1

;irutuăb iş i rupo riS 353 .................... eletleP 843 .................. iruteb reŞ 143 .................. iţecluD :eletlep ,iruteb reş ,iţecluD 733 ............... edalem raM 233 .................. etaţehgnÎ

033 .............. iruiclud urtnep irusoS 423 ................. iruelej ,emerC 813 ...i rutijă rp iş i rutrot u rtnep iruzalg iş emerC 182 .............. i rutijă rp iş irut roT :i ruiclud eti refiD 942 .......... ăsac ed iruiclud iş i rutaulA 622 ...... ăznâ rb uc irulef eti refid iş esaoniăF 271 ................ tavazraz iş emugeL 261 ................... tanâV 941 ........... e răsap ed irutpi rf iş i răcnâM 931 .........ihcini r ,tacif ,ăbmil , reierC 631 ............. c rop ed enraC 331.......... ceb reb ed iş leim ed enraC 621 .............leţiv ed enraC 511 ................ ăcav ed enraC :i rutpi rf iş enrac ed i răcnâM .................. irutăcoT .................. etşeP 48 .................iidim ,iclem ,icaR 37 ............ ăuo ed i răcnâM 36 ................eb roiC 94 ..................epuS :eb roic iş epuS 44 ............edlac irusoS 34 ..............ice r irusoS :irusoS 33 ..............etalaS 32 ................eviti repA :etalas iş eviti repA

02

............. iri rumăl iş irutafS 02 .................... i rusăM

91 .....

e raotiube rt elec iş ei rătăcub erpseD 7 ................... e recudo rtnI

IIRETAM ED ALBAT

ETACUB ED ETRAC

NIRAM ADNAS

2

iopa etse ,e radixo ni rp etat rebil nî ăsup ,etnemila nî ătuniţnoc aig renE .ă rasecen aig rene eruco rp i-ăs e radixo nirp ,e rac etnemila ue rem ăcsaemirp ăs eiube rt uiv lumsinag ro ,elas elev reze r ăsnî edra un a u rtneP .elamron elas iirănoiţcnuf e rasecen ieig rene ae recudo rp u rtnep eţnatsbus elas elii rpo rp dnâmusnoc , roletnemila aspil nî raihc tatimil pmit nu anoiţcnuf etaop lumsinag ro ,ăcim ret anişam ed e ribesoed e rps ,raD .iinişam rasecen lulibitsubmoc uc etarapmoc f top e rac ,e ratnemila roleţnatsbus ae radixo nid ătluze r msinag ro ed ătatlovzed aig rene ece raoed ,ăcimret ănişam o uc tiumesa if etaop lumsinag ro ,citeg rene e redev ed tcnup nid ,iceD .libitsubmoc ed eioven e ra ănişam o muc leftsa tot ,e rasecen eletnemila uad es i ăcad iamun anoiţcnuf etaop namu lumsinag rO .roletnemila ae rităgerp

,ănidopsog e raceif u rtnep izepmil iam iş etucsonuc enib iam if rov inuiţon etseca tâc uC .ăteid ed iş eiţi rtun

anarh ănmaesnî ec ,minărh en ăs eiube rt muc iş ec ed egeleţnî a u rtnep ,iiţătănăs a iced ,iulumsinag ro la lanoiţcnuf iş cigo lof rom iulu rbilihce ae ra rtsăp nî ie lulo r iş ienarh aetatănmesnî enib iam egeleţnî a u rtneP .esaotsug iam tâc iş ecimonoce iam tâc ,etairav iam tâc irăcnâm ronu ae rităge rp al ăcinliz rol acnum nî etuja el ăs e rac e rarcul o rolenidopsog aiţizopsid al ănup ăs etşe răm ru ăcinheT arutidE ,izătsa ătnize rp o e rac ep ”etacub ed aetraC“ ni rP .ei rădopsog e raceif u rtnep ătnat ropmi ed me rtxe ,ălaiţnese ămelbo rp o ,iced ,etse esaotsug iam tâc irăcnâm ronu ae rităge rp u rtnep rolecaoljim ae retşaonuC .mumixam al caf es ele nî etuniţnoc evitirtun roliipicni rp aiţb rosba iş aitsegid rai ,emige rtnî nî msinag ro ed etazilitu tnus iş e recălp uc etamusnoc tnus elE .etipisi r eif un ăs eletnemila ac caf rolirăcnâm la tucălp lutsug iş ae rităge rp ,lutcepsA .eimonoce ăta rusămen o ănmaesnî ,eitsegid urtnep ae rităge rp etşevi rp ec nî enub iam iş esaotsug iam ,e raotăgărta iam tâc e raşiţăfnî o uc atneze rp el a ed rolecaoljim ae retşaonuc ,ăpisi r ă răf rol ae rităge rp ,roletnemila a ălanoiţar ae risoloF .ăcimonoce ăţnat ropmi e ram o e ra eletnemila iş anarh ităge rp a ed ludom ,tiş rîfs nÎ .ălaicos ăţnatropmi e ram et raof o ua ,eiţirtun ed etimun ilob rotseca aţnetsixe et rap ătla ed ep rai ,dividni iunu iiţătănas ae ra rtsăp etrap o ed eP .e ratnemila ele rbilihcezed ed ,eletla ,tiş râfs nî ,iş e ratnemila eliruspil ed eletla ,e ratnemila elesecxe ed uas ,eli ruzuba ed elenu ,etacovo rp eiţirtun ed ilob etarămunen csonuc eS .ănarh ed leftsa o csesolof un e rac ele raopop al ,uas iinemao al rapa ilob e rtnid etlum iam elec ,ăvi rtopmid ,ătarbilhce ănarh o ed ăta rtsăp etse aetatănăs ăcaD .ăta rbilihce ănarh o tâced — iulumsinag ro la lanoiţcnuf iş cigolof rom u rbilihce lutcef rep es-udnâgeleţnî etatănăs nirp — iiţătănăs ae rartsăp urtnep nub iam coljim nu ătsixe un ăc enups etaop es ,aenemesa eD .e ram iam iro ie rt ed uas ăuod ed etse etazilivic ele raopop al iiţeiv ata rud uas aetativegnol izătsa eme rv ătâc ep ,ăcim e raof are vitimi rp iulumo iiţeiv a eidem ataruD .eiţatnemila ed lulef ed ărusăm e ram nî edniped itşenemo iiţeiv a eidem ata rud ăc eitş eS .tacilpmoc iam iş ti refid iam ,roletnemila a e rartsăp ed iş erităge rp ed lulef rai ,ătelpmoc iam iş ătai rav iam tineved a iul anarh tâta uc ,eiţazilivic ed ătasnava iam ătpae rt o al snuja a lumo tâc uc , ro leloces lus ruced nÎ .ratnemidu r lutot uc dom nu- rtnî etităge rp ua re uas etaruco rp uare e rac nî ae rats nî etamusnoc ua re etnemila etseca etaot iş inicădă r iş i rub rei ,etcu rf uc eif ,etşep uas enrac ,irutanâv uc eif aenărh es vitimi rp lumo ăc eitş eS .inărh es a ed uăs lulef uc iş ărutăgel ătce rid nî ălaiodnî ă răf etse ropop iunu la eiţazilivic ed ludarG ERECUDORTNI

563 ....... ănrai u rtnep ev resnoc iş irutăruM 853 .............. ecinsac eteţe r avetâC 453 ..................... i rutuăB 353 .................. i rupo riS

 raţie de întreţinere

eletimun-aşa — aiţi rtun cseiutăcla ec eletnemele tnus e rac ,

atimun-aşa ,ălamron

393 ................ citebafla xednI 883 .................... exenA

573 .............. etacub ed etsil avetâC

elemente nutritive

ed elaiţnese eliipicnirp etucsonuc eif ăs eiube rt ,la reneg nî eletnemila tnus ec iş —

raţională

echilibrată

 

i

e ra ăţnatropmi ec iş

eiţatnemila o ănmaesnî ec roşu iam egeleţnî rov ele tâta uc

3

iş ae ra rape r al atsaeca nirp eiubi rtnoc es ăs i tâcnî leftsa ,ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 05,1 al ati răm eif ăs eiube rt enieto rp ed aetatitnac dnâc ,iinic ras lus ruc nî iemef al i ram iam tnus iţătisecen etsecA .xes uas ăts râv e raceif u rtnep etazice rp ,aenemesa ed ,if top ăpa iş elarenim iru răs ,enimativ ed eliţătiseceN .elategev iruielu 2/1 iş ,)ărutnu

nid ănivo rp ăs e rac ,i rurahaz g 053 ;etcu rf iş emugel ,elae rec nid 3/1 rai ,enrac iş ăuo ,etpal nid ănivorp ăs 3/2 vitamixo rpa e rac nid ,iz ep enieto rp g 07 niţup lec e rasecen tnus ,gk 07 ed tab răb nu u rtnep ,leftsA .etautcefe iicnum aetatisnetni ăpud iş ăcigoloizif as ae rats ăpud ,iuludividni ats râv ăpud ăzai rav ă ratnemila eiţa r ătsaeca ăc sus iam tată ra a-S

aetativitca uc t ropa r nî ,ăci rolac iş ăcinacem ,ărasecen aig rene eruco rp ăs e rac etnemila ădni rpuc ăs — :iiţidnoc ele raotăm ru ăcsaenilpednî ăs iş )ăpa iş elarenim iru răs ,enimativ( ii rotaluge r etnemele iş )imisărg uas i rurahaz( ecitegrene etnemele ,)enietorp( ecitsalp etnemele :ăniţnoc ăs eiube rt ,as acnum uc uas iuludividni ae rats uc ,luxes uc ,ats râv uc tropar nî ălibasnepsidni e reniţe rtnî ed aiţa r ecuda a urtnep ăcida ,telpmoc if a urtnep , ratnemila lumige r ,radaşA .eiţirtun ed iră rublut rapa iş msinag ro nî u rbilihcezed nu ecudorp es ,e rasecen eletnemele etaot ,ătagnulednî niţup iam uas tlum iam eme rv ,ecuda un ratnemila lumige r dnâC .etatănăs ed iirăts a ătnenamrep ae reniţnem u rtnep iş ,iirotaluge r iş ecitsalp iş rad ,ecitegrene iamun un ,e rasecen eletnemele etaot iulumsinag ro ecuda e rac ratnemila lumige r ,etnivuc etla uc ,uas ,etatănăs ed e rats ătcef rep nî l-udnâniţnem ,ecinag ro elas elioven etaot ă repoca iî ,as aetativitca ed iş ats râv ed ,iuludividni aetatuerg

,iulumsinag ro a irănoiţcnuf ienub e rasecen ,ii rotaluge r eletnemele iş tâC .etazu rolirutuseţ ii recafe r e rasecen ecitsalp eletnemele iş eciteg rene eletnemele tâta namu iulumsinag ro ăruco rp e rac aiţatnemilA

e ra le ,etazu roli rutuseţ ae recafe r urtneP .exelpmoc iam tlum ,etnemele etla ed iş eioven e ra uiv msinag ro eciro ,lareneg nî ,iş namu lumsinag ro ,ăcirolac uas ăcinacem aigrene ed ă rafa nî ăc ,ăsnî eitş es ăs eiube rT .eidem nî ,gk 06 ed eiemef o u rtnep ii rolac 006 3 al iş gk 07 ed tab răb nu u rtnep iirolac 002 4 al ,vitcepse r ,enive r ec aeec iirolac 06 ae rg et raof ăcnum o u rtnep rai ,iirolac 05 ae rg ăcnum o u rtnep ,ăla rop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep iirolac 54 e rasecen tnus eicoljim ăcnum o u rtnep ,lef aL .gk 06 ed eiemef o u rtnep iirolac 004 2 iş gk 07 ed tab răb nu u rtnep ii rolac 007 2 vitcepse r ăcida ,ălarop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep ii rolac 04 e rasecen tnus ă raoşu ăcnum o u rtneP .iirolac 008 1 ,gk 06 ed eiemef o rai ,iirolac 001 2 ătisecen gk 07 ed tab răb nu ăcida ,ăla rop roc etatuerg ed lumargolik u rtnep iirolac 03 e rasecen tnus ,ăraoşu et raof ăcnum o u rtnep ,ulpmexe eD .etnemila ed etatitnac ătimuna o ed cinliz eioven e ra ,ă raoşăfsed o e rac ep aetativitca ăpud ,namu lumsinag rO .roletnemila ro rutut a ăciteg rene ae raolav itocos etaop es rotănămesa dom nÎ .ii rolac 86 vitamixo rpa ajaged av etpal ed etatitnac ătsaeca ,i rurahaz g 5 iş emisă rg g 4 ,enieto rp g 3 niţnoc etpal g 001 ăc dnâ redisnoc ,ulpmexe eD . rol aiţizopmoc etşaonuc es ăcad ,roletnemila a ăciteg rene ae raolav roşu alfa etaop es e rfic rotseca lu rotuja uC .ma rg ep ii rolac 9 elimisă rg rai ,marg ep ii rolac 4 eliru rahaz ,ma rg ep ii rolac 4 elenieto rp :ae raotămru etse roletnemila ela etnenopmoc roliţ răp a ăciteg rene ae raolav ,ieitsegid lupmit nî etnemila ed eti refus eli red reip ed iş amaes dnâniŢ .msinag ro nî es ra tnus dnâc eig rene ed etatitnac işaeeca ăsnî uad eletnemila etaot uN .ăpa ed ma rg iunu iirutarepmet a darg nu uc ae racidir urtnep ă rasecen ă rudlăc ed aetatitnac dnâtneze rpe r ei rolac o ,iirolac nî ăraosăm es etnemila ed ătarebile aigrenE .iulumsinag ro ela eci rolac iş ecinacem rolioven ae rinilpednî u rtnep ătisolof

plastice

eletimun-aşa ed ,aenemesa ed ,eioven e ra lumsinag rO .

etimun eviti rtun etnemele ed eioven

regulatorii

.i rănoiţcnuf enub ienu elibasnepsidni ,

regimul alimentar complet raţie de întreţinere

 raţia de întreţinere

.

uas

 regim alimentar complet

ed ămaes dnâniţ ,e rac anarh ,iced ,egeleţnî es

şi

. rotcev

larutcu rts ,ci rdih iulurbilihce ii reniţnem ă rasecen ăpa ed aetatitnac ezezinruf ăs — ,tiş râfs nî ,iş la rutcu rts iş rotaluge r iululo r e rasecen ela renim eli rurăs eruco rp ăs — ;iulumsinag ro a i rănoiţcnuf ienub ărasecen enimativ ed aetatitnac eruco rp ăs — ; rolirutuseţ iiră rape r iş ii reniţnem ă rasecen enieto rp ed aetatitnac eruco rp ăs — ;iuludividni

uas

etşemun es ec aeec eiutitsnoc

şi

,tnu( ălamina enigiro ed eif ăs 2/1 e rac nid imisă rg g 041—07 vitamixo rpa iş esaoniăf

eniîp ,etcu rf

ni rP

etnemele

acşi rf .e rac ă raoşăfsed o e rac ep aetativitca ăpud ătivi rtop eiube rt ae .ae răzam .ălamina enigiro ed elec nî niţup iam iş ălategev enigi ro ed eletnemila nî etidnâpsăr et raof eţnatsbus tnus elirurahaz uas nobrac ed iiţardiH .eletpal rai .esarg eli runrăc iş lues .aetnil .aenemesa eD .lubmurop .msinag ro nÎ .icun .lam ron lutluda al tâced iram iam tlum lanoiţ ropo rp tnus elioven .iiecelvod .ănieto rp ed alucelom nî iţuniţnoc .ii retşe rc i rasecen iizica-onima iţot niţnoc Proteinele incomplete .libasnepsidni iş cificeps lo r nu dnâva ele e rtnid e raceif .%001 dnâniţnoc lu răhaz .ae reim .ihcşum nî ătacidir iam dniif rol aiţ ropo rp .enilsăm( etcu rf elenu nî csesăg es ălategev enigi ro ed elimisărG .ae răzam .lu răhaz rai .elibitsenroc elategev eli ruielu tocs es e rac nid ).eletpal .ălamina enigi ro ed elapicni rp eles rus tnus eliruteznârb iş eletpal .iru răs iş enimativ etlum iam ed eioven e ra ătanic răsnî aiemef .e răzam .aţaiv niţnem enieto rp niţnoc elelae rec .lam ron lutluda ed ăţaf .ele md e raceif urtnep ecitsiretcarac i rărublut ecudo rp eiţatnemila nid rol aspiL .ae retşe rc aI iţisolof if aetup a u rtnep .arutnu .).ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 5.aninăls .cte elesiac .ălategev enigiro ed elesrus tnus iz rev elemugel iş eletcu rf niţup iam iş esaoniăf eletsap .iş e răsap ed iş etşep ed .etnemila nî esnirpuc eif ăs eiube rt elE .aenraC .tupecnî al ătucsonuc dniifen ăcimihc rol aiţizopmoC .ătiv ed aenrac .ătirăm aenemesa ed eiube rt .iulutluda elioven nid 2/1 al ănîp ăta roşcim eiube rt cinliz ătamusnoc enietorp ed aetatitnac .ieiţirtun ela iirotaluge r etnemele tnus elenimatiV .ele nid etuniţbo elesudo rp iş a races .aenrac sela iam tnus negocilg ed ăm rof bus i rurahaz niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .izica-onima iţimun .ele rep .etnalp ed iamun epao rpa esudo rp tnus elenimatiV .eletşep .aenemesa ed .elăuo .enula .etelpmoc uas tnus dnâc icnuta iulumsinag ro ae retşe rc al atuja top un iş aţaiv eniţnem top un   Proteinele parţial complete       .ăsude r iam tlum etse rolinârtăb a e reniţe rtnî ed aiţar uas e ratnemila elioven .ele rem .ăla rop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep g 2 ăgnita ăs eiube rt enieto rp ed aetatitnaC .)lucanaps .ilpmis iam c al e retşan uad ăzilo rdih nirp e rac eţnatsbus tnus elE .4 .ă rusăm ăcim et raof nî .etnil .iule raos ae raolf( rolesaonigaelo eleţnimes nî iş muc . rolirutuseţ a ălamron ae retşe rc al atuja top un rad .)lubob .iihcşum .ulpmexe eD .egnîs nî iş ămini Proteinele complete elE .alcefs .enieto rp ed e ram iam tlum etatitnac o ed eioven e ra ina 81 al ănâp lulipoc .atla al ănul .ăvi rtopmiD .)bob .cte caelvod .eletpal .ăzotcal .ela renim i rurăs ed iş enimativ ed aetatitnac rai .uiclac ed iru răs laiceps nî .iemam elioven tâta e repoca ăs tâcnî leftsa .lipoc al rai . rolelulec ro rutut ae riutăcla nî ărtni elenieto rp .iirugurts( eletcu rf .etaot ep ăniţnoc el ăs eiube rt e reniţe rtnî ed aiţar uas aiţatnemilA .elăuo .apaec .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta csesăg es elenietorP .tagob iam eif as eiube rt iirătpăla lupmit nid ratnemila lumigeR .eletnemila uc ănue rpmî msinag ro nî esudo rtni uon nid tnus ec ătadnî rapsid e rac iră rublut .iululipoc ela iş tâc .ulpmexe eD .ăzoculg eniţnoc elegnâs .)eladgim .)lubob .ezonimativa csemun es enimativ ed aspil ed etacovo rp irărublut etsecA .uo ed luşuneblăg .)aeniâp iş esaoniăf eletsap ac .nob rac ed iţardih nî etagob ed me rtxe tnus eledalemram iş eliţeclud .etpal nid animublaotcal iş aniezac tnus .e ramru ni rP .esarg eliruteznâ rb .ze ro nî iş z ro nî .ălategev enigiro ed elec nî iş tâc .3 al ănâp .roli rutuseţ ae ra rtsăp iş ae recafe r .ălategev enigi ro ed iru rahaz ed etagob et raof es rus eiutitsnoc .aelosaf( etacsu elemugel rai .lareneg nî .ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 01 al ănâp ăgnita ăs top i rurahaz ed eliţătisecen .lutacif .elosaf( etacsu elemugel nî aenemesa ed .lutnu sela iam tnus ălamina enigi ro ed eleC .izica-onima nî .aelosaf( ebaob etacsu elemugel .ălamina enigi ro ed eletnemila nî tâta csesăg es elediopil uas elimisărG .enieto rp ed rovzi cinu ac etisolof .elicun iş muc .elae rec nid eletla iş ăuo nid animublavo .uârg nî csesăg es elE .as ats râv ăpud ăti refid etse iululipoc a uas iulu ragus orpi itşeca nid et raP .ela renim .azitetnis etaon el un namu lumsinag ro ece raoed .aetnil .anâtnâms .ătuzăcs iam etse .iulutăf rolirutuseţ a iş elaiceps roli rutuseţ ae ram rof iş ae retşe rc al iş muc .vitirtun e redev ed tcnup nid ilibasnepsidni tnus .elemab .elamina iiţeiv elibasnepsidni .iemam roli rutuseţ ae reniţnem Hrana  alimentaţia o al ed iragus al ăzairav ae .etelpmoc enieto rp nî t rapmî es elenieto rp .iivoc rom( izrev elemugel .ed rev ae răzam .elelae rec .etnemila ed işudo rtni eif ăs tarăpaen eiube rt ic .roli rutuseţ ii rărape r iş iiţeiv ii reniţnem .luâ rg( elelae reC .ălategev enigi ro ed elec nî iş tâc .msinag ro nî işudo rp uas iţazitetnis if top un ie ece raoed .iulumsinag ro iilibasnepsidni iizica-onima un uas niţnoc muc ăpuD .aznâ rb .etelpmocni iş etelpmoc laiţrap .ed rev aelosaf .elenu rp .iifotrac iş elenatsac .

etijocen elae rec nî csesăg es 1B ănimativ ed icim iam iţătitnaC .iulutebafla ele retil uc etaton tsof ua ele Vitamina A .iileip ela iră rublut iş evitsegid irărublut .2B animativ aenemesa ed nitnoc eletcu rf iş ed rev aelosaf .etpal g 005 ed iţătitnac ienu ae raregni ni rp ti repoca etse tluda nu urtnep A ănimativ ed lu raseceN .luârg .lutacif .aidăpăp .iihcini r .tlaboc .ălategev enigi ro ed elec nî iş tâc .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta ătidnâpsă r etşesăg es Vitamina D nî etşesăg es e ram iam etatitnac nÎ .aenemesa ed .eletpal .ii recudorpe r ă rasecen etse E animatiV .ă rutan nî ătidnâpsăr et raof etse anivalfobi r uas Vitamina PP .roliţnid a iş rolesao a e racificlac ed irărublut .lucanaps( elirutavaz raz dnâc ep .iulu răp ela iş roliihgnu ela iră rublut iş elanitsetni -o rtsag i rărublut .iulegnâs ae ralugaoc u rtnep ălibasnepsidni etse aE .iemef al natnops t rova .msilobatem uas eiţi rtun nî iş tâc .e ralugaoc ed eciga romeh irărublut dnâcovo rp ie aspil .aenemesa ed .iţab răb al rai .tacif nî laiceps nî etşesăg es   vitaminele C       P Vitamina C         etatitnac nî etşesăg es .tnu g 04 .rol iiri repocsed aenid ro nî .luzro .esa rg eletnemila ed laiceps nî iced esuda .eiţatnemila nid ie aspil nÎ .iihcinir laiceps nî tnus ănimativ ătsaeca .e rem( etcu rf iş ătacsu ăpaec .A ănimativo rp ed etnatropmi iam elec ele raovzi tnus )lucaelvod .amini .ătnatropmi ed me rtxe etse 2B ienimativ aenuiţcA .iâmăl nî iş iişo r elelegăltăp nî .ălaob ătsaeca ăcedniv iş ie rgalep aiţi rapa eniverp ece raoed .uo ed luşuneblăg iş tnu .ihcini r iş tacif .cilof ludica iş et rap ecaf B ienimativ apurg nid toT .ătnat ropmi ed me rtxe etse PP animatiV .roşu gu rtsid el icizif iiţnega iş arudlăc e rac ep eţnatsbus la reneg nî tnus elenimativ ăc .)ecitapeh i rărublut iş i rută reged( e ralucsav eli rărublut nî iş )ătug iş ta rahaz tebaid( eiţi rtun ed eliră rublut nî aenemesa ed ătacidni etse PP animatiV .eiţirtun nî iră rublut iş esaov ren i rărublut al laiceps nî dnâcud ie aspil .ăsa rg aznârb .vid rat lec uas litnafni lumsitihar ăcaovo rp D ienimativ iespil azuac nid rapa e rac eliră rubluT .lamina lec nî iş tâc .ic repuic .elicutpăl .iivoc rom .ă ralulec e radixo ed elesecorp dnâzi rovaf .cinitocin dica ed ăm rof bus .ălamina enigi ro ed A animativ nî etagob iam elec ele raovzi tnus lutacif .i rugu rts .neto rac uas .ăninăls .acşi rf .lucanapS .iz rev eliof nid tupecnî al talozi .uo ed luşuneblăg .ialăm .icun .etilifo eleznu rf nî .lutnU .etepsaorp etcu rf iş irutavaz raz .ienivalfobir uas ienivalfotcal etşe rotad es etpal ed iulu rez a eiublăg roşu ae raoluC .cilof ludica iş aC .etijocen rolelae rec lunoirbme nî etşesăg es Vitamina K etse iş tacif nî .ălategev iş ălamina enigi ro ed eletnemila nî etşesăg es Vitamina B12 ed roliru răs ăti rotad ăzo r e raoluc o ua etacifirup eleta rape rP .egnâs nid rolelubolg ii ră robale a rpusa ălaid romi rp enuiţca o e ra lE .roletnalp ela iz rev eliţrăp etaot nî etşesăg es Vitamina B1 eleţârăt nî sela iam rad .PP animativ nî ecarăs et raof tnus eletpal iş elăuO .eitş es ăs eiube rT .iş luiem .elareneg i rărublut rapa .eirogetac auod a nî rai . iş etrap caf C ienimativ apurg niD .uo ed luşuneblăg nî iş etpal nî .az rav .ihcinir nî .ălanitsetni a rolf ed iş ătazitetnis etrap nî if etaop ae .bmu rop nid telpmoc epao rpa ăsnî etşespil aE .eliişo r .elesiac( eletcu rf .anâtnâms .iitşep iş elane rarpus elednalg .esaov ren irărublut iş ăsaoicinrep eimena vitaminele liposolubile vitaminele hidrosolubile .etşesăg es aE .)elicizru .aivetş .vitsegid iuluta rapa a iş sov ren iulumetsis a e ranoiţcnuf anub ăzae rtsăp 1B animativ ăc tidevod a-S .e ram et raof etatitnac nî etşesag es e reb ed aidjo rd nÎ .lureie rc .ăvi rtopmiD .)etacsu iş etepsaorp .etpal .iihcşum .rol lunoi rbme nî iş rolelae rec .ăpa nî elibulos uas nî elibulos uas iş .C apu rg nid iş B apu rg nid elenimativ .evarg etraof iimena dnâcovo rp eiţatnemila nid iul aspil .etşep ed arutnu .iimena al ecud dnâtup eiţatnemila nid ie aspil .etatilirets .etacsu emugel .e reb ed aidjo rd nid iopa iş .ălanitsetni arolf ed ăta robale .ed rev ae răzam .ărgaen eniâp nî .c rop ed ăbals aenrac nî iş tacif nî .A elenimativ esnirpuc tnus ei rogetac amirp nÎ .uo ed luşubla .1B animativ nî ătagob et raof ăsnî etse e reb ed aidjo rD .etatidnucef ed aspil ăcaovo rp ie aspil .K iş E .PP animativ nî etagob etnemila tnus .uo nu .ed rev iş uşo r .iifotrac ărusăm e race rao o-rtnî .şecăm ed eletcu rf nî e ram et raof al sela iam .enu rp iş e rep .lategev lunge r nî tâta ătidnâpsăr etşesăg es Vitamina B2 niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .etcu rf iş irutavazraz .lutacif tnus ănimativ atsaeca nî etagob ălamina enigi ro ed eletnemilA .elacot rop .etnemila etlalelec ed esuda .sarg luiedra nî .iiretcab nî .elauziv iră rublut ăcaovo rp eiţatnemila nid A ănimativ ed aspiL .egnâs nî iişo r rolelubolg ae recudo rp nî lapicnirp lo r nu e ra 21B animatiV .ăcitub rocsitna .izrev elirutavazraz nî .D .tnu nî sela iam etşesăg es Vitamina E nî . .iulumsinag ro ae ratlovzed nî tâta .5 .eletpal iş aznârb .elategev eliruielu nî .imisărg :ii rogetac iram ăuod nî citamehcs etiţ răpmî if top elenimatiV .elicis reip .

lucanaps( elirutavazraz .lu reif iş luidos .ăuo ednirpuc e rac ratnemila mige r nu .reif ed rovzi lu rugnis iragus urtnep eiutitsnoc iş ălibalimisa telpmoc ăm rof o bus eniţnoc lî .tnatropmi viti rtun tnemele nu etse iş ăc ăsnî .eitş es ăs eiube rT .i ruteznâ rb nî iş truai nî .aenemesa ed .tnus reif niţnoc e rac ălategev enigi ro ed eletnemilA .aivetş .amaM .elategev ele raovzi tnus .iipoc al laiceps nî .rolesao a eişo r avudăm .ii rătpăla lus ruc nî iş iinic ras lusruc nî .etirefid i rărublut al ecud eiţatnemila nid rol aspiL .iulumsinagro iiţeiv ălibasnepsidni etse apA . roliţnid iş .eiţe rcxe ed elesudo rp iş ilanom roh iişudo rp .lu rofsof .enieto rp ed tagel uas ărebil ăm rof bus etşesăg es egnîs nî raI .)elelam ruc iş .iz ep mc 005 3 1 iş 000 1 e rtnî ăzai rav ăpa ed ă rasecen aetatitnaC .ăpa %78 eniţnoc eletpal . role ralipac iulete rep aetatilibaemrep ed ătagel etse .etpal ed urtil 1 ed ătaruco rp etse etatitnac ătsaeca .e rac .e rata ac etamusnoc if top un .lu rolc .eletpaL .aenrac rai .ăvirtopmiD .etrap ătla ed ep rai .etnatropmi niţup iam es rus tnus eletcu rf iş elirutavazraz .tiş rîfs nÎ Calciul ăzaem rof e rac .ărgaen eniâp iş etcu rf .et reif .ejalitrac urtnep luflus . rolesao ae racificlaced al etrap o ed ep ecud eiţatnemila nid .lareneg nÎ .ălbud etatitnac o ăcsaemi rp ăs eiubert . roliruzac aetati rojam nî .elirutavazraz .ihcşum .etacsu elemugeL .egnâs nî sela iam etşesăg es lu reif msinag ro nÎ .elicutpăl .reif ed ăspil ni rp iimena etimun .)lubob .reif nî carăs etse ratnemila lumige r dnâc .ălamina iş ălategev enigi ro ed eletnemila nî elibai rav iţătitnac nî csesăg es .6 .i rutavazraz e rtniD .uiclac ed enub   Fosforul etnemila etlum iam nî etşesăg es .iihcini r .iulumsinag ro eliţătisecen u rtnep .)uo ed luşuneblăg iş muce rp .ei rătăcub ed ae ras ed sela iam iulumsinag ro etarucorp .ălategev enigi ro ed eletnemila nî tâta csesăg es elE .elas eletavired iş eletpaL .ătagnulednî eme rv .C ănimativ ed iţătitnac etnatropmi iam elec niţnoc iifot rac iş azrav .C ănimativ nî etagob iam elec raihc .luiclac tnus iiţirtun enub ienu erasecen elarenim iru răs etnat ropmi iam eleC .sov ren lumetsis nî edipilofsof ed ăm rof bus etşesăg es iş uiclac ed tafsof ed ăm rof bus .eliciz ru .   .elesiac( etacsu eletcu rf iş .tatiu eiube rt uN .elaiceps iimena rapa .eviti rtun eletnemele ătropsna rt aE .lutub rocs ăcedniv iş enive rp C animatiV .leftsA .iihcşum .eledifats .enrac uas tacif .etacsu elemugel rai .ăla reneg e rats nî irărublut iş rad .etpal .iz rev iş iişo r .eletnemila uc ănue rpmî eif .inâ rtăb al iş )ecito rolc iimena( iiţăt rebup acope nî etef al aenemesa ed rapa iimena etsecA .evarg i rărublut ronu a ădipar aiţi rapa ăcaovo rp eiţatnemila nid ie ae rami rpus iş namu iulup roc aetatue rg nid %57 dnâm rof roli rutuseţ ro rutut aiţizopmoc nî ărtni un e rac evitsegid iră rublut uc iivanlob al i roeseda rapa iam elE .ecigaromeh rolirărublut aiţirapa iş role ralipac ieţnetsize r ae redăcs al ecud eiţatnemila nid as aspiL .luiclac tâced . rofsof nî etagob iam elec elamina ele raovzi tnus aenrac iş uo ed luşuneblăg .etnemila ni rp iulumsinag ro esuda tnus )ăpa iş ela renim i rurăs .elenu rp .iiţeiv ălibasnepsidni tulosba dniif .elenihcoms .aietseca iulumsinag ro ae racificlaced dnâcudo rp .lu reif ezezilitu ăs top .tutăb eletpal nî .e rata ac eif msinag ro nî ăsudo rtni etse apA .ă ralucsum iş ăsaov ren einetsa ed irărublut al iş eiţirtun ed irărublut etnatropmi al .tacif :ălamina enigiro ed eletnemila nî .eclud etpal nî e ram etatitnac nî etşesăg es   şi mai .e ratnemgip iş e ratned .aetnil .ăruems .iulu rofsof aspiL .iemam elev reze r nid rasecen luiclac ai işî lutăf leftla ece raoed .amini .C ănimativ ed icim iam iţătitnac niţnoc )ezăcaoc .%59 — 07 .etşesăg es aE .ălategev enigiro ed elec nî iş tâc .iileip iş iulunâmălp lulevin al e ra ropave ni rp iulup roc a rutarepmet ăzaelge r aE .reif nî ca răs etse işed . rolesao a eişo r avudăm .iâmăl ed ajaoc nî etşesăg es .e ratned ii rac iş msitihar etagob iam elec elesrus Clorul  sodiul tnus ăsnî .iulutelehcs ae ram rof al laiceps nî et rap ai lE .aelosaf( etacsu elemugel )az rav .elicun .tacif .iiţeiv libasnepsidni etse lu rofsoF .aiţi rapa ecudo rp eiţatnemila nid uiclac ed ătagnulednî aspiL .iulumsinag ro ela i rutuseţ eleti refid u rtnep etaticificeps ătimuna o ua elE .roliţnid a iş iulutelehcs ae riutăcla al et rap ai luiclac .egnâs u rtnep lu rpuc iş lu reif .col aeva top un ecimihc eli rubmihcs ae ă răf ece raoed .ălaesobo al laiceps nî .animativ emige rtnî nî dreip .elirutavazraz iş elicun .ăpa %57 .işarg iied ra nî iş eni radnam nî .elai ret ra iinuisnet ae redăcs .iga rf .enimativ .tiş rîfs nÎ iş ac .i ru rahaz .irăcificlaced ed .aidăpăp .eva rg iam iş irărublut al i roenu iş e racnâm ed ătfop ed ăspil .iz ep g 1 ed etse roliţnid a iş rolesao ae retşe rc u rtnep ălibasnepsidni aetatitnac .elenimativ iş ac iiţeiv e rasecen ed tîta tot eţnatsbus tnus elarenim elirurăS .i ruţed rev .  fierul .ălamina enigiro ed elec nî iş tâc .iipoc aL .esao u rtnep lu rofsof iş luiclac .msinag ro nÎ .eniradnam vitamina P as aenuiţcA .enieto rp( sus iam etanoiţnem eviti rtun eletnemele etaoT .anilps .esaoso eliră rublut iş lutub rocs iamun un rapa eiţatnemila nid as aspil nÎ .eletnemila ăc .ălaesobo nirp etatsefinam .reif ed ă rasecen aetatitnac cinliz ecuda .inuşpăc( etcu rf etlalelec .msinag ro nid elirutuseţ etaot nî es-udnisăg .imisă rg .ămini .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta etşesăg es apa apA .lutacif( egnâs nî etagob elenag ro iş elegnâs tnus iram iam iţătitnac nî reif niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .ae răzam .rol ieiţăgob aenid ro nî .ărgaen aeniâp iş etijocen elelae rec .ihcşum iş ănilps .

7

.enilsăm nid eniţbo es lunmeledtnu dnâc ep ,enegidni etnalp nid tuniţbo ielu tităg al ăzaeţniube rtnî es ă raţ nî ion al ece raoed ,nmeledtnu ed col nî ielu ed lunem ret etşesolof eS
)1

.ăticăr enib ,e ras ăniţup uc ăt raif ăpa nî eniţ es ăcad tăpsaorp emerv ătlum iam ăzaertsăp es lutnU .cof ep ed etaul tsof ua ec ăpud ,tăpsao rp tnu niţup ăguada es il ăcad nif iam tsug nu ătăpac elirutavazraz ,elirusos ,elepuS .somu rf inemur rov es leftsa iamuN .ăprâc o uc etatnâvz enib eiube rt aetseca ,tavazraz uas enrac ,etşep ărutnu nî egirf a ed etnianÎ .elage iţrăp nî ielu uc ărutnu ecetsema es ăs enib etse tijărp urtneP .enrac ed gk 1 al ,ăţitarc nid lusos nî uas ,dihcil l 5 al ăţirugnil o ed eiţ ropo rp nî ,tanob racib niţup ,tijărp al uas t reif al ,aguăda etaop es ,e răsap ed eif ,ătiv ed eif ,irat inrăc ienu aerizegărf inselnî a urtneP .tpirf if a ed etnianî ta răs eiube rt un lutacif ,irătnî es un a urtneP .ăsam al ătiv res if a ed etnianî rotpuc al ăro ed etatămuj o eniţ es ăcad ăsaotsug iam etse sos uc eracnâm ecirO

IRIRUMĂL IŞ IRUTAFS

.g 52 = tnu ed uas ă rutnu ed ărugnil 1 ;g 002 acric = răhaz ed ăcşaec 1 ;g 03 – 52 = răhaz ed ărugnil 1

;gk 4/1 = ăniăf ed ăcşaec 1 ;g 51 = ăniăf ed ăsar ărugnil 1 ;g 52 = ăniăf ed frâv uc ărugnil 1

;) mc 052( ld 2/1 2 = etpal uc aefac ed e ram ăcşaec 1
3

;) mc 002( ld 2 = etpal uc aefac ed ătiunşibo ăcşaec 1
3

;) mc 051( ld 2/1 = niv ed rahap 1
3

IRUSĂM

.etişue r etacub cimonoce e rape rp ăs işue r rov leftsa iamuN .eirătăcub nî rasecen etse ec tot ăbia ăs eiube rt etiuzbihc elenidopsoG .saec nu iş rasecen et raof etse aenemesa eD .e ras iş ăniăf u rtnep iituc uas enac rob iş nmel ed irugnil ,etiţuc ,ae raotăzăr ,atis ,nmel ed ludnuf ,enrac tacot ed anişam :ăcsaespil ăs eiube rt un eirătăcub o- rtnid ,sus iam etată ra elec ăgnâl ep leftsA .elibasnepsidni elenu işutot tnuS .etucsonuc ed snujaednî tnus ei rătăcub ed ele tceibO .rotivărto raihc if etaop i roenU .ălaiutlehc iş ăcnum uc tităge rp e racnâm ed lef nu aci rts etaop talăpsen sav nU .etcesni etla iş etşum a rav ănuda es un ,ta ruc eniţ es ednU .enidopsog enub ienu lunmes etse ei rătăcub nî aineţăruC .ae nî etşesăg es ec tot uc ăta ruc ed ădnilgo eif ăs eiube rt ai rătăcuB .esav u rtnep rotălăps nu ,enuacs avetâc ,ăsam o e rasecen tnus tităg ed anişam ăgnâl eP .ănredom ei rătăcub o- rtnî csenâ rtăb lu rotpuc nilped ep etşeiucolnî rotpuc uc tităg ed anişaM .etatici rtcele uas natem zag uc ătizlăcnî anişam iş rad ,lo rtep uc uas enmel uc ătizlăcnî tităg ed anişam iamun un ienidopsog anâmednî al sup a ănredom acinheT

UCSERTEP AECRIM .rD

.irăcnâm ed i rulef etai rav iam tâc ronu ae rităge rp u rtnep ăzuălăc ănub iam( aec niraM adnaS e raotua ietucsonuc a ”etacub ed aetraC“ nî isăg av e rac ,enidopsog ienub enive r lo r tsecA .sus iam ătad eiţi rtun ed rolinuiţon ae retşaonuc iş ac ătnat ropmi ed tâta tot iced etse roletitemila iirităge rp ae retşaonuC .elibitsegid roşu iam iş e raotinărh iam ,esaotsug iam ,e redev a! etucălp iam if a u rtnep etităge rp eiube rt elE

8

ed rev ătalas ed ta rts nu ep ei ruf raf nî ăzaşa es iş f râv uc uo ed eliţătămuj ulpmu es ătace rf enib eiţizopmoc ătsaeca uC .e ras ed etşevirtop es ,ăcun o tâc tăpsao rp tnu ăguada eS .t reif ăcsâg ed lutacif uc ăcae rf es iş ătis ni rp ce rt es ,eli ruşuneblăg tocs eS .emignul nî ăuod nî eiat es iş ăţă ruc es ,irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,eras ăţirugnil ed frâv nu ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,ăcsâg ed tacif g 001 ,ăuo 6 TACIF UC ETULPMU ĂUO

.ed rev ătalas ed eznurf ruje rpmî nup es iş ei ruf raf o ep ăzaşa eS .eliruşubla ulpmu es e rac uc ănegomo ătsap o eniţbo es ec ănâp enib lutot ăcae rf eS .ătarape rp atag ă răpmuc es ec etşep ed ătsap ed ăţirugnil o iş lutnu ăguada es iş nortsac nu- rtnî nup es eliruşuneblăG .ăpu r es ăs luşubla ac ă răf ,şubla nid luşuneblăg ăji rg uc etaocs eS .gnul nî eiat es iş ăţă ruc es ,ticăr ua-s ec ăpuD .irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,)siohcna( etşep ed ătsap ăţirugnil 1 ,tnu g 05 ,ăuo 6 ETŞEP ED ĂTSAP UC ETULPMU ĂUO

EVITIREPA

ENAOSREP 6 URTNEP ETITOCOS TNUS ETRAC NÎ ESNIRPUC EL TEŢER NÎ ETACIDNI ELIŢĂTITNAC E

.tanob racib ed ăsar ă rugnil o enup es ăpa ed l 2 al ;rav ed apa seccus uc ăcsaiucolnî ăs etaop lutanobraciB .ăţaeclud u rtnep eletcu rf niţ es arpusaed ed edepmil apa nî rai ,dnuf al enuped es so rg lu raV .ăcsae rocăr es ăs ăsal es ,treif a lu rav ec ăpuD .ăpa ed l 3—2 uc rav ed gk 4/1 taruc sav nu- rtnî egnits es ,rav ed edepmil ăpa eniţbo a urtneP .rav ed apA .ătitocolc ăpa uc ,e ram iam avec sav tla nî ecudo rtni es etarape rp etseca eniţnoc e rac lusaV .iinişam arudlăc uc tce rid tcatnoc nî ăniv ăs eiube rt un ec eleta rape rp eb reif a ed dom nu etse ăpa ed aiaB .enaobmob ed elici rbaf al uas enizagam elenu al ţ remoc nî etşesăg es iş ,e raoluc ărăf rad ,ătne rapsna rt dniif ,ae reim uc ănămaesa eS .cte i ruzalg urtnep ,iuluteb reş a ,iulupo ris ae rarape rp al ,răhaz ăgnâl ep soada ac ei rătefoc nî tlum ăzaeţniube rtnî es azoculG .enizagam elenu al etehcap nî edniv eS .uîrg ed aniăf ac nif iam tlum tsug nu ăD .irusos iş eme rc elenu agel a urtnep ei rătefoc nî ăzaeţniube rtnî eS .ifot rac nid ăsa rtxe ăniăf etse aluceF .ţremoc nî etşesăg eS .eli rutaula ăcsae rc ăs ecaf e rac farp nu etsE .tpoc ed lufarP .ăcsaenselp un ăs ac ădu ăp râc o uc ăraoşăfnî es ,ălcits ed tnus aetseca dnâC .enac rob nî edlac nup es eleletlep ,adalemram ,lunuigaM .etisolof if a ed etnianî , rotpuc nî niţup etijărp tnus dnâc enula ed tucălp tsug nu ătăpac irutijărp iş irutrot al etaţniube rtnî elicuN .ece r ăpa nî ătaium ,ătaruc ăp râc o uc ,iulutreif lupmit nî ,ii rignit aenig ram eg retş es ăcad etşesirahaz es un aţaecluD .ănilinav aţniube rtnî etaop es eilinav ed col nÎ .ătăpsao rp atla uc etşeiucolnî es ,muf rap ăd iam un ailinav dnâC .col nî răhaz tla ăguada es ,ăzaeţniube rtnî es ec ărusăm eP .eilinav ed notab nu iş tasip răhaz enup es sihcnî enib nac rob nu- rtnÎ .talinav răhaZ .iirutijărp am rof iş tâc ,lutsug tâta ăci rts ăsal lî e rac ep lu rez ece raoed ,ătiso lof if a ed etnianî ăs rucs enib eiube rt ,irutijărp al iş i rut rot al ătaţniube rtnî ,răhaz uc ătutăb acşirF .ăcşi rf ed gk 4/1 al ărugnil o ed eiţropo rp nî ,ătutăb epao rpa etse dnâc ,ăm ru al iamun enup es lu răhaZ .tnu ecaf es un a u rtnep ,tlum iam un rad ,ămups ecaf es ănâp ăţaehg ep etab eS .ăţaehg al e ro ăuod eniţ es acşi rf ,ătutăb if a ed etnianÎ .ătutăb ăcşirF .so rocăr col al ămups iopa etab es iş ăcetsema es ,ădlac ăpa uc lusav nid etaocs es ,ăcsaepot es ăs ărăf ,eiaom es ăs epecnî muC .ădlac ăpa uc sav tla nî ecudo rtni es e rac sav nu- rtnî icim eleţăcub nî tăpsao rp lutnu eiat es ăcad edepe r eniţbo es ămups tutăb lutnU .ice r epa ie rt ,ăuod nî iopa etşezepmil es ,ăta ruc nmel ed ărugnil o uc lutnu enib ăcetsema eS .tanob racib ed ăsar ăţirugnil o iş ăpa ed l 2/1 no rtsac nu- rtnî enup es tnu gk 2/1 u rtnep ,ulpmexe eD .tanob racib niţup uc ăpa nî ălaps es ăcad nub lutsug ătăpace r ,zi nue rv e ra e rac uas ,etui niţup lutnU

9

RATŞUM ED SOS UC ETARAS IIBMURCS .9

.ic rehc nid iş etşetăge rp es lef aL .ătiv res if a ed etnianî ăuod ,ă ro o uc etşetăge rp es ăcad ăsaotsug iam etse atalaS .enilsăm iş e riţbus ătaiăt ăpaec ed iilef ruje rpmî nup eS .eibmu rcs ed eliţăcub nup es arpusaed iş eiruf raf o-rtnî ăzaşa es ,ifot rac ed ătalas o etşetăgerp eS .iţăcub eiat eS .eze răsed es ăs ac ,ece r ăpa nî e ro avetâc ăsal es iş ălaps es ;aibmu rcs ăţăruc eS .enilsăm avetâc ,ielu irugnil 2 ,teţo ăţirugnil 1 ,iicoljim epec 2 ,ifotrac g 006 ,eicoljim eibmurcs 1 IFOTRAC UC ,ICREHC ED UAS IIBMURCS ED ĂTALAS .8

.elesao socs ua-s i aiurăc ,treif etşep ed eleţăcub uc erăsap ed aenrac dniucolnî ,sus iam ac lef al csetăgerp eS .t reif etşep ed eleţăcub uc aenrac etşeiucolnî eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ETŞEP UC ETULPMU IIŞOR .7

.ruje rpmî ed rev lejnurtăp ed eznu rf uc ei ruf raf ep ăzaşa es iş ăc repuic ed eilef o e raceif etsep enup es ,esrucs eliişo r ulpmu eS .e ras uc ăpa nî et reif iş iilef etaiăt ic repuic avetâc dnâguăda ,ăzenoiam uc ăcetsema es ,tpi rf uas treif ,e răsap ed enrac ed tse r nu tnu răm eiat eS .teţo ,repip ,e ras sup a-s ec ăpud ăgrucs es ăs ăsal eS .sus iam tată ra a-s muc ăpud eliişo r csetăgerp eS .ielu g 05 ,ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 :ăzenoiam urtneP .teţo niţup ,repip ,eras ,icrepuic 4 — 3 ,ătpirf uas ătraif erăsap ed enrac ănitup ,iicoljim iişor 21 ICREPUIC IŞ ENRAC UC ETULPMU IIŞOR .6

.ruje rpmî lejnu rtăp ed eznu rf uc uas ed rev ătalas uc ,eiruf raf ep ăzaşa es ,eliişo r ulpmu eS .tnurăm iţaiăt ,iţpoc iedra iod uc iş ratşum uc ătităgerp ăzenoiam ed irugnil ăuod uc ăcetsema es iş enib eg rucs es ;ze ro ed g 001 ăpa nî eb reif eS .ăgrucs es ăs ,et rap o al ăsal es iş teţo niţup ,repip ,e ras ă rase rp eS .csebocs es ,capac nu eiat es ,iicoljim iişo r gela eS .ielu g 05 ,ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 :ăzenoiam urtneP .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,repip ,eras ,zero g 001 ,iedra 2 ,iicoljim iişor 21 ZERO UC EZEHGUTROP IIŞOR .5

.enilsăm ed eleţăcub i ro ,lejnurtăp ed eznu rf uas ed rev ătalas ed ăţiluznu rf o ăzaşa es uo e raceif etseP .ănâtnâms ed ănub ărugnil o taguăda a-s e rac al ,ratşum uc ătităge rp )94 .v( ăzenoiam ed tarts nu a rpusaed ănraot es iş soj nî luşuneblăg nc eiruf raf o ep ăzaşa eS .gnul nî ,ăuod nî eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es tică r ua-s dnâC .irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ăniţup uas enilsăm 3 — 2 ,eras ăţirugnil ed frâv nu ,ănâtnâms ărugnil 1 ,ielu g 001 ,ratşum ăţirugnil 1 ,iruşuneblăg 2 ,ăuo 6 ĂZENOIAM UC ĂUO .4

.teţo niţup iş aguăda etaop es sos nÎ .ihcidir ed iilef iş ed rev ătalas ed iof nup es ruje rpmî rai ,eiruf raf nî etazeşa uo ed eliilef etsep ănraot es sos tsecA .tarăs iam niţup eif ăs lusos ac enib etsE .u rca ed iş tarăs ed etşevirtop eS .tnu răm et raof etaiăt etaot ,etpaocsăr şubla ed eletepac iş teţo nî iţevartsac 3 — 2 ăguada es ,atag etse lusos dnâC .ielu niţup etâc niţup ăguada es iopa ,luratşum uc luo tacetsema a-s ănâp nmel ed ărugnil o uc ăcae rf eS .e ras ed farp nu iş edu rc eli ruşuneblăg ,ratşum ed ăţirugnil o no rtsac nu- rtnî nup es : rotămru lulef nî uo uc ratşum ed sos nu ecaf es tarapeS .eletla etsep elenu eiruf raf o ep ăzaşa es iş ednuto r iilef eiat es ,ăjaoc ed ăţăruc es ,ice r tnus dnâC .irat elăuo b reif eS .eras

2

ăţirugnil ed frâv nu ,teţo nî iţarum iţevartsac

,ielu g 001 ,ratşum ăţirugniI 1 ,iruşuneblăg 2 ,ăuo 6 TNACIP SOS UC ETPAOCSĂR ĂUO .3

.iieţiăt ac ătaiăt

ti rocăr a-s ec ăpud .ătnetsisnoc ed tivi rtop enived atsap ec ănâp .ăţă ruc eS .nifad ed ăznurf 1 .ăţilucruf o uc enib etab es iş no rtsac nu.iicoljim iibmurcs 2 .tnurăm ătacot ăpaec uc ăcetsema es .ti rocăr a-s ec ăpud iş etrap o al ăd eS .nifad ed aznu rf .rtnî iiţpal enib ăcae rf es :sos lu rotămru ănraot es aetseca etseP .eliz avetâc ece r al eniţ es iş lunac rob ăgael es .e renit ic repuic gela eS .51 .i ro ăuod ed uas ătado apa dnâbmihcs .ăpa nî e ro 42 aibmurcs eniţ eS .31 .leţiv ed reierc 1 REIERC ED ATALAS .tnu răm ătacot ăpaec ăniţup iş .cim vocrom 1 .ei ruf raf o ep ăzaşa es iş iţăcub eiat eS .repip iş e ras .etpaocsăr ăuo 2 .repip ed ebaob .ifot rac ed ătalas .ielu enup es .atag etse dnâC .iirănips a riş etaocs es .ratşum ăţirugnil 1 .teţo uc ăzaiţbus eS .teţo irugniî 2 .enilsăm avetîc .edrev ătalas ed eznurf uas enilsăm avetâc .ielu niţup etâc dnâguăda .nmel ed arugnil uc enib ăcae rf eS .01 .01 .11 .tacetsema iş tarăs ed tivi rtop .u rca ed iş tarăs ed etşevirtop eS .ezeniram es ăs .ielu g 001 .soicibla sos nu ecaf es ănâp teţo uc eiţbus es iş .ielu g 001 . ruje rpmî enilsăm avetâc dnânup .rtnî t reif al apa enup eS .)292 .iicoljim iibmurcs 2 ETANIRAM IIBMURCS .aguăda etaop es tsug ăpuD .nac rob nu-rtnî irudnâr ăzaşa es iş iţăcub eiat eS .eiaolp nî luşirg ănraot es .ielu teged nu ed ănraot es arpusaeD .şirg irugnil 4 .ebaob elosaf g 003 ELOSAF ED ERUIP ED ATALAS .eicoljim ăpaec o .niţup etâc niţup .ăzenoiam al ac .eiruf raf ep somu rf ăzaşa eS .ifotrac g 003 ĂCSAESUR ĂTALAS .icrepuic g 005 ETANIRAM ICREPUIC .tocolc nî ăd apa dnâC .e raznâv ed .eras .)teţo uas eiâmăl ed eras( eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 .niţup etâc niţup enup es luielU .ielu g 001 .iirănips ariş etaocs es iş aţă ruc eS .repip ed ebaob avetâc .ezeniram es ăs eliz 6 — 5 ăsal es iş lunac rob ăgael es .repip .ţ remoc nî etşesăg es ec eiâmăl ed amaez uc ătiucolnî if etaop( eiâmăl ed amaez iş lutecnî uc tanrut luielu dnâguăda .lu ratşum dnâguăda nmel ed ărugnil o uc no rtsac nu.ed rev ătalas .s rots iş etpal nî taium eniâp ed luzeim uc ăcetsema es iş no rtsac nu.41 .iv res a ed etnianî .ebaob erăzam ed ănâm o .v( lu reie rc eb reif eS .eze răsed es ăs ac .rtnî iiţpal ăcae rf eS .ielu g 05 .enilsăm iş ed rev ătalas ed iof ruje rpmî nup es .ăcim ăţita rc o.ratşum ed elebaob .etarăs iibmu rcs gela eS .enilsăm avetâc iş edrev ătalas ed iof avetâC .ătacsu aelosaf eb reif eS .eras .eras .nifad ed ăznurf 1 .eras .eiâmăl nup eS .ratşum ed ebaob .etreif niţup elenilsăm ăguada eS .eiâmăl ed ămaez uas teţo ăţirugnil 1 .teţo rahap 2/1 .ratşum niţup uc .repip ed elebaob .ratşum ăţirugnil 1 .rtnî ăcae rf es .ielu ărugniI 1 .ielu g 001 .ielu irugnil 5 .e riţbus etaiăt voc rom ed iilef uc iş ăpaec ed iilef uc eibmu rcs ed eliţăcub dnânretla .eicoljim ăpaec o .teţo uas eiâmăl ed ămaez .no rtsac nu .aiob ăţirugnil 2/1 .tsug ăpud teţo .ăsaotsug et raof iş e raotisitsoc niţup ătalas o etsE .ătalas eci ro al ac ielu iş e raoluc u rtnep auaiob .ratşum ăţirugnil 1 .rtnî lue ruip enup es ti rocă r a-s ec ăpuD .etarăsed enilsăm ruje rpmî dnânup .ielu teged nu ed enup es a rpusaeD .eiâmăl uas teţo irugnil 2 .21 .edrev elosaf ed ănâm o .etşep ed ătsap ărugnil 1 .etşep ed atsap dnânup ăcae rf es .epec 2 .etunim 51 e ras uc ăpa nî b reif es iş ălaps eS .iţpal uc .u icoljim vocrom 1 .tarăs ed etşevirtop eS .ei ruf raf o ep ăzaşa es iş ătacot ăpaec ăguada es .etşep etsep lusos ănraot eS .nifad ed ăznu rf iş repip ed ebaob uc nac rob nî ăzaşa eS .)eţulcits nî .etepsao rp etraof iş esihcnî .ăpa uc ăcşaec 4/1 1 ETATIMI ERCI ED ATALAS .ătis nirp ece rt es iş eg rucs es .eze răsed es ăs ac ăpa nî e ro 42 niţ eS .dnâcetsema eb reif eS .treif teţo ănraot es ele etsep rai .ti rocăr a-s ec ăpuD .etpal nî ătaium eniâp ed eilef o .

61 .etiţă ruc iş etalăps enib .iitfip u rtnep etivirtop eliţăcub dnâgela .iilef eiat es iş luvoc rom ăţăruc eS .ăcsâg .ădnirp es ăs ăsal es iş iiruf raf nid aenrac etsep amaez iopa ănraot eS .răhaz ărugnil 1 .iţ reif iivoc rom iş iifot rac no rtsac nu.)74 .iişor gk 1 IRAŞOGOG IŞ ÎEDRA ED ĂCSUCAZ .lupac iş elebal nup es .iişor g 005 IRAŞOGOG IŞ ETENIV ED ĂCSUCAZ .tpocsăr uo ed şubla iş ed rev elosaf .iiruf raf nî aenrac ăzaşa es iş ică r es a ed etnianî elesao tocs eS .ae răsap ăţăruc eS .ielu g 05 .ăcsaezepmil es ăs ăsal es iş ămaez uc alao et rap o al ăd es .ătado un .cim cof al .)iilef eiat es iiraşogog rai .ăcsaesu r atalas ac lef al ecaf eS .71 .leţiv ed e raoicip nid aenemesa ed .ece r al enib cse rătnî es aetseca ăcaD .io ru tsu ed ăcim ănâţăpăc o .anrutsăr top es etiv res if a ed etnianÎ .nafolec uc uas tnemag rep eit râh uc ă repoca es e rac enac rob nî enup es .etpaocsăr eliruşuneblăg ătis nirp ce rt es :sos lu rotăm ru ecaf es ta rapeS .ăta ruce rts if a ed etnianî .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .11 TATIMI UETAP .ied ra ed acsucaz iş ac ănrai ep artsăp etaop eS .91 .tsug ăpuD .iiedra iş ii raşogog coc es pmit e rtnÎ .ielu g 05 .ăpaec 1 .taiăt lutavazraz etsep ănraot es .etacetsema elec tnus esaotsug iaM .io rutsu ed ieţăc 3 — 2 .eleţnimes iş lu rotoc ăzaetrăpednî es .ătis nirp ce rt es iş eliişo r b reif eS .luio rutsu iş iied ra .atag tnus ănâp .tasip io rutsu niţup ămaez nî aguăda etaop es .irut refs nî eiat es iş ăţileip ed ăţăruc es .dnâ r ep eliţăcub iopa .amups ai eS .eiat es .ătagel ed lutsed etse ăcad ăc raecnî es iş emisărg ed ăţăruc es amaeZ .eleteniv iamun acot top es( dnuf ep ănue rpmî ăcaot es iş ăţăruc eS .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş e ras ăniţup ăguada es .tocolc nî ăd dnâc iş ăb raif ăs apa enup eS .eras .)vitatlucaf( ăpaec 1 .ătpirf uas losa r aemac ăguada eS .ăzenoiam eci ro al ac .aemac emârăfs es ăs ă răf .ăzae răs eS .eras .eras .eliişo r cse răpo eS .iş ielu nî roşu csejărp es apaec iş luvoc roM .icim eleţăcub nî ătaiăt .sos uc enib abibmî es a urtnep .)vitatlucaf( apaec tinemu r a-s e rac nî luielu uc ăţitarc o.tarăs ed iş u rca ed etşevirtop es iş ătsug es iopA .iişo r ed lusos nî nup es .t reif al nup eS .ănrai ep iş artsăp etăop es ăcsucaz ătsaecA .ielu iş e ras ăguada es .lupac iş elebal tocs eS .rtnî eliişo r iş iiraşogog .eleteniv nup eS .amaez edacs iam ănâp cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş tarăs lutsug etşevi rtop es .nac ruc nid caf eS .etnib reif ăpa nî taium tev reş nu uc iei ruf raf ludnuf dnâg retş .02 .dnuf ed ădni rp es un ăs dnâv resbo .eraoicip ed gk 1 )IRUTICĂR( LEŢIV ED IŞ CROP ED IITFIP .erublut ăsai un ăs amaez ac urtnep .gk 1 vitamixorpa ed erăsap O )IRUTICĂR( ERASAP ED IITFlP .etocolc avetâc aed iam ăs .rtnî nup eS .lu răhaz enup eS .ă raoiruf raf o ep irutăcip avetâc dnânup .ăţă ruc eS .etnu răm ae rp un iilef eiat es iş .eti repocsed ăb raif ăs ăsal eS .icim eleţăcub nî etaiăt .c rop ed ihce ru nid iş e raoicip nid ecaf top es eliitfiP .işarg iedra 4 .teţo uc uas eiâmăl uc ăzaiţbus eS .ăro ed t refs nu et rap o al ăsal es iş ăcetsema eS .v( ăzenoiam sos uc ă repoca es iş ei ruf raf ep ăzaşa eS .ăpa uc sav nu-rtnî ăro etatămuj o b reif es iş ăgael es .ece r ăpa uc sav nu-rtnî .12 .iicoljim eteniv 2 .sus iam ac lef al ăunitnoc eS .so ep ed roşu ecafsed es aenrac dnâc icnuta atag tnâS .iiraşogog iş eleteniv coc eS .ii raşogog uc ănue rpmî .niţup etâc niţup .atsaeca u rtneP .icim irubuc nî iţaiăt .ăpa l 3 .81 .uicoljim vocrom 1 .iiruf raf nî ăzaşa es e răsap ed eliţăcub rai .cof ep ăsal es rartnoc zac nÎ .iraşogog 4 .ebaob e răzam .taium ua-s dnâc .amups ai es dnâc nî dnâc nid iş .tarăs lutsug etşevirtop es iş lurăhaz ăguada eS .enrac ăniţup iş ăcsaesur atalas al ac iţătitnac işaelecA ĂTERGENIV .i roşitşep apaec eiat es aenemesa ed .atag etse dnâc .iup .iraşogog 4 .leţiv ed ăuod iş c rop ed e raoicip ăuod .răhaz ărugnil 1 .ratşum niţup uc ăcetsema es .atag etse dnâC .)şococ( ăniăg .eras .)aerăsap ăbraif ăs eiubert tâc lupmit ăpud( ăpa l 3 — 2 .

ănue rpmî roşu acetsema es iş ătalas etsep ănraot eS .ratşum niţup aguăda etaop es sos nÎ .ătsap o ac enived ănâp enib ăcae rf eS .eras .)vitatlucaf( ratşum .tnu iş e ras ăniţup uc .cof ep enib lutot ăcetsema eS .etineblăgnî iş edetşev eleznu rf ed ăţă ruc es .tacot lejnurtăp ed eznurf irugnil 2 .iicoljim epec 2 .eti rocăr aenemesa ed elic repuic ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uc iş farp repip uc .elu ram ed atalas etşetâge rp es lef işaleca nÎ .rtnÎ .rtnî etşenemu r es iş tnu răm etraof apaec ăcaot eS .teţo uas eiâmăl iş repip .e ras uc anâtnâms ăcetsema eS .ăşao rgnî es ănâp .repip ed farp nu .ice r csev res es iş eiruf raf ep ăzaşa eS .aidjo rd taium a-s e rac nî eletpal iş lutemsep ăguada eS .21 ITEVARTSAC ED ĂTALAS .rtnî ăzaşa eS .ed rev ra răm uas lejnurtăp uc iş etişubănî iş etacot rolic repuic ele raoicip uc ăcetsema es .atag etse lusos dnâC .iram ed tivi rtop iş esaomu rf .tnu ed ăciţăcub o iş e ras ed fa rp nu etâc e raceif nî dnânup .eiaom es ănâp niţ es iş ă repoca eS .ăţitarc o.evidna ed .ătalas ed arugnil uc iş aţilucruf uc ăcetsema es .ratşum niţup iş aguăda etaop es tsug ăpuD .tsug nid ed reip iş etşejetşev es tlum ae rp ăts ăcad ece raoed .ăpa ed enib g rucs es iş eletla ed elenu eleznu rf dni rpsed es .evidna g 005 EVIDNA ED ĂTALAS .temsep irugnil 2 .ănâtnâms irugnil 2 .sus iam ac ed rev atalas ălaps es iş egela eS .icrepuic g 005 ĂZNÂRB UC ETULPMU ICREPUIC .cte ăţae rc atalas .aliărB ed ăznârb g 001 .arpusaed somu rf csenemur es ănîp niţ es ednu .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o enup es aie răceif arpusaed rai sar nazemrap uc ăraserp es .)vitatlucaf( repip ed farp nu .ărutnu ărugnil 1 .ăţăruc eS .iicoljim 2 uas edrev ătalas ed eram ănâţăpăc 1 EDREV ĂTALAS ETALAS .edrev lejnurtăp uas rarăm ărugnil 1 .iicoljim 2 uas ătalas ed eram ănâţăpăc 1 ĂNÂTNÂMS UC EDREV ĂTALAS ece r ăpa nî pmit nu ătuniţ etse ăcad ăzaetăpso rpmî es .etpal rahap 1 .eras .ebla ic repuic gela eS .ălaps eS .ielu niţup iş e ras ed farp nu ăc repuic e raceif nî dnânup .repip ed farp nu iş e ras .eras .ătităge rpen .ielu iş e ras ăniţup uc ăşubănî es iş ăţita rc ătla nî nup es .aliărB ed aznârb ărar ătis o.atalas enup es .rahabine ed fa rp nu iş repip .teţo uc uas eiâmăl uc ielu nid sos nu etşetăge rp es no rtsac nu.rotpuc al uad es .ătiv res if a ed etnianî pmit niţup uc iamun ătităge rp eiube rt atalaS .etreif elăuo etnianid csetăge rp eS .etatămuj ep eiaom es ăs cof al ăţitarc o-rtnî nup es iş sus iam ac elic repuic csetăgerp eS .repip .ărutnu ed ărugnil o uc .eras .ădetşev ătalas O .icrepuic g 005 ETULPMU ICREPUIC .ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es .tnâmăp ed ăţitarc o.teţo ărugnil 1 .rahabine ed farp nu .rtnî elic repuic ăzaşa eS .tnu g 05 .teţo ărugnil 1 .elic repuic ulpmu es ătsap ătsaeca uC .eidjord g 05 .tnu răm tacot lejnurtăp uc ăcetsema es .epa etlum iam nî atalas ălaps eS .teţo uas eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 .repip .ielu irugnil 2 .ărutăcip uc ărutăcip tanrut luielu uc tupecnî al tace rf eiube rt erac .iţnib reif csev res eS .ănişam ep ăţitarc o.e ras .tacot .teţo uas eiâmăl uc taiţbus iopa .etuzăcs iş etaium enib tnus dnâC .ăţita rc ătla nî aenemesa ed ăşubănî es iş ăcaot es rolic repuic ele raoiciP .ielu g 05 .eiruf raf ep luetap ăzaşa eS . rolic repuic ele raoicip tnu răm ăcaot es ta rapeS .ed rev atalas ac lef al etşetăgerp eS .eras .rtni rp uas ănişam ni rp ece rt eS .tnu răm etacot eliruşubla nup es ruje rpmî rai .ielu irugnil 3 .22 .tnurăm tacot .sus iam ed aiţizopmoc uc ăcetsema es iş aţilucruf uc csebo rdz es .repip ed farp nu .etpaocsăr .eidăpăp ed .elnuşuneblăg tocs es .etpaocsăr ăuo 2 .

31

001 ,iruşuneblăg 2 :sos urtneP .eras ,răhaz ărugnil 1 ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec ½ ,epec 4 ,ifotrac gk 1 ĂPAEC UC IFOTRAC ED ĂTALAS .43

.ăpaec ed i riţbus iilef enup top es tsug ăpuD .sos uc ebibmî es ăs aitşeca ac u rtnep ,iţnib reif ăcnî iifotrac etsep ănraot es iş , ratşum ărăf uas uc , repip ,e ras ,teţo ,ielu uc lusos etşetăge rp es tarapeS .iriţbus iilef nî eiat es iş ăţăruc es iţnib reif ăcnî iş ăjaoc uc iifot rac b reif eS .)vitatlucaf( ăpaec iş ratşum eras ,repip ed farp nu ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ifotrac gk 1 IFOTRAC ED ĂTALAS .33

.du rc zarp ed atalas iş ă rape rp es sos işelca uC .tirocă r iş ăpa ed s rucs luzarp tsep ănraot es iŞ .ratşum ărăf uas uc , repip iş e ras ,teţo ,ielu nid lusos ecaf eS .emârăfs es un ăs ev resbo es ăs eiube rt aeeca ed ,edepe r eb reif luzarP .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş cof al ,etnib reif ăpa uc ,mc 6 – 5 ed iţăcub nî taiăt iş tiţăuc luzarp enup es ,b reif es ăcaD .treif uas du rc ătalas ecaf etaop es luza rP .eras ,repip ed farp nu ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,zarp ed ărutăgel O ZARP ED ĂTALAS .23

.sar naerh iş ielu aguâda top es ,tsug ăpud ,iv res es a ed etnianÎ .inâmătpăs avetâc ,ece r al ,eti repoca enib enac rob nî leftsa a rtsăp etaop eS .teţo ănraot es iş ăzaerăs eS .iilef nî eiat es iş ăjaoc ed ăţăruc es ,etşecă r es ec ăpuD .ae nî roşu ă rtni aţilucruf dnâc atag etse alcefs iruzac elebma nÎ .enib ădni rpuc o ăs tâc ,ece r ăpa uc cof al enup es iş ălaps es alcefs ,treif u rtneP .ăt raif eif ,rotpuc al ătpaoc eif ităge rp etaop es ătalas u rtnep alcefS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,naerh ed ăcim ănicădăr 1 ,ălcefs g 005 ĂLCEFS ED ĂTALAS .13

.eişo r ăzrav nid iamun ătităge rp atalas tâced ăsaotsug iam tlum etse ătalas ătsecA .sar naerh ăraserp es inig ram ep rai ,ăreitalas nî azrav ăzaeşa eS .luielu ăguada eS .az rav uc ăcetsema es iş e raotăzăr ep ele rem dar eS .sus iam tatăra a-s muc aşa ,teţo uc etşe răpo es iopa ,ec raots es iş ăcetsema es ,ăzae răs es ,nif et raof azrav eiat eS .eras ăţirugnil ½ ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec ½ ,ielu ed irugnil 3 ,naerh ed ăcim ănicădăr 1 ,iicoljim erem 2 ,eişor ărav g 005 EREM UC EIŞOR ĂZRAV ED ĂTALAS .03

.luielu aguada es ,asam al iv res a ed etnianÎ .inâmătpăs avetâc ,eti repoca enib enac rob nî ,ece r al eniţ etaop es ătităge rp leftsa az raV .)teţo nî edepe r cselcoc latem ed elirugnil( so ed uas nmel ed ăţilucruf o uc iş ărugnil o uc etunim avetâc enib ăcetsema es iş ăzrav etsep titocolc luteţo anraot eS .eiube rt tâc e ras uc iş ăpa uc tiodnî niv ed teţo ăb raif as cof al enup eS .enib ec raots es iş niţup aets ăs ăsal es ,ăcetsema es ,ăzae răs eS .nif et raof azrav eiat eS .eras ăţirugnil 2/1 ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec 2/1 ,ielu irugnil 3 ,eişor ăzrav g 005 EIŞOR ĂZRAV ED ĂTALAS .92

.ăcetsema es iş teţo iş ielu ăguada eS .iniâm nî ec raots eS .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal eS .ăzae răs es iş nif et raof ăzrav eiat eS .eras ăţirugnil 2/1 ,teţo irugnil 2 ,ielu irugnil 3 ,azrav g 005 ĂBLA ĂZRAV ED ĂTALAS .82

.ăcetsema es iş ,tsug apud repip ,eiâmăl uas teţo iş ielu ăguada es ,apa eg rucs eS .apa esal ăs ac ,ă ro ed etatămuj o no rtsac nî niţ eS .tsug ăpud e rec ra-s tâced tlum iam avec ăzae răs eS .iriţbus et raof iilef eiat es iş iiţevartsac ăţăruc eS .)vitatlucaf( repip ,eras ,teţo arugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,itevartsac g 005

41

.ăţugilămăm iş io rutsu ed iedjum uc etşev res es e rac ,eşuihce ru ed uas ic repuic ed atalas etşetăgerp es lef aL .nif et raof taiăt ,ed rev lejnu rtăp ăguada eS .ăcetsema es iş ,ătalas eci ro urtnep ac ,repip iş e ras ,teţo ,ielu nid lusos ecaf eS .i riţbus ae rp un iilef nî eiat es iş grucs es ,atag tnus dnâC .teţo niţup iş e ras uc ,ădnirpuc eI ăs tâc ăpa nî ăb raif ăs nup es iş ălaps es ,elic repuic ăţăruc eS .tacot edrev lejnurtăp ,repip ,eras ,teţo irugnil 2 ,ielu irugnil 2 ,icrepuic g 005 ICREPUIC ED ĂTALAS .14

.tpocsă r uo ed iilef nup es ruje rpmÎ . repip ,e ras ,teţo ,ielu nid tucăf sos nu ănraot es a rpusaed rai ,ătalas ed ai ruf raf nî ăzaşa eS .tnu răm aerp un eiat es iş egrucs es ,ătarăs ătitocolc ăpa uc etşe răpo eS .epa etlum iam nî ălaps es iş lucanaps egela eS .repip ed farp nu ,eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,tpocsar uo nu ,canaps gk 1 CANAPS ED ĂTALAS .04

,ăti răpoen ,ădu rc ănileţ uc atalas ecaf etaop es lef aL . ratşum iş teţo ,ielu ed sos nu uc eif ,ăzenoiam sos nu uc eif ăcetsema es iş enib egrucs eS .e ras uc ătitocolc ăpa uc etşe răpo eS .auaedif ac eiat es iş anileţ ăţăruc eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ratşum ăţirugnil 1 ,ielu g 05 ,şuneblăg nu ,ănileţ g 005 ĂNILEŢ ED ĂTALAS .93

.)75 .v( io rutsu ed iedjum ăguada es tsug ăpuD .e ras iş teţo ,ielu ed lusos uc ăcetsema es iş ăpa ed enib et raof eg rucs es ,atag etse dnâC .e ras ăniţup iş etnib reif ăpa uc treif al enup es iş ălaps es ,ăţa ruc eS .ăsarg aelosaf ă refe rp es ătalas u rtneP .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 ,eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ăsarg elosaf gk 1 EDREV ELOSAF ED ĂTALAS .83

.sus iam ac atalas etşetăge rp es iş iţ reif iifotrac iş aelosaf ăcetsema eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 2 ,ebaob elosaf g 052 ,ifotrac g 005 EBAOB ELOSAF IŞ IFOTRAC ED ĂTALAS .73

.)ăţnirod ăpud( ăpaec ed iilef iş enilsăm ăguada eS .tarapes tităge rp ,ielu iş teţo ed lusos uc ăcetsema es iş ae ras ăguada es ,etnib reif ăcnî etse tâc ,iş lutavazraz etaocs es ,enib egrucs es ,atag etse dnâC .ăpaec o iş lejnu rtăp ,voc rom nu uc )534 .v( aelosaf eb reif eS .eras ,enilsăm avetâc ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 3 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ebaob elosaf g 005 EBAOB ELOSAF ED ĂTALAS .63

.tnurăm iţaiăt izu rc ied ra uas iişo r ed iilef nup es ruje rpmî iş ă reitalas nî ăzaeşa es ,iifotrac uc ăcetsema eS .nohrat niţup iş tnurăm tacot ed rev lejnu rtăp iş ra răm ,lu răhaz ăguada es e rac al ,eiâmăl uas teţo iş e ras ed ătivi rtop enib ,ratşum uc ăzenoiam o ecaf eS .iriţbus ed tivi rtop eiat es iş ăţă ruc es ,elfihc ifot rac b reif eS .nohrat ed iof avetâc ,tacot rarăm iş ed rev lejnu rtăp ărugnil 1 ,e ras ,teţo uas eiâmăl ed ămez ărugnil 1 ,ielu g 001 ,răhaz ăţirugnil 1 , ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 ,ifot rac gk 1 NOHRAT UC IFOTRAC ED ĂTALAS .53

.ăsaotsug et raof etsE .urca iş ta răs lutsug etşevirtop eS .ifotrac ed atalas uc roşu acetsema ătaop es ăs tâc ,tâta ăpa uc ăzaiţbus eS .teţo uas eiâmăl ed ămaez , repip ,e ras ,ielu uc ,i ruşuneblăg ăuod nid ăzenoiam o ecaf es iz ăuod A .ece r al ăd es iş ă repoca es ,e ras enup es ,iifot rac uc ăcetsema es ,i riţbus et raof iilef elepec eiat eS .lurăhaz iş ăpa uc tiodnî luteţo a rpusaed ănraot eS .notrac nu- rtnî nup es iş iilef eiat es ,izlac ăţăruc es ,iifot rac b reif eS .eras ,repip ed farp nu ,teţo uas eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 ,ielu g

51

,taiăt a-s e rac azenoiam nid niţup etâc niţup ăguada es ,ăţi rugnil o uc ,iopa nmel ed ărugnil o uc ăcetsema es ,no rtsac tla nî uo ed şuneblăg nu enup es ,ii rităge rp lus ruc nî eiat es ăs azenoiam ac ălpmâtnî es ăcaD .tlum iam un rad ,ătado ielu ed ăţirugnil o etâc iş aguăda etaop es ,eşao rgnî es ăs epecnî azenoiam dnâC .eiâmăl ăniţup iş dnâc nî dnâc nid dnânup ,ue rem ăcae rf eS .ă rutăcip uc ă rutăcip luielu ăguada es iopA .etacetsema enib tnus eliruşuneblăg ec ănâp lulet uc tab es uas nmel ed ă rugnil o uc ăcae rf eS .e ras ed farp nu iş eiâmăl ed amaez uc ,no rtsac nu- rtnî eliruşuneblăg nup eS .eras ,teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 ,ielu g 003 ,iruşuneblăg 3 ĂZENOIAM SOS .74

ICER IRUSOS

.ăpa ăniţup uc eiube rt tâc eiţbus es zac tseca nî ;sos ac iş iv res etaop eS .cte ălcefs ed ,iţevartsac ed ătalas ,e răsap ed losar uc ,iţ reif ica r uc etşev res eS .eiâmăl ed ămaez uas teţo niţup iş e ras ăguada eS .ăsaotnu ăme rc o ac ecaf es ănâp ,ielu niţup etâc dnânup ,no rtsac nu-rtnî enib ăcae rf eS .tsug ăpud ,io rutsu niţup iş ,s rots iş ăpa nî taium ,ăbla eniâp ed zeim ed ătacub o ăguada eS .ărtaip ed ăţiluip o- rtnî enib ăzaesip es iş ăjaoc ed elicun ăţăruc eS .eras ,teţo ărugniI 1 ,ielu g 001 ,iorutsu ed ieţăc 3 — 2 ,eniâp ed eilef 1 ,icun g 052 ICUN ED AELODROCS .64

.etpaocsăr ăuo ed iilef uas enilsăm ,ed rev ătalas ed eznu rf nup es ruje rpmÎ .ăcetsema es iş lusos ecaf eS .iţ reif ifotrac ed iilef ăguada es e rac al ,iriţbus iilef nî etaot etaiăt ,ăpaec ,iţevartsac ,iedra ,iişo r :edu rc acnâm top es ec eli rutavazraz etaot nid ărape rp es e rac ărav ed ătalas o etsE .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 2 ,etev-artsac 1 ,işarg iedra 2 ,iişor g 052 ,ifotrac g 005 )ĂLATNEIRO( ĂCSAERĂGLUB ĂTALAS .54

.e ras iş teţo ,ielu nid tucăf sos nu ănraot es arpusaeD .ă reitalas nî somurf ăzaşa es iş ,eleţnimes iş lu rotoc ăzaetrăpednî es ,irut refs nî eiat eS .iied ra ac lef al ăţăruc es iş ănişam ep coc es ,iţamătăven iş iram iraşogog gela eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,iraşogog 6 IRAŞOGOG ED ĂTALAS .44

.iişo r ed iilef avetâc iş dnâguăda ,ied ra ed aec uc ănue rpmî eteniv ed atalas etşev res es iecibo eD .ătalas ed airuf raf nî ăzaşa es iş sos tseca nî enib eiaom es ,iedra nu etâc dnâ r ep ai es ,e ras iş teţo ,ielu uc lusos ecaf eS .grucs es iş iţaruc et raof ănâmăr ăs ac ece r ăpa nî enib ălaps es ,ăţileip ed ăţăruc eS .ă ro ed t refs nu leftsa ăsal es iş ă repoca es ,e ras uc ,iiţla etsep iinu ,ăţita rc o- rtnî nup eS .ăd ra es un ăs ăjirg uc ,ănişam ep coc eS .izeten iam tâc işa rg ied ra gela eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,işarg iedra 21 IŢPOC IEDRA ED ĂTALAS .34

.sus iam ac csetăge rp es iş eleteniv uc ănue rpmî ăcaot es ,srucs ua-s ec ăpuD .ă ro o niţup lec ,ăpa ed enib ăg rucs es ăs ăznâp o- rtnî nup es ,atag tnus dnâC .ăta răs ăpa nî treif al nup es iş ăjaoc ed dar es ,eţnimes ă răf ,irenit iecelvod gela es :rotămru lulef nî ,elage iţrăp nî ,iţ reif iecelvod uc cse rops es ,epmucs ăcnî tnus eleteniv dnâc ii rev lutupecnî aL .tsug ăpud nup es tnu răm ătaiăt ăpaec iş teţO .snujaednî ielu dnânup ,nmel ed ărugnil o uc uas aţilucruf uc enib tab es iş ăzae răs es ,no rtsac nu- rtnî nup eS .nmel ed tiţuc nu uc ăcaot es iş ele nid apa ăg rucs es ăs ac anâm uc ăsapa eS .nmel ed dnuf nu ep nup es iş ,ăti rgenî ăjaoc ed ărutimârăf ăcim iam aec icin ănâmăr

un ăs ac ,ece r ăpa nî enib ălaps es ,ăjaoc ed ăji rg uc ăţăruc es ,iţnib reif ăcnî tnus tâC .ajaoc etşergenî es iş eiaom es ăs pecnî ănâp etui cof ep niţ eS .zag al ,ărăcalf ep uas cita răj ep coc es eteniv elelegăltăP .eras ,teţo ărugnil o ,ielu g 051 ,iicoljim eteniv 3 ETENIV ELEGĂLTĂP ED ĂTALAS .24

35 .ielu g 002 .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .iedi tlum iam avec .94 .şuneblăg 1 .ratşum ăţirugnil 1 .nif tsug nu ătăpac pmit .ăpa ăniţup uc aiţbus etaop es .ielu g 002 .eras .ratşum ăţirugnil 1 .iu lulejnurtăp eraotănămesa ătnalp( ihcuţamţah ed eznurf avetâc .aţaed rev iş ele repac .ălpmis azenoiam iş ac ăzae rcul eS .ăniăf eţirugnil 2 .repip .sus iam ac .erepac ărugnil 1 .tacot cigapra ărugnil 1 .ătişue r etse azenoiam ăcaD .atag etse dnâc iş ăzenoiam lusos etşetăgerp eS .uo 1 UO ED SOS .tacot nohrat ăţirugnil 1 .iruşuneblăg 2 RATRAT SOS .eiâmăl ed ămaez uas teţo niţup .ielu g 002 .teţo nî etevartsac nu iş muce rp .ăpaec ed elizoc iş teţo nî etevartsac nu .ătaot ăcetsema es ănâp l2 .şuneblăg eraceif ed ănâtnâms ed ărugnil o .lucigap ra ăguada eS .ăsaorg ănâtnâms irugnil 2 .ratşum eţirugnil 2 RATŞUM ED SOS .teţo nî eletevartsac .eras .ăpa uc tiodnî etpal ăcşaec 1 .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 2/1 .repip .eras .tpocsăr luşubla enup es .atag etse dnâC .nohrat ed eznu rf avetâc ăguada es .tagel et raof eif ăs ac .15 tacot .ratşum ăţirugnil 1 .nif etraof etaiăt etaot .eras .teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil oţet 1 .sus iam ac ăzenoiam lusos ecaf eS .sus iam ac ăzenoiam lusos ecaf eS .ăzenoiam ed sos nu ielu uc ecaf es iş .e raţniube rtnî ed etnianî tizlăcnî niţup eif ăs luielu ac ădnamoce r es anrai aeeca eD .teţo nî cim etevartsac 1 .ratşum uc ăzenoiam sos nu ecaf eS .atag etse dnâC .dnâguăda .du rc şuneblăg nu enup es .tnu răm 1 .iruşuneblăg 2 IRUŢEDREV UC TNACIP SOS .edrev ăpaec iş lejnurtăp ed .e ras .teţo ăţirugnil 2/1 .elăuo uc lu ratşum tupecnî al ed ăcetsema eS işaleca nî iş etşe rops es azenoiaM .eras .nif etraof etaiăt etaot . rasecen etse ăcad .eiâmăl ăniţup . .iruşuneblăg 2 RATŞUM UC ĂZENOIAM SOS .iruşuneblăg 2 NOHRAT UC ĂZENOIAM SOS .ielu g 002 .45 .iruşuneblăg 2 ĂNÂTNÂMS UC ĂZENOIAM SOS .84 .anâtnâms ăguada es .ece r ae rp iuluielu ae raţniubertnî etse eiat es azenoiam i roenu e rac u rtnep elezuac nid anU .)lejnurtăp iş nohrat( ăţaedrev .ielu g 002 .ielu g 002 .ratşum ăţirugnil 1 .eras .61 uc ă rutăcip tanrut luielu uc ăcae rf es iş eiâmăl ad ămaez uc uas niv ed teţo niţup uc luratşum eiţbus eS .ielu g 001 .teţo nî cim etevartsac nif etraof ătaot ătaiăt aţaed rev ăguada eS .tpocsăr uo nu eb reif eS .eras .eiâmăl ed ămaez uas ăţirugnil 2/1 .55 .aguăda etaop es ăzenoiam ătsaeca al iŞ .05 .iruşuneblăg 2 CIMONOCE ĂZENOIAM SOS .teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 2/1 .)tnacip tsug uc .atag etse dnâc .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .tnu ăţirugnil 1 :ăniăf ed lusos urtneP .ătis ni rp luşuneblăg ăd eS .eras .tnurăm etacot edrev ăpaec ed izoc ăţirugnil 1 .25 .teţo nî cim etevartsac 1 .ăsao rg ae rp rad .ielu g 002 .ăniăf ed sos ed i rugnil 3 — 2 uc ăcetsema es atag etse dnâc iş ăzenoiam lusos etşetăgerp eS .

e ras iş nif tacot lu rarăm .eras .eras ed farp nu .eras .ăniăf uc tnu nid bla şatnâr nu ecaf eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .eras .ărutăcip .ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf .cim cof al etunim 01 ăb raif ăs ăsal eS .65 .ratşum eţirugnil 2 NOHRAT UC RATŞUM ED SOS .răhaz ăţirugnil 1 .eifila o ac ecaf es ănâp .teţo niţup uc .eras .ăniăf ărugnil 1 .luielu niţup etâc niţup ănraot eS .tacot rarăm ărugnil 1 .lurăhaz .io rutsu ed ănâţăpăc 1 )ILOIA( IORUTSU ED SOS .luteţo ăguada eS .tacot nohrat ed eliof ăguada es ămru al .anâtnâms uc luşuneblăg ăcae rf eS .şuneblăg 1 NAERH ED SOS .ied ra ed auaiob ăguada eS .nif tacot lura răm enup eS .rasecen e ăcad .şuneblăg nu iş e ras . roşu etşejărp eS .sar naerh ărugnil 1 .teţo ătirugnil 1 .ae ras ăguada es .75 .06 .ăpa uas enrac ed ămaez arpusaed ănraot es iş ă reisos nî enup eS .ăţiluip nî tivirts enib luio rutsu iş ae ras .e ram cof aL .tavazraz ed uas enrac ed ămaez uc egnits eS .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .io rutsu ed ăcim ănâţăpăc 1 .eras .tnu ărugnil 2/1 ĂNÂTNÂMS UC RARĂM ED SOS .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ecaf eS .iv res es a ed etnianÎ .eras .sotsug et raof etse sos tsecA .eiâmăl ed ămaez iş .losar al etşev res eS .tnu ărugnil 2/1 .nmel ed aţiluip nî e ras ăniţup uc etşevirts es iş luio rutsu ăţăruc eS .16 .şuneblăg 1 .tsug ăpud teţo iş e ras ăniţup .tnu ărugnil 2/1 ĂNIĂF UC IORUTSU ED SOS .anâtnâms ăguada eS .teţo ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .nohrat eţirugnil 2 .sar lunaerh enup eS .ăniăf ărugnil 1 .ielu g 001 .icim etocolc avetâc aed ăs tivi rtop cof al eniţ eS .enrac ed amaez uc egnits eS .ăme rc o ac enived ănâp lutot ăcae rf eS .95 EDLAC IRUSOS .26 .esaomu rf iişo r avetâc ălaps eS .iorutsu ed inâţăpăc 2 IORUTSU ED IEDJUM .ărtaip ed anu.ăbraif ăs nup es iş iţăcub pu r es .36 .ăzaiţbus es iş .ănâtnâms ărugnil 1 .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .tarăs ed iş urca ed etşevi rtop eS .ătis ni rp ce rt es .ielu g 001 .ănileţ ed aznu rf iş lutnu .ănâtnâms irugnil 2 .eiat es anâtnâms .ăb raif ăs ă răf .şuneblăg nu uc etab es iş eiâmăl ed ămaez uas niv ed teţo niţup ăguada es iv res es a ed etnianÎ .şuneblăg 1 UO UC RARĂM ED SOS .enrac ed ămaez uc uas etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .losar al iv res etaop eS .tnu nî ăniăf .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .teţo ăţirugnil 2/1 .teţo ăţirugnil 1 .enrac ed ămaez uas ăpa ăcşaec 2/1 .etşev res es ănâp .rtnî enib iam iş uas nmel ed aţiluip nî luiorutsu etşevirts eS .ănileţ ed aznu rf etaocs es .ăzenoiam al ac .losar al etşev res eS .ăpa uc raihc uas .71 .etpal ăcşaec 1 .eiube rt tâc ăşao rgnî es ănâp ăb raif iam ăs ăsal eS .ănileţ ed ăznurf 1 .tacot rarăm ărugnil 1 .85 .iişor g 005 IIŞOR ED SOS .ărutăcip uc ărutăcip luielu dnânrut ăcae rf es iş tasip lu răhaz uc luratşum ăcetsema eS .răhaz ăţirugnil 1 .teţo ăţirugnil 2/1 .etnib reif ăpa uc sav tla nî cof al eniţ eS .

enrac ed amaez uc egnits eS .eras .iram epec 2 RATŞUM ED DLAC SOS .e rec es tâced ăniţup iam .iilef etaiăt elic repuic tnu nî ăşubănî eS .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .lejnurtăp ed erif avetâc .icrepiuc g 001 .răhaz ăţirugnil 2/1 .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema ăb raif ăs ăsal eS .ăniăf ed ă rugnil o iş tnu ed ărugnil 2/1 nid .cim cof al enup eS .so rg ae rp etse lusos ăcaD .etocolc nî aed ăs epecnî dnâC .eras .ăsaotsug EPUS .ăta ruc etraof rad .81 .dlac etşev res eS .enrac ed ămaez uc egnits eS .ratşum ăţirugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .e răsap ed eiatnu răm iş .1 ENRAC ED ĂPUS .ăniăf ărugnil 1 .arugnil uc ătaul uon nid etse e rac .ăro o epao rpa ăb raif ăs eiube rT .so ed ănub ătacub o iş aenrac .tocolc nu aed ăs ăsal eS .ăţafarpus al ăzaem rof es e rac aţileip ărugnil o uc ai es dnâc nî dnâc niD .etalăps enib etraof ic repuic 5 — 4 al ed e raoicip iş eţileip .tivi rtop cof al ăb raif ăs eiube rt apus .tnu ed ă rugnil 2/1 uc cof ep ăşubănî eS .bla niv ed lerăhăp 1 .e rat ae rp ădacs un ăs .ăpa l 4 .lejnurtăp ed eznurf avetâc .ratşum ăţirugnil 1 .ratşum ed ăţirugniI o iş luteţo taguăda a-s e rac al .repip ed farp nu .âniăf ărugnil 1 .ătado ăcnî ătepe r es aiţa repO .t reif al edacs apus ece raoed .enrac amaez uc egnits es .ăpus al aguăda top eS .nif tacot lejnurtăp niţup iş e ras .etişubănî elic repuic ăguada eS .edepmil iam if av apus iş enrac nid tatpe rt işei av lucus leftsa iamun .bla niv ed le răhăp nu ăguada eS .ăcun o tâc tăpsao rp tnu iş dnâguăda .etnib reif iam eif ăs apus ac u rtneP .işomurf ivocrom 2 .66 .e ras ăguada es iş .lutavazraz uc ătado .ătis nirp ece rt es atag etse dnâC .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ămaez ăniţup uc taium luratşum ăguada es .icrepuic g 052 ĂNÂTNÂMS UC ICREPUIC ED SOS .tucălpsid iroenu iş e rat tsug nu iepus ăd azraV .ădemu ăp râc o uc ielao aenig ram ep ed ătacsu amups eg retş es .alao ă repoca es aetseca etaot sup ua-s ec ăpuD .ărutăzihcsed ăcim o işutot dnâsăl .atag etse ănâp tivi rtop cof al eb reif es iş .enrac ed amaez uc egnits eS .eras .cim cof al rad .86 .56 .lusos uc ăcetsema es .enrac gk 005.enrac ed ămaez ăcşaec 1 .tnu ărugnil 1 IRUTPIRF UETNEP SOS .enrac ed ămaez itşec 2 .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .76 .etnib reif ăpa uc sav nu-rtnî dlac al eniţ es .arpusaed ămups ed ămru o icin e ra iam un apus dnâC .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .tnu ed ărugnil 2/1 uc ăniăf ed ărugnil o etşejărp eS .anâtnâms eiat es un ăs ac u rtnep .ănâmednî al meva ăcad iş lejnurtăp ed eznu rf ăguada eS .tavazraz al işutot ăguada ăcaD .iv res a ed etnianÎ .lu răhaz iş lurepip .ăsam al miv res o ăs mi rod e rac uc a rutinrag ăguada es i icnuta iamun iş ă raoce rts es .ăti repocsed ălao o.epec 2 .ue rem dnâcetsema .ăniăf iş ielu uas tnu nid şatnâr nu ecaf eS .bla şatnâr nu ecaf eS .tnu ărugnil 1 .iş aniăf ăguada es .ănâtnâms irugnil 2 .icim etocolc nî .ăcsaenemur es ăs epecnî ănâp cof ep es-udnâniţ .tnu ărugnil 1 .ăţafarpus al ămups ed dnâ r nu ecidir iam es ăs ecaf atsaecA .ăniăf ărugnil 1 .ăţafarpus al ăzaem rof es ec aţileip ă rugniI o uc ai eS .rtnî .ăţafarpus al ăzaem rof es ec aţileip ai es iş etunim ed 02 ăb raif ăs ăsal eS .teţo ărugnil 1 .tocolc nu aed ăs ăsal es iş anâtnâms ăguada eS .)vitatlucaf( ăzrav 4/1 .taidemi etşev res es un ăcaD .atag etse dnâC .nub iam eif ăs lulosar ac etşe rămru es ăsnî ăcad cof al ece r ăpa uc enup es .iriţbus iilef nî elic repuic eiat es iş ălaps eS .tnu ed ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup es iş apaec eiat eS .lejnurtăp ănicădăr 1 .eras .talăps iş taţăruc lutavazraz ăguada eS .eras .ăzae răs es iş .46 ; ăpa uc enup es .niţup etşeneblăgnî es ec ăpud .atag epao rpa e-i atsaeca dnâc iamun ăpus nî ăguada es iş eicoljim ăzrav ed t refs nu tarapes eb reif iş .eliruzac ăuodnâma nÎ .enrac ed ămaez ăguada iam es .ănileţ ănicădăr ½ .e ro ie rt niţup lec tpu re rtnîen ăb raif ăs eiube rT .ăcsaenemu r es ăs ă răf eiaom es ăs ăsal eS .ielu uas tnu ărugnil 2/1 ĂNIĂF ED SOS .apus ac u rtnep .icim etocolc nî iamun ăsnî .ece r ăpa ed ărugnil o ănraot es iş i ruăg uc alaiceps ă rugnil o uc amups ai es .ătis nirp ece rt eS .

91

.etunim ecez b reif eS .cof al etşetocolc e rac apus nî lutecnî uc ănraot eS .e ras enup eS .ănâtnâms o ac ecaf es lutaula dnâc ănâp aniăf uc elăuo no rtsac nu- rtnî ăcae rf eS .eras ,ăniăf irugnil 2 ,ăuo 2 :ieţănruT IEŢĂNRUT UC ĂPUS .67

.ăsam al apus uc csev res eS .ătlum ărutnu nî ăţita rc o- rtnî csenemu r es e rac ,elaocoto r icim eiat es nab nu tâc ăcim ăm rof o uC .ăuod nî eiaodnî es iş uo uc egnu es ,aiaof ednitnî eS .)406 .v( ieţiăt u rtnep ac taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid taula ed eiaof o ecaf es enaosrep 6 urtneP TAULA ED ELEŞOGOG UC ĂPUS .57

.iieţiăt ac lef al b reif eS .eleţă rtăp icim eiat es iş u rtap nî aiaof etşe rutăpmî eS .)406 .v( ieţiăt ed taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid taula ed eiaof o ecaf es enaosrep 6 urtneP ELEŢĂRTĂP UC ĂPUS .47

.ă ro ed t refs nu b reif es iş cim cof ep aţita rc egart eS . rolieţiăt lumu rd ăd es ,etşetocolc dnâc iş ăţitarc o- rtnî apus treif al enup eS .etnianî iam iz o uc iţităge rp eif ăs enib etsE .iţaţniube rtnî if a ed etnianî enib ecusu es ăs ăsal es iş anâm uc roşu ărifse r eS .tiţucsa tiţuc nu uc nif eiat es iş lus ecaf eS .tot ed ecusu es ăs ărăf ,ăcsaecibz es ăs niţup ăsal es iş tiţuc ed iihcum ienu aemiso rg ed eiaof o taula ed asam ep lu roticus uc ednitnî eS .)406 .v( ieţiăt ed taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid ieţiăt ed eiaof o ecaf es enaosrep 8 urtneP IEŢIAT UC ĂPUS .37

.dlac al tuniţ tsof a e rac ămaez ed lutse r iş dnâguăda ,t reif ua e rac nî apus a rpusaed ă raoce rts es iş emârăfs es un ăs ăji rg uc no rtsac nî nup es ,tiumups ed arugnil uc uai es ,atag tnus dnâC .et reif tnus etunim ed icezăuod nÎ .cim cof ai ăb raif ăs ăsal es iş aţita rc ă repoca eS .ăpus nî lumurd ăd es iş şi rg ed atsap nid ăţi rugnil o uc ai es ,etşetocolc apus dnâC .emâ răfs es ăs iş ele e rtnî ăgnita es un ăs eletşulăg tâcnî leftsa ,e ram ed lutsed ăţitarc o-rtnî apus ăraoce rts eS .esao rg inâtnâms ienu aţnetsisnoc ăbia ăs eiube rt atsaP .e ras iş niţup etâc luşi rg enup eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp ,ărutnu ed uas tnu ed ăsa r ă rugnil o uc luo ăcae rf eS .eras ,şirg irugnil 4 ,uo 1 ,ăru tnu uas tnu ărugniI 1 :eletşulăG ŞIRG ED ETŞULĂG UC ĂPUS .27

.eiâmăl aguăda etaop es ăsam al ,tsug ăpuD .ă ro ed etatămuj nî eb reif luze rO .dnuf ed ădni rp es un ăs ac urtnep ,arugnil uc dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ăta ruce rts apus nî t reif al enup es iş ălaps es ,luze ro egela eS .zero ed frâv uc irugnil 3 ;enaosrep 6 urtneP ZERO UC ĂPUS .17

.nif etaiăt ,lejnu rtăp ed izrev eznu rf uc ,tsug ăpud ,etşev res eS .ăpus ed lutse r iş ăguada eS .atag etse ăro ed t refs nu- rtnÎ .işolococ ăcaf es un ăs ac u rtnep ăcetsema es ă rugnil o uc rai ,şirg niţup etâc ănâm o uc ănraot es ,etşetocolc atsaeca dnâc iş ăcim iam ălao o- rtnî ae nid etatămuj ă raoce rts es ,atag etse apus dnâC .şirg ed frâv uc irugnil 4 :enaosrep 6 urtneP ŞIRG ED ĂPUS .07

.eiâmăl ăniţup uc iş uo ed şuneblăg uc ege rd es uas irutinrag işaeleca uc etşev res eS .enrac ed apus al ac lef al ăzaedeco rp es iş ,eielut ăbia un ăs ,enib ae răsap ăţă ruc eS .ăniăg nid uas nopalc nid etşetăgerp eS .)86 .v( enrac ed apus al ac irutavazraz işaeleca ăzaeţniubertnî eS ERĂSAP ED ĂPUS .96

02

.ănâtnâms ăniţup uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es ,atag etse apus dnâc iş ăb raif ăs ăsal es ,e ras ed etşevi rtop eS .tişubănî lutavazraz uc ănue rpmî ,ăpus ed ălao o- rtnî t reif al amaez enup eS .ătis ni rp ce rt es iş b reif es ,anileţ iş iifot rac ăţăruc eS .ielu ed uas tnu ed ă rugnil o uc ăţita rc o-rtnî eşubănî es iş auaedif ac eiat es luzarp iş ailug ,luvoc roM .ănâtnâms ărugnil 1 ,şuneblăg 1 ,eras ,ielu uas tnu ărugnil 1 ,ăcim ănileţ 1 ,iicoljim ifotrac 3 ,zarp ed erif 2 ,eilug 1 ,vocrom 1 ,ăpa l 3 ĂCSAENEPMÂC ĂPUS .28

.tocolc nu ănue rpmî aed iam ăs ăsal es iş enrac ed amaez arpusaed ănraot es ,atag etse dnâC .e ras ed etşevirtop eS .iifotrac iş ăguada es ,t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâc iş ,tocolc nî aed ăs ăsal es ,lutavazraz e repoca ăs tâc ăpa arpusaed ănraot eS .ăcsaenemu r es ăs ărăf ,eiaom es ănâp ,arugnil uc dnâcetsema ,ifot rac ed ărafa ,lutavazraz tot enup es ,lutnu ăţita rc o- rtnî egnicnî eS .iieţiăt ac eiat es iifot rac iş anileţ ,luza rp ,lulejnu rtăp ,luvoc roM .enrac ed ămaez l 2 ,tnu ărugnil 2/1 ,ifotrac 3 ,ănileţ 2/1 ,zarp ed rif 1 ,lejnurtăp ănicădăr 1 ,uicoljim vocrom 1 TAVAZRAZ ED APUS ĂTLA .*

.eiube rt tâc e ras ăguada eS .ăta ruce rts ăpus nî treif al nup eS .işo rg iam niţup eiat es iifot rac rai ,iieţiăt ac nif eiat es luzarp iş lulejnu rtăp ,luvoc roM .enrac ed ămaez l 2 ,iicoljim ifotrac 3 ,zarp ed erif 2 ,lejnurtăp ănicădăr 1 ,uicoljim vocrom 1 TAVAZRAZ ED APUS .18

.apus ănraot es arpusaed rai ,no rtsac nî nup es ,grucs eS .atag tnus etunim 01 nî ;ătitocolc ăpa nî t reif al nup es ,ăniăf nirp roşu uad es ,anâm uc eletşulăg ăzaem rof eS .iifotrac uc ăcetsema es iş repip niţup ,e ras ,aniăf ,luo ăguada es ,lutnu ăcae rf eS .e raotăză r nirp uas tacot ed anişam ni rp ce rt es iş ăjaoc ed ăţăruc es ,iifot rac b reif eS .repip ,eras ,tăpsaorp tnu ărugnil 1 ,ăniăf ărugnil 1 ,uo 1 ,ifotrac g 052 :eletşulăG IFOTRAC ED ETŞULĂG UC ĂPUS .08

.apus ăraoce rts es arpusaeD .no rtsac nî nup es iş grucs es ,tiumups ed arugnil uc tocs es ,atag tnus dnâC .e ras ăniţup uc ,ătitocolc ăpa nî t reif al nup es iş ăniăf nirp uad es ,anâm uc işolococ icim caf es iş ătsap nid aţirugnil uc ai es ,enib ticăr a-s dnâC .luo ăguada es iş cof ep ed ai eS .tiunşibo etpal uc luze ro tâced tlum iam eb reif eS .ăzae răs eS .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o iş eletpal uc t reif al enup eS .luze ro ălaps es iş egela eS .eras ,uo 1 ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,etpal ăcşaec 2/1 ,zero ăcşaec 2/1 :eletşulăG ZERO ED ETŞULĂG UC ĂPUS .97

.esal es un ăs ac u rtnep ,atag etse ec taidemi tivres eiube rT .etunim 01 ăb raif ăs ăsal es ,ă repoca eS .ătitocolc apus taruce rts a-s e rac nî ,e ram ăţita rc o-rtnî ătadoed aiţizopmoc ătaot ănraot es iş ănue rpmî ăcetsema es ,ămups luşubla etab eS e ras ăniţup iş ăniăf ed ănilp ăţi rugnil o uc iruşuneblăg ăuod enib ăcae rf eS .eras ,ăniăf ăţirugniI 1 ,ăuo 2 :lu fuP UO ED FUP UC ĂPUS .87

.iieţiăt iş ac ăpus nî b reif eS .taula ed asam ep ecusu es ăs ăsal eS .ărar ae raotăzăr ep ăd eS .ăcsaecibz es ăs niţup ăsal eS .e rat ed tivi rtop taula nu ecaf es ,etpal ed ărugnil o iş ăniăf ,ăuo niD .eras ,ăniăf g 051 ,etpal ărugnil 1 ,uo 1 :ieţăcerF IEŢĂCERF UC ĂPUS .77

12

ăguada es ,iv res a ed etnianÎ .emârăfs es ăs pecnî ănâp ăb raif ăs ăsal eS .i riţbus iilef nî taiăt luza rp iş elage irubuc iţaiăt iifot rac b reif es ămaez nî rai ,ăraoce rts es t reif etse dnâC .e ras uc ăpa nî lutavaz raz eb reif eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,zarp ed erif 3 ,ănileţ 2/1 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ifotrac g 004 ,ăpa l 3 ZARP UC IFOTRAC ED ĂPUS .88

.tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .nif etaiăt lejnurtăp ed eznu rf iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada eS .amups uc tecnî ăcetsema eS .ănâtnâms ed ănub ărugnil o uc şuneblăg nu etab eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş rol amaez uc ăzaiţbus eS .iţnib reif ăcnî tnus tâc ătis nirp ce rt eS .iţ reif tnus ăcad ăc raecnî eS .ă ro ed etatămuj o ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .e ras iş ăpaec uc ,eleţăcub iţaiăt iş iţaţăruc iifotrac ăpa uc ălao o- rtnî b reif eS .eras ,ănâtnâms ărugnil 1 ,şuneblăg 1 ,ăpaec 1 ,ifotrac g 057 ,ăpa l 3 )ĂMERC( IFOTRAC ED ERUIP ED ĂPUS .78

.nif etaiăt lejnurtăp ed eznu rf ăguada es ,apus iv res a ed etnianÎ .ăb raif ăs ăsal iam eS .işolococ ezem rof es un ăs ac ,apus uc tecnî ăcetsema eS .etocolc ie rt ,ăuod aed ăs ăsal eS .ăpus nid ămaez uc uas ăpa ăniţup uc egnits eS .ăniăf ed ărugnil o enup es e rac etsep ,tnu răm ătaiăt ăpaec o ielu nî uas tnu nî niţup etşejă rp eS .eleţăcub iţaiăt iifot rac b reif es ămaez nî rai ,ăraoce rts es ,treif telpmoc etse dnâC .e ras uc ăpa nî lutavaz raz eb reif eS .eras ,ăniăf ărugnil 1 ,ielu uas tnu ărugnil 1 ,ăpaec 1 ,ănileţ 2/1 ,zarp 1 ,leinurtăp 1 ,vocrom 1 ,ifotrac g 005 ,ăpa l 3 IFOTRAC ED ĂPUS .68

.tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .cof ep ed ătaul apus nî ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ătacub o enup eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş eiube rt tâc ămaez nid ăguada es ,ătis nirp lutavazraz ece rt eS .cim cof al ,ă ro o al ănâp ăro ed irut refs ie rt capac uc ăb raif ăs ăsal eS .enib ti repoca eif ăs tâcnî ,dihcil tâta ămaot es ;iilef iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ,lejnu rtăp ed eznu rf avetâc ,lurăhaz ,ae ras enup es ,eiaom es ăs tupecnî a luvoc rom dnâC .i riţbus iilef nî aenemesa ed ătaiăt apaec uc iş lutnu uc ăţitarc o- rtnî ăşubănî es iş i riţbus iilef nî iivoc rom eiat eS .ăpa uc iamun iş ecaf etaop es ,zac uăr iam lec nÎ .cte e răzam ,lehgna raps ,ădiponoc ,ed rev uas eb aob elosaf ădlip ed ,tavazraz tla treif a e rac nî apa uc ,enrac ed ămaez ed ăspil nî ,ităge rp etaop es ,tavazraz ed elepus etaot iş ac ,ivoc rom ed apuS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,eras ,răhaz ăţirugnil 2 1 ,iram ifotrac 4 ,ăpaec 1 ,vocrom g 005 ,tipot tnu ărugnil 2/1 ,ăpa l 3

nu ănue rpmî aed ăs ăsal es ,ăpus ed lutser ăguada es ,t reif enib etse lutot dnâC .ed rev ătalas ed eznu rf avetâc iş ed rev ebaob e răzam ăniţup ,ăsrucs iş ătraif az rav ăguada eS .ti repoca enib eif ăs tâcnî leftsa ,ăpus ed amaez arpusaed ănraot es ,eiaom es ăs tupecnî a lutavazraz dnâC .nif ătaiăt az rav eb reif es tarapeS .emârăfs es un ăs tecnî ăsnî ,ăd ra es un ăs ac ,ărugnil o uc ăcetsema eS .tivi rtop cof al ăşubănî es iş tnu ed ărugnil 2/1 uc ăţitarc o- rtnî nup eS .tasip lu răhaz iş e ras ed farp nu taguăda a-s ec ăpud anâm uc lutot ăcetsema eS .lutavaz raz tot iieţiăt ac nif eiat eS .enrac ed ămaez l 2 ,eras ,răhaz ăţirugnil 2/1 ,tnu ărugnil 2/1

ăsal eS .e ras ed etşevirtop eS .iţăcub etaiăt iş ăţileip ed etiţăruc eliişo r ăguada iam es e rac al ,apus uc tecnî ăcetsema eS .ielu niţup uc ăniăf nid şatnâ r nu ecaf eS .ădiponoc ed etehcub avetâc iş iţăcub taiăt lulece lvod ,ed rev aelosaf ,ae răzam uc ănue rpmî ,e ras uc ăpa nî ,ălao o- rtnî eb reif es iş iilef lutavazraz tot eiat eS .eras ,ăniăf ărugnil 2/1 ,ielu ărugnil 2/1 ,iişor 3 ,ăcim ădiponoc 1 ,lecelvod 1 ,edrev elosaf ed ănâm o ,erăzam ed ănâm o ,ifotrac 3 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ăpa l 3 IELU UC TAVAZRAZ ED ĂPUS .38

/2

,ăcim ătalas 1 ,erăzam ed ănâm o ,ăcim ăzrav

/

)ĂMERC( IVOCROM ED ĂSAED ĂPUS .58

.etşev res es iş tocolc

1 ,ăpaec 1 ,zarp 1 ,ănileţ ½ ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 TAVAZRAZ UC ĂCSAEZUŢNARF ĂPUS .48

.ănuerpmî etocolc avetâc aed as

tnu nî ătijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .teţo niţup iş ăpa uc no rtsac nu.ăro ed etatămuj ăb raif ăs ăsal eS .eras .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o .ătraif enib etse ae răzam dnâC .iţăcub iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac uc ănue rpmî .ta rapes ătraif ed rev e răzam ed ăuod uas ărugnil o iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .treif al enup l-a ed etnianî .tocolc nî aed ăs ăsal es amaez .rtnî iopa ece rt eS .egela eS .rtnî ăşubănî es iş enib grucs eS .tnu ărugnil 1 .tavaz raz treif a e rac nî ăpa uc ălao o.eras .şuneblăg 1 .şi rg ed ărugnil o tecnî ănraot es ae nî iopa .ăpa l 4 )ĂMERC( EBAOB ELOSAF ED ĂSAED ĂPUS .etalăps şi rcăm ed eznu rf avetâc ăguada es .ebla ănîmăr ăs aC .rtnî nup es .ătacsu erăzam g 004 .ăniăf ărugnil 1 .iţnib reif ăcnî tnus tâc . rol amaez uc eiube rt tâc ăzaiţbus eS .eznu rf uc lejnu rtăp nu iş e ram ăpaec o .tocolc nî ătado ăd iam es iş .ăpa dnâguăda .şuneblăg 1 nu uc ege rd es .atag epao rpa etse dnâC .icrepuic g 005 .şirg ărugnil 1 .ănâtnâms irugnil 2 .u rtap nî taiăt voc rom nu ăguada eS .eras .ăpus ed lutavazraz treif a e rac nî apa uc egnits es iş tnu ed ă rugnil 2/1 nî ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejărp eS .enib ălaps eS .rtnî eb reif es ătalăps iş ăsaela aelosaF .t reif nî tad a ec ăpud e răzam uc alao nî ăguada es aetseca etaoT .repip ed farp nu iş e ras ed farp nu .luşircăm enib ălaps es iş egela eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .eteged e rtnî l-udnivi rts iş elosaf ed bob nu dnâul treif a ăcad ăc raecnî eS .e renit ic repuic gela eS .lu răhaz enup eS .98 .etepsao rp et raof iş .tnu nî ătijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .ănâtnâms uc ege rd es iv res a ed etnianî iş elic repuic ăguada eS .tnu ed ă rugnil 2/1 uc ăţita rc o.etiţăruc tnus ec ărusăm ep .tivi rtop cof al .repip .rtnÎ .edrev ătalas 1 .ăpus ed tavazraz .icim eleţărtăp nî etaiăt .ăb raif iam ăs ăsal es iş elic repuic ăguada eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .tnu ărugnil 1 .ăb raif iam ăs ăsal eS .ă ro ed i rut refs ie rt .lutecnî uc ăcsaezlăcnî es ăs .ăpa l 3 ŞIRCĂM ED ĂPUS .ălao nid amaez uc ăzaiţbus es iş ătis nirp ece rt eS .tnu ăţirugnil 1 .ătis nirp ece rt es .cim vocrom 1 .19 .eiube rt tâc e ras iş .esihcnî ăcnî ăcida .nuja nid taium al ae răzam enup es iş ălaps es .ăpa uc ălao o.ă raoce rts es .nif etaiăt .atag etse dnâc iş ăpus ed tavazraz eb reif es tarapeS .ăpus ed tavazraz .tnu nî etijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .nif tacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăniţup iş repip .etnib reif ăpa ătla ănraot es iş apa egrucs es .edrev ebaob erăzam g 005 .ăpus ed tavazraz .iş ănâtnâms ed ărugnil o uas tăpsao rp tnu niţup ăguada es .ece r ăpa uc cim cof al enup es iş apa ăbmihcs es iz auod A .ătiv res if a ed etnianÎ .29 .cof ep ed ai es ec ăpuD .eiaom es dnâc ănâp tnu niţup uc ăţita rc o-rtnî ăşubănî eS .dnuf ed ădni rp es un ăs ac .apaec .repip .ăpa l 3 ICREPUIC ED ĂPUS ĂTLA * .ătalas ed iş canaps ed eznu rf avetâc iş ae răzam b reif es âpa uc ălao o.şuneblăg 1 .canaps ed ănâm o .meva ăcad .ănâtnâms irugnil 2 .ătraif ăninăls ed eilef o iş lulejnurtăp .luvoc rom ielu nî uas tnu nî niţup csejărp eS .ăninăls ed eilef 1 .cim cof ep ăb raif ăs ăsal eS .ielu ed ă rugnil o uas tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .ăcim ăpaec 1 .eras .ue rem dnâcetsema .eioven etse ăcad .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş t reif a e rac nî amaez uc ăzaiţbus eS .apaec iş aelosaf ătis ni rp ece rt es iş lutavaz raz etaocs eS .ăpa l 4 )ĂMERC( ĂTACSU ERĂZAM ED ĂSAED ĂPUS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .etivi rtop iilef nî eiat es iş ăţăruc es .e ro ăuod epao rpa ăb raif ăs ăsal es iş ăzae răs eS .tocolc nî ăd ec ăpud .22 uc ege rd es .tnu niţup uc iilef taiăt luzarp dnişubănî ităge rp etaop iam eS .ăpa l 3 ICREPUIC ED ĂPUS .rănât et raof eif ăs eiube rt luşircăM .ielu ărugnil 1 uas tnu ărugnil 2/1 .ăpa l 3 )ĂMERC( EDREV ERĂZAM ED ĂSAED ĂPUS .şircăm g 005 .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .iv res a ed etnianÎ .39 .09 .răhaz ăţirugnil 2/1 .rtnî ăşubănî es iş sus iam ac elic repuic csetăgerp eS .a ravămirp eme rved et raof tâced ăsaotsug etse un ăpus ătsaeca aeeca ed .tupecnî al ed etartsăp tsof ua e rac .ielu uas ăcun o tâc tăpsaorp tnu .atag etse dnâC .tnu uc ăţitarc o.e ras .ăpaec 1 .ifotrac 2 .elosaf g 003 .ătav resnoc ed rev e răzam ăniţup .icrepuic g 005 .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .iv res a ed etnianÎ .

răhaz ăţirugnil 1 .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevi rtop es .ece r ăpa uc ălao o.urbmic ed ăţugnerc o .zero irugnil 3 .enib ăb raif ăs ăsal eS .ăniăf ed lusos uc ăcetsema es .ăro ed i rut refs ie rt ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .ielu uas tnu ărugnil 1 .ămaez nî azae rtsăp es iş ă rutinrag u rtnep ădiponoc nid etehcub avetâc pur eS .ăpa ed itşec 3 — 2 uc gnits es iş aniăf iş lutnu ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf csezlăcnî eS .enib ăb raif ăs ăsal es iş luze ro .nuja nid ăpa nî taium şacap ra uc tiucolnî if etaop luze rO .zac tseca nÎ .apus uc ăcetsema es .e ras uc ăpa nî ădiponoc o eb reif eS .ifotrac 3 — 2 treif al ăguada es .ătis ni rp ece rt es atag etse dnâc iş aetnil eb reif eS .ătiv res if a ed etnianÎ .tecnî ăbraif ăs ăsal eS .ielu uas ărutnu .69 .ăniăf ărugnil 1 .e ras ăniţup iş ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş iţăcub eiat es .etpaoc enib iişo r ălaps eS .ăniăf ărugnil 1 .zero g 002 .ătis nirp adiponoc ece rt eS .iţăcub etaiăt iş etalăps eliişo r ălao o.tnurăm ătaiăt ăpaec uc .talăps iş sela luze ro .luio rutsu iş lurăhaz .răhaz ăţirugnil 1 .49 .et reif enib tnus elemugel dnâC .32 .aetnil egela eS .ece r iş ăsaotsug et raof etsE .tavazraz t reif a e rac nî ămaez uc uas enrac ed ămaez uc ăzaiţbus es iş ătis ni rp ce rt es .io rutsu ed ieţăc 3 — 2 .ăti repoca ălao o-rtnî apaec uc ănue rpmî nup es iş iţăcub nî pu r es .apus uc tecnî ăcetsema es iş ălao nid amaez uc egnits eS .eras.79 .tavaz raz treif a e rac nî ăpa uas enrac ed ămaez .tnu ărugnil 2/1 . roşu iam ăb raif ăs ac .ănâtnâms irugnil 2 .etocolc avetâc aed iam ăs apus ăsal es iş ătis nirp cert es .ănâtnâms irugnil 2 .cim cof al .eras ăniţup uc .şuneblăg 1 .eras .atag etse dnâC .enib taium ua-s dnâC .emisărg ed ătaţă ruc enib eiube rt ăzaiţbus es e rac uc ăpus ed amaez .iz auod a ănâp araes ed ăpa nî aets ăs enup es iş ălaps es .ăt raif etse aetnil dnâc tiş râfs al iamun enup es ae ras .tnu ărugnil 2/1 .esaomurf iilug 3 .ăpa l 3 )ĂMERC( IILUG ED ĂPUS .lu răhaz enup eS .etnil g 003 .ăpaec 1 .ăme rc o ac ecaf es luze ro ec ănâp .lejnurtăp ed ătacub o iş cim voc rom nu ăguada es .şuneblăg nu uc iş ănâtnâms ed ă rugnil o uc no rtsac nî egerd eS .iorutsu ed ieţăc 3 .49 ateţer al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS * ETNIL ED ĂSAED ĂPUS .iişor gk 005.ătraif ădiponoc ed eletehcub ăguada es iş ănâtnâms ed i rugnil ăuod uc tutăb şuneblăg nu uc ege rd es .tnu ed ă rugnil etatămuj nid şatnâ r nu ecaf eS .rtnî treif al enup eS .e rugnis ăsal o e rac ep apa nî tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .ăpa uas enrac ed ămaez l 2 .e rat enâmăr leftla .59 .cim cof ep ăb raif iam ăs ăsal es iş adiponoc treif a e rac nî amaez uc ăzaiţbus es .tnu ărugnil 1 .eras .ăniăf ed şatnâr ed col nÎ .şuneblăg 1 .1 IIŞOR ED ĂPUS .89 .rtnî nup eS .ăpaec 1 .ăsaomurf ădiponoc 1 .u rbmic iş io rutsu .lejnurtăp 1 iş vocrom 1 .ăpa l 3 )ĂMERC( ĂDIPONOC ED ĂSAED ĂPUS .ăniăf ărugnil 1 .ănâtnâms irugnil 2 .eras .ifotrac g 003 .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş ătis nirp lutot ece rt eS .e ras ed etşevirtop es .iifot rac iş eliilug ăţăruc eS .dnuf ed ădnirp es un ăs ac dnâcetsema .99 .ărutnu uas ielu niţup uc ăniăf ed ărugnil o-rtnid şatnâr nu ecaf aS .taium ua-s dnâC .ăţafarpus al tacidir lutnu ăzaem rof o e rac ep aţileip ărugnil o uc ai es dnâc nî dnâc niD .ăniăf ed ărugnil o uc .şuneblăg 1 .ănâtnâms ed irugnil ăuod iş şuneblăg nu .enrac ed ămaez l 2 .ielu uas tnu niţup nî tnurăm ătaiăt ăpaec o etşeneblăgnî eS .iişor gk 1 IORUTSU UC IIŞOR ED ĂPUS .ae ras .ăpa l 4 ETNIL ED ĂPUS .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc iş şuneblăg nu uc apus ege rd es .

iriţbus iilef nî eiat es eliiluG .ănâtnâms iş uo uc ege rd eS .ioru tsu ed ieţăc 2 .ătis ni rp tuce rt lucaelvod uc ăcetsema es iş .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .tacot io rutsu ed ieţăc aviţâc iş i rubuc ătaiăt aninăls ărutnu nî csejărp es ta rapeS .io rutsu ed ieţăc aviţâc iş ăpaec o .lucanaps eb reif e rac nî apa uc egnits es iş ărutnu nî aniăf roşu etşejărp es ta rapeS .ăb raif ăs ăsal eS .ăniăf ărugnil 1 .eras .ăniăf ărugnil o .ăpaec 1 .501 .etacot etaot .eras .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş tnu niţup uc ăşubănî es iş iţăcub eiat es .)nuja nid ăpa nî eiaom es luşacap ra( talăps iş sela ze ro ed uas şacapra ed ăcşaec etatămuj ăguada eS .401 .canaps g 005 .ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf tnu nî apaec etşejărp eS .etşetocolc apa dnâc treif al enup es iş ăjirg uc ălaps es .ătis nirp ăcae rt es ăs ă răf .ăpa l 3 ĂZRAV ED ĂPUS .ăpa l 3 ĂPAEC ED ĂPUS .ifotrac g 003 .ăru tnu ărugnil 1 .icim irubuc nî iifotrac rai .eicoljim ăzrav 1 .e tocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .ăpa l 4 )ĂMERC( CAELVOD ED ĂSAED ĂPUS .tavaz raz t reif a e rac nî ăpa iopa ăguada eS .tnu răm azrav eiat eS .lucanaps egela eS .42 .icim eleţăcub nî ătaiăt iş ătraif ed rev aelosaf ăguada es .iv res a ed etnianÎ .eras .rtnî t reif al enup eS .ălao o-rtnî treif al enup es iş ăpa ed eg rucs es .ătis nirp lutot ece rt es .201 .şuneblăg 1 .tnu nî ătijărp eniâp ed iilef 6 .ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .tnu iş ăniăf nid bla sos nu ecaf eS .ăsam al ătiv res if a ed etnianî ăpus nî enup es iş i rubuc nî eiat es .âru tnu uas tnu ărugnil 1 .ifotrac aviţâc iş iilug avetâc ăţăruc eS IILUG ED ĂPUS ATLA * .atag etse dnâC .sar nazemrap uc ăta răserp eniâp ed ăţuilef o etâc enup es iiruf raf nid iepus arpusaeD .iinişam aenig ram ep aţita rc egart es .şacapra uas zero ăcşaec o .tocolc nî ăd dnâC .iţăcub iţaiăt iş iţaţăruc iifotrac .enrac ed ămaez uc .eiublăg e raoluc o taul ua aniăf iş apaec dnâc iş ue rem ăcetsema eS .ăpa l 3 ĂTALAS ED ĂPUS .cof al apa enup eS .ăpa l 3 )ĂMERC( CANAPS ED ĂSAED ĂPUS .aninăls tijărp a-s erac nî aiagit nÎ .şuneblăg 1 .ăpa l 4 )ĂMERC( EMUGEL ED ĂSAED ĂPUS .tnu irugnil 2 .ănâtnâms irugnil 2 .ăuo ăuod nid ătiunşibo ătelmo o ecaf es .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ălao o.etalas 6 .ăţafa rpus al iulutnu ae racidir ni rp arpusaed ăzaem rof es ec aţileip ă rugnil o uc ai es pmit nî pmit nid .tnu ed ărugnil o uc cof al enup es iş iriţbus et raof iilef nî apaec eiat eS .ăuo 2 .e ras ăguada es .i rubmâs ed iş ăjaoc ed lucaelvod ăţăruc eS .ăpus nî nup es .uunitnoc dnâcetsema .tnu nî eniâp ed eliilef csejă rp es pmit e rtnî .teţo niţup aguăda etaop es ăţni rod ăpuD .iilug ed ame rc al ac lef al apus etşetăgerp eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ădiponoc ulpmexe ed .epec 2 .ăninăls g 05 .atag etse dnâc iş e ras ed etşevi rtop es .ănâtnâms ăniţup iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .tavazraz tla t reif a e rac nî âpa ăţni refe rp ed uas ăpa arpusaed ănraot eS .etnib reif ăpa uc .iişor g 052 .ăpa ăniţup uc taiţbus .ăniăf ărugnil 1 .ănâtnâms irugnil 2 .ăpaec 1 .ănâtnâms uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .enib iam tlum .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş e ras enup es .tnu ărugnil 1 .cim cof al ăro ed etatămuj eb reif eS .eras .ăpaec g 052 .canaps uc alao nî luşatnâr ănraot eS .301 .iţăcub etaiăt etalas avetâc iş .aedif elosaf ed ănâm o .cte elosaf .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş ătis nirp ece rt eS .caelvod g 005 .etpaoc enib iş esaomu rf iişo r ăguada es .aniăf ăguada es .tăpsao rp tnu niţup iş .uas ăpa uc gnits es .ăro ed t refs nî tecnî ăb raif ăs ăsal es iş e ras enup eS .io rutsu iş e ras .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc ege rd eS .eiaom es ăs epecnî dnâC .eras .ioru tsu ed ănâţăpăc 1 .001 .tnu irugnil 2 .101 .etse răpo es .ăcsaeneblăgnî es ăs eiube rt uN .ănâtnâms irugnil 2 .

eiube rt tâc ăb raif ăs ăsal eS .ăpa nî .211 .iieţiăt ac ătaiăt az rav ăguada es .601 .lejnurtăp 1 .auaedif ac ătaiăt ălcefs ăniţup iş ăguada es iş tnurăm taiăt lutavazraz tot enup eS .leim ed enrac ed iţăcub iş lupac e ras uc ăpa nî b reif eS .011 .etivi rtop iţăcub aenrac eiat eS .ăpus ed tavazraz .voc rom enup eS .cebreb ed enrac g 057 .ăpa l 2 ĂCSAENĂRAŢ ĂBROIC .ăniăf ărugnil 1 .amups ai es iş enrac ed eliţăcub b reif eS .şrob l 1 .amups ai eS .şrob l 1 .ta ruce rts iş tarapes treif luş rob ănraot es .talăps iş sela ze ro ed i rugnil 3 — 2 iş nif etaiăt ed rev ăpaec ed izoc .e ras ed etşevirtop es .ăpaec 1 .irubuc etaiăt eniâp ed iilef 6 .ra răm ed iş lejnu rtăp ed .rtnî treif al enup es iş etivi rtop iţăcub nî ăcav ed aenrac eiat eS .901 .ăpa uc ălao o.iişor 2 .eras .lutavazraz emârăfs es as ă răf .ănâtnâms irugnil 2 .iţui .ăţaed rev .ăcsaenărăţ abroic al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .tecnî dnâcetsema luş rob ănraot eS .zero irugnil 3 .ăpa l 3 NEMIHC ED ĂPUS .ăpa nî eb reif eS .ăpus ed tavaz raz iş nemihc ed ărugnil o ăpa nî eb reif eS .ăro ed t refs nu b reif eS .701 EBROIC .i ro ie rt ăuod ed amups ai es .lejnurtăp ed ăznu rf o ăguada es iş .e ras enup eS .111 .eras .lutavaz raz eb reif e rac nî alao nî ă raoce rts es iş ş rob l 1 eb reif es tarapeS .icim ied ra csev res es ab roic uc ătadO .tnu ărugnil 1 .)naetşuel .rarăm( ăţaedrev .ăpa l 2 LEŢIV ED ĂBROIC .sarg iedra 1 .iişor g 005 .e ras ed ătsug eS .lejnurtăp .tnu nî ătijărp eniâp ed irubuc uc etşev res eS .ăcim ăzrav 4/1 .ăţaedrev .ălcefs ăniţup sulp nî .ăcav ed enrac gk 1 .ta rapes ătavlozid eiâmăl ed e ras eioven al ăguada es .801 .ănâtnâms ed irugniI 2 .tnu răm taiăt lutavazraz tot iopa ăguada eS .e tocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .luze ro ăb raif ăs ăsal eS .şrob l 1 .azrav tiş râfs e rps iş iţăcub ătaiăt ărăcuţ aelosaf .eliişo r iş iifot rac .lejnu rtăp ed ănicădă r o iş .ăpaec 1 .ta rapes t reif luş rob ăguada eS .lejnurtăp 1 .vocrom 1 .edrev ăpaec ed izoc .ăb raif ăs epecnî dnâC .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC ĂCSAESUR ĂBROIC .leim ed enrac gk 1 .lunemihc eb reif es e rac nî apa etşeiucolnî es ăcad ăsaotsug iam etse apuS .csenărâţ luş rob al ac lef al aenrac eb reif eS .vocrom 1 .etreif tnus dnâC .tnurăm ătaiăt ăpaec iş ăz rav ăniţup .ărăcuţ elosaf ănâm 1 .e ras .ifotrac 2 .eras .tocolc nî ăd ec ăpuD .e ras ed etşevi rtop eS .vocrom 1 .tnu răm etaiăt ăcim ăpaec o iş lejnu rtăp nu .ănâtnâms ed irugnil ăuod iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es iş u rca ed ătsug es .nohrat ed uas naetşuel ed eznu rf ăguada eS .ăb roic nî roletşulăg lumurd ăd es iş ăţirugnil o uc uai eS .tnu răm taiăt sa rg ied ra nu iş eliişo r .ănileţ 2/1 .ăsao rg ănâtnâms o ac enived aiţizopmoc ec ănâp ăniăf ăguada es iş e ras enup eS .voc rom nu :ăguada es iş amups ai es .ăpa l 2 LEIM ED ĂBROIC .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc luşuneblăg no rtsac nî enib etab eS .u rca ed etşevirtop es .ăme rc o ac ecaf es ănâp .ătaruce rts amaez uc egnits es iş tnu ed ărugnil o uc ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejărp eS .etşetocolc dnâc .i rut refs ie rt ep ăt raif etse aenrac dnâC .iişo r ed noilub ed ă rugnil o uas .eras iş ăţaed rev .şrob l 1 .ăpa l 2 CEBREB ED ĂBROIC .eras .lejnurtăp 1 .uo nu uc ârutnu ed uas tnu ed ărugnil o ăcae rf es :rotămru lulef nî etarape rp etşulăg enup top es ze ro ed col nÎ .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .enib .şuneblăg 1 .etşev res eS .52 ERĂSAP ED ĂBROIC .lejnu rtăp nu iş voc rom nu uc .ăcim ăzrav 2/1 .tarapes treif luş rob ăguada eS .ănâtnâms iş şuneblăg uc egerd eS .şuneblăg 1 .enrac ed ămaez uc .nemihc ărugnil 1 .

zero irugnil 2 .tirocăr a-s ec ăpud iş atrub etaocs eS .ăpa l 5.711 .lejnu rtăp nu .şuneblăg 1 .leim ed ab roic ac lef al ecaf eS .amups ai eS .nifad ed iof .ăcsâg ed eiatnurăm .eb reif lutavaz raz iş aenrac dnâc ălao nî ănraot es e rac .e ras .zero irugnil 3 .eţnimes ărăf iş iţăcub etaiăt eliişo r iş nif etaiăt lejnu rtăp iş rarăm .ănileţ ăniţup .lejnu rtăp nu .etnianî iam )niţup treif( ti rolfnî iş talăps .ăpus ed tavazraz .ăpus ed tavazraz .işo rg iam ieţiăt ed ăm rof nî eiat es .şrob l 1 .rtnÎ .iruşuneblăg 2 .iriţbus iam .ănâtnâms irugnil 2 .leţiv ed roicip nu iş ătrub ed gk 1 .ălao nid amaez uc tecnî ăcetsema es iş eiâmăl ed etatămuj o uas niv ed teţo ed irugnil ăuod uc eli ruşuneblăg tab eS .ăpus ed tavazraz .tivi rtop cof al enib ăb raif ăs ăsal eS .ănâtnâms irugnil 2 .eras .ăţaed rev ăguada es iş iecelvod uc alao nî ăraoce rts es .nif ătacot apaec .ăţaedrev .uo 1 .nifad ed iof 2 .enib s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc ănue rpmî ănişam nirp ece rt es aenraC .ăpaec 1 .ta ruce rts iş ta rapes treif luş rob ănraot eS .gk 1 ed mac erăsap 1 .1 ECAORTOP ED ĂBROIC .ăţaedrev .ăpa 1 4 )AEBMIHCS( ĂTRUB ED ABROIC .ăţaedrev .ăpa l 5.uo nu .voc rom nu t reif al nup eS .tnu răm etaiăt etaot .iv res a ed etnianÎ .vocrom 1 .elipi ra b reif eS .eras .cof ep ănup iam es ăs ă răf etşev res eS .eras .ăb roic nî t reif al nup es iş ădu anâm uc icim e raoşi rep caf eS .eniâp ed eilef 1 .ătacot ăcim ăpaec o .611 .ăpus ed tavazraz .nacruc ed uas .lutavazraz uc ănue rpmî treif al enup es enrac al ed samăr lusO .ălao o.enrac ed gk 005.elebal .ecao rtop ed ab roic aL .teţo irugnil 2 .eras .1 RĂNÂT IUP ED ĂBROIC .luzero ăguada es .ăpa l 2 ERAOŞIREP ED ĂBROIC .e ras uc ăpa nî t reif al nup eS .ătrub gk 1 . repip ed ebaob .repip ebaob 01 .e ras iş ăţaed rev .411 .repip .sela .enib ăb raif ăs ăsal es iş .u rtnuănî csebocs es iş ăuod nî eiat es .ăzrav ed amaez eb reif es tarapeS .edrev ăpaec ed izoc .ănâtnâms irugnil 2 .lejnurtăp 1 .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .ze ro niţup ăcetsema es iş .enib s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim .lejnu rtăp nu .ăb raif ăs epecnî lutavaz raz dnâC .lupac .iv res a ed etnianÎ .ele raoicip .ăpaec 1 .ăjaoc ed da r es .0 nid arutulpmu ecaf eS .voc rom nu ăguada eS .zero irugnil 3 .ebla nîmăr ănâp e ras uc ăţăruc es iş epa etlum iam nî ălaps eS .rtnî nup eS .luş rob eb reif es tarapeS .talăps iş sela luze ro .1 .tavazraz ed apus nî b reif es e rac .eiube rt tâc e ras iş tnu răm etaiăt ăpaec ed izoc avetâc .ănâtnâms ed i rugnil ăuod uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .ăzrav ed ămaez l 5.leţiv ed roicip 1 .uo nu .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş t reif ua e rac nî amaez ă raoce rts es .enrac nid ărutăcot o ecaf eS .311 .ăpaec o .iişor 3 .iţăcub taiăt luiup ăguada es . roicip ep ed aenrac iş aenemesa ed .enrac al ed enâmă r ec luso iş .treif al aenemesa ed nup es e rac .voc rom nu .voc rom nu t reif al nup es ătitocolc ăpa uc ălao o.nif etaiăt ed rev rarăm iş lej ru rtăp ăguada eS .e raoşi rep caf es .şuneblăg 1 .ă rutulpmu enâmă r iam ăcaD .irenit iecelvod esaş tulpmu u rtnep gela eS .iişor 2 .511 .ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .lutacif iş atopip .e ras iş iirubmâs socs ua-s il a ro răc eliişo r .ed rev ăpaec ed elizoc .şuneblăg 1 .tivi rtop cof al ăbraif ăs ăsal eS .enrac g 005 :eraoşireP .eras .zero irugnil 3 .tnurăm ătaiăt ăpaec o iş lejnu rtăp ed ănicădă r o .irenit iecelvod 6 sulp .sus iam ac iţătitnac işaelecA IŢULPMU IECELVOD ED ĂBROIC .ăgaertnî ăpaec o iş lejnu rtăp nu .ăpa l 2 .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş anileţ ed t refs nu .ăpaec o .ănâtnâms uc tutăb şuneblăg nu uc egerd es iş ăb roic nid luso etaocs es .nif ătaiăt ăţaed rev ăguada es .şrob l 1 .ăzrav ed ămaez uc tiucolnî etse luş rob .talăps iş sela luze ro ăguada es .e ras enup eS .nac ruc ed uas ăcsâg ed atopip iş lutâg .e ras ed etşevi rtop eS .taruce rts iş tarapes treif luş rob .voc rom nu uc .62 .repip .etivi rtop iţăcub nî etaiăt .uicoljim iup 1 .ăţaedrev .ab roic uc tecnî ăcetsema es iş ănâtnâms uc luşuneblăg etab es no rtsac nu-rtnÎ .şrob l 1 .iiece lvod ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uC .

ăpa l 3 EBAOB ELOSAF ED ĂBROIC .e ras .ăb raif ăs tupecnî a dnâC .ăţaedrev .lejnu rtăp .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ĂBROIC .tnu răm ătaiăt ăpaec o .taruce rts iş tarapes t reif luş rob .ăpa l 2 IECELVOD ED ĂBROIC .e ras iş .taruce rts iş tarapes treif luş rob enup es .ătraif epao rpa etse alcefs dnâC .tarapes t reif luş rob ăguada eS .ş rob l 1 ."edrev elosaf ed abroiC„ l ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .iţăcub nî ătaiăt aelosaf ăguada eS .işomurf iecelvod 3 . rarăm .811 .rtnÎ .niţup tirocă r a-s ec ăpud iş etrap o al alao ăd es .atag etse ab roic dnâc .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu .etşeşornî es ab roic iş ălcefs nid ae raoluc esei ănâp .t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâC .ta rapes t reif luş rob ăguada es .tivi rtop iţaiăt iş iţaţă ruc iiecelvod .ănâtnâms iş uo uc ăsae rd ab roic etşev res es iş ădu rc alcefs uc ae raotăruce rts etaocs eS .021 .etnib reif tot ăpa ătla uc apa ăbmihcs es .421 .ăpaec ed izoc .iişor 2 .ătitocolc ăpa uc ălao o.lejnu rtăp .ă ro ed t refs nu eniţ eS .tlum ae rp ăbraif un ăs ăv resbo es iş e ras ed etşevi rtop eS .iişor g 002 .sus iam ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .e ras ed etşevi rtop eS .ămaez uc ăti repoca eif ăs e raotă ruce rts nid alcefs tâcnî leftsa .ze ro irugnil 3 .rtnî b reif eS .ătacsu elosaf g 003 .ifotrac g 052 .ige rtnî lejnu rtăp nu iş voc rom nu .eţnimes ed etaţă ruc eliişo r iş .irubuc nî iţaiăt .ed rev ăpaec ed izoc .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal eS .ălao nî ădnufuc es iş enao racam ed ae raotăruce rts nî )ădu rc( ăsa r ălcefs enup es .rtnî eb reif es iş iieţiăt ac eiat es .etocolc avetâc tad a ec ăpuD .ăniăf ărugnil 1 iş ielu ărugnil 1 uas ănâtnâms irugnil 2 iş şuneblăg 1 .iicoljim iişor 3 .e ras .tocolc nu aed iam ăs ăsal eS .ătlum ăţaed rev iş e ras enup eS .ăpaec o iş lulejnu rtăp .taruce rts iş ta rapes t reif luş rob iş nif etaiăt rarăm ed iş lejnu rtăp ed eznu rf ăguada eS .ănâtnâms iş uo uc ăsae rd uas ălpmis iv res etaop eS .şuneblăg nu .ta ruce rts iş ta rapes t reif luş rob ăguada es ."edrev elosaf ed abroiC“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .tnurăm etaiăt etaot .iforac g 052 .luvoc rom ăpa uc ălao o.rtnî t reif al nup eS .ăsarg elosaf g 052 EDREV ELOSAF IŞ IFOTRAC ED ĂBROIC .şrob l 1 .eras .72 .ănâtnâms ăniţup iş şuneblăg nu uc ege rd es uas ielu uc ăniăf ed şatnâr niţup aguăda etaop es ăb roic aL .g 005 ed mac ălcefs 1 ĂLCEFS IŞ IFOTRAC ED ĂBROIC .t reif al aelosaf enup eS .voc rom nu treif al nup es .ănâtnâms irugnil ăuod .ănâtnâms uc iş uo uc ăsae rd uas ălpmis etşev res es iş lulejnurtăp iş luvoc rom etaocs eS .sa rg ied ra nu .ăţaedrev .ae ras enup es .naetşuel .eişo r .ra răm :aţaed rev iş eliişo r .atag epao rpa etse dnâC .ăţaed rev uc ănilp ăcnâda eiruf raf o .ănâtnâms uc ăsae rd ăsaotsug iam etsE .iriţbus iţaiăt iş iţiţă ruc iifot rac ăguada es .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu uc ălao o.ed rev lejnu rtăp iş ra răm niţup iş eliişo r .emârăfs es ăs iifotrac pecnî ănâp ăb raif ăs ăsal eS .ăsarg elosaf g 005 .ăsaomu rf e raoluc o ăbia ăs me rv ăcaD .t reif etse lutavazraz dnâC .ăpa l 2 ĂŢAEDREV ED ĂBROIC .ăpa uc ălao o.şrob l 1 .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş lejnurtăp nu .ed rev ăpaec ed izoc .alcefs ăţăruc eS .rtnî t reif al nup eS .ăpus ed tavazraz .ăpus ed tavazraz .naetşuel .ăpa uc ălao o.tnu răm ătaiăt ăpaec o iş lejnu rtăp nu .ăţaed rev .221 .eiaom es ăs epecnî lutavaz raz dnâC .ăpus ed tavazraz .ăţaedrev .121 .etivi rtop iţăcub nî iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ăguada es .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .ăpa l 2 EDREV ELOSAF ED ĂBROIC .iţaţăruc iifotrac ămru al iş iţăcub nî ătaiăt ăsa rg aelosaf ăguada eS .emâ răfs es un ăs iiecelvod ac urtnep .911 .şrob l 1 .ăţaed rev .sarg iedra 1 .321 .răhaz ăciţăcub 1 .eras .voc rom nu ăguada eS .tnurăm etaiăt etaot .

ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş cse răpo es .şrob l 1 .ielu ed ărugnil o uc ătacot ăpaec o etşejărp es ta rapeS .ănrai urtnep iţacsu iţe rub uc uas .e ras ed etşevi rtop eS .rtnî b reif eS .rez l 2 .şrob l 1 .tarucerts iş tarapes treif luşrob ăguada eS .tnu răm ătaiăt ăpaec o ăguada eS .pac al ed rama luso etaocs es .ăpa uc ăsnits iş .tnurăm iţaiăt ifotrac aviţâc t reif al enup top es .iţerub g 005 .treif enib etse lutot dnîc iş tnurăm etacot lulef tot ed iruţed rev ăguada eS .ăpa l 1 ACŞUBRÂS .lejnurtăp .ialăm ărugnil 1 .bmu rop ed epu rc uas ze ro .ălaps es .ze ro ed col nÎ .ănâtnâms uc ăsae rd uas ălpmis etşev res es iş tocolc nu aed iam ăs ăsal es .iciz ru ed luş rob al ac lef al ăunitnoc es iş t reif al enup es .82 etşevirtop es iş amups ai eS .921 .rtnî .talăps iş sela luze ro dniguăda .ăpaec 1 .voc rom nu .eras .eras .721 .işomurf ifotrac 2 uas zero irugnil 3 .ăţaedrev .naetşuel iş tsug ăpud .ălcefs ed eznurf .ăpa nî nuja nid iţaium eiube rt iţacsu iibirh iş aenemesa eD .ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş bmurop ed epu rc ed ei ruf raf o ălaps eS .eras .ăpa l 2 IŢERUB ED ĂBROIC .aeras .ătacot ăpaec o.521 .eivetş g 005 .ăţaedrev .eiaolp nî tamut ialăm ed ărugnil o ăguada es iş tocolc nî uon nid aed ăs ăsal eS .aivetş egela eS .voc rom nu tnurăm eiat eS .icav ed ieznârb luta ruce rts al ed samăr lu rez ănraot es .e ras ed etşevirtop eS .ielu ărugnil 1 .)adaoc iş lupac nup es ăb roic al rai .e ras ed etşevirtop eS .ăpus ed tavazraz .t reif etse lutot dnâC .tlum tuniţ eif ăs ă răf .talăps iş sela luzero iş lurăhaz .luşirg ac .şrob l 1 .aniăf enup es .işonăm reiv eif un ăs iiţerub gela eS .ăpa l 2 PARC ED ĂBROIC .)g 006 mac( parc ed iţăcub 6 .bmurop ed epurc ed ăcnâda eirufraf o .ăpa o-rtnî iamun ălaps iam es .ăniăf ărugnil 2/1 .iţe rub ed ab roic iş ac lef al ecaf eS .t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâc iş iţăcub eiat eS .tnurăm etaiăt .uicoljim vocrom 1 .eras .131 .ăpa l 2 EIVETŞ ED ĂBROIC .tarapes t reif luş rob enup es .eleţam socs ua-s i iş tacetnips tsof a ec ăpud rai .ăb raif ăs tupecnî a dnâC .iifot rac iş b reif es ec ăpuD .tavaz raz uc alao nî nup es iş tnurăm iam uas ăuod nî eiat es .iţreif tnus dnâC .tarapes t reif luş rob ăguada es .e racnâm ătla urtnep uas tijă rp u rtnep gela es esaomu rf eliţăcub iecibo ed( ălao nî eletşep iş enup es .ăpaec o iş ra răm .ădobol ed eznurf ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup eS .şrob l 1 .atag etse ab roic etunim avetâc ăpuD .etivi rtop iţăcub nî iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ăguada es .031 .e rudăp nid işeluc tsof ua muc .ifotrac g 003 .etocolc avetâc ănue rpmî aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .821 .şacap ra ed uas ze ro ed ănâm o iş t reif al es-udnâguăda .tocolc nu aed iam ăs ăsal es iş ab roic uc ăcetsema eS .rarăm .nuja nid taium al nup es iţacsu iiţe ruB .luparc ăţăruc eS .”ăţaedrev ed abroiC“ al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ICIZRU ED ĂBROIC .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu .ăbraif ăs ăsal eS .ăpus ed tavazraz .ăpaec 1 .ăpa uc sav nu.şatnâr niţup aguăda etaop es tsug ăpuD .ăniăf ăniţup uc ielu nî ătijă rp .621 .tarapes treif luş rob ănraot es .zero irugnil 3 .ăpa l 2 BMUROP ED EPURC ED ĂBROIC .ăpa uc egnits es iş etşenemu r es .ăpa nî nuja nid taium etse ăcad roşu iam eb reif e rac .ăpa uc ăbraif ăs nup eS .iţerub ed abroic al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS )ICRĂTĂNÂM( IBIRH ED ABROIC .ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .eras .edrev ăpaec ed izoc .ăpa uc ălao o.e renit icizru gela eS .tivi rtop cof al ăb raif ăs ăsal eS .aţaeclud ăsai i-un ăs ac .iţepsao rp iiţerub uc ităge rp etaop es ab roiC .rtnid tucăf .ănâtnâms ed ărugnil o uc iş şuneblăg nu uc ăsaerd uas ălpmis etşevres eS .ăpaec .lejnu rtăp nu .lejnu rtăp .

v( canaps ed lue ruip etşetăgerp eS .t reif al apa enup eS .eiube rt ăcad ăpa dnâguăda .ăţaedrev .etnib reif tipot tnu ănraot es ele etsep iş ăsam al etiv res if rov e rac uc airuf raf ep ăzaşa es .eţam ed iţnu răm iiroşitşep ăţă ruc eS .teţo niţup aguăda etaop es treif aL .etnib reif etpal uc egnits es iş tnu nî ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejă rp es :ăniăf ed sos lu rotămru ecaf eS .arugnil uc ue rem ăcetsema eS .ăpa uc ălao o.lejnurtăp .ta ruce rts iş tarapes treif luş rob enup es .etpal l 2/1 .ăji rg uc tocs eS .tnu răm etşep ed ab roic iş ecaf es lef aL .ădacs ăs ac .eiube rt tâc ăb raif ăs ăsal eS .eras .ăpaec .ăţitarc nî lumurd ăd es il iş ăcim ăraoi ruf raf o.amups ai es .tnu uc ăsnu .ăniăf ărugnil 2/1 .ăzrav ed ămaez l 3 ĂZRAV ED ĂMAEZ UC ETŞEP ED ĂBROIC .ăzaelugaoc es luşubla ec ănâp .pac e rps ădaoc al ed i-udnâgnârts .731 .ăti ruăg .ădnirp es un ăs ac pmit nî pmit nid ăcetsema eS .tpocsăr eif ăs luşuneblăg ac ă răf .631 .etpal l 2/1 .elăuo ăcsae rătnî es un as iş sus ed tlum iam ărudlăc ăbia ăs ac ratărg ep ăzaşa eS .ănaosrep ed ăuo 2 csetocos es iecibo eD ITŞENÂMOR IRUIHCO .ăuo 6 ĂZNÂRB UC IRUIHCO .e ras ărăf .izlos ua iş iram tnus ăcad rai .etrap o al iam ega rt es iş aţitarc ă repoca eS .etşe tocolc apa dnâC .işo lococ ecaf es un a u rtnep .etunim ie rt niţ eS .âniăf ărugnil 2/1 .izlos ed iş ăţă ruc es .rarăm( tnu răm ătaiăt ăţaed rev tsug ăpud ăguada es iş e ras ed etşevirtop es .ăpus ed tavazraz .repip ed farp 1 .331 .e ras ed .1 .eniâp ed eliilef tnu nî csejă rp es tarapeS .tnu ărugnil 1 .ămups etutăb i ruşubla ăuod uc ăcetsema es .so rg ed lutsed etse lusos dnâC .etivi rtop iţăcub nî taiăt iş tiţăruc eletşep enup es .tnu ărugnil 1 .e ram ed lutsed eif ăs eiube rt aţitarC .voc rom :tnu răm taiăt tavazraz uc eb reif eS .ăro ed etatămuj o iinişam aenig ram ep tecnî ăb raif ăs ăsal es iş repip ed farp nu iş e ras enup eS .531 .emâ răfs es un ăs ac roşinib .eras .i rat etatămuj elăuo b reif eS .ăcsaetocolc iam un ăs tâcnî leftsa .canaps ed lue ruip ănraot es arpusaeD .i ruşubla 2 .cte nohrat .cof al ătnetsize r ălcits ed ei ruf raf o.canaps gk 005.rtnî eb reif es iş ăpus ed tavazraz tlum tnurăm eiat eS .tnurăm ătaiăt ăţaed rev ed ănâm o iş muce rp .ădlac uas ece r etşev res eS ."parc ed abroiC„ al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS )IŢNURĂM IROŞITŞEP( ICITIHC ED ĂBROIC .etnib reif .lejnu rtăp .ăzrav ed amaez ă rca ed etşevi rtop eS .rtnî .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăsa r aznâ rb uc ărase rp es .ăniăf ărugnil 1 .cim cof ep .atag epao rpa etse dnâC .tnu ărugnil 1 .etşep g 006 .iznucs iiţe rep uc ăţitarc o.ăpa ed u rtil nu al ărugnil o .92 .treif ed elăuo iş ac etepsao rp ed tâta tot eif ăs eiube rt itşenâmo r iruihco u rtnep elăuO .rtnî ăzaşa es iş irat etatămuj elăuo b reif eS .eras .ăuo 6 ĂUO ED UELFUS .emisă rg nî ătijărp ăpaec uc iş iv res top eS .tocolc nu ănue rpmî aed iam ăs ăsal eS .ătacot ăţaed rev ed ănâm o ăguada es .tavazraz uc apa nî t reif al nup es iş ălaps eS .ăuo etsep ănraot es .atag epao rpa etse dnâC .ătijă rp eniâp ed eilef o etsep lunu etâc ăzaşa es iş ăţăruc es .).)404 .emâ răfs es un ăs ac tlum ae rp eb reif es un eletşeP .231 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .iuluşuneblăg lu ruj nî lage ezelugaoc es ăs iş ăpa nî e rifse r es un ăs luşubla ac ătuja e rac .ăpa nid esaocs roşu if ătaop ăs iş etiusehgnî ăb raif un ăs elăuo ac u rtnep .atag epao rpa etse dnâC .rtnî dnâr ep elăuo g raps es .ătal ă rugnil o uc .e ras iş tarapes t reif luş rob ăguada eS .431 ĂUO ED IRĂCNÂM .ăsar ăznârb irugnil 3 .ăuo 6 CANAPS UC ĂUO .eniâp ed iilef 6 .

tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o etâc e raceif nî enup es iş ănişam ep ele raoiruf raf ăzaşa eS .rezirap ed iilef 6 .csev res es iş rotpuc al etunim avetâc uad eS .ăraoiruf raf nî ăji rg uc elăuo g raps es .etpal ed e ram ăcşaec o uc snits .eras .ăpa ed s rucs enib luo ăzaşa es a rpusaeD .rezirap ed eliilef ăzaşa es iş eiagit o-rtnî ărutnu egnicnî eS . rotpuc al uad es iş )36 .itşenîmo r i ruihco csetăgerp eS .ăniăf iş tnu nid bla sos nu ecaf es ta rapeS .iţnib reif csev res eS .tnu ărugnil 2/1 .iişor g 005 :sos urtnep .uo nu etâc egraps es e rac nî .răhaz ăţirugnil 1 .ăpa nî eliruihco csetăge rp es pmit tseca nÎ .eras .141 .rtnî ăzaşa es .ăsa r ăznârb ătla uas nazem rap ăguada eS .ige rtnî tarăpaen eif ăs eiube rt rezirap ed eliilef .tnu uc ăsnu eiruf raf o ep ăzaşa es iş grucs eS .ădnirp es ăs pecnî eliruihco dnâC .v( iişo r ed sos nu arpusaed ănraot es .ăuo 6 BIUC NÎ IRUIHCO .ănileţ ed ăznurf 1 .ăuo etsep lusos ănraot eS .e ras ed farp nu iş tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o etâc e raceif nî enup es .ăniăf ărugnil 1 . rotpuc al etad eif ăs ă răf taidemi iş iv res top eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .eniâp ed iilef 6 .tnu nî tişubănî iş auaedif ac taiăt za rp ed rif nu ăsnî enup es ăznâ rb ed col nî .ăuo 6 ĂNÂTNÂMS UC CAPAC AL IRUIHCO .tăpsaorp tnu ed ărugnil o .ăuo ăuod enib iamun ăpacnî ăs ac ătivi rtop eif ăs eiube rt ieiruf raf aemirăM . rolenaos rep lu rămun uc lage eif ăs eiube rt role raoiruf raf lu rămuN . rotpuc al ăd es iş sar nazemrap uc ărase rp es .ărutnu ărugnil 2/1 .elirubiuc enib ăsai ăs ac u rtneP .uo nu etâc e raceif nî ăpacnî ăs ac .ăuo etsep ănraot eS .eras . rolăuo lutcepsa ăcirts e rac .rotpuc al niţup uad eS .egnârts es ruje rpmid aţileip .etunim icnic lusos ăb raif ăs ăsal eS .ăuo 6 ETAMOT NÎ IRUIHCO .etunim 5 — 4 ănişam ep niţ eS .biuc iunu am rof dnâul rezi rap ed ailef .atag tnus ec ătadnî .341 .sus iam ac bla sos nu ecaf es ta rapeS .ednucs elinig ram uc ăm rof ărugnis o ăsnî es-udnâţniube rtnî sus iam tată ra a-s muc aşa capac al eli ruihco csetăgerp eS .ăcun ed etatămuj o tâc .ăcnuş ed icim eţuilef 6 .tnu ărugnil 2/1 .cof al ătnetsize r .esaomurf iişor 6 .931 .tnu nî ătijă rp eniâp ed eilef o ep .041 .atag tnus eli ruihco dnâc ănâp ănişam ep niţ es iş e ras ăniţup uc luşubla ă rase rp eS .itşenâmo r iruihco caf eS /2 ăznârb ărugnil 1 .ă rudlăc aL .s rucs enib uo e raceif ăzaşa es cof al ătnetsize r eiruf raf o eP .ănâtnâms irugnil ăuod .ăuo 6 IIŞOR ED SOS UC IRUIHCO .cof al etnetsize r eţiăgit nî uas e raoiruf raf nî csetăge rp es capac al eliruihcO .iilef nî lu rezirap eiat eS .ătalas ed eznurf avetâc .iram ed lutsed iş edeten iişo r elegăltăp gela eS .ănaosrep eraceif urtnep ăcun ed etatâmuj o tîc tnu iş ăuo 2 csetocos eS CAPAC AL IRUIHCO .tipot a-s lutnu dnâC .zeim ed cselog eS .rotpuc al etunim icnic ăd es iş ăsar ăznâ rb ărase rp es .sotpăl enived luşubla ec ănâp . ruje rpmî ătalas ed eznu rf ed ărutinrag uc eiruf raf ep ăzaşa eS .03 .şubla ep iamun ăniţup enup es e raS .esaoicibla emru ăsal şuneblăg ep ece raoed .etpal uc itşec 2 .cim cof al .ătnâb reifnî es ănâp niţ es iş .zarp ed rif 1 .eras .tnu irugnil 2 .etui et raof cof al .cof al ătnetsize r .ăsnî ănâtnâms ed col nÎ .sus iam ac eli ruihco csetăgerp eS .etui cof al .tnu nî etişubănî ic repuic ed iilef avetâc uas ăvat nî ătinemu r ăcnuş ed ăţuilef o etâc eişo r e raceif nî enup eS .eras .teţo niţup uc ăpa nî sus iam ac etreif .etui cof al rotpuc al uad eS .ăsam al iş etiv res if top e rac uc .831 .e ras ed farp nu iş ănâtnâms ele etsep ănraot es .241 .ăniăf ed farp nu .lucapac eiat eS .ăuo 6 .ăsar ZARP UC IRUIHCO .tnu uc enib ăsnu ăvat o.dnuf al ădnirp es un ăs ac ue rem dnâcetsema .

ăsar aznâ rb enup es .irămuj uc e raceif ulpmu es .cof al ătnetsize r tnâmăp ed ăm rof o.canaps gk 1 .tnu irugnil 2 .tnurăm ătaiăt ăcnuş uc i rămuj ităge rp top es lef aL .ăsar ăznîrb irugnil 2 .)241 .ăuo 6 ĂNINĂLS UC IRĂMUJ .e ras ăniţup iş etpal uc etutăb elăuo ănraot es arpusaeD .dlac al .canaps ed ărugnil o .eras .cim cof al ădacs ăs ăsal eS .ădnirp es ăs pecnî dnâc iş ăcetsema eS .elirămuj csetăge rp es ta rapeS .dlac al ta rtsăp lucanaps ăzaşa es e rac nî .eras .rotpuc al ăd eS .051 .et rap o al ăsal eS .eiube rt tâc e ras iş eletpal ăguada es .ednuto r i ruăg caf es col nî col nid iş iirugnil lusod uc luşubla etşezeten eS .941 .esaomurf iişor 6 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .541 .ăcsae rătnî es ăs pecnî ănâp .v( etamot nî iruihco al ac lef al eliişo r csetăgerp eS .tnu irugnil 2 .esaomurf iişor 4 IIŞOR IŞ ETENIV ELEGĂLTĂP UC IRĂMUJ .ănâtnâms ăniţup enup es iş ăsa r ăznârb ă rase rp eS .eras .741 .ă ro ed etatămui o .lutnu tatnâb reifnî a-s e rac nî aiagit nî ănraot eS .e ram iam avec ă ruag o ecaf es coljim aL .e ras iş ănâtnâms uc elăuo tab eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăuo 6 .tnu uc ăţitarc o-rtnî nup eS .641 .ăsa r ăznârb ă raserp es arpusaed ep rai .tivi rtop cof al . răhaz ed ăciţăcub o iş e ras .no rtsac nu.ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp iopa uad eS .cof al a rugnil uc ăcetsema es iş etnib reif lutnu etsep ănraot eS .etiv res tnus ănâp eiaom es leftla .v( lucanaps egela eS .etpal irugnil 3 .etpal irugnil 3 .rtnÎ .eiaom es ăs pecnî eliişo r dnâC .iriţbus et raof iilef nî ătaiăt ăpaec o tnu uc etşejă rp es eiagit o.ăuo 6 IRĂMUJ UC ETULPMU IIŞOR .mc 2/1 ed iriţbus iilef nî atănâv eiat eS .ăuo 6 ĂZNÂRB UC IRĂMUJ .eicoljim ătănâv 1 .atag tnus ănâp ăcetsema eS .ăcnâda iam tiv res ed eiruf raf o ep ăzaşa es iş ăuo 6 nid tiunşibo bo rcs nu ecaf eS .441 .şuneblăg nu etâc enup es ă ruag e raceif nÎ .841 .ăsaomurf ăpaec 1 .tnu ărugnil 1 .eras .etijărp eleteniv nup es ruje rpmî ruj ed rai .ăuo 6 ĂPAEC UC IRĂMUJ .13 .ăuo 6 )BORCS( ITŞENEVODLOM IRĂMUJ .ăgrucs es ăs ele nid apa ac urtnep etunim ed 02 csaet bus niţ es iş .eb reif es iş )304 .iicoljim iişo r avetâc rol apa ed grucs es iş eţnimes ed ăţăruc eS .etpal irugnil 3 .ăcsae rătnî es ăs pecnî ănâp cof ep ăcetsema es iş ătinemu r aninăls etsep ămaot es .e ras uc ăpa nî niţup b reif eS .eiagit o-rtnî lutnu etşepot eS .tnu ărugnil 1 .etpal irugnil 3 .iilef 21 — 01 ăsai ăs tâcnî leftsa .eras .tamâ răfs io rutsu ed leţăc nu uc .iişo r ed lusos ănraot es iş ă rugnil o uc col ecaf es coljim aL .ăm rof nî csev res eS .tnu ed irugnil ăuod uc .)ăta răs ae rp etse un aninăls ăcad( e ras ăguada es .irubuc etaiăt eniîp ed iilef 3 .iţnib reif et raof csev res es iş rotpuc al ăpilc o uad eS .etpal irugnil 3 .)ăcnuş uas( ătamufa ăninăls g 05 .răhaz ăţirugnil 1 .şuneblăg nu ăpacnî ăs tâc .ărutnu ărugnil 1 .tnu ărugnil 2/1 .luşuneblăg ednirp es ănâp .ănîtnîms.ăuo 6 CANAPS EP BIUC NÎ ĂUO .ge rtnî ănâmăr ăs .eras .ăniăf ărugnil 1 .ăm rof nid lucanaps etsep ănraot es iş e ras ăguada es .âcsae rgennî es un ăs .tnu ărugnil 1 .irugnil 3 .rtnî elăuo tab eS .tnu irugnil 2 .eras .ăji rg uc .rtnî ăzaşa es lutse r rai .ănâtnâms ărugnil 1 .eliruşubla tab es tarapeS .tnemom lumitlu nî etităgerp eiube rT .io rutsu ed leţăc 1 .eletpal uc elăuo tab es ta rapeS .etpaoc enib .tnu nî etijă rp eniâp ed e raoşubiuc ed ărutinrag uc csev res eS .tivi rtop cof al ăcsaejărp es ăs ăsal es iş ăninăls ed icim eleţăcub nup es elirămuj ecaf rov es e rac nî aiagit nÎ .ăjirg uc .

ifotrac g 005 IFOTRAC UC ĂTELMO ĂTLA * .et rap o ep atelmo tinemur a-s dnâC .ic repuic g 052 sulp nî .repip .ăpa nî t reif lehgnaraps ed iruf râV .1 :ed if etaop ătelmo al a rutinraG .ăru tnu tnu ărugnil 1 .aiţizopmoc ănraot es .ăru tnu irugnil 2 .ifotrac g 003 sulp nî .snicnî a-s dnâc iş nub cof ep ărutnu uc uas tnu uc aiagit enup eS .et rap o ep atelmo tinemu r a-s dnâC .ăcetsema eS .aniăf .elăuo ăguada eS .elic repuic nup es .tacot rarăm ăţirugnil 1 .651 .tal luf râv uc tiţuc nu tbuseded ep ecudo rtni es .451 .tnu uc etirăpo .ăniăf irugnil 2 .e ras ăniţup iş etpal uc etutăb elăuo arpusaed ănraot es .tnu ărugnil 1 .tnu ed ă rugnil 1 .tnu nî etişubănî iş eti răpo .aţilucruf uc iţnib reif csebo rdz es iş ăţăruc es .)673 .tacot rarăm .3 .ătiunşibo atelmo iş ac ecaoc eS .e ras iş .eras .rolăuo lu rămun uc ătivi rtop emi răm ed eif ăs eiube rt aenemesa eD .ăsao rg ătnof ed eif ăs eiube rt ătelmo urtnep aiagiT  sau .ăţaedrev .)ăpa uc uas( eletpal uc ăcetsema es .251 .eras .tatnâb reifnî a-s dnâc iş e rat cof al ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc aiagit enup eS .repip .ifotrac g 005 IFOTRAC UC ĂTELMO .ătacot ăţaedrev ed irugnil 2 sulp nî ăguada es .4 .ăcsae rătnî es ăs pecnî dnâC .v( ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş iriţbus eiat es .eras .2 .luşuneblăg uc ăcetsema eS .ăti rod arutinrag sup a-s ec ăpud .icim iruăg uc ae raotăză r ep izu rc da r es iş iifot rac ăţăruc eS .ăcun o tâc eidjord .ăuo esaş u rtnep .ige rtnî canaps ed iof uas canaps ed e ruiP .ajaoc uc iifot rac b reif eS .ecaoc eS .151 .ăuo 4 ĂCIMONOCE ĂTELMO .ăcnuş .etpal rahap 4/3 .repip .tnu nî etişubănî iişoR .etutăb elăuo ănraot es .lejnutăp ed eznu rf( aţaed rev enup es .ie rt nî atelmo etşe rutăpmî es iulutiţuc lu rotuja uC .e ras ăguada eS .capac nu uc ă repoca es iş elăuo ănraot es .ănâtnâms ed ă rugnil o uas eletpal ăguada es .ăsal o e rac ep amaez edacs iş eiaom es ec ănâp tnu nî ăşubănî eS .ăcim ăcun o tâc eidjo rd ed ăciţăcub o ăpa ăniţup uc eiaom eS .e riţbus etse ăcaD .e ras ăguada es .ăuo 6 ĂTELMO .aiagit etui ăcşim es uas .ărutnu ărugnil 2/1 .etrap ătlalaec ep iş etşenemu r es iş tiţuc nu uc ec raotnî es .etpal irugnil 2 .351 .sus ed aenig ram al mc 52 ed u rtemaid nu uc ăcida .ămups tutăb luşubla tiş râfs al iş repip .etutăb elăuo ănraot eS .ecaoc es a ed etnianî ed ra es atelmo .551 .e ras .ătelmo eci ro u rtnep ac .etşev res es iş .ălpmis atelmo iş ac ecaoc eS .i riţbus et raof iilef nî eiat es iş elic repuic ălaps eS .etrap ătlalaec ep iş etşenemu r es iş tiţuc nu uc ec raotnî es .eleţnimes socs ua-s ec ăpud .ăuo 3 .ăuo 4 .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂŢAEDREV UC ATELMO .eras .cte .nif etraof ătaiăt )ed rev ăpaec ed izoc iş rarăm .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA ICREPUIC UC ĂTELMO .iifot rac ăţăruc eS .inemu r tnus dnâC .dnuf ep atelmo ădni rp es un ăs ac .ae ras iş eletpal ăguada es iş elăuo tab es ec ăpuD .ădni rp es ăs pecnî dnâc .elăuo ăguada es .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA IŢIJĂRP IFOTRAC UC ĂTELMO .ătacot ăţaed rev ăniţup iş repip .23 .snicnî a-s dnâc iş nub cof ep ărutnu uc aiagit enup eS .repip .ed rev ătalas uc etşev res eS .ărutnu ărugnil 2/1 .eiagit nî lutnu egnicnî eS .elăuo tab eS .ăznâ rB .

ătijărp apaec etsep ănraot es iş e ras enup es .eras .irat elăuo b reif eS .ăuo 6 TAULA NÎ ETIJĂRP ĂUO .şubla 1 .ed rev ătalas uc csev res es iş ei ruf raf ep tocs eS .etalăps enib tsof ua ec ăpud .irat elăuo b reif eS .tivirtop cof al rotpuc al uad es iş ăsar ăznâ rb ărase rp es .gnul nî eiat eS .cof al etnetsize r ii ruf raf ienu ludnuf ep ăzaşa es iişo r etseca nid etrap O .no rtsac nu.tnu uc ăsnu ăvat o ep ăzaşa es iş ăsa r ăznârb uc ă rase rp eS .repip .)iiniăf aetatilac ed edniped ăpa ed aetatltnac( ănâtnâms o ac e riţbus .emignul nî ăuod nî eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .ăuo ed eliilef ăzaşa es arpusaeD .taula uc eti repoca eif ăs dnâtuăc .irat elăuo b reif eS .eniâp ed eilef 1 .ajaoc emâ răfs es un ăs tâcnî leftsa .iilef eiat es iş eleţnimes tocs es .rotpuc al ăd eS .ănâtnâms ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .e ras ăniţup ărase rp eS .enugnul nî ăuod nî eiat es iş ăţă ruc eS .ătelmo urtnep ac ăuo u rtap no rtsac nu.etpal nî taium ăleznarf ed e riţbus eilef o al ed luzeim iş ănâtnâms ed uas camiac ed ănilp ărugnil o ăguada eS .irat elăuo b reif eS .eniâp eilef 1 .ăuo 6 ROL AJAOC NÎ ETULPMU ĂUO .repip .tnu ărugnil 1 .iilef eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .ătacot ăţaed rev iş repip .tnu uc ăsnu enib .etui cof al .e ras .inig ram nî ănâp eliruşubla ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .ăznîrb irugnil 2 .rtnî aniăf enrec es :elăuo etijă rp if rov e rac nî lutaula leftsa etşetăge rp es pmit niD .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .e ras enup es .ănula o tâc eidjord .edlac csev res eS .eras .coljim al col ecaf es .ăsar aznârb ăguada eS .t reif ăţni rfeferp ed .snicnî enib .temsep ărugnil 1 .tijărp urtnep ielu g 002 .ăniăf ed ă rugnil o .ăuo 6 ĂZNÂRB UC ETULPMU ĂUO .irăcnâm etla al ăzaeţniube rtnî es tijărp al ed samăr luielU .161 .ăpaec 1 .ănâtnâms ed ărugnil o .dnâr ep esup .rtnî tab eS .e ras iş ăniăf ăniţup uc ănâtnâms ed ăcşaec o.iişo r ed dnâr nu iopa .tnu ărugnil 1 .061 .ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es atag tnus dnâc iş irămuj caf eS .33 IIDIM .ruje rpmî etnib reif lusos ănraot es iş tiv res ed airuf raf ep elăuo ăzaşa eS .tacot rarăm ăţirugnil 1 .ărutnu ăniţup nî etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .ăniăf ăţirugnil 1 .851 .edu rc iruşuneblăg ăuod uc no rtsac nu.eras .ăsar ăznârb ărugnil 1 .tiţucsa tiţuc nu uc .tot ed ăsnî ăcsaebo rdz es ăs ă răf tnurăm ed lutsed luo ăcaot eS .nmel ed dnuf nu ep luşuneblăg iş luşubla tocs eS .eras .ăuod nî .ielu uc ăţitarc o.e ro 3 — 2 dlac col al ăcsaepsod ăs ăsal es iş ei ruf raf o uc ă repoca eS .ădlac ăpa lerăhăp 1 .ăsao rg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp enib ăcae rf eS .ărutnu nî csejărp es iş temsep nirp uad es .işo lococ ărăf taula nu eniţbo es ănâp aţilucruf uc ăcetsema eS .tipot tnu enup es .iişor g 005 .rtnî csejărp es iş tocs es .ănişam nirp iopa ce rt eS .ICAR .ăţaedrev .e ras .ămups tutăb şubla nu ăguada es .repip niţup iş e ras .etpaoc ae rp un iişo r avetâc ălaps es ta rapeS .ă rutnu uc tacetsema ielu uc uas .enib ăcetsema eS .ănâtnâms ăcşaec 1 :sos u rtneP .e raţniube rtnî ed etnianî niţup uC .iruşuneblăg 2 .ăzae răs eS .eras .eletfihc caf eS .fotrac 1 .du rc uo nu ăguada iam es .ICLEM .rtnid sos nu ecaf eS .fotrac nu uc iş ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî .aldjo rd taium a-s e rac nî ăcicidlăc ăpa uc niv ed le răhăp nu iş e ras ed tiţuc ed f râv nu .et rap o al ăsal es elijoc rai .951 .ănâtnâms ărugnil 1 .ielu ed ăţi rugnil o enup es .repip .ed rev ătalas uc csev res eS .751 .ătulpmu aet rap ep iamun tnu nî csejărp es iş nif temsep nî arpusaed ep tab es .uo ed elijoc tabmob niţup ulpmu es ătsap ătsaeca uC .aeniâp etşaonuc iam es un ănâp lutot ăcetsema eS .ăniăf g 001 .uo ed eliţătămuj dnâr ep nup es ătsap ătsaeca nî .ăru tnu irugnil 2 .ăuo 6 EZEHGUTROP ETPAOCSĂR ĂUO .nif taiăt ra răm iş repip .rtnî ăcae rf es iş eli ruşuneblăg tocs eS .ăuo 5 ERĂSAP ED TPEIP ED AC ELETFIHC .

eras .tăpsaorp tnu g 05 sulp nî .iicar b reif eS .eb reif i-a ed etnianî .ăbla eniâp ed zeim ed ătacub o ăguada eS .tlum iam un .iicar urtnuănî ăcnu ra es .261 .ărutinrag tperd csev res iş ze ro uc tiş râfs al ulpmu es e rac ecapa rac avetâc et rap o al asăl top es aenemesa eD .pisin ed ămru ănâmăr iam un ăs ac .ăpa ed uas bla niv ed rahap nu iş lu repip .ălbat ed ăm rof o.iicar e repoca ăs tâc ălao o.etrap o al esup tnus elebal uc ănue rpmî aetseca rai .ădnirpuc i-ăs tâc ăpa .ae ras .etunim icnic ăcnî cof ep niţ eS .tasip io rutsu niţup .tiţuc iunu luf râv niţup et raof ecudo rtni es .rtnî nup es .etşe rod eniC .atag iced .561 .dlac al eniţ es .etalăps enib tnus ec ăpuD .lejnurtăp ed ăznurf 1 .t reif al taidemi dihcsed es eliidm .eiâmăl ed ămaez uc edlac csev res eS .eniâp ed eilef 1 .ătsixe dnâc .aenrac ăsni rp etse un e rac ed ăciocs ed aetatămuj ăzaet răpednî es .iiv tnus ăc ănmaesnî .etşe rod enic rai .dnâ r ep tocs eS .eras ărugnil 1 .niv ed rahap 1 .ăsaotnu ăme rc o ac ecaf es ănâp .ăjaoc ed ăţăruc es .zac eci ro nî .iş rucs iş epa etlum iam nî iţalăps enib .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .anu etâc anu dnâr ep ălaps es ic .rtnî ăpa atâta eb reif eS .repip ed farp nu ăguada eS .tlum iam un .temsep irugnil 2 .461 .repip ed eb aob avetâc iş .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc iş talăps iş sela luze ro enup es .eras .43 eS .tsug al e rec es tâced ătarăs iam eif ăs eiube rt ae ece raoed ătsug es apa .e ras ed ănilp ă rugnil o enup es ăpa ed i rtil u rtap aL .ăţitarc nid amaez arpusaed egrucs eS .ielu niţup etâc dnânup .dihcnî es un ăcad .etepsao rp ed etaop es tâc eif ăs ele ac etse roliidim ae rităge rp al eiţidnoc ămirp o .dnuf al ănâmă r ăs t reif al iidim ep ed sni rpsed iam a-s e rac lupisin ac u rtnep .io rutsu ed ieţăc 3 .iicoljim icar 81 ICAR ED FALIP .iilef ătaiăt apaec ăguada eS .iş io rutsu ed ieţăc aviţâc nup eS .ielu irugnil 6 .no rtsac nu.eiimăl ed ămaez uas teţo iş e ras ăguada eS .iidim gk 2 ETREIF IIDIM .nifad .icar ed elijoc treif ua e rac nî ămaez ed itşec ăuod ăguada es .e ras uc ăpa nî iicar b reif eS .ielu ed irugnil ie rt ăţita rc o-rtnî gnicnî eS .ăciocs ărăf eif .eliinedo rim .ăpaec 1 .etui cof al b reif eS .iiv tnus dnâC .etui cof al b reif es iş aţita rc ă repoca eS .esihcnî enib eif ăs eiube rt eliciocS .irutâg nid luţam etaocs es .rtnî ăzaşa eS .zero ed eram ăcşaec 1 .tacot edrev lejnurtăp ărugnil 1 .ărudlăc ed m rofinu esni rpuc if a urtnep .lejnu rtăp ed eznu rf ruje rpmî nup es .ăciocs nid aenrac lutot uc etaocs eS .urbmic .eras .aţitarc ătlas es dnâc nî dnâc niD .tsug ăpud .etşetocolc amaez dnâC .esihcsede rtnî tnus dnâC .ielu ed irugnil ie rt gnicnî es ta rapeS .ebla e rteip ăuod elec iş lucamots ăzaet răpednî eS .no rtsac nu.sus iam ac eliidim b reif eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ITŞERĂCSEP IIDIM .ăpa nî tlum ae rp niţ es uN .iicoljim icar 81 ICAR ED AELODROCS .iiv ăcnî tnus iicar dnâc i rutâg nid luţam ătaocs ăs etaop .ăpa l 3 .aciocs uc etiv res tnus ăc eiF .rol apa nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .iicar t reif ua e rac nî ămaez ed itşec urtap uc gnits es .s rots enib iş iica r t reif ua e rac nî apa nî taium .icun 05 .661 .ătado etlum ae rp un .esihcsed eif ăs eiube rt eliidim etaot .tecnî rad .ze ro uc etulpmu elecaparac iş egamă r eli rutâg ruje rpmî nup es iş eiruf raf ep ăm rof nid ănraotsăr eS .ă rtaip ed ăţiluip o-rtnî enib ăzaesip es iş ăjaoc ed elicun ăţă ruc eS .ăpaec iş ăpus ed tavaz raz ăpa nî aguăda etaop es ăţni rod ăpuD .etnemidnoc eniţup .iiv eif ăs iţităge rp eiube rt e rac iicar iţot ac ăzaelo rtnoc eS .lucof uc tcatnoc nî etaot ăniv ăs tâcnî leftsa .irutâg nid et rap o uc iş elebal uc ăcetsema es iş etrap o al ăd es .atag etse dnâC .tocolc nî tad ua dnâc lutnemom nid etitocos .ioru tsu ed ieţăc 2 .lutiţuc uc esar raihc .etiţăruc elebal iş elirutâg iamun uas iţ reif ica r ruje rpmî nup es iş eiruf raf ep ăzaşa eS .ei ruf raf o ep somu rf ăzaşa eS .enib ăb raif ăs ăsal eS .ica r al iş aC .361 .ăpaec iş ăpus ed tavazraz .teţo ărugnil 1 .ănişam ep tce rid un rad .etacnura eiube rt iş et raom tnus ăc ănmaesnî .etnemidnoc eniţup .etunim 51 — 01 ăpuD .elecaparac ulpmu es e rac uc irugnil avetâc dnârtsăp .io rutsu ed ieţăc aviţâc . ioru tsu ed ieţăc aviţâc .rtnî nup es .a rugnil uc ălbmu iam es un iş etunim 03 — 02 rotpuc al luze ro ăd eS .etalăps enib et raof iâtnî iam eiube rt .nifad ed ăznurf o .ti rocăr ua-s dnâC .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâc iş etasip elijoc nup es .icar 81 IŢREIF ICAR .ănif ătis o.rtnî enib ăcae rf eS .taidemi dihcnî es ăcaD .repip .ielu g 001 .lejnu rtăp ed rif nu iş nifad ed ăznu rf o ăcida .ărtaip ed aţiluip nî enib ăzaesip es ijoc ed lutse r rai .e raotăpăcnî ăţitarc o.rtnirp amaez ă raoce rts eS .tsug ăpud .

etpal .eiâmăl ed ămaez uc csev res eS .etrap o al tlum ae rp aets un âs iclem iimirp ac urtnep .niv uc rahap 1 .tiţucsa tiţuc iunu luf râv uc roşu ednirpsed es atseca capac ua ăcaD .iilef etaiăt luvoc rom iş ăpaec .rtnî .nifad ed ăznurf 1 .e ro ie rt icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .aţitarc ălaps eS .lu repip iş ae ras .ăniăf irugnil 2 .repip ebaob 01 .iv res a ed etnianî ăro ed t refs nu uC .atag epao rpa etse luze ro dnâC .iţnib reif csev res eS .eti rătnî rol eli rucus nid ătam rof .enitsetni nid ai răd rum ătaot enimile ăs ac .e ro ăuod leftsa niţ es iş roşu ăcetsema eS .iişo r ed lunoilub enup eS .izlac csev res es iş ăciocs nid tocs eS .eiaolp nî tanrut lutemsep iş edepe r âcsaepot es ăs ac icim eleţăcub nî taiăt lutnu ăguada es .tacsu enib iopa iş talăps .ăguada es e rac al .eituc o-rtnî uas sihcnî renap nu.ăpaec .ece r ăpa ed u rtil 2/1 uc iopa b reif eS .ănâtnâms o ac so rg taula nu ecaf es repip iş e ras .etitălc ed ac taula nu ecaf es etnianî e ro ăuod uC .niv ed rahap nu .ăsnicnî ă rutnu nî cudo rtni es iş telpmoc i repoca es a u rtnep ăţilucruf o uc c rotnî es .nif taiăt lucigap ra iş ămups tutăb luşubla ăguada es tijărp al enup es a ed etnianÎ .ielu uas ărutnu g 001 .atag iimitlu tnus ănâp .rtnî nup eS .ăcim ăpaec o ielu nî uas tnu nî roşu csejărp eS .eitram nî ănâp ei rbmotco nid dnâpecnî işotsug iam tnus iicleM .edepe r ezedeco rp es ăs eiube rT .ăpus ed tavazraz .iinişam aenig ram ep egart eS .iclem ed inizud 3 IŢREIF ICLEM .epa etlum iam nî enib iiclem ălaps eS .etpal .”etreif iidiM“ al ac iţătitnac işaelecA ETIJĂRP IIDIM .uo 1 sulp nî .etocolc 3 — 2 aed ăs ăsal es iş eliidim treif ua e rac nî amaez ăguada eS .eras .ielu ăţirugnil 1 .ăţilucruf o uc eliidim uai eS .ăniăf nid .ăb raif ăs ă răf rad .171 ETŞEP .sela ze ro ed ăcşaec o iş .ei rătăcub ed e ras ed ărugnil o iş teţo ed rahap nu ămaot es ie etsep iş rotăpăcnî sav nu.etpal irugnil 2 .so rocăr col nu.etui cof al ădacs ăs ăsal eS .1 ed mac parc 1 LOSAR PARC .evlozid es ăs elirucus ac u rtnep .eiâmăl uc .961 .iţnib reif csev res eS .nifad .tnurăm ătaiăt .ielu uas tnu irugnil 2 .noilub ăţirugnil 1 .eras ărugnil 1 .ăcim ăpaec 1 .ăciocs nid tocs es iş iiclem b reif eS .işolococ ăcaf un ăs ac .071 .ăciocs nid tocs es iş sus iam tatăra a-s muc ăpud eliidim b reif eS .vocrom 1 .eras .tnu răm et raof ătaiăt ăcim ăpaec o iş bla niv ed nilp ae rp un rahap nu enup es .eras .761 .teţo rahap 1 .etnib reif etşev res es iş ănraotsăr eS .ăpaec 1 .uo niD .rtnî eliz 51 ăsnî iţuniţ eiube rt zac tseca nî .u rtnuănid aenrac etaocs es iş ăpa ăniţup uc eliidim b reif eS .eliidim nup es .ăpa l 2 .repip .e ras iş şuneblăg nu .zero uc ăcşaec 1 sulp nî .iro 3 — 2 ed amups ai es .”etreif iidiM“ al ac iţătitnac işaelecA IIDIM ED FALIP .iorutsu ed ieţăc 3 .ăniăf irugnil 2 .gk 5.sav tla nî amaez egrucs .etpal ed irugnil 2 .cof ep ăsal es iş sos nî eliidim nup eS .ăb raif ăs pecnî dnâC .rotpuc al ăd eS .uo 1 sulp nî .ă rav ed elinul nî iş acnâm top eS .tacot cigapra ărugnil 1 .urbmic .eiâmăl ed amaez iş lulejnu rtăp iopa .iirăcnâm lutsug ăcirts atsaeca ece raoed .eras .taula nî eiaom es .ătado iclem 01 — 8 etâc uai es .repip .etnib reif tnu nî uas ă rutnu nî tijărp al nup es iş taula nî eiaom es .epa etlum iam nî ălaps es iş grucs eS .iinedo rim .ăpa uas enrac ed ămaez .teţo ed lerăhăp 1 .53 .iiclem iţot csejărp es ănâp i ro 3 — 2 ed aiţa repo ătepe r eS . repip iş e ras .sus iam ac iţătitnac işaelecA TAULA NÎ IŢIJĂRP ICLEM .eliidim t reif ua e rac nî amaez nid itşec ăuod uc gnits eS .ărutnu ni tijărp niţup lejnu rtăp ed ărutinrag o uc .ielu uas ăru tnu g 001 .rasecen etse ăcad .861 .ăniăf .capac nu ac ăţihgjop o uc ănrai u rtnep dihcnî es dnâc .repip ebaob 5 .ielu ed ăţirugnil o .

iilef ătaiăt apaec ielu nî etşejărp eS .ăcuitş . roşu ednirpsed es .rotpuc al tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş eletşep iş ielu ed i rugnil ăuod nup es .571 .amaez ăraoce rts es arpusaed iş no rtsac nu.ănileţ .ăniăf ărugnil 2/1 .271 .ănileţ iş lejnu rtăp nu .et rap o al aţitarc ega rt es .losar u rtnep ac eletşep ăţăruc eS .vocrom 1 .rtnî cof al enup eS .tivi rtop cof al b reif eS .tacetsema etşep nid ecaf etaop es e racnâm işaeecA .ătlalaec ep iopa .63 .ăguada eS .ăpa ăniţup ăguada iam es .emâ răfs es un ăs ac .e ram ae rp ărudlăc o ed csu rb snirpuc etse eletşep ăcad ece raoed .ăb raif iam ăs eiube rt un apa .cigapra erif 02 .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî lucigap ra dnâC .ănitaleg ed eiaof o aguăda etaop es eioven aL .ecafsed es aenrac iş egnâ rts es aeleip .t reif al iopa aguăda etaop es teţo tsecA .)tsug ăpud( e rat eif un ăs io rutsu ed luso rim ac urtneP .ăuod nî eletşep ăcipsed eS .ed rev lulejnu rtăp .eiaom es ăs pecnî aetseca dnâc .ifotrac ed iilef avetâc .luparc ăţăruc eS .dnâc icnuta atag etse ăcad etşaonuc eS .nil :ulpmexe ed .etunim 5 cof ep ăcetsema eS .iţăcub nî ătaiăt ed rev aelosaf .ălaps es iş u rtnuănî ăţă ruc eS .lusos etşetăgerp es ec ănâp e ras uc ăsal es iş ătivi rtop emi răm ed iţăcub nî eiat es .iişor 4 uas noilub irugnil 2 .no rtsac nî ătaruce rts if a ed etnianî .luniv .tnurăm tasip luio rutsu iş nifad ed aznu rf .iorutsu ed ieţăc 2 .ăro ed t refs nu ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .ăgnul ei ruf raf o ep ăji rg uc ăzaşa es .ăta rtnecnoc ed lutsed etse un amaez rai .a ed etnianî etaocs es iş tamârăfsen enup es atseca .uşor niv erahap 2 .lutavazraz etşetăge rp es ănâp aets ăs ăsal es iş e ras ăd es .aiob ăţirugnil 1 .tâcnî leftsa .adaoc iş lupac eiat es iş ăţăruc es .ece r etşev res eS .eras .v( ăzenoiam uc etşev res eS .atag ăcnî etse un eletşep iş e rat ae rp edacs ăc ăsnî ăv resbo es ăcad .iram ianr elesao iş ii rănips ariş .repip ed ebaob 5 .vocrom nu ăguada es ătineblăgnî etse dnâc .rtnî eletşep ăzaşa eS .iilef etaiăt .iitfip nî uas ăb roic nî b reif es adaoc iş lupaC .t reif etse eletşep ăcaD .ele raotătonî tocs es .dlac etşev res eS .ăgilămăm uc .rapiţ .lejnurtăp 1 .ătuzăcs eif ăs eiube rt ae racnâM .atag etse ănîp tişubănî ăb raif ăs ăsal es .ăpaec 1 .egehcnî es ăs ac u rtnep ece r al e ro avetâc eniţ eS .edrev lejnurtăp .emignul nî .repip ed farp nu uc eletşep enup eS .rtnî uas ăcnâda eiruf raf o.aniăf enup es .iv res .ielu uas tnu ărugnil 1 .lutavazraz treif a ec ăpuD .ăpa nî ăcsaecăr es ăs ăsal es ece r tiv res losa r eletşeP .repip ed farp nu .e ram iam parc nu egela eS .ielu irugnil 3 .bla niv uas teţo t reif al ăguada es ăcad tibesoed tsug nu ătăpac eletşeP .iilef taiăt voc rom nu b reif es .iţăcub nî eiat es .ăraoipira o ed dnâgă rt . repip ed ebaob avetâc iş e ras .ăpa atâta uc ăţitarc o.iuletşep iemiţepso rp a rpusa ălaiodnî o ătsixe dnâc icnuta iamuN .eras .nifad .ătitocolc ăpa nî tce rid treif al enup es atseca .ăpa nî ăsal es iş iulusav lu ratărg ep eletşep ăzaşa es .e ras ăniţup ăguada es iş amups ai eS .t reif al eletşep enup a ed etnianÎ .gk 1 ed parc 1 PARC ED ERACNÂM .etreif epao rpa tnus dnâC .repip ed ebaob avetâc .eras .et rap o ep iâtnî .ieţileip a eiu rtsăbla ae raoluc eze rtsăp ăs ac .etşep gk 1 PARC ED EITFIP .lutsed tuzăcs a amaez ec ănâp niţ eS .ăpaec o .gk 1 ed parc 1 PARC ED ICEVIHG .eletşep t reif ed laiceps lusav nÎ .io rutsu ed ieţăc 3 .471 .eletşep ăţăruc eS .eras .ăti rocăr amaez nî tasip io rutsu niţup ăguada etaop es tsug ăpuD .edrev elosaf ed ănâm o .tnu uc dlac iş iv res etaop eS .ielu ăţirugnil 1 .iul aemi răm ed edniped t reif al eletşep eniţ es tâc lupmiT .t reif al eletşep enup es dnâc lutnemom nÎ .eteged e rtnî ă rutăcip o dnâul .lejnu rtăp ed e riţbus ănicădăr o .erăzam ed ănâm o .lurată rg uc iopa etaocs eS .ti răpo iş tiţă ruc lucigap ra uc ielu uas tnu ed ărugnil o ăţitarc o.ae răzam . ratărg al girf es iş ielu uc pa rc ed eliţătămuj gnu eS .treif al eletşep etşe răma e rac .nifad ed ăznu rf o .ăpa l 2/1 .eiruf raf nî eletşep ăzaşa eS .pac al ed rama luso ăji rg uc etaocs es iş izlos ed eletşep ăţăruc eS .rtnî lupac uc ănue rpmî nup es iş etivi rtop iţăcub eiat eS .eiâmăl ed iilef uc uas lejnu rtăp ed iz rev eznu rf uc iş treif lutavaz raz uc ruje rpmî etşesinrag es iş .ied ra ed aiob ăniţup uc iş e ras uc ăpa eb reif es pmit e rtnÎ .ece r etşev res es iş arpusaed arumaras ănraot es .ădni rpuc el ăs tâc .371 .eliişo r uas ăpa uc taiţbus lunoilub ăguada es .)74 .gk 1 ed parc 1 ĂRUMARAS NÎ PARC ED ĂTRUB .teţo ed i rugnil 5 — 4 uc etşe răpo es .esaoielc ătmis es ăs .eiube rt tâc amaez ădacs ăs ăsal es iş eletşep etaocs es .

e ras uc ătarăse rp enib iş ăsnicnî atilp ep tce rid ăgi rf es ăs nup es iş ăcusu es .no rtsac nu.ăpa rahap 1 .ăuiăf irugnil 2 .ae ras iş iişo r ed lunoilub .ăgae rtnî iam tâc aenrac etaocs eS .enib ăpacnî ăs e rac nî ăgnul ăţita rc o.noilub ărugnil 1 .eras .nifad ed iof 2 .eletşep ăţăruc eS .bla niv rahap 1 .ruje rpmî nup eS .1 IŢIJĂRP IZIVUG .nabib gk 005.ătis o-rtnirp tuce rt .ioru tsu ed ieţăc 2 .luielu .lurepip .tijărpen eletşep uc iş ităge rp etaop es aihcalP .ăţitarc nid lusos uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .ăro ed t refs nu niţup lec aets ăs ăsal es iş u rtnuănî iş ărafa ep ăzae răs es .rtnî ăzaşa eS .emâ răfs es un ăs ac tecnî .ielu g001 .dlac etşev res eS .eiube rt tâc edacs ănâp .icar ed i rutâg .671 .eras .nifad ed eliof .rtnî ăzaşa eS .repip ed ebaob 5 .iv res a ed etnianÎ .eras .ăniăf irugnil 2 .atag eletşep if a ed etnianî tlum ae rp edacs ăcaD .ielu g 001 .lunoilub ăguada es e rac al .ăgilămăm uc ece r etşev res eS .ăpa ed enib eg rucs eS .lu repip iş nifad ed eliof .eiâmăl ed iilef 6 .epec 3 .aiob ed ăţirugnil 1 .atag tnus ec ărusăm eP .gk 1 ed parc 1 TIJĂRP PARC .ălaps es iş u rtnuănî iitşep ăţăruc eS .gk 1 ed parc 1 PARC ED EIHCALP .gk 5.rotpuc al ăd es .eiruf raf ep ăzaşa eS .repip ed ebaob 5 .etnib reif luielu nî iţ răp elebma ep etşejărp es iş ăniăf nirp ăd es .ielu irugnil 3 .eras .aiâmăl .iilef etaiăt elepec ielu nî csejă rp eS .etatămuj iş ă ro o eniţ es .1 ĂRUMARAS NÎ NABIB.luniv .081 .emugel ed ae raotăză r uc ec recnî ăs etaop .lejnurtăp ed eznu rf nup es ruje rpmî rai .v( losar luparc al ac itătitnac işaeleca csesolof eS LOSAR UĂLAŞ .cte teţo nî iţevartsac ed eţuilef .ăro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş ăzae răs es .ielu g 001 .dlac etse eletşep dnâc roşu iam ecafsed es aenraC .iedra ed aiob ăniţup uas etui .971 .ătlalaec ep iş et rap o ep c rotnî eS .ăniăf nirp ăd es zac tseca nî .i riţbus iitef ătaiăt apaec enup eS .izlos ed ue rg iam ăţăruc es lunabiB .tpirf al ed ăsamăr alae rgen iş iizlos ăţăruc es .eletşep tâta nup eS .)871 .ece r etşev res eS .871 .eras irugnil 2 .ăpa ăniţup enup iam es .73 .luio rutsu etaocs es .gk 1 ed uălaş 1 ENAP UALAŞ ED UELIF .luparc ăţăruc eS . roşu iş dnuf nu ep nup es .temsep nî iş ijă rp etaop eS .771 .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .)74 .etnâb reifnî es ăs luielu enup eS .tiţuc nu uc .luălaş eb reif eS ĂZENOIAM UC UĂLAŞ .etatilibisop ăpud iş tsug ăpud .ivizug gk 005.iuletşep am rof ed ăgnul eiruf raf o ep ăzaşa eS .elesao etaot ăji rg uc tocs es .tijărp tsof a e rac nî luielu iş tâc .ăzae răs es iş ătivirtop emi răm ed iţăcub nî eiat es .edrev lejnurtăp .ed rev ătalas ed iof .eiâmăl uc csev res eS .nifad ed iof 2 .iişor ed noilub ărugnil 1 .edrev lejnurtăp .381 .cipsa .luio rutsu .ăgnul ei ruf raf o ep ăzaşa eS .1 ed parc 1 ROTPUC AL PARC .ăta ruc ăp râc o uc ăcusu eS .)171 .ielu ed irugnil 3 .cim ied ra nu iş enup es e rac nî ăta răs iş ătraif ăpa ănraot es .lupa rc iş ac lef al etşetăgerp eS .ijărp es a ed etnianî temsep nî iş uo nî eiaom es .etnib reif ielu nî csejă rp es iş ăniăf nî uad es .temsep ed irugnil 3 .v( ăzenoiam ed sos nu a rpusaed ănraot es .ăp râc o uc eletşep ăcusu eS .eras .ece r iş ăsnî nub etse .ielu uc luparc enib egnu eS .uşo r luniv uc gnits eS .iizivug ăţăruc eS .lejnurtăp ed eznu rf uc .izlos ed iâtnî eţe ruc i-ăs eniţ eniC .iicoljim epec 3 .ăniăf irugnil 2 .uşor niv rahap 1 .ăuo 2 .v( tijă rp u rtnep ac lef al eletşep etşetăgerp eS .rtnî uas ăcnâda eirufraf o.iizlos dar es iopa iş egi rf es iâtnî aeeca eD .

samăr lusos uc ăcetsema es .repip .ăvat o.sod ep ăs raotnî ăşunăm o ac etşep ep ed etaocs es iş tâg al aeleip ednirpsed es iopa .repip .ăpa ed ăs raots enib ăcuitş ed aeleip elpmu eS .iicoljim epec 4 .i riţbus iilef ătaiăt apaec etşejărp es .atag etse eletşep dnâc ănâp ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .1 NIL ED ERACNÂM .981 .sus iam tatăra ma muc ăpud eletşep etşetăgerp eS .tacot lejnu rtăp .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş ăzae răs eS .eiruf raf o ep eletşep ăzaşa es .tatnâb reifnî tnu nî niţup csejărp es iş ăniăf ni rp uad es .481 .rotpuc al ăd es iş eletşep ăzaşa es .gk 1 ed ăcuitş O ĂTRAIF ATULPMU ĂCUITŞ.şuneblăg nu uc lusos etab eS .eiâmăl uc .etşep uc aţitarc nî nup eS .eletşep ăţăruc eS .ticăr iam a-s ec ăpud etşev res eS .eiâmăl uc edlac csev res eS .ă ro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd eS .ielu irugnil 3 .e ras uc saec nu niţ es iş epa etlum iam nî ălaps eS .icrepuic ed ănâm 1 .e ras ed etşevi rtop eS .ăpaec 1 .eleip ed ăţăruc eS .ăpa l 2 .ăvat nî luteţo ănraot eS .elpmu es ec ăpuD .rtnî enup eS .ăb raif ăs ăsal eS .ece r etşev res eS .etnib reif ielu nî etşejă rp es iş temsep ni rp iş uo ni rp iopa .ădlac etşev res eS .eniâp ed eilef o .t reif al ăgnul ăţitarc o.e ras ăd es iş ălaps es .ielu ăcşaec 2/1 .nil gk 005.eras .eras iş ăpa uc .lupac tupecnî al ed aiăt ăsnî etaop eS .581 .tnu ed irugnil 2 sulp nî .tipot tnu g 001 .eras .pac ed iamun ăsnirp enâmăr aeleip tiş râfs al tâcnî leftsa .enrignul nî .aeleip ăcafsed ăs epecnî .repip iş e ras ed etşevi rtop es iş tacot lejnurtăp enup es .e ras ăniţup iş repip .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL ĂTULPMU ĂCUITŞ .lupa rc iş ac lef al b reif es iş ăţăruc eS LOSAR IIBMURCS .nil gk 005.et rap o al ăsal es iş e ras ăniţup uc ăcae rf es .iicoljim ifotrac 4 .sus iam ac lef al arutulpmu iş eletşep etşetăgerp eS .esao ănîmăr iam un ăs ăv resbo es iş iirănips a riş etaocs es .iirănips ariş etaocs es iş emignul nî ăuod nî ăcipsed es .ă ro ed etatămuj o eras uc aets ăs ăsal eS .etpal ed ărugnil 1 .ti rocăr iam a-s ec ăpud etşev res es iş ei ruf raf nid eletşep etsep ănraot eS .ădra es un ăs ac urtnep ăcetsema eS .ielu uc enib lutot ăcae rf eS .ăvat nid luielu uc egnu es dnâc nî dnâc niD .881 .ăta ruce rts ămaez ăniţup arpusaed ănraot es iş eiruf raf nî ăzaşa eS .ăuod nî tcaxe ecafsed eS .lejnurtăp ed iof .ăgaertnî ănâmă r ăs ac eiţneta uc aeleip etaocs eS .col al ăzaşa es iş tulpmu a-s ednu ep esaoc es .adaoc iş lupac eiat eS .ăpaec 1 .icim iam itşep aviţâc izlos ed ăţăruc eS .acuitş ăţăruc eS .ielu nî tot tarapeS .1 ROTPUC AL ĂCITĂLP .ăniăf nirp ăd eS .83 .eras .vocrom 1 .681 . repip .v( iişo r ed sos uc uas tnu uc ădlac uas .ăpaec ed lusos uc ănue rpmî ăţita rc nî eletşep ăzaşa eS .soiăt ae rp un iş cim tiţuc iunu lurotuja uc iopa .ăpa uc tacetsema luniv .niv ed railap 1 .elăuo ăguada es .ă ro o vitamixo rpa eniţ eS .ătrub ep ăruteiăt ălpmis o ecaf citanâmednî etse eniC .esao ep ed aenrac ecafsed eS .iilef ătaiăt apaec iş ic repuic avetâc tnu nî tarapes ăşubănî eS .etşep nid socs ua-s e rac elesao etaot iş ifotrac iş tavaz .ielu nî etşejărp es iş ăniăf nirp ăd eS .ălaps eS .rtnî ielu ed i rugnil avetâc nup eS .ielu g 001 .ăuo 2 .e ras ăguada es .uicoljim uălaş nu ăţăruc eS .s rots iş etpal nî taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc ănue rpmî .)36 .iţ reif iivoc rom iş iifotrac nup es ruje rpmÎ .noilub irugnil 2 .tacot edrev lejnurtăp ărugnil 1 .eletepac eiat es .ăniăf ărugnil 1 .rotpuc al ăd es iş eletşep ăzaşa es .ăcitălp gk 005.iuletşep am rof ăd eS .eiâmăl uc uas ăzenoiam uc etşev res eS .ăniăf ărugnil 1 .repip .781 .ăpa ed ăcşaec o uc taiţbus lunoilub ănraot es e rac etsep .eiâmăl uc .tacot ed anişam ni rp ece rt es .eras .atag etse dnâC .uicoljim cof al .ăgnul ăţitarc o-rtnî lutnu enup es .ăţita rc nid lutnu uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .şuneblăg 1 .teţo irugnil 2 .1 NIL ED EINHAI .ăcusu eS .

eiîmăl ed ămaez ăniţup iş tipot tăpsao rp tnu ănraot es arpusaed rai .ăniăf ed ă rugnil ed f râv nu enup es .tipot tnu g 001 .ge rtnî etşev res es un lunaclac iecibo eD .rtnî enib ăcusu eS .anâtnâms ăguada eS .etnib reif et raof etşev res eS .tacot .sos ed itşec ăuod e rasecen tnus etşep ed gk 1 urtneP .iirănips a riş ed epao rpa .lef işaleca nî eb reif es ătacub nid taiăt eletşeP .tăpsaorp tnu g 05 .repip .noilub irugnil 2 .etivi rtop iţăcub nî eiat es iş lunaclac ăţăruc eS .rtnî .e ras ăniţup iş ece r ăpa uc .atag etse dnâc iş . .u rca iş ta răs lutsug etşevirtop eS .ăniăf irugnil 2 .naclac gk 005.091 .lejnurtăp ed eznurf .591 .naclac ed lutacif etse sotsug etraoF .tnu ed ărugnil etatămuj o etşezlăcnî es tarapeS .esarg dniif eliibmu rcs ece raoed .naclac gk 005.191 .)871 .1 TREIF NACLAC .t reif u rtnep ac etşetăge rp es iş ătivirtop emirăm ed naclac nu ăţăruc eS .epa etlum iam nî enib ălaps es iş ruje rpmî ruj ed ele raotătonî iş adaoc e ram ecef raof nu uc eiat es .ti rbihc nu uc ăc raecnî eS .ănâtnâms g 002 .ielu nî tijărp lec al ac lef al eletşep etşetăgerp eS .eiâmăl 2/1 .cof ep aiagit enib egnicnî eS .eiagit o-rtnî tnu egnicnî eS .ielu niţup uc gnu es .nifad ed iof 2 .uicoljim cof al rotpuc al ăd eS .eras .691 .iţ reif ifotrac uc .teţo irugnil 2 .ue rem ăcetsema es iş .tnu uc iş iţreif ifot rac uc etşev res es iş eiruf raf ep ăzaşa es .eras .rtnî ăro ed t refs nu niţ es e rac .uas capac nu uc ă repoca eS .dlac al eniţ eS .repip ebaob 01 .cte nu rom .iişo r ed lunoilub ăguada eS .eiâmăl 2/1 .emisărg e rugnis ăsal .ăzae răs es iş gnul nî ăuod nî eiat es .ă rudlăc ed lef al snurtăp eif ăs eletşep t reif al tâcnî leftsa .eiruf raf nid lutnu uc pmit nî pmit nid egnu eS .tnu uc enib etşepo rts eS .1 ROTPUC AL NACLAC .sus nî ăbla aet rap uc eiruf raf nî ăzaşa es .1 TNU NÎ TIJĂRP NACLAC .ielu ă răf iş tnu ă răf .icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş iinişam aenig ram ep iopa egart eS .391 .ăsao rg iam aec aet rap nî roşu ărtni lunmel dnâC .tnu irugnil 3 .etnib reif et raof etşev res eS .ăgnul ei ruf raf o ep ăzaşa eS .iibmurcs gk 005.eiâmăl uc csev res eS .repip iş e ras ăguada eS .ăta ruc ăp râc o.tnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es .t reif lunaclac iş ac .etpal nid eliţăcub grucs eS .sus nî ăbla aet rap uc etşep t reif ed laiceps lusav nî eletşep ăzaşa eS .ăb raif ăs epecnî ănâp e ram cof al enup eS .ăpa 12 .1 EIAGIT AL IIBMURCS .naclac gk 005.etpal irugnil 3 .e rat iam ăbla eit râh ed ălaoc o uc .eleip ed ăţăruc eS .491 .lejnurtăp ed eznurf .tijărp uas treif ităge rp etaop eS .ielu ărugnil 1 .eiube rt tâc lunaclac ăzae răs eS cof al ătnetsize r eiruf raf o tnu uc egnu eS .ăpa uc tiodnî niv ed teţo uc egnits es e rac .nifad ed eliof .1 ETŞEP ED ĂTANIRAM .eliibmu rcs ăţăruc eS .etnib reif ăpa uc sav nu.u rtesin .tăpsaorp tnu g 05 .parc nid ecaf etaop es ataniraM .ed rev lejnu rtăp ă rase rp eS .t reif etse eletşep .etşep gk 005.ăţăruc eS TIJĂRP NACLAC 291 .lu repip .ăţi rugnil o etâc ătanrut .etnib reif etse dnâc iş ielu ăguada iam es .ielu g 001 .eiruf raf ep ăzaşa eS .naclac etsep eiruf raf nî lusos ănraot es .ăcsaeneblăgnî es ăs asăl a ă răf ăcetsema es iş ăniăf atîta tot enup es etnib reif etse dnâC .eleip ed ăţă ruc es iş rotpuc nid etaocs es .iv res a ed etnianî etunim 01 uC .eliţrăp ăuodnîma ep csejărp es iş ăsnicnî aiagit nî iopa nup es .etşespil ăcad .ăniăf irugnil 2 .etpal niţup uc no rtsac nu. rujerpmî iţazeşa .v( luparc iş ac lef aî etşetăge rp es iş etivirtop iţăcub eiat es .93 ETŞEP ED ĂCSUCAZ .ăniăf ărugnil 2/1 .ă rgaen etse aeleip ednu aetrap ep gnul nî ăruteiăt o ecaf eS .eletşep tijă rp a-s e rac nî aiagit nÎ .u rtnuănî ăţă ruc es .lejnu rtăp ed eznu rf iş eiâmăl ed iilef ed ărutinrag uc .iicoljim ifotrac 6 .ieiruf raf aemi răm ed .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .ă ro o vitamixo rpa eniţ es .ătivi rtop emi răm ed etse dnâC .eletşep iş ac .eras .tirbihc nu uc ăc raecnî eS .

nu rom .eleip ed iş esao ed ăţăruc es etnib reif ăcnî etse tâc iş ăpa ed enib egrucs eS .eletşep treif a e rac nî amaez iş tnu ed anu .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es .rtnî ăcusu eS .cof al ătnetsize r ăm rof o.991 .ei ruf raf nî tică r a-s iş ăsam al ed samă r a eletşep ăcaD .elfihc 2 .e raoluc edni rp ec ătadnî atag etsE .sos ed eţi rugnil avetâc uon nid iş etşep ed eliţăcub iopa ăzaşa eS . rotpuc al ăd eS .iişor g 005 .eras .tnurăm eletşep ăcaot es iş aeleip iş elesao etaot ăji rg uc tocs eS .enac rob nî ăzaşa es ăti rocăr acsucaZ .ece r etşev res es .ăcuitş uas uălaş .ăniăf irugnil 2 .aeleip iş elesao socs ua-s i aiu răc .ăniăf ed ărugnil o uc bla sos nu ecaf eS .tnemag rep eitrâh uc ă repoca es .eme rv ătlum iam a rtsăp etaop es etşep ed acsucaZ .vocrom 1 .tnu ărugnil 1 .002 .lusos arpusaed ănraot es .teţo nî cim etevartsac 1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .lejnurtăp 1 .tnu irugnil 2 .elăuo .teţo nî ta rum etevartsac nu ăpa ăniţup uc b reif es tarapeS .etşep g 005 ENAORACAM UC ROTPUC AL ETŞEP .eras .1 .etşep gk 005.ăznârb .etpal itşec 2 .sos ed eţi rugnil avetâc nup es cof al ătnetsize r ei ruf raf o.treif etşep ed tse r eciro nid caf eS .ăpus ed tavazraz .791 .tavazraz iş e ras uc ăpa nî eb reif eS .e ras uc ăpa nî elenao racam b reif eS.etrap o al ăd eS .îcrepuic g 005 .v( iişo r ed sos uc csev res eS .ăb raif ăs etunim avetâc ăsal eS .eras .tnu ed eleţăcub .eletşep ăţăruc eS .ăsar ăznârb ed irugnil ăuod sos nî ăguada eS .ăniăf irugnil 2 .repip ebaob 01 .enaoracam g 003 .t reif etşep eciro ed i rutse r ăzaeţniube rtnî eS .e ras ăd eS .1 ROTPUC AL ETŞEP .ăp râc o.ăniăf ărugnil 1 .ăsar ăznârb irugnil 2 .esrucs enib elenao racam dnitnî es arpusaeD .102 IRUTĂCOT .rotpuc al ăd eS .)lavacşac uas( ăsar aznârb etşetăgerp es tarapeS .ănue rpmî enib lutot ăcetsema eS .repip ed elebaob iş nifad ed aznu rf .etşep ed irudnâ r .sos .tnu iş ăniăf nid şatnâr nu ecaf eS .ielu uas ărutnu g 001 .aznârb ă raserp es .etşep gk 1 ICREPUIC UC ROTPUC AL ETŞEP .zac tseca nÎ .sos ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlU .ăuo 2 .dnânretla ăzaşa eS .nifad ed iof 2 .ăniăf ărugnil 1 .ăpa uc sav nu.elic repuic ăţăruc eS .t reif eleteva rtsac uc iş lutavazraz uc ăcetsema es .iilef etaiăt etaot .e ras ed etşevirtop es iş ătijă rp ăpaec ăniţup ăguada es .es raots enib iş ăpa nî etaium elelfihc ăguada eS .tijărp eletşep ăguada es .eletşep treif a e rac nî amaez uc uas etpal uc egnits eS .ăgu rtsăp uas u rtesin .04 ITŞENEVODLOM ELAOJRÂP.iilef eiat es iş ălaps es .ăsar aznâ rb .rtnid şatnâr nu ecaf eS .nu rom .ăpaec 1 .arpusaed tinemu r a-s dnâc atag etsE .ăgu rtsăp .etpal uas ănâtnâms ăcşaec 1 .tnu ărugnil 1 .tirocă r a-s ec ăpuD .etpal uc uas ănâtnâms ed ăcşaec o uc egnits es iş .avetâc iş ăsa r aznâ rb ă rase rp es iş sos ed lutse r ănraot es .tnu uc cof al ătnetsize r ăm rof o egnu eS .e ras iş tnu ed ărugnil o uc ăşubănî es iş iriţbus ae rp un iilef eiat es .ielu g 001 .tijarp if a ed etnianî ăniăf nirp ăd es un eletşep .ămaez itşec 2 .rtnÎ .etui cof al .ăsar ăznârb irugnil 2 .ăniăf ărugnil 2/1 .repip .ătis ni rp ce rt es iş eliişo r b reif es pmit e rtnÎ .aţileip iş elesao eiţneta uc socs ua-s i aiu răc .rtnî eletşep ăzaşa eS .snicnî ielu nî etşejărp es iş ăniăf ni rp etşelăvăt es .lurepip .)36 .rtnî ă ro ed etatămuj o eb reif es iş ăgael es .lejnu rtăp nu iş voc rom nu .etmb reit ielu nî uas ărutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es e rac ednuto r eletfihc caf eS .891 .ăsar ăznârb g 001 .etşep gk 005.ae ras .esao ărăf etşep g 052 ETŞEP ED ELETFIHC .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăniăf ed ărugnil o iş tnu ed ă rugnil o.icim iţăcub eiat es .ic repuic .tăpsao rp tnu niţup iş ăsa r ăznâ rb uc ărase rp es .etocolc avetâc ăpuD .t reif etşep ed lef eci ro ăzaeţniube rtnî eS .etşezlăcnî es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ es iş treif a e rac nî apa nî enup es .

cim cof al etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş a rpusaed ămaot es .ărutăcot nid arugniI uc ai eS ."itşenevodlom ®laojrîP„ al ac iţătitnac işaeleca .temsep irugniI 2 .ăniăf ed ă rugnil o uc ătutăb ănâtnâms arpusaed ănraot eS .eras .eteged ăuod tâc ăsao rg eniâp ed eilef o al ed luzeim tiş rîfs al rai .sus iam ac ărutăcot ed aenrac etşetăgerp eS .ednuto r e raoşi rep anâm uc caf es .răhaz ed ăciţăcub 1 .iicoljim işarg iedra 21 IŢULPMU IEDRA .ăţusărg iam ărcam enrac tacot ed anişam ni rp ăd eS .nifad ed col nî .eicoliim ăpaec 1 .ăpa ăcşaec 1 .ăpa ăcşaec 1 .eniâp ed eilef 1 .ăti rod am rof atăpăc a u rtnep .sus iam ac rarăm iş e ras enup eS .eniîp ed eilef o .)ăniăf ed ărugil o uas( uo 1 .repip ed ebaob 01 .ăbals etse aenrac dnâC .ăguada es .nohrat ed ăcim ă rutăgel 1 .zero irugnil 3 .v( iişo r ed sos nu ecaf eS .ăniăf irugnil 2 .eiat es anâtnâms .teţo ărugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .ăru tnu ărugnil 1 .e ras ed etşevi rtop es iş nif tacot rarăm ed ăţi rugnil o ăguada eS .rtnî ăzaşa eS .ănâtnâms ed eimonoce ecaf es a u rtneP .eras .rtnî ăzaşa es iş sus iam ac eleletfihc csetăgerp eS .ăţitarc nî sos uc iţazeşa if a ed etnianÎ .ărcam enrac g 057 .ărutmi ărugnil 1 .nifad ed iof 2 .tnu ărugnil 1 uas( ăniăf ed ăţirugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .iirutnu lutipot al ed esamă r i rămuj ed ă rugnil o iş ăguada es .tacot ed anişam ni rp enib ăs raots iş ătaium eniîp ed eilef o iş aenrac ăd eS .ărcam enrac g 057 .ăru tnu g 001 .răhaz ed ăciţăcub 1 .402 .cim cof al niţup ăb raif ăs ăsal es iş role raoşirep arpusaed ănraot eS .502 .ărutnu irugnil 2 .vocrom 1 .ănişam nirp ătad o ăcnî ătad eif ăs a rutăcot ac enib etsE .ta rapeS .ărutăcot urtneP IIŞOR ED SOS UC ELETFIHC .ăţita rc o.ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nî uad es e rac .”etaniram eletfihC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA NOHRAT UC ETANIRAM ELETFIHC .ănileţ ed ăznurf ăniţup .fotrac 1 .ăntşam nirp ăcaot es dnâc .iirutnu lutipot al ed esamă r i rămuj ed ănub ărugnil o .ăsnicnî enib etse dnâc iş cof al eiagit o.eras .ăniăf ăţirugnil 1 .ăniăf ed ărugnil o uc eioven al tiucolnî if etaop e rac uo nu ăguada eS .ăcav ed enrac nid ecaf top es elelaoj râP .lutemsep etşetăge rp es .iişor g 005 :sos urtneP .aenrac uc ătado ănişam ni rp iţad iş iţiţăruc .luteţo ăguada es e rac nî iişo r ed sos nu ecaf eS .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf ni rp uad es e rac ednuto r eletfihc ăzaem rof es iş sus iam ac ă rutăcot ecaf eS .ărutăcot urtneP ĂNÂTNÂMS UC ERAOŞIREP .talăps iş sela luze ro iş tnu răm ătaiăt apaec ărutnu ăniţup nî csejărp es ta rapeS .rtnî iţijărp eiube rt iied ra .ăniăf ed ă rugnil o iş tnu ed ărugnil 2/1 o-rtnid bla şatnâr nu tarapes ecaf es .ărutăcot urtneP ETANIRAM ELETFIHC .dnuf nu ep .ednuto r e raoşirep icim ănâm nî caf eS .eras .repip .ănâtnâms ed ăuod uas ă rugnil o ăguada es iş )etpal ed uas( ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .ătacot ăţaedrev .)36 .14 ăniţup uc eiagit o.602 .)ănâtnâms irugnil 2 .işarg iedra gela eS .repip ed farp nu .iţrăp elebma ep elelaoj râp csejărp es .ăţitarc o.ădnuto r uas ăţaiugnul .etunim icnic niţ es e rac nî .ănâtnâms ed ăcşaec 1 :sos urtneP .nifad ed iof ed col nî nohrat dnîguăda sus iam ac lef al csetăgerp eS .ătacot ăpaec o îş ănişam nirp ăd es . rotpuc al edlac niţ eS .tacot rarăm ăţirugnil 1 .ăsarg col ed etse un aenrac dnâc luzac nÎ .lutiţuc uc dnuf ep cset rut es .noilub ărugnil 1 .ăţita rc o. repip iş nifad ed eliof .leim ed iş c rop ed .ărutnu ăniţup nî ătijă rp .aenrac uc ăcetsema es iş ăpa ăniţup uc gnits eS .rtnî arutnu enup eS .ărutăcot uc ulpmu es iş enib grucs eS .ulpmu es ec ăpud .aenrac uc ătadO .nif tacot rarăm uas lejnu rtăp niţup .esaofup iam iş edegarf iam eif ăs elelaoj râp ac urtneP .302 .nmel ed ărugnil o uc ăcetsema eS .eţnimes ed ăţăruc es .ieţidoc lu ruj nî capac nu eiat eS .iţui tnus iied ra ăcaD .ăs raots iş ăpa nî ătaium .ăpaec 1 .e ras iopa .iş temsep nî cselăvăt es e rac .rtnî nup eS .fotrac nu iş voc rom nu aguăda top es .ănâtnâms irugnil 2 .cim cof al etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş roleletfihc a rpusaed ănraot eS .sus iam ac iţătitnac işaeleca .ătitocolc ăpa nî cse răpo es .tacot rarăm ăţirugnil 1 .etui aerp cof nu aL .iişor g 005 :sos urtneP .”itşenevodlom elaojrâP“ al ac iţătitnac işaeleca .202 .

eras .ă rutnu uc ăniăf ed şatnâ r nu.eras .ăniăf ărugnil 1 .zero irugniI 2 .24 .v( ied ra urtnep ac a rutăcot ecaf eS .)36 .ărutnu nî ătineblăgnî iş ătaiăt ăpaec o uc sos nu ecaf eS .212 .emi răm işaeeca ed mac .s ra răhaz niţup iş iişo r ed noilub ăguada es e rac al enrac ed ămaez uc snits .ăjaoc ed da r es .eniîp eilef 1 .e raoşi rep icim caf es .ărutnu irugnil 2 . rotpuc al uad eS .ăniăf ărugnil 1 .ănişam ni rp ce rt es iş ăţăruc es .ărcam enrac g.iţăcub etaiăt eliişo r nup eS .ăpa iş iişo r ed noilub .ăpaec ăniţup uc ătijărp iş ănişam nirp ătad aenrac iş uo nu .ăcim ăpaec 1 .112 .ăpaec 1 .iicoljim ifotrac 21 IŢULPMU IFOTRAC .ănâtnâms ărugnil 1 .leţiv ed enrac g 004 .ăţita rc nî nup es iş col al lucapac ăzaşa es .iiecelvod ac lef al csetăge rp es iş csebocs es .leţiv ed enrac nid ărutulpmu o ecaf eS .zero arugnil 1 .arutăcot uc ulpmu eS .ifotrac g 004 ENRAC UC IFOTRAC ED ELETFIHC .iişo r ed sos uc csev res eS .ărutăcot enâmăr ăcaD .)602 .iv res a ed etnianÎ .ărutăcot uc ulpmu eS .noilub ărugnil 1 .802 .ăru tnu ărugnil 1 .ărcam enrac g 006 .iicoljim iecelvod 6 IŢULPMU IECELVOD . rotpuc al tişubănî b reif es iş iişo r etsep ănraot es .uo 1 .eras .rtnid tucăf sos nu arpusaed ănraot es iş ăţitarc nî ăzaşa eS .ă reisos nî tarapes etşev res es uas anâtnâms ăguada es .ied ra u rtnep ac sos nu ecaf es .”iţu lpmu iecelvoD“ al ac iţătitnac işaeleca .zeim ed csebocs es iş ăuod nî eiat es .eras .ărcam enrac g 005 .edeten .iedra u rtnep ac a rutăcot etşetăgerp eS .ied ra u rtnep ac ă rutăcot o uc ulpmu es iş csebocs es .iiecelvod uc ănue rpmî .ărutnu irugnil 2 :sos urtneP .ăuod nup es .sus iam ac eliişo r csetăgerp eS .ăcim ăpaec 1 .ăcim ăpaec 1 .iicoljim iilug 21 ETULPMU IILUG .ătis nirp tuce rt .col al elecapac ăzaşa es iş ulpmu es .ielu nî uas ărutnu nî csejărp es iş sus iam ac eleletfihc caf eS .ăniăf ărugnil 1 .ănâtnâms ăguada es .ănâtnâms irugnil 2 .)612 .ăt raif ăninăls ed eilef o uc ănişam ni rp ătad .uo nu .lucapac eiat eS .ărutnu nî eliţrăp etaot ep iopa csejărp eS .e ras .012 .sos iş ărutăcot urtneP .ăpaec 1 .esaomurf iişor 21 ETULPMU IIŞOR .ăpa ăcşaec 1 .ăţăruc eS .iv res a ed etnianÎ .ednuto r iişo r gela eS .ătacot ăţaedrev .ărutnu ărugniI 1 .rtnî eliişo r nup eS .ăţita rc nî ăzaşa es iş ărutnu nî csejă rp es .ăpaec 1 .rotpuc al tişubănî ăb raif ăs nup es iş ă repoca eS .ăpa iş ăniăf ăniţup .v( iişo r ed sos nu ămaot es arpusaed rai .uo 1 .noilub ărugnil 1 .ăru tnu irugnil 2 :sos urtneP .anâtnâms .atag tnus dnâC .eras .902 .eras .ărutnu ărugnil 1 :sos urtneP .702 .repip iş e ras ăguada eS .ăniăf ed ăţirugnil 1 .lutemsep ăguada eS .eras .repip .repip .nif ătacot ăţaed rev ăniţup iş repip .etivirtop eteniv 6 ETULPMU ETENIV . rotpuc al uad es .e renit iilug gela eS .ăţita rc o.iifot rac b reif eS .esaomurf iişor 21 ETULPMU IIŞOR ETLA * .ăniăf ed ărugnil o uc ăcetsema eS .ănişam ep b reif ec ăpuD .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad eS .ărcam enrac g 005 .eleţnimes tocs es iş cselog es .eniîp ed eilef 1 .eniâp ed eilef 1 .ărutnu .uo 1 .ielu uas ărutnu g 001 .temsep irugnil 3 .ăpaec 1 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .ăniăf ărugnil 2/1 .uo nirp ătad ănap o uc elecapac iş u rtnuănî eliişo r gnu eS .iifot rac ăţăruc eS .enrac g 052 .repip .eras . 004 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .ătraif ăninăls g 05 .)ăpa uas( enrac ed ămaez ăcşaec 1 .socs luzeim niD .emi răm ac ilage iam tâc iecelvod gela eS .ăniăf nid tucăf sos nu a rpusaed ămaot es iş ăţita rc nî ăzaşa eS .zero irugnil 2 .iişor 4 .v( eteniv ed auacasum urtnep ac aenemesa ed ităge rp etaop es a rutăcoT .ă reisos nî tarapes anâtnâms etşev res es uas ănâtnâms ed i rugnil ie rt .răhaz eleţăcub 5 .

dnuf ep iof avetâc ăzaşa eS .repip .ăz rav ed iof ed dnâ r nu uon nid iş ătacot emac ed tarts nu iopa .csebocs eS .emirăm işaeeca ed .ece r ăpa uc cse rocă r es .ărutnu nî etijă rpen eleteniv ităge rp top es .ei ruf raf o ep ămaotsă r es . rotpuc al etişubănî b reif eS .ăpaec ăniţup uc .ăru tnu uas tnu irugniI 2 :sos urtneP .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ărcam enrac g 057 .tev reş nu uc ătnâvz es .temsep ărase rp es arpusaeD .eras .ărutnu nî etşejărp eS .iişo r ed noilub ed ă rugnil o uc enrac ed ămaez ed ăcşaec o ănraot es arpusaeD .sus iam ac lef al auacasum iopa ecaf eS .ărcam enrac g 005 .lu rotoc eiat es .ăţidoc uc aet rap al lecăpăc nu eiat es .ănâtnâms irugnil 4 .ele nid ăsai ăs apa ac u rtnep .a rpusaed ănraot es .iţ răp elebma ep .rtnÎ .ăz rav ed dnâr nu enup es .e ras iş uo nu ăguada es iş ă rutnu nî uas tnu nî niţup etşejărp eS .enib et raof eg rucs es .acasum u rtnep aenrac etşetăge rp es ec ănâp ăcsaeruba es ăs niţ es iş răpoca eS .du rc lufotrac iş luvoc rom uc ănue rpmî aenrac ănişam nirp ăd eS .312 .rtnid sos nu ecaf eS .ăru tnu ărugnil 1 .e ras ăniţup uc etarăse rp no rtsac nu-rtnî nup es . rotpuc al ăd eS .ănâtnâms iş emac .eţeruc es ăs ă răf eiat eS .uo nu iş repip .roşu csejă rp es iilef etaiăt eleteniv .ăpaec 1 .rtnî ăzaşa es iş arpusaed elecapac nup es .atag etse dnâC .repip iş e ras ed etşevi rtop eS .e ras uc ătitocolc ăpa uc etşe răpo es .eicoljim ăzrav 1 ĂZRAV ED ACASUM .ărutnu ed ărugnil o.iicoljim eteniv gela eS .eicoliim ăzrav 1 ĂCSAJULC ĂZRAV .ănişam nirp ătad aenrac .ăpaec ăniţup uc .ătitocolc ăpa uc ălao o.eteniv ed dnâr nu ăzaşa es temsep uc ătarăse rp iş ărutnu uc ăsnu ăţita rc o.eras .ăjaoc ed ăţăruc es un ele reM .uo 1 .ărutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es .ănişam nirp ătad aenrac .s ra răhaz uc sos nu ecaf eS .ănâtnâms .temsep uc ărase rp es iş ărutnu uc ăţita rc o egnu eS .uo nu ăguada es .ăsnicnî ed tivi rtop atilp ep tce rid .ăţitarc nî etazeşa eleteniv etsep ănraot eS .vocrom 1 .eti răpo if a ă răf iş ijărp top es eleteniV .ănişam nirp aenrac ăd eS .ăraoşu iam eif ăs ae racnâm ac u rtnep ătadotot iş arutnu isimonoce a u rtneP .512 .ălaps eS .ă rutnu ed ărugnil o uc tnu răm ătaiăt apaec iş aenrac etşejă rp eS .ănâtnâms ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlU .le ep etatue rg o uc dnuf nu bus ăzaşa es iş ăta răs ăpa uc cse răpo eS .ele rem ulpmu eS .ătis ni rp ă raoce rts es .)ăpa uas( enrac ed ămaez itşec 2 .iicoljim eteniv 4 ETENIV ED ACASUM .csebocs eS .iţrăp elebma ep eilef e raceif .ădacs ăs rotpuc al ăd eS .ăniăf ăţirugnil 2/1 .repip iş e ras ăguada eS .enrac ed ămaez iş ăniăf ed farp nu .răhaz eleţăcub 8 .ăpaec 1 .fotrac 1 .epec 2 .t reif a ec ăpuD .ărutnu irugnil 4 .ăniăf iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .leftsA .ănişam ni rp aenrac ăd eS .temsep irugnil 2 .tijărp al ăniăf nirp uad es un .emb grucs es iş cse răpo es .ărcam enrac g 057 .ărutnu ed ă rugnil o uc ăţitarc o egnu eS .ăsaomu rf ăz rav o tnu răm ed tivirtop ăcaot eS .eleteniv ulpmu eS .et raped iam aşa iş .i ro 3 — 2 ed eiţarepo ătsaeca ătepe r eS .ănraotsă r es atag etse dnâC .eras .34 .ăniăf irugnil 2 .ărutnu nî etşejărp eS .iilef etaiăt iişo r avetâc nirp es uas .eleteniv iş aen rac csevărpsi es ănâp .412 .ăzrav dnânretla ăunitnoc es iş ănâtnâms ed ărugnil o .ăgrucs es ăs ac . rotpuc al ăro ed etatămuj o uad es iv res a ed etnianÎ .”eteniv ed acasuM“ urtnep ac iţătitnac işaelecA IFOTRAC ED ACASUM .enrac ed tarts nu .rtnî etunim icnic cse răpo es iş elizoc eiat es .ifotrac g 004 eteniv ed col nî .e ras ăguada es .ărutnu irugnil 4 .ăpaec ăniţup uc ărutnu nî etşejărp es .repip .niţup ti rocă r a-s ec ăpuD .eras .iicoljim erem 21 ETULPMU EREM .enrac ed lunu .e ras ed farp nu uc ătacetsema ănâtnâms .ărutnu irugnil 4 .612 .ăpa ăguada eS . rotpuc al ăd eS .tocs eS .icim iam eteniv elegăltăp gela eS .teged nu ed esao rg iilef nî .repip .eras .csenemu r es ec ărusăm eP .uo 1 . repip iş e ras .ănâtnâms irugnil 2 .noilub ărugnil 1 uas iişor 4 .csaet bus ed eleteniv tocs eS .eteniv nid socs luzeim iş noilub niţup .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ărcam enrac g 057 .az rav iş aenrac csevărpsi es ănâp .ărutnu uas tnu enup es .ănâtnâms ăcşaec 1 .eteniv ed eif ăs tarts lumitlu ac ta refe rp ed etsE .712 .tnu uc ăţitarc o.temsep ărugniI 1 .ăsaomurf ăz rav o al ed eliof gela eS .csaet bus ă ro 4/1 niţ es iopa .

uo 1 .44 .ăru tnu uas tnu irugnil 3 .122 .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .eteniv ed auacasum al ac lef al ăzaedecorp es tse r urtneP .tacot rarăm .et raped iam aşa iş enrac ed dnâr nu .812 .etarăpmuc uas ăsac ed enao racam uc ităge rp etaop es lef aL .sarg ied ra nu iş ătaiăt ăzrav ed tarts nu ăcnî enup es arpusaeD .e riţbus taiăt .022 es atag etse dnâC .ece r ăpa uc cse rocă r es .sarg ied ra nu aguada etaop es a raV .ărcam enrac g 005 .talăps iş sela luze ro ăguada es .912 .ăpa nî iamun b reif es elelamras rai .ăuo 2( ieţiăt g 003 IEŢIĂT ED ACASUM .nuja nid etităgerp eif ăs enib iam etse aeeca ed .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂRCA ĂZRAV UC ELAMRAS .noilub irugnil 2 uas iişor 6 .ăniăf nî uad es .ătacetsema uas c rop ed aenrac ănişam nirp ăd eS .ăţitarc nî ătaiăt ăzrav ed ta rts nu enup eS .ăpa ed grucs eS .ăniăf g 003 .tnu uc cserăpo es iş enib g rucs es .e ras uc ăpa nî etatămuj ep b reif es iş ălaps es .epec 2 .ăcun o tâc icim caf es itşenevodlom elamras eleta răvedA .ăcim .eras .temsep ărase rp es .ăjaoc ed iiecelvod dar eS . repip ed fa rp nu iş e ras .tnu răm ătaiăt ăpaec o uc ă rutnu nî uas tnu nî etşejă rp eS .eras . .ănişam ep ăb raif ăs ăsal eS .ăp râc o uc ăcusu eS .)eras .aenrac uc ăcetsema es iopa .urbmic ed ăcim ăţugnerc 1 .ărutnu g 001 .temsep irugnil 2 .ăsaomurf ădiponoc 1 ĂDIPONOC ED ACASUM .e riţbus taiăt .ieţiăt ed dnâr nu ăzaşa es iopa iş temsep ărase rp es .eniâp eilef 1 .u rca aerp eif un ăs ac ăpa uc tiodnî iş ta ruce rts .temsep ărase rp eS .iţrăp elebma ep .eletehcub leftsa dniţrăpmî .ăz rav ed ăsaomu rf ănâţăpăc o al ed eliof cafsed eS .noilub uas iişo r ed col nî ied ra ed aiob ăniţup es-udnâguăda .tnurăm ătaiăt apaec ărutnu nî etşejă rp es ta rapeS .repip .e ras uc ătitocolc ăpa nî t reif al )406 .iişo r ed iilef ăzaşa es irudnâr e rtnÎ .ăpa ed ăgrucs es ăs ăro ed t refs nu ăsal es iş ăzae răs eS .c rop ed iş ăcav ed .sus iam ac etşetăge rp es enrac ed arutăcoT ăpaec 1 .eras tnu irugnil 3 .tnu uc ăm rof o egnu eS .ăsaomu rf ădiponoc o al ed .tnu ed ărugnil o aguada es .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD ED ACASUM .eteniv ed auacasum al ac lef al ăzaedecorp es tse r u rtneP .noilub uas iişor ed col nî iedra ed aiob ed ăţirugnil 1 .e raotoc ărăf .repip .eclud ăzrav ed elelamras ac lef al csetăgerp eS .ărcam enrac g 057 .tacot ed anişam nirp aenrac ăd eS .iicoljim 2 uas eram ăzrav 1 ECLUD ĂZRAV UC ELAMRAS . repip ed fa rp nu ăguada eS .ărutnu ed ănub ărugnil o iş ied ra ed uas iişo r ed noilub niţup uas iilef etaiăt eliişo r .etizlăcnî enub iam tlum tnus elelam raS .uo nu iş e ras .şrob l1 .iţrăp elebma ep ă rutnu nî csejărp es .ş rob ed i rugnil avetâc ăguada eS .eiube rt tâc tâta amaez edacs ănâp niţ es iş tivi rtop cof al .tnu niţup enup iam es iş temsep ărase rp es arpusaeD .etlum iam sei ăcad . rotpuc al ăd eS .temsep irugnil 2 .teged nu ed esao rg iilef eiat es .tnu răm ătacot ăţaed rev ăguada es .tarapes treif .luze ro iş roşu etşejărp eS .tnu uc am rof egnu eS .zero irugnil 2 .ărutnu nî niţup et raof csejărp eS .ş rob ărăf .rotpuc al ăd eS .tser urtnep iş ărutăcot urtnep .ănraotsă r eS .ăpaec 1 .iuluteged aemiso rg ed ednuto r iilef eiat eS .rotpuc al ăd es iopa .ăţăruc es izu rc iifotraC .ş rob uc cse răpo es iş eiaof e raceif al ed lu rotoc eiat eS .eniâp ed ăsao rg eilef o al ed luzeim iş .tlum ae rp un b reif es .ăsnî ăti răpo eif ăs col nî azrav .ănraotsăr .sarg iedra 1 .ălae rca nid ăd raip ăs ac ece r ăpa uc ătalăps etse .ărcam enrac g 005 .”eteniv ed acasuM“ aI ac iţătitnac işaeleca .ădiponoc ed dnâ r tla iopa enrac ed dnâr nu enup eS .222 .dnâ r aeliod la nu iş atla ăgnîl anu elelamras ăzaşa es iopa .elamras u rtnep aemac etşelevnî es ele nî iş iram ed tivi rtop iţăcub nî eliof eiat eS .ăpa ăniţup uc egnits es .v( iieţiăt nup eS .enib s rots iş taium .işorg iam iieţiăt ac eiat es elamras al ătaţniube rtnîen ăsamă r azraV .ădiponoc ed dnâr nu ăzaşa eS .lage iam tâc eif ăs luta rts tâcnî .eiaom es ănâp el-udnâniţ .iţreif uas izurc iifotrac uc ităge rp etaop eS .repip .uo ed ăjaoc o ednirpuc tîc ăpa .eletehcub pu r eS .

ărutulpmu etsep a rpusaed s rotnî if aetup a u rtnep .iişo r ed noilub uc tacetsema ş rob niţup ăguada es tiş râfs al .”eclud ăzrav uc elamraS“ urtnep ac işaeleca tnus iţătitnac etlaleleC .repip ed farp nu .e ras ed farp nu uc .repip ed farp nu iş iruşuneblăg ăuod ăguada es .repip .ărutnu uc uas tnu uc ăsnu aiagit nî ăzaşa es .so rg lus nu ecaf es ărutăcot ătsaeca niD .eras .leţiv ed uas c rop ed enrac . rotpuc al ecaoc es .ăcim ăpaec 1 .ăs raots iş etpal nî ătaium .emizegărf ă răf .eiţizopmoc nid elage iţătitnac a rugnil uc uai eS .atag epao rpa tnus dnâC .uo uc egnu eS .tnu ărugnil 2/1 .54 .esaoj elinig ram uc eiagit o ă rutnu uc niţup egnu eS .ăzrav ed elelamras ac lef al elamras iopa caf es iş eleznu rf cse răpo eS .ielu ăţirugniI 1 .emac ed ămaez itşec ăuod iş ăniăf ed ărugnil o .amini .ălage emiso rg ed tarts nu.322 .lutemsep etşetăge rp es nmel ed dnuf nu eP .ătlum ăţaed rev iş ănâtnâms .ărutnu nî etijărp iş tnu răm etaiăt elepec ăguada eS .emi răm işaeeca ed etehco rc ăzaem rof es .ăuo 2 .522 .eniâp ed eilef 1 .truai uc uas ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .uo 1 taula urtneP .ămups tutăb eif ăs ă răf .ăz rav ed elec uc lef al elamras caf eS .canaps ed ăznu rf uc iş lef al ecaf top eS .tacot ed anişam nirp ăd eS .eleznu rf cse răpo eS .ăt raif aenraC .tupecnî al ed enup es un luş rob( rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad es iş e ras ed csevi rtop es .eliţrăp etaot ep lef al .ăru tnu ed uas tnu ed ărugnil 1 .repip .ra răm .ăniăf g 051 .eiagit nî ruparp etsep a rutulpmu enup eS .422 .iilef eiat es uas ge rtnî etşev res eS .ăru tnu ărugnil 1 .eniâp ed eilef 1 .tnu răm ătaiăt ăpaec o uc iş tnu ed ă rugnil o uc iopa etşejărp eS .leţiv ed uas leim ed enrac nid ăţni refe rp ed .dnuf ep ăsal es .edrev ăpaec erif 2 .ăuo 2 .repip ed farp nu iş e ras .rotpuc al ăd eS .aemac uc ăcetsema eS .esaoielc nived eletehco rc leftla .emiso rg işaeeca ed lutarts eif ăs ac ă rugnil o uc ăzaşa es .eras .ăuo 2 .izoc nid etrap o uc tnu răm etacot .sus iam ac a rutăcot etşetăge rp eS .ăţaedrev ăţirugnil 1 .tnu iş ăniăf .eniâp ed ăsao rg eilef o iş aninăls uc ănue rpmî .truai ed uas ănâtnâms ed ăcşaec o sulp nî .ă rutnu g 05 .so rg iam avec ăniăf ed sos nu ecaf es .)ăţni rod ăpud( etpal nî taium eniâp ed zeim niţup .ăniăf ni rp uad es .enrac g 057 ENRAC ED ĂDALUR .t ruai uc uas ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .lutacif .uo nu.ărutnu ărugnil 1 .tnu răm ătaiăt ăţaed rev .ieţiăt ed ac eiaof o ednitnî eS .)tacnâm al etucălpen nived e rac ăţiv ed eleznu rf etşe rătnî ece raoed .elăuo ăguada eS .iişo r ed noilub niţup uc tăcetsema ş rob ed irugnil 3 — 2 ămaot es .tnu ed ărugnil ½ nid .cetsema tseca nirp eletehco rc uad eS .aenrac egel ăs tâc .emugel al ărutinrag ac csev res eS .ăţita rc nî ăzaşa eS .ăniăf irugnil 2 .iinâmălp .ăniăf ărugnil 2/1 .e ras .repip .lutla etsep lunu taula tlum ae rp ăniv un ăs dnivi rtop elinigram c rotnî eS .ăcsaecă r es ăs ăsal eS .622 .ănâtnâms ărugnil 1 .ănişam ni rp ăd es .enib luruparp ălaps eS .samăr luşubla ăcetsema eS .ruparp ed col nî taula nî tilevnî if etaop lubo rD .)ăpa uas( enrac ed ămaez itşec 2 .”eclud ăzrav uc elamraS“ urtnep ac işaeleca tnus iţătitnac etlalelec .rahap nu tâc mac .rtnî a rutulpmu enup eS .eras .822 .)ăvudăm uas( ăninăls g 001 .temsep ărugnil 1 .ănişam ep tecnî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup iş ărutnu ăguada es .leim nu al ed eleiatnu răm enrac ed anişam nirp ce rt eS .losar al ed ăsamăr .şuneblăg nu iş ge rtnî uo nu .epa etlum iam nî .rtnid dega rf taula nu ecaf eS .a rpusaed iuluruparp elinigram c rotnî es .eiatnurăm g 005 )RIHGIC( LEIM ED BORD .ed rev ăpaec iş lejnu rtăp .ăţiv ed iof g 052 ĂŢIV ED IOF UC ELAMRAS .tlum iam un .sus iam ac iţătitnac işaeleca ărutăcot urtneP TAULA NÎ LEIM ED BORD .etnib reif ărutnu nî csejărp es iş temsep ni rp iopa .tarapeS .canaps ed uas eivetş ed iof g 005 EIVETŞ ED EZNURF UC LEIM ED ELAMRAS .inigram ep iş tlum ănîmăr ăs tâcnî leftsa eiagit nî lu ruparp ednitnî eS .ănâtnâms ed ăcşaec o sulp nî .722 .tâta ătivirtop eiube rt sos ed aetatitnaC .eras .)ătpirf uas( ătraif enrac g 003 ENRAC ED ETEHCORC .ătacot ăţaedrev ărugnil 1 .epec 2 .

temsep ărase rp es iş tnu ed ărugnil o ănraot es a rpusaeD .ăpus ed tavazraz .iifotrac b reif es ta rapeS .iş ănişam ni rp ătad o ăcnî a rutăcot ăd eS .ătutăben acşirf iş .ifotrac ed lunu .032 .64 ărugnil 1 .iilef iţaiăt .etsaoc ep ed enrac gk 052.iorutsu ed ănâţăpăc 1 .eiube rt tâc tâta ărutăcot nî ăguada es iş ă raoce rts es .repip .s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim iş apaec uc ănue rpmî aenrac tacot ed anişam nirp ăd eS .132 ĂCAV ED ENRAC IRUTPIRF IŞ ENRAC ED IRĂCNÎM .e ro 42 u rtnep ăţaehg al ăd es iş e ras ed ăţirugnil 2/1 uc ăcetsema eS .ăpa nî etadu eliniâm uc .temsep ărugnil 1 .enrac ed ta rts nu ăzaşa es iş temsep ă rase rp es .ărudnâcs o ep ăzaşa es e rac .eniîp ed eilef 1 .repip ed tiţuc ed frâv nu etâc .ăcetsema es samăr luşublA .amups ăcidi r es i ro etâc ed etşeumups es iş ătitocolc ăpa uc ălao o.iş ărutăcot nid elage iţătitnac a rugnil uc uai es .ifotrac g 003 .nif etasip etaot .ăpus ed tavazraz .etui cof al .aemisărg uc ănue rpmî aenrac tacot ed anişam ni rp i ro ie rt ed ce rt eS .e raoşiuc 3 — 2 .ăcşirf ed i rugnil 2 sulp nî .iicoljim ifotrac 6 .v( ic repuic ed sos nu ecaf eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA IETITIM ED LEF TLA * .i ro avetâc ed pmit tseca nî es-udnâcetsema .eras .ăpus nid iivoc rom iş az rav .)ărutnu uas( tnu irugnil 2 .atag epao rpa etse adalur dnâc iş )56 .enrac ed amaez uc egnits es iş ăcetsema eS .ăniăf nirp etşelăvăt es e rac .ăpa nî etatămuj ep ătraif etnianî iam tsof a e rac ăzrav ed iţăcub 3 — 2 iş ăuod nî iţaiăt iş iţiţăruc iifotrac ăpus nî ăguada es .ăpaec 1 .e ras ed ăţirugnil 2/1 ăcnî .922 .gi rf es tâc lupmit nÎ .sus iam ac ietitim caf es iş ă ro ed etatămuj o enib etab eS .enrac g 005 IFOTRAC UC ENRAC ED ĂCNIDUB .ămups tutăb eif ăs ărăf .nemihc .232 .amârăfs es un a u rtnep .tivi rtop cof al e ro ie rt ăb raif ăs ăsal es iş lutavazraz ăguada eS .ăpa l 4 .tanob racib ed ăţi rugnil o dnâguăda ănişam ni rp ătado ece rt iam es iz auod A .e ras ăguada eS .tpeip ed lu rugum etse losar urtnep ăsaotsug iam aec aenraC .tâg al ed ăcav ed enrac gk 1 lETITIM .iv res a ed etnianÎ .ădaoc al ed aenrac iş lu reiulf .etnib reif ărutnu uc ăvat o-rtnî rotpuc al ăd es iş luşubla uc enrac ed adalur egnu eS .ăniăf ăraserp es .ănâtnâms ăcşaec 1 .rtnî ătnâb reifnî eS .ătraif epao rpa etse aenrac dnâC .enrac gk 052.ăniăf ărugnil 1 .ănue rpmî tocolc nu aed iam ăs ăsal es iş arpusaed ănraot es .cof al ătnetsize r ălcits ed ăm rof o tnu uc egnu eS .amaez iamun ă rutăcot nî ăraoce rts es iş ăpa ăniţup uc io rutsu ed ănâţăpăc o ăzaesip eS .1 ĂNÂTNÂMS UC LOSAR .ăţaedrev .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc iş aenrac enup es .ălcefs ed ătalas uas i rutărum iş naerh ed sos uc etşev res eS .ăniăf ăţirugnil 1 .etşenemur es ănâp rotpuc al eniţ eS .)ăpa uas( enrac ed ămaez ăcşaec 2/1 .but nid lutanrâc esei ec ă rusăm ep .emac ed ămaez ăniţup uc io rutsu ed iedjum nu ta rapes ecaf eS .eras .ăzrav 4/1 .etraped iam aşa iş .tanobracib .rtnî t reif al aenrac enup eS .tanob racib ed tiţuc ed f râv nu iş nif tasip nemihc niţup iş repip ed farp nu ăguada eS .ăpa l 4 .iţanrâc u rtnep eleţam ulpmu es e rac nirp ălbat ed lubut tacot ed anişam al enup eS .eiruf raf ep lulosar ăzaşa eS .tacot lejnu rtăp uas ra răm niţup iş repip .iilef eiat es .iifotrac ruje rpmî nup es .ăţaehg al e ro 3 — 2 aets ăs ăsal es iş eiube rt tâc ăzae răs eS .ăcav ed lues uc ănue rpmî tâg al ed aenrac ănişam ni rp i ro ăuod ed ece rt eS .emi răm işaeeca ed i roicănrâc ăzaem rof es .iişo r ed sos nu uc etşev res eS .repip iş nemihc niţup .1 ĂCAV ED LOSAR .rată rg al gi rf eS .eras .e ras ed farp nu iş ielu ed ăţi rugnil o uc .tlum ae rp ăb raif ăs iţasăl eiube rt un iifotraC .tacot ed anişam nirp ce rt es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .ăcav ed ues g 002 . rolietitim aemi răm ed eiat es .enrac ed ămaez nî ătaium ănap o uc gnu es .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o eiagit o.but iutseca aspil nÎ .

iicoljim epec 2 .uo nu uc ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o ăcae rf es ta rapeS .aenrac etşezegă rf es ec ănâp .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî apaec dnâC .ăniăf ed farp nu iş repip . rotpuc al ăd eS .ă rutnu ed ă rugnil o uc etşejă rp es iş etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .ăpa ărugnil 1 .ednuto r .ădlac ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnânrut .ăsar ăznârb .tpeip al ed emac egela eS .noilub ed ă rugnil 1 uas iişo r 4 .enrac g 006 ENRAC UC ZARP .e rat so rim rugnis le e ra luza rp ece raoed .dnuf ed edni rp es un a u rtnep .eţnimes ed iş ijoc ed etiţăruc iişo r uas iişo r ed noilub ed ărugnil o ăguada eS .ăvat o.432 .ă rutnu ăniţup uc eiagit o.ătraif etse aenrac dnâC .ămâ răfs es .tişubănî b reif es iş ă repoca es .aţita rc dnâc nî dnâc nid iamun ănitalc es ic .edepe r et raof eb reif luzarP .iedra ed auaiob ăguada es .ătizegă rf etse aenrac ec ănâp .ăro o ăb raif ăs ăsal eS .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .emî răfs es un ăs ac a rugnil uc ăcetsema es un iifotraC .)lus( ădalu r o ecaf es .răhaz eţirugnil 3 .eras .ărutimag ac csev res es iş tnu uc cse răpo es uas e racnâm nî nup es iş grucs eS .ăru tnu ărugnil 1 .ăpus eci ro u rtnep ac tavazraz dnâguăda .iicoljim epec 4 .gnul nî eiat es iş iifotrac ăţăruc eS .rtnî ăcetsema eS .eras .răhaz ăciţăcub 1 .i riţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .ăsarg iam .losar etsep ănraot eS .eras .amârăfs es un a u rtneP .sa r nazem rap uc ă rase rp eS .ăţaed rev .iivoc rom ăţăruc eS .rotpuc al ădacs ăs ăsal es iş ă repoca eS .ătuzăcs ae rp eif ăs eiube rt un ae racnâM .ze ro ed uas enao racam ed ărutimag uc etşev res eS .noilub ărugnil 1 .repip .enrac g 006 ENRAC UC IFOTRAC .enrac g 006 ENRAC UC IVOCROM .ăsar ăznâ rb ed ărugnil o iş e ras .1 .etsaoc ep ed emac uas .noilub ărugnil 1 uas iişor 5 .ăsaomu rf e raoluc o ătăpac ănâp eniţ es .enrac uc aţita rc nî işup if a ed etnianî e ras ăniţup uc iţace rf eiube rt iifotrac .iicoljim epec 4 .ăru tnu ărugnil 1 .i riţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .532 .enrac gk 1 ETŞULĂG UC ŞALUG .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 :etşulăg urtneP .ărutnu ărugnil 1 .cof al tlum ae rp ăts ăcad iş .ăgilămăm uc etşev res eS .ătizegă rf etse atsaeca dnâc iamun enrac etsep enup eS .rtnî ăzaşa es iş aţa etaocs es .ăd ra es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ifot rac ed ae racnâm u rtnep ac lef al .etsaoc ep ed aenrac etaocs eS .sus iam ac treif al enup es iş ăţa uc ăgael es .etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .74 uas ige rtnî .ă rutnu ed ărugnil o uc iş tnu răm ătaiăt apaec uc ăţita rc nî csejărp eS .ăniăf ăţirugniI 1 .enrac gk 052.ă rutnu ed ărugnil o uc etşejă rp es iş etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .e ras ed ătsug eS .1 ĂNACOT .e raoluc urtnep .ăniăf ed farp 1 .ădlac ăpa ăniţup iş e ras enup es .cof al aenrac enup eS .eras .rotpuc al ăd eS .ătitocolc ăpa nî roletşulăg lumurd ăd es iş ătsap nid aţi rugnil uc ai eS .etivi rtop iţăcub nî eiat eS .atag epao rpa tnus iifotrac dnâC .rtnî roşu etşejă rp eS .icim eto rac ăzaeţniube rtnî es ăcad .ige rtnî ăsal es .ătuzăcs iam ănub etse ae racnâM .ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnâguăda .enrac ed ămaez i rugnil 3 — 2 uc ânâtnâms ăţita rc o.iriţbus iilef eiat es .ăniăf .iivoc rom roşu csejărp eS .luzarp ăţăruc eS .ăniăf irugnil 2 .etnib reif etraof eif ăs eiube rt ae racnâM .e ras iş ăpa ăniţup .eţnimes ed iş ijoc ed etiţă ruc eliişo r uas iişo r ed lunoilub .eras .enib lutot ăcetsema eS .ăpa ăniţup iş eras .ăpa ăniţup enup eS .rotpuc al ăro ed etatămuj o urtnep aţitarc enup es .ăd ra es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ăniăf .so rg ta rts nu uc ăti repoca eif ăs aenrac ătaot ac ăji rg uc .332 .732 .632 .iram tnus ăcaD .uo 1 .iişor 5 uas noilub ărugnil 1 .răhaz ed ăciţăcub o iş iişo r ed noilub ăguada eS .ifot rac gk 052.ărutnu ărugnil 1 .e ras .csejărp es ănâp ăsal eS .etnib reif ăpa ed ărugnil o etâc dnâc nî dnâc nid dnâguăda .e ras .ied ra ed aiob uas iişo r ed noilub niţup iş nif tacot lejnu rtăp uas rarăm e racnâm nî ăguada iam eS .lfot rac uc ae racnâm urtnep ac lef al cof al aenrac enup eS .ivocrom gk 1 .zarp irutăgel 2 .ărutnu ărugnil 1 .etunim 01 ăb raif ăs niţ eS .ăpaec enup es un .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .

iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .şrob ed ăcşaec 1 .ănue rpmî ăb raif ăs ăsal eS .ăsrucs enib iş tarapes ăt raif aelosaf uc iş ecaf etaop eS .enrac g 006 ENRAC UC EDREV ELOSAF .nifad ed ăcim ăznu rf o iş iişo r uas noilub niţup .s ra răhaz ed sos nu iş e ras ăniţup ăguada eS .rtnî nup es iş anâm uc enib iopa c rots eS .iu tug gk 1 ENRAC UC IUTUG .i ro ăuod ed uas ătado apa dnâbmihcs .răhaz eţirugnil 6 .etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .e ras enup eS .aniăf ăguada es .tlum iam uas( răhaz ed eţirugnil 2 — 1 dnâguăda .042 .iilef .242 .e ras ăguada eS .932 .)tsug ăpud .etivntop iţăcub nî .ătalăps iş ătiţăruc aelosaf enup es iş ădnirpuc o-s tâc ădlac ăpa ănraot es .ăţaed rev .ătraif etatămuj ep etse atsaeca dnâc .e ras ăguada eS .niv ed lerăhăp 1 .ăjaoc ed eţe ruc es ăs ărăf .ăuod nî etaiăt iişo r uas .emac uc aţita rc nî iopa ăzaşa es iş niţup ăcsaenemur es ăs eleteniv nup es .epec 2 .342 .iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .tarapes eb reif es iş ijoc ăsal un e rac elosaf egela eS .enrac g 006 ENRAC UC ETACSU ENURP .ăt raif epao rpa etse aelosaf dnâC .enrac uc iivoc rom al ac .sarg iedra 1 .cse răpo es .ăru tnu ărugnil 1 .ăru tnu ărugnil 1 .etunim 01 aets ăs ăsal es e rac nî .ărutnu irugnil 2 .ătuzăcs ae rp eif ăs eiube rt un ae racnâM .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .ă rutnu ăniţup uc .v( ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .iişo r 4 uas noilub ărugnil 1 .ăpa uc tiodnî iişo r ed noilub ed ărugnil o iopa .aniăf ăguada eS .eras .832 . rotpuc al ăd es iş ăţaed rev ăniţup .e ras ed ătsug es .elenurp ălaps eS .enrac g 006 ENRAC UC ETENIV .ămaez ăniţup uc ăsaotsug iam etse .etnib reif ăpa ăniţup uc egnits es iş lu răhaz ed ra es tarapeS .ăpa uc tiodnî teţo uc uas ş rob uc cse răpo es .atag epao rpa etse atsaeca dnâc enrac etsep nup eS .elosaf gk 1 .atag epao rpa tnus dnâC .iişor 5 uas noilub ărugnil 1 .)ăjaoc ed ăţă ruc es un( eliutug ălaps eS .ătraif epao rpa etse aenrac dnâC .enrac g 006 ENRAC UC EMAB .ăpaec ă răf ăsnî .eras .enrac g 006 ENRAC UC EBAOB ELOSAF .enurp ed aeracnâm al ac iţătitnac işaeleea tser urtnep .eteniv avetâc eiat eS .epec 2 .e racnâm nî ănraot eS .iicoîjim eteniv 3 . rotpuc al ăro ed etatămuj o ăd es .ătizegărf etse atsaeca dnâc enrac etsep enup eS .iişo r avetâc uas noilub ed ă rugnil o ăguada es .ăg rucs es ăs tev reş nu.ăru tnu irugnil 2 .ătizegă rf etse atsaeca dnâc emac uc aţitarc nî nup eS .ice r epa etlum iam nî iopa csetălc eS .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r uas noilub .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac lef al aenrac etşetăgerp eS .rasecen etse ăcad .ăniăf ăţirugnil 1 .ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .ăniăf ăţirugnil 1 .eclud ed lutsed etse un lusos ăcad . rotpuc al ă ro ed etatămuj uad eS .enib g rucs eS .ăniăf ed farp nu sup a-s e rac nî .aelosaf ăguada es .ărutnu ed ă rugnil o uc iş tnu răm etaiăt epec ăuod uc etşejărp eS .rotpuc al uad eS .tnu răm taiăt sa rg ied ra nu iş .ărutnu ăniţup uc roşu csejărp es iş eţnimes uc aţusăc iş so rteip lucoljim tocs es .ăţidoc ed elemab ăţăruc es pmit e rtnÎ .e ras ăniţup .ărutnu ărugnil 1 .etacsu enurp g 005 .rotpuc al uad eS .enrac etsep nup es iş g rucs es . rotpuc al uad es iş niv ed le răhăp nu ăguada es .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .ăcetsema es .ătacsu elosaf g 004 .nifad ed ăznurf 1 .ătamâ răfs col ed eif ăs eiube rt un e rac .atag epao rpa etse dnâC .etivi rtop iţăcub eiat es .e ras .84 .s ra răhaz ed sos nu ăguada eS .)532 .142 .ăpaec ă răf ăsnî .ătarăs ăpa uc cse răpo eS .ăt raif epao rpa etse atsaeca dnâc iamun emab uc aţita rc nî nup eS .aenrac tinemu r a-s ec ăpuD .e ras ed ătsug eS .emab gk 1 .eiagit o.rtnî a rutnu ătnâb reifnî eS .

ăuod nî etaiăt iişo r 3 — 2 ăguada es tiş râfs aL .io rutsu uc iş ăninăls uc ăzaenăpmî es .enrac ed ămaez itşec 2 .uo 1 .sarg iedra 1 .epec 3 .eioven etse ăcad .auaedif ac tnu răm .)532 .442 .ae nid apa ăsai ăs ac u rtnep anâm uc ec raots es iş e ras ăd eS .iedra ed aiob ăniţup .bla niv ed lerăhăp 1 .iicoljim iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .eniâp ed eilef 1 .enurp uc aeracnâm al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .eras .erep gk 1 ENRAC UC EREP .repip ebaob 5 .rtnî aţitarc roşu ăcşim es .ărcam enrac ătla uas ăplup ed ătacub o egela eS .iutug ed ae racnîm ac lef al ecaf eS .942 .ărutnu irugnil 2 .ăpa enup eS .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .e ras ed ătsug eS .tacif g 002 . rotpuc al ăd es iş lurepip iş nifad ed eliof .auaedif ac tnu răm eiat eS .ăpa ăniţup ăguada iam es .ărutnu irugnil 2 .nuja nid ătităge rp etse ăcad ăsaotsug iam etsE .e răzam ed anu .ăgael es .âninăls g 05 .iiecelvod iş ac iţăcub nî iţaiăt iş iţiţăruc ifotrac aviţâc iş tnu răm taiăt sa rg ied ra nu .tuzăcs eif ăs eiube rt lusoS .enrac gk 005.enrac g 006 ENRAC UC ECLUD ĂZRAV .e ro ie rt ed pmit tişubănî ăb raif ăs .742 .i riţbus iilef nî ănileţ 2/1 iş lejnu rtăp nu .rtnî aţitarc iamun ăcşim es .ăpa ăniţup ăguada es .eras .emugel ed ărutinrag uc etşevres es arutpirF .i ro ăuod ed ec raotnî es pmit e rtnÎ .ăti repoca .etivirtop iţăcub nî eiat es iş lecelvod nu ăţăruc eS .lejnurtăp ed eznurf .aţa etaocs es .ăninăls g 05 .ărutnu ăniţup uc ăţita rc o-rtnî tpi rf al enup es iş ăm rof o atăpăc a u rtnep .eliţrăp etaot ep ec raotnî eS .ărutnu ed ănub ă rugnil o ăguada es iş ăt raif etatămuj ep etse atsaeca dnâc enrac uc aţita rc nî enup eS .ădiponoc ed etehcub avetâc iş nup es .ăru tnu irugnil 3 .etatrosa emugel gk 1 .ăsarg eif ăs eiube rt ae racnâM .dnuf ep ădni rp es un ăs ac .ărca azrav 1 .ăro o ăb raif ăs ăsal eS . rotpuc al ă ro o niţup lec eniţ eS .)042 .enrac gk 1 TACIF UC ĂTULPMU ĂDALUR .azrav tazeşa a-s ec ăpuD .ăzae răs eS .ă ro o ăcnî rotpuc al iopa ăd eS .şrob ăcşaec 1 .treif lutavaz raz if a ed etnianî iam e rat ae rp edacs ăcaD .enrac ed ămaez uas ăpa ed itşec ăuod ănraot es etunim 02 ăpuD .noilub ed ărugnil o iş lu repip .v( emab ed ănâm o ăţăruc es .enrac uc aţitarc nî pmit nid ăsup eiube rT .tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es iş arpusaed niţup ăcsaenemu r es ăs ăsal es .1 ĂTIŞUBĂNÎ ĂRUTPIRF .enrac g 006 ENRAC UC ĂRCA ĂZRAV .ăta rum ăzrav ed ăuod uas ănâţăpăc o ece r ăpa nî ălaps eS .eiube rt tâc ă rutnu iş e ras aguada eS .ăţitarc nid amaez uc dnâc nî dnâc nid arutpi rf egnu es iş lucapac etaocs eS .ed rev elosaf ed anu .nuja nid ătităge rp ăsaotsug iam tlum etse ăzrav uc ae racnâM .ue rg iam eb reif ătarum az rav ece raoed .voc rom nu .nifad ed iof 2 .eras .ădiponoc etşesăg es ăcaD .e ro ăuod niţup lec ăb raif ăs ăsal eS .noilub ă rugnil o .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .iicoljim epec 3 .642 .rtnî enrac ed iş tavazraz ed irudnâr ăzaşa eS .işutot .atag epao rpa etse dnâC .94 .atla nî iş et rap o.ăcun o tâc tăpsaorp tnu .tizepmil enib iş tarapes treif ş rob arpusaed ănraot eS .ătuzăcs ae rp etse ăcaD .iilef etaiăt iişo r avetâc uas iişo r ed noilub enup es .ăuod uas ăz rav o eiat eS .)gk 1 ed mac( ăsaomurf ăzrav 1 .enib eg rucs es iopa iş etşe răpo es e rac ătănâv o iş muce rp .iţăcub nî ăzrav ăniţup eiat eS .ăreisos nî dlac etşevres es iş ănâtnâms ăniţup uc ăcetsema es uas arpusaed ănraot es ătis ni rp ece rt es lusoS .arugnil uc ăd iam es un .ăru tnu ărugnil 1 .ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .iilef eiat es .iedra ed aiob ăniţup .dnuf ep ednirp es un a urtnep .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd eS .atla nî iş et rap o.542 .eras .ănâtnâms irugnil 2 .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .ăru tnu ărugnil 1 .v( ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac etşetăge rp es iş ăsarg enrac egela eS .ăsaomurf e raoluc ătăpac dnâc ănâp .lucapac ai es .842 .enrac g 006 ICEVIHG .ăpa ăniţup ăguada iam es .iriţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .ei ruf raf ep aenrac ăzaşa eS .rotpuc al eg rem ec ăvat o.lutavaz raz emârăfs es un ăs ac arugnil uc ălbmu es uN .ă ro 2/1 leftsa eniţ iam eS .

etepsaorp eif ăs eiube rt eletaoci rtnA .iod i ro .t reif nî uon nid ăd es .ei ruf raf nî ăzaşa eS .iişo r g 005 :sos u rtneP .tuzăcs lusos rai .noilub ărugnil 1 .etatămuj iş ăro o tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd es .ă rutpi rf etsep etnib reif ănraot es iş ă raoce rts es lusoS .052 .enrac ed amaez iş bla niv ed le răhăp nu ănraot es .ătacot ăpaec 2/1 ăguada es .v( iişo r ed sos nu ecaf es tarapeS .etunim 51 — 01 nî egi rf es so rg ae rp un tocirtna nu .ă rutpi rf ăgnâl etşev res es iş etişubănî ic repuic uc uas ănâtnâms ăniţup uc ăcetsema es .05 .sos tlum ae rp ăgus un ăs ac .iulutiţuc luf râv uc eiat es aetseca .ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnâguăda .rtnî enup es iopA .ăniăf aţi rugnil 1 .tnu uc ed rev elosaf .emiso rg mc 1 ed eişâf o ăniţbo es ăs tâcnî leltsa .ătinemur niţup etse atsaeca iş dnâc iş iilef ătaiăt apaec ăguada eS .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .nifad ed eiaof o uas .ăpu r es ăs epao rpa epecnî aenrac dnâc ănâp dnuf ep enib et raof eliilef tab eS .ativ ătaiăt tsof a e rac nî auiz nid ăsnî un .ătis ni rp tuce rt .ăzae răs es iş iulu râtas amal uc uas iulutiţuc lu renâm uc roşu aenrac etab eS .ăcitaişo r ămaez ed i rutăcip 3 — 2 ăţafarpus al rapa dnâc icnuta tpirf ed lutsed etse ac etşaonuc eS .ei ruf raf ep ăzaşa es .ăpu r es ăs ărăf .u rbmic uas io rutsu .etnâb reifnî es ăs rotpuc al uad es iş .samă r a e rac amaez nî rai .iicoljim epec 3 .iulutocirtna aemiso rg ed edniped eregirf ed ata ruD .iţijărp ifotrac uc csev res eS .etsaoc bus ed enrac egela eS .352 .tsug ăpud .ăsraots enib iş etpal nî ătaium eniâp ed ăsao rg eilef o iş ăninăls ed ătacub o uc ănue rpmî ănişam ni rp tad tacif nid ărutăcot o ecaf eS .ăniăf ărugnil 1 .ăzae răs eS .eleţinş etsep ănraot es lusoS .atag etse dnâC .252 .teged nu ed esao rg iilef nî aenrac eiat eS .ielu ărugnil 1 .ătalas uc iş iţijă rp ifot rac uc csev res eS .ăgael es iş ătitălc o ac ăzaelu r es .ielu uc gnu es iş ăzae răs es etităgerp leftsa eleleţinŞ .e ro 2 — ½ 1 ti repoca ăb raif ăs ănişam ep eniţ es iş ăpa ed i rugnil avetâc ănraot es iopa .eleţa tocs es .ăs raetş enib aenrac ep arutulpmu ednitnî eS .)irăcnâm etla al ătaţniube rtnî iş ăţita rc o-rtnî ăsrucs if etaop .ăvat nid aemisărg egrucs es :sos lu rotănnu edepe r ecaf es pmit e rtnÎ .etaocs es .ădaoc al ed uas ăplup al ed ărcam emac egela eS .ătraif ălcefs enup es et rap o ed iş ei ruf raf o ep ăzaşa eS .ătizegărf etse aenrac dnâC .ăd ra es ăs ărăf .irat tnus leftlA .tnu uc etirăpo iş et reif enao racam ed ărutinrag uc etşev res eS .etaocirtna 6 RATĂRG AL ETAOCIRTNA .ă rutnu nî ătaium ănap o uas ădu rc ăninăls ed ătacub o uc snu enib iş snicnî lu ratărg ep enup es iş ăp râc o uc eg retş eS .etaocirtna 6 ĂTIJĂRP ĂPAEC UC ETAOCIRTNA .s rotnî al aţiluc ruf uc ăpaeţnî es un iş et rap o ep ătinemur ed lutsed etse dnâc tâced ec raotnî es uN .uo nu iş e ras .tivi rtop enib cof aL .152 .atag etse dnâC .tpi rf al enup es dnâc icnuta ac u rtnep .lu ratărg enib egnicnî eS .etiv res if a ed etnianî ăro ed etatămuj o uc iamun rad .eras .ăcsaejărp es ăs ărutnu ăniţup uc ăţita rc o.eras .ăro ed etatămuj o eniţ es iş ăzae răs eS .iriţbus et raof iilef nî apaec eiat eS .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o e raceif etsep enup es .etşenemu r es ănâp ăti repocsed eniţ es ednu rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc egnu es .ielu irugniI 2 .răhaz ăciţăcub 1 .ărcam enrac g 057 CSESUR LEŢINŞ .etpirf if ra enib ed tâciro .eras .ăniăf ăniţup nirp ătad tijărp al apaec enup es .e ras .enib etşenemu r es ănâp ăţilucruf o uc roşu ăcetsema eS .iz aie rt a uas auod a ănâp etuniţ ic .eletla etsep elenu .arpusaed apaec enup es .iicoljim epec 3 .iţ răp elebma ep etşenemur eS .)ăninăls ed ăţuilef o uas( ăru tnu ăţirugnil 1 .tnu ăţi rugnil 1 .lejnu rtăp .dlac al eniţ es iş i riţbus iilef eiat es .ei ruf raf ep eletaocirtna ăzaşa eS .ăru tnu ărugnil 1 .u rbmic ed rif nu uc )36 .)ielu uas( ăru tnu irugniI 3 .et rap ătlalaec ed rai .iivăt ludnuf ep ed alaenemu r ătaot aul es a urtnep arugnil uc dnâcetsema .ă rutnu ed ărugnil o uc iş iriţbus iilef ătaiăt ăpaec uc ăvat o-rtnî ăzaşa eS .ticăr a-s ec ăpud rai .eiat es .naerh uc ăta răse rp .snicnî enib etse atseca dnâc iş luielu ătnâb reifnî eS . ratărg al uas ăvat al eletaocirtna gi rf eS .inig ram ep iş aenrac ăzaetse rc es aenemesa ed .emisărg ătlum gus un eleleţinş ece raoed ed reip es un aemisă rg( tlum ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad eS .enaodnet uas eţileip e ra ăcaD .ăţita rc o-rtnî ăzaşa es etijărp eleleţinŞ .nmel ed lunacoic uc enib etab eS .ăgnârts es un ăs .ărcam enrac gk 1 ĂVAT AL ĂRUTPIRF .iişo r ed noilub niţup iş ăpa ed i rugnil 2 — 1 ăguada es .etşezegărf es ănâp .io rutsu ed ieţăc ie rt .ifot rac uc uas .

ăţitarc o.tnu nî ătijă rp eniâp ed ă rutinrag uc etşev res eS .ăp râc o uc enib ăcusu eS .repip .ăcav ed ihcşum g 052 ĂNIĂF NÎ CETFIB .enrac g 057 ICREPUIC UC LEŢIV .552 LEŢIV ED ENRAC .752 .tarapeS .voc rom nu ăguada eS .ăpa ărugnil 1 .etnib reif ărutnu nî gi rf es .ăniăf ăţirugnil 1 .eras .)432 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .enrac gk 1 LEŢIV ED ĂNACOT .etivirtop eleţăcub nî leţiv ed aemac eiat eS .ăti repoca i rutrefs ie rt ep eniţ es aţita rC .enrac g 057 IECELVOD UC LEŢIV .eras .tineblăgnî a-s apaec dnâC .ărutnu ed ărugnil o uc ăcsaejărp es ăs ăţita rc o.gnul nî urtap nî eiat es i ram iec .ăpaec 1 .e ras iş ece r ăpa ed urtil nu uc t reif al enup eS .uo 1 .ăru tnu irugnil 2 .ăniăf irugnil 2 .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ă rutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăcsaejărp es ăs ăţitarc o.iriţbus iilef ătaiăt apaec uc ăcsaejărp es ăs sus iam ac aenrac enup eS .dlac al niţ es iş tocs es atag tnus dnâC .ăniăf ărugnil 1 .enrac gk 1 LEŢIV ED AMALUIC .iicoljim epec 3 .nid et rap o egrucs es :sos lu rotămru edepe r etşetăge rp eS .ăniăf ărugnil 1 .repip .ioru tsu ed leţăc 1 .ied ra ed aiob ăguada es .e ras ăd eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăguada eS .ăvat nid aemisărg .cetfib etsep ăraoce rts es lusoS .tamâ răfs io rutsu ed leţăc nu .ătraif etatămuj ep etse aenrac dnâC .nmel ed ărugnil o uc roşu ăcetsema es iş elic repuic nup es .v( ăniăf ed etşulăg uc etşev res eS .iişo r ed noilub ed ărugnil o tacetsema a-s e rac nî .noilub ăţirugnil 1 .aenrac e repoca ăs tâc tâta .etatămuj iş ă ro o tivi rtop cof al ăb raif ăs rotpuc al ăd es .ăniăf ăţirugnil 1 .tsug ăpuD .eţileip ed luihcşum ăţăruc eS .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .iv res es a ed etnianî .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .rtnî .ătlalaec ep iopa .işarg iedra 2 .852 .e tocolc avetâc aed ăs ăsal eS .ănâtnâms irugnil 2 .ălaezemu nid ădraip ăs pecnî ec ănâp .enrac ed amaez iş luniv ănraot eS .ăpaec 1 .ăcsaeneblăgnî es ăs aniăf iş epecnî ec ănâp .eras .emisărg ăniţup nî csejărp eS .ăpa ed ă rugnil o ănraot es samăr lusos nî rai .icrepuic g 004 .lejnurtăp 1 .ă repoca eS .niv lerăhăp 1 .etivirtop iţăcub nî eiat es .enrac ed ămaez itşec 3 — 2 .ănâtnâms ed i rugnil ăuod aguăda top es .ăniăf ed ă rugnil o iş tnurăm ătaiăt ăpaec o ăguada eS .noilub ărugnil 1 .tivi rtop cof al ăb raif ăs eniţ es .15 es .noilub ărugnil 2/1 .ăru tnu ărugnil 1 .ăpa uas enrac ed ămaez enup eS .tineblăgnî a-s aniăf dnâC .ti repoca ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .iţijă rp ifot rac uc etnib reif e tşev res eS .ărutnu nî uas tnu nî leţiv ed aenrac etşejărp eS .eras .tacot rarăm ăţirugnil 1 .452 .ăniăf ăţirugnil 1 .eras .ăpa uc ăti repoca eif ăs eiube rt aenraC .ătuzăcs eif ăs eiube rt ae racnâM .ăniăf nirp uad es .ăcim ăpaec 1 .eras .ăpa l 1 . roşu ămârăfs es iţ reif ae rp iiecelvoD .lejnurtăp ed ănicădă r o iş ăpaec o .652 .et rap o ep iâtnî .iişo r ed lunoilub ăguada eS .eraolf nî iecelvod 05 uas işomurf iecelvod 4 .tnu ărugnil 1 .ă repoca eS .niv lerăhăp 1 .rtnî nup eS .vocrom 1 .ăpaec 1 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .etivi rtop iţăcub nî leţiv ed aenrac eiat eS .e ras .iro 3 — 2 ed amups ai es .işarg ied ra iod iec iş ăpa uc taiţbus lunoilub .enrac gk 1 LEŢIV ED ŞACIRPAP .ătinemu r enib etse aenrac dnâC .mc 6 — 5 ed iţăcub nî iopa .ăru tnu irugnil 2 .ăniăf ăniţup iş ăpaec uc .enrac ed amaez iş luniv lutecnî uc lutecnî ănraot es .ăvat ep ed alaenemu r ai es ăs a rugnil uc dnâcetsema .etivirtop eleţăcub nî aenrac eiat eS .952 . rotpuc al ăd es .eras .rtnî nup eS .tivi rtop cof al arugnil uc dnâc nî dnâc nid ăcetsema es iş ăniăf uc ărase rp eS .iriţbus eţuilef nî eiat es iş elic repuic ălaps eS .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 :etşulăg urtneP .tocolc nî ăd dnâC .ăniăf ăţirugnil 1 .e ras ed etşevi rtop eS .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .eletaoci rtna iş ac .atag tnîs iiecelvod ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al aţitarc ăd es .lu rarăm iş iiecelvod nup es .ige rtnî ăsal es e raolf nî icim ieC .

ruje rpmid aemisărg dnâţocs .262 .emiţăl mc 02 ep emignul mc 03 ed mac .ărcam enrac gk 1 LEŢIV ED EDALUR .aemisărg eg rucs eS .etşejărp .niţup ti rocăr a-s ec ăpud rai .cof ep etnib reif eniţ es .iinrăc aetatămuj al ănâp .iş etaocs es .eniâp eilef 1 .enao racam ed ărutinrag uc .e raoluc etepac ăs niţup ăsal iam es iş ăţitarc nid amaez egnu es .aiăt o a ed etnianî et rap o al niţup ăsal es .tnu ed ănub ărugnil o uc ăniăf ed ărugnil o .dnuf ep aenrac iopa ednitnî eS .tsug ăpuD .epec 2 .taidemi ătiv res etse un ae racnâm ăcaD .enrac ed ămaez uas ăpa ăguada es .enrac gk 005.iilef eiat eS .irutavazraz eti refid uc uas ifotrac uc .nu dnisolof uas .bla niv ăţirugnil 1 .ăjirg uc elesao tocs eS .temsep ărugnil 1 .ifotrac ed e ruip ed uas enao racam ed ă rutinrag uc iş emisărg ed srucs ăţita rc nid lusos uc etşev res es iş eiat es .etatămuj iş ăro o eniţ eS .ăru tnu ărugnil 1 .lucapac iopa etaocs eS .ă ro ed t refs nu ăpuD .aenrac emârăfs es un ăs ac .bla niv ed ăţirugnil o .ăzae răs eS .ăţitarc nid lusoS .tnu nî etişubănî iş etaiăt ic repuic iş amaluic nî aguăda top es .elesao cafsed es tiţucsa tiţuc nu uC .eleţa tocs eS .ărutnu ărugnil 1 .ăuod nî aenrac dniţ răpsed .ărutnu ărugnil 1 .362 .aemisărg srucs a-s ec ăpud .epec 3 .ăru tnu ărugnil 1 .emac etsep lusos ănraot eS .eras .enrac ed amaez ănraot es .cte ifot rac .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc uas tnu uc egnu es .lucus tot ăd raip un ăs ac .aenrac enup eS .inigram ep ed ătaiăt aenrac aL .bla niv ed le răhăp 1 .ărutpi rf ăgnâl etşev res es lusos rai .lutavaz raz socs a-s ec ăpud .ăpa ed i rugniI ăuod uc ăb raif ăs ăsal es .)162 .enrac ed ămaez itşec 3 .e raceif ep dnâr ep el-udnâgărt .irutăsnupmî 3—2 uc esaoc es iş lutpeip elpmu es .1 TULPMU LEŢIV ED TPEIP .enib lutot ăcetsema eS .ăninăls g 05 .ă ro o ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es .uo nu iş ătacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăniţup .1 ĂVAT AL LEŢIV ED ĂPLUP .tnu nî roşu ătijărp iş ătacot ăpaec o .temsep ed ărugnil o .inig ram ep aenrac leftsa eiat eS .şo lococ nu icin ărăf iş ănâtnâms o ac sorg eif ăs eiube rt lusoS .enrac gk 005.col al luihcinir ăzaşa es .ă repoca es .e rugnis sei un ăcad tiţuc .iulutpeip a ăg ral iam aet rap nî ei rătăcub ed tiţucsa tiţuc nu ecudo rtni eS .e ras .enao racam uc etşev res eS .epec 2 .uo 1 .25 1 .ăninăls g 001 .emisărg ăniţup uc lutpeip egnu eS .1 ed mac ăplup o egela eS .1 ĂTANĂPMÎ LEŢIV ED ĂPLUP .tpeip al ed enrac ed ătacub o egela eS .eras .ăcsaenemu r es ăs epecnî lutot dnâC . rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc uas tnu uc egnu es .ihcinir uc enrac ed ătacub o egela eS .vocrom 1 .repip .ăţaedrev .uo 1 .enrac gk 005.ărafanid ep niţup ăsapa eS .162 .rtnî lutot etşelevnî es iş iuluihcinir lu ruj nî aenrac ăzaelu r es .gk 005. repip .462 .ăţa uc ăgael eS .062 .repip .etnib reif ăpa nî aţitarc eniţ es .ăpa ed ă rugniI o uc t reif iş emisărg ed srucs ăţita rc nid lusos uc iş emugel uc uas ifot rac uc etşev res es .e ras ăniţup ăd es .gk 005.ă rutnu ărugnil 1 .e ras ăd eS .v( ăvat al luleţiv iş ac egi rf es .e ro ăuod tişubănî eb reif eS .1 ed mac ăplup o egela eS .e raoluc sni rp a dnâC .etunim 01 e raceif al arutpi rf dnâdu .eras .tuzăcs a atseca ec ăpud iş luniv ăguada es .tacot ed anişam ni rp ece rt es iş )meva ăcad( ăcav ed enrac ăniţup ăguada iam es .ăninăls ed iţăcub uc ăzaenăpmî eS .ăuod nî taiăt io rutsu ed leţăc nu uc enib ăcae rf es arutulpmu etşetăge rp es e rac nî luno rtsaC .âcsaenemur es ăs ărăf .e ras .râtas iunu lutal uc roşu etab es aenrac rai .ăţileip ezem rof es un ăs ac .eras .tăpsaorp tnu ed eleţăcub avetâc nup es arpusaed rai .ă ro ed etatămuj o eniţ es .ăro ed etatănruj o eniţ iam es .ă reisos nî etşev res es iş ăraoce rts eS .ăb raif ăs ă răf .mc 2 ed ăţnatsid o ep ătaiăten aenrac iţ rap ie rt etlalelec ep dnâsăl .luihcinir ednirpsed eS .ărutnu ed ă rugnil o uc rotpuc al ăvat o-rtnî enup eS .ăpaec ed iilef uc ăţita rc nî ăzaşa es .ăsal o e rac ep amaez uc pmit nî pmit nid egnu eS .ăpaec ed iilef uc ăvat nî aplup ăzaşa eS .aemac t reif a e rac nî amaez uc egnits eS .atag epaorpa etse dnâC .ranuzub ed lef nu am rof a u rtnep .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .ăsaotsug iam enived ae racnâM .enrac gk 005.iorutsu leţăc 1 .ihcini r al ed ăsaocs emisă rg ed e riţbus eişâf o.ăvat nî iopa enup es .1 IHCINIR AL ED LEŢIV ED ĂRUTPIRF .ăraluihgnutpe rd ăm rof o etepac ăs tâcnî .ălage emisorg o aeva a u rtnep .

arpusaed eledalu r nup eS .canaps ed e ruip .du tiţuc nu uc ednitnî es e rac .eiagit o-rtnî ielu ed ă rugnil o iş ă rutnu ed ărugnil o ătnâb reifnî eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA SOS UC LEŢIV ED ERAOICIP .v( eiâmăl ed ămaez ăniţup iş uo ed şuneblăg uc tutăb .emiso rg mc 1 ed .mc 2 ed esao rg eleteltoc eiat eS .uunitnoc ăb raif ăs e ro ăuod niţ es iş treif al ele raoicip nup eS .)gk 005.temsep irugnil 2 .zeneiv luleţinş ac lef al etşetăgerp eS .temsep irugnil 2 .şuneblăg 1 .uo nu uc ănue rpmî .ăniăf ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .ărutnu ed ărugnil o uc .emugel ed e ruip uc uas enao racam uc csev res eS .nif etraof temsep nî iopa iş tutăb uo nî .eras .dlac al niţ es .iş niv ed le răhăp nu iopa ănraot eS .ăniăf ărugnil 1 .ece r ăpa uc taidemi ălaps es iş etrap o al uad eS .samăr iam a e rac lusos nî .ăzae răs eS .662 .eleţinş u rtnep ac iilef aenrac eiat eS .nmel ed lunacoic uc roşu tab eS .işolococ am rof es un a u rtnep enib dnâcetsema .1 acric( leţiv ed eraoicip 4 — 3 LOSAR LEŢIV ED ERAOICIP .ăniăf ărugnil 1 .lejnu rtăp ed ănicădă r o iş .562 .ifotrac uc csev res eS .teţo ărugnil 1 .ătis nirp ece rt eS .eledalu r tocs eS .zeneiv luleţinş iş ac csejărp eS .enrac gk 1 RUTAN LEŢINŞ .ăuo 2 .i răcnîm etla al ăzaeţniube rtnî es iş aemisă rg egnârts es .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .ăru tnu irugnil 2 .esnârts ae rp ăsnî un .eras .elosaf :ac .emugel ed irulef etlum iam uc csev res es iş etnib reif ei ruf raf o ep ăzaşa es .mc 51 ep mc 01 ed mac .eiâmăl ed ămaez ed uas teţo ed ărugnil o .etocolc avetâc aed ăs etui cof al ăsal es iş ăpa ed irugniI ăuod ăguada es . role rbif lugnul nî etaiăt eif un ăs enrac ed eliţăcub ac etse enib ăcsaeşue r ăs luleţinş ac u rtnep eliiţidnoc nid anU .nifad ed ăznu rf o .ăţa uc ăgael es iş ăzaelu r es iopa .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .eras . repip e ras .lef al etşev res eS .enrac ed elirutseR .ăţitarc nid tuzăcs lusos uc aenrac i ro avetâc ed ădu es iş lucapac etaocs eS .ic repuic g 001 .etrap ătlalaec ep c rotnî es iopa .ăniăf nî iamun ăsnî ăd es .voc rom ed iilef ed dnâ r nu ele etsep rai .cte iişo r ed sos .ămups ezem rof es ăs epecnî ănîp cof al niţ es iş ece r ăpa uc ăţitarc o.e răzam .e lesao tocs es et reif enib tnus dnâC .35 uc ănue rpmî ăţitarc o-rtnî enup es .ăpu r es ăs ăsnî ă răf .ăţitarc nid aemisărg eg rucs eS .iţrăp elebma ep somu rf csenemur es ec ăpuD .rtnî nup eS .iţmb reif et raof csev res eS .etatămuj al epao rpa aiţbus es a u rtnep nmel ed lunacoic uc tab eS .epa etlum iam nî ălaps es iş ele raoicip enib ăţăruc eS .ăniăf nî uad eS .rotpuc al uad eS .t refs nu iş saec nu tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .ma rgolik ed t refs nu ac .ăuo 2 .temsep iş uo ă răf .eteltoc 6 ENAP LEŢIV ED ETELTOC .eras .etnib reif et raof etse aemisărg dnâC .icim etocolc nî rad .enrac ed ămaez .ăpa l 2 .eleţa cafsed es .ămaez ed itşec 2 .iuluso lugnul nid aţileip iş ii rănips a riş al ed so ed aciţăcub ăzaet răpednî eS .emugel etla uc uas .emirăm işaeeca ăbia ăs etuniţbo eliţăcub tâcnî leftsa .e ras .ă rutulpmu ed ălage etatitnac o enup es ătacub e raceif eP .temsep iş uo .ăniăf nirp uad eS .atla ăgnâl anu enrac ed eliţăcub ăzaşa es iş nmel ed dnuf nu ădu eS .eişo r ălcefs .862 .rtnî enib ăcetsema eS .ece r ăpa ăniţup uc eiaom es e rac .ănişam nirp i ro ăuod ed uad es .)46 .etse ăcad .ătăpsao rp ăninals ed g 001 iş s rots iş etpal nî taium eniâp ed zeim ed ăciţăcub o uc ănue rpmî .b reif es e rac nî apa nî ac etşeiunşibo es .762 .lejnurtăp 1 .ărutnu irugnil 2 .etatămuj al epao rpa etaiţbus eif ăs tâcnî leftsa .ăzae răs eS .e ras uc ăpa ed l 2 uc ăţitarc o.rtnî t reif al nup eS .emiso rg mc 1 ed iilef aenrac eiat eS .edalu r etsep ămaot es .962 .sus iam ac leţiv ed ele raoicip b reif eS .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs eleleţinş nup es .şizem ruc nî ic .atla ăgnâl anu .lutiţuc uc elinig ram eiat eS .)ielu uc acetsema etaop es( ăru tnu irugnil 2 .ăgnul ae rp etse ăcad aţitsoc iş ăzaet rucs eS .ăniăf ed sos nu etşetăge rp es pmit e rtnÎ .ăpaec ed i riţbus iilef ăţita rc o-rtnî ăzaşa eS .ticăr a-s amaez iş t reif ua ele raoicip ec ăpuD .bla niv ed lerăhăp .t reif al ebla ănîmăr ăs ele raoicip ac u rtneP .ratşum ed sos uc uas io rutsu ed iedjum uc .enrac g 057 ZENEIV LEŢINŞ .tnu ed ărugnil 1 :sos u rtneP .ăniăf ed ărugnil o iş emisărg ed ărugnil o ănup es ăs .nifad ed eiaof 1 .no rtsac nu.ifot rac .

nifad ed eiaof 1 .cim cof al rad .eiâmăl ed iilef 6 .”leţiv ed amaluiC“ al ac itătitnac işaeleca csesolof eS LEIM ED AMALUIC .ăniăf ed ăţirugnil 1 .e ras ăguada eS . roicip ep ed aenrac iş tâc .ăpaec 1 .etnib reif et raof etşev res eS .ăniăf ăniţup ăguada eS .ebla nâmăr ănâp e ras uc ăţăruc es iş epa etlum iam nî ălaps eS .lucanaps ăţă ruc eS .ănişam ep etnib reif ae racnîm eniţ eS .enrac g 057 ICREPUIC UC LEIM .etocolc nî aed ăs ă răf .072 .)952 .leţiv ed roicip 1 .45 ănraot es .ăpa uc tiodnî .572 .ănue rpmî ăb raif iam ăs ăsal eS .enrac g 057 LEIM ED TAFUTS .enrac gk 1 LEIM ED THAMEHGNA .etadonnî eif ăs col nî .ăsaotsug ed lef al rad .ăpus ed tavaz raz .enrac uc aţita rc nî nup eS .ăţita rc o.e ras .ărutnu irugnil 2 .eiâmăl ed ămaez uas teţo ăţirugnil 1 .şuneblăg 1 .ăb raif ăs tupecnî a ec ăpuD .ăniăf ăţirugnil 1 .voc rom nu uc .)823 .ed rev io rutsu ed iş ăpaec ed ele rif cse răpo es tarapeS .etivi rtop eleţăcub nî eiat es .atag tnus dnâC .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ăpa nî t reif al nup eS .repip niţup .672 .ăsaoutcepsa niţup iaM .ăniăf ed fa rp nu ăguada eS .e ras iş ăpa ăniţup .ăţita rc işaeeca nî csejărp eS .eras .tnu ărugnil 2/1 .e rat edacs ăcaD .teţo irugnil 2 uas şrob ed rahap 1 .canaps uc luleim ac lef al etşetăgerp eS .ănâtnâms irugnil 2 .ăpa ăniţup ăguada iam es .v( leţiv ed auamaluic uc lef al etşetăgerp eS .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .e raotăzăr ep iţad ivoc rom iod ărutnu nî roşu csejă rp es tarapeS .v( iup ed luthamehgna ac lef al etşetăgerp eS .ăniăf ăţirugnil 1 .tnu nî etişubănî iş iilef etaiăt ic repuic avetâc iş leţiv ed ele raoicip .ătis nirp lusos ecert es .ăniăf ed fa rp nu ăguada es iş tnu răm ătaiăt ăpaec o uc enrac ed eliţăcub ă rutnu nî csejărp eS .172 CEBREB ED IŞ LEIM ED ENRAC .lunoilub ăguada es .eras .eiube rt tâc edacs ănâp .ăţni rod ăpud .noilub ărugnil 1 .leţiv ed roicip nu iş ătrub ed ătacub o .ărutnu ăniţup nî roşu csejărp eS .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada es .ăro ed etatămuj o rotpuc al ăd es iş ă repoca eS .edrev io rutsu erif 02 .enib eg rucs es iş etşe răpo es .ătrub etsep ăţita rc nî ănraot es iş teţo uas eiâmăl ed ămaez ăguada es .enrac ed eliţăcub .canaps gk 2 .enrac uc aţita rc nî enup eS .enrac g 057 CANAPS UC LEIM .372 .ti rocăr ua-s ec ăpud iş ăpa nid tocs es .etnib reif etşev res eS .edrev ăpaec erif 04 .ăpa l 1 .tizepmil iş t reif ş rob ed rahap nu ăguada es .eras .iişo r ed noilub .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .lejnurtăp nu .eiâmăl ed e raoilef avetâc iş aguăda top eS .atag epao rpa etse dnâC .ăru tnu irugnil 2 .ăniăf ăţirugnil 1 .ăcsaenemu r es ăs lutot epecnî dnâC .ăcsaeneblăgnî es ăs ă răf .noilub ărugnil 1 .emisărg ed ărugnil o uc csejă rp es e rac etivi rtop iţăcub nî leim ed aenrac eiat eS .ă rutnu ărugnil 1 .tpo ed ăm rof nî rif e raceif ădaonnî eS .ăniăf ărugnil 2/1 .eleţăcub nî luio rutsu iş apaec dniăt ae racnâm ecaf etaop es .rtnî ăzaşa eS .şuneblăg nu uc etab es .272 .icrepuic g 004 .nifad ed eiaof o iş ăpaec o .eras .”canaps uc leiM“ al ac iţătitnac işaelecA ŞIRCĂM UC LEIM .at rub tâta .iicoljim ivoc rom 2 .ăcim ăpaec 1 .ărutnu ed uas tnu ed ă rugnil o uc .eiat es un ăs luo ac urtnep .iriţbus iilef etaiăt iş etalăps elic repuic iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .ătrub gk 1 ĂTRUB ED AMALSUT .at rub treif a e rac nî ămaez uc egnits eS .epa etlum iam nî ălaps es .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd es .472 .eiâmăl ed ămaez ed ăţirugnil o sulp nî .

282 .ei ruf raf ep eliţăcub ăzaşa es iş nmel ed dnuf ep edepe r eiat eS .iorutsu ănâţăpăc 1 .tnu ed ărugnil o al( ielu uc tacetsema tnu nî uas etnib reif ărutnu nî csejă rp eS .emisărg ed ăţăruc es ăvat nî samăr a e rac lusoS .ăm rof o ad es il a urtnep sela iam tab eS .ăţă ruc eS .tarapes etşev res es iş ăpa ăniţup uc eb reif es .ărutnu uc egnu es tiş râfs al rai .repip iş e ras ăd eS .ajaoc enib ăcsae rătnî es ăs iş somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .ătuzăcs ae rp etse ae racnâm ăcaD .işutoT .1 RATARG AL LEIM .iţ răp elebma ep somu rf ăcsaenemu r es ăs ăsal eS .etşezegă rf es ănâp .sus nî eletaps uc .ebaob elosaf ed ărutinrag uc csev res eS .leim ed enrac gk 2 LEIM ED ĂRUTPIRF .ăplup gk 2 ĂVAT AL CEBREB ED ĂPLUP .ăpa ed ărugnil o uc ăb raif ăs enup es .872 .esao rim un e rac iş rănât ceb reb ed enrac anuaedtot egela eS .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş e ras ăd es .leim ed enrac gk 005.leim ed atacub ălaps eS .972 .emisărg ed sela iam iş eţileip ed aplup ăţă ruc eS .ă rutnu ă rugnil 1 .1 ENAP LEIM .etunim ed 02 niţ es iş ăzae răs eS .egnita iam es un iş lucof etşe rătnî es tiş râfs aL .temsep nî ămru al iş uo nî iopa .lu repip iş aniăf uc anâtnâms ăcetsema es .ărutpi rf etsep ămaot es uN .dnuf ep ed alaenemu r ai es ăs ac u rtnep dnâcetsema .ăru tnu irugnil 3 .iuluso lugnul nid aţileip ed iş emisărg ed ăţă ruc eS .iilef etaiăt elic repuic ta rapes dnâb reif e racnâm işaeeca ităge rp etaop eS .esao ep ed aenrac ăţăruc eS .ăninăls g 05 .eras .repip .atag etse dnâC .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid egnu es .leim ed enrac gk 005.iulutpeip lupac iş eleplup gela es sarg leim nu al eD .ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup ăguada iam es .ă ro ed etatămuj o leftsa eniţ eS .etocolc 3—2 aed ăs ăsal es iş e racnâm etsep ănraot es .ărutnu ărugnil 1 .etnib reif ărutnu nî iţrăp elebma ep gi rf eS .enrac ed eliţăcub ăzaşa es iş ărutnu nî ătaium ănap o uc uas ăninăls ed ătacub o uc egnu es .t reşed al ănâp ăţaf nid lu rămu e rtnid atacub 1 ăcida .ajaoc eiaom es un ăs ac u rtnep .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal es iş anâtnâms uc ătado e racnîm nî nup eS .)522 .rtnî ăzaşa eS .elosaf ed lue ruip .ăniăf ărugnil 1 .iuluteged aemiso rg ed eleteltoc eiat eS .ăniăf nî uad eS .tarapes etşev res es iş ătis nirp ece rt eS .eras .eteltoc 6 EIAGIT AL CEBREB ED ETELTOC .082 .e ras ăd es iş cetfib iunu aemi răm ed iţăcub eiat es .io rutsu iş ăninăls uc un uas ăzaenăpmî es tpi rf urtnep ătităge rp apluP .v( "irutăcoT„ al izeV LEIM ED BORD .lurată rg egnicnî eS .tisi rea enib iş so rocă r col nu al .ărutnu ed ăţirugnil 1 uas ăninăls ed eilef 1 .leim ed aenrac ălaps eS .iilef eiat es .emisă rg uc pmit nî pmit nid egnu eS .382 .e ras .ăvat nî ăzaşa es iş ăzae răs eS .iv res a ed etnianî ăro ed t refs nu uC .eteged 3 — 2 ed etal iţăcub nî eiat es .ed rev ătalas uc iş iţijărp ifot rac uc etşev res eS .ărutnu ărugnil 1 .taiăt tsof a lulamina ec ăpud eliz 3 — 2 niţup lec eniţ es iş ătăpsao rp ae rp ătadoicin ăzaeţniube rtnî es un ceb reb ed aenrac .182 .temsep irugnil 2 .)ielu ed eţi rugnil 1 ăuod .emisărg ed ăţă ruc es lusos rai .ădacs ăs ăsal es iş enrac ed ămaez .55 RATARG AL CEBREB ED ETELTOC .e rităge rp ed etnianî ă ro o uc iamun ăsnî .eras .ăuo 2 .rotpuc al ăd eS .ed rev ătalas iş emugel uc csev res eS .iţijărp ifotrac uc csev res eS .tivi rtop cof al .ăvat o.eras . rotpuc al ăts tâC .tucălpen tsug nu e ra e rac .772 .uas ebaob ae losaf etse ceb reb ed arutpi rf al ătiunşibo arutinraG .rotpuc al iopa ăd es .elaom cof al tupecnî al .tsug ăpud .eliz 6 — 5 ăzae rtsăp es anrai rai .

eras .ielu ăţirugnil 1 .iţrăp elebma ep gi rf es .eteltoc 6 .etunim avetâc niţ es iş ielu uc gnu eS .v( ăcav ed anacot ac lef al etşetăgerp eS CROP ED ĂNACOT.582 .eb aob elosaf uc csev res eS .482 CROP ED ENRAC .65 .)642 — 542 .sus iam ac csetăge rp es iş eleteltoc eiat eS .atag epao rpa tnus dnâc ăzae răs es .repip .enib snicnî lurată rg ep nup eS .)332 .v( ăcav ed enrac uc azrav ac lef al etşetăgerp eS ĂZRAV UC LECRUP ED ENRAC .

enib eg rucs es iş ăuod uas ăpa o.teged nu ed esao rg iilef nî .e ram ăz rav o eiat eS .ărutnu ărugnil 1 .ărutnu ed ă rugnil o uc .ăpaec 1 .882 .ărca ae rp etse ăcaD .iţăcub ătaiăt aţitsoc uc iş aetnil uc ăţitarc işaeeca ăzaşa es iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .etatămuj ep ăb raif ăs ece r ăpa uc ăţitarc o-rtnî enup es iş ălaps es .ă rutnu iş ăpa ed ăcşaec o ăguada eS .io rutsu ed rif nu .aninăls iş az rav ănim ret es ănâp aşa dnâmru . roşu etşejărp eS .ăz rav ed iilef ed dnâ r nu emisărg uc ăsnu ieţitarc ludnuf ep ăzaşa eS .iş repip ed ebaob avetâc ăguada es .782 .ătarum .etnil g 005 ĂTAMUFA ĂŢITSOC UC ETNIL .aetnil egela eS .iişo r ed noilub niţup ăguada eS .75 .ied ra ed aiob ăniţup .gk 1 ed mac ătarum ăzrav 1 ĂTAMUFA AŢITSOC UC ARCA ĂZRAV .eras .eiube rt tâc e ras iş u rbmic ed ăţugne rc o uas nifad ed ăznu rf o .tot uc ici roş uc ătamufa aţitsoc eiat eS .nifad ed eiaof 1 .ătamufa ăţitsoc g 003 .ăcnidub o ac ănraotsăr eS .ebaob elosaf uc iş ităge rp etaop es e racnâm işaeecA .noilub ărugnil 1 .ătarăs ae rp etse aninăls ăcaD .ă repoca eS .ătuzăcs enib iş ăsarg tâced ăsaotsug etse un e racnâm ătsaecA .ăpa ăniţup ăguada es .iilef nî .ăninăls ed dnâr nu iopa .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .e ro ie rt niţup lec tişubănî ăb raif ăs eiube rT .tivi rtop cof al ă ro o ac ric ăb raif ăs ăsal eS .ăpa nî pmit avtâc eniţ av es .atag epao rpa etse dnâC .ătamufa ăţitsoc g 003 .tsug ăpud . 222 — 122 izeV LECRUP ED ENRAC UC ELAMRAS .icim e tocolc nî .eras .iz auod a ătizlăcnî ăsaotsug iam tlum etsE .e rat ae rp edacs iulut reif lupmit nî ăcaD .682 .iorutsu ed leţăc 1 .ăro ed t refs nu eniţ iam es iş rotpuc al ăd es .repip ebaob 01 .rtnî ălaps es .ăru tnu irugnil 3 .

392 .ăvat o-rtnî ăzaşa eS .teţo niţup etraof iş e ras uc .etnib reif etşevres eS .nemihc niţup uc ărase rp es iş ăpa ed irugnil 3 — 2 ănraot es .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .iilef taiăt uas ge rtnî .tpi rf al ărutnu enup es uN .092 .tiţucsa tiţuc nu uc .ăro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş )iopanid aplup( c rop ed tub nu ăzae răs eS .teto ărugnil 1 .tinemu r niţup iş tipot tnu uc .tiţăruc if a ed etnianÎ .luiciroş uc tpirf al enup es .ece r ăpa nî ă ro o niţup lec tuniţ eiube rt lureie rc .edacs atsaeca ăcaD .ăpa ed ăuod uas ărugnil o ăguada iam es .ăpa 11 .leţiv ed ireierc 3 uas ăcav ed ireierc 2 TREIF REIERC .ifot rac uc csev res eS .temsep irugnil 2 .REIERC .emisă rg ed ăţăruc es .ăţudlăc ăpa nî treif al enup es iş ătado ălaps iam es .ăvat nid lusos uc etşev res es .eg rucs eS .ăniăf ărugnil 1 .nemihc ăţirugnil 1 .taruce rts iş emisărg ed tiţăruc .ătpirf enib eiube rT .iro ăuod ed uas ătado apa ăbmihcs eS .iişo r ed sos uas eiâmăl .ăniăf ni rp uad es .rezirap ed iilef 21 ENAP REZIRAP ED IILEF .etatămuj iş e ro ăuod mac rotpuc al eniţ eS .iuluteged aemiso rg ed eleteltoc eiat eS .emârăfs es un ăs ac tecnî .ĂBMIL .ăninăls eilef 1 uas ărutnu ed ăţirugnil 1 .icim etartăp ed ăm rof nî es-udnâtse rc atseca .TACIF .t reif al i rgennî ra-s e rac elirugaehc iş elegnâs tot ăsai ăs ac .)ielu uas( ărutnu irugnil 2 .etunim 02 icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal eS .31 izeV REIERC ED ĂTALAS .rotpuc al enup eS .ă ro ed etatămuj o aşa niţ es iş e ras ăd eS .ignul aerp tnus ăcad eleţitsoc ăzaet rucs es iş iirănips a riş e rpsnid esao ed eliţăcub iopa eiat es .etaocs eS .eras .iilef ătaiăt arupi rf uc ei ruf raf işaeeca ep ăzaşa eS .ăplup gk 2 ROTPUC AL CROP ED ĂPLUP .eteltoc 6 RATĂRG AL LECRUP ED ETELTOC .ielu uc ătacetsema ărutnu nî somu rf csenemur es iş temsep iş tutăb uo nirp .uo 1 .rănât etse lulec rup dnâC .esarg ae rp tnus dnâC .e rat aerp etşenemu r es luiciroş iulutpirf lupmit nî ăcaD .ăsarg dniif c rop ed aenrac .emugel uc csev res eS .ue rg ăregid es leftla .192 .85 .eras .ăbla eitrâh o uc ă repoca es .ruje rpmid aţileip ăzaet răpednî es iş esao rg ed tivi rtop rezi rap ed eliilef eiat eS .etinemu r iciroş ed eleta rtăp tiţuc nu uc dni rpsed es .ădurc ăninăls ăniţup uc snu iş snicnî enib lurată rg ep girf eS .atag etse arutpi rf dnâC .982 .iilef eiat eS .aiăt o a ed etnianî .iţijărp ifotrac uc iş .arpusaed ed aţileip ăţăruc es .eras .292 IHCINIR .tivi rtop cof al .

etşenemu r es ănîp eniţ eS .i rop e rtnid airăd rum ătaot aul es a u rtnep ialăm niţup uc o-dnâce rf .grucs eS .692 .eras .ic repuic avetâc aenemesa ed ăţăruc eS .lutavaz raz ăguada es .eras .tnu nî ăşubănî es iş iilef eiat es .tipot tnu arpusaed ănraot eS .leţiv ed ireierc 2 uas ăcav ed reierc 1 ROTPUC AL IIŞOR UC REIERC .ece r ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .ătităge rp if a ed etnianî .naerh ed sos uc etnib re if etşev res eS .ebaob e răzam ed ărutinrag uc csev res eS .repip ebaob 01 .reie rc ed dnâr nu uon nid iş ic repuic ed dnâ r nu .eleip ed etnib reif ăţăruc eS .iişo r ed sos uc uas ed rev e losaf uc .492 .lejnurtăp 1 .epec 2 .sos tla uc uas iişo r ed .temsep ărugnil 1 .rotpuc al ăd es iş ăsa r ăznârb iş temsep ă rase rp es .ăjaoc ă răf iş iriţbus iilef etaiăt iişo r ed dnâr nu .t reifen lu reie rc iş enap ităge rp etaop eS .icrepuic g 051 .temsep irugnil 2 .tavazraz ed epus ienu ae rităge rp al iv res etaop treif a e rac nî amaeZ .reie rc ed iilef ed dnâ r nu ăzaşa es .ăuo 2 .95 .cim tiţuc nu uc en-udnâtuja iş roşu dnâgă rt .f râv al ed dnâpecnî .tnu irugnil 2 .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ăniăf ni rp uad eS .ăniăf ărugnil 1 .epa etlum iam nî abmil ălaps eS .)292 .i riţbus iilef eiat eS .ăpa l 3 .amups ai es .nifad ed aiaof .592 .e ras .leţiv ed ireierc 2 uas ăcav ed reierc 1 ENAP REIERC .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .gk 1 ed mac ăbmil 1 LOSAR ĂBMIL .)edepe r iam b reif lec rup ed aec iş leţiv ed abmil( e ro ie rt ed pmit tilotop ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca es . rol apa nî ăcsaecă r es ăs ăsal eS .repip .tocolc nî aed ăs epecnî dnâC .nifad ed eiaof 1 .v( eb reif es iş lureie rc ăţăruc eS .ece r ăpa nî ă ro o niţup lec abmil eniţ es iş lujeltâg etaocs eS .e ras enup eS .iuluteged aemiso rg ed eiat es .eras .sus iam ac iireie rc b reif eS .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş temsep iş uo .esaomurf iişor 4 .

i riţbus iilef eiat es iş eleip ed ăţăruc es .)iişo r 4 uas( noilub ărugnil 1 .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaeIecA ĂTULPMU ĂBMIL .repip niţup uc ăcaerf eS .abmil t reif a e rac nî amaez nid ăcşaec o uc egnits eS .ăniăf nirp uad eS .temsep irugnil 2 .arpusaed ed aţileip ed lutacif ăţăruc eS .tnu ed ărugnil o uc .noilub uc anâtnâms .anâtnâms ăcetsema eS .abmil t reif a e rac nî ămaez ed ăcşaec o uc egnits eS .tnu ed ărugnil etatămuj uc ăniăf ed ărugnil o etşenemur es tarapeS .ielu irugnil 2 sulp nî .ăru tnu uas tnu ărugnil 2/1 1 .emignul nî abmil ecafsed eS .ielu uc a rutnu dniucolnî .răhaz ăţirugniI 1 .so rg ed tivirtop sos nu ecaf es .so rg ae rp un sos nu ecaf eS .103 .nifad ed ăznurf o nup es erac nî .ece r etşev res eS .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaelecA IIŞOR ED SOS UC ĂBMIL .ăninăls g 05 .etui cof al .atag etse lutacif dnâc .ătacsu ătaruc ăprâc o uc egretş eS .sus iam ac abmil eb reif eS .aniăf ăguada es .eniâp ed eilef 1 sulp nî .)ăniăf ărugnil 1 uas( uo 1 .abmil treif a e rac nî amaez nid niţup etâc .v( zeneiv luleţinş ac lef al csejă rp es iş temsep iş uo .a rpusaed ănraot es iş .ăru tnu irugnil 2 .uo nu ăguada eS .repip .ăuod nî .ăbmil etsep ănraot es e rac .iilef eiat es .cim cof al tişubănî ebreif es iş ărepoca eS .eras .repip .ătacot ăţaed rev iş repip .cof al etşerătnî es leftla eceraoed .ăm rof o etepac ăs tâcnî leftsa .ănâtnâms irugnil 2 .atag etse dnâC .ăpaec 1 sulp nî .niv uc ătacetsema enrac ed ămaez uc egnits es .cim cof al etunim 01 ăb raif iam ăs ăsal es iş ăbmil etsep ănraot es .etunim avetâc iţrăp elebma ep ăcsaejărp es ăs tnu ed ărugnil etatămuj uc ăţitarc o-rtnî enup es .abmiI eb reif eS .”losar ăbmiL“ al ac iţătitnac işaelecA ENILSĂM UC ECER ĂBMIL .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS ED SOS UC ĂBMIL .892 .ăţileip ed ătăruc es .e ras .u rbmic ed rif 1 .e ras .tnu atîta tot nî ăniăf ărugnil 2/1 roşu etşejă rp es tarapeS .203 .tnu ă rugnil 1 .ăcsaeneblăgnî es ăs tupecnî a apaec dnâC .ănâtnâms ăcşaec 1 .ătacot ăţaedrev ed ăţirugnil 1 .tiţuc nu uc .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaelecA ENAP ĂBMIL .ănâtnâms ed sos uc abmil ac lef al etşetăgerp eS .epec 2 .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişor uas noilub ed ărugnil o ăguada eS .arpusaed ănraot es iş eras ed etşevirtop es .992 .dnâc nî dnâc nid .ed rev lejnurtăp ed rif 1 .ăpaec 1 sulp nî .eras .tnu ărugnil 1 .ăninăls ed eleţăcub avetâc uc ăzaenăpmî eS .ămru al iamun enup es eraS .eras .niv ed le răhăp 1 .tnu uc ăsnu eitrâh ed eiaof o arpusaed enup es iş tacif etsep ănraot es ănuerpmî lutot treif a ec ăpuD .tnurăm ătaiăt ăpaec o tnu nî etşejă rp eS .ăgae rtnî ărap ăs tâcnî .noilub irugnil 2 .rtnî enup eS .06 . rotpuc al ăvat o.jeltâg e rpsnid aenrac iş aemisărg eiat es iş eleip ed ăţăruc eS .ăniăf ărugnil 2/1 .arutulpmu ăsai un ăs ac ăţa uc ăgael es iş abmil elpmu eS .ătis nirp ecert es emisărg ed tiţăruc lusos rai .003 .etnib reif etşev res eS .abmil eb reif eS .tnu ărugnil 1 .u rtnuănid enrac ăniţup etaocs es .ăniăf ăţi rugnil 1 .noilub irugnil 2 .eleţa tocs es iv res a ed etnianÎ .lejnurtăp ed lunu iş urbmic ed rif nu .anâtnâms ăguada es .ăpa nî etunim icnic et reif iş etalăps elenilsăm ăguada es etocolc elemitlu al rai .enrac ed ămaez itşec 2 .ăro ed etatămuj o ăcnî tişubănî ăb raif ăs leftsa eniţ eS .eirufraf ep lutacif ăzaşa es .s rots enib iş etpal nî taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc iş jeltâg al ed ăsaocs aenrac uc .ăniăf ăţirugnil 1 .e ras .ăţitarc nî ăzaşa es iş iilef eiat es .ăniăf ăţirugnil 1 . răhaz ed ăţi rugnil o dnâguăda iş iişo r ed noilub uc anâtnâms dniucolnî ”ănâtnâms ed sos uc ăbmiL“ urtnep ac lusos etşetăge rp es iş abmil eb reif eS .tacif g 057 TIŞUBĂNÎ LEŢIV ED TACIF .ăniăf ărugnil 1 sulp nî .)562 .ăniăf ărugnil 1 .nifad ed eiaof .aemisărg uc ănue rpmî ănişam nirp ăd es .leftsa ei ruf raf ep ăzaşa es iş iilef abmil eiat eS .niv ed lerăhăp 1 .ăuo 2 .enilsăm g 002 .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal eS .792 .

nub cof al .rotpuc al ăd es iş tnu ed ăciţăcub o enup es eişo r e raceif etsep .tnurăm ătaiăt ăpaec o etşejă rp es tacif al ed samăr lutnu nÎ .elfihc 3 .pmit avtâc enib ăcae rf es iş lutacif uc ănuerpmî lutot ăcetsema eS .eliişo r ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uC .ămups tutăb luşubla ăguada es tiş râfs aL .elfihc 2 .ătacot ăţaedrev ed ăţirugnil 1 .eniv ed iş eţileip ed lutacif ăţăruc eS .tăpsaorp tnu g 05 .repip .tnu uc ăm rof o egnu eS .nif temsep uc ă raserp es .eliruşuneblăg ăguada iam es e rac al .303 .tacif g 052 .ăuo 2 .arutăcot uc ăcetsema es .urtnuănî csebocs es iş lucapac eiat es .niţup tinemu r ua-s aetseca ec ăpud .eb reif es iişo r nid socs luzeiM .narehgam uas rahabine ed farp nu .16 .edeten iişo r gela eS .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ămaot es .ănâtnâms irugnil 2 .ănraotsăr eS .esaomurf .esaomurf iişor 21 TACIF UC ETULPMU IIŞOR .temsep ărugnil 1 .ăţitarc nî ăzaşa es .tsug ăpud .repip .tăpsaorp tnu g 051 .i ruşuneblăg ăuod ăguada es iş ămups ecaf es ănâp tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .ic repuic ed uas iişo r ed sos uc etşev res es .es raots iş etpal nî enib etaium elfihc ie rt uc ănue rpmî tacot ed anişam ni rp iopa ece rt eS .eras .tipot tnu irugnil 2 .iişo r etsep ănraot es iş ătis nirp ece rt es .repip .tipot tnu irugnil 2 .ămups etutăb eliruşubla .ănişam ni rp i ro ăuod ed ăd eS .ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 ăguada es iv res a ed etnianÎ .tnu nî roşu etşejărp es iş iilef eiat es lutaciF .e ras ăguada eS .tăpsao rp lutnu.ăuo 2 .tsug ăpud repip iş e ras .403 .eras .ăcim ăpaec 1 .tnu nî ătinemu r iş tnu răm ătacot ăpaec o iş es raots enib iş etpal nî etaium elfihc ăuod uc ănue rpmî .ăcim ăpaec 1 .tacif g 005 TACIF ED ĂCNIDUB .iş ătacot lejnu rtăp ed ăznurf .

emignul nî ăuod nî eiat es .ărutnu uas tnu irugnil 2 .603 .ăninăls g 001 .ărutnu ed ă rugnil 2/1 ătnâb reifnî eS .etunim 01 niţ eS .tacif g 057 EIAGIT NÎ TIJĂRP TACIF .repip ed farp 1 .rtnî enib tacsu iopa iş etpal nî ă ro ed t refs nu eniţ etaop es tlum lec .ăninăls ed iilef uc dnânretla .ăţileip ed iihcini r ăţăruc eS .luniv ăguada es .cof al tlum iam eniţ es tâc uc .irtemilim 6 — 5 ed iilef nî .etnib reif eiruf raf o ep ăzaşa es .enrac ed ămaez uc egnits eS .tipot tnu ărugnil 2/1 .iilef taiăt etse ec ăpud .ăzae răs es .iinişam aenig ram ep etunim avetâc niţ es .leţiv ed ihcinir 1 ICREPUIC UC IHCINIR ED ERACNÂM .ătalas iş emugel uc csev res eS .leţiv ed reie rc nu aenemesa ed ăţă ruc eS .503 .coljim nid aemisă rg etaocs es .etnianî talăps eiube rt un tijărp u rtnep lutaciF .ăb raif ăs ăsal es .tivi rtop cof al .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ăb raif ăs ă răf .tnu ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .tăpsao rp tnu g 05 .703 .niv ed lerăhăp 1 .mc 3 ac ric ed etartăp nî eilef e raceif rai .sos nî nup es .ăsao rim un ăs ac tneta iam tiţăruc eiube rt tâta uc .tacif g 057 RATĂRG AL TACIF .etunim 51 — 01 es-udnâniţ .mc 4 — 3 ed iţăcub nî eiat es iş enib egrucs es .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ăniăf ni rp uad es .sos uc ăţitarc nî nup eS .repip ed farp 1 .lutacif ăţăruc eS .nârtăb iam lamina nu al ed etse luihcinir tâc uC .repip ed farp 1 .ătalas iş emugel ed ă rutinrag uc etşev res eS .ăcim e ragi rf o ep iţăcub u rtap etâc nup es iş etrap o al ăd eS .noilub ăţirugnil 1 .iicoljim epec 3 .iţrăp elebma ep ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp ăpilc o iamun lutacif enup es iş ielu ed ăţirugnil o uc tnu ed ă rugnil o ătnâb reifnî eS .tâta niţ es iş es retş enib ihcinir ed eliilef nup es .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .ăzae răs eS .”ihcinir ed eracnâM“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ărudlăc ed lage esnu rtăp eif ăs ac u rtnep .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 . repip iş e ras .iuluihcini r ue rg so rim ăd ece raoed .snicnî lurată rg ep tpi rf al nup es iş tnu uc gnu es .leţiv ed ihcinir 2 uas . repip niţup uc ărase rp eS .sus iam ac sos nu ecaf eS .cof ep sup if a ed etnianÎ .lutsum ăsai un ăs ac u rtnep .leţiv ed reierc 1 .013 .emiso rg ac elage iam tâc iilef eiat es iş lutacif ăţăruc eS .ied ra ed aiob uas iişo r ed noilub niţup ăguada es .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc ănâp ăcetsema es iş aniăf ăguada es .edlac iiruf raf ep etşev res eS .iuluteged aemiso rg ed iilef nî eiat es .ăţaed rev ăniţup uc tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o tacif ed eilef e raceif ep enup es .emiso rg ac elage iam tâc iilef nî eiat eS . repip niţup uc ăraserp eS .atag tnus etunim avetâc nÎ .tsug ăpud .sus iam ac luihcini r ăţăruc eS .tacot lejnurtăp ăţirugnil 1 .ielu ăţirugnil 1 .şizemruc nî eiat es etatămuj e raceiF .tpi rf ae rp nub etse un lutaciF .atag epao rpa tnus dnâc ăzae răs eS .repip niţup ăd eS .eras .taidemi tiv res eiube rT .atag epao rpa etse dnâC .atla ep iş etrap o ep i ro ăuod ed c rotnî es iş ătado gnu iam es pmit tseca nÎ .ăb raif ăs ărăf ănişam ep etunim avetâc niţ eS .ihcinir ed iş reie rc ed eliilef nup es .tev reş nu uc tacsu eiube rt .iilef eiat es .emizegă rf nid iş tsug nid ed reip tâta uc .e raoluc etepac ăs tâc .tacif g 057 TACIF ED IURĂGIRF .leţiv ed ihcinir 1 REIERC UC IHCINIR ED ERACNÂM .sos uc tabibmî ua-s iihcini r iş enib tizlăcnî a-s lutot ec ănâp .esnupmî eif ăs ă răf ăţilucruf o uc c rotnî es .e raoluc ătăpac ănâp iţrăp elebma ep c rotnî es .enib egrucs es iş ătitocolc ăpa uc etşe răpo es .etunim 01 ăbraif ăs ăsal eS .lecrup ed ihcinir 6 IHCINIR ED ERACNÂM .ărutnu ed ă rugnil o uc etşejă rp es iş apaec tnurăm eiat eS .ăcsaenemu r es ăs un rad .ătitocolc ăpa nî etunim 01 eniţ es iş ălaps es .tivi rtop cof ep etunim 51 gi rf eS .903 .tlum iam b reif tâc uC .ăcav ed luihciniR .teţo uc ătacetsema ăpa uc ălaps es iopA .icrepuic g 052 .repip .eliu răgirf ăzaşa es iş lu ratărg ătnâb reifnî eS .sos nu uc iş emugel uc .cof al tlum ătadoicin iţuniţ eiube rt un iihciniR .etnib reif etşev res es ae racnâM .emizegă rf nid iş tsug nid ed reip tpi rf aerp lutaciF .cse rătnî es tâta uc .sus iam ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ăcav ed ihcinir 1 uas .i ruăg uc arugnil uc tocs eS .es rucs enib .803 .ă rutnu ed ărugnil 2/1 ătnâb reifnî es eiagit o-rtnÎ .atag etse dnâC .ăniăf ăţirugnil 1 .epa etlum iam nî ălaps es .26 .ătaruc ăp râc o.

lusos iş tâc .tacot ed rev lejnu rtăp ed ăţi rugnil o .egnâs nî icin .513 .eras .ăţirugniI 1 .dlac al niţ eS .etnib reif etşev res eS .tacetsema tsof a e rac .atag epao rpa tnus dnâC .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş luniv ăvat nî ănraot es .ăniăf ed bla sos nu ecaf eS .tnu nî ătijă rp ăleznarf ed iilef uc .etnib reif et raof ae racnâm etşev res eS .niv niţup uc taiţbus lu ratşum .ăniăf ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 .ăpa l 2 .nifad ed ăznurf 1 .413 .etunim 51 eliţrăp ăuodnâma ep ăcsaenemu r es ăs nup es iş ăp râc o uc iihcinir enib ăcusu eS .ihcini r etsep ănraot eS .iţnib reif csev res eS .regu g 005 ENAP REGU .iuluihcini r aetnianî etunim avetâc uc sos nî nup eS .etşelevnî iî e rac aemisărg ătaocs es ăs ă răf iihcini r ăţăruc eS .e ras ed farp nu uc .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .ihcinir ed ae racnâm u rtnep ac .e răzam .dnâguăda .nifad ed ăznu rf .latem ed uas nmel ed iurăgirf ep gifnî eS .ăp râc o uc ăcusu es iş ălaps es .eras .ărutnu irugnil 2 .iţnib reif csev res eS . repip .leţiv ed ihcinir 2 uas ăcav ed ihcinir 1 IHCINIR ED AMALUIC .ăru tnu ărugnil 1 . rasecen etse ăcad .leţiv ed ihcini r iod eţileip ed ăţăruc eS .lejnurtăp .leţiv ed ihcini r 2 RATŞUM ED SOS UC .ărutnu ed ă rugnil o ătnâb reifnî eS .enrac ed ămaez uc egnits es iş .36 ERĂSAP ED IRUTPIRF IŞ IRĂCNÂM . rotpuc nî iş enup top eS .e ras .iţpirf aerp icin eif un ăs iihcinir tâcnî leftsa .ătalas iş emugel uc .etnib reif ărutnu nî somu rf csejărp es iş temsep nî iş uo nî iopa .niţup ti rocăr a-s ec ăpuD .iinişam aenig ram ep .313 .iriţbus et raof iilef nî lu regu eiat es .luniv ănâmednî al csetăge rp es pmit niD .ăzae răs es uN .e ras .tăpsao rp tnu g 05 .tnu niţup etâc enup es ihcinir e raceif ep rai .ăţăruc es elic repuiC .temsep irugnil 2 .niv le răhăp 1 .tnu .eniâp ed eţuilef 21 .tocolc rugnis nu ănue rpmî aed ăs ăsal es iş ăniăf ed lusos uc ăţitarc nî ihcini r ed eliilef ăzaşa eS .eiâmăl .tacot edrev lejnurtăp .IŢPIRF IHCINIR .lusos etşetăgerp es ec ănâp .luihcini r socs a-s ec ăpuD .luihcini r eiat es ec pmit nî .tot ed ăsnî dnirpsed es un eliţătămuj .i riţbus ed lutsed iilef eiat es .repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .113 .ăuo 2 .ăzae răs es .tipot tnu ărugnil 1 .etunim 02 ac ric niţ eS .tnu niţup uc ăşubănî eS .etnib reif eiruf raf o ep tocs eS .eiâmăl ed ămaez ed ăţi rugnil o .tnu ed ărugnil o uc eiagit o.ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed eleţăcub 3 — 2 .iilef eiat es iş ălaps es .e riţbus ănâtnâms o ac ăgael es lusos ec ănâp .tacot ed rev lejnu rtăp ăţirugnil 1 .ăzae răs eS .ăb raif ăs ă răf etnâb reifnî es ăs iinişam aenig ram ep niţ eS .iţacsu eiube rt uN .ăniăf nî tab es e rac .iihcini r tâta csetăgerp eS .iţ răp elebma ep .e raoluc ătăpac ănâp . ratşum ăţirugnil 1 .etşezegă rf es ănâp lu regu eb reif eS .ifotrac uc etşev res eS .etui cof al ăcsaenemu r es ăs iihcini r nup es iş tnu ed ănub ărugnil o âvat o.ăcsaenemu r es ăs ărăf .repip .e ras uc ăpa nî .repip .rtnî ătnâb reifnî eS .emignul nî ăuod nî eiat eS .213 .tacot lejnu rtăp niţup iş repip .etnib reif eiruf raf ătla uc ă repoca es iş i riţbus iilef etui eiat es .nub cof al ratărg ep gi rf es iş tnu uc gnu eS .enrac ed ămaez itşec 2 .ratşum sos nî ăguada eS .iurăgirf ep ed tocs eS .tnu nî etijărp eniâp ed icim iilef uc .iihcini r ăţăruc eS .eras .ăprâc o uc enib ăcusu es iş cse răpo eS .repip .tnu irugnil 2 .enrac ed amaez ăniţup etâc .leţiv ed ihcinir 2 IŢIJĂRP IHCINIR .etunim avetâc iamun rad .rtnî ăniăf ed ă rugnil o roşu dnijărp .rtnî cof al nup es iş i riţbus iilef eiat eS .eras .ăb raif ăs eiube rt uN .repip ebaob 5 .cte elosaf .eiâmăl ed ămaez ăţi rugnil 1 .etnib reif etşev res eS .etunim ed 02 .snicnî enib etse atseca ăcad .ige rtnî ăsal eS .tnu ed ărugnil o.tăpsaorp tnu g 05 .ăpaec 1 .repip iş .epilc avetâc iamun niţ eS .tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc .emizegă rf nid ed reip iş-un a u rtnep .ăniăf ărugnil 1 .ihcinir ed ae racnâm al tatăra a-s muc aşa luihcini r ăţăruc eS .ăpaec o .lecrup ed ihcinir 6 LECRUP ED IHCINIR ED IURĂGIRF .ămups tace rf eif ăs ărăf .

eram iup 1 IĂTSĂP ERĂZAM UC IUP .tlum ae rp edacs ăcaD .eram iup 1 EDREV ERĂZAM UC IUP .ăniăf ăţirugnil 1 .rănât et raof etse luiup ăcaD .edrev elosaf gk 1 .ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd es .aelosaf ăţă ruc eS .etivi rtop iţăcub tpo uas esaş nî eiat es iş epa etlum iam nî ălaps es tiţăruc luiuP .edrev rarăm ăţirugnil 1 .tlum ae rp ăb raif ăs.ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .iup ed eliţăcub uc ăţita rc nî nup eS .iup ed eliţăcub uc ăţita rc nî nup eS .ăpa ed esrucs enib iup ed eliţăcub roşu csejărp es iş lutnu ătnâb reifnî eS .lu răhaz iş ae ras nup es .ti repoca ăb raif ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ed uas ăpa ed ănub ăcşaec o ănraot es .sus iam ac tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .e ras ăguada es .eram iup 1 ĂDIPONOC UC IUP .ebaob erăzam g 057 .ă ro ed t refs nu ac ric ăcsaenemu r es ăs ăsal es .e rat ae rp edacs ae racnâm pmit e rtnî ăcaD .atag epao rpa etse dnâC .noilub iş răhaz .eiube rt uN .izrev iătsăp erăzam gk 1 .amârăfs es un a u rtnep .ăpa ed enib egrucs eS .e ras uc ăpa nî eb reif eS .46 ed etşevirtop eS .adiponoc treif a e rac nî apa uc uas enrac ed ămaez uc egnits eS .nif tacot ed rev rarăm enup es .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r uas noilub .)852 .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ta rapes ecaf eS .ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 ăguada es .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ălaps es .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .dnâc nî dnâc nid aţita rc ăcşim eS .ăniăf ăţirugnil 1 .eiaom es ăs eliătsăp iş tupecnî ua ec ăpuD .tacot .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .tnu uc tişubănî luiup etsep ădurc aelosaf ăzaşa es .ăsar ăpaec o uc iş tnu uc iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .dega rf ae rp un iş e ram iam etse luiup ăcaD .813 .eras .ăniăf iş tnu răm ătaiăt ăpaec o uc .ănâtnâms uc iş iv res etaop eS .atag etse dnâc rai .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .023 .ăniăf ăţirugnil 1 .nmel ed ărugnil o uc roşu ăd es uas .eras .ăpaec ă răf ecaf etaop es e racnâm işaeecA .ăpa ăguada iam es .răhaz ăţirugnil 1 .ă ro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ătacot ăţaed rev iş noilub enup eS .etivirtop iţăcub nî eiat es .v( ”enrac uc emaB“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ănâtnâms irugnil 2 .eras .tişubănî b reif es iş ăpa ed irugnil avetâc iopa ăguada es .iicoljim ediponoc 2 .ăniăf ărugnil 1 .ăpa ed ărugnil o etâc ăguada iam es .răhaz ăţirugnil 1 .e ras enup eS .dnuf ep ădra es un ăs ac .atag epao rpa etse dnâC .luiup uc ăţita rc nî enup es .iup etsep ănraot es iş anâtnâms uc ăcetsema eS .613 .acim ăpaec 1 .ăt raif etatămuj ep etse ae răzam dnâC .ăcsaenemu r es ăs eiube rt uN .eram iup 1 EDREV ELOSAF UC IUP .eliţ răp etaot ep somu rf ăcsaeneblăgnî es ăs ic .)042 .v( ”iecelvod uc leţiV“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .eram iup 1 IECELVOD UC IUP .tivi rtop cof al .sos ăbia ăs ae racnîm ac u rtnep eiube rt tâc tâta ăpa ed eg rucs es .ed rev aelosaf iş ac e răzam ed eliătsăp ăţăruc eS .ăţita rc nî ăzaşa es .noilub ăţirugnil 1 .tacot .ătineblăgnî niţup etse atsaeca iş dnâc iş aniăf ăguada eS .123 .ăsam al iv res a ed etnianî ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 aguăda top es tsug ăpuD .luiup icin emârăfs es un ăs ac urtnep .eras .713 .”enrac uc emaB“ urtnep ac elemab csetăgerp eS .ăcim ăpaec 1 .edrev .e ras ed fa rp nu iş ătacot ăpaec o ăguada es .ige rtnî ăsal es .ăpa ed i rugnil 3 — 2 iş .edrev lejnurtăp ăţirugnil 1 .e ras ăguada es .ăsam al ătad if a ed etnianî ăro ed etatămuj o rotpuc al eniţ eS .noilub ăţirugnil 1 .icim etehcub nî ătucăfsed iş ătiţă ruc ădiponoc .eliătsăp icin .tarapes eb reif es aelosaf .913 .ăpa ăniţup etâc ăguada es .ăpaec 1 .tnu ărugnil 1 .e răzam ed eliătsăp tiş rîfs al iş aniăf .e raotăzăr ni rp ătad ăpaec o dnâguăda .ă repoca eS .aniăf iş e raotăzăr ep ătad ăpaec o ăguada es .eram iup 1 EMAB UC IUP .e raolf nî tnus ăcad rai .iiecelvod da r eS .e rat aerp eb reif es uN .ebaob ae răzam iş ăpa ed irugnil 3 — 2 nup es .

rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad es iş ă repoca eS .rtnî ăcusu es iopa iş ălaps es .ăsa r apaec ă rutnu nî ta rapes etşejărp eS .ăpa l 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .ănâtnâms ed i rugnil ăuod .eras .t reif ae rp eif ăs eiube rt un luiuP .423 .v( leţiv ed auamaluic uc lef al etşetăgerp eS .e ras enup eS .ăniăf ăniţup tacetsema a-s e rac nî .aguăda etaop etşe rod eniC .tnu ărugnil 1 .tnu uc ăţitarc o.aniăf ăguada eS .ăpaec 1 .eiâmăl ed ămaez ăniţup sos nî aguăda etaop es tsug ăpuD .tnu răm ătaiăt apaec ărutnu nî etşejărp es tarapeS .luiup uc aţitarc nî ăzaşa es .rtnid bla şatnâr nu tarapes ecaf eS .acirpap ăţirugnil 1 .ădiponoc al ed ămaez ed irugnil 3 — 2 uc aiţbus etaop es .tnu ărugnil 1 .tacot rarăm niţup ăguada es .iţăcub luiup eiat eS .ătizepmil enib .iicoljim iup 2 ĂNÂTNÂMS UC IUP .leţiv ed aenrac tâced niţup iam eb reif es luiup ăc e ribesoed uc .eram iup 1 IIŞOR UC IUP .lejnurtăp 1 .)952 .ăniăf ăţirugnil 1 .falip nî a rugnil uc ălbmu es uN .823 .luiup t reif a e rac nî amaez nid itşec ie rt ănraot eS .luze ro egela eS .eras .v( ăniăf ed etşulăg uc etşev res eS .etunim ed 52 — 02 .icrepuic g 005 .ăro ed etatămuj o rotpuc al ăd eS .rtnî etşenemu r es .ăniăf ăţirugnil 1 .epec 2 .ăniăf ăţirugnil 1 .ă repoca eS .falip urtnep ac lef al iup ed eliţăcub b reif eS .eram iup 1 ICREPUIC UC IUP .iv res a ed etnianî etunim icnic uc .ăzae răs es .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ă ro ed t refs nu b reif eS .ăsa r ăpaec o iş tnu ed ă rugnil o uc ăţitarc o.723 .vocrom 1 .ărutnu ăniţup uc eiagit o.iup ed eliţăcub tnu nî ăşubănî eS .atag epao rpa etse dnâC .ăniăf ărugnil 2/1 .ăro ed t refs nu cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .eiâmăl ed iilef 6 .amups ai eS .edepe r ăcsaepot es ăs ac .rtnî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .rtnî .rotpuc al ăd es iş ă repoca es .ăpaec 1 .epec 2 .223 .iup ed etinemu r eliţăcub ăzaşa es e rac nî .eras .iup etsep ănraot eS .iv res a ed etnianÎ .ăpaec 1 .ied ra ed aiob uas acirpap ed ăţi rugnil o iş aniăf ăguada es .ăpaec 1 .icim et raof eleţăcub nî taiăt .apa ătaot tasăl ua-iş elic repuic ec ănâp ănişam ep niţ es iş ăd ra es un ăs ăcetsema eS .iicoljim iup 2 IUP ED ŞACIRPAP.623 .ăpa uc egnits es iş ăniăf atâta tot uc tnu ed ărugnil etatămuj o roşu etşejărp es .323 .i riţbus iilef etaiăt iş etalăps elic repuic nup es e rac nî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî es tarapeS .so rg ae rp un sos nu eniţbo es a u rtnep etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .iicoljim iup 2 IUP ED AMALUIC .anâtnâms enup eS .luze ro roşu etşejărp es iş lutnu ătnâb reifnî es ăţitarc o.edacs ăcaD .tuzăcs ed tivi rtop lusos ecaf eS .eras .e ras ăniţup iş ăpaec o uc ăpa nî eb reif es iţăcub taiăt luiuP .e ras iş ăuod nî etaiăt iş etalăps eliişo r nup eS .so rg ae rp eif ăs eiube rt un lusoS .ărutnu ărugnil 1 .56 o uc tnu ed ărugnil o.zero ăcşaec 2/1 .cim cof al .ănâtnâms irugnil 2 .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .ănâtnâms ed irugnil 2 — 1 ăguada eS .iup ed eliţăcub ăzaşa es .ăţita rc nî iup etsep lutot ănraot es iş aniăf ăguada es .iişor gk 1 .ăniăf ărugnil 1 .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ăguada eS .e ras .tnu ărugnil 1 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .tipot tnu irugnil 2 .523 .ăpa ed eti repoca eif ăs eiube rt iup ed eliţăcuB .ănâtnâms ăcşaec 1 .tişubănî ăb raif ăs ăsal es .etamârăfs ae rp eif ăs ărăf .so rg ed tivi rtop sos nu ecaf eS .ănâtnâms ed eimonoce ecaf es dnâC .tăpsaorp tnu niţup falip etsep enup es .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .eras .)432 .eras .etreif ed tivi rtop tnus eliişo r ec ănâp .ăp râc o.ăpa eguada es ăs ărăf .eram iup 1 IUP ED FALIP .ăpa l 1 .rtnî iup ed eliţăcub ăşubănî eS .cim cof al eb reif eS .ăpa l 1 .iicoljim iup 2 IUP ED THAMEHGNA .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .

elicrepuic treif ua erac nî ămaez atâta tot iş luniv ăguada es .ăpa ed ărugnil o uc ăb raif iam ăs ăsal es ăvat nid lusoS .şuneblăg nu uc lusos etab es tiş râfs aL .urbmic .eras .ic repuic g 051 .ăpa ed i rugnil avetâc iş tnu niţup uc .etişubănî iş ăpa nî etunim avetâc etreif aenemesa ed iş etalăps elenilsăm iş etuzăcs enib iş etreif elicrepuic lu iup uc aţitarc nî nup eS .irubmâs ă răf .tuzăcs ed tivirtop sos nu ecaf eS .tnu irugnil 2 .233 .etşezlăcnî es ec ănâp iinişam aenigram ep eniţ es .v( zeneiv luleţinş ac lef al iup ed eliţăcub csejărp eS .eirufraf nî aeracnâm ăzaşa eS .eţnimes ed iş eţileip ed etiţăruc eliişor nup es eiagit işaeeca nî .ătizepmil enib etraof .eliţrăp etaot ep somu rf csenemu r es iş etnib reif ă rutnu nî uas tnu nî eliţăcub nup eS .ănâtnâms ărugniI 1 .t reif ed lutsed etse luiup dnâC .ăd ra es un ăs iiup cset râvnî es iş cof al ae ragirf enup es .repip niţup iş eiâmăl ed amaez .ăbraif ăs ărăf .enilsăm g 001 .iicoljim iup 2 EIAGIT NÎ IŢINEMUR IUP .icrepuic g 051 .e ras .eras .tnu uc dnâc nî dnâc nid gnu es iş rotpuc al uad eS .333 .etivirtop iţăcub nî luiup eiat eS .lusos ănraot es arpusaed rai .etunim ed 02 ac ric ăb raif ăs ăsal eS .eniâp ed iilef 4 .tnu ărugnil 1 .iiup ăţăruc eS .dlac al eniţ es iş ăţitarc o-rtnî etaocs eS .ătijărp eniâp ed icim eli rubuc nup es rujerpmî rai .ă reisos nî etşev res es iş ăraoce rts es .eiâmăl ed iriţbus iilef avetâc ăguada eS .ăuo 2 .lusos ănraot es arpusaeD .e ragi rf nî işup tnus iţarăs iş iţaţăruc iiuP ERAGIRF AL IUP .apaec tatrăpednî a-s ec ăpud .iişo r 4 .923 .aţa ecafsed eS .cigapra g 051 .ae ras iş eliinedo rim .etuzăcs enib lucigap ra iş elic repuic nup es .etnib reif et raof etşev res eS .amaluic u rtnep lec tâced e riţbus iam tlum sos nu ecaf eS .t reif al iup ed eliţăcub nup eS .rtnî ăşubănî es tarapeS .iulutpirf lupmit nî iro 3 — 2 ed io rutsu ed iedjum ed ămaez uc iiup egnu top es .tamârăfs enib iorutsu ed leţăc nu iş aniăf .ăpa ăniţup uc iş tnu uc ue rem gnu eS .ăzae răs es iş iţăcub nî eiat es .ăniăf ed ă rugnil etatămuj .433 .tnu niţup uc .a rpusaed somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .ii răgi rf lu ruj nî it râvnî es un a u rtnep .)562 .ătalas uc iş ifotrac uc csev res eS .ăru tnu irugnil 2 .repip .ăniăf ărugnil 1 .eras .elic repuic iş tiţă ruc lucigap ra .eram iup 1 CIGAPRA UC IŞ ICREPUIC UC IUP .eiâmăl ed ămaez ăţirugniI 1 .atag epao rpa tnus dnâC .atag epao rpa tnus dnâC .voc rom nu .iiup ăţăruc eS .etijă rp iup ed eliţăcub uc iş ităge rp etaop eS .66 .iup ed eliţăcub tinemur ua-s erac nî luielu nÎ .gnu iam es un .iup al ed ătaruce rts amaez uc egnits es .a rpusaed somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .ătivirtop ăvat o-rtnî nup eS .ădacs ăs pecnî eliişor dnâC .iţarum iţeva rtsac uas ătalas uc iş iţijărp ifotrac uc csev res es iş ăuod nî iiup eiat es .ăpa l 1 .ăniăf ărugnil 1 .temsep irugnil 2 .ăpus ed tavazraz .şuneblăg 1 .etnib reif ăpa uc ăţitarc ătla nî dlac al lutot eniţ eS .ielu irugnil 2 .133 .tarăs ed ătsug es .iinedo rim iş tavaz raz ărăf .niv ed le răhăp 1 .elage icim irubuc nî ătaiăt aeniâp etşejărp es .dlac al aetseca iş ăzaertsăp eS .ă raofs uc enib ăgael eS .nifad ed eiaof .e ram iup 1 ENILSĂM UC IUP ED ERACNÂM .tnu ărugnil 1 .tnu ed ărugnil o iş ăniăf ed ărugnil o.io rutsu leţăc 1 .ăzae răs es iş ălaps es .rtnî luiup ăzaşa eS .iup etsep lusos ănraot eS .ăniăf ăţirugnil 1 .snicnî etse lu raj dnâC .tocolc nu ănue rpmî aed ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .iicoljim iup 2 ĂVAT AL IUP .anâtnâms ăguada es .icim iup 2 ENAP IUP .ăţita rc o.ăpaec o ăguada eS .ănap o uc .emugel ed ărutinrag uc csev res eS .ăţitarc o.iiup treif ua e rac nî amaez uc egnits eS .rtnid şatnâ r nu ecaf es .ielu nî etşejărp es iş ăzaerăs eS .eras .lejnurtăp ed ăznurf .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .033 .tsug ăpuD .gnu iam es un .

v( ăzrav uc emac ed ae racnîm ac lef al etşetăgerp eS .aenrac izegă rf es a urtnep eme rv ătlum iam cof al etuniţ eiube rt ăc e ribesoed uc .e ras ăguada es .)86 .repip ebaob 01 .ăniăf ăţirugnil 1 .amups ai eS .noilub ărugnil 1 .lu repip .ăţita rc nî ă rutnu ă răf enup es .eicoljim ăţa r 1 EBAOB ERĂZAM UC ĂŢAR .”ăz rav uc enraC“ nî ac iţătitnac işaeleca tse r u rtnep .ăsaomu rf ăz rav o tnu răm eiat eS .ăsarg etse aţar ăcad( ă rutnu ed ărugnil etatămuj o uc ăţa r ed eliţăcub csejărp eS .atag epao rpa etse dnâC .tuzăcs ed tivi rtop eif ăs eiube rt lusoS .enrac etsep lusos ănraot eS .enup es .ae ras .ătpi rf etse aţar dnâC .ătraif epao rpa etse dnâC .ăţă ruc es .eiruf raf ep ăzaşa es .ărutnu ărugnil 1 .733 .aţa r ăţă ruc eS .tocolc nu aed iam ăs ăsal eS .ă rutnu ed ărugnil o uc niţup etşejă rp eS .ăpa ed irugnil 3 — 2 iş ărutnu ăniţup uc ăvat o-rtnî ăgae rtnî enup es iş ăzae răs es .ă rutnu ăniţup uc ăţitarc o.)emisă rg ărugnis ăsal ece raoed .enilsăm g 002 .niv ed teţo irugnil 2 .)642—542 .ăniăf ărugnil 2/1 .etunim 01 .e ro 3 — 2 niţup lec ăb raif ăs eiube rT .luiup iş ac iopa egi rf eS .933 .e ras .ălae rca nid ăd raip ăs ac .ăpa nî et reif elenilsăm nup es .enilsăm uc acsâg iş etşetăge rp es lef aL .043 .tnu niţup iş răhaz .ăpa ăniţup uc egnits eS .ănârtăb ed etse tâc ăpud .633 .ăţitarc nî ărutnu ărăf enup es .enrac ed ămaez itşec 2 .nifad ed eiaof 1 .luteţo ăguada es .ărănât ăţa r o anuaedtot egela es ărutpi rf u rtneP .noilub ed ă rugnil o ăguada iam eS .rtnî ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc tupecnî al o-dnişubănî .ăzrav ep aţar urtnep ac ăvat al ărănât ăţa r o egi rf eS .repip ed ebaob iş iişo r ed noilub niţup .ăpa ăniţup uc egnits es .ăcsaenemu r es ăs ăsal eS .noilub ed ă rugnil 1 uas aiob ăţi rugnil 1 .repip ebaob 01 .ăvat nid lusos uc ue rem egnu es iş rotpuc al ăd eS .ăpus ed tavazraz .ărutnu ărugnil etatămuj o uc etşenemur es iş i riţbus iilef apaec eiat eS .epec 3 .aţa r ăţăruc eS .iţăcub eiat es .noilub ărugnil 1 .eclud az rav al rai .tot ed ăgirf es un ăs rad .eiat eS .emisărg ărugnis ăsal ece raoed .eicoljim ăţa r 1 ĂZRAV UC ĂŢAR .eicoljim ăţar 1 ĂŢAR ED LEPORTSO .ăcav ed lulosar ac lef al .ărutnu irugnil 2 .rtnî ăşubănî es iş ăzae răs es .143 .enrac ed amaez uc ebaob ae răzam eb reif eS .io rutsu ed iedjum uc ăsnî etşev res es iecibo eD .ătraif epao rpa etse aţa r dnâc iş noilub ed ărugnil o ăguada eS .i riţbus iilef etaiăt elepec ăguada eS .v( ăpus u rtnep ac lutavazraz tot ăguada es iş ăzae răs es .ta rapes .aniăf ăguada eS .ăsarg ăniăg o egela eS .ăsaomu rf ăzrav 1 .76 .ăcsaezegă rf es ăs ăsal eS .aţar egi rf es e rac nî avat nî az rav enup eS .eicoljim ăţar 1 ENILSĂM UC ĂŢAR .ioru tsu ed ieţăc 2 .ed rev ebaob e răzam g 007 .ădegarf ed lutsed etse aţar ec ănâp ăb raif ăs ăsal es .epec 4 .tsug ăpud .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al niţup ăsal iam es iş ruje rpmî ae răzam enup es .ăsa rg etse aţar ăcaD .533 .e ras .eras .enrac uc aţitarc nî lusos ănraot eS .ătraif enib eiubert falip u rtnep aniăG .833 .nifad ed ăznu rf o .eras .ece r etşev res es iş ielu uc etşetăge rp es e racnâm işaeecA .iedra ed aiob ăniţup .ăniăg ed uas ăcsâg ed lulepo rtso iş ecaf es lef aL .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ăguada eS .tnu ă rugnil 1 .tivi rtop cof al tişubănî ăb raif ăs ăsal es .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp ăcetsema es iş aniăf .âtizegă rf eiube rt ătpi rf aniăg rai .eiube rt tâc ăcsaenemur es ăs rotpuc al ăd es iş arpusaed aţar ăzaşa es .eras .ăniăg nid iş ecaf top es tavazraz iş sos uc iup ed elirăcnâm etaoT ĂNIĂG ED IRĂCNÂM .luio rutsu .ăţar ed e ram cobob 1 ĂZRAV EP ĂŢAR ED COBOB .ăţita rc o.răhaz ăţi rugnil 1 .e ras ed etşevirtop eS .ăpa l 4 .gk 1 acric ed ăniăg 1 LOSAR ĂNIĂG .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .ărca etse az rav ăcaD .e ras ed etşevirtop eS .sos uc iş iţ reif ifotac uc etşev res es .ămaez ed enib eg rucs es .etnib reif ăpa nî treif al enup es iş ălaps es .ărutnu ărugnil 1 .

enib egrucs eS .843 .enrac ed ămaez itşec 2 .343 .acsâg uc aţitarc nî nup eS .iţarum iicoljim iţevartsac 6 .ăcsâg ed ărutnu uc .bla iş tăpsao rp .ăţita rc nid arutnu uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .ecusu es ăs ărăf .epa etlum iam nî iiţeva rtsac ălaps eS .ăcsâg o.ăvat nid lusos uc ue rem egnu eS .543 .943 .eiube rt tâc acsâg egirf es ănâp rotpuc al eniţ iam es .iriţbus iilef nî eiat es lutpeip rai .ăti repoca eif ăs tâc tâta .ătarăs niţup ăpa nî e ro ăuod eniţ es iş ae reif tsof a ednu lucol iş egnâs ed anâv ăzaet răpednî es .rtnid eiat eS .ăsaomu rf ătarum ăzrav o tnurăm eiat eS .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .atag etse dnâC .ăcsaenemu r es ăs eiube rt un azraV .v( tulpmu lunac ruc iş ac lef al etşetăgerp eS ĂTULPMU ĂCSÂG .ăpa ăniţup etâc ăguada iam es .eiube rt ăcaD .ăreisos nî etşev res es .ă raoce rts es .e racnâm ătla uas iitfip .e ras uc ărase rp es .nacruc ed lutacif .ăcsâg ed enrac gk 1 IŢEVARTSAC UC ĂCSÂG .ărutnu ă rugnil 1 .)843 .col ed egnu iam es un .ăpa ed ă rugnil o uc etocolc avetâc aed ăs ăsal es samă r lusos .csetăge rp es e rac nid .ăbla eniâp g 052 :ăru tu lpmu aeraotămru ecaf es gk 4 ed nacruc nu urtneP TULPMU NACRUC .tuzăcs ed lutsed etse lusos iş iiţevartsac eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş ied ra ed aiob .243 .mo r uc tacetsema ielu niţup uc egnu es lunac ruc rai .etui ied ra uc etnib reif etşev res eS .ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc ăcnâda ăvat o.ăsaomu rf ăz rav 1 .643 .rtnî acsâg ăzaşa eS .iţăcub nî ătaiăt acsâg arpusaed iş ei ruf raf ep az rav ăzaşa eS .tacif g 003 RUTAN ĂCSÂG ED TACIF .rtnî ăzaşa es iş ăp râc o uc roşu eg retş eS .v( lunac ruc iş ac lef al egi rf eS ROTPUC AL ĂTPIRF ĂCSÂG .aniăf ărase rp es iş etşeneblăgnî es ănâp ăcetsema es .tpi rf u rtnep ac acsâg etşetăgerp eS .lunac ruc ăţăruc eS TPIRF NACRUC .ăpa ăniţup etâc ăguada iam es .atag if a ed etnianî ăro ed etatămuj uC .ăcsâg ed ărutnu irugnil 3 .eleiatnurăm uc ănue rpmî .ărutnu ed ărugnil o iş ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc .tnu răm ătaiăt ăpaec o ăguada es .edacs ăcaD .ăjaoc ed un uas ăţă ruc es .ăţita rc o.tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş tnu uc ăsnu eit râh o uc ă repoca eS .)943 .emi răm ac ătivi rtop ăvat o-rtnî ăzaşa eS .ăruteiehcnî al ed apira iş lu roicip dnirpsed eS .iulutpeip luşoc ep ecilbo niţup .ăţni rod ăpud . rotpuc al ăd es .etivi rtop iţăcub nî eiat es .acsâg etşezegărf es ec ănâp .repip ebaob 01 .egirf es tâc lupmit nÎ .enib egrucs es iş etunim 01 ătitocolc ăpa nî eb reif es .ăpaec 1 .ele raoicip iş rolipi ra luf râv eiat es iecibo eD .eiruf raf ep somu rf ăzaşa eS .743 .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ănraot eS .epa etlum iam nî ălaps es .ăvat nid aemisărg egrucs eS .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid ădu es .ăţar ed iş ăcsâg ed elec uc lef al csetăge rp es sos uc nac ruc ed elirăcnâm etaoT NACRUC ED ERACNÂM .lu repip iş azrav ăguada eS .lucof etşeţui es iopa .somurf tacif nu egela eS .ăro o aets ăs leftsa ăsal es iş ăzae răs es .ărutnu ărăf ăţita rc nî ăzaşa es iş e racnâm u rtnep etivirtop eliţăcub ăcsâg o.443 .ăpa ăguada iam es .ăniăf ăţirugnil 1 .enrac ed ămaez iş ă rutnu ed ănub ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup eS .ăcsaenemu r es ăs ac u rtnep — ăvat nid aeeca uc ăsnî un — ă rutnu uc iamun uas .cim iam lucof ăsal es tupecnî aL .rtnid etatămuJ ĂZRAV EP ĂCSÂG .emisărg ă rugnis ăsal acsâg ece raoed .ece r tiv res lunac ruc iş etse sotsug ed tâta toT .lutecnî uc ăcsaezegărf es ăs ac .ece r uas dlac etşev res eS .dnuf ep taiăt etse tpi rf lunac ruC .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 . rotpuc al etatămuj iş e ro ăuod ac ric eniţ es e ram ed tivirtop nac ruc nU .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .86 g 001 .edacs ăcaD .tsug ăpud .e ras .

tnu nî ătijărp ăpaec .lebmu rop ed lutacif iş ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp .iiebmu rop tâta somurf ăcsaenemur es ăs niţ es iş tivi rtop cof al uad eS .uo nu uc etacetsema iş ănişam nirp i ro ăuod ed etad etaot .e ras .eras tnu ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 .enrac ed ămaez ăcşaec 2/1 .e racnâm eciro u rtneP .analb edni rpsed es .e rat etse ăcad ăpa ăniţup uc tibăls .iebmu rop 3 IŢULPMU IEBMUROP .e raolac ădnirp ăs .iiebmu rop ăţăruc eS .iţăcub etaiăt iş ăpa nî etreif .iiebmu rop ăţăruc eS .153 .e racnâm al iulusos ae rităgerp urtnep ăzae rtsăp es iş uşo r niv ed eţirugnil 3 — 2 uc ăcetsema eS .253 .emac ep ed aeleip lutiţuc uc ednirpsed es .răhaz ăţirugnil 1 .emugel eti refid ed ărutinrag uc .ăzae răs es .eras .lucigapra ăd ra es un ăs ac .iihco iş iiţnid tocs eS .tnu ărugnil 1 .ae reif tupecnî al ed ăzaetrăpednî eS .icim irubuc nî ătaiăt .ige rtnî .ăcim ăpaec 1 .ic repuic avetâc iş aguăda top es tsug ăpuD .ăninăls ed iriţbus iilef nî cselevnî eS .ăpaec ed iş voc rom ed iriţbus et raof iilef avetâc .ăţita rc o.rol lu ruj nî eţilivom icim nî etazeşa .ied ra ed aiob uc ătacetsenra ărutnu uc gnu es iş ăvat nî niţup ăcnî ăsal es iiebmu rop rai .ărutnu ăniţup uc ăgi rf es ăs rotpuc al uad es .ăcnura es e rac elenitsetni tocs eS .eras .io rutsu ed ănâţăpăc 1 .ue rem ăcşim es aţitarC .ătraif ătani ram o uc tnâmăp ed no rtsac nu-rtnî sup etse ele rupei .urtnuănî enup es .ăţaed rev ăniţup iş .ătacot leţiv ed enrac nid ătucăf ărutulpmu o uc ulpmu eS .eliz ăuod iş ats etaop anrai .icrepuic g 001 .ue rem gnu eS .etrap o.ătrub ep ăruteiăt o ecaf es :leftsa eiaopuj es elerupel IULERUPEI AERITĂGERP .lu repip iş ae ras .ănişam nirp tad nacruc ed lutacif uc ăcetsema es e rac .iebmurop 3 IŢPIRF IEBMUROP .iopa iş rolebal luruj nî analb eiat es .eiruf raf o ep ăzaşa es .u rbmic ed .ăuod nî iiebmu rop eiat eS .ăuo 2 .cigapra g 051 .repip .atag epao rpa tnus dnâc rai .053 .tităge rp leftsA .e raţniube rtnî al ănâp ece r al nup es e rac .iulutob luruj nî tiţuc nu uc iopa edni rpsed eS .uo 1 .ă rutpi rf etsep lusos uc ae răzam iopa ănraot eS .elfihc 2 .lunac ruc elpmu eS .ăniăf ăţirugnil 1 .iiebmu rop uc aţita rc nî lusos ănraot eS .leţiv ed tacif niţup uc uas .eli rugaihc raihc iş ărutăcip amitlu al ănâp elegnâs tot no rtsac nu.dlac al eniţ es .rtnid ătităge rp .ezeni ram es ăs ăsal es iş ele rupei ăţăruc eS .e ras iş răhaz ed ăţirugnil o .e reif ed snita tsof a-n lutacif ăcad iş ăzae răs es .ătaniram uc sed tadu eiube rt ele rupei rai .ăniăf iş tnu ed ărugnil 2/1 nid sihcnî iam şatnâ r nu tarapes ecaf eS .teţo ed ăcşaec o.eras .etamârăfs nifad ed iof ăuod .rtnî egnârts eS .aemisărg eg rucs eS .iriţbus eleţileip ed aenrac ăţă ruc eS .eram erupei nu al ed aeranipS ERUPEI ED ĂRUTPIRF .sus iam ac lunacruc etşetăgerp eS .tacot ed rev lejnurtăp .sus iam ac lef al egi rf es iş esaoc es .emugel ed ă rutinrag o uc csev res es iş tnu uc ăvat nî gi rf eS .lutacif ăgnita un ăs ăji rg uc .453 .)ăro irut refs ie rt ac ric( atag etse ae răzam ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .aninăls etaocs es .ebaob ae răzam ăguada eS .ătamufa aninăls iş tiţă ruc lucigap ra ăguada eS .arutăcot uc ăcetsema es .ătamufa ăninăls g 001 .eleiatnu răm iopa .irusaec avetâc niţup lec aşa eniţ eS .ămups tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .ătsixe ăcad .e ras .aninăls iş tâc .ielu ed ărugnil o .rtnî aţita rc dnâcelpa .repip .tnu niţup uc .i renit iebmu rop iamun anuaedtot işela eiube rt .ătsap o ac enived ănâp enib lutot ăcae rf eS .leţiv ed enrac g 051 .edrev erăzam itşec 2 .353 TANÂV .iiup iş ac ăţăruc eS .tăpsaorp tnu .ă rutpi rf ed ănub aetrap egela eS .ătamufa ăninăls g 05 .sus iam tată ra a-s muc aşa .tacot lejnu rtăp .tacot rarăm .96 .enrac ed amaez uc egnits es .elăuo nup es . repip .ăninăls ed eliilef ep csev res eS .tnu irugnil 2 .repip .ăninăls g 001 .iţiusehgnî eif un ăs tâcnî leftsa .iebmurop 3 EBAOB ERĂZAM UC IEBMUROP .enib ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp nid ă rutulpmu o ecaf eS .ăşunăm o ep ac sod ep o-dnâc rotnî iş pac e rps ădaoc al ed dnîgă rt .iulutiţuc lu rotuja uc .arpusaed esup tnâs lutavazraz iş eliinedo riM .e ras .lejnurtăp ed e rif avetâc .rtnî nup es iş ăzae răs es .

ele rupei etşetăgerp eS .noilub ăţirugnil 1 .ăvat al elerupei egirf eS .753 .ăniăf ăţirugnil 1 .ărutpirf etsep .rtnî roşu etşejărp eS .ă rutpirf urtnep ătivirtop atacub etaocs eS .07 eliiţ ropo rP .noilub ed ă rugnil o iş ied ra ed aiob ed ăţirugniI o .ănâtnâms ăcşaec 1 sulp nî .cigapra g 051 .anâtnâms enup a ed etnianî .epec 3 .ăcsaenemu r es ăs ăsal es iş erupei ed eliţăcub nup es .etatămuj ep treif a-s aenrac dnâC .ătaniram al ed ătarucerts amaez iş .repip .noilub uc tacetsema niv ed le răhăp nu ăguada iam es .tarăs lutsug etşevirtop eS .arutpirf tasăl a-l erac ep lusos iamun dnânâmăr ăvat nî .ăpa nî .lejnu rtăp ed ănicădăr o .mc 1 ed eleţăcub nî ătaiăt .ivoc rom iod .rtnî ăzaşa es a rutpirF .iţăcub nî eiat es lutse r rai .nifad ed ăznurf 1 .etocolc elemitlu aL .eras .ăninăls ed icim eleţăcub uc .ăpa ăniţup etâc iopa enup es .sus iam ac .nifad ed ăznu rf o .tev reş nu uc enib ătnâvz es .)janem ed elocitra uc eliilăvărp al tarăpmuc ed etşesăg es( laiceps ca iunu lu rotuja uc esudo rtni .ănileţ ed etatămuj o iş epec ăuod .ta ruce rts iş ătaniram al ed ămaez uc taiţbus elegnâs iş ăguada eS .dega rf ed lutsed etse ele rupei dnâc .ae racnâm etşecăr es dnâc edacs iam ece raoed .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .e ro avetâc aşa aets ăs ăsal es iş mo r uc tacetsema ielu uc egnu es tlum leC .noilub ărugnil 1 .ielu ed ărugnil o uc iilef ătaiăt ăpaec o roşu etşejă rp eS .953 .iţăcub eiat es .ătaniram eif ăs rasecen ta răpaen etse un .ăţita rc nî eliţăcub nup es .tarapes et reif elenilsăm .ănileţ 2/1 .lutavazraz ăguada es .ednuto r iilef etaiăt etaot .taniram al enup es .emiţăl mc 2/1 ep emignul mc 3 ac ric ed .enrac ărăf .iilef etaiăt .ăcsaenemu r es ăs niţup ăsal eS .cnâda ăsudo rtni eiube rt un aninălS .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî roşu etşejărp eS .enilsăm g 902 .ielu nî tijă rp lucigap ra .ielu nî aenemesa ed .noilub ărugnil 1 .cim cof al ebreif es iş ăniăf uc ătacetsema ănâtnâms ăguada eS .iopanid ele raoicip iş ăsal es e rac al .uşo r niv ed eţirugnil avetâc uc tacetsema .ielu irugnil 3 .ătaniram nid ele rupei enib egrucs eS .repip .niv uc lerăhăp 1 .iopa ăzaenăpmî eS .eiube rt tâc ădacs ăs ăsal es iş noilub uc tacetsema niv uc le răhăp nu .ătamufa ăninăls ăzaeţniube rtnî eS .eiagit o.ielu irugnil 2 .ielu nî lucigapra roşu etşejărp es tarapeS .eras .eirufraf nî ănraot es iş ătis nirp lusos ecert eS .553 tanîv u rtnep sos nu uc uas ie lusos uc etşev res eS .tpirf al tivres a erac lutnu egrucs eS .e ram iam eif ăs eiube rt arutpirf ăcad .enrac ed ămaez itşec 2 .sus iam ac ele rupei ăzaeni ram es iş ăţăruc eS .ătaniram al ed amaez uc etaiţbus .ătis nirp ătuce rt .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .aguăda etaop es ăţnirod ăpuD .niv ed lerăhăp 1 .653 .ărutnu nî .erupei 1 TAVAZRAZ UC ERUPEI.voc rom nu .lejnu rtăp .u rbmic ed e rif avetâc .ăninăls g 001 .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .erupei 1 ERUPEI ED ŞACIRPAP .elegnâs iş .e racnâm nî ănraot eS .ătraif aninăls iş iilef ătaiăt apaec .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC ERUPEI ED ĂRUTPIRF .aiob ăţirugnil 1 .iţăcub taiăt ele rupei ăguada eS .csejărp eS .tuzăcs eif ăs lusos etşevi rtop eS .enilsăm uc ae racnâm u rtnep ac ele rupei etşetăgerp eS .bla niv ed rahap nu.ătaniram nid etaocs es ec ăpuD .ăuod uas iz o ătartsăp eif ăs eiube rt ăsnî ăcaD .treif nî aed ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ăniţup uc ăzaiţbus es atsecA .tupecnî al ed tartsăp .853 .atag etse dnâC .etunim 01 ac ric .ătis nirp ece rt es .cof al inemu r es a u rtnep .dlac al eniţ es iş ăvat nid etaocs es .e ras .tnu ed anu iş ăpa ed irugnil ăuod uc .enrac ed ămaez uas ăpa ăniţup etâc iopa ăguada eS .sus nî eletaps uc .io rutsu ed ieţăc uc iş a rutpi rf anăpmî etaop eS .eras .repip .ăcsaezegă rf es ăs ac .ăpus ed tavazraz .iivăt ludnuf nid alaenemur ătaot ai es ăs ac uerem dnâcetsema .telpmoc ăsnî un .repip .niv ed teţo ed rahap nu .ăcsaenemu r es ăs ăsal es .ăgnul ăvat o.ădegarf etraof dniif ăraoirpăc ed aenraC ĂVAT AL ĂEAOÎRPAC ED APLUP .cigapra g 052 .ădega rf enived aenrac ec ănâp etatămuj iş ăro o ăb raif ăs ăsal eS .rtnî eniţ es ae .ece r etşev res eS .ăvat nid lutnu uc sed ăsnu eiube rT .ielu ed eţi rugnil ie rt .irugaihc e ra ăcaD .rtnid ătucăf ătaniram o.epec 4 .repip iş e ras ed ătsug eS .ărutnu ărugnil 1 .e ras .iihcşum uc ae ranips ăcida .erupei 1 ENILSĂM UC ERUPEI .tirepoca .nifad .iram epec 3 .aenrac eb reif ec ănîp ădlac ăpa ăniţup etâc iopa ăguada eS .

irăgi rf ep ed tocs es .rtnî etlum iam ăzaşa eS .tarapes tităge rp niv ed sos uc uas ic repuic ed sos uc csev res eS .tnu ărugnil 1 .niv niţup uas ătani ram al ed lusos ănraot es .eţilepe rp u rtap ăţăruc eS .ăplup nid uas e ranips nid enrac ed iilef eiat eS .nifad .ăcsaenemu r es ăs ăsal es .etrap o ep tupecnî al ec raotnî eS .ăţiv ed eznurf avetâc .enrac ed tipil ua-s e rac răp ed ele raoşi rif leftsa es-udnâtrăpednî .ăvat nî tasăl ua-l e rac ep lusos iş ei ruf raf nî ănraot es .ăţa uc ăgael eS .ecusu es ăs etasăl eiube rt uN . rol lusos uc dnâc nî dnâc nid ădu es .tnu nî ătijărp eniâp ed e raoilef ep .ăpa ed eţi rugnil avetâc ăguada iam es .eraoluc ădni rp ăs pecnî ănâp niţ es iş eleţilepe rp nup es .tlum iam tâc e repoca el ăs ac e ram ed lutsed rad .repip .e raţniube rtnî ed etnianî ăt raif eiube rt ătaniram işaeeca .etităge rp if a ed etnianî niţup uc cselumuj eS .nmel ed lunacoic uc roşu tab es .eras .eteltoc 6 ĂRAOIRPAC ED ETELTOC .rtnî eliz avetâc eniţ es .zero ed eram ăcşaec 1 .etnib reif etse aenrisărg dnâC .tpi rf .rtnî iâtnî cselevnî eS .ielu uc tacetsema lutnu eiagit o-rtnî enup eS .nmel ed icim i răgi rf ep 3 — 2 etâc nup eS .v( ”leţiv ed leţinŞ“ al ac iţătitnac işaelecA ĂRAOIRPAC ED LEŢINŞ .e rat ae rp ăcsaenemur es ăs ărăf .17 ăguada eS .563 .eleiatnu răm iş elenitsetni tocs eS .rtnî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî eS .eleip ed ătiţăruc tsof a ec ăpud .ăninăls ed i riţbus iilef uc ăzaenăpmî es iş enrac ep ed e riţbus aţileip roşu ecafsed eS .iţ răp elebma ep gi rf es iş eleteltoc nup es .tnu uc ăsnu ăţiv ed ăznu rf o.ătacsu ăp râc o uc g retş es .u rbmic .e ras .tijărp al enup el a ed etnianî teţo niţup uc csepo rts eS .ezeiţbus iam es ăs ac roşu tab es iş emiso rg mc 2 ac ric ed eleteltoc eiat eS .aeeca ăpuD .nârtăb iam etse luţe rtsim ăcaD .ăţiv ed aznu rf etaocs es .eleţileperp socs ua-s ec ăpud .etpi rf tsof ua e rac nî aninăls uc csev res eS .eţileperp 4 EŢILEPERP ED FALIP .ăzae răs es iş emignul nî ăuod nî eiat es .nirc ed ăm rof nî ătaiăt eit râh ed ăteşnam o uc tăpac nu al luso ăca rbmî es .a-s e rac nî aiagit nid lusos iş ăguada es e rac al .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂVAT AL EŢILEPERP .c rop ed enrac eciro ac .niv ed sos iş emugel ed ărutinrag o uc etşev res eS .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ed eţi rugnil avetâc uc ăzaiţbus es .ielu uc egnu es .a rutpi rf etşev res es e rac uc lusos al ămaez ătsaeca ăguada es iş tocolc nu aed ăs ăsal es .sus iam ac lef al csetăgerp eS .ătalăps eiube rt un ă raoirpăc ed aenraC .463 .eiaopuj es ec ăpuD .tnu ărugnil 1 .ăninăls g 002 .e ras uc ărase rp eS .eicoljim ăpaec 1 .atag tnus dnâC .063 .eras .emugel ed ărutinrag uc csev res eS .rotpuc al uad es .iopa .etui cof al ratărg ep gi rf eS .ielu uc dnâc nî dnâc nid egnu es iş ătlalaec ep iopa .etşetăge rp es rănât ţe rtsim c rop ed aenraC ŢERTSIM CROP .eleţa cafsed es .io rutsu .eniv ed iş răp ed .eram etse iiră rtsăp ata rud ăcaD .ăpaec .trips ed ărăcalf al etui csel râp es .163 .eţileperp 6 ERAGIRF AL EŢILEPERP .teţo iş bla niv nid ătucăf ătaniram o.v( leţiv ed eleleţinş ac lef al csetăge rp eS .etui cof al rotpuc al enup es iş ăvat o-rtnî ăzaşa es iopa .ielu niţup .363 .eras .atag etse dnâC .)562 .aplup tpi rf a-s e rac nî avat nî rai .e ras ăniţup uc u rtnuănî lutacif enup eS .e ragi rf al etpi rf elec iş ac csev res eS .voc rom ed iilef .ătacsu ăp râc o uc eg retş es .dlac al ătuniţ eiruf raf o ep etaocs es .ăprâc o uc enib eg retş iam es ăsup if a ed etnianÎ .atsecA .tnu irugnil 2 .e rat aerp edacs lusos iulutpirf lupmit nî ăcaD .i rutanâv etla ed e ribesoed erpS .)562 .ăţita rc o.263 .iv res a ed etnianÎ .etepsao rp iam tâc etităge rp eiube rt eleţilepe rp .eniâp ed iilef 6 .ăvat o.ielu eţirugnil 2 .ăninăls ed e riţbus et raof eilef o-rtnî .sus iam ed ătaniram nî eniţ es uas ăzae răs es iopA .enrac ed gk 2 u rtnep etad tnus .

atopip etaocs es e rac ni rp soj iam anu iş aşug etaocs es e rac ni rp tâg al ă ruteiăt o ecaf es .eliz ăuod iş etuniţ if top .ăţa uc ăgael eS .ti repoca ăbraif ăs ăsal eS .ti rocăr iam a-s lutot dnîc iş .uo 1 iş .eliz ie rt . rotpuc al .tnu nî ătijărp eniâp ed iilef ep ăninăls uc csev res es iş eleţa tocs es atag tnus dnâC .tivi rtop cof al .t reif etatămuj ep etse dnâC .talitnev enib col nu-rtnî tanrâta .ătacsu ăp râc o uc g retş es iş ărăcalf al ii ratis csel râp es .ăvat nî gi rf es iş tnu uc gnu es .eleţilepe rp treif ua e rac nî ătaruce rts ămaez ed itşec ăuod uc egnits eS .963 .iilef ătaiăt ăpaec iş tnu niţup uc ăvat nî rotpuc al nup eS .ăninăls g 001 .iratis 6 IŢULPMU IRATIS .ăninăls uc csev res es iş ăzae răs es .tnu nî ătijă rp eniâp ed iilef ep csev res eS . repip .etunim ed 02 ac ric nî girf eS .repip .eiâmăl ed ămaez ed ăţi rugnil o ănâtnâms al aguăda etaop eS .iratis 6 ERAGIRF AL IlRATIS .ăniăf ed farp nu uc ătacetsema anâtnâms tivi rtop cof ep nup es .elebal iş lupac ăzaetrăpednî eS .tnu .ze ro nî arugnil uc ălbmu iam es un .ănâtnâms ăcşaec 1 .eniîp ed iilef 6 .e răsap ed tacif 1 .enib ăcetsema eS .27 ărugnil 1 .csetocolc dnâC .iţacsu ae rp iţiv res eiube rt uN .iicoljim epec 2 .ătacsu ăp râc o uc gretş es .ătraif ăninăls ed iriţbus et raof iilef uc cselevnî es iş e raoicip e rpsnî lupac eiaodnî eS .eiagirf ep nup eS .e ragirf u rtnep ac lef al iiratis csetăgerp eS .ăcim ăpaec 1 .ăuod nî ătaiăt ăpaec o iş ădnirpuc el ăs tâc ăpa .ăninăls ed i riţbus iilef nî iopa iş tnu uc esnu enib ăţiv ed eznu rf uc cselevnî eS .tivi rtop cof al .uiv cof al gi rf es iş tnu uc gnu es . repip iş e ras .t rips ed ărăcalf nirp ce rt eS .tnu ărugnil 1 . rotpuc al aţita rc ăd es iş e ras ed ătsug es .073 .ănâtnâms ed lusos uc ădu es iş rotpuc al ăro 4/1 ăsal iam es .e ram ae rp eif ăs eiube rt un lucoF .tnu niţup uc etunim 51 roşu csejărp eS .ăninăls g 002 .iiratis ulpmu es .e ro ed 42 niţup lec .cset râvnî es iş nub cof al e ragi rf ep nup eS .ăninăls g 002 .eleţilepe rp ăguada es .763 .elic repuic iş aninăls .ăniăf ăţirugnil 1 .663 .ătijărp eniâp ed iilef ep .173 .e ro ed 42 etuniţ eiube rt elihcinrâtop .eras .atag etse dnâC .ăţiv ed eznurf .eras .enaos rep ăuod u rtnep ehcinrâtop o etşetocos eS .eniâp ed iilef 6 .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp niţ es iş eliţrăp ăuodnâma ep c rotnî eS .talitnev enib iş so rocăr col nu.treif etse luze ro ec ănâp eniţ eS .)763 .ihcinrâtop 3 ĂNÂTNÂMS UC IHCINRÂTOP .elenitsetni iş tocs es .ăcsaeneblăgnî es ăs luze ro epecnî ănâp ăcetsema es iş ze ro ed ăcşaec o ăguada es .ăţiv ed aznu rf iş aninăls tocs es .e ragirf u rtnep ac lef al iiratis csetăgerp eS .icrepuic g 001 .tpirf urtnep ac elihcinrâtop ăţăruc eS .so rocăr pmit ep rai .tnu ărugnil 1 .tanâv tsof a ec ăpud taidemi etşetăge rp es ăcad sotsug etse un lu ratiS .tnu ed ănub ărugnil o egnicnî es ăţitarc ătla nÎ .eras . rotpuc al tad tsof a ec ăpuD .ăninăls ed i riţbus etraof iilef nî cselevnî eS .ăţa uc ăgael eS .etacşupmî tsof ua ec ăpud .863 .ăţita rc o-rtnî .elenep glums eS .iţnib reif et raof csev res eS .v( elihcinrâtop iş ac ăvat nî iopa girf eS .tnu ărugnil 1 .tnemom lumitlu nî enep ed ăţăruc eS .uo 1 .eiat es un ăs anâtnâms ac urtnep .tlum iam un rad .ăninăls g 002 .col al enup es iş ăţă ruc es lutaciF .ic repuic g 001 .tarapeS .etilumuj if a ed etnianÎ .eras .iihco tocs eS .urtap nî ehcinrâtop e raceif eiat es iv res a ed etnianÎ .soicipil iş tamâ răfs eif ăs ărăf .tacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăţi rugnil 1 .e ras ăguada eS .ăuod tuniţ if etaop .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂVAT AL IRATIS .tpirf if a ed epao rpa etse dnâc enep ed ăţăruc eS .ecusu es un ăs ăjirg uc .tnu ărugnil 1 .tot uc enep uc tuniţ eiube rt anmaoT .ăb raif ăs luze ro epecnî ănâp dnâcetsema .e ras ed fa rp nu tad a-s i ec ăpud .apaec uc ănue rpmî tnu răm eiat es .i ratis 6 al ed elenitsetnI IRATIS ED ENITSETNI .so rocăr et raof etse lupmit dnâC .rtnî .ihcinrâtop etsep ănraot es .elenitsetni tocs eS .ihcinrâtop 3 ERAGIRF AL IHCINRÂTOP .eniâp ed iilef 6 .elebal uc iş lupac uc egi rf eS .repip .tocs es un elenitsetni icin iş .

ăcnâda iam eiagit o.ăvat nid aţa r socs a-s ec ăpuD . rotpuc al niţup uad es iş ărutăcot ătsaeca uc gnu es .elenitsetni iş elebal .ărutnu eif .tnemom lumitlu nî ăţăruc es eleneP .tităge rp if a ed etnianî .nifad ed iof .ei rua e raoluc o etepac ăs pecnî iifot rac dnâc ănâp niţ eS .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .şuneblăg nu iş repip .ielu uas ăru tnu irugnil 3 .ifotrac gk 1 IŢIJĂRP IFOTRAC .eras .iulunoie rc aemiso rg ed iţăcub ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .tăpsao rp tnu uc .ătlum emisărg nî iamun somu rf csejărp es iifot raC .etunim 01 ac ric ăpuD .tnu .ăleznarf ed eţuilef 21 .etui cof al .eiaom es ăs pecnî dnâC .ăcim ăpaec 1 .enib iifot rac ălaps eS .ăvat nid lusos uc iş emugel ed ărutinrag uc etşev res eS .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .tev reş nu ep eiruf raf ep ăzaşa es atag tnus dnâC .eras .iiţla ed iinu iţipil aets un ăs ac ăţiluc ruf o uc roşu eitşărpmî es iş .273 .icim etraof iişâf .tnu ărugnil 1 .etocolc avetâc aed iam ăs lusos ăsal es iş niv ed le răhăp nu âguada es .ătacsu ăprâc o uc eg retş es iş etşelrâp es .ălaps es uN .rtnî ălaps eS .aţa r etşe răpo es .tnu ărugnil 1 .ue rg so rim nu ătăpac ec ănâp ătadoicin tasăl eiube rt un .lutacif u rtnuănî enup es .iratis ed arutpi rf al ă rutinrag ac uas eviti repa ac csev res eS .şuneblăg 1 .ăpaec .tăpsaorp tnu .emignul nî eiat es iş iifotrac ăţăruc eS .nifad ed eznurf 2 .ielu eif .ăţar 1 ĂCITABLĂS ĂŢAR ED ĂRUTPIRF .e ras ăguada eS .e ragirf al uas ăvat al egi rf eS .repip ebaob 01 .g retş es iopa .e ras .ăninăls uc ăzaenăpmî eS .arudlăc enib ădnirpuc i-ăs ac atla ep iş et rap o ep c rotnî eS .ă ruta repmet ed iş eme rv ed ăsnî edniped )e ra rutam iş e rizegărf( e radnazef ed atsaeca ata ruD .eliz ie rt ed tlum iam tuniţ eiube rt un so rudlăc iş demu pmit eP .ăninăls g 001 .rtnî arutnu ătnâb reifnî eS .iş eb reif eS .ătacsu ăp râc o uc eg retş es iş ărăcalf al iamun etşelrâp es .eras .etşetocolc muc .niv uc lerăhăp 1 .473 .v( ăţar ed lulepo rtso iş ac etşetăgerp eS .e ras uc ă rase rp eS .ănîmătpăs o iş artsăp etaop es so rocă r pmit eP .inazaf 2 NAZAF ED ĂRUTPIRF .lupac ăzaetrăpednî eS .iş talitnev enib col nu al .ăro ed etatămuj o ac ric csejărp eS .ărutnu ăniţup uc ăvat nî ăzaşa eS .tacot edrev lejnurtăp ăţirugnil 1 .zac eciro nÎ .etatămuj iş ă ro o-rtnî coc es iicoljim iifotraC .leţiv ed uas e răsap ed tacif ed ăciţăcub o uc tnurăm ăcaot es iş iulu ratis elenitsetni tocs eS .repip .ărutnu ed ăgrucs es ăs ac iruăg uc ă rugnil o uc tocs eS .elenep uc lutanâv ăzae rtsăp es .ăjaoc ed iţiţăruc iş ecaoc top eS .e ras .aihcinrâtop ac iamcotnî .urtnuănî iş tâc .eras .ăninăls ed iriţbus iilef nî etşelevnî es uas ăzaenăpmî eS .)733 .aţa r ăţăruc eS .eliz 4 — 3 eniţ es ăc eif .ănâmătpăs o eniţ es ăc eif .e ras iş repip .tităge rp ed nub etse iam un tucălpen so rim uc nazaf nU .lejnu rtăp ed eznu rf avetâc iş tnu ed ăciţăcub o .ărafanid ep tâta .iţnib reif taidemi csev res es iş e ras uc ărase rp es . rotpuc nî nup es .ăţafa rpus al iamun cudo rtni es e rac .tev reş nu uc enib et raof ăcusu es iş ăpa o.373 .tanâv tsof a ec ăpud eliz avetâc tuniţ tarăpaen eiube rt e rac aleca etse lunazaf .ăreisos nî etşev res es iş ătis ni rp ece rt eS .mumixam al etnâb reifnî es ăs arutnu ac u rtnep .teţo rahap 1 :ătaniram urtneP .enep uc eli rutanâv etaot e rtniD .iţnib reif csev res eS .aprâc uc enib uon nid egretş eS .teţo nid ătani ram o ecaf eS .iicoljim ifotrac 21 IŢPOC IFOTRAC .etnib reif ae rp un tupecnî al .673 .lejnu rtâp ed eznu rf iş ic repuic avetâc tnu răm eiat eS .cof ep niţ es iş ratis ed elenitsetni ăguada es .ă rutnu nî iifotrac nup eS .etui cof ep aiagit egnipmî es .tnu uc eşubănî es ăs nup es .37 if etaop iifotrac tijă rp ua-s e rac nî aemisărG .iulutpirf lupmit nî egnu es iş .ăninăls g 001 .573 TAVAZRAZ IŞ EMUGEL .ă ro o aets ăs ăsal es iş ă repoca eS .eniâp ed iriţbus eţuilef eiat eS .”ăţar ed leportsO“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCITABLĂS ĂŢAR ED LEPORTSO .

cof al etuninr 6 — 5 niţ iam eS .ărutnu uas tnu ărugnil 1 .ae ras iş iifotrac ăguada es .tocolc nî aed ăs pecnî ănâp ănişam ep niţ eS .ăpaec 1 .tnu ărugnil 1 .ăjaoc ed iifot rac ăţăruc eS .ătnâb reifnî es ănâp cof ep niţ es iş .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş ăpaec o tnurăm eiat eS .ăpaec 1 .e ras ăniţup ăguada eS .e ras ed csevirtop es iş lutnu .edepmil apa enâmăr ănâp .ielu uc uas ă rutnu uc ităge rp top es lef aL .enrac ed ămaez itşec 2 .etnib reif arutnu uc cof al enup es .atag epao rpa tnus dnâC .eras .apa egrucs es .arutnu ăcsaecă r es un ăs ac .atag tnus dnâC .rtnÎ .ăcsaenemu r es ăs niţ es iş iţi repoca rotpuc al uad eS .titocolc eletpal nî nup es iş iilef eiat es .ătamufa ăninăls ed ătacub o uc ănue rpmî .rtnî nup es iş grucs es .083 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .183 .ion ifotrac gk 1 ION IFOTRAC .ielu uc elage iţ răp nî ătacetsema .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.tnu ărugnil 1 .ărutnu nî iiţla nup es .m rofinu ăcsaenemur es ăs ăsal es iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac .ielu uc ătacetsema ărutnu irugnil 4 .rtnî nup es iş enib g rucs eS .47 .elfihc ifotrac gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IFOTRAC .283 .ifotrac gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IFOTRAC ED LEF TLA * .ărutnu ărugnil 1 .iţnib reif csev res es .ăpa ăcşaec 1 .ătado ifotrac iniţup al lumurd ăd eS .ece r ăpa uc t reif al nup es iş )elfihc ifotrac ăţni refe rp ed( iifot rac ălaps eS .etunim ed 02 ac ric ăb raif ăs ăsal eS .aţita rc dnâcşim .uas lutiţuc uc dar es ic .ătlum iam ă rutnu egnicnî eS .eras .tacot rarăm ăţirugnil 1 .eiaom es ăs pecnî ănâp .eletpal ăb raif ăs enup es so rg dnuf uc ăţita rc ătla o.ăzae răs es atag iţot tnus dnâC .ifotrac g 005 IILEF IŢIJĂRP IFOTRAC .iifot rac e repoca ăs tâc enrac ed ămaez ănraot eS .ă ro ed t refs nu cim cof al ăb raif iam ăs ăsal eS .taium a-s apaec dnâC .ăninăls g 001 .atag tnus iimirp ec ărusăm eP .iţnaco rc iş iţinemu r eif ăs eiube rT .tev reş nu ep enib ăcusu eS .ăpa o-rtnî ălaps iam eS .irăcnâm etla al ătaţniube rtnî .aţita rc sed ăcşim eS .ătivirtop emirăm ed ifot rac ăţăruc eS .eras .eras .iifot rac eiaom es ănâp .ănâtnâms ăcşaec 1 .irubuc icim nî ătaiăt .eras .ăcsaenemur es ăs ărăf .ăjaoc ed ăţăruc es iţreif iifot raC .etlum epa nî ălaps eS .izu rc iifotrac ăguada eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .vitirepa ac irugnis uas ărutpirf o ăgnâl ep iv res top eS .ifotrac gk 1 ĂPAEC UC IFOTRAC .ion ifotrac gk 1 IŢIŞUBĂNÎ ION IFOTRAC .973 .iilef eiat es .ăjaoc ed ăţă ruc es un ion iifot raC .iţeiugnul ăţni refe rp ed .e ras uc ătitocolc ăpa nî etunim icnic cse răpo es iş iifotrac dar eS .tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.i riţbus iilef iţaiăt iş iţiţăruc .anâtnâms ăguada es iv res a ed etnianÎ .ăţăruc eS .anâtnâms aguada eS .tuzăcs enib eif ăs eiube rt eletpaL .ărafa ep inemur iş u rtnuănî izega rf etraof nâmă r iifotraC .nub cof al rotpuc al ăd eS .tnu ed ărugnil o uc . repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .ănâtnâms ă rugnil 1 .tnu ărugnil 1 .eras .e ras .anâtnâms ăguada es .elage iam tâc iş i riţbus etraof iilef eiat eS .ifot rac gk 1 ĂNINĂLS UC IFOTRAC ED ERACNÂM .ăpa nî pmit avtâc iţuniţ tsof ua ec ăpud .tot ed edacs amaez ănâp rotpuc al ăsal es iş ăpa ed ăcşaec 2/1 ăguada eS .e ras ăniţup uc iş u rpsa tev reş nu uc ăcae rf es .tnurăm ăpaec o eiat eS .e ras ăniţup uc ece r ăpa nî t reif al nup es iş irut refs eiat es .tnu răm taiăt ra răm uc ărase rp es iş ăzae răs es .773 . repip .apaec ăd ra es un ăs iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .873 .iifot rac ădni rpuc ăs ac .etpal itşec 2 .ăjaoc uc iifot rac b reif eS .

anâtnâms ănraot es arpusaeD .iifotrac e repoca ăs tâc .ăpa uc taiţbus noilub ănraot eS .eras .enrac ed anişam ni rp ece rt es iş egrucs es .ifotrac g 005 TAVAZRAZ UC IFOTRAC ED ACASUM .v( iişo r ed sos nu ănraot eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ănraotsăr es atag etse dnâC .ăznârb iş ifof rac ed dnâr nu iopa .rtnî ăzaşa eS .ărutnu irugnil 2 .tnu ărugnil 1 .e ruip ed lutse r enup es e rac etsep tacot lutavazraz ăzaşa es a rpusaeD .eraolf nî iecelvod 03 .e raolf nî iiecelvod aenemesa eD .rtnid . rotpuc al uad eS .etpal irugnil 2 .ăsa r aznâ rb ărase rp eS .tnu irugnil 2 .enaoracam g 002 .temsep ărugnil 1 . rotpuc al eg rem ec ăm rof o tnu uc egnu eS .iişor g 005 .e ras uc ăpa nî etreif enao racam ed dnâr nu ăzaşa es a rpusaeD .lejnu rtăp nu iş voc rom nu b reif es ta rapeS .csenemu r es ănâp ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd es iş sa r lavacşac uas ăsa r ăznârb ărase rp es .v( ifotrac ed e ruip nu ecaf eS .ă rutnu uc ăţitarc o egnu eS .ăm rof nî csev res eS .iilef eiat es iş ăţăruc es .tnu ărugnil 1 .ărutnu uc aţitarc egnu eS .ăjaoc uc iifot rac b reif eS .eras .ănâtnâms ăcşaec 1 .483 .iifot rac b reif eS .ărutnu ărugnil 1 .tnu ed iihcşa avetâc ăguada es iş sa r nazem rap ă rase rp es arpusaeD .temsep ă rase rp es .rotpuc al ăd es .ifotrac gk 1 IFOTRAC ED AMALUIC .ifotrac g 004 ROTPUC AL ENAORACAM UC IFOTRAC .tnu ărugnil 1 .ăsar ăznârb irugnil 2 .emârăfs es ăs ă răf .iecelvod ed lunu iş ifotrac ed dnâr nu tnâmăp ed ăţita rc o.883 .atag etse dnâC .temsep ărugnil 1 .ifotrac ed dnâr nu ăzaşa es .ifotrac gk 1 ROTPUC AL IFOTRAC .e ras ăniţup uc anâtnâms a rpusaed ănraot es .583 .ifotrac g 005 ETNIL UC IFOTRAC ED ACASUM .rotpuc al etunim avetâc ăd es iş ăpa ed işrucs iifotrac etsep lusos ănraot eS .57 .ănâtnâms ăcşaec 1 .etraped iam aşa iş etnil ed lunu .eras .ănraotsă r es .)193 .lejnurtăp 1 .bla sos nu ecaf es tarapeS .ăpaec 1 .ăm rof nî csev res eS tivi rtop cof al .eras .iriţbus iilef iţaiăt .tnu răm apaec eiat eS . rotpuc al ăd es iş lunoilub tacetsema a-s e rac nî ăpa ed ăcşaec o ănraot eS .aetnil pmit nid eb reif eS .ăsa r ăznâ rb ăguada eS .ănişam nirp etuce rt lulejnu rtăp iş luvoc rom ăguada es iş ă rutnu ăniţup uc etşejărp es .eras .iilef iţaiăt iş iţiţăruc iifot rac tnu nî roşu csejărp eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL IFOTRAC ED LEF TLA * .ăţăruc es .iifot rac ăţăruc eS .rtnÎ .iifotrac treif ua e rac nî apa uc egnits es e rac .ăţăruc es .vocrom 1 .ăsa r aznâ rb ă rase rp es .ă rutnu ăniţup uc ăpaec o etşejă rp es eiagit o.ăru tnu irugniI 2 .ifot rac ed dnâr nu ăzaşa eS .ăzae răs es iş iilef eiat es .cof ep etunim avetâc eniţ iam es iş aetnil ăguada es .ă ro ed 2/1 rotpuc al uad eS .işomurf ifotrac 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IFOTRAC .tnu uc ăm rof o egnu eS .repip .sus iam ed aiţizopmoc uc dnânretla .irudnâr nî iifot rac ăzaşa eS .tnu niţup etâc enup es i rudnâ r e rtnÎ .etnil g 002 .ăniăf irugnil 2 .eras .ifotrac g 005 ROTPUC AL IECELVOD UC lFOTRAC . rotpuc al eg rem ec ăţita rc o tnu uc egnu eS .ăniăf iş ă rutnu ed ărugnil o.etpaocsăr ăuo ed iilef ed dnâ r nu .ăsar ăznârb irugnil 2 .noilub ărugnil 1 .am rof elpmu es ănâp . rotpuc al ăro 4/3 niţ eS .e ras iş ăsar aznâ rb .iţ reif ifotrac ed dnâr nu ăzaşa eS .983 .repip iş e ras ăguada es .683 .ăznârb iş tnu ed ărugnil o uc etacetsema iş esrucs .e ras ed etşevirtop eS .ăuo 2 .iicoljrm epec 3 .iifot rac b reif eS .ăsa r ăznârb ed dnâr nu .ăniăf ărugnil 2/1 .repip iş e ras nid tivi rtop )36 .783 .ifotrac ed e ruip ed ta rts nu ednitnî es iş temsep ărase rp es .383 .repip .e ras uc ăpa nî b reif es iş eţuso rg iam ednuto r ilef eiat es .iilef eiat es .noilub ărugnil 1 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăuo 2 .elăuo uc anâtnâms ăcetsema eS .ăcav ed ăznârb g 002 .ătepe r eS .tivi rtop cof al .

repip .niţup etâc .repip .tev reş ep .eras .enrac tacot ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .tanob racib .iruşuneblăg 2 .iţ răp elebma ep eleletfihc csenemu r es iş arugnil uc eiţizopmoc nid ai eS .f râv uc col al iifotrac ulpmu eS .i ruşuneblăg ăuod dnâr ep ăguada eS .v( etitălc ed taula nu ecaf es tarapeS .ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed ăsaorg eilef o.ărutnu irugnil 2 .ăuo ăuod .iulutiţuc amal uc i-udnizeten .eras .g 051 ed mac ăcav ed ăznâ rb ed ătacub o .iţnib reif .iicoljim ifotrac 21 ĂJAOC NÎ IŢULPMU IFOTRAC .so rg ed mc 1 ed elete rep uc ecaoăg etşin ac dnâm rof .ifotrac ed eliţătămuj ulpmu eS .io ed ăznârb ăniţup uc ăcav ed ăznâ rb ed ărutulpmu o ecaf eS .uo 1 ăguada eS .ăme rc o ac işomups iş ibla tineved ua dnâC .tacot ed rev lejnurtăp ăţirugnil 1 .ei ruf raf o ep ăzaşa eS .tnu irugnil 2 .tacot edrev lejnurtăp iş repip .taidemi csev res es .treif ua ec ăpud .cof al ătnetsize r ei ruf raf o-rtnî uas ăvat o.icim eleţăcub etaiăt .iţrăp elebma ep csenemur eS .ăţă ruc eS .ăb raif ăs uas dnuf ep ăcsaenemu r es ăs ăsnî ă răf .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăvat nî ats ătaop ăs ac .repip .etatămuj ep b reif es iş iifot rac ălaps eS ĂZNÂRB UC IŢULPMU IFOTRAC ED LEFTLA.e ras ăniţup iş e repoca i-ăs tâc ăpa uc ăţitarc o.)573 .tnu răm ătaiăt ăcnuş iş e ras .iram ed lef al iş izeten .rotpuc al uad es .ărutnu irugnil 2 .393 .uo 1 .iifot rac b reif eS .ăuod nî eiat es .e ras .esao rg ed teged nu ed iilef eiat es e rac .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ERUIP .uo 1 .nmel ed ă rugnil o uc enib ămârăfs es iş grucs es .rezirap uas ăcnuş g 001 .ăniăf ed ărugnil o .293 .iifotrac ătis nirp ăcae rt iam es ăs ă răf lue ruip ităge rp etaop eS .ăniăf irugnil 2 .ifotrac g 003 IFOTRAC ED ELENĂGIRF ED LEF TLA * .eras ăguada eS .ăniăf .leftsA .izu rc iifot rac ăţăruc eS .etnib reif etse tâc .193 .ăsar ăznâ rb .ăuo ăuod .iram iam yruăg uc aeraotăzăr ep dar es iş izurc iifotrac ăţăruc eS .etnâb reifnî es ăs ac .etnibreif aru tnu nî ănraot es iş aţirugnil uc eiţizopmoc md ai eS .67 ep csejă rp es iş ăniăf nirp cselăvăt es iilef etsecA .sonabac uas rezirap ed etatitnac işaeeca uc ătiucolnî if etaop acnuŞ .rtnî t reif al nup es iş irut refs nî eiat es .sus iam ac csebocs es iş ăuod nî eiat es .tanobracib ed tiţuc ed frâv nu .cof ep iopa tab iam eS .etnib reif eletpal ăguada es .iifotrac uc ăcetsema eS .tnu ărugnil 1 .ifotrac g 003 ĂZNÂRB UC IFOTRAC ED ELETFIHC .v( rotpuc al coc es iş ălaps es .ăniăf ăcşaec 2/1 .rtnid ărutulpmu o ecaf eS .ătelmo urtnep ac etutăb elăuo uc ăcetsema es .iv res i-a ed etnianî iş csenemu r es ănâp rotpuc nî niţ eS .edepe r b reif eS .eras .urtnuănî csebocs es iş .ăniăf .edepe r ăcae rf eS .şo lococ nu icin enâmăr un ănâp .ănâtnâms ed i rugnil avetâc ăguada es iv res a ed etnianÎ .iinişam aemg ram ep .ienu lu rotuja uc iş capac nu tăpac al eiat eS .ătpaetşa tâc uC .irenit iifotrac gela eS .luzeim tot etaocs es eţi rugnil .ăniăf ărugnil 1 .ielu nî uas ărutnu nî .t reif ua e rac nî aţitarc nî tnu uc enib tab eS .ăvat o ep ăzaşa eS .sotsug niţup iam etse tâta uc .tal nî .e ras .ifot rac g 003 IFOTRAC ED ELENĂGIRF .tiţuc nu uc es-udnizeten f râv uc iifotrac ulpmu eS .ăsar ăznâ rb ed ărugnil o .dnuf ep ăcsaenemur es ăs niţup ăsal es iş etnib reif tnu uc ăţitarc o-rtnî ăzaşa eS .repip .093 .repip niţup iş e ras .arpusaed csenemur es ănâp .etpal ăcşaec 2/1 .repip ed farp nu iş e ras .ănâtnâms ed i rugnil avetâc arpusaed nup es .tacot ra răm .iifot rac ăţăruc eS .so rg tanrâc nu ecaf es ătsap ătsaeca uC .tnu ed ă rugnil o uc .ătis o-rtni rp iţnib reif tnus tâc ce rt es iş ăpa ed g rucs es .sus iam ac e raotăză r nirp uad es iş iifot rac ăţăruc eS .taidemi etşev res eS .csezegă rf es ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup etâc iopa enup eS .ăuo 2 .edepe r tab iam es iş eletpal iş lutnu ăguada eS .rtnî tnu uc ăzaşa es iş ăsa r aznâ rb arpusaed ă rase rp es .etpal irugnil 3 .etunim ed 02 ac ric niţ es .ăru tnu irugnil 2 .ănâtnâms uc uas iişo r ed sos uc anrai uas ed rev ătalas uc csev res eS .993 .)136 .tarăs lutsug etşevi rtop eS .e ras .tipot tnu uc csepo rts es iş ăsa r ăznârb uc ă rase rp eS .dnuf nid niţup et raof eiat eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .

77 .tnu g 05 .ed rev ătalasuc uas i rutărum uc iv res top e" .ărutnu irugnil 2 .ăniăf uc ăcetsema es .ăsar ăznârb irugnil 2 .rotpuc al iifot rac coc eS .tacot ra răm uas lejnu rtăp niţup ăguada es tiş râfs aL .ednuto r eţuletfihc caf eS .993 .epec 2 .ăuod nî pu r eS .tocolc nî ăd dnâc iş cof al e ras ăniţup iş ăpa uc ăţitarc o enup eS .repip .iifot rac ăjaoc uc b reif eS .ătnîmă rf es iş e ras enup es .edlac csev res es iş ăsa r ăznârb ăniţup ărase rp es .ăniăf irugnil 2 .eras .893 .ăniăf ed ăsar ărugnil o .693 .ele e rtni rp ăsar ăznâ rb enup es .ătacot ăţaedrev .ătam rof at rut ătitălc o ac ec raotnî es iopa .g rucs eS .emugel ăgnâl ep etşev res es iş irut refs eiat eS .rotpuc al etunim avetâc uad es iş tipot tnu uc csepo rts es .iţamârăfs iifot rac lage dnitnî es .493 .etnib reif ă rutnu nî iţrăp elebma .lutnu iş lurepip .iifot rac coc eS .ăpa ăniţup ăguada es .ifotrac g 005 IELU NÎ ETIJĂRP IFOTRAC ED ELETFIHC .ăcun o tâc tnu ăguada eS .rtnî egnicnî eS .enrac ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .iişor 3 .ăru tnu ărugnil 1 .sus iam ac lef al e ras uc ăpa nî b reif es iş iuluteged aemisorg ed i roicănrâc icim .ăniăf mignil 2 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ărutnu ăţirugnil 1 .ifotrac g 005 IŢPOC IFOTRAC ED ELETFIHC .enrac tacot ed anişam ni rp uad es iş ăţăruc es .i rut refs nî .ăuo ăuod .eras .sus iam ac eletfihc caf eS .793 .csebocs es .iv res a ed etnianî ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .etrap ătlalaec ep iş ăcsaenemu r es ăs o-dnâsăl .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ĂTRUT .593 .aţilucruf uc ămâ răfs es luzeim rai .gnul nî eiat es iş iifot rac ăţăruc eS .a rugnil uc i-udnâsăpa .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .e ras ed etşevirtop es iş noilub niţup etâc ăguada eS .noilub ed ă rugnil o taguăda a-s e rac nî ăpa ed ăcşaec o ănraot es iopa .eiruf raf ep ăzaşa es .eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş ăpa uc egnits es .nifad ed ăznu rf o iş e ras .noilub ărugnil 1 uas iişor g 005 .ifotrac gk 1 IFOTRAC ED EINHAI .repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .ăuo 2 .eras .eras .ifotrac g 005 ROTPUC AL IFOTRAC ED ETŞULĂG .ăniăf ni rp ătad anâm uc caf eS .csebocs es .a rutnu eiagit o.iifot rac b reif eS .e ras ăguada eS .ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî enib ăcae rf es luzeim rai .ăuo 2 .eras .ielu irugnil 2 .ăsar ăznâ rb ed ă rugnil o iş aniăf .ielu irugnil 2 .cof ep .ăpaec 1 .ăniăf nirp uad es .tipot tnu ărugnil 1 .eliruşuneblăg .repip .eletşulăg grucs eS .ăţita rc nî a rugnil uc ecetsema iam es ăs ă răf tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r avetâc iş enup top eS .ăuod nî pu r eS .eletşulăg cudo rtni es .lusos ănraot es arpusaed . repip ed fa rp nu .ăpa ăcşaec 1 .ăm rof o-rtnî ăzaşa es .noilub ărugnil 1 .ae ras ăguada eS .eniîp eilef 1 .etnib reif ielu nî csejărp es iş .ăniăf nirp ătad anâm uc etşulăg caf eS .ărutnu ăniţup nî tnu răm ătacot ăpaec o etşejărp es :rotămru lulef nî iişo r ed sos nu ecaf es pmit e rtnÎ .iifot rac b reif eS .eiube rt iam ăcaD .ăsar ăznârb ărugnil 1 .tineblăgnî a-s dnâc iş tnurăm ătaiăt apaec ielu nî etşejă rp eS .temsep ărugnil 1 .ăniăf irugnil 2 .enrac ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .ifotrac g 005 IIŞOR ED SOS UC IFOTRAC ED ETŞULĂG .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs ăsal es .e rat iam avec eif ăs lutaula tâcnî leftsa ăniăf ăguada eS .ămups etutăb iruşubla ăuod elec tiş râfs al iş lejnurtăp ed ed rev ăznu rf ăniţup .niţup ăsal eS .nifad ed ăcim ăznurf o .iifotrac nup es .ielu nî uas ărutnu nî csejărp es iş temsep iş uo .repip .ăniăf irugnil 2 . repip iş e ras ed etşevirtop es .ăb raif iam ăs ă răf ăro ed t refs nu niţ eS .

tnu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejărp es tarapeS .ze ro ed lufalip uc lef al ecaf eS .87 es ăs iamun ic .ăpaec 1 .nuja nid ăpa nî taium ăsnî eiube rt luşacap ra .sus iam ac elicizru ălaps es iş gela eS .ue rem dnâcetsema ănişam ep eniţ eS .ăcaot es iş lucanaps eb reif eS . roşu etşejărp es iş luze ro ăguada eS .)tsug ăpud( ăpaec 1 .zero ăcşaec 1 .404 .canaps gk 005.nmel ed dnuf nu ep ăcaot es uas ătis nirp ce rt es .304 .iţnib reif csev res eS .dnuf al eniâp ed eliilef ăzaşa eS .lucanaps eb reif es iş ălaps es .eras .canaps gk 005.1 TNU UC CANAPS .204 .ătacetsema enib etse atsaeca dnâC .tagel ed lutsed etse iş t reif a lucanaps ec ănâp .şacapra ăcşaec 1 .ăniăf ed farp nu sup a-s e rac nî ănâtnâms ed ănub ăcşaec o canaps al aguăda etaop es .ece r etşev res eS .tnu ărugnil 1 .epa etlum iam nî ălaps es .iro avetâc ed eiţarepo ătsaeca ătepe r eS .eras .elenăgi rf .temsep ărugnil 1 .t reif al nup eS .egrucs eS .tăpsao rp tnu niţup iş ăsar ăznârb ed i rugniI ăuod dnîguăda .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş ăpaec o tnurăm eiat eS .luze ro uc ăţitarc nî ăzaşa es .elicizru iş ac epa etlum iam nî ălaps es iş lucanaps egela eS .elicizru treif ua e rac nî ăpa ed itşec ăuod ănraot es .grucs es .ăniăf ărugnil 2/1 .ănâtnâms o ac sorg sos nu eniţbo es ec ănâp .eras .iulusav ludnuf nî ănâmăr ăs ele ep ed lutnâmăp iş lupisin tot tâcnî leftsa .roşu ămâ răfs es eteged e rtnî taul dnâc treif etse luze rO .aniăf ă rase rp es iş lucanaps enup eS .tnu răm ae rp un rad .etehco rc uc uas ărutpi rf al ărutinrag ac .icizru gk 1 IELU UC ICIZRU ED ERUIP .ăcaot es .rotpuc al ăd eS .cte elenagirf .ie!u irugnil 2 .ielu ărugnil 1 .eleznu rf gela eS .eras .sar naerh uc .canaps gk 005.tipot tnu irugnil 2 .cof al uon nid nup eS .canaps gk 005.sus iam ac canaps ed lue ruip etşetăgerp eS .ănişam ni rp ăd es uas .ăpa ed enib eg rucs es .ălaps es e rac nî lusav nid apa egrucs es uN .rată rg nu ep am rof dnâzeşa .atag etse dnâC .ăleznarf ed iilef 6 .004 .eras .etunim ed 03 — 02 rotpuc al ăd es .ăpaec 1 .icizru g 005 ŞACAPRA UC ICIZRU ED FALIP .niţup ăb raif iam ăs ăsal es iş lucanaps uc ăcetsema eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .elicizru treif ua e rac nî ămaez ed i rugnil 3 — 2 uc iş ăniăf uc ăcetsema es .dnuf ep ădnirp es un ăs ac dnâcetsema .atag tnus dnâC .tnu ărugnil 1 .ăniăf uc luşatnâr ed col nÎ .tnu nî eniâp ed iilef avetâc csejărp eS .icizru g 005 ICIZRU ED FALIP .ielu irugnil 2 .tăpsaorp tnu g 05 .ige rtnî ăsnî ănâmăr ăs eiube rt ze ro ed elebaoB .ăniăf ărugnil 2/1 .ăsar ăznârb irugnil 3 .eras .)enrac ed ămaez ed iro etpal ed ăcşaec o uas( lucanaps t reif a e rac nî apa nid ăcşaec o ănraot es .etpal uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .e renit et raof elicizru tâced enub tnus uN .arpusaed lucanaps ănraot es .e ras uc ăti tocolc ăpa nî b reif eS .1 ROTPUC AL CANAPS .ăniăf ărugnil 2/1 .ălfmu es ec ănâp ănişam ep enib tab es iş .nmel ed dnuf nu ep nif ăcaot es .ăpa uc sav tla nî anâm uc elicizru tocs es ic .elicizru grucs eS .i ruihco uc etşev res es canaps ed lue ruiP .etehco rc .tăpsaorp tnu g 05 .ăb raif un ăs lucanaps ac u rtnep .504 .roşu iam ăb raif ăs ac .lucanaps treif a e rac nî ăpa ed ăuod uas ăcşaec o uc egnits eS .e ras uc ătitocolc ăpa nî ti repocsed eb reif eS .ti repocsed sav nî .1 CANAPS ED ERUIP .ăpaec 1 .egela eS .eras .etaruc et raof nâmă r elicizru dnâc ănâp .e ras ed etşevirtop es .ăgilămăm iş ielu nî ătijărp ăpaec .nif temsep ed ă rugnil o uc ărase rp es .ielu uc tnu răm ătaiăt apaec etşejă rp eS .naerh .ăniăf ărugnil 1 .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .1 CANAPS ED ERUIP ED LEF TLA * .ăsar ăznârb ed ărugnil o uc tacetsema .104 .taidemi etşev res es iş tăpsao rp tnu niţup enup es .ii revămirp lutupecnî al etişei .

v( ăuo nid etitălc 41 — 21 caf es tarapeS .canaps ed .eras .eras .014 .e ras uc .ăm rof nî etşev res eS .ăniăf ed ărugnil .iş egrucs eS .ănâtnâms irugnil 2 .tnu irugnil 2 .şircăm gk 1 UO UC ŞIRCĂM .iruşuneblăg 2 .somu rf etşe rc ănâp .ăniăf ărugnil 1 .aţita rc elpmu es dnâc ănâp .nub cof al ă ro ed irut refs ie rt eniţ eS .ti rocă r iam a-s ec ăpud iş canaps ed lueruip uc ăcetsema eS .nîrtăb iam etse ăcaD .tnu irugnil 2 .ătitocolc ăpa nî etşe răpo eS .rezirap uas ăcnuş g 05 .tacot ed anişam ni rp ece rt es uas dnuf ep ăcaot es iş egrucs eS .ăcsaeneblăgnî es ăs ăsal es iş aniăf ăguada es .rtnî ăzaşa eS .tnu uc ăţita rc o-rtnî iopa enup es iş ătis o ep egrucs es .canaps gk 1 .e ras ed etşevi rtop eS .804 .ăniăf ăcşaec 1 .ăcnidub ed ăm rof o tnu uc enib egnu eS .ă ro ed etatămuj o ac ric cof ep eniţ eS .tnu uc ăţita rc o.etitălc nî ătacărbmî eif ăs acnidub ătaot iş arpusaed es raotnî if ătaop ăs .ăniăf ărugnil 1 .canaps gk 1 CANAPS ED UELFUS .sa r lavacşac uc uas ăsar ăznârb ăniţup uc arpusaed ărase rp es iş ănraotsă r eS .eras .ăsar ăznârb irugnil .luşi rcăm uc ăcetsema es .tnu uc etşepo rts eS .ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp es.inig ram ep 4 — 3 iş dnuf ep ătitălc o ăzaşa es .ămups etutăb eliruşubla ăm ru al iş dnâ r ep esup eliruşuneblăg ăguada es .)404 .iş ănraotsăr es .etpal ăcşaec 1 .ăsar aznârb uc ăcetsema es iş et rap o al ăd eS .dlac al eniţ eS .tnu răm ătaiăt ăcnuş ăniţup iş ămups etutăb iruşubla ie rt elec tiş rîfs al rai .97 .604  2 .eras .cof al ătnetsize r ăm rof o.elicizru ac lef al luşircăm ălaps es iş ăţăruc eS .ăniăf ărugnil 2/1 .ănilp aţitarc ătado ac .ănâtnâms ăcşaec 2/1 .ue rem dnâcetsema .ăcsae rocăr es ăs epecnî dnâC .arpusaed ăcsaenemu r .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .rtnî ăşubănî es .ăpa uc sav tla nî lutot uc enup es iş ă repoca es .lucanaps egela eS .anâtnâms niţup etâc ăguada es iş cof ep etunim avetâc eniţ es .rtnî tab eS .lucanaps enup es .etpal ăcşaec 1 .v( canaps ed e ruip nu ecaf eS .canaps ed eli răcnâm urtnep ac iţătitnac işaelecA EIVETŞ .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu uc acnidub etşepo rts es .eb reif es iş epa etlum iam nî ălaps es .canaps gk 1 CANAPS ED ĂCNIDUB .sar lavacşac uas ăznârb ărugnil 1 .aiţizopmoc ănraot es iş tnu uc enib ăm rof o egnu eS .iilef etaiăt iş etiţă ruc elic repuic tnu nî ăşubănî es tarapeS .ăb raif ăs ărăf ănue rpmî ătnâb reifnî es .aiţizopmoc ănraot es .et rap o al ăd es atag etse dnâC .tnu irugnil 2 .etraped iam aşa iş ătitălc o .etunim ed 05 — 04 eniţ eS .dnâr ep esup i ruşuneblăg ie rt ăguada es .e ras ed etşevi rtop eS .tnu niţup iş ăznârb ă rase rp es .elic repuic uc lucanaps ăcetsema eS .ăuo 2 :etitălc urtneP .o iş tnu ed ărugnil o.ăsar ăznârb irugnil 2 .eli răcnâm ac lef al csetăge rp es eivetş ed eli răcnâM .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăcaot es iş lucanaps eb reif eS .)136 .tnu ed ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup es iş apa ătaot ăsai ăs ac dnâsăpa eg rucs eS .icrepuic g 051 .tnu irugnil 2 .114 .ăuo 3 .tnu ed ă rugnil o ăţita rc o-rtnî ătnâb reifnî eS .ăuo 3 .tnu ed ărugnil o iş ăsa r aznârb ăguada es .tnu irugnil 3 .atag etse dnâC .rtnid sorg sos nu ecaf es tarapeS .lucanaps t reif a e rac nî ăpa ed uas etpal ed ăcşaec o uc esnits . rotpuc al .e ras uc ătitocolc ăpa nî iâtnî etşe răpo es .canaps gk 1 CANAPS UC ETITĂLC ED ĂCNIDUB .904 . rănât etse ăcad .eliruşuneblăg uc anâtnâms no rtsac nu.a rpusaed ăcsaenemur es ăs etunim avetâc ăd es .epa etlum iam nî lucanaps ălaps es iş egela eS ROTPUC AL ICREPUIC UC CANAPS .inig ram ep ed eletitălc a rpusaed c rotnî eS .irut refs nî etaiăt etpaocsăr ăuo uc etşev res eS .canaps ed e ruip ed tarts nu enup eS . roletitălc aemi răm ed ăţita rc o tnu uc enib egnu eS . rotpuc al ăd es iş ăsar ăznî rb ă rase rp es .704 .ăm rof nî etşev res eS .e ras ed etşevi rtop es .

rtnî csenemu r es iş iamun ălaps es .tacot lejnu rtăp niţup ăguada es iv res a ed etnianÎ .e raolf nî .ăro etatămuj o ac ric cof al niţ es .rtnî ăşubănî eS .314 .aniăf uc ătacetsema anâtnâms iopa ăguada eS .rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad eS .ăpa l 2 .irenit iecelvod gela eS .ăniăf ăţirugnil 1 .tnu ărugnil 1 .eiţizopmoc nid a rugnil uc ai eS .eras .e ras . rotpuc al uad eS .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî ăzaşa eS .ăniăf ărugnil 1 .tocolc nî uad dnâc lutnemom niD .ăsar ăznârb irugnil 2 .tev reş nu ep ăzaşa es iş eleţa eiat es .tacot edrev lejnurtăp .dar es uN .e ras ed etşevi rtop es iş ătacot ăţaed rev .ăpa ăniţup ăguada es .814 .gnul nî .ielu nî aenemesa ed .eiaom es ănîp .ece r iş iv res etaop es t reif lulehgna rapS .epa etlum iam nî ălaps es iş ăsao rbif aetrap ed ăţă ruc eS .eraolf nî iecelvod gk 1 ITŞECERG.tnu niţup uc ăţitarc o.emignul işaeeca ed etaot iopa eiat es iş ihcnunăm nu-rtnî e rif 01 — 8 etâc ăgael eS .ăpa l 2 .ige rtnî ăsal es .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al uad es iş ăm rof o.iţ reif epao rpa tnus dnâC .cigapra g 001 .eras .tijărp temsep iş tipot tnu uc uas ăzenoiam uc etşev res eS .iecelvod etsep ănraot eS .ăpa l 2 .tnu nî niţup ăşubănî es iş apa enib egrucs es .tivirtop eiat es iram iam iec .tnu iş ăniăf nid bla sos nu ecaf es pmit tseca nÎ .tnu irugnil 2 uas .eraolf nî iecelvod gk 1 uas iicoljim iecelvod 6 ĂNÂTNÂMS UC IECELVOD .e tşetocolc dnâc iş e ras uc ăpa treif al enup eS .eras .ratşum ăţirugnil 1 .eras .614 . roşu etşejărp es ta rapeS .ielu niţup uc ăţita rc o.ăuo 3 .)25 .lehgnaraps gk 1 ROTPUC AL LEHGNARAPS ED ELETFIHC .iţamâ răfs un rad .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup uc egnits es .enib ădni rpuc el ăs eiube rt apA .aznârb .tnu ărugnil 1 .tnu ed ărugnil o .cim cof al .icim tnus ăcaD .ăru tnu irugnil 3 .tnu irugnil 2 .etpal ăcşaec 1 .temsep ărugnil 1 .ignul ăsai ăs tâcnî leftsa .ăsa r aznârb uc iş iiecelvod uc ăcetsema es .)iecelvod al ed amaez uc uas( etpal uc snits .tarapes etşev res es lusoS .tnu ărugnil 1 .iţ reif eif ăs eiube rt iiecelvoD .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ielu irugnil 2 .eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez iş sos nî aguăda etaop eS .ăniăf irugnil 2 .iţamârăfs un rad .ănâtnâms o ac ăsao rg ătsap o ecaf eS .ăniăf ed ăţirugnil o uc ătacetsema anâtnâms a rpusaed ănraot eS .ăniăf ăţirugnil 1 .tăpsao rp et raof lehgnaraps egela eS .noilub ărugniI 1 .tnu nî roşu ătijă rp iş tnu răm ătaiăt ăpaec nid sos nu ecaf eS .eiaom es ăs pecnî dnâC .iram iruăg uc e raotăzăr o ep iopa da r es .414 .ăsar ăznârb irugnil 2 .714 .ielu g 001 .iruşuneblăg 2 :sos urtneP .lehgna raps ed rolirutăgel lumu rd ăd es .enrac tacot ed anişam nirp ece rt eS .e riţbus iş ed rev lu rif uc lehgna raps ă refe rp es eletfihc u rtneP .ătitocolc ăpa nî niţup b reif eS .ti rocă r iam ua-s ec ăpud csev res es .lucigap ra .1 TREIF LEHGNARAPS .v( rat rat sos uc .iicoljim iecelvod 6 BLA SOS UC IECELVOD .ăsar ăznâ rb ăraserp es .dnâ r ep esup elăuo .ănâtnâms ăcşaec 1 .08 ROTPUC AL IFOTRAC UC IECELVOD .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .iţreif tnus ănâp niţ es .ănâtnâms ăcşaec 1 .ăpa ed enib egrucs es iş sus iam ac lef al eb reif es iş ăţăruc eS .eiruf raf ep .ăpaec 1 .iicoljim iecelvod 6 IECELVOD ED ERACNÂM .sus iam ac iiecelvod ăţăruc eS .ERAOLF NÎ IECELVOD .enao racam ed ae raotă ruce rts ni rp g rucs es .eliţrăp ăuodnâma ep eleletfihc csenemu r es iş etnib reif ă rutnu uc eiagit o-rtnî lumurd ăd es .atag tnus dnâc iş rotpuc al uad eS .eras .rtnî ăzaşa eS .etocolc avetâc aed ăs .eiâmăl .enrac ed ămaez .ăniăf ăţirugnil 1 .noilub ed ă rugnil o .aniăf ăguada eS .iţepsao rp et raof .ănue rpmî lutot ăcetsema eS .tecnî ăb raif ăs eiube rT .iieţiăt ac .514 .etnib reif ăpa nî nup eS .grucs eS .iiecelvod uc ăţita rc işaeeca nî lucigapra enup eS .e ras ed ătivirtop .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .tacot edrev lejnurtăp iş rarăm eţirugnil 2 .ătarăs .ă reisos nî .ăniăf .214 .lehgnaraps gk 005.

csenemu r es iş ărutnu ăniţup uc aţita rc o-rtnî ăzaşa es iş iiecelvod ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .tarăs ed tivi rtop .iiecelvod iş iifot rac b reif es ec ănâp .etpal itşec 2 .meva ăcad .rtnî a rugnil uc ănraot eS .ăznârb ărase rp es .izega rf iiecelvod tnus ănâp ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd eS .ăniăf ed ărugnil ed f râv nu enup es .repip .ifotrac g 003 .eras .sus iam ac lef al csetăgerp es iş iiecelvod ulpmu eS .)ie nid apa esal ăs ac .iiecelvod dar eS .emiso rg u rtemitnec 2/1 ed iilef nî .ătacot ăţaed rev iş ăniăf .ătalas uc csev res es iş iţ răp elebma ep csejă rp eS .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .rotpuc al ăd es iş ă repoca es .iiecelvod dar eS .eras .epec 2 .ătlum ă rutnu nî csenemu r eS .e ras uc apa nî tarapes ăt raif ae răzam ăguada es .cof al ătnetsize r ăm rof o ărutnu uc egnu eS .)izu rc( iilef eiat es iş iifot rac ăţăruc es .ităge rp etaop es e racnâm işaeecA .ănâtnâms irugnil 2 .ărutnu ăniţup uc ătacot ăpaec o roşu etşejărp es :iişo r ed sos lurotăm ru ecaf es ta rapeS .eras .tijărp u rtnep ac lef al iiecelvod csetăgerp eS .iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .ăniăf nî iiecelvod uad eS .ielu irugnil 2 .gnul nî eif eiat es iş ăjaoc ed iiecelvod dar eS .arpusaed ed aţijoc eiaom es .repip .etnib reif .arutnu ătnâb reifnî eS  Nu trebuie să  .ăsam al ăzae răs eS .tacot lejnurtăp iş rarăm ăţirugnil 1 .dnuto r eif .ăru tnu irugnil 3 .repip .ăniăf ed ă rugnil o uc luo iş ielu uc arutnu dniucolnî .uo 1 .temsep ărugnil 1 .da r eS .atag tnus ec ătadnî csev res eS .ărutnu irugniI 2 .ăpaec 1 . .ăniăf ni rp uad eS .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ăznârb irugnil 2 .iicoljim iecelvod 6 ROL LUZEIM UC IŢULPMU IECELVOD .ece r etşevres es ae racnâM .eras .iicoljim iecelvod 3 ENAP IECELVOD .iicoljim iecelvod 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IECELVOD .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD ED ELETFIHC .ăsam al ăzae răs eS .ătijărp ăpaec o iş ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî ăcaot es socs luzeiM .sos nî dnâguăda .tivi rtop cof al .ăro ed etatămuj o niţup lec srucs al niţ es( enib grucs es iş iiecelvod b reif eS .uo 1 .uats ăcaD .iecelvod etsep ăţita rc nî ănraot es iş etocolc avetâc aed ăs ăsal es .ărutnu ărugnil 1 .atag tnus iiecelvod dnâC .tăpsaorp tnu g 05 .iecelvod 3 se săreze înainte de a fi puşi la prăjit.ăniăf ărugnil 1 .csebocs es iş ăuod nî eiat es .eicoljim emi răm ed iţepsaorp iecelvod gela eS .uo 1 .ăniăf nî uad es uon nid iş etpal nî eiaom es .iicoljim iecelvod 3 IŢIJĂRP IECELVOD .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ielu uas ărutnu irugnil 2 .iţrăp elebma ep csenemu r eS .ănâtnâms ăniţup .ăsar ăznârb ărugnil 1 .etpal ăcşaec 2/1 .noilub ăguada es .uo nu ăguada eS .aliărB ed ăbla ăznâ rb eif( aznâ rb uc ăcetsema es .ătacot ăţaed rev iş iişo r ed iilef avetâc .eras .ebaob edrev erăzam g 052 .424 .124 .etpaocsăr ăuo ed iilef ed lunu .etpaocsă r elăuo b reif eS .iişor 4 .iecelvod ed iilef ed dnâ r nu .iţepsao rp .ărutnu ăniţup uc etşejă rp es luzeiM .e ras . repip .lutemsep uc iş )ăznâ rb ătla eif .csebocs es iş ăuod nî eiat es .18 .ătlum ărutnu nî iţijărp eiube rt .atag tnus ec taidemi iţiv res eiube rT .e ras ed etşevi rtop eS .ielu niţup uc etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .e ras .uo nu uc ăcetsema es .024 .ărutnu irugniI 3 . rotpuc al ăd es iş tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc nup es .etnib retif )ielu uas( ărutnu uc eiagit o.ăuo 2 .914 .ăniăf ărugnil 1 .ăcaot eS .ăniăf irugnil 2 .324 .eraolf nî iecelvod gk 1 ĂŢAEDREV IŞ ERĂZAM UC IECELVOD .temsep iş uo .e ras ed etşevirtop eS .ăniăf .ăniăf irugnil 2 .224 .temsep ărugnil 1 .ifotrac ed iilef ed dnâ r nu ăzaşa es .ăpa uc egnits es .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .etpal ănraot es arpusaeD .ăţaed rev .e raolf nî iiece lvod ăguada eS .iţinemu r somu rf eif ăs iiecelvod ac u rtneP .ăuo iş iecelvod .ifotrac uon nid iş aţaed rev ăniţup .ăm rof nid elemugel e repoca ăs tâc .eniâp eilef 1 .

iicoljim iecelvod gela eS .ăuod nî ătacub e raceif iopa .ăpa ăguada es .eras .iişor g 005 .rotpuc al csenemu r es iş tnu uc ăţita rc o.ărutnu ed ărugnil o uc .noilub ărugnil 1 uas iişor 4 .arpusaed ănraot eS .ănâtnâms irugnil 2 .sus iam ac iiecelvod ităge rp top iam eS .tipot tnu ărugnil 1 .iv res a ed etnianÎ .ăsa r ăznârb ărase rp es .iiecelvod iş luze ro ăţita rc o.g rucs eS .ăniăf ărugnil 1 .ăcim ăpaec 1 .ăţaed rev enup eS .tacot rarăm .ăniăf ed ănilp ărugnil o iş tnu ed ăsar ă rugnil o-rtnid so rg sos nu ecaf es tarapeS .iţăcub ie rt nî uas ăuod nî eiat es .ielu niţup uc csenemu r es iş eiat es .eras .emignul nî .ielu irugnil 2 .dar eS .ăniăf ăţirugnil 1 .tăpsao rp tnu g 52 .elitrăp etaot ep csenemu r es .28 al ăb raif ăs ăsal es .e ras ed etşevi rtop es iş tacot rarăm niţup ăguada eS .ăgrucs es ăs ăsal es iş cse răpo eS .624 .ie nid alaezemu ătaot esei ănâp cof ep niţup niţ eS .aliărB ed ăznâ rb ed iriţbus eţuilef uc iş iişo r ed iilef uc dnânretla iecelvod ed irudnâr ăzaşa es .ti rocăr ua-s dnâc rai .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .)104 .tnu irugnil 2 .ăuo 2 .ă repoca es .)434 .zero ăcşaec 1 .iiecelvod dar eS .524 .g rucs es .luzeim etşebocs es iş .etşe rc ănâp .zero irugnil 2 .ăcsae rocă r es ăs etrap o al ăd eS .ăznârb irugnil 2 .eras .724 .ămups etutăb iruşubla ăuod elec iş i ruşuneblăg ăuod dnâ r ep iş e ras .ăm rof nî etşev res eS .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .anâtnâms ăguada es .ze ro ed ăcşaec o al itşec ăuod .iecelvod ed elirut refs ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .e ras ed csevirtop eS .csebocs es iş ăuod nî eiat es .răhaz ăţirugnil 1 .ăcav ed ăznârb g 002 .tnu ed eleţăcub avetâc iş temsep ăraserp es a rpusaeD .ăznârb irugnil 2 .izega rf iiecelvod tnus ănâp .tnu uc . rotpuc al ăro o ăd eS .ăuo 3 .e ras ed etşevi rtop eS .eras .ăsa r ăznârb a rpusaed ărase rp eS .iicoljim iecelvod 6 IŢULPMU IECELVOD IŢLA .ărutnu ăniţup uc iţinemu r iş iţacot .ăbla ăznârb g 091 .iişo r ed iilef uc ăm rof nî i-udnâzeşa .rasecen etse ăcaD .ăcav ed ăznâ rb g 051 .v( icizru ed lufalip u rtnep ac luze ro etşetăge rp eS .ăm rof nî csev res eS .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ăpa uc itşec 2 .u rtnuănî etşebocs es t refs e raceif .ei ruf raf ep ăzaşa es iş tocs eS .rotpuc al uad es .rtnî ăzaşa es .tal nî iâtnî .iiecelvod dar eS .tocs eS .ătivirtop emirăm ed iecelvod gela eS .e ras .işomu rf iecelvod gela eS .ăpa uas etpal ăcşaec 1 .eraolf nî iecelvod g 057 uas iicoljim iecelvod 4 IECELVOD ED UELFUS .uo 1 .ăţita rc ep ed ecafsed es iş enib ăşao rgnî es ănâp .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .eras .824 .u rtap nî eiat eS .tacot ra răm .iiecelvod dar eS .924 .e ras uc ătitocolc ăpa nî cse răpo eS .temsep uc iş uo uc ăcav ed aznâ rb ăcae rf es tarapeS .iicoijim iecelvod 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IECELVOD ED LEFTLA * .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad es iş iişo r ed sos nu ănraot es arpusaeD . repip .rotpuc al uad eS .e ras .ăniăf ărugnil 1 .iişor g 005 :sos urtneP .iiecelvod ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .iiecelvod ulpmu eS .ănileţ ed ăznurf 1 .etpal uc uas ăpa uc egnits es e rac .ăţitarc nî .işomurf iecelvod 5 ĂZNÂRB ED UELFUS UC ITULPMU IECELVOD .io rutsu ed ieţăc aviţâc uc aznâ rb dniucolnî iş .ăniăf irugnil 2 .emirăm ăpud .ăsar ăznâ rb ăguada es iopa .uicoljim cof al .ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ednuto r iilef eiat es .)ăni ret( tnâmăp ed ăm rof o-rtnî ăzaşa es .dar es .ărutnu uas tnu uc ătinemu r iş ătacot ăcim ăpaec o .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD UC FALIP .v( elosaf ed luelfus urtnep ac eiţizopmoc o ta rapes ecaf eS .tnu ed eleţăcub avetâc nup es iş ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp es .ăpaec 1 .arutulpmu etşe rc ec ănâp niţ es .ăpa ăniţup etâc ănraot es .ăuo 2 .ăpa uas etpal ăcşaec 2/1 .rtnî ăzaşa eS .e ras iş ătitocolc ăpa uc cse răpo es iş etivi rtop iţăcub nî eiat es .iicoljim iecelvod 3 ROTPUC AL IIŞOR UC IECELVOD .iţijă rp tsof ua e rac nî luielu uc ănue rpmî .ăpa ăniţup uc t reif luze ro ăguada eS .tnu uc ăsnu ăvat o.tăpsao rp lutnu uc iş elăuo uc ăcav ed aznârb ăcae rf es tarapeS .rtnî eletla ăgnâl elenu ăzaşa es .temsep ărugnil 1 .tnu irugnil 3 .ătacot ăţaed rev .

elosaf gk 005.tivi rtop cof al .ae ras enup es tiş râfs e rps .ăniăf ărugnil 1 .ătelmo urtnep ac elăuo tab es ta rapeS .rotpuc al ăd es iş e ras ed etşevi rtop eS .ielu irugnil 2 .aelosaf ăţăruc eS .)824 .ăpa ed ăs rucs aelosaf iş ăţaed rev .eras .vocrom 1 .etnib reif ăpa ătla uc .niţup ti rocăr a-s aiţizopmoc dnâC .)414 .etnib reif .ătelmo o ac ednirp es ănâp eniţ eS .etpal irugnil 3 .ăro o rotpuc al ăd es .ărutnu i rugnil 2 .ăpaec 1 .tăpsaorp tnu g 05 .nifad ed ăznu rf o .uşo r niv le răhăp 1 . roşu iam ăb raif ăs ac urtnep nuja nid taium eiube rt e rac .tipot tnu ed irugnil ăuod nî .334 .iod aguăda top es tsug ăpuD .ece r uas ădlac etşev res eS .1 ĂNÂTNÂMS UC EDREV ELOSAF .ă ro ed etatămuj o .”ănâtnâms uc iecelvoD“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ătacsu elosaf g 005 ĂNINĂLS UC EBAOB ELOSAF .etrap o al egart es tocolc nî ăd ec ăpuD .somu rf tucse rc a dnâc etşev res eS .ămups eli ruşubla ăguada es tiş râfs aL .irutărum uc .1 TĂPSAORP TNU UC EDREV ELOSAF .egrucs eS .eras .etocolc avetâc aed ăs etnib reif ăpa nî enup eS .ăpa uc uas etpal uc gnits es iş col ed ăcsaenemu r es ăs ă răf .38 .cim cof ep eb reif eS .ăi riăf ed enilp ae rp un i rugnil ăuod csejărp es ta rapeS .eras .ece r ăpa uc ălao o.cim cof ep enup eS .034 .noilub ă rugnil 1 .eteged e rtnî roşu etşevi rts es ze ro ed lubob dnâc atag etsE .ăznâ rb ărase rp es .e ras ed farp nu uc ătitocolc ăpa nî t reif al enup es iş ălaps eS .nifad ed ăznu rf 1 .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .tivi rtop cof ep uon nid enup es iş eg rucs es .e ras ed etşevirtop eS .434 . rotpuc .dnâr ep esup eli ruşuneblăg iş ăsa r aznârb ăguada es .534 .ăti repocsed eb reif eS .ăţita rc ep ed ecafsed es iş enib ăşao rgnî es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .134 .rtnî enup es iş egrucs eS .nuja nid ăpa nî eiaom es ehcev iam etse aelosaf ăcaD .ătitocolc ăpa uc eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .etepac al o-dnâpu r aelosaf ăţăruc eS .e ras ăniţup uc ătitocolc ăpa nî eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .eras .ătacsu elosaf g 005 ĂTRAIF .ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod eniţ es .ăpaec o ăguada eS .io rutsu ed ieţăc ie rt .v( ănâtnâms uc iiecelvod ac lef al etşetăgerp es iş eg rucs eS .ănileţ ed ăznu rf o iş aniăf .ăuo 3 .ălaps es iş aelosaf egela eS .ăcetsema eS .ătamufa ăninăls g 001 .eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .234 .tnu uc etşepo rts es .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .cof ep ăniţ iam es ăs ă răf etşev res es iş e ras ed etşevirtop eS .EBAOB ELOSAF .iişor 4 .şacap ra uc tiucolnî if etaop luze rO .aedif elosaf g 057 EDREV ELOSAF ED UELFUS .ăpaec 1 .ănâtnâms uas etpal iş ăniăf uc .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî tnu uc ăzaşa es iş eg rucs eS .nifad ed aznurf iş lutavazraz etaocs es .ăniăf ăţirugnil 1 . răhaz .ăpaec 1 .elosaf g 057 ROTPUC AL ĂTELMO UC EDREV ELOSAF .etrap o al ăd eS .noilub uas eţileip ed etiţă ruc eliişo r ăguada eS .enib ădnirpuc el ăs lutnu ac u rtnep aţita rc dnâcşim .ăpa uc egnits es iş ăniăf enup es .tnu irugnil 2 .cim cof al .e ras uc etreif iişo r nid tităge rp iişo r ed sos uc etşev res eS .e ras ed etşevi rtop eS .elosaf gk 005.nifad ed ăznurf 1 .v( ”iecelvod ed uelfuS“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .elosaf nid alaezemu esei ănâp ănişam ep eniţ es iş cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî tnu uc ăzaşa es .ige rtnî nâmăr e lebaob leftsa iamuN .ăsarg elosaf ăţni refe rp ed .lejnurtăp 1 .ăb raif ăs tecnî ăpaecnî ăs .ăm rof nî etşev res eS .ătacot ăpaec o ielu uc etşejărp eS .elosaf etsep aiţizopmoc ănraot eS .rotpuc al ăd es iş elosaf etsep aiţizopmoc ănraot eS .634 .ăsarg elosaf gk 1 IELU UC EDREV ELOSAF .eg rucs eS .eiruf raf nî uas no rtsac nî ăzaşa es dnâC .enib ădnirpuc el ăs tâc .lutavaz raz .t reif al ăsup if a ed etnianÎ .

ielu irugnil 2 .ăniăf ărugnil 2/1 .ios ăpud .atag etse dnâC .etnianî iam ăpa nî ătuniţ eiube rt un .noilub ărugnil 1 .ielu irugnil 2 .ae răzam egela eS .tişubănî ăb raif ăs eniţ es .ebaob .răhaz ăţirugnil 1 .ă repoca eS .044 .tăpsao rp tnu iş tacot ed rev rarăm ed ăţi rugnil o .ebaob ed rev ae răzam ac csetăge rp es iopa .ebaob erăzam gk 1 ĂTIŞUBĂNÎ EDREV ERĂZAM .ae răzam egela eS .e ram cof al ăsnî un .eras .e ras .răhaz ăţirugnil 1 .ătăpsao rp eif ăs eiube rt tităg urtnep ae răzaM .e ras .tnurăm ătaiăt .ăpa l 1 .ebaob erăzam gk 1 ĂTRAIF EDREV ERĂZAM .ăţugilămăm uc iş io rutsu ed iedjum uc uas ielu nî ătijă rp ăpaec uc etşev res eS .ecer ăpa uc ălao o-rtnî enup es iş egrucs eS .244 .pmit tseca nÎ .ăpa ed ărugnil o etâc ăguada es dnâc nî dnâc niD .etnibreif ăpa uc .irubuc icim nî ătaiăt .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .aelosaF .ătraif aninăls iş lucigap ra tnu niţup uc roşu csejărp eS .nifad ed ăznurf 1 .etrap o al egart es .)634 .noilub ăguada es .ătamufa aninăls uc ănuerpmî .48 .lutecnî uc ăbraif ăs ăpaecnî ăs .răhaz ed ăţirugnil o .ero 3 2/1 1 acric ăbraif ăs .etehco rc uc etşev res es .v( eb reif es iş eb aob aelosaf egela eS .nifad ed ăznu rf o .ălao nî enup es iş tnurăm ătaiăt ăpaec o ăru tnu nî etşejărp es tarapeS .noilub ed ărugniI o .epec 2 .cim cof ep alao enup eS .834 .etşe rc ănâp cof al enib etab es iş ătis nirp etnib reif ece rt eS .edrev erăzam g 005 ERĂZAM ED UELFUS .tivirtop cof al uon nid enup es iş egrucs es .tnu ărugnil 1 .ăti rocăr etşev res es .tnu ărugnil 1 .etehco rc uc uas elenăgirf uc etşev res eS .tăpsaorp tnu g 05 .ăsaotsug etse un leftla .amups ai es .ăţudlăc aiba ăpa nî ero ăuod .ăniăf ăţi rugnil 1 .iulutreif lupmit nî tlum aerp edacs ăcaD .etinemu r niţup tnus dnâC .144 .ătacsu elosaf g 005 ĂTUTĂB ELOSAF .”elosaf ed uelfuS“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .nifad ed ăznurf o .tarapes etşejărp eS .734 .aeras enup es tişrâfs erps .atsaeca uc ăcetsema es .ănue rpmî etocolc avetâc aed ăs niţ eS .epec 3 .eniţ eS .treif al ăsup if a ed etnianî .eram lubob uc elosaf egela eS — ăpa ăniţup ăguada iam es .e rat ae rp ădacs ăs âtasăl eiube rt uN .ăro ed etatămuj ac ric ăb raif ăs ăsal es .răhaz ăţirugnil 1 .ătasrăv aeeca uc ălage etatitnac nî .ebaob edrev erăzam gk 1 ĂNINĂLS UC EDREV ERĂZAM .ielu nî .tocolc nî ăd muC .e ras enup eS .e ras ed farp nu uc iş ătitocolc ăpa uc treif al enup es .ed rev aelosaf iş ac e răzam ed eliătsăp ăţăruc eS .eras .ătitocolc eiubert .e răzam etsep lusos ănraot eS .e ras ed etşevi rtop eS .ae răzam iş enup es .v( elosaf ed luelfus ac lef al etşetăgerp eS .ătacsu elosaf g 005 ELOSAF ED EINHAI .edrev .teged nu ed tarts nu uc erepoca o ăs erac .cim cof al .)434 .ănişam ep ăpilc o ăsal es .egrucs es .cigapra g 002 .934 .tivirtop cof al ăbraif ăs ăsal eS .iătsăp e răzam gk 1 IĂTSĂP EDREV ERĂZAM .tnu ed ărugnil o uc cof al enup es iş ae răzam egela eS .edrev .ioru tsu ănâţăpăc 1 .răhaz ed ăţirugnil o .ătraif etse aelosaf dnâc iş i roşitşep ătaiăt apaec .ăbraif ăs tupecnî a aelosaf ec ăpud .e ras enup eS .tnu ărugnil 1 .ă ro ed etatămuj o ac ric ăb raif ăs eiube rT .ăuon etse aelosaf ăcaD .tacot edrev rarăm ăţirugnil 1 .sus iam tatăra a-s muc ăpud eb reif es iş aelosaf egela eS .eras .ăpa col ed ăbia iam un ăs ac .344 .ătraif ăninăls g 051 .ăniăf uc tnu nid şatnâr nu ecaf es .uşor niv ed lerăhăp nu ăguada eS .

enrac ed roleletfihc lucol nî etiv res if top iş esaotsug tnuS .răhaz ăţirugnil 1 .repip .ăsaomups enived iş ălfmu es ănâp .lutecnî uc ăb raif ăs ăpaecnî ăs .iişo r nid socs luzeim .temsep ărugnil 1 .iinişam aenig ram ep etab es iş ălao o.58 .ielu irugnil 2 .ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod eniţ eS .ăţaedrev ăţirugnil 1 .rtnid tucăf sos nu uc ăţita rc o.iicoljim iişor 21 ICREPUIC UC ETULPMU IIŞOR .644 .ăuod ac ric eniţ eS .lef al caf eS .e racnîm nî niv enup es uN .enib egrucs eS .ătis nirp etnib reif ece rt es .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es e rac eletfihc anâm uc caf eS .tivi rtop cof al .ăjirg uc eleţnimes iş luzeim tocs es .esaomu rf .repip .şacap ra uc etulpmu eliişo r iş tnus esaotsug ed tâta toT .uo nu .icrepuic g 052 .)elfmu es ăs epecnî( luze ro ăcsae rolfnî ăs cof ep etunim avetâc eniţ eS .ăpaec 1 .sus iam tatăra a-s muc aşa aetnil eb reif eS .i ram ed tivirtop iş ednuto r .e ras ed etşevirtop eS .nuja nid ăpa nî taium ăsnî eiube rt luşacap ra .ăcsaiuic ret es un ăs ac .vocrom 1 .iişor al ed luzeim :sos urtneP .ărca ăzrav ed zeim uc aenemesa ed .etnib reif etşev res es .ătiv res if a ed etnianî rai .etnil g 005 ĂNINĂLS UC ETNIL .aenrac etşespil dnâc .iram ed tivirtop iişor 21 ZERO UC ETULPMU IIŞOR .atag etse dnâC .ătacot ăţaed rev ăguada es .niţup ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .tivi rtop cof ep ece r ăpa uc enup es iş eg rucs eS .ielu irugnil 2 .eras .ige rtnî ănâmă r ăs eiube rt eliişoR .rtnî uon nid enup es .844 .eras .eras .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâc iş .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî etşejărp es ta rapeS .ăniăf ărugnil 1 .treif a e rac nî apa nid niţup etâc ăguada iam eS .)634.ăniăf ăţirugnil 1 .ăcetsema eS .ăsaorg ae rp eif un ăs ac .tăpsao rp tnu niţup uc ăcetsema es .etnil g 005 ĂTUTĂB ETNIL .iorutsu ed leţăc 1 .ielu irugnil 2 .054 .444 .iedra ed noilub ăţirugnil 1 .ăsaomups enived ănâp ănişam ep etab es iş ăţita rc nî uon nid enup eS .e ro ie rt .ielu ărugnil 1 .fotrac 1 .ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod aets ăs ăsal es iş ălaps eS .ătutăb elosaf ed et rap o ăguada es e răzam iţ răp ăuod al ăcad ănub iam etse ătutăb ae răzaM .ătuzăcs et raof sela iam iş ăt raif enib etse ae răzam dnâC .eras .tăpsao rp tnu ed ătacub o ăguada es iş eg rucs es .ărutnu irugnil 2 .soj nî a rug uc nup es iş .enib ăs raots iş ăpa nî ătaium eniâp ed ăsao rg iam eilef o dnâguăda tacot ed anişam ni rp ece rt eS .iorutsu ănâţăpăc 1 .e rat enâmă r leftla .ătis nirp etnib reif ece rt es .repip iş e ras .eniâp eilef 1 .tăpsaorp tnu g 05 .ăt raif epao rpa etse aetnil dnâc .ătacsu erăzam g 005 ĂTUTĂB ERĂZAM .ătamufa ăninăls ed iilef avetâc ăguada es t reif al ăcad ăsaotsug et raof etsE .sus iam ac lef al .repip .”ăninăls uc ebaob elosaF“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .eliişo r ăg raps es un ăs ac .epec 2 .edeten iişo r gela eS .ae nirp eleci rteip ănâmăr un ăs ac .etnil g 052 ETNIL ED ELETFIHC .egela eS .ăg rucs es ăs .aţidoc tsof a ednu aet rap nî lecăpăc nu eiat eS .răhaz ăţirugnil 1 .uo 1 .e ras .ăcim ăpaec 1 .e ras iş răhaz .tnu răm ătaiăt .egrucs eS .eliişo r ulpmu eS .944 .ece r ăpa uc treif al enup eS .bob uc bob .tiş râfs al iamun enup es e raS .lejnurtăp 1 .edepe r ăcsaepot es ăs ac icim iţăcub nî taiăt eif ăs eiube rt lutnU .epec 2 .v( ăninăls uc eb aob aelosaf ac lef al etşetăge rp es iş eb reif es .tavaz raz iş ăpaec o uc .ătacot ăpaec o tijărp a-s e rac nî ielu ed ărugnil o.)tsug ăpud( io rutsu ed ieţăc iod iş repip .744 .edepe r iam ăb raif ăs ac .ielu irugnil 2 .epec 2 .io rutsu ed iedjum uc uas ielu nî ătijărp ăpaec uc etşev res eS .ă]irg uc aetnil egela eS .fot rac nu iş ăpaec o tupecnî al ed ăguada eS .ăpaec 1 .ă rutnu nî ătijărp ăpaec .rtnî ăzaşa eS .ătacsu ae răzam egela eS .etnil g 005 ĂTRAIF ETNlL .544 .tecnî ăb raif ăs eiube rT .ăniăf .treif al aetnil enup eS .ielu nî ătijărp ăpaec uc etşev res eS .eras .luze ro ăguada es .epec 3 .ăpa uc egnits es .zero ed ăcşaec 1 .eras .etrap o al ăd eS .

emignul nî i rutăcipsed u rtap caf es cim tiţuc nu uc iopa .ămups etutăb eli ruşubla tiş râfs al iş ae ras .răhaz ăţirugnil 1 .tnu răm ătacot apaec ielu nî etşejărp eS .tnu uc enib ăsnu .tacot rarăm niţup iş treif al âguada eS .lejnurtăp 1 .”zarp ed faliP“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .eţnimes ed ăţă ruc es iş ied ra al ed ele raotoc tocs eS .eras .uo 1 .iiedra ălaps eS .iedra 21 ZERO UC IŢULPMU IEDRA .vocrom 1 .eniâp ed eilef 1 .ăpaec 1 .ăm rof nî csev res eS .354 .e rat lubob ănâmăr un ăs ac .e ras .nmel ed dnuf nu ep atla ăgnâl anu ăzaşa es .554 .ă rutulpmu ed ărugnil o etâc e raceif nî enup es .irutăcipsed nirp eleteniv ulpmu es .lusos amut a ed etnianî .ăniăf ărugnil 1 .ă ro ed etatămuj o csaet al leftsa ăsal eS .v( za rp ed lufalip ac lef al etşetăgerp eS .ăţita rc o.elic repuic ălaps eS .tocs eS .luzeim etşebocs es .cnâda ae rp ednu rtăp a ărăf .ănileţ 2/1 .68 ăzaşa es e rac .edlac csev res es rad .254 .repip .esaomu rf .ăsar ăznâ rb ăguada es .iulu roicip luf râv ăzaet răpednî es ec ăpud iş .uo nu ăguada eS .ăniăf iş repip .etivirtop eteniv 6 )IDLIABMAMI( ETANĂPMÎ ETENIV .e ras ăguada es .ăuo 2 .eiţizopmoc ătsaeca uc iied ra ulpmu eS .ăpaec uc luielu nî nup eS .so rg ed lutsed sos nu ecaf eS .ioru tsu ed ieţăc 6 .ele nid alae răma ăsai ăs iş ăg rucs es ăs .ice r csev res eS .ăniăf ărugnil 1 .etpal uc egnits es .iişor g 003 uas noilub irugnil 2 :sos urtneP .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf ăniţup nî lutăpac eiaomnî es .454 .ăcim ae raotăzăr ep sa r voc rom nu aguăda etaop es ze ro nI .tnu uc ităgerp top es ielu ed col nÎ .sarg iedra 1 .eliţ răp etaot ep i-udnîc rotnî .tivi rtop cof al .sus iam ac eliişo r csetăgerp eS .ăpa uas etpal ăcşaec 2/1 1 .)944 .ice r csev res eS .ătalas urtnep ac eleteniv coc eS .rtnî eliişo r ăzaşa eS .ielu nî aenemesa ed etşejărp es iş lutavaz raz tot auaedif ac eiat eS .taiţbus iişo r ed noilub niţup iş ielu ed ă rugnil o uc rotpuc al nup eS .ze ro uc iţulpmu iied ra ac lef al caf eS ŞACAPRA UC IŢULPMU IEDRA .eliruşuneblăg .ielu nî iţişubănî iş auaedif ac iţaiăt işarg ied ra aviţâc uc luza rp dniucolnî )494 .icim iam .tamâ răfs luio rutsu .ătitocolc ăpanî etunim 01 ac ric niţ eS . răhaz ed ăţirugnil o uc ăcetsema es .ielu irugnil 2 .treif al tlum iam avec eniţ es iş nuja nid ăpa nî eiaom es luşacapra .lusos ănraot eS .repip .le ep iţătue rg uc dnuf tla enup es arpusaed rai .răhaz ăţirugnil 1 .io rutsu ed rif nu etâc iş dnâguăda .ăsao rg ed lutsed enived aiţizopmoc dnâc ănâp cof ep ăcetsema eS .iicoljim eteniv 3 .eiaom es ăs pecnî elic repuic dnâc iş ăcetsema eS .tavazraz enâmăr iam ăcaD .işarg iedra 6 IEDRA ED FALIP .ănileţ ed ăznurf 1 .temsep ă rase rp es iş eliişo r ulpmu eS .iicoljim iişor 21 ĂZNÂRB ED UELFUS UC IIŞOR .ăru tnu irugnil 2 .ădaoc e rpsnid lutăpac eiat eS .654 .ăţitarc nî tazeşa ua-s ec ăpuD .154 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .eras .tnu răm ăcaot es .ăzrav 2/1 .rotpuc al uad es .v( ze ro uc eliişo r ac lef al csetăg-e rp es iş ieţidoc lu ruj nî lucapac etaocs es .ăniăf ăţirugnil 1 .ăpa ăniţup iş temsep ed ănub ărugnil o .”zero uc e tu lpmu iişoR“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .taium a -s lutavazraz dnâC .ielu nî etşenemu r es iş i roşitşep apaec eiat es pmit e rtnÎ .ătacot ăpaec o iş etpal nî taium ăbla eniâp ed zeim niţup uc ănue rpmî ăcaot es .eras .tecnî ăb raif ăs rotpuc al uad es iş )36 .rtnî ăzaşa es iş eti răpo ănileţ ed eznu rf uc ăgael es .etepsao rp eteniv gela eS .emiţăl nî ăuod nî eiat es .iişor g 005 :sos urtneP .epec 4 .tnu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejă rp eS .ednuto r iişo r gela eS .agrucs es ăs ăsal eS .ielu nî niţup ăcsaenemu r es ăs ăsal es .ănileţ ed izoc iş eznurf . rotpuc al uad es iş ăznâ rb ărase rp es .eras .v( iişo r ed sos nu uc ăţita rc nî ăzaşa eS .iedra 21 ETENIV UC IŢULPMU IEDRA .ătijărp .işarg iedra aviţâc iş elpmu top es .tnu irugnil 2 .ăniăf ăţirugnil 1 .ied ra ed noilub ed ăţi rugnil o ăguada es .ăzae răs es .ielu ărugnil 1 .ăgrucs es ăs soj nî a rug uc ăsal eS .esaoj elinigram uc ăm rof o.

cserăpo eS .ăuod nî eleteniv eiat es .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd eS .eteniv ed eliilef g retş eS .ăniăf ărugnil 1 .ae ras iş lu răhaz .tnu irugnil 2 .ărutnu irugnil 2 .ăg rucs es ăs ăro ed etatămuj o leftsa niţ eS .iicoljim eteniv 6 ROTPUC AL ETULPMU ETENIV .ielu ed ărugnil o uc tnurăm ătaiăt ăpaec o etşejă rp eS .zero ăcşaec 2/1 .e ras .emiso rg mc 1 ed iilef eiat es .io rutsu ed inâţăpăc 3 .ei ruf raf ep somu rf eteniv ed eliilef ăzaşa eS .răhaz ăţirugnil 1 .iicoljim eteniv 6 ZERO UC ETULPMU ETENIV .ătis nirp lusos ece rt eS .repip .iicoljim eteniv gela eS .aznâ rb uc ăcetsema eS .rtnÎ .ătis nirp etad iişo r avetâc uas noilub . rotpuc al uad es iş ăsar ăznâ rb ăraserp es .tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es iş temsep ărase rp es a rpusaeD .csaet al ăro etatămuj o tats ua ec ăpuD .lu răhaz .sus iam ac lef al eleteniv csetăgerp eS .e ras .tocs eS .ădlac es-udniv res .nmel ed asam ep ăzaşa es iş ăzae răs es .atag tnus dnâC .164 .iicoljim eteniv 3 ITŞECERG ETENIV .nub cof al .ăm rof nî csev res eS .io rutsu uc iişo r ed lusos ănraot es coljim al rai .eras .iişor g 005 .eras .78 es .tnurăm etaiăt elepec csejărp es e rac nî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî es tarapeS .sos dnânup uon nid ătepe r es .sos ed iş eteniv ed dnânretla i rudnâ r ăzaşa es .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăţitarc nî lusos ănraot eS .etpal ăcşaec 1 .iţăcub etaiăt eliişo r ăguada eS .tazeşa etse lutot dnâC .repip .tnu ărugnil 1 .temsep ăţirugnil 1 .etpal uc egnits es iş ăniăf ed irugnil ăuod roşu csejărp es e rac nî tnu ed irugnil ăuod nid bla sos nu ecaf es tarapeS .ămups eli ruşubla ăm ru al iş e ras .sos nid etrap o uc iş ăpa ed srucs luze ro uc ăcetsema es .cof al etnetsize r em rof ienu ludnuf ep irugnil avetâc nup es .iişor g 005 .nifad . repip .etpal uc ăcşaec 2/1 1 .tnu uc ităgerp etaop es e racnâm işaeecA .io rutsu ed rif nu .e raceif nî ărutulpmu enup es ărugnil o uc .ăpaec 1 .ăniăf iş răhaz ed ăţirugnil o .iicoljim eteniv 3 ROTPUC AL ĂZNÂRB UC ETENIV .tocs es .ă ro ed etatămuj o .ielu niţup nid sos nu ecaf eS .samăr iam a e rac iişo r ed lusos ruje rpmî ănraot es .rtnî eleteniv ăzaşa es iş luzeim e tşebocs es .csaet bus etunim 02 niţ es iş e ras uc ătitocolc ăpa nî etunim avetâc cse răpo es .ătis ni rp ece rt eS .954 .ăniăf irugnil 3 .tecnî .urbmic .ăuod nî etaiăt eliişo r ăguada eS .ielu irugnil 2 .)aemelet( ăbla ăznâ rb ed iriţbus eţuilef avetâc arpusaed rai .ielu niţup uc roşu etşejă rp es .temsep ăţirugnil 1 .esnu rtăp enib eif ăs ac .esaoj inig ram uc tnâmăp ed ăm rof o ielu uc egnu eS . repip ed iş e ras ed etşevirtop es .ăsar ăznâ rb ăguada eS .ielu irugnil 3 .854 .temsep ărugnil 1 .eiţizopmoc ătsaeca uc eleteniv ulpmu es ărugnil o uC .ăru tnu uas tnu irugnil 4 .cof al ătnetsize r ămrof o. repip .le ep iţătue rg uc dnuf nu es-udnânup arpusaed .tacot enib eteniv al ed luzeim .ărutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es .etpal uas ăpa ăniţup uc egnits es e rac şatnâr nu ecaf es ăniăf ed anu iş tnu ed ărugnil o-rtniD .grucs es .luzeim ăcaot es .ăşao rgnî es lusos ec ănâp .ioru tsu ed leţăc 1 .luio rutsu ăţăruc eS .ece r etşev res eS .repip .ăro ed t refs nu niţ es iş ătitocolc ăpa nî nup eS .tivi rtop cof al .uicoljim cof al ielu nî csenemur es iş ăniăf nirp uad es .ăsar ăznârb irugnil 2 .ă rutnu uas tnu nî csejă rp es iş )sus iam .răhaz iş .ădaoc erpsnid lutăpac taiăt a-s ec ăpuD .ioru tsu ed rif 1 .ze ro ed ăcşaec 2/1 ăpa nî ta rapes eb reif eS .iişor g 005 .ăjaoc ărăf eliişor ăguada es .eliruşuneblăg .ăniăf irugnil 2 .iram ed tivi rtop eteniv gela eS .iilef eiat es .eteniv e rtnirp .temsep ărase rp es .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .754 .nifad ed ăznu rf .eteniv iopa iş ăznârb ed iilef .tnu uc ăsnu tnâmăp ed ăm rof o.eiaom es ăs epecnî luio rutsu ec ănâp ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .eteniv ed eliţătămuj csebocs eS .emignul nî .ăznârb g 051 .iicoljim eteniv 4 EZEHGUTROP ETENIV .eteniv ed eliilef iopa ăzaşa eS .eras .grucs eS .ăuo 2 .v( ”itşece rg eteniV“ u rtnep ac eleteniv csejărp eS .arpusaed csaet nu uc etunim ed 02 aets ăs nmel ed dnuf nu ep nup es iş ăzae răs es .tuzăcs enib sos nu eniţbo es ănâp ăb raif ăs lutot ăsal eS .răhaz ed ăţirugnil 1 .ăro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ăniăf ărugnil 1 .u rbmic .răhaz ăţirugnil 1 .epec 2 .e ras .luio rutsu .ăznârb g 001 .iicoljim eteniv gela eS .064 .tivirtop cof al rotpuc al ăd es .eras .eleteniv ăzaşa es .

ătarăs .epec 3 .ănâţăpăc ed epao rpa iam tâc adaoc eiat eS .etepsao rp iş e renit eif ăs eiube rt elemaB .eras .ăpaec etsep ăzaşa es .eleteniv coc eS .eliişo r b reif es tarapeS .tnu g 05 .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş lucapac uc aţitarc ă repoca eS .tnu uc tităge rp bla sos uc uas )36 .iicoljim eteniv 3 — 2 IEDRA IŞ IIŞOR UC ETENIV ED ERACNÂM .etui cof al .tacot lejnu rtăp .tnu uc etşepo rts es .epec 2 .564 .464 .ăsaotsug et raof tavazraz ed epus ienu ae rităge rp al iv res etaop ece raoed .e ras ăd eS .364 .ăuo 2 .răhaz ăţirugnil 1 .ta rts nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .iilef etaiăt iişo r ed lutse r enup es arpusaeD .ăuo ăuod uc ăcetsema es iş ăcaot eS . rolediponoc luruj nid eleţiluznu rf etaot dnirpsed es cim tiţuc nu uC .ice r uas edlac csev res eS .tecnî et raof ăb raif ăs iinişam aenig ram ep ăsal es iş iişo r ed lusos nî eleletfihc ăzaşa eS .ieţita rc ludnuf ep dnî r nu ăzaşa eS .88 .ăniăf ăţirugnil 1 .tnu enup es .e ras iş răhaz .764 .dnâc nî dnâc nid aţita rc ăcşim eS .iram ediponoc 2 TNU UC ĂDIPONOC .iicoljim eteniv 3 IIŞOR ED SOS UC ETENIV ED ELETFIHC .şrob uas teţo ăcşaec 1 .ăniăf irugnil 2 .lutiţuc uc dnitnî es e rac ige rtnî eteniv ie rt nup es a rpusaed .etui cof al .g rucs es .ăpa nî dnâts ece raoed .işarg iedra 6 .ebla iam tâc ănâmăr ăs ac dn âv resbo ătalas urtnep ac lef al coc eS .ăznârb g 002 .ielu irugnil 3 .tnu răm etaiăt elepec ielu nî roşu csejărp eS .tnu irugnil 2 .ăsam ed epao rpa anuaedtot eb reif es adiponoC .eras .tnu nî tinemu r niţup temsep ă rase rp es iş tipot tnu arpusaed ănraot es .ăgrucs es ăs tanilcni dnuf nu ep ăzaşa es iş ăţă ruc es .264 .eteniv iş ăznârb rai iopa .eras .iilef eliişo r eiat eS .eras .elaom tlum iam eif ăs aiţizopmoc tâcnî leftsa .lejnurtăp .snicnî ielu nî roleletfihc lumurd ăd es iş eiţizopmoc nid arugnil uc uai eS .iişor gk 1 .ăcnidub o ac ănraotsă r es iş ăţita rc nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .emab gk 1 ITŞECERG EMAB .)i riţbus iilef( iroşitşep ătaiăt ădu rc ăpaec ed dnâ r nu enup es iopa .atag tnus dnâC .rotpuc al ăd es .ăpa ed enib g rucs es .temsep uc ătacetsema ăsar ăznâ rb ărase rp es .664 .ă ro ed etatamuj o ac ric b reif eS .ănâtnâms irugnil 2 .ăm rof nî csev res eS .tnu irugnil 2 .ielu irugnil 3 — 2 .etpal ăcşaec 1 .ti repocsed .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .elaocoto r iţaiăt işarg ied ra nup es a rpusaed rai .răhaz ăţirugnil 1 .rţnî treif al nup es iş ece r ăpa nî ălaps eS .temsep ăţirugnil 1 .ăniăf iş repip .eiruf raf ep ăzaşa es .etşeşornî es .tnu uc etşepo rts es .ăcnura es un zac nu icin nî ăpa ătsaecA .repip .temsep uc ătacetsema ăsa r ăznâ rb ărase rp es arpusaeD .v( iişo r ed sos uc iv res etaop eS .eras .iişor g 005 :sos urtneP .eras . rarăm .iicoljim eteniv 6 ĂZNÂRB UC .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .ătijă rp ăpaec ăniţup uc ăcetsema es iş ătis ni rp ce rt es .etui cof al rotpuc al uad es .eras .ăniăf ărugnil 2/1 .luielu ăguada es .emârăfs es un ăs ac .ETPAOC ETENIV .e ras .ăsar ăznârb irugnil 2 .tnu uc ăm rof o egnu eS .telpmoc edacs ec ănâp rotpuc al ăd eS .iicoljim 2 uas eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ĂDIPONOC .aniăf ă rase rp es .samăr iam a e rac lusos a rpusaed ănraot .)vitatlucaf( repip iş e ras .ăpa uc tiodnî teţo uc uas ş rob uc cse răpo es iş eleţidoc pu r eS .ăro ed t refs nu leftsa niţ eS .iicoljim eteniv gela eS .ice r csev res eS .ielu irugnil 3 .eţnimes ed etaţă ruc iişo r uas noilub ăguada es .repip .eleteniv u rtap nî eiat eS .sos nî elemab nup eS .emârăfs es un ăs aC .rarăm .noilub irugnil 2 uas iişor g 005 .ăuod nî iţaiăt iorutsu ed ieţăc aviţâc nup es iedra etseP .cse răpo es .ăpa uc gnits es .etocolc avetâc aed ăs eniţ eS .temsep ărugnil 1 .ăpa esal ăs epecnî dnâC .temsep ăţirugnil 1 .iţ răp elebma ep el-udnijă rp .ătitocolc ăpa uc ălao o.ăcaot es uN .adiponoc treif a e rac nî apa iş ăniăf ed ărugnil o .esaolăb tnus leftla .dnuf ed snirp a-s un ăcad alo rtnoc es a u rtnep .răhaz ed ăţirugnil o iş e ras ăguada eS .ăpaec 1 .ăm rof nî csev res eS .ice r epa 3 — 2 nî ălaps es iş grucs es .ăsaomu rf iş ăbla e raolf uc ediponoc gela eS .ăznârb ed i riţbus iilef ăzaşa es .

cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ăzrav gk 1 TNU UC SELLEXURB ED ĂZRAV .dnuf ep ădnirp es un ăs ac aţitarc ăcşim eS .adiponoc eb reif eS .etehcub e rtni rp ădnu rtăp ăs ac .tnu nî aniăf tce rid ijărp etaop .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .lutnu ednu rtăp el ec ănâp .etui rotpuc al ăd eS .ătitocolc ăpa nî t reif al nup es iş epa etlum iam nî ălaps es .ănâtnâms ăcşaec 1 .tnu irugnil 2 .e ram .egrucs es .ăniăf ă rugnil 2/1 iş tnu ed ă rugnil 2/1 nid bla sos nu ecaf es .ăniăf ed lusos iopa ănraot eS .ăznârb ărugnil 1 .elăuo tab eS .ăsar ăznâ rb ăraserp es .arpusaed iş ăznâ rb ăraserp eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .grucs eS .rtnid sos nu ecaf es tarapeS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .iruşuneblăg ie rt .eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ĂDIPONOC ED LEF TLA * .icim eleznu rf iş aţidoc e raceif al eiat es .074 .ăznârb ărugnil 1 .ăpa uc uas etpal uc egnits es .ămups etutăb iruşubla ie rt tiş rîfs al iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o .atag etse dnâC .174 .icrepuic g 002 .ăznârb ă rase rp eS .ăznârb irugnil 3 .tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es .adiponoc treif a e rac nî ăpa ed uas etpal ed itşec ăuod uc egnits es .etşenemur es ănâp .ăniăf ed irugnil ăuod iş tnu ed ă rugnil o.ăsa r ăznâ rb ed i rugnil ăuod ăguada es .temsep uc ătacetsema ăznârb uc ă rase rp eS .ădiponoc ed eletehcub ăzaşa eS .a rpusaed etşenemu r es ănâp .eletehcub cafsed es .eras .98 .iş şuneblăg nu uc ăcetsema es .e ras enup eS .iz rev .tecnî .sus iam ac eb reif es iş ăsaomu rf ădiponoc o ălaps eS .ae ras iş aniăf .eg rucs es .tnu irugniI 2 . rasecen etse ăcaD .eras .ti repocsed ăb raif ăs niţ eS .tnu uc ăsnu ăm rof o-rtnî ăzaşa eS .eneblag eleznu rf ed ăţăruc eS .ăsaomu rf .tnu uc etşepo rts es .sus iam ac iopa dnâunitnoc .arpusaed somu rf etşenemu r es iş etşe rc ănâp es-udnâniţ .ăpaec 1 .rtnî nup es .etpal ăcşaec 1 .tnu niţup uc ăşubănî es iş i riţbus iilef eiat es .eiâmăl ed irutăcip avetâc uc .tijarp temsep ă rase rp es iş ărutnu uc cof al ătnetsize r ăm rof o egnu eS .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .iecelvod nid iş ităge rp etaop es uelfus işalecA .ădiponoc ed lutse r arpusaed rai ic repuic ed dnâr nu .ăcim iam tâc azrav egela eS .atag etse dnâC .tnu uc ăsnu ăm rof o.ăro ed t refs nu etui cof al .etunim avetâc rotpuc al ăd es . ruje rpmid .tnu uc etşepo rts es .eletehcub pu r es .e ras ed etşevirtop eS .ăniăf ăţirugnil 1 .tnu ed ărugnil o uc .864 .tnurăm ătacot ăpaec o roşu etşejărp es ta rapeS .ătlum ăpa nî az rav eb reif eS .ăniăf ărugnil 2/1 .ădiponoc etsep ănraot es iş ăsar ăznârb uc iş ănâtnâms uc ăcetsema es .şuneblăg 1 .lage iam tâc ta rts nu-rtnî ădiponoc ed etehcub avetâc ăzaşa es .etpal ăcşaec 2/1 1 .ălaps eS .e ras ed etşevirtop eS .eram ădiponoc 1 ĂDIPONOC ED UELFUS .eşao rgnî es un ăs rad .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es .ăuo 3 .tăpsao rp tnu ed icim eleţăcub 3 — 2 ăguada iam es iv res a ed etnianÎ .aniăf ăguada eS .elic repuic ăţăruc es pmit e rtnÎ .uelfus nî ăpaec ănup ăs etşe rod un eniC .ăuo 3 .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .tnu irugnil 2 .anâtnâms uc ăcetsema es . e repoca el ăs eiube rt e rac .so rg ed tivi rtop iş t reif etse dnâC .964 .ănâtnâms o ac ănîmă r ăs .adiponoc treif a e rac nî apa uc uas etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .azrav ăzaşa eS .lusos ănraot es arpusaed .ăm rof nî etşev res eS .tnu irugnil 2 .e ras uc ăpa nî ăsaomu rf ădiponoc o eb reif eS .ăbraif ăs niţup eniţ eS .ăzrav gk 1 ĂZNÂRB UC SELLEXURB ED ĂZRAV .ă rănât etse atsaeca ece raed .enib .ănâtnâms o ac ăşao rgnî es ănâp ăb raif ăs eniţ eS .ăniăf irugnil 2 . rotpuc al ăd es iş ăznârb ă rase rp es .ădiponoc o ecafsed eS .eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ICREPUIC UC ĂDIPONOC .ăznâ rb ăniţup ărase rp iam eS .ăro ed t refs nu niţ iam es iş tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.temsep ărugnil 1 .adiponoc uc ăcetsema eS .adiponoc eb reif tâC .eras .etpal ăguada iam es .eras .ăznârb irugniI 3 .tnu iş ăsar ăznâ rb ăniţup i rudnâ r e rtnî dnânup .ătis ni rp ece rt es .enib egrucs es iş e ras uc ătitocolc ăpa nî eb reif es .

ărutnu ed ărugnil o uc ăţitarc o.674 .uşo r niv ed le răhăp nu ănraot es .ărutnu irugnil 3 .ărutnu irugnil 2 .auaedif ac eişo r ăz rav o eiat eS .repip ed ebaob avetâc ăguada es iş e ras ed etşevi rtop eS .ăro o tecnî ăcsaenemu r es ăs tivi rtop cof ep eniţ es iş ăţitarc nî enup es .repip ebaob 01 .elelam ras nup es .ielu uas ărutnu irugnil 3 .ăpa nî ătavlozid eiâmăl ed e ras uc uas ş rob niţup uc )tsug ăpud( i rca etaop eS .ătităge rp if a ed etnianî ş rob uc etşe răpo es ămru nid atsaecA .arugnil uc ăcetsema es dnâc nî dnâc niD .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .ăpa ăniţup ăz rav al ăguada es dnâc nî dnâc nid .ăniăf ăţirugnil 1 .ăpa ed ăcşaec o uc gnits es iş es rucs iş etalăps enib tsof ua ec ăpud elepu rc nup eS .repip .ăru tnu irugnil 3 .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .elfmu es ăs tupecnî ua dnâC .repip ebaob 01 .e ro ăuod ac ric tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop eS .ăniăg ed luo tâc mac iram caf es epu rc ed elelamraS .)tasăp( epurc ed ăcşaec 1 .etraped iam aşa iş ieţiăt ed lunu .eras .t reif iş tamufa ici roş ed iţăcub avetâc .uşor niv lerăhăp 1 .ielu irugnil 3 .ărutnu irugnil 2 .ă rutnu ed ărugnil o uc ăcsaenemu r es ăs nup es iş elepec tnu răm eiat eS .ăţudlăc ăpa uc etalăps enilsăm avetâc ăguada es etocolc elemitlu aL .eram ăzrav 1 ENILSĂM UC ĂRCA ĂZRAV .etiunşibo elelamras u rtnep ac az rav etşetăge rp eS .)ieţiăt ed iş ăzrav ed elage vitamixo rpa iţătitnac eif ăs eiube rt( iieţiăt b reif es pmit e rtnÎ . rasecen etse ăcad .eras.”rotpuc al ădiponoC“ al ac iţătitnac işaeleca tse r u rtnep .irudnâr e rtni rp rai .ăpa ed ăcşaec o.rtnî enup es iş eclud ăz rav o auaedif ac eiat eS .repip iş e ras ed etşevirtop eS .ă rutnu nî tnu răm ătaiăt ăpaec o etşejărp es tarapeS .ăzrav gk 1 ROTPUC AL SELLEXURB ED ĂZRAV .)764 .ăpa nî iâtnî ălaps es .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc nup es arpusaeD .rtnî ătaium ied ra ed aiob ed ăţirugnil o enup es .az rav ăguada es .eclud azrav ac lef al iopa etşetăgerp eS .tnu irugnil 2 . rasecen etse ăcaD .eclud ăzrav uc iş tâc .auaedif ac az rav eiat eS .enilsăm g 051 .ăpa ed ă rugnil o etâc ănraot es iş dnuf ep ădni rp es un ăs ac .ieţitarc ludnuf ep ăzaşa es . repip iş e ras ăguada eS .ătarum eram ăzrav 1 BMUROP ED EPURC UC ELAMRAS .tiunşibo luialăm tîced e ram iam tlum ăsnî .ăniăf ăraserp es .tnurăm ătaiăt ătamufa ăninăls ed ătacub o uas ii rutnu lutipot al ed esamăr elirămuj ăguada eS .09 .gk 1 ed mac ăzrav 1 ĂTIŞUBĂNÎ EIŞOR ĂZRAV .niţup ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es .eiaom es ăs epecnî ănâp es-udnâniţ .auaedif ac eiat es iş ăpa ed enib egrucs eS .tanicăm bmu rop tâced avectla tnus un bmurop ed elepurC .rtnî ăzaşa eS .t reif al tlum cse rc aetsecA .ănâtnâms uc iamun uas bla sos uc .tamufa iciroş ed iţăcub 3 — 2 .eram ăzrav 1 ĂTILĂC ĂRCA ĂZRAV .cof al ătnetsize r ăm rof o.374 .474 .ărca ae rp etse ătarum az rav ăcaD .tnu uc ăcetsema es iş grucs es .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş .ăcsaespil ăs eiube rt un e rac .eras .874 .auaedif ac eiat es samă r a e rac azraV .ăpa ătlum uc az rav eb reif eS .az rav ăguada eS .ăzrav ed dnâr nu .eras .574 .auaedif ac eiat es iş enib egrucs eS .ăţitarc o-rtnî ielu uas ărutnu ătnâb reifnî eS .epu rc ed ăcşaec o egnuja enaos rep esaş u rtneP .)iiru tnu lutipot al ed esamăr( irămuj irugnil 2 .eg rucs es .ătuzăcs eif as eiube rt azraV .e ras ed etşevi rtop eS .274 .repip ed eb aob avetîc iş ăguada es .ăpa nî iîtnî ălaps es .ăpa ănraot eS .epec 2 .ă rca ăzrav uc tâta ecaf top es elelamraS .atag epao rpa etse dnîC .ărca ae rp etse ătarum az rav ăcaD .ieţiăt g 003 .ăcim ăzrav 1 IEŢIĂT UC ĂZRAV .tnurăm etaiăt epec ăuod ielu nî csenemu r eS .ăcsaepil es un ăs ac ue rem ăcetsema eS .774 .gk 1 ed ăzrav 1 ĂTILĂC ECLUD ĂZRAV .repip .v( rotpuc al adiponoc uc lef al etşetăge rp es .ăpaec 1 .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .

tnu ed irugnil ăuod uc ăţitarc o.enrac uc elec iş aC .rotpuc al ăd eS .i ram iam tâc iş ige rtnî iof 7 — 6 dni rpsed es iopa .i rubmâs ărăf edifats ed ănâm o .e ras ăguada eS .e ras .ăţă ruc eS .tnu uc ăm rof o enib egnu eS .eras .eclud ăz rav uc etucăf tnus elelamras dnâc ş rob uas .ied ra ed aiob uas noilub niţup iş aguăda etaop eS .e ras ăniţup uc ătitocolc ăpa nî nup eS .etalăps iş esela .ice r csevres eS .etrap o al uad es .repip .cim cof al .temsep ărugnil 1 .ăsaomu rf ăzrav o egela eS .rtnî t reif al enup eS .t reif etse luze ro dnâC .ăniăf ărugnil 1 . repip .e ras enup eS .eniâp ed eilef 1 .repip .tnu răm iţaiăt iş nuja nid iţaium .ăpa nî roletşulăg lumu rd ăd es iş eiţizopmoc nid ăţirugnil o uc ai es .ărutnu uas ielu nî osenemur es iş ăniăf ni rp uad es e rac elaoj râp caf eS .ăsa r ăznâ rb enup es ele e rtni rp rai .ă ro o tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad eS .ăpa nid g rucs eS .ăuo 2 .ielu ed irugnil ăuod iş aiob uas noilub niţup enup eS .)ăţnirod ăpud( iţ reif ifot rac iod iş ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmi .284 .etunim 01 ăb raif ăs .tnurăm ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .v( iişo r ed sos uc csev res es iş tinemu r niţup temsep ăraserp es .ş rob uc etşe răpo es eclud azrav rai .ibirh ed irugnil 3 sulp nî .ăsar ăznîrb irugnil 2 .repip .noilub .974 .ielu irugnil 3 .eclud ăz rav uc elec al ş rob iş ă rca ăzrav uc etucăf elec al ăpa ănraot eS .ze ro uc elelamras ac lef al csetăgerp eS .e ras ed lunu iş ăniăf ed fa rp nu taguăda a-s e rac nî ănâtnâms arpusaed ănraot eS .tocolc nî ăd dnâc iş e ras ăniţup uc ăpa ăţita rc o.ăzrav g 005 ĂZRAV ED ETŞULĂG .temsep ărugnil 1 .ăsar aznâ rb ăguada eS .eclud ăz rav nid uas ă rca ăz rav nid ecaf top es ze ro uc elelamras .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .eram ăzrav 1 ZERO UC ELAMRAS .zero ăcşaec 1 .etizlăcnî esaotsug iam tnuS .)36 .epec 3 .lutiţuc uc tnurăm ăcaot es uas tacot ed anişam nirp ece rt es .ăţitarc nî ăzaşa es iş elam ras caf es .tnurăm ătaiăt ăz rav ed dnâr nu sup a-s aietseca ludnuf ep ec ăpud .ăzrav gk 1 ROTPUC AL ĂZRAV .eras .temsep irugnil 2 .temsep uc ătacetsema ăsar aznâ rb arpusaed ărase rp es .ăuod nî eiat eS .ăcsaeneblăgnî es ăs pecnî ănâp iamun niţ es .enib ăcetsema eS .etrap o al ăsal eS .rotpuc al ăb raif ăs ăsal eS .ăru tnu irugnil 2 .sus iam ac iţătitnac işaelecA )ICRĂTĂNÂM( IBIRH IŞ ZERO UC ELAMRAS .184 .tişubănî .az rav etşetăgerp es pmit e rtnÎ .aiob ăţirugnil 1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .şirg ărugnil 1 .luşirg .luteged tâc esao rg iilef nî etatămuj e raceif iopa .ăuo 2 .ăuo ăuod .talăps iş sela luze ro ăguada es .tivi rtop cof al .tacot ed anişam nirp ece rt es iş eg rucs es .ăniăf ărugnil 1 .repip .tnu irugnil 2 .etatilibisop iş tsug ăpud .ăsar ăznârb irugnil 2 .etunim ed 02 ac ric cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .ăz rav ed eliilef ăzaşa es .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî etşenemur eS .eiruf raf ep ăzaşa es .repip .e ro ăuod mac .484 .etinenrur eiube rt uN .ăzrav ed dnâr nu enup iam es a rpusaeD .e ras uc ăpa nî az rav eb reif eS .ăzrav gk 1 ĂZRAV ED ĂCNIDUB .eras .ăzrav g 005 ĂZRAV ED ELAOJRÂP .ed rev ătalas iş ifotrac uc csev res eS .arpusaed somu rf etşenemu r es ănâp eniţ es .ăuo 3 .ătacot ăţaed rev ăniţup iş ăuo ăuod .ăpa ed enib ăg rucs es ăs ătis o ep eliilef tocs eS .19 ed etatămuj o ac ric eniţ eS .ăpa ed enib eg rucs es .ăznârb irugnil 2 .ece r ăpa uc ălaps es ă rca azraV .repip .iş ătacot ăţaed rev .ănâtnâms ăcşaec 1 .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .rtnî enup es iş tnu răm azrav eiat eS .ibirh ed irugnil ie rt ze ro ed ăcşaec o al es-udnâguăda .ăcsaeneblăgnî es ăs tupecnî a dnâC .084 .az rav eb reif eS .eras .tnu uas ăru tnu irugnil 3 .epec 2 .iz rev eleznu rf ed ăsaomu rf ăzrav o ăţăruc eS .ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad eS .384 .

ăuo 3 .eletla etsep elenu etazeşa .repip ed iş e ras ed etşevi rtop es .tot ed eiaom es ănâp .etrap o al ăd es .evidna gk 1 TNU UC ETIŞUBĂNÎ EVIDNA .tnu niţup uc eiagit o.rtnÎ .eras .ulpmu es e rac irubut ed ăm rof nî nâmă r arpusaed ed elioF .tnu răm ăcaot es iş ăpa ed enib egrucs eS .ei ruf raf ep ăzaşa .etnib reif et raof etşev res eS .ăcnidub o ac .eras .tnu niţup uc ăşubănî es .arpusaed ănraot eS .ănâtnâms .zarp ed ănub ărutăgel 1 uc lef al iopa csetăge rp eS .e ram ed tivirtop ăţitarc o tnu ed ă rugnil o uc egnu eS .tnu ărugnil 2 1 .elfmu es ăs epecnî luze ro dnâC .tnu ărugnil 1 .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .e ras ăniţup uc .tocolc nî apa ăd ec ănâp .eliruşuneblăg iş anâtnâms .tnu ărugnil 1 .ănâtnâms irugnil 2 .eras .ăt raif azrav uc ăcnidub işaeeca ecaf etaop eS .eznurf e rtni rp pisin ănâmăr un ăs .repip .lutnu ămups ăcae rf es tarapeS .taium a-s apaec iş dnâC .ănâtnâms uc .)i ram i ruăg uc ae raotăzăr ep edar es ăţni refe rp ed( ăcim ăz rav o tnurăm eiat eS .tnu răm ăcaot es socs luzeiM .ăsar ăznârb ărugnil 1 .rotpuc al ăd eS .etnib reif etşev res eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .iişo r ed noilub .584 nirp iopa ăd eS . ăguada es .etiunşibo etitălc caf eS .pmit nî pmit nid dnâcetsema .ăniăf ărugnil 1 .etitălc ed lutaula uc ăcetsema es iş e ras ăniţup ăd eS .ă raofs o uc snâ rts ăgael es .tnu nî luze ro etşejărp es tarapeS .evidna gk 1 ROTPUC AL EVIDNA .ăpa ăniţup iş răhaz .tăpsaorp tnu g 001 .temsep ăţirugnil 1 .684 ed eleţăcub avetâc nup es iş temsep ărase rp es arpusaed .ăro o .e ras ăguada es .iişo r ed sos enup etaop es .iuluno rtsac aenig ram etsep eletepac ăsai ăs ac e ram ed lutsed tev reş nu ăzaşa es no rtsac nu.ăcsaenemu r es ăs ă răf rad .atag etaot tnus ec ănâp dlac al es-udnâniţ .temsep ed ă rugnil o ăguada es .aiţizopmoc ănraot es .etui cof ep etunim avetâc nup es tupecnî aL .tnu ărugnil 1 .rtnî ăzaşa es iş sus iam ac tişubănî elevidna b reif eS .tnu .răhaz ăţirugnil 1 .tnu ed col nÎ .arpusaed tnu ed ă rugnil o ăcnî iş eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez .ielu uc ităge rp etaop eS .enib ăcetsema eS .tarapes ătinemu r apaec ăguada es iş tacot ed anişam .e ras ărase rp es .ăţitarc nî nup eS .az rav uc ăcetsema eS .ăguada iam es .etunim 01 ăb raif ăs enup es iş eicoljim ăzrav o u rtap nî eiat eS . rotpuc al uad es iş tcef rep ă repoca es .niţup ti rocăr a-s ec ăpuD .ăpa eguada iam es un ăs pmit tseca nî tâcnî leftsa .cim cof al .tişubănî luzarp uc ăcetsema es .t reif al edacs apa ăcaD .epec 2 :sos urtneP .ătelmo urtnep ac etutăb elăuo .luzeim ăjirg uc egart es iş mc 6 ac ric ed ignul iţăcub luza rp eiat eS .tnu uc ăsnu ăm rof o.ăniăf ăcşaec 1 .iişor 5 — 4 uas noilub ărugnil 1 .etnib reif ei ruf raf o ep azrav ăzaşa es iş lutev reş ecafsed es .ăzrav g 004 ĂZRAV UC ETITĂLC .atag etse dnâC .aniăf ăguada es .ădnuto r ăm rof o i-udnâd .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .tnu uc ăţitarc nî enup es iş luza rp elpmu eS .eras .)764 .azrav ac .ă ro o ac ric tişubănî ăb raif ăs eiube rT .repip .v( ăuo ăuod nid etitălc ed taula nu ecaf eS .v( rotpuc al adiponoc .”rotpuc al adiponoC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .iţnib reif .ăpa ed ăcşaec o uc egnits es .ăsa r aznârb .984 .ătitocolc ăpa uc ălao o-rtnî ti repoca eb reif eS .dnuf ep elevidna ădra es un ăs icin rad .tacot ed rev lejnurtăp niţup iş tnu răm etaiăt elepec ăguada eS .ăniăf ăţirugnil 1 .eras .zero ăcşaec 1 .ămups etutăb iruşubla ie rt elec ăguada es ămru aL .ădaoc nid ăzaete r es iş eneblag eleznu rf ed elevidna ăţăruc eS .eletla ăgnâl elenu etazeşa elevidna ăpacnî ăs e rac nî .ătinemu r iş tnu răm ătacot ăpaec nid sos nu ecaf eS .784 csev res eS .a rutulpmu enup es .iţnib reif et raof csev res es .ăniăf .ătado az rav iş dnâc rotnî .leftsa ăz rav ed eliof ăzaşa eS .e ras iş ăznârb .arpusaed somu rf etşenemu r es iş etşe rc ănâp es-udnâniţ .29 .eicoljim ăzrav 1 ĂZRAV ED UELFUS .iulutev reş elinig ram ănuda eS .ăuo 2 .eiube rt tâc lusos edacs ănâp ăb raif ăs ăsal eS .temsep ă rase rp es iş tipot tăpsao rp tnu a rpusaed ănraot eS .tnu irugnil 3 .ece r es-udniv res zac tseca nî .iţ răp elebma ep .ăpa ed i rugnil 4 — 3 .eliţrăp etaot ep lef al ăb raif ăs ac .repip .ice r epa etlum iam nî enib ălaps eS .tnu nî ătişubănî .etpal ăcşaec 2/1 1 .ă ro / ZERO UC TULPMU ZARP .)136 .eletla etsep elenu niţup ăniv ăs elinig ram tâcnî .rtnî csenemu r es .884 eS .

ăniăf ăţirugnil 1 .iişo r 4 uas noilub ărugnil 1 .icrepuic g 002 .zarp ed ănub ărutăgel 1 ĂNÂTNÂMS UC ZARP .zarp ed e rif 6 ZARP ED FALIP .ă repoca el e rac ăsao rbif ajaoc nid cimin ănâmăr un ăs ac .ăniăf g 051 :taula urtneP .”lehgnaraps ed eleletfihC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca tser urtneP .niv ed lerăhăp 1 .tnu uc ăzaşa eS .694 .094 .ăţitarc o.zarp ed ănub ărutăgel 1 ENILSĂM UC ZARP .t reif ed tivirtop etse luze ro rai .eras .ăznârb ăţirugnil 1 .repip .tnu ărugnil 1 .tirocă r a-s ec ăpud iş etrap o al ăd eS .rtnid taula nu ecaf eS .i riţbus iilef luzarp eiat es pmit e rtnî .âniăf ărugnil 1 .39 etaiăt elepec csenemur es ta rapeS .etpal ăcşaec 1 .v( lehgnaraps ed eleletfihc ac lef al csetăgerp eS .grucs es iş tocs eS .e ras enup eS .apaec uc ăcetsema es iş ăcusu es .noilub ărugnil 1 .294 .luze ro egela eS .ze ro ed ăcşaec 1 .mc 1 ed esao rg iilef nî etatămuj e raceif rai .iro 3 — 2 ed apa dnâbmihcs .edepe r iam ăb raif ăs ac nuja nid ăsnî taium .zarp ed ăcim ărutăgel 1 ZARP ED ELETFIHC . rotpuc al ă ro ed etatămuj o ăd es iş ăţitarc nid anileţ etsep lusos ănraot eS .ăuod nî eiat eS .ăpa ăniţup uc egnits es .e ras .luzarp ăţăruc eS .ece r ăpa uc t reif al nup eS . repip iş e ras enup eS .394 .uo uc egnu eS .tarapeS .enib ădnirpuc el ăs e rac .e ras ed etşevirtop eS .ăţitarc nî ăzaşa eS .tacot edrev lejnurtăp .ăniăf enup es .rtnî eiaom es iş luzarp tnu răm eiat eS .ălaps es .noilub ărugnil 1 .rotpuc al ăro ed t refs nu ăd es .teţo ed ătirugnil o iş lunoilub ăguada es .194 .ănâtnâms acşaec 1 .taula ed eiaof o ednitnî eS .răhaz ăţirugnil 1 .uo nu uc ăcetsema es .ăpaec 1 .ătirocă r ae racnâm etşev res eS .apa edacs ănâp rotpuc al ăd es iş repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî .ielu i rugniI 3 .etunim 51 — 01 .uo 1 . rotpuc al ăd es iş zarp uc aţita rc nî lusos ănraot eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp eniţ es iş ăpa ed srucs luza rp enup es .epec 2 .enileţ 6 ĂNILEŢ ED ERACNÂM .ăti tocod ăpa uc t reif al enup es iş iţăcub eiat es .uo 1 .tnu ed ărugnil o uc eiagit o.uo nu.ărutnu irugnil 2 .rtnî luielu egnicnî eS .a rpusaed etşenemu r es ănâp rotpuc al ăd es .enilsăm g 051 .ăti rocă r etşev res es ae racnâM .nifad ed eiaof .e ras enup eS .luze ro uc ăţitarc nî ăzaşa es .şacap ra uc ecaf es lef aL .ătitocolc ăpa nî etunim avetâc eti răpo elenilsăm ăguada es atag epao rpa etse dnâC .eţnimes ă răf iş ăjaoc ărăf eliişo r ăguada es .repip .luzarp ăţăruc eS .tnu ărugnil 1 .repip .ăpaec 1 .ănâtnâms ed ăcşaec o a rpusaed ănraot es .ăniăf ăţirugnil 1 .etpal niţup uc ăşubănî es iş enib eg rucs eS .ăcun o tâc tnu . răhaz iş e ras .tnu niţup iş e rec es tâc ăniăf .ătrut ed ăm rof o ăca rbmî es .ăcsaenemu r es ăs ă răf tipot a-s atsaeca dnâc .ăţudlăc etşev res es ae racnâM .ielu irugnil 3 .tnu răm tacot ed rev lejnu rtăp a rpusaed ta răse rp a-s ec ăpud .494 .anileţ ăţăruc eS .eiaom es ăs pecnî ănâp b reif eS .e ras .cnâda ed lutsed ănileţ ed elinicădă r ăţăruc eS .zarp ed esaomurf erif 6 ZARP ED ĂTRUT .eras .ielu ed irugnil ăuod uc etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .eras .)314 .ătacot ăpaec o etşenemu r es iş ielu ed ărugnil o ăguada iam es .enileţ 4 ICREPUIC UC ĂNILEŢ .e ras uc ăpa uc cse răpo es iş iţăcub eiat es .594 .ielu irugnil 3 .teţo ăţirugnil 1 .ăpa itşec 2 .ielu ed ă rugnil o uc ăşubănî es .etnib reif etşev res eS .taula ed eiaof ătla uc ă repoca es iş luzarp enup es .anileţ tijărp a-s e rac nî aiagit nÎ .noilub ăguada es .ăpa ed itşec ăuod iş noilub ed ărugnil o uas .ielu niţup uc csejă rp es e rac iilef eiat es .âsa r ăznârb ă rase rp eS .ăpa ăniţup uc egnits es .ielu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejă rp es .ătalas uc .

s ra răhaz ed eţi rugnil ăuod iş iişo r ed noilub ăguada eS .ănileţ ed es rucs eliilef etazeşa tsof ua erac nî aţitarc nî ăraoce rts es .tiţucsa enib tiţuc nu uc iivoc rom dar eS .răhaz ed ăţirugnil o .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .treif a lusos dnâC .etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .dnuf ed ădni rp es un ăs ac .e renit iilug gela eS .esaoţa dniif eftlalelec .tnu irugnil 2 .tnu irugnil 2 .ăpa nî iţ reif ifotrac ed etatitnac işaeeca uc ănue rpmî ătis ni rp ce rt eS .iilug etsep ănraot eS .eras .ăpa ăniţup ăguada iam es .ipan gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IPAN .ăniăf ăţirugnil 1 .894 .răhaz ăţirugnil 1 .ifotrac g 004 .)193 .ăpaec 1 .ă ro ed etatămuj o ăpuD .ăniăf ăţirugnil 1 .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ecaf es ta rapeS .e ras ed etşevirtop eS .)193 .atag tnus dnâC .etpal ed irugnil 3 .ăpa ed ăuod uas ărugnil o ăguada iam es .iţăcub u rtap uas ie rt etla nî etatămuj e raceif iş ăuod nî iipan eiat eS .etnib reif etşev res eS .ăţăruc es .dnuf ed ipil es un a u rtnep .aniăf ăguada es .ă rutnu o etişubănî iş tnu răm etaiăt .ăcsaenemu r es ăs ăsal es iş aniăf ăguada es .v( ifot rac ed lue ruip ac lef al csetăge rp es iş ătis ni rp ce rt es .iicoljim iilug 6 ETIŞUBĂNÎ IILUG .etiţăruc ic repuic avetâc iş dnâguăda .enrac ed ămaez uc uas etpal niţup uc treif al nup eS .105 .ădacs ăs ăsal es .e ras ăguada iam eS .ăţăruc eS .sus iam ac elenileţ t reif al nup es iş irut refs nî eiat es .e ras enup eS .994 .eras .etpal ăcşaec 1 .iriţbus ed lutsed eţuilef nî iopa .005 .ipan g 004 IPAN ED ERUIP .ăuod iş e ras .repip .enrac ed ămaez uas ăpa ed itşec ăuod .etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .iipan nup es .etnib reif etşev res eS .iţreif tnus dnâC .tivi rtop cof al .ărutnu ed ă rugnil o uc .etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ăcun o tâc e ram ăm rof o iş pmit işaleca nî el-udnâd eliţăcub ăţăruc eS .ăuod nî eiat es .ăpa uc tacetsema niv ed le răhăp nu uc gnits eS .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .aţitarc ăcşim eS .răhaz esar irugnil 2 .tişubănî ăb raif iam ăs ăsal es iş ipan etsep ănraot es .tnu irugnil 2 .i riţbus iilef nî eiat es iş iipan ăţăruc eS .cim cof al .iţ reif ed lutsed if a ed etnianî ăcsaenemu r es ăs pecnî iivoc rom ăcad iamuN .ăpa uc uas enrac ed ămaez ăniţup uc gnits es .anâtnâms ăguada es .tnurăm ătaiăt ăpaec o etşenemu r es ta rapeS .ăjaoc ed iţiţăruc iifotrac ăguada es .enileţ 6 ĂNILEŢ ED ERUIP .dnuf ep ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid aţita rc dnâcşim .794 .rtnî ăcusu es iş ălaps eS .noilub ărugnil 1 .iicoIjim ifotrac 3 .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .e renit iilug iamun gela eS .etpal irugnil 3 .tivi rtop cof al .e ras iş răhaz ed esa r irugnil ăuod .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ăpa ed irugnil ie rt .dnâc nî dnâc nid aţitarc dnâcşim .tnu ed irugnil ăuod uc ăţitarc o.rtnî nup eS .ănâtnâms irugnil 2 .cim cof al .tev reş nu.etunim ed 02 ac ric .tnu răm .apa eg rucs es .ă rutnu uas tnu niţup uc ăşubănî es iş urtemitnec etatămuj ed esao rg iilef eiat es iş ăţă ruc eS .eras .rtnî nup eS .etunim ed 02 ac ric iţişubănî niţ es .răhaz eţirugnil 2 .305 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .205 .)etorac( ivocrom gk 1 TNU UC )ETORAC( IRENIT IVOCROM .eras .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .tuzăcs ed lutsed eif ăs eiube rt lusos .ăţitarc o-rtnî tnu etşezlăcnî eS .ăro ed etatămuj o ăb raif ăs lusos ăsal eS .49 TNU UC ĂNRAI ED IVOCROM . rasecen etse ăcaD .tnu irugnil 2 .tuzăcs ed lutsed iş t reif enib etse dnâC .nifad ed eiaof .v( ifot rac ed lue ruip u rtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .etunim ed 02 ac ric tişubănî eb reif es iş ă repoca eS .iicoljim iilug 6 IILUG ED ERACNÂM .

905 .eras .405 .repip .ătitocolc ăpa uc luio rutsu iş elepec cse răpo eS .ic repuic uc etulpmu ecaf top es lef aL .505 .tnu uc iivoc rom ac lef al .i riţbus iilef nî ănileţ ed etatămuj o iş lejnu rtăp nu .e ras iş răhaz .59 epao rpa etse dnâC .arpusaed lutot iopa ănraot es iş e racnâm nid sos niţup uc şuneblăg nu tarapes ăcetsema es .esaomu rf epec gela eS .tacot edrev lejnurtăp .elepec csebocs eS .eras .a rpusaed ănraot es iş aniăf uc anâtnâms ta rapes ăcetsema eS .ielu irugnil 3 .lutavazraz enup es .eras .ece r ăpa uc ăţitarc o.tirocă r iam ua-s dnâc iş g rucs eS .ze ro uc ulpmu es .ielu niţup uc ei ruf raf o-rtnî rotpuc al uad es iş temsep a rpusaed ărase rp es .eiaom es ăs pecnî ănâp e ras uc ăpa nî b reif es iş ăţăruc es .icun 21 .e ras uc ăpa nî ăro ed t refs nu ăb raif ăs nup es iş eliruzeim csebocs eS .ăpa uas enrac ed amaez ănraot es iş aniăf ărase rp eS .repip .ielu niţup iş repip .epec 3 .ăniăf uc ielu nid şatnâr nu ecaf eS . .605 .ed rev elosaf ed anu .iilef etaiăt elepec ielu nî csenemur es ta rapeS .ătănâv o iş muce rp .ă rtaip ed ăţiluip o.răhaz .ioru tsu ed inîţăpăc 4 .grucs eS .elepec ătsap ătsaeca uc ulpmu eS .eicoljim emi răm ed epec gela eS .e ras ăguada es e rac al .eras .iivoc rom dar eS .ăţita rc nî ăzaşa es iş elepec ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .gk 005.ăpa uc egnits es e rac .ătivi rtop emi răm ed .ş rob uc cse răpo es e rac emab ed ănâm o ăţăruc es .ăpa uc etnianî iam etşe răpo es e rac .ielu irugnil 2 . răhaz ed ăţirugnil o iş e ras ăguada eS .rtnî t reif al nup eS .ăţaedrev ăţirugnil 1 .)944 .t reif a lutavazraz tot ec ănâp .tocs es etocolc avetâc ăpuD .cim cof ep ă ro ed etatămuj o niţ eS .eniâp eilef 1 .şuneblăg 1 . rotpuc al ăd eS .iţăcub nî ăzrav ăniţup eiat es :leftsa lutavaz raz etşetăgerp eS .ti rocăr iam ua-s ec ăpud iş ăpa nid grucs eS .csev res es .iriţbus iilef eiat es iş iivoc rom dar eS .iiecelvod iş ac iţăcub nî iţaiăt iş iţaţa ruc ifot rac aviţâc iş tnurăm taiăt sarg iedra nu .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .etivi rtop iţăcub nî eiat es iş lecelvod nu eda r eS .ece r ăpa uc ăb raif ăs nup es iş iilef eiat es .e ras .ănrai ed eif .e ras uc .voc rom nu .lulef tot ed tavazraZ IELU UC ICEVIHG .805 .răhaz ăţirugnil 1 .ielu irugnil 2 .csenemu r es ănâp niţ eS .irenit eif .etnib reif etşev res eS .temsep ărugnil 1 .ăniăf irugnil 2 .iicoljim epec 21 ĂTULPMU ĂPAEC . rotpuc al uad eS .ăniăf ăţirugnil 1 .iişor 4 .iş rucs iş iţreif iivoc rom uc iş tnu uc ăţitarc o-rtnî nup es iş iriţbus et raof iilef elepec eiat eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA .lusos etşetăgerp es pmit e rtnÎ .etşesăg es ăcaD .noilub ărugnil 1 .dnuf ep iivoc rom iş apaec ădnirp es un ăs ac .zero ăcşaec 2/1 .tnu uc tişubănî ăb raif ăs nup es iş grucs es .rtnî .iivoc rom csetăgerp eS .ăpaec nid socs luzeim iş luio rutsu ă rtaip ed ăţiluip nî ăzaesip eS .epec 4 .ănâtnâms acşaec 1 sulp nî sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC IVOCROM .iicoljim epec 21 ZERO UC ĂTULPMU ĂPAEC .enib etasip icun avetâc iş ăţaed rev .1 latot nî .repip .tivi rtop cof al eniţ es .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt eliişo r ămru al iş ădiponoc ed etehcub avetâc iş nup es .irenit iivoc rom ac lef al .ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî ăcaot es luzeim rai .atla nî iş etrap o-rtnî aţitarc iamun ăcşim es .ivocrom gk 1 IVOCROM ED ERACNÂM .etunim ed 02 ăb raif iam ăs ăsal eS .ăpa ăniţup .705 .dnâc nî dnâc nid aţita rc dnâcşim .noilub niţup ăguada eS .ielu irugnil 2 .ăţaedrev .csebocs es .eras .ielu ăguada iam es eiube rt ăcad .repip .amâ răfs es un a urtnep a rugnil uc ălbmu es uN .e răzam ed anu .dnuf ep snirp a-s un ăcad es-udnâlo rtnoc .v( eliişo r ac lef al .tatnîb reifnî ua-s muC .e ras .etunim 01 ac ric .ăniăf ăţirugnil 1 .elenăgi rf uc .ăcsaenemur es ăs pecnî ănâp niţ eS .ăpa .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 . rotpuc al ăd es iş ăţita rc nid elepec etsep lusos ă raoce rts eS .iicoljim epec 21 IORUTSU UC ĂTULPMU ĂPAEC .răhaz ăţirugniI 1 .iv res a ed etnianÎ .

ăb raif ăs uon nid pecnî ănâp cim cof al ăsal es iş ăniăf uc ătacetsema anâtnâms ăguada es .ăuo ăuod .inig ram ep u rtap .iţăcub etlum iam nî uas u rtap nî eiat es iram elic repuic rai .ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es e rac ednuto r eletfihc caf eS .ifotrac .cim lecelvod 1 .tnu irugnil 2 .e ras .erăzam ed anu .zarp 1 .ele raoicip pur es .ifotrac g 002 .)etnianî iam ătirăpo( az rav .tiş râfs nî .ănâtnâms uc acetsema es a ed col nÎ .aelosaf ruje rpmî .etpal uc egnits es .ti rocăr iam a-s ec ăpuD .arpusaed es raotnî if ătaop ăs .ifotrac 2 .tnu ărugnil 1 .voc rom nu .ădiponoc ed etehcub avetâc .115 .elosaf ed ănâm o .repip .e răzam ed ă rafa .etitălc nî ătacărbmî dniif acnidub ătaot .sos ed irugnil ăuod .ădiponoc etsep tnu ănraot eS .)136 .tacot rarăm .elăuo ăguada es .ănâtnâms ăcşaec 1 .rtnî ăcnu ra es .e rat aenrac uc iş ebla .coljim al adiponoc ădnuto r ei ruf raf o ep ăzaşa eS .eiţizopmoc nid arugnil uc ai eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .atag tnus dnâC .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş ic repuic etsep ănraot es lutoT .iifotrac iopa .ăsnits iş tnu nî roşu ătijă rp if etaop aniăf .ăuo 2 :etitălc urtneP .etpal ăcşaec 1 .eiube rt iam ăcad e ras iş ăsa r aznâ rb .edrev elosaf ed ănâm O EMUGEL UC ETITALC ED ĂCNIDUB .v( ăuo ăuod nid etitălc 51 — 41 caf eS .ănâtnâms iopa es-udnâguăda .elosaf .atag .ie rt iş dnuf ep etitălc ăuod ăzaşa eS .415 .icrepuic gk 1 ĂNÂTNÂMS UC ICREPUIC .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu uc acnidub etşepo rts es .015 .69 .315 .inigram ep ed eletitălc a rpusaed c rotnî eS .eicoljim ădiponoc 1 .vocrom 1 .ivocrom 2 TAVAZRAZ ED ELETFIHC .aţitarc tulpmu a-s ec ăpud tâcnî leftsa .ăţăruc eS .ăuo 2 .eras .ăsar ăznârb ărugnil 1 .e ras enup eS .ărutnu irugnil 2 .ăznârb .etiţăruc etaot tnus ec ătadnÎ .temsep uc tarăse rp dnuf nu ep .lulejnurtăp .ece r etşev res eS .ăjaoc ărăf iifotrac iş lutavazraz tot eb reif eS .ebaob ae răzam iş ed rev aelosaf .temsep ărugnil 1 .cof esup if a ed etnianî i rgennî es un a urtnep .ăniăf irugnil 3 .eras .tarapes uas ănue rpmî b reif eS .ed rev .eras .etivi rtop iţăcub etaiăt iş etiţă ruc ămru nid aetseca .edrev erăzam g 002 .ăniăf irugnil 2 .ănâtnâms irugnil 2 .iv res a ed etnianÎ .eras .e raceif al tată ra a-s muc aşa .ănue rpmî ăcaot es iş ăpa nid enib grucs eS .lece lvod nu .inemu r es a ed etnianî iş tnu ed ărugnil o uc ăniăf ed ă rugnil o etşejă rp es :leftsa lusos etşetăge rp es pmit tseca nÎ .ătuzăcs epao rpa etse o-tasăl ua e rac ep apa ec ănâp b reif es dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .e răzam .etpal ăcşaec 1 .ăpa ed enib grucs eS .ăuo ăuod uc ăniăf ed ărugnil o ăcetsema es tarapeS .ifotrac 4 .e ras ăniţup iş tnu uc .ic repuic gela eS .eşubănî es ăs ăţita rc nî nup es .ăniăf ărugnil 1 .leţinş ed ăm rof nî iopa csetrut es iş ăniăf nirp ătad anâm uc ednuto r eletfihc caf es .eimrăm ăpud .iş iivoc rom .ebaob e răzam .ătalas uc csev res es iş ărutnu nî csenemur eS .iinâtnâms aţnetsisnoc ăbia ăs lusos dnivi rtop .tnu ărugnil 1 .anâtnâms iş ăsar aznârb .lejnurtăp 1 .ae răzam .etiţă ruc tnus ec ărusăm eP .215 .ebaob erăzam ed ănâm o .tacot ed rev rarăm niţup ăguada es .elosaf g 002 .tnu irugnil 3 .ăniăf ăţirugnil 1 .ivoc rom :tarapes csetăgerp eS .et raped iam aşa iş ătitălc o .ivocrom 2 EMUGEL ED LEŢINŞ .ed rev elosaf ăcida .ăuo 2 .ta rapes etreif elemugel csetăgerp es etnianiD .ănraotsă r es atag etse dnâC .e ras ed farp nu iş teţo niţup sup a-s e rac nî ece r ăpa uc ăţitarc o.ăniăf ed irugnil ăuod ăguada eS .ăniăf ăcşaec 1 .vocrom g 002 ETATROSA EMUGEL .etacetsema emugel ed tarts nu enup eS .icim ăţni refe rp ed .tnurăm ed tivi rtop .etepsao rp etr aof zac eciro nî .aţita rc elpmu es ec ănâp .lutavaz raz ăguada es .ielu uas ărutnu irugnil 3 .ifotrac iod .ădiponoc ed etehcub avetâc .enrac ed anişam nirp uad es .iejnurtăp 2 .ifotrac 5 .ăuo 2 .ăzrav ed 4/1 .iţnib reif iam tâc csev res es .ăznârb irugnil 2 .tacot ed rev lejnurtăp niţup ăguada es .roletitălc aemirăm ed ăţitarc o tnu uc enib egnu eS . repip .ănileţ 1 .iivoc rom :e ras uc ăpa nî .eras .ăjaoc ărăf iifotrac .ăsaomu rf ădiponoc o eb reif es iş .

etnib reif et raof etşev res eS .rotpuc al ăro ed trefs nu uad es .noilub ărugnil 1 .ătuzăcs ed tivirtop etse aeracnâm ec ănâp tirepoca ăbraif ăs ăsal eS .cof al ătnetsizer ămrof o-rtnî etaot ăzaşa eS .rtnid )136 .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o iş e ras ed fa rp nu enup es ăc repuic e raceif nî iş eletla ăgnâl elenu ăvat o.eras .etnib reif ei ruf raf o ep ăzaşa es .ăpa uas enrac ed amaez iş luniv ăguada es .iţnib reif csev res es .ăcusu eS .tăpsaorp tnu ed ăcim ăciţăcub o ăcrepuic eraceif etsep enup es .025 .luroicip epur eS .ic repuic gk 1 ICREPUIC ED ERACNÂM .sus iam ac elic repuic ăţăruc eS .repip .ăpaec 1 .niv le răhăp 1 .temsep ărăf iş noilub ărăf .515 .taium ua-s dnâC .ăţăruc es .etnibreif etşevres eS .615 .esaomurf icrepuic g 005 TAULA NÎ ICREPUIC .915 .iv res a ed etnianî iş snicnî lu ratărg ep tpirf al nup eS .iţnib reif csev res eS .so rg ed tivi rtop etse lusos ec ănâp tecnî ăb raif ăs ăsal eS .enib ădni rpuc el ăs ac etnib reif ărutnu ătlum uc ăţitarc o.tnu irugnil 2 .ăniăf ăcşaec 2/1 .eţnimes iş ăjaoc ărăf iişor avetâc .tiţuc nu uc arpusaed dnizeten .ătagel ed tneicifus etse atsap ec ănâp cof ep niţ eS .iram ic repuic ălaps eS RATĂRG AL ICREPUIC .eras .iţăcub eiat es iş sus iam ac elicrepuic ăţăruc eS .ăniăf ăţirugnil 1 .ielu uas ărutnu irugnil 3 .e ras ăniţup uc ărase rp es iş ăţileip ed eţeruc es ăs ă răf gretş eS .tnu niţup uc el-udniports .ităgerp top eS .e ras ăniţup ărase rp es .repip .epec 2 .aenemesa ed .ăuo 3 .anâtnâms .et reif tnus elic repuic dnâc iş repip .815 .eras .e ras ăguada eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .nif temsep ăraserp eS .v( etitălc ed taula nu ecaf eS .tnu irugnil 2 .eiaom es ănâp niţ eS .ăniăf ăţirugnil 1 .eiaom es ăs pecnî ănâp rotpuc al uad eS .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal es iş repip iş e ras ăd es .ăniăf ăguada eS .ielu uc lef al ităgerp etaop eS .uo nu.125 .ăcrepuic eraceif nî ăru tu lpmu ed ăţirugnil o etâc enup eS .elic repuic tâta tnurăm ăcaot eS .ele raoicip pu r es . repip .ăniăf irugnil 2 .tăpsao rp tnu g 52 .iram icrepuic gela eS .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o enup es ăc repuic e raceif ep .iicoljim elic repuic gela eS .tnu ed ărugnil o uc cof al nup eS .aniăf ă rase rp eS .iişo r 4 .epec 2 .ătacot ăţaedrev ăniţup iş eras .ic repuic gk 1 ETULPMU ICREPUIC .e ras .etpal iş ăniăf .icrepuic gk 1 ICREPUIC ED AMALUIC .etpal ăcşaec 2/1 .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş iilef apaec eiat eS .iţnib reif csev res eS .iilef eiat es .temsep irugnil 2 .ătacot ăţaed rev .rtnî csejărp es iş taula nî elic repuic eiaom es .grucs es iş ălaps es .arpusaed elic repuic ănraot eS .icrepuic g 057 ĂUO UC ICREPUIC .ivres a ed etnianÎ .iţnib reif etraof csev res eS .tacot lejnurtăp ed eznu rf ăţi rugnil 1 .elic repuic treif ua e rac nî amaez nid ăcşaec o uc egnits es iş tnu nî aniăf roşu etşejărp eS .elic repuic uc ăcetsema eS .eliţrăp ăuodnâma ep csenemu r eS .ecer es-udnivres .eras . rotpuc al uad eS .ăpa uas enrac ed ămaez ănraot es .ăbraif ăs ăsal eS .noilub ăguada iam eS .esaomurf .uo 1 .tev reş nu uc enib ăcusu es iş ălaps es .tnu ed ărugnil o uc roşu ănue rpmî csejă rp es iş apaec iş tâc .e ras ăniţup uc ăpa nî b reif es iş sus iam ac lef al elic repuic csetăge rp eS .tnu ărugnil 1 .ăgilămăm uc .irat ăuo avetâc b reif eS .tacot edrev lejnurtăp ăguada eS .79 .e ras .rtnî ăzaşa es .ăniăf ăţirugnil 1 .ăpaec o uc iş etnurăm elicrepuic uc ănuerpmî eleraoicip tnurăm ăcaot eS .715 .ele nid apa ătaot edacs ănâp niţ es iş elicrepuic nup eS .sus iam ac elic repuic csetăgerp eS ĂVAT AL ICREPUIC .aniăf ăraserp es .tnu ărugniI 1 .temsep iş repip .lu roicip epu r es iş esaomurf .

ae racnâm tâtA .arpusaed .sela luze ro ăguada eS .işo rg iam iieţiăt ac eiat es iş ăpa ed enib grucs eS .e ras .repip .e ras .325 .noilub ed ă rugnil o iş repip .iz auod a ănâp nuja nid ăcicidlăc ăpa nî ăsal es iş epa avetâc nî ălaps eS .noilub ărugnil 1 .repip .iicoljim epec 4 .ed rev lejnu rtăp uc ece r etşev res eS .ielu irugnil 3 .iibirh iţreif iş iţaium tsof ua e rac nî apa nid itşec ie rt ănraot eS .e ras ăguada eS .ăji rg e ram et raof uc gela es iţacsu iibi rH .ăzae rtsăp es iş ăcsaezepmil es ăs ăsal es iibirh taium ua-s e rac nî apA .im reiv ăbia un ăs .t reif etse luze ro ec ănâp rotpuc al eniţ eS .ielu i rugniI 3 .ănue rpmî ăb raif ăs ăsal es iş iibirh nup eS .rtnî tacsu iopa iş talăps .ăniăf ăţirugnil 1 .noilub ăguada eS .ece r etşev res eS .iibirh iţaium tsof ua e rac nî ătizepmil apa nid ăcşaec o uc gnits es .aniăf ă rase rp es .eras .atag etse ae racnâm ec ănâp .dlac iş iv res etaop es ibirh ed lufaliP .89 .225 .epec 2 .iţepsao rp ibirh nid iş lef al csetăge rp es lufalip iş tâc .tev reş nu.noilub ă rugnil 1 .ze ro ăcşaec 2/1 1 .ănâtnâms ed sos uc .ăcsaeneblăgnî es ăs pecnî apaec iş luze ro dnâC .tnu răm taiăt epec ăuod ielu nî csejărp eS .tnu răm etaiăt elepec ielu nî csenemur es ta rapeS .ăţaedrev .ăţitarc o-rtnî ăzaşa es .nuja nid iibirh eiaom eS .iilef iţaiăt iş iţreif ibirh ed g 051 uc ănue rpmî .)icrătănâm( ibirh g 002 IBIRH ED ERACNIM .iţaium tsof ua e rac nî apa nid niţup etâc es-udnâguăda .ătizepmil tsof a ec ăpud .tnu răm tacot .)ic rătănâm( ibirh g 051 IBIRH ED FALIP .repip .

525 lavacşac uas ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp eS .tnu irugnil 3 .ănâtnâms o ac so rg sos nu ecaf eS .ăsar ăznârb ed irugnil ăuod iş .ecusu es ăs ăsnî ărăf .e ras .enrac ed ămaez itşec 4 .v( ic repuic ă răf uas uc .ihcinir ed ae racnâm ecaf es ta rapeS .sus iam ac luze ro etşetăgerp eS .etnib reif etşev res eS .rtnid .ihcini r ed ae racnâm ăzaşa es coljim al rai .ăsar ăznâ rb g 001 .e ras ed etşevi rtop es .725 .rtnî ătnîb reifni eS .rtnî ăzaşa es iş tatăra a-s muc ăpud luze ro etşetăgerp eS .ăsar ăznârb g 001 .e ras ăniţup uc ăpa l 3 b reif eS .ăbmil ed eliţăcub uc ăcetsema es iş abmil t reif a e rac nî amaez uc egnits eS .ăniăf ed ărugnil o iş tnu ed ărugnil o.ei ruf raf ep ănraotsă r es .v( leţiv ed ăbmil o eb reif eS .eiruf raf ep ănraotsă r es iopa .iţăcub nî un uas etpur .zero ăcşaec 2/1 1 TACIF UC OTOSIR .ăcsaepot es ăs aznâ rb epecnî ănâp aţitarc ăcşim eS .tnu uc ăsnu enib .ece r ăpa uc csezepmil es iş i ram i ruăg uc .803 .tnu uc ăsnu enib .işarg iedra 2 .abmil treif a e rac nî ătizepmil ămaez ed itşec ăuod uc egnits es iş luze ro tnu nî roşu etşejărp eS .tev reş nu uc ăcusu es iş ălaps es .luze ro amârăfs es un a u rtnep .tnu niţup uc ăşubănî es iş lutacif icim eleţăcub nî eiat es .ze ro ăcşaec 2/1 1 IIŞOR ED SOS UC OTOSIR .sus iam ac itătitnac işaeleca otosir urtneP IHCINIR ED ERACNÂM UC OTOSIR .etnib reif et raof etşev res eS .425 şi ic repuic ed uas iişo r ed sos uc .coljim al ă ruag uc ălbat ed ăm rof o.ăpa ed itşec ie rt ănraot eS . roşu ăsa r ăznâ rb ed g 001 uc iş tăpsao rp tnu niţup uc ăcetsema es .ăpaec 1 .rolenao racam lumu rd ăd es .iilef iţaiăt iiedra ăguada eS .tăpsao rp tnu g 05 .ăţita rc nî nup eS .etnâb reifnî es ăs cof ep ăpilc o niţ es iş ăznî rb ed i rugnil ăuod ăcnî ăguada es .lutnu ăţitarc o.ăpa uc itşec 3 .ei ruf raf ep luze ro ănraotsă r eS .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .etrap o al uad es ăb raif ăs uon nid pecnî ec ătadnÎ .aznî rb ăcsaepot iam es ăs ărăf .sar ĂZNÂRB UC IRULEF ETIREFID IŞ ESAONIĂF .tnu irugnil 3 .âcun o tâc tăpsaorp tnu .t reif etse luze ro dnâC .tăpsao rp lutnu ăguada es .t reif etse luze ro ec ănâp .tacif g 002 .v( iişo r ed sorg sos nu arugnil uc enup es ruje rpmî rai .luze ro egela eS .e ram cof al icin iş tlum ae rp ăb raif ăs etasăl eiube rt un elenao racaM .lutacif iopa enup eS .luze ro eb reif es ănâp .tnurăm apaec eiat eS eras .rtnî enup eS . rotpuc al etunim avetâc ăd eS .enrac ed ămaez itşec 3 .iicoljim epec 3 .eiruf raf ep ănraotsă r es iş rotpuc al etunim avetâc ăd es .)36 .t reif etse luze ro dnâC .ze ro nî e rtni ăs tâcnî leftsa .iişor 4 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .etunim ed 03 — 02 eniţ eS .cim iam cof ep .925 .abmil ăzaşa es coljim al rai .eiruf raf nî ănraot eS .tivi rtop cof al .rotpuc al etunim avetâc ăd eS .tnu uc ăsnu ălbat ed ăm rof o.zero ăcşaec 2/1 1 CSERĂGLUB FALIP .zero ăcşaec 1 ĂBMIL UC OTOSIR .tecnî ăcsae tocolc ăs niţ es iş .825 .ăniăf ărugnil 1 .eiube rt tâc ta răs tsof a ec ăpud .tnu uc enib ălbat ed ăm rof o egnu eS .enao racam g 004 ĂZNÂRB UC ENAORACAM .)013 803 .625 etşev res eS .coljim al ă ruag uc ăţni referp ed .lejnurtap 1 .esaoielc nived iş ămâ răfs es ece raoed .eiaom es ăs apaec epecnî ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .bob ed bob . rotpuc al ăd es iş enrac ed amaez ănraot eS .ielu irugnil 3 .etşetocolc apa dnâC .ălaiceps ae raotăruce rts nirp ăpa ed enib grucs eS .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî ănâp ăcetsema es iş luze ro enup es .v .ăsar ăznâ rb irugnil 2 .ăsar ăznâ rb ăniţup iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o taguăda a-s e rac al luze ro ăzaşa es .ihcinir ed eracnâm urtneP .tnu i rugnil 2 .vocrom 1 .rotpuc al etunim avetâc ăd eS .icim irubuc nî eiat es iş eleip ed ăţăruc eS .e ras .ăcun o tâc tăpsao rp tnu .rtnî enup eS .edepe r ipot es a u rtnep iţăcub etlum iam nî tucăfsed .etaiăt eliişo r iş talăps iş sela luze ro iopa .rotpuc al aţitarc ăd es iş ă repoca es .tavazraz iş ăpaec o uc )692 .leţiv ed ăbmil 1 .arugni uc niţup l-udnâsăpa .ecetsema es ăs ărăf etunim ed 52 ac ric ăsal eS .e ram ă ruag uc ăm rof o.ielu uc ăţita rc o.ti rocăr niţup etşev res es iş ănraotsăr eS .rtnî ăzaşa es .ăţni rod ăpud .99 es .eras .tamâ răfsen rad .

eras ăţirugnil 2/1 .235 .iişo r ed sos nu etşetăge rp es pmit niD .etpaocsă r elăuo b reif eS .tnu ărugniI 1 .temsep ărăf .eras .iţnib rif csev res .)vitatlucaf( tnurăm ătaiăt .ăznâ rb uc elenao racam ac lef al csetăgerp eS .eras .şuneblăg 1 .ă ro ed irut refs ie rt niţ eS .ăbals ăcnuş ăniţup iş e ras .ăuo 2 .şuneblag nu .001 ENRAC IŞ ENAORACAM UC ĂTNICĂLP .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăznârb ărugnil 1 .rtnî ăzaşa eS .ţremoc nid iof g 052 ărăpmuc es uas .ăniăf ărugniI 1 .ăniăf g 052 :ătnicălp ed aiaof urtneP .elenao racam uc ăcetsema eS .sus iam ac iţătitnac işaeleca :sos urtneP .sos tla uc uas iişo r ed sos uc etşev res es iş ănraotsă r eS .ăuo ăuod uc .535 .tnu uc ăcetsema es iş grucs es .tnu ed ărugnil o .enao racam etsep iopa es raotnî if aetup a u rtnep .uo 1 .e ras .ăuo 3 .tnu irugnil 2 sulp nî .e ras .tagel ed tivi rtop sos nu ecaf es tarapeS .ta rapes etşev res es uas enao racam etsep ănraot eS .335 .435 .tnu irugnil 2 .tnu uc arpusaed egnu eS .temsep ăţirugnil 1 sulp nî .ece r ăpa uc csezepmil es iş g rucs es .etehgaps g 004 IIŞOR ED SOS IŞ ĂUO UC ETEHGAPS .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş ăsar aznâ rb ăraserp eS .ănâtnâms ed uas etpal ed ăcşaec o .tnu nid .elenao racam b reif eS .ăţitarc nid ărafa ăsai ăs elinigram dnâsăl .ăcav ed ăznârb iamun uas .ărugnil 1 .g rucs es .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc enib egnu eS .ece r ăpa uc inig ram ep etşepil es e rac .etehgaps g 003 ĂMROF NÎ ETEHGAPS .ed rev ătalas uc csev res es ăţni rod ăpud iş ănraotsăr eS .e ras uc ăpa nî eletehgaps b reif eS .ăpa irugnil 2 .635 .sus iam ac lef al elenao racam csetăgerp eS .)506 .rtnî ăcae rf eS .sos ed i rugnil avetâc iş ăuo ed iilef ed lunu .eras ed etşevirtop eS .rotpuc al coc es iş .ăniăf nid taula nu ecaf eS . rotpuc al ăd eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ENAORACAM UC ĂTNICĂLP .tnu nî etişubănî uas et reif elic repuic nup es iş eletehgaps uc ăcetsema eS .e ras uc ăpa nî elenao racam b reif eS .ănâtnâms uas etpal ăcşaec 1 .pmit ed ăspil nÎ .a rpusaed csenemur es ec ănâp .ărutnu g 05 .am rof elpmu es ănâp ăunitnoc eS .eirătnicălp o al ed etarăpmuc if top eliof .capac u rtnep taula ed dno r nu etşerpo eS .tnu uc ăsnu .135 .enaoracam g 003 ENAORACAM ED ĂCNIDUB .tnacip et raof .taula ed lucapac uc ă repoca es .ăznârb ărugnil 1 .rtnî nup eS .035 .icrepuic g 001 . rotpuc al uad es .temsep ărugnil 1 .tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc iş temsep niţup uc ătacetsema ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp eS .rtnî raihc uas ăm rof o.e ras uc ăpa nî eletehgaps b reif eS .tnu uc ele e rtnî etipo rts iof ed irudnâr 5 — 4 .tsug ăpud .ăznârb . răhaz uc iişo r ed sos nu ecaf eS .ătnicălp ed eliof uc ătacărbmî aţita rc nî aiţizopmoc ănraot eS .ăpa ed ăcşaec o iş ăniăf .etunim avetâc niţ es .elenao racam ănraot es .v( ătnicălp ed eiaof o ecaf eS .ăznârb irugnil 4 .tnu uc ăsnu enib ăţita rc o.uo nu ăguada es e rac al .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL ENAORACAM .răhaz ăţirugnil 1 .ănraotsă r es atag tnus dnâC .ielu .tnu niţup .ta rapes etutăb ăuo .etilevnî enib eif ăs elenao racam tâcnî leftsa .”ăznârb uc enaoracaM“ al ac iţătitnac işaelecA IIŞOR ED SOS UC ENAORACAM .taula nî ătacă rbmî âm rof nî ăzaşa eS .io ed ăznâ rb uc ătacetsema ăcav ed aznârb no rtsac nu.ărutnu .ăniăf g 051 :taula urtneP .tnu ed ărugnil o uc ăcetsema es iş grucs es .iişor g 005 :sos urtneP .tnu irugnil 2 .cof al ătnetsize r ămrof o.etehgaps ed dnâr nu enup es .ăpa .temsep uc ărase rp es .tnu uc ăm rof o egnu eS .etui cof al rotpuc al uad eS .arpusaed elinig ram c rotnî es .cof al ătnetsize r ăm rof o ăcarbmî es e rac uc .ădlac ăpa ăcşaec ½ .e ras .

v( nuja nid ăpa nî iţaium .e ras ed etşevi rtop es .eras .uunitnoc dnâcetsema .tnu irugnil 3 .835 .ii ruba i ro avetâc ed tinfubăr iam ua ec ăpuD .ăm rof nî etşev res es iş ăznârb ă rase rp es .ăuo 2 .ăpa nî ătadu nmel ed ărugnil o uc ăţăruc es .enao racam ed lutse r arpusaed enup es iş aenrac iopa ednitnî es .inig ram e rpsnid o-dnirutăp .iişo r ed sos uc etşev res es iş ănraotsă r eS . roşu anrutsăr es a urtnep iş dnuf al ecaocsăr es ă urtnep ănişam ep epilc avetâc ăsal iam eS .fudrub ed ăznârb ed ăuod uas ăţi rugnil o uc e raceif elpmu es .ănâm nî csejnuto r eS .iulunuaec iiţe rep erps luţelăcăf uc dnâsăpa etraped iam ăcetsema es rad .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .e ras iş ăpa uc b reif eS .noilub ărugnil 1 .taruc esei ăcaD .uo 1 .acfoi ed lutse r ăzaşa es iş ibirh ed ae racnâm ănraot es .enaoracam g 052 .ăznârb irugnil 2 .eras ăţirugniI 1 .ialăm niţup ărase rp es iş e ras ed ăţi rugnil o ăguada es .luţelăcăf etaocs es .ă ro ed etatămuj o ac ric lutecnî uc ăb raif ăs ăsal eS .ăpa ărugnil 1 .e rat ed lutsed e rap agilămăm ăcaD .tnu irugnil 3 .etunim avetâc ăpuD .ăpa ed auacfoi egrucs eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .ăcsaejă rp es ăs epecnî aenrac iş apa edacs ănâp ănişam ep eniţ iam es iş ăpa ăniţup etâc ănraot eS .tunrec tăpsao rp luialăm etşetăge rp es tarapeS .)225 .)treif al ăşao rgnî iam es agilămăm ăc ămaes ăniţ es ăs eiube rt( ialăm ăguada iam es un .luţelăcăf uc uunitnoc dnâcetsema iş eiaolp ed ăm rof nî nuaec nî ădac ăs i-udnâsăl )ănâmednî al tităge rp iş tunrec( luialăm ecudo rtni es .rtnid auacfoi etşetăgerp eS .cte ărutipot .sus iam ac iţătitnac işaeleca .tnu uc etşepo rts eS .enao racam ed dnâr nu ăzaşa es ătnicălp ed eliof uc ătacărbmî am rof nÎ .ănâtnâms uc ăznâ rb .luţelăcăf uc ăuod nî ialăm ed aţilivom ăcipsed es iş ătadoed luialăm tot ănraot es etşetocolc apa dnâc .tnu răm ătacot ăpaec o uc tnu nî etşejă rp es iş ănişam ni rp aenrac ece rt eS .nmel ed tiţuc nu uc uas etaruc i rofs ienu lu rotuja uc iilef eiat eS .ătnicălp ed eliof uc ă repoca eS .ătnicălp ed aiaof urtneP .uicoljim răm iunu aemirăm ed iţăcub arugnil uc uai eS .ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup iş noilub ed ărugnil o ăguad es .g rât ed elenao racam iş ac .)935 .ibirh ed eiruf raf o auaedif ac eiat es etrap ătla ed eP .iulunuaec iiţe rep e rps luţelăcăf uc dnâsăpa .sus iam ac lef al elenao racam iş ătnicălp ed aiaof etşetăgerp eS .101 ăzups nî ăcaoc es ăs nup eS .iibirh nup es .tot ed enib ăcetsema es iopA .e rat ed tivirtop ăgilămăm o ecaf eS )ZLUB( ĂGILĂMĂM ED SRU .eras .nmel ed taruc dnuf nu ep ănraotsăr es iş i ro avetâc ed ărutucs es .ăprâc o uc ihce ru ed lunuaec enib ăcupa eS .ăniăf g 051 :acfoi urtneP .ăpaec 1 .ic repuic uc uas igoic râbs uc ităge rp etaop es lef aL .v( ieţiăt ed ac taula nu ecaf eS )ĂSAC ED ENAORACAM( ACFOI .etatămuj ep tacsu a-s aiaof dnâC .045 .ăb raif ăs ăsal iam es .ibirh g 051 )IBIRH( ICRĂTĂNÂM UC ACFOI .cte ăcnuş .)406 .145 .ialăm niţup ărase rp iam es .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .agilămăm ănuda es iş nmel ed ă rugnil o ăpa nî eiaom eS .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş tnu răm ăpaec o ăcaot eS .nmel ed dnuf nu ep agilămăm ănraotsăr es iş irutăl nî iro avetâc ed ărutucs es .rotpuc al ăd es iş tnu uc egnu es .ăpaec 1 .ătraif etse agilămăm ăc ănmaesnî .sus iam tatăra a-s muc aşa .735 .ihce ru ed ăprâc o uc lunuaec ăcupa es .ecusu es ăs ăsal es iş taula ed asam ep ărifse r eS .cof ep ăpilc o ăsal iam es iş inigram e rpsnid agilămăm egnâ rts es arugnil uc tot iopa .emlap e rtnî edepe r ăcae rf es iş ăgilămăm nî tpe rd luţelăcăf eniţ es tiş rîfs aL .etocolc elemirp aL .teged nu ed etal icilgnap nî eiat es iş lus ecaf es .treif al ăpa uc lunuaec enup eS .ăpa l ½ 1 .uo nu.)agilămăm ăcsaezu rc un ăs ac eiruf raf ep un( ănâmednî al tităge rp .treif nî ăd apa dnâC .ialăm g 005 ĂTRAIF ĂGILĂMAM .e ras uc ăpa nî eb reif es iş .ăznâ rb uc .v( sus iam ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ĂTIPIRP ĂGILAMĂM .ăt raif ed lutsed etse agilămăm dnâC .lef al csetăge rp eS .i ruihco ăgnâl ăsam al etşev res es iş ăt raif agilămăm tâced elaom iam etse ătipi rp agilămăM .etpal ăcşaec 2/1 .etaocs es iopA .acfoi ed ta rts nu ăm rof o.rtnî ăzaşa eS .treif al ăpa uc lunuaec enup eS .le ed agilămăm etşepil es ăcaD .935 .ăsa r ăznârb ed i rugnil ăuod iş tnu ed ărugnil o uc ăcetsema es .enrac g 052 .elaom ae rp e rap agilămăm ăcaD .ialăm niţup ă rase rp es iş e ras enup es etnib reif etse apa dnâC .

etpal uc eiaom es ăs nup eS .ăro ed irut refs ie rt .745 .arpusaed etşezeten es .eîaom iam ăgilămăm o ecaf eS .atag etse dnâC .eras .eras .ăznârb .uo iunu aemi răm ed i rubiuc caf es .teged nu ed esao rg iilef ăbla ălezna rf o.eniâp ed iilef 21 ENIÂP ED ĂRAPĂP .io ed ăznâ rb ăraserp es .e ras enup eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ănilp ae rp eif un ăs am rof ac ăji rg dnâva .luialăm .tsug ăpud .a rpusaed etşenemu r es ec ănâp rotpuc al ăd es .aemelet ed uas fudrub ed ăznârb ed ta rts nu enup eS .atag etse dnâC .ăgilămăm nid arugnil uc ai eS .rtnid eiat eS .eniâp ed iilef ed dnâr nu dnuf ep ăzaşa eS .545 etşev res eS .etnib reif .rtnî ăcae rf eS .agilămăm ăzaşa es .aznâ rb iş anâtnâms .tnu ărugnil 1 .tecnî ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd eS .u rtnuănî tipot a-s aznâ rb rai .ăznârb g 002 .ătăpsao rp ănâtnâms uc iţnib reif csev res es .ăsar ăznâ rb ă rase rp es .201 ETULPMU ELFIHC .tnu g 001 .io ed ăznârb g 002 .ialăm g 004 ROTPUC AL ĂGILĂMĂM .eras ăţirugnil 1 .tnu .e rat ed tivirtop ăgilămăm o ecaf eS ĂGILĂMĂM ED ETŞULĂG .ărafa ep ănemu r e raoluc o ua dnâc icnuta atag tnuS .ăme rc o ac enived ănâp ăcav ed aznâ rb no rtsac nu.etpal itşec 2 .aniăf .elăuo dnâ r ep nup eS .ăniăf irugnil 2 .ăznârb irugnil 2 .945 .ăpa l ¼ 1 .e ras ăniţup iş etpal ed ăcşaec o uc etutăb ăuo ăuod iş tnu ed ărugnil o ăguada eS .ăpa uc tiodnî eletpal treif al enup eS .tnu nî ătaium ărugnil o uc ăsnitnî iş roşu ătazeşa ăgilămăm ed e riţbus tarts nu enup eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .tipot tnu nî etaium i rugnil ienu lusod uc iopa .elaom ed tivi rtop ăgilămăm o ecaf es e rac nid .ăuo 2 .etnib reif .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc eS .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî eliţrăp etaot ep csenemu r es iş temsep iş tutăb uo nirp uad es e rac etşulăg caf es .ăuo 6 .ăsar ăznârb iş ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .ăm rof nî etşev res eS .ialăm g 004 IRUIHCO UC ĂGILĂMĂM .ăpa uc tiodnî etpal l 2/11 .etui eif ăs eiube rt un e rac .biuc e raceif nî uo nu etâc eg raps eS .rtnî ănraot es iş aiţizopmoc enib ăcetsema eS .dnâts etşe răm es ece raoed etpetşa ăs ătasăl eiube rt un acnavilA .ăgilămăm etsep ănraot eS .eras .845 .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ănraotsă r eS .tnu iş .ăznârb iş eniâp uon nid iopa .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ăpa uc tiodnî etpal l ¼ 1 .iţăcub nî eiat eS .ănâtnâms uc .ătutăb e răzam uc uas elosaf uc csev res eS .445 .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ănâtnâms irugnil 2 .lutnu ăguada es .ăcav ed ăznârb g 004 ĂCNAVILA .ăgilămăm uon nid iopa .eras .ăgilămăm ed eif ăs eiube rt ta rts lumitlU .645 ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc arpusaed nup es .luşubla ădnirp es .ăz rav ed iof uc ătunretşa uas tnu uc ăsnu ăvat o.345 ielu nî csejă rp eS .ăuo 2 .ialăm irugnil 4 .ătelmo urtnep ac e ras uc iş etpal niţup uc elăuo tab eS .245 .ăsar ăznârb iş tnu niţup ăguada eS .ăsar ăznâ rb ărase rp eS .ănâtnâms irugnil 2 .ăm rof nî etşev res eS .aznâ rb ataot enib ăzae rop rocnî es ănâp ăcetsema iam es iş io ed aznâ rb ăguada es .lutnu .elaom iam avec ăgilămăm o ecaf es e rac nid .ătivirtop emirăm ed iş esao rg ed teged nu ed iilef eiat es nuja nid ăsamă r agilămăM ĂTIJĂRP ĂGILĂMĂM . rotpuc al etşe rc arapap ece raoed .ăpa uc tiodnî eletpal treif al enup eS .tivres urtnep ănâtnâms ăcşaec 1 .anâtnâms .etnib reif et raof .ialăm g 004 ŞUMLAB . 2 .tnu irugnil io ed ăznârb irugnil 4 .etpal irugnil 2 .tnu ărugnil 1 .ăuo 4 .

ărutnu irugnil 2 .so rg iam avec bla sos nu ecaf eS .emugel uc csev res eS .etpal uc ăzaiţbus eS .et rap o al ăd eS .sus iam ed aiţizopmoc uc ulpmu es .etpal uas ăpa itşec 3 .răhaz iş e ras ed fa rp nu uc ăb raif ăs eletpal enup eS .etpal ed uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .uo nu dnâguăda ăcae rf eS .tnu ă rugnil 2/1 .tâta ătivirtop eiube rt sos ed aetatitnaC .şi rg ed ăcim ăcşaec o ănraot es .e ras ăniţup sup a-s e rac nî anâtnâms ănraot eS .eras .ăpa uc tadu dnuf nu ep aiţizopmoc ănraotsăr es iş ăcetsema es .aznârb egel ăs tâc .şirg ăcşaec 2/1 ROTPUC AL ŞIRG ED ELETFIHC .etpal itşec 3 .155 .etunim ed 02 rotpuc al uad es iş ăsar aznârb ă rase rp es arpusaed .rtnî enib ăcae rf eS .elelfihc tâta etpal nî eiaom eS .rtnî ătnâb reifnî eS .ielu ed ăţirugnil o uc tacetsema tutăb uo ni rp uad es iş etpal nid tocs eS .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .elecapac iş tâc .355 .)ănilp aerp un( şirg ăcşaec 1 ŞIRG ED FALIP .etiv res if a ed etnianî niţup uc .ăniăf ărugnil 1 .şuneblăg 1 .ăniăf ed enilp i rugnil ie rt uc uo nu no rtsac nu.ătasip ăraoşiţ rocs uc iş răhaz uc dlac etşev res es iş tăpsao rp tnu g 05 nup eS .ărutnu irugnil 2 .lulavacşac uc lusos ăcetsema eS .ăniăf ărugnil 1 :tijărp u rtneP .tnu uc eti răpo emugel uc csev res eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .ărutnu irugnil 2 .etşetocolc apa dnâC .uo 1 TAULA ED ELENĂGIRF .icim irubuc nî lulavacşac eiat eS .eiaolp nî ăgruc ăs .eiţizopmoc ed ărugnil o etâc enup es .uo 1 .işolococ ăcaf es un ăs ăji rg uc .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .cte ănâtnâms uc ifotrac .255 .tanrâc iunu aemisorg ed etehco rc anâm uc caf es eiţizopmoc ătsaeca niD .e ras ăniţup uc t reif al ăpa enup eS .ăniăf irugnil 3 .ănâtnâms ăcşaec 1 .eras .âniăf ărugnil 1 .tnu uc ăsnu ăm rof o.ăpa itşec 4 .tnu uc etirăpo emugel uc csev res eS .eras .uo 1 .ăru tnu irugnil 2 .e ras .ăsnicnî enib etse aemisă rg dnâC .ielu niţup uc tacetsema tnu uas ărutnu eiagit o.teged nu ed so rg ta rts nu lutiţuc uc ednitnî eS .etnib reif arutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es .ăuo 2 .iţ răp elebma ep csejă rp es e rac eletfihc icim caf eS .etpal itşec 2 .lutot uc csev res es iş tocolc nu aed ăs ăsal es .ănâtnâms ed ăcşaec o uc tacetsema .lavacşac g 052 LAVACŞAC ED ETEHCORC .rotpuc al uad es iş tnu ed ărugnil o uc .elfihc al ecapac eiat eS .etehco rc caf eS .ti rocă r a-s dnâC .şirg ăcşaec 1 ŞIRG ED ETEHCORC .temsep ărugnil 1 .rtnid eiat eS .etpal ăcşaec 2/1 .455 .etitălc al ac so rg iam avec taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .rtnî ăzaşa es .555 .ielu ăţirugnil 1 .301 .luzeim etşebocs eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .ăsam al .ăţaed rev .rtnî ăzaşa es iş irubmo r eiat eS .etpal ed ăcşaec o uc eiaom es e rac .ednutor elfihc 6 .elăuo nup es .samăr eletpal eiruf raf nî ănraot es .etunim avetâc răhaz niţup uc etpal nî eiaom eS .răhaz ăţirugnil 1 .tăpsaorp tnu g 05 .ăm rof nî csev res eS .etşetocolc e rac eletpal nî uas ăpa nî luşi rg sus iam ac ănraot eS .ărutnu nî csenemu r es iş temsep iş uo .eras .tnu irugnil 2 .tnu ărugnil 1 .etşetocolc dnâC .eiaolp nî ădac ăs .teged nu ed esao rg iilef ăbla ălezna rf o.ăsaorg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş işolococ ăcaf es un ăs ue rem ăcetsema eS .tlum iam un .emizegărf ă răf .repip .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî .etpal ăcşaec 2/1 .lutecnî uc luşirg ănraot es .iţ răp elebma ep csejărp eS .esaoielc nived eletehco rc leftla ece raoed .e ras enup eS .enemu r tnus dnâC .eras .cof al ătnetsize r ei ruf raf o.lutecnî uc .055 .şuneblag nu ăguada es .ăsar ăznârb ărugniI 1 .ăsa r ăznârb iş repip .enrac ed ămaez uc egnits es iş ăniăf iş tnu nid .ăniăf ni rp uad es .e ras enup eS .ăţaedrev .)icim tnus elăuo ăcad 2 uas( uo 1 .ăşao rgnî es ănâp ue rem dnâcetsema eb reif eS .eras . răhaz niţup .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .eniîp ed iilef 21 ENIÂP ED ELENĂGIRF .

uo 1 .ăcav ed ăznârb g 002 .ăznârb ărugnil 1 .rtnî nup eS .v( sus iam ac lef al eletşulăg caf eS IIŞOR ED SOS UC AZNÂRB ED ETŞULĂG .temsep irugnil 2 .iruşubla 6 .tnu uc eiagit o.răhaz niţup .a rpusaed tinemur a-s iş tucse rc a ec ătadnî etşev res eS .tnu ărugnil 1 :sos u rtneP .etnib reif .tsug ăpud .v .ărutnu irugnil 2 .ărutnu uas tnu g 06 .iş e ras enup eS .655 .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .955 .repip .ăznârb i rugnil 2 .etunim ed 02 mac cim cof al b reif eS .ărutnu irugnil 2 .tnu ed ă rugnil o .)eram( uo 1 .cof al ătnetsize r ăm rof o.ăb raif ăs epecnî muC .ătivi rtop emi răm ed iilef nî lulavacşac eiat eS .ăsa r ăznârb iş repip niţup enup eS .ăsa r aznârb ă rase rp eS .)155 .ieţiăt ed taula urtneP ĂZNÂRB UC IŞANUŢLOC .)36 .tnu ed ărugnil o iş ăniăf ed ărugnil o.icim eleţăcub nî taiăt lulavacşac iş ăsa r aznârb ăguada es .e riţbus ănâtnâms uc uas etpal uc egnits eS .repip .265 .lavacşac g 05 .iş e ras enup eS .ăpa nî roletşulăg lumurd ăd es iş eiţizopmoc nid aţirugnil uc ai es .emî râfs es un ăs .406 .ăniăf ărugnil 1 .ătasip ă raoşcun uas repip niţup .ăţita rc o.406 .v( ”taula ed elenăgirF“ al ac itătitnac işaeleca taula urtneP .lusos etşetăge rp es pmit e rtnÎ .ăniăf irugmi 2 .ăsar ăznârb g 051 .eras .tnu ărugnil 1 .v( iişo r ed sos nu a rpusaed ănraot es .065 .ceb reb ed ăţni referp ed .e ras ed tiţuc ed f râv nu iş ărutnu uas lutnu uc apa cof al ăţita rc o.ăznâ rb ie e rtnî dnânup .855 .tnu ărugnil 1 .lavacşac g 052 TAULA NÎ LAVACŞAC .aniăf ăguada es iş enrac ed ămaez ed ăcşaec o ănraot es .rtnî eletşulăg ăzaşa eS .ieţiăt ed taula urtneP ROTPUC AL ENRAC UC IŞANUŢLOC .etrap o al ăd eS .ăsar ăznârb i rugnil 2 .temsep iş tutăb uo .ătivirtop emirăm ed iilef nî lulavacşac eiat eS .rtnî ătlum iam ărutnu ătnâb reifnî eS .ti rocăr iam a-s ec ăpud .ăniiăf ărugnil 1 .taula ed aiaof ednitnî eS .ăro ed etatămuj o .rtnid bla şatnâr nu ecaf eS .tnu irugnil 2 .ăuo ăuod nid ieţiăt ed taula nu ecaf eS .cof al ătnetsize r ei ruf raf o-rtnî ăzaşa es iş g rucs es .e ras iş ătitocolc ăpa uc ăţitarc o etşetăgerp eS .ăniăf ăţirugnil 1 .elaom iam avec ăsnî .tagel ed tivi rtop sos nu ecaf es iş etpal uc egnits es .tnu niţup uc ăm rof o.tnu iş repip .lavacşac g 003 ENAP LAVACŞAC .mc 1 ed esao rg .ăniăf g 051 .ă ro ed i rut refs ie rt rotpuc al uad es iş ădni rpuc i-ăs tâc ăta rtnecnoc enrac ed ămaez ănraot eS .etrap o al ăd es .ăuo 4 .eteged e rtnî elinig ram enib gnârts eS .v .a rpusaed lusos ănraot es .ăniăf ni rp uad eS .repip .ăsa r ăznârb ed i rugnil ăuod .rtnî aiţizopmoc ănraot es iş ămups etutăb eliruşubla uc âcetsema eS .rtnî etşejărp es .aenrac ănişam ni rp ece rt es tarapeS .ăniăf ăţirugnil 1 .mc 1 ac ric ed esao rg .e ras .ătado ătaot .tivi rtop cof al .rotpuc al uad es iş aznârb ărase rp eS .ti rocăr iam a-s dnâc iş niţup ăcetsema iam es .enrac g 052 .ădnuto r ăm rof o uc eiat es iş )e riţbus et raof( taula ed eiaof auod a enup es arpusaed .elăuo dnâr ep ăguada es .e ras .ăţitarc ep ed lutaula edni rpsed es ănâp enib ăcetsema es iş .etpal itşec 2 .rtnî ăzaşa es .aniăf ănraot es tocolc nî uad dnâC .401 .rtnî ăniăf ed ănub ărugnil o etşejărp eS .temsep uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu enib ăm rof o.elaom ae rp eif ăs eiube rt un aiţizopmoC .elenăgirf ed taula nu pmit nid etşetăgerp eS .e ras .etpal ăcşaec 2/1 1 .temsep niţup iş am rof snu u rtnep tnu ă rugnil 2/1 .)ăb raif un ăs( ătitocolc ăpus nî etunim ed 02 cse răpo eS .etnib reif ărutnu nî etşenemu r es iş taula nî lulavacşac eiaom eS .tnu ărugnil 1 ŞUBLA UC IAMUN ĂZNÂRB ED UELFUS .treif urtnep enrac ed ămaez l 2/1 .ăpa g 052 ROTPUC AL ĂZNÂRB ED ETŞULĂG .755 .)855 .ătlum ă rutnu nî iţrăp elebma ep csenemu r eS . rotpuc al ăd es .165 .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăznârb ă rase rp es .ăcsae rocă r es ăs etrap o al ăd es iş ădacs ăs ăsal eS .enrac ed eţilivom col nî col nid nup es .

atnicălp azeşa av es e rac nî iivăt aemirăm ed iţăcub nî eiat es .tnu uc ele e rtnî esnu .ărutnu ărugnil 1 .ătunrec ăniăf ed nmup nu enup eS .sus iam ac lef al taula ed aiaof etşetăgerp eS .ăcav ed ăznârb g 003 .mc 6 — 5 ed etartăp eiat eS .665 .ăţudlăc aiba ăpa ăniţup uc aidjo rd no rtsac nu.etpal irugnil 2 .506 .tpoc a-s ec ăpud iş ătnicălp ed eliof ulpmu eS .506 .taula ed eletartăp ulpmu es .ăniăf g 005 UÂRB NÎ ELAOP .ăuo .e ras iş ăniăf .)vitatlucaf( repip iş e ras ed etşevi rtop es iş ănâtnâms ed ă rugnil o .etui etse un ăcad .ătnicălp ed taula urtneP .etnib reif etşev res es iş iţăcub eiat es . rotpuc nî ătpaoc ăpaec o uc ănue rpmî ănişam nirp ătad iş )losar( ăpus nî ăt raif enrac uc ătucăf atnicălp etse ăsaotsug ed lef aL .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .e ras .iţrăp elebma ep .tivi rtop cof al .uo nu ăguada eS .tăpsaorp tnu g 03 .uo 1 .iţnib reif csev res eS .e rec es tîc ăniăf iş e ras .tilotop cof al b reif es ăsam ed etnianî ă ro ed trefs nu uC .ă rutnu ă rugnil 1 .mor ărugnil 1 .dlac al ăsal es iş ăniăf uc ă rase rp eS .ţloc nî eiaodnî eS .enrac ed anişam ni rp apaec uc ănue rpmî ece rt es iş ăcsae rocă r es ăs aenrac ăsal eS .tpoc a-s dnâC .camiac nid tasednî iam taula nu ecaf eS .repip .e ras ed etşevi rtop eS .ăuo ăuod nid ieţiăt ed taula nu ecaf eS / ĂZNÂRB UC ĂTNICĂLP .etrap o al ăd eS .v .iruihgnuirt ezem rof ăs tâcnî leftsa .eras .iţ reif işanuţloc u rtnep ac ătităge rp enrac ed ărutăcot o uc ulpmu es iş mc 7 — 6 ed eta rtăp eiat es .ENRAC UC IŞANUŢLOC .ăuod nî ec raotnî es .sus iam ac iţătitnac işaeleca . rotpuc al ăd es iş tnu uc etşepo rts eS .tnu uc ele e rtnî esnu ătnicălp ed iof avetâc ăzaşa iam es iopa .ieţiăt ed taula u rtneP IŢREIF .eras .eteged e rtnî elinig ram enib es-udnâgnârts .ănâtnâms ărugnil 1 .uo nu uc ăcav ed aznârb tarapes ăcae rf eS .ătnicălp ed iof 5 — 4 nup es .)ăţni rod ăpud( răhaz niţup .ieţiăt ed ac aiaof ednitnî eS .lutaula enib ipil es a u rtnep .rtnî enup es ăsamăr aniăF .ătnicălp ed taula nu ecaf eS .tnu ărugnil 1 .ăniăf .ăpa uas etpal .răhaz ăţirugnil 1 .iţăcub ae rac eiat es :rotămru lulef nî ătităge rp enrac ed ărutăcot o uc aznâ rb dniucolnî .v .eras .elaom iam avec ăsnî .ielu ărugnil 1 .565 .ănâtnâms uc uas iişo r ed sos uc csev res eS .v .e ras ăniţup uc etutăb elăuo nup es iş coljim al col ecaf es .ăznârb ăniţup aţirugnil uc enup es taula ed tartăp e raceif nÎ .ăpaec 1 .ăuo 2 .ice r iş inub ăsnî tnus .tnu irugnil 2 .501 o .io ed ăznâ rb ed ărugnil o iş aguăda etaop eS .rtnî eiaom eS .iţnib reif .ătivi rtop emi răm ed ăpaec o rotpuc al ecaoc es pmit tseca nÎ .tnu uc cse răpo es iş ăpa ed enib g rucs eS .camiac ăcşaec 1 IŢIJĂRP ENRAC UC IŞANUŢLOC .icibz es a ed etnianî iş eiaof o ednitnî eS .tijărp urtnep ărutnu irugnil 2 .ăpa ăniţup etâc ăguada es iş e ras enup es .465 .ii rutnu ae ripot al ed esamă r i rămuj uc uas tnu răm tacot iş treif reie rc uc .tnu irugnil 2 .răhaz ăţirugnil 1 .)ăcun o tâc eram ăciţăcub o( eidjord g 01 .ăznârb g 051 :ăru tu lpmu urtneP .ăniăf ăţirugnil 1 .ăcsae rc ăs ac .ti rocăr a-s ec ăpud iş uo nu uc ăcetsema es .ă rutnu ed ă rugnil o uc ăţita rc o.ănâtnâms uc ădlac etşev res eS .ătitocolc emisărg nî csenemu r eS .ărcam enrac g 004 ENRAC UC ĂTNICĂLP .ăsao rg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp dnâcetsema . rotpuc nî ătpaoc apaec uc ănue rpmî ănişam ni rp etuce rt .iş e riţbus etraof aiaof ednitnî eS .repip .eras .e ram iam sav nu.tnu uc avat egnu eS .rtnî etşenemu r es .ăuo 2 .ăniăf ărugnil 2 1 .niţup etâc niţup .mo r ed ărugnil o .ăznârb uc atnicălp ac lef al ecaf eS .inig ram ep enib csepil es iş iruihgnuirt ezem rof ăs tâcnî leftsa .ăru tu lpmu urtneP .e ras iş ătitocolc ăpa uc e ram ăţitarc o-rtnî .mc 6 — 5 ed eta rtăp eiat  U es .enrac g 052 .lef al ităge rp top eS .tnurăm ătaiăt iş rotpuc nî ătpaoc ăpaec o uc ă rutnu nî etşejă rp es iş t reif losar uas ădu rc aenrac ănişam ni rp ece rt eS .eras .etpal ăcşaec 2/1 .uo 1 .niţup tacsu a-s ec ăpud .406 .etşezegă rf es ănâp tişubănî ăb raif ăs aenrac dnâsăl .ăpaec 1 .aniăf iş eletpal ăm ru al iş uerem dnâcetsema .ăuo 2 .e rat ae rp aenrac ecusu es un ăs ac ăpa ăniţup etâc ănraot eS .365 csev res eS .ăznârb uc iişanuţloc iş ac lef al b reif es iş csepil eS .uo 1 .765 .eiruf raf o ep ăzaeşa es iş etartăp eiat es .lutnu uc aznâ rb no rtsac nu .rtnî ăcae rf es :emuna iş ăcav ed ăznâ rb nid ărutulpmu o ecaf eS .elăuo ăguada es .ătnicălp ed taula urtneP .

ic repuic .camiac rahap 1 ENRAC UC ELEŢNICĂLP .e ras ăniţup iş ăniăf ed lunu .iniâm ed etşepil iam es un lutaula ec ănâp enib ătnâmă rf eS .tivi rtop cof al .etui cof al rotpuc al coc es iş sus iam ac lef al itşo rip caf es .ăru tu lpmu urtneP .ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep ănraotsă r es .ăuod nî eiaodnî es .ătitocolc ă rutnu ed irugnil ăuod uc etşe răpo es iş sav nu-rtnî ăniăf ătsaeca nid 4/1 ac ric enup eS .eiaof ărugnis o iopa ednitnî eS .175 .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .a rutnu ătaot sni rpuc a aniăf ec ăpuD .gnul nî ednitnî eS .)treif etpal ep ed ănâtnâms( so rg camiac ed rahap nu.e rat ed tivirtop taula nu eniţbo es a urtnep tatnâmărf al e rec es tâc .ăznârb g 002 :ăru tu lpmu urtneP .ărutulpmu enup es .arutnu ătaot snirpuc a aniăf ec ănâp ăcetsema eS .tnu ărugnil 1 .ăuo 2 .sav ep ăd iş iniâm ep ed edni rpsed es lutaula ec ănâp .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .v( ”iţreif işanuţloC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca .ănâtnâms ărugnil 1 .rtnid taula nu ecaf eS .rotpuc nî coc eS .ăniăf ăniţup arpusaed tarăse rp a-s ec ăpud .rtnî aniăf en rec eS .075 .ăcsaepil es ăs ac eteged e rtnî elinig ram gnârts eS .tbuseded c rotnî es etepac ăuod elec rai .elăuo ăguada es .eiaof amitlu enup es arpusaed rai .eidjo rd nid ălaedămălp o ecaf es ta rapeS .uo 1 .âniăf ăţirugnil 1 .ă rutulpmu ed ăţirugnil o etâc arpusaed enup es .sav ed etşepil iam es un lutaula dnâc iş et raped iam ătnâmă rf eS .cte reie rc .601 .ăniăf .ăniăf ed nmup nu iş ţudlăc etpal ed ăcşaec ½ .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .ăniăf rahap 1 .ăvat o ep ăzaşa es iş tutăb uo uc gnu eS .tsug ăpud răhaz iş eilinav .işanuţloc u rtnep ac aenrac ă rape rp eS . rotpuc al iopa coc es iş ăniăf uc tarăserp tev reş nu ep ăcsae rc ăs ăsal eS .eiube rt tâc e ras iş lurăhaz .etui cof al .luo ăguada es .tot ed enib ătnâmărf es iş ătucserc alaedămălp iş ăguada eS .coljim e rps eliruţloc c rotnî es .ăţudlăc ăpa uas etpal atâta enup es tatnâmă rf aL .ece r al ăcsaenhido es ăs etunim 01 ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca eS .ţudlăc etpal tâta iş ae ras .uo 1 .tucse rc a alaedămălp dnâC .ăguada es .rahap iunu aemirăm ed ednuto r em rof eiat eS .răhaz ărugnil 1 .ăpa nî taium luteged uc roşu dnâsăpa .eras .eteged e rtnî elinigram enib dnâgnârts .ăsam ep ed aniăf etsep enup eS .mc 9 — 6 ed eta rtăp eiat es e riţbus ae rp un taula ed aiaof ednitnî eS .coljim al col ecaf es iş aniăf sav nu-rtnî en rec eS .nub cof al rotpuc al uad es iş uo uc gnu es .ăniăf g 004 ECIAOZNÂRB .eletpal .elaom ed tivi rtop taula nu ăniţbo es ăs tîcnî .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .teged nu ed esaorg eliof dnâ r ep dnitnî es iş ăuod nî etrapmî es .răhaz eţirugnil 3 .edlac csev res eS .eidjord g 05 .ăniăf g 005 TIPSOD TAULA NID ITŞORIP .taula ed iţăcub ie răceif aetatămuj ep ăţilivom o etâc enup es .mc 21 ep 6 ed i ruihgnutperd nî eiat es iş ieţiăt urtnep ac ăsao rg iam avec aiaof ednitnî eS .u rtap nî etşe rutăpmî eS .iş tipot tnu uc ănap o uc egnu es .enib lutaula ătnâmărf eS .tnu ăţirugnil 1 .cilp ed ămrof nî . răhaz ed ărugnil o .sav nu.ăznârb uc ulpmu eS .ae ras iş lu răhaz .ăcsaepil es ăs ac .mc 51 ed etartăp eiat es .ae ras .tarapes ednitnî es e raceif iş iţăcub ie rt nî et rapmî es iopa .etpal rahap 1 .esao rg ed tivirtop iof dnâ r ep dnitnî eS .ătiels ăru tnu uas tnu g 52 .eras .tsug ăpud răhaz iş eilinav .etpal .atsaeca iş egnu es .ţudlăc etpal atâta iş ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o .aznâ rb ăsai un ăs ac enib csepil es iş coljim e rtăc ătado cuda iam es iulucilp eliruţloC .965 .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ece r al ăro ed etatămuj o ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .uo nu uc ăcae rf es ătis ni rp ătad ăcav ed aznâ rb :a rutulpmU .elăuo ăguada es .ănâtnâms .ătnâmărf eS .aidjo rd taium a-s e rac nî eletpal .ăniăf uc lusav nî ănraotsăr es .ăru tnu g 051 .lutecnî uc tanrut .a rpusaed etatămuj ătlalaec eiaodnî es .eiaof auod a arpusaed ăzaşa es .aniăf .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .ie rt nî etşe rutăpmî es .e ro ie rt ac ric tecnî ăcsae rc ăs l-udnâsăl .ătiels ărutnu uc eiaof amirp egnu eS .ădihcil un .ielu ed anu iş tipot tnu ed ărugnil .ăznârb .e rat ed tivi rtop taula nu ăniţbo es ăs tâc .e riţbus ed etaop es tâc .ece r al et rap o al ăd es .ătlum ărutnu nî csejă rp es uas .etnib reif et raof .)365 .ăniăf g 005 ETIPSODEN ITŞORIP .eidjord g 03 .e ras ed farp nu .ăru tnu irugnil 2 .ătijărp ăpaec uc tacetsema ifot rac ed e ruip .enrac uc ătităge rp if etaop itşo rip urtnep arutulpmU .cilp ed ăm rof nî coljim al eliruţloc cuda es .arpusaed ănâmă r ăs aihcum tâcnî leftsa .865 .ăvat nî coc es iş tutăb uo uc arpusaed ep gnu eS .tucse rc a dnâC .etartăp ezem rof ăs tâcnî leftsa .tivi rtop cof al .lutnu uc io ed uas ăcav ed aznâ rb ta rapes ătnâmă rf es ă rutulpmu u rtneP .ătiels enib arutnu enup es iş coljim al col ecaf es .

)ă raoi ruf raf o ac( i ram iam avec ednuto r em rof eiat es .şirg irugnil 3 .ăznârb g 003 :aru tulpmU .ăcav ed ăznârb g 001 .enrac ed ăţirugnil o ătitălc e raceif nî enup eS .475 . rotpuc al coc es iş aţilucruf uc i ro avetâc ed aznârb ăpaeţnî es .eras .ae nid arugnil uc ai eS .ăniăf ărugnil 1 .675 .uo nu .136 .itşo rip urtnep ac tucse rc taula nu ecaf eS .ăcşirh ed ăniăf ed rahap nu ăguada iam es .rtnî etaot ăzaşa eS .ăniăf erahap 2 INILB .ăsar ăznârb ărugnil 1 .e rat ed tivirtop eiţizopmoc o eniţbo es ănâp enib ăcetsema eS .)965 .tocolc nî ăd apa dnâC .ăcşirh ed ăniăf rahap 1 .etitălc urtneP ĂZNÂRB UC ETITĂLC .v .e ras iş ăniăf .uo uc egnu eS .lus ecaf es iş u rtnuănî ela retal elinig ram c rotnî es .v( ”enrac uc eleţnicălP“ al iş ac iţătitnac işaeleca taula urtneP ĂZNÂRB UC ELEŢNICĂLP .ăgnup ed ăm rof nî iulutaula elinigram ănuda es iş ăznârb ed ănub ăţirugnil o etâc enup es .uo 1 .etpal .elăuo uc ăcav ed aznâ rb no rtsac nu.luteged ărefus tâc ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .eras .eras .csebla es ănâp lurăhaz uc eliruşuneblăg ăcae rf es pmit e rtnÎ .e rci .aniăf sav nu-rtnî en rec eS .701 .enrac uc eleleţnicălp ac iamcotnî coc es iş lutaula ecaf eS .cte eled ras .v( ”tipsod taula nid itşoriP“ al ac iţătitnac işaeleca .ăcim ăpaec 1 .ărcam enrac g 052 :arutulpmU .ednuto r etşulăg icim ăniăf nî ătaium anâm uc caf es .e ras ăniţup iş ăpa uc ăţita rc o treif al enup eS .anâtnâms uc ăcav ed aznâ rb ăcaerf es tarapeS .eiţizopmoc nid arugnil uc ănraot es iş eiagit o-rtnî ărutnu uas tnu egnicnî eS .ăuo 2 .ăru tulpmu urtneP .775 .ăniăf ăţirugnil 1 .ăcsae rc ăs et rap o al uon nid ăsal eS .iş e ras ed ăţi rugnil etatămuj o .ăru tnu ărugnil 1 .alaedămălp uc ăcetsema es .tnu uc ăsnu ăvat o ep .ăuo ăuod nid etitălc 81 — 61 caf eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş ţudlăc etpal ed ărugnil o uc ătaium aidjo rd ăguada eS .275 .eras .coljim al ă ruticnâda o e raceif al ecaf es luteged uc iş iniâm e rtnî niţup cset rut es .ămugel eci ro al ă rutinrag ac csev res eS .rtnî ăcae rf eS .ăzaelu r es iş urtnuănî elinig ram c rotnî es .)865 .etacot etpaocsăr ăuo .i ram etocolc nî b reif ăcad( cim et raof cof al etunim 01 ac ric ăb raif ăs ăsal iam es iş etrap o al aţita rc ega rt eS .)665 .rasecen etse ăcad .ănâtnâms ărugnil 1 .răhaz ărugnil 1 .ăţaeclud urtnep elec uc lef al .ăcav ed aznâ rb uc io ed aznârb ăcae rf es .a rpusaed iţot uc ăcidir es ănâp niţ es iş iişanapap nup es .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ăcnuş .375 . răhaz ă răf .eletitălc ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .eidjord g 03 .ănâtnâms .edlac ăsam al csev res es iş eletla etsep elenu ăzaşa eS .ămups etutăb eli ruşubla .v .tipot tnu uc .ănâtnâms .etpal ăcşaec 1 .e ras iş ăniăf .575 .ăcav ed ăznârb g 052 IŢREIF IŞANAPAP .taula ed aiaof ednitnî eS .tnu irugnil 2 .temsep ărugnil 1 .etitălc al ac es-udnâdeco rp .uo nu .)175 .răhaz . răhaz ă răf rad .)etitălc urtnep acoc tâced ăsao rg iam avec eif ăs eiube rt inilb u rtnep acoc( dlac etpal niţup ăcnî .taula urtneP )ECIAOZNÂRB( IHCŞURTAV .ăme rc o ac enived ec ănâp ăcae rf es iş titocolc etpal ed ăcşaec o uc etşe răpo es .136 .uo 1 .v( ”enrac uc atnicălP“ urtnep ac enrac ed gk 4/1 etşetăge rp eS .ăuo ăuod nid etitălc 81 — 61 caf eS .cof al ătnetsize r ăm rof o.e ras ed farp nu iş ăniăf .uo uc ătace rf ăcav ed ăznâ rb nid ă rutulpmu u rtnep aznâ rb etşetăge rp es pmit e rtnÎ .io ed ăznârb g 001 :aru tulpmU .etui cof al .eras .ăro ed etatămuj o rotpuc al uad es iş ăsar aznârb ă rase rp es arpusaed .ăuo 4 .ae ras iş luşi rg .ă rutulpmu u rtneP .e ras ăniţup sup a-s e rac nî etpal uc ătiodnî ănâtnâms ed acşaec o ănraot es .etpal ărugnil 1 .etitălc urtneP ENRAC UC ETITĂLC .repip .ăti repocsed işutot aznârb dnâsăl .etnib reif ărutnu nî csenemu r es iş ielu ed ăţirugnil o uc tacetsema uo ni rp uad eS .tacif uc aenemesa ed etulpmu if toP .v( sus iam ed eliţătitnac .uo 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .tacot iş t reif reie rc .ănâtnâms ăcşaec 1 .

atag tnus ec ătadnî .ălusnep o uc roşu csezemu eS .eras .ărcam enrac g 052 :arutulpmU .ielu ăcşaec 2/1 IRĂZRĂV .e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî es e rac nid csezuţna rf taula nu ecaf eS .tijărp temsep arpusaed ă rase rp es iş tnu uc cse răpo es .116 .ăpa ăcşaec 2/1 .eli ruşuneblăg uc ăcav ed aznâ rb ăţitarc o.185 .etnib reif ă rutnu nî uas tnu nî csejă rp es e rac .ednirpuc tâc ăniăf iş e ras .tev reş nu uc ti repoca .ăvat nid ăledno r o etsep ăzaşa es roi retxe c rec e raceiF .i ram ed iţivi rtop işanapap ăniăf nî ătaium anâm uc caf es iş eiţizopmoc nid arugnil uc ai eS . răhaz ed ărugnil o iş aidjo rd taium ua-s e rac nî eletpal ănraot es iş coljim al col ecaf es .repip iş e ras .etpal l ¼ .rtnî ăcae rf eS .csev res eS .085 .cilp ed ăm rof nî .teged nu ed ăsaorg eiaof o.ătnâmă rf eS .v( ”uâ rb nî elaoP“ al ac ecaf es ăznârb ed arutulpmU .eidjord g 51 .niv ed rahap iunu aemirăm ed ednuto r em rof eiat eS .ărutnu uas tnu g 06 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .)niv ed rahap iunu arug tâc( ălbat ed ăcim ăm rof o uc eledno r eiat es ăsnitnî aiaof niD .iro ie rt ed ăcnî eiţa repo ătsaeca ătepe r eS .ănişam nirp etad .azrav ăsai un ăs ac .ăniăf ăţirugnil 1 .)765 .repip .iirutnu lutipot al ed esamăr irămuj eiruf raf o ep csetăge rp es pmit niD .ătarum .ă rutnu ă rugnil 1 .enib csepil es iş coljim e rps ătado cuda iam es iulucilp eliruţloC .rtnî lutaula ednitnî eS .ăniăf g 005 ICAGOB .ăpa uc .v( ”enrac uc atnicălP“ al tată ra a-s muc aşa aenrac etşetăge rp es pmit e rtnÎ .noie rc iunu aemiţăl ed eşanotsab eiat es .mc 2 ac ric ed ăsaorg eiaof o ednitnî es e rac ăpud .ăcim ăpaec 1 .)etşenemu r es un( ielu ed irugnil ăuod uc roşu etşejărp es iş ămaez ed enib egrucs es .v .esaoiciled eleţă răs niţbo eS .ăcav ed ăznârb g 003 IŢIJĂRP IŞANAPAP .nemihc niţup iş repip .coljim e rps eliruţloc c rotnî es .ăpa ed ăcşaec etatămuj .uo uc arpusaed gnu es .etartăp eiat eS .ăcim ăzrav 1 :aru tulpmU .ielu irugnil 2 .eclud ăz rav uc iş ecaf top eS .801 ICANOZOC .rtnî elirămuj a rpusaed dnitnî es .uo 1 .ăuo 2 .ielu ed ăcşaec etatămuj nid taula nu ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .)cseiuic ret es iişanapap .e rat ae rp eif ăs eiube rt un aiţizopmoC .ăru tnu irugnil 2 .ăniăf .răhaz ărugnil 1 . repip ed tiţuc ed f râv nu ăguada eS .eras ăsar ăţirugnil 1 .975 .ăcav ed ăznârb g 051 :arutulpmU .eiaof o ednitnî iam es taula ed eleţişămăr niD .ăcim iam aec am rof uc taiăt ludno r ăzaşa es a rpusaed rai .ătarum az rav tnurăm eiat es pmit niD .elaom ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .ăz rav uc ulpmu es .irămuj g 052 .enrac ăniţup coljim al enup eS .ieţiăt ed ac iof ăuod dnitnî es taula niD .ănâtnâms uc iţnib reif et raof csev res eS .)665 .eras .ăro ed t refs nu ăcsaenhido es ăs ăsal es iş enib ătnâmărf eS .e ras .v .ăniăf .875 .lage iam tâc tarts nu.uo 1 .ecaoc rov es e rac nî avat ep ăzaşa es rol lu rămun nid etatămuJ .eras .rotpuc al coc es iş sa r nazem rap uas nemihc ă rase rp es .ăuo 2 .csezuţnarf taula urtneP ĂZNÂRB UC IRUETAP .etpal irugnil 2 .repip .285 .ece r al etunim 01 ăd es iş u rtap nî etşe rutăpmî es .csezuţna rf taula u rtneP ENRAC UC IRUETAP .ş rob uc etnianî iam ătirăpo eiube rt e rac .nub cof al coc es iş nemihc ed ebaob avetâc ăraserp es .şirg ărugnil 1 iş ăniăf irugnil 2 uas ăniăf irugnil 3 .aenig ram enib ăcsaevirtop es ăs eiţneta uc .grucs eS .snicnî enib rotpuc nî coc es iş tutăb uo uc gnu eS .ămups eli ruşubla ăguada es ămru al iş e ras .ărdup răhaz uc uas ănâtnâms uc .tivi rtop cof al ăvat nî coc eS .iţ răp elebma ep .)ăciuţ ed le răhăp iunu a rug tâc( ăcim iam avec ăm rof o uc lucoljim eiat es etlalelec aL .etunim 01 ed elav retni al .385 ĂSAC ED IRUICLUD IŞ IRUTAULA .116 .enrac uc eliruetap ac lef al caf eS .ăru tnu uas tnu g 06 .elăuo ăguada eS .

răhaz ed ăciţăcub o iş )lutaula etşe rc iam un iş etşe răpo es aidjord ece raoed etnib reif eif ăs eiube rt un( ţudlăc etpal niţup uc aidjo rd eiaom eS .taula ed aenig ram etsep ăsnî ăcae rt un ăs .iruşubla 4 .ailinav enup es ămru aL .ăuo 3 .ăm rof nî ănraot es iş .lurăhaz iş lutnu uc aznârb ănue rpmî ăcae rf eS .irubmâs ă răf edifats iş aguăda top es tatnâmă rf aL .ticăr a-s ec ăpud ăm rof nid etaocs es .dnâ r ep elăuo ăguada eS .685 .eilinav .iivăt aenigram ed etipil . răhaz .atag etse dnâC .ăsa r eiâmăl ed ăjaoc ăniţup iş eilinav ed notab etatămuj .mor ărugnil 1 .eras .eletpal iş aniăf iopa .sot etse ăcad uas tasip lu răhaz uc iopa .ae nî sudo rtni luteged ă refus tâc tâta auaiam ti rocăr a-s dnâC .ie rt ăuod ac ric ăcsae rc ăs ăsal es iş .ănâtnâms uc lucano zoc uc lef al ecaoc eS .i ruşubla 3 .rtnî cse răpo eS .ăniăf .mo r ărugnil 1 .răhaz g 001 .răhaz g 003 .lumo r .ţudlăc etpal niţup ăguada iam es .avat snu u rtnep tnu ărugnil 2/1 .e raoluc al ădihcnî es -ăs ac .885 .e ras ed farp nu .sus iam ac lef al ăzae rcul es iş ătnâmă rf es lutaulA .ecaoc es e rac nî iivăt aemi răm ed iş mc 5.tăpsaorp tnu g 05 .eiâmăl ed ăjaoc .eli ruşubla ăguada es .iemrof aetatămuj al ăgnuja ăs eiube rt un lutaulA . rotpuc al ăd es iş edifats ăraserp es .ăniăf ăniţup ă rase rp eS .eidjo rd g 05 .canozoc ed taula g 004 IO ED ĂZNÂRB UC CANOZOC .iram icişăb caf es ănâp enib etab es iopa iş aidjo rd uc ăcetsema es .ăsaomups ăme rc o ac caf es ec ănâp enib ăcae rf eS .pmit tseca nî .ănâtnâms g 057 :arutulpmU .ă ro o ac ric niţ es iş tivi rtop cof al )228 eniâp .)urtil 2/1 ac ric( e rec es tâc etpal .etlalelec iş anâtnâms .)uicoljim canozoc nu urtnep( canozoc ed taula g 004 ĂNÂTNÂMS UC CANOZOC .ăniăf g 04 .iulunoie rc aemisorg ed irulus taula ed asam ep caf es iţăcub ăuod etla niD .io ed ăznârb g 005 :aru tulpmU .rtnî ătunrec ăniăf ed lutse r etsep ănraot es .ăniăf gk 1 ICIMONOCE ICANOZOC .eilinav .ăniăf irugnil 2 .ăuo 3 .rtnî es retş iş etalăps .eletepac dnâsăpa .ănâtnâms nid a rutulpmu etnianid etşetăge rp eS .dlac al ătuniţ iş ătavoc o.485 .i ruşuneblăg 5 .mo r ărugnil 1 .ăcav ed ăznârb g 005 :aru tulpmU .ăuo 3 .esela tsof ua ec ăpud .eras ăţirugnil 2/1 .iruşuneblăg 7 .ămups i ruşubla 3 .ăniăf ărugnil 1 .eilinav .eli ruşuneblăg dnâguăda ăcetsema es .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .niţup etâc niţup .atag tnus dnâC .etalăps iş esela eledifats iş eiâmăl ed ajaoc .iruşuneblăg etsep niţup etâc tanrut iş ănif ătis o.dlac .le nid iţăcub uai es .ăm rof nî ănraot eS .ărtsae ref ed uas ăşu ed etraped .tnu g 052 .işo lococ ăcaf es un ăs enib dnâcetsema .ruje rpmî ruj ed ăzaşa es iş csetelpmî es .tnu uc esnu em rof nî nup es iş ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep csetelpmî es .e ras ed farp nu .ăniâf gk 1 .răhaz g 952 .e ro .aniăf iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS . răhaz g 051 .ele e rtnî ăcsaenu es ăs ac .ăcsae rocăr es ăs ăsal es iş em rof nid tocs es .edifats uas icun uc iş soznu rg răhaz uc ă rase rp es .tnu uc anâm egnu es .e ras .ănâtnâms ărugnil 1 .ăcsae rc ăs ăsal eS .lutsed tucse rc a alaedămălp dnâC .tnu uc avat egnu eS .edifats g 52 .dnuf ep taula ed aiaof ăzaşa es .ărutnu g 001 .canozoc ed taula g 004 ĂCAV ED AZNÎRB UC CANOZOC .aznârb iş tâc .ielu irugnil 2 .etpal ăcşaec 1 .v( tpoc al nup eS .ămups etutăb eli ruşubla iş ţudlăc etpal niţup .dlac al ăzaşa es .mo r ed ărugnil o .uo uc egnu es .tev reş nu.ătavoc nî lutaula ănuda eS .)urtil 2/1 acric( erec es tâc etpal .901 ĂTARUBZ ĂZNÂRB UC CANOZOC .titocolc etpal niţup uc ăniăf ed irugniI 4—3 ăcim ălao o.ăcav ed ăznâ rb uc lucanozoc uc lef al ecaf eS .0 ac ric ed ăsao rg eiaof o ednitnî es canozoc ed lutaula niD .eidjord g 05 .coljim e rps inigram ep ed lutaula dnâcuda .tipot lutnu .e rat ae rp e rap lutaula ăcad rai .e ras ăsa r ăţi rugnil 1 .luielu enup eS .ăro ed etatămuj o niţup lec ătnâmă rf eS .eliruşuneblăg ăcae rf es .iruşuneblăg 5 .ăcsae rc ăs dlac col nu al enup es iş tev reş nu uc ă repoca es .785 .rtni rp tun rec .lutsed tucse rc a dnâC .e ras uc iâtnî .eilinav .eiâmăl ed ăjaoc .tneruc nî icin iş ece r col al ăsnî un .dlac al tot ăcsae rc ăs ăsal iam eS .ăsam ed ăţaf o uc ă repoca es .uo uc aenig ram egnu eS .ăcsae rc ăs ăsal es iş ănâtnâms uc lucanozoc urtnep ac lutaula ăzaşa eS .lutaula tâta uo uc gnu eS .585 .ielu i rugnil 3 .

ănilinav uas eilinav .aniăf ătavoc nî enrec eS .tnu ărugnil 1 :arutulpmU .iruşuneblăg 2 .rotpuc al ă ro o ecaoc eS .985 .ti rocăr iam a-s ec ăpuD .ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .răhaz g 051 .taruc etpal l 4 :aru tulpmU .ăme rc o ac ecaf es ănâp tace rf .tăpsaorp tnu g 041 .canozoc ed taula g 004 ĂTALOCOIC UC CANOZOC ED LEF TLA * iş etiţă ruc eladgim arpusaed ă rase rp es .etpal ed irugnil ie rt uc ătaium oacac .eiâmăl ed ăjaoc .ţudlăc etpal niţup iş răhaz ed ăţi rugnil o uc aidjo rd eiaom eS .ă ro ed 4/3 ac ric ecaoc es .canozoc ed taula nî ătacărbmî amrof nî aiţizopmoc ănraot es iş enib lutot ăcetsema eS .elaom tlum iam falip nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa . răhaz ed irugnil ăuod uc ămups lutnu ăcae rf eS .ăuo 3 .esao rg inâtnâms ienu aţnetsisnoc ăbia ăs eiube rt aiţizopmoC .gnul nî etaiăt iş etiţăruc eladgim uc ulpmu es iulujali rg elirulog rai .dnuf nu bus ăro ed etatămuj o âzaese rp es iopa .talinav răhaz g 001 .răhaz irugnil 4 .e ras ed ăţirugnil ed f râv nu uc iş tasip lu răhaz uc ănişam nirp etucert elicun ăcetsema es :arutulpmU .răhaz g 001 .ăniăf irugnil 2 .tasip răhaz g 053 .eras ed farp nu . ĂCUN UC CANOZOC .etpal ăcşaec 1 .igertnî ăuo 2 .i ruşuneblăg 3 .răhaz irugnil 4 .ăuo 6 :aru tulpmU .so rg ed tivi rtop bla sos nu ecaf eS .ămups eliruşubla iş aniăf .ăniăf ed i rugnil ăuod iş tnu ed ărugnil o-rtnid .canozoc ed taula uc am rof ăca rbmî eS .195 .ănâtnâms uc lucanozoc uc lef al etşetăgerp eS .etpal irugnil 3 .etpal ed i rtil iod tnâmăp ed ălao o-rtnî snirp al etnianid enup eS :ii rutulpmu ae rarape rP .ălaedămălp ănraot es iş coljim al col ecaf es .edifats g 52 .canozoc ed taula g 004 ŞIRG UC CANOZOC .ănâtnâms ăcşaec 2/1 .ănilinav uas eilinav .so rg iam ta rts nu.etpal ăguada iam es .ti rocăr a-s ec ăpuD .ăuo 3 .ănilinav uc uas eilinav ed ăciţăcub o uc tasip lu răhaz uc eli ruşuneblăg enib ăcae rf es : rotămru lulef nî ecaf es arutulpmU .ăro o ac ric tivi rtop cof .canozoc ed taula g 004 ĂTALOCOIC UC CANOZOC .eras ed farp nu .răhaz uc iş etpal uc luze ro eb reif es ărutulpmu u rtneP .e ras ed ăţi rugnil 2/1 uc etace rf iruşuneblăg ăuod iş ige rtnî ăuo ăuod .zero ăcşaec 1 .taula ed iriţbus eţivuş nid tucăf jalirg nu ăzaşa es a rpusaeD .etpal irugnil 3 .rtnî arutulpmu ednitnî es .295 .ăniăf g 006 al ecaoc eS .răhaz irugnil 2 .eidjord g 02 .rtnî tot uc ănâtnâms uc ănraot es snirp enib etse dnâC .eteged 3 — 2 ed .etpal itşec 4 :aru tulpmU .elăuo nup es .oacac g 05 .oacac g 05 .etşeznârb es eletpaL .etpal ed i rugnil ăuod uc ătaium oacac ed g 05 ăguada eS .eilinav .sus iam tată ra a-s muc aşa .ămups etutăb iruşubla 6 elec nup es ămru al iş enib lutot ăcetsema eS .eli ruşuneblăg ăguada es .095 .şirg ăcşaec 2/1 .gnul nî etaiăt .tivi rtop cof al .eras ed farp nu .talinav etpal ed ăcşaec o uc snits .etşetocolc e rac etpal ed irtil iod uc ălao o.etpal uc luşirg eb reif eS .ăvat nî lutaula ăzaşa eS .tiunşibo lucanozoc al tâced e rat iam avec eif ăs eiube rt acoC .ănâm ep ed ednirpsed es iş icişăb lutaula ecaf ănâp .eras ăţirugnil 2/1 .ăji rg uc rad .tăpsao rp lutnu ăguada es ăznâ rb ătsaeca aL .ănilinav uas eilinav .ăcsae rc ăs ăsal eS .011 ae rp roşu enived atsap ece raoed .ămups iruşubla 4 .a rpusaed etatue rg o uc .etpal ăcşaec 1 .eras ed farp nu .etpal ed ăcşaec o .rasecen etse ăcad( ătnetsisnoc ed tivirtop atsap ecaf es ănâp ăcae rf es iş titocolc etpal ed ăcşaec 2/1 uc etşe răpo eS .canozoc ed taula g 004 ZERO UC CANOZOC .canozoc ed taula g 004 .ănâtnâms uc lucanozoc uc lef al etşetăge rp eS .ăniăf irugnil 2 .ănâtnâms uc lucanozoc al ac lef al .)eclud eif ăs eiube rt arutulpmu( talinav lurăhaz .e ras ed farp nu .lu răhaz iş anâtnâms .etanicăm icun g 005 :aru tulpmU .edifats iş eilinav ed notab etatămuj .ătnâmă rf es .eilinav iş răhaz .ămups tace rf lutnu iş dnâguăda .etpal itşec 4 :aru tulpmU .etpal ăcşaec 2/1 .ăg rucs es ăs ăro o ăsal es iş ăznârb ed ae raotăruce rts nî ănraot eS .ăvat nid lutaula etsep arutulpmu ănraot eS .eilinav .şubla uc egnu es .tăpsaorp tnu g 001 .eledifats iş elăuo nup es .ăme rc o ac ecaf es ănâp .edifats g 52 .ătis nirp ece rt es e rac eclud ăznâ rb o eniţbo eS .

rtnî iopa enup es .ăme rc o ac ecaf es ănâp etpal niţup iş răhaz ed eţi rugnil ăuod uc aidjo rd ăcae rf es ta rap-eS .ece r al ăcsaenhido es ăs ă ro ed 4/1 ăsal eS .rtnî .ăniăf g 005 CANOZOC ED ICLEM .ă rtaip ed ăţiluip o.tivirtop cof al coc es .eidjord g 01 .ăcun uc iec uc lef al icanozoc caf es ărutulpmu ătsaeca uC .lage iam tâc tarts nu.ănilinav uas eilinav .rtnî ăţni refe rp ed .irusaec avetâc leftsa eniţ eS .lus ecaf eS .ărdup răhaz g 001 .răhaz g 052 :poris urtneP .etpal uc iopa eb reif eS .dlac eletpal .ăcetsema eS .ăuod nî et rapsed es tucse rc lutaulA .495 al ac lucam etşetăgerp eS CAM UC IRUNROC .enib ăzaesip es iş ăpa ed eg rucs eS .ătado cam niţup etâc dnânup .temsep .ătartăp iam tâc eiaof o lu roticus uc ednitnî eS .ăniăf etsep ănraot eS .eilinav iş mo r ed ă rugnil o .ăniăf uc ăta răse rp asam ep eiaof ami rp ednitnî es .)385 .lage iam tâc tarts nu.ăcsaecăr es ăs ăsal eS .tnu g 001 .mc 4 — 3 ed ăsao rg aiaof uon nid ednitnî eS .)ăţnirod ăpud( mor niţup .rtnî aniăf en rec eS .v( canozoc al ac lef al lutaula ătnâmă rf eS .eidjord g 03 .răhaz eţirugnil 2 .)elaom ae rp icin rad .ătitocolc ăpa le etsep ănraot es iş ăţita rc o.111 ăs eiube rt lutaulA . rotpuc al taidemi uad es iş uo uc gnu eS .coljim erps niţup cuda es eletepaC .ănilinav uas eilinav .tnu uc ăsnu .ue rem dnâcetsema .tnu g 521 :ămerc urtneP .”ăcun uc canozoC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCUN UC IRUNROC .nub cof al coc es iş ăsnuen avat ep iigi rvoc ăzaşa eS .taula ed ătacub auod a uc ătepe r es u rcul işalecA .ăsao rg ed lutsed ătsap o ecaf es ănâp .ăcun ed arutulpmu nid etatămuj ednitnî es arpusaed iş tutăb uo uc egnu es .ăniăf g 004 RIFADNART .ăpa l ½ .etnib reif po ris nî dnâr ep cudo rtni es rotpuc nid tocs es muC .eras ăţirugnil 2/1 . răhaz ed po ris nu ecaf es pmit tseca nÎ .ăcsaerc ăs ăsal eS .)elaom /4 .nroc ed ămrof nî .răhaz g 052 :poris urtneP .)295 .iiţla etsep iinu .ăcsae rc ăs ăm rof nî lutaula esal es ăs ă răf .ăuo 3 .eilinav iş răhaz .cam g 002 :aru tu lpmU CAM UC CANOZOC .ăuod nî etrapsed eS .ăcun nid etatămuj ednitnî es arpusaed .ălbat ed ăm rof nî enup es iş ăzaelu r es .teged nu ed ăsao rg .mor ărugnil 1 .ece r ăpa uc lucam ălaps eS .taula iş ăcun e rtnî irulog caf es ece raoed .răhaz ăraserp es .395 .ăpa l 2/1 .ăraluihgnutperd eiaof o etâc dnuf ep ednitnî es .mor ărugnil 1 .tăpsaorp tnu g 521 .etpal ed rahap 1 .u rtap nî lutaula atsaeca atad ed dnirutăpmî .gi rvoc ed ăm rof nî etşetelpmî es iş ăsam ep roşu aişâf etşecusă r es .etpal l 3 .canozoc ed taula g 005 )IZENOLOP( CANOZOC ED IEGIRVOC .)116 .eras ăţirugnil 2/1 .ie rt nî etşe rutăpmî es .e ras uc tace rf .ăzoculg ărugnil 1 .lus ecaf es iş eiaof ep acun ednitnî eS .ăţaehg al ed eif ăs eiube rt un( tăpsao rp tnu ed ătacub o coljim al enup eS .ătirod aemirăm ed .coljim al col ecaf es iş ătavoc o.v( ”ăcun uc canozoC“ al ac iţătitnac işaeleca :aru tulpmU .895 .tivi rtop cof al ecaoc eS .uo uc gnu eS .rtnî .emignul mc 3 ed iţăcub nî eiat es e rac .ănilinav uas eilinav .icişăb ecaf es ănâp enib ătnâmă rf eS .v( csezuţna rf lutaula al ac lef al ăzaetehcapmî eS .etpal ăcşaec 1 .ănilinav uas eilinav .frâv erps ăzab al ed l-udnâcrotnî .canozoc ed taula g 005 cse rătnâc eS .695 .ăţni rod ăpud .lutaula tâtA .răhaz g 002 .ţeiugnul iam ihgnuirt ed ămrof nî eiat es .ătal tâced ăgnul iam i ro ie rt ed .595 .emiţăl mc 2 iş emignul mc 03 ac ric ed iişâf eiat eS .sus iam ac lef al csetăgerp es acun iş tâc .eiruf raf ep ăzaşa es iş etnib reif lupo ris nî iigi rvoc dnâr ep cudo rtni eS .sus iam ed aiţa repo ătado ăcnî ătepe r eS .răhaz g 001 .)12 .ăcun uc elirunroc iş ac iopa u lpmu es .nub cof al coc es iş şubla uc gnu es .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc uc uas edifats uc .şuneblăg nu iş ige rtnî ăuo ăuod ăguada es .temsep irugnil 2 .eţef nid anu ep ăvat nî eliţăcub ăzaşa eS .tnu g 021 .eiaof o ednitnî eS .p( ăzoculg ed ă rugnil o iş ăpa .ăzoculg ărugnil 1 .şuneblăg 1 .ăcun ed iţătămuj arpusaed nup es .795 .igertnî ăuo 2 .lutnu ăguada eS .teged nu ed ăsaorg eiaof o taula ed asam ep ednitnî eS .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .495 .dlac al ăcsae rc ăs ăsal eS .

211

.)495 .v( cam uc uas )295 .v( ăcun uc ătiucolnî if etaop adalemraM .tivi rtop cof al ecaoc eS .uo uc egnu es iş ăzaelu r es ,ădalemram ednitnî es a rpusaed ,ă raluihgnutperd eiaof o ednitnî es ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam eP ,ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt lutaulA .ănâm ep ed ednirpsed es iş icişăb ecaf lutaula ec ănâp ătnâmă rf eS .e ras iş mo r ed ă rugnil o ,talinav răhaz ed i rugnil ăuod ,ielu ed anu iş tăpsao rp tnu ed ărugnil o ,eletpal ,elăuo ăguada es ,ăniăf uc luno rtsac nî alaedămălp ănraot eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp ,etpal niţup iş răhaz ed eţirugnil ăuod uc aidjo rd ăcae rf es tarapeS .coljim al col ecaf es iş e ram no rtsac nu- rtnî aniăf en rec eS .eras ăţirugnil 2/1 ,mor ărugnil 1 ,talinav răhaz irugnil 2 ,ielu ărugnil 1 ,tăpsaorp tnu ărugnil 1 ,etpal ăcşaec 2/1 ,ăuo 2 ,eidjord g 02 ,ăniăf g 003 CANOZOC ED ĂDALUR .106

.ăznâ rb uc uas nuigam uc ,cam uc ,ăcun uc etulpmu lef al ecaf top eS .etui cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .coljim e rps ărafa nid ,nroc ed ăm rof nî etşecusă r es ătacub e raceiF .iţăcub tpo nî ,ezar nî eiat es e rac )ăsam ed e ram ei ruf raf o tâc mac( ădnuto r eiaof o- rtnî ednitnî es ,ătacub e raceif dnâ r ep ai es ,elage iţrăp iert nî etrapmî es ,ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep ănraotsăr es ,tucse rc a lutaula dnâC .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .etraped iam lutaula ătnâmărf es ec pmit nî ,niţup etâc niţup tanrut ,luteged i refus etaop tâc etnib reif ,tipot ,tăpsao rp lutnu ăm ru al iş rasecen etse iam ăcad ,etpal niţup etâc dnânrut ,anâm uc iopa ,a rugnil uc iâtnî ăcetsema eS .)elaom ae rp taula nu eniţbo es un a urtnep lutecnî uc ăguada es( ţudlăc etpal iş eilinav ,eras ,mo r ed ăţi rugnil o ,lu răhaz ,luielu ,eliruşuneblăg ,aidjord enup es ,coljim al col ecaf es ,aniăf ătavoc nî enrec eS .ţudlăc etpal ed ă rugnil o uc aidjo rd ăcae rf eS .)ld 4 acric( erec es tâc etpal iş eras ăţirugnil 2/1 ,talinav răhaz uas eilinav ,mor ărugnil 1 ,răhaz irugnil 3 ,tăpsaorp tnu g 001 ,ielu irugnil 3 ,iruşuneblăg 2 ,eidjord g 52 ,ăniăf g 005 CANOZOC ED TAULA NID IRUNROC .006

.u rtnuănî edu rc nâmăr iş edepe r aerp csejărp es ,etnib reif ae rp etse ăcad ,elişogog ăzaenue rgnî es ece r etse ăcad ;ăsnicnî ed tivirtop eif ăs eiube rt arutnU .ruje rpmî ăbla enigram uc ,ii rua-enemu r tnus dnâc etişue r tnus elişogoG .talinav răhaz ărase rp eS .arutnu ăgrucs es ăs ac ,ăm râs ed rată rg nu ep tocs eS .etrap ătlalaec ep iş somu rf ăcsaejărp es ăs ,ădnuto r ămrâs o uc c rotnî eS .soj nî aţaf uc ,etnib reif ărutnu nî dnâ r ep elişogog nup eS .e raotăpăcnî ăţita rc o- rtnî ,arutnu egnicnî eS .lef al elişogog caf es iş taula ed ătacub auod a iopa ednitnî eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş tev reş tla uc ă repoca es ,ăniăf uc tarăserp tev reş nu ep elişogog ăzaşa eS .lutaula telpmoc dnâznurtăp ,ăm rof işaeeca uc uon nid eiat es ,etaot eti repoca tnus dnâC .)ele e rtnî ăniăf ăbia un ăs( ăcsaepil es ăs ac luteged uc ruje rpmî ăsapa es iş ădalemram uas ăţaeclud etsep ăzaşa es e rac eledno r ,ăm rof işaeeca uc ,eiat es eiaof ed etatămuj âtlalaec niD .ten roc nu uc ădalemram ăniţup uas )ele nid amaez ăg rucs es ăs ac ,ăţivăt o- rtnî ,ănişam ep etunim avetâc niţ es enişiv ed elebaob( ăţaeclud nid ănişiv ed bob nu etâc enup es dno r e raceif ep iş )eiat es ăs ărăf( u rtemaid mc 6 ac ric ed irudno r ,ălbat ed ăm rof o uc ,eiaof nid etatămuj ep ănmaesnî eS .mc 1 ed asao rg eiaof o ednitnî es iş ăuod nî etrapmî eS .ăniăf uc ăta răse rp taula ed asam ep ănraotsă r es iş ,iopanî aed ăs ac ,uon nid ătnâmă rf es ,tucse rc a lutaula dnâC .dlac al ăcsae rc ăs ăsal eS .icişăb ecaf lutaula ec ănâp dnâtnâmă rf ,niţup etâc ,dlac tipot lutnu ăguada es ,ănâm ep ed lutaula ednirpsed es dnâC .)aniăf e rec tâc enup es etpal( ătatnâmă rfen ăsnî ,elaom eif ăs eiube rt acoC .aniăf ătaot ăsnirpuc etse ec ănâp ,ţudlăc etpal iş ăniăf vitanretla dnâguăda ,ătnâmărf es iş alaedămălp enup eS .lu răhaz uc iopa ,ae ras uc eliruşuneblăg ăcae rf es ,lutaula ătnâmărf es e rac nî lusav nî ,ta rapeS .ăcsaepsod ăs dlac al ăsal eS .ănâtnâms o ac ăsao rg ăcoc o ăniţbo es ăs tâcnî leftsa ,ăniăf ed irugnil 3 — 2 uc ăcetsema es iş dlac etpal niţup uc aidjo rd eiaom eS .erec es tâc etpal ,ănilinav uas eilinav ,eras ăţirugnil 2/1 ,eidjord g 52 ,iruşuneblăg 4 ,tnu g 05 ,răhaz g 05 ,ăniăf g 005 )ELFARC( ĂŢAECLUD UC IŞOGOG .995

.ă rdup răhaz uc ărase rp es atag tnus dnâC .tivi rtop cof al coc es iş şubla uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .)ăcsae rc ăs col ăbia ăs ac etasednî aerp eliţăcub ăzaşa es un( tnu uc ăsnu ,ădnuto r ămrof o- rtnî ,eţef nid anu ep ăzaşa es e rac ,mc 4 — 3 ed iţăcub nî eiat es iş lus ăzaelu r eS .m rofinu iam tâc tarts nu- rtnî tnu ed ame rc ednitnî es arpusaed rai ,mc 1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî es ,ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep ănraotsă r es ,tucse rc a lutaula dnâC .ămups ecaf es ănâp tasip lu răhaz uc tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .elaom ed tivi rtop eif

311

.eras ,ănula o tâc eidjord ,iruşubla 2 ,ădlac ăpa ld 3 ,ielu irugnil 2 ,ăniăf g 002 ELENĂGIRF ED TAULA .706

.nuşuneblăg ie rt iş aguăda top es taula işaleca aL .cte eilinav ed ăme rc uc trot u rtnep dnuf ac uas etrat al ăzaeţniube rtnî eS .iz auod a ănâp ăjirg ă răf tasăl if etaoP .ece r al e ro ăuod eniţ es iş tev reş nu uc ă repoca es ,col nu al ănuda eS .citsale lutaula ănived un ăs ac edepe r ătnâmă rf eS .)iiniăf aetatilac ăpud niţup ăzai rav etatitnac ătsaeca( ăpa ed ld 2 ac ric iş e ras ed fa rp nu ,lu răhaz ,anâm uc niţup taium ,tăpsao rp lutnu enup es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .eras ,ăpa ld 2 ,răhaz ăţirugnil 1 ,tăpsaorp tnu g 521 ,ăniăf g 052 ETRAT ED TAULA .606

.ăti rod ae raţniube rtnî ăd es i iopa ,etunim avetâc ecusu es ăs ăsal es lutse r rai ,epu r es ruje rpmî ăsao rg ăsamăr aenig raM .ăragiţ ed ăţiof o ac e riţbus tucăf a-s aiaof rai ,iesem aenig ram ed ce rt iulutaula elinig ram ec ănâp ,ăpur es un ăs ăji rg uc ruje rpmî ruj ed ednitnî es e radbăr ătlum uc iş arpusaed taula ed aiaof enup es ,ăniăf ărase rp es ,ăta ruc ăsam ed âţaf o enup es eirătăcub ed asam eP .ă ro ed t refs nu aets ăs ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es ,auaeg rev uc eiaof o iopa ednitnî eS .)ătizlăcnî ăţita rc o uc uas( dlac tot tev reş nu uc ti repoca ,)demu un rad( dlac col nu al etunim 01 ăsal es ,ăsam ed tutăb iş tatnâmă rf enib tsof a ec ăpuD .eiube rt iam ăcad ădlac ăpa ăniţup etâc dnâguăda ,elaom tlum iam ,tivi rtop taula nu ecaf eS .anâm uc ătnâmărf es ,ădni rp es ăs lutaula epecnî dnâc rai ,arugnil uc iâtnî ăcetsema eS .ădlac ăpa ed ăcşaec o iş ae ras ,luielu enup es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ădlac ăpa ăcşaec 1 ,eras ăţirugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ăniăf g 005 ĂTNICĂLP ED TAULA .506

.ăcoc u rtnep lutaula iş ecaf es lef işaleca nÎ .tacsu col al ,ăznâp ed cas nu- rtnî pmit tlum iam a rtsăp top es iţacsu enib iieţiăT .enib ăcusu es ănâp ăsal es iş snitnî tev reş nu ep uas taula ed asam ep iieţiăt eitşă rpmî eS .e riţbus ed etaop es tâc eiat es e rac ,lus nu eiaof e raceif nid ecaf es ,etacsu ed tivi rtop tnus dnâC .eiaof auod a ednitnî es pmit tseca nÎ .ăcsaecibz es ăs ăsal es iş tev reş nu ep ăzaşa eS .e riţbus ed etaop es tâc eiaof o auaeg rev uc ednitnî es etatămuj ătlalaec nid rai ,ecusu es un ăs ac ,ăţitarc o uc ti repoca etrap o al ăsal es etatămuj :ăuod nî lutaula et rapmî eS .e rec es ăcad ăniăf dnâguăda iam ,tasednî ed lutsed enived ănâp ,lutaula enib ătnâmărf es iş anâm uc iopa ăzae rcul es ,ăniăf ăniţup dni rpuc ănâp ,ăţirugnil o uc elăuo iâtnî ăcetsema eS .e ras ed ăţirugnil ed f râv nu iş )iţătămuj ăuod( ăpa uc ijoc ăuod iş dnâguăda elăuo graps es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .eras ,ăpa irugnil 2 ,ăuo 2 ,ăniăf g 003 IEŢIĂT ED TAULA .406

.cam uc uas icun uc elpmu top es ădalemram ed col nÎ .etui cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs niţup ăsal eS .f râv erps ăzab al ed ,lunroc ăzaelu r es iş ădalem ram ăniţup e raceif ep enup eS .i ruihgnuirt tpo dnâm rof ,iţăcub tpo nî ,eza r nî et rapmî es ie ludnâ r al e rac ,e ram iam tâc ,ădnuto r eiaof o- rtnî ednitnî es ătacub e raceif iş iţăcub icnic nî etrapmî eS .ăcsae rc ăs ăsal es ,enib lutaula ătnâmărf eS .eilinav ,mo r ,ae ras ,lu răhaz ,etpal niţup nî etnianî iam ătaium aidjo rd ,luielu ,eletpal ănraot es ,coljim al col ecaf es ,sav nu- rtnî aniăf en rec eS .ădaleinram ,eilinav ,mor ,eras ed ăsar ăţirugnil 1 ,răhaz irugnil 2 ,eidjord g 03 ,ielu uc niv ed lerăhăp 1 ,etpal rahap 1 ,ăniăf g 005 UO ĂRĂF ,ETIPSOD IRUNROC .306

.nub cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .ăznârb ,ădalemram ,ăcun uc ulpmu es e rac irunroc caf es iş iţăcub tpo nî ,ezar nî ătacub e raceif etrapmî eS .dnuto r iam tâc dnitnî es e rac ,iţăcub icnic nî lutaula etrapmî eS .ăcsae rc ăs ăsal es ,enib ătnâmărf eS .etpal niţup iş mo r ,e ras ,răhaz uc ătaium aidjo rd ,luo ,ădihcil un ,ătiels enib ,ece r arutnu enup es ,coljim al col ecaf es ,sav nu- rtnî aniăf en rec eS .erec es tâc etpal iş eilinav ,mor ,eras ed ăsar ăţirugnil 1 ,răhaz eţirugnil 3 ,eidjord g 52 ,uo 1 ,ăru tnu g 052 ,ăniăf g 005 TIPSOD TAULA NID IRUNROC .206

411

.cte etrat ,etnicălp al iv res etaop taula tsecA .e ras ed farp nu ăguada eS .elage iţătitnac nî tăpsao rp tnu iş ăniăf ,ăcav ed ăznâ rb nid taula nu ătnâmă rf eS ĂZNÂRB UC TAULA .906

.tpoc al etşe rc un iş citsale enived ece raoed ,tlum ae rp tatnâmă rf eiube rt un aenemesa eD .iz auod a ănâp ece r al ta rtsăp iş nuja nid tucăf etse ăcad degarf iam etse lutaulA .cte enrac uc ,enu rp uc ,enişiv uc etnicălp al ăzaeţniube rtnî es iş ăcsaenhido es ăs etunim 01 ăsal es ,ă repoca eS .e ras ed fa rp nu iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ,ăniăf ed ăcşaec o ,)t reif etpal ep ed anâtnâms( camiac ed ăcşaec o- rtnid taula nu ecaf eS .eras ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,ăniăf ăcşaec 1 ,camiac ăcşaec 1 CAMIAC UC TAULA .806

.cte e rem ,ăznârb ,etşep tijărp al etşev res taula tsecA .ămups iruşubla ăuod ăguada es aţniube rtnî l-a ed etnianÎ .dlac al ăcsae rc ăs ăsal es iş eiruf raf o uc ărepoca es ,no rtsac nî ănuda eS .tlum ae rp tacetsema eiube rt un lutaulA .)ld 3 tâced ăcim iam i roetla ,e ram iam dniif iroenu ,iiniăf aetatilac ed edniped ăpa ed aetatitnac( ănâtnâms o ac e riţbus taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa ,col nu al lutot ăcetsema es iopa ,ăpa ăniţup uc aidjo rd ăcae rf eS .ănula o tâc e reb ed eidjo rd ed ăciţăcub o iş )etnib reif un( ădlac ăpa ,e ras ed ăţirugnil ed f râv nu ,luielu ăguada es ,coljim al col ecaf eS .ătunrec aniăf enup es e rac nî no rtsac nu etşezlăcnî eS

ăpa ld 1 .ăpa ăcşaec etatămuj .mc 1 ed ăsaorg eiaof o ednitnî es auaeg rev uc iş lutaula enup eS .ti rutăpmî tsof a ec ăpud .ielu ăcşaec ed etatămuj nid elaom ed tivi rtop taula nu ecaf eS IELU UC TAULA .ălpmîtnî es atsaeca ăcad rai .316 .e ras iş ielu ed ăţi rugnil o .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .etunim ed 02 ac ric ece r al ăsal es iş egnim ed ăm rof nî col nu al ănuda es .taula ed asam ep aniăf emec eS .416 .ăniăf ăniţup ărase rp es .atag etse dnâC .agnâts nid aec etsep ăniv ăs atpae rd nid aemie rt tâcnî leftsa .etunim ed 02 ăcsaenhido es ăs ece r al ăd eS .taula nid ăsai un ăs lutnu ac ăv resbo eS .tnedecerp ludnâr tsof a muc ed rartnoc snes nî snitnî eif ăs .tăpsaorp tnu g 941 .lutnu uc ăcav ed aznârb ăcae rf eS .irăzrăv al ăzaeţniube rtnî eS .iivăt aemignul ed iţăcub nî lulus eiat eS .etunim 01 .csezuţnarf lutaula ac ătado etşe rutăpmî es aţniube rtnî l-a ed etnianÎ .egnim o ac ănuda es .ăcetsema es iş lutnu enup es .v( ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .ielu ăţirugnil 1 .csezuţna rf lutaula ac lef al ăzaeţniubertnî es iş aiaof ednitnî eS .ăpa ed nub rahap nu ănraot es e rac nî ă ruag o coljim al ecaf es .)506 .tiş râvăsed cetsema nu eniţbo a mătuăc ăs ărăf anâm uc edepe r lutot ăcetsema es .tăpsao rp et raof eif ăs lutnU .3 .ăcsaecibz es ăs etunim avetâc ăsal eS .col al enive r un amru .teged nu uc dnâsăpa dnâc icnuta ta rcul enib etse lutaulA .ăsam ep ăniăf ărase rp eS .cilp ed ăm rof nî elinig ram es-udnâc rotnî .i rubmâs ă răf edifats avetâc .elaom tlum iam rad .ănâtnâms g 521 .tnu irugnil 2 .ănâm o uc iâtnî ăcetsema eS .v .tnu uc avat egnu eS .ie rt nî etşe rutăpmî es emignul nî ăsnitnî aiaoF .216 .tnu iş ăniăf ed elage iţătitnac anuaedtot uai eS .csezuţna rf lutaula uc rotănămesa et raof iş tucăf ed roşu taula nu etsE .ănub etatilac ed eif ăs aniăF .ăpa rahap 1 .e rec tâc ăniăf iş e ras ed fa rp nu .511 eiat es .ece r al etunim 01 eniţ iam es .ăta rtăp ăţni referp ed .e ras ed farp nu iş etalăps iş esela .tnu uc ăsnu enib aiaof ep a rugnil uc enup es iş enib lutot ăcetsema eS .ăvat nî iţăcub ie rt uas ăuod ăpacnî ăs tâcnî leftsa .soj nî ănrâta e rac eliţrăp ăsam ep c rotnî eS .506 .eras ăţirugnil ed frâv nu .no rtsac nu.lutiţuc uc ednitnî eS .iulutaula lucoljim al enup eS .lutiţuc uc irutătse rc avetâc caf es a rpusaed rai .tnu g 521 .116 .ăniăf ăniţup ă rase rp es ătiţăruc enib taula ed asam eP .tipot a-s ae ras ec ănâp .ae ras tavlozid a-s e rac nî apa ănraot eS .tucălpen so rim ărăf iş rez ă răf .tişue r etse dnâc .016 .anâtnâms coljim al enup eS .ălage emiso rg ed eif ăs lutarts tâcnî leftsa .2 .eletpal .elăuo nup es .enib ătnâmarf es iş .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂCAV ED ĂZNÂRB UC LEDURTŞ .lurăhaz .aniăf .1 :tnus tişuer csezuţnarf taula iunu ae reniţbo u rtnep e rasecen eliiţidnoC .ece r al e ro avetâc ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .e ras ed tiţuc ed f râv nu iş anâm uc niţup taium tăpsao rp lutnu .taula ed asam ep aniăf en rec eS .edifats g 52 .ieleg rev lu rotuja uc .atnicălp ăzaşa es .ătal tâced ăgnul iam i ro ie rt ed eiaof o ednitnî es .ălage emiso rg ed rad .iulutatnâmă rf lupmit nî ătăpac o e rac ep aetaticitsale nid edreip a u rtnep .ăniăf g 002 TNU ED TAULA .i ro u rtap ed ăcnî iulutirutăpmî a iş iulusnitnî aiţarepo ătepe r eS .ti repocsed lutaula ăsal es pocs tseca nÎ .răhaz g 57 sulp nî )565 .ăm rofinu iam tâc emiso rg ed .iş .işolococ ăcaf es un ăs ac ăniâf nid niţup etâc ai es iopa .ătnâmărf es un rad .ăru tu lpmu urtneP .tnu uc csepo rts es iş ăsam ed ieţef aenigram uc el-udnâcidi r .iesem a ăgnul aet rap e rpsnid ăcidi r es e rac .tev reş nu-rtnî lutnu etşetrut eS .tăpsaorp tnu g 005 .lus nu ecaf eS .ăniăf g 061 ĂNÂTNÂMS IŞ TNU ED TAULA .taţniube rtnî if a ed etnianÎ .irudnâr ăuod e raceif al .ăniăf g 005 CSEZUŢNARF TAULA .edepe r ed lutsed ăzae rcul eS .cte etnicălp .tivi rtop cof al ecaoc es iş tnu uc a rpusaed etşepo rts es .ece r al ta rcul eif ăs lutaulA .v( ”ăznârb uc ătnicălP“ al ac iţătitnac işaeleca .eras .rtnî aniăf en rec eS .ătacsu iş ătunrec enib .ăsam ed ieţef lu rotuja uc .tacetsema if av e rac uc iulutnu a uc lef al eif ăs eiube rt iul aţnetsisnoC .lutaula .atag etse lutaula dnâc .ănue rpmî edepe r lutot ăcetsema eS .taula ed aiaof tâced cim iam ta rtăp nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .ece r al ăcsaenhido es ăs ăsal es iş ă repoca eS .ătad e raceif ed ac amaes dnâniţ iopa ătepe r es aiţa repO .ece r al etunim 01 ăsal es uon nid iş ă repoca eS .etunim 01 ăcsaenhido es ăs lutaula dnâsăl .

ătnicălp ed iof 5 — 4 ăvat nî nup eS .506 .lus ecaf es iş răhaz uc ărase rp es .506 .elăuo uc anâtnâms ăcetsema eS .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂCUN UC LEDURTŞ .ădnuto r ei ruf raf o ep ăzaşa eS .ănâtnâms uc iv res etaop eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî atnicălp dnâc iş i rolf ed ăpa uas eilinav ăniţup uc .516 .o-tasăl ua e rac ep amaez ed enib eg rucs eS .e ras ed farp nu iş eiâmăl ed ăsa r ăjaoc .)vitatlucaf( ăraoşiţrocs ăţirugnil ed frâv nu .ă ro ed 4/3 ecaoc eS .ăznârb uc luledurtş es .506 .ăvat nî lulus ăzaşa es .temsep ărugnil 1 .eilinav iş e ras ed farp nu enup eS .ătnicălp ed aiaof urtneP ENIŞIV UC LEDURTŞ .v .tnu uc avat egnu eS .şirg ăcşaec 2/1 .enişiv gk 1 :aru tulpmU .ece r uas ădlac etşev res es .)tunrec nif et raof eif ăs eiube rt .iesem a ăgnul aet rap e rpsnid .eza r nî eiat es .etşe rocăr es ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .tnu irugnil 2 .so rg ed tivi rtop po ris nu ecaf eS .026 .ielu ăţirugnil 1 .ăuo 2 .ănişam nirp etuce rt icun nid ecaf es arutulpmU .ăzaelu r es iş luşi rg ednitnî es .eiâmăl ed ăjaoc .716 .rtnî nup es iş iriţbus iilef nî eiat es .ătnicălp ed aiaof urtneP EREM UC ĂTNICĂLP .eilinav .tacsu a-s ec ăpud . rotpuc al ăd eS .ăpa itşec 3 :aru tulpmU .506 .ăpa nî luşi rg eb reif es tarapeS .ereim uas răhaz irugnil 3 .e reim uc uas răhaz uc ăţni rod ăpud etşecludnî eS .ătnicălp ed aiaof urtneP ŞIRG UC LEDURTŞ .eras .816 .v .v .răhaz g 052 :luporiS .tnu irugnil 2 .ele rem eiaom es ănâp dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ielu uc ăvat o egnu eS .tivi rtop cof al ecaoc es iş luledu rtş ăzaşa eS .răhaz g 051 .tsug ăpud răhaz .răhaz g 57 .răhaz ed po ris uc etnib reif etşev res es .edifats g 52 .clem ed ăm rof nî l-udnit râvnî .ătasip a raoşiţ rocs ăguada es iş et rap o al ăd eS .eirătnicălp al ed etarăpmuc iof uc atnicălp ecaf etaop es pmit ed ăspil nÎ .ătnicălp ed aiaof ednitnî eS .ănâtnâms g 003 :aru tulpmU .tnu ed ă rugnil o uc ledurtş ed aiaof etşepo rts eS .616 uas edifats avetâc iş aniăf .tnu irugnil 2 .etrap o al luşirg ăd eS .ă ro o ac ric cim cof al ecaoc eS .eiat es e rac ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .etivirtop iţăcub eiat es .tnu irugnil 2 .tnu niţup iş răhaz uc .ăznârb uc luledu rtş ac lef al ecaf eS .răhaz ed irugnil 2 .v .t rot nu ac .sot etse ăcad( tasip lu răhaz uc ă ro o aets ăs ăsal es iş etalăps enişiv ed gk 1 al ed iirubmâs tocs eS .iţăcub se al ac iopa ăunitnoc iş nif temsep uc ăta răse rp iş tnu uc ătipo rts ătnicălp ed aiaof ep lage eitşărpmî .ămaez ed es rucs ele rem ăzaşa es .tasip răhaz uc etacetsema .ăpa ld 4 .cof al ăţita rc o.etanicăm icun g 004 :aru tulpmU .v .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂNÂTNÂMS UC LEDURTŞ .ei ruf raf o ep ăzaşa es .atag etse dnâC .ăvi rtopoed el-udniitşărpmî .ănimret es ănâp aşa ăzaem ru es iş tnu uc ele e rtnî esnu iof 5 — 4 uon nid arpusaed nup eS .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂTITRÂVNÎ .răhaz g 052 .ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .iivăt aenri răm ed iţăcub nî .tnu ăţirugnil 1 .506 .tasip răhaz ărase rp es .ătnicălp ed aiaof ednitnî eS .tnu uc enib etşepo rts eS .erem gk 1 :aru tulpmU .506 .tnu irugnil 2 .etşenemu r es iş răhaz uc lutaula enib ednu rtăp es ănâp rotpuc al ăsal iam es iş po ris nid et rap o arpusaed ănraot es .tnu ărugnil 1 .ăme rc o ac .tnu uc arpusaed etşepo rts eS .atnicălp ed eiaof o ecaf eS .ăznâ rb uc luledu rtş ac lef al ecaf eS .v .611 .916 .eras .cte ănâtnâms .ele rem ăţăruc eS .ădlac etşev res es iş răhaz ărase rp es .irolf ed ăpa uas eilinav .ele e rtnî tnu uc esnu .elaom iam ănâmă r ăs atsap tâcnî leftsa .enişiv uc ecaf etaop es lef aL .ăniăf ărugnil 1 .răhaz ărugnil 1 .tnu uc ădnuto r ăvat o egnu eS .

ăpa l 2/1 .eidjord g 02 .răhaz ăţirugnil 1 .126 .ănap o uc .ăpa itşec 2 .ăţni rod ăpud .icun g 005 .ăţnirod ăpud ăcun uc ărase rp es iş i rolf ed ăpa ed ă rugnil o taguăda a-s e rac nî lupo ris arpusaed ănraot es .et raped iam aşa iş .ăniăf uc ătarăse rp avat nî ăzaşa eS .g rucs es .elaom tlum iam iş etpal niţup uc )228 .atla etsep anu .emârăfs es un ăs ăjirg uc .ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .po ris uc etşepo rts es .)506 .ăpa ed itşec ăuod iş răhaz ed ăcşaec o.ti rocăr ua-s iiecăloc dnâC .enibla ed e reim anrut etaop es po ris ed col nÎ .ănişam ep tce rid uas .ăpilc o iamun .ăţitarc o-rtnî ăzaşa eS .rtnid po ris nu etşetăge rp eS .irolf ed ăpa ărugnil 1 .tasip răhaz uc ăcetsema es iş tacot ed anişam ni rp elicun ce rt eS .v( eniâp ed ac taula nu ecaf eS .răhaz ăcşaec 1 :luporiS .226 .tivntop cof al coc es iş uo uc gnu es .rtnî ăzaşa es .po ris niţup aguăda etaop iam es .icun g 052 .)vitatlucaf( ereim .tiţucsa ae rp un tiţuc iunu la iş iicoljim ii ruf raf ienu lurotuja uc elaocoto r eiat es .ăţă ruc eS .răhaz g 052 :luporiS .etnib reif ăpa nî .elicun .ielu ăţirugnil 1 .răhaz uc ătacetsema ăcun ăniţup ărase rp es .ădemu ae rp icin .ăsal es taium a-s ec ăpud ece raoed tlanî iam ecaf es iof ed lutartS .cof al eiagit o.8 ed ăm rof nî iecăloc caf es enib tucse rc a ec ăpuD .ăpa uc tiodnî etpal ld 3 .rtnî dnâr ep nup es .lunu etâc lunu eiaom es .no rtsac nu.ăsam ed aţaf iş eiat es un ăs ac .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .iţrăp elebma ep ăcaoc es ăs .etşev res es dnâc rai .ei ruf raf ep ădnuto r eiaof o enup eS .ăcsae rc ăs ăsal es .v( ătnicălp ed iof g 005 ITŞENEVODLOM ETRUT .ătacsu ae rp eif ăs eiube rt uN .eliz etlum iam ats etaop ătităge rp leftsa atnicălP .răhaz g 051 .ăniăf g 005 ITŞENEVODLOM IECĂLOC .tasip lu răhaz uc ăcetsema es is ănicam es .etaiăt tnus eliof etaot dnâC .eiaof ătla o enup es arpusaed .po ris uc etşepo rts es e rac .ăcsaenemu r es ăs ă răf .niţup ticibz a-s dnâC .i rolf ed ăpa ed ărugnil o ănraot es e rac nî răhaz ed po ris nu ecaf eS .711 .irolf ed ăpa ărugnil 1 .

luteged uc roşu dnâsăpa etşepil es iş etatămuj ătlalaec arpusaed ec raotnî es .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ii rubmâs tocs es iş ălaps es .u rtemaid mc 03 ed dno r nu eiat es .temsep ărugnil 1 .)265 .tnu ăţirugnil 1 .e riţbus tiţuc nu uc .ăpa uc tiodnî etpal l 1 :aru tulpmU .iram ae rp un e rem 21 .)865 .atnicălp ecaoc es e rac nî iivăt aemirăm ed eiaof o ednitnî eS .ăniăf ăcşaec 1 .tăpsao rp tnu .erep g 057 :aru tulpmU .ti rocăr a-s ec ăpuD .răhaz .ăru tnu ărugnil 1 .işolococ ezem rof es un ăs .tecnî luşi rg ănraot es .răhaz ă rase rp es atag tnus dnâC .ele rep ăţăruc eS .coljim e rps eli ruţloc cuda es .uo uc arpusaed egnu es .ii rubmâs ăzaetrăpednî es .ărafa ăsai un ăs ele rep ac u rtnep .mc 41 — 21 ed etartăp eiat eS .e rem g 005 :arutulpmU .316 .enişiv gk 1 :aru tulpmU .626 .ătasip ăraoşiţ rocs iş răhaz niţup uc tnu nî ăşubănî es iş iilef nî iopa .rtnî egnicnî eS .şirg g 901 .ăraoşiţ rocs .etipil ănâmă r ăs ac elinigram iş lucoljim niţup dnâsăpa . răhaz .eras .mo r iş ăţnirod ăpud ăraoşiţ rocs .dno r ed etatămuj ep ele rep ăzaşa eS .cilp ed ăm rof nî . răhaz .326 .taula u rtneP EREM UC ELEŢNICĂLP .v .temsep uc etacetsema .coljim nid iirubmâs tocs es .camiac ăcşaec 1 :lutaulA ENIŞIV UC ELEŢNICĂLP .emiso rg mc 2/1 ac ric ed eiaof o ednitnî es .e rep uc atnicălp u rtnep ac lef al ăzaedeco rp es iş u rtemaid mc 8 — 7 ed irudno r icim eiat es .iş ăjaoc ed ele rem ăţăruc eS .tnu ed ăciţăcub o iş răhaz niţup enup es tibocs lucol nÎ .726 .426 .ăniăf g 002 :lutaulA ŞIRG UC ĂTNICĂLP .eras .ămaez ed esrucs enişiv ed ărugnil o tartăp e raceif ep enup eS .v .ăuod nî lutaula et rapmî eS .ece r al ăro ed t refs nu ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .tnu ăţirugnil 1 .talinav lurăhaz uc iş ăpa uc tacetsema eletpal eb reif es :a rutulpmu ecaf es pmit tseca nÎ .esaomurf enişiv gela eS .eletpal eb reif dnâC .tivi rtop cof al coc es iş ăvat o.e ras ed farp nu iş lucamiac .etui cof al coc es iş ăvat o ep ăzaşa es .arutnu enup es .iilef ele rem eiat es iş iirubmâs ăzaetrăpednî es .atag tnus dnâC .926 .iram ed lutsed eta rtăp eiat eS .ănâtnâms iş tnu ed taula nid aiaof ecaf eS .taula ed eiaof auod a ăzaşa es şi rg etsep rai .v .răhaz g 051 .ă ro ed i rut refs ie rt ac ric nub cof al ecaoc es iş irucol avetâc nî ăpaeţnî es .lutnu ăţita rc o.811 ENURP UC ETŞULĂG .ărud rob ăcim o ezem rof ăs tâcnî leftsa .talinav răhaz g 001 .e rem uc ele rep dniucolnî .tutăb uo uc gnu eS . arpusaed .răm nu acă rbmî ătaop ăs e raceif tâcnî leftsa .v( ăznârb uc iişanuţloc uc lef al caf eS NUIGAM UC IŞANUŢLOC .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş et rap o al ăd eS .ăvat nî ăzaşa es .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .ăpa ăniţup uc aenig ram ădu es .ălage iam tâc emisorg ed ta rts nî snitnî luşi rg enup es.tivi rtop cof al ecaoc eS .tot ed ticăr ua-s ec ăpud iamun ăzaeţniube rtnî eS .ăgnup o.coljim e rps eliruţloc c rotnî eS .taula u rtneP TAULA NÎ EREM . rahaz ăguada eS .ăpa uc ătipo rts avat ep atnicălp ăzaşa eS .rtnî ac es-udnâzihcnî lu răm .răhaz uc ăzae rdup es iş iţăcub eiat es .icim eleţnicălp ecaf top es e ram ătnicălp ă rugnis o ed col nÎ .coljim al col ecaf eS .ănâtnâms uas camiac rahap 2/1 .ta rtăp e raceif ep răm nu etâc enup eS .rtnî ăzaşa es .irut refs nî eiat es .uo uc gnu eS .eiaolp nî ădac ăs .526 .tasip răhaz ăraserp es .tnu ed taula nu ecaf eS .aenig ram iopa eiaodnî eS .ue rem dnâcetsema .tsug ăpud .şuneblăg nu uc ăcetsema es .v( enrac uc eleleţnicălp urtnep ac lef al eiaof o ednitnî es iş camiac uc taula nu ecaf eS .ele rem nup es .ă ro o leftsa ăsal es iş lurăhaz ă rase rp eS .806 .ăţă ruc es ărutulpmu u rtneP .ăraoşiţrocs .camiac uc taula nid eiaof o ecaf eS .826 .216 .mo r ăti rugnil 1 .şuneblăg 1 .taula urtneP EREP UC ĂTNICĂLP .eiaom es ăs pecnî ec ănâp iamun el-udnâniţ .eras ed farp nu .

răhaz .136 .iruşuneblăg 2 INUICNIM .nuigam uas ăţaeclud .gnul nî ărutătse rc o ecaf eS .rtnî ăzaşa eS .rtnî enup eS .iişolococ iţot cafsed es ănâp ăţilucruf o uc enib lutot etab eS .uunitnoc dnâcetsema .iaiăm g 001 .sus iam ac lef al inuicnim caf eS .etpal niţup uc aiţbus etaop es .ă ro o ăcsaenhido es ăs ăsal eS .rtnî es-udnâniţbo ăuo ăuod nid .e reim uc uas răhaz uc csev res eS .şirg uc tacetsema luialăm eiaolp nî ănraot eS .ăpa ed ăcusu es ănâp niţ es iş temsep tseca nî uad es .eti repoca .)g 052 acric( erec es tâc ăniăf .grucs eS .ăţaeclud uc uas nuigam uc dnâr ep ulpmu es .336 .etrap o al ăd eS .ei ruf raf ep ăzaşa eS .rtnî ăzaşa es iş eletitălc etaot dnâr ep caf eS .e riţbus eiaof o iopa ednitnî eS .ăcsaiuic ret es un ăs ac cim cof al rad .ămlap nî taula niţup etâc ai es .ănap o uc tnu uc egnu eS .ăru tnu uc tacetsema ielu uas ielu ărugnil 1 .etpal eţirugnil 3 .aiagit snu urtnep tipot tnu ărugnil 1 .atag etaot tnus dnâc .ae ras ăguada es .e riţbus ănâtnâms o ac eif ăs eiube rt aiţizopmoC .ăcsaenhido es ăs ă ro ed etatămuj o ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .tasip răhaz uc csev res es iş a rpusaed tipot tnu ănraot es .ătlum ărutnu uc ăţitarc o.tipot tnu ed eţi rugnil ăuod ăguada iam es .igertnî ăuo 3 .iriţbus et raof eif ăs eiube rt eletitălC .răhaz ăţirugnil 2/1 .atag etaot tnus dnâC .răhaz .atla etsep anu eiruf raf o.et rap o ep ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .ănu rp o ăca rbmî es e raceif nî iş anâm uc dnitnî es aetsecA . rotpuc al etunim avetâc uad es iş ăm rof o.elerubmâs etaocs etaop es .răhaz eţirugnil 2 .eiţizopmoc nid ănilp ărugnil o ănraot es .911 IFOTRAC ED IŞOGOG .eras ăţirugnil 2/1 .tivi rtop cof ep etnâb reifnî es ăs ădaoc uc eiagit o enup eS .ifotrac g 004 :lutaulA .ăuo 2 . răhaz uc a rase rp es iv res a ed etnianÎ .iruşuneblăg 3 INUICNIM ED LEF TLA * .)lutiţuc uc iş aiăt top es ăţito r ed ăspil nî( emiţăl mc 2 ep emignul mc 7 — 6 ed iişâf ătaţnid aţito r uc eiat es .rtnî ăzaşa es iş temsep nirp eletşulăg cselăvăt es .eras ed ăţirugnil ed frâv nu .iţ reif ifotrac nid taula nu ecaf eS .răhaz ed ăcim ăciţăcub o es -udnânup iul lucol nî .etnâb reifnî es ăs .coljim al .ti rocăr a-s dnâC .etrap ătlalaec ep atitălc ec raotnî es .emiso rg mc 1 ed eleţăcub eiat es e rac nid .i ruşuneblăg nid e rat ed tivi rtop taula nu ecaf eS .ielu uas tnu eţirugnil 2 .răhaz iş e ras uc t reif al apa enup eS .236 .â ro ed t refs nu ăb raif ăs ăsal es .ielu ed ăţirugnil o .talinav răhaz uc edlac ărase rp es iş ărutnu ed enib grucs es .ludnuf tot e repoca es ăs ac .ige rtnî ăuo ie rt .eletşulăg nup es .036 .ednitnî es .ăniăf ăcşaec 1 ETITĂLC .temsep ărugnil 1 .ădalemram uas enurp .eşao rgnî es işutot ăcaD .i ruăg uc arugnil uc tocs eS .elăuo g raps es iş coljim al col ecaf es . rotpuc al ăd es ec ăvat o.iruşuneblăg ăuod nid tasednî iam taula nu ecaf eS .etpal .e rec es tâc ăniăf iş ielu .ănişam ni rp iţad iş iţiţă ruc .csezlăcnî es ec ănâp niţ eS .temsep ărugnil 1 .răhaz eţirugnil 2 .erec es tâc ăniăf .etpal rahap 1 .tnu ărugnil 1 .ătarăs niţup .şirg g 001 ENURP UC ETŞULĂG ETLA .eras .dnuf al ăsao rg ae rp ănâmăr un ăs ac aiţizopmoc ăcetsema es dnâc nî dnâc niD .răhaz ăţirugnil 1 .enemu r ae rp eif ăs eiube rt uN .ielu ăţirugnil 1 .ădaoc ed aiagit edepe r dnâcşim .ăţnirod ăpuD .emilap e rtnî csejnuto r eS .rtnî csejărp eS .ieişâf eletepac nid lunu ece rt es e rac nirp .ătitocolc .tal tiţuc nu dnisolof uas aiagit etui e racşim o uc dnâtlăs .ăpa l 4/1 1 .ielu eţirugnil 2 .ăniăf uc .ătadonnî ărap ăs tâcnî leftsa .eras ed farp nu .ătitocolc ăpa nî b reif es .etunim 01 ac ric ăb raif ianr ăs ăsal es iş dnâcetsema aniăf iopa ănraot es .ieţiăt ed lutaula ac elaom iam avec taula nu ecaf es ănâp ătnâmă rf es iş taula ed asam ep etaot nup eS .răhaz iş e ras .e ras ed farp nu iş e rec es tâc ăniăf .eletpal iş lurăhaz .aniăf no rtsac nu.ăniăf g 001 .eteged 3 — 2 ed so rg tanrâc nu ecaf es le niD.lus caf es iş u rtnuănî ela retal elinig ram c rotnî es .eras .etşejnuto r es iş ădalemram ăniţup uas anu rp enup es .iţăcub ed 02 al ănâp eicoljim eiagit o.ăniăf g 001 .ielu nî lutemsep etşenemu r es tarapeS . răhaz .eiagit o-rtnî lutemsep etşenemu r eS .mor eţirugnil 2 .rec es etâc enurp .

iuluteged aemisorg ed eiaof o ednitnî eS .ăcsae rc ăs dlac al eniţ es iş ă repoca es .ăuo 2 .tnu g 001 .ă ro ed etatămuj o leftsa niţ es iş răhaz ărase rp es .ădlac ăpa ed ărugnil o uc ătaium aidjo rd iş e ras ăguada eS .v( ătalocoic ed sos uc uas etcu rf ed po ris uc .)657 .şirg ăcşaec 1 .ăcsaetocolc ăs epecnî apa dnâC .ăcun o tâc eidjord .no rtsac nu.e ras iş eledifats .eras .tijărp urtnep ăru tnu .ădra es un ăs ue rem dnâcetsema .dlac etpal ed ăcşaec o ănraot es .536 .poris erahap 2/1 1 .talinav răhaz ărugnil 1 .eiţizopmoc nid ăţirugnil o uc ai eS .iicoljim erem 4 TAULA NÎ ETIJĂRP EREM .ue rem ăcetsema es iş lupo ris uc etşe răpo es .ielu ărugnil 1 .răhaz ărugnil 1 .ătitocolc ă rutnu nî lumurd ăd es iş taula nid a rugnil uc ai eS .ătadoed .enib e repoca el ăs ac so rg ed tivirtop eif ăs eiube rt ec lutaula nî eiaom es .luielu .etagel eme rc ienu lutcepsa e ra aiţizopmoc iş iişolococ iţot cafsed es ănâp .ăpa ĂCSAECRUT AVLAH .ătasip ăraoşiţ rocs uc tacetsema uas talinav răhaz uc ărase rp es iş .răhaz g 051 :luporiS .etpal itşec 4 ETPAL UC ŞIRG .lutnu .eras ed farp nu .lumurd ăd es iş iinişam aenig ram ep ega rt es .o-tasăl ua e rac ep amaez ed e rem ed eliilef g rucs eS .ăpa ed rahap nu etnâb reifnî es ăs ăţita rc o.ăro o ăcsae rc ăs ăsal eS .iruăg uc arugnil uc tocs eS .coljim al col ecaf es .eicoljim emi răm ed irat e rem ăţăruc eS .talinav răhaz uc ă rase rp es iş etucse rc somu rf tnus dnâc tocs eS .rtnî nup eS .iţ răp elebma ep csenemur eS .ăuo 4 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăraoşitrocs iş talinav răhaz .836 .enib ătnâmărf eS .736 .ele rem ijărp a ed etnianî etunim avetâc uc iamuN .răhaz irugnil 4 .ăro o niţup lec ăcsaenhido es ăs iopa ăsal eS .ădlac ăpa ăcşaec 2/1 .ăpa ed uas etpal ed ăcşaec o ănraot es .ăjaoc ed ăţăruc es .edifats g 52 .iţ răp elebma ep elişogog csenemur eS .iirubmâs tocs es iş e riţbus etraof tiţuc nu uc niţup csebocs es .mor ărugnil 1 .răhaz ed ăsar ărugnil 1 .ădlac ăpa ăniţup iş ăniăf ed ălage etatitnac o uc ăcetsema es iş enrac tacot ed anişam nirp ce rt es .tijărp urtnep ăru tnu .elăuo .636 .sav nu.436 .ăruzalg urtnep răhaz irugniI 3 .eras ed farp nî .etnib reif et raof iş ătlum ă rutnu nî tijărp al iopa nup eS .coljim al col ecaf eS .ăniăf g 002 .rtnî nup eS .ăpa rahap 1 TIPIRP TAULA NID IŞOGOG .talinav răhaz uc ărase rp eS .eras ed farp nu .talinav răhaz uc ărase rp es iş eletla etsep elenu eiruf raf o ep ăzaşa eS .eilinav .ătinemu r enib etse aniăf dnâC .rtnî aniăf en rec eS .etpal ed ă rugnil o uc ătaium aidjo rd .işolococ am rof es un a u rtnep enib ăcetsema eS .etnib reif ielu nî csenemur es iş rahap nu uc ednuto r em rof eiat eS .lumo r .ae ras iş lu răhaz .ătsap nî sni rpuc enib tsof a lumirp ec ăpud tâced rotămru luo enup es uN .elăuo dnâ r ep nup es .edac ednu oloca am rof eze rtsăp iş-ăs rad .ă rugnil o uc .mor irugnil 2 .)ielu uas( tipot tnu irugnil   .iifot rac b reif eS .021 .etpaî ăcşaec 1 .ifotrac g 002 2 erahap 2/1 1 .elaom ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .e rat ed tivirtop taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .ăniăf ărugnil 4 .aniăf ătaot al .tipot lutnu .aniăf etşejă rp es e rac nî tipot lutnu ătnâb reifnî eS .eli ruşuneblăg .ue rem dnâce rf .ifotrac ed ăm rof nî .ănişam ep eniţ iam es iş işolococ ăcaf es un ăs ac edepe r ăcae rf eS .ăniăf g 002 .no rtsac nu.eras ed ăsar ăţirugnil 1 .edlac csev res es iş talinav răhaz ărase rp es .tijărp urtnep ărutnu .ăşao rgnî es ec ănâp ăb raif ăs dnâsăl .tijărp urtnep ielu ăcşaec 1 .ărugnil o uc eiub lutot etab eS .ăniăf g 005 ETIPSOD IŞOGOG .ăniăf ăcşaec 1 .ămups etutăb i ruşubla ăuod elec taula nî ăguada es .mc 1 ed esao rg iilef eiat eS .rtnî ăniăf ed ăcşaec o enup eS .eras .iţrăp elebma ep elişogog csenemu r es iş etnib reif ă rutnu nî ecudo rtni es .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş etrap o al lutot uc ăd eS .atag tnus ec ătadnî csev res eS .talinav răhaz ărugnil 1 .ăpa uas etpal ăcşaec 1 :lutaulA .eidjord g 01 .tnu ărugnil 1 .mo r ed uas uihcar ed i rugnil ăuod ănraot es .ăţita rc ep ed lutaula edni rpsed es ănâp .eiruf raf o ep ădlac ăzaşa eS .ăuo 2 .

ămups etutăb eli ruşubla tiş râfs al rai .ta ruc esei luiap ăcaD .eiaolp nî ădac ăs .rtnî .şi rg ed ănilp ae rp un ăcşaec o .rtnî tarapeS .cte ătalocoic ed .tipot tnu irugnil 2 .ăuo 4 .121 ed iş ze ro ed dnânretla irudnâr ăzaşa es iş temsep ărase rp es .rama tsug ădnirp un ăs ac .tirocă r a-s ec ăpud rai . roşu etşevi rts es eteged e rtnî snârts ze ro ed lubob iş eiube rt tâc tuzăcs a eletpal ec ănâp eb reif eS .e recălp ăpud .răhaz ed ărugnil 1 sulp nî etpal uc zero urtnep ac iţătitnac işaelecA ZERO ED ĂCNIDUB .luşubla enup a ed etnianî eiţizopmoc nî ăguada es e rac .răhaz ed irugnil ie rt .tnu ărugnil 1 .ailinav etaocs eS .lutecnî uc ănraot es .atag epao rpa etse dnâc rai .dnuf ed ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid dnâcetsema cim cof ep tecnî eb reif eS .temsep uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.temsep ărugnil 1 .amrof snu urtnep tnu . roşu iam anrutsăr es a u rtnep etrap o al etunim 01 eniţ es .erem g 005 EREM UC ZERO ED ĂCNIDUB .amaez ă raoce rts es iş t reif al nup es etalăps elijoC .ă ro o ed pmit rotpuc al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot eS .eiruf raf o ep ănraotsă r eS .dnâcetsema .ă ro ed irut refs ie rt .ece r uas dlac etşev res eS .146 .rtnî t reif al enup es iş ălaps es . răhaz ed ă rugnil o sulp nî dnâguăda .etrap o al ăd eS .ele rem ăţăruc eS .tnu uc ăţitarc o egnu eS .eras ed farp nu .etalăps iş esela .etunim 01 et rap o al eniţ eS . rotpuc al ecaoc eS .zero ăcşaec 1 .etacsu enurp g 052 ENURP UC ZERO .e ras ed farp nu iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .treif epao rpa etse dnâC .etşev res eS . rotpuc nid etaocs eS .tarapeS .etşetocolc eletpal dnâC .temsep ărugnil 1 .)vitatlucaf( edifats g 52 .ăpa uc no rtsac nu enib ădu eS .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .eclud sos nu uc uas etcu rf ed po ris uc etşev res es iş ănraotsă r eS .eilinav .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .atag etse acnidub .ti rocăr niţup etşev res es iş ănraotsăr eS .ăpa nî b reif es iş etacsu elenu rp enib ălaps eS .e rat aerp ădacs ăs niţ es uN .)t reifen tăpsao rp etpal ăţni refe rp ed( ănilinav ăniţup uas eilinav ed ăciţăcub o iş ece r etpal ed itşec urtap uc ăţitarc o.e rat aerp un .luze ro eiaom es ănâp rotpuc nî b reif es iş elenurp ăzaşa es .ăcim ăţita rc o.ze ro ed ăcşaec o egela eS .răhaz tlum iam avec dnâguăda etpal uc şirg u rtnep ac luşirg eb reif eS .246 .tsug ăpud .irubmâs ă răf edifats ed nmup nu .ănilinav ăniţup uas eilinav ed notab 4/1 iş răhaz uc ăb raif ăs eletpal enup eS .eilinav ed sos uc uas etcurf ed po ris uc etşev res eS .temsep ărugnil 1 .zero ăcşaec 2/1 .s ra răhaz ed po ris ed lutse r uc .răhaz irugnil 4 .răhaz ed irugnil ăuod iş e ras ed farp nu enup es .răhaz iş tnu niţup uc ăţitarc o-rtnî ăşubănî es iş iilef eiat es . răhaz ed irugnil ie rt d ra es .ze ro ed ăcşaec o egela eS .ă reitopmoc o-rtnî luze ro ănraotsăr es iş ailinav etaocs eS .edifats uc uas tnurăm etaiăt etisirahaz etcu rf uc iş ecaf etaop es acniduB .enişiv ed ăţaeclud uc uas ătasip ă raoşiţ rocs uc .răhaz irugnil 3 .ăb raif ăs uon nid epecnî luşirg dnâC .eras ed farp nu .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .iş dnâr ep esup eli ruşuneblăg ăguada es iş ailinav etaocs es .coljim nî tpifnî iap nu uc tpoc a-s ăcad ăc raecnî eS .etpal itşec 4 ETPAL UC ZERO .etşe rătnî es aiţizopmoc e rică r nirp ăc amaes eniţ eS .ăţnirod ăpud .t reif epao rpa etse dnâC .edifats g 52 .etunim 51 ac ric .v( etpal uc şirg urtnep ac iţătitnac işaelecA ŞIRG ED ĂCNIDUB .ăcsaecă r es ăs ăsal es .s ra răhaz ed po ris ed ăcşaec o ăguada es .ămups eliruşubla ămru al iş eli ruşuneblăg ăguada es .046 .ăcsae rgennî es ăs ărăf .eletpal tot tib rosba a luşi rg ec ănâp .tnu ed ărugnil o uc .amrof snu urtnep tnu .tăpsao rp tnu ed ătacub o .răhaz irugnil 3 .ătaruce rts ămaez ed itşec ăuod uc eb reif es iş ălaps es .temsep uc ăraserp es iş ălbat ed ăm rof o tnu uc enib egnu eS .eiruf raf nid luşirg etsep ănraot es .luşirg ănraot es .elenurp treif ua e rac irî amaez uc gnits es iş .ulpmis .936 .ăcim eiagit o-rtnî .d ra es .zero ăcşaec 1 .tipot a-s muC .546 .etpal uc ze ro u rtnep ac luze ro eb reif eS .e ras ed farp nu iş lurăhaz ăguada es .ailinav etaocs eS .)836 .ăuo 4 sulp nî .talăps iş sela luze ro etşejă rp es pmit e rtnÎ .et rap o al ăd es .

eli ruşubla ămups tab eS .ătis ni rp ătad ăcav ed ăznâ rb nid ărutulpmu o etşetăge rp eS .sos urtneP .adalemram uas aţaeclud enup es .eiâmăl ed ăjaoc .etiţăruc tnus ec ărusăm ep iş coljim al csebocs es .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .eras ed farp nu .tnu ed ăţi rugnil o uc .ăţaeclud uas ădalemram .ăsal es leftla .enib etşe rătnî es ănâp etab iam eS .ăuo ăuod nid etitălc caf eS .ăţaeclud ed ămaez ed uas aetlep ed irugnil ie rt iş tasip răhaz ed i rugnil urtap nup eS .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc .lus ecaf es .răhaz .ăuo 4 .ănişam ep eiaom es ăs nup es iş iriţbus iilef eiat es .răhaz irugnil 4 .eiruf raf ep ănraotsă r eS .ănâtnâms .edifats g 52 .mo r ed ărugnil o uc iş etpal uc eiţbus eS .amrof snu urtnep tnu .ele rem ăţăruc eS .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup uc ailinav iucolnî etaop eS .ănâtnâms irugnil 2 .luşubla arpusaed ănraot es .846 .iruşubla 8 ŞUBLA ED UELFUS .roletitălc aemi răm ed ăţita rc o tnu uc enib egnu eS .e rem .)457 .iruşubla 8 ŞUBLA ED ĂCNIDUB .221 es un ăs ac ece r ăpa nî nup es .ige rtnî elăuo uc ăcetsema es .ăme rc o ac ecaf es ec ănâp .546 .ădalemram ărugnil 1 .ăţaeclud ed ămaez uas aetlep irugnil 3 .răhaz irugnil 2 .acnidub ătaot ilevnî a u rtnep arpusaed es raotnî if ătaop ăs aţitarc tulpmu a-s ec ăpud tâcnî leftsa .niţup ică r es a u rtnep et rap o al ăd eS .răhaz g 051 :luporiS .tnu ărugnil 1 .eiţizopmoc nid et rap o ănraot es .eli ruşubla ămups tab eS .446 .etpal ăcşaec 1 .e ras iş edifats .po ris eciro uc uas niv ed sos uc etşev res es iş ănraotsăr es .inig ram ep 4 — 3 iş dnuf ep ătitălc o ăzaşa eS .eiagit o.ieiţizopmoc lutse r ănraot es a rpusaed iş ele rem ărase rp es .răhaz irugnil 4 .aţitarc elpmu es ănâp aşa tot iş ătitălc o uon nid iopa .talinav răhaz uas eilinav ed ăciţăcub o uc iş tasip răhaz uc eli ruşuneblăg enib ăcae rf eS .ăro o al ănâp i rutrefs ie rt rotpuc al ăd es iş arpusaed ăzaetse rc es iopa .s ra răhaz uc ătacărbmî ăm rof o.iulutiţuc amal uc etşezeten es .ăuo 6 ĂŢAECLUD UC ĂTELMO .ze ro ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlu iş lumi rP .ânraotsăr eS .rtnî tnu niţup etşepot eS .inigram ep ed eletitălc arpusaed c rotnî eS .enişiv uc iş ităge rp etaop es lef aL .tnu uc etşepo rts es .tivi rtop cof al .ailinav socs a-s ec ăpud .tnu uc ăm rof o egnu eS .iicoljim erem 21 AEPANAC EP EREM .ele rem ăţăruc eS .tivi rtop cof al .ăniăf irugnil 2 .amrof tacărbmî urtnep răhaz irugnil 2 .eniâp ed eţuilef 21 .etitălc ed taula urtneP ETITĂLC ED ĂCNIDUB .răhaz .v . rotpuc al ed socs a-s ec ătadnî ăsnî etşev res eS .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .ăniăf irugnil 4 .ămups etutăb i ruşubla esaş elec tiş râfs al iş aniăf tecnî ăguada eS .somu rf ăcsae rc ăs ac .136 .eiâmăl ed ăjaoc uas eilinav .răhaz irugnil 8 .tnu uc enib ăvat o egnu eS . rotpuc al ăro ed etatămuj o ecaoc eS .ăpa rahap 1 .v( niv ed sos uc etşev res es iş ănraotsăr es .ănâtnâms o ac eif ăs lutaula tâcnî leftsa .etşenemur es ănâp .avat snu urtnep tnu .ărutulpmu ed e riţbus tarts nu dnuf nid atitălc etsep enup eS .ăuo uc ătacetsema .temsep ărase rp eS .ădlac etşev res es iş răhaz ărase rp es .ăţaeclud uas esiac ed ădalemram dnuf ep ednitnî es .ă ro ed irut refs ie rt rotpuc al eb reif es iş etnib reif ăpa uc sav tla nî ăzaşa es .v .tăpsaorp tnu g 05 .ei ruf raf ep ăzaşa es .atag etse dnâC . răhaz uc ă rase rp es .457 .talinav tasip răhaz iş e ras .răhaz irugnil 2 .tnu ăţirugnil 1 .746 . rotpuc al ăd es .eilinav .ă raoşiţ rocs ăniţup iş enup etaop es ăţni rod ăpuD . rotpuc al ecaoc es iş .du tev reş nu ep ănraotsăr es .enib etşe rătnî es ănâp etab es iş tasip lu răhaz tecnî ăguada eS .ăniăf .mor ărugnil 1 .aniăf no rtsac nu-rtnî enup eS .tivi rtop cof al ă ro ed irut refs ie rt ecaoc eS .tivi rtop cof al .talinav răhaz uc ărase rp es iş .iicoljim erem 4 EREM UC ĂTELMO . rotpuc al ecaoc eS .946 .ăuo 2 .temsep ărugnil 1 .646 .eras ed farp nu .aiţizopmoc ănraot es .ăniăf ăţirugnil 1 .ăcav ed ăznârb g 002 :aru tulpmU .

rotpuc al ăd eS .ăm rof nî csev res eS .atag epao rpa tnus dnâC .esrucs enib ele rem arpusaed iş eniâp ed eliilef nup es .e raceif etsep .esaoj elinig ram uc ăm rof o tnu uc egnu eS .răhaz uc coljim al etulpmu .rotpuc al niţup ăsal iam es iş tagel po ris ed i rugniI avetâc arpusaed ănraot es .321 .iilef aeniâp eiat eS .tnu ed ăciţăcub o enup es .ăcsae rgennî . răhaz ed po ris uc i ro avetâc ed csezemu eS .ă ro ed irut refs ie rt .tivi rtop cof al .arpusaeD .

eli ruşuneblăg uc .răhaz iriignil 6 .ădalemram irugnil .răhaz rahap 1 .ă ro o epaorpa .tăpsao rp lutnu iş lu răhaz .eilinav .tivi rtop cof al .t rot ed eilef o enup es .ăuo 5 ICUN ED TROT .v( enatsac ed ăme rc ele e rtnî iş atla etsep anu nup es .v .mor .enatsac 05 ENATSAC ED TROT .ăuo 5 .)827 .ămerc urtneP .dnânretla .oacac ed uas ăsar ătalocoic ed ărugnil o ăguada es .t rot ed eilef ătla .ămerc o ac caf es ănâp talinav lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .aniăf ăguada eS .tnu uc ăsnu ăm rof o.ăcsaecă r es ăs ăsal es .etpal rahap 1 .tăpsaorp tnu irugnil 2 .ămups etutăb eli ruşubla iş mo r ed i rugnil ăuod .etpal ed lunu iş ăniăf ed rahap nu .tăpsaorp tnu ărugnil 1 .056 IRUTIJĂRP IŞ IRUTROT .telpmoc eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .ămups iruşubla ie rt elec nup es ăm ru aL .cof al tlum ae rp eniţ es ăcaD .talinav răhaz g 001 .etui iam tiş râfs al rai .enib ăcae rf eS .atag tnus dnâC .v( tnu ed ămerC .ăme rc uc elpmu es ăcaD .tunrec nid lutemsep .v .răhaz g 052 .temsep ărugnil 1 .ătutăb ăcşirf enup es arpusaed rai .coljim al elaom niţup eif ăs eiube rt .421 al iş nif et raof lutemsep ăguada eS .temsep irugnil 6 .rtni rp iopa .ăuo 4 .mor irugnil 2 .tacsu t rot ed irutse r uas etanila rp icun ărase rp es arpusaeD .ti rocăr a-s ec ăpuD .şuneblăg nu .637 .răhaz g 05 .ătalocoic ed uas aefac ed ăruzalg uc ă repoca es .rtnî nup es iş ăjaoc ed ăţăruc eS .rtnî rotpuc al ecaoc eS .icun g 002 :icun ed amerC  2 .eiîinav .ăm rof nî ăcsaecă r es ăs ăsal eS .lut rot ăcsae rc ăs ac elaom iam eif ăs eiube rt lucof tupecnî aL .ăme rc o ac tacetsema enib etse lutot dnâC .tnu uc ăm rof o egnu eS .356 .aiţizopmoc ănraot eS .oacac ărugnil 1 .ălao o.ăuod nî eiat es .elatnozi ro iilef ie rt nî eiat es .ăniăf rahap 1 .etamâ răfs niţup .947 .ănraotsăr eS .tecnî iopa ăguada eS .ădalemram uc uon nid egnu es e rac .)vitatlucaf( icun rahap 2/1 .456 .icun ed ăme rc ed tarts nu iopa .tăpsaorp tnu g 051 .mo r uc po ris uc csezemu es .tasip lurăhaz uc ăcetsema eS .etpal g 001 .eilinav .)947 .ămups eli ruşubla ămru al iş tacot ed anişam nirp etuce rt elicun .şuneblăg 1 .ămups etutăb eliruşubla uc ămru al iş ămups tace rf lutnu uc iopa ăcetsema eS .ăro o ac ric rotpuc al ăd es .răhaz uc âtutăb ăcşirf g 051 .eilinav ed ătacub o iş tasip lu răhaz uc eli ruşuneblăg ămups ăcae rf eS .ticăr a-s ec ăpuD .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc ăţitarc o.ălage emirăm ed em rof ăuod nî aiţizopmoc ecaoc es icnuta .ăuo 6 TEMSEP ED TROT .dnâr ep esup eli ruşuneblăg iş eilinav .ăro ed i rut refs ie rt tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .temsep ed ărugnil o .ămups tucăf .ătis o.156 .mo r niţup dnâguăda .ăsaomups enived ănâp enib ăcae rf eS .ti rocăr iam a-s dnâc iş eilinav .rtnî ăro o b reif es iş rolenatsac ajaoc ăzaetse rc eS .ăuo 3 NITFEI TROT .lutrot atag etse dnâC .ătartnecnoc aefac ed ă rugnil o uas .atag etse dnâC .dnâr ep esup eli ruşuneblăg uc iş răhaz ed rahap nu uc tăpsao rp tnu ed ărugnil o ăcae rf eS .ăzaesalg es iopa .ătutăb ăcşi rf lutenroc uc ănraot es enig ram ep rai .tacot ed anişam nirp ce rt es iş samă r iam a e rac apa ed enib grucs eS .u rpsa enived .ătraif elosaf g 052 ELOSAF ED TROT .răhaz uc ticludnî eletpal uc etanicăm elicun cse răpo eS :icun ed amerC .256 .rtnî rotpuc al ecaoc eS .esiac ed ădalemram uc eilef o egnu es .temsep ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .aefac uc uas ătalocoic uc ăzaesalg es .ăme rc o ac enived ănâp enib ăcae rf eS .ătis nirp ătuce rt iş ăpa ed enib ăsrucs .ăt raif aelosaf ăcae rf eS .tnu uc ăsnu enib ăm rof o.răhaz g 002 .enatsac ed ămerC .tnu uc enib trot ed am rof egnu eS .etanicăm icun g 001 .)637 .v( icun ed ăme rc uc elpmu es iş roihcil uc uas mo r uc po ris nu uc eliţătămuj ăuodnâma csepo rts es .

e recălp ăpud ăzaesalg es iş )827 .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.ăsam ep ăcsaepil es un ăs inig ram ep g ruc e rac răhaz ed eli rutăcip ac urtnep .talinav răhaz g 061 .e raoluc al ădihcnî es ăs epecnî iş telpmoc tipot a-s lurăhaz dnâC .ăuo 5 ŞOBOD TROT . rotpuc al ăpilc o trot ed aiaof ecudortni es .ătalocoic uc ăzaesalg eS .ereim irugnil 2 .ăme rc o ac ecaf es ănâp enib ăcaerf es iş talinav lu răhaz .ăuo 6 ĂNAIDNI TROT .rtnî nup eS .enib ednitnî ătaop es ăs .ăniăf uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu enib ăm rof o.ămerc urtneP .556 .et rap o al ăd es .ămups eliruşubla ămru .coljim al log nu ănâmă r ăs .ăruzalg urtnep răhaz irugnil 3 .tică r a-s ec ăpuD .etşe rocă r es ănâp ue rem dnâcetsema .ătalocoic ed ăme rc enup es iilef e rtnÎ .ăuod nî lut rot tiţucsa tiţuc nu uc eiat es .etui cof al ăţitarc o.cim cof al ecaoc eS .atla etsep anu etazeşa tâcnî leftsa .iinişam aenig ram ep ătitocolc ăpa uc etunim avetâc l-udnâniţ .lutnu ămups ăcae rf eS .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.ludnuf ăgraps es ăs ă răf rad .iilef ie rt nî eiat es .)047 .aniăf ăguada eS .i ro ie rt ed .p( aefac ed ă ruzalg uc ăzaesalg es lut roT .etpal niţup uc etace rf oacac ed i rugnil ăuod uas ăpa ed ărugnil o uc iinişam aenig ram ep ătaium atalocoic ăguada eS .ame rc enup es ele e rtnî rai .eilinav uc iş răhaz uc ige rtnî elăuo lenăzăc nu.lutrot roşu aiăt es a urtnep .ăniăf g 001 .enib ăcetsema es iş ătunrec tăpsao rp aniăf iş auaefac ăguada eS .eiţizopmoc nid leftsa ănraot es iş ăniăf ărase rp es .iof 8 — 7 dnâ r ep coc eS .ăuo 4 :amerC .atag etse ame rc dnâC .ăme rc o ac caf es ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .uo 1 .v .ătalocoic uc ăzaesalg es lut roT .ăti rpo ame rc lutenroc uc enup es arpusaed rai .eşao rgnî es ăs epecnî ănâp ue rem etab eS .iulutiţuc aihcum ac ăsaorg iam eif un ăs aiaof tâcnî .eilinav iş răhaz uc ige rtnî elăuo tab es ătitocolc apa uc sav tla nî âsup ăcim ălao o.ăniăf g 57 .rtnî lurăhaz edra eS .s ra răhaz uc ăzaesalg es ănâp et rap o al ăsal es eiaof amitlU .mo r niţup uc tacetsema po ris uc eliilef csepo rts eS .v( tnu uc aefac ed ame rc etşetăge rp eS .521 farp nu .rtnî tab eS .lu răhaz telpmoc etşecăr es un ănâp .v( tnu ed ăme rc uc elpmu es .no rtsac nu enib etşezlăcnî eS .etasip icun ed rahap 2/1 iş lutemsep uc ătado aguăda etaop es .amrof snu urtnep tnu .esao rg ed lage iilef ie rt nî eiat es .956 .ăcşirf g 052 .iro ie rt ed .656 .337 .ăuo 5 ACOM TROT .ăţni rod ăpuD .cof ep .)337 .ăro o ac ric .eilinav .rotpuc al .ame rc uc tecnî ăcetsema es iopa .trot tla u rtnep arutulpmu ităge rp etaop es iulutrot lucoljim nid socs lutaula niD .ielu uc ăsnu ăcalp o ep t rot ed aiaof eniţ es .tpoc ed farp tehcap 1 .tăpsaorp tnu g 002 .coljim al iţ răp elebma csebocs eS .rtnî aiţizopmoc ecaoc eS .ige rtnî elăuo nup eS .tnu uc t rot ed am rof egnu eS .amrof snu urtnep tnu .tacsu tcef rep eif ăs eg retş eS .tipot tnu ărugnil 1 .v( ătalocoic ed ămerC .iulutiţuc lu rotuja uc toT .)927 .ece r al iş ănişam ep .ăniăf g 002 ĂDALEMRAM UC TROT .etşecăr es işutot ăcaD .t rot ed eliilef ănmaesnî es .tică r a-s ec ăpuD .tivi rtop cof al .răhaz g 521 .lu răhaz es-udnium ac urtnep .ece r al iş ănişam ep vitanretla iopa tab eS . rotiţmis etşe rc aetatitnac ec ănâp iinişam aenigram ep lulet uc enib tab eS .enib dnâsăpa .ăzaesalg es pmit tâC .ăuo 6 OACAC ED TROT .837 .arpusaed ăzaşa es ătasalg leftsa aiaoF .rtnî .răhaz g 051 .rotiţmis etşe rc rol lumulov ec ănâp lu răhaz uc ige rtnî elăuo lenăzăc nu.oacac g 05 .ăniăf g 041 .v( canozoc ed ame rc uc lef al .tlum iam tâc .vitametla iopa etab eS .ămups etutăb eli ruşubla iş aniăf ăguada eS .856 .tatnâb reifnî .ăruzalg urtneP .oacac uc ătacetsema .756 .oacac irugnil 2 uas ătalocoic enaotab 2 .iilef ie rt nî nub tiţuc nu uc eiat es .telpmoc ticăr a-s atsaeca ec ăpud .ărutinrag u rtnep ăme rc ed ărugniI o etşe rpo eS .ătutăb ăcşi rf uc elpmu es log tsecA .ătunrec tăpsao rp aniăf ăguada eS .ăniăf irugnil 5 .răhaz g 051 .eletla etsep elenu eliof ăzaşa eS .tivi rtop cof al .atag etse dnâC .rtnî :trot u rtnep amerC .)eraocic uas( ătartnecnoc aefac ărugnil 1 .ăme rc dnânup ele e rtnî .amrof snu urtnep tnu .)437 .gnul tiţuc iunu lu rotuja uc edepe r ednitnî es iş trot ed aiaof ep ănraot es .rtnî ecaoc eS .etşecăr es un ănâp .răhaz g 051 .tenroc nirp ătanrut ăme rc ăniţup uc uas etisirahaz etcu rf uc ăzae roced es a rpusaed rai .amrof snu urtnep tnu .răhaz irugnil 2 .tnu uc ăsnu ăm rof o-rtnî aiţizopmoc ănraot eS .v .âro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc es .lut rot tcef rep ticăr a-s ec ăpuD .taula ed asam ep nup es iş ăvat nid iţnib reif tocs es .

e ras iş tpoc ed farp ed leţehcap nu .ăniăf g 041 UO ĂRĂF TROT .ărutnu ărugnil 1 .ăme rc ed lunu uc ădalemram ed dnâr nu dnânretla eliof ăzaşa es etraped iam aşa iş ăme rc uc egnu es e rac eiaof auod a enup es arpusaed .inig ram ep ăji rg uc dnirpsed es etpaoc elioF .ămâ răfs es leftla .eras ed .466 .tăpsaorp tnu g 051 .ielu irugnil 2 .tlum iam ătpaetşa ăcad .răhaz irugnil 5 .răhaz irugnil 2 .etanicăm elicun uc aniăf taula ed asam ep ătnâmă rf eS .etanicăm icun g 041 .eras ed farp nu .tpoc ed farp tehcap 1 .titocolc eletpal ănraot es iş .aniăf iş ărdup lurăhaz tecnî ăguada es .ue rem dnâce rf tnu ed icim eleţăcub dnâr ep nup es .ărdup răhaz g 003 .luşuneblăg enup es iş coljim al col ecaf es .621 SRA RĂHAZ UC IŢIUCSIB ED TROT .ăniăf irugnil 3 .eilinav .rtnî etinemu r niţup iş lutiţuc uc etacot icun ă rase rp es .tăpsaorp tnu g 051 .elacot rop ed ăţnese uas mo r ăguada eS . roşu dnâcetsema .etpaî ărugnil 1 .e raocă r al ăro o aets ăs ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .luo .iruşubla 8 ELEZEB ED TROT .v( ătalocoic uc asalg etaop es ădalemram ed col nÎ .tnu răm etacot iş niţup etijărp icun ă rase rp es .eilinav .lut rot ăzaşa es iz auod A .etpaoc tnus eliof etaot dnâC .tivi rtop cof al coc es iş iivăt aemirănr ed .luielu .lutnu .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc es iş .tăpsaorp tnu g 001 .ae ras iş eletpal .dnâr ep eliof dnitnî eS .etpal l 2/1 .şuneblăg 1 .gnul nî etaiăt icun uc uas eladgim uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu t rot ed ăm rof o-rtnî aiţizopmoc ănraot eS .amrof snu urtnep tnu .iruşubla 8 ŞUBLA ED TROT .tivi rtop cof al ecaoc eS .tirocăr a-s ec ăpud iş et rap o al ăd es .ăme rc uc lut rot ă repoca es .luteţo .aniăf iopa .sus iam ed ame rc ed col nÎ .ăniăf .ruje rpmî iş a rpusaeD .ărutinrag urtnep .lu răhaz enup es .oacac ed frâv uc ărugnil 1 :amerC .ădalemram g 052 .etpal irugnil 4 .dnâr ep ednitnî es ătacub e raceiF .iof e rtnirp ădalem ram dnâznitnî .ame rc eşao rgnî es ănâp ănişam ep b reif es iş ănue rpmî etaot ăcetsema eS .coljim al col ecaf es .27 .eilinav ăniţup iş răhaz .ăniăf uc tarăse rp iş tnu uc snu enib .icun g 001 .taula nu ătnâmă rf eS .t rot ed ăm rof nî coc es e rac iof esaş caf es .iof u rtap dnâr ep coc eS .iţ răp icnic nî et rapmî es e rac so rg lus nu ecaf eS .icun g 001 .tiv res if a ed etnianî ă ro o uc ăzaşa es lut roT .tăpsao rp lutnu .ănişam ep .eiruf raf ep trot ed eiaof o ăzaşa eS .ătagel ed lutsed etse dnâC .etpal l ¼ :amerC .elacotrop ed ăţnese uas mor .elage iţrăp esaş nî et rapmî es iş lutaula enib ătnâmă rf eS .)8.tasip lurăhaz .işolococ ăcaf es un ăs enib ăcae rf eS .e rat aerp eiaom es elezeb ed eliof .etpal nid eilinav ed ăme rc o ecaf es pmit niD .uo 1 .arutnu .ărdup răhaz g 004 .ăniăf g 003 ĂMERC UC IŞ ĂDALEMRAM UC TROT .etpal ed ăuod ărugnil o uc oacac ăcae rf es :ăme rc ae raotămru enup es iof e rtnÎ .ăniăf ărugnil 2/1 .tasip răhaz g 041 .066 .ădalemram g 052 .ădalemram g 052 .e ras iş tpoc ed farp ed leţehcap nu .tnu ed ame rc uc roşu ăcetsema es iş e ras ed farp nu uc ămups i ruşubla tpo tab es ta rapeS .ae reim .ăniăf g 051 .icim elezeb avetâc tarapes caf eS .ăsaomups tineved a ame rc iş lutnu tot ecudo rtni es ec ănâp .avat snu urtnep tnu .t rot ed iem rof ludnuf ep .eras ed farp 1 .taula ed asam ep aniăf en rec eS .t rot ed iivăt ludnuf ep so rg ed tivirtop luşubla dnâznitnî .tăpsao rp lutnu ămups ăcae rf eS .ăb raif ăs epecnî ănâp eniţ es iş ănişam ep aţitarc enup eS .)urca aerp eif un ăs( niv ed teţo irugnil 2 .şolococ nu icin ănâmă r un ăs iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac ue rem ăcetsema eS .uunitnoc dnâce rf .eiagit o.ădalemram uc egnu es .tiţucsa tiţuc nu uc .ăniăf uc ta răserp .266 .răhaz uc ătutăb ăcşi rf iamun elezeb ed eliof e rtnî enup etaop es .tasip lu răhaz .ădalemram uc egnu es ruje rpmî iş a rpusaeD .telpmoc ti rocăr ua-s ec ăpud iamun eliof tocs eS .esiac ed ădalemram ed e riţbus tarts nu ele e rtnî enup es .arpusaeD .etacot icun g 001 .ăguada es iş ămups iruşubla tpo tab eS .166 .lurăhaz âguada eS telpmoc eiaom es ănâp .ădalem ram ed lutarts etsep .eletpal .366 .uo nu .taula ed asam ep aniăf emec eS .răhaz irugnil 4 .

răhaz irugnil 4 .mor ărugnil 1 .icim eleţăcub nî iţamâ răfs iiţiucsib ăguada es iş et rap o al ăd eS .ăm rof nid etatămuj epuco ăs tâcnî leftsa lutaula enup es .ăuo 4 FULUGUG .aniăf ătaot ecafsed es ănâp .eidjord g 52 .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada es .cof ep enup eS .eiaom es ănâp iinişam aenig ram ep ăcetsema es iş aiţizopmoc ităge rp av es e rac nî lusav nî ae reim enup eS .rtnî enrec eS .866 .titocolc eletpal ănraot es e rac etsep eliruşuneblăg iş aniăf .etpal l 1 .tiş rîfs e rpS .eraoşiuc ed ăţirugnil ed frâv nu .ăme rc uc enib dnu rtăp es ec ănâp ece r al uad es iş ărugnil o uc roşu ăcetsema eS .ielu ărugnil 1 .ăniăf g 054 ĂUO ĂRĂF ECLUD ĂTRUT .tnu uc ăvat o egnu eS .răhaz irugnil 8 .enib lutot ăcae rf eS .ăcşirf uas icun g 001 .ăpa ed rahap 2/1 uc gnits es iş răhaz g 051 ăţita rc o-rtnî d ra eS .etpal irugnil 2 .ătizemu eitrâh ed eiaof o uc ă repoca es .eilinav ăniţup iş mo r ed ărugnil o .dnâ r ep .lutnu icin ăcida .s ra răhaz ed lupo ris uc ăcetsema eS .răhaz g 001 uc ăcetsema eS .edifats g 05 .eilinav .etacot icun ărase rp es a rpusaed rai .ăuo 3 .eilinav .ăniăf g 053 .ădnuto r ei ruf raf o ep aiţizopmoc ăzaşa es iz auod A .tivi rtop cof al ecaoc es iş ăcun ed iţăcub arpusaed nup es .tne ruc ed ti ref iş dlac col al ăcsaerc ăs ăsal eS .ătasip ăraoşit rocs iş e raoşiuc iopa .icim iţăcub nî iţpu r iiţiucsib no rtsac nu-rtnî nup eS .ăraluihgnutpe rd uas ădnuto r eiruf raf o ep aiţizopmoc ăzaşa es iz auod A .elaom eif ăs eiubert lucof .tasip răhaz uc ăraserp es iş ănraotsăr eS .t rot ed ăm rof nî .tucăf ed roşu ărutijă rp o etsE .ăniăf irugnil 2 .566 .tanobracib ăţirugnil 1 .iruşubla NIV ED ĂMERC UC IŢIUCSIB ED TROT .mor ărugnil 1 .ămups ătsaeca uc telpmoc lutrot ă repoca es iş ădalemram iş răhaz ed i rugnil urtap uc ămups eliruşubla tab eS .răhaz irugnil 2 .ădalemram irugnil 2 .enib dnâcetsema lupo ris tecnî ănraot es .avat snu urtnep ielu .ătutăb ăcşi rf uc lut rot ă repoca es uas .ece r al ăd eS .mor ărugnil 1 .niv uc rahap 2/1 ăguada es .ăm rof nî tazeşa if aetup a urtnep iş eteged ep ed roşu edni rpsed es a urtnep .lu răhaz tot ăvlozid es ănâp iinişam luţloc ep ăsal eS .ănişam ep niţup etiijă rp .ă rugnil o uc tutăb niţup .rotăpăcnî sav nu.666 .eraoşiuc ed ăţirugnil ed frâv 1 .ăraoşiţrocs ed ăţirugnil ed frâv nu .aiţizopmoc ănraot es .dlac niţup eif ăs taţniube rtnî lulai retam ac eiube rt somurf ăcsae rc ăs ac u rtnep rad .etnib reif ae rp etse ăcad( etpal niţup uc aidjo rd eiaom es ta rapeS .mo r .eşao rgnî es ăs ame rc epecnî ănâp cof ep eniţ eS .ece r etpal ed ăcşaec o uc aniăf eiaonr es tarapeS .amrof snu urtnep tnu .iţiucsib gk 1 .elăuo icin .eme rv ed etnianî arpusaed etşenemu r es ăcad rai .rtnî uas roticăr al etuniţ eif un ăs aniăf icin .ăraoşiţrocs ed ăţirugnil ed frâv nu .tivi rtop cof al ecaoc es iş uo uc arpusaed egnu eS .tanobracib ăţirugnil 2/1 .tirocă r iam a-s ec ăpud iş .răhaz ed i rugnil urtap iş dnâguăda .ăniăf g 004 .etamârăfsen .răhaz irugnil 3 .tnâmăp ed ălaiceps ăm rof o ăţni refe rp ed .mo r ed ărugnil o iş irubmâs ă răf eledifats ăguada es tiş râfs al iş anâm uc enib lutot ătnâmă rf eS .ece r ăremac o.rtnî ăcae rf eS .ătado niţup etâc .721 elacotrop ed ăjaoc uas elacotrop ed ăsar ăjaoc ăniţup iş elicun tiş râfs al rai .elacotrop ed ăjaoc .766 .ăniăf nî eliniâm uad es dnâc nî dnâc niD .etpal l 1 .)etşe rc iam un iş etşe răpo es aidjo rd .elaom eif ăs eiube rt lutaulA .răhaz ed i rugnil urtap ăţitarc o.ăpa rahap 2/1 .ăro o ac ric eniţ eS .icun ed rahap 4/3 .avat snu urtnep ielu uas tnu .rtnî aniăf enrec eS .iţiucsib gk 2/1 /2 4 :ămerC .coljim al ăruag uc ăm rof o tnu uc enib egnu eS .răhaz g 052 .eras ăţirugnil 2/1 .etnib reif ăpa ăniţup uc gnits es e rac răhaz ed irugnil u rtap ăţita rc o-rtnî d ra eS .ă raluihgnutpe rd uas .ige rtnî elăuo .etasip ele raoşiuc iş araoşiţ rocs .ereim g 053 ECLUD ĂTRUT .icun uas eladgim g 001 .eşao rgnî es ăs ame rc epecnî dnâc iş ăcetsema es .tăpsao rp lutnu iş ige rtnî elăuo ăguada eS .tăpsaorp tnu g 571 .tasip lu răhaz iş ae ras nup es iş coljim al col ecaf eS .ătunrec aniăf .lu răhaz enup es .etnib reif niv ed ame rc ănraot es a rpusaeD .ăniăf irugnil 2 .etşev res eS .niv rahap ½ .et rap o al ăd eS .taium a-s dnâC .gnul nî etaiăt iş etiţăruc eladgim uc iţe rep ep iş tâc dnuf ep tâta ărase rp es .ece r etpal ănraot iam eS .ăniăf nî ătucăf a ruag nî ănraot es .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada iam es .etiţă ruc icun iş ielu .u rtil nu al ănâp dnâtelpmoc .enib dnâcetsema .icun rahap 1 .iruşuneblăg 4 .răhaz irugnil 8 .aniăf no rtsac nu .

aniăf ăguada es .ticăr a-s ec ăpud iş .rtnî aiţizopmoc ănraot es .amrof snu urtnep tnu .ă raluihgnutpe rd ăm rof o.eli ruşuneblăg eiruf raf o.iriţbus iilef eiat es .ătunrec aniăf iş ece r eletpal etşetăgerp eS .ăniăf iş etpal dnânretla enup es .am rof snu urtnep tnu .ătasip araoşiţ rocs iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .ae ras .iinişam aenig ram ep .răhaz ed ăcşaec 1 .ă ro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc enup es .tivi rtop cof al ă ro o ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .enib etab es iş talinav lu răhaz ăguada eS .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăjaoc .ăniăf ă rase rp es .tnu uc ă raluihgnutperd ăm rof o egnu eS .ăuo 4 CEHC .aniăf ăguada eS .tunrec nif .tasip răhaz rahap 1 .aniăf ăguada eS .ielu uc avat egnu eS .elezeb urtnep ac ăcsae rătnî es ăs luşubla tâcnî leftsa .amrof snu urtnep tnu .tivi rtop cof al ecaoc es iş eitrâh uc ătatepat iş tnu uc ăsnu ăm rof o.ătun rec ăniăf ed etatitnac işaeeca tecnî ăguada eS .ticăr a-s ec ăpud iilef eiat eS .ăro o .luşubla uc ăcetsema es .amrof snu urtnep tnu .966 .rtnî ănraot es .tpoc ed farp ed tehcap nu tacetsema a-s e rac nî .ăuo 6 NAPŞIDNAP .276 .ăniăf rahap 1 .lurăhaz iş eli ruşuneblăg enib snirpuc a lutnu dnâC .edifats uc etacetsema icun rahap 1 .ăuo 5 EDIFATS UC CEHC .ăuo 3 ĂCUN UC ĂRUTIJĂRP .ămups etutăb i ruşubla ie rt elec ăguada es tiş râfs aL .avat tnu uc egnu eS .376 .076 .ăraluihgnutpe rd anu uas t rot ed ădnuto r ăm rof o tnu uc egnu eS .ămups eliruşubla tab eS .icun g 051 .talinav lu răhaz uc ige rtnî elăuo tab eS .dnâr ep esup eliruşuneblăg iş .aniăf ărase rp es .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .ti rocăr a-s ec ăpud eiat eS .nif etaiat iş etiţăruc eladgim uc etacetsema edifats ed etatitnac işaeeca .tpoc ed farp ăţirugnil ed frâv nu .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup iş )ănişam ni rp etuce rt un( lutiţuc uc tnurăm etaiăt elicun .ăro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc eS .sot uas tasip lu răhaz ăguada es .eiâmăl ed ăjaoc .821 ed ăsar ăjaoc ăniţup iş muc .)elacotrop ed ăsil( ătisi rahaz .ăme rc o ac caf es ănâp .ăţni rod ăpud i răm top es eliţătitnaC .amrof snu urtnep tnu . rotpuc al ecaoc eS .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu .tpoc ed farp tehcap 1 .ădlac ăpa irugnil 2 .176 .aniăf tecnî ăguada eS .răhaz g 052 .ăuo 3 CEHC ED LEF TLA .eladgim uc uas icun uc etacetsema edifats ed iş ăniăf ed etatitnac işaeeca .476 .tnu uc enib ăm rof o egnu eS .tasip lu răhaz tecnî dnâguăda .ăniăf g 522 .elăuo cserătnâc tâc răhaz .ămups eliruşubla tab eS .tivi rtop cof al .e riţbus tarts nu. roşu lutot dnâcetsema .elăuo cse rătnâc tâc răhaz tâta uc ige rtnî ăuo icnic enib tab eS .rtnî csevi rts es tarapeS .niţup ăcetsema iam eS .talinav răhaz irugnil 6 .ănraotsăr es atag etse dnâC .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .edifats uc etacetsema icun ed rahap nu iş aniăf ăguada eS .nub cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .avat snu urtnep tnu .ăniăf uc ărase rp es .ăniăf irugnil 6 .eiâmăl ed ăjaoc .iruşubla 21 ŞUBLA ED ENIÂP .ăniăf g 051 .ăţudlăc ăpa ed irugnil ăuod .tpoc ed lufa rp .eras ed farp nu .tăpsaorp tnu g 05 .etpal g 521 .ăniăf ed ăcşaec 4/1 1 .iz auod a ăsaotsug iam etsE .i ro 3 — 2 ed tucse rc a rol lumulov rai .ărdup răhaz g 522 .lu răhaz uc ige rtnî elăuo tab eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA NAPŞIDNAP ED LEF TLA * .ăraoşiţrocs ăţirugnil ed frâv nu .uunitnoc dnâcetsema .tăpsao rp lutnu ămups ăcae rf eS .tot ed enib .eiâmăl ed ăsar ăjaoc ăniţup iş ămups iruşubla u rtap elec .

nub cof al ecaoc eS .ămerc urtnep tipot tnu ărugnil 1 .esiac urtnep sot răhaz .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es .aniăf iş tunrec tăpsaorp lutanob racib .amrof snu urtnep tnu .iruşuneblăg 4 ĂMERC UC ĂDALUR .576 .eiiţizopmoc ed lutse r ănraot es .ăniăf irugnil 3 .eledifats iş acun tiş râfs al rai .rtnî ăcae rf eS .tipot lutnu tiş râfs al iş ămups etutăb eli ruşubla .eras ed farp nu .ăniăf g 002 .ăpa uas etpal irugnil 2 .)vitatlucaf( ăţaeclud nid etcurf irugnil 2 .aniăf .eiţizopmoc nid et rap o ănraot eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .edifats uc etacetsema icun rahap ½ .etşecăr es ănâp aşa ăsal es iş taula ed asam ep avat uc ănue rpmî ec raotnî eS .coljim al col ecaf es .mo r niţup uc tarecam al iâtnî iam esup iş tnu răm etaiăt )ăţaeclud nid uas( etisi rahaz etcu rf ed irugniI 2 — 1 iş muce rp .ti rocăr a-s dnâC .ăniăf g 051 EREM ED ĂDALEMRAM UC ĂDALUR .tanobracib ăţirugnil ed frâv 1 .iof ăuod dnâ r ep dnitnî es .aiţizopmoc ănraot es .ăbla eit râh o ăvat o.iruşubla 3 .ă ro o ac ric )elaom tlum lam( tivi rtop cof al ecaoc eS .v( tnu ed ăme rc o uc elpmu es .876 .tanobracib esar eţirugnil 2 .ielu irugnil 2 .mor irugnil 2 .ă ro ed etatămuj o ăcsaenhido es ăs ăsal eS .)anâm uc i rulus icim etucăf tsof ua ec ăpud( tahar ed eliţăcub ăzaşa es .snârts ae rp un eiaof e raceif ăzaelu r eS .eiâmăl .coljim al col ecaf es .etanicăm icun uc ărase rp es iş ădalemram ed e ritbus tarts nu uc gnu es .luielu ăguada eS .ăniăf g 022 .ăzaelu r es .tivi rtop cof al ă ro o ac ric ecaoc es iş arpusaed etaiăt eladgim avetâc nup es .iz auod a ăţni refe rp ed .ăcun o tîc eidjord .827 .ăniăf g 051 ESIAC UC ĂRUTIJĂRP .)827 .iilef eiat es .ticăr a-s ec ăpuD .ădalemram irugnil 3 . răhaz ed ă rugnil o uc ătaium aidjo rd iş ae ras .lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.ae reim enup es .ăme rc o ac ecaf es ănâp )ăpa ed uas( etpal ed i rugnil ăuod uc adalemram ăcae rf eS .ăniăf g 57 .eidjord g 02 .răhaz ărugnil 1 .acsu es un a u rtnep .ăgae rtnî iş iv res etaop eS .eras ed farp nu .ăniăf ă rase rp es iş tnu uc am rof egnu eS .976 .ielu irugnil 4 .tanobracib ăţirugnil 2/1 . răhaz niţup uc etacetsema .gnul nî etaiăt icun g 051 ăguada es .uo 1 .ăţaeclud nid elacotrop ed ăjaoc .eit râh o uc ă repoca es .iilef eiat es iş lus ecaf es .ielu g 051 .tnu uc ăraluihgnutpe rd ăm rof o egnu eS .eliruşuneblăg nup es .ăuod nî iopa etrapmî eS .aiţizopmoc ănraot es iş aniăf ărase rp es .ăuo 2 TAHAR UC CEHC .ăniăf ă rase rp es .676 .rtnî enretşa eS .tiş râfs e rtăc iŞ )luzeim etşepil es un tpoc a-s ăcad( iap nu uc ăc raecnî eS .aniăf ăguada eS .amrof snu urtnep ielu .ăniăf g 082 .ăsnitnî lage iş e riţbus iam tâc aiţizopmoc ănraot es .rasecen etse ăcad .iruşuneblăg 2 .răhaz irugnil 3 .rec es tîc esiac .086 .ereim irugnil 2 IELU UC ĂRUTIJĂRP .921 .ăvat nî eledalur ăuodnâma ăzaşa es .ătacetsema enib etse atsap dnâC .ălbat ed ăm rof o egnu eS .ădihcil tineved a ae reim ec ănâp es-udnâniţ .ielu uc uas tnu uc .erem ed ădalemram irug-nil 3 .răhaz ărugnil 1 .tahar iţăcub 5 — 4 .etpal g 051 .rtnî enib ăcae rf eS .răhaz g 57 .eras ed farp nu .776 .teged nu ed esao rg iilef eiat es .răhaz g 001 .telpmoc ticăr a-s ec ăpud iş ănraotsăr es ătpaoc etse dnâC .lutaula ătnâmărf eS .eletpal iş luielu tatpe rt ăguada eS .răhaz g 002 .tivi rtop cof al ăro o ac ric ecaoc eS . rotiţmis etşe rc lumulov ec ănâp lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .csebla es ănâp .tivi rtop cof al coc es iş eteged ăuod ed esao rg iilef nî eiat es .e ritbus ed lutsed eiaof o ednitnî eS .tnu g 001 .luielu .lutanob racib uc ae reim ănişam ep ăcim ăţitarc o.tsug ăpud mo r iş ailinav .icun irugnil 3 .lutanob racib .tnu g 521 .ădalemram gk 2/1 ĂDALEMRAM UC CEHC .e riţbus et raof aenemesa ed tarts nî e rem ed ădalem ram enup es a rpusaed .a rutulpmu uc ătivi rtop ă ruzalg o uc ăzaesalg es zac tseca nÎ .lutnu uc aniăf taula ed asam ep ăcetsema eS .icun g 051 .ăraluihgnutpe rd .ăuo 3 :auod a aiţizopmoC .ă ro ed etatămuj o ăcsaenhido es ăs ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .eilinav .e ras ed farp nu iş ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd .v .

286 .eitrâh ed lutenroc elpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .etijocen .ămups ecaf es ănâp eletpal uc lutnu ăcae rf eS .mc 01 ed ignul e raoşiţeb .iruşubla urtap elec al ed amups .lurăhaz . roşu dnâcetsema .răhaz rahap 1 .tivi rtop cof al .u rtemaid urtemitnec etatămuj ed ărutăzihcsed o f râv al e ra e rac ăznâp ed laiceps tenroc nu uas .talinav lu răhaz uc aniăf ăcetsema eS .rtnî nup es iş ălaps es .ăuo 2 EDIFATS UC IŢIUCSIB .ămups etutăb iruşubla icnic elec .186 .iţnib reif tnus tâc csecus es iş tiţuc nu uc tocs es .talinav răhaz g 041 .lutnu enup es iş coljim al col ecaf eS .i ruihgnutpe rd nî uas irubmo r nî edlac eiat eS .tivntop cof al ecaoc eS .răhaz niţup uc lulog elpmu es iş sus nî ele rubmâs tats a e rac nî aetrap uc ăzaşa eS .ăsao rg ălbat ed ăvat o tnu uc egnu eS .etatămuj ep ecaoc es iş rotpuc al ăd es .tivi rtop cof al ăcaoc es ăs rotpuc al uad es .ămups o ac cse rc ec ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .amrof snu urtnep tnu .ămups i ruşubla ie rt elec iş aniăf ăguada eS .lus eif .tnu g 521.ăuo 3 ĂCUN ED ĂŢRAOCS .irubmo r nî .etui cof al niţup et raof niţ es iş eletla ed elenu mc 3 — 2 ed aţnatsid al eiţizopmoc nid ăţi rugnil o etâc enup eS .ăniăf g 012 .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăvat o.mor irugnil 3 .edifats g 521 .enu rp enup top es esiac ed col nÎ .cof al tlum cseţăl es ece raoed .ămups etutăb iruşubla ie rt elec ămru al iş aniăf ăguada es .tăpsaorp tnu g 521 .ăcsaenemu r es ăs pecnî ec taidemI .tanobracib ăţirugnil 2/1 .ămaez ed ăg rucs es ăs ăsal es iş enao racam ed atis nî nup eS .tivntop cof al ecaoc es .ăniăf g 061 ĂCISIP ED IBMIL .so rg ludnuf uc ăvat o ep nup eS .talinav răhaz rahap 2/1 .eletla ed elenu mc 3 — 2 ed ăţnatsid al .e ras .ănif ăniăf g 012 ăguada iam eS .etpal ăţirugnil o .586 .ăuo 5 ENIŞIV UC ĂRUTIJĂRP .temsep g 001 .rtnî ănraot es aiţizopmoC . rotpuc al uad eS .tpoc ed iivăt aemi răm ed eiaof o ednitnî eS .uunitnoc dnâce rf .aefac ed uas ătalocoic ed .ăniăf rahap 2/1 .ăniăf rahap 4/3 .ă ro ed etatămuj o niţup lec aets ăs ăsal eS .ten roc ed ăm rof nî eif .lumo r uc eledifats tiş râfs al iş ăniăf ed g 521 iopa .temsep g 52 uas .386 .uo nu .ăuo 3 EILINAV UC IŢIUCSIB .elinişiv ăm ru al iş tunrec nif lutemsep .nmel ed a rugnil uc dnâcetsema .ăniăf g 521 .etcu rf etsep aiţizopmoc ănraot eS .aniăf ăguada es .csebla es ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .tnu uc ăvat o egnu eS .ăm rof nid etaocs es iş eiat es .e raojămă rg icim aţirugnil uc nup es iş ăsao rg ălbat ed ăvat o tnu uc egnu eS .icun rahap 1 .răhaz g 051 .eit râh o ep ănue rpmî nrec eS .cim cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot eS .iruşuneblăg u rtap dnâr ep ăguada eS .talinav răhaz g 002 .ăme rc o ac ecaf es ănâp .eledifats gela eS .iruşubla 2 .ăuo 4 EILINAV UC IŢIUCSIB ED LEF TLA * .avat snu urtnep tnu .031 .eiaom es ăs pecnî eletcu rf iş lu răhaz tipot a-s ec ănâp rotpuc al uon nid ăd eS .ăniăf uc ătarăserp iş tnu uc ăsnu ăm rof o eme rv nid etşetăge rp eS .lutenroc uc uas aţi rugnil uc eiţizopmoc nid niţup etâc enup es .răhaz uc iruşuneblăg ie rt elec ăcae rf es pmit e rtnÎ .taula ed asam ep aniăf en rec eS .mo r ed irugnil ie rt uc ăcşaec o.csebla es ănâp talinav lu răhaz uc elnuşuneblăg ăcae rf eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp tasip lu răhaz uc lutnu tarapes ăcae rf eS .ăniăf g 52 iş etasip icun g 05 .enişiv gk 2/1 .cte iga rf .ămups etutăb iruşubla ăuod tiş râfs al .ăuo ăuod dnâr ep ăguada eS .atag tnus ec ă rusăm eP .talinav răhaz g 002 iopa .icun ed ăme rc uc elpmu top eS .486 .răhaz g 521 .tirocă r iam a-s ec ăpuD .sot răhaz uc ărase rp es atag etse dnâC ..lutanob racib enup eS .tăpsaorp tnu g 521 .inig ram ep ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .ăuod nî etaiăt elesiac etnianid csetăge rp eS .ămups ecaf es ănâp lutnu ăcae rf eS .ădlac eiat es iopa .ăniăf g 05 iş temsep g 05 aţniube rtnî top es temsep ed g 001 ed col nÎ .enişiv .lu răhaz iş aniăf ăguada eS .tiţuc iunu lu rotuja uc tocs es .ămups etutăb i ruşubla ie rt elec tiş râfs al iş e riţbus iam tâc gnul nî ătaiăt acun .enişiv gk 2/1 al iirubmâs tocs es iş ălaps eS .

ăro ed etatămuj o coc eS .iinişam aenig ram ep .iruşubla ăuod al ed amups tiş rîfs al iş ătăpsao rp anâtnâms .e ras .ădnitnî es un ăs ăvat ep etazeşa elelezeb tâcnî leftsa .icun uas eladgim g 002 .iruşubla 4 ELENUDNÂR ED IRUBIUC .elavo caf es ătaţehgnî uc tiv res u rtnep elelezeB .edlac tocs eS .ăcsaenhido es ăs ece r al ăro o ăsal eS .ţ remoc nid roliţiucsib aemirăm ed etartăp em rof eiat es .eilinav .tnu uc ăvat o egnu eS .niţup tirocă r ua-s ec ăpuD .tăpsaorp tnu g 56 .cim cof al .u rtemaid mc 4 — 3 ed eţit rut .tasip lu răhaz .răhaz g 002 .ăuo ăuod .ăşae ric ed uas ănişiv ed bob nu enup etaop es ăţitrut e raceif ep .iram ed tivi rtop .gnul nî etaiăt icun uas .ăniăf g 052 ANIROLF IŢEMSEP .atag tnus dnâC .lutenroc uc eif .camiac irugnil 3 .avat snu urtnep tnu .ăniăf g 053 ICIMONOCE IŢEMSEP .eras ed farp nu .edlac tnus tâc tocs eS .iruşubla 3 . uas ăcşirf g 051 .rtnî uas lenazăc nu.ăţirugnil o uc eif .tocs es ec ă rusăm ep .sod ep ait râh roşu dnizemu .ănâtnâms .tpoc ed farp tehcap 2/1 .aţi rugnil uc enup es atsaecA .icun uas eladgim g 003 ENAORACAM .anâm uc lutaula enib iopa ătnâmă rf es iş eleţăcub taiăt tăpsao rp tnu ăguada iam es .ăniăf uc ărase rp es .ă ro ed etatămuj o ac ric .ărdup răhaz ărase rp es .taula ed asam ep aniăf en rec eS .bals cof al coc es iş ăvat nî aitrâh uc ăzaşa es .atag tnus dnâC .teţo ed eţirugnil ăuod .uo 1 .ăniăf g 051 ĂCISIP ED IBMIL ED LEF TLA * .atsaeca u rtneP .tiţuc nu uc ăvat nid tocs es iş tivi rtop cof al coc eS .rtnî eliruşubla tab eS .686 .ănue rpmî uon nid tab es iş tasip lu răhaz enup es .ieţiăt ed ac aiaof ednitnî es .ăuod etâc etipil eif .786 .eilinav .tunrec tupsaorp lutanob racib .ănâtnâms g 05 .ăţaeclud nid .tasip răhaz g 57 .ă rutibocs ed lef nu ezem rof ăs ac .etpal niţup uc ătaiţbus anâtnâms uc uas acşirf uc iş talinav răhaz uc ătunrec aniăf ăcetsema eS .e rat ed lutsed eif ăs eiube rt aiţizopmoC .iriţbus iilef etaiăt iş ăjaoc ed etiţă ruc eladgim ăguada eS .886 .elaom et raof cof al coc eS .tivi rtop cof al coc es iş em rof eti refid eiat es .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt aiţizopmoC .elelezeb nup es .luo .ielu irugnil 3 .ae ras iş tpoc ed lufa rp .talinav lurăhaz .ălao o.e ram lec luteged uc ludnuf roşu ăsapa es .răhaz g 053 .ăcsaeneblăgnî es un ăs ăjirg dnâva .tnu uc ăvat o egnu eS .luielu enup es iş coljim al col ecaf eS .ăcşi rf ătlum iam e rtni ăs e rac nî .talinav răhaz g 001 .aţirugnil uc eţilivom icim nup es iş ăniăf ăraserp es .talinav răhaz g 051 .taula ed asam ep aniăf en rec eS .eras ed farp nu .coljim al esaoielc niţup nâmă r i rutijă rp etseca .ieţiăt ed ac eiaof o ednitnî eS .elpmis eif csev res es iş ăvat nid tiţuc nu uc tocs es .răhaz g 002 .tanobracib ed ăţirugnil ed frâv nu . rotpuc nî ecudo rtni es a ed etnianÎ .)tpoc al tlum dnitnî es ece raoed( ele e rtnî mc 3 ed ăţnatsid o dnâsăl .ăpa uc ălusnep o uc csezemu eS .ăuo 2 .enib luşubla eniţ es ănâp uon nid tab es iş talinav lurăhaz uc ăcetsema es .ărugnil o uc iâtnî ăcetsema eS .986 .iinişam aenigram ep eliruşubla tab eS .lurăhaz ăguada eS .avat snu urtnep tnu .iruşubla 4 .teţo eţirugnil 2 .tasednî ed lutsed taula nu ecaf eS .096 .tiţuc nu uc .131 coc es iş ăţilucruf o uc a rpusaed ăpaeţnî es .iruşubla 4 ELEZEB .tpoc al cse rc ele ăc ămaes dnâniţ .ădnitnî es un ăs rad .etutăben i ruşubla ăuod uc enib ăcaerf es iş icun uas ăjaoc ed etiţă ruc eladgim ănişam ni rp uad eS .sus iam ac ăzaedeco rp es iş ămups etutăb eliruşubla ăguada eS .ăbla eitrâh ed eiaof o ep lutenroc uc ănraot eS .atag tnus ec ă rusăm ep .lucamiac :nup es iş coljim al col ecaf es .coljim al ătaţehgnî uc uas ătutăb ăcşi rf uc .

e rat ed tivi rtop taula nu dnâcăf .e ras .tpoc ed farp tehcap 1 .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada eS .tnu .ăniăf .etpal ed ărugnil o .răhaz g 052 GREBNERUN ED IŢEMSEP .ăuo 2 .196 .ăraoşiţrocs ăţirugnil 2/1 .ăniăf g 002 ICUN UC IŢEMSEP .ăniăf g 005 .396 .ednuto r em rof eiat es .em rof eti refid eiat es .ăniăf nid etrap o uc ătnâmărf es e rac .icun g 002 .ieţiăt ed ac ăsao rg eiaof o ednitnî es .ărdup răhaz g 051 .elăuo .tivi rtop cof al .etanicăm eladgim uas icun .icim em rof eiat es .t ruai ed uas tutăb etpal ed rahap nu etab eS .col nu al ănuda eS .talinav răhaz .tanobracib ăţirugnil ed frâv nu .)g 005 acric( erec es tâc ăniăf .elaom ed tivirtop taula nu ecaf es iş ătnâmă rf eS .iram ed tivi rtop iruihgnutpe rd eiat es .ăniăf g 051 .296 .ăro o ăpuD .tipot tnu irugnil 3 .ăraoşiţrocs ăsar ăţirugnil 1 .aniăf ăguada es .răhaz .tanobracib ăţirugnil 2/1 .nub cof al coc es .tivi rtop cof al coc es iş răhaz ă rase rp es .mc 2/1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî eS .ăniăf nid taula nu ecaf eS .tanobracib eţirugnil 2 .696 .e ro ăuod niţup lec ăcsaenhido es ăs lutaula ăsal eS .596 .e ras .răhaz g 002 .tnu uc ăsnu ăvat o.ăcav ed ăznârb nid taula nu ecaf eS .ăniăf uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu ăvat nî coc es e rac .ăme rc o ac ecaf es ănâp răhaz iş ielu uc .taula ed asam ep aniăf en rec eS .eilinav .e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî eS .emizegă rf nid iş tsug nid ăd raip ăs ă răf .luo .496 .igertnî ăuo 2 .ăcsae rătnî es ăs ece r al ăd es iş col nu al lutot ătnâmă rf eS .eras ăţirugnil 2/1 .eras ed farp nu .eraoşiuc ăsar ăţirugnil 1 .e rec es tâc ăniăf iş eilinav .ereim g 052 .talinav lurăhaz ăguada es taium a-s lutnu dnâC .ăvat ep ăzaşa es .enib ătnâmă rf eS .ăuo ăuod uc camiac ed ăcşaec o ăcae rf eS .etpal ărugnil 1 .tivi rtop cof al coc es iş răhaz ă rase rp es .tunrec tăpsao rp tanob racib iş ă raoşiţ rocs .mc 2/1 ed ăsaorg eiaof o ednitnî eS .tăpsaorp tnu g 052 .răhaz ărugnil 1 .ătitocolc e reim g 052 uc tasip lurăhaz etşe răpo eS .ăniăf ăsam ep enup eS .răhaz .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep ednitnî eS .etasip e raoşiuc .ielu irugnil 2 .rtnî ăzaşa es iş icim em rof eiat es .ăcav ed ăznârb g 051 ĂDALEMRAM UC IRUOLUR .231 .ăcsaenhido es ăs ece r al ă ro ed etatămuj o ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .eiâmăl 2/1 al ed amaez iş ăsar ajaoc .tipot tnu .eiâmăl ed amaez iş ăsar ajaoc .răhaz uc ă rase rp eS .camiac ăcşaec 1 ĂRAOŞIŢROCS UC IŢEMSEP .ădalemram uc gnu es .arpusaed snu urtnep uo iş ădalemram irugnil 2 .inâmătpăs avetâc ece r al ăzae rtsăp es e rac .tanobracib ed ăţirugnil 1 .răhaz esar irugnil 2 .ănişam nirp etuce rt icun .tutăb etpal uas truai rahap 1 TRUAI UC IŢEMSEP .eras ed farp nu .iţemsep iţlum et raof sei sus iam ed eliţătitnac niD .eras ed farp nu .tanob racib iş e ras .talinav răhaz irugnil 3 .ăraoşiţ rocs .enib ătnâmă rf eS .eilinav .)ue rg ednitnî es lutaula ece raoed ătado aiaof ătaot ăzae rcul es un( em rof eti refid ed iţemsep eiat es iş e riţbus et raof ednitnî es .eras ed farp nu .ăuo 2 .icun g 001 .şuneblăg 1 .anâm uc ătnâmărf eS .tivirtop cof al coc es .mc 2/1 ed ăsao rg eiaof o .ăniăf g 065 IŞOICILED IŢEMSEP .uo uc gnu es .enib ătnâmă rf eS .taula nid etatămuj ai es .şuneblăg nu iş ige rtnî ăuo ăuod .e ras iş tunrec tăpsao rp tanob racib .lutnu enup es iş coljim al col ecaf eS .tilu g 051 .sus iam ed aiţizopmoc ănraot es iş coljim al col ecaf es .tpoc ed fa rp ed tehcap nu iş e ras ed fa rp nu .erec es tâc ăniăf .uo 1 .lus caf es .tirocă r iam a-s ec ăpud iş ăcetsema eS .atag tnus ec ărusăm ep ăvat nid tocs es iş tivi rtop cof al coc eS .

rotpuc al coc es iş nemihc iş e ras .ăniăf g 052 ERAOIBĂROC .ăsar ăznârb eciro uas nazemrap irugnil 2 .e ras iş enrac ed anişam nirp iţuce rt iţ reif ifotrac .ăniăf g 052 NEMIHC UC ELEŢĂRĂS .ăuo 2 .tivi rtop cof al .talinav iş tasip răhaz uc ătacetsema aniăf taula ed asam ep en rec eS .e rat ed tivi rtop taula nu ătnâmă rf eS .ăzoculg ăţirugnil o iş răhaz g 051 .ăsaoznu rg e ras iş nasus uas cam .uo uc egnu es 2/1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî es .etpal ărugnil 1 .col nu al ănuda es ărutijărp ătla al ed tisolofen samăr csezuţna rf lutaulA .eras ed farp nu .iruşuneblăg 2 .iţreif ifotrac g 051 .sa r nazem rap ă rase rp es .tivi rtop cof al .ăniăf g 051 .ăpa uas etpal .tăpsao rp lutnu uc ăcetsema es iş aniăf taula ed asam ep en rec eS .331 es tirutăpmî leftsa lutaulA .nub cof al coc eS .uo nirp uad es e rac .uo uc gnu eS .mc 2 ed izneb nî emiţăl nî eiat es iişâf etsecA .)116 .răhaz uc ărase rp eS .ie rt nî etşe rutăp es .e ras iş ănâtnâms ed ărugnil o .arpusaed ă rase rp es .ece r col al edepe r tatnâmărf eiube rt e raoibă roc ed lutaulA .796 .007 .tăpsao rp tnu nid taula nu ecaf eS .şuneblăg 1 .ăpa uas etpal niţup iş tpoc ed lufarp .csezuţnarf taula urtneP CSEZUŢNARF TAULA NID ELEŢĂRĂS .coljim al col ecaf es .eliruşuneblăg nup es iş coljim al col ecaf eS .sus iam ac lef al iopa ăzaedecorp eS .ăniăf g 051 ELEŢĂRĂS ED LEF TLA * .nasus ed uas cam ed ăţirugnil o iş arpusaed snu urtnep uo 1 .mc 2/1 ed ăsaorg eiaof o .csezuţnarf lutaula al tatăra a-s muc aşa .sus iam ac lef al csetăge rp es iş lutaula ătnâmă rf eS .eras ed farp nu .ăcsaenemu r es ăs eiube rt uN .896 .i riţbus ed etaop es tâc e raoşiţeb caf eS .e ras ed farp nu iş iţăcub nî taiăt tăpsao rp lutnu .iţreif ifotrac g 051 .ăniăf .ăpa uc ătizemu avat ep ăzaşa es iş ătado csecusăr es .talinav răhaz g 021 .ătartăp iam tâc iş e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî eS .107 .v( csezuţnarf taula ed tser nU IRALEHCO .eras ed farp nu .emignul mc 21 iş emiţăl mc 2/1 ed iişâf eiat es .ănâtnâms ărugnil 1 .nemihc .tnu g 001 .elinig ram u rtnuănî iro ăuod ed c rotnî es .ănişam nirp iţad iş iţ reif iifotrac nup es .eras ed farp nu .eras ăţirugnil 2/1 .v .tpoc ed farp tehcap ½ .ătartăp aiaof uon nid ednitnî eS .ae ras .ieiaof lucoljim ep ăgnita es ăs eli rutiodnî tâcnî leftsa .talinav răhaz g 521 .ăniăf ăniţup uc ătarăserp taula ed asam ep ednitnî eS .etpal ed ărugnil o .ăpa ld 2/1 nid poris nu .nemihc ărugnil 1 .tăpsaorp tnu g 521 .aniăf taula ed asam ep en rec eS .bals tlum iam .tăpsaorp tnu g 051 ELEŢĂRĂS .ăcsae rătnî es ăs ece r al ăsal es iopa .ecer ăpa eţirugnil 2 .ăniăf g 052 ERAOIBĂROC ED LEF TLA * .eletepac ăuodnâma ed e raceif ăcupa eS .ece r al ăcsaenhido es ăs ă ro ed etatămuj o ăsal es e rac taula nu edepe r ătnâmărf eS .116 .etrac o edihcnî ra-s mus iş ac .ătnâmărf eS .ece r ăpa ed eţi rugnil ăuod .tăpsaorp tnu g 002 .mc 21 — 01 ed etal iişâf lutiţuc uc eiat eS .tivi rtop cof al coc es iş ăniăf uc ătarăse rp avat ep eletla ăgnâl elenu ăzaşa es .iniâm a rudlăc ed eiaom es un ăs lutnu ac u rtnep .ărdup răhaz irugnil 3 :taula g 002 urtneP .ătlalaec etsep anu iopa c rotnî es iţ răp ăuod eleC .e rat ed tivirtop ăsai ăs lutaula ac u rtnep tatnâmă rf al e rec es tâc .tsug ăpud .mm4 — 3 ed ăsao rg eiaof o.996 . răhaz uc aiaof atsaeca atad ed iş dnâ răse rp eiţarepo ătsaeca ătad o ăcnî ătepe r eS .uo nu enup es iş coljim al col ecaf eS .uo 1 .rtnî ednitnî es e rac csezuţna rf taula nu ecaf eS .ăvat o ep coc es e rac i rubmo r uas ednuto r emrof eiat eS .

ăcsaepot es ăs ac tăpsao rp lutnu ăţitarc o.tasip răhaz g 521 .tivi rtop cof al coc eS .tăpsaorp tnu g 052 .eilinav tehcap 1 .ărutucs es iş tăpac nu ed ait râh ăcupa eS .şuneblăg 1 .607 .lulet etaocs eS .ă rdup răhaz niţup a rpusaed ă rase rp es .tpoc al cse rc ece raoed .iznuto r iegi rvoc caf eS .lurăhaz ădra es un ăs ac .ilaretal iţe rep ărăf . roşu dnâcetsema .tunrec nif lurăhaz iş etepsaorp et raof eif ăs eiube rt elăuo .eit râh ătla ep rai .elemrof snu urtnep tnu .atag tnus iiţemsep dnâC .iod etâc iţipil .tnu g 09 .elaom tăpsao rp lutnu .ăbla eit râh o pmit nid etşetăgerp eS .mc 1 ed etal iişâf nî eiat / ĂLAEDĂMĂLP ED IEGIRVOC .lurăhaz .no rtsac nu.etunim ed 52 acric niţ eS .rtni rP .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş enib ătnâmă rf eS .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup .tmi .207 nî dnâr ep cudo rtni es .alaedămălp enup es .igertnî ăuo 2 .etpal ăcşaec 2 1 .ăniăf g 005 uc iş răhaz uc ă rase rp es iş tnu uc gnu es .somu rf ăcsae rc ăs eiube rt pmit e rac nî .taidemi tocs es iş etnib reif lupo ris .ăniăf g 051 EDURC ETCURF UC ĂTRAT .iruşuneblăg ie rt dnâ r ep iopa .tasip lu răhaz eitrâh o ep etşetăgerp es tupecnî al eD .e ras iş lu răhaz .elaom tlum iam .ălbat ed icim em rof tnu uc gnu eS .etpal ăcşaec 2/1 .tăpsaorp tnu g 521 .eiţizopmoc nid ănraot es iş .coljim al col ecaf es .emignul mc 21 — 01 ed irutocşip ătităge rp etnianid aitrâh ep ănraot es iş sus iam ed aiţizopmoc uc irut refs ie rt ep elpmu eS .col ăsal es ele e rtnÎ .ăcsaecă r es ăs ătis ep nup es iş em rof nid edlac tocs eS .arpusaed tarăserp urtnep eladgim iş răhaz .o-dnâcelpa .tasip lu răhaz uc ige rtnî elăuo no rtsac nu-rtnî ăcae rf eS .ă rugnil o uc roşu dnâcetsema răhaz ed lutse r enup es .elaiceps ivăt ienu ae risolof ădnamoce r eS .eiâmăl ed ăsar ăjaoc .ăcsaeşue r ăs elirutocşip ac u rtneP .eidjord g 03 .ăniăf g 08 .arpusaed tarăserp urtnep eladgim iş răhaz .ăsao rg iam .tipot lutnu .etasip eladgim uc iş răhaz uc ă rase rp es iş tnu uc gnu es .u rtnuănî ăvat ep ed aet rap uc .iruşuneblăg 3 .ăraoşiţrocs ăţirugnil 1 .mc 6 — 5 ed lav retni nu ele e rtnî ăsal eS .tecnî ănraot es ămru al rai .etasip eladgim .atag epao rpa tnus dnâc iş etui cof al coc es .luşubla enib etşe rătnî es ănâp lulet uc etab iam es .atag epao rpa tnus dnâC .407 .ăpa nid .ţudlăc etpal uc aidjo rd eiaom eS .tnu g 521 .etşe rc ednu ăbia ăs ac .csebla es ănâp .ătlalaec ep c rotnî es .arpusaed tardup urtnep nif răhaz irugnil 2 .răhaz g 021 IRUTOCŞIP .răhaz ăţirugnil 1 .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .307 şatiţuc iunu lu rotuja uc eitrâh ep ed taidemi tocs es .ige rtnî ăuo ăuod .şuneblăg nu .ăcsaenemu r es ăs ă răf .ae ras .rtnî ămups eliruşubla tab eS .ătunrec aniăf iş irolf ed apa ăguada eS .nub cof al coc eS .e ras .irolf ed ăpa ăţirugnil 1 .ra r nofit nu.ăuo 3 ENELEDAM .ăniăf .tivirtop cof al coc es iş ălbat ed ăvat o ep etaot ăzaşa eS .tagel ed tivirtop po ris nu ecaf es pmit e rtnÎ .taula ed asam ep aniăf en rec eS .f râv al eiat es e rac eitrîh ed tenroc nu ecaf eS .uo 1 .ieţita rc ludnuf nî samăr lu rez iş ăgruc un ăs dnâv resbo .eras ăţirugnil 2/1 .iznuto r iegi rvoc taula nid caf es iş ă raoşiţ rocs ăniţup uc ătacetsema ăniăf uc asam ărase rp eS .ăsnuen avat ep tecnî ăzaşa es iş ă rafa ecenula ăs eitrâh ep tuzăc lu răhaz ac u rtnep .ătunrec tăpsao rp aniăf .ătalinav iş ătunrec aniăf .eneledam u rtnep elaiceps .tpoc al cse rc ece raoed .dlac etpal ed ăcşaec etatămuj uc ătaium eidjo rd nid taula nu sus iam ac ecaf eS .irut refs ie rt ep iamun rad .ăb raif ăs ărăf .mc 2/1 ed u rtemaid nu uc ă ruag o ăbia ăs tâcnî leftsa .elirutocşip ecaoc rov es e rac nî iivăt aemirăm ed .eidjord g 04 .iruşubla 5 .răhaz g 05 .rtnî enup eS .sus nî aruteiăt uc ăvat ep ăzaşa es e rac .eras ed farp nu .431 ed ărugnil o .răhaz ed ăsar ăţirugnil o enup es iş coljim al col ecaf es .răhaz irugnil 3 .ăniăf g 005 ĂRAOŞIŢROCS UC IEGIRVOC .ecer ăpa ărugnil 1 .ei ruf raf ep ăzaşa es iş .răhaz 3/1 nid tecnî ănraot es .507 .ăzoculg iş răhaz .rtnî uas taula ed asam ep aniăf enrec eS .ăniăf g 521 .lenăzăc nu.atag tnus dnâC .eras ăţirugniI 2/1 .

ănu rp e raceif etsep răhaz niţup etâc aţirugnil uc enup eS .ălbat ed icim em rof nî lutaula dnâzeşa .iriţbus e raoşiţeb caf es . Cu struguri es iş ăm rof nî ăzaşa es .atag etse dnâC .şuneblăg nu iş ge rtnî uo nu uas iruşuneblăg ie rt iş răhaz .emiso rg mc ½ ed eiaof o ednitnî eS .et rap o al tasăl lutaula niD .lutaula esepa ăs ac urtnep .atag etse dnâC .jalirg ed ăm rof nî ădalem ram etsep ăzaşa es e rac .no 1 .etlum iam uas .e răzam ed edu rc ebaob ae ep rai .tpoc ed iivăt aemi răm ed .807 .bmurop ed uas elosaf ed .lutaula ecaoc av es e rac nî am rof tâced e ram iam avec dno r nu eiat eS .ăpa uc ălusnep o uc iulutaula aenig ram roşu izemu av es . ăcsaecă r es ăs ăsal eS .sus iam ac lef al elet rat caf eS .cte ezăcaoc .tipot tnu ărugnil 1 .tagel et raof po ris ănraot .enurp gk 2/1 .g rucs es .ii rugurts ălaps eS .iivăt aemi răm ăpud .)enilp aerp un irugnil 2( ăniăf g 04 .elebaob iş aitrâh tocs es .ăvat nid etaocs es iş .camiac ăcşaec 1 ETIJOCEN ENURP UC ĂTRAT .sus iam ac taula nu ecaf eS .etunim ed 52 ăpud .ecer ăpa ărugnil 1 .tot ed ădnirpsed es ăs ă răf .707 .2 .ece r et raof ăpa Cu căpşuni sau cu fragi ăs ăbla eitrâh ep nup es iş eţidoc ed ăţăruc es .ăcad dega rf iam etse lutaulA .arpusaed sup urtnep răhaz .ănnof ătsaeca egnu eS .tnu niţup uc .531 nu .tăpsao rp tnu g 002 .şuneblăg nu iş ge rtnî uo 1 uas i ruşuneblăg 3 .e ras iş ăniăf ed ăcşaec o .ăpa uc ătizemu .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc eS .tnu uc ăsnu eit râh o arpusaed enup es pocs işaleca nÎ .tnu .irolf ed ăpa ărugnil 1 .ăt rat ep ăzaşa es .tivi rtop cof al ecaoc eS .degarf iam tâta uc if av lutaula .eras ed farp nu .eiat es ă rafa esei e rac taula ed lutse r rai .ăraluihgnutpe rd ăvat o.răhaz g 521 .3 .tnedece rp lec tâced degarf iam etse taula tsecA .elizneb azeşa es a ed etnianÎ .iet rat ludnuf ep eletla ăgnâl elenu iopa ăzaşa eS .etcu rf uc at rat elpmu es .ămaez ed es rucs topmoc nid elesiac iş etaţniube rtnî .ăţaf etepac ăs ac rotpuc al etunim avetâc ăd iam es iş tutăb uo uc inigram ep iş urtnuănî egnu es .sus iam ac etcu rf uc elpmu es .tivi rtop cof al ecaoc eS .1 . Cu caise if toP .tpoc al ăşao rgnî iam es ece raoed .enu rp ed gk 2/1 ălaps eS .enig ram o ac ezem rof ăs ac .)ămups tace rf eif ăs ă răf . .ăgrucs es .ăpa o.ădalemram g 052 .enişiv uc csetăgerp es lef aL .emignul nî ăuod nî pu r es .etcu rf ed uelej nu uas răhaz ed so rg po ris nu ănraot es arpusaed ep rai .tiţuc iunu luf râv uc i rutăpeţnî 5 — 4 caf eS .e ram ăt rat ă rugnis o ed col nÎ .sus nî urtnuănid aetrap uc . rahaz g 001 .ădalemram ed e riţbus ta rts nu ednitnî es a rpusaed rai ăvat nî ăzaşa es .e ras iş tpoc ed fa rp .iirubmâs tocs es .atag etse ec ăpuD .icim et rat etlum iam lef al ecaf top es .edepe r ătnâmărf eS .eras ed farp nu .tivi rtop cof al ecaoc eS .iţăcub eiat es .ăsao rg iam eiaof o ednitnî es tse r nid rai .tnu .tpoc tsof a ec ăpud .ăniăf g 052 ĂDALEMRAM UC ĂTRAT .ăm rof nî e riţbus et raof ăzaşa es lutaulA .rtnî taula ed aiaof enup es uas .ednucs et raof elinigram ăbia ăs eiube rt e rac .tutaula elfmu un ăs tbuseded ed lu rea ac u rtnep .taula ep taluge r ăzaşa es iş ele rubmâs etaocs es .tnu g 06 .eşe ric .nmel ed ărugnil o uc niţup taium( lutnu iş luo .e ro ăuod niţup lec ece r al ăcsaenhido es ăs ăsal es iş egnim ed ăm rof nî col nu al ănuda es .ăniăf nid ăcoc o ecaf eS .sus nî ărud rob ăcim o ezem rof ăs ac .po ris ănraot es .răhaz g 521 .etnicălp tpoc u rtnep ăraluihgnutpe rd ăvat o-rtnî ăzaşa es iş ăsao rg ed tivirtop aiaof ednitnî eS .ăniăf g 003 EDURC ETCURF UC ĂTRAT ED LEF TLA * .907 .eras farp nu .camiac ed ăcşaec o.etpal ld 4 .ăuod nî elesiac eiat es iş ălaps eS .iz auod a ănâp nuja nid asăl etaop eS .rtnî eletcurf roşu ălaps eS .ăuo 2 .tnu g 521 .ăniăf g 521 ĂMERC UC ĂTRAT .ăniăf ăcşaec 1 .e ras ed farp nu .inig ram ep luteged uc dnâsăpa taula ed aiaof enup eS .ăuo .enihc roic ep ed eleb aob cafsed es .iz auod a ănâp tasăl etse .ăniăf nid .ăuo 3 :amerC .răhaz .răhaz ăţirugnil 1 .eliz 21 — 01 ăzae rtsăp es ălbat ed iituc nÎ .ece r al ă ro o ăsal es iş ătnâmă rf es .rtnid taula nu ecaf eS .tpoc ed farp tehcap 2/1 .tpoc al ednirpsed es un a u rtnep .et rap o al ăsal es taula ed aetatitnac nid emie rt O .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş răhaz uc ă rase rp es .ăniăf nî taium luteged uc roşu el-udnâsăpa ruje rpmî ruj ed taula ep ăzaşa es e rac i riţbus izneb avetâc eiat es taula ed eleţişămă r niD .

iruşubla icnic al ed amups ămru al iş aniăf .ăme rc o ac cse rc iş csebla es ănâp eilinav iş răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .edac ednu oloca .tnu uc ăniravas ed am rof egnu eS .ăniăf uc ărase rp es .elaom ed lutsed eif ăs eiube rt aiţizopmoC .ămerc urtneP .temsep irugnil 5 .ătunrec tăpsaorp anuaedtot eiube rt( eitrâh o ep aniăf en rec eS .ăpa ld 2/1 2 EILINAV ED ĂMERC UC IRUTIJĂRP .ăznâp ed laiceps lutenroc nî uas .eras ed farp nu .ăuo 3 .lutnu uc apa ăţita rc o.mor irugnil 2 .ăcsae rc ăs elişogog pecnî dnâc laiceps nî .)ăru tnu g 08 uas( tăpsaorp tnu g 001 .017 .aidjo rd enup es .temsep ed ani ravas iş ac etşev res es iş ăzaeporisnî eS .şolococ nu icin e ra iam un atsap dnâC .tne ruc ed ti ref col nu al iş ărudlăc al ăcsae rc ăs ăsal es iş ă repoca es .eiaom es ăs ac .atag tnus dnâC .e ras ed farp nu iş dlac aiba etpal ld 2/1 .răhaz irugnil 5 .rtnî ăcaerf es .enib lutot ătnâmă rf eS .uo .ue rem dnâcetsema cof ep aţita rc uon nid egnipmî es .i ro 3 — 2 ed eiţarepo ătsaeca dnâtepe r .ăm rof nid emie rt o iamun lutaula enup es .esiac ed ădalemram ărugnil 1 .tnu .ănâtnâms ăniţup uc tacetsema uas tuzăcs eletpal uc ăzaiţbus es lutot iş ătunrec aniăf uc ăcetsema eS .tenroc ed ăspil nÎ .ticăr a-s ec ăpuD .tun rec nif lutemsep ăguada eS .răhaz g 051 .217 .rotpuc al etunim avetâc ăd iam eS .et rap o al icnuta ăd eS .ăniăf ăniţup ăcnî dnâguăda .tipot tnu ed ă rugnil o enup iam eS .tucse rc al col ăbia ăs ac .elăuo uc lu răhaz no rtsac nu.ăţitarc ep ed ednirpsed es lutaula ec ănâp .827 .a re tâc ep ătad o ăcnî ăcsae rc ăs eiube rt .eidjord g 01 .ăguada es e rac al .ătpaoc etse aniravas dnâC .icim em rof nî ecaoc etaop es ani ravaS .răhaz g 051 iş ăpa ed rahap nu-rtnid tagel ed tivirtop po ris nu ecaf es pmit tseca nÎ .ăniăf g 052 TIPSOD TAULA NID ĂNIRAVAS .tnu uc ăniravas ed am rof egnu eS .ăme rc u rtneP .ăuo 5 TEMSEP UC ANIRAVAS .nub cof al .v .irubmâs ă răf .am rof snu urtuep tnu .tucse rc ed col ăbia ăs ac .e ras iş răhaz .117 .tiţuc nu uc edlac tocs eS .ăuo 4 .v( etcu rf uc eletrat u rtnep ac taula nu ecaf eS . rolenaos rep lu rămun ăpud .e ram iam sav nu.tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăro o al ănâp ă ro ed etatămuj o ăcsaerc ăs leftsa ăsal eS .ă ro ed irut refs ie rt ecaoc eS .luteged i refus etaop tâc dlac .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .nmel ed ărugnil o uc edepe r ăcetsema es iş ătado aniăf ătaot ănraot es .ărugnil nid ăgruc ăs tâcnî leftsa .ă ro ed etatămuj o ăpuD .ătizemu eitrâh o uc ă repoca es .rtnî aniăf en rec eS .niţup tică r a-s ec ăpud ic .mo r uc lupo ris uc etşepo rts es .v( eilinav ed ăme rc uc ulpmu es .ti rocăr iam a-s lupo ris ec ăpud .aidjo rd uc eletpal ăcetsema eS .ăpa uc rahap 1 :poris ortneP .cse rc iam un iş ăsal es ece raoed .iinişam aenigram ep aţitarc ega rt es .lurăhaz iş ae ras .răhaz g 051 .csebla es ănâp .sed ae rp lu rotpuc sihcsed eiube rt uN .ăm rof nid etaocs es .ludnuf ăpaeţnî es iş ădnuto r ăm rof o.ae ras iş i rolf ed apa .lutaula uc enib tacetsema a-s un etnianid lec dnâc ănâp rotămru luo enup es uN .ăpa uc rahap 1 :poris urtneP .ece r ăpa .ăb raif ăs epecnî lutnu uc apa dnâC .ălfmu es dnuf nid lutaula iulutpoc lupmit nî ăcaD .niţup etâc tanrut .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .răhaz ărugnil 1 .ăniăf g 521 .iulutaula a sus ed aenigram bus teged ed etatămuj uc ănâmă r ăs tâcnî leftsa .ătabibmî enib etse aniravas ec ănâp .etnib reif eif ăs ă răf .lecăpăc nu arpusaed eiat es .răhaz ăţirugnil 1 .rotpuc al uad eS .ăcşirF .ăm rof nid ătadnî etaocs es uN .etpal ld 2/1 ăcnî iş ige rtnî elăuo iopa nup eS .u rtemaid mc 4 — 3 ed eţitrut icim )ăniăf ăraserp es un iş egnu es un( tpoc ed avat ep nup es iş .irut refs ie rt ep tulpmu eitrâh ed tenroc nu.rtnî aiţizopmoc ănraot eS .eras ed farp .mor irugnil 2 .icim edifats iş aguăda top es taula nÎ .tipot tnu g 57 .am rof eze rtsăp iş-ăs rad .)tot ed ece r eif ăs eiube rt un( ăcsae rocăr es ăs epecnî dnâc iş ăcetsema iam es .etacsu ed lutsed iş etucse rc enib eif ăs eiube rt .rtnî ăb raif ăs enup eS .rtnî lef al ăzaşa eS .etunim 03 — 52 ac ric niţ eS .arpusaed ăcsaenemur es ăs epecnî ame rc ăcad iş ă ro ed i rut refs ie rt ac ric eniţ eS .etpal ld 1 .ele e rtnî ăţnatsid atâta tot dnâsăl .dnâr ep esup elăuo ăguada es .etunim 01 ac ric leftsa ăsal es iş )sav nid( ăniăf ed e riţbus ta rts nu arpusaed ă rase rp eS .esiac ed ădalemram ărugnil 1 .eras ed farp nu .esiac ed ădalemram ed e riţbus ta rts nu arpusaed ednitnî es .coljim al col ecaf eS .e riţbus ăme rc o ac ecaf es ănâp .uon nid ătnâmă rf es iş răhaz ed ăsa r ărugnil o .aţirugnil uc iş enup top es .tsug ăpud mo r iş .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt atsaP .ăniăf ed ăsar ărugnil 1 .ticăr ua-s ec ăpuD .tipot lutnu ăguada eS .ăcşirF .631 o enup es ăme rc etsep .ca nu uc ăpaeţnî es .ătutăb ăcşi rf uc elpmu es coljim nid lulog rai .)urtnuănî elaog tnus enib etucse rc tnus ăcad( )627 .)işolococ ăbia un ăs ac .amrof snu urtnep tnu .ăniăf nid )607 .taula nî ătacărbmî am rof nî ame rc ănraot eS .

ărehcabat al ac et rap ătlalaec nî snirp l-udnâsăl .so rg ta rts nu.eilinav .nab nu tâc .v .nup eS .ăpa ld 2/1 1 .ătado iţot pacnî un ăcaD .aenemesa eD .ăpa ă răf ecaf es ănif iam eif ăs aC .titocolc po ris nu a rpusaed ănraot eS .ăraluihgnutpe rd eiruf raf o ep eletla ăgnâl elenu ăzaşa es etlaleleC .627 .răhaz g 002 .ăcim ăţita rc o.ăcşirf g 005 .ăsnuen avat ep .etepac al iş etrap o ep .717 .mc 6 — 5 ed eta rtăp nî eiat es .sorg ed tivi rtop etse lupo ris dnâc iş eb reif eS .517 .ăzenoiam al ac dnâcetsema .rtnî artsăp top es eleleşogoG .ădlac ăpa ed i rugnil ie rt uc tnu răm ătaiăt ătalocoic g 051 nup es .uo nu.ieţiăt urtneP ĂCŞIRF UC FIATAC .rtnî :aruzalG .”eilinav ed ăme rc uc i rutijă rP“ u rtnep ac taula nu ecaf eS .ăşaogog e raceif nî ăme rc ăniţup etâc enup es iş tenroc nu elpmu eS .emâ răfs es un ăs ac .eilinav ed ăme rc o ecaf eS . rolenaos rep lu rămun ăpud .eleşogog etsep ănraot es iş ăcsae rocăr es ăs ăsal eS .731 .v( ătalocoic ed ă ruzalg o ănraot es arpusaed rai .ii rătnicălp al ed atag arăpmuc top eS .aţi rugnil uc eif .ieţiăt urtnep ac lef al eiaof o ecaf eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA CSECRUT FIATAC .et rap o.arugnil uc eif .406 .capac nu eiat es .telpmoc eti repoca eif ăs eiube rt uN .ălucef uas ăzoculg ăţirugnil 1 .lutiţuc uc inigram ep acşirf dnâtpe rdnî .aruzalg rai .etnib reif etse lutnu dnâC .ăpa uc rahap 2/1 1 :luporiS .telpmoc e repoca el ăs e rac .tal tiţuc nu uc ăji rg uc tocs es .rtnid e raceif .v .ăb raif ăs ă răf ăcetsema eS .ăzoculg ed ăţirugnil etatămuj iş ăpa ld 1 uc răhaz g 051 t reif al nup es ta rapeS .ăcsaenemu r es ăs iieţiăt nup es .lutenroc uc eif .icim et raof eţit rut .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .737 iş .ăzoculg ăniţup iş ăpa ld 1 iş răhaz g 002 nid tucăf lupo ris uc iopa ăcetsema eS .627 .tică r ua-s iş etpaoc tnus ec ăpuD .snirp enib etse lufiatac rai .iof ăuod caf es enaos rep esaş u rtneP .acşirf ednitnî es .ătutăb ăcşi rf ed ăţirugnil .937 .etiv res eiube rt dnâc icnuta ăcşi rf uc azeşa top es iş ălbat ed eituc o.tagel ae rp un .etnianî iam iz o uc iţităge rp eif ăs iieţiăt ac ădnamoce r eS .eşanotsab ed ăm rof nî ănraot es iş tenroc nî enup es .eilinav iş răhaz .tică r a-s ec ăpuD .iinişam aenig ram ep .v( ”eilinav ed ămerc uc irutijărP“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCŞIRF UC ELEŞOGOG .927 .eti rpo eliţăcub nup es e rac etsep .ăme rc o ac ecaf es iş enib eiaom es ănâp ăpa ăniţup uc oacac g 05 dnâcetsema .lulecăpăc arpusaed rai .aţilucruf uc ăzaşa es iş ăraluihgnutpe rd ăvat o.aţilucruf uc roşu i-udnâc rotnî .dnâr ep csenemu r es .rtnî .eleleşogog ăzaşa es ăcşi rf etseP .837 .ăţni rod ăpud .elirutocşip ac .ăme rc o ac ecaf es ănâp .v .răhaz niţup uc ătutăb ăcşirf ădnuto r eiruf raf o ep a rugnil uc ăzaşa eS .emî răfs es un ăs ac .e raotăznupse roc aruzalg uc ăzaesalg es iş aefac ed uas ătalocic ed .ecusu es ăs pmit ăbia ăs ac .eilinav ed ăme rc uc elpmu eS .237 .v( ”eilinav ed ămerc uc irutijărP“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂMERC UC ELEŞOGOG .sus iam ac lef al lutaula ecaf eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA RELCE .nif etraof eiat es iş e riţbus ednitnî es .rtnî tnu ed ănilp ă rugnil o enup eS .ăsnuen avat ep .icun ienu aemirăm ed eţitrut .)217 .ăpa nid tucăf .ătalocoic ed ă ruzalg a rugnil uc ănraot es arpusaed rai .ătalocoic etsep ănraot es .tipot tnu irugnil 2 .ătalocoic ed col nî oacac uc iş ecaf etaop es aruzalG .etui cof al coc eS .lage tarts nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .lutenroc uc eif nup eS .arpusaed sup urtnep esaomu rf eliţăcub cserpo eS .emignul nî .)837 .etui cof al coc eS .eletla ăgnâl elenu .răhaz g 051 .oacac g 05 :aruzalG .ărdup răhaz ăraserp es uas răhaz ed ăruzalg o .v .ădaoc uc e ram eiagit o.enup es atseca etseP .eilinav ed amerc urtneP .617 .)217 .047 .eletla etsep elenu eiruf raf ep ăzaşa es ăme rc uc etulpmu leftsa eleleşogoG .ăcsaecă r es ăs ăsal eS .417 .rtni rp iulutenroc luf râv dnâcudo rtni .317 .”eilinav ed ăme rc uc i rutijă rP“ u rtnep ac taula nu ecaf eS .rez ed ăs rucs enib iş răhaz uc ătutăb .icim iiţrop ităge rp top es .rtnî iţot iopa nup eS .e ram eiruf raf o ep etaot etazeşa if a ed col nî .ăruzalg iş ămerc urtneP .tib rosba tsof a lupo ris tot ec ănâp niţ es iş rotpuc al uad eS .niţup etâc .ătutăb ăcşirF .

ie e rtnî agel es a urtnep ăcsaecă r es ăs ăsal eS .so rg ed tivirtop ta rts nu ezem rof ăs ac i-udnâzeşa .917 .sus iam ac iţătitnac işaeleca .eras ed farp nu .aţilucruf uc roşu i-udnâcetsemA .etiv res if a ed etnianî ăuod uas iz o uc etităge rp tnus dnâc esaotsug iam tnuS .taula ed eiaof o enup es .ăpa uc erahap 2 :luporiS .noierc iunu aemiso rg ed iş .ăuod nî tperd aiaof eiat es .roli ruteiăt lugnul nÎ .tpoc al elfmu es un ăs ac ăţilucruf o uc irucol etlum iam nî ăpaeţnî eS .rtnî ăzaşa es iş mc 2/1 ed e riţbus eiaof o ednitnî eS .ăpa uc ătipo rts .etiţăruc icun g 005 .ănişam ni rp ătuce rt ăsnî un .dnuf al ănâp ădnu rtăp ăs e rac tipot tnu ed i rugnil avetâc ănraot es .eilinav iş ăpa .et rap o.e raotiube rt acun etnianid etşetăge rp eS .ăpa .inigram ep iş muc .ădnuto r ăţita rc o.tacsu a-s ec ăpuD .emâ răfs es un ăs ac ăji rg uc tocs es iş ăţni rod ăpud eiat es .ămerc urtneP .eilinav iş răhaz .mc 3 — 2 ed tarts nî eilinav ed ame rc iţătămuj nid anu ep ăzaşa eS . rotpuc al etunim avetâc uad iam es iş tipot tnu ed irugnil ăuod uc cse răpo eS .127 .răhaz g 052 .e riţbus et raof aiaof ednitnî es iş ătnicălp ed taula nu ecaf eS .pmit ed ăspil nî( ătnicălp ed taula ed e riţbus et raof eiaof o ednitnî eS .luărtsăref uc taiăt ed e racşim o uc ic .răhaz nid tucăf po ris nu arpusaed ănraot es .ăpa uc răhaz nid tucăf .ăvat o.tnu uc ele e rtnî etipo rts .tal nî iş gnul nî atnicălp eiat es iş etnib reif tnu nî tiţuc nu eiaom eS .erem gk 1 .ăniăf .ă ro o ac ric es-udnâniţ .somu rf ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd eS .v( tnu nî csejărp es .rtnî ăzaşa es iş lupo ris tot tpus ua iieţiăt ec ănâp rotpuc al niţ es .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp niţ es iş tivi rtop cof al rotpuc al uad es .tipot tnu g 051 .v .ătutăb ăcşirf enup es arpusaed rai . rasecen etse ăcad .lutenroc uc somu rf ătanrut .817 .nub cof al rotpuc al ăd eS .ătnurăm ae rp eif un ăs tâcnî leftsa .tnu g 052 :taula urtneP EILINAV ED AMERC UC ĂTNICĂLP .tică r ua-s ec ăpuD .elage etartăp nî atnicălp eiat es tiţucsa enib etraof tiţuc nu uC .ăniăf g 052 .lutiţuc uc ătacot ic .snîrts ăsnî un .tnu nid csezuţna rf taula nu ecaf eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc .lupo ris tot snurtăp a ec ănâp .831 .ielu ed ăţirugnil o iş e ras .ecaoc rov es e rac nî avat tâced i ram iam avec iţăcub nî eiat eS .027 .răhaz g 004 .ăpa rahap 2/1 .ă raluihgnutperd ăvat o.ele rem ăţăruc eS .işărai iş tnu uc etşepo rts es .icun ărase rp eS .)enătnicalp al ed iof arăpmuc top es .ecaoc mov el e rac nî iivăt aemirăm ed iţăcub nî eiat es .)ăcşirf uc fiatac .)506 .ăpa erahap 2 :luporiS .ătutăb ăcşirf ăniţup etâc ătacub e raceif etsep enup etaop es .eiaof ătlalaec enup es a rpusaed .răhaz ărugnil 1 .tpoc a-s ec ăpuD .esaoj elinigram uc ă raluihgnutpe rd ăvat o.ele rem ăzaşa es arpusaeD .eiruf raf ep eli rutijă rp ăzaşa es ălutaps o uc iş ărdup răhaz ărase rp eS .esaomu rf iof 4 — 3 arpusaed tazeşa u rtnep dnirpo .eilinav .sus iam ac iţătitnac işaelecA EILIARAS . roliof aemiţăl tâced gnul iam avec ţăb iunu lu rotuja uC .ă ro o leftsa niţ eS .tagel ed tivirtop po ris nu arpusaed ănraot eS .mor irugniI 2 .ăuo ăuod nid ieţiăt caf eS .ăuo ăuod nid inif et raof ieţiăt caf eS .iof 3 — 2 ăzaşa es iş tnu uc avat egnu eS .po ris niţup arpusaed ănraot iam es iş eiruf raf o ep elelavalcab tocs eS .tnu uc egnu es iş mc 3 ed enigram o .telpmoc tuzăcs a lupo ris dnâC .rtnid ec raotnî eS .ieţhucruf lusod uc roşu i-udnâsăpa .taula ed iof ăuod elec e rtnid ărafa col ed ăsai un ăs ame rc tâcnî leftsa .etacot icun ed e riţbus tarts nu ăraserp eS .tnu uc ele e rtnî gnu es e rac .elaom et raof cof al rotpuc al ăd eS .v( ătnicălp ed iof g 005 AVALCAB .eliof etaot ănimret es ănâp ătepe r eS .u rtnuănî .rtnî ieţiăt nid etatămuj iopa nup eS .etunim avetâc rotpuc al ăsal iam eS .mc 7 ep mc 5 ac ric ed i ruihgnutperd uas irubmo r dnâm rof .esepa es ăs ărăf .eilinav .ielu ăţirugnil 1 .ăpa nid tucăf etnib reif po ris nu ănraot eS .lutiţuc uc aenig ram ătpae rdnî eS .ieţiăt ed tarts tla e rem etsep rai .ămaotsă r es .rtnî nup eS .eletla ăgnâl elenu .et rap o al ăd es .ieţiăt urtneP EREM UC FIATAC .ăcun ă rase rp es iş tnu uc ele e rtnî etipo rts atla etsep anu iof ăuod dnitnî eS .ătnicălp ed eliof lus caf es .627 .mo r uc iş răhaz uc ezerecam es ăs nup es iş enif etraof iilef eiat es .ăcun ed tarts nu uon nid ărase rp es iş tnu uc csepo rts es iof ăuod nup iam eS .

931 .etatămuj iş ă ro o ac ric rotpuc al niţ eS .ăvat nî etazeşa etaot tnus elirulus dnâC .un e rps eletepac ţăb ep oşu iopa gnârts eS .ătnicălp ed roliof lutse r uc lef al ăzaedeco rp eS .iululus a ăraoi retxe aenig ram ezem rof ăs ăs raotnî aet rap dnâsăl .arpusaed iamun ăcsaenemu r es un ăs iş lucoljm tecnî ecusu es ăs tâcnî leftsa .elavalcab al ac lef al iopa ăzaedeco rp eS .cim et raof cof al rotpuc al ăd es iş tipot tnu ed irugnil avetâc ănraot eS .acinomra o ac colj.luţăb etaocs es ec ăpud lulus azeşa av es e rac nî iivăt aemiţăl ed .tiţuc nu uc dnâr al eiat es .etivi rtop iţăcub nî .

)ăro ed etatămuj o niţup lec ăcae rf es( ămups o ac aiţizopmoc etşe rc ănâp .etnib reif luzeim ăjaoc nid etaocs eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp .ece r ăpa nî ludnuf uc aţitarc ăzaşa es iş et rap o al edepe r ăd es .t rot ed eiaof ătla arpusaed ăzaşa es .ăţilucruf o uc ame rc pmit avtâc ăcnî dnâtăb etrap o al ăd es iş iişo lococ iţot ăcafsed es ăs ac .ăb raif ăs epecnî dnâC .eiâmăl 2/1 al ed amaez .iţpoc ifotrac ed zeim g 003 ETATIMI ENATSAC .nmel ed arugnil uc uunitnoc dnâcetsema .rolenaos rep lu rămun ăpud irăm top es eliiţropo rP .lulet uc uas arugnil uc enib iopa etab eS .etpal l 2/1 EILINAV ED ĂMERC .ătagel ed lutsed etse aiţizopmoc dnâC .041 ŞUBLA ED ĂMUPS UC EILINAV ED ĂMERC .e raţniube rtnî ed etnianî ăraoce rts es iopa e rac .mo r ed ăţirugnil o iş răhaz ed ăţi rugnil o uc şuneblăg nu ăcae rf eS .a rugnil uc ăd es dnâc dnuf ep ed edni rpsed es tâcnî leftsa .etanicăm icun g 051 .şuneblăg nU )TUNIM AL A( UO UC ĂMERC .ă ro ed t refs nu leftsa aets ăs ăsal es iş ă repoca eS .rtnî enib ăcae rf eS .eilinav ăniţup .enatsac ienu aemi răm ed e raoşirep icim anâm uc caf eS .iţăcub eiat es .tsug ăpud eilinav iş mo r .iţiucsib 02 )cof ărăf( IŢIUCSIB NID IFOTRAC .ticludnî etpal rahap 1 .ece r ăpa ed ărugnil o u rtnuănî iş dnâguăda .527 )IRUTIJĂRP IŞ IRUTROT URTNEP( IRUZALG IŞ EMERC .ădnu rtăp es ăs ece r al iz auod a ănâp ăsal es iş ănue rpmî etaot .etpal nî tupecnî al enup es atsaecA .trot ed iof 2 .oacac .dnuf nu ep ănraotsă r eS .lurăhaz dnâguăda enib ăcae rf es iş nmel ed ă rugnil o uc no rtsac nu.etanicăm elicun ăguada eS .etanicăm icun rahap 1 .sorugiv iş edepe r ăcae rf es .talinav răhaz ed eleţehcap 2 uas eilinav notab 2/1 .tivi rtop cof al ănişam ep iopa enup eS .eiâmăl ed amaez ăguada eS .răhaz g 571 .327 .etatue rg uc dnuf nu enup es atsaeca etsep rai .rtnî enib ăcae rf eS .tsug ăpud mo r iş eilinav .titocolc eletpal uc ăţitarc o.)ăpa uc ăţita rc o-rtnî ănişam ep lulenăzăc enup es .ătivirtop emirăm ed ifot rac 5 — 4 tpoc al nup eS .727 .ăme rc uc ătnicălp al ăzaeţniube rtnî eS .ăuo 4 .627 .lu răhaz iş ae reim uc eliruşubla lenăzăc nu.pmit tlum iam arutijă rp ăzae rtsăp es ăcad ece raoed .iijnu rg rapsid ec ănâp .dnuf ep ame rc ednirp es un a u rtnep .iruşubla 6 AGUN .răhaz g 053 .ticăr a-s ec ăpuD .icun iamun nup es ăcad( etijărpen iş etijărp enula uc etacetsema elicun u rtnuănî nup es .etnib reif eletpal ănraot es iş aniăf iş lu răhaz uc ige rtnî elăuo no rtsac nu.ticludnî eletpal uc iiţiucsib eiaom eS .ăsao ruznu rg enived ame rc ăc ăv resbo es cof ep etse dnâc icnuta ăcaD .ifot rac ed zeim g 003 ac ric ăniţbo es ăs tpoc ua-s ec ăpud tâcnî leftsa .niţup etâc .eilinav .dnuf al ed ra es un a urtnep( ăro o epao rpa tab iam es iş elaom cof ep lulenăzăc enup es .ăpa uc tadu tiţuc nu uc ednitnî es .e riţbus po ris nu aţniube rtnî etaop es ticludnî etpal ed col nÎ .tacot ed anişam ni rp ătuce rt acun ăguada iam eS .icun g 053 .eitrâh ed eţeluşoc icim nî ăzaşa es iş oacac ed farp ni rp uad es .ăzaetnem ref eletpal .rtnî ămâ răfs es .ăsaotsug et raof iş tucăf ed roşu etse ame rC .mor ăţirugnil 1 .eilinav iş mor .luşuneblăg uc tecnî ăcetsema es iş ămups şubla nu etab es ta rapeS .ăcetsema eS .ăniăf g 08 .ereim g 053 .cte ăme rc uc i rutijă rp .ue rem dnâcetsema .)ţ remoc nî csesăg es( t rot ed eiaof o etsep .răhaz ăţirîtgnil 1 .oacac ărugnil 1 .icun ienu aemirăm ed e raoşi rep caf eS .227 .răhaz g 051 .427 .eilinav tehcap 1 .rtnî eilinav ed ătacub o enup eS .eit râh ed icm eţeluşoc nî e raceif ăzaşa es iş sot răhaz nirp uad es .eletpal ezemuf rap es ăs ac .mor irugnil 3 .) rotpuc al niţup iâtnî etijă rp tnus ăcad nub iam tsug nu ua aetseca .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăsar ăjaoc uc ailinav iucolnî etaop eS .

oacac ed ărugnil 1 uas .ăgael es ănâp ăcetsema es iş cof ep ame rc enup es .137 l CANOZOC ED ĂMERC .răhaz irugnil 4 .141 .mor irugnil .ătaţniube rtnîen eif ăs eiube rt atsaeca( nmel ed ărugnil o uc .atag etse dnâC .sus iam ac iţătitnac işaelecA  2 .răhaz g 021 .cte etenroc .răhaz g 001 .oacac ăvlozid eS lutse r uc ăcetsema eS .etpal ed l 2/1 lutecnî uc ănraot es .tăpsaorp tnu g 002 .”tnu ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA TNU UC ĂTALOCOIC ED ĂMERC .atag etse ec ătadnî ătaţniube rtnî eiube rt ame rC .ădlac etatămuj ep ame rc uc enib ăcetsema es e rac icim iam iţăcub nî et rapmî eS .tăpsao rp et raof tnu g 002 eiaom es ăs ac niţup ătnâmă rf eS .ănif ătis ni rp ece rt es uas eilinav ed ame rc u rtnep ac ăzaedeco rp es .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup uas eilinav .ăţni rod ăpud .ătartnecnoc auaefac po ris u rtnep apa nî dnâguăda .ăniăf irugnil 3 .răhaz ed poris .v( eilinav ed ame rc uc lef al etşetăgerp eS .işolococ ezem rof es un ăs ev resbo es ăs eiube rT .ăta rtnecnoc aefac ed u rtiliced nu etpal nî tupecnî al dnâguăda )627 .437 .anâm uc i ro avetâc ed ăsapa es iş ăp râc o.ece r epao rpa etse dnâc iş etrap o al ăd eS .tsug ăpud mor .”eilinav ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂTALOCOIC ED ĂMERC .ăsaomups enived ănâp ăcae rf eS .eilinav .ă ro ed t refs nu aets ăs leftsa ăsal es iş ă repoca eS .ece r etpal niţup uc lu răhaz iş aniăf .nmel ed ărugnil o uc uunitnoc dnâcetsema elaom cof ep enup eS .tităge rp lupo ris nî ăguada eS .927 ednitnî es iş ece r al etşe rătnî es ece raoed .aefac .etnib reif ăcnî etse tâc iş cof al ed ai es .237 ănâp ăcae rf eS .ame rc uc tacetsema a-s lutnu ec .ăme rc o ac ecaf es ec ănâp dnâcetsema .tăpsaorp tnu g 001 .rtnî .037 ăsar ătalocoic g 001 titocolc eletpal nî dnâguăda )627 .ăsar ătalocoic g 001 uas oacac ed ărugnil 1 sulp nî .ăsaomups iam pmit işaleca nî iş rops uc iam ame rc eif ăs mirod dnâC .ămups etutăb i ruşubla u rtap ăguada es .”eilinav ed ămerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA AEFAC ED ĂMERC .rtnî enup es uas )so rim eciro edepe r ai lutnu ece raoed .canozoc g 003 .”tnu ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA TNU UC AEFAC ED ĂMERC.lupo ris lutecnî uc lutecnî dnânrut .ădalemram uas oacac .ătalocoic g 001 uas oacac ărugnil 1 sulp nî .şo lococ nu icin enâmăr iam un ănâp enib ăcae rf eS .etpal l ½ UO ĂRĂF OACAC ED ĂMERC .etunim 4 — 3 .iruşuneblăg 4 .v( eilinav ed ame rc urtnep ac lef al ăzaedecorp eS .uerg .oacac ărugnil 1 .827 a ed etnianî ăcsae rocă r es ăs ăsal es iş edepe r ăcetsema eS .iinişam aenig ram ep ăţita rc o.tnu ed ame rc uc lef al ecaf eS .ăţita rc o.ăpa ld 1 TNU ED ĂMERC .oacac uas iţăcub ătaiăt atalocoic eiaom eS .tăpsao rp lutnu enup es .337 uc i rutijă rp al ăzaeţniube rtnî eS .ăpa rahap 2 1 :luporiS .mo r ed irugnil ăuod iş icim eleţăcub nî taiăt .dihcil ed u rtil ed etatămuj latot nî ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .iruşubla urtap sulp nî .ăpa ed irugnil ăuod uc .tam rof ua-s işutot ăcad .sus iam ed eliţătitnac uc ame rc ecaf es :leftsa ămups tutăb şubla ămru al ăguada es .sus iam ac tnu ed ame rc etşetăgerp eS .lu răhaz uc apa .rtnî ăb raif ăs enup eS .ătartnecnoc aefac ed irugnil 2 sulp nî .ăme rc .ătisolof if .lutnu uc ătado ieiţizopmoc .ătartnecnoc aefac ld 1 sulp nî .eliruşuneblăg no rtsac nu-rtnî ăcae rf eS .

tne ruc nî lut rot eniţ av es un .ădalem ram ed irugnil 3 — 2 uas .537 .ece r ăpa ed i rugnil ăuod uc nif et raof răhaz no rtsac nu.rtnî ăcae rf es ta rapeS .ăme rc uc melpmu l-ăs me rv e rac ep lut rot nid raihc uas etacsu i rutocşip nid ecaf etaop es lef aL .trot etsep ănraot es .răhaz g 001 .enib ăcae rf eS .etpal ld 1 .837 .ătipot atalocoic uc ăcetsema eS .rtnî enup eS .rtnid ănraot es .răhaz g 002 )COF ĂRĂF( AEFAC ED ĂRUZALG .e riţbus iam avec coljim nid aec .ăsao rg ed tivi rtop .elaom ed lutsed etse dnâC .teb reş nu ac ecaf es ănâp .ecer ăpa irugnil 2 .rtnî enup eS .iinişam aenig ram ep .ăsaomups enived ănâp enib ăcae rf eS .ătartnecnoc aefac uc nif et raof lurăhaz enib ăcae rf eS .rtnî lutot uc enup eS .etşepot es ănâp .tiţuc nu uc edepe r ednitnî es iş )ălage işei ra un aţafarpus ece raoed .mor ărugnil 1 .iruşuneblăg 2 .ăpa ed ărugnil o uc tnurăm ătaiăt ătalocoic ăcim ăţitarc o.i rugif iş iinil etirefid caf eS .icun g 004 ICUN ED ĂMERC .teb reş nu ac ecaf es ănâp .737 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ătagel ed lutsed etse dnâC .ăme rc o ac enived ec ănâp arugnil uc ăcetsema eS .etaocs es atsaecA .)răhaz g 002 iş oacac g 05 uas( răhaz g 051 .răhaz uc ticludnî eletpal uc etanicăm elicun cse răpo eS .ătitocolc ăpa uc sav nu.cof ep un rad .etpal ed u rtiliced nu ac niţup iam avec iş lurăhaz .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş nub iam cof ep lusav egnipmî es .iulutrot arpusaed luten roc ăbmilp es iş f râv al ăcim et raof ă rutăzihcsed o eiat eS .047 .răhaz g 001 .ătacsu ăcnî etse un a ruzalg tâc pmit tâtA .eras ed farp nu .ăcun o tâc tăpsao rp tnu ăguada es .)iuluşubla aemirăm ăpud ăzai rav răhaz ed aetatitnac( lutecnî uc taguăda . .ătacetsema enib etse ec ăpuD .irut refs ie rt ep tulpmu eitrâh ed tenroc nu uc ănraot es iş răhaz tlum iam avec ăguada es .so rugiv iş tlum ăcae rf eS .erec tâc răhaz .eiâmăl ed irutăcip avetâc ăguada eS .ăsao rg ed tivi rtop ăme rc o ac ecaf es ănâp .ăm rofinu ătsap o ecaf es ănâp uunitnoc iş so rugiv ăcae rf eS .aefac irugnil 4 .elas revsna rt iilef ie rt nî lut rot eiat es atsaeca u rtneP .inuiţa roced al iş lut rot tazalg al ăzaeţniube rtnî eS .ătalocoic g 001 )COF ĂRAF( ATALOCOIC ED ĂRUZALG .arugnil uc niţup etâc enup es un( trot etsep ătad o.etpal ld 2 .canozoc ed amerc uc lef al ecaf eS IŢIUCSIB ED ĂMERC .637 .e rec es tâc po ris iş mo r dnâguăda .icim iţăcub nî ătaiăt atalocoic uunitnoc dnâcetsema .u rtsul nid ed reip iş epa ăzaem rof a ruzalg ece raoed .sus iam ac lef al ăzaedeco rp es iş po ris uc eiaom es .)lulet uc etab es un( nmel ed ătaruc ărugnil o uc ăcae rf eS .ăguada es .ănif et raof ătis o-rtnirp tuce rt .talinav răhaz niţup .oacac .ătalocoic g 001 TNU UC ĂTALOCOIC ED ĂRUZALG .241 IRUELEJ IŞ EMERC .zac ămru nid tseca nÎ .ătitocolc ăpa uc sav tla nî dlac al eniţ es .tipot a-s ec ăpuD .rtnî lutot uc enup eS .sav nu.ăruzalg ed lage rif nu ăsai ăs ac anâm uc roşu l-udnâgnârts .răhaz iş ăpa nid tucăf po ris ed irugnil avetâc uc tacsu canozoc ed eilef o eiaom eS .ti rocăr iam a-s dnâc iş mo r niţup dnâguăda ăcetsema eS .iruşuneblăg ăuod .şubla 1 ŞUBLA ED ABLA ĂRUZALG.trot etsep ădlac ănraot es iş lutnu ăcetsema es .ţremoc nid iţiucsib ed g 052 uc lucanozoc dniucolnî .tasip răhaz uc şubla nu .937 .niţup tizlăcnî ă-s ec ăpud iş ue rem dnâcetsema etnib reif ăpa uc sav nu.aefac ed ăţnese ăniţup .niţup ăcae rf iam eS .ăţni rod ăpud .

rtnî răhaz ed irugnil ie rt nup eS .dlac al .rotpuc al ăd eS .tivi rtop eif ăs eiube rt lucoF .răhaz irugnil 4 .ăcsae rgennî es ăs ărăf .ăpa irugnil 6 .ătutăb ăcşi rf g 052 ăguada es e rac al .lurăhaz iş ailinav .apa tâcnî leftsa .ăpa nî etunim 01 ăcnî el-udnâniţ .ăcşirf g 052 .ăsihcnî ae rp un .i ram etocolc nî ăb raif un ăs .elăuo uc iopa ăcetsema es iş răhaz uc eletpal tecnî ăguada eS .rtnî .ăcşirf g 052 .341 .sus iam ac lef al ecaf eS.luşuneblăg uc luşubla enib ecetsema es ăs ac tîta elăuo no rtsac nu.etpal ed aetatitnac .etpal l ½ )LEMARAC ĂMERC( ĂTAZILEMARAC EILINAV ED ĂMERC .ăpa irugnil 2 .t reif a atseca ec ăpud .răhaz g 521 SRA RAHAZ ED ĂMERC .ăcsaecă r es ăs ăsal es iş ănue rpmî uon nid tab es .ătartnecnoc aefac ed irugniI ie rt .s ra lurăhaz uc ătacărbmî am rof nî ănraot es iş aiţizopmoc ăraoce rts eS .rtnî aiţizopmoc ănraot es .ătutăb ăcşi rf uc ăzae roced es .etşezlăcnî es ănâp ue rem dnâcetsema iinişam aenig ram ep lutot uc enup eS .ătitocolc ăpa uc sav nu.rtnî răhaz ed aetatitnac nid etatămuj ăd ra es ăs dnânup .ăpa uc ătadu ăm rof o.icim iam tnus elitşec dnâC .etrap o al ame rc ad etaop es .ece r etse dnîc rai .iţiucsib uc uas ătutăb ăcşi rf uc csev res eS .oacac g 05 uas iţăcub ătaiăt ătalocoic ed g 001 ăţita rc o.răhaz g 021 .lu răhaz etşepot es ănîp iinişam aemg ram ep tupecnî al eniţ eS .       . rotpuc al ăd eS .eilinav . Cremă de zahăr ars o.taruc esei luiap ăcaD .rtnî eiaom eS .atâta tot uc dnâ roşcim .iruşubla 4 .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .ele e rtni rp apa eluc ric ăs ac e raotăpăcnî ed lutsed ăvat o.lurăhaz edra es ănîp nub cof ep eniţ eS .ame rc egnuja av e rac al aemiţlănî al ănîp s ra lu răhaz uc e repoca es ăs iiţe rep ac urtnep eliţ răp etaot ep am rof ăcaelp eS .ămups iruşubla urtap elec tab eS .ăvat nî ătitocolc ăpa iopa ănraot eS .răhaz iş eilinav uc ăb raif ăs eletpal enup eS .tupecnî al ed .rtnî nup eS .247 .ăuo 4 .aefac ed irugnil 2 .ăţita rc .etpal l 1 ITŞEC AL ĂMERC . Cemă de ciocolată 3 — 2 uc .itşec nî iş ăpa e rtni un ăs ac ăjirg uc .etnib reif ăpa ed irugnil ăuod uc ătaium anitaleg iş mo r ed ărugnil o .tlum iam tâc ă rugnil o uc elitşec ulpmu eS .ănitaleg iof 3 .etrap o.uunitnoc dnîcetsema .amrof tacărbmî urtnep răhaz irugnil 5 .sus iam ed ame rc uc ăcetsema es .sus iam ed aetatitnac u rtnep ătivi rtop emirăm ed ălao o.lu răhaz uc eletpal .aefac ed ăme rC .iinişam aenigram ep .147 Cremă de vanilie etsep .ă raoce rts eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp ăcae rf eS .ăuo 4 AEFAC ED ĂMERC .ănitaleg ed iof 3 .rtnî tab eS .ige rtnî elăuo no rtsac nu.ăpa uc lusav nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .uas iţpe rd iiţe rep uc iş coljim al ăruag uc ălbat ed ăm rof o.rtnî etulpmu eiube rt ec elitşec ăzaşa eS .etpal nî ăguada eS .ăcsaecă r es ăs ăsal es iş avat uC rotpuc nid tocs eS .lu răhaz uc eletpal lutecnî uc ănraot es e rac .ăuo 4 .eliruşubla ămups tab eS .ăti rătnî ae rp eif ăs ă răf .eilinav .niţup iam avec niţ es .ece r al uad es iş tev reş nu uc elitşec g retş es .aefac ed ăţnese ed i rugnil ăuod ăguada eS .ănraotsăr es iş ăţaehg al e ro avetâc ăsal es .ieme rc rama tsug nu ad ra ece rao-ed .rtnî am rof ăzaşa es iş ă repoca eS .eirufraf ep ănraotsăr es iş tiţuc nu uc sus ed aenigram ep ed ame rc ednirpsed es .roşu dnâcetsema .ăniţ es ăs eiube rt amerC .talinav răhaz niţup uc ătutăb acşi rf .eletpal ăţita rc o.tocolc nî aed ăs ăsal es iş nub cof ep egnipmî es iopa .ăţaehg al ăd es iş ăpa uc ătadu ăm rof o.lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .rtnî ed ra eS .răhaz g 002 .ăpa ed irugnil .ămups o ac caf es ănâp .ăguada es .atag etse ăcad ăc raecnî eS .347 .447 .iţiucsib uc iş ătutăb ăcşi rf uc etşev res eS .etunim 54 cim cof al ăb raif ăs eniţ es .t reif al edacs ame rc ece raoed .eioven al .talinav răhaz uas eilinav notab 1 .etnib reif et raof etse tâc .ătivirtop e raoluc o ătăpac ănâp lu răhaz ăţitarc o.ăpa nid tocs eS .rtnî niţup o-dnâcelpa iş ăpa nid ăcşaec o dnâţocs .etnib reif etraof işed .tecnî ănraot es aetseca etseP .mor ed ărugnil 1 .iap nu uc ăc raecnî eS .rtnî tab eS .etunim ed 04 mac rotpuc al eniţ es ătiunşibo emirăm ed itşec nî amerC .tică r a-s ec ăpuD .etatămuj ep aetatitnac edacs ănâp ăb raif iam ăs ăsal es iş etnib reif ăpa ed i rugnil urtap uc egnits eS .s ral răhaz ed luporis uc ăcetsema es iş ătitocolc ăpa ed irugnil ăuod uc ănitaleg ed eliof csepot es pmit e rtnÎ .tanrutsă r a-s ec ăpuD .sus iam ed aiţizopmoc uc ăcetsema es .răhaz ed lutse r uc iş eletpal uc ăcetsema es iş etnib reif ăpa ed irugnil ăuod uc egnits eS .iinişam aenig ram ep niţ es .

ălucef iş răhaz uc ăcae rf es e rac iruşuneblăg ăuod nid sos nu ecaf eS .egel es ăs epecnî dnâc ănâp dnâcetsema .ăsam al ătiv res if av e rac uc airuf raf nî ănraot es .ăţaehg al ăuod-ăro o ăd es .etpal 11 ERĂSAP ED ETPAL .dnuf ep ădnirp es ăs uas işolococ ăbia un ăs ac dnâcetsema .răhaz g 57 .ămups o ac etşe rc iş telpmoc etşecăr es ănâp .i rubmâs ărăf enişiv uc uas iga rf uc ecaf es ăme rc işaeecA .)ăniăf uas( ălucef ed ăţirugnil ed frâv 1 .)627 .etunim icnic eb reif iam es iş eiaolp nî luşirg ănraot eS .ătabmob niţup eif ăs o-dnâsăl aţafarpus etşezeten es .v( eilinav ed ăme rc uc etşev res es iş ănraotsă r es .eilinav .eiâmăl o al ed amaez .ăpa ed enib grucs eS .şubla nid ăuo 5 — 4 leftsa ăzaem rof eS .oacac irugnil 2 .etrap o ep etunim ăuod ed niţup iam niţ eS .etunim avetâc ănişam ep eniţ eS .747 .inuşpăc ed frâv uc rahap 1 .627 .lulet uc ethib reif etab es iş no rtsac nu.etlum iam un .847 .ăpa iş răhaz nid so rg po ris nu ecaf eS .v( elenatsac ăţăruc eS .ti rocăr a-s ame rc dnâC .etanicăm iş răhaz uc etijă rp eladgim ăraserp es iş ătalocoic ed lusos ănraot es a rpusaed . răhaz g 001 uc ămups eliruşubla tab eS .tutăb enib etse dnâc şubla eci ro ac e rat iş ăsaomups enived iş ăgael es lutecnî uc lutecnî .v .tnu g 051 .etunim 02 niţup lec .647 .şatiţuc nu uc enigram ep roşu ecafsed eS .)ăniăf uas( ălucef ăţirugnil 1 .ailinav uc eletpal .etocolc nî aed iam ăs aiba eletpal tâcnî leftsa .mor irugnil 2 .enatsac 04 ENATSAC ED ĂMERC .eilinav ed amerc urtneP .ătis nirp ămru ep iş tacot ed anişam nirp ce rt eS .ămups luşubla nid ai es .taruce rts eletpal lutecnî uc ănraot eS .etijărp eladgim .)356 .răhaz g 002 .eiaom es ănâp .iţiucsib 21 — 01 .şirg g 001 .ătis o ep grucs eS .eiruf raf ep şubla ed elăuo ăzaşa eS .eţirugnil ienu lurotuja uc .iinişam aenigram ep etunim 3 — 2 niţ es ic .)ăniăf ăniţup uc ătiucolnî if etaop atsaeca( ălucef ed ăţirugniI o iş răhaz g 001 uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .rtnî ănraot eS .şubla ed elăuo ăzaşa es arpusaed rai .rtnî ănraotsăr eS .ăţaehg ep ăţni refe rp ed .luşubla tot eb reif es ănâp lef işaleca nî iopa ăunitnoc eS .ăţitarc nî col ăbia ăs ac .ăgael es ănâp .etunim 02 niţup lec .ăsam ed e ram ărugnil o uC .ăg rucs es ăs ac .iruşubla 2 INUŞPĂC UC ŞUBLA ED ĂMUPS .iruşuneblăg 2 :sos urtneP .547 .e rat luşubla eniţ es ănâp uon nid es-udnâtăb .elinuşpăc iş tasip lu răhaz .ăuo 6 .947 .)iz auod a ănâp nuja nid liba refe rp( e ro 4 — 3 niţup lec .ăpa l 1 ŞIRG ED ĂMERC .ăb raif ăs epecnî eletpal dnâC .e ram ed tivi rtop ăţitarc o-rtnî cof al enup eS .ăreitopmoc o.răhaz g 001 .ăzaifehcil es ame rc tupecnî aL .eli ruşubla no rtsac nu.tasip răhaz ed g 001 .oacac uc tacetsema eletpal tecnî ănraot eS .mor ărugnil 1 .b reif es uN .cim iam cof ep aţitarc ega rt es .”e răsap ed etpaL“ al ac lef al ăpa nî lumu rd ăd es il iş şubla nid ăuo arugnil uc uai eS .ămups tucăf ua-s ec ăpud .etpal uc aţita rc nî ărugnil nid luşubla egnipmî es iopa .atâta ep ăcnî niţ es iş etrap ătlalaec ep c rotnî es .tasip răhaz ed frâv uc rahap 1 .lulet uc lutot etab eS .eilinav .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc iopa b reif eS .ăguada es e rac al eliruşubla no rtsac nu-rtnî tab eS .elaom cof ep lutot uc ăd es .441 enib etse dnâC .etpal ld 3 .tucse rc somu rf ănâmă r ăs luşubla ac u rtneP .iruşubla 4 ĂTALOCOIC UC ŞUBLA ED ĂUO .rtnî nup eS .etnib reif ăpa uc ăţita rc o ănişam ep etşetăgerp eS .esaomu rf inuşpăc avetâc arpusaed ăzaşa es .etocolc nî etunim icnic ăb raif ăs ăsal eS .cof al tlum ae rp aets un ăs atseca iş luşubla enup es dnâc iram e tocolc nî ăb raif un ăs eletpal :i rurcul ăuod ed ămaes ăniţ es ăs eiube rt .ăpa rahap 2/1 1 iş răhaz g 004 nid poriS .iţrăp elebma ep el-udnâc rotnî .ătis o ep ăzaşa es iş iruăg uc arugnil uc tocs eS .mo r ed ă rugnil o ăguada es .răhaz g 051 .eiâmăl o al ed amaez iş lu răhaz uc apa ăţitarc o-rtnî cof al enup eS .i rolf ed ăpa ed ărugnil o uas eilinav ăguada es e rac nî ăpa nî ătavlozid eiâmăl ed e ras ăniţup uc ătiucolnî if etaop aiâmăL .rtnî ăzaşa eS .ece r al ăd es iş ăpa uc ătadu ăm rof o.ătiv res if a ed etnianÎ .

ălucef ăţirugnil 1 .rtnî ăcae rf eS .057 .eilinav .eletla etsep elenu irudnâr nî .iinişam aenig ram ep eniţ es etatămuj ătlalaeC .etatămuj ătlalaec arpusaed ănraot es .etrap o al ăd es .aţiluc ruf uc niţup tab eS .bla niv l ½ .ăţni rod ăpud .ărugnil ep ădni rp es ăs epecnî ame rc dnâc rai .ăşao rgnî es ănâp eniţ eS .lu răhaz .lu răhaz .uşo r nî eze roloc o ăs e rac nim rac ed irutăcip avetâc uas răhaz niţup uc ăpa nî ătavlozid oaac ed ărugnil o .eletpal .ăuo 6 .ece r ăpa ăniţup nî ătaium ălucef ed ăţirugnil o uc iş lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.etrap o al tad a-s ec ăpuD .răhaz g 052 .eitrâh ed uas ăznâp ed lutenroc uc .eletpal cof ep enup eS .ăţaehg al uon nid ăd eS .ăuo 6 .eiat es un ăs ăji rg dnâva .rtnî ă raoce rts es .etnib reif ăpa .telpmoc etşe rătnî es ănâp ăsal es iş .tăpsao rp e raof tnu ăcae rf eS .257 ze ravaB“ urtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .ece r ăpa ăniţup uc ătavlozid .etşe rocăr es ănâp ăcetsema es iş etrap o al ăd es .lumo r ăguada es iş eti rocăr elenatsac uc ăcetsema es .ece r ăpa ăniţup uc ătaium alucef uc iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .răhaz g 051 ăcim ăţita rc o-rtnî d ra eS .ăb raif ăs işutot asăl a ă răf .răhaz g 002 .ece r ăpa uc ătalăps anitaleg iş s ra lurăhaz .e ro ăuod niţup lec ăţaehg al ăd eS .eiruf raf o ep ăzaşa es iş mo r uc po ris uc iţiucsib aviţâc ăbibmî eS .eşao rgnî es ăs epecnî dnâC .ălucef ăţirugnil 1 .elăuo .ăb raif ăs aiţizopmoc epecnî ănâp arugnil uc ue rem ăcetsema es iopa .tot ed enib .ădni rp es ăs tupecnî a ămrof nid aiţizopmoc dnâC .ame rc enup av es e rac etsep dnuf nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .ăcşirf g 053 .ănraotsă r es dnâC .ăgael iam es ănâp .biuc ed ăm rof nî .oacac ărugnil 1 .ăme rc o ac caf es iş csebla es ănâp .răhaz uc ătutăb ăcşirf ăzaşa es coljim al ed lulog nÎ .răhaz g 001 .etpal l 2/1 SRA RĂHAZ ED ZERAVAB .ănitaleg iof 8 .eilinav .ădni rp es ăs ac ăţaehg al enup es iş ălbat ed am rof nî ănraot es eiţizopmoc nid etatămuJ .enatsac etsep tecnî ănraot es .tagel /2 es .etnib reif ăpa ed ăuod .eta rahaz etcu rf enup .ăro ed etatămuj o leftsa etuniţ iş mo r uc etipo rts .eletpal ătiuţlăms ăţita rc o.ălucef ăţirugnil 1 .rtnî nup eS .)ăniăf ed uas( ălucef ed ăţi rugnil o .dnâcetsema .talinav răhaz uc ătutăb ăcşi rf uc coljim nid lulog elpmu es iş ănraotsă r eS .ăcetsema es .157 top es eiţizopmoc nÎ .ărugnil o uc gnits es iş e raoluc al e rat ae rp ădihcnî es un ăs tâcnî leftsa .ănitaleg iof 6 .etpal l 1 IROLUC ĂUOD NID UELEJ .”eilinav ed .arpusaed ăţileip ădni rp un ăs ac .457 .tnu răm etaiăt .ailinav uc ănue rpmî .apa uc ătadu .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .541 .ăuod nî tcaxe etrapsed es iopa .etpal itşec 2 .etpal l 2/1 EILINAV ED ZERAVAB .iinişam aenig ram IRUICLUD URTNEP IRUSOS .)vitatlucaf( etarahaz etcurf ed ărugnil 1 .ătiuţlăms ăţita rc o.ae nî dnâguăda .elăuo .ăti rocă r enib .mor irugnil 2 .niţup etâc .răhaz g 021 .dnuf ep ădnirp es un ăs ac ue rem dnâce rf .ue rem ăcetsema eS .iruşuneblăg 3 MOR ED SOS .357 nî am rof ăpilc o ecudo rtni es .ălucef ed ăţi rugnil o iş ece r ăpa nî ătalăps anitaleg .enib eiaom es lu răhaz iş ătnâb reifnî es dnâc ănâp eniţ eS .tivi rtop cof ep eniţ eS .rtnî nup eS .ănitaleg iof 6 .coljim al ă ruag o uc ălbat ed ăm rof o.lumo r ăguada es .eilinav .etnib reif eletpal ăguada eS .tivi rtop cof al ănişam ep lutot uc enup ep ue rem dnâcetsema .răhaz ă răf ătutăb acşirf uc roşu ăcetsema es .ăcsae rocăr iam es ăs ac niţup aiţizopmoc ă rutnâv es tipot a-s lurăhaz dnâC .ailinav .răhaz g 001 .i ro avetâc ed ă rutnâv iam es iş no rtsac nu. răhaz g 001 .eilinav iş etnib reif ăpa ăniţup uc ătaium anitaleg .cof al lutot uc enup es iopa .ti rocăr a-s dnâC .dlac niv l 1 tecnî ănraot eS .ălucef ăţirugnil 1 .iruşuneblăg 4 NIV ED SOS .

et rap o al ăd eS .757 enup es iş uunitnoc dnâcetsema .atag epao rpa etse ataţehgnî dnâC .etpal l 1 .tivi rtop cof ep aiţizopmoc uc aţita rc enup eS .ăb raif iam ăs ă răf .eilinav .etpal ld 9 .eilinav ed ataţehgnî iş ac ecaf eS .cof ep lutot uc enup eS .ătartnecnoc et raof auaefac taguăda a-s e rac al eletpal uc ăcetsema eS .ăuo 6 EILINAV ED ĂTAŢEHGNÎ .ailinav ăguada es .557 l2 ed ăcşaec 1 ănraot iam es iş s ra răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es .a rugnil dnâţocs tâcnî leftsa .ailinav uc eletpal ăb raif ăs nup eS .ăuo etsep tecnî eletpal ănraot eS .sihcnî ae rp ăsnî un .rtnî ed ra eS .telpmoc etşe rătnî es ănâp etşet râvnî iam es iş .etpal l 1 .ătart necnoc aefac ld 1 .657 iam es ănâp es-udnâniţ .cof al lutot enup eS .ăţni rod ăpuD .167 .857 ETAŢEHGNÎ .atag epao rpa etse dnîc .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .ăuo 6 AEFAC ED ĂTAŢEHGNÎ .răhaz g 052 .ăniăf uas ălucef âţirugnil 1 .etnib reif ăpa ed ăcşaec 2/1 uc egnits es iş .ăşao rgnî .eilinav .v( ătutăb acşirf uc ătado .ăpa ăcşaec 2/1 .etpal ld 1 .răhaz g 052 .po ris ntţup etâc ănraot eS .et rap o al ăd eS .957 .eşaorgnî es ăs lusos epecnî ănâp .ătutăb ăcşi rf ed irugnil 3 — 2 ăguada es .d ra eS .răhaz g 052 .ăpa iş răhaz nid tagel ed tivirtop po ris nu ecaf eS .)eilinav ed ataţehgnî .etşe rocă r es ănâp .ailinav ăguada es etşetocolc dnâc .ă ro ed t refs nu aşa ăsal es iş ă repoca es .iişolococ iţot cafsed es ănâp ece r ăpa ăniţup uc ălucef ed ăţi rugnil o iş oacac ed i rugnil ăuod ăcae rf eS .eilinav ed ataţehgnî ac lef al iopa ăunitnoc es iş dlac eletpal uc ăcetsema es .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .ăsaed ătis o.etnib reif ăpa ăniţup uc gnits es iş răhaz g 051 .răhaz g 001 uc iruşuneblăg tpo uas ige rtnî ăuo esaş no rtsac nu.tnu răm ae rp un ătamâ răfs ătalocoic ăniţup iş .rtnî ăcae rf eS .eilinav ed ataţehgnî iş ac ecaf eS .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .oacac g 05 uas ătalocoic g 521 .tucse rc a ame rc dnâC .eilinav .641 .eletpal eb reif eS .ăniăf .nemu r ed tivi rtop .iruşuneblăg 4 .lu răhaz ăţitarc o.ăspil nî uas .eletpal uc ăcetsema es iş ăpa ăniţup uc ăcae rf es e rac oacac g 05 uc ătiucolnî if etaop atalocoiC .ăpa ăniţup uc .ăţaehgnî es iş ă reiteb reş nî ănraot es .ălucef ăţirugnil 1 .et rap o al ăd eS .etpal o eiaom eS .067 .răhaz g 001 .e tocolc avetâc aed ăs ănişam ep .ăuo 6 ĂTALOCOIC ED ĂTAŢEHGNÎ .rtnnp ăraoce rts eS .etşetocolc dnâc iş eletpal ăb raif ăs enup eS .dlac eletpal tecnî ănraot es .ece r apa ăniţup uc ălucef ed ăţirugnil .uunitnoc dnâcetsema .răhaz g 051 SRA RĂHAZ ED SOS .etpal l 2/1 EILINAV ED SOS .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .ăro ed t refs nu aets ăs ăsal es iş ărepoca es .aguăda etaop es .icim iţăcub ătaiăt atalocoic iinişam aenigram ep eiaom es .ălucef ăţirugnil 1 .răhaz g 052 .ăpa rahap 2/1 .etpal l 1 .oacac irugnil 2 .eşao rgnî es ăs epecnî ănâp dnâcetsema .ece r uas dlac etşev res eS .ăme rc ed e riţbus tarts nu ănâmăr ăs ae ep .elăuo uc iopa iş eletpal uc tecnî ăcetsema eS .ăşao rgnî es ănâp dnâcetsema .răhaz g 051 UO ĂRĂF OACAC ED SOS .iruşuneblăg 8 uas igertnî ăuo 6 SRA RĂHAZ ED ĂTAŢEHGNÎ .uumtnoc es-udnâcetsema .ălucef ed ăţi rugnil o uc iş lu răhaz uc eliruşuneblăg ăcae rf eS .eiube rt tâc etşe rătnî es ănâp etşetrâvnî eS .etşe rocăr es ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .

e ruip ed gk 2/1 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .atsaeca uc lef al etşetăge rp eS .ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .eiâmăl 1 al ed ajaoc .etunim ăuod ăb raif ăs ăsal es iş etui cof ep ae rignit egnipmî es .ătutăb ăcşirf ăniţup iş eiâmăl o al ed amaez .iâmăl 3 al ed amaez .lu răhaz iş apa e rignit o.răhaz g 003 .ăpa g 005 ELACOTROP ED ĂTAŢEHGNÎ .ăguada es .467 .eiâmăl ed ataţehgnî ac lef al ecaf eS .tucălp tsug nu ietaţehgnî dnâd .367 .267 .ătis nirp ce rt eS .ă repoca eS .eiâmăl o al ed amaez .eilinav ed ataţehgnî u rtnep ac lef al ame rc etşetăgerp eS .nofit nu-rtnirp c rots es iş elinişiv ălaps eS .ăpa ld 3 .ămaez l 2/1 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .etunim ăuod eb reif es e rac ăpa iş răhaz nid po ris nu ecaf eS .eleladgim uc lurăhaz tacetsema a-s dnâC .eiâmăl 1 iş elacotrop 3 al ed amaez .)iu răma tsug e ra e rac ăbla aec ă răf ăneblag aet rap( eiâmăl o al ed ajaoc enup eS .eilinav ed ătaţehgnî urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂTANILARP ĂTAŢEHGNÎ .răhaz g 003 .icun uas eladgim g 001 sulp nî .iga rf ed ataţehgnî urtnep ac iţătitnac işaelecA ARUEMZ ED ĂTAŢEHGNÎ .rtnirp ăraoce rts es .ăpa g 005 EIÂMĂL ED ĂTAŢEHGNÎ .ă ro ed etatămuj o leftsa ăsal es iş et rap o al ăd es .ăpa uc răhaz ed po ris nu ta rapes ecaf eS .741 .ti rocăr a-s ec ăpud iş .cof ep ăniţ iam es ăs ă răf .răhaz ed g 001 sihcsed nemu r d ra eS .ame rc uc ăcetsema es iş tnu răm ăzaesip es .667 .rtnî nup eS .icun uas eladgim ăguada es e rac nî .eilinav ed ataţehgnî ac lef al etşetăgerp es iş ăreiteb reş nî ănraot eS .767 .tipot a-s lurăhaz dnâC .enişiv ed ămaez g 005 ENIŞIV ED ĂTAŢEHGNÎ .567 .ăţaehgnî es iş răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es .işela igarf g 005 IGARF ED ĂTAŢEHGNÎ .roligarf amo ra uc enib et raof ănibmoc es atsaecA .iigarf uc ăcetsema eS .etui cof ep etunim ăuod eb reif es e rac .ăţaehgnî es iş ă reiteb reş nî aiţizopmoc ănraot eS .răhaz g 003 .elacotrop 2 al ed ajaoc .eiâmăl 1 al ed amaez .iicoljinr iâmăl ie rt aI ed amaez ăguada eS .ăpa ld 3 .)vitatlucaf( ătutăb ăcşirf irugnil 3 .nofit nu.eiâmăl o al ed amaez ăguada es .ticăr a-s ec ăpud iş ăpa uc ătadu taula ed asam ep lutot uc ănraot es .ăţaehgnî es iş ăreiteb reş nî ănraot es .enib g rucs es iş iigarf ălaps eS .răhaz g 003 .ăţni rod ăpud .

răhaz g 005 .răhaz g 006 .no rtsac nu.177 .ălcits ed eif .ătăpsao rp acşi rf ăguada es .ătit râvnî eiube rt e rac ăreiteb reş nî ăcsae rătnî es ăs col nî .etcurf ămaez ed rahap 1 .esiac gk 1 aL ESIAC ED ĂDALEMRAM .lucapac uc citem re ă repoca es .et raped iam aşa iş tasip uas sot răhaz ed lunu .967 .inuşpăc ed tarts nu .ăţaehg al ăsup etse tâc lupmit nî ăcşim es uN .csezepmil es .nmel ed ăciţăpol o uc ue rem dnâcetsema .ătartnecnoc aefac ld 3 .et rap o al ăd eS .477 .niţup ăcsae rocăr iam es ăs ăsal es iş du tev reş nu uc ă repoca es .ătiuţlăms ăţita rc o.ăraoi ruf raf o ep niţup dnânup atag etse ăcad ăc raecnî eS .077 .eilinav ed ătaţehgnî eciro u rtnep ac aiţizopmoc etşetăgerp eS ĂMERC ED ĂTASAC .rtnî uas ătirotisoc enib ăţaeclud ed ae rignit nî lutot uc enup eS .inuşpăc ed adalem ram uc lef al ecaf eS IGARF ED ĂDALEMRAM .ăţaehgnî es iş e ras iş ăţaehg uc ătităgerp areiteb reş nî aiţizopmoc ănraot es .tavlozid a-s lu răhaz dnâc iş cof al ănup es ăs ă răf lutot ăcetsema eS .ătutăb ăcşirf g 003 uc ăcetsema es iş .esiac ed ătaţehgnî :ac etcu rf ed ătaţehgnî eciro u rtnep ac aiţizopmoc etşetăgerp eS ETCURF ED ATASAC .gretş es .)ăţnirod ăpud( eilinav ăniţup uc eletpal eb reif eS .e ras iş ăţaehg ăguada iam es eioven aL .ăcşirf g 003 .etrap o al ăd eS .aefac .tnemag rep eitrâh uc enib ăgael es iş telpmoc ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .ăta rtnecnoc aefac ed i rtiliced ie rt u rtlif al caf eS .sus iam ac ăţaehgnî es iş ăm rof nî enup eS .e rahap nî uas itşec nî .enib ticăr a-s ec ăpuD .tot ed un rad .iopA .ătaţehgnî ed ălaiceps ăm rof o.eilinav .ătutăb ăcşi rf g 003 .rtnî nup eS .eiube rt tâc etşe rătnî es ănâp ..răhaz g 003 .telpmoc ti rocă r a-s ec ăpud .cte ă ruemz .etaţehgnî etlalelec tâced elaom iam tlum ătiv res iş eţehgnî ăs ăreiteb reş nî ăsup .igarf .răhaz uc ătutăb ăcşirf ăniţup arpusaed dnânup .ătis o ep enib g rucs es iş eleţidoc pu r es .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .ătagel ed lutsed etse .tlum ae rp eţehgnî ăs ătasăl eiube rt uN .377 .lurăhaz tot etşepot es ănâp elaom cof ep niţup eniţ es .cte s ra răhaz .ădos uc iş etnib reif ăpa uc etalăps enib .ămo ra nid ed reip ece raoed .etpal l ¾ ECALG EFAC .iz auod a ănâp so rocăr col al aets ăs ăsal eS .rtnî aiţizopmoc ănraot es .e ro 4 — 3 ăsal es iş e ras iş ăţaehg uc ătaelăg o-rtnî enup es .277 EDALEMRAM .aefac ed ataţehgnî ed e ribesoed erpS .)ătutaben ăcşirf uc tacetsema etpal uas( durc etpal ed rahap 1 .tnâmăp ed eif .577 .ătutăben .atag etse ec ătadnî etşev res eS .ătiunşibo etpal uc aefac o tâced etse un atsaeca .elenac roB .ele nî adalemram ănraot es .răhaz ETPAL UC .inuşpăc ed adalemram uc lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED ĂDALEMRAM .ăguada es e rac al .867  de g 571 .ăb raif ăs ăsal es iş etui iam cof ep iopa ăd es .ăcnî edlac tnus tâc iş iulu rotpuc arug nî ăcusu iam es .inuşpăc gk 1 aL INUŞPĂC ED ĂDALEMRAM .841 .ETCURF ED ĂTAŢEHGNÎ .elinuşpăc ălaps eS .etşet râvnî es iş ă reiteb reş nî aiţizopmoc enup eS .lurăhaz etşepot es ec ănâp ăcetsema es iş lu răhaz iş auaefac ăguada eS . ruje rpmî ămaez ăsal un ăcaD .

uas ătaeclud ed ae rignit nî nup eS .ătis nirp etuce rt tsof ua ec ăpud .eiube rt tâc ăgael es ănâp .u rca e rap lunuigam iş etpaoc ae rp tnus un elenu rp ăcaD .adalemram ti rocăr a-s ec ăpud iamun tnemag rep eit râh uc ăgael es iş enac rob nî ădlac ănraot es .inuşpăc ed adalemram al ac lef al .ătiuţlăms ăţitarc o.etreif erep ed gk 1 aL EREP ED ĂDALEMRAM .tivi rtop cof ep ăb raif ăs ăsal eS .g retş es iş ălaps es .tnemag rep eitrâh uc ăgael es .enib ăgael eS .t reif al uon nid nup es iş ătis ni rp ce rt es .etpaoc enib enu rp ălaps eS )ALDIVOP( NUIGAM .răhaz gk 1 .ue rem dnâcetsema cof ep uon nid nup es .777 .urtap nî iopa eiat eS .lu răhaz uc ănue rpmî t reif al uon nid nup es ec ăpud ece raoed )e ro ăuod niţup lec( enib ăb raif ăs niţ eS .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .287 .rtni rp ce rt eS .)597 enu rp ed ăţaecluD .e rem ed adalemram ac lef al ecaf eS .etreif erem gk 1 aL EREM ED ĂDALEMRAM .rtnî nup eS .ue rem dnâcetsema .ătagel ed lutsed etse adalemram .ălaps es .las revsnart eiat es t refs e raceif iş coljim nid bla lutnemalif iş iirubmâs ăzaet răpednî es .ăcetsema es uN .etpaoc enib esiac gela eS .etşe rătnî iam es ajaoc .irat e rem gela eS .eiube rt tâc ăgael es ănâp . răhaz g 005 .977 .răhaz g 006 .lu răhaz etşepot es ec ănâp nmel ed ărugnil o uc enib ăcetsema eS .087 .ece r ăpa uc sav nu.rtnî uas ăţaeclud ed ae rignit nî lu răhaz uc ănue rpmî nup eS .e rarăc o dnâm rof .mo r nî ătaium ăp râc o .eiov nî elelacot rop aepăcnî ătaop ăs e rac nî cof ep ăpa uc ălao o enup eS .v( ii rubmâs tocs es iş ăjaoc ed elenu rp ăţăruc eS .inuşpăc ed adalemram al ac iopa ăunitnoc es iş ătiuţlăms ăţita rc o.elelacotrop po ris tseca nî nup es iş amups ai es .etalăps enib enac rob nî dlac ănraot eS .ue rem dnâcetsema b reif eS .irut refs nî eiat eS .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc t reif al nup eS .elesiac ălaps eS .i ram etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş rolelacot rop lumu rd ăd es .iinrei lupmit nî âcsaiagecum un ăs ac tagel enib eif ăs eiube rt lunuigaM .etocolc avetâc aed ăs ăsal iam es .) ruic( ăra r iam ătis o.tot uc ăjaoc uc .i rubmâs ed iş ăjaoc ed aţă ruc es .inuşpăc ed adalemram al ac iopa dnâunitnoc .lurăhaz etşepot es iş ămaez esal ăs pecnî ănâp .enib etşetocolc apa dnâC .ajaoc eiaom es ănâp .ăgael es ănâp .lurăhaz uc ănue rpmî ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .ticăr a-s ec ăpud .col al csenu es un iţrăp ăuod elec ăcaD .187 .ăpa ed e rahap ăuod răhaz ed gk 1 al dnânrut .ăpa ed erahap 2 .eilinav ăniţup ăguada eS .lurăhaz uc ănue rpmî no rtsac nu.i rubmâs ed iş eţileip ed ăţăruc es iş grucs es .enurp ed margolik nu al răhaz g 001 ed eiţ roporp nî .rtnî uas ăţaeclud ed ae rignit nî ănraot eS .e ram iam nazac nu-rtnî .ăti repoca ăţitarc o.ăguada es .etreif rolelacotrop aetatue rg uc ălage etatitnac nî răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî enup eS .lurăhaz dnâguăda .egel es ăs ăsal es iş nub cof al ăd es .e ro 42 aets ăs ăsal eS .etreif elacotrop gk 1 aL ELACOTROP ED ĂDALEMRAM .ă raoi ruf raf o ep ădalemram ăniţup dnânup ăc raecnî eS .e rem iş e rep nid ătacetsema iş ecaf etaop eS .elerubmâs dnâtrăpednî ăuod nî pu r es iş g rucs es .enurp gk 1 aL ENURP ED ĂDALEMRAM .941 )ĂGAONOTIHC( IUTUG ED ĂTSAP .etlum tnus ăcad .877 .iom tnus dnâC .arpusaed dnânup .esiac gk 1 aL ĂJAOC UC ESIAC ED ĂDALEMRAM . răhaz niţup .esaoniăf un .ăuod nî arugnil uc et rapsed eS .tnemag rep eit râh uc ăgael eS .eiaom es iş ăb raif ăs pecnî ănâp lomod cof ep niţ eS .cim cof ep tupecnî al niţ eS .auaedif ac i riţbus iilef nî .ticăr a-s ec ăpud iş nac rob nî ădlac enup eS .răhaz g 052 .iirubmâs tocs es iş ăpa ed grucs es .rtnî nup es iş tocs eS .ăsao rg ajaoc uc i ram elacot rop gela eS .677 .rtnî .răhaz g 003 .

etreif iutug ed gk 1 aL .dnuf al edepmil dnâmă r amaez .tacsu a-s dnâC .eiâmăl 1 al ed amaez .enac rob nî tce rid anrut ra-s ăcaD .inuşpăc ed .eiruf raf o ep eletcu rf dnânup .du tev reş nu uc ăti repoca .ă raoiruf raf o ep ămaez ed irutăcip avetâc dnânup ăc raecnî eS .etpaoc enurp iş esiac .ătado eniţup etâc ălaps eS .051 .avectla al ăzaeţniube rtnî es un e rac .rtnî etunim 51 b reif es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es e rac .icim ăţni refe rp ed .487 .inuşpăc gk 1 )laedrA nid ăteţer( INUŞPĂC ED AŢAECLUD .)e ro 21 — 01( aţaenimid ănâp nula nid .eleţidoc iş dnâva .dnâc nî dnâc nid .lurăhaz tot iş eletcurf etaot nup es ănâp aşa ăunitnoc eS .amups ai es .enac rob nî enup es .ti rocă r a-s ec ăpud .ălibairav niţup ărutarepmet al iş tacsu col al eta rtsăp eiube rt elenac roB .so rocă r col al lutot aets ăs ăsal eS .işe ric .ne rem tadu .ăpa uc sav nu.ădnirpuc el ăs tâc ăpa nî ăb raif ăs nup es iş i rubmâs uc aţusăc etaocs es .taţniube rtnîen .etunim 51 .iulu rotpuc arug nî enib ecusu es ăs nup es iş elenac rob ălaps es pmit niD .387 .etreif iutug ed gk e raceif al răhaz ed g 004 etâc ăguada es iş ătis nirp cert es .u rtap nî eiat es .ă ruemz ed eliţeclud ecaf top es lef aL .i ro avetâc ed .tiuţlăms lenăzăc nu.ăpa ed enib ăgrucs es ăs ac tacsu tev reş nu ep nup es uas ătis ep etunim avetâc ăsal eS .ăuod ed ătabmihcs .lutot uc eiaom es iş ătis o.etşecă r es ănâp eniţ es e rac nî .eiâmăl ed e ras ed farp nu ă rase rp es e rac etsep .elinuşpăc ănim ret es ănâp dnâtepe r .a rugnil uc ăcetsema es un pmit e rac nî .edepmil rav ed ăpa ed l 1 .ăb raif ăs uon nid nup eS .rtnî nup eS .)22 .eme rv ătlum iam ălbat ed iituc nî ăzae rtsăp es iş răhaz ni rp uad es .eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .irubmo r eiat es .ătagel ed lutsed etse .răhaz gk 1 .etepsao rp iş esaomu rf .cof al ed ăpilc o icin măt răpednî en ăs eiube rt uN .eiâmăl ed ae ras etiu es un ăS .lusav ă rutucs es iamun ic .et reif enib tnus dnâC .enişiv iş .iz ed etatămuj o leftsa ăsal eS .răhaz ed so rg tarts nu uc ă repoca eS .ătagel enib etse atsap dnâC .s retş no rtsac nu.rtnî iopa nup eS .elinuşpăc uc roşu lupmit tot eze rcul es ăs eiube rT . roliţeclud ae risi rahaz rugis dniunicirp atsaeca .eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez ec raots es arpusaeD .inuşpăc ed dnâr nu .etui iam cof ep iopa .iicoljim inuşpăc gela eS .ămaez esal ăs eletcu rf pecnî ănâp .rtnî iâtnî ănraot es etnib reif aţaecluD .cof nî edepe r uad iş dnuf ep roşu dra es eliţeclud ece raoed .ătado etcu rf ed gk 2 ed tlum iam et reif eiube rt un ăc aiţneta mega rtA .emisărg ed ămru o icin ăbia un ăs aţaeclud ănraot es e rac nî elenac rob ac ăjirg ătlum uc tav resbo eiube rT .tnemag rep eit râh uc enib ăgael es iş enac rob nî iopa ănraot eS .ae raoluc ăzaertsăp el iş eletcu rf etşe rătnî atsaeca ece raoed .irut refs nî etaiăt itşeţe rc e rem avetâc iş ăguada eS .no rtsac nu.răhaz ed dnif dnâr lumitlu .i ro ie rt .rtnî nup es .aţilucruf roşu ădnu rtăp el ăs tâcnî leftsa .ece r ăpa uc no rtsac nu.ăcnâda eirufraf O INUŞPĂC ED ĂŢAECLUD .atla ep iz o ep ed dnâts ăcsaelcoc un ăs ac tiuţlăms eif ăs eiube rt lulenăzăc .iirugnil lusod uc .cim iam cof al iâtnî t reif al nup eS .iruăg uc a rugnil uc tocs eS .a rpusaed acidi r ra-s eletcu rf .eleţidoc pu r eS .tirocă r a-s aţaeclud dnâC .)nif tunrec rad . ratnâc ep tce rid .iicoljim inuşpăc gela eS .ăcim eiâmăl o al ed amaez iş muce rp .eliutug ălaps eS .ăgrucs es ăs ătis o ep nup eS .etui iam cof ep iopa .sot( răhaz ed lunu .ăpa uc tadu dnuf nu ep ămaotsăr es .eiâmăl 1 al ed amaez iş răhaz g 004 .etepsao rp iş esaomu rf .aenemesa eD .ădos uc ăpa uc etalăps eiube rt elenac rob aeeca eD . răhaz ed tarts nu .eleţidoc ăzaet răpednî es iopa .lu răhaz tot etşepot es ănâp cim cof al iâtnî ăsal eS .tnemagrep eit râh uc enib ăgael es iş enac rob nî ănraot es .p( rav ed ăpa nî ăro o ac ric niţ es iş ălaps eS .ta ruc tev reş nu uc es retş iş ădlac ăpa uc etizepmil enib .mc 1 ed so rg tarts nî .ătasip eiâmăl ed eras ăţirugnil 2/1 .ecusu es ăs talitnev enib iş tacsu col al ăsal es iş nofit nu uc ă repoca eS .ătlum ăpa nî .ălaiceps e rignit nî csetăge rp es eliţecluD IŢECLUD .tocolc nî ăd dnâc iş ae rignit niţup ănitalc es uas .emâ răfs es un ăs ac .gnul tiţuc nu uc ednitnî es .roşu ăcetsema eS .răhaz .etcu rf ed lunu .ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş eiâmăl ed etatămuj o ăcnî al ed amaez ăguada eS .cof ep ed ae rignit ăcidi r es . gk 1 .frâv uc ănilp .etunim 01 uon nid aţaeclud eb reif es dnâc iz auod a ănâp ăsal es iş cof ep ed uai eS .etşe rocă r es ec ăpuD .ăuod uas iz o .răhaz ed etivirts eif un ăs ac .ăs raots enib iş ădu ăp râc o uc ă repoca es iş taruc et raof no rtsac nu-rtnî ămaot eS .ăţaeclud ed ae rignit nî lutot uc ănraot eS .ăgael es ănâp dnâcetsema .amaez ăcaD .rtnî .

răhaz gk 052.eiâmăl 2/1 al ed amaez .ece r al niţ eS .987 .irubmâs ărăf eşeric ed .inuşpăc ed aţaeclud al ac tse r u rtnep ăzaedeco rp es iş eiâmăl o al ed amaez ăguada eS .ăpa ed e rahap ie rt uc răhaz ed gk 1 treif al enup es pocs tseca nÎ .097 .eilinav ăniţup treif al ăguada es .du tev reş nu uc ă repoca es e rac no rtsac nu.ăpa l 1 uc etunim avetâc b reif es )etatăp uas edetşev iam elec iş aţniube rtnî top es( esamă r eleznu rF .eşe ric ed iş răhaz ed ătu rec etatitnac agae rtnî ănimret es ănâp .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada eS .taruc tev reş nu ep uas ătis o ep nup es zac tseca nî iş rasecen tarăpaen etse ăcad tâced ălaps es uN .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .ăţaeclud ătsaecA .taţniube rtnîen pac ed ca nu uc ecaf es eiţa repo ătsaecA .atag tnus dnâc .bla lutăpac dnâpu r .tasip uas sot .etui cof ep ae rignit egnipmî es .frâv uc ănilp .eiube rt tâc ăgael es ănâp .răhaz ed po ris nî ăb raif ăs eletcu rf dnânup ecaf etaop iam es .ebla eşe ric ed aţaeclud ac lef al ecaf eS ERAMA EŞERIC ED ĂŢAECLUD .eteged e rtnî ătaul if dnâtup . răhaz ed lunu .e riţbus iam avec .ae rignit pmit nî pmit nid ăcşim eS .iigarf nup eS .ăpa erahap 3 .etcu rf ed ătasăl amaez nî lu răhaz ăcsaepot es ăs .cim cof al ae rignit eniţ eS .687 .ăcsaecă r es ăs ăsal es .eiâmăl 1 al ed amaez .lu răhaz tot etşepot es ănâp .iga rf ed ănilp ăcnâda ei ruf raf o eiube rT .lunu etâc lunu iigarf gela eS .eilinav .ătulp ed cim pod nu rtnî gifnî es etepac iurăc ela .esela eznu rf g 051 anâm uc ăcae rf eS .eliof ăpu r es un ăs ăjirg uc iş iişo r caf es ănâp .eiâmăl ed amaez iş eilinav ed ătacub o ăguada es iopa .iuluca a ătiodnî aetrap uc ă rafa ele rubmâs etaocs eS .sus iam ac lef al et raped iam ăzaedecorp es iş cof ep uon nid enup eS .enib ăb raif ăs ăsal es .ăznâp o-rtnirp ăraoce rts eS .amaez ătaot eletcu rf esal iş-ăs ac .anu etâc anu eliof gela eS .ătizepmil enib ămaez ed e rahap ie rt ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .ă ro ed t refs nu etrap o al o-dnâsăl .tocolc nî ăd dnâc amups ai eS .ătagel enib etse amaez ec ănâp .eiâmăl ed eras ăţirugnil 2/1 .işomu rf iş ige rtnî iţot eif ăs .lurăhaz ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş etui cof ep iopa egnipmî eS .ece r et raof ăpa uc ăţucşec o.587 .iga rf ed aţaeclud uc lef al ecaf eS ERUM ED AŢAECLUD .etrap o al etunim 01 ăd es .ătasip eiâmăl ed e ras ăţi rugnil etatămuj uc .nrec es uas roşu ărutnâv es iopa .izetşev eif un ăs e rac işomu rf i rifadna rt gela eS .ăraoiruf raf o ep ăc raecnî es iş amups ai es .ele e rtnirp neblag fa rp col ed ănâmăr un ăs ac .ăţafa rpus al ăcidir es ec amups i ro avetâc ed ai eS .ăbraif ăs uon nid enup eS .rtnî ănraot es .frâv uc ănilp .ăpa ed enib ăgrucs es ăs .787 .taidemi evlozid es un ăs a rutăcip .ii rugnil lusod uc roşu dnâc nî dnâc nid dnâcetsema iş ăcidir es dnâc amups dnâul .ticăr a-s ec ăpud iamun enac rob nî ănraot eS .egel es ăs epecnî dnâC .lupo ris enib ăgael es ănâp es-udnâniţ .cof ep ed lutot uc ae rignit ai es iş tocolc nu aed ăs ăsal eS .ălaps eS .igarf ed .irubmâs ed eleşe ric ăţăruc es iş gela es .rtnî po ris ed ărutăcip o al lumu rd dnâd tâcnî leftsa .po ris nî rol amaez ătaot iigarf esal iş-ăs ac .cof al ae rignit uon nid enup eS .ăcnâda eirufraf O EBLA EŞERIC ED AŢAECLUD .e rama eşe ric ed iş enişiv ed aec iş ac .ă ro ed t refs nu ac ric etrap o al lutot uc ae rignit ăd es iş eletcu rf nup eS .tacsu .inuşpăc ed aţaeclud u rtnep ac iopa ăzaedeco rp es iş ăcsaecăr es ăs ta ruc et raof no rtsac nu.lutcurf emâ răfs es un ăs ăji rg dnâva .etui cof al ae rignit iopa ăd es .rifadnart ed iof g 052 RIFADNART ED AŢAECLUD .1 uc .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz cof al enup eS .iga rf ed aţaeclud uc lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED AŢAECLUD .răhaz gk 4/1 1 .etui cof al iopa ăd eS .răhaz gk 1 .dnuf ep edepmil enâmăr amaez iş ăţafa rpus al ăcidi r es eleb aob leftla .ăcsae rătnî es ăs ic .151 .răhaz gk 1 .eiâmăl ed e ras uc etace rf eleznu rf nup es .eşe ric ed dnâr nu ei rignit nî nup eS .ăcnâda eirufraf O IGARF ED ĂŢAECLUD .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .tecnî lu răhaz etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ eS .roşu .cim cof al eniţ es iş iinişam aenig ram ep ae rignit enup eS .887 .rtnî iâtnî ănraotsăr es iş cof al ed ai eS .

497 .ice r epa avetâc nî csezepmil es e rac ăpud .eiâmăl 2/1 al ed amaez .iţeclud etlalelec urtnep ac dnâunitnoc .esar iutug uc ănilp ăcnâda ei ruf raf o ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .397 .etiţăruc etaot tnus ec ăpuD .ece r al dlac al ed ăcsu rb ae rece rt nirP .tlalălec nî tăpac nu-rtnid ăgnupă rts el ăs luca tâcnî leftsa .laretal iş iopa ăpaeţnî eS .esaomu rf esiac gela eS .ăpaeţnî es ec ărusăm eP .eilinav .eiube rt tâc ăgael es ănâp ăb raif ăs cof al uon nid nup es iopa .eşetocolc e rac ăpa uc sav nu.597 .cse rgennî es ece raoed .ige rtnî rad .eiaom es ăs pecnî ănâp .iz rev esiac ed ănilp ăcnâda ei ruf raf o egela eS . rav ed edepmil ăpa nî e ro 3 — 2 niţ es iş tiţucsa enib şatiţuc nu uc ăjaoc ed ăţăruc es .egel es ăs epecnî lurăhaz dnâC .izrev esiac ed aţaeclud urtnep ac iţătitnac işaelecA ETPAOC ESIAC ED AŢAECLUD .lu răhaz eb reif ec pmit nî .etui cof ep ae rignit egnipmî es .rtnî elesiac nup eS .iram i ruăg uc ae raotăzăr ep dar es iş ăjaoc ed eliutug ăţăruc eS .ăb raif ăs ăsal es iş nub cof ep iopa enup eS .ăpa erahap 3 .elesiac nup es .v( inuşpăc ed aţaeclud al ac iopa ăzaedeco rp eS .)387 .rtnî lutot uc esudo rtni iş ătis o.ăpa ed e rahap ie rt uc ăcsaepot es ăs lu răhaz enup es pmit tseca nÎ .edepmil .ăgrucs es ăs ătis o ep nup eS .rtnî esup tnus ăcad roşu ăţă ruc es elenu rP .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz ăgael eS .rtnî nup eS .răhaz gk 1 .ăcnâda eirufraf O ETPAOC ENURP ED ĂŢAECLUD .etpaoc ae rp un rad .enurp ep ed roşu esei iş etşeţe rcnî es aţileip .răp ed ătis o ep nup es iş ice r epa etlum iam nî edepe r csezepmil es .apa ec ănâp eniţ eS .197 .răhaz gk 1 .697 .edepmil .frâv uc ănilp ăcnîda eirufraf O IZREV ESIAC ED ĂŢAECLUD .răhaz gk 1 .iinişam aenig ram ep .asiac ăg raps es un ăs ăji rg uc .ebla eşeric ed aţaeclud ac lef al ecaf eS ENIŞIV ED AŢAECLUD .eţileip ed iţiţăruc esiac ed i rubmâs aviţâc iş eiâmăl ed 2/1 o al ed amaez .eilinav ăguada es etocolc elemitlu aL .eiâmăl 2/1 al ed amaez .tiţucsa roşiţeb nu uc ele rubmâs dnâgnipmî iş ăgnâts anâm nî roşu asiac dnâniţ .elesiac sudo rtni ma e rac nî apilc nî ăb raif ăs tatecnî a e rac .iz rev esiac ed aţaeclud iş ac lef al ecaf eS IZREV ENURP ED AŢAECLUD .t reif iam a ec ăpud iş eilinav es-udnâguăda eliutug nup es .e rignit nî .iirubmâs tocs eS .797 .eiâmăl 2/1 al ed amaez .ăţidoc erpsnid aet rap nid .etocolc 3 — 2 aed ăs ăsal es .eiâmăl 2/1 al ed amaez .frâv uc ănilp .ăsaorg ajaoc uc elacotrop 3 ELACOTROP ED ĂŢAECLUD .ăpa erahap 3 .emignul nî .g rucs eS .apa esal ăs ac ă ro ed t refs nu ac ric etrap o al es-udnâniţ cof ep ed uai es .ăcnâda eirufraf O IUTUG ED ĂŢAECLUD .e tşetocolc e rac ăpa uc lusav nî ăgab es iş nofit nu.esar iu tug uc ănilp .etocolc nî uon nid ăd apa ec ănâp niţ eS .izrev esiac ed .amaez ătaot elesiac esal ăs ac .răhaz ed gk 1 aL .251 .e renit .ăpa erahap 3 .297 .rav ed ăpa l 1 .ăpa ed e rahap ie rt uc lu răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî ăb raif ăs nup eS .etpaoc ae rp un enu rp ed ănilp ăcnâda eiruf raf o eţileip ed ăţăruc eS .ece r ăpa uc sav tla nî taidemi cudo rtni es iş tocs eS .tipot a-s ec ăpuD .ă ro ed t refs nu etrap o al lutot uc ae rignit ăd es iş eiâmăl ed etatămuj al ed amaez iş elesiac nup es .ăpa ed ăg rucs es ăs .etpaoc esiac ed aţaeclud urtnep ac lef al ăzaedecorp es iş rav ed edepmil ăpa nî nup es .tagel epao rpa etse dnâc iş amups ai eS .ece r ăpa uc no rtsac nu. rea al et reifen niţ es un esa r eliutuG .ă raoiruf raf o ep ămaez ăniţup dnânup ătagel etse ăcad ăc raecnî es iş amups ai eS .i ram ed tivirtop .răhaz gk 1 .rtnî ăcnu ra es .lutot uc b reif es iş nofit nu.tam rof elerubmâs ăcnî ua un e rac .rav ed ăpa l 1 .eiâmăl o al ed amaez .amups ai eS .)387 .v( inuşpăc ed aţaeclud urtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .tocs eS .eiube rt tâc ăgael es ec ănâp ăb raif ăs ăsal eS .ăcim ănula o tâc ătănâv ărtaip tavlozid a-s e rac nî ăpa uc sav nu cof al enup eS .ăcsaetocolc ăs uon nid epecnî .rtnî uas nofit nu.etiţăruc esiac ed ănilp ăcnâda enuf raf o enup es .ăpa erahap 3 .etpaoc enurp ed .so rg iam ca nu uc ăpaeţnî eS .

etamuf rap iş etpaoc inuşpăc sed nofit nu.ii rubmâs es-udnâtrăpednî .eiâmăl ed e ras ed ăţirugnil ed frâv nu uc .nilp eif ăs lurahap tâcnî leftsa .inuşpăc ed ămaez ed rahap nu uc lu răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî enup es iş ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .ăneblag ajaoc eda r eS .sed nofit nu.ue rem dnâcetsema .iro 3 — 2 ed ac recnî av eS .tace rf al etnib reif es-udnâul .enac rob nî tce rid enup es uas .âţaeclud ed emuna elacot rop gela eS .lurăhaz etşepot es ănâp .etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ eS .rtnirp ă raoce rts eS .ătizepmil ămaez ed rahap 4/3 niţbo es ănâp elinişiv enib c rots eS .etocolc elemitlu aL .ece r ăpa nî ătaium .ăţaeclud ed ae rignit nî .ăpa ed l 1 uc t reif al nup eS .ăpa nî t reif al iopa nup eS .lu răhaz uc .lu răhaz etşepot es ănâp niţ eS .iulutreif lupmit nÎ .ăpa ed grucs es .arpusaed ed ăsaoicul aetrap ai es ăs tâc iamun ic . răhaz etsep e rignit nî ănraot eS .et rap o al ae rignit ăd eS .rtnî irutăcip avetâc al lumurd dnâd tagel etse ăcad ăc raecnî eS .etunim 01 ac ric aets ăs ăsal es .e rat ed tivi rtop taula nu ac dnineved .tace rf al etnib reif es-udnâul .etatămuj al epao rpa apa edacs ănâp ăb raif ăs es-udnâniţ .ăpa uc ăzaetelpmoc es e rac .ătlum ae rp ăsup eiube rt un aeeca ed .tocs eS .008 .ăcsae rocăr es ăs niţup iamun ăsal es iş ădu ăp râc o uc ae rignit ă repoca eS .tsug ăpud enup eS .lurahap elpmu es ăs tâc tâta ăpa ăguada eS .108 .teb reş ed eliţăcub e rtni rp rea ed irulog ănâmă r un ăs ac lunmup uc l-udnâsăpa .tagel etse ăcad luteb reş ăc raecnî eS .luteged i refus etaop tâc tâta ti rocăr a-s dnâc rai .rifadnart ed iof g 052 RIFADNART ED TEBREŞ .ăpa l 1 .luţelăcăf uc tace rf al ai es .anâm uc ătnâmărf es .răhaz gk 1 .ece r ăpa nî ăro o nup es iş et rap o al uad eS .ae raoluc ăbmihcs işî ănâp et rap o.iram ed tivi rtop iţăcub nî iopa .etui cof nu ep iopa .elaom et raof cof al iâtnî ae rignit enup eS .etui cof al iopa ăd es .eiube rt tâc ăgael es ănâp ăb raif ăs etui cof ep uon nid enup es .ătizepmil enib .răhaz gk 1 .ăvlozid es ănâp dnâcetsema .ăpa ed e rahap ie rt iş lu răhaz .edepmil ămaez ed rahap ed 4/3 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .rtnî iamun luteb reş ăcetsema es .ece r ăpa nî e ro 42 aets ăs ăsal eS .irolf nid edac ec neblag lufarp ezetrăpednî es ăs ac .rtni rp ece rt eS .eiâmăl ed ămaez ed ăţirugnil o .so rocăr col al .997 .ădu ăp râc o uc ă repoca es .eiâmăl ed eras ăţirugnil frâv 1 .inuşpăc ed luteb reş al ac ăzaedeco rp es iş lu răhaz uc e rignit nî enup eS .elaom cof ep nup eS .răhaz gk 1 .ae raoluc ebmihcs iş-ăs epecnî dnâC .inuşpăc ed lec iş ac lef al .rtni rp c rots eS .et rap o al ăd eS .tagel ed tivi rtop luteb reş ăsai ăs ac .răhaz gk 1 .nac rob nî ănraot es es iş etrap o al ăd eS .ăcşaec o.luteb reş somu rf ăzae roloc atsaecA .ămaez ătsaeca nid e rahap ăuod e rignit nî nup eS .ece r et raof ăpa uc ăcşaec o.nac rob nî enup es iş anâm uc ătnâmărf iam es uas .tacetsema al etşim es un ăs tâcnî leftsa sus nî ele raoicip uc s rotnî lenuăcs nu ep ae rignit ăzaşa eS .inuşpăc ed ămaez ed rahap 1 INUŞPĂC ED TEBREŞ .897 IRUTEBREŞ .enib ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş etocolc elemirp al amups ai es .eteged e rtnî aul top es iş ătadnî ăvlozid es un elirutăcip ăcaD .ăb raif iam ăs ăsal es .ătaruc ăprâc o uc ii rignit elinigram g retş es iş ăţafarpus al ăcidi r es e rac ărgaen amups ai eS .iram ed tivirtop iş ăsao rg ajaoc uc .nac rob nî a rugnil uc tce rid enup etaop eS .ae raoluc ebmihcs iş-ăs epecnî dnâc lutnemom nÎ .atag etse un ăcaD .eiâmăl ed 2/1 al ed amaez iş ăguada es .pmit nî pmit nid amups ai eS .rifadna rt ed esela iof ed g 052 ruic nirp uad es uas ărutnâv eS .elas revsnart iilef eiat es .rtnî nup es .inuşpăc ed luteb reş u rtnep ac et raped iam ăzaedeco rp es iş etui cof ep ae rignit enup es iopa .po ris tseca nid eţirugnil ăuod uai es .ătpaoc ăruemz ed nofit nu.351 .ieţilucruf iiţnid ed esnupărts if top iş tot ed eiaom es ănâp .atag etse luteb reş dnâC .lu răhaz tecnî etşepot es ănâp elaom et raof cof ep ăd es .uon nid dnâc recnî .eiâmăl ed ae ras tavlozid ma e rac nî luporis nid niţup etâc enup es .tot ed un rad .ăgilămăm ed luţelăcăf uc uas nmel ed aeg rev o uc iş .elacotrop ed eliţăcub nup es .cof ep ed soj taidemi ăd es iş atag etse luteb reş .ăcsaecă r es ăs ăsal es iş et rap o al uad eS .enişiv ed ămaez rahap 4/3 ENIŞIV ED TEBREŞ .ăruemz ed ămaez ed rahap 4/3 ĂRUEMZ ED TEBREŞ .etşe rca lî pmit işaleca nî rad .ăguada es .

tipot a-s lu răhaz dnâC .ae raoluc ăbmihcs işî dnâc sihcsed aerp e rap ăcaD .i ro 3 — 2 ed ac recnî av eS .luteged ă refus tâc ti rocăr a-s dnâc iş .dnâc nî dnâc nid .ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .t reif nid ece rt es ăcad ece raoed .ăcae rf es tâc pmit nî aefac ed ărugnil o aguăda etaop iam es .etui cof ep ae rignit egnipmî es .uinimula ed liba refe rp .208 .ae raoluc ăbmihcs işî iş ad raoc eiat es ănâp .âpa erahap 4 .ăpa etrahap 3 .)eraocic uc ătacetsema( ătartnecnoc aefac rahap 1 .răhaz gk 1 .răhaz gk 4/1 1 EIÂMĂL ED TEBREŞ .ătado ăniţup etâc ec raots es iş a ruemz egela eS .tace rf al ai es .tipot a-s lu răhaz dnâC .rtnî .ătalocoic ed luteb reş al ac lef al ăzaedeco rp es iş .v( inuşpăc ed luteb reş al ac lef al tagel a-s ăcad dnâc recnî .408 .răhaz gk 052.tagel ed tivirtop ăsai ăs luteb reş ac urtnep .ece r ăpa uc ăcşaec o.ăsar ătalinav ătalocoic ăguada es .eilinav ăniţup ăguada eS .luţelăcăf uc tace rf al ai es .inig ram ep ti rătnî lu răhaz eţe ruc es ăs ac .enac rob nî etnib reif ănraot eS .elerem treif ua erac nî ămaez l 1 EREM ED AETLEP .tagel epao rpa etse teb reş u rtnep lupo ris dnâc .amups ai eS .ătalocoic ed col nî .ăgael iam es un auaetlep .1 AEFAC ED TEBREŞ .etnib reif ăpa ed rahap nu uc gnits es iş răhaz g 052 d ra es .tiunşibo luteb reş urtnep ac e rat iam avec ăgael es iş amups ai eS .luteged ărefus tâc ti rocăr a-s dnâc iş ădu ăp râc o uc ă repoca es .atag etse ăcad ăc raecnî eS .ăpa ed e rahap u rtap uc lu răhaz eiaom es ăs ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .cof ep ed ai es .iuluteb reş ae risi rahaz ăcaovo rp atseca ece raoed .cim cof al b reif es iş răhaz iş ăruemz ed ămaez ed elage iţătitnac ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .)897 .atag etse ăcaD . rasecen etse ăcaD .ăpa erahap 4 .308 .eb reif tâC .tace rf al ai es .etui cof ep ae rignit egnipmî es .608 ELETLEP .451 .ăţaeclud ed ae rignit nî .rtnirp .cim et raof cof al .e rignit nî ănraot es iş iinişam luţloc ep ăcetsema eS .răhaz gk 1 .dnâguăda .ăznâp o.eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup iş .eiâmăl 1 .lu răhaz tot etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep ăsal eS .atag etse luteb reş aecnuta .etrap o al ăd eS .nac rob nî enup es iş aifila ac ănived ăs ac anâm uc iş ătnâmă rf es .508 .ăta ruc ăp râc o uc ii rignit elinigram g retş es .ăpa ed e rahap u rtap uc lu răhaz .oacac g 05 uas ătalocoic enaotab 3 .eteged e rtnî aul top es iş taidemi ăvlozid es un elirutăcip ăcaD .luteged i refus etaop tâc ti rocăr a-s dnâc iş .ăcsaebla es ăs epecnî dnâC .răhaz gk 052.cof ep ed ătacidi r eiube rt dnâc lutnemom eiţneta uc av resbo av eS .ătagel ed lutsed etse auaetlep ec ănâp .treif al dnâguăda .ătizepmil enib iş ăta rtnecnoc aefac ed rahap nu .oacac ed g 05 enup top es ătalocoic ed col nÎ .708 .eilinav .ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .cim et raof cof al .inuşpăc ed luteb reş ac lef al ăzae rcul eS .eilinav .enib ăgael es ănâp .ăpa erahap 4 .ătaruC etraof eiagit o.cof ep ed soj ăd eS .ătalocoic ed luteb reş ac lef al ăc raecnî es iş uon nid eb reif eS .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .ece r ăpa nî ătaium .ăgae rtnî eiâmăl o al ed ăta ruce rts amaez nid niţup etâc ănraot es .rtnî irutăcip avetâc dnânup .tsug ăpud .treif al .tagel epao rpa etse lupo ris dnâc iş etui cof ep iopa eb reif eS .răhaz gk 052.tagel epao rpa etse lupo ris dnâc e rignit nî etamut iş ăpa ed i rugnil avetâc uc tarapes etavlozid .1 ĂTALOCOIC ED TEBREŞ .1 SRA RĂHAZ ED TEBREŞ .ăpa ed e rahap ie rt uc răhaz ed gk 1 .ăruemz ed ămaez l 1 ĂRUEMZ ED AETLEP .tipot al nup eS .treif al .

ădemu ăp râc o.ătizepmil ămaez ătsaeca nid u rtil nu aL .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .erublut aetlep o uad iş t reif al ămâ răfs es esaoniăf eleC .ăţitarc o.tirbihc iunu adaoc uc roşu esnupărts if top tâcnî .ele rem ălaps eS .ele rem esepa es ăs ă răf ăsal es iş .ămaez ed l 1 al dnâguăda .lutot uc ămaot es .igarf ed lupo ris ac lef al ecaf eS EZĂCAOC ED PORIS .ălaps eS .e rem ed auaetlep al tatăra a-s muc aşa amaez ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .218 .iţpoc enib iga rf .ăpa ed u rtil ed 4/1 uc ăb raif ăs nup es iş enişiv ed gk 005.sed nofit nu-rtnirp ce rt es iş .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada es treif aL .răhaz ed gk 1 enup es .esaomu rf iutug gela eS .ăcsae rgennî es un ăs ac .iom ed tâta tnus eliutug ec ănâp .)908 .ăţaeclud ed ae rignit nî ănraot es iş sed nofit nu-rtnnp c rots eS .alcits ăcsaenzelp un ăs aS .eliu tug treif ua erac nî ămaezl 1 IUTUG ED AETLEP .icim ăţni refe rp ed .ăcsaenzelp ăs tupecnî ua elinişiv dnâC .răhaz ed gk 005.ăgael es iş etui cof al eb reif es .etaiăt tnus ec ărusăm ep .ăruemz ed auaetlep u rtnep ac ăunitnoc es iş lu răhaz iş ătizepmil amaez t reif al nup eS .taiunr ua -s ele rem iş ăro ed t refs nu titocolc ua ec ăpuD .ămaez ed l 1 al dnîguăda .sorg ae rp ecaf es uN .eiâmăl ed ămaez ăniţup iş răhaz ed iş ămaez ed elage iţătitnac e rignit nî t reif al iopa nup eS .anâm uc csevirts eS .rtnî nup eS .018 .elcits nid roşu anrut ătaop es ăs ac .etunim ed 02 ac ric .lutot uc b reif eS .118 .rtni .amaez ăraoce rts es ec ăpud enâmăr ec aeeC .ă ro ed etatămuj o ăcnî ăcsaezepmil es ăs ăsal iam eS .elcits nî dlac ănraot eS .igarf ed ămaez l 1 IGARF ED PORIS .lurăhaz etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep iâtnî ăsal eS .ăpa ed u rtil ed 4/1 aguăda etaop es igarf ed gk 1 aL .ăcsaezepmil es ăs pmit avtâc amaez ăsal es .enib srucs ua-s ec ăpuD .cim cof al .nub cof al eb reif es iopa .etep ărăf iş etpaoc .emârăfs es un ăs ac .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .1 .808 .rtnî nup es .iulut reif lupmit nî ele rem gnita es un iş capac nu uc ă repoca es .ăuod nî ăcnî t refs e raceif iş urtap nî eiat es .răhaz gk 1 .răhaz gk 1 .igarf ed lupo ris ac lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED PORIS .rtnî nup eS .ăpa nî .v( igarf ed lupo ris urtnep ac lef al aenemesa ed ităge rp etaop es po ris u rtnep amaeZ .eneblag .lu răhaz etşepot es ănâp elaom cof ep eniţ eS .eţidoc ed ăţăruc eS .ăpa ed l 1 eiube rt e rem gk 1 aL .enişiv ed ămaez l 1 ENIŞIV ED PORIS .ăuod nî ăcnî t refs e raceif iş u rtap nî eiat es .rasecen etse iro etâc ed amups dnâul .)ănitcep( ăsaonitaleg ei retam ed e ram etatitnac o eniţnoc e rac lucoljm etaocs es un iş ăjaoc ed ăţă ruc es uN .ădalem ram ecaf etaop es etreif ele rem niD .amaez enib egrucs es ănâp .iutug ed gk 1 al ăpa ed l 2 dnitocos .908 IRUPORIS .enib ăputsa es e rac elcits nî dlac ănraot es iş etrap o al ăd es .1 .arpusaed ed lufup ed ăprâc o uc gretş es .ă ro o ac ric ăb raif ăs ăsal eS .iutug ed ătsap uas ădalemram ecaf a u rtnep aţniube rtnî etaop es .551 IRUTUĂB .răhaz gk 1 .ăruemz ed auaetlep urtnep ac lef al ăunitnoc es iş rasecen etse i ro etâc ed amups dnâul .no rtsac nu-rtnî .irut refs nî etaiăt .amaez ăg rucs es ăs ac nofit nu.e rat iam luzeim uc iş iişo r .eteneR e rem gela es aetlep u rtneP .etunim ed 02 ac ric etui cof al iopa eb reif es .iirubmâs ătaocs es ăs ărăf iş ăjaoc ed eţeruc es ăs ă răf .lupo ris ănraot es tâc .tagel ed lutsed etse dnâC .etaiăt tnus ec ărusăm ep .ăpa uc ăţita rc o.tivi rtop cof al .no rtsac nu etsep ăsup răp ed ătis o.răhaz ed gk 1 .iişo r itşeţe rc e rem avetâc iş ăguada eS . rasecen lu răhaz dnâguăda .rtnî ăraoşăfnî es .itşeţe rc e rem uas .

inul ăuod aets ăs ăsal es iş enib ăputsa eS .ătitocolc ăpa atâta u rtlif nirp ece rt eS .loocla ed l 1 uc .°09 ed loocla l 1 SISSAC ED ROlHCIL .ăpa l ¾ iş răhaz gk nu-rtnid poris .elinişiv e repoca ăs tâc °09 ed loocla iopa ănraot eS .ăpa l 2/1 iş răhaz g 057 nid poris .luloocla tmârts lutâg uc nac rob nu.evlozid es ăs epecnî lurăhaz iş amaez elinişiv ăsal işî ănâp .rtnî uon nid ăzaşa es .ăsnita eiube rt un eit râh ed ainlâp .nmel ed e ram ărugnil o uc lutuniţnoc enib ăcetsema es eliz 3 — 2 e raceif aL .elinişiv ezeşa es ăs ac lunac rob roşu ărutucs es dnâc nî dnâc niD .318 .rtnî t reif al nup eS .elacotrop ed lu roihcil al ac iopa ăunitnoc eS .ănâmătpăs o ed pmit .ti ref col nu.eilinav ed farp nu iş luloocla .e rahap nî uas itşec nî etnib re if etşev res es iş ăraoce rts eS .818 .ta ruc sav nu.°09 ed loocla l 1 NOSANA ED ROlHCIL .elacotrop nid amaez ătaot ăsai ăs enib dnâc rots .518 .enişiv ed gk 1 aL ĂTANIŞIV .ăţnirod ăpuD .taidemi epu r ra-s ece raoed .inişiv ed dnâ r nu nup eS .răhaz g 004 .răhaz ed lupo ris ăguada es pmit tseca ăpuD .dihcil ăcnî e ra tâC .enişiv ed irubmâs aviţâc iş e rama eşe ric ed ebaob avetâc nup es ele e rtnirp ăcad .auaefac uc ăcetsema es .talets nosana g 04 .651 .ăraoşiţrocs ăciţăcub o .inâmătpăs avetâc ăsal es iş e raos al col nu.răhaz g 052 .uşo r uas bla niv .ămo ra nid ed reip tlum ae rp t reif luniV .ige rtnî iş etpaoc .tasip răhaz uc etarăse rp .418 .du rc eletpal .618 .durc etpal l 1 .iţibo rdz .elcits nî ănraot es tuniţbo leftsa lu roihciL .esaomu rf enişiv ălaps eS .iţăcub ătaiăt eiâmăl o iş . răhaz ed po ris uc ibăls etaop es .etivirtop iţăcub etaiăt elacotrop 4 .tarapes elinişiv rai .niv l 1 TREIF NIV .rtnî :leftsa ăzae rtlif es tuniţbo ludihciL . răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es pmit tseca ăpuD .u rtlif ed eitrâh ătla uc etşeiucolnî es .rtnî nup eS .sus iam ed ludihcil elcits nî tecnî ănraot es e rac nirp urtlif ed eit râh ed einlâp ătla o enup es ălcits ed uas latem ed ătiunşibo einlâp o.ăraoşiţrocs ed nab nu tâc ăciţăcub o .eilinav .ăpa iş răhaz ed bals po ris nu-rtnî elinişiv eb reif top es aenemesa eD .tasip uas sot răhaz ed lunu .ăpa l ½ iş răhaz g 004 nid poris .)ădihcil aefac l 1 urtnep( aefac g 052 AEFAC ED ROIHCIL .elacot rop ed lu roihcil ac lef al iopa ăzae rtlif eS .)ergen ezăcăoc( sissac ed ebaob gk 2 .eraoşiic 4 .e raos al eliz avetâc ăsal es iş lunac rob ăgael eS .e ro avetîc nî ecaf es ae ra rtliF .iram elcits ele uc ulpmu eS .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup iş ăraoşit rocs .lu roihcil iamun uas elinişiv uc ănue rpmî atanişiv iv res etaop es .°09 loocla l 1 .ti rocăr a-s ec ăpuD .e raoşiuc .718 .pmit tâci ro ăzae rtsăp es iş ăputsa es .topmoc nu ac el-udniv res .rtnî enup es iş lunac rob ăgael eS .elinişiv ădnirpuc ăs tâc loocla .edepmil tcef rep ăsai ăs eiube rt lu roihcil rai .nofit nu-rtnirp lutot ă raoce rts es .eiâmăl ed ăjaoc ăciţăcub o .rtnÎ .etaputsa enib elcits nî ăzae rtsăp eS .eiâmăl 1 .etaiehcnî inul ăuod leftsa aets ăs ăsal es iş ăputsa eS .luloocla nup es gk 4 ed nac rob nu.ăgae rtnî ănul o aets ăs ăsal es ednu .ătanişiv u rtnep elaiceps .urdnairoc ed ebaob 5 .ădihcil aefac l 1 ăniţbo es ăs tâcnî .pmit tseca ăpuD .tnemag rep eit râh uc lunac rob ăgael es .°09 ed loocla l 1 ELACOTROP ED ROIHCIL .e racnâm ed so rim ă răf .sot răhaz gk 1 .gral lutâg uc .i rubmâs uc iş ăjaoc uc .tucălp et raof .eliz ăuod e raceif al ăcetsema eS .tamo ra tsug nu ătăpac elinişiV .rtnî nup eS .e rat ae rp e rap atanişiv ăcaD.eleţidoc pu r eS .lurăhaz .ae ep uudize r tlum ae rp suped a-s dnâC .etamo ra etlalelec iş lunosana .elacotrop 4 .etalăps iş esela .sissac ed elebaob tmârts lutâg uc nac rob nu.ăpa iş răhaz nid po ris nu ecaf eS .tocolc rugnis nu aed ăs iopa ăsal es iş lu răhaz ăvlozid es ănâp ăcetsema eS .e ram iam ătanicăm iş ătijărp aefac g 052 nid ătamo ra aefac o u rtlif al ecaf eS .gk 4 — 3 ed .răhaz .

751 .iruşuneblăg 6 :enaosrep 6 urtneP UODOŞ .rtnî ăcae rf eS .răhaz ed frâv uc eţirugnil 21 .etnib reif etse tâc .ăsaomups ăme rc o nived iş ălfmu es ănâp .etpal l 1 .taidemi itşec al etşev res es iş mo r ăguada es .titocolc eletpal tecnî ănraot eS .mor eţirugnil 6 .tasip lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.918 .

ăniăf ă rase rp eS .t reif pod uc elelcits dihcnî eS .ăniăf gk 1 IINIÂP AERARAPERP .eidjord g 04 .rotpuc al coc es iş ăcsae rc âs ăsal eS .icişăb ăcaf es ăs epecnî ănâp etab eS .luteged ă refus tâc apa ti rocăr a-s dnâC .ădlac apa iş lu răhaz .ăcsae rc ăs uon nid ăsal eS .428 .rtnî nup eS .tuăb ed nub etse lusavc eliz 3 — 2 ăpuD . rotpuc al coc es iş ăcsae rc ăs ăsal iam eS .ăgnul uas ădnuto r ăm rof ăd es il iş ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep nup es .tev reş nu uc lusav ă repoca eS .iifot rac b reif eS .ătunrec aniăf nid nmup nu enup es ătivi rtop emirăm ed sav nu-rtnÎ .edifats 3 — 2 e raceif nî sup a-s ec ăpud .coljim al col ecaf eS .iicoljim iâmăl 2 .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep lutaula ănraotsă r eS .eidjord g 05 .etpal uc aeniâp urtnep ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ELFIHC .rtnî lurăhaz enup eS .răhaz g 02 .taruc et raof sav nu.eledifats iş iţăcub etaiăt eliâmăl .ă raofs uc enib e raceif ăgael es .tucse rc a lutaula dnâC .enib dnâtnâmă rf .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup ăguada eS .ăţinvip nî cud es iopa .tucse rc a dnâC .iţreif ifotrac g 004 .e ram sav tla nî uas ălao o.ielu ărugnil 1 .e rat ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .tivi rtop cof al .iţudlăc iifot rac nup es .ăraoce rts es iv res a ed etnianÎ .dlac col al .ătavoc nî ăsal es iş ă repoca es .ae ras ăguada es .ăcsae rc ăs iş ae ras .lurăhaz uc ătace rf aidjo rd enup eS .elcits nî ănraot es iş ăraoce rts es iopa .ăniăf uc ăta răse rp aenemesa ed avat ep ăzaşa es iş ednuto r uas ignul iniâp caf es .etpal uc uas ăpa uc tacetsema uo uc gnu eS .e ro 21 ezetnem ref ăs ăsal eS .ădlac ăpa ăniţup etâc ănraot es iş luielu .028 laptele rece .ătavoc nî aniăf en rec eS .iniâm ed etşepil iam es un ănâp .eiâmăl ed amaez iş ăneblag aetrap nid iamun ătaiăt .eiapoc nî aniăf en rec eS .ă rudlăc al ăcsae rc ăs ăsal es iş tev reş .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş ăniăf uc ă rase rp eS .dlac al e ro ăuod niţ iam es iş .lu răhaz .eiapoc nî aniăf enrec eS .răhaz ăţirugnil 1 .ăpa e rahap 6 .enib lutot ătnâmă rf eS .tivi rtop cof al .iniâm ep ed edni rpsed es iş icişăb ecaf lutaula ec ănâp .ătitocolc ăpa uc cse răpo eS .le nid iţăcub uai es .tivi rtop cof al ă ro o ac ric rotpuc al coc es .)etşe rc iam un alaedămălp ece raoed .arpusaed ăniăf ăniţup ărase rp eS .851 .ăniăf uc eta răse rp em rof nî nup es uas ăvat ep ăzaşa es e rac iniâp caf es .elaom ae rp un .ătaium aidjo rd ănraot es .nu uc ă repoca es .eidjord g 52 .ăniăf gk 1 IFOTRAC UC ENIÂP .eras ed esar eţirugnil 2 .răhaz g 051 :enaos rep 6 u rtneP ĂDANOMIL .ă ro o epao rpa .128 ed e riţbus eilef o etâc iş e rahap nî dnâguăda .coljim al col ecaf es .edifats g 002 .ăpa l 2/1 acric .iâmăl 2 .eras ed esar eţirugnil 2 .răhaz eţirugnil 3 .)etnib reif aerp eif un ăs( anâm ă refus tâc .ielu ărugnil 1 .eiâmăl dlac al enup eS .228 ECINSAC ETEŢER AVETÂC .   .eras ed esar eţirugnil 2 .etnianî iam ătunrec aniăf uc atavoc nî enup es .luielu iopa .ăţni rod ăpud .răhaz g 008 .lupod ă ras un ăs ac .528 .ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd .ă ro o ac ric .528 .tasednî ăţni refe rp ed eif ăs eiube rt e rac lutaula enib ătnâmă rf es iş ănue rpmî lutot ăcetsema eS .ăniăf gk 1 ETPAL UC ENIÂP .ifotrac ed ase rp ni rp uas enrac ed anişam nirp ce rt es iş tot ed icăr es a ed etnianî ajaoc ed ăţăruc eS .lu răhaz ăvlozid es ănâp dnâcetsema .tanob racib ed ăţi rugnil 2/1 iş ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd nup es .ăcsae rc ăs .e ro avetâc ăţaehg al enup es iş ă repoca eS .ădlac ăpa ld 6 — 5 .coljim al col ecaf eS .etnib reif un( ădlac ăpa ăniţup iş răhaz ed ăţirugnil o uc aidjo rd eiaom eS .ae ras .etpal ld 7 — 6 .eidjord g 03 .arpusaed ece r apa ănraot eS .ăpa l 51 SAVC .elaom ed tivi rtop ălaedămălp o ecaf es ănâp ăpa ăniţup ăcnî dnâguăda ăcetsema es .tanobracib ăţirugniI 2/1 .

eliz 6 — 5 niţ es eleţitsoc iş elininălS .i riţbus iş ignul eţuilef nî etaot eiat es .sus iam tată ra a-s muc aşa .ăsaoţa enived aenrac ece raoed .etpal uc aeniâp urtnep ac ece r al taula nu ecaf eS ° .urtap nî uas ăuod nî .e ro 3 — 2 icim e tocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş acnuş ecudo rtni es .ălbat ed lubut etsep luţam egart eS .eliz 01 al ănâp elicnuş rai .rtnî etazeşa tnus etităge rp leftsa elicnuŞ .nmel ed ătavoc o.lutamufa iş aruma ras uc iopa ăzaemru es iş ărtilis nirp iş e ras nirp uad eS .iom iam caf eS .ece r al ăzae rtsăp eS .tamufa luihcşum ă rape rp es lef aL .ăţiluc ruf ed ăsnupă rts roşu etse dnâc atag etse acnuŞ .iicnuş ae rarape rp al .ăvat ep etazeşa tnus ec ătadnî eD .etunim ed 02 ac ric etui .ăniv ăs arpusaed ed eliţăcub tâcnî leftsa .ătneicifus eif ăs e ras ed aetatitnac )2 .aplup somu rf etaocs eS .arutăcot ă rape rp es tâc lupmit nî .eleţam tulpmu u rtnep ălbat ed lubut enrac tacot ed anişam al ăzaşa eS .iram iam avec iţăcub nî iihcinir iş abmil rai .luihcinir .luţam ăgraps es un ăs ac tecnî .ăguada eS .iş ăcsae rc ăs ăsal eS .tucălp so rim iş eirua e raoluc e ra ătamufa enib ăcnuş O .tiţucsa enib etraof tiţuc nu uc .iinişam lu rotuja uc arutăcot ecudo rtni es iopa .ece r ăpa uc sav nu-rtnî .rtnî uas ănitup o.so rocăr col al anitup enup eS .col nu al tot ep l-udnânuda .a raofs ecudo rtni es e rac nirp .eras g 005 .etnâvz es ăs eliz 4— 3 niţ es ednu .muf al iopa uad eS .038 .so al ănâp i rutăpeţnî etlum iam ăcnuş nî caf es tiţucsa enib iş tsugnî tiţuc nu uC .muf al uad es iş so rocăr col nu-rtnî eliz avetâc etnâvs es ăs ăsal eS .eliz 3 — 2 eleţitsoc iş elininăls rai .ece r ăpa nî etuniţ iş sod ep es raotnî .tsug ăpud .rtnÎ IICNUŞ AEREBREIF .so ăgnâl ep laiceps nî .telpmoc ăsnî un .treif a e rac nî apa nî ăcsae rocăr es ăs ăsal eS .enrac nî enib ădnurtăp ăs ac anâm uc dnâce rf .enrac nid ae ras ătaot ăgart un ăs apa ac u rtnep .t reif al nup eS ABOT .etpal niţup uc tacetsema uo uc gnu es .ici roş ed iţăcub .enub et raof etatluze r ăd iş ă raoşu iam aec etse tamufa u rtnep aenrac ăsac nî ităge rp a ed ătatnemirepxe ădotem ătsaecA .etepac al ătpae rdnî eS .tartsăp urtnep .abmil .amini .tucse rc a ec ăpuD .etepsao rp eif ăs ărumaras al nup es ec elirunrăc )1 :iiţidnoc ele raotămru uc .iţepsao rp ăcnânăm es e rac iec tâced iţa repip iam iş iţarăs iam avec caf es iş emac ed ămaez ăguada iam es un rol a rutăcot nÎ .tăpac nu al ă rutăpeţnî ăcim o ăninăls al rai .col nu al enib lutot ătnâmă rf eS .etiţăruc enib elihce ru .iicnuş aemirăm ăpud .etalăps enib .ădnuto r ăm rof etepac ăs ac inigram nid niţup etâc eiat es iş aenrac ăpur es ăs ărăf .t reif al e ras ăniţup aguăda etaop iam es .io rutsu ed iedjum ed ămaez iş rahabine .iţepsao rp ămusnoc es uas .arpusaed ăzaetse rc es .etşe răma es tlum ae rp eniţ es ăcaD .tlum ae rp ăt raif eiube rt uN .cnâda ed lutsed iş etui e racşim o uc .etatămuj ep iamun b reif eS .628 cof al coc eS .e ras .repip .e raceif g 06 — 05 ac ric ed icim eţiniâp nî et rapmî es .etşe rc a ed etnianî .rotpuc al ad el ed etnianî .ăb raif ăs epecnî a ed etnianÎ .rtnî ănrâta eS .828 .ăta răs ed lutsed iş elaom eif ăs eiube rt arutăcoT .ăniţup ae rp tîced ătlum iam avec enib iam .728 .i riţbus eleţam csetăgerp es etnianiD .eliz 5 — 4 acnuş .951 eS .ă rtilis iş e ras ed lucetsema luteged uc es-udnâcudo rtni ele nî .eta răs aenemesa ed elininăls iş eleţitsoc uc ănue rpmî .ătivi rtop emignul ed iş ămlap ed tal nu ed iişâf nî ătrub al ed aninăls eiat es .e ras ăniţup iş nifad ed iof 3 — 2 uc ănue rpmî .C 6 — 3 ed eidem ărutarepmet o al .ădurc ăninăls ed icim eleţăcub uc ăcetsema es iş tacot ed anişam nirp c rop ed ărcam aenrac ece rt eS ROLIŢANRÂC AERARAPERP .ăniăf uc ătarăse rp avat ep ăzaşa es iş ănâm nî csejnuto r es .ătarăs ae rp etse un acnuş ăcaD .ti rocăr ua-s ec ăpuD .so rocăr iş tisi rea col nu.tneicifus eniţ es un ăcad rai .so rim aenrac ădni rp un ăs ac so rocăr col al ăniţ es ăs ărumaras uc anitup )3 .a rpusaed ep iş ărtilis iş e ras ărase rp es aenemesa eD .c rotnî es iz e raceif nÎ .pac al ed esa rg eliţăcub iş eliclăf .iţamufaen .lec rup ed ele raoicip iş eleţitsoc .o-tasăl ua e rac ep amaez nî aets ăs iş tbuseded dnâr ep .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep acoc ănraotsă r es .iuluso lutăpac iş nodnet e rtnî ă ruteiăt o ăplup al dnâcăf .a rtilis uc ae ras ăcetsema eS .roliţăcub aemirăm ed iş iulumuf ai răt ed edniped iulutamufa ataruD .enib ăzae rtsăp es un iş tsug e ra un .ărtilis g 52 .ăpa etnâb reifnî es ăs enup es rotăpăcnî ed lutsed sav nu.928 . tocs es pmit tseca ăpuD .iţasednî iam avec caf es muf al uad es e rac iiţanrâC .enrac ed gk 01 aL IICNUŞ AERARAPERP .eleplup iş iihcsum socs ua-s ec ăpuD ROLININĂLS AERARAPERP .enrac ed ămaez ăniţup iş dnâguăda .ă raofs uc ăgael es .

rahabine .ăsrucs iş ătipot enib etse arutnu ătaot dnâC .tacsu iş so rocăr col nî enib ăzae rtsăp es a rutnU .egnâs ărăf abot ac lef al iopa etşetăge rp eS .)t reif nid tuce rt eif un ăs( t reif ed tivi rtop ze ro ed gk 2/1 epao rpa ăguada es eiatnu răm ed gk 1 aL .ca nu uc irucol etlum iam nî ătapeţnî .tupecnî al et reifen eleiatnu răm uc iş ităge rp top es aenemesa eD .ătiels iş ăticăr ajed atla etsep etnib reif arutnu enraot es ăs eiube rt un ătadoiciN .lupmit uc csezecnâ r dnuf al nuped es e rac i rămuj ed eli rutămâ răf ece raoed .ca nu uc etnianî iam ăpaeţnî es .tucălpen tsug nu ii rutnu dnâd .lurâtas uc ăcaot es uas enrac ed anişam ni rp ce rt es .t reif ua erac nî amaez nid itşec avetâc iş dnânrut .tsug ăpud .sav tla-rtnî ă raoce rts es iş ăpus ed e ram arugnil uc ai es ătipot arutnu .enib tizepmil a-s ec ăpud iş e raotăruce rts ni rp tuce rt ua e rac irămuj ed eleţişămă r ed ăcsaezepmil es ăs dlac al pmit avtâc ăsal iam es .ăpa nî ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .iuluc rop lucamots etşetăge rp es etnianiD .iţăcub taiăt ua-s ec ăpuD .repip .dnuf ep ădnirp es un ăs ac .lutacif tupecnî al treif a e rac nî ămaez ăniţup dnâguăda .lutacif uc ăcetsema es .irucol avetâc nî .ătartsăp if av e rac nî ălbat ed eliituc nî uas elenac rob nî .338 .ălaps es aznâso iş tâc .iş tâg al ed ăsao regnâs iam aenrac iş anilps .etocolc avetâc aed ăs etnib reif ăpa nî nup eS .e ras ăguada iam eS .t reif al ăcsaenzelp un ăs aC .etacetsema eiube rt .138 .ece r ăpa nî talăps iş srucs .tupecnî al ed samăr a e rac amaez nî .tacsu iş ece r col al iş nac rob nî aenemesa ed nup es .elpmu es .adapăz ac ăbla eif ăs eiube rt ătică r arutnU .eleiatnu răm treif ua e rac nî amaez nî .sav nu.ătijărp ăpaec iş narihgam .elamras u rtnep ă rutăcot ed aenrac al aguăda top eS .niţup ăzae răs es tipot al ed esamăr elirămuJ .e rat iam aninăls eiat es tarapeS .so rez eif un ăS .rtnî uas ăţita rc o.tipot a-s ec ăpuD .ti rocăr ua-s ec ăpud iş ămaez nid tocs es uas izlac csev res eS .tase rp tnu egela es tipot u rtneP IULUTNU AERIPOT.ă ro ed irut refs ie rt ac ric .icim eleţărtăp nî .dnuf nu ep enup es .438 .csenselp leftla .ănraot es .ta rof rep capac uc ălbat ed iituc nî uas etiuţlăms esav nî .u rdnai roc .e rat ae rp un lutac if eb reif eS )ITŞRUVRĂBEL( TACIF ED IŢANRÂC .ece r al ăzae rtsăp eS .rtnî nup es iş enrac tacot ed anişam nirp uad es uas tnu răm etraof eiat es iş ăpa nid iopa tocs eS .etalăps iş etiţăruc enib tsof ua e rac .amini b reif eS IŞOBATRAC .iuluc rop lu rtnuănid aznâso iş tâc .egehcnî es un ăs ac .aeva iam ra-el e rac ep enrac ed eliţăcub iş dnârutălnî .tivi rtop cof al .ăbot al ac .luşobatrac elpmu es iş enib lutot ăcetsema eS .icim etocolc nî eb reif es iş etepac al esaoc eS .ă rutnu nî csejărp es .eiat es dnâc .tasip repip .telpmoc etşe rocăr es ănâp eniţ es iş arpusaed roşu csaet nu uc .muf al e ro avetîc iopa ad etaop eS .rtnî enib ăcae rf es iş enrac ed anişam ni rp iro 3 — 2 ed ce rt es .tsug ăpud el-udnivirtop .u rtnuănî talăps iş tiţă ruc enib .cte eletfihc .tnemag rep eit râh uc etagel enac rob nî aenemesa ed .cof nî roşu et raof ăd lutnu ece raoed .icim etocolc nî .238 .ătraif etse abot dnâC .esao rg eleţam ulpmu eS .061 ăd es .icim e tocolc nî etunim 51 — 01 ăb raif ăs enup eS .rtnî ăcetsema .iuluc rop ae reiăt al ed tartsăp egnâs .ici roş ep ed enib ăţă ruc es aninălS .tartsăp urtnep ipot etaop eS IIRUTNU AERIPOT .pmit nî pmit nid iş .sus iam ac eleiatnu răm iş aemac b reif eS EGNÂS UC ĂBOT .ărafa nid aninăls tâta .e ras ed ărugnil o tacetsema a-s e rac nî .iebot lugnul nî iram iam eliţăcub dnâzeşa .ătis ni rp tot .ăt raif niţup etraof .ăznâp ed ătacub o ăsnî enup es e rac etsep .ti rocăr ua-s ec ăpud .eras .epao rpa ed etşezăp eS .rahabine .ti rocăr ua-s ec ăpuD .t reif ua ec ăpuD .e ras ăguada eS .no rtsac nu.egnâs uc iş ecaf top es lef aL .tâg al ed ăsa rg enrac atâta tot uc ănue rpmî .iinişam aenigram ep alfa es e rac .lunâmălp .ămaez ed col nî ăguada es .ătasip ăraoşcun iş repip .ănişam ep ălao o-rtnî uas ăţita rc o.ătsap o ac nived ănâp .enac rob nî tce rid tupecnî al ed enup es uN .cim cof al rad .aninăls tâtA .pmit avtâc artsăp top es ednu .ii rutnu ae rizecnâ r rugis ecudorp es ece raod .iz auod a ănâp iş asăl top es so rocăr col tla nî uas ăţinvip aL .arutnu ăcsaejărp es un ăs ac .ăcsaepot es ăs cof ep ălao o.rtnî nup es iş iţăcub eiat es .e ram ae rp eif ăs eiube rt un lucoF .538 .ăb raif ăs ărăf .rtnî enup eS .ece r ăpa uc e ro ăuod aets ăs rotăpăcnî sav nu.esaomu rf iilef eniţbo a erps .

ălaps eS .ednuto r ăţni refe rp ed .atag etse luş rob .)treif al roşu iam tlum agel rov es .ece r al ăzae rtsăp es iş nafolec uc uas tnemag rep eit râh uc ăgael eS .dlac col al aets ăs ăsal es iş ătaruc ăp râc o uc ă repoca es .eb reif tâc .sav tla nî ărugnil o uc etaocs es tiels lutnu rai .eleţileip csecusă r es iş etocolc avetâc uad ănâp es-udnâniţ .ece r al etrap o al .et rap o al uad eS .638 .nişiv ed ăgnae rc o iş aguăda etaop eS .tâta ăşao rgnî es ănâp .tâg al ănâp elelcits ulpmu eS .ialăm ed ănub ănâm o uc etacetsema .tacetsemaen ăpilc o ăsal es uN .cte ănâtnâms uc ifotrac .ă raoce rts es e raţniube rtnî ed etnianÎ .rtnî alcits ăraoşăfnî es .ăcsaenselp un ăs ac u rtneP .ătiuţlăms .ăuod nî eiat es .ămaez ăniţup iam dnâva( ele nid sopa luzeim tot ăgrucs es ăs tâcnî leftsa .elcits nî nup es iş ănue rpmî ăcetsema eS .dnuf al suped lu rez nid ai es un ăs ăjirg uc .rasecen etse ăcad .ănâtnâms uc zarp :ac emugel ed irulef ronu ae rităge rp al .nmel ed ă rugnil o uc dnâce rf .sav nu -rtnî .ş rob al ed ătircănî aţârăt( itşuh gk 2/1 ac ric ăguada es .taţniube rtnî if etaop samă r lureZ .ăpa uc sav tla nî .lejnu rtăp ed iş ra răm ed ed rev ăznu rf iş muce rp .938 .)e racnâm eci ro u rtnep ac( tsug ăpud e ras dnâguăda .ăputsa es ec ărusăm eP .işarg ied ra aviţâc auaedif ac eiat es aenemesa eD .etocolc avetâc aed ăs cof al uon nid nup es samă r lurez iş ătaul amupS .lunoilub ezetnem ref un ăs ac .irut refs ie rt ep mac anitup elpmu es ăs tâc tâta .tnâmăp ed e ram nac rob nu uc iucolnî ăsnî etaop eS .cilicilas dica ed g 2 etâc ăguada es ied ra iş iişo r ed ma rgolik e raceif aL .etocolc avetâc ăpud et rap o al lutot uc es-udnâd ăcsaepot es ăs elaom cof al uon nid tiels lutnu uc alao enup eS .icim enac rob nî ăzaşa es iş ărugnil o uc uas anâm uc roşu ăcetsema eS .e ro ed 42 ăpuD .ti rocăr a-s ec ăpud .itşuh ed ăspil nÎ .ece r ăpa uc enib csezemu es aetsecA .)tartsăp a-s un ăcad a râpmuc etaop es e rac .ion irupod uc ăputsa es iş ielu ed ă rugnil o ănraot es .telpmoc cse rocă r es ănâp leftsa niţ es iş i rutăp uc enib ă repoca es .eţileip ed ăţăruc es .eţnimes eniţup iam ua iş esaonrăc tnus ece raoed .i rutăp nî etuniţ tsof ua ec ăpud iş ăraofs uc ăgael es .iş anitup enib ălaps eS .ruic nirp ce rt es .ele nid lutnu etaop es tâc egrucs es iopa .iş ţelăcăf nu uc enib ăcetsema eS .etpaoc iişo r gela eS NACROB NÎ ETAVRESNOC IIŞOR .tacsu iş so rocă r col al ăzae rtsăp es iş ălaoms enup es irupod uc etaputsa elec al .ălcits ed enac rob nî uas elcits nî etnib reif enup es iş ăraoce rts eS .ece r al elelcits ăzae rtsăp es iş ăraec uc uas ălaoms uc ă repoca es .e rartsăp ed nub col nu ătsixe un ăcaD .iriţbus iilef nî iopa .838 .uâ rg ed eţârăt uc t refs nu ep ulpmu eS .ăuod nî ăsup nafolec eit râh uc ăgael es uas .ăpa ed col nî ş rob uc aţârăt tupecnî al etşezemu es .elcits nî roşu anrut ătaop es ăs tâcnî .e ram ălao o.ăuod nî pu r es .ăcsaenselp un ăs ac ădu ăprâc o-rtnî ăraoşăfnî es e rac .738 ĂNRAI URTNEP EVRESNOC IŞ IRUTĂRUM .)tlum iam un .eti rod eliiţ ropo rp nî cetsema nu ecaf eS .ălcits ed enac rob nî uas elcits nî enib ăzae rtsăp es lutnU .ădemu ăp râc o.ti ref col nu al ăzaşa es .ălaoms a rpusaed enup es .ed ra es iş dnuf ed roşu ednirp es lunoilub ece raoed .tacsu col al ăzae rtsăp es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es elenac roB .)i rupod ed iinişam lu rotuja uc( et reif irupod uc enib ăputsa eS .tecnî ăcsae rocăr es ăs .ătitocolc ăpa ele etsep ănraot es iopa .elcits nî .ănâtnâms ed col nî .esaotănăs iş etpaoc iişo r gela eS ĂBROIC URTNEP IEDRA IŞ IIŞOR .ălaps eS .t reif al lupod ăras un ăs aC .icim eiaotub( rajets ed initup nî iecibo ed etşetăge rp es luş roB IULUŞROB AERELPMU .epaoc iişo r gela eS ELCITS NÎ IIŞOR ED NOILUB .eteged e rtnî gnârts es eliţătămuj rai . rez ed ăm ru ărăf .eleţnimes ăzaetrăpednî es iş u rtap nî eiat es .e raoicip nî .elelcits ăb raif es ăs tnedu rp etse .einlâp nirp dlac ănraot es lunoiluB .arpusaed ed amups ăţăruc es .ue rem ăcetsema eS .enib lutot ăcetsema eS .eleţileip iş eleţnimes iamun nâmă r ănâp .etreif tsof ua e rac .ătitocolc ăpa nî etis ienu lu rotuja uc ăpilc o cudo rtni es .rtnî nup eS .e racnâm urtnep ac etarăs caf es( tsug ăpud e ras iş cilicilas dica ed g 2 iişo r ed gk 1 al dnâguăda no rtsac nu.etşe răpo es .ănişam ep uon nid nup eS .tirătnî a-s ec ăpud rai .cof ep .o-tasăl ua e rac ep amaez ărăf .luielu ac edepmil eif ăs eiube rt elcits nî uas enac rob nî sup iş tipot lutnU .ătulp ed lupod uc iamun etapusa tsof ua ec ăpud .161 .etaci rts un rad .taruc âtalăps alao nî .i rtil 01 — 8 ed )sus ed aet rap nî tâced dnuf nî ig ral iam .ănişam ăgnâl ei rătăcub nî iecibo ed .ae rizecnâ r lupmit uc acovo rp ra erac .rtnî nup eS .iz auod a .

anâm uc roşu ăcetsema eS .iotub nî etaot ăzaşa eS .ăpa ed l 01 e raceif al teţo ed l 1 etâc ăguada es .voc rom .eirep o uc l-udnâce rf .)etşehcevnî es tâc uc .e ram ălao o.emignul nî coljim al niţup ăcipsed es .arugnil uc dnâsăpa .248 .ădu ăp râc o-rtnî ăraoşăfnî es .lurav snits a-s ec ăpuD .şicurc etazeşa elerudnâcs ăuod uc ăsapa es arpusaeD .ădiponoc ed iţăcub .teţo l 2/1 iş e ras gk 2/1 uc ăpa ed l 9 t reif al nup es .iişo r ed gk 1 .enileţ 4 .elamras al isolof top es e rac . rasecen etse ăcaD .eliz 01 ed pmit .ăpaec ed gk 1 .eiaom es ăs epecnî ănâp .ăpa ed l 01 al e ras ed g 005 nid ătucăf .iţevartsac epa ie rt .tnemag rep eitrâh uc ăgael es iş etnib reif aruma ras ănraot eS .rtnÎ )NACROB NÎ( ĂNRAI URTNEP IRUTĂRUM .iţarum enib tnus ec ăpuD .eişo r ăzrav ed iţăcub .işarg ied ra 4 .lejnu rtăp .elele rudnâcs uon nid nup eS . rarăm ed igne rc uc ă repoca es a rpusaed rai .nub iam tâta uc enived irutărum urtnep iamun taţniube rtnî luiotub( enib etşe răpo es iş ălaps es luiotuB .ăpa ed l 1 al e ras ed g 05 ed eiţ ropo rp nî .ăpa ed l 1 al cetsema tseca nid ărugnil o etâc dnânup .348 .enib dnâsăpa .i rat eli rutărum niţ e rac nişiv ed eznu rf iş tacsu rarăm ed e rif avetâc ăguada es .tasăl a-s nac rob nid az rav dnâc .tamătăven iş tăpsao rp eif ăs eiube rt taţniube rtnî lutavazraz toT .ignul ied ra .teged nu ed ielu ămaot es a rpusaed rai .ece r al ăzae rtsăp es iş nafolec uc uas tnemag rep eitrâh uc ăgael eS .enrac ed anişam ni rp iopa ece rt es iş iţăcub lutavazraz tot eiat eS .448 .rtnî luiotub iopa ăzaşa eS .repip ed eb aob avetâc a rpusaed nup eS .ălcits ed etse lunac rob ăcaD .iorutsu ed ieţăc ie e rtni rp nup es .)edu rc iişo r elegăltăp( elenogog .iagecum ed so rim e ra ăcaD .iesac elioven ed edniped emirăm ro răc a .ăţniube rt ăpud ămusnoc es iş ece r al niţ es .ădu ăp râc uc taruşăfnî enib etse ăcad( teţo iş e ras uc ăpa ed aiţulos etnib reif ănraot es iş ătizemu enib ăsao rg ăprâc o uc lunac rob ăraoşăfnî eS .sav nu-rtnî enup es . rajets ed eşaiotub nî caf es ănrai ed elirutăruM ĂNRAI URTNEP ERAS NÎ IRUTĂRUM .nac rob nî iiţeva rtsac ăzaşa eS .enib iam ăniţ ăs iş esaotsug eif ăs elirutărum ac u rtneP .)etşenselp un lunac rob .io rutsu ed ieţăc aviţâc .e ras uc ăzrav ed irudnâr avetâc etla ăguada iam es .et ruc ni rp luiotub niţup etşelogotso r es .eliz 3 — 2 ăsal es iş e raos al enup eS .ige rtnî iof iş ătacot ăz rav ed eli rutarts e rtnî dnânup .i rută rum ed lumusnoc epecnî dnâc icnuta ădnufsed es iş ătacsu ăţinvip o.ăcsaezepmil es ăs et rap o al ăd es .tasip io rutsu uc urtnuănî iopa ăcae rf eS .ze ro uc iţulumu iedra :ac i răcnâm elenu al nub tsug ăd aenemesa eD .canrâtsăp ed gk 2/1 .e ro avetâc ăpuD .io rutsu g 01 iş ăcim ădiponoc o .ăuod ed amaez ărutnâv es pmit e rtnÎ .iţepsao rp et raof iş i renit iţevartsac gela eS )ARAV TAMUSNOC ED( ĂRUMARAS NÎ IŢEVARTSAC .ănileţ .irat e rem .icim izrev inepep .)ăpa l 1 al e ras g 03( ătarăs ăpa ăniţup ăguada iam es .edepe r eze rum es ăs eiube rt e rac işo rg iam iţevartsac tnus ăcaD .261 IOTUB NI ARCA ĂZRAV .esao rg iam iilef etaiăt ănileţ iş ivoc rom uc dnânretla .nac rob nî tasednî ăzaşa eS .543 .eti rod eliiţ ropo rp nî .etaot ep ădni rpuc el ăs arumaras iş elirută rum enib ecetsema es ăs ac .l 6 — 5 ed .inselp un a u rtnep .ătitocolc arumaras ănraot es arpusaed rai .enac rob nî enup es iş e ras ed gk 2/1 uc ăcetsema eS .iz e raceif nî iş nmel ed lupod uc enib ăputsa eS .rav ed ănâm o le nî egnits es .ignul ied ra iş elenogog .tacsu rarăm ed ăgnae rc o iş nifad ed eznu rf 3 — 2 .apa etşezepmil es ănâp ărudlăc al eniţ es iş ăuod nî ăsup nafolec eit râh uc lunac rob ăgael eS .so rocăr col nu al e rartsăp e rps enup eS .iinrei lupmit nî eiaom es leftla .e raos al ăsal es is nafolec uc uas tnemag rep eitrâh uc ăgael eS .etepac nid niţup eiat es iş ece r ăpa nî ălaps eS .i ro ie rt .ălcits ed enac rob nî ăzaşa eS .e ras uc treif al apa enup eS .eb roic al .ăuod nî ălaps es ta rapeS .auaedif ac azrav eiat eS NACROB NÎ ĂRCA ĂZRAV .tiţuc nu uc .cte tsop ed elamras .e racnâm urtnep ac e ras dnârăse rp .epa etlum iam uc luiotub ălaps es .048 .epus al aţniube rtnî etaop eS .148 .etnâvs es ăs ăsal es iş .ăsal o e rac ep amaez ed ăsnirpuc eif ăs azrav ătaot tâcnî leftsa .eze rum es ăs .ivoc rom ed gk 2 :ălaps es iş ăţăruc eS ĂPUS URTNEP ĂŢNESE .irulog ănâmă r un ăs ac .etocolc avetâc tad a ec ăpuD .ăcim ăz rav o .

ae ricoti rp epecnî eliz ăuod ăpuD .arpusaed iţătue rg uc dnuf nu enup es ele etsep rai .so rocă r col nu al ăzae rtsăp es iş elenac rob ăgael eS .nub iam etse niv ed luteţO .ăţiv ed iof :iulunac rob ludnuf al ăzaşa eS .esaotănăs iş etasednî ez rev gela eS .i raşogog etsep ănraot es .teţo ed l 1 al g 05 ed eiţ ropo rp nî .ăz rav .es-udnâguăda .rajets ed eif ăs eiube rt luiotuB ° .auaenac enib ăzaenoiţcnuf ăcad ăzaelo rtnoc eS .ti rocăr iş e ras uc t reif teţo ănraot es arpusaeD .ca nu uc e raceif ăpaeţnî eS . rarăm iş ănileţ ed eiaof ăniţup enup iam es arpusaed rai .az rav eze rum es ăs epecnî ănâp ăunitnoc e rac .iram ae rp un rad .ăpa ed l 01 al eiătăcub ed e ram e ras ed g 005 nid ăruma ras o etşetăgerp es ta rapeS .enib ălaps eS .aţniube rtnî top es eliz 01 ac ric ăpud rai . rarăm niţup iş ănileţ ed iof .eliz ie rt .tatse rc .etehcub nî ecafsed es iş adiponoc ăţăruc eS ĂRUMARAS NÎ IVOCROM IŞ ĂDIPONOC .iram ae rp un iş e renit eteniv gela eS TEŢO NÎ .e ras ăniţup uc roşu elirutavaz raz etaot ăcae rf eS .e ras ed g 06 u rtil e raceif al dnâguăda .e ras ăniţup enup es ărutibocs e raceif nÎ . repip ed elebaob uc ânue rpmî .etunim 01 niţ iam es .teţo ed i rugnil avetâc ăguada eS .058 .748 .ăuod .tsug ăpud e ras .iotub nî ăzrav etsep amaez ănraot es .iotub nî irudnâr az rav ăzaşa eS .etalăps enib nişiv ed eznu rf uas ratşum ed ebaob nup es arpusaeD .laiceps lutiţuc uc emignul nî ivoc rom ăţăruc es aenemesa eD .lutavazraz etşetăge rp es ta rapeS .ic repuic ed gk 1 al ielu g 001 ed eiţ ropo rp nî .eliz 3 — 2 e raceif al .ăuod apuD .948 .ez rev avetâc ăguada iam es aeeca ed .a rpusaed e raolf lupmit uc ăzaem rof es ăcaD .eti rod eliiţ ropo rp nî .nişiv ed eznu rf uas ratşum ed ebaob avetâc arpusaed dnânup .eiaom es ăs pecnî ănâp ăcsaetocolc ăs ăsal es iş etnib reif ăpa nî nup eS .icim ele rudnâcs ăuod şicu rc iopa nup eS .urtap ăpuD .tot ed un rad .nac rob nî iiţevartsac ăzaeşa eS .iivoc rom iş adiponoc ăzaşa es iopA .taluge r ătiţăruc eiube rt atsaeca .tocolc nî tad ua ec ăpuD .e rat .tsug ăpud .eletla ăgnâl elenu ăsam ep ăzaşa es iş tocs eS .etatse rc eledno r nî .nifad ed eiaof o .ănilp etse atsaeca dnâC .ăsal es azrav .i rutăcipsed nî ecudo rtni es atsaeca a rutulpmU .ăpa ed enib g rucs es iş etepac al niţup eiat es .voc rom ed iilef ie e rtnirp rai .icutub iod ep .ăpa ed eiab ep ă ro o b reif es iş enac rob nî ăzaşa eS .ti rocăr luteţo ănraot eS .laiceps lutiţuc uc iţaiăt ivoc rom aviţâc csetăge rp es aenemesa eD .izrev ied ra .lejnurtăp .e ras uc lu teţo eb reif es pmit tseca nÎ .ătarutnâv tsof a amaez ătaot ec ănâp iro avetâc ed aiţarepo ătepe r eS .ielu uc ăţita rc o.nifad ed eiaof o iş muce rp .ăzae rum es ănâp ă ramăc al niţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael eS .ătarum etse azrav inâmătăps icnic .epa avetâc nî ălaps eS .talăps enib lucsaet rai .luiotub uon nid elpmu es ănâp .irat iiţevartsac niţnem e rac .etnâvz es ăs ăsal es iş etşe răpo es .ătalăps enib e ram ărtaip o iş i rudnâcs nid tucăf csaet nu arpusaed dnânup .esaomu rf iutug u rtap .tnemag rep eit râh uc lunac rob ăgael eS .i ro 3 — 2 ed .tsug ăpud iş ănileţ ed eznurf avetâc .ătacsu ăţinvip o-rtnî ăzaşa eS .iţrăp elebma ep gnul nî ăcipsed es iş aţidoc eiat eS .rtnî cof al nup eS .elaom ăp râc o uc g retş es uas .esao rg iam avec eledno r eiat es iş .361 eS .teţo nî ii raşogog ăniţ ăs eiube rt e rac .esihcnî iş etnu răm ic repuic gela eS ETANIRAM ICREPUIC .nac rob nî i rudnâ r ăzaşa es iş eti răpo ănileţ ed izoc uc elelegăltăp ăgael es iopa .iulu rotoc aetrap nî ecu rc ed ăm rof nî ăzaetse rc es . 9 ed .848 .răhaz ed irugnil ăuod .iţepsao rp iş iţamătăven .enib ti rocăr a-s ec ăpuD .)tenibo r( aenac bus roşu aepăcnî ătaop ăs amaez etaocs es e rac nî lusav ac u rtnep .ăz rav etsep ănraot eS .tiunşibo teţo iş aţniube rtnî etaop es rad .e ram ălao o-rtnî ămaez ăg ruc ăs ăsal es aenac ni rP .io rutsu ed ieţăc aviţâc .e ras ăniţup iş .edetşev eleznurf ăzaetrăpednî eS .ivoc rom auaedif ac dniăt .enac rob nî ăzaşa eS .ie rt iş naerh ed e rif ie rt .işomurf iraşogog gela eS TEŢO NÎ IRAŞOGOG .lutiţuc uc niţup l-udnibocs .ăcsae rocăr es ăs ta rapes ăsal eS .ETANĂPMÎ ETENIV .luteţo eb reif eS .io rutsu ed ieţăc iş ănileţ ed eznu rf .ănileţ .tasip repip ed ăţi rugnil o .bmu rop ed ebaob ed inmup iod ac ric ăguada es ez rev ed 001 aL .repip ed ebaob avetâc uc iş )teţo ed l 1 al g 05 ac ric( tsug al tarăs enib eif ăs tâcnî leftsa .648 leftsa artsăp av es azraV .etnâvz es ăs tev reş nu ep ăsal es iş ălaps eS .iţepsao rp etraof iş icim iţevartsac gela eS TEŢO NÎ ICIM IŢEVARTSAC .ăramăc al nup eS .ălaps eS .io rutsu ed ieţăc aviţâc iş .

ădni rpuc el ăs tâc teţo ănraot es iopa .ele rudnâcs ăuod şicu rc arpusaed nup eS .rtnî nup eS .eţnimes ed ăţăruc es iş lecăpăc nu ieţidoc lu ruj nî eiat es .ma rgolik ed 2/1 ed nac rob nu.258 .lutla nî lunu .e ras g 004 — 3 ă rtni .tisi rea enib iş taruc col nu-rtnî niţ es pmit e rtnî rai .so rocăr col nu al era rtsăp e rps enup eS .tasăl ua-s ăcad .ăznâp ed eţelucăs nî ăzae rtsăp es iţacsu iivoc roM .ăznâp ed ţelucăs nî .rtnî uas e ram sav nu.ălao o.e raolf ăcaf un ăs ac ădlac ăpa ăniţup uc taium cilicilas dica ed farp nu enup eS .telpmoc e repoca l-ăs rarăm ed ătasăl amaez tâcnî leftsa .rtnî ăzaşa es iş e racnâm urtnep ac lu rarăm egela eS .  Uscat ednu )e raos nî un rad( tacsu col nu al .458 ed etnianî ălaps eS .ăcsae rocă r es ăs ăsal es iş treif al repip ed ebaob avetâc nup es .etaop es iesac eleţniube rt urtneP .rtnî ălaps eS .sus ănâp egnuja un atsaeca ăcaD . rarăm tla ăguada es .ănişam ep aets iam ăs ărăf .e raţniube rtnî .nac rob nî ăzaşa es taium ua-s ec ăpuD .ece r al ăzae rtsăp es iş tnemagrep eit râh uc ăgael eS .ăcusu es ănâp eliz avetâc eniţ es .ăpa o.)izev( tacsu lu rarăm ac lef al etşetăge rp eS ĂNRAI URTNEP TAVRESNOC EDREV LEJNURTĂP .tâta ăcirudnâcs o uc ăsapa es .iram iţătitnac nÎ ĂBROIC URTNEP TACSU TAVAZRAZ .rarăm ed eli rudnâ r e rtnî e ras ĂNRAI URTNEP TAVRESNOC EDREV RARĂM .158 .e ras uc ăpa ăniţup anrut etaop es .ie nid tişei a e rac amaez ădni rpuc i-ăs tâc .lunac rob telpmoc elpmu es ănâp .558 .rtnî aets ăs ăsal es iş u rtnuănî e ras ăniţup uc e raceif ăraserp eS .cte ăb roic .)ăpa ed l 1 al e ras g 05( e ras uc ăpa ed ă rasecen aetatitnac eb reif  În sare dnârăse rp .işomu rf işa rg ied ra gela eS ERAS NÎ IŢAVRESNOC IEDRA .nac rob nî ănraot eS .ă ramăc nî ăzae rtsăp eS .iedra aviţâc ăguada iam es .iclud iam iş izega rf iam tnus erac .e ro avetâc ăpuD .ăjirg e race rao uc .işomu rf ied ra 021 — 001 ărtni gk 6 ed nac rob nu.ăzae răsed es e raţniube rtnî ed etnianÎ .şicu rc etazeşa ele rudnâcs ăuod uc arpusaed ăsapa es .iiţătisecen arusăm ep .telpmoc ăsnî un . ° al ăgab iam es iz auod A . rotpuc aruta repmet( snits epaorpa etse lucof dnâc rotpuc nî cudo rtni eS .eitrâh ep ednitnî es iş e racnâm u rtnep ac lu rarăm egela eS .cim nac rob nu .o-tasăl ua e rac ep apa iş dnânrut iţlum iam tâc ăpacnî ăs ac .ăm râs ed e ratărg ep âzaşa es iş g rucs es .e racnâm al ăzaeţniube rtnî es iş ece r ăpa nî ă ro o eniţ es .2 .anileŢ.dar eS .lunac rob elpmu es ănâp . roşu dnâsăpa .lu rotpuc ticăr a-s ănâp niţ es iş )C 07 — 06 ed .ătitocolc ăpa uc cse răpo eS .358 .rtnî ăzaşa es iz auod A .rtnÎ .iinişam lu rotpuc nî e ratărg ep iş acsu .ăpa nî nuja nid i-udnânup .ece r al ăzae rtsăp es iş tnemagrep eit râh uc ăgael eS .iz auod a ănâp .ăcim anicădăr uc eliţătei rav nid gela es iivoc roM .e ram iam eif un ăs iulu rotpuc .1 .amaez etşezepmil es dnâc ănâp ă rudlăc al eniţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es .ătitelpmî emuna .tăpsao rp nohrat ed eznurf gela eS TEŢO NÎ TAVRESNOC NOHRAT .ăcirudnâcs o uc ăsapa es .ăruta repmet işaeeca al .461 * taula nî etpaoc e reM ifotrac iş naerh ed sos uc losaR ze ro uc enrac ed ăpuS EIRAUNAI ETACUB ED ETSIL AVETÂC .niţup etâc etaocs es anraI .eiaom es ăs ac .es-udnâsăl lu rarăm iz auod a ănâP .tacsu ed emuna e raotpuc nî ăcusu es lutavazraz .i riţbus iilef eiat es iş ălaps es .e ras uc tarăse rp aenemesa ed .so rocăr col al niţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es .e ras uc enib ăraserp es iş no rtsac nu.işa rg ied ra 001 aL .luvoc rom uc lef al ăcusu es lucanrâtsăp iş lulejnu rtăp .

ălcefs ed ăb roiC * âdalemram uc ătraT lec rup ed ănacoT rotpuc al ăznârb uc ăgilămăM .561 ieţiăt ed acasuM ălcefs ed ătalas uc ifot rac ed eletfihC * avalcaB iişo r ed sos iş ăznâ rb uc otoziR ebaob elosaf ed ăb roiC * ădalem ram uc eţelunroC rotpuc al za rp ed eletfihC c rop ed iitfiP * ăznâ rb uc ătnicălP irutărum uc ifotrac ed einhal tavaz raz ed ăpuS * e rem ed topmoC iişo r ed sos uc ăbmiL io rutsu uc ătutăb elosaF * etpal uc ze rO ătilăc ăzrav ep iţanrâC ăpaec uc ifotrac ed ătalaS * şi rg uc ledurtŞ icevihG etnil ed ăpuS * ădalemram uc ădaluR leţiv ed amaluiC tavazraz uc ifotrac ed acasuM * ăruems ed po ris uc işogoG ze ro uc ăzrav ed elamraS ătijă rp eniâp uc inemihc ed ăpuS * e rep ed topmoC ăznârb uc enao racaM ăcsaesu r ătalaS * şirg ed ăcniduB irutărum uc elosaf ed einhal ăsae rd .

661 răhaz uc ifot rac ed işogoG i rută rum uc etnil ed e racnâM c rop ed iitfiP * ădalemram uc itşo riP etaniram eţuletfihC ifot rac uc za rp ed ăpuS * etpal uc şi rG enrac uc etacsu enu rP rotpuc al ăznârb uc ifot raC * ăcnavilA ieţiăt uc ăz raV etşep ed ăb roiC * etipsod işogoG ătacsu elosaf ep iţanrâC zarp uc ze rO * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP ăcnuş uc acfoi ed ăcniduB ivoc rom ed ăpuS * e rem uc ledurtŞ enrac uc ărca ăz raV ănâtnâms uc ifot raC * s ra răhaz ed ămerC ăbmil uc ze rO şirg ed itşulăg uc ăpuS * niv ed ueleJ iişo r ed sos uc enao racam ed ăcniduB nohrat uc ifotrac ed ătalaS * eilinav ed ămerC enrac uc iutuG ătacsu e răzam ed ăpuS EIRAURBEF inuicniM ăz rav ed ăcniduB tijărp etşeP * etacsu enu rp ed topmoC .

iţijă rp işanapaP leim ed amaluiC icizru ed faliP * canozoc ed rifadna rT ed rev ătalas uc emugel ed leţinŞ i rat ăuo uc canaps ed e ruiP * ăznâ rb uc etnicălP iişo r ed sos uc ifot rac ed itşulăG ănâtnâms uc ăsăe rd ădobol ed ăb roiC * avlaH leţiv ed şaci rpaP rotpuc al enao racam uc etşeP EITRAM * canozoc ed icleM ăninăls uc ărca ăz raV ifot rac ed amaluiC * eiliaraS ifotrac uc itşenevodlom elaoj râP tavazraz ed ăb roiC * ădalemram uc iţiucsiB şucşuc uc rezirap ed leţinS evidna uc ifotrac ed ătalaS * eciaoznâ rB zarp ed e racnâM ebaob elosaf ed ăsaed ăpuS * .761 etitălC ifotrac ed ăcniduB leim ed ăb roiC * tipirp taula nid işogoG canaps uc leiM ed rev ătalas uc tavaz raz ed eletfihC * ăcun uc nroC rotpuc al enao racam uc ifot raC ătalas ed ăpuS * ănâtnâms uc .

861 * iz rev esiac ed topmoC enao racam ed ăcniduB rarăm iş ed rev ăpaec uc ifotrac ed ătalaS * ăme rc uc iruoluR iişo r ed sos uc ăbmiL şirg ed itşulăg uc ăpuS * răhaz uc .ătişubănî ărutpi rF ifot rac ed ăpuS * ăznârb uc itşo riP ed rev ătalas uc leim ed bo rD rotpuc al canapS * .iţ reif işanapaP leim ed tafutS ihcidir iş ăgilămăm uc ăznâ rB * ădalemram uc ătelmO rotpuc al ăznârb uc ifot raC ănâtnâms uc eivetş ed ăb roiC EILIRPA ăţaeclud uc ătraT rezi rap uc enao racam ed ătnicălP ătijărp ăpaec iş naerh uc etutăb iciz rU * ădalemram uc ădaluR rotpuc al .etpaocsăr ăuo uc ifot raC canaps ed ăpuS * eilinav ed ăme rc uc ătnicălP ifotrac uc leim ed leţinŞ ănileţ ed e racnâM * ăznâ rb uc ledurtŞ iţijărp ifotrac uc ătelmO ăcsaesu r ăb roiC * ădalem ram uc nroC etşulăg uc şaluG ic rătănâm uc ze rO * şirg ed ăcniduB sos uc .

961 ed rev ăpaec iş ra răm uc .irat ăuo ed ătalaS * nuigam uc etitălC leţiv ed ănacoT i ruţed rev ed ăpuS IAM răhaz uc ifot rac ed işogoG ătacsu elosaf ep ceb reb ed ărutpi rF ănâtnâms uc şumlaB * ădalemram uc iţiucsiB rotpuc al ătijărp eniâp uc canapS leim ed ăb roiC * s ra răhaz ed ămerC taula nî .tavazraz ed ăcniduB etşep ed ăcsucaZ * şi rg uc ledurtŞ iişo r ed sos iş âznâ rb uc otoziR tavaz raz ed ăpuS * ăme rc uc ătraT ic repuic uc leiM ed rev ătalas uc ifot rac ed eletfihC * etpal uc ze rO canaps ed ăcniduB e raoşirep ed ăb roiC * ădalemram uc itşo riP ănâtnâms uc ifot raC şacap ra uc icizru ed faliP * etipsod işogoG itşesu r eleţinŞ ătalas ed ăpuS * şirg ed ămerC ăninăls uc ifotrac ed e racnâM uo uc şircăM * icun uc ieţiăT ed rev ătalas uc taula nî leim ed bo rD iţe rub ed ăb roiC .

şi rg ed etehcorC ănâtnâms uc ifot raC iilug ed ăpuS * eşe riC e răzam uc leim ed e racnâM bla sos uc ifot rac ed itşulăG * ădalem ram uc nroC canaps ed ăcniduB ăcsae răcsep ăb roiC * canozoc ed taula nid işogoG ifotrac ed acasuM ănâtnâms uc eto raC * cam uc ătraT ed rev ătalas uc tavaz raz ed eletfihC ifot rac ed e ruip ed ăpuS * ăţaeclud uc ătelmO elenăgirf uc e răzaM ăgilămăm uc u rca etpaL * ăznâ rb uc ledurtŞ canaps ed e ruip uc leţinŞ ăcsaenărăţ ăb roiC * ieţiăt uc etpaL enrac uc ifotrac ed e racnâM .071 temsep uc ăniravaS enrac uc ivoc rom ed e racnâM e răzam ed e ruip ed ăpuS * eşe ric uc topmoC ieţiăt ed acasuM elenăgi rf uc canapS * po ris uc .etipsod işogoG tnu uc e răzam iş eto raC ănâtnâms uc ăsae rd ifotrac ed ăb roiC * ăznâ rb uc ătnicălP ed rev ătalas uc emac uc ădaluR e răzam uc faliP * răhaz uc .

171 * ădalemram uc itşo riP e răzam uc ze rO iruţed rev uc ifotrac ed âtalaS * ăznâ rb uc ledurtŞ canaps uc enrac ed e racnâM iilug ed ăb roiC * inuşpăc uc ătraT etaniram eţuletfihC ăznârb uc ăgilămăM * cam uc nroC ănâtnâms uc ion ifot raC e răzam ed ăpuS * ădalemram uc iţiucsiB leim ed amaluiC rotpuc al ăznâ rb uc canapS * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP şirg ed etehco rc uc ivoc roM ănâtnâms uc se rd ădobol ed ş roB * eşe ric ed topmoC ăznârb uc enao racaM ătalas uc .iţişubănî ion ifot raC * ălaedămălp nid eţelunroC ănâtnâms ed sos uc losaR ieţănrut uc ăpuS * eşe riC ănâtnâms uc ăcnavilA enrac ed etehco rc uc e răzaM * avalcaB tacif uc otoziR tavazraz ed ăb roiC EINUI po ris nî icleM rotpuc al ăznârb uc etehgapS i rat ăuo uc canaps ed ătalaS * .

271 ied ra iş eteniv ed ătalaS * etipsod işogoG iişo r ed sos uc ăzrav ed eletfihC ălcefs ed ăb roiC * esiaC ifotrac ed acasuM rotpuc al sos uc ădiponoC * ăznâ rb uc ătnicălP ed rev elosaf uc enrac ed e racnâM ze ro uc iişo r ed ăpuS * esiac uc ătraT ănâtnâms uc iecelvoD ălatneiro ătalaS * ădalem ram uc nroC ic repuic uc acfoi ed ăcniduB emab ed e racnâM * iţ reif işanapaP iţulpmu iecelvoD ed rev elosaf iş ifotrac ed ăb roiC * enişiv uc ărutijă rP leţiv ed şaci rpaP bla sos uc iiluG EILUI * etpal uc ze rO ifot rac uc enrac ed e racnâM i rat ăuo uc iruţed rev ed ătalaS * eciaoznâ rB ifotrac uc itşenevodlom elaoj râP etşep ed ăb roiC * enişiv ed topmoC ic repuic iş iişo r ed sos uc enao racaM ătalas uc emugel ed leţinŞ * işogoG itşulăg uc ănacoT tavaz raz ed ăpuS .

371 iişo r ed şos uc ifot rac ed itşulăG * i rugu rts uc ătraT ze ro uc etulpmu eteniV etşep ed ăb roiC * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP rotpuc al i rat ăuo uc iişo r uc âdiponoc ed ătalaS * eciaoznâ rB e rep uc enrac ed e racnâM zarp iş ifot rac ed ăpuS * enu rp uc ărutijă rP ătilac ăzrav uc iţanrâC ăznârb uc ăgilămăM EIRBMOTCO * esiac ed topmoC iecelvod uc enrac ed e racnâM ăsarg elosaf ed ătalaS * ădalemram uc ădaluR eteniv ed acasuM ădiponoc ed ăpuS * s ra răhaz ed ămerC ănâtnâms uc elosaF iecelvod uc faliP * esiac uc ărutijă rP iişo r uc eteniv ed e racnâM ăsa rg elosaf ed ăb roiC * etcu rF icevihG ze ro uc iţulpmu ied rA * etpal uc şi rG iişo r uc leţiv ed e racnâM ăzrav ed ăpuS * enişiv ed topmoC ăznâ rb uc iţulpmu iecelvoD .

471 iutug uc enrac ed e racnâM * ăznâ rb uc ătnicălP iutug uc enrac ed e racnâM emugel ed ăpuS EIRBMEION * iu rgurtS ăznâ rb uc ăcfoI rotpuc al ătijărp eniâp ep canapS * e rem uc leţinŞ tavazraz ed ăcniduB iţarum iţeva rtsac uc ifotrac uc einhal * etpal uc şi rG enrac uc ăzrav ed elamraS ăpaec ed ăpuS * ădalemram uc ădaluR iţulpmu ied rA rotpuc al .bla sos uc ădiponoC * e rep ed topmoC zarp uc enrac ed e racnâM ănâtnâms uc şunhaB * e rem uc ze ro ed ăcniduB işo r ed sos uc ăzrav ed itşulăG leţiv ed ăb roiC * tacetsema topmoC icevihG tijărp etşeP * şirg ed ăcniduB ifot rac uc enrac ed e racnâM iraşogog iş eteniv ed ăcsucaZ * ălaedămălp nid eţelulnroC ze ro uc ăzrav ed elamraS tavaz raz ed ăpuS * etcu rF enao racam ep leţiv ed ărutpi rF .

571 avlaH enrac uc enao racam ed ătnicălP ănileţ ed e racnâM * ădalemram uc ătraT ătilăc ăzrav ep iţanrâC ebaob elosaf ed ăb roiC * icun uc ieţiăT ze ro uc elamraS nohrat uc ifotrac ed ătalaS * etpaoc iutuG ifot rac uc enrac ed e racnâM caelvod ed ăpuS * e rem uc ledurtŞ tacif ed otoziR losa r etşeP * ăcnaviA iţevartsac uc enrac ed e racnâM tavazraz ed ăb roiC * etacsn enu rp ed topmoC lfotrac ed e ruip uc rezirap ed leţinŞ irutărum uc elosaf ed einhal * ăruems ed po ris iş etpal uc şi rG enrac uc ătnicăIP ănâtnâms uc za rP * etacsu enu rp uc ze rO rotpuc al eclud ăz raV ebaob elosaf ed ăpuS * po ris nî icleM enao racam ed ăcniduB ătijărp ăpaec uc .ătutăb e răzaM * avalcaB rotpuc al za rp ed eletfihC ifotrac ed ăb roiC * e rem ed topmoC ănacoT .

671 * e rep ed topmoC ăcnuş uc acfoi ed ăcniduB zarp uc faliP * cam uc moC etacsu enu rp uc enrac ed e racnâM ătelmo uc iţijă rp ifot raC * icun uc ledurtŞ ăninăls uc elosaf ed e racnâM nemihc ed ăpuS * iţijă rp işanapaP ănâtnâms uc e raoşi reP etatimi e rci ed ătalaS * avlaH ăgilămăm ed ărapaP ăcsaenărăţ ăb roiC * tipirp taula nid işogoG e răsap ed faliP tavazraz uc ifotrac ed acasuM * şirg ed ămerC i rutărum iş ifotrac uc losaR ieţiăt uc ăpuS * e rem ed topmoC elosaf ep iţanrâC rotpuc al ăznârb uc agilămăM * eciaoznâ rB ifot rac ed amaluiC ăzrav ed ămaez uc etşep ed ăb roiC * eilinav ed ămerC etaniram eletfihC ebaob elosaf iş ifotrac ed ătalaS EIRBMECED şi rg uc ledurtŞ ieţiăt uc ăz raV etnil ed ăpuS * .

.....241 + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ ...zrO ..............04 07 893 .......... ăznâ rB ELAMINA ETNEMILA ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ P K E D C 2B 1B A ii rolacolik ETNEMILA uad g 001 ENIMATIV ETNEMILA ROLELAPICNIRP A ĂCIROLAC AERAOLAV IŞ ENIMATIV LUTUNIŢNOC etacsu enu rp uc ze rO lec rup ed ănacoT io rutsu uc ătutăb elosaF * e rem uc atnicălP ălcels ed ătalas uc ifot rac ed elenăgi rF etnil ed ăpuS * ăţaeclud uc etitălC enrac uc ăz raV ifotrac ed ăcniduB * ădalemram uc ădaluR leţiv ed amaluiC tavaz raz ed ăpuS ..... ăcav ed etpaL . leim ed enraC ........ ăz raV ..............ătacsu elosaF ..88 062 0411 ...ăbla eniâP ..iţ reif ifot raC emugeL 553 053 072 832 043 563 ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ................. t reif ze rO ...... tăpsaorp etşeP ....... ...........tamufa etşeP .... c rop ed enraC .. ed rev elosaF .....771 335 23 91 48 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ . mo ed etpaL ........enao racaM .ăla rgetni eniâP .... ăcav ed enraC ......... ăuO + ......bmu roP elae reC ELATEGEV ETNEMILA 76 04 08 052 852 002 . tpirf iuP .

)etamot( iişoR .ătacsu e răzaM ....ed rev e răzaM + ++ + ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ........voc roM ....etevartsaC ..........ev resnoc e răzaM ...........ănileŢ + ..ăpaeC .......871 62 01 02 43 43 42 943 65 913 86 ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + + ...ătacsu etniL ++ ++ .....................treif canapS .......