ătraT ze ro uc etulpmu eteniV etşep ed ăb roiC * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP rotpuc al i rat ăuo uc iişo r uc âdiponoc ed ătalaS * eciaoznâ rB e rep uc enrac ed e racnâM zarp iş ifot rac ed ăpuS * enu rp uc ărutijă rP ătilac ăzrav uc iţanrâC ăznârb uc ăgilămăM EIRBMOTCO * esiac ed topmoC iecelvod uc enrac ed e racnâM ăsarg elosaf ed ătalaS * ădalemram uc ădaluR eteniv ed acasuM ădiponoc ed ăpuS * s ra răhaz ed ămerC ănâtnâms uc elosaF iecelvod uc faliP * esiac uc ărutijă rP iişo r uc eteniv ed e racnâM ăsa rg elosaf ed ăb roiC * etcu rF icevihG ze ro uc iţulpmu ied rA * etpal uc şi rG iişo r uc leţiv ed e racnâM ăzrav ed ăpuS * enişiv ed topmoC ăznâ rb uc iţulpmu iecelvoD .

bla sos uc ădiponoC * e rep ed topmoC zarp uc enrac ed e racnâM ănâtnâms uc şunhaB * e rem uc ze ro ed ăcniduB işo r ed sos uc ăzrav ed itşulăG leţiv ed ăb roiC * tacetsema topmoC icevihG tijărp etşeP * şirg ed ăcniduB ifot rac uc enrac ed e racnâM iraşogog iş eteniv ed ăcsucaZ * ălaedămălp nid eţelulnroC ze ro uc ăzrav ed elamraS tavaz raz ed ăpuS * etcu rF enao racam ep leţiv ed ărutpi rF .471 iutug uc enrac ed e racnâM * ăznâ rb uc ătnicălP iutug uc enrac ed e racnâM emugel ed ăpuS EIRBMEION * iu rgurtS ăznâ rb uc ăcfoI rotpuc al ătijărp eniâp ep canapS * e rem uc leţinŞ tavazraz ed ăcniduB iţarum iţeva rtsac uc ifotrac uc einhal * etpal uc şi rG enrac uc ăzrav ed elamraS ăpaec ed ăpuS * ădalemram uc ădaluR iţulpmu ied rA rotpuc al .

571 avlaH enrac uc enao racam ed ătnicălP ănileţ ed e racnâM * ădalemram uc ătraT ătilăc ăzrav ep iţanrâC ebaob elosaf ed ăb roiC * icun uc ieţiăT ze ro uc elamraS nohrat uc ifotrac ed ătalaS * etpaoc iutuG ifot rac uc enrac ed e racnâM caelvod ed ăpuS * e rem uc ledurtŞ tacif ed otoziR losa r etşeP * ăcnaviA iţevartsac uc enrac ed e racnâM tavazraz ed ăb roiC * etacsn enu rp ed topmoC lfotrac ed e ruip uc rezirap ed leţinŞ irutărum uc elosaf ed einhal * ăruems ed po ris iş etpal uc şi rG enrac uc ătnicăIP ănâtnâms uc za rP * etacsu enu rp uc ze rO rotpuc al eclud ăz raV ebaob elosaf ed ăpuS * po ris nî icleM enao racam ed ăcniduB ătijărp ăpaec uc .ătutăb e răzaM * avalcaB rotpuc al za rp ed eletfihC ifotrac ed ăb roiC * e rem ed topmoC ănacoT .

671 * e rep ed topmoC ăcnuş uc acfoi ed ăcniduB zarp uc faliP * cam uc moC etacsu enu rp uc enrac ed e racnâM ătelmo uc iţijă rp ifot raC * icun uc ledurtŞ ăninăls uc elosaf ed e racnâM nemihc ed ăpuS * iţijă rp işanapaP ănâtnâms uc e raoşi reP etatimi e rci ed ătalaS * avlaH ăgilămăm ed ărapaP ăcsaenărăţ ăb roiC * tipirp taula nid işogoG e răsap ed faliP tavazraz uc ifotrac ed acasuM * şirg ed ămerC i rutărum iş ifotrac uc losaR ieţiăt uc ăpuS * e rem ed topmoC elosaf ep iţanrâC rotpuc al ăznârb uc agilămăM * eciaoznâ rB ifot rac ed amaluiC ăzrav ed ămaez uc etşep ed ăb roiC * eilinav ed ămerC etaniram eletfihC ebaob elosaf iş ifotrac ed ătalaS EIRBMECED şi rg uc ledurtŞ ieţiăt uc ăz raV etnil ed ăpuS * .

........iţ reif ifot raC emugeL 553 053 072 832 043 563 ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ . ăcav ed enraC .......ătacsu elosaF ...........ăla rgetni eniâP .... ăcav ed etpaL ... ........... t reif ze rO ........88 062 0411 .. tăpsaorp etşeP ................... leim ed enraC .....bmu roP elae reC ELATEGEV ETNEMILA 76 04 08 052 852 002 ......... mo ed etpaL ..tamufa etşeP .zrO ........ c rop ed enraC ..... ăuO + ..241 + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ ...... ăznâ rB ELAMINA ETNEMILA ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ P K E D C 2B 1B A ii rolacolik ETNEMILA uad g 001 ENIMATIV ETNEMILA ROLELAPICNIRP A ĂCIROLAC AERAOLAV IŞ ENIMATIV LUTUNIŢNOC etacsu enu rp uc ze rO lec rup ed ănacoT io rutsu uc ătutăb elosaF * e rem uc atnicălP ălcels ed ătalas uc ifot rac ed elenăgi rF etnil ed ăpuS * ăţaeclud uc etitălC enrac uc ăz raV ifotrac ed ăcniduB * ădalemram uc ădaluR leţiv ed amaluiC tavaz raz ed ăpuS ............. ed rev elosaF .771 335 23 91 48 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ........04 07 893 .... tpirf iuP ... ăz raV .enao racaM .ăbla eniâP .......

ed rev e răzaM + ++ + ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ....ev resnoc e răzaM .....ănileŢ + .......treif canapS ..............ăpaeC ....ătacsu e răzaM ..........871 62 01 02 43 43 42 943 65 913 86 ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + + ....)etamot( iişoR .......ătacsu etniL ++ ++ .........voc roM ........etevartsaC ......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful