1

;irutuăb iş i rupo riS 353 .................... eletleP 843 .................. iruteb reŞ 143 .................. iţecluD :eletlep ,iruteb reş ,iţecluD 733 ............... edalem raM 233 .................. etaţehgnÎ

033 .............. iruiclud urtnep irusoS 423 ................. iruelej ,emerC 813 ...i rutijă rp iş i rutrot u rtnep iruzalg iş emerC 182 .............. i rutijă rp iş irut roT :i ruiclud eti refiD 942 .......... ăsac ed iruiclud iş i rutaulA 622 ...... ăznâ rb uc irulef eti refid iş esaoniăF 271 ................ tavazraz iş emugeL 261 ................... tanâV 941 ........... e răsap ed irutpi rf iş i răcnâM 931 .........ihcini r ,tacif ,ăbmil , reierC 631 ............. c rop ed enraC 331.......... ceb reb ed iş leim ed enraC 621 .............leţiv ed enraC 511 ................ ăcav ed enraC :i rutpi rf iş enrac ed i răcnâM .................. irutăcoT .................. etşeP 48 .................iidim ,iclem ,icaR 37 ............ ăuo ed i răcnâM 36 ................eb roiC 94 ..................epuS :eb roic iş epuS 44 ............edlac irusoS 34 ..............ice r irusoS :irusoS 33 ..............etalaS 32 ................eviti repA :etalas iş eviti repA

02

............. iri rumăl iş irutafS 02 .................... i rusăM

91 .....

e raotiube rt elec iş ei rătăcub erpseD 7 ................... e recudo rtnI

IIRETAM ED ALBAT

ETACUB ED ETRAC

NIRAM ADNAS

2

iopa etse ,e radixo ni rp etat rebil nî ăsup ,etnemila nî ătuniţnoc aig renE .ă rasecen aig rene eruco rp i-ăs e radixo nirp ,e rac etnemila ue rem ăcsaemirp ăs eiube rt uiv lumsinag ro ,elas elev reze r ăsnî edra un a u rtneP .elamron elas iirănoiţcnuf e rasecen ieig rene ae recudo rp u rtnep eţnatsbus elas elii rpo rp dnâmusnoc , roletnemila aspil nî raihc tatimil pmit nu anoiţcnuf etaop lumsinag ro ,ăcim ret anişam ed e ribesoed e rps ,raD .iinişam rasecen lulibitsubmoc uc etarapmoc f top e rac ,e ratnemila roleţnatsbus ae radixo nid ătluze r msinag ro ed ătatlovzed aig rene ece raoed ,ăcimret ănişam o uc tiumesa if etaop lumsinag ro ,citeg rene e redev ed tcnup nid ,iceD .libitsubmoc ed eioven e ra ănişam o muc leftsa tot ,e rasecen eletnemila uad es i ăcad iamun anoiţcnuf etaop namu lumsinag rO .roletnemila ae rităgerp

,ănidopsog e raceif u rtnep izepmil iam iş etucsonuc enib iam if rov inuiţon etseca tâc uC .ăteid ed iş eiţi rtun

anarh ănmaesnî ec ,minărh en ăs eiube rt muc iş ec ed egeleţnî a u rtnep ,iiţătănăs a iced ,iulumsinag ro la lanoiţcnuf iş cigo lof rom iulu rbilihce ae ra rtsăp nî ie lulo r iş ienarh aetatănmesnî enib iam egeleţnî a u rtneP .esaotsug iam tâc iş ecimonoce iam tâc ,etairav iam tâc irăcnâm ronu ae rităge rp al ăcinliz rol acnum nî etuja el ăs e rac e rarcul o rolenidopsog aiţizopsid al ănup ăs etşe răm ru ăcinheT arutidE ,izătsa ătnize rp o e rac ep ”etacub ed aetraC“ ni rP .ei rădopsog e raceif u rtnep ătnat ropmi ed me rtxe ,ălaiţnese ămelbo rp o ,iced ,etse esaotsug iam tâc irăcnâm ronu ae rităge rp u rtnep rolecaoljim ae retşaonuC .mumixam al caf es ele nî etuniţnoc evitirtun roliipicni rp aiţb rosba iş aitsegid rai ,emige rtnî nî msinag ro ed etazilitu tnus iş e recălp uc etamusnoc tnus elE .etipisi r eif un ăs eletnemila ac caf rolirăcnâm la tucălp lutsug iş ae rităge rp ,lutcepsA .eimonoce ăta rusămen o ănmaesnî ,eitsegid urtnep ae rităge rp etşevi rp ec nî enub iam iş esaotsug iam ,e raotăgărta iam tâc e raşiţăfnî o uc atneze rp el a ed rolecaoljim ae retşaonuc ,ăpisi r ă răf rol ae rităge rp ,roletnemila a ălanoiţar ae risoloF .ăcimonoce ăţnat ropmi e ram o e ra eletnemila iş anarh ităge rp a ed ludom ,tiş rîfs nÎ .ălaicos ăţnatropmi e ram et raof o ua ,eiţirtun ed etimun ilob rotseca aţnetsixe et rap ătla ed ep rai ,dividni iunu iiţătănas ae ra rtsăp etrap o ed eP .e ratnemila ele rbilihcezed ed ,eletla ,tiş râfs nî ,iş e ratnemila eliruspil ed eletla ,e ratnemila elesecxe ed uas ,eli ruzuba ed elenu ,etacovo rp eiţirtun ed ilob etarămunen csonuc eS .ănarh ed leftsa o csesolof un e rac ele raopop al ,uas iinemao al rapa ilob e rtnid etlum iam elec ,ăvi rtopmid ,ătarbilhce ănarh o ed ăta rtsăp etse aetatănăs ăcaD .ăta rbilihce ănarh o tâced — iulumsinag ro la lanoiţcnuf iş cigolof rom u rbilihce lutcef rep es-udnâgeleţnî etatănăs nirp — iiţătănăs ae rartsăp urtnep nub iam coljim nu ătsixe un ăc enups etaop es ,aenemesa eD .e ram iam iro ie rt ed uas ăuod ed etse etazilivic ele raopop al iiţeiv ata rud uas aetativegnol izătsa eme rv ătâc ep ,ăcim e raof are vitimi rp iulumo iiţeiv a eidem ataruD .eiţatnemila ed lulef ed ărusăm e ram nî edniped itşenemo iiţeiv a eidem ata rud ăc eitş eS .tacilpmoc iam iş ti refid iam ,roletnemila a e rartsăp ed iş erităge rp ed lulef rai ,ătelpmoc iam iş ătai rav iam tineved a iul anarh tâta uc ,eiţazilivic ed ătasnava iam ătpae rt o al snuja a lumo tâc uc , ro leloces lus ruced nÎ .ratnemidu r lutot uc dom nu- rtnî etităge rp ua re uas etaruco rp uare e rac nî ae rats nî etamusnoc ua re etnemila etseca etaot iş inicădă r iş i rub rei ,etcu rf uc eif ,etşep uas enrac ,irutanâv uc eif aenărh es vitimi rp lumo ăc eitş eS .inărh es a ed uăs lulef uc iş ărutăgel ătce rid nî ălaiodnî ă răf etse ropop iunu la eiţazilivic ed ludarG ERECUDORTNI

563 ....... ănrai u rtnep ev resnoc iş irutăruM 853 .............. ecinsac eteţe r avetâC 453 ..................... i rutuăB 353 .................. i rupo riS

 raţie de întreţinere

eletimun-aşa — aiţi rtun cseiutăcla ec eletnemele tnus e rac ,

atimun-aşa ,ălamron

393 ................ citebafla xednI 883 .................... exenA

573 .............. etacub ed etsil avetâC

elemente nutritive

ed elaiţnese eliipicnirp etucsonuc eif ăs eiube rt ,la reneg nî eletnemila tnus ec iş —

raţională

echilibrată

 

i

e ra ăţnatropmi ec iş

eiţatnemila o ănmaesnî ec roşu iam egeleţnî rov ele tâta uc

3

iş ae ra rape r al atsaeca nirp eiubi rtnoc es ăs i tâcnî leftsa ,ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 05,1 al ati răm eif ăs eiube rt enieto rp ed aetatitnac dnâc ,iinic ras lus ruc nî iemef al i ram iam tnus iţătisecen etsecA .xes uas ăts râv e raceif u rtnep etazice rp ,aenemesa ed ,if top ăpa iş elarenim iru răs ,enimativ ed eliţătiseceN .elategev iruielu 2/1 iş ,)ărutnu

nid ănivo rp ăs e rac ,i rurahaz g 053 ;etcu rf iş emugel ,elae rec nid 3/1 rai ,enrac iş ăuo ,etpal nid ănivorp ăs 3/2 vitamixo rpa e rac nid ,iz ep enieto rp g 07 niţup lec e rasecen tnus ,gk 07 ed tab răb nu u rtnep ,leftsA .etautcefe iicnum aetatisnetni ăpud iş ăcigoloizif as ae rats ăpud ,iuludividni ats râv ăpud ăzai rav ă ratnemila eiţa r ătsaeca ăc sus iam tată ra a-S

aetativitca uc t ropa r nî ,ăci rolac iş ăcinacem ,ărasecen aig rene eruco rp ăs e rac etnemila ădni rpuc ăs — :iiţidnoc ele raotăm ru ăcsaenilpednî ăs iş )ăpa iş elarenim iru răs ,enimativ( ii rotaluge r etnemele iş )imisărg uas i rurahaz( ecitegrene etnemele ,)enietorp( ecitsalp etnemele :ăniţnoc ăs eiube rt ,as acnum uc uas iuludividni ae rats uc ,luxes uc ,ats râv uc tropar nî ălibasnepsidni e reniţe rtnî ed aiţa r ecuda a urtnep ăcida ,telpmoc if a urtnep , ratnemila lumige r ,radaşA .eiţirtun ed iră rublut rapa iş msinag ro nî u rbilihcezed nu ecudorp es ,e rasecen eletnemele etaot ,ătagnulednî niţup iam uas tlum iam eme rv ,ecuda un ratnemila lumige r dnâC .etatănăs ed iirăts a ătnenamrep ae reniţnem u rtnep iş ,iirotaluge r iş ecitsalp iş rad ,ecitegrene iamun un ,e rasecen eletnemele etaot iulumsinag ro ecuda e rac ratnemila lumige r ,etnivuc etla uc ,uas ,etatănăs ed e rats ătcef rep nî l-udnâniţnem ,ecinag ro elas elioven etaot ă repoca iî ,as aetativitca ed iş ats râv ed ,iuludividni aetatuerg

,iulumsinag ro a irănoiţcnuf ienub e rasecen ,ii rotaluge r eletnemele iş tâC .etazu rolirutuseţ ii recafe r e rasecen ecitsalp eletnemele iş eciteg rene eletnemele tâta namu iulumsinag ro ăruco rp e rac aiţatnemilA

e ra le ,etazu roli rutuseţ ae recafe r urtneP .exelpmoc iam tlum ,etnemele etla ed iş eioven e ra uiv msinag ro eciro ,lareneg nî ,iş namu lumsinag ro ,ăcirolac uas ăcinacem aigrene ed ă rafa nî ăc ,ăsnî eitş es ăs eiube rT .eidem nî ,gk 06 ed eiemef o u rtnep ii rolac 006 3 al iş gk 07 ed tab răb nu u rtnep iirolac 002 4 al ,vitcepse r ,enive r ec aeec iirolac 06 ae rg et raof ăcnum o u rtnep rai ,iirolac 05 ae rg ăcnum o u rtnep ,ăla rop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep iirolac 54 e rasecen tnus eicoljim ăcnum o u rtnep ,lef aL .gk 06 ed eiemef o u rtnep iirolac 004 2 iş gk 07 ed tab răb nu u rtnep ii rolac 007 2 vitcepse r ăcida ,ălarop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep ii rolac 04 e rasecen tnus ă raoşu ăcnum o u rtneP .iirolac 008 1 ,gk 06 ed eiemef o rai ,iirolac 001 2 ătisecen gk 07 ed tab răb nu ăcida ,ăla rop roc etatuerg ed lumargolik u rtnep iirolac 03 e rasecen tnus ,ăraoşu et raof ăcnum o u rtnep ,ulpmexe eD .etnemila ed etatitnac ătimuna o ed cinliz eioven e ra ,ă raoşăfsed o e rac ep aetativitca ăpud ,namu lumsinag rO .roletnemila ro rutut a ăciteg rene ae raolav itocos etaop es rotănămesa dom nÎ .ii rolac 86 vitamixo rpa ajaged av etpal ed etatitnac ătsaeca ,i rurahaz g 5 iş emisă rg g 4 ,enieto rp g 3 niţnoc etpal g 001 ăc dnâ redisnoc ,ulpmexe eD . rol aiţizopmoc etşaonuc es ăcad ,roletnemila a ăciteg rene ae raolav roşu alfa etaop es e rfic rotseca lu rotuja uC .ma rg ep ii rolac 9 elimisă rg rai ,marg ep ii rolac 4 eliru rahaz ,ma rg ep ii rolac 4 elenieto rp :ae raotămru etse roletnemila ela etnenopmoc roliţ răp a ăciteg rene ae raolav ,ieitsegid lupmit nî etnemila ed eti refus eli red reip ed iş amaes dnâniŢ .msinag ro nî es ra tnus dnâc eig rene ed etatitnac işaeeca ăsnî uad eletnemila etaot uN .ăpa ed ma rg iunu iirutarepmet a darg nu uc ae racidir urtnep ă rasecen ă rudlăc ed aetatitnac dnâtneze rpe r ei rolac o ,iirolac nî ăraosăm es etnemila ed ătarebile aigrenE .iulumsinag ro ela eci rolac iş ecinacem rolioven ae rinilpednî u rtnep ătisolof

plastice

eletimun-aşa ed ,aenemesa ed ,eioven e ra lumsinag rO .

etimun eviti rtun etnemele ed eioven

regulatorii

.i rănoiţcnuf enub ienu elibasnepsidni ,

regimul alimentar complet raţie de întreţinere

 raţia de întreţinere

.

uas

 regim alimentar complet

ed ămaes dnâniţ ,e rac anarh ,iced ,egeleţnî es

şi

. rotcev

larutcu rts ,ci rdih iulurbilihce ii reniţnem ă rasecen ăpa ed aetatitnac ezezinruf ăs — ,tiş râfs nî ,iş la rutcu rts iş rotaluge r iululo r e rasecen ela renim eli rurăs eruco rp ăs — ;iulumsinag ro a i rănoiţcnuf ienub ărasecen enimativ ed aetatitnac eruco rp ăs — ; rolirutuseţ iiră rape r iş ii reniţnem ă rasecen enieto rp ed aetatitnac eruco rp ăs — ;iuludividni

uas

etşemun es ec aeec eiutitsnoc

şi

,tnu( ălamina enigiro ed eif ăs 2/1 e rac nid imisă rg g 041—07 vitamixo rpa iş esaoniăf

eniîp ,etcu rf

ni rP

etnemele

lam ron lutluda ed ăţaf .lam ron lutluda al tâced iram iam tlum lanoiţ ropo rp tnus elioven .enieto rp ed e ram iam tlum etatitnac o ed eioven e ra ina 81 al ănâp lulipoc .aenrac sela iam tnus negocilg ed ăm rof bus i rurahaz niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .ălategev enigiro ed elec nî iş tâc .)bob .aelosaf( etacsu elemugel rai .lipoc al rai .ătirăm aenemesa ed eiube rt .cte elesiac .ezonimativa csemun es enimativ ed aspil ed etacovo rp irărublut etsecA .iululipoc ela iş tâc .vitirtun e redev ed tcnup nid ilibasnepsidni tnus .ulpmexe eD . rolelulec ro rutut ae riutăcla nî ărtni elenieto rp .izica-onima iţimun .elae rec nid eletla iş ăuo nid animublavo .aetnil .lareneg nî .ele nid etuniţbo elesudo rp iş a races .alcefs .).)eladgim .ele rem .ed rev aelosaf .ălamina enigi ro ed eletnemila nî tâta csesăg es elediopil uas elimisărG .ăla rop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep g 2 ăgnita ăs eiube rt enieto rp ed aetatitnaC .elamina iiţeiv elibasnepsidni .etnil .lutnu sela iam tnus ălamina enigi ro ed eleC .ălategev enigi ro ed elec nî iş tâc .ăzotcal .etelpmocni iş etelpmoc laiţrap .e ramru ni rP .aelosaf( ebaob etacsu elemugel .izica-onima nî .esarg eliruteznâ rb .ele md e raceif urtnep ecitsiretcarac i rărublut ecudo rp eiţatnemila nid rol aspiL .ă rusăm ăcim et raof nî .ătuzăcs iam etse .ae răzam .iivoc rom( izrev elemugel .elelae rec .ieiţirtun ela iirotaluge r etnemele tnus elenimatiV .etelpmoc enieto rp nî t rapmî es elenieto rp .%001 dnâniţnoc lu răhaz .ălamina enigiro ed elec nî niţup iam iş ălategev enigi ro ed eletnemila nî etidnâpsăr et raof eţnatsbus tnus elirurahaz uas nobrac ed iiţardiH .ela renim .iru răs iş enimativ etlum iam ed eioven e ra ătanic răsnî aiemef .ăzoculg eniţnoc elegnâs .ae răzam .etaot ep ăniţnoc el ăs eiube rt e reniţe rtnî ed aiţar uas aiţatnemilA .ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 01 al ănâp ăgnita ăs top i rurahaz ed eliţătisecen .etnemila nî esnirpuc eif ăs eiube rt elE .4 .atla al ănul .iemam elioven tâta e repoca ăs tâcnî leftsa .iiecelvod .anâtnâms .iifotrac iş elenatsac .aţaiv niţnem enieto rp niţnoc elelae rec .ăsude r iam tlum etse rolinârtăb a e reniţe rtnî ed aiţar uas e ratnemila elioven .ilpmis iam c al e retşan uad ăzilo rdih nirp e rac eţnatsbus tnus elE .eletşep .iirugurts( eletcu rf .iulumsinag ro iilibasnepsidni iizica-onima un uas niţnoc muc ăpuD .elicun iş muc .ela renim i rurăs ed iş enimativ ed aetatitnac rai .iemam roli rutuseţ ae reniţnem Hrana  alimentaţia o al ed iragus al ăzairav ae .eletnemila uc ănue rpmî msinag ro nî esudo rtni uon nid tnus ec ătadnî rapsid e rac iră rublut .ălategev enigiro ed elesrus tnus iz rev elemugel iş eletcu rf niţup iam iş esaoniăf eletsap .apaec .iulutăf rolirutuseţ a iş elaiceps roli rutuseţ ae ram rof iş ae retşe rc al iş muc .ătiv ed aenrac .eletpal rai .libasnepsidni iş cificeps lo r nu dnâva ele e rtnid e raceif .as ats râv ăpud ăti refid etse iululipoc a uas iulu ragus orpi itşeca nid et raP .eletpal .e rac ă raoşăfsed o e rac ep aetativitca ăpud ătivi rtop eiube rt ae .etnemila ed işudo rtni eif ăs tarăpaen eiube rt ic .roli rutuseţ ae ra rtsăp iş ae recafe r .iihcşum .e răzam .msinag ro nÎ .ihcşum nî ătacidir iam dniif rol aiţ ropo rp .etnalp ed iamun epao rpa esudo rp tnus elenimatiV .ălategev enigi ro ed iru rahaz ed etagob et raof es rus eiutitsnoc .uârg nî csesăg es elE .aenemesa ed .azitetnis etaon el un namu lumsinag ro ece raoed .etpal nid animublaotcal iş aniezac tnus .ălamina enigi ro ed elapicni rp eles rus tnus eliruteznârb iş eletpal .elenu rp .3 al ănâp .aenraC .cte caelvod .iş e răsap ed iş etşep ed .enula .icun .esarg eli runrăc iş lues .ănieto rp ed alucelom nî iţuniţnoc .msinag ro nî işudo rp uas iţazitetnis if top un ie ece raoed .ele rep .aenemesa eD . rolirutuseţ a ălamron ae retşe rc al atuja top un rad .ae retşe rc aI iţisolof if aetup a u rtnep .aninăls .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta csesăg es elenietorP .egnîs nî iş ămini Proteinele complete elE .ae reim .ii retşe rc i rasecen iizica-onima iţot niţnoc Proteinele incomplete .uiclac ed iru răs laiceps nî .elăuo .lubmurop .aznâ rb .tagob iam eif as eiube rt iirătpăla lupmit nid ratnemila lumigeR .nob rac ed iţardih nî etagob ed me rtxe tnus eledalemram iş eliţeclud .eletpal .elăuo .ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 5.enieto rp ed rovzi cinu ac etisolof .ze ro nî iş z ro nî .)lubob .uo ed luşuneblăg .ulpmexe eD .arutnu .iule raos ae raolf( rolesaonigaelo eleţnimes nî iş muc .elosaf( etacsu elemugel nî aenemesa ed .lutacif .acşi rf .elibitsenroc elategev eli ruielu tocs es e rac nid ).luâ rg( elelae reC .lu răhaz rai .iulutluda elioven nid 2/1 al ănîp ăta roşcim eiube rt cinliz ătamusnoc enietorp ed aetatitnac .tupecnî al ătucsonuc dniifen ăcimihc rol aiţizopmoC .ăvi rtopmiD .etelpmoc uas tnus dnâc icnuta iulumsinag ro ae retşe rc al atuja top un iş aţaiv eniţnem top un   Proteinele parţial complete       .ed rev ae răzam .enilsăm( etcu rf elenu nî csesăg es ălategev enigi ro ed elimisărG .roli rutuseţ ii rărape r iş iiţeiv ii reniţnem .aetnil .)lucanaps .)aeniâp iş esaoniăf eletsap ac .elemab .)lubob .

etepsaorp etcu rf iş irutavaz raz .evarg etraof iimena dnâcovo rp eiţatnemila nid iul aspil .etatilirets .iihcşum .ălanitsetni a rolf ed iş ătazitetnis etrap nî if etaop ae .ed rev iş uşo r .lutacif .msilobatem uas eiţi rtun nî iş tâc .PP animativ nî etagob etnemila tnus .uo ed luşuneblăg iş tnu .egnâs nid rolelubolg ii ră robale a rpusa ălaid romi rp enuiţca o e ra lE .cinitocin dica ed ăm rof bus .luârg .uo nu .A elenimativ esnirpuc tnus ei rogetac amirp nÎ .ălaob ătsaeca ăcedniv iş ie rgalep aiţi rapa eniverp ece raoed .etcu rf iş irutavazraz .elareneg i rărublut rapa .etşep ed arutnu .)elicizru .eliişo r .eitş es ăs eiube rT .tnu nî sela iam etşesăg es Vitamina E nî .acşi rf .roletnalp ela iz rev eliţrăp etaot nî etşesăg es Vitamina B1 eleţârăt nî sela iam rad .iş luiem .aidăpăp .iz rev eliof nid tupecnî al talozi .tnu g 04 .amini .lucanapS .elacot rop .esa rg eletnemila ed laiceps nî iced esuda .lamina lec nî iş tâc .vid rat lec uas litnafni lumsitihar ăcaovo rp D ienimativ iespil azuac nid rapa e rac eliră rubluT .egnâs nî iişo r rolelubolg ae recudo rp nî lapicnirp lo r nu e ra 21B animatiV .bmu rop nid telpmoc epao rpa ăsnî etşespil aE .etijocen rolelae rec lunoirbme nî etşesăg es Vitamina K etse iş tacif nî .etnemila etlalelec ed esuda .uo ed luşuneblăg .elicis reip .lutnU .uo ed luşuneblăg nî iş etpal nî .ăsa rg aznârb .etatidnucef ed aspil ăcaovo rp ie aspil .etacsu emugel .uo ed luşubla .i rugu rts .e ram et raof etatitnac nî etşesag es e reb ed aidjo rd nÎ .iţab răb al rai .iiretcab nî .K iş E .eletpal iş aznârb .iulutebafla ele retil uc etaton tsof ua ele Vitamina A .elicutpăl .lutacif tnus ănimativ atsaeca nî etagob ălamina enigi ro ed eletnemilA .tlaboc .ienivalfobir uas ienivalfotcal etşe rotad es etpal ed iulu rez a eiublăg roşu ae raoluC .etijocen elae rec nî csesăg es 1B ănimativ ed icim iam iţătitnaC .ic repuic .roşu gu rtsid el icizif iiţnega iş arudlăc e rac ep eţnatsbus la reneg nî tnus elenimativ ăc .iihcini r .D .anâtnâms .elategev eliruielu nî .rol iiri repocsed aenid ro nî .)ecitapeh i rărublut iş i rută reged( e ralucsav eli rărublut nî iş )ătug iş ta rahaz tebaid( eiţi rtun ed eliră rublut nî aenemesa ed ătacidni etse PP animatiV .iileip ela iră rublut iş evitsegid irărublut .lategev lunge r nî tâta ătidnâpsăr etşesăg es Vitamina B2 niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .ălamina enigi ro ed A animativ nî etagob iam elec ele raovzi tnus lutacif .az rav .ălanitsetni arolf ed ăta robale .iulegnâs ae ralugaoc u rtnep ălibasnepsidni etse aE .elauziv iră rublut ăcaovo rp eiţatnemila nid A ănimativ ed aspiL .ăvi rtopmiD .iemef al natnops t rova .ălategev enigi ro ed elec nî iş tâc .aenemesa ed .cilof ludica iş et rap ecaf B ienimativ apurg nid toT .iitşep iş elane rarpus elednalg .ă rutan nî ătidnâpsăr et raof etse anivalfobi r uas Vitamina PP .lureie rc .ătnat ropmi ed me rtxe etse PP animatiV .e ralugaoc ed eciga romeh irărublut dnâcovo rp ie aspil .e rem( etcu rf iş ătacsu ăpaec .icun .iihcinir laiceps nî tnus ănimativ ătsaeca .ialăm . iş etrap caf C ienimativ apurg niD .A ănimativo rp ed etnatropmi iam elec ele raovzi tnus )lucaelvod .eiţatnemila nid ie aspil nÎ .lucanaps( elirutavaz raz dnâc ep .cilof ludica iş aC .5 .aenemesa ed .luzro .ed rev ae răzam .vitsegid iuluta rapa a iş sov ren iulumetsis a e ranoiţcnuf anub ăzae rtsăp 1B animativ ăc tidevod a-S .rol lunoi rbme nî iş rolelae rec .aivetş .c rop ed ăbals aenrac nî iş tacif nî .elesiac( eletcu rf .ăninăls .iâmăl nî iş iişo r elelegăltăp nî .ihcinir nî .2B animativ aenemesa ed nitnoc eletcu rf iş ed rev aelosaf .etpal .iifotrac ărusăm e race rao o-rtnî .1B animativ nî ătagob et raof ăsnî etse e reb ed aidjo rD .ărgaen eniâp nî .neto rac uas .eiţirtun nî iră rublut iş esaov ren i rărublut al laiceps nî dnâcud ie aspil .iulu răp ela iş roliihgnu ela iră rublut iş elanitsetni -o rtsag i rărublut .şecăm ed eletcu rf nî e ram et raof al sela iam .imisărg :ii rogetac iram ăuod nî citamehcs etiţ răpmî if top elenimatiV .)etacsu iş etepsaorp .ălategev iş ălamina enigi ro ed eletnemila nî etşesăg es Vitamina B12 ed roliru răs ăti rotad ăzo r e raoluc o ua etacifirup eleta rape rP .ăcitub rocsitna .eirogetac auod a nî rai .iimena al ecud dnâtup eiţatnemila nid ie aspil .tacif nî laiceps nî etşesăg es   vitaminele C       P Vitamina C         etatitnac nî etşesăg es .C apu rg nid iş B apu rg nid elenimativ .iivoc rom .ă ralulec e radixo ed elesecorp dnâzi rovaf .etilifo eleznu rf nî .ătnatropmi ed me rtxe etse 2B ienimativ aenuiţcA .PP animativ nî ecarăs et raof tnus eletpal iş elăuO .roliţnid a iş rolesao a e racificlac ed irărublut .izrev elirutavazraz nî .ăpa nî elibulos uas nî elibulos uas iş .eletpal .iulumsinag ro ae ratlovzed nî tâta .ii recudorpe r ă rasecen etse E animatiV . .etşesăg es aE .enu rp iş e rep .sarg luiedra nî .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta ătidnâpsă r etşesăg es Vitamina D nî etşesăg es e ram iam etatitnac nÎ .esaov ren irărublut iş ăsaoicinrep eimena vitaminele liposolubile vitaminele hidrosolubile .etpal g 005 ed iţătitnac ienu ae raregni ni rp ti repoca etse tluda nu urtnep A ănimativ ed lu raseceN .ihcini r iş tacif .e reb ed aidjo rd nid iopa iş .

lareneg nÎ .lu reif ezezilitu ăs top .iipoc al laiceps nî .ărgaen eniâp iş etcu rf .elas eletavired iş eletpaL .animativ emige rtnî nî dreip .iemam elev reze r nid rasecen luiclac ai işî lutăf leftla ece raoed .lu rofsof .tnus reif niţnoc e rac ălategev enigi ro ed eletnemilA .rol ieiţăgob aenid ro nî .ei rătăcub ed ae ras ed sela iam iulumsinag ro etarucorp .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta etşesăg es apa apA .ăpa %57 .etrap ătla ed ep rai .ătagnulednî eme rv .ejalitrac urtnep luflus .etşesăg es aE .e ratnemgip iş e ratned .lutub rocs ăcedniv iş enive rp C animatiV .etacsu elemugel rai .aietseca iulumsinag ro ae racificlaced dnâcudo rp .elesiac( etacsu eletcu rf iş .tiş rîfs nÎ iş ac .esaoso eliră rublut iş lutub rocs iamun un rapa eiţatnemila nid as aspil nÎ .etirefid i rărublut al ecud eiţatnemila nid rol aspiL .eniradnam vitamina P as aenuiţcA .esao u rtnep lu rofsof iş luiclac .enieto rp ed tagel uas ărebil ăm rof bus etşesăg es egnîs nî raI .elai ret ra iinuisnet ae redăcs .   .ălaesobo nirp etatsefinam .eitş es ăs eiube rT .ălamina iş ălategev enigi ro ed eletnemila nî elibai rav iţătitnac nî csesăg es .ae răzam .%59 — 07 .elicutpăl .inuşpăc( etcu rf etlalelec .tacif :ălamina enigiro ed eletnemila nî .ălategev enigiro ed elec nî iş tâc .msinag ro nid elirutuseţ etaot nî es-udnisăg .ăruems .eliciz ru .iiţeiv ălibasnepsidni tulosba dniif .aetnil .eiţe rcxe ed elesudo rp iş ilanom roh iişudo rp .lu reif iş luidos .)elelam ruc iş .iz ep g 1 ed etse roliţnid a iş rolesao ae retşe rc u rtnep ălibasnepsidni aetatitnac .iulumsinagro iiţeiv ălibasnepsidni etse apA .tacif .ălbud etatitnac o ăcsaemi rp ăs eiubert .elenihcoms .enrac uas tacif . rofsof nî etagob iam elec elamina ele raovzi tnus aenrac iş uo ed luşuneblăg .msinag ro nÎ .etnatropmi niţup iam es rus tnus eletcu rf iş elirutavazraz .reif ed rovzi lu rugnis iragus urtnep eiutitsnoc iş ălibalimisa telpmoc ăm rof o bus eniţnoc lî .uiclac ed enub   Fosforul etnemila etlum iam nî etşesăg es .et reif .aenemesa ed .elicun .sov ren lumetsis nî edipilofsof ed ăm rof bus etşesăg es iş uiclac ed tafsof ed ăm rof bus .amini .luiclac tâced .6 .egnâs u rtnep lu rpuc iş lu reif .  fierul .reif ed ăspil ni rp iimena etimun .ălamina enigiro ed elec nî iş tâc .luiclac tnus iiţirtun enub ienu erasecen elarenim iru răs etnat ropmi iam eleC .ăla reneg e rats nî irărublut iş rad .)lubob .leftsA .imisă rg .iâmăl ed ajaoc nî etşesăg es .iga rf .etnemila ni rp iulumsinag ro esuda tnus )ăpa iş ela renim i rurăs .col aeva top un ecimihc eli rubmihcs ae ă răf ece raoed .iulumsinag ro ela i rutuseţ eleti refid u rtnep etaticificeps ătimuna o ua elE .etpal .ihcşum .tnatropmi viti rtun tnemele nu etse iş ăc ăsnî .elenimativ iş ac iiţeiv e rasecen ed tîta tot eţnatsbus tnus elarenim elirurăS .ăuo ednirpuc e rac ratnemila mige r nu .tutăb eletpal nî .roliţnid a iş iulutelehcs ae riutăcla al et rap ai luiclac .eva rg iam iş irărublut al i roenu iş e racnâm ed ătfop ed ăspil .reif nî ca răs etse işed .egnâs nî sela iam etşesăg es lu reif msinag ro nÎ .evarg i rărublut ronu a ădipar aiţi rapa ăcaovo rp eiţatnemila nid ie ae rami rpus iş namu iulup roc aetatue rg nid %57 dnâm rof roli rutuseţ ro rutut aiţizopmoc nî ărtni un e rac evitsegid iră rublut uc iivanlob al i roeseda rapa iam elE .eviti rtun eletnemele ătropsna rt aE .i ruţed rev .iulumsinag ro eliţătisecen u rtnep .iihcşum .i ru rahaz .ii rătpăla lus ruc nî iş iinic ras lusruc nî . rolesao a eişo r avudăm .aidăpăp .lutacif( egnâs nî etagob elenag ro iş elegnâs tnus iram iam iţătitnac nî reif niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .irăcificlaced ed .aiţi rapa ecudo rp eiţatnemila nid uiclac ed ătagnulednî aspiL .anilps .inâ rtăb al iş )ecito rolc iimena( iiţăt rebup acope nî etef al aenemesa ed rapa iimena etsecA .etacsu elemugeL . rolesao ae racificlaced al etrap o ed ep ecud eiţatnemila nid .rolesao a eişo r avudăm .C ănimativ ed iţătitnac etnatropmi iam elec niţnoc iifot rac iş azrav .C ănimativ nî etagob iam elec raihc .iihcini r . role ralipac iulete rep aetatilibaemrep ed ătagel etse .reif nî carăs etse ratnemila lumige r dnâc .enieto rp( sus iam etanoiţnem eviti rtun eletnemele etaoT .elenu rp .işarg iied ra nî iş eni radnam nî .ămini .eletnemila uc ănue rpmî eif .e ratned ii rac iş msitihar etagob iam elec elesrus Clorul  sodiul tnus ăsnî .iulu rofsof aspiL .elategev ele raovzi tnus .elirutavazraz iş elicun .aelosaf( etacsu elemugel )az rav .ecigaromeh rolirărublut aiţirapa iş role ralipac ieţnetsize r ae redăcs al ecud eiţatnemila nid as aspiL .lucanaps( elirutavazraz .iz ep mc 005 3 1 iş 000 1 e rtnî ăzai rav ăpa ed ă rasecen aetatitnaC .tatiu eiube rt uN .eclud etpal nî e ram etatitnac nî etşesăg es   şi mai . roliţnid iş .ărgaen aeniâp iş etijocen elelae rec .i rutavazraz e rtniD .eletnemila ăc .iz rev iş iişo r .tiş rîfs nÎ Calciul ăzaem rof e rac .amaM .ăpa %78 eniţnoc eletpal .iiţeiv libasnepsidni etse lu rofsoF .elaiceps iimena rapa .)uo ed luşuneblăg iş muce rp .e rata ac etamusnoc if top un .iileip iş iulunâmălp lulevin al e ra ropave ni rp iulup roc a rutarepmet ăzaelge r aE .i ruteznâ rb nî iş truai nî .aivetş .C ănimativ ed icim iam iţătitnac niţnoc )ezăcaoc .enimativ .elirutavazraz .e rac .ăvirtopmiD .iulutelehcs ae ram rof al laiceps nî et rap ai lE .ălategev enigi ro ed eletnemila nî tâta csesăg es elE .ă ralucsum iş ăsaov ren einetsa ed irărublut al iş eiţirtun ed irărublut etnatropmi al .etpal ed urtil 1 ed ătaruco rp etse etatitnac ătsaeca .eletpaL .lu rolc .reif ed ă rasecen aetatitnac cinliz ecuda .ălaesobo al laiceps nî .iipoc aL .eledifats .e rata ac eif msinag ro nî ăsudo rtni etse apA .ihcşum iş ănilps . roliruzac aetati rojam nî .aenrac rai .

7

.enilsăm nid eniţbo es lunmeledtnu dnâc ep ,enegidni etnalp nid tuniţbo ielu tităg al ăzaeţniube rtnî es ă raţ nî ion al ece raoed ,nmeledtnu ed col nî ielu ed lunem ret etşesolof eS
)1

.ăticăr enib ,e ras ăniţup uc ăt raif ăpa nî eniţ es ăcad tăpsaorp emerv ătlum iam ăzaertsăp es lutnU .cof ep ed etaul tsof ua ec ăpud ,tăpsao rp tnu niţup ăguada es il ăcad nif iam tsug nu ătăpac elirutavazraz ,elirusos ,elepuS .somu rf inemur rov es leftsa iamuN .ăprâc o uc etatnâvz enib eiube rt aetseca ,tavazraz uas enrac ,etşep ărutnu nî egirf a ed etnianÎ .elage iţrăp nî ielu uc ărutnu ecetsema es ăs enib etse tijărp urtneP .enrac ed gk 1 al ,ăţitarc nid lusos nî uas ,dihcil l 5 al ăţirugnil o ed eiţ ropo rp nî ,tanob racib niţup ,tijărp al uas t reif al ,aguăda etaop es ,e răsap ed eif ,ătiv ed eif ,irat inrăc ienu aerizegărf inselnî a urtneP .tpirf if a ed etnianî ta răs eiube rt un lutacif ,irătnî es un a urtneP .ăsam al ătiv res if a ed etnianî rotpuc al ăro ed etatămuj o eniţ es ăcad ăsaotsug iam etse sos uc eracnâm ecirO

IRIRUMĂL IŞ IRUTAFS

.g 52 = tnu ed uas ă rutnu ed ărugnil 1 ;g 002 acric = răhaz ed ăcşaec 1 ;g 03 – 52 = răhaz ed ărugnil 1

;gk 4/1 = ăniăf ed ăcşaec 1 ;g 51 = ăniăf ed ăsar ărugnil 1 ;g 52 = ăniăf ed frâv uc ărugnil 1

;) mc 052( ld 2/1 2 = etpal uc aefac ed e ram ăcşaec 1
3

;) mc 002( ld 2 = etpal uc aefac ed ătiunşibo ăcşaec 1
3

;) mc 051( ld 2/1 = niv ed rahap 1
3

IRUSĂM

.etişue r etacub cimonoce e rape rp ăs işue r rov leftsa iamuN .eirătăcub nî rasecen etse ec tot ăbia ăs eiube rt etiuzbihc elenidopsoG .saec nu iş rasecen et raof etse aenemesa eD .e ras iş ăniăf u rtnep iituc uas enac rob iş nmel ed irugnil ,etiţuc ,ae raotăzăr ,atis ,nmel ed ludnuf ,enrac tacot ed anişam :ăcsaespil ăs eiube rt un eirătăcub o- rtnid ,sus iam etată ra elec ăgnâl ep leftsA .elibasnepsidni elenu işutot tnuS .etucsonuc ed snujaednî tnus ei rătăcub ed ele tceibO .rotivărto raihc if etaop i roenU .ălaiutlehc iş ăcnum uc tităge rp e racnâm ed lef nu aci rts etaop talăpsen sav nU .etcesni etla iş etşum a rav ănuda es un ,ta ruc eniţ es ednU .enidopsog enub ienu lunmes etse ei rătăcub nî aineţăruC .ae nî etşesăg es ec tot uc ăta ruc ed ădnilgo eif ăs eiube rt ai rătăcuB .esav u rtnep rotălăps nu ,enuacs avetâc ,ăsam o e rasecen tnus tităg ed anişam ăgnâl eP .ănredom ei rătăcub o- rtnî csenâ rtăb lu rotpuc nilped ep etşeiucolnî rotpuc uc tităg ed anişaM .etatici rtcele uas natem zag uc ătizlăcnî anişam iş rad ,lo rtep uc uas enmel uc ătizlăcnî tităg ed anişam iamun un ienidopsog anâmednî al sup a ănredom acinheT

UCSERTEP AECRIM .rD

.irăcnâm ed i rulef etai rav iam tâc ronu ae rităge rp u rtnep ăzuălăc ănub iam( aec niraM adnaS e raotua ietucsonuc a ”etacub ed aetraC“ nî isăg av e rac ,enidopsog ienub enive r lo r tsecA .sus iam ătad eiţi rtun ed rolinuiţon ae retşaonuc iş ac ătnat ropmi ed tâta tot iced etse roletitemila iirităge rp ae retşaonuC .elibitsegid roşu iam iş e raotinărh iam ,esaotsug iam ,e redev a! etucălp iam if a u rtnep etităge rp eiube rt elE

8

ed rev ătalas ed ta rts nu ep ei ruf raf nî ăzaşa es iş f râv uc uo ed eliţătămuj ulpmu es ătace rf enib eiţizopmoc ătsaeca uC .e ras ed etşevirtop es ,ăcun o tâc tăpsao rp tnu ăguada eS .t reif ăcsâg ed lutacif uc ăcae rf es iş ătis ni rp ce rt es ,eli ruşuneblăg tocs eS .emignul nî ăuod nî eiat es iş ăţă ruc es ,irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,eras ăţirugnil ed frâv nu ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,ăcsâg ed tacif g 001 ,ăuo 6 TACIF UC ETULPMU ĂUO

.ed rev ătalas ed eznurf ruje rpmî nup es iş ei ruf raf o ep ăzaşa eS .eliruşubla ulpmu es e rac uc ănegomo ătsap o eniţbo es ec ănâp enib lutot ăcae rf eS .ătarape rp atag ă răpmuc es ec etşep ed ătsap ed ăţirugnil o iş lutnu ăguada es iş nortsac nu- rtnî nup es eliruşuneblăG .ăpu r es ăs luşubla ac ă răf ,şubla nid luşuneblăg ăji rg uc etaocs eS .gnul nî eiat es iş ăţă ruc es ,ticăr ua-s ec ăpuD .irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,)siohcna( etşep ed ătsap ăţirugnil 1 ,tnu g 05 ,ăuo 6 ETŞEP ED ĂTSAP UC ETULPMU ĂUO

EVITIREPA

ENAOSREP 6 URTNEP ETITOCOS TNUS ETRAC NÎ ESNIRPUC EL TEŢER NÎ ETACIDNI ELIŢĂTITNAC E

.tanob racib ed ăsar ă rugnil o enup es ăpa ed l 2 al ;rav ed apa seccus uc ăcsaiucolnî ăs etaop lutanobraciB .ăţaeclud u rtnep eletcu rf niţ es arpusaed ed edepmil apa nî rai ,dnuf al enuped es so rg lu raV .ăcsae rocăr es ăs ăsal es ,treif a lu rav ec ăpuD .ăpa ed l 3—2 uc rav ed gk 4/1 taruc sav nu- rtnî egnits es ,rav ed edepmil ăpa eniţbo a urtneP .rav ed apA .ătitocolc ăpa uc ,e ram iam avec sav tla nî ecudo rtni es etarape rp etseca eniţnoc e rac lusaV .iinişam arudlăc uc tce rid tcatnoc nî ăniv ăs eiube rt un ec eleta rape rp eb reif a ed dom nu etse ăpa ed aiaB .enaobmob ed elici rbaf al uas enizagam elenu al ţ remoc nî etşesăg es iş ,e raoluc ărăf rad ,ătne rapsna rt dniif ,ae reim uc ănămaesa eS .cte i ruzalg urtnep ,iuluteb reş a ,iulupo ris ae rarape rp al ,răhaz ăgnâl ep soada ac ei rătefoc nî tlum ăzaeţniube rtnî es azoculG .enizagam elenu al etehcap nî edniv eS .uîrg ed aniăf ac nif iam tlum tsug nu ăD .irusos iş eme rc elenu agel a urtnep ei rătefoc nî ăzaeţniube rtnî eS .ifot rac nid ăsa rtxe ăniăf etse aluceF .ţremoc nî etşesăg eS .eli rutaula ăcsae rc ăs ecaf e rac farp nu etsE .tpoc ed lufarP .ăcsaenselp un ăs ac ădu ăp râc o uc ăraoşăfnî es ,ălcits ed tnus aetseca dnâC .enac rob nî edlac nup es eleletlep ,adalemram ,lunuigaM .etisolof if a ed etnianî , rotpuc nî niţup etijărp tnus dnâc enula ed tucălp tsug nu ătăpac irutijărp iş irutrot al etaţniube rtnî elicuN .ece r ăpa nî ătaium ,ătaruc ăp râc o uc ,iulutreif lupmit nî ,ii rignit aenig ram eg retş es ăcad etşesirahaz es un aţaecluD .ănilinav aţniube rtnî etaop es eilinav ed col nÎ .ătăpsao rp atla uc etşeiucolnî es ,muf rap ăd iam un ailinav dnâC .col nî răhaz tla ăguada es ,ăzaeţniube rtnî es ec ărusăm eP .eilinav ed notab nu iş tasip răhaz enup es sihcnî enib nac rob nu- rtnÎ .talinav răhaZ .iirutijărp am rof iş tâc ,lutsug tâta ăci rts ăsal lî e rac ep lu rez ece raoed ,ătiso lof if a ed etnianî ăs rucs enib eiube rt ,irutijărp al iş i rut rot al ătaţniube rtnî ,răhaz uc ătutăb acşirF .ăcşi rf ed gk 4/1 al ărugnil o ed eiţropo rp nî ,ătutăb epao rpa etse dnâc ,ăm ru al iamun enup es lu răhaZ .tnu ecaf es un a u rtnep ,tlum iam un rad ,ămups ecaf es ănâp ăţaehg ep etab eS .ăţaehg al e ro ăuod eniţ es acşi rf ,ătutăb if a ed etnianÎ .ătutăb ăcşirF .so rocăr col al ămups iopa etab es iş ăcetsema es ,ădlac ăpa uc lusav nid etaocs es ,ăcsaepot es ăs ărăf ,eiaom es ăs epecnî muC .ădlac ăpa uc sav tla nî ecudo rtni es e rac sav nu- rtnî icim eleţăcub nî tăpsao rp lutnu eiat es ăcad edepe r eniţbo es ămups tutăb lutnU .ice r epa ie rt ,ăuod nî iopa etşezepmil es ,ăta ruc nmel ed ărugnil o uc lutnu enib ăcetsema eS .tanob racib ed ăsar ăţirugnil o iş ăpa ed l 2/1 no rtsac nu- rtnî enup es tnu gk 2/1 u rtnep ,ulpmexe eD .tanob racib niţup uc ăpa nî ălaps es ăcad nub lutsug ătăpace r ,zi nue rv e ra e rac uas ,etui niţup lutnU

9

RATŞUM ED SOS UC ETARAS IIBMURCS .9

.ic rehc nid iş etşetăge rp es lef aL .ătiv res if a ed etnianî ăuod ,ă ro o uc etşetăge rp es ăcad ăsaotsug iam etse atalaS .enilsăm iş e riţbus ătaiăt ăpaec ed iilef ruje rpmî nup eS .eibmu rcs ed eliţăcub nup es arpusaed iş eiruf raf o-rtnî ăzaşa es ,ifot rac ed ătalas o etşetăgerp eS .iţăcub eiat eS .eze răsed es ăs ac ,ece r ăpa nî e ro avetâc ăsal es iş ălaps es ;aibmu rcs ăţăruc eS .enilsăm avetâc ,ielu irugnil 2 ,teţo ăţirugnil 1 ,iicoljim epec 2 ,ifotrac g 006 ,eicoljim eibmurcs 1 IFOTRAC UC ,ICREHC ED UAS IIBMURCS ED ĂTALAS .8

.elesao socs ua-s i aiurăc ,treif etşep ed eleţăcub uc erăsap ed aenrac dniucolnî ,sus iam ac lef al csetăgerp eS .t reif etşep ed eleţăcub uc aenrac etşeiucolnî eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ETŞEP UC ETULPMU IIŞOR .7

.ruje rpmî ed rev lejnurtăp ed eznu rf uc ei ruf raf ep ăzaşa es iş ăc repuic ed eilef o e raceif etsep enup es ,esrucs eliişo r ulpmu eS .e ras uc ăpa nî et reif iş iilef etaiăt ic repuic avetâc dnâguăda ,ăzenoiam uc ăcetsema es ,tpi rf uas treif ,e răsap ed enrac ed tse r nu tnu răm eiat eS .teţo ,repip ,e ras sup a-s ec ăpud ăgrucs es ăs ăsal eS .sus iam tată ra a-s muc ăpud eliişo r csetăgerp eS .ielu g 05 ,ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 :ăzenoiam urtneP .teţo niţup ,repip ,eras ,icrepuic 4 — 3 ,ătpirf uas ătraif erăsap ed enrac ănitup ,iicoljim iişor 21 ICREPUIC IŞ ENRAC UC ETULPMU IIŞOR .6

.ruje rpmî lejnu rtăp ed eznu rf uc uas ed rev ătalas uc ,eiruf raf ep ăzaşa es ,eliişo r ulpmu eS .tnurăm iţaiăt ,iţpoc iedra iod uc iş ratşum uc ătităgerp ăzenoiam ed irugnil ăuod uc ăcetsema es iş enib eg rucs es ;ze ro ed g 001 ăpa nî eb reif eS .ăgrucs es ăs ,et rap o al ăsal es iş teţo niţup ,repip ,e ras ă rase rp eS .csebocs es ,capac nu eiat es ,iicoljim iişo r gela eS .ielu g 05 ,ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 :ăzenoiam urtneP .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,repip ,eras ,zero g 001 ,iedra 2 ,iicoljim iişor 21 ZERO UC EZEHGUTROP IIŞOR .5

.enilsăm ed eleţăcub i ro ,lejnurtăp ed eznu rf uas ed rev ătalas ed ăţiluznu rf o ăzaşa es uo e raceif etseP .ănâtnâms ed ănub ărugnil o taguăda a-s e rac al ,ratşum uc ătităge rp )94 .v( ăzenoiam ed tarts nu a rpusaed ănraot es iş soj nî luşuneblăg nc eiruf raf o ep ăzaşa eS .gnul nî ,ăuod nî eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es tică r ua-s dnâC .irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ăniţup uas enilsăm 3 — 2 ,eras ăţirugnil ed frâv nu ,ănâtnâms ărugnil 1 ,ielu g 001 ,ratşum ăţirugnil 1 ,iruşuneblăg 2 ,ăuo 6 ĂZENOIAM UC ĂUO .4

.teţo niţup iş aguăda etaop es sos nÎ .ihcidir ed iilef iş ed rev ătalas ed iof nup es ruje rpmî rai ,eiruf raf nî etazeşa uo ed eliilef etsep ănraot es sos tsecA .tarăs iam niţup eif ăs lusos ac enib etsE .u rca ed iş tarăs ed etşevirtop eS .tnu răm et raof etaiăt etaot ,etpaocsăr şubla ed eletepac iş teţo nî iţevartsac 3 — 2 ăguada es ,atag etse lusos dnâC .ielu niţup etâc niţup ăguada es iopa ,luratşum uc luo tacetsema a-s ănâp nmel ed ărugnil o uc ăcae rf eS .e ras ed farp nu iş edu rc eli ruşuneblăg ,ratşum ed ăţirugnil o no rtsac nu- rtnî nup es : rotămru lulef nî uo uc ratşum ed sos nu ecaf es tarapeS .eletla etsep elenu eiruf raf o ep ăzaşa es iş ednuto r iilef eiat es ,ăjaoc ed ăţăruc es ,ice r tnus dnâC .irat elăuo b reif eS .eras

2

ăţirugnil ed frâv nu ,teţo nî iţarum iţevartsac

,ielu g 001 ,ratşum ăţirugniI 1 ,iruşuneblăg 2 ,ăuo 6 TNACIP SOS UC ETPAOCSĂR ĂUO .3

.iieţiăt ac ătaiăt

eiâmăl uas teţo irugnil 2 .ifot rac ed ătalas .nifad ed aznu rf .e raznâv ed .ratşum ăţirugnil 1 .repip ed ebaob avetâc .ielu ărugniI 1 .ătacsu aelosaf eb reif eS .iţpal uc .etşep ed ătsap ărugnil 1 .eliz avetâc ece r al eniţ es iş lunac rob ăgael es .iirănips ariş etaocs es iş aţă ruc eS .teţo uas eiâmăl ed ămaez .u icoljim vocrom 1 .ti rocăr a-s ec ăpud iş etrap o al ăd eS .rtnî ăcae rf es .eras .ielu enup es .nmel ed arugnil uc enib ăcae rf eS .11 .nac rob nu-rtnî irudnâr ăzaşa es iş iţăcub eiat eS .01 .ielu irugnil 5 .)eţulcits nî .ăzenoiam al ac .nifad ed ăznu rf iş repip ed ebaob uc nac rob nî ăzaşa eS .ăcim ăţita rc o.eras .enilsăm iş ed rev ătalas ed iof ruje rpmî nup es .ti rocăr a-s ec ăpuD .ătis nirp ece rt es iş eg rucs es .21 .etarăsed enilsăm ruje rpmî dnânup .etpaocsăr ăuo 2 .iicoljim iibmurcs 2 .41 .ielu g 001 .e renit ic repuic gela eS .etepsao rp etraof iş esihcnî .ielu teged nu ed ănraot es arpusaeD .e riţbus etaiăt voc rom ed iilef uc iş ăpaec ed iilef uc eibmu rcs ed eliţăcub dnânretla .ţ remoc nî etşesăg es ec eiâmăl ed amaez uc ătiucolnî if etaop( eiâmăl ed amaez iş lutecnî uc tanrut luielu dnâguăda .eicoljim ăpaec o .ratşum niţup uc .ei ruf raf o ep ăzaşa es iş iţăcub eiat eS .cim vocrom 1 .ăţă ruc eS .eiruf raf ep somu rf ăzaşa eS .aiob ăţirugnil 2/1 .ebaob erăzam ed ănâm o .enilsăm avetîc .lu ratşum dnâguăda nmel ed ărugnil o uc no rtsac nu.tnurăm ătacot ăpaec uc ăcetsema es .edrev elosaf ed ănâm o .iirănips a riş etaocs es .icrepuic g 005 ETANIRAM ICREPUIC .nifad ed ăznurf 1 .01 .ezeniram es ăs .ezeniram es ăs eliz 6 — 5 ăsal es iş lunac rob ăgael es .ifotrac g 003 ĂCSAESUR ĂTALAS . ruje rpmî enilsăm avetâc dnânup .etreif niţup elenilsăm ăguada eS .eiâmăl nup eS .u rca ed iş tarăs ed etşevirtop eS .rtnî t reif al apa enup eS .ielu g 001 .ăpa nî e ro 42 aibmurcs eniţ eS .ăţilucruf o uc enib etab es iş no rtsac nu.treif teţo ănraot es ele etsep rai .niţup etâc niţup enup es luielU .tsug ăpud teţo .tocolc nî ăd apa dnâC .repip iş e ras .no rtsac nu .ăpa uc ăcşaec 4/1 1 ETATIMI ERCI ED ATALAS .)teţo uas eiâmăl ed eras( eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 .epec 2 .soicibla sos nu ecaf es ănâp teţo uc eiţbus es iş .ielu g 05 .rtnî lue ruip enup es ti rocă r a-s ec ăpuD .repip ed ebaob .eras .edrev ătalas ed eznurf uas enilsăm avetâc .tacetsema iş tarăs ed tivi rtop .enilsăm avetâc iş edrev ătalas ed iof avetâC .ei ruf raf o ep ăzaşa es iş ătacot ăpaec ăguada es .etunim 51 e ras uc ăpa nî b reif es iş ălaps eS .etpal nî ătaium eniâp ed eilef o .ratşum ed elebaob .repip ed elebaob .ăsaotsug et raof iş e raotisitsoc niţup ătalas o etsE .atag etse dnâC .eze răsed es ăs ac .eiaolp nî luşirg ănraot es .ielu niţup etâc dnâguăda .etşep etsep lusos ănraot eS .teţo irugniî 2 .ătalas eci ro al ac ielu iş e raoluc u rtnep auaiob .etşep ed atsap dnânup ăcae rf es .31 .tarăs ed etşevirtop eS .s rots iş etpal nî taium eniâp ed luzeim uc ăcetsema es iş no rtsac nu.iv res a ed etnianî .)292 .şirg irugnil 4 .niţup etâc niţup .rtnî iiţpal ăcae rf eS .rtnî iiţpal enib ăcae rf es :sos lu rotămru ănraot es aetseca etseP .eze răsed es ăs ac ăpa nî e ro 42 niţ eS .leţiv ed reierc 1 REIERC ED ATALAS .ătnetsisnoc ed tivi rtop enived atsap ec ănâp .dnâcetsema eb reif eS .teţo uc ăzaiţbus eS .etarăs iibmu rcs gela eS .ielu g 001 .i ro ăuod ed uas ătado apa dnâbmihcs .ed rev ătalas .ratşum ed ebaob .repip .51 .eicoljim ăpaec o .teţo rahap 2/1 .ebaob elosaf g 003 ELOSAF ED ERUIP ED ATALAS .eiâmăl ed ămaez uas teţo ăţirugnil 1 .nifad ed ăznurf 1 .ratşum ăţirugnil 1 .v( lu reie rc eb reif eS .ielu g 001 .tnu răm ătacot ăpaec ăniţup iş .ti rocăr a-s ec ăpud .aguăda etaop es tsug ăpuD .ielu teged nu ed enup es a rpusaeD .iicoljim iibmurcs 2 ETANIRAM IIBMURCS .ratşum ăţirugnil 1 .eras .

tarăs ed iş u rca ed etşevirtop es iş ătsug es iopA .iişor g 005 IRAŞOGOG IŞ ETENIV ED ĂCSUCAZ .iitfip u rtnep etivirtop eliţăcub dnâgela .eliişo r cse răpo eS .)aerăsap ăbraif ăs eiubert tâc lupmit ăpud( ăpa l 3 — 2 .eti repocsed ăb raif ăs ăsal eS .c rop ed ihce ru nid iş e raoicip nid ecaf top es eliitfiP .iilef eiat es iş luvoc rom ăţăruc eS .ece r al enib cse rătnî es aetseca ăcaD .niţup etâc niţup .v( ăzenoiam sos uc ă repoca es iş ei ruf raf ep ăzaşa eS .işarg iedra 4 .nafolec uc uas tnemag rep eit râh uc ă repoca es e rac enac rob nî enup es .enrac ăniţup iş ăcsaesur atalas al ac iţătitnac işaelecA ĂTERGENIV .etiţă ruc iş etalăps enib .)şococ( ăniăg .ielu g 05 .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş e ras ăniţup ăguada es .taium ua-s dnâc .ielu iş e ras ăguada es .sus iam ac lef al ăunitnoc eS .ae răsap ăţăruc eS .iicoljim eteniv 2 .lupac iş elebal nup es .iiraşogog iş eleteniv coc eS .ădnirp es ăs ăsal es iş iiruf raf nid aenrac etsep amaez iopa ănraot eS .ăpaec 1 .iţ reif iivoc rom iş iifot rac no rtsac nu.ăcsâg .rtnî eliişo r iş iiraşogog .ăzae răs eS .91 .cim cof al .ece r ăpa uc sav nu-rtnî .eras .tpocsăr uo ed şubla iş ed rev elosaf .)vitatlucaf( ăpaec 1 .11 TATIMI UETAP .amaez edacs iam ănâp cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş tarăs lutsug etşevi rtop es .iraşogog 4 .etacetsema elec tnus esaotsug iaM .12 .amups ai es dnâc nî dnâc nid iş .ătpirf uas losa r aemac ăguada eS .anrutsăr top es etiv res if a ed etnianÎ .iiruf raf nî ăzaşa es e răsap ed eliţăcub rai .eleteniv iamun acot top es( dnuf ep ănue rpmî ăcaot es iş ăţăruc eS .ebaob e răzam .atsaeca u rtneP .ăcsaesu r atalas ac lef al ecaf eS .icim irubuc nî iţaiăt .iiedra iş ii raşogog coc es pmit e rtnÎ .eiat es .tasip io rutsu niţup ămaez nî aguăda etaop es .ratşum niţup uc ăcetsema es .lu răhaz enup eS .eleţnimes iş lu rotoc ăzaetrăpednî es .ă raoiruf raf o ep irutăcip avetâc dnânup .atag etse dnâC .eras .ielu g 05 .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .răhaz ărugnil 1 .i roşitşep apaec eiat es aenemesa ed .cof ep ăsal es rartnoc zac nÎ .ăpa uc sav nu-rtnî ăro etatămuj o b reif es iş ăgael es .luio rutsu iş iied ra .lupac iş elebal tocs eS .ăpa l 3 .iiruf raf nî aenrac ăzaşa es iş ică r es a ed etnianî elesao tocs eS .dnuf ed ădni rp es un ăs dnâv resbo .eleteniv nup eS .ătagel ed lutsed etse ăcad ăc raecnî es iş emisărg ed ăţăruc es amaeZ .iraşogog 4 .ii raşogog uc ănue rpmî .nac ruc nid caf eS .leţiv ed ăuod iş c rop ed e raoicip ăuod .atag tnus ănâp .etocolc avetâc aed iam ăs .ănrai ep iş artsăp etăop es ăcsucaz ătsaecA .uicoljim vocrom 1 .)vitatlucaf( apaec tinemu r a-s e rac nî luielu uc ăţitarc o.sos uc enib abibmî es a urtnep .so ep ed roşu ecafsed es aenrac dnâc icnuta atag tnâS .eraoicip ed gk 1 )IRUTICĂR( LEŢIV ED IŞ CROP ED IITFIP .erublut ăsai un ăs amaez ac urtnep .02 .aemac emârăfs es ăs ă răf .icim eleţăcub nî ătaiăt .ăzenoiam eci ro al ac .irut refs nî eiat es iş ăţileip ed ăţăruc es .tarăs lutsug etşevirtop es iş lurăhaz ăguada eS .)iilef eiat es iiraşogog rai .ătado un .teţo uc uas eiâmăl uc ăzaiţbus eS .tsug ăpuD .61 .iup .iişo r ed lusos nî nup es .ăta ruce rts if a ed etnianî .ăro ed t refs nu et rap o al ăsal es iş ăcetsema eS .io rutsu ed ieţăc 3 — 2 .tocolc nî ăd dnâc iş ăb raif ăs apa enup eS .eras .t reif al nup eS .)74 .iişor gk 1 IRAŞOGOG IŞ ÎEDRA ED ĂCSUCAZ .icim eleţăcub nî etaiăt .81 .io ru tsu ed ăcim ănâţăpăc o .rtnî nup eS .etpaocsăr eliruşuneblăg ătis nirp ce rt es :sos lu rotăm ru ecaf es ta rapeS .atag etse dnâc .răhaz ărugnil 1 .etnib reif ăpa nî taium tev reş nu uc iei ruf raf ludnuf dnâg retş .ătis nirp ce rt es iş eliişo r b reif eS .gk 1 vitamixorpa ed erăsap O )IRUTICĂR( ERASAP ED IITFlP .dnâ r ep eliţăcub iopa .eras .ăcsaezepmil es ăs ăsal es iş ămaez uc alao et rap o al ăd es .iş ielu nî roşu csejărp es apaec iş luvoc roM .ăţă ruc eS .ied ra ed acsucaz iş ac ănrai ep artsăp etaop eS .etnu răm ae rp un iilef eiat es iş .taiăt lutavazraz etsep ănraot es .leţiv ed e raoicip nid aenemesa ed .amups ai eS .71 .

eras .ăşao rgnî es ănâp .arpusaed somu rf csenemur es ănîp niţ es ednu .ălaps eS .repip .aliărB ed aznârb ărar ătis o.tnu ed ăciţăcub o iş e ras ed fa rp nu etâc e raceif nî dnânup .tnu răm tacot lejnurtăp uc ăcetsema es .ănue rpmî roşu acetsema es iş ătalas etsep ănraot eS .ielu irugnil 2 .etreif elăuo etnianid csetăge rp eS .teţo ărugnil 1 .eras .etpal rahap 1 .teţo uas eiâmăl iş repip .eras .ebla ic repuic gela eS .ice r csev res es iş eiruf raf ep ăzaşa eS .ielu iş e ras ăniţup uc ăşubănî es iş ăţita rc ătla nî nup es .teţo uas eiâmăl uc taiţbus iopa .iicoljim 2 uas edrev ătalas ed eram ănâţăpăc 1 EDREV ĂTALAS ETALAS .repip .iicoljim epec 2 .repip ed farp nu .tacot .ielu g 05 .etpaocsăr ăuo 2 .eidăpăp ed .ătsap o ac enived ănâp enib ăcae rf eS .22 .rtnÎ .aidjo rd taium a-s e rac nî eletpal iş lutemsep ăguada eS .ădetşev ătalas O .ăpa ed enib g rucs es iş eletla ed elenu eleznu rf dni rpsed es .)vitatlucaf( repip ed farp nu .ed rev ra răm uas lejnurtăp uc iş etişubănî iş etacot rolic repuic ele raoicip uc ăcetsema es .eti rocăr aenemesa ed elic repuic ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uc iş farp repip uc .edrev lejnurtăp uas rarăm ărugnil 1 .eiruf raf ep luetap ăzaşa eS .ănişam ep ăţitarc o.ielu irugnil 3 .ratşum niţup aguăda etaop es sos nÎ .tnâmăp ed ăţitarc o.etatămuj ep eiaom es ăs cof al ăţitarc o-rtnî nup es iş sus iam ac elic repuic csetăgerp eS .rtnî etşenemu r es iş tnu răm etraof apaec ăcaot eS .ătităge rpen .iicoljim 2 uas ătalas ed eram ănâţăpăc 1 ĂNÂTNÂMS UC EDREV ĂTALAS ece r ăpa nî pmit nu ătuniţ etse ăcad ăzaetăpso rpmî es .eras .elic repuic ulpmu es ătsap ătsaeca uC .21 ITEVARTSAC ED ĂTALAS .rahabine ed farp nu .ăţita rc ătla nî aenemesa ed ăşubănî es iş ăcaot es rolic repuic ele raoiciP .rotpuc al uad es .ărutnu ed ărugnil o uc .ed rev atalas ac lef al etşetăgerp eS .tnurăm tacot . rolic repuic ele raoicip tnu răm ăcaot es ta rapeS .iram ed tivi rtop iş esaomu rf .icrepuic g 005 ĂZNÂRB UC ETULPMU ICREPUIC .ielu niţup iş e ras ed farp nu ăc repuic e raceif nî dnânup .ătalas ed arugnil uc iş aţilucruf uc ăcetsema es .repip ed farp nu iş e ras .eras .atalas enup es .evidna g 005 EVIDNA ED ĂTALAS .ătiv res if a ed etnianî pmit niţup uc iamun ătităge rp eiube rt atalaS .e ras uc anâtnâms ăcetsema eS .ratşum niţup iş aguăda etaop es tsug ăpuD .aliărB ed ăznârb g 001 .epa etlum iam nî atalas ălaps eS .etpaocsăr .tnu răm etacot eliruşubla nup es ruje rpmî rai .teţo uas eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 .temsep irugnil 2 .elnuşuneblăg tocs es .rtnî elic repuic ăzaşa eS .icrepuic g 005 ETULPMU ICREPUIC .etineblăgnî iş edetşev eleznu rf ed ăţă ruc es .cof ep enib lutot ăcetsema eS .rtnî ăzaşa eS .ăţăruc eS .etuzăcs iş etaium enib tnus dnâC .tsug nid ed reip iş etşejetşev es tlum ae rp ăts ăcad ece raoed .rahabine ed fa rp nu iş repip .sus iam ed aiţizopmoc uc ăcetsema es iş aţilucruf uc csebo rdz es .iţnib reif csev res eS .e ras .ănâtnâms irugnil 2 .tnu g 05 .tnu iş e ras ăniţup uc .ăţitarc o.tacot lejnurtăp ed eznurf irugnil 2 .ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es .)vitatlucaf( ratşum .ărutnu ărugnil 1 .teţo uc uas eiâmăl uc ielu nid sos nu etşetăge rp es no rtsac nu.ărutăcip uc ărutăcip tanrut luielu uc tupecnî al tace rf eiube rt erac .elu ram ed atalas etşetâge rp es lef işaleca nÎ .evidna ed .rtni rp uas ănişam ni rp ece rt eS .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o enup es aie răceif arpusaed rai sar nazemrap uc ăraserp es .sus iam ac ed rev atalas ălaps es iş egela eS .eiaom es ănâp niţ es iş ă repoca eS .teţo ărugnil 1 .atag etse lusos dnâC .eidjord g 05 .cte ăţae rc atalas .repip ed farp nu .

31

001 ,iruşuneblăg 2 :sos urtneP .eras ,răhaz ărugnil 1 ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec ½ ,epec 4 ,ifotrac gk 1 ĂPAEC UC IFOTRAC ED ĂTALAS .43

.ăpaec ed i riţbus iilef enup top es tsug ăpuD .sos uc ebibmî es ăs aitşeca ac u rtnep ,iţnib reif ăcnî iifotrac etsep ănraot es iş , ratşum ărăf uas uc , repip ,e ras ,teţo ,ielu uc lusos etşetăge rp es tarapeS .iriţbus iilef nî eiat es iş ăţăruc es iţnib reif ăcnî iş ăjaoc uc iifot rac b reif eS .)vitatlucaf( ăpaec iş ratşum eras ,repip ed farp nu ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ifotrac gk 1 IFOTRAC ED ĂTALAS .33

.du rc zarp ed atalas iş ă rape rp es sos işelca uC .tirocă r iş ăpa ed s rucs luzarp tsep ănraot es iŞ .ratşum ărăf uas uc , repip iş e ras ,teţo ,ielu nid lusos ecaf eS .emârăfs es un ăs ev resbo es ăs eiube rt aeeca ed ,edepe r eb reif luzarP .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş cof al ,etnib reif ăpa uc ,mc 6 – 5 ed iţăcub nî taiăt iş tiţăuc luzarp enup es ,b reif es ăcaD .treif uas du rc ătalas ecaf etaop es luza rP .eras ,repip ed farp nu ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,zarp ed ărutăgel O ZARP ED ĂTALAS .23

.sar naerh iş ielu aguâda top es ,tsug ăpud ,iv res es a ed etnianÎ .inâmătpăs avetâc ,ece r al ,eti repoca enib enac rob nî leftsa a rtsăp etaop eS .teţo ănraot es iş ăzaerăs eS .iilef nî eiat es iş ăjaoc ed ăţăruc es ,etşecă r es ec ăpuD .ae nî roşu ă rtni aţilucruf dnâc atag etse alcefs iruzac elebma nÎ .enib ădni rpuc o ăs tâc ,ece r ăpa uc cof al enup es iş ălaps es alcefs ,treif u rtneP .ăt raif eif ,rotpuc al ătpaoc eif ităge rp etaop es ătalas u rtnep alcefS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,naerh ed ăcim ănicădăr 1 ,ălcefs g 005 ĂLCEFS ED ĂTALAS .13

.eişo r ăzrav nid iamun ătităge rp atalas tâced ăsaotsug iam tlum etse ătalas ătsecA .sar naerh ăraserp es inig ram ep rai ,ăreitalas nî azrav ăzaeşa eS .luielu ăguada eS .az rav uc ăcetsema es iş e raotăzăr ep ele rem dar eS .sus iam tatăra a-s muc aşa ,teţo uc etşe răpo es iopa ,ec raots es iş ăcetsema es ,ăzae răs es ,nif et raof azrav eiat eS .eras ăţirugnil ½ ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec ½ ,ielu ed irugnil 3 ,naerh ed ăcim ănicădăr 1 ,iicoljim erem 2 ,eişor ărav g 005 EREM UC EIŞOR ĂZRAV ED ĂTALAS .03

.luielu aguada es ,asam al iv res a ed etnianÎ .inâmătpăs avetâc ,eti repoca enib enac rob nî ,ece r al eniţ etaop es ătităge rp leftsa az raV .)teţo nî edepe r cselcoc latem ed elirugnil( so ed uas nmel ed ăţilucruf o uc iş ărugnil o uc etunim avetâc enib ăcetsema es iş ăzrav etsep titocolc luteţo anraot eS .eiube rt tâc e ras uc iş ăpa uc tiodnî niv ed teţo ăb raif as cof al enup eS .enib ec raots es iş niţup aets ăs ăsal es ,ăcetsema es ,ăzae răs eS .nif et raof azrav eiat eS .eras ăţirugnil 2/1 ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec 2/1 ,ielu irugnil 3 ,eişor ăzrav g 005 EIŞOR ĂZRAV ED ĂTALAS .92

.ăcetsema es iş teţo iş ielu ăguada eS .iniâm nî ec raots eS .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal eS .ăzae răs es iş nif et raof ăzrav eiat eS .eras ăţirugnil 2/1 ,teţo irugnil 2 ,ielu irugnil 3 ,azrav g 005 ĂBLA ĂZRAV ED ĂTALAS .82

.ăcetsema es iş ,tsug apud repip ,eiâmăl uas teţo iş ielu ăguada es ,apa eg rucs eS .apa esal ăs ac ,ă ro ed etatămuj o no rtsac nî niţ eS .tsug ăpud e rec ra-s tâced tlum iam avec ăzae răs eS .iriţbus et raof iilef eiat es iş iiţevartsac ăţăruc eS .)vitatlucaf( repip ,eras ,teţo arugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,itevartsac g 005

41

.ăţugilămăm iş io rutsu ed iedjum uc etşev res es e rac ,eşuihce ru ed uas ic repuic ed atalas etşetăgerp es lef aL .nif et raof taiăt ,ed rev lejnu rtăp ăguada eS .ăcetsema es iş ,ătalas eci ro urtnep ac ,repip iş e ras ,teţo ,ielu nid lusos ecaf eS .i riţbus ae rp un iilef nî eiat es iş grucs es ,atag tnus dnâC .teţo niţup iş e ras uc ,ădnirpuc eI ăs tâc ăpa nî ăb raif ăs nup es iş ălaps es ,elic repuic ăţăruc eS .tacot edrev lejnurtăp ,repip ,eras ,teţo irugnil 2 ,ielu irugnil 2 ,icrepuic g 005 ICREPUIC ED ĂTALAS .14

.tpocsă r uo ed iilef nup es ruje rpmÎ . repip ,e ras ,teţo ,ielu nid tucăf sos nu ănraot es a rpusaed rai ,ătalas ed ai ruf raf nî ăzaşa eS .tnu răm aerp un eiat es iş egrucs es ,ătarăs ătitocolc ăpa uc etşe răpo eS .epa etlum iam nî ălaps es iş lucanaps egela eS .repip ed farp nu ,eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,tpocsar uo nu ,canaps gk 1 CANAPS ED ĂTALAS .04

,ăti răpoen ,ădu rc ănileţ uc atalas ecaf etaop es lef aL . ratşum iş teţo ,ielu ed sos nu uc eif ,ăzenoiam sos nu uc eif ăcetsema es iş enib egrucs eS .e ras uc ătitocolc ăpa uc etşe răpo eS .auaedif ac eiat es iş anileţ ăţăruc eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ratşum ăţirugnil 1 ,ielu g 05 ,şuneblăg nu ,ănileţ g 005 ĂNILEŢ ED ĂTALAS .93

.)75 .v( io rutsu ed iedjum ăguada es tsug ăpuD .e ras iş teţo ,ielu ed lusos uc ăcetsema es iş ăpa ed enib et raof eg rucs es ,atag etse dnâC .e ras ăniţup iş etnib reif ăpa uc treif al enup es iş ălaps es ,ăţa ruc eS .ăsarg aelosaf ă refe rp es ătalas u rtneP .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 ,eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ăsarg elosaf gk 1 EDREV ELOSAF ED ĂTALAS .83

.sus iam ac atalas etşetăge rp es iş iţ reif iifotrac iş aelosaf ăcetsema eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 2 ,ebaob elosaf g 052 ,ifotrac g 005 EBAOB ELOSAF IŞ IFOTRAC ED ĂTALAS .73

.)ăţnirod ăpud( ăpaec ed iilef iş enilsăm ăguada eS .tarapes tităge rp ,ielu iş teţo ed lusos uc ăcetsema es iş ae ras ăguada es ,etnib reif ăcnî etse tâc ,iş lutavazraz etaocs es ,enib egrucs es ,atag etse dnâC .ăpaec o iş lejnu rtăp ,voc rom nu uc )534 .v( aelosaf eb reif eS .eras ,enilsăm avetâc ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 3 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ebaob elosaf g 005 EBAOB ELOSAF ED ĂTALAS .63

.tnurăm iţaiăt izu rc ied ra uas iişo r ed iilef nup es ruje rpmî iş ă reitalas nî ăzaeşa es ,iifotrac uc ăcetsema eS .nohrat niţup iş tnurăm tacot ed rev lejnu rtăp iş ra răm ,lu răhaz ăguada es e rac al ,eiâmăl uas teţo iş e ras ed ătivi rtop enib ,ratşum uc ăzenoiam o ecaf eS .iriţbus ed tivi rtop eiat es iş ăţă ruc es ,elfihc ifot rac b reif eS .nohrat ed iof avetâc ,tacot rarăm iş ed rev lejnu rtăp ărugnil 1 ,e ras ,teţo uas eiâmăl ed ămez ărugnil 1 ,ielu g 001 ,răhaz ăţirugnil 1 , ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 ,ifot rac gk 1 NOHRAT UC IFOTRAC ED ĂTALAS .53

.ăsaotsug et raof etsE .urca iş ta răs lutsug etşevirtop eS .ifotrac ed atalas uc roşu acetsema ătaop es ăs tâc ,tâta ăpa uc ăzaiţbus eS .teţo uas eiâmăl ed ămaez , repip ,e ras ,ielu uc ,i ruşuneblăg ăuod nid ăzenoiam o ecaf es iz ăuod A .ece r al ăd es iş ă repoca es ,e ras enup es ,iifot rac uc ăcetsema es ,i riţbus et raof iilef elepec eiat eS .lurăhaz iş ăpa uc tiodnî luteţo a rpusaed ănraot eS .notrac nu- rtnî nup es iş iilef eiat es ,izlac ăţăruc es ,iifot rac b reif eS .eras ,repip ed farp nu ,teţo uas eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 ,ielu g

51

,taiăt a-s e rac azenoiam nid niţup etâc niţup ăguada es ,ăţi rugnil o uc ,iopa nmel ed ărugnil o uc ăcetsema es ,no rtsac tla nî uo ed şuneblăg nu enup es ,ii rităge rp lus ruc nî eiat es ăs azenoiam ac ălpmâtnî es ăcaD .tlum iam un rad ,ătado ielu ed ăţirugnil o etâc iş aguăda etaop es ,eşao rgnî es ăs epecnî azenoiam dnâC .eiâmăl ăniţup iş dnâc nî dnâc nid dnânup ,ue rem ăcae rf eS .ă rutăcip uc ă rutăcip luielu ăguada es iopA .etacetsema enib tnus eliruşuneblăg ec ănâp lulet uc tab es uas nmel ed ă rugnil o uc ăcae rf eS .e ras ed farp nu iş eiâmăl ed amaez uc ,no rtsac nu- rtnî eliruşuneblăg nup eS .eras ,teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 ,ielu g 003 ,iruşuneblăg 3 ĂZENOIAM SOS .74

ICER IRUSOS

.ăpa ăniţup uc eiube rt tâc eiţbus es zac tseca nî ;sos ac iş iv res etaop eS .cte ălcefs ed ,iţevartsac ed ătalas ,e răsap ed losar uc ,iţ reif ica r uc etşev res eS .eiâmăl ed ămaez uas teţo niţup iş e ras ăguada eS .ăsaotnu ăme rc o ac ecaf es ănâp ,ielu niţup etâc dnânup ,no rtsac nu-rtnî enib ăcae rf eS .tsug ăpud ,io rutsu niţup iş ,s rots iş ăpa nî taium ,ăbla eniâp ed zeim ed ătacub o ăguada eS .ărtaip ed ăţiluip o- rtnî enib ăzaesip es iş ăjaoc ed elicun ăţăruc eS .eras ,teţo ărugniI 1 ,ielu g 001 ,iorutsu ed ieţăc 3 — 2 ,eniâp ed eilef 1 ,icun g 052 ICUN ED AELODROCS .64

.etpaocsăr ăuo ed iilef uas enilsăm ,ed rev ătalas ed eznu rf nup es ruje rpmÎ .ăcetsema es iş lusos ecaf eS .iţ reif ifotrac ed iilef ăguada es e rac al ,iriţbus iilef nî etaot etaiăt ,ăpaec ,iţevartsac ,iedra ,iişo r :edu rc acnâm top es ec eli rutavazraz etaot nid ărape rp es e rac ărav ed ătalas o etsE .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 2 ,etev-artsac 1 ,işarg iedra 2 ,iişor g 052 ,ifotrac g 005 )ĂLATNEIRO( ĂCSAERĂGLUB ĂTALAS .54

.e ras iş teţo ,ielu nid tucăf sos nu ănraot es arpusaeD .ă reitalas nî somurf ăzaşa es iş ,eleţnimes iş lu rotoc ăzaetrăpednî es ,irut refs nî eiat eS .iied ra ac lef al ăţăruc es iş ănişam ep coc es ,iţamătăven iş iram iraşogog gela eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,iraşogog 6 IRAŞOGOG ED ĂTALAS .44

.iişo r ed iilef avetâc iş dnâguăda ,ied ra ed aec uc ănue rpmî eteniv ed atalas etşev res es iecibo eD .ătalas ed airuf raf nî ăzaşa es iş sos tseca nî enib eiaom es ,iedra nu etâc dnâ r ep ai es ,e ras iş teţo ,ielu uc lusos ecaf eS .grucs es iş iţaruc et raof ănâmăr ăs ac ece r ăpa nî enib ălaps es ,ăţileip ed ăţăruc eS .ă ro ed t refs nu leftsa ăsal es iş ă repoca es ,e ras uc ,iiţla etsep iinu ,ăţita rc o- rtnî nup eS .ăd ra es un ăs ăjirg uc ,ănişam ep coc eS .izeten iam tâc işa rg ied ra gela eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,işarg iedra 21 IŢPOC IEDRA ED ĂTALAS .34

.sus iam ac csetăge rp es iş eleteniv uc ănue rpmî ăcaot es ,srucs ua-s ec ăpuD .ă ro o niţup lec ,ăpa ed enib ăg rucs es ăs ăznâp o- rtnî nup es ,atag tnus dnâC .ăta răs ăpa nî treif al nup es iş ăjaoc ed dar es ,eţnimes ă răf ,irenit iecelvod gela es :rotămru lulef nî ,elage iţrăp nî ,iţ reif iecelvod uc cse rops es ,epmucs ăcnî tnus eleteniv dnâc ii rev lutupecnî aL .tsug ăpud nup es tnu răm ătaiăt ăpaec iş teţO .snujaednî ielu dnânup ,nmel ed ărugnil o uc uas aţilucruf uc enib tab es iş ăzae răs es ,no rtsac nu- rtnî nup eS .nmel ed tiţuc nu uc ăcaot es iş ele nid apa ăg rucs es ăs ac anâm uc ăsapa eS .nmel ed dnuf nu ep nup es iş ,ăti rgenî ăjaoc ed ărutimârăf ăcim iam aec icin ănâmăr

un ăs ac ,ece r ăpa nî enib ălaps es ,ăjaoc ed ăji rg uc ăţăruc es ,iţnib reif ăcnî tnus tâC .ajaoc etşergenî es iş eiaom es ăs pecnî ănâp etui cof ep niţ eS .zag al ,ărăcalf ep uas cita răj ep coc es eteniv elelegăltăP .eras ,teţo ărugnil o ,ielu g 051 ,iicoljim eteniv 3 ETENIV ELEGĂLTĂP ED ĂTALAS .24

sus iam ac ăzenoiam lusos ecaf eS .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .eras .teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 2/1 .tacot nohrat ăţirugnil 1 .dnâguăda .tagel et raof eif ăs ac .atag etse dnâC .ielu g 002 .ătişue r etse azenoiam ăcaD .ăzenoiam ed sos nu ielu uc ecaf es iş .aguăda etaop es ăzenoiam ătsaeca al iŞ .ăniăf eţirugnil 2 .iedi tlum iam avec .uo 1 UO ED SOS .teţo nî eletevartsac .ratşum eţirugnil 2 RATŞUM ED SOS .iruşuneblăg 2 NOHRAT UC ĂZENOIAM SOS . rasecen etse ăcad .nohrat ed eznu rf avetâc ăguada es .elăuo uc lu ratşum tupecnî al ed ăcetsema eS işaleca nî iş etşe rops es azenoiaM .15 tacot .ăsaorg ănâtnâms irugnil 2 .tnurăm etacot edrev ăpaec ed izoc ăţirugnil 1 .45 .nif etraof etaiăt etaot .e raţniube rtnî ed etnianî tizlăcnî niţup eif ăs luielu ac ădnamoce r es anrai aeeca eD .ielu g 001 .tpocsăr luşubla enup es .iruşuneblăg 2 IRUŢEDREV UC TNACIP SOS .35 .ăpaec ed elizoc iş teţo nî etevartsac nu .ătis ni rp luşuneblăg ăd eS .ratşum ăţirugnil 1 .nif tsug nu ătăpac pmit .eras .ielu g 002 .ece r ae rp iuluielu ae raţniubertnî etse eiat es azenoiam i roenu e rac u rtnep elezuac nid anU .ielu g 002 .55 .tnu răm 1 .repip .lucigap ra ăguada eS .eras .aţaed rev iş ele repac .e ras .)tnacip tsug uc .teţo ăţirugnil 2/1 .şuneblăg 1 .ratşum ăţirugnil 1 .iu lulejnurtăp eraotănămesa ătnalp( ihcuţamţah ed eznurf avetâc .teţo nî cim etevartsac 1 .repip .ăniăf ed sos ed i rugnil 3 — 2 uc ăcetsema es atag etse dnâc iş ăzenoiam lusos etşetăgerp eS .ielu g 002 .teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil oţet 1 .teţo nî cim etevartsac nif etraof ătaot ătaiăt aţaed rev ăguada eS .ratşum ăţirugnil 1 .ielu g 002 .ielu g 002 .şuneblăg eraceif ed ănâtnâms ed ărugnil o .du rc şuneblăg nu enup es .teţo nî etevartsac nu iş muce rp .eras .eiâmăl ed ămaez uas teţo niţup .ăpa ăniţup uc aiţbus etaop es .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .tpocsăr uo nu eb reif eS .ielu g 002 .anâtnâms ăguada es .teţo nî cim etevartsac 1 .iruşuneblăg 2 CIMONOCE ĂZENOIAM SOS .94 .ătaot ăcetsema es ănâp l2 .)lejnurtăp iş nohrat( ăţaedrev .05 .ratşum ăţirugnil 1 .iruşuneblăg 2 ĂNÂTNÂMS UC ĂZENOIAM SOS .eiâmăl ed ămaez uas ăţirugnil 2/1 .erepac ărugnil 1 .eras .tacot cigapra ărugnil 1 .sus iam ac .edrev ăpaec iş lejnurtăp ed .nif etraof etaiăt etaot .ăpa uc tiodnî etpal ăcşaec 1 .ratşum uc ăzenoiam sos nu ecaf eS .sus iam ac ăzenoiam lusos ecaf eS .eras .25 .ălpmis azenoiam iş ac ăzae rcul eS .tnu ăţirugnil 1 :ăniăf ed lusos urtneP .eiâmăl ăniţup .84 .atag etse dnâC .atag etse dnâc .eras .eras .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 2/1 .atag etse dnâc iş ăzenoiam lusos etşetăgerp eS .ăsao rg ae rp rad .iruşuneblăg 2 RATŞUM UC ĂZENOIAM SOS .61 uc ă rutăcip tanrut luielu uc ăcae rf es iş eiâmăl ad ămaez uc uas niv ed teţo niţup uc luratşum eiţbus eS .iruşuneblăg 2 RATRAT SOS . .

etpal ăcşaec 1 .ae ras ăguada es .anâtnâms uc luşuneblăg ăcae rf eS .tnu ărugnil 2/1 ĂNIĂF UC IORUTSU ED SOS .ăbraif ăs nup es iş iţăcub pu r es .ărutăcip .iorutsu ed inâţăpăc 2 IORUTSU ED IEDJUM .teţo niţup uc .eras .tacot rarăm ărugnil 1 . roşu etşejărp eS .e ras iş nif tacot lu rarăm .eifila o ac ecaf es ănâp .sar naerh ărugnil 1 .io rutsu ed ănâţăpăc 1 )ILOIA( IORUTSU ED SOS .icim etocolc avetâc aed ăs tivi rtop cof al eniţ eS .şuneblăg nu uc etab es iş eiâmăl ed ămaez uas niv ed teţo niţup ăguada es iv res es a ed etnianÎ .iişor g 005 IIŞOR ED SOS .etşev res es ănâp .răhaz ăţirugnil 1 .ielu g 001 .teţo ătirugnil 1 .tsug ăpud teţo iş e ras ăniţup .io rutsu ed ăcim ănâţăpăc 1 .ăniăf ărugnil 1 .ănâtnâms irugnil 2 .ănileţ ed ăznurf 1 .luteţo ăguada eS .ănâtnâms ărugnil 1 .eras .ăzaiţbus es iş .nif tacot lura răm enup eS .losar al etşev res eS .tacot rarăm ărugnil 1 .ăniăf uc tnu nid bla şatnâr nu ecaf eS .ănileţ ed aznu rf etaocs es .ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf .06 .iv res es a ed etnianÎ .luielu niţup etâc niţup ănraot eS .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ecaf eS .teţo ăţirugnil 1 .etnib reif ăpa uc sav tla nî cof al eniţ eS .ielu g 001 .eiube rt tâc ăşao rgnî es ănâp ăb raif iam ăs ăsal eS .ăţiluip nî tivirts enib luio rutsu iş ae ras .losar al etşev res eS .ănileţ ed aznu rf iş lutnu .rtnî enib iam iş uas nmel ed aţiluip nî luiorutsu etşevirts eS .ătis ni rp ce rt es .tavazraz ed uas enrac ed ămaez uc egnits eS .95 EDLAC IRUSOS .lurăhaz .losar al iv res etaop eS .ăniăf ărugnil 1 .e ram cof aL .enrac ed amaez uc egnits eS .răhaz ăţirugnil 1 .teţo ăţirugnil 2/1 .şuneblăg 1 UO UC RARĂM ED SOS .tnu ărugnil 2/1 ĂNÂTNÂMS UC RARĂM ED SOS .tacot nohrat ed eliof ăguada es ămru al .65 .nohrat eţirugnil 2 .eras .ied ra ed auaiob ăguada eS .esaomu rf iişo r avetâc ălaps eS .cim cof al etunim 01 ăb raif ăs ăsal eS .nmel ed aţiluip nî e ras ăniţup uc etşevirts es iş luio rutsu ăţăruc eS .ărutăcip uc ărutăcip luielu dnânrut ăcae rf es iş tasip lu răhaz uc luratşum ăcetsema eS .şuneblăg 1 NAERH ED SOS .ratşum eţirugnil 2 NOHRAT UC RATŞUM ED SOS .ăniăf ărugnil 1 .ăpa uas enrac ed ămaez arpusaed ănraot es iş ă reisos nî enup eS .sotsug et raof etse sos tsecA .36 .şuneblăg 1 .85 .rasecen e ăcad .71 .eras .tnu nî ăniăf .ăpa uc raihc uas .ăzenoiam al ac .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .tarăs ed iş urca ed etşevi rtop eS .tnu ărugnil 2/1 .eras ed farp nu .teţo ăţirugnil 2/1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .eiat es anâtnâms .26 .enrac ed ămaez uas ăpa ăcşaec 2/1 .ărtaip ed anu.eiâmăl ed ămaez iş .16 .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .75 .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .teţo ărugnil 1 .anâtnâms ăguada eS .eras .ăme rc o ac enived ănâp lutot ăcae rf eS .eras .enrac ed ămaez uc uas etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .ăb raif ăs ă răf .şuneblăg nu iş e ras .sar lunaerh enup eS .

86 .lejnurtăp ed erif avetâc .iilef etaiăt elic repuic tnu nî ăşubănî eS .cim cof al rad .etişubănî elic repuic ăguada eS .ăniăf ăţirugnil 1 .ratşum ăţirugnil 1 .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema ăb raif ăs ăsal eS .enrac ed ămaez itşec 2 .nub iam eif ăs lulosar ac etşe rămru es ăsnî ăcad cof al ece r ăpa uc enup es .răhaz ăţirugnil 2/1 .46 ; ăpa uc enup es .arpusaed ămups ed ămru o icin e ra iam un apus dnâC .icim etocolc nî iamun ăsnî .ătis nirp ece rt es atag etse dnâC .tocolc nu aed ăs ăsal eS .tucălpsid iroenu iş e rat tsug nu iepus ăd azraV .enrac ed ămaez uc egnits eS .ratşum ăţirugnil 1 .atag etse dnâC .edepmil iam if av apus iş enrac nid tatpe rt işei av lucus leftsa iamun .atag epao rpa e-i atsaeca dnâc iamun ăpus nî ăguada es iş eicoljim ăzrav ed t refs nu tarapes eb reif iş .ăzae răs es iş .e răsap ed eiatnu răm iş .eliruzac ăuodnâma nÎ .)vitatlucaf( ăzrav 4/1 .ratşum ed ăţirugniI o iş luteţo taguăda a-s e rac al .ănileţ ănicădăr ½ .tnu ed ărugnil 2/1 uc ăniăf ed ărugnil o etşejărp eS .56 .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .niţup etşeneblăgnî es ec ăpud .lejnurtăp ed eznurf avetâc .enrac ed amaez uc egnits eS .rtnî .lusos uc ăcetsema es .bla niv ed lerăhăp 1 .ătis nirp ece rt eS .ăţafarpus al ăzaem rof es ec aţileip ă rugniI o uc ai eS .ăcsaenemur es ăs epecnî ănâp cof ep es-udnâniţ .dlac etşev res eS .enrac amaez uc egnits es .eras .ăsaotsug EPUS .icrepuic g 052 ĂNÂTNÂMS UC ICREPUIC ED SOS .iş aniăf ăguada es .ăţafarpus al ăzaem rof es e rac aţileip ărugnil o uc ai es dnâc nî dnâc niD .tivi rtop cof al ăb raif ăs eiube rt apus .e ras ăguada es iş .81 .ăti repocsed ălao o.enrac gk 005.76 .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .ăcun o tâc tăpsao rp tnu iş dnâguăda .işomurf ivocrom 2 .ăţafarpus al ămups ed dnâ r nu ecidir iam es ăs ecaf atsaecA .etnib reif ăpa uc sav nu-rtnî dlac al eniţ es .taidemi etşev res es un ăcaD .alao ă repoca es aetseca etaot sup ua-s ec ăpuD .ăniăf ărugnil 1 .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .tnu ărugnil 1 .ămaez ăniţup uc taium luratşum ăguada es .iriţbus iilef nî elic repuic eiat es iş ălaps eS .iram epec 2 RATŞUM ED DLAC SOS .bla niv ed le răhăp nu ăguada eS .ădemu ăp râc o uc ielao aenig ram ep ed ătacsu amups eg retş es .icrepiuc g 001 .ănâmednî al meva ăcad iş lejnurtăp ed eznu rf ăguada eS .lutavazraz uc ătado .tnu ed ă rugnil 2/1 uc cof ep ăşubănî eS .teţo ărugnil 1 .eras .ăro o epao rpa ăb raif ăs eiube rT .arugnil uc ătaul uon nid etse e rac .ărutăzihcsed ăcim o işutot dnâsăl .etocolc nî aed ăs epecnî dnâC .nif tacot lejnurtăp niţup iş e ras .t reif al edacs apus ece raoed .66 .iv res a ed etnianÎ .eras .e rat ae rp ădacs un ăs .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăniăf iş ielu uas tnu nid şatnâr nu ecaf eS .ătado ăcnî ătepe r es aiţa repO .eras .ăpus al aguăda top eS .tnu ed ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup es iş apaec eiat eS .bla şatnâr nu ecaf eS .lejnurtăp ănicădăr 1 .ăniăf ed ă rugnil o iş tnu ed ărugnil 2/1 nid .ăcsaenemu r es ăs ă răf eiaom es ăs ăsal eS .apus ac u rtnep .âniăf ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .ăsam al miv res o ăs mi rod e rac uc a rutinrag ăguada es i icnuta iamun iş ă raoce rts es .e ro ie rt niţup lec tpu re rtnîen ăb raif ăs eiube rT .atag etse ănâp tivi rtop cof al eb reif es iş .tocolc nu aed ăs ăsal es iş anâtnâms ăguada eS .ielu uas tnu ărugnil 2/1 ĂNIĂF ED SOS .anâtnâms eiat es un ăs ac u rtnep .cim cof al enup eS .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ănâtnâms irugnil 2 .tnu ărugnil 1 .ue rem dnâcetsema .so rg ae rp etse lusos ăcaD .etalăps enib etraof ic repuic 5 — 4 al ed e raoicip iş eţileip .ăţafarpus al ăzaem rof es ec aţileip ai es iş etunim ed 02 ăb raif ăs ăsal eS .ăta ruc etraof rad .tnu ărugnil 1 IRUTPIRF UETNEP SOS .so ed ănub ătacub o iş aenrac .enrac ed amaez uc egnits eS .talăps iş taţăruc lutavazraz ăguada eS .etnib reif iam eif ăs apus ac u rtneP .eras .epec 2 .lu răhaz iş lurepip .e rec es tâced ăniţup iam .ece r ăpa ed ărugnil o ănraot es iş i ruăg uc alaiceps ă rugnil o uc amups ai es .repip ed farp nu .1 ENRAC ED ĂPUS .icim etocolc nî .enrac ed ămaez ăguada iam es .tavazraz al işutot ăguada ăcaD .ăpa l 4 .

91

.etunim ecez b reif eS .cof al etşetocolc e rac apus nî lutecnî uc ănraot eS .e ras enup eS .ănâtnâms o ac ecaf es lutaula dnâc ănâp aniăf uc elăuo no rtsac nu- rtnî ăcae rf eS .eras ,ăniăf irugnil 2 ,ăuo 2 :ieţănruT IEŢĂNRUT UC ĂPUS .67

.ăsam al apus uc csev res eS .ătlum ărutnu nî ăţita rc o- rtnî csenemu r es e rac ,elaocoto r icim eiat es nab nu tâc ăcim ăm rof o uC .ăuod nî eiaodnî es iş uo uc egnu es ,aiaof ednitnî eS .)406 .v( ieţiăt u rtnep ac taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid taula ed eiaof o ecaf es enaosrep 6 urtneP TAULA ED ELEŞOGOG UC ĂPUS .57

.iieţiăt ac lef al b reif eS .eleţă rtăp icim eiat es iş u rtap nî aiaof etşe rutăpmî eS .)406 .v( ieţiăt ed taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid taula ed eiaof o ecaf es enaosrep 6 urtneP ELEŢĂRTĂP UC ĂPUS .47

.ă ro ed t refs nu b reif es iş cim cof ep aţita rc egart eS . rolieţiăt lumu rd ăd es ,etşetocolc dnâc iş ăţitarc o- rtnî apus treif al enup eS .etnianî iam iz o uc iţităge rp eif ăs enib etsE .iţaţniube rtnî if a ed etnianî enib ecusu es ăs ăsal es iş anâm uc roşu ărifse r eS .tiţucsa tiţuc nu uc nif eiat es iş lus ecaf eS .tot ed ecusu es ăs ărăf ,ăcsaecibz es ăs niţup ăsal es iş tiţuc ed iihcum ienu aemiso rg ed eiaof o taula ed asam ep lu roticus uc ednitnî eS .)406 .v( ieţiăt ed taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid ieţiăt ed eiaof o ecaf es enaosrep 8 urtneP IEŢIAT UC ĂPUS .37

.dlac al tuniţ tsof a e rac ămaez ed lutse r iş dnâguăda ,t reif ua e rac nî apus a rpusaed ă raoce rts es iş emârăfs es un ăs ăji rg uc no rtsac nî nup es ,tiumups ed arugnil uc uai es ,atag tnus dnâC .et reif tnus etunim ed icezăuod nÎ .cim cof ai ăb raif ăs ăsal es iş aţita rc ă repoca eS .ăpus nî lumurd ăd es iş şi rg ed atsap nid ăţi rugnil o uc ai es ,etşetocolc apus dnâC .emâ răfs es ăs iş ele e rtnî ăgnita es un ăs eletşulăg tâcnî leftsa ,e ram ed lutsed ăţitarc o-rtnî apus ăraoce rts eS .esao rg inâtnâms ienu aţnetsisnoc ăbia ăs eiube rt atsaP .e ras iş niţup etâc luşi rg enup eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp ,ărutnu ed uas tnu ed ăsa r ă rugnil o uc luo ăcae rf eS .eras ,şirg irugnil 4 ,uo 1 ,ăru tnu uas tnu ărugniI 1 :eletşulăG ŞIRG ED ETŞULĂG UC ĂPUS .27

.eiâmăl aguăda etaop es ăsam al ,tsug ăpuD .ă ro ed etatămuj nî eb reif luze rO .dnuf ed ădni rp es un ăs ac urtnep ,arugnil uc dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ăta ruce rts apus nî t reif al enup es iş ălaps es ,luze ro egela eS .zero ed frâv uc irugnil 3 ;enaosrep 6 urtneP ZERO UC ĂPUS .17

.nif etaiăt ,lejnu rtăp ed izrev eznu rf uc ,tsug ăpud ,etşev res eS .ăpus ed lutse r iş ăguada eS .atag etse ăro ed t refs nu- rtnÎ .işolococ ăcaf es un ăs ac u rtnep ăcetsema es ă rugnil o uc rai ,şirg niţup etâc ănâm o uc ănraot es ,etşetocolc atsaeca dnâc iş ăcim iam ălao o- rtnî ae nid etatămuj ă raoce rts es ,atag etse apus dnâC .şirg ed frâv uc irugnil 4 :enaosrep 6 urtneP ŞIRG ED ĂPUS .07

.eiâmăl ăniţup uc iş uo ed şuneblăg uc ege rd es uas irutinrag işaeleca uc etşev res eS .enrac ed apus al ac lef al ăzaedeco rp es iş ,eielut ăbia un ăs ,enib ae răsap ăţă ruc eS .ăniăg nid uas nopalc nid etşetăgerp eS .)86 .v( enrac ed apus al ac irutavazraz işaeleca ăzaeţniubertnî eS ERĂSAP ED ĂPUS .96

02

.ănâtnâms ăniţup uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es ,atag etse apus dnâc iş ăb raif ăs ăsal es ,e ras ed etşevi rtop eS .tişubănî lutavazraz uc ănue rpmî ,ăpus ed ălao o- rtnî t reif al amaez enup eS .ătis ni rp ce rt es iş b reif es ,anileţ iş iifot rac ăţăruc eS .ielu ed uas tnu ed ă rugnil o uc ăţita rc o-rtnî eşubănî es iş auaedif ac eiat es luzarp iş ailug ,luvoc roM .ănâtnâms ărugnil 1 ,şuneblăg 1 ,eras ,ielu uas tnu ărugnil 1 ,ăcim ănileţ 1 ,iicoljim ifotrac 3 ,zarp ed erif 2 ,eilug 1 ,vocrom 1 ,ăpa l 3 ĂCSAENEPMÂC ĂPUS .28

.tocolc nu ănue rpmî aed iam ăs ăsal es iş enrac ed amaez arpusaed ănraot es ,atag etse dnâC .e ras ed etşevirtop eS .iifotrac iş ăguada es ,t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâc iş ,tocolc nî aed ăs ăsal es ,lutavazraz e repoca ăs tâc ăpa arpusaed ănraot eS .ăcsaenemu r es ăs ărăf ,eiaom es ănâp ,arugnil uc dnâcetsema ,ifot rac ed ărafa ,lutavazraz tot enup es ,lutnu ăţita rc o- rtnî egnicnî eS .iieţiăt ac eiat es iifot rac iş anileţ ,luza rp ,lulejnu rtăp ,luvoc roM .enrac ed ămaez l 2 ,tnu ărugnil 2/1 ,ifotrac 3 ,ănileţ 2/1 ,zarp ed rif 1 ,lejnurtăp ănicădăr 1 ,uicoljim vocrom 1 TAVAZRAZ ED APUS ĂTLA .*

.eiube rt tâc e ras ăguada eS .ăta ruce rts ăpus nî treif al nup eS .işo rg iam niţup eiat es iifot rac rai ,iieţiăt ac nif eiat es luzarp iş lulejnu rtăp ,luvoc roM .enrac ed ămaez l 2 ,iicoljim ifotrac 3 ,zarp ed erif 2 ,lejnurtăp ănicădăr 1 ,uicoljim vocrom 1 TAVAZRAZ ED APUS .18

.apus ănraot es arpusaed rai ,no rtsac nî nup es ,grucs eS .atag tnus etunim 01 nî ;ătitocolc ăpa nî t reif al nup es ,ăniăf nirp roşu uad es ,anâm uc eletşulăg ăzaem rof eS .iifotrac uc ăcetsema es iş repip niţup ,e ras ,aniăf ,luo ăguada es ,lutnu ăcae rf eS .e raotăză r nirp uas tacot ed anişam ni rp ce rt es iş ăjaoc ed ăţăruc es ,iifot rac b reif eS .repip ,eras ,tăpsaorp tnu ărugnil 1 ,ăniăf ărugnil 1 ,uo 1 ,ifotrac g 052 :eletşulăG IFOTRAC ED ETŞULĂG UC ĂPUS .08

.apus ăraoce rts es arpusaeD .no rtsac nî nup es iş grucs es ,tiumups ed arugnil uc tocs es ,atag tnus dnâC .e ras ăniţup uc ,ătitocolc ăpa nî t reif al nup es iş ăniăf nirp uad es ,anâm uc işolococ icim caf es iş ătsap nid aţirugnil uc ai es ,enib ticăr a-s dnâC .luo ăguada es iş cof ep ed ai eS .tiunşibo etpal uc luze ro tâced tlum iam eb reif eS .ăzae răs eS .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o iş eletpal uc t reif al enup eS .luze ro ălaps es iş egela eS .eras ,uo 1 ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,etpal ăcşaec 2/1 ,zero ăcşaec 2/1 :eletşulăG ZERO ED ETŞULĂG UC ĂPUS .97

.esal es un ăs ac u rtnep ,atag etse ec taidemi tivres eiube rT .etunim 01 ăb raif ăs ăsal es ,ă repoca eS .ătitocolc apus taruce rts a-s e rac nî ,e ram ăţita rc o-rtnî ătadoed aiţizopmoc ătaot ănraot es iş ănue rpmî ăcetsema es ,ămups luşubla etab eS e ras ăniţup iş ăniăf ed ănilp ăţi rugnil o uc iruşuneblăg ăuod enib ăcae rf eS .eras ,ăniăf ăţirugniI 1 ,ăuo 2 :lu fuP UO ED FUP UC ĂPUS .87

.iieţiăt iş ac ăpus nî b reif eS .taula ed asam ep ecusu es ăs ăsal eS .ărar ae raotăzăr ep ăd eS .ăcsaecibz es ăs niţup ăsal eS .e rat ed tivi rtop taula nu ecaf es ,etpal ed ărugnil o iş ăniăf ,ăuo niD .eras ,ăniăf g 051 ,etpal ărugnil 1 ,uo 1 :ieţăcerF IEŢĂCERF UC ĂPUS .77

12

ăguada es ,iv res a ed etnianÎ .emârăfs es ăs pecnî ănâp ăb raif ăs ăsal eS .i riţbus iilef nî taiăt luza rp iş elage irubuc iţaiăt iifot rac b reif es ămaez nî rai ,ăraoce rts es t reif etse dnâC .e ras uc ăpa nî lutavaz raz eb reif eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,zarp ed erif 3 ,ănileţ 2/1 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ifotrac g 004 ,ăpa l 3 ZARP UC IFOTRAC ED ĂPUS .88

.tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .nif etaiăt lejnurtăp ed eznu rf iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada eS .amups uc tecnî ăcetsema eS .ănâtnâms ed ănub ărugnil o uc şuneblăg nu etab eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş rol amaez uc ăzaiţbus eS .iţnib reif ăcnî tnus tâc ătis nirp ce rt eS .iţ reif tnus ăcad ăc raecnî eS .ă ro ed etatămuj o ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .e ras iş ăpaec uc ,eleţăcub iţaiăt iş iţaţăruc iifotrac ăpa uc ălao o- rtnî b reif eS .eras ,ănâtnâms ărugnil 1 ,şuneblăg 1 ,ăpaec 1 ,ifotrac g 057 ,ăpa l 3 )ĂMERC( IFOTRAC ED ERUIP ED ĂPUS .78

.nif etaiăt lejnurtăp ed eznu rf ăguada es ,apus iv res a ed etnianÎ .ăb raif ăs ăsal iam eS .işolococ ezem rof es un ăs ac ,apus uc tecnî ăcetsema eS .etocolc ie rt ,ăuod aed ăs ăsal eS .ăpus nid ămaez uc uas ăpa ăniţup uc egnits eS .ăniăf ed ărugnil o enup es e rac etsep ,tnu răm ătaiăt ăpaec o ielu nî uas tnu nî niţup etşejă rp eS .eleţăcub iţaiăt iifot rac b reif es ămaez nî rai ,ăraoce rts es ,treif telpmoc etse dnâC .e ras uc ăpa nî lutavaz raz eb reif eS .eras ,ăniăf ărugnil 1 ,ielu uas tnu ărugnil 1 ,ăpaec 1 ,ănileţ 2/1 ,zarp 1 ,leinurtăp 1 ,vocrom 1 ,ifotrac g 005 ,ăpa l 3 IFOTRAC ED ĂPUS .68

.tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .cof ep ed ătaul apus nî ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ătacub o enup eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş eiube rt tâc ămaez nid ăguada es ,ătis nirp lutavazraz ece rt eS .cim cof al ,ă ro o al ănâp ăro ed irut refs ie rt capac uc ăb raif ăs ăsal eS .enib ti repoca eif ăs tâcnî ,dihcil tâta ămaot es ;iilef iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ,lejnu rtăp ed eznu rf avetâc ,lurăhaz ,ae ras enup es ,eiaom es ăs tupecnî a luvoc rom dnâC .i riţbus iilef nî aenemesa ed ătaiăt apaec uc iş lutnu uc ăţitarc o- rtnî ăşubănî es iş i riţbus iilef nî iivoc rom eiat eS .ăpa uc iamun iş ecaf etaop es ,zac uăr iam lec nÎ .cte e răzam ,lehgna raps ,ădiponoc ,ed rev uas eb aob elosaf ădlip ed ,tavazraz tla treif a e rac nî apa uc ,enrac ed ămaez ed ăspil nî ,ităge rp etaop es ,tavazraz ed elepus etaot iş ac ,ivoc rom ed apuS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,eras ,răhaz ăţirugnil 2 1 ,iram ifotrac 4 ,ăpaec 1 ,vocrom g 005 ,tipot tnu ărugnil 2/1 ,ăpa l 3

nu ănue rpmî aed ăs ăsal es ,ăpus ed lutser ăguada es ,t reif enib etse lutot dnâC .ed rev ătalas ed eznu rf avetâc iş ed rev ebaob e răzam ăniţup ,ăsrucs iş ătraif az rav ăguada eS .ti repoca enib eif ăs tâcnî leftsa ,ăpus ed amaez arpusaed ănraot es ,eiaom es ăs tupecnî a lutavazraz dnâC .nif ătaiăt az rav eb reif es tarapeS .emârăfs es un ăs tecnî ăsnî ,ăd ra es un ăs ac ,ărugnil o uc ăcetsema eS .tivi rtop cof al ăşubănî es iş tnu ed ărugnil 2/1 uc ăţitarc o- rtnî nup eS .tasip lu răhaz iş e ras ed farp nu taguăda a-s ec ăpud anâm uc lutot ăcetsema eS .lutavaz raz tot iieţiăt ac nif eiat eS .enrac ed ămaez l 2 ,eras ,răhaz ăţirugnil 2/1 ,tnu ărugnil 2/1

ăsal eS .e ras ed etşevirtop eS .iţăcub etaiăt iş ăţileip ed etiţăruc eliişo r ăguada iam es e rac al ,apus uc tecnî ăcetsema eS .ielu niţup uc ăniăf nid şatnâ r nu ecaf eS .ădiponoc ed etehcub avetâc iş iţăcub taiăt lulece lvod ,ed rev aelosaf ,ae răzam uc ănue rpmî ,e ras uc ăpa nî ,ălao o- rtnî eb reif es iş iilef lutavazraz tot eiat eS .eras ,ăniăf ărugnil 2/1 ,ielu ărugnil 2/1 ,iişor 3 ,ăcim ădiponoc 1 ,lecelvod 1 ,edrev elosaf ed ănâm o ,erăzam ed ănâm o ,ifotrac 3 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ăpa l 3 IELU UC TAVAZRAZ ED ĂPUS .38

/2

,ăcim ătalas 1 ,erăzam ed ănâm o ,ăcim ăzrav

/

)ĂMERC( IVOCROM ED ĂSAED ĂPUS .58

.etşev res es iş tocolc

1 ,ăpaec 1 ,zarp 1 ,ănileţ ½ ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 TAVAZRAZ UC ĂCSAEZUŢNARF ĂPUS .48

.ănuerpmî etocolc avetâc aed as

ebla ănîmăr ăs aC .tavaz raz treif a e rac nî ăpa uc ălao o.tocolc nî ăd ec ăpud .nif tacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăniţup iş repip .tocolc nî aed ăs ăsal es amaez .09 .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ăpaec 1 .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .ăpus ed tavazraz .ănâtnâms irugnil 2 .edrev ătalas 1 .ătis nirp ece rt es .ătiv res if a ed etnianÎ .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .tnu ed ă rugnil 2/1 uc ăţita rc o.etalăps şi rcăm ed eznu rf avetâc ăguada es .elosaf g 003 .tnu ărugnil 1 .rtnÎ .tocolc nî ătado ăd iam es iş .nuja nid taium al ae răzam enup es iş ălaps es .ălao nid amaez uc ăzaiţbus es iş ătis nirp ece rt eS .22 uc ege rd es .iv res a ed etnianÎ .tnu nî etijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .ăpa l 4 )ĂMERC( EBAOB ELOSAF ED ĂSAED ĂPUS .u rtap nî taiăt voc rom nu ăguada eS .ielu ărugnil 1 uas tnu ărugnil 2/1 .e ro ăuod epao rpa ăb raif ăs ăsal es iş ăzae răs eS .teţo niţup iş ăpa uc no rtsac nu.e renit ic repuic gela eS .ăpus ed tavazraz .iţăcub iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac uc ănue rpmî .rtnî ăşubănî es iş enib grucs eS .tnu niţup uc iilef taiăt luzarp dnişubănî ităge rp etaop iam eS .şuneblăg 1 .cim cof ep ăb raif ăs ăsal eS .tivi rtop cof al .etepsao rp et raof iş .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş t reif a e rac nî amaez uc ăzaiţbus eS .e ras .tnu nî ătijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .tupecnî al ed etartsăp tsof ua e rac .98 . rol amaez uc eiube rt tâc ăzaiţbus eS .ăpa l 3 ICREPUIC ED ĂPUS ĂTLA * .etivi rtop iilef nî eiat es iş ăţăruc es .rtnî iopa ece rt eS .meva ăcad .rtnî ăşubănî es iş sus iam ac elic repuic csetăgerp eS .tnu ăţirugnil 1 .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o .ătalas ed iş canaps ed eznu rf avetâc iş ae răzam b reif es âpa uc ălao o.dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .ielu uas ăcun o tâc tăpsaorp tnu .39 .ătraif ăninăls ed eilef o iş lulejnurtăp .ta rapes ătraif ed rev e răzam ed ăuod uas ărugnil o iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .eras .ielu ed ă rugnil o uas tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .ăro ed etatămuj ăb raif ăs ăsal eS .ă raoce rts es .eiube rt tâc e ras iş .eteged e rtnî l-udnivi rts iş elosaf ed bob nu dnâul treif a ăcad ăc raecnî eS .nif etaiăt .iş ănâtnâms ed ărugnil o uas tăpsao rp tnu niţup ăguada es .etiţăruc tnus ec ărusăm ep .ătraif enib etse ae răzam dnâC .iv res a ed etnianÎ .rănât et raof eif ăs eiube rt luşircăM .cof ep ed ai es ec ăpuD .ăpa l 3 ŞIRCĂM ED ĂPUS .enib ălaps eS .iţnib reif ăcnî tnus tâc .repip ed farp nu iş e ras ed farp nu .rtnî eb reif es ătalăps iş ăsaela aelosaF .luşircăm enib ălaps es iş egela eS .ănâtnâms uc ege rd es iv res a ed etnianî iş elic repuic ăguada eS .şircăm g 005 .icrepuic g 005 .luvoc rom ielu nî uas tnu nî niţup csejărp eS .ăpus ed tavazraz .icrepuic g 005 .ăpa l 3 ICREPUIC ED ĂPUS .răhaz ăţirugnil 2/1 .etnib reif ăpa ătla ănraot es iş apa egrucs es .apaec iş aelosaf ătis ni rp ece rt es iş lutavaz raz etaocs eS .rtnî nup es .repip .treif al enup l-a ed etnianî .ăb raif iam ăs ăsal eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ă ro ed i rut refs ie rt .şuneblăg 1 nu uc ege rd es .ăpa uc ălao o.eras .icim eleţărtăp nî etaiăt .apaec .ăpus ed lutavazraz treif a e rac nî apa uc egnits es iş tnu ed ă rugnil 2/1 nî ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejărp eS .atag etse dnâC .cim vocrom 1 .ătacsu erăzam g 004 .şirg ărugnil 1 .eras .şuneblăg 1 .eioven etse ăcad .ăpa l 3 )ĂMERC( EDREV ERĂZAM ED ĂSAED ĂPUS .ătav resnoc ed rev e răzam ăniţup .ăpa l 4 )ĂMERC( ĂTACSU ERĂZAM ED ĂSAED ĂPUS .şi rg ed ărugnil o tecnî ănraot es ae nî iopa .29 .tnu ărugnil 1 .lutecnî uc ăcsaezlăcnî es ăs .ifotrac 2 .repip .ece r ăpa uc cim cof al enup es iş apa ăbmihcs es iz auod A .esihcnî ăcnî ăcida .eznu rf uc lejnu rtăp nu iş e ram ăpaec o .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .canaps ed ănâm o .eiaom es dnâc ănâp tnu niţup uc ăţita rc o-rtnî ăşubănî eS .ănâtnâms irugnil 2 .dnuf ed ădni rp es un ăs ac .atag epao rpa etse dnâC .ăniăf ărugnil 1 .t reif nî tad a ec ăpud e răzam uc alao nî ăguada es aetseca etaoT .ăninăls ed eilef 1 .ăcim ăpaec 1 .ăpa dnâguăda .lu răhaz enup eS .tnu nî ătijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .edrev ebaob erăzam g 005 .ue rem dnâcetsema .19 .egela eS .ăb raif iam ăs ăsal es iş elic repuic ăguada eS .a ravămirp eme rved et raof tâced ăsaotsug etse un ăpus ătsaeca aeeca ed .eras .tnu uc ăţitarc o.atag etse dnâc iş ăpus ed tavazraz eb reif es tarapeS .

iţăcub etaiăt iş etalăps eliişo r ălao o.ănâtnâms irugnil 2 .ătis ni rp ece rt es atag etse dnâc iş aetnil eb reif eS .e ras ed etşevirtop es .eras .lu răhaz enup eS .et reif enib tnus elemugel dnâC .ănâtnâms irugnil 2 .tecnî ăbraif ăs ăsal eS .32 .99 .tavazraz t reif a e rac nî ămaez uc uas enrac ed ămaez uc ăzaiţbus es iş ătis ni rp ce rt es .ătis nirp adiponoc ece rt eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevi rtop es .tnurăm ătaiăt ăpaec uc .ielu uas tnu niţup nî tnurăm ătaiăt ăpaec o etşeneblăgnî eS .e rat enâmăr leftla .tnu ărugnil 1 .cim cof ep ăb raif iam ăs ăsal es iş adiponoc treif a e rac nî amaez uc ăzaiţbus es .lejnurtăp ed ătacub o iş cim voc rom nu ăguada es .ăpa ed itşec 3 — 2 uc gnits es iş aniăf iş lutnu ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf csezlăcnî eS .enrac ed ămaez l 2 .eras .zero irugnil 3 .ece r ăpa uc ălao o.u rbmic iş io rutsu .cim cof al .ăpa l 3 )ĂMERC( ĂDIPONOC ED ĂSAED ĂPUS .zero g 002 .rtnî treif al enup eS .ăpa uas enrac ed ămaez l 2 .ărutnu uas ielu niţup uc ăniăf ed ărugnil o-rtnid şatnâr nu ecaf aS .eras .ifotrac g 003 .iorutsu ed ieţăc 3 .59 .talăps iş sela luze ro .răhaz ăţirugnil 1 .aetnil egela eS .ăpa l 3 )ĂMERC( IILUG ED ĂPUS .şuneblăg 1 .ăme rc o ac ecaf es luze ro ec ănâp .etnil g 003 .şuneblăg 1 .ătraif ădiponoc ed eletehcub ăguada es iş ănâtnâms ed i rugnil ăuod uc tutăb şuneblăg nu uc ege rd es .atag etse dnâC .ăti repoca ălao o-rtnî apaec uc ănue rpmî nup es iş iţăcub nî pu r es .apus uc tecnî ăcetsema es iş ălao nid amaez uc egnits eS .69 .49 ateţer al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS * ETNIL ED ĂSAED ĂPUS .ăro ed i rut refs ie rt ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .iifot rac iş eliilug ăţăruc eS .eras.49 .etpaoc enib iişo r ălaps eS .ielu uas tnu ărugnil 1 .iz auod a ănâp araes ed ăpa nî aets ăs enup es iş ălaps es .79 .ăţafarpus al tacidir lutnu ăzaem rof o e rac ep aţileip ărugnil o uc ai es dnâc nî dnâc niD .şuneblăg nu uc iş ănâtnâms ed ă rugnil o uc no rtsac nî egerd eS .tnu ărugnil 2/1 .şuneblăg 1 .tnu ed ă rugnil etatămuj nid şatnâ r nu ecaf eS .iişor gk 005.enib taium ua-s dnâC .rtnî nup eS .ătiv res if a ed etnianÎ .1 IIŞOR ED ĂPUS .luio rutsu iş lurăhaz .răhaz ăţirugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .tavaz raz treif a e rac nî ăpa uas enrac ed ămaez .enib ăb raif ăs ăsal es iş luze ro .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş ătis nirp lutot ece rt eS .ăniăf ed ărugnil o uc .urbmic ed ăţugnerc o .ăniăf ed lusos uc ăcetsema es .apus uc ăcetsema es .ăpaec 1 .ae ras .ăt raif etse aetnil dnâc tiş râfs al iamun enup es ae ras .e ras uc ăpa nî ădiponoc o eb reif eS .e ras ăniţup iş ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş iţăcub eiat es .ăniăf ed şatnâr ed col nÎ .ănâtnâms ed irugnil ăuod iş şuneblăg nu .ăpaec 1 .89 .ăsaomurf ădiponoc 1 .emisărg ed ătaţă ruc enib eiube rt ăzaiţbus es e rac uc ăpus ed amaez .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc iş şuneblăg nu uc apus ege rd es .dnuf ed ădnirp es un ăs ac dnâcetsema .nuja nid ăpa nî taium şacap ra uc tiucolnî if etaop luze rO .ece r iş ăsaotsug et raof etsE .ăniăf ărugnil 1 .esaomurf iilug 3 .iişor gk 1 IORUTSU UC IIŞOR ED ĂPUS .ămaez nî azae rtsăp es iş ă rutinrag u rtnep ădiponoc nid etehcub avetâc pur eS .io rutsu ed ieţăc 3 — 2 .lejnurtăp 1 iş vocrom 1 .ăniăf ărugnil 1 . roşu iam ăb raif ăs ac .ănâtnâms irugnil 2 .tnu ărugnil 2/1 .enib ăb raif ăs ăsal eS .ielu uas ărutnu .ifotrac 3 — 2 treif al ăguada es .eras ăniţup uc .zac tseca nÎ .ăpa l 4 ETNIL ED ĂPUS .etocolc avetâc aed iam ăs apus ăsal es iş ătis nirp cert es .taium ua-s dnâC .e rugnis ăsal o e rac ep apa nî tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .

lucanaps eb reif e rac nî apa uc egnits es iş ărutnu nî aniăf roşu etşejărp es ta rapeS .42 .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş tnu niţup uc ăşubănî es iş iţăcub eiat es .ănâtnâms ăniţup iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .aniăf ăguada es .ănâtnâms uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .eicoljim ăzrav 1 .eiaom es ăs epecnî dnâC .ănâtnâms irugnil 2 .ăpus nî nup es .atag etse dnâC .tăpsao rp tnu niţup iş .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş e ras enup es .iv res a ed etnianÎ .iişor g 052 .ătis nirp lutot ece rt es .201 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .tocolc nî ăd dnâC .uunitnoc dnâcetsema .rtnî t reif al enup eS .etacot etaot .sar nazemrap uc ăta răserp eniâp ed ăţuilef o etâc enup es iiruf raf nid iepus arpusaeD .şuneblăg 1 .canaps g 005 .şuneblăg 1 .ifotrac g 003 .ăniăf ărugnil 1 .etalas 6 .lucanaps egela eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .epec 2 .ătis nirp ăcae rt es ăs ă răf .ădiponoc ulpmexe ed .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş ătis nirp ece rt eS .cim cof al ăro ed etatămuj eb reif eS .iinişam aenig ram ep aţita rc egart es .ăru tnu ărugnil 1 .canaps uc alao nî luşatnâr ănraot eS .ăniăf ărugnil o .tnu nî eniâp ed eliilef csejă rp es pmit e rtnî .enrac ed ămaez uc .io rutsu iş e ras .ăpa l 3 )ĂMERC( CANAPS ED ĂSAED ĂPUS .etşetocolc apa dnâc treif al enup es iş ăjirg uc ălaps es .tnu ărugnil 1 .ăuo ăuod nid ătiunşibo ătelmo o ecaf es .cof al apa enup eS .ăuo 2 .şacapra uas zero ăcşaec o .ălao o-rtnî treif al enup es iş ăpa ed eg rucs es .401 .ifotrac aviţâc iş iilug avetâc ăţăruc eS IILUG ED ĂPUS ATLA * .atag etse dnâc iş e ras ed etşevi rtop es .ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf tnu nî apaec etşejărp eS .io rutsu ed ieţăc aviţâc iş ăpaec o .iţăcub etaiăt etalas avetâc iş .ăpa ăniţup uc taiţbus .ioru tsu ed ieţăc 2 .ătis ni rp tuce rt lucaelvod uc ăcetsema es iş .eiublăg e raoluc o taul ua aniăf iş apaec dnâc iş ue rem ăcetsema eS .ălao o.caelvod g 005 .tnu irugnil 2 .)nuja nid ăpa nî eiaom es luşacap ra( talăps iş sela ze ro ed uas şacapra ed ăcşaec etatămuj ăguada eS .ănâtnâms iş uo uc ege rd eS .501 .eras .tnu răm azrav eiat eS .enib iam tlum .âru tnu uas tnu ărugnil 1 .tnu irugnil 2 .ăcsaeneblăgnî es ăs eiube rt uN .etnib reif ăpa uc .tnu nî ătijărp eniâp ed iilef 6 .e tocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .iţăcub iţaiăt iş iţaţăruc iifotrac .icim eleţăcub nî ătaiăt iş ătraif ed rev aelosaf ăguada es .tnu ed ărugnil o uc cof al enup es iş iriţbus et raof iilef nî apaec eiat eS .iilug ed ame rc al ac lef al apus etşetăgerp eS .ăpa l 3 ĂZRAV ED ĂPUS .ăpa l 3 ĂPAEC ED ĂPUS .e ras ăguada es .ăpa l 4 )ĂMERC( EMUGEL ED ĂSAED ĂPUS .ăpaec 1 .ăsam al ătiv res if a ed etnianî ăpus nî enup es iş i rubuc nî eiat es .i rubmâs ed iş ăjaoc ed lucaelvod ăţăruc eS .icim irubuc nî iifotrac rai .etse răpo es .teţo niţup aguăda etaop es ăţni rod ăpuD .eras .tavazraz tla t reif a e rac nî âpa ăţni refe rp ed uas ăpa arpusaed ănraot eS .ăţafa rpus al iulutnu ae racidir ni rp arpusaed ăzaem rof es ec aţileip ă rugnil o uc ai es pmit nî pmit nid .ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .uas ăpa uc gnits es .001 .ăpa l 3 ĂTALAS ED ĂPUS .tacot io rutsu ed ieţăc aviţâc iş i rubuc ătaiăt aninăls ărutnu nî csejărp es ta rapeS .tnu iş ăniăf nid bla sos nu ecaf eS .ănâtnâms irugnil 2 .cte elosaf .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc ege rd eS .ăpaec g 052 .ăro ed t refs nî tecnî ăb raif ăs ăsal es iş e ras enup eS .etpaoc enib iş esaomu rf iişo r ăguada es .iriţbus iilef nî eiat es eliiluG .101 .ăniăf ărugnil 1 .eras .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .ioru tsu ed ănâţăpăc 1 .ăninăls g 05 .ăpaec 1 .ăpa l 4 )ĂMERC( CAELVOD ED ĂSAED ĂPUS .ăb raif ăs ăsal eS .eras .eras .301 .aedif elosaf ed ănâm o .aninăls tijărp a-s erac nî aiagit nÎ .tavaz raz t reif a e rac nî ăpa iopa ăguada eS .ănâtnâms irugnil 2 .

ifotrac 2 .tocolc nî ăd ec ăpuD .rarăm( ăţaedrev .nohrat ed uas naetşuel ed eznu rf ăguada eS .vocrom 1 .eiube rt tâc ăb raif ăs ăsal eS .ătaruce rts amaez uc egnits es iş tnu ed ărugnil o uc ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejărp eS .csenărâţ luş rob al ac lef al aenrac eb reif eS .211 .e ras ed etşevi rtop eS .şrob l 1 .ănâtnâms ed irugniI 2 .amups ai eS .etşev res eS .ăpa l 2 CEBREB ED ĂBROIC .ăb roic nî roletşulăg lumurd ăd es iş ăţirugnil o uc uai eS .auaedif ac ătaiăt ălcefs ăniţup iş ăguada es iş tnurăm taiăt lutavazraz tot enup eS .ălcefs ăniţup sulp nî .ăb raif ăs epecnî dnâC .ăpa l 2 ĂCSAENĂRAŢ ĂBROIC .ăme rc o ac ecaf es ănâp .ăcim ăzrav 4/1 .ăcav ed enrac gk 1 .etivi rtop iţăcub aenrac eiat eS .eras .sarg iedra 1 .ănileţ 2/1 .lejnurtăp ed ăznu rf o ăguada es iş .iieţiăt ac ătaiăt az rav ăguada es .eliişo r iş iifot rac .tecnî dnâcetsema luş rob ănraot eS .111 .ăpaec 1 .ta rapes ătavlozid eiâmăl ed e ras eioven al ăguada es .cebreb ed enrac g 057 .şuneblăg 1 .ăro ed t refs nu b reif eS .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc luşuneblăg no rtsac nî enib etab eS .)naetşuel .ăpa nî eb reif eS .eras .e ras ed ătsug eS .tnu răm taiăt lutavazraz tot iopa ăguada eS .ănâtnâms ed irugnil ăuod iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es iş u rca ed ătsug es .voc rom enup eS .iişo r ed noilub ed ă rugnil o uas .ăţaedrev .ănâtnâms irugnil 2 .şrob l 1 .eras .801 .lejnurtăp 1 .irubuc etaiăt eniâp ed iilef 6 .601 .etşetocolc dnâc .lutavaz raz eb reif e rac nî alao nî ă raoce rts es iş ş rob l 1 eb reif es tarapeS .leim ed enrac gk 1 .e ras ed etşevirtop es .ăniăf ărugnil 1 .ăpus ed tavazraz .vocrom 1 .enib .azrav tiş râfs e rps iş iţăcub ătaiăt ărăcuţ aelosaf .lunemihc eb reif es e rac nî apa etşeiucolnî es ăcad ăsaotsug iam etse apuS .ăcsaenărăţ abroic al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .talăps iş sela ze ro ed i rugnil 3 — 2 iş nif etaiăt ed rev ăpaec ed izoc .ăpa l 3 NEMIHC ED ĂPUS .şrob l 1 .tnu răm etaiăt ăcim ăpaec o iş lejnu rtăp nu .i ro ie rt ăuod ed amups ai es .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .e ras enup eS .uo nu uc ârutnu ed uas tnu ed ărugnil o ăcae rf es :rotămru lulef nî etarape rp etşulăg enup top es ze ro ed col nÎ .rtnî treif al enup es iş etivi rtop iţăcub nî ăcav ed aenrac eiat eS .ăţaed rev .ta rapes t reif luş rob ăguada eS .etreif tnus dnâC .ăpa l 2 LEIM ED ĂBROIC .lejnu rtăp ed ănicădă r o iş .edrev ăpaec ed izoc .lejnurtăp 1 .şuneblăg 1 .ăpus ed tavaz raz iş nemihc ed ărugnil o ăpa nî eb reif eS .vocrom 1 .tnu ărugnil 1 .ăpaec 1 .ăpa nî .701 EBROIC .e tocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .zero irugnil 3 .tarapes treif luş rob ăguada eS .iişor g 005 .u rca ed etşevirtop es .ta ruce rts iş tarapes treif luş rob ănraot es .eras iş ăţaed rev .icim ied ra csev res es ab roic uc ătadO .i rut refs ie rt ep ăt raif etse aenrac dnâC .şrob l 1 .ăsao rg ănâtnâms o ac enived aiţizopmoc ec ănâp ăniăf ăguada es iş e ras enup eS .ăpa l 2 LEŢIV ED ĂBROIC .luze ro ăb raif ăs ăsal eS .ăcim ăzrav 2/1 .enrac ed ămaez uc .ra răm ed iş lejnu rtăp ed .tnurăm ătaiăt ăpaec iş ăz rav ăniţup .ăpa uc ălao o.tnu răm taiăt sa rg ied ra nu iş eliişo r .lutavazraz emârăfs es as ă răf .52 ERĂSAP ED ĂBROIC .lejnurtăp .ănâtnâms iş şuneblăg uc egerd eS .901 .e ras .011 .voc rom nu :ăguada es iş amups ai es .nemihc ărugnil 1 .amups ai es iş enrac ed eliţăcub b reif eS .iţui .tnu nî ătijărp eniâp ed irubuc uc etşev res eS .leim ed enrac ed iţăcub iş lupac e ras uc ăpa nî b reif eS .lejnurtăp 1 .lejnu rtăp nu iş voc rom nu uc .ărăcuţ elosaf ănâm 1 .iişor 2 .eras .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC ĂCSAESUR ĂBROIC .

ănileţ ăniţup .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş anileţ ed t refs nu .eniâp ed eilef 1 .lejnurtăp 1 .şrob l 1 .luş rob eb reif es tarapeS .ăzrav ed ămaez l 5.eras .1 .ăpa 1 4 )AEBMIHCS( ĂTRUB ED ABROIC .elipi ra b reif eS .ăţaedrev .teţo irugnil 2 .uo nu .iiece lvod ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uC .zero irugnil 3 .repip .şrob l 1 .ele raoicip .amups ai eS .e ras .ta ruce rts iş ta rapes treif luş rob ănraot eS .enrac g 005 :eraoşireP .treif al aenemesa ed nup es e rac .e ras iş iirubmâs socs ua-s il a ro răc eliişo r .edrev ăpaec ed izoc .711 .eras .nifad ed iof .ăzrav ed ămaez uc tiucolnî etse luş rob .ăpa l 2 ERAOŞIREP ED ĂBROIC .irenit iecelvod esaş tulpmu u rtnep gela eS .enib s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim .tnu răm etaiăt etaot .e ras enup eS .luzero ăguada es .ăpaec 1 .sela .iişor 2 .nif ătaiăt ăţaed rev ăguada es .şuneblăg 1 .ecao rtop ed ab roic aL .ă rutulpmu enâmă r iam ăcaD .ăţaedrev .ăpaec 1 .nacruc ed uas .lutavazraz uc ănue rpmî treif al enup es enrac al ed samăr lusO .enrac al ed enâmă r ec luso iş .iruşuneblăg 2 .ăţaed rev ăguada es iş iecelvod uc alao nî ăraoce rts es .ăpa l 5.vocrom 1 .lejnu rtăp nu .ăpa l 5.nifad ed iof 2 .ăjaoc ed da r es .gk 1 ed mac erăsap 1 .rtnî nup eS .uo 1 .ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .tivi rtop cof al enib ăb raif ăs ăsal eS .611 .ăţaedrev .ăpaec o .e ras uc ăpa nî t reif al nup eS .e ras ed etşevi rtop eS .62 .lutacif iş atopip .0 nid arutulpmu ecaf eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş t reif ua e rac nî amaez ă raoce rts es .tirocăr a-s ec ăpud iş atrub etaocs eS .leim ed ab roic ac lef al ecaf eS .tnurăm ătaiăt ăpaec o iş lejnu rtăp ed ănicădă r o .ze ro niţup ăcetsema es iş .enib s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc ănue rpmî ănişam nirp ece rt es aenraC .ăb roic nî t reif al nup es iş ădu anâm uc icim e raoşi rep caf eS .ănâtnâms irugnil 2 .ebla nîmăr ănâp e ras uc ăţăruc es iş epa etlum iam nî ălaps eS .nif ătacot apaec .şuneblăg 1 .ălao o.işo rg iam ieţiăt ed ăm rof nî eiat es .1 RĂNÂT IUP ED ĂBROIC .311 .ăpa l 2 .iv res a ed etnianÎ .zero irugnil 3 .nif etaiăt ed rev rarăm iş lej ru rtăp ăguada eS .511 .zero irugnil 3 .ănâtnâms ed i rugnil ăuod uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .repip .enib ăb raif ăs ăsal es iş .ăpaec o .voc rom nu .voc rom nu ăguada eS .eb reif lutavaz raz iş aenrac dnâc ălao nî ănraot es e rac .tivi rtop cof al ăbraif ăs ăsal eS .lejnu rtăp nu .sus iam ac iţătitnac işaelecA IŢULPMU IECELVOD ED ĂBROIC .u rtnuănî csebocs es iş ăuod nî eiat es .cof ep ănup iam es ăs ă răf etşev res eS .elebal .eiube rt tâc e ras iş tnu răm etaiăt ăpaec ed izoc avetâc .ăpus ed tavazraz .etnianî iam )niţup treif( ti rolfnî iş talăps .eras .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .talăps iş sela luze ro ăguada es .leţiv ed roicip nu iş ătrub ed gk 1 .lupac .iriţbus iam .ăpus ed tavazraz .iţăcub taiăt luiup ăguada es .lejnu rtăp nu . repip ed ebaob .ed rev ăpaec ed elizoc .voc rom nu t reif al nup es ătitocolc ăpa uc ălao o.voc rom nu t reif al nup eS .tavazraz ed apus nî b reif es e rac .leţiv ed roicip 1 .ăpus ed tavazraz .ănâtnâms irugnil 2 .uo nu .ăcsâg ed eiatnurăm .zero irugnil 2 .ătrub gk 1 .taruce rts iş tarapes treif luş rob .uicoljim iup 1 .eţnimes ărăf iş iţăcub etaiăt eliişo r iş nif etaiăt lejnu rtăp iş rarăm .voc rom nu uc .eras .ăgaertnî ăpaec o iş lejnu rtăp nu .repip ebaob 01 .ăpus ed tavazraz .rtnÎ .ăb raif ăs epecnî lutavaz raz dnâC .şuneblăg 1 .nac ruc ed uas ăcsâg ed atopip iş lutâg .irenit iecelvod 6 sulp .411 .enrac nid ărutăcot o ecaf eS .ănâtnâms uc tutăb şuneblăg nu uc egerd es iş ăb roic nid luso etaocs es .e raoşi rep caf es . roicip ep ed aenrac iş aenemesa ed .iişor 3 .ab roic uc tecnî ăcetsema es iş ănâtnâms uc luşuneblăg etab es no rtsac nu-rtnÎ .e ras iş ăţaed rev .ăzrav ed amaez eb reif es tarapeS .şrob l 1 .eras .etivi rtop iţăcub nî etaiăt .ănâtnâms irugnil 2 .ăţaedrev .enrac ed gk 005.talăps iş sela luze ro .iv res a ed etnianÎ .1 ECAORTOP ED ĂBROIC .ălao nid amaez uc tecnî ăcetsema es iş eiâmăl ed etatămuj o uas niv ed teţo ed irugnil ăuod uc eli ruşuneblăg tab eS .ătacot ăcim ăpaec o .

ta ruce rts iş ta rapes t reif luş rob ăguada es .ăpa l 2 EDREV ELOSAF ED ĂBROIC .atag etse ab roic dnâc .tlum ae rp ăbraif un ăs ăv resbo es iş e ras ed etşevi rtop eS .lejnu rtăp .eişo r .ăţaed rev .ăţaedrev .ănâtnâms uc ăsae rd ăsaotsug iam etsE .sus iam ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ăţaedrev .işomurf iecelvod 3 .ăţaed rev uc ănilp ăcnâda eiruf raf o .t reif al aelosaf enup eS .ăsaomu rf e raoluc o ăbia ăs me rv ăcaD .rtnî t reif al nup eS .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş lejnu rtăp nu . rarăm .ănâtnâms iş uo uc ăsae rd uas ălpmis iv res etaop eS .ănâtnâms uc iş uo uc ăsae rd uas ălpmis etşev res es iş lulejnurtăp iş luvoc rom etaocs eS .ăb raif ăs tupecnî a dnâC .ăpa l 2 ĂŢAEDREV ED ĂBROIC .iriţbus iţaiăt iş iţiţă ruc iifot rac ăguada es .rtnî eb reif es iş iieţiăt ac eiat es .rtnÎ .e ras ed etşevi rtop eS .voc rom nu ăguada eS .rtnî t reif al nup eS .121 .t reif etse lutavazraz dnâC .ta rapes t reif luş rob ăguada es .taruce rts iş tarapes t reif luş rob .sarg iedra 1 .ed rev lejnu rtăp iş ra răm niţup iş eliişo r .ătacsu elosaf g 003 .şuneblăg nu .ăpus ed tavazraz .tnu răm ătaiăt ăpaec o .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu .tnurăm etaiăt etaot .ămaez uc ăti repoca eif ăs e raotă ruce rts nid alcefs tâcnî leftsa ."edrev elosaf ed abroiC“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .72 .321 .021 .ănâtnâms iş uo uc ăsae rd ab roic etşev res es iş ădu rc alcefs uc ae raotăruce rts etaocs eS .ăsarg elosaf g 052 EDREV ELOSAF IŞ IFOTRAC ED ĂBROIC .ige rtnî lejnu rtăp nu iş voc rom nu .eras .niţup tirocă r a-s ec ăpud iş etrap o al alao ăd es .tocolc nu aed iam ăs ăsal eS .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ĂBROIC .ă ro ed t refs nu eniţ eS .ăpaec o iş lulejnu rtăp .ătitocolc ăpa uc ălao o.taruce rts iş tarapes treif luş rob enup es .ăpa uc ălao o.221 .911 .sa rg ied ra nu .ăsarg elosaf g 005 .eiaom es ăs epecnî lutavaz raz dnâC .ătlum ăţaed rev iş e ras enup eS .atag epao rpa etse dnâC .etivi rtop iţăcub nî iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ăguada es .iforac g 052 .ănâtnâms ăniţup iş şuneblăg nu uc ege rd es uas ielu uc ăniăf ed şatnâr niţup aguăda etaop es ăb roic aL ."edrev elosaf ed abroiC„ l ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .alcefs ăţăruc eS .tnurăm etaiăt etaot .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .etocolc avetâc tad a ec ăpuD .ze ro irugnil 3 .emârăfs es ăs iifotrac pecnî ănâp ăb raif ăs ăsal eS .ăpus ed tavazraz .ra răm :aţaed rev iş eliişo r .lejnu rtăp .ae ras enup es .etşeşornî es ab roic iş ălcefs nid ae raoluc esei ănâp .etnib reif tot ăpa ătla uc apa ăbmihcs es .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş lejnurtăp nu .iţaţăruc iifotrac ămru al iş iţăcub nî ătaiăt ăsa rg aelosaf ăguada eS .taruce rts iş ta rapes t reif luş rob iş nif etaiăt rarăm ed iş lejnu rtăp ed eznu rf ăguada eS .e ras .t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâC .răhaz ăciţăcub 1 .ăţaed rev .iişor g 002 .şrob l 1 .ăpaec ed izoc .tarapes t reif luş rob ăguada eS .irubuc nî iţaiăt .811 .iicoljim iişor 3 .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal eS .g 005 ed mac ălcefs 1 ĂLCEFS IŞ IFOTRAC ED ĂBROIC .ăpa uc ălao o.voc rom nu treif al nup es .ăpa l 2 IECELVOD ED ĂBROIC .iişor 2 .emâ răfs es un ăs iiecelvod ac urtnep .naetşuel .şrob l 1 .şrob l 1 .ăţaedrev .421 .eţnimes ed etaţă ruc eliişo r iş .naetşuel .e ras iş .rtnî b reif eS .ed rev ăpaec ed izoc .ăpus ed tavazraz .ş rob l 1 .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu uc ălao o.ăpa l 3 EBAOB ELOSAF ED ĂBROIC .eras .e ras .iţăcub nî ătaiăt aelosaf ăguada eS .ed rev ăpaec ed izoc .ătraif epao rpa etse alcefs dnâC .tivi rtop iţaiăt iş iţaţă ruc iiecelvod .ănâtnâms irugnil ăuod .luvoc rom ăpa uc ălao o.ifotrac g 052 .ălao nî ădnufuc es iş enao racam ed ae raotăruce rts nî )ădu rc( ăsa r ălcefs enup es .ăniăf ărugnil 1 iş ielu ărugnil 1 uas ănâtnâms irugnil 2 iş şuneblăg 1 .

tivi rtop cof al ăb raif ăs ăsal eS .lejnu rtăp .ăpa nî nuja nid taium etse ăcad roşu iam eb reif e rac .621 .aniăf enup es .tlum tuniţ eif ăs ă răf .ălcefs ed eznurf .ăpus ed tavazraz .tarapes treif luş rob ănraot es .tnurăm etaiăt .”ăţaedrev ed abroiC“ al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ICIZRU ED ĂBROIC .ăpus ed tavazraz .ănâtnâms ed ărugnil o uc iş şuneblăg nu uc ăsaerd uas ălpmis etşevres eS .şacap ra ed uas ze ro ed ănâm o iş t reif al es-udnâguăda .lejnu rtăp nu .tarapes t reif luş rob ăguada es .131 .eras .iţepsao rp iiţerub uc ităge rp etaop es ab roiC .treif enib etse lutot dnîc iş tnurăm etacot lulef tot ed iruţed rev ăguada eS .şrob l 1 .luparc ăţăruc eS .e rudăp nid işeluc tsof ua muc .ăpa l 2 BMUROP ED EPURC ED ĂBROIC .031 .tarapes t reif luş rob enup es .iţerub ed abroic al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS )ICRĂTĂNÂM( IBIRH ED ABROIC .rtnid tucăf .ăpa l 2 IŢERUB ED ĂBROIC .721 .uicoljim vocrom 1 .e ras ed etşevirtop eS .tnurăm iţaiăt ifotrac aviţâc t reif al enup top es .işonăm reiv eif un ăs iiţerub gela eS .etivi rtop iţăcub nî iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ăguada es .ăţaedrev .talăps iş sela luze ro dniguăda .t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâc iş iţăcub eiat eS .atag etse ab roic etunim avetâc ăpuD .bmu rop ed epu rc uas ze ro .82 etşevirtop es iş amups ai eS .ălaps es .)adaoc iş lupac nup es ăb roic al rai .rez l 2 .eivetş g 005 .ăpa l 1 ACŞUBRÂS .ăpa l 2 PARC ED ĂBROIC .şatnâr niţup aguăda etaop es tsug ăpuD .e racnâm ătla urtnep uas tijă rp u rtnep gela es esaomu rf eliţăcub iecibo ed( ălao nî eletşep iş enup es .tnu răm ătaiăt ăpaec o ăguada eS .eras .521 .tavaz raz uc alao nî nup es iş tnurăm iam uas ăuod nî eiat es .tarucerts iş tarapes treif luşrob ăguada eS .zero irugnil 3 .eras .aeras .ăpa uc ăsnits iş .şrob l 1 .rtnî b reif eS .luşirg ac .ănâtnâms uc ăsae rd uas ălpmis etşev res es iş tocolc nu aed iam ăs ăsal es .ăb raif ăs tupecnî a dnâC .t reif etse lutot dnâC .ănrai urtnep iţacsu iţe rub uc uas .şrob l 1 .ăpa uc sav nu.ielu ed ărugnil o uc ătacot ăpaec o etşejărp es ta rapeS .işomurf ifotrac 2 uas zero irugnil 3 .ăpaec 1 .iţreif tnus dnâC .icav ed ieznârb luta ruce rts al ed samăr lu rez ănraot es .ădobol ed eznurf ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup eS .eras .e ras ed etşevi rtop eS .voc rom nu tnurăm eiat eS .pac al ed rama luso etaocs es .şrob l 1 .ăniăf ărugnil 2/1 .eleţam socs ua-s i iş tacetnips tsof a ec ăpud rai .ăpaec 1 .iţerub g 005 .voc rom nu .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu .ăpa l 2 EIVETŞ ED ĂBROIC .ăpa o-rtnî iamun ălaps iam es .ăpaec .rtnî .ze ro ed col nÎ .iţe rub ed ab roic iş ac lef al ecaf eS .eras .bmurop ed epurc ed ăcnâda eirufraf o .edrev ăpaec ed izoc .eiaolp nî tamut ialăm ed ărugnil o ăguada es iş tocolc nî uon nid aed ăs ăsal eS .ăpa nî nuja nid iţaium eiube rt iţacsu iibirh iş aenemesa eD .lejnurtăp .ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş cse răpo es .aţaeclud ăsai i-un ăs ac .ătacot ăpaec o.iciz ru ed luş rob al ac lef al ăunitnoc es iş t reif al enup es .ăpaec o iş ra răm .naetşuel iş tsug ăpud .)g 006 mac( parc ed iţăcub 6 .ăniăf ăniţup uc ielu nî ătijă rp .ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş bmurop ed epu rc ed ei ruf raf o ălaps eS .nuja nid taium al nup es iţacsu iiţe ruB .821 .tocolc nu aed iam ăs ăsal es iş ab roic uc ăcetsema eS .ifotrac g 003 .ăţaedrev .rarăm .e ras ed etşevirtop eS .921 .aivetş egela eS .ăbraif ăs ăsal eS .ăpa uc ălao o.etocolc avetâc ănue rpmî aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .e renit icizru gela eS .ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .ăpa uc ăbraif ăs nup eS .iifot rac iş b reif es ec ăpuD .ăpa uc egnits es iş etşenemu r es .ialăm ărugnil 1 .ielu ărugnil 1 .talăps iş sela luzero iş lurăhaz .

ăti ruăg .ăniăf ărugnil 2/1 .tnu ărugnil 1 .ăpaec .ăniăf ărugnil 1 .iuluşuneblăg lu ruj nî lage ezelugaoc es ăs iş ăpa nî e rifse r es un ăs luşubla ac ătuja e rac .i rat etatămuj elăuo b reif eS .elăuo ăcsae rătnî es un as iş sus ed tlum iam ărudlăc ăbia ăs ac ratărg ep ăzaşa eS .eţam ed iţnu răm iiroşitşep ăţă ruc eS .etnib reif etpal uc egnits es iş tnu nî ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejă rp es :ăniăf ed sos lu rotămru ecaf eS .331 .atag epao rpa etse dnâC .ămups etutăb i ruşubla ăuod uc ăcetsema es .ăţaedrev .eniâp ed eliilef tnu nî csejă rp es tarapeS .1 .lejnurtăp .ăji rg uc tocs eS .ăuo 6 ĂZNÂRB UC IRUIHCO .etpal l 2/1 .tnu răm etşep ed ab roic iş ecaf es lef aL .e ras ed .so rg ed lutsed etse lusos dnâC .rtnî eb reif es iş ăpus ed tavazraz tlum tnurăm eiat eS .etunim ie rt niţ eS .231 .işo lococ ecaf es un a u rtnep .).e ras ărăf .atag epao rpa etse dnâC .rtnî .emâ răfs es un ăs ac roşinib .ăţitarc nî lumurd ăd es il iş ăcim ăraoi ruf raf o.ăsar ăznârb irugnil 3 .v( canaps ed lue ruip etşetăgerp eS .arugnil uc ue rem ăcetsema eS .ăpa ed u rtil nu al ărugnil o .eiube rt tâc ăb raif ăs ăsal eS .etnib reif .lejnu rtăp .etşep g 006 .cof al ătnetsize r ălcits ed ei ruf raf o.731 .ătijă rp eniâp ed eilef o etsep lunu etâc ăzaşa es iş ăţăruc es .emâ răfs es un ăs ac tlum ae rp eb reif es un eletşeP .iznucs iiţe rep uc ăţitarc o.canaps gk 005.etnib reif tipot tnu ănraot es ele etsep iş ăsam al etiv res if rov e rac uc airuf raf ep ăzaşa es .ăuo 6 CANAPS UC ĂUO .eras .e ram ed lutsed eif ăs eiube rt aţitarC .amups ai es .531 .rtnî dnâr ep elăuo g raps es .eras .tnu uc ăsnu .431 ĂUO ED IRĂCNÂM ."parc ed abroiC„ al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS )IŢNURĂM IROŞITŞEP( ICITIHC ED ĂBROIC .ădacs ăs ac .repip ed farp 1 .ăuo 6 ĂUO ED UELFUS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .emisă rg nî ătijărp ăpaec uc iş iv res top eS .etrap o al iam ega rt es iş aţitarc ă repoca eS .ăpus ed tavazraz .ăpa nid esaocs roşu if ătaop ăs iş etiusehgnî ăb raif un ăs elăuo ac u rtnep .tavazraz uc apa nî t reif al nup es iş ălaps eS .ătacot ăţaed rev ed ănâm o ăguada es .rarăm( tnu răm ătaiăt ăţaed rev tsug ăpud ăguada es iş e ras ed etşevirtop es .etşe tocolc apa dnâC .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăsa r aznâ rb uc ărase rp es .ta ruce rts iş tarapes treif luş rob enup es .ăzrav ed ămaez l 3 ĂZRAV ED ĂMAEZ UC ETŞEP ED ĂBROIC .etivi rtop iţăcub nî taiăt iş tiţăruc eletşep enup es .ătal ă rugnil o uc .voc rom :tnu răm taiăt tavazraz uc eb reif eS .eras .izlos ed iş ăţă ruc es .etpal l 2/1 .92 .ănaosrep ed ăuo 2 csetocos es iecibo eD ITŞENÂMOR IRUIHCO .tnu ărugnil 1 .tocolc nu ănue rpmî aed iam ăs ăsal eS .t reif al apa enup eS .cte nohrat .631 .eniâp ed iilef 6 .ăzaelugaoc es luşubla ec ănâp .e ras iş tarapes t reif luş rob ăguada eS .ăpa uc ălao o.eiube rt ăcad ăpa dnâguăda .i ruşubla 2 .ăuo etsep ănraot es .ăcsaetocolc iam un ăs tâcnî leftsa .rtnî ăzaşa es iş irat etatămuj elăuo b reif eS .ăzrav ed amaez ă rca ed etşevi rtop eS .âniăf ărugnil 2/1 .teţo niţup aguăda etaop es treif aL .cim cof ep .treif ed elăuo iş ac etepsao rp ed tâta tot eif ăs eiube rt itşenâmo r iruihco u rtnep elăuO .ădlac uas ece r etşev res eS .tpocsăr eif ăs luşuneblăg ac ă răf .tnu ărugnil 1 .ăro ed etatămuj o iinişam aenig ram ep tecnî ăb raif ăs ăsal es iş repip ed farp nu iş e ras enup eS .tnurăm ătaiăt ăţaed rev ed ănâm o iş muce rp .izlos ua iş iram tnus ăcad rai .canaps ed lue ruip ănraot es arpusaeD .atag epao rpa etse dnâC .)404 .ădnirp es un ăs ac pmit nî pmit nid ăcetsema eS .pac e rps ădaoc al ed i-udnâgnârts .

răhaz ăţirugnil 1 .ăsam al iş etiv res if top e rac uc .ăuo ăuod enib iamun ăpacnî ăs ac ătivi rtop eif ăs eiube rt ieiruf raf aemirăM .esaomurf iişor 6 .etui cof al rotpuc al uad eS .ă rudlăc aL .ătalas ed eznurf avetâc .cim cof al .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o etâc e raceif nî enup es iş ănişam ep ele raoiruf raf ăzaşa eS .e ras ed farp nu iş tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o etâc e raceif nî enup es .eras .cof al etnetsize r eţiăgit nî uas e raoiruf raf nî csetăge rp es capac al eliruihcO .ăcun ed etatămuj o tâc .ăuo 6 BIUC NÎ IRUIHCO .ărutnu ărugnil 2/1 .tipot a-s lutnu dnâC .ăpa nî eliruihco csetăge rp es pmit tseca nÎ .141 .biuc iunu am rof dnâul rezi rap ed ailef .iişor g 005 :sos urtnep .etui et raof cof al .e ras ed farp nu iş ănâtnâms ele etsep ănraot es .sus iam ac bla sos nu ecaf es ta rapeS .eras .atag tnus ec ătadnî .ănaosrep eraceif urtnep ăcun ed etatâmuj o tîc tnu iş ăuo 2 csetocos eS CAPAC AL IRUIHCO .tnu nî ătijă rp eniâp ed eilef o ep .cof al ătnetsize r .ăuo 6 ĂNÂTNÂMS UC CAPAC AL IRUIHCO .ăuo 6 ETAMOT NÎ IRUIHCO .eras .ăcnuş ed icim eţuilef 6 .etpal uc itşec 2 .rotpuc al niţup uad eS .etui cof al .341 . rolăuo lutcepsa ăcirts e rac .ăuo etsep ănraot eS .ătnâb reifnî es ănâp niţ es iş .rotpuc al etunim icnic ăd es iş ăsar ăznâ rb ărase rp es .rezirap ed eliilef ăzaşa es iş eiagit o-rtnî ărutnu egnicnî eS .ănileţ ed ăznurf 1 .zeim ed cselog eS .ăniăf ed farp nu .zarp ed rif 1 .tnu uc ăsnu eiruf raf o ep ăzaşa es iş grucs eS .cof al ătnetsize r .iram ed lutsed iş edeten iişo r elegăltăp gela eS .rezirap ed iilef 6 .tnu nî etişubănî ic repuic ed iilef avetâc uas ăvat nî ătinemu r ăcnuş ed ăţuilef o etâc eişo r e raceif nî enup eS .ăsnî ănâtnâms ed col nÎ .şubla ep iamun ăniţup enup es e raS .uo nu etâc egraps es e rac nî .esaoicibla emru ăsal şuneblăg ep ece raoed .lucapac eiat eS .etpal ed e ram ăcşaec o uc snits .tnu irugnil 2 .sus iam ac eli ruihco csetăgerp eS .elirubiuc enib ăsai ăs ac u rtneP .eniâp ed iilef 6 .tnu ărugnil 2/1 .ăniăf ărugnil 1 .041 . rotpuc al etad eif ăs ă răf taidemi iş iv res top eS .ădnirp es ăs pecnî eliruihco dnâC .ăsar ZARP UC IRUIHCO .ige rtnî tarăpaen eif ăs eiube rt rezirap ed eliilef .sotpăl enived luşubla ec ănâp .tnu uc enib ăsnu ăvat o.teţo niţup uc ăpa nî sus iam ac etreif .tnu ărugnil 2/1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .etunim 5 — 4 ănişam ep niţ eS .eras .241 .iţnib reif csev res eS .ăsa r ăznârb ătla uas nazem rap ăguada eS . rotpuc al uad es iş )36 .rtnî ăzaşa es .egnârts es ruje rpmid aţileip .ăpa ed s rucs enib luo ăzaşa es a rpusaeD .ănâtnâms irugnil ăuod .uo nu etâc e raceif nî ăpacnî ăs ac .csev res es iş rotpuc al etunim avetâc uad eS .ăuo etsep lusos ănraot eS .s rucs enib uo e raceif ăzaşa es cof al ătnetsize r eiruf raf o eP .v( iişo r ed sos nu arpusaed ănraot es .itşenâmo r iruihco caf eS /2 ăznârb ărugnil 1 .831 .iilef nî lu rezirap eiat eS .ăuo 6 IIŞOR ED SOS UC IRUIHCO .etunim icnic lusos ăb raif ăs ăsal eS .03 .ednucs elinig ram uc ăm rof ărugnis o ăsnî es-udnâţniube rtnî sus iam tată ra a-s muc aşa capac al eli ruihco csetăgerp eS .ăniăf iş tnu nid bla sos nu ecaf es ta rapeS .atag tnus eli ruihco dnâc ănâp ănişam ep niţ es iş e ras ăniţup uc luşubla ă rase rp eS .ăraoiruf raf nî ăji rg uc elăuo g raps es .931 .tnu nî tişubănî iş auaedif ac taiăt za rp ed rif nu ăsnî enup es ăznâ rb ed col nî .eras .dnuf al ădnirp es un ăs ac ue rem dnâcetsema . ruje rpmî ătalas ed eznu rf ed ărutinrag uc eiruf raf ep ăzaşa eS . rolenaos rep lu rămun uc lage eif ăs eiube rt role raoiruf raf lu rămuN .ăuo 6 .tăpsaorp tnu ed ărugnil o . rotpuc al ăd es iş sar nazemrap uc ărase rp es .itşenîmo r i ruihco csetăgerp eS .

âcsae rgennî es un ăs .ăniăf ărugnil 1 .ăsar ăznîrb irugnil 2 .irugnil 3 .ăcsae rătnî es ăs pecnî ănâp .e ras ăniţup iş etpal uc etutăb elăuo ănraot es arpusaeD .etpal irugnil 3 .dlac al ta rtsăp lucanaps ăzaşa es e rac nî .iicoljim iişo r avetâc rol apa ed grucs es iş eţnimes ed ăţăruc eS .ăm rof nid lucanaps etsep ănraot es iş e ras ăguada es .441 .esaomurf iişor 4 IIŞOR IŞ ETENIV ELEGĂLTĂP UC IRĂMUJ .)ăcnuş uas( ătamufa ăninăls g 05 .v( etamot nî iruihco al ac lef al eliişo r csetăgerp eS .tnu irugnil 2 .ăsa r ăznârb ă raserp es arpusaed ep rai .etpal irugnil 3 .rtnÎ .941 .ădnirp es ăs pecnî dnâc iş ăcetsema eS .etiv res tnus ănâp eiaom es leftla .iişo r ed lusos ănraot es iş ă rugnil o uc col ecaf es coljim aL .ăuo 6 .tnu ărugnil 1 .ăuo 6 )BORCS( ITŞENEVODLOM IRĂMUJ .eras .ănâtnâms ăniţup enup es iş ăsa r ăznârb ă rase rp eS .e ras iş ănâtnâms uc elăuo tab eS .ăjirg uc .641 .ăuo 6 ĂNINĂLS UC IRĂMUJ .etpal irugnil 3 .ăuo 6 ĂPAEC UC IRĂMUJ .13 .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp iopa uad eS .541 .canaps gk 1 .irămuj uc e raceif ulpmu es .ă ro ed etatămui o .v( lucanaps egela eS .e ram iam avec ă ruag o ecaf es coljim aL .no rtsac nu.etpal irugnil 3 .eras .e ras uc ăpa nî niţup b reif eS .)241 .ăuo 6 IRĂMUJ UC ETULPMU IIŞOR .esaomurf iişor 6 .eb reif es iş )304 .cof al a rugnil uc ăcetsema es iş etnib reif lutnu etsep ănraot eS .eras .ăgrucs es ăs ele nid apa ac urtnep etunim ed 02 csaet bus niţ es iş .eicoljim ătănâv 1 .eliruşubla tab es tarapeS .ednuto r i ruăg caf es col nî col nid iş iirugnil lusod uc luşubla etşezeten eS .741 .iţnib reif et raof csev res es iş rotpuc al ăpilc o uad eS .051 .canaps ed ărugnil o .tnu irugnil 2 .cof al ătnetsize r tnâmăp ed ăm rof o.eras .)ăta răs ae rp etse un aninăls ăcad( e ras ăguada es .şuneblăg nu etâc enup es ă ruag e raceif nÎ .tnu ărugnil 1 .etijărp eleteniv nup es ruje rpmî ruj ed rai .dlac al .ărutnu ărugnil 1 .eiube rt tâc e ras iş eletpal ăguada es .ăji rg uc .tnurăm ătaiăt ăcnuş uc i rămuj ităge rp top es lef aL .etpal irugnil 3 .eras .eras .răhaz ăţirugnil 1 .ănîtnîms.iilef 21 — 01 ăsai ăs tâcnî leftsa .io rutsu ed leţăc 1 .şuneblăg nu ăpacnî ăs tâc .ăcnâda iam tiv res ed eiruf raf o ep ăzaşa es iş ăuo 6 nid tiunşibo bo rcs nu ecaf eS .tnu ărugnil 2/1 .ăuo 6 CANAPS EP BIUC NÎ ĂUO .ăm rof nî csev res eS .eras .ăcsae rătnî es ăs pecnî ănâp cof ep ăcetsema es iş ătinemu r aninăls etsep ămaot es .eiagit o-rtnî lutnu etşepot eS .iriţbus et raof iilef nî ătaiăt ăpaec o tnu uc etşejă rp es eiagit o.luşuneblăg ednirp es ănâp .ănâtnâms ărugnil 1 .lutnu tatnâb reifnî a-s e rac nî aiagit nî ănraot eS .tnu ed irugnil ăuod uc .tnu nî etijă rp eniâp ed e raoşubiuc ed ărutinrag uc csev res eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .841 .etpaoc enib .mc 2/1 ed iriţbus iilef nî atănâv eiat eS .elirămuj csetăge rp es ta rapeS .atag tnus ănâp ăcetsema eS .tnu ărugnil 1 . răhaz ed ăciţăcub o iş e ras .irubuc etaiăt eniîp ed iilef 3 .tnu irugnil 2 .tnu uc ăţitarc o-rtnî nup eS .eletpal uc elăuo tab es ta rapeS .ăsar aznâ rb enup es .ăsar ăznârb ărugnil 1 .tamâ răfs io rutsu ed leţăc nu uc .ăsaomurf ăpaec 1 .eiaom es ăs pecnî eliişo r dnâC .tivi rtop cof al ăcsaejărp es ăs ăsal es iş ăninăls ed icim eleţăcub nup es elirămuj ecaf rov es e rac nî aiagit nÎ .tivi rtop cof al .tnemom lumitlu nî etităgerp eiube rT .rtnî elăuo tab eS .ăuo 6 ĂZNÂRB UC IRĂMUJ .ge rtnî ănâmăr ăs .et rap o al ăsal eS .cim cof al ădacs ăs ăsal eS .rotpuc al ăd eS .rtnî ăzaşa es lutse r rai .

ăru tnu irugnil 2 .251 .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA IŢIJĂRP IFOTRAC UC ĂTELMO .tnu nî etişubănî iş eti răpo .ifotrac g 005 IFOTRAC UC ĂTELMO ĂTLA * .23 .ătelmo eci ro u rtnep ac .ărutnu ărugnil 2/1 .eras .tal luf râv uc tiţuc nu tbuseded ep ecudo rtni es .ăpa nî t reif lehgnaraps ed iruf râV .repip .)ăpa uc uas( eletpal uc ăcetsema es .ătiunşibo atelmo iş ac ecaoc eS .repip .repip .451 .icim iruăg uc ae raotăză r ep izu rc da r es iş iifot rac ăţăruc eS .ălpmis atelmo iş ac ecaoc eS .dnuf ep atelmo ădni rp es un ăs ac .sus ed aenig ram al mc 52 ed u rtemaid nu uc ăcida .tnu nî etişubănî iişoR .tnu ed ă rugnil 1 .luşuneblăg uc ăcetsema eS .ătacot ăţaedrev ed irugnil 2 sulp nî ăguada es .aiţizopmoc ănraot es .ajaoc uc iifot rac b reif eS .ăuo 4 .i riţbus et raof iilef nî eiat es iş elic repuic ălaps eS .ărutnu ărugnil 2/1 .tatnâb reifnî a-s dnâc iş e rat cof al ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc aiagit enup eS .3 .etrap ătlalaec ep iş etşenemu r es iş tiţuc nu uc ec raotnî es .ăcetsema eS .tnu uc etirăpo .ae ras iş eletpal ăguada es iş elăuo tab es ec ăpuD .eras .ăcim ăcun o tâc eidjo rd ed ăciţăcub o ăpa ăniţup uc eiaom eS .etutăb elăuo ănraot es .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂŢAEDREV UC ATELMO .351 .snicnî a-s dnâc iş nub cof ep ărutnu uc aiagit enup eS .ed rev ătalas uc etşev res eS .e ras ăniţup iş etpal uc etutăb elăuo arpusaed ănraot es .151 .ătacot ăţaed rev ăniţup iş repip .1 :ed if etaop ătelmo al a rutinraG .ăcun o tâc eidjord .aiagit etui ăcşim es uas .ănâtnâms ed ă rugnil o uas eletpal ăguada es .etpal irugnil 2 .551 .eleţnimes socs ua-s ec ăpud .lejnutăp ed eznu rf( aţaed rev enup es .e riţbus etse ăcaD .ăznâ rB .ăcsae rătnî es ăs pecnî dnâC .ecaoc es a ed etnianî ed ra es atelmo .etutăb elăuo ănraot eS .ăuo 3 .)673 .ăniăf irugnil 2 .e ras ăguada es .etpal rahap 4/3 .ăti rod arutinrag sup a-s ec ăpud .ige rtnî canaps ed iof uas canaps ed e ruiP .ăuo esaş u rtnep .651 .capac nu uc ă repoca es iş elăuo ănraot es .repip .etrap ătlalaec ep iş etşenemu r es iş tiţuc nu uc ec raotnî es .ifotrac g 003 sulp nî .cte .ie rt nî atelmo etşe rutăpmî es iulutiţuc lu rotuja uC .inemu r tnus dnâC .elăuo tab eS .ăuo 4 ĂCIMONOCE ĂTELMO .et rap o ep atelmo tinemur a-s dnâC .elăuo ăguada es .et rap o ep atelmo tinemu r a-s dnâC .ăru tnu tnu ărugnil 1 .ămups tutăb luşubla tiş râfs al iş repip .4 .ăsao rg ătnof ed eif ăs eiube rt ătelmo urtnep aiagiT  sau .e ras iş .ic repuic g 052 sulp nî .tacot rarăm ăţirugnil 1 .elic repuic nup es .etşev res es iş .e ras .tnu ărugnil 1 .ifotrac g 005 IFOTRAC UC ĂTELMO .tacot rarăm .2 .aniăf .ăuo 6 ĂTELMO .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA ICREPUIC UC ĂTELMO .eras .ecaoc eS .eiagit nî lutnu egnicnî eS .ăţaedrev .nif etraof ătaiăt )ed rev ăpaec ed izoc iş rarăm .iifot rac ăţăruc eS .e ras ăguada eS .eras .ăcnuş .ăsal o e rac ep amaez edacs iş eiaom es ec ănâp tnu nî ăşubănî eS .aţilucruf uc iţnib reif csebo rdz es iş ăţăruc es .v( ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş iriţbus eiat es .snicnî a-s dnâc iş nub cof ep ărutnu uc uas tnu uc aiagit enup eS .elăuo ăguada eS .rolăuo lu rămun uc ătivi rtop emi răm ed eif ăs eiube rt aenemesa eD .ădni rp es ăs pecnî dnâc .

tiţucsa tiţuc nu uc .ănula o tâc eidjord .rtnid sos nu ecaf eS .eletfihc caf eS .ănişam nirp iopa ce rt eS .851 .ărutnu ăniţup nî etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .ătijărp apaec etsep ănraot es iş e ras enup es .ănâtnâms ărugnil 1 .eras .nmel ed dnuf nu ep luşuneblăg iş luşubla tocs eS .ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es atag tnus dnâc iş irămuj caf eS .repip .e ras enup es .ăuo 5 ERĂSAP ED TPEIP ED AC ELETFIHC .enugnul nî ăuod nî eiat es iş ăţă ruc eS .irăcnâm etla al ăzaeţniube rtnî es tijărp al ed samăr luielU .snicnî enib .rotpuc al ăd eS .t reif ăţni rfeferp ed .no rtsac nu.iruşuneblăg 2 .ăuod nî .iilef eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .repip .e ras .ăpaec 1 .tot ed ăsnî ăcsaebo rdz es ăs ă răf tnurăm ed lutsed luo ăcaot eS .etui cof al .tnu ărugnil 1 .edu rc iruşuneblăg ăuod uc no rtsac nu.e raţniube rtnî ed etnianî niţup uC .eras .etpaoc ae rp un iişo r avetâc ălaps es ta rapeS .ajaoc emâ răfs es un ăs tâcnî leftsa .e ras ăniţup ărase rp eS .emignul nî ăuod nî eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .ăznîrb irugnil 2 .061 .aldjo rd taium a-s e rac nî ăcicidlăc ăpa uc niv ed le răhăp nu iş e ras ed tiţuc ed f râv nu .nif taiăt ra răm iş repip .cof al etnetsize r ii ruf raf ienu ludnuf ep ăzaşa es iişo r etseca nid etrap O .fotrac 1 .temsep ărugnil 1 .)iiniăf aetatilac ed edniped ăpa ed aetatltnac( ănâtnâms o ac e riţbus .ICAR .ănâtnâms ăcşaec 1 :sos u rtneP .tacot rarăm ăţirugnil 1 .rtnî aniăf enrec es :elăuo etijă rp if rov e rac nî lutaula leftsa etşetăge rp es pmit niD .ărutnu nî csejărp es iş temsep nirp uad es .du rc uo nu ăguada iam es .ăuo ed eliilef ăzaşa es arpusaeD .repip niţup iş e ras .aeniâp etşaonuc iam es un ănâp lutot ăcetsema eS .eras .irat elăuo b reif eS .ăsao rg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp enib ăcae rf eS .eras .rtnî csejărp es iş tocs es .ăniăf ed ă rugnil o .iişor g 005 .33 IIDIM .ăsar ăznârb ărugnil 1 .tipot tnu enup es .ăuo 6 TAULA NÎ ETIJĂRP ĂUO .ăru tnu irugnil 2 .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .eras .taula uc eti repoca eif ăs dnâtuăc .inig ram nî ănâp eliruşubla ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .ămups tutăb şubla nu ăguada es .ăuo 6 EZEHGUTROP ETPAOCSĂR ĂUO .irat elăuo b reif eS .tivirtop cof al rotpuc al uad es iş ăsar ăznâ rb ărase rp es .edlac csev res eS .işo lococ ărăf taula nu eniţbo es ănâp aţilucruf uc ăcetsema eS .eniâp ed eilef 1 .ătulpmu aet rap ep iamun tnu nî csejărp es iş nif temsep nî arpusaed ep tab es .161 .e ras .tijărp urtnep ielu g 002 .gnul nî eiat eS .ăuo 6 ĂZNÂRB UC ETULPMU ĂUO .ăniăf g 001 .ătelmo urtnep ac ăuo u rtap no rtsac nu.ICLEM .ănâtnâms ed ărugnil o .ed rev ătalas uc csev res es iş ei ruf raf ep tocs eS .coljim al col ecaf es .ăzae răs eS .uo ed eliţătămuj dnâr ep nup es ătsap ătsaeca nî .751 .dnâr ep esup .ielu ed ăţi rugnil o enup es .ăniăf ăţirugnil 1 .ănâtnâms ărugnil 1 .eniâp eilef 1 .ăuo 6 ROL AJAOC NÎ ETULPMU ĂUO .ătacot ăţaed rev iş repip .et rap o al ăsal es elijoc rai .iilef eiat es iş eleţnimes tocs es .tnu ărugnil 1 .e ro 3 — 2 dlac col al ăcsaepsod ăs ăsal es iş ei ruf raf o uc ă repoca eS .iişo r ed dnâr nu iopa .irat elăuo b reif eS .rtnî ăcae rf es iş eli ruşuneblăg tocs eS .951 .repip .e ras iş ăniăf ăniţup uc ănâtnâms ed ăcşaec o.etpal nî taium ăleznarf ed e riţbus eilef o al ed luzeim iş ănâtnâms ed uas camiac ed ănilp ărugnil o ăguada eS .ăţaedrev .fotrac nu uc iş ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî .irat elăuo b reif eS .ruje rpmî etnib reif lusos ănraot es iş tiv res ed airuf raf ep elăuo ăzaşa eS .etalăps enib tsof ua ec ăpud .enib ăcetsema eS .rtnî tab eS .tnu uc ăsnu enib .tnu uc ăsnu ăvat o ep ăzaşa es iş ăsa r ăznârb uc ă rase rp eS .şubla 1 .ădlac ăpa lerăhăp 1 .ăniăf ărugnil 1 .ed rev ătalas uc csev res eS .ăsar aznârb ăguada eS .ielu uc ăţitarc o.uo ed elijoc tabmob niţup ulpmu es ătsap ătsaeca uC .ă rutnu uc tacetsema ielu uc uas .

361 .eras .rtnî nup es .tăpsaorp tnu g 05 sulp nî .esihcsede rtnî tnus dnâC .ăciocs nid aenrac lutot uc etaocs eS .etiţăruc elebal iş elirutâg iamun uas iţ reif ica r ruje rpmî nup es iş eiruf raf ep ăzaşa eS .ădnirpuc i-ăs tâc ăpa .esihcsed eif ăs eiube rt eliidim etaot .irutâg nid luţam etaocs es .ă rtaip ed ăţiluip o-rtnî enib ăzaesip es iş ăjaoc ed elicun ăţă ruc eS .rtnî enib ăcae rf eS .nifad .ioru tsu ed ieţăc 2 .sus iam ac eliidim b reif eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc iş talăps iş sela luze ro enup es .enib ăb raif ăs ăsal eS .tasip io rutsu niţup .io rutsu ed ieţăc 3 .eras .661 .etui cof al b reif eS .a rugnil uc ălbmu iam es un iş etunim 03 — 02 rotpuc al luze ro ăd eS .iicoljim icar 81 ICAR ED AELODROCS .ănif ătis o.ăpa nî tlum ae rp niţ es uN .lejnurtăp ed ăznurf 1 .esihcnî enib eif ăs eiube rt eliciocS .niv ed rahap 1 .ăpa l 3 .tiţuc iunu luf râv niţup et raof ecudo rtni es .iiv tnus ăc ănmaesnî .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .e raotăpăcnî ăţitarc o.ăsaotnu ăme rc o ac ecaf es ănâp .e ras ed ănilp ă rugnil o enup es ăpa ed i rtil u rtap aL .etui cof al b reif es iş aţita rc ă repoca eS .ăpa ed uas bla niv ed rahap nu iş lu repip .iiv tnus dnâC .ătsixe dnâc .tsug ăpud .etrap o al esup tnus elebal uc ănue rpmî aetseca rai .pisin ed ămru ănâmăr iam un ăs ac .etşetocolc amaez dnâC .sus iam ac iţătitnac işaelecA ITŞERĂCSEP IIDIM .iicar t reif ua e rac nî ămaez ed itşec urtap uc gnits es .iiv ăcnî tnus iicar dnâc i rutâg nid luţam ătaocs ăs etaop .aţitarc ătlas es dnâc nî dnâc niD .etnemidnoc eniţup .iilef ătaiăt apaec ăguada eS .iş rucs iş epa etlum iam nî iţalăps enib .iicoljim icar 81 ICAR ED FALIP .ze ro uc etulpmu elecaparac iş egamă r eli rutâg ruje rpmî nup es iş eiruf raf ep ăm rof nid ănraotsăr eS .elecaparac ulpmu es e rac uc irugnil avetâc dnârtsăp .anu etâc anu dnâr ep ălaps es ic .ielu niţup etâc dnânup .ărudlăc ed m rofinu esni rpuc if a urtnep .etunim 51 — 01 ăpuD .ae ras .ăbla eniâp ed zeim ed ătacub o ăguada eS .nifad ed ăznurf o .urbmic .rtnî ăzaşa eS .zero ed eram ăcşaec 1 .tsug al e rec es tâced ătarăs iam eif ăs eiube rt ae ece raoed ătsug es apa .ănişam ep tce rid un rad .eras ărugnil 1 .eras .ielu g 001 .temsep irugnil 2 .icar ed elijoc treif ua e rac nî ămaez ed itşec ăuod ăguada es .iicar b reif eS .etalăps enib tnus ec ăpuD .ărtaip ed aţiluip nî enib ăzaesip es ijoc ed lutse r rai .repip ed farp nu ăguada eS .eiimăl ed ămaez uas teţo iş e ras ăguada eS .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâc iş etasip elijoc nup es .ăţitarc nid amaez arpusaed egrucs eS .lutiţuc uc esar raihc .tocolc nî tad ua dnâc lutnemom nid etitocos .261 .561 .tsug ăpud .ăciocs ărăf eif .iş io rutsu ed ieţăc aviţâc nup eS .ielu irugnil 6 .iidim gk 2 ETREIF IIDIM .lucof uc tcatnoc nî etaot ăniv ăs tâcnî leftsa .atag iced .etşe rod enic rai .ti rocăr ua-s dnâC .ăpaec iş ăpus ed tavaz raz ăpa nî aguăda etaop es ăţni rod ăpuD .tlum iam un .dnuf al ănâmă r ăs t reif al iidim ep ed sni rpsed iam a-s e rac lupisin ac u rtnep .icar 81 IŢREIF ICAR .aenrac ăsni rp etse un e rac ed ăciocs ed aetatămuj ăzaet răpednî es .eb reif i-a ed etnianî .ebla e rteip ăuod elec iş lucamots ăzaet răpednî eS .tlum iam un .etunim icnic ăcnî cof ep niţ eS .etnemidnoc eniţup .rtnî nup es .icun 05 .taidemi dihcnî es ăcaD .s rots enib iş iica r t reif ua e rac nî apa nî taium .no rtsac nu.43 eS .etşe rod eniC .etalăps enib et raof iâtnî iam eiube rt .ica r al iş aC .tacot edrev lejnurtăp ărugnil 1 .ielu ed irugnil ie rt ăţita rc o-rtnî gnicnî eS .dnâ r ep tocs eS .dlac al eniţ es .eliinedo rim .atag etse dnâC .iicar e repoca ăs tâc ălao o.repip .iicar urtnuănî ăcnu ra es .ei ruf raf o ep somu rf ăzaşa eS .ăpaec 1 .etacnura eiube rt iş et raom tnus ăc ănmaesnî .lejnu rtăp ed eznu rf ruje rpmî nup es .tecnî rad .ăjaoc ed ăţăruc es .eiâmăl ed ămaez uc edlac csev res eS .rol apa nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .zac eci ro nî . ioru tsu ed ieţăc aviţâc .iiv eif ăs iţităge rp eiube rt e rac iicar iţot ac ăzaelo rtnoc eS .ălbat ed ăm rof o.dihcnî es un ăcad .aciocs uc etiv res tnus ăc eiF .e ras uc ăpa nî iicar b reif eS .rtnî ăpa atâta eb reif eS .t reif al taidemi dihcsed es eliidm .ăpaec iş ăpus ed tavazraz .lejnu rtăp ed rif nu iş nifad ed ăznu rf o ăcida .teţo ărugnil 1 .ătado etlum ae rp un .io rutsu ed ieţăc aviţâc .irutâg nid et rap o uc iş elebal uc ăcetsema es iş etrap o al ăd es .461 .rtnirp amaez ă raoce rts eS .repip ed eb aob avetâc iş .no rtsac nu.ielu ed irugnil ie rt gnicnî es ta rapeS .eniâp ed eilef 1 .etepsao rp ed etaop es tâc eif ăs ele ac etse roliidim ae rităge rp al eiţidnoc ămirp o .ărutinrag tperd csev res iş ze ro uc tiş râfs al ulpmu es e rac ecapa rac avetâc et rap o al asăl top es aenemesa eD .

iclem ed inizud 3 IŢREIF ICLEM .eras ărugnil 1 .nif taiăt lucigap ra iş ămups tutăb luşubla ăguada es tijărp al enup es a ed etnianÎ .eras .eras .tnurăm ătaiăt .ăniăf irugnil 2 .eras .071 .tacot cigapra ărugnil 1 .ăb raif ăs pecnî dnâC .edepe r ezedeco rp es ăs eiube rT .ielu uas tnu irugnil 2 .eiâmăl ed ămaez uc csev res eS .etpal .iţnib reif csev res eS .gk 5.izlac csev res es iş ăciocs nid tocs eS .ăpa uas enrac ed ămaez .ătado iclem 01 — 8 etâc uai es .evlozid es ăs elirucus ac u rtnep .lu repip iş ae ras .eras .ăpus ed tavazraz .1 ed mac parc 1 LOSAR PARC .ei rătăcub ed e ras ed ărugnil o iş teţo ed rahap nu ămaot es ie etsep iş rotăpăcnî sav nu.ielu ăţirugnil 1 .rtnî .ielu uas ărutnu g 001 .epa etlum iam nî ălaps es iş grucs eS .761 .sav tla nî amaez egrucs .rtnî eliz 51 ăsnî iţuniţ eiube rt zac tseca nî .iţnib reif csev res eS .uo 1 sulp nî .niv uc rahap 1 .rasecen etse ăcad .etocolc 3 — 2 aed ăs ăsal es iş eliidim treif ua e rac nî amaez ăguada eS .iro 3 — 2 ed amups ai es .iinişam aenig ram ep egart eS .ăţilucruf o uc eliidim uai eS .iişo r ed lunoilub enup eS .noilub ăţirugnil 1 .ăciocs nid tocs es iş iiclem b reif eS .iorutsu ed ieţăc 3 .atag iimitlu tnus ănâp .repip .eituc o-rtnî uas sihcnî renap nu.sela ze ro ed ăcşaec o iş .teţo ed lerăhăp 1 .urbmic .e ro ăuod leftsa niţ es iş roşu ăcetsema eS .niv ed rahap nu .ăciocs nid tocs es iş sus iam tatăra a-s muc ăpud eliidim b reif eS .ăcim ăpaec o ielu nî uas tnu nî roşu csejărp eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA TAULA NÎ IŢIJĂRP ICLEM .uo 1 sulp nî .eti rătnî rol eli rucus nid ătam rof .iinedo rim .eliidim t reif ua e rac nî amaez nid itşec ăuod uc gnits eS .taula nî eiaom es .ăniăf irugnil 2 .ăpa l 2 .rotpuc al ăd eS .eitram nî ănâp ei rbmotco nid dnâpecnî işotsug iam tnus iicleM .ielu ed ăţirugnil o .eiâmăl ed amaez iş lulejnu rtăp iopa .uo niD .cof ep ăsal es iş sos nî eliidim nup eS .enitsetni nid ai răd rum ătaot enimile ăs ac .rtnî nup eS .ielu uas ăru tnu g 001 .ăcim ăpaec 1 .etrap o al tlum ae rp aets un âs iclem iimirp ac urtnep .eliidim nup es .capac nu ac ăţihgjop o uc ănrai u rtnep dihcnî es dnâc .ăpaec 1 .ece r ăpa ed u rtil 2/1 uc iopa b reif eS .171 ETŞEP .iiclem iţot csejărp es ănâp i ro 3 — 2 ed aiţa repo ătepe r eS .teţo rahap 1 .iilef etaiăt luvoc rom iş ăpaec .vocrom 1 .nifad .etui cof al ădacs ăs ăsal eS .ăb raif ăs ă răf rad .etitălc ed ac taula nu ecaf es etnianî e ro ăuod uC .zero uc ăcşaec 1 sulp nî .ăguada es e rac al .tiţucsa tiţuc iunu luf râv uc roşu ednirpsed es atseca capac ua ăcaD .etnib reif tnu nî uas ă rutnu nî tijărp al nup es iş taula nî eiaom es .tacsu enib iopa iş talăps .eiaolp nî tanrut lutemsep iş edepe r âcsaepot es ăs ac icim eleţăcub nî taiăt lutnu ăguada es .etnib reif etşev res es iş ănraotsăr eS .tnu răm et raof ătaiăt ăcim ăpaec o iş bla niv ed nilp ae rp un rahap nu enup es .epa etlum iam nî enib iiclem ălaps eS .repip ebaob 5 .53 .ărutnu ni tijărp niţup lejnu rtăp ed ărutinrag o uc .ăpaec .ănâtnâms o ac so rg taula nu ecaf es repip iş e ras .etpal irugnil 2 .etpal ed irugnil 2 .iirăcnâm lutsug ăcirts atsaeca ece raoed .”etreif iidiM“ al ac iţătitnac işaelecA ETIJĂRP IIDIM .e ro ie rt icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .nifad ed ăznurf 1 .repip .atag epao rpa etse luze ro dnâC .repip ebaob 01 .ă rav ed elinul nî iş acnâm top eS .ăniăf .”etreif iidiM“ al ac iţătitnac işaelecA IIDIM ED FALIP .ăniăf nid . repip iş e ras .etpal .ăsnicnî ă rutnu nî cudo rtni es iş telpmoc i repoca es a u rtnep ăţilucruf o uc c rotnî es .so rocăr col nu.aţitarc ălaps eS .861 .eiâmăl uc .işolococ ăcaf un ăs ac .iv res a ed etnianî ăro ed t refs nu uC .961 .u rtnuănid aenrac etaocs es iş ăpa ăniţup uc eliidim b reif eS .e ras iş şuneblăg nu .

luniv .ăpaec 1 .tnu uc dlac iş iv res etaop eS .lejnu rtăp ed e riţbus ănicădăr o .ătuzăcs eif ăs eiube rt ae racnâM .a ed etnianî etaocs es iş tamârăfsen enup es atseca .luparc ăţăruc eS .eteged e rtnî ă rutăcip o dnâul .egehcnî es ăs ac u rtnep ece r al e ro avetâc eniţ eS .571 .ied ra ed aiob ăniţup uc iş e ras uc ăpa eb reif es pmit e rtnÎ .atag ăcnî etse un eletşep iş e rat ae rp edacs ăc ăsnî ăv resbo es ăcad .eiâmăl ed iilef uc uas lejnu rtăp ed iz rev eznu rf uc iş treif lutavaz raz uc ruje rpmî etşesinrag es iş .t reif al eletşep enup a ed etnianÎ .repip ed ebaob 5 .atag etse ănîp tişubănî ăb raif ăs ăsal es .ae răzam .e ram ae rp ărudlăc o ed csu rb snirpuc etse eletşep ăcad ece raoed .ăpa ăniţup ăguada iam es .)tsug ăpud( e rat eif un ăs io rutsu ed luso rim ac urtneP .gk 1 ed parc 1 PARC ED ICEVIHG .lejnurtăp 1 .iv res .ăcuitş .471 .ed rev lulejnu rtăp .eras . ratărg al girf es iş ielu uc pa rc ed eliţătămuj gnu eS .iorutsu ed ieţăc 2 .iţăcub nî eiat es .iişor 4 uas noilub irugnil 2 .eiube rt tâc amaez ădacs ăs ăsal es iş eletşep etaocs es .repip ed farp nu uc eletşep enup eS .ece r etşev res eS .ăniăf ărugnil 2/1 .ănileţ .ecafsed es aenrac iş egnâ rts es aeleip .ăpa l 2/1 .ielu irugnil 3 .emignul nî .ele raotătonî tocs es .vocrom nu ăguada es ătineblăgnî etse dnâc .edrev elosaf ed ănâm o .et rap o al aţitarc ega rt es .371 .nifad ed ăznu rf o .erăzam ed ănâm o .e ras ăniţup ăguada es iş amups ai eS .ăti rocăr amaez nî tasip io rutsu niţup ăguada etaop es tsug ăpuD .ătitocolc ăpa nî tce rid treif al enup es atseca .ăpaec o .adaoc iş lupac eiat es iş ăţăruc es .ăb raif iam ăs eiube rt un apa .ăpa atâta uc ăţitarc o.iuletşep iemiţepso rp a rpusa ălaiodnî o ătsixe dnâc icnuta iamuN .rotpuc al tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş eletşep iş ielu ed i rugnil ăuod nup es .tnurăm tasip luio rutsu iş nifad ed aznu rf .ădni rpuc el ăs tâc . repip ed ebaob avetâc iş e ras .63 .teţo ed i rugnil 5 — 4 uc etşe răpo es . roşu ednirpsed es .esaoielc ătmis es ăs .t reif etse eletşep ăcaD .tivi rtop cof al b reif eS .ăraoipira o ed dnâgă rt .eiaom es ăs pecnî aetseca dnâc .vocrom 1 .271 .etreif epao rpa tnus dnâC .rtnî lupac uc ănue rpmî nup es iş etivi rtop iţăcub eiat eS .eras .lutavazraz etşetăge rp es ănâp aets ăs ăsal es iş e ras ăd es .uşor niv erahap 2 .lurată rg uc iopa etaocs eS .edrev lejnurtăp .bla niv uas teţo t reif al ăguada es ăcad tibesoed tsug nu ătăpac eletşeP .repip ed farp nu .aniăf enup es .ăgilămăm uc .ălaps es iş u rtnuănî ăţă ruc eS .ănileţ iş lejnu rtăp nu .eliişo r uas ăpa uc taiţbus lunoilub ăguada es .eletşep ăţăruc eS .pac al ed rama luso ăji rg uc etaocs es iş izlos ed eletşep ăţăruc eS .ielu ăţirugnil 1 .io rutsu ed ieţăc 3 .nil :ulpmexe ed .etşep gk 1 PARC ED EITFIP .ăgnul ei ruf raf o ep ăji rg uc ăzaşa es .t reif al iopa aguăda etaop es teţo tsecA .tâcnî leftsa .emâ răfs es un ăs ac .losar u rtnep ac eletşep ăţăruc eS .t reif al eletşep enup es dnâc lutnemom nÎ .cigapra erif 02 .ăro ed t refs nu ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .treif al eletşep etşe răma e rac .tacetsema etşep nid ecaf etaop es e racnâm işaeecA .iţăcub nî ătaiăt ed rev aelosaf .ieţileip a eiu rtsăbla ae raoluc eze rtsăp ăs ac .ifotrac ed iilef avetâc .)74 .iul aemi răm ed edniped t reif al eletşep eniţ es tâc lupmiT .iram ianr elesao iş ii rănips ariş .ăguada eS .ece r etşev res es iş arpusaed arumaras ănraot es .v( ăzenoiam uc etşev res eS .iitfip nî uas ăb roic nî b reif es adaoc iş lupaC .repip ed ebaob avetâc .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî lucigap ra dnâC .ăta rtnecnoc ed lutsed etse un amaez rai .dlac etşev res eS .lutavazraz treif a ec ăpuD .rtnî uas ăcnâda eiruf raf o.rtnî cof al enup eS .ti răpo iş tiţă ruc lucigap ra uc ielu uas tnu ed ărugnil o ăţitarc o.e ram iam parc nu egela eS .ielu uas tnu ărugnil 1 .ăuod nî eletşep ăcipsed eS .iilef ătaiăt apaec ielu nî etşejărp eS .rtnî eletşep ăzaşa eS .etunim 5 cof ep ăcetsema eS .amaez ăraoce rts es arpusaed iş no rtsac nu.eiruf raf nî eletşep ăzaşa eS .gk 1 ed parc 1 PARC ED ERACNÂM .gk 1 ed parc 1 ĂRUMARAS NÎ PARC ED ĂTRUB .dnâc icnuta atag etse ăcad etşaonuc eS .rapiţ .iilef etaiăt .ăpa nî ăsal es iş iulusav lu ratărg ep eletşep ăzaşa es .ăpa nî ăcsaecăr es ăs ăsal es ece r tiv res losa r eletşeP .eras .eletşep t reif ed laiceps lusav nÎ .ănitaleg ed eiaof o aguăda etaop es eioven aL .eras .lutsed tuzăcs a amaez ec ănâp niţ eS .ătlalaec ep iopa .et rap o ep iâtnî .aiob ăţirugnil 1 .lusos etşetăgerp es ec ănâp e ras uc ăsal es iş ătivi rtop emi răm ed iţăcub nî eiat es .no rtsac nî ătaruce rts if a ed etnianî .nifad .iilef taiăt voc rom nu b reif es .

ăuo 2 .emugel ed ae raotăză r uc ec recnî ăs etaop .eras irugnil 2 .lu repip iş nifad ed eliof .rtnî ăzaşa eS .)871 .cte teţo nî iţevartsac ed eţuilef .ăp râc o uc eletşep ăcusu eS .1 ed parc 1 ROTPUC AL PARC .ăgnul ei ruf raf o ep ăzaşa eS .eletşep tâta nup eS .eiâmăl ed iilef 6 .871 .etnib reif luielu nî iţ răp elebma ep etşejărp es iş ăniăf nirp ăd es .repip ed ebaob 5 .atag tnus ec ărusăm eP .ece r etşev res eS .cipsa .eras .eras .iizlos dar es iopa iş egi rf es iâtnî aeeca eD .73 .v( tijă rp u rtnep ac lef al eletşep etşetăgerp eS .971 .ielu g 001 .ielu g001 .dlac etşev res eS . roşu iş dnuf nu ep nup es .ielu irugnil 3 .iuletşep am rof ed ăgnul eiruf raf o ep ăzaşa eS .iv res a ed etnianÎ .tpirf al ed ăsamăr alae rgen iş iizlos ăţăruc es .eiâmăl uc csev res eS .gk 1 ed parc 1 TIJĂRP PARC .uşor niv rahap 1 .rtnî ăzaşa eS .luălaş eb reif eS ĂZENOIAM UC UĂLAŞ .i riţbus iitef ătaiăt apaec enup eS .gk 1 ed parc 1 PARC ED EIHCALP .etnib reif ielu nî csejă rp es iş ăniăf nî uad es .luielu .ruje rpmî nup eS .ae ras iş iişo r ed lunoilub .emâ răfs es un ăs ac tecnî .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .lejnurtăp ed eznu rf nup es ruje rpmî rai .nabib gk 005.no rtsac nu.ivizug gk 005.eras .iilef etaiăt elepec ielu nî csejă rp eS .izlos ed iâtnî eţe ruc i-ăs eniţ eniC .ăniăf irugnil 2 .gk 5.ăzae răs es iş ătivirtop emi răm ed iţăcub nî eiat es .ătlalaec ep iş et rap o ep c rotnî eS .tijărp tsof a e rac nî luielu iş tâc .atag eletşep if a ed etnianî tlum ae rp edacs ăcaD .aiob ed ăţirugnil 1 .etnâb reifnî es ăs luielu enup eS .eletşep ăţăruc eS .edrev lejnurtăp .luparc ăţăruc eS .gk 1 ed uălaş 1 ENAP UALAŞ ED UELIF .eiube rt tâc edacs ănâp .lurepip .lunoilub ăguada es e rac al .eras .ăgae rtnî iam tâc aenrac etaocs eS .iizivug ăţăruc eS .ece r iş ăsnî nub etse .enib ăpacnî ăs e rac nî ăgnul ăţita rc o.771 .noilub ărugnil 1 .dlac etse eletşep dnâc roşu iam ecafsed es aenraC .iicoljim epec 3 .ăta ruc ăp râc o uc ăcusu eS .ăniăf irugnil 2 .ălaps es iş u rtnuănî iitşep ăţăruc eS .)171 .eiruf raf ep ăzaşa eS .381 .ăro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş ăzae răs es .izlos ed ue rg iam ăţăruc es lunabiB .lejnurtăp ed eznu rf uc .temsep nî iş ijă rp etaop eS .1 IŢIJĂRP IZIVUG .elesao etaot ăji rg uc tocs es .nifad ed iof 2 .icar ed i rutâg .rtnî uas ăcnâda eirufraf o.repip ed ebaob 5 .1 ĂRUMARAS NÎ NABIB.081 .ioru tsu ed ieţăc 2 .nifad ed eliof .tiţuc nu uc .lupa rc iş ac lef al etşetăgerp eS .ăpa ed enib eg rucs eS .ăuiăf irugnil 2 .bla niv rahap 1 .iişor ed noilub ărugnil 1 .etatămuj iş ă ro o eniţ es .e ras uc ătarăse rp enib iş ăsnicnî atilp ep tce rid ăgi rf es ăs nup es iş ăcusu es .aiâmăl .epec 3 .luio rutsu etaocs es .ielu ed irugnil 3 .ăţitarc nid lusos uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .ăpa rahap 1 .uşo r luniv uc gnits eS .ăpa ăniţup enup iam es .ijărp es a ed etnianî temsep nî iş uo nî eiaom es .ăniăf nirp ăd es zac tseca nî .v( ăzenoiam ed sos nu a rpusaed ănraot es .ăro ed t refs nu niţup lec aets ăs ăsal es iş u rtnuănî iş ărafa ep ăzae răs es .etatilibisop ăpud iş tsug ăpud .671 .ăgilămăm uc ece r etşev res eS .ătis o-rtnirp tuce rt .eras .cim ied ra nu iş enup es e rac nî ăta răs iş ătraif ăpa ănraot es .ielu g 001 .rotpuc al ăd es .ed rev ătalas ed iof .)74 .luio rutsu .iedra ed aiob ăniţup uas etui .nifad ed iof 2 .v( losar luparc al ac itătitnac işaeleca csesolof eS LOSAR UĂLAŞ .luniv .temsep ed irugnil 3 .tijărpen eletşep uc iş ităge rp etaop es aihcalP .ielu uc luparc enib egnu eS .edrev lejnurtăp .

elăuo ăguada es .ăvat o.teţo irugnil 2 .e ras ăguada es .ăniăf ărugnil 1 .uicoljim cof al .ăcitălp gk 005.ielu g 001 .v( iişo r ed sos uc uas tnu uc ădlac uas .tacot lejnu rtăp .ăpa l 2 .iilef ătaiăt apaec iş ic repuic avetâc tnu nî tarapes ăşubănî eS .eras .icrepuic ed ănâm 1 .repip iş e ras ed etşevi rtop es iş tacot lejnurtăp enup es .e ras ed etşevi rtop eS .eiâmăl uc .eletepac eiat es .ăniăf nirp ăd eS .ielu uc enib lutot ăcae rf eS .vocrom 1 .ielu nî etşejărp es iş ăniăf nirp ăd eS .icim iam itşep aviţâc izlos ed ăţăruc eS .şuneblăg nu uc lusos etab eS .ăpaec ed lusos uc ănue rpmî ăţita rc nî eletşep ăzaşa eS .t reif al ăgnul ăţitarc o.ăvat nî luteţo ănraot eS .nil gk 005.col al ăzaşa es iş tulpmu a-s ednu ep esaoc es .iuletşep am rof ăd eS .ielu nî tot tarapeS .eiâmăl uc edlac csev res eS .eras .sus iam tatăra ma muc ăpud eletşep etşetăgerp eS .781 .)36 .atag etse dnâC .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL ĂTULPMU ĂCUITŞ .esao ep ed aenrac ecafsed eS .ăb raif ăs ăsal eS .ă ro o vitamixo rpa eniţ eS .ăpaec 1 .ăta ruce rts ămaez ăniţup arpusaed ănraot es iş eiruf raf nî ăzaşa eS .rtnî enup eS .ăgaertnî ănâmă r ăs ac eiţneta uc aeleip etaocs eS .lupac tupecnî al ed aiăt ăsnî etaop eS .ă ro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd eS .i riţbus iilef ătaiăt apaec etşejărp es .681 .881 .981 .rotpuc al ăd es iş eletşep ăzaşa es .ielu ăcşaec 2/1 .ă ro ed etatămuj o eras uc aets ăs ăsal eS .rtnî ielu ed i rugnil avetâc nup eS .iicoljim ifotrac 4 .repip .e ras uc saec nu niţ es iş epa etlum iam nî ălaps eS .1 ROTPUC AL ĂCITĂLP .etşep nid socs ua-s e rac elesao etaot iş ifotrac iş tavaz .acuitş ăţăruc eS .ti rocăr iam a-s ec ăpud etşev res es iş ei ruf raf nid eletşep etsep ănraot eS .etşep uc aţitarc nî nup eS .atag etse eletşep dnâc ănâp ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .ăuod nî tcaxe ecafsed eS .ălaps eS .iirănips ariş etaocs es iş emignul nî ăuod nî ăcipsed es .tipot tnu g 001 .repip .tacot edrev lejnurtăp ărugnil 1 .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş ăzae răs eS .ăniăf ărugnil 1 .ticăr iam a-s ec ăpud etşev res eS .elpmu es ec ăpuD .repip .ielu irugnil 3 .eniâp ed eilef o .et rap o al ăsal es iş e ras ăniţup uc ăcae rf es .tatnâb reifnî tnu nî niţup csejărp es iş ăniăf ni rp uad es .83 .soiăt ae rp un iş cim tiţuc iunu lurotuja uc iopa .sod ep ăs raotnî ăşunăm o ac etşep ep ed etaocs es iş tâg al aeleip ednirpsed es iopa .esao ănîmăr iam un ăs ăv resbo es iş iirănips a riş etaocs es .eras iş ăpa uc .1 NIL ED ERACNÂM .1 NIL ED EINHAI .eras .ăpa ed ăcşaec o uc taiţbus lunoilub ănraot es e rac etsep .ăpa uc tacetsema luniv .uicoljim uălaş nu ăţăruc eS .tnu ed irugnil 2 sulp nî .noilub irugnil 2 .aeleip ăcafsed ăs epecnî .pac ed iamun ăsnirp enâmăr aeleip tiş râfs al tâcnî leftsa .e ras ăniţup iş repip .eletşep ăţăruc eS .eiâmăl uc .ăuo 2 .ece r etşev res eS .481 .ăgnul ăţitarc o-rtnî lutnu enup es .ăţita rc nid lutnu uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .lejnurtăp ed iof .enrignul nî .etpal ed ărugnil 1 .rotpuc al ăd es iş eletşep ăzaşa es .ădlac etşev res eS .samăr lusos uc ăcetsema es .ătrub ep ăruteiăt ălpmis o ecaf citanâmednî etse eniC .ădra es un ăs ac urtnep ăcetsema eS .sus iam ac lef al arutulpmu iş eletşep etşetăgerp eS .nil gk 005.tacot ed anişam ni rp ece rt es .iţ reif iivoc rom iş iifotrac nup es ruje rpmÎ .eiâmăl uc uas ăzenoiam uc etşev res eS .ăpa ed ăs raots enib ăcuitş ed aeleip elpmu eS .ăpaec 1 .eiruf raf o ep eletşep ăzaşa es .e ras ăd es iş ălaps es .ăvat nid luielu uc egnu es dnâc nî dnâc niD .niv ed railap 1 .adaoc iş lupac eiat eS .s rots iş etpal nî taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc ănue rpmî .gk 1 ed ăcuitş O ĂTRAIF ATULPMU ĂCUITŞ. repip .eras .eleip ed ăţăruc eS .lupa rc iş ac lef al b reif es iş ăţăruc eS LOSAR IIBMURCS .şuneblăg 1 .etnib reif ielu nî etşejă rp es iş temsep ni rp iş uo ni rp iopa .581 .ăcusu eS .iicoljim epec 4 .

uas capac nu uc ă repoca eS .etnib reif et raof etşev res eS .ăgnul ei ruf raf o ep ăzaşa eS .eleip ed ăţăruc eS .etşespil ăcad .ătivi rtop emi răm ed etse dnâC .parc nid ecaf etaop es ataniraM .tnu irugnil 3 .iibmurcs gk 005.anâtnâms ăguada eS .sos ed itşec ăuod e rasecen tnus etşep ed gk 1 urtneP .lejnu rtăp ed eznu rf iş eiâmăl ed iilef ed ărutinrag uc .ielu ărugnil 1 .eletşep tijă rp a-s e rac nî aiagit nÎ .eiâmăl uc csev res eS .ăpa 12 .u rca iş ta răs lutsug etşevirtop eS .etpal irugnil 3 .tnu uc enib etşepo rts eS .eras .naclac gk 005.naclac gk 005.naclac ed lutacif etse sotsug etraoF .591 .1 TREIF NACLAC .ue rem ăcetsema es iş .etpal niţup uc no rtsac nu.repip iş e ras ăguada eS .1 TNU NÎ TIJĂRP NACLAC .uicoljim cof al rotpuc al ăd eS .ăniăf irugnil 2 .191 .ăb raif ăs epecnî ănâp e ram cof al enup eS .etnib reif etse dnâc iş ielu ăguada iam es .nifad ed eliof .ăcsaeneblăgnî es ăs asăl a ă răf ăcetsema es iş ăniăf atîta tot enup es etnib reif etse dnâC .ielu ă răf iş tnu ă răf .etpal nid eliţăcub grucs eS .ielu niţup uc gnu es .ăta ruc ăp râc o.eliibmu rcs ăţăruc eS .ăniăf ărugnil 2/1 .)871 .lu repip .ăsao rg iam aec aet rap nî roşu ărtni lunmel dnâC .dlac al eniţ eS .e rat iam ăbla eit râh ed ălaoc o uc .eiruf raf ep ăzaşa eS .ă rudlăc ed lef al snurtăp eif ăs eletşep t reif al tâcnî leftsa .eliţrăp ăuodnîma ep csejărp es iş ăsnicnî aiagit nî iopa nup es .ă rgaen etse aeleip ednu aetrap ep gnul nî ăruteiăt o ecaf eS .ăpa uc tiodnî niv ed teţo uc egnits es e rac .t reif lunaclac iş ac .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .emisărg e rugnis ăsal .iişo r ed lunoilub ăguada eS .iicoljim ifotrac 6 .rtnî ăro ed t refs nu niţ es e rac .ăţi rugnil o etâc ătanrut .ge rtnî etşev res es un lunaclac iecibo eD .repip ebaob 01 .lejnurtăp ed eznurf .tirbihc nu uc ăc raecnî eS .teţo irugnil 2 .391 .cof ep aiagit enib egnicnî eS .u rtnuănî ăţă ruc es .t reif etse eletşep .eras .eleip ed ăţă ruc es iş rotpuc nid etaocs es .ielu g 001 .eiruf raf nid lutnu uc pmit nî pmit nid egnu eS .ăniăf irugnil 2 .1 ROTPUC AL NACLAC .e ras ăniţup iş ece r ăpa uc .eiagit o-rtnî tnu egnicnî eS .491 .etnib reif ăpa uc sav nu.091 .ieiruf raf aemi răm ed .iv res a ed etnianî etunim 01 uC .naclac gk 005.eiâmăl 2/1 .noilub irugnil 2 .tnu ed ărugnil etatămuj o etşezlăcnî es tarapeS .eras .sus nî ăbla aet rap uc etşep t reif ed laiceps lusav nî eletşep ăzaşa eS .93 ETŞEP ED ĂCSUCAZ .cte nu rom .etşep gk 005.ăniăf ed ă rugnil ed f râv nu enup es .eiâmăl 2/1 .etivi rtop iţăcub nî eiat es iş lunaclac ăţăruc eS .epa etlum iam nî enib ălaps es iş ruje rpmî ruj ed ele raotătonî iş adaoc e ram ecef raof nu uc eiat es .etnib reif et raof etşev res eS .iţ reif ifotrac uc .t reif u rtnep ac etşetăge rp es iş ătivirtop emirăm ed naclac nu ăţăruc eS .tijărp uas treif ităge rp etaop eS .tnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es .1 EIAGIT AL IIBMURCS .tipot tnu g 001 .tnu uc iş iţreif ifot rac uc etşev res es iş eiruf raf ep ăzaşa es .ielu nî tijărp lec al ac lef al eletşep etşetăgerp eS .ăţăruc eS TIJĂRP NACLAC 291 .lef işaleca nî eb reif es ătacub nid taiăt eletşeP .sus nî ăbla aet rap uc eiruf raf nî ăzaşa es .esarg dniif eliibmu rcs ece raoed .eiîmăl ed ămaez ăniţup iş tipot tăpsao rp tnu ănraot es arpusaed rai .u rtesin .lejnurtăp ed eznurf . .rtnî .iirănips a riş ed epao rpa .ed rev lejnu rtăp ă rase rp eS .eiube rt tâc lunaclac ăzae răs eS cof al ătnetsize r eiruf raf o tnu uc egnu eS .nifad ed iof 2 .691 .ă ro o vitamixo rpa eniţ es .tăpsaorp tnu g 05 .tăpsaorp tnu g 05 .rtnî enib ăcusu eS .ănâtnâms g 002 .icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş iinişam aenig ram ep iopa egart eS .1 ETŞEP ED ĂTANIRAM .repip .eletşep iş ac .ăzae răs es iş gnul nî ăuod nî eiat es . rujerpmî iţazeşa .naclac etsep eiruf raf nî lusos ănraot es .v( luparc iş ac lef aî etşetăge rp es iş etivirtop iţăcub eiat es .atag etse dnâc iş .ti rbihc nu uc ăc raecnî eS .tacot .

vocrom 1 .snicnî ielu nî etşejărp es iş ăniăf ni rp etşelăvăt es .etocolc avetâc ăpuD .tavazraz iş e ras uc ăpa nî eb reif eS .etpal itşec 2 .repip .eme rv ătlum iam a rtsăp etaop es etşep ed acsucaZ .ămaez itşec 2 .icim iţăcub eiat es .tnu iş ăniăf nid şatnâr nu ecaf eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .etrap o al ăd eS .lejnurtăp 1 .ei ruf raf nî tică r a-s iş ăsam al ed samă r a eletşep ăcaD .etşep gk 005.tnu ărugnil 1 .102 IRUTĂCOT .aeleip iş elesao socs ua-s i aiu răc .es raots enib iş ăpa nî etaium elelfihc ăguada eS .ae ras .v( iişo r ed sos uc csev res eS .ăp râc o.etpal uas ănâtnâms ăcşaec 1 .iilef etaiăt etaot .991 .sos .ăsar aznâ rb .sos ed eţi rugnil avetâc uon nid iş etşep ed eliţăcub iopa ăzaşa eS .t reif etşep eciro ed i rutse r ăzaeţniube rtnî eS .002 .ăuo 2 .e raoluc edni rp ec ătadnî atag etsE .etşep g 005 ENAORACAM UC ROTPUC AL ETŞEP .tnu irugnil 2 .lurepip .iilef eiat es iş ălaps es .rtnid şatnâr nu ecaf eS .)lavacşac uas( ăsar aznârb etşetăgerp es tarapeS .tnu uc cof al ătnetsize r ăm rof o egnu eS .ăniăf ărugnil 1 .avetâc iş ăsa r aznâ rb ă rase rp es iş sos ed lutse r ănraot es .ătis ni rp ce rt es iş eliişo r b reif es pmit e rtnÎ .ece r etşev res es .rotpuc al ăd eS . rotpuc al ăd eS .îcrepuic g 005 .tijărp eletşep ăguada es .lusos arpusaed ănraot es .tnu ed eleţăcub .nu rom .rtnî eletşep ăzaşa eS .t reif etşep ed lef eci ro ăzaeţniube rtnî eS .enac rob nî ăzaşa es ăti rocăr acsucaZ .elăuo .ăgu rtsăp .rtnî ă ro ed etatămuj o eb reif es iş ăgael es .etui cof al .etşep gk 1 ICREPUIC UC ROTPUC AL ETŞEP .t reif eleteva rtsac uc iş lutavazraz uc ăcetsema es .e ras ed etşevirtop es iş ătijă rp ăpaec ăniţup ăguada es .etşep gk 005.)36 .enaoracam g 003 .ăb raif ăs etunim avetâc ăsal eS .ăcuitş uas uălaş .ăsar ăznârb irugnil 2 .sos ed eţi rugnil avetâc nup es cof al ătnetsize r ei ruf raf o.ăniăf ărugnil 2/1 .rtnî ăcusu eS .tijarp if a ed etnianî ăniăf nirp ăd es un eletşep .ăniăf ed ărugnil o iş tnu ed ă rugnil o.ielu g 001 .teţo nî ta rum etevartsac nu ăpa ăniţup uc b reif es tarapeS .teţo nî cim etevartsac 1 .nu rom .ăniăf irugnil 2 .dnânretla ăzaşa eS .treif etşep ed tse r eciro nid caf eS .repip ebaob 01 .rtnÎ .etşezlăcnî es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ es iş treif a e rac nî apa nî enup es .eletşep treif a e rac nî amaez uc uas etpal uc egnits eS .tăpsao rp tnu niţup iş ăsa r ăznâ rb uc ărase rp es .e ras ăd eS .891 .etpal uc uas ănâtnâms ed ăcşaec o uc egnits es iş .eletşep treif a e rac nî amaez iş tnu ed anu .1 ROTPUC AL ETŞEP .e ras iş tnu ed ărugnil o uc ăşubănî es iş iriţbus ae rp un iilef eiat es .aţileip iş elesao eiţneta uc socs ua-s i aiu răc .elic repuic ăţăruc eS .ăniăf ed ărugnil o uc bla sos nu ecaf eS .etmb reit ielu nî uas ărutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es e rac ednuto r eletfihc caf eS .tnemag rep eitrâh uc ă repoca es .e ras uc ăpa nî elenao racam b reif eS.zac tseca nÎ .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăpus ed tavazraz .iişor g 005 .ăgu rtsăp uas u rtesin .cof al ătnetsize r ăm rof o.elfihc 2 .ăniăf irugnil 2 .ăpa uc sav nu.ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es .eleip ed iş esao ed ăţăruc es etnib reif ăcnî etse tâc iş ăpa ed enib egrucs eS .eletşep ăţăruc eS .ăniăf ărugnil 1 .ănue rpmî enib lutot ăcetsema eS .ic repuic .arpusaed tinemu r a-s dnâc atag etsE .04 ITŞENEVODLOM ELAOJRÂP.sos ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlU .repip ed elebaob iş nifad ed aznu rf .esrucs enib elenao racam dnitnî es arpusaeD .ăsar ăznârb ărugnil 1 .tnurăm eletşep ăcaot es iş aeleip iş elesao etaot ăji rg uc tocs eS .etşep ed irudnâ r .lejnu rtăp nu iş voc rom nu .1 .aznârb ă raserp es .eras .esao ărăf etşep g 052 ETŞEP ED ELETFIHC .ăznârb .ăpaec 1 .tirocă r a-s ec ăpuD .ielu uas ărutnu g 001 .eras .791 .ăsar ăznârb g 001 .eras .ăsar ăznârb ed irugnil ăuod sos nî ăguada eS .tnu ărugnil 1 .nifad ed iof 2 .

repip ed farp nu .602 .202 .rtnî ăzaşa es iş sus iam ac eleletfihc csetăgerp eS .ăru tnu g 001 .14 ăniţup uc eiagit o.402 .dnuf nu ep .ăsarg col ed etse un aenrac dnâc luzac nÎ .e ras ed etşevi rtop es iş nif tacot rarăm ed ăţi rugnil o ăguada eS .ăniăf ed ă rugnil o uc ătutăb ănâtnâms arpusaed ănraot eS .nohrat ed ăcim ă rutăgel 1 .ăs raots iş ăpa nî ătaium .işarg iedra gela eS . repip iş nifad ed eliof .ăniăf ăţirugnil 1 .ta rapeS .lutiţuc uc dnuf ep cset rut es .ăti rod am rof atăpăc a u rtnep .ărutnu ăniţup nî ătijă rp .ăţita rc o.temsep irugniI 2 .eiat es anâtnâms .ăniăf ed ărugnil o uc eioven al tiucolnî if etaop e rac uo nu ăguada eS .iş temsep nî cselăvăt es e rac .noilub ărugnil 1 .ărutăcot urtneP IIŞOR ED SOS UC ELETFIHC .ăţitarc o.302 .fotrac 1 .ărutăcot urtneP ĂNÂTNÂMS UC ERAOŞIREP .sus iam ac rarăm iş e ras enup eS .luteţo ăguada es e rac nî iişo r ed sos nu ecaf eS .ăniăf ăţirugnil 1 .etui aerp cof nu aL .ăniăf ăţirugnil 1 .nif tacot rarăm uas lejnu rtăp niţup .)ănâtnâms irugnil 2 .ăguada es .ătitocolc ăpa nî cse răpo es .ăcav ed enrac nid ecaf top es elelaoj râP .ănâtnâms ed ăuod uas ă rugnil o ăguada es iş )etpal ed uas( ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .eţnimes ed ăţăruc es .zero irugnil 3 .cim cof al niţup ăb raif ăs ăsal es iş role raoşirep arpusaed ănraot eS .ărutăcot nid arugniI uc ai eS .ăpa ăcşaec 1 .nmel ed ărugnil o uc ăcetsema eS .ărcam enrac g 057 .ednuto r e raoşi rep anâm uc caf es .esaofup iam iş edegarf iam eif ăs elelaoj râp ac urtneP .aenrac uc ătadO .ătacot ăpaec o îş ănişam nirp ăd es .ulpmu es ec ăpud . rotpuc al edlac niţ eS .eras .răhaz ed ăciţăcub 1 .repip ed ebaob 01 .rtnî nup eS .ăbals etse aenrac dnâC .teţo ărugnil 1 .tacot ed anişam ni rp enib ăs raots iş ătaium eniîp ed eilef o iş aenrac ăd eS .iţui tnus iied ra ăcaD .aenrac uc ătado ănişam ni rp iţad iş iţiţăruc .tacot rarăm ăţirugnil 1 .)36 .ăţitarc nî sos uc iţazeşa if a ed etnianÎ .leim ed iş c rop ed .ăru tnu ărugnil 1 .aenrac uc ăcetsema es iş ăpa ăniţup uc gnits eS .eras .ătacot ăţaedrev .repip .etunim icnic niţ es e rac nî .ănileţ ed ăznurf ăniţup .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nî uad es e rac .ăniăf irugnil 2 ."itşenevodlom ®laojrîP„ al ac iţătitnac işaeleca .ednuto r e raoşirep icim ănâm nî caf eS .ăniăf ed ă rugnil o iş tnu ed ărugnil 2/1 o-rtnid bla şatnâr nu tarapes ecaf es .eniîp ed eilef o .ăpa ăcşaec 1 .eniâp ed eilef 1 .ănâtnâms ed ăcşaec 1 :sos urtneP .cim cof al etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş a rpusaed ămaot es .fotrac nu iş voc rom nu aguăda top es .sus iam ac ărutăcot ed aenrac etşetăgerp eS .ărutmi ărugnil 1 .lutemsep etşetăge rp es .ărcam enrac g 057 .)ăniăf ed ărugil o uas( uo 1 .iţrăp elebma ep elelaoj râp csejărp es .cim cof al etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş roleletfihc a rpusaed ănraot eS .ieţidoc lu ruj nî capac nu eiat eS .rtnî iţijărp eiube rt iied ra .ănişam nirp ătad o ăcnî ătad eif ăs a rutăcot ac enib etsE .v( iişo r ed sos nu ecaf eS .”itşenevodlom elaojrâP“ al ac iţătitnac işaeleca .răhaz ed ăciţăcub 1 .nifad ed col nî .ărutnu irugnil 2 .eras .rtnî ăzaşa eS .talăps iş sela luze ro iş tnu răm ătaiăt apaec ărutnu ăniţup nî csejărp es ta rapeS .rtnî arutnu enup eS .iirutnu lutipot al ed esamă r i rămuj ed ănub ărugnil o .ănâtnâms irugnil 2 .eicoliim ăpaec 1 .ărutăcot urtneP ETANIRAM ELETFIHC .vocrom 1 .ăţusărg iam ărcam enrac tacot ed anişam ni rp ăd eS .ădnuto r uas ăţaiugnul .eteged ăuod tâc ăsao rg eniâp ed eilef o al ed luzeim tiş rîfs al rai .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf ni rp uad es e rac ednuto r eletfihc ăzaem rof es iş sus iam ac ă rutăcot ecaf eS .ăţita rc o.iirutnu lutipot al ed esamă r i rămuj ed ă rugnil o iş ăguada es .ăsnicnî enib etse dnâc iş cof al eiagit o.iicoljim işarg iedra 21 IŢULPMU IEDRA .ărutăcot uc ulpmu es iş enib grucs eS .ănâtnâms ed eimonoce ecaf es a u rtneP .iişor g 005 :sos urtneP .”etaniram eletfihC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA NOHRAT UC ETANIRAM ELETFIHC .e ras iopa .sus iam ac iţătitnac işaeleca .tnu ărugnil 1 uas( ăniăf ed ăţirugnil 1 .eras .nifad ed iof ed col nî nohrat dnîguăda sus iam ac lef al csetăgerp eS .ăntşam nirp ăcaot es dnâc .ăpaec 1 .502 .iişor g 005 :sos urtneP .tacot rarăm ăţirugnil 1 .nifad ed iof 2 .

uo 1 .ărcam enrac g 005 .etivirtop eteniv 6 ETULPMU ETENIV .24 .ăţita rc nî nup es iş col al lucapac ăzaşa es .ielu nî uas ărutnu nî csejărp es iş sus iam ac eleletfihc caf eS .repip .eras .ăniăf ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 2/1 .ănâtnâms irugnil 2 .repip .ărutnu nî ătineblăgnî iş ătaiăt ăpaec o uc sos nu ecaf eS .ăcim ăpaec 1 .zero irugniI 2 .eras .ă reisos nî tarapes anâtnâms etşev res es uas ănâtnâms ed i rugnil ie rt .ărcam enrac g.e renit iilug gela eS .ărutăcot enâmăr ăcaD .v( iişo r ed sos nu ămaot es arpusaed rai .repip .ăniăf ed ărugnil o uc ăcetsema eS .ărcam enrac g 005 .ănâtnâms ărugnil 1 .ielu uas ărutnu g 001 .ăpaec 1 .ăcim ăpaec 1 .eras .enrac g 052 . rotpuc al tişubănî b reif es iş iişo r etsep ănraot es .)612 .eniîp eilef 1 .ănişam ni rp ce rt es iş ăţăruc es .eras .ărutnu irugnil 2 :sos urtneP .ăpaec 1 .ărcam enrac g 006 .uo nirp ătad ănap o uc elecapac iş u rtnuănî eliişo r gnu eS .s ra răhaz niţup iş iişo r ed noilub ăguada es e rac al enrac ed ămaez uc snits .ăpaec 1 .edeten .anâtnâms .socs luzeim niD .ăcim ăpaec 1 .iiecelvod uc ănue rpmî .ăpa iş iişo r ed noilub .nif ătacot ăţaed rev ăniţup iş repip .iv res a ed etnianÎ . 004 .sus iam ac eliişo r csetăgerp eS .eras .ănâtnâms ăguada es .ied ra u rtnep ac ă rutăcot o uc ulpmu es iş csebocs es .ătacot ăţaedrev .eleţnimes tocs es iş cselog es .ăpaec ăniţup uc ătijărp iş ănişam nirp ătad aenrac iş uo nu .eras .arutăcot uc ulpmu eS .ărutnu ărugnil 1 :sos urtneP .ăuod nup es .ătis nirp tuce rt .uo 1 .ăpa iş ăniăf ăniţup .ă reisos nî tarapes etşev res es uas anâtnâms ăguada es .)36 .ăţita rc o.ăniăf ărugnil 1 .ărutnu irugnil 2 .rtnid tucăf sos nu arpusaed ănraot es iş ăţitarc nî ăzaşa eS .tacot rarăm ăţirugnil 1 .zero irugnil 2 .iifot rac ăţăruc eS .zeim ed csebocs es iş ăuod nî eiat es .lucapac eiat eS .iifot rac b reif eS .)602 . rotpuc al uad eS .v( ied ra urtnep ac a rutăcot ecaf eS .ănişam ep b reif ec ăpuD .ă rutnu uc ăniăf ed şatnâ r nu.atag tnus dnâC .răhaz eleţăcub 5 .v( eteniv ed auacasum urtnep ac aenemesa ed ităge rp etaop es a rutăcoT .iiecelvod ac lef al csetăge rp es iş csebocs es .ăţăruc eS .ednuto r iişo r gela eS .iţăcub etaiăt eliişo r nup eS .”iţu lpmu iecelvoD“ al ac iţătitnac işaeleca .e ras .leţiv ed enrac nid ărutulpmu o ecaf eS .iicoljim iilug 21 ETULPMU IILUG .ăt raif ăninăls ed eilef o uc ănişam ni rp ătad .ărutăcot uc ulpmu eS .rtnî eliişo r nup eS .temsep irugnil 3 .esaomurf iişor 21 ETULPMU IIŞOR .212 .rotpuc al tişubănî ăb raif ăs nup es iş ă repoca eS .802 . rotpuc al uad es .esaomurf iişor 21 ETULPMU IIŞOR ETLA * .emi răm ac ilage iam tâc iecelvod gela eS .ătraif ăninăls g 05 .902 .ărutnu ărugniI 1 .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad eS .uo 1 .ăţita rc nî ăzaşa es iş ărutnu nî csejă rp es .012 .noilub ărugnil 1 .iv res a ed etnianÎ .ărutnu .eras .lutemsep ăguada eS .ăniăf ed ăţirugnil 1 .iicoljim ifotrac 21 IŢULPMU IFOTRAC .uo nu .ăpaec 1 .112 .)ăpa uas( enrac ed ămaez ăcşaec 1 .iicoljim iecelvod 6 IŢULPMU IECELVOD .ifotrac g 004 ENRAC UC IFOTRAC ED ELETFIHC .iedra u rtnep ac a rutăcot etşetăgerp eS .ăru tnu ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .iişor 4 .emi răm işaeeca ed mac .ăniăf nid tucăf sos nu a rpusaed ămaot es iş ăţita rc nî ăzaşa eS .ăpa ăcşaec 1 .col al elecapac ăzaşa es iş ulpmu es .ăru tnu irugnil 2 :sos urtneP .702 .zero arugnil 1 .ied ra u rtnep ac sos nu ecaf es .ărutnu nî eliţrăp etaot ep iopa csejărp eS .repip iş e ras ăguada eS .eras .ăjaoc ed da r es .iişo r ed sos uc csev res eS .sos iş ărutăcot urtneP .noilub ărugnil 1 .leţiv ed enrac g 004 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .e raoşi rep icim caf es .eniâp ed eilef 1 .eniîp ed eilef 1 .

ă rutnu ed ărugnil o uc tnu răm ătaiăt apaec iş aenrac etşejă rp eS .lu rotoc eiat es .ănişam nirp ătad aenrac .du rc lufotrac iş luvoc rom uc ănue rpmî aenrac ănişam nirp ăd eS .ăjaoc ed ăţăruc es un ele reM .iilef etaiăt iişo r avetâc nirp es uas .csebocs eS .csaet bus ed eleteniv tocs eS .enrac ed ămaez iş ăniăf ed farp nu .iicoljim eteniv gela eS .repip .ăpaec ăniţup uc .e ras uc ătitocolc ăpa uc etşe răpo es .612 .ănraotsă r es atag etse dnâC .icim iam eteniv elegăltăp gela eS .acasum u rtnep aenrac etşetăge rp es ec ănâp ăcsaeruba es ăs niţ es iş răpoca eS .412 .csebocs eS .”eteniv ed acasuM“ urtnep ac iţătitnac işaelecA IFOTRAC ED ACASUM .ifotrac g 004 eteniv ed col nî .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ece r ăpa uc cse rocă r es .epec 2 .iţ răp elebma ep .eteniv ed dnâr nu ăzaşa es temsep uc ătarăse rp iş ărutnu uc ăsnu ăţita rc o.ărcam enrac g 057 .ăgrucs es ăs ac .az rav iş aenrac csevărpsi es ănâp .eras .ărutnu ed ărugnil o.34 .ănâtnâms irugnil 2 .ănişam nirp ătad aenrac .uo nu iş repip .ătitocolc ăpa uc ălao o.t reif a ec ăpuD .a rpusaed ănraot es .ăsaomurf ăz rav o al ed eliof gela eS .rtnî ăzaşa es iş arpusaed elecapac nup es .ăz rav ed dnâr nu enup es .răhaz eleţăcub 8 .enrac ed lunu .eleteniv ulpmu eS .512 .ădacs ăs rotpuc al ăd eS .ărutnu uas tnu enup es .ărutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es .ăsnicnî ed tivi rtop atilp ep tce rid .s ra răhaz uc sos nu ecaf eS .csaet bus ă ro 4/1 niţ es iopa .ănâtnâms .ărutnu irugnil 4 .eras .ănâtnâms ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlU .temsep irugnil 2 .roşu csejă rp es iilef etaiăt eleteniv .uo nu ăguada es . rotpuc al ăro ed etatămuj o uad es iv res a ed etnianÎ .tev reş nu uc ătnâvz es .ărutnu nî etşejărp eS .tijărp al ăniăf nirp uad es un .eras .eicoliim ăzrav 1 ĂCSAJULC ĂZRAV .e ras iş uo nu ăguada es iş ă rutnu nî uas tnu nî niţup etşejărp eS .eras .fotrac 1 .ăţitarc nî etazeşa eleteniv etsep ănraot eS .)ăpa uas( enrac ed ămaez itşec 2 . rotpuc al ăd eS .tocs eS .teged nu ed esao rg iilef nî .enrac ed tarts nu .eţeruc es ăs ă răf eiat eS .uo 1 .temsep uc ărase rp es iş ărutnu uc ăţita rc o egnu eS .ăniăf ăţirugnil 2/1 .ăpaec ăniţup uc .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS . rotpuc al etişubănî b reif eS .niţup ti rocă r a-s ec ăpuD .noilub ărugnil 1 uas iişor 4 .ăru tnu ărugnil 1 .ăţidoc uc aet rap al lecăpăc nu eiat es .dnuf ep iof avetâc ăzaşa eS .ătis ni rp ă raoce rts es . repip iş e ras .ărcam enrac g 005 .eti răpo if a ă răf iş ijărp top es eleteniV .ănâtnâms iş emac .ărutnu irugnil 4 .ăraoşu iam eif ăs ae racnâm ac u rtnep ătadotot iş arutnu isimonoce a u rtneP .e ras ăniţup uc etarăse rp no rtsac nu-rtnî nup es .eleteniv iş aen rac csevărpsi es ănâp .rtnid sos nu ecaf eS .rtnî etunim icnic cse răpo es iş elizoc eiat es .ănişam ni rp aenrac ăd eS .repip iş e ras ăguada eS .ănişam nirp aenrac ăd eS .i ro 3 — 2 ed eiţarepo ătsaeca ătepe r eS .leftsA .enib et raof eg rucs es .iicoljim erem 21 ETULPMU EREM . rotpuc al ăd eS .712 .eteniv ed eif ăs tarts lumitlu ac ta refe rp ed etsE .ărutnu nî etşejărp eS .vocrom 1 .temsep ărase rp es arpusaeD .repip iş e ras ed etşevi rtop eS .temsep ărugniI 1 .csenemu r es ec ărusăm eP .tnu uc ăţitarc o.iişo r ed noilub ed ă rugnil o uc enrac ed ămaez ed ăcşaec o ănraot es arpusaeD .iicoljim eteniv 4 ETENIV ED ACASUM .ăpaec 1 .eicoljim ăzrav 1 ĂZRAV ED ACASUM .ăru tnu uas tnu irugniI 2 :sos urtneP .312 .ele rem ulpmu eS .ăpa ăguada eS .repip .e ras ăguada es .eteniv nid socs luzeim iş noilub niţup .ăzrav dnânretla ăunitnoc es iş ănâtnâms ed ărugnil o .rtnÎ .repip .ărutnu ed ă rugnil o uc ăţitarc o egnu eS .eras .ăpaec 1 .ănâtnâms irugnil 4 .ăsaomu rf ăz rav o tnu răm ed tivirtop ăcaot eS .iţrăp elebma ep eilef e raceif .ărutnu irugnil 4 .emirăm işaeeca ed .uo 1 .le ep etatue rg o uc dnuf nu bus ăzaşa es iş ăta răs ăpa uc cse răpo eS .emb grucs es iş cse răpo es .atag etse dnâC .sus iam ac lef al auacasum iopa ecaf eS .ălaps eS .ăniăf iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .et raped iam aşa iş .ăz rav ed iof ed dnâ r nu uon nid iş ătacot emac ed tarts nu iopa .ăpaec ăniţup uc ărutnu nî etşejărp es .ele nid ăsai ăs apa ac u rtnep .e ras ed farp nu uc ătacetsema ănâtnâms .ei ruf raf o ep ămaotsă r es .ărcam enrac g 057 .ănâtnâms ăcşaec 1 .ăniăf irugnil 2 .ărutnu nî etijă rpen eleteniv ităge rp top es .ărcam enrac g 057 .

etlum iam sei ăcad .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .eras .ăz rav ed ăsaomu rf ănâţăpăc o al ed eliof cafsed eS .urbmic ed ăcim ăţugnerc 1 .ăp râc o uc ăcusu eS .sus iam ac etşetăge rp es enrac ed arutăcoT ăpaec 1 .ătacetsema uas c rop ed aenrac ănişam nirp ăd eS .ăpa ed ăgrucs es ăs ăro ed t refs nu ăsal es iş ăzae răs eS .iişo r ed iilef ăzaşa es irudnâr e rtnÎ .ărutnu g 001 .etarăpmuc uas ăsac ed enao racam uc ităge rp etaop es lef aL .noilub irugnil 2 uas iişor 6 .iuluteged aemiso rg ed ednuto r iilef eiat eS .uo ed ăjaoc o ednirpuc tîc ăpa .temsep irugnil 2 .tnu uc cserăpo es iş enib g rucs es .talăps iş sela luze ro ăguada es .tnurăm ătaiăt apaec ărutnu nî etşejă rp es ta rapeS .dnâ r aeliod la nu iş atla ăgnîl anu elelamras ăzaşa es iopa .tnu uc ăm rof o egnu eS .ărcam enrac g 005 .iţreif uas izurc iifotrac uc ităge rp etaop eS .ănraotsăr . rotpuc al ăd eS .tnu ed ărugnil o aguada es .e riţbus taiăt .luze ro iş roşu etşejărp eS .ănişam ep ăb raif ăs ăsal eS .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD ED ACASUM .022 es atag etse dnâC .ş rob ed i rugnil avetâc ăguada eS . repip ed fa rp nu iş e ras .ăsnî ăti răpo eif ăs col nî azrav .repip .ăpaec 1 .repip .44 .ăţitarc nî ătaiăt ăzrav ed ta rts nu enup eS .nuja nid etităgerp eif ăs enib iam etse aeeca ed .222 .iţrăp elebma ep ă rutnu nî csejărp es .e raotoc ărăf .ăcim .ieţiăt ed dnâr nu ăzaşa es iopa iş temsep ărase rp es .ădiponoc ed dnâ r tla iopa enrac ed dnâr nu enup eS .rotpuc al ăd eS . .elamras u rtnep aemac etşelevnî es ele nî iş iram ed tivi rtop iţăcub nî eliof eiat eS .)eras .ece r ăpa uc cse rocă r es .tnu niţup enup iam es iş temsep ărase rp es arpusaeD .şrob l1 .c rop ed iş ăcav ed .eclud ăzrav ed elelamras ac lef al csetăgerp eS .eras .eteniv ed auacasum al ac lef al ăzaedecorp es tse r u rtneP .e riţbus taiăt .ăsaomu rf ădiponoc o al ed .eras tnu irugnil 3 .ăpa nî iamun b reif es elelamras rai .iţrăp elebma ep .”eteniv ed acasuM“ aI ac iţătitnac işaeleca .tacot ed anişam nirp aenrac ăd eS .temsep ărase rp eS .tacot rarăm .ăuo 2( ieţiăt g 003 IEŢIĂT ED ACASUM .teged nu ed esao rg iilef eiat es .ănraotsă r eS .noilub uas iişo r ed col nî ied ra ed aiob ăniţup es-udnâguăda .iicoljim 2 uas eram ăzrav 1 ECLUD ĂZRAV UC ELAMRAS .etizlăcnî enub iam tlum tnus elelam raS .tarapes treif .v( iieţiăt nup eS .122 .ăpa ăniţup uc egnits es .ădiponoc ed dnâr nu ăzaşa eS .eiube rt tâc tâta amaez edacs ănâp niţ es iş tivi rtop cof al .e ras uc ăpa nî etatămuj ep b reif es iş ălaps es .u rca aerp eif un ăs ac ăpa uc tiodnî iş ta ruce rts .tser urtnep iş ărutăcot urtnep .eletehcub pu r eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂRCA ĂZRAV UC ELAMRAS .ăsaomurf ădiponoc 1 ĂDIPONOC ED ACASUM .rotpuc al ăd es iopa . repip ed fa rp nu ăguada eS .ălae rca nid ăd raip ăs ac ece r ăpa uc ătalăps etse .ăpa ed grucs eS .ăru tnu uas tnu irugnil 3 .ş rob ărăf .ş rob uc cse răpo es iş eiaof e raceif al ed lu rotoc eiat eS .repip .eniâp eilef 1 .aenrac uc ăcetsema es iopa .işorg iam iieţiăt ac eiat es elamras al ătaţniube rtnîen ăsamă r azraV .sarg iedra 1 .lage iam tâc eif ăs luta rts tâcnî .uo nu iş e ras .noilub uas iişor ed col nî iedra ed aiob ed ăţirugnil 1 .zero irugnil 2 .temsep ărase rp es .tnu răm ătacot ăţaed rev ăguada es .eiaom es ănâp el-udnâniţ .enib s rots iş taium .eniâp ed ăsao rg eilef o al ed luzeim iş .epec 2 .uo 1 .tlum ae rp un b reif es .ărutnu ed ănub ărugnil o iş ied ra ed uas iişo r ed noilub niţup uas iilef etaiăt eliişo r .ăniăf nî uad es .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .sarg ied ra nu aguada etaop es a raV .ăcun o tâc icim caf es itşenevodlom elamras eleta răvedA .812 .tnu uc am rof egnu eS .eteniv ed auacasum al ac lef al ăzaedecorp es tse r urtneP .eletehcub leftsa dniţrăpmî .ărcam enrac g 005 .912 .sarg ied ra nu iş ătaiăt ăzrav ed tarts nu ăcnî enup es arpusaeD .et raped iam aşa iş enrac ed dnâr nu .ăţăruc es izu rc iifotraC .tnu răm ătaiăt ăpaec o uc ă rutnu nî uas tnu nî etşejă rp eS .ărutnu nî niţup et raof csejărp eS .ărcam enrac g 057 .e ras uc ătitocolc ăpa nî t reif al )406 .ăniăf g 003 .temsep irugnil 2 .

ărutnu nî etijărp iş tnu răm etaiăt elepec ăguada eS .lutacif .temsep ărugnil 1 .izoc nid etrap o uc tnu răm etacot .rotpuc al ăd eS .iinâmălp .atag epao rpa tnus dnâC .ăz rav ed elec uc lef al elamras caf eS .repip .)ăvudăm uas( ăninăls g 001 .tarapeS .ăţita rc nî ăzaşa eS .leim nu al ed eleiatnu răm enrac ed anişam nirp ce rt eS .canaps ed uas eivetş ed iof g 005 EIVETŞ ED EZNURF UC LEIM ED ELAMRAS .e ras .repip ed farp nu .ănişam ep tecnî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup iş ărutnu ăguada es .ieţiăt ed ac eiaof o ednitnî eS .rahap nu tâc mac .samăr luşubla ăcetsema eS .eras .eras .şuneblăg nu iş ge rtnî uo nu .lutla etsep lunu taula tlum ae rp ăniv un ăs dnivi rtop elinigram c rotnî eS .ăcsaecă r es ăs ăsal eS .cetsema tseca nirp eletehco rc uad eS .ăuo 2 .emugel al ărutinrag ac csev res eS .622 .losar al ed ăsamăr .tnu ed ărugnil ½ nid .ătacot ăţaedrev ărugnil 1 .)ătpirf uas( ătraif enrac g 003 ENRAC ED ETEHCORC .ăniăf ni rp uad es .tâta ătivirtop eiube rt sos ed aetatitnaC .canaps ed ăznu rf uc iş lef al ecaf top eS .ruparp ed col nî taula nî tilevnî if etaop lubo rD .ăţiv ed iof g 052 ĂŢIV ED IOF UC ELAMRAS .iişo r ed noilub uc tacetsema ş rob niţup ăguada es tiş râfs al .ăniăf g 051 .sus iam ac a rutăcot etşetăge rp eS .repip .uo nu.”eclud ăzrav uc elamraS“ urtnep ac işaeleca tnus iţătitnac etlaleleC .elăuo ăguada eS .eliţrăp etaot ep lef al .ămups tutăb eif ăs ă răf .ed rev ăpaec iş lejnu rtăp .repip .enib luruparp ălaps eS .rtnid dega rf taula nu ecaf eS .edrev ăpaec erif 2 .truai ed uas ănâtnâms ed ăcşaec o sulp nî .enrac g 057 ENRAC ED ĂDALUR .so rg iam avec ăniăf ed sos nu ecaf es .ătlum ăţaed rev iş ănâtnâms .so rg lus nu ecaf es ărutăcot ătsaeca niD .tlum iam un .ărutulpmu etsep a rpusaed s rotnî if aetup a u rtnep .leţiv ed uas leim ed enrac nid ăţni refe rp ed .722 .iişo r ed noilub niţup uc tăcetsema ş rob ed irugnil 3 — 2 ămaot es .epec 2 .emi răm işaeeca ed etehco rc ăzaem rof es .tupecnî al ed enup es un luş rob( rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad es iş e ras ed csevi rtop es .emiso rg işaeeca ed lutarts eif ăs ac ă rugnil o uc ăzaşa es .ăzrav ed elelamras ac lef al elamras iopa caf es iş eleznu rf cse răpo eS .eiagit nî ruparp etsep a rutulpmu enup eS .ă rutnu g 05 .ăt raif aenraC .etnib reif ărutnu nî csejărp es iş temsep ni rp iopa .)ăpa uas( enrac ed ămaez itşec 2 .emizegărf ă răf .eras .a rpusaed iuluruparp elinigram c rotnî es .tnu răm ătaiăt ăpaec o uc iş tnu ed ă rugnil o uc iopa etşejărp eS .emac ed ămaez itşec ăuod iş ăniăf ed ărugnil o .ănâtnâms ed ăcşaec o sulp nî .ăs raots iş etpal nî ătaium .eleznu rf cse răpo eS .”eclud ăzrav uc elamraS“ urtnep ac işaeleca tnus iţătitnac etlalelec .t ruai uc uas ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .ăcim ăpaec 1 .leţiv ed uas c rop ed enrac .eniâp ed eilef 1 .522 .eiatnurăm g 005 )RIHGIC( LEIM ED BORD .eiţizopmoc nid elage iţătitnac a rugnil uc uai eS .eniâp ed eilef 1 .ăuo 2 .e ras ed farp nu uc .uo 1 taula urtneP .dnuf ep ăsal es .ănâtnâms ărugnil 1 .ăuo 2 .esaoj elinig ram uc eiagit o ă rutnu uc niţup egnu eS .ielu ăţirugniI 1 .sus iam ac iţătitnac işaeleca ărutăcot urtneP TAULA NÎ LEIM ED BORD .)ăţni rod ăpud( etpal nî taium eniâp ed zeim niţup .ăniăf ărugnil 2/1 .uo uc egnu eS .repip ed farp nu iş e ras .tacot ed anişam nirp ăd eS .822 .)tacnâm al etucălpen nived e rac ăţiv ed eleznu rf etşe rătnî ece raoed .ărutnu uc uas tnu uc ăsnu aiagit nî ăzaşa es .rtnî a rutulpmu enup eS .eniâp ed ăsao rg eilef o iş aninăls uc ănue rpmî .tnu ărugnil 2/1 .ănişam ni rp ăd es .tnu răm ătaiăt ăţaed rev .422 .lutemsep etşetăge rp es nmel ed dnuf nu eP .ăniăf irugnil 2 .54 .ăru tnu ed uas tnu ed ărugnil 1 .amini .ăru tnu ărugnil 1 .truai uc uas ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .322 .tnu iş ăniăf .iilef eiat es uas ge rtnî etşev res eS .eras .ălage emiso rg ed tarts nu.aenrac egel ăs tâc .ra răm .epa etlum iam nî .inigram ep iş tlum ănîmăr ăs tâcnî leftsa eiagit nî lu ruparp ednitnî eS .esaoielc nived eletehco rc leftla .aemac uc ăcetsema eS . rotpuc al ecaoc es .repip ed farp nu iş iruşuneblăg ăuod ăguada es .ăţaedrev ăţirugnil 1 .ărutnu ărugnil 1 .

rată rg al gi rf eS .etsaoc ep ed enrac gk 052.eiruf raf ep lulosar ăzaşa eS .tpeip ed lu rugum etse losar urtnep ăsaotsug iam aec aenraC .ăpa nî etatămuj ep ătraif etnianî iam tsof a e rac ăzrav ed iţăcub 3 — 2 iş ăuod nî iţaiăt iş iţiţăruc iifotrac ăpus nî ăguada es .eras .iilef eiat es .ărudnâcs o ep ăzaşa es e rac .but nid lutanrâc esei ec ă rusăm ep .but iutseca aspil nÎ .amups ăcidi r es i ro etâc ed etşeumups es iş ătitocolc ăpa uc ălao o.tanobracib .tacot lejnu rtăp uas ra răm niţup iş repip .ădaoc al ed aenrac iş lu reiulf .etui cof al .ăcav ed ues g 002 .iş ănişam ni rp ătad o ăcnî a rutăcot ăd eS .ăniăf ărugnil 1 .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o eiagit o.iicoljim ifotrac 6 .iişo r ed sos nu uc etşev res eS .ăpa l 4 .tivi rtop cof al e ro ie rt ăb raif ăs ăsal es iş lutavazraz ăguada eS .amaez iamun ă rutăcot nî ăraoce rts es iş ăpa ăniţup uc io rutsu ed ănâţăpăc o ăzaesip eS .ifotrac g 003 .ifotrac ed lunu .rtnî t reif al aenrac enup eS .ătutăben acşirf iş .ălcefs ed ătalas uas i rutărum iş naerh ed sos uc etşev res eS .e ro 42 u rtnep ăţaehg al ăd es iş e ras ed ăţirugnil 2/1 uc ăcetsema eS .1 ĂCAV ED LOSAR .eras .i ro avetâc ed pmit tseca nî es-udnâcetsema .iv res a ed etnianÎ .ămups tutăb eif ăs ărăf .cof al ătnetsize r ălcits ed ăm rof o tnu uc egnu eS .iş ărutăcot nid elage iţătitnac a rugnil uc uai es .)ărutnu uas( tnu irugnil 2 .e ras ăguada eS .aemisărg uc ănue rpmî aenrac tacot ed anişam ni rp i ro ie rt ed ce rt eS .ăniăf nirp etşelăvăt es e rac .repip ed tiţuc ed frâv nu etâc .1 ĂNÂTNÂMS UC LOSAR .tanob racib ed tiţuc ed f râv nu iş nif tasip nemihc niţup iş repip ed farp nu ăguada eS .ăniăf ăraserp es .ănâtnâms ăcşaec 1 .nemihc .iorutsu ed ănâţăpăc 1 .e ras ed farp nu iş ielu ed ăţi rugnil o uc .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc iş aenrac enup es .ăpus ed tavazraz .ăţaehg al e ro 3 — 2 aets ăs ăsal es iş eiube rt tâc ăzae răs eS .tlum ae rp ăb raif ăs iţasăl eiube rt un iifotraC . rolietitim aemi răm ed eiat es .tacot ed anişam nirp ce rt es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .sus iam ac iţătitnac işaelecA IETITIM ED LEF TLA * .repip .enrac ed amaez uc egnits es iş ăcetsema eS .ăpa nî etadu eliniâm uc .)ăpa uas( enrac ed ămaez ăcşaec 2/1 .ăcetsema es samăr luşublA .emac ed ămaez ăniţup uc io rutsu ed iedjum nu ta rapes ecaf eS .emi răm işaeeca ed i roicănrâc ăzaem rof es .iifotrac b reif es ta rapeS .amârăfs es un a u rtnep .enrac ed ta rts nu ăzaşa es iş temsep ă rase rp es .e raoşiuc 3 — 2 .v( ic repuic ed sos nu ecaf eS .temsep ărase rp es iş tnu ed ărugnil o ănraot es a rpusaeD .ăpa l 4 .enrac g 005 IFOTRAC UC ENRAC ED ĂCNIDUB .etşenemur es ănâp rotpuc al eniţ eS .iilef iţaiăt .tâg al ed ăcav ed enrac gk 1 lETITIM .ăcav ed lues uc ănue rpmî tâg al ed aenrac ănişam ni rp i ro ăuod ed ece rt eS .ăcşirf ed i rugnil 2 sulp nî .ăniăf ăţirugnil 1 .032 .sus iam ac ietitim caf es iş ă ro ed etatămuj o enib etab eS .nif etasip etaot .ăţaedrev .ăpaec 1 .922 .repip iş nemihc niţup .s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim iş apaec uc ănue rpmî aenrac tacot ed anişam nirp ăd eS .232 .ătraif epao rpa etse aenrac dnâC .eiube rt tâc tâta ărutăcot nî ăguada es iş ă raoce rts es .gi rf es tâc lupmit nÎ .etnib reif ărutnu uc ăvat o-rtnî rotpuc al ăd es iş luşubla uc enrac ed adalur egnu eS .etraped iam aşa iş .rtnî ătnâb reifnî eS .ăpus ed tavazraz .eras .iifotrac ruje rpmî nup es .enrac ed ămaez nî ătaium ănap o uc gnu es .e ras ed ăţirugnil 2/1 ăcnî .atag epao rpa etse adalur dnâc iş )56 .ănue rpmî tocolc nu aed iam ăs ăsal es iş arpusaed ănraot es .temsep ărugnil 1 .iţanrâc u rtnep eleţam ulpmu es e rac nirp ălbat ed lubut tacot ed anişam al enup eS .132 ĂCAV ED ENRAC IRUTPIRF IŞ ENRAC ED IRĂCNÎM .enrac gk 052.ăzrav 4/1 .64 ărugnil 1 .eniîp ed eilef 1 .tanob racib ed ăţi rugnil o dnâguăda ănişam ni rp ătado ece rt iam es iz auod A .ăpus nid iivoc rom iş az rav .

rtnî ăzaşa es iş aţa etaocs es .ied ra ed aiob uas iişo r ed noilub niţup iş nif tacot lejnu rtăp uas rarăm e racnâm nî ăguada iam eS .sus iam ac treif al enup es iş ăţa uc ăgael es .tişubănî b reif es iş ă repoca es .ărutnu ărugnil 1 .ămâ răfs es .ăgilămăm uc etşev res eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ăsaomu rf e raoluc o ătăpac ănâp eniţ es .e ras .icim eto rac ăzaeţniube rtnî es ăcad .rotpuc al ăro ed etatămuj o urtnep aţitarc enup es .răhaz ed ăciţăcub o iş iişo r ed noilub ăguada eS .532 .ăniăf ed farp 1 .ivocrom gk 1 .e rat so rim rugnis le e ra luza rp ece raoed .ărutimag ac csev res es iş tnu uc cse răpo es uas e racnâm nî nup es iş grucs eS .enrac gk 052.iicoljim epec 2 .ăro o ăb raif ăs ăsal eS .luzarp ăţăruc eS .eras .ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnâguăda .etunim 01 ăb raif ăs niţ eS .e ras .ăru tnu ărugnil 1 .etsaoc ep ed aenrac etaocs eS .e ras ed ătsug eS .losar etsep ănraot eS .enrac g 006 ENRAC UC IFOTRAC .ăd ra es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .eţnimes ed iş ijoc ed etiţăruc iişo r uas iişo r ed noilub ed ărugnil o ăguada eS .eras .ăd ra es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ăniăf irugnil 2 .etivi rtop iţăcub nî eiat eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 :etşulăg urtneP .cof al tlum ae rp ăts ăcad iş .iivoc rom roşu csejărp eS .1 ĂNACOT .ăru tnu ărugnil 1 .ătuzăcs iam ănub etse ae racnâM .i riţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .iedra ed auaiob ăguada es .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .csejărp es ănâp ăsal eS .732 .eras .zarp irutăgel 2 .iicoljim epec 4 .eţnimes ed iş ijoc ed etiţă ruc eliişo r uas iişo r ed lunoilub .enrac g 006 ENRAC UC ZARP .eras .rotpuc al ăd eS .ătizegă rf etse atsaeca dnâc iamun enrac etsep enup eS .ărutnu ărugnil 1 .enib lutot ăcetsema eS .etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .ătuzăcs ae rp eif ăs eiube rt un ae racnâM .ătizegă rf etse aenrac ec ănâp .noilub ed ă rugnil 1 uas iişo r 4 .ăvat o.rotpuc al ădacs ăs ăsal es iş ă repoca eS .răhaz ăciţăcub 1 .e ras iş ăpa ăniţup .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .74 uas ige rtnî .ăpa ărugnil 1 .uo 1 .ifot rac ed ae racnâm u rtnep ac lef al .i riţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .enrac ed ămaez i rugnil 3 — 2 uc ânâtnâms ăţita rc o.ăpus eci ro u rtnep ac tavazraz dnâguăda .332 .ărutnu ărugnil 1 .lfot rac uc ae racnâm urtnep ac lef al cof al aenrac enup eS .răhaz eţirugnil 3 .atag epao rpa tnus iifotrac dnâC .)lus( ădalu r o ecaf es .432 .uo nu uc ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o ăcae rf es ta rapeS .enrac uc aţita rc nî işup if a ed etnianî e ras ăniţup uc iţace rf eiube rt iifotrac .aţita rc dnâc nî dnâc nid iamun ănitalc es ic .enrac gk 1 ETŞULĂG UC ŞALUG .ăsar ăznâ rb ed ărugnil o iş e ras .noilub ărugnil 1 .enrac g 006 ENRAC UC IVOCROM .ăţaed rev .rtnî roşu etşejă rp eS .e raoluc urtnep .ă rutnu ed ărugnil o uc etşejă rp es iş etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .ifot rac gk 052.iicoljim epec 4 .dnuf ed edni rp es un a u rtnep .sa r nazem rap uc ă rase rp eS .ăsar ăznârb .ăniăf ed farp nu iş repip .ăpa ăniţup enup eS .rtnî ăcetsema eS .ige rtnî ăsal es .etsaoc ep ed emac uas .noilub ărugnil 1 uas iişor 5 .iram tnus ăcaD .repip .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî apaec dnâC . rotpuc al ăd eS .ze ro ed uas enao racam ed ărutimag uc etşev res eS .edepe r et raof eb reif luzarP .ătitocolc ăpa nî roletşulăg lumurd ăd es iş ătsap nid aţi rugnil uc ai eS .etnib reif etraof eif ăs eiube rt ae racnâM .eras .632 .so rg ta rts nu uc ăti repoca eif ăs aenrac ătaot ac ăji rg uc .ă rutnu ed ă rugnil o uc etşejă rp es iş etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .ăpaec enup es un .ădlac ăpa ăniţup iş e ras enup es .gnul nî eiat es iş iifotrac ăţăruc eS .etnib reif ăpa ed ărugnil o etâc dnâc nî dnâc nid dnâguăda .iivoc rom ăţăruc eS .ăsarg iam .aenrac etşezegă rf es ec ănâp .amârăfs es un a u rtneP .emî răfs es un ăs ac a rugnil uc ăcetsema es un iifotraC .ă rutnu ăniţup uc eiagit o.cof al aenrac enup eS .tpeip al ed emac egela eS .ednuto r .ătraif etse aenrac dnâC .ă rutnu ed ărugnil o uc iş tnu răm ătaiăt apaec uc ăţita rc nî csejărp eS .ădlac ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnânrut .iriţbus iilef eiat es .ăniăf ăţirugniI 1 .ăniăf .iişor 5 uas noilub ărugnil 1 .ăpa ăniţup iş eras .ăniăf .1 .

aelosaf ăguada es .ăt raif epao rpa etse aelosaf dnâC .şrob ed ăcşaec 1 .ămaez ăniţup uc ăsaotsug iam etse .ăuod nî etaiăt iişo r uas .enrac g 006 ENRAC UC EBAOB ELOSAF .niv ed lerăhăp 1 .ărutnu ed ă rugnil o uc iş tnu răm etaiăt epec ăuod uc etşejărp eS .ăpa uc tiodnî iişo r ed noilub ed ărugnil o iopa .enrac uc iivoc rom al ac .eras .etivntop iţăcub nî .enrac g 006 ENRAC UC ETACSU ENURP .832 .ăsrucs enib iş tarapes ăt raif aelosaf uc iş ecaf etaop eS .iişo r 4 uas noilub ărugnil 1 .elosaf gk 1 .e ras ed ătsug es .epec 2 .ătizegărf etse atsaeca dnâc enrac etsep enup eS .cse răpo es .ărutnu ărugnil 1 . rotpuc al ă ro ed etatămuj uad eS .rasecen etse ăcad .iu tug gk 1 ENRAC UC IUTUG .ăg rucs es ăs tev reş nu.etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .ăpaec ă răf ăsnî .nifad ed ăznurf 1 .ă rutnu ăniţup uc .042 .ăpaec ă răf ăsnî .ăniăf ăţirugnil 1 .rotpuc al uad eS . rotpuc al ăro ed etatămuj o ăd es .tnu răm taiăt sa rg ied ra nu iş .elenurp ălaps eS .e racnâm nî ănraot eS .etnib reif ăpa ăniţup uc egnits es iş lu răhaz ed ra es tarapeS .s ra răhaz ed sos nu ăguada eS .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r uas noilub .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .iişo r avetâc uas noilub ed ă rugnil o ăguada es .aenrac tinemu r a-s ec ăpuD .atag epao rpa etse dnâC .e ras ăguada eS .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac lef al aenrac etşetăgerp eS .ăţidoc ed elemab ăţăruc es pmit e rtnÎ . rotpuc al ăd es iş ăţaed rev ăniţup .242 .)ăjaoc ed ăţă ruc es un( eliutug ălaps eS .enrac g 006 ENRAC UC EMAB .emab gk 1 .ăţaed rev . rotpuc al uad es iş niv ed le răhăp nu ăguada es .rotpuc al uad eS .ăpa uc tiodnî teţo uc uas ş rob uc cse răpo es .atag epao rpa tnus dnâC .e ras ăguada eS .ăjaoc ed eţe ruc es ăs ărăf .aniăf ăguada es .ătraif etatămuj ep etse atsaeca dnâc .aniăf ăguada eS .s ra răhaz ed sos nu iş e ras ăniţup ăguada eS .ăru tnu ărugnil 1 .ătamâ răfs col ed eif ăs eiube rt un e rac .ăru tnu ărugnil 1 .enrac g 006 ENRAC UC ETENIV .ăniăf ăţirugnil 1 .atag epao rpa etse atsaeca dnâc enrac etsep nup eS .ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .emac uc aţita rc nî iopa ăzaşa es iş niţup ăcsaenemur es ăs eleteniv nup es .iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .ăniăf ed farp nu sup a-s e rac nî .v( ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .)tsug ăpud .ătalăps iş ătiţăruc aelosaf enup es iş ădnirpuc o-s tâc ădlac ăpa ănraot es .ătraif epao rpa etse aenrac dnâC .enrac g 006 ENRAC UC EDREV ELOSAF .etivi rtop iţăcub eiat es .ăt raif epao rpa etse atsaeca dnâc iamun emab uc aţita rc nî nup eS .ănue rpmî ăb raif ăs ăsal eS .ice r epa etlum iam nî iopa csetălc eS .răhaz eţirugnil 6 .932 .rtnî nup es iş anâm uc enib iopa c rots eS .ăru tnu irugnil 2 .eteniv avetâc eiat eS .enurp ed aeracnâm al ac iţătitnac işaeleea tser urtnep .342 .iicoîjim eteniv 3 .ătacsu elosaf g 004 .eras .nifad ed ăcim ăznu rf o iş iişo r uas noilub niţup .e ras .iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .enib g rucs eS .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .eiagit o.sarg iedra 1 .ăcetsema es .tlum iam uas( răhaz ed eţirugnil 2 — 1 dnâguăda .e ras ăniţup .ătizegă rf etse atsaeca dnâc emac uc aţitarc nî nup eS .)532 .iilef .eclud ed lutsed etse un lusos ăcad .rtnî a rutnu ătnâb reifnî eS .84 .ătarăs ăpa uc cse răpo eS .epec 2 .iişor 5 uas noilub ărugnil 1 .ărutnu irugnil 2 .142 .e ras ed ătsug eS .etunim 01 aets ăs ăsal es e rac nî .ărutnu ăniţup uc roşu csejărp es iş eţnimes uc aţusăc iş so rteip lucoljim tocs es .ătuzăcs ae rp eif ăs eiube rt un ae racnâM .etacsu enurp g 005 .e ras enup eS .i ro ăuod ed uas ătado apa dnâbmihcs .tarapes eb reif es iş ijoc ăsal un e rac elosaf egela eS .enrac etsep nup es iş g rucs es .

tuzăcs eif ăs eiube rt lusoS .94 .lucapac ai es .iiecelvod iş ac iţăcub nî iţaiăt iş iţiţăruc ifotrac aviţâc iş tnu răm taiăt sa rg ied ra nu .şrob ăcşaec 1 .azrav tazeşa a-s ec ăpuD .erep gk 1 ENRAC UC EREP .ărutnu irugnil 2 .ăta rum ăzrav ed ăuod uas ănâţăpăc o ece r ăpa nî ălaps eS .etivirtop iţăcub nî eiat es iş lecelvod nu ăţăruc eS .repip ebaob 5 .iriţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .enrac ed ămaez itşec 2 .epec 3 .i ro ăuod ed ec raotnî es pmit e rtnÎ .dnuf ep ădni rp es un ăs ac .e ras ed ătsug eS .iicoljim iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .ărutnu ed ănub ă rugnil o ăguada es iş ăt raif etatămuj ep etse atsaeca dnâc enrac uc aţita rc nî enup eS .atag epao rpa etse dnâC .eniâp ed eilef 1 .treif lutavaz raz if a ed etnianî iam e rat ae rp edacs ăcaD .742 .enrac g 006 ENRAC UC ĂRCA ĂZRAV .1 ĂTIŞUBĂNÎ ĂRUTPIRF .işutot .ăreisos nî dlac etşevres es iş ănâtnâms ăniţup uc ăcetsema es uas arpusaed ănraot es ătis ni rp ece rt es lusoS .ă ro o ăcnî rotpuc al iopa ăd eS .842 .eras .enrac g 006 ENRAC UC ECLUD ĂZRAV .noilub ed ărugnil o iş lu repip .eras .ărcam enrac ătla uas ăplup ed ătacub o egela eS .enib eg rucs es iopa iş etşe răpo es e rac ătănâv o iş muce rp .642 .iedra ed aiob ăniţup .noilub ă rugnil o .e ro ăuod niţup lec ăb raif ăs ăsal eS .iedra ed aiob ăniţup .rtnî aţitarc roşu ăcşim es .ărca azrav 1 .iţăcub nî ăzrav ăniţup eiat eS .ăpa ăniţup ăguada iam es .ăuod uas ăz rav o eiat eS .ă ro 2/1 leftsa eniţ iam eS .ărutnu ăniţup uc ăţita rc o-rtnî tpi rf al enup es iş ăm rof o atăpăc a u rtnep .tacif g 002 .enrac gk 1 TACIF UC ĂTULPMU ĂDALUR .ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .ăpa enup eS .ăti repoca .voc rom nu .enurp uc aeracnâm al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ănâtnâms irugnil 2 .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .eliţrăp etaot ep ec raotnî eS .942 .ăzae răs eS .enrac g 006 ICEVIHG .iutug ed ae racnîm ac lef al ecaf eS .)gk 1 ed mac( ăsaomurf ăzrav 1 .ădiponoc ed etehcub avetâc iş nup es .)042 .rtnî aţitarc iamun ăcşim es .atla nî iş et rap o.ăru tnu ărugnil 1 .auaedif ac tnu răm eiat eS .ăro o ăb raif ăs ăsal eS .tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es iş arpusaed niţup ăcsaenemu r es ăs ăsal es .emugel ed ărutinrag uc etşevres es arutpirF .ae nid apa ăsai ăs ac u rtnep anâm uc ec raots es iş e ras ăd eS .ăru tnu irugnil 3 .enrac gk 005.ue rg iam eb reif ătarum az rav ece raoed .atla nî iş et rap o.ei ruf raf ep aenrac ăzaşa eS .âninăls g 05 .nifad ed iof 2 .ăpa ăniţup ăguada iam es .uo 1 .eras .ed rev elosaf ed anu .eiube rt tâc ă rutnu iş e ras aguada eS .)532 .ăţitarc nid amaez uc dnâc nî dnâc nid arutpi rf egnu es iş lucapac etaocs eS .rotpuc al eg rem ec ăvat o.ădiponoc etşesăg es ăcaD .dnuf ep ednirp es un a urtnep .nuja nid ătităge rp etse ăcad ăsaotsug iam etsE .aţa etaocs es .i riţbus iilef nî ănileţ 2/1 iş lejnu rtăp nu .ăninăls g 05 .auaedif ac tnu răm .ăru tnu ărugnil 1 .lutavaz raz emârăfs es un ăs ac arugnil uc ălbmu es uN .442 . rotpuc al ăd es iş lurepip iş nifad ed eliof .tizepmil enib iş tarapes treif ş rob arpusaed ănraot eS . rotpuc al ă ro o niţup lec eniţ eS .v( ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac etşetăge rp es iş ăsarg enrac egela eS .ăsaomurf e raoluc ătăpac dnâc ănâp .enrac uc aţitarc nî pmit nid ăsup eiube rT .ăuod nî etaiăt iişo r 3 — 2 ăguada es tiş râfs aL .ătuzăcs ae rp etse ăcaD .etatrosa emugel gk 1 .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .542 .eioven etse ăcad .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .iilef etaiăt iişo r avetâc uas iişo r ed noilub enup es .iicoljim epec 3 .enrac ed ămaez uas ăpa ed itşec ăuod ănraot es etunim 02 ăpuD .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .e răzam ed anu .lejnurtăp ed eznurf .sarg iedra 1 .iilef eiat es .ărutnu irugnil 2 .e ro ie rt ed pmit tişubănî ăb raif ăs .io rutsu uc iş ăninăls uc ăzaenăpmî es .ăpa ăniţup ăguada es .v( emab ed ănâm o ăţăruc es .arugnil uc ăd iam es un .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd eS .nuja nid ătităge rp ăsaotsug iam tlum etse ăzrav uc ae racnâM .bla niv ed lerăhăp 1 .ăgael es .rtnî enrac ed iş tavazraz ed irudnâr ăzaşa eS .eras .ăsarg eif ăs eiube rt ae racnâM .

iulutocirtna aemiso rg ed edniped eregirf ed ata ruD .ă rutnu nî ătaium ănap o uas ădu rc ăninăls ed ătacub o uc snu enib iş snicnî lu ratărg ep enup es iş ăp râc o uc eg retş eS .etnâb reifnî es ăs rotpuc al uad es iş .tsug ăpud .etşenemu r es ănâp ăti repocsed eniţ es ednu rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc egnu es .052 .iivăt ludnuf ep ed alaenemu r ătaot aul es a urtnep arugnil uc dnâcetsema .iţijărp ifotrac uc csev res eS .tivi rtop enib cof aL .05 .etepsaorp eif ăs eiube rt eletaoci rtnA .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .ărcam enrac gk 1 ĂVAT AL ĂRUTPIRF .tnu ăţi rugnil 1 .)ielu uas( ăru tnu irugniI 3 .352 .ăru tnu ărugnil 1 .ăcsaejărp es ăs ărutnu ăniţup uc ăţita rc o.ă rutpi rf etsep etnib reif ănraot es iş ă raoce rts es lusoS .iişo r ed noilub niţup iş ăpa ed i rugnil 2 — 1 ăguada es .eleţinş etsep ănraot es lusoS .iicoljim epec 3 .ătalas uc iş iţijă rp ifot rac uc csev res eS .sos tlum ae rp ăgus un ăs ac .atag etse dnâC .ei ruf raf nî ăzaşa eS .enib etşenemu r es ănâp ăţilucruf o uc roşu ăcetsema eS .ei ruf raf ep ăzaşa es .nifad ed eiaof o uas .iriţbus et raof iilef nî apaec eiat eS .ătraif ălcefs enup es et rap o ed iş ei ruf raf o ep ăzaşa eS .tuzăcs lusos rai .arpusaed apaec enup es .răhaz ăciţăcub 1 .etiv res if a ed etnianî ăro ed etatămuj o uc iamun rad .etaocs es .s rotnî al aţiluc ruf uc ăpaeţnî es un iş et rap o ep ătinemur ed lutsed etse dnâc tâced ec raotnî es uN .dlac al eniţ es iş i riţbus iilef eiat es .iişo r g 005 :sos u rtneP .u rbmic uas io rutsu .eleţa tocs es .)irăcnâm etla al ătaţniube rtnî iş ăţita rc o-rtnî ăsrucs if etaop .ărcam enrac g 057 CSESUR LEŢINŞ .etunim 51 — 01 nî egi rf es so rg ae rp un tocirtna nu .t reif nî uon nid ăd es .etşezegărf es ănâp .ătis ni rp tuce rt .etsaoc bus ed enrac egela eS .ielu uc gnu es iş ăzae răs es etităgerp leftsa eleleţinŞ .tnu uc ed rev elosaf .emiso rg mc 1 ed eişâf o ăniţbo es ăs tâcnî leltsa .emisărg ătlum gus un eleleţinş ece raoed ed reip es un aemisă rg( tlum ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad eS .iicoljim epec 3 .eras .e ro 2 — ½ 1 ti repoca ăb raif ăs ănişam ep eniţ es iş ăpa ed i rugnil avetâc ănraot es iopa . ratărg al uas ăvat al eletaocirtna gi rf eS .lu ratărg enib egnicnî eS .ei ruf raf ep eletaocirtna ăzaşa eS .tpi rf al enup es dnâc icnuta ac u rtnep .eras .iţ răp elebma ep etşenemur eS .samă r a e rac amaez nî rai .ăpu r es ăs epao rpa epecnî aenrac dnâc ănâp dnuf ep enib et raof eliilef tab eS .enaodnet uas eţileip e ra ăcaD .etaocirtna 6 ĂTIJĂRP ĂPAEC UC ETAOCIRTNA .ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnâguăda .ielu irugniI 2 .uo nu iş e ras .noilub ărugnil 1 .ăniăf aţi rugnil 1 .ăd ra es ăs ărăf .eiat es .ă rutnu ed ărugnil o uc iş iriţbus iilef ătaiăt ăpaec uc ăvat o-rtnî ăzaşa eS .et rap ătlalaec ed rai .ăs raetş enib aenrac ep arutulpmu ednitnî eS .teged nu ed esao rg iilef nî aenrac eiat eS .iz aie rt a uas auod a ănâp etuniţ ic .ticăr a-s ec ăpud rai .lejnu rtăp .ăgnârts es un ăs .naerh uc ăta răse rp .eras .e ras .v( iişo r ed sos nu ecaf es tarapeS .iod i ro .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o e raceif etsep enup es .inig ram ep iş aenrac ăzaetse rc es aenemesa ed .tnu uc etirăpo iş et reif enao racam ed ărutinrag uc etşev res eS .enrac ed amaez iş bla niv ed le răhăp nu ănraot es .ădaoc al ed uas ăplup al ed ărcam emac egela eS .eletla etsep elenu .)ăninăls ed ăţuilef o uas( ăru tnu ăţirugnil 1 .ăvat nid aemisărg egrucs es :sos lu rotănnu edepe r ecaf es pmit e rtnÎ .ăpu r es ăs ărăf .io rutsu ed ieţăc ie rt .etaocirtna 6 RATĂRG AL ETAOCIRTNA .ăgael es iş ătitălc o ac ăzaelu r es .rtnî enup es iopA .252 .u rbmic ed rif nu uc )36 .atag etse dnâC .ăţita rc o-rtnî ăzaşa es etijărp eleleţinŞ .ăzae răs eS .irat tnus leftlA .iulutiţuc luf râv uc eiat es aetseca .ăcitaişo r ămaez ed i rutăcip 3 — 2 ăţafarpus al rapa dnâc icnuta tpirf ed lutsed etse ac etşaonuc eS .ifot rac uc uas .ăro ed etatămuj o eniţ es iş ăzae răs eS .ăsraots enib iş etpal nî ătaium eniâp ed ăsao rg eilef o iş ăninăls ed ătacub o uc ănue rpmî ănişam ni rp tad tacif nid ărutăcot o ecaf eS .ătinemur niţup etse atsaeca iş dnâc iş iilef ătaiăt apaec ăguada eS .nmel ed lunacoic uc enib etab eS .ielu ărugnil 1 .ătizegărf etse aenrac dnâC .ăniăf ărugnil 1 .ativ ătaiăt tsof a e rac nî auiz nid ăsnî un .etpirf if ra enib ed tâciro .ă rutpi rf ăgnâl etşev res es iş etişubănî ic repuic uc uas ănâtnâms ăniţup uc ăcetsema es .ăniăf ăniţup nirp ătad tijărp al apaec enup es .152 .ăzae răs es iş iulu râtas amal uc uas iulutiţuc lu renâm uc roşu aenrac etab eS .etatămuj iş ăro o tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd es .ătacot ăpaec 2/1 ăguada es .snicnî enib etse atseca dnâc iş luielu ătnâb reifnî eS .

repip .ăcim ăpaec 1 .enrac g 057 ICREPUIC UC LEŢIV .ăniăf ăţirugnil 1 .rtnî nup eS .952 .e ras .repip .eţileip ed luihcşum ăţăruc eS .ige rtnî ăsal es e raolf nî icim ieC .ăniăf nirp uad es .niv lerăhăp 1 .ărutnu nî uas tnu nî leţiv ed aenrac etşejărp eS .enrac ed amaez iş luniv lutecnî uc lutecnî ănraot es .ied ra ed aiob ăguada es .ăniăf ed ă rugnil o iş tnurăm ătaiăt ăpaec o ăguada eS .ăniăf ărugnil 1 .ăniăf irugnil 2 .ăniăf ărugnil 1 . roşu ămârăfs es iţ reif ae rp iiecelvoD .eras .ăniăf ăţirugnil 1 .iţijă rp ifot rac uc etnib reif e tşev res eS .e tocolc avetâc aed ăs ăsal eS .eletaoci rtna iş ac .ătuzăcs eif ăs eiube rt ae racnâM .emisărg ăniţup nî csejărp eS .ăp râc o uc enib ăcusu eS .ălaezemu nid ădraip ăs pecnî ec ănâp .ăcsaeneblăgnî es ăs aniăf iş epecnî ec ănâp .452 .ăpa ărugnil 1 .tsug ăpuD .lejnurtăp ed ănicădă r o iş ăpaec o .iişo r ed noilub ed ărugnil o tacetsema a-s e rac nî .ăvat nid aemisărg .etivirtop iţăcub nî eiat es .ăniăf ăniţup iş ăpaec uc .tnu ărugnil 1 .752 .nid et rap o egrucs es :sos lu rotămru edepe r etşetăge rp eS .cetfib etsep ăraoce rts es lusoS .ăti repoca i rutrefs ie rt ep eniţ es aţita rC .ioru tsu ed leţăc 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .ă repoca eS .ăcav ed ihcşum g 052 ĂNIĂF NÎ CETFIB .ăpaec 1 .e ras iş ece r ăpa ed urtil nu uc t reif al enup eS .mc 6 — 5 ed iţăcub nî iopa .eras .iicoljim epec 3 .enrac gk 1 LEŢIV ED ŞACIRPAP .lejnurtăp 1 .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .tivi rtop cof al ăb raif ăs eniţ es .etivirtop eleţăcub nî leţiv ed aemac eiat eS .ăniăf ăţirugnil 1 .nmel ed ărugnil o uc roşu ăcetsema es iş elic repuic nup es .noilub ărugnil 2/1 .etnib reif ărutnu nî gi rf es .ăpa ed ă rugnil o ănraot es samăr lusos nî rai .eraolf nî iecelvod 05 uas işomurf iecelvod 4 .enrac gk 1 LEŢIV ED AMALUIC .eras .et rap o ep iâtnî .tarapeS .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ă rutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăcsaejărp es ăs ăţitarc o.ăpa uc ăti repoca eif ăs eiube rt aenraC .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăguada eS .iro 3 — 2 ed amups ai es .rtnî .iriţbus eţuilef nî eiat es iş elic repuic ălaps eS .ărutnu ed ărugnil o uc ăcsaejărp es ăs ăţita rc o.ăru tnu irugnil 2 .tivi rtop cof al arugnil uc dnâc nî dnâc nid ăcetsema es iş ăniăf uc ărase rp eS .ă repoca eS .ăpa uas enrac ed ămaez enup eS .noilub ăţirugnil 1 .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .15 es .e ras ed etşevi rtop eS .ănâtnâms irugnil 2 .enrac ed amaez iş luniv ănraot eS .tineblăgnî a-s aniăf dnâC .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .enrac gk 1 LEŢIV ED ĂNACOT .enrac g 057 IECELVOD UC LEŢIV .noilub ărugnil 1 .ăru tnu irugnil 2 .icrepuic g 004 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .iv res es a ed etnianî .gnul nî urtap nî eiat es i ram iec .etatămuj iş ă ro o tivi rtop cof al ăb raif ăs rotpuc al ăd es .eras .ăpaec 1 .işarg ied ra iod iec iş ăpa uc taiţbus lunoilub .lu rarăm iş iiecelvod nup es .ăţitarc o.aenrac e repoca ăs tâc tâta .eras .ănâtnâms ed i rugnil ăuod aguăda top es .voc rom nu ăguada eS .etivirtop eleţăcub nî aenrac eiat eS .v( ăniăf ed etşulăg uc etşev res eS .vocrom 1 .tamâ răfs io rutsu ed leţăc nu .e ras ăd eS .uo 1 .ti repoca ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .552 LEŢIV ED ENRAC .atag tnîs iiecelvod ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al aţitarc ăd es .)432 .652 .ăru tnu ărugnil 1 .852 .ătinemu r enib etse aenrac dnâC .iişo r ed lunoilub ăguada eS .iriţbus iilef ătaiăt apaec uc ăcsaejărp es ăs sus iam ac aenrac enup eS .ăpaec 1 .eras .dlac al niţ es iş tocs es atag tnus dnâC .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .enrac ed ămaez itşec 3 — 2 .rtnî nup eS .ăvat ep ed alaenemu r ai es ăs a rugnil uc dnâcetsema . rotpuc al ăd es .tineblăgnî a-s apaec dnâC .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 :etşulăg urtneP .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ătlalaec ep iopa .işarg iedra 2 .niv lerăhăp 1 .eras .ătraif etatămuj ep etse aenrac dnâC .tocolc nî ăd dnâC .ăpa l 1 .etivi rtop iţăcub nî leţiv ed aenrac eiat eS .tnu nî ătijă rp eniâp ed ă rutinrag uc etşev res eS .

repip .ă ro o ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .eleţa tocs eS .enao racam uc etşev res eS .etatămuj iş ăro o eniţ eS .irutăsnupmî 3—2 uc esaoc es iş lutpeip elpmu es .)162 .gk 005.atag epaorpa etse dnâC .ăjirg uc elesao tocs eS .ăsal o e rac ep amaez uc pmit nî pmit nid egnu eS .ărutnu ed ă rugnil o uc rotpuc al ăvat o-rtnî enup eS .ă reisos nî etşev res es iş ăraoce rts eS .âcsaenemur es ăs ărăf .e ras .ă rutnu ărugnil 1 .ărutnu ărugnil 1 .1 ed mac ăplup o egela eS .enrac gk 005.ăninăls g 05 .ăsaotsug iam enived ae racnâM .ă ro ed t refs nu ăpuD .iorutsu leţăc 1 .ranuzub ed lef nu am rof a u rtnep .ăzae răs eS .tsug ăpuD .emac etsep lusos ănraot eS .ăţa uc ăgael eS .ăţileip ezem rof es un ăs ac .462 .ăru tnu ărugnil 1 .ăţitarc nid lusoS .ălage emisorg o aeva a u rtnep .cte ifot rac .ărafanid ep niţup ăsapa eS .inigram ep ed ătaiăt aenrac aL .ăpaec ed iilef uc ăvat nî aplup ăzaşa eS .elesao cafsed es tiţucsa tiţuc nu uC .ăro ed etatănruj o eniţ iam es .nu dnisolof uas .1 ĂVAT AL LEŢIV ED ĂPLUP .1 ĂTANĂPMÎ LEŢIV ED ĂPLUP .enrac gk 005.epec 3 .e rugnis sei un ăcad tiţuc .enao racam ed ărutinrag uc .tacot ed anişam ni rp ece rt es iş )meva ăcad( ăcav ed enrac ăniţup ăguada iam es .tnu ed ănub ărugnil o uc ăniăf ed ărugnil o .ifotrac ed e ruip ed uas enao racam ed ă rutinrag uc iş emisărg ed srucs ăţita rc nid lusos uc etşev res es iş eiat es .cof ep etnib reif eniţ es .bla niv ăţirugnil 1 .062 .ăvat nî iopa enup es .e ras ăniţup ăd es .eras .emiţăl mc 02 ep emignul mc 03 ed mac .ihcinir uc enrac ed ătacub o egela eS .râtas iunu lutal uc roşu etab es aenrac rai .etşejărp .ăninăls ed iţăcub uc ăzaenăpmî eS .şo lococ nu icin ărăf iş ănâtnâms o ac sorg eif ăs eiube rt lusoS .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es .lucapac iopa etaocs eS .e ras ăd eS .ăpa ed i rugniI ăuod uc ăb raif ăs ăsal es .rtnî lutot etşelevnî es iş iuluihcinir lu ruj nî aenrac ăzaelu r es .epec 2 .lutavaz raz socs a-s ec ăpud .162 .ăţaedrev .emisărg ăniţup uc lutpeip egnu eS .1 TULPMU LEŢIV ED TPEIP .tuzăcs a atseca ec ăpud iş luniv ăguada es .uo nu iş ătacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăniţup .inig ram ep aenrac leftsa eiat eS .ărutpi rf ăgnâl etşev res es lusos rai .ăuod nî taiăt io rutsu ed leţăc nu uc enib ăcae rf es arutulpmu etşetăge rp es e rac nî luno rtsaC .ă repoca es .ăuod nî aenrac dniţ răpsed .bla niv ed ăţirugnil o .dnuf ep aenrac iopa ednitnî eS .iilef eiat eS .aemisărg srucs a-s ec ăpud .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc uas tnu uc egnu es .gk 005.aenrac emârăfs es un ăs ac .1 IHCINIR AL ED LEŢIV ED ĂRUTPIRF .enrac gk 005.taidemi ătiv res etse un ae racnâm ăcaD .aemac t reif a e rac nî amaez uc egnits eS .enrac gk 005.luihcinir ednirpsed eS .mc 2 ed ăţnatsid o ep ătaiăten aenrac iţ rap ie rt etlalelec ep dnâsăl .1 ed mac ăplup o egela eS .ărutnu ărugnil 1 .aiăt o a ed etnianî et rap o al niţup ăsal es .ăraluihgnutpe rd ăm rof o etepac ăs tâcnî .irutavazraz eti refid uc uas ifotrac uc .ă ro ed etatămuj o eniţ es .262 .iinrăc aetatămuj al ănâp .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .iş etaocs es .ihcini r al ed ăsaocs emisă rg ed e riţbus eişâf o.aenrac enup eS .aemisărg eg rucs eS .eras .e ro ăuod tişubănî eb reif eS .iulutpeip a ăg ral iam aet rap nî ei rătăcub ed tiţucsa tiţuc nu ecudo rtni eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî lutot dnâC .repip .e raoluc sni rp a dnâC .ăninăls g 001 .ruje rpmid aemisărg dnâţocs .niţup ti rocăr a-s ec ăpud rai .25 1 .tnu nî roşu ătijărp iş ătacot ăpaec o .tnu nî etişubănî iş etaiăt ic repuic iş amaluic nî aguăda top es .tpeip al ed enrac ed ătacub o egela eS .etunim 01 e raceif al arutpi rf dnâdu .eniâp eilef 1 .tăpsaorp tnu ed eleţăcub avetâc nup es arpusaed rai .lucus tot ăd raip un ăs ac .ăpa ed ă rugniI o uc t reif iş emisărg ed srucs ăţita rc nid lusos uc iş emugel uc uas ifot rac uc etşev res es .e ras .uo 1 .ărcam enrac gk 1 LEŢIV ED EDALUR .ăb raif ăs ă răf .col al luihcinir ăzaşa es .bla niv ed le răhăp 1 .repip .vocrom 1 .uo 1 .temsep ărugnil 1 .ăru tnu ărugnil 1 .enrac ed amaez ănraot es .v( ăvat al luleţiv iş ac egi rf es .e raceif ep dnâr ep el-udnâgărt .eras .enrac ed ămaez itşec 3 .enrac ed ămaez uas ăpa ăguada es .temsep ed ărugnil o .etnib reif ăpa nî aţitarc eniţ es .e raoluc etepac ăs niţup ăsal iam es iş ăţitarc nid amaez egnu es .epec 2 .eras .ăpaec ed iilef uc ăţita rc nî ăzaşa es .362 .enib lutot ăcetsema eS . rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc uas tnu uc egnu es .

nmel ed lunacoic uc roşu tab eS .emugel etla uc uas .ăţitarc nid tuzăcs lusos uc aenrac i ro avetâc ed ădu es iş lucapac etaocs eS .eteltoc 6 ENAP LEŢIV ED ETELTOC .emirăm işaeeca ăbia ăs etuniţbo eliţăcub tâcnî leftsa .canaps ed e ruip .ăniăf ărugnil 1 .ătăpsao rp ăninals ed g 001 iş s rots iş etpal nî taium eniâp ed zeim ed ăciţăcub o uc ănue rpmî .voc rom ed iilef ed dnâ r nu ele etsep rai .eras .enrac ed elirutseR .atla ăgnâl anu enrac ed eliţăcub ăzaşa es iş nmel ed dnuf nu ădu eS .ăzae răs eS .mc 51 ep mc 01 ed mac .ăniăf ărugnil 1 .b reif es e rac nî apa nî ac etşeiunşibo es .emiso rg mc 1 ed .ăniăf nî uad eS .eras .enrac gk 1 RUTAN LEŢINŞ .ă rutulpmu ed ălage etatitnac o enup es ătacub e raceif eP .etrap ătlalaec ep c rotnî es iopa .e răzam .etse ăcad .uo nu uc ănue rpmî .emugel ed e ruip uc uas enao racam uc csev res eS .zeneiv luleţinş iş ac csejărp eS .iţmb reif et raof csev res eS .35 uc ănue rpmî ăţitarc o-rtnî enup es .rtnî nup eS .ănişam nirp i ro ăuod ed uad es .t refs nu iş saec nu tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .nif etraof temsep nî iopa iş tutăb uo nî .eleţa cafsed es .762 .eras .emugel ed irulef etlum iam uc csev res es iş etnib reif ei ruf raf o ep ăzaşa es .e ras .ăgnul ae rp etse ăcad aţitsoc iş ăzaet rucs eS .edalu r etsep ămaot es .eiâmăl ed ămaez ed uas teţo ed ărugnil o .lejnurtăp 1 .temsep irugnil 2 .sus iam ac iţătitnac işaelecA SOS UC LEŢIV ED ERAOICIP .lutiţuc uc elinig ram eiat eS .ece r ăpa uc taidemi ălaps es iş etrap o al uad eS .eras .ăniăf nirp uad eS .ăţa uc ăgael es iş ăzaelu r es iopa .bla niv ed lerăhăp .enrac g 057 ZENEIV LEŢINŞ .temsep iş uo ă răf .1 acric( leţiv ed eraoicip 4 — 3 LOSAR LEŢIV ED ERAOICIP .e lesao tocs es et reif enib tnus dnâC .)ielu uc acetsema etaop es( ăru tnu irugnil 2 .dlac al niţ es .samăr iam a e rac lusos nî .esnârts ae rp ăsnî un .etocolc avetâc aed ăs etui cof al ăsal es iş ăpa ed irugniI ăuod ăguada es .eledalu r tocs eS .zeneiv luleţinş ac lef al etşetăgerp eS .eişo r ălcefs .sus iam ac leţiv ed ele raoicip b reif eS .ărutnu ed ărugnil o uc .şuneblăg 1 .ifotrac uc csev res eS . repip e ras .etnib reif et raof etse aemisărg dnâC .v( eiâmăl ed ămaez ăniţup iş uo ed şuneblăg uc tutăb .işolococ am rof es un a u rtnep enib dnâcetsema .elosaf :ac .ma rgolik ed t refs nu ac .ăniăf nî iamun ăsnî ăd es .nifad ed eiaof 1 .ăniăf ărugnil 1 .ăuo 2 .no rtsac nu.)gk 005.iuluso lugnul nid aţileip iş ii rănips a riş al ed so ed aciţăcub ăzaet răpednî eS .ăzae răs eS .du tiţuc nu uc ednitnî es e rac .i răcnîm etla al ăzaeţniube rtnî es iş aemisă rg egnârts es .rotpuc al uad eS .teţo ărugnil 1 .ămaez ed itşec 2 .ătis nirp ece rt eS .)46 .ăru tnu irugnil 2 .ăniăf ed ărugnil o iş emisărg ed ărugnil o ănup es ăs .rtnî t reif al nup eS .562 .ic repuic g 001 .eleţinş u rtnep ac iilef aenrac eiat eS .arpusaed eledalu r nup eS .epa etlum iam nî ălaps es iş ele raoicip enib ăţăruc eS .ărutnu irugnil 2 .eiagit o-rtnî ielu ed ă rugnil o iş ă rutnu ed ărugnil o ătnâb reifnî eS .ifot rac .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs eleleţinş nup es .temsep iş uo .e ras uc ăpa ed l 2 uc ăţitarc o.atla ăgnâl anu .ăpu r es ăs ăsnî ă răf .iş niv ed le răhăp nu iopa ănraot eS .temsep irugnil 2 .ăpa l 2 .şizem ruc nî ic .ăţitarc nid aemisărg eg rucs eS .ece r ăpa ăniţup uc eiaom es e rac .etatămuj al epao rpa aiţbus es a u rtnep nmel ed lunacoic uc tab eS .mc 2 ed esao rg eleteltoc eiat eS .lejnu rtăp ed ănicădă r o iş .cte iişo r ed sos .emiso rg mc 1 ed iilef aenrac eiat eS . role rbif lugnul nî etaiăt eif un ăs enrac ed eliţăcub ac etse enib ăcsaeşue r ăs luleţinş ac u rtnep eliiţidnoc nid anU .ăniăf ărugnil 1 .962 .ămups ezem rof es ăs epecnî ănîp cof al niţ es iş ece r ăpa uc ăţitarc o.ticăr a-s amaez iş t reif ua ele raoicip ec ăpuD .ăniăf ed sos nu etşetăge rp es pmit e rtnÎ .ratşum ed sos uc uas io rutsu ed iedjum uc .lef al etşev res eS .ăuo 2 .iţrăp elebma ep somu rf csenemur es ec ăpuD .rtnî enib ăcetsema eS .uunitnoc ăb raif ăs e ro ăuod niţ es iş treif al ele raoicip nup eS .etatămuj al epao rpa etaiţbus eif ăs tâcnî leftsa .862 .t reif al ebla ănîmăr ăs ele raoicip ac u rtneP .icim etocolc nî rad .enrac ed ămaez .tnu ed ărugnil 1 :sos u rtneP .ăpaec ed i riţbus iilef ăţita rc o-rtnî ăzaşa eS .662 .nifad ed ăznu rf o .

”canaps uc leiM“ al ac iţătitnac işaelecA ŞIRCĂM UC LEIM .ărutnu ăniţup nî roşu csejărp eS .e ras ăguada eS .eiâmăl ed e raoilef avetâc iş aguăda top eS .172 CEBREB ED IŞ LEIM ED ENRAC .atag tnus dnâC .ăpaec 1 .ă rutnu ărugnil 1 .canaps uc luleim ac lef al etşetăgerp eS .e ras .472 .eleţăcub nî luio rutsu iş apaec dniăt ae racnâm ecaf etaop es .cim cof al rad .ănişam ep etnib reif ae racnîm eniţ eS .ăru tnu irugnil 2 .icrepuic g 004 .272 .ăpa uc tiodnî .ăpa nî t reif al nup eS .ăcsaenemu r es ăs lutot epecnî dnâC . roicip ep ed aenrac iş tâc .enrac g 057 CANAPS UC LEIM .tnu nî etişubănî iş iilef etaiăt ic repuic avetâc iş leţiv ed ele raoicip .enrac g 057 LEIM ED TAFUTS .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd es .etocolc nî aed ăs ă răf .ăcsaeneblăgnî es ăs ă răf .şuneblăg nu uc etab es .672 .nifad ed eiaof o iş ăpaec o .eiâmăl ed ămaez ed ăţirugnil o sulp nî .ăsaoutcepsa niţup iaM .)952 .lejnurtăp nu .ăniăf ăţirugnil 1 .v( iup ed luthamehgna ac lef al etşetăgerp eS .ăb raif ăs tupecnî a ec ăpuD .)823 .ăţita rc işaeeca nî csejărp eS .voc rom nu uc .ăniăf ărugnil 2/1 .enrac uc aţita rc nî enup eS .edrev io rutsu erif 02 .eiâmăl ed ămaez uas teţo ăţirugnil 1 .tizepmil iş t reif ş rob ed rahap nu ăguada es .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ăpa ăniţup ăguada iam es .ebla nâmăr ănâp e ras uc ăţăruc es iş epa etlum iam nî ălaps eS .ărutnu irugnil 2 .ăpus ed tavaz raz .iriţbus iilef etaiăt iş etalăps elic repuic iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .atag epao rpa etse dnâC .eras .ănue rpmî ăb raif iam ăs ăsal eS .572 .epa etlum iam nî ălaps es .enrac ed eliţăcub .ăniăf ăniţup ăguada eS .ăpa l 1 .etivi rtop eleţăcub nî eiat es .eiube rt tâc edacs ănâp .etnib reif et raof etşev res eS .eiat es un ăs luo ac urtnep .ti rocăr ua-s ec ăpud iş ăpa nid tocs es .372 .şuneblăg 1 .tpo ed ăm rof nî rif e raceif ădaonnî eS .ărutnu ed uas tnu ed ă rugnil o uc .e ras iş ăpa ăniţup .eras .e rat edacs ăcaD .at rub tâta .leţiv ed roicip nu iş ătrub ed ătacub o .enib eg rucs es iş etşe răpo es .ăniăf ed fa rp nu ăguada eS .edrev ăpaec erif 04 .ăniăf ăţirugnil 1 .ătrub etsep ăţita rc nî ănraot es iş teţo uas eiâmăl ed ămaez ăguada es .ăniăf ed ăţirugnil 1 .lucanaps ăţă ruc eS .lunoilub ăguada es .enrac gk 1 LEIM ED THAMEHGNA .ăsaotsug ed lef al rad .ătis nirp lusos ecert es .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ătrub gk 1 ĂTRUB ED AMALSUT .45 ănraot es .noilub ărugnil 1 .eras .”leţiv ed amaluiC“ al ac itătitnac işaeleca csesolof eS LEIM ED AMALUIC .emisărg ed ărugnil o uc csejă rp es e rac etivi rtop iţăcub nî leim ed aenrac eiat eS .iicoljim ivoc rom 2 .at rub treif a e rac nî ămaez uc egnits eS .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada es .canaps gk 2 .ăţita rc o.v( leţiv ed auamaluic uc lef al etşetăgerp eS .leţiv ed roicip 1 .ăniăf ed fa rp nu ăguada es iş tnu răm ătaiăt ăpaec o uc enrac ed eliţăcub ă rutnu nî csejărp eS .ănâtnâms irugnil 2 .ăţni rod ăpud .rtnî ăzaşa eS .ăcim ăpaec 1 .teţo irugnil 2 uas şrob ed rahap 1 .etadonnî eif ăs col nî .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .072 .nifad ed eiaof 1 .noilub ărugnil 1 .iişo r ed noilub .ed rev io rutsu ed iş ăpaec ed ele rif cse răpo es tarapeS .enrac uc aţita rc nî nup eS .enrac g 057 ICREPUIC UC LEIM .tnu ărugnil 2/1 .etnib reif etşev res eS .ăro ed etatămuj o rotpuc al ăd es iş ă repoca eS .eras .repip niţup .e raotăzăr ep iţad ivoc rom iod ărutnu nî roşu csejă rp es tarapeS .ăniăf ăţirugnil 1 .eiâmăl ed iilef 6 .

ajaoc enib ăcsae rătnî es ăs iş somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .io rutsu iş ăninăls uc un uas ăzaenăpmî es tpi rf urtnep ătităge rp apluP .eliz 6 — 5 ăzae rtsăp es anrai rai .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal es iş anâtnâms uc ătado e racnîm nî nup eS .rotpuc al iopa ăd es .leim ed atacub ălaps eS .ăninăls g 05 .e rităge rp ed etnianî ă ro o uc iamun ăsnî .rtnî ăzaşa eS .tucălpen tsug nu e ra e rac .eteltoc 6 EIAGIT AL CEBREB ED ETELTOC .iuluso lugnul nid aţileip ed iş emisărg ed ăţă ruc eS .ărutnu ărugnil 1 .enrac ed eliţăcub ăzaşa es iş ărutnu nî ătaium ănap o uc uas ăninăls ed ătacub o uc egnu es .872 .leim ed enrac gk 005.tnu ed ărugnil o al( ielu uc tacetsema tnu nî uas etnib reif ărutnu nî csejă rp eS .ă rutnu ă rugnil 1 .temsep irugnil 2 .işutoT .ed rev ătalas iş emugel uc csev res eS .ăru tnu irugnil 3 .sus nî eletaps uc .382 .972 .tarapes etşev res es iş ătis nirp ece rt eS .772 .rotpuc al ăd eS .emisă rg uc pmit nî pmit nid egnu eS .ed rev ătalas uc iş iţijărp ifot rac uc etşev res eS .dnuf ep ed alaenemu r ai es ăs ac u rtnep dnâcetsema .iilef etaiăt elic repuic ta rapes dnâb reif e racnâm işaeeca ităge rp etaop eS .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş e ras ăd es .ăţă ruc eS .emisărg ed ăţăruc es ăvat nî samăr a e rac lusoS .ăniăf nî uad eS .leim ed aenrac ălaps eS .ărutnu ed ăţirugnil 1 uas ăninăls ed eilef 1 .ăplup gk 2 ĂVAT AL CEBREB ED ĂPLUP .1 ENAP LEIM .ăvat nî ăzaşa es iş ăzae răs eS .etnib reif ărutnu nî iţrăp elebma ep gi rf eS .tisi rea enib iş so rocă r col nu al .v( "irutăcoT„ al izeV LEIM ED BORD .egnita iam es un iş lucof etşe rătnî es tiş râfs aL .iţijărp ifotrac uc csev res eS .ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup ăguada iam es .ei ruf raf ep eliţăcub ăzaşa es iş nmel ed dnuf ep edepe r eiat eS .eras .repip iş e ras ăd eS .uas ebaob ae losaf etse ceb reb ed arutpi rf al ătiunşibo arutinraG .iulutpeip lupac iş eleplup gela es sarg leim nu al eD .ăuo 2 .lu repip iş aniăf uc anâtnâms ăcetsema es .iorutsu ănâţăpăc 1 .esao ep ed aenrac ăţăruc eS .e ras .1 RATARG AL LEIM .ebaob elosaf ed ărutinrag uc csev res eS .iţ răp elebma ep somu rf ăcsaenemu r es ăs ăsal eS .atag etse dnâC .ăpa ed ărugnil o uc ăb raif ăs enup es .iv res a ed etnianî ăro ed t refs nu uC .esao rim un e rac iş rănât ceb reb ed enrac anuaedtot egela eS .ărutnu ărugnil 1 .t reşed al ănâp ăţaf nid lu rămu e rtnid atacub 1 ăcida .iuluteged aemiso rg ed eleteltoc eiat eS .082 .282 .ăvat o.elosaf ed lue ruip .tarapes etşev res es iş ăpa ăniţup uc eb reif es .ărutpi rf etsep ămaot es uN .ajaoc eiaom es un ăs ac u rtnep .182 .lurată rg egnicnî eS .tivi rtop cof al .repip .e ras ăd es iş cetfib iunu aemi răm ed iţăcub eiat es .taiăt tsof a lulamina ec ăpud eliz 3 — 2 niţup lec eniţ es iş ătăpsao rp ae rp ătadoicin ăzaeţniube rtnî es un ceb reb ed aenrac .emisărg ed sela iam iş eţileip ed aplup ăţă ruc eS .elaom cof al tupecnî al .eras .55 RATARG AL CEBREB ED ETELTOC .ărutnu uc egnu es tiş râfs al rai .eras .leim ed enrac gk 005.emisărg ed ăţă ruc es lusos rai .ă ro ed etatămuj o leftsa eniţ eS .etunim ed 02 niţ es iş ăzae răs eS .temsep nî ămru al iş uo nî iopa .etocolc 3—2 aed ăs ăsal es iş e racnâm etsep ănraot es .)ielu ed eţi rugnil 1 ăuod .leim ed enrac gk 2 LEIM ED ĂRUTPIRF .iilef eiat es .tsug ăpud .ăniăf ărugnil 1 . rotpuc al ăts tâC .ătuzăcs ae rp etse ae racnâm ăcaD .etşezegă rf es ănâp .eras .eteged 3 — 2 ed etal iţăcub nî eiat es .)522 .ăm rof o ad es il a urtnep sela iam tab eS .ădacs ăs ăsal es iş enrac ed ămaez .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid egnu es .

etunim avetâc niţ es iş ielu uc gnu eS .iţrăp elebma ep gi rf es .ielu ăţirugnil 1 .sus iam ac csetăge rp es iş eleteltoc eiat eS .582 .v( ăcav ed enrac uc azrav ac lef al etşetăgerp eS ĂZRAV UC LECRUP ED ENRAC .eb aob elosaf uc csev res eS .v( ăcav ed anacot ac lef al etşetăgerp eS CROP ED ĂNACOT.repip .)332 .eras .eteltoc 6 .65 .)642 — 542 .482 CROP ED ENRAC .atag epao rpa tnus dnâc ăzae răs es .enib snicnî lurată rg ep nup eS .

ăpaec 1 .iţăcub ătaiăt aţitsoc uc iş aetnil uc ăţitarc işaeeca ăzaşa es iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .etatămuj ep ăb raif ăs ece r ăpa uc ăţitarc o-rtnî enup es iş ălaps es .ăpa ăniţup ăguada es .782 .682 . 222 — 122 izeV LECRUP ED ENRAC UC ELAMRAS .gk 1 ed mac ătarum ăzrav 1 ĂTAMUFA AŢITSOC UC ARCA ĂZRAV .ărutnu ărugnil 1 .tivi rtop cof al ă ro o ac ric ăb raif ăs ăsal eS .ărutnu ed ă rugnil o uc .e ro ie rt niţup lec tişubănî ăb raif ăs eiube rT .ăz rav ed iilef ed dnâ r nu emisărg uc ăsnu ieţitarc ludnuf ep ăzaşa eS .rtnî ălaps es .aninăls iş az rav ănim ret es ănâp aşa dnâmru .ă rutnu iş ăpa ed ăcşaec o ăguada eS .teged nu ed esao rg iilef nî .ăcnidub o ac ănraotsăr eS .iişo r ed noilub niţup ăguada eS .etnil g 005 ĂTAMUFA ĂŢITSOC UC ETNIL .eras .ăro ed t refs nu eniţ iam es iş rotpuc al ăd es .ă repoca eS .ăru tnu irugnil 3 .repip ebaob 01 .ătamufa ăţitsoc g 003 .iilef nî .ătarum .ied ra ed aiob ăniţup .ătarăs ae rp etse aninăls ăcaD .tot uc ici roş uc ătamufa aţitsoc eiat eS .ătuzăcs enib iş ăsarg tâced ăsaotsug etse un e racnâm ătsaecA .75 .eras .aetnil egela eS .icim e tocolc nî .e ram ăz rav o eiat eS .ebaob elosaf uc iş ităge rp etaop es e racnâm işaeecA .eiube rt tâc e ras iş u rbmic ed ăţugne rc o uas nifad ed ăznu rf o .io rutsu ed rif nu .ărca ae rp etse ăcaD .enib eg rucs es iş ăuod uas ăpa o. roşu etşejărp eS .nifad ed eiaof 1 .e rat ae rp edacs iulut reif lupmit nî ăcaD .iz auod a ătizlăcnî ăsaotsug iam tlum etsE .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .atag epao rpa etse dnâC .noilub ărugnil 1 .882 .iorutsu ed leţăc 1 .ăninăls ed dnâr nu iopa .iş repip ed ebaob avetâc ăguada es .tsug ăpud .ătamufa ăţitsoc g 003 .ăpa nî pmit avtâc eniţ av es .

iuluteged aemiso rg ed eleteltoc eiat eS .ăpa ed ăuod uas ărugnil o ăguada iam es .ăniăf ărugnil 1 .TACIF .edacs atsaeca ăcaD .leţiv ed ireierc 3 uas ăcav ed ireierc 2 TREIF REIERC .arpusaed ed aţileip ăţăruc es .icim etartăp ed ăm rof nî es-udnâtse rc atseca .atag etse arutpi rf dnâC .aiăt o a ed etnianî .ignul aerp tnus ăcad eleţitsoc ăzaet rucs es iş iirănips a riş e rpsnid esao ed eliţăcub iopa eiat es .ătpirf enib eiube rT .emugel uc csev res eS .rotpuc al enup eS .ăbla eitrâh o uc ă repoca es .rănât etse lulec rup dnâC .temsep irugnil 2 .nemihc niţup uc ărase rp es iş ăpa ed irugnil 3 — 2 ănraot es .etunim 02 icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal eS .ăplup gk 2 ROTPUC AL CROP ED ĂPLUP .emârăfs es un ăs ac tecnî .t reif al i rgennî ra-s e rac elirugaehc iş elegnâs tot ăsai ăs ac .ue rg ăregid es leftla .tiţucsa tiţuc nu uc .eg rucs eS .ielu uc ătacetsema ărutnu nî somu rf csenemur es iş temsep iş tutăb uo nirp .iilef eiat eS .85 .tpi rf al ărutnu enup es uN .ruje rpmid aţileip ăzaet răpednî es iş esao rg ed tivi rtop rezi rap ed eliilef eiat eS .iişo r ed sos uas eiâmăl .etinemu r iciroş ed eleta rtăp tiţuc nu uc dni rpsed es .iro ăuod ed uas ătado apa ăbmihcs eS .ăninăls eilef 1 uas ărutnu ed ăţirugnil 1 .ĂBMIL .31 izeV REIERC ED ĂTALAS .REIERC .iilef ătaiăt arupi rf uc ei ruf raf işaeeca ep ăzaşa eS .392 .etnib reif etşevres eS .192 .tiţăruc if a ed etnianÎ .eras .ăniăf ni rp uad es .iilef taiăt uas ge rtnî .esarg ae rp tnus dnâC .emisă rg ed ăţăruc es .rezirap ed iilef 21 ENAP REZIRAP ED IILEF .ece r ăpa nî ă ro o niţup lec tuniţ eiube rt lureie rc .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .tinemu r niţup iş tipot tnu uc .luiciroş uc tpirf al enup es .ăvat nid lusos uc etşev res es .982 .eras .e rat aerp etşenemu r es luiciroş iulutpirf lupmit nî ăcaD .tivi rtop cof al .ă ro ed etatămuj o aşa niţ es iş e ras ăd eS .092 .taruce rts iş emisărg ed tiţăruc .)ielu uas( ărutnu irugnil 2 .ăsarg dniif c rop ed aenrac .nemihc ăţirugnil 1 .ăvat o-rtnî ăzaşa eS .ăro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş )iopanid aplup( c rop ed tub nu ăzae răs eS .uo 1 .ăţudlăc ăpa nî treif al enup es iş ătado ălaps iam es .eteltoc 6 RATĂRG AL LECRUP ED ETELTOC .292 IHCINIR .iţijărp ifotrac uc iş .ădurc ăninăls ăniţup uc snu iş snicnî enib lurată rg ep girf eS .etaocs eS .eras .etatămuj iş e ro ăuod mac rotpuc al eniţ eS .ăpa 11 .teţo niţup etraof iş e ras uc .teto ărugnil 1 .ifot rac uc csev res eS .

692 .v( eb reif es iş lureie rc ăţăruc eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .tnu nî ăşubănî es iş iilef eiat es .lutavaz raz ăguada es .iuluteged aemiso rg ed eiat es .592 .etşenemu r es ănîp eniţ eS .temsep irugnil 2 .tavazraz ed epus ienu ae rităge rp al iv res etaop treif a e rac nî amaeZ .i riţbus iilef eiat eS .reie rc ed iilef ed dnâ r nu ăzaşa es . rol apa nî ăcsaecă r es ăs ăsal eS .gk 1 ed mac ăbmil 1 LOSAR ĂBMIL .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăniăf ni rp uad eS .f râv al ed dnâpecnî .eras .e ras enup eS .ăniăf ărugnil 1 .t reifen lu reie rc iş enap ităge rp etaop eS .ece r ăpa nî ă ro o niţup lec abmil eniţ es iş lujeltâg etaocs eS .cim tiţuc nu uc en-udnâtuja iş roşu dnâgă rt .492 .leţiv ed ireierc 2 uas ăcav ed reierc 1 ROTPUC AL IIŞOR UC REIERC .nifad ed aiaof .ătităge rp if a ed etnianî .ic repuic avetâc aenemesa ed ăţăruc eS .ebaob e răzam ed ărutinrag uc csev res eS .amups ai es .leţiv ed ireierc 2 uas ăcav ed reierc 1 ENAP REIERC .e ras .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .reie rc ed dnâr nu uon nid iş ic repuic ed dnâ r nu .tocolc nî aed ăs epecnî dnâC .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş temsep iş uo .repip ebaob 01 .icrepuic g 051 .eras .sus iam ac iireie rc b reif eS .sos tla uc uas iişo r ed .rotpuc al ăd es iş ăsa r ăznârb iş temsep ă rase rp es .ăpa l 3 .i rop e rtnid airăd rum ătaot aul es a u rtnep ialăm niţup uc o-dnâce rf .ăuo 2 .epec 2 .nifad ed eiaof 1 .eleip ed etnib reif ăţăruc eS .eras .iişo r ed sos uc uas ed rev e losaf uc .grucs eS .95 .repip .ece r ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .lejnurtăp 1 .tnu irugnil 2 .ăjaoc ă răf iş iriţbus iilef etaiăt iişo r ed dnâr nu .esaomurf iişor 4 .naerh ed sos uc etnib re if etşev res eS .tipot tnu arpusaed ănraot eS .)292 .temsep ărugnil 1 .)edepe r iam b reif lec rup ed aec iş leţiv ed abmil( e ro ie rt ed pmit tilotop ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca es .epa etlum iam nî abmil ălaps eS .

uo nu ăguada eS .tnu ărugnil 1 .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal eS .nifad ed ăznurf o nup es erac nî .892 .ătacot ăţaed rev iş repip .nifad ed eiaof .cim cof al tişubănî ebreif es iş ărepoca eS .repip . rotpuc al ăvat o.eleţa tocs es iv res a ed etnianÎ .ăm rof o etepac ăs tâcnî leftsa .eras .ăpaec 1 sulp nî .eras .aniăf ăguada es .abmil eb reif eS .aemisărg uc ănue rpmî ănişam nirp ăd es .u rtnuănid enrac ăniţup etaocs es .ăniăf ăţirugnil 1 .eras .noilub irugnil 2 .cim cof al etunim 01 ăb raif iam ăs ăsal es iş ăbmil etsep ănraot es .atag etse dnâC .tnu ed ărugnil etatămuj uc ăniăf ed ărugnil o etşenemur es tarapeS .)iişo r 4 uas( noilub ărugnil 1 .ăuod nî .ămru al iamun enup es eraS .ăniăf ăţirugnil 1 .s rots enib iş etpal nî taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc iş jeltâg al ed ăsaocs aenrac uc .ăniăf nirp uad eS .anâtnâms ăguada es .003 .repip niţup uc ăcaerf eS .203 .)ăniăf ărugnil 1 uas( uo 1 .etunim avetâc iţrăp elebma ep ăcsaejărp es ăs tnu ed ărugnil etatămuj uc ăţitarc o-rtnî enup es .ăru tnu irugnil 2 .ăru tnu uas tnu ărugnil 2/1 1 .dnâc nî dnâc nid .eniâp ed eilef 1 sulp nî .ănâtnâms irugnil 2 .ătacsu ătaruc ăprâc o uc egretş eS .lejnurtăp ed lunu iş urbmic ed rif nu .tnu ă rugnil 1 .niv ed lerăhăp 1 . răhaz ed ăţi rugnil o dnâguăda iş iişo r ed noilub uc anâtnâms dniucolnî ”ănâtnâms ed sos uc ăbmiL“ urtnep ac lusos etşetăge rp es iş abmil eb reif eS .ăpa nî etunim icnic et reif iş etalăps elenilsăm ăguada es etocolc elemitlu al rai .u rbmic ed rif 1 .ăninăls ed eleţăcub avetâc uc ăzaenăpmî eS .etui cof al .tnu ărugnil 1 .ăcsaeneblăgnî es ăs tupecnî a apaec dnâC .792 .ăgae rtnî ărap ăs tâcnî .arpusaed ănraot es iş eras ed etşevirtop es .ăniăf ărugnil 1 sulp nî .e ras .epec 2 .arutulpmu ăsai un ăs ac ăţa uc ăgael es iş abmil elpmu eS .cof al etşerătnî es leftla eceraoed .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaeIecA ĂTULPMU ĂBMIL .ăpaec 1 sulp nî .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaelecA IIŞOR ED SOS UC ĂBMIL .so rg ed tivirtop sos nu ecaf es .leftsa ei ruf raf ep ăzaşa es iş iilef abmil eiat eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .enilsăm g 002 .sus iam ac abmil eb reif eS .so rg ae rp un sos nu ecaf eS .repip .103 .abmiI eb reif eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS ED SOS UC ĂBMIL .ece r etşev res eS .ătis nirp ecert es emisărg ed tiţăruc lusos rai .ăbmil etsep ănraot es e rac .ănâtnâms ed sos uc abmil ac lef al etşetăgerp eS .tnurăm ătaiăt ăpaec o tnu nî etşejă rp eS .niv ed le răhăp 1 .noilub irugnil 2 .992 .e ras .atag etse lutacif dnâc .ăro ed etatămuj o ăcnî tişubănî ăb raif ăs leftsa eniţ eS .e ras .emignul nî abmil ecafsed eS .jeltâg e rpsnid aenrac iş aemisărg eiat es iş eleip ed ăţăruc eS .eirufraf ep lutacif ăzaşa es .06 .ăţitarc nî ăzaşa es iş iilef eiat es .tnu uc ăsnu eitrâh ed eiaof o arpusaed enup es iş tacif etsep ănraot es ănuerpmî lutot treif a ec ăpuD .)562 .abmil treif a e rac nî amaez nid niţup etâc .ăţileip ed ătăruc es .tnu ed ărugnil o uc .abmil t reif a e rac nî ămaez ed ăcşaec o uc egnits eS .ătacot ăţaedrev ed ăţirugnil 1 .ăniăf ărugnil 2/1 .răhaz ăţirugniI 1 .ăninăls g 05 .anâtnâms ăcetsema eS .niv uc ătacetsema enrac ed ămaez uc egnits es .enrac ed ămaez itşec 2 .abmil t reif a e rac nî amaez nid ăcşaec o uc egnits eS .ăuo 2 .arpusaed ed aţileip ed lutacif ăţăruc eS .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaelecA ENAP ĂBMIL .a rpusaed ănraot es iş .rtnî enup eS .i riţbus iilef eiat es iş eleip ed ăţăruc es .ielu irugnil 2 sulp nî .”losar ăbmiL“ al ac iţătitnac işaelecA ENILSĂM UC ECER ĂBMIL .v( zeneiv luleţinş ac lef al csejă rp es iş temsep iş uo .ăniăf ărugnil 1 .tacif g 057 TIŞUBĂNÎ LEŢIV ED TACIF .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişor uas noilub ed ărugnil o ăguada eS .ed rev lejnurtăp ed rif 1 .iilef eiat es .ielu uc a rutnu dniucolnî .etnib reif etşev res eS .tnu atîta tot nî ăniăf ărugnil 2/1 roşu etşejă rp es tarapeS .temsep irugnil 2 .ăniăf ăţi rugnil 1 .tiţuc nu uc .noilub uc anâtnâms .

tnu nî ătinemu r iş tnu răm ătacot ăpaec o iş es raots enib iş etpal nî etaium elfihc ăuod uc ănue rpmî .eliişo r ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uC .elfihc 2 .eras .elfihc 3 .pmit avtâc enib ăcae rf es iş lutacif uc ănuerpmî lutot ăcetsema eS .ănişam ni rp i ro ăuod ed ăd eS .tnu uc ăm rof o egnu eS .e ras ăguada eS .ăuo 2 .esaomurf .iş ătacot lejnu rtăp ed ăznurf .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ămaot es .temsep ărugnil 1 .repip .ăcim ăpaec 1 .nif temsep uc ă raserp es .tacif g 052 .16 .i ruşuneblăg ăuod ăguada es iş ămups ecaf es ănâp tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .narehgam uas rahabine ed farp nu .303 .urtnuănî csebocs es iş lucapac eiat es .ămups etutăb eliruşubla .tsug ăpud .nub cof al .ic repuic ed uas iişo r ed sos uc etşev res es .ăţitarc nî ăzaşa es .tipot tnu irugnil 2 .tăpsao rp lutnu.eniv ed iş eţileip ed lutacif ăţăruc eS .tăpsaorp tnu g 05 .ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 ăguada es iv res a ed etnianÎ .tăpsaorp tnu g 051 .edeten iişo r gela eS .ăcim ăpaec 1 .arutăcot uc ăcetsema es .eras .tacif g 005 TACIF ED ĂCNIDUB .tsug ăpud repip iş e ras .ămups tutăb luşubla ăguada es tiş râfs aL .rotpuc al ăd es iş tnu ed ăciţăcub o enup es eişo r e raceif etsep .iişo r etsep ănraot es iş ătis nirp ece rt es .eb reif es iişo r nid socs luzeiM .eliruşuneblăg ăguada iam es e rac al .403 .niţup tinemu r ua-s aetseca ec ăpud .tnurăm ătaiăt ăpaec o etşejă rp es tacif al ed samăr lutnu nÎ .tnu nî roşu etşejărp es iş iilef eiat es lutaciF .repip .es raots iş etpal nî enib etaium elfihc ie rt uc ănue rpmî tacot ed anişam ni rp iopa ece rt eS .ătacot ăţaedrev ed ăţirugnil 1 .esaomurf iişor 21 TACIF UC ETULPMU IIŞOR .tipot tnu irugnil 2 .repip .ănraotsăr eS .ănâtnâms irugnil 2 .ăuo 2 .

luniv ăguada es .tacif g 057 RATĂRG AL TACIF . repip niţup uc ărase rp eS .etunim 51 — 01 es-udnâniţ .tpi rf ae rp nub etse un lutaciF .tnu ărugnil 1 .emiso rg ac elage iam tâc iilef nî eiat eS .repip ed farp 1 .taidemi tiv res eiube rT .ăzae răs eS .ărutnu uas tnu irugnil 2 .sos nî nup es .atla ep iş etrap o ep i ro ăuod ed c rotnî es iş ătado gnu iam es pmit tseca nÎ .ăcav ed ihcinir 1 uas .ăb raif ăs ăsal es .sos nu uc iş emugel uc .lutacif ăţăruc eS .tacif g 057 TACIF ED IURĂGIRF .iicoljim epec 3 .013 .ăţileip ed iihcini r ăţăruc eS .iilef eiat es .eliu răgirf ăzaşa es iş lu ratărg ătnâb reifnî eS .cof al tlum ătadoicin iţuniţ eiube rt un iihciniR .coljim nid aemisă rg etaocs es .tlum iam b reif tâc uC .atag etse dnâC .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .irtemilim 6 — 5 ed iilef nî .atag epao rpa tnus dnâc ăzae răs eS .503 .ăcav ed luihciniR .emizegă rf nid iş tsug nid ed reip tâta uc .nârtăb iam lamina nu al ed etse luihcinir tâc uC .26 .enib egrucs es iş ătitocolc ăpa uc etşe răpo es .i ruăg uc arugnil uc tocs eS .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ăniăf ni rp uad es .ăcim e ragi rf o ep iţăcub u rtap etâc nup es iş etrap o al ăd eS .ăb raif ăs ărăf ănişam ep etunim avetâc niţ eS .sus iam ac luihcini r ăţăruc eS .leţiv ed reierc 1 .repip .repip ed farp 1 .leţiv ed ihcinir 2 uas .sus iam ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .iilef taiăt etse ec ăpud .sos uc tabibmî ua-s iihcini r iş enib tizlăcnî a-s lutot ec ănâp .şizemruc nî eiat es etatămuj e raceiF .ăb raif ăs ă răf .703 .ăninăls g 001 .tăpsao rp tnu g 05 .ăninăls ed iilef uc dnânretla .snicnî lurată rg ep tpi rf al nup es iş tnu uc gnu es .ied ra ed aiob uas iişo r ed noilub niţup ăguada es .ătitocolc ăpa nî etunim 01 eniţ es iş ălaps es .etnib reif eiruf raf o ep ăzaşa es .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc ănâp ăcetsema es iş aniăf ăguada es .ăsao rim un ăs ac tneta iam tiţăruc eiube rt tâta uc .enrac ed ămaez uc egnits eS .ărutnu ed ă rugnil 2/1 ătnâb reifnî eS .iuluihcini r ue rg so rim ăd ece raoed .edlac iiruf raf ep etşev res eS .iinişam aenig ram ep etunim avetâc niţ es .cof al tlum iam eniţ es tâc uc .esnupmî eif ăs ă răf ăţilucruf o uc c rotnî es .rtnî enib tacsu iopa iş etpal nî ă ro ed t refs nu eniţ etaop es tlum lec . repip niţup uc ăraserp eS .tev reş nu uc tacsu eiube rt .tipot tnu ărugnil 2/1 .epa etlum iam nî ălaps es .ăzae răs es .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .sus iam ac sos nu ecaf eS .ielu ăţirugnil 1 .iţrăp elebma ep ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp ăpilc o iamun lutacif enup es iş ielu ed ăţirugnil o uc tnu ed ă rugnil o ătnâb reifnî eS .ă rutnu ed ărugnil 2/1 ătnâb reifnî es eiagit o-rtnÎ .”ihcinir ed eracnâM“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .es rucs enib .ăniăf ăţirugnil 1 .teţo uc ătacetsema ăpa uc ălaps es iopA .etunim 01 ăbraif ăs ăsal eS .leţiv ed reie rc nu aenemesa ed ăţă ruc eS .etnianî talăps eiube rt un tijărp u rtnep lutaciF .emignul nî ăuod nî eiat es .ăniăf ărugnil 1 .repip ed farp 1 .ărudlăc ed lage esnu rtăp eif ăs ac u rtnep .ătalas iş emugel uc csev res eS .etnib reif etşev res es ae racnâM .ătalas iş emugel ed ă rutinrag uc etşev res eS .eras .tsug ăpud .cof ep sup if a ed etnianÎ .ăţaed rev ăniţup uc tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o tacif ed eilef e raceif ep enup es .903 .ihcinir ed iş reie rc ed eliilef nup es .cse rătnî es tâta uc .803 .repip niţup ăd eS .e raoluc ătăpac ănâp iţrăp elebma ep c rotnî es .e raoluc etepac ăs tâc .icrepuic g 052 .noilub ăţirugnil 1 .lecrup ed ihcinir 6 IHCINIR ED ERACNÂM .ărutnu ed ă rugnil o uc etşejă rp es iş apaec tnurăm eiat eS .tacot lejnurtăp ăţirugnil 1 .lutsum ăsai un ăs ac u rtnep .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .iuluteged aemiso rg ed iilef nî eiat es .mc 3 ac ric ed etartăp nî eilef e raceif rai .emizegă rf nid iş tsug nid ed reip tpi rf aerp lutaciF .tâta niţ es iş es retş enib ihcinir ed eliilef nup es .tivi rtop cof al .sos uc ăţitarc nî nup eS .leţiv ed ihcinir 1 ICREPUIC UC IHCINIR ED ERACNÂM .ătaruc ăp râc o.mc 4 — 3 ed iţăcub nî eiat es iş enib egrucs es .tivi rtop cof ep etunim 51 gi rf eS .emiso rg ac elage iam tâc iilef eiat es iş lutacif ăţăruc eS . repip iş e ras .atag tnus etunim avetâc nÎ .niv ed lerăhăp 1 .tacif g 057 EIAGIT NÎ TIJĂRP TACIF .ăcsaenemu r es ăs un rad .603 .leţiv ed ihcinir 1 REIERC UC IHCINIR ED ERACNÂM .atag epao rpa etse dnâC .etunim 01 niţ eS .

i riţbus ed lutsed iilef eiat es .iinişam aenig ram ep .iriţbus et raof iilef nî lu regu eiat es .iţ răp elebma ep .leţiv ed ihcini r iod eţileip ed ăţăruc eS .luniv ănâmednî al csetăge rp es pmit niD .emizegă rf nid ed reip iş-un a u rtnep .niv niţup uc taiţbus lu ratşum .iuluihcini r aetnianî etunim avetâc uc sos nî nup eS .ărutnu ed ă rugnil o ătnâb reifnî eS .lecrup ed ihcinir 6 LECRUP ED IHCINIR ED IURĂGIRF .etunim avetâc iamun rad .lejnurtăp .tnu ed ărugnil o.e răzam .eiâmăl ed ămaez ăţi rugnil 1 .ăb raif ăs ă răf etnâb reifnî es ăs iinişam aenig ram ep niţ eS .e ras ed farp nu uc .ăb raif ăs eiube rt uN .etnib reif eiruf raf o ep tocs eS .etnib reif eiruf raf ătla uc ă repoca es iş i riţbus iilef etui eiat es .eras .ăpaec 1 .tacot ed rev lejnu rtăp ăţirugnil 1 .ihcinir ed ae racnâm al tatăra a-s muc aşa luihcini r ăţăruc eS .ige rtnî ăsal eS .etşezegă rf es ănâp lu regu eb reif eS .luihcini r socs a-s ec ăpuD .ifotrac uc etşev res eS .ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed eleţăcub 3 — 2 .e raoluc ătăpac ănâp .e ras uc ăpa nî .36 ERĂSAP ED IRUTPIRF IŞ IRĂCNÂM .nub cof al ratărg ep gi rf es iş tnu uc gnu eS .tecnî ăb raif ăs ăsal eS . rotpuc nî iş enup top eS .e riţbus ănâtnâms o ac ăgael es lusos ec ănâp .iţpirf aerp icin eif un ăs iihcinir tâcnî leftsa .ăzae răs eS . repip .snicnî enib etse atseca ăcad . rasecen etse ăcad .temsep irugnil 2 .etnib reif ărutnu nî somu rf csejărp es iş temsep nî iş uo nî iopa .iţnib reif csev res eS .ăuo 2 .latem ed uas nmel ed iurăgirf ep gifnî eS .repip iş .iilef eiat es iş ălaps es .leţiv ed ihcini r 2 RATŞUM ED SOS UC . ratşum ăţirugnil 1 .emignul nî ăuod nî eiat eS .213 .niv le răhăp 1 .etunim 51 eliţrăp ăuodnâma ep ăcsaenemu r es ăs nup es iş ăp râc o uc iihcinir enib ăcusu eS .ăniăf ărugnil 1 .ămups tace rf eif ăs ărăf .ăprâc o uc enib ăcusu es iş cse răpo eS .enrac ed amaez ăniţup etâc .tnu niţup etâc enup es ihcinir e raceif ep rai .ăcsaenemu r es ăs ărăf .niţup ti rocăr a-s ec ăpuD .tnu nî ătijă rp ăleznarf ed iilef uc .leţiv ed ihcinir 2 IŢIJĂRP IHCINIR .ăţirugniI 1 .413 .ărutnu irugnil 2 .113 .repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .enrac ed ămaez itşec 2 .iţnib reif csev res eS .tnu niţup uc ăşubănî eS .eiâmăl ed ămaez ed ăţi rugnil o .cte elosaf .tacot ed rev lejnu rtăp ed ăţi rugnil o .atag epao rpa tnus dnâC .lusos iş tâc .tăpsaorp tnu g 05 .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş luniv ăvat nî ănraot es .tacot edrev lejnurtăp .regu g 005 ENAP REGU .iţacsu eiube rt uN .ăzae răs es .tot ed ăsnî dnirpsed es un eliţătămuj .rtnî cof al nup es iş i riţbus iilef eiat eS .lusos etşetăgerp es ec ănâp .etnib reif etşev res eS .IŢPIRF IHCINIR .egnâs nî icin .ăniăf ed bla sos nu ecaf eS .eras .tnu irugnil 2 .repip .tăpsao rp tnu g 05 .tnu .eniâp ed eţuilef 21 .iihcini r ăţăruc eS .eras .tnu ărugnil 1 .etunim 02 ac ric niţ eS .ihcinir ed ae racnâm u rtnep ac .tnu nî etijărp eniâp ed icim iilef uc .rtnî ăniăf ed ă rugnil o roşu dnijărp .513 .ăniăf ărugnil 1 .etnib reif etşev res eS .ăp râc o uc ăcusu es iş ălaps es .tocolc rugnis nu ănue rpmî aed ăs ăsal es iş ăniăf ed lusos uc ăţitarc nî ihcini r ed eliilef ăzaşa eS .e ras .eras .ăzae răs es uN .ăpaec o .repip .etui cof al ăcsaenemu r es ăs iihcini r nup es iş tnu ed ănub ărugnil o âvat o.eiâmăl .nifad ed ăznu rf .etunim ed 02 .dnâguăda .ihcini r etsep ănraot eS .ătalas iş emugel uc .ăpa l 2 .etnib reif et raof ae racnâm etşev res eS .tacetsema tsof a e rac .enrac ed ămaez uc egnits es iş .tipot tnu ărugnil 1 .epilc avetâc iamun niţ eS .ratşum sos nî ăguada eS .ăru tnu ărugnil 1 .nifad ed ăznurf 1 .leţiv ed ihcinir 2 uas ăcav ed ihcinir 1 IHCINIR ED AMALUIC .dlac al niţ eS .tacot lejnu rtăp niţup iş repip .tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc .repip .tnu ed ărugnil o uc eiagit o.iurăgirf ep ed tocs eS .rtnî ătnâb reifnî eS .ăţăruc es elic repuiC .luihcini r eiat es ec pmit nî .etşelevnî iî e rac aemisărg ătaocs es ăs ă răf iihcini r ăţăruc eS .ăniăf nî tab es e rac .313 .e ras .iihcini r tâta csetăgerp eS .repip ebaob 5 .

tlum ae rp ăb raif ăs.023 .eras .dnuf ep ădra es un ăs ac .913 .ă ro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs .aelosaf ăţă ruc eS .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .eram iup 1 IECELVOD UC IUP .e rat aerp eb reif es uN .noilub iş răhaz .iup ed eliţăcub uc ăţita rc nî nup eS .ăsam al iv res a ed etnianî ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 aguăda top es tsug ăpuD .ătacot ăţaed rev iş noilub enup eS .etivi rtop iţăcub tpo uas esaş nî eiat es iş epa etlum iam nî ălaps es tiţăruc luiuP .eiaom es ăs eliătsăp iş tupecnî ua ec ăpuD .atag etse dnâc rai .”enrac uc emaB“ urtnep ac elemab csetăgerp eS .ătineblăgnî niţup etse atsaeca iş dnâc iş aniăf ăguada eS .ăpa ăniţup etâc ăguada es .ăniăf iş tnu răm ătaiăt ăpaec o uc .ebaob ae răzam iş ăpa ed irugnil 3 — 2 nup es .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .eram iup 1 EDREV ELOSAF UC IUP .ige rtnî ăsal es .ăpa ed enib egrucs eS .ăniăf ărugnil 1 .eiube rt uN .ă repoca eS .e rat ae rp edacs ae racnâm pmit e rtnî ăcaD .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .ăt raif etatămuj ep etse ae răzam dnâC .ănâtnâms irugnil 2 .dega rf ae rp un iş e ram iam etse luiup ăcaD .tacot .)042 .e ras uc ăpa nî eb reif eS .ed rev aelosaf iş ac e răzam ed eliătsăp ăţăruc eS .eram iup 1 EMAB UC IUP .răhaz ăţirugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .eras .ăcim ăpaec 1 .luiup icin emârăfs es un ăs ac urtnep .tarapes eb reif es aelosaf .ăpa ed ărugnil o etâc ăguada iam es .ăpaec ă răf ecaf etaop es e racnâm işaeecA .edrev rarăm ăţirugnil 1 .123 .ă ro ed t refs nu ac ric ăcsaenemu r es ăs ăsal es .v( ”iecelvod uc leţiV“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .e raotăzăr ni rp ătad ăpaec o dnâguăda .)852 .izrev iătsăp erăzam gk 1 .ti repoca ăb raif ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ed uas ăpa ed ănub ăcşaec o ănraot es .tnu ărugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .eliţ răp etaot ep somu rf ăcsaeneblăgnî es ăs ic .eliătsăp icin .iup etsep ănraot es iş anâtnâms uc ăcetsema eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .tivi rtop cof al .luiup uc ăţita rc nî enup es .atag epao rpa etse dnâC .nif tacot ed rev rarăm enup es .713 .iup ed eliţăcub uc ăţita rc nî nup eS .noilub ăţirugnil 1 .aniăf iş e raotăzăr ep ătad ăpaec o ăguada es .tlum ae rp edacs ăcaD .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r uas noilub .ebaob erăzam g 057 .ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 ăguada es .nmel ed ărugnil o uc roşu ăd es uas .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .edrev .edrev elosaf gk 1 .46 ed etşevirtop eS .v( ”enrac uc emaB“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .noilub ăţirugnil 1 .ăcsaenemu r es ăs eiube rt uN .atag epao rpa etse dnâC .acim ăpaec 1 .tacot .dnâc nî dnâc nid aţita rc ăcşim eS .sus iam ac tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .tnu uc tişubănî luiup etsep ădurc aelosaf ăzaşa es .eram iup 1 ĂDIPONOC UC IUP .edrev lejnurtăp ăţirugnil 1 .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .lu răhaz iş ae ras nup es .e ras ed fa rp nu iş ătacot ăpaec o ăguada es .ăpaec 1 .ălaps es .ăsar ăpaec o uc iş tnu uc iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .e ras enup eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ănâtnâms uc iş iv res etaop eS .eram iup 1 EDREV ERĂZAM UC IUP .amârăfs es un a u rtnep .e răzam ed eliătsăp tiş rîfs al iş aniăf .ăpa ăguada iam es .răhaz ăţirugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .rănât et raof etse luiup ăcaD .tişubănî b reif es iş ăpa ed irugnil avetâc iopa ăguada es .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ta rapes ecaf eS .ăpa ed esrucs enib iup ed eliţăcub roşu csejărp es iş lutnu ătnâb reifnî eS .eras .adiponoc treif a e rac nî apa uc uas enrac ed ămaez uc egnits eS .icim etehcub nî ătucăfsed iş ătiţă ruc ădiponoc .iiecelvod da r eS .ăpa ed i rugnil 3 — 2 iş .sos ăbia ăs ae racnîm ac u rtnep eiube rt tâc tâta ăpa ed eg rucs es .iicoljim ediponoc 2 .613 .ăsam al ătad if a ed etnianî ăro ed etatămuj o rotpuc al eniţ eS .eram iup 1 IĂTSĂP ERĂZAM UC IUP .ăţita rc nî ăzaşa es .eras .813 .e ras ăguada es .e raolf nî tnus ăcad rai .etivirtop iţăcub nî eiat es .e ras ăguada es .ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd es .

423 .luze ro roşu etşejărp es iş lutnu ătnâb reifnî es ăţitarc o.tnu ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 2/1 .t reif ae rp eif ăs eiube rt un luiuP .e ras ăniţup iş ăpaec o uc ăpa nî eb reif es iţăcub taiăt luiuP .323 .eras .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ăguada eS .iv res a ed etnianÎ .ărutnu ăniţup uc eiagit o.v( ăniăf ed etşulăg uc etşev res eS .zero ăcşaec 2/1 .ăpaec 1 .cim cof al .iup ed eliţăcub tnu nî ăşubănî eS .ăpaec 1 .rtnî .ăpa l 1 .apa ătaot tasăl ua-iş elic repuic ec ănâp ănişam ep niţ es iş ăd ra es un ăs ăcetsema eS .ărutnu ărugnil 1 .iicoljim iup 2 IUP ED THAMEHGNA .rtnid bla şatnâr nu tarapes ecaf eS .ăzae răs es .)432 .amups ai eS .eras .ă ro ed t refs nu b reif eS .etamârăfs ae rp eif ăs ărăf .ănâtnâms ed i rugnil ăuod .ăniăf ăniţup tacetsema a-s e rac nî .ăniăf ăţirugnil 1 .iişor gk 1 .ăsa r ăpaec o iş tnu ed ă rugnil o uc ăţitarc o.etreif ed tivi rtop tnus eliişo r ec ănâp .ăpaec 1 .eras .iv res a ed etnianî etunim icnic uc .ăpa uc egnits es iş ăniăf atâta tot uc tnu ed ărugnil etatămuj o roşu etşejărp es .so rg ae rp un sos nu eniţbo es a u rtnep etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .ăro ed etatămuj o rotpuc al ăd eS .cim cof al eb reif eS .ădiponoc al ed ămaez ed irugnil 3 — 2 uc aiţbus etaop es .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .eras .leţiv ed aenrac tâced niţup iam eb reif es luiup ăc e ribesoed uc .rotpuc al ăd es iş ă repoca es .ănâtnâms ed eimonoce ecaf es dnâC .tuzăcs ed tivi rtop lusos ecaf eS .luiup uc aţitarc nî ăzaşa es .)952 .56 o uc tnu ed ărugnil o.tnu răm ătaiăt apaec ărutnu nî etşejărp es tarapeS .luze ro egela eS .ă repoca eS .i riţbus iilef etaiăt iş etalăps elic repuic nup es e rac nî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî es tarapeS .rtnî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .tăpsaorp tnu niţup falip etsep enup es .ănâtnâms ed irugnil 2 — 1 ăguada eS .tacot rarăm niţup ăguada es . rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad es iş ă repoca eS .eras .ăsa r apaec ă rutnu nî ta rapes etşejărp eS .eras .ăp râc o.eram iup 1 IUP ED FALIP .anâtnâms enup eS .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .ăţita rc nî iup etsep lutot ănraot es iş aniăf ăguada es .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ăpa ed eti repoca eif ăs eiube rt iup ed eliţăcuB .723 .luiup t reif a e rac nî amaez nid itşec ie rt ănraot eS .edacs ăcaD .edepe r ăcsaepot es ăs ac .acirpap ăţirugnil 1 .aniăf ăguada eS .ăpa l 1 .falip nî a rugnil uc ălbmu es uN .223 .ăniăf ărugnil 1 .rtnî etşenemu r es .vocrom 1 .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .rtnî ăcusu es iopa iş ălaps es .ătizepmil enib .icim et raof eleţăcub nî taiăt .epec 2 .tnu uc ăţitarc o.epec 2 .ăpaec 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .iup ed eliţăcub ăzaşa es .eram iup 1 IIŞOR UC IUP .ăro ed t refs nu cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .lejnurtăp 1 .ăpa eguada es ăs ărăf .aguăda etaop etşe rod eniC .iup ed etinemu r eliţăcub ăzaşa es e rac nî .falip urtnep ac lef al iup ed eliţăcub b reif eS .e ras iş ăuod nî etaiăt iş etalăps eliişo r nup eS .iicoljim iup 2 IUP ED ŞACIRPAP.atag epao rpa etse dnâC .623 .rtnî iup ed eliţăcub ăşubănî eS .ăniăf ăţirugnil 1 .iup etsep ănraot eS .eiâmăl ed ămaez ăniţup sos nî aguăda etaop es tsug ăpuD .tnu ărugnil 1 .823 .so rg ae rp eif ăs eiube rt un lusoS .523 .e ras .ied ra ed aiob uas acirpap ed ăţi rugnil o iş aniăf ăguada es .ăpa l 1 .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .icrepuic g 005 .so rg ed tivi rtop sos nu ecaf eS .e ras enup eS .tnu ărugnil 1 .eiâmăl ed iilef 6 .tipot tnu irugnil 2 .ăniăf ăţirugnil 1 .eram iup 1 ICREPUIC UC IUP .tişubănî ăb raif ăs ăsal es .ănâtnâms ăcşaec 1 .iţăcub luiup eiat eS .v( leţiv ed auamaluic uc lef al etşetăgerp eS .iicoljim iup 2 ĂNÂTNÂMS UC IUP .ănâtnâms irugnil 2 .iicoljim iup 2 IUP ED AMALUIC .etunim ed 52 — 02 .

233 .iup ed eliţăcub tinemur ua-s erac nî luielu nÎ .tnu niţup uc .eliţrăp etaot ep somu rf csenemu r es iş etnib reif ă rutnu nî uas tnu nî eliţăcub nup eS .apaec tatrăpednî a-s ec ăpud .eirufraf nî aeracnâm ăzaşa eS .etişubănî iş ăpa nî etunim avetâc etreif aenemesa ed iş etalăps elenilsăm iş etuzăcs enib iş etreif elicrepuic lu iup uc aţitarc nî nup eS .ăpaec o ăguada eS .iiup treif ua e rac nî amaez uc egnits eS .ătalas uc iş ifotrac uc csev res eS .ătizepmil enib etraof .iţarum iţeva rtsac uas ătalas uc iş iţijărp ifotrac uc csev res es iş ăuod nî iiup eiat es .etunim ed 02 ac ric ăb raif ăs ăsal eS .etivirtop iţăcub nî luiup eiat eS .iiup ăţăruc eS .a rpusaed somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .ăzae răs es iş iţăcub nî eiat es .etşezlăcnî es ec ănâp iinişam aenigram ep eniţ es .irubmâs ă răf .e ras .şuneblăg nu uc lusos etab es tiş râfs aL .lejnurtăp ed ăznurf .tarăs ed ătsug es .ic repuic g 051 .tuzăcs ed tivirtop sos nu ecaf eS .tnu ărugnil 1 .iicoljim iup 2 EIAGIT NÎ IŢINEMUR IUP .ă raofs uc enib ăgael eS .iup al ed ătaruce rts amaez uc egnits es .t reif ed lutsed etse luiup dnâC .eram iup 1 CIGAPRA UC IŞ ICREPUIC UC IUP .v( zeneiv luleţinş ac lef al iup ed eliţăcub csejărp eS .rtnî ăşubănî es tarapeS .etijă rp iup ed eliţăcub uc iş ităge rp etaop eS .ăpa ed ărugnil o uc ăb raif iam ăs ăsal es ăvat nid lusoS .eras .333 .anâtnâms ăguada es .rtnid şatnâ r nu ecaf es .ielu nî etşejărp es iş ăzaerăs eS .iup etsep lusos ănraot eS .ăzae răs es iş ălaps es .eras .ăţitarc o.ăniăf ăţirugnil 1 .ăpa ăniţup uc iş tnu uc ue rem gnu eS .atag epao rpa tnus dnâC .ănap o uc .eras .elic repuic iş tiţă ruc lucigap ra .a rpusaed somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .aţa ecafsed eS .033 .dlac al aetseca iş ăzaertsăp eS .gnu iam es un .133 .iiup ăţăruc eS .atag epao rpa tnus dnâC .tocolc nu ănue rpmî aed ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .tnu ed ărugnil o iş ăniăf ed ărugnil o.repip .iişo r 4 .ielu irugnil 2 .icim iup 2 ENAP IUP .iulutpirf lupmit nî iro 3 — 2 ed io rutsu ed iedjum ed ămaez uc iiup egnu top es .tnu ărugnil 1 .e ram iup 1 ENILSĂM UC IUP ED ERACNÂM .cigapra g 051 .ii răgi rf lu ruj nî it râvnî es un a u rtnep .eniâp ed iilef 4 .t reif al iup ed eliţăcub nup eS .etnib reif ăpa uc ăţitarc ătla nî dlac al lutot eniţ eS .ăbraif ăs ărăf .ăniăf ed ă rugnil etatămuj .tamârăfs enib iorutsu ed leţăc nu iş aniăf .voc rom nu .emugel ed ărutinrag uc csev res eS .ae ras iş eliinedo rim .repip niţup iş eiâmăl ed amaez .ătivirtop ăvat o-rtnî nup eS .urbmic .şuneblăg 1 .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .enilsăm g 001 .eiâmăl ed iriţbus iilef avetâc ăguada eS .icrepuic g 051 .ănâtnâms ărugniI 1 .ăniăf ărugnil 1 .tnu irugnil 2 .io rutsu leţăc 1 .dlac al eniţ es iş ăţitarc o-rtnî etaocs eS .elage icim irubuc nî ătaiăt aeniâp etşejărp es .rtnî luiup ăzaşa eS .)562 .lusos ănraot es arpusaeD .ă reisos nî etşev res es iş ăraoce rts es .nifad ed eiaof .etuzăcs enib lucigap ra iş elic repuic nup es .ăpa ed i rugnil avetâc iş tnu niţup uc .niv ed le răhăp 1 .ăpa l 1 .eiâmăl ed ămaez ăţirugniI 1 .66 .923 .ăuo 2 .eţnimes ed iş eţileip ed etiţăruc eliişor nup es eiagit işaeeca nî .amaluic u rtnep lec tâced e riţbus iam tlum sos nu ecaf eS .temsep irugnil 2 .ăd ra es un ăs iiup cset râvnî es iş cof al ae ragirf enup es .ăru tnu irugnil 2 .ătijărp eniâp ed icim eli rubuc nup es rujerpmî rai .ăpus ed tavazraz .ădacs ăs pecnî eliişor dnâC .tnu uc dnâc nî dnâc nid gnu es iş rotpuc al uad eS .433 .gnu iam es un .elicrepuic treif ua erac nî ămaez atâta tot iş luniv ăguada es .tsug ăpuD .iicoljim iup 2 ĂVAT AL IUP .lusos ănraot es arpusaed rai .iinedo rim iş tavaz raz ărăf .eras .e ragi rf nî işup tnus iţarăs iş iţaţăruc iiuP ERAGIRF AL IUP .ăţita rc o.etnib reif et raof etşev res eS .ăniăf ărugnil 1 .snicnî etse lu raj dnâC .

eras .ălae rca nid ăd raip ăs ac .ăţita rc o.ămaez ed enib eg rucs es .etunim 01 .lu repip .noilub ed ă rugnil 1 uas aiob ăţi rugnil 1 .ăzrav ep aţar urtnep ac ăvat al ărănât ăţa r o egi rf eS .eiat eS .rtnî ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc tupecnî al o-dnişubănî .ă rutnu ed ărugnil o uc niţup etşejă rp eS .tnu ă rugnil 1 .enrac etsep lusos ănraot eS .ărutnu ărugnil 1 .eiruf raf ep ăzaşa es .ăpa ăniţup uc egnits es .ăţita rc nî ă rutnu ă răf enup es .ăpa nî et reif elenilsăm nup es .ătraif enib eiubert falip u rtnep aniăG .ărutnu ărugnil etatămuj o uc etşenemur es iş i riţbus iilef apaec eiat eS .ăsa rg etse aţar ăcaD .repip ed ebaob iş iişo r ed noilub niţup .atag epao rpa etse dnâC .luteţo ăguada es .tuzăcs ed tivi rtop eif ăs eiube rt lusoS .noilub ărugnil 1 .ătraif epao rpa etse aţa r dnâc iş noilub ed ărugnil o ăguada eS .ătpi rf etse aţar dnâC .noilub ărugnil 1 .aţa r ăţăruc eS .ărănât ăţa r o anuaedtot egela es ărutpi rf u rtneP .aniăf ăguada eS .luiup iş ac iopa egi rf eS .ăţitarc nî ărutnu ărăf enup es .ăţar ed e ram cobob 1 ĂZRAV EP ĂŢAR ED COBOB .ătraif epao rpa etse dnâC .gk 1 acric ed ăniăg 1 LOSAR ĂNIĂG .043 .tnu niţup iş răhaz .ae ras .ed rev ebaob e răzam g 007 .eiube rt tâc ăcsaenemur es ăs rotpuc al ăd es iş arpusaed aţar ăzaşa es .)642—542 .amups ai eS .sos uc iş iţ reif ifotac uc etşev res es .e ras ed etşevirtop eS .ta rapes .ănârtăb ed etse tâc ăpud .i riţbus iilef etaiăt elepec ăguada eS .enup es .ăţă ruc es .e ras .)86 .tot ed ăgirf es un ăs rad .933 .iedra ed aiob ăniţup .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al niţup ăsal iam es iş ruje rpmî ae răzam enup es .tsug ăpud .ăniăg ed uas ăcsâg ed lulepo rtso iş ecaf es lef aL .eclud az rav al rai .e ras ed etşevirtop eS .ăsarg ăniăg o egela eS .iţăcub eiat es .ărutnu ărugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .143 .ăsaomu rf ăzrav 1 .v( ăpus u rtnep ac lutavazraz tot ăguada es iş ăzae răs es .ăsarg etse aţar ăcad( ă rutnu ed ărugnil etatămuj o uc ăţa r ed eliţăcub csejărp eS .eicoljim ăţa r 1 EBAOB ERĂZAM UC ĂŢAR .enrac ed ămaez itşec 2 .io rutsu ed iedjum uc ăsnî etşev res es iecibo eD .533 .epec 4 .e ro 3 — 2 niţup lec ăb raif ăs eiube rT .633 .eicoljim ăţa r 1 ĂZRAV UC ĂŢAR .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .”ăz rav uc enraC“ nî ac iţătitnac işaeleca tse r u rtnep .ece r etşev res es iş ielu uc etşetăge rp es e racnâm işaeecA .ăsaomu rf ăz rav o tnu răm eiat eS .ăcsaezegă rf es ăs ăsal eS .ăpus ed tavazraz .aţar egi rf es e rac nî avat nî az rav enup eS .e ras ăguada es .aenrac izegă rf es a urtnep eme rv ătlum iam cof al etuniţ eiube rt ăc e ribesoed uc .v( ăzrav uc emac ed ae racnîm ac lef al etşetăgerp eS .ăvat nid lusos uc ue rem egnu es iş rotpuc al ăd eS .ioru tsu ed ieţăc 2 .ăcsaenemu r es ăs ăsal eS .ă rutnu ăniţup uc ăţitarc o.luio rutsu .ăpa ăniţup uc egnits eS .enrac uc aţitarc nî lusos ănraot eS .repip ebaob 01 .tivi rtop cof al tişubănî ăb raif ăs ăsal es .733 .ăniăg nid iş ecaf top es tavazraz iş sos uc iup ed elirăcnâm etaoT ĂNIĂG ED IRĂCNÂM .rtnî ăşubănî es iş ăzae răs es .tocolc nu aed iam ăs ăsal eS .noilub ed ă rugnil o ăguada iam eS .niv ed teţo irugnil 2 .nifad ed ăznu rf o .)emisă rg ărugnis ăsal ece raoed .ăniăf ărugnil 2/1 .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ăguada eS .eras .enilsăm uc acsâg iş etşetăge rp es lef aL .răhaz ăţi rugnil 1 .ăpa l 4 .enrac ed amaez uc ebaob ae răzam eb reif eS .ărca etse az rav ăcaD .e ras .eicoljim ăţar 1 ĂŢAR ED LEPORTSO .âtizegă rf eiube rt ătpi rf aniăg rai .76 .nifad ed eiaof 1 .ăpa ed irugnil 3 — 2 iş ărutnu ăniţup uc ăvat o-rtnî ăgae rtnî enup es iş ăzae răs es .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp ăcetsema es iş aniăf .epec 3 .ărutnu irugnil 2 .emisărg ărugnis ăsal ece raoed .eicoljim ăţar 1 ENILSĂM UC ĂŢAR .repip ebaob 01 .ăcav ed lulosar ac lef al .enilsăm g 002 .ădegarf ed lutsed etse aţar ec ănâp ăb raif ăs ăsal es .833 .aţa r ăţă ruc eS .etnib reif ăpa nî treif al enup es iş ălaps es .eras .

86 g 001 .iulutpeip luşoc ep ecilbo niţup .iriţbus iilef nî eiat es lutpeip rai .edacs ăcaD .repip ebaob 01 .edacs ăcaD .bla iş tăpsao rp .ăjaoc ed un uas ăţă ruc es .ăpaec 1 .enib egrucs es iş etunim 01 ătitocolc ăpa nî eb reif es .ăpa ăniţup etâc ăguada iam es .rtnid eiat eS .dnuf ep taiăt etse tpi rf lunac ruC .ăpa ăguada iam es .tpi rf u rtnep ac acsâg etşetăgerp eS .v( tulpmu lunac ruc iş ac lef al etşetăgerp eS ĂTULPMU ĂCSÂG .egirf es tâc lupmit nÎ .rtnî acsâg ăzaşa eS .ăreisos nî etşev res es .ăţita rc o.243 .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .ăcsaenemu r es ăs ac u rtnep — ăvat nid aeeca uc ăsnî un — ă rutnu uc iamun uas .643 .enib egrucs eS .lutecnî uc ăcsaezegărf es ăs ac .rtnid etatămuJ ĂZRAV EP ĂCSÂG .ăcsâg o.acsâg uc aţitarc nî nup eS .ătarăs niţup ăpa nî e ro ăuod eniţ es iş ae reif tsof a ednu lucol iş egnâs ed anâv ăzaet răpednî es .eleiatnurăm uc ănue rpmî .ărutnu ă rugnil 1 .543 .ele raoicip iş rolipi ra luf râv eiat es iecibo eD .tacif g 003 RUTAN ĂCSÂG ED TACIF .ăcsaenemu r es ăs eiube rt un azraV .cim iam lucof ăsal es tupecnî aL .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid ădu es .ăniăf ăţirugnil 1 .ăţni rod ăpud . rotpuc al ăd es .ăbla eniâp g 052 :ăru tu lpmu aeraotămru ecaf es gk 4 ed nacruc nu urtneP TULPMU NACRUC .ece r uas dlac etşev res eS .ece r tiv res lunac ruc iş etse sotsug ed tâta toT .ărutnu ed ărugnil o iş ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc .rtnî ăzaşa es iş ăp râc o uc roşu eg retş eS .eiruf raf ep somu rf ăzaşa eS .csetăge rp es e rac nid . rotpuc al etatămuj iş e ro ăuod ac ric eniţ es e ram ed tivirtop nac ruc nU .ăcsâg ed ărutnu irugnil 3 .ăvat nid lusos uc ue rem egnu eS .tuzăcs ed lutsed etse lusos iş iiţevartsac eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş ied ra ed aiob .ăvat nid aemisărg egrucs eS .mo r uc tacetsema ielu niţup uc egnu es lunac ruc rai .etui ied ra uc etnib reif etşev res eS .epa etlum iam nî iiţeva rtsac ălaps eS .somurf tacif nu egela eS .ăsaomu rf ăz rav 1 .843 .atag if a ed etnianî ăro ed etatămuj uC .enrac ed ămaez iş ă rutnu ed ănub ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup eS .e racnâm ătla uas iitfip .)843 .emisărg ă rugnis ăsal acsâg ece raoed .epa etlum iam nî ălaps es .tsug ăpud .nacruc ed lutacif .enrac ed ămaez itşec 2 .ăti repoca eif ăs tâc tâta .ăruteiehcnî al ed apira iş lu roicip dnirpsed eS .etivi rtop iţăcub nî eiat es .ăsaomu rf ătarum ăzrav o tnurăm eiat eS .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .lunac ruc ăţăruc eS TPIRF NACRUC .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ănraot eS .443 .eiube rt ăcaD .lu repip iş azrav ăguada eS .ecusu es ăs ărăf .col ed egnu iam es un .343 .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş tnu uc ăsnu eit râh o uc ă repoca eS .aniăf ărase rp es iş etşeneblăgnî es ănâp ăcetsema es .lucof etşeţui es iopa .iţăcub nî ătaiăt acsâg arpusaed iş ei ruf raf ep az rav ăzaşa eS .ăpa ed ă rugnil o uc etocolc avetâc aed ăs ăsal es samă r lusos .tnu răm ătaiăt ăpaec o ăguada es .e ras .iţarum iicoljim iţevartsac 6 .ăcsâg ed ărutnu uc .ăţar ed iş ăcsâg ed elec uc lef al csetăge rp es sos uc nac ruc ed elirăcnâm etaoT NACRUC ED ERACNÂM .)943 .e ras uc ărase rp es .943 .atag etse dnâC .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .ărutnu ărăf ăţita rc nî ăzaşa es iş e racnâm u rtnep etivirtop eliţăcub ăcsâg o.eiube rt tâc acsâg egirf es ănâp rotpuc al eniţ iam es .acsâg etşezegărf es ec ănâp .ăpa ăniţup etâc ăguada iam es .ăro o aets ăs leftsa ăsal es iş ăzae răs es .ă raoce rts es .ăcsâg ed enrac gk 1 IŢEVARTSAC UC ĂCSÂG .ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc ăcnâda ăvat o.743 .emi răm ac ătivi rtop ăvat o-rtnî ăzaşa eS .ăţita rc nid arutnu uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .v( lunac ruc iş ac lef al egi rf eS ROTPUC AL ĂTPIRF ĂCSÂG .

ige rtnî .lebmu rop ed lutacif iş ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp .emugel eti refid ed ărutinrag uc .ă rutpi rf ed ănub aetrap egela eS .emugel ed ă rutinrag o uc csev res es iş tnu uc ăvat nî gi rf eS .e ras .e ras iş răhaz ed ăţirugnil o .iihco iş iiţnid tocs eS .ătsap o ac enived ănâp enib lutot ăcae rf eS .tacot rarăm .io rutsu ed ănâţăpăc 1 .tacot lejnu rtăp .ănişam nirp tad nacruc ed lutacif uc ăcetsema es e rac .etamârăfs nifad ed iof ăuod .e racnâm al iulusos ae rităgerp urtnep ăzae rtsăp es iş uşo r niv ed eţirugnil 3 — 2 uc ăcetsema eS .96 .dlac al eniţ es .ăniăf iş tnu ed ărugnil 2/1 nid sihcnî iam şatnâ r nu tarapes ecaf eS .uo 1 .iiebmu rop ăţăruc eS .irusaec avetâc niţup lec aşa eniţ eS .ăninăls ed iriţbus iilef nî cselevnî eS .ue rem gnu eS .eli rugaihc raihc iş ărutăcip amitlu al ănâp elegnâs tot no rtsac nu.ă rutpi rf etsep lusos uc ae răzam iopa ănraot eS .ătraif ătani ram o uc tnâmăp ed no rtsac nu-rtnî sup etse ele rupei .lejnurtăp ed e rif avetâc .iiebmu rop uc aţita rc nî lusos ănraot eS .ic repuic avetâc iş aguăda top es tsug ăpuD .atag epao rpa tnus dnâc rai .repip .ătaniram uc sed tadu eiube rt ele rupei rai .iulutiţuc lu rotuja uc .rol lu ruj nî eţilivom icim nî etazeşa .icrepuic g 001 .ăuod nî iiebmu rop eiat eS .tăpsaorp tnu .sus iam ac lef al egi rf es iş esaoc es .iulutob luruj nî tiţuc nu uc iopa edni rpsed eS .iebmu rop 3 IŢULPMU IEBMUROP .iiebmu rop tâta somurf ăcsaenemur es ăs niţ es iş tivi rtop cof al uad eS .lutacif ăgnita un ăs ăji rg uc .cigapra g 051 .ăninăls g 001 .analb edni rpsed es .ăţaed rev ăniţup iş .aemisărg eg rucs eS .ămups tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .ăuo 2 .eliz ăuod iş ats etaop anrai .i renit iebmu rop iamun anuaedtot işela eiube rt .253 .elfihc 2 .rtnid ătităge rp . repip .iebmurop 3 IŢPIRF IEBMUROP .tnu irugnil 2 .enrac ed amaez uc egnits es .153 .emac ep ed aeleip lutiţuc uc ednirpsed es .leţiv ed enrac g 051 .ătsixe ăcad .e reif ed snita tsof a-n lutacif ăcad iş ăzae răs es .iopa iş rolebal luruj nî analb eiat es .ied ra ed aiob uc ătacetsenra ărutnu uc gnu es iş ăvat nî niţup ăcnî ăsal es iiebmu rop rai .tnu niţup uc .elăuo nup es .aninăls iş tâc .aninăls etaocs es .ue rem ăcşim es aţitarC .iţiusehgnî eif un ăs tâcnî leftsa .ătamufa aninăls iş tiţă ruc lucigap ra ăguada eS .ăniăf ăţirugnil 1 .repip .lucigapra ăd ra es un ăs ac .ăpaec ed iş voc rom ed iriţbus et raof iilef avetâc .enrac ed ămaez ăcşaec 2/1 .e ras .eleiatnu răm iopa .etrap o.arpusaed esup tnâs lutavazraz iş eliinedo riM .ăcnura es e rac elenitsetni tocs eS .eras .sus iam tată ra a-s muc aşa .u rbmic ed .ăninăls ed eliilef ep csev res eS .tacot ed rev lejnurtăp .uo nu uc etacetsema iş ănişam nirp i ro ăuod ed etad etaot .icim irubuc nî ătaiăt .tităge rp leftsA .053 .leţiv ed tacif niţup uc uas .iebmurop 3 EBAOB ERĂZAM UC IEBMUROP .e racnâm eciro u rtneP .rtnî nup es iş ăzae răs es .ătamufa ăninăls g 001 .eiruf raf o ep ăzaşa es .ăzae răs es .453 .sus iam ac lunacruc etşetăgerp eS .ătamufa ăninăls g 05 .iiebmu rop ăţăruc eS .iţăcub etaiăt iş ăpa nî etreif .teţo ed ăcşaec o.e raolac ădnirp ăs .repip .răhaz ăţirugnil 1 .enib ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp nid ă rutulpmu o ecaf eS .ebaob ae răzam ăguada eS .lunac ruc elpmu eS .eras .e rat etse ăcad ăpa ăniţup uc tibăls .353 TANÂV .ăcim ăpaec 1 .ezeni ram es ăs ăsal es iş ele rupei ăţăruc eS .tnu ărugnil 1 .rtnî egnârts eS .e raţniube rtnî al ănâp ece r al nup es e rac .ielu ed ărugnil o .rtnî aţita rc dnâcelpa .arutăcot uc ăcetsema es .urtnuănî enup es .ăşunăm o ep ac sod ep o-dnâc rotnî iş pac e rps ădaoc al ed dnîgă rt .ătacot leţiv ed enrac nid ătucăf ărutulpmu o uc ulpmu eS .ărutnu ăniţup uc ăgi rf es ăs rotpuc al uad es .eram erupei nu al ed aeranipS ERUPEI ED ĂRUTPIRF .)ăro irut refs ie rt ac ric( atag etse ae răzam ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .eras .e ras .ae reif tupecnî al ed ăzaetrăpednî eS .edrev erăzam itşec 2 .iriţbus eleţileip ed aenrac ăţă ruc eS .tnu ărugnil 1 .ătrub ep ăruteiăt o ecaf es :leftsa eiaopuj es elerupel IULERUPEI AERITĂGERP .lu repip iş ae ras .iiup iş ac ăţăruc eS .eras tnu ărugnil 1 .ăţita rc o.tnu nî ătijărp ăpaec .

ătaniram nid ele rupei enib egrucs eS .uşo r niv ed eţirugnil avetâc uc tacetsema .niv uc lerăhăp 1 .rtnî roşu etşejărp eS .ătraif aninăls iş iilef ătaiăt apaec .ătis nirp ătuce rt .repip .tupecnî al ed tartsăp .tarăs lutsug etşevirtop eS .tarapes et reif elenilsăm .ăvat al elerupei egirf eS .tev reş nu uc enib ătnâvz es .etunim 01 ac ric .ătis nirp ece rt es .enrac ed ămaez itşec 2 .voc rom nu .tirepoca .noilub ărugnil 1 .iţăcub taiăt ele rupei ăguada eS .ă rutpirf urtnep ătivirtop atacub etaocs eS .io rutsu ed ieţăc uc iş a rutpi rf anăpmî etaop eS .mc 1 ed eleţăcub nî ătaiăt .csejărp eS .ăninăls g 001 .etatămuj ep treif a-s aenrac dnâC .nifad ed ăznurf 1 .aiob ăţirugnil 1 .ănileţ ed etatămuj o iş epec ăuod .cnâda ăsudo rtni eiube rt un aninălS .ăţita rc nî eliţăcub nup es .ărutnu nî .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .enrac ed ămaez uas ăpa ăniţup etâc iopa ăguada eS .ielu ed eţi rugnil ie rt .e ras .ielu nî lucigapra roşu etşejărp es tarapeS .anâtnâms enup a ed etnianî .nifad .ărutpirf etsep .repip iş e ras ed ătsug eS .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .cigapra g 052 .epec 4 .eras .e ras .emiţăl mc 2/1 ep emignul mc 3 ac ric ed .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî roşu etşejărp eS .rtnî ăzaşa es a rutpirF .epec 3 .)janem ed elocitra uc eliilăvărp al tarăpmuc ed etşesăg es( laiceps ca iunu lu rotuja uc esudo rtni .niv ed teţo ed rahap nu .enilsăm g 902 .ădegarf etraof dniif ăraoirpăc ed aenraC ĂVAT AL ĂEAOÎRPAC ED APLUP .ăvat nid lutnu uc sed ăsnu eiube rT .ăpa ăniţup etâc iopa enup es .iram epec 3 .noilub ărugnil 1 .ăcsaenemu r es ăs ăsal es iş erupei ed eliţăcub nup es .953 .iihcşum uc ae ranips ăcida .u rbmic ed e rif avetâc .ăniăf ăţirugnil 1 .taniram al enup es .iţăcub eiat es .ăgnul ăvat o.ătaniram eif ăs rasecen ta răpaen etse un .repip .ielu irugnil 3 .cof al inemu r es a u rtnep .dlac al eniţ es iş ăvat nid etaocs es .dega rf ed lutsed etse ele rupei dnâc .arutpirf tasăl a-l erac ep lusos iamun dnânâmăr ăvat nî .erupei 1 ERUPEI ED ŞACIRPAP .ătamufa ăninăls ăzaeţniube rtnî eS .ătaniram nid etaocs es ec ăpuD .sus iam ac ele rupei ăzaeni ram es iş ăţăruc eS .iţăcub nî eiat es lutse r rai .07 eliiţ ropo rP .ărutnu ărugnil 1 .ielu irugnil 2 .ănâtnâms ăcşaec 1 sulp nî .noilub ăţirugnil 1 .erupei 1 TAVAZRAZ UC ERUPEI.ănileţ 2/1 .iopa ăzaenăpmî eS .ele rupei etşetăgerp eS .tuzăcs eif ăs lusos etşevi rtop eS .lejnu rtăp .ednuto r iilef etaiăt etaot .653 .iopanid ele raoicip iş ăsal es e rac al .repip .ădega rf enived aenrac ec ănâp etatămuj iş ăro o ăb raif ăs ăsal eS .lejnu rtăp ed ănicădăr o .sus nî eletaps uc .repip .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .aenrac eb reif ec ănîp ădlac ăpa ăniţup etâc iopa ăguada eS .e ro avetâc aşa aets ăs ăsal es iş mo r uc tacetsema ielu uc egnu es tlum leC .tnu ed anu iş ăpa ed irugnil ăuod uc .noilub ed ă rugnil o iş ied ra ed aiob ed ăţirugniI o .ăninăls ed icim eleţăcub uc .rtnid ătucăf ătaniram o.ielu ed ărugnil o uc iilef ătaiăt ăpaec o roşu etşejă rp eS .erupei 1 ENILSĂM UC ERUPEI .iivăt ludnuf nid alaenemur ătaot ai es ăs ac uerem dnâcetsema .iilef etaiăt .tpirf al tivres a erac lutnu egrucs eS .nifad ed ăznu rf o .treif nî aed ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ăniţup uc ăzaiţbus es atsecA .telpmoc ăsnî un .ăpa nî .cigapra g 051 .niv ed lerăhăp 1 .sus iam ac .553 tanîv u rtnep sos nu uc uas ie lusos uc etşev res eS .ătaniram al ed amaez uc etaiţbus .ivoc rom iod .irugaihc e ra ăcaD .eiube rt tâc ădacs ăs ăsal es iş noilub uc tacetsema niv uc le răhăp nu .aguăda etaop es ăţnirod ăpuD .eiagit o.noilub uc tacetsema niv ed le răhăp nu ăguada iam es .ăcsaenemu r es ăs ăsal es .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC ERUPEI ED ĂRUTPIRF .bla niv ed rahap nu.ielu nî tijă rp lucigap ra .853 .ăpus ed tavazraz .ece r etşev res eS .ătaniram al ed ătarucerts amaez iş .eirufraf nî ănraot es iş ătis nirp lusos ecert eS .ielu nî aenemesa ed .enilsăm uc ae racnâm u rtnep ac ele rupei etşetăgerp eS .cim cof al ebreif es iş ăniăf uc ătacetsema ănâtnâms ăguada eS .ăuod uas iz o ătartsăp eif ăs eiube rt ăsnî ăcaD .elegnâs iş .etocolc elemitlu aL .e ram iam eif ăs eiube rt arutpirf ăcad .e racnâm nî ănraot eS .ăcsaenemu r es ăs niţup ăsal eS .rtnî eniţ es ae .eras .ăcsaezegă rf es ăs ac .ae racnâm etşecăr es dnâc edacs iam ece raoed .lutavazraz ăguada es .enrac ărăf .eras .atag etse dnâC .ta ruce rts iş ătaniram al ed ămaez uc taiţbus elegnâs iş ăguada eS .753 .

iţ răp elebma ep gi rf es iş eleteltoc nup es .tarapes tităge rp niv ed sos uc uas ic repuic ed sos uc csev res eS .emugel ed ărutinrag uc csev res eS .ăpa ed eţi rugnil avetâc ăguada iam es .ielu uc egnu es .v( ”leţiv ed leţinŞ“ al ac iţătitnac işaelecA ĂRAOIRPAC ED LEŢINŞ .463 .263 .ăţiv ed aznu rf etaocs es .tlum iam tâc e repoca el ăs ac e ram ed lutsed rad .niv niţup uas ătani ram al ed lusos ănraot es .teţo iş bla niv nid ătucăf ătaniram o.tnu uc ăsnu ăţiv ed ăznu rf o.nirc ed ăm rof nî ătaiăt eit râh ed ăteşnam o uc tăpac nu al luso ăca rbmî es .ielu eţirugnil 2 .rtnî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî eS .ăninăls g 002 .c rop ed enrac eciro ac .ăprâc o uc enib eg retş iam es ăsup if a ed etnianÎ .ecusu es ăs etasăl eiube rt uN .enrac ed tipil ua-s e rac răp ed ele raoşi rif leftsa es-udnâtrăpednî .ătacsu ăp râc o uc eg retş es .ătacsu ăp râc o uc g retş es .zero ed eram ăcşaec 1 .eicoljim ăpaec 1 .tnu ărugnil 1 .e raţniube rtnî ed etnianî ăt raif eiube rt ătaniram işaeeca .e rat aerp edacs lusos iulutpirf lupmit nî ăcaD .e ras .rtnî iâtnî cselevnî eS .rtnî etlum iam ăzaşa eS .rotpuc al uad es .sus iam ac lef al csetăgerp eS .dlac al ătuniţ eiruf raf o ep etaocs es .etităge rp if a ed etnianî niţup uc cselumuj eS .ăzae răs es iş emignul nî ăuod nî eiat es .aplup tpi rf a-s e rac nî avat nî rai .ăvat nî tasăl ua-l e rac ep lusos iş ei ruf raf nî ănraot es .17 ăguada eS .ăninăls ed e riţbus et raof eilef o-rtnî .eras .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂVAT AL EŢILEPERP .etpi rf tsof ua e rac nî aninăls uc csev res eS .etui cof al rotpuc al enup es iş ăvat o-rtnî ăzaşa es iopa .voc rom ed iilef .ielu niţup .tpi rf .ielu uc dnâc nî dnâc nid egnu es iş ătlalaec ep iopa .etşetăge rp es rănât ţe rtsim c rop ed aenraC ŢERTSIM CROP .i rutanâv etla ed e ribesoed erpS .nmel ed icim i răgi rf ep 3 — 2 etâc nup eS .etepsao rp iam tâc etităge rp eiube rt eleţilepe rp .io rutsu .ezeiţbus iam es ăs ac roşu tab es iş emiso rg mc 2 ac ric ed eleteltoc eiat eS .nârtăb iam etse luţe rtsim ăcaD .niv ed sos iş emugel ed ărutinrag o uc etşev res eS .ăninăls ed i riţbus iilef uc ăzaenăpmî es iş enrac ep ed e riţbus aţileip roşu ecafsed eS .eţilepe rp u rtap ăţăruc eS .ăţiv ed eznurf avetâc .irăgi rf ep ed tocs es .eleiatnu răm iş elenitsetni tocs eS .tnu irugnil 2 .a rutpi rf etşev res es e rac uc lusos al ămaez ătsaeca ăguada es iş tocolc nu aed ăs ăsal es .eleţileperp socs ua-s ec ăpud .eţileperp 6 ERAGIRF AL EŢILEPERP .eraoluc ădni rp ăs pecnî ănâp niţ es iş eleţilepe rp nup es .etui cof al ratărg ep gi rf eS .163 .eras .enrac ed gk 2 u rtnep etad tnus .atag tnus dnâC .ăvat o.tnu nî ătijărp eniâp ed e raoilef ep .063 .nmel ed lunacoic uc roşu tab es . rol lusos uc dnâc nî dnâc nid ădu es .ăplup nid uas e ranips nid enrac ed iilef eiat eS .trips ed ărăcalf al etui csel râp es .sus iam ed ătaniram nî eniţ es uas ăzae răs es iopA .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ed eţi rugnil avetâc uc ăzaiţbus es .nifad .ăcsaenemu r es ăs ăsal es .etnib reif etse aenrisărg dnâC .eram etse iiră rtsăp ata rud ăcaD .repip .ăpaec .ăţita rc o.)562 .eniâp ed iilef 6 .atsecA .rtnî eliz avetâc eniţ es .iopa .v( leţiv ed eleleţinş ac lef al csetăge rp eS .)562 .etrap o ep tupecnî al ec raotnî eS .eteltoc 6 ĂRAOIRPAC ED ETELTOC .363 .atag etse dnâC .tijărp al enup el a ed etnianî teţo niţup uc csepo rts eS .ătalăps eiube rt un ă raoirpăc ed aenraC .eras .e ras uc ărase rp eS .e ragi rf al etpi rf elec iş ac csev res eS .eleip ed ătiţăruc tsof a ec ăpud .e ras ăniţup uc u rtnuănî lutacif enup eS .ielu uc tacetsema lutnu eiagit o-rtnî enup eS .563 .ăţa uc ăgael eS .eiaopuj es ec ăpuD .a-s e rac nî aiagit nid lusos iş ăguada es e rac al .iv res a ed etnianÎ .eniv ed iş răp ed .u rbmic .e rat ae rp ăcsaenemur es ăs ărăf .eţileperp 4 EŢILEPERP ED FALIP .aeeca ăpuD .tnu ărugnil 1 .eleţa cafsed es .

e ro ed 42 etuniţ eiube rt elihcinrâtop .t rips ed ărăcalf nirp ce rt eS .tnu nî ătijărp eniâp ed iilef ep ăninăls uc csev res es iş eleţa tocs es atag tnus dnâC .tnu nî ătijă rp eniâp ed iilef ep csev res eS .eniâp ed iilef 6 .ănâtnâms ăcşaec 1 .elebal uc iş lupac uc egi rf eS .so rocăr pmit ep rai .urtap nî ehcinrâtop e raceif eiat es iv res a ed etnianÎ .etunim ed 02 ac ric nî girf eS .iratis 6 IŢULPMU IRATIS .tarapeS .ăuod nî ătaiăt ăpaec o iş ădnirpuc el ăs tâc ăpa .tpirf urtnep ac elihcinrâtop ăţăruc eS .ătijărp eniâp ed iilef ep .etilumuj if a ed etnianÎ . rotpuc al aţita rc ăd es iş e ras ed ătsug es .soicipil iş tamâ răfs eif ăs ărăf .tnu ărugnil 1 .talitnev enib iş so rocăr col nu.ti rocăr iam a-s lutot dnîc iş .repip .iihco tocs eS .csetocolc dnâC .tnu ed ănub ărugnil o egnicnî es ăţitarc ătla nÎ .tnu .ăcsaeneblăgnî es ăs luze ro epecnî ănâp ăcetsema es iş ze ro ed ăcşaec o ăguada es .tnu ărugnil 1 .tpirf if a ed epao rpa etse dnâc enep ed ăţăruc eS .t reif etatămuj ep etse dnâC .ăniăf ăţirugnil 1 .eniâp ed iilef 6 .enib ăcetsema eS .ăniăf ed farp nu uc ătacetsema anâtnâms tivi rtop cof ep nup es .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp niţ es iş eliţrăp ăuodnâma ep c rotnî eS .ăţita rc o-rtnî . rotpuc al tad tsof a ec ăpuD .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂVAT AL IRATIS .ăninăls uc csev res es iş ăzae răs es .ăţa uc ăgael eS . repip .tnu ărugnil 1 .ecusu es un ăs ăjirg uc .e ram ae rp eif ăs eiube rt un lucoF .repip .elenep glums eS .iilef ătaiăt ăpaec iş tnu niţup uc ăvat nî rotpuc al nup eS .ăninăls ed i riţbus iilef nî iopa iş tnu uc esnu enib ăţiv ed eznu rf uc cselevnî eS .ăb raif ăs luze ro epecnî ănâp dnâcetsema .eras .rtnî .elenitsetni tocs eS .elenitsetni iş tocs es .ăninăls g 002 .ăvat nî gi rf es iş tnu uc gnu es .tot uc enep uc tuniţ eiube rt anmaoT .atag etse dnâC .ătraif ăninăls ed iriţbus et raof iilef uc cselevnî es iş e raoicip e rpsnî lupac eiaodnî eS .tivi rtop cof al .e ras ed fa rp nu tad a-s i ec ăpud .v( elihcinrâtop iş ac ăvat nî iopa girf eS .ăuod tuniţ if etaop .ăninăls g 002 .atopip etaocs es e rac ni rp soj iam anu iş aşug etaocs es e rac ni rp tâg al ă ruteiăt o ecaf es .elebal iş lupac ăzaetrăpednî eS . rotpuc al .col al enup es iş ăţă ruc es lutaciF .ic repuic g 001 .elic repuic iş aninăls .cset râvnî es iş nub cof al e ragi rf ep nup eS .icrepuic g 001 .eiâmăl ed ămaez ed ăţi rugnil o ănâtnâms al aguăda etaop eS . repip iş e ras .ăninăls ed i riţbus etraof iilef nî cselevnî eS .e ro ed 42 niţup lec .tnemom lumitlu nî enep ed ăţăruc eS .tlum iam un rad .iiratis ulpmu es .uo 1 iş .enaos rep ăuod u rtnep ehcinrâtop o etşetocos eS .)763 .iicoljim epec 2 .iţnib reif et raof csev res eS .eleţilepe rp treif ua e rac nî ătaruce rts ămaez ed itşec ăuod uc egnits eS .e ragirf u rtnep ac lef al iiratis csetăgerp eS .ti repoca ăbraif ăs ăsal eS .ătacsu ăp râc o uc gretş es .963 .tivi rtop cof al .eleţilepe rp ăguada es .ăninăls g 002 .ihcinrâtop 3 ĂNÂTNÂMS UC IHCINRÂTOP .ăninăls g 001 .tnu ărugnil 1 .e ragirf u rtnep ac lef al iiratis csetăgerp eS .eiagirf ep nup eS .uiv cof al gi rf es iş tnu uc gnu es .apaec uc ănue rpmî tnu răm eiat es .so rocăr et raof etse lupmit dnâC .eniîp ed iilef 6 .073 .ăcim ăpaec 1 .ihcinrâtop etsep ănraot es .i ratis 6 al ed elenitsetnI IRATIS ED ENITSETNI .eras .tocs es un elenitsetni icin iş .eras .ze ro nî arugnil uc ălbmu iam es un .ănâtnâms ed lusos uc ădu es iş rotpuc al ăro 4/1 ăsal iam es .173 .uo 1 .ăţiv ed aznu rf iş aninăls tocs es .e ras ăguada eS .eras .iratis 6 ERAGIRF AL IlRATIS .663 .ătacsu ăp râc o uc g retş es iş ărăcalf al ii ratis csel râp es .ăţa uc ăgael eS .tanâv tsof a ec ăpud taidemi etşetăge rp es ăcad sotsug etse un lu ratiS .27 ărugnil 1 .treif etse luze ro ec ănâp eniţ eS .863 .tacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăţi rugnil 1 .eiat es un ăs anâtnâms ac urtnep .iţacsu ae rp iţiv res eiube rt uN .tnu niţup uc etunim 51 roşu csejărp eS .talitnev enib col nu-rtnî tanrâta .763 .ihcinrâtop 3 ERAGIRF AL IHCINRÂTOP .ăţiv ed eznurf .eliz ie rt .eliz ăuod iş etuniţ if top .etacşupmî tsof ua ec ăpud .e răsap ed tacif 1 .

rtnî ălaps eS .mumixam al etnâb reifnî es ăs arutnu ac u rtnep .e ras uc ă rase rp eS .ifotrac gk 1 IŢIJĂRP IFOTRAC .tnu .eras .cof ep niţ es iş ratis ed elenitsetni ăguada es .ă ro o aets ăs ăsal es iş ă repoca eS .niv uc lerăhăp 1 .eniâp ed iriţbus eţuilef eiat eS .lejnu rtâp ed eznu rf iş ic repuic avetâc tnu răm eiat eS .şuneblăg nu iş repip .tnu ărugnil 1 .673 .etui cof al .e ras iş repip .ue rg so rim nu ătăpac ec ănâp ătadoicin tasăl eiube rt un .ăvat nid aţa r socs a-s ec ăpuD .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .lutacif u rtnuănî enup es .ălaps es uN .aţa r etşe răpo es .rtnî arutnu ătnâb reifnî eS .iţnib reif taidemi csev res es iş e ras uc ărase rp es .ăvat nid lusos uc iş emugel ed ărutinrag uc etşev res eS .iratis ed arutpi rf al ă rutinrag ac uas eviti repa ac csev res eS .373 .ăleznarf ed eţuilef 21 .ei rua e raoluc o etepac ăs pecnî iifot rac dnâc ănâp niţ eS .arudlăc enib ădnirpuc i-ăs ac atla ep iş et rap o ep c rotnî eS .iicoljim ifotrac 21 IŢPOC IFOTRAC .nifad ed eznurf 2 .repip .eras .tnemom lumitlu nî ăţăruc es eleneP .iş eb reif eS .iulunoie rc aemiso rg ed iţăcub ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .”ăţar ed leportsO“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCITABLĂS ĂŢAR ED LEPORTSO .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .aţa r ăţăruc eS .teţo nid ătani ram o ecaf eS .ăţar 1 ĂCITABLĂS ĂŢAR ED ĂRUTPIRF .elenitsetni iş elebal .e ras .ătacsu ăprâc o uc eg retş es iş etşelrâp es .g retş es iopa .eras .ăcim ăpaec 1 .ăcnâda iam eiagit o.tnu ărugnil 1 .urtnuănî iş tâc .etunim 01 ac ric ăpuD .etatămuj iş ă ro o-rtnî coc es iicoljim iifotraC .ă rutnu nî iifotrac nup eS .iiţla ed iinu iţipil aets un ăs ac ăţiluc ruf o uc roşu eitşărpmî es iş .emignul nî eiat es iş iifotrac ăţăruc eS .ielu eif .tăpsao rp tnu uc .e ras ăguada eS .teţo rahap 1 :ătaniram urtneP .tnu uc eşubănî es ăs nup es .)733 .tacot edrev lejnurtăp ăţirugnil 1 .iş talitnev enib col nu al .ăţafa rpus al iamun cudo rtni es e rac .tităge rp ed nub etse iam un tucălpen so rim uc nazaf nU .e ras .ăro ed etatămuj o ac ric csejărp eS .lejnu rtăp ed eznu rf avetâc iş tnu ed ăciţăcub o .ăreisos nî etşev res es iş ătis ni rp ece rt eS .ăjaoc ed iţiţăruc iş ecaoc top eS .iţnib reif csev res eS .273 .tăpsaorp tnu .ărutnu ăniţup uc ăvat nî ăzaşa eS .repip ebaob 01 .zac eciro nÎ .473 .icim etraof iişâf .ărutnu ed ăgrucs es ăs ac iruăg uc ă rugnil o uc tocs eS .v( ăţar ed lulepo rtso iş ac etşetăgerp eS .eras .lupac ăzaetrăpednî eS .ăpaec .ătacsu ăp râc o uc eg retş es iş ărăcalf al iamun etşelrâp es .ielu uas ăru tnu irugnil 3 .ărafanid ep tâta .etui cof ep aiagit egnipmî es .37 if etaop iifotrac tijă rp ua-s e rac nî aemisărG .eliz ie rt ed tlum iam tuniţ eiube rt un so rudlăc iş demu pmit eP .aihcinrâtop ac iamcotnî .ărutnu eif .elenep uc lutanâv ăzae rtsăp es .ănâmătpăs o eniţ es ăc eif .tanâv tsof a ec ăpud eliz avetâc tuniţ tarăpaen eiube rt e rac aleca etse lunazaf .ăninăls g 001 .tităge rp if a ed etnianî .ătlum emisărg nî iamun somu rf csejărp es iifot raC . rotpuc al niţup uad es iş ărutăcot ătsaeca uc gnu es .tev reş nu uc enib et raof ăcusu es iş ăpa o.ă ruta repmet ed iş eme rv ed ăsnî edniped )e ra rutam iş e rizegărf( e radnazef ed atsaeca ata ruD .ăninăls g 001 . rotpuc nî nup es .şuneblăg 1 .ănîmătpăs o iş artsăp etaop es so rocă r pmit eP .etşetocolc muc .iulutpirf lupmit nî egnu es iş .etocolc avetâc aed iam ăs lusos ăsal es iş niv ed le răhăp nu âguada es .ăninăls ed iriţbus iilef nî etşelevnî es uas ăzaenăpmî eS .enep uc eli rutanâv etaot e rtniD .tev reş nu ep eiruf raf ep ăzaşa es atag tnus dnâC .e ragirf al uas ăvat al egi rf eS .ăninăls uc ăzaenăpmî eS .aprâc uc enib uon nid egretş eS .inazaf 2 NAZAF ED ĂRUTPIRF .573 TAVAZRAZ IŞ EMUGEL .eiaom es ăs pecnî dnâC .etnib reif ae rp un tupecnî al .eliz 4 — 3 eniţ es ăc eif .enib iifot rac ălaps eS .nifad ed iof .leţiv ed uas e răsap ed tacif ed ăciţăcub o uc tnurăm ăcaot es iş iulu ratis elenitsetni tocs eS .

repip .tnu ed ărugnil o uc .eras .ielu uc elage iţ răp nî ătacetsema .083 .ătado ifotrac iniţup al lumurd ăd eS .iţnaco rc iş iţinemu r eif ăs eiube rT .ăpaec 1 .iţeiugnul ăţni refe rp ed .nub cof al rotpuc al ăd eS .eras .ăzae răs es atag iţot tnus dnâC .ifotrac g 005 IILEF IŢIJĂRP IFOTRAC .ăpaec 1 .irubuc icim nî ătaiăt .ătamufa ăninăls ed ătacub o uc ănue rpmî .cof al etuninr 6 — 5 niţ iam eS .ielu uc ătacetsema ărutnu irugnil 4 .ărutnu nî iiţla nup es .izu rc iifotrac ăguada eS .anâtnâms ăguada es iv res a ed etnianÎ .iţnib reif csev res es .ănâtnâms ă rugnil 1 .etpal itşec 2 .anâtnâms aguada eS .tnurăm ăpaec o eiat eS .iilef eiat es .rtnî nup es iş enib g rucs eS .uas lutiţuc uc dar es ic .e ras ăniţup uc ece r ăpa nî t reif al nup es iş irut refs eiat es .elfihc ifotrac gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IFOTRAC .773 .ece r ăpa uc t reif al nup es iş )elfihc ifotrac ăţni refe rp ed( iifot rac ălaps eS .enrac ed ămaez itşec 2 .ae ras iş iifotrac ăguada es .973 .ăcsaenemur es ăs ărăf .tacot rarăm ăţirugnil 1 .ă ro ed t refs nu cim cof al ăb raif iam ăs ăsal eS .ăpa ăcşaec 1 .iifot rac eiaom es ănâp .ăjaoc uc iifot rac b reif eS .tnu ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 .tnu răm taiăt ra răm uc ărase rp es iş ăzae răs es .eras .ărutnu ărugnil 1 .iifot rac e repoca ăs tâc enrac ed ămaez ănraot eS .873 .ielu uc uas ă rutnu uc ităge rp top es lef aL .ion ifotrac gk 1 ION IFOTRAC .irăcnâm etla al ătaţniube rtnî .e ras .tocolc nî aed ăs pecnî ănâp ănişam ep niţ eS .tuzăcs enib eif ăs eiube rt eletpaL .atag tnus dnâC .ăţăruc eS .anâtnâms ăguada es .aţita rc dnâcşim .ăpa o-rtnî ălaps iam eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .47 .arutnu ăcsaecă r es un ăs ac .283 .183 .ăjaoc ed iifot rac ăţăruc eS .elage iam tâc iş i riţbus etraof iilef eiat eS .tnu ărugnil 1 .ăcsaenemu r es ăs niţ es iş iţi repoca rotpuc al uad eS .titocolc eletpal nî nup es iş iilef eiat es .ifotrac gk 1 ĂPAEC UC IFOTRAC .eras .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ătlum iam ă rutnu egnicnî eS .ifot rac gk 1 ĂNINĂLS UC IFOTRAC ED ERACNÂM .rtnÎ .ătivirtop emirăm ed ifot rac ăţăruc eS .e ras uc ătitocolc ăpa nî etunim icnic cse răpo es iş iifotrac dar eS .eiaom es ăs pecnî ănâp .e ras ăniţup uc iş u rpsa tev reş nu uc ăcae rf es .ătnâb reifnî es ănâp cof ep niţ es iş .edepmil apa enâmăr ănâp .vitirepa ac irugnis uas ărutpirf o ăgnâl ep iv res top eS .e ras ăniţup ăguada eS .apa egrucs es .atag epao rpa tnus dnâC .ăjaoc ed ăţă ruc es un ion iifot raC .etlum epa nî ălaps eS .atag tnus iimirp ec ărusăm eP .tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o. repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .aţita rc sed ăcşim eS .ăjaoc ed ăţăruc es iţreif iifot raC .taium a-s apaec dnâC .tot ed edacs amaez ănâp rotpuc al ăsal es iş ăpa ed ăcşaec 2/1 ăguada eS .ărutnu uas tnu ărugnil 1 .iifot rac ădni rpuc ăs ac .apaec ăd ra es un ăs iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ăninăls g 001 .tev reş nu ep enib ăcusu eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.e ras ed csevirtop es iş lutnu .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş ăpaec o tnurăm eiat eS .ifotrac gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IFOTRAC ED LEF TLA * .etnib reif arutnu uc cof al enup es .eras .i riţbus iilef iţaiăt iş iţiţăruc .ion ifotrac gk 1 IŢIŞUBĂNÎ ION IFOTRAC .eletpal ăb raif ăs enup es so rg dnuf uc ăţita rc ătla o.etunim ed 02 ac ric ăb raif ăs ăsal eS .rtnî nup es iş grucs es .ăpa nî pmit avtâc iţuniţ tsof ua ec ăpud .eras .ărafa ep inemur iş u rtnuănî izega rf etraof nâmă r iifotraC .m rofinu ăcsaenemur es ăs ăsal es iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac .

cof ep etunim avetâc eniţ iam es iş aetnil ăguada es .iifot rac b reif eS .lejnurtăp 1 .am rof elpmu es ănâp .ărutnu irugnil 2 .eras .rtnÎ .temsep ărugnil 1 .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL IFOTRAC ED LEF TLA * .iifotrac treif ua e rac nî apa uc egnits es e rac .ăru tnu irugniI 2 .rotpuc al ăd es .iifot rac b reif eS .rtnî ăzaşa eS .ifotrac ed e ruip ed ta rts nu ednitnî es iş temsep ărase rp es .ă rutnu ăniţup uc ăpaec o etşejă rp es eiagit o.iriţbus iilef iţaiăt .e ras iş ăsar aznâ rb .ă rutnu uc ăţitarc o egnu eS .tnu ed iihcşa avetâc ăguada es iş sa r nazem rap ă rase rp es arpusaeD .e ruip ed lutse r enup es e rac etsep tacot lutavazraz ăzaşa es a rpusaeD .etpaocsăr ăuo ed iilef ed dnâ r nu .ăznârb iş tnu ed ărugnil o uc etacetsema iş esrucs .ătepe r eS .ăpaec 1 .ăţăruc es .noilub ărugnil 1 . rotpuc al eg rem ec ăţita rc o tnu uc egnu eS .noilub ărugnil 1 .repip .iţ reif ifotrac ed dnâr nu ăzaşa eS .etpal irugnil 2 .ăcav ed ăznârb g 002 .ăzae răs es iş iilef eiat es . rotpuc al eg rem ec ăm rof o tnu uc egnu eS .bla sos nu ecaf es tarapeS .ăjaoc uc iifot rac b reif eS .iicoljrm epec 3 .temsep ă rase rp es .iişor g 005 .ifotrac gk 1 ROTPUC AL IFOTRAC .etnil g 002 .eras .ăniăf irugnil 2 . rotpuc al ăro 4/3 niţ eS .e ras ăniţup uc anâtnâms a rpusaed ănraot es .57 .ifot rac ed dnâr nu ăzaşa eS .tivi rtop cof al .anâtnâms ănraot es arpusaeD .ifotrac g 005 ETNIL UC IFOTRAC ED ACASUM .csenemu r es ănâp ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd es iş sa r lavacşac uas ăsa r ăznârb ărase rp es .lejnu rtăp nu iş voc rom nu b reif es ta rapeS .tnu răm apaec eiat eS .tnu niţup etâc enup es i rudnâ r e rtnÎ .ăsar ăznârb irugnil 2 .ă ro ed 2/1 rotpuc al uad eS .v( iişo r ed sos nu ănraot eS .işomurf ifotrac 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IFOTRAC .eras .iilef iţaiăt iş iţiţăruc iifot rac tnu nî roşu csejărp eS .iifot rac ăţăruc eS .ăm rof nî csev res eS .aetnil pmit nid eb reif eS .ăuo 2 . rotpuc al uad eS .sus iam ed aiţizopmoc uc dnânretla .883 .v( ifotrac ed e ruip nu ecaf eS .383 .eras .ifotrac gk 1 IFOTRAC ED AMALUIC .ăniăf iş ă rutnu ed ărugnil o.ifotrac g 005 TAVAZRAZ UC IFOTRAC ED ACASUM .ănraotsă r es .tnu irugnil 2 .iecelvod ed lunu iş ifotrac ed dnâr nu tnâmăp ed ăţita rc o.ănraotsăr es atag etse dnâC .repip iş e ras nid tivi rtop )36 .elăuo uc anâtnâms ăcetsema eS .ăsa r aznâ rb ă rase rp es .ăniăf ărugnil 2/1 .ărutnu ărugnil 1 .483 .583 .983 .vocrom 1 .ăuo 2 .ărutnu uc aţitarc egnu eS .)193 .rotpuc al etunim avetâc ăd es iş ăpa ed işrucs iifotrac etsep lusos ănraot eS .ăznârb iş ifof rac ed dnâr nu iopa .tnu uc ăm rof o egnu eS .eraolf nî iecelvod 03 .ănâtnâms ăcşaec 1 .ifotrac ed dnâr nu ăzaşa es .repip iş e ras ăguada es .tnu ărugnil 1 .enrac ed anişam ni rp ece rt es iş egrucs es .ănişam nirp etuce rt lulejnu rtăp iş luvoc rom ăguada es iş ă rutnu ăniţup uc etşejărp es .ăsar ăznârb ărugnil 1 .e ras ed etşevirtop eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .iifotrac e repoca ăs tâc .e raolf nî iiecelvod aenemesa eD .eras .temsep ărugnil 1 .ăpa uc taiţbus noilub ănraot eS .ăm rof nî csev res eS tivi rtop cof al .iilef eiat es .ăţăruc es .783 .ăsa r aznâ rb ărase rp eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .ăsa r ăznârb ed dnâr nu .e ras uc ăpa nî b reif es iş eţuso rg iam ednuto r ilef eiat es .repip .iilef eiat es iş ăţăruc es .ăsa r ăznâ rb ăguada eS .ifotrac g 005 ROTPUC AL IECELVOD UC lFOTRAC .etraped iam aşa iş etnil ed lunu . rotpuc al ăd es iş lunoilub tacetsema a-s e rac nî ăpa ed ăcşaec o ănraot eS .eras .atag etse dnâC .enaoracam g 002 .irudnâr nî iifot rac ăzaşa eS .rtnid .ăsar ăznârb ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 .emârăfs es ăs ă răf .683 .e ras uc ăpa nî etreif enao racam ed dnâr nu ăzaşa es a rpusaeD .ifotrac g 004 ROTPUC AL ENAORACAM UC IFOTRAC .tnu ărugnil 1 .

iifotrac uc ăcetsema eS .ănâtnâms uc uas iişo r ed sos uc anrai uas ed rev ătalas uc csev res eS .etatămuj ep b reif es iş iifot rac ălaps eS ĂZNÂRB UC IŢULPMU IFOTRAC ED LEFTLA.tacot ed rev lejnurtăp ăţirugnil 1 .ănâtnâms ed i rugnil avetâc arpusaed nup es .ăsar ăznâ rb ed ărugnil o .ăuo 2 .leftsA .v( etitălc ed taula nu ecaf es tarapeS .sotsug niţup iam etse tâta uc .uo 1 ăguada eS .izu rc iifot rac ăţăruc eS .edepe r ăcae rf eS .repip .tnu ărugnil 1 . repip .icim eleţăcub etaiăt .repip niţup iş e ras .rtnid ărutulpmu o ecaf eS .ăniăf ed ărugnil o .ătelmo urtnep ac etutăb elăuo uc ăcetsema es .sonabac uas rezirap ed etatitnac işaeeca uc ătiucolnî if etaop acnuŞ .ifotrac g 003 ĂZNÂRB UC IFOTRAC ED ELETFIHC .repip ed farp nu iş e ras .ăsar ăznârb ărugnil 1 .io ed ăznârb ăniţup uc ăcav ed ăznâ rb ed ărutulpmu o ecaf eS .993 .ăme rc o ac işomups iş ibla tineved ua dnâC .sus iam ac e raotăză r nirp uad es iş iifot rac ăţăruc eS .f râv uc col al iifotrac ulpmu eS .etunim ed 02 ac ric niţ es .tacot edrev lejnurtăp iş repip .etnib reif eletpal ăguada es .293 .edepe r b reif eS .ăţă ruc eS .tacot ra răm .iifot rac b reif eS .edepe r tab iam es iş eletpal iş lutnu ăguada eS .tanob racib .treif ua ec ăpud .67 ep csejă rp es iş ăniăf nirp cselăvăt es iilef etsecA .dnuf nid niţup et raof eiat eS .eras .so rg tanrâc nu ecaf es ătsap ătsaeca uC .ărutnu irugnil 2 .enrac tacot ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .ătis o-rtni rp iţnib reif tnus tâc ce rt es iş ăpa ed g rucs es .cof ep iopa tab iam eS .iifot rac ăţăruc eS .rotpuc al uad es .ăvat nî ats ătaop ăs ac .tipot tnu uc csepo rts es iş ăsa r ăznârb uc ă rase rp eS .iulutiţuc amal uc i-udnizeten .eras .)573 .e ras .v( rotpuc al coc es iş ălaps es .tanobracib ed tiţuc ed frâv nu .csezegă rf es ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup etâc iopa enup eS .uo 1 .tnu irugnil 2 .tnu ed ă rugnil o uc .iicoljim ifotrac 21 ĂJAOC NÎ IŢULPMU IFOTRAC .repip .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ifotrac ed eliţătămuj ulpmu eS .ăru tnu irugnil 2 .rezirap uas ăcnuş g 001 .iv res i-a ed etnianî iş csenemu r es ănâp rotpuc nî niţ eS .ăb raif ăs uas dnuf ep ăcsaenemu r es ăs ăsnî ă răf .nmel ed ă rugnil o uc enib ămârăfs es iş grucs es .ătpaetşa tâc uC .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ERUIP .e ras .etnibreif aru tnu nî ănraot es iş aţirugnil uc eiţizopmoc md ai eS .niţup etâc .e ras ăniţup iş e repoca i-ăs tâc ăpa uc ăţitarc o.iruşuneblăg 2 .etnâb reifnî es ăs ac .iifotrac ătis nirp ăcae rt iam es ăs ă răf lue ruip ităge rp etaop eS .rtnî tnu uc ăzaşa es iş ăsa r aznâ rb arpusaed ă rase rp es .ăniăf ărugnil 1 .tarăs lutsug etşevi rtop eS .ifotrac g 003 IFOTRAC ED ELENĂGIRF ED LEF TLA * .repip .şo lococ nu icin enâmăr un ănâp .eras .ărutnu irugnil 2 .iram iam yruăg uc aeraotăzăr ep dar es iş izurc iifotrac ăţăruc eS .iinişam aemg ram ep .ielu nî uas ărutnu nî .eras ăguada eS .ăniăf .)136 .g 051 ed mac ăcav ed ăznâ rb ed ătacub o .cof al ătnetsize r ei ruf raf o-rtnî uas ăvat o.tal nî .taidemi etşev res eS .arpusaed csenemur es ănâp .ăuo ăuod .etnib reif etse tâc .393 .etpal irugnil 3 .iţ răp elebma ep eleletfihc csenemu r es iş arugnil uc eiţizopmoc nid ai eS .ăniăf ăcşaec 2/1 .e ras .taidemi csev res es .ăsar ăznâ rb .ăvat o ep ăzaşa eS .rtnî t reif al nup es iş irut refs nî eiat es .sus iam ac csebocs es iş ăuod nî eiat es .ăuod nî eiat es .so rg ed mc 1 ed elete rep uc ecaoăg etşin ac dnâm rof .t reif ua e rac nî aţitarc nî tnu uc enib tab eS .tnu răm ătaiăt ăcnuş iş e ras .ăniăf .ăuo ăuod .etpal ăcşaec 2/1 .i ruşuneblăg ăuod dnâr ep ăguada eS .uo 1 .iţnib reif .iram ed lef al iş izeten .tiţuc nu uc es-udnizeten f râv uc iifotrac ulpmu eS .luzeim tot etaocs es eţi rugnil .urtnuănî csebocs es iş .esao rg ed teged nu ed iilef eiat es e rac .tev reş ep .irenit iifotrac gela eS .ienu lu rotuja uc iş capac nu tăpac al eiat eS .ănâtnâms ed i rugnil avetâc ăguada es iv res a ed etnianÎ .iţrăp elebma ep csenemur eS .dnuf ep ăcsaenemur es ăs niţup ăsal es iş etnib reif tnu uc ăţitarc o-rtnî ăzaşa eS .ifot rac g 003 IFOTRAC ED ELENĂGIRF .ei ruf raf o ep ăzaşa eS .193 .093 .ăniăf irugnil 2 .ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed ăsaorg eilef o.

a rugnil uc i-udnâsăpa .iifot rac b reif eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăniăf irugnil 2 .ăniăf uc ăcetsema es .repip .ăcun o tâc tnu ăguada eS .lusos ănraot es arpusaed .tipot tnu ărugnil 1 .cof ep .enrac ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es . repip iş e ras ed etşevirtop es .ătam rof at rut ătitălc o ac ec raotnî es iopa .ifotrac gk 1 IFOTRAC ED EINHAI .csebocs es .ifotrac g 005 IIŞOR ED SOS UC IFOTRAC ED ETŞULĂG .eras .etrap ătlalaec ep iş ăcsaenemu r es ăs o-dnâsăl .ămups etutăb iruşubla ăuod elec tiş râfs al iş lejnurtăp ed ed rev ăznu rf ăniţup .ăsar ăznâ rb ed ă rugnil o iş aniăf .ifotrac g 005 ROTPUC AL IFOTRAC ED ETŞULĂG .rotpuc al iifot rac coc eS .ăpa ăcşaec 1 .etnib reif ă rutnu nî iţrăp elebma .tocolc nî ăd dnâc iş cof al e ras ăniţup iş ăpa uc ăţitarc o enup eS .ednuto r eţuletfihc caf eS .ae ras ăguada eS .793 .ele e rtni rp ăsar ăznâ rb enup es .ărutnu ăniţup nî tnu răm ătacot ăpaec o etşejărp es :rotămru lulef nî iişo r ed sos nu ecaf es pmit e rtnÎ .temsep ărugnil 1 .eras .993 .ăpaec 1 .ăuo 2 .gnul nî eiat es iş iifot rac ăţăruc eS .nifad ed ăznu rf o iş e ras .ăniăf irugnil 2 .ăniăf ed ăsar ărugnil o .enrac ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .ărutnu ăţirugnil 1 .eletşulăg grucs eS .iifot rac coc eS .ărutnu irugnil 2 .ăm rof o-rtnî ăzaşa es .ăru tnu ărugnil 1 .lutnu iş lurepip .iifotrac nup es .593 .893 .eras .ăţita rc nî a rugnil uc ecetsema iam es ăs ă răf tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .eiube rt iam ăcaD .ăuod nî pu r eS .ătacot ăţaedrev .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .epec 2 .eliruşuneblăg .e rat iam avec eif ăs lutaula tâcnî leftsa ăniăf ăguada eS .e ras ăguada eS .csebocs es .emugel ăgnâl ep etşev res es iş irut refs eiat eS .ăniăf irugnil 2 .tacot ra răm uas lejnu rtăp niţup ăguada es tiş râfs aL .rotpuc al etunim avetâc uad es iş tipot tnu uc csepo rts es .enrac tacot ed anişam ni rp uad es iş ăţăruc es .sus iam ac eletfihc caf eS .eras .ăsar ăznârb ărugnil 1 .i rut refs nî .ed rev ătalasuc uas i rutărum uc iv res top e" .iifot rac ăjaoc uc b reif eS .ielu irugnil 2 .noilub ărugnil 1 uas iişor g 005 .eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş ăpa uc egnits es .ătnîmă rf es iş e ras enup es .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs ăsal es . repip ed fa rp nu .a rutnu eiagit o.eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r avetâc iş enup top eS .nifad ed ăcim ăznurf o .ăniăf ni rp ătad anâm uc caf eS .repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ĂTRUT .repip .ielu nî uas ărutnu nî csejărp es iş temsep iş uo .ielu irugnil 2 .ăuo ăuod .tineblăgnî a-s dnâc iş tnurăm ătaiăt apaec ielu nî etşejă rp eS .ifotrac g 005 IŢPOC IFOTRAC ED ELETFIHC .ăb raif iam ăs ă răf ăro ed t refs nu niţ eS .etnib reif ielu nî csejărp es iş .ăniăf nirp ătad anâm uc etşulăg caf eS .sus iam ac lef al e ras uc ăpa nî b reif es iş iuluteged aemisorg ed i roicănrâc icim .77 .693 .noilub ed ă rugnil o taguăda a-s e rac nî ăpa ed ăcşaec o ănraot es iopa .ăuo 2 .aţilucruf uc ămâ răfs es luzeim rai .e ras ed etşevirtop es iş noilub niţup etâc ăguada eS .ăniăf mignil 2 .tnu g 05 .eras .edlac csev res es iş ăsa r ăznârb ăniţup ărase rp es .noilub ărugnil 1 .eletşulăg cudo rtni es .ăpa ăniţup ăguada es .ifotrac g 005 IELU NÎ ETIJĂRP IFOTRAC ED ELETFIHC .repip .iifot rac b reif eS .rtnî egnicnî eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .eiruf raf ep ăzaşa es .ăuod nî pu r eS .493 .iţamârăfs iifot rac lage dnitnî es .eniîp eilef 1 .iv res a ed etnianî ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .ăniăf nirp uad es .ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî enib ăcae rf es luzeim rai .niţup ăsal eS .iişor 3 .g rucs eS .

ătacetsema enib etse atsaeca dnâC .eras .1 CANAPS ED ERUIP ED LEF TLA * .tipot tnu irugnil 2 .zero ăcşaec 1 .grucs es .elicizru iş ac epa etlum iam nî ălaps es iş lucanaps egela eS .luze ro uc ăţitarc nî ăzaşa es .ăniăf ed farp nu sup a-s e rac nî ănâtnâms ed ănub ăcşaec o canaps al aguăda etaop es .t reif al nup eS .104 .ăgilămăm iş ielu nî ătijărp ăpaec .etunim ed 03 — 02 rotpuc al ăd es .ielu irugnil 2 .004 .elicizru treif ua e rac nî ămaez ed i rugnil 3 — 2 uc iş ăniăf uc ăcetsema es .ăniăf ărugnil 2/1 .elicizru treif ua e rac nî ăpa ed itşec ăuod ănraot es .ălfmu es ec ănâp ănişam ep enib tab es iş .niţup ăb raif iam ăs ăsal es iş lucanaps uc ăcetsema eS .eras .canaps gk 005.tăpsaorp tnu g 05 .cte elenagirf .etpal uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .tnu ărugnil 1 .ige rtnî ăsnî ănâmăr ăs eiube rt ze ro ed elebaoB .iulusav ludnuf nî ănâmăr ăs ele ep ed lutnâmăp iş lupisin tot tâcnî leftsa .eras .ii revămirp lutupecnî al etişei .aniăf ă rase rp es iş lucanaps enup eS .ăniăf ărugnil 2/1 .rotpuc al ăd eS .ăpaec 1 .eras .tagel ed lutsed etse iş t reif a lucanaps ec ănâp .canaps gk 005.ăniăf uc luşatnâr ed col nÎ .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .icizru g 005 ŞACAPRA UC ICIZRU ED FALIP .ece r etşev res eS .ie!u irugnil 2 .ălaps es e rac nî lusav nid apa egrucs es uN .egrucs eS .atag etse dnâC .iţnib reif csev res eS .canaps gk 005.tnu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejărp es tarapeS .nmel ed dnuf nu ep nif ăcaot es .sus iam ac canaps ed lue ruip etşetăgerp eS .arpusaed lucanaps ănraot es .tăpsao rp tnu niţup iş ăsar ăznârb ed i rugniI ăuod dnîguăda .ăniăf ărugnil 1 .ăcaot es .taidemi etşev res es iş tăpsao rp tnu niţup enup es .1 CANAPS ED ERUIP .504 .ăpa uc sav tla nî anâm uc elicizru tocs es ic .lucanaps treif a e rac nî ăpa ed ăuod uas ăcşaec o uc egnits eS .e ras ed etşevirtop es .cof al uon nid nup eS .ielu ărugnil 1 .)enrac ed ămaez ed iro etpal ed ăcşaec o uas( lucanaps t reif a e rac nî apa nid ăcşaec o ănraot es .roşu ămâ răfs es eteged e rtnî taul dnâc treif etse luze rO .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş ăpaec o tnurăm eiat eS .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .lucanaps eb reif es iş ălaps es .ănişam ni rp ăd es uas .nmel ed dnuf nu ep ăcaot es uas ătis nirp ce rt es .e ras uc ătitocolc ăpa nî ti repocsed eb reif eS .icizru gk 1 IELU UC ICIZRU ED ERUIP . roşu etşejărp es iş luze ro ăguada eS .ăcaot es iş lucanaps eb reif eS .etehco rc uc uas ărutpi rf al ărutinrag ac .e renit et raof elicizru tâced enub tnus uN .atag tnus dnâC .ăsar ăznârb ed ărugnil o uc tacetsema .canaps gk 005.404 .icizru g 005 ICIZRU ED FALIP .87 es ăs iamun ic .tăpsaorp tnu g 05 .sus iam ac elicizru ălaps es iş gela eS .nif temsep ed ă rugnil o uc ărase rp es .egela eS .rată rg nu ep am rof dnâzeşa .elenăgi rf .e ras uc ăti tocolc ăpa nî b reif eS .ăleznarf ed iilef 6 .dnuf ep ădnirp es un ăs ac dnâcetsema .tnu răm ae rp un rad .iro avetâc ed eiţarepo ătsaeca ătepe r eS .elicizru grucs eS .ti repocsed sav nî .epa etlum iam nî ălaps es .)tsug ăpud( ăpaec 1 .204 .etaruc et raof nâmă r elicizru dnâc ănâp .1 ROTPUC AL CANAPS .tnu nî eniâp ed iilef avetâc csejărp eS .etehco rc .ăniăf ărugnil 2/1 .şacapra ăcşaec 1 .ăpaec 1 .ăsar ăznârb irugnil 3 .1 TNU UC CANAPS .ăpa ed enib eg rucs es .ăpaec 1 .eras .temsep ărugnil 1 .nuja nid ăpa nî taium ăsnî eiube rt luşacap ra .i ruihco uc etşev res es canaps ed lue ruiP .ielu uc tnu răm ătaiăt apaec etşejă rp eS .304 .eleznu rf gela eS .ănâtnâms o ac sorg sos nu eniţbo es ec ănâp .ze ro ed lufalip uc lef al ecaf eS .eras .sar naerh uc .tnu ărugnil 1 .roşu iam ăb raif ăs ac .eras .dnuf al eniâp ed eliilef ăzaşa eS .naerh .ue rem dnâcetsema ănişam ep eniţ eS .ăb raif un ăs lucanaps ac u rtnep .

804 .epa etlum iam nî lucanaps ălaps es iş egela eS ROTPUC AL ICREPUIC UC CANAPS .eras .tnu răm ătaiăt ăcnuş ăniţup iş ămups etutăb iruşubla ie rt elec tiş rîfs al rai .ăm rof nî etşev res eS .nîrtăb iam etse ăcaD . rotpuc al .tnu uc ăţita rc o-rtnî iopa enup es iş ătis o ep egrucs es .luşi rcăm uc ăcetsema es .canaps gk 1 .v( canaps ed e ruip nu ecaf eS .rtnî ăşubănî es .tnu niţup iş ăznârb ă rase rp es .tnu ed ă rugnil o ăţita rc o-rtnî ătnâb reifnî eS .canaps gk 1 CANAPS ED ĂCNIDUB .canaps ed e ruip ed tarts nu enup eS .ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp es.tnu ed ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup es iş apa ătaot ăsai ăs ac dnâsăpa eg rucs eS .eb reif es iş epa etlum iam nî ălaps es .eras . roletitălc aemi răm ed ăţita rc o tnu uc enib egnu eS .ăniăf ărugnil 1 .et rap o al ăd es atag etse dnâC .tnu irugnil 2 .eliruşuneblăg uc anâtnâms no rtsac nu.etunim ed 05 — 04 eniţ eS .iilef etaiăt iş etiţă ruc elic repuic tnu nî ăşubănî es tarapeS .somu rf etşe rc ănâp .etraped iam aşa iş ătitălc o .ăsar ăznârb irugnil 2 .e ras uc .604  2 .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .e ras ed etşevi rtop eS .iş ănraotsăr es .ăpa uc sav tla nî lutot uc enup es iş ă repoca es .)136 .iş egrucs eS .ăcnidub ed ăm rof o tnu uc enib egnu eS .ăniăf ed ărugnil .ăb raif ăs ărăf ănue rpmî ătnâb reifnî es .tacot ed anişam ni rp ece rt es uas dnuf ep ăcaot es iş egrucs eS .tnu uc ăţita rc o.014 .ăcsaeneblăgnî es ăs ăsal es iş aniăf ăguada es .elicizru ac lef al luşircăm ălaps es iş ăţăruc eS .irut refs nî etaiăt etpaocsăr ăuo uc etşev res eS .aiţizopmoc ănraot es iş tnu uc enib ăm rof o egnu eS .v( ăuo nid etitălc 41 — 21 caf es tarapeS .arpusaed ăcsaenemu r .a rpusaed ăcsaenemur es ăs etunim avetâc ăd es .ănâtnâms ăcşaec 2/1 .rtnî tab eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .inig ram ep ed eletitălc a rpusaed c rotnî eS .tnu irugnil 2 .canaps ed eli răcnâm urtnep ac iţătitnac işaelecA EIVETŞ .eli răcnâm ac lef al csetăge rp es eivetş ed eli răcnâM .cof al ătnetsize r ăm rof o.114 .lucanaps t reif a e rac nî ăpa ed uas etpal ed ăcşaec o uc esnits .ămups etutăb eliruşubla ăm ru al iş dnâ r ep esup eliruşuneblăg ăguada es .dlac al eniţ eS .etpal ăcşaec 1 .anâtnâms niţup etâc ăguada es iş cof ep etunim avetâc eniţ es .eras .nub cof al ă ro ed irut refs ie rt eniţ eS .canaps ed .eras .aiţizopmoc ănraot es .904 .rtnid sorg sos nu ecaf es tarapeS .etitălc nî ătacărbmî eif ăs acnidub ătaot iş arpusaed es raotnî if ătaop ăs .şircăm gk 1 UO UC ŞIRCĂM .canaps gk 1 CANAPS ED UELFUS .tnu irugnil 2 .e ras ed etşevi rtop es .lucanaps enup es .ăsar ăznârb irugnil .ăcaot es iş lucanaps eb reif eS .lucanaps egela eS .ăm rof nî etşev res eS .)404 . rotpuc al ăd es iş ăsar ăznî rb ă rase rp es .atag etse dnâC . rănât etse ăcad .ăuo 3 .sar lavacşac uas ăznârb ărugnil 1 .tnu irugnil 2 .ăcsae rocăr es ăs epecnî dnâC .ănâtnâms irugnil 2 .icrepuic g 051 .aţita rc elpmu es dnâc ănâp .ăuo 3 .tnu ed ărugnil o iş ăsa r aznârb ăguada es .704 .e ras uc ătitocolc ăpa nî iâtnî etşe răpo es .ăsar aznârb uc ăcetsema es iş et rap o al ăd eS .elic repuic uc lucanaps ăcetsema eS .etpal ăcşaec 1 .ăniăf ăcşaec 1 .ătitocolc ăpa nî etşe răpo eS .rtnî ăzaşa eS .ăuo 2 :etitălc urtneP .canaps gk 1 CANAPS UC ETITĂLC ED ĂCNIDUB .ăniăf ărugnil 1 .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu uc acnidub etşepo rts es .inig ram ep 4 — 3 iş dnuf ep ătitălc o ăzaşa es .ă ro ed etatămuj o ac ric cof ep eniţ eS .sa r lavacşac uc uas ăsar ăznârb ăniţup uc arpusaed ărase rp es iş ănraotsă r eS .ăniăf ărugnil 2/1 .o iş tnu ed ărugnil o.iruşuneblăg 2 .ti rocă r iam a-s ec ăpud iş canaps ed lueruip uc ăcetsema eS .97 .ănilp aţitarc ătado ac .rezirap uas ăcnuş g 05 .tnu irugnil 3 .dnâr ep esup i ruşuneblăg ie rt ăguada es .tnu uc etşepo rts eS .e ras ed etşevi rtop eS .ue rem dnâcetsema .

rtnî ăzaşa eS .tnu irugnil 2 uas .iţreif tnus ănâp niţ es .ănâtnâms ăcşaec 1 .iram iruăg uc e raotăzăr o ep iopa da r es .tăpsao rp et raof lehgnaraps egela eS .tacot edrev lejnurtăp iş rarăm eţirugnil 2 .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .eras .814 .ăniăf .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .514 .sus iam ac iiecelvod ăţăruc eS .e raolf nî .ătitocolc ăpa nî niţup b reif eS .ielu niţup uc ăţita rc o.ăpa l 2 .eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez iş sos nî aguăda etaop eS .grucs eS .lehgnaraps gk 005.iţamâ răfs un rad .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup uc egnits es .aniăf ăguada eS .gnul nî .rtnî ăşubănî eS .tivirtop eiat es iram iam iec .iicoljim iecelvod 6 BLA SOS UC IECELVOD .e riţbus iş ed rev lu rif uc lehgna raps ă refe rp es eletfihc u rtneP .ăniăf ăţirugnil 1 .eiţizopmoc nid a rugnil uc ai eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .ăpa l 2 .ătarăs .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .ăpa ed enib egrucs es iş sus iam ac lef al eb reif es iş ăţăruc eS .eiâmăl .iţ reif eif ăs eiube rt iiecelvoD .1 TREIF LEHGNARAPS .ăru tnu irugnil 3 .eliţrăp ăuodnâma ep eleletfihc csenemu r es iş etnib reif ă rutnu uc eiagit o-rtnî lumurd ăd es .tnu iş ăniăf nid bla sos nu ecaf es pmit tseca nÎ .dnâ r ep esup elăuo .ratşum ăţirugnil 1 .214 .rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad eS .ti rocă r iam ua-s ec ăpud csev res es .eiaom es ănîp .tnu ărugnil 1 .rtnî csenemu r es iş iamun ălaps es .tarapes etşev res es lusoS .ăniăf irugnil 2 .aniăf uc ătacetsema anâtnâms iopa ăguada eS .ăpa l 2 .eiruf raf ep .etpal ăcşaec 1 .noilub ed ă rugnil o .tnu nî niţup ăşubănî es iş apa enib egrucs es .tijărp temsep iş tipot tnu uc uas ăzenoiam uc etşev res eS .tnu ed ărugnil o .eras .noilub ărugniI 1 .iţamârăfs un rad .ăsar ăznârb irugnil 2 .emignul işaeeca ed etaot iopa eiat es iş ihcnunăm nu-rtnî e rif 01 — 8 etâc ăgael eS .tacot edrev lejnurtăp .ăniăf ăţirugnil 1 .atag tnus dnâc iş rotpuc al uad eS .iruşuneblăg 2 :sos urtneP .tnu nî roşu ătijă rp iş tnu răm ătaiăt ăpaec nid sos nu ecaf eS .etnib reif ăpa nî nup eS .eiaom es ăs pecnî dnâC .tnu irugnil 2 .ăro etatămuj o ac ric cof al niţ es .08 ROTPUC AL IFOTRAC UC IECELVOD .ăsa r aznârb uc iş iiecelvod uc ăcetsema es .ielu irugnil 2 .414 .ănâtnâms o ac ăsao rg ătsap o ecaf eS .tev reş nu ep ăzaşa es iş eleţa eiat es .iecelvod etsep ănraot eS .cigapra g 001 .ăsar ăznâ rb ăraserp es .iţepsao rp et raof .iţ reif epao rpa tnus dnâC .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî ăzaşa eS .ige rtnî ăsal es .e ras .iieţiăt ac .ielu nî aenemesa ed .lehgna raps ed rolirutăgel lumu rd ăd es .iicoljim iecelvod 6 IECELVOD ED ERACNÂM .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al uad es iş ăm rof o.aznârb .lehgnaraps gk 1 ROTPUC AL LEHGNARAPS ED ELETFIHC .714 .ielu g 001 .epa etlum iam nî ălaps es iş ăsao rbif aetrap ed ăţă ruc eS .ăpa ăniţup ăguada es .ăniăf ăţirugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .tocolc nî uad dnâc lutnemom niD .ERAOLF NÎ IECELVOD .e tşetocolc dnâc iş e ras uc ăpa treif al enup eS .ece r iş iv res etaop es t reif lulehgna rapS .eras .cim cof al .tnu ărugnil 1 .etocolc avetâc aed ăs .irenit iecelvod gela eS .enib ădni rpuc el ăs eiube rt apA .temsep ărugnil 1 .eraolf nî iecelvod gk 1 uas iicoljim iecelvod 6 ĂNÂTNÂMS UC IECELVOD .tecnî ăb raif ăs eiube rT .ăpaec 1 .ăsar ăznârb irugnil 2 .enrac tacot ed anişam nirp ece rt eS .)25 .dar es uN .eras .ănue rpmî lutot ăcetsema eS .enrac ed ămaez .tnu niţup uc ăţitarc o.icim tnus ăcaD . rotpuc al uad eS .v( rat rat sos uc .e ras ed etşevi rtop es iş ătacot ăţaed rev .eras .ă reisos nî .)iecelvod al ed amaez uc uas( etpal uc snits .iiecelvod uc ăţita rc işaeeca nî lucigapra enup eS .enao racam ed ae raotă ruce rts ni rp g rucs es . roşu etşejărp es ta rapeS .tacot lejnu rtăp niţup ăguada es iv res a ed etnianÎ .614 .lucigap ra .tnu ărugnil 1 .eraolf nî iecelvod gk 1 ITŞECERG.314 .ăniăf ed ăţirugnil o uc ătacetsema anâtnâms a rpusaed ănraot eS .ignul ăsai ăs tâcnî leftsa .e ras ed ătivirtop .ăuo 3 .

tivi rtop cof al . rotpuc al ăd es iş tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc nup es .izega rf iiecelvod tnus ănâp ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd eS .sus iam ac lef al csetăgerp es iş iiecelvod ulpmu eS .ebaob edrev erăzam g 052 .ielu niţup uc etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .iţrăp elebma ep csenemu r eS .ăţaed rev .gnul nî eif eiat es iş ăjaoc ed iiecelvod dar eS . repip .eras .uats ăcaD .atag tnus ec taidemi iţiv res eiube rT .iecelvod 3 se săreze înainte de a fi puşi la prăjit.ăznârb irugnil 2 .iţepsao rp .ităge rp etaop es e racnâm işaeecA .da r eS .e ras ed etşevi rtop eS .ăuo iş iecelvod .iicoljim iecelvod 3 ENAP IECELVOD .ăpaec 1 .eras .tarăs ed tivi rtop .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .eicoljim emi răm ed iţepsaorp iecelvod gela eS .e ras .etpal ăcşaec 2/1 .csenemu r es iş ărutnu ăniţup uc aţita rc o-rtnî ăzaşa es iş iiecelvod ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .eras .ăniăf ed ă rugnil o uc luo iş ielu uc arutnu dniucolnî .ăniăf ărugnil 1 .ece r etşevres es ae racnâM .e ras .ătlum ă rutnu nî csenemu r eS .)izu rc( iilef eiat es iş iifot rac ăţăruc es .etpaocsăr ăuo ed iilef ed lunu .rotpuc al ăd es iş ă repoca es .etnib retif )ielu uas( ărutnu uc eiagit o.ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .iicoljim iecelvod 6 ROL LUZEIM UC IŢULPMU IECELVOD .e ras uc apa nî tarapes ăt raif ae răzam ăguada es .rtnî a rugnil uc ănraot eS .lutemsep uc iş )ăznâ rb ătla eif .ătijărp ăpaec o iş ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî ăcaot es socs luzeiM .meva ăcad .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD ED ELETFIHC .etnib reif .ărutnu irugniI 3 .iicoljim iecelvod 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IECELVOD . .ăniăf irugnil 2 .ăsam al ăzae răs eS .ătalas uc csev res es iş iţ răp elebma ep csejă rp eS .etpaocsă r elăuo b reif eS .temsep iş uo .ăniăf irugnil 2 .noilub ăguada es .eras .ăcaot eS .ăniăf ărugnil 1 .uo 1 .ielu irugnil 2 .eniâp eilef 1 .tacot lejnurtăp iş rarăm ăţirugnil 1 .124 .iiecelvod dar eS .eras .repip .iicoljim iecelvod 3 IŢIJĂRP IECELVOD .ărutnu ăniţup uc etşejă rp es luzeiM .ifotrac ed iilef ed dnâ r nu ăzaşa es .csebocs es iş ăuod nî eiat es .ăpa uc egnits es .tăpsaorp tnu g 05 .ărutnu irugniI 2 .ăniăf .iecelvod ed iilef ed dnâ r nu .uo nu ăguada eS .ărutnu ăniţup uc ătacot ăpaec o roşu etşejărp es :iişo r ed sos lurotăm ru ecaf es ta rapeS .etpal ănraot es arpusaeD .aliărB ed ăbla ăznâ rb eif( aznâ rb uc ăcetsema es .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ăsam al ăzae răs eS .temsep ărugnil 1 .ăniăf ed ărugnil ed f râv nu enup es .ăro ed etatămuj o niţup lec srucs al niţ es( enib grucs es iş iiecelvod b reif eS .uo nu uc ăcetsema es .224 .ătacot ăţaed rev iş iişo r ed iilef avetâc .ăru tnu irugnil 3 .ăm rof nid elemugel e repoca ăs tâc .ănâtnâms irugnil 2 .)ie nid apa esal ăs ac .dnuto r eif .epec 2 .ăniăf nî uad es uon nid iş etpal nî eiaom es .424 .ifotrac g 003 .18 .iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .ănâtnâms ăniţup .ifotrac uon nid iş aţaed rev ăniţup .emiso rg u rtemitnec 2/1 ed iilef nî .024 .ăniăf ni rp uad eS .arpusaed ed aţijoc eiaom es .atag tnus iiecelvod dnâC .e raolf nî iiece lvod ăguada eS .iişor 4 .914 .uo 1 .ielu uas ărutnu irugnil 2 .ărutnu ărugnil 1 .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .324 .ăznârb ărase rp es .iecelvod etsep ăţita rc nî ănraot es iş etocolc avetâc aed ăs ăsal es .iiecelvod iş iifot rac b reif es ec ănâp .iiecelvod dar eS .sos nî dnâguăda .repip .ăuo 2 .etpal itşec 2 .atag tnus ec ătadnî csev res eS .e ras ed etşevirtop eS .iţinemu r somu rf eif ăs iiecelvod ac u rtneP .ăniăf nî iiecelvod uad eS .eraolf nî iecelvod gk 1 ĂŢAEDREV IŞ ERĂZAM UC IECELVOD .ătlum ărutnu nî iţijărp eiube rt .tijărp u rtnep ac lef al iiecelvod csetăgerp eS .temsep ărugnil 1 .ătacot ăţaed rev iş ăniăf .uo 1 .csebocs es iş ăuod nî eiat es .repip .cof al ătnetsize r ăm rof o ărutnu uc egnu eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .arutnu ătnâb reifnî eS  Nu trebuie să  .

ăm rof nî etşev res eS .ăuo 2 .iiecelvod iş luze ro ăţita rc o.)ăni ret( tnâmăp ed ăm rof o-rtnî ăzaşa es .ăsa r ăznârb ărase rp es .tacot rarăm .csebocs es iş ăuod nî eiat es .rtnî ăzaşa es .tăpsao rp lutnu uc iş elăuo uc ăcav ed aznârb ăcae rf es tarapeS .işomurf iecelvod 5 ĂZNÂRB ED UELFUS UC ITULPMU IECELVOD .ăpaec 1 .ănileţ ed ăznurf 1 .arutulpmu etşe rc ec ănâp niţ es .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .tocs eS .iiecelvod dar eS .)104 .ăcim ăpaec 1 .eras .ăcsae rocă r es ăs etrap o al ăd eS .ie nid alaezemu ătaot esei ănâp cof ep niţup niţ eS .ăcav ed ăznârb g 002 .etpal uc uas ăpa uc egnits es e rac .iiecelvod dar eS .ăţaed rev enup eS .824 .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .iţăcub ie rt nî uas ăuod nî eiat es .io rutsu ed ieţăc aviţâc uc aznâ rb dniucolnî iş .rotpuc al uad eS .temsep ărugnil 1 .ielu irugnil 2 .uo 1 .rasecen etse ăcaD .ăsa r ăznârb a rpusaed ărase rp eS .ielu niţup uc csenemu r es iş eiat es .ze ro ed ăcşaec o al itşec ăuod .g rucs es .ăpa uas etpal ăcşaec 1 .v( icizru ed lufalip u rtnep ac luze ro etşetăge rp eS .ă repoca es .anâtnâms ăguada es .ăuo 3 .ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ednuto r iilef eiat es .iv res a ed etnianÎ .ăniăf ărugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .ti rocăr ua-s dnâc rai .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .zero ăcşaec 1 .eras .iişo r ed iilef uc ăm rof nî i-udnâzeşa .eras .)434 .ăpa uc itşec 2 .iicoljim iecelvod gela eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .sus iam ac iiecelvod ităge rp top iam eS .ăznârb irugnil 2 .ănâtnâms irugnil 2 .ămups etutăb iruşubla ăuod elec iş i ruşuneblăg ăuod dnâ r ep iş e ras .ărutnu uas tnu uc ătinemu r iş ătacot ăcim ăpaec o .noilub ărugnil 1 uas iişor 4 .eraolf nî iecelvod g 057 uas iicoljim iecelvod 4 IECELVOD ED UELFUS .ăpa ăniţup uc t reif luze ro ăguada eS .e ras ed etşevi rtop eS .işomu rf iecelvod gela eS . rotpuc al ăro o ăd eS .ăznârb irugnil 2 .rtnî ăzaşa eS .u rtnuănî etşebocs es t refs e raceif .ăţita rc ep ed ecafsed es iş enib ăşao rgnî es ănâp .tăpsao rp tnu g 52 . repip .ăniăf irugnil 2 .tacot ra răm .v( elosaf ed luelfus urtnep ac eiţizopmoc o ta rapes ecaf eS .ăgrucs es ăs ăsal es iş cse răpo eS .izega rf iiecelvod tnus ănâp .luzeim etşebocs es iş .ăuod nî ătacub e raceif iopa .ăcav ed ăznâ rb g 051 .uicoljim cof al .tnu ed eleţăcub avetâc iş temsep ăraserp es a rpusaeD .e ras ed csevirtop eS .tnu irugnil 2 .e ras iş ătitocolc ăpa uc cse răpo es iş etivi rtop iţăcub nî eiat es .elitrăp etaot ep csenemu r es .eras .rotpuc al csenemu r es iş tnu uc ăţita rc o.tnu uc .ăuo 2 .tal nî iâtnî .iecelvod ed elirut refs ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .ăpa ăniţup etâc ănraot es .624 .iişor g 005 :sos urtneP .28 al ăb raif ăs ăsal es .etşe rc ănâp .ăţitarc nî .724 .ătacot ăţaed rev .eras .iţijă rp tsof ua e rac nî luielu uc ănue rpmî .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD UC FALIP .temsep uc iş uo uc ăcav ed aznâ rb ăcae rf es tarapeS .524 .tnu irugnil 3 .ăpa uas etpal ăcşaec 2/1 .924 .emignul nî .zero irugnil 2 .tnu ed eleţăcub avetâc nup es iş ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp es .e ras .iiecelvod ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .ăbla ăznârb g 091 .ăniăf ărugnil 1 .g rucs eS .ăniăf ed ănilp ărugnil o iş tnu ed ăsar ă rugnil o-rtnid so rg sos nu ecaf es tarapeS .e ras .arpusaed ănraot eS .dar es .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ăsar ăznâ rb ăguada es iopa .iiecelvod ulpmu eS .răhaz ăţirugnil 1 .e ras uc ătitocolc ăpa nî cse răpo eS .ăpa ăguada es .tnu uc ăsnu ăvat o.u rtap nî eiat eS .ei ruf raf ep ăzaşa es iş tocs eS .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad es iş iişo r ed sos nu ănraot es arpusaeD .ărutnu ăniţup uc iţinemu r iş iţacot .rtnî eletla ăgnâl elenu ăzaşa es .rotpuc al uad es .emirăm ăpud .aliărB ed ăznâ rb ed iriţbus eţuilef uc iş iişo r ed iilef uc dnânretla iecelvod ed irudnâr ăzaşa es .ătivirtop emirăm ed iecelvod gela eS .tipot tnu ărugnil 1 .e ras ed etşevi rtop es iş tacot rarăm niţup ăguada eS .iicoljim iecelvod 6 IŢULPMU IECELVOD IŢLA .iiecelvod dar eS .ăm rof nî csev res eS .iişor g 005 .ărutnu ed ărugnil o uc .dar eS .iicoljim iecelvod 3 ROTPUC AL IIŞOR UC IECELVOD .iicoijim iecelvod 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IECELVOD ED LEFTLA * .

elosaf g 057 ROTPUC AL ĂTELMO UC EDREV ELOSAF .ătacot ăpaec o ielu uc etşejărp eS .ăsarg elosaf gk 1 IELU UC EDREV ELOSAF .ige rtnî nâmăr e lebaob leftsa iamuN .io rutsu ed ieţăc ie rt .dnâr ep esup eli ruşuneblăg iş ăsa r aznârb ăguada es .etrap o al ăd eS .ece r ăpa uc ălao o.v( ”iecelvod ed uelfuS“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ătacsu elosaf g 005 ĂTRAIF .tivi rtop cof al .etepac al o-dnâpu r aelosaf ăţăruc eS .534 .ămups eli ruşubla ăguada es tiş râfs aL .ăi riăf ed enilp ae rp un i rugnil ăuod csejărp es ta rapeS .nuja nid ăpa nî eiaom es ehcev iam etse aelosaf ăcaD .tăpsaorp tnu g 05 .elosaf nid alaezemu esei ănâp ănişam ep eniţ es iş cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî tnu uc ăzaşa es .vocrom 1 .ătitocolc ăpa uc eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .cim cof al .enib ădnirpuc el ăs tâc .ăuo 3 .noilub uas eţileip ed etiţă ruc eliişo r ăguada eS .aelosaf ăţăruc eS .ăpa uc uas etpal uc gnits es iş col ed ăcsaenemu r es ăs ă răf . roşu iam ăb raif ăs ac urtnep nuja nid taium eiube rt e rac .ăniăf ăţirugnil 1 .EBAOB ELOSAF .e ras ăniţup uc ătitocolc ăpa nî eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .etpal irugnil 3 .634 .cim cof ep enup eS .e ras ed farp nu uc ătitocolc ăpa nî t reif al enup es iş ălaps eS .ăpa ed ăs rucs aelosaf iş ăţaed rev .nifad ed ăznu rf o .eteged e rtnî roşu etşevi rts es ze ro ed lubob dnâc atag etsE .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .cim cof ep eb reif eS .ăro o rotpuc al ăd es .ăpaec 1 .eras .nifad ed ăznu rf 1 .134 .434 .eras .etnib reif .rtnî enup es iş egrucs eS .t reif al ăsup if a ed etnianÎ .elosaf gk 005.etocolc avetâc aed ăs etnib reif ăpa nî enup eS .enib ădnirpuc el ăs lutnu ac u rtnep aţita rc dnâcşim .”ănâtnâms uc iecelvoD“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .tnu uc etşepo rts es .uşo r niv le răhăp 1 .034 .ătamufa ăninăls g 001 . rotpuc .eras .ăb raif ăs tecnî ăpaecnî ăs .nifad ed aznurf iş lutavazraz etaocs es .tipot tnu ed irugnil ăuod nî .v( ănâtnâms uc iiecelvod ac lef al etşetăgerp es iş eg rucs eS .elosaf gk 005.ăti repocsed eb reif eS .ărutnu i rugnil 2 .ăpa uc egnits es iş ăniăf enup es .234 .ăpaec 1 .rotpuc al ăd es iş elosaf etsep aiţizopmoc ănraot eS .cof ep ăniţ iam es ăs ă răf etşev res es iş e ras ed etşevirtop eS .ăm rof nî etşev res eS .1 TĂPSAORP TNU UC EDREV ELOSAF .ănileţ ed ăznu rf o iş aniăf .ăznâ rb ărase rp es .nifad ed ăznurf 1 .şacap ra uc tiucolnî if etaop luze rO .38 .ătelmo o ac ednirp es ănâp eniţ eS .ă ro ed etatămuj o .iod aguăda top es tsug ăpuD .ăpaec 1 .ătacsu elosaf g 005 ĂNINĂLS UC EBAOB ELOSAF .e ras uc etreif iişo r nid tităge rp iişo r ed sos uc etşev res eS .iişor 4 .rotpuc al ăd es iş e ras ed etşevi rtop eS .eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS . răhaz .lejnurtăp 1 .ătelmo urtnep ac elăuo tab es ta rapeS .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .tnu irugnil 2 .noilub ă rugnil 1 .somu rf tucse rc a dnâc etşev res eS .ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod eniţ es .ălaps es iş aelosaf egela eS .334 .tivi rtop cof ep uon nid enup es iş eg rucs es .etnib reif ăpa ătla uc .e ras ed etşevi rtop eS .eiruf raf nî uas no rtsac nî ăzaşa es dnâC .lutavaz raz .e ras ed etşevirtop eS .ăţita rc ep ed ecafsed es iş enib ăşao rgnî es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .ăpaec o ăguada eS .aedif elosaf g 057 EDREV ELOSAF ED UELFUS .irutărum uc .)824 .1 ĂNÂTNÂMS UC EDREV ELOSAF .etrap o al egart es tocolc nî ăd ec ăpuD .)414 .ăcetsema eS .eras .niţup ti rocăr a-s aiţizopmoc dnâC .ănâtnâms uas etpal iş ăniăf uc .ae ras enup es tiş râfs e rps .elosaf etsep aiţizopmoc ănraot eS .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî tnu uc ăzaşa es iş eg rucs eS .eg rucs eS .ielu irugnil 2 .egrucs eS .ăniăf ărugnil 1 .ece r uas ădlac etşev res eS .ăsarg elosaf ăţni refe rp ed .

tnu ărugnil 1 .atag etse dnâC .ebaob ed rev ae răzam ac csetăge rp es iopa .treif al ăsup if a ed etnianî .teged nu ed tarts nu uc erepoca o ăs erac .ăpa ed ărugnil o etâc ăguada es dnâc nî dnâc niD .ae răzam iş enup es .ios ăpud .ebaob .ă ro ed etatămuj o ac ric ăb raif ăs eiube rT .tnu ărugnil 1 .etşe rc ănâp cof al enib etab es iş ătis nirp etnib reif ece rt eS .răhaz ed ăţirugnil o .epec 2 .ănue rpmî etocolc avetâc aed ăs niţ eS .ielu irugnil 2 .uşor niv ed lerăhăp nu ăguada eS .ebaob edrev erăzam gk 1 ĂNINĂLS UC EDREV ERĂZAM .ă repoca eS .eniţ eS .epec 3 .nifad ed ăznurf 1 .e ras .eras .)434 .răhaz ăţirugnil 1 .48 .edrev .ed rev aelosaf iş ac e răzam ed eliătsăp ăţăruc eS .nifad ed ăznu rf o .noilub ăguada es .v( eb reif es iş eb aob aelosaf egela eS .aeras enup es tişrâfs erps .144 .etnianî iam ăpa nî ătuniţ eiube rt un .ăuon etse aelosaf ăcaD .cigapra g 002 .ăniăf ăţi rugnil 1 .ae răzam egela eS .)634 .ăbraif ăs tupecnî a aelosaf ec ăpud .etnibreif ăpa uc .ătraif etse aelosaf dnâc iş i roşitşep ătaiăt apaec .pmit tseca nÎ .ătraif aninăls iş lucigap ra tnu niţup uc roşu csejărp eS .e ram cof al ăsnî un .e ras ed farp nu uc iş ătitocolc ăpa uc treif al enup es .eras .tocolc nî ăd muC .ioru tsu ănâţăpăc 1 .e ras enup eS .etehco rc uc uas elenăgirf uc etşev res eS .ecer ăpa uc ălao o-rtnî enup es iş egrucs eS .edrev .ielu nî .834 .tivirtop cof al uon nid enup es iş egrucs es .ătăpsao rp eif ăs eiube rt tităg urtnep ae răzaM .iulutreif lupmit nî tlum aerp edacs ăcaD .cim cof al .atsaeca uc ăcetsema es .”elosaf ed uelfuS“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .tnu ed ărugnil o uc cof al enup es iş ae răzam egela eS .eras .lutecnî uc ăbraif ăs ăpaecnî ăs .244 .tacot edrev rarăm ăţirugnil 1 .ăţugilămăm uc iş io rutsu ed iedjum uc uas ielu nî ătijă rp ăpaec uc etşev res eS .ăţudlăc aiba ăpa nî ero ăuod .egrucs es .tnurăm ătaiăt .ăniăf ărugnil 2/1 .irubuc icim nî ătaiăt .ăniăf uc tnu nid şatnâr nu ecaf es .e răzam etsep lusos ănraot eS .ătamufa aninăls uc ănuerpmî .aelosaF .răhaz ed ăţirugnil o .tnu ărugnil 1 .ălao nî enup es iş tnurăm ătaiăt ăpaec o ăru tnu nî etşejărp es tarapeS .cim cof ep alao enup eS .etehco rc uc etşev res es .etrap o al egart es .344 .v( elosaf ed luelfus ac lef al etşetăgerp eS .tivirtop cof al ăbraif ăs ăsal eS .noilub ărugnil 1 .e ras .edrev erăzam g 005 ERĂZAM ED UELFUS .ăsaotsug etse un leftla .tarapes etşejărp eS .e rat ae rp ădacs ăs âtasăl eiube rt uN .ăro ed etatămuj ac ric ăb raif ăs ăsal es .iătsăp e răzam gk 1 IĂTSĂP EDREV ERĂZAM .ero 3 2/1 1 acric ăbraif ăs .ăti rocăr etşev res es .amups ai es .ătacsu elosaf g 005 ELOSAF ED EINHAI .e ras ed etşevi rtop eS .ielu irugnil 2 .ătasrăv aeeca uc ălage etatitnac nî .ăpa col ed ăbia iam un ăs ac .044 .ătitocolc eiubert .tişubănî ăb raif ăs eniţ es .noilub ed ărugniI o .tăpsao rp tnu iş tacot ed rev rarăm ed ăţi rugnil o .ătacsu elosaf g 005 ĂTUTĂB ELOSAF .sus iam tatăra a-s muc ăpud eb reif es iş aelosaf egela eS .e ras enup eS .ebaob erăzam gk 1 ĂTRAIF EDREV ERĂZAM .ae răzam egela eS .ebaob erăzam gk 1 ĂTIŞUBĂNÎ EDREV ERĂZAM .934 .etinemu r niţup tnus dnâC .răhaz ăţirugnil 1 .ăpa l 1 .ănişam ep ăpilc o ăsal es .răhaz ăţirugnil 1 .tăpsaorp tnu g 05 .eram lubob uc elosaf egela eS — ăpa ăniţup ăguada iam es .ătraif ăninăls g 051 .nifad ed ăznurf o .734 .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .

ăsaomups enived iş ălfmu es ănâp .e ro ie rt .ece r ăpa uc treif al enup eS .ielu nî ătijărp ăpaec uc etşev res eS .edepe r iam ăb raif ăs ac .054 .tnu răm ătaiăt .eras .eniâp eilef 1 .etnib reif etşev res es .ăsaomups enived ănâp ănişam ep etab es iş ăţita rc nî uon nid enup eS .răhaz ăţirugnil 1 .ae nirp eleci rteip ănâmăr un ăs ac .repip iş e ras .egrucs eS .)elfmu es ăs epecnî( luze ro ăcsae rolfnî ăs cof ep etunim avetâc eniţ eS .tivi rtop cof al .iorutsu ănâţăpăc 1 .”ăninăls uc ebaob elosaF“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .edeten iişo r gela eS .ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod aets ăs ăsal es iş ălaps eS .răhaz ăţirugnil 1 .ăuod ac ric eniţ eS .ătuzăcs et raof sela iam iş ăt raif enib etse ae răzam dnâC .icrepuic g 052 .uo nu .atag etse dnâC .rtnid tucăf sos nu uc ăţita rc o.ăţaedrev ăţirugnil 1 .nuja nid ăpa nî taium ăsnî eiube rt luşacap ra .ăsaorg ae rp eif un ăs ac .58 .etnil g 005 ĂTUTĂB ETNIL .ăcim ăpaec 1 .ătis nirp etnib reif ece rt es .temsep ărugnil 1 .ielu irugnil 2 .esaomu rf .epec 2 .edepe r ăcsaepot es ăs ac icim iţăcub nî taiăt eif ăs eiube rt lutnU .744 .eras .treif al aetnil enup eS .ătacot ăpaec o tijărp a-s e rac nî ielu ed ărugnil o.rtnî uon nid enup es .ăniăf ăţirugnil 1 .etrap o al ăd eS .ăg rucs es ăs .ige rtnî ănâmă r ăs eiube rt eliişoR .ăniăf ărugnil 1 .844 .eras .lejnurtăp 1 .ăpaec 1 .e ras ed etşevirtop eS .644 .ielu irugnil 2 .treif a e rac nî apa nid niţup etâc ăguada iam eS .fotrac 1 .i ram ed tivirtop iş ednuto r .ătacsu erăzam g 005 ĂTUTĂB ERĂZAM .eliişo r ulpmu eS .eliişo r ăg raps es un ăs ac .tivi rtop cof ep ece r ăpa uc enup es iş eg rucs eS .444 .ătis nirp etnib reif ece rt es .şacap ra uc etulpmu eliişo r iş tnus esaotsug ed tâta toT .aţidoc tsof a ednu aet rap nî lecăpăc nu eiat eS .ă]irg uc aetnil egela eS .iişo r nid socs luzeim .v( ăninăls uc eb aob aelosaf ac lef al etşetăge rp es iş eb reif es .fot rac nu iş ăpaec o tupecnî al ed ăguada eS .tăpsaorp tnu g 05 .ărca ăzrav ed zeim uc aenemesa ed .ielu irugnil 2 .iram ed tivirtop iişor 21 ZERO UC ETULPMU IIŞOR .544 .uo 1 .ăt raif epao rpa etse aetnil dnâc .944 .repip .e ras .enib egrucs eS .tăpsao rp tnu niţup uc ăcetsema es .sus iam ac lef al .ătiv res if a ed etnianî rai .ătamufa ăninăls ed iilef avetâc ăguada es t reif al ăcad ăsaotsug et raof etsE .rtnî ăzaşa eS .ă rutnu nî ătijărp ăpaec .ăniăf .repip .e racnîm nî niv enup es uN .tiş râfs al iamun enup es e raS .iicoljim iişor 21 ICREPUIC UC ETULPMU IIŞOR .ăpa uc egnits es .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî etşejărp es ta rapeS .enib ăs raots iş ăpa nî ătaium eniâp ed ăsao rg iam eilef o dnâguăda tacot ed anişam ni rp ece rt eS .ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod eniţ eS .enrac ed roleletfihc lucol nî etiv res if top iş esaotsug tnuS .sus iam tatăra a-s muc aşa aetnil eb reif eS .bob uc bob .etnil g 052 ETNIL ED ELETFIHC .ăcetsema eS .aenrac etşespil dnâc .)tsug ăpud( io rutsu ed ieţăc iod iş repip .iinişam aenig ram ep etab es iş ălao o.lutecnî uc ăb raif ăs ăpaecnî ăs .etnil g 005 ĂNINĂLS UC ETNIL .egela eS .ătutăb elosaf ed et rap o ăguada es e răzam iţ răp ăuod al ăcad ănub iam etse ătutăb ae răzaM .tecnî ăb raif ăs eiube rT .ielu irugnil 2 .iorutsu ed leţăc 1 .)634.iişor al ed luzeim :sos urtneP .niţup ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .luze ro ăguada es .ielu ărugnil 1 .soj nî a rug uc nup es iş .epec 2 .repip .e rat enâmă r leftla .ăcsaiuic ret es un ăs ac .eras .eras .etnil g 005 ĂTRAIF ETNlL .epec 2 .ăjirg uc eleţnimes iş luzeim tocs es .epec 3 .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâc iş .ătacsu ae răzam egela eS .iedra ed noilub ăţirugnil 1 .io rutsu ed iedjum uc uas ielu nî ătijărp ăpaec uc etşev res eS .zero ed ăcşaec 1 .ărutnu irugnil 2 .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es e rac eletfihc anâm uc caf eS .e ras iş răhaz .ătacot ăţaed rev ăguada es .tăpsao rp tnu ed ătacub o ăguada es iş eg rucs es .lef al caf eS .tavaz raz iş ăpaec o uc .vocrom 1 .eras .ăpaec 1 .

ăniăf ărugnil 1 .tavazraz enâmăr iam ăcaD .agrucs es ăs ăsal eS .tnu irugnil 2 .tacot rarăm niţup iş treif al âguada eS .ăuo 2 .eiaom es ăs pecnî elic repuic dnâc iş ăcetsema eS .ăsao rg ed lutsed enived aiţizopmoc dnâc ănâp cof ep ăcetsema eS .tocs eS .e rat lubob ănâmăr un ăs ac .tnu uc ităgerp top es ielu ed col nÎ .tnu răm ătacot apaec ielu nî etşejărp eS .edlac csev res es rad .eţnimes ed ăţă ruc es iş ied ra al ed ele raotoc tocs eS .iulu roicip luf râv ăzaet răpednî es ec ăpud iş .le ep iţătue rg uc dnuf tla enup es arpusaed rai .esaoj elinigram uc ăm rof o.ăniăf iş repip .etpal uc egnits es .răhaz ăţirugnil 1 .ă ro ed etatămuj o csaet al leftsa ăsal eS .ednuto r iişo r gela eS .irutăcipsed nirp eleteniv ulpmu es .rotpuc al uad es .ătalas urtnep ac eleteniv coc eS .ătitocolc ăpanî etunim 01 ac ric niţ eS .lejnurtăp 1 .nmel ed dnuf nu ep atla ăgnâl anu ăzaşa es .ielu ărugnil 1 .işarg iedra 6 IEDRA ED FALIP .eliţ răp etaot ep i-udnîc rotnî .iiedra ălaps eS .ied ra ed noilub ed ăţi rugnil o ăguada es .sus iam ac eliişo r csetăgerp eS .eniâp ed eilef 1 .iedra 21 ETENIV UC IŢULPMU IEDRA .”zero uc e tu lpmu iişoR“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .temsep ă rase rp es iş eliişo r ulpmu eS .vocrom 1 .so rg ed lutsed sos nu ecaf eS .eras .ice r csev res eS .e ras ăguada es .işarg iedra aviţâc iş elpmu top es .lusos amut a ed etnianî .eiţizopmoc ătsaeca uc iied ra ulpmu eS .254 .ioru tsu ed ieţăc 6 .ăgrucs es ăs soj nî a rug uc ăsal eS .ănileţ ed izoc iş eznurf .ănileţ ed ăznurf 1 .iicoljim eteniv 3 .tnu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejă rp eS .ăniăf ăţirugnil 1 .cnâda ae rp ednu rtăp a ărăf .e ras .epec 4 .ăpaec uc luielu nî nup eS .454 .iicoljim iişor 21 ĂZNÂRB ED UELFUS UC IIŞOR .ăţita rc o.luzeim etşebocs es .sarg iedra 1 .554 .emignul nî i rutăcipsed u rtap caf es cim tiţuc nu uc iopa .etivirtop eteniv 6 )IDLIABMAMI( ETANĂPMÎ ETENIV .rtnî ăzaşa es iş eti răpo ănileţ ed eznu rf uc ăgael es .ădaoc e rpsnid lutăpac eiat eS .ă rutulpmu ed ărugnil o etâc e raceif nî enup es .v( ze ro uc eliişo r ac lef al csetăg-e rp es iş ieţidoc lu ruj nî lucapac etaocs es .ăniăf ărugnil 1 .ăm rof nî csev res eS .154 .654 .ele nid alae răma ăsai ăs iş ăg rucs es ăs .tnu uc enib ăsnu .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăsar ăznâ rb ăguada es .etepsao rp eteniv gela eS .ielu nî aenemesa ed etşejărp es iş lutavaz raz tot auaedif ac eiat eS .”zarp ed faliP“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .treif al tlum iam avec eniţ es iş nuja nid ăpa nî eiaom es luşacapra .ătijărp .ănileţ 2/1 .ăcim ae raotăzăr ep sa r voc rom nu aguăda etaop es ze ro nI .ăru tnu irugnil 2 .icim iam .iedra 21 ZERO UC IŢULPMU IEDRA .iişor g 003 uas noilub irugnil 2 :sos urtneP .io rutsu ed rif nu etâc iş dnâguăda .ăpa uas etpal ăcşaec 2/1 1 .ăţitarc nî tazeşa ua-s ec ăpuD .v( za rp ed lufalip ac lef al etşetăgerp eS .tnu răm ăcaot es .)944 .ielu nî iţişubănî iş auaedif ac iţaiăt işarg ied ra aviţâc uc luza rp dniucolnî )494 .68 ăzaşa es e rac .eliruşuneblăg .repip .răhaz ăţirugnil 1 .ze ro uc iţulpmu iied ra ac lef al caf eS ŞACAPRA UC IŢULPMU IEDRA .v( iişo r ed sos nu uc ăţita rc nî ăzaşa eS .tamâ răfs luio rutsu .iişor g 005 :sos urtneP .ice r csev res eS .eras .ielu nî niţup ăcsaenemu r es ăs ăsal es .ăpa ăniţup iş temsep ed ănub ărugnil o .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf ăniţup nî lutăpac eiaomnî es .taiţbus iişo r ed noilub niţup iş ielu ed ă rugnil o uc rotpuc al nup eS .uo 1 .rtnî eliişo r ăzaşa eS .taium a -s lutavazraz dnâC .lusos ănraot eS . rotpuc al uad es iş ăznâ rb ărase rp es .eras .ătacot ăpaec o iş etpal nî taium ăbla eniâp ed zeim niţup uc ănue rpmî ăcaot es .354 .esaomu rf .tivi rtop cof al . răhaz ed ăţirugnil o uc ăcetsema es .ămups etutăb eli ruşubla tiş râfs al iş ae ras .ăzae răs es .elic repuic ălaps eS .eras .emiţăl nî ăuod nî eiat es .uo nu ăguada eS .repip .ăpaec 1 .ăzrav 2/1 .ielu nî etşenemu r es iş i roşitşep apaec eiat es pmit e rtnÎ .tecnî ăb raif ăs rotpuc al uad es iş )36 .ielu irugnil 2 .ăniăf ăţirugnil 1 .

u rbmic .iram ed tivi rtop eteniv gela eS .ărutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es .luio rutsu ăţăruc eS .urbmic .rtnî eleteniv ăzaşa es iş luzeim e tşebocs es .ei ruf raf ep somu rf eteniv ed eliilef ăzaşa eS .064 .tuzăcs enib sos nu eniţbo es ănâp ăb raif ăs lutot ăsal eS .tivirtop cof al rotpuc al ăd es . rotpuc al uad es iş ăsar ăznâ rb ăraserp es .eras .iicoljim eteniv gela eS .sos ed iş eteniv ed dnânretla i rudnâ r ăzaşa es .tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es iş temsep ărase rp es a rpusaeD .etpal ăcşaec 1 .esnu rtăp enib eif ăs ac .grucs eS .grucs es .ătis nirp etad iişo r avetâc uas noilub .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăţitarc nî lusos ănraot eS .tivi rtop cof al .cof al etnetsize r em rof ienu ludnuf ep irugnil avetâc nup es .tnu uc ităgerp etaop es e racnâm işaeecA .sos dnânup uon nid ătepe r es .eras .tocs es .ae ras iş lu răhaz .ielu ed ărugnil o uc tnurăm ătaiăt ăpaec o etşejă rp eS .repip .ăro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .tecnî .rtnÎ .cof al ătnetsize r ămrof o.eteniv ed eliilef g retş eS .ăjaoc ărăf eliişor ăguada es .ece r etşev res eS .sus iam ac lef al eleteniv csetăgerp eS .ătis nirp lusos ece rt eS .ăniăf irugnil 2 .eliruşuneblăg .etpal uc egnits es iş ăniăf ed irugnil ăuod roşu csejărp es e rac nî tnu ed irugnil ăuod nid bla sos nu ecaf es tarapeS .iţăcub etaiăt eliişo r ăguada eS .io rutsu ed inâţăpăc 3 .ătis ni rp ece rt eS .eteniv ed eliilef iopa ăzaşa eS .ăuod nî etaiăt eliişo r ăguada eS .ăniăf ărugnil 1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .e ras .eiţizopmoc ătsaeca uc eleteniv ulpmu es ărugnil o uC .temsep ăţirugnil 1 .854 .iicoljim eteniv 6 ROTPUC AL ETULPMU ETENIV .emignul nî .iicoljim eteniv 3 ITŞECERG ETENIV .luio rutsu .tnu ărugnil 1 .ărutnu irugnil 2 .ăsar ăznâ rb ăguada eS .e raceif nî ărutulpmu enup es ărugnil o uc .io rutsu ed rif nu .temsep ăţirugnil 1 .csaet al ăro etatămuj o tats ua ec ăpuD .ăuod nî eleteniv eiat es .iicoljim eteniv gela eS .ăznârb g 001 .eteniv iopa iş ăznârb ed iilef .emiso rg mc 1 ed iilef eiat es .cserăpo eS .aznâ rb uc ăcetsema eS .164 .iişor g 005 .954 .78 es .ăm rof nî csev res eS .epec 2 .iilef eiat es .ăro ed t refs nu niţ es iş ătitocolc ăpa nî nup eS .ăniăf ărugnil 1 .eras .tacot enib eteniv al ed luzeim .ielu irugnil 2 .e ras .iişor g 005 .atag tnus dnâC .eras .uicoljim cof al ielu nî csenemur es iş ăniăf nirp uad es .csaet bus etunim 02 niţ es iş e ras uc ătitocolc ăpa nî etunim avetâc cse răpo es .tnu uc ăsnu tnâmăp ed ăm rof o.temsep ărase rp es .ă ro ed etatămuj o .ioru tsu ed rif 1 .ăznârb g 051 .esaoj inig ram uc tnâmăp ed ăm rof o ielu uc egnu eS .sos nid etrap o uc iş ăpa ed srucs luze ro uc ăcetsema es .arpusaed csaet nu uc etunim ed 02 aets ăs nmel ed dnuf nu ep nup es iş ăzae răs es .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd eS .luzeim ăcaot es .răhaz ed ăţirugnil 1 .ăniăf irugnil 3 .ăg rucs es ăs ăro ed etatămuj o leftsa niţ eS .tnu irugnil 2 .ioru tsu ed leţăc 1 .iişor g 005 .etpal uc ăcşaec 2/1 1 .io rutsu uc iişo r ed lusos ănraot es coljim al rai .ădlac es-udniv res .eteniv ed eliţătămuj csebocs eS .ăniăf iş răhaz ed ăţirugnil o .ielu irugnil 3 .răhaz iş .etpal uas ăpa ăniţup uc egnits es e rac şatnâr nu ecaf es ăniăf ed anu iş tnu ed ărugnil o-rtniD .)aemelet( ăbla ăznâ rb ed iriţbus eţuilef avetâc arpusaed rai .ăuo 2 .nmel ed asam ep ăzaşa es iş ăzae răs es .nifad .ăsar ăznârb irugnil 2 .ielu niţup nid sos nu ecaf eS .ăpaec 1 .ădaoc erpsnid lutăpac taiăt a-s ec ăpuD .le ep iţătue rg uc dnuf nu es-udnânup arpusaed .tazeşa etse lutot dnâC .iicoljim eteniv 4 EZEHGUTROP ETENIV .tocs eS .ăru tnu uas tnu irugnil 4 .nifad ed ăznu rf .754 .ăşao rgnî es lusos ec ănâp .ă rutnu uas tnu nî csejă rp es iş )sus iam .temsep ărugnil 1 .samăr iam a e rac iişo r ed lusos ruje rpmî ănraot es .nub cof al .iicoljim eteniv 6 ZERO UC ETULPMU ETENIV .ămups eli ruşubla ăm ru al iş e ras . repip .eleteniv ăzaşa es .iicoljim eteniv 3 ROTPUC AL ĂZNÂRB UC ETENIV .ielu niţup uc roşu etşejă rp es .răhaz ăţirugnil 1 .e ras . repip ed iş e ras ed etşevirtop es .răhaz ăţirugnil 1 .lu răhaz . repip .v( ”itşece rg eteniV“ u rtnep ac eleteniv csejărp eS .eteniv e rtnirp .repip .repip .zero ăcşaec 2/1 .eiaom es ăs epecnî luio rutsu ec ănâp ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .tnurăm etaiăt elepec csejărp es e rac nî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî es tarapeS .ze ro ed ăcşaec 2/1 ăpa nî ta rapes eb reif eS .

etpal ăcşaec 1 .rarăm .iicoljim eteniv gela eS .iişor gk 1 .tacot lejnu rtăp .temsep uc ătacetsema ăsar ăznâ rb ărase rp es .iilef etaiăt iişo r ed lutse r enup es arpusaeD .ăcnura es un zac nu icin nî ăpa ătsaecA .ebla iam tâc ănâmăr ăs ac dn âv resbo ătalas urtnep ac lef al coc eS .764 .noilub irugnil 2 uas iişor g 005 .ăsar ăznârb irugnil 2 .iţ răp elebma ep el-udnijă rp . rarăm . rolediponoc luruj nid eleţiluznu rf etaot dnirpsed es cim tiţuc nu uC .ăgrucs es ăs tanilcni dnuf nu ep ăzaşa es iş ăţă ruc es .temsep ăţirugnil 1 .răhaz ed ăţirugnil o iş e ras ăguada eS .iilef eliişo r eiat eS .telpmoc edacs ec ănâp rotpuc al ăd eS .88 .emab gk 1 ITŞECERG EMAB .ăpa uc tiodnî teţo uc uas ş rob uc cse răpo es iş eleţidoc pu r eS .ice r csev res eS .ăuo ăuod uc ăcetsema es iş ăcaot eS .ă ro ed etatamuj o ac ric b reif eS .ăpa ed enib g rucs es .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .ieţita rc ludnuf ep dnî r nu ăzaşa eS .atag tnus dnâC .ăpa esal ăs epecnî dnâC .etşeşornî es .etepsao rp iş e renit eif ăs eiube rt elemaB .e ras .dnuf ed snirp a-s un ăcad alo rtnoc es a u rtnep .răhaz ăţirugnil 1 .tnu irugnil 2 .iicoljim eteniv 6 ĂZNÂRB UC .eleteniv u rtap nî eiat eS .işarg iedra 6 .sos nî elemab nup eS .ăznârb ed i riţbus iilef ăzaşa es .ăniăf irugnil 2 .tnu uc tităge rp bla sos uc uas )36 .eliişo r b reif es tarapeS .iişor g 005 :sos urtneP .ăpa nî dnâts ece raoed .temsep uc ătacetsema ăsa r ăznâ rb ărase rp es arpusaeD .ăuod nî iţaiăt iorutsu ed ieţăc aviţâc nup es iedra etseP .ăuo 2 .ătitocolc ăpa uc ălao o.ta rts nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .ăniăf ăţirugnil 1 .ăpaec etsep ăzaşa es .adiponoc treif a e rac nî apa iş ăniăf ed ărugnil o .tnu enup es .ăpaec 1 .eras .luielu ăguada es .ăsaomu rf iş ăbla e raolf uc ediponoc gela eS .repip .etui cof al rotpuc al uad es .eiruf raf ep ăzaşa es .temsep ărugnil 1 .ăcnidub o ac ănraotsă r es iş ăţita rc nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .tnu răm etaiăt elepec ielu nî roşu csejărp eS .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş lucapac uc aţitarc ă repoca eS .epec 2 .ăpa uc gnits es .ătarăs .ielu irugnil 3 .elaocoto r iţaiăt işarg ied ra nup es a rpusaed rai .ăro ed t refs nu leftsa niţ eS .tnu nî tinemu r niţup temsep ă rase rp es iş tipot tnu arpusaed ănraot es .epec 3 .eras .tnu irugnil 2 .464 .esaolăb tnus leftla .eras .264 .dnâc nî dnâc nid aţita rc ăcşim eS .iicoljim eteniv 3 — 2 IEDRA IŞ IIŞOR UC ETENIV ED ERACNÂM .şrob uas teţo ăcşaec 1 .iicoljim 2 uas eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ĂDIPONOC .ice r epa 3 — 2 nî ălaps es iş grucs es .elaom tlum iam eif ăs aiţizopmoc tâcnî leftsa .etui cof al .ăniăf ărugnil 2/1 .iram ediponoc 2 TNU UC ĂDIPONOC .v( iişo r ed sos uc iv res etaop eS .664 .samăr iam a e rac lusos a rpusaed ănraot .ice r uas edlac csev res eS .ătijă rp ăpaec ăniţup uc ăcetsema es iş ătis ni rp ce rt es .tnu uc etşepo rts es .ăm rof nî csev res eS .)i riţbus iilef( iroşitşep ătaiăt ădu rc ăpaec ed dnâ r nu enup es iopa .)vitatlucaf( repip iş e ras .eras .ănâtnâms irugnil 2 .tnu uc etşepo rts es .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .eras .aniăf ă rase rp es .etui cof al .ti repocsed .repip .ăm rof nî csev res eS .eţnimes ed etaţă ruc iişo r uas noilub ăguada es .ăniăf iş repip .eleteniv coc eS .eras .etocolc avetâc aed ăs eniţ eS .snicnî ielu nî roleletfihc lumurd ăd es iş eiţizopmoc nid arugnil uc uai eS .564 .temsep ăţirugnil 1 .iicoljim eteniv 3 IIŞOR ED SOS UC ETENIV ED ELETFIHC .eteniv iş ăznârb rai iopa .364 .lejnurtăp .ănâţăpăc ed epao rpa iam tâc adaoc eiat eS .ăsaotsug et raof tavazraz ed epus ienu ae rităge rp al iv res etaop ece raoed .ielu irugnil 3 — 2 .rţnî treif al nup es iş ece r ăpa nî ălaps eS .cse răpo es .ăsam ed epao rpa anuaedtot eb reif es adiponoC .emârăfs es un ăs ac .e ras iş răhaz .tnu g 05 .tnu uc ăm rof o egnu eS .e ras ăd eS .tecnî et raof ăb raif ăs iinişam aenig ram ep ăsal es iş iişo r ed lusos nî eleletfihc ăzaşa eS .ETPAOC ETENIV .g rucs es .ielu irugnil 3 .emârăfs es un ăs aC .ăznârb g 002 .rotpuc al ăd es .ăcaot es uN .răhaz ăţirugnil 1 .lutiţuc uc dnitnî es e rac ige rtnî eteniv ie rt nup es a rpusaed .eras .

rtnid sos nu ecaf es tarapeS .etunim avetâc rotpuc al ăd es .e ras ed etşevirtop eS .eras .grucs eS .azrav ăzaşa eS .ăznârb ă rase rp eS .eşao rgnî es un ăs rad .lusos ănraot es arpusaed .atag etse dnâC .şuneblăg 1 .ăro ed t refs nu etui cof al .ăznârb ărugnil 1 .tnu nî aniăf tce rid ijărp etaop .tăpsao rp tnu ed icim eleţăcub 3 — 2 ăguada iam es iv res a ed etnianÎ .ăcim iam tâc azrav egela eS .ăsar ăznâ rb ăraserp es .arpusaed somu rf etşenemu r es iş etşe rc ănâp es-udnâniţ .tijarp temsep ă rase rp es iş ărutnu uc cof al ătnetsize r ăm rof o egnu eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es .elăuo tab eS .tnu irugniI 2 .etşenemur es ănâp .eram ădiponoc 1 ĂDIPONOC ED UELFUS .iş şuneblăg nu uc ăcetsema es .ăniăf ed lusos iopa ănraot eS .temsep uc ătacetsema ăznârb uc ă rase rp eS .ăniăf ed irugnil ăuod iş tnu ed ă rugnil o.tnu ed ărugnil o uc .dnuf ep ădnirp es un ăs ac aţitarc ăcşim eS .enib .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .egrucs es .ăniăf ăţirugnil 1 .sus iam ac iopa dnâunitnoc . ruje rpmid .atag etse dnâC .ăpa uc uas etpal uc egnits es .elic repuic ăţăruc es pmit e rtnÎ .tnu irugnil 2 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .074 .ăznârb irugnil 3 .864 .ti repocsed ăb raif ăs niţ eS .eletehcub pu r es .tnu irugnil 2 .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ăro ed t refs nu niţ iam es iş tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.e ram .ăniăf ă rugnil 2/1 iş tnu ed ă rugnil 2/1 nid bla sos nu ecaf es .ănâtnâms o ac ănîmă r ăs .ăm rof nî etşev res eS .ădiponoc o ecafsed eS .aniăf ăguada eS .adiponoc treif a e rac nî apa uc uas etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .iz rev .eras .ăsa r ăznâ rb ed i rugnil ăuod ăguada es .ăniăf ărugnil 2/1 .e ras enup eS .ătitocolc ăpa nî t reif al nup es iş epa etlum iam nî ălaps es .arpusaed iş ăznâ rb ăraserp eS .ădiponoc ed lutse r arpusaed rai ic repuic ed dnâr nu .temsep ărugnil 1 .e ras ed etşevirtop eS .tnu uc ăsnu ăm rof o-rtnî ăzaşa eS .tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es .eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ĂDIPONOC ED LEF TLA * .ăzrav gk 1 TNU UC SELLEXURB ED ĂZRAV .ănâtnâms o ac ăşao rgnî es ănâp ăb raif ăs eniţ eS .lutnu ednu rtăp el ec ănâp .ăzrav gk 1 ĂZNÂRB UC SELLEXURB ED ĂZRAV .ăuo 3 .etpal ăguada iam es .ae ras iş aniăf .tnu niţup uc ăşubănî es iş i riţbus iilef eiat es .icrepuic g 002 .uelfus nî ăpaec ănup ăs etşe rod un eniC .tnu uc etşepo rts es .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .etui rotpuc al ăd eS . rasecen etse ăcaD .ădiponoc etsep ănraot es iş ăsar ăznârb uc iş ănâtnâms uc ăcetsema es .ă rănât etse atsaeca ece raed .ălaps eS .ătlum ăpa nî az rav eb reif eS .ăpaec 1 .174 .e ras uc ăpa nî ăsaomu rf ădiponoc o eb reif eS .ăniăf irugnil 2 .ădiponoc ed eletehcub ăzaşa eS .tnu iş ăsar ăznâ rb ăniţup i rudnâ r e rtnî dnânup .tnu irugnil 2 . rotpuc al ăd es iş ăznârb ă rase rp es .tnu uc ăsnu ăm rof o.etehcub e rtni rp ădnu rtăp ăs ac .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .enib egrucs es iş e ras uc ătitocolc ăpa nî eb reif es .tnurăm ătacot ăpaec o roşu etşejărp es ta rapeS .eg rucs es .964 .so rg ed tivi rtop iş t reif etse dnâC .tecnî .iecelvod nid iş ităge rp etaop es uelfus işalecA .eras .ăbraif ăs niţup eniţ eS .ămups etutăb iruşubla ie rt tiş rîfs al iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o .sus iam ac eb reif es iş ăsaomu rf ădiponoc o ălaps eS .lage iam tâc ta rts nu-rtnî ădiponoc ed etehcub avetâc ăzaşa es .tnu uc etşepo rts es .icim eleznu rf iş aţidoc e raceif al eiat es .ăznârb irugniI 3 . e repoca el ăs eiube rt e rac .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .adiponoc uc ăcetsema eS .rtnî nup es .ăznâ rb ăniţup ărase rp iam eS .adiponoc eb reif tâC .eletehcub cafsed es .adiponoc eb reif eS .eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ICREPUIC UC ĂDIPONOC .iruşuneblăg ie rt .98 .a rpusaed etşenemu r es ănâp .adiponoc treif a e rac nî ăpa ed uas etpal ed itşec ăuod uc egnits es .ăuo 3 .eras .ăsaomu rf .ătis ni rp ece rt es .eiâmăl ed irutăcip avetâc uc .etpal ăcşaec 2/1 1 .ăznârb ărugnil 1 .eneblag eleznu rf ed ăţăruc eS .anâtnâms uc ăcetsema es .ănâtnâms ăcşaec 1 .etpal ăcşaec 1 .

tnurăm ătaiăt ătamufa ăninăls ed ătacub o uas ii rutnu lutipot al ed esamăr elirămuj ăguada eS .ă rutnu ed ărugnil o uc ăcsaenemu r es ăs nup es iş elepec tnu răm eiat eS .cof al ătnetsize r ăm rof o.t reif iş tamufa ici roş ed iţăcub avetâc .elfmu es ăs tupecnî ua dnâC .ăţudlăc ăpa uc etalăps enilsăm avetâc ăguada es etocolc elemitlu aL .irudnâr e rtni rp rai .)ieţiăt ed iş ăzrav ed elage vitamixo rpa iţătitnac eif ăs eiube rt( iieţiăt b reif es pmit e rtnÎ .repip iş e ras ed etşevirtop eS .eras.tnu irugnil 2 .ăru tnu irugnil 3 .tnu uc ăcetsema es iş grucs es .ăpa ătlum uc az rav eb reif eS .niţup ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es .ielu irugnil 3 .ătuzăcs eif as eiube rt azraV .ielu uas ărutnu irugnil 3 .e ras ed etşevi rtop eS .ă rutnu nî tnu răm ătaiăt ăpaec o etşejărp es tarapeS .gk 1 ed ăzrav 1 ĂTILĂC ECLUD ĂZRAV .ărutnu irugnil 2 .repip ebaob 01 .uşor niv lerăhăp 1 .ărutnu ed ărugnil o uc ăţitarc o.eras .repip ed ebaob avetâc ăguada es iş e ras ed etşevi rtop eS .ăpa nî iâtnî ălaps es .rtnî ăzaşa eS .epu rc ed ăcşaec o egnuja enaos rep esaş u rtneP .epec 2 .tnurăm etaiăt epec ăuod ielu nî csenemu r eS .az rav ăguada eS .gk 1 ed mac ăzrav 1 ĂTIŞUBĂNÎ EIŞOR ĂZRAV .arugnil uc ăcetsema es dnâc nî dnâc niD .etraped iam aşa iş ieţiăt ed lunu .ăţitarc o-rtnî ielu uas ărutnu ătnâb reifnî eS .rtnî ătaium ied ra ed aiob ed ăţirugnil o enup es .eclud ăzrav uc iş tâc .ăpa ed ăcşaec o uc gnits es iş es rucs iş etalăps enib tsof ua ec ăpud elepu rc nup eS .eclud azrav ac lef al iopa etşetăgerp eS .ăcim ăzrav 1 IEŢIĂT UC ĂZRAV .uşo r niv ed le răhăp nu ănraot es .)764 .tanicăm bmu rop tâced avectla tnus un bmurop ed elepurC .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .ieţiăt g 003 .v( rotpuc al adiponoc uc lef al etşetăge rp es .ăzrav gk 1 ROTPUC AL SELLEXURB ED ĂZRAV .atag epao rpa etse dnîC .tamufa iciroş ed iţăcub 3 — 2 .ăpa nî ătavlozid eiâmăl ed e ras uc uas ş rob niţup uc )tsug ăpud( i rca etaop eS .ătarum eram ăzrav 1 BMUROP ED EPURC UC ELAMRAS .ăcsaepil es un ăs ac ue rem ăcetsema eS .etiunşibo elelamras u rtnep ac az rav etşetăge rp eS .ă rca ăzrav uc tâta ecaf top es elelamraS .574 .ăzrav ed dnâr nu .eiaom es ăs epecnî ănâp es-udnâniţ .ăniăf ăraserp es .ieţitarc ludnuf ep ăzaşa es .ăniăg ed luo tâc mac iram caf es epu rc ed elelamraS .iedra ed aiob ăţirugnil 1 . repip iş e ras ăguada eS .ănâtnâms uc iamun uas bla sos uc .ăpa ănraot eS .rtnî enup es iş eclud ăz rav o auaedif ac eiat eS .repip .)tasăp( epurc ed ăcşaec 1 .tiunşibo luialăm tîced e ram iam tlum ăsnî .az rav ăguada es .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc nup es arpusaeD .auaedif ac eiat es samă r a e rac azraV .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .ăpa ed ăcşaec o.ărca ae rp etse ătarum az rav ăcaD .eg rucs es .ărutnu irugnil 2 .repip .repip ed eb aob avetîc iş ăguada es . rasecen etse ăcad .ăpa nî iîtnî ălaps es .674 .ăpa ed ă rugnil o etâc ănraot es iş dnuf ep ădni rp es un ăs ac .ărutnu irugnil 3 .ăcsaespil ăs eiube rt un e rac .e ro ăuod ac ric tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop eS .eras .774 .repip ebaob 01 .)iiru tnu lutipot al ed esamăr( irămuj irugnil 2 .t reif al tlum cse rc aetsecA .ăro o tecnî ăcsaenemu r es ăs tivi rtop cof ep eniţ es iş ăţitarc nî enup es .auaedif ac eiat es iş enib egrucs eS .eram ăzrav 1 ĂTILĂC ĂRCA ĂZRAV .ărca ae rp etse ătarum az rav ăcaD .874 .auaedif ac eiat es iş ăpa ed enib egrucs eS .enilsăm g 051 .ăpa ăniţup ăz rav al ăguada es dnâc nî dnâc nid .eras .ătităge rp if a ed etnianî ş rob uc etşe răpo es ămru nid atsaecA .ăniăf ăţirugnil 1 .374 .09 .auaedif ac eişo r ăz rav o eiat eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş .474 .auaedif ac az rav eiat eS .ăpaec 1 .eram ăzrav 1 ENILSĂM UC ĂRCA ĂZRAV .274 .”rotpuc al ădiponoC“ al ac iţătitnac işaeleca tse r u rtnep . rasecen etse ăcaD .elelam ras nup es .

tnu răm ătaiăt apaec ielu nî etşenemur eS .arpusaed somu rf etşenemu r es ănâp eniţ es .az rav etşetăgerp es pmit e rtnÎ .ielu irugnil 3 .ăsar ăznîrb irugnil 2 .ied ra ed aiob uas noilub niţup iş aguăda etaop eS .ătacot ăţaed rev ăniţup iş ăuo ăuod .ăpa ed enib ăg rucs es ăs ătis o ep eliilef tocs eS .rotpuc al ăd eS .tnu uc ăm rof o enib egnu eS .ibirh ed irugnil ie rt ze ro ed ăcşaec o al es-udnâguăda .ănâtnâms ăcşaec 1 .e ras ed lunu iş ăniăf ed fa rp nu taguăda a-s e rac nî ănâtnâms arpusaed ănraot eS .tnu răm iţaiăt iş nuja nid iţaium .zero ăcşaec 1 .tocolc nî ăd dnâc iş e ras ăniţup uc ăpa ăţita rc o.repip .ăţitarc nî ăzaşa es iş elam ras caf es .ăniăf ărugnil 1 .284 .repip .eniâp ed eilef 1 .e ras .etinenrur eiube rt uN .luşirg .repip .ăuo 2 .tnurăm ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ăpa nid g rucs eS .ăsaomu rf ăzrav o egela eS .184 .ice r csevres eS .ăzrav ed dnâr nu enup iam es a rpusaeD .enib ăcetsema eS .ăru tnu irugnil 2 .eclud ăz rav nid uas ă rca ăz rav nid ecaf top es ze ro uc elelamras .ăţă ruc eS .tacot ed anişam nirp ece rt es iş eg rucs es . repip .tnu uas ăru tnu irugnil 3 .ăcsaeneblăgnî es ăs tupecnî a dnâC .tivi rtop cof al .eras .etizlăcnî esaotsug iam tnuS .ăniăf ărugnil 1 .19 ed etatămuj o ac ric eniţ eS .luteged tâc esao rg iilef nî etatămuj e raceif iopa .484 .ăuo 3 .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad eS .tnu ed irugnil ăuod uc ăţitarc o.ibirh ed irugnil 3 sulp nî .epec 2 .etatilibisop iş tsug ăpud .e ras ăniţup uc ătitocolc ăpa nî nup eS .etrap o al uad es .i rubmâs ărăf edifats ed ănâm o .ăcsaeneblăgnî es ăs pecnî ănâp iamun niţ es .ăuo ăuod .i ram iam tâc iş ige rtnî iof 7 — 6 dni rpsed es iopa .ărutnu uas ielu nî osenemur es iş ăniăf ni rp uad es e rac elaoj râp caf eS .ed rev ătalas iş ifotrac uc csev res eS .eclud ăz rav uc etucăf tnus elelamras dnâc ş rob uas .e ras ăguada eS .084 .e ro ăuod mac .iş ătacot ăţaed rev .ăzrav g 005 ĂZRAV ED ETŞULĂG .etunim ed 02 ac ric cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .ăuo 2 .temsep uc ătacetsema ăsar aznâ rb arpusaed ărase rp es .ăsar aznâ rb ăguada eS .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .ă ro o tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad eS .aiob ăţirugnil 1 .t reif etse luze ro dnâC .enrac uc elec iş aC .eclud ăz rav uc elec al ş rob iş ă rca ăzrav uc etucăf elec al ăpa ănraot eS .)36 .eram ăzrav 1 ZERO UC ELAMRAS .eiruf raf ep ăzaşa es .ş rob uc etşe răpo es eclud azrav rai .ăzrav g 005 ĂZRAV ED ELAOJRÂP .ăzrav gk 1 ROTPUC AL ĂZRAV .repip .lutiţuc uc tnurăm ăcaot es uas tacot ed anişam nirp ece rt es .ăpa nî roletşulăg lumu rd ăd es iş eiţizopmoc nid ăţirugnil o uc ai es .etunim 01 ăb raif ăs .ăzrav gk 1 ĂZRAV ED ĂCNIDUB .tnurăm ătaiăt ăz rav ed dnâr nu sup a-s aietseca ludnuf ep ec ăpud .temsep ărugnil 1 .epec 3 .ăz rav ed eliilef ăzaşa es .etalăps iş esela .eras .talăps iş sela luze ro ăguada es .ăsar ăznârb irugnil 2 .sus iam ac iţătitnac işaelecA )ICRĂTĂNÂM( IBIRH IŞ ZERO UC ELAMRAS .repip .v( iişo r ed sos uc csev res es iş tinemu r niţup temsep ăraserp es .e ras uc ăpa nî az rav eb reif eS .repip .temsep ărugnil 1 .iz rev eleznu rf ed ăsaomu rf ăzrav o ăţăruc eS .şirg ărugnil 1 .ăznârb irugnil 2 .974 .noilub .ielu ed irugnil ăuod iş aiob uas noilub niţup enup eS .rotpuc al ăb raif ăs ăsal eS .eras .etrap o al ăsal eS .temsep irugnil 2 .ece r ăpa uc ălaps es ă rca azraV .az rav eb reif eS .tnu irugnil 2 .384 .ăuod nî eiat eS .rtnî enup es iş tnu răm azrav eiat eS .tişubănî .e ras enup eS .ăsa r ăznâ rb enup es ele e rtni rp rai .ăpa ed enib eg rucs es .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ze ro uc elelamras ac lef al csetăgerp eS .eras .cim cof al .rtnî t reif al enup eS .)ăţnirod ăpud( iţ reif ifot rac iod iş ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmi .

”rotpuc al adiponoC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .etitălc ed lutaula uc ăcetsema es iş e ras ăniţup ăd eS .iişo r ed noilub .eras .tacot ed rev lejnurtăp niţup iş tnu răm etaiăt elepec ăguada eS .ăpa eguada iam es un ăs pmit tseca nî tâcnî leftsa .repip .eliruşuneblăg iş anâtnâms .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .ă ro o ac ric tişubănî ăb raif ăs eiube rT .ănâtnâms uc .t reif al edacs apa ăcaD .tnu uc ăţitarc nî enup es iş luza rp elpmu eS .ăuo 3 .răhaz ăţirugnil 1 .ădaoc nid ăzaete r es iş eneblag eleznu rf ed elevidna ăţăruc eS .epec 2 :sos urtneP .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .temsep ă rase rp es iş tipot tăpsao rp tnu a rpusaed ănraot eS .ătelmo urtnep ac etutăb elăuo .)764 .zero ăcşaec 1 .etnib reif etşev res eS .ăsa r aznârb .884 eS .eras .tot ed eiaom es ănâp .ăzrav g 004 ĂZRAV UC ETITĂLC .repip .tocolc nî apa ăd ec ănâp .etpal ăcşaec 2/1 1 .ece r es-udniv res zac tseca nî .784 csev res eS .rtnî csenemu r es .e ras iş ăznârb .ădnuto r ăm rof o i-udnâd .tnu .ielu uc ităge rp etaop eS .iulutev reş elinig ram ănuda eS .ă raofs o uc snâ rts ăgael es .repip .temsep ăţirugnil 1 .eliţrăp etaot ep lef al ăb raif ăs ac .tnu nî ătişubănî .elfmu es ăs epecnî luze ro dnâC .984 .ulpmu es e rac irubut ed ăm rof nî nâmă r arpusaed ed elioF .eletla etsep elenu niţup ăniv ăs elinig ram tâcnî .ăro o .luzeim ăjirg uc egart es iş mc 6 ac ric ed ignul iţăcub luza rp eiat eS .azrav ac .ătitocolc ăpa uc ălao o-rtnî ti repoca eb reif eS .tişubănî luzarp uc ăcetsema es .eletla etsep elenu etazeşa .eicoljim ăzrav 1 ĂZRAV ED UELFUS .leftsa ăz rav ed eliof ăzaşa eS .dnuf ep elevidna ădra es un ăs icin rad .tnu ărugnil 1 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .a rutulpmu enup es .az rav uc ăcetsema eS .tnu niţup uc eiagit o.e ras ăguada es .aiţizopmoc ănraot es .ăt raif azrav uc ăcnidub işaeeca ecaf etaop eS .rotpuc al ăd eS .eletla ăgnâl elenu etazeşa elevidna ăpacnî ăs e rac nî .tnu ărugnil 2 1 .ăpa ăniţup iş răhaz .tarapes ătinemu r apaec ăguada es iş tacot ed anişam .temsep ed ă rugnil o ăguada es .etnib reif et raof etşev res eS .eras .tnu nî luze ro etşejărp es tarapeS .iuluno rtsac aenig ram etsep eletepac ăsai ăs ac e ram ed lutsed tev reş nu ăzaşa es no rtsac nu.684 ed eleţăcub avetâc nup es iş temsep ărase rp es arpusaed .iişo r ed sos enup etaop es .)136 . rotpuc al uad es iş tcef rep ă repoca es .eras .tnu ed col nÎ .arpusaed tnu ed ă rugnil o ăcnî iş eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez .rtnÎ .zarp ed ănub ărutăgel 1 uc lef al iopa csetăge rp eS .e ram ed tivirtop ăţitarc o tnu ed ă rugnil o uc egnu eS . ăguada es .ăcnidub o ac .taium a-s apaec iş dnâC .arpusaed somu rf etşenemu r es iş etşe rc ănâp es-udnâniţ .etunim 01 ăb raif ăs enup es iş eicoljim ăzrav o u rtap nî eiat eS .ănâtnâms irugnil 2 .ice r epa etlum iam nî enib ălaps eS .ă ro / ZERO UC TULPMU ZARP .ăniăf ăcşaec 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .tnu irugnil 3 .atag etaot tnus ec ănâp dlac al es-udnâniţ .iţnib reif et raof csev res es .evidna gk 1 TNU UC ETIŞUBĂNÎ EVIDNA .ăţitarc nî nup eS .lutnu ămups ăcae rf es tarapeS .v( rotpuc al adiponoc .tnu uc ăsnu ăm rof o.iişor 5 — 4 uas noilub ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .repip ed iş e ras ed etşevi rtop es .ăuo 2 .eiube rt tâc lusos edacs ănâp ăb raif ăs ăsal eS .etrap o al ăd es .e ras ăniţup uc .ătinemu r iş tnu răm ătacot ăpaec nid sos nu ecaf eS .etui cof ep etunim avetâc nup es tupecnî aL .tnu răm ăcaot es socs luzeiM .tnu niţup uc ăşubănî es .eras .ăniăf .eznurf e rtni rp pisin ănâmăr un ăs .evidna gk 1 ROTPUC AL EVIDNA .enib ăcetsema eS .29 .tăpsaorp tnu g 001 .iţnib reif .cim cof al .ănâtnâms .tnu ărugnil 1 .atag etse dnâC .ei ruf raf ep ăzaşa .etiunşibo etitălc caf eS .iţ răp elebma ep .rtnî ăzaşa es iş sus iam ac tişubănî elevidna b reif eS .)i ram i ruăg uc ae raotăzăr ep edar es ăţni refe rp ed( ăcim ăz rav o tnurăm eiat eS .ătado az rav iş dnâc rotnî .ămups etutăb iruşubla ie rt elec ăguada es ămru aL .tnu ărugnil 1 .ăpa ed ăcşaec o uc egnits es .etnib reif ei ruf raf o ep azrav ăzaşa es iş lutev reş ecafsed es .584 nirp iopa ăd eS .ăpa ed i rugnil 4 — 3 .ăcsaenemu r es ăs ă răf rad .ăguada iam es .aniăf ăguada es .pmit nî pmit nid dnâcetsema .arpusaed ănraot eS .niţup ti rocăr a-s ec ăpuD .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .tnu răm ăcaot es iş ăpa ed enib egrucs eS .e ras ărase rp es .v( ăuo ăuod nid etitălc ed taula nu ecaf eS .

eras .ielu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejă rp es .mc 1 ed esao rg iilef nî etatămuj e raceif rai .ielu i rugniI 3 .âniăf ărugnil 1 .uo nu uc ăcetsema es .294 .ăpa ed itşec ăuod iş noilub ed ărugnil o uas .etnib reif etşev res eS .ătirocă r ae racnâm etşev res eS .apaec uc ăcetsema es iş ăcusu es .ăpaec 1 .âsa r ăznârb ă rase rp eS .ătitocolc ăpa nî etunim avetâc eti răpo elenilsăm ăguada es atag epao rpa etse dnâC .eiaom es ăs pecnî ănâp b reif eS .repip .edepe r iam ăb raif ăs ac nuja nid ăsnî taium .tarapeS .rtnid taula nu ecaf eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp eniţ es iş ăpa ed srucs luza rp enup es . repip iş e ras enup eS .uo nu.ăţitarc o.enileţ 4 ICREPUIC UC ĂNILEŢ .zarp ed ănub ărutăgel 1 ĂNÂTNÂMS UC ZARP .eţnimes ă răf iş ăjaoc ărăf eliişo r ăguada es .iişo r 4 uas noilub ărugnil 1 .cnâda ed lutsed ănileţ ed elinicădă r ăţăruc eS .anileţ tijărp a-s e rac nî aiagit nÎ .e ras .a rpusaed etşenemu r es ănâp rotpuc al ăd es .694 .zarp ed e rif 6 ZARP ED FALIP .enileţ 6 ĂNILEŢ ED ERACNÂM .rtnî eiaom es iş luzarp tnu răm eiat eS .ielu ed irugnil ăuod uc etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .094 .ărutnu irugnil 2 .rotpuc al ăro ed t refs nu ăd es .epec 2 .394 .ielu irugnil 3 .tnu ărugnil 1 .ăznârb ăţirugnil 1 .ăcun o tâc tnu .ielu irugnil 3 . răhaz iş e ras .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî .e ras ed etşevirtop eS .noilub ărugnil 1 .ătacot ăpaec o etşenemu r es iş ielu ed ărugnil o ăguada iam es .tnu răm tacot ed rev lejnu rtăp a rpusaed ta răse rp a-s ec ăpud .ă repoca el e rac ăsao rbif ajaoc nid cimin ănâmăr un ăs ac .etpal niţup uc ăşubănî es iş enib eg rucs eS .zarp ed ăcim ărutăgel 1 ZARP ED ELETFIHC .uo 1 .ăniăf g 051 :taula urtneP .eras .tnu ed ărugnil o uc eiagit o.ăniăf enup es .luze ro egela eS .ăpa itşec 2 .194 .ăpa ăniţup uc egnits es .noilub ăguada es .ielu ed ă rugnil o uc ăşubănî es .teţo ed ătirugnil o iş lunoilub ăguada es .ătrut ed ăm rof o ăca rbmî es .ece r ăpa uc t reif al nup eS .tnu niţup iş e rec es tâc ăniăf .luzarp ăţăruc eS .ăcsaenemu r es ăs ă răf tipot a-s atsaeca dnâc .ăniăf ăţirugnil 1 .repip .apa edacs ănâp rotpuc al ăd es iş repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .ăniăf ăţirugnil 1 .ănâtnâms ed ăcşaec o a rpusaed ănraot es .anileţ ăţăruc eS .ănâtnâms acşaec 1 .ăti rocă r etşev res es ae racnâM .ielu niţup uc csejă rp es e rac iilef eiat es .niv ed lerăhăp 1 .eras .luze ro uc ăţitarc nî ăzaşa es .ăpaec 1 .39 etaiăt elepec csenemur es ta rapeS .tacot edrev lejnurtăp .i riţbus iilef luzarp eiat es pmit e rtnî .luzarp ăţăruc eS .enilsăm g 051 .taula ed eiaof o ednitnî eS .repip .)314 .v( lehgnaraps ed eleletfihc ac lef al csetăgerp eS .etpal ăcşaec 1 .ălaps es .e ras .teţo ăţirugnil 1 .enib ădnirpuc el ăs e rac .ze ro ed ăcşaec 1 .ăti tocod ăpa uc t reif al enup es iş iţăcub eiat es .iro 3 — 2 ed apa dnâbmihcs .uo uc egnu eS .ăuod nî eiat eS . rotpuc al ă ro ed etatămuj o ăd es iş ăţitarc nid anileţ etsep lusos ănraot eS .t reif ed tivirtop etse luze ro rai .ăpa ăniţup uc egnits es .zarp ed esaomurf erif 6 ZARP ED ĂTRUT .răhaz ăţirugnil 1 .e ras enup eS .e ras uc ăpa uc cse răpo es iş iţăcub eiat es .noilub ărugnil 1 .grucs es iş tocs eS .”lehgnaraps ed eleletfihC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca tser urtneP .tirocă r a-s ec ăpud iş etrap o al ăd eS .e ras enup eS .ăţudlăc etşev res es ae racnâM .zarp ed ănub ărutăgel 1 ENILSĂM UC ZARP .etunim 51 — 01 .494 .icrepuic g 002 .rtnî luielu egnicnî eS .taula ed eiaof ătla uc ă repoca es iş luzarp enup es .tnu uc ăzaşa eS .tnu ărugnil 1 .ătalas uc .şacap ra uc ecaf es lef aL .uo 1 .594 . rotpuc al ăd es iş zarp uc aţita rc nî lusos ănraot eS .ăţitarc nî ăzaşa eS .nifad ed eiaof .

ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .tnu irugnil 2 .esaoţa dniif eftlalelec .ă ro ed etatămuj o ăpuD .)etorac( ivocrom gk 1 TNU UC )ETORAC( IRENIT IVOCROM .ăpa uc uas enrac ed ămaez ăniţup uc gnits es .e ras ăguada iam eS .enrac ed ămaez uc uas etpal niţup uc treif al nup eS .enrac ed ămaez uas ăpa ed itşec ăuod .ăpa ed ăuod uas ărugnil o ăguada iam es .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.iriţbus ed lutsed eţuilef nî iopa .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .tiţucsa enib tiţuc nu uc iivoc rom dar eS .tnu irugnil 2 .aţitarc ăcşim eS .iicoljim iilug 6 IILUG ED ERACNÂM .tnu răm .ăţăruc es .105 .994 .treif a lusos dnâC . rasecen etse ăcaD .tuzăcs ed lutsed iş t reif enib etse dnâC .ăro ed etatămuj o ăb raif ăs lusos ăsal eS .atag tnus dnâC .49 TNU UC ĂNRAI ED IVOCROM .)193 .s ra răhaz ed eţi rugnil ăuod iş iişo r ed noilub ăguada eS .tnu irugnil 2 .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .cim cof al .etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .tuzăcs ed lutsed eif ăs eiube rt lusos .ăjaoc ed iţiţăruc iifotrac ăguada es .e ras iş răhaz ed esa r irugnil ăuod .etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .ă rutnu o etişubănî iş tnu răm etaiăt .etpal ed irugnil 3 .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .ipan g 004 IPAN ED ERUIP .etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .305 .etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .apa eg rucs es .aniăf ăguada es .etunim ed 02 ac ric .tivi rtop cof al .ăpa uc tacetsema niv ed le răhăp nu uc gnits eS .ăniăf ăţirugnil 1 .dnuf ed ădni rp es un ăs ac .etunim ed 02 ac ric iţişubănî niţ es .etnib reif etşev res eS .iţăcub u rtap uas ie rt etla nî etatămuj e raceif iş ăuod nî iipan eiat eS .e renit iilug iamun gela eS .etiţăruc ic repuic avetâc iş dnâguăda .794 .ifotrac g 004 .repip .ărutnu ed ă rugnil o uc .ă rutnu uas tnu niţup uc ăşubănî es iş urtemitnec etatămuj ed esao rg iilef eiat es iş ăţă ruc eS .ăpa ed irugnil ie rt .ăcsaenemu r es ăs ăsal es iş aniăf ăguada es .ădacs ăs ăsal es .tişubănî ăb raif iam ăs ăsal es iş ipan etsep ănraot es .)193 .ăpa nî iţ reif ifotrac ed etatitnac işaeeca uc ănue rpmî ătis ni rp ce rt eS .005 .iţreif tnus dnâC .ăuod nî eiat es .răhaz eţirugnil 2 .răhaz ăţirugnil 1 .ăpa ăniţup ăguada iam es .i riţbus iilef nî eiat es iş iipan ăţăruc eS .tnu irugnil 2 .205 .dnuf ep ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid aţita rc dnâcşim .ipan gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IPAN .ănâtnâms irugnil 2 .dnâc nî dnâc nid aţitarc dnâcşim .e ras enup eS .ăpaec 1 .iipan nup es .eras .iicoljim iilug 6 ETIŞUBĂNÎ IILUG .ănileţ ed es rucs eliilef etazeşa tsof ua erac nî aţitarc nî ăraoce rts es .tnu ed irugnil ăuod uc ăţitarc o.răhaz ed ăţirugnil o .tivi rtop cof al .dnuf ed ipil es un a u rtnep .cim cof al .tnurăm ătaiăt ăpaec o etşenemu r es ta rapeS .tev reş nu.sus iam ac elenileţ t reif al nup es iş irut refs nî eiat es .nifad ed eiaof .etunim ed 02 ac ric tişubănî eb reif es iş ă repoca eS .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ecaf es ta rapeS .iilug etsep ănraot eS .eras .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ăcun o tâc e ram ăm rof o iş pmit işaleca nî el-udnâd eliţăcub ăţăruc eS .etpal irugnil 3 .iicoIjim ifotrac 3 .eras .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .anâtnâms ăguada es .rtnî nup eS .v( ifot rac ed lue ruip u rtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .enileţ 6 ĂNILEŢ ED ERUIP .etnib reif etşev res eS .v( ifot rac ed lue ruip ac lef al csetăge rp es iş ătis ni rp ce rt es .ăniăf ăţirugnil 1 .etpal ăcşaec 1 .e ras ed etşevirtop eS .noilub ărugnil 1 .ăuod iş e ras .rtnî nup eS .iţ reif ed lutsed if a ed etnianî ăcsaenemu r es ăs pecnî iivoc rom ăcad iamuN .rtnî ăcusu es iş ălaps eS .răhaz esar irugnil 2 .e renit iilug gela eS .ăţăruc eS .eras .894 .ăţitarc o-rtnî tnu etşezlăcnî eS .

rotpuc al ăd eS .tacot edrev lejnurtăp .e ras iş răhaz .ăpa uas enrac ed amaez ănraot es iş aniăf ărase rp eS .rtnî t reif al nup eS .ece r ăpa uc ăţitarc o.csenemu r es ănâp niţ eS .tnu uc tişubănî ăb raif ăs nup es iş grucs es .enib etasip icun avetâc iş ăţaed rev .noilub niţup ăguada eS .ăţaedrev ăţirugnil 1 .noilub ărugnil 1 .iicoljim epec 21 ZERO UC ĂTULPMU ĂPAEC .şuneblăg 1 .răhaz ăţirugniI 1 .ielu irugnil 2 .ănâtnâms acşaec 1 sulp nî sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC IVOCROM .ă rtaip ed ăţiluip o.ăcsaenemur es ăs pecnî ănâp niţ eS .e ras uc ăpa nî ăro ed t refs nu ăb raif ăs nup es iş eliruzeim csebocs eS .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .repip .605 .ătitocolc ăpa uc luio rutsu iş elepec cse răpo eS .etunim ed 02 ăb raif iam ăs ăsal eS .ielu niţup iş repip .ăpaec nid socs luzeim iş luio rutsu ă rtaip ed ăţiluip nî ăzaesip eS .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ănrai ed eif .tnu uc iivoc rom ac lef al .e ras .ăpa .iicoljim epec 21 IORUTSU UC ĂTULPMU ĂPAEC .ic repuic uc etulpmu ecaf top es lef aL .irenit iivoc rom ac lef al .iriţbus iilef eiat es iş iivoc rom dar eS .etnib reif etşev res eS .arpusaed lutot iopa ănraot es iş e racnâm nid sos niţup uc şuneblăg nu tarapes ăcetsema es .repip .cim cof ep ă ro ed etatămuj o niţ eS .i riţbus iilef nî ănileţ ed etatămuj o iş lejnu rtăp nu .ătănâv o iş muce rp .temsep ărugnil 1 .ielu irugnil 2 .ielu ăguada iam es eiube rt ăcad .ti rocăr iam ua-s ec ăpud iş ăpa nid grucs eS .e ras ăguada es e rac al .405 .irenit eif .lusos etşetăgerp es pmit e rtnÎ .ielu irugnil 3 .ăniăf uc ielu nid şatnâr nu ecaf eS .lulef tot ed tavazraZ IELU UC ICEVIHG .dnuf ep iivoc rom iş apaec ădnirp es un ăs ac .ăpa uc egnits es e rac .)944 .ăţita rc nî ăzaşa es iş elepec ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .iţăcub nî ăzrav ăniţup eiat es :leftsa lutavaz raz etşetăgerp eS .atla nî iş etrap o-rtnî aţitarc iamun ăcşim es .tatnîb reifnî ua-s muC .epec 3 .ăniăf irugnil 2 .eniâp eilef 1 .dnuf ep snirp a-s un ăcad es-udnâlo rtnoc .iş rucs iş iţreif iivoc rom uc iş tnu uc ăţitarc o-rtnî nup es iş iriţbus et raof iilef elepec eiat eS .amâ răfs es un a urtnep a rugnil uc ălbmu es uN .eras .eras .iivoc rom csetăgerp eS .lutavazraz enup es .epec 4 .voc rom nu .elepec csebocs eS .dnâc nî dnâc nid aţita rc dnâcşim .elenăgi rf uc .ze ro uc ulpmu es .grucs eS .etivi rtop iţăcub nî eiat es iş lecelvod nu eda r eS .eras .iv res a ed etnianÎ .ivocrom gk 1 IVOCROM ED ERACNÂM .ielu niţup uc ei ruf raf o-rtnî rotpuc al uad es iş temsep a rpusaed ărase rp es .sus iam ac iţătitnac işaelecA .icun 21 .ece r ăpa uc ăb raif ăs nup es iş iilef eiat es .ş rob uc cse răpo es e rac emab ed ănâm o ăţăruc es .e răzam ed anu .rtnî .tivi rtop cof al eniţ es .repip .eiaom es ăs pecnî ănâp e ras uc ăpa nî b reif es iş ăţăruc es . răhaz ed ăţirugnil o iş e ras ăguada eS .ăniăf ăţirugnil 1 .ăpa uc etnianî iam etşe răpo es e rac . rotpuc al ăd es iş ăţita rc nid elepec etsep lusos ă raoce rts eS .ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî ăcaot es luzeim rai . rotpuc al uad eS .ielu irugnil 2 .505 .ăpa ăniţup .csebocs es .e ras .etşesăg es ăcaD .tocs es etocolc avetâc ăpuD .ătivi rtop emi răm ed .ăniăf ăţirugnil 1 .etunim 01 ac ric .59 epao rpa etse dnâC .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt eliişo r ămru al iş ădiponoc ed etehcub avetâc iş nup es .705 .a rpusaed ănraot es iş aniăf uc anâtnâms ta rapes ăcetsema eS .iivoc rom dar eS .csev res es .răhaz .zero ăcşaec 2/1 .iilef etaiăt elepec ielu nî csenemur es ta rapeS .eras .iişor 4 .elepec ătsap ătsaeca uc ulpmu eS .eras .t reif a lutavazraz tot ec ănâp .v( eliişo r ac lef al .ăţaedrev .905 .ed rev elosaf ed anu .1 latot nî .răhaz ăţirugnil 1 .e ras uc .esaomu rf epec gela eS .eicoljim emi răm ed epec gela eS .gk 005.iicoljim epec 21 ĂTULPMU ĂPAEC .iiecelvod iş ac iţăcub nî iţaiăt iş iţaţa ruc ifot rac aviţâc iş tnurăm taiăt sarg iedra nu .805 .ioru tsu ed inîţăpăc 4 .repip . .tirocă r iam ua-s dnâc iş g rucs eS .

eras .ăsaomu rf ădiponoc o eb reif es iş .ielu uas ărutnu irugnil 3 .ăb raif ăs uon nid pecnî ănâp cim cof al ăsal es iş ăniăf uc ătacetsema anâtnâms ăguada es .tnu irugnil 2 .ănileţ 1 .ti rocăr iam a-s ec ăpuD .etepsao rp etr aof zac eciro nî .eras .eiube rt iam ăcad e ras iş ăsa r aznâ rb .tacot rarăm .inigram ep ed eletitălc a rpusaed c rotnî eS .ivocrom 2 EMUGEL ED LEŢINŞ .anâtnâms iş ăsar aznârb .eiţizopmoc nid arugnil uc ai eS .ănraotsă r es atag etse dnâC .e rat aenrac uc iş ebla .ănâtnâms irugnil 2 .atag .tacot ed rev lejnurtăp niţup ăguada es .ie rt iş dnuf ep etitălc ăuod ăzaşa eS .erăzam ed anu .ic repuic gela eS .etacetsema emugel ed tarts nu enup eS .tnu ărugnil 1 .ifotrac 4 .atag tnus dnâC .roletitălc aemirăm ed ăţitarc o tnu uc enib egnu eS .e ras ed farp nu iş teţo niţup sup a-s e rac nî ece r ăpa uc ăţitarc o.ae răzam . repip .ifotrac iod .ănâtnâms ăcşaec 1 .ăuo ăuod .415 .ed rev elosaf ăcida .)136 .ădiponoc ed etehcub avetâc .temsep ărugnil 1 .ăniăf ed irugnil ăuod ăguada eS .ăjaoc ărăf iifotrac .repip .ăniăf ărugnil 1 .ăuo 2 .vocrom g 002 ETATROSA EMUGEL .etitălc nî ătacărbmî dniif acnidub ătaot .iejnurtăp 2 .etpal ăcşaec 1 .ănue rpmî ăcaot es iş ăpa nid enib grucs eS .iivoc rom :e ras uc ăpa nî .ătalas uc csev res es iş ărutnu nî csenemur eS .ăjaoc ărăf iifotrac iş lutavazraz tot eb reif eS .ăznârb .e răzam .iţăcub etlum iam nî uas u rtap nî eiat es iram elic repuic rai .eras .cim lecelvod 1 .etivi rtop iţăcub etaiăt iş etiţă ruc ămru nid aetseca .ăuo 2 .elăuo ăguada es .ăuo 2 .eras .rtnî ăcnu ra es .ăpa ed enib grucs eS .edrev elosaf ed ănâm O EMUGEL UC ETITALC ED ĂCNIDUB .etiţă ruc tnus ec ărusăm eP .ebaob erăzam ed ănâm o .etiţăruc etaot tnus ec ătadnÎ .ăzrav ed 4/1 .inemu r es a ed etnianî iş tnu ed ărugnil o uc ăniăf ed ă rugnil o etşejă rp es :leftsa lusos etşetăge rp es pmit tseca nÎ .elosaf g 002 .ivocrom 2 TAVAZRAZ ED ELETFIHC .lece lvod nu .ăţăruc eS .eicoljim ădiponoc 1 .)etnianî iam ătirăpo( az rav .etpal ăcşaec 1 .iţnib reif iam tâc csev res es .ătuzăcs epao rpa etse o-tasăl ua e rac ep apa ec ănâp b reif es dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .69 .ele raoicip pur es .lulejnurtăp .ăuo ăuod uc ăniăf ed ărugnil o ăcetsema es tarapeS .ănâtnâms iopa es-udnâguăda .ărutnu irugnil 2 .e ras ăniţup iş tnu uc .ădiponoc ed etehcub avetâc .iifotrac iopa .ăniăf ăcşaec 1 .ivoc rom :tarapes csetăgerp eS .215 .eimrăm ăpud .aţita rc elpmu es ec ănâp .leţinş ed ăm rof nî iopa csetrut es iş ăniăf nirp ătad anâm uc ednuto r eletfihc caf es .tnu irugnil 3 .tacot ed rev rarăm niţup ăguada es .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăuo 2 :etitălc urtneP .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş ic repuic etsep ănraot es lutoT .v( ăuo ăuod nid etitălc 51 — 41 caf eS .aţitarc tulpmu a-s ec ăpud tâcnî leftsa .ebaob ae răzam iş ed rev aelosaf .icim ăţni refe rp ed .tarapes uas ănue rpmî b reif eS .edrev erăzam g 002 .ed rev .ifotrac 5 .ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es e rac ednuto r eletfihc caf eS .ifotrac 2 .ăniăf irugnil 2 .e raceif al tată ra a-s muc aşa .zarp 1 .elosaf .sos ed irugnil ăuod .ăniăf irugnil 3 .015 .temsep uc tarăse rp dnuf nu ep .ăsar ăznârb irugnil 2 .cof esup if a ed etnianî i rgennî es un a urtnep .aelosaf ruje rpmî .ăniăf ăţirugnil 1 .iş iivoc rom .voc rom nu .arpusaed es raotnî if ătaop ăs .115 .ece r etşev res eS .lejnurtăp 1 .elosaf ed ănâm o .etpal uc egnits es .enrac ed anişam nirp uad es .tnurăm ed tivi rtop .e ras .ta rapes etreif elemugel csetăgerp es etnianiD .ifotrac g 002 .ebaob e răzam .e ras enup eS .ădiponoc etsep tnu ănraot eS .icrepuic gk 1 ĂNÂTNÂMS UC ICREPUIC .vocrom 1 .ăznârb irugnil 2 .inig ram ep u rtap .lutavaz raz ăguada es .ăsnits iş tnu nî roşu ătijă rp if etaop aniăf .tnu ărugnil 1 .iinâtnâms aţnetsisnoc ăbia ăs lusos dnivi rtop .ănâtnâms uc acetsema es a ed col nÎ .iv res a ed etnianÎ .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu uc acnidub etşepo rts es .eşubănî es ăs ăţita rc nî nup es .ifotrac .tiş râfs nî .coljim al adiponoc ădnuto r ei ruf raf o ep ăzaşa eS .315 .et raped iam aşa iş ătitălc o .eras .e răzam ed ă rafa .

tev reş nu uc enib ăcusu es iş ălaps es .enib ădni rpuc el ăs ac etnib reif ărutnu ătlum uc ăţitarc o.ăpa uas enrac ed amaez iş luniv ăguada es .lu roicip epu r es iş esaomurf .tnu niţup uc el-udniports .niv le răhăp 1 .eiaom es ăs pecnî ănâp rotpuc al uad eS .e ras ăguada eS .ăpa uas enrac ed ămaez ănraot es .ăbraif ăs ăsal eS .arpusaed elic repuic ănraot eS .125 .tăpsao rp tnu g 52 .eras .iţnib reif csev res es .eras .ăniăf irugnil 2 .tnu irugnil 2 .iişo r 4 .ic repuic gk 1 ETULPMU ICREPUIC .etpal iş ăniăf .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .815 .irat ăuo avetâc b reif eS .etnibreif etşevres eS .elic repuic tâta tnurăm ăcaot eS .grucs es iş ălaps es .ăniăf ăguada eS .ic repuic gk 1 ICREPUIC ED ERACNÂM .e ras ăniţup uc ăpa nî b reif es iş sus iam ac lef al elic repuic csetăge rp eS .eliţrăp ăuodnâma ep csenemu r eS .e ras ăniţup uc ărase rp es iş ăţileip ed eţeruc es ăs ă răf gretş eS .79 .uo 1 .rtnî ăzaşa es .icrepuic g 057 ĂUO UC ICREPUIC .ele nid apa ătaot edacs ănâp niţ es iş elicrepuic nup eS .taium ua-s dnâC .noilub ăguada iam eS .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş iilef apaec eiat eS .ătacot ăţaedrev ăniţup iş eras .ităgerp top eS .715 .aniăf ăraserp es . repip .ăpaec 1 .repip .temsep iş repip .aniăf ă rase rp eS .sus iam ac elic repuic csetăgerp eS ĂVAT AL ICREPUIC .temsep irugnil 2 .cof al ătnetsizer ămrof o-rtnî etaot ăzaşa eS .615 .tnu ed ărugnil o uc roşu ănue rpmî csejă rp es iş apaec iş tâc .rotpuc al ăro ed trefs nu uad es .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal es iş repip iş e ras ăd es .tacot edrev lejnurtăp ăguada eS .ăcusu eS .ătacot ăţaed rev .nif temsep ăraserp eS .eţnimes iş ăjaoc ărăf iişor avetâc .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o iş e ras ed fa rp nu enup es ăc repuic e raceif nî iş eletla ăgnâl elenu ăvat o.515 .ăniăf ăţirugnil 1 .ivres a ed etnianÎ .ele raoicip pu r es .etpal ăcşaec 2/1 .ăţăruc es .eras .tnu ărugnil 1 .elic repuic treif ua e rac nî amaez nid ăcşaec o uc egnits es iş tnu nî aniăf roşu etşejărp eS .eiaom es ănâp niţ eS .repip .ătagel ed tneicifus etse atsap ec ănâp cof ep niţ eS .so rg ed tivi rtop etse lusos ec ănâp tecnî ăb raif ăs ăsal eS .temsep ărăf iş noilub ărăf .ăpaec o uc iş etnurăm elicrepuic uc ănuerpmî eleraoicip tnurăm ăcaot eS .etnib reif et raof etşev res eS .sus iam ac elic repuic ăţăruc eS .iv res a ed etnianî iş snicnî lu ratărg ep tpirf al nup eS .tacot lejnurtăp ed eznu rf ăţi rugnil 1 .luroicip epur eS .iţnib reif csev res eS .rtnî csejărp es iş taula nî elic repuic eiaom es .e ras .elic repuic uc ăcetsema eS .noilub ărugnil 1 .v( etitălc ed taula nu ecaf eS .tăpsaorp tnu ed ăcim ăciţăcub o ăcrepuic eraceif etsep enup es .anâtnâms .e ras ăniţup ărase rp es .ătuzăcs ed tivirtop etse aeracnâm ec ănâp tirepoca ăbraif ăs ăsal eS .ăniăf ăcşaec 2/1 .025 .ecer es-udnivres . rotpuc al uad eS .e ras .tnu ed ărugnil o uc cof al nup eS .915 .iţăcub eiat es iş sus iam ac elicrepuic ăţăruc eS .rtnid )136 .epec 2 .aenemesa ed .tnu ărugniI 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .iţnib reif csev res eS .epec 2 .ielu uas ărutnu irugnil 3 .et reif tnus elic repuic dnâc iş repip .tiţuc nu uc arpusaed dnizeten .uo nu.ăgilămăm uc .icrepuic gk 1 ICREPUIC ED AMALUIC .ăcrepuic eraceif nî ăru tu lpmu ed ăţirugnil o etâc enup eS .esaomurf icrepuic g 005 TAULA NÎ ICREPUIC .ăuo 3 .eras .etnib reif ei ruf raf o ep ăzaşa es .iţnib reif etraof csev res eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .ielu uc lef al ităgerp etaop eS .tnu irugnil 2 .iilef eiat es .iram icrepuic gela eS .ăniăf ăţirugnil 1 .esaomurf .iicoljim elic repuic gela eS .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o enup es ăc repuic e raceif ep .iram ic repuic ălaps eS RATĂRG AL ICREPUIC .

ătizepmil tsof a ec ăpud .atag etse ae racnâm ec ănâp .)icrătănâm( ibirh g 002 IBIRH ED ERACNIM .89 .noilub ă rugnil 1 .iibirh iţreif iş iţaium tsof ua e rac nî apa nid itşec ie rt ănraot eS .iicoljim epec 4 .ăţitarc o-rtnî ăzaşa es .ăji rg e ram et raof uc gela es iţacsu iibi rH .iţepsao rp ibirh nid iş lef al csetăge rp es lufalip iş tâc .ăcsaeneblăgnî es ăs pecnî apaec iş luze ro dnâC .tnu răm taiăt epec ăuod ielu nî csejărp eS .iz auod a ănâp nuja nid ăcicidlăc ăpa nî ăsal es iş epa avetâc nî ălaps eS .325 .eras .ze ro ăcşaec 2/1 1 .ed rev lejnu rtăp uc ece r etşev res eS .ănâtnâms ed sos uc .iilef iţaiăt iş iţreif ibirh ed g 051 uc ănue rpmî .repip .noilub ăguada eS .e ras ăguada eS .ielu i rugniI 3 .ielu irugnil 3 .sela luze ro ăguada eS .iibirh iţaium tsof ua e rac nî ătizepmil apa nid ăcşaec o uc gnits es .noilub ed ă rugnil o iş repip .tev reş nu.e ras .)ic rătănâm( ibirh g 051 IBIRH ED FALIP .t reif etse luze ro ec ănâp rotpuc al eniţ eS .ăniăf ăţirugnil 1 .im reiv ăbia un ăs .repip .işo rg iam iieţiăt ac eiat es iş ăpa ed enib grucs eS .e ras .iţaium tsof ua e rac nî apa nid niţup etâc es-udnâguăda .epec 2 .ece r etşev res eS .ăţaedrev .repip .tnu răm tacot .ănue rpmî ăb raif ăs ăsal es iş iibirh nup eS .225 .ae racnâm tâtA .rtnî tacsu iopa iş talăps .arpusaed .noilub ărugnil 1 .aniăf ă rase rp es .nuja nid iibirh eiaom eS .tnu răm etaiăt elepec ielu nî csenemur es ta rapeS .ăzae rtsăp es iş ăcsaezepmil es ăs ăsal es iibirh taium ua-s e rac nî apA .dlac iş iv res etaop es ibirh ed lufaliP .

iţăcub nî un uas etpur .zero ăcşaec 2/1 1 TACIF UC OTOSIR .tnu irugnil 3 .tnu uc ăsnu enib .ei ruf raf ep ănraotsă r es .e ram cof al icin iş tlum ae rp ăb raif ăs etasăl eiube rt un elenao racaM .sar ĂZNÂRB UC IRULEF ETIREFID IŞ ESAONIĂF .tnu i rugnil 2 .eiruf raf nî ănraot eS .vocrom 1 .e ras ed etşevi rtop es .abmil treif a e rac nî ătizepmil ămaez ed itşec ăuod uc egnits es iş luze ro tnu nî roşu etşejărp eS .ei ruf raf ep luze ro ănraotsă r eS .e ras ăniţup uc ăpa l 3 b reif eS . rotpuc al etunim avetâc ăd eS .ăpaec 1 . rotpuc al ăd es iş enrac ed amaez ănraot eS .t reif etse luze ro dnâC .ecetsema es ăs ărăf etunim ed 52 ac ric ăsal eS .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî ănâp ăcetsema es iş luze ro enup es .bob ed bob .ălaiceps ae raotăruce rts nirp ăpa ed enib grucs eS .etrap o al uad es ăb raif ăs uon nid pecnî ec ătadnÎ .coljim al ă ruag uc ăţni referp ed .etşetocolc apa dnâC .e ram ă ruag uc ăm rof o.enao racam g 004 ĂZNÂRB UC ENAORACAM .lutacif iopa enup eS .rtnî ăzaşa es iş tatăra a-s muc ăpud luze ro etşetăgerp eS .etnib reif etşev res eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .luze ro egela eS .aznî rb ăcsaepot iam es ăs ărăf .zero ăcşaec 2/1 1 CSERĂGLUB FALIP .ăsar ăznârb ed irugnil ăuod iş .lejnurtap 1 .ihcini r ed ae racnâm ăzaşa es coljim al rai .tnurăm apaec eiat eS eras .ti rocăr niţup etşev res es iş ănraotsăr eS .leţiv ed ăbmil 1 .825 .eiruf raf ep ănraotsă r es iş rotpuc al etunim avetâc ăd es .tnu niţup uc ăşubănî es iş lutacif icim eleţăcub nî eiat es .edepe r ipot es a u rtnep iţăcub etlum iam nî tucăfsed .âcun o tâc tăpsaorp tnu .ăniăf ed ărugnil o iş tnu ed ărugnil o.ăsar ăznâ rb ăniţup iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o taguăda a-s e rac al luze ro ăzaşa es .ecusu es ăs ăsnî ărăf .rtnî ăzaşa es .ze ro nî e rtni ăs tâcnî leftsa .ze ro ăcşaec 2/1 1 IIŞOR ED SOS UC OTOSIR .işarg iedra 2 .tev reş nu uc ăcusu es iş ălaps es .enrac ed ămaez itşec 3 .tnu uc enib ălbat ed ăm rof o egnu eS .ielu irugnil 3 .luze ro amârăfs es un a u rtnep .enrac ed ămaez itşec 4 .ăbmil ed eliţăcub uc ăcetsema es iş abmil t reif a e rac nî amaez uc egnits eS .tăpsao rp tnu g 05 .etunim ed 03 — 02 eniţ eS .803 .ihcinir ed eracnâm urtneP .rolenao racam lumu rd ăd es .rtnî enup eS .tnu irugnil 3 .ăcsaepot es ăs aznâ rb epecnî ănâp aţitarc ăcşim eS .tavazraz iş ăpaec o uc )692 .)36 .925 .v( ic repuic ă răf uas uc .ăpa ed itşec ie rt ănraot eS .ăniăf ărugnil 1 .icim irubuc nî eiat es iş eleip ed ăţăruc eS .eiube rt tâc ta răs tsof a ec ăpud .iişor 4 .eras .luze ro eb reif es ănâp .ănâtnâms o ac so rg sos nu ecaf eS .rtnid .rotpuc al aţitarc ăd es iş ă repoca es . roşu ăsa r ăznâ rb ed g 001 uc iş tăpsao rp tnu niţup uc ăcetsema es .e ras .625 etşev res eS .ăsar ăznârb g 001 .rtnî ătnîb reifni eS .ăsar ăznâ rb irugnil 2 .tecnî ăcsae tocolc ăs niţ es iş .e ras .ăţni rod ăpud .tnu uc ăsnu ălbat ed ăm rof o.)013 803 .tamâ răfsen rad .tnu uc ăsnu enib .esaoielc nived iş ămâ răfs es ece raoed .lutnu ăţitarc o.sus iam ac itătitnac işaeleca otosir urtneP IHCINIR ED ERACNÂM UC OTOSIR .425 şi ic repuic ed uas iişo r ed sos uc .ăpa uc itşec 3 .v( iişo r ed sorg sos nu arugnil uc enup es ruje rpmî rai .zero ăcşaec 1 ĂBMIL UC OTOSIR .abmil ăzaşa es coljim al rai .tivi rtop cof al .rtnî enup eS .sus iam ac luze ro etşetăgerp eS .ăţita rc nî nup eS .725 .ihcinir ed ae racnâm ecaf es ta rapeS .iicoljim epec 3 .eiruf raf ep ănraotsă r es iopa .t reif etse luze ro dnâC .etnib reif et raof etşev res eS .rotpuc al etunim avetâc ăd eS .v .v( leţiv ed ăbmil o eb reif eS .tăpsao rp lutnu ăguada es .eiaom es ăs apaec epecnî ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .etnâb reifnî es ăs cof ep ăpilc o niţ es iş ăznî rb ed i rugnil ăuod ăcnî ăguada es .t reif etse luze ro ec ănâp .ielu uc ăţita rc o.525 lavacşac uas ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp eS .arugni uc niţup l-udnâsăpa .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .ăcun o tâc tăpsao rp tnu .rotpuc al etunim avetâc ăd eS .iilef iţaiăt iiedra ăguada eS .ăsar ăznâ rb g 001 .tacif g 002 .etaiăt eliişo r iş talăps iş sela luze ro iopa .ece r ăpa uc csezepmil es iş i ram i ruăg uc .99 es .cim iam cof ep .coljim al ă ruag uc ălbat ed ăm rof o.

ăpa irugnil 2 .tnu niţup .tnu irugnil 2 sulp nî .io ed ăznâ rb uc ătacetsema ăcav ed aznârb no rtsac nu.răhaz ăţirugnil 1 .ece r ăpa uc inig ram ep etşepil es e rac .235 .001 ENRAC IŞ ENAORACAM UC ĂTNICĂLP .eras ed etşevirtop eS .ărutnu g 05 .ăuo 2 .ăznârb ărugnil 1 .ărutnu .ăbals ăcnuş ăniţup iş e ras .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc enib egnu eS .ăpa ed ăcşaec o iş ăniăf .e ras uc ăpa nî eletehgaps b reif eS . răhaz uc iişo r ed sos nu ecaf eS .ăuo ăuod uc .ăniăf g 052 :ătnicălp ed aiaof urtneP .)506 .şuneblag nu .iişor g 005 :sos urtneP .etehgaps ed dnâr nu enup es .icrepuic g 001 .e ras uc ăpa nî eletehgaps b reif eS .)vitatlucaf( tnurăm ătaiăt .tnu ed ărugnil o uc ăcetsema es iş grucs es .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăznârb .enao racam etsep iopa es raotnî if aetup a u rtnep .tnu uc ăsnu .tnu ed ărugnil o . rotpuc al ăd eS .ă ro ed irut refs ie rt niţ eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL ENAORACAM .tnu uc ăsnu enib ăţita rc o.435 .sos tla uc uas iişo r ed sos uc etşev res es iş ănraotsă r eS .g rucs es .temsep ărugnil 1 .tnu nî etişubănî uas et reif elic repuic nup es iş eletehgaps uc ăcetsema eS .ăniăf nid taula nu ecaf eS .temsep ărăf .sus iam ac iţătitnac işaelecA ENAORACAM UC ĂTNICĂLP .535 .e ras .rtnî ăzaşa eS .iişo r ed sos nu etşetăge rp es pmit niD .ăţitarc nid ărafa ăsai ăs elinigram dnâsăl .tnacip et raof .335 .taula nî ătacă rbmî âm rof nî ăzaşa eS .ta rapes etutăb ăuo .ăniăf ărugniI 1 .capac u rtnep taula ed dno r nu etşerpo eS .tnu uc arpusaed egnu eS .ănâtnâms uas etpal ăcşaec 1 .sus iam ac lef al elenao racam csetăgerp eS .ănraotsă r es atag tnus dnâC .elenao racam b reif eS .e ras .am rof elpmu es ănâp ăunitnoc eS .035 .tnu nid .rtnî raihc uas ăm rof o. rotpuc al uad es .etunim avetâc niţ es .sos ed i rugnil avetâc iş ăuo ed iilef ed lunu .v( ătnicălp ed eiaof o ecaf eS .ăznârb ărugnil 1 .ănâtnâms ed uas etpal ed ăcşaec o .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş ăsar aznâ rb ăraserp eS .eras .rtnî ăcae rf eS .etehgaps g 003 ĂMROF NÎ ETEHGAPS .ăznârb irugnil 4 .sus iam ac iţătitnac işaeleca :sos urtneP .ătnicălp ed eliof uc ătacărbmî aţita rc nî aiţizopmoc ănraot eS .ărugnil 1 .ăznâ rb uc elenao racam ac lef al csetăgerp eS .eirătnicălp o al ed etarăpmuc if top eliof .135 .ta rapes etşev res es uas enao racam etsep ănraot eS .etehgaps g 004 IIŞOR ED SOS IŞ ĂUO UC ETEHGAPS .eras .cof al ătnetsize r ăm rof o ăcarbmî es e rac uc .ece r ăpa uc csezepmil es iş g rucs es .tnu uc ele e rtnî etipo rts iof ed irudnâr 5 — 4 .tsug ăpud .ăcav ed ăznârb iamun uas .şuneblăg 1 .ţremoc nid iof g 052 ărăpmuc es uas .ielu .arpusaed elinig ram c rotnî es .etilevnî enib eif ăs elenao racam tâcnî leftsa .etui cof al rotpuc al uad eS .etpaocsă r elăuo b reif eS .”ăznârb uc enaoracaM“ al ac iţătitnac işaelecA IIŞOR ED SOS UC ENAORACAM .elenao racam ănraot es .e ras uc ăpa nî elenao racam b reif eS .uo nu ăguada es e rac al .e ras .ăuo 3 .rtnî nup eS .cof al ătnetsize r ămrof o.taula ed lucapac uc ă repoca es .uo 1 .ed rev ătalas uc csev res es ăţni rod ăpud iş ănraotsăr eS .temsep uc ărase rp es .ăpa .tnu irugnil 2 .tagel ed tivi rtop sos nu ecaf es tarapeS .pmit ed ăspil nÎ .rotpuc al coc es iş .ădlac ăpa ăcşaec ½ .tnu uc ăm rof o egnu eS .ăniăf g 051 :taula urtneP .tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc iş temsep niţup uc ătacetsema ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp eS .tnu ărugniI 1 .temsep ăţirugnil 1 sulp nî .a rpusaed csenemur es ec ănâp .eras ăţirugnil 2/1 .tnu irugnil 2 .enaoracam g 003 ENAORACAM ED ĂCNIDUB .tnu uc ăcetsema es iş grucs es .iţnib rif csev res .635 .elenao racam uc ăcetsema eS .

)406 .uo nu.treif al ăpa uc lunuaec enup eS .ibirh g 051 )IBIRH( ICRĂTĂNÂM UC ACFOI .ăb raif ăs ăsal iam es .101 ăzups nî ăcaoc es ăs nup eS .acfoi ed ta rts nu ăm rof o.iulunuaec iiţe rep erps luţelăcăf uc dnâsăpa etraped iam ăcetsema es rad .ibirh ed eiruf raf o auaedif ac eiat es etrap ătla ed eP .e ras uc ăpa nî eb reif es iş .ătraif etse agilămăm ăc ănmaesnî .iibirh nup es .cte ăcnuş .enrac g 052 .145 .nmel ed dnuf nu ep agilămăm ănraotsăr es iş irutăl nî iro avetâc ed ărutucs es .ăt raif ed lutsed etse agilămăm dnâC .eras ăţirugniI 1 .ăm rof nî etşev res es iş ăznârb ă rase rp es .ăniăf g 051 :acfoi urtneP .ii ruba i ro avetâc ed tinfubăr iam ua ec ăpuD .inig ram e rpsnid o-dnirutăp .)agilămăm ăcsaezu rc un ăs ac eiruf raf ep un( ănâmednî al tităge rp .v( ieţiăt ed ac taula nu ecaf eS )ĂSAC ED ENAORACAM( ACFOI .ăpaec 1 .etocolc elemirp aL .sus iam tatăra a-s muc aşa .etaocs es iopA .uo 1 .etatămuj ep tacsu a-s aiaof dnâC .sus iam ac lef al elenao racam iş ătnicălp ed aiaof etşetăgerp eS .ătnicălp ed eliof uc ă repoca eS .eras .ăcsaejă rp es ăs epecnî aenrac iş apa edacs ănâp ănişam ep eniţ iam es iş ăpa ăniţup etâc ănraot eS .enao racam ed lutse r arpusaed enup es iş aenrac iopa ednitnî es .enao racam ed dnâr nu ăzaşa es ătnicălp ed eliof uc ătacărbmî am rof nÎ .e ras ed etşevi rtop es .sus iam ac iţătitnac işaeleca .ăpa ărugnil 1 .ialăm g 005 ĂTRAIF ĂGILĂMAM .ăznâ rb uc .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş tnu răm ăpaec o ăcaot eS .e rat ed tivirtop ăgilămăm o ecaf eS )ZLUB( ĂGILĂMĂM ED SRU .ăuo 2 .agilămăm ănuda es iş nmel ed ă rugnil o ăpa nî eiaom eS .fudrub ed ăznârb ed ăuod uas ăţi rugnil o uc e raceif elpmu es .acfoi ed lutse r ăzaşa es iş ibirh ed ae racnâm ănraot es .ialăm niţup ărase rp iam es .rotpuc al ăd es iş tnu uc egnu es .tnu irugnil 3 .lef al csetăge rp eS .cte ărutipot .uunitnoc dnâcetsema .ă ro ed etatămuj o ac ric lutecnî uc ăb raif ăs ăsal eS .ăprâc o uc ihce ru ed lunuaec enib ăcupa eS .ăpa ed auacfoi egrucs eS .ialăm niţup ărase rp es iş e ras ed ăţi rugnil o ăguada es .nmel ed tiţuc nu uc uas etaruc i rofs ienu lu rotuja uc iilef eiat eS .ăpaec 1 .ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup iş noilub ed ărugnil o ăguad es .ătnicălp ed aiaof urtneP .teged nu ed etal icilgnap nî eiat es iş lus ecaf es .ic repuic uc uas igoic râbs uc ităge rp etaop es lef aL .045 .ăznârb irugnil 2 .935 .ănâtnâms uc ăznâ rb .tot ed enib ăcetsema es iopA .treif al ăpa uc lunuaec enup eS .e ras iş ăpa uc b reif eS .nmel ed taruc dnuf nu ep ănraotsăr es iş i ro avetâc ed ărutucs es .emlap e rtnî edepe r ăcae rf es iş ăgilămăm nî tpe rd luţelăcăf eniţ es tiş rîfs aL . roşu anrutsăr es a urtnep iş dnuf al ecaocsăr es ă urtnep ănişam ep epilc avetâc ăsal iam eS .ănâm nî csejnuto r eS .uicoljim răm iunu aemirăm ed iţăcub arugnil uc uai eS .tnu răm ătacot ăpaec o uc tnu nî etşejă rp es iş ănişam ni rp aenrac ece rt eS .eras .treif nî ăd apa dnâC .iişo r ed sos uc etşev res es iş ănraotsă r eS .835 .i ruihco ăgnâl ăsam al etşev res es iş ăt raif agilămăm tâced elaom iam etse ătipi rp agilămăM .tnu irugnil 3 .enaoracam g 052 .ialăm niţup ă rase rp es iş e ras enup es etnib reif etse apa dnâC .735 .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .tunrec tăpsao rp luialăm etşetăge rp es tarapeS .le ed agilămăm etşepil es ăcaD .luţelăcăf uc uunitnoc dnâcetsema iş eiaolp ed ăm rof nî nuaec nî ădac ăs i-udnâsăl )ănâmednî al tităge rp iş tunrec( luialăm ecudo rtni es .e rat ed lutsed e rap agilămăm ăcaD .ăpa l ½ 1 .cof ep ăpilc o ăsal iam es iş inigram e rpsnid agilămăm egnâ rts es arugnil uc tot iopa .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .luţelăcăf uc ăuod nî ialăm ed aţilivom ăcipsed es iş ătadoed luialăm tot ănraot es etşetocolc apa dnâc .ihce ru ed ăprâc o uc lunuaec ăcupa es .tnu uc etşepo rts eS .noilub ărugnil 1 .rtnid auacfoi etşetăgerp eS .etpal ăcşaec 2/1 .v( nuja nid ăpa nî iţaium .v( sus iam ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ĂTIPIRP ĂGILAMĂM .ăpa nî ătadu nmel ed ărugnil o uc ăţăruc es .elaom ae rp e rap agilămăm ăcaD .ăsa r ăznârb ed i rugnil ăuod iş tnu ed ărugnil o uc ăcetsema es .rtnî ăzaşa eS .luţelăcăf etaocs es .g rât ed elenao racam iş ac .taruc esei ăcaD .)935 .iulunuaec iiţe rep e rps luţelăcăf uc dnâsăpa .)treif al ăşao rgnî iam es agilămăm ăc ămaes ăniţ es ăs eiube rt( ialăm ăguada iam es un .ăsar ăznârb irugnil 2 .)225 .etunim avetâc ăpuD .ecusu es ăs ăsal es iş taula ed asam ep ărifse r eS .

biuc e raceif nî uo nu etâc eg raps eS .arpusaed etşezeten es .ăgilămăm etsep ănraot eS .ătăpsao rp ănâtnâms uc iţnib reif csev res es .atag etse dnâC .ăznârb irugnil 2 .ănraotsă r eS .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc eS .aemelet ed uas fudrub ed ăznârb ed ta rts nu enup eS .ăznârb g 002 .tnu iş .rtnid eiat eS .eras .945 .lutnu ăguada es .etpal irugnil 2 .eîaom iam ăgilămăm o ecaf eS .ăsar ăznâ rb ărase rp eS .agilămăm ăzaşa es .ăuo 4 .ăgilămăm nid arugnil uc ai eS .etnib reif .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .etpal uc eiaom es ăs nup eS .ănâtnâms irugnil 2 .atag etse dnâC .u rtnuănî tipot a-s aznâ rb rai .tnu nî ătaium ărugnil o uc ăsnitnî iş roşu ătazeşa ăgilămăm ed e riţbus tarts nu enup eS .ătutăb e răzam uc uas elosaf uc csev res eS .ăm rof nî etşev res eS .uo iunu aemi răm ed i rubiuc caf es .io ed ăznârb g 002 .ăpa uc tiodnî etpal l 2/11 .e ras ăniţup iş etpal ed ăcşaec o uc etutăb ăuo ăuod iş tnu ed ărugnil o ăguada eS .ialăm irugnil 4 .rtnî ănraot es iş aiţizopmoc enib ăcetsema eS .ăcav ed ăznârb g 004 ĂCNAVILA .tnu .ăsar ăznârb ărugnil 1 .eniâp ed iilef ed dnâr nu dnuf ep ăzaşa eS .ăniăf irugnil 2 .ătelmo urtnep ac e ras uc iş etpal niţup uc elăuo tab eS .ăsar ăznârb iş tnu niţup ăguada eS .ănâtnâms irugnil 2 .tecnî ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd eS .tivres urtnep ănâtnâms ăcşaec 1 .tnu irugnil io ed ăznârb irugnil 4 .ăpa uc tiodnî eletpal treif al enup eS .tsug ăpud .ărafa ep ănemu r e raoluc o ua dnâc icnuta atag tnuS .etpal itşec 2 .ăpa uc tiodnî etpal l ¼ 1 .eras .ăgilămăm ed eif ăs eiube rt ta rts lumitlU .345 ielu nî csejă rp eS .luşubla ădnirp es .a rpusaed etşenemu r es ec ănâp rotpuc al ăd es .201 ETULPMU ELFIHC .745 .lutnu .luialăm .ăm rof nî etşev res eS .ăznârb iş eniâp uon nid iopa .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .tnu ărugnil 1 .eras .ănâtnâms uc .io ed ăznâ rb ăraserp es .elaom iam avec ăgilămăm o ecaf es e rac nid .ăro ed irut refs ie rt .elaom ed tivi rtop ăgilămăm o ecaf es e rac nid .ăznârb .etnib reif .ialăm g 004 ROTPUC AL ĂGILĂMĂM .ialăm g 004 IRUIHCO UC ĂGILĂMĂM .tipot tnu nî etaium i rugnil ienu lusod uc iopa .eniâp ed iilef 21 ENIÂP ED ĂRAPĂP .ăpa l ¼ 1 .ăuo 2 .etnib reif et raof .ăgilămăm uon nid iopa . 2 .645 ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc arpusaed nup es .ănilp ae rp eif un ăs am rof ac ăji rg dnâva .aniăf .ăsar ăznâ rb ă rase rp es .elăuo dnâ r ep nup eS .teged nu ed esao rg iilef ăbla ălezna rf o.e ras enup eS .aznâ rb ataot enib ăzae rop rocnî es ănâp ăcetsema iam es iş io ed aznâ rb ăguada es .eras .ăsar ăznârb iş ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .dnâts etşe răm es ece raoed etpetşa ăs ătasăl eiube rt un acnavilA .etui eif ăs eiube rt un e rac . rotpuc al etşe rc arapap ece raoed .ăuo 6 .tnu g 001 .ătivirtop emirăm ed iş esao rg ed teged nu ed iilef eiat es nuja nid ăsamă r agilămăM ĂTIJĂRP ĂGILĂMĂM .845 .eras ăţirugnil 1 .ialăm g 004 ŞUMLAB .e rat ed tivirtop ăgilămăm o ecaf eS ĂGILĂMĂM ED ETŞULĂG .545 etşev res eS .iţăcub nî eiat eS .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî eliţrăp etaot ep csenemu r es iş temsep iş tutăb uo nirp uad es e rac etşulăg caf es .rtnî ăcae rf eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ăme rc o ac enived ănâp ăcav ed aznâ rb no rtsac nu.ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăpa uc tiodnî eletpal treif al enup eS .445 .ăuo 2 .anâtnâms .ăz rav ed iof uc ătunretşa uas tnu uc ăsnu ăvat o.aznâ rb iş anâtnâms .245 .tnu ărugnil 1 .

rtnî ăzaşa es iş irubmo r eiat eS .tâta ătivirtop eiube rt sos ed aetatitnaC .ănâtnâms ed ăcşaec o uc tacetsema .tnu ă rugnil 2/1 .etşetocolc apa dnâC .cte ănâtnâms uc ifotrac .etşetocolc e rac eletpal nî uas ăpa nî luşi rg sus iam ac ănraot eS .işolococ ăcaf es un ăs ăji rg uc .ăniăf ed enilp i rugnil ie rt uc uo nu no rtsac nu.luzeim etşebocs eS .uo 1 .tlum iam un . răhaz niţup .eiţizopmoc ed ărugnil o etâc enup es .etnib reif arutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es .eras .ăniăf irugnil 3 .eras .eras .etpal itşec 2 .tnu uc etirăpo emugel uc csev res eS .e ras ăniţup uc t reif al ăpa enup eS .uo 1 .255 .etunim avetâc răhaz niţup uc etpal nî eiaom eS .rtnid eiat eS .rtnî enib ăcae rf eS .eiaolp nî ăgruc ăs .etpal ăcşaec 2/1 .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî .etpal itşec 3 .rotpuc al uad es iş tnu ed ărugnil o uc .ti rocă r a-s dnâC .ăsar ăznârb irugnil 2 .repip .e ras ăniţup sup a-s e rac nî anâtnâms ănraot eS .ăşao rgnî es ănâp ue rem dnâcetsema eb reif eS .rtnî ăzaşa es .esaoielc nived eletehco rc leftla ece raoed .şuneblag nu ăguada es .ărutnu irugnil 2 .lavacşac g 052 LAVACŞAC ED ETEHCORC .iţ răp elebma ep csejă rp es e rac eletfihc icim caf eS .ăsa r ăznârb iş repip .eiaolp nî ădac ăs .elelfihc tâta etpal nî eiaom eS .şirg ăcşaec 2/1 ROTPUC AL ŞIRG ED ELETFIHC .tnu uc ăsnu ăm rof o.rtnî ătnâb reifnî eS .tăpsaorp tnu g 05 .ielu niţup uc tacetsema tnu uas ărutnu eiagit o.aznârb egel ăs tâc .so rg iam avec bla sos nu ecaf eS .emugel uc csev res eS .etpal uc ăzaiţbus eS .e ras enup eS .)ănilp aerp un( şirg ăcşaec 1 ŞIRG ED FALIP .etpal ed uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .sus iam ed aiţizopmoc uc ulpmu es .455 .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .055 .şuneblăg 1 .ăuo 2 .elecapac iş tâc .301 .şi rg ed ăcim ăcşaec o ănraot es .ănâtnâms ăcşaec 1 .âniăf ărugnil 1 .etiv res if a ed etnianî niţup uc .ăru tnu irugnil 2 .răhaz ăţirugnil 1 .ăsar ăznârb ărugniI 1 .lutecnî uc .e ras .ielu ed ăţirugnil o uc tacetsema tutăb uo ni rp uad es iş etpal nid tocs eS .teged nu ed so rg ta rts nu lutiţuc uc ednitnî eS .eniîp ed iilef 21 ENIÂP ED ELENĂGIRF .lutot uc csev res es iş tocolc nu aed ăs ăsal es .ărutnu nî csenemu r es iş temsep iş uo .emizegărf ă răf .etitălc al ac so rg iam avec taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .tnu uc eti răpo emugel uc csev res eS .cof al ătnetsize r ei ruf raf o.155 .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .elfihc al ecapac eiat eS .ărutnu irugnil 2 .lutecnî uc luşirg ănraot es .ăsam al .lulavacşac uc lusos ăcetsema eS .555 .şirg ăcşaec 1 ŞIRG ED ETEHCORC .ăniăf ărugnil 1 .e ras enup eS .etpal uas ăpa itşec 3 .ărutnu irugnil 2 .temsep ărugnil 1 .ătasip ăraoşiţ rocs uc iş răhaz uc dlac etşev res es iş tăpsao rp tnu g 05 nup eS .tnu irugnil 2 .ielu ăţirugnil 1 .samăr eletpal eiruf raf nî ănraot es .răhaz iş e ras ed fa rp nu uc ăb raif ăs eletpal enup eS .eras .uo 1 TAULA ED ELENĂGIRF .et rap o al ăd eS .etpal ed ăcşaec o uc eiaom es e rac .ănâtnâms ăcşaec 1 .tanrâc iunu aemisorg ed etehco rc anâm uc caf es eiţizopmoc ătsaeca niD .ăniăf ărugnil 1 :tijărp u rtneP .ăsaorg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş işolococ ăcaf es un ăs ue rem ăcetsema eS .ăsnicnî enib etse aemisă rg dnâC .etunim ed 02 rotpuc al uad es iş ăsar aznârb ă rase rp es arpusaed .355 .etşetocolc dnâC .)icim tnus elăuo ăcad 2 uas( uo 1 .ednutor elfihc 6 .iţ răp elebma ep csejărp eS .ăpa uc tadu dnuf nu ep aiţizopmoc ănraotsăr es iş ăcetsema es .teged nu ed esao rg iilef ăbla ălezna rf o.ăţaed rev .ăniăf ni rp uad es .ăţaedrev .icim irubuc nî lulavacşac eiat eS .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .enrac ed ămaez uc egnits es iş ăniăf iş tnu nid .etpal ăcşaec 2/1 .ăm rof nî csev res eS .eras .enemu r tnus dnâC .uo nu dnâguăda ăcae rf eS .eras .elăuo nup es .etehco rc caf eS .ăpa itşec 4 .tnu ărugnil 1 .

e ras .ăniăf ni rp uad eS .ăsa r aznârb ă rase rp eS .ătasip ă raoşcun uas repip niţup .e ras iş ătitocolc ăpa uc ăţitarc o etşetăgerp eS .ti rocăr iam a-s dnâc iş niţup ăcetsema iam es .etnib reif .etpal ăcşaec 2/1 1 .e ras .elaom ae rp eif ăs eiube rt un aiţizopmoC .e ras ed tiţuc ed f râv nu iş ărutnu uas lutnu uc apa cof al ăţita rc o.tnu iş repip .rtnî eletşulăg ăzaşa eS .tnu ărugnil 1 .ti rocăr iam a-s ec ăpud .755 .temsep niţup iş am rof snu u rtnep tnu ă rugnil 2/1 .ăţitarc ep ed lutaula edni rpsed es ănâp enib ăcetsema es iş .mc 1 ac ric ed esao rg .ăznârb i rugnil 2 .065 .elenăgirf ed taula nu pmit nid etşetăgerp eS .lusos etşetăge rp es pmit e rtnÎ .tnu irugnil 2 .ăsar ăznârb g 051 .temsep irugnil 2 .ieţiăt ed taula urtneP ROTPUC AL ENRAC UC IŞANUŢLOC .v .mc 1 ed esao rg .elăuo dnâr ep ăguada es .ăsa r ăznârb iş repip niţup enup eS .icim eleţăcub nî taiăt lulavacşac iş ăsa r aznârb ăguada es .temsep iş tutăb uo .)ăb raif un ăs( ătitocolc ăpus nî etunim ed 02 cse răpo eS .ăţita rc o.v .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăznârb ă rase rp es .ărutnu irugnil 2 .ăro ed etatămuj o .ătivirtop emirăm ed iilef nî lulavacşac eiat eS .ăznâ rb ie e rtnî dnânup .165 .e riţbus ănâtnâms uc uas etpal uc egnits eS .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .aenrac ănişam ni rp ece rt es tarapeS .aniăf ănraot es tocolc nî uad dnâC .855 .rtnî ătlum iam ărutnu ătnâb reifnî eS .rtnî ăzaşa es .a rpusaed lusos ănraot es .ăpa g 052 ROTPUC AL ĂZNÂRB ED ETŞULĂG .taula ed aiaof ednitnî eS .rtnî etşejărp es .v( iişo r ed sos nu a rpusaed ănraot es .ăcsae rocă r es ăs etrap o al ăd es iş ădacs ăs ăsal eS .265 .lavacşac g 003 ENAP LAVACŞAC .tnu niţup uc ăm rof o.ăniăf ărugnil 1 .iruşubla 6 .ătlum ă rutnu nî iţrăp elebma ep csenemu r eS .etrap o al ăd eS .tagel ed tivi rtop sos nu ecaf es iş etpal uc egnits es .tnu uc eiagit o.ăuo 4 .ăuo ăuod nid ieţiăt ed taula nu ecaf eS .eras .cof al ătnetsize r ei ruf raf o-rtnî ăzaşa es iş g rucs es .ătado ătaot .treif urtnep enrac ed ămaez l 2/1 .enrac ed eţilivom col nî col nid nup es .răhaz niţup .ărutnu irugnil 2 .ădnuto r ăm rof o uc eiat es iş )e riţbus et raof( taula ed eiaof auod a enup es arpusaed .ătivi rtop emi răm ed iilef nî lulavacşac eiat eS .emî râfs es un ăs .etrap o al ăd es .elaom iam avec ăsnî .cof al ătnetsize r ăm rof o.etpal itşec 2 .tnu ed ărugnil o iş ăniăf ed ărugnil o.uo 1 .ă ro ed i rut refs ie rt rotpuc al uad es iş ădni rpuc i-ăs tâc ăta rtnecnoc enrac ed ămaez ănraot eS .lavacşac g 05 .temsep uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu enib ăm rof o.repip .enrac g 052 .ăcav ed ăznârb g 002 .rtnî ăniăf ed ănub ărugnil o etşejărp eS .tsug ăpud .406 .ieţiăt ed taula urtneP ĂZNÂRB UC IŞANUŢLOC .)855 .tnu ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 :sos u rtneP .rtnid bla şatnâr nu ecaf eS .ăsa r ăznârb ed i rugnil ăuod .etnib reif ărutnu nî etşenemu r es iş taula nî lulavacşac eiaom eS .ăsar ăznârb i rugnil 2 .955 .repip .)36 .ceb reb ed ăţni referp ed .e ras .repip .aniăf ăguada es iş enrac ed ămaez ed ăcşaec o ănraot es .a rpusaed tinemur a-s iş tucse rc a ec ătadnî etşev res eS .lavacşac g 052 TAULA NÎ LAVACŞAC .ărutnu uas tnu g 06 .)155 .ăniăf irugmi 2 .ăb raif ăs epecnî muC .rtnî nup eS .ăznârb ărugnil 1 .etunim ed 02 mac cim cof al b reif eS .ăpa nî roletşulăg lumurd ăd es iş eiţizopmoc nid aţirugnil uc ai es .eteged e rtnî elinig ram enib gnârts eS .406 .rtnî aiţizopmoc ănraot es iş ămups etutăb eliruşubla uc âcetsema eS .v( ”taula ed elenăgirF“ al ac itătitnac işaeleca taula urtneP .rotpuc al uad es iş aznârb ărase rp eS .ăniiăf ărugnil 1 .ăniăf g 051 .v( sus iam ac lef al eletşulăg caf eS IIŞOR ED SOS UC AZNÂRB ED ETŞULĂG .iş e ras enup eS .tnu ed ă rugnil o .655 .ăniăf ăţirugnil 1 .401 .ăniăf ăţirugnil 1 . rotpuc al ăd es .tnu ărugnil 1 ŞUBLA UC IAMUN ĂZNÂRB ED UELFUS .iş e ras enup eS .)eram( uo 1 .tivi rtop cof al .

tpoc a-s ec ăpud iş ătnicălp ed eliof ulpmu eS .ăcav ed ăznârb g 003 .io ed ăznâ rb ed ărugnil o iş aguăda etaop eS .ăpaec 1 .ăuo .rtnî eiaom eS .inig ram ep enib csepil es iş iruihgnuirt ezem rof ăs tâcnî leftsa .ăznârb g 051 :ăru tu lpmu urtneP .e rec es tîc ăniăf iş e ras .etpal irugnil 2 .uo nu ăguada eS .eiruf raf o ep ăzaeşa es iş etartăp eiat es .iţnib reif .niţup tacsu a-s ec ăpud . rotpuc nî ătpaoc ăpaec o uc ănue rpmî ănişam nirp ătad iş )losar( ăpus nî ăt raif enrac uc ătucăf atnicălp etse ăsaotsug ed lef aL .uo 1 .sus iam ac lef al taula ed aiaof etşetăgerp eS .ăuo 2 .camiac nid tasednî iam taula nu ecaf eS .ăznârb ăniţup aţirugnil uc enup es taula ed tartăp e raceif nÎ .501 o .tnu uc ele e rtnî esnu .uo 1 .tnu uc ele e rtnî esnu ătnicălp ed iof avetâc ăzaşa iam es iopa .ăuod nî ec raotnî es .506 .ăru tu lpmu urtneP .dlac al ăsal es iş ăniăf uc ă rase rp eS .tijărp urtnep ărutnu irugnil 2 .ăuo 2 .ieţiăt ed taula u rtneP IŢREIF .eras .ătnicălp ed taula urtneP .mo r ed ărugnil o .eras .ţloc nî eiaodnî eS .lef al ităge rp top eS . rotpuc al ăd es iş tnu uc etşepo rts eS .ănâtnâms uc ădlac etşev res eS .e ras .ătivi rtop emi răm ed ăpaec o rotpuc al ecaoc es pmit tseca nÎ .506 .ătunrec ăniăf ed nmup nu enup eS .iţrăp elebma ep .ă rutnu ă rugnil 1 .repip .ielu ărugnil 1 .ă rutnu ed ă rugnil o uc ăţita rc o.uo 1 .ăpa uas etpal .ăpaec 1 .eteged e rtnî elinig ram enib es-udnâgnârts .rtnî ăcae rf es :emuna iş ăcav ed ăznâ rb nid ărutulpmu o ecaf eS .765 .iruihgnuirt ezem rof ăs tâcnî leftsa .e ras ăniţup uc etutăb elăuo nup es iş coljim al col ecaf es .răhaz ăţirugnil 1 .iţăcub ae rac eiat es :rotămru lulef nî ătităge rp enrac ed ărutăcot o uc aznâ rb dniucolnî .tilotop cof al b reif es ăsam ed etnianî ă ro ed trefs nu uC .taula ed eletartăp ulpmu es .ăuo 2 .ătnicălp ed taula nu ecaf eS .eras .406 .ătitocolc emisărg nî csenemu r eS .ieţiăt ed ac aiaof ednitnî eS .iş e riţbus etraof aiaof ednitnî eS .tnu uc cse răpo es iş ăpa ed enib g rucs eS .ti rocăr a-s ec ăpud iş uo nu uc ăcetsema es .etrap o al ăd eS .eras .eras .ăsao rg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp dnâcetsema .iţnib reif csev res eS .v .565 .ăcsae rc ăs ac .tnurăm ătaiăt iş rotpuc nî ătpaoc ăpaec o uc ă rutnu nî etşejă rp es iş t reif losar uas ădu rc aenrac ănişam ni rp ece rt eS .aniăf iş eletpal ăm ru al iş uerem dnâcetsema .ăpa ăniţup etâc ăguada es iş e ras enup es .)ăţni rod ăpud( răhaz niţup .icibz es a ed etnianî iş eiaof o ednitnî eS .e ram iam sav nu.tivi rtop cof al .etşezegă rf es ănâp tişubănî ăb raif ăs aenrac dnâsăl .ănâtnâms ărugnil 1 .tnu uc avat egnu eS .365 csev res eS .ătnicălp ed taula urtneP .ăniăf ăţirugnil 1 .mor ărugnil 1 .lutaula enib ipil es a u rtnep .rtnî enup es ăsamăr aniăF .ii rutnu ae ripot al ed esamă r i rămuj uc uas tnu răm tacot iş treif reie rc uc .tnu irugnil 2 .uo nu uc ăcav ed aznârb tarapes ăcae rf eS .elăuo ăguada es .tnu ărugnil 1 .)ăcun o tâc eram ăciţăcub o( eidjord g 01 .ărcam enrac g 004 ENRAC UC ĂTNICĂLP .ăznârb uc atnicălp ac lef al ecaf eS .e ras iş ătitocolc ăpa uc e ram ăţitarc o-rtnî .e ras iş ăniăf .rtnî etşenemu r es .tnu irugnil 2 .ăniăf .răhaz ăţirugnil 1 .enrac ed anişam ni rp apaec uc ănue rpmî ece rt es iş ăcsae rocă r es ăs aenrac ăsal eS .)vitatlucaf( repip iş e ras ed etşevi rtop es iş ănâtnâms ed ă rugnil o .iţ reif işanuţloc u rtnep ac ătităge rp enrac ed ărutăcot o uc ulpmu es iş mc 7 — 6 ed eta rtăp eiat es .repip .e ras ed etşevi rtop eS .niţup etâc niţup .elaom iam avec ăsnî .ărutnu ărugnil 1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .sus iam ac iţătitnac işaeleca .camiac ăcşaec 1 IŢIJĂRP ENRAC UC IŞANUŢLOC .e rat ae rp aenrac ecusu es un ăs ac ăpa ăniţup etâc ănraot eS .tăpsaorp tnu g 03 .ătnicălp ed iof 5 — 4 nup es .ănâtnâms uc uas iişo r ed sos uc csev res eS .665 .etui etse un ăcad .enrac g 052 .mc 6 — 5 ed etartăp eiat eS .tpoc a-s dnâC .v .ăţudlăc aiba ăpa ăniţup uc aidjo rd no rtsac nu. rotpuc nî ătpaoc apaec uc ănue rpmî ănişam ni rp etuce rt .lutnu uc aznâ rb no rtsac nu .mc 6 — 5 ed eta rtăp eiat  U es .etpal ăcşaec 2/1 .ice r iş inub ăsnî tnus .ăniăf ărugnil 2 1 .465 .v .etnib reif etşev res es iş iţăcub eiat es .ăznârb uc iişanuţloc iş ac lef al b reif es iş csepil eS .atnicălp azeşa av es e rac nî iivăt aemirăm ed iţăcub nî eiat es .ăniăf g 005 UÂRB NÎ ELAOP .ENRAC UC IŞANUŢLOC .ăuo ăuod nid ieţiăt ed taula nu ecaf eS / ĂZNÂRB UC ĂTNICĂLP .

etnib reif et raof .eidjo rd nid ălaedămălp o ecaf es ta rapeS .e ras ăniţup iş ăniăf ed lunu .tnu ăţirugnil 1 .eteged e rtnî elinigram enib dnâgnârts .ătnâmărf eS .ătijărp ăpaec uc tacetsema ifot rac ed e ruip .lutecnî uc tanrut .ăznârb .a rutnu ătaot sni rpuc a aniăf ec ăpuD . răhaz ed ărugnil o .iniâm ed etşepil iam es un lutaula ec ănâp enib ătnâmă rf eS .eiaof ărugnis o iopa ednitnî eS .175 .etpal rahap 1 .nub cof al rotpuc al uad es iş uo uc gnu es .ăcsaepil es ăs ac eteged e rtnî elinig ram gnârts eS .ţudlăc etpal atâta iş ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o .tarapes ednitnî es e raceif iş iţăcub ie rt nî et rapmî es iopa .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .elăuo ăguada es .v( ”iţreif işanuţloC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .sav ep ăd iş iniâm ep ed edni rpsed es lutaula ec ănâp .eidjord g 03 .ă rutulpmu ed ăţirugnil o etâc arpusaed enup es .luo ăguada es .ăţudlăc ăpa uas etpal atâta enup es tatnâmă rf aL .rtnî aniăf en rec eS .e ro ie rt ac ric tecnî ăcsae rc ăs l-udnâsăl .uo 1 .tucse rc a alaedămălp dnâC .eiaof auod a arpusaed ăzaşa es .ăniăf .ătiels ărutnu uc eiaof amirp egnu eS .ăniăf g 005 ETIPSODEN ITŞORIP .ătiels ăru tnu uas tnu g 52 .rotpuc nî coc eS .ae ras iş lu răhaz .coljim al col ecaf es iş aniăf sav nu-rtnî en rec eS .ic repuic .tsug ăpud răhaz iş eilinav .075 .ăru tu lpmu urtneP .ăguada es .965 .mc 9 — 6 ed eta rtăp eiat es e riţbus ae rp un taula ed aiaof ednitnî eS .tbuseded c rotnî es etepac ăuod elec rai .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .ăniăf uc lusav nî ănraotsăr es .taula ed asam ep aniăf en rec eS .tot ed enib ătnâmărf es iş ătucserc alaedămălp iş ăguada eS .uo nu uc ăcae rf es ătis ni rp ătad ăcav ed aznâ rb :a rutulpmU .ăniăf rahap 1 .etartăp ezem rof ăs tâcnî leftsa .eiaof amitlu enup es arpusaed rai .ărutulpmu enup es .ăniăf ăniţup arpusaed tarăse rp a-s ec ăpud .sav nu.ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep ănraotsă r es .ănâtnâms ărugnil 1 .lutnu uc io ed uas ăcav ed aznâ rb ta rapes ătnâmă rf es ă rutulpmu u rtneP .gnul nî ednitnî eS .aidjo rd taium a-s e rac nî eletpal .cilp ed ăm rof nî coljim al eliruţloc cuda es .a rpusaed etatămuj ătlalaec eiaodnî es .eras .e rat ed tivi rtop taula nu ăniţbo es ăs tâc .sav ed etşepil iam es un lutaula dnâc iş et raped iam ătnâmă rf eS .edlac csev res eS .ăsam ep ed aniăf etsep enup eS .ătlum ărutnu nî csejă rp es uas .ăru tnu irugnil 2 .arpusaed ănâmă r ăs aihcum tâcnî leftsa .ătitocolc ă rutnu ed irugnil ăuod uc etşe răpo es iş sav nu-rtnî ăniăf ătsaeca nid 4/1 ac ric enup eS .aniăf .âniăf ăţirugnil 1 .elăuo ăguada es .)treif etpal ep ed ănâtnâms( so rg camiac ed rahap nu.u rtap nî etşe rutăpmî eS . rotpuc al iopa coc es iş ăniăf uc tarăserp tev reş nu ep ăcsae rc ăs ăsal eS .ăcsaepil es ăs ac .eras .ăvat nî coc es iş tutăb uo uc arpusaed ep gnu eS .arutnu ătaot snirpuc a aniăf ec ănâp ăcetsema eS .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .enrac uc ătităge rp if etaop itşo rip urtnep arutulpmU .601 .e riţbus ed etaop es tâc .tivi rtop cof al .tsug ăpud răhaz iş eilinav .ăniăf g 005 TIPSOD TAULA NID ITŞORIP .tnu ărugnil 1 .ăznârb g 002 :ăru tu lpmu urtneP .cilp ed ămrof nî .ăniăf g 004 ECIAOZNÂRB .ece r al et rap o al ăd es .)365 .işanuţloc u rtnep ac aenrac ă rape rp eS .ie rt nî etşe rutăpmî es .teged nu ed esaorg eliof dnâ r ep dnitnî es iş ăuod nî etrapmî es .uo 1 .eletpal .ăuo 2 .răhaz ărugnil 1 .ăuod nî eiaodnî es .ae ras .ăpa nî taium luteged uc roşu dnâsăpa .mc 21 ep 6 ed i ruihgnutperd nî eiat es iş ieţiăt urtnep ac ăsao rg iam avec aiaof ednitnî eS .ece r al ăcsaenhido es ăs etunim 01 ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca eS .etui cof al rotpuc al coc es iş sus iam ac lef al itşo rip caf es .taula ed iţăcub ie răceif aetatămuj ep ăţilivom o etâc enup es .rtnid taula nu ecaf eS .etpal .iş tipot tnu uc ănap o uc egnu es .ielu ed anu iş tipot tnu ed ărugnil .atsaeca iş egnu es .etui cof al .ţudlăc etpal tâta iş ae ras .tivi rtop cof al .ătiels enib arutnu enup es iş coljim al col ecaf es .ăru tnu g 051 .ăvat o ep ăzaşa es iş tutăb uo uc gnu eS .865 .ăznârb uc ulpmu eS .eiube rt tâc e ras iş lurăhaz .esao rg ed tivirtop iof dnâ r ep dnitnî eS .cte reie rc .rahap iunu aemirăm ed ednuto r em rof eiat eS .ănâtnâms .elaom ed tivi rtop taula nu ăniţbo es ăs tîcnî .e ras ed farp nu .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .enib lutaula ătnâmărf eS .camiac rahap 1 ENRAC UC ELEŢNICĂLP .aznâ rb ăsai un ăs ac enib csepil es iş coljim e rtăc ătado cuda iam es iulucilp eliruţloC .eidjord g 05 .tucse rc a dnâC .coljim e rps eliruţloc c rotnî es .mc 51 ed etartăp eiat es .ăniăf ed nmup nu iş ţudlăc etpal ed ăcşaec ½ .ădihcil un .răhaz eţirugnil 3 .ece r al ăro ed etatămuj o ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .e rat ed tivirtop taula nu eniţbo es a urtnep tatnâmărf al e rec es tâc .

675 .375 .cof al ătnetsize r ăm rof o.e ras ăniţup sup a-s e rac nî etpal uc ătiodnî ănâtnâms ed acşaec o ănraot es .tnu irugnil 2 .e rci .ăniăf ăţirugnil 1 .ae nid arugnil uc ai eS .taula ed aiaof ednitnî eS .a rpusaed iţot uc ăcidir es ănâp niţ es iş iişanapap nup es .136 .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş ţudlăc etpal ed ărugnil o uc ătaium aidjo rd ăguada eS .itşo rip urtnep ac tucse rc taula nu ecaf eS .v( ”enrac uc atnicălP“ urtnep ac enrac ed gk 4/1 etşetăge rp eS .etitălc urtneP ĂZNÂRB UC ETITĂLC .uo uc ătace rf ăcav ed ăznâ rb nid ă rutulpmu u rtnep aznâ rb etşetăge rp es pmit e rtnÎ .ăti repocsed işutot aznârb dnâsăl .ăcim ăpaec 1 .etpal ărugnil 1 .etitălc al ac es-udnâdeco rp .775 .ăţaeclud urtnep elec uc lef al .aniăf sav nu-rtnî en rec eS .ăniăf ărugnil 1 .eidjord g 03 .etpal ăcşaec 1 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .etui cof al .ăuo 2 .ăuo 4 .ăcav ed aznâ rb uc io ed aznârb ăcae rf es .etitălc urtneP ENRAC UC ETITĂLC .eletitălc ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .tocolc nî ăd apa dnâC .tacot iş t reif reie rc .)865 .275 .ăuo ăuod nid etitălc 81 — 61 caf eS .ăznârb g 003 :aru tulpmU .taula urtneP )ECIAOZNÂRB( IHCŞURTAV .ănâtnâms .uo nu .ăme rc o ac enived ec ănâp ăcae rf es iş titocolc etpal ed ăcşaec o uc etşe răpo es .ăcsae rc ăs et rap o al uon nid ăsal eS . rotpuc al coc es iş aţilucruf uc i ro avetâc ed aznârb ăpaeţnî es .ae ras iş luşi rg .v( ”tipsod taula nid itşoriP“ al ac iţătitnac işaeleca .ăro ed etatămuj o rotpuc al uad es iş ăsar aznârb ă rase rp es arpusaed .rtnî etaot ăzaşa eS .io ed ăznârb g 001 :aru tulpmU .ăcav ed ăznârb g 001 .rasecen etse ăcad .ănâtnâms ărugnil 1 .uo uc egnu eS .e ras ăniţup iş ăpa uc ăţita rc o treif al enup eS .)965 .enrac uc eleleţnicălp ac iamcotnî coc es iş lutaula ecaf eS .v .elăuo uc ăcav ed aznâ rb no rtsac nu.tnu uc ăsnu ăvat o ep .701 .ăuo ăuod nid etitălc 81 — 61 caf eS .ăru tulpmu urtneP .ănâtnâms .)175 .)ă raoi ruf raf o ac( i ram iam avec ednuto r em rof eiat es .enrac ed ăţirugnil o ătitălc e raceif nî enup eS .rtnî ăcae rf eS .ăcnuş .ăcşirh ed ăniăf rahap 1 .e ras ed farp nu iş ăniăf .temsep ărugnil 1 .eras .136 .ămups etutăb eli ruşubla .cte eled ras .ămugel eci ro al ă rutinrag ac csev res eS .eras .v .eras .eras .coljim al ă ruticnâda o e raceif al ecaf es luteged uc iş iniâm e rtnî niţup cset rut es .)etitălc urtnep acoc tâced ăsao rg iam avec eif ăs eiube rt inilb u rtnep acoc( dlac etpal niţup ăcnî .răhaz .e ras iş ăniăf .i ram etocolc nî b reif ăcad( cim et raof cof al etunim 01 ac ric ăb raif ăs ăsal iam es iş etrap o al aţita rc ega rt eS .eras .anâtnâms uc ăcav ed aznâ rb ăcaerf es tarapeS .uo 1 .ăru tnu ărugnil 1 .575 .etnib reif ărutnu nî csenemu r es iş ielu ed ăţirugnil o uc tacetsema uo ni rp uad eS .şirg irugnil 3 . răhaz ă răf .ăcav ed ăznârb g 052 IŢREIF IŞANAPAP .v( ”enrac uc eleţnicălP“ al iş ac iţătitnac işaeleca taula urtneP ĂZNÂRB UC ELEŢNICĂLP .)665 .etpal .repip .ăsar ăznârb ărugnil 1 .tacif uc aenemesa ed etulpmu if toP .uo nu .lus ecaf es iş u rtnuănî ela retal elinig ram c rotnî es .răhaz ărugnil 1 .ărcam enrac g 052 :arutulpmU .eiţizopmoc nid arugnil uc ănraot es iş eiagit o-rtnî ărutnu uas tnu egnicnî eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .ăcşirh ed ăniăf ed rahap nu ăguada iam es .ăniăf ăţirugnil 1 .edlac ăsam al csev res es iş eletla etsep elenu ăzaşa eS .ăgnup ed ăm rof nî iulutaula elinigram ănuda es iş ăznârb ed ănub ăţirugnil o etâc enup es .luteged ărefus tâc ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .uo 1 .tipot tnu uc .ă rutulpmu u rtneP .csebla es ănâp lurăhaz uc eliruşuneblăg ăcae rf es pmit e rtnÎ .ăniăf erahap 2 INILB .etacot etpaocsăr ăuo .ednuto r etşulăg icim ăniăf nî ătaium anâm uc caf es .iş e ras ed ăţi rugnil etatămuj o .475 .alaedămălp uc ăcetsema es .uo 1 . răhaz ă răf rad .v( sus iam ed eliţătitnac .e rat ed tivirtop eiţizopmoc o eniţbo es ănâp enib ăcetsema eS .e ras iş ăniăf .ăzaelu r es iş urtnuănî elinig ram c rotnî es .

ănâtnâms uc iţnib reif et raof csev res eS .ăuo 2 .eras .etartăp eiat eS .ielu ăcşaec 2/1 IRĂZRĂV .085 .enrac ăniţup coljim al enup eS .irămuj g 052 .v .repip .ece r al etunim 01 ăd es iş u rtap nî etşe rutăpmî es . repip ed tiţuc ed f râv nu ăguada eS .ăcim iam aec am rof uc taiăt ludno r ăzaşa es a rpusaed rai .ăpa ed ăcşaec etatămuj .etunim 01 ed elav retni al .eras .975 .ielu irugnil 2 .iirutnu lutipot al ed esamăr irămuj eiruf raf o ep csetăge rp es pmit niD .snicnî enib rotpuc nî coc es iş tutăb uo uc gnu eS .tivi rtop cof al ăvat nî coc eS .grucs eS .ăniăf .eras .ă rutnu ă rugnil 1 .rotpuc al coc es iş sa r nazem rap uas nemihc ă rase rp es .şirg ărugnil 1 iş ăniăf irugnil 2 uas ăniăf irugnil 3 .v( ”uâ rb nî elaoP“ al ac ecaf es ăznârb ed arutulpmU .185 .e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî es e rac nid csezuţna rf taula nu ecaf eS .etpal l ¼ .ărutnu uas tnu g 06 .azrav ăsai un ăs ac .)etşenemu r es un( ielu ed irugnil ăuod uc roşu etşejărp es iş ămaez ed enib egrucs es .lage iam tâc tarts nu.116 .ătarum az rav tnurăm eiat es pmit niD .ecaoc rov es e rac nî avat ep ăzaşa es rol lu rămun nid etatămuJ .elaom ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .eli ruşuneblăg uc ăcav ed aznâ rb ăţitarc o.i ram ed iţivi rtop işanapap ăniăf nî ătaium anâm uc caf es iş eiţizopmoc nid arugnil uc ai eS .repip .e rat ae rp eif ăs eiube rt un aiţizopmoC .ednirpuc tâc ăniăf iş e ras .enib csepil es iş coljim e rps ătado cuda iam es iulucilp eliruţloC .ăcim ăzrav 1 :aru tulpmU .uo uc arpusaed gnu es .385 ĂSAC ED IRUICLUD IŞ IRUTAULA .nemihc niţup iş repip .eclud ăz rav uc iş ecaf top eS .teged nu ed ăsaorg eiaof o.iţ răp elebma ep .ăniăf ăţirugnil 1 .801 ICANOZOC .aenig ram enib ăcsaevirtop es ăs eiţneta uc .eidjord g 51 .uo 1 .ăro ed t refs nu ăcsaenhido es ăs ăsal es iş enib ătnâmărf eS .tijărp temsep arpusaed ă rase rp es iş tnu uc cse răpo es .coljim e rps eliruţloc c rotnî es .cilp ed ăm rof nî .noie rc iunu aemiţăl ed eşanotsab eiat es .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ălusnep o uc roşu csezemu eS . răhaz ed ărugnil o iş aidjo rd taium ua-s e rac nî eletpal ănraot es iş coljim al col ecaf es .niv ed rahap iunu aemirăm ed ednuto r em rof eiat eS .)ăciuţ ed le răhăp iunu a rug tâc( ăcim iam avec ăm rof o uc lucoljim eiat es etlalelec aL .v .csezuţna rf taula u rtneP ENRAC UC IRUETAP .v( ”enrac uc atnicălP“ al tată ra a-s muc aşa aenrac etşetăge rp es pmit e rtnÎ .esaoiciled eleţă răs niţbo eS .ş rob uc etnianî iam ătirăpo eiube rt e rac .ăpa uc .atag tnus ec ătadnî .ăz rav uc ulpmu es .enrac uc eliruetap ac lef al caf eS .etnib reif ă rutnu nî uas tnu nî csejă rp es e rac .)cseiuic ret es iişanapap .eras ăsar ăţirugnil 1 .tev reş nu uc ti repoca .ieţiăt ed ac iof ăuod dnitnî es taula niD .răhaz ărugnil 1 .mc 2 ac ric ed ăsaorg eiaof o ednitnî es e rac ăpud .nub cof al coc es iş nemihc ed ebaob avetâc ăraserp es .875 .ăcav ed ăznârb g 003 IŢIJĂRP IŞANAPAP .ăru tnu irugnil 2 .ăuo 2 .iro ie rt ed ăcnî eiţa repo ătsaeca ătepe r eS .ăvat nid ăledno r o etsep ăzaşa es roi retxe c rec e raceiF .ăcim ăpaec 1 .ielu ed ăcşaec etatămuj nid taula nu ecaf eS .ărcam enrac g 052 :arutulpmU .rtnî ăcae rf eS .repip iş e ras .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .eiaof o ednitnî iam es taula ed eleţişămăr niD .elăuo ăguada eS .rtnî elirămuj a rpusaed dnitnî es .csev res eS .ăniăf g 005 ICAGOB .rtnî lutaula ednitnî eS .etpal irugnil 2 .ăcav ed ăznârb g 051 :arutulpmU .ăru tnu uas tnu g 06 .e ras .ătarum .ărdup răhaz uc uas ănâtnâms uc .ămups eli ruşubla ăguada es ămru al iş e ras .116 .ăniăf .)665 .)niv ed rahap iunu arug tâc( ălbat ed ăcim ăm rof o uc eledno r eiat es ăsnitnî aiaof niD .ăpa ăcşaec 2/1 .uo 1 .)765 .ănişam nirp etad .285 .ătnâmă rf eS .csezuţnarf taula urtneP ĂZNÂRB UC IRUETAP .

răhaz g 003 .rtni rp tun rec .901 ĂTARUBZ ĂZNÂRB UC CANOZOC .e ras ăsa r ăţi rugnil 1 .irubmâs ă răf edifats iş aguăda top es tatnâmă rf aL .eli ruşuneblăg dnâguăda ăcetsema es .v( tpoc al nup eS .ăcsae rc ăs ăsal eS .ăniăf ărugnil 1 .tneruc nî icin iş ece r col al ăsnî un .lurăhaz iş lutnu uc aznârb ănue rpmî ăcae rf eS .ăniăf .eilinav .ielu irugnil 2 .uo uc aenig ram egnu eS .atag tnus dnâC .485 .ăsam ed ăţaf o uc ă repoca es .sus iam ac lef al ăzae rcul es iş ătnâmă rf es lutaulA .io ed ăznârb g 005 :aru tulpmU .iruşuneblăg 5 .coljim e rps inigram ep ed lutaula dnâcuda .)urtil 2/1 acric( erec es tâc etpal .ăuo 3 .tnu uc avat egnu eS .ănâtnâms uc lucano zoc uc lef al ecaoc eS .eletpal iş aniăf iopa .ele e rtnî ăcsaenu es ăs ac .e ras .mo r ed ărugnil o .ăniăf gk 1 ICIMONOCE ICANOZOC .dnâ r ep elăuo ăguada eS .lumo r .ăsaomups ăme rc o ac caf es ec ănâp enib ăcae rf eS .tnu uc anâm egnu es .răhaz ed ăciţăcub o iş )lutaula etşe rc iam un iş etşe răpo es aidjord ece raoed etnib reif eif ăs eiube rt un( ţudlăc etpal niţup uc aidjo rd eiaom eS .tnu g 052 .işo lococ ăcaf es un ăs enib dnâcetsema .dnuf ep taula ed aiaof ăzaşa es .mo r ărugnil 1 .ţudlăc etpal niţup ăguada iam es .iruşuneblăg etsep niţup etâc tanrut iş ănif ătis o.ăniăf irugnil 2 .canozoc ed taula g 004 IO ED ĂZNÂRB UC CANOZOC .e ras ed farp nu .titocolc etpal niţup uc ăniăf ed irugniI 4—3 ăcim ălao o.răhaz g 952 .ărutnu g 001 .eidjo rd g 05 .iruşubla 4 .ăniăf ăniţup ă rase rp eS .ănâtnâms g 057 :arutulpmU .aznârb iş tâc .ămups i ruşubla 3 .ăsa r eiâmăl ed ăjaoc ăniţup iş eilinav ed notab etatămuj .ărtsae ref ed uas ăşu ed etraped .ae nî sudo rtni luteged ă refus tâc tâta auaiam ti rocăr a-s dnâC .i ruşubla 3 .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .ielu i rugnil 3 .uo uc egnu es .niţup etâc niţup .eliruşuneblăg ăcae rf es .canozoc ed taula g 004 ĂCAV ED AZNÎRB UC CANOZOC .atag etse dnâC .ăcav ed ăznârb g 005 :aru tulpmU .tipot lutnu .eilinav .585 .iruşuneblăg 7 .eilinav .aniăf iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .etlalelec iş anâtnâms .ănâtnâms ărugnil 1 .eras ăţirugnil 2/1 .ăro ed etatămuj o niţup lec ătnâmă rf eS .eras .)uicoljim canozoc nu urtnep( canozoc ed taula g 004 ĂNÂTNÂMS UC CANOZOC .685 .eidjord g 05 .0 ac ric ed ăsao rg eiaof o ednitnî es canozoc ed lutaula niD . răhaz .ănâtnâms nid a rutulpmu etnianid etşetăge rp eS .răhaz g 001 .e raoluc al ădihcnî es -ăs ac .ruje rpmî ruj ed ăzaşa es iş csetelpmî es .lutaula tâta uo uc gnu eS .tnu uc esnu em rof nî nup es iş ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep csetelpmî es .etalăps iş esela eledifats iş eiâmăl ed ajaoc .iram icişăb caf es ănâp enib etab es iopa iş aidjo rd uc ăcetsema es .ăcsae rc ăs dlac col nu al enup es iş tev reş nu uc ă repoca es .lutsed tucse rc a alaedămălp dnâC .dlac al ătuniţ iş ătavoc o.e rat ae rp e rap lutaula ăcad rai .taula ed aenig ram etsep ăsnî ăcae rt un ăs .eiâmăl ed ăjaoc .eiâmăl ed ăjaoc . răhaz g 051 .ăniâf gk 1 .ăuo 3 .dlac .ticăr a-s ec ăpud ăm rof nid etaocs es .edifats uas icun uc iş soznu rg răhaz uc ă rase rp es .ăuo 3 .eli ruşubla ăguada es .ăm rof nî ănraot es iş .dlac al ăzaşa es .luielu enup eS .ăniăf g 04 .pmit tseca nî .iemrof aetatămuj al ăgnuja ăs eiube rt un lutaulA .e ro .rtnî es retş iş etalăps .avat snu u rtnep tnu ărugnil 2/1 .i ruşuneblăg 5 . rotpuc al ăd es iş edifats ăraserp es .ăcsae rc ăs ăsal es iş ănâtnâms uc lucanozoc urtnep ac lutaula ăzaşa eS .etpal ăcşaec 1 .rtnî cse răpo eS .dlac al tot ăcsae rc ăs ăsal iam eS .)urtil 2/1 ac ric( e rec es tâc etpal .tev reş nu.sot etse ăcad uas tasip lu răhaz uc iopa .ecaoc es e rac nî iivăt aemi răm ed iş mc 5.iulunoie rc aemisorg ed irulus taula ed asam ep caf es iţăcub ăuod etla niD .e ras uc iâtnî .esela tsof ua ec ăpud .885 .ailinav enup es ămru aL .ăm rof nî ănraot eS .mo r ărugnil 1 .eletepac dnâsăpa .e ras ed farp nu .ăcsae rocăr es ăs ăsal es iş em rof nid tocs es .ămups etutăb eli ruşubla iş ţudlăc etpal niţup .ăcav ed ăznâ rb uc lucanozoc uc lef al ecaf eS .lutsed tucse rc a dnâC .le nid iţăcub uai es .rtnî ătunrec ăniăf ed lutse r etsep ănraot es .mor ărugnil 1 .eilinav .ie rt ăuod ac ric ăcsae rc ăs ăsal es iş .edifats g 52 .tăpsaorp tnu g 05 .iivăt aenigram ed etipil .785 .ătavoc nî lutaula ănuda eS .ă ro o ac ric niţ es iş tivi rtop cof al )228 eniâp .

ă ro ed 4/3 ac ric ecaoc es .)eclud eif ăs eiube rt arutulpmu( talinav lurăhaz .zero ăcşaec 1 .ăg rucs es ăs ăro o ăsal es iş ăznârb ed ae raotăruce rts nî ănraot eS .a rpusaed etatue rg o uc .ăvat nî lutaula ăzaşa eS .etşeznârb es eletpaL .talinav etpal ed ăcşaec o uc snits .iruşuneblăg 2 .eledifats iş elăuo nup es .etpal ed irugnil ie rt uc ătaium oacac .ăniăf g 006 al ecaoc eS .ăcsae rc ăs ăsal eS .eiâmăl ed ăjaoc .095 .etpal itşec 4 :aru tulpmU .răhaz irugnil 2 .răhaz uc iş etpal uc luze ro eb reif es ărutulpmu u rtneP .011 ae rp roşu enived atsap ece raoed .etpal uc luşirg eb reif eS .ăniăf irugnil 2 .tnu ărugnil 1 :arutulpmU .eras ed farp nu .ălaedămălp ănraot es iş coljim al col ecaf es .rasecen etse ăcad( ătnetsisnoc ed tivirtop atsap ecaf es ănâp ăcae rf es iş titocolc etpal ed ăcşaec 2/1 uc etşe răpo eS .canozoc ed taula nî ătacărbmî amrof nî aiţizopmoc ănraot es iş enib lutot ăcetsema eS .edifats g 52 .tăpsao rp lutnu ăguada es ăznâ rb ătsaeca aL .esao rg inâtnâms ienu aţnetsisnoc ăbia ăs eiube rt aiţizopmoC .ănâtnâms uc lucanozoc al ac lef al .canozoc ed taula g 004 ĂTALOCOIC UC CANOZOC ED LEF TLA * iş etiţă ruc eladgim arpusaed ă rase rp es .canozoc ed taula uc am rof ăca rbmî eS .etpal ăcşaec 2/1 . ĂCUN UC CANOZOC .canozoc ed taula g 004 ĂTALOCOIC UC CANOZOC .ăro o ac ric tivi rtop cof .igertnî ăuo 2 .etşetocolc e rac etpal ed irtil iod uc ălao o.etpal irugnil 3 .ăuo 3 .tiunşibo lucanozoc al tâced e rat iam avec eif ăs eiube rt acoC .eras ăţirugnil 2/1 .răhaz g 001 .ămups eliruşubla iş aniăf .195 .ăuo 3 .taruc etpal l 4 :aru tulpmU .eilinav .eteged 3 — 2 ed .etpal ed i rugnil ăuod uc ătaium oacac ed g 05 ăguada eS .gnul nî etaiăt .ăme rc o ac ecaf es ănâp tace rf .ti rocăr iam a-s ec ăpuD .etpal ăcşaec 1 .ăji rg uc rad .ămups iruşubla 4 .răhaz g 051 .canozoc ed taula g 004 .tăpsaorp tnu g 041 .etpal ed i rtil iod tnâmăp ed ălao o-rtnî snirp al etnianid enup eS :ii rutulpmu ae rarape rP .ăme rc o ac ecaf es ănâp .taula ed iriţbus eţivuş nid tucăf jalirg nu ăzaşa es a rpusaeD .ănâtnâms ăcşaec 2/1 .ămups tace rf lutnu iş dnâguăda .ănilinav uas eilinav .e ras ed farp nu .i ruşuneblăg 3 .elăuo nup es .etanicăm icun g 005 :aru tulpmU .295 .elaom tlum iam falip nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .ăuo 6 :aru tulpmU .ănâtnâms uc lucanozoc uc lef al etşetăge rp eS .985 .edifats iş eilinav ed notab etatămuj .ămups etutăb iruşubla 6 elec nup es ămru al iş enib lutot ăcetsema eS .gnul nî etaiăt iş etiţăruc eladgim uc ulpmu es iulujali rg elirulog rai .ti rocăr a-s ec ăpuD .ătnâmă rf es .etpal ăguada iam es .eli ruşuneblăg ăguada es .ănâm ep ed ednirpsed es iş icişăb lutaula ecaf ănâp .eras ed farp nu .talinav răhaz g 001 .oacac g 05 .răhaz irugnil 4 .şirg ăcşaec 2/1 .e ras ed ăţi rugnil 2/1 uc etace rf iruşuneblăg ăuod iş ige rtnî ăuo ăuod .eilinav iş răhaz .dnuf nu bus ăro ed etatămuj o âzaese rp es iopa .ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .etpal irugnil 3 .rtnî tot uc ănâtnâms uc ănraot es snirp enib etse dnâC .eras ed farp nu .aniăf ătavoc nî enrec eS .so rg ed tivi rtop bla sos nu ecaf eS .ănilinav uc uas eilinav ed ăciţăcub o uc tasip lu răhaz uc eli ruşuneblăg enib ăcae rf es : rotămru lulef nî ecaf es arutulpmU .eidjord g 02 .ătis nirp ece rt es e rac eclud ăznâ rb o eniţbo eS .canozoc ed taula g 004 ZERO UC CANOZOC .ţudlăc etpal niţup iş răhaz ed ăţi rugnil o uc aidjo rd eiaom eS .tasip răhaz g 053 .ănâtnâms uc lucanozoc uc lef al etşetăgerp eS .etpal ed ăcşaec o .oacac g 05 .so rg iam ta rts nu.rotpuc al ă ro o ecaoc eS .e ras ed ăţirugnil ed f râv nu uc iş tasip lu răhaz uc ănişam nirp etucert elicun ăcetsema es :arutulpmU .ănilinav uas eilinav .ănilinav uas eilinav .edifats g 52 .ăniăf ed i rugnil ăuod iş tnu ed ărugnil o-rtnid .răhaz irugnil 4 .lu răhaz iş anâtnâms .rtnî arutulpmu ednitnî es .eilinav .şubla uc egnu es .ăvat nid lutaula etsep arutulpmu ănraot eS .etpal ăcşaec 1 .etpal itşec 4 :aru tulpmU .eras ed farp nu .ăniăf irugnil 2 . răhaz ed irugnil ăuod uc ămups lutnu ăcae rf eS .tăpsaorp tnu g 001 .sus iam tată ra a-s muc aşa .canozoc ed taula g 004 ŞIRG UC CANOZOC .tivi rtop cof al .

canozoc ed taula g 005 )IZENOLOP( CANOZOC ED IEGIRVOC .tivi rtop cof al ecaoc eS .tnu g 001 .etpal l 3 .temsep irugnil 2 .canozoc ed taula g 005 cse rătnâc eS .enib ăzaesip es iş ăpa ed eg rucs eS .lus ecaf es iş eiaof ep acun ednitnî eS .tivirtop cof al coc es .ăniăf etsep ănraot eS .ănilinav uas eilinav .coljim erps niţup cuda es eletepaC .ăme rc o ac ecaf es ănâp etpal niţup iş răhaz ed eţi rugnil ăuod uc aidjo rd ăcae rf es ta rap-eS .coljim al col ecaf es iş ătavoc o.răhaz g 052 :poris urtneP .e ras uc tace rf .temsep .ătartăp iam tâc eiaof o lu roticus uc ednitnî eS .eidjord g 01 .ărdup răhaz g 001 .ăpa l 2/1 .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .ie rt nî etşe rutăpmî es .tnu g 521 :ămerc urtneP .tăpsaorp tnu g 521 .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .)295 .ătal tâced ăgnul iam i ro ie rt ed .mc 4 — 3 ed ăsao rg aiaof uon nid ednitnî eS .eras ăţirugnil 2/1 .eras ăţirugnil 2/1 .emignul mc 3 ed iţăcub nî eiat es e rac .taula iş ăcun e rtnî irulog caf es ece raoed .ţeiugnul iam ihgnuirt ed ămrof nî eiat es .iiţla etsep iinu .ăniăf uc ăta răse rp asam ep eiaof ami rp ednitnî es .etpal ăcşaec 1 .răhaz ăraserp es .ăuod nî et rapsed es tucse rc lutaulA .rtnî iopa enup es .ă rtaip ed ăţiluip o.taula ed ătacub auod a uc ătepe r es u rcul işalecA .etpal uc iopa eb reif eS .ece r al ăcsaenhido es ăs ă ro ed 4/1 ăsal eS .sus iam ac lef al csetăgerp es acun iş tâc .)116 .dlac eletpal .gi rvoc ed ăm rof nî etşetelpmî es iş ăsam ep roşu aişâf etşecusă r es .tnu uc ăsnu .u rtap nî lutaula atsaeca atad ed dnirutăpmî .ăcetsema eS .595 .eiruf raf ep ăzaşa es iş etnib reif lupo ris nî iigi rvoc dnâr ep cudo rtni eS .ăcsae rc ăs ăm rof nî lutaula esal es ăs ă răf .mor ărugnil 1 .ăcsaerc ăs ăsal eS .sus iam ed aiţa repo ătado ăcnî ătepe r eS .şuneblăg 1 .nub cof al coc es iş şubla uc gnu es .şuneblăg nu iş ige rtnî ăuo ăuod ăguada es .ănilinav uas eilinav .ăuo 3 .ăzoculg ărugnil 1 .răhaz g 052 :poris urtneP .teged nu ed ăsaorg eiaof o taula ed asam ep ednitnî eS .ăcun ed iţătămuj arpusaed nup es .emiţăl mc 2 iş emignul mc 03 ac ric ed iişâf eiat eS .tnu g 021 .irusaec avetâc leftsa eniţ eS .ăuod nî etrapsed eS .)ăţnirod ăpud( mor niţup .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc uc uas edifats uc .695 .lus ecaf eS .nub cof al coc es iş ăsnuen avat ep iigi rvoc ăzaşa eS .rtnî .ăniăf g 005 CANOZOC ED ICLEM .ăcun nid etatămuj ednitnî es arpusaed .rtnî ăţni refe rp ed .ăraluihgnutperd eiaof o etâc dnuf ep ednitnî es .ăţaehg al ed eif ăs eiube rt un( tăpsao rp tnu ed ătacub o coljim al enup eS .p( ăzoculg ed ă rugnil o iş ăpa .)elaom /4 .nroc ed ămrof nî .ăcun uc elirunroc iş ac iopa u lpmu es .v( csezuţna rf lutaula al ac lef al ăzaetehcapmî eS .cam g 002 :aru tu lpmU CAM UC CANOZOC .ăpa l ½ .lage iam tâc tarts nu.lutnu ăguada eS .ăsao rg ed lutsed ătsap o ecaf es ănâp .)12 .icişăb ecaf es ănâp enib ătnâmă rf eS .frâv erps ăzab al ed l-udnâcrotnî .495 al ac lucam etşetăgerp eS CAM UC IRUNROC .ăcun uc iec uc lef al icanozoc caf es ărutulpmu ătsaeca uC .eilinav iş mo r ed ă rugnil o .ăzoculg ărugnil 1 .răhaz eţirugnil 2 .eiaof o ednitnî eS .395 .teged nu ed ăsao rg .v( ”ăcun uc canozoC“ al ac iţătitnac işaeleca :aru tulpmU .eţef nid anu ep ăvat nî eliţăcub ăzaşa eS .)385 .etnib reif po ris nî dnâr ep cudo rtni es rotpuc nid tocs es muC .495 .lutaula tâtA .rtnî aniăf en rec eS .ălbat ed ăm rof nî enup es iş ăzaelu r es . răhaz ed po ris nu ecaf es pmit tseca nÎ .ue rem dnâcetsema .dlac al ăcsae rc ăs ăsal eS .ăcun ed arutulpmu nid etatămuj ednitnî es arpusaed iş tutăb uo uc egnu es .895 .ătitocolc ăpa le etsep ănraot es iş ăţita rc o.ăniăf g 004 RIFADNART .rtnî .igertnî ăuo 2 .răhaz g 002 .795 .ece r ăpa uc lucam ălaps eS .”ăcun uc canozoC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCUN UC IRUNROC .111 ăs eiube rt lutaulA .uo uc gnu eS . rotpuc al taidemi uad es iş uo uc gnu eS .eilinav iş răhaz .v( canozoc al ac lef al lutaula ătnâmă rf eS .ănilinav uas eilinav .ătado cam niţup etâc dnânup .ănilinav uas eilinav .ăţni rod ăpud .mor ărugnil 1 .lage iam tâc tarts nu.ătirod aemirăm ed .)elaom ae rp icin rad .etpal ed rahap 1 .răhaz g 001 .eidjord g 03 .

211

.)495 .v( cam uc uas )295 .v( ăcun uc ătiucolnî if etaop adalemraM .tivi rtop cof al ecaoc eS .uo uc egnu es iş ăzaelu r es ,ădalemram ednitnî es a rpusaed ,ă raluihgnutperd eiaof o ednitnî es ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam eP ,ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt lutaulA .ănâm ep ed ednirpsed es iş icişăb ecaf lutaula ec ănâp ătnâmă rf eS .e ras iş mo r ed ă rugnil o ,talinav răhaz ed i rugnil ăuod ,ielu ed anu iş tăpsao rp tnu ed ărugnil o ,eletpal ,elăuo ăguada es ,ăniăf uc luno rtsac nî alaedămălp ănraot eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp ,etpal niţup iş răhaz ed eţirugnil ăuod uc aidjo rd ăcae rf es tarapeS .coljim al col ecaf es iş e ram no rtsac nu- rtnî aniăf en rec eS .eras ăţirugnil 2/1 ,mor ărugnil 1 ,talinav răhaz irugnil 2 ,ielu ărugnil 1 ,tăpsaorp tnu ărugnil 1 ,etpal ăcşaec 2/1 ,ăuo 2 ,eidjord g 02 ,ăniăf g 003 CANOZOC ED ĂDALUR .106

.ăznâ rb uc uas nuigam uc ,cam uc ,ăcun uc etulpmu lef al ecaf top eS .etui cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .coljim e rps ărafa nid ,nroc ed ăm rof nî etşecusă r es ătacub e raceiF .iţăcub tpo nî ,ezar nî eiat es e rac )ăsam ed e ram ei ruf raf o tâc mac( ădnuto r eiaof o- rtnî ednitnî es ,ătacub e raceif dnâ r ep ai es ,elage iţrăp iert nî etrapmî es ,ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep ănraotsăr es ,tucse rc a lutaula dnâC .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .etraped iam lutaula ătnâmărf es ec pmit nî ,niţup etâc niţup tanrut ,luteged i refus etaop tâc etnib reif ,tipot ,tăpsao rp lutnu ăm ru al iş rasecen etse iam ăcad ,etpal niţup etâc dnânrut ,anâm uc iopa ,a rugnil uc iâtnî ăcetsema eS .)elaom ae rp taula nu eniţbo es un a urtnep lutecnî uc ăguada es( ţudlăc etpal iş eilinav ,eras ,mo r ed ăţi rugnil o ,lu răhaz ,luielu ,eliruşuneblăg ,aidjord enup es ,coljim al col ecaf es ,aniăf ătavoc nî enrec eS .ţudlăc etpal ed ă rugnil o uc aidjo rd ăcae rf eS .)ld 4 acric( erec es tâc etpal iş eras ăţirugnil 2/1 ,talinav răhaz uas eilinav ,mor ărugnil 1 ,răhaz irugnil 3 ,tăpsaorp tnu g 001 ,ielu irugnil 3 ,iruşuneblăg 2 ,eidjord g 52 ,ăniăf g 005 CANOZOC ED TAULA NID IRUNROC .006

.u rtnuănî edu rc nâmăr iş edepe r aerp csejărp es ,etnib reif ae rp etse ăcad ,elişogog ăzaenue rgnî es ece r etse ăcad ;ăsnicnî ed tivirtop eif ăs eiube rt arutnU .ruje rpmî ăbla enigram uc ,ii rua-enemu r tnus dnâc etişue r tnus elişogoG .talinav răhaz ărase rp eS .arutnu ăgrucs es ăs ac ,ăm râs ed rată rg nu ep tocs eS .etrap ătlalaec ep iş somu rf ăcsaejărp es ăs ,ădnuto r ămrâs o uc c rotnî eS .soj nî aţaf uc ,etnib reif ărutnu nî dnâ r ep elişogog nup eS .e raotăpăcnî ăţita rc o- rtnî ,arutnu egnicnî eS .lef al elişogog caf es iş taula ed ătacub auod a iopa ednitnî eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş tev reş tla uc ă repoca es ,ăniăf uc tarăserp tev reş nu ep elişogog ăzaşa eS .lutaula telpmoc dnâznurtăp ,ăm rof işaeeca uc uon nid eiat es ,etaot eti repoca tnus dnâC .)ele e rtnî ăniăf ăbia un ăs( ăcsaepil es ăs ac luteged uc ruje rpmî ăsapa es iş ădalemram uas ăţaeclud etsep ăzaşa es e rac eledno r ,ăm rof işaeeca uc ,eiat es eiaof ed etatămuj âtlalaec niD .ten roc nu uc ădalemram ăniţup uas )ele nid amaez ăg rucs es ăs ac ,ăţivăt o- rtnî ,ănişam ep etunim avetâc niţ es enişiv ed elebaob( ăţaeclud nid ănişiv ed bob nu etâc enup es dno r e raceif ep iş )eiat es ăs ărăf( u rtemaid mc 6 ac ric ed irudno r ,ălbat ed ăm rof o uc ,eiaof nid etatămuj ep ănmaesnî eS .mc 1 ed asao rg eiaof o ednitnî es iş ăuod nî etrapmî eS .ăniăf uc ăta răse rp taula ed asam ep ănraotsă r es iş ,iopanî aed ăs ac ,uon nid ătnâmă rf es ,tucse rc a lutaula dnâC .dlac al ăcsae rc ăs ăsal eS .icişăb ecaf lutaula ec ănâp dnâtnâmă rf ,niţup etâc ,dlac tipot lutnu ăguada es ,ănâm ep ed lutaula ednirpsed es dnâC .)aniăf e rec tâc enup es etpal( ătatnâmă rfen ăsnî ,elaom eif ăs eiube rt acoC .aniăf ătaot ăsnirpuc etse ec ănâp ,ţudlăc etpal iş ăniăf vitanretla dnâguăda ,ătnâmărf es iş alaedămălp enup eS .lu răhaz uc iopa ,ae ras uc eliruşuneblăg ăcae rf es ,lutaula ătnâmărf es e rac nî lusav nî ,ta rapeS .ăcsaepsod ăs dlac al ăsal eS .ănâtnâms o ac ăsao rg ăcoc o ăniţbo es ăs tâcnî leftsa ,ăniăf ed irugnil 3 — 2 uc ăcetsema es iş dlac etpal niţup uc aidjo rd eiaom eS .erec es tâc etpal ,ănilinav uas eilinav ,eras ăţirugnil 2/1 ,eidjord g 52 ,iruşuneblăg 4 ,tnu g 05 ,răhaz g 05 ,ăniăf g 005 )ELFARC( ĂŢAECLUD UC IŞOGOG .995

.ă rdup răhaz uc ărase rp es atag tnus dnâC .tivi rtop cof al coc es iş şubla uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .)ăcsae rc ăs col ăbia ăs ac etasednî aerp eliţăcub ăzaşa es un( tnu uc ăsnu ,ădnuto r ămrof o- rtnî ,eţef nid anu ep ăzaşa es e rac ,mc 4 — 3 ed iţăcub nî eiat es iş lus ăzaelu r eS .m rofinu iam tâc tarts nu- rtnî tnu ed ame rc ednitnî es arpusaed rai ,mc 1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî es ,ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep ănraotsă r es ,tucse rc a lutaula dnâC .ămups ecaf es ănâp tasip lu răhaz uc tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .elaom ed tivi rtop eif

311

.eras ,ănula o tâc eidjord ,iruşubla 2 ,ădlac ăpa ld 3 ,ielu irugnil 2 ,ăniăf g 002 ELENĂGIRF ED TAULA .706

.nuşuneblăg ie rt iş aguăda top es taula işaleca aL .cte eilinav ed ăme rc uc trot u rtnep dnuf ac uas etrat al ăzaeţniube rtnî eS .iz auod a ănâp ăjirg ă răf tasăl if etaoP .ece r al e ro ăuod eniţ es iş tev reş nu uc ă repoca es ,col nu al ănuda eS .citsale lutaula ănived un ăs ac edepe r ătnâmă rf eS .)iiniăf aetatilac ăpud niţup ăzai rav etatitnac ătsaeca( ăpa ed ld 2 ac ric iş e ras ed fa rp nu ,lu răhaz ,anâm uc niţup taium ,tăpsao rp lutnu enup es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .eras ,ăpa ld 2 ,răhaz ăţirugnil 1 ,tăpsaorp tnu g 521 ,ăniăf g 052 ETRAT ED TAULA .606

.ăti rod ae raţniube rtnî ăd es i iopa ,etunim avetâc ecusu es ăs ăsal es lutse r rai ,epu r es ruje rpmî ăsao rg ăsamăr aenig raM .ăragiţ ed ăţiof o ac e riţbus tucăf a-s aiaof rai ,iesem aenig ram ed ce rt iulutaula elinig ram ec ănâp ,ăpur es un ăs ăji rg uc ruje rpmî ruj ed ednitnî es e radbăr ătlum uc iş arpusaed taula ed aiaof enup es ,ăniăf ărase rp es ,ăta ruc ăsam ed âţaf o enup es eirătăcub ed asam eP .ă ro ed t refs nu aets ăs ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es ,auaeg rev uc eiaof o iopa ednitnî eS .)ătizlăcnî ăţita rc o uc uas( dlac tot tev reş nu uc ti repoca ,)demu un rad( dlac col nu al etunim 01 ăsal es ,ăsam ed tutăb iş tatnâmă rf enib tsof a ec ăpuD .eiube rt iam ăcad ădlac ăpa ăniţup etâc dnâguăda ,elaom tlum iam ,tivi rtop taula nu ecaf eS .anâm uc ătnâmărf es ,ădni rp es ăs lutaula epecnî dnâc rai ,arugnil uc iâtnî ăcetsema eS .ădlac ăpa ed ăcşaec o iş ae ras ,luielu enup es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ădlac ăpa ăcşaec 1 ,eras ăţirugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ăniăf g 005 ĂTNICĂLP ED TAULA .506

.ăcoc u rtnep lutaula iş ecaf es lef işaleca nÎ .tacsu col al ,ăznâp ed cas nu- rtnî pmit tlum iam a rtsăp top es iţacsu enib iieţiăT .enib ăcusu es ănâp ăsal es iş snitnî tev reş nu ep uas taula ed asam ep iieţiăt eitşă rpmî eS .e riţbus ed etaop es tâc eiat es e rac ,lus nu eiaof e raceif nid ecaf es ,etacsu ed tivi rtop tnus dnâC .eiaof auod a ednitnî es pmit tseca nÎ .ăcsaecibz es ăs ăsal es iş tev reş nu ep ăzaşa eS .e riţbus ed etaop es tâc eiaof o auaeg rev uc ednitnî es etatămuj ătlalaec nid rai ,ecusu es un ăs ac ,ăţitarc o uc ti repoca etrap o al ăsal es etatămuj :ăuod nî lutaula et rapmî eS .e rec es ăcad ăniăf dnâguăda iam ,tasednî ed lutsed enived ănâp ,lutaula enib ătnâmărf es iş anâm uc iopa ăzae rcul es ,ăniăf ăniţup dni rpuc ănâp ,ăţirugnil o uc elăuo iâtnî ăcetsema eS .e ras ed ăţirugnil ed f râv nu iş )iţătămuj ăuod( ăpa uc ijoc ăuod iş dnâguăda elăuo graps es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .eras ,ăpa irugnil 2 ,ăuo 2 ,ăniăf g 003 IEŢIĂT ED TAULA .406

.cam uc uas icun uc elpmu top es ădalemram ed col nÎ .etui cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs niţup ăsal eS .f râv erps ăzab al ed ,lunroc ăzaelu r es iş ădalem ram ăniţup e raceif ep enup eS .i ruihgnuirt tpo dnâm rof ,iţăcub tpo nî ,eza r nî et rapmî es ie ludnâ r al e rac ,e ram iam tâc ,ădnuto r eiaof o- rtnî ednitnî es ătacub e raceif iş iţăcub icnic nî etrapmî eS .ăcsae rc ăs ăsal es ,enib lutaula ătnâmărf eS .eilinav ,mo r ,ae ras ,lu răhaz ,etpal niţup nî etnianî iam ătaium aidjo rd ,luielu ,eletpal ănraot es ,coljim al col ecaf es ,sav nu- rtnî aniăf en rec eS .ădaleinram ,eilinav ,mor ,eras ed ăsar ăţirugnil 1 ,răhaz irugnil 2 ,eidjord g 03 ,ielu uc niv ed lerăhăp 1 ,etpal rahap 1 ,ăniăf g 005 UO ĂRĂF ,ETIPSOD IRUNROC .306

.nub cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .ăznârb ,ădalemram ,ăcun uc ulpmu es e rac irunroc caf es iş iţăcub tpo nî ,ezar nî ătacub e raceif etrapmî eS .dnuto r iam tâc dnitnî es e rac ,iţăcub icnic nî lutaula etrapmî eS .ăcsae rc ăs ăsal es ,enib ătnâmărf eS .etpal niţup iş mo r ,e ras ,răhaz uc ătaium aidjo rd ,luo ,ădihcil un ,ătiels enib ,ece r arutnu enup es ,coljim al col ecaf es ,sav nu- rtnî aniăf en rec eS .erec es tâc etpal iş eilinav ,mor ,eras ed ăsar ăţirugnil 1 ,răhaz eţirugnil 3 ,eidjord g 52 ,uo 1 ,ăru tnu g 052 ,ăniăf g 005 TIPSOD TAULA NID IRUNROC .206

411

.cte etrat ,etnicălp al iv res etaop taula tsecA .e ras ed farp nu ăguada eS .elage iţătitnac nî tăpsao rp tnu iş ăniăf ,ăcav ed ăznâ rb nid taula nu ătnâmă rf eS ĂZNÂRB UC TAULA .906

.tpoc al etşe rc un iş citsale enived ece raoed ,tlum ae rp tatnâmă rf eiube rt un aenemesa eD .iz auod a ănâp ece r al ta rtsăp iş nuja nid tucăf etse ăcad degarf iam etse lutaulA .cte enrac uc ,enu rp uc ,enişiv uc etnicălp al ăzaeţniube rtnî es iş ăcsaenhido es ăs etunim 01 ăsal es ,ă repoca eS .e ras ed fa rp nu iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ,ăniăf ed ăcşaec o ,)t reif etpal ep ed anâtnâms( camiac ed ăcşaec o- rtnid taula nu ecaf eS .eras ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,ăniăf ăcşaec 1 ,camiac ăcşaec 1 CAMIAC UC TAULA .806

.cte e rem ,ăznârb ,etşep tijărp al etşev res taula tsecA .ămups iruşubla ăuod ăguada es aţniube rtnî l-a ed etnianÎ .dlac al ăcsae rc ăs ăsal es iş eiruf raf o uc ărepoca es ,no rtsac nî ănuda eS .tlum ae rp tacetsema eiube rt un lutaulA .)ld 3 tâced ăcim iam i roetla ,e ram iam dniif iroenu ,iiniăf aetatilac ed edniped ăpa ed aetatitnac( ănâtnâms o ac e riţbus taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa ,col nu al lutot ăcetsema es iopa ,ăpa ăniţup uc aidjo rd ăcae rf eS .ănula o tâc e reb ed eidjo rd ed ăciţăcub o iş )etnib reif un( ădlac ăpa ,e ras ed ăţirugnil ed f râv nu ,luielu ăguada es ,coljim al col ecaf eS .ătunrec aniăf enup es e rac nî no rtsac nu etşezlăcnî eS

anâtnâms coljim al enup eS .ielu ăcşaec ed etatămuj nid elaom ed tivi rtop taula nu ecaf eS IELU UC TAULA .etunim 01 ăcsaenhido es ăs lutaula dnâsăl .2 .lutiţuc uc ednitnî eS .elăuo nup es .ăniăf g 005 CSEZUŢNARF TAULA .1 :tnus tişuer csezuţnarf taula iunu ae reniţbo u rtnep e rasecen eliiţidnoC .ătad e raceif ed ac amaes dnâniţ iopa ătepe r es aiţa repO .aniăf .tiş râvăsed cetsema nu eniţbo a mătuăc ăs ărăf anâm uc edepe r lutot ăcetsema es .ece r al ta rcul eif ăs lutaulA .ăcsaecibz es ăs etunim avetâc ăsal eS .416 .ece r al e ro avetâc ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .col al enive r un amru .e ras ed tiţuc ed f râv nu iş anâm uc niţup taium tăpsao rp lutnu .etunim 01 .edepe r ed lutsed ăzae rcul eS .taula ed aiaof tâced cim iam ta rtăp nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .agnâts nid aec etsep ăniv ăs atpae rd nid aemie rt tâcnî leftsa .eras ăţirugnil ed frâv nu .v( ”ăznârb uc ătnicălP“ al ac iţătitnac işaeleca .ăpa ăcşaec etatămuj .tăpsaorp tnu g 005 .ăta rtăp ăţni referp ed .ălage emiso rg ed rad .ăniăf g 061 ĂNÂTNÂMS IŞ TNU ED TAULA .no rtsac nu.iş .irăzrăv al ăzaeţniube rtnî eS .teged nu uc dnâsăpa dnâc icnuta ta rcul enib etse lutaulA .etunim ed 02 ac ric ece r al ăsal es iş egnim ed ăm rof nî col nu al ănuda es .511 eiat es .elaom tlum iam rad .tucălpen so rim ărăf iş rez ă răf .316 .ăsam ep ăniăf ărase rp eS .tnu uc ăsnu enib aiaof ep a rugnil uc enup es iş enib lutot ăcetsema eS .irudnâr ăuod e raceif al .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂCAV ED ĂZNÂRB UC LEDURTŞ .tacetsema if av e rac uc iulutnu a uc lef al eif ăs eiube rt iul aţnetsisnoC .tev reş nu-rtnî lutnu etşetrut eS .ăniăf ăniţup ă rase rp es ătiţăruc enib taula ed asam eP .atag etse dnâC .e rec tâc ăniăf iş e ras ed fa rp nu .)506 .tnedecerp ludnâr tsof a muc ed rartnoc snes nî snitnî eif ăs .tnu irugnil 2 .ăru tu lpmu urtneP .ăvat nî iţăcub ie rt uas ăuod ăpacnî ăs tâcnî leftsa .v .csezuţna rf lutaula uc rotănămesa et raof iş tucăf ed roşu taula nu etsE .ănue rpmî edepe r lutot ăcetsema eS .tnu uc csepo rts es iş ăsam ed ieţef aenigram uc el-udnâcidi r .tnu g 521 .3 .tivi rtop cof al ecaoc es iş tnu uc a rpusaed etşepo rts es .i rubmâs ă răf edifats avetâc .e ras ed farp nu iş etalăps iş esela .işolococ ăcaf es un ăs ac ăniâf nid niţup etâc ai es iopa .edifats g 52 .ielu ăţirugnil 1 .v( ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .lus nu ecaf eS .ăm rofinu iam tâc emiso rg ed .ălage emiso rg ed eif ăs lutarts tâcnî leftsa .iesem a ăgnul aet rap e rpsnid ăcidi r es e rac .taţniube rtnî if a ed etnianÎ .ae ras tavlozid a-s e rac nî apa ănraot eS .lutaula .ătnâmărf es un rad .răhaz g 57 sulp nî )565 .ăniăf g 002 TNU ED TAULA .lutnu uc ăcav ed aznârb ăcae rf eS .ece r al ăcsaenhido es ăs ăsal es iş ă repoca eS .tipot a-s ae ras ec ănâp .taula nid ăsai un ăs lutnu ac ăv resbo eS .eras .506 .ăpa ed nub rahap nu ănraot es e rac nî ă ruag o coljim al ecaf es .soj nî ănrâta e rac eliţrăp ăsam ep c rotnî eS .ece r al etunim 01 eniţ iam es .ăniăf ăniţup ărase rp es .ti repocsed lutaula ăsal es pocs tseca nÎ .ăsam ed ieţef lu rotuja uc .tnu uc avat egnu eS .116 .iulutatnâmă rf lupmit nî ătăpac o e rac ep aetaticitsale nid edreip a u rtnep .cilp ed ăm rof nî elinig ram es-udnâc rotnî .216 .ieleg rev lu rotuja uc .mc 1 ed ăsaorg eiaof o ednitnî es auaeg rev uc iş lutaula enup eS .ălpmîtnî es atsaeca ăcad rai .enib ătnâmarf es iş .cte etnicălp .eletpal .ăpa ld 1 .taula ed asam ep aniăf emec eS .ăcetsema es iş lutnu enup es .csezuţnarf lutaula ac ătado etşe rutăpmî es aţniube rtnî l-a ed etnianÎ .ănâm o uc iâtnî ăcetsema eS .ece r al etunim 01 ăsal es uon nid iş ă repoca eS .ănub etatilac ed eif ăs aniăF .ie rt nî etşe rutăpmî es emignul nî ăsnitnî aiaoF .etunim ed 02 ăcsaenhido es ăs ece r al ăd eS .016 .tnu iş ăniăf ed elage iţătitnac anuaedtot uai eS .ătal tâced ăgnul iam i ro ie rt ed eiaof o ednitnî es .iivăt aemignul ed iţăcub nî lulus eiat eS .atnicălp ăzaşa es .tăpsao rp et raof eif ăs lutnU .ătacsu iş ătunrec enib .i ro u rtap ed ăcnî iulutirutăpmî a iş iulusnitnî aiţarepo ătepe r eS .ti rutăpmî tsof a ec ăpud .ăpa rahap 1 .csezuţna rf lutaula ac lef al ăzaeţniubertnî es iş aiaof ednitnî eS .atag etse lutaula dnâc .rtnî aniăf en rec eS .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .tişue r etse dnâc .lurăhaz .egnim o ac ănuda es .e ras iş ielu ed ăţi rugnil o .lutiţuc uc irutătse rc avetâc caf es a rpusaed rai .ănâtnâms g 521 .tăpsaorp tnu g 941 .iulutaula lucoljim al enup eS .

tnu uc avat egnu eS .elaom iam ănâmă r ăs atsap tâcnî leftsa .so rg ed tivi rtop po ris nu ecaf eS .eza r nî eiat es .tnu niţup iş răhaz uc .v .lus ecaf es iş răhaz uc ărase rp es .răhaz g 052 .)vitatlucaf( ăraoşiţrocs ăţirugnil ed frâv nu .atag etse dnâC .răhaz g 052 :luporiS .eirătnicălp al ed etarăpmuc iof uc atnicălp ecaf etaop es pmit ed ăspil nÎ .tnu irugnil 2 .enişiv uc ecaf etaop es lef aL .erem gk 1 :aru tulpmU .ătnicălp ed aiaof urtneP ŞIRG UC LEDURTŞ .tnu ărugnil 1 .tnu irugnil 2 .eilinav .eras .ăuo 2 .ănâtnâms uc iv res etaop eS .o-tasăl ua e rac ep amaez ed enib eg rucs eS .616 uas edifats avetâc iş aniăf .tnu irugnil 2 .ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .ănimret es ănâp aşa ăzaem ru es iş tnu uc ele e rtnî esnu iof 5 — 4 uon nid arpusaed nup eS .026 .ăvat nî lulus ăzaşa es .v .eiat es e rac ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî atnicălp dnâc iş i rolf ed ăpa uas eilinav ăniţup uc .ăme rc o ac .iţăcub se al ac iopa ăunitnoc iş nif temsep uc ăta răse rp iş tnu uc ătipo rts ătnicălp ed aiaof ep lage eitşărpmî .e reim uc uas răhaz uc ăţni rod ăpud etşecludnî eS .ăniăf ărugnil 1 .atnicălp ed eiaof o ecaf eS .611 .)tunrec nif et raof eif ăs eiube rt .tnu uc enib etşepo rts eS .506 .eilinav iş e ras ed farp nu enup eS .ătnicălp ed aiaof ednitnî eS .506 .ămaez ed es rucs ele rem ăzaşa es .ăzaelu r es iş luşi rg ednitnî es .răhaz g 051 .ielu uc ăvat o egnu eS .tacsu a-s ec ăpud .tnu irugnil 2 .rtnî nup es iş iriţbus iilef nî eiat es .iivăt aenri răm ed iţăcub nî .506 .e ras ed farp nu iş eiâmăl ed ăsa r ăjaoc .tivi rtop cof al ecaoc es iş luledu rtş ăzaşa eS .cte ănâtnâms .etanicăm icun g 004 :aru tulpmU . rotpuc al ăd eS .eras .ănişam nirp etuce rt icun nid ecaf es arutulpmU .ereim uas răhaz irugnil 3 .ăvi rtopoed el-udniitşărpmî .tsug ăpud răhaz .sot etse ăcad( tasip lu răhaz uc ă ro o aets ăs ăsal es iş etalăps enişiv ed gk 1 al ed iirubmâs tocs eS .ele rem eiaom es ănâp dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .răhaz ărugnil 1 .916 .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂNÂTNÂMS UC LEDURTŞ .506 .ătnicălp ed aiaof urtneP ENIŞIV UC LEDURTŞ .816 .ătnicălp ed aiaof ednitnî eS .t rot nu ac .ece r uas ădlac etşev res es .tasip răhaz ărase rp es .şirg ăcşaec 2/1 .etşe rocăr es ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .tasip răhaz uc etacetsema .ănâtnâms g 003 :aru tulpmU .ătasip a raoşiţ rocs ăguada es iş et rap o al ăd eS .516 .etşenemu r es iş răhaz uc lutaula enib ednu rtăp es ănâp rotpuc al ăsal iam es iş po ris nid et rap o arpusaed ănraot es .v .clem ed ăm rof nî l-udnit râvnî .tnu ed ă rugnil o uc ledurtş ed aiaof etşepo rts eS .ele e rtnî tnu uc esnu .elăuo uc anâtnâms ăcetsema eS .ăznâ rb uc luledu rtş ac lef al ecaf eS .ăpa itşec 3 :aru tulpmU .ădlac etşev res es iş răhaz ărase rp es .ă ro o ac ric cim cof al ecaoc eS .cof al ăţita rc o.etrap o al luşirg ăd eS .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂCUN UC LEDURTŞ .506 .ei ruf raf o ep ăzaşa es .v .ădnuto r ei ruf raf o ep ăzaşa eS .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂTITRÂVNÎ .răhaz ed po ris uc etnib reif etşev res es .v .răhaz g 57 .716 .etivirtop iţăcub eiat es .răhaz ed irugnil 2 .eiâmăl ed ăjaoc .enişiv gk 1 :aru tulpmU .ăznârb uc luledurtş es .tnu uc arpusaed etşepo rts eS .v .edifats g 52 .ătnicălp ed iof 5 — 4 ăvat nî nup eS .ătnicălp ed aiaof urtneP EREM UC ĂTNICĂLP .ă ro ed 4/3 ecaoc eS .temsep ărugnil 1 .irolf ed ăpa uas eilinav .iesem a ăgnul aet rap e rpsnid .ielu ăţirugnil 1 .ele rem ăţăruc eS .ăznârb uc luledu rtş ac lef al ecaf eS .tnu irugnil 2 .ăpa ld 4 .tnu uc ădnuto r ăvat o egnu eS .506 .ăpa nî luşi rg eb reif es tarapeS .tnu ăţirugnil 1 .

eidjord g 02 .enibla ed e reim anrut etaop es po ris ed col nÎ .ăpilc o iamun .8 ed ăm rof nî iecăloc caf es enib tucse rc a ec ăpuD .po ris uc etşepo rts es .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .ăpa l 2/1 .ăcsaenemu r es ăs ă răf .ătacsu ae rp eif ăs eiube rt uN .rtnid po ris nu etşetăge rp eS .ăpa ed itşec ăuod iş răhaz ed ăcşaec o.niţup ticibz a-s dnâC .ăpa itşec 2 .ăsam ed aţaf iş eiat es un ăs ac .răhaz g 051 .no rtsac nu.eliz etlum iam ats etaop ătităge rp leftsa atnicălP .icun g 052 .rtnî ăzaşa es .)vitatlucaf( ereim .irolf ed ăpa ărugnil 1 .v( ătnicălp ed iof g 005 ITŞENEVODLOM ETRUT .elicun .irolf ed ăpa ărugnil 1 .tasip lu răhaz uc ăcetsema es is ănicam es .atla etsep anu .ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .126 .ăsal es taium a-s ec ăpud ece raoed tlanî iam ecaf es iof ed lutartS .et raped iam aşa iş .ăţnirod ăpud ăcun uc ărase rp es iş i rolf ed ăpa ed ă rugnil o taguăda a-s e rac nî lupo ris arpusaed ănraot es .ăcsae rc ăs ăsal es .ăţă ruc eS .etşev res es dnâc rai .i rolf ed ăpa ed ărugnil o ănraot es e rac nî răhaz ed po ris nu ecaf eS .icun g 005 .po ris niţup aguăda etaop iam es .etaiăt tnus eliof etaot dnâC .răhaz ăcşaec 1 :luporiS .elaom tlum iam iş etpal niţup uc )228 .ănap o uc .ei ruf raf ep ădnuto r eiaof o enup eS .iţrăp elebma ep ăcaoc es ăs .ăpa uc tiodnî etpal ld 3 .711 .ănişam ep tce rid uas .etnib reif ăpa nî .ti rocăr ua-s iiecăloc dnâC .eiaof ătla o enup es arpusaed .lunu etâc lunu eiaom es .tivntop cof al coc es iş uo uc gnu es .tasip răhaz uc ăcetsema es iş tacot ed anişam ni rp elicun ce rt eS .ăţni rod ăpud .emârăfs es un ăs ăjirg uc .po ris uc etşepo rts es e rac .răhaz g 052 :luporiS .ăţitarc o-rtnî ăzaşa eS .rtnî dnâr ep nup es .226 .ăniăf uc ătarăse rp avat nî ăzaşa eS .răhaz uc ătacetsema ăcun ăniţup ărase rp es .cof al eiagit o.ăniăf g 005 ITŞENEVODLOM IECĂLOC .g rucs es .tiţucsa ae rp un tiţuc iunu la iş iicoljim ii ruf raf ienu lurotuja uc elaocoto r eiat es .v( eniâp ed ac taula nu ecaf eS .ădemu ae rp icin .răhaz ăţirugnil 1 .ielu ăţirugnil 1 .)506 .

tnu ed taula nu ecaf eS .mo r iş ăţnirod ăpud ăraoşiţ rocs .aenig ram iopa eiaodnî eS .ănâtnâms iş tnu ed taula nid aiaof ecaf eS .uo uc arpusaed egnu es .tnu ăţirugnil 1 .ănâtnâms uas camiac rahap 2/1 .806 .temsep ărugnil 1 .răhaz uc ăzae rdup es iş iţăcub eiat es .erep g 057 :aru tulpmU .camiac uc taula nid eiaof o ecaf eS .talinav răhaz g 001 .ămaez ed esrucs enişiv ed ărugnil o tartăp e raceif ep enup eS .eras .ăvat nî ăzaşa es .rtnî egnicnî eS .mc 41 — 21 ed etartăp eiat eS .esaomurf enişiv gela eS .v( ăznârb uc iişanuţloc uc lef al caf eS NUIGAM UC IŞANUŢLOC .tot ed ticăr ua-s ec ăpud iamun ăzaeţniube rtnî eS .626 .răhaz .taula u rtneP EREM UC ELEŢNICĂLP .mo r ăti rugnil 1 .ăgnup o.rtnî ac es-udnâzihcnî lu răm .iram ae rp un e rem 21 .tutăb uo uc gnu eS .eras .)265 .tăpsao rp tnu .irut refs nî eiat es .şuneblăg 1 .ele rep ăţăruc eS . răhaz .ă ro ed i rut refs ie rt ac ric nub cof al ecaoc es iş irucol avetâc nî ăpaeţnî es .726 .taula u rtneP TAULA NÎ EREM .camiac ăcşaec 1 :lutaulA ENIŞIV UC ELEŢNICĂLP .v .ăuod nî lutaula et rapmî eS .e rem uc ele rep dniucolnî .v .ele rem nup es .ă ro o leftsa ăsal es iş lurăhaz ă rase rp eS .tnu ăţirugnil 1 .eiaolp nî ădac ăs .emiso rg mc 2/1 ac ric ed eiaof o ednitnî es .dno r ed etatămuj ep ele rep ăzaşa eS .enişiv gk 1 :aru tulpmU .arutnu enup es .atag tnus dnâC .coljim e rps eli ruţloc cuda es .răm nu acă rbmî ătaop ăs e raceif tâcnî leftsa .tivi rtop cof al ecaoc eS .taula urtneP EREP UC ĂTNICĂLP .ărud rob ăcim o ezem rof ăs tâcnî leftsa .526 .uo uc gnu eS .coljim e rps eliruţloc c rotnî eS .ăraoşiţ rocs .811 ENURP UC ETŞULĂG .ăpa ăniţup uc aenig ram ădu es .lutnu ăţita rc o.926 .v( enrac uc eleleţnicălp urtnep ac lef al eiaof o ednitnî es iş camiac uc taula nu ecaf eS .iş ăjaoc ed ele rem ăţăruc eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .iram ed lutsed eta rtăp eiat eS . arpusaed .tsug ăpud .tivi rtop cof al coc es iş ăvat o.ărafa ăsai un ăs ele rep ac u rtnep .)865 .426 .coljim al col ecaf eS .eletpal eb reif dnâC .ti rocăr a-s ec ăpuD .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş et rap o al ăd eS .atnicălp ecaoc es e rac nî iivăt aemirăm ed eiaof o ednitnî eS .e rep uc atnicălp u rtnep ac lef al ăzaedeco rp es iş u rtemaid mc 8 — 7 ed irudno r icim eiat es .ăru tnu ărugnil 1 .ăniăf g 002 :lutaulA ŞIRG UC ĂTNICĂLP .ii rubmâs ăzaetrăpednî es .etui cof al coc es iş ăvat o ep ăzaşa es .eiaom es ăs pecnî ec ănâp iamun el-udnâniţ .316 .cilp ed ăm rof nî .etipil ănâmă r ăs ac elinigram iş lucoljim niţup dnâsăpa .e rem g 005 :arutulpmU .eras ed farp nu .luteged uc roşu dnâsăpa etşepil es iş etatămuj ătlalaec arpusaed ec raotnî es .ue rem dnâcetsema .ătasip ăraoşiţ rocs iş răhaz niţup uc tnu nî ăşubănî es iş iilef nî iopa . rahaz ăguada eS .răhaz g 051 .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .ece r al ăro ed t refs nu ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .tnu ed ăciţăcub o iş răhaz niţup enup es tibocs lucol nÎ .v .şirg g 901 .taula ed eiaof auod a ăzaşa es şi rg etsep rai .ăţă ruc es ărutulpmu u rtneP .216 .talinav lurăhaz uc iş ăpa uc tacetsema eletpal eb reif es :a rutulpmu ecaf es pmit tseca nÎ .ălage iam tâc emisorg ed ta rts nî snitnî luşi rg enup es.rtnî ăzaşa es .ii rubmâs tocs es iş ălaps es .ta rtăp e raceif ep răm nu etâc enup eS .iilef ele rem eiat es iş iirubmâs ăzaetrăpednî es .işolococ ezem rof es un ăs .e ras ed farp nu iş lucamiac .e riţbus tiţuc nu uc .temsep uc etacetsema .ăpa uc tiodnî etpal l 1 :aru tulpmU . răhaz .coljim nid iirubmâs tocs es .şuneblăg nu uc ăcetsema es .ăniăf ăcşaec 1 .răhaz ă rase rp es atag tnus dnâC .icim eleţnicălp ecaf top es e ram ătnicălp ă rugnis o ed col nÎ .ăpa uc ătipo rts avat ep atnicălp ăzaşa eS .326 .tecnî luşi rg ănraot es .tasip răhaz ăraserp es .826 .ăraoşiţrocs .u rtemaid mc 03 ed dno r nu eiat es .

eşao rgnî es işutot ăcaD .ătitocolc .ăţnirod ăpuD . răhaz uc a rase rp es iv res a ed etnianÎ .)g 052 acric( erec es tâc ăniăf .ti rocăr a-s dnâC .csezlăcnî es ec ănâp niţ eS .şirg uc tacetsema luialăm eiaolp nî ănraot eS .iruşuneblăg 3 INUICNIM ED LEF TLA * .temsep ărugnil 1 .igertnî ăuo 3 .rtnî csejărp eS .ige rtnî ăuo ie rt .rtnî ăzaşa es iş eletitălc etaot dnâr ep caf eS .ătitocolc ăpa nî b reif es .e rec es tâc ăniăf iş ielu .etpal .răhaz ed ăcim ăciţăcub o es -udnânup iul lucol nî .ăniăf g 001 .ăru tnu uc tacetsema ielu uas ielu ărugnil 1 .gnul nî ărutătse rc o ecaf eS .enemu r ae rp eif ăs eiube rt uN .ă ro o ăcsaenhido es ăs ăsal eS .ăcsaiuic ret es un ăs ac cim cof al rad .aiagit snu urtnep tipot tnu ărugnil 1 .eteged 3 — 2 ed so rg tanrâc nu ecaf es le niD.atag etaot tnus dnâC .ămlap nî taula niţup etâc ai es .mor eţirugnil 2 .iriţbus et raof eif ăs eiube rt eletitălC .eras .etnâb reifnî es ăs .etunim 01 ac ric ăb raif ianr ăs ăsal es iş dnâcetsema aniăf iopa ănraot es .elăuo g raps es iş coljim al col ecaf es .036 .ădalemram uas enurp .ielu nî lutemsep etşenemu r es tarapeS .tal tiţuc nu dnisolof uas aiagit etui e racşim o uc dnâtlăs .tasip răhaz uc csev res es iş a rpusaed tipot tnu ănraot es .tnu ărugnil 1 .ielu ăţirugnil 1 .ei ruf raf ep ăzaşa eS .eras ed ăţirugnil ed frâv nu .e riţbus ănâtnâms o ac eif ăs eiube rt aiţizopmoC .â ro ed t refs nu ăb raif ăs ăsal es .elerubmâs etaocs etaop es .iţ reif ifotrac nid taula nu ecaf eS .ielu eţirugnil 2 .dnuf al ăsao rg ae rp ănâmăr un ăs ac aiţizopmoc ăcetsema es dnâc nî dnâc niD .uunitnoc dnâcetsema .ătadonnî ărap ăs tâcnî leftsa .ădaoc ed aiagit edepe r dnâcşim .etpal niţup uc aiţbus etaop es .sus iam ac lef al inuicnim caf eS .iişolococ iţot cafsed es ănâp ăţilucruf o uc enib lutot etab eS .rtnî enup eS .grucs eS .eletşulăg nup es .rtnî ăzaşa eS .răhaz iş e ras .eletpal iş lurăhaz .emilap e rtnî csejnuto r eS .ănu rp o ăca rbmî es e raceif nî iş anâm uc dnitnî es aetsecA .talinav răhaz uc edlac ărase rp es iş ărutnu ed enib grucs es .răhaz eţirugnil 2 .etpal eţirugnil 3 .răhaz .atag etaot tnus dnâc .etrap ătlalaec ep atitălc ec raotnî es .911 IFOTRAC ED IŞOGOG .etpal rahap 1 .ludnuf tot e repoca es ăs ac .ednitnî es .emiso rg mc 1 ed eleţăcub eiat es e rac nid .ielu uas tnu eţirugnil 2 .ătarăs niţup .lus caf es iş u rtnuănî ela retal elinig ram c rotnî es .rec es etâc enurp .iruşuneblăg ăuod nid tasednî iam taula nu ecaf eS .coljim al .ătlum ărutnu uc ăţitarc o.ae ras ăguada es .236 .e ras ed farp nu iş e rec es tâc ăniăf .ăpa ed ăcusu es ănâp niţ es iş temsep tseca nî uad es .iruşuneblăg 2 INUICNIM .iaiăm g 001 .e reim uc uas răhaz uc csev res eS . răhaz .)lutiţuc uc iş aiăt top es ăţito r ed ăspil nî( emiţăl mc 2 ep emignul mc 7 — 6 ed iişâf ătaţnid aţito r uc eiat es .ăniăf ăcşaec 1 ETITĂLC .rtnî es-udnâniţbo ăuo ăuod nid .eiţizopmoc nid ănilp ărugnil o ănraot es .e riţbus eiaof o iopa ednitnî eS .ănişam ni rp iţad iş iţiţă ruc .ieţiăt ed lutaula ac elaom iam avec taula nu ecaf es ănâp ătnâmă rf es iş taula ed asam ep etaot nup eS .atla etsep anu eiruf raf o.ăniăf uc .tipot tnu ed eţi rugnil ăuod ăguada iam es .ieişâf eletepac nid lunu ece rt es e rac nirp .et rap o ep ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .eras ăţirugnil 2/1 . rotpuc al etunim avetâc uad es iş ăm rof o.rtnî ăzaşa es iş temsep nirp eletşulăg cselăvăt es .iţăcub ed 02 al ănâp eicoljim eiagit o.etşejnuto r es iş ădalemram ăniţup uas anu rp enup es .răhaz ăţirugnil 1 .tivi rtop cof ep etnâb reifnî es ăs ădaoc uc eiagit o enup eS .şirg g 001 ENURP UC ETŞULĂG ETLA .eiagit o-rtnî lutemsep etşenemu r eS .336 .ăuo 2 .eras ed farp nu .ăcsaenhido es ăs ă ro ed etatămuj o ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .eras .erec es tâc ăniăf .aniăf no rtsac nu.ielu ed ăţirugnil o .răhaz eţirugnil 2 .136 .ăpa l 4/1 1 .etrap o al ăd eS .ănap o uc tnu uc egnu eS .temsep ărugnil 1 .ăţaeclud uc uas nuigam uc dnâr ep ulpmu es . rotpuc al ăd es ec ăvat o.răhaz iş e ras uc t reif al apa enup eS .i ruăg uc arugnil uc tocs eS .răhaz ăţirugnil 2/1 .răhaz .i ruşuneblăg nid e rat ed tivi rtop taula nu ecaf eS .eti repoca .nuigam uas ăţaeclud .ifotrac g 004 :lutaulA .ăniăf g 001 .

ădra es un ăs ue rem dnâcetsema .rtnî ăniăf ed ăcşaec o enup eS .eiruf raf o ep ădlac ăzaşa eS .talinav răhaz uc ă rase rp es iş etucse rc somu rf tnus dnâc tocs eS .no rtsac nu.rtnî nup eS .iirubmâs tocs es iş e riţbus etraof tiţuc nu uc niţup csebocs es .ăjaoc ed ăţăruc es .răhaz ărugnil 1 .ăpa rahap 1 TIPIRP TAULA NID IŞOGOG .)657 .enib ătnâmărf eS .ătinemu r enib etse aniăf dnâC .536 .iţ răp elebma ep csenemur eS .ăniăf g 005 ETIPSOD IŞOGOG .iifot rac b reif eS .tijărp urtnep ăru tnu .aniăf ătaot al .ăro o ăcsae rc ăs ăsal eS .edac ednu oloca am rof eze rtsăp iş-ăs rad .ătsap nî sni rpuc enib tsof a lumirp ec ăpud tâced rotămru luo enup es uN .etnib reif ielu nî csenemur es iş rahap nu uc ednuto r em rof eiat eS .iţrăp elebma ep elişogog csenemu r es iş etnib reif ă rutnu nî ecudo rtni es .edlac csev res es iş talinav răhaz ărase rp es .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .eidjord g 01 .tijărp urtnep ăru tnu .836 .ărugnil o uc eiub lutot etab eS .etpal ed ă rugnil o uc ătaium aidjo rd .elăuo dnâ r ep nup es .ătasip ăraoşiţ rocs uc tacetsema uas talinav răhaz uc ărase rp es iş .talinav răhaz ărugnil 1 .o-tasăl ua e rac ep amaez ed e rem ed eliilef g rucs eS .tnu g 001 .iuluteged aemisorg ed eiaof o ednitnî eS .ifotrac ed ăm rof nî .tijărp urtnep ielu ăcşaec 1 .eras ed farp nu .eli ruşuneblăg .ătadoed .ăro o niţup lec ăcsaenhido es ăs iopa ăsal eS .ele rem ijărp a ed etnianî etunim avetâc uc iamuN .ăraoşitrocs iş talinav răhaz .ă rugnil o uc .tijărp urtnep ărutnu .lumo r .ae ras iş lu răhaz .mor irugnil 2 .)ielu uas( tipot tnu irugnil   .ăpa ed rahap nu etnâb reifnî es ăs ăţita rc o.ăcsae rc ăs dlac al eniţ es iş ă repoca es .elăuo .iicoljim erem 4 TAULA NÎ ETIJĂRP EREM .tnu ărugnil 1 .sav nu.rtnî aniăf en rec eS .elaom ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .şirg ăcşaec 1 .iruăg uc arugnil uc tocs eS .etagel eme rc ienu lutcepsa e ra aiţizopmoc iş iişolococ iţot cafsed es ănâp .ăuo 2 .ăpa ĂCSAECRUT AVLAH .eicoljim emi răm ed irat e rem ăţăruc eS .rtnî nup eS .aniăf etşejă rp es e rac nî tipot lutnu ătnâb reifnî eS .talinav răhaz ărugnil 1 .eras ed farp nî .răhaz ed ăsar ărugnil 1 .lutnu .enib e repoca el ăs ac so rg ed tivirtop eif ăs eiube rt ec lutaula nî eiaom es .eras .coljim al col ecaf eS .ăpa ed uas etpal ed ăcşaec o ănraot es .ătitocolc ă rutnu nî lumurd ăd es iş taula nid a rugnil uc ai eS .v( ătalocoic ed sos uc uas etcu rf ed po ris uc .ăniăf g 002 .ăcsaetocolc ăs epecnî apa dnâC .ăuo 2 .736 .ăţita rc ep ed lutaula edni rpsed es ănâp .ăniăf ăcşaec 1 .ăşao rgnî es ec ănâp ăb raif ăs dnâsăl .tipot lutnu .lumurd ăd es iş iinişam aenig ram ep ega rt es .no rtsac nu.mor ărugnil 1 .e rat ed tivirtop taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .eilinav .ue rem ăcetsema es iş lupo ris uc etşe răpo es .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .436 .ă ro ed etatămuj o leftsa niţ es iş răhaz ărase rp es .dlac etpal ed ăcşaec o ănraot es .ifotrac g 002 2 erahap 2/1 1 .ădlac ăpa ăcşaec 2/1 .talinav răhaz uc ărase rp es iş eletla etsep elenu eiruf raf o ep ăzaşa eS .ăcun o tâc eidjord .mc 1 ed esao rg iilef eiat eS .iţ răp elebma ep elişogog csenemur eS .poris erahap 2/1 1 .636 .ue rem dnâce rf .eras .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş etrap o al lutot uc ăd eS .coljim al col ecaf es .eiţizopmoc nid ăţirugnil o uc ai eS .talinav răhaz uc ărase rp eS .etpal itşec 4 ETPAL UC ŞIRG .ănişam ep eniţ iam es iş işolococ ăcaf es un ăs ac edepe r ăcae rf eS .ădlac ăpa ăniţup iş ăniăf ed ălage etatitnac o uc ăcetsema es iş enrac tacot ed anişam nirp ce rt es .răhaz irugnil 4 .e ras iş eledifats .atag tnus ec ătadnî csev res eS .ielu ărugnil 1 .ăruzalg urtnep răhaz irugniI 3 .021 .ăniăf ărugnil 4 .ădlac ăpa ed ărugnil o uc ătaium aidjo rd iş e ras ăguada eS .răhaz g 051 :luporiS .luielu .etpaî ăcşaec 1 .eras ed farp nu .mo r ed uas uihcar ed i rugnil ăuod ănraot es .işolococ am rof es un a u rtnep enib ăcetsema eS .edifats g 52 .ămups etutăb i ruşubla ăuod elec taula nî ăguada es .ăpa uas etpal ăcşaec 1 :lutaulA .etnib reif et raof iş ătlum ă rutnu nî tijărp al iopa nup eS .ăuo 4 .ăniăf g 002 .

eclud sos nu uc uas etcu rf ed po ris uc etşev res es iş ănraotsă r eS . rotpuc al ecaoc eS .răhaz iş tnu niţup uc ăţitarc o-rtnî ăşubănî es iş iilef eiat es .ă ro ed irut refs ie rt .ele rem ăţăruc eS .ăb raif ăs uon nid epecnî luşirg dnâC .ăcsaecă r es ăs ăsal es .e rat aerp un .şi rg ed ănilp ae rp un ăcşaec o .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .răhaz irugnil 3 .luşirg ănraot es .tsug ăpud .atag etse acnidub .cte ătalocoic ed .ănilinav ăniţup uas eilinav ed notab 4/1 iş răhaz uc ăb raif ăs eletpal enup eS .ăţnirod ăpud .ăpa uc no rtsac nu enib ădu eS .)836 .ăcim eiagit o-rtnî .etpal uc ze ro u rtnep ac luze ro eb reif eS .ailinav etaocs eS .121 ed iş ze ro ed dnânretla irudnâr ăzaşa es iş temsep ărase rp es .enişiv ed ăţaeclud uc uas ătasip ă raoşiţ rocs uc .răhaz ed irugnil ie rt .ti rocăr niţup etşev res es iş ănraotsăr eS .temsep ărugnil 1 .amaez ă raoce rts es iş t reif al nup es etalăps elijoC .eilinav .edifats g 52 .etşev res eS .s ra răhaz ed po ris ed lutse r uc .temsep ărugnil 1 .rtnî tarapeS .răhaz tlum iam avec dnâguăda etpal uc şirg u rtnep ac luşirg eb reif eS .coljim nî tpifnî iap nu uc tpoc a-s ăcad ăc raecnî eS .)vitatlucaf( edifats g 52 .răhaz irugnil 3 .rtnî t reif al enup es iş ălaps es .d ra es .treif epao rpa etse dnâC .ailinav etaocs eS .luşubla enup a ed etnianî eiţizopmoc nî ăguada es e rac .iş dnâr ep esup eli ruşuneblăg ăguada es iş ailinav etaocs es .e ras ed farp nu iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .146 .etalăps iş esela .dnuf ed ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid dnâcetsema cim cof ep tecnî eb reif eS .246 .etşe rătnî es aiţizopmoc e rică r nirp ăc amaes eniţ eS .046 .etrap o al ăd eS .eletpal tot tib rosba a luşi rg ec ănâp .răhaz ed ărugnil 1 sulp nî etpal uc zero urtnep ac iţătitnac işaelecA ZERO ED ĂCNIDUB .amrof snu urtnep tnu .dnâcetsema .edifats uc uas tnurăm etaiăt etisirahaz etcu rf uc iş ecaf etaop es acniduB .s ra răhaz ed po ris ed ăcşaec o ăguada es .ăuo 4 .amrof snu urtnep tnu .ăuo 4 sulp nî .ătaruce rts ămaez ed itşec ăuod uc eb reif es iş ălaps es .lutecnî uc ănraot es .ta ruc esei luiap ăcaD .ă ro o ed pmit rotpuc al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot eS .etşetocolc eletpal dnâC .e recălp ăpud .ăcim ăţita rc o. roşu etşevi rts es eteged e rtnî snârts ze ro ed lubob iş eiube rt tâc tuzăcs a eletpal ec ănâp eb reif eS .ece r uas dlac etşev res eS .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .irubmâs ă răf edifats ed nmup nu .ăpa nî b reif es iş etacsu elenu rp enib ălaps eS .tarapeS .ă reitopmoc o-rtnî luze ro ănraotsăr es iş ailinav etaocs eS .tipot tnu irugnil 2 .ămups eliruşubla ămru al iş eli ruşuneblăg ăguada es .etunim 01 et rap o al eniţ eS .răhaz ed irugnil ăuod iş e ras ed farp nu enup es .talăps iş sela luze ro etşejă rp es pmit e rtnÎ .936 .tnu uc ăţitarc o egnu eS .atag epao rpa etse dnâc rai . roşu iam anrutsăr es a u rtnep etrap o al etunim 01 eniţ es .eras ed farp nu .etacsu enurp g 052 ENURP UC ZERO .tnu ed ărugnil o uc .tipot a-s muC .eras ed farp nu . răhaz ed ă rugnil o sulp nî dnâguăda .eiruf raf nid luşirg etsep ănraot es .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .ulpmis .ămups etutăb eli ruşubla tiş râfs al rai . răhaz ed irugnil ie rt d ra es .ăcsae rgennî es ăs ărăf .zero ăcşaec 1 .eilinav ed sos uc uas etcurf ed po ris uc etşev res eS .ze ro ed ăcşaec o egela eS .elenurp treif ua e rac irî amaez uc gnits es iş .v( etpal uc şirg urtnep ac iţătitnac işaelecA ŞIRG ED ĂCNIDUB .tirocă r a-s ec ăpud rai .temsep ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 .temsep uc ăraserp es iş ălbat ed ăm rof o tnu uc enib egnu eS .t reif epao rpa etse dnâC . rotpuc nid etaocs eS .rama tsug ădnirp un ăs ac .etunim 51 ac ric .et rap o al ăd es .rtnî .luze ro eiaom es ănâp rotpuc nî b reif es iş elenurp ăzaşa es .tăpsao rp tnu ed ătacub o .erem g 005 EREM UC ZERO ED ĂCNIDUB .eiaolp nî ădac ăs .zero ăcşaec 2/1 .etpal itşec 4 ETPAL UC ZERO .e ras ed farp nu iş lurăhaz ăguada es .temsep uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.)t reifen tăpsao rp etpal ăţni refe rp ed( ănilinav ăniţup uas eilinav ed ăciţăcub o iş ece r etpal ed itşec urtap uc ăţitarc o.răhaz irugnil 4 .ze ro ed ăcşaec o egela eS .e rat aerp ădacs ăs niţ es uN .546 .eiruf raf o ep ănraotsă r eS .zero ăcşaec 1 .

eniâp ed eţuilef 21 .răhaz .iruşubla 8 ŞUBLA ED UELFUS .amrof tacărbmî urtnep răhaz irugnil 2 .talinav răhaz uc ărase rp es iş .ăniăf irugnil 2 .ânraotsăr eS .ărutulpmu ed e riţbus tarts nu dnuf nid atitălc etsep enup eS .v .iulutiţuc amal uc etşezeten es .ănişam ep eiaom es ăs nup es iş iriţbus iilef eiat es .eras ed farp nu .rtnî tnu niţup etşepot eS .răhaz irugnil 4 .aţitarc elpmu es ănâp aşa tot iş ătitălc o uon nid iopa .ănâtnâms .tnu uc ăm rof o egnu eS .răhaz irugnil 2 .ăpa rahap 1 .746 .ei ruf raf ep ăzaşa es .ele rem ăţăruc eS . rotpuc al ecaoc eS .eiâmăl ed ăjaoc .tnu ărugnil 1 .ăsal es leftla .etşenemur es ănâp .tăpsaorp tnu g 05 .răhaz irugnil 2 .tnu uc enib ăvat o egnu eS .ieiţizopmoc lutse r ănraot es a rpusaed iş ele rem ărase rp es .temsep ărugnil 1 .atag etse dnâC .răhaz irugnil 8 .ăuo 2 .ăuo ăuod nid etitălc caf eS .eilinav .ăniăf .roletitălc aemi răm ed ăţita rc o tnu uc enib egnu eS .eiţizopmoc nid et rap o ănraot es .temsep ărase rp eS .răhaz .136 .ă raoşiţ rocs ăniţup iş enup etaop es ăţni rod ăpuD .tivi rtop cof al ă ro ed irut refs ie rt ecaoc eS .iicoljim erem 21 AEPANAC EP EREM .ăţaeclud uas ădalemram .enişiv uc iş ităge rp etaop es lef aL .e ras iş edifats .ze ro ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlu iş lumi rP .eli ruşubla ămups tab eS .răhaz irugnil 4 .446 .221 es un ăs ac ece r ăpa nî nup es .niţup ică r es a u rtnep et rap o al ăd eS .ădalemram ărugnil 1 .eli ruşubla ămups tab eS .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup uc ailinav iucolnî etaop eS .946 .luşubla arpusaed ănraot es .ăţaeclud ed ămaez uas aetlep irugnil 3 .ănâtnâms irugnil 2 . rotpuc al ăd es .546 .du tev reş nu ep ănraotsăr es .tivi rtop cof al .aniăf no rtsac nu-rtnî enup eS .mo r ed ărugnil o uc iş etpal uc eiţbus eS .iruşubla 8 ŞUBLA ED ĂCNIDUB .talinav tasip răhaz iş e ras .ămups etutăb i ruşubla esaş elec tiş râfs al iş aniăf tecnî ăguada eS .aiţizopmoc ănraot es .acnidub ătaot ilevnî a u rtnep arpusaed es raotnî if ătaop ăs aţitarc tulpmu a-s ec ăpud tâcnî leftsa .sos urtneP . rotpuc al ăro ed etatămuj o ecaoc eS .somu rf ăcsae rc ăs ac .etitălc ed taula urtneP ETITĂLC ED ĂCNIDUB .tnu uc etşepo rts es . rotpuc al ecaoc es iş .eiruf raf ep ănraotsă r eS . rotpuc al ed socs a-s ec ătadnî ăsnî etşev res eS .ăuo 6 ĂŢAECLUD UC ĂTELMO .846 .eras ed farp nu .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .ăţaeclud uas esiac ed ădalemram dnuf ep ednitnî es .v( niv ed sos uc etşev res es iş ănraotsăr es .eiâmăl ed ăjaoc uas eilinav .mor ărugnil 1 .ăuo 4 .ădlac etşev res es iş răhaz ărase rp es .ă ro ed irut refs ie rt rotpuc al eb reif es iş etnib reif ăpa uc sav tla nî ăzaşa es .inigram ep ed eletitălc arpusaed c rotnî eS .talinav răhaz uas eilinav ed ăciţăcub o uc iş tasip răhaz uc eli ruşuneblăg enib ăcae rf eS .enib etşe rătnî es ănâp etab es iş tasip lu răhaz tecnî ăguada eS .etiţăruc tnus ec ărusăm ep iş coljim al csebocs es .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .ăro o al ănâp i rutrefs ie rt rotpuc al ăd es iş arpusaed ăzaetse rc es iopa .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc .po ris eciro uc uas niv ed sos uc etşev res es iş ănraotsăr es .ăniăf irugnil 4 .e rem .v .ailinav socs a-s ec ăpud .avat snu urtnep tnu . răhaz uc ă rase rp es .457 .iicoljim erem 4 EREM UC ĂTELMO .ănâtnâms o ac eif ăs lutaula tâcnî leftsa .)457 .tivi rtop cof al .ăţaeclud ed ămaez ed uas aetlep ed irugnil ie rt iş tasip răhaz ed i rugnil urtap nup eS .eiagit o.ăniăf ăţirugnil 1 .s ra răhaz uc ătacărbmî ăm rof o.646 .tnu ed ăţi rugnil o uc .ige rtnî elăuo uc ăcetsema es .lus ecaf es .răhaz g 051 :luporiS .etpal ăcşaec 1 .ătis ni rp ătad ăcav ed ăznâ rb nid ărutulpmu o etşetăge rp eS .ăme rc o ac ecaf es ec ănâp .tnu ăţirugnil 1 .enib etşe rătnî es ănâp etab iam eS .adalemram uas aţaeclud enup es .edifats g 52 .ăcav ed ăznârb g 002 :aru tulpmU .ăuo uc ătacetsema .amrof snu urtnep tnu .ele rem ăţăruc eS .inig ram ep 4 — 3 iş dnuf ep ătitălc o ăzaşa eS .tivi rtop cof al .

răhaz ed po ris uc i ro avetâc ed csezemu eS .ă ro ed irut refs ie rt .tivi rtop cof al .ăcsae rgennî .atag epao rpa tnus dnâC .e raceif etsep .rotpuc al niţup ăsal iam es iş tagel po ris ed i rugniI avetâc arpusaed ănraot es .rotpuc al ăd eS .esaoj elinig ram uc ăm rof o tnu uc egnu eS .iilef aeniâp eiat eS .răhaz uc coljim al etulpmu .ăm rof nî csev res eS .esrucs enib ele rem arpusaed iş eniâp ed eliilef nup es .321 .tnu ed ăciţăcub o enup es .arpusaeD .

atag etse dnâC .telpmoc eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .tăpsao rp lutnu iş lu răhaz .dnânretla .eilinav .rtnî nup es iş ăjaoc ed ăţăruc eS .răhaz iriignil 6 .lutrot atag etse dnâC .etamâ răfs niţup .tăpsaorp tnu ărugnil 1 .lut rot ăcsae rc ăs ac elaom iam eif ăs eiube rt lucof tupecnî aL .tasip lurăhaz uc ăcetsema eS .ătartnecnoc aefac ed ă rugnil o uas .)637 .tnu uc enib trot ed am rof egnu eS .u rpsa enived .tăpsaorp tnu irugnil 2 .v( tnu ed ămerC .ătis nirp ătuce rt iş ăpa ed enib ăsrucs .eiîinav .ătraif elosaf g 052 ELOSAF ED TROT .tecnî iopa ăguada eS .rtnî rotpuc al ecaoc eS .ăzaesalg es iopa .eilinav ed ătacub o iş tasip lu răhaz uc eli ruşuneblăg ămups ăcae rf eS .coljim al elaom niţup eif ăs eiube rt .mo r niţup dnâguăda .etpal rahap 1 .ăuo 5 ICUN ED TROT .tacot ed anişam nirp ce rt es iş samă r iam a e rac apa ed enib grucs eS .ămerc o ac caf es ănâp talinav lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .056 IRUTIJĂRP IŞ IRUTROT .637 .356 .ăsaomups enived ănâp enib ăcae rf eS .atag tnus dnâC .ămups etutăb eliruşubla uc ămru al iş ămups tace rf lutnu uc iopa ăcetsema eS .cof al tlum ae rp eniţ es ăcaD .ămerc urtneP .ăro o ac ric rotpuc al ăd es .tnu uc ăsnu ăm rof o.ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc ăţitarc o.ăme rc o ac enived ănâp enib ăcae rf eS .răhaz g 052 .v( enatsac ed ăme rc ele e rtnî iş atla etsep anu nup es .ăme rc o ac tacetsema enib etse lutot dnâC .dnâr ep esup eli ruşuneblăg uc iş răhaz ed rahap nu uc tăpsao rp tnu ed ărugnil o ăcae rf eS .şuneblăg 1 .răhaz uc âtutăb ăcşirf g 051 .t rot ed eilef o enup es .ădalemram irugnil .ticăr a-s ec ăpuD .ăuo 5 .enatsac 05 ENATSAC ED TROT .v .ămups iruşubla ie rt elec nup es ăm ru aL .esiac ed ădalemram uc eilef o egnu es .aiţizopmoc ănraot eS .ămups etutăb eli ruşubla iş mo r ed i rugnil ăuod .tăpsaorp tnu g 051 .eilinav .ti rocăr a-s ec ăpuD .răhaz uc ticludnî eletpal uc etanicăm elicun cse răpo eS :icun ed amerC .oacac ărugnil 1 .ătutăb ăcşi rf lutenroc uc ănraot es enig ram ep rai .t rot ed eilef ătla .ăm rof nî ăcsaecă r es ăs ăsal eS .ăuo 3 NITFEI TROT .ămups eli ruşubla ămru al iş tacot ed anişam nirp etuce rt elicun .ăniăf rahap 1 .ătutăb ăcşirf enup es arpusaed rai .256 .156 .ătalocoic ed uas aefac ed ăruzalg uc ă repoca es .eli ruşuneblăg uc .icun ed ăme rc ed tarts nu iopa .mor irugnil 2 .ălao o.v .dnâr ep esup eli ruşuneblăg iş eilinav .947 .mo r uc po ris uc csezemu es .temsep irugnil 6 .ăt raif aelosaf ăcae rf eS .ăuod nî eiat es .ăro ed i rut refs ie rt tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .enib ăcae rf eS .ălage emirăm ed em rof ăuod nî aiţizopmoc ecaoc es icnuta .)vitatlucaf( icun rahap 2/1 .aefac uc uas ătalocoic uc ăzaesalg es .etui iam tiş râfs al rai .icun g 002 :icun ed amerC  2 .aniăf ăguada eS .şuneblăg nu .tnu uc ăm rof o egnu eS .talinav răhaz g 001 .v( icun ed ăme rc uc elpmu es iş roihcil uc uas mo r uc po ris nu uc eliţătămuj ăuodnâma csepo rts es .temsep ed ărugnil o .456 .421 al iş nif et raof lutemsep ăguada eS .ti rocăr iam a-s dnâc iş eilinav .oacac ed uas ăsar ătalocoic ed ărugnil o ăguada es .ăuo 4 .ăcsaecă r es ăs ăsal es .)827 .etpal ed lunu iş ăniăf ed rahap nu .elatnozi ro iilef ie rt nî eiat es .ăuo 6 TEMSEP ED TROT .temsep ărugnil 1 .enatsac ed ămerC .ămups tucăf .rtnî ăro o b reif es iş rolenatsac ajaoc ăzaetse rc eS .tnu uc ăsnu enib ăm rof o.etanicăm icun g 001 .ă ro o epaorpa .temsep ărugnil 1 .etpal g 001 .tivi rtop cof al .tunrec nid lutemsep .)947 .mor .ănraotsăr eS .răhaz rahap 1 .rtnî rotpuc al ecaoc eS .tacsu t rot ed irutse r uas etanila rp icun ărase rp es arpusaeD .ătis o.ădalemram uc uon nid egnu es e rac .răhaz g 05 .ăme rc uc elpmu es ăcaD .rtni rp iopa .ăniăf ărugnil 1 .răhaz g 002 .

etşecăr es işutot ăcaD .ătunrec tăpsao rp aniăf ăguada eS .oacac uc ătacetsema .eilinav iş răhaz uc ige rtnî elăuo tab es ătitocolc apa uc sav tla nî âsup ăcim ălao o.lutnu ămups ăcae rf eS .)047 .tlum iam tâc .556 .ăme rc dnânup ele e rtnî .enib dnâsăpa .uo 1 .et rap o al ăd es .telpmoc ticăr a-s atsaeca ec ăpud .856 .etşe rocă r es ănâp ue rem dnâcetsema .rtnî aiţizopmoc ecaoc eS .iulutiţuc aihcum ac ăsaorg iam eif un ăs aiaof tâcnî .cim cof al ecaoc eS .etui cof al ăţitarc o.cof ep .ăniăf g 001 .tnu uc ăsnu ăm rof o-rtnî aiţizopmoc ănraot eS .tivi rtop cof al .ămups eliruşubla ămru .tipot tnu ărugnil 1 .ăniăf g 57 .ătalocoic uc ăzaesalg es lut roT .rtnî ecaoc eS .s ra răhaz uc ăzaesalg es ănâp et rap o al ăsal es eiaof amitlU .coljim al iţ răp elebma csebocs eS .v .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.rtnî .amrof snu urtnep tnu .eilinav .p( aefac ed ă ruzalg uc ăzaesalg es lut roT .ăti rpo ame rc lutenroc uc enup es arpusaed rai .v( tnu uc aefac ed ame rc etşetăge rp eS .v( canozoc ed ame rc uc lef al .etasip icun ed rahap 2/1 iş lutemsep uc ătado aguăda etaop es .i ro ie rt ed .eletla etsep elenu eliof ăzaşa eS .837 .rotpuc al .iinişam aenig ram ep ătitocolc ăpa uc etunim avetâc l-udnâniţ .756 .ărutinrag u rtnep ăme rc ed ărugniI o etşe rpo eS .tacsu tcef rep eif ăs eg retş eS .aniăf ăguada eS .ămups etutăb eli ruşubla iş aniăf ăguada eS .atla etsep anu etazeşa tâcnî leftsa .etşecăr es un ănâp .taula ed asam ep nup es iş ăvat nid iţnib reif tocs es .atag etse dnâC .)337 .amrof snu urtnep tnu .talinav răhaz g 061 .ăuo 5 ŞOBOD TROT .956 .ăruzalg urtnep răhaz irugnil 3 .iilef ie rt nî eiat es .ăţni rod ăpuD .ătutăb ăcşi rf uc elpmu es log tsecA .atag etse ame rc dnâC .ăuo 6 OACAC ED TROT .)437 .ece r al iş ănişam ep .no rtsac nu enib etşezlăcnî eS .tică r a-s ec ăpuD .ăme rc o ac caf es ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .enib ednitnî ătaop es ăs .ăuo 5 ACOM TROT .ămerc urtneP .ludnuf ăgraps es ăs ă răf rad .enib ăcetsema es iş ătunrec tăpsao rp aniăf iş auaefac ăguada eS .lu răhaz telpmoc etşecăr es un ănâp .ame rc uc tecnî ăcetsema es iopa .ame rc enup es ele e rtnî rai .eilinav uc iş răhaz uc ige rtnî elăuo lenăzăc nu.tpoc ed farp tehcap 1 .răhaz g 521 .337 .lutrot roşu aiăt es a urtnep .rtnî tab eS .amrof snu urtnep tnu .rtnî lurăhaz edra eS .ăuo 4 :amerC .etpal niţup uc etace rf oacac ed i rugnil ăuod uas ăpa ed ărugnil o uc iinişam aenig ram ep ătaium atalocoic ăguada eS .iulutiţuc lu rotuja uc toT .ăniăf g 002 ĂDALEMRAM UC TROT .tăpsaorp tnu g 002 .iof 8 — 7 dnâ r ep coc eS .tenroc nirp ătanrut ăme rc ăniţup uc uas etisirahaz etcu rf uc ăzae roced es a rpusaed rai .arpusaed ăzaşa es ătasalg leftsa aiaoF .521 farp nu .ăzaesalg es pmit tâC .)eraocic uas( ătartnecnoc aefac ărugnil 1 .ăcşirf g 052 .ăniăf irugnil 5 .iro ie rt ed .ăro o ac ric .răhaz g 051 .rotiţmis etşe rc rol lumulov ec ănâp lu răhaz uc ige rtnî elăuo lenăzăc nu.ăniăf uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu enib ăm rof o.v( tnu ed ăme rc uc elpmu es .v( ătalocoic ed ămerC .)927 .oacac g 05 .trot tla u rtnep arutulpmu ităge rp etaop es iulutrot lucoljim nid socs lutaula niD .răhaz g 051 .âro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc es .ige rtnî elăuo nup eS .ielu uc ăsnu ăcalp o ep t rot ed aiaof eniţ es .eşao rgnî es ăs epecnî ănâp ue rem etab eS .ăruzalg urtneP .ăuo 6 ĂNAIDNI TROT .ătalocoic ed ăme rc enup es iilef e rtnÎ .v .eiţizopmoc nid leftsa ănraot es iş ăniăf ărase rp es . rotpuc al ăpilc o trot ed aiaof ecudortni es .vitametla iopa etab eS .tatnâb reifnî .tivi rtop cof al .ăme rc o ac ecaf es ănâp enib ăcaerf es iş talinav lu răhaz .lu răhaz es-udnium ac urtnep .rtnî nup eS .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.răhaz g 051 .ătalocoic uc ăzaesalg eS .oacac irugnil 2 uas ătalocoic enaotab 2 .coljim al log nu ănâmă r ăs .656 .ăniăf g 041 .mo r niţup uc tacetsema po ris uc eliilef csepo rts eS .esao rg ed lage iilef ie rt nî eiat es .gnul tiţuc iunu lu rotuja uc edepe r ednitnî es iş trot ed aiaof ep ănraot es .ăuod nî lut rot tiţucsa tiţuc nu uc eiat es .tnu uc t rot ed am rof egnu eS .rtnî :trot u rtnep amerC .tică r a-s ec ăpuD .ereim irugnil 2 .e recălp ăpud ăzaesalg es iş )827 .ăsam ep ăcsaepil es un ăs inig ram ep g ruc e rac răhaz ed eli rutăcip ac urtnep . rotiţmis etşe rc aetatitnac ec ănâp iinişam aenigram ep lulet uc enib tab eS .e raoluc al ădihcnî es ăs epecnî iş telpmoc tipot a-s lurăhaz dnâC .lut rot tcef rep ticăr a-s ec ăpuD .amrof snu urtnep tnu .t rot ed eliilef ănmaesnî es .răhaz irugnil 2 .iilef ie rt nî nub tiţuc nu uc eiat es .ece r al iş ănişam ep vitanretla iopa tab eS .

ăniăf uc tarăse rp iş tnu uc snu enib .ămâ răfs es leftla .iof u rtap dnâr ep coc eS .işolococ ăcaf es un ăs enib ăcae rf eS .lutnu .etanicăm elicun uc aniăf taula ed asam ep ătnâmă rf eS .eilinav .tpoc ed farp tehcap 1 .etpal irugnil 4 .eletpal .v( ătalocoic uc asalg etaop es ădalemram ed col nÎ .e ras iş tpoc ed farp ed leţehcap nu .arutnu .tăpsaorp tnu g 051 .şolococ nu icin ănâmă r un ăs iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac ue rem ăcetsema eS .etpaî ărugnil 1 .ărutinrag urtnep .inig ram ep ăji rg uc dnirpsed es etpaoc elioF .466 .066 .iruşubla 8 ŞUBLA ED TROT .etpal l ¼ :amerC .etacot icun g 001 .ănişam ep .t rot ed iem rof ludnuf ep .ăniăf g 051 .ăme rc ed lunu uc ădalemram ed dnâr nu dnânretla eliof ăzaşa es etraped iam aşa iş ăme rc uc egnu es e rac eiaof auod a enup es arpusaed .luteţo .e raocă r al ăro o aets ăs ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .eras ed farp nu .etpal l 2/1 .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc es iş .tlum iam ătpaetşa ăcad .)urca aerp eif un ăs( niv ed teţo irugnil 2 .ăb raif ăs epecnî ănâp eniţ es iş ănişam ep aţitarc enup eS .ăme rc uc lut rot ă repoca es .tasip lurăhaz .tăpsao rp lutnu ămups ăcae rf eS .ădalemram g 052 .ue rem dnâce rf tnu ed icim eleţăcub dnâr ep nup es .ădalemram g 052 .aniăf iopa .eiruf raf ep trot ed eiaof o ăzaşa eS .ae reim .icun g 001 .luo .tasip răhaz g 041 .elacot rop ed ăţnese uas mo r ăguada eS .ătagel ed lutsed etse dnâC .elacotrop ed ăţnese uas mor .ădalemram g 052 .ădalemram uc egnu es ruje rpmî iş a rpusaeD .ărdup răhaz g 003 .taula ed asam ep aniăf emec eS .gnul nî etaiăt icun uc uas eladgim uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu t rot ed ăm rof o-rtnî aiţizopmoc ănraot eS .luielu .aniăf iş ărdup lurăhaz tecnî ăguada es .etpal ed ăuod ărugnil o uc oacac ăcae rf es :ăme rc ae raotămru enup es iof e rtnÎ .ame rc eşao rgnî es ănâp ănişam ep b reif es iş ănue rpmî etaot ăcetsema eS .iţ răp icnic nî et rapmî es e rac so rg lus nu ecaf eS .e ras iş tpoc ed farp ed leţehcap nu .ărdup răhaz g 004 .uo nu .tivi rtop cof al coc es iş iivăt aemirănr ed .tiv res if a ed etnianî ă ro o uc ăzaşa es lut roT .telpmoc ti rocăr ua-s ec ăpud iamun eliof tocs eS .tnu ed ame rc uc roşu ăcetsema es iş e ras ed farp nu uc ămups i ruşubla tpo tab es ta rapeS .avat snu urtnep tnu .ielu irugnil 2 .arpusaeD .tirocăr a-s ec ăpud iş et rap o al ăd es .)8.166 .uo 1 .răhaz irugnil 5 .răhaz uc ătutăb ăcşi rf iamun elezeb ed eliof e rtnî enup etaop es .luşuneblăg enup es iş coljim al col ecaf es . roşu dnâcetsema .ae ras iş eletpal .etanicăm icun g 041 .ăniăf uc ta răserp .t rot ed iivăt ludnuf ep so rg ed tivirtop luşubla dnâznitnî .taula ed asam ep aniăf en rec eS .icim elezeb avetâc tarapes caf eS .eilinav .366 .oacac ed frâv uc ărugnil 1 :amerC .ăniăf ărugnil 2/1 .ărutnu ărugnil 1 .dnâr ep eliof dnitnî eS .ăsaomups tineved a ame rc iş lutnu tot ecudo rtni es ec ănâp .tnu răm etacot iş niţup etijărp icun ă rase rp es .621 SRA RĂHAZ UC IŢIUCSIB ED TROT .lut rot ăzaşa es iz auod A .ăniăf g 041 UO ĂRĂF TROT .lurăhaz âguada eS telpmoc eiaom es ănâp .tăpsao rp lutnu .eras ed .dnâr ep ednitnî es ătacub e raceiF .lu răhaz enup es .tasip lu răhaz .elage iţrăp esaş nî et rapmî es iş lutaula enib ătnâmă rf eS .27 .răhaz irugnil 4 .tăpsaorp tnu g 001 .iof e rtnirp ădalem ram dnâznitnî .răhaz irugnil 2 .eiagit o.ădalemram uc egnu es .e rat aerp eiaom es elezeb ed eliof .tăpsaorp tnu g 051 .etpaoc tnus eliof etaot dnâC .rtnî etinemu r niţup iş lutiţuc uc etacot icun ă rase rp es .titocolc eletpal ănraot es iş .266 .ăniăf irugnil 3 .eras ed farp 1 .uunitnoc dnâce rf .etpal nid eilinav ed ăme rc o ecaf es pmit niD .iruşubla 8 ELEZEB ED TROT .amrof snu urtnep tnu .ăguada es iş ămups iruşubla tpo tab eS .eilinav ăniţup iş răhaz .ăniăf .tiţucsa tiţuc nu uc .şuneblăg 1 .ruje rpmî iş a rpusaeD .t rot ed ăm rof nî coc es e rac iof esaş caf es .ădalem ram ed lutarts etsep .tivi rtop cof al ecaoc eS .icun g 001 .esiac ed ădalemram ed e riţbus tarts nu ele e rtnî enup es .taula nu ătnâmă rf eS .sus iam ed ame rc ed col nÎ .coljim al col ecaf es .ăniăf g 003 ĂMERC UC IŞ ĂDALEMRAM UC TROT .

u rtil nu al ănâp dnâtelpmoc .lu răhaz tot ăvlozid es ănâp iinişam luţloc ep ăsal eS .eras ăţirugnil 2/1 .etpal l 1 .)etşe rc iam un iş etşe răpo es aidjo rd .elacotrop ed ăjaoc .taium a-s dnâC .eraoşiuc ed ăţirugnil ed frâv nu .ăniăf irugnil 2 .ăme rc uc enib dnu rtăp es ec ănâp ece r al uad es iş ărugnil o uc roşu ăcetsema eS .etpal irugnil 2 .ămups ătsaeca uc telpmoc lutrot ă repoca es iş ădalemram iş răhaz ed i rugnil urtap uc ămups eliruşubla tab eS .eilinav .ige rtnî elăuo .tnu uc ăvat o egnu eS .eşao rgnî es ăs ame rc epecnî ănâp cof ep eniţ eS .ece r etpal ed ăcşaec o uc aniăf eiaonr es tarapeS .etnib reif niv ed ame rc ănraot es a rpusaeD .avat snu urtnep ielu .tivi rtop cof al ecaoc es iş uo uc arpusaed egnu eS .eme rv ed etnianî arpusaed etşenemu r es ăcad rai .ăpa rahap 2/1 .tanobracib ăţirugnil 2/1 .icim eleţăcub nî iţamâ răfs iiţiucsib ăguada es iş et rap o al ăd eS .ăniăf irugnil 2 .răhaz irugnil 2 .ătizemu eitrâh ed eiaof o uc ă repoca es .coljim al ăruag uc ăm rof o tnu uc enib egnu eS .eşao rgnî es ăs ame rc epecnî dnâc iş ăcetsema es .566 .ăniăf nî ătucăf a ruag nî ănraot es .elaom eif ăs eiube rt lutaulA .ăuo 3 .ăniăf g 053 .tasip răhaz uc ăraserp es iş ănraotsăr eS .răhaz irugnil 8 .666 .ăuo 4 FULUGUG .răhaz irugnil 3 .rotăpăcnî sav nu.ăm rof nî tazeşa if aetup a urtnep iş eteged ep ed roşu edni rpsed es a urtnep .tăpsao rp lutnu iş ige rtnî elăuo ăguada eS .elăuo icin .tivi rtop cof al ecaoc es iş ăcun ed iţăcub arpusaed nup es .tiş rîfs e rpS .tne ruc ed ti ref iş dlac col al ăcsaerc ăs ăsal eS .ăniăf g 004 .ătado niţup etâc .etpal l 1 .avat snu urtnep ielu uas tnu .tăpsaorp tnu g 571 .ăro o ac ric eniţ eS .ătunrec aniăf .etacot icun ărase rp es a rpusaed rai .ătutăb ăcşi rf uc lut rot ă repoca es uas .rtnî ăcae rf eS .ece r etpal ănraot iam eS .aniăf no rtsac nu .eilinav ăniţup iş mo r ed ărugnil o .ăraluihgnutpe rd uas ădnuto r eiruf raf o ep aiţizopmoc ăzaşa es iz auod A .iţiucsib gk 2/1 /2 4 :ămerC .eiaom es ănâp iinişam aenig ram ep ăcetsema es iş aiţizopmoc ităge rp av es e rac nî lusav nî ae reim enup eS .tanobracib ăţirugnil 1 .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada es .eilinav .titocolc eletpal ănraot es e rac etsep eliruşuneblăg iş aniăf .ăraoşiţrocs ed ăţirugnil ed frâv nu .etamârăfsen .iţiucsib gk 1 .răhaz irugnil 4 .ăniăf g 054 ĂUO ĂRĂF ECLUD ĂTRUT .ădalemram irugnil 2 .icun rahap 1 .mor ărugnil 1 .răhaz irugnil 8 .tasip lu răhaz iş ae ras nup es iş coljim al col ecaf eS .gnul nî etaiăt iş etiţăruc eladgim uc iţe rep ep iş tâc dnuf ep tâta ărase rp es .etnib reif ăpa ăniţup uc gnits es e rac răhaz ed irugnil u rtap ăţita rc o-rtnî d ra eS .enib dnâcetsema lupo ris tecnî ănraot es .ăcşirf uas icun g 001 .dlac niţup eif ăs taţniube rtnî lulai retam ac eiube rt somurf ăcsae rc ăs ac u rtnep rad .ăniăf nî eliniâm uad es dnâc nî dnâc niD .icim iţăcub nî iţpu r iiţiucsib no rtsac nu-rtnî nup eS .mo r .t rot ed ăm rof nî .lutnu icin ăcida .ăm rof nid etatămuj epuco ăs tâcnî leftsa lutaula enup es .s ra răhaz ed lupo ris uc ăcetsema eS .ădnuto r ei ruf raf o ep aiţizopmoc ăzaşa es iz auod A .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada iam es .721 elacotrop ed ăjaoc uas elacotrop ed ăsar ăjaoc ăniţup iş elicun tiş râfs al rai .mor ărugnil 1 .eidjord g 52 .niv rahap ½ .ece r ăremac o.cof ep enup eS .icun uas eladgim g 001 .icun ed rahap 4/3 .etasip ele raoşiuc iş araoşiţ rocs .enib dnâcetsema .ece r al ăd eS .edifats g 05 .etşev res eS .ereim g 053 ECLUD ĂTRUT .tnâmăp ed ălaiceps ăm rof o ăţni refe rp ed .rtnî uas roticăr al etuniţ eif un ăs aniăf icin .ă raluihgnutpe rd uas .aiţizopmoc ănraot es .niv uc rahap 2/1 ăguada es .enib lutot ăcae rf eS .ă rugnil o uc tutăb niţup .lu răhaz enup es .răhaz g 001 uc ăcetsema eS .elaom eif ăs eiubert lucof .răhaz ed i rugnil urtap ăţitarc o.mor ărugnil 1 .etiţă ruc icun iş ielu .866 .etnib reif ae rp etse ăcad( etpal niţup uc aidjo rd eiaom es ta rapeS .dnâ r ep .ăraoşiţrocs ed ăţirugnil ed frâv nu .ăpa ed rahap 2/1 uc gnits es iş răhaz g 051 ăţita rc o-rtnî d ra eS .tirocă r iam a-s ec ăpud iş .răhaz ed i rugnil urtap iş dnâguăda .eraoşiuc ed ăţirugnil ed frâv 1 .răhaz g 052 .ănişam ep niţup etiijă rp .rtnî aniăf enrec eS .aniăf ătaot ecafsed es ănâp .iruşubla NIV ED ĂMERC UC IŢIUCSIB ED TROT .ătasip ăraoşit rocs iş e raoşiuc iopa .et rap o al ăd eS .mo r ed ărugnil o iş irubmâs ă răf eledifats ăguada es tiş râfs al iş anâm uc enib lutot ătnâmă rf eS .ielu ărugnil 1 .amrof snu urtnep tnu .iruşuneblăg 4 .766 .rtnî enrec eS .tucăf ed roşu ărutijă rp o etsE .

amrof snu urtnep tnu .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .lurăhaz iş eli ruşuneblăg enib snirpuc a lutnu dnâC .276 .)elacotrop ed ăsil( ătisi rahaz .ăme rc o ac caf es ănâp . roşu lutot dnâcetsema .amrof snu urtnep tnu .aniăf ăguada es .aniăf ărase rp es .tăpsao rp lutnu ămups ăcae rf eS .ădlac ăpa irugnil 2 .eiâmăl ed ăsar ăjaoc ăniţup iş ămups iruşubla u rtap elec .icun g 051 .966 .ămups eliruşubla tab eS .elăuo cse rătnâc tâc răhaz tâta uc ige rtnî ăuo icnic enib tab eS .tivi rtop cof al .enib etab es iş talinav lu răhaz ăguada eS .ăţudlăc ăpa ed irugnil ăuod .tivi rtop cof al ă ro o ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .aniăf ăguada eS .aniăf tecnî ăguada eS .tpoc ed farp tehcap 1 .iinişam aenig ram ep .rtnî aiţizopmoc ănraot es .ărdup răhaz g 522 .ătun rec ăniăf ed etatitnac işaeeca tecnî ăguada eS .talinav lu răhaz uc ige rtnî elăuo tab eS .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .edifats uc etacetsema icun rahap 1 .ăniăf uc ărase rp es .ăţni rod ăpud i răm top es eliţătitnaC .am rof snu urtnep tnu .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup iş )ănişam ni rp etuce rt un( lutiţuc uc tnurăm etaiăt elicun .sot uas tasip lu răhaz ăguada es .ămups eliruşubla tab eS .tpoc ed farp ed tehcap nu tacetsema a-s e rac nî .avat tnu uc egnu eS .răhaz ed ăcşaec 1 .ăniăf ed ăcşaec 4/1 1 .nif etaiat iş etiţăruc eladgim uc etacetsema edifats ed etatitnac işaeeca .ăniăf g 522 .niţup ăcetsema iam eS .edifats uc etacetsema icun ed rahap nu iş aniăf ăguada eS .i ro 3 — 2 ed tucse rc a rol lumulov rai .răhaz g 052 .amrof snu urtnep tnu .ti rocăr a-s ec ăpud eiat eS .iruşubla 21 ŞUBLA ED ENIÂP .ă raluihgnutpe rd ăm rof o.rtnî csevi rts es tarapeS .aniăf ăguada eS .eladgim uc uas icun uc etacetsema edifats ed iş ăniăf ed etatitnac işaeeca .tunrec nif .821 ed ăsar ăjaoc ăniţup iş muc .tivi rtop cof al ecaoc es iş eitrâh uc ătatepat iş tnu uc ăsnu ăm rof o.elăuo cserătnâc tâc răhaz .eiâmăl ed ăjaoc .eli ruşuneblăg eiruf raf o.ămups etutăb i ruşubla ie rt elec ăguada es tiş râfs aL .ticăr a-s ec ăpud iş .ăraoşiţrocs ăţirugnil ed frâv nu .ăuo 3 CEHC ED LEF TLA .ăuo 5 EDIFATS UC CEHC .tasip lu răhaz tecnî dnâguăda .tasip răhaz rahap 1 .lu răhaz uc ige rtnî elăuo tab eS .ăuo 3 ĂCUN UC ĂRUTIJĂRP .eras ed farp nu .iz auod a ăsaotsug iam etsE .ătunrec aniăf iş ece r eletpal etşetăgerp eS .ăraluihgnutpe rd anu uas t rot ed ădnuto r ăm rof o tnu uc egnu eS .ăro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc eS .176 .e riţbus tarts nu.ticăr a-s ec ăpud iilef eiat eS .amrof snu urtnep tnu .dnâr ep esup eliruşuneblăg iş .ă ro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc enup es .talinav răhaz irugnil 6 .ăro o .ielu uc avat egnu eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA NAPŞIDNAP ED LEF TLA * .ănraotsăr es atag etse dnâC .avat snu urtnep tnu .tăpsaorp tnu g 05 .tpoc ed lufa rp .ătasip araoşiţ rocs iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .ăniăf irugnil 6 .tnu uc enib ăm rof o egnu eS .ăuo 6 NAPŞIDNAP .uunitnoc dnâcetsema .nub cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es . rotpuc al ecaoc eS .ăniăf g 051 .tpoc ed farp ăţirugnil ed frâv nu .076 .iriţbus iilef eiat es .ăniăf rahap 1 .ae ras .tot ed enib .476 .tnu uc ă raluihgnutperd ăm rof o egnu eS .luşubla uc ăcetsema es .376 .ăniăf ă rase rp es .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăjaoc .etpal g 521 .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu .elezeb urtnep ac ăcsae rătnî es ăs luşubla tâcnî leftsa .ăniăf iş etpal dnânretla enup es .eiâmăl ed ăjaoc .ăuo 4 CEHC .rtnî ănraot es .

ăbla eit râh o ăvat o.aiţizopmoc ănraot es .tanobracib ăţirugnil ed frâv 1 .aiţizopmoc ănraot es iş aniăf ărase rp es .tanobracib esar eţirugnil 2 .iilef eiat es .v .ăme rc o ac ecaf es ănâp )ăpa ed uas( etpal ed i rugnil ăuod uc adalemram ăcae rf eS .ăniăf g 051 ESIAC UC ĂRUTIJĂRP .răhaz irugnil 3 .coljim al col ecaf es .ăvat nî eledalur ăuodnâma ăzaşa es .iruşuneblăg 2 .rtnî ăcae rf eS .086 .827 .lutanob racib .ăniăf g 57 .teged nu ed esao rg iilef eiat es .răhaz ărugnil 1 .aniăf ăguada eS .ăniăf g 051 EREM ED ĂDALEMRAM UC ĂDALUR .tiş râfs e rtăc iŞ )luzeim etşepil es un tpoc a-s ăcad( iap nu uc ăc raecnî eS .icun g 051 .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es .ăgae rtnî iş iv res etaop eS .etşecăr es ănâp aşa ăsal es iş taula ed asam ep avat uc ănue rpmî ec raotnî eS .ăuo 2 TAHAR UC CEHC .eiţizopmoc nid et rap o ănraot eS .ăţaeclud nid elacotrop ed ăjaoc .ăuod nî iopa etrapmî eS .776 .ămerc urtnep tipot tnu ărugnil 1 .mor irugnil 2 .coljim al col ecaf es .eliruşuneblăg nup es . răhaz ed ă rugnil o uc ătaium aidjo rd iş ae ras .976 .csebla es ănâp .tipot lutnu tiş râfs al iş ămups etutăb eli ruşubla .iz auod a ăţni refe rp ed .lutanob racib uc ae reim ănişam ep ăcim ăţitarc o.921 .nub cof al ecaoc eS .e ras ed farp nu iş ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd .ăsnitnî lage iş e riţbus iam tâc aiţizopmoc ănraot es .ticăr a-s ec ăpuD .rtnî enretşa eS .eilinav .ădalemram gk 2/1 ĂDALEMRAM UC CEHC .rasecen etse ăcad .ăniăf ă rase rp es iş tnu uc am rof egnu eS .esiac urtnep sot răhaz .acsu es un a u rtnep .tahar iţăcub 5 — 4 . răhaz niţup uc etacetsema .ielu irugnil 4 .ielu g 051 .aniăf iş tunrec tăpsaorp lutanob racib .ăuo 3 :auod a aiţizopmoC .luielu .676 .tivi rtop cof al ă ro o ac ric ecaoc es iş arpusaed etaiăt eladgim avetâc nup es .uo 1 .ă ro ed etatămuj o ăcsaenhido es ăs ăsal eS .)vitatlucaf( ăţaeclud nid etcurf irugnil 2 .ti rocăr a-s dnâC .ădihcil tineved a ae reim ec ănâp es-udnâniţ .telpmoc ticăr a-s ec ăpud iş ănraotsăr es ătpaoc etse dnâC .)anâm uc i rulus icim etucăf tsof ua ec ăpud( tahar ed eliţăcub ăzaşa es . rotiţmis etşe rc lumulov ec ănâp lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .ădalemram irugnil 3 .rec es tîc esiac .etpal g 051 .amrof snu urtnep tnu .ălbat ed ăm rof o egnu eS .tivi rtop cof al coc es iş eteged ăuod ed esao rg iilef nî eiat es .lutnu uc aniăf taula ed asam ep ăcetsema eS .ereim irugnil 2 IELU UC ĂRUTIJĂRP .e riţbus et raof aenemesa ed tarts nî e rem ed ădalem ram enup es a rpusaed .iruşuneblăg 4 ĂMERC UC ĂDALUR .ăniăf g 022 .răhaz g 002 .luielu ăguada eS .tnu g 521 .amrof snu urtnep ielu .lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.eras ed farp nu .erem ed ădalemram irug-nil 3 .ăniăf g 002 .ăcun o tîc eidjord .576 .edifats uc etacetsema icun rahap ½ .876 .ă ro o ac ric )elaom tlum lam( tivi rtop cof al ecaoc eS .gnul nî etaiăt icun g 051 ăguada es .ielu irugnil 2 .tivi rtop cof al ăro o ac ric ecaoc eS .răhaz g 57 .ae reim enup es .)827 .tnu g 001 .eras ed farp nu .etanicăm icun uc ărase rp es iş ădalemram ed e ritbus tarts nu uc gnu es .eiiţizopmoc ed lutse r ănraot es .e ritbus ed lutsed eiaof o ednitnî eS .ăraluihgnutpe rd .icun irugnil 3 .ielu uc uas tnu uc .iof ăuod dnâ r ep dnitnî es .ăniăf g 082 .ăzaelu r es .ăniăf irugnil 3 .eiâmăl .tnu uc ăraluihgnutpe rd ăm rof o egnu eS .eras ed farp nu .mo r niţup uc tarecam al iâtnî iam esup iş tnu răm etaiăt )ăţaeclud nid uas( etisi rahaz etcu rf ed irugniI 2 — 1 iş muce rp .ăpa uas etpal irugnil 2 .ăniăf ă rase rp es .eletpal iş luielu tatpe rt ăguada eS .iilef eiat es iş lus ecaf es .ătacetsema enib etse atsap dnâC .lutaula ătnâmărf eS .răhaz ărugnil 1 .eledifats iş acun tiş râfs al rai .v( tnu ed ăme rc o uc elpmu es .iruşubla 3 .snârts ae rp un eiaof e raceif ăzaelu r eS .ă ro ed etatămuj o ăcsaenhido es ăs ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .rtnî enib ăcae rf eS .eidjord g 02 .eit râh o uc ă repoca es .a rutulpmu uc ătivi rtop ă ruzalg o uc ăzaesalg es zac tseca nÎ .taula ed asam ep aniăf en rec eS .aniăf .tanobracib ăţirugnil 2/1 .răhaz g 001 .tsug ăpud mo r iş ailinav .

atag tnus ec ă rusăm eP .tnu uc ăvat o egnu eS .răhaz uc iruşuneblăg ie rt elec ăcae rf es pmit e rtnÎ .so rg ludnuf uc ăvat o ep nup eS .tirocă r iam a-s ec ăpuD .ă ro ed etatămuj o niţup lec aets ăs ăsal eS .tiţuc iunu lu rotuja uc tocs es .inig ram ep ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .etatămuj ep ecaoc es iş rotpuc al ăd es .mc 01 ed ignul e raoşiţeb .ăniăf uc ătarăserp iş tnu uc ăsnu ăm rof o eme rv nid etşetăge rp eS .răhaz g 521 .ăuo 3 EILINAV UC IŢIUCSIB .ămups i ruşubla ie rt elec iş aniăf ăguada eS .i ruihgnutpe rd nî uas irubmo r nî edlac eiat eS .enişiv gk 2/1 .talinav răhaz rahap 2/1 .eiaom es ăs pecnî eletcu rf iş lu răhaz tipot a-s ec ănâp rotpuc al uon nid ăd eS .eletla ed elenu mc 3 — 2 ed ăţnatsid al .irubmo r nî .etijocen .ădlac eiat es iopa .răhaz g 051 .186 .tăpsaorp tnu g 521 .e raojămă rg icim aţirugnil uc nup es iş ăsao rg ălbat ed ăvat o tnu uc egnu eS .tăpsaorp tnu g 521 .nmel ed a rugnil uc dnâcetsema .286 .ăniăf rahap 4/3 .cof al tlum cseţăl es ece raoed .lutanob racib enup eS .486 .edifats g 521 .icun ed ăme rc uc elpmu top eS .tivntop cof al ecaoc es .ămups etutăb i ruşubla ie rt elec tiş râfs al iş e riţbus iam tâc gnul nî ătaiăt acun .enu rp enup top es esiac ed col nÎ .tanobracib ăţirugnil 2/1 .uo nu .lu răhaz iş aniăf ăguada eS .ăniăf g 52 iş etasip icun g 05 .csebla es ănâp talinav lu răhaz uc elnuşuneblăg ăcae rf eS .ten roc ed ăm rof nî eif .386 .eledifats gela eS .ăuod nî etaiăt elesiac etnianid csetăge rp eS .tnu g 521.cim cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot eS .talinav lu răhaz uc aniăf ăcetsema eS .ămups ecaf es ănâp lutnu ăcae rf eS .ămups ecaf es ănâp eletpal uc lutnu ăcae rf eS .răhaz rahap 1 .uunitnoc dnâce rf .ăm rof nid etaocs es iş eiat es .ăuo 4 EILINAV UC IŢIUCSIB ED LEF TLA * .tivntop cof al ecaoc eS .586 .enişiv gk 2/1 al iirubmâs tocs es iş ălaps eS .cte iga rf . rotpuc al uad eS .ăniăf rahap 2/1 .ăuo 2 EDIFATS UC IŢIUCSIB .enişiv .ămups etutăb iruşubla ăuod tiş râfs al .iruşubla urtap elec al ed amups .ăme rc o ac ecaf es ănâp tasip lu răhaz uc lutnu tarapes ăcae rf eS .mo r ed irugnil ie rt uc ăcşaec o..rtnî ănraot es aiţizopmoC .avat snu urtnep tnu .ămaez ed ăg rucs es ăs ăsal es iş enao racam ed atis nî nup eS .etui cof al niţup et raof niţ es iş eletla ed elenu mc 3 — 2 ed aţnatsid al eiţizopmoc nid ăţi rugnil o etâc enup eS .iţnib reif tnus tâc csecus es iş tiţuc nu uc tocs es .talinav răhaz g 002 .talinav răhaz g 041 .răhaz niţup uc lulog elpmu es iş sus nî ele rubmâs tats a e rac nî aetrap uc ăzaşa eS .rtnî nup es iş ălaps es .ăuo ăuod dnâr ep ăguada eS .temsep g 001 .iruşuneblăg u rtap dnâr ep ăguada eS .sot răhaz uc ărase rp es atag etse dnâC .ăniăf g 061 ĂCISIP ED IBMIL .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăvat o.lurăhaz .ăuo 3 ĂCUN ED ĂŢRAOCS .lus eif .ăuo 5 ENIŞIV UC ĂRUTIJĂRP .ămups etutăb iruşubla icnic elec .tivi rtop cof al ăcaoc es ăs rotpuc al uad es .iruşubla 2 .ănif ăniăf g 012 ăguada iam eS .csebla es ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .ămups o ac cse rc ec ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .icun rahap 1 .etpal ăţirugnil o .031 .talinav răhaz g 002 iopa .ăniăf g 05 iş temsep g 05 aţniube rtnî top es temsep ed g 001 ed col nÎ . roşu dnâcetsema .amrof snu urtnep tnu .aefac ed uas ătalocoic ed .u rtemaid urtemitnec etatămuj ed ărutăzihcsed o f râv al e ra e rac ăznâp ed laiceps tenroc nu uas .tpoc ed iivăt aemi răm ed eiaof o ednitnî eS .ămups etutăb iruşubla ie rt elec ămru al iş aniăf ăguada es .etcu rf etsep aiţizopmoc ănraot eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp .lutnu enup es iş coljim al col ecaf eS .eitrâh ed lutenroc elpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .ăniăf g 012 .taula ed asam ep aniăf en rec eS .mor irugnil 3 .aniăf ăguada es .ăsao rg ălbat ed ăvat o tnu uc egnu eS .temsep g 52 uas .lutenroc uc uas aţi rugnil uc eiţizopmoc nid niţup etâc enup es .ăniăf g 521 .ăcsaenemu r es ăs pecnî ec taidemI .lumo r uc eledifats tiş râfs al iş ăniăf ed g 521 iopa .elinişiv ăm ru al iş tunrec nif lutemsep .eit râh o ep ănue rpmî nrec eS .tivi rtop cof al .e ras .

886 .ărdup răhaz ărase rp es .camiac irugnil 3 .eilinav .tasip răhaz g 57 .ăcşi rf ătlum iam e rtni ăs e rac nî .edlac tocs eS .iruşubla 3 .lucamiac :nup es iş coljim al col ecaf es .aţi rugnil uc enup es atsaecA .e ras .ădnitnî es un ăs rad .e rat ed lutsed eif ăs eiube rt aiţizopmoC .ăniăf g 051 ĂCISIP ED IBMIL ED LEF TLA * .iruşubla 4 .ăţirugnil o uc eif .tpoc al cse rc ele ăc ămaes dnâniţ .răhaz g 002 .răhaz g 002 .tocs es ec ă rusăm ep .tnu uc ăvat o egnu eS .iruşubla 4 ELENUDNÂR ED IRUBIUC .taula ed asam ep aniăf en rec eS .tiţuc nu uc .anâm uc lutaula enib iopa ătnâmă rf es iş eleţăcub taiăt tăpsao rp tnu ăguada iam es .atag tnus ec ă rusăm ep .ăuo 2 .rtnî uas lenazăc nu.elaom et raof cof al coc eS .ăcsaeneblăgnî es un ăs ăjirg dnâva .lurăhaz ăguada eS .iruşubla 4 ELEZEB .aţirugnil uc eţilivom icim nup es iş ăniăf ăraserp es .talinav lurăhaz .ăuod etâc etipil eif .edlac tnus tâc tocs eS .atag tnus dnâC .tasip lu răhaz . uas ăcşirf g 051 .rtnî eliruşubla tab eS .tnu uc ăvat o egnu eS .teţo ed eţirugnil ăuod .enib luşubla eniţ es ănâp uon nid tab es iş talinav lurăhaz uc ăcetsema es .ielu irugnil 3 .tăpsaorp tnu g 56 .gnul nî etaiăt icun uas .icun uas eladgim g 003 ENAORACAM .ăbla eitrâh ed eiaof o ep lutenroc uc ănraot eS .tanobracib ed ăţirugnil ed frâv nu .ăniăf g 053 ICIMONOCE IŢEMSEP .elavo caf es ătaţehgnî uc tiv res u rtnep elelezeB .ăuo ăuod .ăcsaenhido es ăs ece r al ăro o ăsal eS .talinav răhaz g 001 .ăro ed etatămuj o coc eS .ălao o.ieţiăt ed ac eiaof o ednitnî eS .ărugnil o uc iâtnî ăcetsema eS .coljim al ătaţehgnî uc uas ătutăb ăcşi rf uc .coljim al esaoielc niţup nâmă r i rutijă rp etseca .ăpa uc ălusnep o uc csezemu eS .tunrec tupsaorp lutanob racib .ă ro ed etatămuj o ac ric .iruşubla ăuod al ed amups tiş rîfs al iş ătăpsao rp anâtnâms .niţup tirocă r ua-s ec ăpuD .cim cof al .ae ras iş tpoc ed lufa rp .iinişam aenig ram ep .786 .e ram lec luteged uc ludnuf roşu ăsapa es .ieţiăt ed ac aiaof ednitnî es .luo .atag tnus dnâC .uo 1 .tasednî ed lutsed taula nu ecaf eS .eras ed farp nu .avat snu urtnep tnu .talinav răhaz g 051 .avat snu urtnep tnu .131 coc es iş ăţilucruf o uc a rpusaed ăpaeţnî es .686 .etpal niţup uc ătaiţbus anâtnâms uc uas acşirf uc iş talinav răhaz uc ătunrec aniăf ăcetsema eS .ţ remoc nid roliţiucsib aemirăm ed etartăp em rof eiat es .)tpoc al tlum dnitnî es ece raoed( ele e rtnî mc 3 ed ăţnatsid o dnâsăl .ăniăf uc ărase rp es .ănâtnâms . rotpuc nî ecudo rtni es a ed etnianÎ .sus iam ac ăzaedeco rp es iş ămups etutăb eliruşubla ăguada eS .sod ep ait râh roşu dnizemu .tiţuc nu uc ăvat nid tocs es iş tivi rtop cof al coc eS .elelezeb nup es .etutăben i ruşubla ăuod uc enib ăcaerf es iş icun uas ăjaoc ed etiţă ruc eladgim ănişam ni rp uad eS .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt aiţizopmoC .răhaz g 053 .ănâtnâms g 05 .lutenroc uc eif .eilinav .iram ed tivi rtop .eras ed farp nu .096 .ădnitnî es un ăs ăvat ep etazeşa elelezeb tâcnî leftsa .iriţbus iilef etaiăt iş ăjaoc ed etiţă ruc eladgim ăguada eS .ăşae ric ed uas ănişiv ed bob nu enup etaop es ăţitrut e raceif ep .luielu enup es iş coljim al col ecaf eS .u rtemaid mc 4 — 3 ed eţit rut .ănue rpmî uon nid tab es iş tasip lu răhaz enup es .tpoc ed farp tehcap 2/1 .tivi rtop cof al coc es iş em rof eti refid eiat es .986 .icun uas eladgim g 002 .bals cof al coc es iş ăvat nî aitrâh uc ăzaşa es .ăniăf g 052 ANIROLF IŢEMSEP .taula ed asam ep aniăf en rec eS .elpmis eif csev res es iş ăvat nid tiţuc nu uc tocs es .iinişam aenigram ep eliruşubla tab eS .ă rutibocs ed lef nu ezem rof ăs ac .ăţaeclud nid .atsaeca u rtneP .teţo eţirugnil 2 .

ăniăf g 051 .tivi rtop cof al .ăvat ep ăzaşa es .ăcsae rătnî es ăs ece r al ăd es iş col nu al lutot ătnâmă rf eS .tirocă r iam a-s ec ăpud iş ăcetsema eS .tivi rtop cof al coc es iş răhaz ă rase rp es .eras ed farp nu .răhaz g 052 GREBNERUN ED IŢEMSEP .ăcav ed ăznârb g 051 ĂDALEMRAM UC IRUOLUR .tanobracib ăţirugnil ed frâv nu .)g 005 acric( erec es tâc ăniăf .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ăcsaenhido es ăs ece r al ă ro ed etatămuj o ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .tnu .iţemsep iţlum et raof sei sus iam ed eliţătitnac niD .e rat ed tivi rtop taula nu dnâcăf .aniăf ăguada es .tipot tnu .tutăb etpal uas truai rahap 1 TRUAI UC IŢEMSEP .tăpsaorp tnu g 052 .enib ătnâmă rf eS .atag tnus ec ărusăm ep ăvat nid tocs es iş tivi rtop cof al coc eS .ăuo 2 .şuneblăg nu iş ige rtnî ăuo ăuod .eiâmăl 2/1 al ed amaez iş ăsar ajaoc .ednuto r em rof eiat es .taula nid etatămuj ai es .496 .icun g 001 .eraoşiuc ăsar ăţirugnil 1 .396 .eras ed farp nu .igertnî ăuo 2 .inâmătpăs avetâc ece r al ăzae rtsăp es e rac .em rof eti refid eiat es .icim em rof eiat es .talinav lurăhaz ăguada es taium a-s lutnu dnâC .tanobracib eţirugnil 2 .erec es tâc ăniăf .ielu irugnil 2 .tivirtop cof al coc es .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada eS .răhaz uc ă rase rp eS .ăniăf .ănişam nirp etuce rt icun .talinav răhaz .mc 2/1 ed ăsao rg eiaof o .tivi rtop cof al coc es iş răhaz ă rase rp es .e ro ăuod niţup lec ăcsaenhido es ăs lutaula ăsal eS .rtnî ăzaşa es iş icim em rof eiat es .e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî eS .eilinav .sus iam ed aiţizopmoc ănraot es iş coljim al col ecaf es .răhaz g 002 .eras ăţirugnil 2/1 .tnu uc ăsnu ăvat o.ăniăf uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu ăvat nî coc es e rac .mc 2/1 ed ăsaorg eiaof o ednitnî eS .tpoc ed fa rp ed tehcap nu iş e ras ed fa rp nu .emizegă rf nid iş tsug nid ăd raip ăs ă răf .ăniăf g 002 ICUN UC IŢEMSEP .ăniăf nid taula nu ecaf eS .elaom ed tivirtop taula nu ecaf es iş ătnâmă rf eS .etanicăm eladgim uas icun .ăuo ăuod uc camiac ed ăcşaec o ăcae rf eS .ăraoşiţrocs ăţirugnil 2/1 .ătitocolc e reim g 052 uc tasip lurăhaz etşe răpo eS .eiâmăl ed amaez iş ăsar ajaoc .e ras iş tunrec tăpsao rp tanob racib .e rec es tâc ăniăf iş eilinav .tipot tnu irugnil 3 .elăuo .tanobracib ed ăţirugnil 1 .răhaz ărugnil 1 .231 .ăcav ed ăznârb nid taula nu ecaf eS .ărdup răhaz g 051 .tanob racib iş e ras .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep ednitnî eS .arpusaed snu urtnep uo iş ădalemram irugnil 2 .ăro o ăpuD .răhaz .ăniăf g 065 IŞOICILED IŢEMSEP .enib ătnâmă rf eS .596 .ăniăf g 005 .etpal ărugnil 1 .ăniăf ăsam ep enup eS .etasip e raoşiuc .eras ed farp nu .ăraoşiţ rocs .etpal ed ărugnil o .ăniăf nid etrap o uc ătnâmărf es e rac .ăme rc o ac ecaf es ănâp răhaz iş ielu uc .col nu al ănuda eS .răhaz .t ruai ed uas tutăb etpal ed rahap nu etab eS .lus caf es .eilinav .uo uc gnu es .e ras .şuneblăg 1 .răhaz esar irugnil 2 .uo 1 .tanobracib ăţirugnil 2/1 .e ras .iram ed tivi rtop iruihgnutpe rd eiat es .talinav răhaz irugnil 3 .tunrec tăpsao rp tanob racib iş ă raoşiţ rocs .mc 2/1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî eS .anâm uc ătnâmărf eS .ereim g 052 .)ue rg ednitnî es lutaula ece raoed ătado aiaof ătaot ăzae rcul es un( em rof eti refid ed iţemsep eiat es iş e riţbus et raof ednitnî es .ăuo 2 .296 .eras ed farp nu .camiac ăcşaec 1 ĂRAOŞIŢROCS UC IŢEMSEP .luo .enib ătnâmă rf eS .nub cof al coc es .696 .ieţiăt ed ac ăsao rg eiaof o ednitnî es .tpoc ed farp tehcap 1 .ădalemram uc gnu es .lutnu enup es iş coljim al col ecaf eS .icun g 002 .ăraoşiţrocs ăsar ăţirugnil 1 .tilu g 051 .196 .

ăniăf g 051 .ăniăf g 052 ERAOIBĂROC ED LEF TLA * .eliruşuneblăg nup es iş coljim al col ecaf eS .tivi rtop cof al .331 es tirutăpmî leftsa lutaulA .v( csezuţnarf taula ed tser nU IRALEHCO .csezuţnarf taula urtneP CSEZUŢNARF TAULA NID ELEŢĂRĂS .tăpsao rp lutnu uc ăcetsema es iş aniăf taula ed asam ep en rec eS .007 .tăpsaorp tnu g 521 .996 .ătnâmărf eS .ae ras .bals tlum iam .arpusaed ă rase rp es .ăpa ld 2/1 nid poris nu .uo nirp uad es e rac .etpal ed ărugnil o .csezuţnarf lutaula al tatăra a-s muc aşa .ătartăp aiaof uon nid ednitnî eS .tăpsaorp tnu g 051 ELEŢĂRĂS .sus iam ac lef al iopa ăzaedecorp eS .etrac o edihcnî ra-s mus iş ac .uo 1 .tnu g 001 .116 .etpal ărugnil 1 .nub cof al coc eS .iniâm a rudlăc ed eiaom es un ăs lutnu ac u rtnep . răhaz uc aiaof atsaeca atad ed iş dnâ răse rp eiţarepo ătsaeca ătad o ăcnî ătepe r eS .ăpa uc ătizemu avat ep ăzaşa es iş ătado csecusăr es .col nu al ănuda es ărutijărp ătla al ed tisolofen samăr csezuţna rf lutaulA .ătlalaec etsep anu iopa c rotnî es iţ răp ăuod eleC .e ras iş enrac ed anişam nirp iţuce rt iţ reif ifotrac .ăzoculg ăţirugnil o iş răhaz g 051 .ăniăf g 052 ERAOIBĂROC .şuneblăg 1 .tăpsaorp tnu g 002 .tivi rtop cof al coc es iş ăniăf uc ătarăse rp avat ep eletla ăgnâl elenu ăzaşa es .tăpsao rp tnu nid taula nu ecaf eS .talinav iş tasip răhaz uc ătacetsema aniăf taula ed asam ep en rec eS .aniăf taula ed asam ep en rec eS .ăniăf ăniţup uc ătarăserp taula ed asam ep ednitnî eS .ăniăf g 051 ELEŢĂRĂS ED LEF TLA * .tsug ăpud .ăvat o ep coc es e rac i rubmo r uas ednuto r emrof eiat eS .i riţbus ed etaop es tâc e raoşiţeb caf eS .ece r col al edepe r tatnâmărf eiube rt e raoibă roc ed lutaulA .rotpuc al coc es iş nemihc iş e ras .eletepac ăuodnâma ed e raceif ăcupa eS .e ras iş ănâtnâms ed ărugnil o .uo nu enup es iş coljim al col ecaf eS .v .e rat ed tivirtop ăsai ăs lutaula ac u rtnep tatnâmă rf al e rec es tâc .elinig ram u rtnuănî iro ăuod ed c rotnî es .uo uc egnu es 2/1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî es .ănişam nirp iţad iş iţ reif iifotrac nup es .rtnî ednitnî es e rac csezuţna rf taula nu ecaf eS .ăpa uas etpal .iruşuneblăg 2 .ie rt nî etşe rutăp es .eras ăţirugnil 2/1 .ăniăf .mc 2 ed izneb nî emiţăl nî eiat es iişâf etsecA .ece r ăpa ed eţi rugnil ăuod .ăsaoznu rg e ras iş nasus uas cam .nemihc .mc 2/1 ed ăsaorg eiaof o .796 .sus iam ac lef al csetăge rp es iş lutaula ătnâmă rf eS .ăcsae rătnî es ăs ece r al ăsal es iopa .e rat ed tivi rtop taula nu ătnâmă rf eS .mc 21 — 01 ed etal iişâf lutiţuc uc eiat eS .107 .ieiaof lucoljim ep ăgnita es ăs eli rutiodnî tâcnî leftsa .ăsar ăznârb eciro uas nazemrap irugnil 2 .emignul mc 21 iş emiţăl mc 2/1 ed iişâf eiat es .ărdup răhaz irugnil 3 :taula g 002 urtneP .talinav răhaz g 521 .nasus ed uas cam ed ăţirugnil o iş arpusaed snu urtnep uo 1 .tpoc ed farp tehcap ½ .ăniăf g 052 NEMIHC UC ELEŢĂRĂS .ătartăp iam tâc iş e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî eS .răhaz uc ărase rp eS .nemihc ărugnil 1 .iţreif ifotrac g 051 .e ras ed farp nu iş iţăcub nî taiăt tăpsao rp lutnu .ecer ăpa eţirugnil 2 .ece r al ăcsaenhido es ăs ă ro ed etatămuj o ăsal es e rac taula nu edepe r ătnâmărf eS .eras ed farp nu .uo uc gnu eS .ăpa uas etpal niţup iş tpoc ed lufarp .)116 .ănâtnâms ărugnil 1 .talinav răhaz g 021 .sa r nazem rap ă rase rp es .eras ed farp nu .896 .coljim al col ecaf es .ăuo 2 .eras ed farp nu .mm4 — 3 ed ăsao rg eiaof o.tivi rtop cof al .eras ed farp nu .ăcsaenemu r es ăs eiube rt uN .iţreif ifotrac g 051 .

etrap o ep ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .şuneblăg nu .ae ras .rtnî ămups eliruşubla tab eS .răhaz 3/1 nid tecnî ănraot es .iruşuneblăg ie rt dnâ r ep iopa .ătunrec tăpsao rp aniăf .etasip eladgim uc iş răhaz uc ă rase rp es iş tnu uc gnu es .răhaz ăţirugnil 1 .ăraoşiţrocs ăţirugnil 1 .e ras .431 ed ărugnil o .iznuto r iegi rvoc taula nid caf es iş ă raoşiţ rocs ăniţup uc ătacetsema ăniăf uc asam ărase rp eS .eiâmăl ed ăsar ăjaoc .ieţita rc ludnuf nî samăr lu rez iş ăgruc un ăs dnâv resbo .tunrec nif lurăhaz iş etepsaorp et raof eif ăs eiube rt elăuo .307 şatiţuc iunu lu rotuja uc eitrâh ep ed taidemi tocs es .eidjord g 04 .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup .407 .elaiceps ivăt ienu ae risolof ădnamoce r eS .etpal ăcşaec 2/1 .ăniăf g 005 ĂRAOŞIŢROCS UC IEGIRVOC .atag tnus iiţemsep dnâC .ăniăf g 08 .ăpa nid .tmi .răhaz irugnil 3 .igertnî ăuo 2 .ătalinav iş ătunrec aniăf .iruşubla 5 .etşe rc ednu ăbia ăs ac .ra r nofit nu.lurăhaz ădra es un ăs ac .taidemi tocs es iş etnib reif lupo ris .f râv al eiat es e rac eitrîh ed tenroc nu ecaf eS .mc 6 — 5 ed lav retni nu ele e rtnî ăsal eS .eras ed farp nu .iod etâc iţipil .alaedămălp enup es .no rtsac nu.tivi rtop cof al coc eS .răhaz g 05 .e ras iş lu răhaz .sus nî aruteiăt uc ăvat ep ăzaşa es e rac .tipot lutnu .iznuto r iegi rvoc caf eS .o-dnâcelpa .207 nî dnâr ep cudo rtni es .507 .ăcsaenemu r es ăs ă răf .ăniăf g 051 EDURC ETCURF UC ĂTRAT .ăuo 3 ENELEDAM .tasip lu răhaz eitrâh o ep etşetăgerp es tupecnî al eD .atag epao rpa tnus dnâc iş etui cof al coc es .col ăsal es ele e rtnÎ .şuneblăg 1 .mc 1 ed etal iişâf nî eiat / ĂLAEDĂMĂLP ED IEGIRVOC .coljim al col ecaf es .ăniăf g 521 .tpoc al cse rc ece raoed .ăbla eit râh o pmit nid etşetăgerp eS .ătunrec aniăf iş irolf ed apa ăguada eS .ecer ăpa ărugnil 1 .ăniăf g 005 uc iş răhaz uc ă rase rp es iş tnu uc gnu es .ăsao rg iam .răhaz g 021 IRUTOCŞIP .rtni rP .ăcsaeşue r ăs elirutocşip ac u rtneP .tagel ed tivirtop po ris nu ecaf es pmit e rtnÎ .eiţizopmoc nid ănraot es iş .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ilaretal iţe rep ărăf .etunim ed 52 acric niţ eS .emignul mc 21 — 01 ed irutocşip ătităge rp etnianid aitrâh ep ănraot es iş sus iam ed aiţizopmoc uc irut refs ie rt ep elpmu eS .ă rdup răhaz niţup a rpusaed ă rase rp es .lulet etaocs eS .irut refs ie rt ep iamun rad .607 .arpusaed tarăserp urtnep eladgim iş răhaz .irolf ed ăpa ăţirugnil 1 .eras ăţirugniI 2/1 .lurăhaz .eras ăţirugnil 2/1 .arpusaed tarăserp urtnep eladgim iş răhaz .eit râh ătla ep rai .răhaz ed ăsar ăţirugnil o enup es iş coljim al col ecaf es .ţudlăc etpal uc aidjo rd eiaom eS .ăsnuen avat ep tecnî ăzaşa es iş ă rafa ecenula ăs eitrâh ep tuzăc lu răhaz ac u rtnep .ărutucs es iş tăpac nu ed ait râh ăcupa eS .eidjord g 03 .tăpsaorp tnu g 521 .ătlalaec ep c rotnî es .nub cof al coc eS .lenăzăc nu.eilinav tehcap 1 .etpal ăcşaec 2 1 .ige rtnî ăuo ăuod .dlac etpal ed ăcşaec etatămuj uc ătaium eidjo rd nid taula nu sus iam ac ecaf eS . roşu dnâcetsema .elaom tlum iam .ăniăf .tivirtop cof al coc es iş ălbat ed ăvat o ep etaot ăzaşa eS .luşubla enib etşe rătnî es ănâp lulet uc etab iam es .tăpsaorp tnu g 052 .mc 2/1 ed u rtemaid nu uc ă ruag o ăbia ăs tâcnî leftsa .uo 1 .u rtnuănî ăvat ep ed aet rap uc .csebla es ănâp .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş enib ătnâmă rf eS .atag epao rpa tnus dnâC .ăcsaepot es ăs ac tăpsao rp lutnu ăţitarc o.rtnî uas taula ed asam ep aniăf enrec eS .tpoc al cse rc ece raoed .iruşuneblăg 3 .ăb raif ăs ărăf .eneledam u rtnep elaiceps .rtnî enup eS .ei ruf raf ep ăzaşa es iş .elirutocşip ecaoc rov es e rac nî iivăt aemirăm ed .ăzoculg iş răhaz .tasip lu răhaz uc ige rtnî elăuo no rtsac nu-rtnî ăcae rf eS .elemrof snu urtnep tnu .tecnî ănraot es ămru al rai .tasip răhaz g 521 .ălbat ed icim em rof tnu uc gnu eS .atag tnus dnâC .tnu g 521 .tnu g 09 .arpusaed tardup urtnep nif răhaz irugnil 2 .ă rugnil o uc roşu dnâcetsema răhaz ed lutse r enup es .etasip eladgim .somu rf ăcsae rc ăs eiube rt pmit e rac nî .ăcsaecă r es ăs ătis ep nup es iş em rof nid edlac tocs eS .elaom tăpsao rp lutnu .

et rap o al ăsal es taula ed aetatitnac nid emie rt O .etlum iam uas .ecer ăpa ărugnil 1 .iet rat ludnuf ep eletla ăgnâl elenu iopa ăzaşa eS .ednucs et raof elinigram ăbia ăs eiube rt e rac .tăpsao rp tnu g 002 .eras ed farp nu . .et rap o al tasăl lutaula niD .edepe r ătnâmărf eS .ăţaf etepac ăs ac rotpuc al etunim avetâc ăd iam es iş tutăb uo uc inigram ep iş urtnuănî egnu es .iivăt aemi răm ăpud .ăniăf nî taium luteged uc roşu el-udnâsăpa ruje rpmî ruj ed taula ep ăzaşa es e rac i riţbus izneb avetâc eiat es taula ed eleţişămă r niD .eiat es ă rafa esei e rac taula ed lutse r rai .cte ezăcaoc .tot ed ădnirpsed es ăs ă răf .1 .elebaob iş aitrâh tocs es .iţăcub eiat es .ăsao rg iam eiaof o ednitnî es tse r nid rai .tivi rtop cof al ecaoc eS .inig ram ep luteged uc dnâsăpa taula ed aiaof enup eS .3 .g rucs es .ămaez ed es rucs topmoc nid elesiac iş etaţniube rtnî .ăuo 3 :amerC .tiţuc iunu luf râv uc i rutăpeţnî 5 — 4 caf eS .enurp gk 2/1 .ănnof ătsaeca egnu eS .tnu .tnu uc ăsnu eit râh o arpusaed enup es pocs işaleca nÎ .enihc roic ep ed eleb aob cafsed es .atag etse dnâC .iirubmâs tocs es .enig ram o ac ezem rof ăs ac .răhaz g 521 .ii rugurts ălaps eS .ăraluihgnutpe rd ăvat o.răhaz ăţirugnil 1 .tpoc ed farp tehcap 2/1 .e ras iş tpoc ed fa rp .ăuo .irolf ed ăpa ărugnil 1 .etpal ld 4 .po ris ănraot es .ăm rof nî e riţbus et raof ăzaşa es lutaulA .ăniăf g 052 ĂDALEMRAM UC ĂTRAT .tnu g 06 .ece r et raof ăpa Cu căpşuni sau cu fragi ăs ăbla eitrâh ep nup es iş eţidoc ed ăţăruc es .iriţbus e raoşiţeb caf es .e ram ăt rat ă rugnis o ed col nÎ .elizneb azeşa es a ed etnianÎ .)ămups tace rf eif ăs ă răf .răhaz .etunim ed 52 ăpud .e ro ăuod niţup lec ece r al ăcsaenhido es ăs ăsal es iş egnim ed ăm rof nî col nu al ănuda es .eras farp nu .degarf iam tâta uc if av lutaula .ăuo 2 .tagel et raof po ris ănraot .etcu rf uc at rat elpmu es .tivi rtop cof al ecaoc eS .tpoc ed iivăt aemi răm ed .eras ed farp nu .răhaz g 521 .taula ep taluge r ăzaşa es iş ele rubmâs etaocs es .ăt rat ep ăzaşa es .atag etse dnâC .sus iam ac etcu rf uc elpmu es .iz auod a ănâp nuja nid asăl etaop eS .tpoc al ednirpsed es un a u rtnep .)enilp aerp un irugnil 2( ăniăf g 04 .2 .531 nu .ăgrucs es .iz auod a ănâp tasăl etse .ălbat ed icim em rof nî lutaula dnâzeşa .nmel ed ărugnil o uc niţup taium( lutnu iş luo .ăniăf nid ăcoc o ecaf eS . Cu struguri es iş ăm rof nî ăzaşa es .arpusaed sup urtnep răhaz .tipot tnu ărugnil 1 .sus nî ărud rob ăcim o ezem rof ăs ac .sus nî urtnuănid aetrap uc .tnu g 521 .ănu rp e raceif etsep răhaz niţup etâc aţirugnil uc enup eS .ăniăf nid .tnu niţup uc .e răzam ed edu rc ebaob ae ep rai .907 .tutaula elfmu un ăs tbuseded ed lu rea ac u rtnep .camiac ed ăcşaec o.enu rp ed gk 2/1 ălaps eS . ăcsaecă r es ăs ăsal eS .tpoc tsof a ec ăpud .lutaula ecaoc av es e rac nî am rof tâced e ram iam avec dno r nu eiat eS .rtnid taula nu ecaf eS .eliz 21 — 01 ăzae rtsăp es ălbat ed iituc nÎ .ăpa uc ătizemu .etcu rf ed uelej nu uas răhaz ed so rg po ris nu ănraot es arpusaed ep rai .ăniăf ăcşaec 1 .emiso rg mc ½ ed eiaof o ednitnî eS .sus iam ac taula nu ecaf eS .icim et rat etlum iam lef al ecaf top es .rtnî taula ed aiaof enup es uas . Cu caise if toP .ăvat nid etaocs es iş .lutaula esepa ăs ac urtnep .ăuod nî elesiac eiat es iş ălaps eS .ece r al ă ro o ăsal es iş ătnâmă rf es .ăcad dega rf iam etse lutaulA . rahaz g 001 .tivi rtop cof al ecaoc eS .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş răhaz uc ă rase rp es .şuneblăg nu iş ge rtnî uo 1 uas i ruşuneblăg 3 .e ras ed farp nu .tpoc al ăşao rgnî iam es ece raoed .enişiv uc csetăgerp es lef aL .jalirg ed ăm rof nî ădalem ram etsep ăzaşa es e rac .etnicălp tpoc u rtnep ăraluihgnutpe rd ăvat o-rtnî ăzaşa es iş ăsao rg ed tivirtop aiaof ednitnî eS .sus iam ac lef al elet rat caf eS .707 .tnu .ăpa uc ălusnep o uc iulutaula aenig ram roşu izemu av es .807 .rtnî eletcurf roşu ălaps eS .e ras iş ăniăf ed ăcşaec o .şuneblăg nu iş ge rtnî uo nu uas iruşuneblăg ie rt iş răhaz .ăpa o.no 1 .ădalemram ed e riţbus ta rts nu ednitnî es a rpusaed rai ăvat nî ăzaşa es .atag etse ec ăpuD .ăniăf g 003 EDURC ETCURF UC ĂTRAT ED LEF TLA * .ădalemram g 052 .eşe ric .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc eS .bmurop ed uas elosaf ed .camiac ăcşaec 1 ETIJOCEN ENURP UC ĂTRAT .ăniăf g 521 ĂMERC UC ĂTRAT .emignul nî ăuod nî pu r es .tnedece rp lec tâced degarf iam etse taula tsecA .

ăm rof nid ătadnî etaocs es uN .et rap o al icnuta ăd eS .etpal ld 1 .răhaz ărugnil 1 .ăuo 5 TEMSEP UC ANIRAVAS .631 o enup es ăme rc etsep .rtnî lef al ăzaşa eS .luteged i refus etaop tâc dlac .ălfmu es dnuf nid lutaula iulutpoc lupmit nî ăcaD .ăniăf nid )607 .ătpaoc etse aniravas dnâC .ătunrec tăpsaorp anuaedtot eiube rt( eitrâh o ep aniăf en rec eS .rtnî ăcaerf es .lutnu uc apa ăţita rc o.)urtnuănî elaog tnus enib etucse rc tnus ăcad( )627 .cse rc iam un iş ăsal es ece raoed .ăguada es e rac al .elăuo uc lu răhaz no rtsac nu.etunim 01 ac ric leftsa ăsal es iş )sav nid( ăniăf ed e riţbus ta rts nu arpusaed ă rase rp eS .ă ro ed etatămuj o ăpuD .esiac ed ădalemram ărugnil 1 .sed ae rp lu rotpuc sihcsed eiube rt uN .aidjo rd uc eletpal ăcetsema eS .ăniăf ed ăsar ărugnil 1 .e ram iam sav nu.lutaula uc enib tacetsema a-s un etnianid lec dnâc ănâp rotămru luo enup es uN .ăcsae rc ăs elişogog pecnî dnâc laiceps nî .ae ras iş i rolf ed apa .ăpa ld 2/1 2 EILINAV ED ĂMERC UC IRUTIJĂRP .)ăru tnu g 08 uas( tăpsaorp tnu g 001 .am rof snu urtuep tnu .tucse rc al col ăbia ăs ac .lurăhaz iş ae ras .răhaz g 051 .lecăpăc nu arpusaed eiat es .ludnuf ăpaeţnî es iş ădnuto r ăm rof o.)tot ed ece r eif ăs eiube rt un( ăcsae rocăr es ăs epecnî dnâc iş ăcetsema iam es .ă ro ed irut refs ie rt ecaoc eS .enib lutot ătnâmă rf eS .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt atsaP .ele e rtnî ăţnatsid atâta tot dnâsăl .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .răhaz g 051 iş ăpa ed rahap nu-rtnid tagel ed tivirtop po ris nu ecaf es pmit tseca nÎ .iinişam aenigram ep aţitarc ega rt es .am rof eze rtsăp iş-ăs rad .eras ed farp .117 .nmel ed ărugnil o uc edepe r ăcetsema es iş ătado aniăf ătaot ănraot es .827 .amrof snu urtnep tnu .iruşubla icnic al ed amups ămru al iş aniăf .taula nî ătacărbmî am rof nî ame rc ănraot eS .ti rocăr iam a-s lupo ris ec ăpud .tipot tnu g 57 .eidjord g 01 .ămerc urtneP .v( eilinav ed ăme rc uc ulpmu es .rotpuc al uad eS .tne ruc ed ti ref col nu al iş ărudlăc al ăcsae rc ăs ăsal es iş ă repoca es .)işolococ ăbia un ăs ac .temsep irugnil 5 .icim em rof nî ecaoc etaop es ani ravaS .u rtemaid mc 4 — 3 ed eţitrut icim )ăniăf ăraserp es un iş egnu es un( tpoc ed avat ep nup es iş .esiac ed ădalemram ed e riţbus ta rts nu arpusaed ednitnî es .ătizemu eitrâh o uc ă repoca es .eras ed farp nu .etacsu ed lutsed iş etucse rc enib eif ăs eiube rt .ăcşirF .csebla es ănâp .niţup tică r a-s ec ăpud ic .ue rem dnâcetsema cof ep aţita rc uon nid egnipmî es .ticăr ua-s ec ăpuD .răhaz ăţirugnil 1 .ăuo 3 .temsep ed ani ravas iş ac etşev res es iş ăzaeporisnî eS .irut refs ie rt ep tulpmu eitrâh ed tenroc nu.mor irugnil 2 .ăm rof nid emie rt o iamun lutaula enup es .aidjo rd enup es .esiac ed ădalemram ărugnil 1 .etpal ld 2/1 ăcnî iş ige rtnî elăuo iopa nup eS .ticăr a-s ec ăpuD .uo .ăniăf ăniţup ăcnî dnâguăda .mo r uc lupo ris uc etşepo rts es .a re tâc ep ătad o ăcnî ăcsae rc ăs eiube rt .tucse rc ed col ăbia ăs ac .tiţuc nu uc edlac tocs eS .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăro o al ănâp ă ro ed etatămuj o ăcsaerc ăs leftsa ăsal eS .ece r ăpa .ăb raif ăs epecnî lutnu uc apa dnâC .ăniăf g 521 . rolenaos rep lu rămun ăpud .eras ed farp nu .tenroc ed ăspil nÎ .aţirugnil uc iş enup top es .tnu uc ăniravas ed am rof egnu eS .uon nid ătnâmă rf es iş răhaz ed ăsa r ărugnil o .atag tnus dnâC .tun rec nif lutemsep ăguada eS .etunim 03 — 52 ac ric niţ eS .e ras ed farp nu iş dlac aiba etpal ld 2/1 .ărugnil nid ăgruc ăs tâcnî leftsa .ăniăf uc ărase rp es .ătutăb ăcşi rf uc elpmu es coljim nid lulog rai .ăcşirF .v( etcu rf uc eletrat u rtnep ac taula nu ecaf eS .iulutaula a sus ed aenigram bus teged ed etatămuj uc ănâmă r ăs tâcnî leftsa .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .ăznâp ed laiceps lutenroc nî uas .tnu .ăuo 4 .ca nu uc ăpaeţnî es .răhaz irugnil 5 .nub cof al .arpusaed ăcsaenemur es ăs epecnî ame rc ăcad iş ă ro ed i rut refs ie rt ac ric eniţ eS .etnib reif eif ăs ă răf .ăm rof nid etaocs es .ătabibmî enib etse aniravas ec ănâp .dnâr ep esup elăuo ăguada es .tipot lutnu ăguada eS .v .eiaom es ăs ac .ăţitarc ep ed ednirpsed es lutaula ec ănâp .tsug ăpud mo r iş .rotpuc al etunim avetâc ăd iam eS .ănâtnâms ăniţup uc tacetsema uas tuzăcs eletpal uc ăzaiţbus es lutot iş ătunrec aniăf uc ăcetsema eS .răhaz g 051 .rtnî ăb raif ăs enup eS .icim edifats iş aguăda top es taula nÎ .217 .ăme rc o ac cse rc iş csebla es ănâp eilinav iş răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .i ro 3 — 2 ed eiţarepo ătsaeca dnâtepe r .mor irugnil 2 .irubmâs ă răf .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .e riţbus ăme rc o ac ecaf es ănâp .tnu uc ăniravas ed am rof egnu eS .ăpa uc rahap 1 :poris ortneP .edac ednu oloca .ăme rc u rtneP .rtnî aniăf en rec eS .017 .ăpa uc rahap 1 :poris urtneP .e ras iş răhaz .elaom ed lutsed eif ăs eiube rt aiţizopmoC .tipot tnu ed ă rugnil o enup iam eS .coljim al col ecaf eS .ăniăf g 052 TIPSOD TAULA NID ĂNIRAVAS .şolococ nu icin e ra iam un atsap dnâC .niţup etâc tanrut .

927 .lage tarts nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .v( ”eilinav ed ămerc uc irutijărP“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂMERC UC ELEŞOGOG .emî răfs es un ăs ac .e ram eiruf raf o ep etaot etazeşa if a ed col nî .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .eilinav ed ăme rc uc elpmu eS .ăpa nid tucăf .tal tiţuc nu uc ăji rg uc tocs es .so rg ta rts nu.lutiţuc uc inigram ep acşirf dnâtpe rdnî .răhaz g 002 . rolenaos rep lu rămun ăpud .telpmoc e repoca el ăs e rac .ii rătnicălp al ed atag arăpmuc top eS .tică r ua-s iş etpaoc tnus ec ăpuD .dnâr ep csenemu r es .eilinav iş răhaz .uo nu.ăcşirf g 005 .406 .ăsnuen avat ep .etepac al iş etrap o ep .047 .eleşogog etsep ănraot es iş ăcsae rocăr es ăs ăsal eS .icun ienu aemirăm ed eţitrut .ăzoculg ăniţup iş ăpa ld 1 iş răhaz g 002 nid tucăf lupo ris uc iopa ăcetsema eS .ătado iţot pacnî un ăcaD .etiv res eiube rt dnâc icnuta ăcşi rf uc azeşa top es iş ălbat ed eituc o.237 .nab nu tâc .ărdup răhaz ăraserp es uas răhaz ed ăruzalg o .capac nu eiat es .eilinav .rez ed ăs rucs enib iş răhaz uc ătutăb .ătalocoic etsep ănraot es .837 .ăpa ld 2/1 1 .ăraluihgnutpe rd eiruf raf o ep eletla ăgnâl elenu ăzaşa es etlaleleC .eilinav ed ăme rc o ecaf eS .737 iş .ăpa uc rahap 2/1 1 :luporiS .ătutăb ăcşirF .ădaoc uc e ram eiagit o.v .v .ăzoculg ed ăţirugnil etatămuj iş ăpa ld 1 uc răhaz g 051 t reif al nup es ta rapeS .emâ răfs es un ăs ac .”eilinav ed ăme rc uc i rutijă rP“ u rtnep ac taula nu ecaf eS .mc 6 — 5 ed eta rtăp nî eiat es .v( ”eilinav ed ămerc uc irutijărP“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCŞIRF UC ELEŞOGOG .ăme rc o ac ecaf es ănâp .iinişam aenig ram ep .ăcsaecă r es ăs ăsal eS .aţilucruf uc ăzaşa es iş ăraluihgnutpe rd ăvat o.ătalocoic ed col nî oacac uc iş ecaf etaop es aruzalG .rtnî :aruzalG .rtni rp iulutenroc luf râv dnâcudo rtni .sus iam ac iţătitnac işaelecA CSECRUT FIATAC .eletla ăgnâl elenu .sus iam ac lef al lutaula ecaf eS .ecusu es ăs pmit ăbia ăs ac .ăţni rod ăpud .eletla etsep elenu eiruf raf ep ăzaşa es ăme rc uc etulpmu leftsa eleleşogoG .tipot tnu irugnil 2 .lutenroc uc eif nup eS .617 .aţilucruf uc roşu i-udnâc rotnî .lutenroc uc eif .icim iiţrop ităge rp top es .acşirf ednitnî es .ătutăb ăcşi rf ed ăţirugnil .)837 .aruzalg rai .”eilinav ed ăme rc uc i rutijă rP“ u rtnep ac taula nu ecaf eS .aenemesa eD .elirutocşip ac .etui cof al coc eS .rtnî .icim et raof eţit rut .rtnî tnu ed ănilp ă rugnil o enup eS .telpmoc eti repoca eif ăs eiube rt uN .ădlac ăpa ed i rugnil ie rt uc tnu răm ătaiăt ătalocoic g 051 nup es .ăpa ă răf ecaf es ănif iam eif ăs aC .sus iam ac iţătitnac işaelecA RELCE .etnianî iam iz o uc iţităge rp eif ăs iieţiăt ac ădnamoce r eS .517 .937 .emignul nî .etnib reif etse lutnu dnâC .eti rpo eliţăcub nup es e rac etsep .tib rosba tsof a lupo ris tot ec ănâp niţ es iş rotpuc al uad eS .ăme rc o ac ecaf es iş enib eiaom es ănâp ăpa ăniţup uc oacac g 05 dnâcetsema .)217 .627 .ăcsaenemu r es ăs iieţiăt nup es .răhaz g 051 .317 .niţup etâc .răhaz niţup uc ătutăb ăcşirf ădnuto r eiruf raf o ep a rugnil uc ăzaşa eS .v .snirp enib etse lufiatac rai .ălucef uas ăzoculg ăţirugnil 1 .rtnid e raceif .v .627 .ărehcabat al ac et rap ătlalaec nî snirp l-udnâsăl .lulecăpăc arpusaed rai .ăzenoiam al ac dnâcetsema .aţi rugnil uc eif .titocolc po ris nu a rpusaed ănraot eS .rtnî iţot iopa nup eS .tagel ae rp un .717 .eilinav ed amerc urtneP .ăruzalg iş ămerc urtneP .oacac g 05 :aruzalG .ieţiăt urtnep ac lef al eiaof o ecaf eS .arpusaed sup urtnep esaomu rf eliţăcub cserpo eS .ăsnuen avat ep .eşanotsab ed ăm rof nî ănraot es iş tenroc nî enup es .nif etraof eiat es iş e riţbus ednitnî es .v( ătalocoic ed ă ruzalg o ănraot es arpusaed rai .)217 .ieţiăt urtneP ĂCŞIRF UC FIATAC .e raotăznupse roc aruzalg uc ăzaesalg es iş aefac ed uas ătalocic ed .ăcim ăţita rc o.417 .eleleşogog ăzaşa es ăcşi rf etseP .iof ăuod caf es enaos rep esaş u rtneP .ăşaogog e raceif nî ăme rc ăniţup etâc enup es iş tenroc nu elpmu eS .731 .tică r a-s ec ăpuD .sorg ed tivi rtop etse lupo ris dnâc iş eb reif eS .arugnil uc eif .et rap o.nup eS .etui cof al coc eS .rtnî artsăp top es eleleşogoG .ăb raif ăs ă răf ăcetsema eS .enup es atseca etseP .ătalocoic ed ă ruzalg a rugnil uc ănraot es arpusaed rai .

ie e rtnî agel es a urtnep ăcsaecă r es ăs ăsal eS .027 .ădnuto r ăţita rc o.ăuo ăuod nid inif et raof ieţiăt caf eS .ăpa .ă raluihgnutperd ăvat o.tal nî iş gnul nî atnicălp eiat es iş etnib reif tnu nî tiţuc nu eiaom eS .işărai iş tnu uc etşepo rts es .so rg ed tivirtop ta rts nu ezem rof ăs ac i-udnâzeşa .eilinav .ecaoc mov el e rac nî iivăt aemirăm ed iţăcub nî eiat es .tpoc a-s ec ăpuD .nub cof al rotpuc al ăd eS .pmit ed ăspil nî( ătnicălp ed taula ed e riţbus et raof eiaof o ednitnî eS .v( tnu nî csejărp es .u rtnuănî .e riţbus et raof aiaof ednitnî es iş ătnicălp ed taula nu ecaf eS .răhaz ărugnil 1 .831 .)ăcşirf uc fiatac .ielu ed ăţirugnil o iş e ras .ăpa rahap 2/1 .mc 7 ep mc 5 ac ric ed i ruihgnutperd uas irubmo r dnâm rof .ăpa uc ătipo rts .răhaz g 004 .ăvat o.917 .luărtsăref uc taiăt ed e racşim o uc ic .ăpa uc răhaz nid tucăf .rtnî nup eS .v .mo r uc iş răhaz uc ezerecam es ăs nup es iş enif etraof iilef eiat es .ieţiăt ed tarts tla e rem etsep rai .esepa es ăs ărăf .aţilucruf uc roşu i-udnâcetsemA .ieţiăt urtneP EREM UC FIATAC .ăcun ed tarts nu uon nid ărase rp es iş tnu uc csepo rts es iof ăuod nup iam eS .ielu ăţirugnil 1 .ătutăb ăcşirf enup es arpusaed rai .817 .mc 3 — 2 ed tarts nî eilinav ed ame rc iţătămuj nid anu ep ăzaşa eS .ătutăb ăcşirf ăniţup etâc ătacub e raceif etsep enup etaop es .ăniăf g 052 .elaom et raof cof al rotpuc al ăd eS .rtnid ec raotnî eS .ătnurăm ae rp eif un ăs tâcnî leftsa .ătnicălp ed eliof lus caf es .tnu uc ele e rtnî etipo rts .ăpa erahap 2 :luporiS .rtnî ăzaşa es iş mc 2/1 ed e riţbus eiaof o ednitnî eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA EILIARAS .ăuod nî tperd aiaof eiat es .tacsu a-s ec ăpuD .eletla ăgnâl elenu .noierc iunu aemiso rg ed iş .sus iam ac iţătitnac işaeleca .v( ătnicălp ed iof g 005 AVALCAB .ămerc urtneP .eiaof ătlalaec enup es a rpusaed .tnu uc egnu es iş mc 3 ed enigram o .taula ed iof ăuod elec e rtnid ărafa col ed ăsai un ăs ame rc tâcnî leftsa .etacot icun ed e riţbus tarts nu ăraserp eS .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp niţ es iş tivi rtop cof al rotpuc al uad es .tnu g 052 :taula urtneP EILINAV ED AMERC UC ĂTNICĂLP .e raotiube rt acun etnianid etşetăge rp eS .ecaoc rov es e rac nî avat tâced i ram iam avec iţăcub nî eiat eS .esaomu rf iof 4 — 3 arpusaed tazeşa u rtnep dnirpo .taula ed eiaof o enup es .127 .ăpa uc erahap 2 :luporiS .snîrts ăsnî un .răhaz nid tucăf po ris nu arpusaed ănraot es .eilinav .tnu nid csezuţna rf taula nu ecaf eS .et rap o al ăd es .iof 3 — 2 ăzaşa es iş tnu uc avat egnu eS .telpmoc tuzăcs a lupo ris dnâC .lupo ris tot snurtăp a ec ănâp .eilinav iş răhaz .eilinav iş ăpa .ămaotsă r es .ele rem ăţăruc eS .et rap o.ănişam ni rp ătuce rt ăsnî un . rasecen etse ăcad .elage etartăp nî atnicălp eiat es tiţucsa enib etraof tiţuc nu uC .po ris niţup arpusaed ănraot iam es iş eiruf raf o ep elelavalcab tocs eS .)506 . roliof aemiţăl tâced gnul iam avec ţăb iunu lu rotuja uC .lutenroc uc somu rf ătanrut .ieţhucruf lusod uc roşu i-udnâsăpa .)enătnicalp al ed iof arăpmuc top es .răhaz g 052 .tică r ua-s ec ăpuD .627 .etunim avetâc rotpuc al ăsal iam eS .inigram ep iş muc .ă ro o leftsa niţ eS .erem gk 1 .dnuf al ănâp ădnu rtăp ăs e rac tipot tnu ed i rugnil avetâc ănraot es .somu rf ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd eS .rtnî ăzaşa es iş lupo ris tot tpus ua iieţiăt ec ănâp rotpuc al niţ es .tpoc al elfmu es un ăs ac ăţilucruf o uc irucol etlum iam nî ăpaeţnî eS . rotpuc al etunim avetâc uad iam es iş tipot tnu ed irugnil ăuod uc cse răpo eS .ă ro o ac ric es-udnâniţ .emâ răfs es un ăs ac ăji rg uc tocs es iş ăţni rod ăpud eiat es .ăniăf .etiv res if a ed etnianî ăuod uas iz o uc etităge rp tnus dnâc esaotsug iam tnuS .esaoj elinigram uc ă raluihgnutpe rd ăvat o.icun ărase rp eS .tagel ed tivirtop po ris nu arpusaed ănraot eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc .tnu uc ele e rtnî gnu es e rac .eras ed farp nu .ele rem ăzaşa es arpusaeD .eiruf raf ep eli rutijă rp ăzaşa es ălutaps o uc iş ărdup răhaz ărase rp eS .rtnî ieţiăt nid etatămuj iopa nup eS .lutiţuc uc ătacot ic .mor irugniI 2 .ăpa nid tucăf etnib reif po ris nu ănraot eS .etiţăruc icun g 005 .eliof etaot ănimret es ănâp ătepe r eS .ăcun ă rase rp es iş tnu uc ele e rtnî etipo rts atla etsep anu iof ăuod dnitnî eS .tipot tnu g 051 .roli ruteiăt lugnul nÎ .ăuo ăuod nid ieţiăt caf eS .lutiţuc uc aenig ram ătpae rdnî eS .

iululus a ăraoi retxe aenig ram ezem rof ăs ăs raotnî aet rap dnâsăl .elavalcab al ac lef al iopa ăzaedeco rp eS .un e rps eletepac ţăb ep oşu iopa gnârts eS .acinomra o ac colj.etatămuj iş ă ro o ac ric rotpuc al niţ eS .ăvat nî etazeşa etaot tnus elirulus dnâC .ătnicălp ed roliof lutse r uc lef al ăzaedeco rp eS .931 .tiţuc nu uc dnâr al eiat es .etivi rtop iţăcub nî .cim et raof cof al rotpuc al ăd es iş tipot tnu ed irugnil avetâc ănraot eS .arpusaed iamun ăcsaenemu r es un ăs iş lucoljm tecnî ecusu es ăs tâcnî leftsa .luţăb etaocs es ec ăpud lulus azeşa av es e rac nî iivăt aemiţăl ed .

etanicăm icun rahap 1 .eilinav tehcap 1 .iijnu rg rapsid ec ănâp .t rot ed eiaof ătla arpusaed ăzaşa es .327 .eiâmăl ed amaez ăguada eS .ece r ăpa ed ărugnil o u rtnuănî iş dnâguăda .ăţilucruf o uc ame rc pmit avtâc ăcnî dnâtăb etrap o al ăd es iş iişo lococ iţot ăcafsed es ăs ac .etanicăm icun g 051 .ăniăf g 08 .şuneblăg nU )TUNIM AL A( UO UC ĂMERC .e raţniube rtnî ed etnianî ăraoce rts es iopa e rac .e riţbus po ris nu aţniube rtnî etaop es ticludnî etpal ed col nÎ .527 )IRUTIJĂRP IŞ IRUTROT URTNEP( IRUZALG IŞ EMERC .rtnî eilinav ed ătacub o enup eS .răhaz g 571 .oacac ărugnil 1 .) rotpuc al niţup iâtnî etijă rp tnus ăcad nub iam tsug nu ua aetseca .ue rem dnâcetsema .pmit tlum iam arutijă rp ăzae rtsăp es ăcad ece raoed .tsug ăpud mo r iş eilinav .ăuo 4 .ăpa uc tadu tiţuc nu uc ednitnî es .eit râh ed icm eţeluşoc nî e raceif ăzaşa es iş sot răhaz nirp uad es .ticludnî etpal rahap 1 .eilinav .ăme rc uc ătnicălp al ăzaeţniube rtnî eS .ereim g 053 .iţpoc ifotrac ed zeim g 003 ETATIMI ENATSAC .icun ienu aemirăm ed e raoşi rep caf eS .etpal nî tupecnî al enup es atsaecA .ăcetsema eS .etatue rg uc dnuf nu enup es atsaeca etsep rai .icun g 053 .)ăpa uc ăţita rc o-rtnî ănişam ep lulenăzăc enup es .trot ed iof 2 .dnuf ep ame rc ednirp es un a u rtnep .ătivirtop emirăm ed ifot rac 5 — 4 tpoc al nup eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp .tivi rtop cof al ănişam ep iopa enup eS .mor ăţirugnil 1 .427 .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăsar ăjaoc uc ailinav iucolnî etaop eS .sorugiv iş edepe r ăcae rf es .rtnî ămâ răfs es .eiâmăl 2/1 al ed amaez .a rugnil uc ăd es dnâc dnuf ep ed edni rpsed es tâcnî leftsa .iţăcub eiat es .ădnu rtăp es ăs ece r al iz auod a ănâp ăsal es iş ănue rpmî etaot .etanicăm elicun ăguada eS .ifot rac ed zeim g 003 ac ric ăniţbo es ăs tpoc ua-s ec ăpud tâcnî leftsa .tsug ăpud eilinav iş mo r .icun iamun nup es ăcad( etijărpen iş etijărp enula uc etacetsema elicun u rtnuănî nup es .enatsac ienu aemi răm ed e raoşirep icim anâm uc caf eS .rtnî enib ăcae rf eS .ece r ăpa nî ludnuf uc aţitarc ăzaşa es iş et rap o al edepe r ăd es .ă ro ed t refs nu leftsa aets ăs ăsal es iş ă repoca eS .627 .tacot ed anişam ni rp ătuce rt acun ăguada iam eS .)ăro ed etatămuj o niţup lec ăcae rf es( ămups o ac aiţizopmoc etşe rc ănâp .mor irugnil 3 .lurăhaz dnâguăda enib ăcae rf es iş nmel ed ă rugnil o uc no rtsac nu.eletpal ezemuf rap es ăs ac .răhaz g 053 .etpal l 2/1 EILINAV ED ĂMERC .mo r ed ăţirugnil o iş răhaz ed ăţi rugnil o uc şuneblăg nu ăcae rf eS .cte ăme rc uc i rutijă rp .etnib reif luzeim ăjaoc nid etaocs eS .ăb raif ăs epecnî dnâC .041 ŞUBLA ED ĂMUPS UC EILINAV ED ĂMERC .talinav răhaz ed eleţehcap 2 uas eilinav notab 2/1 .rtnî enib ăcae rf eS .etnib reif eletpal ănraot es iş aniăf iş lu răhaz uc ige rtnî elăuo no rtsac nu.ăzaetnem ref eletpal .eitrâh ed eţeluşoc icim nî ăzaşa es iş oacac ed farp ni rp uad es .rolenaos rep lu rămun ăpud irăm top es eliiţropo rP .ticludnî eletpal uc iiţiucsib eiaom eS .iruşubla 6 AGUN .iţiucsib 02 )cof ărăf( IŢIUCSIB NID IFOTRAC .niţup etâc .oacac .eilinav iş mor .titocolc eletpal uc ăţitarc o.luşuneblăg uc tecnî ăcetsema es iş ămups şubla nu etab es ta rapeS .lu răhaz iş ae reim uc eliruşubla lenăzăc nu.)ţ remoc nî csesăg es( t rot ed eiaof o etsep .ăsao ruznu rg enived ame rc ăc ăv resbo es cof ep etse dnâc icnuta ăcaD .lulet uc uas arugnil uc enib iopa etab eS .răhaz g 051 .dnuf al ed ra es un a urtnep( ăro o epao rpa tab iam es iş elaom cof ep lulenăzăc enup es .ticăr a-s ec ăpuD .răhaz ăţirîtgnil 1 .227 .nmel ed arugnil uc uunitnoc dnâcetsema .ătagel ed lutsed etse aiţizopmoc dnâC .eilinav ăniţup .727 .dnuf nu ep ănraotsă r eS .ăsaotsug et raof iş tucăf ed roşu etse ame rC .

şo lococ nu icin enâmăr iam un ănâp enib ăcae rf eS .tităge rp lupo ris nî ăguada eS .ăme rc o ac ecaf es ec ănâp dnâcetsema .ătartnecnoc aefac ed irugnil 2 sulp nî .sus iam ac tnu ed ame rc etşetăgerp eS .ăgael es ănâp ăcetsema es iş cof ep ame rc enup es .işolococ ezem rof es un ăs ev resbo es ăs eiube rT .răhaz irugnil 4 .atag etse dnâC .ădlac etatămuj ep ame rc uc enib ăcetsema es e rac icim iam iţăcub nî et rapmî eS .oacac ărugnil 1 .ece r epao rpa etse dnâc iş etrap o al ăd eS .tam rof ua-s işutot ăcad .tăpsao rp et raof tnu g 002 eiaom es ăs ac niţup ătnâmă rf eS .141 .dihcil ed u rtil ed etatămuj latot nî ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .tăpsaorp tnu g 002 .ăsaomups iam pmit işaleca nî iş rops uc iam ame rc eif ăs mirod dnâC .nmel ed ărugnil o uc uunitnoc dnâcetsema elaom cof ep enup eS .137 l CANOZOC ED ĂMERC .”tnu ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA TNU UC AEFAC ED ĂMERC.tnu ed ame rc uc lef al ecaf eS .tsug ăpud mor .aefac .oacac uas iţăcub ătaiăt atalocoic eiaom eS .v( eilinav ed ame rc uc lef al etşetăgerp eS .ăţita rc o.oacac ăvlozid eS lutse r uc ăcetsema eS .rtnî .uerg .eliruşuneblăg no rtsac nu-rtnî ăcae rf eS .canozoc g 003 .etpal ed l 2/1 lutecnî uc ănraot es .ătaţniube rtnîen eif ăs eiube rt atsaeca( nmel ed ărugnil o uc .ăta rtnecnoc aefac ed u rtiliced nu etpal nî tupecnî al dnâguăda )627 .răhaz g 001 .etpal l ½ UO ĂRĂF OACAC ED ĂMERC .ame rc uc tacetsema a-s lutnu ec .ătalocoic g 001 uas oacac ărugnil 1 sulp nî .tăpsao rp lutnu enup es .927 ednitnî es iş ece r al etşe rătnî es ece raoed .sus iam ed eliţătitnac uc ame rc ecaf es :leftsa ămups tutăb şubla ămru al ăguada es .cte etenroc .ămups etutăb i ruşubla u rtap ăguada es .ăpa rahap 2 1 :luporiS .oacac ed ărugnil 1 uas .ădalemram uas oacac .827 a ed etnianî ăcsae rocă r es ăs ăsal es iş edepe r ăcetsema eS .etunim 4 — 3 .ăpa ed irugnil ăuod uc .ătisolof if .337 uc i rutijă rp al ăzaeţniube rtnî eS .lupo ris lutecnî uc lutecnî dnânrut .eilinav .v( eilinav ed ame rc urtnep ac lef al ăzaedecorp eS .ă ro ed t refs nu aets ăs leftsa ăsal es iş ă repoca eS .anâm uc i ro avetâc ed ăsapa es iş ăp râc o.ece r etpal niţup uc lu răhaz iş aniăf .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup uas eilinav .ăţni rod ăpud .ăsaomups enived ănâp ăcae rf eS .437 .”eilinav ed ămerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA AEFAC ED ĂMERC .ănif ătis ni rp ece rt es uas eilinav ed ame rc u rtnep ac ăzaedeco rp es .lutnu uc ătado ieiţizopmoc .rtnî ăb raif ăs enup eS .mor irugnil .iruşubla urtap sulp nî .ăme rc .mo r ed irugnil ăuod iş icim eleţăcub nî taiăt .ăniăf irugnil 3 .atag etse ec ătadnî ătaţniube rtnî eiube rt ame rC .iruşuneblăg 4 .rtnî enup es uas )so rim eciro edepe r ai lutnu ece raoed .ăpa ld 1 TNU ED ĂMERC .ăsar ătalocoic g 001 uas oacac ed ărugnil 1 sulp nî .etnib reif ăcnî etse tâc iş cof al ed ai es .”tnu ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA TNU UC ĂTALOCOIC ED ĂMERC .tăpsaorp tnu g 001 .237 ănâp ăcae rf eS .iinişam aenig ram ep ăţita rc o.”eilinav ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂTALOCOIC ED ĂMERC .răhaz g 021 .lu răhaz uc apa .037 ăsar ătalocoic g 001 titocolc eletpal nî dnâguăda )627 .ătartnecnoc auaefac po ris u rtnep apa nî dnâguăda .sus iam ac iţătitnac işaelecA  2 .răhaz ed poris .ătartnecnoc aefac ld 1 sulp nî .

ătitocolc ăpa uc sav nu.e rec es tâc po ris iş mo r dnâguăda .iinişam aenig ram ep .ătacetsema enib etse ec ăpuD .mor ărugnil 1 .etpal ed u rtiliced nu ac niţup iam avec iş lurăhaz .ăme rc o ac enived ec ănâp arugnil uc ăcetsema eS .iruşuneblăg 2 .ăpa ed ărugnil o uc tnurăm ătaiăt ătalocoic ăcim ăţitarc o.trot etsep ădlac ănraot es iş lutnu ăcetsema es .icim iţăcub nî ătaiăt atalocoic uunitnoc dnâcetsema .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş nub iam cof ep lusav egnipmî es .trot etsep ănraot es .talinav răhaz niţup .răhaz uc ticludnî eletpal uc etanicăm elicun cse răpo eS .ăsao rg ed tivi rtop .tipot a-s ec ăpuD .837 .canozoc ed amerc uc lef al ecaf eS IŢIUCSIB ED ĂMERC . .enib ăcae rf eS .sav nu.)răhaz g 002 iş oacac g 05 uas( răhaz g 051 .rtnî lutot uc enup eS .ăsaomups enived ănâp enib ăcae rf eS .)lulet uc etab es un( nmel ed ătaruc ărugnil o uc ăcae rf eS .şubla 1 ŞUBLA ED ABLA ĂRUZALG.tiţuc nu uc edepe r ednitnî es iş )ălage işei ra un aţafarpus ece raoed .rtnid ănraot es .e riţbus iam avec coljim nid aec .teb reş nu ac ecaf es ănâp .ăm rofinu ătsap o ecaf es ănâp uunitnoc iş so rugiv ăcae rf eS .răhaz g 001 .niţup ăcae rf iam eS .)iuluşubla aemirăm ăpud ăzai rav răhaz ed aetatitnac( lutecnî uc taguăda .teb reş nu ac ecaf es ănâp .ăguada es .937 .icun g 004 ICUN ED ĂMERC .ătipot atalocoic uc ăcetsema eS .tasip răhaz uc şubla nu .u rtsul nid ed reip iş epa ăzaem rof a ruzalg ece raoed .rtnî enup eS .răhaz iş ăpa nid tucăf po ris ed irugnil avetâc uc tacsu canozoc ed eilef o eiaom eS .ănif et raof ătis o-rtnirp tuce rt .ătalocoic g 001 TNU UC ĂTALOCOIC ED ĂRUZALG .ăme rc uc melpmu l-ăs me rv e rac ep lut rot nid raihc uas etacsu i rutocşip nid ecaf etaop es lef aL .ăţni rod ăpud .rtnî lutot uc enup eS .ăcun o tâc tăpsao rp tnu ăguada es .ăsao rg ed tivi rtop ăme rc o ac ecaf es ănâp .rtnî ăcae rf es ta rapeS .637 .oacac .ti rocăr iam a-s dnâc iş mo r niţup dnâguăda ăcetsema eS .ătalocoic g 001 )COF ĂRAF( ATALOCOIC ED ĂRUZALG .sus iam ac lef al ăzaedeco rp es iş po ris uc eiaom es .elas revsna rt iilef ie rt nî lut rot eiat es atsaeca u rtneP .aefac irugnil 4 .tne ruc nî lut rot eniţ av es un .eras ed farp nu .răhaz g 002 )COF ĂRĂF( AEFAC ED ĂRUZALG .etpal ld 2 .zac ămru nid tseca nÎ .ece r ăpa ed i rugnil ăuod uc nif et raof răhaz no rtsac nu.inuiţa roced al iş lut rot tazalg al ăzaeţniube rtnî eS .elaom ed lutsed etse dnâC .arugnil uc niţup etâc enup es un( trot etsep ătad o.ecer ăpa irugnil 2 .ăruzalg ed lage rif nu ăsai ăs ac anâm uc roşu l-udnâgnârts .537 .ţremoc nid iţiucsib ed g 052 uc lucanozoc dniucolnî .ătagel ed lutsed etse dnâC .aefac ed ăţnese ăniţup .737 .etaocs es atsaecA .iruşuneblăg ăuod .241 IRUELEJ IŞ EMERC .ătacsu ăcnî etse un a ruzalg tâc pmit tâtA .etşepot es ănâp .cof ep un rad .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ătartnecnoc aefac uc nif et raof lurăhaz enib ăcae rf eS .erec tâc răhaz .etpal ld 1 .iulutrot arpusaed luten roc ăbmilp es iş f râv al ăcim et raof ă rutăzihcsed o eiat eS .irut refs ie rt ep tulpmu eitrâh ed tenroc nu uc ănraot es iş răhaz tlum iam avec ăguada es .eiâmăl ed irutăcip avetâc ăguada eS .ătitocolc ăpa uc sav tla nî dlac al eniţ es .so rugiv iş tlum ăcae rf eS .047 .răhaz g 001 .i rugif iş iinil etirefid caf eS .niţup tizlăcnî ă-s ec ăpud iş ue rem dnâcetsema etnib reif ăpa uc sav nu.ădalem ram ed irugnil 3 — 2 uas .rtnî enup eS .

ămups iruşubla urtap elec tab eS .elăuo uc iopa ăcetsema es iş răhaz uc eletpal tecnî ăguada eS .eletpal ăţita rc o.ăsihcnî ae rp un .rtnî răhaz ed irugnil ie rt nup eS .ăuo 4 .t reif al edacs ame rc ece raoed .ăme rc o ac ecaf es ănâp ăcae rf eS .aefac ed irugnil 2 .răhaz iş eilinav uc ăb raif ăs eletpal enup eS .etnib reif et raof etse tâc .ăcsaecă r es ăs ăsal es iş avat uC rotpuc nid tocs eS .iinişam aenigram ep .talinav răhaz uas eilinav notab 1 .ăcşirf g 052 .rtnî etulpmu eiube rt ec elitşec ăzaşa eS .rtnî eiaom eS .etnib reif ăpa ed irugnil ăuod uc ătaium anitaleg iş mo r ed ărugnil o .ăpa uc lusav nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .roşu dnâcetsema .ăvat nî ătitocolc ăpa iopa ănraot eS .rtnî tab eS .rtnî ed ra eS .ăti rătnî ae rp eif ăs ă răf .tlum iam tâc ă rugnil o uc elitşec ulpmu eS .ăpa uc ătadu ăm rof o.ăuo 4 .t reif a atseca ec ăpud .etpal l ½ )LEMARAC ĂMERC( ĂTAZILEMARAC EILINAV ED ĂMERC .iţiucsib uc iş ătutăb ăcşi rf uc etşev res eS .ece r al uad es iş tev reş nu uc elitşec g retş es .sus iam ed aiţizopmoc uc ăcetsema es .tanrutsă r a-s ec ăpuD .ănitaleg iof 3 .răhaz irugnil 4 .răhaz g 021 .etunim ed 04 mac rotpuc al eniţ es ătiunşibo emirăm ed itşec nî amerC .rtnî tab eS .niţup iam avec niţ es .icim iam tnus elitşec dnâC .etşezlăcnî es ănâp ue rem dnâcetsema iinişam aenig ram ep lutot uc enup eS . Cemă de ciocolată 3 — 2 uc .tică r a-s ec ăpuD .ige rtnî elăuo no rtsac nu.sus iam ed ame rc uc ăcetsema es .apa tâcnî leftsa .eilinav .ăuo 4 AEFAC ED ĂMERC .etpal ed aetatitnac .ăpa nî etunim 01 ăcnî el-udnâniţ .dlac al .ăcsae rgennî es ăs ărăf .ăpa irugnil 6 .ăpa nid tocs eS .tocolc nî aed ăs ăsal es iş nub cof ep egnipmî es iopa .ăţita rc .ele e rtni rp apa eluc ric ăs ac e raotăpăcnî ed lutsed ăvat o.taruc esei luiap ăcaD .etpal l 1 ITŞEC AL ĂMERC .iap nu uc ăc raecnî eS .atag etse ăcad ăc raecnî eS .ătutăb ăcşi rf uc ăzae roced es . rotpuc al ăd eS .rtnî niţup o-dnâcelpa iş ăpa nid ăcşaec o dnâţocs .ieme rc rama tsug nu ad ra ece rao-ed .ănitaleg ed iof 3 .etnib reif etraof işed .etatămuj ep aetatitnac edacs ănâp ăb raif iam ăs ăsal es iş etnib reif ăpa ed i rugnil urtap uc egnits eS .rtnî .lurăhaz edra es ănîp nub cof ep eniţ eS .oacac g 05 uas iţăcub ătaiăt ătalocoic ed g 001 ăţita rc o.talinav răhaz niţup uc ătutăb acşi rf .147 Cremă de vanilie etsep .etunim 54 cim cof al ăb raif ăs eniţ es .347 .itşec nî iş ăpa e rtni un ăs ac ăjirg uc .lu răhaz etşepot es ănîp iinişam aemg ram ep tupecnî al eniţ eS .eirufraf ep ănraotsăr es iş tiţuc nu uc sus ed aenigram ep ed ame rc ednirpsed es .luşuneblăg uc luşubla enib ecetsema es ăs ac tîta elăuo no rtsac nu.răhaz ed lutse r uc iş eletpal uc ăcetsema es iş etnib reif ăpa ed irugnil ăuod uc egnits eS .s ral răhaz ed luporis uc ăcetsema es iş ătitocolc ăpa ed irugnil ăuod uc ănitaleg ed eliof csepot es pmit e rtnÎ .rotpuc al ăd eS .aefac ed ăme rC .lu răhaz uc eletpal .341 .ăguada es .tupecnî al ed .etrap o.ame rc egnuja av e rac al aemiţlănî al ănîp s ra lu răhaz uc e repoca es ăs iiţe rep ac urtnep eliţ răp etaot ep am rof ăcaelp eS .eliruşubla ămups tab eS .lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .rtnî nup eS .ă raoce rts eS .ăpa ed irugnil .uas iţpe rd iiţe rep uc iş coljim al ăruag uc ălbat ed ăm rof o.ăniţ es ăs eiube rt amerC .răhaz g 002 .247 .ece r etse dnîc rai . Cremă de zahăr ars o.sus iam ac lef al ecaf eS.ătartnecnoc aefac ed irugniI ie rt .iruşubla 4 .ăpa irugnil 2 .ătivirtop e raoluc o ătăpac ănâp lu răhaz ăţitarc o.ătutăb ăcşi rf g 052 ăguada es e rac al .eioven al .tecnî ănraot es aetseca etseP .amrof tacărbmî urtnep răhaz irugnil 5 .rtnî aiţizopmoc ănraot es .447 .ăcşirf g 052 .mor ed ărugnil 1 .ănraotsăr es iş ăţaehg al e ro avetâc ăsal es .ătitocolc ăpa uc sav nu.uunitnoc dnîcetsema .lurăhaz iş ailinav .atâta tot uc dnâ roşcim .tivi rtop eif ăs eiube rt lucoF .rtnî răhaz ed aetatitnac nid etatămuj ăd ra es ăs dnânup .ămups o ac caf es ănâp .rtnî am rof ăzaşa es iş ă repoca eS .răhaz g 521 SRA RAHAZ ED ĂMERC .i ram etocolc nî ăb raif un ăs .iinişam aenig ram ep niţ es .aefac ed ăţnese ed i rugnil ăuod ăguada eS .ăcsaecă r es ăs ăsal es iş ănue rpmî uon nid tab es .       .lu răhaz uc eletpal lutecnî uc ănraot es e rac .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .iţiucsib uc uas ătutăb ăcşi rf uc csev res eS .eilinav .etpal nî ăguada eS .etrap o al ame rc ad etaop es .sus iam ed aetatitnac u rtnep ătivi rtop emirăm ed ălao o.ăţaehg al ăd es iş ăpa uc ătadu ăm rof o.s ra lurăhaz uc ătacărbmî am rof nî ănraot es iş aiţizopmoc ăraoce rts eS .

ăreitopmoc o.elinuşpăc iş tasip lu răhaz .)ăniăf ăniţup uc ătiucolnî if etaop atsaeca( ălucef ed ăţirugniI o iş răhaz g 001 uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .şubla ed elăuo ăzaşa es arpusaed rai .ăg rucs es ăs ac .ăpa ed enib grucs eS .etunim 02 niţup lec .ătiv res if a ed etnianÎ .şatiţuc nu uc enigram ep roşu ecafsed eS .etrap o ep etunim ăuod ed niţup iam niţ eS .rtnî ănraotsăr eS .ece r al ăd es iş ăpa uc ătadu ăm rof o.ăţitarc nî col ăbia ăs ac .847 .ăsam ed e ram ărugnil o uC .rtnî nup eS .răhaz g 051 .etunim avetâc ănişam ep eniţ eS .etunim 02 niţup lec .b reif es uN .şubla nid ăuo 5 — 4 leftsa ăzaem rof eS .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc iopa b reif eS .747 .ătabmob niţup eif ăs o-dnâsăl aţafarpus etşezeten es .v( elenatsac ăţăruc eS .etocolc nî etunim icnic ăb raif ăs ăsal eS .răhaz g 001 .etpal 11 ERĂSAP ED ETPAL .etpal uc aţita rc nî ărugnil nid luşubla egnipmî es iopa .ămups o ac etşe rc iş telpmoc etşecăr es ănâp .ăzaifehcil es ame rc tupecnî aL .547 .tnu g 051 .ăpa rahap 2/1 1 iş răhaz g 004 nid poriS .441 enib etse dnâC .etunim icnic eb reif iam es iş eiaolp nî luşirg ănraot eS .cim iam cof ep aţitarc ega rt es .elaom cof ep lutot uc ăd es .enatsac 04 ENATSAC ED ĂMERC .eilinav .eiâmăl o al ed amaez .ăpa l 1 ŞIRG ED ĂMERC .ăpa iş răhaz nid so rg po ris nu ecaf eS .lulet uc ethib reif etab es iş no rtsac nu.mor irugnil 2 .etpal ld 3 .v( eilinav ed ăme rc uc etşev res es iş ănraotsă r es .ămups tucăf ua-s ec ăpud .iruşubla 2 INUŞPĂC UC ŞUBLA ED ĂMUPS .iruşubla 4 ĂTALOCOIC UC ŞUBLA ED ĂUO .tutăb enib etse dnâc şubla eci ro ac e rat iş ăsaomups enived iş ăgael es lutecnî uc lutecnî .cof al tlum ae rp aets un ăs atseca iş luşubla enup es dnâc iram e tocolc nî ăb raif un ăs eletpal :i rurcul ăuod ed ămaes ăniţ es ăs eiube rt .ătis o ep ăzaşa es iş iruăg uc arugnil uc tocs eS .ăţaehg al ăuod-ăro o ăd es .)iz auod a ănâp nuja nid liba refe rp( e ro 4 — 3 niţup lec .iţiucsib 21 — 01 .ătis o ep grucs eS .atâta ep ăcnî niţ es iş etrap ătlalaec ep c rotnî es .mor ărugnil 1 .eilinav ed amerc urtneP .oacac irugnil 2 .etanicăm iş răhaz uc etijă rp eladgim ăraserp es iş ătalocoic ed lusos ănraot es a rpusaed .ăgael es ănâp .eiruf raf ep şubla ed elăuo ăzaşa eS .tucse rc somu rf ănâmă r ăs luşubla ac u rtneP .mo r ed ă rugnil o ăguada es .şirg g 001 .e ram ed tivi rtop ăţitarc o-rtnî cof al enup eS .e rat luşubla eniţ es ănâp uon nid es-udnâtăb .ăsam al ătiv res if av e rac uc airuf raf nî ănraot es .esaomu rf inuşpăc avetâc arpusaed ăzaşa es .)356 .luşubla tot eb reif es ănâp lef işaleca nî iopa ăunitnoc eS .iruşuneblăg 2 :sos urtneP .ti rocăr a-s ame rc dnâC .947 .ailinav uc eletpal .647 . răhaz g 001 uc ămups eliruşubla tab eS .eilinav .tasip răhaz ed g 001 .)ăniăf uas( ălucef ăţirugnil 1 .eiaom es ănâp .eţirugnil ienu lurotuja uc .etocolc nî aed iam ăs aiba eletpal tâcnî leftsa .lulet uc lutot etab eS .răhaz g 002 .taruce rts eletpal lutecnî uc ănraot eS .oacac uc tacetsema eletpal tecnî ănraot eS .etijărp eladgim .rtnî ănraot eS .”e răsap ed etpaL“ al ac lef al ăpa nî lumu rd ăd es il iş şubla nid ăuo arugnil uc uai eS .eli ruşubla no rtsac nu.etnib reif ăpa uc ăţita rc o ănişam ep etşetăgerp eS .ătis nirp ămru ep iş tacot ed anişam nirp ce rt eS .ăuo 6 .dnuf ep ădnirp es ăs uas işolococ ăbia un ăs ac dnâcetsema .tasip răhaz ed frâv uc rahap 1 .eiâmăl o al ed amaez iş lu răhaz uc apa ăţitarc o-rtnî cof al enup eS .inuşpăc ed frâv uc rahap 1 .627 .)ăniăf uas( ălucef ed ăţirugnil ed frâv 1 .)627 .v .egel es ăs epecnî dnâc ănâp dnâcetsema .ăţaehg ep ăţni refe rp ed .iinişam aenigram ep etunim 3 — 2 niţ es ic .răhaz g 57 .ăguada es e rac al eliruşubla no rtsac nu-rtnî tab eS .i rubmâs ărăf enişiv uc uas iga rf uc ecaf es ăme rc işaeecA .ălucef iş răhaz uc ăcae rf es e rac iruşuneblăg ăuod nid sos nu ecaf eS .rtnî ăzaşa eS .ămups luşubla nid ai es .ăb raif ăs epecnî eletpal dnâC .etlum iam un .i rolf ed ăpa ed ărugnil o uas eilinav ăguada es e rac nî ăpa nî ătavlozid eiâmăl ed e ras ăniţup uc ătiucolnî if etaop aiâmăL .iţrăp elebma ep el-udnâc rotnî .

ue rem ăcetsema eS .ece r ăpa ăniţup nî ătaium ălucef ed ăţirugnil o uc iş lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.541 .cof al lutot uc enup es iopa .răhaz g 021 .ăuo 6 .tagel /2 es .răhaz g 001 .bla niv l ½ .ăro ed etatămuj o leftsa etuniţ iş mo r uc etipo rts .ănitaleg iof 6 .elăuo .357 nî am rof ăpilc o ecudo rtni es .ătiuţlăms ăţita rc o.etnib reif eletpal ăguada eS .ănitaleg iof 6 .rtnî nup eS .etatămuj ătlalaec arpusaed ănraot es .ălucef ăţirugnil 1 .eletla etsep elenu irudnâr nî .ălucef ăţirugnil 1 .coljim al ă ruag o uc ălbat ed ăm rof o.etrap o al tad a-s ec ăpuD .mor irugnil 2 .057 .ăgael iam es ănâp .răhaz g 002 .etpal itşec 2 .ăţaehg al uon nid ăd eS .ăuod nî tcaxe etrapsed es iopa .etpal l 2/1 SRA RĂHAZ ED ZERAVAB .iruşuneblăg 3 MOR ED SOS .lumo r ăguada es .eitrâh ed uas ăznâp ed lutenroc uc .răhaz g 052 .rtnî ă raoce rts es .răhaz ă răf ătutăb acşirf uc roşu ăcetsema es .etrap o al ăd es .ăb raif ăs işutot asăl a ă răf .niţup etâc .tnu răm etaiăt .eilinav .ece r ăpa uc ătalăps anitaleg iş s ra lurăhaz .etpal l 1 IROLUC ĂUOD NID UELEJ .ărugnil ep ădni rp es ăs epecnî ame rc dnâc rai .ărugnil o uc gnits es iş e raoluc al e rat ae rp ădihcnî es un ăs tâcnî leftsa .ece r ăpa ăniţup uc ătaium alucef uc iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .enatsac etsep tecnî ănraot es .etnib reif ăpa .eiat es un ăs ăji rg dnâva .uşo r nî eze roloc o ăs e rac nim rac ed irutăcip avetâc uas răhaz niţup uc ăpa nî ătavlozid oaac ed ărugnil o .elăuo .ănitaleg iof 8 .iruşuneblăg 4 NIV ED SOS .dlac niv l 1 tecnî ănraot eS .lumo r ăguada es iş eti rocăr elenatsac uc ăcetsema es .ănraotsă r es dnâC .eilinav .talinav răhaz uc ătutăb ăcşi rf uc coljim nid lulog elpmu es iş ănraotsă r eS .ăuo 6 .etşe rocăr es ănâp ăcetsema es iş etrap o al ăd es .ailinav uc ănue rpmî .ece r ăpa ăniţup uc ătavlozid .biuc ed ăm rof nî .eşao rgnî es ăs epecnî dnâC .ăcetsema es .eletpal ătiuţlăms ăţita rc o.dnuf ep ădnirp es un ăs ac ue rem dnâce rf .eletpal cof ep enup eS .”eilinav ed .rtnî nup eS .răhaz uc ătutăb ăcşirf ăzaşa es coljim al ed lulog nÎ . răhaz g 001 .ăcsae rocăr iam es ăs ac niţup aiţizopmoc ă rutnâv es tipot a-s lurăhaz dnâC .tăpsao rp e raof tnu ăcae rf eS .ăşao rgnî es ănâp eniţ eS .tivi rtop cof al ănişam ep lutot uc enup ep ue rem dnâcetsema .i ro avetâc ed ă rutnâv iam es iş no rtsac nu.aţiluc ruf uc niţup tab eS .ădni rp es ăs ac ăţaehg al enup es iş ălbat ed am rof nî ănraot es eiţizopmoc nid etatămuJ .dnâcetsema .ălucef ăţirugnil 1 .157 top es eiţizopmoc nÎ .iinişam aenig ram IRUICLUD URTNEP IRUSOS .e ro ăuod niţup lec ăţaehg al ăd eS .lu răhaz .ăti rocă r enib .eletpal .apa uc ătadu .eiruf raf o ep ăzaşa es iş mo r uc po ris uc iţiucsib aviţâc ăbibmî eS .257 ze ravaB“ urtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .tivi rtop cof ep eniţ eS .etpal l 2/1 EILINAV ED ZERAVAB .ailinav .eilinav iş etnib reif ăpa ăniţup uc ătaium anitaleg .ae nî dnâguăda .rtnî ăcae rf eS .ăme rc o ac caf es iş csebla es ănâp .ăb raif ăs aiţizopmoc epecnî ănâp arugnil uc ue rem ăcetsema es iopa .ăcşirf g 053 .ti rocăr a-s dnâC .ăţni rod ăpud .ame rc enup av es e rac etsep dnuf nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .)ăniăf ed uas( ălucef ed ăţi rugnil o .enib eiaom es lu răhaz iş ătnâb reifnî es dnâc ănâp eniţ eS .telpmoc etşe rătnî es ănâp ăsal es iş .)vitatlucaf( etarahaz etcurf ed ărugnil 1 .eta rahaz etcu rf enup .răhaz g 051 ăcim ăţita rc o-rtnî d ra eS .lu răhaz .ălucef ăţirugnil 1 .eilinav .tot ed enib .răhaz g 001 .457 .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .etnib reif ăpa ed ăuod .ădni rp es ăs tupecnî a ămrof nid aiţizopmoc dnâC .iinişam aenig ram ep eniţ es etatămuj ătlalaeC .ălucef ed ăţi rugnil o iş ece r ăpa nî ătalăps anitaleg .oacac ărugnil 1 .arpusaed ăţileip ădni rp un ăs ac .

ătartnecnoc et raof auaefac taguăda a-s e rac al eletpal uc ăcetsema eS .răhaz g 052 .cof ep lutot uc enup eS .ăpa ăniţup uc .957 .oacac irugnil 2 .et rap o al ăd eS .067 .etpal l 1 .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .răhaz g 001 .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .ăuo 6 EILINAV ED ĂTAŢEHGNÎ .rtnî ed ra eS .ăniăf .ăţni rod ăpuD .tucse rc a ame rc dnâC .ailinav ăguada es .iruşuneblăg 8 uas igertnî ăuo 6 SRA RĂHAZ ED ĂTAŢEHGNÎ .eşao rgnî es ăs epecnî ănâp dnâcetsema .eiube rt tâc etşe rătnî es ănâp etşetrâvnî eS .et rap o al ăd eS .tivi rtop cof ep aiţizopmoc uc aţita rc enup eS .eilinav .rtnî ăcae rf eS .ăuo etsep tecnî eletpal ănraot eS .elăuo uc iopa iş eletpal uc tecnî ăcetsema eS .ătart necnoc aefac ld 1 .răhaz g 001 uc iruşuneblăg tpo uas ige rtnî ăuo esaş no rtsac nu.oacac g 05 uas ătalocoic g 521 .uumtnoc es-udnâcetsema .răhaz g 051 UO ĂRĂF OACAC ED SOS .etpal l 1 .ătutăb ăcşi rf ed irugnil 3 — 2 ăguada es .etpal o eiaom eS .eilinav ed ataţehgnî iş ac ecaf eS .dlac eletpal tecnî ănraot es .ălucef ăţirugnil 1 .icim iţăcub ătaiăt atalocoic iinişam aenigram ep eiaom es .641 .iişolococ iţot cafsed es ănâp ece r ăpa ăniţup uc ălucef ed ăţi rugnil o iş oacac ed i rugnil ăuod ăcae rf eS .a rugnil dnâţocs tâcnî leftsa .ăme rc ed e riţbus tarts nu ănâmăr ăs ae ep .ăsaed ătis o.aguăda etaop es .iruşuneblăg 4 .etşe rocă r es ănâp .757 enup es iş uunitnoc dnâcetsema .uunitnoc dnâcetsema .ăro ed t refs nu aets ăs ăsal es iş ărepoca es .557 l2 ed ăcşaec 1 ănraot iam es iş s ra răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es .ă ro ed t refs nu aşa ăsal es iş ă repoca es .etpal l 2/1 EILINAV ED SOS .eletpal eb reif eS .eşaorgnî es ăs lusos epecnî ănâp .etpal ld 9 .etşe rocăr es ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .etpal ld 1 .eilinav ed ataţehgnî ac lef al iopa ăunitnoc es iş dlac eletpal uc ăcetsema es .rtnnp ăraoce rts eS .ailinav ăguada es etşetocolc dnâc .ăpa rahap 2/1 .ece r uas dlac etşev res eS .ăpa ăcşaec 2/1 .657 iam es ănâp es-udnâniţ .ăpa iş răhaz nid tagel ed tivirtop po ris nu ecaf eS .cof al lutot enup eS .ăuo 6 AEFAC ED ĂTAŢEHGNÎ .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .nemu r ed tivi rtop .eletpal uc ăcetsema es iş ăpa ăniţup uc ăcae rf es e rac oacac g 05 uc ătiucolnî if etaop atalocoiC .etnib reif ăpa ăniţup uc gnits es iş răhaz g 051 .ăb raif iam ăs ă răf .ăniăf uas ălucef âţirugnil 1 .ăspil nî uas .răhaz g 052 .d ra eS .)eilinav ed ataţehgnî .ălucef ed ăţi rugnil o uc iş lu răhaz uc eliruşuneblăg ăcae rf eS .sihcnî ae rp ăsnî un .ăşao rgnî .atag epao rpa etse ataţehgnî dnâC .telpmoc etşe rătnî es ănâp etşet râvnî iam es iş .ece r apa ăniţup uc ălucef ed ăţirugnil .ăţaehgnî es iş ă reiteb reş nî ănraot es .etnib reif ăpa ed ăcşaec 2/1 uc egnits es iş .ălucef ăţirugnil 1 .răhaz g 052 .857 ETAŢEHGNÎ .ăuo 6 ĂTALOCOIC ED ĂTAŢEHGNÎ .et rap o al ăd eS .e tocolc avetâc aed ăs ănişam ep .etşetocolc dnâc iş eletpal ăb raif ăs enup eS .lu răhaz ăţitarc o.atag epao rpa etse dnîc .eilinav .167 .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .v( ătutăb acşirf uc ătado .tnu răm ae rp un ătamâ răfs ătalocoic ăniţup iş .eilinav .eilinav ed ataţehgnî iş ac ecaf eS .ăşao rgnî es ănâp dnâcetsema .ailinav uc eletpal ăb raif ăs nup eS .răhaz g 052 .răhaz g 051 SRA RĂHAZ ED SOS .etpal l 1 .po ris ntţup etâc ănraot eS .

iâmăl 3 al ed amaez .tucălp tsug nu ietaţehgnî dnâd .eiâmăl o al ed amaez .ăpa ld 3 .eiâmăl o al ed amaez ăguada es .icun uas eladgim ăguada es e rac nî .işela igarf g 005 IGARF ED ĂTAŢEHGNÎ .eilinav ed ătaţehgnî urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂTANILARP ĂTAŢEHGNÎ .rtnirp ăraoce rts es .767 .etunim ăuod eb reif es e rac ăpa iş răhaz nid po ris nu ecaf eS .iga rf ed ataţehgnî urtnep ac iţătitnac işaelecA ARUEMZ ED ĂTAŢEHGNÎ .rtnî nup eS .367 .etunim ăuod ăb raif ăs ăsal es iş etui cof ep ae rignit egnipmî es .răhaz g 003 .ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .roligarf amo ra uc enib et raof ănibmoc es atsaecA .ăpa g 005 ELACOTROP ED ĂTAŢEHGNÎ .667 .etui cof ep etunim ăuod eb reif es e rac .icun uas eladgim g 001 sulp nî .ăţaehgnî es iş ă reiteb reş nî aiţizopmoc ănraot eS .eleladgim uc lurăhaz tacetsema a-s dnâC .ăpa ld 3 .ticăr a-s ec ăpud iş ăpa uc ătadu taula ed asam ep lutot uc ănraot es .ămaez l 2/1 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .enib g rucs es iş iigarf ălaps eS .567 .ă repoca eS .eiâmăl 1 iş elacotrop 3 al ed amaez .tipot a-s lurăhaz dnâC .iicoljinr iâmăl ie rt aI ed amaez ăguada eS .eiâmăl ed ataţehgnî ac lef al ecaf eS .ătutăb ăcşirf ăniţup iş eiâmăl o al ed amaez .eiâmăl 1 al ed ajaoc .nofit nu-rtnirp c rots es iş elinişiv ălaps eS .răhaz ed g 001 sihcsed nemu r d ra eS .elacotrop 2 al ed ajaoc .enişiv ed ămaez g 005 ENIŞIV ED ĂTAŢEHGNÎ .iigarf uc ăcetsema eS .ăpa uc răhaz ed po ris nu ta rapes ecaf eS .ame rc uc ăcetsema es iş tnu răm ăzaesip es .răhaz g 003 .atsaeca uc lef al etşetăge rp eS .ti rocăr a-s ec ăpud iş .)iu răma tsug e ra e rac ăbla aec ă răf ăneblag aet rap( eiâmăl o al ed ajaoc enup eS .267 .ăţni rod ăpud .ăţaehgnî es iş răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es .răhaz g 003 .eilinav ed ataţehgnî ac lef al etşetăgerp es iş ăreiteb reş nî ănraot eS .ătis nirp ce rt eS .)vitatlucaf( ătutăb ăcşirf irugnil 3 .răhaz g 003 .741 .cof ep ăniţ iam es ăs ă răf .lu răhaz iş apa e rignit o.ăguada es .nofit nu.e ruip ed gk 2/1 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .ăpa g 005 EIÂMĂL ED ĂTAŢEHGNÎ .eiâmăl 1 al ed amaez .ă ro ed etatămuj o leftsa ăsal es iş et rap o al ăd es .ăţaehgnî es iş ăreiteb reş nî ănraot es .467 .eilinav ed ataţehgnî u rtnep ac lef al ame rc etşetăgerp eS .

e ras iş ăţaehg ăguada iam es eioven aL . ruje rpmî ămaez ăsal un ăcaD .csezepmil es .iopA .ătutăb ăcşi rf g 003 .477 .răhaz ETPAL UC .ădos uc iş etnib reif ăpa uc etalăps enib .ăţaehg al ăsup etse tâc lupmit nî ăcşim es uN .inuşpăc ed adalemram uc lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED ĂDALEMRAM .telpmoc ti rocă r a-s ec ăpud .ătagel ed lutsed etse .ăţaehgnî es iş e ras iş ăţaehg uc ătităgerp areiteb reş nî aiţizopmoc ănraot es .elinuşpăc ălaps eS .tavlozid a-s lu răhaz dnâc iş cof al ănup es ăs ă răf lutot ăcetsema eS .ătit râvnî eiube rt e rac ăreiteb reş nî ăcsae rătnî es ăs col nî .ătartnecnoc aefac ld 3 .no rtsac nu.ăguada es e rac al .cte s ra răhaz .răhaz g 005 .tnâmăp ed eif .inuşpăc ed tarts nu .ătutăben .eilinav ed ătaţehgnî eciro u rtnep ac aiţizopmoc etşetăgerp eS ĂMERC ED ĂTASAC .esiac gk 1 aL ESIAC ED ĂDALEMRAM .)ăţnirod ăpud( eilinav ăniţup uc eletpal eb reif eS .rtnî aiţizopmoc ănraot es .aefac .răhaz uc ătutăb ăcşirf ăniţup arpusaed dnânup .ăraoi ruf raf o ep niţup dnânup atag etse ăcad ăc raecnî eS .ămo ra nid ed reip ece raoed .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .ătăpsao rp acşi rf ăguada es .aefac ed ataţehgnî ed e ribesoed erpS .277 EDALEMRAM .ătiunşibo etpal uc aefac o tâced etse un atsaeca .ătis o ep enib g rucs es iş eleţidoc pu r es .ăb raif ăs ăsal es iş etui iam cof ep iopa ăd es .inuşpăc gk 1 aL INUŞPĂC ED ĂDALEMRAM .ele nî adalemram ănraot es .etşet râvnî es iş ă reiteb reş nî aiţizopmoc enup eS .867  de g 571 .inuşpăc ed adalem ram uc lef al ecaf eS IGARF ED ĂDALEMRAM .răhaz g 006 .ătiuţlăms ăţita rc o.ETCURF ED ĂTAŢEHGNÎ .377 .rtnî nup eS .răhaz g 003 .eiube rt tâc etşe rătnî es ănâp .e ro 4 — 3 ăsal es iş e ras iş ăţaehg uc ătaelăg o-rtnî enup es .)ătutaben ăcşirf uc tacetsema etpal uas( durc etpal ed rahap 1 .iz auod a ănâp so rocăr col al aets ăs ăsal eS .tnemag rep eitrâh uc enib ăgael es iş telpmoc ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .niţup ăcsae rocăr iam es ăs ăsal es iş du tev reş nu uc ă repoca es .gretş es .ăcşirf g 003 .lurăhaz tot etşepot es ănâp elaom cof ep niţup eniţ es .ătaţehgnî ed ălaiceps ăm rof o..nmel ed ăciţăpol o uc ue rem dnâcetsema .enib ticăr a-s ec ăpuD .967 .et rap o al ăd eS .eilinav .etcurf ămaez ed rahap 1 .esiac ed ătaţehgnî :ac etcu rf ed ătaţehgnî eciro u rtnep ac aiţizopmoc etşetăgerp eS ETCURF ED ATASAC .077 .etrap o al ăd eS .ăcnî edlac tnus tâc iş iulu rotpuc arug nî ăcusu iam es .177 .tot ed un rad .etaţehgnî etlalelec tâced elaom iam tlum ătiv res iş eţehgnî ăs ăreiteb reş nî ăsup .sus iam ac ăţaehgnî es iş ăm rof nî enup eS .rtnî uas ătirotisoc enib ăţaeclud ed ae rignit nî lutot uc enup eS .lurăhaz etşepot es ec ănâp ăcetsema es iş lu răhaz iş auaefac ăguada eS .igarf .841 .ăta rtnecnoc aefac ed i rtiliced ie rt u rtlif al caf eS .e rahap nî uas itşec nî .tlum ae rp eţehgnî ăs ătasăl eiube rt uN .et raped iam aşa iş tasip uas sot răhaz ed lunu .elenac roB .ătutăb ăcşirf g 003 uc ăcetsema es iş .577 .lucapac uc citem re ă repoca es .atag etse ec ătadnî etşev res eS .etpal l ¾ ECALG EFAC .ălcits ed eif .cte ă ruemz .

inuşpăc ed adalemram al ac lef al .adalemram ti rocăr a-s ec ăpud iamun tnemag rep eit râh uc ăgael es iş enac rob nî ădlac ănraot es .rtnî nup eS .i ram etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş rolelacot rop lumu rd ăd es .tivi rtop cof ep ăb raif ăs ăsal eS .i rubmâs ed iş ăjaoc ed aţă ruc es .esiac gk 1 aL ĂJAOC UC ESIAC ED ĂDALEMRAM .ue rem dnâcetsema b reif eS .etreif elacotrop gk 1 aL ELACOTROP ED ĂDALEMRAM .enurp gk 1 aL ENURP ED ĂDALEMRAM .677 .etocolc avetâc aed ăs ăsal iam es .ăti repoca ăţitarc o.etreif erep ed gk 1 aL EREP ED ĂDALEMRAM .inuşpăc ed adalemram al ac iopa dnâunitnoc .187 .941 )ĂGAONOTIHC( IUTUG ED ĂTSAP .rtnî nup es iş tocs eS .287 .e rarăc o dnâm rof .ticăr a-s ec ăpud .elerubmâs dnâtrăpednî ăuod nî pu r es iş g rucs es .ăpa ed e rahap ăuod răhaz ed gk 1 al dnânrut .etalăps enib enac rob nî dlac ănraot eS .tnemag rep eitrâh uc ăgael es .etşe rătnî iam es ajaoc .977 .) ruic( ăra r iam ătis o.ăpa ed erahap 2 .ue rem dnâcetsema .rtni rp ce rt eS .ătis nirp etuce rt tsof ua ec ăpud .lurăhaz uc ănue rpmî no rtsac nu.ăuod nî arugnil uc et rapsed eS .ătiuţlăms ăţitarc o.elesiac ălaps eS .enurp ed margolik nu al răhaz g 001 ed eiţ roporp nî .cim cof ep tupecnî al niţ eS .ăgael es ănâp .uas ătaeclud ed ae rignit nî nup eS .lurăhaz dnâguăda .ătagel ed lutsed etse adalemram .iinrei lupmit nî âcsaiagecum un ăs ac tagel enib eif ăs eiube rt lunuigaM .)597 enu rp ed ăţaecluD .urtap nî iopa eiat eS .etreif rolelacotrop aetatue rg uc ălage etatitnac nî răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî enup eS .mo r nî ătaium ăp râc o .las revsnart eiat es t refs e raceif iş coljim nid bla lutnemalif iş iirubmâs ăzaet răpednî es .enib ăgael eS .rtnî uas ăţaeclud ed ae rignit nî lu răhaz uc ănue rpmî nup eS .ăsao rg ajaoc uc i ram elacot rop gela eS .etlum tnus ăcad .tot uc ăjaoc uc .e ro 42 aets ăs ăsal eS .irut refs nî eiat eS .etpaoc enib esiac gela eS .ăguada es .e rem ed adalemram ac lef al ecaf eS .răhaz gk 1 .i rubmâs ed iş eţileip ed ăţăruc es iş grucs es .ticăr a-s ec ăpud iş nac rob nî ădlac enup eS .e ram iam nazac nu-rtnî .t reif al uon nid nup es iş ătis ni rp ce rt es .iirubmâs tocs es iş ăpa ed grucs es .ue rem dnâcetsema cof ep uon nid nup es .elelacotrop po ris tseca nî nup es iş amups ai es .877 .irat e rem gela eS .răhaz g 003 .rtnî .eilinav ăniţup ăguada eS .lu răhaz etşepot es ec ănâp nmel ed ărugnil o uc enib ăcetsema eS .auaedif ac i riţbus iilef nî .răhaz g 052 .enib etşetocolc apa dnâC .rtnî uas ăţaeclud ed ae rignit nî ănraot eS .răhaz g 006 .lurăhaz uc ănue rpmî ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .eiaom es iş ăb raif ăs pecnî ănâp lomod cof ep niţ eS .ă raoi ruf raf o ep ădalemram ăniţup dnânup ăc raecnî eS .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .eiov nî elelacot rop aepăcnî ătaop ăs e rac nî cof ep ăpa uc ălao o enup eS .inuşpăc ed adalemram al ac iopa ăunitnoc es iş ătiuţlăms ăţita rc o. răhaz niţup . răhaz g 005 .ăcetsema es uN .tnemag rep eit râh uc ăgael eS .087 .eiube rt tâc ăgael es ănâp .ălaps es .egel es ăs ăsal es iş nub cof al ăd es .eiube rt tâc ăgael es ănâp .iom tnus dnâC .arpusaed dnânup .g retş es iş ălaps es .ajaoc eiaom es ănâp .v( ii rubmâs tocs es iş ăjaoc ed elenu rp ăţăruc eS .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc t reif al nup eS .e rem iş e rep nid ătacetsema iş ecaf etaop eS .lu răhaz uc ănue rpmî t reif al uon nid nup es ec ăpud ece raoed )e ro ăuod niţup lec( enib ăb raif ăs niţ eS .etpaoc enib enu rp ălaps eS )ALDIVOP( NUIGAM .lurăhaz etşepot es iş ămaez esal ăs pecnî ănâp .777 .u rca e rap lunuigam iş etpaoc ae rp tnus un elenu rp ăcaD .col al csenu es un iţrăp ăuod elec ăcaD .etreif erem gk 1 aL EREM ED ĂDALEMRAM .esaoniăf un .ece r ăpa uc sav nu.

taţniube rtnîen .atla ep iz o ep ed dnâts ăcsaelcoc un ăs ac tiuţlăms eif ăs eiube rt lulenăzăc .etpaoc enurp iş esiac .iz ed etatămuj o leftsa ăsal eS .ăgael es ănâp dnâcetsema .edepmil rav ed ăpa ed l 1 .elinuşpăc uc roşu lupmit tot eze rcul es ăs eiube rT .inuşpăc ed dnâr nu .elinuşpăc ănim ret es ănâp dnâtepe r .sot( răhaz ed lunu .ăcnâda eirufraf O INUŞPĂC ED ĂŢAECLUD .ti rocă r a-s ec ăpud .irubmo r eiat es .etui iam cof ep iopa .a rpusaed acidi r ra-s eletcu rf .eiâmăl ed ae ras etiu es un ăS .enişiv iş .tirocă r a-s aţaeclud dnâC .etui iam cof ep iopa .)e ro 21 — 01( aţaenimid ănâp nula nid .487 .ădos uc ăpa uc etalăps eiube rt elenac rob aeeca eD .irut refs nî etaiăt itşeţe rc e rem avetâc iş ăguada eS .eiâmăl 1 al ed amaez .etepsao rp iş esaomu rf .lu răhaz tot etşepot es ănâp cim cof al iâtnî ăsal eS . roliţeclud ae risi rahaz rugis dniunicirp atsaeca .ătlum ăpa nî .387 .icim ăţni refe rp ed .rtnî iâtnî ănraot es etnib reif aţaecluD .ăs raots enib iş ădu ăp râc o uc ă repoca es iş taruc et raof no rtsac nu-rtnî ămaot eS .cof ep ed ae rignit ăcidi r es .eleţidoc iş dnâva .lusav ă rutucs es iamun ic .ecusu es ăs talitnev enib iş tacsu col al ăsal es iş nofit nu uc ă repoca eS .iicoljim inuşpăc gela eS .ne rem tadu .frâv uc ănilp .inuşpăc gk 1 )laedrA nid ăteţer( INUŞPĂC ED AŢAECLUD .ă ruemz ed eliţeclud ecaf top es lef aL .ta ruc tev reş nu uc es retş iş ădlac ăpa uc etizepmil enib .eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez ec raots es arpusaeD .ăpa ed enib ăgrucs es ăs ac tacsu tev reş nu ep nup es uas ătis ep etunim avetâc ăsal eS .ătado eniţup etâc ălaps eS .ăuod uas iz o .ămaez esal ăs eletcu rf pecnî ănâp .eleţidoc ăzaet răpednî es iopa .rtnî nup es .eme rv ătlum iam ălbat ed iituc nî ăzae rtsăp es iş răhaz ni rp uad es .tnemagrep eit râh uc enib ăgael es iş enac rob nî ănraot es .051 .răhaz ed so rg tarts nu uc ă repoca eS .rtnî .lutot uc eiaom es iş ătis o.p( rav ed ăpa nî ăro o ac ric niţ es iş ălaps eS .et reif enib tnus dnâC .)22 .rtnî iopa nup eS .)nif tunrec rad .cof nî edepe r uad iş dnuf ep roşu dra es eliţeclud ece raoed .ădnirpuc el ăs tâc ăpa nî ăb raif ăs nup es iş i rubmâs uc aţusăc etaocs es .enac rob nî tce rid anrut ra-s ăcaD .no rtsac nu.răhaz ed dnif dnâr lumitlu .ăcim eiâmăl o al ed amaez iş muce rp .etşe rocă r es ec ăpuD .etreif iutug ed gk e raceif al răhaz ed g 004 etâc ăguada es iş ătis nirp cert es .amaez ăcaD .dnâc nî dnâc nid .răhaz ed etivirts eif un ăs ac .etunim 01 uon nid aţaeclud eb reif es dnâc iz auod a ănâp ăsal es iş cof ep ed uai eS .ăb raif ăs uon nid nup eS .mc 1 ed so rg tarts nî .etepsao rp iş esaomu rf .du tev reş nu uc ăti repoca .etşecă r es ănâp eniţ es e rac nî .ăpa uc tadu dnuf nu ep ămaotsăr es .ătagel ed lutsed etse .ătado etcu rf ed gk 2 ed tlum iam et reif eiube rt un ăc aiţneta mega rtA .rtnî nup eS .iicoljim inuşpăc gela eS .cim iam cof al iâtnî t reif al nup eS .roşu ăcetsema eS .eiâmăl 1 al ed amaez iş răhaz g 004 .tiuţlăms lenăzăc nu.ăţaeclud ed ae rignit nî lutot uc ănraot eS .inuşpăc ed .rtnî etunim 51 b reif es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es e rac .so rocă r col al lutot aets ăs ăsal eS .iulu rotpuc arug nî enib ecusu es ăs nup es iş elenac rob ălaps es pmit niD .ătasip eiâmăl ed eras ăţirugnil 2/1 .eiâmăl ed e ras ed farp nu ă rase rp es e rac etsep .amups ai es . gk 1 .ălibairav niţup ărutarepmet al iş tacsu col al eta rtsăp eiube rt elenac roB .ălaiceps e rignit nî csetăge rp es eliţecluD IŢECLUD .ă raoiruf raf o ep ămaez ed irutăcip avetâc dnânup ăc raecnî eS .aţilucruf roşu ădnu rtăp el ăs tâcnî leftsa .ăgrucs es ăs ătis o ep nup eS .aenemesa eD .eleţidoc pu r eS .ătagel enib etse atsap dnâC .răhaz .ăuod ed ătabmihcs .etunim 51 .i ro avetâc ed .ăpa uc sav nu.cof al ed ăpilc o icin măt răpednî en ăs eiube rt uN . ratnâc ep tce rid . răhaz ed tarts nu .s retş no rtsac nu.işe ric .ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş eiâmăl ed etatămuj o ăcnî al ed amaez ăguada eS .răhaz gk 1 .gnul tiţuc nu uc ednitnî es .etcu rf ed lunu .tnemag rep eit râh uc enib ăgael es iş enac rob nî iopa ănraot eS .enac rob nî enup es .iruăg uc a rugnil uc tocs eS .emisărg ed ămru o icin ăbia un ăs aţaeclud ănraot es e rac nî elenac rob ac ăjirg ătlum uc tav resbo eiube rT .eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .tocolc nî ăd dnâc iş ae rignit niţup ănitalc es uas .emâ răfs es un ăs ac .ece r ăpa uc no rtsac nu.etreif iutug ed gk 1 aL .eiruf raf o ep eletcu rf dnânup .a rugnil uc ăcetsema es un pmit e rac nî .i ro ie rt .u rtap nî eiat es .tacsu a-s dnâC .avectla al ăzaeţniube rtnî es un e rac .ae raoluc ăzaertsăp el iş eletcu rf etşe rătnî atsaeca ece raoed .eliutug ălaps eS .iirugnil lusod uc .lurăhaz tot iş eletcurf etaot nup es ănâp aşa ăunitnoc eS .dnuf al edepmil dnâmă r amaez .

anu etâc anu eliof gela eS .ii rugnil lusod uc roşu dnâc nî dnâc nid dnâcetsema iş ăcidir es dnâc amups dnâul .eiube rt tâc ăgael es ănâp .irubmâs ărăf eşeric ed .du tev reş nu uc ă repoca es e rac no rtsac nu.enib ăb raif ăs ăsal es .bla lutăpac dnâpu r .dnuf ep edepmil enâmăr amaez iş ăţafa rpus al ăcidi r es eleb aob leftla .taţniube rtnîen pac ed ca nu uc ecaf es eiţa repo ătsaecA .ă ro ed t refs nu etrap o al o-dnâsăl .ătagel enib etse amaez ec ănâp . răhaz ed lunu .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .rtnî iâtnî ănraotsăr es iş cof al ed ai eS .tocolc nî ăd dnâc amups ai eS .eilinav ăniţup treif al ăguada es .ătizepmil enib ămaez ed e rahap ie rt ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .ăcsaecă r es ăs ăsal es .lupo ris enib ăgael es ănâp es-udnâniţ .ălaps eS .587 .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada eS .cim cof al eniţ es iş iinişam aenig ram ep ae rignit enup eS .787 .po ris nî rol amaez ătaot iigarf esal iş-ăs ac .ăcnâda eirufraf O IGARF ED ĂŢAECLUD .e rama eşe ric ed iş enişiv ed aec iş ac .1 uc .eiâmăl 1 al ed amaez .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz cof al enup eS .lunu etâc lunu iigarf gela eS .cof al ae rignit uon nid enup eS .răhaz gk 1 .ăznâp o-rtnirp ăraoce rts eS .ece r et raof ăpa uc ăţucşec o.ticăr a-s ec ăpud iamun enac rob nî ănraot eS .taruc tev reş nu ep uas ătis o ep nup es zac tseca nî iş rasecen tarăpaen etse ăcad tâced ălaps es uN .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .răhaz gk 4/1 1 .inuşpăc ed aţaeclud al ac tse r u rtnep ăzaedeco rp es iş eiâmăl o al ed amaez ăguada eS .cof ep ed lutot uc ae rignit ai es iş tocolc nu aed ăs ăsal eS .egel es ăs epecnî dnâC .887 .iuluca a ătiodnî aetrap uc ă rafa ele rubmâs etaocs eS .igarf ed .roşu .eteged e rtnî ătaul if dnâtup .687 .etui cof ep ae rignit egnipmî es .eiâmăl 2/1 al ed amaez .irubmâs ed eleşe ric ăţăruc es iş gela es .ăpa erahap 3 .răhaz gk 1 . răhaz gk 052.987 .eşe ric ed iş răhaz ed ătu rec etatitnac agae rtnî ănimret es ănâp .ece r al niţ eS .eşe ric ed dnâr nu ei rignit nî nup eS .ebla eşe ric ed aţaeclud ac lef al ecaf eS ERAMA EŞERIC ED ĂŢAECLUD .ătasip eiâmăl ed e ras ăţi rugnil etatămuj uc .frâv uc ănilp .lu răhaz tot etşepot es ănâp .eiâmăl ed e ras uc etace rf eleznu rf nup es .etui cof al ae rignit iopa ăd es .ătulp ed cim pod nu rtnî gifnî es etepac iurăc ela .rtnî po ris ed ărutăcip o al lumu rd dnâd tâcnî leftsa .lutcurf emâ răfs es un ăs ăji rg dnâva .amaez ătaot eletcu rf esal iş-ăs ac .rifadnart ed iof g 052 RIFADNART ED AŢAECLUD .atag tnus dnâc .esela eznu rf g 051 anâm uc ăcae rf eS .iigarf nup eS .cim cof al ae rignit eniţ eS .inuşpăc ed aţaeclud u rtnep ac iopa ăzaedeco rp es iş ăcsaecăr es ăs ta ruc et raof no rtsac nu.lurăhaz ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş etui cof ep iopa egnipmî eS .rtnî ănraot es .tacsu .ăţaeclud ătsaecA .tasip uas sot .izetşev eif un ăs e rac işomu rf i rifadna rt gela eS .răhaz ed po ris nî ăb raif ăs eletcu rf dnânup ecaf etaop iam es .ăraoiruf raf o ep ăc raecnî es iş amups ai es .ăcnâda eirufraf O EBLA EŞERIC ED AŢAECLUD .işomu rf iş ige rtnî iţot eif ăs .eliof ăpu r es un ăs ăjirg uc iş iişo r caf es ănâp .097 .taidemi evlozid es un ăs a rutăcip .151 .etrap o al etunim 01 ăd es .etui cof al iopa ăd eS .frâv uc ănilp .ă ro ed t refs nu ac ric etrap o al lutot uc ae rignit ăd es iş eletcu rf nup eS .ăpa ed e rahap ie rt uc răhaz ed gk 1 treif al enup es pocs tseca nÎ .iga rf ed ănilp ăcnâda ei ruf raf o eiube rT .ăpa l 1 uc etunim avetâc b reif es )etatăp uas edetşev iam elec iş aţniube rtnî top es( esamă r eleznu rF .iga rf ed aţaeclud uc lef al ecaf eS ERUM ED AŢAECLUD .ăcsae rătnî es ăs ic .ăţafa rpus al ăcidir es ec amups i ro avetâc ed ai eS .tecnî lu răhaz etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ eS .etcu rf ed ătasăl amaez nî lu răhaz ăcsaepot es ăs .e riţbus iam avec .eiâmăl ed eras ăţirugnil 2/1 .sus iam ac lef al et raped iam ăzaedecorp es iş cof ep uon nid enup eS .ăpa ed enib ăgrucs es ăs .iga rf ed aţaeclud uc lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED AŢAECLUD .ăbraif ăs uon nid enup eS .nrec es uas roşu ărutnâv es iopa .eilinav .ae rignit pmit nî pmit nid ăcşim eS .eiâmăl ed amaez iş eilinav ed ătacub o ăguada es iopa .ele e rtnirp neblag fa rp col ed ănâmăr un ăs ac .

elesiac nup es .ăpa erahap 3 .rtnî elesiac nup eS .ece r ăpa uc no rtsac nu.egel es ăs epecnî lurăhaz dnâC .lutot uc b reif es iş nofit nu.iz rev esiac ed aţaeclud iş ac lef al ecaf eS IZREV ENURP ED AŢAECLUD .răp ed ătis o ep nup es iş ice r epa etlum iam nî edepe r csezepmil es .tlalălec nî tăpac nu-rtnid ăgnupă rts el ăs luca tâcnî leftsa .iinişam aenig ram ep .ăcnâda eirufraf O ETPAOC ENURP ED ĂŢAECLUD .apa esal ăs ac ă ro ed t refs nu ac ric etrap o al es-udnâniţ cof ep ed uai es .eiaom es ăs pecnî ănâp .ăpa erahap 3 .asiac ăg raps es un ăs ăji rg uc .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz ăgael eS .răhaz gk 1 .eiube rt tâc ăgael es ec ănâp ăb raif ăs ăsal eS .tam rof elerubmâs ăcnî ua un e rac .izrev esiac ed .frâv uc ănilp . rea al et reifen niţ es un esa r eliutuG .ebla eşeric ed aţaeclud ac lef al ecaf eS ENIŞIV ED AŢAECLUD .izrev esiac ed aţaeclud urtnep ac iţătitnac işaelecA ETPAOC ESIAC ED AŢAECLUD .elesiac sudo rtni ma e rac nî apilc nî ăb raif ăs tatecnî a e rac .etocolc 3 — 2 aed ăs ăsal es .amups ai eS .iz rev esiac ed ănilp ăcnâda ei ruf raf o egela eS .iirubmâs tocs eS .rtnî nup eS .797 .etpaoc ae rp un rad .etiţăruc esiac ed ănilp ăcnâda enuf raf o enup es .ăpa ed ăg rucs es ăs .enurp ep ed roşu esei iş etşeţe rcnî es aţileip .597 .251 .)387 .697 .tagel epao rpa etse dnâc iş amups ai eS .397 .edepmil .răhaz ed gk 1 aL .lu răhaz eb reif ec pmit nî .ăcnâda eirufraf O IUTUG ED ĂŢAECLUD .ăpa erahap 3 .răhaz gk 1 .t reif iam a ec ăpud iş eilinav es-udnâguăda eliutug nup es .răhaz gk 1 .rtnî lutot uc esudo rtni iş ătis o.297 .eiâmăl 2/1 al ed amaez .rav ed ăpa l 1 .ăpa erahap 3 .etui cof ep ae rignit egnipmî es .tipot a-s ec ăpuD .etpaoc enurp ed .rav ed ăpa l 1 .esar iutug uc ănilp ăcnâda ei ruf raf o ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .etocolc nî uon nid ăd apa ec ănâp niţ eS .eţileip ed iţiţăruc esiac ed i rubmâs aviţâc iş eiâmăl ed 2/1 o al ed amaez .so rg iam ca nu uc ăpaeţnî eS .v( inuşpăc ed aţaeclud urtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .iram i ruăg uc ae raotăzăr ep dar es iş ăjaoc ed eliutug ăţăruc eS .ăţidoc erpsnid aet rap nid .etiţăruc etaot tnus ec ăpuD .eiâmăl o al ed amaez .ăcim ănula o tâc ătănâv ărtaip tavlozid a-s e rac nî ăpa uc sav nu cof al enup eS .e renit .ice r epa avetâc nî csezepmil es e rac ăpud .ăsaorg ajaoc uc elacotrop 3 ELACOTROP ED ĂŢAECLUD .esaomu rf esiac gela eS .ăpa ed e rahap ie rt uc lu răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî ăb raif ăs nup eS .497 .197 .frâv uc ănilp ăcnîda eirufraf O IZREV ESIAC ED ĂŢAECLUD .ige rtnî rad .esar iu tug uc ănilp .ăb raif ăs ăsal es iş nub cof ep iopa enup eS .ă raoiruf raf o ep ămaez ăniţup dnânup ătagel etse ăcad ăc raecnî es iş amups ai eS .ă ro ed t refs nu etrap o al lutot uc ae rignit ăd es iş eiâmăl ed etatămuj al ed amaez iş elesiac nup es .eilinav ăguada es etocolc elemitlu aL .cse rgennî es ece raoed .ăcsaetocolc ăs uon nid epecnî .ăgrucs es ăs ătis o ep nup eS . rav ed edepmil ăpa nî e ro 3 — 2 niţ es iş tiţucsa enib şatiţuc nu uc ăjaoc ed ăţăruc es .eiâmăl 2/1 al ed amaez .ăpa ed e rahap ie rt uc ăcsaepot es ăs lu răhaz enup es pmit tseca nÎ .tocs eS .apa ec ănâp eniţ eS .e tşetocolc e rac ăpa uc lusav nî ăgab es iş nofit nu.etpaoc ae rp un enu rp ed ănilp ăcnâda eiruf raf o eţileip ed ăţăruc eS .e rignit nî .tiţucsa roşiţeb nu uc ele rubmâs dnâgnipmî iş ăgnâts anâm nî roşu asiac dnâniţ .etpaoc esiac ed aţaeclud urtnep ac lef al ăzaedecorp es iş rav ed edepmil ăpa nî nup es .emignul nî .laretal iş iopa ăpaeţnî eS .v( inuşpăc ed aţaeclud al ac iopa ăzaedeco rp eS .eiâmăl 2/1 al ed amaez .rtnî esup tnus ăcad roşu ăţă ruc es elenu rP .ece r al dlac al ed ăcsu rb ae rece rt nirP .eilinav .eiube rt tâc ăgael es ănâp ăb raif ăs cof al uon nid nup es iopa .iţeclud etlalelec urtnep ac dnâunitnoc .eşetocolc e rac ăpa uc sav nu.ece r ăpa uc sav tla nî taidemi cudo rtni es iş tocs eS .i ram ed tivirtop .ăpaeţnî es ec ărusăm eP .)387 .edepmil .rtnî uas nofit nu.rtnî ăcnu ra es .amaez ătaot elesiac esal ăs ac .răhaz gk 1 .eiâmăl 2/1 al ed amaez .g rucs eS .

ae raoluc ăbmihcs işî ănâp et rap o.ăţaeclud ed ae rignit nî .eiâmăl ed ămaez ed ăţirugnil o .cof ep ed soj taidemi ăd es iş atag etse luteb reş .ătizepmil ămaez ed rahap 4/3 niţbo es ănâp elinişiv enib c rots eS .ii rubmâs es-udnâtrăpednî .pmit nî pmit nid amups ai eS .răhaz gk 1 .răhaz gk 1 .eiâmăl ed ae ras tavlozid ma e rac nî luporis nid niţup etâc enup es .iulutreif lupmit nÎ .nac rob nî enup es iş anâm uc ătnâmărf iam es uas .ece r ăpa nî ăro o nup es iş et rap o al uad eS .ăneblag ajaoc eda r eS .ătizepmil enib .răhaz gk 1 .etocolc elemitlu aL .etamuf rap iş etpaoc inuşpăc sed nofit nu.luţelăcăf uc tace rf al ai es .po ris tseca nid eţirugnil ăuod uai es .lurăhaz etşepot es ănâp .nilp eif ăs lurahap tâcnî leftsa .enişiv ed ămaez rahap 4/3 ENIŞIV ED TEBREŞ .arpusaed ed ăsaoicul aetrap ai es ăs tâc iamun ic .ăpa uc ăzaetelpmoc es e rac .ece r et raof ăpa uc ăcşaec o.etşe rca lî pmit işaleca nî rad .lu răhaz tecnî etşepot es ănâp elaom et raof cof ep ăd es .eteged e rtnî aul top es iş ătadnî ăvlozid es un elirutăcip ăcaD .rifadna rt ed esela iof ed g 052 ruic nirp uad es uas ărutnâv eS .irolf nid edac ec neblag lufarp ezetrăpednî es ăs ac .etui cof al iopa ăd es .tagel ed tivi rtop luteb reş ăsai ăs ac .tacetsema al etşim es un ăs tâcnî leftsa sus nî ele raoicip uc s rotnî lenuăcs nu ep ae rignit ăzaşa eS .ătaruc ăprâc o uc ii rignit elinigram g retş es iş ăţafarpus al ăcidi r es e rac ărgaen amups ai eS .ăpa l 1 .nac rob nî a rugnil uc tce rid enup etaop eS .ăpa ed e rahap ie rt iş lu răhaz .so rocăr col al .108 .eiâmăl ed eras ăţirugnil frâv 1 .351 .elaom et raof cof al iâtnî ae rignit enup eS .inuşpăc ed luteb reş al ac ăzaedeco rp es iş lu răhaz uc e rignit nî enup eS . răhaz etsep e rignit nî ănraot eS .enac rob nî tce rid enup es uas .ăcsae rocăr es ăs niţup iamun ăsal es iş ădu ăp râc o uc ae rignit ă repoca eS .tace rf al etnib reif es-udnâul .ae raoluc ebmihcs iş-ăs epecnî dnâc lutnemom nÎ .inuşpăc ed ămaez ed rahap 1 INUŞPĂC ED TEBREŞ .sed nofit nu.eiube rt tâc ăgael es ănâp ăb raif ăs etui cof ep uon nid enup es .iram ed tivi rtop iţăcub nî iopa .luteb reş somu rf ăzae roloc atsaecA .rtnî nup es .ăpa ed grucs es .iram ed tivirtop iş ăsao rg ajaoc uc .997 .inuşpăc ed lec iş ac lef al .âţaeclud ed emuna elacot rop gela eS .ae raoluc ebmihcs iş-ăs epecnî dnâC .008 .ece r ăpa nî ătaium .enib ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş etocolc elemirp al amups ai es .ăguada es .lu răhaz uc .et rap o al ae rignit ăd eS .tsug ăpud enup eS .tace rf al etnib reif es-udnâul .etui cof nu ep iopa .lu răhaz etşepot es ănâp niţ eS .uon nid dnâc recnî .eiâmăl ed 2/1 al ed amaez iş ăguada es .rtnî iamun luteb reş ăcetsema es .inuşpăc ed luteb reş u rtnep ac et raped iam ăzaedeco rp es iş etui cof ep ae rignit enup es iopa .etunim 01 ac ric aets ăs ăsal es .anâm uc ătnâmărf es .eiâmăl ed e ras ed ăţirugnil ed frâv nu uc .luteged i refus etaop tâc tâta ti rocăr a-s dnâc rai .ăruemz ed ămaez ed rahap 4/3 ĂRUEMZ ED TEBREŞ .ăb raif iam ăs ăsal es .ăpa ed l 1 uc t reif al nup eS .rtnî irutăcip avetâc al lumurd dnâd tagel etse ăcad ăc raecnî eS .tot ed un rad .ăcşaec o.ieţilucruf iiţnid ed esnupărts if top iş tot ed eiaom es ănâp .rtnirp ă raoce rts eS .atag etse luteb reş dnâC .ătpaoc ăruemz ed nofit nu.e rat ed tivi rtop taula nu ac dnineved .elas revsnart iilef eiat es .răhaz gk 1 .rtni rp c rots eS .rifadnart ed iof g 052 RIFADNART ED TEBREŞ .ue rem dnâcetsema .ăpa nî t reif al iopa nup eS .ăcsaecă r es ăs ăsal es iş et rap o al uad eS .elacotrop ed eliţăcub nup es .tagel etse ăcad luteb reş ăc raecnî eS .ăgilămăm ed luţelăcăf uc uas nmel ed aeg rev o uc iş .etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ eS .lurahap elpmu es ăs tâc tâta ăpa ăguada eS .teb reş ed eliţăcub e rtni rp rea ed irulog ănâmă r un ăs ac lunmup uc l-udnâsăpa .ătlum ae rp ăsup eiube rt un aeeca ed .et rap o al ăd eS .ăvlozid es ănâp dnâcetsema .rtni rp ece rt eS .inuşpăc ed ămaez ed rahap nu uc lu răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî enup es iş ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .edepmil ămaez ed rahap ed 4/3 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .iro 3 — 2 ed ac recnî av eS .897 IRUTEBREŞ .nac rob nî ănraot es es iş etrap o al ăd eS .etatămuj al epao rpa apa edacs ănâp ăb raif ăs es-udnâniţ .ămaez ătsaeca nid e rahap ăuod e rignit nî nup eS .ece r ăpa nî e ro 42 aets ăs ăsal eS .tocs eS .atag etse un ăcaD .elaom cof ep nup eS .ădu ăp râc o uc ă repoca es .

etnib reif ăpa ed rahap nu uc gnits es iş răhaz g 052 d ra es .ăgae rtnî eiâmăl o al ed ăta ruce rts amaez nid niţup etâc ănraot es .tagel epao rpa etse lupo ris dnâc e rignit nî etamut iş ăpa ed i rugnil avetâc uc tarapes etavlozid .răhaz gk 052.treif al dnâguăda .tace rf al ai es .ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .atag etse ăcad ăc raecnî eS .rtnirp .enac rob nî etnib reif ănraot eS .nac rob nî enup es iş aifila ac ănived ăs ac anâm uc iş ătnâmă rf es .ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .ăznâp o.etui cof ep ae rignit egnipmî es .ăsar ătalinav ătalocoic ăguada es .ătado ăniţup etâc ec raots es iş a ruemz egela eS .oacac ed g 05 enup top es ătalocoic ed col nÎ .451 .etrap o al ăd eS .răhaz gk 4/1 1 EIÂMĂL ED TEBREŞ .lu răhaz tot etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep ăsal eS .ăgael iam es un auaetlep .)897 .ăcae rf es tâc pmit nî aefac ed ărugnil o aguăda etaop iam es .608 ELETLEP .inuşpăc ed luteb reş ac lef al ăzae rcul eS .ece r ăpa nî ătaium .dnâguăda .t reif nid ece rt es ăcad ece raoed .atag etse luteb reş aecnuta .e rignit nî ănraot es iş iinişam luţloc ep ăcetsema eS .)eraocic uc ătacetsema( ătartnecnoc aefac rahap 1 .1 AEFAC ED TEBREŞ .308 .cim et raof cof al .treif al .ătalocoic ed col nî .oacac g 05 uas ătalocoic enaotab 3 .eteged e rtnî aul top es iş taidemi ăvlozid es un elirutăcip ăcaD .inig ram ep ti rătnî lu răhaz eţe ruc es ăs ac .rtnî irutăcip avetâc dnânup .ătalocoic ed luteb reş ac lef al ăc raecnî es iş uon nid eb reif eS .ăpa ed e rahap u rtap uc lu răhaz .tagel ed tivirtop ăsai ăs luteb reş ac urtnep .luteged i refus etaop tâc ti rocăr a-s dnâc iş .i ro 3 — 2 ed ac recnî av eS .ăta ruc ăp râc o uc ii rignit elinigram g retş es .ăpa erahap 4 .ăruemz ed ămaez l 1 ĂRUEMZ ED AETLEP .iuluteb reş ae risi rahaz ăcaovo rp atseca ece raoed .ăpa etrahap 3 .408 .elerem treif ua erac nî ămaez l 1 EREM ED AETLEP .1 SRA RĂHAZ ED TEBREŞ .enib ăgael es ănâp .eilinav .eiâmăl 1 .luteged ărefus tâc ti rocăr a-s dnâc iş ădu ăp râc o uc ă repoca es .tipot a-s lu răhaz dnâC .răhaz gk 1 .cof ep ed ătacidi r eiube rt dnâc lutnemom eiţneta uc av resbo av eS .eilinav .rtnî .âpa erahap 4 .tace rf al ai es .ae raoluc ăbmihcs işî iş ad raoc eiat es ănâp .ătalocoic ed luteb reş al ac lef al ăzaedeco rp es iş .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .răhaz gk 1 .708 .eilinav ăniţup ăguada eS .cof ep ed ai es .treif al .uinimula ed liba refe rp .cim et raof cof al .eb reif tâC .ătaruC etraof eiagit o.luteged ă refus tâc ti rocăr a-s dnâc iş .ăţaeclud ed ae rignit nî .ăpa erahap 4 .tipot a-s lu răhaz dnâC .cim cof al b reif es iş răhaz iş ăruemz ed ămaez ed elage iţătitnac ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .tagel epao rpa etse lupo ris dnâc iş etui cof ep iopa eb reif eS .ăpa ed e rahap ie rt uc răhaz ed gk 1 .v( inuşpăc ed luteb reş al ac lef al tagel a-s ăcad dnâc recnî .amups ai eS .1 ĂTALOCOIC ED TEBREŞ .răhaz gk 052.luţelăcăf uc tace rf al ai es .tiunşibo luteb reş urtnep ac e rat iam avec ăgael es iş amups ai eS .tagel epao rpa etse teb reş u rtnep lupo ris dnâc .tipot al nup eS . rasecen etse ăcaD .508 .ătagel ed lutsed etse auaetlep ec ănâp .etui cof ep ae rignit egnipmî es .dnâc nî dnâc nid .atag etse ăcaD .ăpa ed e rahap u rtap uc lu răhaz eiaom es ăs ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .cof ep ed soj ăd eS .tsug ăpud .ae raoluc ăbmihcs işî dnâc sihcsed aerp e rap ăcaD .208 .ăcsaebla es ăs epecnî dnâC .răhaz gk 052.ece r ăpa uc ăcşaec o.ătizepmil enib iş ăta rtnecnoc aefac ed rahap nu .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup iş .

răhaz ed gk 005.nub cof al eb reif es iopa .elcits nid roşu anrut ătaop es ăs ac .ădalem ram ecaf etaop es etreif ele rem niD .etep ărăf iş etpaoc .amaez ăg rucs es ăs ac nofit nu.iulut reif lupmit nî ele rem gnita es un iş capac nu uc ă repoca es .ăruemz ed auaetlep u rtnep ac ăunitnoc es iş lu răhaz iş ătizepmil amaez t reif al nup eS .ăpa uc ăţita rc o.iţpoc enib iga rf .sorg ae rp ecaf es uN .etaiăt tnus ec ărusăm ep .no rtsac nu etsep ăsup răp ed ătis o.ămaez ed l 1 al dnâguăda .irut refs nî etaiăt .908 IRUPORIS .răhaz gk 1 .ătizepmil ămaez ătsaeca nid u rtil nu aL .anâm uc csevirts eS .iutug ed gk 1 al ăpa ed l 2 dnitocos .tagel ed lutsed etse dnâC .enib srucs ua-s ec ăpuD .iirubmâs ătaocs es ăs ărăf iş ăjaoc ed eţeruc es ăs ă răf .esaomu rf iutug gela eS .răhaz gk 1 .018 .ămaez ed l 1 al dnîguăda .ăţitarc o.lupo ris ănraot es tâc .e rat iam luzeim uc iş iişo r .amaez ăraoce rts es ec ăpud enâmăr ec aeeC .erublut aetlep o uad iş t reif al ămâ răfs es esaoniăf eleC .ăţaeclud ed ae rignit nî ănraot es iş sed nofit nu-rtnnp c rots eS .cim cof al .rtnî nup eS .ăpa nî .iişo r itşeţe rc e rem avetâc iş ăguada eS .v( igarf ed lupo ris urtnep ac lef al aenemesa ed ităge rp etaop es po ris u rtnep amaeZ .ele rem esepa es ăs ă răf ăsal es iş .)908 .igarf ed lupo ris ac lef al ecaf eS EZĂCAOC ED PORIS .ele rem ălaps eS .ăruemz ed auaetlep urtnep ac lef al ăunitnoc es iş rasecen etse i ro etâc ed amups dnâul .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .e rem ed auaetlep al tatăra a-s muc aşa amaez ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .arpusaed ed lufup ed ăprâc o uc gretş es .ădemu ăp râc o.etunim ed 02 ac ric etui cof al iopa eb reif es .etaiăt tnus ec ărusăm ep .ăcsaezepmil es ăs pmit avtâc amaez ăsal es .icim ăţni refe rp ed .1 .amaez enib egrucs es ănâp .)ănitcep( ăsaonitaleg ei retam ed e ram etatitnac o eniţnoc e rac lucoljm etaocs es un iş ăjaoc ed ăţă ruc es uN .rasecen etse iro etâc ed amups dnâul .sed nofit nu-rtnirp ce rt es iş .rtni .ă ro ed etatămuj o ăcnî ăcsaezepmil es ăs ăsal iam eS . rasecen lu răhaz dnâguăda .lu răhaz etşepot es ănâp elaom cof ep eniţ eS .lurăhaz etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep iâtnî ăsal eS .răhaz ed gk 1 enup es .rtnî nup es .lutot uc ămaot es .808 .enib ăputsa es e rac elcits nî dlac ănraot es iş etrap o al ăd es .ăpa ed l 1 eiube rt e rem gk 1 aL .ăuod nî ăcnî t refs e raceif iş urtap nî eiat es .rtnî ăraoşăfnî es .tirbihc iunu adaoc uc roşu esnupărts if top tâcnî .no rtsac nu-rtnî .ăpa ed u rtil ed 4/1 uc ăb raif ăs nup es iş enişiv ed gk 005.eiâmăl ed ămaez ăniţup iş răhaz ed iş ămaez ed elage iţătitnac e rignit nî t reif al iopa nup eS .eneblag .iutug ed ătsap uas ădalemram ecaf a u rtnep aţniube rtnî etaop es .ăcsaenzelp ăs tupecnî ua elinişiv dnâC .ăcsae rgennî es un ăs ac .elcits nî dlac ănraot eS .igarf ed ămaez l 1 IGARF ED PORIS .etunim ed 02 ac ric .eliu tug treif ua erac nî ămaezl 1 IUTUG ED AETLEP .rtnî nup eS .118 .emârăfs es un ăs ac .eţidoc ed ăţăruc eS .ălaps eS .ăuod nî ăcnî t refs e raceif iş u rtap nî eiat es .ăpa ed u rtil ed 4/1 aguăda etaop es igarf ed gk 1 aL .enişiv ed ămaez l 1 ENIŞIV ED PORIS .igarf ed lupo ris ac lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED PORIS .eteneR e rem gela es aetlep u rtneP .alcits ăcsaenzelp un ăs aS .1 .lutot uc b reif eS .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada es treif aL .taiunr ua -s ele rem iş ăro ed t refs nu titocolc ua ec ăpuD .ăgael es iş etui cof al eb reif es .răhaz ed gk 1 .ă ro o ac ric ăb raif ăs ăsal eS .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .itşeţe rc e rem uas .551 IRUTUĂB .218 .răhaz gk 1 .iom ed tâta tnus eliutug ec ănâp .tivi rtop cof al .

sus iam ed ludihcil elcits nî tecnî ănraot es e rac nirp urtlif ed eit râh ed einlâp ătla o enup es ălcits ed uas latem ed ătiunşibo einlâp o.ae ep uudize r tlum ae rp suped a-s dnâC .inişiv ed dnâ r nu nup eS .)ădihcil aefac l 1 urtnep( aefac g 052 AEFAC ED ROIHCIL .°09 loocla l 1 .etamo ra etlalelec iş lunosana .inul ăuod aets ăs ăsal es iş enib ăputsa eS .pmit tseca ăpuD .tnemag rep eit râh uc lunac rob ăgael es .loocla ed l 1 uc .ăsnita eiube rt un eit râh ed ainlâp .răhaz ed lupo ris ăguada es pmit tseca ăpuD .ta ruc sav nu.pmit tâci ro ăzae rtsăp es iş ăputsa es .etaputsa enib elcits nî ăzae rtsăp eS .rtnî nup eS .du rc eletpal .elcits nî ănraot es tuniţbo leftsa lu roihciL .ăgae rtnî ănul o aets ăs ăsal es ednu .nmel ed e ram ărugnil o uc lutuniţnoc enib ăcetsema es eliz 3 — 2 e raceif aL .ăpa iş răhaz nid po ris nu ecaf eS .rtnî :leftsa ăzae rtlif es tuniţbo ludihciL .ăţnirod ăpuD .ănâmătpăs o ed pmit .elinişiv ădnirpuc ăs tâc loocla .eleţidoc pu r eS .ige rtnî iş etpaoc .rtnî enup es iş lunac rob ăgael eS .elacot rop ed lu roihcil ac lef al iopa ăzae rtlif eS . răhaz ed po ris uc ibăls etaop es .eiâmăl 1 .ătanişiv u rtnep elaiceps .rtnî nup eS .618 .eliz ăuod e raceif al ăcetsema eS .e rahap nî uas itşec nî etnib re if etşev res es iş ăraoce rts eS .inâmătpăs avetâc ăsal es iş e raos al col nu.ti ref col nu.iţăcub ătaiăt eiâmăl o iş .enişiv ed irubmâs aviţâc iş e rama eşe ric ed ebaob avetâc nup es ele e rtnirp ăcad .°09 ed loocla l 1 NOSANA ED ROlHCIL .ăraoşiţrocs ed nab nu tâc ăciţăcub o .418 .°09 ed loocla l 1 SISSAC ED ROlHCIL .eilinav .iţibo rdz .rtnî uon nid ăzaşa es .răhaz g 052 .e rat ae rp e rap atanişiv ăcaD.tarapes elinişiv rai .lu roihcil iamun uas elinişiv uc ănue rpmî atanişiv iv res etaop es .e racnâm ed so rim ă răf .luloocla tmârts lutâg uc nac rob nu.uşo r uas bla niv .ăraoşiţrocs ăciţăcub o .durc etpal l 1 .gk 4 — 3 ed .niv l 1 TREIF NIV .ătitocolc ăpa atâta u rtlif nirp ece rt eS .gral lutâg uc .urdnairoc ed ebaob 5 .auaefac uc ăcetsema es .elinişiv ezeşa es ăs ac lunac rob roşu ărutucs es dnâc nî dnâc niD .eiâmăl ed ăjaoc ăciţăcub o .lurăhaz .651 .taidemi epu r ra-s ece raoed .eraoşiic 4 .sissac ed elebaob tmârts lutâg uc nac rob nu.ăpa l 2/1 iş răhaz g 057 nid poris .718 .rtnÎ .318 .elinişiv e repoca ăs tâc °09 ed loocla iopa ănraot eS .edepmil tcef rep ăsai ăs eiube rt lu roihcil rai .e ram iam ătanicăm iş ătijărp aefac g 052 nid ătamo ra aefac o u rtlif al ecaf eS .elacotrop ed lu roihcil al ac iopa ăunitnoc eS . răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es pmit tseca ăpuD .elacotrop 4 .tamo ra tsug nu ătăpac elinişiV .sot răhaz gk 1 .e ro avetîc nî ecaf es ae ra rtliF .esaomu rf enişiv ălaps eS .ăpa l ½ iş răhaz g 004 nid poris .rtnî t reif al nup eS .tocolc rugnis nu aed ăs iopa ăsal es iş lu răhaz ăvlozid es ănâp ăcetsema eS .etivirtop iţăcub etaiăt elacotrop 4 .talets nosana g 04 .818 .eilinav ed farp nu iş luloocla .elacotrop nid amaez ătaot ăsai ăs enib dnâc rots .i rubmâs uc iş ăjaoc uc .topmoc nu ac el-udniv res .518 .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup iş ăraoşit rocs .răhaz g 004 .dihcil ăcnî e ra tâC .enişiv ed gk 1 aL ĂTANIŞIV .etaiehcnî inul ăuod leftsa aets ăs ăsal es iş ăputsa eS .luloocla nup es gk 4 ed nac rob nu.iram elcits ele uc ulpmu eS .nofit nu-rtnirp lutot ă raoce rts es .°09 ed loocla l 1 ELACOTROP ED ROIHCIL .etalăps iş esela .tucălp et raof .ti rocăr a-s ec ăpuD .ăpa l ¾ iş răhaz gk nu-rtnid poris .tasip răhaz uc etarăse rp .e raoşiuc .e raos al eliz avetâc ăsal es iş lunac rob ăgael eS .ăpa iş răhaz ed bals po ris nu-rtnî elinişiv eb reif top es aenemesa eD .evlozid es ăs epecnî lurăhaz iş amaez elinişiv ăsal işî ănâp .ămo ra nid ed reip tlum ae rp t reif luniV .tasip uas sot răhaz ed lunu .răhaz .u rtlif ed eitrâh ătla uc etşeiucolnî es .)ergen ezăcăoc( sissac ed ebaob gk 2 .ădihcil aefac l 1 ăniţbo es ăs tâcnî .

răhaz ed frâv uc eţirugnil 21 .751 .918 .mor eţirugnil 6 .taidemi itşec al etşev res es iş mo r ăguada es .tasip lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.etnib reif etse tâc .ăsaomups ăme rc o nived iş ălfmu es ănâp .etpal l 1 .iruşuneblăg 6 :enaosrep 6 urtneP UODOŞ .rtnî ăcae rf eS .titocolc eletpal tecnî ănraot eS .

028 laptele rece .coljim al col ecaf eS .lu răhaz .ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd .eras ed esar eţirugnil 2 .128 ed e riţbus eilef o etâc iş e rahap nî dnâguăda .iifot rac b reif eS .ae ras .coljim al col ecaf es .228 ECINSAC ETEŢER AVETÂC .răhaz g 02 .ăraoce rts es iv res a ed etnianÎ .luteged ă refus tâc apa ti rocăr a-s dnâC .rtnî lurăhaz enup eS .ielu ărugnil 1 .ăniăf gk 1 IFOTRAC UC ENIÂP .edifats 3 — 2 e raceif nî sup a-s ec ăpud .tanobracib ăţirugniI 2/1 .eledifats iş iţăcub etaiăt eliâmăl .ăgnul uas ădnuto r ăm rof ăd es il iş ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep nup es .ifotrac ed ase rp ni rp uas enrac ed anişam nirp ce rt es iş tot ed icăr es a ed etnianî ajaoc ed ăţăruc eS .răhaz ăţirugnil 1 .iniâm ed etşepil iam es un ănâp .etnianî iam ătunrec aniăf uc atavoc nî enup es .t reif pod uc elelcits dihcnî eS .ielu ărugnil 1 .iâmăl 2 .etnib reif un( ădlac ăpa ăniţup iş răhaz ed ăţirugnil o uc aidjo rd eiaom eS .tuăb ed nub etse lusavc eliz 3 — 2 ăpuD .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep lutaula ănraotsă r eS .elaom ed tivi rtop ălaedămălp o ecaf es ănâp ăpa ăniţup ăcnî dnâguăda ăcetsema es .ăţni rod ăpud .   .tivi rtop cof al .arpusaed ece r apa ănraot eS .ae ras ăguada es .enib lutot ătnâmă rf eS .851 .le nid iţăcub uai es .tasednî ăţni refe rp ed eif ăs eiube rt e rac lutaula enib ătnâmă rf es iş ănue rpmî lutot ăcetsema eS .iţudlăc iifot rac nup es .icişăb ăcaf es ăs epecnî ănâp etab eS .ă rudlăc al ăcsae rc ăs ăsal es iş tev reş .428 .rotpuc al coc es iş ăcsae rc âs ăsal eS .ăcsae rc ăs uon nid ăsal eS .nu uc ă repoca es .tivi rtop cof al ă ro o ac ric rotpuc al coc es .ătaium aidjo rd ănraot es .taruc et raof sav nu.dlac col al .528 .e ram sav tla nî uas ălao o.lu răhaz ăvlozid es ănâp dnâcetsema .eidjord g 52 .rtnî nup eS .eidjord g 05 .edifats g 002 .dlac al e ro ăuod niţ iam es iş .ă ro o epao rpa .ădlac ăpa ld 6 — 5 .răhaz g 051 :enaos rep 6 u rtneP ĂDANOMIL .ădlac ăpa ăniţup etâc ănraot es iş luielu .eras ed esar eţirugnil 2 .tivi rtop cof al .ătunrec aniăf nid nmup nu enup es ătivi rtop emirăm ed sav nu-rtnÎ .)etnib reif aerp eif un ăs( anâm ă refus tâc .eiâmăl dlac al enup eS .528 .iicoljim iâmăl 2 .ătitocolc ăpa uc cse răpo eS .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup ăguada eS .coljim al col ecaf eS .ătavoc nî ăsal es iş ă repoca es .răhaz eţirugnil 3 .e ro avetâc ăţaehg al enup es iş ă repoca eS .ăpa l 51 SAVC .lurăhaz uc ătace rf aidjo rd enup eS .iţreif ifotrac g 004 .arpusaed ăniăf ăniţup ărase rp eS .ă ro o ac ric .etpal uc aeniâp urtnep ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ELFIHC .ăniăf uc ăta răse rp aenemesa ed avat ep ăzaşa es iş ednuto r uas ignul iniâp caf es .iniâm ep ed edni rpsed es iş icişăb ecaf lutaula ec ănâp .tucse rc a dnâC .enib dnâtnâmă rf .luielu iopa . rotpuc al coc es iş ăcsae rc ăs ăsal iam eS .ăniăf gk 1 ETPAL UC ENIÂP .ăţinvip nî cud es iopa .e ro 21 ezetnem ref ăs ăsal eS .tanob racib ed ăţi rugnil 2/1 iş ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd nup es .eiapoc nî aniăf enrec eS .elaom ae rp un .lupod ă ras un ăs ac .e rat ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .)etşe rc iam un alaedămălp ece raoed .ăniăf uc eta răse rp em rof nî nup es uas ăvat ep ăzaşa es e rac iniâp caf es .ăniăf ă rase rp eS .ădlac apa iş lu răhaz .ăcsae rc ăs iş ae ras .eiapoc nî aniăf en rec eS .tucse rc a lutaula dnâC .ătavoc nî aniăf en rec eS .ăpa l 2/1 acric .etpal ld 7 — 6 .eidjord g 04 .eras ed esar eţirugnil 2 .tev reş nu uc lusav ă repoca eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş ăniăf uc ă rase rp eS .ăcsae rc ăs .eiâmăl ed amaez iş ăneblag aetrap nid iamun ătaiăt .ăpa e rahap 6 .eidjord g 03 .răhaz g 008 .ă raofs uc enib e raceif ăgael es .etpal uc uas ăpa uc tacetsema uo uc gnu eS .ăniăf gk 1 IINIÂP AERARAPERP .elcits nî ănraot es iş ăraoce rts es iopa .

ăniv ăs arpusaed ed eliţăcub tâcnî leftsa .a raofs ecudo rtni es e rac nirp .col nu al tot ep l-udnânuda .ece r ăpa nî etuniţ iş sod ep es raotnî .728 .ti rocăr ua-s ec ăpuD .ădnuto r ăm rof etepac ăs ac inigram nid niţup etâc eiat es iş aenrac ăpur es ăs ărăf .iom iam caf eS .tucse rc a ec ăpuD .enib ăzae rtsăp es un iş tsug e ra un .ăguada eS .etşe răma es tlum ae rp eniţ es ăcaD .so al ănâp i rutăpeţnî etlum iam ăcnuş nî caf es tiţucsa enib iş tsugnî tiţuc nu uC .eliz 01 al ănâp elicnuş rai .ăta răs ed lutsed iş elaom eif ăs eiube rt arutăcoT .so rocăr col al anitup enup eS .e ras .muf al uad es iş so rocăr col nu-rtnî eliz avetâc etnâvs es ăs ăsal eS .etpal uc aeniâp urtnep ac ece r al taula nu ecaf eS ° .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep acoc ănraotsă r es .iş ăcsae rc ăs ăsal eS .luihcinir .enrac ed ămaez ăniţup iş dnâguăda .lutamufa iş aruma ras uc iopa ăzaemru es iş ărtilis nirp iş e ras nirp uad eS .treif a e rac nî apa nî ăcsae rocăr es ăs ăsal eS .tlum ae rp ăt raif eiube rt uN .eliz 3 — 2 eleţitsoc iş elininăls rai .enrac nî enib ădnurtăp ăs ac anâm uc dnâce rf .ă raofs uc ăgael es .tneicifus eniţ es un ăcad rai .i riţbus eleţam csetăgerp es etnianiD .telpmoc ăsnî un .iicnuş aemirăm ăpud .eliz 6 — 5 niţ es eleţitsoc iş elininălS .amini .ătarăs ae rp etse un acnuş ăcaD .628 cof al coc eS .etiţăruc enib elihce ru .a rpusaed ep iş ărtilis iş e ras ărase rp es aenemesa eD .951 eS .ece r al ăzae rtsăp eS .rtnî uas ănitup o.a rtilis uc ae ras ăcetsema eS .col nu al enib lutot ătnâmă rf eS .928 .ici roş ed iţăcub .sus iam tată ra a-s muc aşa .etepac al ătpae rdnî eS .o-tasăl ua e rac ep amaez nî aets ăs iş tbuseded dnâr ep .ăpa etnâb reifnî es ăs enup es rotăpăcnî ed lutsed sav nu.ătivi rtop emignul ed iş ămlap ed tal nu ed iişâf nî ătrub al ed aninăls eiat es .iram iam avec iţăcub nî iihcinir iş abmil rai .038 .tsug ăpud .rtnî etazeşa tnus etităge rp leftsa elicnuŞ .ăniţup ae rp tîced ătlum iam avec enib iam .iţepsao rp ămusnoc es uas .iuluso lutăpac iş nodnet e rtnî ă ruteiăt o ăplup al dnâcăf .iţamufaen .arutăcot ă rape rp es tâc lupmit nî .tamufa luihcşum ă rape rp es lef aL .t reif al e ras ăniţup aguăda etaop iam es .ăsaoţa enived aenrac ece raoed .enrac ed gk 01 aL IICNUŞ AERARAPERP .eras g 005 .tăpac nu al ă rutăpeţnî ăcim o ăninăls al rai .pac al ed esa rg eliţăcub iş eliclăf .828 .i riţbus iş ignul eţuilef nî etaot eiat es . tocs es pmit tseca ăpuD .c rotnî es iz e raceif nÎ .etpal niţup uc tacetsema uo uc gnu es .nmel ed ătavoc o.C 6 — 3 ed eidem ărutarepmet o al .aplup somu rf etaocs eS .muf al iopa uad eS .so rocăr iş tisi rea col nu.ătneicifus eif ăs e ras ed aetatitnac )2 .ăţiluc ruf ed ăsnupă rts roşu etse dnâc atag etse acnuŞ .iţasednî iam avec caf es muf al uad es e rac iiţanrâC .rtnÎ IICNUŞ AEREBREIF .tartsăp urtnep .etatămuj ep iamun b reif eS .etşe rc a ed etnianî .ăniăf uc ătarăse rp avat ep ăzaşa es iş ănâm nî csejnuto r es .iţepsao rp ăcnânăm es e rac iec tâced iţa repip iam iş iţarăs iam avec caf es iş emac ed ămaez ăguada iam es un rol a rutăcot nÎ .eta răs aenemesa ed elininăls iş eleţitsoc uc ănue rpmî .so ăgnâl ep laiceps nî .urtap nî uas ăuod nî .ă rtilis iş e ras ed lucetsema luteged uc es-udnâcudo rtni ele nî .eleplup iş iihcsum socs ua-s ec ăpuD ROLININĂLS AERARAPERP .iinişam lu rotuja uc arutăcot ecudo rtni es iopa .etepsao rp eif ăs ărumaras al nup es ec elirunrăc )1 :iiţidnoc ele raotămru uc .ăb raif ăs epecnî a ed etnianÎ .arpusaed ăzaetse rc es .t reif al nup eS ABOT .ărtilis g 52 .e ras ăniţup iş nifad ed iof 3 — 2 uc ănue rpmî .e raceif g 06 — 05 ac ric ed icim eţiniâp nî et rapmî es .tucălp so rim iş eirua e raoluc e ra ătamufa enib ăcnuş O .etunim ed 02 ac ric etui .tiţucsa enib etraof tiţuc nu uc .rtnî ănrâta eS .lec rup ed ele raoicip iş eleţitsoc .luţam ăgraps es un ăs ac tecnî .etnâvz es ăs eliz 4— 3 niţ es ednu .ăvat ep etazeşa tnus ec ătadnî eD .cnâda ed lutsed iş etui e racşim o uc .rotpuc al ad el ed etnianî .so rim aenrac ădni rp un ăs ac so rocăr col al ăniţ es ăs ărumaras uc anitup )3 .ece r ăpa uc sav nu-rtnî .io rutsu ed iedjum ed ămaez iş rahabine .enub et raof etatluze r ăd iş ă raoşu iam aec etse tamufa u rtnep aenrac ăsac nî ităge rp a ed ătatnemirepxe ădotem ătsaecA .roliţăcub aemirăm ed iş iulumuf ai răt ed edniped iulutamufa ataruD .abmil .eliz 5 — 4 acnuş .e ro 3 — 2 icim e tocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş acnuş ecudo rtni es .iicnuş ae rarape rp al .eleţam tulpmu u rtnep ălbat ed lubut enrac tacot ed anişam al ăzaşa eS .repip .ădurc ăninăls ed icim eleţăcub uc ăcetsema es iş tacot ed anişam nirp c rop ed ărcam aenrac ece rt eS ROLIŢANRÂC AERARAPERP .etalăps enib .enrac nid ae ras ătaot ăgart un ăs apa ac u rtnep .ălbat ed lubut etsep luţam egart eS .

esao rg eleţam ulpmu eS .iţăcub taiăt ua-s ec ăpuD .icim etocolc nî eb reif es iş etepac al esaoc eS .iebot lugnul nî iram iam eliţăcub dnâzeşa .ăpa nî ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .ti rocăr ua-s ec ăpuD .muf al e ro avetîc iopa ad etaop eS .pmit nî pmit nid iş .tacsu iş so rocăr col nî enib ăzae rtsăp es a rutnU .061 ăd es .t reif ua ec ăpuD .e ras ed ărugnil o tacetsema a-s e rac nî .tsug ăpud .sus iam ac eleiatnu răm iş aemac b reif eS EGNÂS UC ĂBOT .epao rpa ed etşezăp eS .ii rutnu ae rizecnâ r rugis ecudorp es ece raod .ă ro ed irut refs ie rt ac ric .etalăps iş etiţăruc enib tsof ua e rac .elpmu es .arutnu ăcsaejărp es un ăs ac .esaomu rf iilef eniţbo a erps .438 .dnuf ep ădnirp es un ăs ac .ătraif etse abot dnâC .repip .enac rob nî tce rid tupecnî al ed enup es uN .eleiatnu răm treif ua e rac nî amaez nî .ănraot es .so rez eif un ăS .sav tla-rtnî ă raoce rts es iş ăpus ed e ram arugnil uc ai es ătipot arutnu .ece r al ăzae rtsăp eS .telpmoc etşe rocăr es ănâp eniţ es iş arpusaed roşu csaet nu uc .iş tâg al ed ăsao regnâs iam aenrac iş anilps .aeva iam ra-el e rac ep enrac ed eliţăcub iş dnârutălnî .luşobatrac elpmu es iş enib lutot ăcetsema eS .ăt raif niţup etraof .egnâs uc iş ecaf top es lef aL .tivi rtop cof al .ătsap o ac nived ănâp .ălaps es aznâso iş tâc .rtnî enup eS .e ras ăguada iam eS .138 .338 .tase rp tnu egela es tipot u rtneP IULUTNU AERIPOT.lutacif tupecnî al treif a e rac nî ămaez ăniţup dnâguăda .e ras ăguada eS .238 .ă rutnu nî csejărp es .ărafa nid aninăls tâta . rahabine .ti rocăr ua-s ec ăpud .rtnî nup es iş iţăcub eiat es .lutacif uc ăcetsema es .ta rof rep capac uc ălbat ed iituc nî uas etiuţlăms esav nî .iuluc rop ae reiăt al ed tartsăp egnâs .ăb raif ăs ărăf .iinişam aenigram ep alfa es e rac .rtnî enib ăcae rf es iş enrac ed anişam ni rp iro 3 — 2 ed ce rt es .tucălpen tsug nu ii rutnu dnâd .ătasip ăraoşcun iş repip .ămaez ed col nî ăguada es .eiat es dnâc .aninăls tâtA .538 .tupecnî al ed samăr a e rac amaez nî .rtnî ăcetsema .ăznâp ed ătacub o ăsnî enup es e rac etsep .t reif ua erac nî amaez nid itşec avetâc iş dnânrut .tnemag rep eit râh uc etagel enac rob nî aenemesa ed .e rat ae rp un lutac if eb reif eS )ITŞRUVRĂBEL( TACIF ED IŢANRÂC .sav nu.ătartsăp if av e rac nî ălbat ed eliituc nî uas elenac rob nî .no rtsac nu.etocolc avetâc aed ăs etnib reif ăpa nî nup eS .tâg al ed ăsa rg enrac atâta tot uc ănue rpmî .ca nu uc etnianî iam ăpaeţnî es .egnâs ărăf abot ac lef al iopa etşetăge rp eS .rahabine .ece r ăpa uc e ro ăuod aets ăs rotăpăcnî sav nu.rtnî nup es iş enrac tacot ed anişam nirp uad es uas tnu răm etraof eiat es iş ăpa nid iopa tocs eS .ănişam ep ălao o-rtnî uas ăţita rc o.rtnî uas ăţita rc o.ti rocăr ua-s ec ăpud iş ămaez nid tocs es uas izlac csev res eS .e ram ae rp eif ăs eiube rt un lucoF .adapăz ac ăbla eif ăs eiube rt ătică r arutnU .e rat iam aninăls eiat es tarapeS .elamras u rtnep ă rutăcot ed aenrac al aguăda top eS .enib tizepmil a-s ec ăpud iş e raotăruce rts ni rp tuce rt ua e rac irămuj ed eleţişămă r ed ăcsaezepmil es ăs dlac al pmit avtâc ăsal iam es .csenselp leftla .icim e tocolc nî etunim 51 — 01 ăb raif ăs enup eS .ece r ăpa nî talăps iş srucs .amini b reif eS IŞOBATRAC .tsug ăpud el-udnivirtop .icim etocolc nî .ătiels iş ăticăr ajed atla etsep etnib reif arutnu enraot es ăs eiube rt un ătadoiciN .iuluc rop lucamots etşetăge rp es etnianiD .eras .ătijărp ăpaec iş narihgam .ăbot al ac .ici roş ep ed enib ăţă ruc es aninălS .iz auod a ănâp iş asăl top es so rocăr col tla nî uas ăţinvip aL .etacetsema eiube rt .u rdnai roc .tartsăp urtnep ipot etaop eS IIRUTNU AERIPOT .egehcnî es un ăs ac .tacsu iş ece r col al iş nac rob nî aenemesa ed nup es .ătis ni rp tot .ăsrucs iş ătipot enib etse arutnu ătaot dnâC .u rtnuănî talăps iş tiţă ruc enib .iuluc rop lu rtnuănid aznâso iş tâc .tasip repip .ca nu uc irucol etlum iam nî ătapeţnî .irucol avetâc nî .icim eleţărtăp nî .cim cof al rad .)t reif nid tuce rt eif un ăs( t reif ed tivi rtop ze ro ed gk 2/1 epao rpa ăguada es eiatnu răm ed gk 1 aL .tipot a-s ec ăpuD .tupecnî al et reifen eleiatnu răm uc iş ităge rp top es aenemesa eD .ăcsaepot es ăs cof ep ălao o.niţup ăzae răs es tipot al ed esamăr elirămuJ .cof nî roşu et raof ăd lutnu ece raoed .lunâmălp .lupmit uc csezecnâ r dnuf al nuped es e rac i rămuj ed eli rutămâ răf ece raoed .lurâtas uc ăcaot es uas enrac ed anişam ni rp ce rt es .t reif al ăcsaenzelp un ăs aC .pmit avtâc artsăp top es ednu .dnuf nu ep enup es .cte eletfihc .

i rtil 01 — 8 ed )sus ed aet rap nî tâced dnuf nî ig ral iam .eţnimes eniţup iam ua iş esaonrăc tnus ece raoed .i rutăp nî etuniţ tsof ua ec ăpud iş ăraofs uc ăgael es .rtnî nup eS .ălaoms a rpusaed enup es .ăuod nî ăsup nafolec eit râh uc ăgael es uas .ş rob al ed ătircănî aţârăt( itşuh gk 2/1 ac ric ăguada es .eţileip ed ăţăruc es .esaotănăs iş etpaoc iişo r gela eS ĂBROIC URTNEP IEDRA IŞ IIŞOR .elelcits ăb raif es ăs tnedu rp etse .)treif al roşu iam tlum agel rov es .ialăm ed ănub ănâm o uc etacetsema .iş anitup enib ălaps eS .işarg ied ra aviţâc auaedif ac eiat es aenemesa eD .ti ref col nu al ăzaşa es .etocolc avetâc aed ăs cof al uon nid nup es samă r lurez iş ătaul amupS .tirătnî a-s ec ăpud rai .eleţileip csecusă r es iş etocolc avetâc uad ănâp es-udnâniţ .rasecen etse ăcad .t reif al lupod ăras un ăs aC .sav tla nî ărugnil o uc etaocs es tiels lutnu rai .ăpa ed col nî ş rob uc aţârăt tupecnî al etşezemu es .etaci rts un rad .ti rocăr a-s ec ăpud .tnâmăp ed e ram nac rob nu uc iucolnî ăsnî etaop eS .o-tasăl ua e rac ep amaez ărăf .lejnu rtăp ed iş ra răm ed ed rev ăznu rf iş muce rp .838 .rtnî nup eS .eti rod eliiţ ropo rp nî cetsema nu ecaf eS . rez ed ăm ru ărăf .cilicilas dica ed g 2 etâc ăguada es ied ra iş iişo r ed ma rgolik e raceif aL .ănâtnâms ed col nî .sav nu -rtnî .etocolc avetâc ăpud et rap o al lutot uc es-udnâd ăcsaepot es ăs elaom cof al uon nid tiels lutnu uc alao enup eS .ae rizecnâ r lupmit uc acovo rp ra erac .einlâp nirp dlac ănraot es lunoiluB .ălaps eS .ăcsaenselp un ăs ac ădu ăprâc o-rtnî ăraoşăfnî es e rac .luielu ac edepmil eif ăs eiube rt elcits nî uas enac rob nî sup iş tipot lutnU .738 ĂNRAI URTNEP EVRESNOC IŞ IRUTĂRUM .nişiv ed ăgnae rc o iş aguăda etaop eS .itşuh ed ăspil nÎ .ruic nirp ce rt es .ăpa uc sav tla nî .iriţbus iilef nî iopa .ănişam ep uon nid nup eS .ălaps eS .ed ra es iş dnuf ed roşu ednirp es lunoilub ece raoed .e ro ed 42 ăpuD .elcits nî nup es iş ănue rpmî ăcetsema eS .e ram ălao o.telpmoc cse rocă r es ănâp leftsa niţ es iş i rutăp uc enib ă repoca es .)e racnâm eci ro u rtnep ac( tsug ăpud e ras dnâguăda .ănişam ăgnâl ei rătăcub nî iecibo ed .ece r al etrap o al .arpusaed ed amups ăţăruc es .rtnî alcits ăraoşăfnî es .et rap o al uad eS .cof ep .)tlum iam un .ădemu ăp râc o.ăuod nî pu r es .ăcsaenselp un ăs ac u rtneP .irut refs ie rt ep mac anitup elpmu es ăs tâc tâta .ece r al ăzae rtsăp es iş nafolec uc uas tnemag rep eit râh uc ăgael eS .ămaez ăniţup iam dnâva( ele nid sopa luzeim tot ăgrucs es ăs tâcnî leftsa .cte ănâtnâms uc ifotrac .ion irupod uc ăputsa es iş ielu ed ă rugnil o ănraot es .ăuod nî eiat es .elcits nî .epaoc iişo r gela eS ELCITS NÎ IIŞOR ED NOILUB .tâg al ănâp elelcits ulpmu eS .atag etse luş rob .tacetsemaen ăpilc o ăsal es uN .638 .tâta ăşao rgnî es ănâp .ednuto r ăţni refe rp ed .elcits nî roşu anrut ătaop es ăs tâcnî .ătiuţlăms .dnuf al suped lu rez nid ai es un ăs ăjirg uc .tacsu iş so rocă r col al ăzae rtsăp es iş ălaoms enup es irupod uc etaputsa elec al .eleţnimes ăzaetrăpednî es iş u rtap nî eiat es .eleţileip iş eleţnimes iamun nâmă r ănâp .ălcits ed enac rob nî uas elcits nî enib ăzae rtsăp es lutnU .e racnâm urtnep ac etarăs caf es( tsug ăpud e ras iş cilicilas dica ed g 2 iişo r ed gk 1 al dnâguăda no rtsac nu.iz auod a .eb reif tâc .etşe răpo es .dlac col al aets ăs ăsal es iş ătaruc ăp râc o uc ă repoca es .etpaoc iişo r gela eS NACROB NÎ ETAVRESNOC IIŞOR .)tartsăp a-s un ăcad a râpmuc etaop es e rac .lunoilub ezetnem ref un ăs ac .nmel ed ă rugnil o uc dnâce rf .ece r ăpa uc enib csezemu es aetsecA .ălcits ed enac rob nî uas elcits nî etnib reif enup es iş ăraoce rts eS .ătitocolc ăpa ele etsep ănraot es iopa .taţniube rtnî if etaop samă r lureZ .161 .eteged e rtnî gnârts es eliţătămuj rai .iş ţelăcăf nu uc enib ăcetsema eS .938 .taruc âtalăps alao nî .ănâtnâms uc zarp :ac emugel ed irulef ronu ae rităge rp al .tecnî ăcsae rocăr es ăs .icim enac rob nî ăzaşa es iş ărugnil o uc uas anâm uc roşu ăcetsema eS .tacsu col al ăzae rtsăp es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es elenac roB .uâ rg ed eţârăt uc t refs nu ep ulpmu eS .ătulp ed lupod uc iamun etapusa tsof ua ec ăpud .)i rupod ed iinişam lu rotuja uc( et reif irupod uc enib ăputsa eS .enib lutot ăcetsema eS .ătitocolc ăpa nî etis ienu lu rotuja uc ăpilc o cudo rtni es .e rartsăp ed nub col nu ătsixe un ăcaD .ue rem ăcetsema eS .ăputsa es ec ărusăm eP .e raoicip nî .ece r al elelcits ăzae rtsăp es iş ăraec uc uas ălaoms uc ă repoca es .icim eiaotub( rajets ed initup nî iecibo ed etşetăge rp es luş roB IULUŞROB AERELPMU .ele nid lutnu etaop es tâc egrucs es iopa .etreif tsof ua e rac .ă raoce rts es e raţniube rtnî ed etnianÎ .

teţo l 2/1 iş e ras gk 2/1 uc ăpa ed l 9 t reif al nup es .iagecum ed so rim e ra ăcaD .rav ed ănâm o le nî egnits es .e ras uc treif al apa enup eS .ăpa ed l 01 al e ras ed g 005 nid ătucăf .ivoc rom ed gk 2 :ălaps es iş ăţăruc eS ĂPUS URTNEP ĂŢNESE .iz e raceif nî iş nmel ed lupod uc enib ăputsa eS .)etşenselp un lunac rob .048 .ăţniube rt ăpud ămusnoc es iş ece r al niţ es .so rocăr col nu al e rartsăp e rps enup eS .iţevartsac epa ie rt .ăpa ed l 01 e raceif al teţo ed l 1 etâc ăguada es .nac rob nî iiţeva rtsac ăzaşa eS .et ruc ni rp luiotub niţup etşelogotso r es . rasecen etse ăcaD .repip ed eb aob avetâc a rpusaed nup eS .tacsu rarăm ed ăgnae rc o iş nifad ed eznu rf 3 — 2 .elamras al isolof top es e rac .248 .ăpaec ed gk 1 .cte tsop ed elamras .teged nu ed ielu ămaot es a rpusaed rai .enac rob nî enup es iş e ras ed gk 2/1 uc ăcetsema eS .)etşehcevnî es tâc uc .apa etşezepmil es ănâp ărudlăc al eniţ es iş ăuod nî ăsup nafolec eit râh uc lunac rob ăgael eS .ze ro uc iţulumu iedra :ac i răcnâm elenu al nub tsug ăd aenemesa eD .etnâvs es ăs ăsal es iş .tiţuc nu uc .ăuod ed amaez ărutnâv es pmit e rtnÎ .iţarum enib tnus ec ăpuD .tasip io rutsu uc urtnuănî iopa ăcae rf eS .l 6 — 5 ed .ăpa ed l 1 al cetsema tseca nid ărugnil o etâc dnânup .eti rod eliiţ ropo rp nî .e ras uc ăzrav ed irudnâr avetâc etla ăguada iam es .ăpa ed l 1 al e ras ed g 05 ed eiţ ropo rp nî .)ăpa l 1 al e ras g 03( ătarăs ăpa ăniţup ăguada iam es .etocolc avetâc tad a ec ăpuD .arugnil uc dnâsăpa .rtnÎ )NACROB NÎ( ĂNRAI URTNEP IRUTĂRUM .eb roic al .e ro avetâc ăpuD .eişo r ăzrav ed iţăcub .ăcim ăz rav o .ăuod nî ălaps es ta rapeS .ige rtnî iof iş ătacot ăz rav ed eli rutarts e rtnî dnânup .enib dnâsăpa .etepac nid niţup eiat es iş ece r ăpa nî ălaps eS .canrâtsăp ed gk 2/1 .iorutsu ed ieţăc ie e rtni rp nup es .ănileţ .irulog ănâmă r un ăs ac .tasăl a-s nac rob nid az rav dnâc . rajets ed eşaiotub nî caf es ănrai ed elirutăruM ĂNRAI URTNEP ERAS NÎ IRUTĂRUM .348 .etaot ep ădni rpuc el ăs arumaras iş elirută rum enib ecetsema es ăs ac .ece r al ăzae rtsăp es iş nafolec uc uas tnemag rep eitrâh uc ăgael eS .ignul ied ra .iişo r ed gk 1 .543 .148 .rtnî luiotub iopa ăzaşa eS .eliz 01 ed pmit .epa etlum iam uc luiotub ălaps es .anâm uc roşu ăcetsema eS .iotub nî etaot ăzaşa eS .ălcits ed etse lunac rob ăcaD .lurav snits a-s ec ăpuD . rarăm ed igne rc uc ă repoca es a rpusaed rai .e ram ălao o.işarg ied ra 4 .i rat eli rutărum niţ e rac nişiv ed eznu rf iş tacsu rarăm ed e rif avetâc ăguada es .inselp un a u rtnep .ăsal o e rac ep amaez ed ăsnirpuc eif ăs azrav ătaot tâcnî leftsa .tamătăven iş tăpsao rp eif ăs eiube rt taţniube rtnî lutavazraz toT .irat e rem .eze rum es ăs .şicurc etazeşa elerudnâcs ăuod uc ăsapa es arpusaeD .iţepsao rp et raof iş i renit iţevartsac gela eS )ARAV TAMUSNOC ED( ĂRUMARAS NÎ IŢEVARTSAC .i rută rum ed lumusnoc epecnî dnâc icnuta ădnufsed es iş ătacsu ăţinvip o.e raos al ăsal es is nafolec uc uas tnemag rep eitrâh uc ăgael eS .i ro ie rt .261 IOTUB NI ARCA ĂZRAV .tnemag rep eitrâh uc ăgael es iş etnib reif aruma ras ănraot eS .epus al aţniube rtnî etaop eS .ăcsaezepmil es ăs et rap o al ăd es .icim izrev inepep .eirep o uc l-udnâce rf .edepe r eze rum es ăs eiube rt e rac işo rg iam iţevartsac tnus ăcaD .ădu ăp râc uc taruşăfnî enib etse ăcad( teţo iş e ras uc ăpa ed aiţulos etnib reif ănraot es iş ătizemu enib ăsao rg ăprâc o uc lunac rob ăraoşăfnî eS .iesac elioven ed edniped emirăm ro răc a .eliz 3 — 2 ăsal es iş e raos al enup eS .ădiponoc ed iţăcub .448 .ignul ied ra iş elenogog .ădu ăp râc o-rtnî ăraoşăfnî es .io rutsu ed ieţăc aviţâc .io rutsu g 01 iş ăcim ădiponoc o .enrac ed anişam ni rp iopa ece rt es iş iţăcub lutavazraz tot eiat eS .voc rom .ălcits ed enac rob nî ăzaşa eS .lejnu rtăp .enib iam ăniţ ăs iş esaotsug eif ăs elirutărum ac u rtneP .nac rob nî tasednî ăzaşa eS .sav nu-rtnî enup es .ătitocolc arumaras ănraot es arpusaed rai .auaedif ac azrav eiat eS NACROB NÎ ĂRCA ĂZRAV .eiaom es ăs epecnî ănâp .enileţ 4 .elele rudnâcs uon nid nup eS .esao rg iam iilef etaiăt ănileţ iş ivoc rom uc dnânretla .)edu rc iişo r elegăltăp( elenogog .emignul nî coljim al niţup ăcipsed es .iinrei lupmit nî eiaom es leftla .e racnâm urtnep ac e ras dnârăse rp .nub iam tâta uc enived irutărum urtnep iamun taţniube rtnî luiotub( enib etşe răpo es iş ălaps es luiotuB .

etnâvz es ăs tev reş nu ep ăsal es iş ălaps eS .eliz 3 — 2 e raceif al .rajets ed eif ăs eiube rt luiotuB ° .ăpa ed l 01 al eiătăcub ed e ram e ras ed g 005 nid ăruma ras o etşetăgerp es ta rapeS .648 leftsa artsăp av es azraV .voc rom ed iilef ie e rtnirp rai .tatse rc .laiceps lutiţuc uc emignul nî ivoc rom ăţăruc es aenemesa eD .tiunşibo teţo iş aţniube rtnî etaop es rad .nifad ed eiaof o .iţepsao rp iş iţamătăven .enib ălaps eS .nub iam etse niv ed luteţO .iivoc rom iş adiponoc ăzaşa es iopA . rarăm niţup iş ănileţ ed iof .epa avetâc nî ălaps eS .urtap ăpuD .ivoc rom auaedif ac dniăt .ăz rav etsep ănraot eS .io rutsu ed ieţăc iş ănileţ ed eznu rf .esaotănăs iş etasednî ez rev gela eS .eliz ie rt .enac rob nî ăzaşa eS .talăps enib lucsaet rai .luiotub uon nid elpmu es ănâp .lutiţuc uc niţup l-udnibocs .ătacsu ăţinvip o-rtnî ăzaşa eS .e ras ăniţup iş .esihcnî iş etnu răm ic repuic gela eS ETANIRAM ICREPUIC .ăramăc al nup eS .ăuod apuD .eti rod eliiţ ropo rp nî .ez rev avetâc ăguada iam es aeeca ed .ăsal es azrav .iram ae rp un iş e renit eteniv gela eS TEŢO NÎ .ănileţ .răhaz ed irugnil ăuod .ielu uc ăţita rc o.es-udnâguăda . rarăm iş ănileţ ed eiaof ăniţup enup iam es arpusaed rai .etunim 01 niţ iam es .iotub nî irudnâr az rav ăzaşa eS .)tenibo r( aenac bus roşu aepăcnî ătaop ăs amaez etaocs es e rac nî lusav ac u rtnep .ic repuic ed gk 1 al ielu g 001 ed eiţ ropo rp nî .ătarutnâv tsof a amaez ătaot ec ănâp iro avetâc ed aiţarepo ătepe r eS .ae ricoti rp epecnî eliz ăuod ăpuD .ăpa ed eiab ep ă ro o b reif es iş enac rob nî ăzaşa eS .etatse rc eledno r nî .i ro 3 — 2 ed .ănilp etse atsaeca dnâC .i raşogog etsep ănraot es .tsug ăpud .ca nu uc e raceif ăpaeţnî eS .arpusaed iţătue rg uc dnuf nu enup es ele etsep rai .e ras ed g 06 u rtil e raceif al dnâguăda .iulu rotoc aetrap nî ecu rc ed ăm rof nî ăzaetse rc es .361 eS .enib ti rocăr a-s ec ăpuD .eiaom es ăs pecnî ănâp ăcsaetocolc ăs ăsal es iş etnib reif ăpa nî nup eS .io rutsu ed ieţăc aviţâc .ăz rav . 9 ed .etalăps enib nişiv ed eznu rf uas ratşum ed ebaob nup es arpusaeD .nişiv ed eznu rf uas ratşum ed ebaob avetâc arpusaed dnânup .icutub iod ep . repip ed elebaob uc ânue rpmî .848 .948 .ti rocăr iş e ras uc t reif teţo ănraot es arpusaeD .teţo ed l 1 al g 05 ed eiţ ropo rp nî .ăţiv ed iof :iulunac rob ludnuf al ăzaşa eS .laiceps lutiţuc uc iţaiăt ivoc rom aviţâc csetăge rp es aenemesa eD .tsug ăpud e ras .luteţo eb reif eS .repip ed ebaob avetâc uc iş )teţo ed l 1 al g 05 ac ric( tsug al tarăs enib eif ăs tâcnî leftsa .tot ed un rad .ălaps eS .nifad ed eiaof o iş muce rp .icim ele rudnâcs ăuod şicu rc iopa nup eS .io rutsu ed ieţăc aviţâc iş .tocolc nî tad ua ec ăpuD .058 .e ras uc lu teţo eb reif es pmit tseca nÎ .eletla ăgnâl elenu ăsam ep ăzaşa es iş tocs eS .iram ae rp un rad .ăzae rum es ănâp ă ramăc al niţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael eS .ăcsae rocăr es ăs ta rapes ăsal eS .iotub nî ăzrav etsep amaez ănraot es .ie rt iş naerh ed e rif ie rt .ătalăps enib e ram ărtaip o iş i rudnâcs nid tucăf csaet nu arpusaed dnânup .esaomu rf iutug u rtap .e ras ăniţup uc roşu elirutavaz raz etaot ăcae rf eS .esao rg iam avec eledno r eiat es iş .tasip repip ed ăţi rugnil o .ăuod .az rav eze rum es ăs epecnî ănâp ăunitnoc e rac .lutavazraz etşetăge rp es ta rapeS .rtnî cof al nup eS .tnemag rep eit râh uc lunac rob ăgael eS .ătarum etse azrav inâmătăps icnic .nac rob nî i rudnâ r ăzaşa es iş eti răpo ănileţ ed izoc uc elelegăltăp ăgael es iopa .auaenac enib ăzaenoiţcnuf ăcad ăzaelo rtnoc eS .i rutăcipsed nî ecudo rtni es atsaeca a rutulpmU .ăpa ed enib g rucs es iş etepac al niţup eiat es .edetşev eleznurf ăzaetrăpednî eS .etnâvz es ăs ăsal es iş etşe răpo es .lejnurtăp .tsug ăpud iş ănileţ ed eznurf avetâc .taluge r ătiţăruc eiube rt atsaeca .nac rob nî iiţevartsac ăzaeşa eS .işomurf iraşogog gela eS TEŢO NÎ IRAŞOGOG .ETANĂPMÎ ETENIV .a rpusaed e raolf lupmit uc ăzaem rof es ăcaD .teţo nî ii raşogog ăniţ ăs eiube rt e rac .etehcub nî ecafsed es iş adiponoc ăţăruc eS ĂRUMARAS NÎ IVOCROM IŞ ĂDIPONOC .teţo ed i rugnil avetâc ăguada eS .e ram ălao o-rtnî ămaez ăg ruc ăs ăsal es aenac ni rP .so rocă r col nu al ăzae rtsăp es iş elenac rob ăgael eS .bmu rop ed ebaob ed inmup iod ac ric ăguada es ez rev ed 001 aL .elaom ăp râc o uc g retş es uas .ti rocăr luteţo ănraot eS .aţniube rtnî top es eliz 01 ac ric ăpud rai .e ras ăniţup enup es ărutibocs e raceif nÎ .e rat .iţrăp elebma ep gnul nî ăcipsed es iş aţidoc eiat eS .irat iiţevartsac niţnem e rac .izrev ied ra .748 .iţepsao rp etraof iş icim iţevartsac gela eS TEŢO NÎ ICIM IŢEVARTSAC .

461 * taula nî etpaoc e reM ifotrac iş naerh ed sos uc losaR ze ro uc enrac ed ăpuS EIRAUNAI ETACUB ED ETSIL AVETÂC .telpmoc ăsnî un .358 .e raţniube rtnî .anileŢ.ăjirg e race rao uc .)izev( tacsu lu rarăm ac lef al etşetăge rp eS ĂNRAI URTNEP TAVRESNOC EDREV LEJNURTĂP .nac rob nî ănraot eS .cim nac rob nu .luvoc rom uc lef al ăcusu es lucanrâtsăp iş lulejnu rtăp .dar eS .ălao o.lutla nî lunu .e racnâm al ăzaeţniube rtnî es iş ece r ăpa nî ă ro o eniţ es .ăcirudnâcs o uc ăsapa es .rtnî ălaps eS .lu rotpuc ticăr a-s ănâp niţ es iş )C 07 — 06 ed .rtnÎ .258 .ăpa nî nuja nid i-udnânup .nac rob nî ăzaşa es taium ua-s ec ăpuD .iedra aviţâc ăguada iam es .ie nid tişei a e rac amaez ădni rpuc i-ăs tâc .e raolf ăcaf un ăs ac ădlac ăpa ăniţup uc taium cilicilas dica ed farp nu enup eS . rotpuc aruta repmet( snits epaorpa etse lucof dnâc rotpuc nî cudo rtni eS .ăcim anicădăr uc eliţătei rav nid gela es iivoc roM .ădni rpuc el ăs tâc teţo ănraot es iopa .tasăl ua-s ăcad .rtnî uas e ram sav nu.ăzae răsed es e raţniube rtnî ed etnianÎ .ătitocolc ăpa uc cse răpo eS .e ras g 004 — 3 ă rtni .e ras uc tarăse rp aenemesa ed .lunac rob telpmoc elpmu es ănâp .rtnî ăzaşa es iş e racnâm urtnep ac lu rarăm egela eS .2 .tacsu ed emuna e raotpuc nî ăcusu es lutavazraz .1 .  Uscat ednu )e raos nî un rad( tacsu col nu al .e ram iam eif un ăs iulu rotpuc .rtnî ăzaşa es iz auod A .iram iţătitnac nÎ ĂBROIC URTNEP TACSU TAVAZRAZ .telpmoc e repoca l-ăs rarăm ed ătasăl amaez tâcnî leftsa .rtnî nup eS .ma rgolik ed 2/1 ed nac rob nu.sus ănâp egnuja un atsaeca ăcaD .iz auod a ănâp .rtnî aets ăs ăsal es iş u rtnuănî e ras ăniţup uc e raceif ăraserp eS .158 .rarăm ed eli rudnâ r e rtnî e ras ĂNRAI URTNEP TAVRESNOC EDREV RARĂM . roşu dnâsăpa .iclud iam iş izega rf iam tnus erac .so rocăr col al niţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es .tâta ăcirudnâcs o uc ăsapa es .iiţătisecen arusăm ep .ece r al ăzae rtsăp es iş tnemagrep eit râh uc ăgael eS .es-udnâsăl lu rarăm iz auod a ănâP .eiaom es ăs ac .eitrâh ep ednitnî es iş e racnâm u rtnep ac lu rarăm egela eS .o-tasăl ua e rac ep apa iş dnânrut iţlum iam tâc ăpacnî ăs ac .ele rudnâcs ăuod şicu rc arpusaed nup eS .ăpa o.iinişam lu rotpuc nî e ratărg ep iş acsu .işomu rf işa rg ied ra gela eS ERAS NÎ IŢAVRESNOC IEDRA . ° al ăgab iam es iz auod A .e ro avetâc ăpuD .e ras uc enib ăraserp es iş no rtsac nu.so rocăr col nu al era rtsăp e rps enup eS .ăruta repmet işaeeca al .ece r al ăzae rtsăp es iş tnemagrep eit râh uc ăgael eS .458 ed etnianî ălaps eS .amaez etşezepmil es dnâc ănâp ă rudlăc al eniţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es .i riţbus iilef eiat es iş ălaps es .tăpsao rp nohrat ed eznurf gela eS TEŢO NÎ TAVRESNOC NOHRAT .)ăpa ed l 1 al e ras g 05( e ras uc ăpa ed ă rasecen aetatitnac eb reif  În sare dnârăse rp .şicu rc etazeşa ele rudnâcs ăuod uc arpusaed ăsapa es .ăm râs ed e ratărg ep âzaşa es iş g rucs es .ăcusu es ănâp eliz avetâc eniţ es .tisi rea enib iş taruc col nu-rtnî niţ es pmit e rtnî rai .eţnimes ed ăţăruc es iş lecăpăc nu ieţidoc lu ruj nî eiat es .niţup etâc etaocs es anraI .etaop es iesac eleţniube rt urtneP .ăcsae rocă r es ăs ăsal es iş treif al repip ed ebaob avetâc nup es .cte ăb roic .lunac rob elpmu es ănâp .işa rg ied ra 001 aL .e ras uc ăpa ăniţup anrut etaop es .ăznâp ed ţelucăs nî .ănişam ep aets iam ăs ărăf .işomu rf ied ra 021 — 001 ărtni gk 6 ed nac rob nu.ăznâp ed eţelucăs nî ăzae rtsăp es iţacsu iivoc roM . rarăm tla ăguada es .ătitelpmî emuna .558 .ă ramăc nî ăzae rtsăp eS .

ălcefs ed ăb roiC * âdalemram uc ătraT lec rup ed ănacoT rotpuc al ăznârb uc ăgilămăM .561 ieţiăt ed acasuM ălcefs ed ătalas uc ifot rac ed eletfihC * avalcaB iişo r ed sos iş ăznâ rb uc otoziR ebaob elosaf ed ăb roiC * ădalem ram uc eţelunroC rotpuc al za rp ed eletfihC c rop ed iitfiP * ăznâ rb uc ătnicălP irutărum uc ifotrac ed einhal tavaz raz ed ăpuS * e rem ed topmoC iişo r ed sos uc ăbmiL io rutsu uc ătutăb elosaF * etpal uc ze rO ătilăc ăzrav ep iţanrâC ăpaec uc ifotrac ed ătalaS * şi rg uc ledurtŞ icevihG etnil ed ăpuS * ădalemram uc ădaluR leţiv ed amaluiC tavazraz uc ifotrac ed acasuM * ăruems ed po ris uc işogoG ze ro uc ăzrav ed elamraS ătijă rp eniâp uc inemihc ed ăpuS * e rep ed topmoC ăznârb uc enao racaM ăcsaesu r ătalaS * şirg ed ăcniduB irutărum uc elosaf ed einhal ăsae rd .

661 răhaz uc ifot rac ed işogoG i rută rum uc etnil ed e racnâM c rop ed iitfiP * ădalemram uc itşo riP etaniram eţuletfihC ifot rac uc za rp ed ăpuS * etpal uc şi rG enrac uc etacsu enu rP rotpuc al ăznârb uc ifot raC * ăcnavilA ieţiăt uc ăz raV etşep ed ăb roiC * etipsod işogoG ătacsu elosaf ep iţanrâC zarp uc ze rO * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP ăcnuş uc acfoi ed ăcniduB ivoc rom ed ăpuS * e rem uc ledurtŞ enrac uc ărca ăz raV ănâtnâms uc ifot raC * s ra răhaz ed ămerC ăbmil uc ze rO şirg ed itşulăg uc ăpuS * niv ed ueleJ iişo r ed sos uc enao racam ed ăcniduB nohrat uc ifotrac ed ătalaS * eilinav ed ămerC enrac uc iutuG ătacsu e răzam ed ăpuS EIRAURBEF inuicniM ăz rav ed ăcniduB tijărp etşeP * etacsu enu rp ed topmoC .

761 etitălC ifotrac ed ăcniduB leim ed ăb roiC * tipirp taula nid işogoG canaps uc leiM ed rev ătalas uc tavaz raz ed eletfihC * ăcun uc nroC rotpuc al enao racam uc ifot raC ătalas ed ăpuS * ănâtnâms uc .iţijă rp işanapaP leim ed amaluiC icizru ed faliP * canozoc ed rifadna rT ed rev ătalas uc emugel ed leţinŞ i rat ăuo uc canaps ed e ruiP * ăznâ rb uc etnicălP iişo r ed sos uc ifot rac ed itşulăG ănâtnâms uc ăsăe rd ădobol ed ăb roiC * avlaH leţiv ed şaci rpaP rotpuc al enao racam uc etşeP EITRAM * canozoc ed icleM ăninăls uc ărca ăz raV ifot rac ed amaluiC * eiliaraS ifotrac uc itşenevodlom elaoj râP tavazraz ed ăb roiC * ădalemram uc iţiucsiB şucşuc uc rezirap ed leţinS evidna uc ifotrac ed ătalaS * eciaoznâ rB zarp ed e racnâM ebaob elosaf ed ăsaed ăpuS * .

ătişubănî ărutpi rF ifot rac ed ăpuS * ăznârb uc itşo riP ed rev ătalas uc leim ed bo rD rotpuc al canapS * .etpaocsăr ăuo uc ifot raC canaps ed ăpuS * eilinav ed ăme rc uc ătnicălP ifotrac uc leim ed leţinŞ ănileţ ed e racnâM * ăznâ rb uc ledurtŞ iţijărp ifotrac uc ătelmO ăcsaesu r ăb roiC * ădalem ram uc nroC etşulăg uc şaluG ic rătănâm uc ze rO * şirg ed ăcniduB sos uc .iţ reif işanapaP leim ed tafutS ihcidir iş ăgilămăm uc ăznâ rB * ădalemram uc ătelmO rotpuc al ăznârb uc ifot raC ănâtnâms uc eivetş ed ăb roiC EILIRPA ăţaeclud uc ătraT rezi rap uc enao racam ed ătnicălP ătijărp ăpaec iş naerh uc etutăb iciz rU * ădalemram uc ădaluR rotpuc al .861 * iz rev esiac ed topmoC enao racam ed ăcniduB rarăm iş ed rev ăpaec uc ifotrac ed ătalaS * ăme rc uc iruoluR iişo r ed sos uc ăbmiL şirg ed itşulăg uc ăpuS * răhaz uc .

tavazraz ed ăcniduB etşep ed ăcsucaZ * şi rg uc ledurtŞ iişo r ed sos iş âznâ rb uc otoziR tavaz raz ed ăpuS * ăme rc uc ătraT ic repuic uc leiM ed rev ătalas uc ifot rac ed eletfihC * etpal uc ze rO canaps ed ăcniduB e raoşirep ed ăb roiC * ădalemram uc itşo riP ănâtnâms uc ifot raC şacap ra uc icizru ed faliP * etipsod işogoG itşesu r eleţinŞ ătalas ed ăpuS * şirg ed ămerC ăninăls uc ifotrac ed e racnâM uo uc şircăM * icun uc ieţiăT ed rev ătalas uc taula nî leim ed bo rD iţe rub ed ăb roiC .961 ed rev ăpaec iş ra răm uc .irat ăuo ed ătalaS * nuigam uc etitălC leţiv ed ănacoT i ruţed rev ed ăpuS IAM răhaz uc ifot rac ed işogoG ătacsu elosaf ep ceb reb ed ărutpi rF ănâtnâms uc şumlaB * ădalemram uc iţiucsiB rotpuc al ătijărp eniâp uc canapS leim ed ăb roiC * s ra răhaz ed ămerC taula nî .

071 temsep uc ăniravaS enrac uc ivoc rom ed e racnâM e răzam ed e ruip ed ăpuS * eşe ric uc topmoC ieţiăt ed acasuM elenăgi rf uc canapS * po ris uc .etipsod işogoG tnu uc e răzam iş eto raC ănâtnâms uc ăsae rd ifotrac ed ăb roiC * ăznâ rb uc ătnicălP ed rev ătalas uc emac uc ădaluR e răzam uc faliP * răhaz uc .şi rg ed etehcorC ănâtnâms uc ifot raC iilug ed ăpuS * eşe riC e răzam uc leim ed e racnâM bla sos uc ifot rac ed itşulăG * ădalem ram uc nroC canaps ed ăcniduB ăcsae răcsep ăb roiC * canozoc ed taula nid işogoG ifotrac ed acasuM ănâtnâms uc eto raC * cam uc ătraT ed rev ătalas uc tavaz raz ed eletfihC ifot rac ed e ruip ed ăpuS * ăţaeclud uc ătelmO elenăgirf uc e răzaM ăgilămăm uc u rca etpaL * ăznâ rb uc ledurtŞ canaps ed e ruip uc leţinŞ ăcsaenărăţ ăb roiC * ieţiăt uc etpaL enrac uc ifotrac ed e racnâM .

iţişubănî ion ifot raC * ălaedămălp nid eţelunroC ănâtnâms ed sos uc losaR ieţănrut uc ăpuS * eşe riC ănâtnâms uc ăcnavilA enrac ed etehco rc uc e răzaM * avalcaB tacif uc otoziR tavazraz ed ăb roiC EINUI po ris nî icleM rotpuc al ăznârb uc etehgapS i rat ăuo uc canaps ed ătalaS * .171 * ădalemram uc itşo riP e răzam uc ze rO iruţed rev uc ifotrac ed âtalaS * ăznâ rb uc ledurtŞ canaps uc enrac ed e racnâM iilug ed ăb roiC * inuşpăc uc ătraT etaniram eţuletfihC ăznârb uc ăgilămăM * cam uc nroC ănâtnâms uc ion ifot raC e răzam ed ăpuS * ădalemram uc iţiucsiB leim ed amaluiC rotpuc al ăznâ rb uc canapS * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP şirg ed etehco rc uc ivoc roM ănâtnâms uc se rd ădobol ed ş roB * eşe ric ed topmoC ăznârb uc enao racaM ătalas uc .

271 ied ra iş eteniv ed ătalaS * etipsod işogoG iişo r ed sos uc ăzrav ed eletfihC ălcefs ed ăb roiC * esiaC ifotrac ed acasuM rotpuc al sos uc ădiponoC * ăznâ rb uc ătnicălP ed rev elosaf uc enrac ed e racnâM ze ro uc iişo r ed ăpuS * esiac uc ătraT ănâtnâms uc iecelvoD ălatneiro ătalaS * ădalem ram uc nroC ic repuic uc acfoi ed ăcniduB emab ed e racnâM * iţ reif işanapaP iţulpmu iecelvoD ed rev elosaf iş ifotrac ed ăb roiC * enişiv uc ărutijă rP leţiv ed şaci rpaP bla sos uc iiluG EILUI * etpal uc ze rO ifot rac uc enrac ed e racnâM i rat ăuo uc iruţed rev ed ătalaS * eciaoznâ rB ifotrac uc itşenevodlom elaoj râP etşep ed ăb roiC * enişiv ed topmoC ic repuic iş iişo r ed sos uc enao racaM ătalas uc emugel ed leţinŞ * işogoG itşulăg uc ănacoT tavaz raz ed ăpuS .

371 iişo r ed şos uc ifot rac ed itşulăG * i rugu rts uc ătraT ze ro uc etulpmu eteniV etşep ed ăb roiC * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP rotpuc al i rat ăuo uc iişo r uc âdiponoc ed ătalaS * eciaoznâ rB e rep uc enrac ed e racnâM zarp iş ifot rac ed ăpuS * enu rp uc ărutijă rP ătilac ăzrav uc iţanrâC ăznârb uc ăgilămăM EIRBMOTCO * esiac ed topmoC iecelvod uc enrac ed e racnâM ăsarg elosaf ed ătalaS * ădalemram uc ădaluR eteniv ed acasuM ădiponoc ed ăpuS * s ra răhaz ed ămerC ănâtnâms uc elosaF iecelvod uc faliP * esiac uc ărutijă rP iişo r uc eteniv ed e racnâM ăsa rg elosaf ed ăb roiC * etcu rF icevihG ze ro uc iţulpmu ied rA * etpal uc şi rG iişo r uc leţiv ed e racnâM ăzrav ed ăpuS * enişiv ed topmoC ăznâ rb uc iţulpmu iecelvoD .

471 iutug uc enrac ed e racnâM * ăznâ rb uc ătnicălP iutug uc enrac ed e racnâM emugel ed ăpuS EIRBMEION * iu rgurtS ăznâ rb uc ăcfoI rotpuc al ătijărp eniâp ep canapS * e rem uc leţinŞ tavazraz ed ăcniduB iţarum iţeva rtsac uc ifotrac uc einhal * etpal uc şi rG enrac uc ăzrav ed elamraS ăpaec ed ăpuS * ădalemram uc ădaluR iţulpmu ied rA rotpuc al .bla sos uc ădiponoC * e rep ed topmoC zarp uc enrac ed e racnâM ănâtnâms uc şunhaB * e rem uc ze ro ed ăcniduB işo r ed sos uc ăzrav ed itşulăG leţiv ed ăb roiC * tacetsema topmoC icevihG tijărp etşeP * şirg ed ăcniduB ifot rac uc enrac ed e racnâM iraşogog iş eteniv ed ăcsucaZ * ălaedămălp nid eţelulnroC ze ro uc ăzrav ed elamraS tavaz raz ed ăpuS * etcu rF enao racam ep leţiv ed ărutpi rF .

ătutăb e răzaM * avalcaB rotpuc al za rp ed eletfihC ifotrac ed ăb roiC * e rem ed topmoC ănacoT .571 avlaH enrac uc enao racam ed ătnicălP ănileţ ed e racnâM * ădalemram uc ătraT ătilăc ăzrav ep iţanrâC ebaob elosaf ed ăb roiC * icun uc ieţiăT ze ro uc elamraS nohrat uc ifotrac ed ătalaS * etpaoc iutuG ifot rac uc enrac ed e racnâM caelvod ed ăpuS * e rem uc ledurtŞ tacif ed otoziR losa r etşeP * ăcnaviA iţevartsac uc enrac ed e racnâM tavazraz ed ăb roiC * etacsn enu rp ed topmoC lfotrac ed e ruip uc rezirap ed leţinŞ irutărum uc elosaf ed einhal * ăruems ed po ris iş etpal uc şi rG enrac uc ătnicăIP ănâtnâms uc za rP * etacsu enu rp uc ze rO rotpuc al eclud ăz raV ebaob elosaf ed ăpuS * po ris nî icleM enao racam ed ăcniduB ătijărp ăpaec uc .

671 * e rep ed topmoC ăcnuş uc acfoi ed ăcniduB zarp uc faliP * cam uc moC etacsu enu rp uc enrac ed e racnâM ătelmo uc iţijă rp ifot raC * icun uc ledurtŞ ăninăls uc elosaf ed e racnâM nemihc ed ăpuS * iţijă rp işanapaP ănâtnâms uc e raoşi reP etatimi e rci ed ătalaS * avlaH ăgilămăm ed ărapaP ăcsaenărăţ ăb roiC * tipirp taula nid işogoG e răsap ed faliP tavazraz uc ifotrac ed acasuM * şirg ed ămerC i rutărum iş ifotrac uc losaR ieţiăt uc ăpuS * e rem ed topmoC elosaf ep iţanrâC rotpuc al ăznârb uc agilămăM * eciaoznâ rB ifot rac ed amaluiC ăzrav ed ămaez uc etşep ed ăb roiC * eilinav ed ămerC etaniram eletfihC ebaob elosaf iş ifotrac ed ătalaS EIRBMECED şi rg uc ledurtŞ ieţiăt uc ăz raV etnil ed ăpuS * .

....tamufa etşeP ........... . mo ed etpaL .... tăpsaorp etşeP ............bmu roP elae reC ELATEGEV ETNEMILA 76 04 08 052 852 002 ... c rop ed enraC ...... tpirf iuP .. ăuO + ............. leim ed enraC .. ăcav ed etpaL ...... t reif ze rO ........04 07 893 .88 062 0411 .771 335 23 91 48 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ .... ăcav ed enraC .. ăznâ rB ELAMINA ETNEMILA ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ P K E D C 2B 1B A ii rolacolik ETNEMILA uad g 001 ENIMATIV ETNEMILA ROLELAPICNIRP A ĂCIROLAC AERAOLAV IŞ ENIMATIV LUTUNIŢNOC etacsu enu rp uc ze rO lec rup ed ănacoT io rutsu uc ătutăb elosaF * e rem uc atnicălP ălcels ed ătalas uc ifot rac ed elenăgi rF etnil ed ăpuS * ăţaeclud uc etitălC enrac uc ăz raV ifotrac ed ăcniduB * ădalemram uc ădaluR leţiv ed amaluiC tavaz raz ed ăpuS ....241 + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ .....ătacsu elosaF ...... ed rev elosaF ....iţ reif ifot raC emugeL 553 053 072 832 043 563 ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ .....ăla rgetni eniâP .........ăbla eniâP ....zrO ............................. ăz raV .enao racaM ...

.......ev resnoc e răzaM ......voc roM .........ed rev e răzaM + ++ + ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ..871 62 01 02 43 43 42 943 65 913 86 ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + + .....)etamot( iişoR ....ătacsu e răzaM .........treif canapS .............ăpaeC ...........etevartsaC .....ănileŢ + ...ătacsu etniL ++ ++ ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful