1

;irutuăb iş i rupo riS 353 .................... eletleP 843 .................. iruteb reŞ 143 .................. iţecluD :eletlep ,iruteb reş ,iţecluD 733 ............... edalem raM 233 .................. etaţehgnÎ

033 .............. iruiclud urtnep irusoS 423 ................. iruelej ,emerC 813 ...i rutijă rp iş i rutrot u rtnep iruzalg iş emerC 182 .............. i rutijă rp iş irut roT :i ruiclud eti refiD 942 .......... ăsac ed iruiclud iş i rutaulA 622 ...... ăznâ rb uc irulef eti refid iş esaoniăF 271 ................ tavazraz iş emugeL 261 ................... tanâV 941 ........... e răsap ed irutpi rf iş i răcnâM 931 .........ihcini r ,tacif ,ăbmil , reierC 631 ............. c rop ed enraC 331.......... ceb reb ed iş leim ed enraC 621 .............leţiv ed enraC 511 ................ ăcav ed enraC :i rutpi rf iş enrac ed i răcnâM .................. irutăcoT .................. etşeP 48 .................iidim ,iclem ,icaR 37 ............ ăuo ed i răcnâM 36 ................eb roiC 94 ..................epuS :eb roic iş epuS 44 ............edlac irusoS 34 ..............ice r irusoS :irusoS 33 ..............etalaS 32 ................eviti repA :etalas iş eviti repA

02

............. iri rumăl iş irutafS 02 .................... i rusăM

91 .....

e raotiube rt elec iş ei rătăcub erpseD 7 ................... e recudo rtnI

IIRETAM ED ALBAT

ETACUB ED ETRAC

NIRAM ADNAS

2

iopa etse ,e radixo ni rp etat rebil nî ăsup ,etnemila nî ătuniţnoc aig renE .ă rasecen aig rene eruco rp i-ăs e radixo nirp ,e rac etnemila ue rem ăcsaemirp ăs eiube rt uiv lumsinag ro ,elas elev reze r ăsnî edra un a u rtneP .elamron elas iirănoiţcnuf e rasecen ieig rene ae recudo rp u rtnep eţnatsbus elas elii rpo rp dnâmusnoc , roletnemila aspil nî raihc tatimil pmit nu anoiţcnuf etaop lumsinag ro ,ăcim ret anişam ed e ribesoed e rps ,raD .iinişam rasecen lulibitsubmoc uc etarapmoc f top e rac ,e ratnemila roleţnatsbus ae radixo nid ătluze r msinag ro ed ătatlovzed aig rene ece raoed ,ăcimret ănişam o uc tiumesa if etaop lumsinag ro ,citeg rene e redev ed tcnup nid ,iceD .libitsubmoc ed eioven e ra ănişam o muc leftsa tot ,e rasecen eletnemila uad es i ăcad iamun anoiţcnuf etaop namu lumsinag rO .roletnemila ae rităgerp

,ănidopsog e raceif u rtnep izepmil iam iş etucsonuc enib iam if rov inuiţon etseca tâc uC .ăteid ed iş eiţi rtun

anarh ănmaesnî ec ,minărh en ăs eiube rt muc iş ec ed egeleţnî a u rtnep ,iiţătănăs a iced ,iulumsinag ro la lanoiţcnuf iş cigo lof rom iulu rbilihce ae ra rtsăp nî ie lulo r iş ienarh aetatănmesnî enib iam egeleţnî a u rtneP .esaotsug iam tâc iş ecimonoce iam tâc ,etairav iam tâc irăcnâm ronu ae rităge rp al ăcinliz rol acnum nî etuja el ăs e rac e rarcul o rolenidopsog aiţizopsid al ănup ăs etşe răm ru ăcinheT arutidE ,izătsa ătnize rp o e rac ep ”etacub ed aetraC“ ni rP .ei rădopsog e raceif u rtnep ătnat ropmi ed me rtxe ,ălaiţnese ămelbo rp o ,iced ,etse esaotsug iam tâc irăcnâm ronu ae rităge rp u rtnep rolecaoljim ae retşaonuC .mumixam al caf es ele nî etuniţnoc evitirtun roliipicni rp aiţb rosba iş aitsegid rai ,emige rtnî nî msinag ro ed etazilitu tnus iş e recălp uc etamusnoc tnus elE .etipisi r eif un ăs eletnemila ac caf rolirăcnâm la tucălp lutsug iş ae rităge rp ,lutcepsA .eimonoce ăta rusămen o ănmaesnî ,eitsegid urtnep ae rităge rp etşevi rp ec nî enub iam iş esaotsug iam ,e raotăgărta iam tâc e raşiţăfnî o uc atneze rp el a ed rolecaoljim ae retşaonuc ,ăpisi r ă răf rol ae rităge rp ,roletnemila a ălanoiţar ae risoloF .ăcimonoce ăţnat ropmi e ram o e ra eletnemila iş anarh ităge rp a ed ludom ,tiş rîfs nÎ .ălaicos ăţnatropmi e ram et raof o ua ,eiţirtun ed etimun ilob rotseca aţnetsixe et rap ătla ed ep rai ,dividni iunu iiţătănas ae ra rtsăp etrap o ed eP .e ratnemila ele rbilihcezed ed ,eletla ,tiş râfs nî ,iş e ratnemila eliruspil ed eletla ,e ratnemila elesecxe ed uas ,eli ruzuba ed elenu ,etacovo rp eiţirtun ed ilob etarămunen csonuc eS .ănarh ed leftsa o csesolof un e rac ele raopop al ,uas iinemao al rapa ilob e rtnid etlum iam elec ,ăvi rtopmid ,ătarbilhce ănarh o ed ăta rtsăp etse aetatănăs ăcaD .ăta rbilihce ănarh o tâced — iulumsinag ro la lanoiţcnuf iş cigolof rom u rbilihce lutcef rep es-udnâgeleţnî etatănăs nirp — iiţătănăs ae rartsăp urtnep nub iam coljim nu ătsixe un ăc enups etaop es ,aenemesa eD .e ram iam iro ie rt ed uas ăuod ed etse etazilivic ele raopop al iiţeiv ata rud uas aetativegnol izătsa eme rv ătâc ep ,ăcim e raof are vitimi rp iulumo iiţeiv a eidem ataruD .eiţatnemila ed lulef ed ărusăm e ram nî edniped itşenemo iiţeiv a eidem ata rud ăc eitş eS .tacilpmoc iam iş ti refid iam ,roletnemila a e rartsăp ed iş erităge rp ed lulef rai ,ătelpmoc iam iş ătai rav iam tineved a iul anarh tâta uc ,eiţazilivic ed ătasnava iam ătpae rt o al snuja a lumo tâc uc , ro leloces lus ruced nÎ .ratnemidu r lutot uc dom nu- rtnî etităge rp ua re uas etaruco rp uare e rac nî ae rats nî etamusnoc ua re etnemila etseca etaot iş inicădă r iş i rub rei ,etcu rf uc eif ,etşep uas enrac ,irutanâv uc eif aenărh es vitimi rp lumo ăc eitş eS .inărh es a ed uăs lulef uc iş ărutăgel ătce rid nî ălaiodnî ă răf etse ropop iunu la eiţazilivic ed ludarG ERECUDORTNI

563 ....... ănrai u rtnep ev resnoc iş irutăruM 853 .............. ecinsac eteţe r avetâC 453 ..................... i rutuăB 353 .................. i rupo riS

 raţie de întreţinere

eletimun-aşa — aiţi rtun cseiutăcla ec eletnemele tnus e rac ,

atimun-aşa ,ălamron

393 ................ citebafla xednI 883 .................... exenA

573 .............. etacub ed etsil avetâC

elemente nutritive

ed elaiţnese eliipicnirp etucsonuc eif ăs eiube rt ,la reneg nî eletnemila tnus ec iş —

raţională

echilibrată

 

i

e ra ăţnatropmi ec iş

eiţatnemila o ănmaesnî ec roşu iam egeleţnî rov ele tâta uc

3

iş ae ra rape r al atsaeca nirp eiubi rtnoc es ăs i tâcnî leftsa ,ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 05,1 al ati răm eif ăs eiube rt enieto rp ed aetatitnac dnâc ,iinic ras lus ruc nî iemef al i ram iam tnus iţătisecen etsecA .xes uas ăts râv e raceif u rtnep etazice rp ,aenemesa ed ,if top ăpa iş elarenim iru răs ,enimativ ed eliţătiseceN .elategev iruielu 2/1 iş ,)ărutnu

nid ănivo rp ăs e rac ,i rurahaz g 053 ;etcu rf iş emugel ,elae rec nid 3/1 rai ,enrac iş ăuo ,etpal nid ănivorp ăs 3/2 vitamixo rpa e rac nid ,iz ep enieto rp g 07 niţup lec e rasecen tnus ,gk 07 ed tab răb nu u rtnep ,leftsA .etautcefe iicnum aetatisnetni ăpud iş ăcigoloizif as ae rats ăpud ,iuludividni ats râv ăpud ăzai rav ă ratnemila eiţa r ătsaeca ăc sus iam tată ra a-S

aetativitca uc t ropa r nî ,ăci rolac iş ăcinacem ,ărasecen aig rene eruco rp ăs e rac etnemila ădni rpuc ăs — :iiţidnoc ele raotăm ru ăcsaenilpednî ăs iş )ăpa iş elarenim iru răs ,enimativ( ii rotaluge r etnemele iş )imisărg uas i rurahaz( ecitegrene etnemele ,)enietorp( ecitsalp etnemele :ăniţnoc ăs eiube rt ,as acnum uc uas iuludividni ae rats uc ,luxes uc ,ats râv uc tropar nî ălibasnepsidni e reniţe rtnî ed aiţa r ecuda a urtnep ăcida ,telpmoc if a urtnep , ratnemila lumige r ,radaşA .eiţirtun ed iră rublut rapa iş msinag ro nî u rbilihcezed nu ecudorp es ,e rasecen eletnemele etaot ,ătagnulednî niţup iam uas tlum iam eme rv ,ecuda un ratnemila lumige r dnâC .etatănăs ed iirăts a ătnenamrep ae reniţnem u rtnep iş ,iirotaluge r iş ecitsalp iş rad ,ecitegrene iamun un ,e rasecen eletnemele etaot iulumsinag ro ecuda e rac ratnemila lumige r ,etnivuc etla uc ,uas ,etatănăs ed e rats ătcef rep nî l-udnâniţnem ,ecinag ro elas elioven etaot ă repoca iî ,as aetativitca ed iş ats râv ed ,iuludividni aetatuerg

,iulumsinag ro a irănoiţcnuf ienub e rasecen ,ii rotaluge r eletnemele iş tâC .etazu rolirutuseţ ii recafe r e rasecen ecitsalp eletnemele iş eciteg rene eletnemele tâta namu iulumsinag ro ăruco rp e rac aiţatnemilA

e ra le ,etazu roli rutuseţ ae recafe r urtneP .exelpmoc iam tlum ,etnemele etla ed iş eioven e ra uiv msinag ro eciro ,lareneg nî ,iş namu lumsinag ro ,ăcirolac uas ăcinacem aigrene ed ă rafa nî ăc ,ăsnî eitş es ăs eiube rT .eidem nî ,gk 06 ed eiemef o u rtnep ii rolac 006 3 al iş gk 07 ed tab răb nu u rtnep iirolac 002 4 al ,vitcepse r ,enive r ec aeec iirolac 06 ae rg et raof ăcnum o u rtnep rai ,iirolac 05 ae rg ăcnum o u rtnep ,ăla rop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep iirolac 54 e rasecen tnus eicoljim ăcnum o u rtnep ,lef aL .gk 06 ed eiemef o u rtnep iirolac 004 2 iş gk 07 ed tab răb nu u rtnep ii rolac 007 2 vitcepse r ăcida ,ălarop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep ii rolac 04 e rasecen tnus ă raoşu ăcnum o u rtneP .iirolac 008 1 ,gk 06 ed eiemef o rai ,iirolac 001 2 ătisecen gk 07 ed tab răb nu ăcida ,ăla rop roc etatuerg ed lumargolik u rtnep iirolac 03 e rasecen tnus ,ăraoşu et raof ăcnum o u rtnep ,ulpmexe eD .etnemila ed etatitnac ătimuna o ed cinliz eioven e ra ,ă raoşăfsed o e rac ep aetativitca ăpud ,namu lumsinag rO .roletnemila ro rutut a ăciteg rene ae raolav itocos etaop es rotănămesa dom nÎ .ii rolac 86 vitamixo rpa ajaged av etpal ed etatitnac ătsaeca ,i rurahaz g 5 iş emisă rg g 4 ,enieto rp g 3 niţnoc etpal g 001 ăc dnâ redisnoc ,ulpmexe eD . rol aiţizopmoc etşaonuc es ăcad ,roletnemila a ăciteg rene ae raolav roşu alfa etaop es e rfic rotseca lu rotuja uC .ma rg ep ii rolac 9 elimisă rg rai ,marg ep ii rolac 4 eliru rahaz ,ma rg ep ii rolac 4 elenieto rp :ae raotămru etse roletnemila ela etnenopmoc roliţ răp a ăciteg rene ae raolav ,ieitsegid lupmit nî etnemila ed eti refus eli red reip ed iş amaes dnâniŢ .msinag ro nî es ra tnus dnâc eig rene ed etatitnac işaeeca ăsnî uad eletnemila etaot uN .ăpa ed ma rg iunu iirutarepmet a darg nu uc ae racidir urtnep ă rasecen ă rudlăc ed aetatitnac dnâtneze rpe r ei rolac o ,iirolac nî ăraosăm es etnemila ed ătarebile aigrenE .iulumsinag ro ela eci rolac iş ecinacem rolioven ae rinilpednî u rtnep ătisolof

plastice

eletimun-aşa ed ,aenemesa ed ,eioven e ra lumsinag rO .

etimun eviti rtun etnemele ed eioven

regulatorii

.i rănoiţcnuf enub ienu elibasnepsidni ,

regimul alimentar complet raţie de întreţinere

 raţia de întreţinere

.

uas

 regim alimentar complet

ed ămaes dnâniţ ,e rac anarh ,iced ,egeleţnî es

şi

. rotcev

larutcu rts ,ci rdih iulurbilihce ii reniţnem ă rasecen ăpa ed aetatitnac ezezinruf ăs — ,tiş râfs nî ,iş la rutcu rts iş rotaluge r iululo r e rasecen ela renim eli rurăs eruco rp ăs — ;iulumsinag ro a i rănoiţcnuf ienub ărasecen enimativ ed aetatitnac eruco rp ăs — ; rolirutuseţ iiră rape r iş ii reniţnem ă rasecen enieto rp ed aetatitnac eruco rp ăs — ;iuludividni

uas

etşemun es ec aeec eiutitsnoc

şi

,tnu( ălamina enigiro ed eif ăs 2/1 e rac nid imisă rg g 041—07 vitamixo rpa iş esaoniăf

eniîp ,etcu rf

ni rP

etnemele

)eladgim .ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 01 al ănâp ăgnita ăs top i rurahaz ed eliţătisecen .lipoc al rai .ătirăm aenemesa ed eiube rt .ed rev ae răzam .azitetnis etaon el un namu lumsinag ro ece raoed .lam ron lutluda al tâced iram iam tlum lanoiţ ropo rp tnus elioven .).ulpmexe eD .ae răzam .aţaiv niţnem enieto rp niţnoc elelae rec .lam ron lutluda ed ăţaf .elosaf( etacsu elemugel nî aenemesa ed .ii retşe rc i rasecen iizica-onima iţot niţnoc Proteinele incomplete .ae retşe rc aI iţisolof if aetup a u rtnep .iru răs iş enimativ etlum iam ed eioven e ra ătanic răsnî aiemef .elenu rp .ălategev enigi ro ed iru rahaz ed etagob et raof es rus eiutitsnoc .ele md e raceif urtnep ecitsiretcarac i rărublut ecudo rp eiţatnemila nid rol aspiL .acşi rf .iule raos ae raolf( rolesaonigaelo eleţnimes nî iş muc .elae rec nid eletla iş ăuo nid animublavo .ăvi rtopmiD .e ramru ni rP .ele rep .msinag ro nî işudo rp uas iţazitetnis if top un ie ece raoed .aenrac sela iam tnus negocilg ed ăm rof bus i rurahaz niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .elibitsenroc elategev eli ruielu tocs es e rac nid ).iemam elioven tâta e repoca ăs tâcnî leftsa .msinag ro nÎ .ăzotcal .ihcşum nî ătacidir iam dniif rol aiţ ropo rp .aetnil .eletşep .e rac ă raoşăfsed o e rac ep aetativitca ăpud ătivi rtop eiube rt ae .icun .roli rutuseţ ii rărape r iş iiţeiv ii reniţnem .aelosaf( ebaob etacsu elemugel .%001 dnâniţnoc lu răhaz .lareneg nî .cte elesiac .eletpal .enilsăm( etcu rf elenu nî csesăg es ălategev enigi ro ed elimisărG .ae răzam .ălategev enigiro ed elesrus tnus iz rev elemugel iş eletcu rf niţup iam iş esaoniăf eletsap .)aeniâp iş esaoniăf eletsap ac .esarg eli runrăc iş lues .ăzoculg eniţnoc elegnâs .elamina iiţeiv elibasnepsidni .arutnu .uiclac ed iru răs laiceps nî .elicun iş muc .elăuo .elemab .elelae rec .enieto rp ed rovzi cinu ac etisolof .ele rem .enieto rp ed e ram iam tlum etatitnac o ed eioven e ra ina 81 al ănâp lulipoc .elăuo .esarg eliruteznâ rb .iihcşum .ătuzăcs iam etse .iulutluda elioven nid 2/1 al ănîp ăta roşcim eiube rt cinliz ătamusnoc enietorp ed aetatitnac .lu răhaz rai .tupecnî al ătucsonuc dniifen ăcimihc rol aiţizopmoC .iulumsinag ro iilibasnepsidni iizica-onima un uas niţnoc muc ăpuD .lutacif .aetnil .)lubob .etelpmoc enieto rp nî t rapmî es elenieto rp .etnemila nî esnirpuc eif ăs eiube rt elE .tagob iam eif as eiube rt iirătpăla lupmit nid ratnemila lumigeR .iş e răsap ed iş etşep ed .ilpmis iam c al e retşan uad ăzilo rdih nirp e rac eţnatsbus tnus elE .iiecelvod .uo ed luşuneblăg .ălamina enigi ro ed elapicni rp eles rus tnus eliruteznârb iş eletpal .eletnemila uc ănue rpmî msinag ro nî esudo rtni uon nid tnus ec ătadnî rapsid e rac iră rublut .ela renim .etaot ep ăniţnoc el ăs eiube rt e reniţe rtnî ed aiţar uas aiţatnemilA .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta csesăg es elenietorP .etnalp ed iamun epao rpa esudo rp tnus elenimatiV .ălategev enigiro ed elec nî iş tâc . rolelulec ro rutut ae riutăcla nî ărtni elenieto rp .ăla rop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep g 2 ăgnita ăs eiube rt enieto rp ed aetatitnaC .aenemesa eD .ieiţirtun ela iirotaluge r etnemele tnus elenimatiV .ălategev enigi ro ed elec nî iş tâc .enula .ze ro nî iş z ro nî .cte caelvod .as ats râv ăpud ăti refid etse iululipoc a uas iulu ragus orpi itşeca nid et raP .)lucanaps .etpal nid animublaotcal iş aniezac tnus .libasnepsidni iş cificeps lo r nu dnâva ele e rtnid e raceif .ezonimativa csemun es enimativ ed aspil ed etacovo rp irărublut etsecA .anâtnâms .ed rev aelosaf .iululipoc ela iş tâc .ae reim .aznâ rb .aenraC .atla al ănul .aenemesa ed .lubmurop .aninăls .ănieto rp ed alucelom nî iţuniţnoc .vitirtun e redev ed tcnup nid ilibasnepsidni tnus .etelpmoc uas tnus dnâc icnuta iulumsinag ro ae retşe rc al atuja top un iş aţaiv eniţnem top un   Proteinele parţial complete       .ă rusăm ăcim et raof nî .aelosaf( etacsu elemugel rai .iemam roli rutuseţ ae reniţnem Hrana  alimentaţia o al ed iragus al ăzairav ae .uârg nî csesăg es elE .apaec .ălamina enigi ro ed eletnemila nî tâta csesăg es elediopil uas elimisărG .izica-onima nî .iulutăf rolirutuseţ a iş elaiceps roli rutuseţ ae ram rof iş ae retşe rc al iş muc .luâ rg( elelae reC .iifotrac iş elenatsac .iirugurts( eletcu rf .izica-onima iţimun .ele nid etuniţbo elesudo rp iş a races .3 al ănâp .etnil .ălamina enigiro ed elec nî niţup iam iş ălategev enigi ro ed eletnemila nî etidnâpsăr et raof eţnatsbus tnus elirurahaz uas nobrac ed iiţardiH .iivoc rom( izrev elemugel .roli rutuseţ ae ra rtsăp iş ae recafe r .ulpmexe eD .e răzam .)bob .4 .etnemila ed işudo rtni eif ăs tarăpaen eiube rt ic .egnîs nî iş ămini Proteinele complete elE .etelpmocni iş etelpmoc laiţrap .alcefs .ătiv ed aenrac .lutnu sela iam tnus ălamina enigi ro ed eleC .ela renim i rurăs ed iş enimativ ed aetatitnac rai .ăsude r iam tlum etse rolinârtăb a e reniţe rtnî ed aiţar uas e ratnemila elioven .)lubob . rolirutuseţ a ălamron ae retşe rc al atuja top un rad .ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 5.nob rac ed iţardih nî etagob ed me rtxe tnus eledalemram iş eliţeclud .eletpal .eletpal rai .

ăvi rtopmiD .5 .etpal g 005 ed iţătitnac ienu ae raregni ni rp ti repoca etse tluda nu urtnep A ănimativ ed lu raseceN .iihcşum .ialăm .etcu rf iş irutavazraz .eitş es ăs eiube rT .lureie rc .roşu gu rtsid el icizif iiţnega iş arudlăc e rac ep eţnatsbus la reneg nî tnus elenimativ ăc .etijocen rolelae rec lunoirbme nî etşesăg es Vitamina K etse iş tacif nî .etijocen elae rec nî csesăg es 1B ănimativ ed icim iam iţătitnaC .eirogetac auod a nî rai .eiţirtun nî iră rublut iş esaov ren i rărublut al laiceps nî dnâcud ie aspil .uo ed luşuneblăg iş tnu .D .rol iiri repocsed aenid ro nî .msilobatem uas eiţi rtun nî iş tâc .PP animativ nî etagob etnemila tnus .evarg etraof iimena dnâcovo rp eiţatnemila nid iul aspil .iivoc rom .etşep ed arutnu .cinitocin dica ed ăm rof bus .az rav .etatidnucef ed aspil ăcaovo rp ie aspil .aidăpăp .amini .ălategev iş ălamina enigi ro ed eletnemila nî etşesăg es Vitamina B12 ed roliru răs ăti rotad ăzo r e raoluc o ua etacifirup eleta rape rP .tlaboc .iulutebafla ele retil uc etaton tsof ua ele Vitamina A .tnu nî sela iam etşesăg es Vitamina E nî .etşesăg es aE .elicis reip .roliţnid a iş rolesao a e racificlac ed irărublut .eletpal .ic repuic .iz rev eliof nid tupecnî al talozi .ărgaen eniâp nî .ălanitsetni a rolf ed iş ătazitetnis etrap nî if etaop ae .c rop ed ăbals aenrac nî iş tacif nî .ătnatropmi ed me rtxe etse 2B ienimativ aenuiţcA .iulegnâs ae ralugaoc u rtnep ălibasnepsidni etse aE .lucanaps( elirutavaz raz dnâc ep .ă rutan nî ătidnâpsăr et raof etse anivalfobi r uas Vitamina PP .ihcini r iş tacif .izrev elirutavazraz nî .ăpa nî elibulos uas nî elibulos uas iş .ăcitub rocsitna .K iş E .eiţatnemila nid ie aspil nÎ .2B animativ aenemesa ed nitnoc eletcu rf iş ed rev aelosaf .bmu rop nid telpmoc epao rpa ăsnî etşespil aE .vid rat lec uas litnafni lumsitihar ăcaovo rp D ienimativ iespil azuac nid rapa e rac eliră rubluT .neto rac uas .iileip ela iră rublut iş evitsegid irărublut .lamina lec nî iş tâc .şecăm ed eletcu rf nî e ram et raof al sela iam .ed rev iş uşo r .eliişo r .aivetş .ătnat ropmi ed me rtxe etse PP animatiV .etepsaorp etcu rf iş irutavaz raz .A elenimativ esnirpuc tnus ei rogetac amirp nÎ .lutacif .sarg luiedra nî .i rugu rts .)ecitapeh i rărublut iş i rută reged( e ralucsav eli rărublut nî iş )ătug iş ta rahaz tebaid( eiţi rtun ed eliră rublut nî aenemesa ed ătacidni etse PP animatiV .e reb ed aidjo rd nid iopa iş .luzro .A ănimativo rp ed etnatropmi iam elec ele raovzi tnus )lucaelvod .ălaob ătsaeca ăcedniv iş ie rgalep aiţi rapa eniverp ece raoed .luârg .cilof ludica iş et rap ecaf B ienimativ apurg nid toT .egnâs nî iişo r rolelubolg ae recudo rp nî lapicnirp lo r nu e ra 21B animatiV .lutnU . iş etrap caf C ienimativ apurg niD .egnâs nid rolelubolg ii ră robale a rpusa ălaid romi rp enuiţca o e ra lE .)elicizru .icun . .enu rp iş e rep .elacot rop .e ralugaoc ed eciga romeh irărublut dnâcovo rp ie aspil .PP animativ nî ecarăs et raof tnus eletpal iş elăuO .imisărg :ii rogetac iram ăuod nî citamehcs etiţ răpmî if top elenimatiV .uo ed luşuneblăg .etacsu emugel .iş luiem .aenemesa ed .iţab răb al rai .ienivalfobir uas ienivalfotcal etşe rotad es etpal ed iulu rez a eiublăg roşu ae raoluC .etatilirets .esaov ren irărublut iş ăsaoicinrep eimena vitaminele liposolubile vitaminele hidrosolubile .ed rev ae răzam .)etacsu iş etepsaorp .iihcinir laiceps nî tnus ănimativ ătsaeca .elicutpăl .vitsegid iuluta rapa a iş sov ren iulumetsis a e ranoiţcnuf anub ăzae rtsăp 1B animativ ăc tidevod a-S .iifotrac ărusăm e race rao o-rtnî .uo nu .iemef al natnops t rova .1B animativ nî ătagob et raof ăsnî etse e reb ed aidjo rD .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta ătidnâpsă r etşesăg es Vitamina D nî etşesăg es e ram iam etatitnac nÎ .elategev eliruielu nî .uo ed luşuneblăg nî iş etpal nî .tacif nî laiceps nî etşesăg es   vitaminele C       P Vitamina C         etatitnac nî etşesăg es .uo ed luşubla .iâmăl nî iş iişo r elelegăltăp nî .etnemila etlalelec ed esuda .iitşep iş elane rarpus elednalg .aenemesa ed .iulu răp ela iş roliihgnu ela iră rublut iş elanitsetni -o rtsag i rărublut .roletnalp ela iz rev eliţrăp etaot nî etşesăg es Vitamina B1 eleţârăt nî sela iam rad .e rem( etcu rf iş ătacsu ăpaec .lategev lunge r nî tâta ătidnâpsăr etşesăg es Vitamina B2 niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .elareneg i rărublut rapa .anâtnâms .ihcinir nî .iimena al ecud dnâtup eiţatnemila nid ie aspil .ălategev enigi ro ed elec nî iş tâc .tnu g 04 .ălamina enigi ro ed A animativ nî etagob iam elec ele raovzi tnus lutacif .ăsa rg aznârb .etpal .iulumsinag ro ae ratlovzed nî tâta .lucanapS .eletpal iş aznârb .rol lunoi rbme nî iş rolelae rec .elesiac( eletcu rf .e ram et raof etatitnac nî etşesag es e reb ed aidjo rd nÎ .iiretcab nî .esa rg eletnemila ed laiceps nî iced esuda .ăninăls .iihcini r .elauziv iră rublut ăcaovo rp eiţatnemila nid A ănimativ ed aspiL .cilof ludica iş aC .acşi rf .ă ralulec e radixo ed elesecorp dnâzi rovaf .etilifo eleznu rf nî .ălanitsetni arolf ed ăta robale .lutacif tnus ănimativ atsaeca nî etagob ălamina enigi ro ed eletnemilA .C apu rg nid iş B apu rg nid elenimativ .ii recudorpe r ă rasecen etse E animatiV .

iulumsinag ro ela i rutuseţ eleti refid u rtnep etaticificeps ătimuna o ua elE .iulu rofsof aspiL .iulumsinagro iiţeiv ălibasnepsidni etse apA .ărgaen aeniâp iş etijocen elelae rec .ăvirtopmiD . roliruzac aetati rojam nî .eledifats .eitş es ăs eiube rT .iz ep mc 005 3 1 iş 000 1 e rtnî ăzai rav ăpa ed ă rasecen aetatitnaC .eletnemila uc ănue rpmî eif .egnâs u rtnep lu rpuc iş lu reif .C ănimativ nî etagob iam elec raihc .aiţi rapa ecudo rp eiţatnemila nid uiclac ed ătagnulednî aspiL .elenimativ iş ac iiţeiv e rasecen ed tîta tot eţnatsbus tnus elarenim elirurăS .luiclac tnus iiţirtun enub ienu erasecen elarenim iru răs etnat ropmi iam eleC .leftsA .tacif .)lubob .eliciz ru .lutub rocs ăcedniv iş enive rp C animatiV .tatiu eiube rt uN .e rac .tnatropmi viti rtun tnemele nu etse iş ăc ăsnî .tiş rîfs nÎ Calciul ăzaem rof e rac .etnemila ni rp iulumsinag ro esuda tnus )ăpa iş ela renim i rurăs .e rata ac etamusnoc if top un .elas eletavired iş eletpaL .ecigaromeh rolirărublut aiţirapa iş role ralipac ieţnetsize r ae redăcs al ecud eiţatnemila nid as aspiL .reif ed ă rasecen aetatitnac cinliz ecuda .elategev ele raovzi tnus .elaiceps iimena rapa .iulumsinag ro eliţătisecen u rtnep .eletpaL .ăruems .tnus reif niţnoc e rac ălategev enigi ro ed eletnemilA .rolesao a eişo r avudăm .anilps .lu rofsof .reif ed ăspil ni rp iimena etimun .ălbud etatitnac o ăcsaemi rp ăs eiubert .iihcşum .ătagnulednî eme rv .elai ret ra iinuisnet ae redăcs . rolesao a eişo r avudăm .e ratned ii rac iş msitihar etagob iam elec elesrus Clorul  sodiul tnus ăsnî .elicun .ă ralucsum iş ăsaov ren einetsa ed irărublut al iş eiţirtun ed irărublut etnatropmi al .ăpa %57 .   .aelosaf( etacsu elemugel )az rav .roliţnid a iş iulutelehcs ae riutăcla al et rap ai luiclac .aivetş .etrap ătla ed ep rai .iiţeiv libasnepsidni etse lu rofsoF .elenu rp .ălamina enigiro ed elec nî iş tâc .reif ed rovzi lu rugnis iragus urtnep eiutitsnoc iş ălibalimisa telpmoc ăm rof o bus eniţnoc lî .ărgaen eniâp iş etcu rf .enrac uas tacif .iâmăl ed ajaoc nî etşesăg es .eletnemila ăc .e ratnemgip iş e ratned .reif nî ca răs etse işed .enimativ .tiş rîfs nÎ iş ac .tutăb eletpal nî .işarg iied ra nî iş eni radnam nî .msinag ro nÎ .6 . rolesao ae racificlaced al etrap o ed ep ecud eiţatnemila nid .etnatropmi niţup iam es rus tnus eletcu rf iş elirutavazraz .etirefid i rărublut al ecud eiţatnemila nid rol aspiL .animativ emige rtnî nî dreip .iiţeiv ălibasnepsidni tulosba dniif .ălamina iş ălategev enigi ro ed eletnemila nî elibai rav iţătitnac nî csesăg es .inâ rtăb al iş )ecito rolc iimena( iiţăt rebup acope nî etef al aenemesa ed rapa iimena etsecA .i rutavazraz e rtniD .aenrac rai .i ru rahaz .elesiac( etacsu eletcu rf iş .elicutpăl .i ruţed rev .elirutavazraz iş elicun .aenemesa ed .tacif :ălamina enigiro ed eletnemila nî .lutacif( egnâs nî etagob elenag ro iş elegnâs tnus iram iam iţătitnac nî reif niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .e rata ac eif msinag ro nî ăsudo rtni etse apA .aetnil .ei rătăcub ed ae ras ed sela iam iulumsinag ro etarucorp .eclud etpal nî e ram etatitnac nî etşesăg es   şi mai .imisă rg .ămini .et reif .uiclac ed enub   Fosforul etnemila etlum iam nî etşesăg es .col aeva top un ecimihc eli rubmihcs ae ă răf ece raoed .C ănimativ ed icim iam iţătitnac niţnoc )ezăcaoc .amaM .iulutelehcs ae ram rof al laiceps nî et rap ai lE .ălaesobo al laiceps nî .elenihcoms .i ruteznâ rb nî iş truai nî .etacsu elemugel rai .rol ieiţăgob aenid ro nî .lu reif iş luidos .etpal ed urtil 1 ed ătaruco rp etse etatitnac ătsaeca .irăcificlaced ed .ejalitrac urtnep luflus .luiclac tâced .iemam elev reze r nid rasecen luiclac ai işî lutăf leftla ece raoed .ălategev enigiro ed elec nî iş tâc .iipoc aL .eiţe rcxe ed elesudo rp iş ilanom roh iişudo rp .elirutavazraz .sov ren lumetsis nî edipilofsof ed ăm rof bus etşesăg es iş uiclac ed tafsof ed ăm rof bus .aietseca iulumsinag ro ae racificlaced dnâcudo rp .enieto rp( sus iam etanoiţnem eviti rtun eletnemele etaoT .aidăpăp .iihcini r . rofsof nî etagob iam elec elamina ele raovzi tnus aenrac iş uo ed luşuneblăg .  fierul .evarg i rărublut ronu a ădipar aiţi rapa ăcaovo rp eiţatnemila nid ie ae rami rpus iş namu iulup roc aetatue rg nid %57 dnâm rof roli rutuseţ ro rutut aiţizopmoc nî ărtni un e rac evitsegid iră rublut uc iivanlob al i roeseda rapa iam elE .lareneg nÎ .%59 — 07 .esao u rtnep lu rofsof iş luiclac .amini .ii rătpăla lus ruc nî iş iinic ras lusruc nî .etacsu elemugeL .egnâs nî sela iam etşesăg es lu reif msinag ro nÎ .ăpa %78 eniţnoc eletpal .)uo ed luşuneblăg iş muce rp .inuşpăc( etcu rf etlalelec .eniradnam vitamina P as aenuiţcA .ae răzam .iz rev iş iişo r .lu reif ezezilitu ăs top . roliţnid iş .etpal .ihcşum iş ănilps .lu rolc .)elelam ruc iş .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta etşesăg es apa apA .ălategev enigi ro ed eletnemila nî tâta csesăg es elE .eviti rtun eletnemele ătropsna rt aE .eva rg iam iş irărublut al i roenu iş e racnâm ed ătfop ed ăspil .iileip iş iulunâmălp lulevin al e ra ropave ni rp iulup roc a rutarepmet ăzaelge r aE .lucanaps( elirutavazraz .reif nî carăs etse ratnemila lumige r dnâc .iipoc al laiceps nî .iga rf .C ănimativ ed iţătitnac etnatropmi iam elec niţnoc iifot rac iş azrav .etşesăg es aE .iz ep g 1 ed etse roliţnid a iş rolesao ae retşe rc u rtnep ălibasnepsidni aetatitnac . role ralipac iulete rep aetatilibaemrep ed ătagel etse .msinag ro nid elirutuseţ etaot nî es-udnisăg .esaoso eliră rublut iş lutub rocs iamun un rapa eiţatnemila nid as aspil nÎ .ăuo ednirpuc e rac ratnemila mige r nu .ăla reneg e rats nî irărublut iş rad .ihcşum .enieto rp ed tagel uas ărebil ăm rof bus etşesăg es egnîs nî raI .ălaesobo nirp etatsefinam .

7

.enilsăm nid eniţbo es lunmeledtnu dnâc ep ,enegidni etnalp nid tuniţbo ielu tităg al ăzaeţniube rtnî es ă raţ nî ion al ece raoed ,nmeledtnu ed col nî ielu ed lunem ret etşesolof eS
)1

.ăticăr enib ,e ras ăniţup uc ăt raif ăpa nî eniţ es ăcad tăpsaorp emerv ătlum iam ăzaertsăp es lutnU .cof ep ed etaul tsof ua ec ăpud ,tăpsao rp tnu niţup ăguada es il ăcad nif iam tsug nu ătăpac elirutavazraz ,elirusos ,elepuS .somu rf inemur rov es leftsa iamuN .ăprâc o uc etatnâvz enib eiube rt aetseca ,tavazraz uas enrac ,etşep ărutnu nî egirf a ed etnianÎ .elage iţrăp nî ielu uc ărutnu ecetsema es ăs enib etse tijărp urtneP .enrac ed gk 1 al ,ăţitarc nid lusos nî uas ,dihcil l 5 al ăţirugnil o ed eiţ ropo rp nî ,tanob racib niţup ,tijărp al uas t reif al ,aguăda etaop es ,e răsap ed eif ,ătiv ed eif ,irat inrăc ienu aerizegărf inselnî a urtneP .tpirf if a ed etnianî ta răs eiube rt un lutacif ,irătnî es un a urtneP .ăsam al ătiv res if a ed etnianî rotpuc al ăro ed etatămuj o eniţ es ăcad ăsaotsug iam etse sos uc eracnâm ecirO

IRIRUMĂL IŞ IRUTAFS

.g 52 = tnu ed uas ă rutnu ed ărugnil 1 ;g 002 acric = răhaz ed ăcşaec 1 ;g 03 – 52 = răhaz ed ărugnil 1

;gk 4/1 = ăniăf ed ăcşaec 1 ;g 51 = ăniăf ed ăsar ărugnil 1 ;g 52 = ăniăf ed frâv uc ărugnil 1

;) mc 052( ld 2/1 2 = etpal uc aefac ed e ram ăcşaec 1
3

;) mc 002( ld 2 = etpal uc aefac ed ătiunşibo ăcşaec 1
3

;) mc 051( ld 2/1 = niv ed rahap 1
3

IRUSĂM

.etişue r etacub cimonoce e rape rp ăs işue r rov leftsa iamuN .eirătăcub nî rasecen etse ec tot ăbia ăs eiube rt etiuzbihc elenidopsoG .saec nu iş rasecen et raof etse aenemesa eD .e ras iş ăniăf u rtnep iituc uas enac rob iş nmel ed irugnil ,etiţuc ,ae raotăzăr ,atis ,nmel ed ludnuf ,enrac tacot ed anişam :ăcsaespil ăs eiube rt un eirătăcub o- rtnid ,sus iam etată ra elec ăgnâl ep leftsA .elibasnepsidni elenu işutot tnuS .etucsonuc ed snujaednî tnus ei rătăcub ed ele tceibO .rotivărto raihc if etaop i roenU .ălaiutlehc iş ăcnum uc tităge rp e racnâm ed lef nu aci rts etaop talăpsen sav nU .etcesni etla iş etşum a rav ănuda es un ,ta ruc eniţ es ednU .enidopsog enub ienu lunmes etse ei rătăcub nî aineţăruC .ae nî etşesăg es ec tot uc ăta ruc ed ădnilgo eif ăs eiube rt ai rătăcuB .esav u rtnep rotălăps nu ,enuacs avetâc ,ăsam o e rasecen tnus tităg ed anişam ăgnâl eP .ănredom ei rătăcub o- rtnî csenâ rtăb lu rotpuc nilped ep etşeiucolnî rotpuc uc tităg ed anişaM .etatici rtcele uas natem zag uc ătizlăcnî anişam iş rad ,lo rtep uc uas enmel uc ătizlăcnî tităg ed anişam iamun un ienidopsog anâmednî al sup a ănredom acinheT

UCSERTEP AECRIM .rD

.irăcnâm ed i rulef etai rav iam tâc ronu ae rităge rp u rtnep ăzuălăc ănub iam( aec niraM adnaS e raotua ietucsonuc a ”etacub ed aetraC“ nî isăg av e rac ,enidopsog ienub enive r lo r tsecA .sus iam ătad eiţi rtun ed rolinuiţon ae retşaonuc iş ac ătnat ropmi ed tâta tot iced etse roletitemila iirităge rp ae retşaonuC .elibitsegid roşu iam iş e raotinărh iam ,esaotsug iam ,e redev a! etucălp iam if a u rtnep etităge rp eiube rt elE

8

ed rev ătalas ed ta rts nu ep ei ruf raf nî ăzaşa es iş f râv uc uo ed eliţătămuj ulpmu es ătace rf enib eiţizopmoc ătsaeca uC .e ras ed etşevirtop es ,ăcun o tâc tăpsao rp tnu ăguada eS .t reif ăcsâg ed lutacif uc ăcae rf es iş ătis ni rp ce rt es ,eli ruşuneblăg tocs eS .emignul nî ăuod nî eiat es iş ăţă ruc es ,irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,eras ăţirugnil ed frâv nu ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,ăcsâg ed tacif g 001 ,ăuo 6 TACIF UC ETULPMU ĂUO

.ed rev ătalas ed eznurf ruje rpmî nup es iş ei ruf raf o ep ăzaşa eS .eliruşubla ulpmu es e rac uc ănegomo ătsap o eniţbo es ec ănâp enib lutot ăcae rf eS .ătarape rp atag ă răpmuc es ec etşep ed ătsap ed ăţirugnil o iş lutnu ăguada es iş nortsac nu- rtnî nup es eliruşuneblăG .ăpu r es ăs luşubla ac ă răf ,şubla nid luşuneblăg ăji rg uc etaocs eS .gnul nî eiat es iş ăţă ruc es ,ticăr ua-s ec ăpuD .irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,)siohcna( etşep ed ătsap ăţirugnil 1 ,tnu g 05 ,ăuo 6 ETŞEP ED ĂTSAP UC ETULPMU ĂUO

EVITIREPA

ENAOSREP 6 URTNEP ETITOCOS TNUS ETRAC NÎ ESNIRPUC EL TEŢER NÎ ETACIDNI ELIŢĂTITNAC E

.tanob racib ed ăsar ă rugnil o enup es ăpa ed l 2 al ;rav ed apa seccus uc ăcsaiucolnî ăs etaop lutanobraciB .ăţaeclud u rtnep eletcu rf niţ es arpusaed ed edepmil apa nî rai ,dnuf al enuped es so rg lu raV .ăcsae rocăr es ăs ăsal es ,treif a lu rav ec ăpuD .ăpa ed l 3—2 uc rav ed gk 4/1 taruc sav nu- rtnî egnits es ,rav ed edepmil ăpa eniţbo a urtneP .rav ed apA .ătitocolc ăpa uc ,e ram iam avec sav tla nî ecudo rtni es etarape rp etseca eniţnoc e rac lusaV .iinişam arudlăc uc tce rid tcatnoc nî ăniv ăs eiube rt un ec eleta rape rp eb reif a ed dom nu etse ăpa ed aiaB .enaobmob ed elici rbaf al uas enizagam elenu al ţ remoc nî etşesăg es iş ,e raoluc ărăf rad ,ătne rapsna rt dniif ,ae reim uc ănămaesa eS .cte i ruzalg urtnep ,iuluteb reş a ,iulupo ris ae rarape rp al ,răhaz ăgnâl ep soada ac ei rătefoc nî tlum ăzaeţniube rtnî es azoculG .enizagam elenu al etehcap nî edniv eS .uîrg ed aniăf ac nif iam tlum tsug nu ăD .irusos iş eme rc elenu agel a urtnep ei rătefoc nî ăzaeţniube rtnî eS .ifot rac nid ăsa rtxe ăniăf etse aluceF .ţremoc nî etşesăg eS .eli rutaula ăcsae rc ăs ecaf e rac farp nu etsE .tpoc ed lufarP .ăcsaenselp un ăs ac ădu ăp râc o uc ăraoşăfnî es ,ălcits ed tnus aetseca dnâC .enac rob nî edlac nup es eleletlep ,adalemram ,lunuigaM .etisolof if a ed etnianî , rotpuc nî niţup etijărp tnus dnâc enula ed tucălp tsug nu ătăpac irutijărp iş irutrot al etaţniube rtnî elicuN .ece r ăpa nî ătaium ,ătaruc ăp râc o uc ,iulutreif lupmit nî ,ii rignit aenig ram eg retş es ăcad etşesirahaz es un aţaecluD .ănilinav aţniube rtnî etaop es eilinav ed col nÎ .ătăpsao rp atla uc etşeiucolnî es ,muf rap ăd iam un ailinav dnâC .col nî răhaz tla ăguada es ,ăzaeţniube rtnî es ec ărusăm eP .eilinav ed notab nu iş tasip răhaz enup es sihcnî enib nac rob nu- rtnÎ .talinav răhaZ .iirutijărp am rof iş tâc ,lutsug tâta ăci rts ăsal lî e rac ep lu rez ece raoed ,ătiso lof if a ed etnianî ăs rucs enib eiube rt ,irutijărp al iş i rut rot al ătaţniube rtnî ,răhaz uc ătutăb acşirF .ăcşi rf ed gk 4/1 al ărugnil o ed eiţropo rp nî ,ătutăb epao rpa etse dnâc ,ăm ru al iamun enup es lu răhaZ .tnu ecaf es un a u rtnep ,tlum iam un rad ,ămups ecaf es ănâp ăţaehg ep etab eS .ăţaehg al e ro ăuod eniţ es acşi rf ,ătutăb if a ed etnianÎ .ătutăb ăcşirF .so rocăr col al ămups iopa etab es iş ăcetsema es ,ădlac ăpa uc lusav nid etaocs es ,ăcsaepot es ăs ărăf ,eiaom es ăs epecnî muC .ădlac ăpa uc sav tla nî ecudo rtni es e rac sav nu- rtnî icim eleţăcub nî tăpsao rp lutnu eiat es ăcad edepe r eniţbo es ămups tutăb lutnU .ice r epa ie rt ,ăuod nî iopa etşezepmil es ,ăta ruc nmel ed ărugnil o uc lutnu enib ăcetsema eS .tanob racib ed ăsar ăţirugnil o iş ăpa ed l 2/1 no rtsac nu- rtnî enup es tnu gk 2/1 u rtnep ,ulpmexe eD .tanob racib niţup uc ăpa nî ălaps es ăcad nub lutsug ătăpace r ,zi nue rv e ra e rac uas ,etui niţup lutnU

9

RATŞUM ED SOS UC ETARAS IIBMURCS .9

.ic rehc nid iş etşetăge rp es lef aL .ătiv res if a ed etnianî ăuod ,ă ro o uc etşetăge rp es ăcad ăsaotsug iam etse atalaS .enilsăm iş e riţbus ătaiăt ăpaec ed iilef ruje rpmî nup eS .eibmu rcs ed eliţăcub nup es arpusaed iş eiruf raf o-rtnî ăzaşa es ,ifot rac ed ătalas o etşetăgerp eS .iţăcub eiat eS .eze răsed es ăs ac ,ece r ăpa nî e ro avetâc ăsal es iş ălaps es ;aibmu rcs ăţăruc eS .enilsăm avetâc ,ielu irugnil 2 ,teţo ăţirugnil 1 ,iicoljim epec 2 ,ifotrac g 006 ,eicoljim eibmurcs 1 IFOTRAC UC ,ICREHC ED UAS IIBMURCS ED ĂTALAS .8

.elesao socs ua-s i aiurăc ,treif etşep ed eleţăcub uc erăsap ed aenrac dniucolnî ,sus iam ac lef al csetăgerp eS .t reif etşep ed eleţăcub uc aenrac etşeiucolnî eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ETŞEP UC ETULPMU IIŞOR .7

.ruje rpmî ed rev lejnurtăp ed eznu rf uc ei ruf raf ep ăzaşa es iş ăc repuic ed eilef o e raceif etsep enup es ,esrucs eliişo r ulpmu eS .e ras uc ăpa nî et reif iş iilef etaiăt ic repuic avetâc dnâguăda ,ăzenoiam uc ăcetsema es ,tpi rf uas treif ,e răsap ed enrac ed tse r nu tnu răm eiat eS .teţo ,repip ,e ras sup a-s ec ăpud ăgrucs es ăs ăsal eS .sus iam tată ra a-s muc ăpud eliişo r csetăgerp eS .ielu g 05 ,ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 :ăzenoiam urtneP .teţo niţup ,repip ,eras ,icrepuic 4 — 3 ,ătpirf uas ătraif erăsap ed enrac ănitup ,iicoljim iişor 21 ICREPUIC IŞ ENRAC UC ETULPMU IIŞOR .6

.ruje rpmî lejnu rtăp ed eznu rf uc uas ed rev ătalas uc ,eiruf raf ep ăzaşa es ,eliişo r ulpmu eS .tnurăm iţaiăt ,iţpoc iedra iod uc iş ratşum uc ătităgerp ăzenoiam ed irugnil ăuod uc ăcetsema es iş enib eg rucs es ;ze ro ed g 001 ăpa nî eb reif eS .ăgrucs es ăs ,et rap o al ăsal es iş teţo niţup ,repip ,e ras ă rase rp eS .csebocs es ,capac nu eiat es ,iicoljim iişo r gela eS .ielu g 05 ,ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 :ăzenoiam urtneP .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,repip ,eras ,zero g 001 ,iedra 2 ,iicoljim iişor 21 ZERO UC EZEHGUTROP IIŞOR .5

.enilsăm ed eleţăcub i ro ,lejnurtăp ed eznu rf uas ed rev ătalas ed ăţiluznu rf o ăzaşa es uo e raceif etseP .ănâtnâms ed ănub ărugnil o taguăda a-s e rac al ,ratşum uc ătităge rp )94 .v( ăzenoiam ed tarts nu a rpusaed ănraot es iş soj nî luşuneblăg nc eiruf raf o ep ăzaşa eS .gnul nî ,ăuod nî eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es tică r ua-s dnâC .irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ăniţup uas enilsăm 3 — 2 ,eras ăţirugnil ed frâv nu ,ănâtnâms ărugnil 1 ,ielu g 001 ,ratşum ăţirugnil 1 ,iruşuneblăg 2 ,ăuo 6 ĂZENOIAM UC ĂUO .4

.teţo niţup iş aguăda etaop es sos nÎ .ihcidir ed iilef iş ed rev ătalas ed iof nup es ruje rpmî rai ,eiruf raf nî etazeşa uo ed eliilef etsep ănraot es sos tsecA .tarăs iam niţup eif ăs lusos ac enib etsE .u rca ed iş tarăs ed etşevirtop eS .tnu răm et raof etaiăt etaot ,etpaocsăr şubla ed eletepac iş teţo nî iţevartsac 3 — 2 ăguada es ,atag etse lusos dnâC .ielu niţup etâc niţup ăguada es iopa ,luratşum uc luo tacetsema a-s ănâp nmel ed ărugnil o uc ăcae rf eS .e ras ed farp nu iş edu rc eli ruşuneblăg ,ratşum ed ăţirugnil o no rtsac nu- rtnî nup es : rotămru lulef nî uo uc ratşum ed sos nu ecaf es tarapeS .eletla etsep elenu eiruf raf o ep ăzaşa es iş ednuto r iilef eiat es ,ăjaoc ed ăţăruc es ,ice r tnus dnâC .irat elăuo b reif eS .eras

2

ăţirugnil ed frâv nu ,teţo nî iţarum iţevartsac

,ielu g 001 ,ratşum ăţirugniI 1 ,iruşuneblăg 2 ,ăuo 6 TNACIP SOS UC ETPAOCSĂR ĂUO .3

.iieţiăt ac ătaiăt

teţo uas eiâmăl ed ămaez .eiâmăl nup eS .i ro ăuod ed uas ătado apa dnâbmihcs .enilsăm iş ed rev ătalas ed iof ruje rpmî nup es .eicoljim ăpaec o .ratşum ăţirugnil 1 .21 .ielu ărugniI 1 .ielu niţup etâc dnâguăda .ratşum ăţirugnil 1 .ifot rac ed ătalas .repip ed ebaob avetâc .ăţă ruc eS .niţup etâc niţup .etşep ed ătsap ărugnil 1 .aiob ăţirugnil 2/1 .teţo irugniî 2 .iicoljim iibmurcs 2 ETANIRAM IIBMURCS .cim vocrom 1 .ăţilucruf o uc enib etab es iş no rtsac nu.eicoljim ăpaec o .ătnetsisnoc ed tivi rtop enived atsap ec ănâp .ti rocăr a-s ec ăpuD .nac rob nu-rtnî irudnâr ăzaşa es iş iţăcub eiat eS .ielu g 001 .u rca ed iş tarăs ed etşevirtop eS .tsug ăpud teţo .rtnî iiţpal ăcae rf eS .edrev elosaf ed ănâm o .repip .ţ remoc nî etşesăg es ec eiâmăl ed amaez uc ătiucolnî if etaop( eiâmăl ed amaez iş lutecnî uc tanrut luielu dnâguăda .tarăs ed etşevirtop eS .rtnî t reif al apa enup eS .ielu teged nu ed ănraot es arpusaeD .dnâcetsema eb reif eS .eras .ebaob erăzam ed ănâm o .teţo rahap 2/1 .01 .iicoljim iibmurcs 2 .rtnî ăcae rf es .eiâmăl ed ămaez uas teţo ăţirugnil 1 .rtnî iiţpal enib ăcae rf es :sos lu rotămru ănraot es aetseca etseP .tocolc nî ăd apa dnâC .s rots iş etpal nî taium eniâp ed luzeim uc ăcetsema es iş no rtsac nu.ifotrac g 003 ĂCSAESUR ĂTALAS .ratşum niţup uc .iirănips ariş etaocs es iş aţă ruc eS .ti rocăr a-s ec ăpud iş etrap o al ăd eS .ezeniram es ăs .ăsaotsug et raof iş e raotisitsoc niţup ătalas o etsE .enilsăm avetîc .şirg irugnil 4 .ezeniram es ăs eliz 6 — 5 ăsal es iş lunac rob ăgael es .ielu teged nu ed enup es a rpusaeD .eiaolp nî luşirg ănraot es .etepsao rp etraof iş esihcnî .ăpa uc ăcşaec 4/1 1 ETATIMI ERCI ED ATALAS .tnu răm ătacot ăpaec ăniţup iş .leţiv ed reierc 1 REIERC ED ATALAS .nifad ed ăznurf 1 .aguăda etaop es tsug ăpuD .repip ed ebaob .u icoljim vocrom 1 .soicibla sos nu ecaf es ănâp teţo uc eiţbus es iş .eiruf raf ep somu rf ăzaşa eS .atag etse dnâC .eiâmăl uas teţo irugnil 2 .ătalas eci ro al ac ielu iş e raoluc u rtnep auaiob .nmel ed arugnil uc enib ăcae rf eS .ratşum ed ebaob .etpaocsăr ăuo 2 .edrev ătalas ed eznurf uas enilsăm avetâc .ielu g 001 .51 .31 .nifad ed ăznu rf iş repip ed ebaob uc nac rob nî ăzaşa eS .eliz avetâc ece r al eniţ es iş lunac rob ăgael es .enilsăm avetâc iş edrev ătalas ed iof avetâC .ăzenoiam al ac .ielu enup es .etarăsed enilsăm ruje rpmî dnânup .eze răsed es ăs ac ăpa nî e ro 42 niţ eS .eze răsed es ăs ac .ătis nirp ece rt es iş eg rucs es .ielu g 001 .e renit ic repuic gela eS .icrepuic g 005 ETANIRAM ICREPUIC .etpal nî ătaium eniâp ed eilef o .41 .iv res a ed etnianî .)teţo uas eiâmăl ed eras( eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 . ruje rpmî enilsăm avetâc dnânup .nifad ed ăznurf 1 .ielu g 001 .ătacsu aelosaf eb reif eS .nifad ed aznu rf .epec 2 .treif teţo ănraot es ele etsep rai .e raznâv ed .ei ruf raf o ep ăzaşa es iş ătacot ăpaec ăguada es .etşep ed atsap dnânup ăcae rf es .ielu irugnil 5 .rtnî lue ruip enup es ti rocă r a-s ec ăpuD .v( lu reie rc eb reif eS .repip iş e ras .iirănips a riş etaocs es .iţpal uc .tnurăm ătacot ăpaec uc ăcetsema es .etarăs iibmu rcs gela eS .ratşum ed elebaob .)292 .11 .niţup etâc niţup enup es luielU .etşep etsep lusos ănraot eS .ăcim ăţita rc o.lu ratşum dnâguăda nmel ed ărugnil o uc no rtsac nu.ielu g 05 .tacetsema iş tarăs ed tivi rtop .ratşum ăţirugnil 1 .eras .no rtsac nu .ed rev ătalas .01 .teţo uc ăzaiţbus eS .ei ruf raf o ep ăzaşa es iş iţăcub eiat eS .etunim 51 e ras uc ăpa nî b reif es iş ălaps eS .)eţulcits nî .ti rocăr a-s ec ăpud .eras .ăpa nî e ro 42 aibmurcs eniţ eS .e riţbus etaiăt voc rom ed iilef uc iş ăpaec ed iilef uc eibmu rcs ed eliţăcub dnânretla .repip ed elebaob .ebaob elosaf g 003 ELOSAF ED ERUIP ED ATALAS .eras .etreif niţup elenilsăm ăguada eS .

eraoicip ed gk 1 )IRUTICĂR( LEŢIV ED IŞ CROP ED IITFIP .anrutsăr top es etiv res if a ed etnianÎ .ăpa l 3 .răhaz ărugnil 1 .ebaob e răzam .tarăs ed iş u rca ed etşevirtop es iş ătsug es iopA .etocolc avetâc aed iam ăs .61 .v( ăzenoiam sos uc ă repoca es iş ei ruf raf ep ăzaşa eS .iişo r ed lusos nî nup es .ăro ed t refs nu et rap o al ăsal es iş ăcetsema eS .iitfip u rtnep etivirtop eliţăcub dnâgela .iiedra iş ii raşogog coc es pmit e rtnÎ .ae răsap ăţăruc eS .leţiv ed e raoicip nid aenemesa ed .)aerăsap ăbraif ăs eiubert tâc lupmit ăpud( ăpa l 3 — 2 .rtnî eliişo r iş iiraşogog .iişor g 005 IRAŞOGOG IŞ ETENIV ED ĂCSUCAZ .ăcsaesu r atalas ac lef al ecaf eS .lupac iş elebal nup es .eras .i roşitşep apaec eiat es aenemesa ed .etpaocsăr eliruşuneblăg ătis nirp ce rt es :sos lu rotăm ru ecaf es ta rapeS .)vitatlucaf( apaec tinemu r a-s e rac nî luielu uc ăţitarc o.rtnî nup eS .nafolec uc uas tnemag rep eit râh uc ă repoca es e rac enac rob nî enup es .c rop ed ihce ru nid iş e raoicip nid ecaf top es eliitfiP .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .ătado un .)74 .atsaeca u rtneP .ece r al enib cse rătnî es aetseca ăcaD .ied ra ed acsucaz iş ac ănrai ep artsăp etaop eS .ielu g 05 .etnu răm ae rp un iilef eiat es iş .eti repocsed ăb raif ăs ăsal eS .eras .cof ep ăsal es rartnoc zac nÎ .dnuf ed ădni rp es un ăs dnâv resbo .lu răhaz enup eS .ii raşogog uc ănue rpmî .iiruf raf nî ăzaşa es e răsap ed eliţăcub rai .tarăs lutsug etşevirtop es iş lurăhaz ăguada eS .eleteniv iamun acot top es( dnuf ep ănue rpmî ăcaot es iş ăţăruc eS .enrac ăniţup iş ăcsaesur atalas al ac iţătitnac işaelecA ĂTERGENIV .ănrai ep iş artsăp etăop es ăcsucaz ătsaecA .leţiv ed ăuod iş c rop ed e raoicip ăuod .amaez edacs iam ănâp cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş tarăs lutsug etşevi rtop es .02 .atag etse dnâC .)vitatlucaf( ăpaec 1 .icim irubuc nî iţaiăt .niţup etâc niţup .iraşogog 4 .irut refs nî eiat es iş ăţileip ed ăţăruc es .io ru tsu ed ăcim ănâţăpăc o .iişor gk 1 IRAŞOGOG IŞ ÎEDRA ED ĂCSUCAZ .teţo uc uas eiâmăl uc ăzaiţbus eS .ăzenoiam eci ro al ac .eleţnimes iş lu rotoc ăzaetrăpednî es .iiruf raf nî aenrac ăzaşa es iş ică r es a ed etnianî elesao tocs eS .atag etse dnâc .etiţă ruc iş etalăps enib .ăta ruce rts if a ed etnianî .răhaz ărugnil 1 .81 .ăcsâg .tpocsăr uo ed şubla iş ed rev elosaf .ăţă ruc eS .iilef eiat es iş luvoc rom ăţăruc eS .ăpaec 1 .iş ielu nî roşu csejărp es apaec iş luvoc roM .cim cof al .ă raoiruf raf o ep irutăcip avetâc dnânup .taium ua-s dnâc .lupac iş elebal tocs eS .io rutsu ed ieţăc 3 — 2 .12 .sus iam ac lef al ăunitnoc eS .iup .icim eleţăcub nî ătaiăt .luio rutsu iş iied ra .iiraşogog iş eleteniv coc eS .amups ai es dnâc nî dnâc nid iş .amups ai eS .sos uc enib abibmî es a urtnep .eiat es .nac ruc nid caf eS .ratşum niţup uc ăcetsema es .atag tnus ănâp .)şococ( ăniăg .ătis nirp ce rt es iş eliişo r b reif eS .etnib reif ăpa nî taium tev reş nu uc iei ruf raf ludnuf dnâg retş .tocolc nî ăd dnâc iş ăb raif ăs apa enup eS .gk 1 vitamixorpa ed erăsap O )IRUTICĂR( ERASAP ED IITFlP .etacetsema elec tnus esaotsug iaM .uicoljim vocrom 1 .)iilef eiat es iiraşogog rai .ătpirf uas losa r aemac ăguada eS .iraşogog 4 .71 .so ep ed roşu ecafsed es aenrac dnâc icnuta atag tnâS .eleteniv nup eS .taiăt lutavazraz etsep ănraot es .erublut ăsai un ăs amaez ac urtnep .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş e ras ăniţup ăguada es .eliişo r cse răpo eS .91 .ăcsaezepmil es ăs ăsal es iş ămaez uc alao et rap o al ăd es .ădnirp es ăs ăsal es iş iiruf raf nid aenrac etsep amaez iopa ănraot eS .ăzae răs eS .işarg iedra 4 .iicoljim eteniv 2 .11 TATIMI UETAP .dnâ r ep eliţăcub iopa .t reif al nup eS .iţ reif iivoc rom iş iifot rac no rtsac nu.ece r ăpa uc sav nu-rtnî .icim eleţăcub nî etaiăt .ielu iş e ras ăguada es .tasip io rutsu niţup ămaez nî aguăda etaop es .tsug ăpuD .ăpa uc sav nu-rtnî ăro etatămuj o b reif es iş ăgael es .eras .eras .aemac emârăfs es ăs ă răf .ielu g 05 .ătagel ed lutsed etse ăcad ăc raecnî es iş emisărg ed ăţăruc es amaeZ .

ănişam ep ăţitarc o.eiaom es ănâp niţ es iş ă repoca eS .ratşum niţup aguăda etaop es sos nÎ .ăşao rgnî es ănâp .ed rev atalas ac lef al etşetăgerp eS .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o enup es aie răceif arpusaed rai sar nazemrap uc ăraserp es .ed rev ra răm uas lejnurtăp uc iş etişubănî iş etacot rolic repuic ele raoicip uc ăcetsema es .e ras .rtnî elic repuic ăzaşa eS .edrev lejnurtăp uas rarăm ărugnil 1 .icrepuic g 005 ĂZNÂRB UC ETULPMU ICREPUIC .repip .ăpa ed enib g rucs es iş eletla ed elenu eleznu rf dni rpsed es .tnu ed ăciţăcub o iş e ras ed fa rp nu etâc e raceif nî dnânup .rahabine ed fa rp nu iş repip .ielu g 05 .ărutăcip uc ărutăcip tanrut luielu uc tupecnî al tace rf eiube rt erac .aidjo rd taium a-s e rac nî eletpal iş lutemsep ăguada eS .aliărB ed aznârb ărar ătis o.arpusaed somu rf csenemur es ănîp niţ es ednu .teţo uc uas eiâmăl uc ielu nid sos nu etşetăge rp es no rtsac nu.eras .icrepuic g 005 ETULPMU ICREPUIC .iicoljim epec 2 .tnu răm etacot eliruşubla nup es ruje rpmî rai .etreif elăuo etnianid csetăge rp eS .sus iam ac ed rev atalas ălaps es iş egela eS .aliărB ed ăznârb g 001 .temsep irugnil 2 .eidăpăp ed .ălaps eS .e ras uc anâtnâms ăcetsema eS .rahabine ed farp nu .ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es .tnu răm tacot lejnurtăp uc ăcetsema es .tacot lejnurtăp ed eznurf irugnil 2 .eidjord g 05 .)vitatlucaf( ratşum .elic repuic ulpmu es ătsap ătsaeca uC .rtnÎ .teţo uas eiâmăl iş repip .evidna g 005 EVIDNA ED ĂTALAS .epa etlum iam nî atalas ălaps eS .ătalas ed arugnil uc iş aţilucruf uc ăcetsema es .eras .tnurăm tacot .eras . rolic repuic ele raoicip tnu răm ăcaot es ta rapeS .rotpuc al uad es .21 ITEVARTSAC ED ĂTALAS .rtnî ăzaşa eS .tacot .iţnib reif csev res eS .ice r csev res es iş eiruf raf ep ăzaşa eS .eti rocăr aenemesa ed elic repuic ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uc iş farp repip uc .evidna ed .elu ram ed atalas etşetâge rp es lef işaleca nÎ .tnu g 05 .ătsap o ac enived ănâp enib ăcae rf eS .rtnî etşenemu r es iş tnu răm etraof apaec ăcaot eS .)vitatlucaf( repip ed farp nu .ăţăruc eS .ădetşev ătalas O .ielu iş e ras ăniţup uc ăşubănî es iş ăţita rc ătla nî nup es .repip .ielu irugnil 3 .22 .etpaocsăr ăuo 2 .eras .ătităge rpen .repip ed farp nu .ănue rpmî roşu acetsema es iş ătalas etsep ănraot eS .sus iam ed aiţizopmoc uc ăcetsema es iş aţilucruf uc csebo rdz es .ătiv res if a ed etnianî pmit niţup uc iamun ătităge rp eiube rt atalaS .ănâtnâms irugnil 2 .ratşum niţup iş aguăda etaop es tsug ăpuD .iram ed tivi rtop iş esaomu rf .tsug nid ed reip iş etşejetşev es tlum ae rp ăts ăcad ece raoed .ăţitarc o.etuzăcs iş etaium enib tnus dnâC .cof ep enib lutot ăcetsema eS .eiruf raf ep luetap ăzaşa eS .ăţita rc ătla nî aenemesa ed ăşubănî es iş ăcaot es rolic repuic ele raoiciP .iicoljim 2 uas ătalas ed eram ănâţăpăc 1 ĂNÂTNÂMS UC EDREV ĂTALAS ece r ăpa nî pmit nu ătuniţ etse ăcad ăzaetăpso rpmî es .tnu iş e ras ăniţup uc .elnuşuneblăg tocs es .etatămuj ep eiaom es ăs cof al ăţitarc o-rtnî nup es iş sus iam ac elic repuic csetăgerp eS .ebla ic repuic gela eS .etpal rahap 1 .teţo uas eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 .etpaocsăr .teţo uas eiâmăl uc taiţbus iopa .iicoljim 2 uas edrev ătalas ed eram ănâţăpăc 1 EDREV ĂTALAS ETALAS .ielu irugnil 2 .tnâmăp ed ăţitarc o.atalas enup es .ărutnu ărugnil 1 .repip ed farp nu .etineblăgnî iş edetşev eleznu rf ed ăţă ruc es .repip ed farp nu iş e ras .ărutnu ed ărugnil o uc .cte ăţae rc atalas .ielu niţup iş e ras ed farp nu ăc repuic e raceif nî dnânup .atag etse lusos dnâC .rtni rp uas ănişam ni rp ece rt eS .eras .teţo ărugnil 1 .teţo ărugnil 1 .

31

001 ,iruşuneblăg 2 :sos urtneP .eras ,răhaz ărugnil 1 ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec ½ ,epec 4 ,ifotrac gk 1 ĂPAEC UC IFOTRAC ED ĂTALAS .43

.ăpaec ed i riţbus iilef enup top es tsug ăpuD .sos uc ebibmî es ăs aitşeca ac u rtnep ,iţnib reif ăcnî iifotrac etsep ănraot es iş , ratşum ărăf uas uc , repip ,e ras ,teţo ,ielu uc lusos etşetăge rp es tarapeS .iriţbus iilef nî eiat es iş ăţăruc es iţnib reif ăcnî iş ăjaoc uc iifot rac b reif eS .)vitatlucaf( ăpaec iş ratşum eras ,repip ed farp nu ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ifotrac gk 1 IFOTRAC ED ĂTALAS .33

.du rc zarp ed atalas iş ă rape rp es sos işelca uC .tirocă r iş ăpa ed s rucs luzarp tsep ănraot es iŞ .ratşum ărăf uas uc , repip iş e ras ,teţo ,ielu nid lusos ecaf eS .emârăfs es un ăs ev resbo es ăs eiube rt aeeca ed ,edepe r eb reif luzarP .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş cof al ,etnib reif ăpa uc ,mc 6 – 5 ed iţăcub nî taiăt iş tiţăuc luzarp enup es ,b reif es ăcaD .treif uas du rc ătalas ecaf etaop es luza rP .eras ,repip ed farp nu ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,zarp ed ărutăgel O ZARP ED ĂTALAS .23

.sar naerh iş ielu aguâda top es ,tsug ăpud ,iv res es a ed etnianÎ .inâmătpăs avetâc ,ece r al ,eti repoca enib enac rob nî leftsa a rtsăp etaop eS .teţo ănraot es iş ăzaerăs eS .iilef nî eiat es iş ăjaoc ed ăţăruc es ,etşecă r es ec ăpuD .ae nî roşu ă rtni aţilucruf dnâc atag etse alcefs iruzac elebma nÎ .enib ădni rpuc o ăs tâc ,ece r ăpa uc cof al enup es iş ălaps es alcefs ,treif u rtneP .ăt raif eif ,rotpuc al ătpaoc eif ităge rp etaop es ătalas u rtnep alcefS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,naerh ed ăcim ănicădăr 1 ,ălcefs g 005 ĂLCEFS ED ĂTALAS .13

.eişo r ăzrav nid iamun ătităge rp atalas tâced ăsaotsug iam tlum etse ătalas ătsecA .sar naerh ăraserp es inig ram ep rai ,ăreitalas nî azrav ăzaeşa eS .luielu ăguada eS .az rav uc ăcetsema es iş e raotăzăr ep ele rem dar eS .sus iam tatăra a-s muc aşa ,teţo uc etşe răpo es iopa ,ec raots es iş ăcetsema es ,ăzae răs es ,nif et raof azrav eiat eS .eras ăţirugnil ½ ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec ½ ,ielu ed irugnil 3 ,naerh ed ăcim ănicădăr 1 ,iicoljim erem 2 ,eişor ărav g 005 EREM UC EIŞOR ĂZRAV ED ĂTALAS .03

.luielu aguada es ,asam al iv res a ed etnianÎ .inâmătpăs avetâc ,eti repoca enib enac rob nî ,ece r al eniţ etaop es ătităge rp leftsa az raV .)teţo nî edepe r cselcoc latem ed elirugnil( so ed uas nmel ed ăţilucruf o uc iş ărugnil o uc etunim avetâc enib ăcetsema es iş ăzrav etsep titocolc luteţo anraot eS .eiube rt tâc e ras uc iş ăpa uc tiodnî niv ed teţo ăb raif as cof al enup eS .enib ec raots es iş niţup aets ăs ăsal es ,ăcetsema es ,ăzae răs eS .nif et raof azrav eiat eS .eras ăţirugnil 2/1 ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec 2/1 ,ielu irugnil 3 ,eişor ăzrav g 005 EIŞOR ĂZRAV ED ĂTALAS .92

.ăcetsema es iş teţo iş ielu ăguada eS .iniâm nî ec raots eS .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal eS .ăzae răs es iş nif et raof ăzrav eiat eS .eras ăţirugnil 2/1 ,teţo irugnil 2 ,ielu irugnil 3 ,azrav g 005 ĂBLA ĂZRAV ED ĂTALAS .82

.ăcetsema es iş ,tsug apud repip ,eiâmăl uas teţo iş ielu ăguada es ,apa eg rucs eS .apa esal ăs ac ,ă ro ed etatămuj o no rtsac nî niţ eS .tsug ăpud e rec ra-s tâced tlum iam avec ăzae răs eS .iriţbus et raof iilef eiat es iş iiţevartsac ăţăruc eS .)vitatlucaf( repip ,eras ,teţo arugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,itevartsac g 005

41

.ăţugilămăm iş io rutsu ed iedjum uc etşev res es e rac ,eşuihce ru ed uas ic repuic ed atalas etşetăgerp es lef aL .nif et raof taiăt ,ed rev lejnu rtăp ăguada eS .ăcetsema es iş ,ătalas eci ro urtnep ac ,repip iş e ras ,teţo ,ielu nid lusos ecaf eS .i riţbus ae rp un iilef nî eiat es iş grucs es ,atag tnus dnâC .teţo niţup iş e ras uc ,ădnirpuc eI ăs tâc ăpa nî ăb raif ăs nup es iş ălaps es ,elic repuic ăţăruc eS .tacot edrev lejnurtăp ,repip ,eras ,teţo irugnil 2 ,ielu irugnil 2 ,icrepuic g 005 ICREPUIC ED ĂTALAS .14

.tpocsă r uo ed iilef nup es ruje rpmÎ . repip ,e ras ,teţo ,ielu nid tucăf sos nu ănraot es a rpusaed rai ,ătalas ed ai ruf raf nî ăzaşa eS .tnu răm aerp un eiat es iş egrucs es ,ătarăs ătitocolc ăpa uc etşe răpo eS .epa etlum iam nî ălaps es iş lucanaps egela eS .repip ed farp nu ,eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,tpocsar uo nu ,canaps gk 1 CANAPS ED ĂTALAS .04

,ăti răpoen ,ădu rc ănileţ uc atalas ecaf etaop es lef aL . ratşum iş teţo ,ielu ed sos nu uc eif ,ăzenoiam sos nu uc eif ăcetsema es iş enib egrucs eS .e ras uc ătitocolc ăpa uc etşe răpo eS .auaedif ac eiat es iş anileţ ăţăruc eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ratşum ăţirugnil 1 ,ielu g 05 ,şuneblăg nu ,ănileţ g 005 ĂNILEŢ ED ĂTALAS .93

.)75 .v( io rutsu ed iedjum ăguada es tsug ăpuD .e ras iş teţo ,ielu ed lusos uc ăcetsema es iş ăpa ed enib et raof eg rucs es ,atag etse dnâC .e ras ăniţup iş etnib reif ăpa uc treif al enup es iş ălaps es ,ăţa ruc eS .ăsarg aelosaf ă refe rp es ătalas u rtneP .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 ,eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ăsarg elosaf gk 1 EDREV ELOSAF ED ĂTALAS .83

.sus iam ac atalas etşetăge rp es iş iţ reif iifotrac iş aelosaf ăcetsema eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 2 ,ebaob elosaf g 052 ,ifotrac g 005 EBAOB ELOSAF IŞ IFOTRAC ED ĂTALAS .73

.)ăţnirod ăpud( ăpaec ed iilef iş enilsăm ăguada eS .tarapes tităge rp ,ielu iş teţo ed lusos uc ăcetsema es iş ae ras ăguada es ,etnib reif ăcnî etse tâc ,iş lutavazraz etaocs es ,enib egrucs es ,atag etse dnâC .ăpaec o iş lejnu rtăp ,voc rom nu uc )534 .v( aelosaf eb reif eS .eras ,enilsăm avetâc ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 3 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ebaob elosaf g 005 EBAOB ELOSAF ED ĂTALAS .63

.tnurăm iţaiăt izu rc ied ra uas iişo r ed iilef nup es ruje rpmî iş ă reitalas nî ăzaeşa es ,iifotrac uc ăcetsema eS .nohrat niţup iş tnurăm tacot ed rev lejnu rtăp iş ra răm ,lu răhaz ăguada es e rac al ,eiâmăl uas teţo iş e ras ed ătivi rtop enib ,ratşum uc ăzenoiam o ecaf eS .iriţbus ed tivi rtop eiat es iş ăţă ruc es ,elfihc ifot rac b reif eS .nohrat ed iof avetâc ,tacot rarăm iş ed rev lejnu rtăp ărugnil 1 ,e ras ,teţo uas eiâmăl ed ămez ărugnil 1 ,ielu g 001 ,răhaz ăţirugnil 1 , ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 ,ifot rac gk 1 NOHRAT UC IFOTRAC ED ĂTALAS .53

.ăsaotsug et raof etsE .urca iş ta răs lutsug etşevirtop eS .ifotrac ed atalas uc roşu acetsema ătaop es ăs tâc ,tâta ăpa uc ăzaiţbus eS .teţo uas eiâmăl ed ămaez , repip ,e ras ,ielu uc ,i ruşuneblăg ăuod nid ăzenoiam o ecaf es iz ăuod A .ece r al ăd es iş ă repoca es ,e ras enup es ,iifot rac uc ăcetsema es ,i riţbus et raof iilef elepec eiat eS .lurăhaz iş ăpa uc tiodnî luteţo a rpusaed ănraot eS .notrac nu- rtnî nup es iş iilef eiat es ,izlac ăţăruc es ,iifot rac b reif eS .eras ,repip ed farp nu ,teţo uas eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 ,ielu g

51

,taiăt a-s e rac azenoiam nid niţup etâc niţup ăguada es ,ăţi rugnil o uc ,iopa nmel ed ărugnil o uc ăcetsema es ,no rtsac tla nî uo ed şuneblăg nu enup es ,ii rităge rp lus ruc nî eiat es ăs azenoiam ac ălpmâtnî es ăcaD .tlum iam un rad ,ătado ielu ed ăţirugnil o etâc iş aguăda etaop es ,eşao rgnî es ăs epecnî azenoiam dnâC .eiâmăl ăniţup iş dnâc nî dnâc nid dnânup ,ue rem ăcae rf eS .ă rutăcip uc ă rutăcip luielu ăguada es iopA .etacetsema enib tnus eliruşuneblăg ec ănâp lulet uc tab es uas nmel ed ă rugnil o uc ăcae rf eS .e ras ed farp nu iş eiâmăl ed amaez uc ,no rtsac nu- rtnî eliruşuneblăg nup eS .eras ,teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 ,ielu g 003 ,iruşuneblăg 3 ĂZENOIAM SOS .74

ICER IRUSOS

.ăpa ăniţup uc eiube rt tâc eiţbus es zac tseca nî ;sos ac iş iv res etaop eS .cte ălcefs ed ,iţevartsac ed ătalas ,e răsap ed losar uc ,iţ reif ica r uc etşev res eS .eiâmăl ed ămaez uas teţo niţup iş e ras ăguada eS .ăsaotnu ăme rc o ac ecaf es ănâp ,ielu niţup etâc dnânup ,no rtsac nu-rtnî enib ăcae rf eS .tsug ăpud ,io rutsu niţup iş ,s rots iş ăpa nî taium ,ăbla eniâp ed zeim ed ătacub o ăguada eS .ărtaip ed ăţiluip o- rtnî enib ăzaesip es iş ăjaoc ed elicun ăţăruc eS .eras ,teţo ărugniI 1 ,ielu g 001 ,iorutsu ed ieţăc 3 — 2 ,eniâp ed eilef 1 ,icun g 052 ICUN ED AELODROCS .64

.etpaocsăr ăuo ed iilef uas enilsăm ,ed rev ătalas ed eznu rf nup es ruje rpmÎ .ăcetsema es iş lusos ecaf eS .iţ reif ifotrac ed iilef ăguada es e rac al ,iriţbus iilef nî etaot etaiăt ,ăpaec ,iţevartsac ,iedra ,iişo r :edu rc acnâm top es ec eli rutavazraz etaot nid ărape rp es e rac ărav ed ătalas o etsE .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 2 ,etev-artsac 1 ,işarg iedra 2 ,iişor g 052 ,ifotrac g 005 )ĂLATNEIRO( ĂCSAERĂGLUB ĂTALAS .54

.e ras iş teţo ,ielu nid tucăf sos nu ănraot es arpusaeD .ă reitalas nî somurf ăzaşa es iş ,eleţnimes iş lu rotoc ăzaetrăpednî es ,irut refs nî eiat eS .iied ra ac lef al ăţăruc es iş ănişam ep coc es ,iţamătăven iş iram iraşogog gela eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,iraşogog 6 IRAŞOGOG ED ĂTALAS .44

.iişo r ed iilef avetâc iş dnâguăda ,ied ra ed aec uc ănue rpmî eteniv ed atalas etşev res es iecibo eD .ătalas ed airuf raf nî ăzaşa es iş sos tseca nî enib eiaom es ,iedra nu etâc dnâ r ep ai es ,e ras iş teţo ,ielu uc lusos ecaf eS .grucs es iş iţaruc et raof ănâmăr ăs ac ece r ăpa nî enib ălaps es ,ăţileip ed ăţăruc eS .ă ro ed t refs nu leftsa ăsal es iş ă repoca es ,e ras uc ,iiţla etsep iinu ,ăţita rc o- rtnî nup eS .ăd ra es un ăs ăjirg uc ,ănişam ep coc eS .izeten iam tâc işa rg ied ra gela eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,işarg iedra 21 IŢPOC IEDRA ED ĂTALAS .34

.sus iam ac csetăge rp es iş eleteniv uc ănue rpmî ăcaot es ,srucs ua-s ec ăpuD .ă ro o niţup lec ,ăpa ed enib ăg rucs es ăs ăznâp o- rtnî nup es ,atag tnus dnâC .ăta răs ăpa nî treif al nup es iş ăjaoc ed dar es ,eţnimes ă răf ,irenit iecelvod gela es :rotămru lulef nî ,elage iţrăp nî ,iţ reif iecelvod uc cse rops es ,epmucs ăcnî tnus eleteniv dnâc ii rev lutupecnî aL .tsug ăpud nup es tnu răm ătaiăt ăpaec iş teţO .snujaednî ielu dnânup ,nmel ed ărugnil o uc uas aţilucruf uc enib tab es iş ăzae răs es ,no rtsac nu- rtnî nup eS .nmel ed tiţuc nu uc ăcaot es iş ele nid apa ăg rucs es ăs ac anâm uc ăsapa eS .nmel ed dnuf nu ep nup es iş ,ăti rgenî ăjaoc ed ărutimârăf ăcim iam aec icin ănâmăr

un ăs ac ,ece r ăpa nî enib ălaps es ,ăjaoc ed ăji rg uc ăţăruc es ,iţnib reif ăcnî tnus tâC .ajaoc etşergenî es iş eiaom es ăs pecnî ănâp etui cof ep niţ eS .zag al ,ărăcalf ep uas cita răj ep coc es eteniv elelegăltăP .eras ,teţo ărugnil o ,ielu g 051 ,iicoljim eteniv 3 ETENIV ELEGĂLTĂP ED ĂTALAS .24

ielu g 002 .sus iam ac ăzenoiam lusos ecaf eS .teţo nî cim etevartsac 1 .lucigap ra ăguada eS .ielu g 002 .ratşum ăţirugnil 1 .eras .ăzenoiam ed sos nu ielu uc ecaf es iş .ătişue r etse azenoiam ăcaD .iruşuneblăg 2 ĂNÂTNÂMS UC ĂZENOIAM SOS .şuneblăg 1 .teţo nî etevartsac nu iş muce rp .ratşum eţirugnil 2 RATŞUM ED SOS .e raţniube rtnî ed etnianî tizlăcnî niţup eif ăs luielu ac ădnamoce r es anrai aeeca eD .edrev ăpaec iş lejnurtăp ed .nif etraof etaiăt etaot .iruşuneblăg 2 RATŞUM UC ĂZENOIAM SOS .teţo nî cim etevartsac 1 .eras .tnurăm etacot edrev ăpaec ed izoc ăţirugnil 1 .ratşum ăţirugnil 1 .repip .ăsao rg ae rp rad .25 .eras .tacot cigapra ărugnil 1 .eras .ratşum uc ăzenoiam sos nu ecaf eS .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .15 tacot .nif tsug nu ătăpac pmit .ăniăf ed sos ed i rugnil 3 — 2 uc ăcetsema es atag etse dnâc iş ăzenoiam lusos etşetăgerp eS .aţaed rev iş ele repac .iruşuneblăg 2 RATRAT SOS .eiâmăl ed ămaez uas teţo niţup .erepac ărugnil 1 .atag etse dnâC .elăuo uc lu ratşum tupecnî al ed ăcetsema eS işaleca nî iş etşe rops es azenoiaM .05 .teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 2/1 .eiâmăl ăniţup .teţo ăţirugnil 2/1 .)tnacip tsug uc .iruşuneblăg 2 CIMONOCE ĂZENOIAM SOS .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 2/1 .ălpmis azenoiam iş ac ăzae rcul eS .ăsaorg ănâtnâms irugnil 2 .iu lulejnurtăp eraotănămesa ătnalp( ihcuţamţah ed eznurf avetâc .eras .)lejnurtăp iş nohrat( ăţaedrev .eras .94 .repip .ielu g 001 .tnu ăţirugnil 1 :ăniăf ed lusos urtneP .35 .ece r ae rp iuluielu ae raţniubertnî etse eiat es azenoiam i roenu e rac u rtnep elezuac nid anU .ielu g 002 . .teţo nî cim etevartsac nif etraof ătaot ătaiăt aţaed rev ăguada eS .eiâmăl ed ămaez uas ăţirugnil 2/1 .atag etse dnâc .ătis ni rp luşuneblăg ăd eS .ielu g 002 .şuneblăg eraceif ed ănâtnâms ed ărugnil o .tpocsăr luşubla enup es .atag etse dnâc iş ăzenoiam lusos etşetăgerp eS .ătaot ăcetsema es ănâp l2 .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .ielu g 002 .tnu răm 1 .anâtnâms ăguada es .du rc şuneblăg nu enup es .teţo nî eletevartsac .84 .teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil oţet 1 .ăpaec ed elizoc iş teţo nî etevartsac nu .55 .tpocsăr uo nu eb reif eS .tagel et raof eif ăs ac .45 .sus iam ac .eras .dnâguăda .iruşuneblăg 2 IRUŢEDREV UC TNACIP SOS .iruşuneblăg 2 NOHRAT UC ĂZENOIAM SOS .nohrat ed eznu rf avetâc ăguada es .ăpa ăniţup uc aiţbus etaop es .ăpa uc tiodnî etpal ăcşaec 1 .tacot nohrat ăţirugnil 1 .ratşum ăţirugnil 1 .ratşum ăţirugnil 1 .ielu g 002 .uo 1 UO ED SOS .61 uc ă rutăcip tanrut luielu uc ăcae rf es iş eiâmăl ad ămaez uc uas niv ed teţo niţup uc luratşum eiţbus eS .ăniăf eţirugnil 2 .aguăda etaop es ăzenoiam ătsaeca al iŞ .ielu g 002 .eras . rasecen etse ăcad .sus iam ac ăzenoiam lusos ecaf eS .nif etraof etaiăt etaot .iedi tlum iam avec .e ras .atag etse dnâC .

ărtaip ed anu.ăzenoiam al ac .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .75 .anâtnâms uc luşuneblăg ăcae rf eS .ielu g 001 .tarăs ed iş urca ed etşevi rtop eS .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ărutăcip .teţo ăţirugnil 2/1 .eiube rt tâc ăşao rgnî es ănâp ăb raif iam ăs ăsal eS .eras .tacot rarăm ărugnil 1 .ielu g 001 .enrac ed ămaez uc uas etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .şuneblăg 1 .36 .tavazraz ed uas enrac ed ămaez uc egnits eS .71 .ăpa uas enrac ed ămaez arpusaed ănraot es iş ă reisos nî enup eS .şuneblăg 1 NAERH ED SOS .eifila o ac ecaf es ănâp .teţo ărugnil 1 .ătis ni rp ce rt es .ănileţ ed aznu rf etaocs es .ărutăcip uc ărutăcip luielu dnânrut ăcae rf es iş tasip lu răhaz uc luratşum ăcetsema eS .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ecaf eS .06 .ăţiluip nî tivirts enib luio rutsu iş ae ras .tnu nî ăniăf .răhaz ăţirugnil 1 .şuneblăg nu iş e ras .ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf .lurăhaz .eras .nif tacot lura răm enup eS .ăzaiţbus es iş .tnu ărugnil 2/1 .ratşum eţirugnil 2 NOHRAT UC RATŞUM ED SOS .nohrat eţirugnil 2 .eiâmăl ed ămaez iş .etpal ăcşaec 1 .tacot rarăm ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .iişor g 005 IIŞOR ED SOS .95 EDLAC IRUSOS .eras .teţo ăţirugnil 1 .etşev res es ănâp .io rutsu ed ăcim ănâţăpăc 1 .ănâtnâms irugnil 2 .eras .luielu niţup etâc niţup ănraot eS .tsug ăpud teţo iş e ras ăniţup .io rutsu ed ănâţăpăc 1 )ILOIA( IORUTSU ED SOS .rasecen e ăcad .ănileţ ed aznu rf iş lutnu .ied ra ed auaiob ăguada eS .65 .luteţo ăguada eS .ăme rc o ac enived ănâp lutot ăcae rf eS .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .enrac ed ămaez uas ăpa ăcşaec 2/1 .anâtnâms ăguada eS .sar naerh ărugnil 1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .e ram cof aL .şuneblăg nu uc etab es iş eiâmăl ed ămaez uas niv ed teţo niţup ăguada es iv res es a ed etnianÎ .rtnî enib iam iş uas nmel ed aţiluip nî luiorutsu etşevirts eS .etnib reif ăpa uc sav tla nî cof al eniţ eS .tnu ărugnil 2/1 ĂNIĂF UC IORUTSU ED SOS .teţo ăţirugnil 2/1 .şuneblăg 1 UO UC RARĂM ED SOS .răhaz ăţirugnil 1 .enrac ed amaez uc egnits eS .e ras iş nif tacot lu rarăm .eras .teţo ătirugnil 1 .iv res es a ed etnianÎ .ăniăf ărugnil 1 .cim cof al etunim 01 ăb raif ăs ăsal eS .eras ed farp nu .ănileţ ed ăznurf 1 .tacot nohrat ed eliof ăguada es ămru al .esaomu rf iişo r avetâc ălaps eS . roşu etşejărp eS .eiat es anâtnâms .ăniăf uc tnu nid bla şatnâr nu ecaf eS .ăb raif ăs ă răf .16 .losar al etşev res eS .losar al iv res etaop eS .ae ras ăguada es .ăpa uc raihc uas .ănâtnâms ărugnil 1 .eras .losar al etşev res eS .85 .teţo niţup uc .ăbraif ăs nup es iş iţăcub pu r es .nmel ed aţiluip nî e ras ăniţup uc etşevirts es iş luio rutsu ăţăruc eS .tnu ărugnil 2/1 ĂNÂTNÂMS UC RARĂM ED SOS .26 .icim etocolc avetâc aed ăs tivi rtop cof al eniţ eS .sotsug et raof etse sos tsecA .sar lunaerh enup eS .ăniăf ărugnil 1 .iorutsu ed inâţăpăc 2 IORUTSU ED IEDJUM .

enrac ed amaez uc egnits eS .tucălpsid iroenu iş e rat tsug nu iepus ăd azraV .e ras ăguada es iş .76 .e rat ae rp ădacs un ăs .icim etocolc nî iamun ăsnî .ăpus al aguăda top eS .apus ac u rtnep .ăniăf ăţirugnil 1 .iriţbus iilef nî elic repuic eiat es iş ălaps eS .epec 2 .taidemi etşev res es un ăcaD .tnu ed ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup es iş apaec eiat eS .ăţafarpus al ăzaem rof es e rac aţileip ărugnil o uc ai es dnâc nî dnâc niD .tnu ărugnil 1 .icim etocolc nî .etişubănî elic repuic ăguada eS .lusos uc ăcetsema es .ielu uas tnu ărugnil 2/1 ĂNIĂF ED SOS .66 .ăţafarpus al ămups ed dnâ r nu ecidir iam es ăs ecaf atsaecA .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema ăb raif ăs ăsal eS .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .)vitatlucaf( ăzrav 4/1 .eras .ătis nirp ece rt eS .eras .etnib reif ăpa uc sav nu-rtnî dlac al eniţ es .ărutăzihcsed ăcim o işutot dnâsăl .etocolc nî aed ăs epecnî dnâC .e răsap ed eiatnu răm iş .lutavazraz uc ătado .niţup etşeneblăgnî es ec ăpud .ăniăf iş ielu uas tnu nid şatnâr nu ecaf eS .tocolc nu aed ăs ăsal es iş anâtnâms ăguada eS .81 .ăcun o tâc tăpsao rp tnu iş dnâguăda .1 ENRAC ED ĂPUS .ădemu ăp râc o uc ielao aenig ram ep ed ătacsu amups eg retş es .ăţafarpus al ăzaem rof es ec aţileip ai es iş etunim ed 02 ăb raif ăs ăsal eS .46 ; ăpa uc enup es .56 .ratşum ăţirugnil 1 .nif tacot lejnurtăp niţup iş e ras .e ro ie rt niţup lec tpu re rtnîen ăb raif ăs eiube rT .tocolc nu aed ăs ăsal eS .tnu ed ărugnil 2/1 uc ăniăf ed ărugnil o etşejărp eS .enrac amaez uc egnits es .anâtnâms eiat es un ăs ac u rtnep .bla niv ed le răhăp nu ăguada eS .icrepuic g 052 ĂNÂTNÂMS UC ICREPUIC ED SOS .tnu ărugnil 1 IRUTPIRF UETNEP SOS .repip ed farp nu .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .ăti repocsed ălao o.so ed ănub ătacub o iş aenrac .atag etse ănâp tivi rtop cof al eb reif es iş .rtnî .ăţafarpus al ăzaem rof es ec aţileip ă rugniI o uc ai eS .iram epec 2 RATŞUM ED DLAC SOS .icrepiuc g 001 .tivi rtop cof al ăb raif ăs eiube rt apus .alao ă repoca es aetseca etaot sup ua-s ec ăpuD .lu răhaz iş lurepip .ue rem dnâcetsema .atag etse dnâC .ratşum ăţirugnil 1 .ămaez ăniţup uc taium luratşum ăguada es .lejnurtăp ănicădăr 1 .ratşum ed ăţirugniI o iş luteţo taguăda a-s e rac al .ăsam al miv res o ăs mi rod e rac uc a rutinrag ăguada es i icnuta iamun iş ă raoce rts es .teţo ărugnil 1 .eras .lejnurtăp ed erif avetâc .işomurf ivocrom 2 .enrac ed amaez uc egnits eS .ăniăf ărugnil 1 .âniăf ărugnil 1 .bla şatnâr nu ecaf eS .86 .enrac ed ămaez itşec 2 .enrac ed ămaez ăguada iam es .lejnurtăp ed eznurf avetâc .ăro o epao rpa ăb raif ăs eiube rT .ăcsaenemur es ăs epecnî ănâp cof ep es-udnâniţ .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .tnu ed ă rugnil 2/1 uc cof ep ăşubănî eS .etalăps enib etraof ic repuic 5 — 4 al ed e raoicip iş eţileip .ăta ruc etraof rad .e rec es tâced ăniţup iam .enrac ed ămaez uc egnits eS .ănileţ ănicădăr ½ .tavazraz al işutot ăguada ăcaD .ătado ăcnî ătepe r es aiţa repO .ănâmednî al meva ăcad iş lejnurtăp ed eznu rf ăguada eS .eras .atag epao rpa e-i atsaeca dnâc iamun ăpus nî ăguada es iş eicoljim ăzrav ed t refs nu tarapes eb reif iş .nub iam eif ăs lulosar ac etşe rămru es ăsnî ăcad cof al ece r ăpa uc enup es .talăps iş taţăruc lutavazraz ăguada eS .eliruzac ăuodnâma nÎ .t reif al edacs apus ece raoed .iş aniăf ăguada es .arpusaed ămups ed ămru o icin e ra iam un apus dnâC .ăniăf ărugnil 1 .ănâtnâms irugnil 2 .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .tnu ărugnil 1 .iv res a ed etnianÎ .arugnil uc ătaul uon nid etse e rac .ăcsaenemu r es ăs ă răf eiaom es ăs ăsal eS .ăsaotsug EPUS .ăzae răs es iş .ăniăf ed ă rugnil o iş tnu ed ărugnil 2/1 nid .etnib reif iam eif ăs apus ac u rtneP .eras .cim cof al enup eS .edepmil iam if av apus iş enrac nid tatpe rt işei av lucus leftsa iamun .iilef etaiăt elic repuic tnu nî ăşubănî eS .ăpa l 4 .cim cof al rad .enrac gk 005.răhaz ăţirugnil 2/1 .dlac etşev res eS .so rg ae rp etse lusos ăcaD .ătis nirp ece rt es atag etse dnâC .ece r ăpa ed ărugnil o ănraot es iş i ruăg uc alaiceps ă rugnil o uc amups ai es .bla niv ed lerăhăp 1 .

91

.etunim ecez b reif eS .cof al etşetocolc e rac apus nî lutecnî uc ănraot eS .e ras enup eS .ănâtnâms o ac ecaf es lutaula dnâc ănâp aniăf uc elăuo no rtsac nu- rtnî ăcae rf eS .eras ,ăniăf irugnil 2 ,ăuo 2 :ieţănruT IEŢĂNRUT UC ĂPUS .67

.ăsam al apus uc csev res eS .ătlum ărutnu nî ăţita rc o- rtnî csenemu r es e rac ,elaocoto r icim eiat es nab nu tâc ăcim ăm rof o uC .ăuod nî eiaodnî es iş uo uc egnu es ,aiaof ednitnî eS .)406 .v( ieţiăt u rtnep ac taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid taula ed eiaof o ecaf es enaosrep 6 urtneP TAULA ED ELEŞOGOG UC ĂPUS .57

.iieţiăt ac lef al b reif eS .eleţă rtăp icim eiat es iş u rtap nî aiaof etşe rutăpmî eS .)406 .v( ieţiăt ed taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid taula ed eiaof o ecaf es enaosrep 6 urtneP ELEŢĂRTĂP UC ĂPUS .47

.ă ro ed t refs nu b reif es iş cim cof ep aţita rc egart eS . rolieţiăt lumu rd ăd es ,etşetocolc dnâc iş ăţitarc o- rtnî apus treif al enup eS .etnianî iam iz o uc iţităge rp eif ăs enib etsE .iţaţniube rtnî if a ed etnianî enib ecusu es ăs ăsal es iş anâm uc roşu ărifse r eS .tiţucsa tiţuc nu uc nif eiat es iş lus ecaf eS .tot ed ecusu es ăs ărăf ,ăcsaecibz es ăs niţup ăsal es iş tiţuc ed iihcum ienu aemiso rg ed eiaof o taula ed asam ep lu roticus uc ednitnî eS .)406 .v( ieţiăt ed taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid ieţiăt ed eiaof o ecaf es enaosrep 8 urtneP IEŢIAT UC ĂPUS .37

.dlac al tuniţ tsof a e rac ămaez ed lutse r iş dnâguăda ,t reif ua e rac nî apus a rpusaed ă raoce rts es iş emârăfs es un ăs ăji rg uc no rtsac nî nup es ,tiumups ed arugnil uc uai es ,atag tnus dnâC .et reif tnus etunim ed icezăuod nÎ .cim cof ai ăb raif ăs ăsal es iş aţita rc ă repoca eS .ăpus nî lumurd ăd es iş şi rg ed atsap nid ăţi rugnil o uc ai es ,etşetocolc apus dnâC .emâ răfs es ăs iş ele e rtnî ăgnita es un ăs eletşulăg tâcnî leftsa ,e ram ed lutsed ăţitarc o-rtnî apus ăraoce rts eS .esao rg inâtnâms ienu aţnetsisnoc ăbia ăs eiube rt atsaP .e ras iş niţup etâc luşi rg enup eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp ,ărutnu ed uas tnu ed ăsa r ă rugnil o uc luo ăcae rf eS .eras ,şirg irugnil 4 ,uo 1 ,ăru tnu uas tnu ărugniI 1 :eletşulăG ŞIRG ED ETŞULĂG UC ĂPUS .27

.eiâmăl aguăda etaop es ăsam al ,tsug ăpuD .ă ro ed etatămuj nî eb reif luze rO .dnuf ed ădni rp es un ăs ac urtnep ,arugnil uc dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ăta ruce rts apus nî t reif al enup es iş ălaps es ,luze ro egela eS .zero ed frâv uc irugnil 3 ;enaosrep 6 urtneP ZERO UC ĂPUS .17

.nif etaiăt ,lejnu rtăp ed izrev eznu rf uc ,tsug ăpud ,etşev res eS .ăpus ed lutse r iş ăguada eS .atag etse ăro ed t refs nu- rtnÎ .işolococ ăcaf es un ăs ac u rtnep ăcetsema es ă rugnil o uc rai ,şirg niţup etâc ănâm o uc ănraot es ,etşetocolc atsaeca dnâc iş ăcim iam ălao o- rtnî ae nid etatămuj ă raoce rts es ,atag etse apus dnâC .şirg ed frâv uc irugnil 4 :enaosrep 6 urtneP ŞIRG ED ĂPUS .07

.eiâmăl ăniţup uc iş uo ed şuneblăg uc ege rd es uas irutinrag işaeleca uc etşev res eS .enrac ed apus al ac lef al ăzaedeco rp es iş ,eielut ăbia un ăs ,enib ae răsap ăţă ruc eS .ăniăg nid uas nopalc nid etşetăgerp eS .)86 .v( enrac ed apus al ac irutavazraz işaeleca ăzaeţniubertnî eS ERĂSAP ED ĂPUS .96

02

.ănâtnâms ăniţup uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es ,atag etse apus dnâc iş ăb raif ăs ăsal es ,e ras ed etşevi rtop eS .tişubănî lutavazraz uc ănue rpmî ,ăpus ed ălao o- rtnî t reif al amaez enup eS .ătis ni rp ce rt es iş b reif es ,anileţ iş iifot rac ăţăruc eS .ielu ed uas tnu ed ă rugnil o uc ăţita rc o-rtnî eşubănî es iş auaedif ac eiat es luzarp iş ailug ,luvoc roM .ănâtnâms ărugnil 1 ,şuneblăg 1 ,eras ,ielu uas tnu ărugnil 1 ,ăcim ănileţ 1 ,iicoljim ifotrac 3 ,zarp ed erif 2 ,eilug 1 ,vocrom 1 ,ăpa l 3 ĂCSAENEPMÂC ĂPUS .28

.tocolc nu ănue rpmî aed iam ăs ăsal es iş enrac ed amaez arpusaed ănraot es ,atag etse dnâC .e ras ed etşevirtop eS .iifotrac iş ăguada es ,t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâc iş ,tocolc nî aed ăs ăsal es ,lutavazraz e repoca ăs tâc ăpa arpusaed ănraot eS .ăcsaenemu r es ăs ărăf ,eiaom es ănâp ,arugnil uc dnâcetsema ,ifot rac ed ărafa ,lutavazraz tot enup es ,lutnu ăţita rc o- rtnî egnicnî eS .iieţiăt ac eiat es iifot rac iş anileţ ,luza rp ,lulejnu rtăp ,luvoc roM .enrac ed ămaez l 2 ,tnu ărugnil 2/1 ,ifotrac 3 ,ănileţ 2/1 ,zarp ed rif 1 ,lejnurtăp ănicădăr 1 ,uicoljim vocrom 1 TAVAZRAZ ED APUS ĂTLA .*

.eiube rt tâc e ras ăguada eS .ăta ruce rts ăpus nî treif al nup eS .işo rg iam niţup eiat es iifot rac rai ,iieţiăt ac nif eiat es luzarp iş lulejnu rtăp ,luvoc roM .enrac ed ămaez l 2 ,iicoljim ifotrac 3 ,zarp ed erif 2 ,lejnurtăp ănicădăr 1 ,uicoljim vocrom 1 TAVAZRAZ ED APUS .18

.apus ănraot es arpusaed rai ,no rtsac nî nup es ,grucs eS .atag tnus etunim 01 nî ;ătitocolc ăpa nî t reif al nup es ,ăniăf nirp roşu uad es ,anâm uc eletşulăg ăzaem rof eS .iifotrac uc ăcetsema es iş repip niţup ,e ras ,aniăf ,luo ăguada es ,lutnu ăcae rf eS .e raotăză r nirp uas tacot ed anişam ni rp ce rt es iş ăjaoc ed ăţăruc es ,iifot rac b reif eS .repip ,eras ,tăpsaorp tnu ărugnil 1 ,ăniăf ărugnil 1 ,uo 1 ,ifotrac g 052 :eletşulăG IFOTRAC ED ETŞULĂG UC ĂPUS .08

.apus ăraoce rts es arpusaeD .no rtsac nî nup es iş grucs es ,tiumups ed arugnil uc tocs es ,atag tnus dnâC .e ras ăniţup uc ,ătitocolc ăpa nî t reif al nup es iş ăniăf nirp uad es ,anâm uc işolococ icim caf es iş ătsap nid aţirugnil uc ai es ,enib ticăr a-s dnâC .luo ăguada es iş cof ep ed ai eS .tiunşibo etpal uc luze ro tâced tlum iam eb reif eS .ăzae răs eS .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o iş eletpal uc t reif al enup eS .luze ro ălaps es iş egela eS .eras ,uo 1 ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,etpal ăcşaec 2/1 ,zero ăcşaec 2/1 :eletşulăG ZERO ED ETŞULĂG UC ĂPUS .97

.esal es un ăs ac u rtnep ,atag etse ec taidemi tivres eiube rT .etunim 01 ăb raif ăs ăsal es ,ă repoca eS .ătitocolc apus taruce rts a-s e rac nî ,e ram ăţita rc o-rtnî ătadoed aiţizopmoc ătaot ănraot es iş ănue rpmî ăcetsema es ,ămups luşubla etab eS e ras ăniţup iş ăniăf ed ănilp ăţi rugnil o uc iruşuneblăg ăuod enib ăcae rf eS .eras ,ăniăf ăţirugniI 1 ,ăuo 2 :lu fuP UO ED FUP UC ĂPUS .87

.iieţiăt iş ac ăpus nî b reif eS .taula ed asam ep ecusu es ăs ăsal eS .ărar ae raotăzăr ep ăd eS .ăcsaecibz es ăs niţup ăsal eS .e rat ed tivi rtop taula nu ecaf es ,etpal ed ărugnil o iş ăniăf ,ăuo niD .eras ,ăniăf g 051 ,etpal ărugnil 1 ,uo 1 :ieţăcerF IEŢĂCERF UC ĂPUS .77

12

ăguada es ,iv res a ed etnianÎ .emârăfs es ăs pecnî ănâp ăb raif ăs ăsal eS .i riţbus iilef nî taiăt luza rp iş elage irubuc iţaiăt iifot rac b reif es ămaez nî rai ,ăraoce rts es t reif etse dnâC .e ras uc ăpa nî lutavaz raz eb reif eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,zarp ed erif 3 ,ănileţ 2/1 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ifotrac g 004 ,ăpa l 3 ZARP UC IFOTRAC ED ĂPUS .88

.tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .nif etaiăt lejnurtăp ed eznu rf iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada eS .amups uc tecnî ăcetsema eS .ănâtnâms ed ănub ărugnil o uc şuneblăg nu etab eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş rol amaez uc ăzaiţbus eS .iţnib reif ăcnî tnus tâc ătis nirp ce rt eS .iţ reif tnus ăcad ăc raecnî eS .ă ro ed etatămuj o ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .e ras iş ăpaec uc ,eleţăcub iţaiăt iş iţaţăruc iifotrac ăpa uc ălao o- rtnî b reif eS .eras ,ănâtnâms ărugnil 1 ,şuneblăg 1 ,ăpaec 1 ,ifotrac g 057 ,ăpa l 3 )ĂMERC( IFOTRAC ED ERUIP ED ĂPUS .78

.nif etaiăt lejnurtăp ed eznu rf ăguada es ,apus iv res a ed etnianÎ .ăb raif ăs ăsal iam eS .işolococ ezem rof es un ăs ac ,apus uc tecnî ăcetsema eS .etocolc ie rt ,ăuod aed ăs ăsal eS .ăpus nid ămaez uc uas ăpa ăniţup uc egnits eS .ăniăf ed ărugnil o enup es e rac etsep ,tnu răm ătaiăt ăpaec o ielu nî uas tnu nî niţup etşejă rp eS .eleţăcub iţaiăt iifot rac b reif es ămaez nî rai ,ăraoce rts es ,treif telpmoc etse dnâC .e ras uc ăpa nî lutavaz raz eb reif eS .eras ,ăniăf ărugnil 1 ,ielu uas tnu ărugnil 1 ,ăpaec 1 ,ănileţ 2/1 ,zarp 1 ,leinurtăp 1 ,vocrom 1 ,ifotrac g 005 ,ăpa l 3 IFOTRAC ED ĂPUS .68

.tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .cof ep ed ătaul apus nî ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ătacub o enup eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş eiube rt tâc ămaez nid ăguada es ,ătis nirp lutavazraz ece rt eS .cim cof al ,ă ro o al ănâp ăro ed irut refs ie rt capac uc ăb raif ăs ăsal eS .enib ti repoca eif ăs tâcnî ,dihcil tâta ămaot es ;iilef iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ,lejnu rtăp ed eznu rf avetâc ,lurăhaz ,ae ras enup es ,eiaom es ăs tupecnî a luvoc rom dnâC .i riţbus iilef nî aenemesa ed ătaiăt apaec uc iş lutnu uc ăţitarc o- rtnî ăşubănî es iş i riţbus iilef nî iivoc rom eiat eS .ăpa uc iamun iş ecaf etaop es ,zac uăr iam lec nÎ .cte e răzam ,lehgna raps ,ădiponoc ,ed rev uas eb aob elosaf ădlip ed ,tavazraz tla treif a e rac nî apa uc ,enrac ed ămaez ed ăspil nî ,ităge rp etaop es ,tavazraz ed elepus etaot iş ac ,ivoc rom ed apuS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,eras ,răhaz ăţirugnil 2 1 ,iram ifotrac 4 ,ăpaec 1 ,vocrom g 005 ,tipot tnu ărugnil 2/1 ,ăpa l 3

nu ănue rpmî aed ăs ăsal es ,ăpus ed lutser ăguada es ,t reif enib etse lutot dnâC .ed rev ătalas ed eznu rf avetâc iş ed rev ebaob e răzam ăniţup ,ăsrucs iş ătraif az rav ăguada eS .ti repoca enib eif ăs tâcnî leftsa ,ăpus ed amaez arpusaed ănraot es ,eiaom es ăs tupecnî a lutavazraz dnâC .nif ătaiăt az rav eb reif es tarapeS .emârăfs es un ăs tecnî ăsnî ,ăd ra es un ăs ac ,ărugnil o uc ăcetsema eS .tivi rtop cof al ăşubănî es iş tnu ed ărugnil 2/1 uc ăţitarc o- rtnî nup eS .tasip lu răhaz iş e ras ed farp nu taguăda a-s ec ăpud anâm uc lutot ăcetsema eS .lutavaz raz tot iieţiăt ac nif eiat eS .enrac ed ămaez l 2 ,eras ,răhaz ăţirugnil 2/1 ,tnu ărugnil 2/1

ăsal eS .e ras ed etşevirtop eS .iţăcub etaiăt iş ăţileip ed etiţăruc eliişo r ăguada iam es e rac al ,apus uc tecnî ăcetsema eS .ielu niţup uc ăniăf nid şatnâ r nu ecaf eS .ădiponoc ed etehcub avetâc iş iţăcub taiăt lulece lvod ,ed rev aelosaf ,ae răzam uc ănue rpmî ,e ras uc ăpa nî ,ălao o- rtnî eb reif es iş iilef lutavazraz tot eiat eS .eras ,ăniăf ărugnil 2/1 ,ielu ărugnil 2/1 ,iişor 3 ,ăcim ădiponoc 1 ,lecelvod 1 ,edrev elosaf ed ănâm o ,erăzam ed ănâm o ,ifotrac 3 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ăpa l 3 IELU UC TAVAZRAZ ED ĂPUS .38

/2

,ăcim ătalas 1 ,erăzam ed ănâm o ,ăcim ăzrav

/

)ĂMERC( IVOCROM ED ĂSAED ĂPUS .58

.etşev res es iş tocolc

1 ,ăpaec 1 ,zarp 1 ,ănileţ ½ ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 TAVAZRAZ UC ĂCSAEZUŢNARF ĂPUS .48

.ănuerpmî etocolc avetâc aed as

ăcim ăpaec 1 .icrepuic g 005 .e renit ic repuic gela eS .repip .egela eS .19 .eteged e rtnî l-udnivi rts iş elosaf ed bob nu dnâul treif a ăcad ăc raecnî eS .ăpa dnâguăda .iv res a ed etnianÎ .canaps ed ănâm o .ă ro ed i rut refs ie rt .ătraif enib etse ae răzam dnâC .edrev ătalas 1 .ătav resnoc ed rev e răzam ăniţup .tivi rtop cof al .tavaz raz treif a e rac nî ăpa uc ălao o.ăpa l 3 ICREPUIC ED ĂPUS .icim eleţărtăp nî etaiăt .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o .ebla ănîmăr ăs aC .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .cim vocrom 1 .edrev ebaob erăzam g 005 .eras .rtnî iopa ece rt eS .ătis nirp ece rt es .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .cof ep ed ai es ec ăpuD .ănâtnâms uc ege rd es iv res a ed etnianî iş elic repuic ăguada eS .etnib reif ăpa ătla ănraot es iş apa egrucs es .a ravămirp eme rved et raof tâced ăsaotsug etse un ăpus ătsaeca aeeca ed .ăpus ed tavazraz .atag epao rpa etse dnâC .ăro ed etatămuj ăb raif ăs ăsal eS .icrepuic g 005 .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .etalăps şi rcăm ed eznu rf avetâc ăguada es .cim cof ep ăb raif ăs ăsal eS .luşircăm enib ălaps es iş egela eS .lutecnî uc ăcsaezlăcnî es ăs .ăpus ed tavazraz .repip .eras .nif tacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăniţup iş repip .rtnî ăşubănî es iş enib grucs eS .esihcnî ăcnî ăcida .şuneblăg 1 .nuja nid taium al ae răzam enup es iş ălaps es .ielu uas ăcun o tâc tăpsaorp tnu .luvoc rom ielu nî uas tnu nî niţup csejărp eS .e ro ăuod epao rpa ăb raif ăs ăsal es iş ăzae răs eS .tnu niţup uc iilef taiăt luzarp dnişubănî ităge rp etaop iam eS .repip ed farp nu iş e ras ed farp nu .tocolc nî ătado ăd iam es iş .enib ălaps eS .elosaf g 003 .rtnî eb reif es ătalăps iş ăsaela aelosaF .ta rapes ătraif ed rev e răzam ed ăuod uas ărugnil o iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .ăniăf ărugnil 1 .tnu nî etijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .ăninăls ed eilef 1 .eiube rt tâc e ras iş .ue rem dnâcetsema .tnu ărugnil 1 .ăpa l 4 )ĂMERC( ĂTACSU ERĂZAM ED ĂSAED ĂPUS .ăpa uc ălao o.etiţăruc tnus ec ărusăm ep .atag etse dnâC .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .ăb raif iam ăs ăsal eS .iv res a ed etnianÎ .e ras .apaec iş aelosaf ătis ni rp ece rt es iş lutavaz raz etaocs eS .tnu ed ă rugnil 2/1 uc ăţita rc o.meva ăcad .şirg ărugnil 1 .apaec .ăpa l 3 ICREPUIC ED ĂPUS ĂTLA * .şi rg ed ărugnil o tecnî ănraot es ae nî iopa .ăpa l 4 )ĂMERC( EBAOB ELOSAF ED ĂSAED ĂPUS .ăb raif iam ăs ăsal es iş elic repuic ăguada eS .eznu rf uc lejnu rtăp nu iş e ram ăpaec o .rtnî nup es .eiaom es dnâc ănâp tnu niţup uc ăţita rc o-rtnî ăşubănî eS .29 .etepsao rp et raof iş .tnu uc ăţitarc o.39 .rtnÎ .ăpa l 3 ŞIRCĂM ED ĂPUS .ătiv res if a ed etnianÎ .rtnî ăşubănî es iş sus iam ac elic repuic csetăgerp eS .nif etaiăt .eras .98 .09 .ăpa l 3 )ĂMERC( EDREV ERĂZAM ED ĂSAED ĂPUS .eras .eioven etse ăcad .iţnib reif ăcnî tnus tâc .şircăm g 005 .treif al enup l-a ed etnianî .ătacsu erăzam g 004 .iţăcub iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac uc ănue rpmî .ece r ăpa uc cim cof al enup es iş apa ăbmihcs es iz auod A .rănât et raof eif ăs eiube rt luşircăM .tocolc nî aed ăs ăsal es amaez .u rtap nî taiăt voc rom nu ăguada eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş t reif a e rac nî amaez uc ăzaiţbus eS .t reif nî tad a ec ăpud e răzam uc alao nî ăguada es aetseca etaoT .ălao nid amaez uc ăzaiţbus es iş ătis nirp ece rt eS .tupecnî al ed etartsăp tsof ua e rac .tnu ăţirugnil 1 .iş ănâtnâms ed ărugnil o uas tăpsao rp tnu niţup ăguada es .etivi rtop iilef nî eiat es iş ăţăruc es . rol amaez uc eiube rt tâc ăzaiţbus eS .tnu ărugnil 1 .ătalas ed iş canaps ed eznu rf avetâc iş ae răzam b reif es âpa uc ălao o.ănâtnâms irugnil 2 .răhaz ăţirugnil 2/1 .22 uc ege rd es .ielu ărugnil 1 uas tnu ărugnil 2/1 .teţo niţup iş ăpa uc no rtsac nu.ielu ed ă rugnil o uas tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .tnu nî ătijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăpaec 1 .şuneblăg 1 nu uc ege rd es .şuneblăg 1 .dnuf ed ădni rp es un ăs ac .ăpus ed tavazraz .atag etse dnâc iş ăpus ed tavazraz eb reif es tarapeS .ătraif ăninăls ed eilef o iş lulejnurtăp .lu răhaz enup eS .ă raoce rts es .ănâtnâms irugnil 2 .ăpus ed lutavazraz treif a e rac nî apa uc egnits es iş tnu ed ă rugnil 2/1 nî ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejărp eS .tnu nî ătijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .tocolc nî ăd ec ăpud .ifotrac 2 .

e ras uc ăpa nî ădiponoc o eb reif eS .aetnil egela eS .49 ateţer al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS * ETNIL ED ĂSAED ĂPUS .etocolc avetâc aed iam ăs apus ăsal es iş ătis nirp cert es .ăpa l 4 ETNIL ED ĂPUS .eras .apus uc ăcetsema es .lejnurtăp 1 iş vocrom 1 .etpaoc enib iişo r ălaps eS .ece r iş ăsaotsug et raof etsE .ăniăf ărugnil 1 .ăti repoca ălao o-rtnî apaec uc ănue rpmî nup es iş iţăcub nî pu r es .tnu ărugnil 2/1 .zero irugnil 3 .ătis ni rp ece rt es atag etse dnâc iş aetnil eb reif eS .iorutsu ed ieţăc 3 .io rutsu ed ieţăc 3 — 2 .ăniăf ed lusos uc ăcetsema es .ăniăf ărugnil 1 .ece r ăpa uc ălao o.ănâtnâms irugnil 2 .ămaez nî azae rtsăp es iş ă rutinrag u rtnep ădiponoc nid etehcub avetâc pur eS .e rat enâmăr leftla .eras.eras .eras ăniţup uc .ielu uas tnu niţup nî tnurăm ătaiăt ăpaec o etşeneblăgnî eS .tnu ărugnil 2/1 .ăme rc o ac ecaf es luze ro ec ănâp .şuneblăg 1 .69 .et reif enib tnus elemugel dnâC .etnil g 003 .ăţafarpus al tacidir lutnu ăzaem rof o e rac ep aţileip ărugnil o uc ai es dnâc nî dnâc niD .cim cof al .emisărg ed ătaţă ruc enib eiube rt ăzaiţbus es e rac uc ăpus ed amaez .iişor gk 1 IORUTSU UC IIŞOR ED ĂPUS .79 .cim cof ep ăb raif iam ăs ăsal es iş adiponoc treif a e rac nî amaez uc ăzaiţbus es .ăpa uas enrac ed ămaez l 2 .ărutnu uas ielu niţup uc ăniăf ed ărugnil o-rtnid şatnâr nu ecaf aS .e rugnis ăsal o e rac ep apa nî tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .lu răhaz enup eS .ăro ed i rut refs ie rt ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .ifotrac g 003 .lejnurtăp ed ătacub o iş cim voc rom nu ăguada es .e ras ed etşevirtop es .tnu ed ă rugnil etatămuj nid şatnâ r nu ecaf eS .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc iş şuneblăg nu uc apus ege rd es .şuneblăg nu uc iş ănâtnâms ed ă rugnil o uc no rtsac nî egerd eS .dnuf ed ădnirp es un ăs ac dnâcetsema .zac tseca nÎ .89 .şuneblăg 1 .u rbmic iş io rutsu .enrac ed ămaez l 2 .99 .ăniăf ed şatnâr ed col nÎ .rtnî treif al enup eS .1 IIŞOR ED ĂPUS .tavazraz t reif a e rac nî ămaez uc uas enrac ed ămaez uc ăzaiţbus es iş ătis ni rp ce rt es .tecnî ăbraif ăs ăsal eS .enib ăb raif ăs ăsal eS .ae ras .iz auod a ănâp araes ed ăpa nî aets ăs enup es iş ălaps es .ăsaomurf ădiponoc 1 .iţăcub etaiăt iş etalăps eliişo r ălao o.ifotrac 3 — 2 treif al ăguada es .ăpa l 3 )ĂMERC( IILUG ED ĂPUS .eras .ăpaec 1 .atag etse dnâC .talăps iş sela luze ro .iifot rac iş eliilug ăţăruc eS .răhaz ăţirugnil 1 .ăpa ed itşec 3 — 2 uc gnits es iş aniăf iş lutnu ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf csezlăcnî eS .ielu uas ărutnu .ăniăf ed ărugnil o uc .e ras ăniţup iş ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş iţăcub eiat es .apus uc tecnî ăcetsema es iş ălao nid amaez uc egnits eS .iişor gk 005.etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevi rtop es .ăpa l 3 )ĂMERC( ĂDIPONOC ED ĂSAED ĂPUS .ăt raif etse aetnil dnâc tiş râfs al iamun enup es ae ras .ănâtnâms irugnil 2 . roşu iam ăb raif ăs ac .59 .enib ăb raif ăs ăsal es iş luze ro .enib taium ua-s dnâC .esaomurf iilug 3 .urbmic ed ăţugnerc o .49 .ăpaec 1 .ătraif ădiponoc ed eletehcub ăguada es iş ănâtnâms ed i rugnil ăuod uc tutăb şuneblăg nu uc ege rd es .ănâtnâms ed irugnil ăuod iş şuneblăg nu .ănâtnâms irugnil 2 .32 .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş ătis nirp lutot ece rt eS .luio rutsu iş lurăhaz .ielu uas tnu ărugnil 1 .tnurăm ătaiăt ăpaec uc .nuja nid ăpa nî taium şacap ra uc tiucolnî if etaop luze rO .zero g 002 .tnu ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .taium ua-s dnâC .ătiv res if a ed etnianÎ .răhaz ăţirugnil 1 .ătis nirp adiponoc ece rt eS .şuneblăg 1 .tavaz raz treif a e rac nî ăpa uas enrac ed ămaez .rtnî nup eS .

201 .tocolc nî ăd dnâC .tavazraz tla t reif a e rac nî âpa ăţni refe rp ed uas ăpa arpusaed ănraot eS .şacapra uas zero ăcşaec o .aniăf ăguada es .ădiponoc ulpmexe ed .ăpa ăniţup uc taiţbus .)nuja nid ăpa nî eiaom es luşacap ra( talăps iş sela ze ro ed uas şacapra ed ăcşaec etatămuj ăguada eS .101 .ăpa l 3 ĂPAEC ED ĂPUS .e ras ăguada es .42 .tnu răm azrav eiat eS .iţăcub etaiăt etalas avetâc iş .atag etse dnâC .rtnî t reif al enup eS .ălao o.ioru tsu ed ănâţăpăc 1 .401 .eras .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăcsaeneblăgnî es ăs eiube rt uN .etnib reif ăpa uc .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş e ras enup es .ănâtnâms irugnil 2 .ăpa l 3 ĂTALAS ED ĂPUS .ălao o-rtnî treif al enup es iş ăpa ed eg rucs es .tnu nî eniâp ed eliilef csejă rp es pmit e rtnî .e tocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc ege rd eS .io rutsu iş e ras .ăpa l 4 )ĂMERC( EMUGEL ED ĂSAED ĂPUS .ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .ioru tsu ed ieţăc 2 .uunitnoc dnâcetsema .ăuo 2 .ăţafa rpus al iulutnu ae racidir ni rp arpusaed ăzaem rof es ec aţileip ă rugnil o uc ai es pmit nî pmit nid .şuneblăg 1 .ăb raif ăs ăsal eS .ăpa l 3 )ĂMERC( CANAPS ED ĂSAED ĂPUS .etacot etaot .eras .ăpus nî nup es .ăninăls g 05 .i rubmâs ed iş ăjaoc ed lucaelvod ăţăruc eS .ăpaec g 052 .eiaom es ăs epecnî dnâC .ăro ed t refs nî tecnî ăb raif ăs ăsal es iş e ras enup eS .epec 2 .eiublăg e raoluc o taul ua aniăf iş apaec dnâc iş ue rem ăcetsema eS .ătis ni rp tuce rt lucaelvod uc ăcetsema es iş .ăpaec 1 .ănâtnâms irugnil 2 .eras .cof al apa enup eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş ătis nirp ece rt eS .âru tnu uas tnu ărugnil 1 .iinişam aenig ram ep aţita rc egart es .iişor g 052 .301 .aedif elosaf ed ănâm o .ăsam al ătiv res if a ed etnianî ăpus nî enup es iş i rubuc nî eiat es .ăsar ăznârb ărugnil 1 .cte elosaf .canaps g 005 .eras .teţo niţup aguăda etaop es ăţni rod ăpuD .caelvod g 005 .001 .enib iam tlum .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş tnu niţup uc ăşubănî es iş iţăcub eiat es .ăuo ăuod nid ătiunşibo ătelmo o ecaf es .ănâtnâms uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .tavaz raz t reif a e rac nî ăpa iopa ăguada eS .ătis nirp ăcae rt es ăs ă răf .tnu irugnil 2 .tnu ărugnil 1 .icim irubuc nî iifotrac rai .tnu nî ătijărp eniâp ed iilef 6 .ăniăf ărugnil o .tnu irugnil 2 .uas ăpa uc gnits es .canaps uc alao nî luşatnâr ănraot eS .atag etse dnâc iş e ras ed etşevi rtop es .iv res a ed etnianÎ .ănâtnâms iş uo uc ege rd eS .ăniăf ărugnil 1 .tnu ed ărugnil o uc cof al enup es iş iriţbus et raof iilef nî apaec eiat eS .501 .enrac ed ămaez uc .sar nazemrap uc ăta răserp eniâp ed ăţuilef o etâc enup es iiruf raf nid iepus arpusaeD .ătis nirp lutot ece rt es .tăpsao rp tnu niţup iş .iriţbus iilef nî eiat es eliiluG .ăpa l 4 )ĂMERC( CAELVOD ED ĂSAED ĂPUS .eicoljim ăzrav 1 .ăpa l 3 ĂZRAV ED ĂPUS .ăpaec 1 .ifotrac g 003 .ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf tnu nî apaec etşejărp eS .etpaoc enib iş esaomu rf iişo r ăguada es .aninăls tijărp a-s erac nî aiagit nÎ .iţăcub iţaiăt iş iţaţăruc iifotrac .ifotrac aviţâc iş iilug avetâc ăţăruc eS IILUG ED ĂPUS ATLA * .lucanaps eb reif e rac nî apa uc egnits es iş ărutnu nî aniăf roşu etşejărp es ta rapeS .tnu iş ăniăf nid bla sos nu ecaf eS .şuneblăg 1 .eras .cim cof al ăro ed etatămuj eb reif eS .ănâtnâms ăniţup iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .ăru tnu ărugnil 1 .ănâtnâms irugnil 2 .etse răpo es .etşetocolc apa dnâc treif al enup es iş ăjirg uc ălaps es .lucanaps egela eS .icim eleţăcub nî ătaiăt iş ătraif ed rev aelosaf ăguada es .iilug ed ame rc al ac lef al apus etşetăgerp eS .etalas 6 .io rutsu ed ieţăc aviţâc iş ăpaec o .ăniăf ărugnil 1 .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .tacot io rutsu ed ieţăc aviţâc iş i rubuc ătaiăt aninăls ărutnu nî csejărp es ta rapeS .

eras iş ăţaed rev .tnu ărugnil 1 .enib .ănileţ 2/1 .111 .ăpa l 3 NEMIHC ED ĂPUS .irubuc etaiăt eniâp ed iilef 6 .ăpa l 2 LEŢIV ED ĂBROIC .ăpa l 2 ĂCSAENĂRAŢ ĂBROIC .eras .lutavaz raz eb reif e rac nî alao nî ă raoce rts es iş ş rob l 1 eb reif es tarapeS .ăcim ăzrav 2/1 .amups ai es iş enrac ed eliţăcub b reif eS .cebreb ed enrac g 057 .eliişo r iş iifot rac .lejnurtăp 1 .ăro ed t refs nu b reif eS .ta rapes t reif luş rob ăguada eS .iişor 2 .azrav tiş râfs e rps iş iţăcub ătaiăt ărăcuţ aelosaf .ifotrac 2 .e ras ed ătsug eS .amups ai eS .ta ruce rts iş tarapes treif luş rob ănraot es .lejnurtăp .801 .e ras ed etşevi rtop eS .uo nu uc ârutnu ed uas tnu ed ărugnil o ăcae rf es :rotămru lulef nî etarape rp etşulăg enup top es ze ro ed col nÎ .şuneblăg 1 .tnurăm ătaiăt ăpaec iş ăz rav ăniţup .leim ed enrac ed iţăcub iş lupac e ras uc ăpa nî b reif eS .ăpa nî eb reif eS .eras .iieţiăt ac ătaiăt az rav ăguada es .vocrom 1 .edrev ăpaec ed izoc .ănâtnâms irugnil 2 .i ro ie rt ăuod ed amups ai es .ăme rc o ac ecaf es ănâp .iişor g 005 .ărăcuţ elosaf ănâm 1 .şrob l 1 .sarg iedra 1 .901 .ănâtnâms ed irugniI 2 .voc rom nu :ăguada es iş amups ai es .auaedif ac ătaiăt ălcefs ăniţup iş ăguada es iş tnurăm taiăt lutavazraz tot enup eS .ăpa nî .ăb roic nî roletşulăg lumurd ăd es iş ăţirugnil o uc uai eS .ănâtnâms iş şuneblăg uc egerd eS .e ras ed etşevirtop es .talăps iş sela ze ro ed i rugnil 3 — 2 iş nif etaiăt ed rev ăpaec ed izoc .ăpa uc ălao o.211 .e ras .lunemihc eb reif es e rac nî apa etşeiucolnî es ăcad ăsaotsug iam etse apuS .u rca ed etşevirtop es .lejnu rtăp ed ănicădă r o iş .etreif tnus dnâC .ta rapes ătavlozid eiâmăl ed e ras eioven al ăguada es .lejnu rtăp nu iş voc rom nu uc .tnu răm taiăt sa rg ied ra nu iş eliişo r .701 EBROIC .52 ERĂSAP ED ĂBROIC .enrac ed ămaez uc .voc rom enup eS .şuneblăg 1 .vocrom 1 .etşev res eS .şrob l 1 .ăcav ed enrac gk 1 .csenărâţ luş rob al ac lef al aenrac eb reif eS .011 .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc luşuneblăg no rtsac nî enib etab eS .leim ed enrac gk 1 .ăcsaenărăţ abroic al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ăsao rg ănâtnâms o ac enived aiţizopmoc ec ănâp ăniăf ăguada es iş e ras enup eS .ăpaec 1 .eras .nohrat ed uas naetşuel ed eznu rf ăguada eS .tocolc nî ăd ec ăpuD .ăpus ed tavaz raz iş nemihc ed ărugnil o ăpa nî eb reif eS .lejnurtăp 1 .nemihc ărugnil 1 .ătaruce rts amaez uc egnits es iş tnu ed ărugnil o uc ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejărp eS .luze ro ăb raif ăs ăsal eS .iişo r ed noilub ed ă rugnil o uas .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .icim ied ra csev res es ab roic uc ătadO .lejnurtăp 1 .eiube rt tâc ăb raif ăs ăsal eS .ălcefs ăniţup sulp nî .rarăm( ăţaedrev .ăb raif ăs epecnî dnâC .etşetocolc dnâc .zero irugnil 3 .ăpa l 2 LEIM ED ĂBROIC .ănâtnâms ed irugnil ăuod iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es iş u rca ed ătsug es .rtnî treif al enup es iş etivi rtop iţăcub nî ăcav ed aenrac eiat eS .tnu răm taiăt lutavazraz tot iopa ăguada eS .ăţaed rev .lejnurtăp ed ăznu rf o ăguada es iş .ra răm ed iş lejnu rtăp ed .i rut refs ie rt ep ăt raif etse aenrac dnâC .ăpaec 1 .eras .şrob l 1 .tnu răm etaiăt ăcim ăpaec o iş lejnu rtăp nu .e ras enup eS .e tocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .)naetşuel .şrob l 1 .tnu nî ătijărp eniâp ed irubuc uc etşev res eS .ăniăf ărugnil 1 .iţui .ăcim ăzrav 4/1 .tarapes treif luş rob ăguada eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC ĂCSAESUR ĂBROIC .ăţaedrev .ăpus ed tavazraz .vocrom 1 .etivi rtop iţăcub aenrac eiat eS .ăpa l 2 CEBREB ED ĂBROIC .601 .lutavazraz emârăfs es as ă răf .tecnî dnâcetsema luş rob ănraot eS .

roicip ep ed aenrac iş aenemesa ed .vocrom 1 .ăzrav ed amaez eb reif es tarapeS .enrac nid ărutăcot o ecaf eS .iv res a ed etnianÎ .uicoljim iup 1 .uo nu .ele raoicip .nif etaiăt ed rev rarăm iş lej ru rtăp ăguada eS .enrac ed gk 005.treif al aenemesa ed nup es e rac .ze ro niţup ăcetsema es iş .uo nu .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş t reif ua e rac nî amaez ă raoce rts es .edrev ăpaec ed izoc .tirocăr a-s ec ăpud iş atrub etaocs eS .eras .e raoşi rep caf es .ebla nîmăr ănâp e ras uc ăţăruc es iş epa etlum iam nî ălaps eS .iişor 3 .e ras enup eS .repip .voc rom nu ăguada eS .eras .ta ruce rts iş ta rapes treif luş rob ănraot eS .611 .711 .teţo irugnil 2 .şuneblăg 1 .voc rom nu t reif al nup eS .zero irugnil 3 .repip .ăpa l 5.ănâtnâms irugnil 2 .ăpaec 1 .tavazraz ed apus nî b reif es e rac .iiece lvod ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uC .eţnimes ărăf iş iţăcub etaiăt eliişo r iş nif etaiăt lejnu rtăp iş rarăm .uo 1 .nif ătaiăt ăţaed rev ăguada es .eras .nif ătacot apaec .ăţaed rev ăguada es iş iecelvod uc alao nî ăraoce rts es .ăcsâg ed eiatnurăm .eiube rt tâc e ras iş tnu răm etaiăt ăpaec ed izoc avetâc .irenit iecelvod esaş tulpmu u rtnep gela eS .e ras iş ăţaed rev .lejnu rtăp nu .lutavazraz uc ănue rpmî treif al enup es enrac al ed samăr lusO .ăpus ed tavazraz .ătacot ăcim ăpaec o .lejnu rtăp nu .iruşuneblăg 2 .ăpus ed tavazraz .repip ebaob 01 .eras .enrac g 005 :eraoşireP .ălao o.zero irugnil 2 .ălao nid amaez uc tecnî ăcetsema es iş eiâmăl ed etatămuj o uas niv ed teţo ed irugnil ăuod uc eli ruşuneblăg tab eS .ăb raif ăs epecnî lutavaz raz dnâC .iv res a ed etnianÎ .ăpus ed tavazraz .cof ep ănup iam es ăs ă răf etşev res eS .eras .ăpaec o .411 .enib s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim .leţiv ed roicip 1 .enib ăb raif ăs ăsal es iş .lutacif iş atopip .e ras iş iirubmâs socs ua-s il a ro răc eliişo r .ăpus ed tavazraz .ăţaedrev .0 nid arutulpmu ecaf eS .şuneblăg 1 .talăps iş sela luze ro .şrob l 1 .ăpaec 1 .ăgaertnî ăpaec o iş lejnu rtăp nu .leţiv ed roicip nu iş ătrub ed gk 1 .luş rob eb reif es tarapeS .iţăcub taiăt luiup ăguada es .iişor 2 .zero irugnil 3 .nifad ed iof .talăps iş sela luze ro ăguada es .u rtnuănî csebocs es iş ăuod nî eiat es .ăpaec o .amups ai eS .gk 1 ed mac erăsap 1 .tnu răm etaiăt etaot .enib s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc ănue rpmî ănişam nirp ece rt es aenraC .şrob l 1 .ăpa l 2 ERAOŞIREP ED ĂBROIC .ănâtnâms irugnil 2 .eniâp ed eilef 1 .etnianî iam )niţup treif( ti rolfnî iş talăps .ăpa l 5.ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .511 .ăjaoc ed da r es .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş anileţ ed t refs nu .leim ed ab roic ac lef al ecaf eS .taruce rts iş tarapes treif luş rob .ă rutulpmu enâmă r iam ăcaD .tnurăm ătaiăt ăpaec o iş lejnu rtăp ed ănicădă r o .ătrub gk 1 .ăţaedrev .1 RĂNÂT IUP ED ĂBROIC .enrac al ed enâmă r ec luso iş .luzero ăguada es .işo rg iam ieţiăt ed ăm rof nî eiat es .62 .ăb roic nî t reif al nup es iş ădu anâm uc icim e raoşi rep caf eS .ăţaedrev .nac ruc ed uas ăcsâg ed atopip iş lutâg .voc rom nu t reif al nup es ătitocolc ăpa uc ălao o.ecao rtop ed ab roic aL .elebal .eb reif lutavaz raz iş aenrac dnâc ălao nî ănraot es e rac . repip ed ebaob .ănâtnâms irugnil 2 .ănâtnâms ed i rugnil ăuod uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .şrob l 1 .e ras ed etşevi rtop eS .rtnî nup eS .311 .1 .e ras uc ăpa nî t reif al nup eS .ăţaedrev .ăpa l 2 .ănileţ ăniţup .sela .voc rom nu uc .nifad ed iof 2 .voc rom nu .lejnu rtăp nu .lupac .elipi ra b reif eS .lejnurtăp 1 .ed rev ăpaec ed elizoc .ăpa 1 4 )AEBMIHCS( ĂTRUB ED ABROIC .zero irugnil 3 .ăzrav ed ămaez l 5.ăzrav ed ămaez uc tiucolnî etse luş rob .tivi rtop cof al enib ăb raif ăs ăsal eS .nacruc ed uas .sus iam ac iţătitnac işaelecA IŢULPMU IECELVOD ED ĂBROIC .tivi rtop cof al ăbraif ăs ăsal eS .iriţbus iam .ănâtnâms uc tutăb şuneblăg nu uc egerd es iş ăb roic nid luso etaocs es .rtnÎ .irenit iecelvod 6 sulp .şuneblăg 1 .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .1 ECAORTOP ED ĂBROIC .ab roic uc tecnî ăcetsema es iş ănâtnâms uc luşuneblăg etab es no rtsac nu-rtnÎ .e ras .etivi rtop iţăcub nî etaiăt .

tnurăm etaiăt etaot .irubuc nî iţaiăt .221 .421 .ăţaed rev .atag etse ab roic dnâc .ănâtnâms irugnil ăuod .ed rev lejnu rtăp iş ra răm niţup iş eliişo r .eţnimes ed etaţă ruc eliişo r iş .taruce rts iş tarapes treif luş rob enup es .e ras .ed rev ăpaec ed izoc .ătacsu elosaf g 003 .sarg iedra 1 .ăpa l 3 EBAOB ELOSAF ED ĂBROIC .ifotrac g 052 .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş lejnurtăp nu .sa rg ied ra nu .rtnî eb reif es iş iieţiăt ac eiat es .tarapes t reif luş rob ăguada eS .naetşuel .ta rapes t reif luş rob ăguada es .ăpa l 2 IECELVOD ED ĂBROIC .iişor 2 .tivi rtop iţaiăt iş iţaţă ruc iiecelvod .rtnÎ .ta ruce rts iş ta rapes t reif luş rob ăguada es .ănâtnâms iş uo uc ăsae rd ab roic etşev res es iş ădu rc alcefs uc ae raotăruce rts etaocs eS .iţăcub nî ătaiăt aelosaf ăguada eS .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal eS .ige rtnî lejnu rtăp nu iş voc rom nu .voc rom nu treif al nup es .e ras ed etşevi rtop eS .tocolc nu aed iam ăs ăsal eS .sus iam ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .naetşuel .ă ro ed t refs nu eniţ eS .voc rom nu ăguada eS .72 .021 .iforac g 052 .ae ras enup es .emâ răfs es un ăs iiecelvod ac urtnep .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu .niţup tirocă r a-s ec ăpud iş etrap o al alao ăd es ."edrev elosaf ed abroiC“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ed rev ăpaec ed izoc .ănâtnâms ăniţup iş şuneblăg nu uc ege rd es uas ielu uc ăniăf ed şatnâr niţup aguăda etaop es ăb roic aL .tlum ae rp ăbraif un ăs ăv resbo es iş e ras ed etşevi rtop eS .lejnu rtăp .ătitocolc ăpa uc ălao o.ăţaedrev .ăb raif ăs tupecnî a dnâC .eiaom es ăs epecnî lutavaz raz dnâC .ăniăf ărugnil 1 iş ielu ărugnil 1 uas ănâtnâms irugnil 2 iş şuneblăg 1 .ăţaedrev .ş rob l 1 .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu uc ălao o.iriţbus iţaiăt iş iţiţă ruc iifot rac ăguada es .ăpa l 2 EDREV ELOSAF ED ĂBROIC .ăpus ed tavazraz .ănâtnâms iş uo uc ăsae rd uas ălpmis iv res etaop eS .luvoc rom ăpa uc ălao o.ăţaed rev .g 005 ed mac ălcefs 1 ĂLCEFS IŞ IFOTRAC ED ĂBROIC .ăpaec ed izoc .t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâC .răhaz ăciţăcub 1 .etivi rtop iţăcub nî iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ăguada es .tnurăm etaiăt etaot .ăţaed rev uc ănilp ăcnâda eiruf raf o .rtnî t reif al nup eS .321 .lejnu rtăp .alcefs ăţăruc eS .emârăfs es ăs iifotrac pecnî ănâp ăb raif ăs ăsal eS .ăsarg elosaf g 005 .rtnî t reif al nup eS .t reif etse lutavazraz dnâC .ăpa l 2 ĂŢAEDREV ED ĂBROIC .121 .ra răm :aţaed rev iş eliişo r .e ras iş .şrob l 1 .etşeşornî es ab roic iş ălcefs nid ae raoluc esei ănâp .atag epao rpa etse dnâC .ăpa uc ălao o.şrob l 1 .şuneblăg nu .ăpaec o iş lulejnu rtăp .işomurf iecelvod 3 .taruce rts iş tarapes t reif luş rob .eişo r .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .iţaţăruc iifotrac ămru al iş iţăcub nî ătaiăt ăsa rg aelosaf ăguada eS .rtnî b reif eS .ze ro irugnil 3 .e ras .ăpa uc ălao o.911 .ălao nî ădnufuc es iş enao racam ed ae raotăruce rts nî )ădu rc( ăsa r ălcefs enup es ."edrev elosaf ed abroiC„ l ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .taruce rts iş ta rapes t reif luş rob iş nif etaiăt rarăm ed iş lejnu rtăp ed eznu rf ăguada eS .iişor g 002 .811 .şrob l 1 .t reif al aelosaf enup eS .ăsarg elosaf g 052 EDREV ELOSAF IŞ IFOTRAC ED ĂBROIC .eras .ătraif epao rpa etse alcefs dnâC .etnib reif tot ăpa ătla uc apa ăbmihcs es .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ĂBROIC . rarăm .ăpus ed tavazraz .ătlum ăţaed rev iş e ras enup eS .iicoljim iişor 3 .ănâtnâms uc iş uo uc ăsae rd uas ălpmis etşev res es iş lulejnurtăp iş luvoc rom etaocs eS .eras .ănâtnâms uc ăsae rd ăsaotsug iam etsE .etocolc avetâc tad a ec ăpuD .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş lejnu rtăp nu .ămaez uc ăti repoca eif ăs e raotă ruce rts nid alcefs tâcnî leftsa .ăpus ed tavazraz .ăţaedrev .ăsaomu rf e raoluc o ăbia ăs me rv ăcaD .tnu răm ătaiăt ăpaec o .

ăpa nî nuja nid taium etse ăcad roşu iam eb reif e rac .tarapes treif luş rob ănraot es .ialăm ărugnil 1 .naetşuel iş tsug ăpud .ăpa l 2 BMUROP ED EPURC ED ĂBROIC .şrob l 1 .tnu răm ătaiăt ăpaec o ăguada eS .eras .tarapes t reif luş rob ăguada es .ăbraif ăs ăsal eS .921 .iţe rub ed ab roic iş ac lef al ecaf eS .ănâtnâms ed ărugnil o uc iş şuneblăg nu uc ăsaerd uas ălpmis etşevres eS .ăb raif ăs tupecnî a dnâC .ăniăf ărugnil 2/1 .tavaz raz uc alao nî nup es iş tnurăm iam uas ăuod nî eiat es .rez l 2 .şatnâr niţup aguăda etaop es tsug ăpuD .eivetş g 005 .ăpa uc sav nu.voc rom nu tnurăm eiat eS .tivi rtop cof al ăb raif ăs ăsal eS .bmurop ed epurc ed ăcnâda eirufraf o .rtnî b reif eS .tarapes t reif luş rob enup es .iciz ru ed luş rob al ac lef al ăunitnoc es iş t reif al enup es .t reif etse lutot dnâC .iţerub g 005 .iţepsao rp iiţerub uc ităge rp etaop es ab roiC .lejnurtăp .ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş cse răpo es .nuja nid taium al nup es iţacsu iiţe ruB .ifotrac g 003 .ănâtnâms uc ăsae rd uas ălpmis etşev res es iş tocolc nu aed iam ăs ăsal es .ăniăf ăniţup uc ielu nî ătijă rp .ăţaedrev .luparc ăţăruc eS .eras .uicoljim vocrom 1 .lejnu rtăp .ăpa uc ălao o.ăpa uc ăsnits iş .e ras ed etşevirtop eS .eiaolp nî tamut ialăm ed ărugnil o ăguada es iş tocolc nî uon nid aed ăs ăsal eS .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu .ăpus ed tavazraz .ze ro ed col nÎ .821 .tarucerts iş tarapes treif luşrob ăguada eS .eleţam socs ua-s i iş tacetnips tsof a ec ăpud rai .031 .ălcefs ed eznurf .lejnu rtăp nu .ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş bmurop ed epu rc ed ei ruf raf o ălaps eS .621 .82 etşevirtop es iş amups ai eS .rtnid tucăf .721 .bmu rop ed epu rc uas ze ro .ăpaec 1 .şrob l 1 .ătacot ăpaec o.e renit icizru gela eS .tnurăm etaiăt .e ras ed etşevirtop eS .rtnî .)g 006 mac( parc ed iţăcub 6 .t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâc iş iţăcub eiat eS .işonăm reiv eif un ăs iiţerub gela eS .eras .ăpus ed tavazraz .ăpa l 2 EIVETŞ ED ĂBROIC .pac al ed rama luso etaocs es .zero irugnil 3 .aivetş egela eS .tocolc nu aed iam ăs ăsal es iş ab roic uc ăcetsema eS .521 .ielu ărugnil 1 .ăpaec 1 .iţreif tnus dnâC .ăţaedrev .ăpa uc egnits es iş etşenemu r es .ădobol ed eznurf ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup eS .tlum tuniţ eif ăs ă răf .etocolc avetâc ănue rpmî aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .iifot rac iş b reif es ec ăpuD .ănrai urtnep iţacsu iţe rub uc uas .işomurf ifotrac 2 uas zero irugnil 3 .ielu ed ărugnil o uc ătacot ăpaec o etşejărp es ta rapeS .ăpa uc ăbraif ăs nup eS .ăpa l 2 PARC ED ĂBROIC .ăpa l 2 IŢERUB ED ĂBROIC .voc rom nu .talăps iş sela luze ro dniguăda .aţaeclud ăsai i-un ăs ac .ăpaec o iş ra răm .şrob l 1 .ăpaec .ăpa nî nuja nid iţaium eiube rt iţacsu iibirh iş aenemesa eD .131 .ăpa l 1 ACŞUBRÂS .şacap ra ed uas ze ro ed ănâm o iş t reif al es-udnâguăda .atag etse ab roic etunim avetâc ăpuD .aniăf enup es .ăpa o-rtnî iamun ălaps iam es .e racnâm ătla urtnep uas tijă rp u rtnep gela es esaomu rf eliţăcub iecibo ed( ălao nî eletşep iş enup es .ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .icav ed ieznârb luta ruce rts al ed samăr lu rez ănraot es .eras .etivi rtop iţăcub nî iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ăguada es .tnurăm iţaiăt ifotrac aviţâc t reif al enup top es .aeras .)adaoc iş lupac nup es ăb roic al rai .luşirg ac .iţerub ed abroic al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS )ICRĂTĂNÂM( IBIRH ED ABROIC .e rudăp nid işeluc tsof ua muc .edrev ăpaec ed izoc .şrob l 1 .eras .rarăm .”ăţaedrev ed abroiC“ al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ICIZRU ED ĂBROIC .treif enib etse lutot dnîc iş tnurăm etacot lulef tot ed iruţed rev ăguada eS .e ras ed etşevi rtop eS .talăps iş sela luzero iş lurăhaz .ălaps es .

ăpaec .e ram ed lutsed eif ăs eiube rt aţitarC .ăuo 6 CANAPS UC ĂUO .ătacot ăţaed rev ed ănâm o ăguada es .eţam ed iţnu răm iiroşitşep ăţă ruc eS .atag epao rpa etse dnâC .ăzrav ed ămaez l 3 ĂZRAV ED ĂMAEZ UC ETŞEP ED ĂBROIC .eniâp ed iilef 6 .ăniăf ărugnil 2/1 .ăţitarc nî lumurd ăd es il iş ăcim ăraoi ruf raf o.izlos ua iş iram tnus ăcad rai .ăpa uc ălao o.731 .ăzrav ed amaez ă rca ed etşevi rtop eS .eiube rt ăcad ăpa dnâguăda .ăuo 6 ĂZNÂRB UC IRUIHCO .treif ed elăuo iş ac etepsao rp ed tâta tot eif ăs eiube rt itşenâmo r iruihco u rtnep elăuO .etpal l 2/1 .t reif al apa enup eS .lejnurtăp .531 .231 .92 .arugnil uc ue rem ăcetsema eS .âniăf ărugnil 2/1 .so rg ed lutsed etse lusos dnâC .ăpus ed tavazraz .ăji rg uc tocs eS .atag epao rpa etse dnâC .ădlac uas ece r etşev res eS .ăti ruăg .rtnî eb reif es iş ăpus ed tavazraz tlum tnurăm eiat eS .izlos ed iş ăţă ruc es .iuluşuneblăg lu ruj nî lage ezelugaoc es ăs iş ăpa nî e rifse r es un ăs luşubla ac ătuja e rac .tnu ărugnil 1 .i ruşubla 2 .ănaosrep ed ăuo 2 csetocos es iecibo eD ITŞENÂMOR IRUIHCO .eras .ădnirp es un ăs ac pmit nî pmit nid ăcetsema eS .işo lococ ecaf es un a u rtnep .tavazraz uc apa nî t reif al nup es iş ălaps eS ."parc ed abroiC„ al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS )IŢNURĂM IROŞITŞEP( ICITIHC ED ĂBROIC .ta ruce rts iş tarapes treif luş rob enup es .lejnu rtăp .e ras ărăf .431 ĂUO ED IRĂCNÂM .ăcsaetocolc iam un ăs tâcnî leftsa .ăpa ed u rtil nu al ărugnil o .rtnî dnâr ep elăuo g raps es .amups ai es .tnu ărugnil 1 .etrap o al iam ega rt es iş aţitarc ă repoca eS .e ras ed .ăpa nid esaocs roşu if ătaop ăs iş etiusehgnî ăb raif un ăs elăuo ac u rtnep .ăuo 6 ĂUO ED UELFUS .repip ed farp 1 .pac e rps ădaoc al ed i-udnâgnârts .elăuo ăcsae rătnî es un as iş sus ed tlum iam ărudlăc ăbia ăs ac ratărg ep ăzaşa eS .)404 .rtnî ăzaşa es iş irat etatămuj elăuo b reif eS .tnu ărugnil 1 .tpocsăr eif ăs luşuneblăg ac ă răf .631 .etnib reif tipot tnu ănraot es ele etsep iş ăsam al etiv res if rov e rac uc airuf raf ep ăzaşa es .eras .tnu răm etşep ed ab roic iş ecaf es lef aL .ătijă rp eniâp ed eilef o etsep lunu etâc ăzaşa es iş ăţăruc es .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăsa r aznâ rb uc ărase rp es .v( canaps ed lue ruip etşetăgerp eS .canaps gk 005.331 .etunim ie rt niţ eS .iznucs iiţe rep uc ăţitarc o.voc rom :tnu răm taiăt tavazraz uc eb reif eS .tnu uc ăsnu .tnurăm ătaiăt ăţaed rev ed ănâm o iş muce rp .1 .e ras iş tarapes t reif luş rob ăguada eS .etpal l 2/1 .emisă rg nî ătijărp ăpaec uc iş iv res top eS .i rat etatămuj elăuo b reif eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .etşep g 006 .cof al ătnetsize r ălcits ed ei ruf raf o.ăniăf ărugnil 1 .ătal ă rugnil o uc .eniâp ed eliilef tnu nî csejă rp es tarapeS .eras .ădacs ăs ac .ăţaedrev .ăro ed etatămuj o iinişam aenig ram ep tecnî ăb raif ăs ăsal es iş repip ed farp nu iş e ras enup eS .etnib reif .teţo niţup aguăda etaop es treif aL .emâ răfs es un ăs ac tlum ae rp eb reif es un eletşeP .etivi rtop iţăcub nî taiăt iş tiţăruc eletşep enup es .eiube rt tâc ăb raif ăs ăsal eS .cim cof ep .tocolc nu ănue rpmî aed iam ăs ăsal eS .rtnî .canaps ed lue ruip ănraot es arpusaeD .rarăm( tnu răm ătaiăt ăţaed rev tsug ăpud ăguada es iş e ras ed etşevirtop es .emâ răfs es un ăs ac roşinib .).atag epao rpa etse dnâC .ăuo etsep ănraot es .etşe tocolc apa dnâC .cte nohrat .ăsar ăznârb irugnil 3 .etnib reif etpal uc egnits es iş tnu nî ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejă rp es :ăniăf ed sos lu rotămru ecaf eS .ămups etutăb i ruşubla ăuod uc ăcetsema es .ăzaelugaoc es luşubla ec ănâp .

cof al ătnetsize r .atag tnus ec ătadnî .ănaosrep eraceif urtnep ăcun ed etatâmuj o tîc tnu iş ăuo 2 csetocos eS CAPAC AL IRUIHCO .uo nu etâc e raceif nî ăpacnî ăs ac .eniâp ed iilef 6 .ăuo etsep lusos ănraot eS .03 .tnu irugnil 2 .iram ed lutsed iş edeten iişo r elegăltăp gela eS .ăsar ZARP UC IRUIHCO .eras . rolenaos rep lu rămun uc lage eif ăs eiube rt role raoiruf raf lu rămuN .ăcnuş ed icim eţuilef 6 .ăpa ed s rucs enib luo ăzaşa es a rpusaeD .ăuo 6 . rotpuc al etad eif ăs ă răf taidemi iş iv res top eS .rezirap ed eliilef ăzaşa es iş eiagit o-rtnî ărutnu egnicnî eS .etui cof al .zeim ed cselog eS .831 .etpal ed e ram ăcşaec o uc snits .cof al etnetsize r eţiăgit nî uas e raoiruf raf nî csetăge rp es capac al eliruihcO .etunim icnic lusos ăb raif ăs ăsal eS .tnu nî tişubănî iş auaedif ac taiăt za rp ed rif nu ăsnî enup es ăznâ rb ed col nî .ătalas ed eznurf avetâc .tnu nî etişubănî ic repuic ed iilef avetâc uas ăvat nî ătinemu r ăcnuş ed ăţuilef o etâc eişo r e raceif nî enup eS .egnârts es ruje rpmid aţileip .e ras ed farp nu iş tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o etâc e raceif nî enup es .dnuf al ădnirp es un ăs ac ue rem dnâcetsema .ănileţ ed ăznurf 1 .ădnirp es ăs pecnî eliruihco dnâC .ăuo 6 BIUC NÎ IRUIHCO .ednucs elinig ram uc ăm rof ărugnis o ăsnî es-udnâţniube rtnî sus iam tată ra a-s muc aşa capac al eli ruihco csetăgerp eS . rotpuc al ăd es iş sar nazemrap uc ărase rp es . rotpuc al uad es iş )36 .ăpa nî eliruihco csetăge rp es pmit tseca nÎ . ruje rpmî ătalas ed eznu rf ed ărutinrag uc eiruf raf ep ăzaşa eS .ăniăf ărugnil 1 .eras .ănâtnâms irugnil ăuod .ăcun ed etatămuj o tâc .cim cof al .ăniăf iş tnu nid bla sos nu ecaf es ta rapeS .ătnâb reifnî es ănâp niţ es iş .etpal uc itşec 2 . rolăuo lutcepsa ăcirts e rac .esaoicibla emru ăsal şuneblăg ep ece raoed .iilef nî lu rezirap eiat eS .tnu uc enib ăsnu ăvat o.răhaz ăţirugnil 1 .ăuo 6 ĂNÂTNÂMS UC CAPAC AL IRUIHCO .341 .eras .ă rudlăc aL .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o etâc e raceif nî enup es iş ănişam ep ele raoiruf raf ăzaşa eS .elirubiuc enib ăsai ăs ac u rtneP .ăsa r ăznârb ătla uas nazem rap ăguada eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .cof al ătnetsize r .tnu nî ătijă rp eniâp ed eilef o ep .v( iişo r ed sos nu arpusaed ănraot es .lucapac eiat eS .e ras ed farp nu iş ănâtnâms ele etsep ănraot es .itşenîmo r i ruihco csetăgerp eS .ărutnu ărugnil 2/1 .931 .itşenâmo r iruihco caf eS /2 ăznârb ărugnil 1 .eras .rotpuc al niţup uad eS .tnu ărugnil 2/1 .tnu ărugnil 2/1 .041 .sus iam ac eli ruihco csetăgerp eS .rezirap ed iilef 6 .etunim 5 — 4 ănişam ep niţ eS .tăpsaorp tnu ed ărugnil o .iişor g 005 :sos urtnep .ăuo 6 ETAMOT NÎ IRUIHCO .s rucs enib uo e raceif ăzaşa es cof al ătnetsize r eiruf raf o eP .tnu uc ăsnu eiruf raf o ep ăzaşa es iş grucs eS .atag tnus eli ruihco dnâc ănâp ănişam ep niţ es iş e ras ăniţup uc luşubla ă rase rp eS .esaomurf iişor 6 .ăuo etsep ănraot eS .ăsnî ănâtnâms ed col nÎ .sus iam ac bla sos nu ecaf es ta rapeS .ăsam al iş etiv res if top e rac uc .tipot a-s lutnu dnâC .ăraoiruf raf nî ăji rg uc elăuo g raps es .ăuo 6 IIŞOR ED SOS UC IRUIHCO .etui cof al rotpuc al uad eS .zarp ed rif 1 .sotpăl enived luşubla ec ănâp .rtnî ăzaşa es .iţnib reif csev res eS .şubla ep iamun ăniţup enup es e raS .eras .ăniăf ed farp nu .etui et raof cof al .ige rtnî tarăpaen eif ăs eiube rt rezirap ed eliilef .141 .rotpuc al etunim icnic ăd es iş ăsar ăznâ rb ărase rp es .teţo niţup uc ăpa nî sus iam ac etreif .biuc iunu am rof dnâul rezi rap ed ailef .csev res es iş rotpuc al etunim avetâc uad eS .uo nu etâc egraps es e rac nî .ăuo ăuod enib iamun ăpacnî ăs ac ătivi rtop eif ăs eiube rt ieiruf raf aemirăM .241 .

tivi rtop cof al .dlac al ta rtsăp lucanaps ăzaşa es e rac nî .iicoljim iişo r avetâc rol apa ed grucs es iş eţnimes ed ăţăruc eS .elirămuj csetăge rp es ta rapeS .âcsae rgennî es un ăs .canaps ed ărugnil o .eras .ărutnu ărugnil 1 .ăuo 6 )BORCS( ITŞENEVODLOM IRĂMUJ .irămuj uc e raceif ulpmu es .tnu ărugnil 1 .etiv res tnus ănâp eiaom es leftla .etpaoc enib .eicoljim ătănâv 1 .irugnil 3 .esaomurf iişor 4 IIŞOR IŞ ETENIV ELEGĂLTĂP UC IRĂMUJ .şuneblăg nu etâc enup es ă ruag e raceif nÎ .etpal irugnil 3 .ăuo 6 CANAPS EP BIUC NÎ ĂUO .esaomurf iişor 6 .rtnî elăuo tab eS .ăm rof nid lucanaps etsep ănraot es iş e ras ăguada es .tnemom lumitlu nî etităgerp eiube rT .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp iopa uad eS .rtnî ăzaşa es lutse r rai .tivi rtop cof al ăcsaejărp es ăs ăsal es iş ăninăls ed icim eleţăcub nup es elirămuj ecaf rov es e rac nî aiagit nÎ .v( lucanaps egela eS .etpal irugnil 3 .tnu nî etijă rp eniâp ed e raoşubiuc ed ărutinrag uc csev res eS .541 .ge rtnî ănâmăr ăs .ăcsae rătnî es ăs pecnî ănâp cof ep ăcetsema es iş ătinemu r aninăls etsep ămaot es .ăuo 6 ĂZNÂRB UC IRĂMUJ .no rtsac nu.rtnÎ .tnu ărugnil 1 .etpal irugnil 3 .)ăta răs ae rp etse un aninăls ăcad( e ras ăguada es .iţnib reif et raof csev res es iş rotpuc al ăpilc o uad eS .eiube rt tâc e ras iş eletpal ăguada es .ăcnâda iam tiv res ed eiruf raf o ep ăzaşa es iş ăuo 6 nid tiunşibo bo rcs nu ecaf eS .ednuto r i ruăg caf es col nî col nid iş iirugnil lusod uc luşubla etşezeten eS .ădnirp es ăs pecnî dnâc iş ăcetsema eS .ă ro ed etatămui o .ăuo 6 IRĂMUJ UC ETULPMU IIŞOR .ăsaomurf ăpaec 1 .tnu uc ăţitarc o-rtnî nup eS .ănâtnâms ărugnil 1 .etpal irugnil 3 .13 .ăji rg uc .tamâ răfs io rutsu ed leţăc nu uc .)ăcnuş uas( ătamufa ăninăls g 05 .941 .e ras uc ăpa nî niţup b reif eS .ăuo 6 .ăjirg uc .ăm rof nî csev res eS .v( etamot nî iruihco al ac lef al eliişo r csetăgerp eS .eras .e ras iş ănâtnâms uc elăuo tab eS .tnurăm ătaiăt ăcnuş uc i rămuj ităge rp top es lef aL .eb reif es iş )304 .eiaom es ăs pecnî eliişo r dnâC .şuneblăg nu ăpacnî ăs tâc .canaps gk 1 .741 .eiagit o-rtnî lutnu etşepot eS .ăsar aznâ rb enup es .441 .tnu irugnil 2 .atag tnus ănâp ăcetsema eS .cof al a rugnil uc ăcetsema es iş etnib reif lutnu etsep ănraot eS .tnu ărugnil 2/1 .)241 .051 .cof al ătnetsize r tnâmăp ed ăm rof o.tnu ed irugnil ăuod uc .io rutsu ed leţăc 1 .eras .et rap o al ăsal eS .irubuc etaiăt eniîp ed iilef 3 .iişo r ed lusos ănraot es iş ă rugnil o uc col ecaf es coljim aL .eras .ăsar ăznîrb irugnil 2 .tnu irugnil 2 .ăsa r ăznârb ă raserp es arpusaed ep rai .ăgrucs es ăs ele nid apa ac urtnep etunim ed 02 csaet bus niţ es iş .e ram iam avec ă ruag o ecaf es coljim aL .ăuo 6 ĂPAEC UC IRĂMUJ .ăniăf ărugnil 1 .luşuneblăg ednirp es ănâp .eras .ăcsae rătnî es ăs pecnî ănâp .tnu ărugnil 1 .841 .eras . răhaz ed ăciţăcub o iş e ras .eletpal uc elăuo tab es ta rapeS .ănâtnâms ăniţup enup es iş ăsa r ăznârb ă rase rp eS .ăuo 6 ĂNINĂLS UC IRĂMUJ .mc 2/1 ed iriţbus iilef nî atănâv eiat eS .dlac al .iilef 21 — 01 ăsai ăs tâcnî leftsa .cim cof al ădacs ăs ăsal eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .tnu irugnil 2 .răhaz ăţirugnil 1 .lutnu tatnâb reifnî a-s e rac nî aiagit nî ănraot eS .eras .e ras ăniţup iş etpal uc etutăb elăuo ănraot es arpusaeD .ăsar ăznârb ărugnil 1 .eliruşubla tab es tarapeS .etijărp eleteniv nup es ruje rpmî ruj ed rai .iriţbus et raof iilef nî ătaiăt ăpaec o tnu uc etşejă rp es eiagit o.rotpuc al ăd eS .etpal irugnil 3 .641 .ănîtnîms.

ăpa nî t reif lehgnaraps ed iruf râV .ifotrac g 005 IFOTRAC UC ĂTELMO .251 .tnu ed ă rugnil 1 .etpal irugnil 2 .aiagit etui ăcşim es uas .dnuf ep atelmo ădni rp es un ăs ac .eiagit nî lutnu egnicnî eS .rolăuo lu rămun uc ătivi rtop emi răm ed eif ăs eiube rt aenemesa eD .ăcim ăcun o tâc eidjo rd ed ăciţăcub o ăpa ăniţup uc eiaom eS .aniăf .tacot rarăm .ăcetsema eS .ăcun o tâc eidjord .e ras ăniţup iş etpal uc etutăb elăuo arpusaed ănraot es .e riţbus etse ăcaD .ed rev ătalas uc etşev res eS .ăcnuş .iifot rac ăţăruc eS .i riţbus et raof iilef nî eiat es iş elic repuic ălaps eS .ăuo 3 .ănâtnâms ed ă rugnil o uas eletpal ăguada es .ădni rp es ăs pecnî dnâc .ăţaedrev .repip .ătacot ăţaedrev ed irugnil 2 sulp nî ăguada es .eras .snicnî a-s dnâc iş nub cof ep ărutnu uc aiagit enup eS .icim iruăg uc ae raotăză r ep izu rc da r es iş iifot rac ăţăruc eS .etutăb elăuo ănraot eS .tnu uc etirăpo .151 .tnu nî etişubănî iş eti răpo .ărutnu ărugnil 2/1 .ătiunşibo atelmo iş ac ecaoc eS .tnu ărugnil 1 .ajaoc uc iifot rac b reif eS .ăcsae rătnî es ăs pecnî dnâC .ăuo 4 .ăznâ rB .elic repuic nup es .eras .repip .ifotrac g 003 sulp nî .tacot rarăm ăţirugnil 1 .capac nu uc ă repoca es iş elăuo ănraot es .ige rtnî canaps ed iof uas canaps ed e ruiP .aiţizopmoc ănraot es .1 :ed if etaop ătelmo al a rutinraG .elăuo ăguada es .ărutnu ărugnil 2/1 .e ras iş .ecaoc eS .et rap o ep atelmo tinemur a-s dnâC .ăuo 6 ĂTELMO .elăuo ăguada eS .ic repuic g 052 sulp nî .repip .23 .tnu nî etişubănî iişoR .351 .et rap o ep atelmo tinemu r a-s dnâC .551 .aţilucruf uc iţnib reif csebo rdz es iş ăţăruc es .ecaoc es a ed etnianî ed ra es atelmo .nif etraof ătaiăt )ed rev ăpaec ed izoc iş rarăm .3 .etutăb elăuo ănraot es .cte .ătacot ăţaed rev ăniţup iş repip .2 .451 .ăru tnu irugnil 2 .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA IŢIJĂRP IFOTRAC UC ĂTELMO .ăsal o e rac ep amaez edacs iş eiaom es ec ănâp tnu nî ăşubănî eS .)673 .e ras ăguada es .651 .etşev res es iş .tal luf râv uc tiţuc nu tbuseded ep ecudo rtni es .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA ICREPUIC UC ĂTELMO .ae ras iş eletpal ăguada es iş elăuo tab es ec ăpuD .repip .eras .sus ed aenig ram al mc 52 ed u rtemaid nu uc ăcida .etpal rahap 4/3 .ăru tnu tnu ărugnil 1 .luşuneblăg uc ăcetsema eS .ifotrac g 005 IFOTRAC UC ĂTELMO ĂTLA * .ăuo 4 ĂCIMONOCE ĂTELMO .ămups tutăb luşubla tiş râfs al iş repip .ie rt nî atelmo etşe rutăpmî es iulutiţuc lu rotuja uC .ăuo esaş u rtnep .etrap ătlalaec ep iş etşenemu r es iş tiţuc nu uc ec raotnî es .e ras ăguada eS .ăti rod arutinrag sup a-s ec ăpud .tatnâb reifnî a-s dnâc iş e rat cof al ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc aiagit enup eS .eras .snicnî a-s dnâc iş nub cof ep ărutnu uc uas tnu uc aiagit enup eS .4 .ălpmis atelmo iş ac ecaoc eS .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂŢAEDREV UC ATELMO .e ras .)ăpa uc uas( eletpal uc ăcetsema es .lejnutăp ed eznu rf( aţaed rev enup es .ăniăf irugnil 2 .inemu r tnus dnâC .ătelmo eci ro u rtnep ac .ăsao rg ătnof ed eif ăs eiube rt ătelmo urtnep aiagiT  sau .etrap ătlalaec ep iş etşenemu r es iş tiţuc nu uc ec raotnî es .v( ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş iriţbus eiat es .elăuo tab eS .eleţnimes socs ua-s ec ăpud .

ed rev ătalas uc csev res eS .ănâtnâms ărugnil 1 .ăuo 6 ĂZNÂRB UC ETULPMU ĂUO .eras .iilef eiat es iş eleţnimes tocs es .061 .temsep ărugnil 1 .eras .ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es atag tnus dnâc iş irămuj caf eS .751 .rotpuc al ăd eS .rtnî tab eS .eras .eniâp ed eilef 1 .e ras .fotrac nu uc iş ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî .iişo r ed dnâr nu iopa .ăuod nî .ăniăf ărugnil 1 .t reif ăţni rfeferp ed .uo ed elijoc tabmob niţup ulpmu es ătsap ătsaeca uC .ielu ed ăţi rugnil o enup es .ăpaec 1 .ătacot ăţaed rev iş repip .aeniâp etşaonuc iam es un ănâp lutot ăcetsema eS .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .du rc uo nu ăguada iam es .e ras enup es .iişor g 005 .ănişam nirp iopa ce rt eS .ănula o tâc eidjord .tnu ărugnil 1 .iilef eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .ăuo ed eliilef ăzaşa es arpusaeD .eniâp eilef 1 .irat elăuo b reif eS .etpal nî taium ăleznarf ed e riţbus eilef o al ed luzeim iş ănâtnâms ed uas camiac ed ănilp ărugnil o ăguada eS .rtnî csejărp es iş tocs es .ăţaedrev .tnu uc ăsnu enib .ăsao rg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp enib ăcae rf eS .uo ed eliţătămuj dnâr ep nup es ătsap ătsaeca nî .etalăps enib tsof ua ec ăpud .)iiniăf aetatilac ed edniped ăpa ed aetatltnac( ănâtnâms o ac e riţbus .ănâtnâms ărugnil 1 .tijărp urtnep ielu g 002 .şubla 1 .repip niţup iş e ras .161 .ătelmo urtnep ac ăuo u rtap no rtsac nu.ăniăf ăţirugnil 1 .ătijărp apaec etsep ănraot es iş e ras enup es .snicnî enib .nif taiăt ra răm iş repip .irat elăuo b reif eS .tipot tnu enup es .ăuo 6 ROL AJAOC NÎ ETULPMU ĂUO .enugnul nî ăuod nî eiat es iş ăţă ruc eS .ăniăf g 001 .işo lococ ărăf taula nu eniţbo es ănâp aţilucruf uc ăcetsema eS .emignul nî ăuod nî eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .repip .rtnid sos nu ecaf eS .tnu ărugnil 1 .fotrac 1 .ămups tutăb şubla nu ăguada es .33 IIDIM .ajaoc emâ răfs es un ăs tâcnî leftsa .ICLEM .ă rutnu uc tacetsema ielu uc uas .no rtsac nu.rtnî ăcae rf es iş eli ruşuneblăg tocs eS .e ro 3 — 2 dlac col al ăcsaepsod ăs ăsal es iş ei ruf raf o uc ă repoca eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .repip .ICAR .ănâtnâms ăcşaec 1 :sos u rtneP .tnu uc ăsnu ăvat o ep ăzaşa es iş ăsa r ăznârb uc ă rase rp eS .e ras ăniţup ărase rp eS .taula uc eti repoca eif ăs dnâtuăc .aldjo rd taium a-s e rac nî ăcicidlăc ăpa uc niv ed le răhăp nu iş e ras ed tiţuc ed f râv nu .e ras iş ăniăf ăniţup uc ănâtnâms ed ăcşaec o.ătulpmu aet rap ep iamun tnu nî csejărp es iş nif temsep nî arpusaed ep tab es .ruje rpmî etnib reif lusos ănraot es iş tiv res ed airuf raf ep elăuo ăzaşa eS .ărutnu nî csejărp es iş temsep nirp uad es .irat elăuo b reif eS .repip .etui cof al .e ras .ăznîrb irugnil 2 .ăuo 6 EZEHGUTROP ETPAOCSĂR ĂUO .gnul nî eiat eS .ăru tnu irugnil 2 .inig ram nî ănâp eliruşubla ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .nmel ed dnuf nu ep luşuneblăg iş luşubla tocs eS .951 .ielu uc ăţitarc o.ăuo 5 ERĂSAP ED TPEIP ED AC ELETFIHC .tiţucsa tiţuc nu uc .cof al etnetsize r ii ruf raf ienu ludnuf ep ăzaşa es iişo r etseca nid etrap O .ăuo 6 TAULA NÎ ETIJĂRP ĂUO .irat elăuo b reif eS .coljim al col ecaf es .edu rc iruşuneblăg ăuod uc no rtsac nu.ăsar aznârb ăguada eS .edlac csev res eS .ăzae răs eS .851 .tivirtop cof al rotpuc al uad es iş ăsar ăznâ rb ărase rp es .ădlac ăpa lerăhăp 1 .irăcnâm etla al ăzaeţniube rtnî es tijărp al ed samăr luielU .dnâr ep esup .tacot rarăm ăţirugnil 1 .enib ăcetsema eS .rtnî aniăf enrec es :elăuo etijă rp if rov e rac nî lutaula leftsa etşetăge rp es pmit niD .eras .tot ed ăsnî ăcsaebo rdz es ăs ă răf tnurăm ed lutsed luo ăcaot eS .ed rev ătalas uc csev res es iş ei ruf raf ep tocs eS .ănâtnâms ed ărugnil o .eras .et rap o al ăsal es elijoc rai .eletfihc caf eS .ărutnu ăniţup nî etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .e raţniube rtnî ed etnianî niţup uC .ăniăf ed ă rugnil o .etpaoc ae rp un iişo r avetâc ălaps es ta rapeS .iruşuneblăg 2 .

no rtsac nu.zero ed eram ăcşaec 1 .no rtsac nu.icar ed elijoc treif ua e rac nî ămaez ed itşec ăuod ăguada es .etalăps enib tnus ec ăpuD .dnâ r ep tocs eS . ioru tsu ed ieţăc aviţâc .ărudlăc ed m rofinu esni rpuc if a urtnep .tăpsaorp tnu g 05 sulp nî .niv ed rahap 1 .ăjaoc ed ăţăruc es .ielu irugnil 6 .enib ăb raif ăs ăsal eS .repip ed eb aob avetâc iş .ae ras .rtnî nup es .t reif al taidemi dihcsed es eliidm .ăpaec 1 .eras .iicar b reif eS .aciocs uc etiv res tnus ăc eiF .s rots enib iş iica r t reif ua e rac nî apa nî taium .ăţitarc nid amaez arpusaed egrucs eS .ănif ătis o.lucof uc tcatnoc nî etaot ăniv ăs tâcnî leftsa .eb reif i-a ed etnianî .ădnirpuc i-ăs tâc ăpa .eiâmăl ed ămaez uc edlac csev res eS .361 .etui cof al b reif eS .ăpa nî tlum ae rp niţ es uN .sus iam ac eliidim b reif eS .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .nifad .elecaparac ulpmu es e rac uc irugnil avetâc dnârtsăp .repip ed farp nu ăguada eS .urbmic .ăciocs ărăf eif .iiv ăcnî tnus iicar dnâc i rutâg nid luţam ătaocs ăs etaop .iş rucs iş epa etlum iam nî iţalăps enib .ărtaip ed aţiluip nî enib ăzaesip es ijoc ed lutse r rai .iiv eif ăs iţităge rp eiube rt e rac iicar iţot ac ăzaelo rtnoc eS .etacnura eiube rt iş et raom tnus ăc ănmaesnî .ielu g 001 .etşe rod eniC .tlum iam un .iiv tnus ăc ănmaesnî .aenrac ăsni rp etse un e rac ed ăciocs ed aetatămuj ăzaet răpednî es .ăbla eniâp ed zeim ed ătacub o ăguada eS .io rutsu ed ieţăc aviţâc .repip .temsep irugnil 2 .irutâg nid et rap o uc iş elebal uc ăcetsema es iş etrap o al ăd es .etnemidnoc eniţup .etui cof al b reif es iş aţita rc ă repoca eS .iilef ătaiăt apaec ăguada eS .nifad ed ăznurf o .43 eS .e ras uc ăpa nî iicar b reif eS .ăpaec iş ăpus ed tavaz raz ăpa nî aguăda etaop es ăţni rod ăpuD .461 .tsug ăpud .sus iam ac iţătitnac işaelecA ITŞERĂCSEP IIDIM .icar 81 IŢREIF ICAR .dlac al eniţ es .ăpa l 3 .rtnî nup es .etrap o al esup tnus elebal uc ănue rpmî aetseca rai .tacot edrev lejnurtăp ărugnil 1 .tsug al e rec es tâced ătarăs iam eif ăs eiube rt ae ece raoed ătsug es apa .661 .ebla e rteip ăuod elec iş lucamots ăzaet răpednî eS .etşetocolc amaez dnâC .anu etâc anu dnâr ep ălaps es ic .ze ro uc etulpmu elecaparac iş egamă r eli rutâg ruje rpmî nup es iş eiruf raf ep ăm rof nid ănraotsăr eS .ti rocăr ua-s dnâC .iicar e repoca ăs tâc ălao o.etnemidnoc eniţup .teţo ărugnil 1 .lutiţuc uc esar raihc .zac eci ro nî .261 .esihcsed eif ăs eiube rt eliidim etaot .tiţuc iunu luf râv niţup et raof ecudo rtni es .e ras ed ănilp ă rugnil o enup es ăpa ed i rtil u rtap aL .lejnu rtăp ed rif nu iş nifad ed ăznu rf o ăcida .irutâg nid luţam etaocs es .ielu ed irugnil ie rt gnicnî es ta rapeS .atag iced .tecnî rad .ătsixe dnâc .eiimăl ed ămaez uas teţo iş e ras ăguada eS .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâc iş etasip elijoc nup es .ăpa ed uas bla niv ed rahap nu iş lu repip .rtnî ăpa atâta eb reif eS .ica r al iş aC .tocolc nî tad ua dnâc lutnemom nid etitocos .ăciocs nid aenrac lutot uc etaocs eS .etunim 51 — 01 ăpuD .ăpaec iş ăpus ed tavazraz .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc iş talăps iş sela luze ro enup es .e raotăpăcnî ăţitarc o.eras .aţitarc ătlas es dnâc nî dnâc niD .pisin ed ămru ănâmăr iam un ăs ac .ălbat ed ăm rof o.lejnu rtăp ed eznu rf ruje rpmî nup es .561 .iiv tnus dnâC .atag etse dnâC .ărutinrag tperd csev res iş ze ro uc tiş râfs al ulpmu es e rac ecapa rac avetâc et rap o al asăl top es aenemesa eD .ielu niţup etâc dnânup .rtnî ăzaşa eS .iicoljim icar 81 ICAR ED FALIP .taidemi dihcnî es ăcaD .tasip io rutsu niţup .ei ruf raf o ep somu rf ăzaşa eS .rtnirp amaez ă raoce rts eS .etiţăruc elebal iş elirutâg iamun uas iţ reif ica r ruje rpmî nup es iş eiruf raf ep ăzaşa eS .iidim gk 2 ETREIF IIDIM .esihcsede rtnî tnus dnâC .lejnurtăp ed ăznurf 1 .eras ărugnil 1 .ăsaotnu ăme rc o ac ecaf es ănâp .eras .tsug ăpud .ioru tsu ed ieţăc 2 .io rutsu ed ieţăc 3 .iicar urtnuănî ăcnu ra es .etunim icnic ăcnî cof ep niţ eS .etalăps enib et raof iâtnî iam eiube rt .iş io rutsu ed ieţăc aviţâc nup eS .rol apa nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .eniâp ed eilef 1 .dnuf al ănâmă r ăs t reif al iidim ep ed sni rpsed iam a-s e rac lupisin ac u rtnep .etşe rod enic rai .ă rtaip ed ăţiluip o-rtnî enib ăzaesip es iş ăjaoc ed elicun ăţă ruc eS .esihcnî enib eif ăs eiube rt eliciocS .rtnî enib ăcae rf eS .ănişam ep tce rid un rad .etepsao rp ed etaop es tâc eif ăs ele ac etse roliidim ae rităge rp al eiţidnoc ămirp o .iicar t reif ua e rac nî ămaez ed itşec urtap uc gnits es .ielu ed irugnil ie rt ăţita rc o-rtnî gnicnî eS .eliinedo rim .dihcnî es un ăcad .a rugnil uc ălbmu iam es un iş etunim 03 — 02 rotpuc al luze ro ăd eS .tlum iam un .iicoljim icar 81 ICAR ED AELODROCS .ătado etlum ae rp un .icun 05 .

ăb raif ăs pecnî dnâC .işolococ ăcaf un ăs ac .eras .etnib reif tnu nî uas ă rutnu nî tijărp al nup es iş taula nî eiaom es .”etreif iidiM“ al ac iţătitnac işaelecA ETIJĂRP IIDIM .ăţilucruf o uc eliidim uai eS .ăguada es e rac al .eras .071 .etpal irugnil 2 .nifad .iţnib reif csev res eS .rasecen etse ăcad .ă rav ed elinul nî iş acnâm top eS .53 .iclem ed inizud 3 IŢREIF ICLEM .etocolc 3 — 2 aed ăs ăsal es iş eliidim treif ua e rac nî amaez ăguada eS .teţo ed lerăhăp 1 .ăsnicnî ă rutnu nî cudo rtni es iş telpmoc i repoca es a u rtnep ăţilucruf o uc c rotnî es .vocrom 1 .tnu răm et raof ătaiăt ăcim ăpaec o iş bla niv ed nilp ae rp un rahap nu enup es .ei rătăcub ed e ras ed ărugnil o iş teţo ed rahap nu ămaot es ie etsep iş rotăpăcnî sav nu.iorutsu ed ieţăc 3 .961 .niv ed rahap nu .epa etlum iam nî enib iiclem ălaps eS .eituc o-rtnî uas sihcnî renap nu.u rtnuănid aenrac etaocs es iş ăpa ăniţup uc eliidim b reif eS .ătado iclem 01 — 8 etâc uai es .sela ze ro ed ăcşaec o iş .ăpa uas enrac ed ămaez .ăcim ăpaec 1 .repip ebaob 01 .capac nu ac ăţihgjop o uc ănrai u rtnep dihcnî es dnâc .eiaolp nî tanrut lutemsep iş edepe r âcsaepot es ăs ac icim eleţăcub nî taiăt lutnu ăguada es .etrap o al tlum ae rp aets un âs iclem iimirp ac urtnep .”etreif iidiM“ al ac iţătitnac işaelecA IIDIM ED FALIP .lu repip iş ae ras . repip iş e ras .enitsetni nid ai răd rum ătaot enimile ăs ac .edepe r ezedeco rp es ăs eiube rT .aţitarc ălaps eS .171 ETŞEP .tnurăm ătaiăt .ăniăf nid .nif taiăt lucigap ra iş ămups tutăb luşubla ăguada es tijărp al enup es a ed etnianÎ .etpal .ăniăf irugnil 2 .ăciocs nid tocs es iş iiclem b reif eS .ăpaec .eras .atag iimitlu tnus ănâp .uo 1 sulp nî .iilef etaiăt luvoc rom iş ăpaec .e ro ie rt icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .ielu uas ăru tnu g 001 .uo 1 sulp nî .ielu ed ăţirugnil o .861 .iro 3 — 2 ed amups ai es .etitălc ed ac taula nu ecaf es etnianî e ro ăuod uC .iinişam aenig ram ep egart eS .ărutnu ni tijărp niţup lejnu rtăp ed ărutinrag o uc .iv res a ed etnianî ăro ed t refs nu uC .epa etlum iam nî ălaps es iş grucs eS .eliidim t reif ua e rac nî amaez nid itşec ăuod uc gnits eS .iinedo rim .atag epao rpa etse luze ro dnâC .nifad ed ăznurf 1 .teţo rahap 1 .evlozid es ăs elirucus ac u rtnep .ăniăf irugnil 2 .niv uc rahap 1 .iţnib reif csev res eS .repip ebaob 5 .rtnî nup eS .izlac csev res es iş ăciocs nid tocs eS .etpal .e ras iş şuneblăg nu .iirăcnâm lutsug ăcirts atsaeca ece raoed .ielu ăţirugnil 1 .ăniăf .eiâmăl uc .761 .sus iam ac iţătitnac işaelecA TAULA NÎ IŢIJĂRP ICLEM .ielu uas tnu irugnil 2 .cof ep ăsal es iş sos nî eliidim nup eS .1 ed mac parc 1 LOSAR PARC .e ro ăuod leftsa niţ es iş roşu ăcetsema eS .ăpus ed tavazraz .etui cof al ădacs ăs ăsal eS .iişo r ed lunoilub enup eS .etnib reif etşev res es iş ănraotsăr eS .tiţucsa tiţuc iunu luf râv uc roşu ednirpsed es atseca capac ua ăcaD .repip .uo niD .ielu uas ărutnu g 001 .eras .so rocăr col nu.eras ărugnil 1 .tacot cigapra ărugnil 1 .ăpa l 2 .eti rătnî rol eli rucus nid ătam rof .repip .zero uc ăcşaec 1 sulp nî .rotpuc al ăd eS .sav tla nî amaez egrucs .eliidim nup es .eiâmăl ed ămaez uc csev res eS .iiclem iţot csejărp es ănâp i ro 3 — 2 ed aiţa repo ătepe r eS .urbmic .gk 5.etpal ed irugnil 2 .ece r ăpa ed u rtil 2/1 uc iopa b reif eS .tacsu enib iopa iş talăps .rtnî eliz 51 ăsnî iţuniţ eiube rt zac tseca nî .eitram nî ănâp ei rbmotco nid dnâpecnî işotsug iam tnus iicleM .taula nî eiaom es .ăcim ăpaec o ielu nî uas tnu nî roşu csejărp eS .ăpaec 1 .rtnî .ănâtnâms o ac so rg taula nu ecaf es repip iş e ras .eiâmăl ed amaez iş lulejnu rtăp iopa .ăb raif ăs ă răf rad .noilub ăţirugnil 1 .ăciocs nid tocs es iş sus iam tatăra a-s muc ăpud eliidim b reif eS .

ăcuitş .gk 1 ed parc 1 PARC ED ERACNÂM .atag etse ănîp tişubănî ăb raif ăs ăsal es .teţo ed i rugnil 5 — 4 uc etşe răpo es .ielu uas tnu ărugnil 1 .ăpa atâta uc ăţitarc o.iul aemi răm ed edniped t reif al eletşep eniţ es tâc lupmiT .no rtsac nî ătaruce rts if a ed etnianî .dlac etşev res eS .ecafsed es aenrac iş egnâ rts es aeleip .lusos etşetăgerp es ec ănâp e ras uc ăsal es iş ătivi rtop emi răm ed iţăcub nî eiat es .ăta rtnecnoc ed lutsed etse un amaez rai .ătitocolc ăpa nî tce rid treif al enup es atseca .io rutsu ed ieţăc 3 .a ed etnianî etaocs es iş tamârăfsen enup es atseca .eletşep ăţăruc eS .ăgilămăm uc .eiube rt tâc amaez ădacs ăs ăsal es iş eletşep etaocs es .eras .repip ed farp nu uc eletşep enup eS .vocrom nu ăguada es ătineblăgnî etse dnâc .)tsug ăpud( e rat eif un ăs io rutsu ed luso rim ac urtneP .ăniăf ărugnil 2/1 .271 .ăpaec 1 .t reif al eletşep enup es dnâc lutnemom nÎ .)74 .ece r etşev res es iş arpusaed arumaras ănraot es .ăpaec o .rtnî uas ăcnâda eiruf raf o.ae răzam .bla niv uas teţo t reif al ăguada es ăcad tibesoed tsug nu ătăpac eletşeP .ăpa l 2/1 .ănitaleg ed eiaof o aguăda etaop es eioven aL .rtnî cof al enup eS .iilef ătaiăt apaec ielu nî etşejărp eS .etşep gk 1 PARC ED EITFIP .ieţileip a eiu rtsăbla ae raoluc eze rtsăp ăs ac .emâ răfs es un ăs ac .eras .tacetsema etşep nid ecaf etaop es e racnâm işaeecA .atag ăcnî etse un eletşep iş e rat ae rp edacs ăc ăsnî ăv resbo es ăcad . repip ed ebaob avetâc iş e ras .erăzam ed ănâm o .ielu ăţirugnil 1 .rtnî eletşep ăzaşa eS .lutsed tuzăcs a amaez ec ănâp niţ eS .eteged e rtnî ă rutăcip o dnâul .et rap o al aţitarc ega rt es .ielu irugnil 3 .et rap o ep iâtnî .etunim 5 cof ep ăcetsema eS .lejnurtăp 1 .aniăf enup es .gk 1 ed parc 1 PARC ED ICEVIHG .repip ed farp nu .tâcnî leftsa .tivi rtop cof al b reif eS .v( ăzenoiam uc etşev res eS .repip ed ebaob avetâc .iţăcub nî eiat es .rapiţ .iram ianr elesao iş ii rănips ariş .ăpa nî ăsal es iş iulusav lu ratărg ep eletşep ăzaşa es .nifad .ătuzăcs eif ăs eiube rt ae racnâM .eras .treif al eletşep etşe răma e rac .rotpuc al tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş eletşep iş ielu ed i rugnil ăuod nup es .iv res .eliişo r uas ăpa uc taiţbus lunoilub ăguada es .edrev lejnurtăp .e ram iam parc nu egela eS .ănileţ iş lejnu rtăp nu .ece r etşev res eS .iorutsu ed ieţăc 2 .vocrom 1 .losar u rtnep ac eletşep ăţăruc eS .cigapra erif 02 .ăguada eS .ălaps es iş u rtnuănî ăţă ruc eS .ăro ed t refs nu ti repoca ăb raif ăs ăsal eS . roşu ednirpsed es .ănileţ .371 .gk 1 ed parc 1 ĂRUMARAS NÎ PARC ED ĂTRUB .ădni rpuc el ăs tâc .ied ra ed aiob ăniţup uc iş e ras uc ăpa eb reif es pmit e rtnÎ .etreif epao rpa tnus dnâC .lutavazraz treif a ec ăpuD .aiob ăţirugnil 1 .ăpa ăniţup ăguada iam es .471 .tnu uc dlac iş iv res etaop eS .ătlalaec ep iopa .ăb raif iam ăs eiube rt un apa .amaez ăraoce rts es arpusaed iş no rtsac nu.iişor 4 uas noilub irugnil 2 .63 .t reif al eletşep enup a ed etnianÎ .ăgnul ei ruf raf o ep ăji rg uc ăzaşa es .rtnî lupac uc ănue rpmî nup es iş etivi rtop iţăcub eiat eS .nil :ulpmexe ed .uşor niv erahap 2 .ăraoipira o ed dnâgă rt .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî lucigap ra dnâC .eiruf raf nî eletşep ăzaşa eS .ifotrac ed iilef avetâc .adaoc iş lupac eiat es iş ăţăruc es .nifad ed ăznu rf o .e ras ăniţup ăguada es iş amups ai eS .eletşep t reif ed laiceps lusav nÎ .ed rev lulejnu rtăp .eiâmăl ed iilef uc uas lejnu rtăp ed iz rev eznu rf uc iş treif lutavaz raz uc ruje rpmî etşesinrag es iş .lejnu rtăp ed e riţbus ănicădăr o .eras .iilef etaiăt .repip ed ebaob 5 .dnâc icnuta atag etse ăcad etşaonuc eS .iilef taiăt voc rom nu b reif es .t reif etse eletşep ăcaD .luparc ăţăruc eS .edrev elosaf ed ănâm o .ăpa nî ăcsaecăr es ăs ăsal es ece r tiv res losa r eletşeP .571 .e ram ae rp ărudlăc o ed csu rb snirpuc etse eletşep ăcad ece raoed .emignul nî . ratărg al girf es iş ielu uc pa rc ed eliţătămuj gnu eS .ăuod nî eletşep ăcipsed eS .iuletşep iemiţepso rp a rpusa ălaiodnî o ătsixe dnâc icnuta iamuN .ti răpo iş tiţă ruc lucigap ra uc ielu uas tnu ed ărugnil o ăţitarc o.t reif al iopa aguăda etaop es teţo tsecA .lurată rg uc iopa etaocs eS .iitfip nî uas ăb roic nî b reif es adaoc iş lupaC .tnurăm tasip luio rutsu iş nifad ed aznu rf .esaoielc ătmis es ăs .ele raotătonî tocs es .ăti rocăr amaez nî tasip io rutsu niţup ăguada etaop es tsug ăpuD .pac al ed rama luso ăji rg uc etaocs es iş izlos ed eletşep ăţăruc eS .eiaom es ăs pecnî aetseca dnâc .luniv .lutavazraz etşetăge rp es ănâp aets ăs ăsal es iş e ras ăd es .iţăcub nî ătaiăt ed rev aelosaf .egehcnî es ăs ac u rtnep ece r al e ro avetâc eniţ eS .

iizlos dar es iopa iş egi rf es iâtnî aeeca eD .ae ras iş iişo r ed lunoilub .rtnî ăzaşa eS .eletşep tâta nup eS .i riţbus iitef ătaiăt apaec enup eS .enib ăpacnî ăs e rac nî ăgnul ăţita rc o.iizivug ăţăruc eS .ăzae răs es iş ătivirtop emi răm ed iţăcub nî eiat es .etnib reif luielu nî iţ răp elebma ep etşejărp es iş ăniăf nirp ăd es .lunoilub ăguada es e rac al .aiâmăl .ăniăf irugnil 2 .tiţuc nu uc .ăuiăf irugnil 2 .cipsa .v( losar luparc al ac itătitnac işaeleca csesolof eS LOSAR UĂLAŞ .etnib reif ielu nî csejă rp es iş ăniăf nî uad es .iicoljim epec 3 .tijărp tsof a e rac nî luielu iş tâc .iişor ed noilub ărugnil 1 .dlac etse eletşep dnâc roşu iam ecafsed es aenraC .repip ed ebaob 5 .ielu ed irugnil 3 .73 .ăţitarc nid lusos uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .ăniăf irugnil 2 .icar ed i rutâg .tpirf al ed ăsamăr alae rgen iş iizlos ăţăruc es .ruje rpmî nup eS .bla niv rahap 1 .nabib gk 005.no rtsac nu.eiruf raf ep ăzaşa eS .cte teţo nî iţevartsac ed eţuilef .lu repip iş nifad ed eliof .eras .etnâb reifnî es ăs luielu enup eS .ălaps es iş u rtnuănî iitşep ăţăruc eS .luio rutsu etaocs es .repip ed ebaob 5 .)171 .eiâmăl ed iilef 6 .eras .rtnî uas ăcnâda eirufraf o.temsep nî iş ijă rp etaop eS .atag tnus ec ărusăm eP .iilef etaiăt elepec ielu nî csejă rp eS .ăro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş ăzae răs es .etatămuj iş ă ro o eniţ es .uşor niv rahap 1 .871 .ece r iş ăsnî nub etse .ăpa ăniţup enup iam es .nifad ed iof 2 .izlos ed ue rg iam ăţăruc es lunabiB .luălaş eb reif eS ĂZENOIAM UC UĂLAŞ .971 .ielu g 001 .eras .nifad ed eliof .gk 1 ed parc 1 TIJĂRP PARC .aiob ed ăţirugnil 1 .iedra ed aiob ăniţup uas etui .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .emugel ed ae raotăză r uc ec recnî ăs etaop .)74 .gk 5.elesao etaot ăji rg uc tocs es .ece r etşev res eS .gk 1 ed parc 1 PARC ED EIHCALP .uşo r luniv uc gnits eS .ielu g001 .ăgnul ei ruf raf o ep ăzaşa eS .tijărpen eletşep uc iş ităge rp etaop es aihcalP .iuletşep am rof ed ăgnul eiruf raf o ep ăzaşa eS .ed rev ătalas ed iof .izlos ed iâtnî eţe ruc i-ăs eniţ eniC .lupa rc iş ac lef al etşetăgerp eS .epec 3 .ioru tsu ed ieţăc 2 .ăpa rahap 1 .ăro ed t refs nu niţup lec aets ăs ăsal es iş u rtnuănî iş ărafa ep ăzae răs es .emâ răfs es un ăs ac tecnî .noilub ărugnil 1 .luio rutsu .edrev lejnurtăp .luniv .lejnurtăp ed eznu rf nup es ruje rpmî rai .1 IŢIJĂRP IZIVUG . roşu iş dnuf nu ep nup es .771 .nifad ed iof 2 .temsep ed irugnil 3 .eiâmăl uc csev res eS .lurepip .ielu g 001 .ătlalaec ep iş et rap o ep c rotnî eS .iv res a ed etnianÎ .1 ĂRUMARAS NÎ NABIB.edrev lejnurtăp .ăgilămăm uc ece r etşev res eS .rotpuc al ăd es .ăuo 2 .cim ied ra nu iş enup es e rac nî ăta răs iş ătraif ăpa ănraot es .ăgae rtnî iam tâc aenrac etaocs eS .1 ed parc 1 ROTPUC AL PARC .rtnî ăzaşa eS .ăta ruc ăp râc o uc ăcusu eS .)871 .lejnurtăp ed eznu rf uc .gk 1 ed uălaş 1 ENAP UALAŞ ED UELIF .ielu irugnil 3 .eras irugnil 2 .ăpa ed enib eg rucs eS .eiube rt tâc edacs ănâp .dlac etşev res eS .ielu uc luparc enib egnu eS .e ras uc ătarăse rp enib iş ăsnicnî atilp ep tce rid ăgi rf es ăs nup es iş ăcusu es .luparc ăţăruc eS .ivizug gk 005.etatilibisop ăpud iş tsug ăpud .081 .v( ăzenoiam ed sos nu a rpusaed ănraot es .atag eletşep if a ed etnianî tlum ae rp edacs ăcaD .ăp râc o uc eletşep ăcusu eS .671 .eletşep ăţăruc eS .v( tijă rp u rtnep ac lef al eletşep etşetăgerp eS .ijărp es a ed etnianî temsep nî iş uo nî eiaom es .ăniăf nirp ăd es zac tseca nî .eras .luielu .381 .eras .ătis o-rtnirp tuce rt .

ădlac etşev res eS .repip .repip .tacot lejnu rtăp .uicoljim uălaş nu ăţăruc eS .pac ed iamun ăsnirp enâmăr aeleip tiş râfs al tâcnî leftsa .niv ed railap 1 .atag etse eletşep dnâc ănâp ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .lupa rc iş ac lef al b reif es iş ăţăruc eS LOSAR IIBMURCS .iilef ătaiăt apaec iş ic repuic avetâc tnu nî tarapes ăşubănî eS .icim iam itşep aviţâc izlos ed ăţăruc eS .nil gk 005.acuitş ăţăruc eS .eletşep ăţăruc eS .ăniăf ărugnil 1 .ăta ruce rts ămaez ăniţup arpusaed ănraot es iş eiruf raf nî ăzaşa eS .1 ROTPUC AL ĂCITĂLP .eras .etnib reif ielu nî etşejă rp es iş temsep ni rp iş uo ni rp iopa .etşep nid socs ua-s e rac elesao etaot iş ifotrac iş tavaz .eletepac eiat es .881 .ăpa l 2 .ăpaec 1 .eiâmăl uc .ă ro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd eS .ăpa uc tacetsema luniv .adaoc iş lupac eiat eS .ăpa ed ăcşaec o uc taiţbus lunoilub ănraot es e rac etsep .enrignul nî .repip iş e ras ed etşevi rtop es iş tacot lejnurtăp enup es .e ras ed etşevi rtop eS .ielu uc enib lutot ăcae rf eS .noilub irugnil 2 .ăvat nî luteţo ănraot eS .e ras ăniţup iş repip .ă ro ed etatămuj o eras uc aets ăs ăsal eS .tacot edrev lejnurtăp ărugnil 1 .681 .ădra es un ăs ac urtnep ăcetsema eS .ăgaertnî ănâmă r ăs ac eiţneta uc aeleip etaocs eS .ăcitălp gk 005.iicoljim ifotrac 4 .ălaps eS .1 NIL ED ERACNÂM .ielu irugnil 3 .vocrom 1 .esao ep ed aenrac ecafsed eS .e ras ăd es iş ălaps es .ăvat o.e ras ăguada es .ăgnul ăţitarc o-rtnî lutnu enup es .elpmu es ec ăpuD .elăuo ăguada es .ătrub ep ăruteiăt ălpmis o ecaf citanâmednî etse eniC .eniâp ed eilef o .781 .eiruf raf o ep eletşep ăzaşa es .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş ăzae răs eS .ielu nî etşejărp es iş ăniăf nirp ăd eS .eras .ăniăf ărugnil 1 .atag etse dnâC .esao ănîmăr iam un ăs ăv resbo es iş iirănips a riş etaocs es .ăpaec 1 .rotpuc al ăd es iş eletşep ăzaşa es .ăuod nî tcaxe ecafsed eS .)36 .rotpuc al ăd es iş eletşep ăzaşa es .soiăt ae rp un iş cim tiţuc iunu lurotuja uc iopa .repip .etşep uc aţitarc nî nup eS .lejnurtăp ed iof .eiâmăl uc .sus iam tatăra ma muc ăpud eletşep etşetăgerp eS .iirănips ariş etaocs es iş emignul nî ăuod nî ăcipsed es .uicoljim cof al .tatnâb reifnî tnu nî niţup csejărp es iş ăniăf ni rp uad es .eras .ăpa ed ăs raots enib ăcuitş ed aeleip elpmu eS .ielu g 001 .gk 1 ed ăcuitş O ĂTRAIF ATULPMU ĂCUITŞ.ăb raif ăs ăsal eS .iuletşep am rof ăd eS .icrepuic ed ănâm 1 .1 NIL ED EINHAI .sus iam ac lef al arutulpmu iş eletşep etşetăgerp eS .ielu nî tot tarapeS .ăpaec ed lusos uc ănue rpmî ăţita rc nî eletşep ăzaşa eS .et rap o al ăsal es iş e ras ăniţup uc ăcae rf es .ăniăf nirp ăd eS .i riţbus iilef ătaiăt apaec etşejărp es .aeleip ăcafsed ăs epecnî .ăţita rc nid lutnu uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .lupac tupecnî al ed aiăt ăsnî etaop eS .iicoljim epec 4 .teţo irugnil 2 .481 .samăr lusos uc ăcetsema es .ăvat nid luielu uc egnu es dnâc nî dnâc niD . repip .iţ reif iivoc rom iş iifotrac nup es ruje rpmÎ .581 .rtnî ielu ed i rugnil avetâc nup eS .eiâmăl uc edlac csev res eS .t reif al ăgnul ăţitarc o.eras iş ăpa uc .şuneblăg nu uc lusos etab eS .tipot tnu g 001 .e ras uc saec nu niţ es iş epa etlum iam nî ălaps eS .eleip ed ăţăruc eS .981 .ielu ăcşaec 2/1 .83 .eras .etpal ed ărugnil 1 .ticăr iam a-s ec ăpud etşev res eS .ti rocăr iam a-s ec ăpud etşev res es iş ei ruf raf nid eletşep etsep ănraot eS .ece r etşev res eS .s rots iş etpal nî taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc ănue rpmî .rtnî enup eS .tnu ed irugnil 2 sulp nî .tacot ed anişam ni rp ece rt es .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL ĂTULPMU ĂCUITŞ .nil gk 005.şuneblăg 1 .v( iişo r ed sos uc uas tnu uc ădlac uas .sod ep ăs raotnî ăşunăm o ac etşep ep ed etaocs es iş tâg al aeleip ednirpsed es iopa .ă ro o vitamixo rpa eniţ eS .ăuo 2 .eiâmăl uc uas ăzenoiam uc etşev res eS .col al ăzaşa es iş tulpmu a-s ednu ep esaoc es .ăcusu eS .

nifad ed iof 2 .ătivi rtop emi răm ed etse dnâC .ti rbihc nu uc ăc raecnî eS .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .emisărg e rugnis ăsal .491 .tnu uc iş iţreif ifot rac uc etşev res es iş eiruf raf ep ăzaşa es .ielu g 001 .eiagit o-rtnî tnu egnicnî eS .repip ebaob 01 .eiube rt tâc lunaclac ăzae răs eS cof al ătnetsize r eiruf raf o tnu uc egnu eS .eleip ed ăţăruc eS .ge rtnî etşev res es un lunaclac iecibo eD .eiâmăl uc csev res eS .tirbihc nu uc ăc raecnî eS .93 ETŞEP ED ĂCSUCAZ .naclac etsep eiruf raf nî lusos ănraot es .etnib reif etse dnâc iş ielu ăguada iam es .eiruf raf ep ăzaşa eS .tijărp uas treif ităge rp etaop eS .icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş iinişam aenig ram ep iopa egart eS .cte nu rom .uicoljim cof al rotpuc al ăd eS .1 ETŞEP ED ĂTANIRAM .ielu nî tijărp lec al ac lef al eletşep etşetăgerp eS .iţ reif ifotrac uc .eras . rujerpmî iţazeşa .ăta ruc ăp râc o.lejnu rtăp ed eznu rf iş eiâmăl ed iilef ed ărutinrag uc .nifad ed eliof .ăpa uc tiodnî niv ed teţo uc egnits es e rac .ăcsaeneblăgnî es ăs asăl a ă răf ăcetsema es iş ăniăf atîta tot enup es etnib reif etse dnâC .parc nid ecaf etaop es ataniraM .eras .etşespil ăcad .sus nî ăbla aet rap uc eiruf raf nî ăzaşa es .naclac gk 005.ă rgaen etse aeleip ednu aetrap ep gnul nî ăruteiăt o ecaf eS .ă ro o vitamixo rpa eniţ es .u rtnuănî ăţă ruc es .iv res a ed etnianî etunim 01 uC .)871 .eletşep tijă rp a-s e rac nî aiagit nÎ .u rtesin .naclac ed lutacif etse sotsug etraoF .eletşep iş ac .ănâtnâms g 002 .ăţi rugnil o etâc ătanrut .tnu ed ărugnil etatămuj o etşezlăcnî es tarapeS .tnu uc enib etşepo rts eS .etnib reif et raof etşev res eS .lejnurtăp ed eznurf .v( luparc iş ac lef aî etşetăge rp es iş etivirtop iţăcub eiat es .repip iş e ras ăguada eS .iibmurcs gk 005.t reif etse eletşep .iişo r ed lunoilub ăguada eS .ăgnul ei ruf raf o ep ăzaşa eS .eliibmu rcs ăţăruc eS .etivi rtop iţăcub nî eiat es iş lunaclac ăţăruc eS .ue rem ăcetsema es iş .epa etlum iam nî enib ălaps es iş ruje rpmî ruj ed ele raotătonî iş adaoc e ram ecef raof nu uc eiat es .rtnî enib ăcusu eS .191 .naclac gk 005.atag etse dnâc iş .iirănips a riş ed epao rpa .eras .1 ROTPUC AL NACLAC .rtnî .1 TREIF NACLAC .1 TNU NÎ TIJĂRP NACLAC .591 .eliţrăp ăuodnîma ep csejărp es iş ăsnicnî aiagit nî iopa nup es .ieiruf raf aemi răm ed .ăb raif ăs epecnî ănâp e ram cof al enup eS .etnib reif et raof etşev res eS .naclac gk 005.ăniăf irugnil 2 .teţo irugnil 2 .lu repip .tnu irugnil 3 .tipot tnu g 001 .cof ep aiagit enib egnicnî eS .lef işaleca nî eb reif es ătacub nid taiăt eletşeP .691 .091 .sos ed itşec ăuod e rasecen tnus etşep ed gk 1 urtneP .ăsao rg iam aec aet rap nî roşu ărtni lunmel dnâC .ăzae răs es iş gnul nî ăuod nî eiat es .u rca iş ta răs lutsug etşevirtop eS .tăpsaorp tnu g 05 .uas capac nu uc ă repoca eS .ăniăf irugnil 2 .dlac al eniţ eS .sus nî ăbla aet rap uc etşep t reif ed laiceps lusav nî eletşep ăzaşa eS .ielu ă răf iş tnu ă răf .etpal niţup uc no rtsac nu.ed rev lejnu rtăp ă rase rp eS .lejnurtăp ed eznurf .iicoljim ifotrac 6 .repip .t reif u rtnep ac etşetăge rp es iş ătivirtop emirăm ed naclac nu ăţăruc eS .ăniăf ărugnil 2/1 .etşep gk 005.eleip ed ăţă ruc es iş rotpuc nid etaocs es .1 EIAGIT AL IIBMURCS .e rat iam ăbla eit râh ed ălaoc o uc .ă rudlăc ed lef al snurtăp eif ăs eletşep t reif al tâcnî leftsa .rtnî ăro ed t refs nu niţ es e rac .noilub irugnil 2 .esarg dniif eliibmu rcs ece raoed .ăpa 12 .391 .ielu niţup uc gnu es .eiîmăl ed ămaez ăniţup iş tipot tăpsao rp tnu ănraot es arpusaed rai .tăpsaorp tnu g 05 .t reif lunaclac iş ac .eiruf raf nid lutnu uc pmit nî pmit nid egnu eS .etpal nid eliţăcub grucs eS .eiâmăl 2/1 .ăţăruc eS TIJĂRP NACLAC 291 .tacot .etpal irugnil 3 .anâtnâms ăguada eS .ielu ărugnil 1 .e ras ăniţup iş ece r ăpa uc . .ăniăf ed ă rugnil ed f râv nu enup es .etnib reif ăpa uc sav nu.tnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es .eiâmăl 2/1 .

repip ed elebaob iş nifad ed aznu rf .e ras ăd eS .iilef etaiăt etaot .aznârb ă raserp es .ăpus ed tavazraz .ae ras .eletşep ăţăruc eS .tijărp eletşep ăguada es .es raots enib iş ăpa nî etaium elelfihc ăguada eS .sos ed eţi rugnil avetâc uon nid iş etşep ed eliţăcub iopa ăzaşa eS .rtnî ăcusu eS .eme rv ătlum iam a rtsăp etaop es etşep ed acsucaZ .iişor g 005 .lejnurtăp 1 .ăpaec 1 .zac tseca nÎ .ăgu rtsăp .rotpuc al ăd eS . rotpuc al ăd eS .repip .ăniăf ed ărugnil o iş tnu ed ă rugnil o.ăniăf ărugnil 2/1 .eras .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es .791 .ielu g 001 .ăuo 2 .rtnî ă ro ed etatămuj o eb reif es iş ăgael es .elfihc 2 .tnu irugnil 2 .elic repuic ăţăruc eS .etpal uc uas ănâtnâms ed ăcşaec o uc egnits es iş .etocolc avetâc ăpuD .ămaez itşec 2 .ăniăf irugnil 2 .eras .etşezlăcnî es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ es iş treif a e rac nî apa nî enup es .ăcuitş uas uălaş .enaoracam g 003 .rtnÎ .)36 .iilef eiat es iş ălaps es .e ras iş tnu ed ărugnil o uc ăşubănî es iş iriţbus ae rp un iilef eiat es .102 IRUTĂCOT .eras .tăpsao rp tnu niţup iş ăsa r ăznâ rb uc ărase rp es .ăniăf irugnil 2 .e ras ed etşevirtop es iş ătijă rp ăpaec ăniţup ăguada es .etpal itşec 2 .ăsar ăznârb ed irugnil ăuod sos nî ăguada eS .04 ITŞENEVODLOM ELAOJRÂP.ăsar ăznârb irugnil 2 .lusos arpusaed ănraot es .repip ebaob 01 .ăniăf ed ărugnil o uc bla sos nu ecaf eS .1 .aeleip iş elesao socs ua-s i aiu răc .eleip ed iş esao ed ăţăruc es etnib reif ăcnî etse tâc iş ăpa ed enib egrucs eS .etşep ed irudnâ r .e raoluc edni rp ec ătadnî atag etsE .nu rom .arpusaed tinemu r a-s dnâc atag etsE .sos ed eţi rugnil avetâc nup es cof al ătnetsize r ei ruf raf o.aţileip iş elesao eiţneta uc socs ua-s i aiu răc .nu rom .rtnî eletşep ăzaşa eS .lurepip .eletşep treif a e rac nî amaez uc uas etpal uc egnits eS .etşep gk 005.ăp râc o.ei ruf raf nî tică r a-s iş ăsam al ed samă r a eletşep ăcaD .cof al ătnetsize r ăm rof o.tnu ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .sos ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlU .sos .ielu uas ărutnu g 001 .tirocă r a-s ec ăpuD .avetâc iş ăsa r aznâ rb ă rase rp es iş sos ed lutse r ănraot es .tnu ărugnil 1 .tnu uc cof al ătnetsize r ăm rof o egnu eS .teţo nî ta rum etevartsac nu ăpa ăniţup uc b reif es tarapeS .îcrepuic g 005 .ăznârb .v( iişo r ed sos uc csev res eS .rtnid şatnâr nu ecaf eS .ătis ni rp ce rt es iş eliişo r b reif es pmit e rtnÎ .tijarp if a ed etnianî ăniăf nirp ăd es un eletşep .eletşep treif a e rac nî amaez iş tnu ed anu .etrap o al ăd eS .esao ărăf etşep g 052 ETŞEP ED ELETFIHC .ăsar ăznârb irugnil 2 .etşep gk 1 ICREPUIC UC ROTPUC AL ETŞEP .snicnî ielu nî etşejărp es iş ăniăf ni rp etşelăvăt es .etşep g 005 ENAORACAM UC ROTPUC AL ETŞEP .002 .treif etşep ed tse r eciro nid caf eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .icim iţăcub eiat es .tnemag rep eitrâh uc ă repoca es .ic repuic .etui cof al .dnânretla ăzaşa eS .t reif etşep eciro ed i rutse r ăzaeţniube rtnî eS .t reif eleteva rtsac uc iş lutavazraz uc ăcetsema es .elăuo .enac rob nî ăzaşa es ăti rocăr acsucaZ .tavazraz iş e ras uc ăpa nî eb reif eS .etşep gk 005.tnu iş ăniăf nid şatnâr nu ecaf eS .etpal uas ănâtnâms ăcşaec 1 .ăsar ăznârb g 001 .ăniăf ărugnil 1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .891 .991 .vocrom 1 .e ras uc ăpa nî elenao racam b reif eS.ănue rpmî enib lutot ăcetsema eS .ăpa uc sav nu.ăb raif ăs etunim avetâc ăsal eS .)lavacşac uas( ăsar aznârb etşetăgerp es tarapeS .etmb reit ielu nî uas ărutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es e rac ednuto r eletfihc caf eS .tnu ed eleţăcub .ăsar aznâ rb .ece r etşev res es .teţo nî cim etevartsac 1 .esrucs enib elenao racam dnitnî es arpusaeD .nifad ed iof 2 .t reif etşep ed lef eci ro ăzaeţniube rtnî eS .1 ROTPUC AL ETŞEP .ăgu rtsăp uas u rtesin .lejnu rtăp nu iş voc rom nu .tnurăm eletşep ăcaot es iş aeleip iş elesao etaot ăji rg uc tocs eS .

fotrac nu iş voc rom nu aguăda top es .esaofup iam iş edegarf iam eif ăs elelaoj râp ac urtneP .ărutăcot urtneP ETANIRAM ELETFIHC .ănişam nirp ătad o ăcnî ătad eif ăs a rutăcot ac enib etsE .ărutmi ărugnil 1 .cim cof al etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş roleletfihc a rpusaed ănraot eS .iicoljim işarg iedra 21 IŢULPMU IEDRA .ăniăf ăţirugnil 1 .”etaniram eletfihC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA NOHRAT UC ETANIRAM ELETFIHC .202 .noilub ărugnil 1 .nmel ed ărugnil o uc ăcetsema eS .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf ni rp uad es e rac ednuto r eletfihc ăzaem rof es iş sus iam ac ă rutăcot ecaf eS .ieţidoc lu ruj nî capac nu eiat eS .ednuto r e raoşirep icim ănâm nî caf eS .ărutnu ăniţup nî ătijă rp .eras .cim cof al niţup ăb raif ăs ăsal es iş role raoşirep arpusaed ănraot eS .etui aerp cof nu aL .ănileţ ed ăznurf ăniţup .eteged ăuod tâc ăsao rg eniâp ed eilef o al ed luzeim tiş rîfs al rai .502 .rtnî ăzaşa es iş sus iam ac eleletfihc csetăgerp eS .rtnî ăzaşa eS .e ras ed etşevi rtop es iş nif tacot rarăm ed ăţi rugnil o ăguada eS .ăniăf ed ărugnil o uc eioven al tiucolnî if etaop e rac uo nu ăguada eS .ăţitarc nî sos uc iţazeşa if a ed etnianÎ .aenrac uc ătadO .ăcav ed enrac nid ecaf top es elelaoj râP .ărutăcot urtneP ĂNÂTNÂMS UC ERAOŞIREP .teţo ărugnil 1 .iişor g 005 :sos urtneP .nifad ed iof ed col nî nohrat dnîguăda sus iam ac lef al csetăgerp eS .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nî uad es e rac .302 .ătacot ăpaec o îş ănişam nirp ăd es .eniâp ed eilef 1 .ăbals etse aenrac dnâC .)ănâtnâms irugnil 2 .cim cof al etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş a rpusaed ămaot es .”itşenevodlom elaojrâP“ al ac iţătitnac işaeleca . rotpuc al edlac niţ eS .14 ăniţup uc eiagit o.sus iam ac ărutăcot ed aenrac etşetăgerp eS .dnuf nu ep .răhaz ed ăciţăcub 1 .ănâtnâms ed ăuod uas ă rugnil o ăguada es iş )etpal ed uas( ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .tnu ărugnil 1 uas( ăniăf ed ăţirugnil 1 .402 .luteţo ăguada es e rac nî iişo r ed sos nu ecaf eS .eras .sus iam ac iţătitnac işaeleca .nifad ed col nî .lutemsep etşetăge rp es .ărutăcot urtneP IIŞOR ED SOS UC ELETFIHC .iirutnu lutipot al ed esamă r i rămuj ed ănub ărugnil o . repip iş nifad ed eliof .ednuto r e raoşi rep anâm uc caf es .repip .rtnî nup eS .rtnî iţijărp eiube rt iied ra .ărutnu irugnil 2 .temsep irugniI 2 .ăniăf ăţirugnil 1 .ărcam enrac g 057 .sus iam ac rarăm iş e ras enup eS .eras .aenrac uc ăcetsema es iş ăpa ăniţup uc gnits eS .fotrac 1 .rtnî arutnu enup eS .iş temsep nî cselăvăt es e rac .repip ed ebaob 01 .)ăniăf ed ărugil o uas( uo 1 .iirutnu lutipot al ed esamă r i rămuj ed ă rugnil o iş ăguada es .ărutăcot nid arugniI uc ai eS .nif tacot rarăm uas lejnu rtăp niţup .nohrat ed ăcim ă rutăgel 1 .ta rapeS .ăţusărg iam ărcam enrac tacot ed anişam ni rp ăd eS .ăsnicnî enib etse dnâc iş cof al eiagit o.ăţita rc o.ăru tnu g 001 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .aenrac uc ătado ănişam ni rp iţad iş iţiţăruc .repip ed farp nu .işarg iedra gela eS .ăs raots iş ăpa nî ătaium .ăntşam nirp ăcaot es dnâc .eicoliim ăpaec 1 .ăsarg col ed etse un aenrac dnâc luzac nÎ .ăniăf ed ă rugnil o uc ătutăb ănâtnâms arpusaed ănraot eS .ăpa ăcşaec 1 .ănâtnâms ed eimonoce ecaf es a u rtneP .eras .iţrăp elebma ep elelaoj râp csejărp es ."itşenevodlom ®laojrîP„ al ac iţătitnac işaeleca .nifad ed iof 2 .ădnuto r uas ăţaiugnul .leim ed iş c rop ed .răhaz ed ăciţăcub 1 .ăpa ăcşaec 1 .eţnimes ed ăţăruc es .eniîp ed eilef o .zero irugnil 3 .ătitocolc ăpa nî cse răpo es .ănâtnâms irugnil 2 .talăps iş sela luze ro iş tnu răm ătaiăt apaec ărutnu ăniţup nî csejărp es ta rapeS .iţui tnus iied ra ăcaD .tacot ed anişam ni rp enib ăs raots iş ătaium eniîp ed eilef o iş aenrac ăd eS .e ras iopa .ăniăf irugnil 2 .ăţita rc o.ărutăcot uc ulpmu es iş enib grucs eS .ărcam enrac g 057 .vocrom 1 .ăguada es .lutiţuc uc dnuf ep cset rut es .602 .ătacot ăţaedrev .v( iişo r ed sos nu ecaf eS .ăţitarc o.ăpaec 1 .ăniăf ed ă rugnil o iş tnu ed ărugnil 2/1 o-rtnid bla şatnâr nu tarapes ecaf es .eiat es anâtnâms .etunim icnic niţ es e rac nî .ulpmu es ec ăpud .ăti rod am rof atăpăc a u rtnep .ănâtnâms ed ăcşaec 1 :sos urtneP .iişor g 005 :sos urtneP .ăniăf ăţirugnil 1 .)36 .ăru tnu ărugnil 1 .

eleţnimes tocs es iş cselog es .ăniăf ărugnil 1 .rotpuc al tişubănî ăb raif ăs nup es iş ă repoca eS .ă rutnu uc ăniăf ed şatnâ r nu.eniîp eilef 1 .)602 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .tacot rarăm ăţirugnil 1 . rotpuc al tişubănî b reif es iş iişo r etsep ănraot es .iţăcub etaiăt eliişo r nup eS .eras .24 .repip .ărutnu irugnil 2 :sos urtneP .uo nu .ăpa iş ăniăf ăniţup .ărutnu .iişo r ed sos uc csev res eS .iv res a ed etnianÎ .ărcam enrac g 005 . rotpuc al uad es .212 .902 .ărcam enrac g 005 .zeim ed csebocs es iş ăuod nî eiat es .ăniăf ărugnil 2/1 .e ras .ielu uas ărutnu g 001 .ăcim ăpaec 1 .ărutnu ărugnil 1 :sos urtneP .ăpa ăcşaec 1 .012 .ăuod nup es .ăcim ăpaec 1 .iiecelvod ac lef al csetăge rp es iş csebocs es .rtnî eliişo r nup eS .noilub ărugnil 1 .ă reisos nî tarapes etşev res es uas anâtnâms ăguada es .ăniăf ărugnil 1 .ăpaec 1 .ăniăf ărugnil 1 .zero irugnil 2 .ărutăcot enâmăr ăcaD .răhaz eleţăcub 5 .iedra u rtnep ac a rutăcot etşetăgerp eS .eras .ăpaec 1 .ăţăruc eS .uo 1 .ărutăcot uc ulpmu eS .repip .ăjaoc ed da r es .ăniăf nid tucăf sos nu a rpusaed ămaot es iş ăţita rc nî ăzaşa eS .ărutnu ărugniI 1 .e renit iilug gela eS .esaomurf iişor 21 ETULPMU IIŞOR ETLA * .112 .repip iş e ras ăguada eS .ănâtnâms irugnil 2 .esaomurf iişor 21 ETULPMU IIŞOR .v( iişo r ed sos nu ămaot es arpusaed rai .v( eteniv ed auacasum urtnep ac aenemesa ed ităge rp etaop es a rutăcoT .sus iam ac eliişo r csetăgerp eS .lutemsep ăguada eS .e raoşi rep icim caf es .v( ied ra urtnep ac a rutăcot ecaf eS .enrac g 052 .emi răm ac ilage iam tâc iecelvod gela eS .uo nirp ătad ănap o uc elecapac iş u rtnuănî eliişo r gnu eS .zero arugnil 1 .noilub ărugnil 1 .702 .emi răm işaeeca ed mac .ă reisos nî tarapes anâtnâms etşev res es uas ănâtnâms ed i rugnil ie rt .uo 1 .ăru tnu ărugnil 1 .ăcim ăpaec 1 .atag tnus dnâC .)36 .col al elecapac ăzaşa es iş ulpmu es .ielu nî uas ărutnu nî csejărp es iş sus iam ac eleletfihc caf eS .nif ătacot ăţaed rev ăniţup iş repip .ănişam ep b reif ec ăpuD .eniâp ed eilef 1 .etivirtop eteniv 6 ETULPMU ETENIV .ifotrac g 004 ENRAC UC IFOTRAC ED ELETFIHC .”iţu lpmu iecelvoD“ al ac iţătitnac işaeleca .iicoljim iilug 21 ETULPMU IILUG .ăţita rc nî ăzaşa es iş ărutnu nî csejă rp es .ăniăf ed ăţirugnil 1 .iicoljim iecelvod 6 IŢULPMU IECELVOD .eras .eras .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad eS .iifot rac ăţăruc eS .ăţita rc nî nup es iş col al lucapac ăzaşa es .ănâtnâms ărugnil 1 .eras .iişor 4 .ărcam enrac g 006 .iicoljim ifotrac 21 IŢULPMU IFOTRAC .rtnid tucăf sos nu arpusaed ănraot es iş ăţitarc nî ăzaşa eS .socs luzeim niD .ăpaec ăniţup uc ătijărp iş ănişam nirp ătad aenrac iş uo nu .ătis nirp tuce rt .leţiv ed enrac g 004 .eniîp ed eilef 1 .ăniăf ed ărugnil o uc ăcetsema eS .ied ra u rtnep ac sos nu ecaf es .)ăpa uas( enrac ed ămaez ăcşaec 1 .lucapac eiat eS .eras .ăpaec 1 .anâtnâms .repip .sos iş ărutăcot urtneP .ănâtnâms ăguada es .iiecelvod uc ănue rpmî .temsep irugnil 3 .ednuto r iişo r gela eS .)612 .ăt raif ăninăls ed eilef o uc ănişam ni rp ătad .ied ra u rtnep ac ă rutăcot o uc ulpmu es iş csebocs es .s ra răhaz niţup iş iişo r ed noilub ăguada es e rac al enrac ed ămaez uc snits .leţiv ed enrac nid ărutulpmu o ecaf eS .arutăcot uc ulpmu eS .ăru tnu irugnil 2 :sos urtneP .802 .ăpaec 1 .ărutnu nî eliţrăp etaot ep iopa csejărp eS .ătraif ăninăls g 05 .ătacot ăţaedrev .ărutnu irugnil 2 .uo 1 .iv res a ed etnianÎ .iifot rac b reif eS .ărcam enrac g. 004 .ăpa iş iişo r ed noilub .eras .ănişam ni rp ce rt es iş ăţăruc es . rotpuc al uad eS .edeten .zero irugniI 2 .ăţita rc o.ărutnu nî ătineblăgnî iş ătaiăt ăpaec o uc sos nu ecaf eS .eras .

ăsnicnî ed tivi rtop atilp ep tce rid .412 .iicoljim eteniv gela eS .ăjaoc ed ăţăruc es un ele reM .enib et raof eg rucs es .ănâtnâms iş emac .răhaz eleţăcub 8 .acasum u rtnep aenrac etşetăge rp es ec ănâp ăcsaeruba es ăs niţ es iş răpoca eS .repip iş e ras ăguada eS .ăpaec 1 .uo nu ăguada es .e ras ăguada es .eteniv ed dnâr nu ăzaşa es temsep uc ătarăse rp iş ărutnu uc ăsnu ăţita rc o.ăniăf ăţirugnil 2/1 .ădacs ăs rotpuc al ăd eS .eras .lu rotoc eiat es .ărutnu nî etijă rpen eleteniv ităge rp top es .et raped iam aşa iş .leftsA .eti răpo if a ă răf iş ijărp top es eleteniV .e ras ăniţup uc etarăse rp no rtsac nu-rtnî nup es .ăpaec 1 .eicoliim ăzrav 1 ĂCSAJULC ĂZRAV .temsep ărugniI 1 . rotpuc al etişubănî b reif eS .az rav iş aenrac csevărpsi es ănâp .ărutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es .ănâtnâms ăcşaec 1 .712 .ele nid ăsai ăs apa ac u rtnep .rtnÎ .csaet bus ed eleteniv tocs eS .ătitocolc ăpa uc ălao o.uo nu iş repip .eras .iţ răp elebma ep .csebocs eS .ănâtnâms irugnil 4 .34 .iţrăp elebma ep eilef e raceif .rtnî ăzaşa es iş arpusaed elecapac nup es . repip iş e ras .epec 2 .iicoljim eteniv 4 ETENIV ED ACASUM .eteniv ed eif ăs tarts lumitlu ac ta refe rp ed etsE .ăsaomu rf ăz rav o tnu răm ed tivirtop ăcaot eS .ărutnu nî etşejărp eS .ece r ăpa uc cse rocă r es .612 .ănişam nirp aenrac ăd eS .noilub ărugnil 1 uas iişor 4 .ărcam enrac g 057 .enrac ed tarts nu .ifotrac g 004 eteniv ed col nî .ănişam ni rp aenrac ăd eS .e ras iş uo nu ăguada es iş ă rutnu nî uas tnu nî niţup etşejărp eS .ărutnu uas tnu enup es .du rc lufotrac iş luvoc rom uc ănue rpmî aenrac ănişam nirp ăd eS .ăniăf irugnil 2 .ălaps eS .”eteniv ed acasuM“ urtnep ac iţătitnac işaelecA IFOTRAC ED ACASUM .le ep etatue rg o uc dnuf nu bus ăzaşa es iş ăta răs ăpa uc cse răpo eS .eleteniv iş aen rac csevărpsi es ănâp .312 . rotpuc al ăd eS .repip .ăru tnu ărugnil 1 .repip iş e ras ed etşevi rtop eS .e ras ed farp nu uc ătacetsema ănâtnâms .emirăm işaeeca ed .ăraoşu iam eif ăs ae racnâm ac u rtnep ătadotot iş arutnu isimonoce a u rtneP .ăţitarc nî etazeşa eleteniv etsep ănraot eS .repip .ăz rav ed iof ed dnâ r nu uon nid iş ătacot emac ed tarts nu iopa .uo 1 .rtnî etunim icnic cse răpo es iş elizoc eiat es .ărutnu irugnil 4 .ăpa ăguada eS .ărcam enrac g 057 .s ra răhaz uc sos nu ecaf eS .ănraotsă r es atag etse dnâC .ăpaec ăniţup uc .ăpaec ăniţup uc .ăţidoc uc aet rap al lecăpăc nu eiat es .csaet bus ă ro 4/1 niţ es iopa .eteniv nid socs luzeim iş noilub niţup .ărcam enrac g 057 .ăru tnu uas tnu irugniI 2 :sos urtneP .teged nu ed esao rg iilef nî .icim iam eteniv elegăltăp gela eS .ărutnu ed ărugnil o.vocrom 1 .eras .dnuf ep iof avetâc ăzaşa eS .ă rutnu ed ărugnil o uc tnu răm ătaiăt apaec iş aenrac etşejă rp eS . rotpuc al ăro ed etatămuj o uad es iv res a ed etnianÎ .ărutnu irugnil 4 .ăsaomurf ăz rav o al ed eliof gela eS .enrac ed lunu .ele rem ulpmu eS .ănâtnâms .temsep ărase rp es arpusaeD .sus iam ac lef al auacasum iopa ecaf eS .fotrac 1 .emb grucs es iş cse răpo es .rtnid sos nu ecaf eS .eras .tev reş nu uc ătnâvz es .ărutnu irugnil 4 .csebocs eS .a rpusaed ănraot es .tnu uc ăţitarc o.ăz rav ed dnâr nu enup es .iişo r ed noilub ed ă rugnil o uc enrac ed ămaez ed ăcşaec o ănraot es arpusaeD .)ăpa uas( enrac ed ămaez itşec 2 .i ro 3 — 2 ed eiţarepo ătsaeca ătepe r eS .niţup ti rocă r a-s ec ăpuD .ătis ni rp ă raoce rts es .t reif a ec ăpuD .uo 1 .roşu csejă rp es iilef etaiăt eleteniv .eras .csenemu r es ec ărusăm eP .atag etse dnâC .ănişam nirp ătad aenrac .tocs eS .ăzrav dnânretla ăunitnoc es iş ănâtnâms ed ărugnil o .ăpaec ăniţup uc ărutnu nî etşejărp es .eţeruc es ăs ă răf eiat eS .enrac ed ămaez iş ăniăf ed farp nu .repip .ei ruf raf o ep ămaotsă r es .ărutnu ed ă rugnil o uc ăţitarc o egnu eS . rotpuc al ăd eS .ănâtnâms irugnil 2 .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .tijărp al ăniăf nirp uad es un .iicoljim erem 21 ETULPMU EREM .temsep uc ărase rp es iş ărutnu uc ăţita rc o egnu eS .iilef etaiăt iişo r avetâc nirp es uas .e ras uc ătitocolc ăpa uc etşe răpo es .eleteniv ulpmu eS .ănâtnâms ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlU .ănişam nirp ătad aenrac .512 .temsep irugnil 2 .ărutnu nî etşejărp eS .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăniăf iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .ărcam enrac g 005 .eicoljim ăzrav 1 ĂZRAV ED ACASUM .ăgrucs es ăs ac .

eteniv ed auacasum al ac lef al ăzaedecorp es tse r urtneP .lage iam tâc eif ăs luta rts tâcnî .ărcam enrac g 005 .temsep ărase rp es .eras .ăţăruc es izu rc iifotraC .ieţiăt ed dnâr nu ăzaşa es iopa iş temsep ărase rp es .ănişam ep ăb raif ăs ăsal eS .ăsaomu rf ădiponoc o al ed .talăps iş sela luze ro ăguada es .iuluteged aemiso rg ed ednuto r iilef eiat eS .ălae rca nid ăd raip ăs ac ece r ăpa uc ătalăps etse .iişo r ed iilef ăzaşa es irudnâr e rtnÎ .ş rob ărăf .eletehcub leftsa dniţrăpmî .ăpa nî iamun b reif es elelamras rai .ăuo 2( ieţiăt g 003 IEŢIĂT ED ACASUM . rotpuc al ăd eS .iţrăp elebma ep ă rutnu nî csejărp es .eiube rt tâc tâta amaez edacs ănâp niţ es iş tivi rtop cof al .44 .luze ro iş roşu etşejărp eS .sarg ied ra nu aguada etaop es a raV .ăru tnu uas tnu irugnil 3 .912 .urbmic ed ăcim ăţugnerc 1 .tlum ae rp un b reif es .)eras .u rca aerp eif un ăs ac ăpa uc tiodnî iş ta ruce rts .tnu răm ătaiăt ăpaec o uc ă rutnu nî uas tnu nî etşejă rp eS .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .tnurăm ătaiăt apaec ărutnu nî etşejă rp es ta rapeS .812 .ătacetsema uas c rop ed aenrac ănişam nirp ăd eS .ş rob ed i rugnil avetâc ăguada eS .ăz rav ed ăsaomu rf ănâţăpăc o al ed eliof cafsed eS .ărcam enrac g 005 .teged nu ed esao rg iilef eiat es .ăpa ed grucs eS .eras tnu irugnil 3 .”eteniv ed acasuM“ aI ac iţătitnac işaeleca .tnu răm ătacot ăţaed rev ăguada es .sarg iedra 1 .ăp râc o uc ăcusu eS .ărutnu nî niţup et raof csejărp eS .uo 1 .sarg ied ra nu iş ătaiăt ăzrav ed tarts nu ăcnî enup es arpusaeD .temsep irugnil 2 .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂRCA ĂZRAV UC ELAMRAS .ece r ăpa uc cse rocă r es .tnu niţup enup iam es iş temsep ărase rp es arpusaeD .eiaom es ănâp el-udnâniţ .tser urtnep iş ărutăcot urtnep .ădiponoc ed dnâ r tla iopa enrac ed dnâr nu enup eS .ărcam enrac g 057 .zero irugnil 2 .repip .etizlăcnî enub iam tlum tnus elelam raS .ăsnî ăti răpo eif ăs col nî azrav .ărutnu g 001 .eras .ăcim .enib s rots iş taium .nuja nid etităgerp eif ăs enib iam etse aeeca ed .etarăpmuc uas ăsac ed enao racam uc ităge rp etaop es lef aL .e ras uc ătitocolc ăpa nî t reif al )406 .ăpa ăniţup uc egnits es .v( iieţiăt nup eS .ănraotsăr .tarapes treif .ănraotsă r eS .iţrăp elebma ep .iicoljim 2 uas eram ăzrav 1 ECLUD ĂZRAV UC ELAMRAS .noilub irugnil 2 uas iişor 6 .eteniv ed auacasum al ac lef al ăzaedecorp es tse r u rtneP . repip ed fa rp nu iş e ras .e riţbus taiăt .222 .ăţitarc nî ătaiăt ăzrav ed ta rts nu enup eS .rotpuc al ăd eS .ădiponoc ed dnâr nu ăzaşa eS .temsep irugnil 2 .tacot rarăm .repip .ăsaomurf ădiponoc 1 ĂDIPONOC ED ACASUM .ărutnu ed ănub ărugnil o iş ied ra ed uas iişo r ed noilub niţup uas iilef etaiăt eliişo r .iţreif uas izurc iifotrac uc ităge rp etaop eS .tnu uc ăm rof o egnu eS .tnu uc am rof egnu eS .temsep ărase rp eS . .e ras uc ăpa nî etatămuj ep b reif es iş ălaps es .ăpaec 1 .et raped iam aşa iş enrac ed dnâr nu .etlum iam sei ăcad .eclud ăzrav ed elelamras ac lef al csetăgerp eS .eniâp ed ăsao rg eilef o al ed luzeim iş .ăniăf nî uad es .sus iam ac etşetăge rp es enrac ed arutăcoT ăpaec 1 .ş rob uc cse răpo es iş eiaof e raceif al ed lu rotoc eiat eS .uo nu iş e ras .eniâp eilef 1 .dnâ r aeliod la nu iş atla ăgnîl anu elelamras ăzaşa es iopa .e riţbus taiăt .ăniăf g 003 .noilub uas iişo r ed col nî ied ra ed aiob ăniţup es-udnâguăda .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .e raotoc ărăf .repip .ăcun o tâc icim caf es itşenevodlom elamras eleta răvedA .ăpa ed ăgrucs es ăs ăro ed t refs nu ăsal es iş ăzae răs eS . repip ed fa rp nu ăguada eS .eletehcub pu r eS .epec 2 .aenrac uc ăcetsema es iopa .022 es atag etse dnâC .122 .şrob l1 .uo ed ăjaoc o ednirpuc tîc ăpa .işorg iam iieţiăt ac eiat es elamras al ătaţniube rtnîen ăsamă r azraV .c rop ed iş ăcav ed .rotpuc al ăd es iopa .elamras u rtnep aemac etşelevnî es ele nî iş iram ed tivi rtop iţăcub nî eliof eiat eS .tnu ed ărugnil o aguada es .tacot ed anişam nirp aenrac ăd eS .tnu uc cserăpo es iş enib g rucs es .noilub uas iişor ed col nî iedra ed aiob ed ăţirugnil 1 .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD ED ACASUM .

ăniăf irugnil 2 .ielu ăţirugniI 1 .eniâp ed eilef 1 .322 .emiso rg işaeeca ed lutarts eif ăs ac ă rugnil o uc ăzaşa es .e ras .emac ed ămaez itşec ăuod iş ăniăf ed ărugnil o .eiagit nî ruparp etsep a rutulpmu enup eS .ălage emiso rg ed tarts nu.eras .tarapeS .ăuo 2 .rtnî a rutulpmu enup eS .a rpusaed iuluruparp elinigram c rotnî es .uo 1 taula urtneP .tnu ărugnil 2/1 .tnu ed ărugnil ½ nid .eras .emizegărf ă răf .truai ed uas ănâtnâms ed ăcşaec o sulp nî .tnu răm ătaiăt ăţaed rev .ăru tnu ed uas tnu ed ărugnil 1 .ămups tutăb eif ăs ă răf .esaoielc nived eletehco rc leftla .722 .tupecnî al ed enup es un luş rob( rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad es iş e ras ed csevi rtop es .rahap nu tâc mac .tlum iam un .t ruai uc uas ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .ăniăf g 051 .repip ed farp nu iş iruşuneblăg ăuod ăguada es .cetsema tseca nirp eletehco rc uad eS .aemac uc ăcetsema eS .repip ed farp nu .aenrac egel ăs tâc .sus iam ac iţătitnac işaeleca ărutăcot urtneP TAULA NÎ LEIM ED BORD .uo nu.etnib reif ărutnu nî csejărp es iş temsep ni rp iopa .ruparp ed col nî taula nî tilevnî if etaop lubo rD .rtnid dega rf taula nu ecaf eS .eniâp ed eilef 1 .ăţita rc nî ăzaşa eS .lutacif .enib luruparp ălaps eS .ieţiăt ed ac eiaof o ednitnî eS .)ăţni rod ăpud( etpal nî taium eniâp ed zeim niţup .ăzrav ed elelamras ac lef al elamras iopa caf es iş eleznu rf cse răpo eS .ăru tnu ărugnil 1 .ătacot ăţaedrev ărugnil 1 .emi răm işaeeca ed etehco rc ăzaem rof es .truai uc uas ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .ărutnu uc uas tnu uc ăsnu aiagit nî ăzaşa es .ănâtnâms ărugnil 1 .eleznu rf cse răpo eS .eras .ăs raots iş etpal nî ătaium .ărutulpmu etsep a rpusaed s rotnî if aetup a u rtnep .canaps ed uas eivetş ed iof g 005 EIVETŞ ED EZNURF UC LEIM ED ELAMRAS .)ăpa uas( enrac ed ămaez itşec 2 .ăniăf ni rp uad es .esaoj elinig ram uc eiagit o ă rutnu uc niţup egnu eS .522 .ăcim ăpaec 1 .so rg iam avec ăniăf ed sos nu ecaf es .iilef eiat es uas ge rtnî etşev res eS .repip ed farp nu iş e ras .elăuo ăguada eS .ă rutnu g 05 .emugel al ărutinrag ac csev res eS .rotpuc al ăd eS .edrev ăpaec erif 2 .leţiv ed uas leim ed enrac nid ăţni refe rp ed .)tacnâm al etucălpen nived e rac ăţiv ed eleznu rf etşe rătnî ece raoed .ăţaedrev ăţirugnil 1 .54 . rotpuc al ecaoc es .ărutnu nî etijărp iş tnu răm etaiăt elepec ăguada eS .ănâtnâms ed ăcşaec o sulp nî .inigram ep iş tlum ănîmăr ăs tâcnî leftsa eiagit nî lu ruparp ednitnî eS .repip .ăz rav ed elec uc lef al elamras caf eS .eliţrăp etaot ep lef al .422 .ăt raif aenraC .ra răm .eiţizopmoc nid elage iţătitnac a rugnil uc uai eS .canaps ed ăznu rf uc iş lef al ecaf top eS .iişo r ed noilub niţup uc tăcetsema ş rob ed irugnil 3 — 2 ămaot es .eiatnurăm g 005 )RIHGIC( LEIM ED BORD .enrac g 057 ENRAC ED ĂDALUR .uo uc egnu eS .ăuo 2 .repip .şuneblăg nu iş ge rtnî uo nu .ănişam ni rp ăd es .samăr luşubla ăcetsema eS .amini .”eclud ăzrav uc elamraS“ urtnep ac işaeleca tnus iţătitnac etlalelec .tnu iş ăniăf .epa etlum iam nî .epec 2 .)ătpirf uas( ătraif enrac g 003 ENRAC ED ETEHCORC .tâta ătivirtop eiube rt sos ed aetatitnaC .)ăvudăm uas( ăninăls g 001 .so rg lus nu ecaf es ărutăcot ătsaeca niD .ărutnu ărugnil 1 .dnuf ep ăsal es .822 .ăcsaecă r es ăs ăsal eS .”eclud ăzrav uc elamraS“ urtnep ac işaeleca tnus iţătitnac etlaleleC .e ras ed farp nu uc .leim nu al ed eleiatnu răm enrac ed anişam nirp ce rt eS .lutemsep etşetăge rp es nmel ed dnuf nu eP .ănişam ep tecnî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup iş ărutnu ăguada es .622 .tnu răm ătaiăt ăpaec o uc iş tnu ed ă rugnil o uc iopa etşejărp eS .eras .repip .ăuo 2 .tacot ed anişam nirp ăd eS .sus iam ac a rutăcot etşetăge rp eS .iinâmălp .eniâp ed ăsao rg eilef o iş aninăls uc ănue rpmî .ăţiv ed iof g 052 ĂŢIV ED IOF UC ELAMRAS .temsep ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 2/1 .losar al ed ăsamăr .atag epao rpa tnus dnâC .izoc nid etrap o uc tnu răm etacot .ătlum ăţaed rev iş ănâtnâms .iişo r ed noilub uc tacetsema ş rob niţup ăguada es tiş râfs al .lutla etsep lunu taula tlum ae rp ăniv un ăs dnivi rtop elinigram c rotnî eS .leţiv ed uas c rop ed enrac .ed rev ăpaec iş lejnu rtăp .

ăniăf nirp etşelăvăt es e rac .iş ănişam ni rp ătad o ăcnî a rutăcot ăd eS .iilef eiat es .eras .gi rf es tâc lupmit nÎ .922 .etsaoc ep ed enrac gk 052.tâg al ed ăcav ed enrac gk 1 lETITIM .ăpaec 1 .232 .eras .ăpus ed tavazraz .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc iş aenrac enup es .etşenemur es ănâp rotpuc al eniţ eS .enrac ed amaez uc egnits es iş ăcetsema eS .iv res a ed etnianÎ .032 .ăpa l 4 .sus iam ac iţătitnac işaelecA IETITIM ED LEF TLA * .iilef iţaiăt .ăniăf ăraserp es .rtnî t reif al aenrac enup eS .ăcav ed ues g 002 .e ras ăguada eS .enrac ed ămaez nî ătaium ănap o uc gnu es .iişo r ed sos nu uc etşev res eS .repip .eiube rt tâc tâta ărutăcot nî ăguada es iş ă raoce rts es .tanobracib .1 ĂNÂTNÂMS UC LOSAR .iifotrac b reif es ta rapeS .ăniăf ărugnil 1 .ăţaehg al e ro 3 — 2 aets ăs ăsal es iş eiube rt tâc ăzae răs eS .ăpa nî etadu eliniâm uc .nemihc .eras .tpeip ed lu rugum etse losar urtnep ăsaotsug iam aec aenraC .64 ărugnil 1 .ifotrac g 003 .ifotrac ed lunu .iifotrac ruje rpmî nup es .amârăfs es un a u rtnep .ănâtnâms ăcşaec 1 .)ăpa uas( enrac ed ămaez ăcşaec 2/1 .ămups tutăb eif ăs ărăf .etraped iam aşa iş .tlum ae rp ăb raif ăs iţasăl eiube rt un iifotraC .etui cof al .sus iam ac ietitim caf es iş ă ro ed etatămuj o enib etab eS .tanob racib ed tiţuc ed f râv nu iş nif tasip nemihc niţup iş repip ed farp nu ăguada eS .atag epao rpa etse adalur dnâc iş )56 .cof al ătnetsize r ălcits ed ăm rof o tnu uc egnu eS .ăpus nid iivoc rom iş az rav .ăniăf ăţirugnil 1 .i ro avetâc ed pmit tseca nî es-udnâcetsema .repip ed tiţuc ed frâv nu etâc . rolietitim aemi răm ed eiat es .tacot lejnu rtăp uas ra răm niţup iş repip .enrac ed ta rts nu ăzaşa es iş temsep ă rase rp es .e raoşiuc 3 — 2 .tacot ed anişam nirp ce rt es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .but iutseca aspil nÎ .ăpus ed tavazraz .etnib reif ărutnu uc ăvat o-rtnî rotpuc al ăd es iş luşubla uc enrac ed adalur egnu eS .but nid lutanrâc esei ec ă rusăm ep .ăcşirf ed i rugnil 2 sulp nî .)ărutnu uas( tnu irugnil 2 .132 ĂCAV ED ENRAC IRUTPIRF IŞ ENRAC ED IRĂCNÎM .eiruf raf ep lulosar ăzaşa eS .tanob racib ed ăţi rugnil o dnâguăda ănişam ni rp ătado ece rt iam es iz auod A .ăzrav 4/1 .ăţaedrev .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o eiagit o.e ras ed ăţirugnil 2/1 ăcnî .repip iş nemihc niţup .enrac g 005 IFOTRAC UC ENRAC ED ĂCNIDUB .e ras ed farp nu iş ielu ed ăţi rugnil o uc .amups ăcidi r es i ro etâc ed etşeumups es iş ătitocolc ăpa uc ălao o.nif etasip etaot .temsep ărase rp es iş tnu ed ărugnil o ănraot es a rpusaeD .ăcav ed lues uc ănue rpmî tâg al ed aenrac ănişam ni rp i ro ăuod ed ece rt eS .e ro 42 u rtnep ăţaehg al ăd es iş e ras ed ăţirugnil 2/1 uc ăcetsema eS .eniîp ed eilef 1 .iorutsu ed ănâţăpăc 1 .v( ic repuic ed sos nu ecaf eS .ădaoc al ed aenrac iş lu reiulf .rtnî ătnâb reifnî eS .tivi rtop cof al e ro ie rt ăb raif ăs ăsal es iş lutavazraz ăguada eS .iicoljim ifotrac 6 .ănue rpmî tocolc nu aed iam ăs ăsal es iş arpusaed ănraot es .ătutăben acşirf iş .enrac gk 052.s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim iş apaec uc ănue rpmî aenrac tacot ed anişam nirp ăd eS .emac ed ămaez ăniţup uc io rutsu ed iedjum nu ta rapes ecaf eS .ăpa nî etatămuj ep ătraif etnianî iam tsof a e rac ăzrav ed iţăcub 3 — 2 iş ăuod nî iţaiăt iş iţiţăruc iifotrac ăpus nî ăguada es .ăpa l 4 .ăcetsema es samăr luşublA .iş ărutăcot nid elage iţătitnac a rugnil uc uai es .ălcefs ed ătalas uas i rutărum iş naerh ed sos uc etşev res eS .1 ĂCAV ED LOSAR .iţanrâc u rtnep eleţam ulpmu es e rac nirp ălbat ed lubut tacot ed anişam al enup eS .aemisărg uc ănue rpmî aenrac tacot ed anişam ni rp i ro ie rt ed ce rt eS .amaez iamun ă rutăcot nî ăraoce rts es iş ăpa ăniţup uc io rutsu ed ănâţăpăc o ăzaesip eS .temsep ărugnil 1 .ărudnâcs o ep ăzaşa es e rac .rată rg al gi rf eS .emi răm işaeeca ed i roicănrâc ăzaem rof es .ătraif epao rpa etse aenrac dnâC .

ătizegă rf etse atsaeca dnâc iamun enrac etsep enup eS .emî răfs es un ăs ac a rugnil uc ăcetsema es un iifotraC .gnul nî eiat es iş iifotrac ăţăruc eS .sus iam ac treif al enup es iş ăţa uc ăgael es .ăvat o.eras .ăniăf irugnil 2 .aţita rc dnâc nî dnâc nid iamun ănitalc es ic .74 uas ige rtnî .1 ĂNACOT .etivi rtop iţăcub nî eiat eS .ăpa ăniţup iş eras .răhaz ed ăciţăcub o iş iişo r ed noilub ăguada eS .amârăfs es un a u rtneP .ăd ra es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .632 .iicoljim epec 2 .iivoc rom ăţăruc eS .losar etsep ănraot eS .e ras iş ăpa ăniţup .ădlac ăpa ăniţup iş e ras enup es .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî apaec dnâC .ednuto r .ăpa ărugnil 1 .tpeip al ed emac egela eS .ărutnu ărugnil 1 .etunim 01 ăb raif ăs niţ eS .ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnâguăda .eţnimes ed iş ijoc ed etiţă ruc eliişo r uas iişo r ed lunoilub .ăniăf ed farp 1 .cof al tlum ae rp ăts ăcad iş .csejărp es ănâp ăsal eS .rtnî ăzaşa es iş aţa etaocs es . rotpuc al ăd eS .ăpus eci ro u rtnep ac tavazraz dnâguăda .ă rutnu ed ărugnil o uc etşejă rp es iş etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .ăgilămăm uc etşev res eS .noilub ărugnil 1 .ăru tnu ărugnil 1 .532 .ătraif etse aenrac dnâC .ăsaomu rf e raoluc o ătăpac ănâp eniţ es .uo 1 .enib lutot ăcetsema eS .enrac g 006 ENRAC UC IVOCROM .uo nu uc ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o ăcae rf es ta rapeS .ăsar ăznâ rb ed ărugnil o iş e ras .ăpaec enup es un .ărutimag ac csev res es iş tnu uc cse răpo es uas e racnâm nî nup es iş grucs eS .ze ro ed uas enao racam ed ărutimag uc etşev res eS .ă rutnu ed ă rugnil o uc etşejă rp es iş etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .ăru tnu ărugnil 1 .iişor 5 uas noilub ărugnil 1 .rotpuc al ăro ed etatămuj o urtnep aţitarc enup es .ăniăf ed farp nu iş repip .e ras .zarp irutăgel 2 .iicoljim epec 4 .cof al aenrac enup eS .etsaoc ep ed emac uas .e raoluc urtnep .iivoc rom roşu csejărp eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .eras .eras .ăniăf ăţirugniI 1 .ivocrom gk 1 .dnuf ed edni rp es un a u rtnep .ăniăf .enrac g 006 ENRAC UC ZARP .răhaz eţirugnil 3 .răhaz ăciţăcub 1 .atag epao rpa tnus iifotrac dnâC .ătuzăcs iam ănub etse ae racnâM .rtnî roşu etşejă rp eS .eras .ied ra ed aiob uas iişo r ed noilub niţup iş nif tacot lejnu rtăp uas rarăm e racnâm nî ăguada iam eS .ifot rac gk 052.432 .iram tnus ăcaD .iedra ed auaiob ăguada es .ă rutnu ăniţup uc eiagit o.1 .eţnimes ed iş ijoc ed etiţăruc iişo r uas iişo r ed noilub ed ărugnil o ăguada eS .aenrac etşezegă rf es ec ănâp .ifot rac ed ae racnâm u rtnep ac lef al .ăsarg iam .ărutnu ărugnil 1 .ătizegă rf etse aenrac ec ănâp .ărutnu ărugnil 1 .so rg ta rts nu uc ăti repoca eif ăs aenrac ătaot ac ăji rg uc .i riţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .iicoljim epec 4 .enrac g 006 ENRAC UC IFOTRAC .noilub ed ă rugnil 1 uas iişo r 4 .repip .ămâ răfs es .ăpa ăniţup enup eS .ăro o ăb raif ăs ăsal eS .noilub ărugnil 1 uas iişor 5 .332 .icim eto rac ăzaeţniube rtnî es ăcad .ăsar ăznârb .edepe r et raof eb reif luzarP .ăd ra es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .rtnî ăcetsema eS .etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .rotpuc al ădacs ăs ăsal es iş ă repoca eS .e rat so rim rugnis le e ra luza rp ece raoed .enrac ed ămaez i rugnil 3 — 2 uc ânâtnâms ăţita rc o.ătitocolc ăpa nî roletşulăg lumurd ăd es iş ătsap nid aţi rugnil uc ai eS .enrac uc aţita rc nî işup if a ed etnianî e ras ăniţup uc iţace rf eiube rt iifotrac .lfot rac uc ae racnâm urtnep ac lef al cof al aenrac enup eS .sa r nazem rap uc ă rase rp eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 :etşulăg urtneP .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .etsaoc ep ed aenrac etaocs eS .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .ăniăf .etnib reif etraof eif ăs eiube rt ae racnâM .ige rtnî ăsal es .ătuzăcs ae rp eif ăs eiube rt un ae racnâM .i riţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .ă rutnu ed ărugnil o uc iş tnu răm ătaiăt apaec uc ăţita rc nî csejărp eS .)lus( ădalu r o ecaf es .iriţbus iilef eiat es .etnib reif ăpa ed ărugnil o etâc dnâc nî dnâc nid dnâguăda .rotpuc al ăd eS .ăţaed rev .732 .enrac gk 1 ETŞULĂG UC ŞALUG .e ras .enrac gk 052.e ras ed ătsug eS .tişubănî b reif es iş ă repoca es .eras .luzarp ăţăruc eS .ădlac ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnânrut .

eras .ătraif etatămuj ep etse atsaeca dnâc .ătizegă rf etse atsaeca dnâc emac uc aţitarc nî nup eS .ătizegărf etse atsaeca dnâc enrac etsep enup eS .rtnî nup es iş anâm uc enib iopa c rots eS .iişo r 4 uas noilub ărugnil 1 . rotpuc al ăd es iş ăţaed rev ăniţup .enrac g 006 ENRAC UC EMAB .ăru tnu ărugnil 1 .e racnâm nî ănraot eS .ăpa uc tiodnî teţo uc uas ş rob uc cse răpo es .rasecen etse ăcad .etivi rtop iţăcub eiat es .e ras ed ătsug eS .ătarăs ăpa uc cse răpo eS .ăpa uc tiodnî iişo r ed noilub ed ărugnil o iopa .ice r epa etlum iam nî iopa csetălc eS .tnu răm taiăt sa rg ied ra nu iş .e ras ed ătsug es .iilef .s ra răhaz ed sos nu iş e ras ăniţup ăguada eS .nifad ed ăznurf 1 .rotpuc al uad eS .ătraif epao rpa etse aenrac dnâC .atag epao rpa tnus dnâC .sarg iedra 1 .atag epao rpa etse dnâC .iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .ătalăps iş ătiţăruc aelosaf enup es iş ădnirpuc o-s tâc ădlac ăpa ănraot es .aenrac tinemu r a-s ec ăpuD .atag epao rpa etse atsaeca dnâc enrac etsep nup eS . rotpuc al ăro ed etatămuj o ăd es .ăpaec ă răf ăsnî .iicoîjim eteniv 3 .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .)ăjaoc ed ăţă ruc es un( eliutug ălaps eS .ărutnu ărugnil 1 .v( ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .932 .tlum iam uas( răhaz ed eţirugnil 2 — 1 dnâguăda .enrac g 006 ENRAC UC EBAOB ELOSAF .iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .emab gk 1 .ă rutnu ăniţup uc .ătacsu elosaf g 004 .enrac g 006 ENRAC UC ETACSU ENURP .enrac g 006 ENRAC UC EDREV ELOSAF .e ras ăniţup .aniăf ăguada es .ăniăf ăţirugnil 1 .etacsu enurp g 005 .i ro ăuod ed uas ătado apa dnâbmihcs .enrac uc iivoc rom al ac .eteniv avetâc eiat eS .e ras .nifad ed ăcim ăznu rf o iş iişo r uas noilub niţup .iu tug gk 1 ENRAC UC IUTUG .niv ed lerăhăp 1 .epec 2 . rotpuc al ă ro ed etatămuj uad eS .ămaez ăniţup uc ăsaotsug iam etse .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac lef al aenrac etşetăgerp eS .ăjaoc ed eţe ruc es ăs ărăf .eras .ărutnu irugnil 2 .142 .eclud ed lutsed etse un lusos ăcad .ăt raif epao rpa etse aelosaf dnâC .ăcetsema es .etnib reif ăpa ăniţup uc egnits es iş lu răhaz ed ra es tarapeS .ătuzăcs ae rp eif ăs eiube rt un ae racnâM .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r uas noilub .ăţaed rev .ăţidoc ed elemab ăţăruc es pmit e rtnÎ .ăru tnu irugnil 2 .242 .enrac g 006 ENRAC UC ETENIV .)tsug ăpud .e ras ăguada eS .ăniăf ăţirugnil 1 .e ras enup eS .ărutnu ăniţup uc roşu csejărp es iş eţnimes uc aţusăc iş so rteip lucoljim tocs es .etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .ăt raif epao rpa etse atsaeca dnâc iamun emab uc aţita rc nî nup eS .şrob ed ăcşaec 1 .ăuod nî etaiăt iişo r uas .e ras ăguada eS .rtnî a rutnu ătnâb reifnî eS .ăniăf ed farp nu sup a-s e rac nî .342 .etunim 01 aets ăs ăsal es e rac nî .aniăf ăguada eS .enrac etsep nup es iş g rucs es .epec 2 .elosaf gk 1 .iişo r avetâc uas noilub ed ă rugnil o ăguada es . rotpuc al uad es iş niv ed le răhăp nu ăguada es .etivntop iţăcub nî .ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .ărutnu ed ă rugnil o uc iş tnu răm etaiăt epec ăuod uc etşejărp eS .ăru tnu ărugnil 1 .ăsrucs enib iş tarapes ăt raif aelosaf uc iş ecaf etaop eS .042 .eiagit o.cse răpo es .ăg rucs es ăs tev reş nu.tarapes eb reif es iş ijoc ăsal un e rac elosaf egela eS .enurp ed aeracnâm al ac iţătitnac işaeleea tser urtnep .aelosaf ăguada es .832 .ănue rpmî ăb raif ăs ăsal eS .84 .)532 .emac uc aţita rc nî iopa ăzaşa es iş niţup ăcsaenemur es ăs eleteniv nup es .s ra răhaz ed sos nu ăguada eS .rotpuc al uad eS .ăpaec ă răf ăsnî .enib g rucs eS .elenurp ălaps eS .ătamâ răfs col ed eif ăs eiube rt un e rac .răhaz eţirugnil 6 .iişor 5 uas noilub ărugnil 1 .

eras .ărcam enrac ătla uas ăplup ed ătacub o egela eS .ăta rum ăzrav ed ăuod uas ănâţăpăc o ece r ăpa nî ălaps eS .noilub ă rugnil o .nifad ed iof 2 .enrac ed ămaez uas ăpa ed itşec ăuod ănraot es etunim 02 ăpuD .ădiponoc ed etehcub avetâc iş nup es .eiube rt tâc ă rutnu iş e ras aguada eS .ăpa ăniţup ăguada es .ăuod uas ăz rav o eiat eS .ei ruf raf ep aenrac ăzaşa eS .542 .erep gk 1 ENRAC UC EREP .enrac gk 005.noilub ed ărugnil o iş lu repip .ăpa ăniţup ăguada iam es .auaedif ac tnu răm .)042 .ăru tnu ărugnil 1 .742 .âninăls g 05 .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd eS .ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .auaedif ac tnu răm eiat eS .rtnî aţitarc iamun ăcşim es .eioven etse ăcad .iilef etaiăt iişo r avetâc uas iişo r ed noilub enup es .ănâtnâms irugnil 2 .ăreisos nî dlac etşevres es iş ănâtnâms ăniţup uc ăcetsema es uas arpusaed ănraot es ătis ni rp ece rt es lusoS .eliţrăp etaot ep ec raotnî eS .eras .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .atla nî iş et rap o.ăru tnu ărugnil 1 .enrac ed ămaez itşec 2 .lucapac ai es .94 .ae nid apa ăsai ăs ac u rtnep anâm uc ec raots es iş e ras ăd eS .atag epao rpa etse dnâC .tacif g 002 .e ras ed ătsug eS .etatrosa emugel gk 1 .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .ăuod nî etaiăt iişo r 3 — 2 ăguada es tiş râfs aL .iedra ed aiob ăniţup .nuja nid ătităge rp etse ăcad ăsaotsug iam etsE .voc rom nu .ăpa ăniţup ăguada iam es .atla nî iş et rap o.e ro ie rt ed pmit tişubănî ăb raif ăs .942 .ăgael es .emugel ed ărutinrag uc etşevres es arutpirF .epec 3 .arugnil uc ăd iam es un .ăru tnu irugnil 3 .enrac g 006 ENRAC UC ĂRCA ĂZRAV .i ro ăuod ed ec raotnî es pmit e rtnÎ .ădiponoc etşesăg es ăcaD .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .enurp uc aeracnâm al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .uo 1 .enib eg rucs es iopa iş etşe răpo es e rac ătănâv o iş muce rp .iicoljim iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .aţa etaocs es .ăzae răs eS .ăţitarc nid amaez uc dnâc nî dnâc nid arutpi rf egnu es iş lucapac etaocs eS .bla niv ed lerăhăp 1 .ă ro o ăcnî rotpuc al iopa ăd eS .repip ebaob 5 .i riţbus iilef nî ănileţ 2/1 iş lejnu rtăp nu .rotpuc al eg rem ec ăvat o.şrob ăcşaec 1 .tizepmil enib iş tarapes treif ş rob arpusaed ănraot eS .ăsarg eif ăs eiube rt ae racnâM . rotpuc al ăd es iş lurepip iş nifad ed eliof .enrac gk 1 TACIF UC ĂTULPMU ĂDALUR .ărutnu ed ănub ă rugnil o ăguada es iş ăt raif etatămuj ep etse atsaeca dnâc enrac uc aţita rc nî enup eS .tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es iş arpusaed niţup ăcsaenemu r es ăs ăsal es .1 ĂTIŞUBĂNÎ ĂRUTPIRF .ă ro 2/1 leftsa eniţ iam eS .v( ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac etşetăge rp es iş ăsarg enrac egela eS .)gk 1 ed mac( ăsaomurf ăzrav 1 .io rutsu uc iş ăninăls uc ăzaenăpmî es .842 .dnuf ep ednirp es un a urtnep .iedra ed aiob ăniţup . rotpuc al ă ro o niţup lec eniţ eS .enrac g 006 ENRAC UC ECLUD ĂZRAV .iicoljim epec 3 .ărutnu ăniţup uc ăţita rc o-rtnî tpi rf al enup es iş ăm rof o atăpăc a u rtnep .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .ărca azrav 1 .nuja nid ătităge rp ăsaotsug iam tlum etse ăzrav uc ae racnâM .lejnurtăp ed eznurf .)532 .e răzam ed anu .tuzăcs eif ăs eiube rt lusoS .eniâp ed eilef 1 .ed rev elosaf ed anu .iutug ed ae racnîm ac lef al ecaf eS .ăsaomurf e raoluc ătăpac dnâc ănâp .sarg iedra 1 .ăninăls g 05 .enrac g 006 ICEVIHG .dnuf ep ădni rp es un ăs ac .ăti repoca .enrac uc aţitarc nî pmit nid ăsup eiube rT .ăro o ăb raif ăs ăsal eS .lutavaz raz emârăfs es un ăs ac arugnil uc ălbmu es uN .eras .ăpa enup eS .rtnî enrac ed iş tavazraz ed irudnâr ăzaşa eS .v( emab ed ănâm o ăţăruc es .iilef eiat es .iriţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .442 .ărutnu irugnil 2 .e ro ăuod niţup lec ăb raif ăs ăsal eS .iţăcub nî ăzrav ăniţup eiat eS .iiecelvod iş ac iţăcub nî iţaiăt iş iţiţăruc ifotrac aviţâc iş tnu răm taiăt sa rg ied ra nu .işutot .eras .treif lutavaz raz if a ed etnianî iam e rat ae rp edacs ăcaD .642 .ărutnu irugnil 2 .etivirtop iţăcub nî eiat es iş lecelvod nu ăţăruc eS .azrav tazeşa a-s ec ăpuD .rtnî aţitarc roşu ăcşim es .ătuzăcs ae rp etse ăcaD .ue rg iam eb reif ătarum az rav ece raoed .

etaocs es .lu ratărg enib egnicnî eS .ticăr a-s ec ăpud rai .eras .eleţinş etsep ănraot es lusoS .ătacot ăpaec 2/1 ăguada es .052 .atag etse dnâC .etşezegărf es ănâp .ă rutnu nî ătaium ănap o uas ădu rc ăninăls ed ătacub o uc snu enib iş snicnî lu ratărg ep enup es iş ăp râc o uc eg retş eS .etunim 51 — 01 nî egi rf es so rg ae rp un tocirtna nu .ăd ra es ăs ărăf .ăpu r es ăs epao rpa epecnî aenrac dnâc ănâp dnuf ep enib et raof eliilef tab eS .etatămuj iş ăro o tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd es .s rotnî al aţiluc ruf uc ăpaeţnî es un iş et rap o ep ătinemur ed lutsed etse dnâc tâced ec raotnî es uN .ătizegărf etse aenrac dnâC .ăniăf ăniţup nirp ătad tijărp al apaec enup es .uo nu iş e ras .tnu uc etirăpo iş et reif enao racam ed ărutinrag uc etşev res eS .emisărg ătlum gus un eleleţinş ece raoed ed reip es un aemisă rg( tlum ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad eS .iod i ro .ielu ărugnil 1 .enrac ed amaez iş bla niv ed le răhăp nu ănraot es .tuzăcs lusos rai .ăcsaejărp es ăs ărutnu ăniţup uc ăţita rc o.lejnu rtăp .ăsraots enib iş etpal nî ătaium eniâp ed ăsao rg eilef o iş ăninăls ed ătacub o uc ănue rpmî ănişam ni rp tad tacif nid ărutăcot o ecaf eS .v( iişo r ed sos nu ecaf es tarapeS .ătinemur niţup etse atsaeca iş dnâc iş iilef ătaiăt apaec ăguada eS .sos tlum ae rp ăgus un ăs ac .iz aie rt a uas auod a ănâp etuniţ ic .enaodnet uas eţileip e ra ăcaD .irat tnus leftlA .tnu ăţi rugnil 1 .arpusaed apaec enup es .iişo r ed noilub niţup iş ăpa ed i rugnil 2 — 1 ăguada es .ărcam enrac g 057 CSESUR LEŢINŞ .ăniăf ărugnil 1 .ăro ed etatămuj o eniţ es iş ăzae răs eS .ăpu r es ăs ărăf .t reif nî uon nid ăd es .etaocirtna 6 RATĂRG AL ETAOCIRTNA .etşenemu r es ănâp ăti repocsed eniţ es ednu rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc egnu es .iişo r g 005 :sos u rtneP .ăgael es iş ătitălc o ac ăzaelu r es .e ras .etpirf if ra enib ed tâciro .tnu uc ed rev elosaf .ielu irugniI 2 .ăzae răs eS .e ro 2 — ½ 1 ti repoca ăb raif ăs ănişam ep eniţ es iş ăpa ed i rugnil avetâc ănraot es iopa .ei ruf raf ep ăzaşa es .etsaoc bus ed enrac egela eS .enib etşenemu r es ănâp ăţilucruf o uc roşu ăcetsema eS .ătalas uc iş iţijă rp ifot rac uc csev res eS .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .eiat es .ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnâguăda .rtnî enup es iopA .ădaoc al ed uas ăplup al ed ărcam emac egela eS .ielu uc gnu es iş ăzae răs es etităgerp leftsa eleleţinŞ .ăs raetş enib aenrac ep arutulpmu ednitnî eS .etiv res if a ed etnianî ăro ed etatămuj o uc iamun rad .inig ram ep iş aenrac ăzaetse rc es aenemesa ed .)irăcnâm etla al ătaţniube rtnî iş ăţita rc o-rtnî ăsrucs if etaop . ratărg al uas ăvat al eletaocirtna gi rf eS .ăvat nid aemisărg egrucs es :sos lu rotănnu edepe r ecaf es pmit e rtnÎ .ifot rac uc uas .05 .eletla etsep elenu .samă r a e rac amaez nî rai .ătis ni rp tuce rt .ă rutnu ed ărugnil o uc iş iriţbus iilef ătaiăt ăpaec uc ăvat o-rtnî ăzaşa eS .iivăt ludnuf ep ed alaenemu r ătaot aul es a urtnep arugnil uc dnâcetsema .snicnî enib etse atseca dnâc iş luielu ătnâb reifnî eS .iulutiţuc luf râv uc eiat es aetseca .tivi rtop enib cof aL .emiso rg mc 1 ed eişâf o ăniţbo es ăs tâcnî leltsa .ătraif ălcefs enup es et rap o ed iş ei ruf raf o ep ăzaşa eS .etnâb reifnî es ăs rotpuc al uad es iş .ă rutpi rf etsep etnib reif ănraot es iş ă raoce rts es lusoS .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o e raceif etsep enup es .ăzae răs es iş iulu râtas amal uc uas iulutiţuc lu renâm uc roşu aenrac etab eS .ăniăf aţi rugnil 1 .etaocirtna 6 ĂTIJĂRP ĂPAEC UC ETAOCIRTNA .)ielu uas( ăru tnu irugniI 3 .eras .ă rutpi rf ăgnâl etşev res es iş etişubănî ic repuic uc uas ănâtnâms ăniţup uc ăcetsema es .teged nu ed esao rg iilef nî aenrac eiat eS .et rap ătlalaec ed rai .iţ răp elebma ep etşenemur eS .iicoljim epec 3 .252 .352 .)ăninăls ed ăţuilef o uas( ăru tnu ăţirugnil 1 .io rutsu ed ieţăc ie rt .dlac al eniţ es iş i riţbus iilef eiat es .iicoljim epec 3 .nmel ed lunacoic uc enib etab eS .răhaz ăciţăcub 1 .tsug ăpud .152 .iriţbus et raof iilef nî apaec eiat eS .ăţita rc o-rtnî ăzaşa es etijărp eleleţinŞ .ei ruf raf nî ăzaşa eS .tpi rf al enup es dnâc icnuta ac u rtnep .atag etse dnâC .eleţa tocs es .u rbmic ed rif nu uc )36 .u rbmic uas io rutsu .ărcam enrac gk 1 ĂVAT AL ĂRUTPIRF .noilub ărugnil 1 .iulutocirtna aemiso rg ed edniped eregirf ed ata ruD .ei ruf raf ep eletaocirtna ăzaşa eS .ativ ătaiăt tsof a e rac nî auiz nid ăsnî un .iţijărp ifotrac uc csev res eS .ăru tnu ărugnil 1 .naerh uc ăta răse rp .nifad ed eiaof o uas .eras .ăcitaişo r ămaez ed i rutăcip 3 — 2 ăţafarpus al rapa dnâc icnuta tpirf ed lutsed etse ac etşaonuc eS .ăgnârts es un ăs .etepsaorp eif ăs eiube rt eletaoci rtnA .

ăniăf irugnil 2 .952 .ăniăf ărugnil 1 .ătraif etatămuj ep etse aenrac dnâC .ăpa uc ăti repoca eif ăs eiube rt aenraC .ă repoca eS .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ă rutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăcsaejărp es ăs ăţitarc o.noilub ărugnil 1 .lejnurtăp 1 .etatămuj iş ă ro o tivi rtop cof al ăb raif ăs rotpuc al ăd es . rotpuc al ăd es .iriţbus eţuilef nî eiat es iş elic repuic ălaps eS .tarapeS .ăniăf ăţirugnil 1 .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ioru tsu ed leţăc 1 .tamâ răfs io rutsu ed leţăc nu .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 :etşulăg urtneP .ige rtnî ăsal es e raolf nî icim ieC .niv lerăhăp 1 .ăpaec 1 .eletaoci rtna iş ac .vocrom 1 .ărutnu nî uas tnu nî leţiv ed aenrac etşejărp eS .etivirtop eleţăcub nî leţiv ed aemac eiat eS .voc rom nu ăguada eS .ied ra ed aiob ăguada es .452 .eras .ăniăf ăniţup iş ăpaec uc .gnul nî urtap nî eiat es i ram iec .aenrac e repoca ăs tâc tâta .iişo r ed noilub ed ărugnil o tacetsema a-s e rac nî .eras .652 .dlac al niţ es iş tocs es atag tnus dnâC .enrac g 057 ICREPUIC UC LEŢIV .ănâtnâms ed i rugnil ăuod aguăda top es .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .ăniăf ărugnil 1 .852 .nid et rap o egrucs es :sos lu rotămru edepe r etşetăge rp eS .ăru tnu irugnil 2 .rtnî nup eS .e tocolc avetâc aed ăs ăsal eS .cetfib etsep ăraoce rts es lusoS .ăru tnu irugnil 2 .enrac ed amaez iş luniv lutecnî uc lutecnî ănraot es .emisărg ăniţup nî csejărp eS .iicoljim epec 3 .tnu ărugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .ătlalaec ep iopa .ăniăf nirp uad es .işarg ied ra iod iec iş ăpa uc taiţbus lunoilub .ăpa ărugnil 1 .enrac g 057 IECELVOD UC LEŢIV .e ras ăd eS .tacot rarăm ăţirugnil 1 .etivi rtop iţăcub nî leţiv ed aenrac eiat eS .niv lerăhăp 1 .enrac gk 1 LEŢIV ED ĂNACOT .e ras iş ece r ăpa ed urtil nu uc t reif al enup eS .ăţitarc o.noilub ărugnil 2/1 .ăpa l 1 .tineblăgnî a-s apaec dnâC .ălaezemu nid ădraip ăs pecnî ec ănâp .icrepuic g 004 .tnu nî ătijă rp eniâp ed ă rutinrag uc etşev res eS .552 LEŢIV ED ENRAC .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .noilub ăţirugnil 1 .etivirtop iţăcub nî eiat es .enrac gk 1 LEŢIV ED ŞACIRPAP .eras .enrac gk 1 LEŢIV ED AMALUIC .iro 3 — 2 ed amups ai es .iţijă rp ifot rac uc etnib reif e tşev res eS . roşu ămârăfs es iţ reif ae rp iiecelvoD .etivirtop eleţăcub nî aenrac eiat eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ănâtnâms irugnil 2 .mc 6 — 5 ed iţăcub nî iopa .atag tnîs iiecelvod ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al aţitarc ăd es .eraolf nî iecelvod 05 uas işomurf iecelvod 4 .eras .et rap o ep iâtnî .ăvat nid aemisărg .ăvat ep ed alaenemu r ai es ăs a rugnil uc dnâcetsema .ătuzăcs eif ăs eiube rt ae racnâM .ăpaec 1 .ăcav ed ihcşum g 052 ĂNIĂF NÎ CETFIB .ti repoca ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .iv res es a ed etnianî .repip .ăpa uas enrac ed ămaez enup eS .ăcim ăpaec 1 .)432 .ăru tnu ărugnil 1 .ăniăf ed ă rugnil o iş tnurăm ătaiăt ăpaec o ăguada eS .eras .işarg iedra 2 .ăpa ed ă rugnil o ănraot es samăr lusos nî rai .15 es .ătinemu r enib etse aenrac dnâC .tocolc nî ăd dnâC .eras .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .tsug ăpuD .ăniăf ăţirugnil 1 .ăti repoca i rutrefs ie rt ep eniţ es aţita rC .eţileip ed luihcşum ăţăruc eS .etnib reif ărutnu nî gi rf es .lejnurtăp ed ănicădă r o iş ăpaec o .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .rtnî .e ras ed etşevi rtop eS .repip .v( ăniăf ed etşulăg uc etşev res eS .ăcsaeneblăgnî es ăs aniăf iş epecnî ec ănâp .iriţbus iilef ătaiăt apaec uc ăcsaejărp es ăs sus iam ac aenrac enup eS .ăniăf ăţirugnil 1 .iişo r ed lunoilub ăguada eS .lu rarăm iş iiecelvod nup es .tivi rtop cof al ăb raif ăs eniţ es .enrac ed amaez iş luniv ănraot eS .tivi rtop cof al arugnil uc dnâc nî dnâc nid ăcetsema es iş ăniăf uc ărase rp eS .tineblăgnî a-s aniăf dnâC .ăp râc o uc enib ăcusu eS .uo 1 .e ras .ă repoca eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăguada eS .nmel ed ărugnil o uc roşu ăcetsema es iş elic repuic nup es .ăpaec 1 .ărutnu ed ărugnil o uc ăcsaejărp es ăs ăţita rc o.enrac ed ămaez itşec 3 — 2 .rtnî nup eS .eras .752 .

ruje rpmid aemisărg dnâţocs .temsep ărugnil 1 .emisărg ăniţup uc lutpeip egnu eS .ăsaotsug iam enived ae racnâM .irutăsnupmî 3—2 uc esaoc es iş lutpeip elpmu es .cte ifot rac .ăuod nî aenrac dniţ răpsed .tuzăcs a atseca ec ăpud iş luniv ăguada es .e rugnis sei un ăcad tiţuc .bla niv ăţirugnil 1 .tnu nî etişubănî iş etaiăt ic repuic iş amaluic nî aguăda top es .eras .mc 2 ed ăţnatsid o ep ătaiăten aenrac iţ rap ie rt etlalelec ep dnâsăl .lutavaz raz socs a-s ec ăpud .ăzae răs eS .ihcini r al ed ăsaocs emisă rg ed e riţbus eişâf o.ărutpi rf ăgnâl etşev res es lusos rai .e ro ăuod tişubănî eb reif eS .ăru tnu ărugnil 1 .25 1 .repip . repip .ăro ed etatănruj o eniţ iam es .lucus tot ăd raip un ăs ac .râtas iunu lutal uc roşu etab es aenrac rai .ă ro ed t refs nu ăpuD .ălage emisorg o aeva a u rtnep .ăsal o e rac ep amaez uc pmit nî pmit nid egnu eS .tpeip al ed enrac ed ătacub o egela eS .eleţa tocs eS .362 .enib lutot ăcetsema eS .ărutnu ărugnil 1 .şo lococ nu icin ărăf iş ănâtnâms o ac sorg eif ăs eiube rt lusoS .162 .uo 1 .ă ro o ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .e ras .tsug ăpuD .eras .epec 2 .enao racam uc etşev res eS .ăuod nî taiăt io rutsu ed leţăc nu uc enib ăcae rf es arutulpmu etşetăge rp es e rac nî luno rtsaC .etnib reif ăpa nî aţitarc eniţ es .062 .eniâp eilef 1 .gk 005.enrac ed ămaez itşec 3 .uo 1 .1 ĂTANĂPMÎ LEŢIV ED ĂPLUP .uo nu iş ătacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăniţup .niţup ti rocăr a-s ec ăpud rai .enrac gk 005.ăb raif ăs ă răf .ă rutnu ărugnil 1 .emiţăl mc 02 ep emignul mc 03 ed mac .epec 2 .aemac t reif a e rac nî amaez uc egnits eS .ărcam enrac gk 1 LEŢIV ED EDALUR .tnu nî roşu ătijărp iş ătacot ăpaec o .)162 .enrac gk 005.v( ăvat al luleţiv iş ac egi rf es .iulutpeip a ăg ral iam aet rap nî ei rătăcub ed tiţucsa tiţuc nu ecudo rtni eS .ăpaec ed iilef uc ăvat nî aplup ăzaşa eS .262 .ăvat nî iopa enup es .ă reisos nî etşev res es iş ăraoce rts eS .aenrac enup eS .taidemi ătiv res etse un ae racnâm ăcaD .tacot ed anişam ni rp ece rt es iş )meva ăcad( ăcav ed enrac ăniţup ăguada iam es .cof ep etnib reif eniţ es .enrac gk 005.iş etaocs es .e ras ăniţup ăd es .enrac ed amaez ănraot es .tăpsaorp tnu ed eleţăcub avetâc nup es arpusaed rai .eras .1 ed mac ăplup o egela eS .irutavazraz eti refid uc uas ifotrac uc . rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc uas tnu uc egnu es .temsep ed ărugnil o .ărafanid ep niţup ăsapa eS .e raceif ep dnâr ep el-udnâgărt .iilef eiat eS .ăninăls g 001 .luihcinir ednirpsed eS .1 ĂVAT AL LEŢIV ED ĂPLUP .aemisărg eg rucs eS .etşejărp .tnu ed ănub ărugnil o uc ăniăf ed ărugnil o .462 .gk 005.aiăt o a ed etnianî et rap o al niţup ăsal es .ranuzub ed lef nu am rof a u rtnep .ărutnu ărugnil 1 .ihcinir uc enrac ed ătacub o egela eS .aemisărg srucs a-s ec ăpud .dnuf ep aenrac iopa ednitnî eS .etatămuj iş ăro o eniţ eS .enrac ed ămaez uas ăpa ăguada es .1 IHCINIR AL ED LEŢIV ED ĂRUTPIRF .iinrăc aetatămuj al ănâp .ărutnu ed ă rugnil o uc rotpuc al ăvat o-rtnî enup eS .emac etsep lusos ănraot eS .1 ed mac ăplup o egela eS .nu dnisolof uas .ăninăls ed iţăcub uc ăzaenăpmî eS .lucapac iopa etaocs eS .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .e raoluc sni rp a dnâC .ăpa ed ă rugniI o uc t reif iş emisărg ed srucs ăţita rc nid lusos uc iş emugel uc uas ifot rac uc etşev res es .ăcsaenemu r es ăs epecnî lutot dnâC .inig ram ep aenrac leftsa eiat eS .vocrom 1 .ăţitarc nid lusoS .ăru tnu ărugnil 1 .atag epaorpa etse dnâC .e ras .eras .ăraluihgnutpe rd ăm rof o etepac ăs tâcnî .col al luihcinir ăzaşa es .bla niv ed ăţirugnil o .rtnî lutot etşelevnî es iş iuluihcinir lu ruj nî aenrac ăzaelu r es .1 TULPMU LEŢIV ED TPEIP .âcsaenemur es ăs ărăf .repip .iorutsu leţăc 1 .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es .elesao cafsed es tiţucsa tiţuc nu uC .inigram ep ed ătaiăt aenrac aL .ăţa uc ăgael eS .enao racam ed ărutinrag uc .ăjirg uc elesao tocs eS .epec 3 .ă ro ed etatămuj o eniţ es .enrac gk 005.ă repoca es .ăţaedrev .bla niv ed le răhăp 1 .aenrac emârăfs es un ăs ac .ăninăls g 05 .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc uas tnu uc egnu es .etunim 01 e raceif al arutpi rf dnâdu .e ras ăd eS .ifotrac ed e ruip ed uas enao racam ed ă rutinrag uc iş emisărg ed srucs ăţita rc nid lusos uc etşev res es iş eiat es .ăpa ed i rugniI ăuod uc ăb raif ăs ăsal es .ăţileip ezem rof es un ăs ac .e raoluc etepac ăs niţup ăsal iam es iş ăţitarc nid amaez egnu es .ăpaec ed iilef uc ăţita rc nî ăzaşa es .

ătis nirp ece rt eS .temsep irugnil 2 .rotpuc al uad eS .)46 .arpusaed eledalu r nup eS .eişo r ălcefs .ăniăf ed ărugnil o iş emisărg ed ărugnil o ănup es ăs .epa etlum iam nî ălaps es iş ele raoicip enib ăţăruc eS .ăniăf nirp uad eS .uunitnoc ăb raif ăs e ro ăuod niţ es iş treif al ele raoicip nup eS .eras .emiso rg mc 1 ed .ăniăf nî iamun ăsnî ăd es .ăpa l 2 .ratşum ed sos uc uas io rutsu ed iedjum uc .v( eiâmăl ed ămaez ăniţup iş uo ed şuneblăg uc tutăb .b reif es e rac nî apa nî ac etşeiunşibo es .temsep iş uo ă răf .35 uc ănue rpmî ăţitarc o-rtnî enup es .etocolc avetâc aed ăs etui cof al ăsal es iş ăpa ed irugniI ăuod ăguada es .e ras uc ăpa ed l 2 uc ăţitarc o.eiâmăl ed ămaez ed uas teţo ed ărugnil o .962 .e răzam .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs eleleţinş nup es .eras .562 .eras .iţmb reif et raof csev res eS .eras .ece r ăpa ăniţup uc eiaom es e rac .ma rgolik ed t refs nu ac .ăniăf ărugnil 1 .1 acric( leţiv ed eraoicip 4 — 3 LOSAR LEŢIV ED ERAOICIP .lejnurtăp 1 .eleţa cafsed es .atla ăgnâl anu .iţrăp elebma ep somu rf csenemur es ec ăpuD .ece r ăpa uc taidemi ălaps es iş etrap o al uad eS .ătăpsao rp ăninals ed g 001 iş s rots iş etpal nî taium eniâp ed zeim ed ăciţăcub o uc ănue rpmî .ăţa uc ăgael es iş ăzaelu r es iopa .etnib reif et raof etse aemisărg dnâC .mc 51 ep mc 01 ed mac .emugel ed irulef etlum iam uc csev res es iş etnib reif ei ruf raf o ep ăzaşa es .işolococ am rof es un a u rtnep enib dnâcetsema .esnârts ae rp ăsnî un .nifad ed ăznu rf o .762 .enrac gk 1 RUTAN LEŢINŞ .etse ăcad .sus iam ac iţătitnac işaelecA SOS UC LEŢIV ED ERAOICIP .temsep iş uo .icim etocolc nî rad .ăniăf nî uad eS .eteltoc 6 ENAP LEŢIV ED ETELTOC .ăniăf ărugnil 1 .edalu r etsep ămaot es .t refs nu iş saec nu tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .enrac g 057 ZENEIV LEŢINŞ .ăţitarc nid tuzăcs lusos uc aenrac i ro avetâc ed ădu es iş lucapac etaocs eS .)gk 005.862 .ăzae răs eS .ic repuic g 001 .e lesao tocs es et reif enib tnus dnâC .e ras .bla niv ed lerăhăp .ăuo 2 .sus iam ac leţiv ed ele raoicip b reif eS .ărutnu irugnil 2 .ăpu r es ăs ăsnî ă răf .lejnu rtăp ed ănicădă r o iş . repip e ras .ăru tnu irugnil 2 .ăniăf ed sos nu etşetăge rp es pmit e rtnÎ .lutiţuc uc elinig ram eiat eS .dlac al niţ es .662 .zeneiv luleţinş iş ac csejărp eS .tnu ed ărugnil 1 :sos u rtneP .emugel ed e ruip uc uas enao racam uc csev res eS .)ielu uc acetsema etaop es( ăru tnu irugnil 2 .voc rom ed iilef ed dnâ r nu ele etsep rai .nmel ed lunacoic uc roşu tab eS .emirăm işaeeca ăbia ăs etuniţbo eliţăcub tâcnî leftsa .etatămuj al epao rpa etaiţbus eif ăs tâcnî leftsa .uo nu uc ănue rpmî .etatămuj al epao rpa aiţbus es a u rtnep nmel ed lunacoic uc tab eS .mc 2 ed esao rg eleteltoc eiat eS .enrac ed ămaez .ămaez ed itşec 2 .emiso rg mc 1 ed iilef aenrac eiat eS .ărutnu ed ărugnil o uc .rtnî enib ăcetsema eS .rtnî nup eS .şizem ruc nî ic .nifad ed eiaof 1 .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .ăgnul ae rp etse ăcad aţitsoc iş ăzaet rucs eS .lef al etşev res eS .temsep irugnil 2 .samăr iam a e rac lusos nî .ifot rac .ăţitarc nid aemisărg eg rucs eS .iş niv ed le răhăp nu iopa ănraot eS .eleţinş u rtnep ac iilef aenrac eiat eS .atla ăgnâl anu enrac ed eliţăcub ăzaşa es iş nmel ed dnuf nu ădu eS .eiagit o-rtnî ielu ed ă rugnil o iş ă rutnu ed ărugnil o ătnâb reifnî eS .ticăr a-s amaez iş t reif ua ele raoicip ec ăpuD .i răcnîm etla al ăzaeţniube rtnî es iş aemisă rg egnârts es .ăzae răs eS .emugel etla uc uas .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .teţo ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .ifotrac uc csev res eS .ăpaec ed i riţbus iilef ăţita rc o-rtnî ăzaşa eS .ăniăf ărugnil 1 .nif etraof temsep nî iopa iş tutăb uo nî .elosaf :ac .ămups ezem rof es ăs epecnî ănîp cof al niţ es iş ece r ăpa uc ăţitarc o.ă rutulpmu ed ălage etatitnac o enup es ătacub e raceif eP .t reif al ebla ănîmăr ăs ele raoicip ac u rtneP .iuluso lugnul nid aţileip iş ii rănips a riş al ed so ed aciţăcub ăzaet răpednî eS .enrac ed elirutseR .ănişam nirp i ro ăuod ed uad es .du tiţuc nu uc ednitnî es e rac .rtnî t reif al nup eS .ăuo 2 .şuneblăg 1 .etrap ătlalaec ep c rotnî es iopa .zeneiv luleţinş ac lef al etşetăgerp eS .canaps ed e ruip .eledalu r tocs eS . role rbif lugnul nî etaiăt eif un ăs enrac ed eliţăcub ac etse enib ăcsaeşue r ăs luleţinş ac u rtnep eliiţidnoc nid anU .cte iişo r ed sos .no rtsac nu.

ătrub etsep ăţita rc nî ănraot es iş teţo uas eiâmăl ed ămaez ăguada es .ăcsaeneblăgnî es ăs ă răf .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada es .ărutnu irugnil 2 .tizepmil iş t reif ş rob ed rahap nu ăguada es .tpo ed ăm rof nî rif e raceif ădaonnî eS .ăsaoutcepsa niţup iaM .172 CEBREB ED IŞ LEIM ED ENRAC .eleţăcub nî luio rutsu iş apaec dniăt ae racnâm ecaf etaop es .ăcsaenemu r es ăs lutot epecnî dnâC .eiâmăl ed e raoilef avetâc iş aguăda top eS .ănue rpmî ăb raif iam ăs ăsal eS .iriţbus iilef etaiăt iş etalăps elic repuic iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .eiâmăl ed iilef 6 .enrac ed eliţăcub .ăniăf ed ăţirugnil 1 .ăniăf ăniţup ăguada eS .ăniăf ăţirugnil 1 .tnu ărugnil 2/1 .ed rev io rutsu ed iş ăpaec ed ele rif cse răpo es tarapeS .572 .nifad ed eiaof o iş ăpaec o .enrac uc aţita rc nî enup eS .e raotăzăr ep iţad ivoc rom iod ărutnu nî roşu csejă rp es tarapeS .lunoilub ăguada es .672 .ănişam ep etnib reif ae racnîm eniţ eS .ătis nirp lusos ecert es .ăb raif ăs tupecnî a ec ăpuD .at rub treif a e rac nî ămaez uc egnits eS .noilub ărugnil 1 .repip niţup .”canaps uc leiM“ al ac iţătitnac işaelecA ŞIRCĂM UC LEIM .eras .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd es .etnib reif etşev res eS .472 .272 .e ras iş ăpa ăniţup .cim cof al rad .ăpa l 1 .teţo irugnil 2 uas şrob ed rahap 1 .enib eg rucs es iş etşe răpo es .epa etlum iam nî ălaps es .canaps uc luleim ac lef al etşetăgerp eS .372 .emisărg ed ărugnil o uc csejă rp es e rac etivi rtop iţăcub nî leim ed aenrac eiat eS .leţiv ed roicip nu iş ătrub ed ătacub o .enrac g 057 ICREPUIC UC LEIM .ebla nâmăr ănâp e ras uc ăţăruc es iş epa etlum iam nî ălaps eS .ăniăf ăţirugnil 1 . roicip ep ed aenrac iş tâc .ăru tnu irugnil 2 .ărutnu ăniţup nî roşu csejărp eS .v( leţiv ed auamaluic uc lef al etşetăgerp eS .ă rutnu ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 2/1 .etadonnî eif ăs col nî .tnu nî etişubănî iş iilef etaiăt ic repuic avetâc iş leţiv ed ele raoicip .45 ănraot es .edrev io rutsu erif 02 .eras .v( iup ed luthamehgna ac lef al etşetăgerp eS .noilub ărugnil 1 .e ras .şuneblăg 1 .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăţita rc işaeeca nî csejărp eS .edrev ăpaec erif 04 .enrac uc aţita rc nî nup eS .e ras ăguada eS .eiâmăl ed ămaez uas teţo ăţirugnil 1 .leţiv ed roicip 1 .icrepuic g 004 .ăpa uc tiodnî .ăcim ăpaec 1 .ăpa nî t reif al nup eS .etnib reif et raof etşev res eS .iişo r ed noilub .ăniăf ăţirugnil 1 .atag tnus dnâC .e rat edacs ăcaD .ăpaec 1 .enrac g 057 LEIM ED TAFUTS .ăro ed etatămuj o rotpuc al ăd es iş ă repoca eS .ti rocăr ua-s ec ăpud iş ăpa nid tocs es .iicoljim ivoc rom 2 .rtnî ăzaşa eS .lejnurtăp nu .canaps gk 2 .ăţni rod ăpud .)823 .ăpa ăniţup ăguada iam es .etivi rtop eleţăcub nî eiat es .ărutnu ed uas tnu ed ă rugnil o uc .voc rom nu uc .)952 .ănâtnâms irugnil 2 .ăniăf ed fa rp nu ăguada es iş tnu răm ătaiăt ăpaec o uc enrac ed eliţăcub ă rutnu nî csejărp eS .ăpus ed tavaz raz .etocolc nî aed ăs ă răf .lucanaps ăţă ruc eS .ăsaotsug ed lef al rad .ătrub gk 1 ĂTRUB ED AMALSUT .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .”leţiv ed amaluiC“ al ac itătitnac işaeleca csesolof eS LEIM ED AMALUIC .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .eiâmăl ed ămaez ed ăţirugnil o sulp nî .enrac gk 1 LEIM ED THAMEHGNA .at rub tâta .enrac g 057 CANAPS UC LEIM .072 .ăniăf ed fa rp nu ăguada eS .nifad ed eiaof 1 .eras .atag epao rpa etse dnâC .eras .ăţita rc o.eiube rt tâc edacs ănâp .şuneblăg nu uc etab es .eiat es un ăs luo ac urtnep .

iuluteged aemiso rg ed eleteltoc eiat eS .eras .esao ep ed aenrac ăţăruc eS .etunim ed 02 niţ es iş ăzae răs eS .872 .leim ed enrac gk 005.eras .etşezegă rf es ănâp .382 .iilef etaiăt elic repuic ta rapes dnâb reif e racnâm işaeeca ităge rp etaop eS .eliz 6 — 5 ăzae rtsăp es anrai rai .enrac ed eliţăcub ăzaşa es iş ărutnu nî ătaium ănap o uc uas ăninăls ed ătacub o uc egnu es .tarapes etşev res es iş ătis nirp ece rt eS .972 .leim ed aenrac ălaps eS .eteged 3 — 2 ed etal iţăcub nî eiat es .dnuf ep ed alaenemu r ai es ăs ac u rtnep dnâcetsema .leim ed enrac gk 2 LEIM ED ĂRUTPIRF .etocolc 3—2 aed ăs ăsal es iş e racnâm etsep ănraot es .ăvat nî ăzaşa es iş ăzae răs eS .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid egnu es .işutoT .tsug ăpud .leim ed atacub ălaps eS .ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup ăguada iam es .eteltoc 6 EIAGIT AL CEBREB ED ETELTOC .egnita iam es un iş lucof etşe rătnî es tiş râfs aL .emisărg ed sela iam iş eţileip ed aplup ăţă ruc eS .ăniăf nî uad eS .iulutpeip lupac iş eleplup gela es sarg leim nu al eD .iv res a ed etnianî ăro ed t refs nu uC .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal es iş anâtnâms uc ătado e racnîm nî nup eS .ajaoc enib ăcsae rătnî es ăs iş somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .v( "irutăcoT„ al izeV LEIM ED BORD .iţijărp ifotrac uc csev res eS .elaom cof al tupecnî al .tnu ed ărugnil o al( ielu uc tacetsema tnu nî uas etnib reif ărutnu nî csejă rp eS .tucălpen tsug nu e ra e rac .tivi rtop cof al .ed rev ătalas uc iş iţijărp ifot rac uc etşev res eS .tisi rea enib iş so rocă r col nu al .eras .iţ răp elebma ep somu rf ăcsaenemu r es ăs ăsal eS .)522 .uas ebaob ae losaf etse ceb reb ed arutpi rf al ătiunşibo arutinraG .repip iş e ras ăd eS .182 .t reşed al ănâp ăţaf nid lu rămu e rtnid atacub 1 ăcida .ăm rof o ad es il a urtnep sela iam tab eS .rtnî ăzaşa eS . rotpuc al ăts tâC .ătuzăcs ae rp etse ae racnâm ăcaD .taiăt tsof a lulamina ec ăpud eliz 3 — 2 niţup lec eniţ es iş ătăpsao rp ae rp ătadoicin ăzaeţniube rtnî es un ceb reb ed aenrac .leim ed enrac gk 005.iorutsu ănâţăpăc 1 .tarapes etşev res es iş ăpa ăniţup uc eb reif es .ei ruf raf ep eliţăcub ăzaşa es iş nmel ed dnuf ep edepe r eiat eS .ăplup gk 2 ĂVAT AL CEBREB ED ĂPLUP .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş e ras ăd es .ărutnu ărugnil 1 .55 RATARG AL CEBREB ED ETELTOC .ărutnu ărugnil 1 .ăţă ruc eS .1 ENAP LEIM .772 .ăvat o.282 .etnib reif ărutnu nî iţrăp elebma ep gi rf eS .ăuo 2 .emisărg ed ăţăruc es ăvat nî samăr a e rac lusoS .lurată rg egnicnî eS .)ielu ed eţi rugnil 1 ăuod .082 .ărutnu uc egnu es tiş râfs al rai .ăpa ed ărugnil o uc ăb raif ăs enup es .io rutsu iş ăninăls uc un uas ăzaenăpmî es tpi rf urtnep ătităge rp apluP .ădacs ăs ăsal es iş enrac ed ămaez .rotpuc al ăd eS .ăru tnu irugnil 3 .elosaf ed lue ruip .ă ro ed etatămuj o leftsa eniţ eS .ăninăls g 05 .ărutpi rf etsep ămaot es uN .lu repip iş aniăf uc anâtnâms ăcetsema es .ăniăf ărugnil 1 .sus nî eletaps uc .ebaob elosaf ed ărutinrag uc csev res eS .temsep nî ămru al iş uo nî iopa .e ras ăd es iş cetfib iunu aemi răm ed iţăcub eiat es .atag etse dnâC .iuluso lugnul nid aţileip ed iş emisărg ed ăţă ruc eS .e rităge rp ed etnianî ă ro o uc iamun ăsnî .e ras .temsep irugnil 2 .eras .emisărg ed ăţă ruc es lusos rai .emisă rg uc pmit nî pmit nid egnu eS .esao rim un e rac iş rănât ceb reb ed enrac anuaedtot egela eS .rotpuc al iopa ăd es .ajaoc eiaom es un ăs ac u rtnep .iilef eiat es .ă rutnu ă rugnil 1 .1 RATARG AL LEIM .ărutnu ed ăţirugnil 1 uas ăninăls ed eilef 1 .repip .ed rev ătalas iş emugel uc csev res eS .

)332 .repip .)642 — 542 .iţrăp elebma ep gi rf es .ielu ăţirugnil 1 .582 .65 .atag epao rpa tnus dnâc ăzae răs es .482 CROP ED ENRAC .sus iam ac csetăge rp es iş eleteltoc eiat eS .eb aob elosaf uc csev res eS .v( ăcav ed enrac uc azrav ac lef al etşetăgerp eS ĂZRAV UC LECRUP ED ENRAC .eras .enib snicnî lurată rg ep nup eS .etunim avetâc niţ es iş ielu uc gnu eS .eteltoc 6 .v( ăcav ed anacot ac lef al etşetăgerp eS CROP ED ĂNACOT.

eras .ied ra ed aiob ăniţup .ătarum .noilub ărugnil 1 .eiube rt tâc e ras iş u rbmic ed ăţugne rc o uas nifad ed ăznu rf o .tsug ăpud .rtnî ălaps es .etnil g 005 ĂTAMUFA ĂŢITSOC UC ETNIL .ătuzăcs enib iş ăsarg tâced ăsaotsug etse un e racnâm ătsaecA .iişo r ed noilub niţup ăguada eS .ăpa nî pmit avtâc eniţ av es .ărca ae rp etse ăcaD .ăro ed t refs nu eniţ iam es iş rotpuc al ăd es .ărutnu ed ă rugnil o uc .782 .teged nu ed esao rg iilef nî .aetnil egela eS .tivi rtop cof al ă ro o ac ric ăb raif ăs ăsal eS .75 .nifad ed eiaof 1 .ăpa ăniţup ăguada es .repip ebaob 01 .882 .iţăcub ătaiăt aţitsoc uc iş aetnil uc ăţitarc işaeeca ăzaşa es iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .ă rutnu iş ăpa ed ăcşaec o ăguada eS .ă repoca eS .eras .ăpaec 1 .682 .iorutsu ed leţăc 1 .aninăls iş az rav ănim ret es ănâp aşa dnâmru .ăru tnu irugnil 3 .etatămuj ep ăb raif ăs ece r ăpa uc ăţitarc o-rtnî enup es iş ălaps es .iz auod a ătizlăcnî ăsaotsug iam tlum etsE .ăcnidub o ac ănraotsăr eS .ătamufa ăţitsoc g 003 .e rat ae rp edacs iulut reif lupmit nî ăcaD .gk 1 ed mac ătarum ăzrav 1 ĂTAMUFA AŢITSOC UC ARCA ĂZRAV .ăz rav ed iilef ed dnâ r nu emisărg uc ăsnu ieţitarc ludnuf ep ăzaşa eS .e ro ie rt niţup lec tişubănî ăb raif ăs eiube rT .atag epao rpa etse dnâC .icim e tocolc nî .tot uc ici roş uc ătamufa aţitsoc eiat eS . 222 — 122 izeV LECRUP ED ENRAC UC ELAMRAS .io rutsu ed rif nu .iedra ed aiob ăţirugnil 1 . roşu etşejărp eS .ătarăs ae rp etse aninăls ăcaD .ăninăls ed dnâr nu iopa .iş repip ed ebaob avetâc ăguada es .ărutnu ărugnil 1 .ebaob elosaf uc iş ităge rp etaop es e racnâm işaeecA .enib eg rucs es iş ăuod uas ăpa o.ătamufa ăţitsoc g 003 .e ram ăz rav o eiat eS .iilef nî .

emârăfs es un ăs ac tecnî .iuluteged aemiso rg ed eleteltoc eiat eS .31 izeV REIERC ED ĂTALAS .teţo niţup etraof iş e ras uc .ruje rpmid aţileip ăzaet răpednî es iş esao rg ed tivi rtop rezi rap ed eliilef eiat eS .iilef ătaiăt arupi rf uc ei ruf raf işaeeca ep ăzaşa eS .iro ăuod ed uas ătado apa ăbmihcs eS .rezirap ed iilef 21 ENAP REZIRAP ED IILEF .ăpa 11 .rotpuc al enup eS .ĂBMIL .ăninăls eilef 1 uas ărutnu ed ăţirugnil 1 .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .eteltoc 6 RATĂRG AL LECRUP ED ETELTOC .temsep irugnil 2 .tiţăruc if a ed etnianÎ .292 IHCINIR .ăsarg dniif c rop ed aenrac .ăţudlăc ăpa nî treif al enup es iş ătado ălaps iam es .emugel uc csev res eS .eras .ignul aerp tnus ăcad eleţitsoc ăzaet rucs es iş iirănips a riş e rpsnid esao ed eliţăcub iopa eiat es .etnib reif etşevres eS .ăplup gk 2 ROTPUC AL CROP ED ĂPLUP .tivi rtop cof al .982 .ece r ăpa nî ă ro o niţup lec tuniţ eiube rt lureie rc .ifot rac uc csev res eS .t reif al i rgennî ra-s e rac elirugaehc iş elegnâs tot ăsai ăs ac .85 .iţijărp ifotrac uc iş .192 .eg rucs eS .ătpirf enib eiube rT .esarg ae rp tnus dnâC .teto ărugnil 1 .ăro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş )iopanid aplup( c rop ed tub nu ăzae răs eS .etunim 02 icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal eS .edacs atsaeca ăcaD .ăvat nid lusos uc etşev res es .etatămuj iş e ro ăuod mac rotpuc al eniţ eS .ădurc ăninăls ăniţup uc snu iş snicnî enib lurată rg ep girf eS .092 .uo 1 .nemihc ăţirugnil 1 .iişo r ed sos uas eiâmăl .ăvat o-rtnî ăzaşa eS .ăniăf ni rp uad es .iilef eiat eS .REIERC .TACIF .arpusaed ed aţileip ăţăruc es .tpi rf al ărutnu enup es uN .icim etartăp ed ăm rof nî es-udnâtse rc atseca .emisă rg ed ăţăruc es .eras .taruce rts iş emisărg ed tiţăruc .etinemu r iciroş ed eleta rtăp tiţuc nu uc dni rpsed es .392 .rănât etse lulec rup dnâC .tiţucsa tiţuc nu uc .)ielu uas( ărutnu irugnil 2 .ăbla eitrâh o uc ă repoca es .leţiv ed ireierc 3 uas ăcav ed ireierc 2 TREIF REIERC .tinemu r niţup iş tipot tnu uc .nemihc niţup uc ărase rp es iş ăpa ed irugnil 3 — 2 ănraot es .luiciroş uc tpirf al enup es .atag etse arutpi rf dnâC .ăpa ed ăuod uas ărugnil o ăguada iam es .aiăt o a ed etnianî .e rat aerp etşenemu r es luiciroş iulutpirf lupmit nî ăcaD .ăniăf ărugnil 1 .ă ro ed etatămuj o aşa niţ es iş e ras ăd eS .ue rg ăregid es leftla .iilef taiăt uas ge rtnî .eras .etaocs eS .ielu uc ătacetsema ărutnu nî somu rf csenemur es iş temsep iş tutăb uo nirp .

lejnurtăp 1 .e ras enup eS .ăniăf ărugnil 1 .iişo r ed sos uc uas ed rev e losaf uc .cim tiţuc nu uc en-udnâtuja iş roşu dnâgă rt .592 .eras .epa etlum iam nî abmil ălaps eS .tnu irugnil 2 . rol apa nî ăcsaecă r es ăs ăsal eS .naerh ed sos uc etnib re if etşev res eS .tnu nî ăşubănî es iş iilef eiat es .reie rc ed iilef ed dnâ r nu ăzaşa es .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .nifad ed aiaof .ece r ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .ece r ăpa nî ă ro o niţup lec abmil eniţ es iş lujeltâg etaocs eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .eleip ed etnib reif ăţăruc eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .i rop e rtnid airăd rum ătaot aul es a u rtnep ialăm niţup uc o-dnâce rf .amups ai es .ăpa l 3 .ăuo 2 .ăniăf ni rp uad eS .ătităge rp if a ed etnianî .rotpuc al ăd es iş ăsa r ăznârb iş temsep ă rase rp es .eras .leţiv ed ireierc 2 uas ăcav ed reierc 1 ROTPUC AL IIŞOR UC REIERC .ebaob e răzam ed ărutinrag uc csev res eS .eras .gk 1 ed mac ăbmil 1 LOSAR ĂBMIL .i riţbus iilef eiat eS .nifad ed eiaof 1 .ic repuic avetâc aenemesa ed ăţăruc eS .)edepe r iam b reif lec rup ed aec iş leţiv ed abmil( e ro ie rt ed pmit tilotop ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca es .492 .tipot tnu arpusaed ănraot eS .e ras .sus iam ac iireie rc b reif eS .icrepuic g 051 .sos tla uc uas iişo r ed .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş temsep iş uo .etşenemu r es ănîp eniţ eS .repip ebaob 01 .tavazraz ed epus ienu ae rităge rp al iv res etaop treif a e rac nî amaeZ .v( eb reif es iş lureie rc ăţăruc eS .temsep ărugnil 1 .ăjaoc ă răf iş iriţbus iilef etaiăt iişo r ed dnâr nu .iuluteged aemiso rg ed eiat es .reie rc ed dnâr nu uon nid iş ic repuic ed dnâ r nu .lutavaz raz ăguada es .95 .f râv al ed dnâpecnî .temsep irugnil 2 .tocolc nî aed ăs epecnî dnâC .leţiv ed ireierc 2 uas ăcav ed reierc 1 ENAP REIERC .grucs eS .t reifen lu reie rc iş enap ităge rp etaop eS .esaomurf iişor 4 .692 .epec 2 .)292 .repip .

ăpaec 1 sulp nî .)ăniăf ărugnil 1 uas( uo 1 .eniâp ed eilef 1 sulp nî .103 .aemisărg uc ănue rpmî ănişam nirp ăd es .atag etse dnâC .tnu ărugnil 1 .u rtnuănid enrac ăniţup etaocs es .abmil treif a e rac nî amaez nid niţup etâc .abmil t reif a e rac nî amaez nid ăcşaec o uc egnits eS .nifad ed ăznurf o nup es erac nî .tnurăm ătaiăt ăpaec o tnu nî etşejă rp eS .abmil t reif a e rac nî ămaez ed ăcşaec o uc egnits eS .so rg ed tivirtop sos nu ecaf es .nifad ed eiaof .etunim avetâc iţrăp elebma ep ăcsaejărp es ăs tnu ed ărugnil etatămuj uc ăţitarc o-rtnî enup es .tnu ed ărugnil etatămuj uc ăniăf ed ărugnil o etşenemur es tarapeS .ăru tnu uas tnu ărugnil 2/1 1 .enrac ed ămaez itşec 2 .e ras .atag etse lutacif dnâc .ăuod nî .rtnî enup eS . rotpuc al ăvat o.sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS ED SOS UC ĂBMIL .noilub irugnil 2 .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişor uas noilub ed ărugnil o ăguada eS .ăniăf ărugnil 1 .e ras .tnu ă rugnil 1 .repip niţup uc ăcaerf eS .noilub irugnil 2 .iilef eiat es .eras .tiţuc nu uc .arutulpmu ăsai un ăs ac ăţa uc ăgael es iş abmil elpmu eS .892 .jeltâg e rpsnid aenrac iş aemisărg eiat es iş eleip ed ăţăruc eS .eirufraf ep lutacif ăzaşa es .ăţileip ed ătăruc es .tnu ed ărugnil o uc .arpusaed ed aţileip ed lutacif ăţăruc eS .cim cof al etunim 01 ăb raif iam ăs ăsal es iş ăbmil etsep ănraot es .noilub uc anâtnâms .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal eS .etnib reif etşev res eS .992 .s rots enib iş etpal nî taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc iş jeltâg al ed ăsaocs aenrac uc .003 .tacif g 057 TIŞUBĂNÎ LEŢIV ED TACIF .eras .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaelecA ENAP ĂBMIL .anâtnâms ăguada es .so rg ae rp un sos nu ecaf eS .v( zeneiv luleţinş ac lef al csejă rp es iş temsep iş uo .eleţa tocs es iv res a ed etnianÎ .tnu atîta tot nî ăniăf ărugnil 2/1 roşu etşejă rp es tarapeS .ăpa nî etunim icnic et reif iş etalăps elenilsăm ăguada es etocolc elemitlu al rai .ăninăls g 05 .epec 2 .repip .ăro ed etatămuj o ăcnî tişubănî ăb raif ăs leftsa eniţ eS .ăniăf ăţirugnil 1 .ielu irugnil 2 sulp nî . răhaz ed ăţi rugnil o dnâguăda iş iişo r ed noilub uc anâtnâms dniucolnî ”ănâtnâms ed sos uc ăbmiL“ urtnep ac lusos etşetăge rp es iş abmil eb reif eS .)iişo r 4 uas( noilub ărugnil 1 .dnâc nî dnâc nid .ăgae rtnî ărap ăs tâcnî .niv ed lerăhăp 1 .emignul nî abmil ecafsed eS .e ras .sus iam ac abmil eb reif eS .enilsăm g 002 .niv ed le răhăp 1 .ăniăf ăţi rugnil 1 .u rbmic ed rif 1 .ănâtnâms ăcşaec 1 .abmil eb reif eS .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaelecA IIŞOR ED SOS UC ĂBMIL .ătacot ăţaedrev ed ăţirugnil 1 .aniăf ăguada es .ămru al iamun enup es eraS .)562 .ăţitarc nî ăzaşa es iş iilef eiat es .ăniăf ăţirugnil 1 .ăru tnu irugnil 2 .repip .ăninăls ed eleţăcub avetâc uc ăzaenăpmî eS .ănâtnâms ed sos uc abmil ac lef al etşetăgerp eS .”losar ăbmiL“ al ac iţătitnac işaelecA ENILSĂM UC ECER ĂBMIL .ăpaec 1 sulp nî .06 .ăm rof o etepac ăs tâcnî leftsa .ielu uc a rutnu dniucolnî .ece r etşev res eS .792 .ăcsaeneblăgnî es ăs tupecnî a apaec dnâC .a rpusaed ănraot es iş .tnu uc ăsnu eitrâh ed eiaof o arpusaed enup es iş tacif etsep ănraot es ănuerpmî lutot treif a ec ăpuD .anâtnâms ăcetsema eS .cim cof al tişubănî ebreif es iş ărepoca eS .răhaz ăţirugniI 1 .uo nu ăguada eS .cof al etşerătnî es leftla eceraoed .abmiI eb reif eS .ănâtnâms irugnil 2 .ătis nirp ecert es emisărg ed tiţăruc lusos rai .203 .lejnurtăp ed lunu iş urbmic ed rif nu .ed rev lejnurtăp ed rif 1 .etui cof al .ăniăf ărugnil 1 sulp nî .ăniăf nirp uad eS .niv uc ătacetsema enrac ed ămaez uc egnits es .tnu ărugnil 1 .ătacot ăţaed rev iş repip .temsep irugnil 2 .leftsa ei ruf raf ep ăzaşa es iş iilef abmil eiat eS .arpusaed ănraot es iş eras ed etşevirtop es .ăuo 2 .ătacsu ătaruc ăprâc o uc egretş eS .eras .i riţbus iilef eiat es iş eleip ed ăţăruc es .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaeIecA ĂTULPMU ĂBMIL .ăniăf ărugnil 2/1 .ăbmil etsep ănraot es e rac .

tipot tnu irugnil 2 .ăuo 2 .ămups etutăb eliruşubla .iş ătacot lejnu rtăp ed ăznurf .tnu nî ătinemu r iş tnu răm ătacot ăpaec o iş es raots enib iş etpal nî etaium elfihc ăuod uc ănue rpmî .ănişam ni rp i ro ăuod ed ăd eS .tnurăm ătaiăt ăpaec o etşejă rp es tacif al ed samăr lutnu nÎ .tnu uc ăm rof o egnu eS .temsep ărugnil 1 .ămups tutăb luşubla ăguada es tiş râfs aL .narehgam uas rahabine ed farp nu .edeten iişo r gela eS .tsug ăpud .arutăcot uc ăcetsema es .16 .ăţitarc nî ăzaşa es .eliişo r ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uC .eb reif es iişo r nid socs luzeiM .niţup tinemu r ua-s aetseca ec ăpud .ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 ăguada es iv res a ed etnianÎ .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ămaot es .urtnuănî csebocs es iş lucapac eiat es .tipot tnu irugnil 2 .ăuo 2 .elfihc 2 .tăpsaorp tnu g 051 .elfihc 3 .repip .e ras ăguada eS .tăpsaorp tnu g 05 .eliruşuneblăg ăguada iam es e rac al .nub cof al .ănâtnâms irugnil 2 .ic repuic ed uas iişo r ed sos uc etşev res es .ănraotsăr eS .ăcim ăpaec 1 .i ruşuneblăg ăuod ăguada es iş ămups ecaf es ănâp tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .tnu nî roşu etşejărp es iş iilef eiat es lutaciF .repip .ăcim ăpaec 1 .pmit avtâc enib ăcae rf es iş lutacif uc ănuerpmî lutot ăcetsema eS .repip .rotpuc al ăd es iş tnu ed ăciţăcub o enup es eişo r e raceif etsep .tacif g 005 TACIF ED ĂCNIDUB .tăpsao rp lutnu.tsug ăpud repip iş e ras .esaomurf iişor 21 TACIF UC ETULPMU IIŞOR .303 .403 .eras .eniv ed iş eţileip ed lutacif ăţăruc eS .iişo r etsep ănraot es iş ătis nirp ece rt es .es raots iş etpal nî enib etaium elfihc ie rt uc ănue rpmî tacot ed anişam ni rp iopa ece rt eS .nif temsep uc ă raserp es .eras .esaomurf .ătacot ăţaedrev ed ăţirugnil 1 .tacif g 052 .

etunim 51 — 01 es-udnâniţ .cof al tlum ătadoicin iţuniţ eiube rt un iihciniR .es rucs enib .sus iam ac luihcini r ăţăruc eS .emiso rg ac elage iam tâc iilef nî eiat eS . repip iş e ras .emizegă rf nid iş tsug nid ed reip tâta uc .ăsao rim un ăs ac tneta iam tiţăruc eiube rt tâta uc .atag tnus etunim avetâc nÎ .atla ep iş etrap o ep i ro ăuod ed c rotnî es iş ătado gnu iam es pmit tseca nÎ .snicnî lurată rg ep tpi rf al nup es iş tnu uc gnu es .icrepuic g 052 .edlac iiruf raf ep etşev res eS .etunim 01 niţ eS .cse rătnî es tâta uc .repip ed farp 1 .tăpsao rp tnu g 05 .ăniăf ăţirugnil 1 .sos uc ăţitarc nî nup eS . repip niţup uc ăraserp eS .esnupmî eif ăs ă răf ăţilucruf o uc c rotnî es .ărutnu ed ă rugnil o uc etşejă rp es iş apaec tnurăm eiat eS .703 .lutsum ăsai un ăs ac u rtnep .repip ed farp 1 .teţo uc ătacetsema ăpa uc ălaps es iopA .leţiv ed reie rc nu aenemesa ed ăţă ruc eS .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .i ruăg uc arugnil uc tocs eS .sos nu uc iş emugel uc .şizemruc nî eiat es etatămuj e raceiF .ied ra ed aiob uas iişo r ed noilub niţup ăguada es .eliu răgirf ăzaşa es iş lu ratărg ătnâb reifnî eS .lecrup ed ihcinir 6 IHCINIR ED ERACNÂM .ăţaed rev ăniţup uc tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o tacif ed eilef e raceif ep enup es .e raoluc ătăpac ănâp iţrăp elebma ep c rotnî es .tpi rf ae rp nub etse un lutaciF .enrac ed ămaez uc egnits eS .cof ep sup if a ed etnianÎ .cof al tlum iam eniţ es tâc uc .tâta niţ es iş es retş enib ihcinir ed eliilef nup es .ărutnu ed ă rugnil 2/1 ătnâb reifnî eS .26 .tacif g 057 RATĂRG AL TACIF .903 .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ăniăf ni rp uad es .leţiv ed ihcinir 1 ICREPUIC UC IHCINIR ED ERACNÂM .epa etlum iam nî ălaps es .niv ed lerăhăp 1 .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .atag epao rpa etse dnâC .leţiv ed ihcinir 1 REIERC UC IHCINIR ED ERACNÂM .tivi rtop cof al .rtnî enib tacsu iopa iş etpal nî ă ro ed t refs nu eniţ etaop es tlum lec .”ihcinir ed eracnâM“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .013 .noilub ăţirugnil 1 .tsug ăpud .etnib reif etşev res es ae racnâM .repip ed farp 1 .ăniăf ărugnil 1 . repip niţup uc ărase rp eS .ăzae răs eS .tev reş nu uc tacsu eiube rt .iinişam aenig ram ep etunim avetâc niţ es .etnib reif eiruf raf o ep ăzaşa es .ătalas iş emugel ed ă rutinrag uc etşev res eS .ăţileip ed iihcini r ăţăruc eS .503 .repip .ihcinir ed iş reie rc ed eliilef nup es .ăninăls ed iilef uc dnânretla .tivi rtop cof ep etunim 51 gi rf eS .sos uc tabibmî ua-s iihcini r iş enib tizlăcnî a-s lutot ec ănâp .mc 4 — 3 ed iţăcub nî eiat es iş enib egrucs es .ătalas iş emugel uc csev res eS .mc 3 ac ric ed etartăp nî eilef e raceif rai .ă rutnu ed ărugnil 2/1 ătnâb reifnî es eiagit o-rtnÎ .sos nî nup es .ăb raif ăs ărăf ănişam ep etunim avetâc niţ eS .coljim nid aemisă rg etaocs es .iţrăp elebma ep ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp ăpilc o iamun lutacif enup es iş ielu ed ăţirugnil o uc tnu ed ă rugnil o ătnâb reifnî eS .ăzae răs es .nârtăb iam lamina nu al ed etse luihcinir tâc uC .ărutnu uas tnu irugnil 2 .atag epao rpa tnus dnâc ăzae răs eS .luniv ăguada es .603 .iuluihcini r ue rg so rim ăd ece raoed .ăcim e ragi rf o ep iţăcub u rtap etâc nup es iş etrap o al ăd eS .tnu ărugnil 1 .sus iam ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .eras .ătitocolc ăpa nî etunim 01 eniţ es iş ălaps es .repip niţup ăd eS .iilef eiat es .emizegă rf nid iş tsug nid ed reip tpi rf aerp lutaciF .tacot lejnurtăp ăţirugnil 1 .etnianî talăps eiube rt un tijărp u rtnep lutaciF .taidemi tiv res eiube rT .emignul nî ăuod nî eiat es .iuluteged aemiso rg ed iilef nî eiat es .emiso rg ac elage iam tâc iilef eiat es iş lutacif ăţăruc eS .atag etse dnâC .803 .ăninăls g 001 .etunim 01 ăbraif ăs ăsal eS .ăb raif ăs ă răf .sus iam ac sos nu ecaf eS .ăcav ed ihcinir 1 uas .ielu ăţirugnil 1 .lutacif ăţăruc eS .irtemilim 6 — 5 ed iilef nî .tlum iam b reif tâc uC .ăb raif ăs ăsal es .enib egrucs es iş ătitocolc ăpa uc etşe răpo es .leţiv ed reierc 1 .ărudlăc ed lage esnu rtăp eif ăs ac u rtnep .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc ănâp ăcetsema es iş aniăf ăguada es .tipot tnu ărugnil 2/1 .tacif g 057 TACIF ED IURĂGIRF .iilef taiăt etse ec ăpud .e raoluc etepac ăs tâc .ăcav ed luihciniR .ăcsaenemu r es ăs un rad .ătaruc ăp râc o.tacif g 057 EIAGIT NÎ TIJĂRP TACIF .leţiv ed ihcinir 2 uas .iicoljim epec 3 .

latem ed uas nmel ed iurăgirf ep gifnî eS .tot ed ăsnî dnirpsed es un eliţătămuj .tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc .tocolc rugnis nu ănue rpmî aed ăs ăsal es iş ăniăf ed lusos uc ăţitarc nî ihcini r ed eliilef ăzaşa eS .iţnib reif csev res eS .eiâmăl ed ămaez ăţi rugnil 1 .ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed eleţăcub 3 — 2 .tnu niţup uc ăşubănî eS .eiâmăl ed ămaez ed ăţi rugnil o . rasecen etse ăcad .ăb raif ăs ă răf etnâb reifnî es ăs iinişam aenig ram ep niţ eS .iilef eiat es iş ălaps es .ăniăf ărugnil 1 .leţiv ed ihcinir 2 uas ăcav ed ihcinir 1 IHCINIR ED AMALUIC .tnu .ăb raif ăs eiube rt uN .lejnurtăp .rtnî ăniăf ed ă rugnil o roşu dnijărp .ăpa l 2 . ratşum ăţirugnil 1 .tnu ed ărugnil o uc eiagit o.etnib reif etşev res eS .etnib reif et raof ae racnâm etşev res eS . repip .eras .emizegă rf nid ed reip iş-un a u rtnep .ăuo 2 .luniv ănâmednî al csetăge rp es pmit niD .cte elosaf .ătalas iş emugel uc .repip iş .etnib reif ărutnu nî somu rf csejărp es iş temsep nî iş uo nî iopa .e raoluc ătăpac ănâp .tacot ed rev lejnu rtăp ăţirugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .nifad ed ăznu rf .e ras uc ăpa nî .repip .regu g 005 ENAP REGU .emignul nî ăuod nî eiat eS .tnu ed ărugnil o.niv le răhăp 1 .iriţbus et raof iilef nî lu regu eiat es .eras .ihcinir ed ae racnâm al tatăra a-s muc aşa luihcini r ăţăruc eS .lecrup ed ihcinir 6 LECRUP ED IHCINIR ED IURĂGIRF .snicnî enib etse atseca ăcad .etşezegă rf es ănâp lu regu eb reif eS .tnu nî etijărp eniâp ed icim iilef uc .tăpsaorp tnu g 05 .eras .etnib reif eiruf raf o ep tocs eS .iurăgirf ep ed tocs eS .luihcini r eiat es ec pmit nî .repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .rtnî ătnâb reifnî eS .ihcinir ed ae racnâm u rtnep ac .ifotrac uc etşev res eS .ăprâc o uc enib ăcusu es iş cse răpo eS .i riţbus ed lutsed iilef eiat es .ăcsaenemu r es ăs ărăf .epilc avetâc iamun niţ eS .leţiv ed ihcini r 2 RATŞUM ED SOS UC .leţiv ed ihcini r iod eţileip ed ăţăruc eS .tacot ed rev lejnu rtăp ed ăţi rugnil o .iţ răp elebma ep .temsep irugnil 2 .nub cof al ratărg ep gi rf es iş tnu uc gnu eS .e ras ed farp nu uc .rtnî cof al nup es iş i riţbus iilef eiat eS .ige rtnî ăsal eS .lusos iş tâc .ăzae răs es .413 .eniâp ed eţuilef 21 .enrac ed amaez ăniţup etâc . rotpuc nî iş enup top eS .atag epao rpa tnus dnâC .36 ERĂSAP ED IRUTPIRF IŞ IRĂCNÂM .iuluihcini r aetnianî etunim avetâc uc sos nî nup eS .etunim avetâc iamun rad .ăţirugniI 1 .513 .eiâmăl .tacot edrev lejnurtăp .repip .tnu nî ătijă rp ăleznarf ed iilef uc .egnâs nî icin .tacot lejnu rtăp niţup iş repip .dnâguăda .iţacsu eiube rt uN .tăpsao rp tnu g 05 .etunim ed 02 .IŢPIRF IHCINIR .ămups tace rf eif ăs ărăf .niţup ti rocăr a-s ec ăpuD .iinişam aenig ram ep .ăzae răs es uN .etui cof al ăcsaenemu r es ăs iihcini r nup es iş tnu ed ănub ărugnil o âvat o.ărutnu irugnil 2 .113 .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş luniv ăvat nî ănraot es .repip ebaob 5 .etunim 51 eliţrăp ăuodnâma ep ăcsaenemu r es ăs nup es iş ăp râc o uc iihcinir enib ăcusu eS .nifad ed ăznurf 1 .ăniăf nî tab es e rac .niv niţup uc taiţbus lu ratşum .ăniăf ed bla sos nu ecaf eS .etşelevnî iî e rac aemisărg ătaocs es ăs ă răf iihcini r ăţăruc eS .ihcini r etsep ănraot eS .etunim 02 ac ric niţ eS .ăzae răs eS .lusos etşetăgerp es ec ănâp .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .iţnib reif csev res eS .iihcini r tâta csetăgerp eS .luihcini r socs a-s ec ăpuD .ăpaec 1 .tacetsema tsof a e rac .iihcini r ăţăruc eS .213 .iţpirf aerp icin eif un ăs iihcinir tâcnî leftsa .e răzam .e ras .repip .e ras .dlac al niţ eS .leţiv ed ihcinir 2 IŢIJĂRP IHCINIR .313 .etnib reif etşev res eS .ăpaec o .eras .ărutnu ed ă rugnil o ătnâb reifnî eS .ăp râc o uc ăcusu es iş ălaps es .enrac ed ămaez itşec 2 .tipot tnu ărugnil 1 .etnib reif eiruf raf ătla uc ă repoca es iş i riţbus iilef etui eiat es .ăru tnu ărugnil 1 .tnu irugnil 2 .enrac ed ămaez uc egnits es iş .e riţbus ănâtnâms o ac ăgael es lusos ec ănâp .tnu ărugnil 1 .tnu niţup etâc enup es ihcinir e raceif ep rai .ăţăruc es elic repuiC .ratşum sos nî ăguada eS .

713 .eiaom es ăs eliătsăp iş tupecnî ua ec ăpuD .eram iup 1 IECELVOD UC IUP .e ras ed fa rp nu iş ătacot ăpaec o ăguada es .ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd es .eram iup 1 EDREV ERĂZAM UC IUP .e rat ae rp edacs ae racnâm pmit e rtnî ăcaD .ăţita rc nî ăzaşa es .e raotăzăr ni rp ătad ăpaec o dnâguăda .e ras ăguada es .tişubănî b reif es iş ăpa ed irugnil avetâc iopa ăguada es .răhaz ăţirugnil 1 .tlum ae rp edacs ăcaD .dega rf ae rp un iş e ram iam etse luiup ăcaD .sos ăbia ăs ae racnîm ac u rtnep eiube rt tâc tâta ăpa ed eg rucs es .ătacot ăţaed rev iş noilub enup eS .eram iup 1 EMAB UC IUP .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .v( ”enrac uc emaB“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .lu răhaz iş ae ras nup es .aniăf iş e raotăzăr ep ătad ăpaec o ăguada es .eliătsăp icin .ăpaec 1 .e raolf nî tnus ăcad rai .iicoljim ediponoc 2 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .iiecelvod da r eS .amârăfs es un a u rtnep .nmel ed ărugnil o uc roşu ăd es uas .ăpaec ă răf ecaf etaop es e racnâm işaeecA .ă ro ed t refs nu ac ric ăcsaenemu r es ăs ăsal es .ăpa ed esrucs enib iup ed eliţăcub roşu csejărp es iş lutnu ătnâb reifnî eS .ălaps es .edrev .dnuf ep ădra es un ăs ac .atag etse dnâc rai .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ăniăf ăţirugnil 1 .iup ed eliţăcub uc ăţita rc nî nup eS .eram iup 1 EDREV ELOSAF UC IUP .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .tacot .luiup icin emârăfs es un ăs ac urtnep .noilub ăţirugnil 1 .ăpa ed ărugnil o etâc ăguada iam es .e ras uc ăpa nî eb reif eS .)042 .icim etehcub nî ătucăfsed iş ătiţă ruc ădiponoc .rănât et raof etse luiup ăcaD .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .izrev iătsăp erăzam gk 1 .ăniăf iş tnu răm ătaiăt ăpaec o uc .46 ed etşevirtop eS .ige rtnî ăsal es .ed rev aelosaf iş ac e răzam ed eliătsăp ăţăruc eS .eras .v( ”iecelvod uc leţiV“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ănâtnâms irugnil 2 .edrev rarăm ăţirugnil 1 .ănâtnâms uc iş iv res etaop eS .ebaob ae răzam iş ăpa ed irugnil 3 — 2 nup es .ăcim ăpaec 1 .eram iup 1 ĂDIPONOC UC IUP .ebaob erăzam g 057 .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r uas noilub .613 .ăpa ed enib egrucs eS .”enrac uc emaB“ urtnep ac elemab csetăgerp eS .e ras ăguada es .noilub ăţirugnil 1 .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .eram iup 1 IĂTSĂP ERĂZAM UC IUP .nif tacot ed rev rarăm enup es .ătineblăgnî niţup etse atsaeca iş dnâc iş aniăf ăguada eS .atag epao rpa etse dnâC .e ras enup eS .ăsam al iv res a ed etnianî ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 aguăda top es tsug ăpuD .eliţ răp etaot ep somu rf ăcsaeneblăgnî es ăs ic .eras .acim ăpaec 1 .tacot .tarapes eb reif es aelosaf .tnu ărugnil 1 .sus iam ac tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .913 .tnu uc tişubănî luiup etsep ădurc aelosaf ăzaşa es .ăpa ed i rugnil 3 — 2 iş .e rat aerp eb reif es uN .etivirtop iţăcub nî eiat es .ă repoca eS .răhaz ăţirugnil 1 .luiup uc ăţita rc nî enup es .813 .e răzam ed eliătsăp tiş rîfs al iş aniăf .ăniăf ăţirugnil 1 .ăpa ăguada iam es .iup etsep ănraot es iş anâtnâms uc ăcetsema eS .ăsar ăpaec o uc iş tnu uc iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .dnâc nî dnâc nid aţita rc ăcşim eS .ăpa ăniţup etâc ăguada es .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ta rapes ecaf eS .edrev lejnurtăp ăţirugnil 1 .ă ro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs .ti repoca ăb raif ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ed uas ăpa ed ănub ăcşaec o ănraot es .aelosaf ăţă ruc eS .ăsam al ătad if a ed etnianî ăro ed etatămuj o rotpuc al eniţ eS .eras .noilub iş răhaz .tlum ae rp ăb raif ăs.023 .eiube rt uN .ăniăf ăţirugnil 1 .adiponoc treif a e rac nî apa uc uas enrac ed ămaez uc egnits eS .iup ed eliţăcub uc ăţita rc nî nup eS .tivi rtop cof al .etivi rtop iţăcub tpo uas esaş nî eiat es iş epa etlum iam nî ălaps es tiţăruc luiuP .ăniăf ărugnil 1 .ăcsaenemu r es ăs eiube rt uN .atag epao rpa etse dnâC .)852 .eras .ăt raif etatămuj ep etse ae răzam dnâC .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .edrev elosaf gk 1 .ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 ăguada es .123 .

eras .ăpa uc egnits es iş ăniăf atâta tot uc tnu ed ărugnil etatămuj o roşu etşejărp es .)432 .56 o uc tnu ed ărugnil o.lejnurtăp 1 .edepe r ăcsaepot es ăs ac .leţiv ed aenrac tâced niţup iam eb reif es luiup ăc e ribesoed uc .iv res a ed etnianî etunim icnic uc .rtnî .tuzăcs ed tivi rtop lusos ecaf eS .iup ed eliţăcub ăzaşa es .623 .aguăda etaop etşe rod eniC .ăpa eguada es ăs ărăf .tnu uc ăţitarc o.ărutnu ăniţup uc eiagit o.eras .ănâtnâms ed eimonoce ecaf es dnâC .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .iup ed eliţăcub tnu nî ăşubănî eS .723 .eras .eram iup 1 IUP ED FALIP .iţăcub luiup eiat eS .tnu ărugnil 1 .ăsa r apaec ă rutnu nî ta rapes etşejărp eS .tnu ărugnil 1 .ănâtnâms irugnil 2 .eiâmăl ed ămaez ăniţup sos nî aguăda etaop es tsug ăpuD .falip urtnep ac lef al iup ed eliţăcub b reif eS .ăp râc o.so rg ed tivi rtop sos nu ecaf eS .ăţita rc nî iup etsep lutot ănraot es iş aniăf ăguada es .ăsa r ăpaec o iş tnu ed ă rugnil o uc ăţitarc o.tnu ărugnil 1 .ădiponoc al ed ămaez ed irugnil 3 — 2 uc aiţbus etaop es .eram iup 1 IIŞOR UC IUP .iicoljim iup 2 ĂNÂTNÂMS UC IUP .luze ro egela eS .eras .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .ă repoca eS .ănâtnâms ed i rugnil ăuod .rtnî ăcusu es iopa iş ălaps es .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .vocrom 1 .iup ed etinemu r eliţăcub ăzaşa es e rac nî .e ras ăniţup iş ăpaec o uc ăpa nî eb reif es iţăcub taiăt luiuP .tăpsaorp tnu niţup falip etsep enup es .rotpuc al ăd es iş ă repoca es .anâtnâms enup eS .acirpap ăţirugnil 1 .ăniăf ăniţup tacetsema a-s e rac nî .atag epao rpa etse dnâC .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ăguada eS .ăpaec 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .rtnid bla şatnâr nu tarapes ecaf eS .eram iup 1 ICREPUIC UC IUP .epec 2 .icim et raof eleţăcub nî taiăt .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal es .ăniăf ăţirugnil 1 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .ăpaec 1 .ăniăf ărugnil 1 .ăpa l 1 .ănâtnâms ăcşaec 1 .ăzae răs es .rtnî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .tacot rarăm niţup ăguada es .luiup uc aţitarc nî ăzaşa es .)952 .luze ro roşu etşejărp es iş lutnu ătnâb reifnî es ăţitarc o.ăpaec 1 .ăpa ed eti repoca eif ăs eiube rt iup ed eliţăcuB .ăniăf ăţirugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .iup etsep ănraot eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ied ra ed aiob uas acirpap ed ăţi rugnil o iş aniăf ăguada es .falip nî a rugnil uc ălbmu es uN .etunim ed 52 — 02 .apa ătaot tasăl ua-iş elic repuic ec ănâp ănişam ep niţ es iş ăd ra es un ăs ăcetsema eS .zero ăcşaec 2/1 .rtnî etşenemu r es .223 .v( leţiv ed auamaluic uc lef al etşetăgerp eS .ă ro ed t refs nu b reif eS .cim cof al .ăpa l 1 .etreif ed tivi rtop tnus eliişo r ec ănâp .i riţbus iilef etaiăt iş etalăps elic repuic nup es e rac nî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî es tarapeS .v( ăniăf ed etşulăg uc etşev res eS .ănâtnâms ed irugnil 2 — 1 ăguada eS .cim cof al eb reif eS .iişor gk 1 .aniăf ăguada eS .423 .823 .so rg ae rp eif ăs eiube rt un lusoS .icrepuic g 005 .eras .ăro ed etatămuj o rotpuc al ăd eS .so rg ae rp un sos nu eniţbo es a u rtnep etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .t reif ae rp eif ăs eiube rt un luiuP .ăpa l 1 .323 .e ras . rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad es iş ă repoca eS .eiâmăl ed iilef 6 .etamârăfs ae rp eif ăs ărăf .ărutnu ărugnil 1 .iicoljim iup 2 IUP ED THAMEHGNA .523 .edacs ăcaD .ătizepmil enib .luiup t reif a e rac nî amaez nid itşec ie rt ănraot eS .tipot tnu irugnil 2 .e ras enup eS .epec 2 .tnu răm ătaiăt apaec ărutnu nî etşejărp es tarapeS .eras .e ras iş ăuod nî etaiăt iş etalăps eliişo r nup eS .amups ai eS .iicoljim iup 2 IUP ED ŞACIRPAP.iv res a ed etnianÎ .iicoljim iup 2 IUP ED AMALUIC .ăro ed t refs nu cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .rtnî iup ed eliţăcub ăşubănî eS .ăpaec 1 .ăniăf ărugnil 2/1 .

eras .iinedo rim iş tavaz raz ărăf .ăru tnu irugnil 2 .ăpaec o ăguada eS .elage icim irubuc nî ătaiăt aeniâp etşejărp es .şuneblăg nu uc lusos etab es tiş râfs aL .ăzae răs es iş iţăcub nî eiat es .etivirtop iţăcub nî luiup eiat eS .rtnî luiup ăzaşa eS .ăţitarc o.iup ed eliţăcub tinemur ua-s erac nî luielu nÎ .ăniăf ărugnil 1 .iup al ed ătaruce rts amaez uc egnits es .rtnî ăşubănî es tarapeS .şuneblăg 1 .ătalas uc iş ifotrac uc csev res eS .etişubănî iş ăpa nî etunim avetâc etreif aenemesa ed iş etalăps elenilsăm iş etuzăcs enib iş etreif elicrepuic lu iup uc aţitarc nî nup eS .ă raofs uc enib ăgael eS .e ram iup 1 ENILSĂM UC IUP ED ERACNÂM .ăpa ed ărugnil o uc ăb raif iam ăs ăsal es ăvat nid lusoS .iiup ăţăruc eS .eţnimes ed iş eţileip ed etiţăruc eliişor nup es eiagit işaeeca nî .snicnî etse lu raj dnâC .tamârăfs enib iorutsu ed leţăc nu iş aniăf .t reif ed lutsed etse luiup dnâC .ăd ra es un ăs iiup cset râvnî es iş cof al ae ragirf enup es .anâtnâms ăguada es .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .amaluic u rtnep lec tâced e riţbus iam tlum sos nu ecaf eS .tocolc nu ănue rpmî aed ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .a rpusaed somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .eniâp ed iilef 4 .etijă rp iup ed eliţăcub uc iş ităge rp etaop eS .etşezlăcnî es ec ănâp iinişam aenigram ep eniţ es .nifad ed eiaof .233 .ielu nî etşejărp es iş ăzaerăs eS .temsep irugnil 2 .etnib reif et raof etşev res eS .dlac al aetseca iş ăzaertsăp eS .923 .urbmic .voc rom nu .ădacs ăs pecnî eliişor dnâC .atag epao rpa tnus dnâC .ielu irugnil 2 .133 .ă reisos nî etşev res es iş ăraoce rts es .ăzae răs es iş ălaps es .iicoljim iup 2 ĂVAT AL IUP .gnu iam es un .tnu ărugnil 1 .eras .66 .iicoljim iup 2 EIAGIT NÎ IŢINEMUR IUP .eliţrăp etaot ep somu rf csenemu r es iş etnib reif ă rutnu nî uas tnu nî eliţăcub nup eS .ăpa ăniţup uc iş tnu uc ue rem gnu eS .tarăs ed ătsug es .repip .enilsăm g 001 .lusos ănraot es arpusaed rai .tnu uc dnâc nî dnâc nid gnu es iş rotpuc al uad eS .icim iup 2 ENAP IUP .ic repuic g 051 .iup etsep lusos ănraot eS .tnu ed ărugnil o iş ăniăf ed ărugnil o.ăţita rc o.ăpa ed i rugnil avetâc iş tnu niţup uc .elicrepuic treif ua erac nî ămaez atâta tot iş luniv ăguada es .tsug ăpuD .tuzăcs ed tivirtop sos nu ecaf eS .dlac al eniţ es iş ăţitarc o-rtnî etaocs eS .iţarum iţeva rtsac uas ătalas uc iş iţijărp ifotrac uc csev res es iş ăuod nî iiup eiat es .ăniăf ărugnil 1 .ae ras iş eliinedo rim .tnu irugnil 2 .ătijărp eniâp ed icim eli rubuc nup es rujerpmî rai .etunim ed 02 ac ric ăb raif ăs ăsal eS .aţa ecafsed eS .atag epao rpa tnus dnâC .v( zeneiv luleţinş ac lef al iup ed eliţăcub csejărp eS .gnu iam es un .iulutpirf lupmit nî iro 3 — 2 ed io rutsu ed iedjum ed ămaez uc iiup egnu top es .e ragi rf nî işup tnus iţarăs iş iţaţăruc iiuP ERAGIRF AL IUP .io rutsu leţăc 1 .ătizepmil enib etraof .ătivirtop ăvat o-rtnî nup eS .elic repuic iş tiţă ruc lucigap ra .ii răgi rf lu ruj nî it râvnî es un a u rtnep .irubmâs ă răf .rtnid şatnâ r nu ecaf es .niv ed le răhăp 1 .033 .eiâmăl ed iriţbus iilef avetâc ăguada eS .emugel ed ărutinrag uc csev res eS .ănap o uc .ăniăf ed ă rugnil etatămuj .lusos ănraot es arpusaeD .eras .ăbraif ăs ărăf .eram iup 1 CIGAPRA UC IŞ ICREPUIC UC IUP .cigapra g 051 .etnib reif ăpa uc ăţitarc ătla nî dlac al lutot eniţ eS .tnu ărugnil 1 .repip niţup iş eiâmăl ed amaez .eiâmăl ed ămaez ăţirugniI 1 .etuzăcs enib lucigap ra iş elic repuic nup es .ăniăf ăţirugnil 1 .eras .tnu niţup uc .ănâtnâms ărugniI 1 .333 .433 .)562 .iişo r 4 .iiup treif ua e rac nî amaez uc egnits eS .ăpa l 1 .t reif al iup ed eliţăcub nup eS .iiup ăţăruc eS .eirufraf nî aeracnâm ăzaşa eS .ăpus ed tavazraz .a rpusaed somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .icrepuic g 051 .e ras .lejnurtăp ed ăznurf .apaec tatrăpednî a-s ec ăpud .ăuo 2 .

ărca etse az rav ăcaD .v( ăzrav uc emac ed ae racnîm ac lef al etşetăgerp eS .ece r etşev res es iş ielu uc etşetăge rp es e racnâm işaeecA .ta rapes .atag epao rpa etse dnâC .eiat eS .e ras ed etşevirtop eS .143 .tnu ă rugnil 1 .ăniăf ărugnil 2/1 .e ro 3 — 2 niţup lec ăb raif ăs eiube rT .ă rutnu ăniţup uc ăţitarc o.etnib reif ăpa nî treif al enup es iş ălaps es .ătraif enib eiubert falip u rtnep aniăG .aţa r ăţăruc eS .aniăf ăguada eS .enrac uc aţitarc nî lusos ănraot eS .ăsaomu rf ăzrav 1 .ăpa l 4 .eras .ălae rca nid ăd raip ăs ac .ăsaomu rf ăz rav o tnu răm eiat eS .epec 4 .533 .aţa r ăţă ruc eS .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al niţup ăsal iam es iş ruje rpmî ae răzam enup es .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp ăcetsema es iş aniăf .etunim 01 .ătraif epao rpa etse dnâC .e ras ed etşevirtop eS .repip ebaob 01 .enrac etsep lusos ănraot eS .nifad ed ăznu rf o .ăţita rc nî ă rutnu ă răf enup es .enilsăm uc acsâg iş etşetăge rp es lef aL .ărutnu ărugnil 1 .rtnî ăşubănî es iş ăzae răs es .enilsăm g 002 .ăpa ed irugnil 3 — 2 iş ărutnu ăniţup uc ăvat o-rtnî ăgae rtnî enup es iş ăzae răs es .io rutsu ed iedjum uc ăsnî etşev res es iecibo eD .)86 .ărutnu ărugnil etatămuj o uc etşenemur es iş i riţbus iilef apaec eiat eS .633 .ăţă ruc es .aenrac izegă rf es a urtnep eme rv ătlum iam cof al etuniţ eiube rt ăc e ribesoed uc .noilub ărugnil 1 .eiube rt tâc ăcsaenemur es ăs rotpuc al ăd es iş arpusaed aţar ăzaşa es .eicoljim ăţa r 1 ĂZRAV UC ĂŢAR .833 .eicoljim ăţar 1 ENILSĂM UC ĂŢAR .76 .ăcsaezegă rf es ăs ăsal eS .noilub ărugnil 1 .tsug ăpud .noilub ed ă rugnil 1 uas aiob ăţi rugnil 1 .enrac ed amaez uc ebaob ae răzam eb reif eS .eicoljim ăţa r 1 EBAOB ERĂZAM UC ĂŢAR .amups ai eS .ăţar ed e ram cobob 1 ĂZRAV EP ĂŢAR ED COBOB .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ăguada eS .ăniăf ăţirugnil 1 .ăcav ed lulosar ac lef al .âtizegă rf eiube rt ătpi rf aniăg rai .ăţitarc nî ărutnu ărăf enup es .ăvat nid lusos uc ue rem egnu es iş rotpuc al ăd eS .ăniăg nid iş ecaf top es tavazraz iş sos uc iup ed elirăcnâm etaoT ĂNIĂG ED IRĂCNÂM .enrac ed ămaez itşec 2 .ămaez ed enib eg rucs es .043 .e ras .tot ed ăgirf es un ăs rad .ăţita rc o.iedra ed aiob ăniţup .ăsarg ăniăg o egela eS .ae ras .ăsa rg etse aţar ăcaD .ătpi rf etse aţar dnâC .ioru tsu ed ieţăc 2 .rtnî ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc tupecnî al o-dnişubănî .ăpus ed tavazraz .v( ăpus u rtnep ac lutavazraz tot ăguada es iş ăzae răs es .ăpa ăniţup uc egnits es .933 .e ras .sos uc iş iţ reif ifotac uc etşev res es .ăpa nî et reif elenilsăm nup es .luio rutsu .ă rutnu ed ărugnil o uc niţup etşejă rp eS .repip ebaob 01 .eras .)emisă rg ărugnis ăsal ece raoed .ăcsaenemu r es ăs ăsal eS .tivi rtop cof al tişubănî ăb raif ăs ăsal es .ed rev ebaob e răzam g 007 .iţăcub eiat es .niv ed teţo irugnil 2 .lu repip .eiruf raf ep ăzaşa es .ănârtăb ed etse tâc ăpud .ărutnu ărugnil 1 .gk 1 acric ed ăniăg 1 LOSAR ĂNIĂG .aţar egi rf es e rac nî avat nî az rav enup eS .repip ed ebaob iş iişo r ed noilub niţup .emisărg ărugnis ăsal ece raoed .eicoljim ăţar 1 ĂŢAR ED LEPORTSO .tuzăcs ed tivi rtop eif ăs eiube rt lusoS .ărănât ăţa r o anuaedtot egela es ărutpi rf u rtneP .ăpa ăniţup uc egnits eS .eras .eclud az rav al rai .i riţbus iilef etaiăt elepec ăguada eS .luiup iş ac iopa egi rf eS .epec 3 .ărutnu irugnil 2 .733 .răhaz ăţi rugnil 1 .nifad ed eiaof 1 .tocolc nu aed iam ăs ăsal eS .ătraif epao rpa etse aţa r dnâc iş noilub ed ărugnil o ăguada eS .ăniăg ed uas ăcsâg ed lulepo rtso iş ecaf es lef aL .luteţo ăguada es .ădegarf ed lutsed etse aţar ec ănâp ăb raif ăs ăsal es .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .ăzrav ep aţar urtnep ac ăvat al ărănât ăţa r o egi rf eS .)642—542 .enup es .tnu niţup iş răhaz .ăsarg etse aţar ăcad( ă rutnu ed ărugnil etatămuj o uc ăţa r ed eliţăcub csejărp eS .noilub ed ă rugnil o ăguada iam eS .”ăz rav uc enraC“ nî ac iţătitnac işaeleca tse r u rtnep .e ras ăguada es .

iriţbus iilef nî eiat es lutpeip rai .ăpa ăniţup etâc ăguada iam es .etui ied ra uc etnib reif etşev res eS .)843 .enib egrucs eS .ăro o aets ăs leftsa ăsal es iş ăzae răs es .enrac ed ămaez itşec 2 .ăvat nid aemisărg egrucs eS .543 .243 .lucof etşeţui es iopa .dnuf ep taiăt etse tpi rf lunac ruC .e ras .epa etlum iam nî ălaps es .ărutnu ed ărugnil o iş ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş tnu uc ăsnu eit râh o uc ă repoca eS .etivi rtop iţăcub nî eiat es .atag etse dnâC .tnu răm ătaiăt ăpaec o ăguada es .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .e racnâm ătla uas iitfip .ăţita rc o.tsug ăpud .ecusu es ăs ărăf .eiube rt ăcaD .somurf tacif nu egela eS .rtnî ăzaşa es iş ăp râc o uc roşu eg retş eS .343 .ece r uas dlac etşev res eS .ăcsâg o.bla iş tăpsao rp .iţarum iicoljim iţevartsac 6 .csetăge rp es e rac nid .col ed egnu iam es un .ăcsâg ed enrac gk 1 IŢEVARTSAC UC ĂCSÂG .lu repip iş azrav ăguada eS .ăsaomu rf ăz rav 1 .)943 .ăniăf ăţirugnil 1 .enrac ed ămaez iş ă rutnu ed ănub ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup eS .ăsaomu rf ătarum ăzrav o tnurăm eiat eS .lunac ruc ăţăruc eS TPIRF NACRUC .86 g 001 .tuzăcs ed lutsed etse lusos iş iiţevartsac eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş ied ra ed aiob .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .643 .ăţar ed iş ăcsâg ed elec uc lef al csetăge rp es sos uc nac ruc ed elirăcnâm etaoT NACRUC ED ERACNÂM .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid ădu es . rotpuc al ăd es .eiruf raf ep somu rf ăzaşa eS .iulutpeip luşoc ep ecilbo niţup .acsâg uc aţitarc nî nup eS .ăţita rc nid arutnu uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .ăpa ăniţup etâc ăguada iam es .ă raoce rts es .emisărg ă rugnis ăsal acsâg ece raoed .ăruteiehcnî al ed apira iş lu roicip dnirpsed eS .acsâg etşezegărf es ec ănâp .emi răm ac ătivi rtop ăvat o-rtnî ăzaşa eS .943 .ăcsâg ed ărutnu uc .cim iam lucof ăsal es tupecnî aL .aniăf ărase rp es iş etşeneblăgnî es ănâp ăcetsema es .v( lunac ruc iş ac lef al egi rf eS ROTPUC AL ĂTPIRF ĂCSÂG .mo r uc tacetsema ielu niţup uc egnu es lunac ruc rai .iţăcub nî ătaiăt acsâg arpusaed iş ei ruf raf ep az rav ăzaşa eS .atag if a ed etnianî ăro ed etatămuj uC .ăpa ed ă rugnil o uc etocolc avetâc aed ăs ăsal es samă r lusos .843 .ăjaoc ed un uas ăţă ruc es .ece r tiv res lunac ruc iş etse sotsug ed tâta toT .ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc ăcnâda ăvat o.ărutnu ărăf ăţita rc nî ăzaşa es iş e racnâm u rtnep etivirtop eliţăcub ăcsâg o.lutecnî uc ăcsaezegărf es ăs ac .egirf es tâc lupmit nÎ .ăti repoca eif ăs tâc tâta .ăpaec 1 .enib egrucs es iş etunim 01 ătitocolc ăpa nî eb reif es .epa etlum iam nî iiţeva rtsac ălaps eS .ărutnu ă rugnil 1 .rtnid etatămuJ ĂZRAV EP ĂCSÂG .rtnî acsâg ăzaşa eS .nacruc ed lutacif .eiube rt tâc acsâg egirf es ănâp rotpuc al eniţ iam es .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .443 .ăbla eniâp g 052 :ăru tu lpmu aeraotămru ecaf es gk 4 ed nacruc nu urtneP TULPMU NACRUC .tacif g 003 RUTAN ĂCSÂG ED TACIF .ăcsâg ed ărutnu irugnil 3 . rotpuc al etatămuj iş e ro ăuod ac ric eniţ es e ram ed tivirtop nac ruc nU .ătarăs niţup ăpa nî e ro ăuod eniţ es iş ae reif tsof a ednu lucol iş egnâs ed anâv ăzaet răpednî es .743 .ăvat nid lusos uc ue rem egnu eS .v( tulpmu lunac ruc iş ac lef al etşetăgerp eS ĂTULPMU ĂCSÂG .rtnid eiat eS .repip ebaob 01 .tpi rf u rtnep ac acsâg etşetăgerp eS .ăcsaenemu r es ăs ac u rtnep — ăvat nid aeeca uc ăsnî un — ă rutnu uc iamun uas .ăpa ăguada iam es .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ănraot eS .edacs ăcaD .edacs ăcaD .ăcsaenemu r es ăs eiube rt un azraV .e ras uc ărase rp es .eleiatnurăm uc ănue rpmî .ăţni rod ăpud .ăreisos nî etşev res es .ele raoicip iş rolipi ra luf râv eiat es iecibo eD .

i renit iebmu rop iamun anuaedtot işela eiube rt .ăuo 2 .tnu nî ătijărp ăpaec .253 .ic repuic avetâc iş aguăda top es tsug ăpuD .ăcim ăpaec 1 .ăţaed rev ăniţup iş .tacot ed rev lejnurtăp .răhaz ăţirugnil 1 .teţo ed ăcşaec o.rtnî aţita rc dnâcelpa .lejnurtăp ed e rif avetâc .iţiusehgnî eif un ăs tâcnî leftsa .ătsap o ac enived ănâp enib lutot ăcae rf eS .ăţita rc o.enib ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp nid ă rutulpmu o ecaf eS .iţăcub etaiăt iş ăpa nî etreif .iiup iş ac ăţăruc eS .ăniăf ăţirugnil 1 .iebmurop 3 IŢPIRF IEBMUROP .eras .iebmurop 3 EBAOB ERĂZAM UC IEBMUROP .e ras .elăuo nup es .ue rem gnu eS .etamârăfs nifad ed iof ăuod .ărutnu ăniţup uc ăgi rf es ăs rotpuc al uad es .atag epao rpa tnus dnâc rai .ănişam nirp tad nacruc ed lutacif uc ăcetsema es e rac .iihco iş iiţnid tocs eS .e racnâm eciro u rtneP .ăzae răs es .eli rugaihc raihc iş ărutăcip amitlu al ănâp elegnâs tot no rtsac nu.emugel eti refid ed ărutinrag uc .repip .etrap o.emac ep ed aeleip lutiţuc uc ednirpsed es .analb edni rpsed es .ige rtnî .tnu ărugnil 1 .tităge rp leftsA .arpusaed esup tnâs lutavazraz iş eliinedo riM .rol lu ruj nî eţilivom icim nî etazeşa .153 .ăuod nî iiebmu rop eiat eS .tăpsaorp tnu .453 .iiebmu rop tâta somurf ăcsaenemur es ăs niţ es iş tivi rtop cof al uad eS .arutăcot uc ăcetsema es .eleiatnu răm iopa .e reif ed snita tsof a-n lutacif ăcad iş ăzae răs es .ă rutpi rf etsep lusos uc ae răzam iopa ănraot eS .edrev erăzam itşec 2 .ătaniram uc sed tadu eiube rt ele rupei rai .cigapra g 051 .96 .iebmu rop 3 IŢULPMU IEBMUROP .lebmu rop ed lutacif iş ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp .enrac ed amaez uc egnits es .enrac ed ămaez ăcşaec 2/1 .e ras .icim irubuc nî ătaiăt .rtnî nup es iş ăzae răs es .eiruf raf o ep ăzaşa es .ăninăls ed iriţbus iilef nî cselevnî eS .ied ra ed aiob uc ătacetsenra ărutnu uc gnu es iş ăvat nî niţup ăcnî ăsal es iiebmu rop rai .sus iam tată ra a-s muc aşa .aninăls iş tâc .ăpaec ed iş voc rom ed iriţbus et raof iilef avetâc .ătraif ătani ram o uc tnâmăp ed no rtsac nu-rtnî sup etse ele rupei .uo 1 .sus iam ac lef al egi rf es iş esaoc es .ătrub ep ăruteiăt o ecaf es :leftsa eiaopuj es elerupel IULERUPEI AERITĂGERP .leţiv ed enrac g 051 .ae reif tupecnî al ed ăzaetrăpednî eS .tnu irugnil 2 .aemisărg eg rucs eS .eras .ătamufa aninăls iş tiţă ruc lucigap ra ăguada eS .e raţniube rtnî al ănâp ece r al nup es e rac .ezeni ram es ăs ăsal es iş ele rupei ăţăruc eS .lutacif ăgnita un ăs ăji rg uc .iriţbus eleţileip ed aenrac ăţă ruc eS .e raolac ădnirp ăs .irusaec avetâc niţup lec aşa eniţ eS .emugel ed ă rutinrag o uc csev res es iş tnu uc ăvat nî gi rf eS .ătsixe ăcad .ătamufa ăninăls g 05 .leţiv ed tacif niţup uc uas .uo nu uc etacetsema iş ănişam nirp i ro ăuod ed etad etaot .lu repip iş ae ras .tacot lejnu rtăp .ăşunăm o ep ac sod ep o-dnâc rotnî iş pac e rps ădaoc al ed dnîgă rt .ătacot leţiv ed enrac nid ătucăf ărutulpmu o uc ulpmu eS .urtnuănî enup es .eliz ăuod iş ats etaop anrai .ăninăls ed eliilef ep csev res eS .u rbmic ed .aninăls etaocs es .ăcnura es e rac elenitsetni tocs eS .eras .tnu niţup uc .eram erupei nu al ed aeranipS ERUPEI ED ĂRUTPIRF .e ras .iulutiţuc lu rotuja uc .iiebmu rop ăţăruc eS .ătamufa ăninăls g 001 .ielu ed ărugnil o .dlac al eniţ es . repip .rtnî egnârts eS .repip .ăninăls g 001 .eras tnu ărugnil 1 .rtnid ătităge rp .io rutsu ed ănâţăpăc 1 .iulutob luruj nî tiţuc nu uc iopa edni rpsed eS .lucigapra ăd ra es un ăs ac .iiebmu rop ăţăruc eS .iiebmu rop uc aţita rc nî lusos ănraot eS .ăniăf iş tnu ed ărugnil 2/1 nid sihcnî iam şatnâ r nu tarapes ecaf eS .ămups tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .repip .e racnâm al iulusos ae rităgerp urtnep ăzae rtsăp es iş uşo r niv ed eţirugnil 3 — 2 uc ăcetsema eS .e rat etse ăcad ăpa ăniţup uc tibăls .sus iam ac lunacruc etşetăgerp eS .tnu ărugnil 1 .053 .)ăro irut refs ie rt ac ric( atag etse ae răzam ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ă rutpi rf ed ănub aetrap egela eS .iopa iş rolebal luruj nî analb eiat es .353 TANÂV .ue rem ăcşim es aţitarC .ebaob ae răzam ăguada eS .e ras iş răhaz ed ăţirugnil o .tacot rarăm .lunac ruc elpmu eS .elfihc 2 .icrepuic g 001 .

cigapra g 052 .etocolc elemitlu aL .niv ed lerăhăp 1 .ăgnul ăvat o.repip .ătis nirp ătuce rt .repip iş e ras ed ătsug eS .etatămuj ep treif a-s aenrac dnâC .iopa ăzaenăpmî eS .arutpirf tasăl a-l erac ep lusos iamun dnânâmăr ăvat nî .ătaniram al ed ătarucerts amaez iş .ădega rf enived aenrac ec ănâp etatămuj iş ăro o ăb raif ăs ăsal eS .bla niv ed rahap nu.erupei 1 TAVAZRAZ UC ERUPEI.553 tanîv u rtnep sos nu uc uas ie lusos uc etşev res eS .eirufraf nî ănraot es iş ătis nirp lusos ecert eS .e racnâm nî ănraot eS .eras .eras .ătaniram al ed amaez uc etaiţbus .uşo r niv ed eţirugnil avetâc uc tacetsema .ăniăf ăţirugnil 1 .ielu irugnil 2 .ăcsaenemu r es ăs niţup ăsal eS .ănileţ ed etatămuj o iş epec ăuod .lejnu rtăp ed ănicădăr o .ăpus ed tavazraz .repip .elegnâs iş .enrac ed ămaez itşec 2 .sus iam ac .iivăt ludnuf nid alaenemur ătaot ai es ăs ac uerem dnâcetsema .etunim 01 ac ric .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî roşu etşejărp eS .e ro avetâc aşa aets ăs ăsal es iş mo r uc tacetsema ielu uc egnu es tlum leC .nifad ed ăznu rf o .ăpa ăniţup etâc iopa enup es .ăninăls ed icim eleţăcub uc .tnu ed anu iş ăpa ed irugnil ăuod uc .ednuto r iilef etaiăt etaot .ărutpirf etsep .telpmoc ăsnî un .rtnî ăzaşa es a rutpirF .tarăs lutsug etşevirtop eS .ărutnu ărugnil 1 .noilub ed ă rugnil o iş ied ra ed aiob ed ăţirugniI o .e ras .ăvat al elerupei egirf eS .enrac ed ămaez uas ăpa ăniţup etâc iopa ăguada eS .ielu ed ărugnil o uc iilef ătaiăt ăpaec o roşu etşejă rp eS .ece r etşev res eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC ERUPEI ED ĂRUTPIRF .treif nî aed ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ăniţup uc ăzaiţbus es atsecA .eiagit o.nifad .ădegarf etraof dniif ăraoirpăc ed aenraC ĂVAT AL ĂEAOÎRPAC ED APLUP .iţăcub eiat es .dega rf ed lutsed etse ele rupei dnâc .sus iam ac ele rupei ăzaeni ram es iş ăţăruc eS .emiţăl mc 2/1 ep emignul mc 3 ac ric ed .ele rupei etşetăgerp eS .e ram iam eif ăs eiube rt arutpirf ăcad .erupei 1 ERUPEI ED ŞACIRPAP .853 .ta ruce rts iş ătaniram al ed ămaez uc taiţbus elegnâs iş ăguada eS .anâtnâms enup a ed etnianî .cof al inemu r es a u rtnep .eras .ielu irugnil 3 .repip .ăuod uas iz o ătartsăp eif ăs eiube rt ăsnî ăcaD .eiube rt tâc ădacs ăs ăsal es iş noilub uc tacetsema niv uc le răhăp nu .csejărp eS .ivoc rom iod .nifad ed ăznurf 1 .tev reş nu uc enib ătnâvz es .ăcsaezegă rf es ăs ac .iilef etaiăt .enrac ărăf .ătaniram nid ele rupei enib egrucs eS .ae racnâm etşecăr es dnâc edacs iam ece raoed .enilsăm uc ae racnâm u rtnep ac ele rupei etşetăgerp eS .953 .tirepoca .aguăda etaop es ăţnirod ăpuD .taniram al enup es .cim cof al ebreif es iş ăniăf uc ătacetsema ănâtnâms ăguada eS .e ras .lejnu rtăp .niv ed teţo ed rahap nu .ăţita rc nî eliţăcub nup es .noilub ărugnil 1 .repip .aenrac eb reif ec ănîp ădlac ăpa ăniţup etâc iopa ăguada eS .tarapes et reif elenilsăm .)janem ed elocitra uc eliilăvărp al tarăpmuc ed etşesăg es( laiceps ca iunu lu rotuja uc esudo rtni .epec 3 .sus nî eletaps uc .noilub ăţirugnil 1 .niv uc lerăhăp 1 .ă rutpirf urtnep ătivirtop atacub etaocs eS .io rutsu ed ieţăc uc iş a rutpi rf anăpmî etaop eS .ăvat nid lutnu uc sed ăsnu eiube rT .lutavazraz ăguada es .ătraif aninăls iş iilef ătaiăt apaec .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .ănileţ 2/1 .ielu nî tijă rp lucigap ra .erupei 1 ENILSĂM UC ERUPEI .ielu nî aenemesa ed .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .ăcsaenemu r es ăs ăsal es .653 .enilsăm g 902 .epec 4 .atag etse dnâC .tpirf al tivres a erac lutnu egrucs eS .rtnî eniţ es ae .irugaihc e ra ăcaD .rtnî roşu etşejărp eS .753 .voc rom nu .mc 1 ed eleţăcub nî ătaiăt .ătamufa ăninăls ăzaeţniube rtnî eS .iţăcub nî eiat es lutse r rai .ărutnu nî .tupecnî al ed tartsăp .rtnid ătucăf ătaniram o.ăpa nî .tuzăcs eif ăs lusos etşevi rtop eS .ielu nî lucigapra roşu etşejărp es tarapeS .07 eliiţ ropo rP .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ielu ed eţi rugnil ie rt .ătis nirp ece rt es .dlac al eniţ es iş ăvat nid etaocs es .iihcşum uc ae ranips ăcida .ătaniram eif ăs rasecen ta răpaen etse un .noilub uc tacetsema niv ed le răhăp nu ăguada iam es .iopanid ele raoicip iş ăsal es e rac al .aiob ăţirugnil 1 .cigapra g 051 .cnâda ăsudo rtni eiube rt un aninălS .iţăcub taiăt ele rupei ăguada eS .ătaniram nid etaocs es ec ăpuD .ănâtnâms ăcşaec 1 sulp nî .noilub ărugnil 1 .u rbmic ed e rif avetâc .ăninăls g 001 .iram epec 3 .ăcsaenemu r es ăs ăsal es iş erupei ed eliţăcub nup es .

tlum iam tâc e repoca el ăs ac e ram ed lutsed rad .eram etse iiră rtsăp ata rud ăcaD .etităge rp if a ed etnianî niţup uc cselumuj eS .ielu niţup .e rat aerp edacs lusos iulutpirf lupmit nî ăcaD .repip .17 ăguada eS .eniv ed iş răp ed .aeeca ăpuD .ăvat o.ăpaec .iv res a ed etnianÎ .etui cof al rotpuc al enup es iş ăvat o-rtnî ăzaşa es iopa .dlac al ătuniţ eiruf raf o ep etaocs es .etşetăge rp es rănât ţe rtsim c rop ed aenraC ŢERTSIM CROP .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ed eţi rugnil avetâc uc ăzaiţbus es .ăţa uc ăgael eS .ielu eţirugnil 2 .sus iam ed ătaniram nî eniţ es uas ăzae răs es iopA .aplup tpi rf a-s e rac nî avat nî rai .ăplup nid uas e ranips nid enrac ed iilef eiat eS .eteltoc 6 ĂRAOIRPAC ED ETELTOC .ătacsu ăp râc o uc eg retş es .eiaopuj es ec ăpuD .etnib reif etse aenrisărg dnâC .e raţniube rtnî ed etnianî ăt raif eiube rt ătaniram işaeeca .e ras ăniţup uc u rtnuănî lutacif enup eS .e ras uc ărase rp eS .v( leţiv ed eleleţinş ac lef al csetăge rp eS .eleip ed ătiţăruc tsof a ec ăpud .eţileperp 4 EŢILEPERP ED FALIP .u rbmic .eţilepe rp u rtap ăţăruc eS .iopa .a-s e rac nî aiagit nid lusos iş ăguada es e rac al .563 .ăzae răs es iş emignul nî ăuod nî eiat es .rtnî etlum iam ăzaşa eS .tnu uc ăsnu ăţiv ed ăznu rf o.rtnî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî eS .nmel ed lunacoic uc roşu tab es .tpi rf .eicoljim ăpaec 1 .nârtăb iam etse luţe rtsim ăcaD .rotpuc al uad es .etrap o ep tupecnî al ec raotnî eS .ăprâc o uc enib eg retş iam es ăsup if a ed etnianÎ .nmel ed icim i răgi rf ep 3 — 2 etâc nup eS .eleţileperp socs ua-s ec ăpud . rol lusos uc dnâc nî dnâc nid ădu es .enrac ed gk 2 u rtnep etad tnus .niv niţup uas ătani ram al ed lusos ănraot es .ecusu es ăs etasăl eiube rt uN .ăninăls g 002 .sus iam ac lef al csetăgerp eS .eţileperp 6 ERAGIRF AL EŢILEPERP .atag tnus dnâC .ăţita rc o.tijărp al enup el a ed etnianî teţo niţup uc csepo rts eS .rtnî eliz avetâc eniţ es .ezeiţbus iam es ăs ac roşu tab es iş emiso rg mc 2 ac ric ed eleteltoc eiat eS .ăvat nî tasăl ua-l e rac ep lusos iş ei ruf raf nî ănraot es .eras .ăpa ed eţi rugnil avetâc ăguada iam es .rtnî iâtnî cselevnî eS .eras .i rutanâv etla ed e ribesoed erpS .niv ed sos iş emugel ed ărutinrag o uc etşev res eS .zero ed eram ăcşaec 1 .teţo iş bla niv nid ătucăf ătaniram o.etpi rf tsof ua e rac nî aninăls uc csev res eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂVAT AL EŢILEPERP .ăţiv ed aznu rf etaocs es .irăgi rf ep ed tocs es .ăninăls ed e riţbus et raof eilef o-rtnî .etui cof al ratărg ep gi rf eS .nifad .ăcsaenemu r es ăs ăsal es .etepsao rp iam tâc etităge rp eiube rt eleţilepe rp .ielu uc egnu es .ielu uc tacetsema lutnu eiagit o-rtnî enup eS .ăţiv ed eznurf avetâc .ătacsu ăp râc o uc g retş es .nirc ed ăm rof nî ătaiăt eit râh ed ăteşnam o uc tăpac nu al luso ăca rbmî es .eleiatnu răm iş elenitsetni tocs eS .263 .tarapes tităge rp niv ed sos uc uas ic repuic ed sos uc csev res eS .eniâp ed iilef 6 .a rutpi rf etşev res es e rac uc lusos al ămaez ătsaeca ăguada es iş tocolc nu aed ăs ăsal es .c rop ed enrac eciro ac .eras .463 .enrac ed tipil ua-s e rac răp ed ele raoşi rif leftsa es-udnâtrăpednî .363 .v( ”leţiv ed leţinŞ“ al ac iţătitnac işaelecA ĂRAOIRPAC ED LEŢINŞ .eraoluc ădni rp ăs pecnî ănâp niţ es iş eleţilepe rp nup es .voc rom ed iilef .)562 .emugel ed ărutinrag uc csev res eS .tnu nî ătijărp eniâp ed e raoilef ep .iţ răp elebma ep gi rf es iş eleteltoc nup es .e ragi rf al etpi rf elec iş ac csev res eS .ăninăls ed i riţbus iilef uc ăzaenăpmî es iş enrac ep ed e riţbus aţileip roşu ecafsed eS .trips ed ărăcalf al etui csel râp es .tnu ărugnil 1 .163 .ielu uc dnâc nî dnâc nid egnu es iş ătlalaec ep iopa .eleţa cafsed es .tnu irugnil 2 .063 .atag etse dnâC .atsecA .e rat ae rp ăcsaenemur es ăs ărăf .)562 .tnu ărugnil 1 .io rutsu .e ras .ătalăps eiube rt un ă raoirpăc ed aenraC .

ihcinrâtop 3 ĂNÂTNÂMS UC IHCINRÂTOP .ăninăls g 001 .tivi rtop cof al .iicoljim epec 2 .cset râvnî es iş nub cof al e ragi rf ep nup eS .eras .col al enup es iş ăţă ruc es lutaciF .eiagirf ep nup eS .tnu ărugnil 1 .urtap nî ehcinrâtop e raceif eiat es iv res a ed etnianÎ .27 ărugnil 1 .963 .ăvat nî gi rf es iş tnu uc gnu es .tnu ărugnil 1 .iilef ătaiăt ăpaec iş tnu niţup uc ăvat nî rotpuc al nup eS .elenitsetni tocs eS .tnemom lumitlu nî enep ed ăţăruc eS .763 .elebal uc iş lupac uc egi rf eS .tnu ărugnil 1 .ăb raif ăs luze ro epecnî ănâp dnâcetsema . rotpuc al tad tsof a ec ăpuD .tnu ărugnil 1 .ăcsaeneblăgnî es ăs luze ro epecnî ănâp ăcetsema es iş ze ro ed ăcşaec o ăguada es .elic repuic iş aninăls .iratis 6 IŢULPMU IRATIS .uo 1 .enib ăcetsema eS .tnu ed ănub ărugnil o egnicnî es ăţitarc ătla nÎ .ăniăf ăţirugnil 1 .e ragirf u rtnep ac lef al iiratis csetăgerp eS .uo 1 iş .repip .ăţita rc o-rtnî .073 .ătraif ăninăls ed iriţbus et raof iilef uc cselevnî es iş e raoicip e rpsnî lupac eiaodnî eS .eleţilepe rp treif ua e rac nî ătaruce rts ămaez ed itşec ăuod uc egnits eS . repip iş e ras .eiat es un ăs anâtnâms ac urtnep .ăninăls ed i riţbus iilef nî iopa iş tnu uc esnu enib ăţiv ed eznu rf uc cselevnî eS .e ragirf u rtnep ac lef al iiratis csetăgerp eS .ăţiv ed eznurf .tpirf if a ed epao rpa etse dnâc enep ed ăţăruc eS .tot uc enep uc tuniţ eiube rt anmaoT .eras .eniîp ed iilef 6 .ăninăls g 002 .etilumuj if a ed etnianÎ .eliz ăuod iş etuniţ if top .e ras ăguada eS .repip .talitnev enib col nu-rtnî tanrâta .ătijărp eniâp ed iilef ep .t rips ed ărăcalf nirp ce rt eS .tnu .talitnev enib iş so rocăr col nu.uiv cof al gi rf es iş tnu uc gnu es .rtnî .eniâp ed iilef 6 .so rocăr pmit ep rai .ic repuic g 001 .atopip etaocs es e rac ni rp soj iam anu iş aşug etaocs es e rac ni rp tâg al ă ruteiăt o ecaf es . rotpuc al aţita rc ăd es iş e ras ed ătsug es .ăuod nî ătaiăt ăpaec o iş ădnirpuc el ăs tâc ăpa . repip .eras .e răsap ed tacif 1 .173 .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂVAT AL IRATIS .663 .tanâv tsof a ec ăpud taidemi etşetăge rp es ăcad sotsug etse un lu ratiS .icrepuic g 001 .ihcinrâtop etsep ănraot es .ăţiv ed aznu rf iş aninăls tocs es .elenitsetni iş tocs es .eniâp ed iilef 6 .e ro ed 42 niţup lec .ăniăf ed farp nu uc ătacetsema anâtnâms tivi rtop cof ep nup es .etunim ed 02 ac ric nî girf eS .enaos rep ăuod u rtnep ehcinrâtop o etşetocos eS .iţnib reif et raof csev res eS .tnu niţup uc etunim 51 roşu csejărp eS .eleţilepe rp ăguada es .ăţa uc ăgael eS .soicipil iş tamâ răfs eif ăs ărăf .iiratis ulpmu es .tnu nî ătijărp eniâp ed iilef ep ăninăls uc csev res es iş eleţa tocs es atag tnus dnâC .ăninăls g 002 .etacşupmî tsof ua ec ăpud .ti repoca ăbraif ăs ăsal eS . rotpuc al .tacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăţi rugnil 1 .ăninăls g 002 .csetocolc dnâC .ăţa uc ăgael eS .ăuod tuniţ if etaop .tocs es un elenitsetni icin iş .)763 .eliz ie rt .ecusu es un ăs ăjirg uc .treif etse luze ro ec ănâp eniţ eS .863 .e ro ed 42 etuniţ eiube rt elihcinrâtop .tivi rtop cof al .eras .t reif etatămuj ep etse dnâC .eiâmăl ed ămaez ed ăţi rugnil o ănâtnâms al aguăda etaop eS .e ras ed fa rp nu tad a-s i ec ăpud .i ratis 6 al ed elenitsetnI IRATIS ED ENITSETNI .ănâtnâms ed lusos uc ădu es iş rotpuc al ăro 4/1 ăsal iam es .e ram ae rp eif ăs eiube rt un lucoF .so rocăr et raof etse lupmit dnâC .iţacsu ae rp iţiv res eiube rt uN .ătacsu ăp râc o uc g retş es iş ărăcalf al ii ratis csel râp es .ti rocăr iam a-s lutot dnîc iş .ănâtnâms ăcşaec 1 .apaec uc ănue rpmî tnu răm eiat es .tnu nî ătijă rp eniâp ed iilef ep csev res eS .ăninăls ed i riţbus etraof iilef nî cselevnî eS .tlum iam un rad .ăninăls uc csev res es iş ăzae răs es .iratis 6 ERAGIRF AL IlRATIS .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp niţ es iş eliţrăp ăuodnâma ep c rotnî eS .v( elihcinrâtop iş ac ăvat nî iopa girf eS .tpirf urtnep ac elihcinrâtop ăţăruc eS .ihcinrâtop 3 ERAGIRF AL IHCINRÂTOP .ze ro nî arugnil uc ălbmu iam es un .tarapeS .iihco tocs eS .atag etse dnâC .ăcim ăpaec 1 .ătacsu ăp râc o uc gretş es .elebal iş lupac ăzaetrăpednî eS .elenep glums eS .

ăcim ăpaec 1 .ăro ed etatămuj o ac ric csejărp eS .ăninăls g 001 .iicoljim ifotrac 21 IŢPOC IFOTRAC .niv uc lerăhăp 1 .tnu ărugnil 1 .ăţafa rpus al iamun cudo rtni es e rac .eniâp ed iriţbus eţuilef eiat eS .aţa r ăţăruc eS .tnu ărugnil 1 .eras .ărutnu eif .e ras uc ă rase rp eS .teţo rahap 1 :ătaniram urtneP .ăcnâda iam eiagit o.ăjaoc ed iţiţăruc iş ecaoc top eS .iulunoie rc aemiso rg ed iţăcub ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .tnemom lumitlu nî ăţăruc es eleneP .ăninăls g 001 .e ragirf al uas ăvat al egi rf eS .zac eciro nÎ .etşetocolc muc .iulutpirf lupmit nî egnu es iş .ătacsu ăp râc o uc eg retş es iş ărăcalf al iamun etşelrâp es .473 .ielu eif .tanâv tsof a ec ăpud eliz avetâc tuniţ tarăpaen eiube rt e rac aleca etse lunazaf .ăpaec .ărutnu ăniţup uc ăvat nî ăzaşa eS .lejnu rtâp ed eznu rf iş ic repuic avetâc tnu răm eiat eS .nifad ed eznurf 2 .ănîmătpăs o iş artsăp etaop es so rocă r pmit eP .etunim 01 ac ric ăpuD .repip ebaob 01 .673 .şuneblăg 1 .lejnu rtăp ed eznu rf avetâc iş tnu ed ăciţăcub o .tev reş nu uc enib et raof ăcusu es iş ăpa o.dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .ifotrac gk 1 IŢIJĂRP IFOTRAC .ue rg so rim nu ătăpac ec ănâp ătadoicin tasăl eiube rt un .ăvat nid lusos uc iş emugel ed ărutinrag uc etşev res eS .inazaf 2 NAZAF ED ĂRUTPIRF .ă ro o aets ăs ăsal es iş ă repoca eS .tev reş nu ep eiruf raf ep ăzaşa es atag tnus dnâC .etnib reif ae rp un tupecnî al .eras .ătacsu ăprâc o uc eg retş es iş etşelrâp es .ălaps es uN .leţiv ed uas e răsap ed tacif ed ăciţăcub o uc tnurăm ăcaot es iş iulu ratis elenitsetni tocs eS .ielu uas ăru tnu irugnil 3 .cof ep niţ es iş ratis ed elenitsetni ăguada es .lutacif u rtnuănî enup es .ă rutnu nî iifotrac nup eS .eras .273 .şuneblăg nu iş repip .tităge rp ed nub etse iam un tucălpen so rim uc nazaf nU .e ras iş repip .etui cof al .nifad ed iof .etui cof ep aiagit egnipmî es .tnu .tăpsaorp tnu .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .lupac ăzaetrăpednî eS .ătlum emisărg nî iamun somu rf csejărp es iifot raC .rtnî arutnu ătnâb reifnî eS . rotpuc nî nup es .e ras .ărafanid ep tâta .iratis ed arutpi rf al ă rutinrag ac uas eviti repa ac csev res eS .ăvat nid aţa r socs a-s ec ăpuD .)733 .ăţar 1 ĂCITABLĂS ĂŢAR ED ĂRUTPIRF .573 TAVAZRAZ IŞ EMUGEL .etatămuj iş ă ro o-rtnî coc es iicoljim iifotraC .tnu uc eşubănî es ăs nup es .etocolc avetâc aed iam ăs lusos ăsal es iş niv ed le răhăp nu âguada es .ă ruta repmet ed iş eme rv ed ăsnî edniped )e ra rutam iş e rizegărf( e radnazef ed atsaeca ata ruD .eliz 4 — 3 eniţ es ăc eif .iţnib reif taidemi csev res es iş e ras uc ărase rp es .ăleznarf ed eţuilef 21 .enib iifot rac ălaps eS .v( ăţar ed lulepo rtso iş ac etşetăgerp eS .icim etraof iişâf .tităge rp if a ed etnianî .elenitsetni iş elebal . rotpuc al niţup uad es iş ărutăcot ătsaeca uc gnu es .37 if etaop iifotrac tijă rp ua-s e rac nî aemisărG .ăninăls uc ăzaenăpmî eS .repip .tacot edrev lejnurtăp ăţirugnil 1 .teţo nid ătani ram o ecaf eS .ei rua e raoluc o etepac ăs pecnî iifot rac dnâc ănâp niţ eS .eras .urtnuănî iş tâc .iş talitnev enib col nu al .ăninăls ed iriţbus iilef nî etşelevnî es uas ăzaenăpmî eS .elenep uc lutanâv ăzae rtsăp es .ănâmătpăs o eniţ es ăc eif .aţa r etşe răpo es .aihcinrâtop ac iamcotnî .e ras ăguada eS .eliz ie rt ed tlum iam tuniţ eiube rt un so rudlăc iş demu pmit eP .373 .iş eb reif eS .rtnî ălaps eS .ărutnu ed ăgrucs es ăs ac iruăg uc ă rugnil o uc tocs eS .aprâc uc enib uon nid egretş eS .ăreisos nî etşev res es iş ătis ni rp ece rt eS .iţnib reif csev res eS .tăpsao rp tnu uc .g retş es iopa .eiaom es ăs pecnî dnâC .enep uc eli rutanâv etaot e rtniD .arudlăc enib ădnirpuc i-ăs ac atla ep iş et rap o ep c rotnî eS .mumixam al etnâb reifnî es ăs arutnu ac u rtnep .iiţla ed iinu iţipil aets un ăs ac ăţiluc ruf o uc roşu eitşărpmî es iş .”ăţar ed leportsO“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCITABLĂS ĂŢAR ED LEPORTSO .emignul nî eiat es iş iifotrac ăţăruc eS .e ras .

e ras ăniţup ăguada eS .tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.eras .titocolc eletpal nî nup es iş iilef eiat es .etnib reif arutnu uc cof al enup es .ăjaoc ed ăţăruc es iţreif iifot raC .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş ăpaec o tnurăm eiat eS .ifotrac gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IFOTRAC ED LEF TLA * .i riţbus iilef iţaiăt iş iţiţăruc .ărutnu nî iiţla nup es .e ras ăniţup uc ece r ăpa nî t reif al nup es iş irut refs eiat es .e ras ăniţup uc iş u rpsa tev reş nu uc ăcae rf es .ăjaoc ed iifot rac ăţăruc eS .nub cof al rotpuc al ăd eS .ăjaoc uc iifot rac b reif eS .ăpa ăcşaec 1 .ifotrac gk 1 ĂPAEC UC IFOTRAC .rtnî nup es iş enib g rucs eS .atag tnus iimirp ec ărusăm eP .anâtnâms ăguada es iv res a ed etnianÎ .tnu ărugnil 1 .e ras ed csevirtop es iş lutnu .vitirepa ac irugnis uas ărutpirf o ăgnâl ep iv res top eS .ăcsaenemu r es ăs niţ es iş iţi repoca rotpuc al uad eS .tev reş nu ep enib ăcusu eS .283 .etpal itşec 2 .tuzăcs enib eif ăs eiube rt eletpaL .tnu răm taiăt ra răm uc ărase rp es iş ăzae răs es .eras .ifotrac g 005 IILEF IŢIJĂRP IFOTRAC .tnu ărugnil 1 .elage iam tâc iş i riţbus etraof iilef eiat eS .ielu uc uas ă rutnu uc ităge rp top es lef aL .tacot rarăm ăţirugnil 1 .ărafa ep inemur iş u rtnuănî izega rf etraof nâmă r iifotraC .e ras .973 .ătado ifotrac iniţup al lumurd ăd eS .tnu ed ărugnil o uc .tnu ărugnil 1 .47 .ăcsaenemur es ăs ărăf .etlum epa nî ălaps eS .apa egrucs es .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.ărutnu uas tnu ărugnil 1 .atag tnus dnâC .etunim ed 02 ac ric ăb raif ăs ăsal eS .irăcnâm etla al ătaţniube rtnî .873 .uas lutiţuc uc dar es ic .taium a-s apaec dnâC .ifot rac gk 1 ĂNINĂLS UC IFOTRAC ED ERACNÂM .iifot rac ădni rpuc ăs ac . repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .ătlum iam ă rutnu egnicnî eS . repip .eras .ece r ăpa uc t reif al nup es iş )elfihc ifotrac ăţni refe rp ed( iifot rac ălaps eS .eras .ănâtnâms ăcşaec 1 .iţnaco rc iş iţinemu r eif ăs eiube rT .anâtnâms aguada eS .edepmil apa enâmăr ănâp .iilef eiat es .ăzae răs es atag iţot tnus dnâC .aţita rc dnâcşim .tot ed edacs amaez ănâp rotpuc al ăsal es iş ăpa ed ăcşaec 2/1 ăguada eS .eras .eiaom es ăs pecnî ănâp .aţita rc sed ăcşim eS .ielu uc ătacetsema ărutnu irugnil 4 .irubuc icim nî ătaiăt .cof al etuninr 6 — 5 niţ iam eS .apaec ăd ra es un ăs iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ăpaec 1 .anâtnâms ăguada es .atag epao rpa tnus dnâC .183 .eras .arutnu ăcsaecă r es un ăs ac .ăpa nî pmit avtâc iţuniţ tsof ua ec ăpud .ătamufa ăninăls ed ătacub o uc ănue rpmî .eletpal ăb raif ăs enup es so rg dnuf uc ăţita rc ătla o.ăjaoc ed ăţă ruc es un ion iifot raC .ănâtnâms ă rugnil 1 .ăţăruc eS .iţnib reif csev res es .izu rc iifotrac ăguada eS .083 .ăpaec 1 .e ras uc ătitocolc ăpa nî etunim icnic cse răpo es iş iifotrac dar eS .tocolc nî aed ăs pecnî ănâp ănişam ep niţ eS .elfihc ifotrac gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IFOTRAC .m rofinu ăcsaenemur es ăs ăsal es iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac .rtnî nup es iş grucs es .ion ifotrac gk 1 ION IFOTRAC .ănâtnâms ăcşaec 1 .ătivirtop emirăm ed ifot rac ăţăruc eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .773 .rtnÎ .ă ro ed t refs nu cim cof al ăb raif iam ăs ăsal eS .enrac ed ămaez itşec 2 .ae ras iş iifotrac ăguada es .ăninăls g 001 .ielu uc elage iţ răp nî ătacetsema .iifot rac eiaom es ănâp .iţeiugnul ăţni refe rp ed .tnurăm ăpaec o eiat eS .ătnâb reifnî es ănâp cof ep niţ es iş .iifot rac e repoca ăs tâc enrac ed ămaez ănraot eS .ărutnu ărugnil 1 .ăpa o-rtnî ălaps iam eS .ion ifotrac gk 1 IŢIŞUBĂNÎ ION IFOTRAC .

e ruip ed lutse r enup es e rac etsep tacot lutavazraz ăzaşa es a rpusaeD .ă rutnu uc ăţitarc o egnu eS .57 .ifotrac ed e ruip ed ta rts nu ednitnî es iş temsep ărase rp es .atag etse dnâC .tnu uc ăm rof o egnu eS .ifotrac g 004 ROTPUC AL ENAORACAM UC IFOTRAC .ăniăf irugnil 2 .enrac ed anişam ni rp ece rt es iş egrucs es .tnu ărugnil 1 .lejnu rtăp nu iş voc rom nu b reif es ta rapeS .rotpuc al ăd es .ifotrac ed dnâr nu ăzaşa es .tnu răm apaec eiat eS .ăsa r aznâ rb ă rase rp es .e ras uc ăpa nî b reif es iş eţuso rg iam ednuto r ilef eiat es .iifot rac ăţăruc eS .repip . rotpuc al ăd es iş lunoilub tacetsema a-s e rac nî ăpa ed ăcşaec o ănraot eS .aetnil pmit nid eb reif eS .ărutnu ărugnil 1 .işomurf ifotrac 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IFOTRAC .683 .etpal irugnil 2 .ăm rof nî csev res eS .eras .rtnî ăzaşa eS .tivi rtop cof al .ărutnu irugnil 2 .983 .etraped iam aşa iş etnil ed lunu .iţ reif ifotrac ed dnâr nu ăzaşa eS .repip iş e ras nid tivi rtop )36 .ăsa r ăznârb ed dnâr nu .irudnâr nî iifot rac ăzaşa eS .eras .bla sos nu ecaf es tarapeS .csenemu r es ănâp ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd es iş sa r lavacşac uas ăsa r ăznârb ărase rp es .cof ep etunim avetâc eniţ iam es iş aetnil ăguada es .v( ifotrac ed e ruip nu ecaf eS .enaoracam g 002 .am rof elpmu es ănâp .e ras ăniţup uc anâtnâms a rpusaed ănraot es .iicoljrm epec 3 .ifotrac gk 1 ROTPUC AL IFOTRAC .etpaocsăr ăuo ed iilef ed dnâ r nu .ănâtnâms ăcşaec 1 .anâtnâms ănraot es arpusaeD . rotpuc al eg rem ec ăm rof o tnu uc egnu eS .383 .ăuo 2 .ăsa r aznâ rb ărase rp eS .tnu irugnil 2 .temsep ă rase rp es .ăru tnu irugniI 2 .repip .ănraotsă r es .ăznârb iş tnu ed ărugnil o uc etacetsema iş esrucs .ifotrac g 005 ETNIL UC IFOTRAC ED ACASUM .vocrom 1 .483 .583 .ănişam nirp etuce rt lulejnu rtăp iş luvoc rom ăguada es iş ă rutnu ăniţup uc etşejărp es .ătepe r eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .eras .emârăfs es ăs ă răf .ă ro ed 2/1 rotpuc al uad eS .elăuo uc anâtnâms ăcetsema eS .ăţăruc es . rotpuc al uad eS .ă rutnu ăniţup uc ăpaec o etşejă rp es eiagit o.tnu niţup etâc enup es i rudnâ r e rtnÎ .eras .rotpuc al etunim avetâc ăd es iş ăpa ed işrucs iifotrac etsep lusos ănraot eS .783 .temsep ărugnil 1 .e raolf nî iiecelvod aenemesa eD .ăsar ăznârb irugnil 2 .ifotrac gk 1 IFOTRAC ED AMALUIC .iişor g 005 .lejnurtăp 1 .iilef eiat es iş ăţăruc es .ifot rac ed dnâr nu ăzaşa eS .rtnid .iifot rac b reif eS .ănraotsăr es atag etse dnâC .ăsar ăznârb ărugnil 1 .tnu ed iihcşa avetâc ăguada es iş sa r nazem rap ă rase rp es arpusaeD .iriţbus iilef iţaiăt .ărutnu uc aţitarc egnu eS .ăzae răs es iş iilef eiat es . rotpuc al ăro 4/3 niţ eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL IFOTRAC ED LEF TLA * .etnil g 002 .eras .883 .iilef eiat es .eras .noilub ărugnil 1 .v( iişo r ed sos nu ănraot eS .e ras iş ăsar aznâ rb .ăniăf ărugnil 2/1 .ăpa uc taiţbus noilub ănraot eS .iifotrac treif ua e rac nî apa uc egnits es e rac .ăpaec 1 .rtnÎ .temsep ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 .ăznârb iş ifof rac ed dnâr nu iopa . rotpuc al eg rem ec ăţita rc o tnu uc egnu eS .ifotrac g 005 ROTPUC AL IECELVOD UC lFOTRAC .ăjaoc uc iifot rac b reif eS .ăsa r ăznâ rb ăguada eS .iifotrac e repoca ăs tâc .iilef iţaiăt iş iţiţăruc iifot rac tnu nî roşu csejărp eS .tnu ărugnil 1 .ăuo 2 .sus iam ed aiţizopmoc uc dnânretla .e ras ed etşevirtop eS .iifot rac b reif eS .ăniăf iş ă rutnu ed ărugnil o.ăţăruc es .e ras uc ăpa nî etreif enao racam ed dnâr nu ăzaşa es a rpusaeD .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăcav ed ăznârb g 002 .)193 .noilub ărugnil 1 .ăm rof nî csev res eS tivi rtop cof al .repip iş e ras ăguada es .iecelvod ed lunu iş ifotrac ed dnâr nu tnâmăp ed ăţita rc o.ifotrac g 005 TAVAZRAZ UC IFOTRAC ED ACASUM .eraolf nî iecelvod 03 .

ăru tnu irugnil 2 .rtnid ărutulpmu o ecaf eS .iicoljim ifotrac 21 ĂJAOC NÎ IŢULPMU IFOTRAC .sonabac uas rezirap ed etatitnac işaeeca uc ătiucolnî if etaop acnuŞ .leftsA . repip .tipot tnu uc csepo rts es iş ăsa r ăznârb uc ă rase rp eS .rotpuc al uad es .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ERUIP .ielu nî uas ărutnu nî .tacot edrev lejnurtăp iş repip .iţ răp elebma ep eleletfihc csenemu r es iş arugnil uc eiţizopmoc nid ai eS .)136 .eras ăguada eS .repip .tacot ed rev lejnurtăp ăţirugnil 1 .tal nî .e ras .v( rotpuc al coc es iş ălaps es .edepe r b reif eS .v( etitălc ed taula nu ecaf es tarapeS .rezirap uas ăcnuş g 001 .tnu ed ă rugnil o uc .dnuf ep ăcsaenemur es ăs niţup ăsal es iş etnib reif tnu uc ăţitarc o-rtnî ăzaşa eS .tev reş ep .iifotrac ătis nirp ăcae rt iam es ăs ă răf lue ruip ităge rp etaop eS .iv res i-a ed etnianî iş csenemu r es ănâp rotpuc nî niţ eS .ăme rc o ac işomups iş ibla tineved ua dnâC .ănâtnâms ed i rugnil avetâc arpusaed nup es .ăniăf .etnibreif aru tnu nî ănraot es iş aţirugnil uc eiţizopmoc md ai eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .rtnî tnu uc ăzaşa es iş ăsa r aznâ rb arpusaed ă rase rp es .eras .eras .ifot rac g 003 IFOTRAC ED ELENĂGIRF .repip niţup iş e ras .uo 1 ăguada eS .g 051 ed mac ăcav ed ăznâ rb ed ătacub o .tanob racib .e ras .ăniăf ed ărugnil o .ifotrac ed eliţătămuj ulpmu eS .uo 1 .ăuod nî eiat es .ătis o-rtni rp iţnib reif tnus tâc ce rt es iş ăpa ed g rucs es .iţrăp elebma ep csenemur eS .repip .ăuo ăuod .993 .ănâtnâms ed i rugnil avetâc ăguada es iv res a ed etnianÎ .şo lococ nu icin enâmăr un ănâp .edepe r ăcae rf eS .ăuo 2 .ăsar ăznâ rb .ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed ăsaorg eilef o.etatămuj ep b reif es iş iifot rac ălaps eS ĂZNÂRB UC IŢULPMU IFOTRAC ED LEFTLA.icim eleţăcub etaiăt .tnu irugnil 2 .eras .urtnuănî csebocs es iş .ăniăf irugnil 2 .ăţă ruc eS .ăniăf ărugnil 1 .edepe r tab iam es iş eletpal iş lutnu ăguada eS .izu rc iifot rac ăţăruc eS .so rg tanrâc nu ecaf es ătsap ătsaeca uC .esao rg ed teged nu ed iilef eiat es e rac .e ras .ăsar ăznâ rb ed ărugnil o .i ruşuneblăg ăuod dnâr ep ăguada eS .193 .rtnî t reif al nup es iş irut refs nî eiat es .ei ruf raf o ep ăzaşa eS .ătelmo urtnep ac etutăb elăuo uc ăcetsema es .io ed ăznârb ăniţup uc ăcav ed ăznâ rb ed ărutulpmu o ecaf eS .sus iam ac csebocs es iş ăuod nî eiat es .iram ed lef al iş izeten .f râv uc col al iifotrac ulpmu eS .293 .tanobracib ed tiţuc ed frâv nu .taidemi csev res es .ăvat o ep ăzaşa eS .irenit iifotrac gela eS .ăvat nî ats ătaop ăs ac .treif ua ec ăpud .ărutnu irugnil 2 .093 .csezegă rf es ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup etâc iopa enup eS .ienu lu rotuja uc iş capac nu tăpac al eiat eS .tarăs lutsug etşevi rtop eS .taidemi etşev res eS .t reif ua e rac nî aţitarc nî tnu uc enib tab eS .so rg ed mc 1 ed elete rep uc ecaoăg etşin ac dnâm rof .ifotrac g 003 IFOTRAC ED ELENĂGIRF ED LEF TLA * .sus iam ac e raotăză r nirp uad es iş iifot rac ăţăruc eS .iţnib reif .sotsug niţup iam etse tâta uc .etunim ed 02 ac ric niţ es .e ras ăniţup iş e repoca i-ăs tâc ăpa uc ăţitarc o.ătpaetşa tâc uC .arpusaed csenemur es ănâp .)573 .67 ep csejă rp es iş ăniăf nirp cselăvăt es iilef etsecA .repip .etnib reif eletpal ăguada es .393 .nmel ed ă rugnil o uc enib ămârăfs es iş grucs es .ăniăf ăcşaec 2/1 .etnâb reifnî es ăs ac .etpal ăcşaec 2/1 .iifotrac uc ăcetsema eS .iifot rac ăţăruc eS .tacot ra răm .repip ed farp nu iş e ras .niţup etâc .dnuf nid niţup et raof eiat eS .tnu răm ătaiăt ăcnuş iş e ras .ănâtnâms uc uas iişo r ed sos uc anrai uas ed rev ătalas uc csev res eS .tnu ărugnil 1 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .etpal irugnil 3 .iram iam yruăg uc aeraotăzăr ep dar es iş izurc iifotrac ăţăruc eS .tiţuc nu uc es-udnizeten f râv uc iifotrac ulpmu eS .iifot rac b reif eS .ifotrac g 003 ĂZNÂRB UC IFOTRAC ED ELETFIHC .cof ep iopa tab iam eS .cof al ătnetsize r ei ruf raf o-rtnî uas ăvat o.luzeim tot etaocs es eţi rugnil .ărutnu irugnil 2 .ăb raif ăs uas dnuf ep ăcsaenemu r es ăs ăsnî ă răf .enrac tacot ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .uo 1 .iinişam aemg ram ep .iruşuneblăg 2 .etnib reif etse tâc .iulutiţuc amal uc i-udnizeten .ăniăf .ăuo ăuod .

ămups etutăb iruşubla ăuod elec tiş râfs al iş lejnurtăp ed ed rev ăznu rf ăniţup .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .493 .lutnu iş lurepip .ielu nî uas ărutnu nî csejărp es iş temsep iş uo .emugel ăgnâl ep etşev res es iş irut refs eiat eS .iţamârăfs iifot rac lage dnitnî es .etnib reif ielu nî csejărp es iş .ăsar ăznârb irugnil 2 .ăuo 2 .ăniăf irugnil 2 .noilub ed ă rugnil o taguăda a-s e rac nî ăpa ed ăcşaec o ănraot es iopa .ăniăf mignil 2 .e ras ăguada eS .eras .ăru tnu ărugnil 1 .ăuod nî pu r eS .iifotrac nup es .repip .ăniăf irugnil 2 .tacot ra răm uas lejnu rtăp niţup ăguada es tiş râfs aL .ifotrac g 005 ROTPUC AL IFOTRAC ED ETŞULĂG .nifad ed ăcim ăznurf o .rotpuc al iifot rac coc eS .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r avetâc iş enup top eS .ăuo ăuod .eras .rtnî egnicnî eS .temsep ărugnil 1 .ăţita rc nî a rugnil uc ecetsema iam es ăs ă răf tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .epec 2 .ăniăf nirp ătad anâm uc etşulăg caf eS .ăuo 2 .tnu g 05 .ifotrac g 005 IIŞOR ED SOS UC IFOTRAC ED ETŞULĂG .ele e rtni rp ăsar ăznâ rb enup es .edlac csev res es iş ăsa r ăznârb ăniţup ărase rp es .sus iam ac lef al e ras uc ăpa nî b reif es iş iuluteged aemisorg ed i roicănrâc icim .eletşulăg cudo rtni es .e rat iam avec eif ăs lutaula tâcnî leftsa ăniăf ăguada eS .ae ras ăguada eS .cof ep .repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş ăpa uc egnits es .repip .tocolc nî ăd dnâc iş cof al e ras ăniţup iş ăpa uc ăţitarc o enup eS .793 .lusos ănraot es arpusaed .ăniăf irugnil 2 .893 .iifot rac coc eS . repip ed fa rp nu .g rucs eS .eiruf raf ep ăzaşa es .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ifotrac g 005 IELU NÎ ETIJĂRP IFOTRAC ED ELETFIHC .etrap ătlalaec ep iş ăcsaenemu r es ăs o-dnâsăl .ifotrac gk 1 IFOTRAC ED EINHAI .ăcun o tâc tnu ăguada eS .csebocs es .ărutnu ăniţup nî tnu răm ătacot ăpaec o etşejărp es :rotămru lulef nî iişo r ed sos nu ecaf es pmit e rtnÎ .rotpuc al etunim avetâc uad es iş tipot tnu uc csepo rts es .ăpa ăniţup ăguada es .77 .eras .sus iam ac eletfihc caf eS .ătacot ăţaedrev .ăuod nî pu r eS .993 .ărutnu ăţirugnil 1 .enrac ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .gnul nî eiat es iş iifot rac ăţăruc eS .a rutnu eiagit o.noilub ărugnil 1 uas iişor g 005 .ăpa ăcşaec 1 .aţilucruf uc ămâ răfs es luzeim rai .i rut refs nî .etnib reif ă rutnu nî iţrăp elebma .iifot rac b reif eS .repip .eiube rt iam ăcaD .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ednuto r eţuletfihc caf eS .eras .iişor 3 .ielu irugnil 2 .nifad ed ăznu rf o iş e ras .ielu irugnil 2 .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs ăsal es .eletşulăg grucs eS .ăniăf ni rp ătad anâm uc caf eS .niţup ăsal eS .tineblăgnî a-s dnâc iş tnurăm ătaiăt apaec ielu nî etşejă rp eS .593 .eniîp eilef 1 .ăniăf ed ăsar ărugnil o .ăpaec 1 .693 .iifot rac ăjaoc uc b reif eS .a rugnil uc i-udnâsăpa .e ras ed etşevirtop es iş noilub niţup etâc ăguada eS .eliruşuneblăg .tipot tnu ărugnil 1 .iv res a ed etnianî ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ĂTRUT .noilub ărugnil 1 .ărutnu irugnil 2 . repip iş e ras ed etşevirtop es .enrac ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .ăniăf nirp uad es .iifot rac b reif eS .enrac tacot ed anişam ni rp uad es iş ăţăruc es .ăm rof o-rtnî ăzaşa es .ătnîmă rf es iş e ras enup es .ed rev ătalasuc uas i rutărum uc iv res top e" .eras .ăniăf uc ăcetsema es .ăb raif iam ăs ă răf ăro ed t refs nu niţ eS .csebocs es .ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî enib ăcae rf es luzeim rai .ifotrac g 005 IŢPOC IFOTRAC ED ELETFIHC .ătam rof at rut ătitălc o ac ec raotnî es iopa .ăsar ăznâ rb ed ă rugnil o iş aniăf .

tnu nî eniâp ed iilef avetâc csejărp eS .ti repocsed sav nî .ăpa uc sav tla nî anâm uc elicizru tocs es ic .niţup ăb raif iam ăs ăsal es iş lucanaps uc ăcetsema eS .e renit et raof elicizru tâced enub tnus uN .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ăpaec 1 .ăniăf ărugnil 2/1 .ăniăf ărugnil 2/1 .e ras uc ăti tocolc ăpa nî b reif eS .i ruihco uc etşev res es canaps ed lue ruiP .ălaps es e rac nî lusav nid apa egrucs es uN .nmel ed dnuf nu ep nif ăcaot es .dnuf al eniâp ed eliilef ăzaşa eS .lucanaps eb reif es iş ălaps es .roşu ămâ răfs es eteged e rtnî taul dnâc treif etse luze rO .ăpaec 1 .cte elenagirf .ielu irugnil 2 .tăpsaorp tnu g 05 .elicizru treif ua e rac nî ămaez ed i rugnil 3 — 2 uc iş ăniăf uc ăcetsema es .eras .arpusaed lucanaps ănraot es .eleznu rf gela eS .icizru g 005 ŞACAPRA UC ICIZRU ED FALIP .egrucs eS .ăpaec 1 .dnuf ep ădnirp es un ăs ac dnâcetsema .ăleznarf ed iilef 6 .ăsar ăznârb ed ărugnil o uc tacetsema .tăpsaorp tnu g 05 .eras .ăcaot es .lucanaps treif a e rac nî ăpa ed ăuod uas ăcşaec o uc egnits eS .tnu ărugnil 1 .nmel ed dnuf nu ep ăcaot es uas ătis nirp ce rt es .ăpa ed enib eg rucs es .ăcaot es iş lucanaps eb reif eS .etunim ed 03 — 02 rotpuc al ăd es .sus iam ac canaps ed lue ruip etşetăgerp eS .iro avetâc ed eiţarepo ătsaeca ătepe r eS .atag tnus dnâC .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş ăpaec o tnurăm eiat eS .ielu ărugnil 1 .tagel ed lutsed etse iş t reif a lucanaps ec ănâp .rată rg nu ep am rof dnâzeşa .etehco rc uc uas ărutpi rf al ărutinrag ac .1 CANAPS ED ERUIP .zero ăcşaec 1 .ătacetsema enib etse atsaeca dnâC .e ras ed etşevirtop es .eras .1 CANAPS ED ERUIP ED LEF TLA * .eras .)enrac ed ămaez ed iro etpal ed ăcşaec o uas( lucanaps t reif a e rac nî apa nid ăcşaec o ănraot es .etpal uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .e ras uc ătitocolc ăpa nî ti repocsed eb reif eS .ăniăf ed farp nu sup a-s e rac nî ănâtnâms ed ănub ăcşaec o canaps al aguăda etaop es .naerh .grucs es .canaps gk 005.eras .tipot tnu irugnil 2 .1 TNU UC CANAPS .ăb raif un ăs lucanaps ac u rtnep .canaps gk 005.nuja nid ăpa nî taium ăsnî eiube rt luşacap ra .etaruc et raof nâmă r elicizru dnâc ănâp .504 .tnu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejărp es tarapeS .canaps gk 005.sar naerh uc .şacapra ăcşaec 1 .luze ro uc ăţitarc nî ăzaşa es .ăniăf ărugnil 2/1 .ăniăf ărugnil 1 . roşu etşejărp es iş luze ro ăguada eS .etehco rc .icizru g 005 ICIZRU ED FALIP .eras .elenăgi rf .ze ro ed lufalip uc lef al ecaf eS .sus iam ac elicizru ălaps es iş gela eS .304 .epa etlum iam nî ălaps es .eras .87 es ăs iamun ic .ălfmu es ec ănâp ănişam ep enib tab es iş .roşu iam ăb raif ăs ac .tnu ărugnil 1 .ănâtnâms o ac sorg sos nu eniţbo es ec ănâp .nif temsep ed ă rugnil o uc ărase rp es .tnu răm ae rp un rad .iţnib reif csev res eS .)tsug ăpud( ăpaec 1 .rotpuc al ăd eS .atag etse dnâC .ece r etşev res eS .canaps gk 005.104 .404 .temsep ărugnil 1 .204 .1 ROTPUC AL CANAPS .icizru gk 1 IELU UC ICIZRU ED ERUIP .iulusav ludnuf nî ănâmăr ăs ele ep ed lutnâmăp iş lupisin tot tâcnî leftsa .egela eS .tăpsao rp tnu niţup iş ăsar ăznârb ed i rugniI ăuod dnîguăda .elicizru iş ac epa etlum iam nî ălaps es iş lucanaps egela eS .cof al uon nid nup eS .elicizru treif ua e rac nî ăpa ed itşec ăuod ănraot es .ige rtnî ăsnî ănâmăr ăs eiube rt ze ro ed elebaoB .004 .elicizru grucs eS .ielu uc tnu răm ătaiăt apaec etşejă rp eS .taidemi etşev res es iş tăpsao rp tnu niţup enup es .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .ii revămirp lutupecnî al etişei .t reif al nup eS .ie!u irugnil 2 .ăgilămăm iş ielu nî ătijărp ăpaec .ue rem dnâcetsema ănişam ep eniţ eS .ăniăf uc luşatnâr ed col nÎ .ăsar ăznârb irugnil 3 .aniăf ă rase rp es iş lucanaps enup eS .ănişam ni rp ăd es uas .

ămups etutăb eliruşubla ăm ru al iş dnâ r ep esup eliruşuneblăg ăguada es .ăb raif ăs ărăf ănue rpmî ătnâb reifnî es .e ras uc .ăm rof nî etşev res eS .ăniăf ed ărugnil .rtnî ăzaşa eS .ă ro ed etatămuj o ac ric cof ep eniţ eS .aţita rc elpmu es dnâc ănâp .iilef etaiăt iş etiţă ruc elic repuic tnu nî ăşubănî es tarapeS . rotpuc al .tnu irugnil 3 .elic repuic uc lucanaps ăcetsema eS .iruşuneblăg 2 .604  2 .etraped iam aşa iş ătitălc o .rtnid sorg sos nu ecaf es tarapeS .icrepuic g 051 .804 .iş ănraotsăr es .ăsar ăznârb irugnil 2 .tnu ed ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup es iş apa ătaot ăsai ăs ac dnâsăpa eg rucs eS .v( ăuo nid etitălc 41 — 21 caf es tarapeS .nub cof al ă ro ed irut refs ie rt eniţ eS .cof al ătnetsize r ăm rof o.ăniăf ărugnil 2/1 .aiţizopmoc ănraot es .inig ram ep ed eletitălc a rpusaed c rotnî eS .eras .tnu irugnil 2 .e ras ed etşevi rtop eS .ăuo 3 .ti rocă r iam a-s ec ăpud iş canaps ed lueruip uc ăcetsema eS .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .704 .ăcaot es iş lucanaps eb reif eS .lucanaps enup es .inig ram ep 4 — 3 iş dnuf ep ătitălc o ăzaşa es .)404 .tacot ed anişam ni rp ece rt es uas dnuf ep ăcaot es iş egrucs eS .etpal ăcşaec 1 .rezirap uas ăcnuş g 05 .ăcnidub ed ăm rof o tnu uc enib egnu eS .e ras ed etşevi rtop eS .nîrtăb iam etse ăcaD .ănâtnâms ăcşaec 2/1 .lucanaps t reif a e rac nî ăpa ed uas etpal ed ăcşaec o uc esnits .97 . roletitălc aemi răm ed ăţita rc o tnu uc enib egnu eS .eliruşuneblăg uc anâtnâms no rtsac nu.114 .elicizru ac lef al luşircăm ălaps es iş ăţăruc eS .canaps gk 1 CANAPS ED ĂCNIDUB .arpusaed ăcsaenemu r .v( canaps ed e ruip nu ecaf eS .tnu irugnil 2 .tnu irugnil 2 .dlac al eniţ eS .ăniăf ărugnil 1 .sar lavacşac uas ăznârb ărugnil 1 .ătitocolc ăpa nî etşe răpo eS .e ras uc ătitocolc ăpa nî iâtnî etşe răpo es .)136 .tnu uc ăţita rc o.ănâtnâms irugnil 2 .şircăm gk 1 UO UC ŞIRCĂM .dnâr ep esup i ruşuneblăg ie rt ăguada es .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu uc acnidub etşepo rts es .anâtnâms niţup etâc ăguada es iş cof ep etunim avetâc eniţ es .iş egrucs eS .tnu ed ărugnil o iş ăsa r aznârb ăguada es .ăuo 2 :etitălc urtneP .sa r lavacşac uc uas ăsar ăznârb ăniţup uc arpusaed ărase rp es iş ănraotsă r eS .eras .lucanaps egela eS .o iş tnu ed ărugnil o.eb reif es iş epa etlum iam nî ălaps es .canaps gk 1 CANAPS UC ETITĂLC ED ĂCNIDUB .etitălc nî ătacărbmî eif ăs acnidub ătaot iş arpusaed es raotnî if ătaop ăs .luşi rcăm uc ăcetsema es .ăniăf ăcşaec 1 .e ras ed etşevi rtop es .canaps gk 1 CANAPS ED UELFUS .canaps ed eli răcnâm urtnep ac iţătitnac işaelecA EIVETŞ .ăsar ăznârb irugnil .ăsar aznârb uc ăcetsema es iş et rap o al ăd eS .tnu ed ă rugnil o ăţita rc o-rtnî ătnâb reifnî eS .et rap o al ăd es atag etse dnâC .ăm rof nî etşev res eS .ue rem dnâcetsema .aiţizopmoc ănraot es iş tnu uc enib ăm rof o egnu eS .atag etse dnâC .ăpa uc sav tla nî lutot uc enup es iş ă repoca es .tnu răm ătaiăt ăcnuş ăniţup iş ămups etutăb iruşubla ie rt elec tiş rîfs al rai .irut refs nî etaiăt etpaocsăr ăuo uc etşev res eS .eras .ăcsaeneblăgnî es ăs ăsal es iş aniăf ăguada es .eras .tnu uc etşepo rts eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăcsae rocăr es ăs epecnî dnâC .904 .somu rf etşe rc ănâp .etunim ed 05 — 04 eniţ eS .014 .canaps gk 1 .tnu uc ăţita rc o-rtnî iopa enup es iş ătis o ep egrucs es .eli răcnâm ac lef al csetăge rp es eivetş ed eli răcnâM .etpal ăcşaec 1 .ăuo 3 .canaps ed . rotpuc al ăd es iş ăsar ăznî rb ă rase rp es .canaps ed e ruip ed tarts nu enup eS .rtnî ăşubănî es .rtnî tab eS .tnu niţup iş ăznârb ă rase rp es .ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp es.a rpusaed ăcsaenemur es ăs etunim avetâc ăd es .tnu irugnil 2 .ăniăf ărugnil 1 . rănât etse ăcad .ănilp aţitarc ătado ac .epa etlum iam nî lucanaps ălaps es iş egela eS ROTPUC AL ICREPUIC UC CANAPS .

ăniăf .tnu ărugnil 1 .icim tnus ăcaD .cigapra g 001 .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî ăzaşa eS .aniăf ăguada eS .iţ reif eif ăs eiube rt iiecelvoD .ERAOLF NÎ IECELVOD .gnul nî .cim cof al .ăuo 3 .rtnî ăşubănî eS .ăniăf irugnil 2 .etocolc avetâc aed ăs .temsep ărugnil 1 .ăro etatămuj o ac ric cof al niţ es .214 .514 .enao racam ed ae raotă ruce rts ni rp g rucs es .tnu ed ărugnil o .iieţiăt ac .ătarăs .rtnî ăzaşa eS .iicoljim iecelvod 6 BLA SOS UC IECELVOD .ignul ăsai ăs tâcnî leftsa .ăpaec 1 .tnu irugnil 2 .ige rtnî ăsal es .tacot edrev lejnurtăp .ănâtnâms ăcşaec 1 .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .eraolf nî iecelvod gk 1 ITŞECERG.814 .tacot edrev lejnurtăp iş rarăm eţirugnil 2 .ăpa ăniţup ăguada es .tnu iş ăniăf nid bla sos nu ecaf es pmit tseca nÎ .noilub ărugniI 1 .714 .iecelvod etsep ănraot eS .iţamâ răfs un rad .iţreif tnus ănâp niţ es .dar es uN .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al uad es iş ăm rof o. rotpuc al uad eS .iţ reif epao rpa tnus dnâC .ătitocolc ăpa nî niţup b reif eS .enrac ed ămaez .tnu ărugnil 1 .eiţizopmoc nid a rugnil uc ai eS .eiruf raf ep .eliţrăp ăuodnâma ep eleletfihc csenemu r es iş etnib reif ă rutnu uc eiagit o-rtnî lumurd ăd es .ece r iş iv res etaop es t reif lulehgna rapS .eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez iş sos nî aguăda etaop eS .tnu irugnil 2 uas .tnu nî niţup ăşubănî es iş apa enib egrucs es .tarapes etşev res es lusoS .tnu ărugnil 1 .ănâtnâms o ac ăsao rg ătsap o ecaf eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup uc egnits es .ăpa l 2 .ti rocă r iam ua-s ec ăpud csev res es .iicoljim iecelvod 6 IECELVOD ED ERACNÂM .irenit iecelvod gela eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .414 .ielu irugnil 2 .eraolf nî iecelvod gk 1 uas iicoljim iecelvod 6 ĂNÂTNÂMS UC IECELVOD .e ras ed ătivirtop .)iecelvod al ed amaez uc uas( etpal uc snits .tnu niţup uc ăţitarc o.rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad eS .ăsa r aznârb uc iş iiecelvod uc ăcetsema es .lehgnaraps gk 005.314 .ăsar ăznârb irugnil 2 .enrac tacot ed anişam nirp ece rt eS .etpal ăcşaec 1 .rtnî csenemu r es iş iamun ălaps es .aniăf uc ătacetsema anâtnâms iopa ăguada eS .e raolf nî .dnâ r ep esup elăuo .eiaom es ănîp .iţamârăfs un rad .e ras .emignul işaeeca ed etaot iopa eiat es iş ihcnunăm nu-rtnî e rif 01 — 8 etâc ăgael eS .epa etlum iam nî ălaps es iş ăsao rbif aetrap ed ăţă ruc eS .ăpa ed enib egrucs es iş sus iam ac lef al eb reif es iş ăţăruc eS .noilub ed ă rugnil o .tăpsao rp et raof lehgnaraps egela eS .eras .etnib reif ăpa nî nup eS .ielu niţup uc ăţita rc o.ăsar ăznârb irugnil 2 .tijărp temsep iş tipot tnu uc uas ăzenoiam uc etşev res eS .e tşetocolc dnâc iş e ras uc ăpa treif al enup eS .grucs eS .ăniăf ărugnil 1 .tocolc nî uad dnâc lutnemom niD .v( rat rat sos uc .ăniăf ăţirugnil 1 .08 ROTPUC AL IFOTRAC UC IECELVOD .e riţbus iş ed rev lu rif uc lehgna raps ă refe rp es eletfihc u rtneP .ielu nî aenemesa ed .eiaom es ăs pecnî dnâC .iţepsao rp et raof .ăsar ăznâ rb ăraserp es .lehgnaraps gk 1 ROTPUC AL LEHGNARAPS ED ELETFIHC .ăniăf ăţirugnil 1 .ăniăf ed ăţirugnil o uc ătacetsema anâtnâms a rpusaed ănraot eS .ăru tnu irugnil 3 .ielu g 001 .tev reş nu ep ăzaşa es iş eleţa eiat es .lucigap ra .eras .ăpa l 2 .iram iruăg uc e raotăzăr o ep iopa da r es .tivirtop eiat es iram iam iec .iruşuneblăg 2 :sos urtneP . roşu etşejărp es ta rapeS .ă reisos nî .614 .enib ădni rpuc el ăs eiube rt apA .aznârb .tnu nî roşu ătijă rp iş tnu răm ătaiăt ăpaec nid sos nu ecaf eS .tecnî ăb raif ăs eiube rT .tacot lejnu rtăp niţup ăguada es iv res a ed etnianÎ .eras .eiâmăl .ăpa l 2 .e ras ed etşevi rtop es iş ătacot ăţaed rev .eras .ăniăf ăţirugnil 1 .sus iam ac iiecelvod ăţăruc eS .eras .ratşum ăţirugnil 1 .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .atag tnus dnâc iş rotpuc al uad eS .ănue rpmî lutot ăcetsema eS .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .iiecelvod uc ăţita rc işaeeca nî lucigapra enup eS .)25 .lehgna raps ed rolirutăgel lumu rd ăd es .1 TREIF LEHGNARAPS .

sos nî dnâguăda .e raolf nî iiece lvod ăguada eS .ăniăf nî iiecelvod uad eS . rotpuc al ăd es iş tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc nup es .rtnî a rugnil uc ănraot eS .iiecelvod dar eS .ăniăf nî uad es uon nid iş etpal nî eiaom es .ăznârb ărase rp es .atag tnus ec taidemi iţiv res eiube rT .ătacot ăţaed rev iş iişo r ed iilef avetâc .18 .tijărp u rtnep ac lef al iiecelvod csetăgerp eS .ăniăf irugnil 2 .etpal ănraot es arpusaeD .ărutnu ărugnil 1 .iţinemu r somu rf eif ăs iiecelvod ac u rtneP .eras .ăniăf ed ărugnil ed f râv nu enup es .uo 1 . .eras .iecelvod 3 se săreze înainte de a fi puşi la prăjit.ăru tnu irugnil 3 .ătlum ărutnu nî iţijărp eiube rt .ărutnu ăniţup uc etşejă rp es luzeiM .tivi rtop cof al .e ras .iicoljim iecelvod 3 ENAP IECELVOD .uo 1 .etnib retif )ielu uas( ărutnu uc eiagit o.eras .)ie nid apa esal ăs ac .ătacot ăţaed rev iş ăniăf .ităge rp etaop es e racnâm işaeecA .ăniăf .224 .ărutnu ăniţup uc ătacot ăpaec o roşu etşejărp es :iişo r ed sos lurotăm ru ecaf es ta rapeS .ăm rof nid elemugel e repoca ăs tâc .)izu rc( iilef eiat es iş iifot rac ăţăruc es .temsep ărugnil 1 .ătlum ă rutnu nî csenemu r eS .ielu niţup uc etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .ăniăf ed ă rugnil o uc luo iş ielu uc arutnu dniucolnî .tăpsaorp tnu g 05 .uo 1 .ifotrac ed iilef ed dnâ r nu ăzaşa es .914 .ărutnu irugniI 3 .uo nu ăguada eS .iţrăp elebma ep csenemu r eS .iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .atag tnus iiecelvod dnâC .epec 2 .eraolf nî iecelvod gk 1 ĂŢAEDREV IŞ ERĂZAM UC IECELVOD .ielu uas ărutnu irugnil 2 .ielu irugnil 2 .ăţaed rev .uo nu uc ăcetsema es .eniâp eilef 1 .repip .sus iam ac lef al csetăgerp es iş iiecelvod ulpmu eS .dnuto r eif .atag tnus ec ătadnî csev res eS .etpaocsăr ăuo ed iilef ed lunu .iiecelvod iş iifot rac b reif es ec ănâp .ăniăf irugnil 2 . repip .ănâtnâms ăniţup .csebocs es iş ăuod nî eiat es .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ifotrac g 003 .iicoljim iecelvod 3 IŢIJĂRP IECELVOD .iecelvod ed iilef ed dnâ r nu .ăro ed etatămuj o niţup lec srucs al niţ es( enib grucs es iş iiecelvod b reif eS .noilub ăguada es .ifotrac uon nid iş aţaed rev ăniţup .e ras ed etşevirtop eS .etpaocsă r elăuo b reif eS .ăpaec 1 .temsep ărugnil 1 .424 .meva ăcad .lutemsep uc iş )ăznâ rb ătla eif .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD ED ELETFIHC .ănâtnâms irugnil 2 .iişor 4 .ăcaot eS .iecelvod etsep ăţita rc nî ănraot es iş etocolc avetâc aed ăs ăsal es .aliărB ed ăbla ăznâ rb eif( aznâ rb uc ăcetsema es .ăniăf ărugnil 1 .tacot lejnurtăp iş rarăm ăţirugnil 1 .csenemu r es iş ărutnu ăniţup uc aţita rc o-rtnî ăzaşa es iş iiecelvod ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .ăniăf ni rp uad eS .uats ăcaD .csebocs es iş ăuod nî eiat es .ăsam al ăzae răs eS .e ras uc apa nî tarapes ăt raif ae răzam ăguada es .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .324 .iicoljim iecelvod 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IECELVOD .cof al ătnetsize r ăm rof o ărutnu uc egnu eS .tarăs ed tivi rtop .ăniăf ărugnil 1 .etpal ăcşaec 2/1 .etnib reif .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .eicoljim emi răm ed iţepsaorp iecelvod gela eS .etpal itşec 2 .ărutnu irugniI 2 .iţepsao rp .arpusaed ed aţijoc eiaom es .ăuo 2 .da r eS .ătalas uc csev res es iş iţ răp elebma ep csejă rp eS .e ras .emiso rg u rtemitnec 2/1 ed iilef nî .eras .eras .repip .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ebaob edrev erăzam g 052 .rotpuc al ăd es iş ă repoca es .ăznârb irugnil 2 .iiecelvod dar eS .repip .temsep iş uo .e ras ed etşevi rtop eS .arutnu ătnâb reifnî eS  Nu trebuie să  .124 .izega rf iiecelvod tnus ănâp ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd eS .ătijărp ăpaec o iş ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî ăcaot es socs luzeiM .ăuo iş iecelvod .ăsam al ăzae răs eS .ece r etşevres es ae racnâM .gnul nî eif eiat es iş ăjaoc ed iiecelvod dar eS .iicoljim iecelvod 6 ROL LUZEIM UC IŢULPMU IECELVOD .024 .ăpa uc egnits es .ăsar ăznârb ărugnil 1 .

tnu ed eleţăcub avetâc nup es iş ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp es .iicoljim iecelvod 3 ROTPUC AL IIŞOR UC IECELVOD .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad es iş iişo r ed sos nu ănraot es arpusaeD .ăpa uas etpal ăcşaec 2/1 .ti rocăr ua-s dnâc rai .iiecelvod dar eS .izega rf iiecelvod tnus ănâp .iecelvod ed elirut refs ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .ielu niţup uc csenemu r es iş eiat es .iişo r ed iilef uc ăm rof nî i-udnâzeşa .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD UC FALIP .tacot ra răm .ăznârb irugnil 2 .aliărB ed ăznâ rb ed iriţbus eţuilef uc iş iişo r ed iilef uc dnânretla iecelvod ed irudnâr ăzaşa es .elitrăp etaot ep csenemu r es .u rtnuănî etşebocs es t refs e raceif .eras .ăpaec 1 .ăpa ăguada es .işomurf iecelvod 5 ĂZNÂRB ED UELFUS UC ITULPMU IECELVOD .rtnî ăzaşa es . rotpuc al ăro o ăd eS .e ras ed csevirtop eS .)434 .e ras .ăznârb irugnil 2 .e ras uc ătitocolc ăpa nî cse răpo eS .ăpa ăniţup etâc ănraot es .uicoljim cof al .rasecen etse ăcaD .rotpuc al uad eS .temsep uc iş uo uc ăcav ed aznâ rb ăcae rf es tarapeS .ăuo 3 .ăcsae rocă r es ăs etrap o al ăd eS .v( icizru ed lufalip u rtnep ac luze ro etşetăge rp eS .ăţitarc nî .tnu irugnil 2 .iiecelvod dar eS .csebocs es iş ăuod nî eiat es .ie nid alaezemu ătaot esei ănâp cof ep niţup niţ eS .io rutsu ed ieţăc aviţâc uc aznâ rb dniucolnî iş .ăuo 2 .tnu ed eleţăcub avetâc iş temsep ăraserp es a rpusaeD .ăpa uc itşec 2 .iicoijim iecelvod 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IECELVOD ED LEFTLA * . repip .eraolf nî iecelvod g 057 uas iicoljim iecelvod 4 IECELVOD ED UELFUS .ămups etutăb iruşubla ăuod elec iş i ruşuneblăg ăuod dnâ r ep iş e ras .ăniăf irugnil 2 .tocs eS .ătacot ăţaed rev .ăsar ăznâ rb ăguada es iopa .ărutnu ăniţup uc iţinemu r iş iţacot .924 .işomu rf iecelvod gela eS .ăcav ed ăznârb g 002 .)104 .ăbla ăznârb g 091 .ăcav ed ăznâ rb g 051 .zero ăcşaec 1 .răhaz ăţirugnil 1 .luzeim etşebocs es iş .iişor g 005 .temsep ărugnil 1 .iişor g 005 :sos urtneP .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .tacot rarăm .ăţita rc ep ed ecafsed es iş enib ăşao rgnî es ănâp .ăsa r ăznârb ărase rp es .arpusaed ănraot eS .eras .rtnî ăzaşa eS .dar eS .ăuo 2 .eras .etpal uc uas ăpa uc egnits es e rac .zero irugnil 2 .ăniăf ăţirugnil 1 .ăsa r ăznârb a rpusaed ărase rp eS .ăm rof nî csev res eS .e ras iş ătitocolc ăpa uc cse răpo es iş etivi rtop iţăcub nî eiat es .iiecelvod iş luze ro ăţita rc o.e ras ed etşevi rtop es iş tacot rarăm niţup ăguada eS .g rucs eS .rtnî eletla ăgnâl elenu ăzaşa es .rotpuc al csenemu r es iş tnu uc ăţita rc o.ătivirtop emirăm ed iecelvod gela eS .tal nî iâtnî .tăpsao rp lutnu uc iş elăuo uc ăcav ed aznârb ăcae rf es tarapeS .uo 1 .iicoljim iecelvod 6 IŢULPMU IECELVOD IŢLA .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .tnu irugnil 3 .ănileţ ed ăznurf 1 .tăpsao rp tnu g 52 .iiecelvod ulpmu eS .iicoljim iecelvod gela eS .ăuod nî ătacub e raceif iopa .iiecelvod ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .eras .noilub ărugnil 1 uas iişor 4 .724 .emirăm ăpud .)ăni ret( tnâmăp ed ăm rof o-rtnî ăzaşa es .iiecelvod dar eS .etşe rc ănâp .ăpa ăniţup uc t reif luze ro ăguada eS .ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ednuto r iilef eiat es .ăm rof nî etşev res eS .emignul nî .ăcim ăpaec 1 .28 al ăb raif ăs ăsal es .ăgrucs es ăs ăsal es iş cse răpo eS .824 .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ărutnu ed ărugnil o uc .eras .ielu irugnil 2 .ăniăf ed ănilp ărugnil o iş tnu ed ăsar ă rugnil o-rtnid so rg sos nu ecaf es tarapeS .ărutnu uas tnu uc ătinemu r iş ătacot ăcim ăpaec o .iv res a ed etnianÎ .ăţaed rev enup eS .624 .tnu uc ăsnu ăvat o.e ras .e ras ed etşevi rtop eS .dar es .tipot tnu ărugnil 1 .g rucs es .ei ruf raf ep ăzaşa es iş tocs eS .ăpa uas etpal ăcşaec 1 .sus iam ac iiecelvod ităge rp top iam eS .u rtap nî eiat eS .arutulpmu etşe rc ec ănâp niţ es .iţăcub ie rt nî uas ăuod nî eiat es .v( elosaf ed luelfus urtnep ac eiţizopmoc o ta rapes ecaf eS .tnu uc .ă repoca es .524 .iţijă rp tsof ua e rac nî luielu uc ănue rpmî .ze ro ed ăcşaec o al itşec ăuod .anâtnâms ăguada es .ănâtnâms irugnil 2 .rotpuc al uad es .

ăpa uc uas etpal uc gnits es iş col ed ăcsaenemu r es ăs ă răf .t reif al ăsup if a ed etnianÎ .ănâtnâms uas etpal iş ăniăf uc .EBAOB ELOSAF .ăpaec 1 . răhaz .ăpaec 1 .tivi rtop cof ep uon nid enup es iş eg rucs es .ănileţ ed ăznu rf o iş aniăf .tipot tnu ed irugnil ăuod nî .ătamufa ăninăls g 001 .634 .iişor 4 .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .eras .ăpa ed ăs rucs aelosaf iş ăţaed rev .elosaf etsep aiţizopmoc ănraot eS .ăsarg elosaf gk 1 IELU UC EDREV ELOSAF .ăpaec o ăguada eS .134 .elosaf nid alaezemu esei ănâp ănişam ep eniţ es iş cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî tnu uc ăzaşa es .e ras uc etreif iişo r nid tităge rp iişo r ed sos uc etşev res eS .ăniăf ărugnil 1 .ă ro ed etatămuj o .vocrom 1 .noilub ă rugnil 1 .nifad ed ăznurf 1 .ielu irugnil 2 .io rutsu ed ieţăc ie rt .ăuo 3 .e ras ăniţup uc ătitocolc ăpa nî eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .rotpuc al ăd es iş elosaf etsep aiţizopmoc ănraot eS .enib ădnirpuc el ăs tâc .cim cof al .somu rf tucse rc a dnâc etşev res eS . roşu iam ăb raif ăs ac urtnep nuja nid taium eiube rt e rac .tivi rtop cof al .ătitocolc ăpa uc eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .ătacot ăpaec o ielu uc etşejărp eS .ăpa uc egnits es iş ăniăf enup es .niţup ti rocăr a-s aiţizopmoc dnâC .rtnî enup es iş egrucs eS .1 TĂPSAORP TNU UC EDREV ELOSAF .aelosaf ăţăruc eS .lutavaz raz .eg rucs eS .)414 .lejnurtăp 1 .ăi riăf ed enilp ae rp un i rugnil ăuod csejărp es ta rapeS .ece r uas ădlac etşev res eS .ărutnu i rugnil 2 .nifad ed ăznu rf 1 .cof ep ăniţ iam es ăs ă răf etşev res es iş e ras ed etşevirtop eS .”ănâtnâms uc iecelvoD“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .534 .ăpaec 1 .nuja nid ăpa nî eiaom es ehcev iam etse aelosaf ăcaD .ăţita rc ep ed ecafsed es iş enib ăşao rgnî es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .elosaf gk 005.ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod eniţ es .ălaps es iş aelosaf egela eS .nifad ed aznurf iş lutavazraz etaocs es . rotpuc .ece r ăpa uc ălao o.tăpsao rp tnu niţup ăguada es .ătelmo urtnep ac elăuo tab es ta rapeS .v( ănâtnâms uc iiecelvod ac lef al etşetăgerp es iş eg rucs eS .aedif elosaf g 057 EDREV ELOSAF ED UELFUS .ătacsu elosaf g 005 ĂNINĂLS UC EBAOB ELOSAF .ăti repocsed eb reif eS .ăniăf ăţirugnil 1 .e ras ed farp nu uc ătitocolc ăpa nî t reif al enup es iş ălaps eS .rotpuc al ăd es iş e ras ed etşevi rtop eS .ăcetsema eS .eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .ătacsu elosaf g 005 ĂTRAIF .etrap o al egart es tocolc nî ăd ec ăpuD .ătelmo o ac ednirp es ănâp eniţ eS .şacap ra uc tiucolnî if etaop luze rO .dnâr ep esup eli ruşuneblăg iş ăsa r aznârb ăguada es .334 .nifad ed ăznu rf o .434 .)824 .e ras ed etşevirtop eS .cim cof ep enup eS .38 .eteged e rtnî roşu etşevi rts es ze ro ed lubob dnâc atag etsE .irutărum uc .egrucs eS .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî tnu uc ăzaşa es iş eg rucs eS .tăpsaorp tnu g 05 .v( ”iecelvod ed uelfuS“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .eras .elosaf g 057 ROTPUC AL ĂTELMO UC EDREV ELOSAF .etrap o al ăd eS .eras .iod aguăda top es tsug ăpuD .ămups eli ruşubla ăguada es tiş râfs aL .ăznâ rb ărase rp es .enib ădnirpuc el ăs lutnu ac u rtnep aţita rc dnâcşim .eiruf raf nî uas no rtsac nî ăzaşa es dnâC .tnu uc etşepo rts es .034 .ăsarg elosaf ăţni refe rp ed .cim cof ep eb reif eS .etocolc avetâc aed ăs etnib reif ăpa nî enup eS .ige rtnî nâmăr e lebaob leftsa iamuN .ae ras enup es tiş râfs e rps .noilub uas eţileip ed etiţă ruc eliişo r ăguada eS .234 .1 ĂNÂTNÂMS UC EDREV ELOSAF .uşo r niv le răhăp 1 .etnib reif .ăm rof nî etşev res eS .elosaf gk 005.tnu irugnil 2 .etpal irugnil 3 .eras .etnib reif ăpa ătla uc .ăro o rotpuc al ăd es .etepac al o-dnâpu r aelosaf ăţăruc eS .e ras ed etşevi rtop eS .ăb raif ăs tecnî ăpaecnî ăs .

ebaob ed rev ae răzam ac csetăge rp es iopa .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .tacot edrev rarăm ăţirugnil 1 .934 .cigapra g 002 .ătraif aninăls iş lucigap ra tnu niţup uc roşu csejărp eS .ăţugilămăm uc iş io rutsu ed iedjum uc uas ielu nî ătijă rp ăpaec uc etşev res eS .e ras .e rat ae rp ădacs ăs âtasăl eiube rt uN .răhaz ed ăţirugnil o .etrap o al egart es .e răzam etsep lusos ănraot eS .tocolc nî ăd muC .etehco rc uc etşev res es .noilub ăguada es .noilub ărugnil 1 .edrev .v( elosaf ed luelfus ac lef al etşetăgerp eS .ăpa l 1 .ielu nî .ătacsu elosaf g 005 ĂTUTĂB ELOSAF .ătăpsao rp eif ăs eiube rt tităg urtnep ae răzaM .tivirtop cof al uon nid enup es iş egrucs es .pmit tseca nÎ .ănişam ep ăpilc o ăsal es .etnibreif ăpa uc .iulutreif lupmit nî tlum aerp edacs ăcaD .tişubănî ăb raif ăs eniţ es .ătasrăv aeeca uc ălage etatitnac nî .)434 .etehco rc uc uas elenăgirf uc etşev res eS .atsaeca uc ăcetsema es .ă repoca eS .uşor niv ed lerăhăp nu ăguada eS .834 .ios ăpud .ielu irugnil 2 .nifad ed ăznu rf o .ătitocolc eiubert .nifad ed ăznurf 1 .ăti rocăr etşev res es .ăro ed etatămuj ac ric ăb raif ăs ăsal es .48 .treif al ăsup if a ed etnianî .ero 3 2/1 1 acric ăbraif ăs .044 .eniţ eS .eras .eras .iătsăp e răzam gk 1 IĂTSĂP EDREV ERĂZAM .atag etse dnâC .ăniăf ărugnil 2/1 .egrucs es .răhaz ăţirugnil 1 .tivirtop cof al ăbraif ăs ăsal eS .tnu ărugnil 1 .eram lubob uc elosaf egela eS — ăpa ăniţup ăguada iam es .e ras ed etşevi rtop eS .ae răzam egela eS .ecer ăpa uc ălao o-rtnî enup es iş egrucs eS .tarapes etşejărp eS .tnurăm ătaiăt .noilub ed ărugniI o .ăbraif ăs tupecnî a aelosaf ec ăpud .sus iam tatăra a-s muc ăpud eb reif es iş aelosaf egela eS .aeras enup es tişrâfs erps .nifad ed ăznurf o .e ras ed farp nu uc iş ătitocolc ăpa uc treif al enup es .răhaz ed ăţirugnil o .ăţudlăc aiba ăpa nî ero ăuod .irubuc icim nî ătaiăt .tăpsao rp tnu iş tacot ed rev rarăm ed ăţi rugnil o .ătamufa aninăls uc ănuerpmî .ielu irugnil 2 .amups ai es .e ram cof al ăsnî un .344 .răhaz ăţirugnil 1 .lutecnî uc ăbraif ăs ăpaecnî ăs .teged nu ed tarts nu uc erepoca o ăs erac .ebaob .edrev .ăniăf uc tnu nid şatnâr nu ecaf es .ăuon etse aelosaf ăcaD .ăniăf ăţi rugnil 1 .epec 2 .v( eb reif es iş eb aob aelosaf egela eS .734 .cim cof ep alao enup eS .etinemu r niţup tnus dnâC .ălao nî enup es iş tnurăm ătaiăt ăpaec o ăru tnu nî etşejărp es tarapeS .aelosaF .ebaob erăzam gk 1 ĂTRAIF EDREV ERĂZAM .244 .edrev erăzam g 005 ERĂZAM ED UELFUS .ătraif ăninăls g 051 .tnu ed ărugnil o uc cof al enup es iş ae răzam egela eS .)634 .etşe rc ănâp cof al enib etab es iş ătis nirp etnib reif ece rt eS .ăpa col ed ăbia iam un ăs ac .răhaz ăţirugnil 1 .ae răzam iş enup es .ae răzam egela eS .tnu ărugnil 1 .ebaob erăzam gk 1 ĂTIŞUBĂNÎ EDREV ERĂZAM .ătacsu elosaf g 005 ELOSAF ED EINHAI .tăpsaorp tnu g 05 .144 .cim cof al .epec 3 .ebaob edrev erăzam gk 1 ĂNINĂLS UC EDREV ERĂZAM .tnu ărugnil 1 .eras .”elosaf ed uelfuS“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .e ras .ed rev aelosaf iş ac e răzam ed eliătsăp ăţăruc eS .ătraif etse aelosaf dnâc iş i roşitşep ătaiăt apaec .e ras enup eS .etnianî iam ăpa nî ătuniţ eiube rt un .e ras enup eS .ăsaotsug etse un leftla .ioru tsu ănâţăpăc 1 .ă ro ed etatămuj o ac ric ăb raif ăs eiube rT .ănue rpmî etocolc avetâc aed ăs niţ eS .ăpa ed ărugnil o etâc ăguada es dnâc nî dnâc niD .

etnib reif etşev res es .fotrac 1 .ăsaomups enived iş ălfmu es ănâp .ătutăb elosaf ed et rap o ăguada es e răzam iţ răp ăuod al ăcad ănub iam etse ătutăb ae răzaM .etnil g 005 ĂNINĂLS UC ETNIL .lutecnî uc ăb raif ăs ăpaecnî ăs .tivi rtop cof al .ă]irg uc aetnil egela eS .uo nu .ăţaedrev ăţirugnil 1 .ăjirg uc eleţnimes iş luzeim tocs es .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî etşejărp es ta rapeS .ătis nirp etnib reif ece rt es .iicoljim iişor 21 ICREPUIC UC ETULPMU IIŞOR .sus iam ac lef al .soj nî a rug uc nup es iş .ăt raif epao rpa etse aetnil dnâc .rtnî uon nid enup es .ielu irugnil 2 .ăcim ăpaec 1 .edeten iişo r gela eS .enib ăs raots iş ăpa nî ătaium eniâp ed ăsao rg iam eilef o dnâguăda tacot ed anişam ni rp ece rt eS .uo 1 .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es e rac eletfihc anâm uc caf eS .eras .luze ro ăguada es .644 .eras .repip .repip iş e ras .esaomu rf .epec 2 .ăcsaiuic ret es un ăs ac .ăsaorg ae rp eif un ăs ac .ătacot ăţaed rev ăguada es .ătamufa ăninăls ed iilef avetâc ăguada es t reif al ăcad ăsaotsug et raof etsE .eras .ece r ăpa uc treif al enup eS .tecnî ăb raif ăs eiube rT .tnu răm ătaiăt .treif al aetnil enup eS .744 .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâc iş .ielu nî ătijărp ăpaec uc etşev res eS .iorutsu ănâţăpăc 1 .58 .tiş râfs al iamun enup es e raS .ăpaec 1 .enrac ed roleletfihc lucol nî etiv res if top iş esaotsug tnuS .zero ed ăcşaec 1 .ige rtnî ănâmă r ăs eiube rt eliişoR .eras .e ro ie rt .)tsug ăpud( io rutsu ed ieţăc iod iş repip .ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod aets ăs ăsal es iş ălaps eS .răhaz ăţirugnil 1 .icrepuic g 052 .eras .iişo r nid socs luzeim .eras .e ras .atag etse dnâC .tăpsao rp tnu niţup uc ăcetsema es .iedra ed noilub ăţirugnil 1 .ă rutnu nî ătijărp ăpaec .iorutsu ed leţăc 1 .ătacsu erăzam g 005 ĂTUTĂB ERĂZAM .temsep ărugnil 1 .edepe r iam ăb raif ăs ac .etrap o al ăd eS .944 .eliişo r ulpmu eS .ielu irugnil 2 .tăpsaorp tnu g 05 .edepe r ăcsaepot es ăs ac icim iţăcub nî taiăt eif ăs eiube rt lutnU .io rutsu ed iedjum uc uas ielu nî ătijărp ăpaec uc etşev res eS .ătacot ăpaec o tijărp a-s e rac nî ielu ed ărugnil o.”ăninăls uc ebaob elosaF“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ătuzăcs et raof sela iam iş ăt raif enib etse ae răzam dnâC .tăpsao rp tnu ed ătacub o ăguada es iş eg rucs es .ielu irugnil 2 .ielu irugnil 2 .)634.)elfmu es ăs epecnî( luze ro ăcsae rolfnî ăs cof ep etunim avetâc eniţ eS .tivi rtop cof ep ece r ăpa uc enup es iş eg rucs eS .epec 2 .fot rac nu iş ăpaec o tupecnî al ed ăguada eS .ăuod ac ric eniţ eS .repip .054 .bob uc bob .rtnid tucăf sos nu uc ăţita rc o.ăsaomups enived ănâp ănişam ep etab es iş ăţita rc nî uon nid enup eS .vocrom 1 .ătis nirp etnib reif ece rt es .ăg rucs es ăs .v( ăninăls uc eb aob aelosaf ac lef al etşetăge rp es iş eb reif es .ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod eniţ eS .ătiv res if a ed etnianî rai .iişor al ed luzeim :sos urtneP .epec 3 .iram ed tivirtop iişor 21 ZERO UC ETULPMU IIŞOR .niţup ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .ăcetsema eS .eniâp eilef 1 .tavaz raz iş ăpaec o uc .iinişam aenig ram ep etab es iş ălao o.ătacsu ae răzam egela eS .e ras iş răhaz .şacap ra uc etulpmu eliişo r iş tnus esaotsug ed tâta toT .etnil g 005 ĂTUTĂB ETNIL .e rat enâmă r leftla .ăpa uc egnits es .444 .nuja nid ăpa nî taium ăsnî eiube rt luşacap ra .eliişo r ăg raps es un ăs ac .etnil g 005 ĂTRAIF ETNlL .ăniăf .844 .i ram ed tivirtop iş ednuto r .ielu ărugnil 1 .ae nirp eleci rteip ănâmăr un ăs ac .enib egrucs eS .ărutnu irugnil 2 .aţidoc tsof a ednu aet rap nî lecăpăc nu eiat eS .e ras ed etşevirtop eS .egela eS .etnil g 052 ETNIL ED ELETFIHC .lef al caf eS .e racnîm nî niv enup es uN .treif a e rac nî apa nid niţup etâc ăguada iam eS .ăpaec 1 .epec 2 .aenrac etşespil dnâc .repip .ăniăf ărugnil 1 .sus iam tatăra a-s muc aşa aetnil eb reif eS .ărca ăzrav ed zeim uc aenemesa ed .rtnî ăzaşa eS .ăniăf ăţirugnil 1 .egrucs eS .544 .lejnurtăp 1 .răhaz ăţirugnil 1 .

ănileţ 2/1 .ăru tnu irugnil 2 .68 ăzaşa es e rac .rtnî eliişo r ăzaşa eS .iedra 21 ETENIV UC IŢULPMU IEDRA .ă ro ed etatămuj o csaet al leftsa ăsal eS .ătacot ăpaec o iş etpal nî taium ăbla eniâp ed zeim niţup uc ănue rpmî ăcaot es .ice r csev res eS .taium a -s lutavazraz dnâC .vocrom 1 .tecnî ăb raif ăs rotpuc al uad es iş )36 .esaoj elinigram uc ăm rof o.ăniăf iş repip .ănileţ ed izoc iş eznurf .ăzrav 2/1 .eras .iicoljim iişor 21 ĂZNÂRB ED UELFUS UC IIŞOR .ielu nî iţişubănî iş auaedif ac iţaiăt işarg ied ra aviţâc uc luza rp dniucolnî )494 .ielu ărugnil 1 .354 .epec 4 . rotpuc al uad es iş ăznâ rb ărase rp es .nmel ed dnuf nu ep atla ăgnâl anu ăzaşa es .ăpa ăniţup iş temsep ed ănub ărugnil o .eras .ăniăf ărugnil 1 .ăpaec uc luielu nî nup eS .ătitocolc ăpanî etunim 01 ac ric niţ eS .tacot rarăm niţup iş treif al âguada eS . răhaz ed ăţirugnil o uc ăcetsema es .e ras .ătalas urtnep ac eleteniv coc eS .ăm rof nî csev res eS .e ras ăguada es .ăpaec 1 .iulu roicip luf râv ăzaet răpednî es ec ăpud iş .etpal uc egnits es .uo 1 .agrucs es ăs ăsal eS .uo nu ăguada eS .ăţitarc nî tazeşa ua-s ec ăpuD .lusos ănraot eS .luzeim etşebocs es .lusos amut a ed etnianî .repip .edlac csev res es rad .ăgrucs es ăs soj nî a rug uc ăsal eS .154 .eliţ răp etaot ep i-udnîc rotnî .lejnurtăp 1 .iedra 21 ZERO UC IŢULPMU IEDRA .irutăcipsed nirp eleteniv ulpmu es .tamâ răfs luio rutsu .ăniăf ărugnil 1 .v( ze ro uc eliişo r ac lef al csetăg-e rp es iş ieţidoc lu ruj nî lucapac etaocs es .iiedra ălaps eS .ă rutulpmu ed ărugnil o etâc e raceif nî enup es .ăcim ae raotăzăr ep sa r voc rom nu aguăda etaop es ze ro nI .etivirtop eteniv 6 )IDLIABMAMI( ETANĂPMÎ ETENIV .sarg iedra 1 .eţnimes ed ăţă ruc es iş ied ra al ed ele raotoc tocs eS .654 .taiţbus iişo r ed noilub niţup iş ielu ed ă rugnil o uc rotpuc al nup eS .254 .işarg iedra 6 IEDRA ED FALIP .le ep iţătue rg uc dnuf tla enup es arpusaed rai .temsep ă rase rp es iş eliişo r ulpmu eS .ăuo 2 .ielu nî niţup ăcsaenemu r es ăs ăsal es .ămups etutăb eli ruşubla tiş râfs al iş ae ras .tnu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejă rp eS .eiţizopmoc ătsaeca uc iied ra ulpmu eS .v( iişo r ed sos nu uc ăţita rc nî ăzaşa eS .tivi rtop cof al .ze ro uc iţulpmu iied ra ac lef al caf eS ŞACAPRA UC IŢULPMU IEDRA .sus iam ac eliişo r csetăgerp eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .v( za rp ed lufalip ac lef al etşetăgerp eS .eras .io rutsu ed rif nu etâc iş dnâguăda .)944 .ele nid alae răma ăsai ăs iş ăg rucs es ăs .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf ăniţup nî lutăpac eiaomnî es .ednuto r iişo r gela eS .tavazraz enâmăr iam ăcaD .so rg ed lutsed sos nu ecaf eS .iişor g 005 :sos urtneP .tocs eS .ătijărp .ice r csev res eS .”zarp ed faliP“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .răhaz ăţirugnil 1 .ădaoc e rpsnid lutăpac eiat eS .iicoljim eteniv 3 .işarg iedra aviţâc iş elpmu top es .ăsar ăznâ rb ăguada es .tnu irugnil 2 .emignul nî i rutăcipsed u rtap caf es cim tiţuc nu uc iopa .ăsao rg ed lutsed enived aiţizopmoc dnâc ănâp cof ep ăcetsema eS .tnu uc ităgerp top es ielu ed col nÎ .tnu răm ăcaot es .cnâda ae rp ednu rtăp a ărăf .etepsao rp eteniv gela eS .ielu nî etşenemu r es iş i roşitşep apaec eiat es pmit e rtnÎ .tnu răm ătacot apaec ielu nî etşejărp eS .iişor g 003 uas noilub irugnil 2 :sos urtneP .eliruşuneblăg .elic repuic ălaps eS .rotpuc al uad es .ied ra ed noilub ed ăţi rugnil o ăguada es .repip .ăţita rc o.rtnî ăzaşa es iş eti răpo ănileţ ed eznu rf uc ăgael es .ielu nî aenemesa ed etşejărp es iş lutavaz raz tot auaedif ac eiat eS .treif al tlum iam avec eniţ es iş nuja nid ăpa nî eiaom es luşacapra .e rat lubob ănâmăr un ăs ac .ăpa uas etpal ăcşaec 2/1 1 .eras .ioru tsu ed ieţăc 6 .eniâp ed eilef 1 .”zero uc e tu lpmu iişoR“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .emiţăl nî ăuod nî eiat es .ăniăf ăţirugnil 1 .ielu irugnil 2 .răhaz ăţirugnil 1 .esaomu rf .454 .ăzae răs es .ăniăf ăţirugnil 1 .icim iam .ănileţ ed ăznurf 1 .tnu uc enib ăsnu .eiaom es ăs pecnî elic repuic dnâc iş ăcetsema eS .554 .

ăpaec 1 .etpal uas ăpa ăniţup uc egnits es e rac şatnâr nu ecaf es ăniăf ed anu iş tnu ed ărugnil o-rtniD .nub cof al .ăsar ăznâ rb ăguada eS .eiaom es ăs epecnî luio rutsu ec ănâp ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .v( ”itşece rg eteniV“ u rtnep ac eleteniv csejărp eS .iicoljim eteniv gela eS .ă rutnu uas tnu nî csejă rp es iş )sus iam .ăg rucs es ăs ăro ed etatămuj o leftsa niţ eS .ăniăf irugnil 3 .csaet al ăro etatămuj o tats ua ec ăpuD .sos dnânup uon nid ătepe r es .tacot enib eteniv al ed luzeim .ărutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es .emignul nî .iişor g 005 .ăro ed t refs nu niţ es iş ătitocolc ăpa nî nup eS .ăniăf irugnil 2 .ămups eli ruşubla ăm ru al iş e ras .lu răhaz .csaet bus etunim 02 niţ es iş e ras uc ătitocolc ăpa nî etunim avetâc cse răpo es .e ras .sos nid etrap o uc iş ăpa ed srucs luze ro uc ăcetsema es .repip .grucs eS .samăr iam a e rac iişo r ed lusos ruje rpmî ănraot es .ae ras iş lu răhaz .esnu rtăp enib eif ăs ac .repip .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd eS .temsep ărase rp es .ăuod nî eleteniv eiat es .cof al etnetsize r em rof ienu ludnuf ep irugnil avetâc nup es .iişor g 005 .iicoljim eteniv 6 ZERO UC ETULPMU ETENIV .io rutsu uc iişo r ed lusos ănraot es coljim al rai .ătis nirp lusos ece rt eS .răhaz ăţirugnil 1 .nifad ed ăznu rf .iicoljim eteniv 4 EZEHGUTROP ETENIV .164 .e raceif nî ărutulpmu enup es ărugnil o uc .ielu irugnil 3 .ărutnu irugnil 2 .repip .tnu uc ităgerp etaop es e racnâm işaeecA .temsep ăţirugnil 1 .tnu uc ăsnu tnâmăp ed ăm rof o.răhaz ed ăţirugnil 1 . repip ed iş e ras ed etşevirtop es .064 .eras .tivi rtop cof al .iicoljim eteniv 6 ROTPUC AL ETULPMU ETENIV .eras .etpal uc ăcşaec 2/1 1 .ăniăf ărugnil 1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .emiso rg mc 1 ed iilef eiat es .ădaoc erpsnid lutăpac taiăt a-s ec ăpuD .eteniv e rtnirp . repip .sos ed iş eteniv ed dnânretla i rudnâ r ăzaşa es . rotpuc al uad es iş ăsar ăznâ rb ăraserp es .ătis ni rp ece rt eS .e ras .tecnî .uicoljim cof al ielu nî csenemur es iş ăniăf nirp uad es .tnurăm etaiăt elepec csejărp es e rac nî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî es tarapeS .eteniv iopa iş ăznârb ed iilef .eras .răhaz ăţirugnil 1 .le ep iţătue rg uc dnuf nu es-udnânup arpusaed .luzeim ăcaot es .grucs es .ioru tsu ed rif 1 .e ras .eras .iicoljim eteniv 3 ITŞECERG ETENIV .ei ruf raf ep somu rf eteniv ed eliilef ăzaşa eS .esaoj inig ram uc tnâmăp ed ăm rof o ielu uc egnu eS .ioru tsu ed leţăc 1 .io rutsu ed rif nu .ăru tnu uas tnu irugnil 4 .ăniăf iş răhaz ed ăţirugnil o .ăuo 2 .iicoljim eteniv 3 ROTPUC AL ĂZNÂRB UC ETENIV .tnu ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es iş temsep ărase rp es a rpusaeD .iicoljim eteniv gela eS .iişor g 005 .etpal uc egnits es iş ăniăf ed irugnil ăuod roşu csejărp es e rac nî tnu ed irugnil ăuod nid bla sos nu ecaf es tarapeS .eteniv ed eliţătămuj csebocs eS .ăjaoc ărăf eliişor ăguada es .luio rutsu .eleteniv ăzaşa es .cof al ătnetsize r ămrof o.temsep ăţirugnil 1 .răhaz iş .ătis nirp etad iişo r avetâc uas noilub .arpusaed csaet nu uc etunim ed 02 aets ăs nmel ed dnuf nu ep nup es iş ăzae răs es .ăznârb g 001 .ielu ed ărugnil o uc tnurăm ătaiăt ăpaec o etşejă rp eS .78 es .ăznârb g 051 .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăţitarc nî lusos ănraot eS .urbmic .cserăpo eS .eteniv ed eliilef g retş eS .luio rutsu ăţăruc eS .nifad .ăm rof nî csev res eS . repip .ece r etşev res eS .)aemelet( ăbla ăznâ rb ed iriţbus eţuilef avetâc arpusaed rai .754 .io rutsu ed inâţăpăc 3 .tocs es .ielu niţup nid sos nu ecaf eS .ze ro ed ăcşaec 2/1 ăpa nî ta rapes eb reif eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .tuzăcs enib sos nu eniţbo es ănâp ăb raif ăs lutot ăsal eS .ădlac es-udniv res .954 .iţăcub etaiăt eliişo r ăguada eS .eiţizopmoc ătsaeca uc eleteniv ulpmu es ărugnil o uC .rtnÎ .eteniv ed eliilef iopa ăzaşa eS .ăuod nî etaiăt eliişo r ăguada eS .u rbmic .ăro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .sus iam ac lef al eleteniv csetăgerp eS .etpal ăcşaec 1 .tnu irugnil 2 .epec 2 .iram ed tivi rtop eteniv gela eS .tocs eS .tazeşa etse lutot dnâC .zero ăcşaec 2/1 .ăşao rgnî es lusos ec ănâp .atag tnus dnâC .ielu niţup uc roşu etşejă rp es .iilef eiat es .aznâ rb uc ăcetsema eS .nmel ed asam ep ăzaşa es iş ăzae răs es .ielu irugnil 2 .854 .eliruşuneblăg .rtnî eleteniv ăzaşa es iş luzeim e tşebocs es .temsep ărugnil 1 .tivirtop cof al rotpuc al ăd es .ă ro ed etatămuj o .

lutiţuc uc dnitnî es e rac ige rtnî eteniv ie rt nup es a rpusaed .ielu irugnil 3 .eleteniv coc eS .)vitatlucaf( repip iş e ras .temsep ărugnil 1 .dnâc nî dnâc nid aţita rc ăcşim eS .ătijă rp ăpaec ăniţup uc ăcetsema es iş ătis ni rp ce rt es .răhaz ed ăţirugnil o iş e ras ăguada eS .tacot lejnu rtăp .eras .ăsam ed epao rpa anuaedtot eb reif es adiponoC .adiponoc treif a e rac nî apa iş ăniăf ed ărugnil o .ice r uas edlac csev res eS .ăpa uc gnits es .iicoljim eteniv 3 — 2 IEDRA IŞ IIŞOR UC ETENIV ED ERACNÂM .ăsar ăznârb irugnil 2 .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş lucapac uc aţitarc ă repoca eS .ăniăf irugnil 2 .tnu răm etaiăt elepec ielu nî roşu csejărp eS .eliişo r b reif es tarapeS .ielu irugnil 3 — 2 .noilub irugnil 2 uas iişor g 005 .temsep ăţirugnil 1 .dnuf ed snirp a-s un ăcad alo rtnoc es a u rtnep .eras .ăcnura es un zac nu icin nî ăpa ătsaecA .iţ răp elebma ep el-udnijă rp .564 .eras .emab gk 1 ITŞECERG EMAB .ti repocsed .rotpuc al ăd es .epec 3 .464 .tecnî et raof ăb raif ăs iinişam aenig ram ep ăsal es iş iişo r ed lusos nî eleletfihc ăzaşa eS .ăniăf iş repip .iicoljim eteniv gela eS .eras .ice r epa 3 — 2 nî ălaps es iş grucs es .esaolăb tnus leftla .eras .etocolc avetâc aed ăs eniţ eS .etşeşornî es .v( iişo r ed sos uc iv res etaop eS .etepsao rp iş e renit eif ăs eiube rt elemaB .iilef etaiăt iişo r ed lutse r enup es arpusaeD .rarăm .ăznârb ed i riţbus iilef ăzaşa es .epec 2 .iram ediponoc 2 TNU UC ĂDIPONOC .ăznârb g 002 .ăcaot es uN .iişor g 005 :sos urtneP .eţnimes ed etaţă ruc iişo r uas noilub ăguada es .ăpa nî dnâts ece raoed .ăpa ed enib g rucs es .şrob uas teţo ăcşaec 1 .ăuo 2 .elaocoto r iţaiăt işarg ied ra nup es a rpusaed rai .temsep uc ătacetsema ăsar ăznâ rb ărase rp es .aniăf ă rase rp es .temsep uc ătacetsema ăsa r ăznâ rb ărase rp es arpusaeD .ăpaec 1 .işarg iedra 6 .ăpaec etsep ăzaşa es .tnu g 05 .eras .luielu ăguada es .iicoljim eteniv 6 ĂZNÂRB UC .snicnî ielu nî roleletfihc lumurd ăd es iş eiţizopmoc nid arugnil uc uai eS .tnu uc etşepo rts es .tnu uc ăm rof o egnu eS .etui cof al . rarăm .ăgrucs es ăs tanilcni dnuf nu ep ăzaşa es iş ăţă ruc es .etui cof al rotpuc al uad es .telpmoc edacs ec ănâp rotpuc al ăd eS .ătitocolc ăpa uc ălao o.samăr iam a e rac lusos a rpusaed ănraot .ăsaotsug et raof tavazraz ed epus ienu ae rităge rp al iv res etaop ece raoed .264 .ielu irugnil 3 .iicoljim eteniv 3 IIŞOR ED SOS UC ETENIV ED ELETFIHC .etpal ăcşaec 1 .ieţita rc ludnuf ep dnî r nu ăzaşa eS .ăm rof nî csev res eS .ăm rof nî csev res eS .tnu irugnil 2 .ănâtnâms irugnil 2 .ănâţăpăc ed epao rpa iam tâc adaoc eiat eS .ăniăf ăţirugnil 1 .răhaz ăţirugnil 1 .cse răpo es .g rucs es .eteniv iş ăznârb rai iopa .tnu uc etşepo rts es .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .tnu irugnil 2 .sos nî elemab nup eS .etui cof al .tnu enup es .ebla iam tâc ănâmăr ăs ac dn âv resbo ătalas urtnep ac lef al coc eS .elaom tlum iam eif ăs aiţizopmoc tâcnî leftsa .eleteniv u rtap nî eiat eS .ăuo ăuod uc ăcetsema es iş ăcaot eS .ice r csev res eS .ta rts nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .ăpa esal ăs epecnî dnâC .rţnî treif al nup es iş ece r ăpa nî ălaps eS .e ras iş răhaz .iilef eliişo r eiat eS .ăpa uc tiodnî teţo uc uas ş rob uc cse răpo es iş eleţidoc pu r eS .e ras ăd eS .repip .răhaz ăţirugnil 1 .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .764 .iişor gk 1 .atag tnus dnâC .ETPAOC ETENIV .ă ro ed etatamuj o ac ric b reif eS .emârăfs es un ăs aC .emârăfs es un ăs ac .e ras .)i riţbus iilef( iroşitşep ătaiăt ădu rc ăpaec ed dnâ r nu enup es iopa .364 .ătarăs .eiruf raf ep ăzaşa es .lejnurtăp .ăsaomu rf iş ăbla e raolf uc ediponoc gela eS .eras .ăniăf ărugnil 2/1 .ăro ed t refs nu leftsa niţ eS .temsep ăţirugnil 1 .88 . rolediponoc luruj nid eleţiluznu rf etaot dnirpsed es cim tiţuc nu uC .664 .tnu nî tinemu r niţup temsep ă rase rp es iş tipot tnu arpusaed ănraot es .ăuod nî iţaiăt iorutsu ed ieţăc aviţâc nup es iedra etseP .ăcnidub o ac ănraotsă r es iş ăţita rc nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .tnu uc tităge rp bla sos uc uas )36 .repip .iicoljim 2 uas eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ĂDIPONOC .

e ras ed etşevirtop eS .temsep uc ătacetsema ăznârb uc ă rase rp eS .elăuo tab eS .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .ătis ni rp ece rt es .864 .adiponoc treif a e rac nî ăpa ed uas etpal ed itşec ăuod uc egnits es .eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ICREPUIC UC ĂDIPONOC .temsep ărugnil 1 .ăsar ăznâ rb ăraserp es .ănâtnâms o ac ăşao rgnî es ănâp ăb raif ăs eniţ eS .lage iam tâc ta rts nu-rtnî ădiponoc ed etehcub avetâc ăzaşa es .etunim avetâc rotpuc al ăd es .enib egrucs es iş e ras uc ătitocolc ăpa nî eb reif es .074 . e repoca el ăs eiube rt e rac .ăpa uc uas etpal uc egnits es .etpal ăguada iam es .aniăf ăguada eS .eletehcub cafsed es .ădiponoc o ecafsed eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .adiponoc eb reif eS .ălaps eS .tăpsao rp tnu ed icim eleţăcub 3 — 2 ăguada iam es iv res a ed etnianÎ .atag etse dnâC .atag etse dnâC .eg rucs es .adiponoc eb reif tâC .şuneblăg 1 .ătlum ăpa nî az rav eb reif eS .ăsa r ăznâ rb ed i rugnil ăuod ăguada es .tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es .964 .tnu niţup uc ăşubănî es iş i riţbus iilef eiat es .tnu uc etşepo rts es . rotpuc al ăd es iş ăznârb ă rase rp es .ăniăf ărugnil 2/1 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .tnurăm ătacot ăpaec o roşu etşejărp es ta rapeS .ăznârb ă rase rp eS .eras .etui rotpuc al ăd eS .etşenemur es ănâp .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es .ănâtnâms o ac ănîmă r ăs .anâtnâms uc ăcetsema es .tnu irugniI 2 .tnu uc etşepo rts es .arpusaed somu rf etşenemu r es iş etşe rc ănâp es-udnâniţ .arpusaed iş ăznâ rb ăraserp eS .ădiponoc ed eletehcub ăzaşa eS .ăpaec 1 .icrepuic g 002 .ăcim iam tâc azrav egela eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ae ras iş aniăf .eletehcub pu r es .sus iam ac iopa dnâunitnoc .tijarp temsep ă rase rp es iş ărutnu uc cof al ătnetsize r ăm rof o egnu eS .tnu irugnil 2 .etpal ăcşaec 1 .ăznârb ărugnil 1 .azrav ăzaşa eS .ăzrav gk 1 ĂZNÂRB UC SELLEXURB ED ĂZRAV .ăro ed t refs nu niţ iam es iş tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.ăuo 3 .eras .so rg ed tivi rtop iş t reif etse dnâC .lusos ănraot es arpusaed .tnu irugnil 2 .eram ădiponoc 1 ĂDIPONOC ED UELFUS .eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ĂDIPONOC ED LEF TLA * .elic repuic ăţăruc es pmit e rtnÎ .grucs eS .ăuo 3 .ăniăf ed lusos iopa ănraot eS .ădiponoc ed lutse r arpusaed rai ic repuic ed dnâr nu .ăznârb ărugnil 1 .ănâtnâms ăcşaec 1 .iş şuneblăg nu uc ăcetsema es .ăniăf ăţirugnil 1 .tnu ed ărugnil o uc .e ras uc ăpa nî ăsaomu rf ădiponoc o eb reif eS .ăzrav gk 1 TNU UC SELLEXURB ED ĂZRAV .egrucs es .tnu iş ăsar ăznâ rb ăniţup i rudnâ r e rtnî dnânup .98 .sus iam ac eb reif es iş ăsaomu rf ădiponoc o ălaps eS .ădiponoc etsep ănraot es iş ăsar ăznârb uc iş ănâtnâms uc ăcetsema es .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .a rpusaed etşenemu r es ănâp .tnu uc ăsnu ăm rof o.ti repocsed ăb raif ăs niţ eS .iecelvod nid iş ităge rp etaop es uelfus işalecA .e ram .eras .iruşuneblăg ie rt . rasecen etse ăcaD .eneblag eleznu rf ed ăţăruc eS .adiponoc uc ăcetsema eS .ăniăf ed irugnil ăuod iş tnu ed ă rugnil o.ăniăf irugnil 2 .ăniăf ă rugnil 2/1 iş tnu ed ă rugnil 2/1 nid bla sos nu ecaf es .etehcub e rtni rp ădnu rtăp ăs ac .ăznârb irugnil 3 .rtnid sos nu ecaf es tarapeS .ăm rof nî etşev res eS .ăznârb irugniI 3 .adiponoc treif a e rac nî apa uc uas etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .e ras ed etşevirtop eS .tnu nî aniăf tce rid ijărp etaop .ătitocolc ăpa nî t reif al nup es iş epa etlum iam nî ălaps es .icim eleznu rf iş aţidoc e raceif al eiat es .ăsaomu rf .ăbraif ăs niţup eniţ eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .iz rev .dnuf ep ădnirp es un ăs ac aţitarc ăcşim eS .e ras enup eS .uelfus nî ăpaec ănup ăs etşe rod un eniC .ăznâ rb ăniţup ărase rp iam eS .tnu uc ăsnu ăm rof o-rtnî ăzaşa eS .tecnî .eiâmăl ed irutăcip avetâc uc .tnu irugnil 2 .ăro ed t refs nu etui cof al .lutnu ednu rtăp el ec ănâp .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .ămups etutăb iruşubla ie rt tiş rîfs al iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o .ă rănât etse atsaeca ece raed . ruje rpmid .eras .rtnî nup es .eşao rgnî es un ăs rad .etpal ăcşaec 2/1 1 .enib .174 .

repip .uşor niv lerăhăp 1 .tiunşibo luialăm tîced e ram iam tlum ăsnî .ăniăg ed luo tâc mac iram caf es epu rc ed elelamraS .az rav ăguada eS .epec 2 .774 .epu rc ed ăcşaec o egnuja enaos rep esaş u rtneP .auaedif ac eiat es iş enib egrucs eS .374 .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .)ieţiăt ed iş ăzrav ed elage vitamixo rpa iţătitnac eif ăs eiube rt( iieţiăt b reif es pmit e rtnÎ .eras.ărca ae rp etse ătarum az rav ăcaD .tamufa iciroş ed iţăcub 3 — 2 .eg rucs es .474 .ătuzăcs eif as eiube rt azraV .t reif al tlum cse rc aetsecA .ă rutnu ed ărugnil o uc ăcsaenemu r es ăs nup es iş elepec tnu răm eiat eS .auaedif ac eiat es samă r a e rac azraV .ăpa ănraot eS .etiunşibo elelamras u rtnep ac az rav etşetăge rp eS .ănâtnâms uc iamun uas bla sos uc .674 .ăniăf ăţirugnil 1 .eras .auaedif ac eiat es iş ăpa ed enib egrucs eS . rasecen etse ăcaD .elfmu es ăs tupecnî ua dnâC .tnurăm ătaiăt ătamufa ăninăls ed ătacub o uas ii rutnu lutipot al ed esamăr elirămuj ăguada eS .ărca ae rp etse ătarum az rav ăcaD .enilsăm g 051 .ăpa nî iâtnî ălaps es .ielu irugnil 3 .atag epao rpa etse dnîC .ăpa ăniţup ăz rav al ăguada es dnâc nî dnâc nid .cof al ătnetsize r ăm rof o.eras .ăpa nî iîtnî ălaps es .ăcim ăzrav 1 IEŢIĂT UC ĂZRAV .574 .elelam ras nup es .ătarum eram ăzrav 1 BMUROP ED EPURC UC ELAMRAS .tnu uc ăcetsema es iş grucs es .arugnil uc ăcetsema es dnâc nî dnâc niD .ăniăf ăraserp es .ăpa ed ăcşaec o uc gnits es iş es rucs iş etalăps enib tsof ua ec ăpud elepu rc nup eS .tnu irugnil 2 .repip ed eb aob avetîc iş ăguada es .274 .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .irudnâr e rtni rp rai .ărutnu ed ărugnil o uc ăţitarc o.09 .ieţiăt g 003 .az rav ăguada es .tnurăm etaiăt epec ăuod ielu nî csenemu r eS . rasecen etse ăcad .ăro o tecnî ăcsaenemu r es ăs tivi rtop cof ep eniţ es iş ăţitarc nî enup es .ăpa ed ă rugnil o etâc ănraot es iş dnuf ep ădni rp es un ăs ac .e ras ed etşevi rtop eS .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .rtnî enup es iş eclud ăz rav o auaedif ac eiat eS .t reif iş tamufa ici roş ed iţăcub avetâc .niţup ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es .repip ebaob 01 .”rotpuc al ădiponoC“ al ac iţătitnac işaeleca tse r u rtnep .ăcsaespil ăs eiube rt un e rac . repip iş e ras ăguada eS .gk 1 ed mac ăzrav 1 ĂTIŞUBĂNÎ EIŞOR ĂZRAV .repip .uşo r niv ed le răhăp nu ănraot es .repip ebaob 01 .ăpa ed ăcşaec o.auaedif ac eişo r ăz rav o eiat eS .eras .eram ăzrav 1 ĂTILĂC ĂRCA ĂZRAV .ăţudlăc ăpa uc etalăps enilsăm avetâc ăguada es etocolc elemitlu aL .repip iş e ras ed etşevirtop eS .v( rotpuc al adiponoc uc lef al etşetăge rp es .ăru tnu irugnil 3 .ă rca ăzrav uc tâta ecaf top es elelamraS .etraped iam aşa iş ieţiăt ed lunu .rtnî ătaium ied ra ed aiob ed ăţirugnil o enup es .e ro ăuod ac ric tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop eS .ăzrav gk 1 ROTPUC AL SELLEXURB ED ĂZRAV .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş .ăpaec 1 .eclud ăzrav uc iş tâc .ăpa nî ătavlozid eiâmăl ed e ras uc uas ş rob niţup uc )tsug ăpud( i rca etaop eS .ăzrav ed dnâr nu .ăpa ătlum uc az rav eb reif eS .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc nup es arpusaeD .ielu uas ărutnu irugnil 3 .874 .eclud azrav ac lef al iopa etşetăgerp eS .repip ed ebaob avetâc ăguada es iş e ras ed etşevi rtop eS .tanicăm bmu rop tâced avectla tnus un bmurop ed elepurC .)764 .auaedif ac az rav eiat eS .ieţitarc ludnuf ep ăzaşa es .eiaom es ăs epecnî ănâp es-udnâniţ .ă rutnu nî tnu răm ătaiăt ăpaec o etşejărp es tarapeS .ărutnu irugnil 3 .)tasăp( epurc ed ăcşaec 1 .)iiru tnu lutipot al ed esamăr( irămuj irugnil 2 .gk 1 ed ăzrav 1 ĂTILĂC ECLUD ĂZRAV .ăcsaepil es un ăs ac ue rem ăcetsema eS .ătităge rp if a ed etnianî ş rob uc etşe răpo es ămru nid atsaecA .ăţitarc o-rtnî ielu uas ărutnu ătnâb reifnî eS .rtnî ăzaşa eS .ărutnu irugnil 2 .ărutnu irugnil 2 .eram ăzrav 1 ENILSĂM UC ĂRCA ĂZRAV .

aiob ăţirugnil 1 .e ro ăuod mac .rtnî enup es iş tnu răm azrav eiat eS .temsep ărugnil 1 .i ram iam tâc iş ige rtnî iof 7 — 6 dni rpsed es iopa .e ras enup eS .ş rob uc etşe răpo es eclud azrav rai .ied ra ed aiob uas noilub niţup iş aguăda etaop eS .iş ătacot ăţaed rev .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî etşenemur eS .eclud ăz rav uc etucăf tnus elelamras dnâc ş rob uas .ice r csevres eS .rotpuc al ăb raif ăs ăsal eS .repip .)ăţnirod ăpud( iţ reif ifot rac iod iş ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmi .384 .epec 2 .eniâp ed eilef 1 .tacot ed anişam nirp ece rt es iş eg rucs es .rotpuc al ăd eS .ăznârb irugnil 2 .e ras .ăru tnu irugnil 2 .lutiţuc uc tnurăm ăcaot es uas tacot ed anişam nirp ece rt es .e ras uc ăpa nî az rav eb reif eS .az rav etşetăgerp es pmit e rtnÎ .ăuo ăuod .eclud ăz rav nid uas ă rca ăz rav nid ecaf top es ze ro uc elelamras . repip .etalăps iş esela .19 ed etatămuj o ac ric eniţ eS .eras .az rav eb reif eS .zero ăcşaec 1 .e ras ăniţup uc ătitocolc ăpa nî nup eS .184 .tnurăm ătaiăt ăz rav ed dnâr nu sup a-s aietseca ludnuf ep ec ăpud .repip .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .tnurăm ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ătacot ăţaed rev ăniţup iş ăuo ăuod .repip .i rubmâs ărăf edifats ed ănâm o .eras .enib ăcetsema eS .ăţă ruc eS .ăzrav gk 1 ROTPUC AL ĂZRAV .tnu răm iţaiăt iş nuja nid iţaium .ăcsaeneblăgnî es ăs pecnî ănâp iamun niţ es .etrap o al ăsal eS .etunim ed 02 ac ric cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .etunim 01 ăb raif ăs .luteged tâc esao rg iilef nî etatămuj e raceif iopa .ibirh ed irugnil 3 sulp nî .sus iam ac iţătitnac işaelecA )ICRĂTĂNÂM( IBIRH IŞ ZERO UC ELAMRAS .tocolc nî ăd dnâc iş e ras ăniţup uc ăpa ăţita rc o.ăpa nid g rucs eS .ărutnu uas ielu nî osenemur es iş ăniăf ni rp uad es e rac elaoj râp caf eS .ăz rav ed eliilef ăzaşa es .ibirh ed irugnil ie rt ze ro ed ăcşaec o al es-udnâguăda .e ras ed lunu iş ăniăf ed fa rp nu taguăda a-s e rac nî ănâtnâms arpusaed ănraot eS .repip .eclud ăz rav uc elec al ş rob iş ă rca ăzrav uc etucăf elec al ăpa ănraot eS .rtnî t reif al enup eS .ăuo 3 .ăzrav g 005 ĂZRAV ED ETŞULĂG .eras .talăps iş sela luze ro ăguada es .tivi rtop cof al .tişubănî .ăzrav gk 1 ĂZRAV ED ĂCNIDUB .eram ăzrav 1 ZERO UC ELAMRAS .iz rev eleznu rf ed ăsaomu rf ăzrav o ăţăruc eS .ăsa r ăznâ rb enup es ele e rtni rp rai .ăcsaeneblăgnî es ăs tupecnî a dnâC .tnu uas ăru tnu irugnil 3 .v( iişo r ed sos uc csev res es iş tinemu r niţup temsep ăraserp es .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .tnu uc ăm rof o enib egnu eS .epec 3 .974 .noilub .etatilibisop iş tsug ăpud .ăpa ed enib eg rucs es .repip .ăsaomu rf ăzrav o egela eS .tnu irugnil 2 .etizlăcnî esaotsug iam tnuS .084 .ielu irugnil 3 .ece r ăpa uc ălaps es ă rca azraV .tnu ed irugnil ăuod uc ăţitarc o.ănâtnâms ăcşaec 1 .ielu ed irugnil ăuod iş aiob uas noilub niţup enup eS .etrap o al uad es .ăuod nî eiat eS .eiruf raf ep ăzaşa es .ze ro uc elelamras ac lef al csetăgerp eS .ăuo 2 .ăţitarc nî ăzaşa es iş elam ras caf es .ăniăf ărugnil 1 .ă ro o tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad eS .temsep uc ătacetsema ăsar aznâ rb arpusaed ărase rp es .luşirg .temsep ărugnil 1 .cim cof al .şirg ărugnil 1 .enrac uc elec iş aC .ăzrav ed dnâr nu enup iam es a rpusaeD .ăpa nî roletşulăg lumu rd ăd es iş eiţizopmoc nid ăţirugnil o uc ai es .ăniăf ărugnil 1 .etinenrur eiube rt uN .t reif etse luze ro dnâC .ăuo 2 .eras .ăsar ăznîrb irugnil 2 .ed rev ătalas iş ifotrac uc csev res eS .temsep irugnil 2 .ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad eS .)36 .e ras ăguada eS .arpusaed somu rf etşenemu r es ănâp eniţ es .284 .repip .484 .ăsar ăznârb irugnil 2 .ăzrav g 005 ĂZRAV ED ELAOJRÂP .ăsar aznâ rb ăguada eS .ăpa ed enib ăg rucs es ăs ătis o ep eliilef tocs eS .

tnu nî luze ro etşejărp es tarapeS .tacot ed rev lejnurtăp niţup iş tnu răm etaiăt elepec ăguada eS .arpusaed ănraot eS .e ram ed tivirtop ăţitarc o tnu ed ă rugnil o uc egnu eS .e ras ăguada es .arpusaed tnu ed ă rugnil o ăcnî iş eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez .iuluno rtsac aenig ram etsep eletepac ăsai ăs ac e ram ed lutsed tev reş nu ăzaşa es no rtsac nu.ăpa ăniţup iş răhaz .eicoljim ăzrav 1 ĂZRAV ED UELFUS .azrav ac .eletla ăgnâl elenu etazeşa elevidna ăpacnî ăs e rac nî .884 eS .eznurf e rtni rp pisin ănâmăr un ăs .)764 .584 nirp iopa ăd eS .ătelmo urtnep ac etutăb elăuo .ăro o .temsep ă rase rp es iş tipot tăpsao rp tnu a rpusaed ănraot eS .ei ruf raf ep ăzaşa .)i ram i ruăg uc ae raotăzăr ep edar es ăţni refe rp ed( ăcim ăz rav o tnurăm eiat eS .tnu ed col nÎ .eletla etsep elenu etazeşa . ăguada es .ăcnidub o ac .repip ed iş e ras ed etşevi rtop es .v( rotpuc al adiponoc .pmit nî pmit nid dnâcetsema .etiunşibo etitălc caf eS .tişubănî luzarp uc ăcetsema es .aiţizopmoc ănraot es .ăţitarc nî nup eS .dnuf ep elevidna ădra es un ăs icin rad .ăniăf ăcşaec 1 .ă ro o ac ric tişubănî ăb raif ăs eiube rT .ulpmu es e rac irubut ed ăm rof nî nâmă r arpusaed ed elioF .iulutev reş elinig ram ănuda eS .ănâtnâms irugnil 2 .ăcsaenemu r es ăs ă răf rad .leftsa ăz rav ed eliof ăzaşa eS .eletla etsep elenu niţup ăniv ăs elinig ram tâcnî .ădaoc nid ăzaete r es iş eneblag eleznu rf ed elevidna ăţăruc eS .arpusaed somu rf etşenemu r es iş etşe rc ănâp es-udnâniţ .lutnu ămups ăcae rf es tarapeS .repip .răhaz ăţirugnil 1 .taium a-s apaec iş dnâC .tnu răm ăcaot es iş ăpa ed enib egrucs eS .zarp ed ănub ărutăgel 1 uc lef al iopa csetăge rp eS .etpal ăcşaec 2/1 1 .ăzrav g 004 ĂZRAV UC ETITĂLC .ănâtnâms .tarapes ătinemu r apaec ăguada es iş tacot ed anişam .tnu .29 .etui cof ep etunim avetâc nup es tupecnî aL .tnu uc ăţitarc nî enup es iş luza rp elpmu eS .eiube rt tâc lusos edacs ănâp ăb raif ăs ăsal eS .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .e ras ărase rp es .ădnuto r ăm rof o i-udnâd .tnu ărugnil 1 .tot ed eiaom es ănâp .eras .ăniăf ărugnil 1 .684 ed eleţăcub avetâc nup es iş temsep ărase rp es arpusaed .etrap o al ăd es .temsep ed ă rugnil o ăguada es .niţup ti rocăr a-s ec ăpuD .eras .epec 2 :sos urtneP .ăguada iam es .aniăf ăguada es .iţnib reif et raof csev res es .984 .eliruşuneblăg iş anâtnâms .ăpa eguada iam es un ăs pmit tseca nî tâcnî leftsa .eras .784 csev res eS .ăt raif azrav uc ăcnidub işaeeca ecaf etaop eS .ielu uc ităge rp etaop eS .ănâtnâms uc .tnu nî ătişubănî .iişo r ed noilub .rtnî csenemu r es .tnu uc ăsnu ăm rof o.”rotpuc al adiponoC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ătitocolc ăpa uc ălao o-rtnî ti repoca eb reif eS .tocolc nî apa ăd ec ănâp .temsep ăţirugnil 1 .ice r epa etlum iam nî enib ălaps eS .ătado az rav iş dnâc rotnî .tnu irugnil 3 .e ras iş ăznârb .ă ro / ZERO UC TULPMU ZARP .enib ăcetsema eS .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .eras .iţ răp elebma ep .iişo r ed sos enup etaop es .etunim 01 ăb raif ăs enup es iş eicoljim ăzrav o u rtap nî eiat eS .v( ăuo ăuod nid etitălc ed taula nu ecaf eS .t reif al edacs apa ăcaD .eras .iţnib reif .zero ăcşaec 1 .tnu niţup uc eiagit o.az rav uc ăcetsema eS .ăsa r aznârb .rotpuc al ăd eS .a rutulpmu enup es . rotpuc al uad es iş tcef rep ă repoca es .tnu niţup uc ăşubănî es .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .evidna gk 1 ROTPUC AL EVIDNA .ătinemu r iş tnu răm ătacot ăpaec nid sos nu ecaf eS .e ras ăniţup uc .etnib reif et raof etşev res eS .etnib reif ei ruf raf o ep azrav ăzaşa es iş lutev reş ecafsed es .ăniăf .)136 .tăpsaorp tnu g 001 .eliţrăp etaot ep lef al ăb raif ăs ac .luzeim ăjirg uc egart es iş mc 6 ac ric ed ignul iţăcub luza rp eiat eS .atag etaot tnus ec ănâp dlac al es-udnâniţ .ă raofs o uc snâ rts ăgael es .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăuo 2 .tnu ărugnil 2 1 .rtnî ăzaşa es iş sus iam ac tişubănî elevidna b reif eS .ăpa ed i rugnil 4 — 3 .elfmu es ăs epecnî luze ro dnâC .cim cof al .tnu ărugnil 1 .etnib reif etşev res eS .tnu răm ăcaot es socs luzeiM .rtnÎ .atag etse dnâC .ămups etutăb iruşubla ie rt elec ăguada es ămru aL .ăuo 3 .repip .evidna gk 1 TNU UC ETIŞUBĂNÎ EVIDNA .tnu ărugnil 1 .repip .ăniăf ăţirugnil 1 .ece r es-udniv res zac tseca nî .iişor 5 — 4 uas noilub ărugnil 1 .etitălc ed lutaula uc ăcetsema es iş e ras ăniţup ăd eS .ăpa ed ăcşaec o uc egnits es .

ece r ăpa uc t reif al nup eS .ielu niţup uc csejă rp es e rac iilef eiat es .teţo ed ătirugnil o iş lunoilub ăguada es .nifad ed eiaof .tnu răm tacot ed rev lejnu rtăp a rpusaed ta răse rp a-s ec ăpud .ăznârb ăţirugnil 1 .uo 1 .i riţbus iilef luzarp eiat es pmit e rtnî .zarp ed esaomurf erif 6 ZARP ED ĂTRUT .ielu ed irugnil ăuod uc etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .ă repoca el e rac ăsao rbif ajaoc nid cimin ănâmăr un ăs ac .zarp ed e rif 6 ZARP ED FALIP .taula ed eiaof o ednitnî eS .taula ed eiaof ătla uc ă repoca es iş luzarp enup es .repip .tnu ed ărugnil o uc eiagit o.ănâtnâms ed ăcşaec o a rpusaed ănraot es .eras .anileţ tijărp a-s e rac nî aiagit nÎ .tarapeS .594 .icrepuic g 002 .etunim 51 — 01 .tnu uc ăzaşa eS .ătitocolc ăpa nî etunim avetâc eti răpo elenilsăm ăguada es atag epao rpa etse dnâC .etpal niţup uc ăşubănî es iş enib eg rucs eS .repip . rotpuc al ăd es iş zarp uc aţita rc nî lusos ănraot eS . răhaz iş e ras .apaec uc ăcetsema es iş ăcusu es .ielu irugnil 3 .ănâtnâms acşaec 1 .rotpuc al ăro ed t refs nu ăd es .v( lehgnaraps ed eleletfihc ac lef al csetăgerp eS .răhaz ăţirugnil 1 .294 .e ras .enib ădnirpuc el ăs e rac .şacap ra uc ecaf es lef aL .niv ed lerăhăp 1 .39 etaiăt elepec csenemur es ta rapeS .enilsăm g 051 .e ras enup eS .t reif ed tivirtop etse luze ro rai .iişo r 4 uas noilub ărugnil 1 .uo 1 .ătrut ed ăm rof o ăca rbmî es .ăcsaenemu r es ăs ă răf tipot a-s atsaeca dnâc .repip .tnu ărugnil 1 .694 .tnu ărugnil 1 .ielu i rugniI 3 .eras .ăniăf enup es .noilub ăguada es .ze ro ed ăcşaec 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .uo nu uc ăcetsema es .zarp ed ănub ărutăgel 1 ENILSĂM UC ZARP .ăpa itşec 2 .âsa r ăznârb ă rase rp eS .noilub ărugnil 1 .tnu niţup iş e rec es tâc ăniăf .apa edacs ănâp rotpuc al ăd es iş repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .etnib reif etşev res eS .e ras .rtnî eiaom es iş luzarp tnu răm eiat eS .ăţitarc nî ăzaşa eS .luze ro uc ăţitarc nî ăzaşa es .”lehgnaraps ed eleletfihC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca tser urtneP .iro 3 — 2 ed apa dnâbmihcs .luze ro egela eS .rtnid taula nu ecaf eS .ielu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejă rp es .ăţudlăc etşev res es ae racnâM .e ras uc ăpa uc cse răpo es iş iţăcub eiat es .uo uc egnu eS . rotpuc al ă ro ed etatămuj o ăd es iş ăţitarc nid anileţ etsep lusos ănraot eS .etpal ăcşaec 1 .tirocă r a-s ec ăpud iş etrap o al ăd eS .ăpaec 1 .ărutnu irugnil 2 .ăpaec 1 .anileţ ăţăruc eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp eniţ es iş ăpa ed srucs luza rp enup es .494 .enileţ 6 ĂNILEŢ ED ERACNÂM .ălaps es .ăti rocă r etşev res es ae racnâM .ătacot ăpaec o etşenemu r es iş ielu ed ărugnil o ăguada iam es .ăniăf g 051 :taula urtneP .a rpusaed etşenemu r es ănâp rotpuc al ăd es .ielu ed ă rugnil o uc ăşubănî es .luzarp ăţăruc eS .noilub ărugnil 1 .uo nu.ătirocă r ae racnâm etşev res eS .ăuod nî eiat eS .teţo ăţirugnil 1 .grucs es iş tocs eS .ăpa ăniţup uc egnits es .rtnî luielu egnicnî eS .mc 1 ed esao rg iilef nî etatămuj e raceif rai .eiaom es ăs pecnî ănâp b reif eS .cnâda ed lutsed ănileţ ed elinicădă r ăţăruc eS .194 .ăpa ed itşec ăuod iş noilub ed ărugnil o uas .394 .zarp ed ănub ărutăgel 1 ĂNÂTNÂMS UC ZARP .âniăf ărugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .ăpa ăniţup uc egnits es .tacot edrev lejnurtăp .e ras ed etşevirtop eS .ăţitarc o.luzarp ăţăruc eS .)314 .epec 2 .enileţ 4 ICREPUIC UC ĂNILEŢ .e ras enup eS .eţnimes ă răf iş ăjaoc ărăf eliişo r ăguada es .zarp ed ăcim ărutăgel 1 ZARP ED ELETFIHC .edepe r iam ăb raif ăs ac nuja nid ăsnî taium .ătalas uc .094 .ăcun o tâc tnu .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî . repip iş e ras enup eS .ielu irugnil 3 .eras .ăti tocod ăpa uc t reif al enup es iş iţăcub eiat es .

aniăf ăguada es .tişubănî ăb raif iam ăs ăsal es iş ipan etsep ănraot es .v( ifot rac ed lue ruip u rtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .tnu irugnil 2 .tnurăm ătaiăt ăpaec o etşenemu r es ta rapeS .ă ro ed etatămuj o ăpuD .ăcun o tâc e ram ăm rof o iş pmit işaleca nî el-udnâd eliţăcub ăţăruc eS .treif a lusos dnâC .enileţ 6 ĂNILEŢ ED ERUIP .etpal ăcşaec 1 .305 .eras .etpal irugnil 3 .ăpa ed irugnil ie rt .tnu irugnil 2 .ăjaoc ed iţiţăruc iifotrac ăguada es .)etorac( ivocrom gk 1 TNU UC )ETORAC( IRENIT IVOCROM .anâtnâms ăguada es .ipan g 004 IPAN ED ERUIP .enrac ed ămaez uc uas etpal niţup uc treif al nup eS .etiţăruc ic repuic avetâc iş dnâguăda .ăţăruc es .ăuod nî eiat es .e ras enup eS .aţitarc ăcşim eS .ăro ed etatămuj o ăb raif ăs lusos ăsal eS .e ras ed etşevirtop eS .noilub ărugnil 1 .ipan gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IPAN .ăpa nî iţ reif ifotrac ed etatitnac işaeeca uc ănue rpmî ătis ni rp ce rt eS .e renit iilug iamun gela eS .tuzăcs ed lutsed iş t reif enib etse dnâC .)193 .iţreif tnus dnâC .iţăcub u rtap uas ie rt etla nî etatămuj e raceif iş ăuod nî iipan eiat eS .etunim ed 02 ac ric tişubănî eb reif es iş ă repoca eS .etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .005 .ăpa ed ăuod uas ărugnil o ăguada iam es .ănâtnâms irugnil 2 .ăţitarc o-rtnî tnu etşezlăcnî eS .repip .v( ifot rac ed lue ruip ac lef al csetăge rp es iş ătis ni rp ce rt es .etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .ăniăf ăţirugnil 1 .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .s ra răhaz ed eţi rugnil ăuod iş iişo r ed noilub ăguada eS .rtnî nup eS .ă rutnu o etişubănî iş tnu răm etaiăt .i riţbus iilef nî eiat es iş iipan ăţăruc eS .ifotrac g 004 .49 TNU UC ĂNRAI ED IVOCROM .ănileţ ed es rucs eliilef etazeşa tsof ua erac nî aţitarc nî ăraoce rts es .etnib reif etşev res eS .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .tev reş nu.cim cof al .iipan nup es .eras .iicoljim iilug 6 IILUG ED ERACNÂM . rasecen etse ăcaD .tivi rtop cof al .tnu irugnil 2 .esaoţa dniif eftlalelec .tiţucsa enib tiţuc nu uc iivoc rom dar eS .ărutnu ed ă rugnil o uc .dnuf ed ădni rp es un ăs ac .cim cof al .rtnî ăcusu es iş ălaps eS .ăniăf ăţirugnil 1 .sus iam ac elenileţ t reif al nup es iş irut refs nî eiat es .tuzăcs ed lutsed eif ăs eiube rt lusos .ăcsaenemu r es ăs ăsal es iş aniăf ăguada es .răhaz ed ăţirugnil o .răhaz esar irugnil 2 .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .794 .apa eg rucs es .tivi rtop cof al .eras .nifad ed eiaof .tnu răm .105 .etpal ed irugnil 3 .dnâc nî dnâc nid aţitarc dnâcşim .eras .iţ reif ed lutsed if a ed etnianî ăcsaenemu r es ăs pecnî iivoc rom ăcad iamuN .e renit iilug gela eS .ăuod iş e ras .dnuf ep ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid aţita rc dnâcşim .994 .e ras ăguada iam eS .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.ăpa ăniţup ăguada iam es .etnib reif etşev res eS .etunim ed 02 ac ric iţişubănî niţ es .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ecaf es ta rapeS .ăpa uc uas enrac ed ămaez ăniţup uc gnits es .răhaz eţirugnil 2 .iicoIjim ifotrac 3 .tnu ed irugnil ăuod uc ăţitarc o.etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .rtnî nup eS .iilug etsep ănraot eS .e ras iş răhaz ed esa r irugnil ăuod .răhaz ăţirugnil 1 .etunim ed 02 ac ric .205 .atag tnus dnâC .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .)193 .enrac ed ămaez uas ăpa ed itşec ăuod .ădacs ăs ăsal es .894 .etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .iicoljim iilug 6 ETIŞUBĂNÎ IILUG .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .dnuf ed ipil es un a u rtnep .ăpa uc tacetsema niv ed le răhăp nu uc gnits eS .iriţbus ed lutsed eţuilef nî iopa .ă rutnu uas tnu niţup uc ăşubănî es iş urtemitnec etatămuj ed esao rg iilef eiat es iş ăţă ruc eS .ăţăruc eS .tnu irugnil 2 .ăpaec 1 .

505 .ielu niţup iş repip .ti rocăr iam ua-s ec ăpud iş ăpa nid grucs eS .ielu irugnil 2 .ăniăf ăţirugnil 1 .csenemu r es ănâp niţ eS .repip .etnib reif etşev res eS .gk 005.ic repuic uc etulpmu ecaf top es lef aL .a rpusaed ănraot es iş aniăf uc anâtnâms ta rapes ăcetsema eS .59 epao rpa etse dnâC .ielu ăguada iam es eiube rt ăcad .ăţaedrev ăţirugnil 1 .rtnî .eras .i riţbus iilef nî ănileţ ed etatămuj o iş lejnu rtăp nu .epec 4 .repip .eras .lutavazraz enup es .dnâc nî dnâc nid aţita rc dnâcşim .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .repip .tacot edrev lejnurtăp .ielu irugnil 2 .elenăgi rf uc .e ras uc ăpa nî ăro ed t refs nu ăb raif ăs nup es iş eliruzeim csebocs eS .605 .v( eliişo r ac lef al .cim cof ep ă ro ed etatămuj o niţ eS .ş rob uc cse răpo es e rac emab ed ănâm o ăţăruc es .ăpa ăniţup .eras .tatnîb reifnî ua-s muC .705 . rotpuc al uad eS .zero ăcşaec 2/1 .ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî ăcaot es luzeim rai . rotpuc al ăd eS .ănrai ed eif .iicoljim epec 21 ĂTULPMU ĂPAEC .e ras .ătănâv o iş muce rp .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .atla nî iş etrap o-rtnî aţitarc iamun ăcşim es .ăţita rc nî ăzaşa es iş elepec ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .iicoljim epec 21 ZERO UC ĂTULPMU ĂPAEC .amâ răfs es un a urtnep a rugnil uc ălbmu es uN .noilub ărugnil 1 .ănâtnâms acşaec 1 sulp nî sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC IVOCROM .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt eliişo r ămru al iş ădiponoc ed etehcub avetâc iş nup es .905 .ăpa uas enrac ed amaez ănraot es iş aniăf ărase rp eS .ătivi rtop emi răm ed .e ras .iivoc rom csetăgerp eS .ze ro uc ulpmu es .eras .tocs es etocolc avetâc ăpuD .epec 3 .ivocrom gk 1 IVOCROM ED ERACNÂM .icun 21 .voc rom nu .ăţaedrev .iişor 4 .etunim 01 ac ric .eiaom es ăs pecnî ănâp e ras uc ăpa nî b reif es iş ăţăruc es .şuneblăg 1 .e ras iş răhaz .iriţbus iilef eiat es iş iivoc rom dar eS .ăniăf irugnil 2 .irenit iivoc rom ac lef al .ăpa .csebocs es .repip .ed rev elosaf ed anu .enib etasip icun avetâc iş ăţaed rev .ăcsaenemur es ăs pecnî ănâp niţ eS .răhaz .ătitocolc ăpa uc luio rutsu iş elepec cse răpo eS .tnu uc iivoc rom ac lef al .ăpa uc egnits es e rac .e ras ăguada es e rac al .ăniăf ăţirugnil 1 .tnu uc tişubănî ăb raif ăs nup es iş grucs es .arpusaed lutot iopa ănraot es iş e racnâm nid sos niţup uc şuneblăg nu tarapes ăcetsema es .405 . .tirocă r iam ua-s dnâc iş g rucs eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA .eicoljim emi răm ed epec gela eS .805 .e răzam ed anu .ăniăf uc ielu nid şatnâr nu ecaf eS .rtnî t reif al nup eS .lusos etşetăgerp es pmit e rtnÎ . răhaz ed ăţirugnil o iş e ras ăguada eS .ăpa uc etnianî iam etşe răpo es e rac .ăpaec nid socs luzeim iş luio rutsu ă rtaip ed ăţiluip nî ăzaesip eS .temsep ărugnil 1 .tivi rtop cof al eniţ es .lulef tot ed tavazraZ IELU UC ICEVIHG .ielu irugnil 2 .grucs eS .răhaz ăţirugniI 1 .etivi rtop iţăcub nî eiat es iş lecelvod nu eda r eS .iţăcub nî ăzrav ăniţup eiat es :leftsa lutavaz raz etşetăgerp eS .eras .noilub niţup ăguada eS .ece r ăpa uc ăb raif ăs nup es iş iilef eiat es .etunim ed 02 ăb raif iam ăs ăsal eS .iv res a ed etnianÎ .elepec ătsap ătsaeca uc ulpmu eS .elepec csebocs eS .iicoljim epec 21 IORUTSU UC ĂTULPMU ĂPAEC .ioru tsu ed inîţăpăc 4 .iivoc rom dar eS .iş rucs iş iţreif iivoc rom uc iş tnu uc ăţitarc o-rtnî nup es iş iriţbus et raof iilef elepec eiat eS .esaomu rf epec gela eS .)944 .1 latot nî .t reif a lutavazraz tot ec ănâp .etşesăg es ăcaD .ece r ăpa uc ăţitarc o.csev res es .dnuf ep snirp a-s un ăcad es-udnâlo rtnoc . rotpuc al ăd es iş ăţita rc nid elepec etsep lusos ă raoce rts eS .ielu niţup uc ei ruf raf o-rtnî rotpuc al uad es iş temsep a rpusaed ărase rp es .iiecelvod iş ac iţăcub nî iţaiăt iş iţaţa ruc ifot rac aviţâc iş tnurăm taiăt sarg iedra nu .eniâp eilef 1 .iilef etaiăt elepec ielu nî csenemur es ta rapeS .ielu irugnil 3 .irenit eif .răhaz ăţirugnil 1 .ă rtaip ed ăţiluip o.dnuf ep iivoc rom iş apaec ădnirp es un ăs ac .e ras uc .

e raceif al tată ra a-s muc aşa .ăuo 2 .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu uc acnidub etşepo rts es .ăniăf ărugnil 1 .tnurăm ed tivi rtop .tiş râfs nî .elosaf ed ănâm o .rtnî ăcnu ra es .ănue rpmî ăcaot es iş ăpa nid enib grucs eS .ifotrac iod .inigram ep ed eletitălc a rpusaed c rotnî eS .coljim al adiponoc ădnuto r ei ruf raf o ep ăzaşa eS .ăniăf ăţirugnil 1 .tarapes uas ănue rpmî b reif eS .etpal uc egnits es .lutavaz raz ăguada es .et raped iam aşa iş ătitălc o .ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es e rac ednuto r eletfihc caf eS .aţitarc tulpmu a-s ec ăpud tâcnî leftsa .ăuo 2 .iinâtnâms aţnetsisnoc ăbia ăs lusos dnivi rtop .ăpa ed enib grucs eS .ie rt iş dnuf ep etitălc ăuod ăzaşa eS .ifotrac .015 .ele raoicip pur es .elăuo ăguada es .iv res a ed etnianÎ .edrev erăzam g 002 .etivi rtop iţăcub etaiăt iş etiţă ruc ămru nid aetseca .atag .v( ăuo ăuod nid etitălc 51 — 41 caf eS .ta rapes etreif elemugel csetăgerp es etnianiD .ed rev elosaf ăcida .inemu r es a ed etnianî iş tnu ed ărugnil o uc ăniăf ed ă rugnil o etşejă rp es :leftsa lusos etşetăge rp es pmit tseca nÎ .edrev elosaf ed ănâm O EMUGEL UC ETITALC ED ĂCNIDUB .aţita rc elpmu es ec ănâp .ătalas uc csev res es iş ărutnu nî csenemur eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .e răzam ed ă rafa .315 .elosaf g 002 .iifotrac iopa .e rat aenrac uc iş ebla .iivoc rom :e ras uc ăpa nî .ăjaoc ărăf iifotrac iş lutavazraz tot eb reif eS .vocrom 1 .tacot ed rev rarăm niţup ăguada es .tnu ărugnil 1 .e ras .ăuo 2 .tnu ărugnil 1 .cim lecelvod 1 .ivocrom 2 TAVAZRAZ ED ELETFIHC .ăuo ăuod uc ăniăf ed ărugnil o ăcetsema es tarapeS .ăsnits iş tnu nî roşu ătijă rp if etaop aniăf .tnu irugnil 2 .ebaob ae răzam iş ed rev aelosaf .ic repuic gela eS .etpal ăcşaec 1 .repip .eras .69 .ti rocăr iam a-s ec ăpuD .eicoljim ădiponoc 1 .ăuo 2 :etitălc urtneP .aelosaf ruje rpmî .e răzam .lulejnurtăp .e ras ed farp nu iş teţo niţup sup a-s e rac nî ece r ăpa uc ăţitarc o.lejnurtăp 1 .eras .lece lvod nu .icrepuic gk 1 ĂNÂTNÂMS UC ICREPUIC .ăniăf ăcşaec 1 .ănâtnâms irugnil 2 .ifotrac 2 .ădiponoc ed etehcub avetâc .leţinş ed ăm rof nî iopa csetrut es iş ăniăf nirp ătad anâm uc ednuto r eletfihc caf es .)etnianî iam ătirăpo( az rav .ed rev .215 .415 .ărutnu irugnil 2 .enrac ed anişam nirp uad es .elosaf .ăniăf ed irugnil ăuod ăguada eS .eimrăm ăpud .eşubănî es ăs ăţita rc nî nup es .e ras enup eS .115 .ielu uas ărutnu irugnil 3 .ăznârb .eiţizopmoc nid arugnil uc ai eS .etacetsema emugel ed tarts nu enup eS .temsep ărugnil 1 .)136 .ăsaomu rf ădiponoc o eb reif es iş . repip .ătuzăcs epao rpa etse o-tasăl ua e rac ep apa ec ănâp b reif es dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ănâtnâms uc acetsema es a ed col nÎ .cof esup if a ed etnianî i rgennî es un a urtnep .arpusaed es raotnî if ătaop ăs .ăsar ăznârb irugnil 2 .ăuo ăuod .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş ic repuic etsep ănraot es lutoT .tacot rarăm .eiube rt iam ăcad e ras iş ăsa r aznâ rb .ăjaoc ărăf iifotrac .voc rom nu .ănileţ 1 .ăţăruc eS .e ras ăniţup iş tnu uc .ănâtnâms iopa es-udnâguăda .ăznârb irugnil 2 .iejnurtăp 2 .inig ram ep u rtap .tnu irugnil 3 .icim ăţni refe rp ed .ae răzam .ădiponoc ed etehcub avetâc .ifotrac g 002 .ebaob e răzam .temsep uc tarăse rp dnuf nu ep .tacot ed rev lejnurtăp niţup ăguada es .ăsar ăznârb ărugnil 1 .roletitălc aemirăm ed ăţitarc o tnu uc enib egnu eS .ivoc rom :tarapes csetăgerp eS .etiţă ruc tnus ec ărusăm eP .iţnib reif iam tâc csev res es .iţăcub etlum iam nî uas u rtap nî eiat es iram elic repuic rai .zarp 1 .ăniăf irugnil 3 .ifotrac 4 .ece r etşev res eS .eras .ăb raif ăs uon nid pecnî ănâp cim cof al ăsal es iş ăniăf uc ătacetsema anâtnâms ăguada es .etitălc nî ătacărbmî dniif acnidub ătaot .anâtnâms iş ăsar aznârb .iş iivoc rom .etpal ăcşaec 1 .etiţăruc etaot tnus ec ătadnÎ .etepsao rp etr aof zac eciro nî .ădiponoc etsep tnu ănraot eS .ivocrom 2 EMUGEL ED LEŢINŞ .sos ed irugnil ăuod .ăniăf irugnil 2 .ifotrac 5 .ănraotsă r es atag etse dnâC .eras .atag tnus dnâC .ebaob erăzam ed ănâm o .vocrom g 002 ETATROSA EMUGEL .ăzrav ed 4/1 .erăzam ed anu .eras .

lu roicip epu r es iş esaomurf .515 .irat ăuo avetâc b reif eS .elic repuic treif ua e rac nî amaez nid ăcşaec o uc egnits es iş tnu nî aniăf roşu etşejărp eS .v( etitălc ed taula nu ecaf eS .tnu irugnil 2 .ătacot ăţaedrev ăniţup iş eras .ăniăf ăcşaec 2/1 .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş iilef apaec eiat eS .915 .iicoljim elic repuic gela eS .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o iş e ras ed fa rp nu enup es ăc repuic e raceif nî iş eletla ăgnâl elenu ăvat o.ăniăf ăguada eS .aniăf ăraserp es .temsep irugnil 2 .tnu niţup uc el-udniports .ivres a ed etnianÎ .e ras ăniţup ărase rp es .ăgilămăm uc .iţnib reif etraof csev res eS .etnib reif et raof etşev res eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .iram ic repuic ălaps eS RATĂRG AL ICREPUIC .uo nu.iţnib reif csev res es .noilub ăguada iam eS .e ras .et reif tnus elic repuic dnâc iş repip .tnu ed ărugnil o uc cof al nup eS .ătacot ăţaed rev .ic repuic gk 1 ETULPMU ICREPUIC .ătagel ed tneicifus etse atsap ec ănâp cof ep niţ eS .ităgerp top eS .iram icrepuic gela eS .ic repuic gk 1 ICREPUIC ED ERACNÂM .esaomurf icrepuic g 005 TAULA NÎ ICREPUIC .tnu ărugnil 1 .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o enup es ăc repuic e raceif ep .ăuo 3 .ielu uas ărutnu irugnil 3 .eiaom es ăs pecnî ănâp rotpuc al uad eS .eras .ăpaec o uc iş etnurăm elicrepuic uc ănuerpmî eleraoicip tnurăm ăcaot eS .iv res a ed etnianî iş snicnî lu ratărg ep tpirf al nup eS .815 .repip .sus iam ac elic repuic csetăgerp eS ĂVAT AL ICREPUIC .e ras ăniţup uc ăpa nî b reif es iş sus iam ac lef al elic repuic csetăge rp eS .noilub ărugnil 1 .enib ădni rpuc el ăs ac etnib reif ărutnu ătlum uc ăţitarc o.anâtnâms .e ras ăguada eS .79 .ăniăf irugnil 2 .ăcrepuic eraceif nî ăru tu lpmu ed ăţirugnil o etâc enup eS .so rg ed tivi rtop etse lusos ec ănâp tecnî ăb raif ăs ăsal eS .epec 2 .etnibreif etşevres eS .iţnib reif csev res eS .icrepuic gk 1 ICREPUIC ED AMALUIC .ăpa uas enrac ed amaez iş luniv ăguada es .rotpuc al ăro ed trefs nu uad es .eras .taium ua-s dnâC .rtnî ăzaşa es .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .iilef eiat es .etnib reif ei ruf raf o ep ăzaşa es .temsep iş repip .arpusaed elic repuic ănraot eS .tev reş nu uc enib ăcusu es iş ălaps es .eras .tăpsao rp tnu g 52 .rtnî csejărp es iş taula nî elic repuic eiaom es .elic repuic tâta tnurăm ăcaot eS .ăniăf ăţirugnil 1 .eras .tiţuc nu uc arpusaed dnizeten .715 .rtnid )136 .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal es iş repip iş e ras ăd es .iişo r 4 .grucs es iş ălaps es .sus iam ac elic repuic ăţăruc eS .tacot lejnurtăp ed eznu rf ăţi rugnil 1 .aenemesa ed .temsep ărăf iş noilub ărăf .ecer es-udnivres . rotpuc al uad eS .tacot edrev lejnurtăp ăguada eS .nif temsep ăraserp eS .eiaom es ănâp niţ eS .niv le răhăp 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .etpal iş ăniăf .tăpsaorp tnu ed ăcim ăciţăcub o ăcrepuic eraceif etsep enup es .etpal ăcşaec 2/1 .615 .ele raoicip pu r es .ăcusu eS .025 .ăniăf ăţirugnil 1 .repip .tnu irugnil 2 .eţnimes iş ăjaoc ărăf iişor avetâc .elic repuic uc ăcetsema eS .e ras ăniţup uc ărase rp es iş ăţileip ed eţeruc es ăs ă răf gretş eS .icrepuic g 057 ĂUO UC ICREPUIC .eliţrăp ăuodnâma ep csenemu r eS .epec 2 .ăpaec 1 .esaomurf .tnu ărugniI 1 .uo 1 .aniăf ă rase rp eS .ielu uc lef al ităgerp etaop eS .luroicip epur eS .125 .iţăcub eiat es iş sus iam ac elicrepuic ăţăruc eS .ăbraif ăs ăsal eS .ăţăruc es .tnu ed ărugnil o uc roşu ănue rpmî csejă rp es iş apaec iş tâc .ătuzăcs ed tivirtop etse aeracnâm ec ănâp tirepoca ăbraif ăs ăsal eS . repip .cof al ătnetsizer ămrof o-rtnî etaot ăzaşa eS .iţnib reif csev res eS .ăpa uas enrac ed ămaez ănraot es .e ras .ele nid apa ătaot edacs ănâp niţ es iş elicrepuic nup eS .

ed rev lejnu rtăp uc ece r etşev res eS .ae racnâm tâtA .tnu răm tacot .e ras .ece r etşev res eS .t reif etse luze ro ec ănâp rotpuc al eniţ eS .ăji rg e ram et raof uc gela es iţacsu iibi rH .iţepsao rp ibirh nid iş lef al csetăge rp es lufalip iş tâc .rtnî tacsu iopa iş talăps .atag etse ae racnâm ec ănâp .repip .arpusaed .ătizepmil tsof a ec ăpud .iibirh iţaium tsof ua e rac nî ătizepmil apa nid ăcşaec o uc gnits es .ănâtnâms ed sos uc .e ras ăguada eS .ănue rpmî ăb raif ăs ăsal es iş iibirh nup eS .epec 2 .ăzae rtsăp es iş ăcsaezepmil es ăs ăsal es iibirh taium ua-s e rac nî apA .iţaium tsof ua e rac nî apa nid niţup etâc es-udnâguăda .89 .iilef iţaiăt iş iţreif ibirh ed g 051 uc ănue rpmî .ăniăf ăţirugnil 1 .aniăf ă rase rp es .)icrătănâm( ibirh g 002 IBIRH ED ERACNIM .eras .noilub ă rugnil 1 .e ras .tev reş nu.ze ro ăcşaec 2/1 1 .im reiv ăbia un ăs .tnu răm taiăt epec ăuod ielu nî csejărp eS .noilub ed ă rugnil o iş repip .iz auod a ănâp nuja nid ăcicidlăc ăpa nî ăsal es iş epa avetâc nî ălaps eS .ăţitarc o-rtnî ăzaşa es .noilub ăguada eS .iicoljim epec 4 .iibirh iţreif iş iţaium tsof ua e rac nî apa nid itşec ie rt ănraot eS .225 .sela luze ro ăguada eS .işo rg iam iieţiăt ac eiat es iş ăpa ed enib grucs eS .ăcsaeneblăgnî es ăs pecnî apaec iş luze ro dnâC .nuja nid iibirh eiaom eS .ielu i rugniI 3 .)ic rătănâm( ibirh g 051 IBIRH ED FALIP .ielu irugnil 3 .325 .repip .ăţaedrev .tnu răm etaiăt elepec ielu nî csenemur es ta rapeS .noilub ărugnil 1 .repip .dlac iş iv res etaop es ibirh ed lufaliP .

rtnî enup eS .rotpuc al aţitarc ăd es iş ă repoca es .edepe r ipot es a u rtnep iţăcub etlum iam nî tucăfsed .arugni uc niţup l-udnâsăpa .ei ruf raf ep ănraotsă r es .ăsar ăznâ rb ăniţup iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o taguăda a-s e rac al luze ro ăzaşa es .esaoielc nived iş ămâ răfs es ece raoed .ielu uc ăţita rc o.tăpsao rp tnu g 05 .tev reş nu uc ăcusu es iş ălaps es .etnib reif etşev res eS .iilef iţaiăt iiedra ăguada eS .ielu irugnil 3 .tnu i rugnil 2 .t reif etse luze ro ec ănâp .ăpa ed itşec ie rt ănraot eS .tnu niţup uc ăşubănî es iş lutacif icim eleţăcub nî eiat es .ăniăf ărugnil 1 .ăsar ăznâ rb g 001 .tnu irugnil 3 .ihcini r ed ae racnâm ăzaşa es coljim al rai .ăcsaepot es ăs aznâ rb epecnî ănâp aţitarc ăcşim eS .v( leţiv ed ăbmil o eb reif eS .e ras .lutacif iopa enup eS .etrap o al uad es ăb raif ăs uon nid pecnî ec ătadnÎ .ăpaec 1 .ze ro nî e rtni ăs tâcnî leftsa .)36 .ecetsema es ăs ărăf etunim ed 52 ac ric ăsal eS .iicoljim epec 3 .ăpa uc itşec 3 .eiruf raf ep ănraotsă r es iş rotpuc al etunim avetâc ăd es .e ras ed etşevi rtop es .sus iam ac luze ro etşetăgerp eS .ăsar ăznârb g 001 .işarg iedra 2 .e ram cof al icin iş tlum ae rp ăb raif ăs etasăl eiube rt un elenao racaM .abmil ăzaşa es coljim al rai .ei ruf raf ep luze ro ănraotsă r eS .lutnu ăţitarc o.tăpsao rp lutnu ăguada es .rotpuc al etunim avetâc ăd eS .ti rocăr niţup etşev res es iş ănraotsăr eS .rtnî ătnîb reifni eS .tamâ răfsen rad .825 .enrac ed ămaez itşec 3 .ece r ăpa uc csezepmil es iş i ram i ruăg uc .v( iişo r ed sorg sos nu arugnil uc enup es ruje rpmî rai . roşu ăsa r ăznâ rb ed g 001 uc iş tăpsao rp tnu niţup uc ăcetsema es .525 lavacşac uas ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp eS .t reif etse luze ro dnâC .625 etşev res eS .eras .enrac ed ămaez itşec 4 .tivi rtop cof al .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .cim iam cof ep .eiruf raf nî ănraot eS .luze ro eb reif es ănâp .âcun o tâc tăpsaorp tnu .ăsar ăznâ rb irugnil 2 .ăsar ăznârb ed irugnil ăuod iş .tecnî ăcsae tocolc ăs niţ es iş .ihcinir ed ae racnâm ecaf es ta rapeS .ăniăf ed ărugnil o iş tnu ed ărugnil o.ăţni rod ăpud .rotpuc al etunim avetâc ăd eS .iţăcub nî un uas etpur .t reif etse luze ro dnâC .iişor 4 .ănâtnâms o ac so rg sos nu ecaf eS .e ram ă ruag uc ăm rof o.bob ed bob .e ras .925 .)013 803 .e ras ăniţup uc ăpa l 3 b reif eS .ălaiceps ae raotăruce rts nirp ăpa ed enib grucs eS .tnu irugnil 3 .etnâb reifnî es ăs cof ep ăpilc o niţ es iş ăznî rb ed i rugnil ăuod ăcnî ăguada es .coljim al ă ruag uc ăţni referp ed .ze ro ăcşaec 2/1 1 IIŞOR ED SOS UC OTOSIR .tavazraz iş ăpaec o uc )692 .803 .luze ro amârăfs es un a u rtnep .luze ro egela eS .abmil treif a e rac nî ătizepmil ămaez ed itşec ăuod uc egnits es iş luze ro tnu nî roşu etşejărp eS .v( ic repuic ă răf uas uc .etunim ed 03 — 02 eniţ eS .lejnurtap 1 .tnu uc ăsnu ălbat ed ăm rof o.ăbmil ed eliţăcub uc ăcetsema es iş abmil t reif a e rac nî amaez uc egnits eS . rotpuc al etunim avetâc ăd eS .icim irubuc nî eiat es iş eleip ed ăţăruc eS .ihcinir ed eracnâm urtneP .v .rtnid .rolenao racam lumu rd ăd es .sar ĂZNÂRB UC IRULEF ETIREFID IŞ ESAONIĂF .725 .ăcun o tâc tăpsao rp tnu .etşetocolc apa dnâC .99 es .sus iam ac itătitnac işaeleca otosir urtneP IHCINIR ED ERACNÂM UC OTOSIR .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî ănâp ăcetsema es iş luze ro enup es .425 şi ic repuic ed uas iişo r ed sos uc .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .tnu uc enib ălbat ed ăm rof o egnu eS .etaiăt eliişo r iş talăps iş sela luze ro iopa . rotpuc al ăd es iş enrac ed amaez ănraot eS .leţiv ed ăbmil 1 .rtnî enup eS .zero ăcşaec 2/1 1 CSERĂGLUB FALIP .aznî rb ăcsaepot iam es ăs ărăf .zero ăcşaec 2/1 1 TACIF UC OTOSIR .vocrom 1 .tnu uc ăsnu enib .enao racam g 004 ĂZNÂRB UC ENAORACAM .rtnî ăzaşa es iş tatăra a-s muc ăpud luze ro etşetăgerp eS .tnurăm apaec eiat eS eras .eiaom es ăs apaec epecnî ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .tnu uc ăsnu enib .tacif g 002 .eiruf raf ep ănraotsă r es iopa .etnib reif et raof etşev res eS .ecusu es ăs ăsnî ărăf .eiube rt tâc ta răs tsof a ec ăpud .coljim al ă ruag uc ălbat ed ăm rof o.rtnî ăzaşa es .ăţita rc nî nup eS .zero ăcşaec 1 ĂBMIL UC OTOSIR .

ăcav ed ăznârb iamun uas .001 ENRAC IŞ ENAORACAM UC ĂTNICĂLP .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş ăsar aznâ rb ăraserp eS .ed rev ătalas uc csev res es ăţni rod ăpud iş ănraotsăr eS .etehgaps ed dnâr nu enup es .tnu uc ăsnu enib ăţita rc o.temsep uc ărase rp es .ădlac ăpa ăcşaec ½ .ăznârb ărugnil 1 .iişor g 005 :sos urtneP .eras ed etşevirtop eS .)506 .tsug ăpud .cof al ătnetsize r ămrof o.etunim avetâc niţ es .035 .ănâtnâms ed uas etpal ed ăcşaec o .arpusaed elinig ram c rotnî es .capac u rtnep taula ed dno r nu etşerpo eS .enaoracam g 003 ENAORACAM ED ĂCNIDUB .sus iam ac iţătitnac işaelecA ENAORACAM UC ĂTNICĂLP .temsep ărăf .ăuo ăuod uc .etilevnî enib eif ăs elenao racam tâcnî leftsa .ece r ăpa uc inig ram ep etşepil es e rac .tnu uc ăcetsema es iş grucs es .a rpusaed csenemur es ec ănâp .tnu irugnil 2 .etpaocsă r elăuo b reif eS .taula nî ătacă rbmî âm rof nî ăzaşa eS .sus iam ac iţătitnac işaeleca :sos urtneP .ărugnil 1 .135 .tnu irugnil 2 sulp nî .e ras .elenao racam ănraot es .eras .e ras uc ăpa nî elenao racam b reif eS .icrepuic g 001 .g rucs es .ătnicălp ed eliof uc ătacărbmî aţita rc nî aiţizopmoc ănraot eS .ă ro ed irut refs ie rt niţ eS .)vitatlucaf( tnurăm ătaiăt .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL ENAORACAM .tnu uc arpusaed egnu eS .ăpa irugnil 2 .iişo r ed sos nu etşetăge rp es pmit niD . răhaz uc iişo r ed sos nu ecaf eS .eras .tnu niţup .sus iam ac lef al elenao racam csetăgerp eS .ăznârb .e ras .235 .sos ed i rugnil avetâc iş ăuo ed iilef ed lunu .ăniăf nid taula nu ecaf eS .şuneblăg 1 .tnu nid .temsep ărugnil 1 .ta rapes etutăb ăuo .rtnî nup eS .io ed ăznâ rb uc ătacetsema ăcav ed aznârb no rtsac nu. rotpuc al uad es .tnu ed ărugnil o uc ăcetsema es iş grucs es .am rof elpmu es ănâp ăunitnoc eS .eras ăţirugnil 2/1 .ăţitarc nid ărafa ăsai ăs elinigram dnâsăl .635 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .tnu ed ărugnil o .uo 1 .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc enib egnu eS .e ras uc ăpa nî eletehgaps b reif eS .iţnib rif csev res .tagel ed tivi rtop sos nu ecaf es tarapeS .temsep ăţirugnil 1 sulp nî .răhaz ăţirugnil 1 .v( ătnicălp ed eiaof o ecaf eS .ăniăf g 052 :ătnicălp ed aiaof urtneP .e ras .ăpa ed ăcşaec o iş ăniăf .ărutnu g 05 .rtnî ăzaşa eS .535 .etui cof al rotpuc al uad eS .ăniăf ărugniI 1 .tnacip et raof .tnu uc ele e rtnî etipo rts iof ed irudnâr 5 — 4 .tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc iş temsep niţup uc ătacetsema ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp eS .tnu irugnil 2 .ăznârb irugnil 4 .şuneblag nu .e ras uc ăpa nî eletehgaps b reif eS .ece r ăpa uc csezepmil es iş g rucs es .tnu uc ăm rof o egnu eS .ănâtnâms uas etpal ăcşaec 1 .elenao racam b reif eS .ărutnu .etehgaps g 003 ĂMROF NÎ ETEHGAPS .ţremoc nid iof g 052 ărăpmuc es uas .etehgaps g 004 IIŞOR ED SOS IŞ ĂUO UC ETEHGAPS .sos tla uc uas iişo r ed sos uc etşev res es iş ănraotsă r eS .taula ed lucapac uc ă repoca es .ăpa .rotpuc al coc es iş .ăniăf g 051 :taula urtneP .elenao racam uc ăcetsema eS .ta rapes etşev res es uas enao racam etsep ănraot eS .pmit ed ăspil nÎ .ănraotsă r es atag tnus dnâC .ăuo 2 .435 .ielu .cof al ătnetsize r ăm rof o ăcarbmî es e rac uc .rtnî ăcae rf eS .ăznârb ărugnil 1 .tnu ărugniI 1 .rtnî raihc uas ăm rof o.ăbals ăcnuş ăniţup iş e ras .tnu uc ăsnu . rotpuc al ăd eS .ăuo 3 .enao racam etsep iopa es raotnî if aetup a u rtnep .335 .”ăznârb uc enaoracaM“ al ac iţătitnac işaelecA IIŞOR ED SOS UC ENAORACAM .tnu nî etişubănî uas et reif elic repuic nup es iş eletehgaps uc ăcetsema eS .eirătnicălp o al ed etarăpmuc if top eliof .uo nu ăguada es e rac al .ăznâ rb uc elenao racam ac lef al csetăgerp eS .

cte ăcnuş .ăb raif ăs ăsal iam es .sus iam ac iţătitnac işaeleca .)406 .e rat ed tivirtop ăgilămăm o ecaf eS )ZLUB( ĂGILĂMĂM ED SRU .ăznârb irugnil 2 .emlap e rtnî edepe r ăcae rf es iş ăgilămăm nî tpe rd luţelăcăf eniţ es tiş rîfs aL .ecusu es ăs ăsal es iş taula ed asam ep ărifse r eS .ănâtnâms uc ăznâ rb .uicoljim răm iunu aemirăm ed iţăcub arugnil uc uai eS .v( sus iam ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ĂTIPIRP ĂGILAMĂM .e rat ed lutsed e rap agilămăm ăcaD .enrac g 052 .treif al ăpa uc lunuaec enup eS .tnu irugnil 3 .ihce ru ed ăprâc o uc lunuaec ăcupa es .iulunuaec iiţe rep e rps luţelăcăf uc dnâsăpa .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .treif nî ăd apa dnâC .045 .rtnî ăzaşa eS .ănâm nî csejnuto r eS .ăt raif ed lutsed etse agilămăm dnâC .ăznâ rb uc .e ras uc ăpa nî eb reif es iş .ăniăf g 051 :acfoi urtneP .e ras ed etşevi rtop es .ăuo 2 .uunitnoc dnâcetsema .tnu uc etşepo rts eS .ibirh g 051 )IBIRH( ICRĂTĂNÂM UC ACFOI .ialăm niţup ărase rp es iş e ras ed ăţi rugnil o ăguada es .etocolc elemirp aL .etatămuj ep tacsu a-s aiaof dnâC .luţelăcăf uc uunitnoc dnâcetsema iş eiaolp ed ăm rof nî nuaec nî ădac ăs i-udnâsăl )ănâmednî al tităge rp iş tunrec( luialăm ecudo rtni es .ăsar ăznârb irugnil 2 .ăsa r ăznârb ed i rugnil ăuod iş tnu ed ărugnil o uc ăcetsema es .sus iam ac lef al elenao racam iş ătnicălp ed aiaof etşetăgerp eS .ăpaec 1 .ăpa nî ătadu nmel ed ărugnil o uc ăţăruc es .enao racam ed lutse r arpusaed enup es iş aenrac iopa ednitnî es .ăpa ărugnil 1 .)treif al ăşao rgnî iam es agilămăm ăc ămaes ăniţ es ăs eiube rt( ialăm ăguada iam es un .ă ro ed etatămuj o ac ric lutecnî uc ăb raif ăs ăsal eS .ialăm niţup ă rase rp es iş e ras enup es etnib reif etse apa dnâC .acfoi ed ta rts nu ăm rof o.)935 .835 .ăpa ed auacfoi egrucs eS .tnu răm ătacot ăpaec o uc tnu nî etşejă rp es iş ănişam ni rp aenrac ece rt eS .i ruihco ăgnâl ăsam al etşev res es iş ăt raif agilămăm tâced elaom iam etse ătipi rp agilămăM .ătnicălp ed eliof uc ă repoca eS .v( ieţiăt ed ac taula nu ecaf eS )ĂSAC ED ENAORACAM( ACFOI .agilămăm ănuda es iş nmel ed ă rugnil o ăpa nî eiaom eS .fudrub ed ăznârb ed ăuod uas ăţi rugnil o uc e raceif elpmu es .ialăm niţup ărase rp iam es .ic repuic uc uas igoic râbs uc ităge rp etaop es lef aL .ăm rof nî etşev res es iş ăznârb ă rase rp es .nmel ed dnuf nu ep agilămăm ănraotsăr es iş irutăl nî iro avetâc ed ărutucs es .)225 . roşu anrutsăr es a urtnep iş dnuf al ecaocsăr es ă urtnep ănişam ep epilc avetâc ăsal iam eS .)agilămăm ăcsaezu rc un ăs ac eiruf raf ep un( ănâmednî al tităge rp .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş tnu răm ăpaec o ăcaot eS .tnu irugnil 3 .cof ep ăpilc o ăsal iam es iş inigram e rpsnid agilămăm egnâ rts es arugnil uc tot iopa .ii ruba i ro avetâc ed tinfubăr iam ua ec ăpuD .145 .v( nuja nid ăpa nî iţaium .ătnicălp ed aiaof urtneP .rtnid auacfoi etşetăgerp eS .uo nu.treif al ăpa uc lunuaec enup eS .cte ărutipot .enao racam ed dnâr nu ăzaşa es ătnicălp ed eliof uc ătacărbmî am rof nÎ .eras ăţirugniI 1 .nmel ed tiţuc nu uc uas etaruc i rofs ienu lu rotuja uc iilef eiat eS .acfoi ed lutse r ăzaşa es iş ibirh ed ae racnâm ănraot es .ibirh ed eiruf raf o auaedif ac eiat es etrap ătla ed eP .ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup iş noilub ed ărugnil o ăguad es .ăcsaejă rp es ăs epecnî aenrac iş apa edacs ănâp ănişam ep eniţ iam es iş ăpa ăniţup etâc ănraot eS .taruc esei ăcaD .101 ăzups nî ăcaoc es ăs nup eS .etunim avetâc ăpuD .etpal ăcşaec 2/1 .e ras iş ăpa uc b reif eS .rotpuc al ăd es iş tnu uc egnu es .le ed agilămăm etşepil es ăcaD .enaoracam g 052 .ătraif etse agilămăm ăc ănmaesnî .inig ram e rpsnid o-dnirutăp .sus iam tatăra a-s muc aşa .uo 1 .lef al csetăge rp eS .noilub ărugnil 1 .tot ed enib ăcetsema es iopA .elaom ae rp e rap agilămăm ăcaD .luţelăcăf uc ăuod nî ialăm ed aţilivom ăcipsed es iş ătadoed luialăm tot ănraot es etşetocolc apa dnâc .etaocs es iopA .ăprâc o uc ihce ru ed lunuaec enib ăcupa eS .eras .iişo r ed sos uc etşev res es iş ănraotsă r eS .735 .luţelăcăf etaocs es .tunrec tăpsao rp luialăm etşetăge rp es tarapeS .iibirh nup es .teged nu ed etal icilgnap nî eiat es iş lus ecaf es .eras .g rât ed elenao racam iş ac .935 .ăpaec 1 .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .nmel ed taruc dnuf nu ep ănraotsăr es iş i ro avetâc ed ărutucs es .iulunuaec iiţe rep erps luţelăcăf uc dnâsăpa etraped iam ăcetsema es rad .ăpa l ½ 1 .ialăm g 005 ĂTRAIF ĂGILĂMAM .

arpusaed etşezeten es .245 .tnu .ătelmo urtnep ac e ras uc iş etpal niţup uc elăuo tab eS .etpal irugnil 2 .tipot tnu nî etaium i rugnil ienu lusod uc iopa .ăuo 4 .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc eS .ăsar ăznâ rb ărase rp eS .ănilp ae rp eif un ăs am rof ac ăji rg dnâva .ăcav ed ăznârb g 004 ĂCNAVILA .a rpusaed etşenemu r es ec ănâp rotpuc al ăd es .ăpa uc tiodnî etpal l ¼ 1 .iţăcub nî eiat eS .ăniăf irugnil 2 .eras .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî eliţrăp etaot ep csenemu r es iş temsep iş tutăb uo nirp uad es e rac etşulăg caf es .io ed ăznâ rb ăraserp es .io ed ăznârb g 002 .lutnu .ăsar ăznârb ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 .ătăpsao rp ănâtnâms uc iţnib reif csev res es . rotpuc al etşe rc arapap ece raoed .etpal uc eiaom es ăs nup eS .545 etşev res eS .aznâ rb iş anâtnâms .e ras enup eS .ănâtnâms uc .elaom ed tivi rtop ăgilămăm o ecaf es e rac nid .dnâts etşe răm es ece raoed etpetşa ăs ătasăl eiube rt un acnavilA .eniâp ed iilef 21 ENIÂP ED ĂRAPĂP .tivres urtnep ănâtnâms ăcşaec 1 .ătutăb e răzam uc uas elosaf uc csev res eS .201 ETULPMU ELFIHC .ăznârb iş eniâp uon nid iopa .ăuo 2 .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .rtnî ăcae rf eS .teged nu ed esao rg iilef ăbla ălezna rf o.tnu irugnil io ed ăznârb irugnil 4 .ăgilămăm uon nid iopa .tnu iş .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .eras .ialăm g 004 ROTPUC AL ĂGILĂMĂM .ialăm irugnil 4 .uo iunu aemi răm ed i rubiuc caf es .tsug ăpud .elaom iam avec ăgilămăm o ecaf es e rac nid .eîaom iam ăgilămăm o ecaf eS .ăm rof nî etşev res eS .agilămăm ăzaşa es .ăpa uc tiodnî eletpal treif al enup eS .ăznârb .ialăm g 004 ŞUMLAB .eras ăţirugnil 1 .ăgilămăm ed eif ăs eiube rt ta rts lumitlU .845 .tecnî ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd eS .atag etse dnâC .eras .anâtnâms .ăznârb g 002 .etui eif ăs eiube rt un e rac .ăuo 6 .ăznârb irugnil 2 .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ănraotsă r eS .ăm rof nî etşev res eS .etpal itşec 2 .u rtnuănî tipot a-s aznâ rb rai .atag etse dnâC .ăpa l ¼ 1 .ăsar ăznârb iş tnu niţup ăguada eS .rtnid eiat eS .e ras ăniţup iş etpal ed ăcşaec o uc etutăb ăuo ăuod iş tnu ed ărugnil o ăguada eS .eras .aznâ rb ataot enib ăzae rop rocnî es ănâp ăcetsema iam es iş io ed aznâ rb ăguada es .tnu g 001 .aniăf .ăsar ăznâ rb ă rase rp es .ăgilămăm etsep ănraot eS .ăgilămăm nid arugnil uc ai eS .rtnî ănraot es iş aiţizopmoc enib ăcetsema eS .ăpa uc tiodnî eletpal treif al enup eS .ialăm g 004 IRUIHCO UC ĂGILĂMĂM .luşubla ădnirp es .eniâp ed iilef ed dnâr nu dnuf ep ăzaşa eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS . 2 .elăuo dnâ r ep nup eS .tnu ărugnil 1 .ăme rc o ac enived ănâp ăcav ed aznâ rb no rtsac nu.645 ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc arpusaed nup es .tnu nî ătaium ărugnil o uc ăsnitnî iş roşu ătazeşa ăgilămăm ed e riţbus tarts nu enup eS .aemelet ed uas fudrub ed ăznârb ed ta rts nu enup eS .e rat ed tivirtop ăgilămăm o ecaf eS ĂGILĂMĂM ED ETŞULĂG .ănâtnâms irugnil 2 .etnib reif .445 .biuc e raceif nî uo nu etâc eg raps eS .ătivirtop emirăm ed iş esao rg ed teged nu ed iilef eiat es nuja nid ăsamă r agilămăM ĂTIJĂRP ĂGILĂMĂM .ăsar ăznârb iş ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .745 .lutnu ăguada es .ăuo 2 .345 ielu nî csejă rp eS .ănâtnâms irugnil 2 .etnib reif .etnib reif et raof .ăro ed irut refs ie rt .ărafa ep ănemu r e raoluc o ua dnâc icnuta atag tnuS .945 .luialăm .ăz rav ed iof uc ătunretşa uas tnu uc ăsnu ăvat o.ăpa uc tiodnî etpal l 2/11 .

temsep ărugnil 1 .ăpa itşec 4 .enemu r tnus dnâC .ăpa uc tadu dnuf nu ep aiţizopmoc ănraotsăr es iş ăcetsema es .tlum iam un .ednutor elfihc 6 .rtnî ătnâb reifnî eS .etşetocolc e rac eletpal nî uas ăpa nî luşi rg sus iam ac ănraot eS .şi rg ed ăcim ăcşaec o ănraot es .)ănilp aerp un( şirg ăcşaec 1 ŞIRG ED FALIP .etpal ăcşaec 2/1 .ielu ed ăţirugnil o uc tacetsema tutăb uo ni rp uad es iş etpal nid tocs eS .eras .eras .tnu uc eti răpo emugel uc csev res eS .rtnid eiat eS .ătasip ăraoşiţ rocs uc iş răhaz uc dlac etşev res es iş tăpsao rp tnu g 05 nup eS .e ras .ănâtnâms ăcşaec 1 .rotpuc al uad es iş tnu ed ărugnil o uc .cof al ătnetsize r ei ruf raf o.răhaz iş e ras ed fa rp nu uc ăb raif ăs eletpal enup eS .055 .teged nu ed so rg ta rts nu lutiţuc uc ednitnî eS .ăniăf ni rp uad es .emizegărf ă răf .eiţizopmoc ed ărugnil o etâc enup es .ăsar ăznârb ărugniI 1 .elfihc al ecapac eiat eS .tnu uc etirăpo emugel uc csev res eS .ăm rof nî csev res eS .elecapac iş tâc .etehco rc caf eS .ărutnu irugnil 2 .rtnî enib ăcae rf eS .ăsam al .iţ răp elebma ep csejărp eS .tnu ă rugnil 2/1 .etunim avetâc răhaz niţup uc etpal nî eiaom eS .ăsa r ăznârb iş repip .eiaolp nî ăgruc ăs .esaoielc nived eletehco rc leftla ece raoed .rtnî ăzaşa es .âniăf ărugnil 1 .e ras ăniţup sup a-s e rac nî anâtnâms ănraot eS .etşetocolc apa dnâC .lutot uc csev res es iş tocolc nu aed ăs ăsal es .ăţaedrev .aznârb egel ăs tâc .so rg iam avec bla sos nu ecaf eS .eiaolp nî ădac ăs .155 .ăsar ăznârb irugnil 2 .etiv res if a ed etnianî niţup uc .ănâtnâms ăcşaec 1 .etitălc al ac so rg iam avec taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .e ras ăniţup uc t reif al ăpa enup eS .355 .555 .eras .şuneblag nu ăguada es .ăşao rgnî es ănâp ue rem dnâcetsema eb reif eS .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .eras .sus iam ed aiţizopmoc uc ulpmu es .ăru tnu irugnil 2 .tnu irugnil 2 .repip .ăsaorg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş işolococ ăcaf es un ăs ue rem ăcetsema eS .etnib reif arutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es .etpal ed uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .uo 1 .ăţaed rev .ăniăf irugnil 3 .ti rocă r a-s dnâC .uo nu dnâguăda ăcae rf eS .elăuo nup es .)icim tnus elăuo ăcad 2 uas( uo 1 .tnu ărugnil 1 .etpal itşec 2 .cte ănâtnâms uc ifotrac .şirg ăcşaec 1 ŞIRG ED ETEHCORC .lulavacşac uc lusos ăcetsema eS .eras .ielu ăţirugnil 1 .luzeim etşebocs eS .ielu niţup uc tacetsema tnu uas ărutnu eiagit o.etpal itşec 3 .ăniăf ărugnil 1 :tijărp u rtneP .eras .ăniăf ărugnil 1 .eniîp ed iilef 21 ENIÂP ED ELENĂGIRF .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî .lutecnî uc luşirg ănraot es .ărutnu irugnil 2 .e ras enup eS .elelfihc tâta etpal nî eiaom eS .uo 1 TAULA ED ELENĂGIRF .etpal ed ăcşaec o uc eiaom es e rac .işolococ ăcaf es un ăs ăji rg uc .ăsnicnî enib etse aemisă rg dnâC .ăuo 2 .e ras enup eS .301 .etşetocolc dnâC .lutecnî uc .icim irubuc nî lulavacşac eiat eS .etunim ed 02 rotpuc al uad es iş ăsar aznârb ă rase rp es arpusaed .et rap o al ăd eS .455 .enrac ed ămaez uc egnits es iş ăniăf iş tnu nid .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .răhaz ăţirugnil 1 .emugel uc csev res eS .tâta ătivirtop eiube rt sos ed aetatitnaC .uo 1 .etpal uc ăzaiţbus eS .ănâtnâms ed ăcşaec o uc tacetsema .samăr eletpal eiruf raf nî ănraot es .255 .şirg ăcşaec 2/1 ROTPUC AL ŞIRG ED ELETFIHC .tăpsaorp tnu g 05 . răhaz niţup .teged nu ed esao rg iilef ăbla ălezna rf o.ărutnu irugnil 2 .tanrâc iunu aemisorg ed etehco rc anâm uc caf es eiţizopmoc ătsaeca niD .etpal uas ăpa itşec 3 .iţ răp elebma ep csejă rp es e rac eletfihc icim caf eS .tnu uc ăsnu ăm rof o.ărutnu nî csenemu r es iş temsep iş uo .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .lavacşac g 052 LAVACŞAC ED ETEHCORC .etpal ăcşaec 2/1 .rtnî ăzaşa es iş irubmo r eiat eS .şuneblăg 1 .ăniăf ed enilp i rugnil ie rt uc uo nu no rtsac nu.

etnib reif ărutnu nî etşenemu r es iş taula nî lulavacşac eiaom eS .enrac ed eţilivom col nî col nid nup es .a rpusaed lusos ănraot es .406 .)36 .cof al ătnetsize r ăm rof o.tnu uc eiagit o.tsug ăpud .temsep iş tutăb uo .elaom iam avec ăsnî .lavacşac g 05 .elaom ae rp eif ăs eiube rt un aiţizopmoC .401 .tnu niţup uc ăm rof o.755 .e ras .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăznârb ă rase rp es .ăznârb i rugnil 2 .)855 .ăniăf ni rp uad eS .e ras .ădnuto r ăm rof o uc eiat es iş )e riţbus et raof( taula ed eiaof auod a enup es arpusaed .iş e ras enup eS .enrac g 052 .etpal itşec 2 .ătasip ă raoşcun uas repip niţup .265 .etpal ăcşaec 2/1 1 .ăznârb ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 :sos u rtneP .ăcav ed ăznârb g 002 .aenrac ănişam ni rp ece rt es tarapeS .)155 .ăniăf ăţirugnil 1 .ieţiăt ed taula urtneP ROTPUC AL ENRAC UC IŞANUŢLOC .tnu ed ă rugnil o .ărutnu uas tnu g 06 .repip .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .v( ”taula ed elenăgirF“ al ac itătitnac işaeleca taula urtneP .rtnî etşejărp es .ăsa r ăznârb iş repip niţup enup eS .)ăb raif un ăs( ătitocolc ăpus nî etunim ed 02 cse răpo eS .ceb reb ed ăţni referp ed .ăniăf irugmi 2 .repip .ătado ătaot .rtnî ăniăf ed ănub ărugnil o etşejărp eS .ăsar ăznârb g 051 .ăţita rc o.tnu ărugnil 1 ŞUBLA UC IAMUN ĂZNÂRB ED UELFUS .temsep irugnil 2 .cof al ătnetsize r ei ruf raf o-rtnî ăzaşa es iş g rucs es .ti rocăr iam a-s ec ăpud .temsep niţup iş am rof snu u rtnep tnu ă rugnil 2/1 .065 .ăniăf g 051 .e ras ed tiţuc ed f râv nu iş ărutnu uas lutnu uc apa cof al ăţita rc o.mc 1 ac ric ed esao rg .taula ed aiaof ednitnî eS .etrap o al ăd eS .eras .tivi rtop cof al .tnu ed ărugnil o iş ăniăf ed ărugnil o.ătivirtop emirăm ed iilef nî lulavacşac eiat eS .etrap o al ăd es .ătlum ă rutnu nî iţrăp elebma ep csenemu r eS .e ras .ărutnu irugnil 2 .ăuo ăuod nid ieţiăt ed taula nu ecaf eS .iruşubla 6 .ieţiăt ed taula urtneP ĂZNÂRB UC IŞANUŢLOC .955 .lavacşac g 003 ENAP LAVACŞAC .tnu irugnil 2 .ăţitarc ep ed lutaula edni rpsed es ănâp enib ăcetsema es iş .rtnî nup eS .icim eleţăcub nî taiăt lulavacşac iş ăsa r aznârb ăguada es .rtnid bla şatnâr nu ecaf eS .ăb raif ăs epecnî muC .ăuo 4 .ăsa r aznârb ă rase rp eS .uo 1 .ă ro ed i rut refs ie rt rotpuc al uad es iş ădni rpuc i-ăs tâc ăta rtnecnoc enrac ed ămaez ănraot eS . rotpuc al ăd es .ătivi rtop emi răm ed iilef nî lulavacşac eiat eS .rtnî ătlum iam ărutnu ătnâb reifnî eS .ăznâ rb ie e rtnî dnânup .lavacşac g 052 TAULA NÎ LAVACŞAC .etunim ed 02 mac cim cof al b reif eS .ăcsae rocă r es ăs etrap o al ăd es iş ădacs ăs ăsal eS .temsep uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu enib ăm rof o.165 .ti rocăr iam a-s dnâc iş niţup ăcetsema iam es .tnu iş repip .rtnî ăzaşa es .406 .emî râfs es un ăs .ăpa nî roletşulăg lumurd ăd es iş eiţizopmoc nid aţirugnil uc ai es .)eram( uo 1 .aniăf ăguada es iş enrac ed ămaez ed ăcşaec o ănraot es .elăuo dnâr ep ăguada es .eteged e rtnî elinig ram enib gnârts eS .aniăf ănraot es tocolc nî uad dnâC .a rpusaed tinemur a-s iş tucse rc a ec ătadnî etşev res eS .rtnî aiţizopmoc ănraot es iş ămups etutăb eliruşubla uc âcetsema eS .ăro ed etatămuj o .mc 1 ed esao rg .ăniiăf ărugnil 1 .etnib reif .e ras iş ătitocolc ăpa uc ăţitarc o etşetăgerp eS .răhaz niţup .v( iişo r ed sos nu a rpusaed ănraot es .rtnî eletşulăg ăzaşa eS .elenăgirf ed taula nu pmit nid etşetăgerp eS .ăsa r ăznârb ed i rugnil ăuod .ăpa g 052 ROTPUC AL ĂZNÂRB ED ETŞULĂG .repip .tnu ărugnil 1 .e riţbus ănâtnâms uc uas etpal uc egnits eS .855 .rotpuc al uad es iş aznârb ărase rp eS .v .tnu ărugnil 1 .ăsar ăznârb i rugnil 2 .v .ăniăf ăţirugnil 1 .ărutnu irugnil 2 .ăniăf ărugnil 1 .treif urtnep enrac ed ămaez l 2/1 .iş e ras enup eS .lusos etşetăge rp es pmit e rtnÎ .tagel ed tivi rtop sos nu ecaf es iş etpal uc egnits es .v( sus iam ac lef al eletşulăg caf eS IIŞOR ED SOS UC AZNÂRB ED ETŞULĂG .655 .

sus iam ac iţătitnac işaeleca .eras .ărutnu ărugnil 1 .uo nu ăguada eS .501 o .tnu irugnil 2 .uo 1 .tpoc a-s ec ăpud iş ătnicălp ed eliof ulpmu eS .ăznârb uc iişanuţloc iş ac lef al b reif es iş csepil eS .tnurăm ătaiăt iş rotpuc nî ătpaoc ăpaec o uc ă rutnu nî etşejă rp es iş t reif losar uas ădu rc aenrac ănişam ni rp ece rt eS .tnu uc cse răpo es iş ăpa ed enib g rucs eS .etşezegă rf es ănâp tişubănî ăb raif ăs aenrac dnâsăl .niţup etâc niţup .ăuo 2 . rotpuc nî ătpaoc apaec uc ănue rpmî ănişam ni rp etuce rt .elaom iam avec ăsnî .tivi rtop cof al .ătivi rtop emi răm ed ăpaec o rotpuc al ecaoc es pmit tseca nÎ .uo nu uc ăcav ed aznârb tarapes ăcae rf eS .ăru tu lpmu urtneP .rtnî eiaom eS .eras .eras .eteged e rtnî elinig ram enib es-udnâgnârts .uo 1 .taula ed eletartăp ulpmu es .io ed ăznâ rb ed ărugnil o iş aguăda etaop eS .ăuo 2 .enrac g 052 .ăznârb g 051 :ăru tu lpmu urtneP .aniăf iş eletpal ăm ru al iş uerem dnâcetsema .)vitatlucaf( repip iş e ras ed etşevi rtop es iş ănâtnâms ed ă rugnil o .lutnu uc aznâ rb no rtsac nu .camiac nid tasednî iam taula nu ecaf eS .ăuo ăuod nid ieţiăt ed taula nu ecaf eS / ĂZNÂRB UC ĂTNICĂLP .ţloc nî eiaodnî eS .ăcav ed ăznârb g 003 .enrac ed anişam ni rp apaec uc ănue rpmî ece rt es iş ăcsae rocă r es ăs aenrac ăsal eS .tijărp urtnep ărutnu irugnil 2 .ii rutnu ae ripot al ed esamă r i rămuj uc uas tnu răm tacot iş treif reie rc uc .mor ărugnil 1 .e ras iş ătitocolc ăpa uc e ram ăţitarc o-rtnî .icibz es a ed etnianî iş eiaof o ednitnî eS . rotpuc nî ătpaoc ăpaec o uc ănue rpmî ănişam nirp ătad iş )losar( ăpus nî ăt raif enrac uc ătucăf atnicălp etse ăsaotsug ed lef aL .rtnî ăcae rf es :emuna iş ăcav ed ăznâ rb nid ărutulpmu o ecaf eS .ănâtnâms uc uas iişo r ed sos uc csev res eS .ti rocăr a-s ec ăpud iş uo nu uc ăcetsema es .răhaz ăţirugnil 1 .e rat ae rp aenrac ecusu es un ăs ac ăpa ăniţup etâc ănraot eS .ăniăf ărugnil 2 1 .etrap o al ăd eS .e ras ăniţup uc etutăb elăuo nup es iş coljim al col ecaf es .ăpa ăniţup etâc ăguada es iş e ras enup es .tăpsaorp tnu g 03 .tnu irugnil 2 .lutaula enib ipil es a u rtnep .ăsao rg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp dnâcetsema .e ras iş ăniăf .ieţiăt ed taula u rtneP IŢREIF .665 .etui etse un ăcad .ăpaec 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .ieţiăt ed ac aiaof ednitnî eS .465 .tpoc a-s dnâC .ăcsae rc ăs ac .ătnicălp ed taula urtneP .v .ătnicălp ed taula urtneP .dlac al ăsal es iş ăniăf uc ă rase rp eS .tnu ărugnil 1 .406 .365 csev res eS .ice r iş inub ăsnî tnus .etnib reif etşev res es iş iţăcub eiat es .ăznârb ăniţup aţirugnil uc enup es taula ed tartăp e raceif nÎ .ă rutnu ă rugnil 1 .etpal ăcşaec 2/1 .iţnib reif .ăţudlăc aiba ăpa ăniţup uc aidjo rd no rtsac nu. rotpuc al ăd es iş tnu uc etşepo rts eS .camiac ăcşaec 1 IŢIJĂRP ENRAC UC IŞANUŢLOC .)ăcun o tâc eram ăciţăcub o( eidjord g 01 .ă rutnu ed ă rugnil o uc ăţita rc o.506 .ănâtnâms uc ădlac etşev res eS .tnu uc ele e rtnî esnu .v .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .eras .ănâtnâms ărugnil 1 .etpal irugnil 2 .iţnib reif csev res eS .ENRAC UC IŞANUŢLOC .sus iam ac lef al taula ed aiaof etşetăgerp eS .lef al ităge rp top eS .atnicălp azeşa av es e rac nî iivăt aemirăm ed iţăcub nî eiat es .ătitocolc emisărg nî csenemu r eS .765 .)ăţni rod ăpud( răhaz niţup .mo r ed ărugnil o .ăpaec 1 .elăuo ăguada es .repip .niţup tacsu a-s ec ăpud .rtnî etşenemu r es .e ram iam sav nu.rtnî enup es ăsamăr aniăF .răhaz ăţirugnil 1 .e ras ed etşevi rtop eS .uo 1 .ăpa uas etpal .e rec es tîc ăniăf iş e ras .inig ram ep enib csepil es iş iruihgnuirt ezem rof ăs tâcnî leftsa .iţăcub ae rac eiat es :rotămru lulef nî ătităge rp enrac ed ărutăcot o uc aznâ rb dniucolnî .ăuo .ătnicălp ed iof 5 — 4 nup es .ătunrec ăniăf ed nmup nu enup eS .ăniăf g 005 UÂRB NÎ ELAOP .mc 6 — 5 ed etartăp eiat eS .ăuod nî ec raotnî es .eras .iruihgnuirt ezem rof ăs tâcnî leftsa .iş e riţbus etraof aiaof ednitnî eS .tilotop cof al b reif es ăsam ed etnianî ă ro ed trefs nu uC .repip .e ras .ărcam enrac g 004 ENRAC UC ĂTNICĂLP .iţrăp elebma ep .v .ătnicălp ed taula nu ecaf eS .ăuo 2 .ăniăf .iţ reif işanuţloc u rtnep ac ătităge rp enrac ed ărutăcot o uc ulpmu es iş mc 7 — 6 ed eta rtăp eiat es .tnu uc avat egnu eS .ielu ărugnil 1 .565 .mc 6 — 5 ed eta rtăp eiat  U es .tnu uc ele e rtnî esnu ătnicălp ed iof avetâc ăzaşa iam es iopa .eiruf raf o ep ăzaeşa es iş etartăp eiat es .ăznârb uc atnicălp ac lef al ecaf eS .506 .

răhaz ărugnil 1 .ie rt nî etşe rutăpmî es .iniâm ed etşepil iam es un lutaula ec ănâp enib ătnâmă rf eS .ănâtnâms .ădihcil un .tivi rtop cof al .aidjo rd taium a-s e rac nî eletpal .eiube rt tâc e ras iş lurăhaz .etnib reif et raof .tivi rtop cof al .elăuo ăguada es .ăcsaepil es ăs ac .coljim al col ecaf es iş aniăf sav nu-rtnî en rec eS .ăniăf .lutecnî uc tanrut .ece r al ăro ed etatămuj o ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .cilp ed ăm rof nî coljim al eliruţloc cuda es .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .işanuţloc u rtnep ac aenrac ă rape rp eS .ătiels ărutnu uc eiaof amirp egnu eS .eras .edlac csev res eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .tarapes ednitnî es e raceif iş iţăcub ie rt nî et rapmî es iopa .sav nu.cte reie rc .răhaz eţirugnil 3 .uo 1 .ăniăf g 005 ETIPSODEN ITŞORIP .ae ras .uo nu uc ăcae rf es ătis ni rp ătad ăcav ed aznâ rb :a rutulpmU .esao rg ed tivirtop iof dnâ r ep dnitnî eS .ărutulpmu enup es .ănâtnâms ărugnil 1 .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .tbuseded c rotnî es etepac ăuod elec rai .e rat ed tivirtop taula nu eniţbo es a urtnep tatnâmărf al e rec es tâc .ăuod nî eiaodnî es . răhaz ed ărugnil o .ăsam ep ed aniăf etsep enup eS .tsug ăpud răhaz iş eilinav .ăniăf uc lusav nî ănraotsăr es .taula ed iţăcub ie răceif aetatămuj ep ăţilivom o etâc enup es .etpal .arutnu ătaot snirpuc a aniăf ec ănâp ăcetsema eS .enrac uc ătităge rp if etaop itşo rip urtnep arutulpmU .ăniăf g 004 ECIAOZNÂRB .etui cof al rotpuc al coc es iş sus iam ac lef al itşo rip caf es .ătnâmărf eS .)treif etpal ep ed ănâtnâms( so rg camiac ed rahap nu.tucse rc a alaedămălp dnâC .mc 51 ed etartăp eiat es .enib lutaula ătnâmărf eS .tnu ărugnil 1 .175 .tot ed enib ătnâmărf es iş ătucserc alaedămălp iş ăguada eS .sav ed etşepil iam es un lutaula dnâc iş et raped iam ătnâmă rf eS .tnu ăţirugnil 1 .atsaeca iş egnu es .tsug ăpud răhaz iş eilinav .a rutnu ătaot sni rpuc a aniăf ec ăpuD .ae ras iş lu răhaz .mc 9 — 6 ed eta rtăp eiat es e riţbus ae rp un taula ed aiaof ednitnî eS .rtnid taula nu ecaf eS .075 .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .eidjord g 03 .ăţudlăc ăpa uas etpal atâta enup es tatnâmă rf aL .lutnu uc io ed uas ăcav ed aznâ rb ta rapes ătnâmă rf es ă rutulpmu u rtneP .nub cof al rotpuc al uad es iş uo uc gnu es .eras .iş tipot tnu uc ănap o uc egnu es .eletpal .e rat ed tivi rtop taula nu ăniţbo es ăs tâc .ăpa nî taium luteged uc roşu dnâsăpa .teged nu ed esaorg eliof dnâ r ep dnitnî es iş ăuod nî etrapmî es .luo ăguada es .ăvat o ep ăzaşa es iş tutăb uo uc gnu eS .eiaof ărugnis o iopa ednitnî eS .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .ăru tnu g 051 .eiaof amitlu enup es arpusaed rai .gnul nî ednitnî eS .aznâ rb ăsai un ăs ac enib csepil es iş coljim e rtăc ătado cuda iam es iulucilp eliruţloC .ţudlăc etpal tâta iş ae ras .ăvat nî coc es iş tutăb uo uc arpusaed ep gnu eS .etpal rahap 1 .e ras ed farp nu .a rpusaed etatămuj ătlalaec eiaodnî es .eidjo rd nid ălaedămălp o ecaf es ta rapeS .etui cof al .e ro ie rt ac ric tecnî ăcsae rc ăs l-udnâsăl .e ras ăniţup iş ăniăf ed lunu .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ăniăf ed nmup nu iş ţudlăc etpal ed ăcşaec ½ .965 .eidjord g 05 .ătijărp ăpaec uc tacetsema ifot rac ed e ruip .ăniăf rahap 1 .ielu ed anu iş tipot tnu ed ărugnil .ătlum ărutnu nî csejă rp es uas .cilp ed ămrof nî .601 .ăznârb .ă rutulpmu ed ăţirugnil o etâc arpusaed enup es .rotpuc nî coc eS .ăcsaepil es ăs ac eteged e rtnî elinig ram gnârts eS .ătiels ăru tnu uas tnu g 52 .aniăf .ăru tnu irugnil 2 .)365 .e riţbus ed etaop es tâc .ăniăf g 005 TIPSOD TAULA NID ITŞORIP .rahap iunu aemirăm ed ednuto r em rof eiat eS .arpusaed ănâmă r ăs aihcum tâcnî leftsa .ăuo 2 .ăru tu lpmu urtneP .ăznârb g 002 :ăru tu lpmu urtneP .ătiels enib arutnu enup es iş coljim al col ecaf es .sav ep ăd iş iniâm ep ed edni rpsed es lutaula ec ănâp .mc 21 ep 6 ed i ruihgnutperd nî eiat es iş ieţiăt urtnep ac ăsao rg iam avec aiaof ednitnî eS .ătitocolc ă rutnu ed irugnil ăuod uc etşe răpo es iş sav nu-rtnî ăniăf ătsaeca nid 4/1 ac ric enup eS .ic repuic .tucse rc a dnâC .rtnî aniăf en rec eS .ăniăf ăniţup arpusaed tarăse rp a-s ec ăpud .865 .etartăp ezem rof ăs tâcnî leftsa .ăznârb uc ulpmu eS .uo 1 .v( ”iţreif işanuţloC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca .elăuo ăguada es .ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep ănraotsă r es .ece r al ăcsaenhido es ăs etunim 01 ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca eS .u rtap nî etşe rutăpmî eS .eiaof auod a arpusaed ăzaşa es . rotpuc al iopa coc es iş ăniăf uc tarăserp tev reş nu ep ăcsae rc ăs ăsal eS .coljim e rps eliruţloc c rotnî es .camiac rahap 1 ENRAC UC ELEŢNICĂLP .ţudlăc etpal atâta iş ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o .elaom ed tivi rtop taula nu ăniţbo es ăs tîcnî .ece r al et rap o al ăd es .âniăf ăţirugnil 1 .ăguada es .eteged e rtnî elinigram enib dnâgnârts .

ăcsae rc ăs et rap o al uon nid ăsal eS .ae ras iş luşi rg .ăniăf ărugnil 1 .ăznârb g 003 :aru tulpmU .etpal ărugnil 1 .e ras ăniţup iş ăpa uc ăţita rc o treif al enup eS .475 .e ras iş ăniăf .csebla es ănâp lurăhaz uc eliruşuneblăg ăcae rf es pmit e rtnÎ .675 .uo uc ătace rf ăcav ed ăznâ rb nid ă rutulpmu u rtnep aznâ rb etşetăge rp es pmit e rtnÎ .eras .v( sus iam ed eliţătitnac .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .lus ecaf es iş u rtnuănî ela retal elinig ram c rotnî es .ănâtnâms . rotpuc al coc es iş aţilucruf uc i ro avetâc ed aznârb ăpaeţnî es .eras .răhaz .ăcav ed ăznârb g 052 IŢREIF IŞANAPAP .ănâtnâms .ăcşirh ed ăniăf ed rahap nu ăguada iam es .enrac uc eleleţnicălp ac iamcotnî coc es iş lutaula ecaf eS .e ras ăniţup sup a-s e rac nî etpal uc ătiodnî ănâtnâms ed acşaec o ănraot es .ăţaeclud urtnep elec uc lef al .uo uc egnu eS .ă rutulpmu u rtneP .uo 1 .ăgnup ed ăm rof nî iulutaula elinigram ănuda es iş ăznârb ed ănub ăţirugnil o etâc enup es .aniăf sav nu-rtnî en rec eS .rtnî ăcae rf eS .e ras ed farp nu iş ăniăf .)965 .şirg irugnil 3 .ednuto r etşulăg icim ăniăf nî ătaium anâm uc caf es .etnib reif ărutnu nî csenemu r es iş ielu ed ăţirugnil o uc tacetsema uo ni rp uad eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .)etitălc urtnep acoc tâced ăsao rg iam avec eif ăs eiube rt inilb u rtnep acoc( dlac etpal niţup ăcnî .e ras iş ăniăf .eras .anâtnâms uc ăcav ed aznâ rb ăcaerf es tarapeS .275 .375 . răhaz ă răf rad . răhaz ă răf .ăru tulpmu urtneP .e rat ed tivirtop eiţizopmoc o eniţbo es ănâp enib ăcetsema eS .ăcşirh ed ăniăf rahap 1 .a rpusaed iţot uc ăcidir es ănâp niţ es iş iişanapap nup es .tipot tnu uc .etacot etpaocsăr ăuo .701 .v( ”tipsod taula nid itşoriP“ al ac iţătitnac işaeleca .repip .ăuo 2 .uo 1 .uo 1 .775 .v .tnu uc ăsnu ăvat o ep .ăuo ăuod nid etitălc 81 — 61 caf eS .io ed ăznârb g 001 :aru tulpmU .edlac ăsam al csev res es iş eletla etsep elenu ăzaşa eS .rtnî etaot ăzaşa eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş ţudlăc etpal ed ărugnil o uc ătaium aidjo rd ăguada eS .alaedămălp uc ăcetsema es .ăti repocsed işutot aznârb dnâsăl .eletitălc ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .tacif uc aenemesa ed etulpmu if toP .eras .ăniăf ăţirugnil 1 .ăcav ed aznâ rb uc io ed aznârb ăcae rf es .etui cof al .)865 .ăcim ăpaec 1 .luteged ărefus tâc ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .iş e ras ed ăţi rugnil etatămuj o .i ram etocolc nî b reif ăcad( cim et raof cof al etunim 01 ac ric ăb raif ăs ăsal iam es iş etrap o al aţita rc ega rt eS .ăzaelu r es iş urtnuănî elinig ram c rotnî es .itşo rip urtnep ac tucse rc taula nu ecaf eS .etpal .v .taula ed aiaof ednitnî eS .temsep ărugnil 1 .tacot iş t reif reie rc .uo nu .etpal ăcşaec 1 .etitălc urtneP ĂZNÂRB UC ETITĂLC .taula urtneP )ECIAOZNÂRB( IHCŞURTAV .ăcav ed ăznârb g 001 .ămugel eci ro al ă rutinrag ac csev res eS .ăme rc o ac enived ec ănâp ăcae rf es iş titocolc etpal ed ăcşaec o uc etşe răpo es .)175 .ărcam enrac g 052 :arutulpmU .)ă raoi ruf raf o ac( i ram iam avec ednuto r em rof eiat es .cof al ătnetsize r ăm rof o.ae nid arugnil uc ai eS .eras .elăuo uc ăcav ed aznâ rb no rtsac nu.coljim al ă ruticnâda o e raceif al ecaf es luteged uc iş iniâm e rtnî niţup cset rut es .ăcnuş .ăuo 4 .ăniăf erahap 2 INILB .v( ”enrac uc atnicălP“ urtnep ac enrac ed gk 4/1 etşetăge rp eS .ănâtnâms ărugnil 1 .tnu irugnil 2 .e rci .ăru tnu ărugnil 1 .136 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .etitălc urtneP ENRAC UC ETITĂLC .575 .cte eled ras .v( ”enrac uc eleţnicălP“ al iş ac iţătitnac işaeleca taula urtneP ĂZNÂRB UC ELEŢNICĂLP .ămups etutăb eli ruşubla .ăniăf ăţirugnil 1 .etitălc al ac es-udnâdeco rp .ăuo ăuod nid etitălc 81 — 61 caf eS .136 .tocolc nî ăd apa dnâC .răhaz ărugnil 1 .rasecen etse ăcad .)665 .eidjord g 03 .enrac ed ăţirugnil o ătitălc e raceif nî enup eS .eiţizopmoc nid arugnil uc ănraot es iş eiagit o-rtnî ărutnu uas tnu egnicnî eS .ăro ed etatămuj o rotpuc al uad es iş ăsar aznârb ă rase rp es arpusaed .uo nu .

tev reş nu uc ti repoca .eclud ăz rav uc iş ecaf top eS .v( ”enrac uc atnicălP“ al tată ra a-s muc aşa aenrac etşetăge rp es pmit e rtnÎ .e rat ae rp eif ăs eiube rt un aiţizopmoC .rtnî elirămuj a rpusaed dnitnî es .etartăp eiat eS .ărutnu uas tnu g 06 .ăniăf .repip .ăuo 2 .ielu ăcşaec 2/1 IRĂZRĂV .)765 .ăru tnu uas tnu g 06 .801 ICANOZOC .ărdup răhaz uc uas ănâtnâms uc .ielu irugnil 2 .ăpa uc .rotpuc al coc es iş sa r nazem rap uas nemihc ă rase rp es .ăniăf .enrac ăniţup coljim al enup eS .ăniăf ăţirugnil 1 .085 .răhaz ărugnil 1 . răhaz ed ărugnil o iş aidjo rd taium ua-s e rac nî eletpal ănraot es iş coljim al col ecaf es .v .ăniăf g 005 ICAGOB .esaoiciled eleţă răs niţbo eS .ălusnep o uc roşu csezemu eS .rtnî ăcae rf eS .uo 1 .e ras .etpal irugnil 2 .uo uc arpusaed gnu es .iirutnu lutipot al ed esamăr irămuj eiruf raf o ep csetăge rp es pmit niD .snicnî enib rotpuc nî coc es iş tutăb uo uc gnu eS .eiaof o ednitnî iam es taula ed eleţişămăr niD .noie rc iunu aemiţăl ed eşanotsab eiat es .eidjord g 51 .975 .ămups eli ruşubla ăguada es ămru al iş e ras . repip ed tiţuc ed f râv nu ăguada eS .niv ed rahap iunu aemirăm ed ednuto r em rof eiat eS .ăcav ed ăznârb g 003 IŢIJĂRP IŞANAPAP .ednirpuc tâc ăniăf iş e ras .ăcim iam aec am rof uc taiăt ludno r ăzaşa es a rpusaed rai .ieţiăt ed ac iof ăuod dnitnî es taula niD .tivi rtop cof al ăvat nî coc eS .ăru tnu irugnil 2 .ărcam enrac g 052 :arutulpmU .rtnî lutaula ednitnî eS .aenig ram enib ăcsaevirtop es ăs eiţneta uc .v( ”uâ rb nî elaoP“ al ac ecaf es ăznârb ed arutulpmU .nub cof al coc es iş nemihc ed ebaob avetâc ăraserp es .ăcim ăpaec 1 .eras .ăcav ed ăznârb g 051 :arutulpmU .ătnâmă rf eS .repip iş e ras .ş rob uc etnianî iam ătirăpo eiube rt e rac .ece r al etunim 01 ăd es iş u rtap nî etşe rutăpmî es .grucs eS .185 .875 .ă rutnu ă rugnil 1 .ătarum az rav tnurăm eiat es pmit niD .ănâtnâms uc iţnib reif et raof csev res eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .)665 .ăvat nid ăledno r o etsep ăzaşa es roi retxe c rec e raceiF .taula ed asam ep aniăf en rec eS .repip .)cseiuic ret es iişanapap .şirg ărugnil 1 iş ăniăf irugnil 2 uas ăniăf irugnil 3 .elaom ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .iţ răp elebma ep .v .116 .i ram ed iţivi rtop işanapap ăniăf nî ătaium anâm uc caf es iş eiţizopmoc nid arugnil uc ai eS .ăpa ăcşaec 2/1 .e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî es e rac nid csezuţna rf taula nu ecaf eS .)etşenemu r es un( ielu ed irugnil ăuod uc roşu etşejărp es iş ămaez ed enib egrucs es .385 ĂSAC ED IRUICLUD IŞ IRUTAULA .eras .ătarum .enrac uc eliruetap ac lef al caf eS .mc 2 ac ric ed ăsaorg eiaof o ednitnî es e rac ăpud .irămuj g 052 .lage iam tâc tarts nu.eras ăsar ăţirugnil 1 .uo 1 .enib csepil es iş coljim e rps ătado cuda iam es iulucilp eliruţloC .ăcim ăzrav 1 :aru tulpmU .)niv ed rahap iunu arug tâc( ălbat ed ăcim ăm rof o uc eledno r eiat es ăsnitnî aiaof niD .coljim e rps eliruţloc c rotnî es .nemihc niţup iş repip .teged nu ed ăsaorg eiaof o.ăro ed t refs nu ăcsaenhido es ăs ăsal es iş enib ătnâmărf eS .csezuţnarf taula urtneP ĂZNÂRB UC IRUETAP .elăuo ăguada eS .ăpa ed ăcşaec etatămuj .ăz rav uc ulpmu es .atag tnus ec ătadnî .eli ruşuneblăg uc ăcav ed aznâ rb ăţitarc o.etnib reif ă rutnu nî uas tnu nî csejă rp es e rac .285 .iro ie rt ed ăcnî eiţa repo ătsaeca ătepe r eS .ielu ed ăcşaec etatămuj nid taula nu ecaf eS .)ăciuţ ed le răhăp iunu a rug tâc( ăcim iam avec ăm rof o uc lucoljim eiat es etlalelec aL .csezuţna rf taula u rtneP ENRAC UC IRUETAP .csev res eS .cilp ed ăm rof nî .116 .eras .azrav ăsai un ăs ac .ănişam nirp etad .etpal l ¼ .ăuo 2 .tijărp temsep arpusaed ă rase rp es iş tnu uc cse răpo es .etunim 01 ed elav retni al .ecaoc rov es e rac nî avat ep ăzaşa es rol lu rămun nid etatămuJ .

tipot lutnu .ruje rpmî ruj ed ăzaşa es iş csetelpmî es .eilinav .v( tpoc al nup eS .iram icişăb caf es ănâp enib etab es iopa iş aidjo rd uc ăcetsema es .ăniăf ăniţup ă rase rp eS .tăpsaorp tnu g 05 .ae nî sudo rtni luteged ă refus tâc tâta auaiam ti rocăr a-s dnâC .ăcsae rc ăs dlac col nu al enup es iş tev reş nu uc ă repoca es .aniăf iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .eliruşuneblăg ăcae rf es .)urtil 2/1 acric( erec es tâc etpal .ănâtnâms g 057 :arutulpmU .785 .e ras ed farp nu .e ras ed farp nu .atag tnus dnâC .ăuo 3 .e ras uc iâtnî .taula ed aenig ram etsep ăsnî ăcae rt un ăs .885 .e rat ae rp e rap lutaula ăcad rai .ăniăf g 04 .ăuo 3 .titocolc etpal niţup uc ăniăf ed irugniI 4—3 ăcim ălao o.ăniăf .iemrof aetatămuj al ăgnuja ăs eiube rt un lutaulA .avat snu u rtnep tnu ărugnil 2/1 .dnuf ep taula ed aiaof ăzaşa es .ăsaomups ăme rc o ac caf es ec ănâp enib ăcae rf eS .aznârb iş tâc .lurăhaz iş lutnu uc aznârb ănue rpmî ăcae rf eS .lumo r .ăniăf gk 1 ICIMONOCE ICANOZOC .iruşuneblăg 5 .mo r ărugnil 1 .irubmâs ă răf edifats iş aguăda top es tatnâmă rf aL .lutsed tucse rc a dnâC .rtnî ătunrec ăniăf ed lutse r etsep ănraot es .etalăps iş esela eledifats iş eiâmăl ed ajaoc .işo lococ ăcaf es un ăs enib dnâcetsema .tev reş nu.eras ăţirugnil 2/1 .eiâmăl ed ăjaoc .ănâtnâms nid a rutulpmu etnianid etşetăge rp eS .dlac al tot ăcsae rc ăs ăsal iam eS .ecaoc es e rac nî iivăt aemi răm ed iş mc 5.ăsam ed ăţaf o uc ă repoca es .ăsa r eiâmăl ed ăjaoc ăniţup iş eilinav ed notab etatămuj . rotpuc al ăd es iş edifats ăraserp es .ăcav ed ăznârb g 005 :aru tulpmU . răhaz g 051 .răhaz g 003 .pmit tseca nî .coljim e rps inigram ep ed lutaula dnâcuda .i ruşubla 3 .eli ruşuneblăg dnâguăda ăcetsema es .ţudlăc etpal niţup ăguada iam es .ăcsae rc ăs ăsal es iş ănâtnâms uc lucanozoc urtnep ac lutaula ăzaşa eS .ăcsae rc ăs ăsal eS .e ras ăsa r ăţi rugnil 1 .mo r ed ărugnil o .edifats uas icun uc iş soznu rg răhaz uc ă rase rp es .lutaula tâta uo uc gnu eS .ănâtnâms ărugnil 1 .dnâ r ep elăuo ăguada eS .mor ărugnil 1 .eilinav .niţup etâc niţup .eilinav .ănâtnâms uc lucano zoc uc lef al ecaoc eS .ăuo 3 .sus iam ac lef al ăzae rcul es iş ătnâmă rf es lutaulA .tnu uc anâm egnu es .iulunoie rc aemisorg ed irulus taula ed asam ep caf es iţăcub ăuod etla niD .atag etse dnâC .tneruc nî icin iş ece r col al ăsnî un .lutsed tucse rc a alaedămălp dnâC .dlac al ătuniţ iş ătavoc o.răhaz g 952 .e ro .ăniâf gk 1 .ă ro o ac ric niţ es iş tivi rtop cof al )228 eniâp .i ruşuneblăg 5 .io ed ăznârb g 005 :aru tulpmU .ie rt ăuod ac ric ăcsae rc ăs ăsal es iş .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .uo uc egnu es .iruşubla 4 .etpal ăcşaec 1 .ticăr a-s ec ăpud ăm rof nid etaocs es .685 .585 .eras .sot etse ăcad uas tasip lu răhaz uc iopa .eidjord g 05 .ămups etutăb eli ruşubla iş ţudlăc etpal niţup .ărtsae ref ed uas ăşu ed etraped .tnu uc esnu em rof nî nup es iş ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep csetelpmî es .ăcav ed ăznâ rb uc lucanozoc uc lef al ecaf eS .ăm rof nî ănraot eS .tnu uc avat egnu eS .iruşuneblăg etsep niţup etâc tanrut iş ănif ătis o.uo uc aenig ram egnu eS .canozoc ed taula g 004 ĂCAV ED AZNÎRB UC CANOZOC . răhaz .ăro ed etatămuj o niţup lec ătnâmă rf eS .)uicoljim canozoc nu urtnep( canozoc ed taula g 004 ĂNÂTNÂMS UC CANOZOC .rtni rp tun rec .ăcsae rocăr es ăs ăsal es iş em rof nid tocs es .iivăt aenigram ed etipil .esela tsof ua ec ăpud .ele e rtnî ăcsaenu es ăs ac .răhaz ed ăciţăcub o iş )lutaula etşe rc iam un iş etşe răpo es aidjord ece raoed etnib reif eif ăs eiube rt un( ţudlăc etpal niţup uc aidjo rd eiaom eS .eilinav .e ras .edifats g 52 .eiâmăl ed ăjaoc .etlalelec iş anâtnâms .iruşuneblăg 7 .tnu g 052 .luielu enup eS .rtnî es retş iş etalăps .ăniăf irugnil 2 .ămups i ruşubla 3 .ărutnu g 001 .ailinav enup es ămru aL .canozoc ed taula g 004 IO ED ĂZNÂRB UC CANOZOC .le nid iţăcub uai es .dlac al ăzaşa es .901 ĂTARUBZ ĂZNÂRB UC CANOZOC .ielu i rugnil 3 .485 .0 ac ric ed ăsao rg eiaof o ednitnî es canozoc ed lutaula niD .răhaz g 001 .ăm rof nî ănraot es iş .ielu irugnil 2 .mo r ărugnil 1 .eletepac dnâsăpa .)urtil 2/1 ac ric( e rec es tâc etpal .rtnî cse răpo eS .eidjo rd g 05 .eletpal iş aniăf iopa .eli ruşubla ăguada es .ătavoc nî lutaula ănuda eS .e raoluc al ădihcnî es -ăs ac .ăniăf ărugnil 1 .dlac .

ămups etutăb iruşubla 6 elec nup es ămru al iş enib lutot ăcetsema eS .igertnî ăuo 2 .rtnî arutulpmu ednitnî es .e ras ed ăţi rugnil 2/1 uc etace rf iruşuneblăg ăuod iş ige rtnî ăuo ăuod .iruşuneblăg 2 .295 .eledifats iş elăuo nup es .ăme rc o ac ecaf es ănâp .ti rocăr a-s ec ăpuD .dnuf nu bus ăro ed etatămuj o âzaese rp es iopa .etpal itşec 4 :aru tulpmU .etpal uc luşirg eb reif eS .răhaz irugnil 2 .eras ed farp nu .ănilinav uas eilinav .ălaedămălp ănraot es iş coljim al col ecaf es .aniăf ătavoc nî enrec eS .răhaz g 001 .ătis nirp ece rt es e rac eclud ăznâ rb o eniţbo eS .e ras ed farp nu .so rg ed tivi rtop bla sos nu ecaf eS .canozoc ed taula g 004 ŞIRG UC CANOZOC .ănilinav uas eilinav .răhaz g 051 .rasecen etse ăcad( ătnetsisnoc ed tivirtop atsap ecaf es ănâp ăcae rf es iş titocolc etpal ed ăcşaec 2/1 uc etşe răpo eS .răhaz irugnil 4 .ăcsae rc ăs ăsal eS .so rg iam ta rts nu.etpal ăcşaec 1 .etanicăm icun g 005 :aru tulpmU .095 .ăuo 3 .edifats iş eilinav ed notab etatămuj .ămups tace rf lutnu iş dnâguăda .ăvat nid lutaula etsep arutulpmu ănraot eS .eiâmăl ed ăjaoc .eilinav .canozoc ed taula uc am rof ăca rbmî eS .canozoc ed taula g 004 .etpal irugnil 3 .răhaz irugnil 4 .rtnî tot uc ănâtnâms uc ănraot es snirp enib etse dnâC .ăro o ac ric tivi rtop cof . răhaz ed irugnil ăuod uc ămups lutnu ăcae rf eS .canozoc ed taula nî ătacărbmî amrof nî aiţizopmoc ănraot es iş enib lutot ăcetsema eS .ăniăf irugnil 2 .tnu ărugnil 1 :arutulpmU .şirg ăcşaec 2/1 .eras ed farp nu .)eclud eif ăs eiube rt arutulpmu( talinav lurăhaz .tivi rtop cof al . ĂCUN UC CANOZOC .gnul nî etaiăt iş etiţăruc eladgim uc ulpmu es iulujali rg elirulog rai .a rpusaed etatue rg o uc .tăpsaorp tnu g 041 .elăuo nup es .011 ae rp roşu enived atsap ece raoed .edifats g 52 .etpal ăcşaec 1 .elaom tlum iam falip nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .talinav răhaz g 001 .zero ăcşaec 1 .etpal ăguada iam es .etşeznârb es eletpaL .ăniăf g 006 al ecaoc eS .oacac g 05 .edifats g 52 .eilinav iş răhaz .195 .eilinav .ătnâmă rf es .tăpsao rp lutnu ăguada es ăznâ rb ătsaeca aL .etpal irugnil 3 .ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .esao rg inâtnâms ienu aţnetsisnoc ăbia ăs eiube rt aiţizopmoC .985 .eras ăţirugnil 2/1 .etpal ăcşaec 2/1 .gnul nî etaiăt .eidjord g 02 .rotpuc al ă ro o ecaoc eS .etpal ed ăcşaec o .ăji rg uc rad .etşetocolc e rac etpal ed irtil iod uc ălao o.ămups iruşubla 4 .etpal ed irugnil ie rt uc ătaium oacac .taruc etpal l 4 :aru tulpmU .ănilinav uc uas eilinav ed ăciţăcub o uc tasip lu răhaz uc eli ruşuneblăg enib ăcae rf es : rotămru lulef nî ecaf es arutulpmU .ăniăf irugnil 2 .ănâtnâms uc lucanozoc al ac lef al .ăme rc o ac ecaf es ănâp tace rf .ănâtnâms uc lucanozoc uc lef al etşetăge rp eS .e ras ed ăţirugnil ed f râv nu uc iş tasip lu răhaz uc ănişam nirp etucert elicun ăcetsema es :arutulpmU .etpal ed i rugnil ăuod uc ătaium oacac ed g 05 ăguada eS .taula ed iriţbus eţivuş nid tucăf jalirg nu ăzaşa es a rpusaeD .i ruşuneblăg 3 .ănâtnâms ăcşaec 2/1 .canozoc ed taula g 004 ĂTALOCOIC UC CANOZOC ED LEF TLA * iş etiţă ruc eladgim arpusaed ă rase rp es .ăuo 6 :aru tulpmU .eteged 3 — 2 ed .eras ed farp nu .tăpsaorp tnu g 001 .oacac g 05 .ănâtnâms uc lucanozoc uc lef al etşetăgerp eS .ă ro ed 4/3 ac ric ecaoc es .ănâm ep ed ednirpsed es iş icişăb lutaula ecaf ănâp .eras ed farp nu .talinav etpal ed ăcşaec o uc snits .ăuo 3 .ţudlăc etpal niţup iş răhaz ed ăţi rugnil o uc aidjo rd eiaom eS .tasip răhaz g 053 .ăg rucs es ăs ăro o ăsal es iş ăznârb ed ae raotăruce rts nî ănraot eS .ănilinav uas eilinav .ăvat nî lutaula ăzaşa eS .canozoc ed taula g 004 ĂTALOCOIC UC CANOZOC .ăniăf ed i rugnil ăuod iş tnu ed ărugnil o-rtnid .şubla uc egnu es .sus iam tată ra a-s muc aşa .ămups eliruşubla iş aniăf .răhaz uc iş etpal uc luze ro eb reif es ărutulpmu u rtneP .eli ruşuneblăg ăguada es .etpal itşec 4 :aru tulpmU .tiunşibo lucanozoc al tâced e rat iam avec eif ăs eiube rt acoC .lu răhaz iş anâtnâms .canozoc ed taula g 004 ZERO UC CANOZOC .etpal ed i rtil iod tnâmăp ed ălao o-rtnî snirp al etnianid enup eS :ii rutulpmu ae rarape rP .ti rocăr iam a-s ec ăpuD .

tnu g 021 .mc 4 — 3 ed ăsao rg aiaof uon nid ednitnî eS .răhaz g 001 .lutaula tâtA .ăniăf g 005 CANOZOC ED ICLEM .eidjord g 01 .ăuod nî et rapsed es tucse rc lutaulA .e ras uc tace rf .coljim al col ecaf es iş ătavoc o.etpal l 3 .ălbat ed ăm rof nî enup es iş ăzaelu r es .canozoc ed taula g 005 )IZENOLOP( CANOZOC ED IEGIRVOC .ăcsae rc ăs ăm rof nî lutaula esal es ăs ă răf .v( csezuţna rf lutaula al ac lef al ăzaetehcapmî eS .ăcun ed iţătămuj arpusaed nup es .eidjord g 03 .temsep irugnil 2 .emignul mc 3 ed iţăcub nî eiat es e rac .irusaec avetâc leftsa eniţ eS .răhaz eţirugnil 2 .eilinav iş răhaz .eras ăţirugnil 2/1 .)elaom /4 .ăcun uc elirunroc iş ac iopa u lpmu es .ece r al ăcsaenhido es ăs ă ro ed 4/1 ăsal eS .răhaz ăraserp es .eilinav iş mo r ed ă rugnil o .etpal uc iopa eb reif eS .u rtap nî lutaula atsaeca atad ed dnirutăpmî .rtnî ăţni refe rp ed .etnib reif po ris nî dnâr ep cudo rtni es rotpuc nid tocs es muC .ănilinav uas eilinav .eţef nid anu ep ăvat nî eliţăcub ăzaşa eS .sus iam ac lef al csetăgerp es acun iş tâc .ue rem dnâcetsema .ănilinav uas eilinav .rtnî .ăpa l ½ .lage iam tâc tarts nu.tnu g 521 :ămerc urtneP .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .395 .ăraluihgnutperd eiaof o etâc dnuf ep ednitnî es .695 .teged nu ed ăsaorg eiaof o taula ed asam ep ednitnî eS .răhaz g 052 :poris urtneP .ătirod aemirăm ed .lus ecaf eS .ăniăf g 004 RIFADNART .ănilinav uas eilinav .gi rvoc ed ăm rof nî etşetelpmî es iş ăsam ep roşu aişâf etşecusă r es .coljim erps niţup cuda es eletepaC .nub cof al coc es iş şubla uc gnu es .ătal tâced ăgnul iam i ro ie rt ed .111 ăs eiube rt lutaulA .ăţni rod ăpud .ătartăp iam tâc eiaof o lu roticus uc ednitnî eS .taula ed ătacub auod a uc ătepe r es u rcul işalecA .795 .)elaom ae rp icin rad .eiaof o ednitnî eS .)385 .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc uc uas edifats uc .)295 .ă rtaip ed ăţiluip o.ăzoculg ărugnil 1 .tnu g 001 .igertnî ăuo 2 .ăzoculg ărugnil 1 .ăcetsema eS .taula iş ăcun e rtnî irulog caf es ece raoed .tivi rtop cof al ecaoc eS .cam g 002 :aru tu lpmU CAM UC CANOZOC .v( ”ăcun uc canozoC“ al ac iţătitnac işaeleca :aru tulpmU .v( canozoc al ac lef al lutaula ătnâmă rf eS .rtnî .frâv erps ăzab al ed l-udnâcrotnî .tnu uc ăsnu . răhaz ed po ris nu ecaf es pmit tseca nÎ .şuneblăg nu iş ige rtnî ăuo ăuod ăguada es .ăcsaerc ăs ăsal eS .ăcun ed arutulpmu nid etatămuj ednitnî es arpusaed iş tutăb uo uc egnu es .şuneblăg 1 .ănilinav uas eilinav .etpal ăcşaec 1 .nub cof al coc es iş ăsnuen avat ep iigi rvoc ăzaşa eS .ţeiugnul iam ihgnuirt ed ămrof nî eiat es .dlac al ăcsae rc ăs ăsal eS .ătitocolc ăpa le etsep ănraot es iş ăţita rc o.ăuo 3 .lutnu ăguada eS .tivirtop cof al coc es .răhaz g 002 .nroc ed ămrof nî .lus ecaf es iş eiaof ep acun ednitnî eS .ăuod nî etrapsed eS .rtnî aniăf en rec eS .ăcun nid etatămuj ednitnî es arpusaed .eiruf raf ep ăzaşa es iş etnib reif lupo ris nî iigi rvoc dnâr ep cudo rtni eS .enib ăzaesip es iş ăpa ed eg rucs eS .eras ăţirugnil 2/1 .)116 .ece r ăpa uc lucam ălaps eS .ie rt nî etşe rutăpmî es .)12 .uo uc gnu eS .iiţla etsep iinu .răhaz g 052 :poris urtneP .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .tăpsaorp tnu g 521 .etpal ed rahap 1 .mor ărugnil 1 .ăniăf etsep ănraot eS . rotpuc al taidemi uad es iş uo uc gnu eS .495 .sus iam ed aiţa repo ătado ăcnî ătepe r eS .ătado cam niţup etâc dnânup .ăpa l 2/1 .ăniăf uc ăta răse rp asam ep eiaof ami rp ednitnî es .)ăţnirod ăpud( mor niţup .ăme rc o ac ecaf es ănâp etpal niţup iş răhaz ed eţi rugnil ăuod uc aidjo rd ăcae rf es ta rap-eS .temsep .p( ăzoculg ed ă rugnil o iş ăpa .ăsao rg ed lutsed ătsap o ecaf es ănâp .495 al ac lucam etşetăgerp eS CAM UC IRUNROC .lage iam tâc tarts nu.rtnî iopa enup es .ăţaehg al ed eif ăs eiube rt un( tăpsao rp tnu ed ătacub o coljim al enup eS .teged nu ed ăsao rg .emiţăl mc 2 iş emignul mc 03 ac ric ed iişâf eiat eS .mor ărugnil 1 .”ăcun uc canozoC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCUN UC IRUNROC .canozoc ed taula g 005 cse rătnâc eS .ăcun uc iec uc lef al icanozoc caf es ărutulpmu ătsaeca uC .ărdup răhaz g 001 .595 .dlac eletpal .895 .icişăb ecaf es ănâp enib ătnâmă rf eS .

211

.)495 .v( cam uc uas )295 .v( ăcun uc ătiucolnî if etaop adalemraM .tivi rtop cof al ecaoc eS .uo uc egnu es iş ăzaelu r es ,ădalemram ednitnî es a rpusaed ,ă raluihgnutperd eiaof o ednitnî es ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam eP ,ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt lutaulA .ănâm ep ed ednirpsed es iş icişăb ecaf lutaula ec ănâp ătnâmă rf eS .e ras iş mo r ed ă rugnil o ,talinav răhaz ed i rugnil ăuod ,ielu ed anu iş tăpsao rp tnu ed ărugnil o ,eletpal ,elăuo ăguada es ,ăniăf uc luno rtsac nî alaedămălp ănraot eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp ,etpal niţup iş răhaz ed eţirugnil ăuod uc aidjo rd ăcae rf es tarapeS .coljim al col ecaf es iş e ram no rtsac nu- rtnî aniăf en rec eS .eras ăţirugnil 2/1 ,mor ărugnil 1 ,talinav răhaz irugnil 2 ,ielu ărugnil 1 ,tăpsaorp tnu ărugnil 1 ,etpal ăcşaec 2/1 ,ăuo 2 ,eidjord g 02 ,ăniăf g 003 CANOZOC ED ĂDALUR .106

.ăznâ rb uc uas nuigam uc ,cam uc ,ăcun uc etulpmu lef al ecaf top eS .etui cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .coljim e rps ărafa nid ,nroc ed ăm rof nî etşecusă r es ătacub e raceiF .iţăcub tpo nî ,ezar nî eiat es e rac )ăsam ed e ram ei ruf raf o tâc mac( ădnuto r eiaof o- rtnî ednitnî es ,ătacub e raceif dnâ r ep ai es ,elage iţrăp iert nî etrapmî es ,ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep ănraotsăr es ,tucse rc a lutaula dnâC .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .etraped iam lutaula ătnâmărf es ec pmit nî ,niţup etâc niţup tanrut ,luteged i refus etaop tâc etnib reif ,tipot ,tăpsao rp lutnu ăm ru al iş rasecen etse iam ăcad ,etpal niţup etâc dnânrut ,anâm uc iopa ,a rugnil uc iâtnî ăcetsema eS .)elaom ae rp taula nu eniţbo es un a urtnep lutecnî uc ăguada es( ţudlăc etpal iş eilinav ,eras ,mo r ed ăţi rugnil o ,lu răhaz ,luielu ,eliruşuneblăg ,aidjord enup es ,coljim al col ecaf es ,aniăf ătavoc nî enrec eS .ţudlăc etpal ed ă rugnil o uc aidjo rd ăcae rf eS .)ld 4 acric( erec es tâc etpal iş eras ăţirugnil 2/1 ,talinav răhaz uas eilinav ,mor ărugnil 1 ,răhaz irugnil 3 ,tăpsaorp tnu g 001 ,ielu irugnil 3 ,iruşuneblăg 2 ,eidjord g 52 ,ăniăf g 005 CANOZOC ED TAULA NID IRUNROC .006

.u rtnuănî edu rc nâmăr iş edepe r aerp csejărp es ,etnib reif ae rp etse ăcad ,elişogog ăzaenue rgnî es ece r etse ăcad ;ăsnicnî ed tivirtop eif ăs eiube rt arutnU .ruje rpmî ăbla enigram uc ,ii rua-enemu r tnus dnâc etişue r tnus elişogoG .talinav răhaz ărase rp eS .arutnu ăgrucs es ăs ac ,ăm râs ed rată rg nu ep tocs eS .etrap ătlalaec ep iş somu rf ăcsaejărp es ăs ,ădnuto r ămrâs o uc c rotnî eS .soj nî aţaf uc ,etnib reif ărutnu nî dnâ r ep elişogog nup eS .e raotăpăcnî ăţita rc o- rtnî ,arutnu egnicnî eS .lef al elişogog caf es iş taula ed ătacub auod a iopa ednitnî eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş tev reş tla uc ă repoca es ,ăniăf uc tarăserp tev reş nu ep elişogog ăzaşa eS .lutaula telpmoc dnâznurtăp ,ăm rof işaeeca uc uon nid eiat es ,etaot eti repoca tnus dnâC .)ele e rtnî ăniăf ăbia un ăs( ăcsaepil es ăs ac luteged uc ruje rpmî ăsapa es iş ădalemram uas ăţaeclud etsep ăzaşa es e rac eledno r ,ăm rof işaeeca uc ,eiat es eiaof ed etatămuj âtlalaec niD .ten roc nu uc ădalemram ăniţup uas )ele nid amaez ăg rucs es ăs ac ,ăţivăt o- rtnî ,ănişam ep etunim avetâc niţ es enişiv ed elebaob( ăţaeclud nid ănişiv ed bob nu etâc enup es dno r e raceif ep iş )eiat es ăs ărăf( u rtemaid mc 6 ac ric ed irudno r ,ălbat ed ăm rof o uc ,eiaof nid etatămuj ep ănmaesnî eS .mc 1 ed asao rg eiaof o ednitnî es iş ăuod nî etrapmî eS .ăniăf uc ăta răse rp taula ed asam ep ănraotsă r es iş ,iopanî aed ăs ac ,uon nid ătnâmă rf es ,tucse rc a lutaula dnâC .dlac al ăcsae rc ăs ăsal eS .icişăb ecaf lutaula ec ănâp dnâtnâmă rf ,niţup etâc ,dlac tipot lutnu ăguada es ,ănâm ep ed lutaula ednirpsed es dnâC .)aniăf e rec tâc enup es etpal( ătatnâmă rfen ăsnî ,elaom eif ăs eiube rt acoC .aniăf ătaot ăsnirpuc etse ec ănâp ,ţudlăc etpal iş ăniăf vitanretla dnâguăda ,ătnâmărf es iş alaedămălp enup eS .lu răhaz uc iopa ,ae ras uc eliruşuneblăg ăcae rf es ,lutaula ătnâmărf es e rac nî lusav nî ,ta rapeS .ăcsaepsod ăs dlac al ăsal eS .ănâtnâms o ac ăsao rg ăcoc o ăniţbo es ăs tâcnî leftsa ,ăniăf ed irugnil 3 — 2 uc ăcetsema es iş dlac etpal niţup uc aidjo rd eiaom eS .erec es tâc etpal ,ănilinav uas eilinav ,eras ăţirugnil 2/1 ,eidjord g 52 ,iruşuneblăg 4 ,tnu g 05 ,răhaz g 05 ,ăniăf g 005 )ELFARC( ĂŢAECLUD UC IŞOGOG .995

.ă rdup răhaz uc ărase rp es atag tnus dnâC .tivi rtop cof al coc es iş şubla uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .)ăcsae rc ăs col ăbia ăs ac etasednî aerp eliţăcub ăzaşa es un( tnu uc ăsnu ,ădnuto r ămrof o- rtnî ,eţef nid anu ep ăzaşa es e rac ,mc 4 — 3 ed iţăcub nî eiat es iş lus ăzaelu r eS .m rofinu iam tâc tarts nu- rtnî tnu ed ame rc ednitnî es arpusaed rai ,mc 1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî es ,ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep ănraotsă r es ,tucse rc a lutaula dnâC .ămups ecaf es ănâp tasip lu răhaz uc tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .elaom ed tivi rtop eif

311

.eras ,ănula o tâc eidjord ,iruşubla 2 ,ădlac ăpa ld 3 ,ielu irugnil 2 ,ăniăf g 002 ELENĂGIRF ED TAULA .706

.nuşuneblăg ie rt iş aguăda top es taula işaleca aL .cte eilinav ed ăme rc uc trot u rtnep dnuf ac uas etrat al ăzaeţniube rtnî eS .iz auod a ănâp ăjirg ă răf tasăl if etaoP .ece r al e ro ăuod eniţ es iş tev reş nu uc ă repoca es ,col nu al ănuda eS .citsale lutaula ănived un ăs ac edepe r ătnâmă rf eS .)iiniăf aetatilac ăpud niţup ăzai rav etatitnac ătsaeca( ăpa ed ld 2 ac ric iş e ras ed fa rp nu ,lu răhaz ,anâm uc niţup taium ,tăpsao rp lutnu enup es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .eras ,ăpa ld 2 ,răhaz ăţirugnil 1 ,tăpsaorp tnu g 521 ,ăniăf g 052 ETRAT ED TAULA .606

.ăti rod ae raţniube rtnî ăd es i iopa ,etunim avetâc ecusu es ăs ăsal es lutse r rai ,epu r es ruje rpmî ăsao rg ăsamăr aenig raM .ăragiţ ed ăţiof o ac e riţbus tucăf a-s aiaof rai ,iesem aenig ram ed ce rt iulutaula elinig ram ec ănâp ,ăpur es un ăs ăji rg uc ruje rpmî ruj ed ednitnî es e radbăr ătlum uc iş arpusaed taula ed aiaof enup es ,ăniăf ărase rp es ,ăta ruc ăsam ed âţaf o enup es eirătăcub ed asam eP .ă ro ed t refs nu aets ăs ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es ,auaeg rev uc eiaof o iopa ednitnî eS .)ătizlăcnî ăţita rc o uc uas( dlac tot tev reş nu uc ti repoca ,)demu un rad( dlac col nu al etunim 01 ăsal es ,ăsam ed tutăb iş tatnâmă rf enib tsof a ec ăpuD .eiube rt iam ăcad ădlac ăpa ăniţup etâc dnâguăda ,elaom tlum iam ,tivi rtop taula nu ecaf eS .anâm uc ătnâmărf es ,ădni rp es ăs lutaula epecnî dnâc rai ,arugnil uc iâtnî ăcetsema eS .ădlac ăpa ed ăcşaec o iş ae ras ,luielu enup es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ădlac ăpa ăcşaec 1 ,eras ăţirugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ăniăf g 005 ĂTNICĂLP ED TAULA .506

.ăcoc u rtnep lutaula iş ecaf es lef işaleca nÎ .tacsu col al ,ăznâp ed cas nu- rtnî pmit tlum iam a rtsăp top es iţacsu enib iieţiăT .enib ăcusu es ănâp ăsal es iş snitnî tev reş nu ep uas taula ed asam ep iieţiăt eitşă rpmî eS .e riţbus ed etaop es tâc eiat es e rac ,lus nu eiaof e raceif nid ecaf es ,etacsu ed tivi rtop tnus dnâC .eiaof auod a ednitnî es pmit tseca nÎ .ăcsaecibz es ăs ăsal es iş tev reş nu ep ăzaşa eS .e riţbus ed etaop es tâc eiaof o auaeg rev uc ednitnî es etatămuj ătlalaec nid rai ,ecusu es un ăs ac ,ăţitarc o uc ti repoca etrap o al ăsal es etatămuj :ăuod nî lutaula et rapmî eS .e rec es ăcad ăniăf dnâguăda iam ,tasednî ed lutsed enived ănâp ,lutaula enib ătnâmărf es iş anâm uc iopa ăzae rcul es ,ăniăf ăniţup dni rpuc ănâp ,ăţirugnil o uc elăuo iâtnî ăcetsema eS .e ras ed ăţirugnil ed f râv nu iş )iţătămuj ăuod( ăpa uc ijoc ăuod iş dnâguăda elăuo graps es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .eras ,ăpa irugnil 2 ,ăuo 2 ,ăniăf g 003 IEŢIĂT ED TAULA .406

.cam uc uas icun uc elpmu top es ădalemram ed col nÎ .etui cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs niţup ăsal eS .f râv erps ăzab al ed ,lunroc ăzaelu r es iş ădalem ram ăniţup e raceif ep enup eS .i ruihgnuirt tpo dnâm rof ,iţăcub tpo nî ,eza r nî et rapmî es ie ludnâ r al e rac ,e ram iam tâc ,ădnuto r eiaof o- rtnî ednitnî es ătacub e raceif iş iţăcub icnic nî etrapmî eS .ăcsae rc ăs ăsal es ,enib lutaula ătnâmărf eS .eilinav ,mo r ,ae ras ,lu răhaz ,etpal niţup nî etnianî iam ătaium aidjo rd ,luielu ,eletpal ănraot es ,coljim al col ecaf es ,sav nu- rtnî aniăf en rec eS .ădaleinram ,eilinav ,mor ,eras ed ăsar ăţirugnil 1 ,răhaz irugnil 2 ,eidjord g 03 ,ielu uc niv ed lerăhăp 1 ,etpal rahap 1 ,ăniăf g 005 UO ĂRĂF ,ETIPSOD IRUNROC .306

.nub cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .ăznârb ,ădalemram ,ăcun uc ulpmu es e rac irunroc caf es iş iţăcub tpo nî ,ezar nî ătacub e raceif etrapmî eS .dnuto r iam tâc dnitnî es e rac ,iţăcub icnic nî lutaula etrapmî eS .ăcsae rc ăs ăsal es ,enib ătnâmărf eS .etpal niţup iş mo r ,e ras ,răhaz uc ătaium aidjo rd ,luo ,ădihcil un ,ătiels enib ,ece r arutnu enup es ,coljim al col ecaf es ,sav nu- rtnî aniăf en rec eS .erec es tâc etpal iş eilinav ,mor ,eras ed ăsar ăţirugnil 1 ,răhaz eţirugnil 3 ,eidjord g 52 ,uo 1 ,ăru tnu g 052 ,ăniăf g 005 TIPSOD TAULA NID IRUNROC .206

411

.cte etrat ,etnicălp al iv res etaop taula tsecA .e ras ed farp nu ăguada eS .elage iţătitnac nî tăpsao rp tnu iş ăniăf ,ăcav ed ăznâ rb nid taula nu ătnâmă rf eS ĂZNÂRB UC TAULA .906

.tpoc al etşe rc un iş citsale enived ece raoed ,tlum ae rp tatnâmă rf eiube rt un aenemesa eD .iz auod a ănâp ece r al ta rtsăp iş nuja nid tucăf etse ăcad degarf iam etse lutaulA .cte enrac uc ,enu rp uc ,enişiv uc etnicălp al ăzaeţniube rtnî es iş ăcsaenhido es ăs etunim 01 ăsal es ,ă repoca eS .e ras ed fa rp nu iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ,ăniăf ed ăcşaec o ,)t reif etpal ep ed anâtnâms( camiac ed ăcşaec o- rtnid taula nu ecaf eS .eras ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,ăniăf ăcşaec 1 ,camiac ăcşaec 1 CAMIAC UC TAULA .806

.cte e rem ,ăznârb ,etşep tijărp al etşev res taula tsecA .ămups iruşubla ăuod ăguada es aţniube rtnî l-a ed etnianÎ .dlac al ăcsae rc ăs ăsal es iş eiruf raf o uc ărepoca es ,no rtsac nî ănuda eS .tlum ae rp tacetsema eiube rt un lutaulA .)ld 3 tâced ăcim iam i roetla ,e ram iam dniif iroenu ,iiniăf aetatilac ed edniped ăpa ed aetatitnac( ănâtnâms o ac e riţbus taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa ,col nu al lutot ăcetsema es iopa ,ăpa ăniţup uc aidjo rd ăcae rf eS .ănula o tâc e reb ed eidjo rd ed ăciţăcub o iş )etnib reif un( ădlac ăpa ,e ras ed ăţirugnil ed f râv nu ,luielu ăguada es ,coljim al col ecaf eS .ătunrec aniăf enup es e rac nî no rtsac nu etşezlăcnî eS

tipot a-s ae ras ec ănâp .ae ras tavlozid a-s e rac nî apa ănraot eS .csezuţnarf lutaula ac ătado etşe rutăpmî es aţniube rtnî l-a ed etnianÎ .tnu uc csepo rts es iş ăsam ed ieţef aenigram uc el-udnâcidi r .ănub etatilac ed eif ăs aniăF .ăm rofinu iam tâc emiso rg ed .v( ”ăznârb uc ătnicălP“ al ac iţătitnac işaeleca .răhaz g 57 sulp nî )565 .ătacsu iş ătunrec enib .ieleg rev lu rotuja uc .cte etnicălp .ăpa ăcşaec etatămuj .ătal tâced ăgnul iam i ro ie rt ed eiaof o ednitnî es .ăniăf g 005 CSEZUŢNARF TAULA .ăcsaecibz es ăs etunim avetâc ăsal eS .csezuţna rf lutaula ac lef al ăzaeţniubertnî es iş aiaof ednitnî eS .i ro u rtap ed ăcnî iulutirutăpmî a iş iulusnitnî aiţarepo ătepe r eS .tnu irugnil 2 .2 .enib ătnâmarf es iş .taula ed asam ep aniăf emec eS .mc 1 ed ăsaorg eiaof o ednitnî es auaeg rev uc iş lutaula enup eS .etunim 01 ăcsaenhido es ăs lutaula dnâsăl .ăvat nî iţăcub ie rt uas ăuod ăpacnî ăs tâcnî leftsa .rtnî aniăf en rec eS .e rec tâc ăniăf iş e ras ed fa rp nu .ălage emiso rg ed eif ăs lutarts tâcnî leftsa .tăpsao rp et raof eif ăs lutnU .lus nu ecaf eS .tişue r etse dnâc .ăcetsema es iş lutnu enup es .ăsam ed ieţef lu rotuja uc .ăsam ep ăniăf ărase rp eS .ălpmîtnî es atsaeca ăcad rai .ece r al etunim 01 eniţ iam es .iesem a ăgnul aet rap e rpsnid ăcidi r es e rac .ălage emiso rg ed rad .atag etse dnâC .iulutaula lucoljim al enup eS .ăniăf g 002 TNU ED TAULA .eletpal .tivi rtop cof al ecaoc es iş tnu uc a rpusaed etşepo rts es .506 .tnu iş ăniăf ed elage iţătitnac anuaedtot uai eS .iş .taula nid ăsai un ăs lutnu ac ăv resbo eS .v .e ras ed farp nu iş etalăps iş esela .elaom tlum iam rad .ece r al e ro avetâc ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .lutiţuc uc irutătse rc avetâc caf es a rpusaed rai .taţniube rtnî if a ed etnianÎ .tăpsaorp tnu g 941 .taula ed asam ep aniăf en rec eS .tev reş nu-rtnî lutnu etşetrut eS .eras ăţirugnil ed frâv nu .etunim ed 02 ac ric ece r al ăsal es iş egnim ed ăm rof nî col nu al ănuda es .ăniăf ăniţup ă rase rp es ătiţăruc enib taula ed asam eP .lutiţuc uc ednitnî eS .ănâtnâms g 521 .ece r al ăcsaenhido es ăs ăsal es iş ă repoca eS .tnedecerp ludnâr tsof a muc ed rartnoc snes nî snitnî eif ăs .col al enive r un amru .ti repocsed lutaula ăsal es pocs tseca nÎ .ănue rpmî edepe r lutot ăcetsema eS .etunim ed 02 ăcsaenhido es ăs ece r al ăd eS .teged nu uc dnâsăpa dnâc icnuta ta rcul enib etse lutaulA .tăpsaorp tnu g 005 .ăpa rahap 1 .iulutatnâmă rf lupmit nî ătăpac o e rac ep aetaticitsale nid edreip a u rtnep .ece r al ta rcul eif ăs lutaulA .ece r al etunim 01 ăsal es uon nid iş ă repoca eS .tnu uc ăsnu enib aiaof ep a rugnil uc enup es iş enib lutot ăcetsema eS .agnâts nid aec etsep ăniv ăs atpae rd nid aemie rt tâcnî leftsa .511 eiat es .ănâm o uc iâtnî ăcetsema eS .işolococ ăcaf es un ăs ac ăniâf nid niţup etâc ai es iopa .eras .ăru tu lpmu urtneP .ăta rtăp ăţni referp ed .taula ed aiaof tâced cim iam ta rtăp nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .416 .ăpa ld 1 .)506 .lurăhaz .egnim o ac ănuda es .irudnâr ăuod e raceif al .no rtsac nu.ătad e raceif ed ac amaes dnâniţ iopa ătepe r es aiţa repO .irăzrăv al ăzaeţniube rtnî eS .tucălpen so rim ărăf iş rez ă răf .atag etse lutaula dnâc .lutnu uc ăcav ed aznârb ăcae rf eS .tnu g 521 .ie rt nî etşe rutăpmî es emignul nî ăsnitnî aiaoF .i rubmâs ă răf edifats avetâc .aniăf .atnicălp ăzaşa es .etunim 01 .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂCAV ED ĂZNÂRB UC LEDURTŞ .tiş râvăsed cetsema nu eniţbo a mătuăc ăs ărăf anâm uc edepe r lutot ăcetsema es .edepe r ed lutsed ăzae rcul eS .ăniăf ăniţup ărase rp es .016 .e ras iş ielu ed ăţi rugnil o .elăuo nup es .ăniăf g 061 ĂNÂTNÂMS IŞ TNU ED TAULA .ti rutăpmî tsof a ec ăpud .116 .ielu ăcşaec ed etatămuj nid elaom ed tivi rtop taula nu ecaf eS IELU UC TAULA .e ras ed tiţuc ed f râv nu iş anâm uc niţup taium tăpsao rp lutnu .316 .iivăt aemignul ed iţăcub nî lulus eiat eS .tnu uc avat egnu eS .v( ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .edifats g 52 .csezuţna rf lutaula uc rotănămesa et raof iş tucăf ed roşu taula nu etsE .tacetsema if av e rac uc iulutnu a uc lef al eif ăs eiube rt iul aţnetsisnoC .1 :tnus tişuer csezuţnarf taula iunu ae reniţbo u rtnep e rasecen eliiţidnoC .3 .ătnâmărf es un rad .anâtnâms coljim al enup eS .216 .soj nî ănrâta e rac eliţrăp ăsam ep c rotnî eS .ăpa ed nub rahap nu ănraot es e rac nî ă ruag o coljim al ecaf es .lutaula .cilp ed ăm rof nî elinig ram es-udnâc rotnî .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .ielu ăţirugnil 1 .

tnu irugnil 2 .ănişam nirp etuce rt icun nid ecaf es arutulpmU .816 .ăpa nî luşi rg eb reif es tarapeS .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂTITRÂVNÎ .atag etse dnâC .eirătnicălp al ed etarăpmuc iof uc atnicălp ecaf etaop es pmit ed ăspil nÎ .v .răhaz ed po ris uc etnib reif etşev res es .ămaez ed es rucs ele rem ăzaşa es .eras .506 .916 .tnu ărugnil 1 .ăuo 2 .ielu uc ăvat o egnu eS .tnu irugnil 2 .temsep ărugnil 1 .iivăt aenri răm ed iţăcub nî .ătnicălp ed aiaof urtneP ŞIRG UC LEDURTŞ .ăvat nî lulus ăzaşa es .516 .eiâmăl ed ăjaoc .tnu uc enib etşepo rts eS .tnu uc arpusaed etşepo rts eS .026 .ece r uas ădlac etşev res es .tnu irugnil 2 .tsug ăpud răhaz .so rg ed tivi rtop po ris nu ecaf eS .enişiv gk 1 :aru tulpmU .tnu ed ă rugnil o uc ledurtş ed aiaof etşepo rts eS .eilinav iş e ras ed farp nu enup eS .tacsu a-s ec ăpud .ei ruf raf o ep ăzaşa es .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂNÂTNÂMS UC LEDURTŞ .ănimret es ănâp aşa ăzaem ru es iş tnu uc ele e rtnî esnu iof 5 — 4 uon nid arpusaed nup eS .ăznâ rb uc luledu rtş ac lef al ecaf eS .ielu ăţirugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .răhaz ed irugnil 2 .ăcsaenemu r es ăs epecnî atnicălp dnâc iş i rolf ed ăpa uas eilinav ăniţup uc .elaom iam ănâmă r ăs atsap tâcnî leftsa .ăpa ld 4 .ăznârb uc luledu rtş ac lef al ecaf eS .răhaz g 57 .716 .ădlac etşev res es iş răhaz ărase rp es .tnu uc ădnuto r ăvat o egnu eS .tnu irugnil 2 .ănâtnâms uc iv res etaop eS .clem ed ăm rof nî l-udnit râvnî .tasip răhaz ărase rp es .cof al ăţita rc o.)vitatlucaf( ăraoşiţrocs ăţirugnil ed frâv nu .ăvi rtopoed el-udniitşărpmî .enişiv uc ecaf etaop es lef aL .erem gk 1 :aru tulpmU .ătnicălp ed aiaof urtneP ENIŞIV UC LEDURTŞ .ătnicălp ed aiaof ednitnî eS .611 .506 .rtnî nup es iş iriţbus iilef nî eiat es .răhaz g 051 .506 .iesem a ăgnul aet rap e rpsnid .ăme rc o ac .tnu uc avat egnu eS .ele rem eiaom es ănâp dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .etrap o al luşirg ăd eS .ătnicălp ed aiaof urtneP EREM UC ĂTNICĂLP .irolf ed ăpa uas eilinav .t rot nu ac .tivi rtop cof al ecaoc es iş luledu rtş ăzaşa eS .v .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂCUN UC LEDURTŞ .506 .v .ătnicălp ed aiaof ednitnî eS .edifats g 52 .ereim uas răhaz irugnil 3 .etşe rocăr es ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .506 .răhaz g 052 .v .eza r nî eiat es .tnu irugnil 2 .e reim uc uas răhaz uc ăţni rod ăpud etşecludnî eS .v .v .etanicăm icun g 004 :aru tulpmU .etivirtop iţăcub eiat es .atnicălp ed eiaof o ecaf eS .iţăcub se al ac iopa ăunitnoc iş nif temsep uc ăta răse rp iş tnu uc ătipo rts ătnicălp ed aiaof ep lage eitşărpmî .ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .e ras ed farp nu iş eiâmăl ed ăsa r ăjaoc .ele e rtnî tnu uc esnu .ăzaelu r es iş luşi rg ednitnî es .ănâtnâms g 003 :aru tulpmU .elăuo uc anâtnâms ăcetsema eS .şirg ăcşaec 2/1 .ă ro o ac ric cim cof al ecaoc eS .răhaz g 052 :luporiS .tnu niţup iş răhaz uc .cte ănâtnâms .)tunrec nif et raof eif ăs eiube rt .ătasip a raoşiţ rocs ăguada es iş et rap o al ăd eS .tasip răhaz uc etacetsema .ele rem ăţăruc eS .ăpa itşec 3 :aru tulpmU .ădnuto r ei ruf raf o ep ăzaşa eS .506 .răhaz ărugnil 1 .lus ecaf es iş răhaz uc ărase rp es .tnu ăţirugnil 1 . rotpuc al ăd eS .616 uas edifats avetâc iş aniăf .ăznârb uc luledurtş es .etşenemu r es iş răhaz uc lutaula enib ednu rtăp es ănâp rotpuc al ăsal iam es iş po ris nid et rap o arpusaed ănraot es .ă ro ed 4/3 ecaoc eS .eras .eilinav .sot etse ăcad( tasip lu răhaz uc ă ro o aets ăs ăsal es iş etalăps enişiv ed gk 1 al ed iirubmâs tocs eS .ătnicălp ed iof 5 — 4 ăvat nî nup eS .eiat es e rac ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .o-tasăl ua e rac ep amaez ed enib eg rucs eS .

ăpilc o iamun .8 ed ăm rof nî iecăloc caf es enib tucse rc a ec ăpuD .ăcsaenemu r es ăs ă răf .ăţnirod ăpud ăcun uc ărase rp es iş i rolf ed ăpa ed ă rugnil o taguăda a-s e rac nî lupo ris arpusaed ănraot es .ăniăf g 005 ITŞENEVODLOM IECĂLOC .126 .ielu ăţirugnil 1 .enibla ed e reim anrut etaop es po ris ed col nÎ .po ris uc etşepo rts es .ăţitarc o-rtnî ăzaşa eS .et raped iam aşa iş .irolf ed ăpa ărugnil 1 .răhaz uc ătacetsema ăcun ăniţup ărase rp es .rtnid po ris nu etşetăge rp eS .ăpa uc tiodnî etpal ld 3 .ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .po ris niţup aguăda etaop iam es .cof al eiagit o.tiţucsa ae rp un tiţuc iunu la iş iicoljim ii ruf raf ienu lurotuja uc elaocoto r eiat es .ăcsae rc ăs ăsal es .răhaz ăcşaec 1 :luporiS .ădemu ae rp icin .ti rocăr ua-s iiecăloc dnâC .v( ătnicălp ed iof g 005 ITŞENEVODLOM ETRUT .ăţă ruc eS .etaiăt tnus eliof etaot dnâC .lunu etâc lunu eiaom es .ei ruf raf ep ădnuto r eiaof o enup eS .i rolf ed ăpa ed ărugnil o ănraot es e rac nî răhaz ed po ris nu ecaf eS .eiaof ătla o enup es arpusaed .226 .iţrăp elebma ep ăcaoc es ăs .ănişam ep tce rid uas .elaom tlum iam iş etpal niţup uc )228 .)vitatlucaf( ereim .eidjord g 02 .atla etsep anu .tasip lu răhaz uc ăcetsema es is ănicam es .)506 .ăpa ed itşec ăuod iş răhaz ed ăcşaec o.ăţni rod ăpud .ăniăf uc ătarăse rp avat nî ăzaşa eS .icun g 052 .răhaz g 051 .răhaz g 052 :luporiS .niţup ticibz a-s dnâC .etşev res es dnâc rai .ăsam ed aţaf iş eiat es un ăs ac .ăpa l 2/1 .tasip răhaz uc ăcetsema es iş tacot ed anişam ni rp elicun ce rt eS .ătacsu ae rp eif ăs eiube rt uN .no rtsac nu.po ris uc etşepo rts es e rac .v( eniâp ed ac taula nu ecaf eS .ăpa itşec 2 .rtnî ăzaşa es .ănap o uc .icun g 005 .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .eliz etlum iam ats etaop ătităge rp leftsa atnicălP .ăsal es taium a-s ec ăpud ece raoed tlanî iam ecaf es iof ed lutartS .tivntop cof al coc es iş uo uc gnu es .răhaz ăţirugnil 1 .elicun .g rucs es .etnib reif ăpa nî .irolf ed ăpa ărugnil 1 .rtnî dnâr ep nup es .emârăfs es un ăs ăjirg uc .711 .

şirg g 901 .eiaolp nî ădac ăs .ăţă ruc es ărutulpmu u rtneP .ue rem dnâcetsema .rtnî egnicnî eS .temsep uc etacetsema .iilef ele rem eiat es iş iirubmâs ăzaetrăpednî es .eras ed farp nu .426 .e riţbus tiţuc nu uc .lutnu ăţita rc o.camiac ăcşaec 1 :lutaulA ENIŞIV UC ELEŢNICĂLP .enişiv gk 1 :aru tulpmU .rtnî ăzaşa es .ăniăf ăcşaec 1 .u rtemaid mc 03 ed dno r nu eiat es .ele rep ăţăruc eS . arpusaed .atag tnus dnâC .ta rtăp e raceif ep răm nu etâc enup eS .tecnî luşi rg ănraot es .ărud rob ăcim o ezem rof ăs tâcnî leftsa .esaomurf enişiv gela eS .ă ro o leftsa ăsal es iş lurăhaz ă rase rp eS .emiso rg mc 2/1 ac ric ed eiaof o ednitnî es .irut refs nî eiat es .luteged uc roşu dnâsăpa etşepil es iş etatămuj ătlalaec arpusaed ec raotnî es .tasip răhaz ăraserp es .)265 .ăru tnu ărugnil 1 .e rem g 005 :arutulpmU .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .tăpsao rp tnu .ăniăf g 002 :lutaulA ŞIRG UC ĂTNICĂLP .ele rem nup es .v .ănâtnâms iş tnu ed taula nid aiaof ecaf eS .ămaez ed esrucs enişiv ed ărugnil o tartăp e raceif ep enup eS .526 .ă ro ed i rut refs ie rt ac ric nub cof al ecaoc es iş irucol avetâc nî ăpaeţnî es .eras .taula urtneP EREP UC ĂTNICĂLP .răhaz g 051 .mo r ăti rugnil 1 .tot ed ticăr ua-s ec ăpud iamun ăzaeţniube rtnî eS .erep g 057 :aru tulpmU .uo uc gnu eS .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş et rap o al ăd eS .răhaz ă rase rp es atag tnus dnâC .coljim e rps eli ruţloc cuda es .taula ed eiaof auod a ăzaşa es şi rg etsep rai .eiaom es ăs pecnî ec ănâp iamun el-udnâniţ .aenig ram iopa eiaodnî eS .tnu ed taula nu ecaf eS .e rem uc ele rep dniucolnî .taula u rtneP TAULA NÎ EREM .şuneblăg nu uc ăcetsema es .806 .v .326 .şuneblăg 1 .ti rocăr a-s ec ăpuD .taula u rtneP EREM UC ELEŢNICĂLP .811 ENURP UC ETŞULĂG .v( enrac uc eleleţnicălp urtnep ac lef al eiaof o ednitnî es iş camiac uc taula nu ecaf eS .arutnu enup es .eras .rtnî ac es-udnâzihcnî lu răm .eletpal eb reif dnâC .tsug ăpud .iram ed lutsed eta rtăp eiat eS .mo r iş ăţnirod ăpud ăraoşiţ rocs .răhaz uc ăzae rdup es iş iţăcub eiat es .etipil ănâmă r ăs ac elinigram iş lucoljim niţup dnâsăpa .işolococ ezem rof es un ăs .etui cof al coc es iş ăvat o ep ăzaşa es .726 .ăuod nî lutaula et rapmî eS . răhaz .cilp ed ăm rof nî . rahaz ăguada eS .926 .răm nu acă rbmî ătaop ăs e raceif tâcnî leftsa .ece r al ăro ed t refs nu ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .)865 .icim eleţnicălp ecaf top es e ram ătnicălp ă rugnis o ed col nÎ .ăpa uc tiodnî etpal l 1 :aru tulpmU .taula ed asam ep aniăf en rec eS .e ras ed farp nu iş lucamiac . răhaz .ăraoşiţrocs .tutăb uo uc gnu eS .tnu ed ăciţăcub o iş răhaz niţup enup es tibocs lucol nÎ .uo uc arpusaed egnu es .v .talinav răhaz g 001 .coljim al col ecaf eS .826 .coljim nid iirubmâs tocs es .răhaz .tivi rtop cof al coc es iş ăvat o.talinav lurăhaz uc iş ăpa uc tacetsema eletpal eb reif es :a rutulpmu ecaf es pmit tseca nÎ .ănâtnâms uas camiac rahap 2/1 .ăpa uc ătipo rts avat ep atnicălp ăzaşa eS .626 .camiac uc taula nid eiaof o ecaf eS .ăgnup o.ărafa ăsai un ăs ele rep ac u rtnep .dno r ed etatămuj ep ele rep ăzaşa eS .216 .ii rubmâs ăzaetrăpednî es .v( ăznârb uc iişanuţloc uc lef al caf eS NUIGAM UC IŞANUŢLOC .e rep uc atnicălp u rtnep ac lef al ăzaedeco rp es iş u rtemaid mc 8 — 7 ed irudno r icim eiat es .mc 41 — 21 ed etartăp eiat eS .316 .ălage iam tâc emisorg ed ta rts nî snitnî luşi rg enup es.tnu ăţirugnil 1 .ăpa ăniţup uc aenig ram ădu es .tnu ăţirugnil 1 .tivi rtop cof al ecaoc eS .temsep ărugnil 1 .coljim e rps eliruţloc c rotnî eS .iş ăjaoc ed ele rem ăţăruc eS .ăvat nî ăzaşa es .ii rubmâs tocs es iş ălaps es .ăraoşiţ rocs .atnicălp ecaoc es e rac nî iivăt aemirăm ed eiaof o ednitnî eS .iram ae rp un e rem 21 .ătasip ăraoşiţ rocs iş răhaz niţup uc tnu nî ăşubănî es iş iilef nî iopa .

sus iam ac lef al inuicnim caf eS .ige rtnî ăuo ie rt .ti rocăr a-s dnâC .iaiăm g 001 .i ruşuneblăg nid e rat ed tivi rtop taula nu ecaf eS .tivi rtop cof ep etnâb reifnî es ăs ădaoc uc eiagit o enup eS .ieţiăt ed lutaula ac elaom iam avec taula nu ecaf es ănâp ătnâmă rf es iş taula ed asam ep etaot nup eS .ăcsaiuic ret es un ăs ac cim cof al rad .e reim uc uas răhaz uc csev res eS .răhaz iş e ras .911 IFOTRAC ED IŞOGOG .aiagit snu urtnep tipot tnu ărugnil 1 .tal tiţuc nu dnisolof uas aiagit etui e racşim o uc dnâtlăs .ădalemram uas enurp .atag etaot tnus dnâC .236 .rtnî ăzaşa es iş temsep nirp eletşulăg cselăvăt es .ielu eţirugnil 2 .ăniăf uc .ă ro o ăcsaenhido es ăs ăsal eS .răhaz .iruşuneblăg 2 INUICNIM .ătitocolc .elăuo g raps es iş coljim al col ecaf es .răhaz iş e ras uc t reif al apa enup eS .ăuo 2 .136 .ăru tnu uc tacetsema ielu uas ielu ărugnil 1 .ăniăf g 001 .â ro ed t refs nu ăb raif ăs ăsal es .e rec es tâc ăniăf iş ielu .rec es etâc enurp .rtnî csejărp eS .)lutiţuc uc iş aiăt top es ăţito r ed ăspil nî( emiţăl mc 2 ep emignul mc 7 — 6 ed iişâf ătaţnid aţito r uc eiat es . rotpuc al etunim avetâc uad es iş ăm rof o. rotpuc al ăd es ec ăvat o.răhaz eţirugnil 2 .emiso rg mc 1 ed eleţăcub eiat es e rac nid .ei ruf raf ep ăzaşa eS .e ras ed farp nu iş e rec es tâc ăniăf .etpal .eras ed farp nu .eletpal iş lurăhaz .ielu ăţirugnil 1 .ăpa ed ăcusu es ănâp niţ es iş temsep tseca nî uad es .tipot tnu ed eţi rugnil ăuod ăguada iam es .ăţnirod ăpuD .atag etaot tnus dnâc .eras .eteged 3 — 2 ed so rg tanrâc nu ecaf es le niD.iruşuneblăg 3 INUICNIM ED LEF TLA * .etpal rahap 1 .ănap o uc tnu uc egnu eS .tasip răhaz uc csev res es iş a rpusaed tipot tnu ănraot es .tnu ărugnil 1 .şirg uc tacetsema luialăm eiaolp nî ănraot eS .rtnî ăzaşa es iş eletitălc etaot dnâr ep caf eS .ieişâf eletepac nid lunu ece rt es e rac nirp .ătadonnî ărap ăs tâcnî leftsa .eletşulăg nup es .rtnî ăzaşa eS .ifotrac g 004 :lutaulA .csezlăcnî es ec ănâp niţ eS .coljim al .e riţbus ănâtnâms o ac eif ăs eiube rt aiţizopmoC .temsep ărugnil 1 .ănişam ni rp iţad iş iţiţă ruc .i ruăg uc arugnil uc tocs eS . răhaz uc a rase rp es iv res a ed etnianÎ .erec es tâc ăniăf .etpal niţup uc aiţbus etaop es .etrap o al ăd eS .ăţaeclud uc uas nuigam uc dnâr ep ulpmu es .rtnî enup eS .grucs eS .ednitnî es .temsep ărugnil 1 .şirg g 001 ENURP UC ETŞULĂG ETLA .etnâb reifnî es ăs .uunitnoc dnâcetsema .ăpa l 4/1 1 .atla etsep anu eiruf raf o.mor eţirugnil 2 .iruşuneblăg ăuod nid tasednî iam taula nu ecaf eS .ăcsaenhido es ăs ă ro ed etatămuj o ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .ădaoc ed aiagit edepe r dnâcşim .ăniăf g 001 .etşejnuto r es iş ădalemram ăniţup uas anu rp enup es .nuigam uas ăţaeclud .ămlap nî taula niţup etâc ai es .ludnuf tot e repoca es ăs ac .iişolococ iţot cafsed es ănâp ăţilucruf o uc enib lutot etab eS .aniăf no rtsac nu.răhaz ăţirugnil 1 .eras .enemu r ae rp eif ăs eiube rt uN .ae ras ăguada es .răhaz ed ăcim ăciţăcub o es -udnânup iul lucol nî .ielu nî lutemsep etşenemu r es tarapeS .)g 052 acric( erec es tâc ăniăf .răhaz .etpal eţirugnil 3 .iţ reif ifotrac nid taula nu ecaf eS .eras ăţirugnil 2/1 .răhaz eţirugnil 2 .etrap ătlalaec ep atitălc ec raotnî es .emilap e rtnî csejnuto r eS .eiţizopmoc nid ănilp ărugnil o ănraot es .et rap o ep ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .lus caf es iş u rtnuănî ela retal elinig ram c rotnî es .răhaz ăţirugnil 2/1 .iriţbus et raof eif ăs eiube rt eletitălC .rtnî es-udnâniţbo ăuo ăuod nid .iţăcub ed 02 al ănâp eicoljim eiagit o.ielu uas tnu eţirugnil 2 .eti repoca .elerubmâs etaocs etaop es .igertnî ăuo 3 .336 .eiagit o-rtnî lutemsep etşenemu r eS .ătarăs niţup .dnuf al ăsao rg ae rp ănâmăr un ăs ac aiţizopmoc ăcetsema es dnâc nî dnâc niD .ănu rp o ăca rbmî es e raceif nî iş anâm uc dnitnî es aetsecA .036 .ielu ed ăţirugnil o .e riţbus eiaof o iopa ednitnî eS .ăniăf ăcşaec 1 ETITĂLC .ătitocolc ăpa nî b reif es . răhaz .etunim 01 ac ric ăb raif ianr ăs ăsal es iş dnâcetsema aniăf iopa ănraot es .eşao rgnî es işutot ăcaD .eras ed ăţirugnil ed frâv nu .talinav răhaz uc edlac ărase rp es iş ărutnu ed enib grucs es .gnul nî ărutătse rc o ecaf eS .ătlum ărutnu uc ăţitarc o.

536 .ăşao rgnî es ec ănâp ăb raif ăs dnâsăl .ăpa ed rahap nu etnâb reifnî es ăs ăţita rc o.răhaz irugnil 4 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .iicoljim erem 4 TAULA NÎ ETIJĂRP EREM .ătsap nî sni rpuc enib tsof a lumirp ec ăpud tâced rotămru luo enup es uN .ielu ărugnil 1 .luielu .ăro o niţup lec ăcsaenhido es ăs iopa ăsal eS .ăniăf g 002 .iifot rac b reif eS .eiţizopmoc nid ăţirugnil o uc ai eS .edifats g 52 .tnu g 001 .mor irugnil 2 .ă ro ed etatămuj o leftsa niţ es iş răhaz ărase rp es .eras .ue rem ăcetsema es iş lupo ris uc etşe răpo es .eicoljim emi răm ed irat e rem ăţăruc eS .răhaz ărugnil 1 .şirg ăcşaec 1 .enib e repoca el ăs ac so rg ed tivirtop eif ăs eiube rt ec lutaula nî eiaom es .ae ras iş lu răhaz .ue rem dnâce rf .coljim al col ecaf eS .enib ătnâmărf eS .etpal ed ă rugnil o uc ătaium aidjo rd .ifotrac g 002 2 erahap 2/1 1 .ătitocolc ă rutnu nî lumurd ăd es iş taula nid a rugnil uc ai eS .rtnî ăniăf ed ăcşaec o enup eS .436 .tnu ărugnil 1 .talinav răhaz uc ărase rp es iş eletla etsep elenu eiruf raf o ep ăzaşa eS .ănişam ep eniţ iam es iş işolococ ăcaf es un ăs ac edepe r ăcae rf eS .talinav răhaz uc ă rase rp es iş etucse rc somu rf tnus dnâc tocs eS .ăniăf ărugnil 4 .ăniăf g 002 .ăraoşitrocs iş talinav răhaz .iirubmâs tocs es iş e riţbus etraof tiţuc nu uc niţup csebocs es .ăpa uas etpal ăcşaec 1 :lutaulA .talinav răhaz ărugnil 1 .iuluteged aemisorg ed eiaof o ednitnî eS .iţ răp elebma ep csenemur eS .tipot lutnu .lutnu .etpaî ăcşaec 1 .lumo r .e ras iş eledifats .mo r ed uas uihcar ed i rugnil ăuod ănraot es .ăruzalg urtnep răhaz irugniI 3 .ădlac ăpa ăcşaec 2/1 .dlac etpal ed ăcşaec o ănraot es .răhaz ed ăsar ărugnil 1 .ădlac ăpa ed ărugnil o uc ătaium aidjo rd iş e ras ăguada eS .ădra es un ăs ue rem dnâcetsema .)657 .ăuo 4 .tijărp urtnep ielu ăcşaec 1 .021 .edlac csev res es iş talinav răhaz ărase rp es .ăcsae rc ăs dlac al eniţ es iş ă repoca es .ătinemu r enib etse aniăf dnâC .ăcun o tâc eidjord .no rtsac nu.talinav răhaz uc ărase rp eS .etnib reif et raof iş ătlum ă rutnu nî tijărp al iopa nup eS .etagel eme rc ienu lutcepsa e ra aiţizopmoc iş iişolococ iţot cafsed es ănâp .ele rem ijărp a ed etnianî etunim avetâc uc iamuN .ăjaoc ed ăţăruc es .ăro o ăcsae rc ăs ăsal eS .ă rugnil o uc .lumurd ăd es iş iinişam aenig ram ep ega rt es .talinav răhaz ărugnil 1 .eras ed farp nu .mor ărugnil 1 .ăniăf ăcşaec 1 .iruăg uc arugnil uc tocs eS .tijărp urtnep ăru tnu .mc 1 ed esao rg iilef eiat eS .sav nu.edac ednu oloca am rof eze rtsăp iş-ăs rad .no rtsac nu.eras ed ăsar ăţirugnil 1 .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş etrap o al lutot uc ăd eS .aniăf etşejă rp es e rac nî tipot lutnu ătnâb reifnî eS .coljim al col ecaf es .ăcsaetocolc ăs epecnî apa dnâC .ămups etutăb i ruşubla ăuod elec taula nî ăguada es .836 .tijărp urtnep ăru tnu .ăuo 2 .rtnî nup eS .işolococ am rof es un a u rtnep enib ăcetsema eS .ătadoed .etpal itşec 4 ETPAL UC ŞIRG .elăuo .ăuo 2 .elăuo dnâ r ep nup es .ăpa ed uas etpal ed ăcşaec o ănraot es .o-tasăl ua e rac ep amaez ed e rem ed eliilef g rucs eS .răhaz g 051 :luporiS .eiruf raf o ep ădlac ăzaşa eS .ăniăf g 005 ETIPSOD IŞOGOG .tijărp urtnep ărutnu .ăpa rahap 1 TIPIRP TAULA NID IŞOGOG .736 .e rat ed tivirtop taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .ătasip ăraoşiţ rocs uc tacetsema uas talinav răhaz uc ărase rp es iş .ăpa ĂCSAECRUT AVLAH .rtnî nup eS .iţrăp elebma ep elişogog csenemu r es iş etnib reif ă rutnu nî ecudo rtni es .ărugnil o uc eiub lutot etab eS .eidjord g 01 .eras .elaom ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .v( ătalocoic ed sos uc uas etcu rf ed po ris uc .aniăf ătaot al .eras ed farp nu .ăţita rc ep ed lutaula edni rpsed es ănâp .eli ruşuneblăg .ădlac ăpa ăniţup iş ăniăf ed ălage etatitnac o uc ăcetsema es iş enrac tacot ed anişam nirp ce rt es .636 .eras ed farp nî .ifotrac ed ăm rof nî .poris erahap 2/1 1 .eilinav .etnib reif ielu nî csenemur es iş rahap nu uc ednuto r em rof eiat eS .)ielu uas( tipot tnu irugnil   .rtnî aniăf en rec eS .atag tnus ec ătadnî csev res eS .iţ răp elebma ep elişogog csenemur eS .

rtnî tarapeS .etşetocolc eletpal dnâC .tipot tnu irugnil 2 .rtnî .erem g 005 EREM UC ZERO ED ĂCNIDUB .tarapeS .etpal itşec 4 ETPAL UC ZERO .zero ăcşaec 1 .dnâcetsema . roşu iam anrutsăr es a u rtnep etrap o al etunim 01 eniţ es .luşirg ănraot es .936 .)836 .tnu uc ăţitarc o egnu eS .eiruf raf nid luşirg etsep ănraot es .amaez ă raoce rts es iş t reif al nup es etalăps elijoC .ă ro ed irut refs ie rt .rama tsug ădnirp un ăs ac .etşev res eS .146 .etrap o al ăd eS .şi rg ed ănilp ae rp un ăcşaec o .ze ro ed ăcşaec o egela eS .irubmâs ă răf edifats ed nmup nu .ăcsae rgennî es ăs ărăf .etunim 51 ac ric .dnuf ed ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid dnâcetsema cim cof ep tecnî eb reif eS .ti rocăr niţup etşev res es iş ănraotsăr eS .atag etse acnidub . roşu etşevi rts es eteged e rtnî snârts ze ro ed lubob iş eiube rt tâc tuzăcs a eletpal ec ănâp eb reif eS .et rap o al ăd es .cte ătalocoic ed .etacsu enurp g 052 ENURP UC ZERO .ăpa uc no rtsac nu enib ădu eS .edifats g 52 .ăcim eiagit o-rtnî .e recălp ăpud .ămups eliruşubla ămru al iş eli ruşuneblăg ăguada es .etunim 01 et rap o al eniţ eS .răhaz ed irugnil ăuod iş e ras ed farp nu enup es .ulpmis .răhaz irugnil 3 .ă reitopmoc o-rtnî luze ro ănraotsăr es iş ailinav etaocs eS .zero ăcşaec 1 .ăcsaecă r es ăs ăsal es .eras ed farp nu .e ras ed farp nu iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es . rotpuc al ecaoc eS .tipot a-s muC .talăps iş sela luze ro etşejă rp es pmit e rtnÎ .etalăps iş esela .ănilinav ăniţup uas eilinav ed notab 4/1 iş răhaz uc ăb raif ăs eletpal enup eS .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .t reif epao rpa etse dnâC .lutecnî uc ănraot es .enişiv ed ăţaeclud uc uas ătasip ă raoşiţ rocs uc .eilinav .046 .ăpa nî b reif es iş etacsu elenu rp enib ălaps eS .temsep uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.răhaz tlum iam avec dnâguăda etpal uc şirg u rtnep ac luşirg eb reif eS .zero ăcşaec 2/1 .temsep ărugnil 1 .elenurp treif ua e rac irî amaez uc gnits es iş .tsug ăpud .etşe rătnî es aiţizopmoc e rică r nirp ăc amaes eniţ eS .coljim nî tpifnî iap nu uc tpoc a-s ăcad ăc raecnî eS .atag epao rpa etse dnâc rai .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ta ruc esei luiap ăcaD .tnu ărugnil 1 .s ra răhaz ed po ris ed lutse r uc .ăţnirod ăpud .temsep ărugnil 1 .ailinav etaocs eS .ăb raif ăs uon nid epecnî luşirg dnâC .rtnî t reif al enup es iş ălaps es .)vitatlucaf( edifats g 52 . răhaz ed ă rugnil o sulp nî dnâguăda .luze ro eiaom es ănâp rotpuc nî b reif es iş elenurp ăzaşa es .ăuo 4 .răhaz ed irugnil ie rt .eras ed farp nu . răhaz ed irugnil ie rt d ra es .246 .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .121 ed iş ze ro ed dnânretla irudnâr ăzaşa es iş temsep ărase rp es . rotpuc nid etaocs eS .amrof snu urtnep tnu .temsep ărugnil 1 .e rat aerp un .ailinav etaocs eS .temsep uc ăraserp es iş ălbat ed ăm rof o tnu uc enib egnu eS .iş dnâr ep esup eli ruşuneblăg ăguada es iş ailinav etaocs es .ămups etutăb eli ruşubla tiş râfs al rai .eletpal tot tib rosba a luşi rg ec ănâp .ă ro o ed pmit rotpuc al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot eS .etpal uc ze ro u rtnep ac luze ro eb reif eS .ele rem ăţăruc eS .tnu ed ărugnil o uc .eiruf raf o ep ănraotsă r eS .amrof snu urtnep tnu .)t reifen tăpsao rp etpal ăţni refe rp ed( ănilinav ăniţup uas eilinav ed ăciţăcub o iş ece r etpal ed itşec urtap uc ăţitarc o.d ra es .eiaolp nî ădac ăs .tirocă r a-s ec ăpud rai .ze ro ed ăcşaec o egela eS .ătaruce rts ămaez ed itşec ăuod uc eb reif es iş ălaps es .răhaz irugnil 4 .s ra răhaz ed po ris ed ăcşaec o ăguada es .ăcim ăţita rc o.e ras ed farp nu iş lurăhaz ăguada es .eilinav ed sos uc uas etcurf ed po ris uc etşev res eS .eclud sos nu uc uas etcu rf ed po ris uc etşev res es iş ănraotsă r eS .răhaz irugnil 3 .răhaz ed ărugnil 1 sulp nî etpal uc zero urtnep ac iţătitnac işaelecA ZERO ED ĂCNIDUB .v( etpal uc şirg urtnep ac iţătitnac işaelecA ŞIRG ED ĂCNIDUB .e rat aerp ădacs ăs niţ es uN .546 .treif epao rpa etse dnâC .edifats uc uas tnurăm etaiăt etisirahaz etcu rf uc iş ecaf etaop es acniduB .ece r uas dlac etşev res eS .tăpsao rp tnu ed ătacub o .ăuo 4 sulp nî .răhaz iş tnu niţup uc ăţitarc o-rtnî ăşubănî es iş iilef eiat es .luşubla enup a ed etnianî eiţizopmoc nî ăguada es e rac .

tnu ed ăţi rugnil o uc .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup uc ailinav iucolnî etaop eS .tăpsaorp tnu g 05 .ăuo 2 .inig ram ep 4 — 3 iş dnuf ep ătitălc o ăzaşa eS .eli ruşubla ămups tab eS .eras ed farp nu .ă ro ed irut refs ie rt rotpuc al eb reif es iş etnib reif ăpa uc sav tla nî ăzaşa es .446 .amrof tacărbmî urtnep răhaz irugnil 2 .ăţaeclud uas ădalemram .etiţăruc tnus ec ărusăm ep iş coljim al csebocs es .ădlac etşev res es iş răhaz ărase rp es .iruşubla 8 ŞUBLA ED ĂCNIDUB .ădalemram ărugnil 1 .ănişam ep eiaom es ăs nup es iş iriţbus iilef eiat es .ăsal es leftla .eiruf raf ep ănraotsă r eS .enib etşe rătnî es ănâp etab iam eS .iicoljim erem 4 EREM UC ĂTELMO .tnu uc etşepo rts es .amrof snu urtnep tnu .eiâmăl ed ăjaoc uas eilinav .somu rf ăcsae rc ăs ac .enişiv uc iş ităge rp etaop es lef aL .ăniăf irugnil 2 .luşubla arpusaed ănraot es .v .)457 .eli ruşubla ămups tab eS .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .tnu ăţirugnil 1 .răhaz irugnil 2 .acnidub ătaot ilevnî a u rtnep arpusaed es raotnî if ătaop ăs aţitarc tulpmu a-s ec ăpud tâcnî leftsa .e ras iş edifats .457 .talinav tasip răhaz iş e ras .atag etse dnâC .546 .ăuo 6 ĂŢAECLUD UC ĂTELMO .răhaz irugnil 8 .ânraotsăr eS .ăcav ed ăznârb g 002 :aru tulpmU .tnu uc ăm rof o egnu eS .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .răhaz .eiţizopmoc nid et rap o ănraot es .eiâmăl ed ăjaoc .ănâtnâms irugnil 2 . răhaz uc ă rase rp es .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc .enib etşe rătnî es ănâp etab es iş tasip lu răhaz tecnî ăguada eS .eniâp ed eţuilef 21 .ănâtnâms .ămups etutăb i ruşubla esaş elec tiş râfs al iş aniăf tecnî ăguada eS .tivi rtop cof al .s ra răhaz uc ătacărbmî ăm rof o.răhaz .ăniăf . rotpuc al ăro ed etatămuj o ecaoc eS .ăuo uc ătacetsema .inigram ep ed eletitălc arpusaed c rotnî eS .eiagit o.ăţaeclud ed ămaez uas aetlep irugnil 3 .746 .niţup ică r es a u rtnep et rap o al ăd eS .ele rem ăţăruc eS .rtnî tnu niţup etşepot eS .ă raoşiţ rocs ăniţup iş enup etaop es ăţni rod ăpuD .tivi rtop cof al ă ro ed irut refs ie rt ecaoc eS .etpal ăcşaec 1 .roletitălc aemi răm ed ăţita rc o tnu uc enib egnu eS .aiţizopmoc ănraot es .ăţaeclud uas esiac ed ădalemram dnuf ep ednitnî es .mo r ed ărugnil o uc iş etpal uc eiţbus eS .ănâtnâms o ac eif ăs lutaula tâcnî leftsa .iruşubla 8 ŞUBLA ED UELFUS .ieiţizopmoc lutse r ănraot es a rpusaed iş ele rem ărase rp es .etitălc ed taula urtneP ETITĂLC ED ĂCNIDUB .du tev reş nu ep ănraotsăr es .ei ruf raf ep ăzaşa es .ige rtnî elăuo uc ăcetsema es .136 . rotpuc al ed socs a-s ec ătadnî ăsnî etşev res eS .temsep ărase rp eS .ele rem ăţăruc eS .646 .talinav răhaz uas eilinav ed ăciţăcub o uc iş tasip răhaz uc eli ruşuneblăg enib ăcae rf eS .v( niv ed sos uc etşev res es iş ănraotsăr es .iulutiţuc amal uc etşezeten es . rotpuc al ecaoc es iş .e rem .ăpa rahap 1 .aniăf no rtsac nu-rtnî enup eS .ăniăf irugnil 4 .iicoljim erem 21 AEPANAC EP EREM .tnu uc enib ăvat o egnu eS .ărutulpmu ed e riţbus tarts nu dnuf nid atitălc etsep enup eS .răhaz irugnil 4 .ăme rc o ac ecaf es ec ănâp .ailinav socs a-s ec ăpud .eras ed farp nu .ze ro ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlu iş lumi rP .846 .ăuo ăuod nid etitălc caf eS .ăro o al ănâp i rutrefs ie rt rotpuc al ăd es iş arpusaed ăzaetse rc es iopa .răhaz irugnil 4 .ăţaeclud ed ămaez ed uas aetlep ed irugnil ie rt iş tasip răhaz ed i rugnil urtap nup eS .ăuo 4 .tnu ărugnil 1 .sos urtneP . rotpuc al ăd es . rotpuc al ecaoc eS .etşenemur es ănâp .eilinav .ătis ni rp ătad ăcav ed ăznâ rb nid ărutulpmu o etşetăge rp eS .răhaz irugnil 2 .221 es un ăs ac ece r ăpa nî nup es .lus ecaf es .edifats g 52 .tivi rtop cof al .v .mor ărugnil 1 .aţitarc elpmu es ănâp aşa tot iş ătitălc o uon nid iopa .po ris eciro uc uas niv ed sos uc etşev res es iş ănraotsăr es .talinav răhaz uc ărase rp es iş .946 .adalemram uas aţaeclud enup es .ăniăf ăţirugnil 1 .avat snu urtnep tnu .temsep ărugnil 1 .tivi rtop cof al .răhaz g 051 :luporiS .

e raceif etsep .ă ro ed irut refs ie rt .ăm rof nî csev res eS .ăcsae rgennî . răhaz ed po ris uc i ro avetâc ed csezemu eS .atag epao rpa tnus dnâC .321 .iilef aeniâp eiat eS .esaoj elinig ram uc ăm rof o tnu uc egnu eS .rotpuc al niţup ăsal iam es iş tagel po ris ed i rugniI avetâc arpusaed ănraot es .tivi rtop cof al .arpusaeD .tnu ed ăciţăcub o enup es .rotpuc al ăd eS .esrucs enib ele rem arpusaed iş eniâp ed eliilef nup es .răhaz uc coljim al etulpmu .

şuneblăg 1 .cof al tlum ae rp eniţ es ăcaD .tnu uc ăsnu enib ăm rof o.ămups tucăf .enib ăcae rf eS .enatsac 05 ENATSAC ED TROT .şuneblăg nu .v( icun ed ăme rc uc elpmu es iş roihcil uc uas mo r uc po ris nu uc eliţătămuj ăuodnâma csepo rts es .ătalocoic ed uas aefac ed ăruzalg uc ă repoca es .ăniăf ărugnil 1 .lutrot atag etse dnâC .456 .etpal ed lunu iş ăniăf ed rahap nu .ăme rc o ac enived ănâp enib ăcae rf eS .tăpsaorp tnu g 051 .eilinav ed ătacub o iş tasip lu răhaz uc eli ruşuneblăg ămups ăcae rf eS .tnu uc ăm rof o egnu eS .ătartnecnoc aefac ed ă rugnil o uas .eli ruşuneblăg uc .aniăf ăguada eS .)947 .atag tnus dnâC .ti rocăr iam a-s dnâc iş eilinav .ăcsaecă r es ăs ăsal es .ăniăf rahap 1 .enatsac ed ămerC .elatnozi ro iilef ie rt nî eiat es .ăme rc uc elpmu es ăcaD .ămerc o ac caf es ănâp talinav lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .mo r uc po ris uc csezemu es .ălage emirăm ed em rof ăuod nî aiţizopmoc ecaoc es icnuta .)827 .rtnî ăro o b reif es iş rolenatsac ajaoc ăzaetse rc eS .temsep ărugnil 1 .tnu uc enib trot ed am rof egnu eS .tăpsaorp tnu ărugnil 1 .etui iam tiş râfs al rai .ămups iruşubla ie rt elec nup es ăm ru aL .356 .ătis o.tivi rtop cof al .dnânretla .răhaz g 052 .ăro ed i rut refs ie rt tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .ticăr a-s ec ăpuD .icun ed ăme rc ed tarts nu iopa .ti rocăr a-s ec ăpuD .ătutăb ăcşi rf lutenroc uc ănraot es enig ram ep rai .mo r niţup dnâguăda .ăro o ac ric rotpuc al ăd es .rtnî rotpuc al ecaoc eS .eiîinav .ălao o.mor irugnil 2 .dnâr ep esup eli ruşuneblăg iş eilinav .talinav răhaz g 001 .)637 .ăsaomups enived ănâp enib ăcae rf eS .156 .421 al iş nif et raof lutemsep ăguada eS .răhaz uc âtutăb ăcşirf g 051 .răhaz rahap 1 .răhaz iriignil 6 .ădalemram uc uon nid egnu es e rac .rtnî nup es iş ăjaoc ed ăţăruc eS .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc ăţitarc o.ăuo 6 TEMSEP ED TROT .ăuod nî eiat es .aefac uc uas ătalocoic uc ăzaesalg es .lut rot ăcsae rc ăs ac elaom iam eif ăs eiube rt lucof tupecnî aL .056 IRUTIJĂRP IŞ IRUTROT .rtnî rotpuc al ecaoc eS .ătraif elosaf g 052 ELOSAF ED TROT .răhaz g 05 .tunrec nid lutemsep .)vitatlucaf( icun rahap 2/1 .esiac ed ădalemram uc eilef o egnu es .etanicăm icun g 001 .tăpsaorp tnu irugnil 2 .oacac ed uas ăsar ătalocoic ed ărugnil o ăguada es .ăuo 4 .ămups etutăb eliruşubla uc ămru al iş ămups tace rf lutnu uc iopa ăcetsema eS .947 .tăpsao rp lutnu iş lu răhaz .oacac ărugnil 1 .coljim al elaom niţup eif ăs eiube rt .t rot ed eilef o enup es .tacsu t rot ed irutse r uas etanila rp icun ărase rp es arpusaeD .ămerc urtneP .tasip lurăhaz uc ăcetsema eS .eilinav .icun g 002 :icun ed amerC  2 .temsep irugnil 6 .rtni rp iopa .răhaz g 002 .tnu uc ăsnu ăm rof o.etamâ răfs niţup .u rpsa enived .v( enatsac ed ăme rc ele e rtnî iş atla etsep anu nup es .ădalemram irugnil .tacot ed anişam nirp ce rt es iş samă r iam a e rac apa ed enib grucs eS .ămups eli ruşubla ămru al iş tacot ed anişam nirp etuce rt elicun .637 .ă ro o epaorpa .v .ăuo 5 .ănraotsăr eS .eilinav .dnâr ep esup eli ruşuneblăg uc iş răhaz ed rahap nu uc tăpsao rp tnu ed ărugnil o ăcae rf eS .ăzaesalg es iopa .ăuo 5 ICUN ED TROT .atag etse dnâC .t rot ed eilef ătla .telpmoc eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .tecnî iopa ăguada eS .ămups etutăb eli ruşubla iş mo r ed i rugnil ăuod .ătis nirp ătuce rt iş ăpa ed enib ăsrucs .răhaz uc ticludnî eletpal uc etanicăm elicun cse răpo eS :icun ed amerC .ăm rof nî ăcsaecă r es ăs ăsal eS .aiţizopmoc ănraot eS .ătutăb ăcşirf enup es arpusaed rai .v( tnu ed ămerC .256 .etpal rahap 1 .temsep ed ărugnil o .etpal g 001 .ăme rc o ac tacetsema enib etse lutot dnâC .ăt raif aelosaf ăcae rf eS .v .ăuo 3 NITFEI TROT .mor .temsep ărugnil 1 .

eletla etsep elenu eliof ăzaşa eS .ăniăf uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu enib ăm rof o.eilinav uc iş răhaz uc ige rtnî elăuo lenăzăc nu.v( canozoc ed ame rc uc lef al . rotiţmis etşe rc aetatitnac ec ănâp iinişam aenigram ep lulet uc enib tab eS .iro ie rt ed .eiţizopmoc nid leftsa ănraot es iş ăniăf ărase rp es .ăuo 6 OACAC ED TROT .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.ătutăb ăcşi rf uc elpmu es log tsecA .rotiţmis etşe rc rol lumulov ec ănâp lu răhaz uc ige rtnî elăuo lenăzăc nu.ămups etutăb eli ruşubla iş aniăf ăguada eS .eşao rgnî es ăs epecnî ănâp ue rem etab eS .rtnî .856 .ăcşirf g 052 .iulutiţuc lu rotuja uc toT .ătalocoic uc ăzaesalg es lut roT .enib dnâsăpa .tatnâb reifnî .amrof snu urtnep tnu .521 farp nu .eilinav .ăniăf g 041 .vitametla iopa etab eS .)337 .oacac uc ătacetsema .tpoc ed farp tehcap 1 .răhaz irugnil 2 .ăzaesalg es pmit tâC .e recălp ăpud ăzaesalg es iş )827 .arpusaed ăzaşa es ătasalg leftsa aiaoF .rtnî :trot u rtnep amerC .rtnî tab eS .ăti rpo ame rc lutenroc uc enup es arpusaed rai .eilinav iş răhaz uc ige rtnî elăuo tab es ătitocolc apa uc sav tla nî âsup ăcim ălao o.amrof snu urtnep tnu .ătalocoic ed ăme rc enup es iilef e rtnÎ .)eraocic uas( ătartnecnoc aefac ărugnil 1 .t rot ed eliilef ănmaesnî es .atla etsep anu etazeşa tâcnî leftsa .ăuo 6 ĂNAIDNI TROT .tlum iam tâc .amrof snu urtnep tnu .tică r a-s ec ăpuD .rtnî ecaoc eS .ame rc uc tecnî ăcetsema es iopa .iulutiţuc aihcum ac ăsaorg iam eif un ăs aiaof tâcnî .cim cof al ecaoc eS .taula ed asam ep nup es iş ăvat nid iţnib reif tocs es .cof ep .răhaz g 051 .uo 1 .lutnu ămups ăcae rf eS .lutrot roşu aiăt es a urtnep .v( tnu ed ăme rc uc elpmu es .răhaz g 051 .oacac g 05 .telpmoc ticăr a-s atsaeca ec ăpud .i ro ie rt ed .lu răhaz es-udnium ac urtnep .ece r al iş ănişam ep .ăsam ep ăcsaepil es un ăs inig ram ep g ruc e rac răhaz ed eli rutăcip ac urtnep .tivi rtop cof al .no rtsac nu enib etşezlăcnî eS .etşecăr es işutot ăcaD .tică r a-s ec ăpuD .)437 .ăro o ac ric .iof 8 — 7 dnâ r ep coc eS .rtnî aiţizopmoc ecaoc eS .ludnuf ăgraps es ăs ă răf rad .e raoluc al ădihcnî es ăs epecnî iş telpmoc tipot a-s lurăhaz dnâC .iinişam aenig ram ep ătitocolc ăpa uc etunim avetâc l-udnâniţ .tnu uc ăsnu ăm rof o-rtnî aiţizopmoc ănraot eS .iilef ie rt nî eiat es .ielu uc ăsnu ăcalp o ep t rot ed aiaof eniţ es .756 .)927 .ăme rc o ac caf es ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .lu răhaz telpmoc etşecăr es un ănâp .tăpsaorp tnu g 002 .ătalocoic uc ăzaesalg eS .iilef ie rt nî nub tiţuc nu uc eiat es .enib ăcetsema es iş ătunrec tăpsao rp aniăf iş auaefac ăguada eS .aniăf ăguada eS .etşecăr es un ănâp .răhaz g 521 .v .ătunrec tăpsao rp aniăf ăguada eS .etui cof al ăţitarc o.v( tnu uc aefac ed ame rc etşetăge rp eS .enib ednitnî ătaop es ăs .talinav răhaz g 061 .ăniăf irugnil 5 .ăuo 4 :amerC .răhaz g 051 .956 .556 . rotpuc al ăpilc o trot ed aiaof ecudortni es .trot tla u rtnep arutulpmu ităge rp etaop es iulutrot lucoljim nid socs lutaula niD .etşe rocă r es ănâp ue rem dnâcetsema .ece r al iş ănişam ep vitanretla iopa tab eS .ăuo 5 ACOM TROT .coljim al log nu ănâmă r ăs .ăruzalg urtnep răhaz irugnil 3 .etasip icun ed rahap 2/1 iş lutemsep uc ătado aguăda etaop es .ămerc urtneP .âro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc es .ămups eliruşubla ămru .ăniăf g 57 .rtnî nup eS .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.837 .tenroc nirp ătanrut ăme rc ăniţup uc uas etisirahaz etcu rf uc ăzae roced es a rpusaed rai .ăniăf g 002 ĂDALEMRAM UC TROT .mo r niţup uc tacetsema po ris uc eliilef csepo rts eS .etpal niţup uc etace rf oacac ed i rugnil ăuod uas ăpa ed ărugnil o uc iinişam aenig ram ep ătaium atalocoic ăguada eS .amrof snu urtnep tnu .atag etse ame rc dnâC .ăruzalg urtneP .ame rc enup es ele e rtnî rai .ăuo 5 ŞOBOD TROT .et rap o al ăd es .ăţni rod ăpuD .tipot tnu ărugnil 1 .tacsu tcef rep eif ăs eg retş eS .656 .v .ăniăf g 001 .rotpuc al .atag etse dnâC .rtnî lurăhaz edra eS .)047 .ăuod nî lut rot tiţucsa tiţuc nu uc eiat es .ige rtnî elăuo nup eS .337 .tnu uc t rot ed am rof egnu eS .v( ătalocoic ed ămerC .esao rg ed lage iilef ie rt nî eiat es .ăme rc o ac ecaf es ănâp enib ăcaerf es iş talinav lu răhaz .ereim irugnil 2 .lut rot tcef rep ticăr a-s ec ăpuD .ărutinrag u rtnep ăme rc ed ărugniI o etşe rpo eS .s ra răhaz uc ăzaesalg es ănâp et rap o al ăsal es eiaof amitlU .ăme rc dnânup ele e rtnî .oacac irugnil 2 uas ătalocoic enaotab 2 .p( aefac ed ă ruzalg uc ăzaesalg es lut roT .tivi rtop cof al .coljim al iţ răp elebma csebocs eS .gnul tiţuc iunu lu rotuja uc edepe r ednitnî es iş trot ed aiaof ep ănraot es .

eiagit o.răhaz irugnil 5 .luielu .tăpsaorp tnu g 051 .v( ătalocoic uc asalg etaop es ădalemram ed col nÎ .tăpsaorp tnu g 001 .lurăhaz âguada eS telpmoc eiaom es ănâp .ăniăf .etacot icun g 001 . roşu dnâcetsema .elacot rop ed ăţnese uas mo r ăguada eS .dnâr ep eliof dnitnî eS .e rat aerp eiaom es elezeb ed eliof .tasip răhaz g 041 .)8.eletpal .iruşubla 8 ŞUBLA ED TROT .iof e rtnirp ădalem ram dnâznitnî .tnu răm etacot iş niţup etijărp icun ă rase rp es .răhaz irugnil 4 .etpaî ărugnil 1 .etpal l 2/1 .eiruf raf ep trot ed eiaof o ăzaşa eS .titocolc eletpal ănraot es iş .etpal nid eilinav ed ăme rc o ecaf es pmit niD .telpmoc ti rocăr ua-s ec ăpud iamun eliof tocs eS .iţ răp icnic nî et rapmî es e rac so rg lus nu ecaf eS .t rot ed iem rof ludnuf ep .eras ed farp 1 .inig ram ep ăji rg uc dnirpsed es etpaoc elioF .lut rot ăzaşa es iz auod A .ădalemram uc egnu es .366 .e ras iş tpoc ed farp ed leţehcap nu .etpal irugnil 4 .ărdup răhaz g 004 .ăniăf irugnil 3 .ăguada es iş ămups iruşubla tpo tab eS .dnâr ep ednitnî es ătacub e raceiF .tirocăr a-s ec ăpud iş et rap o al ăd es .tivi rtop cof al coc es iş iivăt aemirănr ed .etpal ed ăuod ărugnil o uc oacac ăcae rf es :ăme rc ae raotămru enup es iof e rtnÎ .işolococ ăcaf es un ăs enib ăcae rf eS .066 .amrof snu urtnep tnu .tlum iam ătpaetşa ăcad .tasip lu răhaz .ătagel ed lutsed etse dnâC .răhaz irugnil 2 .gnul nî etaiăt icun uc uas eladgim uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu t rot ed ăm rof o-rtnî aiţizopmoc ănraot eS .166 .e raocă r al ăro o aets ăs ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .răhaz uc ătutăb ăcşi rf iamun elezeb ed eliof e rtnî enup etaop es .tasip lurăhaz .esiac ed ădalemram ed e riţbus tarts nu ele e rtnî enup es .ăsaomups tineved a ame rc iş lutnu tot ecudo rtni es ec ănâp .luo .eilinav .coljim al col ecaf es .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc es iş .ădalemram g 052 .tnu ed ame rc uc roşu ăcetsema es iş e ras ed farp nu uc ămups i ruşubla tpo tab es ta rapeS .arutnu .iof u rtap dnâr ep coc eS .elacotrop ed ăţnese uas mor .luşuneblăg enup es iş coljim al col ecaf es .ăme rc uc lut rot ă repoca es .tăpsaorp tnu g 051 .lu răhaz enup es .icim elezeb avetâc tarapes caf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .uunitnoc dnâce rf .tivi rtop cof al ecaoc eS .şolococ nu icin ănâmă r un ăs iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac ue rem ăcetsema eS .sus iam ed ame rc ed col nÎ .elage iţrăp esaş nî et rapmî es iş lutaula enib ătnâmă rf eS .ame rc eşao rgnî es ănâp ănişam ep b reif es iş ănue rpmî etaot ăcetsema eS .avat snu urtnep tnu .ăniăf uc tarăse rp iş tnu uc snu enib .etanicăm icun g 041 .e ras iş tpoc ed farp ed leţehcap nu .etanicăm elicun uc aniăf taula ed asam ep ătnâmă rf eS .ărutinrag urtnep .aniăf iopa .arpusaeD .ăniăf g 041 UO ĂRĂF TROT .ae ras iş eletpal .t rot ed iivăt ludnuf ep so rg ed tivirtop luşubla dnâznitnî .ărutnu ărugnil 1 .ăniăf g 003 ĂMERC UC IŞ ĂDALEMRAM UC TROT .ămâ răfs es leftla .ădalemram uc egnu es ruje rpmî iş a rpusaeD .ăb raif ăs epecnî ănâp eniţ es iş ănişam ep aţitarc enup eS .iruşubla 8 ELEZEB ED TROT .icun g 001 .eras ed farp nu .ielu irugnil 2 .266 .ăniăf uc ta răserp .tpoc ed farp tehcap 1 .ruje rpmî iş a rpusaeD .ue rem dnâce rf tnu ed icim eleţăcub dnâr ep nup es .rtnî etinemu r niţup iş lutiţuc uc etacot icun ă rase rp es .uo 1 .etpaoc tnus eliof etaot dnâC .taula ed asam ep aniăf emec eS .eilinav .tăpsao rp lutnu ămups ăcae rf eS .ănişam ep .şuneblăg 1 .etpal l ¼ :amerC .luteţo .ădalemram g 052 .tiţucsa tiţuc nu uc .ădalem ram ed lutarts etsep .oacac ed frâv uc ărugnil 1 :amerC .eras ed .ăniăf ărugnil 2/1 .ae reim .tăpsao rp lutnu .621 SRA RĂHAZ UC IŢIUCSIB ED TROT .ăniăf g 051 .t rot ed ăm rof nî coc es e rac iof esaş caf es .ădalemram g 052 .ărdup răhaz g 003 .icun g 001 .uo nu .tiv res if a ed etnianî ă ro o uc ăzaşa es lut roT .aniăf iş ărdup lurăhaz tecnî ăguada es .466 .taula nu ătnâmă rf eS .)urca aerp eif un ăs( niv ed teţo irugnil 2 .eilinav ăniţup iş răhaz .lutnu .ăme rc ed lunu uc ădalemram ed dnâr nu dnânretla eliof ăzaşa es etraped iam aşa iş ăme rc uc egnu es e rac eiaof auod a enup es arpusaed .27 .

ăniăf g 053 .icun rahap 1 .ăcşirf uas icun g 001 .ăpa rahap 2/1 .ăuo 3 .mo r ed ărugnil o iş irubmâs ă răf eledifats ăguada es tiş râfs al iş anâm uc enib lutot ătnâmă rf eS .ece r etpal ed ăcşaec o uc aniăf eiaonr es tarapeS .tăpsao rp lutnu iş ige rtnî elăuo ăguada eS .enib dnâcetsema .răhaz ed i rugnil urtap iş dnâguăda .eraoşiuc ed ăţirugnil ed frâv nu .etnib reif ăpa ăniţup uc gnits es e rac răhaz ed irugnil u rtap ăţita rc o-rtnî d ra eS .566 .lutnu icin ăcida .tivi rtop cof al ecaoc es iş ăcun ed iţăcub arpusaed nup es .icim eleţăcub nî iţamâ răfs iiţiucsib ăguada es iş et rap o al ăd eS .avat snu urtnep ielu uas tnu .ă rugnil o uc tutăb niţup .etacot icun ărase rp es a rpusaed rai .rtnî aniăf enrec eS .aniăf ătaot ecafsed es ănâp .s ra răhaz ed lupo ris uc ăcetsema eS .icun ed rahap 4/3 .ielu ărugnil 1 .enib dnâcetsema lupo ris tecnî ănraot es .ece r etpal ănraot iam eS .ăm rof nid etatămuj epuco ăs tâcnî leftsa lutaula enup es .tăpsaorp tnu g 571 .răhaz g 001 uc ăcetsema eS .tasip răhaz uc ăraserp es iş ănraotsăr eS .eşao rgnî es ăs ame rc epecnî dnâc iş ăcetsema es .lu răhaz enup es .mor ărugnil 1 .ăro o ac ric eniţ eS .iruşubla NIV ED ĂMERC UC IŢIUCSIB ED TROT .mo r .tivi rtop cof al ecaoc es iş uo uc arpusaed egnu eS .iţiucsib gk 1 .ece r al ăd eS .gnul nî etaiăt iş etiţăruc eladgim uc iţe rep ep iş tâc dnuf ep tâta ărase rp es .eraoşiuc ed ăţirugnil ed frâv 1 .edifats g 05 .ăniăf g 004 .ereim g 053 ECLUD ĂTRUT .icun uas eladgim g 001 .ătasip ăraoşit rocs iş e raoşiuc iopa .tirocă r iam a-s ec ăpud iş .eras ăţirugnil 2/1 .rotăpăcnî sav nu.enib lutot ăcae rf eS .eilinav .taium a-s dnâC .ătunrec aniăf .866 .tasip lu răhaz iş ae ras nup es iş coljim al col ecaf eS .eilinav ăniţup iş mo r ed ărugnil o .rtnî uas roticăr al etuniţ eif un ăs aniăf icin .ece r ăremac o.ăpa ed rahap 2/1 uc gnits es iş răhaz g 051 ăţita rc o-rtnî d ra eS .amrof snu urtnep tnu .etpal irugnil 2 .)etşe rc iam un iş etşe răpo es aidjo rd .ăraluihgnutpe rd uas ădnuto r eiruf raf o ep aiţizopmoc ăzaşa es iz auod A .tne ruc ed ti ref iş dlac col al ăcsaerc ăs ăsal eS .etpal l 1 .lu răhaz tot ăvlozid es ănâp iinişam luţloc ep ăsal eS .tnâmăp ed ălaiceps ăm rof o ăţni refe rp ed .dnâ r ep .mor ărugnil 1 .ige rtnî elăuo .avat snu urtnep ielu .ă raluihgnutpe rd uas .cof ep enup eS .ăniăf irugnil 2 .tanobracib ăţirugnil 2/1 .titocolc eletpal ănraot es e rac etsep eliruşuneblăg iş aniăf .666 .răhaz irugnil 2 .ătado niţup etâc .etnib reif ae rp etse ăcad( etpal niţup uc aidjo rd eiaom es ta rapeS .coljim al ăruag uc ăm rof o tnu uc enib egnu eS .eşao rgnî es ăs ame rc epecnî ănâp cof ep eniţ eS .ăraoşiţrocs ed ăţirugnil ed frâv nu .aiţizopmoc ănraot es .niv rahap ½ .eme rv ed etnianî arpusaed etşenemu r es ăcad rai .tnu uc ăvat o egnu eS .elaom eif ăs eiubert lucof .aniăf no rtsac nu .dlac niţup eif ăs taţniube rtnî lulai retam ac eiube rt somurf ăcsae rc ăs ac u rtnep rad .iruşuneblăg 4 .iţiucsib gk 2/1 /2 4 :ămerC .etamârăfsen .răhaz irugnil 4 .ătizemu eitrâh ed eiaof o uc ă repoca es .rtnî ăcae rf eS .elaom eif ăs eiube rt lutaulA .rtnî enrec eS .răhaz irugnil 8 .etiţă ruc icun iş ielu .elăuo icin .etşev res eS .eiaom es ănâp iinişam aenig ram ep ăcetsema es iş aiţizopmoc ităge rp av es e rac nî lusav nî ae reim enup eS .tanobracib ăţirugnil 1 .tiş rîfs e rpS .ăniăf irugnil 2 .ăraoşiţrocs ed ăţirugnil ed frâv nu .ăniăf nî eliniâm uad es dnâc nî dnâc niD .niv uc rahap 2/1 ăguada es .ăniăf g 054 ĂUO ĂRĂF ECLUD ĂTRUT .ăme rc uc enib dnu rtăp es ec ănâp ece r al uad es iş ărugnil o uc roşu ăcetsema eS .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada iam es .mor ărugnil 1 .elacotrop ed ăjaoc .u rtil nu al ănâp dnâtelpmoc .t rot ed ăm rof nî .răhaz irugnil 8 .766 .etpal l 1 .ăniăf nî ătucăf a ruag nî ănraot es .eidjord g 52 .eilinav .ăuo 4 FULUGUG .721 elacotrop ed ăjaoc uas elacotrop ed ăsar ăjaoc ăniţup iş elicun tiş râfs al rai .ănişam ep niţup etiijă rp .et rap o al ăd eS .ăm rof nî tazeşa if aetup a urtnep iş eteged ep ed roşu edni rpsed es a urtnep .răhaz g 052 .ădnuto r ei ruf raf o ep aiţizopmoc ăzaşa es iz auod A .etnib reif niv ed ame rc ănraot es a rpusaeD .tucăf ed roşu ărutijă rp o etsE .ădalemram irugnil 2 .etasip ele raoşiuc iş araoşiţ rocs .ătutăb ăcşi rf uc lut rot ă repoca es uas .ămups ătsaeca uc telpmoc lutrot ă repoca es iş ădalemram iş răhaz ed i rugnil urtap uc ămups eliruşubla tab eS .răhaz irugnil 3 .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada es .icim iţăcub nî iţpu r iiţiucsib no rtsac nu-rtnî nup eS .răhaz ed i rugnil urtap ăţitarc o.

rtnî csevi rts es tarapeS .etpal g 521 .ăuo 3 ĂCUN UC ĂRUTIJĂRP .ămups eliruşubla tab eS .aniăf ăguada es .eladgim uc uas icun uc etacetsema edifats ed iş ăniăf ed etatitnac işaeeca .966 .tivi rtop cof al ă ro o ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .ăniăf ă rase rp es .aniăf ăguada eS .e riţbus tarts nu.tăpsao rp lutnu ămups ăcae rf eS .ăniăf rahap 1 .tasip răhaz rahap 1 .ărdup răhaz g 522 .ăraluihgnutpe rd anu uas t rot ed ădnuto r ăm rof o tnu uc egnu eS .talinav răhaz irugnil 6 .nif etaiat iş etiţăruc eladgim uc etacetsema edifats ed etatitnac işaeeca .476 .aniăf tecnî ăguada eS .aniăf ărase rp es .tpoc ed farp ed tehcap nu tacetsema a-s e rac nî .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu .ăniăf ed ăcşaec 4/1 1 .ae ras .dnâr ep esup eliruşuneblăg iş .amrof snu urtnep tnu .amrof snu urtnep tnu .ăniăf g 522 . rotpuc al ecaoc eS .ăro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc eS .lurăhaz iş eli ruşuneblăg enib snirpuc a lutnu dnâC .ticăr a-s ec ăpud iilef eiat eS .nub cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .edifats uc etacetsema icun ed rahap nu iş aniăf ăguada eS .ăraoşiţrocs ăţirugnil ed frâv nu .niţup ăcetsema iam eS .amrof snu urtnep tnu .)elacotrop ed ăsil( ătisi rahaz .răhaz g 052 .elăuo cse rătnâc tâc răhaz tâta uc ige rtnî ăuo icnic enib tab eS .821 ed ăsar ăjaoc ăniţup iş muc .enib etab es iş talinav lu răhaz ăguada eS .ătasip araoşiţ rocs iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .amrof snu urtnep tnu .ănraotsăr es atag etse dnâC .ăro o .tnu uc ă raluihgnutperd ăm rof o egnu eS .am rof snu urtnep tnu .tnu uc enib ăm rof o egnu eS .iinişam aenig ram ep .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .lu răhaz uc ige rtnî elăuo tab eS .iz auod a ăsaotsug iam etsE .ăniăf uc ărase rp es .luşubla uc ăcetsema es .talinav lu răhaz uc ige rtnî elăuo tab eS .eiâmăl ed ăjaoc .tpoc ed farp tehcap 1 .ăuo 6 NAPŞIDNAP .276 .iriţbus iilef eiat es .076 .i ro 3 — 2 ed tucse rc a rol lumulov rai .ăme rc o ac caf es ănâp .tpoc ed farp ăţirugnil ed frâv nu .sot uas tasip lu răhaz ăguada es .ăniăf irugnil 6 .ăniăf iş etpal dnânretla enup es .elezeb urtnep ac ăcsae rătnî es ăs luşubla tâcnî leftsa .eiâmăl ed ăjaoc .sus iam ac iţătitnac işaelecA NAPŞIDNAP ED LEF TLA * .eiâmăl ed ăsar ăjaoc ăniţup iş ămups iruşubla u rtap elec .icun g 051 .avat snu urtnep tnu .376 .ielu uc avat egnu eS .ămups etutăb i ruşubla ie rt elec ăguada es tiş râfs aL .ăţudlăc ăpa ed irugnil ăuod .eras ed farp nu .tivi rtop cof al .ăniăf g 051 .ătunrec aniăf iş ece r eletpal etşetăgerp eS .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .ămups eliruşubla tab eS .tot ed enib .ăuo 4 CEHC .tasip lu răhaz tecnî dnâguăda .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăjaoc .eli ruşuneblăg eiruf raf o.răhaz ed ăcşaec 1 .tăpsaorp tnu g 05 .ă raluihgnutpe rd ăm rof o.ăuo 5 EDIFATS UC CEHC .ti rocăr a-s ec ăpud eiat eS . roşu lutot dnâcetsema .elăuo cserătnâc tâc răhaz .avat tnu uc egnu eS .ăuo 3 CEHC ED LEF TLA .rtnî aiţizopmoc ănraot es .rtnî ănraot es .tivi rtop cof al ecaoc es iş eitrâh uc ătatepat iş tnu uc ăsnu ăm rof o.aniăf ăguada eS .edifats uc etacetsema icun rahap 1 .tunrec nif .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup iş )ănişam ni rp etuce rt un( lutiţuc uc tnurăm etaiăt elicun .uunitnoc dnâcetsema .ăţni rod ăpud i răm top es eliţătitnaC .ădlac ăpa irugnil 2 .ătun rec ăniăf ed etatitnac işaeeca tecnî ăguada eS .ticăr a-s ec ăpud iş .iruşubla 21 ŞUBLA ED ENIÂP .tpoc ed lufa rp .ă ro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc enup es .176 .

edifats uc etacetsema icun rahap ½ .etşecăr es ănâp aşa ăsal es iş taula ed asam ep avat uc ănue rpmî ec raotnî eS .ăzaelu r es .nub cof al ecaoc eS .aiţizopmoc ănraot es .esiac urtnep sot răhaz .răhaz ărugnil 1 . răhaz ed ă rugnil o uc ătaium aidjo rd iş ae ras .ă ro ed etatămuj o ăcsaenhido es ăs ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .776 .tnu g 521 .676 .ădalemram gk 2/1 ĂDALEMRAM UC CEHC .ădalemram irugnil 3 .tiş râfs e rtăc iŞ )luzeim etşepil es un tpoc a-s ăcad( iap nu uc ăc raecnî eS .ăniăf irugnil 3 .rec es tîc esiac .iilef eiat es .rtnî ăcae rf eS .iruşubla 3 .ămerc urtnep tipot tnu ărugnil 1 .mor irugnil 2 .ăgae rtnî iş iv res etaop eS .uo 1 .)827 .eilinav .eras ed farp nu .ăuo 2 TAHAR UC CEHC .e ras ed farp nu iş ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd .ielu irugnil 4 .răhaz ărugnil 1 .rtnî enib ăcae rf eS .aniăf .luielu .răhaz irugnil 3 .ăniăf g 002 .lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.576 .086 .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es .827 .icun g 051 .lutanob racib uc ae reim ănişam ep ăcim ăţitarc o.eras ed farp nu .aniăf ăguada eS .icun irugnil 3 .răhaz g 001 .iruşuneblăg 4 ĂMERC UC ĂDALUR .ti rocăr a-s dnâC .erem ed ădalemram irug-nil 3 .mo r niţup uc tarecam al iâtnî iam esup iş tnu răm etaiăt )ăţaeclud nid uas( etisi rahaz etcu rf ed irugniI 2 — 1 iş muce rp .acsu es un a u rtnep .iruşuneblăg 2 .tivi rtop cof al coc es iş eteged ăuod ed esao rg iilef nî eiat es .tipot lutnu tiş râfs al iş ămups etutăb eli ruşubla .eiiţizopmoc ed lutse r ănraot es .ătacetsema enib etse atsap dnâC . rotiţmis etşe rc lumulov ec ănâp lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp )ăpa ed uas( etpal ed i rugnil ăuod uc adalemram ăcae rf eS .etanicăm icun uc ărase rp es iş ădalemram ed e ritbus tarts nu uc gnu es .v .ă ro ed etatămuj o ăcsaenhido es ăs ăsal eS .rasecen etse ăcad .ăuo 3 :auod a aiţizopmoC .976 .ăpa uas etpal irugnil 2 .ăniăf g 082 .ăcun o tîc eidjord .tanobracib ăţirugnil 2/1 .tivi rtop cof al ăro o ac ric ecaoc eS .ăţaeclud nid elacotrop ed ăjaoc .ăraluihgnutpe rd .tsug ăpud mo r iş ailinav .ăuod nî iopa etrapmî eS .ăniăf ă rase rp es .ăniăf g 051 EREM ED ĂDALEMRAM UC ĂDALUR .taula ed asam ep aniăf en rec eS .eiâmăl .gnul nî etaiăt icun g 051 ăguada es .tahar iţăcub 5 — 4 .a rutulpmu uc ătivi rtop ă ruzalg o uc ăzaesalg es zac tseca nÎ .tivi rtop cof al ă ro o ac ric ecaoc es iş arpusaed etaiăt eladgim avetâc nup es .e riţbus et raof aenemesa ed tarts nî e rem ed ădalem ram enup es a rpusaed .iof ăuod dnâ r ep dnitnî es .coljim al col ecaf es .lutanob racib .aiţizopmoc ănraot es iş aniăf ărase rp es .amrof snu urtnep tnu .csebla es ănâp .ticăr a-s ec ăpuD .ielu uc uas tnu uc .snârts ae rp un eiaof e raceif ăzaelu r eS .eidjord g 02 .eit râh o uc ă repoca es .iz auod a ăţni refe rp ed .ăniăf ă rase rp es iş tnu uc am rof egnu eS .etpal g 051 .rtnî enretşa eS .tnu g 001 .ăvat nî eledalur ăuodnâma ăzaşa es .e ritbus ed lutsed eiaof o ednitnî eS . răhaz niţup uc etacetsema .ădihcil tineved a ae reim ec ănâp es-udnâniţ .ăniăf g 57 .răhaz g 57 .amrof snu urtnep ielu .ielu irugnil 2 .lutnu uc aniăf taula ed asam ep ăcetsema eS .tnu uc ăraluihgnutpe rd ăm rof o egnu eS .telpmoc ticăr a-s ec ăpud iş ănraotsăr es ătpaoc etse dnâC .v( tnu ed ăme rc o uc elpmu es .luielu ăguada eS .răhaz g 002 .ă ro o ac ric )elaom tlum lam( tivi rtop cof al ecaoc eS .eiţizopmoc nid et rap o ănraot eS .lutaula ătnâmărf eS .ăsnitnî lage iş e riţbus iam tâc aiţizopmoc ănraot es .ereim irugnil 2 IELU UC ĂRUTIJĂRP .tanobracib esar eţirugnil 2 .eliruşuneblăg nup es .teged nu ed esao rg iilef eiat es .921 .)anâm uc i rulus icim etucăf tsof ua ec ăpud( tahar ed eliţăcub ăzaşa es .tanobracib ăţirugnil ed frâv 1 .eras ed farp nu .)vitatlucaf( ăţaeclud nid etcurf irugnil 2 .ăbla eit râh o ăvat o.iilef eiat es iş lus ecaf es .ae reim enup es .eledifats iş acun tiş râfs al rai .eletpal iş luielu tatpe rt ăguada eS .coljim al col ecaf es .ielu g 051 .ălbat ed ăm rof o egnu eS .876 .aniăf iş tunrec tăpsaorp lutanob racib .ăniăf g 022 .ăniăf g 051 ESIAC UC ĂRUTIJĂRP .

aefac ed uas ătalocoic ed .lumo r uc eledifats tiş râfs al iş ăniăf ed g 521 iopa .ăniăf rahap 2/1 .ăme rc o ac ecaf es ănâp .talinav răhaz g 041 .răhaz g 521 .eledifats gela eS .iruşuneblăg u rtap dnâr ep ăguada eS .lutnu enup es iş coljim al col ecaf eS .ămups ecaf es ănâp lutnu ăcae rf eS .tivntop cof al ecaoc es .ămups etutăb i ruşubla ie rt elec tiş râfs al iş e riţbus iam tâc gnul nî ătaiăt acun .iruşubla 2 .cim cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot eS .uunitnoc dnâce rf .nmel ed a rugnil uc dnâcetsema .ăuo ăuod dnâr ep ăguada eS .486 .enişiv .sot răhaz uc ărase rp es atag etse dnâC .răhaz niţup uc lulog elpmu es iş sus nî ele rubmâs tats a e rac nî aetrap uc ăzaşa eS .ăuo 3 ĂCUN ED ĂŢRAOCS .ămups ecaf es ănâp eletpal uc lutnu ăcae rf eS .386 .edifats g 521 .taula ed asam ep aniăf en rec eS .tiţuc iunu lu rotuja uc tocs es .iţnib reif tnus tâc csecus es iş tiţuc nu uc tocs es .e ras .ămups etutăb iruşubla icnic elec .etcu rf etsep aiţizopmoc ănraot eS .ămups o ac cse rc ec ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .talinav răhaz g 002 .ăniăf rahap 4/3 .031 .rtnî nup es iş ălaps es .enu rp enup top es esiac ed col nÎ .586 .răhaz uc iruşuneblăg ie rt elec ăcae rf es pmit e rtnÎ .aniăf ăguada es .irubmo r nî .tnu uc ăvat o egnu eS .eiaom es ăs pecnî eletcu rf iş lu răhaz tipot a-s ec ănâp rotpuc al uon nid ăd eS .talinav răhaz g 002 iopa .enişiv gk 2/1 al iirubmâs tocs es iş ălaps eS .286 .ten roc ed ăm rof nî eif .tivi rtop cof al .temsep g 001 .186 ..ăm rof nid etaocs es iş eiat es .ă ro ed etatămuj o niţup lec aets ăs ăsal eS .rtnî ănraot es aiţizopmoC .etatămuj ep ecaoc es iş rotpuc al ăd es .mo r ed irugnil ie rt uc ăcşaec o.icun rahap 1 .tanobracib ăţirugnil 2/1 .ăuo 5 ENIŞIV UC ĂRUTIJĂRP .răhaz rahap 1 .ăniăf g 52 iş etasip icun g 05 .csebla es ănâp talinav lu răhaz uc elnuşuneblăg ăcae rf eS .mor irugnil 3 .tnu g 521.ăniăf g 061 ĂCISIP ED IBMIL .tivi rtop cof al ăcaoc es ăs rotpuc al uad es .ăsao rg ălbat ed ăvat o tnu uc egnu eS .ămaez ed ăg rucs es ăs ăsal es iş enao racam ed atis nî nup eS .talinav răhaz rahap 2/1 .ămups i ruşubla ie rt elec iş aniăf ăguada eS .ădlac eiat es iopa .etui cof al niţup et raof niţ es iş eletla ed elenu mc 3 — 2 ed aţnatsid al eiţizopmoc nid ăţi rugnil o etâc enup eS .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăvat o.răhaz g 051 .lutanob racib enup eS .eit râh o ep ănue rpmî nrec eS .lus eif . rotpuc al uad eS .etpal ăţirugnil o .ăuo 3 EILINAV UC IŢIUCSIB .lurăhaz .ăniăf uc ătarăserp iş tnu uc ăsnu ăm rof o eme rv nid etşetăge rp eS .ănif ăniăf g 012 ăguada iam eS .inig ram ep ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .talinav lu răhaz uc aniăf ăcetsema eS .lutenroc uc uas aţi rugnil uc eiţizopmoc nid niţup etâc enup es .lu răhaz iş aniăf ăguada eS .so rg ludnuf uc ăvat o ep nup eS .ăniăf g 521 .ăuod nî etaiăt elesiac etnianid csetăge rp eS .amrof snu urtnep tnu .tăpsaorp tnu g 521 .uo nu .avat snu urtnep tnu .e raojămă rg icim aţirugnil uc nup es iş ăsao rg ălbat ed ăvat o tnu uc egnu eS . roşu dnâcetsema .temsep g 52 uas .atag tnus ec ă rusăm eP .ăniăf g 012 .ăme rc o ac ecaf es ănâp tasip lu răhaz uc lutnu tarapes ăcae rf eS .etijocen .elinişiv ăm ru al iş tunrec nif lutemsep .ăuo 4 EILINAV UC IŢIUCSIB ED LEF TLA * .iruşubla urtap elec al ed amups .csebla es ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .u rtemaid urtemitnec etatămuj ed ărutăzihcsed o f râv al e ra e rac ăznâp ed laiceps tenroc nu uas .tpoc ed iivăt aemi răm ed eiaof o ednitnî eS .ăuo 2 EDIFATS UC IŢIUCSIB .cte iga rf .tirocă r iam a-s ec ăpuD .ăcsaenemu r es ăs pecnî ec taidemI .ămups etutăb iruşubla ăuod tiş râfs al .i ruihgnutpe rd nî uas irubmo r nî edlac eiat eS .tivntop cof al ecaoc eS .tăpsaorp tnu g 521 .eletla ed elenu mc 3 — 2 ed ăţnatsid al .cof al tlum cseţăl es ece raoed .mc 01 ed ignul e raoşiţeb .ăniăf g 05 iş temsep g 05 aţniube rtnî top es temsep ed g 001 ed col nÎ .icun ed ăme rc uc elpmu top eS .ămups etutăb iruşubla ie rt elec ămru al iş aniăf ăguada es .enişiv gk 2/1 .eitrâh ed lutenroc elpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .

rtnî uas lenazăc nu.teţo eţirugnil 2 .tnu uc ăvat o egnu eS .096 .atag tnus dnâC .eras ed farp nu .786 .ăuo 2 .edlac tnus tâc tocs eS .iinişam aenig ram ep .elpmis eif csev res es iş ăvat nid tiţuc nu uc tocs es .gnul nî etaiăt icun uas .ărugnil o uc iâtnî ăcetsema eS .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt aiţizopmoC .coljim al ătaţehgnî uc uas ătutăb ăcşi rf uc .ăro ed etatămuj o coc eS .sod ep ait râh roşu dnizemu .elelezeb nup es .tnu uc ăvat o egnu eS .iinişam aenigram ep eliruşubla tab eS .eras ed farp nu .686 .ăpa uc ălusnep o uc csezemu eS .avat snu urtnep tnu .ăcşi rf ătlum iam e rtni ăs e rac nî .icun uas eladgim g 003 ENAORACAM .elaom et raof cof al coc eS .etutăben i ruşubla ăuod uc enib ăcaerf es iş icun uas ăjaoc ed etiţă ruc eladgim ănişam ni rp uad eS .enib luşubla eniţ es ănâp uon nid tab es iş talinav lurăhaz uc ăcetsema es .camiac irugnil 3 .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ănue rpmî uon nid tab es iş tasip lu răhaz enup es .iruşubla ăuod al ed amups tiş rîfs al iş ătăpsao rp anâtnâms .răhaz g 053 .e ras .lurăhaz ăguada eS .talinav răhaz g 001 .lutenroc uc eif .ănâtnâms .aţirugnil uc eţilivom icim nup es iş ăniăf ăraserp es .tanobracib ed ăţirugnil ed frâv nu .ieţiăt ed ac eiaof o ednitnî eS .iruşubla 4 ELENUDNÂR ED IRUBIUC . uas ăcşirf g 051 .ăniăf uc ărase rp es .ă rutibocs ed lef nu ezem rof ăs ac .elavo caf es ătaţehgnî uc tiv res u rtnep elelezeB .rtnî eliruşubla tab eS . rotpuc nî ecudo rtni es a ed etnianÎ .ănâtnâms g 05 .ăniăf g 052 ANIROLF IŢEMSEP .iriţbus iilef etaiăt iş ăjaoc ed etiţă ruc eladgim ăguada eS .teţo ed eţirugnil ăuod .e rat ed lutsed eif ăs eiube rt aiţizopmoC .atag tnus dnâC .niţup tirocă r ua-s ec ăpuD .iram ed tivi rtop .tocs es ec ă rusăm ep .tiţuc nu uc ăvat nid tocs es iş tivi rtop cof al coc eS .ăuod etâc etipil eif .eilinav .atag tnus ec ă rusăm ep .sus iam ac ăzaedeco rp es iş ămups etutăb eliruşubla ăguada eS .etpal niţup uc ătaiţbus anâtnâms uc uas acşirf uc iş talinav răhaz uc ătunrec aniăf ăcetsema eS .aţi rugnil uc enup es atsaecA .talinav răhaz g 051 .cim cof al .tăpsaorp tnu g 56 .ăţirugnil o uc eif .u rtemaid mc 4 — 3 ed eţit rut .ae ras iş tpoc ed lufa rp .răhaz g 002 .tunrec tupsaorp lutanob racib .tasednî ed lutsed taula nu ecaf eS .ădnitnî es un ăs ăvat ep etazeşa elelezeb tâcnî leftsa .131 coc es iş ăţilucruf o uc a rpusaed ăpaeţnî es .)tpoc al tlum dnitnî es ece raoed( ele e rtnî mc 3 ed ăţnatsid o dnâsăl .eilinav .ăbla eitrâh ed eiaof o ep lutenroc uc ănraot eS .talinav lurăhaz .ăuo ăuod .ţ remoc nid roliţiucsib aemirăm ed etartăp em rof eiat es .luielu enup es iş coljim al col ecaf eS .ieţiăt ed ac aiaof ednitnî es .iruşubla 4 ELEZEB .tpoc ed farp tehcap 2/1 .986 .coljim al esaoielc niţup nâmă r i rutijă rp etseca .bals cof al coc es iş ăvat nî aitrâh uc ăzaşa es .tiţuc nu uc .ielu irugnil 3 .uo 1 .avat snu urtnep tnu .ăniăf g 053 ICIMONOCE IŢEMSEP .iruşubla 3 .ăniăf g 051 ĂCISIP ED IBMIL ED LEF TLA * .ălao o.lucamiac :nup es iş coljim al col ecaf es .e ram lec luteged uc ludnuf roşu ăsapa es .ăţaeclud nid .tpoc al cse rc ele ăc ămaes dnâniţ .tasip răhaz g 57 .icun uas eladgim g 002 .ăcsaeneblăgnî es un ăs ăjirg dnâva .ărdup răhaz ărase rp es .atsaeca u rtneP .ăşae ric ed uas ănişiv ed bob nu enup etaop es ăţitrut e raceif ep .ă ro ed etatămuj o ac ric .taula ed asam ep aniăf en rec eS .886 .răhaz g 002 .ădnitnî es un ăs rad .luo .tivi rtop cof al coc es iş em rof eti refid eiat es .iruşubla 4 .tasip lu răhaz .edlac tocs eS .ăcsaenhido es ăs ece r al ăro o ăsal eS .anâm uc lutaula enib iopa ătnâmă rf es iş eleţăcub taiăt tăpsao rp tnu ăguada iam es .

aniăf ăguada es .tivirtop cof al coc es .196 .nub cof al coc es .ăro o ăpuD .tăpsaorp tnu g 052 .696 .tunrec tăpsao rp tanob racib iş ă raoşiţ rocs .tivi rtop cof al coc es iş răhaz ă rase rp es .rtnî ăzaşa es iş icim em rof eiat es .etasip e raoşiuc .anâm uc ătnâmărf eS .tanobracib ăţirugnil ed frâv nu .tipot tnu irugnil 3 .mc 2/1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî eS .tivi rtop cof al .ereim g 052 .ielu irugnil 2 .e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî eS .tpoc ed fa rp ed tehcap nu iş e ras ed fa rp nu .şuneblăg nu iş ige rtnî ăuo ăuod .inâmătpăs avetâc ece r al ăzae rtsăp es e rac .tivi rtop cof al coc es iş răhaz ă rase rp es .ăuo 2 .eiâmăl ed amaez iş ăsar ajaoc .)g 005 acric( erec es tâc ăniăf .tnu uc ăsnu ăvat o.erec es tâc ăniăf .ăcsaenhido es ăs ece r al ă ro ed etatămuj o ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .răhaz esar irugnil 2 .igertnî ăuo 2 .tpoc ed farp tehcap 1 .mc 2/1 ed ăsao rg eiaof o .tutăb etpal uas truai rahap 1 TRUAI UC IŢEMSEP .taula nid etatămuj ai es .atag tnus ec ărusăm ep ăvat nid tocs es iş tivi rtop cof al coc eS .ărdup răhaz g 051 .eiâmăl 2/1 al ed amaez iş ăsar ajaoc .e ras .elăuo .ăraoşiţ rocs .eras ed farp nu .ănişam nirp etuce rt icun .ieţiăt ed ac ăsao rg eiaof o ednitnî es .ăniăf g 051 .taula ed asam ep aniăf en rec eS .496 .e ras iş tunrec tăpsao rp tanob racib .iram ed tivi rtop iruihgnutpe rd eiat es .ădalemram uc gnu es .răhaz g 052 GREBNERUN ED IŢEMSEP .ătitocolc e reim g 052 uc tasip lurăhaz etşe răpo eS .arpusaed snu urtnep uo iş ădalemram irugnil 2 .ăvat ep ăzaşa es .mc 2/1 ed ăsaorg eiaof o ednitnî eS .ăniăf nid etrap o uc ătnâmărf es e rac .eras ăţirugnil 2/1 .etanicăm eladgim uas icun .ăniăf ăsam ep enup eS .ăniăf uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu ăvat nî coc es e rac .tirocă r iam a-s ec ăpud iş ăcetsema eS .tanobracib ed ăţirugnil 1 .camiac ăcşaec 1 ĂRAOŞIŢROCS UC IŢEMSEP .tilu g 051 .ăniăf nid taula nu ecaf eS .tanobracib eţirugnil 2 .ăniăf g 002 ICUN UC IŢEMSEP .tanobracib ăţirugnil 2/1 .eras ed farp nu .enib ătnâmă rf eS .eilinav .lus caf es .tnu .sus iam ed aiţizopmoc ănraot es iş coljim al col ecaf es .596 .e ras .col nu al ănuda eS .luo .şuneblăg 1 .talinav răhaz .icun g 001 .231 .eras ed farp nu .eras ed farp nu .răhaz g 002 .răhaz .t ruai ed uas tutăb etpal ed rahap nu etab eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp răhaz iş ielu uc .ednuto r em rof eiat es .em rof eti refid eiat es .răhaz ărugnil 1 .elaom ed tivirtop taula nu ecaf es iş ătnâmă rf eS .e rat ed tivi rtop taula nu dnâcăf .eilinav .etpal ed ărugnil o .ăcsae rătnî es ăs ece r al ăd es iş col nu al lutot ătnâmă rf eS .ăcav ed ăznârb g 051 ĂDALEMRAM UC IRUOLUR .ăniăf g 005 .uo 1 .ăcav ed ăznârb nid taula nu ecaf eS .eraoşiuc ăsar ăţirugnil 1 .ăuo ăuod uc camiac ed ăcşaec o ăcae rf eS .ăraoşiţrocs ăsar ăţirugnil 1 .e rec es tâc ăniăf iş eilinav .etpal ărugnil 1 .iţemsep iţlum et raof sei sus iam ed eliţătitnac niD .ăuo 2 .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada eS .enib ătnâmă rf eS .icim em rof eiat es .e ro ăuod niţup lec ăcsaenhido es ăs lutaula ăsal eS .ăniăf .ăraoşiţrocs ăţirugnil 2/1 .)ue rg ednitnî es lutaula ece raoed ătado aiaof ătaot ăzae rcul es un( em rof eti refid ed iţemsep eiat es iş e riţbus et raof ednitnî es .296 .enib ătnâmă rf eS .emizegă rf nid iş tsug nid ăd raip ăs ă răf .396 .talinav lurăhaz ăguada es taium a-s lutnu dnâC .tanob racib iş e ras .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep ednitnî eS .lutnu enup es iş coljim al col ecaf eS .tipot tnu .răhaz uc ă rase rp eS .talinav răhaz irugnil 3 .icun g 002 .ăniăf g 065 IŞOICILED IŢEMSEP .uo uc gnu es .răhaz .

nemihc .v .007 .e rat ed tivirtop ăsai ăs lutaula ac u rtnep tatnâmă rf al e rec es tâc .arpusaed ă rase rp es .ăpa uas etpal niţup iş tpoc ed lufarp .ăcsaenemu r es ăs eiube rt uN .uo uc gnu eS .nemihc ărugnil 1 .796 .ăsaoznu rg e ras iş nasus uas cam .ece r al ăcsaenhido es ăs ă ro ed etatămuj o ăsal es e rac taula nu edepe r ătnâmărf eS .ăpa uc ătizemu avat ep ăzaşa es iş ătado csecusăr es .elinig ram u rtnuănî iro ăuod ed c rotnî es .ătartăp aiaof uon nid ednitnî eS .tăpsao rp tnu nid taula nu ecaf eS .răhaz uc ărase rp eS .tăpsaorp tnu g 002 .sus iam ac lef al iopa ăzaedecorp eS .ăpa uas etpal .ătartăp iam tâc iş e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî eS .mc 2/1 ed ăsaorg eiaof o .ecer ăpa eţirugnil 2 .e ras iş ănâtnâms ed ărugnil o .e ras iş enrac ed anişam nirp iţuce rt iţ reif ifotrac .996 .ăpa ld 2/1 nid poris nu .rtnî ednitnî es e rac csezuţna rf taula nu ecaf eS .107 .ăniăf .nasus ed uas cam ed ăţirugnil o iş arpusaed snu urtnep uo 1 .iruşuneblăg 2 .ătlalaec etsep anu iopa c rotnî es iţ răp ăuod eleC .şuneblăg 1 .eras ed farp nu .eras ed farp nu .etrac o edihcnî ra-s mus iş ac .i riţbus ed etaop es tâc e raoşiţeb caf eS .talinav răhaz g 021 .ăsar ăznârb eciro uas nazemrap irugnil 2 .ăzoculg ăţirugnil o iş răhaz g 051 .ăniăf g 051 ELEŢĂRĂS ED LEF TLA * .eras ed farp nu .ăniăf ăniţup uc ătarăserp taula ed asam ep ednitnî eS .bals tlum iam .talinav răhaz g 521 .aniăf taula ed asam ep en rec eS .sa r nazem rap ă rase rp es .ăuo 2 .tivi rtop cof al coc es iş ăniăf uc ătarăse rp avat ep eletla ăgnâl elenu ăzaşa es .mc 21 — 01 ed etal iişâf lutiţuc uc eiat eS .ănâtnâms ărugnil 1 .tnu g 001 .tivi rtop cof al .eletepac ăuodnâma ed e raceif ăcupa eS .csezuţnarf taula urtneP CSEZUŢNARF TAULA NID ELEŢĂRĂS .iţreif ifotrac g 051 .uo 1 .e ras ed farp nu iş iţăcub nî taiăt tăpsao rp lutnu .tăpsaorp tnu g 521 .ăvat o ep coc es e rac i rubmo r uas ednuto r emrof eiat eS .iţreif ifotrac g 051 .ănişam nirp iţad iş iţ reif iifotrac nup es .tpoc ed farp tehcap ½ .eras ed farp nu .mc 2 ed izneb nî emiţăl nî eiat es iişâf etsecA .uo nu enup es iş coljim al col ecaf eS .csezuţnarf lutaula al tatăra a-s muc aşa .eras ăţirugnil 2/1 .tsug ăpud .ie rt nî etşe rutăp es .sus iam ac lef al csetăge rp es iş lutaula ătnâmă rf eS .ece r col al edepe r tatnâmărf eiube rt e raoibă roc ed lutaulA .col nu al ănuda es ărutijărp ătla al ed tisolofen samăr csezuţna rf lutaulA .e rat ed tivi rtop taula nu ătnâmă rf eS .uo uc egnu es 2/1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî es .nub cof al coc eS .emignul mc 21 iş emiţăl mc 2/1 ed iişâf eiat es .rotpuc al coc es iş nemihc iş e ras .ieiaof lucoljim ep ăgnita es ăs eli rutiodnî tâcnî leftsa .tăpsaorp tnu g 051 ELEŢĂRĂS .iniâm a rudlăc ed eiaom es un ăs lutnu ac u rtnep .tăpsao rp lutnu uc ăcetsema es iş aniăf taula ed asam ep en rec eS .896 .ătnâmărf eS .ăniăf g 051 .ăniăf g 052 NEMIHC UC ELEŢĂRĂS .eliruşuneblăg nup es iş coljim al col ecaf eS .tivi rtop cof al .uo nirp uad es e rac .etpal ed ărugnil o .talinav iş tasip răhaz uc ătacetsema aniăf taula ed asam ep en rec eS .ăniăf g 052 ERAOIBĂROC ED LEF TLA * . răhaz uc aiaof atsaeca atad ed iş dnâ răse rp eiţarepo ătsaeca ătad o ăcnî ătepe r eS .ae ras .ăniăf g 052 ERAOIBĂROC .coljim al col ecaf es .ărdup răhaz irugnil 3 :taula g 002 urtneP .331 es tirutăpmî leftsa lutaulA .)116 .v( csezuţnarf taula ed tser nU IRALEHCO .116 .mm4 — 3 ed ăsao rg eiaof o.ăcsae rătnî es ăs ece r al ăsal es iopa .etpal ărugnil 1 .ece r ăpa ed eţi rugnil ăuod .

taula ed asam ep aniăf en rec eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş enib ătnâmă rf eS .ăsao rg iam .ătunrec aniăf iş irolf ed apa ăguada eS .răhaz ed ăsar ăţirugnil o enup es iş coljim al col ecaf es .elaom tăpsao rp lutnu .tivirtop cof al coc es iş ălbat ed ăvat o ep etaot ăzaşa eS .arpusaed tardup urtnep nif răhaz irugnil 2 .ecer ăpa ărugnil 1 .ăsnuen avat ep tecnî ăzaşa es iş ă rafa ecenula ăs eitrâh ep tuzăc lu răhaz ac u rtnep .lurăhaz ădra es un ăs ac .răhaz g 021 IRUTOCŞIP .ige rtnî ăuo ăuod .ieţita rc ludnuf nî samăr lu rez iş ăgruc un ăs dnâv resbo .ăcsaenemu r es ăs ă răf .ătlalaec ep c rotnî es .lurăhaz .ăniăf g 521 .eras ăţirugniI 2/1 .ărutucs es iş tăpac nu ed ait râh ăcupa eS .taidemi tocs es iş etnib reif lupo ris .eilinav tehcap 1 .431 ed ărugnil o .ăbla eit râh o pmit nid etşetăgerp eS .ăpa nid .rtni rP .eras ăţirugnil 2/1 .ăniăf .eiâmăl ed ăsar ăjaoc .ăniăf g 005 uc iş răhaz uc ă rase rp es iş tnu uc gnu es .rtnî uas taula ed asam ep aniăf enrec eS .o-dnâcelpa .iruşuneblăg 3 .ăniăf g 08 .ăuo 3 ENELEDAM .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup .răhaz g 05 .arpusaed tarăserp urtnep eladgim iş răhaz .tecnî ănraot es ămru al rai .mc 6 — 5 ed lav retni nu ele e rtnî ăsal eS .rtnî enup eS .rtnî ămups eliruşubla tab eS .luşubla enib etşe rătnî es ănâp lulet uc etab iam es .etpal ăcşaec 2 1 .ăcsaecă r es ăs ătis ep nup es iş em rof nid edlac tocs eS .tipot lutnu .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .ăcsaepot es ăs ac tăpsao rp lutnu ăţitarc o.etunim ed 52 acric niţ eS .irut refs ie rt ep iamun rad .nub cof al coc eS .elaiceps ivăt ienu ae risolof ădnamoce r eS .uo 1 .tivi rtop cof al coc eS .elemrof snu urtnep tnu .ăniăf g 005 ĂRAOŞIŢROCS UC IEGIRVOC .răhaz 3/1 nid tecnî ănraot es .răhaz ăţirugnil 1 .lulet etaocs eS .f râv al eiat es e rac eitrîh ed tenroc nu ecaf eS .tasip răhaz g 521 .arpusaed tarăserp urtnep eladgim iş răhaz .emignul mc 21 — 01 ed irutocşip ătităge rp etnianid aitrâh ep ănraot es iş sus iam ed aiţizopmoc uc irut refs ie rt ep elpmu eS .iznuto r iegi rvoc caf eS .ălbat ed icim em rof tnu uc gnu eS .tasip lu răhaz eitrâh o ep etşetăgerp es tupecnî al eD .no rtsac nu.igertnî ăuo 2 .şuneblăg 1 .ăniăf g 051 EDURC ETCURF UC ĂTRAT .ăb raif ăs ărăf .ilaretal iţe rep ărăf .atag epao rpa tnus dnâc iş etui cof al coc es .lenăzăc nu.ei ruf raf ep ăzaşa es iş . roşu dnâcetsema .iod etâc iţipil .sus nî aruteiăt uc ăvat ep ăzaşa es e rac .tagel ed tivirtop po ris nu ecaf es pmit e rtnÎ .tmi .mc 1 ed etal iişâf nî eiat / ĂLAEDĂMĂLP ED IEGIRVOC .ătalinav iş ătunrec aniăf .iruşuneblăg ie rt dnâ r ep iopa .tnu g 09 .iruşubla 5 .ă rdup răhaz niţup a rpusaed ă rase rp es .e ras iş lu răhaz .ae ras .207 nî dnâr ep cudo rtni es .dlac etpal ed ăcşaec etatămuj uc ătaium eidjo rd nid taula nu sus iam ac ecaf eS .607 .tăpsaorp tnu g 052 .elirutocşip ecaoc rov es e rac nî iivăt aemirăm ed .ţudlăc etpal uc aidjo rd eiaom eS .ăraoşiţrocs ăţirugnil 1 .307 şatiţuc iunu lu rotuja uc eitrâh ep ed taidemi tocs es .atag tnus iiţemsep dnâC .tpoc al cse rc ece raoed .şuneblăg nu .eras ed farp nu .alaedămălp enup es .eiţizopmoc nid ănraot es iş .etpal ăcşaec 2/1 .elaom tlum iam .eit râh ătla ep rai .mc 2/1 ed u rtemaid nu uc ă ruag o ăbia ăs tâcnî leftsa .eneledam u rtnep elaiceps .ă rugnil o uc roşu dnâcetsema răhaz ed lutse r enup es .atag epao rpa tnus dnâC .ăcsaeşue r ăs elirutocşip ac u rtneP .coljim al col ecaf es .tnu g 521 .407 .tunrec nif lurăhaz iş etepsaorp et raof eif ăs eiube rt elăuo .507 .etasip eladgim uc iş răhaz uc ă rase rp es iş tnu uc gnu es .tăpsaorp tnu g 521 .ăzoculg iş răhaz .etşe rc ednu ăbia ăs ac .e ras .tpoc al cse rc ece raoed .somu rf ăcsae rc ăs eiube rt pmit e rac nî .răhaz irugnil 3 .eidjord g 03 .tasip lu răhaz uc ige rtnî elăuo no rtsac nu-rtnî ăcae rf eS .u rtnuănî ăvat ep ed aet rap uc .ra r nofit nu.col ăsal es ele e rtnÎ .eidjord g 04 .irolf ed ăpa ăţirugnil 1 .ătunrec tăpsao rp aniăf .atag tnus dnâC .etasip eladgim .csebla es ănâp .iznuto r iegi rvoc taula nid caf es iş ă raoşiţ rocs ăniţup uc ătacetsema ăniăf uc asam ărase rp eS .

camiac ăcşaec 1 ETIJOCEN ENURP UC ĂTRAT .ăraluihgnutpe rd ăvat o.emiso rg mc ½ ed eiaof o ednitnî eS .tipot tnu ărugnil 1 .atag etse ec ăpuD .g rucs es .etunim ed 52 ăpud .edepe r ătnâmărf eS .)ămups tace rf eif ăs ă răf .jalirg ed ăm rof nî ădalem ram etsep ăzaşa es e rac .)enilp aerp un irugnil 2( ăniăf g 04 .et rap o al tasăl lutaula niD .e ras iş ăniăf ed ăcşaec o .camiac ed ăcşaec o.tăpsao rp tnu g 002 .ăgrucs es . rahaz g 001 .etcu rf uc at rat elpmu es .ăuo .ămaez ed es rucs topmoc nid elesiac iş etaţniube rtnî .ece r et raof ăpa Cu căpşuni sau cu fragi ăs ăbla eitrâh ep nup es iş eţidoc ed ăţăruc es .răhaz . ăcsaecă r es ăs ăsal eS .tnu g 06 .iţăcub eiat es .tivi rtop cof al ecaoc eS .2 .531 nu .sus iam ac lef al elet rat caf eS .taula ep taluge r ăzaşa es iş ele rubmâs etaocs es .tnu g 521 .etpal ld 4 .ăniăf g 052 ĂDALEMRAM UC ĂTRAT .enu rp ed gk 2/1 ălaps eS .ăuod nî elesiac eiat es iş ălaps eS .irolf ed ăpa ărugnil 1 .sus nî ărud rob ăcim o ezem rof ăs ac .icim et rat etlum iam lef al ecaf top es .e răzam ed edu rc ebaob ae ep rai .807 .ănu rp e raceif etsep răhaz niţup etâc aţirugnil uc enup eS . Cu struguri es iş ăm rof nî ăzaşa es .ăniăf nid .iriţbus e raoşiţeb caf es .ăţaf etepac ăs ac rotpuc al etunim avetâc ăd iam es iş tutăb uo uc inigram ep iş urtnuănî egnu es .tutaula elfmu un ăs tbuseded ed lu rea ac u rtnep .e ro ăuod niţup lec ece r al ăcsaenhido es ăs ăsal es iş egnim ed ăm rof nî col nu al ănuda es .nmel ed ărugnil o uc niţup taium( lutnu iş luo .ăniăf nî taium luteged uc roşu el-udnâsăpa ruje rpmî ruj ed taula ep ăzaşa es e rac i riţbus izneb avetâc eiat es taula ed eleţişămă r niD .degarf iam tâta uc if av lutaula .etcu rf ed uelej nu uas răhaz ed so rg po ris nu ănraot es arpusaed ep rai .ăuo 2 .eras ed farp nu .etnicălp tpoc u rtnep ăraluihgnutpe rd ăvat o-rtnî ăzaşa es iş ăsao rg ed tivirtop aiaof ednitnî eS .sus iam ac taula nu ecaf eS .inig ram ep luteged uc dnâsăpa taula ed aiaof enup eS .e ras ed farp nu .tnu niţup uc .tnedece rp lec tâced degarf iam etse taula tsecA .no 1 .cte ezăcaoc .răhaz g 521 .ii rugurts ălaps eS .tnu .rtnî eletcurf roşu ălaps eS .ăsao rg iam eiaof o ednitnî es tse r nid rai .tpoc tsof a ec ăpud .eiat es ă rafa esei e rac taula ed lutse r rai .tpoc al ednirpsed es un a u rtnep .ăniăf nid ăcoc o ecaf eS .ăniăf g 521 ĂMERC UC ĂTRAT . .ăm rof nî e riţbus et raof ăzaşa es lutaulA .iz auod a ănâp tasăl etse .iet rat ludnuf ep eletla ăgnâl elenu iopa ăzaşa eS .elizneb azeşa es a ed etnianÎ .arpusaed sup urtnep răhaz .907 .ecer ăpa ărugnil 1 .emignul nî ăuod nî pu r es .et rap o al ăsal es taula ed aetatitnac nid emie rt O .e ram ăt rat ă rugnis o ed col nÎ .tagel et raof po ris ănraot .3 .tpoc al ăşao rgnî iam es ece raoed .enurp gk 2/1 .eras ed farp nu .ăcad dega rf iam etse lutaulA .tivi rtop cof al ecaoc eS .şuneblăg nu iş ge rtnî uo nu uas iruşuneblăg ie rt iş răhaz .rtnî taula ed aiaof enup es uas .po ris ănraot es .ădalemram g 052 .ădalemram ed e riţbus ta rts nu ednitnî es a rpusaed rai ăvat nî ăzaşa es .707 .atag etse dnâC .eras farp nu .ăvat nid etaocs es iş .ăuo 3 :amerC .enişiv uc csetăgerp es lef aL .tnu uc ăsnu eit râh o arpusaed enup es pocs işaleca nÎ .etlum iam uas .iivăt aemi răm ăpud .eşe ric .iirubmâs tocs es .şuneblăg nu iş ge rtnî uo 1 uas i ruşuneblăg 3 .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş răhaz uc ă rase rp es .ăt rat ep ăzaşa es .tiţuc iunu luf râv uc i rutăpeţnî 5 — 4 caf eS .ănnof ătsaeca egnu eS .iz auod a ănâp nuja nid asăl etaop eS .ăpa uc ălusnep o uc iulutaula aenig ram roşu izemu av es .tpoc ed iivăt aemi răm ed .elebaob iş aitrâh tocs es .răhaz g 521 .răhaz ăţirugnil 1 .eliz 21 — 01 ăzae rtsăp es ălbat ed iituc nÎ .atag etse dnâC .ăpa uc ătizemu .ăniăf ăcşaec 1 .ăniăf g 003 EDURC ETCURF UC ĂTRAT ED LEF TLA * .tnu .enihc roic ep ed eleb aob cafsed es .lutaula ecaoc av es e rac nî am rof tâced e ram iam avec dno r nu eiat eS .1 .ece r al ă ro o ăsal es iş ătnâmă rf es .tot ed ădnirpsed es ăs ă răf .ednucs et raof elinigram ăbia ăs eiube rt e rac .enig ram o ac ezem rof ăs ac .ălbat ed icim em rof nî lutaula dnâzeşa .rtnid taula nu ecaf eS .ăpa o. Cu caise if toP .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc eS .tpoc ed farp tehcap 2/1 .bmurop ed uas elosaf ed .e ras iş tpoc ed fa rp .tivi rtop cof al ecaoc eS .sus iam ac etcu rf uc elpmu es .sus nî urtnuănid aetrap uc .lutaula esepa ăs ac urtnep .

rtnî lef al ăzaşa eS .răhaz ăţirugnil 1 .mor irugnil 2 .etacsu ed lutsed iş etucse rc enib eif ăs eiube rt .etunim 03 — 52 ac ric niţ eS .e ras iş răhaz .şolococ nu icin e ra iam un atsap dnâC .elăuo uc lu răhaz no rtsac nu.ăpa ld 2/1 2 EILINAV ED ĂMERC UC IRUTIJĂRP .tenroc ed ăspil nÎ .ărugnil nid ăgruc ăs tâcnî leftsa .aidjo rd enup es .ăuo 4 .ăme rc o ac cse rc iş csebla es ănâp eilinav iş răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .ăme rc u rtneP .eras ed farp nu .ca nu uc ăpaeţnî es .rtnî ăcaerf es .dnâr ep esup elăuo ăguada es .827 .v( etcu rf uc eletrat u rtnep ac taula nu ecaf eS .tsug ăpud mo r iş .eras ed farp .enib lutot ătnâmă rf eS .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt atsaP .117 .e ram iam sav nu.tiţuc nu uc edlac tocs eS .)ăru tnu g 08 uas( tăpsaorp tnu g 001 .ăm rof nid etaocs es .am rof eze rtsăp iş-ăs rad .ătutăb ăcşi rf uc elpmu es coljim nid lulog rai .tnu uc ăniravas ed am rof egnu eS .csebla es ănâp .răhaz g 051 .ludnuf ăpaeţnî es iş ădnuto r ăm rof o.tne ruc ed ti ref col nu al iş ărudlăc al ăcsae rc ăs ăsal es iş ă repoca es .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăro o al ănâp ă ro ed etatămuj o ăcsaerc ăs leftsa ăsal eS .ătunrec tăpsaorp anuaedtot eiube rt( eitrâh o ep aniăf en rec eS .etnib reif eif ăs ă răf .ă ro ed irut refs ie rt ecaoc eS .amrof snu urtnep tnu .ticăr a-s ec ăpuD .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .ae ras iş i rolf ed apa .ăniăf uc ărase rp es .răhaz g 051 .lutaula uc enib tacetsema a-s un etnianid lec dnâc ănâp rotămru luo enup es uN .ăm rof nid ătadnî etaocs es uN .rtnî ăb raif ăs enup eS .iinişam aenigram ep aţitarc ega rt es .ăniăf g 521 .eiaom es ăs ac . rolenaos rep lu rămun ăpud .)işolococ ăbia un ăs ac .nub cof al .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .ue rem dnâcetsema cof ep aţita rc uon nid egnipmî es .lecăpăc nu arpusaed eiat es .răhaz g 051 iş ăpa ed rahap nu-rtnid tagel ed tivirtop po ris nu ecaf es pmit tseca nÎ .ăpa uc rahap 1 :poris ortneP .ăuo 3 .esiac ed ădalemram ed e riţbus ta rts nu arpusaed ednitnî es .e riţbus ăme rc o ac ecaf es ănâp .ătabibmî enib etse aniravas ec ănâp .esiac ed ădalemram ărugnil 1 .ănâtnâms ăniţup uc tacetsema uas tuzăcs eletpal uc ăzaiţbus es lutot iş ătunrec aniăf uc ăcetsema eS .nmel ed ărugnil o uc edepe r ăcetsema es iş ătado aniăf ătaot ănraot es .tipot tnu ed ă rugnil o enup iam eS .ăm rof nid emie rt o iamun lutaula enup es .aţirugnil uc iş enup top es .et rap o al icnuta ăd eS .elaom ed lutsed eif ăs eiube rt aiţizopmoC .a re tâc ep ătad o ăcnî ăcsae rc ăs eiube rt .ăb raif ăs epecnî lutnu uc apa dnâC .lurăhaz iş ae ras .luteged i refus etaop tâc dlac .niţup tică r a-s ec ăpud ic .ăcsae rc ăs elişogog pecnî dnâc laiceps nî .e ras ed farp nu iş dlac aiba etpal ld 2/1 .lutnu uc apa ăţita rc o.)tot ed ece r eif ăs eiube rt un( ăcsae rocăr es ăs epecnî dnâc iş ăcetsema iam es .ăniăf nid )607 .temsep ed ani ravas iş ac etşev res es iş ăzaeporisnî eS .ăniăf ăniţup ăcnî dnâguăda .ăguada es e rac al .esiac ed ădalemram ărugnil 1 .ece r ăpa .eidjord g 01 .edac ednu oloca .am rof snu urtuep tnu .icim em rof nî ecaoc etaop es ani ravaS .arpusaed ăcsaenemur es ăs epecnî ame rc ăcad iş ă ro ed i rut refs ie rt ac ric eniţ eS .iulutaula a sus ed aenigram bus teged ed etatămuj uc ănâmă r ăs tâcnî leftsa .631 o enup es ăme rc etsep .ăpa uc rahap 1 :poris urtneP .iruşubla icnic al ed amups ămru al iş aniăf .cse rc iam un iş ăsal es ece raoed .tipot tnu g 57 .tun rec nif lutemsep ăguada eS .rotpuc al uad eS .temsep irugnil 5 .irubmâs ă răf .ătpaoc etse aniravas dnâC .coljim al col ecaf eS .ti rocăr iam a-s lupo ris ec ăpud .i ro 3 — 2 ed eiţarepo ătsaeca dnâtepe r .uon nid ătnâmă rf es iş răhaz ed ăsa r ărugnil o .217 .aidjo rd uc eletpal ăcetsema eS .icim edifats iş aguăda top es taula nÎ .ăniăf g 052 TIPSOD TAULA NID ĂNIRAVAS .v( eilinav ed ăme rc uc ulpmu es .)urtnuănî elaog tnus enib etucse rc tnus ăcad( )627 .răhaz ărugnil 1 .rotpuc al etunim avetâc ăd iam eS .atag tnus dnâC .uo .ticăr ua-s ec ăpuD .etunim 01 ac ric leftsa ăsal es iş )sav nid( ăniăf ed e riţbus ta rts nu arpusaed ă rase rp eS .tucse rc al col ăbia ăs ac .tnu uc ăniravas ed am rof egnu eS .ălfmu es dnuf nid lutaula iulutpoc lupmit nî ăcaD .tucse rc ed col ăbia ăs ac .ăuo 5 TEMSEP UC ANIRAVAS .ăcşirF .ele e rtnî ăţnatsid atâta tot dnâsăl .u rtemaid mc 4 — 3 ed eţitrut icim )ăniăf ăraserp es un iş egnu es un( tpoc ed avat ep nup es iş .ăţitarc ep ed ednirpsed es lutaula ec ănâp .ăniăf ed ăsar ărugnil 1 .ăznâp ed laiceps lutenroc nî uas .niţup etâc tanrut .rtnî aniăf en rec eS .răhaz irugnil 5 .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .tipot lutnu ăguada eS .etpal ld 1 .v .etpal ld 2/1 ăcnî iş ige rtnî elăuo iopa nup eS .017 .mo r uc lupo ris uc etşepo rts es .sed ae rp lu rotpuc sihcsed eiube rt uN .ătizemu eitrâh o uc ă repoca es .ăcşirF .irut refs ie rt ep tulpmu eitrâh ed tenroc nu.taula nî ătacărbmî am rof nî ame rc ănraot eS .tnu .mor irugnil 2 .ămerc urtneP .eras ed farp nu .ă ro ed etatămuj o ăpuD .

417 .v( ”eilinav ed ămerc uc irutijărP“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCŞIRF UC ELEŞOGOG .ăpa ld 2/1 1 .047 .elirutocşip ac .etnianî iam iz o uc iţităge rp eif ăs iieţiăt ac ădnamoce r eS .etui cof al coc eS .eletla etsep elenu eiruf raf ep ăzaşa es ăme rc uc etulpmu leftsa eleleşogoG .sorg ed tivi rtop etse lupo ris dnâc iş eb reif eS .dnâr ep csenemu r es .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .rtnî iţot iopa nup eS .ăcim ăţita rc o.v .nab nu tâc .)217 .eilinav iş răhaz .mc 6 — 5 ed eta rtăp nî eiat es .telpmoc eti repoca eif ăs eiube rt uN .iinişam aenig ram ep .ăruzalg iş ămerc urtneP .v .ăsnuen avat ep .ecusu es ăs pmit ăbia ăs ac .eilinav ed amerc urtneP .731 .lutenroc uc eif .927 .ătalocoic ed ă ruzalg a rugnil uc ănraot es arpusaed rai .răhaz g 051 .406 .etiv res eiube rt dnâc icnuta ăcşi rf uc azeşa top es iş ălbat ed eituc o.v .eilinav ed ăme rc o ecaf eS .tal tiţuc nu uc ăji rg uc tocs es .ălucef uas ăzoculg ăţirugnil 1 .)217 .ăraluihgnutpe rd eiruf raf o ep eletla ăgnâl elenu ăzaşa es etlaleleC .e raotăznupse roc aruzalg uc ăzaesalg es iş aefac ed uas ătalocic ed .nup eS .ii rătnicălp al ed atag arăpmuc top eS .so rg ta rts nu.lutiţuc uc inigram ep acşirf dnâtpe rdnî .icim iiţrop ităge rp top es .517 .617 .ătalocoic ed col nî oacac uc iş ecaf etaop es aruzalG .icun ienu aemirăm ed eţitrut .ăzoculg ăniţup iş ăpa ld 1 iş răhaz g 002 nid tucăf lupo ris uc iopa ăcetsema eS .tagel ae rp un .717 .ăpa uc rahap 2/1 1 :luporiS .lulecăpăc arpusaed rai .ăzenoiam al ac dnâcetsema .emâ răfs es un ăs ac .937 .eleleşogog ăzaşa es ăcşi rf etseP .ărehcabat al ac et rap ătlalaec nî snirp l-udnâsăl .aţilucruf uc ăzaşa es iş ăraluihgnutpe rd ăvat o.rtnî :aruzalG .etnib reif etse lutnu dnâC .snirp enib etse lufiatac rai .etui cof al coc eS .rtnî tnu ed ănilp ă rugnil o enup eS .oacac g 05 :aruzalG .ăsnuen avat ep . rolenaos rep lu rămun ăpud .et rap o.sus iam ac iţătitnac işaelecA CSECRUT FIATAC .eilinav .ăţni rod ăpud .ătutăb ăcşi rf ed ăţirugnil .ădaoc uc e ram eiagit o.niţup etâc .)837 .iof ăuod caf es enaos rep esaş u rtneP .emî răfs es un ăs ac .ăpa nid tucăf .rtnid e raceif .ătalocoic etsep ănraot es .rtni rp iulutenroc luf râv dnâcudo rtni .enup es atseca etseP .aţilucruf uc roşu i-udnâc rotnî .rez ed ăs rucs enib iş răhaz uc ătutăb .ieţiăt urtnep ac lef al eiaof o ecaf eS .eletla ăgnâl elenu .ăcsaenemu r es ăs iieţiăt nup es .etepac al iş etrap o ep .tib rosba tsof a lupo ris tot ec ănâp niţ es iş rotpuc al uad eS .eleşogog etsep ănraot es iş ăcsae rocăr es ăs ăsal eS .627 .v( ătalocoic ed ă ruzalg o ănraot es arpusaed rai .v( ”eilinav ed ămerc uc irutijărP“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂMERC UC ELEŞOGOG .ădlac ăpa ed i rugnil ie rt uc tnu răm ătaiăt ătalocoic g 051 nup es .aruzalg rai .aenemesa eD .737 iş .ăcsaecă r es ăs ăsal eS .telpmoc e repoca el ăs e rac .tică r ua-s iş etpaoc tnus ec ăpuD .nif etraof eiat es iş e riţbus ednitnî es .ăb raif ăs ă răf ăcetsema eS .ăpa ă răf ecaf es ănif iam eif ăs aC .627 .aţi rugnil uc eif .emignul nî .arpusaed sup urtnep esaomu rf eliţăcub cserpo eS .rtnî artsăp top es eleleşogoG .e ram eiruf raf o ep etaot etazeşa if a ed col nî .317 .acşirf ednitnî es .sus iam ac lef al lutaula ecaf eS .răhaz niţup uc ătutăb ăcşirf ădnuto r eiruf raf o ep a rugnil uc ăzaşa eS .capac nu eiat es .tică r a-s ec ăpuD .eşanotsab ed ăm rof nî ănraot es iş tenroc nî enup es .sus iam ac iţătitnac işaelecA RELCE .ăcşirf g 005 .rtnî .ăme rc o ac ecaf es iş enib eiaom es ănâp ăpa ăniţup uc oacac g 05 dnâcetsema .ăme rc o ac ecaf es ănâp .ărdup răhaz ăraserp es uas răhaz ed ăruzalg o .v .237 .eti rpo eliţăcub nup es e rac etsep .ătutăb ăcşirF .ătado iţot pacnî un ăcaD .”eilinav ed ăme rc uc i rutijă rP“ u rtnep ac taula nu ecaf eS .ieţiăt urtneP ĂCŞIRF UC FIATAC .tipot tnu irugnil 2 .lutenroc uc eif nup eS .arugnil uc eif .titocolc po ris nu a rpusaed ănraot eS .837 .lage tarts nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .uo nu.ăşaogog e raceif nî ăme rc ăniţup etâc enup es iş tenroc nu elpmu eS .”eilinav ed ăme rc uc i rutijă rP“ u rtnep ac taula nu ecaf eS .ăzoculg ed ăţirugnil etatămuj iş ăpa ld 1 uc răhaz g 051 t reif al nup es ta rapeS .icim et raof eţit rut .răhaz g 002 .eilinav ed ăme rc uc elpmu eS .

rtnid ec raotnî eS .tpoc al elfmu es un ăs ac ăţilucruf o uc irucol etlum iam nî ăpaeţnî eS .nub cof al rotpuc al ăd eS .so rg ed tivirtop ta rts nu ezem rof ăs ac i-udnâzeşa .aţilucruf uc roşu i-udnâcetsemA .sus iam ac iţătitnac işaelecA EILIARAS .tnu uc egnu es iş mc 3 ed enigram o .roli ruteiăt lugnul nÎ .ăvat o.mc 7 ep mc 5 ac ric ed i ruihgnutperd uas irubmo r dnâm rof .dnuf al ănâp ădnu rtăp ăs e rac tipot tnu ed i rugnil avetâc ănraot es .tică r ua-s ec ăpuD .ăuo ăuod nid inif et raof ieţiăt caf eS .ăpa erahap 2 :luporiS .eiruf raf ep eli rutijă rp ăzaşa es ălutaps o uc iş ărdup răhaz ărase rp eS .po ris niţup arpusaed ănraot iam es iş eiruf raf o ep elelavalcab tocs eS .ătnurăm ae rp eif un ăs tâcnî leftsa .ăcun ed tarts nu uon nid ărase rp es iş tnu uc csepo rts es iof ăuod nup iam eS . rasecen etse ăcad .etacot icun ed e riţbus tarts nu ăraserp eS .tnu uc ele e rtnî gnu es e rac .127 .ădnuto r ăţita rc o.ecaoc rov es e rac nî avat tâced i ram iam avec iţăcub nî eiat eS .ielu ăţirugnil 1 .ielu ed ăţirugnil o iş e ras .esaoj elinigram uc ă raluihgnutpe rd ăvat o.tal nî iş gnul nî atnicălp eiat es iş etnib reif tnu nî tiţuc nu eiaom eS .iof 3 — 2 ăzaşa es iş tnu uc avat egnu eS .ănişam ni rp ătuce rt ăsnî un .eliof etaot ănimret es ănâp ătepe r eS .ie e rtnî agel es a urtnep ăcsaecă r es ăs ăsal eS .mc 3 — 2 ed tarts nî eilinav ed ame rc iţătămuj nid anu ep ăzaşa eS .lupo ris tot snurtăp a ec ănâp .ămerc urtneP .eilinav iş ăpa .ă raluihgnutperd ăvat o.icun ărase rp eS .eilinav .817 .luărtsăref uc taiăt ed e racşim o uc ic .eilinav .mo r uc iş răhaz uc ezerecam es ăs nup es iş enif etraof iilef eiat es .etunim avetâc rotpuc al ăsal iam eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc .noierc iunu aemiso rg ed iş .lutiţuc uc ătacot ic .snîrts ăsnî un .etiv res if a ed etnianî ăuod uas iz o uc etităge rp tnus dnâc esaotsug iam tnuS .ăniăf g 052 .tpoc a-s ec ăpuD .işărai iş tnu uc etşepo rts es .v( tnu nî csejărp es .lutiţuc uc aenig ram ătpae rdnî eS .ele rem ăzaşa es arpusaeD .somu rf ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd eS .eiaof ătlalaec enup es a rpusaed .ele rem ăţăruc eS .ăpa rahap 2/1 .rtnî ăzaşa es iş lupo ris tot tpus ua iieţiăt ec ănâp rotpuc al niţ es .lutenroc uc somu rf ătanrut .ieţhucruf lusod uc roşu i-udnâsăpa .rtnî nup eS .ătnicălp ed eliof lus caf es .ieţiăt urtneP EREM UC FIATAC .sus iam ac iţătitnac işaeleca .)enătnicalp al ed iof arăpmuc top es .elage etartăp nî atnicălp eiat es tiţucsa enib etraof tiţuc nu uC .tipot tnu g 051 .)506 .e riţbus et raof aiaof ednitnî es iş ătnicălp ed taula nu ecaf eS .ecaoc mov el e rac nî iivăt aemirăm ed iţăcub nî eiat es .răhaz nid tucăf po ris nu arpusaed ănraot es .tnu nid csezuţna rf taula nu ecaf eS .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp niţ es iş tivi rtop cof al rotpuc al uad es .tacsu a-s ec ăpuD .telpmoc tuzăcs a lupo ris dnâC .et rap o al ăd es .răhaz g 004 .etiţăruc icun g 005 .răhaz g 052 .mor irugniI 2 .627 .ătutăb ăcşirf ăniţup etâc ătacub e raceif etsep enup etaop es .tnu uc ele e rtnî etipo rts .tnu g 052 :taula urtneP EILINAV ED AMERC UC ĂTNICĂLP .917 .ămaotsă r es .eras ed farp nu .et rap o.ăcun ă rase rp es iş tnu uc ele e rtnî etipo rts atla etsep anu iof ăuod dnitnî eS .e raotiube rt acun etnianid etşetăge rp eS .inigram ep iş muc .eilinav iş răhaz .ătutăb ăcşirf enup es arpusaed rai .v .emâ răfs es un ăs ac ăji rg uc tocs es iş ăţni rod ăpud eiat es .v( ătnicălp ed iof g 005 AVALCAB .taula ed iof ăuod elec e rtnid ărafa col ed ăsai un ăs ame rc tâcnî leftsa .taula ed eiaof o enup es .ăpa uc erahap 2 :luporiS .831 .elaom et raof cof al rotpuc al ăd eS .ăpa .)ăcşirf uc fiatac .erem gk 1 .ăpa nid tucăf etnib reif po ris nu ănraot eS . rotpuc al etunim avetâc uad iam es iş tipot tnu ed irugnil ăuod uc cse răpo eS .ăpa uc răhaz nid tucăf .ă ro o leftsa niţ eS .rtnî ieţiăt nid etatămuj iopa nup eS .ăuo ăuod nid ieţiăt caf eS .ăpa uc ătipo rts . roliof aemiţăl tâced gnul iam avec ţăb iunu lu rotuja uC .esepa es ăs ărăf .eletla ăgnâl elenu .răhaz ărugnil 1 .027 .ă ro o ac ric es-udnâniţ .u rtnuănî .pmit ed ăspil nî( ătnicălp ed taula ed e riţbus et raof eiaof o ednitnî eS .esaomu rf iof 4 — 3 arpusaed tazeşa u rtnep dnirpo .rtnî ăzaşa es iş mc 2/1 ed e riţbus eiaof o ednitnî eS .ăniăf .ăuod nî tperd aiaof eiat es .tagel ed tivirtop po ris nu arpusaed ănraot eS .ieţiăt ed tarts tla e rem etsep rai .

ăvat nî etazeşa etaot tnus elirulus dnâC .elavalcab al ac lef al iopa ăzaedeco rp eS .un e rps eletepac ţăb ep oşu iopa gnârts eS .acinomra o ac colj.931 .ătnicălp ed roliof lutse r uc lef al ăzaedeco rp eS .luţăb etaocs es ec ăpud lulus azeşa av es e rac nî iivăt aemiţăl ed .etivi rtop iţăcub nî .cim et raof cof al rotpuc al ăd es iş tipot tnu ed irugnil avetâc ănraot eS .arpusaed iamun ăcsaenemu r es un ăs iş lucoljm tecnî ecusu es ăs tâcnî leftsa .etatămuj iş ă ro o ac ric rotpuc al niţ eS .tiţuc nu uc dnâr al eiat es .iululus a ăraoi retxe aenig ram ezem rof ăs ăs raotnî aet rap dnâsăl .

tacot ed anişam ni rp ătuce rt acun ăguada iam eS .ifot rac ed zeim g 003 ac ric ăniţbo es ăs tpoc ua-s ec ăpud tâcnî leftsa .)ţ remoc nî csesăg es( t rot ed eiaof o etsep .527 )IRUTIJĂRP IŞ IRUTROT URTNEP( IRUZALG IŞ EMERC .iruşubla 6 AGUN .rolenaos rep lu rămun ăpud irăm top es eliiţropo rP .lurăhaz dnâguăda enib ăcae rf es iş nmel ed ă rugnil o uc no rtsac nu.eilinav ăniţup .ăcetsema eS .227 .327 .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăsar ăjaoc uc ailinav iucolnî etaop eS .ăţilucruf o uc ame rc pmit avtâc ăcnî dnâtăb etrap o al ăd es iş iişo lococ iţot ăcafsed es ăs ac .eit râh ed icm eţeluşoc nî e raceif ăzaşa es iş sot răhaz nirp uad es .727 .eiâmăl 2/1 al ed amaez .lulet uc uas arugnil uc enib iopa etab eS .etnib reif luzeim ăjaoc nid etaocs eS .etnib reif eletpal ănraot es iş aniăf iş lu răhaz uc ige rtnî elăuo no rtsac nu.ticăr a-s ec ăpuD .ădnu rtăp es ăs ece r al iz auod a ănâp ăsal es iş ănue rpmî etaot .)ăro ed etatămuj o niţup lec ăcae rf es( ămups o ac aiţizopmoc etşe rc ănâp .eilinav iş mor .tivi rtop cof al ănişam ep iopa enup eS .nmel ed arugnil uc uunitnoc dnâcetsema .627 .ue rem dnâcetsema .sorugiv iş edepe r ăcae rf es .etpal l 2/1 EILINAV ED ĂMERC .ăb raif ăs epecnî dnâC .ticludnî etpal rahap 1 .mor ăţirugnil 1 .ăme rc o ac ecaf es ănâp .ticludnî eletpal uc iiţiucsib eiaom eS .041 ŞUBLA ED ĂMUPS UC EILINAV ED ĂMERC .ăsaotsug et raof iş tucăf ed roşu etse ame rC .iijnu rg rapsid ec ănâp .eilinav tehcap 1 .dnuf ep ame rc ednirp es un a u rtnep .ătivirtop emirăm ed ifot rac 5 — 4 tpoc al nup eS .eilinav .icun iamun nup es ăcad( etijărpen iş etijărp enula uc etacetsema elicun u rtnuănî nup es .ăniăf g 08 .ăpa uc tadu tiţuc nu uc ednitnî es .mo r ed ăţirugnil o iş răhaz ed ăţi rugnil o uc şuneblăg nu ăcae rf eS .etanicăm icun g 051 .ă ro ed t refs nu leftsa aets ăs ăsal es iş ă repoca eS .ece r ăpa ed ărugnil o u rtnuănî iş dnâguăda .rtnî eilinav ed ătacub o enup eS .ece r ăpa nî ludnuf uc aţitarc ăzaşa es iş et rap o al edepe r ăd es .etatue rg uc dnuf nu enup es atsaeca etsep rai .răhaz g 051 .ăzaetnem ref eletpal .enatsac ienu aemi răm ed e raoşirep icim anâm uc caf eS .eiâmăl ed amaez ăguada eS .cte ăme rc uc i rutijă rp .pmit tlum iam arutijă rp ăzae rtsăp es ăcad ece raoed .icun g 053 .titocolc eletpal uc ăţitarc o.eitrâh ed eţeluşoc icim nî ăzaşa es iş oacac ed farp ni rp uad es .trot ed iof 2 .ăsao ruznu rg enived ame rc ăc ăv resbo es cof ep etse dnâc icnuta ăcaD .dnuf al ed ra es un a urtnep( ăro o epao rpa tab iam es iş elaom cof ep lulenăzăc enup es .ereim g 053 .t rot ed eiaof ătla arpusaed ăzaşa es .tsug ăpud mo r iş eilinav .) rotpuc al niţup iâtnî etijă rp tnus ăcad nub iam tsug nu ua aetseca .iţăcub eiat es .oacac ărugnil 1 .eletpal ezemuf rap es ăs ac .lu răhaz iş ae reim uc eliruşubla lenăzăc nu.iţpoc ifotrac ed zeim g 003 ETATIMI ENATSAC .oacac .etanicăm elicun ăguada eS .mor irugnil 3 .răhaz g 571 .rtnî enib ăcae rf eS .talinav răhaz ed eleţehcap 2 uas eilinav notab 2/1 .)ăpa uc ăţita rc o-rtnî ănişam ep lulenăzăc enup es .răhaz ăţirîtgnil 1 .a rugnil uc ăd es dnâc dnuf ep ed edni rpsed es tâcnî leftsa .dnuf nu ep ănraotsă r eS .rtnî ămâ răfs es .şuneblăg nU )TUNIM AL A( UO UC ĂMERC .niţup etâc .ăme rc uc ătnicălp al ăzaeţniube rtnî eS .tsug ăpud eilinav iş mo r .răhaz g 053 .etpal nî tupecnî al enup es atsaecA .ăuo 4 .luşuneblăg uc tecnî ăcetsema es iş ămups şubla nu etab es ta rapeS .e raţniube rtnî ed etnianî ăraoce rts es iopa e rac .427 .iţiucsib 02 )cof ărăf( IŢIUCSIB NID IFOTRAC .ătagel ed lutsed etse aiţizopmoc dnâC .etanicăm icun rahap 1 .icun ienu aemirăm ed e raoşi rep caf eS .e riţbus po ris nu aţniube rtnî etaop es ticludnî etpal ed col nÎ .rtnî enib ăcae rf eS .

răhaz g 021 .ame rc uc tacetsema a-s lutnu ec .ă ro ed t refs nu aets ăs leftsa ăsal es iş ă repoca eS .răhaz irugnil 4 .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup uas eilinav .ăţni rod ăpud .iinişam aenig ram ep ăţita rc o.237 ănâp ăcae rf eS .tăpsao rp et raof tnu g 002 eiaom es ăs ac niţup ătnâmă rf eS .tăpsaorp tnu g 001 .tam rof ua-s işutot ăcad .”tnu ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA TNU UC AEFAC ED ĂMERC.lupo ris lutecnî uc lutecnî dnânrut .ădalemram uas oacac .”tnu ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA TNU UC ĂTALOCOIC ED ĂMERC .etpal l ½ UO ĂRĂF OACAC ED ĂMERC .141 .canozoc g 003 .437 .eliruşuneblăg no rtsac nu-rtnî ăcae rf eS .ece r etpal niţup uc lu răhaz iş aniăf .şo lococ nu icin enâmăr iam un ănâp enib ăcae rf eS .atag etse dnâC .etpal ed l 2/1 lutecnî uc ănraot es .oacac ăvlozid eS lutse r uc ăcetsema eS .ăme rc o ac ecaf es ec ănâp dnâcetsema .mo r ed irugnil ăuod iş icim eleţăcub nî taiăt .ăniăf irugnil 3 .tităge rp lupo ris nî ăguada eS .lutnu uc ătado ieiţizopmoc .rtnî .ădlac etatămuj ep ame rc uc enib ăcetsema es e rac icim iam iţăcub nî et rapmî eS .sus iam ac tnu ed ame rc etşetăgerp eS .iruşubla urtap sulp nî .răhaz g 001 .sus iam ac iţătitnac işaelecA  2 .etnib reif ăcnî etse tâc iş cof al ed ai es .137 l CANOZOC ED ĂMERC .337 uc i rutijă rp al ăzaeţniube rtnî eS .cte etenroc .anâm uc i ro avetâc ed ăsapa es iş ăp râc o.ănif ătis ni rp ece rt es uas eilinav ed ame rc u rtnep ac ăzaedeco rp es .827 a ed etnianî ăcsae rocă r es ăs ăsal es iş edepe r ăcetsema eS .mor irugnil .tnu ed ame rc uc lef al ecaf eS .oacac ed ărugnil 1 uas .927 ednitnî es iş ece r al etşe rătnî es ece raoed .ătartnecnoc aefac ld 1 sulp nî .dihcil ed u rtil ed etatămuj latot nî ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .işolococ ezem rof es un ăs ev resbo es ăs eiube rT .ătartnecnoc auaefac po ris u rtnep apa nî dnâguăda .eilinav .”eilinav ed ămerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA AEFAC ED ĂMERC .uerg .iruşuneblăg 4 .ăgael es ănâp ăcetsema es iş cof ep ame rc enup es .ăpa ld 1 TNU ED ĂMERC .rtnî ăb raif ăs enup eS .lu răhaz uc apa .ăsaomups enived ănâp ăcae rf eS .tăpsao rp lutnu enup es .ătalocoic g 001 uas oacac ărugnil 1 sulp nî .ăţita rc o.ătisolof if .ăpa rahap 2 1 :luporiS .aefac .oacac uas iţăcub ătaiăt atalocoic eiaom eS .v( eilinav ed ame rc urtnep ac lef al ăzaedecorp eS .tăpsaorp tnu g 002 .037 ăsar ătalocoic g 001 titocolc eletpal nî dnâguăda )627 .sus iam ed eliţătitnac uc ame rc ecaf es :leftsa ămups tutăb şubla ămru al ăguada es .răhaz ed poris .ăta rtnecnoc aefac ed u rtiliced nu etpal nî tupecnî al dnâguăda )627 .ătartnecnoc aefac ed irugnil 2 sulp nî .ătaţniube rtnîen eif ăs eiube rt atsaeca( nmel ed ărugnil o uc .nmel ed ărugnil o uc uunitnoc dnâcetsema elaom cof ep enup eS .”eilinav ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂTALOCOIC ED ĂMERC .ămups etutăb i ruşubla u rtap ăguada es .ăsar ătalocoic g 001 uas oacac ed ărugnil 1 sulp nî .ece r epao rpa etse dnâc iş etrap o al ăd eS .ăsaomups iam pmit işaleca nî iş rops uc iam ame rc eif ăs mirod dnâC .atag etse ec ătadnî ătaţniube rtnî eiube rt ame rC .tsug ăpud mor .ăpa ed irugnil ăuod uc .rtnî enup es uas )so rim eciro edepe r ai lutnu ece raoed .ăme rc .v( eilinav ed ame rc uc lef al etşetăgerp eS .etunim 4 — 3 .oacac ărugnil 1 .

eras ed farp nu .erec tâc răhaz .tasip răhaz uc şubla nu .mor ărugnil 1 .iinişam aenig ram ep .i rugif iş iinil etirefid caf eS .eiâmăl ed irutăcip avetâc ăguada eS .trot etsep ănraot es .talinav răhaz niţup .arugnil uc niţup etâc enup es un( trot etsep ătad o.047 .sav nu.rtnî enup eS .iruşuneblăg ăuod .tiţuc nu uc edepe r ednitnî es iş )ălage işei ra un aţafarpus ece raoed .)lulet uc etab es un( nmel ed ătaruc ărugnil o uc ăcae rf eS .ăsao rg ed tivi rtop .rtnî lutot uc enup eS .sus iam ac lef al ăzaedeco rp es iş po ris uc eiaom es .737 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ti rocăr iam a-s dnâc iş mo r niţup dnâguăda ăcetsema eS .niţup ăcae rf iam eS .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş nub iam cof ep lusav egnipmî es .elas revsna rt iilef ie rt nî lut rot eiat es atsaeca u rtneP .etpal ld 2 .etaocs es atsaecA .răhaz uc ticludnî eletpal uc etanicăm elicun cse răpo eS .răhaz g 001 .etpal ed u rtiliced nu ac niţup iam avec iş lurăhaz .ece r ăpa ed i rugnil ăuod uc nif et raof răhaz no rtsac nu.u rtsul nid ed reip iş epa ăzaem rof a ruzalg ece raoed .so rugiv iş tlum ăcae rf eS .)iuluşubla aemirăm ăpud ăzai rav răhaz ed aetatitnac( lutecnî uc taguăda .ţremoc nid iţiucsib ed g 052 uc lucanozoc dniucolnî .ăruzalg ed lage rif nu ăsai ăs ac anâm uc roşu l-udnâgnârts .enib ăcae rf eS .etşepot es ănâp .ătipot atalocoic uc ăcetsema eS .537 .637 .e riţbus iam avec coljim nid aec .ăguada es .)răhaz g 002 iş oacac g 05 uas( răhaz g 051 .iruşuneblăg 2 .241 IRUELEJ IŞ EMERC .iulutrot arpusaed luten roc ăbmilp es iş f râv al ăcim et raof ă rutăzihcsed o eiat eS .răhaz g 001 .rtnî enup eS .ătalocoic g 001 )COF ĂRAF( ATALOCOIC ED ĂRUZALG .icun g 004 ICUN ED ĂMERC .ătartnecnoc aefac uc nif et raof lurăhaz enib ăcae rf eS .ătacsu ăcnî etse un a ruzalg tâc pmit tâtA .ăcun o tâc tăpsao rp tnu ăguada es .ăme rc o ac enived ec ănâp arugnil uc ăcetsema eS .ătacetsema enib etse ec ăpuD .niţup tizlăcnî ă-s ec ăpud iş ue rem dnâcetsema etnib reif ăpa uc sav nu.ăţni rod ăpud . .ătalocoic g 001 TNU UC ĂTALOCOIC ED ĂRUZALG .tipot a-s ec ăpuD .oacac .canozoc ed amerc uc lef al ecaf eS IŢIUCSIB ED ĂMERC .trot etsep ădlac ănraot es iş lutnu ăcetsema es .ădalem ram ed irugnil 3 — 2 uas .ăsao rg ed tivi rtop ăme rc o ac ecaf es ănâp .837 .rtnî ăcae rf es ta rapeS .elaom ed lutsed etse dnâC .inuiţa roced al iş lut rot tazalg al ăzaeţniube rtnî eS .şubla 1 ŞUBLA ED ABLA ĂRUZALG.icim iţăcub nî ătaiăt atalocoic uunitnoc dnâcetsema .ecer ăpa irugnil 2 .aefac irugnil 4 .ăpa ed ărugnil o uc tnurăm ătaiăt ătalocoic ăcim ăţitarc o.ăsaomups enived ănâp enib ăcae rf eS .teb reş nu ac ecaf es ănâp .răhaz iş ăpa nid tucăf po ris ed irugnil avetâc uc tacsu canozoc ed eilef o eiaom eS .ănif et raof ătis o-rtnirp tuce rt .zac ămru nid tseca nÎ .ăm rofinu ătsap o ecaf es ănâp uunitnoc iş so rugiv ăcae rf eS .irut refs ie rt ep tulpmu eitrâh ed tenroc nu uc ănraot es iş răhaz tlum iam avec ăguada es .teb reş nu ac ecaf es ănâp .cof ep un rad .răhaz g 002 )COF ĂRĂF( AEFAC ED ĂRUZALG .rtnî lutot uc enup eS .ătitocolc ăpa uc sav nu.tne ruc nî lut rot eniţ av es un .ătitocolc ăpa uc sav tla nî dlac al eniţ es .ătagel ed lutsed etse dnâC .937 .e rec es tâc po ris iş mo r dnâguăda .aefac ed ăţnese ăniţup .rtnid ănraot es .etpal ld 1 .ăme rc uc melpmu l-ăs me rv e rac ep lut rot nid raihc uas etacsu i rutocşip nid ecaf etaop es lef aL .

iinişam aenigram ep .etnib reif ăpa ed irugnil ăuod uc ătaium anitaleg iş mo r ed ărugnil o .uunitnoc dnîcetsema .ăpa uc ătadu ăm rof o.rtnî etulpmu eiube rt ec elitşec ăzaşa eS .i ram etocolc nî ăb raif un ăs .rotpuc al ăd eS .iap nu uc ăc raecnî eS .ăcsaecă r es ăs ăsal es iş avat uC rotpuc nid tocs eS .lu răhaz uc eletpal lutecnî uc ănraot es e rac .ătutăb ăcşi rf g 052 ăguada es e rac al .ăcşirf g 052 . Cemă de ciocolată 3 — 2 uc .apa tâcnî leftsa .s ra lurăhaz uc ătacărbmî am rof nî ănraot es iş aiţizopmoc ăraoce rts eS .rtnî ed ra eS .eilinav .t reif a atseca ec ăpud .ece r etse dnîc rai .tică r a-s ec ăpuD .147 Cremă de vanilie etsep .rtnî aiţizopmoc ănraot es .răhaz irugnil 4 .rtnî răhaz ed aetatitnac nid etatămuj ăd ra es ăs dnânup .rtnî .ăpa irugnil 6 .s ral răhaz ed luporis uc ăcetsema es iş ătitocolc ăpa ed irugnil ăuod uc ănitaleg ed eliof csepot es pmit e rtnÎ .uas iţpe rd iiţe rep uc iş coljim al ăruag uc ălbat ed ăm rof o.eioven al .rtnî nup eS .447 .etnib reif et raof etse tâc .ece r al uad es iş tev reş nu uc elitşec g retş es .etrap o al ame rc ad etaop es .ănitaleg iof 3 .sus iam ac lef al ecaf eS.tanrutsă r a-s ec ăpuD .ănitaleg ed iof 3 .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .lu răhaz etşepot es ănîp iinişam aemg ram ep tupecnî al eniţ eS .etpal l 1 ITŞEC AL ĂMERC .ieme rc rama tsug nu ad ra ece rao-ed .răhaz g 521 SRA RAHAZ ED ĂMERC .eirufraf ep ănraotsăr es iş tiţuc nu uc sus ed aenigram ep ed ame rc ednirpsed es .ăuo 4 AEFAC ED ĂMERC .aefac ed ăţnese ed i rugnil ăuod ăguada eS .elăuo uc iopa ăcetsema es iş răhaz uc eletpal tecnî ăguada eS .talinav răhaz uas eilinav notab 1 .taruc esei luiap ăcaD .lurăhaz edra es ănîp nub cof ep eniţ eS .ănraotsăr es iş ăţaehg al e ro avetâc ăsal es .eilinav .ăsihcnî ae rp un .etpal nî ăguada eS .iruşubla 4 .roşu dnâcetsema .ăuo 4 .ămups iruşubla urtap elec tab eS .347 .ăpa nid tocs eS .ăpa uc lusav nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .eliruşubla ămups tab eS .talinav răhaz niţup uc ătutăb acşi rf .ame rc egnuja av e rac al aemiţlănî al ănîp s ra lu răhaz uc e repoca es ăs iiţe rep ac urtnep eliţ răp etaot ep am rof ăcaelp eS .ăpa irugnil 2 .răhaz iş eilinav uc ăb raif ăs eletpal enup eS .247 .itşec nî iş ăpa e rtni un ăs ac ăjirg uc .ăniţ es ăs eiube rt amerC .lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .sus iam ed aetatitnac u rtnep ătivi rtop emirăm ed ălao o.mor ed ărugnil 1 .amrof tacărbmî urtnep răhaz irugnil 5 .ele e rtni rp apa eluc ric ăs ac e raotăpăcnî ed lutsed ăvat o.ige rtnî elăuo no rtsac nu.etunim ed 04 mac rotpuc al eniţ es ătiunşibo emirăm ed itşec nî amerC .tocolc nî aed ăs ăsal es iş nub cof ep egnipmî es iopa .sus iam ed ame rc uc ăcetsema es .ăti rătnî ae rp eif ăs ă răf .răhaz g 021 .ăguada es .sus iam ed aiţizopmoc uc ăcetsema es .luşuneblăg uc luşubla enib ecetsema es ăs ac tîta elăuo no rtsac nu.niţup iam avec niţ es .lu răhaz uc eletpal .ătivirtop e raoluc o ătăpac ănâp lu răhaz ăţitarc o.ămups o ac caf es ănâp .etpal ed aetatitnac .iţiucsib uc uas ătutăb ăcşi rf uc csev res eS .tivi rtop eif ăs eiube rt lucoF .rtnî am rof ăzaşa es iş ă repoca eS .aefac ed ăme rC .ăcşirf g 052 .etatămuj ep aetatitnac edacs ănâp ăb raif iam ăs ăsal es iş etnib reif ăpa ed i rugnil urtap uc egnits eS .ăpa ed irugnil .răhaz ed lutse r uc iş eletpal uc ăcetsema es iş etnib reif ăpa ed irugnil ăuod uc egnits eS .t reif al edacs ame rc ece raoed .tupecnî al ed .oacac g 05 uas iţăcub ătaiăt ătalocoic ed g 001 ăţita rc o.tlum iam tâc ă rugnil o uc elitşec ulpmu eS .atag etse ăcad ăc raecnî eS .ătitocolc ăpa uc sav nu.ăţaehg al ăd es iş ăpa uc ătadu ăm rof o.ăcsaecă r es ăs ăsal es iş ănue rpmî uon nid tab es .iinişam aenig ram ep niţ es .atâta tot uc dnâ roşcim .       .aefac ed irugnil 2 . rotpuc al ăd eS .lurăhaz iş ailinav .ăvat nî ătitocolc ăpa iopa ănraot eS .tecnî ănraot es aetseca etseP .eletpal ăţita rc o.icim iam tnus elitşec dnâC .ăpa nî etunim 01 ăcnî el-udnâniţ .etunim 54 cim cof al ăb raif ăs eniţ es .ătartnecnoc aefac ed irugniI ie rt .iţiucsib uc iş ătutăb ăcşi rf uc etşev res eS .ăcsae rgennî es ăs ărăf .ăţita rc .ătutăb ăcşi rf uc ăzae roced es .341 .ăuo 4 .etşezlăcnî es ănâp ue rem dnâcetsema iinişam aenig ram ep lutot uc enup eS . Cremă de zahăr ars o.etpal l ½ )LEMARAC ĂMERC( ĂTAZILEMARAC EILINAV ED ĂMERC .rtnî eiaom eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp ăcae rf eS .rtnî tab eS .dlac al .rtnî tab eS .etnib reif etraof işed .ă raoce rts eS .rtnî niţup o-dnâcelpa iş ăpa nid ăcşaec o dnâţocs .etrap o.rtnî răhaz ed irugnil ie rt nup eS .răhaz g 002 .

etunim avetâc ănişam ep eniţ eS .ăţaehg ep ăţni refe rp ed .etrap o ep etunim ăuod ed niţup iam niţ eS .iţrăp elebma ep el-udnâc rotnî .ăsam al ătiv res if av e rac uc airuf raf nî ănraot es .esaomu rf inuşpăc avetâc arpusaed ăzaşa es .iţiucsib 21 — 01 .ătabmob niţup eif ăs o-dnâsăl aţafarpus etşezeten es .răhaz g 002 .i rubmâs ărăf enişiv uc uas iga rf uc ecaf es ăme rc işaeecA .ăb raif ăs epecnî eletpal dnâC .etpal 11 ERĂSAP ED ETPAL .oacac irugnil 2 .441 enib etse dnâC .taruce rts eletpal lutecnî uc ănraot eS .tasip răhaz ed g 001 .etocolc nî aed iam ăs aiba eletpal tâcnî leftsa .ămups o ac etşe rc iş telpmoc etşecăr es ănâp .răhaz g 57 .cof al tlum ae rp aets un ăs atseca iş luşubla enup es dnâc iram e tocolc nî ăb raif un ăs eletpal :i rurcul ăuod ed ămaes ăniţ es ăs eiube rt .etijărp eladgim .ăguada es e rac al eliruşubla no rtsac nu-rtnî tab eS .tasip răhaz ed frâv uc rahap 1 .răhaz g 051 .)iz auod a ănâp nuja nid liba refe rp( e ro 4 — 3 niţup lec .etunim 02 niţup lec .eilinav ed amerc urtneP . răhaz g 001 uc ămups eliruşubla tab eS .mo r ed ă rugnil o ăguada es .eiâmăl o al ed amaez .ăgael es ănâp .lulet uc lutot etab eS .847 .947 .ăţitarc nî col ăbia ăs ac .ăg rucs es ăs ac .eiruf raf ep şubla ed elăuo ăzaşa eS .ătis o ep grucs eS .etocolc nî etunim icnic ăb raif ăs ăsal eS .răhaz g 001 .enatsac 04 ENATSAC ED ĂMERC .rtnî nup eS .egel es ăs epecnî dnâc ănâp dnâcetsema .v( elenatsac ăţăruc eS .mor ărugnil 1 .ămups tucăf ua-s ec ăpud .eli ruşubla no rtsac nu.v( eilinav ed ăme rc uc etşev res es iş ănraotsă r es .ăreitopmoc o.tutăb enib etse dnâc şubla eci ro ac e rat iş ăsaomups enived iş ăgael es lutecnî uc lutecnî .eţirugnil ienu lurotuja uc .rtnî ănraotsăr eS .e ram ed tivi rtop ăţitarc o-rtnî cof al enup eS .647 .)ăniăf uas( ălucef ăţirugnil 1 .)ăniăf uas( ălucef ed ăţirugnil ed frâv 1 .iruşubla 4 ĂTALOCOIC UC ŞUBLA ED ĂUO .tucse rc somu rf ănâmă r ăs luşubla ac u rtneP .eilinav .ăzaifehcil es ame rc tupecnî aL .luşubla tot eb reif es ănâp lef işaleca nî iopa ăunitnoc eS .etunim 02 niţup lec .ti rocăr a-s ame rc dnâC .ăpa iş răhaz nid so rg po ris nu ecaf eS .)356 .e rat luşubla eniţ es ănâp uon nid es-udnâtăb .ăpa l 1 ŞIRG ED ĂMERC .cim iam cof ep aţitarc ega rt es .etpal ld 3 .eiaom es ănâp .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc iopa b reif eS .)627 .ăţaehg al ăuod-ăro o ăd es .etpal uc aţita rc nî ărugnil nid luşubla egnipmî es iopa .dnuf ep ădnirp es ăs uas işolococ ăbia un ăs ac dnâcetsema .şubla nid ăuo 5 — 4 leftsa ăzaem rof eS .547 .ăpa rahap 2/1 1 iş răhaz g 004 nid poriS .)ăniăf ăniţup uc ătiucolnî if etaop atsaeca( ălucef ed ăţirugniI o iş răhaz g 001 uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .lulet uc ethib reif etab es iş no rtsac nu.atâta ep ăcnî niţ es iş etrap ătlalaec ep c rotnî es .rtnî ăzaşa eS .i rolf ed ăpa ed ărugnil o uas eilinav ăguada es e rac nî ăpa nî ătavlozid eiâmăl ed e ras ăniţup uc ătiucolnî if etaop aiâmăL .rtnî ănraot eS .oacac uc tacetsema eletpal tecnî ănraot eS .etanicăm iş răhaz uc etijă rp eladgim ăraserp es iş ătalocoic ed lusos ănraot es a rpusaed .ăuo 6 .ătiv res if a ed etnianÎ .iinişam aenigram ep etunim 3 — 2 niţ es ic .iruşubla 2 INUŞPĂC UC ŞUBLA ED ĂMUPS .şubla ed elăuo ăzaşa es arpusaed rai .mor irugnil 2 .eiâmăl o al ed amaez iş lu răhaz uc apa ăţitarc o-rtnî cof al enup eS .elinuşpăc iş tasip lu răhaz .etlum iam un .şirg g 001 .şatiţuc nu uc enigram ep roşu ecafsed eS .inuşpăc ed frâv uc rahap 1 .ătis o ep ăzaşa es iş iruăg uc arugnil uc tocs eS .b reif es uN .ăpa ed enib grucs eS .ămups luşubla nid ai es .etunim icnic eb reif iam es iş eiaolp nî luşirg ănraot eS .iruşuneblăg 2 :sos urtneP .elaom cof ep lutot uc ăd es .etnib reif ăpa uc ăţita rc o ănişam ep etşetăgerp eS .ailinav uc eletpal .ătis nirp ămru ep iş tacot ed anişam nirp ce rt eS .v .747 .ece r al ăd es iş ăpa uc ătadu ăm rof o.627 .ăsam ed e ram ărugnil o uC .tnu g 051 .eilinav .”e răsap ed etpaL“ al ac lef al ăpa nî lumu rd ăd es il iş şubla nid ăuo arugnil uc uai eS .ălucef iş răhaz uc ăcae rf es e rac iruşuneblăg ăuod nid sos nu ecaf eS .

răhaz g 001 .ăuo 6 .etrap o al tad a-s ec ăpuD .etnib reif ăpa .357 nî am rof ăpilc o ecudo rtni es .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .tot ed enib .ăb raif ăs işutot asăl a ă răf .biuc ed ăm rof nî .ece r ăpa ăniţup uc ătaium alucef uc iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .răhaz g 052 .arpusaed ăţileip ădni rp un ăs ac .ailinav uc ănue rpmî .iinişam aenig ram IRUICLUD URTNEP IRUSOS .ăuo 6 .)ăniăf ed uas( ălucef ed ăţi rugnil o .ăţaehg al uon nid ăd eS .ame rc enup av es e rac etsep dnuf nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .257 ze ravaB“ urtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .eilinav iş etnib reif ăpa ăniţup uc ătaium anitaleg .ădni rp es ăs tupecnî a ămrof nid aiţizopmoc dnâC .157 top es eiţizopmoc nÎ .mor irugnil 2 .ăţni rod ăpud .etpal l 1 IROLUC ĂUOD NID UELEJ .iruşuneblăg 3 MOR ED SOS .răhaz g 051 ăcim ăţita rc o-rtnî d ra eS .rtnî ăcae rf eS .ănraotsă r es dnâC .ălucef ăţirugnil 1 .)vitatlucaf( etarahaz etcurf ed ărugnil 1 .ece r ăpa ăniţup uc ătavlozid .niţup etâc .tivi rtop cof ep eniţ eS .541 .aţiluc ruf uc niţup tab eS .ăcşirf g 053 .ălucef ed ăţi rugnil o iş ece r ăpa nî ătalăps anitaleg .ăgael iam es ănâp .ece r ăpa ăniţup nî ătaium ălucef ed ăţirugnil o uc iş lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.ătiuţlăms ăţita rc o.rtnî ă raoce rts es .ăcsae rocăr iam es ăs ac niţup aiţizopmoc ă rutnâv es tipot a-s lurăhaz dnâC .etpal l 2/1 EILINAV ED ZERAVAB .răhaz g 002 .ăro ed etatămuj o leftsa etuniţ iş mo r uc etipo rts .ăme rc o ac caf es iş csebla es ănâp .talinav răhaz uc ătutăb ăcşi rf uc coljim nid lulog elpmu es iş ănraotsă r eS .lumo r ăguada es iş eti rocăr elenatsac uc ăcetsema es .dnâcetsema .bla niv l ½ .tnu răm etaiăt .elăuo .enatsac etsep tecnî ănraot es .oacac ărugnil 1 .etnib reif eletpal ăguada eS .eta rahaz etcu rf enup .ăb raif ăs aiţizopmoc epecnî ănâp arugnil uc ue rem ăcetsema es iopa .etşe rocăr es ănâp ăcetsema es iş etrap o al ăd es .eletpal ătiuţlăms ăţita rc o.lu răhaz .eilinav .eilinav .i ro avetâc ed ă rutnâv iam es iş no rtsac nu.eilinav .eletpal .răhaz ă răf ătutăb acşirf uc roşu ăcetsema es .e ro ăuod niţup lec ăţaehg al ăd eS .telpmoc etşe rătnî es ănâp ăsal es iş .cof al lutot uc enup es iopa .etatămuj ătlalaec arpusaed ănraot es .dnuf ep ădnirp es un ăs ac ue rem dnâce rf .eitrâh ed uas ăznâp ed lutenroc uc .ăcetsema es .ue rem ăcetsema eS .eiat es un ăs ăji rg dnâva .tăpsao rp e raof tnu ăcae rf eS .iinişam aenig ram ep eniţ es etatămuj ătlalaeC .rtnî nup eS .elăuo .ăşao rgnî es ănâp eniţ eS .057 .răhaz g 001 .tagel /2 es .ădni rp es ăs ac ăţaehg al enup es iş ălbat ed am rof nî ănraot es eiţizopmoc nid etatămuJ .răhaz uc ătutăb ăcşirf ăzaşa es coljim al ed lulog nÎ .iruşuneblăg 4 NIV ED SOS .”eilinav ed .enib eiaom es lu răhaz iş ătnâb reifnî es dnâc ănâp eniţ eS .etpal l 2/1 SRA RĂHAZ ED ZERAVAB .457 .eşao rgnî es ăs epecnî dnâC .ănitaleg iof 6 .ălucef ăţirugnil 1 .eletla etsep elenu irudnâr nî .răhaz g 021 .etpal itşec 2 .ărugnil o uc gnits es iş e raoluc al e rat ae rp ădihcnî es un ăs tâcnî leftsa .ăti rocă r enib .răhaz g 001 .uşo r nî eze roloc o ăs e rac nim rac ed irutăcip avetâc uas răhaz niţup uc ăpa nî ătavlozid oaac ed ărugnil o .etnib reif ăpa ed ăuod .ece r ăpa uc ătalăps anitaleg iş s ra lurăhaz .lu răhaz .ae nî dnâguăda .ănitaleg iof 6 .etrap o al ăd es .ălucef ăţirugnil 1 .ti rocăr a-s dnâC .ălucef ăţirugnil 1 .ănitaleg iof 8 .ărugnil ep ădni rp es ăs epecnî ame rc dnâc rai .dlac niv l 1 tecnî ănraot eS .eiruf raf o ep ăzaşa es iş mo r uc po ris uc iţiucsib aviţâc ăbibmî eS .tivi rtop cof al ănişam ep lutot uc enup ep ue rem dnâcetsema .eletpal cof ep enup eS .coljim al ă ruag o uc ălbat ed ăm rof o.ailinav .lumo r ăguada es .ăuod nî tcaxe etrapsed es iopa .rtnî nup eS .apa uc ătadu .

957 .eilinav .ece r uas dlac etşev res eS .răhaz g 052 .ăpa ăniţup uc .ailinav ăguada es etşetocolc dnâc .ăpa ăcşaec 2/1 .ăro ed t refs nu aets ăs ăsal es iş ărepoca es .iişolococ iţot cafsed es ănâp ece r ăpa ăniţup uc ălucef ed ăţi rugnil o iş oacac ed i rugnil ăuod ăcae rf eS .eilinav ed ataţehgnî iş ac ecaf eS .ăspil nî uas .cof ep lutot uc enup eS .etpal l 1 .ăniăf uas ălucef âţirugnil 1 .etpal o eiaom eS .tnu răm ae rp un ătamâ răfs ătalocoic ăniţup iş .ătutăb ăcşi rf ed irugnil 3 — 2 ăguada es .etşe rocăr es ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .ailinav ăguada es .lu răhaz ăţitarc o.etpal l 1 .răhaz g 001 uc iruşuneblăg tpo uas ige rtnî ăuo esaş no rtsac nu.răhaz g 051 SRA RĂHAZ ED SOS .atag epao rpa etse dnîc .ăşao rgnî .eilinav .răhaz g 051 UO ĂRĂF OACAC ED SOS .eilinav .d ra eS .eilinav ed ataţehgnî ac lef al iopa ăunitnoc es iş dlac eletpal uc ăcetsema es .oacac g 05 uas ătalocoic g 521 .oacac irugnil 2 .v( ătutăb acşirf uc ătado .telpmoc etşe rătnî es ănâp etşet râvnî iam es iş .etpal ld 1 .iruşuneblăg 4 .cof al lutot enup eS .uunitnoc dnâcetsema .eşaorgnî es ăs lusos epecnî ănâp .sihcnî ae rp ăsnî un .etşetocolc dnâc iş eletpal ăb raif ăs enup eS .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .eilinav ed ataţehgnî iş ac ecaf eS .ă ro ed t refs nu aşa ăsal es iş ă repoca es .557 l2 ed ăcşaec 1 ănraot iam es iş s ra răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es .uumtnoc es-udnâcetsema .ăuo 6 ĂTALOCOIC ED ĂTAŢEHGNÎ .ailinav uc eletpal ăb raif ăs nup eS .tivi rtop cof ep aiţizopmoc uc aţita rc enup eS .ăme rc ed e riţbus tarts nu ănâmăr ăs ae ep .a rugnil dnâţocs tâcnî leftsa .067 .e tocolc avetâc aed ăs ănişam ep .ăţaehgnî es iş ă reiteb reş nî ănraot es .răhaz g 001 .etpal l 1 .rtnî ăcae rf eS .ătart necnoc aefac ld 1 .eşao rgnî es ăs epecnî ănâp dnâcetsema .ălucef ăţirugnil 1 .ăb raif iam ăs ă răf .eletpal eb reif eS .eletpal uc ăcetsema es iş ăpa ăniţup uc ăcae rf es e rac oacac g 05 uc ătiucolnî if etaop atalocoiC .ăuo etsep tecnî eletpal ănraot eS .rtnî ed ra eS .657 iam es ănâp es-udnâniţ .rtnnp ăraoce rts eS .răhaz g 052 .icim iţăcub ătaiăt atalocoic iinişam aenigram ep eiaom es .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .ăniăf .tucse rc a ame rc dnâC .răhaz g 052 .ăţni rod ăpuD .ăuo 6 EILINAV ED ĂTAŢEHGNÎ .ăpa iş răhaz nid tagel ed tivirtop po ris nu ecaf eS .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .atag epao rpa etse ataţehgnî dnâC .et rap o al ăd eS .răhaz g 052 .)eilinav ed ataţehgnî .po ris ntţup etâc ănraot eS .ăuo 6 AEFAC ED ĂTAŢEHGNÎ .et rap o al ăd eS .nemu r ed tivi rtop .etnib reif ăpa ed ăcşaec 2/1 uc egnits es iş .aguăda etaop es .641 .ălucef ăţirugnil 1 .eiube rt tâc etşe rătnî es ănâp etşetrâvnî eS .167 .857 ETAŢEHGNÎ .etpal l 2/1 EILINAV ED SOS .etnib reif ăpa ăniţup uc gnits es iş răhaz g 051 .757 enup es iş uunitnoc dnâcetsema .ălucef ed ăţi rugnil o uc iş lu răhaz uc eliruşuneblăg ăcae rf eS .elăuo uc iopa iş eletpal uc tecnî ăcetsema eS .ece r apa ăniţup uc ălucef ed ăţirugnil .ăsaed ătis o.ătartnecnoc et raof auaefac taguăda a-s e rac al eletpal uc ăcetsema eS .etpal ld 9 .etşe rocă r es ănâp .dlac eletpal tecnî ănraot es .et rap o al ăd eS .ăşao rgnî es ănâp dnâcetsema .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .ăpa rahap 2/1 .iruşuneblăg 8 uas igertnî ăuo 6 SRA RĂHAZ ED ĂTAŢEHGNÎ .

ă ro ed etatămuj o leftsa ăsal es iş et rap o al ăd es .eilinav ed ătaţehgnî urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂTANILARP ĂTAŢEHGNÎ .nofit nu-rtnirp c rots es iş elinişiv ălaps eS .tucălp tsug nu ietaţehgnî dnâd .icun uas eladgim g 001 sulp nî .lu răhaz iş apa e rignit o.ti rocăr a-s ec ăpud iş .ăţni rod ăpud .ăguada es .etunim ăuod ăb raif ăs ăsal es iş etui cof ep ae rignit egnipmî es .ămaez l 2/1 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .iâmăl 3 al ed amaez .răhaz g 003 .nofit nu.elacotrop 2 al ed ajaoc .ă repoca eS .467 .ăpa g 005 EIÂMĂL ED ĂTAŢEHGNÎ .eiâmăl 1 al ed amaez .eiâmăl 1 iş elacotrop 3 al ed amaez .367 .)iu răma tsug e ra e rac ăbla aec ă răf ăneblag aet rap( eiâmăl o al ed ajaoc enup eS .741 .567 .răhaz g 003 .rtnî nup eS .enib g rucs es iş iigarf ălaps eS .iga rf ed ataţehgnî urtnep ac iţătitnac işaelecA ARUEMZ ED ĂTAŢEHGNÎ .667 .ticăr a-s ec ăpud iş ăpa uc ătadu taula ed asam ep lutot uc ănraot es .ăpa ld 3 .roligarf amo ra uc enib et raof ănibmoc es atsaecA .răhaz g 003 .ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .eilinav ed ataţehgnî u rtnep ac lef al ame rc etşetăgerp eS .ătis nirp ce rt eS .ame rc uc ăcetsema es iş tnu răm ăzaesip es .işela igarf g 005 IGARF ED ĂTAŢEHGNÎ .e ruip ed gk 2/1 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .iicoljinr iâmăl ie rt aI ed amaez ăguada eS .enişiv ed ămaez g 005 ENIŞIV ED ĂTAŢEHGNÎ .ăpa ld 3 .ăţaehgnî es iş răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es .tipot a-s lurăhaz dnâC .rtnirp ăraoce rts es .eleladgim uc lurăhaz tacetsema a-s dnâC .ăţaehgnî es iş ă reiteb reş nî aiţizopmoc ănraot eS .iigarf uc ăcetsema eS .ăpa g 005 ELACOTROP ED ĂTAŢEHGNÎ .atsaeca uc lef al etşetăge rp eS .ătutăb ăcşirf ăniţup iş eiâmăl o al ed amaez .etui cof ep etunim ăuod eb reif es e rac .eiâmăl ed ataţehgnî ac lef al ecaf eS .eilinav ed ataţehgnî ac lef al etşetăgerp es iş ăreiteb reş nî ănraot eS .eiâmăl o al ed amaez .etunim ăuod eb reif es e rac ăpa iş răhaz nid po ris nu ecaf eS .ăpa uc răhaz ed po ris nu ta rapes ecaf eS .răhaz g 003 .eiâmăl 1 al ed ajaoc .icun uas eladgim ăguada es e rac nî .767 .ăţaehgnî es iş ăreiteb reş nî ănraot es .răhaz ed g 001 sihcsed nemu r d ra eS .267 .)vitatlucaf( ătutăb ăcşirf irugnil 3 .cof ep ăniţ iam es ăs ă răf .eiâmăl o al ed amaez ăguada es .

ătis o ep enib g rucs es iş eleţidoc pu r es .ăguada es e rac al .ătutăb ăcşi rf g 003 .ătăpsao rp acşi rf ăguada es .eiube rt tâc etşe rătnî es ănâp .177 .aefac ed ataţehgnî ed e ribesoed erpS .inuşpăc ed adalemram uc lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED ĂDALEMRAM .elenac roB .tlum ae rp eţehgnî ăs ătasăl eiube rt uN .ădos uc iş etnib reif ăpa uc etalăps enib .esiac gk 1 aL ESIAC ED ĂDALEMRAM .477 .răhaz uc ătutăb ăcşirf ăniţup arpusaed dnânup .rtnî uas ătirotisoc enib ăţaeclud ed ae rignit nî lutot uc enup eS .eilinav ed ătaţehgnî eciro u rtnep ac aiţizopmoc etşetăgerp eS ĂMERC ED ĂTASAC .ătutăben ..răhaz ETPAL UC .răhaz g 003 .e ro 4 — 3 ăsal es iş e ras iş ăţaehg uc ătaelăg o-rtnî enup es .eilinav .ăţaehgnî es iş e ras iş ăţaehg uc ătităgerp areiteb reş nî aiţizopmoc ănraot es .igarf .rtnî aiţizopmoc ănraot es .967 .ătiunşibo etpal uc aefac o tâced etse un atsaeca .inuşpăc ed adalem ram uc lef al ecaf eS IGARF ED ĂDALEMRAM .ăţaehg al ăsup etse tâc lupmit nî ăcşim es uN .lurăhaz etşepot es ec ănâp ăcetsema es iş lu răhaz iş auaefac ăguada eS .iz auod a ănâp so rocăr col al aets ăs ăsal eS .e ras iş ăţaehg ăguada iam es eioven aL .etrap o al ăd eS .niţup ăcsae rocăr iam es ăs ăsal es iş du tev reş nu uc ă repoca es .aefac .telpmoc ti rocă r a-s ec ăpud .577 .etcurf ămaez ed rahap 1 .tnemag rep eitrâh uc enib ăgael es iş telpmoc ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .inuşpăc gk 1 aL INUŞPĂC ED ĂDALEMRAM .et raped iam aşa iş tasip uas sot răhaz ed lunu .ETCURF ED ĂTAŢEHGNÎ .iopA .)ăţnirod ăpud( eilinav ăniţup uc eletpal eb reif eS .)ătutaben ăcşirf uc tacetsema etpal uas( durc etpal ed rahap 1 .077 .etşet râvnî es iş ă reiteb reş nî aiţizopmoc enup eS .ăcşirf g 003 .ătaţehgnî ed ălaiceps ăm rof o.sus iam ac ăţaehgnî es iş ăm rof nî enup eS .lucapac uc citem re ă repoca es .867  de g 571 . ruje rpmî ămaez ăsal un ăcaD .377 .răhaz g 006 .inuşpăc ed tarts nu .ătartnecnoc aefac ld 3 .gretş es .ăcnî edlac tnus tâc iş iulu rotpuc arug nî ăcusu iam es .ăraoi ruf raf o ep niţup dnânup atag etse ăcad ăc raecnî eS .e rahap nî uas itşec nî .ătit râvnî eiube rt e rac ăreiteb reş nî ăcsae rătnî es ăs col nî .ăta rtnecnoc aefac ed i rtiliced ie rt u rtlif al caf eS .etaţehgnî etlalelec tâced elaom iam tlum ătiv res iş eţehgnî ăs ăreiteb reş nî ăsup .ăb raif ăs ăsal es iş etui iam cof ep iopa ăd es .etpal l ¾ ECALG EFAC .esiac ed ătaţehgnî :ac etcu rf ed ătaţehgnî eciro u rtnep ac aiţizopmoc etşetăgerp eS ETCURF ED ATASAC .841 .ătagel ed lutsed etse .ele nî adalemram ănraot es .277 EDALEMRAM .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .elinuşpăc ălaps eS .ălcits ed eif .ătutăb ăcşirf g 003 uc ăcetsema es iş .ătiuţlăms ăţita rc o.răhaz g 005 .et rap o al ăd eS .enib ticăr a-s ec ăpuD .no rtsac nu.ămo ra nid ed reip ece raoed .cte s ra răhaz .tnâmăp ed eif .lurăhaz tot etşepot es ănâp elaom cof ep niţup eniţ es .nmel ed ăciţăpol o uc ue rem dnâcetsema .cte ă ruemz .rtnî nup eS .atag etse ec ătadnî etşev res eS .tavlozid a-s lu răhaz dnâc iş cof al ănup es ăs ă răf lutot ăcetsema eS .csezepmil es .tot ed un rad .

enib etşetocolc apa dnâC .i ram etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş rolelacot rop lumu rd ăd es .ătagel ed lutsed etse adalemram .etreif erem gk 1 aL EREM ED ĂDALEMRAM .iirubmâs tocs es iş ăpa ed grucs es .tot uc ăjaoc uc .răhaz g 003 .ue rem dnâcetsema .col al csenu es un iţrăp ăuod elec ăcaD .)597 enu rp ed ăţaecluD .iom tnus dnâC .ăsao rg ajaoc uc i ram elacot rop gela eS .ătis nirp etuce rt tsof ua ec ăpud .e rem ed adalemram ac lef al ecaf eS .esiac gk 1 aL ĂJAOC UC ESIAC ED ĂDALEMRAM .ălaps es .enurp gk 1 aL ENURP ED ĂDALEMRAM .i rubmâs ed iş ăjaoc ed aţă ruc es .inuşpăc ed adalemram al ac lef al .urtap nî iopa eiat eS .lurăhaz etşepot es iş ămaez esal ăs pecnî ănâp . răhaz g 005 .i rubmâs ed iş eţileip ed ăţăruc es iş grucs es .etpaoc enib esiac gela eS .ajaoc eiaom es ănâp .e rarăc o dnâm rof .adalemram ti rocăr a-s ec ăpud iamun tnemag rep eit râh uc ăgael es iş enac rob nî ădlac ănraot es .etreif erep ed gk 1 aL EREP ED ĂDALEMRAM .rtnî .elesiac ălaps eS .rtnî uas ăţaeclud ed ae rignit nî lu răhaz uc ănue rpmî nup eS .187 .elerubmâs dnâtrăpednî ăuod nî pu r es iş g rucs es .etocolc avetâc aed ăs ăsal iam es .rtnî nup es iş tocs eS .ăpa ed erahap 2 .e rem iş e rep nid ătacetsema iş ecaf etaop eS .arpusaed dnânup .etşe rătnî iam es ajaoc .etreif rolelacotrop aetatue rg uc ălage etatitnac nî răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî enup eS . răhaz niţup .enib ăgael eS .ă raoi ruf raf o ep ădalemram ăniţup dnânup ăc raecnî eS .087 .inuşpăc ed adalemram al ac iopa dnâunitnoc .lurăhaz uc ănue rpmî no rtsac nu.ătiuţlăms ăţitarc o.ăuod nî arugnil uc et rapsed eS .tivi rtop cof ep ăb raif ăs ăsal eS .ticăr a-s ec ăpud .ăcetsema es uN .ece r ăpa uc sav nu.egel es ăs ăsal es iş nub cof al ăd es .e ram iam nazac nu-rtnî .răhaz gk 1 .877 .) ruic( ăra r iam ătis o.eilinav ăniţup ăguada eS .tnemag rep eitrâh uc ăgael es .eiov nî elelacot rop aepăcnî ătaop ăs e rac nî cof ep ăpa uc ălao o enup eS .esaoniăf un .uas ătaeclud ed ae rignit nî nup eS .lurăhaz dnâguăda .elelacotrop po ris tseca nî nup es iş amups ai es .777 .rtni rp ce rt eS .las revsnart eiat es t refs e raceif iş coljim nid bla lutnemalif iş iirubmâs ăzaet răpednî es .ăpa ed e rahap ăuod răhaz ed gk 1 al dnânrut .e ro 42 aets ăs ăsal eS .irat e rem gela eS .977 .lu răhaz etşepot es ec ănâp nmel ed ărugnil o uc enib ăcetsema eS .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .eiube rt tâc ăgael es ănâp .etreif elacotrop gk 1 aL ELACOTROP ED ĂDALEMRAM .677 .ăguada es .rtnî nup eS .etlum tnus ăcad .lu răhaz uc ănue rpmî t reif al uon nid nup es ec ăpud ece raoed )e ro ăuod niţup lec( enib ăb raif ăs niţ eS .eiaom es iş ăb raif ăs pecnî ănâp lomod cof ep niţ eS .u rca e rap lunuigam iş etpaoc ae rp tnus un elenu rp ăcaD .941 )ĂGAONOTIHC( IUTUG ED ĂTSAP .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc t reif al nup eS .iinrei lupmit nî âcsaiagecum un ăs ac tagel enib eif ăs eiube rt lunuigaM .t reif al uon nid nup es iş ătis ni rp ce rt es .rtnî uas ăţaeclud ed ae rignit nî ănraot eS .tnemag rep eit râh uc ăgael eS .inuşpăc ed adalemram al ac iopa ăunitnoc es iş ătiuţlăms ăţita rc o.auaedif ac i riţbus iilef nî .etalăps enib enac rob nî dlac ănraot eS .ue rem dnâcetsema b reif eS .eiube rt tâc ăgael es ănâp .v( ii rubmâs tocs es iş ăjaoc ed elenu rp ăţăruc eS .enurp ed margolik nu al răhaz g 001 ed eiţ roporp nî .irut refs nî eiat eS .ticăr a-s ec ăpud iş nac rob nî ădlac enup eS .mo r nî ătaium ăp râc o .cim cof ep tupecnî al niţ eS .răhaz g 052 .ăgael es ănâp .ăti repoca ăţitarc o.răhaz g 006 .lurăhaz uc ănue rpmî ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .etpaoc enib enu rp ălaps eS )ALDIVOP( NUIGAM .ue rem dnâcetsema cof ep uon nid nup es .g retş es iş ălaps es .287 .

ădos uc ăpa uc etalăps eiube rt elenac rob aeeca eD .icim ăţni refe rp ed .inuşpăc gk 1 )laedrA nid ăteţer( INUŞPĂC ED AŢAECLUD .ătado eniţup etâc ălaps eS .dnuf al edepmil dnâmă r amaez .ecusu es ăs talitnev enib iş tacsu col al ăsal es iş nofit nu uc ă repoca eS .irubmo r eiat es .ăţaeclud ed ae rignit nî lutot uc ănraot eS .rtnî iopa nup eS . ratnâc ep tce rid .ăs raots enib iş ădu ăp râc o uc ă repoca es iş taruc et raof no rtsac nu-rtnî ămaot eS .avectla al ăzaeţniube rtnî es un e rac .eme rv ătlum iam ălbat ed iituc nî ăzae rtsăp es iş răhaz ni rp uad es .rtnî nup eS .a rugnil uc ăcetsema es un pmit e rac nî .tirocă r a-s aţaeclud dnâC .iirugnil lusod uc .răhaz ed so rg tarts nu uc ă repoca eS .ătagel enib etse atsap dnâC .eleţidoc iş dnâva .051 .etunim 01 uon nid aţaeclud eb reif es dnâc iz auod a ănâp ăsal es iş cof ep ed uai eS .iruăg uc a rugnil uc tocs eS .487 .iicoljim inuşpăc gela eS .eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .răhaz .amups ai es .amaez ăcaD .mc 1 ed so rg tarts nî .eiruf raf o ep eletcu rf dnânup .ădnirpuc el ăs tâc ăpa nî ăb raif ăs nup es iş i rubmâs uc aţusăc etaocs es .ae raoluc ăzaertsăp el iş eletcu rf etşe rătnî atsaeca ece raoed .ăcim eiâmăl o al ed amaez iş muce rp .cof nî edepe r uad iş dnuf ep roşu dra es eliţeclud ece raoed .ătado etcu rf ed gk 2 ed tlum iam et reif eiube rt un ăc aiţneta mega rtA .i ro avetâc ed . răhaz ed tarts nu .ălibairav niţup ărutarepmet al iş tacsu col al eta rtsăp eiube rt elenac roB .tocolc nî ăd dnâc iş ae rignit niţup ănitalc es uas .cof al ed ăpilc o icin măt răpednî en ăs eiube rt uN .)nif tunrec rad .ăuod uas iz o .tacsu a-s dnâC .etşe rocă r es ec ăpuD .so rocă r col al lutot aets ăs ăsal eS .et reif enib tnus dnâC .enac rob nî tce rid anrut ra-s ăcaD .tnemag rep eit râh uc enib ăgael es iş enac rob nî iopa ănraot eS .enac rob nî enup es .răhaz ed etivirts eif un ăs ac .frâv uc ănilp .răhaz ed dnif dnâr lumitlu .tiuţlăms lenăzăc nu.eliutug ălaps eS .etunim 51 .irut refs nî etaiăt itşeţe rc e rem avetâc iş ăguada eS .inuşpăc ed .lu răhaz tot etşepot es ănâp cim cof al iâtnî ăsal eS .aţilucruf roşu ădnu rtăp el ăs tâcnî leftsa .p( rav ed ăpa nî ăro o ac ric niţ es iş ălaps eS .etpaoc enurp iş esiac .elinuşpăc ănim ret es ănâp dnâtepe r .rtnî .ăuod ed ătabmihcs .ătlum ăpa nî .387 .)e ro 21 — 01( aţaenimid ănâp nula nid .roşu ăcetsema eS .enişiv iş .iulu rotpuc arug nî enib ecusu es ăs nup es iş elenac rob ălaps es pmit niD .cim iam cof al iâtnî t reif al nup eS .ece r ăpa uc no rtsac nu.etşecă r es ănâp eniţ es e rac nî .a rpusaed acidi r ra-s eletcu rf .edepmil rav ed ăpa ed l 1 .eiâmăl ed e ras ed farp nu ă rase rp es e rac etsep .gnul tiţuc nu uc ednitnî es .ămaez esal ăs eletcu rf pecnî ănâp .ăgrucs es ăs ătis o ep nup eS .etcu rf ed lunu .ăb raif ăs uon nid nup eS .răhaz gk 1 .ăpa ed enib ăgrucs es ăs ac tacsu tev reş nu ep nup es uas ătis ep etunim avetâc ăsal eS .etreif iutug ed gk e raceif al răhaz ed g 004 etâc ăguada es iş ătis nirp cert es .s retş no rtsac nu.dnâc nî dnâc nid .cof ep ed ae rignit ăcidi r es .ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş eiâmăl ed etatămuj o ăcnî al ed amaez ăguada eS .etui iam cof ep iopa .eleţidoc ăzaet răpednî es iopa .ăpa uc tadu dnuf nu ep ămaotsăr es .lutot uc eiaom es iş ătis o.lusav ă rutucs es iamun ic .atla ep iz o ep ed dnâts ăcsaelcoc un ăs ac tiuţlăms eif ăs eiube rt lulenăzăc .ăcnâda eirufraf O INUŞPĂC ED ĂŢAECLUD .etepsao rp iş esaomu rf .ălaiceps e rignit nî csetăge rp es eliţecluD IŢECLUD .ti rocă r a-s ec ăpud .rtnî nup es .ătagel ed lutsed etse .du tev reş nu uc ăti repoca .eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez ec raots es arpusaeD .rtnî etunim 51 b reif es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es e rac .aenemesa eD .eleţidoc pu r eS .ăgael es ănâp dnâcetsema .iicoljim inuşpăc gela eS .eiâmăl 1 al ed amaez .ă raoiruf raf o ep ămaez ed irutăcip avetâc dnânup ăc raecnî eS .taţniube rtnîen .elinuşpăc uc roşu lupmit tot eze rcul es ăs eiube rT .emâ răfs es un ăs ac .ta ruc tev reş nu uc es retş iş ădlac ăpa uc etizepmil enib .sot( răhaz ed lunu .inuşpăc ed dnâr nu . roliţeclud ae risi rahaz rugis dniunicirp atsaeca .ăpa uc sav nu.emisărg ed ămru o icin ăbia un ăs aţaeclud ănraot es e rac nî elenac rob ac ăjirg ătlum uc tav resbo eiube rT .işe ric .no rtsac nu.eiâmăl ed ae ras etiu es un ăS .tnemagrep eit râh uc enib ăgael es iş enac rob nî ănraot es .ne rem tadu . gk 1 .iz ed etatămuj o leftsa ăsal eS .lurăhaz tot iş eletcurf etaot nup es ănâp aşa ăunitnoc eS .rtnî iâtnî ănraot es etnib reif aţaecluD .etreif iutug ed gk 1 aL .etepsao rp iş esaomu rf .etui iam cof ep iopa .i ro ie rt .ătasip eiâmăl ed eras ăţirugnil 2/1 .u rtap nî eiat es .)22 .eiâmăl 1 al ed amaez iş răhaz g 004 .ă ruemz ed eliţeclud ecaf top es lef aL .

lurăhaz ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş etui cof ep iopa egnipmî eS .po ris nî rol amaez ătaot iigarf esal iş-ăs ac .răhaz gk 1 .ăcsaecă r es ăs ăsal es .iuluca a ătiodnî aetrap uc ă rafa ele rubmâs etaocs eS .ăpa l 1 uc etunim avetâc b reif es )etatăp uas edetşev iam elec iş aţniube rtnî top es( esamă r eleznu rF .etui cof ep ae rignit egnipmî es .irubmâs ărăf eşeric ed .tacsu .dnuf ep edepmil enâmăr amaez iş ăţafa rpus al ăcidi r es eleb aob leftla .1 uc .amaez ătaot eletcu rf esal iş-ăs ac .rtnî po ris ed ărutăcip o al lumu rd dnâd tâcnî leftsa .ii rugnil lusod uc roşu dnâc nî dnâc nid dnâcetsema iş ăcidir es dnâc amups dnâul .151 .etcu rf ed ătasăl amaez nî lu răhaz ăcsaepot es ăs .cof ep ed lutot uc ae rignit ai es iş tocolc nu aed ăs ăsal eS .rtnî iâtnî ănraotsăr es iş cof al ed ai eS .ăraoiruf raf o ep ăc raecnî es iş amups ai es .eilinav ăniţup treif al ăguada es .tocolc nî ăd dnâc amups ai eS .bla lutăpac dnâpu r .ele e rtnirp neblag fa rp col ed ănâmăr un ăs ac .lupo ris enib ăgael es ănâp es-udnâniţ .iga rf ed aţaeclud uc lef al ecaf eS ERUM ED AŢAECLUD .irubmâs ed eleşe ric ăţăruc es iş gela es .eiube rt tâc ăgael es ănâp .ă ro ed t refs nu ac ric etrap o al lutot uc ae rignit ăd es iş eletcu rf nup eS .răhaz ed po ris nî ăb raif ăs eletcu rf dnânup ecaf etaop iam es .inuşpăc ed aţaeclud al ac tse r u rtnep ăzaedeco rp es iş eiâmăl o al ed amaez ăguada eS .eiâmăl 1 al ed amaez .enib ăb raif ăs ăsal es .ătulp ed cim pod nu rtnî gifnî es etepac iurăc ela .787 .eiâmăl 2/1 al ed amaez .atag tnus dnâc .ăcnâda eirufraf O EBLA EŞERIC ED AŢAECLUD .ălaps eS .frâv uc ănilp .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada eS .etui cof al iopa ăd eS .eliof ăpu r es un ăs ăjirg uc iş iişo r caf es ănâp .ăpa erahap 3 .eiâmăl ed e ras uc etace rf eleznu rf nup es .nrec es uas roşu ărutnâv es iopa .taruc tev reş nu ep uas ătis o ep nup es zac tseca nî iş rasecen tarăpaen etse ăcad tâced ălaps es uN .ece r et raof ăpa uc ăţucşec o.eteged e rtnî ătaul if dnâtup .eiâmăl ed amaez iş eilinav ed ătacub o ăguada es iopa .igarf ed .097 .eşe ric ed dnâr nu ei rignit nî nup eS . răhaz ed lunu .ă ro ed t refs nu etrap o al o-dnâsăl .ăznâp o-rtnirp ăraoce rts eS .ăţafa rpus al ăcidir es ec amups i ro avetâc ed ai eS .e riţbus iam avec .iga rf ed ănilp ăcnâda ei ruf raf o eiube rT .ăpa ed e rahap ie rt uc răhaz ed gk 1 treif al enup es pocs tseca nÎ .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz cof al enup eS .iga rf ed aţaeclud uc lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED AŢAECLUD .egel es ăs epecnî dnâC .ătizepmil enib ămaez ed e rahap ie rt ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .etui cof al ae rignit iopa ăd es .eilinav .izetşev eif un ăs e rac işomu rf i rifadna rt gela eS .cof al ae rignit uon nid enup eS .ticăr a-s ec ăpud iamun enac rob nî ănraot eS .587 .işomu rf iş ige rtnî iţot eif ăs .ăţaeclud ătsaecA .987 .e rama eşe ric ed iş enişiv ed aec iş ac .eiâmăl ed eras ăţirugnil 2/1 .roşu .cim cof al ae rignit eniţ eS .rifadnart ed iof g 052 RIFADNART ED AŢAECLUD .tasip uas sot .ăpa ed enib ăgrucs es ăs .taidemi evlozid es un ăs a rutăcip .ăbraif ăs uon nid enup eS .ebla eşe ric ed aţaeclud ac lef al ecaf eS ERAMA EŞERIC ED ĂŢAECLUD .ăcsae rătnî es ăs ic .du tev reş nu uc ă repoca es e rac no rtsac nu.lutcurf emâ răfs es un ăs ăji rg dnâva .etrap o al etunim 01 ăd es .cim cof al eniţ es iş iinişam aenig ram ep ae rignit enup eS .esela eznu rf g 051 anâm uc ăcae rf eS .ae rignit pmit nî pmit nid ăcşim eS .eşe ric ed iş răhaz ed ătu rec etatitnac agae rtnî ănimret es ănâp .inuşpăc ed aţaeclud u rtnep ac iopa ăzaedeco rp es iş ăcsaecăr es ăs ta ruc et raof no rtsac nu.lu răhaz tot etşepot es ănâp .ece r al niţ eS .rtnî ănraot es .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .ătasip eiâmăl ed e ras ăţi rugnil etatămuj uc .sus iam ac lef al et raped iam ăzaedecorp es iş cof ep uon nid enup eS .ăcnâda eirufraf O IGARF ED ĂŢAECLUD .taţniube rtnîen pac ed ca nu uc ecaf es eiţa repo ătsaecA .frâv uc ănilp .687 .răhaz gk 1 .tecnî lu răhaz etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ eS . răhaz gk 052.iigarf nup eS .anu etâc anu eliof gela eS .lunu etâc lunu iigarf gela eS .ătagel enib etse amaez ec ănâp .887 .răhaz gk 4/1 1 .

eşetocolc e rac ăpa uc sav nu.v( inuşpăc ed aţaeclud urtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .eiâmăl 2/1 al ed amaez .ăpa ed ăg rucs es ăs .eiaom es ăs pecnî ănâp .tipot a-s ec ăpuD .rtnî uas nofit nu.tam rof elerubmâs ăcnî ua un e rac .edepmil .laretal iş iopa ăpaeţnî eS .251 .tiţucsa roşiţeb nu uc ele rubmâs dnâgnipmî iş ăgnâts anâm nî roşu asiac dnâniţ .eiube rt tâc ăgael es ănâp ăb raif ăs cof al uon nid nup es iopa .frâv uc ănilp .ăcnâda eirufraf O ETPAOC ENURP ED ĂŢAECLUD .iirubmâs tocs eS .ece r ăpa uc sav tla nî taidemi cudo rtni es iş tocs eS .esar iu tug uc ănilp .cse rgennî es ece raoed .esaomu rf esiac gela eS .ăpaeţnî es ec ărusăm eP .iinişam aenig ram ep .ece r ăpa uc no rtsac nu.297 .răp ed ătis o ep nup es iş ice r epa etlum iam nî edepe r csezepmil es .rtnî nup eS .e tşetocolc e rac ăpa uc lusav nî ăgab es iş nofit nu.lutot uc b reif es iş nofit nu.iţeclud etlalelec urtnep ac dnâunitnoc .ăsaorg ajaoc uc elacotrop 3 ELACOTROP ED ĂŢAECLUD .iz rev esiac ed ănilp ăcnâda ei ruf raf o egela eS .eiâmăl o al ed amaez .izrev esiac ed .amups ai eS .tlalălec nî tăpac nu-rtnid ăgnupă rts el ăs luca tâcnî leftsa .t reif iam a ec ăpud iş eilinav es-udnâguăda eliutug nup es .397 .rav ed ăpa l 1 .ăgrucs es ăs ătis o ep nup eS .etiţăruc esiac ed ănilp ăcnâda enuf raf o enup es .egel es ăs epecnî lurăhaz dnâC .răhaz gk 1 .)387 .so rg iam ca nu uc ăpaeţnî eS .iz rev esiac ed aţaeclud iş ac lef al ecaf eS IZREV ENURP ED AŢAECLUD .iram i ruăg uc ae raotăzăr ep dar es iş ăjaoc ed eliutug ăţăruc eS .asiac ăg raps es un ăs ăji rg uc .elesiac nup es .răhaz gk 1 .ă raoiruf raf o ep ămaez ăniţup dnânup ătagel etse ăcad ăc raecnî es iş amups ai eS .rtnî esup tnus ăcad roşu ăţă ruc es elenu rP .)387 .rtnî ăcnu ra es .eţileip ed iţiţăruc esiac ed i rubmâs aviţâc iş eiâmăl ed 2/1 o al ed amaez . rav ed edepmil ăpa nî e ro 3 — 2 niţ es iş tiţucsa enib şatiţuc nu uc ăjaoc ed ăţăruc es .etpaoc ae rp un rad .etiţăruc etaot tnus ec ăpuD .eilinav .răhaz ed gk 1 aL .ăpa erahap 3 .e rignit nî .ăpa erahap 3 .ice r epa avetâc nî csezepmil es e rac ăpud .797 .rtnî lutot uc esudo rtni iş ătis o.răhaz gk 1 .ăcnâda eirufraf O IUTUG ED ĂŢAECLUD .apa ec ănâp eniţ eS . rea al et reifen niţ es un esa r eliutuG .etocolc nî uon nid ăd apa ec ănâp niţ eS .ăpa ed e rahap ie rt uc ăcsaepot es ăs lu răhaz enup es pmit tseca nÎ .esar iutug uc ănilp ăcnâda ei ruf raf o ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .amaez ătaot elesiac esal ăs ac .frâv uc ănilp ăcnîda eirufraf O IZREV ESIAC ED ĂŢAECLUD .eiâmăl 2/1 al ed amaez .etpaoc esiac ed aţaeclud urtnep ac lef al ăzaedecorp es iş rav ed edepmil ăpa nî nup es .izrev esiac ed aţaeclud urtnep ac iţătitnac işaelecA ETPAOC ESIAC ED AŢAECLUD .ă ro ed t refs nu etrap o al lutot uc ae rignit ăd es iş eiâmăl ed etatămuj al ed amaez iş elesiac nup es .ebla eşeric ed aţaeclud ac lef al ecaf eS ENIŞIV ED AŢAECLUD .lu răhaz eb reif ec pmit nî .edepmil .elesiac sudo rtni ma e rac nî apilc nî ăb raif ăs tatecnî a e rac .etpaoc ae rp un enu rp ed ănilp ăcnâda eiruf raf o eţileip ed ăţăruc eS .i ram ed tivirtop .497 .g rucs eS .etpaoc enurp ed .ăţidoc erpsnid aet rap nid .tagel epao rpa etse dnâc iş amups ai eS .v( inuşpăc ed aţaeclud al ac iopa ăzaedeco rp eS .ăcsaetocolc ăs uon nid epecnî .etocolc 3 — 2 aed ăs ăsal es .ece r al dlac al ed ăcsu rb ae rece rt nirP .eiâmăl 2/1 al ed amaez .ăpa ed e rahap ie rt uc lu răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî ăb raif ăs nup eS .eiâmăl 2/1 al ed amaez .197 .emignul nî .rav ed ăpa l 1 .eilinav ăguada es etocolc elemitlu aL .eiube rt tâc ăgael es ec ănâp ăb raif ăs ăsal eS .ige rtnî rad .597 .ăb raif ăs ăsal es iş nub cof ep iopa enup eS .e renit .rtnî elesiac nup eS .ăcim ănula o tâc ătănâv ărtaip tavlozid a-s e rac nî ăpa uc sav nu cof al enup eS .tocs eS .697 .ăpa erahap 3 .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz ăgael eS .etui cof ep ae rignit egnipmî es .apa esal ăs ac ă ro ed t refs nu ac ric etrap o al es-udnâniţ cof ep ed uai es .răhaz gk 1 .ăpa erahap 3 .enurp ep ed roşu esei iş etşeţe rcnî es aţileip .

997 .inuşpăc ed ămaez ed rahap 1 INUŞPĂC ED TEBREŞ .răhaz gk 1 .ece r ăpa nî ătaium .lurahap elpmu es ăs tâc tâta ăpa ăguada eS .tace rf al etnib reif es-udnâul .ăcsae rocăr es ăs niţup iamun ăsal es iş ădu ăp râc o uc ae rignit ă repoca eS .ăneblag ajaoc eda r eS .tagel ed tivi rtop luteb reş ăsai ăs ac .108 .cof ep ed soj taidemi ăd es iş atag etse luteb reş .inuşpăc ed lec iş ac lef al .etunim 01 ac ric aets ăs ăsal es .ae raoluc ebmihcs iş-ăs epecnî dnâc lutnemom nÎ .teb reş ed eliţăcub e rtni rp rea ed irulog ănâmă r un ăs ac lunmup uc l-udnâsăpa .elacotrop ed eliţăcub nup es .atag etse un ăcaD .po ris tseca nid eţirugnil ăuod uai es .tacetsema al etşim es un ăs tâcnî leftsa sus nî ele raoicip uc s rotnî lenuăcs nu ep ae rignit ăzaşa eS .lu răhaz etşepot es ănâp niţ eS .etui cof al iopa ăd es .eiâmăl ed ae ras tavlozid ma e rac nî luporis nid niţup etâc enup es .ăpa uc ăzaetelpmoc es e rac .ătpaoc ăruemz ed nofit nu.anâm uc ătnâmărf es .ădu ăp râc o uc ă repoca es .eiâmăl ed e ras ed ăţirugnil ed frâv nu uc .irolf nid edac ec neblag lufarp ezetrăpednî es ăs ac .atag etse luteb reş dnâC .răhaz gk 1 .lurăhaz etşepot es ănâp .ăvlozid es ănâp dnâcetsema .lu răhaz uc .luţelăcăf uc tace rf al ai es .luteged i refus etaop tâc tâta ti rocăr a-s dnâc rai .rtnî iamun luteb reş ăcetsema es .răhaz gk 1 .rifadnart ed iof g 052 RIFADNART ED TEBREŞ .edepmil ămaez ed rahap ed 4/3 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .răhaz gk 1 .ăpa nî t reif al iopa nup eS .enib ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş etocolc elemirp al amups ai es .ae raoluc ebmihcs iş-ăs epecnî dnâC .inuşpăc ed luteb reş al ac ăzaedeco rp es iş lu răhaz uc e rignit nî enup eS .ăguada es .etamuf rap iş etpaoc inuşpăc sed nofit nu.ăpa ed grucs es .so rocăr col al .ătizepmil ămaez ed rahap 4/3 niţbo es ănâp elinişiv enib c rots eS .rifadna rt ed esela iof ed g 052 ruic nirp uad es uas ărutnâv eS .ătizepmil enib .etui cof nu ep iopa .008 .elas revsnart iilef eiat es .et rap o al ae rignit ăd eS .âţaeclud ed emuna elacot rop gela eS .nac rob nî a rugnil uc tce rid enup etaop eS .eiâmăl ed eras ăţirugnil frâv 1 .tace rf al etnib reif es-udnâul .eiâmăl ed 2/1 al ed amaez iş ăguada es .eiube rt tâc ăgael es ănâp ăb raif ăs etui cof ep uon nid enup es .ăpa ed l 1 uc t reif al nup eS .897 IRUTEBREŞ .iram ed tivirtop iş ăsao rg ajaoc uc .inuşpăc ed ămaez ed rahap nu uc lu răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî enup es iş ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .eiâmăl ed ămaez ed ăţirugnil o .ece r ăpa nî ăro o nup es iş et rap o al uad eS .etşe rca lî pmit işaleca nî rad .ăcsaecă r es ăs ăsal es iş et rap o al uad eS . răhaz etsep e rignit nî ănraot eS .luteb reş somu rf ăzae roloc atsaecA .nilp eif ăs lurahap tâcnî leftsa .iram ed tivi rtop iţăcub nî iopa .uon nid dnâc recnî .ăruemz ed ămaez ed rahap 4/3 ĂRUEMZ ED TEBREŞ .elaom cof ep nup eS .nac rob nî ănraot es es iş etrap o al ăd eS .iulutreif lupmit nÎ .nac rob nî enup es iş anâm uc ătnâmărf iam es uas .ăgilămăm ed luţelăcăf uc uas nmel ed aeg rev o uc iş .etatămuj al epao rpa apa edacs ănâp ăb raif ăs es-udnâniţ .etocolc elemitlu aL .enişiv ed ămaez rahap 4/3 ENIŞIV ED TEBREŞ .inuşpăc ed luteb reş u rtnep ac et raped iam ăzaedeco rp es iş etui cof ep ae rignit enup es iopa .e rat ed tivi rtop taula nu ac dnineved .et rap o al ăd eS .arpusaed ed ăsaoicul aetrap ai es ăs tâc iamun ic .tocs eS .rtni rp ece rt eS .ăcşaec o.ătlum ae rp ăsup eiube rt un aeeca ed .rtnirp ă raoce rts eS .ieţilucruf iiţnid ed esnupărts if top iş tot ed eiaom es ănâp .ue rem dnâcetsema .ăpa l 1 .iro 3 — 2 ed ac recnî av eS .351 .ăb raif iam ăs ăsal es .pmit nî pmit nid amups ai eS .rtnî nup es .elaom et raof cof al iâtnî ae rignit enup eS .lu răhaz tecnî etşepot es ănâp elaom et raof cof ep ăd es .ăţaeclud ed ae rignit nî .ii rubmâs es-udnâtrăpednî .sed nofit nu.ece r et raof ăpa uc ăcşaec o.eteged e rtnî aul top es iş ătadnî ăvlozid es un elirutăcip ăcaD .ătaruc ăprâc o uc ii rignit elinigram g retş es iş ăţafarpus al ăcidi r es e rac ărgaen amups ai eS .ăpa ed e rahap ie rt iş lu răhaz .tsug ăpud enup eS .ece r ăpa nî e ro 42 aets ăs ăsal eS .etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ eS .ae raoluc ăbmihcs işî ănâp et rap o.rtnî irutăcip avetâc al lumurd dnâd tagel etse ăcad ăc raecnî eS .tagel etse ăcad luteb reş ăc raecnî eS .rtni rp c rots eS .enac rob nî tce rid enup es uas .tot ed un rad .ămaez ătsaeca nid e rahap ăuod e rignit nî nup eS .

dnâguăda .ătalocoic ed luteb reş al ac lef al ăzaedeco rp es iş .ae raoluc ăbmihcs işî dnâc sihcsed aerp e rap ăcaD .răhaz gk 052.ăpa ed e rahap ie rt uc răhaz ed gk 1 .eb reif tâC .tagel ed tivirtop ăsai ăs luteb reş ac urtnep .lu răhaz tot etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep ăsal eS .eteged e rtnî aul top es iş taidemi ăvlozid es un elirutăcip ăcaD .ăgael iam es un auaetlep . rasecen etse ăcaD .ăruemz ed ămaez l 1 ĂRUEMZ ED AETLEP .atag etse luteb reş aecnuta .ae raoluc ăbmihcs işî iş ad raoc eiat es ănâp .508 .enib ăgael es ănâp .1 AEFAC ED TEBREŞ .oacac g 05 uas ătalocoic enaotab 3 .ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .208 .răhaz gk 4/1 1 EIÂMĂL ED TEBREŞ .ăpa erahap 4 .etui cof ep ae rignit egnipmî es .ăta ruc ăp râc o uc ii rignit elinigram g retş es .tace rf al ai es .ăpa erahap 4 .dnâc nî dnâc nid .cof ep ed soj ăd eS .rtnî irutăcip avetâc dnânup .etnib reif ăpa ed rahap nu uc gnits es iş răhaz g 052 d ra es .nac rob nî enup es iş aifila ac ănived ăs ac anâm uc iş ătnâmă rf es .ăcsaebla es ăs epecnî dnâC .amups ai eS .708 .ătagel ed lutsed etse auaetlep ec ănâp .tace rf al ai es .eilinav ăniţup ăguada eS .âpa erahap 4 .tagel epao rpa etse lupo ris dnâc e rignit nî etamut iş ăpa ed i rugnil avetâc uc tarapes etavlozid .ăţaeclud ed ae rignit nî .)897 .cim et raof cof al .)eraocic uc ătacetsema( ătartnecnoc aefac rahap 1 .cof ep ed ai es .t reif nid ece rt es ăcad ece raoed .ătalocoic ed col nî .inig ram ep ti rătnî lu răhaz eţe ruc es ăs ac .ăpa ed e rahap u rtap uc lu răhaz .rtnirp .răhaz gk 052.răhaz gk 052.v( inuşpăc ed luteb reş al ac lef al tagel a-s ăcad dnâc recnî .ătalocoic ed luteb reş ac lef al ăc raecnî es iş uon nid eb reif eS .ătaruC etraof eiagit o.ece r ăpa nî ătaium .treif al .1 ĂTALOCOIC ED TEBREŞ .308 .tagel epao rpa etse teb reş u rtnep lupo ris dnâc .cim et raof cof al .enac rob nî etnib reif ănraot eS .e rignit nî ănraot es iş iinişam luţloc ep ăcetsema eS .tiunşibo luteb reş urtnep ac e rat iam avec ăgael es iş amups ai eS .608 ELETLEP .luţelăcăf uc tace rf al ai es .rtnî .luteged i refus etaop tâc ti rocăr a-s dnâc iş .1 SRA RĂHAZ ED TEBREŞ .inuşpăc ed luteb reş ac lef al ăzae rcul eS .luteged ă refus tâc ti rocăr a-s dnâc iş .cof ep ed ătacidi r eiube rt dnâc lutnemom eiţneta uc av resbo av eS .atag etse ăcad ăc raecnî eS .tsug ăpud .răhaz gk 1 .tipot al nup eS .ăznâp o.ătado ăniţup etâc ec raots es iş a ruemz egela eS .etui cof ep ae rignit egnipmî es .tipot a-s lu răhaz dnâC .ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .uinimula ed liba refe rp .i ro 3 — 2 ed ac recnî av eS .treif al dnâguăda .ătizepmil enib iş ăta rtnecnoc aefac ed rahap nu .răhaz gk 1 .atag etse ăcaD .oacac ed g 05 enup top es ătalocoic ed col nÎ .tagel epao rpa etse lupo ris dnâc iş etui cof ep iopa eb reif eS .451 .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup iş .tipot a-s lu răhaz dnâC .ăcae rf es tâc pmit nî aefac ed ărugnil o aguăda etaop iam es .ăsar ătalinav ătalocoic ăguada es .ăgae rtnî eiâmăl o al ed ăta ruce rts amaez nid niţup etâc ănraot es .ăpa ed e rahap u rtap uc lu răhaz eiaom es ăs ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .cim cof al b reif es iş răhaz iş ăruemz ed ămaez ed elage iţătitnac ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .iuluteb reş ae risi rahaz ăcaovo rp atseca ece raoed .ăpa etrahap 3 .luteged ărefus tâc ti rocăr a-s dnâc iş ădu ăp râc o uc ă repoca es .eilinav .elerem treif ua erac nî ămaez l 1 EREM ED AETLEP .treif al .ece r ăpa uc ăcşaec o.etrap o al ăd eS .eiâmăl 1 .408 .eilinav .

anâm uc csevirts eS .amaez enib egrucs es ănâp .ă ro ed etatămuj o ăcnî ăcsaezepmil es ăs ăsal iam eS .ăuod nî ăcnî t refs e raceif iş u rtap nî eiat es .ămaez ed l 1 al dnîguăda .iirubmâs ătaocs es ăs ărăf iş ăjaoc ed eţeruc es ăs ă răf .lurăhaz etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep iâtnî ăsal eS .ădalem ram ecaf etaop es etreif ele rem niD .răhaz ed gk 1 .taiunr ua -s ele rem iş ăro ed t refs nu titocolc ua ec ăpuD .iişo r itşeţe rc e rem avetâc iş ăguada eS .amaez ăraoce rts es ec ăpud enâmăr ec aeeC .iţpoc enib iga rf .elcits nî dlac ănraot eS .v( igarf ed lupo ris urtnep ac lef al aenemesa ed ităge rp etaop es po ris u rtnep amaeZ .igarf ed ămaez l 1 IGARF ED PORIS .tagel ed lutsed etse dnâC .118 .no rtsac nu etsep ăsup răp ed ătis o.ăgael es iş etui cof al eb reif es .igarf ed lupo ris ac lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED PORIS .rtnî nup es .irut refs nî etaiăt .icim ăţni refe rp ed .esaomu rf iutug gela eS .)908 .551 IRUTUĂB .lutot uc ămaot es .ămaez ed l 1 al dnâguăda .lupo ris ănraot es tâc .ele rem esepa es ăs ă răf ăsal es iş .ăcsaezepmil es ăs pmit avtâc amaez ăsal es .etunim ed 02 ac ric etui cof al iopa eb reif es .eţidoc ed ăţăruc eS .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .ăpa uc ăţita rc o.erublut aetlep o uad iş t reif al ămâ răfs es esaoniăf eleC .rtnî ăraoşăfnî es .rtnî nup eS .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .răhaz gk 1 .)ănitcep( ăsaonitaleg ei retam ed e ram etatitnac o eniţnoc e rac lucoljm etaocs es un iş ăjaoc ed ăţă ruc es uN .emârăfs es un ăs ac .iulut reif lupmit nî ele rem gnita es un iş capac nu uc ă repoca es .etep ărăf iş etpaoc .iom ed tâta tnus eliutug ec ănâp .eteneR e rem gela es aetlep u rtneP .ăcsae rgennî es un ăs ac .arpusaed ed lufup ed ăprâc o uc gretş es .1 .enib ăputsa es e rac elcits nî dlac ănraot es iş etrap o al ăd es .ălaps eS .ă ro o ac ric ăb raif ăs ăsal eS .cim cof al .ăţaeclud ed ae rignit nî ănraot es iş sed nofit nu-rtnnp c rots eS .amaez ăg rucs es ăs ac nofit nu. rasecen lu răhaz dnâguăda .ădemu ăp râc o.eneblag .nub cof al eb reif es iopa .răhaz gk 1 .908 IRUPORIS .ăpa nî .ătizepmil ămaez ătsaeca nid u rtil nu aL .iutug ed ătsap uas ădalemram ecaf a u rtnep aţniube rtnî etaop es .lutot uc b reif eS .ăruemz ed auaetlep u rtnep ac ăunitnoc es iş lu răhaz iş ătizepmil amaez t reif al nup eS .eiâmăl ed ămaez ăniţup iş răhaz ed iş ămaez ed elage iţătitnac e rignit nî t reif al iopa nup eS .etaiăt tnus ec ărusăm ep .rtni .răhaz gk 1 .enişiv ed ămaez l 1 ENIŞIV ED PORIS .rtnî nup eS .ăruemz ed auaetlep urtnep ac lef al ăunitnoc es iş rasecen etse i ro etâc ed amups dnâul .ăpa ed u rtil ed 4/1 uc ăb raif ăs nup es iş enişiv ed gk 005.sorg ae rp ecaf es uN .igarf ed lupo ris ac lef al ecaf eS EZĂCAOC ED PORIS .e rem ed auaetlep al tatăra a-s muc aşa amaez ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .itşeţe rc e rem uas .lu răhaz etşepot es ănâp elaom cof ep eniţ eS .ele rem ălaps eS .iutug ed gk 1 al ăpa ed l 2 dnitocos .ăcsaenzelp ăs tupecnî ua elinişiv dnâC .alcits ăcsaenzelp un ăs aS .răhaz ed gk 005.eliu tug treif ua erac nî ămaezl 1 IUTUG ED AETLEP .etaiăt tnus ec ărusăm ep .ăpa ed u rtil ed 4/1 aguăda etaop es igarf ed gk 1 aL .1 .răhaz ed gk 1 enup es .ăţitarc o.etunim ed 02 ac ric .enib srucs ua-s ec ăpuD .218 .elcits nid roşu anrut ătaop es ăs ac .ăpa ed l 1 eiube rt e rem gk 1 aL .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada es treif aL .tirbihc iunu adaoc uc roşu esnupărts if top tâcnî .ăuod nî ăcnî t refs e raceif iş urtap nî eiat es .e rat iam luzeim uc iş iişo r .018 .tivi rtop cof al .rasecen etse iro etâc ed amups dnâul .808 .sed nofit nu-rtnirp ce rt es iş .no rtsac nu-rtnî .

i rubmâs uc iş ăjaoc uc .elinişiv e repoca ăs tâc °09 ed loocla iopa ănraot eS .rtnî :leftsa ăzae rtlif es tuniţbo ludihciL .e raos al eliz avetâc ăsal es iş lunac rob ăgael eS .niv l 1 TREIF NIV .e ro avetîc nî ecaf es ae ra rtliF .iţibo rdz .ăpa l 2/1 iş răhaz g 057 nid poris .iţăcub ătaiăt eiâmăl o iş .răhaz g 052 .rtnî nup eS .°09 ed loocla l 1 SISSAC ED ROlHCIL .°09 loocla l 1 .pmit tâci ro ăzae rtsăp es iş ăputsa es .răhaz g 004 .eraoşiic 4 .gk 4 — 3 ed .ti rocăr a-s ec ăpuD .elinişiv ădnirpuc ăs tâc loocla .pmit tseca ăpuD . răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es pmit tseca ăpuD .tasip răhaz uc etarăse rp .ăraoşiţrocs ăciţăcub o .ăţnirod ăpuD .nmel ed e ram ărugnil o uc lutuniţnoc enib ăcetsema es eliz 3 — 2 e raceif aL .°09 ed loocla l 1 NOSANA ED ROlHCIL .nofit nu-rtnirp lutot ă raoce rts es .elacotrop 4 .auaefac uc ăcetsema es .loocla ed l 1 uc .ămo ra nid ed reip tlum ae rp t reif luniV .318 .ăraoşiţrocs ed nab nu tâc ăciţăcub o .ăpa iş răhaz ed bals po ris nu-rtnî elinişiv eb reif top es aenemesa eD .eilinav ed farp nu iş luloocla .ige rtnî iş etpaoc .tasip uas sot răhaz ed lunu . răhaz ed po ris uc ibăls etaop es .sus iam ed ludihcil elcits nî tecnî ănraot es e rac nirp urtlif ed eit râh ed einlâp ătla o enup es ălcits ed uas latem ed ătiunşibo einlâp o.inâmătpăs avetâc ăsal es iş e raos al col nu.ti ref col nu.rtnî t reif al nup eS .lurăhaz .talets nosana g 04 .du rc eletpal .e rat ae rp e rap atanişiv ăcaD.etaiehcnî inul ăuod leftsa aets ăs ăsal es iş ăputsa eS .tamo ra tsug nu ătăpac elinişiV .ăsnita eiube rt un eit râh ed ainlâp .818 .651 .ătitocolc ăpa atâta u rtlif nirp ece rt eS .urdnairoc ed ebaob 5 .rtnî nup eS .718 .edepmil tcef rep ăsai ăs eiube rt lu roihcil rai .uşo r uas bla niv .618 .518 .tnemag rep eit râh uc lunac rob ăgael es .ădihcil aefac l 1 ăniţbo es ăs tâcnî .taidemi epu r ra-s ece raoed .inul ăuod aets ăs ăsal es iş enib ăputsa eS .elacot rop ed lu roihcil ac lef al iopa ăzae rtlif eS .dihcil ăcnî e ra tâC .eliz ăuod e raceif al ăcetsema eS .eilinav .rtnî uon nid ăzaşa es .418 .rtnî enup es iş lunac rob ăgael eS .rtnÎ .tarapes elinişiv rai .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup iş ăraoşit rocs .elacotrop nid amaez ătaot ăsai ăs enib dnâc rots .enişiv ed irubmâs aviţâc iş e rama eşe ric ed ebaob avetâc nup es ele e rtnirp ăcad .ănâmătpăs o ed pmit .tocolc rugnis nu aed ăs iopa ăsal es iş lu răhaz ăvlozid es ănâp ăcetsema eS .inişiv ed dnâ r nu nup eS .lu roihcil iamun uas elinişiv uc ănue rpmî atanişiv iv res etaop es .etamo ra etlalelec iş lunosana .răhaz .e ram iam ătanicăm iş ătijărp aefac g 052 nid ătamo ra aefac o u rtlif al ecaf eS .ătanişiv u rtnep elaiceps .°09 ed loocla l 1 ELACOTROP ED ROIHCIL .elinişiv ezeşa es ăs ac lunac rob roşu ărutucs es dnâc nî dnâc niD .topmoc nu ac el-udniv res .eiâmăl 1 .luloocla nup es gk 4 ed nac rob nu.elcits nî ănraot es tuniţbo leftsa lu roihciL .sot răhaz gk 1 .esaomu rf enişiv ălaps eS .e raoşiuc .e rahap nî uas itşec nî etnib re if etşev res es iş ăraoce rts eS .evlozid es ăs epecnî lurăhaz iş amaez elinişiv ăsal işî ănâp .etalăps iş esela .eleţidoc pu r eS .luloocla tmârts lutâg uc nac rob nu.elacotrop ed lu roihcil al ac iopa ăunitnoc eS .ăpa iş răhaz nid po ris nu ecaf eS .u rtlif ed eitrâh ătla uc etşeiucolnî es .tucălp et raof .ta ruc sav nu.ăgae rtnî ănul o aets ăs ăsal es ednu .durc etpal l 1 .sissac ed elebaob tmârts lutâg uc nac rob nu.)ădihcil aefac l 1 urtnep( aefac g 052 AEFAC ED ROIHCIL .etivirtop iţăcub etaiăt elacotrop 4 .etaputsa enib elcits nî ăzae rtsăp eS .)ergen ezăcăoc( sissac ed ebaob gk 2 .răhaz ed lupo ris ăguada es pmit tseca ăpuD .ae ep uudize r tlum ae rp suped a-s dnâC .e racnâm ed so rim ă răf .iram elcits ele uc ulpmu eS .ăpa l ½ iş răhaz g 004 nid poris .ăpa l ¾ iş răhaz gk nu-rtnid poris .eiâmăl ed ăjaoc ăciţăcub o .gral lutâg uc .enişiv ed gk 1 aL ĂTANIŞIV .

tasip lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.răhaz ed frâv uc eţirugnil 21 .ăsaomups ăme rc o nived iş ălfmu es ănâp .751 .etnib reif etse tâc .titocolc eletpal tecnî ănraot eS .918 .mor eţirugnil 6 .taidemi itşec al etşev res es iş mo r ăguada es .iruşuneblăg 6 :enaosrep 6 urtneP UODOŞ .rtnî ăcae rf eS .etpal l 1 .

ăţni rod ăpud .rotpuc al coc es iş ăcsae rc âs ăsal eS .ăgnul uas ădnuto r ăm rof ăd es il iş ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep nup es .ăţinvip nî cud es iopa .etnib reif un( ădlac ăpa ăniţup iş răhaz ed ăţirugnil o uc aidjo rd eiaom eS .ătavoc nî ăsal es iş ă repoca es .ae ras .elcits nî ănraot es iş ăraoce rts es iopa .ăniăf uc ăta răse rp aenemesa ed avat ep ăzaşa es iş ednuto r uas ignul iniâp caf es .iifot rac b reif eS .răhaz ăţirugnil 1 .ăcsae rc ăs uon nid ăsal eS .eidjord g 05 .ădlac ăpa ld 6 — 5 .răhaz g 02 .t reif pod uc elelcits dihcnî eS .răhaz g 051 :enaos rep 6 u rtneP ĂDANOMIL .arpusaed ăniăf ăniţup ărase rp eS .ă raofs uc enib e raceif ăgael es .iniâm ed etşepil iam es un ănâp .coljim al col ecaf eS .)etnib reif aerp eif un ăs( anâm ă refus tâc .iţreif ifotrac g 004 .ăpa l 51 SAVC .luteged ă refus tâc apa ti rocăr a-s dnâC .eidjord g 52 .lurăhaz uc ătace rf aidjo rd enup eS .ătaium aidjo rd ănraot es .eiapoc nî aniăf enrec eS .etpal uc aeniâp urtnep ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ELFIHC .eiapoc nî aniăf en rec eS .ăcsae rc ăs .rtnî lurăhaz enup eS .icişăb ăcaf es ăs epecnî ănâp etab eS .taruc et raof sav nu.428 .e ro 21 ezetnem ref ăs ăsal eS .ădlac apa iş lu răhaz .rtnî nup eS .eras ed esar eţirugnil 2 .851 .ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd .ăniăf gk 1 IFOTRAC UC ENIÂP .lupod ă ras un ăs ac .răhaz g 008 .ăcsae rc ăs iş ae ras .etnianî iam ătunrec aniăf uc atavoc nî enup es .iniâm ep ed edni rpsed es iş icişăb ecaf lutaula ec ănâp .eidjord g 04 .ae ras ăguada es .răhaz eţirugnil 3 .ăpa l 2/1 acric .ă ro o ac ric .enib lutot ătnâmă rf eS .ă rudlăc al ăcsae rc ăs ăsal es iş tev reş .eiâmăl ed amaez iş ăneblag aetrap nid iamun ătaiăt .ăniăf ă rase rp eS .e ram sav tla nî uas ălao o.ăpa e rahap 6 .eledifats iş iţăcub etaiăt eliâmăl .528 .coljim al col ecaf es .tucse rc a lutaula dnâC .le nid iţăcub uai es .elaom ed tivi rtop ălaedămălp o ecaf es ănâp ăpa ăniţup ăcnî dnâguăda ăcetsema es .e ro avetâc ăţaehg al enup es iş ă repoca eS . rotpuc al coc es iş ăcsae rc ăs ăsal iam eS .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup ăguada eS .028 laptele rece .coljim al col ecaf eS .edifats 3 — 2 e raceif nî sup a-s ec ăpud .ielu ărugnil 1 .tivi rtop cof al .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş ăniăf uc ă rase rp eS .ăniăf gk 1 IINIÂP AERARAPERP .eiâmăl dlac al enup eS .iicoljim iâmăl 2 .iţudlăc iifot rac nup es .dlac al e ro ăuod niţ iam es iş .tanobracib ăţirugniI 2/1 .128 ed e riţbus eilef o etâc iş e rahap nî dnâguăda .nu uc ă repoca es .528 .tasednî ăţni refe rp ed eif ăs eiube rt e rac lutaula enib ătnâmă rf es iş ănue rpmî lutot ăcetsema eS .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep lutaula ănraotsă r eS .luielu iopa .tuăb ed nub etse lusavc eliz 3 — 2 ăpuD .etpal uc uas ăpa uc tacetsema uo uc gnu eS .tivi rtop cof al ă ro o ac ric rotpuc al coc es .elaom ae rp un .e rat ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .eras ed esar eţirugnil 2 .   .)etşe rc iam un alaedămălp ece raoed .lu răhaz ăvlozid es ănâp dnâcetsema .tanob racib ed ăţi rugnil 2/1 iş ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd nup es .eras ed esar eţirugnil 2 .enib dnâtnâmă rf .tev reş nu uc lusav ă repoca eS .ielu ărugnil 1 .ătunrec aniăf nid nmup nu enup es ătivi rtop emirăm ed sav nu-rtnÎ .lu răhaz .ăniăf gk 1 ETPAL UC ENIÂP .tucse rc a dnâC .ifotrac ed ase rp ni rp uas enrac ed anişam nirp ce rt es iş tot ed icăr es a ed etnianî ajaoc ed ăţăruc eS .etpal ld 7 — 6 .ădlac ăpa ăniţup etâc ănraot es iş luielu .dlac col al .ătavoc nî aniăf en rec eS .tivi rtop cof al .ăniăf uc eta răse rp em rof nî nup es uas ăvat ep ăzaşa es e rac iniâp caf es .ătitocolc ăpa uc cse răpo eS .eidjord g 03 .228 ECINSAC ETEŢER AVETÂC .ăraoce rts es iv res a ed etnianÎ .edifats g 002 .iâmăl 2 .arpusaed ece r apa ănraot eS .ă ro o epao rpa .

ăta răs ed lutsed iş elaom eif ăs eiube rt arutăcoT .eliz 5 — 4 acnuş .enib ăzae rtsăp es un iş tsug e ra un .iom iam caf eS .enrac ed gk 01 aL IICNUŞ AERARAPERP .728 .rtnÎ IICNUŞ AEREBREIF .ăvat ep etazeşa tnus ec ătadnî eD .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep acoc ănraotsă r es .luihcinir .928 .tsug ăpud .enrac ed ămaez ăniţup iş dnâguăda .tamufa luihcşum ă rape rp es lef aL .enub et raof etatluze r ăd iş ă raoşu iam aec etse tamufa u rtnep aenrac ăsac nî ităge rp a ed ătatnemirepxe ădotem ătsaecA .ătivi rtop emignul ed iş ămlap ed tal nu ed iişâf nî ătrub al ed aninăls eiat es .iţasednî iam avec caf es muf al uad es e rac iiţanrâC .ărtilis g 52 .cnâda ed lutsed iş etui e racşim o uc .i riţbus eleţam csetăgerp es etnianiD .lec rup ed ele raoicip iş eleţitsoc .etşe răma es tlum ae rp eniţ es ăcaD .c rotnî es iz e raceif nÎ .ici roş ed iţăcub .ece r ăpa uc sav nu-rtnî .etalăps enib .so rocăr col al anitup enup eS .ătneicifus eif ăs e ras ed aetatitnac )2 .so ăgnâl ep laiceps nî .repip .ăpa etnâb reifnî es ăs enup es rotăpăcnî ed lutsed sav nu.col nu al enib lutot ătnâmă rf eS .ăguada eS .iuluso lutăpac iş nodnet e rtnî ă ruteiăt o ăplup al dnâcăf .enrac nid ae ras ătaot ăgart un ăs apa ac u rtnep .iinişam lu rotuja uc arutăcot ecudo rtni es iopa .ădnuto r ăm rof etepac ăs ac inigram nid niţup etâc eiat es iş aenrac ăpur es ăs ărăf .ălbat ed lubut etsep luţam egart eS .arpusaed ăzaetse rc es .ăniăf uc ătarăse rp avat ep ăzaşa es iş ănâm nî csejnuto r es .aplup somu rf etaocs eS .abmil .eta răs aenemesa ed elininăls iş eleţitsoc uc ănue rpmî .ăniţup ae rp tîced ătlum iam avec enib iam .eleţam tulpmu u rtnep ălbat ed lubut enrac tacot ed anişam al ăzaşa eS .tucse rc a ec ăpuD .iicnuş ae rarape rp al .etiţăruc enib elihce ru .tartsăp urtnep .muf al iopa uad eS .C 6 — 3 ed eidem ărutarepmet o al .tneicifus eniţ es un ăcad rai .ăţiluc ruf ed ăsnupă rts roşu etse dnâc atag etse acnuŞ .ece r ăpa nî etuniţ iş sod ep es raotnî .628 cof al coc eS .a rpusaed ep iş ărtilis iş e ras ărase rp es aenemesa eD .luţam ăgraps es un ăs ac tecnî .tăpac nu al ă rutăpeţnî ăcim o ăninăls al rai .amini .ă rtilis iş e ras ed lucetsema luteged uc es-udnâcudo rtni ele nî .e ro 3 — 2 icim e tocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş acnuş ecudo rtni es .eliz 3 — 2 eleţitsoc iş elininăls rai .eleplup iş iihcsum socs ua-s ec ăpuD ROLININĂLS AERARAPERP .treif a e rac nî apa nî ăcsae rocăr es ăs ăsal eS .a rtilis uc ae ras ăcetsema eS .ti rocăr ua-s ec ăpuD .nmel ed ătavoc o.eliz 6 — 5 niţ es eleţitsoc iş elininălS .iram iam avec iţăcub nî iihcinir iş abmil rai .so rocăr iş tisi rea col nu.eliz 01 al ănâp elicnuş rai .col nu al tot ep l-udnânuda . tocs es pmit tseca ăpuD .ătarăs ae rp etse un acnuş ăcaD .e raceif g 06 — 05 ac ric ed icim eţiniâp nî et rapmî es .so rim aenrac ădni rp un ăs ac so rocăr col al ăniţ es ăs ărumaras uc anitup )3 .rtnî uas ănitup o.tlum ae rp ăt raif eiube rt uN .a raofs ecudo rtni es e rac nirp .tiţucsa enib etraof tiţuc nu uc .io rutsu ed iedjum ed ămaez iş rahabine .telpmoc ăsnî un .etpal niţup uc tacetsema uo uc gnu es .ece r al ăzae rtsăp eS .e ras ăniţup iş nifad ed iof 3 — 2 uc ănue rpmî .t reif al nup eS ABOT .so al ănâp i rutăpeţnî etlum iam ăcnuş nî caf es tiţucsa enib iş tsugnî tiţuc nu uC .etepsao rp eif ăs ărumaras al nup es ec elirunrăc )1 :iiţidnoc ele raotămru uc .ădurc ăninăls ed icim eleţăcub uc ăcetsema es iş tacot ed anişam nirp c rop ed ărcam aenrac ece rt eS ROLIŢANRÂC AERARAPERP .e ras .etpal uc aeniâp urtnep ac ece r al taula nu ecaf eS ° .etunim ed 02 ac ric etui .arutăcot ă rape rp es tâc lupmit nî .etşe rc a ed etnianî .ăniv ăs arpusaed ed eliţăcub tâcnî leftsa .951 eS .pac al ed esa rg eliţăcub iş eliclăf .enrac nî enib ădnurtăp ăs ac anâm uc dnâce rf .sus iam tată ra a-s muc aşa .038 .i riţbus iş ignul eţuilef nî etaot eiat es .iţamufaen .rtnî etazeşa tnus etităge rp leftsa elicnuŞ .iţepsao rp ăcnânăm es e rac iec tâced iţa repip iam iş iţarăs iam avec caf es iş emac ed ămaez ăguada iam es un rol a rutăcot nÎ .ăsaoţa enived aenrac ece raoed .ă raofs uc ăgael es .t reif al e ras ăniţup aguăda etaop iam es .iş ăcsae rc ăs ăsal eS .roliţăcub aemirăm ed iş iulumuf ai răt ed edniped iulutamufa ataruD .rtnî ănrâta eS .tucălp so rim iş eirua e raoluc e ra ătamufa enib ăcnuş O .828 .urtap nî uas ăuod nî .etepac al ătpae rdnî eS .iţepsao rp ămusnoc es uas .muf al uad es iş so rocăr col nu-rtnî eliz avetâc etnâvs es ăs ăsal eS .etatămuj ep iamun b reif eS .lutamufa iş aruma ras uc iopa ăzaemru es iş ărtilis nirp iş e ras nirp uad eS .iicnuş aemirăm ăpud .eras g 005 .etnâvz es ăs eliz 4— 3 niţ es ednu .ăb raif ăs epecnî a ed etnianÎ .o-tasăl ua e rac ep amaez nî aets ăs iş tbuseded dnâr ep .rotpuc al ad el ed etnianî .

lupmit uc csezecnâ r dnuf al nuped es e rac i rămuj ed eli rutămâ răf ece raoed .)t reif nid tuce rt eif un ăs( t reif ed tivi rtop ze ro ed gk 2/1 epao rpa ăguada es eiatnu răm ed gk 1 aL .rtnî enup eS .ămaez ed col nî ăguada es .eleiatnu răm treif ua e rac nî amaez nî .ătraif etse abot dnâC .238 .tsug ăpud el-udnivirtop .adapăz ac ăbla eif ăs eiube rt ătică r arutnU .tasip repip .egehcnî es un ăs ac .elpmu es .tupecnî al et reifen eleiatnu răm uc iş ităge rp top es aenemesa eD .cof nî roşu et raof ăd lutnu ece raoed .ii rutnu ae rizecnâ r rugis ecudorp es ece raod .arutnu ăcsaejărp es un ăs ac .e ras ed ărugnil o tacetsema a-s e rac nî .ătsap o ac nived ănâp .e rat iam aninăls eiat es tarapeS .epao rpa ed etşezăp eS .repip .ărafa nid aninăls tâta .tnemag rep eit râh uc etagel enac rob nî aenemesa ed .tartsăp urtnep ipot etaop eS IIRUTNU AERIPOT .eiat es dnâc .lurâtas uc ăcaot es uas enrac ed anişam ni rp ce rt es .ătartsăp if av e rac nî ălbat ed eliituc nî uas elenac rob nî .sav tla-rtnî ă raoce rts es iş ăpus ed e ram arugnil uc ai es ătipot arutnu .aeva iam ra-el e rac ep enrac ed eliţăcub iş dnârutălnî .e ram ae rp eif ăs eiube rt un lucoF .538 .egnâs uc iş ecaf top es lef aL .tupecnî al ed samăr a e rac amaez nî .ă ro ed irut refs ie rt ac ric .ăb raif ăs ărăf .tacsu iş ece r col al iş nac rob nî aenemesa ed nup es .ti rocăr ua-s ec ăpud iş ămaez nid tocs es uas izlac csev res eS .ti rocăr ua-s ec ăpuD .438 .ece r al ăzae rtsăp eS .iţăcub taiăt ua-s ec ăpuD .ti rocăr ua-s ec ăpud .icim etocolc nî eb reif es iş etepac al esaoc eS .pmit avtâc artsăp top es ednu .ăsrucs iş ătipot enib etse arutnu ătaot dnâC .esao rg eleţam ulpmu eS .icim e tocolc nî etunim 51 — 01 ăb raif ăs enup eS .t reif al ăcsaenzelp un ăs aC .ece r ăpa nî talăps iş srucs .niţup ăzae răs es tipot al ed esamăr elirămuJ .rtnî ăcetsema .pmit nî pmit nid iş .ătiels iş ăticăr ajed atla etsep etnib reif arutnu enraot es ăs eiube rt un ătadoiciN .tase rp tnu egela es tipot u rtneP IULUTNU AERIPOT.etocolc avetâc aed ăs etnib reif ăpa nî nup eS .etalăps iş etiţăruc enib tsof ua e rac .iuluc rop lucamots etşetăge rp es etnianiD .amini b reif eS IŞOBATRAC .ăt raif niţup etraof .u rdnai roc .iz auod a ănâp iş asăl top es so rocăr col tla nî uas ăţinvip aL .iuluc rop lu rtnuănid aznâso iş tâc .icim eleţărtăp nî .e ras ăguada iam eS .iebot lugnul nî iram iam eliţăcub dnâzeşa .u rtnuănî talăps iş tiţă ruc enib .rtnî nup es iş enrac tacot ed anişam nirp uad es uas tnu răm etraof eiat es iş ăpa nid iopa tocs eS .telpmoc etşe rocăr es ănâp eniţ es iş arpusaed roşu csaet nu uc .so rez eif un ăS .etacetsema eiube rt .tacsu iş so rocăr col nî enib ăzae rtsăp es a rutnU .ca nu uc irucol etlum iam nî ătapeţnî .lutacif uc ăcetsema es .ătis ni rp tot .aninăls tâtA .icim etocolc nî .luşobatrac elpmu es iş enib lutot ăcetsema eS .ătijărp ăpaec iş narihgam .muf al e ro avetîc iopa ad etaop eS .egnâs ărăf abot ac lef al iopa etşetăge rp eS .no rtsac nu.ăcsaepot es ăs cof ep ălao o.sav nu.338 .ta rof rep capac uc ălbat ed iituc nî uas etiuţlăms esav nî .t reif ua erac nî amaez nid itşec avetâc iş dnânrut .tâg al ed ăsa rg enrac atâta tot uc ănue rpmî . rahabine .ăpa nî ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .tsug ăpud .cim cof al rad .lunâmălp .elamras u rtnep ă rutăcot ed aenrac al aguăda top eS .t reif ua ec ăpuD .ăznâp ed ătacub o ăsnî enup es e rac etsep .e rat ae rp un lutac if eb reif eS )ITŞRUVRĂBEL( TACIF ED IŢANRÂC .ălaps es aznâso iş tâc .rtnî enib ăcae rf es iş enrac ed anişam ni rp iro 3 — 2 ed ce rt es .iş tâg al ed ăsao regnâs iam aenrac iş anilps .enac rob nî tce rid tupecnî al ed enup es uN .rahabine .ănraot es .ătasip ăraoşcun iş repip .iinişam aenigram ep alfa es e rac .ăbot al ac .irucol avetâc nî .e ras ăguada eS .rtnî nup es iş iţăcub eiat es .ă rutnu nî csejărp es .dnuf nu ep enup es .rtnî uas ăţita rc o.sus iam ac eleiatnu răm iş aemac b reif eS EGNÂS UC ĂBOT .esaomu rf iilef eniţbo a erps .eras .csenselp leftla .tivi rtop cof al .138 .lutacif tupecnî al treif a e rac nî ămaez ăniţup dnâguăda .ece r ăpa uc e ro ăuod aets ăs rotăpăcnî sav nu.tucălpen tsug nu ii rutnu dnâd .iuluc rop ae reiăt al ed tartsăp egnâs .dnuf ep ădnirp es un ăs ac .061 ăd es .ănişam ep ălao o-rtnî uas ăţita rc o.ca nu uc etnianî iam ăpaeţnî es .cte eletfihc .tipot a-s ec ăpuD .enib tizepmil a-s ec ăpud iş e raotăruce rts ni rp tuce rt ua e rac irămuj ed eleţişămă r ed ăcsaezepmil es ăs dlac al pmit avtâc ăsal iam es .ici roş ep ed enib ăţă ruc es aninălS .

eleţnimes ăzaetrăpednî es iş u rtap nî eiat es .dlac col al aets ăs ăsal es iş ătaruc ăp râc o uc ă repoca es .ăuod nî pu r es .ăputsa es ec ărusăm eP .)tartsăp a-s un ăcad a râpmuc etaop es e rac .cte ănâtnâms uc ifotrac .nişiv ed ăgnae rc o iş aguăda etaop eS .)e racnâm eci ro u rtnep ac( tsug ăpud e ras dnâguăda .738 ĂNRAI URTNEP EVRESNOC IŞ IRUTĂRUM .luielu ac edepmil eif ăs eiube rt elcits nî uas enac rob nî sup iş tipot lutnU .ele nid lutnu etaop es tâc egrucs es iopa .lejnu rtăp ed iş ra răm ed ed rev ăznu rf iş muce rp .taţniube rtnî if etaop samă r lureZ .ădemu ăp râc o.tacsu col al ăzae rtsăp es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es elenac roB .ănâtnâms uc zarp :ac emugel ed irulef ronu ae rităge rp al .telpmoc cse rocă r es ănâp leftsa niţ es iş i rutăp uc enib ă repoca es .atag etse luş rob .ed ra es iş dnuf ed roşu ednirp es lunoilub ece raoed .i rutăp nî etuniţ tsof ua ec ăpud iş ăraofs uc ăgael es .638 .irut refs ie rt ep mac anitup elpmu es ăs tâc tâta .ece r al etrap o al .)treif al roşu iam tlum agel rov es .ăpa uc sav tla nî .arpusaed ed amups ăţăruc es .epaoc iişo r gela eS ELCITS NÎ IIŞOR ED NOILUB .ălcits ed enac rob nî uas elcits nî enib ăzae rtsăp es lutnU .ti rocăr a-s ec ăpud .dnuf al suped lu rez nid ai es un ăs ăjirg uc .e rartsăp ed nub col nu ătsixe un ăcaD .e racnâm urtnep ac etarăs caf es( tsug ăpud e ras iş cilicilas dica ed g 2 iişo r ed gk 1 al dnâguăda no rtsac nu.ăcsaenselp un ăs ac u rtneP .ătitocolc ăpa ele etsep ănraot es iopa .ălaoms a rpusaed enup es .eti rod eliiţ ropo rp nî cetsema nu ecaf eS .elelcits ăb raif es ăs tnedu rp etse .sav tla nî ărugnil o uc etaocs es tiels lutnu rai .tâg al ănâp elelcits ulpmu eS .ătulp ed lupod uc iamun etapusa tsof ua ec ăpud .cilicilas dica ed g 2 etâc ăguada es ied ra iş iişo r ed ma rgolik e raceif aL .etşe răpo es .icim enac rob nî ăzaşa es iş ărugnil o uc uas anâm uc roşu ăcetsema eS .ş rob al ed ătircănî aţârăt( itşuh gk 2/1 ac ric ăguada es .enib lutot ăcetsema eS .938 .o-tasăl ua e rac ep amaez ărăf .ătitocolc ăpa nî etis ienu lu rotuja uc ăpilc o cudo rtni es .ălcits ed enac rob nî uas elcits nî etnib reif enup es iş ăraoce rts eS .ăuod nî ăsup nafolec eit râh uc ăgael es uas .i rtil 01 — 8 ed )sus ed aet rap nî tâced dnuf nî ig ral iam .ednuto r ăţni refe rp ed .ăcsaenselp un ăs ac ădu ăprâc o-rtnî ăraoşăfnî es e rac .ruic nirp ce rt es .esaotănăs iş etpaoc iişo r gela eS ĂBROIC URTNEP IEDRA IŞ IIŞOR .elcits nî nup es iş ănue rpmî ăcetsema eS .838 .t reif al lupod ăras un ăs aC .cof ep .ue rem ăcetsema eS .)tlum iam un .etreif tsof ua e rac .ănişam ep uon nid nup eS .eţileip ed ăţăruc es .itşuh ed ăspil nÎ .eleţileip csecusă r es iş etocolc avetâc uad ănâp es-udnâniţ .ănişam ăgnâl ei rătăcub nî iecibo ed .tacsu iş so rocă r col al ăzae rtsăp es iş ălaoms enup es irupod uc etaputsa elec al .ăpa ed col nî ş rob uc aţârăt tupecnî al etşezemu es .)i rupod ed iinişam lu rotuja uc( et reif irupod uc enib ăputsa eS .tecnî ăcsae rocăr es ăs .ece r al ăzae rtsăp es iş nafolec uc uas tnemag rep eit râh uc ăgael eS .e ro ed 42 ăpuD .tacetsemaen ăpilc o ăsal es uN .elcits nî .161 .etocolc avetâc ăpud et rap o al lutot uc es-udnâd ăcsaepot es ăs elaom cof al uon nid tiels lutnu uc alao enup eS .ăuod nî eiat es .taruc âtalăps alao nî .ătiuţlăms .et rap o al uad eS .iş ţelăcăf nu uc enib ăcetsema eS .eteged e rtnî gnârts es eliţătămuj rai .ece r al elelcits ăzae rtsăp es iş ăraec uc uas ălaoms uc ă repoca es .ălaps eS .iş anitup enib ălaps eS .uâ rg ed eţârăt uc t refs nu ep ulpmu eS .lunoilub ezetnem ref un ăs ac .tâta ăşao rgnî es ănâp .ae rizecnâ r lupmit uc acovo rp ra erac .işarg ied ra aviţâc auaedif ac eiat es aenemesa eD .iriţbus iilef nî iopa .icim eiaotub( rajets ed initup nî iecibo ed etşetăge rp es luş roB IULUŞROB AERELPMU .ămaez ăniţup iam dnâva( ele nid sopa luzeim tot ăgrucs es ăs tâcnî leftsa .e ram ălao o.ălaps eS .rtnî nup eS .ialăm ed ănub ănâm o uc etacetsema .e raoicip nî .tirătnî a-s ec ăpud rai .eţnimes eniţup iam ua iş esaonrăc tnus ece raoed .iz auod a .etocolc avetâc aed ăs cof al uon nid nup es samă r lurez iş ătaul amupS .nmel ed ă rugnil o uc dnâce rf .ă raoce rts es e raţniube rtnî ed etnianÎ .etaci rts un rad .etpaoc iişo r gela eS NACROB NÎ ETAVRESNOC IIŞOR .eb reif tâc .eleţileip iş eleţnimes iamun nâmă r ănâp .sav nu -rtnî .einlâp nirp dlac ănraot es lunoiluB . rez ed ăm ru ărăf .ănâtnâms ed col nî .rtnî alcits ăraoşăfnî es .ece r ăpa uc enib csezemu es aetsecA .rasecen etse ăcad .elcits nî roşu anrut ătaop es ăs tâcnî .tnâmăp ed e ram nac rob nu uc iucolnî ăsnî etaop eS .rtnî nup eS .ion irupod uc ăputsa es iş ielu ed ă rugnil o ănraot es .ti ref col nu al ăzaşa es .

ăpa ed l 01 e raceif al teţo ed l 1 etâc ăguada es .canrâtsăp ed gk 2/1 .et ruc ni rp luiotub niţup etşelogotso r es .e ras uc ăzrav ed irudnâr avetâc etla ăguada iam es .ivoc rom ed gk 2 :ălaps es iş ăţăruc eS ĂPUS URTNEP ĂŢNESE .i ro ie rt .rtnî luiotub iopa ăzaşa eS .048 .nac rob nî tasednî ăzaşa eS .voc rom .elele rudnâcs uon nid nup eS .enileţ 4 .ădu ăp râc uc taruşăfnî enib etse ăcad( teţo iş e ras uc ăpa ed aiţulos etnib reif ănraot es iş ătizemu enib ăsao rg ăprâc o uc lunac rob ăraoşăfnî eS .enib dnâsăpa .248 .işarg ied ra 4 .irat e rem .eze rum es ăs .iorutsu ed ieţăc ie e rtni rp nup es .epus al aţniube rtnî etaop eS .repip ed eb aob avetâc a rpusaed nup eS .eliz 3 — 2 ăsal es iş e raos al enup eS .arugnil uc dnâsăpa .emignul nî coljim al niţup ăcipsed es .şicurc etazeşa elerudnâcs ăuod uc ăsapa es arpusaeD .iotub nî etaot ăzaşa eS .ăpa ed l 1 al cetsema tseca nid ărugnil o etâc dnânup .etnâvs es ăs ăsal es iş .iţevartsac epa ie rt .iţarum enib tnus ec ăpuD .348 .io rutsu ed ieţăc aviţâc .ze ro uc iţulumu iedra :ac i răcnâm elenu al nub tsug ăd aenemesa eD .261 IOTUB NI ARCA ĂZRAV .ădu ăp râc o-rtnî ăraoşăfnî es .ălcits ed etse lunac rob ăcaD .nub iam tâta uc enived irutărum urtnep iamun taţniube rtnî luiotub( enib etşe răpo es iş ălaps es luiotuB .448 .543 .eirep o uc l-udnâce rf .iişo r ed gk 1 .tiţuc nu uc .ădiponoc ed iţăcub .i rută rum ed lumusnoc epecnî dnâc icnuta ădnufsed es iş ătacsu ăţinvip o.sav nu-rtnî enup es .eliz 01 ed pmit .apa etşezepmil es ănâp ărudlăc al eniţ es iş ăuod nî ăsup nafolec eit râh uc lunac rob ăgael eS .inselp un a u rtnep .io rutsu g 01 iş ăcim ădiponoc o .so rocăr col nu al e rartsăp e rps enup eS .ălcits ed enac rob nî ăzaşa eS .eiaom es ăs epecnî ănâp .ignul ied ra iş elenogog .etepac nid niţup eiat es iş ece r ăpa nî ălaps eS .lurav snits a-s ec ăpuD .edepe r eze rum es ăs eiube rt e rac işo rg iam iţevartsac tnus ăcaD .e ro avetâc ăpuD .)etşehcevnî es tâc uc .ăsal o e rac ep amaez ed ăsnirpuc eif ăs azrav ătaot tâcnî leftsa .)ăpa l 1 al e ras g 03( ătarăs ăpa ăniţup ăguada iam es .tasip io rutsu uc urtnuănî iopa ăcae rf eS .lejnu rtăp .e ras uc treif al apa enup eS .teged nu ed ielu ămaot es a rpusaed rai .iinrei lupmit nî eiaom es leftla .etaot ep ădni rpuc el ăs arumaras iş elirută rum enib ecetsema es ăs ac .ăuod ed amaez ărutnâv es pmit e rtnÎ .tacsu rarăm ed ăgnae rc o iş nifad ed eznu rf 3 — 2 .auaedif ac azrav eiat eS NACROB NÎ ĂRCA ĂZRAV .enac rob nî enup es iş e ras ed gk 2/1 uc ăcetsema eS .rtnÎ )NACROB NÎ( ĂNRAI URTNEP IRUTĂRUM .eti rod eliiţ ropo rp nî .l 6 — 5 ed .ăpa ed l 01 al e ras ed g 005 nid ătucăf . rasecen etse ăcaD .irulog ănâmă r un ăs ac .ăţniube rt ăpud ămusnoc es iş ece r al niţ es .nac rob nî iiţeva rtsac ăzaşa eS .ănileţ .)etşenselp un lunac rob .cte tsop ed elamras .teţo l 2/1 iş e ras gk 2/1 uc ăpa ed l 9 t reif al nup es . rarăm ed igne rc uc ă repoca es a rpusaed rai .ăcsaezepmil es ăs et rap o al ăd es .ătitocolc arumaras ănraot es arpusaed rai .tnemag rep eitrâh uc ăgael es iş etnib reif aruma ras ănraot eS .)edu rc iişo r elegăltăp( elenogog .iagecum ed so rim e ra ăcaD .ece r al ăzae rtsăp es iş nafolec uc uas tnemag rep eitrâh uc ăgael eS .ăcim ăz rav o .ige rtnî iof iş ătacot ăz rav ed eli rutarts e rtnî dnânup .iz e raceif nî iş nmel ed lupod uc enib ăputsa eS .anâm uc roşu ăcetsema eS . rajets ed eşaiotub nî caf es ănrai ed elirutăruM ĂNRAI URTNEP ERAS NÎ IRUTĂRUM .etocolc avetâc tad a ec ăpuD .eişo r ăzrav ed iţăcub .tasăl a-s nac rob nid az rav dnâc .i rat eli rutărum niţ e rac nişiv ed eznu rf iş tacsu rarăm ed e rif avetâc ăguada es .ăpaec ed gk 1 .iesac elioven ed edniped emirăm ro răc a .ăpa ed l 1 al e ras ed g 05 ed eiţ ropo rp nî .148 .e racnâm urtnep ac e ras dnârăse rp .epa etlum iam uc luiotub ălaps es .e ram ălao o.esao rg iam iilef etaiăt ănileţ iş ivoc rom uc dnânretla .ăuod nî ălaps es ta rapeS .enib iam ăniţ ăs iş esaotsug eif ăs elirutărum ac u rtneP .enrac ed anişam ni rp iopa ece rt es iş iţăcub lutavazraz tot eiat eS .eb roic al .ignul ied ra .e raos al ăsal es is nafolec uc uas tnemag rep eitrâh uc ăgael eS .tamătăven iş tăpsao rp eif ăs eiube rt taţniube rtnî lutavazraz toT .iţepsao rp et raof iş i renit iţevartsac gela eS )ARAV TAMUSNOC ED( ĂRUMARAS NÎ IŢEVARTSAC .icim izrev inepep .elamras al isolof top es e rac .rav ed ănâm o le nî egnits es .

iulu rotoc aetrap nî ecu rc ed ăm rof nî ăzaetse rc es .eliz ie rt .058 .urtap ăpuD .esaomu rf iutug u rtap .e ras ed g 06 u rtil e raceif al dnâguăda .ăţiv ed iof :iulunac rob ludnuf al ăzaşa eS .esaotănăs iş etasednî ez rev gela eS .teţo nî ii raşogog ăniţ ăs eiube rt e rac .848 .irat iiţevartsac niţnem e rac .)tenibo r( aenac bus roşu aepăcnî ătaop ăs amaez etaocs es e rac nî lusav ac u rtnep .e ram ălao o-rtnî ămaez ăg ruc ăs ăsal es aenac ni rP .tsug ăpud .948 .etalăps enib nişiv ed eznu rf uas ratşum ed ebaob nup es arpusaeD .nifad ed eiaof o .ie rt iş naerh ed e rif ie rt .tocolc nî tad ua ec ăpuD .ătarutnâv tsof a amaez ătaot ec ănâp iro avetâc ed aiţarepo ătepe r eS .iram ae rp un rad .ti rocăr iş e ras uc t reif teţo ănraot es arpusaeD .io rutsu ed ieţăc aviţâc iş .elaom ăp râc o uc g retş es uas .i raşogog etsep ănraot es .ăcsae rocăr es ăs ta rapes ăsal eS . rarăm iş ănileţ ed eiaof ăniţup enup iam es arpusaed rai .iţrăp elebma ep gnul nî ăcipsed es iş aţidoc eiat eS .ETANĂPMÎ ETENIV .edetşev eleznurf ăzaetrăpednî eS .ăzae rum es ănâp ă ramăc al niţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael eS .lejnurtăp .ăsal es azrav .ca nu uc e raceif ăpaeţnî eS .enib ti rocăr a-s ec ăpuD .laiceps lutiţuc uc iţaiăt ivoc rom aviţâc csetăge rp es aenemesa eD .tiunşibo teţo iş aţniube rtnî etaop es rad .voc rom ed iilef ie e rtnirp rai .eletla ăgnâl elenu ăsam ep ăzaşa es iş tocs eS .nişiv ed eznu rf uas ratşum ed ebaob avetâc arpusaed dnânup .ătarum etse azrav inâmătăps icnic .ez rev avetâc ăguada iam es aeeca ed .ănileţ .eiaom es ăs pecnî ănâp ăcsaetocolc ăs ăsal es iş etnib reif ăpa nî nup eS .es-udnâguăda .ătacsu ăţinvip o-rtnî ăzaşa eS .361 eS .luiotub uon nid elpmu es ănâp .lutiţuc uc niţup l-udnibocs .nifad ed eiaof o iş muce rp .tsug ăpud e ras .teţo ed l 1 al g 05 ed eiţ ropo rp nî .iotub nî irudnâr az rav ăzaşa eS .taluge r ătiţăruc eiube rt atsaeca .tsug ăpud iş ănileţ ed eznurf avetâc .e ras ăniţup uc roşu elirutavaz raz etaot ăcae rf eS .e ras ăniţup iş .tasip repip ed ăţi rugnil o . rarăm niţup iş ănileţ ed iof .nub iam etse niv ed luteţO .rtnî cof al nup eS .esihcnî iş etnu răm ic repuic gela eS ETANIRAM ICREPUIC .luteţo eb reif eS .ivoc rom auaedif ac dniăt .tot ed un rad .so rocă r col nu al ăzae rtsăp es iş elenac rob ăgael eS .bmu rop ed ebaob ed inmup iod ac ric ăguada es ez rev ed 001 aL .etatse rc eledno r nî .lutavazraz etşetăge rp es ta rapeS .etnâvz es ăs ăsal es iş etşe răpo es .e rat .laiceps lutiţuc uc emignul nî ivoc rom ăţăruc es aenemesa eD .ăpa ed enib g rucs es iş etepac al niţup eiat es . 9 ed .az rav eze rum es ăs epecnî ănâp ăunitnoc e rac .i ro 3 — 2 ed .ăuod .enib ălaps eS .ălaps eS .etunim 01 niţ iam es .talăps enib lucsaet rai .işomurf iraşogog gela eS TEŢO NÎ IRAŞOGOG .etnâvz es ăs tev reş nu ep ăsal es iş ălaps eS .iţepsao rp etraof iş icim iţevartsac gela eS TEŢO NÎ ICIM IŢEVARTSAC .iotub nî ăzrav etsep amaez ănraot es .tnemag rep eit râh uc lunac rob ăgael eS .io rutsu ed ieţăc aviţâc .a rpusaed e raolf lupmit uc ăzaem rof es ăcaD .enac rob nî ăzaşa eS .esao rg iam avec eledno r eiat es iş .icim ele rudnâcs ăuod şicu rc iopa nup eS .ăpa ed eiab ep ă ro o b reif es iş enac rob nî ăzaşa eS .repip ed ebaob avetâc uc iş )teţo ed l 1 al g 05 ac ric( tsug al tarăs enib eif ăs tâcnî leftsa .i rutăcipsed nî ecudo rtni es atsaeca a rutulpmU .ăz rav .arpusaed iţătue rg uc dnuf nu enup es ele etsep rai .răhaz ed irugnil ăuod .ielu uc ăţita rc o.648 leftsa artsăp av es azraV .ătalăps enib e ram ărtaip o iş i rudnâcs nid tucăf csaet nu arpusaed dnânup .ae ricoti rp epecnî eliz ăuod ăpuD .auaenac enib ăzaenoiţcnuf ăcad ăzaelo rtnoc eS .teţo ed i rugnil avetâc ăguada eS .e ras uc lu teţo eb reif es pmit tseca nÎ .tatse rc .ăpa ed l 01 al eiătăcub ed e ram e ras ed g 005 nid ăruma ras o etşetăgerp es ta rapeS .eliz 3 — 2 e raceif al .io rutsu ed ieţăc iş ănileţ ed eznu rf .nac rob nî i rudnâ r ăzaşa es iş eti răpo ănileţ ed izoc uc elelegăltăp ăgael es iopa .eti rod eliiţ ropo rp nî .epa avetâc nî ălaps eS .e ras ăniţup enup es ărutibocs e raceif nÎ .izrev ied ra .ti rocăr luteţo ănraot eS . repip ed elebaob uc ânue rpmî .iivoc rom iş adiponoc ăzaşa es iopA .748 .ic repuic ed gk 1 al ielu g 001 ed eiţ ropo rp nî .etehcub nî ecafsed es iş adiponoc ăţăruc eS ĂRUMARAS NÎ IVOCROM IŞ ĂDIPONOC .aţniube rtnî top es eliz 01 ac ric ăpud rai .ăz rav etsep ănraot eS .ănilp etse atsaeca dnâC .ăramăc al nup eS .icutub iod ep .ăuod apuD .nac rob nî iiţevartsac ăzaeşa eS .iţepsao rp iş iţamătăven .iram ae rp un iş e renit eteniv gela eS TEŢO NÎ .rajets ed eif ăs eiube rt luiotuB ° .

ănişam ep aets iam ăs ărăf .lunac rob elpmu es ănâp .1 .ăzae răsed es e raţniube rtnî ed etnianÎ .258 .ăcirudnâcs o uc ăsapa es .rtnî uas e ram sav nu.158 .ăznâp ed ţelucăs nî .rtnÎ .ăruta repmet işaeeca al .iinişam lu rotpuc nî e ratărg ep iş acsu .)izev( tacsu lu rarăm ac lef al etşetăge rp eS ĂNRAI URTNEP TAVRESNOC EDREV LEJNURTĂP .rtnî aets ăs ăsal es iş u rtnuănî e ras ăniţup uc e raceif ăraserp eS .etaop es iesac eleţniube rt urtneP .558 .ăjirg e race rao uc .ăcim anicădăr uc eliţătei rav nid gela es iivoc roM .lu rotpuc ticăr a-s ănâp niţ es iş )C 07 — 06 ed .)ăpa ed l 1 al e ras g 05( e ras uc ăpa ed ă rasecen aetatitnac eb reif  În sare dnârăse rp .tacsu ed emuna e raotpuc nî ăcusu es lutavazraz .iedra aviţâc ăguada iam es .dar eS .nac rob nî ăzaşa es taium ua-s ec ăpuD .so rocăr col nu al era rtsăp e rps enup eS .rtnî ălaps eS .ăcusu es ănâp eliz avetâc eniţ es .ece r al ăzae rtsăp es iş tnemagrep eit râh uc ăgael eS .e racnâm al ăzaeţniube rtnî es iş ece r ăpa nî ă ro o eniţ es .şicu rc etazeşa ele rudnâcs ăuod uc arpusaed ăsapa es .rtnî nup eS .cte ăb roic .461 * taula nî etpaoc e reM ifotrac iş naerh ed sos uc losaR ze ro uc enrac ed ăpuS EIRAUNAI ETACUB ED ETSIL AVETÂC .358 .lunac rob telpmoc elpmu es ănâp .iram iţătitnac nÎ ĂBROIC URTNEP TACSU TAVAZRAZ .ă ramăc nî ăzae rtsăp eS .e raolf ăcaf un ăs ac ădlac ăpa ăniţup uc taium cilicilas dica ed farp nu enup eS .i riţbus iilef eiat es iş ălaps es .işomu rf işa rg ied ra gela eS ERAS NÎ IŢAVRESNOC IEDRA .ădni rpuc el ăs tâc teţo ănraot es iopa .tisi rea enib iş taruc col nu-rtnî niţ es pmit e rtnî rai .rarăm ed eli rudnâ r e rtnî e ras ĂNRAI URTNEP TAVRESNOC EDREV RARĂM .ătitocolc ăpa uc cse răpo eS .e ras uc enib ăraserp es iş no rtsac nu.ălao o.458 ed etnianî ălaps eS .ăpa nî nuja nid i-udnânup .e ram iam eif un ăs iulu rotpuc .ăpa o. rotpuc aruta repmet( snits epaorpa etse lucof dnâc rotpuc nî cudo rtni eS .rtnî ăzaşa es iş e racnâm urtnep ac lu rarăm egela eS .tasăl ua-s ăcad .eţnimes ed ăţăruc es iş lecăpăc nu ieţidoc lu ruj nî eiat es . rarăm tla ăguada es .niţup etâc etaocs es anraI .tăpsao rp nohrat ed eznurf gela eS TEŢO NÎ TAVRESNOC NOHRAT .e ras g 004 — 3 ă rtni .e ras uc ăpa ăniţup anrut etaop es . ° al ăgab iam es iz auod A .lutla nî lunu .ma rgolik ed 2/1 ed nac rob nu.nac rob nî ănraot eS .ele rudnâcs ăuod şicu rc arpusaed nup eS .e ro avetâc ăpuD .so rocăr col al niţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es .sus ănâp egnuja un atsaeca ăcaD .o-tasăl ua e rac ep apa iş dnânrut iţlum iam tâc ăpacnî ăs ac .tâta ăcirudnâcs o uc ăsapa es .amaez etşezepmil es dnâc ănâp ă rudlăc al eniţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es .iclud iam iş izega rf iam tnus erac .ie nid tişei a e rac amaez ădni rpuc i-ăs tâc .eitrâh ep ednitnî es iş e racnâm u rtnep ac lu rarăm egela eS .iiţătisecen arusăm ep .cim nac rob nu .işomu rf ied ra 021 — 001 ărtni gk 6 ed nac rob nu.ece r al ăzae rtsăp es iş tnemagrep eit râh uc ăgael eS .luvoc rom uc lef al ăcusu es lucanrâtsăp iş lulejnu rtăp .ăcsae rocă r es ăs ăsal es iş treif al repip ed ebaob avetâc nup es .telpmoc ăsnî un .ătitelpmî emuna .anileŢ.rtnî ăzaşa es iz auod A .ăm râs ed e ratărg ep âzaşa es iş g rucs es .iz auod a ănâp .ăznâp ed eţelucăs nî ăzae rtsăp es iţacsu iivoc roM .  Uscat ednu )e raos nî un rad( tacsu col nu al .e raţniube rtnî .es-udnâsăl lu rarăm iz auod a ănâP .e ras uc tarăse rp aenemesa ed .eiaom es ăs ac . roşu dnâsăpa .2 .işa rg ied ra 001 aL .telpmoc e repoca l-ăs rarăm ed ătasăl amaez tâcnî leftsa .

561 ieţiăt ed acasuM ălcefs ed ătalas uc ifot rac ed eletfihC * avalcaB iişo r ed sos iş ăznâ rb uc otoziR ebaob elosaf ed ăb roiC * ădalem ram uc eţelunroC rotpuc al za rp ed eletfihC c rop ed iitfiP * ăznâ rb uc ătnicălP irutărum uc ifotrac ed einhal tavaz raz ed ăpuS * e rem ed topmoC iişo r ed sos uc ăbmiL io rutsu uc ătutăb elosaF * etpal uc ze rO ătilăc ăzrav ep iţanrâC ăpaec uc ifotrac ed ătalaS * şi rg uc ledurtŞ icevihG etnil ed ăpuS * ădalemram uc ădaluR leţiv ed amaluiC tavazraz uc ifotrac ed acasuM * ăruems ed po ris uc işogoG ze ro uc ăzrav ed elamraS ătijă rp eniâp uc inemihc ed ăpuS * e rep ed topmoC ăznârb uc enao racaM ăcsaesu r ătalaS * şirg ed ăcniduB irutărum uc elosaf ed einhal ăsae rd .ălcefs ed ăb roiC * âdalemram uc ătraT lec rup ed ănacoT rotpuc al ăznârb uc ăgilămăM .

661 răhaz uc ifot rac ed işogoG i rută rum uc etnil ed e racnâM c rop ed iitfiP * ădalemram uc itşo riP etaniram eţuletfihC ifot rac uc za rp ed ăpuS * etpal uc şi rG enrac uc etacsu enu rP rotpuc al ăznârb uc ifot raC * ăcnavilA ieţiăt uc ăz raV etşep ed ăb roiC * etipsod işogoG ătacsu elosaf ep iţanrâC zarp uc ze rO * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP ăcnuş uc acfoi ed ăcniduB ivoc rom ed ăpuS * e rem uc ledurtŞ enrac uc ărca ăz raV ănâtnâms uc ifot raC * s ra răhaz ed ămerC ăbmil uc ze rO şirg ed itşulăg uc ăpuS * niv ed ueleJ iişo r ed sos uc enao racam ed ăcniduB nohrat uc ifotrac ed ătalaS * eilinav ed ămerC enrac uc iutuG ătacsu e răzam ed ăpuS EIRAURBEF inuicniM ăz rav ed ăcniduB tijărp etşeP * etacsu enu rp ed topmoC .

761 etitălC ifotrac ed ăcniduB leim ed ăb roiC * tipirp taula nid işogoG canaps uc leiM ed rev ătalas uc tavaz raz ed eletfihC * ăcun uc nroC rotpuc al enao racam uc ifot raC ătalas ed ăpuS * ănâtnâms uc .iţijă rp işanapaP leim ed amaluiC icizru ed faliP * canozoc ed rifadna rT ed rev ătalas uc emugel ed leţinŞ i rat ăuo uc canaps ed e ruiP * ăznâ rb uc etnicălP iişo r ed sos uc ifot rac ed itşulăG ănâtnâms uc ăsăe rd ădobol ed ăb roiC * avlaH leţiv ed şaci rpaP rotpuc al enao racam uc etşeP EITRAM * canozoc ed icleM ăninăls uc ărca ăz raV ifot rac ed amaluiC * eiliaraS ifotrac uc itşenevodlom elaoj râP tavazraz ed ăb roiC * ădalemram uc iţiucsiB şucşuc uc rezirap ed leţinS evidna uc ifotrac ed ătalaS * eciaoznâ rB zarp ed e racnâM ebaob elosaf ed ăsaed ăpuS * .

ătişubănî ărutpi rF ifot rac ed ăpuS * ăznârb uc itşo riP ed rev ătalas uc leim ed bo rD rotpuc al canapS * .etpaocsăr ăuo uc ifot raC canaps ed ăpuS * eilinav ed ăme rc uc ătnicălP ifotrac uc leim ed leţinŞ ănileţ ed e racnâM * ăznâ rb uc ledurtŞ iţijărp ifotrac uc ătelmO ăcsaesu r ăb roiC * ădalem ram uc nroC etşulăg uc şaluG ic rătănâm uc ze rO * şirg ed ăcniduB sos uc .iţ reif işanapaP leim ed tafutS ihcidir iş ăgilămăm uc ăznâ rB * ădalemram uc ătelmO rotpuc al ăznârb uc ifot raC ănâtnâms uc eivetş ed ăb roiC EILIRPA ăţaeclud uc ătraT rezi rap uc enao racam ed ătnicălP ătijărp ăpaec iş naerh uc etutăb iciz rU * ădalemram uc ădaluR rotpuc al .861 * iz rev esiac ed topmoC enao racam ed ăcniduB rarăm iş ed rev ăpaec uc ifotrac ed ătalaS * ăme rc uc iruoluR iişo r ed sos uc ăbmiL şirg ed itşulăg uc ăpuS * răhaz uc .

961 ed rev ăpaec iş ra răm uc .tavazraz ed ăcniduB etşep ed ăcsucaZ * şi rg uc ledurtŞ iişo r ed sos iş âznâ rb uc otoziR tavaz raz ed ăpuS * ăme rc uc ătraT ic repuic uc leiM ed rev ătalas uc ifot rac ed eletfihC * etpal uc ze rO canaps ed ăcniduB e raoşirep ed ăb roiC * ădalemram uc itşo riP ănâtnâms uc ifot raC şacap ra uc icizru ed faliP * etipsod işogoG itşesu r eleţinŞ ătalas ed ăpuS * şirg ed ămerC ăninăls uc ifotrac ed e racnâM uo uc şircăM * icun uc ieţiăT ed rev ătalas uc taula nî leim ed bo rD iţe rub ed ăb roiC .irat ăuo ed ătalaS * nuigam uc etitălC leţiv ed ănacoT i ruţed rev ed ăpuS IAM răhaz uc ifot rac ed işogoG ătacsu elosaf ep ceb reb ed ărutpi rF ănâtnâms uc şumlaB * ădalemram uc iţiucsiB rotpuc al ătijărp eniâp uc canapS leim ed ăb roiC * s ra răhaz ed ămerC taula nî .

şi rg ed etehcorC ănâtnâms uc ifot raC iilug ed ăpuS * eşe riC e răzam uc leim ed e racnâM bla sos uc ifot rac ed itşulăG * ădalem ram uc nroC canaps ed ăcniduB ăcsae răcsep ăb roiC * canozoc ed taula nid işogoG ifotrac ed acasuM ănâtnâms uc eto raC * cam uc ătraT ed rev ătalas uc tavaz raz ed eletfihC ifot rac ed e ruip ed ăpuS * ăţaeclud uc ătelmO elenăgirf uc e răzaM ăgilămăm uc u rca etpaL * ăznâ rb uc ledurtŞ canaps ed e ruip uc leţinŞ ăcsaenărăţ ăb roiC * ieţiăt uc etpaL enrac uc ifotrac ed e racnâM .etipsod işogoG tnu uc e răzam iş eto raC ănâtnâms uc ăsae rd ifotrac ed ăb roiC * ăznâ rb uc ătnicălP ed rev ătalas uc emac uc ădaluR e răzam uc faliP * răhaz uc .071 temsep uc ăniravaS enrac uc ivoc rom ed e racnâM e răzam ed e ruip ed ăpuS * eşe ric uc topmoC ieţiăt ed acasuM elenăgi rf uc canapS * po ris uc .

171 * ădalemram uc itşo riP e răzam uc ze rO iruţed rev uc ifotrac ed âtalaS * ăznâ rb uc ledurtŞ canaps uc enrac ed e racnâM iilug ed ăb roiC * inuşpăc uc ătraT etaniram eţuletfihC ăznârb uc ăgilămăM * cam uc nroC ănâtnâms uc ion ifot raC e răzam ed ăpuS * ădalemram uc iţiucsiB leim ed amaluiC rotpuc al ăznâ rb uc canapS * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP şirg ed etehco rc uc ivoc roM ănâtnâms uc se rd ădobol ed ş roB * eşe ric ed topmoC ăznârb uc enao racaM ătalas uc .iţişubănî ion ifot raC * ălaedămălp nid eţelunroC ănâtnâms ed sos uc losaR ieţănrut uc ăpuS * eşe riC ănâtnâms uc ăcnavilA enrac ed etehco rc uc e răzaM * avalcaB tacif uc otoziR tavazraz ed ăb roiC EINUI po ris nî icleM rotpuc al ăznârb uc etehgapS i rat ăuo uc canaps ed ătalaS * .

271 ied ra iş eteniv ed ătalaS * etipsod işogoG iişo r ed sos uc ăzrav ed eletfihC ălcefs ed ăb roiC * esiaC ifotrac ed acasuM rotpuc al sos uc ădiponoC * ăznâ rb uc ătnicălP ed rev elosaf uc enrac ed e racnâM ze ro uc iişo r ed ăpuS * esiac uc ătraT ănâtnâms uc iecelvoD ălatneiro ătalaS * ădalem ram uc nroC ic repuic uc acfoi ed ăcniduB emab ed e racnâM * iţ reif işanapaP iţulpmu iecelvoD ed rev elosaf iş ifotrac ed ăb roiC * enişiv uc ărutijă rP leţiv ed şaci rpaP bla sos uc iiluG EILUI * etpal uc ze rO ifot rac uc enrac ed e racnâM i rat ăuo uc iruţed rev ed ătalaS * eciaoznâ rB ifotrac uc itşenevodlom elaoj râP etşep ed ăb roiC * enişiv ed topmoC ic repuic iş iişo r ed sos uc enao racaM ătalas uc emugel ed leţinŞ * işogoG itşulăg uc ănacoT tavaz raz ed ăpuS .

371 iişo r ed şos uc ifot rac ed itşulăG * i rugu rts uc ătraT ze ro uc etulpmu eteniV etşep ed ăb roiC * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP rotpuc al i rat ăuo uc iişo r uc âdiponoc ed ătalaS * eciaoznâ rB e rep uc enrac ed e racnâM zarp iş ifot rac ed ăpuS * enu rp uc ărutijă rP ătilac ăzrav uc iţanrâC ăznârb uc ăgilămăM EIRBMOTCO * esiac ed topmoC iecelvod uc enrac ed e racnâM ăsarg elosaf ed ătalaS * ădalemram uc ădaluR eteniv ed acasuM ădiponoc ed ăpuS * s ra răhaz ed ămerC ănâtnâms uc elosaF iecelvod uc faliP * esiac uc ărutijă rP iişo r uc eteniv ed e racnâM ăsa rg elosaf ed ăb roiC * etcu rF icevihG ze ro uc iţulpmu ied rA * etpal uc şi rG iişo r uc leţiv ed e racnâM ăzrav ed ăpuS * enişiv ed topmoC ăznâ rb uc iţulpmu iecelvoD .

bla sos uc ădiponoC * e rep ed topmoC zarp uc enrac ed e racnâM ănâtnâms uc şunhaB * e rem uc ze ro ed ăcniduB işo r ed sos uc ăzrav ed itşulăG leţiv ed ăb roiC * tacetsema topmoC icevihG tijărp etşeP * şirg ed ăcniduB ifot rac uc enrac ed e racnâM iraşogog iş eteniv ed ăcsucaZ * ălaedămălp nid eţelulnroC ze ro uc ăzrav ed elamraS tavaz raz ed ăpuS * etcu rF enao racam ep leţiv ed ărutpi rF .471 iutug uc enrac ed e racnâM * ăznâ rb uc ătnicălP iutug uc enrac ed e racnâM emugel ed ăpuS EIRBMEION * iu rgurtS ăznâ rb uc ăcfoI rotpuc al ătijărp eniâp ep canapS * e rem uc leţinŞ tavazraz ed ăcniduB iţarum iţeva rtsac uc ifotrac uc einhal * etpal uc şi rG enrac uc ăzrav ed elamraS ăpaec ed ăpuS * ădalemram uc ădaluR iţulpmu ied rA rotpuc al .

ătutăb e răzaM * avalcaB rotpuc al za rp ed eletfihC ifotrac ed ăb roiC * e rem ed topmoC ănacoT .571 avlaH enrac uc enao racam ed ătnicălP ănileţ ed e racnâM * ădalemram uc ătraT ătilăc ăzrav ep iţanrâC ebaob elosaf ed ăb roiC * icun uc ieţiăT ze ro uc elamraS nohrat uc ifotrac ed ătalaS * etpaoc iutuG ifot rac uc enrac ed e racnâM caelvod ed ăpuS * e rem uc ledurtŞ tacif ed otoziR losa r etşeP * ăcnaviA iţevartsac uc enrac ed e racnâM tavazraz ed ăb roiC * etacsn enu rp ed topmoC lfotrac ed e ruip uc rezirap ed leţinŞ irutărum uc elosaf ed einhal * ăruems ed po ris iş etpal uc şi rG enrac uc ătnicăIP ănâtnâms uc za rP * etacsu enu rp uc ze rO rotpuc al eclud ăz raV ebaob elosaf ed ăpuS * po ris nî icleM enao racam ed ăcniduB ătijărp ăpaec uc .

671 * e rep ed topmoC ăcnuş uc acfoi ed ăcniduB zarp uc faliP * cam uc moC etacsu enu rp uc enrac ed e racnâM ătelmo uc iţijă rp ifot raC * icun uc ledurtŞ ăninăls uc elosaf ed e racnâM nemihc ed ăpuS * iţijă rp işanapaP ănâtnâms uc e raoşi reP etatimi e rci ed ătalaS * avlaH ăgilămăm ed ărapaP ăcsaenărăţ ăb roiC * tipirp taula nid işogoG e răsap ed faliP tavazraz uc ifotrac ed acasuM * şirg ed ămerC i rutărum iş ifotrac uc losaR ieţiăt uc ăpuS * e rem ed topmoC elosaf ep iţanrâC rotpuc al ăznârb uc agilămăM * eciaoznâ rB ifot rac ed amaluiC ăzrav ed ămaez uc etşep ed ăb roiC * eilinav ed ămerC etaniram eletfihC ebaob elosaf iş ifotrac ed ătalaS EIRBMECED şi rg uc ledurtŞ ieţiăt uc ăz raV etnil ed ăpuS * .

...... tăpsaorp etşeP ...... mo ed etpaL .....ăbla eniâP .....................771 335 23 91 48 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ......... ăcav ed etpaL ..ăla rgetni eniâP ....... c rop ed enraC ...........ătacsu elosaF ...... tpirf iuP .....04 07 893 ... ăcav ed enraC ...241 + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ ......bmu roP elae reC ELATEGEV ETNEMILA 76 04 08 052 852 002 .......... ed rev elosaF .. leim ed enraC ... ăz raV ...........zrO ........ ăuO + . t reif ze rO . .iţ reif ifot raC emugeL 553 053 072 832 043 563 ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ .....enao racaM .........88 062 0411 .......tamufa etşeP . ăznâ rB ELAMINA ETNEMILA ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ P K E D C 2B 1B A ii rolacolik ETNEMILA uad g 001 ENIMATIV ETNEMILA ROLELAPICNIRP A ĂCIROLAC AERAOLAV IŞ ENIMATIV LUTUNIŢNOC etacsu enu rp uc ze rO lec rup ed ănacoT io rutsu uc ătutăb elosaF * e rem uc atnicălP ălcels ed ătalas uc ifot rac ed elenăgi rF etnil ed ăpuS * ăţaeclud uc etitălC enrac uc ăz raV ifotrac ed ăcniduB * ădalemram uc ădaluR leţiv ed amaluiC tavaz raz ed ăpuS .

.etevartsaC .............ăpaeC .....ătacsu etniL ++ ++ .voc roM ........)etamot( iişoR ...treif canapS .........................871 62 01 02 43 43 42 943 65 913 86 ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + + ......ănileŢ + .....ev resnoc e răzaM ........ed rev e răzaM + ++ + ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ .ătacsu e răzaM ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful