1

;irutuăb iş i rupo riS 353 .................... eletleP 843 .................. iruteb reŞ 143 .................. iţecluD :eletlep ,iruteb reş ,iţecluD 733 ............... edalem raM 233 .................. etaţehgnÎ

033 .............. iruiclud urtnep irusoS 423 ................. iruelej ,emerC 813 ...i rutijă rp iş i rutrot u rtnep iruzalg iş emerC 182 .............. i rutijă rp iş irut roT :i ruiclud eti refiD 942 .......... ăsac ed iruiclud iş i rutaulA 622 ...... ăznâ rb uc irulef eti refid iş esaoniăF 271 ................ tavazraz iş emugeL 261 ................... tanâV 941 ........... e răsap ed irutpi rf iş i răcnâM 931 .........ihcini r ,tacif ,ăbmil , reierC 631 ............. c rop ed enraC 331.......... ceb reb ed iş leim ed enraC 621 .............leţiv ed enraC 511 ................ ăcav ed enraC :i rutpi rf iş enrac ed i răcnâM .................. irutăcoT .................. etşeP 48 .................iidim ,iclem ,icaR 37 ............ ăuo ed i răcnâM 36 ................eb roiC 94 ..................epuS :eb roic iş epuS 44 ............edlac irusoS 34 ..............ice r irusoS :irusoS 33 ..............etalaS 32 ................eviti repA :etalas iş eviti repA

02

............. iri rumăl iş irutafS 02 .................... i rusăM

91 .....

e raotiube rt elec iş ei rătăcub erpseD 7 ................... e recudo rtnI

IIRETAM ED ALBAT

ETACUB ED ETRAC

NIRAM ADNAS

2

iopa etse ,e radixo ni rp etat rebil nî ăsup ,etnemila nî ătuniţnoc aig renE .ă rasecen aig rene eruco rp i-ăs e radixo nirp ,e rac etnemila ue rem ăcsaemirp ăs eiube rt uiv lumsinag ro ,elas elev reze r ăsnî edra un a u rtneP .elamron elas iirănoiţcnuf e rasecen ieig rene ae recudo rp u rtnep eţnatsbus elas elii rpo rp dnâmusnoc , roletnemila aspil nî raihc tatimil pmit nu anoiţcnuf etaop lumsinag ro ,ăcim ret anişam ed e ribesoed e rps ,raD .iinişam rasecen lulibitsubmoc uc etarapmoc f top e rac ,e ratnemila roleţnatsbus ae radixo nid ătluze r msinag ro ed ătatlovzed aig rene ece raoed ,ăcimret ănişam o uc tiumesa if etaop lumsinag ro ,citeg rene e redev ed tcnup nid ,iceD .libitsubmoc ed eioven e ra ănişam o muc leftsa tot ,e rasecen eletnemila uad es i ăcad iamun anoiţcnuf etaop namu lumsinag rO .roletnemila ae rităgerp

,ănidopsog e raceif u rtnep izepmil iam iş etucsonuc enib iam if rov inuiţon etseca tâc uC .ăteid ed iş eiţi rtun

anarh ănmaesnî ec ,minărh en ăs eiube rt muc iş ec ed egeleţnî a u rtnep ,iiţătănăs a iced ,iulumsinag ro la lanoiţcnuf iş cigo lof rom iulu rbilihce ae ra rtsăp nî ie lulo r iş ienarh aetatănmesnî enib iam egeleţnî a u rtneP .esaotsug iam tâc iş ecimonoce iam tâc ,etairav iam tâc irăcnâm ronu ae rităge rp al ăcinliz rol acnum nî etuja el ăs e rac e rarcul o rolenidopsog aiţizopsid al ănup ăs etşe răm ru ăcinheT arutidE ,izătsa ătnize rp o e rac ep ”etacub ed aetraC“ ni rP .ei rădopsog e raceif u rtnep ătnat ropmi ed me rtxe ,ălaiţnese ămelbo rp o ,iced ,etse esaotsug iam tâc irăcnâm ronu ae rităge rp u rtnep rolecaoljim ae retşaonuC .mumixam al caf es ele nî etuniţnoc evitirtun roliipicni rp aiţb rosba iş aitsegid rai ,emige rtnî nî msinag ro ed etazilitu tnus iş e recălp uc etamusnoc tnus elE .etipisi r eif un ăs eletnemila ac caf rolirăcnâm la tucălp lutsug iş ae rităge rp ,lutcepsA .eimonoce ăta rusămen o ănmaesnî ,eitsegid urtnep ae rităge rp etşevi rp ec nî enub iam iş esaotsug iam ,e raotăgărta iam tâc e raşiţăfnî o uc atneze rp el a ed rolecaoljim ae retşaonuc ,ăpisi r ă răf rol ae rităge rp ,roletnemila a ălanoiţar ae risoloF .ăcimonoce ăţnat ropmi e ram o e ra eletnemila iş anarh ităge rp a ed ludom ,tiş rîfs nÎ .ălaicos ăţnatropmi e ram et raof o ua ,eiţirtun ed etimun ilob rotseca aţnetsixe et rap ătla ed ep rai ,dividni iunu iiţătănas ae ra rtsăp etrap o ed eP .e ratnemila ele rbilihcezed ed ,eletla ,tiş râfs nî ,iş e ratnemila eliruspil ed eletla ,e ratnemila elesecxe ed uas ,eli ruzuba ed elenu ,etacovo rp eiţirtun ed ilob etarămunen csonuc eS .ănarh ed leftsa o csesolof un e rac ele raopop al ,uas iinemao al rapa ilob e rtnid etlum iam elec ,ăvi rtopmid ,ătarbilhce ănarh o ed ăta rtsăp etse aetatănăs ăcaD .ăta rbilihce ănarh o tâced — iulumsinag ro la lanoiţcnuf iş cigolof rom u rbilihce lutcef rep es-udnâgeleţnî etatănăs nirp — iiţătănăs ae rartsăp urtnep nub iam coljim nu ătsixe un ăc enups etaop es ,aenemesa eD .e ram iam iro ie rt ed uas ăuod ed etse etazilivic ele raopop al iiţeiv ata rud uas aetativegnol izătsa eme rv ătâc ep ,ăcim e raof are vitimi rp iulumo iiţeiv a eidem ataruD .eiţatnemila ed lulef ed ărusăm e ram nî edniped itşenemo iiţeiv a eidem ata rud ăc eitş eS .tacilpmoc iam iş ti refid iam ,roletnemila a e rartsăp ed iş erităge rp ed lulef rai ,ătelpmoc iam iş ătai rav iam tineved a iul anarh tâta uc ,eiţazilivic ed ătasnava iam ătpae rt o al snuja a lumo tâc uc , ro leloces lus ruced nÎ .ratnemidu r lutot uc dom nu- rtnî etităge rp ua re uas etaruco rp uare e rac nî ae rats nî etamusnoc ua re etnemila etseca etaot iş inicădă r iş i rub rei ,etcu rf uc eif ,etşep uas enrac ,irutanâv uc eif aenărh es vitimi rp lumo ăc eitş eS .inărh es a ed uăs lulef uc iş ărutăgel ătce rid nî ălaiodnî ă răf etse ropop iunu la eiţazilivic ed ludarG ERECUDORTNI

563 ....... ănrai u rtnep ev resnoc iş irutăruM 853 .............. ecinsac eteţe r avetâC 453 ..................... i rutuăB 353 .................. i rupo riS

 raţie de întreţinere

eletimun-aşa — aiţi rtun cseiutăcla ec eletnemele tnus e rac ,

atimun-aşa ,ălamron

393 ................ citebafla xednI 883 .................... exenA

573 .............. etacub ed etsil avetâC

elemente nutritive

ed elaiţnese eliipicnirp etucsonuc eif ăs eiube rt ,la reneg nî eletnemila tnus ec iş —

raţională

echilibrată

 

i

e ra ăţnatropmi ec iş

eiţatnemila o ănmaesnî ec roşu iam egeleţnî rov ele tâta uc

3

iş ae ra rape r al atsaeca nirp eiubi rtnoc es ăs i tâcnî leftsa ,ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 05,1 al ati răm eif ăs eiube rt enieto rp ed aetatitnac dnâc ,iinic ras lus ruc nî iemef al i ram iam tnus iţătisecen etsecA .xes uas ăts râv e raceif u rtnep etazice rp ,aenemesa ed ,if top ăpa iş elarenim iru răs ,enimativ ed eliţătiseceN .elategev iruielu 2/1 iş ,)ărutnu

nid ănivo rp ăs e rac ,i rurahaz g 053 ;etcu rf iş emugel ,elae rec nid 3/1 rai ,enrac iş ăuo ,etpal nid ănivorp ăs 3/2 vitamixo rpa e rac nid ,iz ep enieto rp g 07 niţup lec e rasecen tnus ,gk 07 ed tab răb nu u rtnep ,leftsA .etautcefe iicnum aetatisnetni ăpud iş ăcigoloizif as ae rats ăpud ,iuludividni ats râv ăpud ăzai rav ă ratnemila eiţa r ătsaeca ăc sus iam tată ra a-S

aetativitca uc t ropa r nî ,ăci rolac iş ăcinacem ,ărasecen aig rene eruco rp ăs e rac etnemila ădni rpuc ăs — :iiţidnoc ele raotăm ru ăcsaenilpednî ăs iş )ăpa iş elarenim iru răs ,enimativ( ii rotaluge r etnemele iş )imisărg uas i rurahaz( ecitegrene etnemele ,)enietorp( ecitsalp etnemele :ăniţnoc ăs eiube rt ,as acnum uc uas iuludividni ae rats uc ,luxes uc ,ats râv uc tropar nî ălibasnepsidni e reniţe rtnî ed aiţa r ecuda a urtnep ăcida ,telpmoc if a urtnep , ratnemila lumige r ,radaşA .eiţirtun ed iră rublut rapa iş msinag ro nî u rbilihcezed nu ecudorp es ,e rasecen eletnemele etaot ,ătagnulednî niţup iam uas tlum iam eme rv ,ecuda un ratnemila lumige r dnâC .etatănăs ed iirăts a ătnenamrep ae reniţnem u rtnep iş ,iirotaluge r iş ecitsalp iş rad ,ecitegrene iamun un ,e rasecen eletnemele etaot iulumsinag ro ecuda e rac ratnemila lumige r ,etnivuc etla uc ,uas ,etatănăs ed e rats ătcef rep nî l-udnâniţnem ,ecinag ro elas elioven etaot ă repoca iî ,as aetativitca ed iş ats râv ed ,iuludividni aetatuerg

,iulumsinag ro a irănoiţcnuf ienub e rasecen ,ii rotaluge r eletnemele iş tâC .etazu rolirutuseţ ii recafe r e rasecen ecitsalp eletnemele iş eciteg rene eletnemele tâta namu iulumsinag ro ăruco rp e rac aiţatnemilA

e ra le ,etazu roli rutuseţ ae recafe r urtneP .exelpmoc iam tlum ,etnemele etla ed iş eioven e ra uiv msinag ro eciro ,lareneg nî ,iş namu lumsinag ro ,ăcirolac uas ăcinacem aigrene ed ă rafa nî ăc ,ăsnî eitş es ăs eiube rT .eidem nî ,gk 06 ed eiemef o u rtnep ii rolac 006 3 al iş gk 07 ed tab răb nu u rtnep iirolac 002 4 al ,vitcepse r ,enive r ec aeec iirolac 06 ae rg et raof ăcnum o u rtnep rai ,iirolac 05 ae rg ăcnum o u rtnep ,ăla rop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep iirolac 54 e rasecen tnus eicoljim ăcnum o u rtnep ,lef aL .gk 06 ed eiemef o u rtnep iirolac 004 2 iş gk 07 ed tab răb nu u rtnep ii rolac 007 2 vitcepse r ăcida ,ălarop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep ii rolac 04 e rasecen tnus ă raoşu ăcnum o u rtneP .iirolac 008 1 ,gk 06 ed eiemef o rai ,iirolac 001 2 ătisecen gk 07 ed tab răb nu ăcida ,ăla rop roc etatuerg ed lumargolik u rtnep iirolac 03 e rasecen tnus ,ăraoşu et raof ăcnum o u rtnep ,ulpmexe eD .etnemila ed etatitnac ătimuna o ed cinliz eioven e ra ,ă raoşăfsed o e rac ep aetativitca ăpud ,namu lumsinag rO .roletnemila ro rutut a ăciteg rene ae raolav itocos etaop es rotănămesa dom nÎ .ii rolac 86 vitamixo rpa ajaged av etpal ed etatitnac ătsaeca ,i rurahaz g 5 iş emisă rg g 4 ,enieto rp g 3 niţnoc etpal g 001 ăc dnâ redisnoc ,ulpmexe eD . rol aiţizopmoc etşaonuc es ăcad ,roletnemila a ăciteg rene ae raolav roşu alfa etaop es e rfic rotseca lu rotuja uC .ma rg ep ii rolac 9 elimisă rg rai ,marg ep ii rolac 4 eliru rahaz ,ma rg ep ii rolac 4 elenieto rp :ae raotămru etse roletnemila ela etnenopmoc roliţ răp a ăciteg rene ae raolav ,ieitsegid lupmit nî etnemila ed eti refus eli red reip ed iş amaes dnâniŢ .msinag ro nî es ra tnus dnâc eig rene ed etatitnac işaeeca ăsnî uad eletnemila etaot uN .ăpa ed ma rg iunu iirutarepmet a darg nu uc ae racidir urtnep ă rasecen ă rudlăc ed aetatitnac dnâtneze rpe r ei rolac o ,iirolac nî ăraosăm es etnemila ed ătarebile aigrenE .iulumsinag ro ela eci rolac iş ecinacem rolioven ae rinilpednî u rtnep ătisolof

plastice

eletimun-aşa ed ,aenemesa ed ,eioven e ra lumsinag rO .

etimun eviti rtun etnemele ed eioven

regulatorii

.i rănoiţcnuf enub ienu elibasnepsidni ,

regimul alimentar complet raţie de întreţinere

 raţia de întreţinere

.

uas

 regim alimentar complet

ed ămaes dnâniţ ,e rac anarh ,iced ,egeleţnî es

şi

. rotcev

larutcu rts ,ci rdih iulurbilihce ii reniţnem ă rasecen ăpa ed aetatitnac ezezinruf ăs — ,tiş râfs nî ,iş la rutcu rts iş rotaluge r iululo r e rasecen ela renim eli rurăs eruco rp ăs — ;iulumsinag ro a i rănoiţcnuf ienub ărasecen enimativ ed aetatitnac eruco rp ăs — ; rolirutuseţ iiră rape r iş ii reniţnem ă rasecen enieto rp ed aetatitnac eruco rp ăs — ;iuludividni

uas

etşemun es ec aeec eiutitsnoc

şi

,tnu( ălamina enigiro ed eif ăs 2/1 e rac nid imisă rg g 041—07 vitamixo rpa iş esaoniăf

eniîp ,etcu rf

ni rP

etnemele

ele rem .enieto rp ed rovzi cinu ac etisolof .iivoc rom( izrev elemugel .aenemesa ed .roli rutuseţ ae ra rtsăp iş ae recafe r .cte elesiac .ed rev ae răzam .arutnu .aninăls .ieiţirtun ela iirotaluge r etnemele tnus elenimatiV .aetnil .lareneg nî .e ramru ni rP .)lubob .etelpmoc enieto rp nî t rapmî es elenieto rp .ela renim .)lubob .iulumsinag ro iilibasnepsidni iizica-onima un uas niţnoc muc ăpuD .lubmurop .libasnepsidni iş cificeps lo r nu dnâva ele e rtnid e raceif .iemam roli rutuseţ ae reniţnem Hrana  alimentaţia o al ed iragus al ăzairav ae .uârg nî csesăg es elE .ae retşe rc aI iţisolof if aetup a u rtnep .iru răs iş enimativ etlum iam ed eioven e ra ătanic răsnî aiemef .etnil .egnîs nî iş ămini Proteinele complete elE .eletnemila uc ănue rpmî msinag ro nî esudo rtni uon nid tnus ec ătadnî rapsid e rac iră rublut .etelpmoc uas tnus dnâc icnuta iulumsinag ro ae retşe rc al atuja top un iş aţaiv eniţnem top un   Proteinele parţial complete       .elamina iiţeiv elibasnepsidni .roli rutuseţ ii rărape r iş iiţeiv ii reniţnem .ae reim .ălamina enigi ro ed elapicni rp eles rus tnus eliruteznârb iş eletpal .apaec .aţaiv niţnem enieto rp niţnoc elelae rec .ănieto rp ed alucelom nî iţuniţnoc .ulpmexe eD .e rac ă raoşăfsed o e rac ep aetativitca ăpud ătivi rtop eiube rt ae .4 .ze ro nî iş z ro nî .elelae rec .ălategev enigiro ed elesrus tnus iz rev elemugel iş eletcu rf niţup iam iş esaoniăf eletsap .ela renim i rurăs ed iş enimativ ed aetatitnac rai .luâ rg( elelae reC .ălategev enigi ro ed iru rahaz ed etagob et raof es rus eiutitsnoc .etpal nid animublaotcal iş aniezac tnus .msinag ro nÎ .ed rev aelosaf .lam ron lutluda al tâced iram iam tlum lanoiţ ropo rp tnus elioven .as ats râv ăpud ăti refid etse iululipoc a uas iulu ragus orpi itşeca nid et raP .izica-onima iţimun .e răzam .elăuo .ilpmis iam c al e retşan uad ăzilo rdih nirp e rac eţnatsbus tnus elE .lutacif .eletşep .lipoc al rai .icun .3 al ănâp .ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 5.elemab .enieto rp ed e ram iam tlum etatitnac o ed eioven e ra ina 81 al ănâp lulipoc .cte caelvod .etaot ep ăniţnoc el ăs eiube rt e reniţe rtnî ed aiţar uas aiţatnemilA .ălamina enigi ro ed eletnemila nî tâta csesăg es elediopil uas elimisărG .etelpmocni iş etelpmoc laiţrap .ii retşe rc i rasecen iizica-onima iţot niţnoc Proteinele incomplete .elae rec nid eletla iş ăuo nid animublavo .ae răzam .vitirtun e redev ed tcnup nid ilibasnepsidni tnus .ătirăm aenemesa ed eiube rt .)bob .elenu rp .ezonimativa csemun es enimativ ed aspil ed etacovo rp irărublut etsecA .ele rep .)eladgim .ăla rop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep g 2 ăgnita ăs eiube rt enieto rp ed aetatitnaC .iululipoc ela iş tâc .iemam elioven tâta e repoca ăs tâcnî leftsa .iifotrac iş elenatsac . rolelulec ro rutut ae riutăcla nî ărtni elenieto rp .nob rac ed iţardih nî etagob ed me rtxe tnus eledalemram iş eliţeclud .lutnu sela iam tnus ălamina enigi ro ed eleC .iirugurts( eletcu rf .anâtnâms .aelosaf( etacsu elemugel rai .lam ron lutluda ed ăţaf .eletpal rai .etnalp ed iamun epao rpa esudo rp tnus elenimatiV .aelosaf( ebaob etacsu elemugel .ătuzăcs iam etse .ihcşum nî ătacidir iam dniif rol aiţ ropo rp .izica-onima nî .iiecelvod .acşi rf .ălamina enigiro ed elec nî niţup iam iş ălategev enigi ro ed eletnemila nî etidnâpsăr et raof eţnatsbus tnus elirurahaz uas nobrac ed iiţardiH .ăzotcal .ă rusăm ăcim et raof nî .eletpal .elăuo .alcefs .aetnil .esarg eliruteznâ rb .ele md e raceif urtnep ecitsiretcarac i rărublut ecudo rp eiţatnemila nid rol aspiL .ăvi rtopmiD .ăsude r iam tlum etse rolinârtăb a e reniţe rtnî ed aiţar uas e ratnemila elioven .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta csesăg es elenietorP .iş e răsap ed iş etşep ed .enilsăm( etcu rf elenu nî csesăg es ălategev enigi ro ed elimisărG .iulutluda elioven nid 2/1 al ănîp ăta roşcim eiube rt cinliz ătamusnoc enietorp ed aetatitnac .esarg eli runrăc iş lues .ulpmexe eD .)aeniâp iş esaoniăf eletsap ac .iihcşum .uo ed luşuneblăg .aenrac sela iam tnus negocilg ed ăm rof bus i rurahaz niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .iulutăf rolirutuseţ a iş elaiceps roli rutuseţ ae ram rof iş ae retşe rc al iş muc .etnemila ed işudo rtni eif ăs tarăpaen eiube rt ic .etnemila nî esnirpuc eif ăs eiube rt elE .enula .iule raos ae raolf( rolesaonigaelo eleţnimes nî iş muc .elosaf( etacsu elemugel nî aenemesa ed .azitetnis etaon el un namu lumsinag ro ece raoed .%001 dnâniţnoc lu răhaz .lu răhaz rai .tagob iam eif as eiube rt iirătpăla lupmit nid ratnemila lumigeR .aenraC .aenemesa eD .tupecnî al ătucsonuc dniifen ăcimihc rol aiţizopmoC .aznâ rb .ălategev enigi ro ed elec nî iş tâc .ătiv ed aenrac .ae răzam .uiclac ed iru răs laiceps nî .elibitsenroc elategev eli ruielu tocs es e rac nid ).)lucanaps .ele nid etuniţbo elesudo rp iş a races .atla al ănul .).elicun iş muc .ălategev enigiro ed elec nî iş tâc .ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 01 al ănâp ăgnita ăs top i rurahaz ed eliţătisecen .ăzoculg eniţnoc elegnâs . rolirutuseţ a ălamron ae retşe rc al atuja top un rad .eletpal .msinag ro nî işudo rp uas iţazitetnis if top un ie ece raoed .

etşesăg es aE . .iiretcab nî .aenemesa ed .egnâs nid rolelubolg ii ră robale a rpusa ălaid romi rp enuiţca o e ra lE .iulutebafla ele retil uc etaton tsof ua ele Vitamina A .iemef al natnops t rova .msilobatem uas eiţi rtun nî iş tâc .ălaob ătsaeca ăcedniv iş ie rgalep aiţi rapa eniverp ece raoed .uo ed luşubla .ienivalfobir uas ienivalfotcal etşe rotad es etpal ed iulu rez a eiublăg roşu ae raoluC .iulu răp ela iş roliihgnu ela iră rublut iş elanitsetni -o rtsag i rărublut .iţab răb al rai .aidăpăp .iifotrac ărusăm e race rao o-rtnî .ă rutan nî ătidnâpsăr et raof etse anivalfobi r uas Vitamina PP .1B animativ nî ătagob et raof ăsnî etse e reb ed aidjo rD .etijocen elae rec nî csesăg es 1B ănimativ ed icim iam iţătitnaC .i rugu rts .ălanitsetni arolf ed ăta robale .etnemila etlalelec ed esuda .tnu g 04 .ă ralulec e radixo ed elesecorp dnâzi rovaf .ăninăls .uo ed luşuneblăg iş tnu .tlaboc .bmu rop nid telpmoc epao rpa ăsnî etşespil aE .)etacsu iş etepsaorp .D .e reb ed aidjo rd nid iopa iş .etilifo eleznu rf nî .e ram et raof etatitnac nî etşesag es e reb ed aidjo rd nÎ .etpal g 005 ed iţătitnac ienu ae raregni ni rp ti repoca etse tluda nu urtnep A ănimativ ed lu raseceN .lucanapS .ărgaen eniâp nî .A elenimativ esnirpuc tnus ei rogetac amirp nÎ .iimena al ecud dnâtup eiţatnemila nid ie aspil .elacot rop .lutnU .K iş E .şecăm ed eletcu rf nî e ram et raof al sela iam .iitşep iş elane rarpus elednalg .iivoc rom .ăsa rg aznârb .enu rp iş e rep .lureie rc .lamina lec nî iş tâc .neto rac uas .ed rev ae răzam .elesiac( eletcu rf .esa rg eletnemila ed laiceps nî iced esuda .aenemesa ed .aivetş .ălategev iş ălamina enigi ro ed eletnemila nî etşesăg es Vitamina B12 ed roliru răs ăti rotad ăzo r e raoluc o ua etacifirup eleta rape rP .etcu rf iş irutavazraz .eitş es ăs eiube rT .lutacif .uo ed luşuneblăg nî iş etpal nî .sarg luiedra nî .iş luiem .rol lunoi rbme nî iş rolelae rec .evarg etraof iimena dnâcovo rp eiţatnemila nid iul aspil .iihcini r .elareneg i rărublut rapa .ed rev iş uşo r .C apu rg nid iş B apu rg nid elenimativ .eiţirtun nî iră rublut iş esaov ren i rărublut al laiceps nî dnâcud ie aspil .uo nu .etijocen rolelae rec lunoirbme nî etşesăg es Vitamina K etse iş tacif nî .elauziv iră rublut ăcaovo rp eiţatnemila nid A ănimativ ed aspiL .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta ătidnâpsă r etşesăg es Vitamina D nî etşesăg es e ram iam etatitnac nÎ .etepsaorp etcu rf iş irutavaz raz .ăpa nî elibulos uas nî elibulos uas iş .esaov ren irărublut iş ăsaoicinrep eimena vitaminele liposolubile vitaminele hidrosolubile .uo ed luşuneblăg .ălategev enigi ro ed elec nî iş tâc .tacif nî laiceps nî etşesăg es   vitaminele C       P Vitamina C         etatitnac nî etşesăg es .izrev elirutavazraz nî .etatilirets .icun .cilof ludica iş aC .iulumsinag ro ae ratlovzed nî tâta .ii recudorpe r ă rasecen etse E animatiV .iihcşum .lategev lunge r nî tâta ătidnâpsăr etşesăg es Vitamina B2 niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .lucanaps( elirutavaz raz dnâc ep .ic repuic .iz rev eliof nid tupecnî al talozi .etşep ed arutnu .elategev eliruielu nî .roşu gu rtsid el icizif iiţnega iş arudlăc e rac ep eţnatsbus la reneg nî tnus elenimativ ăc .elicis reip .roletnalp ela iz rev eliţrăp etaot nî etşesăg es Vitamina B1 eleţârăt nî sela iam rad .roliţnid a iş rolesao a e racificlac ed irărublut .tnu nî sela iam etşesăg es Vitamina E nî .A ănimativo rp ed etnatropmi iam elec ele raovzi tnus )lucaelvod .egnâs nî iişo r rolelubolg ae recudo rp nî lapicnirp lo r nu e ra 21B animatiV .eiţatnemila nid ie aspil nÎ .etpal .ihcini r iş tacif .)elicizru .etacsu emugel .amini .2B animativ aenemesa ed nitnoc eletcu rf iş ed rev aelosaf .PP animativ nî etagob etnemila tnus .eletpal iş aznârb .eirogetac auod a nî rai .rol iiri repocsed aenid ro nî .acşi rf .vid rat lec uas litnafni lumsitihar ăcaovo rp D ienimativ iespil azuac nid rapa e rac eliră rubluT .ălamina enigi ro ed A animativ nî etagob iam elec ele raovzi tnus lutacif .5 .ihcinir nî .ialăm .iâmăl nî iş iişo r elelegăltăp nî . iş etrap caf C ienimativ apurg niD .iihcinir laiceps nî tnus ănimativ ătsaeca .ătnatropmi ed me rtxe etse 2B ienimativ aenuiţcA .ăvi rtopmiD .iileip ela iră rublut iş evitsegid irărublut .luzro .e ralugaoc ed eciga romeh irărublut dnâcovo rp ie aspil .ătnat ropmi ed me rtxe etse PP animatiV .ălanitsetni a rolf ed iş ătazitetnis etrap nî if etaop ae .vitsegid iuluta rapa a iş sov ren iulumetsis a e ranoiţcnuf anub ăzae rtsăp 1B animativ ăc tidevod a-S .eliişo r .ăcitub rocsitna .)ecitapeh i rărublut iş i rută reged( e ralucsav eli rărublut nî iş )ătug iş ta rahaz tebaid( eiţi rtun ed eliră rublut nî aenemesa ed ătacidni etse PP animatiV .cilof ludica iş et rap ecaf B ienimativ apurg nid toT .anâtnâms .eletpal .lutacif tnus ănimativ atsaeca nî etagob ălamina enigi ro ed eletnemilA .imisărg :ii rogetac iram ăuod nî citamehcs etiţ răpmî if top elenimatiV .cinitocin dica ed ăm rof bus .c rop ed ăbals aenrac nî iş tacif nî .luârg .iulegnâs ae ralugaoc u rtnep ălibasnepsidni etse aE .e rem( etcu rf iş ătacsu ăpaec .PP animativ nî ecarăs et raof tnus eletpal iş elăuO .etatidnucef ed aspil ăcaovo rp ie aspil .az rav .elicutpăl .

rolesao a eişo r avudăm .luiclac tâced .rolesao a eişo r avudăm .ihcşum iş ănilps .enieto rp( sus iam etanoiţnem eviti rtun eletnemele etaoT .reif ed ă rasecen aetatitnac cinliz ecuda .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta etşesăg es apa apA .ejalitrac urtnep luflus .etpal .eniradnam vitamina P as aenuiţcA .aiţi rapa ecudo rp eiţatnemila nid uiclac ed ătagnulednî aspiL .iz ep mc 005 3 1 iş 000 1 e rtnî ăzai rav ăpa ed ă rasecen aetatitnaC .inâ rtăb al iş )ecito rolc iimena( iiţăt rebup acope nî etef al aenemesa ed rapa iimena etsecA .lareneg nÎ .lu rolc .ătagnulednî eme rv .luiclac tnus iiţirtun enub ienu erasecen elarenim iru răs etnat ropmi iam eleC .eitş es ăs eiube rT .imisă rg .e ratnemgip iş e ratned .animativ emige rtnî nî dreip .egnâs u rtnep lu rpuc iş lu reif .etpal ed urtil 1 ed ătaruco rp etse etatitnac ătsaeca .enimativ .eviti rtun eletnemele ătropsna rt aE .ărgaen eniâp iş etcu rf .eledifats .reif ed ăspil ni rp iimena etimun .e ratned ii rac iş msitihar etagob iam elec elesrus Clorul  sodiul tnus ăsnî .iz ep g 1 ed etse roliţnid a iş rolesao ae retşe rc u rtnep ălibasnepsidni aetatitnac .e rata ac eif msinag ro nî ăsudo rtni etse apA .C ănimativ ed iţătitnac etnatropmi iam elec niţnoc iifot rac iş azrav .ărgaen aeniâp iş etijocen elelae rec .eiţe rcxe ed elesudo rp iş ilanom roh iişudo rp .e rac .iihcşum .eva rg iam iş irărublut al i roenu iş e racnâm ed ătfop ed ăspil .ăpa %57 .aelosaf( etacsu elemugel )az rav .eletnemila ăc .et reif .ăla reneg e rats nî irărublut iş rad .tacif .ălamina iş ălategev enigi ro ed eletnemila nî elibai rav iţătitnac nî csesăg es .ămini .)uo ed luşuneblăg iş muce rp .%59 — 07 .elirutavazraz iş elicun .ălbud etatitnac o ăcsaemi rp ăs eiubert .eclud etpal nî e ram etatitnac nî etşesăg es   şi mai .iemam elev reze r nid rasecen luiclac ai işî lutăf leftla ece raoed .iiţeiv ălibasnepsidni tulosba dniif .msinag ro nÎ .lutacif( egnâs nî etagob elenag ro iş elegnâs tnus iram iam iţătitnac nî reif niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .iulu rofsof aspiL .anilps .reif nî ca răs etse işed .)lubob .tutăb eletpal nî .elenu rp .tacif :ălamina enigiro ed eletnemila nî .etnemila ni rp iulumsinag ro esuda tnus )ăpa iş ela renim i rurăs . rolesao ae racificlaced al etrap o ed ep ecud eiţatnemila nid .   .elenimativ iş ac iiţeiv e rasecen ed tîta tot eţnatsbus tnus elarenim elirurăS .e rata ac etamusnoc if top un .ihcşum .roliţnid a iş iulutelehcs ae riutăcla al et rap ai luiclac .aivetş .amaM .elicun .ălaesobo al laiceps nî . role ralipac iulete rep aetatilibaemrep ed ătagel etse .tiş rîfs nÎ iş ac .iulumsinagro iiţeiv ălibasnepsidni etse apA .6 .ălategev enigi ro ed eletnemila nî tâta csesăg es elE .lu reif iş luidos .ei rătăcub ed ae ras ed sela iam iulumsinag ro etarucorp .lucanaps( elirutavazraz .etacsu elemugel rai .iiţeiv libasnepsidni etse lu rofsoF .iga rf .lu reif ezezilitu ăs top .elas eletavired iş eletpaL .i ru rahaz .iihcini r .iz rev iş iişo r .iulutelehcs ae ram rof al laiceps nî et rap ai lE .ae răzam .inuşpăc( etcu rf etlalelec .C ănimativ nî etagob iam elec raihc .ă ralucsum iş ăsaov ren einetsa ed irărublut al iş eiţirtun ed irărublut etnatropmi al .elicutpăl .col aeva top un ecimihc eli rubmihcs ae ă răf ece raoed .etirefid i rărublut al ecud eiţatnemila nid rol aspiL .iulumsinag ro eliţătisecen u rtnep .iileip iş iulunâmălp lulevin al e ra ropave ni rp iulup roc a rutarepmet ăzaelge r aE .irăcificlaced ed .rol ieiţăgob aenid ro nî .tiş rîfs nÎ Calciul ăzaem rof e rac .aenrac rai .tnatropmi viti rtun tnemele nu etse iş ăc ăsnî .ăuo ednirpuc e rac ratnemila mige r nu .aenemesa ed .C ănimativ ed icim iam iţătitnac niţnoc )ezăcaoc .ăruems .lutub rocs ăcedniv iş enive rp C animatiV .esaoso eliră rublut iş lutub rocs iamun un rapa eiţatnemila nid as aspil nÎ .iipoc aL .elategev ele raovzi tnus .tnus reif niţnoc e rac ălategev enigi ro ed eletnemilA .aietseca iulumsinag ro ae racificlaced dnâcudo rp .)elelam ruc iş .ălaesobo nirp etatsefinam .elai ret ra iinuisnet ae redăcs .esao u rtnep lu rofsof iş luiclac .iâmăl ed ajaoc nî etşesăg es .eliciz ru .elaiceps iimena rapa .işarg iied ra nî iş eni radnam nî .eletpaL .i ruţed rev .evarg i rărublut ronu a ădipar aiţi rapa ăcaovo rp eiţatnemila nid ie ae rami rpus iş namu iulup roc aetatue rg nid %57 dnâm rof roli rutuseţ ro rutut aiţizopmoc nî ărtni un e rac evitsegid iră rublut uc iivanlob al i roeseda rapa iam elE .elenihcoms . roliruzac aetati rojam nî .iipoc al laiceps nî .aidăpăp .reif nî carăs etse ratnemila lumige r dnâc .enieto rp ed tagel uas ărebil ăm rof bus etşesăg es egnîs nî raI .i rutavazraz e rtniD .uiclac ed enub   Fosforul etnemila etlum iam nî etşesăg es .etrap ătla ed ep rai .msinag ro nid elirutuseţ etaot nî es-udnisăg .etnatropmi niţup iam es rus tnus eletcu rf iş elirutavazraz .ălategev enigiro ed elec nî iş tâc .i ruteznâ rb nî iş truai nî .ăvirtopmiD . roliţnid iş .  fierul .eletnemila uc ănue rpmî eif .enrac uas tacif . rofsof nî etagob iam elec elamina ele raovzi tnus aenrac iş uo ed luşuneblăg .etşesăg es aE .etacsu elemugeL .elirutavazraz .leftsA .reif ed rovzi lu rugnis iragus urtnep eiutitsnoc iş ălibalimisa telpmoc ăm rof o bus eniţnoc lî .amini .ecigaromeh rolirărublut aiţirapa iş role ralipac ieţnetsize r ae redăcs al ecud eiţatnemila nid as aspiL .iulumsinag ro ela i rutuseţ eleti refid u rtnep etaticificeps ătimuna o ua elE .ălamina enigiro ed elec nî iş tâc .tatiu eiube rt uN .egnâs nî sela iam etşesăg es lu reif msinag ro nÎ .ăpa %78 eniţnoc eletpal .aetnil .sov ren lumetsis nî edipilofsof ed ăm rof bus etşesăg es iş uiclac ed tafsof ed ăm rof bus .ii rătpăla lus ruc nî iş iinic ras lusruc nî .lu rofsof .elesiac( etacsu eletcu rf iş .

7

.enilsăm nid eniţbo es lunmeledtnu dnâc ep ,enegidni etnalp nid tuniţbo ielu tităg al ăzaeţniube rtnî es ă raţ nî ion al ece raoed ,nmeledtnu ed col nî ielu ed lunem ret etşesolof eS
)1

.ăticăr enib ,e ras ăniţup uc ăt raif ăpa nî eniţ es ăcad tăpsaorp emerv ătlum iam ăzaertsăp es lutnU .cof ep ed etaul tsof ua ec ăpud ,tăpsao rp tnu niţup ăguada es il ăcad nif iam tsug nu ătăpac elirutavazraz ,elirusos ,elepuS .somu rf inemur rov es leftsa iamuN .ăprâc o uc etatnâvz enib eiube rt aetseca ,tavazraz uas enrac ,etşep ărutnu nî egirf a ed etnianÎ .elage iţrăp nî ielu uc ărutnu ecetsema es ăs enib etse tijărp urtneP .enrac ed gk 1 al ,ăţitarc nid lusos nî uas ,dihcil l 5 al ăţirugnil o ed eiţ ropo rp nî ,tanob racib niţup ,tijărp al uas t reif al ,aguăda etaop es ,e răsap ed eif ,ătiv ed eif ,irat inrăc ienu aerizegărf inselnî a urtneP .tpirf if a ed etnianî ta răs eiube rt un lutacif ,irătnî es un a urtneP .ăsam al ătiv res if a ed etnianî rotpuc al ăro ed etatămuj o eniţ es ăcad ăsaotsug iam etse sos uc eracnâm ecirO

IRIRUMĂL IŞ IRUTAFS

.g 52 = tnu ed uas ă rutnu ed ărugnil 1 ;g 002 acric = răhaz ed ăcşaec 1 ;g 03 – 52 = răhaz ed ărugnil 1

;gk 4/1 = ăniăf ed ăcşaec 1 ;g 51 = ăniăf ed ăsar ărugnil 1 ;g 52 = ăniăf ed frâv uc ărugnil 1

;) mc 052( ld 2/1 2 = etpal uc aefac ed e ram ăcşaec 1
3

;) mc 002( ld 2 = etpal uc aefac ed ătiunşibo ăcşaec 1
3

;) mc 051( ld 2/1 = niv ed rahap 1
3

IRUSĂM

.etişue r etacub cimonoce e rape rp ăs işue r rov leftsa iamuN .eirătăcub nî rasecen etse ec tot ăbia ăs eiube rt etiuzbihc elenidopsoG .saec nu iş rasecen et raof etse aenemesa eD .e ras iş ăniăf u rtnep iituc uas enac rob iş nmel ed irugnil ,etiţuc ,ae raotăzăr ,atis ,nmel ed ludnuf ,enrac tacot ed anişam :ăcsaespil ăs eiube rt un eirătăcub o- rtnid ,sus iam etată ra elec ăgnâl ep leftsA .elibasnepsidni elenu işutot tnuS .etucsonuc ed snujaednî tnus ei rătăcub ed ele tceibO .rotivărto raihc if etaop i roenU .ălaiutlehc iş ăcnum uc tităge rp e racnâm ed lef nu aci rts etaop talăpsen sav nU .etcesni etla iş etşum a rav ănuda es un ,ta ruc eniţ es ednU .enidopsog enub ienu lunmes etse ei rătăcub nî aineţăruC .ae nî etşesăg es ec tot uc ăta ruc ed ădnilgo eif ăs eiube rt ai rătăcuB .esav u rtnep rotălăps nu ,enuacs avetâc ,ăsam o e rasecen tnus tităg ed anişam ăgnâl eP .ănredom ei rătăcub o- rtnî csenâ rtăb lu rotpuc nilped ep etşeiucolnî rotpuc uc tităg ed anişaM .etatici rtcele uas natem zag uc ătizlăcnî anişam iş rad ,lo rtep uc uas enmel uc ătizlăcnî tităg ed anişam iamun un ienidopsog anâmednî al sup a ănredom acinheT

UCSERTEP AECRIM .rD

.irăcnâm ed i rulef etai rav iam tâc ronu ae rităge rp u rtnep ăzuălăc ănub iam( aec niraM adnaS e raotua ietucsonuc a ”etacub ed aetraC“ nî isăg av e rac ,enidopsog ienub enive r lo r tsecA .sus iam ătad eiţi rtun ed rolinuiţon ae retşaonuc iş ac ătnat ropmi ed tâta tot iced etse roletitemila iirităge rp ae retşaonuC .elibitsegid roşu iam iş e raotinărh iam ,esaotsug iam ,e redev a! etucălp iam if a u rtnep etităge rp eiube rt elE

8

ed rev ătalas ed ta rts nu ep ei ruf raf nî ăzaşa es iş f râv uc uo ed eliţătămuj ulpmu es ătace rf enib eiţizopmoc ătsaeca uC .e ras ed etşevirtop es ,ăcun o tâc tăpsao rp tnu ăguada eS .t reif ăcsâg ed lutacif uc ăcae rf es iş ătis ni rp ce rt es ,eli ruşuneblăg tocs eS .emignul nî ăuod nî eiat es iş ăţă ruc es ,irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,eras ăţirugnil ed frâv nu ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,ăcsâg ed tacif g 001 ,ăuo 6 TACIF UC ETULPMU ĂUO

.ed rev ătalas ed eznurf ruje rpmî nup es iş ei ruf raf o ep ăzaşa eS .eliruşubla ulpmu es e rac uc ănegomo ătsap o eniţbo es ec ănâp enib lutot ăcae rf eS .ătarape rp atag ă răpmuc es ec etşep ed ătsap ed ăţirugnil o iş lutnu ăguada es iş nortsac nu- rtnî nup es eliruşuneblăG .ăpu r es ăs luşubla ac ă răf ,şubla nid luşuneblăg ăji rg uc etaocs eS .gnul nî eiat es iş ăţă ruc es ,ticăr ua-s ec ăpuD .irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,)siohcna( etşep ed ătsap ăţirugnil 1 ,tnu g 05 ,ăuo 6 ETŞEP ED ĂTSAP UC ETULPMU ĂUO

EVITIREPA

ENAOSREP 6 URTNEP ETITOCOS TNUS ETRAC NÎ ESNIRPUC EL TEŢER NÎ ETACIDNI ELIŢĂTITNAC E

.tanob racib ed ăsar ă rugnil o enup es ăpa ed l 2 al ;rav ed apa seccus uc ăcsaiucolnî ăs etaop lutanobraciB .ăţaeclud u rtnep eletcu rf niţ es arpusaed ed edepmil apa nî rai ,dnuf al enuped es so rg lu raV .ăcsae rocăr es ăs ăsal es ,treif a lu rav ec ăpuD .ăpa ed l 3—2 uc rav ed gk 4/1 taruc sav nu- rtnî egnits es ,rav ed edepmil ăpa eniţbo a urtneP .rav ed apA .ătitocolc ăpa uc ,e ram iam avec sav tla nî ecudo rtni es etarape rp etseca eniţnoc e rac lusaV .iinişam arudlăc uc tce rid tcatnoc nî ăniv ăs eiube rt un ec eleta rape rp eb reif a ed dom nu etse ăpa ed aiaB .enaobmob ed elici rbaf al uas enizagam elenu al ţ remoc nî etşesăg es iş ,e raoluc ărăf rad ,ătne rapsna rt dniif ,ae reim uc ănămaesa eS .cte i ruzalg urtnep ,iuluteb reş a ,iulupo ris ae rarape rp al ,răhaz ăgnâl ep soada ac ei rătefoc nî tlum ăzaeţniube rtnî es azoculG .enizagam elenu al etehcap nî edniv eS .uîrg ed aniăf ac nif iam tlum tsug nu ăD .irusos iş eme rc elenu agel a urtnep ei rătefoc nî ăzaeţniube rtnî eS .ifot rac nid ăsa rtxe ăniăf etse aluceF .ţremoc nî etşesăg eS .eli rutaula ăcsae rc ăs ecaf e rac farp nu etsE .tpoc ed lufarP .ăcsaenselp un ăs ac ădu ăp râc o uc ăraoşăfnî es ,ălcits ed tnus aetseca dnâC .enac rob nî edlac nup es eleletlep ,adalemram ,lunuigaM .etisolof if a ed etnianî , rotpuc nî niţup etijărp tnus dnâc enula ed tucălp tsug nu ătăpac irutijărp iş irutrot al etaţniube rtnî elicuN .ece r ăpa nî ătaium ,ătaruc ăp râc o uc ,iulutreif lupmit nî ,ii rignit aenig ram eg retş es ăcad etşesirahaz es un aţaecluD .ănilinav aţniube rtnî etaop es eilinav ed col nÎ .ătăpsao rp atla uc etşeiucolnî es ,muf rap ăd iam un ailinav dnâC .col nî răhaz tla ăguada es ,ăzaeţniube rtnî es ec ărusăm eP .eilinav ed notab nu iş tasip răhaz enup es sihcnî enib nac rob nu- rtnÎ .talinav răhaZ .iirutijărp am rof iş tâc ,lutsug tâta ăci rts ăsal lî e rac ep lu rez ece raoed ,ătiso lof if a ed etnianî ăs rucs enib eiube rt ,irutijărp al iş i rut rot al ătaţniube rtnî ,răhaz uc ătutăb acşirF .ăcşi rf ed gk 4/1 al ărugnil o ed eiţropo rp nî ,ătutăb epao rpa etse dnâc ,ăm ru al iamun enup es lu răhaZ .tnu ecaf es un a u rtnep ,tlum iam un rad ,ămups ecaf es ănâp ăţaehg ep etab eS .ăţaehg al e ro ăuod eniţ es acşi rf ,ătutăb if a ed etnianÎ .ătutăb ăcşirF .so rocăr col al ămups iopa etab es iş ăcetsema es ,ădlac ăpa uc lusav nid etaocs es ,ăcsaepot es ăs ărăf ,eiaom es ăs epecnî muC .ădlac ăpa uc sav tla nî ecudo rtni es e rac sav nu- rtnî icim eleţăcub nî tăpsao rp lutnu eiat es ăcad edepe r eniţbo es ămups tutăb lutnU .ice r epa ie rt ,ăuod nî iopa etşezepmil es ,ăta ruc nmel ed ărugnil o uc lutnu enib ăcetsema eS .tanob racib ed ăsar ăţirugnil o iş ăpa ed l 2/1 no rtsac nu- rtnî enup es tnu gk 2/1 u rtnep ,ulpmexe eD .tanob racib niţup uc ăpa nî ălaps es ăcad nub lutsug ătăpace r ,zi nue rv e ra e rac uas ,etui niţup lutnU

9

RATŞUM ED SOS UC ETARAS IIBMURCS .9

.ic rehc nid iş etşetăge rp es lef aL .ătiv res if a ed etnianî ăuod ,ă ro o uc etşetăge rp es ăcad ăsaotsug iam etse atalaS .enilsăm iş e riţbus ătaiăt ăpaec ed iilef ruje rpmî nup eS .eibmu rcs ed eliţăcub nup es arpusaed iş eiruf raf o-rtnî ăzaşa es ,ifot rac ed ătalas o etşetăgerp eS .iţăcub eiat eS .eze răsed es ăs ac ,ece r ăpa nî e ro avetâc ăsal es iş ălaps es ;aibmu rcs ăţăruc eS .enilsăm avetâc ,ielu irugnil 2 ,teţo ăţirugnil 1 ,iicoljim epec 2 ,ifotrac g 006 ,eicoljim eibmurcs 1 IFOTRAC UC ,ICREHC ED UAS IIBMURCS ED ĂTALAS .8

.elesao socs ua-s i aiurăc ,treif etşep ed eleţăcub uc erăsap ed aenrac dniucolnî ,sus iam ac lef al csetăgerp eS .t reif etşep ed eleţăcub uc aenrac etşeiucolnî eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ETŞEP UC ETULPMU IIŞOR .7

.ruje rpmî ed rev lejnurtăp ed eznu rf uc ei ruf raf ep ăzaşa es iş ăc repuic ed eilef o e raceif etsep enup es ,esrucs eliişo r ulpmu eS .e ras uc ăpa nî et reif iş iilef etaiăt ic repuic avetâc dnâguăda ,ăzenoiam uc ăcetsema es ,tpi rf uas treif ,e răsap ed enrac ed tse r nu tnu răm eiat eS .teţo ,repip ,e ras sup a-s ec ăpud ăgrucs es ăs ăsal eS .sus iam tată ra a-s muc ăpud eliişo r csetăgerp eS .ielu g 05 ,ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 :ăzenoiam urtneP .teţo niţup ,repip ,eras ,icrepuic 4 — 3 ,ătpirf uas ătraif erăsap ed enrac ănitup ,iicoljim iişor 21 ICREPUIC IŞ ENRAC UC ETULPMU IIŞOR .6

.ruje rpmî lejnu rtăp ed eznu rf uc uas ed rev ătalas uc ,eiruf raf ep ăzaşa es ,eliişo r ulpmu eS .tnurăm iţaiăt ,iţpoc iedra iod uc iş ratşum uc ătităgerp ăzenoiam ed irugnil ăuod uc ăcetsema es iş enib eg rucs es ;ze ro ed g 001 ăpa nî eb reif eS .ăgrucs es ăs ,et rap o al ăsal es iş teţo niţup ,repip ,e ras ă rase rp eS .csebocs es ,capac nu eiat es ,iicoljim iişo r gela eS .ielu g 05 ,ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 :ăzenoiam urtneP .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,repip ,eras ,zero g 001 ,iedra 2 ,iicoljim iişor 21 ZERO UC EZEHGUTROP IIŞOR .5

.enilsăm ed eleţăcub i ro ,lejnurtăp ed eznu rf uas ed rev ătalas ed ăţiluznu rf o ăzaşa es uo e raceif etseP .ănâtnâms ed ănub ărugnil o taguăda a-s e rac al ,ratşum uc ătităge rp )94 .v( ăzenoiam ed tarts nu a rpusaed ănraot es iş soj nî luşuneblăg nc eiruf raf o ep ăzaşa eS .gnul nî ,ăuod nî eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es tică r ua-s dnâC .irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ăniţup uas enilsăm 3 — 2 ,eras ăţirugnil ed frâv nu ,ănâtnâms ărugnil 1 ,ielu g 001 ,ratşum ăţirugnil 1 ,iruşuneblăg 2 ,ăuo 6 ĂZENOIAM UC ĂUO .4

.teţo niţup iş aguăda etaop es sos nÎ .ihcidir ed iilef iş ed rev ătalas ed iof nup es ruje rpmî rai ,eiruf raf nî etazeşa uo ed eliilef etsep ănraot es sos tsecA .tarăs iam niţup eif ăs lusos ac enib etsE .u rca ed iş tarăs ed etşevirtop eS .tnu răm et raof etaiăt etaot ,etpaocsăr şubla ed eletepac iş teţo nî iţevartsac 3 — 2 ăguada es ,atag etse lusos dnâC .ielu niţup etâc niţup ăguada es iopa ,luratşum uc luo tacetsema a-s ănâp nmel ed ărugnil o uc ăcae rf eS .e ras ed farp nu iş edu rc eli ruşuneblăg ,ratşum ed ăţirugnil o no rtsac nu- rtnî nup es : rotămru lulef nî uo uc ratşum ed sos nu ecaf es tarapeS .eletla etsep elenu eiruf raf o ep ăzaşa es iş ednuto r iilef eiat es ,ăjaoc ed ăţăruc es ,ice r tnus dnâC .irat elăuo b reif eS .eras

2

ăţirugnil ed frâv nu ,teţo nî iţarum iţevartsac

,ielu g 001 ,ratşum ăţirugniI 1 ,iruşuneblăg 2 ,ăuo 6 TNACIP SOS UC ETPAOCSĂR ĂUO .3

.iieţiăt ac ătaiăt

ielu irugnil 5 .etşep ed ătsap ărugnil 1 . ruje rpmî enilsăm avetâc dnânup .s rots iş etpal nî taium eniâp ed luzeim uc ăcetsema es iş no rtsac nu.enilsăm iş ed rev ătalas ed iof ruje rpmî nup es .ăcim ăţita rc o.etepsao rp etraof iş esihcnî .ratşum niţup uc .ătacsu aelosaf eb reif eS .leţiv ed reierc 1 REIERC ED ATALAS .teţo irugniî 2 .ielu teged nu ed enup es a rpusaeD .u rca ed iş tarăs ed etşevirtop eS .41 .11 .teţo uas eiâmăl ed ămaez .rtnî lue ruip enup es ti rocă r a-s ec ăpuD .tarăs ed etşevirtop eS .ratşum ăţirugnil 1 .eicoljim ăpaec o .nmel ed arugnil uc enib ăcae rf eS .ăpa uc ăcşaec 4/1 1 ETATIMI ERCI ED ATALAS .ătalas eci ro al ac ielu iş e raoluc u rtnep auaiob .i ro ăuod ed uas ătado apa dnâbmihcs .ăsaotsug et raof iş e raotisitsoc niţup ătalas o etsE .eiruf raf ep somu rf ăzaşa eS .aiob ăţirugnil 2/1 .niţup etâc niţup enup es luielU .etpaocsăr ăuo 2 .)292 .51 .ătnetsisnoc ed tivi rtop enived atsap ec ănâp .e riţbus etaiăt voc rom ed iilef uc iş ăpaec ed iilef uc eibmu rcs ed eliţăcub dnânretla .teţo uc ăzaiţbus eS .lu ratşum dnâguăda nmel ed ărugnil o uc no rtsac nu.nac rob nu-rtnî irudnâr ăzaşa es iş iţăcub eiat eS .ielu teged nu ed ănraot es arpusaeD .teţo rahap 2/1 .)teţo uas eiâmăl ed eras( eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 .nifad ed ăznu rf iş repip ed ebaob uc nac rob nî ăzaşa eS .eicoljim ăpaec o .ed rev ătalas .01 .eliz avetâc ece r al eniţ es iş lunac rob ăgael es .ti rocăr a-s ec ăpud .epec 2 .eze răsed es ăs ac ăpa nî e ro 42 niţ eS .repip .rtnî ăcae rf es .iirănips a riş etaocs es .e renit ic repuic gela eS .tnu răm ătacot ăpaec ăniţup iş .nifad ed ăznurf 1 .etşep etsep lusos ănraot eS .enilsăm avetîc .ăţilucruf o uc enib etab es iş no rtsac nu.ratşum ed elebaob .ielu ărugniI 1 .eiaolp nî luşirg ănraot es .eras .repip iş e ras .v( lu reie rc eb reif eS .repip ed ebaob avetâc .etarăsed enilsăm ruje rpmî dnânup .enilsăm avetâc iş edrev ătalas ed iof avetâC .ebaob erăzam ed ănâm o .)eţulcits nî .ielu g 001 .u icoljim vocrom 1 .e raznâv ed .treif teţo ănraot es ele etsep rai .tacetsema iş tarăs ed tivi rtop .tocolc nî ăd apa dnâC .ielu g 05 .repip ed ebaob .şirg irugnil 4 .cim vocrom 1 .ifotrac g 003 ĂCSAESUR ĂTALAS .ezeniram es ăs .eiâmăl ed ămaez uas teţo ăţirugnil 1 .ratşum ăţirugnil 1 .eras .icrepuic g 005 ETANIRAM ICREPUIC .ei ruf raf o ep ăzaşa es iş ătacot ăpaec ăguada es .etpal nî ătaium eniâp ed eilef o .ti rocăr a-s ec ăpuD .etşep ed atsap dnânup ăcae rf es .ifot rac ed ătalas .eras .no rtsac nu .ezeniram es ăs eliz 6 — 5 ăsal es iş lunac rob ăgael es .eras .nifad ed ăznurf 1 .eze răsed es ăs ac .21 .eiâmăl nup eS .atag etse dnâC .ebaob elosaf g 003 ELOSAF ED ERUIP ED ATALAS .iirănips ariş etaocs es iş aţă ruc eS .ei ruf raf o ep ăzaşa es iş iţăcub eiat eS .etreif niţup elenilsăm ăguada eS .rtnî t reif al apa enup eS .rtnî iiţpal ăcae rf eS .niţup etâc niţup .dnâcetsema eb reif eS .etarăs iibmu rcs gela eS .tnurăm ătacot ăpaec uc ăcetsema es .ielu niţup etâc dnâguăda .rtnî iiţpal enib ăcae rf es :sos lu rotămru ănraot es aetseca etseP .edrev elosaf ed ănâm o .etunim 51 e ras uc ăpa nî b reif es iş ălaps eS .31 .repip ed elebaob .nifad ed aznu rf .ăzenoiam al ac .iicoljim iibmurcs 2 .01 .ăpa nî e ro 42 aibmurcs eniţ eS .ratşum ed ebaob .iicoljim iibmurcs 2 ETANIRAM IIBMURCS .ţ remoc nî etşesăg es ec eiâmăl ed amaez uc ătiucolnî if etaop( eiâmăl ed amaez iş lutecnî uc tanrut luielu dnâguăda .soicibla sos nu ecaf es ănâp teţo uc eiţbus es iş .ăţă ruc eS .edrev ătalas ed eznurf uas enilsăm avetâc .ielu g 001 .aguăda etaop es tsug ăpuD .ătis nirp ece rt es iş eg rucs es .ielu g 001 .eiâmăl uas teţo irugnil 2 .tsug ăpud teţo .ti rocăr a-s ec ăpud iş etrap o al ăd eS .ielu g 001 .ratşum ăţirugnil 1 .iţpal uc .ielu enup es .iv res a ed etnianî .

71 .răhaz ărugnil 1 .i roşitşep apaec eiat es aenemesa ed .)iilef eiat es iiraşogog rai .sos uc enib abibmî es a urtnep .tocolc nî ăd dnâc iş ăb raif ăs apa enup eS .amups ai es dnâc nî dnâc nid iş .tasip io rutsu niţup ămaez nî aguăda etaop es .etnu răm ae rp un iilef eiat es iş .iiraşogog iş eleteniv coc eS .dnuf ed ădni rp es un ăs dnâv resbo .eraoicip ed gk 1 )IRUTICĂR( LEŢIV ED IŞ CROP ED IITFIP .atag tnus ănâp .ăzae răs eS .iişor gk 1 IRAŞOGOG IŞ ÎEDRA ED ĂCSUCAZ .eras .etacetsema elec tnus esaotsug iaM .iişor g 005 IRAŞOGOG IŞ ETENIV ED ĂCSUCAZ .niţup etâc niţup .c rop ed ihce ru nid iş e raoicip nid ecaf top es eliitfiP .sus iam ac lef al ăunitnoc eS .eliişo r cse răpo eS .11 TATIMI UETAP .tpocsăr uo ed şubla iş ed rev elosaf .ăta ruce rts if a ed etnianî .cof ep ăsal es rartnoc zac nÎ .ătado un .)şococ( ăniăg .)aerăsap ăbraif ăs eiubert tâc lupmit ăpud( ăpa l 3 — 2 .cim cof al .icim eleţăcub nî etaiăt .iişo r ed lusos nî nup es .)vitatlucaf( apaec tinemu r a-s e rac nî luielu uc ăţitarc o.dnâ r ep eliţăcub iopa .ăcsâg .etiţă ruc iş etalăps enib .leţiv ed e raoicip nid aenemesa ed .ece r al enib cse rătnî es aetseca ăcaD .taium ua-s dnâc .tsug ăpuD .ied ra ed acsucaz iş ac ănrai ep artsăp etaop eS .t reif al nup eS .atag etse dnâC .ii raşogog uc ănue rpmî .amaez edacs iam ănâp cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş tarăs lutsug etşevi rtop es .ăpa l 3 .enrac ăniţup iş ăcsaesur atalas al ac iţătitnac işaelecA ĂTERGENIV .taiăt lutavazraz etsep ănraot es .ănrai ep iş artsăp etăop es ăcsucaz ătsaecA .răhaz ărugnil 1 .iilef eiat es iş luvoc rom ăţăruc eS .atag etse dnâc .ătpirf uas losa r aemac ăguada eS .iiruf raf nî ăzaşa es e răsap ed eliţăcub rai .12 .ratşum niţup uc ăcetsema es .eleţnimes iş lu rotoc ăzaetrăpednî es .iraşogog 4 .iiedra iş ii raşogog coc es pmit e rtnÎ .iicoljim eteniv 2 .ăro ed t refs nu et rap o al ăsal es iş ăcetsema eS .lu răhaz enup eS .etnib reif ăpa nî taium tev reş nu uc iei ruf raf ludnuf dnâg retş .eleteniv nup eS .etpaocsăr eliruşuneblăg ătis nirp ce rt es :sos lu rotăm ru ecaf es ta rapeS .v( ăzenoiam sos uc ă repoca es iş ei ruf raf ep ăzaşa eS .işarg iedra 4 .ielu g 05 .ăcsaesu r atalas ac lef al ecaf eS .ăţă ruc eS .ielu iş e ras ăguada es .ătagel ed lutsed etse ăcad ăc raecnî es iş emisărg ed ăţăruc es amaeZ .91 .ăzenoiam eci ro al ac .eras .icim eleţăcub nî ătaiăt .81 .)vitatlucaf( ăpaec 1 .uicoljim vocrom 1 .irut refs nî eiat es iş ăţileip ed ăţăruc es .icim irubuc nî iţaiăt .iş ielu nî roşu csejărp es apaec iş luvoc roM .ece r ăpa uc sav nu-rtnî .leţiv ed ăuod iş c rop ed e raoicip ăuod .rtnî eliişo r iş iiraşogog .etocolc avetâc aed iam ăs .02 .iup .ae răsap ăţăruc eS .anrutsăr top es etiv res if a ed etnianÎ .so ep ed roşu ecafsed es aenrac dnâc icnuta atag tnâS .atsaeca u rtneP .ăcsaezepmil es ăs ăsal es iş ămaez uc alao et rap o al ăd es .ăpa uc sav nu-rtnî ăro etatămuj o b reif es iş ăgael es .ătis nirp ce rt es iş eliişo r b reif eS .lupac iş elebal tocs eS .nafolec uc uas tnemag rep eit râh uc ă repoca es e rac enac rob nî enup es .tarăs ed iş u rca ed etşevirtop es iş ătsug es iopA .eti repocsed ăb raif ăs ăsal eS .aemac emârăfs es ăs ă răf .erublut ăsai un ăs amaez ac urtnep .)74 .ădnirp es ăs ăsal es iş iiruf raf nid aenrac etsep amaez iopa ănraot eS .ă raoiruf raf o ep irutăcip avetâc dnânup .eleteniv iamun acot top es( dnuf ep ănue rpmî ăcaot es iş ăţăruc eS .nac ruc nid caf eS .io ru tsu ed ăcim ănâţăpăc o .io rutsu ed ieţăc 3 — 2 .teţo uc uas eiâmăl uc ăzaiţbus eS .tarăs lutsug etşevirtop es iş lurăhaz ăguada eS .eras .rtnî nup eS .gk 1 vitamixorpa ed erăsap O )IRUTICĂR( ERASAP ED IITFlP .ielu g 05 .luio rutsu iş iied ra .eras .iraşogog 4 .eiat es .amups ai eS .iţ reif iivoc rom iş iifot rac no rtsac nu.iiruf raf nî aenrac ăzaşa es iş ică r es a ed etnianî elesao tocs eS .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş e ras ăniţup ăguada es .61 .lupac iş elebal nup es .iitfip u rtnep etivirtop eliţăcub dnâgela .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .ebaob e răzam .ăpaec 1 .

aidjo rd taium a-s e rac nî eletpal iş lutemsep ăguada eS .tnu răm tacot lejnurtăp uc ăcetsema es .aliărB ed ăznârb g 001 .ăţita rc ătla nî aenemesa ed ăşubănî es iş ăcaot es rolic repuic ele raoiciP .sus iam ac ed rev atalas ălaps es iş egela eS .icrepuic g 005 ĂZNÂRB UC ETULPMU ICREPUIC .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o enup es aie răceif arpusaed rai sar nazemrap uc ăraserp es .tacot lejnurtăp ed eznurf irugnil 2 .ielu niţup iş e ras ed farp nu ăc repuic e raceif nî dnânup .iţnib reif csev res eS .repip ed farp nu .evidna ed .tnu iş e ras ăniţup uc .eidjord g 05 .ănue rpmî roşu acetsema es iş ătalas etsep ănraot eS .elic repuic ulpmu es ătsap ătsaeca uC .eti rocăr aenemesa ed elic repuic ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uc iş farp repip uc .)vitatlucaf( repip ed farp nu .tnu răm etacot eliruşubla nup es ruje rpmî rai .ebla ic repuic gela eS .rtnî ăzaşa eS .eras .ice r csev res es iş eiruf raf ep ăzaşa eS .ătsap o ac enived ănâp enib ăcae rf eS .etatămuj ep eiaom es ăs cof al ăţitarc o-rtnî nup es iş sus iam ac elic repuic csetăgerp eS .temsep irugnil 2 .evidna g 005 EVIDNA ED ĂTALAS .ătiv res if a ed etnianî pmit niţup uc iamun ătităge rp eiube rt atalaS .ănişam ep ăţitarc o.teţo uas eiâmăl uc taiţbus iopa .etuzăcs iş etaium enib tnus dnâC .rahabine ed farp nu .teţo ărugnil 1 .tnu g 05 .ădetşev ătalas O .ielu irugnil 2 .epa etlum iam nî atalas ălaps eS .sus iam ed aiţizopmoc uc ăcetsema es iş aţilucruf uc csebo rdz es .elnuşuneblăg tocs es .rotpuc al uad es .tnurăm tacot .ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es .eras .etreif elăuo etnianid csetăge rp eS .teţo uas eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 .eras .iram ed tivi rtop iş esaomu rf .ăşao rgnî es ănâp .teţo ărugnil 1 .etpaocsăr .ratşum niţup aguăda etaop es sos nÎ .ielu iş e ras ăniţup uc ăşubănî es iş ăţita rc ătla nî nup es .ratşum niţup iş aguăda etaop es tsug ăpuD .rtnÎ .repip .ăţăruc eS .ăpa ed enib g rucs es iş eletla ed elenu eleznu rf dni rpsed es .icrepuic g 005 ETULPMU ICREPUIC .)vitatlucaf( ratşum .cof ep enib lutot ăcetsema eS .tnâmăp ed ăţitarc o.edrev lejnurtăp uas rarăm ărugnil 1 .ăţitarc o.e ras uc anâtnâms ăcetsema eS .ărutnu ărugnil 1 .tacot .eras .ed rev ra răm uas lejnurtăp uc iş etişubănî iş etacot rolic repuic ele raoicip uc ăcetsema es .ănâtnâms irugnil 2 .elu ram ed atalas etşetâge rp es lef işaleca nÎ .cte ăţae rc atalas .repip ed farp nu .21 ITEVARTSAC ED ĂTALAS .ălaps eS .atag etse lusos dnâC .rtnî elic repuic ăzaşa eS .aliărB ed aznârb ărar ătis o.ătităge rpen .ărutnu ed ărugnil o uc . rolic repuic ele raoicip tnu răm ăcaot es ta rapeS .ătalas ed arugnil uc iş aţilucruf uc ăcetsema es .teţo uc uas eiâmăl uc ielu nid sos nu etşetăge rp es no rtsac nu.ed rev atalas ac lef al etşetăgerp eS .repip ed farp nu iş e ras .22 .rahabine ed fa rp nu iş repip .ielu g 05 .ărutăcip uc ărutăcip tanrut luielu uc tupecnî al tace rf eiube rt erac .eiruf raf ep luetap ăzaşa eS .tnu ed ăciţăcub o iş e ras ed fa rp nu etâc e raceif nî dnânup .teţo uas eiâmăl iş repip .eidăpăp ed .repip .iicoljim epec 2 .rtnî etşenemu r es iş tnu răm etraof apaec ăcaot eS .etpaocsăr ăuo 2 .tsug nid ed reip iş etşejetşev es tlum ae rp ăts ăcad ece raoed .etpal rahap 1 .arpusaed somu rf csenemur es ănîp niţ es ednu .rtni rp uas ănişam ni rp ece rt eS .eras .iicoljim 2 uas ătalas ed eram ănâţăpăc 1 ĂNÂTNÂMS UC EDREV ĂTALAS ece r ăpa nî pmit nu ătuniţ etse ăcad ăzaetăpso rpmî es .eiaom es ănâp niţ es iş ă repoca eS .atalas enup es .ielu irugnil 3 .iicoljim 2 uas edrev ătalas ed eram ănâţăpăc 1 EDREV ĂTALAS ETALAS .etineblăgnî iş edetşev eleznu rf ed ăţă ruc es .e ras .

31

001 ,iruşuneblăg 2 :sos urtneP .eras ,răhaz ărugnil 1 ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec ½ ,epec 4 ,ifotrac gk 1 ĂPAEC UC IFOTRAC ED ĂTALAS .43

.ăpaec ed i riţbus iilef enup top es tsug ăpuD .sos uc ebibmî es ăs aitşeca ac u rtnep ,iţnib reif ăcnî iifotrac etsep ănraot es iş , ratşum ărăf uas uc , repip ,e ras ,teţo ,ielu uc lusos etşetăge rp es tarapeS .iriţbus iilef nî eiat es iş ăţăruc es iţnib reif ăcnî iş ăjaoc uc iifot rac b reif eS .)vitatlucaf( ăpaec iş ratşum eras ,repip ed farp nu ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ifotrac gk 1 IFOTRAC ED ĂTALAS .33

.du rc zarp ed atalas iş ă rape rp es sos işelca uC .tirocă r iş ăpa ed s rucs luzarp tsep ănraot es iŞ .ratşum ărăf uas uc , repip iş e ras ,teţo ,ielu nid lusos ecaf eS .emârăfs es un ăs ev resbo es ăs eiube rt aeeca ed ,edepe r eb reif luzarP .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş cof al ,etnib reif ăpa uc ,mc 6 – 5 ed iţăcub nî taiăt iş tiţăuc luzarp enup es ,b reif es ăcaD .treif uas du rc ătalas ecaf etaop es luza rP .eras ,repip ed farp nu ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,zarp ed ărutăgel O ZARP ED ĂTALAS .23

.sar naerh iş ielu aguâda top es ,tsug ăpud ,iv res es a ed etnianÎ .inâmătpăs avetâc ,ece r al ,eti repoca enib enac rob nî leftsa a rtsăp etaop eS .teţo ănraot es iş ăzaerăs eS .iilef nî eiat es iş ăjaoc ed ăţăruc es ,etşecă r es ec ăpuD .ae nî roşu ă rtni aţilucruf dnâc atag etse alcefs iruzac elebma nÎ .enib ădni rpuc o ăs tâc ,ece r ăpa uc cof al enup es iş ălaps es alcefs ,treif u rtneP .ăt raif eif ,rotpuc al ătpaoc eif ităge rp etaop es ătalas u rtnep alcefS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,naerh ed ăcim ănicădăr 1 ,ălcefs g 005 ĂLCEFS ED ĂTALAS .13

.eişo r ăzrav nid iamun ătităge rp atalas tâced ăsaotsug iam tlum etse ătalas ătsecA .sar naerh ăraserp es inig ram ep rai ,ăreitalas nî azrav ăzaeşa eS .luielu ăguada eS .az rav uc ăcetsema es iş e raotăzăr ep ele rem dar eS .sus iam tatăra a-s muc aşa ,teţo uc etşe răpo es iopa ,ec raots es iş ăcetsema es ,ăzae răs es ,nif et raof azrav eiat eS .eras ăţirugnil ½ ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec ½ ,ielu ed irugnil 3 ,naerh ed ăcim ănicădăr 1 ,iicoljim erem 2 ,eişor ărav g 005 EREM UC EIŞOR ĂZRAV ED ĂTALAS .03

.luielu aguada es ,asam al iv res a ed etnianÎ .inâmătpăs avetâc ,eti repoca enib enac rob nî ,ece r al eniţ etaop es ătităge rp leftsa az raV .)teţo nî edepe r cselcoc latem ed elirugnil( so ed uas nmel ed ăţilucruf o uc iş ărugnil o uc etunim avetâc enib ăcetsema es iş ăzrav etsep titocolc luteţo anraot eS .eiube rt tâc e ras uc iş ăpa uc tiodnî niv ed teţo ăb raif as cof al enup eS .enib ec raots es iş niţup aets ăs ăsal es ,ăcetsema es ,ăzae răs eS .nif et raof azrav eiat eS .eras ăţirugnil 2/1 ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec 2/1 ,ielu irugnil 3 ,eişor ăzrav g 005 EIŞOR ĂZRAV ED ĂTALAS .92

.ăcetsema es iş teţo iş ielu ăguada eS .iniâm nî ec raots eS .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal eS .ăzae răs es iş nif et raof ăzrav eiat eS .eras ăţirugnil 2/1 ,teţo irugnil 2 ,ielu irugnil 3 ,azrav g 005 ĂBLA ĂZRAV ED ĂTALAS .82

.ăcetsema es iş ,tsug apud repip ,eiâmăl uas teţo iş ielu ăguada es ,apa eg rucs eS .apa esal ăs ac ,ă ro ed etatămuj o no rtsac nî niţ eS .tsug ăpud e rec ra-s tâced tlum iam avec ăzae răs eS .iriţbus et raof iilef eiat es iş iiţevartsac ăţăruc eS .)vitatlucaf( repip ,eras ,teţo arugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,itevartsac g 005

41

.ăţugilămăm iş io rutsu ed iedjum uc etşev res es e rac ,eşuihce ru ed uas ic repuic ed atalas etşetăgerp es lef aL .nif et raof taiăt ,ed rev lejnu rtăp ăguada eS .ăcetsema es iş ,ătalas eci ro urtnep ac ,repip iş e ras ,teţo ,ielu nid lusos ecaf eS .i riţbus ae rp un iilef nî eiat es iş grucs es ,atag tnus dnâC .teţo niţup iş e ras uc ,ădnirpuc eI ăs tâc ăpa nî ăb raif ăs nup es iş ălaps es ,elic repuic ăţăruc eS .tacot edrev lejnurtăp ,repip ,eras ,teţo irugnil 2 ,ielu irugnil 2 ,icrepuic g 005 ICREPUIC ED ĂTALAS .14

.tpocsă r uo ed iilef nup es ruje rpmÎ . repip ,e ras ,teţo ,ielu nid tucăf sos nu ănraot es a rpusaed rai ,ătalas ed ai ruf raf nî ăzaşa eS .tnu răm aerp un eiat es iş egrucs es ,ătarăs ătitocolc ăpa uc etşe răpo eS .epa etlum iam nî ălaps es iş lucanaps egela eS .repip ed farp nu ,eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,tpocsar uo nu ,canaps gk 1 CANAPS ED ĂTALAS .04

,ăti răpoen ,ădu rc ănileţ uc atalas ecaf etaop es lef aL . ratşum iş teţo ,ielu ed sos nu uc eif ,ăzenoiam sos nu uc eif ăcetsema es iş enib egrucs eS .e ras uc ătitocolc ăpa uc etşe răpo eS .auaedif ac eiat es iş anileţ ăţăruc eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ratşum ăţirugnil 1 ,ielu g 05 ,şuneblăg nu ,ănileţ g 005 ĂNILEŢ ED ĂTALAS .93

.)75 .v( io rutsu ed iedjum ăguada es tsug ăpuD .e ras iş teţo ,ielu ed lusos uc ăcetsema es iş ăpa ed enib et raof eg rucs es ,atag etse dnâC .e ras ăniţup iş etnib reif ăpa uc treif al enup es iş ălaps es ,ăţa ruc eS .ăsarg aelosaf ă refe rp es ătalas u rtneP .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 ,eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ăsarg elosaf gk 1 EDREV ELOSAF ED ĂTALAS .83

.sus iam ac atalas etşetăge rp es iş iţ reif iifotrac iş aelosaf ăcetsema eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 2 ,ebaob elosaf g 052 ,ifotrac g 005 EBAOB ELOSAF IŞ IFOTRAC ED ĂTALAS .73

.)ăţnirod ăpud( ăpaec ed iilef iş enilsăm ăguada eS .tarapes tităge rp ,ielu iş teţo ed lusos uc ăcetsema es iş ae ras ăguada es ,etnib reif ăcnî etse tâc ,iş lutavazraz etaocs es ,enib egrucs es ,atag etse dnâC .ăpaec o iş lejnu rtăp ,voc rom nu uc )534 .v( aelosaf eb reif eS .eras ,enilsăm avetâc ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 3 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ebaob elosaf g 005 EBAOB ELOSAF ED ĂTALAS .63

.tnurăm iţaiăt izu rc ied ra uas iişo r ed iilef nup es ruje rpmî iş ă reitalas nî ăzaeşa es ,iifotrac uc ăcetsema eS .nohrat niţup iş tnurăm tacot ed rev lejnu rtăp iş ra răm ,lu răhaz ăguada es e rac al ,eiâmăl uas teţo iş e ras ed ătivi rtop enib ,ratşum uc ăzenoiam o ecaf eS .iriţbus ed tivi rtop eiat es iş ăţă ruc es ,elfihc ifot rac b reif eS .nohrat ed iof avetâc ,tacot rarăm iş ed rev lejnu rtăp ărugnil 1 ,e ras ,teţo uas eiâmăl ed ămez ărugnil 1 ,ielu g 001 ,răhaz ăţirugnil 1 , ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 ,ifot rac gk 1 NOHRAT UC IFOTRAC ED ĂTALAS .53

.ăsaotsug et raof etsE .urca iş ta răs lutsug etşevirtop eS .ifotrac ed atalas uc roşu acetsema ătaop es ăs tâc ,tâta ăpa uc ăzaiţbus eS .teţo uas eiâmăl ed ămaez , repip ,e ras ,ielu uc ,i ruşuneblăg ăuod nid ăzenoiam o ecaf es iz ăuod A .ece r al ăd es iş ă repoca es ,e ras enup es ,iifot rac uc ăcetsema es ,i riţbus et raof iilef elepec eiat eS .lurăhaz iş ăpa uc tiodnî luteţo a rpusaed ănraot eS .notrac nu- rtnî nup es iş iilef eiat es ,izlac ăţăruc es ,iifot rac b reif eS .eras ,repip ed farp nu ,teţo uas eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 ,ielu g

51

,taiăt a-s e rac azenoiam nid niţup etâc niţup ăguada es ,ăţi rugnil o uc ,iopa nmel ed ărugnil o uc ăcetsema es ,no rtsac tla nî uo ed şuneblăg nu enup es ,ii rităge rp lus ruc nî eiat es ăs azenoiam ac ălpmâtnî es ăcaD .tlum iam un rad ,ătado ielu ed ăţirugnil o etâc iş aguăda etaop es ,eşao rgnî es ăs epecnî azenoiam dnâC .eiâmăl ăniţup iş dnâc nî dnâc nid dnânup ,ue rem ăcae rf eS .ă rutăcip uc ă rutăcip luielu ăguada es iopA .etacetsema enib tnus eliruşuneblăg ec ănâp lulet uc tab es uas nmel ed ă rugnil o uc ăcae rf eS .e ras ed farp nu iş eiâmăl ed amaez uc ,no rtsac nu- rtnî eliruşuneblăg nup eS .eras ,teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 ,ielu g 003 ,iruşuneblăg 3 ĂZENOIAM SOS .74

ICER IRUSOS

.ăpa ăniţup uc eiube rt tâc eiţbus es zac tseca nî ;sos ac iş iv res etaop eS .cte ălcefs ed ,iţevartsac ed ătalas ,e răsap ed losar uc ,iţ reif ica r uc etşev res eS .eiâmăl ed ămaez uas teţo niţup iş e ras ăguada eS .ăsaotnu ăme rc o ac ecaf es ănâp ,ielu niţup etâc dnânup ,no rtsac nu-rtnî enib ăcae rf eS .tsug ăpud ,io rutsu niţup iş ,s rots iş ăpa nî taium ,ăbla eniâp ed zeim ed ătacub o ăguada eS .ărtaip ed ăţiluip o- rtnî enib ăzaesip es iş ăjaoc ed elicun ăţăruc eS .eras ,teţo ărugniI 1 ,ielu g 001 ,iorutsu ed ieţăc 3 — 2 ,eniâp ed eilef 1 ,icun g 052 ICUN ED AELODROCS .64

.etpaocsăr ăuo ed iilef uas enilsăm ,ed rev ătalas ed eznu rf nup es ruje rpmÎ .ăcetsema es iş lusos ecaf eS .iţ reif ifotrac ed iilef ăguada es e rac al ,iriţbus iilef nî etaot etaiăt ,ăpaec ,iţevartsac ,iedra ,iişo r :edu rc acnâm top es ec eli rutavazraz etaot nid ărape rp es e rac ărav ed ătalas o etsE .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 2 ,etev-artsac 1 ,işarg iedra 2 ,iişor g 052 ,ifotrac g 005 )ĂLATNEIRO( ĂCSAERĂGLUB ĂTALAS .54

.e ras iş teţo ,ielu nid tucăf sos nu ănraot es arpusaeD .ă reitalas nî somurf ăzaşa es iş ,eleţnimes iş lu rotoc ăzaetrăpednî es ,irut refs nî eiat eS .iied ra ac lef al ăţăruc es iş ănişam ep coc es ,iţamătăven iş iram iraşogog gela eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,iraşogog 6 IRAŞOGOG ED ĂTALAS .44

.iişo r ed iilef avetâc iş dnâguăda ,ied ra ed aec uc ănue rpmî eteniv ed atalas etşev res es iecibo eD .ătalas ed airuf raf nî ăzaşa es iş sos tseca nî enib eiaom es ,iedra nu etâc dnâ r ep ai es ,e ras iş teţo ,ielu uc lusos ecaf eS .grucs es iş iţaruc et raof ănâmăr ăs ac ece r ăpa nî enib ălaps es ,ăţileip ed ăţăruc eS .ă ro ed t refs nu leftsa ăsal es iş ă repoca es ,e ras uc ,iiţla etsep iinu ,ăţita rc o- rtnî nup eS .ăd ra es un ăs ăjirg uc ,ănişam ep coc eS .izeten iam tâc işa rg ied ra gela eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,işarg iedra 21 IŢPOC IEDRA ED ĂTALAS .34

.sus iam ac csetăge rp es iş eleteniv uc ănue rpmî ăcaot es ,srucs ua-s ec ăpuD .ă ro o niţup lec ,ăpa ed enib ăg rucs es ăs ăznâp o- rtnî nup es ,atag tnus dnâC .ăta răs ăpa nî treif al nup es iş ăjaoc ed dar es ,eţnimes ă răf ,irenit iecelvod gela es :rotămru lulef nî ,elage iţrăp nî ,iţ reif iecelvod uc cse rops es ,epmucs ăcnî tnus eleteniv dnâc ii rev lutupecnî aL .tsug ăpud nup es tnu răm ătaiăt ăpaec iş teţO .snujaednî ielu dnânup ,nmel ed ărugnil o uc uas aţilucruf uc enib tab es iş ăzae răs es ,no rtsac nu- rtnî nup eS .nmel ed tiţuc nu uc ăcaot es iş ele nid apa ăg rucs es ăs ac anâm uc ăsapa eS .nmel ed dnuf nu ep nup es iş ,ăti rgenî ăjaoc ed ărutimârăf ăcim iam aec icin ănâmăr

un ăs ac ,ece r ăpa nî enib ălaps es ,ăjaoc ed ăji rg uc ăţăruc es ,iţnib reif ăcnî tnus tâC .ajaoc etşergenî es iş eiaom es ăs pecnî ănâp etui cof ep niţ eS .zag al ,ărăcalf ep uas cita răj ep coc es eteniv elelegăltăP .eras ,teţo ărugnil o ,ielu g 051 ,iicoljim eteniv 3 ETENIV ELEGĂLTĂP ED ĂTALAS .24

tacot nohrat ăţirugnil 1 .şuneblăg 1 .45 .ielu g 002 .eiâmăl ed ămaez uas ăţirugnil 2/1 .teţo nî eletevartsac .eras .atag etse dnâc iş ăzenoiam lusos etşetăgerp eS .ăsaorg ănâtnâms irugnil 2 .ătaot ăcetsema es ănâp l2 .anâtnâms ăguada es .tpocsăr luşubla enup es .nif etraof etaiăt etaot .ratşum ăţirugnil 1 .edrev ăpaec iş lejnurtăp ed .sus iam ac ăzenoiam lusos ecaf eS .ălpmis azenoiam iş ac ăzae rcul eS .teţo nî cim etevartsac nif etraof ătaot ătaiăt aţaed rev ăguada eS .eras .ătişue r etse azenoiam ăcaD .tnu ăţirugnil 1 :ăniăf ed lusos urtneP .tnu răm 1 . rasecen etse ăcad .tagel et raof eif ăs ac .sus iam ac .eras .sus iam ac ăzenoiam lusos ecaf eS .ielu g 002 .tpocsăr uo nu eb reif eS .61 uc ă rutăcip tanrut luielu uc ăcae rf es iş eiâmăl ad ămaez uc uas niv ed teţo niţup uc luratşum eiţbus eS .eiâmăl ed ămaez uas teţo niţup .atag etse dnâC .elăuo uc lu ratşum tupecnî al ed ăcetsema eS işaleca nî iş etşe rops es azenoiaM .aguăda etaop es ăzenoiam ătsaeca al iŞ .teţo nî etevartsac nu iş muce rp .iruşuneblăg 2 ĂNÂTNÂMS UC ĂZENOIAM SOS .tacot cigapra ărugnil 1 .eras .ăniăf eţirugnil 2 .ratşum uc ăzenoiam sos nu ecaf eS .ratşum eţirugnil 2 RATŞUM ED SOS .ătis ni rp luşuneblăg ăd eS .ielu g 001 .ăniăf ed sos ed i rugnil 3 — 2 uc ăcetsema es atag etse dnâc iş ăzenoiam lusos etşetăgerp eS .ăpa ăniţup uc aiţbus etaop es .lucigap ra ăguada eS .eras .ăpaec ed elizoc iş teţo nî etevartsac nu .ratşum ăţirugnil 1 .eras .eiâmăl ăniţup .uo 1 UO ED SOS .ăsao rg ae rp rad .eras .84 .atag etse dnâc .ielu g 002 .erepac ărugnil 1 .e raţniube rtnî ed etnianî tizlăcnî niţup eif ăs luielu ac ădnamoce r es anrai aeeca eD .iruşuneblăg 2 NOHRAT UC ĂZENOIAM SOS .iedi tlum iam avec .ielu g 002 .teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 2/1 .)lejnurtăp iş nohrat( ăţaedrev .iruşuneblăg 2 RATRAT SOS .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .du rc şuneblăg nu enup es .e ras .94 .iruşuneblăg 2 IRUŢEDREV UC TNACIP SOS .iruşuneblăg 2 CIMONOCE ĂZENOIAM SOS .nohrat ed eznu rf avetâc ăguada es .aţaed rev iş ele repac .ece r ae rp iuluielu ae raţniubertnî etse eiat es azenoiam i roenu e rac u rtnep elezuac nid anU .nif etraof etaiăt etaot .teţo nî cim etevartsac 1 .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 2/1 .nif tsug nu ătăpac pmit .teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil oţet 1 .)tnacip tsug uc .ratşum ăţirugnil 1 . .teţo nî cim etevartsac 1 .dnâguăda .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .iu lulejnurtăp eraotănămesa ătnalp( ihcuţamţah ed eznurf avetâc .ratşum ăţirugnil 1 .şuneblăg eraceif ed ănâtnâms ed ărugnil o .15 tacot .25 .35 .tnurăm etacot edrev ăpaec ed izoc ăţirugnil 1 .05 .repip .atag etse dnâC .ielu g 002 .ielu g 002 .ielu g 002 .ăzenoiam ed sos nu ielu uc ecaf es iş .eras .iruşuneblăg 2 RATŞUM UC ĂZENOIAM SOS .repip .ăpa uc tiodnî etpal ăcşaec 1 .55 .teţo ăţirugnil 2/1 .

ăniăf uc tnu nid bla şatnâr nu ecaf eS .eras .16 .ănâtnâms ărugnil 1 .eras .ănileţ ed aznu rf etaocs es .şuneblăg 1 NAERH ED SOS .ărtaip ed anu.ae ras ăguada es .ăzenoiam al ac .26 .ăniăf ărugnil 1 .eras .eras .tacot nohrat ed eliof ăguada es ămru al .ăţiluip nî tivirts enib luio rutsu iş ae ras .şuneblăg nu iş e ras .anâtnâms uc luşuneblăg ăcae rf eS .şuneblăg 1 UO UC RARĂM ED SOS .ăpa uc raihc uas .ăniăf ărugnil 1 .şuneblăg 1 .şuneblăg nu uc etab es iş eiâmăl ed ămaez uas niv ed teţo niţup ăguada es iv res es a ed etnianÎ .ăb raif ăs ă răf .tsug ăpud teţo iş e ras ăniţup .tnu ărugnil 2/1 ĂNÂTNÂMS UC RARĂM ED SOS .ăme rc o ac enived ănâp lutot ăcae rf eS .ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf .cim cof al etunim 01 ăb raif ăs ăsal eS .sar naerh ărugnil 1 .tacot rarăm ărugnil 1 .ratşum eţirugnil 2 NOHRAT UC RATŞUM ED SOS .ănileţ ed aznu rf iş lutnu .95 EDLAC IRUSOS .esaomu rf iişo r avetâc ălaps eS .75 .ănileţ ed ăznurf 1 .eras .teţo ătirugnil 1 .losar al iv res etaop eS .tavazraz ed uas enrac ed ămaez uc egnits eS .ielu g 001 .ărutăcip .eiat es anâtnâms .eiâmăl ed ămaez iş .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ielu g 001 .răhaz ăţirugnil 1 .06 .ăzaiţbus es iş .eras .tnu nî ăniăf .sotsug et raof etse sos tsecA .nmel ed aţiluip nî e ras ăniţup uc etşevirts es iş luio rutsu ăţăruc eS .răhaz ăţirugnil 1 .ătis ni rp ce rt es .rtnî enib iam iş uas nmel ed aţiluip nî luiorutsu etşevirts eS .36 .tnu ărugnil 2/1 .85 .tarăs ed iş urca ed etşevi rtop eS .tnu ărugnil 2/1 ĂNIĂF UC IORUTSU ED SOS .ăbraif ăs nup es iş iţăcub pu r es .luielu niţup etâc niţup ănraot eS .nif tacot lura răm enup eS .luteţo ăguada eS .iişor g 005 IIŞOR ED SOS .65 .eras ed farp nu .ied ra ed auaiob ăguada eS .tacot rarăm ărugnil 1 .e ras iş nif tacot lu rarăm .icim etocolc avetâc aed ăs tivi rtop cof al eniţ eS .eifila o ac ecaf es ănâp .teţo ăţirugnil 2/1 .enrac ed amaez uc egnits eS .ărutăcip uc ărutăcip luielu dnânrut ăcae rf es iş tasip lu răhaz uc luratşum ăcetsema eS .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .nohrat eţirugnil 2 .rasecen e ăcad .enrac ed ămaez uc uas etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .io rutsu ed ăcim ănâţăpăc 1 .teţo ăţirugnil 1 .71 .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ecaf eS .iv res es a ed etnianÎ .io rutsu ed ănâţăpăc 1 )ILOIA( IORUTSU ED SOS .iorutsu ed inâţăpăc 2 IORUTSU ED IEDJUM .teţo ărugnil 1 . roşu etşejărp eS .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .etnib reif ăpa uc sav tla nî cof al eniţ eS .etpal ăcşaec 1 .ănâtnâms irugnil 2 .enrac ed ămaez uas ăpa ăcşaec 2/1 .e ram cof aL .ăniăf ărugnil 1 .ăpa uas enrac ed ămaez arpusaed ănraot es iş ă reisos nî enup eS .anâtnâms ăguada eS .etşev res es ănâp .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .lurăhaz .sar lunaerh enup eS .teţo ăţirugnil 2/1 .losar al etşev res eS .teţo niţup uc .eiube rt tâc ăşao rgnî es ănâp ăb raif iam ăs ăsal eS .losar al etşev res eS .

ăţafarpus al ămups ed dnâ r nu ecidir iam es ăs ecaf atsaecA .iram epec 2 RATŞUM ED DLAC SOS .tivi rtop cof al ăb raif ăs eiube rt apus .ăpa l 4 .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .iriţbus iilef nî elic repuic eiat es iş ălaps eS .ielu uas tnu ărugnil 2/1 ĂNIĂF ED SOS .ădemu ăp râc o uc ielao aenig ram ep ed ătacsu amups eg retş es .enrac ed ămaez itşec 2 .etişubănî elic repuic ăguada eS .)vitatlucaf( ăzrav 4/1 .56 .tocolc nu aed ăs ăsal es iş anâtnâms ăguada eS .rtnî .lejnurtăp ănicădăr 1 .cim cof al enup eS .e răsap ed eiatnu răm iş .âniăf ărugnil 1 .66 .ratşum ed ăţirugniI o iş luteţo taguăda a-s e rac al .etnib reif iam eif ăs apus ac u rtneP .icrepuic g 052 ĂNÂTNÂMS UC ICREPUIC ED SOS .enrac ed amaez uc egnits eS .teţo ărugnil 1 .etnib reif ăpa uc sav nu-rtnî dlac al eniţ es .ue rem dnâcetsema .işomurf ivocrom 2 .bla niv ed le răhăp nu ăguada eS .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .enrac ed ămaez ăguada iam es .e rec es tâced ăniţup iam .1 ENRAC ED ĂPUS .ănileţ ănicădăr ½ .eras .răhaz ăţirugnil 2/1 .e ras ăguada es iş .ăcun o tâc tăpsao rp tnu iş dnâguăda .atag etse ănâp tivi rtop cof al eb reif es iş .ăta ruc etraof rad .76 .taidemi etşev res es un ăcaD .cim cof al rad .ăniăf ed ă rugnil o iş tnu ed ărugnil 2/1 nid .eras .so ed ănub ătacub o iş aenrac .ece r ăpa ed ărugnil o ănraot es iş i ruăg uc alaiceps ă rugnil o uc amups ai es .dlac etşev res eS .bla niv ed lerăhăp 1 .enrac ed amaez uc egnits eS .bla şatnâr nu ecaf eS .nif tacot lejnurtăp niţup iş e ras .tucălpsid iroenu iş e rat tsug nu iepus ăd azraV .ăpus al aguăda top eS .ăti repocsed ălao o.repip ed farp nu .tnu ed ărugnil 2/1 uc ăniăf ed ărugnil o etşejărp eS .nub iam eif ăs lulosar ac etşe rămru es ăsnî ăcad cof al ece r ăpa uc enup es .86 .icim etocolc nî .enrac ed ămaez uc egnits eS .ătis nirp ece rt eS .arugnil uc ătaul uon nid etse e rac .eras .apus ac u rtnep .eliruzac ăuodnâma nÎ .niţup etşeneblăgnî es ec ăpud .alao ă repoca es aetseca etaot sup ua-s ec ăpuD .ămaez ăniţup uc taium luratşum ăguada es .ăcsaenemur es ăs epecnî ănâp cof ep es-udnâniţ .ăro o epao rpa ăb raif ăs eiube rT .ăniăf ărugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .tavazraz al işutot ăguada ăcaD .lutavazraz uc ătado .lu răhaz iş lurepip .eras .tnu ed ă rugnil 2/1 uc cof ep ăşubănî eS .ănâmednî al meva ăcad iş lejnurtăp ed eznu rf ăguada eS .ănâtnâms irugnil 2 .icrepiuc g 001 .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema ăb raif ăs ăsal eS .etocolc nî aed ăs epecnî dnâC .81 .ratşum ăţirugnil 1 .atag etse dnâC .talăps iş taţăruc lutavazraz ăguada eS .iilef etaiăt elic repuic tnu nî ăşubănî eS .enrac gk 005.tnu ărugnil 1 .e rat ae rp ădacs un ăs .icim etocolc nî iamun ăsnî .tnu ărugnil 1 .ăcsaenemu r es ăs ă răf eiaom es ăs ăsal eS .epec 2 .tnu ărugnil 1 IRUTPIRF UETNEP SOS .ăţafarpus al ăzaem rof es ec aţileip ai es iş etunim ed 02 ăb raif ăs ăsal eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ratşum ăţirugnil 1 .ăzae răs es iş .so rg ae rp etse lusos ăcaD .iv res a ed etnianÎ .ăţafarpus al ăzaem rof es ec aţileip ă rugniI o uc ai eS .ărutăzihcsed ăcim o işutot dnâsăl .lusos uc ăcetsema es .arpusaed ămups ed ămru o icin e ra iam un apus dnâC .atag epao rpa e-i atsaeca dnâc iamun ăpus nî ăguada es iş eicoljim ăzrav ed t refs nu tarapes eb reif iş .lejnurtăp ed eznurf avetâc .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .ătis nirp ece rt es atag etse dnâC .tocolc nu aed ăs ăsal eS .46 ; ăpa uc enup es .ăsam al miv res o ăs mi rod e rac uc a rutinrag ăguada es i icnuta iamun iş ă raoce rts es .lejnurtăp ed erif avetâc .anâtnâms eiat es un ăs ac u rtnep .ăniăf ărugnil 1 .ăţafarpus al ăzaem rof es e rac aţileip ărugnil o uc ai es dnâc nî dnâc niD .e ro ie rt niţup lec tpu re rtnîen ăb raif ăs eiube rT .ăsaotsug EPUS .iş aniăf ăguada es .ăniăf iş ielu uas tnu nid şatnâr nu ecaf eS .ătado ăcnî ătepe r es aiţa repO .enrac amaez uc egnits es .eras .etalăps enib etraof ic repuic 5 — 4 al ed e raoicip iş eţileip .t reif al edacs apus ece raoed .tnu ed ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup es iş apaec eiat eS .edepmil iam if av apus iş enrac nid tatpe rt işei av lucus leftsa iamun .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .

91

.etunim ecez b reif eS .cof al etşetocolc e rac apus nî lutecnî uc ănraot eS .e ras enup eS .ănâtnâms o ac ecaf es lutaula dnâc ănâp aniăf uc elăuo no rtsac nu- rtnî ăcae rf eS .eras ,ăniăf irugnil 2 ,ăuo 2 :ieţănruT IEŢĂNRUT UC ĂPUS .67

.ăsam al apus uc csev res eS .ătlum ărutnu nî ăţita rc o- rtnî csenemu r es e rac ,elaocoto r icim eiat es nab nu tâc ăcim ăm rof o uC .ăuod nî eiaodnî es iş uo uc egnu es ,aiaof ednitnî eS .)406 .v( ieţiăt u rtnep ac taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid taula ed eiaof o ecaf es enaosrep 6 urtneP TAULA ED ELEŞOGOG UC ĂPUS .57

.iieţiăt ac lef al b reif eS .eleţă rtăp icim eiat es iş u rtap nî aiaof etşe rutăpmî eS .)406 .v( ieţiăt ed taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid taula ed eiaof o ecaf es enaosrep 6 urtneP ELEŢĂRTĂP UC ĂPUS .47

.ă ro ed t refs nu b reif es iş cim cof ep aţita rc egart eS . rolieţiăt lumu rd ăd es ,etşetocolc dnâc iş ăţitarc o- rtnî apus treif al enup eS .etnianî iam iz o uc iţităge rp eif ăs enib etsE .iţaţniube rtnî if a ed etnianî enib ecusu es ăs ăsal es iş anâm uc roşu ărifse r eS .tiţucsa tiţuc nu uc nif eiat es iş lus ecaf eS .tot ed ecusu es ăs ărăf ,ăcsaecibz es ăs niţup ăsal es iş tiţuc ed iihcum ienu aemiso rg ed eiaof o taula ed asam ep lu roticus uc ednitnî eS .)406 .v( ieţiăt ed taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid ieţiăt ed eiaof o ecaf es enaosrep 8 urtneP IEŢIAT UC ĂPUS .37

.dlac al tuniţ tsof a e rac ămaez ed lutse r iş dnâguăda ,t reif ua e rac nî apus a rpusaed ă raoce rts es iş emârăfs es un ăs ăji rg uc no rtsac nî nup es ,tiumups ed arugnil uc uai es ,atag tnus dnâC .et reif tnus etunim ed icezăuod nÎ .cim cof ai ăb raif ăs ăsal es iş aţita rc ă repoca eS .ăpus nî lumurd ăd es iş şi rg ed atsap nid ăţi rugnil o uc ai es ,etşetocolc apus dnâC .emâ răfs es ăs iş ele e rtnî ăgnita es un ăs eletşulăg tâcnî leftsa ,e ram ed lutsed ăţitarc o-rtnî apus ăraoce rts eS .esao rg inâtnâms ienu aţnetsisnoc ăbia ăs eiube rt atsaP .e ras iş niţup etâc luşi rg enup eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp ,ărutnu ed uas tnu ed ăsa r ă rugnil o uc luo ăcae rf eS .eras ,şirg irugnil 4 ,uo 1 ,ăru tnu uas tnu ărugniI 1 :eletşulăG ŞIRG ED ETŞULĂG UC ĂPUS .27

.eiâmăl aguăda etaop es ăsam al ,tsug ăpuD .ă ro ed etatămuj nî eb reif luze rO .dnuf ed ădni rp es un ăs ac urtnep ,arugnil uc dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ăta ruce rts apus nî t reif al enup es iş ălaps es ,luze ro egela eS .zero ed frâv uc irugnil 3 ;enaosrep 6 urtneP ZERO UC ĂPUS .17

.nif etaiăt ,lejnu rtăp ed izrev eznu rf uc ,tsug ăpud ,etşev res eS .ăpus ed lutse r iş ăguada eS .atag etse ăro ed t refs nu- rtnÎ .işolococ ăcaf es un ăs ac u rtnep ăcetsema es ă rugnil o uc rai ,şirg niţup etâc ănâm o uc ănraot es ,etşetocolc atsaeca dnâc iş ăcim iam ălao o- rtnî ae nid etatămuj ă raoce rts es ,atag etse apus dnâC .şirg ed frâv uc irugnil 4 :enaosrep 6 urtneP ŞIRG ED ĂPUS .07

.eiâmăl ăniţup uc iş uo ed şuneblăg uc ege rd es uas irutinrag işaeleca uc etşev res eS .enrac ed apus al ac lef al ăzaedeco rp es iş ,eielut ăbia un ăs ,enib ae răsap ăţă ruc eS .ăniăg nid uas nopalc nid etşetăgerp eS .)86 .v( enrac ed apus al ac irutavazraz işaeleca ăzaeţniubertnî eS ERĂSAP ED ĂPUS .96

02

.ănâtnâms ăniţup uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es ,atag etse apus dnâc iş ăb raif ăs ăsal es ,e ras ed etşevi rtop eS .tişubănî lutavazraz uc ănue rpmî ,ăpus ed ălao o- rtnî t reif al amaez enup eS .ătis ni rp ce rt es iş b reif es ,anileţ iş iifot rac ăţăruc eS .ielu ed uas tnu ed ă rugnil o uc ăţita rc o-rtnî eşubănî es iş auaedif ac eiat es luzarp iş ailug ,luvoc roM .ănâtnâms ărugnil 1 ,şuneblăg 1 ,eras ,ielu uas tnu ărugnil 1 ,ăcim ănileţ 1 ,iicoljim ifotrac 3 ,zarp ed erif 2 ,eilug 1 ,vocrom 1 ,ăpa l 3 ĂCSAENEPMÂC ĂPUS .28

.tocolc nu ănue rpmî aed iam ăs ăsal es iş enrac ed amaez arpusaed ănraot es ,atag etse dnâC .e ras ed etşevirtop eS .iifotrac iş ăguada es ,t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâc iş ,tocolc nî aed ăs ăsal es ,lutavazraz e repoca ăs tâc ăpa arpusaed ănraot eS .ăcsaenemu r es ăs ărăf ,eiaom es ănâp ,arugnil uc dnâcetsema ,ifot rac ed ărafa ,lutavazraz tot enup es ,lutnu ăţita rc o- rtnî egnicnî eS .iieţiăt ac eiat es iifot rac iş anileţ ,luza rp ,lulejnu rtăp ,luvoc roM .enrac ed ămaez l 2 ,tnu ărugnil 2/1 ,ifotrac 3 ,ănileţ 2/1 ,zarp ed rif 1 ,lejnurtăp ănicădăr 1 ,uicoljim vocrom 1 TAVAZRAZ ED APUS ĂTLA .*

.eiube rt tâc e ras ăguada eS .ăta ruce rts ăpus nî treif al nup eS .işo rg iam niţup eiat es iifot rac rai ,iieţiăt ac nif eiat es luzarp iş lulejnu rtăp ,luvoc roM .enrac ed ămaez l 2 ,iicoljim ifotrac 3 ,zarp ed erif 2 ,lejnurtăp ănicădăr 1 ,uicoljim vocrom 1 TAVAZRAZ ED APUS .18

.apus ănraot es arpusaed rai ,no rtsac nî nup es ,grucs eS .atag tnus etunim 01 nî ;ătitocolc ăpa nî t reif al nup es ,ăniăf nirp roşu uad es ,anâm uc eletşulăg ăzaem rof eS .iifotrac uc ăcetsema es iş repip niţup ,e ras ,aniăf ,luo ăguada es ,lutnu ăcae rf eS .e raotăză r nirp uas tacot ed anişam ni rp ce rt es iş ăjaoc ed ăţăruc es ,iifot rac b reif eS .repip ,eras ,tăpsaorp tnu ărugnil 1 ,ăniăf ărugnil 1 ,uo 1 ,ifotrac g 052 :eletşulăG IFOTRAC ED ETŞULĂG UC ĂPUS .08

.apus ăraoce rts es arpusaeD .no rtsac nî nup es iş grucs es ,tiumups ed arugnil uc tocs es ,atag tnus dnâC .e ras ăniţup uc ,ătitocolc ăpa nî t reif al nup es iş ăniăf nirp uad es ,anâm uc işolococ icim caf es iş ătsap nid aţirugnil uc ai es ,enib ticăr a-s dnâC .luo ăguada es iş cof ep ed ai eS .tiunşibo etpal uc luze ro tâced tlum iam eb reif eS .ăzae răs eS .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o iş eletpal uc t reif al enup eS .luze ro ălaps es iş egela eS .eras ,uo 1 ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,etpal ăcşaec 2/1 ,zero ăcşaec 2/1 :eletşulăG ZERO ED ETŞULĂG UC ĂPUS .97

.esal es un ăs ac u rtnep ,atag etse ec taidemi tivres eiube rT .etunim 01 ăb raif ăs ăsal es ,ă repoca eS .ătitocolc apus taruce rts a-s e rac nî ,e ram ăţita rc o-rtnî ătadoed aiţizopmoc ătaot ănraot es iş ănue rpmî ăcetsema es ,ămups luşubla etab eS e ras ăniţup iş ăniăf ed ănilp ăţi rugnil o uc iruşuneblăg ăuod enib ăcae rf eS .eras ,ăniăf ăţirugniI 1 ,ăuo 2 :lu fuP UO ED FUP UC ĂPUS .87

.iieţiăt iş ac ăpus nî b reif eS .taula ed asam ep ecusu es ăs ăsal eS .ărar ae raotăzăr ep ăd eS .ăcsaecibz es ăs niţup ăsal eS .e rat ed tivi rtop taula nu ecaf es ,etpal ed ărugnil o iş ăniăf ,ăuo niD .eras ,ăniăf g 051 ,etpal ărugnil 1 ,uo 1 :ieţăcerF IEŢĂCERF UC ĂPUS .77

12

ăguada es ,iv res a ed etnianÎ .emârăfs es ăs pecnî ănâp ăb raif ăs ăsal eS .i riţbus iilef nî taiăt luza rp iş elage irubuc iţaiăt iifot rac b reif es ămaez nî rai ,ăraoce rts es t reif etse dnâC .e ras uc ăpa nî lutavaz raz eb reif eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,zarp ed erif 3 ,ănileţ 2/1 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ifotrac g 004 ,ăpa l 3 ZARP UC IFOTRAC ED ĂPUS .88

.tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .nif etaiăt lejnurtăp ed eznu rf iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada eS .amups uc tecnî ăcetsema eS .ănâtnâms ed ănub ărugnil o uc şuneblăg nu etab eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş rol amaez uc ăzaiţbus eS .iţnib reif ăcnî tnus tâc ătis nirp ce rt eS .iţ reif tnus ăcad ăc raecnî eS .ă ro ed etatămuj o ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .e ras iş ăpaec uc ,eleţăcub iţaiăt iş iţaţăruc iifotrac ăpa uc ălao o- rtnî b reif eS .eras ,ănâtnâms ărugnil 1 ,şuneblăg 1 ,ăpaec 1 ,ifotrac g 057 ,ăpa l 3 )ĂMERC( IFOTRAC ED ERUIP ED ĂPUS .78

.nif etaiăt lejnurtăp ed eznu rf ăguada es ,apus iv res a ed etnianÎ .ăb raif ăs ăsal iam eS .işolococ ezem rof es un ăs ac ,apus uc tecnî ăcetsema eS .etocolc ie rt ,ăuod aed ăs ăsal eS .ăpus nid ămaez uc uas ăpa ăniţup uc egnits eS .ăniăf ed ărugnil o enup es e rac etsep ,tnu răm ătaiăt ăpaec o ielu nî uas tnu nî niţup etşejă rp eS .eleţăcub iţaiăt iifot rac b reif es ămaez nî rai ,ăraoce rts es ,treif telpmoc etse dnâC .e ras uc ăpa nî lutavaz raz eb reif eS .eras ,ăniăf ărugnil 1 ,ielu uas tnu ărugnil 1 ,ăpaec 1 ,ănileţ 2/1 ,zarp 1 ,leinurtăp 1 ,vocrom 1 ,ifotrac g 005 ,ăpa l 3 IFOTRAC ED ĂPUS .68

.tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .cof ep ed ătaul apus nî ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ătacub o enup eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş eiube rt tâc ămaez nid ăguada es ,ătis nirp lutavazraz ece rt eS .cim cof al ,ă ro o al ănâp ăro ed irut refs ie rt capac uc ăb raif ăs ăsal eS .enib ti repoca eif ăs tâcnî ,dihcil tâta ămaot es ;iilef iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ,lejnu rtăp ed eznu rf avetâc ,lurăhaz ,ae ras enup es ,eiaom es ăs tupecnî a luvoc rom dnâC .i riţbus iilef nî aenemesa ed ătaiăt apaec uc iş lutnu uc ăţitarc o- rtnî ăşubănî es iş i riţbus iilef nî iivoc rom eiat eS .ăpa uc iamun iş ecaf etaop es ,zac uăr iam lec nÎ .cte e răzam ,lehgna raps ,ădiponoc ,ed rev uas eb aob elosaf ădlip ed ,tavazraz tla treif a e rac nî apa uc ,enrac ed ămaez ed ăspil nî ,ităge rp etaop es ,tavazraz ed elepus etaot iş ac ,ivoc rom ed apuS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,eras ,răhaz ăţirugnil 2 1 ,iram ifotrac 4 ,ăpaec 1 ,vocrom g 005 ,tipot tnu ărugnil 2/1 ,ăpa l 3

nu ănue rpmî aed ăs ăsal es ,ăpus ed lutser ăguada es ,t reif enib etse lutot dnâC .ed rev ătalas ed eznu rf avetâc iş ed rev ebaob e răzam ăniţup ,ăsrucs iş ătraif az rav ăguada eS .ti repoca enib eif ăs tâcnî leftsa ,ăpus ed amaez arpusaed ănraot es ,eiaom es ăs tupecnî a lutavazraz dnâC .nif ătaiăt az rav eb reif es tarapeS .emârăfs es un ăs tecnî ăsnî ,ăd ra es un ăs ac ,ărugnil o uc ăcetsema eS .tivi rtop cof al ăşubănî es iş tnu ed ărugnil 2/1 uc ăţitarc o- rtnî nup eS .tasip lu răhaz iş e ras ed farp nu taguăda a-s ec ăpud anâm uc lutot ăcetsema eS .lutavaz raz tot iieţiăt ac nif eiat eS .enrac ed ămaez l 2 ,eras ,răhaz ăţirugnil 2/1 ,tnu ărugnil 2/1

ăsal eS .e ras ed etşevirtop eS .iţăcub etaiăt iş ăţileip ed etiţăruc eliişo r ăguada iam es e rac al ,apus uc tecnî ăcetsema eS .ielu niţup uc ăniăf nid şatnâ r nu ecaf eS .ădiponoc ed etehcub avetâc iş iţăcub taiăt lulece lvod ,ed rev aelosaf ,ae răzam uc ănue rpmî ,e ras uc ăpa nî ,ălao o- rtnî eb reif es iş iilef lutavazraz tot eiat eS .eras ,ăniăf ărugnil 2/1 ,ielu ărugnil 2/1 ,iişor 3 ,ăcim ădiponoc 1 ,lecelvod 1 ,edrev elosaf ed ănâm o ,erăzam ed ănâm o ,ifotrac 3 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ăpa l 3 IELU UC TAVAZRAZ ED ĂPUS .38

/2

,ăcim ătalas 1 ,erăzam ed ănâm o ,ăcim ăzrav

/

)ĂMERC( IVOCROM ED ĂSAED ĂPUS .58

.etşev res es iş tocolc

1 ,ăpaec 1 ,zarp 1 ,ănileţ ½ ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 TAVAZRAZ UC ĂCSAEZUŢNARF ĂPUS .48

.ănuerpmî etocolc avetâc aed as

09 .ue rem dnâcetsema .apaec .şi rg ed ărugnil o tecnî ănraot es ae nî iopa .eioven etse ăcad .e ras .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş t reif a e rac nî amaez uc ăzaiţbus eS .ăcim ăpaec 1 .nif etaiăt .elosaf g 003 .ebla ănîmăr ăs aC .eteged e rtnî l-udnivi rts iş elosaf ed bob nu dnâul treif a ăcad ăc raecnî eS .atag etse dnâc iş ăpus ed tavazraz eb reif es tarapeS .tnu uc ăţitarc o.tnu nî etijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .eras .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .etivi rtop iilef nî eiat es iş ăţăruc es .ănâtnâms irugnil 2 .ătacsu erăzam g 004 .eras .ielu ărugnil 1 uas tnu ărugnil 2/1 .dnuf ed ădni rp es un ăs ac .cim vocrom 1 .etepsao rp et raof iş .ăpus ed tavazraz .rtnî ăşubănî es iş sus iam ac elic repuic csetăgerp eS .iş ănâtnâms ed ărugnil o uas tăpsao rp tnu niţup ăguada es .atag epao rpa etse dnâC .ifotrac 2 .răhaz ăţirugnil 2/1 .repip ed farp nu iş e ras ed farp nu .tnu ed ă rugnil 2/1 uc ăţita rc o.şirg ărugnil 1 .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .rtnî nup es . rol amaez uc eiube rt tâc ăzaiţbus eS .tivi rtop cof al .rtnî eb reif es ătalăps iş ăsaela aelosaF .ătraif enib etse ae răzam dnâC .ăniăf ărugnil 1 .ătis nirp ece rt es .canaps ed ănâm o .19 .şuneblăg 1 nu uc ege rd es .tnu niţup uc iilef taiăt luzarp dnişubănî ităge rp etaop iam eS .ăpa l 3 ICREPUIC ED ĂPUS ĂTLA * .ece r ăpa uc cim cof al enup es iş apa ăbmihcs es iz auod A .atag etse dnâC .cof ep ed ai es ec ăpuD .etnib reif ăpa ătla ănraot es iş apa egrucs es .luşircăm enib ălaps es iş egela eS .repip .egela eS .rtnÎ .repip .şuneblăg 1 .ăpa uc ălao o.ălao nid amaez uc ăzaiţbus es iş ătis nirp ece rt eS .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .e ro ăuod epao rpa ăb raif ăs ăsal es iş ăzae răs eS .edrev ătalas 1 .cim cof ep ăb raif ăs ăsal eS .ăpus ed tavazraz .ănâtnâms irugnil 2 .ăpus ed tavazraz .tnu nî ătijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .rănât et raof eif ăs eiube rt luşircăM .teţo niţup iş ăpa uc no rtsac nu.meva ăcad .luvoc rom ielu nî uas tnu nî niţup csejărp eS .ătalas ed iş canaps ed eznu rf avetâc iş ae răzam b reif es âpa uc ălao o.ăpa l 4 )ĂMERC( ĂTACSU ERĂZAM ED ĂSAED ĂPUS .22 uc ege rd es .ăpa dnâguăda .şircăm g 005 .u rtap nî taiăt voc rom nu ăguada eS .98 .ăpa l 4 )ĂMERC( EBAOB ELOSAF ED ĂSAED ĂPUS .etalăps şi rcăm ed eznu rf avetâc ăguada es .tocolc nî aed ăs ăsal es amaez .e renit ic repuic gela eS .tupecnî al ed etartsăp tsof ua e rac .tocolc nî ăd ec ăpud .ăpaec 1 .rtnî iopa ece rt eS .eiaom es dnâc ănâp tnu niţup uc ăţita rc o-rtnî ăşubănî eS .ăpus ed lutavazraz treif a e rac nî apa uc egnits es iş tnu ed ă rugnil 2/1 nî ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejărp eS .şuneblăg 1 .treif al enup l-a ed etnianî .eznu rf uc lejnu rtăp nu iş e ram ăpaec o .nif tacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăniţup iş repip .tnu nî ătijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .eras .rtnî ăşubănî es iş enib grucs eS .tavaz raz treif a e rac nî ăpa uc ălao o.ă ro ed i rut refs ie rt .tnu ărugnil 1 .ăb raif iam ăs ăsal eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ielu uas ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ănâtnâms uc ege rd es iv res a ed etnianî iş elic repuic ăguada eS .ielu ed ă rugnil o uas tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .icim eleţărtăp nî etaiăt .esihcnî ăcnî ăcida .ă raoce rts es .t reif nî tad a ec ăpud e răzam uc alao nî ăguada es aetseca etaoT .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o .iţnib reif ăcnî tnus tâc .tnu ăţirugnil 1 .iţăcub iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac uc ănue rpmî .ăpa l 3 ICREPUIC ED ĂPUS .a ravămirp eme rved et raof tâced ăsaotsug etse un ăpus ătsaeca aeeca ed .eiube rt tâc e ras iş .ăpa l 3 ŞIRCĂM ED ĂPUS .39 .icrepuic g 005 .nuja nid taium al ae răzam enup es iş ălaps es .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .edrev ebaob erăzam g 005 .lutecnî uc ăcsaezlăcnî es ăs .tnu ărugnil 1 .ătav resnoc ed rev e răzam ăniţup .ăninăls ed eilef 1 .icrepuic g 005 .enib ălaps eS .ătiv res if a ed etnianÎ .etiţăruc tnus ec ărusăm ep .tocolc nî ătado ăd iam es iş .ăpa l 3 )ĂMERC( EDREV ERĂZAM ED ĂSAED ĂPUS .29 .ta rapes ătraif ed rev e răzam ed ăuod uas ărugnil o iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .ăb raif iam ăs ăsal es iş elic repuic ăguada eS .eras .lu răhaz enup eS .ăro ed etatămuj ăb raif ăs ăsal eS .ătraif ăninăls ed eilef o iş lulejnurtăp .iv res a ed etnianÎ .apaec iş aelosaf ătis ni rp ece rt es iş lutavaz raz etaocs eS .iv res a ed etnianÎ .

ăniăf ed lusos uc ăcetsema es .ăme rc o ac ecaf es luze ro ec ănâp .ăsaomurf ădiponoc 1 .ăpaec 1 .zac tseca nÎ .59 .enib ăb raif ăs ăsal es iş luze ro .enib taium ua-s dnâC .etnil g 003 .ăniăf ărugnil 1 .ăniăf ed şatnâr ed col nÎ .ăţafarpus al tacidir lutnu ăzaem rof o e rac ep aţileip ărugnil o uc ai es dnâc nî dnâc niD .ăt raif etse aetnil dnâc tiş râfs al iamun enup es ae ras .e ras ăniţup iş ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş iţăcub eiat es .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş ătis nirp lutot ece rt eS .dnuf ed ădnirp es un ăs ac dnâcetsema .zero g 002 .răhaz ăţirugnil 1 .luio rutsu iş lurăhaz .rtnî treif al enup eS .ănâtnâms ed irugnil ăuod iş şuneblăg nu .tnu ărugnil 2/1 .ăpaec 1 .iifot rac iş eliilug ăţăruc eS .taium ua-s dnâC .etpaoc enib iişo r ălaps eS .cim cof al .rtnî nup eS .69 .ătis nirp adiponoc ece rt eS .esaomurf iilug 3 .ăpa l 3 )ĂMERC( IILUG ED ĂPUS .tnurăm ătaiăt ăpaec uc .şuneblăg nu uc iş ănâtnâms ed ă rugnil o uc no rtsac nî egerd eS . roşu iam ăb raif ăs ac .1 IIŞOR ED ĂPUS .ifotrac 3 — 2 treif al ăguada es .ărutnu uas ielu niţup uc ăniăf ed ărugnil o-rtnid şatnâr nu ecaf aS .eras ăniţup uc .ielu uas tnu niţup nî tnurăm ătaiăt ăpaec o etşeneblăgnî eS .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc iş şuneblăg nu uc apus ege rd es .urbmic ed ăţugnerc o .emisărg ed ătaţă ruc enib eiube rt ăzaiţbus es e rac uc ăpus ed amaez .ăti repoca ălao o-rtnî apaec uc ănue rpmî nup es iş iţăcub nî pu r es .ănâtnâms irugnil 2 .ifotrac g 003 .zero irugnil 3 .ece r ăpa uc ălao o.tnu ed ă rugnil etatămuj nid şatnâ r nu ecaf eS .ănâtnâms irugnil 2 .răhaz ăţirugnil 1 .iz auod a ănâp araes ed ăpa nî aets ăs enup es iş ălaps es .şuneblăg 1 .ăpa uas enrac ed ămaez l 2 .ae ras .ătraif ădiponoc ed eletehcub ăguada es iş ănâtnâms ed i rugnil ăuod uc tutăb şuneblăg nu uc ege rd es .nuja nid ăpa nî taium şacap ra uc tiucolnî if etaop luze rO .ămaez nî azae rtsăp es iş ă rutinrag u rtnep ădiponoc nid etehcub avetâc pur eS .talăps iş sela luze ro .et reif enib tnus elemugel dnâC .ăpa ed itşec 3 — 2 uc gnits es iş aniăf iş lutnu ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf csezlăcnî eS .ăniăf ed ărugnil o uc .apus uc ăcetsema es .iţăcub etaiăt iş etalăps eliişo r ălao o.lejnurtăp 1 iş vocrom 1 .tecnî ăbraif ăs ăsal eS .iişor gk 1 IORUTSU UC IIŞOR ED ĂPUS .e ras ed etşevirtop es .tavaz raz treif a e rac nî ăpa uas enrac ed ămaez .tavazraz t reif a e rac nî ămaez uc uas enrac ed ămaez uc ăzaiţbus es iş ătis ni rp ce rt es .aetnil egela eS .apus uc tecnî ăcetsema es iş ălao nid amaez uc egnits eS .ătiv res if a ed etnianÎ .tnu ărugnil 1 .iorutsu ed ieţăc 3 .32 .e rugnis ăsal o e rac ep apa nî tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .ăpa l 4 ETNIL ED ĂPUS .etocolc avetâc aed iam ăs apus ăsal es iş ătis nirp cert es .lu răhaz enup eS .99 .u rbmic iş io rutsu .şuneblăg 1 .ăniăf ărugnil 1 .49 .enrac ed ămaez l 2 .79 .iişor gk 005.ătis ni rp ece rt es atag etse dnâc iş aetnil eb reif eS .ăro ed i rut refs ie rt ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .atag etse dnâC .cim cof ep ăb raif iam ăs ăsal es iş adiponoc treif a e rac nî amaez uc ăzaiţbus es .eras .io rutsu ed ieţăc 3 — 2 .e ras uc ăpa nî ădiponoc o eb reif eS .ănâtnâms irugnil 2 .enib ăb raif ăs ăsal eS .e rat enâmăr leftla .tnu ărugnil 2/1 .şuneblăg 1 .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevi rtop es .ăniăf ărugnil 1 .89 .ăpa l 3 )ĂMERC( ĂDIPONOC ED ĂSAED ĂPUS .lejnurtăp ed ătacub o iş cim voc rom nu ăguada es .ielu uas tnu ărugnil 1 .ielu uas ărutnu .eras.eras .49 ateţer al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS * ETNIL ED ĂSAED ĂPUS .ece r iş ăsaotsug et raof etsE .eras .

teţo niţup aguăda etaop es ăţni rod ăpuD .iişor g 052 .cte elosaf .tăpsao rp tnu niţup iş .cof al apa enup eS .ănâtnâms irugnil 2 .tnu ed ărugnil o uc cof al enup es iş iriţbus et raof iilef nî apaec eiat eS .301 .iv res a ed etnianÎ .uunitnoc dnâcetsema .ăniăf ărugnil 1 .lucanaps eb reif e rac nî apa uc egnits es iş ărutnu nî aniăf roşu etşejărp es ta rapeS .tnu irugnil 2 .101 .tavazraz tla t reif a e rac nî âpa ăţni refe rp ed uas ăpa arpusaed ănraot eS .ăpa l 3 )ĂMERC( CANAPS ED ĂSAED ĂPUS .ătis nirp lutot ece rt es .ănâtnâms iş uo uc ege rd eS .e tocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .ifotrac g 003 .ăpa l 4 )ĂMERC( CAELVOD ED ĂSAED ĂPUS .ănâtnâms irugnil 2 .etse răpo es .uas ăpa uc gnits es .ăpa ăniţup uc taiţbus .ăro ed t refs nî tecnî ăb raif ăs ăsal es iş e ras enup eS .tnu răm azrav eiat eS .tnu irugnil 2 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .tacot io rutsu ed ieţăc aviţâc iş i rubuc ătaiăt aninăls ărutnu nî csejărp es ta rapeS .ăpa l 3 ĂTALAS ED ĂPUS .ăpaec g 052 .eras .i rubmâs ed iş ăjaoc ed lucaelvod ăţăruc eS .aedif elosaf ed ănâm o .ălao o-rtnî treif al enup es iş ăpa ed eg rucs es .şacapra uas zero ăcşaec o .ălao o.iţăcub iţaiăt iş iţaţăruc iifotrac .ănâtnâms irugnil 2 .ăpa l 3 ĂPAEC ED ĂPUS .e ras ăguada es .io rutsu iş e ras .ăninăls g 05 .şuneblăg 1 .icim irubuc nî iifotrac rai .tnu nî eniâp ed eliilef csejă rp es pmit e rtnî .ioru tsu ed ieţăc 2 .ănâtnâms ăniţup iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .201 .canaps g 005 .ăpa l 3 ĂZRAV ED ĂPUS .canaps uc alao nî luşatnâr ănraot eS .eiublăg e raoluc o taul ua aniăf iş apaec dnâc iş ue rem ăcetsema eS .epec 2 .ifotrac aviţâc iş iilug avetâc ăţăruc eS IILUG ED ĂPUS ATLA * .ăru tnu ărugnil 1 .rtnî t reif al enup eS .ioru tsu ed ănâţăpăc 1 .iriţbus iilef nî eiat es eliiluG .)nuja nid ăpa nî eiaom es luşacap ra( talăps iş sela ze ro ed uas şacapra ed ăcşaec etatămuj ăguada eS .eras .iţăcub etaiăt etalas avetâc iş .501 .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc ege rd eS .io rutsu ed ieţăc aviţâc iş ăpaec o .etacot etaot .şuneblăg 1 .caelvod g 005 .iilug ed ame rc al ac lef al apus etşetăgerp eS .ăpaec 1 .etalas 6 .atag etse dnâC .enrac ed ămaez uc .eras .atag etse dnâc iş e ras ed etşevi rtop es .ăuo 2 .cim cof al ăro ed etatămuj eb reif eS .icim eleţăcub nî ătaiăt iş ătraif ed rev aelosaf ăguada es .ăsam al ătiv res if a ed etnianî ăpus nî enup es iş i rubuc nî eiat es .etşetocolc apa dnâc treif al enup es iş ăjirg uc ălaps es .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş e ras enup es .eicoljim ăzrav 1 .42 .ătis ni rp tuce rt lucaelvod uc ăcetsema es iş .ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .tocolc nî ăd dnâC .ănâtnâms uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .eras .sar nazemrap uc ăta răserp eniâp ed ăţuilef o etâc enup es iiruf raf nid iepus arpusaeD .eras .aniăf ăguada es .aninăls tijărp a-s erac nî aiagit nÎ .ăniăf ărugnil o .ăţafa rpus al iulutnu ae racidir ni rp arpusaed ăzaem rof es ec aţileip ă rugnil o uc ai es pmit nî pmit nid .ăpa l 4 )ĂMERC( EMUGEL ED ĂSAED ĂPUS .etnib reif ăpa uc .ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf tnu nî apaec etşejărp eS .ăuo ăuod nid ătiunşibo ătelmo o ecaf es .ădiponoc ulpmexe ed .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .enib iam tlum .001 .ătis nirp ăcae rt es ăs ă răf .tnu iş ăniăf nid bla sos nu ecaf eS .iinişam aenig ram ep aţita rc egart es .ăniăf ărugnil 1 .tnu nî ătijărp eniâp ed iilef 6 .ăcsaeneblăgnî es ăs eiube rt uN .etpaoc enib iş esaomu rf iişo r ăguada es .tavaz raz t reif a e rac nî ăpa iopa ăguada eS .ăpaec 1 .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş tnu niţup uc ăşubănî es iş iţăcub eiat es .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş ătis nirp ece rt eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 .ăb raif ăs ăsal eS .eiaom es ăs epecnî dnâC .ăpus nî nup es .âru tnu uas tnu ărugnil 1 .401 .lucanaps egela eS .

iişor g 005 .i ro ie rt ăuod ed amups ai es .eras .ălcefs ăniţup sulp nî .lunemihc eb reif es e rac nî apa etşeiucolnî es ăcad ăsaotsug iam etse apuS .amups ai es iş enrac ed eliţăcub b reif eS .csenărâţ luş rob al ac lef al aenrac eb reif eS .ăpa l 2 CEBREB ED ĂBROIC .ănâtnâms ed irugnil ăuod iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es iş u rca ed ătsug es .ta ruce rts iş tarapes treif luş rob ănraot es .enib .vocrom 1 .ănâtnâms ed irugniI 2 .ăpa nî eb reif eS .ănileţ 2/1 .ăsao rg ănâtnâms o ac enived aiţizopmoc ec ănâp ăniăf ăguada es iş e ras enup eS .ăpus ed tavazraz .ăpa l 3 NEMIHC ED ĂPUS .auaedif ac ătaiăt ălcefs ăniţup iş ăguada es iş tnurăm taiăt lutavazraz tot enup eS .uo nu uc ârutnu ed uas tnu ed ărugnil o ăcae rf es :rotămru lulef nî etarape rp etşulăg enup top es ze ro ed col nÎ .tnu nî ătijărp eniâp ed irubuc uc etşev res eS .ăpa uc ălao o.enrac ed ămaez uc .e ras ed etşevirtop es .e tocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .ta rapes t reif luş rob ăguada eS .cebreb ed enrac g 057 .ăniăf ărugnil 1 .rarăm( ăţaedrev .talăps iş sela ze ro ed i rugnil 3 — 2 iş nif etaiăt ed rev ăpaec ed izoc .ăpa l 2 LEIM ED ĂBROIC .ăcim ăzrav 4/1 .şrob l 1 .voc rom nu :ăguada es iş amups ai es .şuneblăg 1 .vocrom 1 .ătaruce rts amaez uc egnits es iş tnu ed ărugnil o uc ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejărp eS .lejnurtăp ed ăznu rf o ăguada es iş .ra răm ed iş lejnu rtăp ed .lejnurtăp .lejnurtăp 1 .ănâtnâms irugnil 2 .701 EBROIC .e ras ed etşevi rtop eS .iţui .irubuc etaiăt eniâp ed iilef 6 .lutavaz raz eb reif e rac nî alao nî ă raoce rts es iş ş rob l 1 eb reif es tarapeS .azrav tiş râfs e rps iş iţăcub ătaiăt ărăcuţ aelosaf .eras .i rut refs ie rt ep ăt raif etse aenrac dnâC .ăb raif ăs epecnî dnâC .lejnu rtăp ed ănicădă r o iş .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc luşuneblăg no rtsac nî enib etab eS .tnu răm taiăt lutavazraz tot iopa ăguada eS .ăcsaenărăţ abroic al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ăpa nî .ăţaed rev .ăcav ed enrac gk 1 .eras .tnu răm etaiăt ăcim ăpaec o iş lejnu rtăp nu .tarapes treif luş rob ăguada eS .ăb roic nî roletşulăg lumurd ăd es iş ăţirugnil o uc uai eS .lutavazraz emârăfs es as ă răf .eiube rt tâc ăb raif ăs ăsal eS .iişo r ed noilub ed ă rugnil o uas .ăpaec 1 .ifotrac 2 .ăro ed t refs nu b reif eS .ăpa l 2 ĂCSAENĂRAŢ ĂBROIC .etşev res eS .e ras .801 .şrob l 1 .ta rapes ătavlozid eiâmăl ed e ras eioven al ăguada es .tnu ărugnil 1 .eliişo r iş iifot rac .icim ied ra csev res es ab roic uc ătadO .tnu răm taiăt sa rg ied ra nu iş eliişo r .ănâtnâms iş şuneblăg uc egerd eS .iişor 2 .ăţaedrev .ăme rc o ac ecaf es ănâp .tocolc nî ăd ec ăpuD .sarg iedra 1 .luze ro ăb raif ăs ăsal eS .tnurăm ătaiăt ăpaec iş ăz rav ăniţup .zero irugnil 3 .şuneblăg 1 .ăcim ăzrav 2/1 .52 ERĂSAP ED ĂBROIC .eras .601 .leim ed enrac ed iţăcub iş lupac e ras uc ăpa nî b reif eS .011 .etşetocolc dnâc .ăpaec 1 .leim ed enrac gk 1 .nemihc ărugnil 1 .rtnî treif al enup es iş etivi rtop iţăcub nî ăcav ed aenrac eiat eS .şrob l 1 .ăpus ed tavaz raz iş nemihc ed ărugnil o ăpa nî eb reif eS .vocrom 1 .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .etivi rtop iţăcub aenrac eiat eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC ĂCSAESUR ĂBROIC .)naetşuel .lejnurtăp 1 .etreif tnus dnâC .ărăcuţ elosaf ănâm 1 .şrob l 1 .901 .111 .amups ai eS .e ras ed ătsug eS .edrev ăpaec ed izoc .e ras enup eS .tecnî dnâcetsema luş rob ănraot eS .eras iş ăţaed rev .lejnu rtăp nu iş voc rom nu uc .ăpa l 2 LEŢIV ED ĂBROIC .iieţiăt ac ătaiăt az rav ăguada es .211 .lejnurtăp 1 .u rca ed etşevirtop es .voc rom enup eS .nohrat ed uas naetşuel ed eznu rf ăguada eS .

luzero ăguada es .enrac ed gk 005.uo nu .ăpaec 1 .ăţaedrev .tirocăr a-s ec ăpud iş atrub etaocs eS .e raoşi rep caf es .1 ECAORTOP ED ĂBROIC .ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .tivi rtop cof al enib ăb raif ăs ăsal eS .511 .sus iam ac iţătitnac işaelecA IŢULPMU IECELVOD ED ĂBROIC .ă rutulpmu enâmă r iam ăcaD .repip .luş rob eb reif es tarapeS .lupac .irenit iecelvod 6 sulp .enrac nid ărutăcot o ecaf eS .ăzrav ed ămaez uc tiucolnî etse luş rob .işo rg iam ieţiăt ed ăm rof nî eiat es .zero irugnil 3 . roicip ep ed aenrac iş aenemesa ed .eras .talăps iş sela luze ro .enib s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim .eb reif lutavaz raz iş aenrac dnâc ălao nî ănraot es e rac .1 .ăpus ed tavazraz .lejnurtăp 1 .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş t reif ua e rac nî amaez ă raoce rts es .enrac g 005 :eraoşireP .nif etaiăt ed rev rarăm iş lej ru rtăp ăguada eS .rtnî nup eS .ta ruce rts iş ta rapes treif luş rob ănraot eS .ăpaec o .repip ebaob 01 .enib s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc ănue rpmî ănişam nirp ece rt es aenraC .lejnu rtăp nu .eras .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş anileţ ed t refs nu .ăjaoc ed da r es .ele raoicip .rtnÎ .e ras iş ăţaed rev .411 .nif ătaiăt ăţaed rev ăguada es .ăpa 1 4 )AEBMIHCS( ĂTRUB ED ABROIC .voc rom nu t reif al nup es ătitocolc ăpa uc ălao o.ănâtnâms irugnil 2 .ănâtnâms ed i rugnil ăuod uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .irenit iecelvod esaş tulpmu u rtnep gela eS .şuneblăg 1 .ăţaedrev .cof ep ănup iam es ăs ă răf etşev res eS .eras .ăţaedrev .voc rom nu uc .711 .elipi ra b reif eS .ebla nîmăr ănâp e ras uc ăţăruc es iş epa etlum iam nî ălaps eS .leţiv ed roicip nu iş ătrub ed gk 1 .etnianî iam )niţup treif( ti rolfnî iş talăps .ăpa l 5.zero irugnil 2 .iţăcub taiăt luiup ăguada es .ălao o.tnurăm ătaiăt ăpaec o iş lejnu rtăp ed ănicădă r o .ănâtnâms irugnil 2 .sela .ăzrav ed amaez eb reif es tarapeS .taruce rts iş tarapes treif luş rob .nif ătacot apaec .e ras ed etşevi rtop eS .ăgaertnî ăpaec o iş lejnu rtăp nu .iruşuneblăg 2 .eras .ăcsâg ed eiatnurăm .nac ruc ed uas ăcsâg ed atopip iş lutâg .treif al aenemesa ed nup es e rac .voc rom nu .edrev ăpaec ed izoc .e ras .ătacot ăcim ăpaec o .eţnimes ărăf iş iţăcub etaiăt eliişo r iş nif etaiăt lejnu rtăp iş rarăm .voc rom nu ăguada eS .leim ed ab roic ac lef al ecaf eS .1 RĂNÂT IUP ED ĂBROIC .enib ăb raif ăs ăsal es iş .ăpus ed tavazraz .ănâtnâms uc tutăb şuneblăg nu uc egerd es iş ăb roic nid luso etaocs es .amups ai eS .etivi rtop iţăcub nî etaiăt .ăpa l 2 .ănileţ ăniţup .iişor 2 .nacruc ed uas .eiube rt tâc e ras iş tnu răm etaiăt ăpaec ed izoc avetâc .ăpa l 2 ERAOŞIREP ED ĂBROIC .şuneblăg 1 .311 .62 .şrob l 1 .ze ro niţup ăcetsema es iş .iişor 3 .uo nu .e ras iş iirubmâs socs ua-s il a ro răc eliişo r .ăţaed rev ăguada es iş iecelvod uc alao nî ăraoce rts es .uo 1 .e ras uc ăpa nî t reif al nup eS .lejnu rtăp nu .ălao nid amaez uc tecnî ăcetsema es iş eiâmăl ed etatămuj o uas niv ed teţo ed irugnil ăuod uc eli ruşuneblăg tab eS .ătrub gk 1 .ăpus ed tavazraz .zero irugnil 3 .ăţaedrev .ăpaec o .ab roic uc tecnî ăcetsema es iş ănâtnâms uc luşuneblăg etab es no rtsac nu-rtnÎ .e ras enup eS .ăpaec 1 .iv res a ed etnianÎ .enrac al ed enâmă r ec luso iş .eniâp ed eilef 1 .leţiv ed roicip 1 .vocrom 1 .nifad ed iof .şrob l 1 .ăpa l 5.ed rev ăpaec ed elizoc .voc rom nu t reif al nup eS .iv res a ed etnianÎ .ăpus ed tavazraz .ăb raif ăs epecnî lutavaz raz dnâC .ănâtnâms irugnil 2 .nifad ed iof 2 .talăps iş sela luze ro ăguada es .iriţbus iam .lutavazraz uc ănue rpmî treif al enup es enrac al ed samăr lusO .tnu răm etaiăt etaot .gk 1 ed mac erăsap 1 .tavazraz ed apus nî b reif es e rac .lejnu rtăp nu .repip . repip ed ebaob .611 .u rtnuănî csebocs es iş ăuod nî eiat es .şuneblăg 1 .uicoljim iup 1 .eras .lutacif iş atopip .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .zero irugnil 3 .iiece lvod ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uC .ecao rtop ed ab roic aL .elebal .şrob l 1 .ăb roic nî t reif al nup es iş ădu anâm uc icim e raoşi rep caf eS .ăzrav ed ămaez l 5.teţo irugnil 2 .0 nid arutulpmu ecaf eS .tivi rtop cof al ăbraif ăs ăsal eS .

şuneblăg nu .72 .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ĂBROIC .ze ro irugnil 3 .irubuc nî iţaiăt .ed rev lejnu rtăp iş ra răm niţup iş eliişo r .ăţaedrev .121 .t reif al aelosaf enup eS .rtnî b reif eS .etivi rtop iţăcub nî iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ăguada es .iişor g 002 .t reif etse lutavazraz dnâC .rtnî eb reif es iş iieţiăt ac eiat es .ăpa uc ălao o.tarapes t reif luş rob ăguada eS .şrob l 1 .ăpus ed tavazraz .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu uc ălao o.iriţbus iţaiăt iş iţiţă ruc iifot rac ăguada es .iicoljim iişor 3 .eras .ăpa l 3 EBAOB ELOSAF ED ĂBROIC .iţăcub nî ătaiăt aelosaf ăguada eS .ăniăf ărugnil 1 iş ielu ărugnil 1 uas ănâtnâms irugnil 2 iş şuneblăg 1 .021 .ăb raif ăs tupecnî a dnâC .e ras iş .tnu răm ătaiăt ăpaec o .luvoc rom ăpa uc ălao o.ifotrac g 052 .işomurf iecelvod 3 .ăpaec ed izoc .sa rg ied ra nu .alcefs ăţăruc eS .lejnu rtăp .ăţaedrev .ănâtnâms iş uo uc ăsae rd uas ălpmis iv res etaop eS .ătraif epao rpa etse alcefs dnâC .niţup tirocă r a-s ec ăpud iş etrap o al alao ăd es .sus iam ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ra răm :aţaed rev iş eliişo r .ăţaed rev uc ănilp ăcnâda eiruf raf o .ae ras enup es .şrob l 1 .răhaz ăciţăcub 1 .tlum ae rp ăbraif un ăs ăv resbo es iş e ras ed etşevi rtop eS .ta ruce rts iş ta rapes t reif luş rob ăguada es .rtnî t reif al nup eS .ănâtnâms ăniţup iş şuneblăg nu uc ege rd es uas ielu uc ăniăf ed şatnâr niţup aguăda etaop es ăb roic aL .taruce rts iş tarapes treif luş rob enup es .eras .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .etşeşornî es ab roic iş ălcefs nid ae raoluc esei ănâp .ă ro ed t refs nu eniţ eS .tocolc nu aed iam ăs ăsal eS .şrob l 1 .taruce rts iş tarapes t reif luş rob .ănâtnâms uc ăsae rd ăsaotsug iam etsE .811 .eţnimes ed etaţă ruc eliişo r iş .naetşuel .taruce rts iş ta rapes t reif luş rob iş nif etaiăt rarăm ed iş lejnu rtăp ed eznu rf ăguada eS .iforac g 052 .tivi rtop iţaiăt iş iţaţă ruc iiecelvod .etocolc avetâc tad a ec ăpuD .ăţaedrev .lejnu rtăp .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş lejnurtăp nu .sarg iedra 1 .iişor 2 .ăpaec o iş lulejnu rtăp .emâ răfs es un ăs iiecelvod ac urtnep .ălao nî ădnufuc es iş enao racam ed ae raotăruce rts nî )ădu rc( ăsa r ălcefs enup es .tnurăm etaiăt etaot .e ras .ed rev ăpaec ed izoc .221 .421 .ănâtnâms irugnil ăuod .tnurăm etaiăt etaot .ătlum ăţaed rev iş e ras enup eS . rarăm .atag etse ab roic dnâc ."edrev elosaf ed abroiC“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ămaez uc ăti repoca eif ăs e raotă ruce rts nid alcefs tâcnî leftsa .ăţaed rev .e ras .911 .ăpa l 2 ĂŢAEDREV ED ĂBROIC .iţaţăruc iifotrac ămru al iş iţăcub nî ătaiăt ăsa rg aelosaf ăguada eS .ăsarg elosaf g 005 .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal eS .atag epao rpa etse dnâC .ed rev ăpaec ed izoc .ăpus ed tavazraz .ăsaomu rf e raoluc o ăbia ăs me rv ăcaD .ănâtnâms uc iş uo uc ăsae rd uas ălpmis etşev res es iş lulejnurtăp iş luvoc rom etaocs eS .ăpus ed tavazraz .rtnî t reif al nup eS .naetşuel .t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâC .ănâtnâms iş uo uc ăsae rd ab roic etşev res es iş ădu rc alcefs uc ae raotăruce rts etaocs eS .emârăfs es ăs iifotrac pecnî ănâp ăb raif ăs ăsal eS .rtnÎ .eişo r .voc rom nu treif al nup es .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu .ătitocolc ăpa uc ălao o.ş rob l 1 .eiaom es ăs epecnî lutavaz raz dnâC .ăpa l 2 EDREV ELOSAF ED ĂBROIC .g 005 ed mac ălcefs 1 ĂLCEFS IŞ IFOTRAC ED ĂBROIC .321 .ta rapes t reif luş rob ăguada es .ăsarg elosaf g 052 EDREV ELOSAF IŞ IFOTRAC ED ĂBROIC .ăpa uc ălao o."edrev elosaf ed abroiC„ l ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ige rtnî lejnu rtăp nu iş voc rom nu .voc rom nu ăguada eS .etnib reif tot ăpa ătla uc apa ăbmihcs es .e ras ed etşevi rtop eS .ătacsu elosaf g 003 .ăpa l 2 IECELVOD ED ĂBROIC .ăţaed rev .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş lejnu rtăp nu .

talăps iş sela luzero iş lurăhaz .atag etse ab roic etunim avetâc ăpuD .bmu rop ed epu rc uas ze ro .icav ed ieznârb luta ruce rts al ed samăr lu rez ănraot es .ăpa l 2 PARC ED ĂBROIC .t reif etse lutot dnâC .ăpaec 1 .rtnî b reif eS .tlum tuniţ eif ăs ă răf .ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş cse răpo es .821 .bmurop ed epurc ed ăcnâda eirufraf o .ăbraif ăs ăsal eS .e ras ed etşevirtop eS .131 .ălaps es .ăpus ed tavazraz .tarapes t reif luş rob ăguada es .lejnu rtăp .ăniăf ărugnil 2/1 .iifot rac iş b reif es ec ăpuD .ăpaec .şacap ra ed uas ze ro ed ănâm o iş t reif al es-udnâguăda .tavaz raz uc alao nî nup es iş tnurăm iam uas ăuod nî eiat es .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu .şrob l 1 .rarăm .eleţam socs ua-s i iş tacetnips tsof a ec ăpud rai .ielu ed ărugnil o uc ătacot ăpaec o etşejărp es ta rapeS .iţerub g 005 .ăpa l 2 IŢERUB ED ĂBROIC .ăpa uc ăsnits iş .ănâtnâms ed ărugnil o uc iş şuneblăg nu uc ăsaerd uas ălpmis etşevres eS .işonăm reiv eif un ăs iiţerub gela eS .ăpa nî nuja nid taium etse ăcad roşu iam eb reif e rac .eras .rtnid tucăf .uicoljim vocrom 1 .treif enib etse lutot dnîc iş tnurăm etacot lulef tot ed iruţed rev ăguada eS .ăpa uc ăbraif ăs nup eS .aeras .edrev ăpaec ed izoc .talăps iş sela luze ro dniguăda .ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .iţreif tnus dnâC .”ăţaedrev ed abroiC“ al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ICIZRU ED ĂBROIC .e renit icizru gela eS .82 etşevirtop es iş amups ai eS .aniăf enup es .ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş bmurop ed epu rc ed ei ruf raf o ălaps eS .naetşuel iş tsug ăpud .eras .ăţaedrev .zero irugnil 3 .eiaolp nî tamut ialăm ed ărugnil o ăguada es iş tocolc nî uon nid aed ăs ăsal eS .031 .e rudăp nid işeluc tsof ua muc .işomurf ifotrac 2 uas zero irugnil 3 .şrob l 1 .iciz ru ed luş rob al ac lef al ăunitnoc es iş t reif al enup es .ielu ărugnil 1 .ănâtnâms uc ăsae rd uas ălpmis etşev res es iş tocolc nu aed iam ăs ăsal es .pac al ed rama luso etaocs es .luşirg ac .rez l 2 .e ras ed etşevi rtop eS .eivetş g 005 .tarucerts iş tarapes treif luşrob ăguada eS .ăpa l 1 ACŞUBRÂS .tnu răm ătaiăt ăpaec o ăguada eS .iţe rub ed ab roic iş ac lef al ecaf eS .ăpaec 1 .aţaeclud ăsai i-un ăs ac .521 .ătacot ăpaec o.ălcefs ed eznurf .ăpa uc sav nu.voc rom nu .eras .nuja nid taium al nup es iţacsu iiţe ruB .ădobol ed eznurf ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup eS .şrob l 1 .lejnu rtăp nu .)adaoc iş lupac nup es ăb roic al rai .ăb raif ăs tupecnî a dnâC .ifotrac g 003 .lejnurtăp .ăpa l 2 EIVETŞ ED ĂBROIC .t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâc iş iţăcub eiat eS .)g 006 mac( parc ed iţăcub 6 .ăpus ed tavazraz .ăpa uc ălao o.tocolc nu aed iam ăs ăsal es iş ab roic uc ăcetsema eS .luparc ăţăruc eS .rtnî .şatnâr niţup aguăda etaop es tsug ăpuD .ăţaedrev .tarapes treif luş rob ănraot es .ăpaec o iş ra răm .e racnâm ătla urtnep uas tijă rp u rtnep gela es esaomu rf eliţăcub iecibo ed( ălao nî eletşep iş enup es .etocolc avetâc ănue rpmî aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .621 .iţerub ed abroic al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS )ICRĂTĂNÂM( IBIRH ED ABROIC .etivi rtop iţăcub nî iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ăguada es .eras .ăpa nî nuja nid iţaium eiube rt iţacsu iibirh iş aenemesa eD .tnurăm etaiăt .tarapes t reif luş rob enup es .ialăm ărugnil 1 .ăpa l 2 BMUROP ED EPURC ED ĂBROIC .721 .921 .voc rom nu tnurăm eiat eS .ănrai urtnep iţacsu iţe rub uc uas .aivetş egela eS .ăpa uc egnits es iş etşenemu r es .ăniăf ăniţup uc ielu nî ătijă rp .iţepsao rp iiţerub uc ităge rp etaop es ab roiC .ze ro ed col nÎ .şrob l 1 .ăpa o-rtnî iamun ălaps iam es .eras .tnurăm iţaiăt ifotrac aviţâc t reif al enup top es .e ras ed etşevirtop eS .tivi rtop cof al ăb raif ăs ăsal eS .

etivi rtop iţăcub nî taiăt iş tiţăruc eletşep enup es .ăzrav ed amaez ă rca ed etşevi rtop eS .631 .eras .v( canaps ed lue ruip etşetăgerp eS .ăji rg uc tocs eS .cte nohrat .ăniăf ărugnil 1 .ta ruce rts iş tarapes treif luş rob enup es .etunim ie rt niţ eS .431 ĂUO ED IRĂCNÂM .ădlac uas ece r etşev res eS .ăsar ăznârb irugnil 3 .).ădnirp es un ăs ac pmit nî pmit nid ăcetsema eS .lejnu rtăp .ăţaedrev .cof al ătnetsize r ălcits ed ei ruf raf o.i rat etatămuj elăuo b reif eS ."parc ed abroiC„ al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS )IŢNURĂM IROŞITŞEP( ICITIHC ED ĂBROIC .işo lococ ecaf es un a u rtnep .emisă rg nî ătijărp ăpaec uc iş iv res top eS .repip ed farp 1 .tnu răm etşep ed ab roic iş ecaf es lef aL .teţo niţup aguăda etaop es treif aL .1 .ăpaec .tocolc nu ănue rpmî aed iam ăs ăsal eS .ăcsaetocolc iam un ăs tâcnî leftsa .pac e rps ădaoc al ed i-udnâgnârts .ăpa ed u rtil nu al ărugnil o .etnib reif etpal uc egnits es iş tnu nî ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejă rp es :ăniăf ed sos lu rotămru ecaf eS .rarăm( tnu răm ătaiăt ăţaed rev tsug ăpud ăguada es iş e ras ed etşevirtop es .voc rom :tnu răm taiăt tavazraz uc eb reif eS .emâ răfs es un ăs ac roşinib .rtnî eb reif es iş ăpus ed tavazraz tlum tnurăm eiat eS .ădacs ăs ac .tnu ărugnil 1 .331 .ătacot ăţaed rev ed ănâm o ăguada es .)404 .amups ai es .ăsar ăznârb ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 .ăro ed etatămuj o iinişam aenig ram ep tecnî ăb raif ăs ăsal es iş repip ed farp nu iş e ras enup eS .ăniăf ărugnil 2/1 .canaps ed lue ruip ănraot es arpusaeD .elăuo ăcsae rătnî es un as iş sus ed tlum iam ărudlăc ăbia ăs ac ratărg ep ăzaşa eS .etşep g 006 .ăuo 6 ĂUO ED UELFUS .etnib reif tipot tnu ănraot es ele etsep iş ăsam al etiv res if rov e rac uc airuf raf ep ăzaşa es .ănaosrep ed ăuo 2 csetocos es iecibo eD ITŞENÂMOR IRUIHCO .âniăf ărugnil 2/1 .ăpus ed tavazraz .ăzaelugaoc es luşubla ec ănâp .rtnî dnâr ep elăuo g raps es .i ruşubla 2 .e ram ed lutsed eif ăs eiube rt aţitarC .etpal l 2/1 .eniâp ed eliilef tnu nî csejă rp es tarapeS .731 .tnu uc ăsnu .92 .ăzrav ed ămaez l 3 ĂZRAV ED ĂMAEZ UC ETŞEP ED ĂBROIC .ăuo 6 ĂZNÂRB UC IRUIHCO .so rg ed lutsed etse lusos dnâC .ăţitarc nî lumurd ăd es il iş ăcim ăraoi ruf raf o.treif ed elăuo iş ac etepsao rp ed tâta tot eif ăs eiube rt itşenâmo r iruihco u rtnep elăuO .izlos ed iş ăţă ruc es .etşe tocolc apa dnâC .ăti ruăg .atag epao rpa etse dnâC .e ras iş tarapes t reif luş rob ăguada eS .eras .cim cof ep .t reif al apa enup eS .ăuo etsep ănraot es .etrap o al iam ega rt es iş aţitarc ă repoca eS .eţam ed iţnu răm iiroşitşep ăţă ruc eS .531 .atag epao rpa etse dnâC .arugnil uc ue rem ăcetsema eS .tnu ărugnil 1 .tavazraz uc apa nî t reif al nup es iş ălaps eS .lejnurtăp .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăsa r aznâ rb uc ărase rp es .ătijă rp eniâp ed eilef o etsep lunu etâc ăzaşa es iş ăţăruc es .izlos ua iş iram tnus ăcad rai .tpocsăr eif ăs luşuneblăg ac ă răf .ătal ă rugnil o uc .eniâp ed iilef 6 .canaps gk 005.e ras ărăf .eiube rt tâc ăb raif ăs ăsal eS .rtnî ăzaşa es iş irat etatămuj elăuo b reif eS .e ras ed .atag epao rpa etse dnâC .emâ răfs es un ăs ac tlum ae rp eb reif es un eletşeP .iuluşuneblăg lu ruj nî lage ezelugaoc es ăs iş ăpa nî e rifse r es un ăs luşubla ac ătuja e rac .rtnî .eras .ămups etutăb i ruşubla ăuod uc ăcetsema es .tnurăm ătaiăt ăţaed rev ed ănâm o iş muce rp .ăpa uc ălao o.iznucs iiţe rep uc ăţitarc o.231 .etpal l 2/1 .eiube rt ăcad ăpa dnâguăda .ăuo 6 CANAPS UC ĂUO .etnib reif .ăpa nid esaocs roşu if ătaop ăs iş etiusehgnî ăb raif un ăs elăuo ac u rtnep .

egnârts es ruje rpmid aţileip .atag tnus ec ătadnî .etpal uc itşec 2 .eras .lucapac eiat eS .itşenâmo r iruihco caf eS /2 ăznârb ărugnil 1 .tnu uc enib ăsnu ăvat o.ărutnu ărugnil 2/1 .iram ed lutsed iş edeten iişo r elegăltăp gela eS .dnuf al ădnirp es un ăs ac ue rem dnâcetsema .ăniăf ed farp nu .ăsar ZARP UC IRUIHCO . rotpuc al etad eif ăs ă răf taidemi iş iv res top eS .ăsa r ăznârb ătla uas nazem rap ăguada eS .itşenîmo r i ruihco csetăgerp eS .esaoicibla emru ăsal şuneblăg ep ece raoed .atag tnus eli ruihco dnâc ănâp ănişam ep niţ es iş e ras ăniţup uc luşubla ă rase rp eS .etunim icnic lusos ăb raif ăs ăsal eS .rotpuc al etunim icnic ăd es iş ăsar ăznâ rb ărase rp es .cof al ătnetsize r .ăniăf iş tnu nid bla sos nu ecaf es ta rapeS .şubla ep iamun ăniţup enup es e raS . ruje rpmî ătalas ed eznu rf ed ărutinrag uc eiruf raf ep ăzaşa eS .e ras ed farp nu iş ănâtnâms ele etsep ănraot es .cof al ătnetsize r .cof al etnetsize r eţiăgit nî uas e raoiruf raf nî csetăge rp es capac al eliruihcO .tnu irugnil 2 .etui cof al rotpuc al uad eS .eras .iţnib reif csev res eS .rtnî ăzaşa es .sus iam ac bla sos nu ecaf es ta rapeS .ă rudlăc aL .eras .tnu nî etişubănî ic repuic ed iilef avetâc uas ăvat nî ătinemu r ăcnuş ed ăţuilef o etâc eişo r e raceif nî enup eS .teţo niţup uc ăpa nî sus iam ac etreif .iilef nî lu rezirap eiat eS .ăuo etsep ănraot eS .ănâtnâms irugnil ăuod .ădnirp es ăs pecnî eliruihco dnâC .sotpăl enived luşubla ec ănâp .elirubiuc enib ăsai ăs ac u rtneP .ăuo 6 ETAMOT NÎ IRUIHCO .rezirap ed eliilef ăzaşa es iş eiagit o-rtnî ărutnu egnicnî eS . rolăuo lutcepsa ăcirts e rac .uo nu etâc egraps es e rac nî .ăuo etsep lusos ănraot eS .ăsam al iş etiv res if top e rac uc .ăuo 6 IIŞOR ED SOS UC IRUIHCO .ăuo 6 BIUC NÎ IRUIHCO .s rucs enib uo e raceif ăzaşa es cof al ătnetsize r eiruf raf o eP . rotpuc al ăd es iş sar nazemrap uc ărase rp es .ednucs elinig ram uc ăm rof ărugnis o ăsnî es-udnâţniube rtnî sus iam tată ra a-s muc aşa capac al eli ruihco csetăgerp eS .ănaosrep eraceif urtnep ăcun ed etatâmuj o tîc tnu iş ăuo 2 csetocos eS CAPAC AL IRUIHCO .tăpsaorp tnu ed ărugnil o .eras .tnu ărugnil 2/1 .03 .ăpa ed s rucs enib luo ăzaşa es a rpusaeD .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .etui cof al .zeim ed cselog eS .răhaz ăţirugnil 1 .eras .ăuo 6 ĂNÂTNÂMS UC CAPAC AL IRUIHCO .ăuo ăuod enib iamun ăpacnî ăs ac ătivi rtop eif ăs eiube rt ieiruf raf aemirăM .241 .041 . rolenaos rep lu rămun uc lage eif ăs eiube rt role raoiruf raf lu rămuN . rotpuc al uad es iş )36 .ăpa nî eliruihco csetăge rp es pmit tseca nÎ .rotpuc al niţup uad eS .ănileţ ed ăznurf 1 .iişor g 005 :sos urtnep .ăsnî ănâtnâms ed col nÎ .cim cof al .831 .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o etâc e raceif nî enup es iş ănişam ep ele raoiruf raf ăzaşa eS .e ras ed farp nu iş tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o etâc e raceif nî enup es .ăcnuş ed icim eţuilef 6 .biuc iunu am rof dnâul rezi rap ed ailef .v( iişo r ed sos nu arpusaed ănraot es .tipot a-s lutnu dnâC .sus iam ac eli ruihco csetăgerp eS .ătnâb reifnî es ănâp niţ es iş .etui et raof cof al .931 .esaomurf iişor 6 .341 .uo nu etâc e raceif nî ăpacnî ăs ac .ige rtnî tarăpaen eif ăs eiube rt rezirap ed eliilef .tnu uc ăsnu eiruf raf o ep ăzaşa es iş grucs eS .etpal ed e ram ăcşaec o uc snits .tnu nî tişubănî iş auaedif ac taiăt za rp ed rif nu ăsnî enup es ăznâ rb ed col nî .tnu ărugnil 2/1 .ăniăf ărugnil 1 .141 .ăuo 6 .rezirap ed iilef 6 .eniâp ed iilef 6 .csev res es iş rotpuc al etunim avetâc uad eS .ăcun ed etatămuj o tâc .etunim 5 — 4 ănişam ep niţ eS .ătalas ed eznurf avetâc .zarp ed rif 1 .tnu nî ătijă rp eniâp ed eilef o ep .ăraoiruf raf nî ăji rg uc elăuo g raps es .

tnu ed irugnil ăuod uc .irămuj uc e raceif ulpmu es .eras .etpal irugnil 3 .ărutnu ărugnil 1 .ăuo 6 )BORCS( ITŞENEVODLOM IRĂMUJ .ănîtnîms. răhaz ed ăciţăcub o iş e ras .ăuo 6 ĂNINĂLS UC IRĂMUJ .641 .ăuo 6 CANAPS EP BIUC NÎ ĂUO .esaomurf iişor 4 IIŞOR IŞ ETENIV ELEGĂLTĂP UC IRĂMUJ .741 .luşuneblăg ednirp es ănâp .cof al ătnetsize r tnâmăp ed ăm rof o.ăjirg uc .ăsa r ăznârb ă raserp es arpusaed ep rai .cof al a rugnil uc ăcetsema es iş etnib reif lutnu etsep ănraot eS .ăuo 6 ĂPAEC UC IRĂMUJ .etiv res tnus ănâp eiaom es leftla .canaps gk 1 .ăji rg uc .ge rtnî ănâmăr ăs .tnurăm ătaiăt ăcnuş uc i rămuj ităge rp top es lef aL .âcsae rgennî es un ăs .)ăta răs ae rp etse un aninăls ăcad( e ras ăguada es .eras .iilef 21 — 01 ăsai ăs tâcnî leftsa .ădnirp es ăs pecnî dnâc iş ăcetsema eS .ănâtnâms ăniţup enup es iş ăsa r ăznârb ă rase rp eS .iriţbus et raof iilef nî ătaiăt ăpaec o tnu uc etşejă rp es eiagit o.iişo r ed lusos ănraot es iş ă rugnil o uc col ecaf es coljim aL .etpal irugnil 3 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .eiaom es ăs pecnî eliişo r dnâC .tnu irugnil 2 .et rap o al ăsal eS .lutnu tatnâb reifnî a-s e rac nî aiagit nî ănraot eS .tnu ărugnil 2/1 .ăcnâda iam tiv res ed eiruf raf o ep ăzaşa es iş ăuo 6 nid tiunşibo bo rcs nu ecaf eS .441 .dlac al ta rtsăp lucanaps ăzaşa es e rac nî .irubuc etaiăt eniîp ed iilef 3 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .051 .ăm rof nid lucanaps etsep ănraot es iş e ras ăguada es .etpal irugnil 3 .eicoljim ătănâv 1 .e ras uc ăpa nî niţup b reif eS .tnu ărugnil 1 .ăcsae rătnî es ăs pecnî ănâp cof ep ăcetsema es iş ătinemu r aninăls etsep ămaot es .etpaoc enib .eliruşubla tab es tarapeS .ăsar ăznîrb irugnil 2 .cim cof al ădacs ăs ăsal eS .tamâ răfs io rutsu ed leţăc nu uc .canaps ed ărugnil o .tnu irugnil 2 .eiagit o-rtnî lutnu etşepot eS .ăniăf ărugnil 1 .ăuo 6 IRĂMUJ UC ETULPMU IIŞOR .e ras ăniţup iş etpal uc etutăb elăuo ănraot es arpusaeD .etpal irugnil 3 .iţnib reif et raof csev res es iş rotpuc al ăpilc o uad eS .eletpal uc elăuo tab es ta rapeS .v( lucanaps egela eS .tivi rtop cof al ăcsaejărp es ăs ăsal es iş ăninăls ed icim eleţăcub nup es elirămuj ecaf rov es e rac nî aiagit nÎ .rtnî ăzaşa es lutse r rai .ăsar aznâ rb enup es .esaomurf iişor 6 .tnu nî etijă rp eniâp ed e raoşubiuc ed ărutinrag uc csev res eS .elirămuj csetăge rp es ta rapeS .eiube rt tâc e ras iş eletpal ăguada es .tivi rtop cof al .ăuo 6 .no rtsac nu.rotpuc al ăd eS .ăsaomurf ăpaec 1 .etpal irugnil 3 .941 .atag tnus ănâp ăcetsema eS .eras .e ram iam avec ă ruag o ecaf es coljim aL .v( etamot nî iruihco al ac lef al eliişo r csetăgerp eS .şuneblăg nu etâc enup es ă ruag e raceif nÎ .ănâtnâms ărugnil 1 .etijărp eleteniv nup es ruje rpmî ruj ed rai .tnemom lumitlu nî etităgerp eiube rT .eras .eb reif es iş )304 .541 .dlac al .şuneblăg nu ăpacnî ăs tâc .eras .rtnî elăuo tab eS .e ras iş ănâtnâms uc elăuo tab eS .ăgrucs es ăs ele nid apa ac urtnep etunim ed 02 csaet bus niţ es iş .13 .841 .eras .ăuo 6 ĂZNÂRB UC IRĂMUJ .io rutsu ed leţăc 1 .iicoljim iişo r avetâc rol apa ed grucs es iş eţnimes ed ăţăruc eS .ă ro ed etatămui o .)ăcnuş uas( ătamufa ăninăls g 05 .tnu irugnil 2 .ăm rof nî csev res eS .mc 2/1 ed iriţbus iilef nî atănâv eiat eS .ednuto r i ruăg caf es col nî col nid iş iirugnil lusod uc luşubla etşezeten eS .eras .)241 .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp iopa uad eS .tnu uc ăţitarc o-rtnî nup eS .ăcsae rătnî es ăs pecnî ănâp .răhaz ăţirugnil 1 .tnu ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 .rtnÎ .irugnil 3 .

ăcetsema eS .dnuf ep atelmo ădni rp es un ăs ac .ifotrac g 005 IFOTRAC UC ĂTELMO ĂTLA * .elăuo tab eS .snicnî a-s dnâc iş nub cof ep ărutnu uc aiagit enup eS .v( ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş iriţbus eiat es .551 .aţilucruf uc iţnib reif csebo rdz es iş ăţăruc es .ăcun o tâc eidjord .ige rtnî canaps ed iof uas canaps ed e ruiP .elăuo ăguada es .4 .eleţnimes socs ua-s ec ăpud .ăuo 3 .451 .ănâtnâms ed ă rugnil o uas eletpal ăguada es .2 .ifotrac g 005 IFOTRAC UC ĂTELMO .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂŢAEDREV UC ATELMO .e ras ăniţup iş etpal uc etutăb elăuo arpusaed ănraot es .iifot rac ăţăruc eS .repip .ăru tnu tnu ărugnil 1 .inemu r tnus dnâC .ătiunşibo atelmo iş ac ecaoc eS .aniăf .etpal rahap 4/3 .351 .ăznâ rB .e ras ăguada es .tnu ărugnil 1 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .cte .tacot rarăm .ăsao rg ătnof ed eif ăs eiube rt ătelmo urtnep aiagiT  sau .aiţizopmoc ănraot es .nif etraof ătaiăt )ed rev ăpaec ed izoc iş rarăm .)673 .elic repuic nup es .luşuneblăg uc ăcetsema eS .ăcnuş .ăpa nî t reif lehgnaraps ed iruf râV .ae ras iş eletpal ăguada es iş elăuo tab es ec ăpuD .ăţaedrev .repip .ed rev ătalas uc etşev res eS .tatnâb reifnî a-s dnâc iş e rat cof al ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc aiagit enup eS .ie rt nî atelmo etşe rutăpmî es iulutiţuc lu rotuja uC .ăuo 4 ĂCIMONOCE ĂTELMO .rolăuo lu rămun uc ătivi rtop emi răm ed eif ăs eiube rt aenemesa eD .et rap o ep atelmo tinemur a-s dnâC .eras .etşev res es iş .i riţbus et raof iilef nî eiat es iş elic repuic ălaps eS .ăsal o e rac ep amaez edacs iş eiaom es ec ănâp tnu nî ăşubănî eS .ătacot ăţaedrev ed irugnil 2 sulp nî ăguada es .tnu nî etişubănî iş eti răpo .elăuo ăguada eS .etrap ătlalaec ep iş etşenemu r es iş tiţuc nu uc ec raotnî es .ecaoc es a ed etnianî ed ra es atelmo .ăuo 6 ĂTELMO .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA ICREPUIC UC ĂTELMO .eras .etutăb elăuo ănraot eS .repip .snicnî a-s dnâc iş nub cof ep ărutnu uc uas tnu uc aiagit enup eS .ătacot ăţaed rev ăniţup iş repip .ădni rp es ăs pecnî dnâc .ic repuic g 052 sulp nî .tnu uc etirăpo .lejnutăp ed eznu rf( aţaed rev enup es .23 .ăniăf irugnil 2 .ămups tutăb luşubla tiş râfs al iş repip .3 .ăru tnu irugnil 2 .capac nu uc ă repoca es iş elăuo ănraot es .e ras iş .ifotrac g 003 sulp nî .tal luf râv uc tiţuc nu tbuseded ep ecudo rtni es .et rap o ep atelmo tinemu r a-s dnâC .sus ed aenig ram al mc 52 ed u rtemaid nu uc ăcida .ăcsae rătnî es ăs pecnî dnâC .eras .tnu nî etişubănî iişoR .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA IŢIJĂRP IFOTRAC UC ĂTELMO .ăuo esaş u rtnep .etpal irugnil 2 .251 .ărutnu ărugnil 2/1 .eiagit nî lutnu egnicnî eS .ecaoc eS .ăuo 4 .ărutnu ărugnil 2/1 .)ăpa uc uas( eletpal uc ăcetsema es .e ras ăguada eS .1 :ed if etaop ătelmo al a rutinraG .tnu ed ă rugnil 1 .ătelmo eci ro u rtnep ac .ăcim ăcun o tâc eidjo rd ed ăciţăcub o ăpa ăniţup uc eiaom eS .e ras .ăti rod arutinrag sup a-s ec ăpud .ajaoc uc iifot rac b reif eS .eras .icim iruăg uc ae raotăză r ep izu rc da r es iş iifot rac ăţăruc eS .651 .repip .aiagit etui ăcşim es uas .151 .etutăb elăuo ănraot es .ălpmis atelmo iş ac ecaoc eS .e riţbus etse ăcaD .etrap ătlalaec ep iş etşenemu r es iş tiţuc nu uc ec raotnî es .

ăuo 6 EZEHGUTROP ETPAOCSĂR ĂUO .taula uc eti repoca eif ăs dnâtuăc .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ă rutnu uc tacetsema ielu uc uas .ăniăf ed ă rugnil o .ăzae răs eS .işo lococ ărăf taula nu eniţbo es ănâp aţilucruf uc ăcetsema eS .tnu uc ăsnu ăvat o ep ăzaşa es iş ăsa r ăznârb uc ă rase rp eS .33 IIDIM .emignul nî ăuod nî eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .eniâp ed eilef 1 .e ras iş ăniăf ăniţup uc ănâtnâms ed ăcşaec o.ăpaec 1 .ăsar aznârb ăguada eS .ămups tutăb şubla nu ăguada es .rotpuc al ăd eS .uo ed elijoc tabmob niţup ulpmu es ătsap ătsaeca uC .e ras ăniţup ărase rp eS .851 .e raţniube rtnî ed etnianî niţup uC .fotrac 1 .ătelmo urtnep ac ăuo u rtap no rtsac nu.ădlac ăpa lerăhăp 1 .ănula o tâc eidjord .951 .ăuo 6 ĂZNÂRB UC ETULPMU ĂUO .tijărp urtnep ielu g 002 .751 .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .enugnul nî ăuod nî eiat es iş ăţă ruc eS .edu rc iruşuneblăg ăuod uc no rtsac nu.irat elăuo b reif eS .aeniâp etşaonuc iam es un ănâp lutot ăcetsema eS .edlac csev res eS .eras .tiţucsa tiţuc nu uc .du rc uo nu ăguada iam es .snicnî enib .şubla 1 .repip .rtnî tab eS .no rtsac nu.iruşuneblăg 2 .repip .e ras .tnu ărugnil 1 .ăţaedrev .ărutnu nî csejărp es iş temsep nirp uad es .ăuod nî .aldjo rd taium a-s e rac nî ăcicidlăc ăpa uc niv ed le răhăp nu iş e ras ed tiţuc ed f râv nu .ănâtnâms ărugnil 1 .)iiniăf aetatilac ed edniped ăpa ed aetatltnac( ănâtnâms o ac e riţbus .ăznîrb irugnil 2 .ed rev ătalas uc csev res eS .ănâtnâms ăcşaec 1 :sos u rtneP .ăniăf g 001 .ăuo 5 ERĂSAP ED TPEIP ED AC ELETFIHC .ănâtnâms ed ărugnil o .161 .ajaoc emâ răfs es un ăs tâcnî leftsa .inig ram nî ănâp eliruşubla ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .cof al etnetsize r ii ruf raf ienu ludnuf ep ăzaşa es iişo r etseca nid etrap O .eras .dnâr ep esup .nif taiăt ra răm iş repip .ăuo 6 TAULA NÎ ETIJĂRP ĂUO .ielu ed ăţi rugnil o enup es .etpaoc ae rp un iişo r avetâc ălaps es ta rapeS .ătijărp apaec etsep ănraot es iş e ras enup es .repip .eletfihc caf eS .eniâp eilef 1 .061 .iilef eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .t reif ăţni rfeferp ed .enib ăcetsema eS .uo ed eliţătămuj dnâr ep nup es ătsap ătsaeca nî .irat elăuo b reif eS .ănâtnâms ărugnil 1 .et rap o al ăsal es elijoc rai .iişo r ed dnâr nu iopa .e ro 3 — 2 dlac col al ăcsaepsod ăs ăsal es iş ei ruf raf o uc ă repoca eS .ICAR .ănişam nirp iopa ce rt eS .ruje rpmî etnib reif lusos ănraot es iş tiv res ed airuf raf ep elăuo ăzaşa eS .irat elăuo b reif eS .tnu ărugnil 1 .repip niţup iş e ras .irăcnâm etla al ăzaeţniube rtnî es tijărp al ed samăr luielU .tacot rarăm ăţirugnil 1 .iilef eiat es iş eleţnimes tocs es .ICLEM .eras .eras .irat elăuo b reif eS .ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es atag tnus dnâc iş irămuj caf eS .e ras .rtnid sos nu ecaf eS .iişor g 005 .ăsao rg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp enib ăcae rf eS .etalăps enib tsof ua ec ăpud .coljim al col ecaf es .ielu uc ăţitarc o.etpal nî taium ăleznarf ed e riţbus eilef o al ed luzeim iş ănâtnâms ed uas camiac ed ănilp ărugnil o ăguada eS .nmel ed dnuf nu ep luşuneblăg iş luşubla tocs eS .tipot tnu enup es .tot ed ăsnî ăcsaebo rdz es ăs ă răf tnurăm ed lutsed luo ăcaot eS .ătulpmu aet rap ep iamun tnu nî csejărp es iş nif temsep nî arpusaed ep tab es .fotrac nu uc iş ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî .temsep ărugnil 1 .ărutnu ăniţup nî etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .ed rev ătalas uc csev res es iş ei ruf raf ep tocs eS .ăniăf ăţirugnil 1 .etui cof al .ătacot ăţaed rev iş repip .rtnî csejărp es iş tocs es .rtnî aniăf enrec es :elăuo etijă rp if rov e rac nî lutaula leftsa etşetăge rp es pmit niD .rtnî ăcae rf es iş eli ruşuneblăg tocs eS .tivirtop cof al rotpuc al uad es iş ăsar ăznâ rb ărase rp es .gnul nî eiat eS .eras .tnu uc ăsnu enib .e ras enup es .ăuo ed eliilef ăzaşa es arpusaeD .ăuo 6 ROL AJAOC NÎ ETULPMU ĂUO .ăru tnu irugnil 2 .ăniăf ărugnil 1 .

iidim gk 2 ETREIF IIDIM .io rutsu ed ieţăc 3 .iicoljim icar 81 ICAR ED FALIP .etepsao rp ed etaop es tâc eif ăs ele ac etse roliidim ae rităge rp al eiţidnoc ămirp o . ioru tsu ed ieţăc aviţâc .iiv eif ăs iţităge rp eiube rt e rac iicar iţot ac ăzaelo rtnoc eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ITŞERĂCSEP IIDIM .nifad .ăpa l 3 .ăpaec iş ăpus ed tavaz raz ăpa nî aguăda etaop es ăţni rod ăpuD .etui cof al b reif es iş aţita rc ă repoca eS .461 .rtnirp amaez ă raoce rts eS .iiv tnus dnâC .dihcnî es un ăcad .urbmic .iş io rutsu ed ieţăc aviţâc nup eS .ăpaec 1 .iicar b reif eS .tacot edrev lejnurtăp ărugnil 1 .eras ărugnil 1 .ăpa nî tlum ae rp niţ es uN .361 .ielu irugnil 6 .ătado etlum ae rp un .eb reif i-a ed etnianî .irutâg nid et rap o uc iş elebal uc ăcetsema es iş etrap o al ăd es .iicar t reif ua e rac nî ămaez ed itşec urtap uc gnits es .repip ed eb aob avetâc iş .icun 05 .ăpa ed uas bla niv ed rahap nu iş lu repip .eras .ănif ătis o.261 .ăbla eniâp ed zeim ed ătacub o ăguada eS .eras .43 eS .atag etse dnâC .aciocs uc etiv res tnus ăc eiF .eliinedo rim .icar ed elijoc treif ua e rac nî ămaez ed itşec ăuod ăguada es .sus iam ac eliidim b reif eS .ielu g 001 .enib ăb raif ăs ăsal eS .etşetocolc amaez dnâC .no rtsac nu.etacnura eiube rt iş et raom tnus ăc ănmaesnî .esihcsed eif ăs eiube rt eliidim etaot .ăciocs ărăf eif .repip .lejnu rtăp ed rif nu iş nifad ed ăznu rf o ăcida .tecnî rad .ăciocs nid aenrac lutot uc etaocs eS .ărtaip ed aţiluip nî enib ăzaesip es ijoc ed lutse r rai .tlum iam un .tasip io rutsu niţup .iilef ătaiăt apaec ăguada eS .pisin ed ămru ănâmăr iam un ăs ac .eiâmăl ed ămaez uc edlac csev res eS .taidemi dihcnî es ăcaD .etnemidnoc eniţup .etui cof al b reif eS .etşe rod enic rai .e raotăpăcnî ăţitarc o.ei ruf raf o ep somu rf ăzaşa eS .etnemidnoc eniţup .icar 81 IŢREIF ICAR .iiv ăcnî tnus iicar dnâc i rutâg nid luţam ătaocs ăs etaop .ielu ed irugnil ie rt ăţita rc o-rtnî gnicnî eS .e ras uc ăpa nî iicar b reif eS .irutâg nid luţam etaocs es .rtnî nup es .atag iced .iiv tnus ăc ănmaesnî .tsug ăpud .rtnî enib ăcae rf eS .iicar e repoca ăs tâc ălao o.ăpaec iş ăpus ed tavazraz .ărutinrag tperd csev res iş ze ro uc tiş râfs al ulpmu es e rac ecapa rac avetâc et rap o al asăl top es aenemesa eD .ăsaotnu ăme rc o ac ecaf es ănâp .ioru tsu ed ieţăc 2 .etalăps enib tnus ec ăpuD .iicoljim icar 81 ICAR ED AELODROCS .a rugnil uc ălbmu iam es un iş etunim 03 — 02 rotpuc al luze ro ăd eS .iicar urtnuănî ăcnu ra es .dlac al eniţ es .t reif al taidemi dihcsed es eliidm .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .561 .ze ro uc etulpmu elecaparac iş egamă r eli rutâg ruje rpmî nup es iş eiruf raf ep ăm rof nid ănraotsăr eS .repip ed farp nu ăguada eS .tocolc nî tad ua dnâc lutnemom nid etitocos .etalăps enib et raof iâtnî iam eiube rt .elecaparac ulpmu es e rac uc irugnil avetâc dnârtsăp .ărudlăc ed m rofinu esni rpuc if a urtnep .ătsixe dnâc .ica r al iş aC .ielu ed irugnil ie rt gnicnî es ta rapeS .dnuf al ănâmă r ăs t reif al iidim ep ed sni rpsed iam a-s e rac lupisin ac u rtnep .lucof uc tcatnoc nî etaot ăniv ăs tâcnî leftsa .ăjaoc ed ăţăruc es .anu etâc anu dnâr ep ălaps es ic .etunim 51 — 01 ăpuD .teţo ărugnil 1 .tăpsaorp tnu g 05 sulp nî .zero ed eram ăcşaec 1 .tsug al e rec es tâced ătarăs iam eif ăs eiube rt ae ece raoed ătsug es apa .esihcsede rtnî tnus dnâC .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâc iş etasip elijoc nup es .s rots enib iş iica r t reif ua e rac nî apa nî taium .e ras ed ănilp ă rugnil o enup es ăpa ed i rtil u rtap aL .lutiţuc uc esar raihc .ădnirpuc i-ăs tâc ăpa .etiţăruc elebal iş elirutâg iamun uas iţ reif ica r ruje rpmî nup es iş eiruf raf ep ăzaşa eS .aţitarc ătlas es dnâc nî dnâc niD .rtnî ăzaşa eS .dnâ r ep tocs eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc iş talăps iş sela luze ro enup es .rtnî ăpa atâta eb reif eS .eiimăl ed ămaez uas teţo iş e ras ăguada eS .661 .ănişam ep tce rid un rad .ăţitarc nid amaez arpusaed egrucs eS .eras .ae ras .tsug ăpud .etşe rod eniC .aenrac ăsni rp etse un e rac ed ăciocs ed aetatămuj ăzaet răpednî es .ti rocăr ua-s dnâC .lejnu rtăp ed eznu rf ruje rpmî nup es .no rtsac nu.ebla e rteip ăuod elec iş lucamots ăzaet răpednî eS .io rutsu ed ieţăc aviţâc .iş rucs iş epa etlum iam nî iţalăps enib .zac eci ro nî .ielu niţup etâc dnânup .esihcnî enib eif ăs eiube rt eliciocS .rtnî nup es .tlum iam un .nifad ed ăznurf o .temsep irugnil 2 .etunim icnic ăcnî cof ep niţ eS .rol apa nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .ălbat ed ăm rof o.ă rtaip ed ăţiluip o-rtnî enib ăzaesip es iş ăjaoc ed elicun ăţă ruc eS .etrap o al esup tnus elebal uc ănue rpmî aetseca rai .eniâp ed eilef 1 .tiţuc iunu luf râv niţup et raof ecudo rtni es .lejnurtăp ed ăznurf 1 .niv ed rahap 1 .

eras .eliidim nup es .urbmic .ăniăf irugnil 2 .etpal .niv uc rahap 1 .iţnib reif csev res eS .enitsetni nid ai răd rum ătaot enimile ăs ac .etrap o al tlum ae rp aets un âs iclem iimirp ac urtnep .ăţilucruf o uc eliidim uai eS .etnib reif tnu nî uas ă rutnu nî tijărp al nup es iş taula nî eiaom es .ielu uas tnu irugnil 2 .iinedo rim .tnu răm et raof ătaiăt ăcim ăpaec o iş bla niv ed nilp ae rp un rahap nu enup es .ielu ed ăţirugnil o .eiâmăl ed amaez iş lulejnu rtăp iopa .iorutsu ed ieţăc 3 .teţo rahap 1 .teţo ed lerăhăp 1 .etnib reif etşev res es iş ănraotsăr eS .nifad .rtnî eliz 51 ăsnî iţuniţ eiube rt zac tseca nî .961 .repip ebaob 01 .ielu ăţirugnil 1 .ăpa l 2 .ăcim ăpaec 1 .rasecen etse ăcad .etpal .repip .ece r ăpa ed u rtil 2/1 uc iopa b reif eS .ărutnu ni tijărp niţup lejnu rtăp ed ărutinrag o uc .uo 1 sulp nî .repip ebaob 5 .ăsnicnî ă rutnu nî cudo rtni es iş telpmoc i repoca es a u rtnep ăţilucruf o uc c rotnî es .iclem ed inizud 3 IŢREIF ICLEM .etitălc ed ac taula nu ecaf es etnianî e ro ăuod uC .epa etlum iam nî enib iiclem ălaps eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA TAULA NÎ IŢIJĂRP ICLEM .eituc o-rtnî uas sihcnî renap nu.niv ed rahap nu .e ro ăuod leftsa niţ es iş roşu ăcetsema eS .iinişam aenig ram ep egart eS . repip iş e ras .171 ETŞEP .nif taiăt lucigap ra iş ămups tutăb luşubla ăguada es tijărp al enup es a ed etnianÎ .iv res a ed etnianî ăro ed t refs nu uC .ănâtnâms o ac so rg taula nu ecaf es repip iş e ras .sav tla nî amaez egrucs .cof ep ăsal es iş sos nî eliidim nup eS .ăcim ăpaec o ielu nî uas tnu nî roşu csejărp eS .eras .iiclem iţot csejărp es ănâp i ro 3 — 2 ed aiţa repo ătepe r eS .izlac csev res es iş ăciocs nid tocs eS .e ras iş şuneblăg nu .ăguada es e rac al .etocolc 3 — 2 aed ăs ăsal es iş eliidim treif ua e rac nî amaez ăguada eS .repip .sela ze ro ed ăcşaec o iş .gk 5.”etreif iidiM“ al ac iţătitnac işaelecA ETIJĂRP IIDIM .eitram nî ănâp ei rbmotco nid dnâpecnî işotsug iam tnus iicleM .rotpuc al ăd eS .lu repip iş ae ras .iişo r ed lunoilub enup eS .işolococ ăcaf un ăs ac .eiaolp nî tanrut lutemsep iş edepe r âcsaepot es ăs ac icim eleţăcub nî taiăt lutnu ăguada es .epa etlum iam nî ălaps es iş grucs eS .53 .tnurăm ătaiăt .iţnib reif csev res eS .taula nî eiaom es .etui cof al ădacs ăs ăsal eS .eras ărugnil 1 .iro 3 — 2 ed amups ai es .atag epao rpa etse luze ro dnâC .evlozid es ăs elirucus ac u rtnep .ă rav ed elinul nî iş acnâm top eS .eliidim t reif ua e rac nî amaez nid itşec ăuod uc gnits eS .ăpaec .eiâmăl uc .ăpaec 1 .iirăcnâm lutsug ăcirts atsaeca ece raoed .tacsu enib iopa iş talăps .1 ed mac parc 1 LOSAR PARC .iilef etaiăt luvoc rom iş ăpaec .uo 1 sulp nî .zero uc ăcşaec 1 sulp nî .ei rătăcub ed e ras ed ărugnil o iş teţo ed rahap nu ămaot es ie etsep iş rotăpăcnî sav nu.e ro ie rt icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .rtnî nup eS .aţitarc ălaps eS .nifad ed ăznurf 1 .ăb raif ăs pecnî dnâC .ăniăf irugnil 2 .ăciocs nid tocs es iş sus iam tatăra a-s muc ăpud eliidim b reif eS .noilub ăţirugnil 1 .atag iimitlu tnus ănâp .ielu uas ărutnu g 001 .etpal irugnil 2 .eras .071 .761 .tiţucsa tiţuc iunu luf râv uc roşu ednirpsed es atseca capac ua ăcaD .eti rătnî rol eli rucus nid ătam rof .so rocăr col nu.”etreif iidiM“ al ac iţătitnac işaelecA IIDIM ED FALIP .ăpa uas enrac ed ămaez .uo niD .ielu uas ăru tnu g 001 .eiâmăl ed ămaez uc csev res eS .ătado iclem 01 — 8 etâc uai es .ăb raif ăs ă răf rad .ăpus ed tavazraz .tacot cigapra ărugnil 1 .eras .ăniăf .edepe r ezedeco rp es ăs eiube rT .etpal ed irugnil 2 .rtnî .861 .vocrom 1 .u rtnuănid aenrac etaocs es iş ăpa ăniţup uc eliidim b reif eS .ăciocs nid tocs es iş iiclem b reif eS .capac nu ac ăţihgjop o uc ănrai u rtnep dihcnî es dnâc .ăniăf nid .

rtnî uas ăcnâda eiruf raf o.gk 1 ed parc 1 ĂRUMARAS NÎ PARC ED ĂTRUB .eras .ăro ed t refs nu ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .ăguada eS .nil :ulpmexe ed .ieţileip a eiu rtsăbla ae raoluc eze rtsăp ăs ac .lurată rg uc iopa etaocs eS .eletşep t reif ed laiceps lusav nÎ .eras .lutavazraz treif a ec ăpuD .et rap o ep iâtnî .no rtsac nî ătaruce rts if a ed etnianî .bla niv uas teţo t reif al ăguada es ăcad tibesoed tsug nu ătăpac eletşeP .iv res .ănileţ .t reif al eletşep enup a ed etnianÎ .dnâc icnuta atag etse ăcad etşaonuc eS .ăpa nî ăcsaecăr es ăs ăsal es ece r tiv res losa r eletşeP .cigapra erif 02 .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî lucigap ra dnâC .teţo ed i rugnil 5 — 4 uc etşe răpo es .ăpa nî ăsal es iş iulusav lu ratărg ep eletşep ăzaşa es .eiube rt tâc amaez ădacs ăs ăsal es iş eletşep etaocs es .ăb raif iam ăs eiube rt un apa .iul aemi răm ed edniped t reif al eletşep eniţ es tâc lupmiT .tnurăm tasip luio rutsu iş nifad ed aznu rf .nifad .iorutsu ed ieţăc 2 .erăzam ed ănâm o . repip ed ebaob avetâc iş e ras .ăpa atâta uc ăţitarc o.ăniăf ărugnil 2/1 .iram ianr elesao iş ii rănips ariş .edrev lejnurtăp .v( ăzenoiam uc etşev res eS .63 .ele raotătonî tocs es .ătlalaec ep iopa .iilef etaiăt .rtnî lupac uc ănue rpmî nup es iş etivi rtop iţăcub eiat eS . roşu ednirpsed es .rotpuc al tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş eletşep iş ielu ed i rugnil ăuod nup es .t reif al iopa aguăda etaop es teţo tsecA .adaoc iş lupac eiat es iş ăţăruc es .ănitaleg ed eiaof o aguăda etaop es eioven aL .edrev elosaf ed ănâm o .eras .ielu uas tnu ărugnil 1 .eiruf raf nî eletşep ăzaşa eS .rapiţ .lejnu rtăp ed e riţbus ănicădăr o .eiâmăl ed iilef uc uas lejnu rtăp ed iz rev eznu rf uc iş treif lutavaz raz uc ruje rpmî etşesinrag es iş .gk 1 ed parc 1 PARC ED ICEVIHG .iitfip nî uas ăb roic nî b reif es adaoc iş lupaC .rtnî cof al enup eS .pac al ed rama luso ăji rg uc etaocs es iş izlos ed eletşep ăţăruc eS .emignul nî .ied ra ed aiob ăniţup uc iş e ras uc ăpa eb reif es pmit e rtnÎ .ăpaec 1 .ăraoipira o ed dnâgă rt .ălaps es iş u rtnuănî ăţă ruc eS .eiaom es ăs pecnî aetseca dnâc .et rap o al aţitarc ega rt es .eletşep ăţăruc eS .371 .iţăcub nî ătaiăt ed rev aelosaf .emâ răfs es un ăs ac .vocrom nu ăguada es ătineblăgnî etse dnâc .ăgilămăm uc .ielu ăţirugnil 1 .e ram ae rp ărudlăc o ed csu rb snirpuc etse eletşep ăcad ece raoed .ăpa ăniţup ăguada iam es .aniăf enup es .luniv .luparc ăţăruc eS .lusos etşetăgerp es ec ănâp e ras uc ăsal es iş ătivi rtop emi răm ed iţăcub nî eiat es .ătuzăcs eif ăs eiube rt ae racnâM .eteged e rtnî ă rutăcip o dnâul .a ed etnianî etaocs es iş tamârăfsen enup es atseca .amaez ăraoce rts es arpusaed iş no rtsac nu.iilef taiăt voc rom nu b reif es .571 .ădni rpuc el ăs tâc .ifotrac ed iilef avetâc .iţăcub nî eiat es .atag etse ănîp tişubănî ăb raif ăs ăsal es .iişor 4 uas noilub irugnil 2 .eliişo r uas ăpa uc taiţbus lunoilub ăguada es .aiob ăţirugnil 1 .atag ăcnî etse un eletşep iş e rat ae rp edacs ăc ăsnî ăv resbo es ăcad .ăta rtnecnoc ed lutsed etse un amaez rai .ecafsed es aenrac iş egnâ rts es aeleip .vocrom 1 .ece r etşev res es iş arpusaed arumaras ănraot es .repip ed farp nu .ăpaec o .ăpa l 2/1 .eras .iuletşep iemiţepso rp a rpusa ălaiodnî o ătsixe dnâc icnuta iamuN .repip ed ebaob 5 .ti răpo iş tiţă ruc lucigap ra uc ielu uas tnu ed ărugnil o ăţitarc o.ăcuitş .uşor niv erahap 2 .ăgnul ei ruf raf o ep ăji rg uc ăzaşa es .esaoielc ătmis es ăs . ratărg al girf es iş ielu uc pa rc ed eliţătămuj gnu eS .tnu uc dlac iş iv res etaop eS .ielu irugnil 3 .471 .tivi rtop cof al b reif eS .repip ed farp nu uc eletşep enup eS .)74 .ece r etşev res eS .lutsed tuzăcs a amaez ec ănâp niţ eS .)tsug ăpud( e rat eif un ăs io rutsu ed luso rim ac urtneP .t reif etse eletşep ăcaD .nifad ed ăznu rf o .rtnî eletşep ăzaşa eS .iilef ătaiăt apaec ielu nî etşejărp eS .tâcnî leftsa .e ram iam parc nu egela eS .gk 1 ed parc 1 PARC ED ERACNÂM .ătitocolc ăpa nî tce rid treif al enup es atseca .losar u rtnep ac eletşep ăţăruc eS .tacetsema etşep nid ecaf etaop es e racnâm işaeecA .ăti rocăr amaez nî tasip io rutsu niţup ăguada etaop es tsug ăpuD .treif al eletşep etşe răma e rac .etşep gk 1 PARC ED EITFIP .ae răzam .ănileţ iş lejnu rtăp nu .etunim 5 cof ep ăcetsema eS .lejnurtăp 1 .ed rev lulejnu rtăp .io rutsu ed ieţăc 3 .e ras ăniţup ăguada es iş amups ai eS .etreif epao rpa tnus dnâC .dlac etşev res eS .t reif al eletşep enup es dnâc lutnemom nÎ .lutavazraz etşetăge rp es ănâp aets ăs ăsal es iş e ras ăd es .271 .egehcnî es ăs ac u rtnep ece r al e ro avetâc eniţ eS .repip ed ebaob avetâc .ăuod nî eletşep ăcipsed eS .

eras .temsep nî iş ijă rp etaop eS .ălaps es iş u rtnuănî iitşep ăţăruc eS .cim ied ra nu iş enup es e rac nî ăta răs iş ătraif ăpa ănraot es .eras .gk 5.cte teţo nî iţevartsac ed eţuilef .ielu g001 .ăniăf irugnil 2 .bla niv rahap 1 .ăuo 2 .ătis o-rtnirp tuce rt .ivizug gk 005.lejnurtăp ed eznu rf uc .v( tijă rp u rtnep ac lef al eletşep etşetăgerp eS .ielu uc luparc enib egnu eS .ăniăf irugnil 2 .elesao etaot ăji rg uc tocs es .ăpa ed enib eg rucs eS .repip ed ebaob 5 .emâ răfs es un ăs ac tecnî .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .dlac etse eletşep dnâc roşu iam ecafsed es aenraC .iilef etaiăt elepec ielu nî csejă rp eS .ae ras iş iişo r ed lunoilub .eiube rt tâc edacs ănâp .nabib gk 005.ăniăf nirp ăd es zac tseca nî .ăgnul ei ruf raf o ep ăzaşa eS .ruje rpmî nup eS .v( ăzenoiam ed sos nu a rpusaed ănraot es .ed rev ătalas ed iof .ielu ed irugnil 3 .iicoljim epec 3 .icar ed i rutâg .luparc ăţăruc eS .temsep ed irugnil 3 .ielu g 001 .)171 .ăgilămăm uc ece r etşev res eS .081 .nifad ed eliof .1 ĂRUMARAS NÎ NABIB.ătlalaec ep iş et rap o ep c rotnî eS .ăta ruc ăp râc o uc ăcusu eS .tijărpen eletşep uc iş ităge rp etaop es aihcalP .etatilibisop ăpud iş tsug ăpud .lupa rc iş ac lef al etşetăgerp eS .73 .eletşep ăţăruc eS .lunoilub ăguada es e rac al .luio rutsu .iuletşep am rof ed ăgnul eiruf raf o ep ăzaşa eS .eras irugnil 2 .ijărp es a ed etnianî temsep nî iş uo nî eiaom es .luielu .luio rutsu etaocs es .rotpuc al ăd es .e ras uc ătarăse rp enib iş ăsnicnî atilp ep tce rid ăgi rf es ăs nup es iş ăcusu es . roşu iş dnuf nu ep nup es .iv res a ed etnianÎ .etnâb reifnî es ăs luielu enup eS .ăuiăf irugnil 2 .)74 .ăro ed t refs nu niţup lec aets ăs ăsal es iş u rtnuănî iş ărafa ep ăzae răs es .lurepip .luălaş eb reif eS ĂZENOIAM UC UĂLAŞ .iizivug ăţăruc eS .v( losar luparc al ac itătitnac işaeleca csesolof eS LOSAR UĂLAŞ .uşor niv rahap 1 .ăgae rtnî iam tâc aenrac etaocs eS .aiob ed ăţirugnil 1 .rtnî uas ăcnâda eirufraf o.lu repip iş nifad ed eliof .aiâmăl .tpirf al ed ăsamăr alae rgen iş iizlos ăţăruc es .tiţuc nu uc .1 ed parc 1 ROTPUC AL PARC .edrev lejnurtăp .ăpa ăniţup enup iam es .lejnurtăp ed eznu rf nup es ruje rpmî rai .noilub ărugnil 1 .eiâmăl ed iilef 6 .edrev lejnurtăp .emugel ed ae raotăză r uc ec recnî ăs etaop .ielu g 001 .ăro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş ăzae răs es .871 .i riţbus iitef ătaiăt apaec enup eS .nifad ed iof 2 .381 .iizlos dar es iopa iş egi rf es iâtnî aeeca eD .971 .tijărp tsof a e rac nî luielu iş tâc .gk 1 ed parc 1 TIJĂRP PARC .ăzae răs es iş ătivirtop emi răm ed iţăcub nî eiat es .ielu irugnil 3 .ăţitarc nid lusos uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .no rtsac nu.1 IŢIJĂRP IZIVUG .eletşep tâta nup eS .izlos ed ue rg iam ăţăruc es lunabiB .izlos ed iâtnî eţe ruc i-ăs eniţ eniC .iedra ed aiob ăniţup uas etui .ioru tsu ed ieţăc 2 .dlac etşev res eS .nifad ed iof 2 .ece r iş ăsnî nub etse .atag eletşep if a ed etnianî tlum ae rp edacs ăcaD .eras .eras .rtnî ăzaşa eS .ăp râc o uc eletşep ăcusu eS .gk 1 ed uălaş 1 ENAP UALAŞ ED UELIF .)871 .eiâmăl uc csev res eS .etnib reif luielu nî iţ răp elebma ep etşejărp es iş ăniăf nirp ăd es .ece r etşev res eS .enib ăpacnî ăs e rac nî ăgnul ăţita rc o.repip ed ebaob 5 .771 .cipsa .iişor ed noilub ărugnil 1 .epec 3 .gk 1 ed parc 1 PARC ED EIHCALP .671 .uşo r luniv uc gnits eS .atag tnus ec ărusăm eP .ăpa rahap 1 .rtnî ăzaşa eS .eiruf raf ep ăzaşa eS .etnib reif ielu nî csejă rp es iş ăniăf nî uad es .eras .etatămuj iş ă ro o eniţ es .luniv .

ti rocăr iam a-s ec ăpud etşev res es iş ei ruf raf nid eletşep etsep ănraot eS .ielu nî etşejărp es iş ăniăf nirp ăd eS .eiâmăl uc uas ăzenoiam uc etşev res eS .ă ro ed etatămuj o eras uc aets ăs ăsal eS .781 .e ras ed etşevi rtop eS .eleip ed ăţăruc eS .şuneblăg 1 .ăpaec ed lusos uc ănue rpmî ăţita rc nî eletşep ăzaşa eS .eiâmăl uc edlac csev res eS .atag etse eletşep dnâc ănâp ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .ielu g 001 .lejnurtăp ed iof .eras .e ras ăniţup iş repip .iuletşep am rof ăd eS .ăpaec 1 .et rap o al ăsal es iş e ras ăniţup uc ăcae rf es .83 .ăpa uc tacetsema luniv .etşep nid socs ua-s e rac elesao etaot iş ifotrac iş tavaz .ielu nî tot tarapeS .aeleip ăcafsed ăs epecnî .eiâmăl uc .iicoljim ifotrac 4 .repip .ăvat nî luteţo ănraot eS .etnib reif ielu nî etşejă rp es iş temsep ni rp iş uo ni rp iopa .soiăt ae rp un iş cim tiţuc iunu lurotuja uc iopa .ăpaec 1 .ătrub ep ăruteiăt ălpmis o ecaf citanâmednî etse eniC .eiâmăl uc .ielu irugnil 3 .uicoljim uălaş nu ăţăruc eS .ăvat nid luielu uc egnu es dnâc nî dnâc niD .eras .noilub irugnil 2 .icim iam itşep aviţâc izlos ed ăţăruc eS .e ras ăd es iş ălaps es .esao ănîmăr iam un ăs ăv resbo es iş iirănips a riş etaocs es .niv ed railap 1 .tacot ed anişam ni rp ece rt es .eletepac eiat es .1 NIL ED ERACNÂM .ăgnul ăţitarc o-rtnî lutnu enup es .nil gk 005.iirănips ariş etaocs es iş emignul nî ăuod nî ăcipsed es .1 ROTPUC AL ĂCITĂLP .pac ed iamun ăsnirp enâmăr aeleip tiş râfs al tâcnî leftsa .v( iişo r ed sos uc uas tnu uc ădlac uas .ielu uc enib lutot ăcae rf eS .sus iam ac lef al arutulpmu iş eletşep etşetăgerp eS .)36 .gk 1 ed ăcuitş O ĂTRAIF ATULPMU ĂCUITŞ.repip .samăr lusos uc ăcetsema es .ăpa ed ăcşaec o uc taiţbus lunoilub ănraot es e rac etsep .e ras ăguada es .ăniăf ărugnil 1 .iilef ătaiăt apaec iş ic repuic avetâc tnu nî tarapes ăşubănî eS .tnu ed irugnil 2 sulp nî .col al ăzaşa es iş tulpmu a-s ednu ep esaoc es .rotpuc al ăd es iş eletşep ăzaşa es .elăuo ăguada es .1 NIL ED EINHAI .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL ĂTULPMU ĂCUITŞ .ăvat o.ă ro o vitamixo rpa eniţ eS .ăpa l 2 .ăuod nî tcaxe ecafsed eS .981 .teţo irugnil 2 .esao ep ed aenrac ecafsed eS . repip .eras iş ăpa uc .atag etse dnâC .tipot tnu g 001 .eniâp ed eilef o .681 .e ras uc saec nu niţ es iş epa etlum iam nî ălaps eS .ăta ruce rts ămaez ăniţup arpusaed ănraot es iş eiruf raf nî ăzaşa eS .eletşep ăţăruc eS .adaoc iş lupac eiat eS .acuitş ăţăruc eS .eiruf raf o ep eletşep ăzaşa es .şuneblăg nu uc lusos etab eS .enrignul nî .rtnî ielu ed i rugnil avetâc nup eS .tacot edrev lejnurtăp ărugnil 1 .eras .icrepuic ed ănâm 1 .eras .repip .t reif al ăgnul ăţitarc o.ăţita rc nid lutnu uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .ă ro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd eS .ăb raif ăs ăsal eS .ăuo 2 .etpal ed ărugnil 1 .rtnî enup eS .sus iam tatăra ma muc ăpud eletşep etşetăgerp eS .lupa rc iş ac lef al b reif es iş ăţăruc eS LOSAR IIBMURCS .tatnâb reifnî tnu nî niţup csejărp es iş ăniăf ni rp uad es .ăgaertnî ănâmă r ăs ac eiţneta uc aeleip etaocs eS .i riţbus iilef ătaiăt apaec etşejărp es .uicoljim cof al .iţ reif iivoc rom iş iifotrac nup es ruje rpmÎ .581 .881 .ece r etşev res eS .vocrom 1 .ăcusu eS .ielu ăcşaec 2/1 .etşep uc aţitarc nî nup eS .tacot lejnu rtăp .ălaps eS .s rots iş etpal nî taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc ănue rpmî .repip iş e ras ed etşevi rtop es iş tacot lejnurtăp enup es .rotpuc al ăd es iş eletşep ăzaşa es .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş ăzae răs eS .ăniăf nirp ăd eS .ăcitălp gk 005.lupac tupecnî al ed aiăt ăsnî etaop eS .ădlac etşev res eS .ădra es un ăs ac urtnep ăcetsema eS .iicoljim epec 4 .nil gk 005.481 .ticăr iam a-s ec ăpud etşev res eS .ăniăf ărugnil 1 .ăpa ed ăs raots enib ăcuitş ed aeleip elpmu eS .sod ep ăs raotnî ăşunăm o ac etşep ep ed etaocs es iş tâg al aeleip ednirpsed es iopa .elpmu es ec ăpuD .

dlac al eniţ eS .lef işaleca nî eb reif es ătacub nid taiăt eletşeP .emisărg e rugnis ăsal .epa etlum iam nî enib ălaps es iş ruje rpmî ruj ed ele raotătonî iş adaoc e ram ecef raof nu uc eiat es .uas capac nu uc ă repoca eS .iv res a ed etnianî etunim 01 uC .ielu ărugnil 1 .iişo r ed lunoilub ăguada eS .sus nî ăbla aet rap uc etşep t reif ed laiceps lusav nî eletşep ăzaşa eS .rtnî ăro ed t refs nu niţ es e rac .iicoljim ifotrac 6 .etnib reif etse dnâc iş ielu ăguada iam es .eiruf raf ep ăzaşa eS .uicoljim cof al rotpuc al ăd eS .)871 .tnu uc iş iţreif ifot rac uc etşev res es iş eiruf raf ep ăzaşa es .t reif etse eletşep .ăgnul ei ruf raf o ep ăzaşa eS .naclac gk 005.v( luparc iş ac lef aî etşetăge rp es iş etivirtop iţăcub eiat es .noilub irugnil 2 .esarg dniif eliibmu rcs ece raoed .tnu uc enib etşepo rts eS .u rca iş ta răs lutsug etşevirtop eS .ti rbihc nu uc ăc raecnî eS .ăniăf irugnil 2 .etnib reif et raof etşev res eS .ă ro o vitamixo rpa eniţ es .tăpsaorp tnu g 05 .eras .lejnu rtăp ed eznu rf iş eiâmăl ed iilef ed ărutinrag uc .etpal irugnil 3 .t reif u rtnep ac etşetăge rp es iş ătivirtop emirăm ed naclac nu ăţăruc eS .1 ROTPUC AL NACLAC .eiagit o-rtnî tnu egnicnî eS .ăţi rugnil o etâc ătanrut .naclac gk 005.ielu g 001 .ăniăf ărugnil 2/1 .eiâmăl 2/1 .ed rev lejnu rtăp ă rase rp eS .eiâmăl 2/1 .ăb raif ăs epecnî ănâp e ram cof al enup eS .tirbihc nu uc ăc raecnî eS .sus nî ăbla aet rap uc eiruf raf nî ăzaşa es .ăcsaeneblăgnî es ăs asăl a ă răf ăcetsema es iş ăniăf atîta tot enup es etnib reif etse dnâC .u rtesin .ge rtnî etşev res es un lunaclac iecibo eD .ăpa uc tiodnî niv ed teţo uc egnits es e rac .etşep gk 005.ăţăruc eS TIJĂRP NACLAC 291 .naclac etsep eiruf raf nî lusos ănraot es .lu repip .rtnî enib ăcusu eS .etnib reif et raof etşev res eS .ă rudlăc ed lef al snurtăp eif ăs eletşep t reif al tâcnî leftsa .ănâtnâms g 002 . rujerpmî iţazeşa .lejnurtăp ed eznurf .391 .93 ETŞEP ED ĂCSUCAZ .u rtnuănî ăţă ruc es .sos ed itşec ăuod e rasecen tnus etşep ed gk 1 urtneP .591 .e rat iam ăbla eit râh ed ălaoc o uc .491 .eleip ed ăţăruc eS .1 TNU NÎ TIJĂRP NACLAC .191 .eletşep iş ac .tipot tnu g 001 .anâtnâms ăguada eS .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .tnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es .ăniăf ed ă rugnil ed f râv nu enup es .cof ep aiagit enib egnicnî eS .teţo irugnil 2 .ăta ruc ăp râc o.ătivi rtop emi răm ed etse dnâC .tijărp uas treif ităge rp etaop eS .nifad ed eliof . .tacot .atag etse dnâc iş .naclac ed lutacif etse sotsug etraoF .eras .ielu ă răf iş tnu ă răf .ăniăf irugnil 2 .ăpa 12 .e ras ăniţup iş ece r ăpa uc .ieiruf raf aemi răm ed .lejnurtăp ed eznurf .repip ebaob 01 .etşespil ăcad .691 .ăsao rg iam aec aet rap nî roşu ărtni lunmel dnâC .tăpsaorp tnu g 05 .ă rgaen etse aeleip ednu aetrap ep gnul nî ăruteiăt o ecaf eS .etivi rtop iţăcub nî eiat es iş lunaclac ăţăruc eS .1 EIAGIT AL IIBMURCS .etnib reif ăpa uc sav nu.etpal niţup uc no rtsac nu.eiîmăl ed ămaez ăniţup iş tipot tăpsao rp tnu ănraot es arpusaed rai .091 .eliţrăp ăuodnîma ep csejărp es iş ăsnicnî aiagit nî iopa nup es .iibmurcs gk 005.parc nid ecaf etaop es ataniraM .ielu niţup uc gnu es .t reif lunaclac iş ac .eletşep tijă rp a-s e rac nî aiagit nÎ .tnu irugnil 3 .etpal nid eliţăcub grucs eS .eiâmăl uc csev res eS .iirănips a riş ed epao rpa .1 TREIF NACLAC .nifad ed iof 2 .repip .icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş iinişam aenig ram ep iopa egart eS .1 ETŞEP ED ĂTANIRAM .eliibmu rcs ăţăruc eS .eiruf raf nid lutnu uc pmit nî pmit nid egnu eS .rtnî .eleip ed ăţă ruc es iş rotpuc nid etaocs es .ielu nî tijărp lec al ac lef al eletşep etşetăgerp eS .eiube rt tâc lunaclac ăzae răs eS cof al ătnetsize r eiruf raf o tnu uc egnu eS .iţ reif ifotrac uc .cte nu rom .ăzae răs es iş gnul nî ăuod nî eiat es .eras .tnu ed ărugnil etatămuj o etşezlăcnî es tarapeS .naclac gk 005.repip iş e ras ăguada eS .ue rem ăcetsema es iş .

ăsar ăznârb irugnil 2 .102 IRUTĂCOT .e ras ed etşevirtop es iş ătijă rp ăpaec ăniţup ăguada es .îcrepuic g 005 .iilef etaiăt etaot .tnu ed eleţăcub .iişor g 005 .sos ed eţi rugnil avetâc nup es cof al ătnetsize r ei ruf raf o.ae ras .etpal uc uas ănâtnâms ed ăcşaec o uc egnits es iş .ăsar ăznârb ed irugnil ăuod sos nî ăguada eS .04 ITŞENEVODLOM ELAOJRÂP.etui cof al .ănue rpmî enib lutot ăcetsema eS .e ras iş tnu ed ărugnil o uc ăşubănî es iş iriţbus ae rp un iilef eiat es .tnu ărugnil 1 .rtnÎ . rotpuc al ăd eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .eletşep treif a e rac nî amaez uc uas etpal uc egnits eS .etşep gk 1 ICREPUIC UC ROTPUC AL ETŞEP .ămaez itşec 2 .ăgu rtsăp .etocolc avetâc ăpuD .ăpus ed tavazraz .t reif etşep eciro ed i rutse r ăzaeţniube rtnî eS .eletşep ăţăruc eS .etpal itşec 2 .ece r etşev res es .elăuo .eleip ed iş esao ed ăţăruc es etnib reif ăcnî etse tâc iş ăpa ed enib egrucs eS .aţileip iş elesao eiţneta uc socs ua-s i aiu răc .nu rom .ăpaec 1 .e raoluc edni rp ec ătadnî atag etsE .tavazraz iş e ras uc ăpa nî eb reif eS .enaoracam g 003 .eras .snicnî ielu nî etşejărp es iş ăniăf ni rp etşelăvăt es .ielu g 001 .elic repuic ăţăruc eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ielu uas ărutnu g 001 .zac tseca nÎ .ătis ni rp ce rt es iş eliişo r b reif es pmit e rtnÎ .tăpsao rp tnu niţup iş ăsa r ăznâ rb uc ărase rp es .nifad ed iof 2 .cof al ătnetsize r ăm rof o.icim iţăcub eiat es .ăniăf ărugnil 1 .lejnu rtăp nu iş voc rom nu .ăsar ăznârb irugnil 2 .esao ărăf etşep g 052 ETŞEP ED ELETFIHC .ăcuitş uas uălaş .ăniăf ărugnil 2/1 .rotpuc al ăd eS .etşezlăcnî es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ es iş treif a e rac nî apa nî enup es .treif etşep ed tse r eciro nid caf eS .rtnî ă ro ed etatămuj o eb reif es iş ăgael es .t reif eleteva rtsac uc iş lutavazraz uc ăcetsema es .ăniăf irugnil 2 .etmb reit ielu nî uas ărutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es e rac ednuto r eletfihc caf eS .esrucs enib elenao racam dnitnî es arpusaeD .etrap o al ăd eS .ăniăf irugnil 2 .991 .etşep gk 005.etşep g 005 ENAORACAM UC ROTPUC AL ETŞEP .eme rv ătlum iam a rtsăp etaop es etşep ed acsucaZ .e ras ăd eS .rtnid şatnâr nu ecaf eS .teţo nî ta rum etevartsac nu ăpa ăniţup uc b reif es tarapeS .ăp râc o.sos ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlU .sos .tnu irugnil 2 .repip .etşep ed irudnâ r .rtnî eletşep ăzaşa eS .sos ed eţi rugnil avetâc uon nid iş etşep ed eliţăcub iopa ăzaşa eS .tirocă r a-s ec ăpuD .elfihc 2 .ăniăf ed ărugnil o iş tnu ed ă rugnil o.ăniăf ed ărugnil o uc bla sos nu ecaf eS .etşep gk 005.ăb raif ăs etunim avetâc ăsal eS .ăpa uc sav nu.iilef eiat es iş ălaps es .dnânretla ăzaşa eS .eletşep treif a e rac nî amaez iş tnu ed anu .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es .vocrom 1 .aznârb ă raserp es .791 .eras .ăsar ăznârb g 001 .t reif etşep ed lef eci ro ăzaeţniube rtnî eS .repip ed elebaob iş nifad ed aznu rf .ăsar aznâ rb .1 .nu rom .tnurăm eletşep ăcaot es iş aeleip iş elesao etaot ăji rg uc tocs eS .891 .tnu uc cof al ătnetsize r ăm rof o egnu eS .tijarp if a ed etnianî ăniăf nirp ăd es un eletşep .lejnurtăp 1 .)lavacşac uas( ăsar aznârb etşetăgerp es tarapeS .lurepip .teţo nî cim etevartsac 1 .e ras uc ăpa nî elenao racam b reif eS.es raots enib iş ăpa nî etaium elelfihc ăguada eS .002 .ic repuic .ăniăf ărugnil 1 .repip ebaob 01 .tijărp eletşep ăguada es .eras .1 ROTPUC AL ETŞEP .ei ruf raf nî tică r a-s iş ăsam al ed samă r a eletşep ăcaD .etpal uas ănâtnâms ăcşaec 1 .ăuo 2 .avetâc iş ăsa r aznâ rb ă rase rp es iş sos ed lutse r ănraot es .arpusaed tinemu r a-s dnâc atag etsE .)36 .enac rob nî ăzaşa es ăti rocăr acsucaZ .ăgu rtsăp uas u rtesin .aeleip iş elesao socs ua-s i aiu răc .rtnî ăcusu eS .tnemag rep eitrâh uc ă repoca es .lusos arpusaed ănraot es .ăznârb .tnu ărugnil 1 .tnu iş ăniăf nid şatnâr nu ecaf eS .v( iişo r ed sos uc csev res eS .

ednuto r e raoşirep icim ănâm nî caf eS .iişor g 005 :sos urtneP .tnu ărugnil 1 uas( ăniăf ed ăţirugnil 1 .rtnî iţijărp eiube rt iied ra .302 .ăniăf ed ă rugnil o iş tnu ed ărugnil 2/1 o-rtnid bla şatnâr nu tarapes ecaf es .sus iam ac iţătitnac işaeleca .ăbals etse aenrac dnâC .ăniăf ed ărugnil o uc eioven al tiucolnî if etaop e rac uo nu ăguada eS .cim cof al etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş a rpusaed ămaot es .eiat es anâtnâms .teţo ărugnil 1 .iirutnu lutipot al ed esamă r i rămuj ed ănub ărugnil o .eţnimes ed ăţăruc es .ta rapeS .ăsnicnî enib etse dnâc iş cof al eiagit o.ednuto r e raoşi rep anâm uc caf es .eicoliim ăpaec 1 .aenrac uc ăcetsema es iş ăpa ăniţup uc gnits eS .eras .nifad ed iof ed col nî nohrat dnîguăda sus iam ac lef al csetăgerp eS .sus iam ac rarăm iş e ras enup eS .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nî uad es e rac .ănişam nirp ătad o ăcnî ătad eif ăs a rutăcot ac enib etsE .ărutăcot uc ulpmu es iş enib grucs eS .tacot rarăm ăţirugnil 1 .iirutnu lutipot al ed esamă r i rămuj ed ă rugnil o iş ăguada es .ărutăcot urtneP ĂNÂTNÂMS UC ERAOŞIREP .”etaniram eletfihC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA NOHRAT UC ETANIRAM ELETFIHC .ăpa ăcşaec 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .e ras ed etşevi rtop es iş nif tacot rarăm ed ăţi rugnil o ăguada eS .ănâtnâms ed ăcşaec 1 :sos urtneP . rotpuc al edlac niţ eS .vocrom 1 .ăguada es .ăţitarc nî sos uc iţazeşa if a ed etnianÎ .răhaz ed ăciţăcub 1 .repip .ăs raots iş ăpa nî ătaium .etunim icnic niţ es e rac nî .rtnî ăzaşa es iş sus iam ac eleletfihc csetăgerp eS .ătacot ăţaedrev .cim cof al niţup ăb raif ăs ăsal es iş role raoşirep arpusaed ănraot eS .iişor g 005 :sos urtneP .ăţita rc o.ăţitarc o.lutemsep etşetăge rp es .ăru tnu ărugnil 1 .ăţita rc o.fotrac 1 .14 ăniţup uc eiagit o.e ras iopa .nohrat ed ăcim ă rutăgel 1 .eras .)36 .rtnî nup eS .ulpmu es ec ăpud .ănâtnâms irugnil 2 .ărutăcot urtneP IIŞOR ED SOS UC ELETFIHC .eras .repip ed farp nu .)ăniăf ed ărugil o uas( uo 1 .ăniăf ăţirugnil 1 . repip iş nifad ed eliof .iţrăp elebma ep elelaoj râp csejărp es .luteţo ăguada es e rac nî iişo r ed sos nu ecaf eS .talăps iş sela luze ro iş tnu răm ătaiăt apaec ărutnu ăniţup nî csejărp es ta rapeS .tacot rarăm ăţirugnil 1 .nif tacot rarăm uas lejnu rtăp niţup .fotrac nu iş voc rom nu aguăda top es .noilub ărugnil 1 .”itşenevodlom elaojrâP“ al ac iţătitnac işaeleca .işarg iedra gela eS .602 .ăntşam nirp ăcaot es dnâc .zero irugnil 3 .lutiţuc uc dnuf ep cset rut es .rtnî arutnu enup eS .răhaz ed ăciţăcub 1 .nifad ed col nî .nmel ed ărugnil o uc ăcetsema eS .tacot ed anişam ni rp enib ăs raots iş ătaium eniîp ed eilef o iş aenrac ăd eS .esaofup iam iş edegarf iam eif ăs elelaoj râp ac urtneP .ăcav ed enrac nid ecaf top es elelaoj râP .ărutnu ăniţup nî ătijă rp .ărutmi ărugnil 1 .eniîp ed eilef o .leim ed iş c rop ed .eniâp ed eilef 1 .ătitocolc ăpa nî cse răpo es .temsep irugniI 2 .ărcam enrac g 057 .)ănâtnâms irugnil 2 .iţui tnus iied ra ăcaD .ărcam enrac g 057 .aenrac uc ătadO .ăsarg col ed etse un aenrac dnâc luzac nÎ .ărutăcot nid arugniI uc ai eS .ăniăf ăţirugnil 1 .iş temsep nî cselăvăt es e rac .402 .ătacot ăpaec o îş ănişam nirp ăd es .ănâtnâms ed eimonoce ecaf es a u rtneP .v( iişo r ed sos nu ecaf eS .ăniăf irugnil 2 .ărutăcot urtneP ETANIRAM ELETFIHC .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf ni rp uad es e rac ednuto r eletfihc ăzaem rof es iş sus iam ac ă rutăcot ecaf eS .202 .dnuf nu ep .repip ed ebaob 01 .eras ."itşenevodlom ®laojrîP„ al ac iţătitnac işaeleca .ăniăf ed ă rugnil o uc ătutăb ănâtnâms arpusaed ănraot eS .ănileţ ed ăznurf ăniţup .502 .etui aerp cof nu aL .iicoljim işarg iedra 21 IŢULPMU IEDRA .ărutnu irugnil 2 .ăti rod am rof atăpăc a u rtnep .rtnî ăzaşa eS .ădnuto r uas ăţaiugnul .sus iam ac ărutăcot ed aenrac etşetăgerp eS .nifad ed iof 2 .ăru tnu g 001 .ănâtnâms ed ăuod uas ă rugnil o ăguada es iş )etpal ed uas( ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .ieţidoc lu ruj nî capac nu eiat eS .cim cof al etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş roleletfihc a rpusaed ănraot eS .aenrac uc ătado ănişam ni rp iţad iş iţiţăruc .ăpa ăcşaec 1 .ăţusărg iam ărcam enrac tacot ed anişam ni rp ăd eS .ăpaec 1 .eteged ăuod tâc ăsao rg eniâp ed eilef o al ed luzeim tiş rîfs al rai .

ăniăf ed ărugnil o uc ăcetsema eS .ăcim ăpaec 1 .iţăcub etaiăt eliişo r nup eS . rotpuc al uad es .ărutnu ărugniI 1 .ăru tnu ărugnil 1 .ăpa ăcşaec 1 .edeten .iişo r ed sos uc csev res eS .s ra răhaz niţup iş iişo r ed noilub ăguada es e rac al enrac ed ămaez uc snits .tacot rarăm ăţirugnil 1 .)602 . 004 .ăpa iş ăniăf ăniţup .ătis nirp tuce rt .ăru tnu irugnil 2 :sos urtneP .tacot rarăm ăţirugnil 1 .ăcim ăpaec 1 .ănişam ep b reif ec ăpuD .ăpaec 1 .enrac g 052 .ăniăf ărugnil 1 .ăţăruc eS .zero irugniI 2 .ăţita rc nî nup es iş col al lucapac ăzaşa es .802 .ied ra u rtnep ac sos nu ecaf es .ărcam enrac g 005 .ănişam ni rp ce rt es iş ăţăruc es .sos iş ărutăcot urtneP .rtnî eliişo r nup eS .702 .ielu uas ărutnu g 001 .ă rutnu uc ăniăf ed şatnâ r nu.)612 .atag tnus dnâC .iiecelvod ac lef al csetăge rp es iş csebocs es .zero irugnil 2 .uo 1 .ifotrac g 004 ENRAC UC IFOTRAC ED ELETFIHC .uo 1 .iicoljim iilug 21 ETULPMU IILUG .iedra u rtnep ac a rutăcot etşetăgerp eS .răhaz eleţăcub 5 .ărutăcot uc ulpmu eS .ărutnu irugnil 2 :sos urtneP . rotpuc al uad eS .noilub ărugnil 1 .noilub ărugnil 1 .rotpuc al tişubănî ăb raif ăs nup es iş ă repoca eS .ăcim ăpaec 1 .ăţita rc nî ăzaşa es iş ărutnu nî csejă rp es .ă reisos nî tarapes anâtnâms etşev res es uas ănâtnâms ed i rugnil ie rt .ărcam enrac g 005 .leţiv ed enrac nid ărutulpmu o ecaf eS .eras .ătacot ăţaedrev .iiecelvod uc ănue rpmî .esaomurf iişor 21 ETULPMU IIŞOR .ăt raif ăninăls ed eilef o uc ănişam ni rp ătad .nif ătacot ăţaed rev ăniţup iş repip .uo 1 .ăpaec 1 .ănâtnâms ăguada es .eniâp ed eilef 1 .ednuto r iişo r gela eS .eras .iicoljim iecelvod 6 IŢULPMU IECELVOD .repip .eniîp eilef 1 .ărutnu .col al elecapac ăzaşa es iş ulpmu es .iifot rac ăţăruc eS .”iţu lpmu iecelvoD“ al ac iţătitnac işaeleca .212 .repip .eras .zeim ed csebocs es iş ăuod nî eiat es .e renit iilug gela eS .eras .ătraif ăninăls g 05 .arutăcot uc ulpmu eS .ielu nî uas ărutnu nî csejărp es iş sus iam ac eleletfihc caf eS .repip .ărutnu nî ătineblăgnî iş ătaiăt ăpaec o uc sos nu ecaf eS .socs luzeim niD .eleţnimes tocs es iş cselog es .ărutnu irugnil 2 .temsep irugnil 3 .112 .iifot rac b reif eS .ărcam enrac g 006 .ăţita rc o.ăuod nup es .esaomurf iişor 21 ETULPMU IIŞOR ETLA * .emi răm işaeeca ed mac .ărutnu ărugnil 1 :sos urtneP .iv res a ed etnianÎ .ăpaec 1 .eras .ăniăf ărugnil 1 .ă reisos nî tarapes etşev res es uas anâtnâms ăguada es .ănâtnâms ărugnil 1 .eniîp ed eilef 1 .iicoljim ifotrac 21 IŢULPMU IFOTRAC .ărutăcot enâmăr ăcaD .e ras .leţiv ed enrac g 004 .eras .eras .iv res a ed etnianÎ .ăniăf ed ăţirugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .ăniăf nid tucăf sos nu a rpusaed ămaot es iş ăţita rc nî ăzaşa eS .902 .)36 .emi răm ac ilage iam tâc iecelvod gela eS .ăpaec ăniţup uc ătijărp iş ănişam nirp ătad aenrac iş uo nu .ărutnu nî eliţrăp etaot ep iopa csejărp eS .v( ied ra urtnep ac a rutăcot ecaf eS .24 .lucapac eiat eS .etivirtop eteniv 6 ETULPMU ETENIV .ărcam enrac g.ăpa iş iişo r ed noilub .v( iişo r ed sos nu ămaot es arpusaed rai .uo nirp ătad ănap o uc elecapac iş u rtnuănî eliişo r gnu eS .sus iam ac eliişo r csetăgerp eS .anâtnâms .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad eS .v( eteniv ed auacasum urtnep ac aenemesa ed ităge rp etaop es a rutăcoT .lutemsep ăguada eS .repip iş e ras ăguada eS .rtnid tucăf sos nu arpusaed ănraot es iş ăţitarc nî ăzaşa eS .ied ra u rtnep ac ă rutăcot o uc ulpmu es iş csebocs es .)ăpa uas( enrac ed ămaez ăcşaec 1 .eras .uo nu .iişor 4 .012 . rotpuc al tişubănî b reif es iş iişo r etsep ănraot es .e raoşi rep icim caf es .ăniăf ărugnil 2/1 .zero arugnil 1 .ăpaec 1 .ănâtnâms irugnil 2 .ăjaoc ed da r es .

enrac ed tarts nu .eţeruc es ăs ă răf eiat eS .ăjaoc ed ăţăruc es un ele reM .ănâtnâms ăcşaec 1 .ătis ni rp ă raoce rts es .eleteniv iş aen rac csevărpsi es ănâp .tev reş nu uc ătnâvz es .enrac ed ămaez iş ăniăf ed farp nu .eteniv nid socs luzeim iş noilub niţup .iicoljim eteniv 4 ETENIV ED ACASUM .leftsA . repip iş e ras .ăsaomu rf ăz rav o tnu răm ed tivirtop ăcaot eS . rotpuc al ăd eS .teged nu ed esao rg iilef nî .ănişam ni rp aenrac ăd eS .ărcam enrac g 057 .repip .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .iţrăp elebma ep eilef e raceif .csebocs eS .612 .e ras iş uo nu ăguada es iş ă rutnu nî uas tnu nî niţup etşejărp eS .enib et raof eg rucs es .sus iam ac lef al auacasum iopa ecaf eS .rtnî ăzaşa es iş arpusaed elecapac nup es .eicoliim ăzrav 1 ĂCSAJULC ĂZRAV .az rav iş aenrac csevărpsi es ănâp .csenemu r es ec ărusăm eP .ăpaec ăniţup uc . rotpuc al etişubănî b reif eS .ărutnu nî etşejărp eS .tocs eS .ărutnu uas tnu enup es .ăgrucs es ăs ac .epec 2 .eteniv ed eif ăs tarts lumitlu ac ta refe rp ed etsE .repip .eras .csaet bus ed eleteniv tocs eS .ăzrav dnânretla ăunitnoc es iş ănâtnâms ed ărugnil o .rtnî etunim icnic cse răpo es iş elizoc eiat es .eras .rtnÎ .t reif a ec ăpuD .acasum u rtnep aenrac etşetăge rp es ec ănâp ăcsaeruba es ăs niţ es iş răpoca eS .512 .ărutnu ed ă rugnil o uc ăţitarc o egnu eS .e ras uc ătitocolc ăpa uc etşe răpo es .eras .ă rutnu ed ărugnil o uc tnu răm ătaiăt apaec iş aenrac etşejă rp eS .ăru tnu uas tnu irugniI 2 :sos urtneP .ănişam nirp aenrac ăd eS .ănâtnâms ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlU .s ra răhaz uc sos nu ecaf eS .”eteniv ed acasuM“ urtnep ac iţătitnac işaelecA IFOTRAC ED ACASUM .du rc lufotrac iş luvoc rom uc ănue rpmî aenrac ănişam nirp ăd eS .ăpaec ăniţup uc ărutnu nî etşejărp es .iilef etaiăt iişo r avetâc nirp es uas .i ro 3 — 2 ed eiţarepo ătsaeca ătepe r eS .ăpaec 1 .icim iam eteniv elegăltăp gela eS .iicoljim erem 21 ETULPMU EREM .tnu uc ăţitarc o.ăru tnu ărugnil 1 .iişo r ed noilub ed ă rugnil o uc enrac ed ămaez ed ăcşaec o ănraot es arpusaeD .ătitocolc ăpa uc ălao o.temsep uc ărase rp es iş ărutnu uc ăţita rc o egnu eS .ărcam enrac g 057 .ărutnu nî etşejărp eS .ănraotsă r es atag etse dnâC .ănâtnâms .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ărutnu irugnil 4 .ei ruf raf o ep ămaotsă r es .ăsnicnî ed tivi rtop atilp ep tce rid .eteniv ed dnâr nu ăzaşa es temsep uc ătarăse rp iş ărutnu uc ăsnu ăţita rc o.noilub ărugnil 1 uas iişor 4 .repip iş e ras ăguada eS .ăniăf iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .atag etse dnâC .niţup ti rocă r a-s ec ăpuD .temsep irugnil 2 .emirăm işaeeca ed .ănişam nirp ătad aenrac .le ep etatue rg o uc dnuf nu bus ăzaşa es iş ăta răs ăpa uc cse răpo eS .ece r ăpa uc cse rocă r es .eras .răhaz eleţăcub 8 .e ras ăguada es .lu rotoc eiat es .ăpa ăguada eS .312 .412 .temsep ărugniI 1 .ăz rav ed iof ed dnâ r nu uon nid iş ătacot emac ed tarts nu iopa .et raped iam aşa iş .ăraoşu iam eif ăs ae racnâm ac u rtnep ătadotot iş arutnu isimonoce a u rtneP .ănâtnâms irugnil 2 .vocrom 1 .enrac ed lunu .ărcam enrac g 005 .emb grucs es iş cse răpo es .ădacs ăs rotpuc al ăd eS .ănâtnâms iş emac .eleteniv ulpmu eS .712 .ăniăf ăţirugnil 2/1 .34 .ărutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es .uo 1 .iţ răp elebma ep . rotpuc al ăd eS .uo nu iş repip .ăpaec 1 .eras .uo nu ăguada es .a rpusaed ănraot es .fotrac 1 .ărutnu irugnil 4 .temsep ărase rp es arpusaeD .ele nid ăsai ăs apa ac u rtnep .uo 1 .ăz rav ed dnâr nu enup es . rotpuc al ăro ed etatămuj o uad es iv res a ed etnianÎ .dnuf ep iof avetâc ăzaşa eS .ănişam nirp ătad aenrac .repip .ănâtnâms irugnil 4 .rtnid sos nu ecaf eS .roşu csejă rp es iilef etaiăt eleteniv .csaet bus ă ro 4/1 niţ es iopa .ărcam enrac g 057 .iicoljim eteniv gela eS .repip iş e ras ed etşevi rtop eS .eti răpo if a ă răf iş ijărp top es eleteniV .ăţitarc nî etazeşa eleteniv etsep ănraot eS .csebocs eS .ele rem ulpmu eS .ărutnu nî etijă rpen eleteniv ităge rp top es .ăpaec ăniţup uc .eicoljim ăzrav 1 ĂZRAV ED ACASUM .tijărp al ăniăf nirp uad es un .ăsaomurf ăz rav o al ed eliof gela eS .ăniăf irugnil 2 .ifotrac g 004 eteniv ed col nî .)ăpa uas( enrac ed ămaez itşec 2 .e ras ăniţup uc etarăse rp no rtsac nu-rtnî nup es .ărutnu ed ărugnil o.e ras ed farp nu uc ătacetsema ănâtnâms .ălaps eS .ăţidoc uc aet rap al lecăpăc nu eiat es .ărutnu irugnil 4 .

noilub uas iişor ed col nî iedra ed aiob ed ăţirugnil 1 .temsep ărase rp es .elamras u rtnep aemac etşelevnî es ele nî iş iram ed tivi rtop iţăcub nî eliof eiat eS .ărcam enrac g 005 .ărutnu nî niţup et raof csejărp eS .iuluteged aemiso rg ed ednuto r iilef eiat eS .temsep irugnil 2 .işorg iam iieţiăt ac eiat es elamras al ătaţniube rtnîen ăsamă r azraV .repip .v( iieţiăt nup eS .tnurăm ătaiăt apaec ărutnu nî etşejă rp es ta rapeS .e raotoc ărăf .812 .iţrăp elebma ep ă rutnu nî csejărp es . rotpuc al ăd eS .sus iam ac etşetăge rp es enrac ed arutăcoT ăpaec 1 .022 es atag etse dnâC .ăţitarc nî ătaiăt ăzrav ed ta rts nu enup eS .ănişam ep ăb raif ăs ăsal eS .ărcam enrac g 057 .ărutnu ed ănub ărugnil o iş ied ra ed uas iişo r ed noilub niţup uas iilef etaiăt eliişo r .eniâp ed ăsao rg eilef o al ed luzeim iş .tnu uc am rof egnu eS .ănraotsăr .912 .ăp râc o uc ăcusu eS .zero irugnil 2 .122 .tacot rarăm .ăpa nî iamun b reif es elelamras rai .iţrăp elebma ep .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .ece r ăpa uc cse rocă r es .enib s rots iş taium .tlum ae rp un b reif es .e riţbus taiăt . repip ed fa rp nu ăguada eS .tnu răm ătaiăt ăpaec o uc ă rutnu nî uas tnu nî etşejă rp eS .rotpuc al ăd eS .eiaom es ănâp el-udnâniţ .sarg iedra 1 .ăsaomurf ădiponoc 1 ĂDIPONOC ED ACASUM .rotpuc al ăd es iopa .tnu uc ăm rof o egnu eS .”eteniv ed acasuM“ aI ac iţătitnac işaeleca .repip .lage iam tâc eif ăs luta rts tâcnî .ăpa ed grucs eS .eras .ieţiăt ed dnâr nu ăzaşa es iopa iş temsep ărase rp es .tnu niţup enup iam es iş temsep ărase rp es arpusaeD .iişo r ed iilef ăzaşa es irudnâr e rtnÎ .eiube rt tâc tâta amaez edacs ănâp niţ es iş tivi rtop cof al .temsep irugnil 2 .uo nu iş e ras .eras tnu irugnil 3 .teged nu ed esao rg iilef eiat es .eras .222 .ălae rca nid ăd raip ăs ac ece r ăpa uc ătalăps etse .ăz rav ed ăsaomu rf ănâţăpăc o al ed eliof cafsed eS .ăuo 2( ieţiăt g 003 IEŢIĂT ED ACASUM .e riţbus taiăt .ărcam enrac g 005 .tnu răm ătacot ăţaed rev ăguada es .sarg ied ra nu aguada etaop es a raV .noilub irugnil 2 uas iişor 6 .eletehcub leftsa dniţrăpmî .urbmic ed ăcim ăţugnerc 1 .eniâp eilef 1 .uo ed ăjaoc o ednirpuc tîc ăpa .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .etizlăcnî enub iam tlum tnus elelam raS .ş rob uc cse răpo es iş eiaof e raceif al ed lu rotoc eiat eS .ăcim .e ras uc ăpa nî etatămuj ep b reif es iş ălaps es .eteniv ed auacasum al ac lef al ăzaedecorp es tse r u rtneP .eclud ăzrav ed elelamras ac lef al csetăgerp eS .44 . repip ed fa rp nu iş e ras .talăps iş sela luze ro ăguada es .)eras .ădiponoc ed dnâ r tla iopa enrac ed dnâr nu enup eS .ăru tnu uas tnu irugnil 3 .tarapes treif .noilub uas iişo r ed col nî ied ra ed aiob ăniţup es-udnâguăda .ăpaec 1 .etarăpmuc uas ăsac ed enao racam uc ităge rp etaop es lef aL .ăpa ăniţup uc egnits es .epec 2 .eletehcub pu r eS .ărutnu g 001 .luze ro iş roşu etşejărp eS .şrob l1 .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD ED ACASUM .aenrac uc ăcetsema es iopa .uo 1 .sarg ied ra nu iş ătaiăt ăzrav ed tarts nu ăcnî enup es arpusaeD .ănraotsă r eS .temsep ărase rp eS .ăniăf nî uad es .tser urtnep iş ărutăcot urtnep .ăţăruc es izu rc iifotraC .ătacetsema uas c rop ed aenrac ănişam nirp ăd eS .e ras uc ătitocolc ăpa nî t reif al )406 .iţreif uas izurc iifotrac uc ităge rp etaop eS .etlum iam sei ăcad .ş rob ărăf .ăpa ed ăgrucs es ăs ăro ed t refs nu ăsal es iş ăzae răs eS .repip .ădiponoc ed dnâr nu ăzaşa eS .ş rob ed i rugnil avetâc ăguada eS .iicoljim 2 uas eram ăzrav 1 ECLUD ĂZRAV UC ELAMRAS .tnu ed ărugnil o aguada es . .ăsnî ăti răpo eif ăs col nî azrav .et raped iam aşa iş enrac ed dnâr nu .ăsaomu rf ădiponoc o al ed .c rop ed iş ăcav ed .tnu uc cserăpo es iş enib g rucs es .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂRCA ĂZRAV UC ELAMRAS .tacot ed anişam nirp aenrac ăd eS .ăcun o tâc icim caf es itşenevodlom elamras eleta răvedA .ăniăf g 003 .u rca aerp eif un ăs ac ăpa uc tiodnî iş ta ruce rts .dnâ r aeliod la nu iş atla ăgnîl anu elelamras ăzaşa es iopa .nuja nid etităgerp eif ăs enib iam etse aeeca ed .eteniv ed auacasum al ac lef al ăzaedecorp es tse r urtneP .

)tacnâm al etucălpen nived e rac ăţiv ed eleznu rf etşe rătnî ece raoed .)ătpirf uas( ătraif enrac g 003 ENRAC ED ETEHCORC .tnu răm ătaiăt ăpaec o uc iş tnu ed ă rugnil o uc iopa etşejărp eS .etnib reif ărutnu nî csejărp es iş temsep ni rp iopa .repip .iişo r ed noilub uc tacetsema ş rob niţup ăguada es tiş râfs al .422 .ărutnu uc uas tnu uc ăsnu aiagit nî ăzaşa es .eleznu rf cse răpo eS .tarapeS .so rg iam avec ăniăf ed sos nu ecaf es .losar al ed ăsamăr .eiatnurăm g 005 )RIHGIC( LEIM ED BORD .ătacot ăţaedrev ărugnil 1 .aenrac egel ăs tâc .samăr luşubla ăcetsema eS .ieţiăt ed ac eiaof o ednitnî eS .repip ed farp nu iş e ras .tnu ed ărugnil ½ nid .ăz rav ed elec uc lef al elamras caf eS .eiţizopmoc nid elage iţătitnac a rugnil uc uai eS .722 .iişo r ed noilub niţup uc tăcetsema ş rob ed irugnil 3 — 2 ămaot es .eliţrăp etaot ep lef al .sus iam ac iţătitnac işaeleca ărutăcot urtneP TAULA NÎ LEIM ED BORD .leim nu al ed eleiatnu răm enrac ed anişam nirp ce rt eS .uo uc egnu eS .tacot ed anişam nirp ăd eS .a rpusaed iuluruparp elinigram c rotnî es .repip ed farp nu iş iruşuneblăg ăuod ăguada es .eras .ălage emiso rg ed tarts nu.edrev ăpaec erif 2 .cetsema tseca nirp eletehco rc uad eS .522 .repip .tâta ătivirtop eiube rt sos ed aetatitnaC .54 .truai uc uas ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .ăniăf irugnil 2 .rtnî a rutulpmu enup eS .ănâtnâms ed ăcşaec o sulp nî .lutacif .)ăpa uas( enrac ed ămaez itşec 2 .ănâtnâms ărugnil 1 .emi răm işaeeca ed etehco rc ăzaem rof es .iinâmălp .sus iam ac a rutăcot etşetăge rp eS .eniâp ed eilef 1 .ăniăf ărugnil 2/1 .emugel al ărutinrag ac csev res eS .uo 1 taula urtneP .tupecnî al ed enup es un luş rob( rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad es iş e ras ed csevi rtop es .ăcim ăpaec 1 .eras .canaps ed ăznu rf uc iş lef al ecaf top eS .eras .ăniăf g 051 .tnu ărugnil 2/1 .ra răm .ătlum ăţaed rev iş ănâtnâms .atag epao rpa tnus dnâC .temsep ărugnil 1 .tlum iam un .ăţiv ed iof g 052 ĂŢIV ED IOF UC ELAMRAS .ă rutnu g 05 .elăuo ăguada eS .dnuf ep ăsal es .ărutnu ărugnil 1 .ăuo 2 .ăţaedrev ăţirugnil 1 .so rg lus nu ecaf es ărutăcot ătsaeca niD .repip ed farp nu .enrac g 057 ENRAC ED ĂDALUR .repip .rahap nu tâc mac .eiagit nî ruparp etsep a rutulpmu enup eS .322 .iilef eiat es uas ge rtnî etşev res eS .ăzrav ed elelamras ac lef al elamras iopa caf es iş eleznu rf cse răpo eS .ărutulpmu etsep a rpusaed s rotnî if aetup a u rtnep .ăru tnu ed uas tnu ed ărugnil 1 . rotpuc al ecaoc es .ielu ăţirugniI 1 .uo nu.ănişam ni rp ăd es .)ăţni rod ăpud( etpal nî taium eniâp ed zeim niţup .izoc nid etrap o uc tnu răm etacot .tnu răm ătaiăt ăţaed rev .ed rev ăpaec iş lejnu rtăp .e ras ed farp nu uc .esaoielc nived eletehco rc leftla .”eclud ăzrav uc elamraS“ urtnep ac işaeleca tnus iţătitnac etlaleleC .ruparp ed col nî taula nî tilevnî if etaop lubo rD .rotpuc al ăd eS .ăuo 2 .tnu iş ăniăf .ăuo 2 .emac ed ămaez itşec ăuod iş ăniăf ed ărugnil o .622 .epa etlum iam nî .ăcsaecă r es ăs ăsal eS .ăt raif aenraC .truai ed uas ănâtnâms ed ăcşaec o sulp nî .canaps ed uas eivetş ed iof g 005 EIVETŞ ED EZNURF UC LEIM ED ELAMRAS .eniâp ed ăsao rg eilef o iş aninăls uc ănue rpmî .rtnid dega rf taula nu ecaf eS .eniâp ed eilef 1 .amini .şuneblăg nu iş ge rtnî uo nu .t ruai uc uas ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .ăs raots iş etpal nî ătaium .e ras .lutemsep etşetăge rp es nmel ed dnuf nu eP .esaoj elinig ram uc eiagit o ă rutnu uc niţup egnu eS .ăru tnu ărugnil 1 .ărutnu nî etijărp iş tnu răm etaiăt elepec ăguada eS .ăţita rc nî ăzaşa eS .ănişam ep tecnî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup iş ărutnu ăguada es .emiso rg işaeeca ed lutarts eif ăs ac ă rugnil o uc ăzaşa es .aemac uc ăcetsema eS .epec 2 .”eclud ăzrav uc elamraS“ urtnep ac işaeleca tnus iţătitnac etlalelec .inigram ep iş tlum ănîmăr ăs tâcnî leftsa eiagit nî lu ruparp ednitnî eS .leţiv ed uas c rop ed enrac .leţiv ed uas leim ed enrac nid ăţni refe rp ed .emizegărf ă răf .eras .enib luruparp ălaps eS .822 .ămups tutăb eif ăs ă răf .)ăvudăm uas( ăninăls g 001 .ăniăf ni rp uad es .lutla etsep lunu taula tlum ae rp ăniv un ăs dnivi rtop elinigram c rotnî eS .

repip iş nemihc niţup .emi răm işaeeca ed i roicănrâc ăzaem rof es .enrac ed ămaez nî ătaium ănap o uc gnu es .ătraif epao rpa etse aenrac dnâC .tivi rtop cof al e ro ie rt ăb raif ăs ăsal es iş lutavazraz ăguada eS .ăpa l 4 .tpeip ed lu rugum etse losar urtnep ăsaotsug iam aec aenraC .64 ărugnil 1 .eiube rt tâc tâta ărutăcot nî ăguada es iş ă raoce rts es .iv res a ed etnianÎ .ăcav ed ues g 002 .tanob racib ed ăţi rugnil o dnâguăda ănişam ni rp ătado ece rt iam es iz auod A .ărudnâcs o ep ăzaşa es e rac .e ro 42 u rtnep ăţaehg al ăd es iş e ras ed ăţirugnil 2/1 uc ăcetsema eS .tâg al ed ăcav ed enrac gk 1 lETITIM .iilef iţaiăt .ăpus ed tavazraz .iţanrâc u rtnep eleţam ulpmu es e rac nirp ălbat ed lubut tacot ed anişam al enup eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim iş apaec uc ănue rpmî aenrac tacot ed anişam nirp ăd eS .)ăpa uas( enrac ed ămaez ăcşaec 2/1 .eniîp ed eilef 1 .eras .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o eiagit o.tacot lejnu rtăp uas ra răm niţup iş repip .repip ed tiţuc ed frâv nu etâc .ăcşirf ed i rugnil 2 sulp nî .sus iam ac ietitim caf es iş ă ro ed etatămuj o enib etab eS .emac ed ămaez ăniţup uc io rutsu ed iedjum nu ta rapes ecaf eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA IETITIM ED LEF TLA * .ămups tutăb eif ăs ărăf .etraped iam aşa iş . rolietitim aemi răm ed eiat es .ăţaedrev .ălcefs ed ătalas uas i rutărum iş naerh ed sos uc etşev res eS .amups ăcidi r es i ro etâc ed etşeumups es iş ătitocolc ăpa uc ălao o.iifotrac ruje rpmî nup es .ăcav ed lues uc ănue rpmî tâg al ed aenrac ănişam ni rp i ro ăuod ed ece rt eS .ăţaehg al e ro 3 — 2 aets ăs ăsal es iş eiube rt tâc ăzae răs eS .but nid lutanrâc esei ec ă rusăm ep .tacot ed anişam nirp ce rt es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .rtnî t reif al aenrac enup eS .nif etasip etaot .032 .ăpa l 4 .iişo r ed sos nu uc etşev res eS .eras .etui cof al .temsep ărase rp es iş tnu ed ărugnil o ănraot es a rpusaeD .v( ic repuic ed sos nu ecaf eS .eiruf raf ep lulosar ăzaşa eS .e ras ed ăţirugnil 2/1 ăcnî .ăniăf ăraserp es .etşenemur es ănâp rotpuc al eniţ eS .gi rf es tâc lupmit nÎ .nemihc .enrac gk 052.e raoşiuc 3 — 2 .iicoljim ifotrac 6 .1 ĂCAV ED LOSAR .rată rg al gi rf eS .ătutăben acşirf iş .i ro avetâc ed pmit tseca nî es-udnâcetsema .ăpaec 1 .iş ărutăcot nid elage iţătitnac a rugnil uc uai es .etnib reif ărutnu uc ăvat o-rtnî rotpuc al ăd es iş luşubla uc enrac ed adalur egnu eS .)ărutnu uas( tnu irugnil 2 .ădaoc al ed aenrac iş lu reiulf .ifotrac g 003 .eras .but iutseca aspil nÎ .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc iş aenrac enup es .ăniăf nirp etşelăvăt es e rac .ăzrav 4/1 .iilef eiat es .iifotrac b reif es ta rapeS .amaez iamun ă rutăcot nî ăraoce rts es iş ăpa ăniţup uc io rutsu ed ănâţăpăc o ăzaesip eS .aemisărg uc ănue rpmî aenrac tacot ed anişam ni rp i ro ie rt ed ce rt eS .ăpus nid iivoc rom iş az rav .etsaoc ep ed enrac gk 052.ăpus ed tavazraz .922 .e ras ed farp nu iş ielu ed ăţi rugnil o uc .ănue rpmî tocolc nu aed iam ăs ăsal es iş arpusaed ănraot es .amârăfs es un a u rtnep .ăniăf ărugnil 1 .1 ĂNÂTNÂMS UC LOSAR .rtnî ătnâb reifnî eS .enrac ed amaez uc egnits es iş ăcetsema eS .tlum ae rp ăb raif ăs iţasăl eiube rt un iifotraC .cof al ătnetsize r ălcits ed ăm rof o tnu uc egnu eS .repip .ifotrac ed lunu .iş ănişam ni rp ătad o ăcnî a rutăcot ăd eS .tanobracib .ăcetsema es samăr luşublA .iorutsu ed ănâţăpăc 1 .e ras ăguada eS .232 .ăpa nî etatămuj ep ătraif etnianî iam tsof a e rac ăzrav ed iţăcub 3 — 2 iş ăuod nî iţaiăt iş iţiţăruc iifotrac ăpus nî ăguada es .ăpa nî etadu eliniâm uc .ăniăf ăţirugnil 1 .temsep ărugnil 1 .tanob racib ed tiţuc ed f râv nu iş nif tasip nemihc niţup iş repip ed farp nu ăguada eS .atag epao rpa etse adalur dnâc iş )56 .132 ĂCAV ED ENRAC IRUTPIRF IŞ ENRAC ED IRĂCNÎM .enrac ed ta rts nu ăzaşa es iş temsep ă rase rp es .enrac g 005 IFOTRAC UC ENRAC ED ĂCNIDUB .

losar etsep ănraot eS .ăpa ăniţup enup eS .ădlac ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnânrut .enrac g 006 ENRAC UC IVOCROM .răhaz ed ăciţăcub o iş iişo r ed noilub ăguada eS .icim eto rac ăzaeţniube rtnî es ăcad .ige rtnî ăsal es .ătizegă rf etse aenrac ec ănâp .eţnimes ed iş ijoc ed etiţăruc iişo r uas iişo r ed noilub ed ărugnil o ăguada eS .uo nu uc ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o ăcae rf es ta rapeS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 :etşulăg urtneP .e raoluc urtnep .e ras ed ătsug eS .332 .amârăfs es un a u rtneP .eras .i riţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .ifot rac ed ae racnâm u rtnep ac lef al .ătizegă rf etse atsaeca dnâc iamun enrac etsep enup eS .ăpaec enup es un .ăniăf ăţirugniI 1 .iriţbus iilef eiat es .eras .ămâ răfs es .ăvat o.ădlac ăpa ăniţup iş e ras enup es .rotpuc al ăro ed etatămuj o urtnep aţitarc enup es .rtnî ăzaşa es iş aţa etaocs es .ăniăf ed farp nu iş repip .iram tnus ăcaD .ă rutnu ed ă rugnil o uc etşejă rp es iş etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .aenrac etşezegă rf es ec ănâp .noilub ed ă rugnil 1 uas iişo r 4 .rtnî roşu etşejă rp eS .ăţaed rev .iedra ed auaiob ăguada es .74 uas ige rtnî .sus iam ac treif al enup es iş ăţa uc ăgael es .ze ro ed uas enao racam ed ărutimag uc etşev res eS .rtnî ăcetsema eS .iicoljim epec 4 .etsaoc ep ed emac uas .532 .cof al aenrac enup eS .repip .ied ra ed aiob uas iişo r ed noilub niţup iş nif tacot lejnu rtăp uas rarăm e racnâm nî ăguada iam eS .632 .ăpus eci ro u rtnep ac tavazraz dnâguăda .so rg ta rts nu uc ăti repoca eif ăs aenrac ătaot ac ăji rg uc .ăro o ăb raif ăs ăsal eS .enrac g 006 ENRAC UC ZARP .edepe r et raof eb reif luzarP .noilub ărugnil 1 uas iişor 5 .e ras iş ăpa ăniţup .ăsar ăznârb .e ras .ărutnu ărugnil 1 .tpeip al ed emac egela eS .ătuzăcs ae rp eif ăs eiube rt un ae racnâM .enrac gk 1 ETŞULĂG UC ŞALUG .iivoc rom roşu csejărp eS .etnib reif ăpa ed ărugnil o etâc dnâc nî dnâc nid dnâguăda .732 .eras .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .ărutnu ărugnil 1 .ăd ra es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ăsaomu rf e raoluc o ătăpac ănâp eniţ es .ărutimag ac csev res es iş tnu uc cse răpo es uas e racnâm nî nup es iş grucs eS .i riţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .ă rutnu ed ărugnil o uc iş tnu răm ătaiăt apaec uc ăţita rc nî csejărp eS .ătitocolc ăpa nî roletşulăg lumurd ăd es iş ătsap nid aţi rugnil uc ai eS .ăru tnu ărugnil 1 .ătraif etse aenrac dnâC .enrac ed ămaez i rugnil 3 — 2 uc ânâtnâms ăţita rc o.rotpuc al ăd eS .etivi rtop iţăcub nî eiat eS .eras .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .ăniăf .ednuto r . rotpuc al ăd eS .sa r nazem rap uc ă rase rp eS .ă rutnu ăniţup uc eiagit o.cof al tlum ae rp ăts ăcad iş .luzarp ăţăruc eS .iivoc rom ăţăruc eS .tişubănî b reif es iş ă repoca es .dnuf ed edni rp es un a u rtnep .iişor 5 uas noilub ărugnil 1 .atag epao rpa tnus iifotrac dnâC .noilub ărugnil 1 .ăniăf .enrac g 006 ENRAC UC IFOTRAC .etunim 01 ăb raif ăs niţ eS .ifot rac gk 052.432 .ivocrom gk 1 .etsaoc ep ed aenrac etaocs eS .csejărp es ănâp ăsal eS .ă rutnu ed ărugnil o uc etşejă rp es iş etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .enib lutot ăcetsema eS .etnib reif etraof eif ăs eiube rt ae racnâM .iicoljim epec 4 .ăpa ăniţup iş eras .ăsar ăznâ rb ed ărugnil o iş e ras .ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnâguăda .e ras .ătuzăcs iam ănub etse ae racnâM .ăd ra es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .lfot rac uc ae racnâm urtnep ac lef al cof al aenrac enup eS .1 .emî răfs es un ăs ac a rugnil uc ăcetsema es un iifotraC .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî apaec dnâC .gnul nî eiat es iş iifotrac ăţăruc eS .1 ĂNACOT .aţita rc dnâc nî dnâc nid iamun ănitalc es ic .e rat so rim rugnis le e ra luza rp ece raoed .răhaz ăciţăcub 1 .etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .ăniăf irugnil 2 .ăru tnu ărugnil 1 .ăpa ărugnil 1 .ărutnu ărugnil 1 .ăgilămăm uc etşev res eS .răhaz eţirugnil 3 .eras .iicoljim epec 2 .ăniăf ed farp 1 .enrac uc aţita rc nî işup if a ed etnianî e ras ăniţup uc iţace rf eiube rt iifotrac .enrac gk 052.)lus( ădalu r o ecaf es .eţnimes ed iş ijoc ed etiţă ruc eliişo r uas iişo r ed lunoilub .rotpuc al ădacs ăs ăsal es iş ă repoca eS .zarp irutăgel 2 .uo 1 .ăsarg iam .

ătalăps iş ătiţăruc aelosaf enup es iş ădnirpuc o-s tâc ădlac ăpa ănraot es .atag epao rpa etse dnâC .ăsrucs enib iş tarapes ăt raif aelosaf uc iş ecaf etaop eS .e ras ed ătsug es .rasecen etse ăcad .v( ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .sarg iedra 1 .ăniăf ed farp nu sup a-s e rac nî .enurp ed aeracnâm al ac iţătitnac işaeleea tser urtnep .ărutnu ăniţup uc roşu csejărp es iş eţnimes uc aţusăc iş so rteip lucoljim tocs es .rtnî nup es iş anâm uc enib iopa c rots eS .932 .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .etnib reif ăpa ăniţup uc egnits es iş lu răhaz ed ra es tarapeS .ătraif epao rpa etse aenrac dnâC .nifad ed ăznurf 1 .enib g rucs eS .elosaf gk 1 . rotpuc al ăro ed etatămuj o ăd es .nifad ed ăcim ăznu rf o iş iişo r uas noilub niţup .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r uas noilub .elenurp ălaps eS .epec 2 .ănue rpmî ăb raif ăs ăsal eS . rotpuc al ă ro ed etatămuj uad eS .ăru tnu ărugnil 1 .)ăjaoc ed ăţă ruc es un( eliutug ălaps eS .ătacsu elosaf g 004 .ătizegă rf etse atsaeca dnâc emac uc aţitarc nî nup eS .e ras ăguada eS .iişo r avetâc uas noilub ed ă rugnil o ăguada es .ăt raif epao rpa etse aelosaf dnâC . rotpuc al uad es iş niv ed le răhăp nu ăguada es .eras .enrac uc iivoc rom al ac .ă rutnu ăniţup uc .ăpa uc tiodnî teţo uc uas ş rob uc cse răpo es .e ras .ăţaed rev .042 .iişo r 4 uas noilub ărugnil 1 .ărutnu irugnil 2 .cse răpo es .eteniv avetâc eiat eS .e ras ăniţup .etivntop iţăcub nî .aniăf ăguada es .rtnî a rutnu ătnâb reifnî eS .iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .ătizegărf etse atsaeca dnâc enrac etsep enup eS .iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .etunim 01 aets ăs ăsal es e rac nî .84 .enrac g 006 ENRAC UC EDREV ELOSAF .tlum iam uas( răhaz ed eţirugnil 2 — 1 dnâguăda .aelosaf ăguada es .142 .şrob ed ăcşaec 1 .e ras ed ătsug eS .ătarăs ăpa uc cse răpo eS .ăcetsema es .ăt raif epao rpa etse atsaeca dnâc iamun emab uc aţita rc nî nup eS .ărutnu ed ă rugnil o uc iş tnu răm etaiăt epec ăuod uc etşejărp eS .etivi rtop iţăcub eiat es .s ra răhaz ed sos nu ăguada eS .epec 2 .e racnâm nî ănraot eS .ăru tnu ărugnil 1 .iu tug gk 1 ENRAC UC IUTUG .ice r epa etlum iam nî iopa csetălc eS .eiagit o.etacsu enurp g 005 .iilef .atag epao rpa tnus dnâC .e ras ăguada eS .ăpaec ă răf ăsnî .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac lef al aenrac etşetăgerp eS .)tsug ăpud .enrac g 006 ENRAC UC ETENIV .ăg rucs es ăs tev reş nu.tarapes eb reif es iş ijoc ăsal un e rac elosaf egela eS .atag epao rpa etse atsaeca dnâc enrac etsep nup eS .)532 .ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS . rotpuc al ăd es iş ăţaed rev ăniţup .ătamâ răfs col ed eif ăs eiube rt un e rac .enrac g 006 ENRAC UC EBAOB ELOSAF .tnu răm taiăt sa rg ied ra nu iş .ăpa uc tiodnî iişo r ed noilub ed ărugnil o iopa .enrac g 006 ENRAC UC ETACSU ENURP .ăjaoc ed eţe ruc es ăs ărăf .i ro ăuod ed uas ătado apa dnâbmihcs .242 .ăţidoc ed elemab ăţăruc es pmit e rtnÎ .s ra răhaz ed sos nu iş e ras ăniţup ăguada eS .ămaez ăniţup uc ăsaotsug iam etse .emab gk 1 .ătraif etatămuj ep etse atsaeca dnâc .niv ed lerăhăp 1 .enrac g 006 ENRAC UC EMAB .ăuod nî etaiăt iişo r uas .aniăf ăguada eS .iicoîjim eteniv 3 .rotpuc al uad eS .ărutnu ărugnil 1 .răhaz eţirugnil 6 .etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .iişor 5 uas noilub ărugnil 1 .ăpaec ă răf ăsnî .eclud ed lutsed etse un lusos ăcad .e ras enup eS .enrac etsep nup es iş g rucs es .rotpuc al uad eS .emac uc aţita rc nî iopa ăzaşa es iş niţup ăcsaenemur es ăs eleteniv nup es .342 .ătuzăcs ae rp eif ăs eiube rt un ae racnâM .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .ăniăf ăţirugnil 1 .aenrac tinemu r a-s ec ăpuD .ăniăf ăţirugnil 1 .eras .832 .ăru tnu irugnil 2 .

642 .atla nî iş et rap o.enrac g 006 ICEVIHG .sarg iedra 1 .nuja nid ătităge rp etse ăcad ăsaotsug iam etsE .ărcam enrac ătla uas ăplup ed ătacub o egela eS .iicoljim epec 3 .ărca azrav 1 .aţa etaocs es .enrac uc aţitarc nî pmit nid ăsup eiube rT .ătuzăcs ae rp etse ăcaD .i ro ăuod ed ec raotnî es pmit e rtnÎ .tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es iş arpusaed niţup ăcsaenemu r es ăs ăsal es .ăpa enup eS .ăpa ăniţup ăguada iam es .enib eg rucs es iopa iş etşe răpo es e rac ătănâv o iş muce rp .dnuf ep ednirp es un a urtnep .ăpa ăniţup ăguada es .voc rom nu .ăti repoca .ăro o ăb raif ăs ăsal eS .542 .enrac g 006 ENRAC UC ECLUD ĂZRAV .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .şrob ăcşaec 1 .ăgael es .noilub ed ărugnil o iş lu repip .ărutnu ed ănub ă rugnil o ăguada es iş ăt raif etatămuj ep etse atsaeca dnâc enrac uc aţita rc nî enup eS .işutot .rotpuc al eg rem ec ăvat o.942 . rotpuc al ă ro o niţup lec eniţ eS .ărutnu ăniţup uc ăţita rc o-rtnî tpi rf al enup es iş ăm rof o atăpăc a u rtnep .ae nid apa ăsai ăs ac u rtnep anâm uc ec raots es iş e ras ăd eS .enrac gk 1 TACIF UC ĂTULPMU ĂDALUR .auaedif ac tnu răm eiat eS .tizepmil enib iş tarapes treif ş rob arpusaed ănraot eS .noilub ă rugnil o .iutug ed ae racnîm ac lef al ecaf eS .iiecelvod iş ac iţăcub nî iţaiăt iş iţiţăruc ifotrac aviţâc iş tnu răm taiăt sa rg ied ra nu .epec 3 .e răzam ed anu .ăpa ăniţup ăguada iam es .v( ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac etşetăge rp es iş ăsarg enrac egela eS .iilef eiat es .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .io rutsu uc iş ăninăls uc ăzaenăpmî es .eliţrăp etaot ep ec raotnî eS .etatrosa emugel gk 1 .iţăcub nî ăzrav ăniţup eiat eS .94 .rtnî enrac ed iş tavazraz ed irudnâr ăzaşa eS .ădiponoc ed etehcub avetâc iş nup es .emugel ed ărutinrag uc etşevres es arutpirF .rtnî aţitarc roşu ăcşim es .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .eioven etse ăcad .dnuf ep ădni rp es un ăs ac .arugnil uc ăd iam es un .ărutnu irugnil 2 .auaedif ac tnu răm .tacif g 002 .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .)042 .ăţitarc nid amaez uc dnâc nî dnâc nid arutpi rf egnu es iş lucapac etaocs eS .enurp uc aeracnâm al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .enrac ed ămaez uas ăpa ed itşec ăuod ănraot es etunim 02 ăpuD .ăsarg eif ăs eiube rt ae racnâM .azrav tazeşa a-s ec ăpuD .ăreisos nî dlac etşevres es iş ănâtnâms ăniţup uc ăcetsema es uas arpusaed ănraot es ătis ni rp ece rt es lusoS .iilef etaiăt iişo r avetâc uas iişo r ed noilub enup es .iicoljim iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .eiube rt tâc ă rutnu iş e ras aguada eS .nuja nid ătităge rp ăsaotsug iam tlum etse ăzrav uc ae racnâM .ănâtnâms irugnil 2 .nifad ed iof 2 .ue rg iam eb reif ătarum az rav ece raoed .eras .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd eS .)gk 1 ed mac( ăsaomurf ăzrav 1 .742 .ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .e ras ed ătsug eS .eras .ed rev elosaf ed anu .ăta rum ăzrav ed ăuod uas ănâţăpăc o ece r ăpa nî ălaps eS .1 ĂTIŞUBĂNÎ ĂRUTPIRF .iriţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .ăru tnu ărugnil 1 .etivirtop iţăcub nî eiat es iş lecelvod nu ăţăruc eS .eniâp ed eilef 1 .lucapac ai es .lutavaz raz emârăfs es un ăs ac arugnil uc ălbmu es uN .erep gk 1 ENRAC UC EREP .uo 1 .)532 .atag epao rpa etse dnâC .repip ebaob 5 .ăsaomurf e raoluc ătăpac dnâc ănâp .ăzae răs eS .enrac gk 005.ăninăls g 05 .rtnî aţitarc iamun ăcşim es .enrac ed ămaez itşec 2 .ăru tnu irugnil 3 .eras .ărutnu irugnil 2 .atla nî iş et rap o.âninăls g 05 .iedra ed aiob ăniţup .i riţbus iilef nî ănileţ 2/1 iş lejnu rtăp nu .eras .tuzăcs eif ăs eiube rt lusoS .ăuod uas ăz rav o eiat eS .842 .ădiponoc etşesăg es ăcaD .e ro ie rt ed pmit tişubănî ăb raif ăs .treif lutavaz raz if a ed etnianî iam e rat ae rp edacs ăcaD .ăru tnu ărugnil 1 .ă ro 2/1 leftsa eniţ iam eS .ă ro o ăcnî rotpuc al iopa ăd eS .ăuod nî etaiăt iişo r 3 — 2 ăguada es tiş râfs aL .v( emab ed ănâm o ăţăruc es .iedra ed aiob ăniţup .lejnurtăp ed eznurf .442 .e ro ăuod niţup lec ăb raif ăs ăsal eS .bla niv ed lerăhăp 1 . rotpuc al ăd es iş lurepip iş nifad ed eliof .enrac g 006 ENRAC UC ĂRCA ĂZRAV .ei ruf raf ep aenrac ăzaşa eS .

naerh uc ăta răse rp .tivi rtop enib cof aL .eras .etiv res if a ed etnianî ăro ed etatămuj o uc iamun rad .352 .e ras .emiso rg mc 1 ed eişâf o ăniţbo es ăs tâcnî leltsa .lu ratărg enib egnicnî eS .05 .enib etşenemu r es ănâp ăţilucruf o uc roşu ăcetsema eS .ielu ărugnil 1 .ăniăf aţi rugnil 1 .ăvat nid aemisărg egrucs es :sos lu rotănnu edepe r ecaf es pmit e rtnÎ .ăpu r es ăs ărăf .ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnâguăda .iz aie rt a uas auod a ănâp etuniţ ic .ă rutnu nî ătaium ănap o uas ădu rc ăninăls ed ătacub o uc snu enib iş snicnî lu ratărg ep enup es iş ăp râc o uc eg retş eS .ărcam enrac gk 1 ĂVAT AL ĂRUTPIRF .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o e raceif etsep enup es .etaocs es .ei ruf raf nî ăzaşa eS .ătraif ălcefs enup es et rap o ed iş ei ruf raf o ep ăzaşa eS .etepsaorp eif ăs eiube rt eletaoci rtnA .iţijărp ifotrac uc csev res eS .ei ruf raf ep eletaocirtna ăzaşa eS .tnu uc ed rev elosaf .etpirf if ra enib ed tâciro .iicoljim epec 3 .ătinemur niţup etse atsaeca iş dnâc iş iilef ătaiăt apaec ăguada eS .eras .iişo r g 005 :sos u rtneP .ătalas uc iş iţijă rp ifot rac uc csev res eS .t reif nî uon nid ăd es .emisărg ătlum gus un eleleţinş ece raoed ed reip es un aemisă rg( tlum ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad eS .ăru tnu ărugnil 1 .)ăninăls ed ăţuilef o uas( ăru tnu ăţirugnil 1 .eiat es .ăţita rc o-rtnî ăzaşa es etijărp eleleţinŞ .atag etse dnâC .ifot rac uc uas .)ielu uas( ăru tnu irugniI 3 .tpi rf al enup es dnâc icnuta ac u rtnep .ăcsaejărp es ăs ărutnu ăniţup uc ăţita rc o.ăro ed etatămuj o eniţ es iş ăzae răs eS .u rbmic ed rif nu uc )36 .ăgael es iş ătitălc o ac ăzaelu r es .iulutocirtna aemiso rg ed edniped eregirf ed ata ruD .eletla etsep elenu .ăniăf ăniţup nirp ătad tijărp al apaec enup es .etaocirtna 6 RATĂRG AL ETAOCIRTNA .nmel ed lunacoic uc enib etab eS .ă rutnu ed ărugnil o uc iş iriţbus iilef ătaiăt ăpaec uc ăvat o-rtnî ăzaşa eS .ăniăf ărugnil 1 .inig ram ep iş aenrac ăzaetse rc es aenemesa ed .iivăt ludnuf ep ed alaenemu r ătaot aul es a urtnep arugnil uc dnâcetsema .uo nu iş e ras .s rotnî al aţiluc ruf uc ăpaeţnî es un iş et rap o ep ătinemur ed lutsed etse dnâc tâced ec raotnî es uN .ticăr a-s ec ăpud rai .ielu uc gnu es iş ăzae răs es etităgerp leftsa eleleţinŞ .ăd ra es ăs ărăf .ăgnârts es un ăs .io rutsu ed ieţăc ie rt .răhaz ăciţăcub 1 .iulutiţuc luf râv uc eiat es aetseca .ătizegărf etse aenrac dnâC .052 .ativ ătaiăt tsof a e rac nî auiz nid ăsnî un .iicoljim epec 3 .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .snicnî enib etse atseca dnâc iş luielu ătnâb reifnî eS .tsug ăpud .ă rutpi rf etsep etnib reif ănraot es iş ă raoce rts es lusoS .ăzae răs es iş iulu râtas amal uc uas iulutiţuc lu renâm uc roşu aenrac etab eS .tuzăcs lusos rai .ăpu r es ăs epao rpa epecnî aenrac dnâc ănâp dnuf ep enib et raof eliilef tab eS .noilub ărugnil 1 .arpusaed apaec enup es .ăzae răs eS .iriţbus et raof iilef nî apaec eiat eS .iişo r ed noilub niţup iş ăpa ed i rugnil 2 — 1 ăguada es .etsaoc bus ed enrac egela eS .ielu irugniI 2 .ei ruf raf ep ăzaşa es .252 .sos tlum ae rp ăgus un ăs ac .etşezegărf es ănâp .etşenemu r es ănâp ăti repocsed eniţ es ednu rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc egnu es .dlac al eniţ es iş i riţbus iilef eiat es .u rbmic uas io rutsu .samă r a e rac amaez nî rai .152 .nifad ed eiaof o uas .ăsraots enib iş etpal nî ătaium eniâp ed ăsao rg eilef o iş ăninăls ed ătacub o uc ănue rpmî ănişam ni rp tad tacif nid ărutăcot o ecaf eS .ătacot ăpaec 2/1 ăguada es .enrac ed amaez iş bla niv ed le răhăp nu ănraot es .et rap ătlalaec ed rai .ă rutpi rf ăgnâl etşev res es iş etişubănî ic repuic uc uas ănâtnâms ăniţup uc ăcetsema es .ătis ni rp tuce rt .etunim 51 — 01 nî egi rf es so rg ae rp un tocirtna nu .ădaoc al ed uas ăplup al ed ărcam emac egela eS .rtnî enup es iopA .atag etse dnâC . ratărg al uas ăvat al eletaocirtna gi rf eS .ăs raetş enib aenrac ep arutulpmu ednitnî eS .ărcam enrac g 057 CSESUR LEŢINŞ .eleţa tocs es .v( iişo r ed sos nu ecaf es tarapeS .tnu ăţi rugnil 1 .tnu uc etirăpo iş et reif enao racam ed ărutinrag uc etşev res eS .iţ răp elebma ep etşenemur eS .eras .etaocirtna 6 ĂTIJĂRP ĂPAEC UC ETAOCIRTNA .teged nu ed esao rg iilef nî aenrac eiat eS .e ro 2 — ½ 1 ti repoca ăb raif ăs ănişam ep eniţ es iş ăpa ed i rugnil avetâc ănraot es iopa .enaodnet uas eţileip e ra ăcaD .irat tnus leftlA .etnâb reifnî es ăs rotpuc al uad es iş .iod i ro .etatămuj iş ăro o tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd es .ăcitaişo r ămaez ed i rutăcip 3 — 2 ăţafarpus al rapa dnâc icnuta tpirf ed lutsed etse ac etşaonuc eS .)irăcnâm etla al ătaţniube rtnî iş ăţita rc o-rtnî ăsrucs if etaop .lejnu rtăp .eleţinş etsep ănraot es lusoS .

ăpa ed ă rugnil o ănraot es samăr lusos nî rai .icrepuic g 004 .ăniăf ăţirugnil 1 .ăţitarc o.ăniăf ăţirugnil 1 .iişo r ed lunoilub ăguada eS .ăpa ărugnil 1 .etatămuj iş ă ro o tivi rtop cof al ăb raif ăs rotpuc al ăd es .tocolc nî ăd dnâC .ănâtnâms ed i rugnil ăuod aguăda top es .eras .ăpaec 1 .e ras .ăcsaeneblăgnî es ăs aniăf iş epecnî ec ănâp .repip .tsug ăpuD .552 LEŢIV ED ENRAC .noilub ărugnil 2/1 .işarg iedra 2 .noilub ăţirugnil 1 .e ras ed etşevi rtop eS .aenrac e repoca ăs tâc tâta .lejnurtăp ed ănicădă r o iş ăpaec o .voc rom nu ăguada eS .enrac gk 1 LEŢIV ED ĂNACOT .rtnî nup eS .etivi rtop iţăcub nî leţiv ed aenrac eiat eS .atag tnîs iiecelvod ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al aţitarc ăd es .ăru tnu ărugnil 1 .tivi rtop cof al arugnil uc dnâc nî dnâc nid ăcetsema es iş ăniăf uc ărase rp eS .iv res es a ed etnianî .652 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 :etşulăg urtneP .repip .eletaoci rtna iş ac .ăniăf ăniţup iş ăpaec uc .et rap o ep iâtnî .ăru tnu irugnil 2 .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .eras .ăniăf ăţirugnil 1 .işarg ied ra iod iec iş ăpa uc taiţbus lunoilub .niv lerăhăp 1 .ăniăf ărugnil 1 .tarapeS .tacot rarăm ăţirugnil 1 .eţileip ed luihcşum ăţăruc eS .ătraif etatămuj ep etse aenrac dnâC .ărutnu nî uas tnu nî leţiv ed aenrac etşejărp eS .eras .tnu ărugnil 1 .gnul nî urtap nî eiat es i ram iec .rtnî nup eS .ige rtnî ăsal es e raolf nî icim ieC .iriţbus iilef ătaiăt apaec uc ăcsaejărp es ăs sus iam ac aenrac enup eS .eras .enrac gk 1 LEŢIV ED ŞACIRPAP .enrac g 057 IECELVOD UC LEŢIV .eraolf nî iecelvod 05 uas işomurf iecelvod 4 .15 es .iţijă rp ifot rac uc etnib reif e tşev res eS .)432 .ăpaec 1 .ăniăf ed ă rugnil o iş tnurăm ătaiăt ăpaec o ăguada eS .lu rarăm iş iiecelvod nup es .ăpa l 1 .tineblăgnî a-s apaec dnâC .vocrom 1 .852 .nid et rap o egrucs es :sos lu rotămru edepe r etşetăge rp eS .noilub ărugnil 1 .e tocolc avetâc aed ăs ăsal eS .e ras iş ece r ăpa ed urtil nu uc t reif al enup eS .ătuzăcs eif ăs eiube rt ae racnâM .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .ti repoca ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .tamâ răfs io rutsu ed leţăc nu .ăniăf irugnil 2 .etivirtop iţăcub nî eiat es .dlac al niţ es iş tocs es atag tnus dnâC .ăru tnu irugnil 2 .ălaezemu nid ădraip ăs pecnî ec ănâp .eras .ăpaec 1 .enrac g 057 ICREPUIC UC LEŢIV .952 .452 .ăniăf ăţirugnil 1 .mc 6 — 5 ed iţăcub nî iopa .eras .tineblăgnî a-s aniăf dnâC .eras .ăcim ăpaec 1 .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ă rutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăcsaejărp es ăs ăţitarc o.cetfib etsep ăraoce rts es lusoS .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăguada eS .iişo r ed noilub ed ărugnil o tacetsema a-s e rac nî .ă repoca eS .ăpa uc ăti repoca eif ăs eiube rt aenraC .rtnî .ăniăf nirp uad es .enrac ed amaez iş luniv lutecnî uc lutecnî ănraot es .enrac ed amaez iş luniv ănraot eS .ăniăf ărugnil 1 .752 .enrac ed ămaez itşec 3 — 2 .ăvat ep ed alaenemu r ai es ăs a rugnil uc dnâcetsema .v( ăniăf ed etşulăg uc etşev res eS .iro 3 — 2 ed amups ai es .ănâtnâms irugnil 2 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ăpa uas enrac ed ămaez enup eS .etnib reif ărutnu nî gi rf es .ăvat nid aemisărg .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .iicoljim epec 3 .nmel ed ărugnil o uc roşu ăcetsema es iş elic repuic nup es .ied ra ed aiob ăguada es .niv lerăhăp 1 .enrac gk 1 LEŢIV ED AMALUIC .tivi rtop cof al ăb raif ăs eniţ es .ăcav ed ihcşum g 052 ĂNIĂF NÎ CETFIB . roşu ămârăfs es iţ reif ae rp iiecelvoD .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .ătlalaec ep iopa .ăp râc o uc enib ăcusu eS .tnu nî ătijă rp eniâp ed ă rutinrag uc etşev res eS .uo 1 .iriţbus eţuilef nî eiat es iş elic repuic ălaps eS .ăti repoca i rutrefs ie rt ep eniţ es aţita rC .ătinemu r enib etse aenrac dnâC . rotpuc al ăd es .e ras ăd eS .etivirtop eleţăcub nî leţiv ed aemac eiat eS .ărutnu ed ărugnil o uc ăcsaejărp es ăs ăţita rc o.etivirtop eleţăcub nî aenrac eiat eS .ioru tsu ed leţăc 1 .ă repoca eS .emisărg ăniţup nî csejărp eS .lejnurtăp 1 .

enrac gk 005.uo 1 .ă reisos nî etşev res es iş ăraoce rts eS .ăsal o e rac ep amaez uc pmit nî pmit nid egnu eS .ărafanid ep niţup ăsapa eS .emisărg ăniţup uc lutpeip egnu eS .ă ro ed etatămuj o eniţ es .ălage emisorg o aeva a u rtnep .râtas iunu lutal uc roşu etab es aenrac rai .enib lutot ăcetsema eS .ăţa uc ăgael eS .ă ro ed t refs nu ăpuD .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es .temsep ărugnil 1 .ihcini r al ed ăsaocs emisă rg ed e riţbus eişâf o.e raoluc sni rp a dnâC .ăţitarc nid lusoS .âcsaenemur es ăs ărăf .ăru tnu ărugnil 1 .taidemi ătiv res etse un ae racnâm ăcaD .e ras ăd eS .ărutnu ed ă rugnil o uc rotpuc al ăvat o-rtnî enup eS .atag epaorpa etse dnâC .tsug ăpuD .25 1 .irutavazraz eti refid uc uas ifotrac uc .emac etsep lusos ănraot eS .gk 005.1 ed mac ăplup o egela eS .ifotrac ed e ruip ed uas enao racam ed ă rutinrag uc iş emisărg ed srucs ăţita rc nid lusos uc etşev res es iş eiat es .enao racam ed ărutinrag uc .1 ĂTANĂPMÎ LEŢIV ED ĂPLUP .nu dnisolof uas .462 .uo 1 .bla niv ed ăţirugnil o .elesao cafsed es tiţucsa tiţuc nu uC .ăru tnu ărugnil 1 .e raoluc etepac ăs niţup ăsal iam es iş ăţitarc nid amaez egnu es .lucapac iopa etaocs eS .enrac ed amaez ănraot es .lucus tot ăd raip un ăs ac .ăpaec ed iilef uc ăţita rc nî ăzaşa es .ranuzub ed lef nu am rof a u rtnep .eniâp eilef 1 .062 .lutavaz raz socs a-s ec ăpud .ăzae răs eS .irutăsnupmî 3—2 uc esaoc es iş lutpeip elpmu es .ăro ed etatănruj o eniţ iam es .vocrom 1 .uo nu iş ătacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăniţup .ăninăls g 05 . repip .ăpa ed i rugniI ăuod uc ăb raif ăs ăsal es .ăninăls ed iţăcub uc ăzaenăpmî eS .ăuod nî taiăt io rutsu ed leţăc nu uc enib ăcae rf es arutulpmu etşetăge rp es e rac nî luno rtsaC .repip .ăjirg uc elesao tocs eS .iilef eiat eS .iş etaocs es .epec 2 .luihcinir ednirpsed eS .1 TULPMU LEŢIV ED TPEIP .gk 005.162 .e ras .1 IHCINIR AL ED LEŢIV ED ĂRUTPIRF .aemisărg srucs a-s ec ăpud .tacot ed anişam ni rp ece rt es iş )meva ăcad( ăcav ed enrac ăniţup ăguada iam es .enao racam uc etşev res eS .cof ep etnib reif eniţ es .inig ram ep aenrac leftsa eiat eS .ăţileip ezem rof es un ăs ac .enrac ed ămaez itşec 3 .e raceif ep dnâr ep el-udnâgărt .eras .iinrăc aetatămuj al ănâp .aenrac emârăfs es un ăs ac .ăpaec ed iilef uc ăvat nî aplup ăzaşa eS .e rugnis sei un ăcad tiţuc .ărutnu ărugnil 1 .e ras ăniţup ăd es .ăuod nî aenrac dniţ răpsed .dnuf ep aenrac iopa ednitnî eS .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc uas tnu uc egnu es .tăpsaorp tnu ed eleţăcub avetâc nup es arpusaed rai .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .tpeip al ed enrac ed ătacub o egela eS .aiăt o a ed etnianî et rap o al niţup ăsal es .epec 3 .eleţa tocs eS .enrac gk 005.aemac t reif a e rac nî amaez uc egnits eS .bla niv ăţirugnil 1 .aenrac enup eS .ă repoca es .ă rutnu ărugnil 1 .inigram ep ed ătaiăt aenrac aL .cte ifot rac .mc 2 ed ăţnatsid o ep ătaiăten aenrac iţ rap ie rt etlalelec ep dnâsăl .ăb raif ăs ă răf .ăninăls g 001 .epec 2 .eras .enrac gk 005.)162 .iorutsu leţăc 1 .aemisărg eg rucs eS . rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc uas tnu uc egnu es .ăcsaenemu r es ăs epecnî lutot dnâC .col al luihcinir ăzaşa es .v( ăvat al luleţiv iş ac egi rf es .tuzăcs a atseca ec ăpud iş luniv ăguada es .262 .etatămuj iş ăro o eniţ eS .rtnî lutot etşelevnî es iş iuluihcinir lu ruj nî aenrac ăzaelu r es .362 .etşejărp .1 ed mac ăplup o egela eS .iulutpeip a ăg ral iam aet rap nî ei rătăcub ed tiţucsa tiţuc nu ecudo rtni eS .etunim 01 e raceif al arutpi rf dnâdu .tnu nî etişubănî iş etaiăt ic repuic iş amaluic nî aguăda top es .ărcam enrac gk 1 LEŢIV ED EDALUR .etnib reif ăpa nî aţitarc eniţ es .temsep ed ărugnil o .enrac gk 005.ăpa ed ă rugniI o uc t reif iş emisărg ed srucs ăţita rc nid lusos uc iş emugel uc uas ifot rac uc etşev res es .e ras .şo lococ nu icin ărăf iş ănâtnâms o ac sorg eif ăs eiube rt lusoS .enrac ed ămaez uas ăpa ăguada es .ărutnu ărugnil 1 .tnu nî roşu ătijărp iş ătacot ăpaec o .niţup ti rocăr a-s ec ăpud rai .ăţaedrev .ăvat nî iopa enup es .ăsaotsug iam enived ae racnâM .e ro ăuod tişubănî eb reif eS .1 ĂVAT AL LEŢIV ED ĂPLUP .eras .ărutpi rf ăgnâl etşev res es lusos rai .tnu ed ănub ărugnil o uc ăniăf ed ărugnil o .ă ro o ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .bla niv ed le răhăp 1 .ihcinir uc enrac ed ătacub o egela eS .eras .repip .ăraluihgnutpe rd ăm rof o etepac ăs tâcnî .emiţăl mc 02 ep emignul mc 03 ed mac .ruje rpmid aemisărg dnâţocs .

ic repuic g 001 .temsep irugnil 2 .etnib reif et raof etse aemisărg dnâC .ănişam nirp i ro ăuod ed uad es .lef al etşev res eS .662 .e răzam .etrap ătlalaec ep c rotnî es iopa .eleţa cafsed es .emirăm işaeeca ăbia ăs etuniţbo eliţăcub tâcnî leftsa .ătăpsao rp ăninals ed g 001 iş s rots iş etpal nî taium eniâp ed zeim ed ăciţăcub o uc ănue rpmî .etse ăcad .zeneiv luleţinş iş ac csejărp eS .ăniăf ed ărugnil o iş emisărg ed ărugnil o ănup es ăs .dlac al niţ es .ă rutulpmu ed ălage etatitnac o enup es ătacub e raceif eP .enrac ed elirutseR .sus iam ac leţiv ed ele raoicip b reif eS .etocolc avetâc aed ăs etui cof al ăsal es iş ăpa ed irugniI ăuod ăguada es .i răcnîm etla al ăzaeţniube rtnî es iş aemisă rg egnârts es .rtnî nup eS .ăniăf ărugnil 1 .ece r ăpa uc taidemi ălaps es iş etrap o al uad eS .ăzae răs eS .temsep iş uo ă răf .etatămuj al epao rpa etaiţbus eif ăs tâcnî leftsa .ăru tnu irugnil 2 .enrac ed ămaez .epa etlum iam nî ălaps es iş ele raoicip enib ăţăruc eS .işolococ am rof es un a u rtnep enib dnâcetsema .bla niv ed lerăhăp .eras .temsep irugnil 2 .emugel ed e ruip uc uas enao racam uc csev res eS .ărutnu irugnil 2 .ătis nirp ece rt eS .962 .ăgnul ae rp etse ăcad aţitsoc iş ăzaet rucs eS . role rbif lugnul nî etaiăt eif un ăs enrac ed eliţăcub ac etse enib ăcsaeşue r ăs luleţinş ac u rtnep eliiţidnoc nid anU .samăr iam a e rac lusos nî .e ras .eras .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs eleleţinş nup es .uo nu uc ănue rpmî .ma rgolik ed t refs nu ac .)46 .nif etraof temsep nî iopa iş tutăb uo nî .35 uc ănue rpmî ăţitarc o-rtnî enup es .eiâmăl ed ămaez ed uas teţo ed ărugnil o .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .emiso rg mc 1 ed iilef aenrac eiat eS .ifotrac uc csev res eS .v( eiâmăl ed ămaez ăniţup iş uo ed şuneblăg uc tutăb .temsep iş uo .etatămuj al epao rpa aiţbus es a u rtnep nmel ed lunacoic uc tab eS .1 acric( leţiv ed eraoicip 4 — 3 LOSAR LEŢIV ED ERAOICIP .ămups ezem rof es ăs epecnî ănîp cof al niţ es iş ece r ăpa uc ăţitarc o.lejnu rtăp ed ănicădă r o iş .mc 51 ep mc 01 ed mac .ăniăf ărugnil 1 .enrac g 057 ZENEIV LEŢINŞ .tnu ed ărugnil 1 :sos u rtneP .emiso rg mc 1 ed .emugel etla uc uas .eişo r ălcefs .du tiţuc nu uc ednitnî es e rac .nifad ed eiaof 1 .e ras uc ăpa ed l 2 uc ăţitarc o.elosaf :ac .şuneblăg 1 .ăniăf nî uad eS .562 .ăniăf nî iamun ăsnî ăd es .iţrăp elebma ep somu rf csenemur es ec ăpuD .eras .ăpaec ed i riţbus iilef ăţita rc o-rtnî ăzaşa eS .t refs nu iş saec nu tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .ăuo 2 .esnârts ae rp ăsnî un .rtnî enib ăcetsema eS .canaps ed e ruip .eteltoc 6 ENAP LEŢIV ED ETELTOC .iş niv ed le răhăp nu iopa ănraot eS .lejnurtăp 1 .enrac gk 1 RUTAN LEŢINŞ .eledalu r tocs eS .e lesao tocs es et reif enib tnus dnâC .ăzae răs eS .rotpuc al uad eS .lutiţuc uc elinig ram eiat eS .arpusaed eledalu r nup eS .uunitnoc ăb raif ăs e ro ăuod niţ es iş treif al ele raoicip nup eS .nmel ed lunacoic uc roşu tab eS .cte iişo r ed sos .zeneiv luleţinş ac lef al etşetăgerp eS .no rtsac nu.emugel ed irulef etlum iam uc csev res es iş etnib reif ei ruf raf o ep ăzaşa es .ăpu r es ăs ăsnî ă răf .voc rom ed iilef ed dnâ r nu ele etsep rai .ifot rac .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .b reif es e rac nî apa nî ac etşeiunşibo es . repip e ras .iţmb reif et raof csev res eS .edalu r etsep ămaot es .)gk 005.eras .eiagit o-rtnî ielu ed ă rugnil o iş ă rutnu ed ărugnil o ătnâb reifnî eS .ăniăf ărugnil 1 .ăpa l 2 .ăţitarc nid tuzăcs lusos uc aenrac i ro avetâc ed ădu es iş lucapac etaocs eS .nifad ed ăznu rf o .ăuo 2 .atla ăgnâl anu enrac ed eliţăcub ăzaşa es iş nmel ed dnuf nu ădu eS .)ielu uc acetsema etaop es( ăru tnu irugnil 2 .ămaez ed itşec 2 .862 .rtnî t reif al nup eS .ăţitarc nid aemisărg eg rucs eS .ăţa uc ăgael es iş ăzaelu r es iopa .t reif al ebla ănîmăr ăs ele raoicip ac u rtneP .teţo ărugnil 1 .iuluso lugnul nid aţileip iş ii rănips a riş al ed so ed aciţăcub ăzaet răpednî eS .ratşum ed sos uc uas io rutsu ed iedjum uc .mc 2 ed esao rg eleteltoc eiat eS .ăniăf ărugnil 1 .sus iam ac iţătitnac işaelecA SOS UC LEŢIV ED ERAOICIP .ticăr a-s amaez iş t reif ua ele raoicip ec ăpuD .eleţinş u rtnep ac iilef aenrac eiat eS .şizem ruc nî ic .icim etocolc nî rad .ăniăf ed sos nu etşetăge rp es pmit e rtnÎ .762 .ece r ăpa ăniţup uc eiaom es e rac .ărutnu ed ărugnil o uc .atla ăgnâl anu .ăniăf nirp uad eS .

ănişam ep etnib reif ae racnîm eniţ eS .etadonnî eif ăs col nî .ă rutnu ărugnil 1 .enrac uc aţita rc nî enup eS .45 ănraot es .ăb raif ăs tupecnî a ec ăpuD .ti rocăr ua-s ec ăpud iş ăpa nid tocs es .v( iup ed luthamehgna ac lef al etşetăgerp eS .voc rom nu uc .)952 .nifad ed eiaof 1 .tpo ed ăm rof nî rif e raceif ădaonnî eS .ănâtnâms irugnil 2 .at rub treif a e rac nî ămaez uc egnits eS .ărutnu ed uas tnu ed ă rugnil o uc .lejnurtăp nu .v( leţiv ed auamaluic uc lef al etşetăgerp eS .şuneblăg 1 .ăpus ed tavaz raz .ărutnu ăniţup nî roşu csejărp eS .e raotăzăr ep iţad ivoc rom iod ărutnu nî roşu csejă rp es tarapeS .enrac g 057 LEIM ED TAFUTS .enrac g 057 CANAPS UC LEIM .372 .epa etlum iam nî ălaps es .ăniăf ed fa rp nu ăguada eS .172 CEBREB ED IŞ LEIM ED ENRAC .cim cof al rad .eiâmăl ed ămaez uas teţo ăţirugnil 1 .ănue rpmî ăb raif iam ăs ăsal eS .enrac gk 1 LEIM ED THAMEHGNA .eiâmăl ed e raoilef avetâc iş aguăda top eS .eiube rt tâc edacs ănâp .etocolc nî aed ăs ă răf .eras .572 .ătrub etsep ăţita rc nî ănraot es iş teţo uas eiâmăl ed ămaez ăguada es .472 .672 .iicoljim ivoc rom 2 .ed rev io rutsu ed iş ăpaec ed ele rif cse răpo es tarapeS .ăcsaeneblăgnî es ăs ă răf .ăpaec 1 .enrac ed eliţăcub .lucanaps ăţă ruc eS .iriţbus iilef etaiăt iş etalăps elic repuic iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .272 .ăniăf ăţirugnil 1 .eras .iişo r ed noilub .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .etivi rtop eleţăcub nî eiat es . roicip ep ed aenrac iş tâc .ăniăf ed fa rp nu ăguada es iş tnu răm ătaiăt ăpaec o uc enrac ed eliţăcub ă rutnu nî csejărp eS .tnu ărugnil 2/1 .etnib reif et raof etşev res eS .ăţita rc o.enrac g 057 ICREPUIC UC LEIM .eleţăcub nî luio rutsu iş apaec dniăt ae racnâm ecaf etaop es .ăpa l 1 .ăpa nî t reif al nup eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd es .ăniăf ăţirugnil 1 .noilub ărugnil 1 .ăsaoutcepsa niţup iaM .canaps uc luleim ac lef al etşetăgerp eS .etnib reif etşev res eS .şuneblăg nu uc etab es .e ras iş ăpa ăniţup .ăcsaenemu r es ăs lutot epecnî dnâC .eiâmăl ed iilef 6 .lunoilub ăguada es .eras .ăniăf ed ăţirugnil 1 .tizepmil iş t reif ş rob ed rahap nu ăguada es .rtnî ăzaşa eS .ăniăf ărugnil 2/1 .ăru tnu irugnil 2 .nifad ed eiaof o iş ăpaec o .ărutnu irugnil 2 .edrev io rutsu erif 02 .icrepuic g 004 .ăsaotsug ed lef al rad .”canaps uc leiM“ al ac iţătitnac işaelecA ŞIRCĂM UC LEIM .”leţiv ed amaluiC“ al ac itătitnac işaeleca csesolof eS LEIM ED AMALUIC .ătis nirp lusos ecert es .ăniăf ăţirugnil 1 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada es .at rub tâta .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăniăf ăniţup ăguada eS .teţo irugnil 2 uas şrob ed rahap 1 .leţiv ed roicip nu iş ătrub ed ătacub o .ebla nâmăr ănâp e ras uc ăţăruc es iş epa etlum iam nî ălaps eS .tnu nî etişubănî iş iilef etaiăt ic repuic avetâc iş leţiv ed ele raoicip .ăpa uc tiodnî .e ras ăguada eS .ăro ed etatămuj o rotpuc al ăd es iş ă repoca eS .enib eg rucs es iş etşe răpo es .eras .noilub ărugnil 1 .emisărg ed ărugnil o uc csejă rp es e rac etivi rtop iţăcub nî leim ed aenrac eiat eS .atag epao rpa etse dnâC .repip niţup .eiat es un ăs luo ac urtnep .ăpa ăniţup ăguada iam es .eiâmăl ed ămaez ed ăţirugnil o sulp nî .ăţita rc işaeeca nî csejărp eS .072 .ăţni rod ăpud .e rat edacs ăcaD .leţiv ed roicip 1 .ătrub gk 1 ĂTRUB ED AMALSUT .edrev ăpaec erif 04 .enrac uc aţita rc nî nup eS .e ras .canaps gk 2 .)823 .atag tnus dnâC .ăcim ăpaec 1 .

temsep nî ămru al iş uo nî iopa .rtnî ăzaşa eS .ăninăls g 05 .ă rutnu ă rugnil 1 .ărutnu ed ăţirugnil 1 uas ăninăls ed eilef 1 .ărutnu ărugnil 1 .eras .ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup ăguada iam es .taiăt tsof a lulamina ec ăpud eliz 3 — 2 niţup lec eniţ es iş ătăpsao rp ae rp ătadoicin ăzaeţniube rtnî es un ceb reb ed aenrac .enrac ed eliţăcub ăzaşa es iş ărutnu nî ătaium ănap o uc uas ăninăls ed ătacub o uc egnu es .iv res a ed etnianî ăro ed t refs nu uC .ădacs ăs ăsal es iş enrac ed ămaez .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid egnu es .972 .)ielu ed eţi rugnil 1 ăuod .tarapes etşev res es iş ătis nirp ece rt eS .ebaob elosaf ed ărutinrag uc csev res eS .repip .etnib reif ărutnu nî iţrăp elebma ep gi rf eS .rotpuc al ăd eS .ăţă ruc eS .iilef eiat es .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal es iş anâtnâms uc ătado e racnîm nî nup eS .ed rev ătalas uc iş iţijărp ifot rac uc etşev res eS .uas ebaob ae losaf etse ceb reb ed arutpi rf al ătiunşibo arutinraG .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş e ras ăd es .ed rev ătalas iş emugel uc csev res eS .tucălpen tsug nu e ra e rac .leim ed enrac gk 005.iţ răp elebma ep somu rf ăcsaenemu r es ăs ăsal eS .dnuf ep ed alaenemu r ai es ăs ac u rtnep dnâcetsema .ăplup gk 2 ĂVAT AL CEBREB ED ĂPLUP .ăvat o.tivi rtop cof al .e ras .ărutnu ărugnil 1 .iilef etaiăt elic repuic ta rapes dnâb reif e racnâm işaeeca ităge rp etaop eS .iţijărp ifotrac uc csev res eS .t reşed al ănâp ăţaf nid lu rămu e rtnid atacub 1 ăcida .iorutsu ănâţăpăc 1 .282 .ăm rof o ad es il a urtnep sela iam tab eS .ăniăf ărugnil 1 .ei ruf raf ep eliţăcub ăzaşa es iş nmel ed dnuf ep edepe r eiat eS .tnu ed ărugnil o al( ielu uc tacetsema tnu nî uas etnib reif ărutnu nî csejă rp eS .iuluso lugnul nid aţileip ed iş emisărg ed ăţă ruc eS .etunim ed 02 niţ es iş ăzae răs eS .leim ed aenrac ălaps eS .io rutsu iş ăninăls uc un uas ăzaenăpmî es tpi rf urtnep ătităge rp apluP .egnita iam es un iş lucof etşe rătnî es tiş râfs aL .leim ed atacub ălaps eS .ă ro ed etatămuj o leftsa eniţ eS .leim ed enrac gk 2 LEIM ED ĂRUTPIRF .ătuzăcs ae rp etse ae racnâm ăcaD .ajaoc enib ăcsae rătnî es ăs iş somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .emisărg ed sela iam iş eţileip ed aplup ăţă ruc eS .e rităge rp ed etnianî ă ro o uc iamun ăsnî .382 .ăniăf nî uad eS .iuluteged aemiso rg ed eleteltoc eiat eS .esao rim un e rac iş rănât ceb reb ed enrac anuaedtot egela eS .ăuo 2 .atag etse dnâC .)522 .temsep irugnil 2 .tarapes etşev res es iş ăpa ăniţup uc eb reif es .ărutpi rf etsep ămaot es uN .işutoT .tsug ăpud .1 ENAP LEIM .ăpa ed ărugnil o uc ăb raif ăs enup es .eras .repip iş e ras ăd eS .emisărg ed ăţă ruc es lusos rai .etocolc 3—2 aed ăs ăsal es iş e racnâm etsep ănraot es .ărutnu uc egnu es tiş râfs al rai .v( "irutăcoT„ al izeV LEIM ED BORD .182 .rotpuc al iopa ăd es .eliz 6 — 5 ăzae rtsăp es anrai rai .lu repip iş aniăf uc anâtnâms ăcetsema es .ăvat nî ăzaşa es iş ăzae răs eS .ăru tnu irugnil 3 .elaom cof al tupecnî al .1 RATARG AL LEIM .082 .emisărg ed ăţăruc es ăvat nî samăr a e rac lusoS .sus nî eletaps uc .eras .eteged 3 — 2 ed etal iţăcub nî eiat es .etşezegă rf es ănâp .ajaoc eiaom es un ăs ac u rtnep .elosaf ed lue ruip .emisă rg uc pmit nî pmit nid egnu eS .772 .872 .tisi rea enib iş so rocă r col nu al .leim ed enrac gk 005.e ras ăd es iş cetfib iunu aemi răm ed iţăcub eiat es .eras .iulutpeip lupac iş eleplup gela es sarg leim nu al eD .eteltoc 6 EIAGIT AL CEBREB ED ETELTOC .lurată rg egnicnî eS .55 RATARG AL CEBREB ED ETELTOC . rotpuc al ăts tâC .esao ep ed aenrac ăţăruc eS .

)332 .582 .)642 — 542 .atag epao rpa tnus dnâc ăzae răs es .sus iam ac csetăge rp es iş eleteltoc eiat eS .v( ăcav ed anacot ac lef al etşetăgerp eS CROP ED ĂNACOT.v( ăcav ed enrac uc azrav ac lef al etşetăgerp eS ĂZRAV UC LECRUP ED ENRAC .eb aob elosaf uc csev res eS .etunim avetâc niţ es iş ielu uc gnu eS .eras .eteltoc 6 .482 CROP ED ENRAC .ielu ăţirugnil 1 .65 .repip .enib snicnî lurată rg ep nup eS .iţrăp elebma ep gi rf es .

ă repoca eS .nifad ed eiaof 1 .ă rutnu iş ăpa ed ăcşaec o ăguada eS . roşu etşejărp eS .teged nu ed esao rg iilef nî .ăcnidub o ac ănraotsăr eS .ăpaec 1 .ărutnu ărugnil 1 .iz auod a ătizlăcnî ăsaotsug iam tlum etsE .e rat ae rp edacs iulut reif lupmit nî ăcaD .iişo r ed noilub niţup ăguada eS .iţăcub ătaiăt aţitsoc uc iş aetnil uc ăţitarc işaeeca ăzaşa es iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .ăro ed t refs nu eniţ iam es iş rotpuc al ăd es .ebaob elosaf uc iş ităge rp etaop es e racnâm işaeecA .atag epao rpa etse dnâC .etnil g 005 ĂTAMUFA ĂŢITSOC UC ETNIL .ăpa ăniţup ăguada es .rtnî ălaps es .ătamufa ăţitsoc g 003 .repip ebaob 01 .ătuzăcs enib iş ăsarg tâced ăsaotsug etse un e racnâm ătsaecA .ărca ae rp etse ăcaD .ăz rav ed iilef ed dnâ r nu emisărg uc ăsnu ieţitarc ludnuf ep ăzaşa eS .75 .ărutnu ed ă rugnil o uc .e ram ăz rav o eiat eS .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .682 .eiube rt tâc e ras iş u rbmic ed ăţugne rc o uas nifad ed ăznu rf o .ăpa nî pmit avtâc eniţ av es .enib eg rucs es iş ăuod uas ăpa o.iorutsu ed leţăc 1 .iilef nî .tsug ăpud .tot uc ici roş uc ătamufa aţitsoc eiat eS .ied ra ed aiob ăniţup .aetnil egela eS .ăru tnu irugnil 3 .tivi rtop cof al ă ro o ac ric ăb raif ăs ăsal eS .eras .782 .gk 1 ed mac ătarum ăzrav 1 ĂTAMUFA AŢITSOC UC ARCA ĂZRAV .iş repip ed ebaob avetâc ăguada es .io rutsu ed rif nu .ătarăs ae rp etse aninăls ăcaD .882 .noilub ărugnil 1 .eras .e ro ie rt niţup lec tişubănî ăb raif ăs eiube rT .icim e tocolc nî . 222 — 122 izeV LECRUP ED ENRAC UC ELAMRAS .aninăls iş az rav ănim ret es ănâp aşa dnâmru .ăninăls ed dnâr nu iopa .ătamufa ăţitsoc g 003 .etatămuj ep ăb raif ăs ece r ăpa uc ăţitarc o-rtnî enup es iş ălaps es .ătarum .

982 .192 .tinemu r niţup iş tipot tnu uc .eras .ăniăf ni rp uad es .taruce rts iş emisărg ed tiţăruc .etunim 02 icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal eS .atag etse arutpi rf dnâC .temsep irugnil 2 .ĂBMIL .ăro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş )iopanid aplup( c rop ed tub nu ăzae răs eS .ăniăf ărugnil 1 .ăţudlăc ăpa nî treif al enup es iş ătado ălaps iam es .iişo r ed sos uas eiâmăl .tpi rf al ărutnu enup es uN .eras .etnib reif etşevres eS .rănât etse lulec rup dnâC .iuluteged aemiso rg ed eleteltoc eiat eS .ece r ăpa nî ă ro o niţup lec tuniţ eiube rt lureie rc .ăsarg dniif c rop ed aenrac .ăpa 11 .leţiv ed ireierc 3 uas ăcav ed ireierc 2 TREIF REIERC .uo 1 .iilef taiăt uas ge rtnî .nemihc niţup uc ărase rp es iş ăpa ed irugnil 3 — 2 ănraot es .rezirap ed iilef 21 ENAP REZIRAP ED IILEF .eteltoc 6 RATĂRG AL LECRUP ED ETELTOC .iilef eiat eS .ăvat nid lusos uc etşev res es .ătpirf enib eiube rT .85 .e rat aerp etşenemu r es luiciroş iulutpirf lupmit nî ăcaD .arpusaed ed aţileip ăţăruc es .ifot rac uc csev res eS .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .etatămuj iş e ro ăuod mac rotpuc al eniţ eS .aiăt o a ed etnianî .ruje rpmid aţileip ăzaet răpednî es iş esao rg ed tivi rtop rezi rap ed eliilef eiat eS .TACIF .nemihc ăţirugnil 1 .ăbla eitrâh o uc ă repoca es .ignul aerp tnus ăcad eleţitsoc ăzaet rucs es iş iirănips a riş e rpsnid esao ed eliţăcub iopa eiat es .icim etartăp ed ăm rof nî es-udnâtse rc atseca .etaocs eS .emisă rg ed ăţăruc es .esarg ae rp tnus dnâC .teto ărugnil 1 .ăplup gk 2 ROTPUC AL CROP ED ĂPLUP .ăninăls eilef 1 uas ărutnu ed ăţirugnil 1 .ielu uc ătacetsema ărutnu nî somu rf csenemur es iş temsep iş tutăb uo nirp .ăvat o-rtnî ăzaşa eS .teţo niţup etraof iş e ras uc .REIERC .ue rg ăregid es leftla .emârăfs es un ăs ac tecnî .iţijărp ifotrac uc iş .edacs atsaeca ăcaD .392 .tiţăruc if a ed etnianÎ .iro ăuod ed uas ătado apa ăbmihcs eS .ăpa ed ăuod uas ărugnil o ăguada iam es .tivi rtop cof al .iilef ătaiăt arupi rf uc ei ruf raf işaeeca ep ăzaşa eS .luiciroş uc tpirf al enup es .ă ro ed etatămuj o aşa niţ es iş e ras ăd eS .rotpuc al enup eS .)ielu uas( ărutnu irugnil 2 .292 IHCINIR .ădurc ăninăls ăniţup uc snu iş snicnî enib lurată rg ep girf eS .etinemu r iciroş ed eleta rtăp tiţuc nu uc dni rpsed es .eg rucs eS .emugel uc csev res eS .31 izeV REIERC ED ĂTALAS .tiţucsa tiţuc nu uc .eras .t reif al i rgennî ra-s e rac elirugaehc iş elegnâs tot ăsai ăs ac .092 .

nifad ed aiaof .leţiv ed ireierc 2 uas ăcav ed reierc 1 ENAP REIERC .temsep ărugnil 1 .i riţbus iilef eiat eS .amups ai es .iişo r ed sos uc uas ed rev e losaf uc .e ras .ăpa l 3 .ebaob e răzam ed ărutinrag uc csev res eS .eleip ed etnib reif ăţăruc eS .reie rc ed dnâr nu uon nid iş ic repuic ed dnâ r nu . rol apa nî ăcsaecă r es ăs ăsal eS .)292 .nifad ed eiaof 1 .tipot tnu arpusaed ănraot eS .temsep irugnil 2 .ăuo 2 .t reifen lu reie rc iş enap ităge rp etaop eS .esaomurf iişor 4 .ăniăf ărugnil 1 .cim tiţuc nu uc en-udnâtuja iş roşu dnâgă rt .e ras enup eS .repip .ăniăf ni rp uad eS .lutavaz raz ăguada es .492 .tavazraz ed epus ienu ae rităge rp al iv res etaop treif a e rac nî amaeZ .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .i rop e rtnid airăd rum ătaot aul es a u rtnep ialăm niţup uc o-dnâce rf .epec 2 .reie rc ed iilef ed dnâ r nu ăzaşa es .grucs eS .naerh ed sos uc etnib re if etşev res eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .)edepe r iam b reif lec rup ed aec iş leţiv ed abmil( e ro ie rt ed pmit tilotop ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca es .eras .icrepuic g 051 .iuluteged aemiso rg ed eiat es .rotpuc al ăd es iş ăsa r ăznârb iş temsep ă rase rp es .tnu irugnil 2 .ece r ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .ece r ăpa nî ă ro o niţup lec abmil eniţ es iş lujeltâg etaocs eS .ăjaoc ă răf iş iriţbus iilef etaiăt iişo r ed dnâr nu .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş temsep iş uo .eras .ic repuic avetâc aenemesa ed ăţăruc eS .592 .f râv al ed dnâpecnî .tnu nî ăşubănî es iş iilef eiat es .etşenemu r es ănîp eniţ eS .sus iam ac iireie rc b reif eS .lejnurtăp 1 .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .95 .eras .gk 1 ed mac ăbmil 1 LOSAR ĂBMIL .repip ebaob 01 .692 .v( eb reif es iş lureie rc ăţăruc eS .tocolc nî aed ăs epecnî dnâC .ătităge rp if a ed etnianî .sos tla uc uas iişo r ed .leţiv ed ireierc 2 uas ăcav ed reierc 1 ROTPUC AL IIŞOR UC REIERC .epa etlum iam nî abmil ălaps eS .

tnu atîta tot nî ăniăf ărugnil 2/1 roşu etşejă rp es tarapeS .ăgae rtnî ărap ăs tâcnî .tnurăm ătaiăt ăpaec o tnu nî etşejă rp eS .”losar ăbmiL“ al ac iţătitnac işaelecA ENILSĂM UC ECER ĂBMIL .ăniăf ărugnil 1 .abmiI eb reif eS .)iişo r 4 uas( noilub ărugnil 1 .eleţa tocs es iv res a ed etnianÎ .s rots enib iş etpal nî taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc iş jeltâg al ed ăsaocs aenrac uc .a rpusaed ănraot es iş .cim cof al tişubănî ebreif es iş ărepoca eS .tnu ă rugnil 1 .ăniăf nirp uad eS .aemisărg uc ănue rpmî ănişam nirp ăd es .ăţileip ed ătăruc es .v( zeneiv luleţinş ac lef al csejă rp es iş temsep iş uo .nifad ed eiaof .repip niţup uc ăcaerf eS .ielu uc a rutnu dniucolnî .ăru tnu irugnil 2 .ătis nirp ecert es emisărg ed tiţăruc lusos rai .etunim avetâc iţrăp elebma ep ăcsaejărp es ăs tnu ed ărugnil etatămuj uc ăţitarc o-rtnî enup es .ănâtnâms ăcşaec 1 .ed rev lejnurtăp ed rif 1 .eras .ăpaec 1 sulp nî .ece r etşev res eS .ăninăls ed eleţăcub avetâc uc ăzaenăpmî eS .i riţbus iilef eiat es iş eleip ed ăţăruc es . răhaz ed ăţi rugnil o dnâguăda iş iişo r ed noilub uc anâtnâms dniucolnî ”ănâtnâms ed sos uc ăbmiL“ urtnep ac lusos etşetăge rp es iş abmil eb reif eS .niv uc ătacetsema enrac ed ămaez uc egnits es .ăm rof o etepac ăs tâcnî leftsa .eniâp ed eilef 1 sulp nî .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaeIecA ĂTULPMU ĂBMIL .003 .992 .ătacsu ătaruc ăprâc o uc egretş eS .eras .abmil t reif a e rac nî amaez nid ăcşaec o uc egnits eS .ăpa nî etunim icnic et reif iş etalăps elenilsăm ăguada es etocolc elemitlu al rai .atag etse lutacif dnâc .enilsăm g 002 .niv ed le răhăp 1 .arpusaed ănraot es iş eras ed etşevirtop es .ăniăf ăţirugnil 1 .ăniăf ăţi rugnil 1 .tnu ed ărugnil etatămuj uc ăniăf ed ărugnil o etşenemur es tarapeS .ăniăf ărugnil 2/1 .ănâtnâms ed sos uc abmil ac lef al etşetăgerp eS .eras .u rbmic ed rif 1 .abmil eb reif eS .uo nu ăguada eS .ătacot ăţaedrev ed ăţirugnil 1 .)ăniăf ărugnil 1 uas( uo 1 .tnu ed ărugnil o uc .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaelecA IIŞOR ED SOS UC ĂBMIL .aniăf ăguada es .ăcsaeneblăgnî es ăs tupecnî a apaec dnâC .tiţuc nu uc .atag etse dnâC .niv ed lerăhăp 1 .răhaz ăţirugniI 1 .792 .u rtnuănid enrac ăniţup etaocs es .ăuo 2 .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaelecA ENAP ĂBMIL .ăuod nî .abmil t reif a e rac nî ămaez ed ăcşaec o uc egnits eS .tnu ărugnil 1 .e ras .tacif g 057 TIŞUBĂNÎ LEŢIV ED TACIF .ătacot ăţaed rev iş repip .ăro ed etatămuj o ăcnî tişubănî ăb raif ăs leftsa eniţ eS .tnu ărugnil 1 .eirufraf ep lutacif ăzaşa es .arutulpmu ăsai un ăs ac ăţa uc ăgael es iş abmil elpmu eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 2/1 1 .ăninăls g 05 .anâtnâms ăcetsema eS .e ras .rtnî enup eS .cim cof al etunim 01 ăb raif iam ăs ăsal es iş ăbmil etsep ănraot es .repip .06 .noilub uc anâtnâms .arpusaed ed aţileip ed lutacif ăţăruc eS .sus iam ac abmil eb reif eS .noilub irugnil 2 .lejnurtăp ed lunu iş urbmic ed rif nu .ămru al iamun enup es eraS .892 .dnâc nî dnâc nid .etui cof al .abmil treif a e rac nî amaez nid niţup etâc .ăniăf ărugnil 1 sulp nî .ăbmil etsep ănraot es e rac .ăţitarc nî ăzaşa es iş iilef eiat es .ăniăf ăţirugnil 1 .jeltâg e rpsnid aenrac iş aemisărg eiat es iş eleip ed ăţăruc eS .)562 .noilub irugnil 2 .cof al etşerătnî es leftla eceraoed .epec 2 .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişor uas noilub ed ărugnil o ăguada eS .so rg ed tivirtop sos nu ecaf es .e ras .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS ED SOS UC ĂBMIL .iilef eiat es .nifad ed ăznurf o nup es erac nî .repip .203 .103 .etnib reif etşev res eS .so rg ae rp un sos nu ecaf eS .enrac ed ămaez itşec 2 .emignul nî abmil ecafsed eS .anâtnâms ăguada es .leftsa ei ruf raf ep ăzaşa es iş iilef abmil eiat eS . rotpuc al ăvat o.ielu irugnil 2 sulp nî .ănâtnâms irugnil 2 .temsep irugnil 2 .ăpaec 1 sulp nî .tnu uc ăsnu eitrâh ed eiaof o arpusaed enup es iş tacif etsep ănraot es ănuerpmî lutot treif a ec ăpuD .

tăpsao rp lutnu.ămups etutăb eliruşubla .ăcim ăpaec 1 .pmit avtâc enib ăcae rf es iş lutacif uc ănuerpmî lutot ăcetsema eS .ănişam ni rp i ro ăuod ed ăd eS .temsep ărugnil 1 .ănâtnâms irugnil 2 .tsug ăpud repip iş e ras .ătacot ăţaedrev ed ăţirugnil 1 .eras .nub cof al .tnu nî roşu etşejărp es iş iilef eiat es lutaciF .tăpsaorp tnu g 05 .ăuo 2 .tsug ăpud .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ămaot es .iişo r etsep ănraot es iş ătis nirp ece rt es .tipot tnu irugnil 2 .niţup tinemu r ua-s aetseca ec ăpud .es raots iş etpal nî enib etaium elfihc ie rt uc ănue rpmî tacot ed anişam ni rp iopa ece rt eS .esaomurf iişor 21 TACIF UC ETULPMU IIŞOR .eb reif es iişo r nid socs luzeiM .ăcim ăpaec 1 .ic repuic ed uas iişo r ed sos uc etşev res es .ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 ăguada es iv res a ed etnianÎ .tnu uc ăm rof o egnu eS .repip .eliişo r ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uC .narehgam uas rahabine ed farp nu .iş ătacot lejnu rtăp ed ăznurf .edeten iişo r gela eS .303 .urtnuănî csebocs es iş lucapac eiat es .elfihc 2 .ăţitarc nî ăzaşa es .repip .tacif g 052 .16 .nif temsep uc ă raserp es .e ras ăguada eS .i ruşuneblăg ăuod ăguada es iş ămups ecaf es ănâp tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .eliruşuneblăg ăguada iam es e rac al .rotpuc al ăd es iş tnu ed ăciţăcub o enup es eişo r e raceif etsep .403 .tnu nî ătinemu r iş tnu răm ătacot ăpaec o iş es raots enib iş etpal nî etaium elfihc ăuod uc ănue rpmî .repip .tipot tnu irugnil 2 .arutăcot uc ăcetsema es .tnurăm ătaiăt ăpaec o etşejă rp es tacif al ed samăr lutnu nÎ .esaomurf .eniv ed iş eţileip ed lutacif ăţăruc eS .ămups tutăb luşubla ăguada es tiş râfs aL .tăpsaorp tnu g 051 .tacif g 005 TACIF ED ĂCNIDUB .eras .elfihc 3 .ăuo 2 .ănraotsăr eS .

emizegă rf nid iş tsug nid ed reip tâta uc .ăniăf ăţirugnil 1 .etunim 51 — 01 es-udnâniţ .coljim nid aemisă rg etaocs es .iinişam aenig ram ep etunim avetâc niţ es .taidemi tiv res eiube rT .ăb raif ăs ărăf ănişam ep etunim avetâc niţ eS .sus iam ac sos nu ecaf eS .ăcsaenemu r es ăs un rad .epa etlum iam nî ălaps es .repip niţup ăd eS .rtnî enib tacsu iopa iş etpal nî ă ro ed t refs nu eniţ etaop es tlum lec .ă rutnu ed ărugnil 2/1 ătnâb reifnî es eiagit o-rtnÎ .tivi rtop cof ep etunim 51 gi rf eS .ăzae răs eS .es rucs enib .teţo uc ătacetsema ăpa uc ălaps es iopA .tev reş nu uc tacsu eiube rt .atag etse dnâC .tipot tnu ărugnil 2/1 .ăcav ed luihciniR .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .emignul nî ăuod nî eiat es .mc 3 ac ric ed etartăp nî eilef e raceif rai .ărutnu uas tnu irugnil 2 .sos nu uc iş emugel uc .etunim 01 ăbraif ăs ăsal eS .leţiv ed reierc 1 .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ăniăf ni rp uad es .leţiv ed ihcinir 2 uas .leţiv ed ihcinir 1 ICREPUIC UC IHCINIR ED ERACNÂM .tacif g 057 TACIF ED IURĂGIRF .repip ed farp 1 .luniv ăguada es .ărutnu ed ă rugnil o uc etşejă rp es iş apaec tnurăm eiat eS .ăninăls ed iilef uc dnânretla .iilef taiăt etse ec ăpud .etunim 01 niţ eS .lutacif ăţăruc eS .903 .nârtăb iam lamina nu al ed etse luihcinir tâc uC .ielu ăţirugnil 1 .iicoljim epec 3 .ied ra ed aiob uas iişo r ed noilub niţup ăguada es .ăniăf ărugnil 1 .ătaruc ăp râc o.enrac ed ămaez uc egnits eS .ărudlăc ed lage esnu rtăp eif ăs ac u rtnep .tnu ărugnil 1 .eliu răgirf ăzaşa es iş lu ratărg ătnâb reifnî eS .lutsum ăsai un ăs ac u rtnep .cof al tlum ătadoicin iţuniţ eiube rt un iihciniR .edlac iiruf raf ep etşev res eS .atag tnus etunim avetâc nÎ .repip .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc ănâp ăcetsema es iş aniăf ăguada es .ăninăls g 001 .tivi rtop cof al .ătalas iş emugel uc csev res eS .ăcim e ragi rf o ep iţăcub u rtap etâc nup es iş etrap o al ăd eS .tăpsao rp tnu g 05 .tacif g 057 EIAGIT NÎ TIJĂRP TACIF .603 .tpi rf ae rp nub etse un lutaciF . repip niţup uc ărase rp eS .ătalas iş emugel ed ă rutinrag uc etşev res eS .niv ed lerăhăp 1 .sos nî nup es .etnianî talăps eiube rt un tijărp u rtnep lutaciF .cof ep sup if a ed etnianÎ . repip niţup uc ăraserp eS . repip iş e ras .iuluihcini r ue rg so rim ăd ece raoed .tacif g 057 RATĂRG AL TACIF .26 .cse rătnî es tâta uc .”ihcinir ed eracnâM“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .tsug ăpud .ăcav ed ihcinir 1 uas .ăb raif ăs ăsal es .iilef eiat es .leţiv ed ihcinir 1 REIERC UC IHCINIR ED ERACNÂM .icrepuic g 052 .ăsao rim un ăs ac tneta iam tiţăruc eiube rt tâta uc .atag epao rpa etse dnâC .noilub ăţirugnil 1 .atla ep iş etrap o ep i ro ăuod ed c rotnî es iş ătado gnu iam es pmit tseca nÎ .repip ed farp 1 .ăţileip ed iihcini r ăţăruc eS .iuluteged aemiso rg ed iilef nî eiat es .803 .ăzae răs es .e raoluc etepac ăs tâc .i ruăg uc arugnil uc tocs eS .mc 4 — 3 ed iţăcub nî eiat es iş enib egrucs es .esnupmî eif ăs ă răf ăţilucruf o uc c rotnî es .irtemilim 6 — 5 ed iilef nî .tâta niţ es iş es retş enib ihcinir ed eliilef nup es .ătitocolc ăpa nî etunim 01 eniţ es iş ălaps es .sos uc ăţitarc nî nup eS .sos uc tabibmî ua-s iihcini r iş enib tizlăcnî a-s lutot ec ănâp .repip ed farp 1 .703 .ihcinir ed iş reie rc ed eliilef nup es .etnib reif eiruf raf o ep ăzaşa es .013 .ăb raif ăs ă răf .emizegă rf nid iş tsug nid ed reip tpi rf aerp lutaciF .tlum iam b reif tâc uC .atag epao rpa tnus dnâc ăzae răs eS .ăţaed rev ăniţup uc tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o tacif ed eilef e raceif ep enup es .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .emiso rg ac elage iam tâc iilef nî eiat eS .iţrăp elebma ep ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp ăpilc o iamun lutacif enup es iş ielu ed ăţirugnil o uc tnu ed ă rugnil o ătnâb reifnî eS .enib egrucs es iş ătitocolc ăpa uc etşe răpo es .şizemruc nî eiat es etatămuj e raceiF .503 .etnib reif etşev res es ae racnâM .emiso rg ac elage iam tâc iilef eiat es iş lutacif ăţăruc eS .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ărutnu ed ă rugnil 2/1 ătnâb reifnî eS .e raoluc ătăpac ănâp iţrăp elebma ep c rotnî es .cof al tlum iam eniţ es tâc uc .snicnî lurată rg ep tpi rf al nup es iş tnu uc gnu es .tacot lejnurtăp ăţirugnil 1 .sus iam ac luihcini r ăţăruc eS .lecrup ed ihcinir 6 IHCINIR ED ERACNÂM .sus iam ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .eras .leţiv ed reie rc nu aenemesa ed ăţă ruc eS .

tacetsema tsof a e rac .ratşum sos nî ăguada eS .iţ răp elebma ep .iilef eiat es iş ălaps es .eras .repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .emignul nî ăuod nî eiat eS .iţnib reif csev res eS .ăprâc o uc enib ăcusu es iş cse răpo eS .nub cof al ratărg ep gi rf es iş tnu uc gnu eS .etunim 51 eliţrăp ăuodnâma ep ăcsaenemu r es ăs nup es iş ăp râc o uc iihcinir enib ăcusu eS .eras .iinişam aenig ram ep .tacot edrev lejnurtăp .atag epao rpa tnus dnâC .ăniăf ărugnil 1 .tnu ed ărugnil o uc eiagit o.tăpsao rp tnu g 05 .ăcsaenemu r es ăs ărăf .e riţbus ănâtnâms o ac ăgael es lusos ec ănâp .e răzam .tacot lejnu rtăp niţup iş repip .ăzae răs es uN .dnâguăda .ăzae răs eS .nifad ed ăznu rf .tacot ed rev lejnu rtăp ăţirugnil 1 .tnu nî ătijă rp ăleznarf ed iilef uc .IŢPIRF IHCINIR .ăb raif ăs ă răf etnâb reifnî es ăs iinişam aenig ram ep niţ eS .leţiv ed ihcinir 2 uas ăcav ed ihcinir 1 IHCINIR ED AMALUIC .luihcini r socs a-s ec ăpuD .e raoluc ătăpac ănâp .etunim ed 02 .etnib reif etşev res eS .ăpaec 1 .etunim avetâc iamun rad .ăzae răs es .dlac al niţ eS .niv le răhăp 1 .ăniăf ed bla sos nu ecaf eS .snicnî enib etse atseca ăcad .e ras .epilc avetâc iamun niţ eS .ăpaec o .emizegă rf nid ed reip iş-un a u rtnep .rtnî cof al nup es iş i riţbus iilef eiat eS .iihcini r tâta csetăgerp eS .etnib reif ărutnu nî somu rf csejărp es iş temsep nî iş uo nî iopa .etunim 02 ac ric niţ eS .repip .eras .ăb raif ăs eiube rt uN .ăp râc o uc ăcusu es iş ălaps es .ăniăf nî tab es e rac .ătalas iş emugel uc .etşezegă rf es ănâp lu regu eb reif eS .enrac ed ămaez itşec 2 .leţiv ed ihcini r 2 RATŞUM ED SOS UC .ige rtnî ăsal eS .iţacsu eiube rt uN .313 .lecrup ed ihcinir 6 LECRUP ED IHCINIR ED IURĂGIRF .tnu niţup etâc enup es ihcinir e raceif ep rai .luihcini r eiat es ec pmit nî .eiâmăl ed ămaez ed ăţi rugnil o .latem ed uas nmel ed iurăgirf ep gifnî eS .ifotrac uc etşev res eS .iţnib reif csev res eS .enrac ed amaez ăniţup etâc .ărutnu irugnil 2 .e ras uc ăpa nî .regu g 005 ENAP REGU .tnu .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .ărutnu ed ă rugnil o ătnâb reifnî eS .ihcinir ed ae racnâm u rtnep ac .ihcinir ed ae racnâm al tatăra a-s muc aşa luihcini r ăţăruc eS .tacot ed rev lejnu rtăp ed ăţi rugnil o .nifad ed ăznurf 1 . repip .iţpirf aerp icin eif un ăs iihcinir tâcnî leftsa .ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed eleţăcub 3 — 2 .tnu irugnil 2 .ăniăf ărugnil 1 .ihcini r etsep ănraot eS .tnu ărugnil 1 .repip .etnib reif etşev res eS .eniâp ed eţuilef 21 .iuluihcini r aetnianî etunim avetâc uc sos nî nup eS .repip ebaob 5 .repip .rtnî ăniăf ed ă rugnil o roşu dnijărp .ăţăruc es elic repuiC .cte elosaf .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş luniv ăvat nî ănraot es .iihcini r ăţăruc eS .ăru tnu ărugnil 1 .eras . rotpuc nî iş enup top eS .36 ERĂSAP ED IRUTPIRF IŞ IRĂCNÂM .leţiv ed ihcinir 2 IŢIJĂRP IHCINIR .513 .lejnurtăp .etnib reif et raof ae racnâm etşev res eS .ăuo 2 .enrac ed ămaez uc egnits es iş . ratşum ăţirugnil 1 .413 .e ras ed farp nu uc .egnâs nî icin .tăpsaorp tnu g 05 .tocolc rugnis nu ănue rpmî aed ăs ăsal es iş ăniăf ed lusos uc ăţitarc nî ihcini r ed eliilef ăzaşa eS .temsep irugnil 2 .niţup ti rocăr a-s ec ăpuD .rtnî ătnâb reifnî eS .e ras .lusos iş tâc .lusos etşetăgerp es ec ănâp .etşelevnî iî e rac aemisărg ătaocs es ăs ă răf iihcini r ăţăruc eS .eiâmăl ed ămaez ăţi rugnil 1 .leţiv ed ihcini r iod eţileip ed ăţăruc eS .tot ed ăsnî dnirpsed es un eliţătămuj .iriţbus et raof iilef nî lu regu eiat es .tipot tnu ărugnil 1 .eiâmăl .tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc .113 .tnu ed ărugnil o.etui cof al ăcsaenemu r es ăs iihcini r nup es iş tnu ed ănub ărugnil o âvat o.etnib reif eiruf raf ătla uc ă repoca es iş i riţbus iilef etui eiat es .repip iş .tnu niţup uc ăşubănî eS .iurăgirf ep ed tocs eS .luniv ănâmednî al csetăge rp es pmit niD .etnib reif eiruf raf o ep tocs eS . rasecen etse ăcad .i riţbus ed lutsed iilef eiat es .ăpa l 2 .ămups tace rf eif ăs ărăf .niv niţup uc taiţbus lu ratşum .tnu nî etijărp eniâp ed icim iilef uc .213 .ăţirugniI 1 .

eiube rt uN .tlum ae rp edacs ăcaD .ige rtnî ăsal es .edrev elosaf gk 1 .dnâc nî dnâc nid aţita rc ăcşim eS .ăpaec ă răf ecaf etaop es e racnâm işaeecA .023 .eram iup 1 EDREV ERĂZAM UC IUP .etivi rtop iţăcub tpo uas esaş nî eiat es iş epa etlum iam nî ălaps es tiţăruc luiuP .iiecelvod da r eS .iup ed eliţăcub uc ăţita rc nî nup eS .ăniăf ăţirugnil 1 .ăcim ăpaec 1 .ăt raif etatămuj ep etse ae răzam dnâC .iup etsep ănraot es iş anâtnâms uc ăcetsema eS .ăniăf ăţirugnil 1 .e raolf nî tnus ăcad rai .)852 .sus iam ac tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .ti repoca ăb raif ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ed uas ăpa ed ănub ăcşaec o ănraot es .edrev rarăm ăţirugnil 1 .ă repoca eS .ăpa ăniţup etâc ăguada es .edrev .ăniăf ăţirugnil 1 .noilub ăţirugnil 1 .e răzam ed eliătsăp tiş rîfs al iş aniăf .ed rev aelosaf iş ac e răzam ed eliătsăp ăţăruc eS .aniăf iş e raotăzăr ep ătad ăpaec o ăguada es .713 .nif tacot ed rev rarăm enup es .eliătsăp icin .813 .e ras ed fa rp nu iş ătacot ăpaec o ăguada es .etivirtop iţăcub nî eiat es .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .”enrac uc emaB“ urtnep ac elemab csetăgerp eS .e rat aerp eb reif es uN .ănâtnâms uc iş iv res etaop eS .eiaom es ăs eliătsăp iş tupecnî ua ec ăpuD .ăsam al ătad if a ed etnianî ăro ed etatămuj o rotpuc al eniţ eS .e raotăzăr ni rp ătad ăpaec o dnâguăda .e ras ăguada es .rănât et raof etse luiup ăcaD .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r uas noilub .tivi rtop cof al .ăpa ed ărugnil o etâc ăguada iam es .atag epao rpa etse dnâC .tacot .edrev lejnurtăp ăţirugnil 1 .tnu ărugnil 1 .lu răhaz iş ae ras nup es .ăpa ăguada iam es .e rat ae rp edacs ae racnâm pmit e rtnî ăcaD .aelosaf ăţă ruc eS .eram iup 1 EMAB UC IUP .913 .luiup uc ăţita rc nî enup es .ăpa ed enib egrucs eS .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ta rapes ecaf eS .atag etse dnâc rai .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ăpaec 1 .dnuf ep ădra es un ăs ac .eras .123 .dega rf ae rp un iş e ram iam etse luiup ăcaD .amârăfs es un a u rtnep .ăniăf ărugnil 1 .eram iup 1 ĂDIPONOC UC IUP .tlum ae rp ăb raif ăs.ătacot ăţaed rev iş noilub enup eS .tnu uc tişubănî luiup etsep ădurc aelosaf ăzaşa es .atag epao rpa etse dnâC .eras .iup ed eliţăcub uc ăţita rc nî nup eS .ătineblăgnî niţup etse atsaeca iş dnâc iş aniăf ăguada eS .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd es .răhaz ăţirugnil 1 .eliţ răp etaot ep somu rf ăcsaeneblăgnî es ăs ic .ăsam al iv res a ed etnianî ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 aguăda top es tsug ăpuD .ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 ăguada es .noilub iş răhaz .ăţita rc nî ăzaşa es .ă ro ed t refs nu ac ric ăcsaenemu r es ăs ăsal es .adiponoc treif a e rac nî apa uc uas enrac ed ămaez uc egnits eS .e ras ăguada es .eras .ăpa ed esrucs enib iup ed eliţăcub roşu csejărp es iş lutnu ătnâb reifnî eS .ălaps es .e ras enup eS .tarapes eb reif es aelosaf .tacot .46 ed etşevirtop eS .ebaob ae răzam iş ăpa ed irugnil 3 — 2 nup es .eram iup 1 EDREV ELOSAF UC IUP .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .613 .nmel ed ărugnil o uc roşu ăd es uas .icim etehcub nî ătucăfsed iş ătiţă ruc ădiponoc .izrev iătsăp erăzam gk 1 .sos ăbia ăs ae racnîm ac u rtnep eiube rt tâc tâta ăpa ed eg rucs es .ebaob erăzam g 057 .răhaz ăţirugnil 1 .ă ro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs .acim ăpaec 1 .eras .)042 .luiup icin emârăfs es un ăs ac urtnep .e ras uc ăpa nî eb reif eS .eram iup 1 IĂTSĂP ERĂZAM UC IUP .ănâtnâms irugnil 2 .iicoljim ediponoc 2 .ăsar ăpaec o uc iş tnu uc iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .ăpa ed i rugnil 3 — 2 iş .ăniăf iş tnu răm ătaiăt ăpaec o uc .tişubănî b reif es iş ăpa ed irugnil avetâc iopa ăguada es .eram iup 1 IECELVOD UC IUP .v( ”enrac uc emaB“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .v( ”iecelvod uc leţiV“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ăcsaenemu r es ăs eiube rt uN .noilub ăţirugnil 1 .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .

ăniăf ăţirugnil 1 .t reif ae rp eif ăs eiube rt un luiuP .iicoljim iup 2 IUP ED THAMEHGNA .ăpa ed eti repoca eif ăs eiube rt iup ed eliţăcuB .ăpaec 1 .aniăf ăguada eS .tnu uc ăţitarc o.cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .rtnî ăcusu es iopa iş ălaps es .e ras .so rg ed tivi rtop sos nu ecaf eS .eras .leţiv ed aenrac tâced niţup iam eb reif es luiup ăc e ribesoed uc .iv res a ed etnianî etunim icnic uc .eram iup 1 IUP ED FALIP .tacot rarăm niţup ăguada es .icrepuic g 005 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .etreif ed tivi rtop tnus eliişo r ec ănâp .ăp râc o.rtnî etşenemu r es .luze ro egela eS .ăpa eguada es ăs ărăf .rtnî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .ăpaec 1 .rtnî .ăpa l 1 .tnu răm ătaiăt apaec ărutnu nî etşejărp es tarapeS .ănâtnâms ăcşaec 1 .e ras ăniţup iş ăpaec o uc ăpa nî eb reif es iţăcub taiăt luiuP .eram iup 1 IIŞOR UC IUP .523 .cim cof al .tuzăcs ed tivi rtop lusos ecaf eS .tnu ărugnil 1 .rotpuc al ăd es iş ă repoca es .ăniăf ăniţup tacetsema a-s e rac nî .iv res a ed etnianÎ .ăsa r apaec ă rutnu nî ta rapes etşejărp eS .iicoljim iup 2 IUP ED ŞACIRPAP.56 o uc tnu ed ărugnil o.vocrom 1 .iişor gk 1 .eras .)432 .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .rtnî iup ed eliţăcub ăşubănî eS .aguăda etaop etşe rod eniC .edepe r ăcsaepot es ăs ac .i riţbus iilef etaiăt iş etalăps elic repuic nup es e rac nî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî es tarapeS .iţăcub luiup eiat eS .eras .723 .iup etsep ănraot eS .tipot tnu irugnil 2 .ădiponoc al ed ămaez ed irugnil 3 — 2 uc aiţbus etaop es .ănâtnâms ed eimonoce ecaf es dnâC .e ras enup eS .apa ătaot tasăl ua-iş elic repuic ec ănâp ănişam ep niţ es iş ăd ra es un ăs ăcetsema eS .anâtnâms enup eS .zero ăcşaec 2/1 .eras .ăro ed etatămuj o rotpuc al ăd eS .luiup uc aţitarc nî ăzaşa es .so rg ae rp eif ăs eiube rt un lusoS .cim cof al eb reif eS .ăniăf ăţirugnil 1 .ăro ed t refs nu cim cof al ăb raif ăs ăsal eS . rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad es iş ă repoca eS .ăniăf ăţirugnil 1 .v( ăniăf ed etşulăg uc etşev res eS .ăzae răs es .edacs ăcaD .ănâtnâms ed irugnil 2 — 1 ăguada eS .iicoljim iup 2 ĂNÂTNÂMS UC IUP .ăniăf ăţirugnil 1 .ied ra ed aiob uas acirpap ed ăţi rugnil o iş aniăf ăguada es .iup ed eliţăcub ăzaşa es .iup ed etinemu r eliţăcub ăzaşa es e rac nî .ăniăf ărugnil 1 .luze ro roşu etşejărp es iş lutnu ătnâb reifnî es ăţitarc o.tnu ărugnil 1 .eras .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ăguada eS .falip nî a rugnil uc ălbmu es uN .v( leţiv ed auamaluic uc lef al etşetăgerp eS .iicoljim iup 2 IUP ED AMALUIC .ărutnu ăniţup uc eiagit o.ăpa uc egnits es iş ăniăf atâta tot uc tnu ed ărugnil etatămuj o roşu etşejărp es .icim et raof eleţăcub nî taiăt .ătizepmil enib .423 .lejnurtăp 1 .tnu ărugnil 1 .falip urtnep ac lef al iup ed eliţăcub b reif eS .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .epec 2 .ăpa l 1 .ăpa l 1 .etamârăfs ae rp eif ăs ărăf .)952 .luiup t reif a e rac nî amaez nid itşec ie rt ănraot eS .rtnid bla şatnâr nu tarapes ecaf eS .ăniăf ărugnil 2/1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .eiâmăl ed ămaez ăniţup sos nî aguăda etaop es tsug ăpuD .tăpsaorp tnu niţup falip etsep enup es .iup ed eliţăcub tnu nî ăşubănî eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .eiâmăl ed iilef 6 .eram iup 1 ICREPUIC UC IUP .ărutnu ărugnil 1 .ănâtnâms irugnil 2 .ăpaec 1 .so rg ae rp un sos nu eniţbo es a u rtnep etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .eras .amups ai eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal es .ăpaec 1 .ăţita rc nî iup etsep lutot ănraot es iş aniăf ăguada es .323 .etunim ed 52 — 02 .223 .ăsa r ăpaec o iş tnu ed ă rugnil o uc ăţitarc o.ănâtnâms ed i rugnil ăuod .623 .epec 2 .atag epao rpa etse dnâC .acirpap ăţirugnil 1 .ă ro ed t refs nu b reif eS .823 .e ras iş ăuod nî etaiăt iş etalăps eliişo r nup eS .ă repoca eS .

etnib reif ăpa uc ăţitarc ătla nî dlac al lutot eniţ eS .lusos ănraot es arpusaed rai .etişubănî iş ăpa nî etunim avetâc etreif aenemesa ed iş etalăps elenilsăm iş etuzăcs enib iş etreif elicrepuic lu iup uc aţitarc nî nup eS .233 .icrepuic g 051 .t reif ed lutsed etse luiup dnâC .atag epao rpa tnus dnâC .ăţita rc o.033 .rtnid şatnâ r nu ecaf es .gnu iam es un .etuzăcs enib lucigap ra iş elic repuic nup es .eliţrăp etaot ep somu rf csenemu r es iş etnib reif ă rutnu nî uas tnu nî eliţăcub nup eS .tnu ed ărugnil o iş ăniăf ed ărugnil o.dlac al eniţ es iş ăţitarc o-rtnî etaocs eS .t reif al iup ed eliţăcub nup eS .ăniăf ărugnil 1 .ădacs ăs pecnî eliişor dnâC .eras .ae ras iş eliinedo rim .e ram iup 1 ENILSĂM UC IUP ED ERACNÂM .tuzăcs ed tivirtop sos nu ecaf eS .ănap o uc .eirufraf nî aeracnâm ăzaşa eS .ăpa ăniţup uc iş tnu uc ue rem gnu eS .ăpus ed tavazraz .iişo r 4 .iiup ăţăruc eS .iup ed eliţăcub tinemur ua-s erac nî luielu nÎ .eras .tamârăfs enib iorutsu ed leţăc nu iş aniăf .ăniăf ăţirugnil 1 .amaluic u rtnep lec tâced e riţbus iam tlum sos nu ecaf eS .ăpaec o ăguada eS .eiâmăl ed ămaez ăţirugniI 1 .a rpusaed somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .ăţitarc o.iicoljim iup 2 ĂVAT AL IUP .etivirtop iţăcub nî luiup eiat eS .temsep irugnil 2 .şuneblăg nu uc lusos etab es tiş râfs aL .66 .ăbraif ăs ărăf .elic repuic iş tiţă ruc lucigap ra .eţnimes ed iş eţileip ed etiţăruc eliişor nup es eiagit işaeeca nî .icim iup 2 ENAP IUP .etijă rp iup ed eliţăcub uc iş ităge rp etaop eS .ic repuic g 051 .923 .gnu iam es un .ătijărp eniâp ed icim eli rubuc nup es rujerpmî rai .eras .şuneblăg 1 .tnu niţup uc .ăzae răs es iş iţăcub nî eiat es .tnu irugnil 2 .ătivirtop ăvat o-rtnî nup eS .snicnî etse lu raj dnâC .ăuo 2 .ielu irugnil 2 .iup etsep lusos ănraot eS .eram iup 1 CIGAPRA UC IŞ ICREPUIC UC IUP .nifad ed eiaof .iulutpirf lupmit nî iro 3 — 2 ed io rutsu ed iedjum ed ămaez uc iiup egnu top es .elage icim irubuc nî ătaiăt aeniâp etşejărp es .133 .dlac al aetseca iş ăzaertsăp eS .enilsăm g 001 .ă reisos nî etşev res es iş ăraoce rts es .ăpa ed i rugnil avetâc iş tnu niţup uc .rtnî luiup ăzaşa eS .tocolc nu ănue rpmî aed ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .voc rom nu .lusos ănraot es arpusaeD .aţa ecafsed eS .tsug ăpuD .eniâp ed iilef 4 .iiup treif ua e rac nî amaez uc egnits eS .iup al ed ătaruce rts amaez uc egnits es .anâtnâms ăguada es .a rpusaed somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .rtnî ăşubănî es tarapeS .niv ed le răhăp 1 .lejnurtăp ed ăznurf .)562 .etnib reif et raof etşev res eS .ii răgi rf lu ruj nî it râvnî es un a u rtnep .irubmâs ă răf .ăzae răs es iş ălaps es .ăpa ed ărugnil o uc ăb raif iam ăs ăsal es ăvat nid lusoS .ătalas uc iş ifotrac uc csev res eS .ă raofs uc enib ăgael eS .e ragi rf nî işup tnus iţarăs iş iţaţăruc iiuP ERAGIRF AL IUP .emugel ed ărutinrag uc csev res eS .tarăs ed ătsug es .eiâmăl ed iriţbus iilef avetâc ăguada eS .iicoljim iup 2 EIAGIT NÎ IŢINEMUR IUP .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .elicrepuic treif ua erac nî ămaez atâta tot iş luniv ăguada es .ăd ra es un ăs iiup cset râvnî es iş cof al ae ragirf enup es .ănâtnâms ărugniI 1 .ăpa l 1 .cigapra g 051 .333 .etşezlăcnî es ec ănâp iinişam aenigram ep eniţ es .ătizepmil enib etraof .atag epao rpa tnus dnâC .repip .apaec tatrăpednî a-s ec ăpud .ăniăf ed ă rugnil etatămuj .tnu uc dnâc nî dnâc nid gnu es iş rotpuc al uad eS .iinedo rim iş tavaz raz ărăf .ielu nî etşejărp es iş ăzaerăs eS .v( zeneiv luleţinş ac lef al iup ed eliţăcub csejărp eS .iiup ăţăruc eS .iţarum iţeva rtsac uas ătalas uc iş iţijărp ifotrac uc csev res es iş ăuod nî iiup eiat es .etunim ed 02 ac ric ăb raif ăs ăsal eS .eras .repip niţup iş eiâmăl ed amaez .ăniăf ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 .ăru tnu irugnil 2 .tnu ărugnil 1 .433 .io rutsu leţăc 1 .urbmic .e ras .

ă rutnu ăniţup uc ăţitarc o.”ăz rav uc enraC“ nî ac iţătitnac işaeleca tse r u rtnep .ae ras .tivi rtop cof al tişubănî ăb raif ăs ăsal es .e ras ed etşevirtop eS .enup es .amups ai eS .ta rapes .tot ed ăgirf es un ăs rad .ăţă ruc es .eras .ăzrav ep aţar urtnep ac ăvat al ărănât ăţa r o egi rf eS .luteţo ăguada es .enrac ed ămaez itşec 2 .etnib reif ăpa nî treif al enup es iş ălaps es .ăniăg ed uas ăcsâg ed lulepo rtso iş ecaf es lef aL .eicoljim ăţar 1 ENILSĂM UC ĂŢAR .tnu ă rugnil 1 .ăsarg ăniăg o egela eS .enrac uc aţitarc nî lusos ănraot eS .iedra ed aiob ăniţup .repip ed ebaob iş iişo r ed noilub niţup .v( ăpus u rtnep ac lutavazraz tot ăguada es iş ăzae răs es .ăniăf ăţirugnil 1 .e ras .niv ed teţo irugnil 2 .v( ăzrav uc emac ed ae racnîm ac lef al etşetăgerp eS .luio rutsu .eiat eS .ăcsaenemu r es ăs ăsal eS .ăniăg nid iş ecaf top es tavazraz iş sos uc iup ed elirăcnâm etaoT ĂNIĂG ED IRĂCNÂM .epec 3 .iţăcub eiat es .ăţita rc nî ă rutnu ă răf enup es .143 .ăpa nî et reif elenilsăm nup es .enilsăm g 002 .ărutnu ărugnil etatămuj o uc etşenemur es iş i riţbus iilef apaec eiat eS .eiruf raf ep ăzaşa es .eras .533 .eicoljim ăţa r 1 EBAOB ERĂZAM UC ĂŢAR .eras .luiup iş ac iopa egi rf eS .noilub ărugnil 1 .aenrac izegă rf es a urtnep eme rv ătlum iam cof al etuniţ eiube rt ăc e ribesoed uc .enrac etsep lusos ănraot eS .emisărg ărugnis ăsal ece raoed .răhaz ăţi rugnil 1 .e ro 3 — 2 niţup lec ăb raif ăs eiube rT .tnu niţup iş răhaz .io rutsu ed iedjum uc ăsnî etşev res es iecibo eD .eclud az rav al rai .ăsarg etse aţar ăcad( ă rutnu ed ărugnil etatămuj o uc ăţa r ed eliţăcub csejărp eS .ădegarf ed lutsed etse aţar ec ănâp ăb raif ăs ăsal es .ătraif epao rpa etse dnâC .i riţbus iilef etaiăt elepec ăguada eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .933 .ăsa rg etse aţar ăcaD .ăvat nid lusos uc ue rem egnu es iş rotpuc al ăd eS .rtnî ăşubănî es iş ăzae răs es .ăsaomu rf ăz rav o tnu răm eiat eS .repip ebaob 01 .ătraif enib eiubert falip u rtnep aniăG .733 .eicoljim ăţar 1 ĂŢAR ED LEPORTSO .e ras ăguada es .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al niţup ăsal iam es iş ruje rpmî ae răzam enup es .043 .ălae rca nid ăd raip ăs ac .tocolc nu aed iam ăs ăsal eS .noilub ărugnil 1 .ărutnu ărugnil 1 .ărutnu ărugnil 1 .ărca etse az rav ăcaD .rtnî ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc tupecnî al o-dnişubănî .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ăguada eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp ăcetsema es iş aniăf .ăpa ăniţup uc egnits eS .noilub ed ă rugnil 1 uas aiob ăţi rugnil 1 .ece r etşev res es iş ielu uc etşetăge rp es e racnâm işaeecA .ăpa l 4 .ed rev ebaob e răzam g 007 .aţar egi rf es e rac nî avat nî az rav enup eS .e ras .repip ebaob 01 .ătpi rf etse aţar dnâC .)86 .nifad ed eiaof 1 .aţa r ăţăruc eS .ă rutnu ed ărugnil o uc niţup etşejă rp eS .ăţar ed e ram cobob 1 ĂZRAV EP ĂŢAR ED COBOB .sos uc iş iţ reif ifotac uc etşev res es .enrac ed amaez uc ebaob ae răzam eb reif eS .)642—542 .aţa r ăţă ruc eS .ămaez ed enib eg rucs es .ăpa ăniţup uc egnits es .ăpus ed tavazraz .âtizegă rf eiube rt ătpi rf aniăg rai .eicoljim ăţa r 1 ĂZRAV UC ĂŢAR .ătraif epao rpa etse aţa r dnâc iş noilub ed ărugnil o ăguada eS .e ras ed etşevirtop eS .enilsăm uc acsâg iş etşetăge rp es lef aL .76 .tsug ăpud .ărutnu irugnil 2 .ăniăf ărugnil 2/1 .atag epao rpa etse dnâC .tuzăcs ed tivi rtop eif ăs eiube rt lusoS .ăpa ed irugnil 3 — 2 iş ărutnu ăniţup uc ăvat o-rtnî ăgae rtnî enup es iş ăzae răs es .gk 1 acric ed ăniăg 1 LOSAR ĂNIĂG .nifad ed ăznu rf o .noilub ed ă rugnil o ăguada iam eS .)emisă rg ărugnis ăsal ece raoed .ănârtăb ed etse tâc ăpud .lu repip .aniăf ăguada eS .etunim 01 .ăcav ed lulosar ac lef al .633 .epec 4 .ioru tsu ed ieţăc 2 .833 .ăcsaezegă rf es ăs ăsal eS .eiube rt tâc ăcsaenemur es ăs rotpuc al ăd es iş arpusaed aţar ăzaşa es .ăsaomu rf ăzrav 1 .ăţita rc o.ăţitarc nî ărutnu ărăf enup es .ărănât ăţa r o anuaedtot egela es ărutpi rf u rtneP .

tuzăcs ed lutsed etse lusos iş iiţevartsac eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş ied ra ed aiob .enib egrucs eS .col ed egnu iam es un .tpi rf u rtnep ac acsâg etşetăgerp eS .iriţbus iilef nî eiat es lutpeip rai .e ras .ăcsaenemu r es ăs ac u rtnep — ăvat nid aeeca uc ăsnî un — ă rutnu uc iamun uas .ăvat nid aemisărg egrucs eS .enrac ed ămaez itşec 2 .egirf es tâc lupmit nÎ .rtnî acsâg ăzaşa eS .ecusu es ăs ărăf .ăro o aets ăs leftsa ăsal es iş ăzae răs es .acsâg uc aţitarc nî nup eS .ece r uas dlac etşev res eS .ece r tiv res lunac ruc iş etse sotsug ed tâta toT .emisărg ă rugnis ăsal acsâg ece raoed .ăţni rod ăpud .343 .ăbla eniâp g 052 :ăru tu lpmu aeraotămru ecaf es gk 4 ed nacruc nu urtneP TULPMU NACRUC .iţarum iicoljim iţevartsac 6 .643 .ăcsâg ed ărutnu uc .ăţita rc nid arutnu uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .emi răm ac ătivi rtop ăvat o-rtnî ăzaşa eS .dnuf ep taiăt etse tpi rf lunac ruC .ăţita rc o.tacif g 003 RUTAN ĂCSÂG ED TACIF .acsâg etşezegărf es ec ănâp .v( lunac ruc iş ac lef al egi rf eS ROTPUC AL ĂTPIRF ĂCSÂG .86 g 001 .etivi rtop iţăcub nî eiat es .eiube rt ăcaD .lutecnî uc ăcsaezegărf es ăs ac .ărutnu ărăf ăţita rc nî ăzaşa es iş e racnâm u rtnep etivirtop eliţăcub ăcsâg o.ăniăf ăţirugnil 1 .epa etlum iam nî ălaps es .eleiatnurăm uc ănue rpmî .tsug ăpud .ăreisos nî etşev res es .ăţar ed iş ăcsâg ed elec uc lef al csetăge rp es sos uc nac ruc ed elirăcnâm etaoT NACRUC ED ERACNÂM .ăpa ăguada iam es .ăsaomu rf ăz rav 1 .mo r uc tacetsema ielu niţup uc egnu es lunac ruc rai .rtnid etatămuJ ĂZRAV EP ĂCSÂG .ătarăs niţup ăpa nî e ro ăuod eniţ es iş ae reif tsof a ednu lucol iş egnâs ed anâv ăzaet răpednî es .csetăge rp es e rac nid .rtnid eiat eS .ăcsaenemu r es ăs eiube rt un azraV .atag if a ed etnianî ăro ed etatămuj uC .743 .ăcsâg ed enrac gk 1 IŢEVARTSAC UC ĂCSÂG .iulutpeip luşoc ep ecilbo niţup .cim iam lucof ăsal es tupecnî aL .edacs ăcaD .lu repip iş azrav ăguada eS .rtnî ăzaşa es iş ăp râc o uc roşu eg retş eS .943 .ăpaec 1 .eiruf raf ep somu rf ăzaşa eS .ăjaoc ed un uas ăţă ruc es .somurf tacif nu egela eS .ăcsâg ed ărutnu irugnil 3 .443 .epa etlum iam nî iiţeva rtsac ălaps eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ănraot eS .ăpa ăniţup etâc ăguada iam es .ăpa ăniţup etâc ăguada iam es . rotpuc al ăd es .enib egrucs es iş etunim 01 ătitocolc ăpa nî eb reif es .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .ărutnu ă rugnil 1 .)843 .aniăf ărase rp es iş etşeneblăgnî es ănâp ăcetsema es .repip ebaob 01 .etui ied ra uc etnib reif etşev res eS .enrac ed ămaez iş ă rutnu ed ănub ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup eS . rotpuc al etatămuj iş e ro ăuod ac ric eniţ es e ram ed tivirtop nac ruc nU .atag etse dnâC .ărutnu ed ărugnil o iş ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc .tnu răm ătaiăt ăpaec o ăguada es .e racnâm ătla uas iitfip .lunac ruc ăţăruc eS TPIRF NACRUC .543 .ăruteiehcnî al ed apira iş lu roicip dnirpsed eS .bla iş tăpsao rp .ăsaomu rf ătarum ăzrav o tnurăm eiat eS .ăpa ed ă rugnil o uc etocolc avetâc aed ăs ăsal es samă r lusos .ă raoce rts es .ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc ăcnâda ăvat o.lucof etşeţui es iopa .eiube rt tâc acsâg egirf es ănâp rotpuc al eniţ iam es .edacs ăcaD .v( tulpmu lunac ruc iş ac lef al etşetăgerp eS ĂTULPMU ĂCSÂG .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid ădu es .843 .nacruc ed lutacif .e ras uc ărase rp es .)943 .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .ăvat nid lusos uc ue rem egnu eS .iţăcub nî ătaiăt acsâg arpusaed iş ei ruf raf ep az rav ăzaşa eS .243 .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .ele raoicip iş rolipi ra luf râv eiat es iecibo eD .ăcsâg o.ăti repoca eif ăs tâc tâta .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş tnu uc ăsnu eit râh o uc ă repoca eS .

ăniăf iş tnu ed ărugnil 2/1 nid sihcnî iam şatnâ r nu tarapes ecaf eS .aninăls iş tâc .iihco iş iiţnid tocs eS .ătrub ep ăruteiăt o ecaf es :leftsa eiaopuj es elerupel IULERUPEI AERITĂGERP .emac ep ed aeleip lutiţuc uc ednirpsed es .253 .eras .453 .e ras iş răhaz ed ăţirugnil o .353 TANÂV .ătamufa ăninăls g 001 .etamârăfs nifad ed iof ăuod .iiebmu rop uc aţita rc nî lusos ănraot eS .ied ra ed aiob uc ătacetsenra ărutnu uc gnu es iş ăvat nî niţup ăcnî ăsal es iiebmu rop rai .eli rugaihc raihc iş ărutăcip amitlu al ănâp elegnâs tot no rtsac nu.ănişam nirp tad nacruc ed lutacif uc ăcetsema es e rac . repip .iiebmu rop tâta somurf ăcsaenemur es ăs niţ es iş tivi rtop cof al uad eS .ige rtnî .tnu ărugnil 1 .rtnî nup es iş ăzae răs es .tnu niţup uc .ătacot leţiv ed enrac nid ătucăf ărutulpmu o uc ulpmu eS .rtnid ătităge rp .răhaz ăţirugnil 1 .e ras .aemisărg eg rucs eS .ătsixe ăcad .eliz ăuod iş ats etaop anrai .arutăcot uc ăcetsema es .ue rem ăcşim es aţitarC .eras .e reif ed snita tsof a-n lutacif ăcad iş ăzae răs es .uo 1 .repip .e ras .ebaob ae răzam ăguada eS .ăninăls g 001 .repip .ătsap o ac enived ănâp enib lutot ăcae rf eS .analb edni rpsed es .u rbmic ed .arpusaed esup tnâs lutavazraz iş eliinedo riM .eras .dlac al eniţ es .tnu irugnil 2 .lucigapra ăd ra es un ăs ac .ă rutpi rf ed ănub aetrap egela eS .leţiv ed tacif niţup uc uas .iebmu rop 3 IŢULPMU IEBMUROP .96 .iulutiţuc lu rotuja uc .atag epao rpa tnus dnâc rai .urtnuănî enup es .iopa iş rolebal luruj nî analb eiat es .iulutob luruj nî tiţuc nu uc iopa edni rpsed eS .eras tnu ărugnil 1 .ăcnura es e rac elenitsetni tocs eS .ătraif ătani ram o uc tnâmăp ed no rtsac nu-rtnî sup etse ele rupei .tacot rarăm .ătamufa aninăls iş tiţă ruc lucigap ra ăguada eS .iţiusehgnî eif un ăs tâcnî leftsa .ărutnu ăniţup uc ăgi rf es ăs rotpuc al uad es .lutacif ăgnita un ăs ăji rg uc .rol lu ruj nî eţilivom icim nî etazeşa .emugel ed ă rutinrag o uc csev res es iş tnu uc ăvat nî gi rf eS .ătaniram uc sed tadu eiube rt ele rupei rai .tacot lejnu rtăp .etrap o.aninăls etaocs es .eiruf raf o ep ăzaşa es .053 .ic repuic avetâc iş aguăda top es tsug ăpuD .eleiatnu răm iopa .iiup iş ac ăţăruc eS .153 .teţo ed ăcşaec o.enib ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp nid ă rutulpmu o ecaf eS .ăninăls ed eliilef ep csev res eS .tnu ărugnil 1 .e racnâm al iulusos ae rităgerp urtnep ăzae rtsăp es iş uşo r niv ed eţirugnil 3 — 2 uc ăcetsema eS .tacot ed rev lejnurtăp .cigapra g 051 .ătamufa ăninăls g 05 .lu repip iş ae ras .icim irubuc nî ătaiăt .ăuod nî iiebmu rop eiat eS .irusaec avetâc niţup lec aşa eniţ eS .iebmurop 3 IŢPIRF IEBMUROP .rtnî egnârts eS .ăşunăm o ep ac sod ep o-dnâc rotnî iş pac e rps ădaoc al ed dnîgă rt .icrepuic g 001 .e ras .ăniăf ăţirugnil 1 .leţiv ed enrac g 051 .edrev erăzam itşec 2 .enrac ed ămaez ăcşaec 2/1 .iebmurop 3 EBAOB ERĂZAM UC IEBMUROP .ăţita rc o.e raolac ădnirp ăs .ăpaec ed iş voc rom ed iriţbus et raof iilef avetâc .ăţaed rev ăniţup iş .lunac ruc elpmu eS .elfihc 2 .iţăcub etaiăt iş ăpa nî etreif .uo nu uc etacetsema iş ănişam nirp i ro ăuod ed etad etaot .sus iam ac lef al egi rf es iş esaoc es .lejnurtăp ed e rif avetâc .ue rem gnu eS .iiebmu rop ăţăruc eS .e racnâm eciro u rtneP .rtnî aţita rc dnâcelpa .repip .lebmu rop ed lutacif iş ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp .ăcim ăpaec 1 .elăuo nup es .tăpsaorp tnu .ăninăls ed iriţbus iilef nî cselevnî eS .iriţbus eleţileip ed aenrac ăţă ruc eS .eram erupei nu al ed aeranipS ERUPEI ED ĂRUTPIRF .e rat etse ăcad ăpa ăniţup uc tibăls .ăzae răs es .tnu nî ătijărp ăpaec .iiebmu rop ăţăruc eS .ă rutpi rf etsep lusos uc ae răzam iopa ănraot eS .ielu ed ărugnil o .tităge rp leftsA .ezeni ram es ăs ăsal es iş ele rupei ăţăruc eS .enrac ed amaez uc egnits es .ămups tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .sus iam tată ra a-s muc aşa .ae reif tupecnî al ed ăzaetrăpednî eS .io rutsu ed ănâţăpăc 1 .emugel eti refid ed ărutinrag uc .sus iam ac lunacruc etşetăgerp eS .)ăro irut refs ie rt ac ric( atag etse ae răzam ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ăuo 2 .e raţniube rtnî al ănâp ece r al nup es e rac .i renit iebmu rop iamun anuaedtot işela eiube rt .

ielu nî lucigapra roşu etşejărp es tarapeS .tirepoca .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .)janem ed elocitra uc eliilăvărp al tarăpmuc ed etşesăg es( laiceps ca iunu lu rotuja uc esudo rtni .epec 3 .ednuto r iilef etaiăt etaot .anâtnâms enup a ed etnianî .tarăs lutsug etşevirtop eS .ăniăf ăţirugnil 1 .niv ed lerăhăp 1 .io rutsu ed ieţăc uc iş a rutpi rf anăpmî etaop eS .lutavazraz ăguada es .eras .07 eliiţ ropo rP .etatămuj ep treif a-s aenrac dnâC .ătis nirp ece rt es .enrac ed ămaez itşec 2 .ănileţ ed etatămuj o iş epec ăuod .noilub ed ă rugnil o iş ied ra ed aiob ed ăţirugniI o .ănileţ 2/1 .repip .noilub ărugnil 1 .553 tanîv u rtnep sos nu uc uas ie lusos uc etşev res eS .ăţita rc nî eliţăcub nup es .ătaniram al ed ătarucerts amaez iş .lejnu rtăp ed ănicădăr o .tupecnî al ed tartsăp .953 .ăvat nid lutnu uc sed ăsnu eiube rT .iopanid ele raoicip iş ăsal es e rac al .ărutnu ărugnil 1 .sus nî eletaps uc .ece r etşev res eS .etocolc elemitlu aL .eras .repip .tarapes et reif elenilsăm .cigapra g 051 .dega rf ed lutsed etse ele rupei dnâc .noilub ăţirugnil 1 .u rbmic ed e rif avetâc .iivăt ludnuf nid alaenemur ătaot ai es ăs ac uerem dnâcetsema .ăpa ăniţup etâc iopa enup es .e ras .nifad .ielu ed ărugnil o uc iilef ătaiăt ăpaec o roşu etşejă rp eS .ăcsaenemu r es ăs niţup ăsal eS .atag etse dnâC .tpirf al tivres a erac lutnu egrucs eS .ăuod uas iz o ătartsăp eif ăs eiube rt ăsnî ăcaD .ăpa nî .tev reş nu uc enib ătnâvz es .e ram iam eif ăs eiube rt arutpirf ăcad .ielu nî tijă rp lucigap ra .noilub ărugnil 1 .ăninăls g 001 .nifad ed ăznurf 1 .ăcsaenemu r es ăs ăsal es .ielu nî aenemesa ed .lejnu rtăp .ătis nirp ătuce rt .ăgnul ăvat o.arutpirf tasăl a-l erac ep lusos iamun dnânâmăr ăvat nî .ărutpirf etsep .niv ed teţo ed rahap nu .enrac ărăf .uşo r niv ed eţirugnil avetâc uc tacetsema .ta ruce rts iş ătaniram al ed ămaez uc taiţbus elegnâs iş ăguada eS .ătaniram nid ele rupei enib egrucs eS .telpmoc ăsnî un .e ro avetâc aşa aets ăs ăsal es iş mo r uc tacetsema ielu uc egnu es tlum leC .ae racnâm etşecăr es dnâc edacs iam ece raoed .sus iam ac .ielu ed eţi rugnil ie rt .aguăda etaop es ăţnirod ăpuD .bla niv ed rahap nu.iihcşum uc ae ranips ăcida .iilef etaiăt .ielu irugnil 3 .voc rom nu .aenrac eb reif ec ănîp ădlac ăpa ăniţup etâc iopa ăguada eS .753 .iopa ăzaenăpmî eS .ăcsaenemu r es ăs ăsal es iş erupei ed eliţăcub nup es .erupei 1 ENILSĂM UC ERUPEI .e racnâm nî ănraot eS .ele rupei etşetăgerp eS .cim cof al ebreif es iş ăniăf uc ătacetsema ănâtnâms ăguada eS .ăpus ed tavazraz .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .nifad ed ăznu rf o .ăninăls ed icim eleţăcub uc .eiagit o.cof al inemu r es a u rtnep .ă rutpirf urtnep ătivirtop atacub etaocs eS .ănâtnâms ăcşaec 1 sulp nî .853 .ătamufa ăninăls ăzaeţniube rtnî eS .mc 1 ed eleţăcub nî ătaiăt .ătaniram al ed amaez uc etaiţbus .eras .enilsăm uc ae racnâm u rtnep ac ele rupei etşetăgerp eS .tuzăcs eif ăs lusos etşevi rtop eS .cnâda ăsudo rtni eiube rt un aninălS .noilub uc tacetsema niv ed le răhăp nu ăguada iam es .treif nî aed ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ăniţup uc ăzaiţbus es atsecA .ătraif aninăls iş iilef ătaiăt apaec .ăcsaezegă rf es ăs ac .repip iş e ras ed ătsug eS .irugaihc e ra ăcaD .ătaniram eif ăs rasecen ta răpaen etse un .dlac al eniţ es iş ăvat nid etaocs es .emiţăl mc 2/1 ep emignul mc 3 ac ric ed .sus iam ac ele rupei ăzaeni ram es iş ăţăruc eS .ărutnu nî .e ras .eirufraf nî ănraot es iş ătis nirp lusos ecert eS .elegnâs iş .aiob ăţirugnil 1 .enilsăm g 902 .iţăcub eiat es .rtnid ătucăf ătaniram o.enrac ed ămaez uas ăpa ăniţup etâc iopa ăguada eS .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî roşu etşejărp eS .ădega rf enived aenrac ec ănâp etatămuj iş ăro o ăb raif ăs ăsal eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC ERUPEI ED ĂRUTPIRF .csejărp eS .rtnî ăzaşa es a rutpirF .iram epec 3 .eiube rt tâc ădacs ăs ăsal es iş noilub uc tacetsema niv uc le răhăp nu .etunim 01 ac ric .iţăcub taiăt ele rupei ăguada eS .repip .ăvat al elerupei egirf eS .cigapra g 052 .erupei 1 TAVAZRAZ UC ERUPEI.epec 4 .ădegarf etraof dniif ăraoirpăc ed aenraC ĂVAT AL ĂEAOÎRPAC ED APLUP .rtnî roşu etşejărp eS .repip .ielu irugnil 2 .ătaniram nid etaocs es ec ăpuD .erupei 1 ERUPEI ED ŞACIRPAP .taniram al enup es .niv uc lerăhăp 1 .ivoc rom iod .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .tnu ed anu iş ăpa ed irugnil ăuod uc .iţăcub nî eiat es lutse r rai .rtnî eniţ es ae .653 .

e rat aerp edacs lusos iulutpirf lupmit nî ăcaD .atag etse dnâC .dlac al ătuniţ eiruf raf o ep etaocs es .ăcsaenemu r es ăs ăsal es .eicoljim ăpaec 1 .iv res a ed etnianÎ .ăninăls g 002 .v( ”leţiv ed leţinŞ“ al ac iţătitnac işaelecA ĂRAOIRPAC ED LEŢINŞ .ezeiţbus iam es ăs ac roşu tab es iş emiso rg mc 2 ac ric ed eleteltoc eiat eS .ăţita rc o.nmel ed icim i răgi rf ep 3 — 2 etâc nup eS .eras .ăpaec .niv niţup uas ătani ram al ed lusos ănraot es .atsecA .repip .u rbmic .263 .e raţniube rtnî ed etnianî ăt raif eiube rt ătaniram işaeeca .teţo iş bla niv nid ătucăf ătaniram o.ătacsu ăp râc o uc eg retş es .nârtăb iam etse luţe rtsim ăcaD .tijărp al enup el a ed etnianî teţo niţup uc csepo rts eS .tnu nî ătijărp eniâp ed e raoilef ep .niv ed sos iş emugel ed ărutinrag o uc etşev res eS .eleţa cafsed es .tarapes tităge rp niv ed sos uc uas ic repuic ed sos uc csev res eS .etităge rp if a ed etnianî niţup uc cselumuj eS .ăninăls ed e riţbus et raof eilef o-rtnî .)562 .irăgi rf ep ed tocs es .trips ed ărăcalf al etui csel râp es .eţileperp 6 ERAGIRF AL EŢILEPERP .eleţileperp socs ua-s ec ăpud .rtnî etlum iam ăzaşa eS .rtnî eliz avetâc eniţ es .eram etse iiră rtsăp ata rud ăcaD .rtnî iâtnî cselevnî eS .ăzae răs es iş emignul nî ăuod nî eiat es .ăţiv ed aznu rf etaocs es .rtnî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî eS .eniv ed iş răp ed .eras .ăpa ed eţi rugnil avetâc ăguada iam es .ătalăps eiube rt un ă raoirpăc ed aenraC .)562 .ăplup nid uas e ranips nid enrac ed iilef eiat eS .sus iam ac lef al csetăgerp eS .atag tnus dnâC .a-s e rac nî aiagit nid lusos iş ăguada es e rac al .etui cof al rotpuc al enup es iş ăvat o-rtnî ăzaşa es iopa .etrap o ep tupecnî al ec raotnî eS .tpi rf .ielu niţup .eteltoc 6 ĂRAOIRPAC ED ETELTOC .tnu ărugnil 1 .aeeca ăpuD .eţileperp 4 EŢILEPERP ED FALIP .etui cof al ratărg ep gi rf eS .tnu ărugnil 1 .563 .iţ răp elebma ep gi rf es iş eleteltoc nup es .eiaopuj es ec ăpuD .tnu uc ăsnu ăţiv ed ăznu rf o.etnib reif etse aenrisărg dnâC .a rutpi rf etşev res es e rac uc lusos al ămaez ătsaeca ăguada es iş tocolc nu aed ăs ăsal es .163 .ăţiv ed eznurf avetâc . rol lusos uc dnâc nî dnâc nid ădu es .063 .ăvat nî tasăl ua-l e rac ep lusos iş ei ruf raf nî ănraot es .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂVAT AL EŢILEPERP .i rutanâv etla ed e ribesoed erpS .ielu uc tacetsema lutnu eiagit o-rtnî enup eS .enrac ed gk 2 u rtnep etad tnus .nifad .eras .emugel ed ărutinrag uc csev res eS .etşetăge rp es rănât ţe rtsim c rop ed aenraC ŢERTSIM CROP .tlum iam tâc e repoca el ăs ac e ram ed lutsed rad .ielu uc egnu es .eniâp ed iilef 6 .rotpuc al uad es .363 .ielu eţirugnil 2 .enrac ed tipil ua-s e rac răp ed ele raoşi rif leftsa es-udnâtrăpednî .463 .ăvat o.tnu irugnil 2 .sus iam ed ătaniram nî eniţ es uas ăzae răs es iopA .e ras uc ărase rp eS .ăprâc o uc enib eg retş iam es ăsup if a ed etnianÎ .io rutsu .ăninăls ed i riţbus iilef uc ăzaenăpmî es iş enrac ep ed e riţbus aţileip roşu ecafsed eS .e ragi rf al etpi rf elec iş ac csev res eS .e ras .eleiatnu răm iş elenitsetni tocs eS .ăţa uc ăgael eS .ielu uc dnâc nî dnâc nid egnu es iş ătlalaec ep iopa .voc rom ed iilef .eţilepe rp u rtap ăţăruc eS .e rat ae rp ăcsaenemur es ăs ărăf .eraoluc ădni rp ăs pecnî ănâp niţ es iş eleţilepe rp nup es .17 ăguada eS .eleip ed ătiţăruc tsof a ec ăpud .e ras ăniţup uc u rtnuănî lutacif enup eS .ătacsu ăp râc o uc g retş es .nirc ed ăm rof nî ătaiăt eit râh ed ăteşnam o uc tăpac nu al luso ăca rbmî es .v( leţiv ed eleleţinş ac lef al csetăge rp eS .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ed eţi rugnil avetâc uc ăzaiţbus es .nmel ed lunacoic uc roşu tab es .ecusu es ăs etasăl eiube rt uN .iopa .c rop ed enrac eciro ac .etpi rf tsof ua e rac nî aninăls uc csev res eS .zero ed eram ăcşaec 1 .etepsao rp iam tâc etităge rp eiube rt eleţilepe rp .aplup tpi rf a-s e rac nî avat nî rai .

ăb raif ăs luze ro epecnî ănâp dnâcetsema .eras .ăninăls uc csev res es iş ăzae răs es .atag etse dnâC .ihcinrâtop 3 ĂNÂTNÂMS UC IHCINRÂTOP .ti repoca ăbraif ăs ăsal eS .eniîp ed iilef 6 .treif etse luze ro ec ănâp eniţ eS .apaec uc ănue rpmî tnu răm eiat es .v( elihcinrâtop iş ac ăvat nî iopa girf eS .ăuod tuniţ if etaop .eleţilepe rp ăguada es .eliz ăuod iş etuniţ if top .tpirf if a ed epao rpa etse dnâc enep ed ăţăruc eS .i ratis 6 al ed elenitsetnI IRATIS ED ENITSETNI .t reif etatămuj ep etse dnâC .tacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăţi rugnil 1 .elenitsetni tocs eS .eras .ihcinrâtop 3 ERAGIRF AL IHCINRÂTOP .tocs es un elenitsetni icin iş .urtap nî ehcinrâtop e raceif eiat es iv res a ed etnianÎ .uo 1 iş .so rocăr pmit ep rai .ic repuic g 001 .ăcsaeneblăgnî es ăs luze ro epecnî ănâp ăcetsema es iş ze ro ed ăcşaec o ăguada es .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂVAT AL IRATIS .ăţiv ed eznurf .eniâp ed iilef 6 .etunim ed 02 ac ric nî girf eS .863 . rotpuc al . repip iş e ras .iiratis ulpmu es .ăninăls g 002 .ănâtnâms ed lusos uc ădu es iş rotpuc al ăro 4/1 ăsal iam es .t rips ed ărăcalf nirp ce rt eS .e ras ăguada eS .uo 1 .e ro ed 42 niţup lec .elenep glums eS .e ram ae rp eif ăs eiube rt un lucoF .ăţa uc ăgael eS .173 .ăninăls g 002 .cset râvnî es iş nub cof al e ragi rf ep nup eS .elic repuic iş aninăls .ăţita rc o-rtnî .elebal uc iş lupac uc egi rf eS .eiagirf ep nup eS .eras .tnu nî ătijărp eniâp ed iilef ep ăninăls uc csev res es iş eleţa tocs es atag tnus dnâC .tnemom lumitlu nî enep ed ăţăruc eS .ihcinrâtop etsep ănraot es .tarapeS .tnu ărugnil 1 .)763 .enib ăcetsema eS .ătacsu ăp râc o uc g retş es iş ărăcalf al ii ratis csel râp es .eleţilepe rp treif ua e rac nî ătaruce rts ămaez ed itşec ăuod uc egnits eS . repip .so rocăr et raof etse lupmit dnâC . rotpuc al aţita rc ăd es iş e ras ed ătsug es .tnu ed ănub ărugnil o egnicnî es ăţitarc ătla nÎ .etacşupmî tsof ua ec ăpud .iţacsu ae rp iţiv res eiube rt uN .ăvat nî gi rf es iş tnu uc gnu es .ătacsu ăp râc o uc gretş es .repip .tnu ărugnil 1 .uiv cof al gi rf es iş tnu uc gnu es .rtnî . rotpuc al tad tsof a ec ăpuD .ăţa uc ăgael eS .ăninăls ed i riţbus iilef nî iopa iş tnu uc esnu enib ăţiv ed eznu rf uc cselevnî eS .etilumuj if a ed etnianÎ .tnu ărugnil 1 .iţnib reif et raof csev res eS .ăniăf ed farp nu uc ătacetsema anâtnâms tivi rtop cof ep nup es .iratis 6 IŢULPMU IRATIS .e ro ed 42 etuniţ eiube rt elihcinrâtop .ăniăf ăţirugnil 1 .ăninăls g 001 .ăcim ăpaec 1 .ătraif ăninăls ed iriţbus et raof iilef uc cselevnî es iş e raoicip e rpsnî lupac eiaodnî eS .ze ro nî arugnil uc ălbmu iam es un .e ragirf u rtnep ac lef al iiratis csetăgerp eS .eiat es un ăs anâtnâms ac urtnep .eliz ie rt .ăuod nî ătaiăt ăpaec o iş ădnirpuc el ăs tâc ăpa .tnu niţup uc etunim 51 roşu csejărp eS .tanâv tsof a ec ăpud taidemi etşetăge rp es ăcad sotsug etse un lu ratiS .enaos rep ăuod u rtnep ehcinrâtop o etşetocos eS .tnu ărugnil 1 .iicoljim epec 2 .eras .tot uc enep uc tuniţ eiube rt anmaoT .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp niţ es iş eliţrăp ăuodnâma ep c rotnî eS .eiâmăl ed ămaez ed ăţi rugnil o ănâtnâms al aguăda etaop eS .tnu .elebal iş lupac ăzaetrăpednî eS .iratis 6 ERAGIRF AL IlRATIS .tpirf urtnep ac elihcinrâtop ăţăruc eS .073 .e ras ed fa rp nu tad a-s i ec ăpud .soicipil iş tamâ răfs eif ăs ărăf .e răsap ed tacif 1 .ănâtnâms ăcşaec 1 .tivi rtop cof al .tnu nî ătijă rp eniâp ed iilef ep csev res eS .iihco tocs eS .tivi rtop cof al .icrepuic g 001 .ăninăls ed i riţbus etraof iilef nî cselevnî eS .963 .atopip etaocs es e rac ni rp soj iam anu iş aşug etaocs es e rac ni rp tâg al ă ruteiăt o ecaf es .repip .ti rocăr iam a-s lutot dnîc iş .tlum iam un rad .col al enup es iş ăţă ruc es lutaciF .ătijărp eniâp ed iilef ep .ăţiv ed aznu rf iş aninăls tocs es .eniâp ed iilef 6 .663 .elenitsetni iş tocs es .talitnev enib iş so rocăr col nu.talitnev enib col nu-rtnî tanrâta .iilef ătaiăt ăpaec iş tnu niţup uc ăvat nî rotpuc al nup eS .763 .ecusu es un ăs ăjirg uc .e ragirf u rtnep ac lef al iiratis csetăgerp eS .27 ărugnil 1 .ăninăls g 002 .csetocolc dnâC .

urtnuănî iş tâc .elenitsetni iş elebal .nifad ed eznurf 2 .inazaf 2 NAZAF ED ĂRUTPIRF .ăro ed etatămuj o ac ric csejărp eS .arudlăc enib ădnirpuc i-ăs ac atla ep iş et rap o ep c rotnî eS .473 .tev reş nu ep eiruf raf ep ăzaşa es atag tnus dnâC .ielu eif .e ras iş repip .şuneblăg nu iş repip .tnu uc eşubănî es ăs nup es . rotpuc al niţup uad es iş ărutăcot ătsaeca uc gnu es .ăvat nid aţa r socs a-s ec ăpuD .iş talitnev enib col nu al .lupac ăzaetrăpednî eS .tăpsao rp tnu uc .niv uc lerăhăp 1 .”ăţar ed leportsO“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCITABLĂS ĂŢAR ED LEPORTSO .aihcinrâtop ac iamcotnî .ăţafa rpus al iamun cudo rtni es e rac .ă rutnu nî iifotrac nup eS .273 .)733 .aţa r etşe răpo es .e ragirf al uas ăvat al egi rf eS .tnu ărugnil 1 .tnemom lumitlu nî ăţăruc es eleneP .v( ăţar ed lulepo rtso iş ac etşetăgerp eS .e ras ăguada eS .iulutpirf lupmit nî egnu es iş .repip ebaob 01 .enep uc eli rutanâv etaot e rtniD .ăcim ăpaec 1 .e ras .tacot edrev lejnurtăp ăţirugnil 1 .eras .ăninăls g 001 .şuneblăg 1 .eras .etunim 01 ac ric ăpuD .tnu .tităge rp if a ed etnianî .eras .tnu ărugnil 1 .etui cof al .eliz ie rt ed tlum iam tuniţ eiube rt un so rudlăc iş demu pmit eP .lutacif u rtnuănî enup es .ăţar 1 ĂCITABLĂS ĂŢAR ED ĂRUTPIRF .ue rg so rim nu ătăpac ec ănâp ătadoicin tasăl eiube rt un .ătacsu ăprâc o uc eg retş es iş etşelrâp es .573 TAVAZRAZ IŞ EMUGEL .ăreisos nî etşev res es iş ătis ni rp ece rt eS .eras .ărutnu eif .tităge rp ed nub etse iam un tucălpen so rim uc nazaf nU .iulunoie rc aemiso rg ed iţăcub ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .mumixam al etnâb reifnî es ăs arutnu ac u rtnep .ăjaoc ed iţiţăruc iş ecaoc top eS .373 .rtnî ălaps eS .ărutnu ăniţup uc ăvat nî ăzaşa eS .teţo rahap 1 :ătaniram urtneP .eniâp ed iriţbus eţuilef eiat eS .ei rua e raoluc o etepac ăs pecnî iifot rac dnâc ănâp niţ eS .ănâmătpăs o eniţ es ăc eif .ăninăls g 001 .ănîmătpăs o iş artsăp etaop es so rocă r pmit eP .e ras .iţnib reif csev res eS .repip .etui cof ep aiagit egnipmî es .tăpsaorp tnu .rtnî arutnu ătnâb reifnî eS .eliz 4 — 3 eniţ es ăc eif .ă ro o aets ăs ăsal es iş ă repoca eS .ărutnu ed ăgrucs es ăs ac iruăg uc ă rugnil o uc tocs eS .ifotrac gk 1 IŢIJĂRP IFOTRAC .enib iifot rac ălaps eS .iicoljim ifotrac 21 IŢPOC IFOTRAC .elenep uc lutanâv ăzae rtsăp es .ăleznarf ed eţuilef 21 .ăninăls ed iriţbus iilef nî etşelevnî es uas ăzaenăpmî eS .ăpaec .emignul nî eiat es iş iifotrac ăţăruc eS .etnib reif ae rp un tupecnî al .lejnu rtăp ed eznu rf avetâc iş tnu ed ăciţăcub o .etşetocolc muc .iş eb reif eS .ielu uas ăru tnu irugnil 3 .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .tev reş nu uc enib et raof ăcusu es iş ăpa o. rotpuc nî nup es .iiţla ed iinu iţipil aets un ăs ac ăţiluc ruf o uc roşu eitşărpmî es iş .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .ăvat nid lusos uc iş emugel ed ărutinrag uc etşev res eS .673 .e ras uc ă rase rp eS .37 if etaop iifotrac tijă rp ua-s e rac nî aemisărG .icim etraof iişâf .leţiv ed uas e răsap ed tacif ed ăciţăcub o uc tnurăm ăcaot es iş iulu ratis elenitsetni tocs eS .ăninăls uc ăzaenăpmî eS .aţa r ăţăruc eS .nifad ed iof .ătlum emisărg nî iamun somu rf csejărp es iifot raC .etocolc avetâc aed iam ăs lusos ăsal es iş niv ed le răhăp nu âguada es .iratis ed arutpi rf al ă rutinrag ac uas eviti repa ac csev res eS .g retş es iopa .ăcnâda iam eiagit o.zac eciro nÎ .etatămuj iş ă ro o-rtnî coc es iicoljim iifotraC .ă ruta repmet ed iş eme rv ed ăsnî edniped )e ra rutam iş e rizegărf( e radnazef ed atsaeca ata ruD .ălaps es uN .lejnu rtâp ed eznu rf iş ic repuic avetâc tnu răm eiat eS .eiaom es ăs pecnî dnâC .ătacsu ăp râc o uc eg retş es iş ărăcalf al iamun etşelrâp es .ărafanid ep tâta .tanâv tsof a ec ăpud eliz avetâc tuniţ tarăpaen eiube rt e rac aleca etse lunazaf .cof ep niţ es iş ratis ed elenitsetni ăguada es .iţnib reif taidemi csev res es iş e ras uc ărase rp es .aprâc uc enib uon nid egretş eS .teţo nid ătani ram o ecaf eS .

eras .elage iam tâc iş i riţbus etraof iilef eiat eS .eras .ifot rac gk 1 ĂNINĂLS UC IFOTRAC ED ERACNÂM .ătnâb reifnî es ănâp cof ep niţ es iş .rtnî nup es iş grucs es .irăcnâm etla al ătaţniube rtnî .eras .ătado ifotrac iniţup al lumurd ăd eS .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş ăpaec o tnurăm eiat eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .atag tnus dnâC .ae ras iş iifotrac ăguada es .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.m rofinu ăcsaenemur es ăs ăsal es iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac .irubuc icim nî ătaiăt .ielu uc ătacetsema ărutnu irugnil 4 .nub cof al rotpuc al ăd eS .iifot rac eiaom es ănâp .ă ro ed t refs nu cim cof al ăb raif iam ăs ăsal eS .eletpal ăb raif ăs enup es so rg dnuf uc ăţita rc ătla o.ăninăls g 001 .apa egrucs es .eiaom es ăs pecnî ănâp .ăpa ăcşaec 1 .e ras ed csevirtop es iş lutnu .ăpaec 1 .apaec ăd ra es un ăs iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ărutnu ărugnil 1 .ece r ăpa uc t reif al nup es iş )elfihc ifotrac ăţni refe rp ed( iifot rac ălaps eS .ăjaoc ed ăţă ruc es un ion iifot raC .taium a-s apaec dnâC .arutnu ăcsaecă r es un ăs ac .uas lutiţuc uc dar es ic .iţeiugnul ăţni refe rp ed .tnu ed ărugnil o uc .rtnî nup es iş enib g rucs eS .iilef eiat es .ăjaoc uc iifot rac b reif eS .47 .ifotrac gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IFOTRAC ED LEF TLA * .e ras ăniţup uc iş u rpsa tev reş nu uc ăcae rf es .ifotrac gk 1 ĂPAEC UC IFOTRAC .atag tnus iimirp ec ărusăm eP .ănâtnâms ă rugnil 1 .973 .e ras uc ătitocolc ăpa nî etunim icnic cse răpo es iş iifotrac dar eS .iţnib reif csev res es .anâtnâms ăguada es iv res a ed etnianÎ .tnu ărugnil 1 .edepmil apa enâmăr ănâp .773 .ărutnu nî iiţla nup es . repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .eras .tnurăm ăpaec o eiat eS .ion ifotrac gk 1 IŢIŞUBĂNÎ ION IFOTRAC .tev reş nu ep enib ăcusu eS .e ras ăniţup ăguada eS .etpal itşec 2 .elfihc ifotrac gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IFOTRAC .ăţăruc eS .tocolc nî aed ăs pecnî ănâp ănişam ep niţ eS .i riţbus iilef iţaiăt iş iţiţăruc .e ras ăniţup uc ece r ăpa nî t reif al nup es iş irut refs eiat es .etnib reif arutnu uc cof al enup es .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .anâtnâms aguada eS .tnu ărugnil 1 .tot ed edacs amaez ănâp rotpuc al ăsal es iş ăpa ed ăcşaec 2/1 ăguada eS .ătamufa ăninăls ed ătacub o uc ănue rpmî .183 .aţita rc dnâcşim .ăzae răs es atag iţot tnus dnâC .873 .enrac ed ămaez itşec 2 .ătlum iam ă rutnu egnicnî eS .ărafa ep inemur iş u rtnuănî izega rf etraof nâmă r iifotraC .ărutnu uas tnu ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 .ielu uc uas ă rutnu uc ităge rp top es lef aL .cof al etuninr 6 — 5 niţ iam eS .ielu uc elage iţ răp nî ătacetsema .ăpa nî pmit avtâc iţuniţ tsof ua ec ăpud .ăcsaenemu r es ăs niţ es iş iţi repoca rotpuc al uad eS .e ras .ăjaoc ed ăţăruc es iţreif iifot raC .iţnaco rc iş iţinemu r eif ăs eiube rT .ăpaec 1 .ătivirtop emirăm ed ifot rac ăţăruc eS .iifot rac e repoca ăs tâc enrac ed ămaez ănraot eS .tnu răm taiăt ra răm uc ărase rp es iş ăzae răs es .atag epao rpa tnus dnâC .eras .tacot rarăm ăţirugnil 1 .izu rc iifotrac ăguada eS .ăcsaenemur es ăs ărăf .tuzăcs enib eif ăs eiube rt eletpaL .vitirepa ac irugnis uas ărutpirf o ăgnâl ep iv res top eS .anâtnâms ăguada es .rtnÎ .aţita rc sed ăcşim eS .iifot rac ădni rpuc ăs ac .ifotrac g 005 IILEF IŢIJĂRP IFOTRAC .283 . repip .etlum epa nî ălaps eS .ăpa o-rtnî ălaps iam eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .etunim ed 02 ac ric ăb raif ăs ăsal eS .eras .ăjaoc ed iifot rac ăţăruc eS .tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.ion ifotrac gk 1 ION IFOTRAC .083 .titocolc eletpal nî nup es iş iilef eiat es .

etpal irugnil 2 .ifotrac g 005 ROTPUC AL IECELVOD UC lFOTRAC .rotpuc al etunim avetâc ăd es iş ăpa ed işrucs iifotrac etsep lusos ănraot eS .iişor g 005 .emârăfs es ăs ă răf .ătepe r eS .)193 .ăsa r ăznâ rb ăguada eS .ărutnu uc aţitarc egnu eS .iţ reif ifotrac ed dnâr nu ăzaşa eS .csenemu r es ănâp ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd es iş sa r lavacşac uas ăsa r ăznârb ărase rp es .ăsa r aznâ rb ărase rp eS .eras .ăsa r aznâ rb ă rase rp es .e ras iş ăsar aznâ rb .ănraotsă r es .noilub ărugnil 1 .ăzae răs es iş iilef eiat es .rtnî ăzaşa eS .ă rutnu uc ăţitarc o egnu eS .etnil g 002 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăţăruc es . rotpuc al uad eS .tnu ărugnil 1 .temsep ărugnil 1 .ăsar ăznârb irugnil 2 .ăru tnu irugniI 2 .elăuo uc anâtnâms ăcetsema eS .eras .lejnu rtăp nu iş voc rom nu b reif es ta rapeS .ă ro ed 2/1 rotpuc al uad eS .ăniăf iş ă rutnu ed ărugnil o.883 .v( iişo r ed sos nu ănraot eS .ăznârb iş ifof rac ed dnâr nu iopa .iifot rac ăţăruc eS .ăuo 2 .e ras uc ăpa nî b reif es iş eţuso rg iam ednuto r ilef eiat es .tnu ărugnil 1 .ifotrac ed dnâr nu ăzaşa es .işomurf ifotrac 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IFOTRAC .tnu ed iihcşa avetâc ăguada es iş sa r nazem rap ă rase rp es arpusaeD .repip .483 .e ras ed etşevirtop eS .am rof elpmu es ănâp .repip iş e ras nid tivi rtop )36 .tnu irugnil 2 .ăsar ăznârb irugnil 2 .tivi rtop cof al .ănâtnâms ăcşaec 1 .983 .rtnÎ .atag etse dnâC .ifotrac g 005 TAVAZRAZ UC IFOTRAC ED ACASUM . rotpuc al eg rem ec ăm rof o tnu uc egnu eS .ifotrac gk 1 IFOTRAC ED AMALUIC .tnu răm apaec eiat eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 . rotpuc al eg rem ec ăţita rc o tnu uc egnu eS .rtnid .ănişam nirp etuce rt lulejnu rtăp iş luvoc rom ăguada es iş ă rutnu ăniţup uc etşejărp es .iriţbus iilef iţaiăt .iilef eiat es iş ăţăruc es .ăniăf irugnil 2 .repip iş e ras ăguada es .383 .eraolf nî iecelvod 03 .683 .lejnurtăp 1 . rotpuc al ăd es iş lunoilub tacetsema a-s e rac nî ăpa ed ăcşaec o ănraot eS .bla sos nu ecaf es tarapeS .tnu ărugnil 1 .rotpuc al ăd es .ăpa uc taiţbus noilub ănraot eS .ănraotsăr es atag etse dnâC .irudnâr nî iifot rac ăzaşa eS .ăsa r ăznârb ed dnâr nu .ăniăf ărugnil 2/1 .tnu niţup etâc enup es i rudnâ r e rtnÎ .ă rutnu ăniţup uc ăpaec o etşejă rp es eiagit o.e ras uc ăpa nî etreif enao racam ed dnâr nu ăzaşa es a rpusaeD .temsep ărugnil 1 .iifotrac e repoca ăs tâc .ăznârb iş tnu ed ărugnil o uc etacetsema iş esrucs .ifot rac ed dnâr nu ăzaşa eS .ărutnu ărugnil 1 .enrac ed anişam ni rp ece rt es iş egrucs es .sus iam ed aiţizopmoc uc dnânretla .eras .ifotrac g 005 ETNIL UC IFOTRAC ED ACASUM .ifotrac ed e ruip ed ta rts nu ednitnî es iş temsep ărase rp es .noilub ărugnil 1 .ăjaoc uc iifot rac b reif eS .cof ep etunim avetâc eniţ iam es iş aetnil ăguada es .ăm rof nî csev res eS tivi rtop cof al .eras .ărutnu irugnil 2 .enaoracam g 002 .ăm rof nî csev res eS .iecelvod ed lunu iş ifotrac ed dnâr nu tnâmăp ed ăţita rc o.ăţăruc es .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL IFOTRAC ED LEF TLA * .e ras ăniţup uc anâtnâms a rpusaed ănraot es .ăcav ed ăznârb g 002 .temsep ă rase rp es .iicoljrm epec 3 .anâtnâms ănraot es arpusaeD .iifotrac treif ua e rac nî apa uc egnits es e rac .e raolf nî iiecelvod aenemesa eD .ăpaec 1 .e ruip ed lutse r enup es e rac etsep tacot lutavazraz ăzaşa es a rpusaeD .eras . rotpuc al ăro 4/3 niţ eS .ifotrac gk 1 ROTPUC AL IFOTRAC .tnu uc ăm rof o egnu eS .etpaocsăr ăuo ed iilef ed dnâ r nu .57 .repip .ifotrac g 004 ROTPUC AL ENAORACAM UC IFOTRAC .v( ifotrac ed e ruip nu ecaf eS .etraped iam aşa iş etnil ed lunu .iilef eiat es .ănâtnâms ăcşaec 1 .vocrom 1 .583 .783 .iilef iţaiăt iş iţiţăruc iifot rac tnu nî roşu csejărp eS .aetnil pmit nid eb reif eS .iifot rac b reif eS .iifot rac b reif eS .eras .ăuo 2 .

repip niţup iş e ras .ăniăf ărugnil 1 .)573 .ătis o-rtni rp iţnib reif tnus tâc ce rt es iş ăpa ed g rucs es .ăniăf .icim eleţăcub etaiăt .iinişam aemg ram ep .sonabac uas rezirap ed etatitnac işaeeca uc ătiucolnî if etaop acnuŞ .ei ruf raf o ep ăzaşa eS .rtnî t reif al nup es iş irut refs nî eiat es .293 .ielu nî uas ărutnu nî .ănâtnâms uc uas iişo r ed sos uc anrai uas ed rev ătalas uc csev res eS .ărutnu irugnil 2 .193 .arpusaed csenemur es ănâp .sus iam ac e raotăză r nirp uad es iş iifot rac ăţăruc eS .iram ed lef al iş izeten .izu rc iifot rac ăţăruc eS .993 .etpal ăcşaec 2/1 .uo 1 ăguada eS .dnuf nid niţup et raof eiat eS .etunim ed 02 ac ric niţ es .ăsar ăznârb ărugnil 1 .dnuf ep ăcsaenemur es ăs niţup ăsal es iş etnib reif tnu uc ăţitarc o-rtnî ăzaşa eS .cof ep iopa tab iam eS .repip .ătpaetşa tâc uC .tnu răm ătaiăt ăcnuş iş e ras .treif ua ec ăpud .ănâtnâms ed i rugnil avetâc arpusaed nup es .iruşuneblăg 2 .e ras .iulutiţuc amal uc i-udnizeten .ienu lu rotuja uc iş capac nu tăpac al eiat eS .67 ep csejă rp es iş ăniăf nirp cselăvăt es iilef etsecA .eras .taidemi etşev res eS .etatămuj ep b reif es iş iifot rac ălaps eS ĂZNÂRB UC IŢULPMU IFOTRAC ED LEFTLA.ăuod nî eiat es .edepe r ăcae rf eS .tacot ra răm .ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed ăsaorg eilef o.)136 .cof al ătnetsize r ei ruf raf o-rtnî uas ăvat o.tipot tnu uc csepo rts es iş ăsa r ăznârb uc ă rase rp eS .urtnuănî csebocs es iş .ătelmo urtnep ac etutăb elăuo uc ăcetsema es .repip .v( etitălc ed taula nu ecaf es tarapeS .nmel ed ă rugnil o uc enib ămârăfs es iş grucs es .ăme rc o ac işomups iş ibla tineved ua dnâC . repip .ăvat nî ats ătaop ăs ac .ăvat o ep ăzaşa eS .iţrăp elebma ep csenemur eS .ănâtnâms ed i rugnil avetâc ăguada es iv res a ed etnianÎ .luzeim tot etaocs es eţi rugnil .tev reş ep .iţ răp elebma ep eleletfihc csenemu r es iş arugnil uc eiţizopmoc nid ai eS .niţup etâc .tanobracib ed tiţuc ed frâv nu .f râv uc col al iifotrac ulpmu eS .edepe r tab iam es iş eletpal iş lutnu ăguada eS .repip .ifotrac g 003 IFOTRAC ED ELENĂGIRF ED LEF TLA * .393 .rotpuc al uad es .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ERUIP .sus iam ac csebocs es iş ăuod nî eiat es .etnâb reifnî es ăs ac .iicoljim ifotrac 21 ĂJAOC NÎ IŢULPMU IFOTRAC .iv res i-a ed etnianî iş csenemu r es ănâp rotpuc nî niţ eS .093 .iifotrac uc ăcetsema eS .edepe r b reif eS .e ras .etnibreif aru tnu nî ănraot es iş aţirugnil uc eiţizopmoc md ai eS .e ras .tnu ed ă rugnil o uc .tal nî .tnu ărugnil 1 .esao rg ed teged nu ed iilef eiat es e rac .enrac tacot ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .iifot rac ăţăruc eS .iifot rac b reif eS .rtnid ărutulpmu o ecaf eS .rezirap uas ăcnuş g 001 .irenit iifotrac gela eS .rtnî tnu uc ăzaşa es iş ăsa r aznâ rb arpusaed ă rase rp es .tacot edrev lejnurtăp iş repip .ăru tnu irugnil 2 .i ruşuneblăg ăuod dnâr ep ăguada eS .etnib reif eletpal ăguada es .tiţuc nu uc es-udnizeten f râv uc iifotrac ulpmu eS .iram iam yruăg uc aeraotăzăr ep dar es iş izurc iifotrac ăţăruc eS .tnu irugnil 2 .iifotrac ătis nirp ăcae rt iam es ăs ă răf lue ruip ităge rp etaop eS .ăţă ruc eS .etnib reif etse tâc .etpal irugnil 3 .ifotrac g 003 ĂZNÂRB UC IFOTRAC ED ELETFIHC .ăniăf irugnil 2 .iţnib reif .ifotrac ed eliţătămuj ulpmu eS .t reif ua e rac nî aţitarc nî tnu uc enib tab eS .ăuo 2 .ăuo ăuod .csezegă rf es ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup etâc iopa enup eS .ărutnu irugnil 2 .g 051 ed mac ăcav ed ăznâ rb ed ătacub o .uo 1 .ăniăf .tanob racib .ăniăf ăcşaec 2/1 .uo 1 .so rg ed mc 1 ed elete rep uc ecaoăg etşin ac dnâm rof .eras .io ed ăznârb ăniţup uc ăcav ed ăznâ rb ed ărutulpmu o ecaf eS .e ras ăniţup iş e repoca i-ăs tâc ăpa uc ăţitarc o.eras .şo lococ nu icin enâmăr un ănâp .taidemi csev res es .tacot ed rev lejnurtăp ăţirugnil 1 .repip ed farp nu iş e ras .v( rotpuc al coc es iş ălaps es .tarăs lutsug etşevi rtop eS .so rg tanrâc nu ecaf es ătsap ătsaeca uC .ăsar ăznâ rb ed ărugnil o .ifot rac g 003 IFOTRAC ED ELENĂGIRF .ăuo ăuod .leftsA .ăniăf ed ărugnil o .ăsar ăznâ rb .ăb raif ăs uas dnuf ep ăcsaenemu r es ăs ăsnî ă răf .sotsug niţup iam etse tâta uc .ăsar ăznârb ărugnil 1 .eras ăguada eS .

ăcun o tâc tăpsaorp tnu .eletşulăg grucs eS .eiruf raf ep ăzaşa es .lutnu iş lurepip .a rugnil uc i-udnâsăpa .lusos ănraot es arpusaed .ăpa ăniţup ăguada es .ăsar ăznârb ărugnil 1 .793 .ăniăf irugnil 2 .eletşulăg cudo rtni es .ăniăf mignil 2 .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs ăsal es .ărutnu ăniţup nî tnu răm ătacot ăpaec o etşejărp es :rotămru lulef nî iişo r ed sos nu ecaf es pmit e rtnÎ .eras .rotpuc al iifot rac coc eS .ăb raif iam ăs ă răf ăro ed t refs nu niţ eS .ăniăf uc ăcetsema es .ăuo 2 .ăniăf ed ăsar ărugnil o .iifot rac ăjaoc uc b reif eS .ăuod nî pu r eS .ăru tnu ărugnil 1 .893 .sus iam ac lef al e ras uc ăpa nî b reif es iş iuluteged aemisorg ed i roicănrâc icim .ăuod nî pu r eS .ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî enib ăcae rf es luzeim rai .rtnî egnicnî eS .edlac csev res es iş ăsa r ăznârb ăniţup ărase rp es .tnu g 05 .ăpaec 1 .aţilucruf uc ămâ răfs es luzeim rai .iişor 3 .temsep ărugnil 1 .ifotrac g 005 IELU NÎ ETIJĂRP IFOTRAC ED ELETFIHC .ăniăf irugnil 2 .tocolc nî ăd dnâc iş cof al e ras ăniţup iş ăpa uc ăţitarc o enup eS .repip .g rucs eS .e ras ăguada eS .ărutnu irugnil 2 .a rutnu eiagit o.iifot rac b reif eS .enrac ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .iv res a ed etnianî ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .ăniăf nirp ătad anâm uc etşulăg caf eS .eras .i rut refs nî .csebocs es .ăuo ăuod .tineblăgnî a-s dnâc iş tnurăm ătaiăt apaec ielu nî etşejă rp eS .ămups etutăb iruşubla ăuod elec tiş râfs al iş lejnurtăp ed ed rev ăznu rf ăniţup .repip .ăpa ăcşaec 1 .77 .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r avetâc iş enup top eS .ifotrac g 005 ROTPUC AL IFOTRAC ED ETŞULĂG .niţup ăsal eS .repip .nifad ed ăcim ăznurf o .ielu nî uas ărutnu nî csejărp es iş temsep iş uo .ăcun o tâc tnu ăguada eS .e ras ed etşevirtop es iş noilub niţup etâc ăguada eS .etrap ătlalaec ep iş ăcsaenemu r es ăs o-dnâsăl .iifotrac nup es .e rat iam avec eif ăs lutaula tâcnî leftsa ăniăf ăguada eS .eras .tacot ra răm uas lejnu rtăp niţup ăguada es tiş râfs aL .eras .iţamârăfs iifot rac lage dnitnî es .ărutnu ăţirugnil 1 .ifotrac g 005 IŢPOC IFOTRAC ED ELETFIHC .emugel ăgnâl ep etşev res es iş irut refs eiat eS .enrac tacot ed anişam ni rp uad es iş ăţăruc es .ătnîmă rf es iş e ras enup es .tipot tnu ărugnil 1 .ăsar ăznârb irugnil 2 .eiube rt iam ăcaD .iifot rac b reif eS .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .enrac ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .ifotrac gk 1 IFOTRAC ED EINHAI .noilub ărugnil 1 uas iişor g 005 .ăniăf ni rp ătad anâm uc caf eS .ednuto r eţuletfihc caf eS .ăsar ăznâ rb ed ă rugnil o iş aniăf .eliruşuneblăg .repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .epec 2 .rotpuc al etunim avetâc uad es iş tipot tnu uc csepo rts es .iifot rac coc eS . repip iş e ras ed etşevirtop es .ielu irugnil 2 .nifad ed ăznu rf o iş e ras .593 .gnul nî eiat es iş iifot rac ăţăruc eS .csebocs es .etnib reif ă rutnu nî iţrăp elebma .eniîp eilef 1 .ătam rof at rut ătitălc o ac ec raotnî es iopa .ae ras ăguada eS .noilub ărugnil 1 .ăuo 2 . repip ed fa rp nu .993 .cof ep .ăţita rc nî a rugnil uc ecetsema iam es ăs ă răf tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ăniăf irugnil 2 .ielu irugnil 2 .eras .ăm rof o-rtnî ăzaşa es .etnib reif ielu nî csejărp es iş .ele e rtni rp ăsar ăznâ rb enup es .eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş ăpa uc egnits es .ătacot ăţaedrev .493 .ăniăf nirp uad es .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ĂTRUT .693 .sus iam ac eletfihc caf eS .ed rev ătalasuc uas i rutărum uc iv res top e" .noilub ed ă rugnil o taguăda a-s e rac nî ăpa ed ăcşaec o ănraot es iopa .ifotrac g 005 IIŞOR ED SOS UC IFOTRAC ED ETŞULĂG .

ăb raif un ăs lucanaps ac u rtnep .ălaps es e rac nî lusav nid apa egrucs es uN .ige rtnî ăsnî ănâmăr ăs eiube rt ze ro ed elebaoB .ăniăf ărugnil 1 .luze ro uc ăţitarc nî ăzaşa es .ăniăf ed farp nu sup a-s e rac nî ănâtnâms ed ănub ăcşaec o canaps al aguăda etaop es .e ras ed etşevirtop es .ielu uc tnu răm ătaiăt apaec etşejă rp eS .ue rem dnâcetsema ănişam ep eniţ eS .canaps gk 005.tipot tnu irugnil 2 .dnuf al eniâp ed eliilef ăzaşa eS .eras .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ăgilămăm iş ielu nî ătijărp ăpaec .1 ROTPUC AL CANAPS .icizru g 005 ICIZRU ED FALIP .iro avetâc ed eiţarepo ătsaeca ătepe r eS .)tsug ăpud( ăpaec 1 .etehco rc .elicizru iş ac epa etlum iam nî ălaps es iş lucanaps egela eS .sar naerh uc .elicizru treif ua e rac nî ămaez ed i rugnil 3 — 2 uc iş ăniăf uc ăcetsema es .304 .87 es ăs iamun ic .ăniăf uc luşatnâr ed col nÎ .taidemi etşev res es iş tăpsao rp tnu niţup enup es .e renit et raof elicizru tâced enub tnus uN .naerh .ăpa ed enib eg rucs es .rată rg nu ep am rof dnâzeşa .elicizru grucs eS .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .ti repocsed sav nî .etunim ed 03 — 02 rotpuc al ăd es .ii revămirp lutupecnî al etişei .ăpaec 1 .etpal uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .egrucs eS .şacapra ăcşaec 1 .1 CANAPS ED ERUIP ED LEF TLA * .cte elenagirf .ăpaec 1 .ăcaot es iş lucanaps eb reif eS .i ruihco uc etşev res es canaps ed lue ruiP .dnuf ep ădnirp es un ăs ac dnâcetsema .tăpsao rp tnu niţup iş ăsar ăznârb ed i rugniI ăuod dnîguăda .iulusav ludnuf nî ănâmăr ăs ele ep ed lutnâmăp iş lupisin tot tâcnî leftsa .etaruc et raof nâmă r elicizru dnâc ănâp .404 .atag etse dnâC .eras .rotpuc al ăd eS .roşu ămâ răfs es eteged e rtnî taul dnâc treif etse luze rO .etehco rc uc uas ărutpi rf al ărutinrag ac .ie!u irugnil 2 .elenăgi rf .ăpa uc sav tla nî anâm uc elicizru tocs es ic .nif temsep ed ă rugnil o uc ărase rp es .ece r etşev res eS .ălfmu es ec ănâp ănişam ep enib tab es iş .204 .sus iam ac canaps ed lue ruip etşetăgerp eS .104 .eras .egela eS .tăpsaorp tnu g 05 .iţnib reif csev res eS .lucanaps treif a e rac nî ăpa ed ăuod uas ăcşaec o uc egnits eS .canaps gk 005.ăniăf ărugnil 2/1 .temsep ărugnil 1 .eleznu rf gela eS .ăleznarf ed iilef 6 .ăniăf ărugnil 2/1 .tnu ărugnil 1 .eras .lucanaps eb reif es iş ălaps es .1 CANAPS ED ERUIP .ăsar ăznârb ed ărugnil o uc tacetsema .eras .tnu nî eniâp ed iilef avetâc csejărp eS .t reif al nup eS .ăpaec 1 .niţup ăb raif iam ăs ăsal es iş lucanaps uc ăcetsema eS .canaps gk 005.e ras uc ătitocolc ăpa nî ti repocsed eb reif eS .tnu răm ae rp un rad . roşu etşejărp es iş luze ro ăguada eS .atag tnus dnâC .aniăf ă rase rp es iş lucanaps enup eS .epa etlum iam nî ălaps es .nuja nid ăpa nî taium ăsnî eiube rt luşacap ra .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş ăpaec o tnurăm eiat eS .ăniăf ărugnil 2/1 .sus iam ac elicizru ălaps es iş gela eS .elicizru treif ua e rac nî ăpa ed itşec ăuod ănraot es .roşu iam ăb raif ăs ac .ăcaot es .tnu ărugnil 1 .ăsar ăznârb irugnil 3 .eras .tagel ed lutsed etse iş t reif a lucanaps ec ănâp .canaps gk 005.ănâtnâms o ac sorg sos nu eniţbo es ec ănâp .tnu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejărp es tarapeS .ze ro ed lufalip uc lef al ecaf eS .ătacetsema enib etse atsaeca dnâC .icizru g 005 ŞACAPRA UC ICIZRU ED FALIP .e ras uc ăti tocolc ăpa nî b reif eS .ielu irugnil 2 .icizru gk 1 IELU UC ICIZRU ED ERUIP .grucs es .504 .tăpsaorp tnu g 05 .004 .nmel ed dnuf nu ep nif ăcaot es .nmel ed dnuf nu ep ăcaot es uas ătis nirp ce rt es .eras .)enrac ed ămaez ed iro etpal ed ăcşaec o uas( lucanaps t reif a e rac nî apa nid ăcşaec o ănraot es .ielu ărugnil 1 .zero ăcşaec 1 .arpusaed lucanaps ănraot es .1 TNU UC CANAPS .cof al uon nid nup eS .ănişam ni rp ăd es uas .

tnu irugnil 2 .canaps ed eli răcnâm urtnep ac iţătitnac işaelecA EIVETŞ .ăcaot es iş lucanaps eb reif eS .dlac al eniţ eS .eras .704 .ăsar ăznârb irugnil 2 .aiţizopmoc ănraot es .eb reif es iş epa etlum iam nî ălaps es .tnu uc etşepo rts eS .)136 .ăcnidub ed ăm rof o tnu uc enib egnu eS .inig ram ep 4 — 3 iş dnuf ep ătitălc o ăzaşa es .tnu irugnil 2 .ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp es.tnu uc ăţita rc o-rtnî iopa enup es iş ătis o ep egrucs es .97 .e ras uc .aţita rc elpmu es dnâc ănâp .ăniăf ărugnil 1 .rtnî tab eS .ăuo 3 .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .e ras uc ătitocolc ăpa nî iâtnî etşe răpo es .canaps ed e ruip ed tarts nu enup eS .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu uc acnidub etşepo rts es .epa etlum iam nî lucanaps ălaps es iş egela eS ROTPUC AL ICREPUIC UC CANAPS .eras .lucanaps enup es .etpal ăcşaec 1 .)404 .ăniăf ed ărugnil .a rpusaed ăcsaenemur es ăs etunim avetâc ăd es .lucanaps t reif a e rac nî ăpa ed uas etpal ed ăcşaec o uc esnits .ăcsae rocăr es ăs epecnî dnâC .aiţizopmoc ănraot es iş tnu uc enib ăm rof o egnu eS .ăniăf ărugnil 1 .ti rocă r iam a-s ec ăpud iş canaps ed lueruip uc ăcetsema eS .dnâr ep esup i ruşuneblăg ie rt ăguada es .tnu irugnil 2 .cof al ătnetsize r ăm rof o.elicizru ac lef al luşircăm ălaps es iş ăţăruc eS .ăsar aznârb uc ăcetsema es iş et rap o al ăd eS .904 .tnu uc ăţita rc o.rtnî ăşubănî es .ăcsaeneblăgnî es ăs ăsal es iş aniăf ăguada es .somu rf etşe rc ănâp .ăuo 2 :etitălc urtneP .ăm rof nî etşev res eS .o iş tnu ed ărugnil o. rotpuc al .tnu niţup iş ăznârb ă rase rp es .tnu ed ă rugnil o ăţita rc o-rtnî ătnâb reifnî eS . rănât etse ăcad .ămups etutăb eliruşubla ăm ru al iş dnâ r ep esup eliruşuneblăg ăguada es .ue rem dnâcetsema .elic repuic uc lucanaps ăcetsema eS .014 .sa r lavacşac uc uas ăsar ăznârb ăniţup uc arpusaed ărase rp es iş ănraotsă r eS .ăuo 3 .etraped iam aşa iş ătitălc o .v( canaps ed e ruip nu ecaf eS .tacot ed anişam ni rp ece rt es uas dnuf ep ăcaot es iş egrucs eS .icrepuic g 051 .ănilp aţitarc ătado ac .604  2 .rezirap uas ăcnuş g 05 .canaps gk 1 CANAPS UC ETITĂLC ED ĂCNIDUB .eras .eli răcnâm ac lef al csetăge rp es eivetş ed eli răcnâM .iruşuneblăg 2 .tnu irugnil 2 .ăb raif ăs ărăf ănue rpmî ătnâb reifnî es .sar lavacşac uas ăznârb ărugnil 1 .ăpa uc sav tla nî lutot uc enup es iş ă repoca es .etpal ăcşaec 1 .v( ăuo nid etitălc 41 — 21 caf es tarapeS .114 .iilef etaiăt iş etiţă ruc elic repuic tnu nî ăşubănî es tarapeS .804 .eliruşuneblăg uc anâtnâms no rtsac nu.tnu irugnil 3 .iş egrucs eS .eras .canaps gk 1 .canaps ed . rotpuc al ăd es iş ăsar ăznî rb ă rase rp es .etitălc nî ătacărbmî eif ăs acnidub ătaot iş arpusaed es raotnî if ătaop ăs .ăniăf ăcşaec 1 .etunim ed 05 — 04 eniţ eS .nîrtăb iam etse ăcaD .e ras ed etşevi rtop es .ăm rof nî etşev res eS .ă ro ed etatămuj o ac ric cof ep eniţ eS .ănâtnâms irugnil 2 .e ras ed etşevi rtop eS .anâtnâms niţup etâc ăguada es iş cof ep etunim avetâc eniţ es .canaps gk 1 CANAPS ED ĂCNIDUB .lucanaps egela eS .ătitocolc ăpa nî etşe răpo eS .tnu ed ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup es iş apa ătaot ăsai ăs ac dnâsăpa eg rucs eS .ănâtnâms ăcşaec 2/1 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .rtnid sorg sos nu ecaf es tarapeS .ăniăf ărugnil 2/1 .irut refs nî etaiăt etpaocsăr ăuo uc etşev res eS .nub cof al ă ro ed irut refs ie rt eniţ eS .şircăm gk 1 UO UC ŞIRCĂM .e ras ed etşevi rtop eS .luşi rcăm uc ăcetsema es .iş ănraotsăr es .arpusaed ăcsaenemu r . roletitălc aemi răm ed ăţita rc o tnu uc enib egnu eS .ăsar ăznârb irugnil .tnu ed ărugnil o iş ăsa r aznârb ăguada es .canaps gk 1 CANAPS ED UELFUS .rtnî ăzaşa eS .inig ram ep ed eletitălc a rpusaed c rotnî eS .atag etse dnâC .et rap o al ăd es atag etse dnâC .tnu răm ătaiăt ăcnuş ăniţup iş ămups etutăb iruşubla ie rt elec tiş rîfs al rai .

rtnî csenemu r es iş iamun ălaps es .tnu irugnil 2 .temsep ărugnil 1 .ănâtnâms ăcşaec 1 .ăniăf .iruşuneblăg 2 :sos urtneP .ăpa l 2 .tivirtop eiat es iram iam iec .e tşetocolc dnâc iş e ras uc ăpa treif al enup eS .414 .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .)iecelvod al ed amaez uc uas( etpal uc snits .eiaom es ănîp .ănue rpmî lutot ăcetsema eS . roşu etşejărp es ta rapeS .ătitocolc ăpa nî niţup b reif eS .)25 .tacot lejnu rtăp niţup ăguada es iv res a ed etnianÎ .ănâtnâms o ac ăsao rg ătsap o ecaf eS .ăru tnu irugnil 3 .enrac tacot ed anişam nirp ece rt eS .tnu niţup uc ăţitarc o.tăpsao rp et raof lehgnaraps egela eS .tocolc nî uad dnâc lutnemom niD .iţamârăfs un rad .tnu irugnil 2 uas .tnu iş ăniăf nid bla sos nu ecaf es pmit tseca nÎ .tarapes etşev res es lusoS .tnu nî niţup ăşubănî es iş apa enib egrucs es .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup uc egnits es .tnu ărugnil 1 .emignul işaeeca ed etaot iopa eiat es iş ihcnunăm nu-rtnî e rif 01 — 8 etâc ăgael eS .iţ reif epao rpa tnus dnâC .ăsa r aznârb uc iş iiecelvod uc ăcetsema es .08 ROTPUC AL IFOTRAC UC IECELVOD .eras .iicoljim iecelvod 6 BLA SOS UC IECELVOD .ăniăf irugnil 2 .iecelvod etsep ănraot eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .rtnî ăzaşa eS .cigapra g 001 .aznârb .eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez iş sos nî aguăda etaop eS .ăniăf ărugnil 1 .tnu ed ărugnil o .ăpa l 2 .eiruf raf ep .ătarăs .iram iruăg uc e raotăzăr o ep iopa da r es .tecnî ăb raif ăs eiube rT .ăniăf ăţirugnil 1 .etpal ăcşaec 1 .etnib reif ăpa nî nup eS .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .ăpa ăniţup ăguada es .aniăf ăguada eS .eraolf nî iecelvod gk 1 ITŞECERG.noilub ed ă rugnil o .iiecelvod uc ăţita rc işaeeca nî lucigapra enup eS .enrac ed ămaez .dar es uN .1 TREIF LEHGNARAPS .eras .lehgnaraps gk 005.ăsar ăznârb irugnil 2 .iţamâ răfs un rad .lehgna raps ed rolirutăgel lumu rd ăd es .atag tnus dnâc iş rotpuc al uad eS .lucigap ra .tnu nî roşu ătijă rp iş tnu răm ătaiăt ăpaec nid sos nu ecaf eS .rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad eS .irenit iecelvod gela eS .ielu nî aenemesa ed .ăpaec 1 .ielu irugnil 2 .icim tnus ăcaD .ielu g 001 .ăpa l 2 .tnu ărugnil 1 .dnâ r ep esup elăuo .tnu ărugnil 1 .ece r iş iv res etaop es t reif lulehgna rapS .tijărp temsep iş tipot tnu uc uas ăzenoiam uc etşev res eS .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .iicoljim iecelvod 6 IECELVOD ED ERACNÂM .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî ăzaşa eS .ă reisos nî .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al uad es iş ăm rof o.noilub ărugniI 1 .214 .tacot edrev lejnurtăp .614 .714 .e raolf nî .lehgnaraps gk 1 ROTPUC AL LEHGNARAPS ED ELETFIHC .ăniăf ed ăţirugnil o uc ătacetsema anâtnâms a rpusaed ănraot eS . rotpuc al uad eS .iţepsao rp et raof .ige rtnî ăsal es .ielu niţup uc ăţita rc o.ti rocă r iam ua-s ec ăpud csev res es .ăro etatămuj o ac ric cof al niţ es .ăniăf ăţirugnil 1 .enao racam ed ae raotă ruce rts ni rp g rucs es .iţreif tnus ănâp niţ es .e ras .aniăf uc ătacetsema anâtnâms iopa ăguada eS .eras .ignul ăsai ăs tâcnî leftsa .314 .514 .gnul nî .enib ădni rpuc el ăs eiube rt apA .rtnî ăşubănî eS .eiţizopmoc nid a rugnil uc ai eS .tacot edrev lejnurtăp iş rarăm eţirugnil 2 .grucs eS .e ras ed ătivirtop .eras .ănâtnâms ăcşaec 1 .eiaom es ăs pecnî dnâC .cim cof al .ăsar ăznâ rb ăraserp es .eraolf nî iecelvod gk 1 uas iicoljim iecelvod 6 ĂNÂTNÂMS UC IECELVOD .ăuo 3 .e riţbus iş ed rev lu rif uc lehgna raps ă refe rp es eletfihc u rtneP .iieţiăt ac .etocolc avetâc aed ăs .tev reş nu ep ăzaşa es iş eleţa eiat es .ERAOLF NÎ IECELVOD .v( rat rat sos uc .e ras ed etşevi rtop es iş ătacot ăţaed rev .epa etlum iam nî ălaps es iş ăsao rbif aetrap ed ăţă ruc eS .ratşum ăţirugnil 1 .ăpa ed enib egrucs es iş sus iam ac lef al eb reif es iş ăţăruc eS .ăniăf ăţirugnil 1 .eiâmăl .sus iam ac iiecelvod ăţăruc eS .iţ reif eif ăs eiube rt iiecelvoD .eras .814 .eliţrăp ăuodnâma ep eleletfihc csenemu r es iş etnib reif ă rutnu uc eiagit o-rtnî lumurd ăd es .

ăsam al ăzae răs eS .temsep ărugnil 1 .iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .iicoljim iecelvod 3 IŢIJĂRP IECELVOD .ăniăf ed ărugnil ed f râv nu enup es .tăpsaorp tnu g 05 .e ras ed etşevirtop eS .e raolf nî iiece lvod ăguada eS .914 .ăpaec 1 .uo nu uc ăcetsema es .da r eS .ăniăf ărugnil 1 .uo 1 .ăsam al ăzae răs eS .424 .ităge rp etaop es e racnâm işaeecA .uats ăcaD .rotpuc al ăd es iş ă repoca es .iiecelvod dar eS .iiecelvod iş iifot rac b reif es ec ănâp .ăsar ăznârb ărugnil 1 .repip .lutemsep uc iş )ăznâ rb ătla eif .ăniăf .csebocs es iş ăuod nî eiat es .ece r etşevres es ae racnâM .ăru tnu uas tnu irugnil 2 . repip .iţepsao rp .etnib reif .ărutnu irugniI 3 .ătacot ăţaed rev iş iişo r ed iilef avetâc .ielu niţup uc etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .uo 1 .ăuo iş iecelvod .ănâtnâms irugnil 2 .tacot lejnurtăp iş rarăm ăţirugnil 1 .etpal itşec 2 .dnuto r eif .e ras .csebocs es iş ăuod nî eiat es .ăcaot eS .324 .etpaocsă r elăuo b reif eS .)izu rc( iilef eiat es iş iifot rac ăţăruc es . rotpuc al ăd es iş tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc nup es .uo nu ăguada eS .iişor 4 .ebaob edrev erăzam g 052 .ăru tnu irugnil 3 .ăniăf nî uad es uon nid iş etpal nî eiaom es .ănâtnâms ăniţup .ătacot ăţaed rev iş ăniăf .iecelvod etsep ăţita rc nî ănraot es iş etocolc avetâc aed ăs ăsal es .meva ăcad .gnul nî eif eiat es iş ăjaoc ed iiecelvod dar eS .ăniăf irugnil 2 .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .224 .ielu uas ărutnu irugnil 2 .iecelvod 3 se săreze înainte de a fi puşi la prăjit.cof al ătnetsize r ăm rof o ărutnu uc egnu eS .eras .ăniăf nî iiecelvod uad eS .ifotrac ed iilef ed dnâ r nu ăzaşa es .eraolf nî iecelvod gk 1 ĂŢAEDREV IŞ ERĂZAM UC IECELVOD .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ărutnu ărugnil 1 .iicoljim iecelvod 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IECELVOD .emiso rg u rtemitnec 2/1 ed iilef nî .ăznârb irugnil 2 .)ie nid apa esal ăs ac .ărutnu ăniţup uc ătacot ăpaec o roşu etşejărp es :iişo r ed sos lurotăm ru ecaf es ta rapeS .iţinemu r somu rf eif ăs iiecelvod ac u rtneP .e ras .ăro ed etatămuj o niţup lec srucs al niţ es( enib grucs es iş iiecelvod b reif eS .tarăs ed tivi rtop .ăţaed rev .ăm rof nid elemugel e repoca ăs tâc .atag tnus iiecelvod dnâC .e ras uc apa nî tarapes ăt raif ae răzam ăguada es .ăniăf ni rp uad eS .iţrăp elebma ep csenemu r eS .tijărp u rtnep ac lef al iiecelvod csetăgerp eS .ăniăf ărugnil 1 .aliărB ed ăbla ăznâ rb eif( aznâ rb uc ăcetsema es .iicoljim iecelvod 6 ROL LUZEIM UC IŢULPMU IECELVOD .tivi rtop cof al .eras .rtnî a rugnil uc ănraot eS .ăuo 2 .eras .024 .iiecelvod dar eS .e ras ed etşevi rtop eS .ătlum ă rutnu nî csenemu r eS .etpal ănraot es arpusaeD .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD ED ELETFIHC .sos nî dnâguăda .ătalas uc csev res es iş iţ răp elebma ep csejă rp eS .ăniăf irugnil 2 . .ărutnu irugniI 2 .ifotrac g 003 .izega rf iiecelvod tnus ănâp ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd eS .epec 2 .ăznârb ărase rp es .eniâp eilef 1 .repip .ielu irugnil 2 .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ăpa uc egnits es .etpaocsăr ăuo ed iilef ed lunu .eicoljim emi răm ed iţepsaorp iecelvod gela eS .uo 1 .eras .repip .etpal ăcşaec 2/1 .eras .temsep iş uo .ifotrac uon nid iş aţaed rev ăniţup .arutnu ătnâb reifnî eS  Nu trebuie să  .ărutnu ăniţup uc etşejă rp es luzeiM .arpusaed ed aţijoc eiaom es .atag tnus ec ătadnî csev res eS .18 .124 .csenemu r es iş ărutnu ăniţup uc aţita rc o-rtnî ăzaşa es iş iiecelvod ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .ăniăf ed ă rugnil o uc luo iş ielu uc arutnu dniucolnî .atag tnus ec taidemi iţiv res eiube rT .iecelvod ed iilef ed dnâ r nu .temsep ărugnil 1 .ătlum ărutnu nî iţijărp eiube rt .ătijărp ăpaec o iş ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî ăcaot es socs luzeiM .etnib retif )ielu uas( ărutnu uc eiagit o.iicoljim iecelvod 3 ENAP IECELVOD .sus iam ac lef al csetăgerp es iş iiecelvod ulpmu eS .noilub ăguada es .

ăuod nî ătacub e raceif iopa .824 .e ras .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad es iş iişo r ed sos nu ănraot es arpusaeD .)104 .ăpa uas etpal ăcşaec 1 .rtnî ăzaşa es .ăuo 3 .ărutnu ăniţup uc iţinemu r iş iţacot .tnu uc .ăcim ăpaec 1 .iiecelvod iş luze ro ăţita rc o.rotpuc al uad eS .524 .tnu ed eleţăcub avetâc nup es iş ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp es .ăpa uas etpal ăcşaec 2/1 .işomu rf iecelvod gela eS .emignul nî .iicoljim iecelvod 6 IŢULPMU IECELVOD IŢLA .724 .ănâtnâms irugnil 2 .e ras uc ătitocolc ăpa nî cse răpo eS .ăţaed rev enup eS .eras .v( icizru ed lufalip u rtnep ac luze ro etşetăge rp eS .u rtnuănî etşebocs es t refs e raceif .eras .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .rtnî ăzaşa eS .ănileţ ed ăznurf 1 .ăm rof nî csev res eS .tacot rarăm .ăsa r ăznârb ărase rp es .tnu irugnil 2 .io rutsu ed ieţăc aviţâc uc aznâ rb dniucolnî iş .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ăsa r ăznârb a rpusaed ărase rp eS .tipot tnu ărugnil 1 .rotpuc al uad es .ămups etutăb iruşubla ăuod elec iş i ruşuneblăg ăuod dnâ r ep iş e ras .ăniăf ărugnil 1 .tocs eS .ătacot ăţaed rev .zero irugnil 2 .iecelvod ed elirut refs ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .e ras ed csevirtop eS .iişor g 005 :sos urtneP .iţijă rp tsof ua e rac nî luielu uc ănue rpmî .28 al ăb raif ăs ăsal es .924 .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ăţita rc ep ed ecafsed es iş enib ăşao rgnî es ănâp .işomurf iecelvod 5 ĂZNÂRB ED UELFUS UC ITULPMU IECELVOD .ăniăf ăţirugnil 1 .tăpsao rp tnu g 52 .e ras .uo 1 .ăuo 2 .ăpa ăniţup etâc ănraot es .anâtnâms ăguada es .emirăm ăpud .iiecelvod ulpmu eS .răhaz ăţirugnil 1 .)ăni ret( tnâmăp ed ăm rof o-rtnî ăzaşa es .iiecelvod dar eS .ze ro ed ăcşaec o al itşec ăuod .arpusaed ănraot eS .rasecen etse ăcaD . rotpuc al ăro o ăd eS .ăznârb irugnil 2 .temsep ărugnil 1 .eras .tal nî iâtnî .v( elosaf ed luelfus urtnep ac eiţizopmoc o ta rapes ecaf eS .ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ednuto r iilef eiat es .uicoljim cof al .iv res a ed etnianÎ .ă repoca es .)434 .ăpaec 1 .iiecelvod ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .tnu uc ăsnu ăvat o.ăpa uc itşec 2 .e ras ed etşevi rtop es iş tacot rarăm niţup ăguada eS .etşe rc ănâp .ăniăf ărugnil 1 .elitrăp etaot ep csenemu r es .ăm rof nî etşev res eS .dar eS .iiecelvod dar eS .etpal uc uas ăpa uc egnits es e rac .g rucs eS .ăniăf irugnil 2 .ăpa ăguada es .ăgrucs es ăs ăsal es iş cse răpo eS . repip .iişo r ed iilef uc ăm rof nî i-udnâzeşa .aliărB ed ăznâ rb ed iriţbus eţuilef uc iş iişo r ed iilef uc dnânretla iecelvod ed irudnâr ăzaşa es .ielu irugnil 2 .ăcav ed ăznâ rb g 051 .tnu irugnil 3 .ăsar ăznâ rb ăguada es iopa .noilub ărugnil 1 uas iişor 4 .sus iam ac iiecelvod ităge rp top iam eS .zero ăcşaec 1 .ti rocăr ua-s dnâc rai .eras .e ras iş ătitocolc ăpa uc cse răpo es iş etivi rtop iţăcub nî eiat es .arutulpmu etşe rc ec ănâp niţ es .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .u rtap nî eiat eS .iţăcub ie rt nî uas ăuod nî eiat es .iiecelvod dar eS .ăcav ed ăznârb g 002 .temsep uc iş uo uc ăcav ed aznâ rb ăcae rf es tarapeS .ăniăf ed ănilp ărugnil o iş tnu ed ăsar ă rugnil o-rtnid so rg sos nu ecaf es tarapeS .624 .rtnî eletla ăgnâl elenu ăzaşa es .ielu niţup uc csenemu r es iş eiat es .ăznârb irugnil 2 .ie nid alaezemu ătaot esei ănâp cof ep niţup niţ eS .dar es .e ras ed etşevi rtop eS .tacot ra răm .luzeim etşebocs es iş .ăcsae rocă r es ăs etrap o al ăd eS .ăţitarc nî .eras .iicoijim iecelvod 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IECELVOD ED LEFTLA * .iişor g 005 .g rucs es .rotpuc al csenemu r es iş tnu uc ăţita rc o.tnu ed eleţăcub avetâc iş temsep ăraserp es a rpusaeD .ătivirtop emirăm ed iecelvod gela eS .eraolf nî iecelvod g 057 uas iicoljim iecelvod 4 IECELVOD ED UELFUS .ărutnu uas tnu uc ătinemu r iş ătacot ăcim ăpaec o .tăpsao rp lutnu uc iş elăuo uc ăcav ed aznârb ăcae rf es tarapeS .csebocs es iş ăuod nî eiat es .ăpa ăniţup uc t reif luze ro ăguada eS .ărutnu ed ărugnil o uc .iicoljim iecelvod gela eS .ei ruf raf ep ăzaşa es iş tocs eS .ăuo 2 .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD UC FALIP .ăbla ăznârb g 091 .izega rf iiecelvod tnus ănâp .iicoljim iecelvod 3 ROTPUC AL IIŞOR UC IECELVOD .

somu rf tucse rc a dnâc etşev res eS .ece r uas ădlac etşev res eS .cim cof al .ăsarg elosaf gk 1 IELU UC EDREV ELOSAF .io rutsu ed ieţăc ie rt .aelosaf ăţăruc eS .ielu irugnil 2 .ănileţ ed ăznu rf o iş aniăf .ănâtnâms uas etpal iş ăniăf uc .ătelmo o ac ednirp es ănâp eniţ eS .ătamufa ăninăls g 001 .dnâr ep esup eli ruşuneblăg iş ăsa r aznârb ăguada es . roşu iam ăb raif ăs ac urtnep nuja nid taium eiube rt e rac .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ătacot ăpaec o ielu uc etşejărp eS .ăm rof nî etşev res eS .elosaf gk 005.ărutnu i rugnil 2 .tăpsaorp tnu g 05 .ăpa uc egnits es iş ăniăf enup es .eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .iod aguăda top es tsug ăpuD .etnib reif ăpa ătla uc .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .cim cof ep eb reif eS .elosaf etsep aiţizopmoc ănraot eS .ămups eli ruşubla ăguada es tiş râfs aL .ăti repocsed eb reif eS .etrap o al ăd eS .rtnî enup es iş egrucs eS .nuja nid ăpa nî eiaom es ehcev iam etse aelosaf ăcaD .eras .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî tnu uc ăzaşa es iş eg rucs eS .ăţita rc ep ed ecafsed es iş enib ăşao rgnî es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .534 .034 .ăpaec 1 .)824 .134 .vocrom 1 .eg rucs eS .ăi riăf ed enilp ae rp un i rugnil ăuod csejărp es ta rapeS .ăpa ed ăs rucs aelosaf iş ăţaed rev .cim cof ep enup eS .noilub ă rugnil 1 .eteged e rtnî roşu etşevi rts es ze ro ed lubob dnâc atag etsE .ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod eniţ es .uşo r niv le răhăp 1 .eras .enib ădnirpuc el ăs tâc .ăpa uc uas etpal uc gnits es iş col ed ăcsaenemu r es ăs ă răf .rotpuc al ăd es iş elosaf etsep aiţizopmoc ănraot eS .tnu uc etşepo rts es .ă ro ed etatămuj o .ăuo 3 .”ănâtnâms uc iecelvoD“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .enib ădnirpuc el ăs lutnu ac u rtnep aţita rc dnâcşim .etocolc avetâc aed ăs etnib reif ăpa nî enup eS .v( ănâtnâms uc iiecelvod ac lef al etşetăgerp es iş eg rucs eS .eiruf raf nî uas no rtsac nî ăzaşa es dnâC .ătelmo urtnep ac elăuo tab es ta rapeS . răhaz .ălaps es iş aelosaf egela eS .niţup ti rocăr a-s aiţizopmoc dnâC .ece r ăpa uc ălao o.şacap ra uc tiucolnî if etaop luze rO .ătacsu elosaf g 005 ĂTRAIF .etnib reif .aedif elosaf g 057 EDREV ELOSAF ED UELFUS .etrap o al egart es tocolc nî ăd ec ăpuD .)414 .ăpaec 1 . rotpuc .irutărum uc .cof ep ăniţ iam es ăs ă răf etşev res es iş e ras ed etşevirtop eS .e ras ăniţup uc ătitocolc ăpa nî eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .iişor 4 .lutavaz raz .noilub uas eţileip ed etiţă ruc eliişo r ăguada eS .lejnurtăp 1 .ige rtnî nâmăr e lebaob leftsa iamuN .ăznâ rb ărase rp es .nifad ed ăznurf 1 .ăpaec 1 .1 TĂPSAORP TNU UC EDREV ELOSAF .t reif al ăsup if a ed etnianÎ .v( ”iecelvod ed uelfuS“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .nifad ed ăznu rf 1 .etpal irugnil 3 .elosaf g 057 ROTPUC AL ĂTELMO UC EDREV ELOSAF .ăpaec o ăguada eS .elosaf nid alaezemu esei ănâp ănişam ep eniţ es iş cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî tnu uc ăzaşa es .ătitocolc ăpa uc eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .rotpuc al ăd es iş e ras ed etşevi rtop eS .ăb raif ăs tecnî ăpaecnî ăs .eras .tivi rtop cof al .e ras ed farp nu uc ătitocolc ăpa nî t reif al enup es iş ălaps eS .EBAOB ELOSAF .tivi rtop cof ep uon nid enup es iş eg rucs es .eras .e ras ed etşevirtop eS .nifad ed ăznu rf o .634 .ăniăf ăţirugnil 1 .ăcetsema eS .ae ras enup es tiş râfs e rps .1 ĂNÂTNÂMS UC EDREV ELOSAF .etepac al o-dnâpu r aelosaf ăţăruc eS .e ras ed etşevi rtop eS .tnu irugnil 2 .ăro o rotpuc al ăd es .ătacsu elosaf g 005 ĂNINĂLS UC EBAOB ELOSAF .234 .nifad ed aznurf iş lutavazraz etaocs es .434 .ăniăf ărugnil 1 .334 .elosaf gk 005.38 .egrucs eS .e ras uc etreif iişo r nid tităge rp iişo r ed sos uc etşev res eS .tipot tnu ed irugnil ăuod nî .ăsarg elosaf ăţni refe rp ed .

nifad ed ăznu rf o .etehco rc uc uas elenăgirf uc etşev res eS .ăniăf uc tnu nid şatnâr nu ecaf es .ănue rpmî etocolc avetâc aed ăs niţ eS .nifad ed ăznurf 1 .etinemu r niţup tnus dnâC .răhaz ed ăţirugnil o .treif al ăsup if a ed etnianî .noilub ărugnil 1 .noilub ăguada es .uşor niv ed lerăhăp nu ăguada eS .ătăpsao rp eif ăs eiube rt tităg urtnep ae răzaM .tişubănî ăb raif ăs eniţ es .e ras enup eS .etnianî iam ăpa nî ătuniţ eiube rt un .ăniăf ărugnil 2/1 .etrap o al egart es .e rat ae rp ădacs ăs âtasăl eiube rt uN .734 .ebaob edrev erăzam gk 1 ĂNINĂLS UC EDREV ERĂZAM .48 .epec 2 .edrev erăzam g 005 ERĂZAM ED UELFUS .ebaob erăzam gk 1 ĂTIŞUBĂNÎ EDREV ERĂZAM .răhaz ăţirugnil 1 .tivirtop cof al ăbraif ăs ăsal eS .ătacsu elosaf g 005 ĂTUTĂB ELOSAF .tăpsao rp tnu iş tacot ed rev rarăm ed ăţi rugnil o .ielu irugnil 2 .ătitocolc eiubert .pmit tseca nÎ .044 .ăţugilămăm uc iş io rutsu ed iedjum uc uas ielu nî ătijă rp ăpaec uc etşev res eS .edrev .ătamufa aninăls uc ănuerpmî .344 .ed rev aelosaf iş ac e răzam ed eliătsăp ăţăruc eS .etnibreif ăpa uc .aelosaF .lutecnî uc ăbraif ăs ăpaecnî ăs .tocolc nî ăd muC .ăpa l 1 .ăniăf ăţi rugnil 1 .tacot edrev rarăm ăţirugnil 1 .răhaz ăţirugnil 1 .tnurăm ătaiăt .eras .ielu irugnil 2 .v( elosaf ed luelfus ac lef al etşetăgerp eS .e ras ed etşevi rtop eS .ăţudlăc aiba ăpa nî ero ăuod .ios ăpud .ătraif aninăls iş lucigap ra tnu niţup uc roşu csejărp eS .”elosaf ed uelfuS“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .teged nu ed tarts nu uc erepoca o ăs erac .ebaob erăzam gk 1 ĂTRAIF EDREV ERĂZAM .ătraif etse aelosaf dnâc iş i roşitşep ătaiăt apaec .ă repoca eS .egrucs es .tnu ed ărugnil o uc cof al enup es iş ae răzam egela eS .ănişam ep ăpilc o ăsal es .e ras ed farp nu uc iş ătitocolc ăpa uc treif al enup es .cim cof al .e ras .eniţ eS .ioru tsu ănâţăpăc 1 .eras .ăpa ed ărugnil o etâc ăguada es dnâc nî dnâc niD .ătraif ăninăls g 051 .ecer ăpa uc ălao o-rtnî enup es iş egrucs eS .e răzam etsep lusos ănraot eS .sus iam tatăra a-s muc ăpud eb reif es iş aelosaf egela eS .tnu ărugnil 1 .ăpa col ed ăbia iam un ăs ac .ăro ed etatămuj ac ric ăb raif ăs ăsal es .eras .nifad ed ăznurf o .amups ai es .934 .ae răzam iş enup es .etşe rc ănâp cof al enib etab es iş ătis nirp etnib reif ece rt eS .144 .ebaob ed rev ae răzam ac csetăge rp es iopa .ălao nî enup es iş tnurăm ătaiăt ăpaec o ăru tnu nî etşejărp es tarapeS .ăsaotsug etse un leftla .v( eb reif es iş eb aob aelosaf egela eS .ătasrăv aeeca uc ălage etatitnac nî .834 .ero 3 2/1 1 acric ăbraif ăs .tăpsaorp tnu g 05 .tnu ărugnil 1 .)434 .răhaz ed ăţirugnil o .iulutreif lupmit nî tlum aerp edacs ăcaD .epec 3 .răhaz ăţirugnil 1 .etehco rc uc etşev res es .ăti rocăr etşev res es .ăuon etse aelosaf ăcaD .ae răzam egela eS .irubuc icim nî ătaiăt .e ras enup eS .cim cof ep alao enup eS .244 .ielu nî .edrev .atsaeca uc ăcetsema es .ătacsu elosaf g 005 ELOSAF ED EINHAI .noilub ed ărugniI o .e ram cof al ăsnî un .ae răzam egela eS .eram lubob uc elosaf egela eS — ăpa ăniţup ăguada iam es .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .ebaob .e ras .iătsăp e răzam gk 1 IĂTSĂP EDREV ERĂZAM .tivirtop cof al uon nid enup es iş egrucs es .atag etse dnâC .)634 .ăbraif ăs tupecnî a aelosaf ec ăpud .aeras enup es tişrâfs erps .tnu ărugnil 1 .tarapes etşejărp eS .ă ro ed etatămuj o ac ric ăb raif ăs eiube rT .cigapra g 002 .

ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod eniţ eS .treif al aetnil enup eS .iişor al ed luzeim :sos urtneP .aenrac etşespil dnâc .e racnîm nî niv enup es uN .ărca ăzrav ed zeim uc aenemesa ed .iicoljim iişor 21 ICREPUIC UC ETULPMU IIŞOR .ăniăf ărugnil 1 .sus iam tatăra a-s muc aşa aetnil eb reif eS .uo 1 .ăg rucs es ăs .tăpsao rp tnu niţup uc ăcetsema es .iorutsu ed leţăc 1 .v( ăninăls uc eb aob aelosaf ac lef al etşetăge rp es iş eb reif es .ielu irugnil 2 .ăsaomups enived iş ălfmu es ănâp .444 .ăpa uc egnits es .)tsug ăpud( io rutsu ed ieţăc iod iş repip .treif a e rac nî apa nid niţup etâc ăguada iam eS .enrac ed roleletfihc lucol nî etiv res if top iş esaotsug tnuS .epec 3 .ăsaomups enived ănâp ănişam ep etab es iş ăţita rc nî uon nid enup eS .etnil g 005 ĂTUTĂB ETNIL .844 .fotrac 1 .ăsaorg ae rp eif un ăs ac .ătutăb elosaf ed et rap o ăguada es e răzam iţ răp ăuod al ăcad ănub iam etse ătutăb ae răzaM .ătacot ăţaed rev ăguada es .etnil g 005 ĂTRAIF ETNlL .e ro ie rt .tăpsao rp tnu ed ătacub o ăguada es iş eg rucs es .fot rac nu iş ăpaec o tupecnî al ed ăguada eS .rtnid tucăf sos nu uc ăţita rc o.zero ed ăcşaec 1 .eliişo r ăg raps es un ăs ac .”ăninăls uc ebaob elosaF“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ăcsaiuic ret es un ăs ac .epec 2 .e ras .luze ro ăguada es .ătis nirp etnib reif ece rt es .ăţaedrev ăţirugnil 1 .tăpsaorp tnu g 05 .repip .ătacot ăpaec o tijărp a-s e rac nî ielu ed ărugnil o.ielu ărugnil 1 .e ras ed etşevirtop eS .egrucs eS .ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod aets ăs ăsal es iş ălaps eS .sus iam ac lef al .ăniăf ăţirugnil 1 .repip .bob uc bob .ielu irugnil 2 .etnil g 005 ĂNINĂLS UC ETNIL .egela eS .ă rutnu nî ătijărp ăpaec .ige rtnî ănâmă r ăs eiube rt eliişoR .ă]irg uc aetnil egela eS .)634.054 .esaomu rf .edeten iişo r gela eS .tiş râfs al iamun enup es e raS .răhaz ăţirugnil 1 .vocrom 1 .epec 2 .eras .temsep ărugnil 1 .tivi rtop cof al .ătiv res if a ed etnianî rai .ătamufa ăninăls ed iilef avetâc ăguada es t reif al ăcad ăsaotsug et raof etsE .aţidoc tsof a ednu aet rap nî lecăpăc nu eiat eS .nuja nid ăpa nî taium ăsnî eiube rt luşacap ra .repip iş e ras .uo nu .eras .edepe r iam ăb raif ăs ac .i ram ed tivirtop iş ednuto r .ătuzăcs et raof sela iam iş ăt raif enib etse ae răzam dnâC .edepe r ăcsaepot es ăs ac icim iţăcub nî taiăt eif ăs eiube rt lutnU .)elfmu es ăs epecnî( luze ro ăcsae rolfnî ăs cof ep etunim avetâc eniţ eS .ece r ăpa uc treif al enup eS .58 .ielu nî ătijărp ăpaec uc etşev res eS .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâc iş .eniâp eilef 1 .rtnî ăzaşa eS .ielu irugnil 2 .etnib reif etşev res es .ăpaec 1 .ăjirg uc eleţnimes iş luzeim tocs es .eras .944 .tecnî ăb raif ăs eiube rT .icrepuic g 052 .niţup ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es e rac eletfihc anâm uc caf eS .e rat enâmă r leftla .iedra ed noilub ăţirugnil 1 .ăt raif epao rpa etse aetnil dnâc .enib ăs raots iş ăpa nî ătaium eniâp ed ăsao rg iam eilef o dnâguăda tacot ed anişam ni rp ece rt eS .544 .iinişam aenig ram ep etab es iş ălao o.lejnurtăp 1 .enib egrucs eS .ătis nirp etnib reif ece rt es .eras .epec 2 .rtnî uon nid enup es .eras .ăcim ăpaec 1 .lutecnî uc ăb raif ăs ăpaecnî ăs .ătacsu erăzam g 005 ĂTUTĂB ERĂZAM .eliişo r ulpmu eS .lef al caf eS .etrap o al ăd eS .ărutnu irugnil 2 .e ras iş răhaz .ătacsu ae răzam egela eS .iişo r nid socs luzeim .io rutsu ed iedjum uc uas ielu nî ătijărp ăpaec uc etşev res eS .soj nî a rug uc nup es iş .atag etse dnâC .ielu irugnil 2 .644 .ăuod ac ric eniţ eS .iram ed tivirtop iişor 21 ZERO UC ETULPMU IIŞOR .răhaz ăţirugnil 1 .şacap ra uc etulpmu eliişo r iş tnus esaotsug ed tâta toT .eras .ae nirp eleci rteip ănâmăr un ăs ac .etnil g 052 ETNIL ED ELETFIHC .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî etşejărp es ta rapeS .ăniăf .ăcetsema eS .tnu răm ătaiăt .744 .iorutsu ănâţăpăc 1 .tavaz raz iş ăpaec o uc .tivi rtop cof ep ece r ăpa uc enup es iş eg rucs eS .ăpaec 1 .repip .

ătacot ăpaec o iş etpal nî taium ăbla eniâp ed zeim niţup uc ănue rpmî ăcaot es .tocs eS .ănileţ ed izoc iş eznurf .eiţizopmoc ătsaeca uc iied ra ulpmu eS .sus iam ac eliişo r csetăgerp eS .eras .eliruşuneblăg .iicoljim iişor 21 ĂZNÂRB ED UELFUS UC IIŞOR .ăpaec uc luielu nî nup eS .ăniăf iş repip .so rg ed lutsed sos nu ecaf eS .ăzrav 2/1 .răhaz ăţirugnil 1 .esaoj elinigram uc ăm rof o.tivi rtop cof al .emignul nî i rutăcipsed u rtap caf es cim tiţuc nu uc iopa .agrucs es ăs ăsal eS . rotpuc al uad es iş ăznâ rb ărase rp es .cnâda ae rp ednu rtăp a ărăf .e ras .elic repuic ălaps eS .nmel ed dnuf nu ep atla ăgnâl anu ăzaşa es .repip .ăniăf ăţirugnil 1 .eiaom es ăs pecnî elic repuic dnâc iş ăcetsema eS .ice r csev res eS .repip .rotpuc al uad es .eras .uo 1 .v( ze ro uc eliişo r ac lef al csetăg-e rp es iş ieţidoc lu ruj nî lucapac etaocs es .ătijărp .ele nid alae răma ăsai ăs iş ăg rucs es ăs .ied ra ed noilub ed ăţi rugnil o ăguada es . răhaz ed ăţirugnil o uc ăcetsema es .ă ro ed etatămuj o csaet al leftsa ăsal eS .654 .ăniăf ărugnil 1 .lejnurtăp 1 .ăcim ae raotăzăr ep sa r voc rom nu aguăda etaop es ze ro nI .ednuto r iişo r gela eS .temsep ă rase rp es iş eliişo r ulpmu eS .ăgrucs es ăs soj nî a rug uc ăsal eS .eţnimes ed ăţă ruc es iş ied ra al ed ele raotoc tocs eS .işarg iedra aviţâc iş elpmu top es .tacot rarăm niţup iş treif al âguada eS .eniâp ed eilef 1 .răhaz ăţirugnil 1 .v( iişo r ed sos nu uc ăţita rc nî ăzaşa eS .iişor g 005 :sos urtneP .iedra 21 ETENIV UC IŢULPMU IEDRA .iişor g 003 uas noilub irugnil 2 :sos urtneP .tnu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejă rp eS .e ras ăguada es .ăsar ăznârb ărugnil 1 .edlac csev res es rad .ze ro uc iţulpmu iied ra ac lef al caf eS ŞACAPRA UC IŢULPMU IEDRA .e rat lubob ănâmăr un ăs ac .ănileţ ed ăznurf 1 .tamâ răfs luio rutsu .esaomu rf .tecnî ăb raif ăs rotpuc al uad es iş )36 .ănileţ 2/1 .ielu nî niţup ăcsaenemu r es ăs ăsal es .vocrom 1 .ă rutulpmu ed ărugnil o etâc e raceif nî enup es .tnu răm ătacot apaec ielu nî etşejărp eS .ice r csev res eS .emiţăl nî ăuod nî eiat es .uo nu ăguada eS .epec 4 .ătitocolc ăpanî etunim 01 ac ric niţ eS .tnu uc enib ăsnu .icim iam .254 .iedra 21 ZERO UC IŢULPMU IEDRA .ioru tsu ed ieţăc 6 .tnu răm ăcaot es .v( za rp ed lufalip ac lef al etşetăgerp eS .ăsao rg ed lutsed enived aiţizopmoc dnâc ănâp cof ep ăcetsema eS .ămups etutăb eli ruşubla tiş râfs al iş ae ras .ăzae răs es .ielu ărugnil 1 .ăru tnu irugnil 2 .ăpa ăniţup iş temsep ed ănub ărugnil o .ătalas urtnep ac eleteniv coc eS .lusos amut a ed etnianî .)944 .ăsar ăznâ rb ăguada es .işarg iedra 6 IEDRA ED FALIP .154 .le ep iţătue rg uc dnuf tla enup es arpusaed rai .irutăcipsed nirp eleteniv ulpmu es .68 ăzaşa es e rac .ăpaec 1 .ăuo 2 .ielu nî aenemesa ed etşejărp es iş lutavaz raz tot auaedif ac eiat eS .ielu irugnil 2 .iulu roicip luf râv ăzaet răpednî es ec ăpud iş .etepsao rp eteniv gela eS .rtnî eliişo r ăzaşa eS .ădaoc e rpsnid lutăpac eiat eS .eliţ răp etaot ep i-udnîc rotnî .iiedra ălaps eS .tnu uc ităgerp top es ielu ed col nÎ .554 .ăţita rc o.etpal uc egnits es .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf ăniţup nî lutăpac eiaomnî es .”zero uc e tu lpmu iişoR“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .taiţbus iişo r ed noilub niţup iş ielu ed ă rugnil o uc rotpuc al nup eS .ăpa uas etpal ăcşaec 2/1 1 .tavazraz enâmăr iam ăcaD .treif al tlum iam avec eniţ es iş nuja nid ăpa nî eiaom es luşacapra .354 .io rutsu ed rif nu etâc iş dnâguăda .ăţitarc nî tazeşa ua-s ec ăpuD .ielu nî etşenemu r es iş i roşitşep apaec eiat es pmit e rtnÎ .ăniăf ărugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .rtnî ăzaşa es iş eti răpo ănileţ ed eznu rf uc ăgael es .lusos ănraot eS .sarg iedra 1 .454 .luzeim etşebocs es .eras .ăm rof nî csev res eS .iicoljim eteniv 3 .ielu nî iţişubănî iş auaedif ac iţaiăt işarg ied ra aviţâc uc luza rp dniucolnî )494 .taium a -s lutavazraz dnâC .etivirtop eteniv 6 )IDLIABMAMI( ETANĂPMÎ ETENIV .”zarp ed faliP“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .tnu irugnil 2 .eras .

ăcun o tâc tăpsaorp tnu .eteniv e rtnirp .sos ed iş eteniv ed dnânretla i rudnâ r ăzaşa es .ărutnu irugnil 2 .emignul nî .esnu rtăp enib eif ăs ac .ătis nirp lusos ece rt eS .ioru tsu ed rif 1 . repip .ăznârb g 001 .eteniv ed eliilef iopa ăzaşa eS .eteniv ed eliţătămuj csebocs eS .luio rutsu .eteniv iopa iş ăznârb ed iilef .ămups eli ruşubla ăm ru al iş e ras .uicoljim cof al ielu nî csenemur es iş ăniăf nirp uad es .ăznârb g 051 .răhaz ed ăţirugnil 1 .epec 2 .ăniăf iş răhaz ed ăţirugnil o .ăniăf irugnil 2 .164 .ăg rucs es ăs ăro ed etatămuj o leftsa niţ eS .ăuod nî eleteniv eiat es .ae ras iş lu răhaz .răhaz iş .e ras .ielu niţup uc roşu etşejă rp es .samăr iam a e rac iişo r ed lusos ruje rpmî ănraot es .io rutsu ed rif nu .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd eS .urbmic .ze ro ed ăcşaec 2/1 ăpa nî ta rapes eb reif eS .ece r etşev res eS .ăsar ăznâ rb ăguada eS .78 es .repip .tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es iş temsep ărase rp es a rpusaeD .temsep ărase rp es .eras .etpal ăcşaec 1 .nmel ed asam ep ăzaşa es iş ăzae răs es .ătis nirp etad iişo r avetâc uas noilub .nifad ed ăznu rf .etpal uc ăcşaec 2/1 1 .)aemelet( ăbla ăznâ rb ed iriţbus eţuilef avetâc arpusaed rai .tnurăm etaiăt elepec csejărp es e rac nî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî es tarapeS .răhaz ăţirugnil 1 .eras .ăniăf ărugnil 1 .iicoljim eteniv 6 ZERO UC ETULPMU ETENIV .v( ”itşece rg eteniV“ u rtnep ac eleteniv csejărp eS .tnu irugnil 2 .ă ro ed etatămuj o .ăuo 2 . rotpuc al uad es iş ăsar ăznâ rb ăraserp es .eiţizopmoc ătsaeca uc eleteniv ulpmu es ărugnil o uC .ărutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es .e ras .tnu ărugnil 1 .tuzăcs enib sos nu eniţbo es ănâp ăb raif ăs lutot ăsal eS .iţăcub etaiăt eliişo r ăguada eS .ădlac es-udniv res .cof al etnetsize r em rof ienu ludnuf ep irugnil avetâc nup es .ădaoc erpsnid lutăpac taiăt a-s ec ăpuD .nub cof al .ielu irugnil 3 .temsep ăţirugnil 1 .eras .ioru tsu ed leţăc 1 .repip .ăniăf ărugnil 1 .lu răhaz .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăţitarc nî lusos ănraot eS .ăro ed t refs nu niţ es iş ătitocolc ăpa nî nup eS .ă rutnu uas tnu nî csejă rp es iş )sus iam .emiso rg mc 1 ed iilef eiat es .sos dnânup uon nid ătepe r es .iicoljim eteniv gela eS .ielu ed ărugnil o uc tnurăm ătaiăt ăpaec o etşejă rp eS .tnu uc ităgerp etaop es e racnâm işaeecA .cof al ătnetsize r ămrof o.eliruşuneblăg .csaet al ăro etatămuj o tats ua ec ăpuD .tecnî .754 .sos nid etrap o uc iş ăpa ed srucs luze ro uc ăcetsema es .csaet bus etunim 02 niţ es iş e ras uc ătitocolc ăpa nî etunim avetâc cse răpo es .ăsar ăznârb irugnil 2 . repip .iicoljim eteniv 3 ITŞECERG ETENIV .eleteniv ăzaşa es .tivi rtop cof al .ăniăf irugnil 3 .eras .954 .ăjaoc ărăf eliişor ăguada es .repip .iişor g 005 .e ras .io rutsu ed inâţăpăc 3 .sus iam ac lef al eleteniv csetăgerp eS .ăuod nî etaiăt eliişo r ăguada eS .temsep ărugnil 1 .etpal uas ăpa ăniţup uc egnits es e rac şatnâr nu ecaf es ăniăf ed anu iş tnu ed ărugnil o-rtniD .iilef eiat es .etpal uc egnits es iş ăniăf ed irugnil ăuod roşu csejărp es e rac nî tnu ed irugnil ăuod nid bla sos nu ecaf es tarapeS .tacot enib eteniv al ed luzeim .rtnÎ .tocs eS .ătis ni rp ece rt eS .io rutsu uc iişo r ed lusos ănraot es coljim al rai .ielu niţup nid sos nu ecaf eS .iişor g 005 .tazeşa etse lutot dnâC .eteniv ed eliilef g retş eS .luio rutsu ăţăruc eS .ăru tnu uas tnu irugnil 4 .tocs es .ăm rof nî csev res eS .esaoj inig ram uc tnâmăp ed ăm rof o ielu uc egnu eS .temsep ăţirugnil 1 .ielu irugnil 2 .854 .aznâ rb uc ăcetsema eS .iicoljim eteniv 4 EZEHGUTROP ETENIV .cserăpo eS .ei ruf raf ep somu rf eteniv ed eliilef ăzaşa eS .iram ed tivi rtop eteniv gela eS .zero ăcşaec 2/1 .eiaom es ăs epecnî luio rutsu ec ănâp ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .e raceif nî ărutulpmu enup es ărugnil o uc .iicoljim eteniv 6 ROTPUC AL ETULPMU ETENIV .le ep iţătue rg uc dnuf nu es-udnânup arpusaed .iicoljim eteniv 3 ROTPUC AL ĂZNÂRB UC ETENIV .nifad .grucs es .răhaz ăţirugnil 1 .atag tnus dnâC .u rbmic .iişor g 005 .luzeim ăcaot es .rtnî eleteniv ăzaşa es iş luzeim e tşebocs es .ăro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .tnu uc ăsnu tnâmăp ed ăm rof o.iicoljim eteniv gela eS .ăşao rgnî es lusos ec ănâp .arpusaed csaet nu uc etunim ed 02 aets ăs nmel ed dnuf nu ep nup es iş ăzae răs es .064 .grucs eS .tivirtop cof al rotpuc al ăd es .ăpaec 1 . repip ed iş e ras ed etşevirtop es .

ătitocolc ăpa uc ălao o.g rucs es .ăznârb g 002 .tnu uc etşepo rts es .noilub irugnil 2 uas iişor g 005 .ăniăf ăţirugnil 1 .iicoljim 2 uas eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ĂDIPONOC .etui cof al .ăniăf iş repip .răhaz ed ăţirugnil o iş e ras ăguada eS .samăr iam a e rac lusos a rpusaed ănraot .ăcnura es un zac nu icin nî ăpa ătsaecA .dnuf ed snirp a-s un ăcad alo rtnoc es a u rtnep .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .eras .ielu irugnil 3 .emârăfs es un ăs aC . rarăm .ăro ed t refs nu leftsa niţ eS .tnu uc etşepo rts es .e ras iş răhaz .eliişo r b reif es tarapeS .temsep uc ătacetsema ăsar ăznâ rb ărase rp es .eras .ănâţăpăc ed epao rpa iam tâc adaoc eiat eS .ăpa esal ăs epecnî dnâC .ice r epa 3 — 2 nî ălaps es iş grucs es .iişor g 005 :sos urtneP .temsep uc ătacetsema ăsa r ăznâ rb ărase rp es arpusaeD .ăm rof nî csev res eS .iţ răp elebma ep el-udnijă rp .emab gk 1 ITŞECERG EMAB .tnu răm etaiăt elepec ielu nî roşu csejărp eS .tnu irugnil 2 .ăcnidub o ac ănraotsă r es iş ăţita rc nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .elaocoto r iţaiăt işarg ied ra nup es a rpusaed rai .iişor gk 1 .adiponoc treif a e rac nî apa iş ăniăf ed ărugnil o .eras .lejnurtăp .repip .ti repocsed .işarg iedra 6 .eras .dnâc nî dnâc nid aţita rc ăcşim eS .88 .tnu nî tinemu r niţup temsep ă rase rp es iş tipot tnu arpusaed ănraot es .temsep ăţirugnil 1 .264 .ăgrucs es ăs tanilcni dnuf nu ep ăzaşa es iş ăţă ruc es .tecnî et raof ăb raif ăs iinişam aenig ram ep ăsal es iş iişo r ed lusos nî eleletfihc ăzaşa eS .repip .ieţita rc ludnuf ep dnî r nu ăzaşa eS .)vitatlucaf( repip iş e ras .ăsaomu rf iş ăbla e raolf uc ediponoc gela eS .elaom tlum iam eif ăs aiţizopmoc tâcnî leftsa .)i riţbus iilef( iroşitşep ătaiăt ădu rc ăpaec ed dnâ r nu enup es iopa .cse răpo es .ănâtnâms irugnil 2 .rarăm .eras .ăniăf irugnil 2 .ăpa ed enib g rucs es .ta rts nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .ăpaec 1 .e ras .464 .ETPAOC ETENIV .ăuod nî iţaiăt iorutsu ed ieţăc aviţâc nup es iedra etseP .etocolc avetâc aed ăs eniţ eS .ebla iam tâc ănâmăr ăs ac dn âv resbo ătalas urtnep ac lef al coc eS .temsep ărugnil 1 .ăsaotsug et raof tavazraz ed epus ienu ae rităge rp al iv res etaop ece raoed .e ras ăd eS .luielu ăguada es .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş lucapac uc aţitarc ă repoca eS .ătarăs . rolediponoc luruj nid eleţiluznu rf etaot dnirpsed es cim tiţuc nu uC .etpal ăcşaec 1 .ăpa uc gnits es .răhaz ăţirugnil 1 .iicoljim eteniv gela eS .epec 3 .eleteniv coc eS .temsep ăţirugnil 1 .ăuo 2 .iilef eliişo r eiat eS .tnu irugnil 2 .etui cof al rotpuc al uad es .ice r uas edlac csev res eS .rţnî treif al nup es iş ece r ăpa nî ălaps eS .eteniv iş ăznârb rai iopa .ătijă rp ăpaec ăniţup uc ăcetsema es iş ătis ni rp ce rt es .tnu enup es .ielu irugnil 3 .etşeşornî es .tnu uc ăm rof o egnu eS .etui cof al .şrob uas teţo ăcşaec 1 .epec 2 .răhaz ăţirugnil 1 .lutiţuc uc dnitnî es e rac ige rtnî eteniv ie rt nup es a rpusaed .ăniăf ărugnil 2/1 .iicoljim eteniv 3 IIŞOR ED SOS UC ETENIV ED ELETFIHC .eţnimes ed etaţă ruc iişo r uas noilub ăguada es .esaolăb tnus leftla .iram ediponoc 2 TNU UC ĂDIPONOC .664 .764 .etepsao rp iş e renit eif ăs eiube rt elemaB .tnu uc tităge rp bla sos uc uas )36 .emârăfs es un ăs ac .aniăf ă rase rp es .telpmoc edacs ec ănâp rotpuc al ăd eS .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .ăuo ăuod uc ăcetsema es iş ăcaot eS .tnu g 05 .tacot lejnu rtăp .ăpa nî dnâts ece raoed .ăznârb ed i riţbus iilef ăzaşa es .ă ro ed etatamuj o ac ric b reif eS .ăcaot es uN .eras .ăsar ăznârb irugnil 2 .eleteniv u rtap nî eiat eS .iicoljim eteniv 6 ĂZNÂRB UC .564 .iilef etaiăt iişo r ed lutse r enup es arpusaeD .ăpaec etsep ăzaşa es .364 .ăpa uc tiodnî teţo uc uas ş rob uc cse răpo es iş eleţidoc pu r eS .snicnî ielu nî roleletfihc lumurd ăd es iş eiţizopmoc nid arugnil uc uai eS .eiruf raf ep ăzaşa es .sos nî elemab nup eS .iicoljim eteniv 3 — 2 IEDRA IŞ IIŞOR UC ETENIV ED ERACNÂM .atag tnus dnâC .ice r csev res eS .v( iişo r ed sos uc iv res etaop eS .ăm rof nî csev res eS .eras .ielu irugnil 3 — 2 .ăsam ed epao rpa anuaedtot eb reif es adiponoC .rotpuc al ăd es .

adiponoc eb reif eS .adiponoc treif a e rac nî apa uc uas etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .elăuo tab eS .ăznârb ărugnil 1 .iruşuneblăg ie rt .ăniăf ă rugnil 2/1 iş tnu ed ă rugnil 2/1 nid bla sos nu ecaf es .lusos ănraot es arpusaed .lutnu ednu rtăp el ec ănâp .ăpaec 1 .ăzrav gk 1 ĂZNÂRB UC SELLEXURB ED ĂZRAV .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .anâtnâms uc ăcetsema es .tnu irugnil 2 .atag etse dnâC .ăzrav gk 1 TNU UC SELLEXURB ED ĂZRAV .eram ădiponoc 1 ĂDIPONOC ED UELFUS .eras .074 .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es .so rg ed tivi rtop iş t reif etse dnâC .tnu nî aniăf tce rid ijărp etaop .ătlum ăpa nî az rav eb reif eS .atag etse dnâC .ăbraif ăs niţup eniţ eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .eg rucs es .e ras uc ăpa nî ăsaomu rf ădiponoc o eb reif eS .e ram .uelfus nî ăpaec ănup ăs etşe rod un eniC .aniăf ăguada eS .tnu iş ăsar ăznâ rb ăniţup i rudnâ r e rtnî dnânup .ăznârb irugnil 3 .etpal ăcşaec 1 .grucs eS .tnu irugnil 2 .tnurăm ătacot ăpaec o roşu etşejărp es ta rapeS .eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ICREPUIC UC ĂDIPONOC .ădiponoc etsep ănraot es iş ăsar ăznârb uc iş ănâtnâms uc ăcetsema es .864 .ăro ed t refs nu etui cof al .eletehcub cafsed es .icrepuic g 002 .tnu ed ărugnil o uc .etunim avetâc rotpuc al ăd es .sus iam ac eb reif es iş ăsaomu rf ădiponoc o ălaps eS .enib .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ti repocsed ăb raif ăs niţ eS .tnu niţup uc ăşubănî es iş i riţbus iilef eiat es .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .ăuo 3 .eras .rtnî nup es . rasecen etse ăcaD .ămups etutăb iruşubla ie rt tiş rîfs al iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .tnu irugnil 2 .temsep uc ătacetsema ăznârb uc ă rase rp eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .tnu uc etşepo rts es . e repoca el ăs eiube rt e rac .ăro ed t refs nu niţ iam es iş tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.ălaps eS .ăniăf ed lusos iopa ănraot eS .temsep ărugnil 1 .ădiponoc o ecafsed eS .eletehcub pu r es .arpusaed somu rf etşenemu r es iş etşe rc ănâp es-udnâniţ .ănâtnâms ăcşaec 1 .azrav ăzaşa eS .ăcim iam tâc azrav egela eS .etpal ăguada iam es .eşao rgnî es un ăs rad .ăsar ăznâ rb ăraserp es .şuneblăg 1 .174 .ăznârb ă rase rp eS .egrucs es .ădiponoc ed eletehcub ăzaşa eS .a rpusaed etşenemu r es ănâp .98 .e ras enup eS .ătitocolc ăpa nî t reif al nup es iş epa etlum iam nî ălaps es .ădiponoc ed lutse r arpusaed rai ic repuic ed dnâr nu .lage iam tâc ta rts nu-rtnî ădiponoc ed etehcub avetâc ăzaşa es .ăniăf ed irugnil ăuod iş tnu ed ă rugnil o.adiponoc eb reif tâC .tnu uc ăsnu ăm rof o.dnuf ep ădnirp es un ăs ac aţitarc ăcşim eS .eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ĂDIPONOC ED LEF TLA * .ăznâ rb ăniţup ărase rp iam eS .adiponoc treif a e rac nî ăpa ed uas etpal ed itşec ăuod uc egnits es .ăniăf ărugnil 2/1 .tnu uc etşepo rts es .iz rev .e ras ed etşevirtop eS .ae ras iş aniăf .tăpsao rp tnu ed icim eleţăcub 3 — 2 ăguada iam es iv res a ed etnianÎ .rtnid sos nu ecaf es tarapeS . ruje rpmid .tecnî .ătis ni rp ece rt es . rotpuc al ăd es iş ăznârb ă rase rp es .ăniăf irugnil 2 .elic repuic ăţăruc es pmit e rtnÎ .etpal ăcşaec 2/1 1 .ăznârb irugniI 3 .adiponoc uc ăcetsema eS .eras .964 .ăuo 3 .ăznârb ărugnil 1 .arpusaed iş ăznâ rb ăraserp eS .e ras ed etşevirtop eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .tnu irugniI 2 .iecelvod nid iş ităge rp etaop es uelfus işalecA .tnu uc ăsnu ăm rof o-rtnî ăzaşa eS .ănâtnâms o ac ănîmă r ăs .icim eleznu rf iş aţidoc e raceif al eiat es .ăniăf ăţirugnil 1 .tijarp temsep ă rase rp es iş ărutnu uc cof al ătnetsize r ăm rof o egnu eS .eras .ănâtnâms o ac ăşao rgnî es ănâp ăb raif ăs eniţ eS .ăsa r ăznâ rb ed i rugnil ăuod ăguada es .ăsaomu rf .iş şuneblăg nu uc ăcetsema es .tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es .ăpa uc uas etpal uc egnits es .eiâmăl ed irutăcip avetâc uc .etşenemur es ănâp .etehcub e rtni rp ădnu rtăp ăs ac .ăm rof nî etşev res eS .etui rotpuc al ăd eS .ă rănât etse atsaeca ece raed .enib egrucs es iş e ras uc ătitocolc ăpa nî eb reif es .sus iam ac iopa dnâunitnoc .eneblag eleznu rf ed ăţăruc eS .

eg rucs es .ăţudlăc ăpa uc etalăps enilsăm avetâc ăguada es etocolc elemitlu aL .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .eclud ăzrav uc iş tâc .arugnil uc ăcetsema es dnâc nî dnâc niD .574 .epu rc ed ăcşaec o egnuja enaos rep esaş u rtneP .rtnî enup es iş eclud ăz rav o auaedif ac eiat eS .ielu irugnil 3 .irudnâr e rtni rp rai .repip .ăţitarc o-rtnî ielu uas ărutnu ătnâb reifnî eS .ătarum eram ăzrav 1 BMUROP ED EPURC UC ELAMRAS .repip .ărutnu irugnil 2 .ielu uas ărutnu irugnil 3 .ărutnu irugnil 3 .)tasăp( epurc ed ăcşaec 1 .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .eclud azrav ac lef al iopa etşetăgerp eS .ăpa ed ă rugnil o etâc ănraot es iş dnuf ep ădni rp es un ăs ac .e ras ed etşevi rtop eS .ăpa ed ăcşaec o.uşor niv lerăhăp 1 .eras.ătităge rp if a ed etnianî ş rob uc etşe răpo es ămru nid atsaecA .repip ebaob 01 .ărutnu irugnil 2 .auaedif ac az rav eiat eS .gk 1 ed mac ăzrav 1 ĂTIŞUBĂNÎ EIŞOR ĂZRAV .auaedif ac eişo r ăz rav o eiat eS .474 .tnurăm etaiăt epec ăuod ielu nî csenemu r eS .ăru tnu irugnil 3 .ăpaec 1 .eram ăzrav 1 ĂTILĂC ĂRCA ĂZRAV .874 .gk 1 ed ăzrav 1 ĂTILĂC ECLUD ĂZRAV .tnurăm ătaiăt ătamufa ăninăls ed ătacub o uas ii rutnu lutipot al ed esamăr elirămuj ăguada eS .)ieţiăt ed iş ăzrav ed elage vitamixo rpa iţătitnac eif ăs eiube rt( iieţiăt b reif es pmit e rtnÎ .ă rca ăzrav uc tâta ecaf top es elelamraS .epec 2 .tiunşibo luialăm tîced e ram iam tlum ăsnî .09 .)764 .ăcsaespil ăs eiube rt un e rac .enilsăm g 051 .ăniăf ăţirugnil 1 .ăzrav gk 1 ROTPUC AL SELLEXURB ED ĂZRAV .ăpa ed ăcşaec o uc gnits es iş es rucs iş etalăps enib tsof ua ec ăpud elepu rc nup eS .ăpa ătlum uc az rav eb reif eS .ăpa nî iâtnî ălaps es .ă rutnu ed ărugnil o uc ăcsaenemu r es ăs nup es iş elepec tnu răm eiat eS .ăro o tecnî ăcsaenemu r es ăs tivi rtop cof ep eniţ es iş ăţitarc nî enup es .ăniăg ed luo tâc mac iram caf es epu rc ed elelamraS .ătuzăcs eif as eiube rt azraV .ăpa ănraot eS .ăcsaepil es un ăs ac ue rem ăcetsema eS .374 .cof al ătnetsize r ăm rof o.eras .”rotpuc al ădiponoC“ al ac iţătitnac işaeleca tse r u rtnep .ăpa nî iîtnî ălaps es .repip ed ebaob avetâc ăguada es iş e ras ed etşevi rtop eS .elfmu es ăs tupecnî ua dnâC .repip ebaob 01 .rtnî ătaium ied ra ed aiob ed ăţirugnil o enup es .eras .ăniăf ăraserp es .repip ed eb aob avetîc iş ăguada es .atag epao rpa etse dnîC .v( rotpuc al adiponoc uc lef al etşetăge rp es .t reif iş tamufa ici roş ed iţăcub avetâc .ărca ae rp etse ătarum az rav ăcaD .etiunşibo elelamras u rtnep ac az rav etşetăge rp eS .ieţitarc ludnuf ep ăzaşa es . repip iş e ras ăguada eS .elelam ras nup es .etraped iam aşa iş ieţiăt ed lunu . rasecen etse ăcad .tamufa iciroş ed iţăcub 3 — 2 .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc nup es arpusaeD .eiaom es ăs epecnî ănâp es-udnâniţ .az rav ăguada eS .774 .eras .tnu irugnil 2 .274 .auaedif ac eiat es samă r a e rac azraV .repip iş e ras ed etşevirtop eS .auaedif ac eiat es iş ăpa ed enib egrucs eS .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .)iiru tnu lutipot al ed esamăr( irămuj irugnil 2 .e ro ăuod ac ric tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop eS .674 .niţup ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es .eram ăzrav 1 ENILSĂM UC ĂRCA ĂZRAV .ieţiăt g 003 .ă rutnu nî tnu răm ătaiăt ăpaec o etşejărp es tarapeS .uşo r niv ed le răhăp nu ănraot es .ărca ae rp etse ătarum az rav ăcaD .tnu uc ăcetsema es iş grucs es .rtnî ăzaşa eS .ăpa nî ătavlozid eiâmăl ed e ras uc uas ş rob niţup uc )tsug ăpud( i rca etaop eS .tanicăm bmu rop tâced avectla tnus un bmurop ed elepurC .az rav ăguada es . rasecen etse ăcaD .ăcim ăzrav 1 IEŢIĂT UC ĂZRAV .t reif al tlum cse rc aetsecA .auaedif ac eiat es iş enib egrucs eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş .ănâtnâms uc iamun uas bla sos uc .ăzrav ed dnâr nu .ărutnu ed ărugnil o uc ăţitarc o.ăpa ăniţup ăz rav al ăguada es dnâc nî dnâc nid .

ăzrav ed dnâr nu enup iam es a rpusaeD .ăru tnu irugnil 2 .tnu ed irugnil ăuod uc ăţitarc o.tişubănî .ăpa ed enib eg rucs es .etinenrur eiube rt uN .ăuo 2 .ăuo ăuod .ăpa ed enib ăg rucs es ăs ătis o ep eliilef tocs eS .arpusaed somu rf etşenemu r es ănâp eniţ es .ş rob uc etşe răpo es eclud azrav rai .ăuod nî eiat eS .temsep irugnil 2 .384 .temsep ărugnil 1 .e ras ed lunu iş ăniăf ed fa rp nu taguăda a-s e rac nî ănâtnâms arpusaed ănraot eS .ăsar ăznîrb irugnil 2 .ăsar aznâ rb ăguada eS .i ram iam tâc iş ige rtnî iof 7 — 6 dni rpsed es iopa .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ibirh ed irugnil ie rt ze ro ed ăcşaec o al es-udnâguăda .temsep uc ătacetsema ăsar aznâ rb arpusaed ărase rp es .ăţitarc nî ăzaşa es iş elam ras caf es .şirg ărugnil 1 .iz rev eleznu rf ed ăsaomu rf ăzrav o ăţăruc eS .noilub .etatilibisop iş tsug ăpud .e ras ăguada eS .cim cof al .ăzrav g 005 ĂZRAV ED ETŞULĂG .eclud ăz rav uc etucăf tnus elelamras dnâc ş rob uas .ăcsaeneblăgnî es ăs tupecnî a dnâC .tnurăm ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .ănâtnâms ăcşaec 1 .ă ro o tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî etşenemur eS .eras .eras .284 .repip .eniâp ed eilef 1 .luşirg .repip .v( iişo r ed sos uc csev res es iş tinemu r niţup temsep ăraserp es .az rav eb reif eS .ăsaomu rf ăzrav o egela eS .tnu răm iţaiăt iş nuja nid iţaium .ăţă ruc eS .)ăţnirod ăpud( iţ reif ifot rac iod iş ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmi .ibirh ed irugnil 3 sulp nî .iş ătacot ăţaed rev .zero ăcşaec 1 .ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad eS .e ro ăuod mac .ărutnu uas ielu nî osenemur es iş ăniăf ni rp uad es e rac elaoj râp caf eS .enib ăcetsema eS .19 ed etatămuj o ac ric eniţ eS .ăsa r ăznâ rb enup es ele e rtni rp rai .repip .luteged tâc esao rg iilef nî etatămuj e raceif iopa .temsep ărugnil 1 .tnu uc ăm rof o enib egnu eS .etalăps iş esela .tnu irugnil 2 .ăzrav gk 1 ROTPUC AL ĂZRAV .tivi rtop cof al .ăz rav ed eliilef ăzaşa es .repip .eiruf raf ep ăzaşa es .e ras .974 .ăpa nid g rucs eS .etrap o al ăsal eS .repip .ăpa nî roletşulăg lumu rd ăd es iş eiţizopmoc nid ăţirugnil o uc ai es .etunim 01 ăb raif ăs .e ras enup eS .i rubmâs ărăf edifats ed ănâm o .rtnî enup es iş tnu răm azrav eiat eS .rotpuc al ăd eS .epec 2 .eram ăzrav 1 ZERO UC ELAMRAS .etrap o al uad es .ăcsaeneblăgnî es ăs pecnî ănâp iamun niţ es .tnurăm ătaiăt ăz rav ed dnâr nu sup a-s aietseca ludnuf ep ec ăpud .e ras ăniţup uc ătitocolc ăpa nî nup eS .eras .ăniăf ărugnil 1 .184 .aiob ăţirugnil 1 .enrac uc elec iş aC .ăznârb irugnil 2 .ielu irugnil 3 .ăzrav gk 1 ĂZRAV ED ĂCNIDUB .ăniăf ărugnil 1 .tocolc nî ăd dnâc iş e ras ăniţup uc ăpa ăţita rc o.rotpuc al ăb raif ăs ăsal eS .484 .)36 .sus iam ac iţătitnac işaelecA )ICRĂTĂNÂM( IBIRH IŞ ZERO UC ELAMRAS .tacot ed anişam nirp ece rt es iş eg rucs es .084 .ielu ed irugnil ăuod iş aiob uas noilub niţup enup eS .eras .tnu uas ăru tnu irugnil 3 .ece r ăpa uc ălaps es ă rca azraV .rtnî t reif al enup eS .ied ra ed aiob uas noilub niţup iş aguăda etaop eS .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .t reif etse luze ro dnâC .talăps iş sela luze ro ăguada es .ice r csevres eS .eclud ăz rav nid uas ă rca ăz rav nid ecaf top es ze ro uc elelamras .ze ro uc elelamras ac lef al csetăgerp eS .ed rev ătalas iş ifotrac uc csev res eS .ătacot ăţaed rev ăniţup iş ăuo ăuod .az rav etşetăgerp es pmit e rtnÎ .e ras uc ăpa nî az rav eb reif eS .ăzrav g 005 ĂZRAV ED ELAOJRÂP .ăuo 2 .repip .etunim ed 02 ac ric cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .etizlăcnî esaotsug iam tnuS .lutiţuc uc tnurăm ăcaot es uas tacot ed anişam nirp ece rt es . repip .eclud ăz rav uc elec al ş rob iş ă rca ăzrav uc etucăf elec al ăpa ănraot eS .epec 3 .ăsar ăznârb irugnil 2 .ăuo 3 .

pmit nî pmit nid dnâcetsema .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS . ăguada es .29 .etitălc ed lutaula uc ăcetsema es iş e ras ăniţup ăd eS .repip .zarp ed ănub ărutăgel 1 uc lef al iopa csetăge rp eS .atag etaot tnus ec ănâp dlac al es-udnâniţ .tăpsaorp tnu g 001 .etrap o al ăd es .arpusaed somu rf etşenemu r es iş etşe rc ănâp es-udnâniţ .ulpmu es e rac irubut ed ăm rof nî nâmă r arpusaed ed elioF .a rutulpmu enup es .eletla ăgnâl elenu etazeşa elevidna ăpacnî ăs e rac nî .)136 .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .tnu răm ăcaot es socs luzeiM .tişubănî luzarp uc ăcetsema es .”rotpuc al adiponoC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .etnib reif et raof etşev res eS .tnu ărugnil 1 .e ram ed tivirtop ăţitarc o tnu ed ă rugnil o uc egnu eS .etunim 01 ăb raif ăs enup es iş eicoljim ăzrav o u rtap nî eiat eS .ăt raif azrav uc ăcnidub işaeeca ecaf etaop eS .ănâtnâms .tnu ărugnil 2 1 .ătitocolc ăpa uc ălao o-rtnî ti repoca eb reif eS .ă ro o ac ric tişubănî ăb raif ăs eiube rT .ăniăf ărugnil 1 .repip .e ras iş ăznârb .răhaz ăţirugnil 1 .ei ruf raf ep ăzaşa .eras .rotpuc al ăd eS .iişo r ed sos enup etaop es .tnu răm ăcaot es iş ăpa ed enib egrucs eS .eras .etnib reif etşev res eS .tnu .aiţizopmoc ănraot es .taium a-s apaec iş dnâC .ăsa r aznârb .984 .ăniăf .tnu nî ătişubănî .leftsa ăz rav ed eliof ăzaşa eS .ăpa ed i rugnil 4 — 3 .eznurf e rtni rp pisin ănâmăr un ăs .rtnî ăzaşa es iş sus iam ac tişubănî elevidna b reif eS .niţup ti rocăr a-s ec ăpuD .tnu niţup uc ăşubănî es .eletla etsep elenu etazeşa .iţnib reif .azrav ac .lutnu ămups ăcae rf es tarapeS .ăguada iam es .ăniăf ăcşaec 1 .iţ răp elebma ep .eletla etsep elenu niţup ăniv ăs elinig ram tâcnî .ătado az rav iş dnâc rotnî .iulutev reş elinig ram ănuda eS .)i ram i ruăg uc ae raotăzăr ep edar es ăţni refe rp ed( ăcim ăz rav o tnurăm eiat eS .rtnî csenemu r es .tnu irugnil 3 .eiube rt tâc lusos edacs ănâp ăb raif ăs ăsal eS .ăuo 2 .v( rotpuc al adiponoc .temsep ed ă rugnil o ăguada es .ăzrav g 004 ĂZRAV UC ETITĂLC .884 eS .e ras ăguada es .tnu ărugnil 1 .etnib reif ei ruf raf o ep azrav ăzaşa es iş lutev reş ecafsed es .eras .t reif al edacs apa ăcaD .tocolc nî apa ăd ec ănâp .eicoljim ăzrav 1 ĂZRAV ED UELFUS .luzeim ăjirg uc egart es iş mc 6 ac ric ed ignul iţăcub luza rp eiat eS .repip .ăţitarc nî nup eS .ăcsaenemu r es ăs ă răf rad .tnu ărugnil 1 .ă raofs o uc snâ rts ăgael es .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .ădaoc nid ăzaete r es iş eneblag eleznu rf ed elevidna ăţăruc eS .ănâtnâms uc .iuluno rtsac aenig ram etsep eletepac ăsai ăs ac e ram ed lutsed tev reş nu ăzaşa es no rtsac nu.evidna gk 1 TNU UC ETIŞUBĂNÎ EVIDNA .684 ed eleţăcub avetâc nup es iş temsep ărase rp es arpusaed .ice r epa etlum iam nî enib ălaps eS .rtnÎ .elfmu es ăs epecnî luze ro dnâC .iişor 5 — 4 uas noilub ărugnil 1 .tnu uc ăsnu ăm rof o.584 nirp iopa ăd eS . rotpuc al uad es iş tcef rep ă repoca es .zero ăcşaec 1 .ănâtnâms irugnil 2 .ătelmo urtnep ac etutăb elăuo .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăpa ed ăcşaec o uc egnits es .etpal ăcşaec 2/1 1 .etui cof ep etunim avetâc nup es tupecnî aL .eliruşuneblăg iş anâtnâms .tnu uc ăţitarc nî enup es iş luza rp elpmu eS .ă ro / ZERO UC TULPMU ZARP .az rav uc ăcetsema eS .arpusaed tnu ed ă rugnil o ăcnî iş eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez .ece r es-udniv res zac tseca nî .ăpa eguada iam es un ăs pmit tseca nî tâcnî leftsa .ăpa ăniţup iş răhaz .etiunşibo etitălc caf eS .eras .eliţrăp etaot ep lef al ăb raif ăs ac .cim cof al .ămups etutăb iruşubla ie rt elec ăguada es ămru aL .ielu uc ităge rp etaop eS .ăniăf ăţirugnil 1 .aniăf ăguada es .arpusaed ănraot eS .temsep ă rase rp es iş tipot tăpsao rp tnu a rpusaed ănraot eS .ăuo 3 .tnu nî luze ro etşejărp es tarapeS .v( ăuo ăuod nid etitălc ed taula nu ecaf eS .temsep ăţirugnil 1 .e ras ărase rp es .eras .ădnuto r ăm rof o i-udnâd .evidna gk 1 ROTPUC AL EVIDNA .ăro o .iişo r ed noilub .tacot ed rev lejnurtăp niţup iş tnu răm etaiăt elepec ăguada eS .atag etse dnâC .ăcnidub o ac .)764 .ătinemu r iş tnu răm ătacot ăpaec nid sos nu ecaf eS .tnu ed col nÎ .iţnib reif et raof csev res es .tarapes ătinemu r apaec ăguada es iş tacot ed anişam .dnuf ep elevidna ădra es un ăs icin rad .784 csev res eS .repip ed iş e ras ed etşevi rtop es .enib ăcetsema eS .epec 2 :sos urtneP .tot ed eiaom es ănâp .e ras ăniţup uc .tnu niţup uc eiagit o.

noilub ărugnil 1 .repip .enileţ 4 ICREPUIC UC ĂNILEŢ .tnu niţup iş e rec es tâc ăniăf .ănâtnâms acşaec 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .zarp ed ănub ărutăgel 1 ĂNÂTNÂMS UC ZARP .uo 1 . răhaz iş e ras .ănâtnâms ed ăcşaec o a rpusaed ănraot es .teţo ăţirugnil 1 .e ras enup eS .anileţ ăţăruc eS .ăpa ăniţup uc egnits es .194 .39 etaiăt elepec csenemur es ta rapeS .luze ro uc ăţitarc nî ăzaşa es .ăuod nî eiat eS .noilub ăguada es .etnib reif etşev res eS .i riţbus iilef luzarp eiat es pmit e rtnî .394 .nifad ed eiaof .ăpaec 1 .noilub ărugnil 1 .ăpa ăniţup uc egnits es .ărutnu irugnil 2 .ielu ed irugnil ăuod uc etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .ăpa ed itşec ăuod iş noilub ed ărugnil o uas .ătacot ăpaec o etşenemu r es iş ielu ed ărugnil o ăguada iam es .e ras ed etşevirtop eS .repip .ălaps es .eras .rotpuc al ăro ed t refs nu ăd es .094 .âsa r ăznârb ă rase rp eS .apaec uc ăcetsema es iş ăcusu es .tnu ărugnil 1 .luze ro egela eS .edepe r iam ăb raif ăs ac nuja nid ăsnî taium .şacap ra uc ecaf es lef aL .ielu irugnil 3 .anileţ tijărp a-s e rac nî aiagit nÎ .tnu ărugnil 1 .eras .iişo r 4 uas noilub ărugnil 1 .âniăf ărugnil 1 .tnu ed ărugnil o uc eiagit o.ăpa itşec 2 .iro 3 — 2 ed apa dnâbmihcs .ăniăf ăţirugnil 1 .eras .ăţitarc nî ăzaşa eS .epec 2 .etunim 51 — 01 .”lehgnaraps ed eleletfihC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca tser urtneP .tarapeS .ielu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejă rp es .eiaom es ăs pecnî ănâp b reif eS .494 .icrepuic g 002 .ăniăf g 051 :taula urtneP .uo uc egnu eS .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî .zarp ed e rif 6 ZARP ED FALIP .etpal niţup uc ăşubănî es iş enib eg rucs eS .ăniăf enup es .ăti tocod ăpa uc t reif al enup es iş iţăcub eiat es .răhaz ăţirugnil 1 .ătitocolc ăpa nî etunim avetâc eti răpo elenilsăm ăguada es atag epao rpa etse dnâC .cnâda ed lutsed ănileţ ed elinicădă r ăţăruc eS .ece r ăpa uc t reif al nup eS .grucs es iş tocs eS .ăcun o tâc tnu .zarp ed ăcim ărutăgel 1 ZARP ED ELETFIHC .zarp ed ănub ărutăgel 1 ENILSĂM UC ZARP .ătirocă r ae racnâm etşev res eS .uo 1 . repip iş e ras enup eS .ă repoca el e rac ăsao rbif ajaoc nid cimin ănâmăr un ăs ac .tnu uc ăzaşa eS .uo nu uc ăcetsema es .rtnî eiaom es iş luzarp tnu răm eiat eS .594 .enileţ 6 ĂNILEŢ ED ERACNÂM .taula ed eiaof o ednitnî eS .teţo ed ătirugnil o iş lunoilub ăguada es .ătalas uc . rotpuc al ă ro ed etatămuj o ăd es iş ăţitarc nid anileţ etsep lusos ănraot eS .)314 .ze ro ed ăcşaec 1 .uo nu.ăpaec 1 . rotpuc al ăd es iş zarp uc aţita rc nî lusos ănraot eS .mc 1 ed esao rg iilef nî etatămuj e raceif rai .ăznârb ăţirugnil 1 .tirocă r a-s ec ăpud iş etrap o al ăd eS .niv ed lerăhăp 1 .v( lehgnaraps ed eleletfihc ac lef al csetăgerp eS .e ras .enib ădnirpuc el ăs e rac .ătrut ed ăm rof o ăca rbmî es .apa edacs ănâp rotpuc al ăd es iş repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .enilsăm g 051 .eţnimes ă răf iş ăjaoc ărăf eliişo r ăguada es .294 .repip .ăţudlăc etşev res es ae racnâM .ăti rocă r etşev res es ae racnâM .ăţitarc o.luzarp ăţăruc eS .zarp ed esaomurf erif 6 ZARP ED ĂTRUT .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp eniţ es iş ăpa ed srucs luza rp enup es .ăcsaenemu r es ăs ă răf tipot a-s atsaeca dnâc .e ras .taula ed eiaof ătla uc ă repoca es iş luzarp enup es .etpal ăcşaec 1 .ielu niţup uc csejă rp es e rac iilef eiat es .rtnî luielu egnicnî eS .ielu irugnil 3 .a rpusaed etşenemu r es ănâp rotpuc al ăd es .e ras enup eS .tnu răm tacot ed rev lejnu rtăp a rpusaed ta răse rp a-s ec ăpud .luzarp ăţăruc eS .e ras uc ăpa uc cse răpo es iş iţăcub eiat es .rtnid taula nu ecaf eS .t reif ed tivirtop etse luze ro rai .ielu i rugniI 3 .ielu ed ă rugnil o uc ăşubănî es .694 .tacot edrev lejnurtăp .

ăpaec 1 .e ras ăguada iam eS .)193 .eras .iipan nup es .994 .repip .etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .e ras iş răhaz ed esa r irugnil ăuod .apa eg rucs es .atag tnus dnâC .ănâtnâms irugnil 2 .eras .ăniăf ăţirugnil 1 .ăţăruc es .tivi rtop cof al .cim cof al .ăuod nî eiat es .ă rutnu uas tnu niţup uc ăşubănî es iş urtemitnec etatămuj ed esao rg iilef eiat es iş ăţă ruc eS .tnu irugnil 2 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .răhaz ed ăţirugnil o .etunim ed 02 ac ric tişubănî eb reif es iş ă repoca eS .tuzăcs ed lutsed eif ăs eiube rt lusos .tev reş nu.etunim ed 02 ac ric .ipan g 004 IPAN ED ERUIP .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ecaf es ta rapeS .răhaz ăţirugnil 1 .tişubănî ăb raif iam ăs ăsal es iş ipan etsep ănraot es .aţitarc ăcşim eS .v( ifot rac ed lue ruip u rtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .enrac ed ămaez uas ăpa ed itşec ăuod .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .205 .)etorac( ivocrom gk 1 TNU UC )ETORAC( IRENIT IVOCROM .ăjaoc ed iţiţăruc iifotrac ăguada es .tnu irugnil 2 .aniăf ăguada es .nifad ed eiaof .cim cof al .ă ro ed etatămuj o ăpuD .etpal ed irugnil 3 .esaoţa dniif eftlalelec .ipan gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IPAN .e renit iilug iamun gela eS .iriţbus ed lutsed eţuilef nî iopa .rtnî nup eS .ăro ed etatămuj o ăb raif ăs lusos ăsal eS .tiţucsa enib tiţuc nu uc iivoc rom dar eS .ăţăruc eS .dnuf ed ipil es un a u rtnep .ăcun o tâc e ram ăm rof o iş pmit işaleca nî el-udnâd eliţăcub ăţăruc eS .etiţăruc ic repuic avetâc iş dnâguăda .ăcsaenemu r es ăs ăsal es iş aniăf ăguada es .ărutnu ed ă rugnil o uc .794 .tnu irugnil 2 .ănileţ ed es rucs eliilef etazeşa tsof ua erac nî aţitarc nî ăraoce rts es .eras .)193 .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .etnib reif etşev res eS .iicoljim iilug 6 ETIŞUBĂNÎ IILUG .dnâc nî dnâc nid aţitarc dnâcşim .ăuod iş e ras .i riţbus iilef nî eiat es iş iipan ăţăruc eS .iicoIjim ifotrac 3 .ăpa nî iţ reif ifotrac ed etatitnac işaeeca uc ănue rpmî ătis ni rp ce rt eS .etpal irugnil 3 .ăpa ăniţup ăguada iam es .răhaz esar irugnil 2 .iţreif tnus dnâC .894 .dnuf ep ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid aţita rc dnâcşim .iicoljim iilug 6 IILUG ED ERACNÂM .etunim ed 02 ac ric iţişubănî niţ es .ăţitarc o-rtnî tnu etşezlăcnî eS .305 .tnu răm .005 .ăpa ed ăuod uas ărugnil o ăguada iam es .dnuf ed ădni rp es un ăs ac .iţăcub u rtap uas ie rt etla nî etatămuj e raceif iş ăuod nî iipan eiat eS .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.s ra răhaz ed eţi rugnil ăuod iş iişo r ed noilub ăguada eS .sus iam ac elenileţ t reif al nup es iş irut refs nî eiat es .treif a lusos dnâC .etnib reif etşev res eS .105 .ăniăf ăţirugnil 1 .etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .49 TNU UC ĂNRAI ED IVOCROM .tivi rtop cof al .ă rutnu o etişubănî iş tnu răm etaiăt .eras .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .iţ reif ed lutsed if a ed etnianî ăcsaenemu r es ăs pecnî iivoc rom ăcad iamuN .răhaz eţirugnil 2 .e ras enup eS .ăpa uc tacetsema niv ed le răhăp nu uc gnits eS .enrac ed ămaez uc uas etpal niţup uc treif al nup eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .iilug etsep ănraot eS .tnu ed irugnil ăuod uc ăţitarc o.etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .rtnî nup eS .tnu irugnil 2 .anâtnâms ăguada es .ăpa uc uas enrac ed ămaez ăniţup uc gnits es .etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .ifotrac g 004 .v( ifot rac ed lue ruip ac lef al csetăge rp es iş ătis ni rp ce rt es .noilub ărugnil 1 .etpal ăcşaec 1 .ăpa ed irugnil ie rt .e renit iilug gela eS .tnurăm ătaiăt ăpaec o etşenemu r es ta rapeS .tuzăcs ed lutsed iş t reif enib etse dnâC .ădacs ăs ăsal es .e ras ed etşevirtop eS . rasecen etse ăcaD .enileţ 6 ĂNILEŢ ED ERUIP .rtnî ăcusu es iş ălaps eS .

ielu niţup iş repip .atla nî iş etrap o-rtnî aţitarc iamun ăcşim es .ăniăf irugnil 2 .etunim ed 02 ăb raif iam ăs ăsal eS .605 .iş rucs iş iţreif iivoc rom uc iş tnu uc ăţitarc o-rtnî nup es iş iriţbus et raof iilef elepec eiat eS .ăpaec nid socs luzeim iş luio rutsu ă rtaip ed ăţiluip nî ăzaesip eS .1 latot nî .răhaz ăţirugnil 1 .ătănâv o iş muce rp .iţăcub nî ăzrav ăniţup eiat es :leftsa lutavaz raz etşetăgerp eS .csev res es .tacot edrev lejnurtăp .icun 21 . rotpuc al ăd eS .epec 4 .eras .eniâp eilef 1 .iivoc rom dar eS .lutavazraz enup es .etşesăg es ăcaD .tivi rtop cof al eniţ es .rtnî .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .59 epao rpa etse dnâC .iivoc rom csetăgerp eS .lusos etşetăgerp es pmit e rtnÎ .grucs eS .repip .etivi rtop iţăcub nî eiat es iş lecelvod nu eda r eS .)944 .noilub ărugnil 1 .ti rocăr iam ua-s ec ăpud iş ăpa nid grucs eS .elepec csebocs eS .dnuf ep snirp a-s un ăcad es-udnâlo rtnoc .ş rob uc cse răpo es e rac emab ed ănâm o ăţăruc es .gk 005.ielu irugnil 3 .csenemu r es ănâp niţ eS .eras .ăpa uc egnits es e rac . rotpuc al ăd es iş ăţita rc nid elepec etsep lusos ă raoce rts eS .ze ro uc ulpmu es .iicoljim epec 21 ZERO UC ĂTULPMU ĂPAEC .ănâtnâms acşaec 1 sulp nî sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC IVOCROM .eicoljim emi răm ed epec gela eS .ăţaedrev ăţirugnil 1 .iicoljim epec 21 ĂTULPMU ĂPAEC .iiecelvod iş ac iţăcub nî iţaiăt iş iţaţa ruc ifot rac aviţâc iş tnurăm taiăt sarg iedra nu .elenăgi rf uc .ielu irugnil 2 .dnuf ep iivoc rom iş apaec ădnirp es un ăs ac .rtnî t reif al nup eS .ielu irugnil 2 .805 .iriţbus iilef eiat es iş iivoc rom dar eS .etunim 01 ac ric .e ras uc ăpa nî ăro ed t refs nu ăb raif ăs nup es iş eliruzeim csebocs eS .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt eliişo r ămru al iş ădiponoc ed etehcub avetâc iş nup es .arpusaed lutot iopa ănraot es iş e racnâm nid sos niţup uc şuneblăg nu tarapes ăcetsema es .ănrai ed eif .tirocă r iam ua-s dnâc iş g rucs eS .lulef tot ed tavazraZ IELU UC ICEVIHG .ăpa uas enrac ed amaez ănraot es iş aniăf ărase rp eS .ioru tsu ed inîţăpăc 4 .ăniăf uc ielu nid şatnâr nu ecaf eS .cim cof ep ă ro ed etatămuj o niţ eS .csebocs es .repip .epec 3 .705 .ăpa .noilub niţup ăguada eS .905 .ă rtaip ed ăţiluip o.ătitocolc ăpa uc luio rutsu iş elepec cse răpo eS .e ras .şuneblăg 1 .irenit iivoc rom ac lef al .ic repuic uc etulpmu ecaf top es lef aL . .elepec ătsap ătsaeca uc ulpmu eS .ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî ăcaot es luzeim rai .ăţita rc nî ăzaşa es iş elepec ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .sus iam ac iţătitnac işaelecA .răhaz ăţirugniI 1 .ielu niţup uc ei ruf raf o-rtnî rotpuc al uad es iş temsep a rpusaed ărase rp es .eiaom es ăs pecnî ănâp e ras uc ăpa nî b reif es iş ăţăruc es .eras .dnâc nî dnâc nid aţita rc dnâcşim .e ras ăguada es e rac al .ătivi rtop emi răm ed .ece r ăpa uc ăţitarc o.repip .tnu uc tişubănî ăb raif ăs nup es iş grucs es .irenit eif .eras . răhaz ed ăţirugnil o iş e ras ăguada eS .temsep ărugnil 1 .repip .ăcsaenemur es ăs pecnî ănâp niţ eS .răhaz .ăpa uc etnianî iam etşe răpo es e rac .zero ăcşaec 2/1 .voc rom nu .iilef etaiăt elepec ielu nî csenemur es ta rapeS .tocs es etocolc avetâc ăpuD .e ras iş răhaz .ăniăf ăţirugnil 1 .i riţbus iilef nî ănileţ ed etatămuj o iş lejnu rtăp nu .iişor 4 .enib etasip icun avetâc iş ăţaed rev .v( eliişo r ac lef al .ăţaedrev .ed rev elosaf ed anu .ielu ăguada iam es eiube rt ăcad .ivocrom gk 1 IVOCROM ED ERACNÂM .ece r ăpa uc ăb raif ăs nup es iş iilef eiat es . rotpuc al uad eS .505 .ăniăf ăţirugnil 1 .e răzam ed anu .etnib reif etşev res eS .405 .ielu irugnil 2 .a rpusaed ănraot es iş aniăf uc anâtnâms ta rapes ăcetsema eS .ăpa ăniţup .e ras uc .tatnîb reifnî ua-s muC .iv res a ed etnianÎ .tnu uc iivoc rom ac lef al .iicoljim epec 21 IORUTSU UC ĂTULPMU ĂPAEC .esaomu rf epec gela eS .e ras .eras .t reif a lutavazraz tot ec ănâp .amâ răfs es un a urtnep a rugnil uc ălbmu es uN .

iţnib reif iam tâc csev res es .ăniăf ed irugnil ăuod ăguada eS .315 .etepsao rp etr aof zac eciro nî .ădiponoc ed etehcub avetâc .ărutnu irugnil 2 .ic repuic gela eS .ivocrom 2 TAVAZRAZ ED ELETFIHC .iv res a ed etnianÎ .ăniăf ărugnil 1 .ti rocăr iam a-s ec ăpuD .ăuo 2 .eras .tnu irugnil 2 .lejnurtăp 1 .sos ed irugnil ăuod .ădiponoc ed etehcub avetâc .ielu uas ărutnu irugnil 3 .iejnurtăp 2 .tiş râfs nî .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş ic repuic etsep ănraot es lutoT .ănâtnâms irugnil 2 .115 .ece r etşev res eS .temsep uc tarăse rp dnuf nu ep .iivoc rom :e ras uc ăpa nî .ebaob ae răzam iş ed rev aelosaf .enrac ed anişam nirp uad es .iş iivoc rom .etiţă ruc tnus ec ărusăm eP .aţitarc tulpmu a-s ec ăpud tâcnî leftsa .tnu irugnil 3 .ăuo ăuod .temsep ărugnil 1 .tacot ed rev lejnurtăp niţup ăguada es .vocrom g 002 ETATROSA EMUGEL .ed rev .erăzam ed anu .roletitălc aemirăm ed ăţitarc o tnu uc enib egnu eS .ăsaomu rf ădiponoc o eb reif es iş .eşubănî es ăs ăţita rc nî nup es .etitălc nî ătacărbmî dniif acnidub ătaot .eimrăm ăpud .tarapes uas ănue rpmî b reif eS .ivocrom 2 EMUGEL ED LEŢINŞ .ăznârb .iţăcub etlum iam nî uas u rtap nî eiat es iram elic repuic rai .icrepuic gk 1 ĂNÂTNÂMS UC ICREPUIC .ănraotsă r es atag etse dnâC .anâtnâms iş ăsar aznârb .ăjaoc ărăf iifotrac iş lutavazraz tot eb reif eS .inig ram ep u rtap .vocrom 1 .ăţăruc eS .tacot rarăm .atag .zarp 1 .lulejnurtăp .ifotrac .tacot ed rev rarăm niţup ăguada es .ebaob e răzam .aţita rc elpmu es ec ănâp .)etnianî iam ătirăpo( az rav .coljim al adiponoc ădnuto r ei ruf raf o ep ăzaşa eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .arpusaed es raotnî if ătaop ăs .e raceif al tată ra a-s muc aşa .ăuo 2 .etacetsema emugel ed tarts nu enup eS .ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es e rac ednuto r eletfihc caf eS .ăniăf irugnil 3 .e rat aenrac uc iş ebla .aelosaf ruje rpmî .elosaf ed ănâm o .ifotrac 2 .atag tnus dnâC .etivi rtop iţăcub etaiăt iş etiţă ruc ămru nid aetseca .eiube rt iam ăcad e ras iş ăsa r aznâ rb .ăuo 2 :etitălc urtneP .tnurăm ed tivi rtop .ăsnits iş tnu nî roşu ătijă rp if etaop aniăf .etpal ăcşaec 1 .repip .etiţăruc etaot tnus ec ătadnÎ .ăznârb irugnil 2 .inigram ep ed eletitălc a rpusaed c rotnî eS .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu uc acnidub etşepo rts es .415 .ătalas uc csev res es iş ărutnu nî csenemur eS .ăniăf ăţirugnil 1 .eras .015 .ănâtnâms iopa es-udnâguăda .ăniăf irugnil 2 .leţinş ed ăm rof nî iopa csetrut es iş ăniăf nirp ătad anâm uc ednuto r eletfihc caf es .edrev erăzam g 002 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ta rapes etreif elemugel csetăgerp es etnianiD .e răzam ed ă rafa .ănue rpmî ăcaot es iş ăpa nid enib grucs eS .ifotrac 5 .rtnî ăcnu ra es .e răzam .et raped iam aşa iş ătitălc o .edrev elosaf ed ănâm O EMUGEL UC ETITALC ED ĂCNIDUB .tnu ărugnil 1 .voc rom nu .ele raoicip pur es .e ras .iifotrac iopa .ăjaoc ărăf iifotrac .v( ăuo ăuod nid etitălc 51 — 41 caf eS .inemu r es a ed etnianî iş tnu ed ărugnil o uc ăniăf ed ă rugnil o etşejă rp es :leftsa lusos etşetăge rp es pmit tseca nÎ .ănâtnâms ăcşaec 1 .ivoc rom :tarapes csetăgerp eS .ănâtnâms uc acetsema es a ed col nÎ .icim ăţni refe rp ed .ăniăf ăcşaec 1 . repip .lece lvod nu .eras .ifotrac 4 .ie rt iş dnuf ep etitălc ăuod ăzaşa eS .69 .ăuo 2 .ăuo ăuod uc ăniăf ed ărugnil o ăcetsema es tarapeS .ae răzam .eras .elăuo ăguada es .eicoljim ădiponoc 1 .215 .ănileţ 1 .e ras ed farp nu iş teţo niţup sup a-s e rac nî ece r ăpa uc ăţitarc o.iinâtnâms aţnetsisnoc ăbia ăs lusos dnivi rtop .etpal ăcşaec 1 .elosaf .ifotrac iod .ăb raif ăs uon nid pecnî ănâp cim cof al ăsal es iş ăniăf uc ătacetsema anâtnâms ăguada es .tnu ărugnil 1 .cof esup if a ed etnianî i rgennî es un a urtnep .etpal uc egnits es .ăpa ed enib grucs eS .ătuzăcs epao rpa etse o-tasăl ua e rac ep apa ec ănâp b reif es dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ădiponoc etsep tnu ănraot eS .cim lecelvod 1 .ifotrac g 002 .eiţizopmoc nid arugnil uc ai eS .ăzrav ed 4/1 .e ras enup eS .lutavaz raz ăguada es .elosaf g 002 .e ras ăniţup iş tnu uc .eras .)136 .ebaob erăzam ed ănâm o .ed rev elosaf ăcida .

v( etitălc ed taula nu ecaf eS .e ras ăniţup ărase rp es .luroicip epur eS .aenemesa ed .ivres a ed etnianÎ .ăniăf ăţirugnil 1 .ăniăf ăguada eS .715 .615 .ănâtnâms ăcşaec 1 .515 .icrepuic g 057 ĂUO UC ICREPUIC .iicoljim elic repuic gela eS .tacot edrev lejnurtăp ăguada eS .ătacot ăţaedrev ăniţup iş eras .temsep ărăf iş noilub ărăf .915 .tnu irugnil 2 .e ras ăniţup uc ăpa nî b reif es iş sus iam ac lef al elic repuic csetăge rp eS .etnibreif etşevres eS .rtnî csejărp es iş taula nî elic repuic eiaom es .ielu uc lef al ităgerp etaop eS .tev reş nu uc enib ăcusu es iş ălaps es .etpal iş ăniăf .iţnib reif csev res es .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal es iş repip iş e ras ăd es .eras .e ras .etnib reif ei ruf raf o ep ăzaşa es .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .tnu ărugniI 1 .ăcrepuic eraceif nî ăru tu lpmu ed ăţirugnil o etâc enup eS .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş iilef apaec eiat eS .ăpa uas enrac ed amaez iş luniv ăguada es .iv res a ed etnianî iş snicnî lu ratărg ep tpirf al nup eS .ic repuic gk 1 ETULPMU ICREPUIC .uo 1 .025 .ăpaec o uc iş etnurăm elicrepuic uc ănuerpmî eleraoicip tnurăm ăcaot eS .taium ua-s dnâC .sus iam ac elic repuic csetăgerp eS ĂVAT AL ICREPUIC .iişo r 4 .815 .ăniăf ăţirugnil 1 .aniăf ăraserp es .eţnimes iş ăjaoc ărăf iişor avetâc .ăbraif ăs ăsal eS .etpal ăcşaec 2/1 .ielu uas ărutnu irugnil 3 .et reif tnus elic repuic dnâc iş repip .ăpa uas enrac ed ămaez ănraot es .rtnid )136 .ic repuic gk 1 ICREPUIC ED ERACNÂM .lu roicip epu r es iş esaomurf .so rg ed tivi rtop etse lusos ec ănâp tecnî ăb raif ăs ăsal eS .eras .ătagel ed tneicifus etse atsap ec ănâp cof ep niţ eS .noilub ăguada iam eS .eiaom es ăs pecnî ănâp rotpuc al uad eS .ităgerp top eS .elic repuic uc ăcetsema eS .epec 2 .e ras .tnu ed ărugnil o uc roşu ănue rpmî csejă rp es iş apaec iş tâc .rtnî ăzaşa es .eras .ăniăf ăţirugnil 1 .ecer es-udnivres .ăţăruc es .anâtnâms .79 .ele nid apa ătaot edacs ănâp niţ es iş elicrepuic nup eS .iţnib reif csev res eS .e ras ăguada eS .ăniăf irugnil 2 .ăcusu eS .sus iam ac elic repuic ăţăruc eS .irat ăuo avetâc b reif eS .ăniăf ăcşaec 2/1 .tăpsaorp tnu ed ăcim ăciţăcub o ăcrepuic eraceif etsep enup es .elic repuic treif ua e rac nî amaez nid ăcşaec o uc egnits es iş tnu nî aniăf roşu etşejărp eS .eiaom es ănâp niţ eS .eras .tăpsao rp tnu g 52 .iţnib reif etraof csev res eS .etnib reif et raof etşev res eS .tiţuc nu uc arpusaed dnizeten .ele raoicip pu r es .ăuo 3 .esaomurf icrepuic g 005 TAULA NÎ ICREPUIC .tnu ărugnil 1 .iţnib reif csev res eS .rotpuc al ăro ed trefs nu uad es .tacot lejnurtăp ed eznu rf ăţi rugnil 1 .temsep iş repip .ăgilămăm uc .iţăcub eiat es iş sus iam ac elicrepuic ăţăruc eS . rotpuc al uad eS .iilef eiat es .e ras ăniţup uc ărase rp es iş ăţileip ed eţeruc es ăs ă răf gretş eS .arpusaed elic repuic ănraot eS .nif temsep ăraserp eS .ătuzăcs ed tivirtop etse aeracnâm ec ănâp tirepoca ăbraif ăs ăsal eS .ăpaec 1 .grucs es iş ălaps es .cof al ătnetsizer ămrof o-rtnî etaot ăzaşa eS .ătacot ăţaed rev .125 .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o iş e ras ed fa rp nu enup es ăc repuic e raceif nî iş eletla ăgnâl elenu ăvat o. repip .tnu irugnil 2 .iram ic repuic ălaps eS RATĂRG AL ICREPUIC .repip .iram icrepuic gela eS .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o enup es ăc repuic e raceif ep .temsep irugnil 2 .noilub ărugnil 1 .epec 2 .enib ădni rpuc el ăs ac etnib reif ărutnu ătlum uc ăţitarc o.uo nu.niv le răhăp 1 .icrepuic gk 1 ICREPUIC ED AMALUIC .tnu niţup uc el-udniports .eliţrăp ăuodnâma ep csenemu r eS .repip .tnu ed ărugnil o uc cof al nup eS .elic repuic tâta tnurăm ăcaot eS .esaomurf .aniăf ă rase rp eS .

iibirh iţaium tsof ua e rac nî ătizepmil apa nid ăcşaec o uc gnits es .atag etse ae racnâm ec ănâp .ze ro ăcşaec 2/1 1 .iilef iţaiăt iş iţreif ibirh ed g 051 uc ănue rpmî .arpusaed .89 .ielu i rugniI 3 .ed rev lejnu rtăp uc ece r etşev res eS .)icrătănâm( ibirh g 002 IBIRH ED ERACNIM .ăţaedrev .ănue rpmî ăb raif ăs ăsal es iş iibirh nup eS .ăzae rtsăp es iş ăcsaezepmil es ăs ăsal es iibirh taium ua-s e rac nî apA .noilub ă rugnil 1 .repip .e ras ăguada eS .ăniăf ăţirugnil 1 .sela luze ro ăguada eS .325 .e ras .iibirh iţreif iş iţaium tsof ua e rac nî apa nid itşec ie rt ănraot eS .aniăf ă rase rp es .ătizepmil tsof a ec ăpud .e ras .işo rg iam iieţiăt ac eiat es iş ăpa ed enib grucs eS .iicoljim epec 4 .noilub ed ă rugnil o iş repip .tnu răm tacot .ae racnâm tâtA .tev reş nu.ăţitarc o-rtnî ăzaşa es .noilub ăguada eS .)ic rătănâm( ibirh g 051 IBIRH ED FALIP .ece r etşev res eS .ănâtnâms ed sos uc .dlac iş iv res etaop es ibirh ed lufaliP .iţaium tsof ua e rac nî apa nid niţup etâc es-udnâguăda .ăcsaeneblăgnî es ăs pecnî apaec iş luze ro dnâC .nuja nid iibirh eiaom eS .iz auod a ănâp nuja nid ăcicidlăc ăpa nî ăsal es iş epa avetâc nî ălaps eS .eras .rtnî tacsu iopa iş talăps .noilub ărugnil 1 .ielu irugnil 3 .tnu răm taiăt epec ăuod ielu nî csejărp eS .tnu răm etaiăt elepec ielu nî csenemur es ta rapeS .ăji rg e ram et raof uc gela es iţacsu iibi rH .t reif etse luze ro ec ănâp rotpuc al eniţ eS .im reiv ăbia un ăs .epec 2 .225 .repip .repip .iţepsao rp ibirh nid iş lef al csetăge rp es lufalip iş tâc .

e ram ă ruag uc ăm rof o.rotpuc al aţitarc ăd es iş ă repoca es .icim irubuc nî eiat es iş eleip ed ăţăruc eS .luze ro eb reif es ănâp .e ras ed etşevi rtop es .iţăcub nî un uas etpur .v( ic repuic ă răf uas uc .işarg iedra 2 .tnu uc ăsnu enib .edepe r ipot es a u rtnep iţăcub etlum iam nî tucăfsed .enrac ed ămaez itşec 3 .rtnid .abmil ăzaşa es coljim al rai .rotpuc al etunim avetâc ăd eS .eiruf raf ep ănraotsă r es iş rotpuc al etunim avetâc ăd es .lejnurtap 1 .arugni uc niţup l-udnâsăpa .âcun o tâc tăpsaorp tnu .eiube rt tâc ta răs tsof a ec ăpud .t reif etse luze ro dnâC .sar ĂZNÂRB UC IRULEF ETIREFID IŞ ESAONIĂF .e ras .tnu uc enib ălbat ed ăm rof o egnu eS .ăsar ăznâ rb ăniţup iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o taguăda a-s e rac al luze ro ăzaşa es .etrap o al uad es ăb raif ăs uon nid pecnî ec ătadnÎ .v( leţiv ed ăbmil o eb reif eS .v .zero ăcşaec 2/1 1 TACIF UC OTOSIR .aznî rb ăcsaepot iam es ăs ărăf .ăpa uc itşec 3 .ei ruf raf ep ănraotsă r es .etaiăt eliişo r iş talăps iş sela luze ro iopa .e ras ăniţup uc ăpa l 3 b reif eS .ănâtnâms o ac so rg sos nu ecaf eS .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .iicoljim epec 3 .e ram cof al icin iş tlum ae rp ăb raif ăs etasăl eiube rt un elenao racaM .lutnu ăţitarc o.ielu irugnil 3 .ecusu es ăs ăsnî ărăf .ăniăf ed ărugnil o iş tnu ed ărugnil o.625 etşev res eS .tnu niţup uc ăşubănî es iş lutacif icim eleţăcub nî eiat es .lutacif iopa enup eS .ze ro ăcşaec 2/1 1 IIŞOR ED SOS UC OTOSIR .rotpuc al etunim avetâc ăd eS .eiruf raf ep ănraotsă r es iopa .ihcinir ed eracnâm urtneP .tacif g 002 .coljim al ă ruag uc ăţni referp ed .t reif etse luze ro dnâC .sus iam ac itătitnac işaeleca otosir urtneP IHCINIR ED ERACNÂM UC OTOSIR .etşetocolc apa dnâC .tnu uc ăsnu enib .ze ro nî e rtni ăs tâcnî leftsa .etnib reif etşev res eS .iişor 4 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .etnib reif et raof etşev res eS .bob ed bob .leţiv ed ăbmil 1 .etnâb reifnî es ăs cof ep ăpilc o niţ es iş ăznî rb ed i rugnil ăuod ăcnî ăguada es .eiruf raf nî ănraot eS .tnurăm apaec eiat eS eras .ăţita rc nî nup eS .ălaiceps ae raotăruce rts nirp ăpa ed enib grucs eS .enao racam g 004 ĂZNÂRB UC ENAORACAM .tnu i rugnil 2 .)013 803 .iilef iţaiăt iiedra ăguada eS .tamâ răfsen rad .etunim ed 03 — 02 eniţ eS .ihcinir ed ae racnâm ecaf es ta rapeS .ăbmil ed eliţăcub uc ăcetsema es iş abmil t reif a e rac nî amaez uc egnits eS .525 lavacşac uas ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp eS .ei ruf raf ep luze ro ănraotsă r eS .tecnî ăcsae tocolc ăs niţ es iş .rtnî enup eS .sus iam ac luze ro etşetăgerp eS .ielu uc ăţita rc o.ăsar ăznâ rb g 001 .tnu uc ăsnu ălbat ed ăm rof o.rtnî ătnîb reifni eS .abmil treif a e rac nî ătizepmil ămaez ed itşec ăuod uc egnits es iş luze ro tnu nî roşu etşejărp eS .ăpaec 1 .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî ănâp ăcetsema es iş luze ro enup es .725 .ăţni rod ăpud .ăcsaepot es ăs aznâ rb epecnî ănâp aţitarc ăcşim eS .tavazraz iş ăpaec o uc )692 .tnu irugnil 3 .tev reş nu uc ăcusu es iş ălaps es .ăcun o tâc tăpsao rp tnu .vocrom 1 .eiaom es ăs apaec epecnî ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .luze ro egela eS .ihcini r ed ae racnâm ăzaşa es coljim al rai .enrac ed ămaez itşec 4 .ăsar ăznâ rb irugnil 2 .ece r ăpa uc csezepmil es iş i ram i ruăg uc .t reif etse luze ro ec ănâp .ecetsema es ăs ărăf etunim ed 52 ac ric ăsal eS .)36 .zero ăcşaec 1 ĂBMIL UC OTOSIR .eras . rotpuc al ăd es iş enrac ed amaez ănraot eS .ti rocăr niţup etşev res es iş ănraotsăr eS .425 şi ic repuic ed uas iişo r ed sos uc .ăsar ăznârb ed irugnil ăuod iş .825 .tivi rtop cof al . rotpuc al etunim avetâc ăd eS .tăpsao rp tnu g 05 .esaoielc nived iş ămâ răfs es ece raoed .tăpsao rp lutnu ăguada es .925 .ăpa ed itşec ie rt ănraot eS .rtnî enup eS . roşu ăsa r ăznâ rb ed g 001 uc iş tăpsao rp tnu niţup uc ăcetsema es .rtnî ăzaşa es iş tatăra a-s muc ăpud luze ro etşetăgerp eS .ăniăf ărugnil 1 .ăsar ăznârb g 001 .tnu irugnil 3 .luze ro amârăfs es un a u rtnep .rtnî ăzaşa es .803 .rolenao racam lumu rd ăd es .coljim al ă ruag uc ălbat ed ăm rof o.e ras .99 es .zero ăcşaec 2/1 1 CSERĂGLUB FALIP .v( iişo r ed sorg sos nu arugnil uc enup es ruje rpmî rai .cim iam cof ep .

ănraotsă r es atag tnus dnâC .tnu uc ele e rtnî etipo rts iof ed irudnâr 5 — 4 .tnu ed ărugnil o .etehgaps ed dnâr nu enup es .”ăznârb uc enaoracaM“ al ac iţătitnac işaelecA IIŞOR ED SOS UC ENAORACAM .eras ed etşevirtop eS .sus iam ac lef al elenao racam csetăgerp eS .ănâtnâms uas etpal ăcşaec 1 .cof al ătnetsize r ămrof o.035 .235 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .tnu ărugniI 1 .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL ENAORACAM .tnu irugnil 2 sulp nî .tnu uc ăsnu .ăniăf g 051 :taula urtneP .tnu irugnil 2 .ăbals ăcnuş ăniţup iş e ras .e ras .taula ed lucapac uc ă repoca es .iişor g 005 :sos urtneP .ăuo 3 .temsep uc ărase rp es .ţremoc nid iof g 052 ărăpmuc es uas .tnu ed ărugnil o uc ăcetsema es iş grucs es .sos ed i rugnil avetâc iş ăuo ed iilef ed lunu .etui cof al rotpuc al uad eS .ece r ăpa uc inig ram ep etşepil es e rac .răhaz ăţirugnil 1 .ăznârb .e ras uc ăpa nî eletehgaps b reif eS .tagel ed tivi rtop sos nu ecaf es tarapeS .ece r ăpa uc csezepmil es iş g rucs es .ăznâ rb uc elenao racam ac lef al csetăgerp eS .temsep ărugnil 1 .v( ătnicălp ed eiaof o ecaf eS .e ras .icrepuic g 001 .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc enib egnu eS .elenao racam ănraot es .g rucs es .rotpuc al coc es iş .etehgaps g 004 IIŞOR ED SOS IŞ ĂUO UC ETEHGAPS .etunim avetâc niţ es .sos tla uc uas iişo r ed sos uc etşev res es iş ănraotsă r eS .rtnî ăcae rf eS .ăniăf g 052 :ătnicălp ed aiaof urtneP . răhaz uc iişo r ed sos nu ecaf eS . rotpuc al uad es .etilevnî enib eif ăs elenao racam tâcnî leftsa .taula nî ătacă rbmî âm rof nî ăzaşa eS .tnu uc ăsnu enib ăţita rc o.am rof elpmu es ănâp ăunitnoc eS .ăţitarc nid ărafa ăsai ăs elinigram dnâsăl .ăuo 2 .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş ăsar aznâ rb ăraserp eS .temsep ăţirugnil 1 sulp nî .enaoracam g 003 ENAORACAM ED ĂCNIDUB .elenao racam uc ăcetsema eS .ielu .tnu uc ăcetsema es iş grucs es .temsep ărăf .iţnib rif csev res .635 .ăcav ed ăznârb iamun uas .ăniăf nid taula nu ecaf eS .etehgaps g 003 ĂMROF NÎ ETEHGAPS .cof al ătnetsize r ăm rof o ăcarbmî es e rac uc .arpusaed elinig ram c rotnî es .tnu nid .tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc iş temsep niţup uc ătacetsema ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp eS .capac u rtnep taula ed dno r nu etşerpo eS .ed rev ătalas uc csev res es ăţni rod ăpud iş ănraotsăr eS .335 .ăuo ăuod uc .etpaocsă r elăuo b reif eS .e ras uc ăpa nî elenao racam b reif eS .)vitatlucaf( tnurăm ătaiăt .e ras uc ăpa nî eletehgaps b reif eS .ărugnil 1 .ărutnu g 05 .sus iam ac iţătitnac işaelecA ENAORACAM UC ĂTNICĂLP .iişo r ed sos nu etşetăge rp es pmit niD .ădlac ăpa ăcşaec ½ .tnu uc arpusaed egnu eS .ăznârb irugnil 4 .ărutnu .şuneblag nu .eras .)506 .ătnicălp ed eliof uc ătacărbmî aţita rc nî aiţizopmoc ănraot eS . rotpuc al ăd eS .a rpusaed csenemur es ec ănâp .tnacip et raof .tsug ăpud .135 .io ed ăznâ rb uc ătacetsema ăcav ed aznârb no rtsac nu.uo nu ăguada es e rac al .eras .sus iam ac iţătitnac işaeleca :sos urtneP .rtnî ăzaşa eS .eirătnicălp o al ed etarăpmuc if top eliof .rtnî raihc uas ăm rof o.e ras .ăpa .elenao racam b reif eS .tnu nî etişubănî uas et reif elic repuic nup es iş eletehgaps uc ăcetsema eS .ta rapes etşev res es uas enao racam etsep ănraot eS .tnu niţup .rtnî nup eS .tnu uc ăm rof o egnu eS .pmit ed ăspil nÎ .enao racam etsep iopa es raotnî if aetup a u rtnep .ăpa ed ăcşaec o iş ăniăf .ta rapes etutăb ăuo .535 .tnu irugnil 2 .uo 1 .ăpa irugnil 2 .ă ro ed irut refs ie rt niţ eS .435 .001 ENRAC IŞ ENAORACAM UC ĂTNICĂLP .ăznârb ărugnil 1 .ăznârb ărugnil 1 .eras ăţirugnil 2/1 .şuneblăg 1 .ăniăf ărugniI 1 .ănâtnâms ed uas etpal ed ăcşaec o .

)406 .eras .treif al ăpa uc lunuaec enup eS .ăuo 2 .rotpuc al ăd es iş tnu uc egnu es .sus iam tatăra a-s muc aşa .)935 .ăsar ăznârb irugnil 2 .enao racam ed dnâr nu ăzaşa es ătnicălp ed eliof uc ătacărbmî am rof nÎ .taruc esei ăcaD .)agilămăm ăcsaezu rc un ăs ac eiruf raf ep un( ănâmednî al tităge rp .ănâm nî csejnuto r eS .iişo r ed sos uc etşev res es iş ănraotsă r eS .uo nu.ăpa nî ătadu nmel ed ărugnil o uc ăţăruc es .etocolc elemirp aL .cte ăcnuş .ătnicălp ed aiaof urtneP .sus iam ac iţătitnac işaeleca .ii ruba i ro avetâc ed tinfubăr iam ua ec ăpuD .ăniăf g 051 :acfoi urtneP .g rât ed elenao racam iş ac .935 .agilămăm ănuda es iş nmel ed ă rugnil o ăpa nî eiaom eS .ăznâ rb uc .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .ăcsaejă rp es ăs epecnî aenrac iş apa edacs ănâp ănişam ep eniţ iam es iş ăpa ăniţup etâc ănraot eS .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş tnu răm ăpaec o ăcaot eS .ihce ru ed ăprâc o uc lunuaec ăcupa es .iulunuaec iiţe rep erps luţelăcăf uc dnâsăpa etraped iam ăcetsema es rad .treif nî ăd apa dnâC .ătnicălp ed eliof uc ă repoca eS .nmel ed tiţuc nu uc uas etaruc i rofs ienu lu rotuja uc iilef eiat eS .uunitnoc dnâcetsema .inig ram e rpsnid o-dnirutăp .ăpa ărugnil 1 .etunim avetâc ăpuD .enao racam ed lutse r arpusaed enup es iş aenrac iopa ednitnî es .ăpaec 1 .835 .e rat ed tivirtop ăgilămăm o ecaf eS )ZLUB( ĂGILĂMĂM ED SRU .v( sus iam ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ĂTIPIRP ĂGILAMĂM .tnu irugnil 3 .)treif al ăşao rgnî iam es agilămăm ăc ămaes ăniţ es ăs eiube rt( ialăm ăguada iam es un .iulunuaec iiţe rep e rps luţelăcăf uc dnâsăpa .uicoljim răm iunu aemirăm ed iţăcub arugnil uc uai eS .ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup iş noilub ed ărugnil o ăguad es .ăprâc o uc ihce ru ed lunuaec enib ăcupa eS .ialăm niţup ărase rp iam es .ăm rof nî etşev res es iş ăznârb ă rase rp es .rtnî ăzaşa eS .i ruihco ăgnâl ăsam al etşev res es iş ăt raif agilămăm tâced elaom iam etse ătipi rp agilămăM .tnu irugnil 3 .v( ieţiăt ed ac taula nu ecaf eS )ĂSAC ED ENAORACAM( ACFOI .acfoi ed lutse r ăzaşa es iş ibirh ed ae racnâm ănraot es .ăsa r ăznârb ed i rugnil ăuod iş tnu ed ărugnil o uc ăcetsema es .ănâtnâms uc ăznâ rb .ecusu es ăs ăsal es iş taula ed asam ep ărifse r eS .uo 1 .ăb raif ăs ăsal iam es .teged nu ed etal icilgnap nî eiat es iş lus ecaf es .etpal ăcşaec 2/1 .treif al ăpa uc lunuaec enup eS .101 ăzups nî ăcaoc es ăs nup eS .e ras uc ăpa nî eb reif es iş .eras ăţirugniI 1 .sus iam ac lef al elenao racam iş ătnicălp ed aiaof etşetăgerp eS .tnu răm ătacot ăpaec o uc tnu nî etşejă rp es iş ănişam ni rp aenrac ece rt eS .e rat ed lutsed e rap agilămăm ăcaD .e ras ed etşevi rtop es .ătraif etse agilămăm ăc ănmaesnî .emlap e rtnî edepe r ăcae rf es iş ăgilămăm nî tpe rd luţelăcăf eniţ es tiş rîfs aL .luţelăcăf uc uunitnoc dnâcetsema iş eiaolp ed ăm rof nî nuaec nî ădac ăs i-udnâsăl )ănâmednî al tităge rp iş tunrec( luialăm ecudo rtni es .cte ărutipot .iibirh nup es .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .lef al csetăge rp eS .tot ed enib ăcetsema es iopA .eras .elaom ae rp e rap agilămăm ăcaD .acfoi ed ta rts nu ăm rof o.ic repuic uc uas igoic râbs uc ităge rp etaop es lef aL .145 .735 .ialăm niţup ă rase rp es iş e ras enup es etnib reif etse apa dnâC .noilub ărugnil 1 .enaoracam g 052 .tnu uc etşepo rts eS .fudrub ed ăznârb ed ăuod uas ăţi rugnil o uc e raceif elpmu es .ăpaec 1 .enrac g 052 .nmel ed dnuf nu ep agilămăm ănraotsăr es iş irutăl nî iro avetâc ed ărutucs es . roşu anrutsăr es a urtnep iş dnuf al ecaocsăr es ă urtnep ănişam ep epilc avetâc ăsal iam eS .ăpa l ½ 1 .)225 .ibirh ed eiruf raf o auaedif ac eiat es etrap ătla ed eP .ialăm g 005 ĂTRAIF ĂGILĂMAM .ăt raif ed lutsed etse agilămăm dnâC .ialăm niţup ărase rp es iş e ras ed ăţi rugnil o ăguada es .tunrec tăpsao rp luialăm etşetăge rp es tarapeS .luţelăcăf etaocs es .e ras iş ăpa uc b reif eS .ibirh g 051 )IBIRH( ICRĂTĂNÂM UC ACFOI .le ed agilămăm etşepil es ăcaD .ăpa ed auacfoi egrucs eS .ăznârb irugnil 2 .ă ro ed etatămuj o ac ric lutecnî uc ăb raif ăs ăsal eS .045 .v( nuja nid ăpa nî iţaium .nmel ed taruc dnuf nu ep ănraotsăr es iş i ro avetâc ed ărutucs es .luţelăcăf uc ăuod nî ialăm ed aţilivom ăcipsed es iş ătadoed luialăm tot ănraot es etşetocolc apa dnâc .etaocs es iopA .rtnid auacfoi etşetăgerp eS .etatămuj ep tacsu a-s aiaof dnâC .cof ep ăpilc o ăsal iam es iş inigram e rpsnid agilămăm egnâ rts es arugnil uc tot iopa .

ăpa uc tiodnî eletpal treif al enup eS .eras ăţirugnil 1 .io ed ăznârb g 002 .ăme rc o ac enived ănâp ăcav ed aznâ rb no rtsac nu.aniăf .biuc e raceif nî uo nu etâc eg raps eS .ăsar ăznârb iş tnu niţup ăguada eS .345 ielu nî csejă rp eS .ăniăf irugnil 2 .ăgilămăm uon nid iopa .745 .ăro ed irut refs ie rt .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ăuo 4 .ăz rav ed iof uc ătunretşa uas tnu uc ăsnu ăvat o.ăsar ăznârb iş ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .ăpa l ¼ 1 .elăuo dnâ r ep nup eS .ănâtnâms uc .ăuo 2 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .anâtnâms .ialăm irugnil 4 .luialăm .ănilp ae rp eif un ăs am rof ac ăji rg dnâva .teged nu ed esao rg iilef ăbla ălezna rf o.tipot tnu nî etaium i rugnil ienu lusod uc iopa .ăuo 2 .ăgilămăm ed eif ăs eiube rt ta rts lumitlU .445 .845 .aznâ rb ataot enib ăzae rop rocnî es ănâp ăcetsema iam es iş io ed aznâ rb ăguada es .e rat ed tivirtop ăgilămăm o ecaf eS ĂGILĂMĂM ED ETŞULĂG .agilămăm ăzaşa es .arpusaed etşezeten es .atag etse dnâC .uo iunu aemi răm ed i rubiuc caf es .ialăm g 004 ROTPUC AL ĂGILĂMĂM .dnâts etşe răm es ece raoed etpetşa ăs ătasăl eiube rt un acnavilA .ăznârb iş eniâp uon nid iopa .245 .tivres urtnep ănâtnâms ăcşaec 1 .aemelet ed uas fudrub ed ăznârb ed ta rts nu enup eS . 2 .elaom iam avec ăgilămăm o ecaf es e rac nid .ănâtnâms irugnil 2 .645 ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc arpusaed nup es .eniâp ed iilef ed dnâr nu dnuf ep ăzaşa eS .etnib reif et raof .ăznârb g 002 .ărafa ep ănemu r e raoluc o ua dnâc icnuta atag tnuS .u rtnuănî tipot a-s aznâ rb rai .rtnid eiat eS .201 ETULPMU ELFIHC .ătelmo urtnep ac e ras uc iş etpal niţup uc elăuo tab eS .a rpusaed etşenemu r es ec ănâp rotpuc al ăd es .etpal irugnil 2 .ialăm g 004 IRUIHCO UC ĂGILĂMĂM .ănâtnâms irugnil 2 .eras .ialăm g 004 ŞUMLAB .etnib reif .atag etse dnâC .ăm rof nî etşev res eS .545 etşev res eS .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc eS .lutnu ăguada es .tecnî ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .elaom ed tivi rtop ăgilămăm o ecaf es e rac nid .945 .etpal uc eiaom es ăs nup eS .tnu ărugnil 1 .eras .rtnî ăcae rf eS .ăgilămăm etsep ănraot eS . rotpuc al etşe rc arapap ece raoed .tnu ărugnil 1 .tnu irugnil io ed ăznârb irugnil 4 .etpal itşec 2 .ăgilămăm nid arugnil uc ai eS .ătutăb e răzam uc uas elosaf uc csev res eS .tnu g 001 .etnib reif .eîaom iam ăgilămăm o ecaf eS .iţăcub nî eiat eS .eras .io ed ăznâ rb ăraserp es .ăuo 6 .e ras enup eS .ăpa uc tiodnî etpal l 2/11 .ăsar ăznâ rb ărase rp eS .ăsar ăznâ rb ă rase rp es .ătivirtop emirăm ed iş esao rg ed teged nu ed iilef eiat es nuja nid ăsamă r agilămăM ĂTIJĂRP ĂGILĂMĂM .tnu .ăpa uc tiodnî eletpal treif al enup eS .eniâp ed iilef 21 ENIÂP ED ĂRAPĂP .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî eliţrăp etaot ep csenemu r es iş temsep iş tutăb uo nirp uad es e rac etşulăg caf es .ăpa uc tiodnî etpal l ¼ 1 .rtnî ănraot es iş aiţizopmoc enib ăcetsema eS .tnu iş .tsug ăpud .aznâ rb iş anâtnâms .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ăm rof nî etşev res eS .eras .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ănraotsă r eS .ătăpsao rp ănâtnâms uc iţnib reif csev res es .ăznârb irugnil 2 .etui eif ăs eiube rt un e rac .e ras ăniţup iş etpal ed ăcşaec o uc etutăb ăuo ăuod iş tnu ed ărugnil o ăguada eS .lutnu .ăcav ed ăznârb g 004 ĂCNAVILA .tnu nî ătaium ărugnil o uc ăsnitnî iş roşu ătazeşa ăgilămăm ed e riţbus tarts nu enup eS .luşubla ădnirp es .ăznârb .

uo 1 .tnu ărugnil 1 .so rg iam avec bla sos nu ecaf eS .rtnî enib ăcae rf eS .cte ănâtnâms uc ifotrac .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .temsep ărugnil 1 .tăpsaorp tnu g 05 .cof al ătnetsize r ei ruf raf o.etpal itşec 2 .etpal ed ăcşaec o uc eiaom es e rac .rotpuc al uad es iş tnu ed ărugnil o uc .ăpa uc tadu dnuf nu ep aiţizopmoc ănraotsăr es iş ăcetsema es .ărutnu irugnil 2 .şi rg ed ăcim ăcşaec o ănraot es .ăpa itşec 4 .rtnî ăzaşa es .âniăf ărugnil 1 .enrac ed ămaez uc egnits es iş ăniăf iş tnu nid .ăniăf ărugnil 1 .e ras enup eS .etşetocolc dnâC .rtnî ăzaşa es iş irubmo r eiat eS .ăsar ăznârb ărugniI 1 .ărutnu irugnil 2 .lutecnî uc luşirg ănraot es .lutot uc csev res es iş tocolc nu aed ăs ăsal es .etitălc al ac so rg iam avec taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .155 .ielu ed ăţirugnil o uc tacetsema tutăb uo ni rp uad es iş etpal nid tocs eS .ăsam al .icim irubuc nî lulavacşac eiat eS .ielu niţup uc tacetsema tnu uas ărutnu eiagit o.şirg ăcşaec 2/1 ROTPUC AL ŞIRG ED ELETFIHC .ătasip ăraoşiţ rocs uc iş răhaz uc dlac etşev res es iş tăpsao rp tnu g 05 nup eS .eras .ti rocă r a-s dnâC .etşetocolc e rac eletpal nî uas ăpa nî luşi rg sus iam ac ănraot eS .elelfihc tâta etpal nî eiaom eS .e ras ăniţup sup a-s e rac nî anâtnâms ănraot eS .iţ răp elebma ep csejărp eS .etpal uc ăzaiţbus eS .etpal itşec 3 .etehco rc caf eS .tnu ă rugnil 2/1 . răhaz niţup .tnu irugnil 2 .ăsar ăznârb irugnil 2 .repip .eiaolp nî ădac ăs .iţ răp elebma ep csejă rp es e rac eletfihc icim caf eS .255 .355 .sus iam ed aiţizopmoc uc ulpmu es .eras .enemu r tnus dnâC .tâta ătivirtop eiube rt sos ed aetatitnaC .e ras enup eS .lulavacşac uc lusos ăcetsema eS .etiv res if a ed etnianî niţup uc .etpal uas ăpa itşec 3 .emugel uc csev res eS .455 .eiţizopmoc ed ărugnil o etâc enup es .tnu uc ăsnu ăm rof o.şuneblăg 1 .ăniăf ărugnil 1 :tijărp u rtneP .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .elăuo nup es .ăniăf ed enilp i rugnil ie rt uc uo nu no rtsac nu.ăsa r ăznârb iş repip .eras .tlum iam un .eras .samăr eletpal eiruf raf nî ănraot es .şirg ăcşaec 1 ŞIRG ED ETEHCORC .etnib reif arutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es .ednutor elfihc 6 .lutecnî uc .ănâtnâms ăcşaec 1 .ărutnu irugnil 2 .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .şuneblag nu ăguada es .ăţaed rev .)ănilp aerp un( şirg ăcşaec 1 ŞIRG ED FALIP .ielu ăţirugnil 1 .rtnid eiat eS .055 .et rap o al ăd eS .etşetocolc apa dnâC .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî .răhaz iş e ras ed fa rp nu uc ăb raif ăs eletpal enup eS .işolococ ăcaf es un ăs ăji rg uc .emizegărf ă răf .ăm rof nî csev res eS .ăsaorg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş işolococ ăcaf es un ăs ue rem ăcetsema eS .tnu uc eti răpo emugel uc csev res eS .eras .ăru tnu irugnil 2 .ăniăf irugnil 3 .ăţaedrev .etpal ăcşaec 2/1 .eniîp ed iilef 21 ENIÂP ED ELENĂGIRF .luzeim etşebocs eS .uo 1 TAULA ED ELENĂGIRF .ăuo 2 .uo nu dnâguăda ăcae rf eS .ăsnicnî enib etse aemisă rg dnâC .ănâtnâms ăcşaec 1 .eras .tanrâc iunu aemisorg ed etehco rc anâm uc caf es eiţizopmoc ătsaeca niD .etunim ed 02 rotpuc al uad es iş ăsar aznârb ă rase rp es arpusaed .etunim avetâc răhaz niţup uc etpal nî eiaom eS .etpal ed uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăşao rgnî es ănâp ue rem dnâcetsema eb reif eS .555 .esaoielc nived eletehco rc leftla ece raoed .e ras ăniţup uc t reif al ăpa enup eS .301 .tnu uc etirăpo emugel uc csev res eS .ănâtnâms ed ăcşaec o uc tacetsema .rtnî ătnâb reifnî eS .eiaolp nî ăgruc ăs .)icim tnus elăuo ăcad 2 uas( uo 1 .elfihc al ecapac eiat eS .ăniăf ni rp uad es .uo 1 .etpal ăcşaec 2/1 .răhaz ăţirugnil 1 .lavacşac g 052 LAVACŞAC ED ETEHCORC .teged nu ed so rg ta rts nu lutiţuc uc ednitnî eS .e ras .elecapac iş tâc .ărutnu nî csenemu r es iş temsep iş uo .aznârb egel ăs tâc .teged nu ed esao rg iilef ăbla ălezna rf o.

etpal itşec 2 .ărutnu irugnil 2 .)855 .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăznârb ă rase rp es .ăsar ăznârb g 051 .ăniăf g 051 .taula ed aiaof ednitnî eS .mc 1 ed esao rg .tnu iş repip .e ras .repip .ăniăf ăţirugnil 1 .tivi rtop cof al .tnu ed ărugnil o iş ăniăf ed ărugnil o.165 .tnu ărugnil 1 :sos u rtneP .cof al ătnetsize r ăm rof o.ăznârb ărugnil 1 .ăniăf irugmi 2 .ăuo 4 .enrac g 052 .ăro ed etatămuj o .ătasip ă raoşcun uas repip niţup .rtnî ăzaşa es .ti rocăr iam a-s dnâc iş niţup ăcetsema iam es .ăniiăf ărugnil 1 .ăcav ed ăznârb g 002 .e ras ed tiţuc ed f râv nu iş ărutnu uas lutnu uc apa cof al ăţita rc o.tnu ărugnil 1 ŞUBLA UC IAMUN ĂZNÂRB ED UELFUS .v( iişo r ed sos nu a rpusaed ănraot es .a rpusaed lusos ănraot es .elăuo dnâr ep ăguada es .elaom ae rp eif ăs eiube rt un aiţizopmoC .iş e ras enup eS .ăcsae rocă r es ăs etrap o al ăd es iş ădacs ăs ăsal eS .ădnuto r ăm rof o uc eiat es iş )e riţbus et raof( taula ed eiaof auod a enup es arpusaed .etnib reif ărutnu nî etşenemu r es iş taula nî lulavacşac eiaom eS .lavacşac g 05 .enrac ed eţilivom col nî col nid nup es .etnib reif .)eram( uo 1 .aniăf ăguada es iş enrac ed ămaez ed ăcşaec o ănraot es .elaom iam avec ăsnî .ăniăf ăţirugnil 1 .ăţita rc o.eteged e rtnî elinig ram enib gnârts eS .tnu ărugnil 1 .temsep uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu enib ăm rof o.v( sus iam ac lef al eletşulăg caf eS IIŞOR ED SOS UC AZNÂRB ED ETŞULĂG .temsep iş tutăb uo .ăsa r ăznârb iş repip niţup enup eS .ăuo ăuod nid ieţiăt ed taula nu ecaf eS .ătado ătaot .repip .eras .rtnî ătlum iam ărutnu ătnâb reifnî eS .)155 .065 .tnu ed ă rugnil o .răhaz niţup .ăniăf ni rp uad eS . rotpuc al ăd es .aenrac ănişam ni rp ece rt es tarapeS .iş e ras enup eS .icim eleţăcub nî taiăt lulavacşac iş ăsa r aznârb ăguada es .855 .etpal ăcşaec 2/1 1 .ăsa r aznârb ă rase rp eS .265 .tnu ărugnil 1 .tnu uc eiagit o.rtnî nup eS .rtnî eletşulăg ăzaşa eS .rtnid bla şatnâr nu ecaf eS .ătlum ă rutnu nî iţrăp elebma ep csenemu r eS .etunim ed 02 mac cim cof al b reif eS .etrap o al ăd es .ăb raif ăs epecnî muC .rotpuc al uad es iş aznârb ărase rp eS .e ras .tnu niţup uc ăm rof o.v( ”taula ed elenăgirF“ al ac itătitnac işaeleca taula urtneP .temsep irugnil 2 .tnu irugnil 2 .e ras iş ătitocolc ăpa uc ăţitarc o etşetăgerp eS .ăniăf ărugnil 1 .etrap o al ăd eS .406 .iruşubla 6 .ăpa g 052 ROTPUC AL ĂZNÂRB ED ETŞULĂG .treif urtnep enrac ed ămaez l 2/1 .ăznâ rb ie e rtnî dnânup .ieţiăt ed taula urtneP ĂZNÂRB UC IŞANUŢLOC .emî râfs es un ăs .ă ro ed i rut refs ie rt rotpuc al uad es iş ădni rpuc i-ăs tâc ăta rtnecnoc enrac ed ămaez ănraot eS .ăpa nî roletşulăg lumurd ăd es iş eiţizopmoc nid aţirugnil uc ai es .e ras .e riţbus ănâtnâms uc uas etpal uc egnits eS .temsep niţup iş am rof snu u rtnep tnu ă rugnil 2/1 .ieţiăt ed taula urtneP ROTPUC AL ENRAC UC IŞANUŢLOC .ti rocăr iam a-s ec ăpud .ăsa r ăznârb ed i rugnil ăuod .rtnî ăniăf ed ănub ărugnil o etşejărp eS .repip .ăsar ăznârb i rugnil 2 .ărutnu irugnil 2 .401 .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .lusos etşetăge rp es pmit e rtnÎ .)ăb raif un ăs( ătitocolc ăpus nî etunim ed 02 cse răpo eS .tsug ăpud .lavacşac g 003 ENAP LAVACŞAC .cof al ătnetsize r ei ruf raf o-rtnî ăzaşa es iş g rucs es .lavacşac g 052 TAULA NÎ LAVACŞAC .406 .v .ăţitarc ep ed lutaula edni rpsed es ănâp enib ăcetsema es iş .ărutnu uas tnu g 06 .655 .v .aniăf ănraot es tocolc nî uad dnâC .)36 .tagel ed tivi rtop sos nu ecaf es iş etpal uc egnits es .uo 1 .rtnî aiţizopmoc ănraot es iş ămups etutăb eliruşubla uc âcetsema eS .955 .ceb reb ed ăţni referp ed .ăznârb i rugnil 2 .elenăgirf ed taula nu pmit nid etşetăgerp eS .ătivi rtop emi răm ed iilef nî lulavacşac eiat eS .755 .mc 1 ac ric ed esao rg .ătivirtop emirăm ed iilef nî lulavacşac eiat eS .a rpusaed tinemur a-s iş tucse rc a ec ătadnî etşev res eS .rtnî etşejărp es .

e ras .ă rutnu ed ă rugnil o uc ăţita rc o.ăţudlăc aiba ăpa ăniţup uc aidjo rd no rtsac nu.lutaula enib ipil es a u rtnep .eteged e rtnî elinig ram enib es-udnâgnârts .ătnicălp ed taula urtneP .etrap o al ăd eS .icibz es a ed etnianî iş eiaof o ednitnî eS .elăuo ăguada es .aniăf iş eletpal ăm ru al iş uerem dnâcetsema .tivi rtop cof al .tilotop cof al b reif es ăsam ed etnianî ă ro ed trefs nu uC .rtnî ăcae rf es :emuna iş ăcav ed ăznâ rb nid ărutulpmu o ecaf eS .ăuo ăuod nid ieţiăt ed taula nu ecaf eS / ĂZNÂRB UC ĂTNICĂLP .506 .tnu uc avat egnu eS .dlac al ăsal es iş ăniăf uc ă rase rp eS .ătnicălp ed taula nu ecaf eS .ăniăf ăţirugnil 1 .uo nu uc ăcav ed aznârb tarapes ăcae rf eS .ăznârb g 051 :ăru tu lpmu urtneP .eras .ărutnu ărugnil 1 .365 csev res eS .ăznârb uc iişanuţloc iş ac lef al b reif es iş csepil eS .atnicălp azeşa av es e rac nî iivăt aemirăm ed iţăcub nî eiat es .mo r ed ărugnil o .506 .repip .rtnî eiaom eS .io ed ăznâ rb ed ărugnil o iş aguăda etaop eS .ii rutnu ae ripot al ed esamă r i rămuj uc uas tnu răm tacot iş treif reie rc uc .tnu uc ele e rtnî esnu .665 .ănâtnâms ărugnil 1 .camiac ăcşaec 1 IŢIJĂRP ENRAC UC IŞANUŢLOC .tnu uc ele e rtnî esnu ătnicălp ed iof avetâc ăzaşa iam es iopa .iţnib reif .repip .v .ăcsae rc ăs ac .ţloc nî eiaodnî eS .ăpa uas etpal .enrac ed anişam ni rp apaec uc ănue rpmî ece rt es iş ăcsae rocă r es ăs aenrac ăsal eS .ăpa ăniţup etâc ăguada es iş e ras enup es .lutnu uc aznâ rb no rtsac nu .iruihgnuirt ezem rof ăs tâcnî leftsa .etnib reif etşev res es iş iţăcub eiat es . rotpuc al ăd es iş tnu uc etşepo rts eS .e ras ăniţup uc etutăb elăuo nup es iş coljim al col ecaf es .iţnib reif csev res eS .rtnî enup es ăsamăr aniăF .ăpaec 1 .ăpaec 1 .răhaz ăţirugnil 1 .ăsao rg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp dnâcetsema .mc 6 — 5 ed etartăp eiat eS .v .rtnî etşenemu r es .tijărp urtnep ărutnu irugnil 2 .răhaz ăţirugnil 1 .ăcav ed ăznârb g 003 .ti rocăr a-s ec ăpud iş uo nu uc ăcetsema es .eras .e rec es tîc ăniăf iş e ras .ăznârb uc atnicălp ac lef al ecaf eS .etşezegă rf es ănâp tişubănî ăb raif ăs aenrac dnâsăl .eras .mor ărugnil 1 .ătnicălp ed iof 5 — 4 nup es . rotpuc nî ătpaoc apaec uc ănue rpmî ănişam ni rp etuce rt .)ăcun o tâc eram ăciţăcub o( eidjord g 01 .camiac nid tasednî iam taula nu ecaf eS .etui etse un ăcad .sus iam ac iţătitnac işaeleca .eiruf raf o ep ăzaeşa es iş etartăp eiat es .elaom iam avec ăsnî .ăuod nî ec raotnî es .)vitatlucaf( repip iş e ras ed etşevi rtop es iş ănâtnâms ed ă rugnil o .etpal irugnil 2 .ieţiăt ed taula u rtneP IŢREIF .ăru tu lpmu urtneP .enrac g 052 .e rat ae rp aenrac ecusu es un ăs ac ăpa ăniţup etâc ănraot eS .uo 1 .mc 6 — 5 ed eta rtăp eiat  U es .tnu uc cse răpo es iş ăpa ed enib g rucs eS .inig ram ep enib csepil es iş iruihgnuirt ezem rof ăs tâcnî leftsa .e ras iş ătitocolc ăpa uc e ram ăţitarc o-rtnî . rotpuc nî ătpaoc ăpaec o uc ănue rpmî ănişam nirp ătad iş )losar( ăpus nî ăt raif enrac uc ătucăf atnicălp etse ăsaotsug ed lef aL .ieţiăt ed ac aiaof ednitnî eS .ENRAC UC IŞANUŢLOC .tnu irugnil 2 .tăpsaorp tnu g 03 .ice r iş inub ăsnî tnus .iş e riţbus etraof aiaof ednitnî eS .ielu ărugnil 1 .sus iam ac lef al taula ed aiaof etşetăgerp eS .eras .niţup tacsu a-s ec ăpud .iţrăp elebma ep .ănâtnâms uc uas iişo r ed sos uc csev res eS .ărcam enrac g 004 ENRAC UC ĂTNICĂLP .ăuo 2 .uo nu ăguada eS .565 .tnurăm ătaiăt iş rotpuc nî ătpaoc ăpaec o uc ă rutnu nî etşejă rp es iş t reif losar uas ădu rc aenrac ănişam ni rp ece rt eS .tpoc a-s dnâC .tnu ărugnil 1 .ăuo .iţăcub ae rac eiat es :rotămru lulef nî ătităge rp enrac ed ărutăcot o uc aznâ rb dniucolnî .lef al ităge rp top eS .)ăţni rod ăpud( răhaz niţup .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .tpoc a-s ec ăpud iş ătnicălp ed eliof ulpmu eS .etpal ăcşaec 2/1 .ăuo 2 .iţ reif işanuţloc u rtnep ac ătităge rp enrac ed ărutăcot o uc ulpmu es iş mc 7 — 6 ed eta rtăp eiat es .e ram iam sav nu.ătivi rtop emi răm ed ăpaec o rotpuc al ecaoc es pmit tseca nÎ .ănâtnâms uc ădlac etşev res eS .niţup etâc niţup .ătunrec ăniăf ed nmup nu enup eS .501 o .ătnicălp ed taula urtneP .eras .ăniăf .465 .e ras ed etşevi rtop eS .ăniăf ărugnil 2 1 .765 .tnu irugnil 2 .ă rutnu ă rugnil 1 .406 .v .ăznârb ăniţup aţirugnil uc enup es taula ed tartăp e raceif nÎ .uo 1 .ăniăf g 005 UÂRB NÎ ELAOP .e ras iş ăniăf .ăuo 2 .uo 1 .taula ed eletartăp ulpmu es .ătitocolc emisărg nî csenemu r eS .

ărutulpmu enup es .ăniăf g 004 ECIAOZNÂRB .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .ic repuic .răhaz ărugnil 1 .ăuod nî eiaodnî es .ă rutulpmu ed ăţirugnil o etâc arpusaed enup es .cilp ed ămrof nî .175 .sav ep ăd iş iniâm ep ed edni rpsed es lutaula ec ănâp .uo nu uc ăcae rf es ătis ni rp ătad ăcav ed aznâ rb :a rutulpmU .ădihcil un .arutnu ătaot snirpuc a aniăf ec ănâp ăcetsema eS .mc 21 ep 6 ed i ruihgnutperd nî eiat es iş ieţiăt urtnep ac ăsao rg iam avec aiaof ednitnî eS .ătitocolc ă rutnu ed irugnil ăuod uc etşe răpo es iş sav nu-rtnî ăniăf ătsaeca nid 4/1 ac ric enup eS .ăguada es .taula ed iţăcub ie răceif aetatămuj ep ăţilivom o etâc enup es .965 .ăznârb .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .etnib reif et raof .iş tipot tnu uc ănap o uc egnu es .eidjord g 03 .ăru tnu g 051 .rtnî aniăf en rec eS .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .ielu ed anu iş tipot tnu ed ărugnil .coljim e rps eliruţloc c rotnî es .tivi rtop cof al .mc 51 ed etartăp eiat es .aidjo rd taium a-s e rac nî eletpal .coljim al col ecaf es iş aniăf sav nu-rtnî en rec eS .ăpa nî taium luteged uc roşu dnâsăpa .e rat ed tivirtop taula nu eniţbo es a urtnep tatnâmărf al e rec es tâc .ăcsaepil es ăs ac eteged e rtnî elinig ram gnârts eS . rotpuc al iopa coc es iş ăniăf uc tarăserp tev reş nu ep ăcsae rc ăs ăsal eS .cte reie rc .esao rg ed tivirtop iof dnâ r ep dnitnî eS .ăznârb uc ulpmu eS .e ras ăniţup iş ăniăf ed lunu .rahap iunu aemirăm ed ednuto r em rof eiat eS .ăniăf rahap 1 .etartăp ezem rof ăs tâcnî leftsa .ţudlăc etpal atâta iş ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o .eras .e riţbus ed etaop es tâc .eidjo rd nid ălaedămălp o ecaf es ta rapeS .răhaz eţirugnil 3 .ece r al ăcsaenhido es ăs etunim 01 ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca eS .aniăf .cilp ed ăm rof nî coljim al eliruţloc cuda es .etpal .lutnu uc io ed uas ăcav ed aznâ rb ta rapes ătnâmă rf es ă rutulpmu u rtneP .ăcsaepil es ăs ac .tivi rtop cof al .ăniăf g 005 ETIPSODEN ITŞORIP .uo 1 .tucse rc a alaedămălp dnâC .sav ed etşepil iam es un lutaula dnâc iş et raped iam ătnâmă rf eS .ăniăf g 005 TIPSOD TAULA NID ITŞORIP .tnu ărugnil 1 . răhaz ed ărugnil o .gnul nî ednitnî eS .ănâtnâms .enrac uc ătităge rp if etaop itşo rip urtnep arutulpmU .eiube rt tâc e ras iş lurăhaz .)365 .tarapes ednitnî es e raceif iş iţăcub ie rt nî et rapmî es iopa .etpal rahap 1 .işanuţloc u rtnep ac aenrac ă rape rp eS .865 .taula ed asam ep aniăf en rec eS .e ro ie rt ac ric tecnî ăcsae rc ăs l-udnâsăl .teged nu ed esaorg eliof dnâ r ep dnitnî es iş ăuod nî etrapmî es .elăuo ăguada es .ătiels ărutnu uc eiaof amirp egnu eS .ăuo 2 .)treif etpal ep ed ănâtnâms( so rg camiac ed rahap nu.ăvat o ep ăzaşa es iş tutăb uo uc gnu eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .tot ed enib ătnâmărf es iş ătucserc alaedămălp iş ăguada eS .sav nu.eras ed ăsar ăţirugnil 1 .iniâm ed etşepil iam es un lutaula ec ănâp enib ătnâmă rf eS .eidjord g 05 .etui cof al rotpuc al coc es iş sus iam ac lef al itşo rip caf es .enib lutaula ătnâmărf eS .a rpusaed etatămuj ătlalaec eiaodnî es .ăsam ep ed aniăf etsep enup eS .tucse rc a dnâC .arpusaed ănâmă r ăs aihcum tâcnî leftsa .tnu ăţirugnil 1 .elăuo ăguada es .rtnid taula nu ecaf eS .eletpal .ătiels ăru tnu uas tnu g 52 .âniăf ăţirugnil 1 .ăniăf ed nmup nu iş ţudlăc etpal ed ăcşaec ½ .atsaeca iş egnu es .luo ăguada es .eiaof amitlu enup es arpusaed rai .ie rt nî etşe rutăpmî es .eteged e rtnî elinigram enib dnâgnârts .ece r al et rap o al ăd es .eras .lutecnî uc tanrut .e ras ed farp nu .ae ras iş lu răhaz .etui cof al .tsug ăpud răhaz iş eilinav .tsug ăpud răhaz iş eilinav .601 .ăniăf ăniţup arpusaed tarăse rp a-s ec ăpud .eiaof auod a arpusaed ăzaşa es .aznâ rb ăsai un ăs ac enib csepil es iş coljim e rtăc ătado cuda iam es iulucilp eliruţloC .ece r al ăro ed etatămuj o ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .eiaof ărugnis o iopa ednitnî eS .rotpuc nî coc eS .ţudlăc etpal tâta iş ae ras .uo 1 .tbuseded c rotnî es etepac ăuod elec rai .ăznârb g 002 :ăru tu lpmu urtneP .ătiels enib arutnu enup es iş coljim al col ecaf es .ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep ănraotsă r es .ae ras .u rtap nî etşe rutăpmî eS .ăniăf uc lusav nî ănraotsăr es .v( ”iţreif işanuţloC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca .a rutnu ătaot sni rpuc a aniăf ec ăpuD .edlac csev res eS .ăţudlăc ăpa uas etpal atâta enup es tatnâmă rf aL .ătnâmărf eS .e rat ed tivi rtop taula nu ăniţbo es ăs tâc .ănâtnâms ărugnil 1 .075 .ăniăf .nub cof al rotpuc al uad es iş uo uc gnu es .ăvat nî coc es iş tutăb uo uc arpusaed ep gnu eS .camiac rahap 1 ENRAC UC ELEŢNICĂLP .ăru tnu irugnil 2 .mc 9 — 6 ed eta rtăp eiat es e riţbus ae rp un taula ed aiaof ednitnî eS .elaom ed tivi rtop taula nu ăniţbo es ăs tîcnî .ătijărp ăpaec uc tacetsema ifot rac ed e ruip .ătlum ărutnu nî csejă rp es uas .ăru tu lpmu urtneP .

taula urtneP )ECIAOZNÂRB( IHCŞURTAV .tocolc nî ăd apa dnâC .tnu irugnil 2 .uo 1 .etpal ărugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .etacot etpaocsăr ăuo .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş ţudlăc etpal ed ărugnil o uc ătaium aidjo rd ăguada eS .temsep ărugnil 1 .alaedămălp uc ăcetsema es .e rci .uo nu .ănâtnâms .etpal ăcşaec 1 .rasecen etse ăcad .ăti repocsed işutot aznârb dnâsăl .ăcşirh ed ăniăf ed rahap nu ăguada iam es .ăro ed etatămuj o rotpuc al uad es iş ăsar aznârb ă rase rp es arpusaed .ăcav ed aznâ rb uc io ed aznârb ăcae rf es .ăcnuş .anâtnâms uc ăcav ed aznâ rb ăcaerf es tarapeS .775 .v( ”tipsod taula nid itşoriP“ al ac iţătitnac işaeleca .etui cof al .etitălc urtneP ĂZNÂRB UC ETITĂLC .ăcsae rc ăs et rap o al uon nid ăsal eS .475 .repip .e ras ăniţup iş ăpa uc ăţita rc o treif al enup eS .ăznârb g 003 :aru tulpmU .ăniăf ăţirugnil 1 .aniăf sav nu-rtnî en rec eS .ae ras iş luşi rg .tnu uc ăsnu ăvat o ep .enrac ed ăţirugnil o ătitălc e raceif nî enup eS .eiţizopmoc nid arugnil uc ănraot es iş eiagit o-rtnî ărutnu uas tnu egnicnî eS . răhaz ă răf .ăcav ed ăznârb g 001 .csebla es ănâp lurăhaz uc eliruşuneblăg ăcae rf es pmit e rtnÎ .)175 .luteged ărefus tâc ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .e ras ăniţup sup a-s e rac nî etpal uc ătiodnî ănâtnâms ed acşaec o ănraot es .)ă raoi ruf raf o ac( i ram iam avec ednuto r em rof eiat es .edlac ăsam al csev res es iş eletla etsep elenu ăzaşa eS .a rpusaed iţot uc ăcidir es ănâp niţ es iş iişanapap nup es .eras .e rat ed tivirtop eiţizopmoc o eniţbo es ănâp enib ăcetsema eS . răhaz ă răf rad .)965 .i ram etocolc nî b reif ăcad( cim et raof cof al etunim 01 ac ric ăb raif ăs ăsal iam es iş etrap o al aţita rc ega rt eS .ednuto r etşulăg icim ăniăf nî ătaium anâm uc caf es .taula ed aiaof ednitnî eS .uo 1 .675 .coljim al ă ruticnâda o e raceif al ecaf es luteged uc iş iniâm e rtnî niţup cset rut es .uo nu .136 .eidjord g 03 .uo uc egnu eS .ăme rc o ac enived ec ănâp ăcae rf es iş titocolc etpal ed ăcşaec o uc etşe răpo es .v( sus iam ed eliţătitnac .tacif uc aenemesa ed etulpmu if toP .lus ecaf es iş u rtnuănî ela retal elinig ram c rotnî es .v .v .uo uc ătace rf ăcav ed ăznâ rb nid ă rutulpmu u rtnep aznâ rb etşetăge rp es pmit e rtnÎ .575 .eletitălc ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .ăsar ăznârb ărugnil 1 .e ras iş ăniăf .ăuo ăuod nid etitălc 81 — 61 caf eS .rtnî ăcae rf eS .ărcam enrac g 052 :arutulpmU .itşo rip urtnep ac tucse rc taula nu ecaf eS .ămugel eci ro al ă rutinrag ac csev res eS .ăgnup ed ăm rof nî iulutaula elinigram ănuda es iş ăznârb ed ănub ăţirugnil o etâc enup es .io ed ăznârb g 001 :aru tulpmU .ănâtnâms .uo 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .136 .cof al ătnetsize r ăm rof o.ănâtnâms ăcşaec 1 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .)etitălc urtnep acoc tâced ăsao rg iam avec eif ăs eiube rt inilb u rtnep acoc( dlac etpal niţup ăcnî .elăuo uc ăcav ed aznâ rb no rtsac nu.răhaz ărugnil 1 .eras .eras .ăuo ăuod nid etitălc 81 — 61 caf eS .375 .ă rutulpmu u rtneP .ăuo 2 .)665 .ăţaeclud urtnep elec uc lef al .tacot iş t reif reie rc .ăniăf erahap 2 INILB .ăcav ed ăznârb g 052 IŢREIF IŞANAPAP .ăru tulpmu urtneP .şirg irugnil 3 .701 .ae nid arugnil uc ai eS .ănâtnâms ărugnil 1 .ăzaelu r es iş urtnuănî elinig ram c rotnî es .v( ”enrac uc eleţnicălP“ al iş ac iţătitnac işaeleca taula urtneP ĂZNÂRB UC ELEŢNICĂLP .e ras ed farp nu iş ăniăf .cte eled ras .etnib reif ărutnu nî csenemu r es iş ielu ed ăţirugnil o uc tacetsema uo ni rp uad eS .eras .etitălc al ac es-udnâdeco rp .iş e ras ed ăţi rugnil etatămuj o .tipot tnu uc .v( ”enrac uc atnicălP“ urtnep ac enrac ed gk 4/1 etşetăge rp eS .etitălc urtneP ENRAC UC ETITĂLC .etpal .rtnî etaot ăzaşa eS .ămups etutăb eli ruşubla .eras . rotpuc al coc es iş aţilucruf uc i ro avetâc ed aznârb ăpaeţnî es .275 .ăcşirh ed ăniăf rahap 1 .enrac uc eleleţnicălp ac iamcotnî coc es iş lutaula ecaf eS .răhaz .)865 .ăru tnu ărugnil 1 .ăuo 4 .e ras iş ăniăf .ăcim ăpaec 1 .

ărcam enrac g 052 :arutulpmU .v .eli ruşuneblăg uc ăcav ed aznâ rb ăţitarc o.i ram ed iţivi rtop işanapap ăniăf nî ătaium anâm uc caf es iş eiţizopmoc nid arugnil uc ai eS .etunim 01 ed elav retni al .nub cof al coc es iş nemihc ed ebaob avetâc ăraserp es .csezuţnarf taula urtneP ĂZNÂRB UC IRUETAP .ielu ed ăcşaec etatămuj nid taula nu ecaf eS .ăuo 2 .)cseiuic ret es iişanapap .enrac uc eliruetap ac lef al caf eS .v( ”enrac uc atnicălP“ al tată ra a-s muc aşa aenrac etşetăge rp es pmit e rtnÎ .rtnî ăcae rf eS .ăniăf ăţirugnil 1 .ăru tnu irugnil 2 .116 .ielu irugnil 2 .ş rob uc etnianî iam ătirăpo eiube rt e rac .ăniăf .ălusnep o uc roşu csezemu eS .ăpa ăcşaec 2/1 .cilp ed ăm rof nî .ăro ed t refs nu ăcsaenhido es ăs ăsal es iş enib ătnâmărf eS .uo 1 .lage iam tâc tarts nu.ătarum az rav tnurăm eiat es pmit niD .uo 1 .irămuj g 052 .ăcim ăzrav 1 :aru tulpmU .enib csepil es iş coljim e rps ătado cuda iam es iulucilp eliruţloC .eras .ecaoc rov es e rac nî avat ep ăzaşa es rol lu rămun nid etatămuJ .etpal irugnil 2 .csezuţna rf taula u rtneP ENRAC UC IRUETAP .eclud ăz rav uc iş ecaf top eS . repip ed tiţuc ed f râv nu ăguada eS .ăvat nid ăledno r o etsep ăzaşa es roi retxe c rec e raceiF .v( ”uâ rb nî elaoP“ al ac ecaf es ăznârb ed arutulpmU .eidjord g 51 .noie rc iunu aemiţăl ed eşanotsab eiat es .eiaof o ednitnî iam es taula ed eleţişămăr niD .atag tnus ec ătadnî .elăuo ăguada eS . răhaz ed ărugnil o iş aidjo rd taium ua-s e rac nî eletpal ănraot es iş coljim al col ecaf es .ăru tnu uas tnu g 06 .iro ie rt ed ăcnî eiţa repo ătsaeca ătepe r eS .ăpa uc .v .tijărp temsep arpusaed ă rase rp es iş tnu uc cse răpo es .ăpa ed ăcşaec etatămuj .)etşenemu r es un( ielu ed irugnil ăuod uc roşu etşejărp es iş ămaez ed enib egrucs es .ătnâmă rf eS .e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî es e rac nid csezuţna rf taula nu ecaf eS .975 .ieţiăt ed ac iof ăuod dnitnî es taula niD .grucs eS .iţ răp elebma ep .taula ed asam ep aniăf en rec eS .răhaz ărugnil 1 .tev reş nu uc ti repoca .ărdup răhaz uc uas ănâtnâms uc .875 .etartăp eiat eS .)ăciuţ ed le răhăp iunu a rug tâc( ăcim iam avec ăm rof o uc lucoljim eiat es etlalelec aL .ece r al etunim 01 ăd es iş u rtap nî etşe rutăpmî es .teged nu ed ăsaorg eiaof o.085 .ămups eli ruşubla ăguada es ămru al iş e ras .snicnî enib rotpuc nî coc es iş tutăb uo uc gnu eS .285 .ănişam nirp etad .repip .aenig ram enib ăcsaevirtop es ăs eiţneta uc .repip .elaom ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .ăcim ăpaec 1 .coljim e rps eliruţloc c rotnî es .e rat ae rp eif ăs eiube rt un aiţizopmoC .csev res eS .rtnî lutaula ednitnî eS .ednirpuc tâc ăniăf iş e ras .tivi rtop cof al ăvat nî coc eS .eras .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .116 .uo uc arpusaed gnu es .801 ICANOZOC .e ras .esaoiciled eleţă răs niţbo eS .ăz rav uc ulpmu es .ăniăf g 005 ICAGOB .etnib reif ă rutnu nî uas tnu nî csejă rp es e rac .iirutnu lutipot al ed esamăr irămuj eiruf raf o ep csetăge rp es pmit niD .ărutnu uas tnu g 06 .mc 2 ac ric ed ăsaorg eiaof o ednitnî es e rac ăpud .ă rutnu ă rugnil 1 .ăcav ed ăznârb g 051 :arutulpmU .185 .azrav ăsai un ăs ac .ăuo 2 .etpal l ¼ .385 ĂSAC ED IRUICLUD IŞ IRUTAULA .)665 .niv ed rahap iunu aemirăm ed ednuto r em rof eiat eS .repip iş e ras .ielu ăcşaec 2/1 IRĂZRĂV .enrac ăniţup coljim al enup eS .şirg ărugnil 1 iş ăniăf irugnil 2 uas ăniăf irugnil 3 .ăcav ed ăznârb g 003 IŢIJĂRP IŞANAPAP .ăniăf .)niv ed rahap iunu arug tâc( ălbat ed ăcim ăm rof o uc eledno r eiat es ăsnitnî aiaof niD .eras .nemihc niţup iş repip .rotpuc al coc es iş sa r nazem rap uas nemihc ă rase rp es .eras ăsar ăţirugnil 1 .ăcim iam aec am rof uc taiăt ludno r ăzaşa es a rpusaed rai .rtnî elirămuj a rpusaed dnitnî es .ănâtnâms uc iţnib reif et raof csev res eS .)765 .ătarum .

dlac al ătuniţ iş ătavoc o.ăcsae rocăr es ăs ăsal es iş em rof nid tocs es .iram icişăb caf es ănâp enib etab es iopa iş aidjo rd uc ăcetsema es .ăm rof nî ănraot eS .rtnî es retş iş etalăps .e ras ăsa r ăţi rugnil 1 .dnâ r ep elăuo ăguada eS .ăcav ed ăznârb g 005 :aru tulpmU .ăsaomups ăme rc o ac caf es ec ănâp enib ăcae rf eS .canozoc ed taula g 004 ĂCAV ED AZNÎRB UC CANOZOC .tnu uc anâm egnu es .etalăps iş esela eledifats iş eiâmăl ed ajaoc .885 .ăniâf gk 1 .titocolc etpal niţup uc ăniăf ed irugniI 4—3 ăcim ălao o.ărtsae ref ed uas ăşu ed etraped .dlac al tot ăcsae rc ăs ăsal iam eS .aznârb iş tâc .eilinav .lurăhaz iş lutnu uc aznârb ănue rpmî ăcae rf eS .ăro ed etatămuj o niţup lec ătnâmă rf eS .răhaz g 952 .ănâtnâms ărugnil 1 .iulunoie rc aemisorg ed irulus taula ed asam ep caf es iţăcub ăuod etla niD .lutsed tucse rc a alaedămălp dnâC .eletpal iş aniăf iopa .mo r ărugnil 1 .iruşubla 4 .răhaz g 003 .dlac .e ro .ăniăf g 04 .eliruşuneblăg ăcae rf es .dnuf ep taula ed aiaof ăzaşa es .lutsed tucse rc a dnâC .etpal ăcşaec 1 .iivăt aenigram ed etipil .ielu i rugnil 3 .aniăf iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .rtni rp tun rec .)urtil 2/1 ac ric( e rec es tâc etpal .ănâtnâms g 057 :arutulpmU .răhaz ed ăciţăcub o iş )lutaula etşe rc iam un iş etşe răpo es aidjord ece raoed etnib reif eif ăs eiube rt un( ţudlăc etpal niţup uc aidjo rd eiaom eS .etlalelec iş anâtnâms .uo uc aenig ram egnu eS . răhaz .)uicoljim canozoc nu urtnep( canozoc ed taula g 004 ĂNÂTNÂMS UC CANOZOC .sot etse ăcad uas tasip lu răhaz uc iopa .ielu irugnil 2 .)urtil 2/1 acric( erec es tâc etpal .rtnî ătunrec ăniăf ed lutse r etsep ănraot es .ăuo 3 .taula ed aenig ram etsep ăsnî ăcae rt un ăs .coljim e rps inigram ep ed lutaula dnâcuda .585 .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .ăuo 3 .luielu enup eS .pmit tseca nî .ătavoc nî lutaula ănuda eS .răhaz g 001 .eras .eilinav .canozoc ed taula g 004 IO ED ĂZNÂRB UC CANOZOC .ăniăf ăniţup ă rase rp eS .iruşuneblăg 7 .e ras ed farp nu . răhaz g 051 .mo r ed ărugnil o .io ed ăznârb g 005 :aru tulpmU .tev reş nu.ăniăf gk 1 ICIMONOCE ICANOZOC .ăuo 3 .edifats uas icun uc iş soznu rg răhaz uc ă rase rp es .i ruşubla 3 .ele e rtnî ăcsaenu es ăs ac .ăsam ed ăţaf o uc ă repoca es .atag etse dnâC .ă ro o ac ric niţ es iş tivi rtop cof al )228 eniâp . rotpuc al ăd es iş edifats ăraserp es .eli ruşuneblăg dnâguăda ăcetsema es .e ras uc iâtnî .ecaoc es e rac nî iivăt aemi răm ed iş mc 5.işo lococ ăcaf es un ăs enib dnâcetsema .i ruşuneblăg 5 .e rat ae rp e rap lutaula ăcad rai .atag tnus dnâC .785 .eiâmăl ed ăjaoc .esela tsof ua ec ăpud .iemrof aetatămuj al ăgnuja ăs eiube rt un lutaulA .ăcsae rc ăs ăsal eS .e ras ed farp nu .eli ruşubla ăguada es .iruşuneblăg 5 .v( tpoc al nup eS .tnu uc esnu em rof nî nup es iş ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep csetelpmî es .tnu g 052 .tăpsaorp tnu g 05 .le nid iţăcub uai es .ăcsae rc ăs ăsal es iş ănâtnâms uc lucanozoc urtnep ac lutaula ăzaşa eS .avat snu u rtnep tnu ărugnil 2/1 .ăsa r eiâmăl ed ăjaoc ăniţup iş eilinav ed notab etatămuj .eletepac dnâsăpa .rtnî cse răpo eS .edifats g 52 .niţup etâc niţup .485 .ănâtnâms uc lucano zoc uc lef al ecaoc eS .0 ac ric ed ăsao rg eiaof o ednitnî es canozoc ed lutaula niD .ailinav enup es ămru aL .tnu uc avat egnu eS .ăniăf irugnil 2 .mor ărugnil 1 .eidjo rd g 05 .tipot lutnu .685 .ţudlăc etpal niţup ăguada iam es .ăniăf .ărutnu g 001 .ăm rof nî ănraot es iş .eilinav .eiâmăl ed ăjaoc .ănâtnâms nid a rutulpmu etnianid etşetăge rp eS .ie rt ăuod ac ric ăcsae rc ăs ăsal es iş .ămups i ruşubla 3 .eidjord g 05 .ticăr a-s ec ăpud ăm rof nid etaocs es .ăniăf ărugnil 1 .dlac al ăzaşa es .iruşuneblăg etsep niţup etâc tanrut iş ănif ătis o.ăcav ed ăznâ rb uc lucanozoc uc lef al ecaf eS .eras ăţirugnil 2/1 .lumo r .ăcsae rc ăs dlac col nu al enup es iş tev reş nu uc ă repoca es .e raoluc al ădihcnî es -ăs ac .uo uc egnu es .mo r ărugnil 1 .901 ĂTARUBZ ĂZNÂRB UC CANOZOC .irubmâs ă răf edifats iş aguăda top es tatnâmă rf aL .lutaula tâta uo uc gnu eS .ămups etutăb eli ruşubla iş ţudlăc etpal niţup .e ras .sus iam ac lef al ăzae rcul es iş ătnâmă rf es lutaulA .ruje rpmî ruj ed ăzaşa es iş csetelpmî es .tneruc nî icin iş ece r col al ăsnî un .ae nî sudo rtni luteged ă refus tâc tâta auaiam ti rocăr a-s dnâC .eilinav .

etşeznârb es eletpaL .etpal ăguada iam es .răhaz irugnil 4 .ănâtnâms uc lucanozoc al ac lef al .elăuo nup es .ăniăf irugnil 2 .011 ae rp roşu enived atsap ece raoed .gnul nî etaiăt .ăniăf irugnil 2 .aniăf ătavoc nî enrec eS .ănâtnâms uc lucanozoc uc lef al etşetăgerp eS .şubla uc egnu es .e ras ed ăţi rugnil 2/1 uc etace rf iruşuneblăg ăuod iş ige rtnî ăuo ăuod .ăvat nî lutaula ăzaşa eS .zero ăcşaec 1 .talinav răhaz g 001 . ĂCUN UC CANOZOC .ti rocăr iam a-s ec ăpuD .etpal irugnil 3 . răhaz ed irugnil ăuod uc ămups lutnu ăcae rf eS .canozoc ed taula g 004 ŞIRG UC CANOZOC .ţudlăc etpal niţup iş răhaz ed ăţi rugnil o uc aidjo rd eiaom eS .ăro o ac ric tivi rtop cof .etanicăm icun g 005 :aru tulpmU .ămups etutăb iruşubla 6 elec nup es ămru al iş enib lutot ăcetsema eS .lu răhaz iş anâtnâms .ăme rc o ac ecaf es ănâp tace rf .etpal ed irugnil ie rt uc ătaium oacac .ăme rc o ac ecaf es ănâp .etpal uc luşirg eb reif eS .tăpsao rp lutnu ăguada es ăznâ rb ătsaeca aL .gnul nî etaiăt iş etiţăruc eladgim uc ulpmu es iulujali rg elirulog rai .so rg iam ta rts nu.ăji rg uc rad .canozoc ed taula nî ătacărbmî amrof nî aiţizopmoc ănraot es iş enib lutot ăcetsema eS .etpal ăcşaec 1 .etpal ăcşaec 1 .tnu ărugnil 1 :arutulpmU .ănilinav uas eilinav .ălaedămălp ănraot es iş coljim al col ecaf es .răhaz uc iş etpal uc luze ro eb reif es ărutulpmu u rtneP .răhaz irugnil 2 .răhaz irugnil 4 .rtnî arutulpmu ednitnî es .ătis nirp ece rt es e rac eclud ăznâ rb o eniţbo eS .tăpsaorp tnu g 041 .195 .ănâtnâms ăcşaec 2/1 .ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .ănilinav uas eilinav .i ruşuneblăg 3 .eilinav iş răhaz .etpal irugnil 3 .ăniăf ed i rugnil ăuod iş tnu ed ărugnil o-rtnid .ătnâmă rf es .canozoc ed taula g 004 ZERO UC CANOZOC .eilinav .ămups tace rf lutnu iş dnâguăda .talinav etpal ed ăcşaec o uc snits .ăniăf g 006 al ecaoc eS .ăuo 3 .ănâm ep ed ednirpsed es iş icişăb lutaula ecaf ănâp .edifats iş eilinav ed notab etatămuj .eras ed farp nu .eilinav .eras ăţirugnil 2/1 .ăuo 6 :aru tulpmU .edifats g 52 .ămups eliruşubla iş aniăf .eteged 3 — 2 ed .dnuf nu bus ăro ed etatămuj o âzaese rp es iopa .răhaz g 051 .295 .e ras ed farp nu .rasecen etse ăcad( ătnetsisnoc ed tivirtop atsap ecaf es ănâp ăcae rf es iş titocolc etpal ed ăcşaec 2/1 uc etşe răpo eS .etpal itşec 4 :aru tulpmU .ăcsae rc ăs ăsal eS .eiâmăl ed ăjaoc .igertnî ăuo 2 .tăpsaorp tnu g 001 .canozoc ed taula g 004 ĂTALOCOIC UC CANOZOC .eras ed farp nu .esao rg inâtnâms ienu aţnetsisnoc ăbia ăs eiube rt aiţizopmoC .taruc etpal l 4 :aru tulpmU .ănâtnâms uc lucanozoc uc lef al etşetăge rp eS .eras ed farp nu .ăuo 3 .răhaz g 001 .etpal ed i rugnil ăuod uc ătaium oacac ed g 05 ăguada eS .a rpusaed etatue rg o uc .rotpuc al ă ro o ecaoc eS .oacac g 05 .canozoc ed taula g 004 .095 .etşetocolc e rac etpal ed irtil iod uc ălao o.)eclud eif ăs eiube rt arutulpmu( talinav lurăhaz .ăg rucs es ăs ăro o ăsal es iş ăznârb ed ae raotăruce rts nî ănraot eS .ăvat nid lutaula etsep arutulpmu ănraot eS .taula ed iriţbus eţivuş nid tucăf jalirg nu ăzaşa es a rpusaeD .985 .canozoc ed taula uc am rof ăca rbmî eS .ămups iruşubla 4 .ănilinav uc uas eilinav ed ăciţăcub o uc tasip lu răhaz uc eli ruşuneblăg enib ăcae rf es : rotămru lulef nî ecaf es arutulpmU .iruşuneblăg 2 .tivi rtop cof al .etpal ăcşaec 2/1 .eidjord g 02 .ănilinav uas eilinav .ă ro ed 4/3 ac ric ecaoc es .ti rocăr a-s ec ăpuD .tasip răhaz g 053 .edifats g 52 .so rg ed tivi rtop bla sos nu ecaf eS .şirg ăcşaec 2/1 .etpal itşec 4 :aru tulpmU .rtnî tot uc ănâtnâms uc ănraot es snirp enib etse dnâC .e ras ed ăţirugnil ed f râv nu uc iş tasip lu răhaz uc ănişam nirp etucert elicun ăcetsema es :arutulpmU .sus iam tată ra a-s muc aşa .eledifats iş elăuo nup es .eli ruşuneblăg ăguada es .etpal ed ăcşaec o .eras ed farp nu .tiunşibo lucanozoc al tâced e rat iam avec eif ăs eiube rt acoC .elaom tlum iam falip nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .canozoc ed taula g 004 ĂTALOCOIC UC CANOZOC ED LEF TLA * iş etiţă ruc eladgim arpusaed ă rase rp es .oacac g 05 .etpal ed i rtil iod tnâmăp ed ălao o-rtnî snirp al etnianid enup eS :ii rutulpmu ae rarape rP .

795 .taula ed ătacub auod a uc ătepe r es u rcul işalecA .ălbat ed ăm rof nî enup es iş ăzaelu r es .ie rt nî etşe rutăpmî es . rotpuc al taidemi uad es iş uo uc gnu eS .sus iam ed aiţa repo ătado ăcnî ătepe r eS .ece r ăpa uc lucam ălaps eS .)ăţnirod ăpud( mor niţup .mor ărugnil 1 .ăcun uc elirunroc iş ac iopa u lpmu es .”ăcun uc canozoC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCUN UC IRUNROC .tnu g 001 .sus iam ac lef al csetăgerp es acun iş tâc .tnu uc ăsnu .etnib reif po ris nî dnâr ep cudo rtni es rotpuc nid tocs es muC .eţef nid anu ep ăvat nî eliţăcub ăzaşa eS .nub cof al coc es iş ăsnuen avat ep iigi rvoc ăzaşa eS .dlac al ăcsae rc ăs ăsal eS .ătado cam niţup etâc dnânup .v( canozoc al ac lef al lutaula ătnâmă rf eS .mor ărugnil 1 .ăraluihgnutperd eiaof o etâc dnuf ep ednitnî es .eiruf raf ep ăzaşa es iş etnib reif lupo ris nî iigi rvoc dnâr ep cudo rtni eS .ătitocolc ăpa le etsep ănraot es iş ăţita rc o.răhaz g 052 :poris urtneP .etpal ăcşaec 1 .nub cof al coc es iş şubla uc gnu es .ăsao rg ed lutsed ătsap o ecaf es ănâp .nroc ed ămrof nî .)295 .ăcun nid etatămuj ednitnî es arpusaed .ăpa l 2/1 .v( csezuţna rf lutaula al ac lef al ăzaetehcapmî eS .temsep .ănilinav uas eilinav .ăuod nî et rapsed es tucse rc lutaulA .răhaz g 002 .răhaz g 001 .ăţni rod ăpud .ăme rc o ac ecaf es ănâp etpal niţup iş răhaz ed eţi rugnil ăuod uc aidjo rd ăcae rf es ta rap-eS .eras ăţirugnil 2/1 .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc uc uas edifats uc .etpal l 3 .ăuo 3 .răhaz ăraserp es .coljim erps niţup cuda es eletepaC .eiaof o ednitnî eS .eilinav iş mo r ed ă rugnil o .dlac eletpal .ăniăf etsep ănraot eS .răhaz g 052 :poris urtneP .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .ănilinav uas eilinav .gi rvoc ed ăm rof nî etşetelpmî es iş ăsam ep roşu aişâf etşecusă r es .icişăb ecaf es ănâp enib ătnâmă rf eS .ăpa l ½ .ărdup răhaz g 001 .cam g 002 :aru tu lpmU CAM UC CANOZOC .enib ăzaesip es iş ăpa ed eg rucs eS .ătirod aemirăm ed .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .595 .eidjord g 03 .111 ăs eiube rt lutaulA .u rtap nî lutaula atsaeca atad ed dnirutăpmî .eras ăţirugnil 2/1 .şuneblăg nu iş ige rtnî ăuo ăuod ăguada es .ăniăf g 004 RIFADNART .ă rtaip ed ăţiluip o.)elaom /4 .495 .irusaec avetâc leftsa eniţ eS .etpal uc iopa eb reif eS .lutaula tâtA .canozoc ed taula g 005 )IZENOLOP( CANOZOC ED IEGIRVOC .lage iam tâc tarts nu.ătartăp iam tâc eiaof o lu roticus uc ednitnî eS .ece r al ăcsaenhido es ăs ă ro ed 4/1 ăsal eS .ăcetsema eS .p( ăzoculg ed ă rugnil o iş ăpa .igertnî ăuo 2 .etpal ed rahap 1 .ăcun ed iţătămuj arpusaed nup es .rtnî iopa enup es .teged nu ed ăsaorg eiaof o taula ed asam ep ednitnî eS .395 .frâv erps ăzab al ed l-udnâcrotnî .rtnî .ţeiugnul iam ihgnuirt ed ămrof nî eiat es .ăzoculg ărugnil 1 .ăcun uc iec uc lef al icanozoc caf es ărutulpmu ătsaeca uC .şuneblăg 1 .mc 4 — 3 ed ăsao rg aiaof uon nid ednitnî eS .ănilinav uas eilinav .canozoc ed taula g 005 cse rătnâc eS .emignul mc 3 ed iţăcub nî eiat es e rac .ăniăf g 005 CANOZOC ED ICLEM .tivirtop cof al coc es .ăuod nî etrapsed eS .coljim al col ecaf es iş ătavoc o.rtnî .lus ecaf eS .895 .emiţăl mc 2 iş emignul mc 03 ac ric ed iişâf eiat eS .tnu g 521 :ămerc urtneP .răhaz eţirugnil 2 .ăniăf uc ăta răse rp asam ep eiaof ami rp ednitnî es . răhaz ed po ris nu ecaf es pmit tseca nÎ .tivi rtop cof al ecaoc eS .ătal tâced ăgnul iam i ro ie rt ed .ănilinav uas eilinav .ăţaehg al ed eif ăs eiube rt un( tăpsao rp tnu ed ătacub o coljim al enup eS .temsep irugnil 2 .ue rem dnâcetsema .tăpsaorp tnu g 521 .)12 .ăcsae rc ăs ăm rof nî lutaula esal es ăs ă răf .ăcsaerc ăs ăsal eS .)385 .)elaom ae rp icin rad .rtnî ăţni refe rp ed .uo uc gnu eS .ăzoculg ărugnil 1 .teged nu ed ăsao rg .lage iam tâc tarts nu.tnu g 021 .eilinav iş răhaz .v( ”ăcun uc canozoC“ al ac iţătitnac işaeleca :aru tulpmU .iiţla etsep iinu .lutnu ăguada eS .695 .e ras uc tace rf .)116 .495 al ac lucam etşetăgerp eS CAM UC IRUNROC .lus ecaf es iş eiaof ep acun ednitnî eS .eidjord g 01 .ăcun ed arutulpmu nid etatămuj ednitnî es arpusaed iş tutăb uo uc egnu es .rtnî aniăf en rec eS .taula iş ăcun e rtnî irulog caf es ece raoed .

211

.)495 .v( cam uc uas )295 .v( ăcun uc ătiucolnî if etaop adalemraM .tivi rtop cof al ecaoc eS .uo uc egnu es iş ăzaelu r es ,ădalemram ednitnî es a rpusaed ,ă raluihgnutperd eiaof o ednitnî es ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam eP ,ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt lutaulA .ănâm ep ed ednirpsed es iş icişăb ecaf lutaula ec ănâp ătnâmă rf eS .e ras iş mo r ed ă rugnil o ,talinav răhaz ed i rugnil ăuod ,ielu ed anu iş tăpsao rp tnu ed ărugnil o ,eletpal ,elăuo ăguada es ,ăniăf uc luno rtsac nî alaedămălp ănraot eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp ,etpal niţup iş răhaz ed eţirugnil ăuod uc aidjo rd ăcae rf es tarapeS .coljim al col ecaf es iş e ram no rtsac nu- rtnî aniăf en rec eS .eras ăţirugnil 2/1 ,mor ărugnil 1 ,talinav răhaz irugnil 2 ,ielu ărugnil 1 ,tăpsaorp tnu ărugnil 1 ,etpal ăcşaec 2/1 ,ăuo 2 ,eidjord g 02 ,ăniăf g 003 CANOZOC ED ĂDALUR .106

.ăznâ rb uc uas nuigam uc ,cam uc ,ăcun uc etulpmu lef al ecaf top eS .etui cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .coljim e rps ărafa nid ,nroc ed ăm rof nî etşecusă r es ătacub e raceiF .iţăcub tpo nî ,ezar nî eiat es e rac )ăsam ed e ram ei ruf raf o tâc mac( ădnuto r eiaof o- rtnî ednitnî es ,ătacub e raceif dnâ r ep ai es ,elage iţrăp iert nî etrapmî es ,ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep ănraotsăr es ,tucse rc a lutaula dnâC .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .etraped iam lutaula ătnâmărf es ec pmit nî ,niţup etâc niţup tanrut ,luteged i refus etaop tâc etnib reif ,tipot ,tăpsao rp lutnu ăm ru al iş rasecen etse iam ăcad ,etpal niţup etâc dnânrut ,anâm uc iopa ,a rugnil uc iâtnî ăcetsema eS .)elaom ae rp taula nu eniţbo es un a urtnep lutecnî uc ăguada es( ţudlăc etpal iş eilinav ,eras ,mo r ed ăţi rugnil o ,lu răhaz ,luielu ,eliruşuneblăg ,aidjord enup es ,coljim al col ecaf es ,aniăf ătavoc nî enrec eS .ţudlăc etpal ed ă rugnil o uc aidjo rd ăcae rf eS .)ld 4 acric( erec es tâc etpal iş eras ăţirugnil 2/1 ,talinav răhaz uas eilinav ,mor ărugnil 1 ,răhaz irugnil 3 ,tăpsaorp tnu g 001 ,ielu irugnil 3 ,iruşuneblăg 2 ,eidjord g 52 ,ăniăf g 005 CANOZOC ED TAULA NID IRUNROC .006

.u rtnuănî edu rc nâmăr iş edepe r aerp csejărp es ,etnib reif ae rp etse ăcad ,elişogog ăzaenue rgnî es ece r etse ăcad ;ăsnicnî ed tivirtop eif ăs eiube rt arutnU .ruje rpmî ăbla enigram uc ,ii rua-enemu r tnus dnâc etişue r tnus elişogoG .talinav răhaz ărase rp eS .arutnu ăgrucs es ăs ac ,ăm râs ed rată rg nu ep tocs eS .etrap ătlalaec ep iş somu rf ăcsaejărp es ăs ,ădnuto r ămrâs o uc c rotnî eS .soj nî aţaf uc ,etnib reif ărutnu nî dnâ r ep elişogog nup eS .e raotăpăcnî ăţita rc o- rtnî ,arutnu egnicnî eS .lef al elişogog caf es iş taula ed ătacub auod a iopa ednitnî eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş tev reş tla uc ă repoca es ,ăniăf uc tarăserp tev reş nu ep elişogog ăzaşa eS .lutaula telpmoc dnâznurtăp ,ăm rof işaeeca uc uon nid eiat es ,etaot eti repoca tnus dnâC .)ele e rtnî ăniăf ăbia un ăs( ăcsaepil es ăs ac luteged uc ruje rpmî ăsapa es iş ădalemram uas ăţaeclud etsep ăzaşa es e rac eledno r ,ăm rof işaeeca uc ,eiat es eiaof ed etatămuj âtlalaec niD .ten roc nu uc ădalemram ăniţup uas )ele nid amaez ăg rucs es ăs ac ,ăţivăt o- rtnî ,ănişam ep etunim avetâc niţ es enişiv ed elebaob( ăţaeclud nid ănişiv ed bob nu etâc enup es dno r e raceif ep iş )eiat es ăs ărăf( u rtemaid mc 6 ac ric ed irudno r ,ălbat ed ăm rof o uc ,eiaof nid etatămuj ep ănmaesnî eS .mc 1 ed asao rg eiaof o ednitnî es iş ăuod nî etrapmî eS .ăniăf uc ăta răse rp taula ed asam ep ănraotsă r es iş ,iopanî aed ăs ac ,uon nid ătnâmă rf es ,tucse rc a lutaula dnâC .dlac al ăcsae rc ăs ăsal eS .icişăb ecaf lutaula ec ănâp dnâtnâmă rf ,niţup etâc ,dlac tipot lutnu ăguada es ,ănâm ep ed lutaula ednirpsed es dnâC .)aniăf e rec tâc enup es etpal( ătatnâmă rfen ăsnî ,elaom eif ăs eiube rt acoC .aniăf ătaot ăsnirpuc etse ec ănâp ,ţudlăc etpal iş ăniăf vitanretla dnâguăda ,ătnâmărf es iş alaedămălp enup eS .lu răhaz uc iopa ,ae ras uc eliruşuneblăg ăcae rf es ,lutaula ătnâmărf es e rac nî lusav nî ,ta rapeS .ăcsaepsod ăs dlac al ăsal eS .ănâtnâms o ac ăsao rg ăcoc o ăniţbo es ăs tâcnî leftsa ,ăniăf ed irugnil 3 — 2 uc ăcetsema es iş dlac etpal niţup uc aidjo rd eiaom eS .erec es tâc etpal ,ănilinav uas eilinav ,eras ăţirugnil 2/1 ,eidjord g 52 ,iruşuneblăg 4 ,tnu g 05 ,răhaz g 05 ,ăniăf g 005 )ELFARC( ĂŢAECLUD UC IŞOGOG .995

.ă rdup răhaz uc ărase rp es atag tnus dnâC .tivi rtop cof al coc es iş şubla uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .)ăcsae rc ăs col ăbia ăs ac etasednî aerp eliţăcub ăzaşa es un( tnu uc ăsnu ,ădnuto r ămrof o- rtnî ,eţef nid anu ep ăzaşa es e rac ,mc 4 — 3 ed iţăcub nî eiat es iş lus ăzaelu r eS .m rofinu iam tâc tarts nu- rtnî tnu ed ame rc ednitnî es arpusaed rai ,mc 1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî es ,ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep ănraotsă r es ,tucse rc a lutaula dnâC .ămups ecaf es ănâp tasip lu răhaz uc tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .elaom ed tivi rtop eif

311

.eras ,ănula o tâc eidjord ,iruşubla 2 ,ădlac ăpa ld 3 ,ielu irugnil 2 ,ăniăf g 002 ELENĂGIRF ED TAULA .706

.nuşuneblăg ie rt iş aguăda top es taula işaleca aL .cte eilinav ed ăme rc uc trot u rtnep dnuf ac uas etrat al ăzaeţniube rtnî eS .iz auod a ănâp ăjirg ă răf tasăl if etaoP .ece r al e ro ăuod eniţ es iş tev reş nu uc ă repoca es ,col nu al ănuda eS .citsale lutaula ănived un ăs ac edepe r ătnâmă rf eS .)iiniăf aetatilac ăpud niţup ăzai rav etatitnac ătsaeca( ăpa ed ld 2 ac ric iş e ras ed fa rp nu ,lu răhaz ,anâm uc niţup taium ,tăpsao rp lutnu enup es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .eras ,ăpa ld 2 ,răhaz ăţirugnil 1 ,tăpsaorp tnu g 521 ,ăniăf g 052 ETRAT ED TAULA .606

.ăti rod ae raţniube rtnî ăd es i iopa ,etunim avetâc ecusu es ăs ăsal es lutse r rai ,epu r es ruje rpmî ăsao rg ăsamăr aenig raM .ăragiţ ed ăţiof o ac e riţbus tucăf a-s aiaof rai ,iesem aenig ram ed ce rt iulutaula elinig ram ec ănâp ,ăpur es un ăs ăji rg uc ruje rpmî ruj ed ednitnî es e radbăr ătlum uc iş arpusaed taula ed aiaof enup es ,ăniăf ărase rp es ,ăta ruc ăsam ed âţaf o enup es eirătăcub ed asam eP .ă ro ed t refs nu aets ăs ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es ,auaeg rev uc eiaof o iopa ednitnî eS .)ătizlăcnî ăţita rc o uc uas( dlac tot tev reş nu uc ti repoca ,)demu un rad( dlac col nu al etunim 01 ăsal es ,ăsam ed tutăb iş tatnâmă rf enib tsof a ec ăpuD .eiube rt iam ăcad ădlac ăpa ăniţup etâc dnâguăda ,elaom tlum iam ,tivi rtop taula nu ecaf eS .anâm uc ătnâmărf es ,ădni rp es ăs lutaula epecnî dnâc rai ,arugnil uc iâtnî ăcetsema eS .ădlac ăpa ed ăcşaec o iş ae ras ,luielu enup es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ădlac ăpa ăcşaec 1 ,eras ăţirugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ăniăf g 005 ĂTNICĂLP ED TAULA .506

.ăcoc u rtnep lutaula iş ecaf es lef işaleca nÎ .tacsu col al ,ăznâp ed cas nu- rtnî pmit tlum iam a rtsăp top es iţacsu enib iieţiăT .enib ăcusu es ănâp ăsal es iş snitnî tev reş nu ep uas taula ed asam ep iieţiăt eitşă rpmî eS .e riţbus ed etaop es tâc eiat es e rac ,lus nu eiaof e raceif nid ecaf es ,etacsu ed tivi rtop tnus dnâC .eiaof auod a ednitnî es pmit tseca nÎ .ăcsaecibz es ăs ăsal es iş tev reş nu ep ăzaşa eS .e riţbus ed etaop es tâc eiaof o auaeg rev uc ednitnî es etatămuj ătlalaec nid rai ,ecusu es un ăs ac ,ăţitarc o uc ti repoca etrap o al ăsal es etatămuj :ăuod nî lutaula et rapmî eS .e rec es ăcad ăniăf dnâguăda iam ,tasednî ed lutsed enived ănâp ,lutaula enib ătnâmărf es iş anâm uc iopa ăzae rcul es ,ăniăf ăniţup dni rpuc ănâp ,ăţirugnil o uc elăuo iâtnî ăcetsema eS .e ras ed ăţirugnil ed f râv nu iş )iţătămuj ăuod( ăpa uc ijoc ăuod iş dnâguăda elăuo graps es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .eras ,ăpa irugnil 2 ,ăuo 2 ,ăniăf g 003 IEŢIĂT ED TAULA .406

.cam uc uas icun uc elpmu top es ădalemram ed col nÎ .etui cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs niţup ăsal eS .f râv erps ăzab al ed ,lunroc ăzaelu r es iş ădalem ram ăniţup e raceif ep enup eS .i ruihgnuirt tpo dnâm rof ,iţăcub tpo nî ,eza r nî et rapmî es ie ludnâ r al e rac ,e ram iam tâc ,ădnuto r eiaof o- rtnî ednitnî es ătacub e raceif iş iţăcub icnic nî etrapmî eS .ăcsae rc ăs ăsal es ,enib lutaula ătnâmărf eS .eilinav ,mo r ,ae ras ,lu răhaz ,etpal niţup nî etnianî iam ătaium aidjo rd ,luielu ,eletpal ănraot es ,coljim al col ecaf es ,sav nu- rtnî aniăf en rec eS .ădaleinram ,eilinav ,mor ,eras ed ăsar ăţirugnil 1 ,răhaz irugnil 2 ,eidjord g 03 ,ielu uc niv ed lerăhăp 1 ,etpal rahap 1 ,ăniăf g 005 UO ĂRĂF ,ETIPSOD IRUNROC .306

.nub cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .ăznârb ,ădalemram ,ăcun uc ulpmu es e rac irunroc caf es iş iţăcub tpo nî ,ezar nî ătacub e raceif etrapmî eS .dnuto r iam tâc dnitnî es e rac ,iţăcub icnic nî lutaula etrapmî eS .ăcsae rc ăs ăsal es ,enib ătnâmărf eS .etpal niţup iş mo r ,e ras ,răhaz uc ătaium aidjo rd ,luo ,ădihcil un ,ătiels enib ,ece r arutnu enup es ,coljim al col ecaf es ,sav nu- rtnî aniăf en rec eS .erec es tâc etpal iş eilinav ,mor ,eras ed ăsar ăţirugnil 1 ,răhaz eţirugnil 3 ,eidjord g 52 ,uo 1 ,ăru tnu g 052 ,ăniăf g 005 TIPSOD TAULA NID IRUNROC .206

411

.cte etrat ,etnicălp al iv res etaop taula tsecA .e ras ed farp nu ăguada eS .elage iţătitnac nî tăpsao rp tnu iş ăniăf ,ăcav ed ăznâ rb nid taula nu ătnâmă rf eS ĂZNÂRB UC TAULA .906

.tpoc al etşe rc un iş citsale enived ece raoed ,tlum ae rp tatnâmă rf eiube rt un aenemesa eD .iz auod a ănâp ece r al ta rtsăp iş nuja nid tucăf etse ăcad degarf iam etse lutaulA .cte enrac uc ,enu rp uc ,enişiv uc etnicălp al ăzaeţniube rtnî es iş ăcsaenhido es ăs etunim 01 ăsal es ,ă repoca eS .e ras ed fa rp nu iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ,ăniăf ed ăcşaec o ,)t reif etpal ep ed anâtnâms( camiac ed ăcşaec o- rtnid taula nu ecaf eS .eras ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,ăniăf ăcşaec 1 ,camiac ăcşaec 1 CAMIAC UC TAULA .806

.cte e rem ,ăznârb ,etşep tijărp al etşev res taula tsecA .ămups iruşubla ăuod ăguada es aţniube rtnî l-a ed etnianÎ .dlac al ăcsae rc ăs ăsal es iş eiruf raf o uc ărepoca es ,no rtsac nî ănuda eS .tlum ae rp tacetsema eiube rt un lutaulA .)ld 3 tâced ăcim iam i roetla ,e ram iam dniif iroenu ,iiniăf aetatilac ed edniped ăpa ed aetatitnac( ănâtnâms o ac e riţbus taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa ,col nu al lutot ăcetsema es iopa ,ăpa ăniţup uc aidjo rd ăcae rf eS .ănula o tâc e reb ed eidjo rd ed ăciţăcub o iş )etnib reif un( ădlac ăpa ,e ras ed ăţirugnil ed f râv nu ,luielu ăguada es ,coljim al col ecaf eS .ătunrec aniăf enup es e rac nî no rtsac nu etşezlăcnî eS

ieleg rev lu rotuja uc .lutiţuc uc ednitnî eS .taula ed asam ep aniăf emec eS .e ras iş ielu ed ăţi rugnil o .ae ras tavlozid a-s e rac nî apa ănraot eS .iesem a ăgnul aet rap e rpsnid ăcidi r es e rac .tnu g 521 .ălage emiso rg ed rad .ăsam ep ăniăf ărase rp eS .ece r al e ro avetâc ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .mc 1 ed ăsaorg eiaof o ednitnî es auaeg rev uc iş lutaula enup eS .116 .taţniube rtnî if a ed etnianÎ .ăru tu lpmu urtneP .tăpsao rp et raof eif ăs lutnU .atag etse lutaula dnâc .ăpa ed nub rahap nu ănraot es e rac nî ă ruag o coljim al ecaf es .tnu iş ăniăf ed elage iţătitnac anuaedtot uai eS .ălpmîtnî es atsaeca ăcad rai .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .răhaz g 57 sulp nî )565 .lutaula .tivi rtop cof al ecaoc es iş tnu uc a rpusaed etşepo rts es .etunim 01 ăcsaenhido es ăs lutaula dnâsăl .edepe r ed lutsed ăzae rcul eS .egnim o ac ănuda es .tev reş nu-rtnî lutnu etşetrut eS .ăvat nî iţăcub ie rt uas ăuod ăpacnî ăs tâcnî leftsa .iulutaula lucoljim al enup eS .ăcsaecibz es ăs etunim avetâc ăsal eS .atag etse dnâC .ănâtnâms g 521 .3 .lus nu ecaf eS .216 .016 .işolococ ăcaf es un ăs ac ăniâf nid niţup etâc ai es iopa .v .csezuţna rf lutaula ac lef al ăzaeţniubertnî es iş aiaof ednitnî eS .ăniăf g 005 CSEZUŢNARF TAULA .anâtnâms coljim al enup eS .eras ăţirugnil ed frâv nu .elăuo nup es .csezuţna rf lutaula uc rotănămesa et raof iş tucăf ed roşu taula nu etsE .tacetsema if av e rac uc iulutnu a uc lef al eif ăs eiube rt iul aţnetsisnoC .e ras ed tiţuc ed f râv nu iş anâm uc niţup taium tăpsao rp lutnu .i ro u rtap ed ăcnî iulutirutăpmî a iş iulusnitnî aiţarepo ătepe r eS .ielu ăcşaec ed etatămuj nid elaom ed tivi rtop taula nu ecaf eS IELU UC TAULA .316 .rtnî aniăf en rec eS .tiş râvăsed cetsema nu eniţbo a mătuăc ăs ărăf anâm uc edepe r lutot ăcetsema es .ece r al etunim 01 ăsal es uon nid iş ă repoca eS .ti repocsed lutaula ăsal es pocs tseca nÎ .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂCAV ED ĂZNÂRB UC LEDURTŞ .ăsam ed ieţef lu rotuja uc .ăpa rahap 1 .i rubmâs ă răf edifats avetâc .ece r al etunim 01 eniţ iam es .tnu irugnil 2 .ăniăf g 061 ĂNÂTNÂMS IŞ TNU ED TAULA .e rec tâc ăniăf iş e ras ed fa rp nu .511 eiat es .ece r al ta rcul eif ăs lutaulA .lutnu uc ăcav ed aznârb ăcae rf eS .tişue r etse dnâc .e ras ed farp nu iş etalăps iş esela .taula nid ăsai un ăs lutnu ac ăv resbo eS .iivăt aemignul ed iţăcub nî lulus eiat eS .ăniăf ăniţup ărase rp es .aniăf .tnu uc csepo rts es iş ăsam ed ieţef aenigram uc el-udnâcidi r .teged nu uc dnâsăpa dnâc icnuta ta rcul enib etse lutaulA .ăpa ld 1 .irudnâr ăuod e raceif al .ăta rtăp ăţni referp ed .etunim 01 .ielu ăţirugnil 1 .cte etnicălp .no rtsac nu.etunim ed 02 ac ric ece r al ăsal es iş egnim ed ăm rof nî col nu al ănuda es .ătacsu iş ătunrec enib .ăniăf ăniţup ă rase rp es ătiţăruc enib taula ed asam eP .lutiţuc uc irutătse rc avetâc caf es a rpusaed rai .taula ed asam ep aniăf en rec eS .elaom tlum iam rad .enib ătnâmarf es iş .ăm rofinu iam tâc emiso rg ed .2 .col al enive r un amru .lurăhaz .tnu uc ăsnu enib aiaof ep a rugnil uc enup es iş enib lutot ăcetsema eS .agnâts nid aec etsep ăniv ăs atpae rd nid aemie rt tâcnî leftsa .tnedecerp ludnâr tsof a muc ed rartnoc snes nî snitnî eif ăs .506 .edifats g 52 .ăcetsema es iş lutnu enup es .atnicălp ăzaşa es .tucălpen so rim ărăf iş rez ă răf .etunim ed 02 ăcsaenhido es ăs ece r al ăd eS .ănub etatilac ed eif ăs aniăF .ti rutăpmî tsof a ec ăpud .irăzrăv al ăzaeţniube rtnî eS .1 :tnus tişuer csezuţnarf taula iunu ae reniţbo u rtnep e rasecen eliiţidnoC .eras .ătnâmărf es un rad .csezuţnarf lutaula ac ătado etşe rutăpmî es aţniube rtnî l-a ed etnianÎ .iulutatnâmă rf lupmit nî ătăpac o e rac ep aetaticitsale nid edreip a u rtnep .ănue rpmî edepe r lutot ăcetsema eS .ălage emiso rg ed eif ăs lutarts tâcnî leftsa .)506 .taula ed aiaof tâced cim iam ta rtăp nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .ăniăf g 002 TNU ED TAULA .ătad e raceif ed ac amaes dnâniţ iopa ătepe r es aiţa repO .v( ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .ăpa ăcşaec etatămuj .v( ”ăznârb uc ătnicălP“ al ac iţătitnac işaeleca .tăpsaorp tnu g 941 .soj nî ănrâta e rac eliţrăp ăsam ep c rotnî eS .eletpal .tnu uc avat egnu eS .ănâm o uc iâtnî ăcetsema eS .416 .iş .cilp ed ăm rof nî elinig ram es-udnâc rotnî .ie rt nî etşe rutăpmî es emignul nî ăsnitnî aiaoF .ătal tâced ăgnul iam i ro ie rt ed eiaof o ednitnî es .ece r al ăcsaenhido es ăs ăsal es iş ă repoca eS .tăpsaorp tnu g 005 .tipot a-s ae ras ec ănâp .

v .tnu ărugnil 1 .etşe rocăr es ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .ereim uas răhaz irugnil 3 .tsug ăpud răhaz .e reim uc uas răhaz uc ăţni rod ăpud etşecludnî eS .816 .611 .506 .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂTITRÂVNÎ .etivirtop iţăcub eiat es .ăpa nî luşi rg eb reif es tarapeS .ăcsaenemu r es ăs epecnî atnicălp dnâc iş i rolf ed ăpa uas eilinav ăniţup uc .tnu uc ădnuto r ăvat o egnu eS .etanicăm icun g 004 :aru tulpmU .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂNÂTNÂMS UC LEDURTŞ .v .răhaz g 051 .temsep ărugnil 1 .ele e rtnî tnu uc esnu .eilinav .ăvi rtopoed el-udniitşărpmî .ăznârb uc luledurtş es .răhaz ed irugnil 2 .ăpa ld 4 .eiâmăl ed ăjaoc .etrap o al luşirg ăd eS .506 .elaom iam ănâmă r ăs atsap tâcnî leftsa .rtnî nup es iş iriţbus iilef nî eiat es .ăme rc o ac .026 .ănişam nirp etuce rt icun nid ecaf es arutulpmU .eiat es e rac ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .v .tacsu a-s ec ăpud .cte ănâtnâms .şirg ăcşaec 2/1 .răhaz g 052 .tasip răhaz uc etacetsema .ece r uas ădlac etşev res es .ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .e ras ed farp nu iş eiâmăl ed ăsa r ăjaoc .ănimret es ănâp aşa ăzaem ru es iş tnu uc ele e rtnî esnu iof 5 — 4 uon nid arpusaed nup eS .eza r nî eiat es .ătnicălp ed aiaof urtneP ŞIRG UC LEDURTŞ .)tunrec nif et raof eif ăs eiube rt .tnu uc avat egnu eS .iivăt aenri răm ed iţăcub nî .ădlac etşev res es iş răhaz ărase rp es .tnu irugnil 2 .616 uas edifats avetâc iş aniăf .sot etse ăcad( tasip lu răhaz uc ă ro o aets ăs ăsal es iş etalăps enişiv ed gk 1 al ed iirubmâs tocs eS .v .tasip răhaz ărase rp es .tivi rtop cof al ecaoc es iş luledu rtş ăzaşa eS .eilinav iş e ras ed farp nu enup eS .ele rem ăţăruc eS .ăniăf ărugnil 1 .ătnicălp ed aiaof urtneP ENIŞIV UC LEDURTŞ .ă ro o ac ric cim cof al ecaoc eS .atnicălp ed eiaof o ecaf eS .ei ruf raf o ep ăzaşa es .tnu irugnil 2 .elăuo uc anâtnâms ăcetsema eS .v .ăznârb uc luledu rtş ac lef al ecaf eS .tnu uc arpusaed etşepo rts eS .enişiv uc ecaf etaop es lef aL .tnu irugnil 2 .eirătnicălp al ed etarăpmuc iof uc atnicălp ecaf etaop es pmit ed ăspil nÎ .răhaz g 57 .ăvat nî lulus ăzaşa es .506 .ădnuto r ei ruf raf o ep ăzaşa eS .cof al ăţita rc o.clem ed ăm rof nî l-udnit râvnî .ăzaelu r es iş luşi rg ednitnî es .răhaz ărugnil 1 .etşenemu r es iş răhaz uc lutaula enib ednu rtăp es ănâp rotpuc al ăsal iam es iş po ris nid et rap o arpusaed ănraot es .tnu uc enib etşepo rts eS .)vitatlucaf( ăraoşiţrocs ăţirugnil ed frâv nu .răhaz g 052 :luporiS .ătnicălp ed aiaof urtneP EREM UC ĂTNICĂLP .tnu ăţirugnil 1 .tnu irugnil 2 .506 .ăuo 2 . rotpuc al ăd eS .ămaez ed es rucs ele rem ăzaşa es .tnu ed ă rugnil o uc ledurtş ed aiaof etşepo rts eS .atag etse dnâC .răhaz ed po ris uc etnib reif etşev res es .t rot nu ac .erem gk 1 :aru tulpmU .ătnicălp ed aiaof ednitnî eS .506 .ele rem eiaom es ănâp dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .edifats g 52 .ătnicălp ed aiaof ednitnî eS .o-tasăl ua e rac ep amaez ed enib eg rucs eS .ă ro ed 4/3 ecaoc eS .716 .516 .ănâtnâms g 003 :aru tulpmU .v .irolf ed ăpa uas eilinav .iţăcub se al ac iopa ăunitnoc iş nif temsep uc ăta răse rp iş tnu uc ătipo rts ătnicălp ed aiaof ep lage eitşărpmî .ănâtnâms uc iv res etaop eS .ătasip a raoşiţ rocs ăguada es iş et rap o al ăd eS .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂCUN UC LEDURTŞ .ielu uc ăvat o egnu eS .ătnicălp ed iof 5 — 4 ăvat nî nup eS .ăznâ rb uc luledu rtş ac lef al ecaf eS .ăpa itşec 3 :aru tulpmU .eras .506 .tnu irugnil 2 .tnu niţup iş răhaz uc .ielu ăţirugnil 1 .eras .lus ecaf es iş răhaz uc ărase rp es .enişiv gk 1 :aru tulpmU .iesem a ăgnul aet rap e rpsnid .so rg ed tivi rtop po ris nu ecaf eS .916 .

ei ruf raf ep ădnuto r eiaof o enup eS .tasip lu răhaz uc ăcetsema es is ănicam es .eiaof ătla o enup es arpusaed .et raped iam aşa iş .răhaz g 052 :luporiS .ti rocăr ua-s iiecăloc dnâC .enibla ed e reim anrut etaop es po ris ed col nÎ .v( eniâp ed ac taula nu ecaf eS .răhaz ăcşaec 1 :luporiS .226 .ăţitarc o-rtnî ăzaşa eS .po ris uc etşepo rts es .g rucs es .icun g 052 .icun g 005 .ăpa uc tiodnî etpal ld 3 .irolf ed ăpa ărugnil 1 .ădemu ae rp icin .ăcsaenemu r es ăs ă răf .ănap o uc .rtnî ăzaşa es .ăpa l 2/1 .i rolf ed ăpa ed ărugnil o ănraot es e rac nî răhaz ed po ris nu ecaf eS .126 .tiţucsa ae rp un tiţuc iunu la iş iicoljim ii ruf raf ienu lurotuja uc elaocoto r eiat es .no rtsac nu.ăcsae rc ăs ăsal es .ăniăf g 005 ITŞENEVODLOM IECĂLOC .răhaz uc ătacetsema ăcun ăniţup ărase rp es .v( ătnicălp ed iof g 005 ITŞENEVODLOM ETRUT .elicun .elaom tlum iam iş etpal niţup uc )228 .)vitatlucaf( ereim .ăţă ruc eS .tasip răhaz uc ăcetsema es iş tacot ed anişam ni rp elicun ce rt eS .eidjord g 02 .ăpilc o iamun .rtnî dnâr ep nup es .răhaz g 051 .cof al eiagit o.711 .ătacsu ae rp eif ăs eiube rt uN .ăniăf uc ătarăse rp avat nî ăzaşa eS .etaiăt tnus eliof etaot dnâC .iţrăp elebma ep ăcaoc es ăs .ăsam ed aţaf iş eiat es un ăs ac .ăţni rod ăpud .eliz etlum iam ats etaop ătităge rp leftsa atnicălP .niţup ticibz a-s dnâC .)506 .ielu ăţirugnil 1 .po ris uc etşepo rts es e rac .po ris niţup aguăda etaop iam es .ăpa itşec 2 .emârăfs es un ăs ăjirg uc .rtnid po ris nu etşetăge rp eS .ăpa ed itşec ăuod iş răhaz ed ăcşaec o.răhaz ăţirugnil 1 .atla etsep anu .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .irolf ed ăpa ărugnil 1 .ăţnirod ăpud ăcun uc ărase rp es iş i rolf ed ăpa ed ă rugnil o taguăda a-s e rac nî lupo ris arpusaed ănraot es .etnib reif ăpa nî .ăsal es taium a-s ec ăpud ece raoed tlanî iam ecaf es iof ed lutartS .8 ed ăm rof nî iecăloc caf es enib tucse rc a ec ăpuD .etşev res es dnâc rai .ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .ănişam ep tce rid uas .tivntop cof al coc es iş uo uc gnu es .lunu etâc lunu eiaom es .

ă ro o leftsa ăsal es iş lurăhaz ă rase rp eS .camiac uc taula nid eiaof o ecaf eS .ăniăf ăcşaec 1 .)865 .426 .răhaz g 051 .ăpa uc ătipo rts avat ep atnicălp ăzaşa eS .eletpal eb reif dnâC .mc 41 — 21 ed etartăp eiat eS .şuneblăg nu uc ăcetsema es .626 .emiso rg mc 2/1 ac ric ed eiaof o ednitnî es .ece r al ăro ed t refs nu ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .şuneblăg 1 .atnicălp ecaoc es e rac nî iivăt aemirăm ed eiaof o ednitnî eS .)265 .dno r ed etatămuj ep ele rep ăzaşa eS .lutnu ăţita rc o.eiaom es ăs pecnî ec ănâp iamun el-udnâniţ .tot ed ticăr ua-s ec ăpud iamun ăzaeţniube rtnî eS .ti rocăr a-s ec ăpuD .806 .tivi rtop cof al ecaoc eS .ele rep ăţăruc eS .ă ro ed i rut refs ie rt ac ric nub cof al ecaoc es iş irucol avetâc nî ăpaeţnî es .ăru tnu ărugnil 1 .ămaez ed esrucs enişiv ed ărugnil o tartăp e raceif ep enup eS .taula ed eiaof auod a ăzaşa es şi rg etsep rai .talinav răhaz g 001 .iş ăjaoc ed ele rem ăţăruc eS .tnu ăţirugnil 1 .ue rem dnâcetsema .taula ed asam ep aniăf en rec eS .tăpsao rp tnu .826 .tasip răhaz ăraserp es .cilp ed ăm rof nî .coljim e rps eli ruţloc cuda es .rtnî ăzaşa es .şirg g 901 .326 .ăvat nî ăzaşa es .taula urtneP EREP UC ĂTNICĂLP .ii rubmâs ăzaetrăpednî es .e rep uc atnicălp u rtnep ac lef al ăzaedeco rp es iş u rtemaid mc 8 — 7 ed irudno r icim eiat es .luteged uc roşu dnâsăpa etşepil es iş etatămuj ătlalaec arpusaed ec raotnî es .esaomurf enişiv gela eS .eras .726 .uo uc arpusaed egnu es .talinav lurăhaz uc iş ăpa uc tacetsema eletpal eb reif es :a rutulpmu ecaf es pmit tseca nÎ .eras .316 .ăniăf g 002 :lutaulA ŞIRG UC ĂTNICĂLP .ăraoşiţrocs .v .răm nu acă rbmî ătaop ăs e raceif tâcnî leftsa .tsug ăpud .temsep uc etacetsema .v .iram ed lutsed eta rtăp eiat eS .ăraoşiţ rocs .tivi rtop cof al coc es iş ăvat o.ta rtăp e raceif ep răm nu etâc enup eS .e ras ed farp nu iş lucamiac . rahaz ăguada eS .e riţbus tiţuc nu uc .icim eleţnicălp ecaf top es e ram ătnicălp ă rugnis o ed col nÎ .u rtemaid mc 03 ed dno r nu eiat es .atag tnus dnâC . răhaz .răhaz .v( enrac uc eleleţnicălp urtnep ac lef al eiaof o ednitnî es iş camiac uc taula nu ecaf eS . arpusaed .mo r ăti rugnil 1 .ăgnup o.rtnî egnicnî eS .uo uc gnu eS .coljim al col ecaf eS .erep g 057 :aru tulpmU .tutăb uo uc gnu eS .e rem uc ele rep dniucolnî .tnu ăţirugnil 1 .irut refs nî eiat es .temsep ărugnil 1 .işolococ ezem rof es un ăs .ii rubmâs tocs es iş ălaps es .eiaolp nî ădac ăs .ăţă ruc es ărutulpmu u rtneP .iilef ele rem eiat es iş iirubmâs ăzaetrăpednî es .etui cof al coc es iş ăvat o ep ăzaşa es .811 ENURP UC ETŞULĂG .mo r iş ăţnirod ăpud ăraoşiţ rocs .iram ae rp un e rem 21 .răhaz ă rase rp es atag tnus dnâC .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .216 .ăpa uc tiodnî etpal l 1 :aru tulpmU .tnu ed ăciţăcub o iş răhaz niţup enup es tibocs lucol nÎ .ărud rob ăcim o ezem rof ăs tâcnî leftsa .ele rem nup es .ărafa ăsai un ăs ele rep ac u rtnep .ătasip ăraoşiţ rocs iş răhaz niţup uc tnu nî ăşubănî es iş iilef nî iopa .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş et rap o al ăd eS .rtnî ac es-udnâzihcnî lu răm .răhaz uc ăzae rdup es iş iţăcub eiat es .926 .526 . răhaz .ălage iam tâc emisorg ed ta rts nî snitnî luşi rg enup es.e rem g 005 :arutulpmU .v( ăznârb uc iişanuţloc uc lef al caf eS NUIGAM UC IŞANUŢLOC .taula u rtneP TAULA NÎ EREM .tnu ed taula nu ecaf eS .ăpa ăniţup uc aenig ram ădu es .camiac ăcşaec 1 :lutaulA ENIŞIV UC ELEŢNICĂLP .coljim e rps eliruţloc c rotnî eS .arutnu enup es .taula u rtneP EREM UC ELEŢNICĂLP .tecnî luşi rg ănraot es .ăuod nî lutaula et rapmî eS .aenig ram iopa eiaodnî eS .etipil ănâmă r ăs ac elinigram iş lucoljim niţup dnâsăpa .ănâtnâms iş tnu ed taula nid aiaof ecaf eS .eras ed farp nu .v .coljim nid iirubmâs tocs es .ănâtnâms uas camiac rahap 2/1 .enişiv gk 1 :aru tulpmU .

ătarăs niţup .răhaz .etunim 01 ac ric ăb raif ianr ăs ăsal es iş dnâcetsema aniăf iopa ănraot es .ăpa l 4/1 1 .et rap o ep ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .ieţiăt ed lutaula ac elaom iam avec taula nu ecaf es ănâp ătnâmă rf es iş taula ed asam ep etaot nup eS .etnâb reifnî es ăs .ăuo 2 .ătitocolc .ănu rp o ăca rbmî es e raceif nî iş anâm uc dnitnî es aetsecA .temsep ărugnil 1 .etrap ătlalaec ep atitălc ec raotnî es .136 .236 .răhaz ăţirugnil 1 .eteged 3 — 2 ed so rg tanrâc nu ecaf es le niD. rotpuc al ăd es ec ăvat o.ăniăf g 001 .ăniăf ăcşaec 1 ETITĂLC .tivi rtop cof ep etnâb reifnî es ăs ădaoc uc eiagit o enup eS .elăuo g raps es iş coljim al col ecaf es .coljim al .rec es etâc enurp .eletpal iş lurăhaz .i ruşuneblăg nid e rat ed tivi rtop taula nu ecaf eS .eras ed farp nu .nuigam uas ăţaeclud .ielu nî lutemsep etşenemu r es tarapeS .tal tiţuc nu dnisolof uas aiagit etui e racşim o uc dnâtlăs .ieişâf eletepac nid lunu ece rt es e rac nirp .iişolococ iţot cafsed es ănâp ăţilucruf o uc enib lutot etab eS .răhaz eţirugnil 2 .eras .ămlap nî taula niţup etâc ai es .rtnî ăzaşa es iş temsep nirp eletşulăg cselăvăt es .iriţbus et raof eif ăs eiube rt eletitălC .şirg uc tacetsema luialăm eiaolp nî ănraot eS .iruşuneblăg 3 INUICNIM ED LEF TLA * .eletşulăg nup es .aiagit snu urtnep tipot tnu ărugnil 1 .tasip răhaz uc csev res es iş a rpusaed tipot tnu ănraot es .etşejnuto r es iş ădalemram ăniţup uas anu rp enup es .ăniăf g 001 .răhaz ăţirugnil 2/1 .tnu ărugnil 1 .ăţaeclud uc uas nuigam uc dnâr ep ulpmu es .ătadonnî ărap ăs tâcnî leftsa .tipot tnu ed eţi rugnil ăuod ăguada iam es .e ras ed farp nu iş e rec es tâc ăniăf .e riţbus ănâtnâms o ac eif ăs eiube rt aiţizopmoC .etrap o al ăd eS . răhaz uc a rase rp es iv res a ed etnianÎ .ielu ăţirugnil 1 .igertnî ăuo 3 .ăcsaiuic ret es un ăs ac cim cof al rad .grucs eS .rtnî ăzaşa eS .atag etaot tnus dnâC .911 IFOTRAC ED IŞOGOG .eşao rgnî es işutot ăcaD .ăţnirod ăpuD .ae ras ăguada es .temsep ărugnil 1 .ei ruf raf ep ăzaşa eS .răhaz .etpal .ă ro o ăcsaenhido es ăs ăsal eS .lus caf es iş u rtnuănî ela retal elinig ram c rotnî es .rtnî enup eS .ludnuf tot e repoca es ăs ac .iaiăm g 001 .)g 052 acric( erec es tâc ăniăf .talinav răhaz uc edlac ărase rp es iş ărutnu ed enib grucs es .ielu eţirugnil 2 .ătlum ărutnu uc ăţitarc o.eti repoca .ădaoc ed aiagit edepe r dnâcşim .ielu uas tnu eţirugnil 2 .ănişam ni rp iţad iş iţiţă ruc .036 .ielu ed ăţirugnil o .uunitnoc dnâcetsema . răhaz .şirg g 001 ENURP UC ETŞULĂG ETLA .ăru tnu uc tacetsema ielu uas ielu ărugnil 1 .eiţizopmoc nid ănilp ărugnil o ănraot es .336 .sus iam ac lef al inuicnim caf eS .aniăf no rtsac nu.dnuf al ăsao rg ae rp ănâmăr un ăs ac aiţizopmoc ăcetsema es dnâc nî dnâc niD .e reim uc uas răhaz uc csev res eS .ăniăf uc .ti rocăr a-s dnâC .ednitnî es .ifotrac g 004 :lutaulA .emiso rg mc 1 ed eleţăcub eiat es e rac nid .răhaz iş e ras .e rec es tâc ăniăf iş ielu .etpal niţup uc aiţbus etaop es .atag etaot tnus dnâc .eiagit o-rtnî lutemsep etşenemu r eS .eras ăţirugnil 2/1 .gnul nî ărutătse rc o ecaf eS .enemu r ae rp eif ăs eiube rt uN .e riţbus eiaof o iopa ednitnî eS .rtnî ăzaşa es iş eletitălc etaot dnâr ep caf eS .ăcsaenhido es ăs ă ro ed etatămuj o ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .ătitocolc ăpa nî b reif es .â ro ed t refs nu ăb raif ăs ăsal es .ănap o uc tnu uc egnu eS .)lutiţuc uc iş aiăt top es ăţito r ed ăspil nî( emiţăl mc 2 ep emignul mc 7 — 6 ed iişâf ătaţnid aţito r uc eiat es .elerubmâs etaocs etaop es .eras .etpal eţirugnil 3 .emilap e rtnî csejnuto r eS .atla etsep anu eiruf raf o.i ruăg uc arugnil uc tocs eS .rtnî csejărp eS .etpal rahap 1 .ăpa ed ăcusu es ănâp niţ es iş temsep tseca nî uad es . rotpuc al etunim avetâc uad es iş ăm rof o.iruşuneblăg 2 INUICNIM .mor eţirugnil 2 .rtnî es-udnâniţbo ăuo ăuod nid .iruşuneblăg ăuod nid tasednî iam taula nu ecaf eS .iţ reif ifotrac nid taula nu ecaf eS .csezlăcnî es ec ănâp niţ eS .răhaz eţirugnil 2 .răhaz iş e ras uc t reif al apa enup eS .erec es tâc ăniăf .ige rtnî ăuo ie rt .ădalemram uas enurp .iţăcub ed 02 al ănâp eicoljim eiagit o.eras ed ăţirugnil ed frâv nu .răhaz ed ăcim ăciţăcub o es -udnânup iul lucol nî .

ăpa rahap 1 TIPIRP TAULA NID IŞOGOG .coljim al col ecaf eS .ăraoşitrocs iş talinav răhaz .tijărp urtnep ăru tnu .eras .ăuo 4 .talinav răhaz ărugnil 1 .no rtsac nu.eilinav .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .elăuo .eidjord g 01 .ătasip ăraoşiţ rocs uc tacetsema uas talinav răhaz uc ărase rp es iş .edifats g 52 .iţrăp elebma ep elişogog csenemu r es iş etnib reif ă rutnu nî ecudo rtni es .poris erahap 2/1 1 .lutnu .iţ răp elebma ep csenemur eS .ăşao rgnî es ec ănâp ăb raif ăs dnâsăl .ăro o ăcsae rc ăs ăsal eS .ătinemu r enib etse aniăf dnâC .ăpa ed rahap nu etnâb reifnî es ăs ăţita rc o.ifotrac g 002 2 erahap 2/1 1 .eiţizopmoc nid ăţirugnil o uc ai eS .ă rugnil o uc .ăjaoc ed ăţăruc es .rtnî nup eS .tnu ărugnil 1 .ăuo 2 .ătitocolc ă rutnu nî lumurd ăd es iş taula nid a rugnil uc ai eS .eicoljim emi răm ed irat e rem ăţăruc eS .o-tasăl ua e rac ep amaez ed e rem ed eliilef g rucs eS .eras ed farp nu .lumurd ăd es iş iinişam aenig ram ep ega rt es .ăcsaetocolc ăs epecnî apa dnâC .ăniăf ăcşaec 1 .talinav răhaz uc ărase rp es iş eletla etsep elenu eiruf raf o ep ăzaşa eS .ăcun o tâc eidjord .ue rem ăcetsema es iş lupo ris uc etşe răpo es .eras ed farp nî .iirubmâs tocs es iş e riţbus etraof tiţuc nu uc niţup csebocs es .ielu ărugnil 1 .aniăf etşejă rp es e rac nî tipot lutnu ătnâb reifnî eS .iifot rac b reif eS .sav nu.etnib reif et raof iş ătlum ă rutnu nî tijărp al iopa nup eS .)657 .tijărp urtnep ielu ăcşaec 1 .ăniăf g 002 .elaom ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .mor ărugnil 1 .536 .eras .ănişam ep eniţ iam es iş işolococ ăcaf es un ăs ac edepe r ăcae rf eS .luielu .ădra es un ăs ue rem dnâcetsema .lumo r .ătadoed .tipot lutnu .eli ruşuneblăg .ăruzalg urtnep răhaz irugniI 3 .şirg ăcşaec 1 .etagel eme rc ienu lutcepsa e ra aiţizopmoc iş iişolococ iţot cafsed es ănâp .rtnî ăniăf ed ăcşaec o enup eS .636 .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş etrap o al lutot uc ăd eS .ătsap nî sni rpuc enib tsof a lumirp ec ăpud tâced rotămru luo enup es uN .e ras iş eledifats .ărugnil o uc eiub lutot etab eS .436 .rtnî aniăf en rec eS .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .ăro o niţup lec ăcsaenhido es ăs iopa ăsal eS .no rtsac nu.enib e repoca el ăs ac so rg ed tivirtop eif ăs eiube rt ec lutaula nî eiaom es .021 .işolococ am rof es un a u rtnep enib ăcetsema eS .edlac csev res es iş talinav răhaz ărase rp es .mc 1 ed esao rg iilef eiat eS .ăniăf g 002 .)ielu uas( tipot tnu irugnil   .răhaz ed ăsar ărugnil 1 .mo r ed uas uihcar ed i rugnil ăuod ănraot es .mor irugnil 2 .aniăf ătaot al .rtnî nup eS .ădlac ăpa ăcşaec 2/1 .coljim al col ecaf es .dlac etpal ed ăcşaec o ănraot es .ădlac ăpa ed ărugnil o uc ătaium aidjo rd iş e ras ăguada eS .iţ răp elebma ep elişogog csenemur eS .ădlac ăpa ăniţup iş ăniăf ed ălage etatitnac o uc ăcetsema es iş enrac tacot ed anişam nirp ce rt es .iruăg uc arugnil uc tocs eS .edac ednu oloca am rof eze rtsăp iş-ăs rad .talinav răhaz uc ă rase rp es iş etucse rc somu rf tnus dnâc tocs eS .iicoljim erem 4 TAULA NÎ ETIJĂRP EREM .răhaz ărugnil 1 .ămups etutăb i ruşubla ăuod elec taula nî ăguada es .răhaz g 051 :luporiS .e rat ed tivirtop taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .răhaz irugnil 4 .atag tnus ec ătadnî csev res eS .ele rem ijărp a ed etnianî etunim avetâc uc iamuN .ăuo 2 .etnib reif ielu nî csenemur es iş rahap nu uc ednuto r em rof eiat eS .ăţita rc ep ed lutaula edni rpsed es ănâp .iuluteged aemisorg ed eiaof o ednitnî eS .etpaî ăcşaec 1 .ifotrac ed ăm rof nî .talinav răhaz ărugnil 1 .ăpa uas etpal ăcşaec 1 :lutaulA .ăpa ĂCSAECRUT AVLAH .ăniăf g 005 ETIPSOD IŞOGOG .736 .tijărp urtnep ărutnu .ue rem dnâce rf .v( ătalocoic ed sos uc uas etcu rf ed po ris uc .tnu g 001 .etpal itşec 4 ETPAL UC ŞIRG .836 .ăcsae rc ăs dlac al eniţ es iş ă repoca es .eras ed farp nu .ă ro ed etatămuj o leftsa niţ es iş răhaz ărase rp es .enib ătnâmărf eS .etpal ed ă rugnil o uc ătaium aidjo rd .tijărp urtnep ăru tnu .ae ras iş lu răhaz .eiruf raf o ep ădlac ăzaşa eS .ăpa ed uas etpal ed ăcşaec o ănraot es .talinav răhaz uc ărase rp eS .ăniăf ărugnil 4 .elăuo dnâ r ep nup es .

t reif epao rpa etse dnâC .etşe rătnî es aiţizopmoc e rică r nirp ăc amaes eniţ eS .răhaz irugnil 3 .tnu ărugnil 1 .et rap o al ăd es .e recălp ăpud .ze ro ed ăcşaec o egela eS .rama tsug ădnirp un ăs ac . răhaz ed irugnil ie rt d ra es .talăps iş sela luze ro etşejă rp es pmit e rtnÎ .răhaz tlum iam avec dnâguăda etpal uc şirg u rtnep ac luşirg eb reif eS .temsep uc ăraserp es iş ălbat ed ăm rof o tnu uc enib egnu eS .amrof snu urtnep tnu .erem g 005 EREM UC ZERO ED ĂCNIDUB .temsep ărugnil 1 .eilinav ed sos uc uas etcurf ed po ris uc etşev res eS .)vitatlucaf( edifats g 52 .treif epao rpa etse dnâC .ti rocăr niţup etşev res es iş ănraotsăr eS .e rat aerp ădacs ăs niţ es uN .936 .ze ro ed ăcşaec o egela eS .luşirg ănraot es .etunim 51 ac ric .etacsu enurp g 052 ENURP UC ZERO .ailinav etaocs eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .tirocă r a-s ec ăpud rai .zero ăcşaec 1 .ăuo 4 .tsug ăpud .elenurp treif ua e rac irî amaez uc gnits es iş .ăcsae rgennî es ăs ărăf .atag epao rpa etse dnâc rai .tnu ed ărugnil o uc .ăcim eiagit o-rtnî .irubmâs ă răf edifats ed nmup nu .eletpal tot tib rosba a luşi rg ec ănâp .luze ro eiaom es ănâp rotpuc nî b reif es iş elenurp ăzaşa es .tipot tnu irugnil 2 .046 .etpal uc ze ro u rtnep ac luze ro eb reif eS .ăcsaecă r es ăs ăsal es .)836 .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .etpal itşec 4 ETPAL UC ZERO .eras ed farp nu .edifats uc uas tnurăm etaiăt etisirahaz etcu rf uc iş ecaf etaop es acniduB .546 .ăcim ăţita rc o.246 .atag etse acnidub .etşev res eS .răhaz iş tnu niţup uc ăţitarc o-rtnî ăşubănî es iş iilef eiat es .enişiv ed ăţaeclud uc uas ătasip ă raoşiţ rocs uc .edifats g 52 . rotpuc nid etaocs eS .etunim 01 et rap o al eniţ eS .amaez ă raoce rts es iş t reif al nup es etalăps elijoC .tipot a-s muC .eilinav .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .răhaz irugnil 3 .ănilinav ăniţup uas eilinav ed notab 4/1 iş răhaz uc ăb raif ăs eletpal enup eS .146 .amrof snu urtnep tnu .ă ro o ed pmit rotpuc al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot eS .ă ro ed irut refs ie rt .iş dnâr ep esup eli ruşuneblăg ăguada es iş ailinav etaocs es .tnu uc ăţitarc o egnu eS .ă reitopmoc o-rtnî luze ro ănraotsăr es iş ailinav etaocs eS .rtnî t reif al enup es iş ălaps es .121 ed iş ze ro ed dnânretla irudnâr ăzaşa es iş temsep ărase rp es .zero ăcşaec 1 .s ra răhaz ed po ris ed lutse r uc .temsep ărugnil 1 . rotpuc al ecaoc eS .lutecnî uc ănraot es .răhaz ed irugnil ie rt .coljim nî tpifnî iap nu uc tpoc a-s ăcad ăc raecnî eS .etalăps iş esela .s ra răhaz ed po ris ed ăcşaec o ăguada es .etşetocolc eletpal dnâC .luşubla enup a ed etnianî eiţizopmoc nî ăguada es e rac .tarapeS .eclud sos nu uc uas etcu rf ed po ris uc etşev res es iş ănraotsă r eS .ailinav etaocs eS .eras ed farp nu .dnâcetsema .ăb raif ăs uon nid epecnî luşirg dnâC . răhaz ed ă rugnil o sulp nî dnâguăda .ămups eliruşubla ămru al iş eli ruşuneblăg ăguada es .dnuf ed ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid dnâcetsema cim cof ep tecnî eb reif eS .rtnî .eiaolp nî ădac ăs .răhaz ed irugnil ăuod iş e ras ed farp nu enup es .d ra es .)t reifen tăpsao rp etpal ăţni refe rp ed( ănilinav ăniţup uas eilinav ed ăciţăcub o iş ece r etpal ed itşec urtap uc ăţitarc o.tăpsao rp tnu ed ătacub o .etrap o al ăd eS .răhaz ed ărugnil 1 sulp nî etpal uc zero urtnep ac iţătitnac işaelecA ZERO ED ĂCNIDUB .ulpmis . roşu etşevi rts es eteged e rtnî snârts ze ro ed lubob iş eiube rt tâc tuzăcs a eletpal ec ănâp eb reif eS .cte ătalocoic ed .şi rg ed ănilp ae rp un ăcşaec o .ece r uas dlac etşev res eS .ăpa nî b reif es iş etacsu elenu rp enib ălaps eS .rtnî tarapeS .temsep uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.ăpa uc no rtsac nu enib ădu eS .e ras ed farp nu iş lurăhaz ăguada es .ele rem ăţăruc eS .răhaz irugnil 4 .ăuo 4 sulp nî . roşu iam anrutsăr es a u rtnep etrap o al etunim 01 eniţ es .e ras ed farp nu iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .e rat aerp un .ătaruce rts ămaez ed itşec ăuod uc eb reif es iş ălaps es .temsep ărugnil 1 .eiruf raf nid luşirg etsep ănraot es .zero ăcşaec 2/1 .v( etpal uc şirg urtnep ac iţătitnac işaelecA ŞIRG ED ĂCNIDUB .ămups etutăb eli ruşubla tiş râfs al rai .ăţnirod ăpud .ta ruc esei luiap ăcaD .eiruf raf o ep ănraotsă r eS .

etiţăruc tnus ec ărusăm ep iş coljim al csebocs es .v( niv ed sos uc etşev res es iş ănraotsăr es .ătis ni rp ătad ăcav ed ăznâ rb nid ărutulpmu o etşetăge rp eS .tivi rtop cof al ă ro ed irut refs ie rt ecaoc eS .646 .eniâp ed eţuilef 21 .enib etşe rătnî es ănâp etab es iş tasip lu răhaz tecnî ăguada eS .amrof snu urtnep tnu .tivi rtop cof al .221 es un ăs ac ece r ăpa nî nup es .enişiv uc iş ităge rp etaop es lef aL .ădalemram ărugnil 1 .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup uc ailinav iucolnî etaop eS .atag etse dnâC .ă ro ed irut refs ie rt rotpuc al eb reif es iş etnib reif ăpa uc sav tla nî ăzaşa es .avat snu urtnep tnu .eiagit o.rtnî tnu niţup etşepot eS .inig ram ep 4 — 3 iş dnuf ep ătitălc o ăzaşa eS .e ras iş edifats .temsep ărase rp eS .iicoljim erem 4 EREM UC ĂTELMO .aiţizopmoc ănraot es .roletitălc aemi răm ed ăţita rc o tnu uc enib egnu eS .eiruf raf ep ănraotsă r eS .talinav tasip răhaz iş e ras .ăsal es leftla .răhaz irugnil 2 .iulutiţuc amal uc etşezeten es .eiâmăl ed ăjaoc .546 .ăro o al ănâp i rutrefs ie rt rotpuc al ăd es iş arpusaed ăzaetse rc es iopa . rotpuc al ecaoc eS .ănişam ep eiaom es ăs nup es iş iriţbus iilef eiat es .tnu ărugnil 1 .tnu ed ăţi rugnil o uc .tivi rtop cof al .acnidub ătaot ilevnî a u rtnep arpusaed es raotnî if ătaop ăs aţitarc tulpmu a-s ec ăpud tâcnî leftsa .eli ruşubla ămups tab eS .ăţaeclud ed ămaez uas aetlep irugnil 3 .ărutulpmu ed e riţbus tarts nu dnuf nid atitălc etsep enup eS .lus ecaf es .e rem .ăme rc o ac ecaf es ec ănâp .răhaz irugnil 2 .mo r ed ărugnil o uc iş etpal uc eiţbus eS .tnu ăţirugnil 1 .răhaz .talinav răhaz uas eilinav ed ăciţăcub o uc iş tasip răhaz uc eli ruşuneblăg enib ăcae rf eS .răhaz irugnil 4 .ei ruf raf ep ăzaşa es .ele rem ăţăruc eS .ăţaeclud ed ămaez ed uas aetlep ed irugnil ie rt iş tasip răhaz ed i rugnil urtap nup eS .iruşubla 8 ŞUBLA ED ĂCNIDUB .ănâtnâms o ac eif ăs lutaula tâcnî leftsa .136 .răhaz g 051 :luporiS .s ra răhaz uc ătacărbmî ăm rof o.ăcsaecăr es ăs ăsal eS .ânraotsăr eS .ăuo 6 ĂŢAECLUD UC ĂTELMO .răhaz .v .tivi rtop cof al .457 .tăpsaorp tnu g 05 .niţup ică r es a u rtnep et rap o al ăd eS .sos urtneP .ănâtnâms irugnil 2 .ailinav socs a-s ec ăpud .ăcav ed ăznârb g 002 :aru tulpmU .ă raoşiţ rocs ăniţup iş enup etaop es ăţni rod ăpuD .răhaz irugnil 8 .eiţizopmoc nid et rap o ănraot es .somu rf ăcsae rc ăs ac .inigram ep ed eletitălc arpusaed c rotnî eS .ăpa rahap 1 .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc . rotpuc al ecaoc es iş .talinav răhaz uc ărase rp es iş .ăuo 2 .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .edifats g 52 .tnu uc enib ăvat o egnu eS .amrof tacărbmî urtnep răhaz irugnil 2 .ăţaeclud uas ădalemram . rotpuc al ed socs a-s ec ătadnî ăsnî etşev res eS .)457 .iicoljim erem 21 AEPANAC EP EREM .946 .po ris eciro uc uas niv ed sos uc etşev res es iş ănraotsăr es .ăţaeclud uas esiac ed ădalemram dnuf ep ednitnî es .etşenemur es ănâp .ăuo ăuod nid etitălc caf eS .eiâmăl ed ăjaoc uas eilinav .ăuo uc ătacetsema .eras ed farp nu . rotpuc al ăro ed etatămuj o ecaoc eS .ănâtnâms .mor ărugnil 1 .răhaz irugnil 4 .enib etşe rătnî es ănâp etab iam eS .846 .iruşubla 8 ŞUBLA ED UELFUS .ăniăf ăţirugnil 1 .aniăf no rtsac nu-rtnî enup eS .746 .etitălc ed taula urtneP ETITĂLC ED ĂCNIDUB . rotpuc al ăd es . răhaz uc ă rase rp es .etpal ăcşaec 1 .eras ed farp nu .tnu uc ăm rof o egnu eS .luşubla arpusaed ănraot es .446 .ăniăf .ze ro ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlu iş lumi rP .ele rem ăţăruc eS .ămups etutăb i ruşubla esaş elec tiş râfs al iş aniăf tecnî ăguada eS .ăuo 4 .ieiţizopmoc lutse r ănraot es a rpusaed iş ele rem ărase rp es .ăniăf irugnil 2 .ădlac etşev res es iş răhaz ărase rp es .tnu uc etşepo rts es .adalemram uas aţaeclud enup es .eilinav .eli ruşubla ămups tab eS .du tev reş nu ep ănraotsăr es .temsep ărugnil 1 .ăniăf irugnil 4 .ige rtnî elăuo uc ăcetsema es .v .aţitarc elpmu es ănâp aşa tot iş ătitălc o uon nid iopa .

tivi rtop cof al .321 .rotpuc al ăd eS .atag epao rpa tnus dnâC . răhaz ed po ris uc i ro avetâc ed csezemu eS .tnu ed ăciţăcub o enup es .ăcsae rgennî .iilef aeniâp eiat eS .esaoj elinig ram uc ăm rof o tnu uc egnu eS .arpusaeD .esrucs enib ele rem arpusaed iş eniâp ed eliilef nup es .rotpuc al niţup ăsal iam es iş tagel po ris ed i rugniI avetâc arpusaed ănraot es .ă ro ed irut refs ie rt .ăm rof nî csev res eS .e raceif etsep .răhaz uc coljim al etulpmu .

tnu uc ăm rof o egnu eS .tnu uc ăsnu ăm rof o.răhaz uc âtutăb ăcşirf g 051 .ăuo 6 TEMSEP ED TROT .)637 .tăpsao rp lutnu iş lu răhaz .tnu uc enib trot ed am rof egnu eS .aiţizopmoc ănraot eS .rtnî ăro o b reif es iş rolenatsac ajaoc ăzaetse rc eS .947 .ăuo 5 ICUN ED TROT .etui iam tiş râfs al rai .dnâr ep esup eli ruşuneblăg uc iş răhaz ed rahap nu uc tăpsao rp tnu ed ărugnil o ăcae rf eS .ătutăb ăcşi rf lutenroc uc ănraot es enig ram ep rai .ăcsaecă r es ăs ăsal es .tunrec nid lutemsep .ămerc urtneP .156 .ămups tucăf .ăme rc o ac enived ănâp enib ăcae rf eS .)947 .ănraotsăr eS .răhaz g 052 .tacsu t rot ed irutse r uas etanila rp icun ărase rp es arpusaeD .eilinav .)827 .rtni rp iopa .esiac ed ădalemram uc eilef o egnu es .ălage emirăm ed em rof ăuod nî aiţizopmoc ecaoc es icnuta .răhaz g 002 .mor irugnil 2 .răhaz g 05 .răhaz iriignil 6 .ălao o.eilinav ed ătacub o iş tasip lu răhaz uc eli ruşuneblăg ămups ăcae rf eS .ătartnecnoc aefac ed ă rugnil o uas .ti rocăr iam a-s dnâc iş eilinav .enatsac ed ămerC .rtnî nup es iş ăjaoc ed ăţăruc eS .răhaz uc ticludnî eletpal uc etanicăm elicun cse răpo eS :icun ed amerC .ăm rof nî ăcsaecă r es ăs ăsal eS .enib ăcae rf eS .eli ruşuneblăg uc .ătis nirp ătuce rt iş ăpa ed enib ăsrucs .coljim al elaom niţup eif ăs eiube rt .mo r uc po ris uc csezemu es .v( tnu ed ămerC .ămups eli ruşubla ămru al iş tacot ed anişam nirp etuce rt elicun .etanicăm icun g 001 .aniăf ăguada eS .temsep ărugnil 1 .eiîinav .şuneblăg 1 .ăniăf rahap 1 .t rot ed eilef o enup es .temsep irugnil 6 .temsep ed ărugnil o .atag etse dnâC .ăt raif aelosaf ăcae rf eS .şuneblăg nu .ă ro o epaorpa .ătalocoic ed uas aefac ed ăruzalg uc ă repoca es .ticăr a-s ec ăpuD .tăpsaorp tnu irugnil 2 .răhaz rahap 1 .telpmoc eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .etamâ răfs niţup .tăpsaorp tnu g 051 .tecnî iopa ăguada eS .056 IRUTIJĂRP IŞ IRUTROT .ăuod nî eiat es .eilinav .dnânretla .ămups etutăb eli ruşubla iş mo r ed i rugnil ăuod .ătraif elosaf g 052 ELOSAF ED TROT .mor .v( enatsac ed ăme rc ele e rtnî iş atla etsep anu nup es .256 .etpal g 001 .atag tnus dnâC .cof al tlum ae rp eniţ es ăcaD .ădalemram uc uon nid egnu es e rac .ăro ed i rut refs ie rt tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .lut rot ăcsae rc ăs ac elaom iam eif ăs eiube rt lucof tupecnî aL .mo r niţup dnâguăda .ătis o.ăzaesalg es iopa .)vitatlucaf( icun rahap 2/1 .enatsac 05 ENATSAC ED TROT .v .dnâr ep esup eli ruşuneblăg iş eilinav .icun ed ăme rc ed tarts nu iopa .aefac uc uas ătalocoic uc ăzaesalg es .rtnî rotpuc al ecaoc eS .ădalemram irugnil .456 .ăro o ac ric rotpuc al ăd es .356 .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc ăţitarc o.ătutăb ăcşirf enup es arpusaed rai .ăme rc uc elpmu es ăcaD .tasip lurăhaz uc ăcetsema eS .etpal ed lunu iş ăniăf ed rahap nu .u rpsa enived .ăsaomups enived ănâp enib ăcae rf eS .ămups iruşubla ie rt elec nup es ăm ru aL .ămerc o ac caf es ănâp talinav lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .ăme rc o ac tacetsema enib etse lutot dnâC .oacac ărugnil 1 .lutrot atag etse dnâC .rtnî rotpuc al ecaoc eS .ăniăf ărugnil 1 .oacac ed uas ăsar ătalocoic ed ărugnil o ăguada es .temsep ărugnil 1 .ămups etutăb eliruşubla uc ămru al iş ămups tace rf lutnu uc iopa ăcetsema eS .elatnozi ro iilef ie rt nî eiat es .ăuo 5 .637 .ăuo 3 NITFEI TROT .tăpsaorp tnu ărugnil 1 .ăuo 4 .ti rocăr a-s ec ăpuD .tivi rtop cof al .etpal rahap 1 .t rot ed eilef ătla .v( icun ed ăme rc uc elpmu es iş roihcil uc uas mo r uc po ris nu uc eliţătămuj ăuodnâma csepo rts es .talinav răhaz g 001 .tacot ed anişam nirp ce rt es iş samă r iam a e rac apa ed enib grucs eS .v .tnu uc ăsnu enib ăm rof o.icun g 002 :icun ed amerC  2 .421 al iş nif et raof lutemsep ăguada eS .

taula ed asam ep nup es iş ăvat nid iţnib reif tocs es .rtnî nup eS .ame rc enup es ele e rtnî rai .ăuo 5 ŞOBOD TROT .tacsu tcef rep eif ăs eg retş eS .atla etsep anu etazeşa tâcnî leftsa .v( ătalocoic ed ămerC .tenroc nirp ătanrut ăme rc ăniţup uc uas etisirahaz etcu rf uc ăzae roced es a rpusaed rai .enib ăcetsema es iş ătunrec tăpsao rp aniăf iş auaefac ăguada eS .răhaz irugnil 2 .rotiţmis etşe rc rol lumulov ec ănâp lu răhaz uc ige rtnî elăuo lenăzăc nu.tpoc ed farp tehcap 1 .v( canozoc ed ame rc uc lef al .iilef ie rt nî eiat es .ătunrec tăpsao rp aniăf ăguada eS .enib ednitnî ătaop es ăs .e recălp ăpud ăzaesalg es iş )827 .)047 .rtnî :trot u rtnep amerC .iro ie rt ed .iinişam aenig ram ep ătitocolc ăpa uc etunim avetâc l-udnâniţ .tică r a-s ec ăpuD .ăniăf irugnil 5 .eilinav uc iş răhaz uc ige rtnî elăuo lenăzăc nu.coljim al log nu ănâmă r ăs .856 .v .ăme rc dnânup ele e rtnî .âro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc es .lutrot roşu aiăt es a urtnep .oacac g 05 .uo 1 .956 .ămups etutăb eli ruşubla iş aniăf ăguada eS .rtnî aiţizopmoc ecaoc eS .eilinav .tipot tnu ărugnil 1 .)437 .ece r al iş ănişam ep vitanretla iopa tab eS .arpusaed ăzaşa es ătasalg leftsa aiaoF .etasip icun ed rahap 2/1 iş lutemsep uc ătado aguăda etaop es .răhaz g 051 .telpmoc ticăr a-s atsaeca ec ăpud .ăcşirf g 052 .ăme rc o ac ecaf es ănâp enib ăcaerf es iş talinav lu răhaz .ăniăf g 57 .ame rc uc tecnî ăcetsema es iopa .iilef ie rt nî nub tiţuc nu uc eiat es .răhaz g 521 .tăpsaorp tnu g 002 .v .ămups eliruşubla ămru .etşecăr es un ănâp .răhaz g 051 .no rtsac nu enib etşezlăcnî eS .cim cof al ecaoc eS .amrof snu urtnep tnu .ăuo 6 OACAC ED TROT . rotiţmis etşe rc aetatitnac ec ănâp iinişam aenigram ep lulet uc enib tab eS .s ra răhaz uc ăzaesalg es ănâp et rap o al ăsal es eiaof amitlU .tică r a-s ec ăpuD .gnul tiţuc iunu lu rotuja uc edepe r ednitnî es iş trot ed aiaof ep ănraot es .tivi rtop cof al .talinav răhaz g 061 .iulutiţuc aihcum ac ăsaorg iam eif un ăs aiaof tâcnî .e raoluc al ădihcnî es ăs epecnî iş telpmoc tipot a-s lurăhaz dnâC .ăniăf g 041 .iulutiţuc lu rotuja uc toT .rotpuc al .rtnî lurăhaz edra eS .ăzaesalg es pmit tâC .ăniăf uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu enib ăm rof o.ăuo 6 ĂNAIDNI TROT .i ro ie rt ed .ăti rpo ame rc lutenroc uc enup es arpusaed rai .lut rot tcef rep ticăr a-s ec ăpuD .ătalocoic uc ăzaesalg es lut roT .ăuo 5 ACOM TROT .656 . rotpuc al ăpilc o trot ed aiaof ecudortni es .ăţni rod ăpuD .)927 .mo r niţup uc tacetsema po ris uc eliilef csepo rts eS .v( tnu uc aefac ed ame rc etşetăge rp eS .et rap o al ăd es .rtnî .rtnî ecaoc eS .ăniăf g 002 ĂDALEMRAM UC TROT .aniăf ăguada eS .756 .trot tla u rtnep arutulpmu ităge rp etaop es iulutrot lucoljim nid socs lutaula niD .eiţizopmoc nid leftsa ănraot es iş ăniăf ărase rp es .etui cof al ăţitarc o.t rot ed eliilef ănmaesnî es .etpal niţup uc etace rf oacac ed i rugnil ăuod uas ăpa ed ărugnil o uc iinişam aenig ram ep ătaium atalocoic ăguada eS .tnu uc ăsnu ăm rof o-rtnî aiţizopmoc ănraot eS .eletla etsep elenu eliof ăzaşa eS .ătalocoic uc ăzaesalg eS .oacac uc ătacetsema .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.tivi rtop cof al .ăniăf g 001 .ătutăb ăcşi rf uc elpmu es log tsecA .lutnu ămups ăcae rf eS .tatnâb reifnî .rtnî tab eS .)eraocic uas( ătartnecnoc aefac ărugnil 1 .ăuod nî lut rot tiţucsa tiţuc nu uc eiat es .eilinav iş răhaz uc ige rtnî elăuo tab es ătitocolc apa uc sav tla nî âsup ăcim ălao o.521 farp nu .p( aefac ed ă ruzalg uc ăzaesalg es lut roT .ăruzalg urtnep răhaz irugnil 3 .ătalocoic ed ăme rc enup es iilef e rtnÎ .556 .ige rtnî elăuo nup eS .eşao rgnî es ăs epecnî ănâp ue rem etab eS .ăruzalg urtneP .amrof snu urtnep tnu .337 .ludnuf ăgraps es ăs ă răf rad .lu răhaz es-udnium ac urtnep .tlum iam tâc .)337 .etşecăr es işutot ăcaD .ăsam ep ăcsaepil es un ăs inig ram ep g ruc e rac răhaz ed eli rutăcip ac urtnep .atag etse ame rc dnâC .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.esao rg ed lage iilef ie rt nî eiat es .lu răhaz telpmoc etşecăr es un ănâp .v( tnu ed ăme rc uc elpmu es .etşe rocă r es ănâp ue rem dnâcetsema .ămerc urtneP .cof ep .amrof snu urtnep tnu .837 .atag etse dnâC .oacac irugnil 2 uas ătalocoic enaotab 2 .coljim al iţ răp elebma csebocs eS .iof 8 — 7 dnâ r ep coc eS .ăuo 4 :amerC .ereim irugnil 2 .ărutinrag u rtnep ăme rc ed ărugniI o etşe rpo eS .ăme rc o ac caf es ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .răhaz g 051 .amrof snu urtnep tnu .tnu uc t rot ed am rof egnu eS .vitametla iopa etab eS .ăro o ac ric .ielu uc ăsnu ăcalp o ep t rot ed aiaof eniţ es .ece r al iş ănişam ep .enib dnâsăpa .

ădalemram g 052 .oacac ed frâv uc ărugnil 1 :amerC .ăniăf g 041 UO ĂRĂF TROT .t rot ed iem rof ludnuf ep .)urca aerp eif un ăs( niv ed teţo irugnil 2 .aniăf iopa .ăniăf uc ta răserp .răhaz irugnil 2 .răhaz irugnil 5 .taula ed asam ep aniăf emec eS .tirocăr a-s ec ăpud iş et rap o al ăd es .ădalemram g 052 .răhaz uc ătutăb ăcşi rf iamun elezeb ed eliof e rtnî enup etaop es .27 .etpal nid eilinav ed ăme rc o ecaf es pmit niD .uo nu .amrof snu urtnep tnu .v( ătalocoic uc asalg etaop es ădalemram ed col nÎ .lurăhaz âguada eS telpmoc eiaom es ănâp .arpusaeD .tăpsaorp tnu g 001 .gnul nî etaiăt icun uc uas eladgim uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu t rot ed ăm rof o-rtnî aiţizopmoc ănraot eS .e ras iş tpoc ed farp ed leţehcap nu .inig ram ep ăji rg uc dnirpsed es etpaoc elioF .ruje rpmî iş a rpusaeD .tasip lurăhaz .e ras iş tpoc ed farp ed leţehcap nu .ăniăf uc tarăse rp iş tnu uc snu enib .taula nu ătnâmă rf eS .işolococ ăcaf es un ăs enib ăcae rf eS .luielu .lutnu .eras ed farp nu .iof e rtnirp ădalem ram dnâznitnî .466 .uo 1 .eilinav .t rot ed iivăt ludnuf ep so rg ed tivirtop luşubla dnâznitnî .ăniăf g 003 ĂMERC UC IŞ ĂDALEMRAM UC TROT .dnâr ep ednitnî es ătacub e raceiF .ăb raif ăs epecnî ănâp eniţ es iş ănişam ep aţitarc enup eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .etpaî ărugnil 1 .şolococ nu icin ănâmă r un ăs iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac ue rem ăcetsema eS .621 SRA RĂHAZ UC IŢIUCSIB ED TROT .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc es iş .ăniăf .tăpsao rp lutnu .ărdup răhaz g 003 .tasip răhaz g 041 .ăsaomups tineved a ame rc iş lutnu tot ecudo rtni es ec ănâp .ănişam ep .ărutnu ărugnil 1 .etanicăm elicun uc aniăf taula ed asam ep ătnâmă rf eS .eiagit o.ăguada es iş ămups iruşubla tpo tab eS .icim elezeb avetâc tarapes caf eS .tnu răm etacot iş niţup etijărp icun ă rase rp es .266 .ue rem dnâce rf tnu ed icim eleţăcub dnâr ep nup es .lu răhaz enup es .ame rc eşao rgnî es ănâp ănişam ep b reif es iş ănue rpmî etaot ăcetsema eS .eilinav .eras ed farp 1 .ădalemram uc egnu es .rtnî etinemu r niţup iş lutiţuc uc etacot icun ă rase rp es .elacot rop ed ăţnese uas mo r ăguada eS .răhaz irugnil 4 .icun g 001 .etanicăm icun g 041 .etacot icun g 001 .066 .avat snu urtnep tnu .elage iţrăp esaş nî et rapmî es iş lutaula enib ătnâmă rf eS .ae ras iş eletpal .icun g 001 .luşuneblăg enup es iş coljim al col ecaf es .aniăf iş ărdup lurăhaz tecnî ăguada es .eletpal .tnu ed ame rc uc roşu ăcetsema es iş e ras ed farp nu uc ămups i ruşubla tpo tab es ta rapeS .ărdup răhaz g 004 .ae reim .ăme rc ed lunu uc ădalemram ed dnâr nu dnânretla eliof ăzaşa es etraped iam aşa iş ăme rc uc egnu es e rac eiaof auod a enup es arpusaed .)8.e raocă r al ăro o aets ăs ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .tiţucsa tiţuc nu uc .sus iam ed ame rc ed col nÎ .366 .titocolc eletpal ănraot es iş .ădalemram g 052 .tiv res if a ed etnianî ă ro o uc ăzaşa es lut roT .etpal l ¼ :amerC .etpal ed ăuod ărugnil o uc oacac ăcae rf es :ăme rc ae raotămru enup es iof e rtnÎ . roşu dnâcetsema .iruşubla 8 ŞUBLA ED TROT .etpaoc tnus eliof etaot dnâC .luo .elacotrop ed ăţnese uas mor .166 .iţ răp icnic nî et rapmî es e rac so rg lus nu ecaf eS .eilinav ăniţup iş răhaz .e rat aerp eiaom es elezeb ed eliof .esiac ed ădalemram ed e riţbus tarts nu ele e rtnî enup es .coljim al col ecaf es .tăpsaorp tnu g 051 .telpmoc ti rocăr ua-s ec ăpud iamun eliof tocs eS .tpoc ed farp tehcap 1 .ădalemram uc egnu es ruje rpmî iş a rpusaeD .ădalem ram ed lutarts etsep .ăniăf g 051 .dnâr ep eliof dnitnî eS .arutnu .tivi rtop cof al coc es iş iivăt aemirănr ed .ăme rc uc lut rot ă repoca es .iof u rtap dnâr ep coc eS .tăpsao rp lutnu ămups ăcae rf eS .tlum iam ătpaetşa ăcad .şuneblăg 1 .ătagel ed lutsed etse dnâC .uunitnoc dnâce rf .luteţo .ămâ răfs es leftla .eras ed .tăpsaorp tnu g 051 .etpal l 2/1 .ăniăf ărugnil 2/1 .ărutinrag urtnep .t rot ed ăm rof nî coc es e rac iof esaş caf es .etpal irugnil 4 .tivi rtop cof al ecaoc eS .iruşubla 8 ELEZEB ED TROT .tasip lu răhaz .ăniăf irugnil 3 .ielu irugnil 2 .eiruf raf ep trot ed eiaof o ăzaşa eS .lut rot ăzaşa es iz auod A .

elăuo icin .ăniăf g 053 .elaom eif ăs eiube rt lutaulA .tiş rîfs e rpS .tivi rtop cof al ecaoc es iş uo uc arpusaed egnu eS .ăuo 4 FULUGUG .ă raluihgnutpe rd uas .s ra răhaz ed lupo ris uc ăcetsema eS .icun ed rahap 4/3 .mor ărugnil 1 .aiţizopmoc ănraot es .lu răhaz enup es .ăpa rahap 2/1 .mo r ed ărugnil o iş irubmâs ă răf eledifats ăguada es tiş râfs al iş anâm uc enib lutot ătnâmă rf eS .tnu uc ăvat o egnu eS .ăniăf g 054 ĂUO ĂRĂF ECLUD ĂTRUT .et rap o al ăd eS .ăuo 3 .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada iam es .eilinav .ăraluihgnutpe rd uas ădnuto r eiruf raf o ep aiţizopmoc ăzaşa es iz auod A .eraoşiuc ed ăţirugnil ed frâv 1 .aniăf no rtsac nu .ece r etpal ed ăcşaec o uc aniăf eiaonr es tarapeS .ăniăf g 004 .eme rv ed etnianî arpusaed etşenemu r es ăcad rai .icun rahap 1 .ece r ăremac o.icim iţăcub nî iţpu r iiţiucsib no rtsac nu-rtnî nup eS .enib dnâcetsema .ănişam ep niţup etiijă rp .rtnî enrec eS .ăm rof nid etatămuj epuco ăs tâcnî leftsa lutaula enup es .dlac niţup eif ăs taţniube rtnî lulai retam ac eiube rt somurf ăcsae rc ăs ac u rtnep rad .răhaz irugnil 8 .niv rahap ½ .mo r .566 .eşao rgnî es ăs ame rc epecnî ănâp cof ep eniţ eS .tanobracib ăţirugnil 1 .etnib reif ăpa ăniţup uc gnits es e rac răhaz ed irugnil u rtap ăţita rc o-rtnî d ra eS .ătasip ăraoşit rocs iş e raoşiuc iopa .icim eleţăcub nî iţamâ răfs iiţiucsib ăguada es iş et rap o al ăd eS .ige rtnî elăuo .ătunrec aniăf .răhaz g 001 uc ăcetsema eS .eidjord g 52 .taium a-s dnâC .eşao rgnî es ăs ame rc epecnî dnâc iş ăcetsema es .elacotrop ed ăjaoc .ădalemram irugnil 2 .ăraoşiţrocs ed ăţirugnil ed frâv nu .lu răhaz tot ăvlozid es ănâp iinişam luţloc ep ăsal eS .etnib reif ae rp etse ăcad( etpal niţup uc aidjo rd eiaom es ta rapeS .ătutăb ăcşi rf uc lut rot ă repoca es uas .etnib reif niv ed ame rc ănraot es a rpusaeD .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada es .tivi rtop cof al ecaoc es iş ăcun ed iţăcub arpusaed nup es .ece r etpal ănraot iam eS .răhaz g 052 .ăniăf irugnil 2 .ielu ărugnil 1 .766 .ătado niţup etâc .icun uas eladgim g 001 .etamârăfsen .eilinav ăniţup iş mo r ed ărugnil o .tasip răhaz uc ăraserp es iş ănraotsăr eS .ămups ătsaeca uc telpmoc lutrot ă repoca es iş ădalemram iş răhaz ed i rugnil urtap uc ămups eliruşubla tab eS .tăpsao rp lutnu iş ige rtnî elăuo ăguada eS .tne ruc ed ti ref iş dlac col al ăcsaerc ăs ăsal eS .amrof snu urtnep tnu .cof ep enup eS .t rot ed ăm rof nî .ereim g 053 ECLUD ĂTRUT .aniăf ătaot ecafsed es ănâp .iţiucsib gk 1 .tăpsaorp tnu g 571 .titocolc eletpal ănraot es e rac etsep eliruşuneblăg iş aniăf .ăcşirf uas icun g 001 .eras ăţirugnil 2/1 .răhaz ed i rugnil urtap ăţitarc o.ăpa ed rahap 2/1 uc gnits es iş răhaz g 051 ăţita rc o-rtnî d ra eS .răhaz irugnil 8 .721 elacotrop ed ăjaoc uas elacotrop ed ăsar ăjaoc ăniţup iş elicun tiş râfs al rai .etşev res eS .666 .enib lutot ăcae rf eS .etasip ele raoşiuc iş araoşiţ rocs .eiaom es ănâp iinişam aenig ram ep ăcetsema es iş aiţizopmoc ităge rp av es e rac nî lusav nî ae reim enup eS .ăniăf irugnil 2 .etpal l 1 .ăniăf nî eliniâm uad es dnâc nî dnâc niD .u rtil nu al ănâp dnâtelpmoc .mor ărugnil 1 .ăme rc uc enib dnu rtăp es ec ănâp ece r al uad es iş ărugnil o uc roşu ăcetsema eS .gnul nî etaiăt iş etiţăruc eladgim uc iţe rep ep iş tâc dnuf ep tâta ărase rp es .răhaz irugnil 2 .tirocă r iam a-s ec ăpud iş .rotăpăcnî sav nu.răhaz irugnil 3 .răhaz irugnil 4 .iţiucsib gk 2/1 /2 4 :ămerC .iruşubla NIV ED ĂMERC UC IŢIUCSIB ED TROT .eilinav .enib dnâcetsema lupo ris tecnî ănraot es .tanobracib ăţirugnil 2/1 .ece r al ăd eS .rtnî aniăf enrec eS .)etşe rc iam un iş etşe răpo es aidjo rd .etpal l 1 .elaom eif ăs eiubert lucof .coljim al ăruag uc ăm rof o tnu uc enib egnu eS .ăro o ac ric eniţ eS .răhaz ed i rugnil urtap iş dnâguăda .lutnu icin ăcida .mor ărugnil 1 .ăm rof nî tazeşa if aetup a urtnep iş eteged ep ed roşu edni rpsed es a urtnep .ă rugnil o uc tutăb niţup .dnâ r ep .rtnî uas roticăr al etuniţ eif un ăs aniăf icin .ătizemu eitrâh ed eiaof o uc ă repoca es .ădnuto r ei ruf raf o ep aiţizopmoc ăzaşa es iz auod A .etiţă ruc icun iş ielu .ăraoşiţrocs ed ăţirugnil ed frâv nu .etpal irugnil 2 .iruşuneblăg 4 .tasip lu răhaz iş ae ras nup es iş coljim al col ecaf eS .866 .tucăf ed roşu ărutijă rp o etsE .edifats g 05 .avat snu urtnep ielu uas tnu .ăniăf nî ătucăf a ruag nî ănraot es .avat snu urtnep ielu .etacot icun ărase rp es a rpusaed rai .eraoşiuc ed ăţirugnil ed frâv nu .tnâmăp ed ălaiceps ăm rof o ăţni refe rp ed .rtnî ăcae rf eS .niv uc rahap 2/1 ăguada es .

ămups eliruşubla tab eS .ăme rc o ac caf es ănâp .tnu uc ă raluihgnutperd ăm rof o egnu eS .talinav răhaz irugnil 6 .tăpsaorp tnu g 05 .ăuo 6 NAPŞIDNAP .nub cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .ăniăf iş etpal dnânretla enup es .eiâmăl ed ăjaoc .tot ed enib .ticăr a-s ec ăpud iilef eiat eS .ătun rec ăniăf ed etatitnac işaeeca tecnî ăguada eS .rtnî csevi rts es tarapeS .eras ed farp nu .ăuo 5 EDIFATS UC CEHC .eladgim uc uas icun uc etacetsema edifats ed iş ăniăf ed etatitnac işaeeca .ăraluihgnutpe rd anu uas t rot ed ădnuto r ăm rof o tnu uc egnu eS .amrof snu urtnep tnu .ti rocăr a-s ec ăpud eiat eS .eiâmăl ed ăsar ăjaoc ăniţup iş ămups iruşubla u rtap elec .821 ed ăsar ăjaoc ăniţup iş muc .niţup ăcetsema iam eS .ăţudlăc ăpa ed irugnil ăuod .elăuo cserătnâc tâc răhaz .ae ras .ă ro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc enup es .enib etab es iş talinav lu răhaz ăguada eS .eiâmăl ed ăjaoc .ăniăf g 051 .aniăf ăguada eS .ăuo 3 CEHC ED LEF TLA .ătasip araoşiţ rocs iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu .uunitnoc dnâcetsema . roşu lutot dnâcetsema .tivi rtop cof al ă ro o ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .076 .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup iş )ănişam ni rp etuce rt un( lutiţuc uc tnurăm etaiăt elicun .sus iam ac iţătitnac işaelecA NAPŞIDNAP ED LEF TLA * .lu răhaz uc ige rtnî elăuo tab eS .iz auod a ăsaotsug iam etsE .ăuo 3 ĂCUN UC ĂRUTIJĂRP .ămups eliruşubla tab eS .amrof snu urtnep tnu .i ro 3 — 2 ed tucse rc a rol lumulov rai .luşubla uc ăcetsema es .ătunrec aniăf iş ece r eletpal etşetăgerp eS .ăniăf g 522 .376 .aniăf ărase rp es .tpoc ed lufa rp .476 .ăniăf rahap 1 .iriţbus iilef eiat es .avat snu urtnep tnu .ădlac ăpa irugnil 2 .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .tunrec nif .ăţni rod ăpud i răm top es eliţătitnaC .tpoc ed farp tehcap 1 .966 .ămups etutăb i ruşubla ie rt elec ăguada es tiş râfs aL .ăniăf ed ăcşaec 4/1 1 .ielu uc avat egnu eS .icun g 051 .)elacotrop ed ăsil( ătisi rahaz .avat tnu uc egnu eS .tpoc ed farp ăţirugnil ed frâv nu .ăro o .tasip răhaz rahap 1 .ă raluihgnutpe rd ăm rof o.nif etaiat iş etiţăruc eladgim uc etacetsema edifats ed etatitnac işaeeca .sot uas tasip lu răhaz ăguada es .aniăf ăguada eS .ticăr a-s ec ăpud iş .am rof snu urtnep tnu .răhaz ed ăcşaec 1 .talinav lu răhaz uc ige rtnî elăuo tab eS .276 .ăniăf irugnil 6 .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăjaoc .lurăhaz iş eli ruşuneblăg enib snirpuc a lutnu dnâC .elezeb urtnep ac ăcsae rătnî es ăs luşubla tâcnî leftsa .tăpsao rp lutnu ămups ăcae rf eS .edifats uc etacetsema icun ed rahap nu iş aniăf ăguada eS .ăniăf ă rase rp es .tasip lu răhaz tecnî dnâguăda .ănraotsăr es atag etse dnâC . rotpuc al ecaoc eS .aniăf tecnî ăguada eS .elăuo cse rătnâc tâc răhaz tâta uc ige rtnî ăuo icnic enib tab eS .tivi rtop cof al ecaoc es iş eitrâh uc ătatepat iş tnu uc ăsnu ăm rof o.ăniăf uc ărase rp es .aniăf ăguada es .tivi rtop cof al .tpoc ed farp ed tehcap nu tacetsema a-s e rac nî .amrof snu urtnep tnu .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .ăuo 4 CEHC .rtnî ănraot es .iinişam aenig ram ep .tnu uc enib ăm rof o egnu eS .eli ruşuneblăg eiruf raf o.ăraoşiţrocs ăţirugnil ed frâv nu .răhaz g 052 .amrof snu urtnep tnu .176 .etpal g 521 .dnâr ep esup eliruşuneblăg iş .ărdup răhaz g 522 .e riţbus tarts nu.ăro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc eS .rtnî aiţizopmoc ănraot es .edifats uc etacetsema icun rahap 1 .iruşubla 21 ŞUBLA ED ENIÂP .

ădalemram gk 2/1 ĂDALEMRAM UC CEHC .ăniăf g 051 ESIAC UC ĂRUTIJĂRP .etpal g 051 .eidjord g 02 .v .676 .e riţbus et raof aenemesa ed tarts nî e rem ed ădalem ram enup es a rpusaed .ăniăf g 57 .eiâmăl .ăvat nî eledalur ăuodnâma ăzaşa es .iilef eiat es iş lus ecaf es .ăsnitnî lage iş e riţbus iam tâc aiţizopmoc ănraot es .ădalemram irugnil 3 .mor irugnil 2 .a rutulpmu uc ătivi rtop ă ruzalg o uc ăzaesalg es zac tseca nÎ .lutanob racib uc ae reim ănişam ep ăcim ăţitarc o.ăuo 2 TAHAR UC CEHC .ticăr a-s ec ăpuD .etanicăm icun uc ărase rp es iş ădalemram ed e ritbus tarts nu uc gnu es .aniăf iş tunrec tăpsaorp lutanob racib .ăcun o tîc eidjord .răhaz ărugnil 1 .ielu g 051 .eilinav .rasecen etse ăcad .tnu g 001 .e ritbus ed lutsed eiaof o ednitnî eS .iruşuneblăg 2 .ielu irugnil 2 .eliruşuneblăg nup es .tnu g 521 .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es .tivi rtop cof al ăro o ac ric ecaoc eS .v( tnu ed ăme rc o uc elpmu es .086 .răhaz g 002 .rtnî ăcae rf eS .ăniăf g 022 .ăţaeclud nid elacotrop ed ăjaoc .eras ed farp nu .etşecăr es ănâp aşa ăsal es iş taula ed asam ep avat uc ănue rpmî ec raotnî eS .ăniăf g 002 . răhaz ed ă rugnil o uc ătaium aidjo rd iş ae ras .telpmoc ticăr a-s ec ăpud iş ănraotsăr es ătpaoc etse dnâC .iz auod a ăţni refe rp ed .amrof snu urtnep tnu .tivi rtop cof al ă ro o ac ric ecaoc es iş arpusaed etaiăt eladgim avetâc nup es .aniăf .ti rocăr a-s dnâC .976 .luielu ăguada eS .teged nu ed esao rg iilef eiat es .tsug ăpud mo r iş ailinav .ielu irugnil 4 .mo r niţup uc tarecam al iâtnî iam esup iş tnu răm etaiăt )ăţaeclud nid uas( etisi rahaz etcu rf ed irugniI 2 — 1 iş muce rp .răhaz g 57 .ăraluihgnutpe rd .ădihcil tineved a ae reim ec ănâp es-udnâniţ .776 .tanobracib ăţirugnil 2/1 .eras ed farp nu .tnu uc ăraluihgnutpe rd ăm rof o egnu eS .tanobracib esar eţirugnil 2 .răhaz ărugnil 1 .răhaz g 001 .aniăf ăguada eS .ăpa uas etpal irugnil 2 .aiţizopmoc ănraot es .ielu uc uas tnu uc .erem ed ădalemram irug-nil 3 .iruşuneblăg 4 ĂMERC UC ĂDALUR .ăniăf irugnil 3 .lutnu uc aniăf taula ed asam ep ăcetsema eS .921 .ăgae rtnî iş iv res etaop eS .tivi rtop cof al coc es iş eteged ăuod ed esao rg iilef nî eiat es . răhaz niţup uc etacetsema .amrof snu urtnep ielu .icun irugnil 3 .tanobracib ăţirugnil ed frâv 1 .ălbat ed ăm rof o egnu eS .răhaz irugnil 3 .uo 1 .rtnî enretşa eS .e ras ed farp nu iş ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd .edifats uc etacetsema icun rahap ½ .lutaula ătnâmărf eS .eledifats iş acun tiş râfs al rai .iruşubla 3 .ăuod nî iopa etrapmî eS .rec es tîc esiac .ăuo 3 :auod a aiţizopmoC .snârts ae rp un eiaof e raceif ăzaelu r eS .gnul nî etaiăt icun g 051 ăguada es .ă ro ed etatămuj o ăcsaenhido es ăs ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .tipot lutnu tiş râfs al iş ămups etutăb eli ruşubla .ă ro o ac ric )elaom tlum lam( tivi rtop cof al ecaoc eS .876 .)anâm uc i rulus icim etucăf tsof ua ec ăpud( tahar ed eliţăcub ăzaşa es .ătacetsema enib etse atsap dnâC .ereim irugnil 2 IELU UC ĂRUTIJĂRP .eit râh o uc ă repoca es .ăniăf ă rase rp es iş tnu uc am rof egnu eS .nub cof al ecaoc eS . rotiţmis etşe rc lumulov ec ănâp lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ăzaelu r es .ămerc urtnep tipot tnu ărugnil 1 .rtnî enib ăcae rf eS .ăbla eit râh o ăvat o.icun g 051 .coljim al col ecaf es .iilef eiat es .ăniăf g 051 EREM ED ĂDALEMRAM UC ĂDALUR .iof ăuod dnâ r ep dnitnî es .)827 .ae reim enup es .827 .)vitatlucaf( ăţaeclud nid etcurf irugnil 2 .acsu es un a u rtnep .ă ro ed etatămuj o ăcsaenhido es ăs ăsal eS .lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.tiş râfs e rtăc iŞ )luzeim etşepil es un tpoc a-s ăcad( iap nu uc ăc raecnî eS .ăniăf ă rase rp es .ăme rc o ac ecaf es ănâp )ăpa ed uas( etpal ed i rugnil ăuod uc adalemram ăcae rf eS .eiiţizopmoc ed lutse r ănraot es .lutanob racib .esiac urtnep sot răhaz .eletpal iş luielu tatpe rt ăguada eS .tahar iţăcub 5 — 4 .luielu .576 .csebla es ănâp .eiţizopmoc nid et rap o ănraot eS .aiţizopmoc ănraot es iş aniăf ărase rp es .coljim al col ecaf es .ăniăf g 082 .eras ed farp nu .

lu răhaz iş aniăf ăguada eS .ămups i ruşubla ie rt elec iş aniăf ăguada eS .ănif ăniăf g 012 ăguada iam eS .lumo r uc eledifats tiş râfs al iş ăniăf ed g 521 iopa .mo r ed irugnil ie rt uc ăcşaec o.răhaz g 051 .ăsao rg ălbat ed ăvat o tnu uc egnu eS .ăniăf g 061 ĂCISIP ED IBMIL .ăuo ăuod dnâr ep ăguada eS .lurăhaz .eit râh o ep ănue rpmî nrec eS .ăniăf g 52 iş etasip icun g 05 .286 .talinav lu răhaz uc aniăf ăcetsema eS .aefac ed uas ătalocoic ed .etpal ăţirugnil o .tiţuc iunu lu rotuja uc tocs es .enu rp enup top es esiac ed col nÎ .tnu g 521.ăuo 3 ĂCUN ED ĂŢRAOCS .cim cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot eS .etcu rf etsep aiţizopmoc ănraot eS .i ruihgnutpe rd nî uas irubmo r nî edlac eiat eS .nmel ed a rugnil uc dnâcetsema .lutnu enup es iş coljim al col ecaf eS .tăpsaorp tnu g 521 .temsep g 001 .lus eif .iruşubla 2 .irubmo r nî .uo nu .ămaez ed ăg rucs es ăs ăsal es iş enao racam ed atis nî nup eS .iţnib reif tnus tâc csecus es iş tiţuc nu uc tocs es .ăniăf rahap 4/3 .ăuo 3 EILINAV UC IŢIUCSIB .tivntop cof al ecaoc es .ăuo 2 EDIFATS UC IŢIUCSIB .lutenroc uc uas aţi rugnil uc eiţizopmoc nid niţup etâc enup es .ăuo 4 EILINAV UC IŢIUCSIB ED LEF TLA * .031 .ăuod nî etaiăt elesiac etnianid csetăge rp eS .ăniăf g 521 .eletla ed elenu mc 3 — 2 ed ăţnatsid al .eitrâh ed lutenroc elpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .etatămuj ep ecaoc es iş rotpuc al ăd es .icun ed ăme rc uc elpmu top eS . roşu dnâcetsema . rotpuc al uad eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp tasip lu răhaz uc lutnu tarapes ăcae rf eS .ămups o ac cse rc ec ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .186 .tirocă r iam a-s ec ăpuD .e raojămă rg icim aţirugnil uc nup es iş ăsao rg ălbat ed ăvat o tnu uc egnu eS .iruşuneblăg u rtap dnâr ep ăguada eS .tivntop cof al ecaoc eS .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăvat o.icun rahap 1 .csebla es ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .răhaz niţup uc lulog elpmu es iş sus nî ele rubmâs tats a e rac nî aetrap uc ăzaşa eS .temsep g 52 uas .ămups etutăb i ruşubla ie rt elec tiş râfs al iş e riţbus iam tâc gnul nî ătaiăt acun .tanobracib ăţirugnil 2/1 .486 .mc 01 ed ignul e raoşiţeb .ăniăf g 012 .răhaz rahap 1 .elinişiv ăm ru al iş tunrec nif lutemsep .enişiv gk 2/1 al iirubmâs tocs es iş ălaps eS .edifats g 521 .ăcsaenemu r es ăs pecnî ec taidemI .ămups etutăb iruşubla icnic elec .talinav răhaz g 041 .586 .ădlac eiat es iopa .ămups etutăb iruşubla ăuod tiş râfs al .ămups ecaf es ănâp eletpal uc lutnu ăcae rf eS .uunitnoc dnâce rf .ămups etutăb iruşubla ie rt elec ămru al iş aniăf ăguada es .enişiv gk 2/1 .tivi rtop cof al ăcaoc es ăs rotpuc al uad es .rtnî ănraot es aiţizopmoC .răhaz uc iruşuneblăg ie rt elec ăcae rf es pmit e rtnÎ .rtnî nup es iş ălaps es .lutanob racib enup eS .sot răhaz uc ărase rp es atag etse dnâC .talinav răhaz rahap 2/1 .cof al tlum cseţăl es ece raoed .răhaz g 521 .ăme rc o ac ecaf es ănâp .etui cof al niţup et raof niţ es iş eletla ed elenu mc 3 — 2 ed aţnatsid al eiţizopmoc nid ăţi rugnil o etâc enup eS .ten roc ed ăm rof nî eif .aniăf ăguada es .ă ro ed etatămuj o niţup lec aets ăs ăsal eS .e ras .talinav răhaz g 002 iopa .enişiv .csebla es ănâp talinav lu răhaz uc elnuşuneblăg ăcae rf eS .tnu uc ăvat o egnu eS .mor irugnil 3 .amrof snu urtnep tnu .ăniăf g 05 iş temsep g 05 aţniube rtnî top es temsep ed g 001 ed col nÎ .etijocen .ăniăf uc ătarăserp iş tnu uc ăsnu ăm rof o eme rv nid etşetăge rp eS .tăpsaorp tnu g 521 .taula ed asam ep aniăf en rec eS .u rtemaid urtemitnec etatămuj ed ărutăzihcsed o f râv al e ra e rac ăznâp ed laiceps tenroc nu uas .ămups ecaf es ănâp lutnu ăcae rf eS .tpoc ed iivăt aemi răm ed eiaof o ednitnî eS .inig ram ep ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .ăuo 5 ENIŞIV UC ĂRUTIJĂRP .eledifats gela eS .386 .tivi rtop cof al .atag tnus ec ă rusăm eP .ăm rof nid etaocs es iş eiat es .cte iga rf .avat snu urtnep tnu .talinav răhaz g 002 .ăniăf rahap 2/1 .eiaom es ăs pecnî eletcu rf iş lu răhaz tipot a-s ec ănâp rotpuc al uon nid ăd eS .so rg ludnuf uc ăvat o ep nup eS .iruşubla urtap elec al ed amups ..

tasip răhaz g 57 .ăniăf g 052 ANIROLF IŢEMSEP .gnul nî etaiăt icun uas .icun uas eladgim g 003 ENAORACAM .ţ remoc nid roliţiucsib aemirăm ed etartăp em rof eiat es .tnu uc ăvat o egnu eS .teţo eţirugnil 2 .ănue rpmî uon nid tab es iş tasip lu răhaz enup es .răhaz g 053 .)tpoc al tlum dnitnî es ece raoed( ele e rtnî mc 3 ed ăţnatsid o dnâsăl . rotpuc nî ecudo rtni es a ed etnianÎ .986 .rtnî eliruşubla tab eS .ăuo ăuod .ăniăf g 053 ICIMONOCE IŢEMSEP .talinav lurăhaz .iruşubla ăuod al ed amups tiş rîfs al iş ătăpsao rp anâtnâms .răhaz g 002 .tunrec tupsaorp lutanob racib .ărdup răhaz ărase rp es .ăro ed etatămuj o coc eS .elelezeb nup es .tanobracib ed ăţirugnil ed frâv nu .tăpsaorp tnu g 56 .e ram lec luteged uc ludnuf roşu ăsapa es .ieţiăt ed ac aiaof ednitnî es .aţi rugnil uc enup es atsaecA .taula ed asam ep aniăf en rec eS .tasip lu răhaz .atag tnus dnâC .lutenroc uc eif .eilinav .edlac tocs eS .eras ed farp nu .elpmis eif csev res es iş ăvat nid tiţuc nu uc tocs es .096 .ăniăf g 051 ĂCISIP ED IBMIL ED LEF TLA * .iruşubla 4 ELENUDNÂR ED IRUBIUC .tpoc al cse rc ele ăc ămaes dnâniţ .ae ras iş tpoc ed lufa rp .ădnitnî es un ăs rad .ieţiăt ed ac eiaof o ednitnî eS .iinişam aenigram ep eliruşubla tab eS .ăbla eitrâh ed eiaof o ep lutenroc uc ănraot eS .tpoc ed farp tehcap 2/1 .atag tnus dnâC .tnu uc ăvat o egnu eS .ăuo 2 .talinav răhaz g 051 .elavo caf es ătaţehgnî uc tiv res u rtnep elelezeB .tivi rtop cof al coc es iş em rof eti refid eiat es .uo 1 .lurăhaz ăguada eS .luielu enup es iş coljim al col ecaf eS .ăcşi rf ătlum iam e rtni ăs e rac nî .ăşae ric ed uas ănişiv ed bob nu enup etaop es ăţitrut e raceif ep .ă ro ed etatămuj o ac ric .luo .sus iam ac ăzaedeco rp es iş ămups etutăb eliruşubla ăguada eS .atag tnus ec ă rusăm ep .etpal niţup uc ătaiţbus anâtnâms uc uas acşirf uc iş talinav răhaz uc ătunrec aniăf ăcetsema eS .u rtemaid mc 4 — 3 ed eţit rut .teţo ed eţirugnil ăuod .aţirugnil uc eţilivom icim nup es iş ăniăf ăraserp es .sod ep ait râh roşu dnizemu .ăuod etâc etipil eif .coljim al ătaţehgnî uc uas ătutăb ăcşi rf uc .taula ed asam ep aniăf en rec eS .avat snu urtnep tnu .ăniăf uc ărase rp es .ielu irugnil 3 .anâm uc lutaula enib iopa ătnâmă rf es iş eleţăcub taiăt tăpsao rp tnu ăguada iam es .iruşubla 4 ELEZEB .ălao o.ăcsaenhido es ăs ece r al ăro o ăsal eS .ăcsaeneblăgnî es un ăs ăjirg dnâva .e rat ed lutsed eif ăs eiube rt aiţizopmoC .eilinav .tasednî ed lutsed taula nu ecaf eS .786 .686 .iram ed tivi rtop .răhaz g 002 .ănâtnâms g 05 .avat snu urtnep tnu .e ras .bals cof al coc es iş ăvat nî aitrâh uc ăzaşa es .ărugnil o uc iâtnî ăcetsema eS .iruşubla 3 .elaom et raof cof al coc eS .131 coc es iş ăţilucruf o uc a rpusaed ăpaeţnî es .tiţuc nu uc ăvat nid tocs es iş tivi rtop cof al coc eS .iruşubla 4 .niţup tirocă r ua-s ec ăpuD .ădnitnî es un ăs ăvat ep etazeşa elelezeb tâcnî leftsa .ăpa uc ălusnep o uc csezemu eS .ăţaeclud nid . uas ăcşirf g 051 .cim cof al .lucamiac :nup es iş coljim al col ecaf es .ă rutibocs ed lef nu ezem rof ăs ac .coljim al esaoielc niţup nâmă r i rutijă rp etseca .enib luşubla eniţ es ănâp uon nid tab es iş talinav lurăhaz uc ăcetsema es .etutăben i ruşubla ăuod uc enib ăcaerf es iş icun uas ăjaoc ed etiţă ruc eladgim ănişam ni rp uad eS .icun uas eladgim g 002 .camiac irugnil 3 .edlac tnus tâc tocs eS .tocs es ec ă rusăm ep .atsaeca u rtneP .ănâtnâms .886 .iinişam aenig ram ep .ăţirugnil o uc eif .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt aiţizopmoC .tiţuc nu uc .eras ed farp nu .iriţbus iilef etaiăt iş ăjaoc ed etiţă ruc eladgim ăguada eS .rtnî uas lenazăc nu.talinav răhaz g 001 .

nub cof al coc es .ărdup răhaz g 051 .e rec es tâc ăniăf iş eilinav .răhaz g 002 .tanobracib eţirugnil 2 .icun g 001 .tnu .ăniăf g 005 .mc 2/1 ed ăsaorg eiaof o ednitnî eS .lus caf es .696 .aniăf ăguada es .eiâmăl ed amaez iş ăsar ajaoc .ednuto r em rof eiat es .ăcsaenhido es ăs ece r al ă ro ed etatămuj o ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .răhaz g 052 GREBNERUN ED IŢEMSEP .ăraoşiţrocs ăţirugnil 2/1 .ăniăf g 051 .eraoşiuc ăsar ăţirugnil 1 .ăniăf ăsam ep enup eS .tanobracib ăţirugnil ed frâv nu .etpal ed ărugnil o .rtnî ăzaşa es iş icim em rof eiat es .em rof eti refid eiat es .mc 2/1 ed ăsao rg eiaof o .enib ătnâmă rf eS .uo uc gnu es .igertnî ăuo 2 .tanob racib iş e ras .tpoc ed farp tehcap 1 .tipot tnu irugnil 3 .e rat ed tivi rtop taula nu dnâcăf .ăraoşiţrocs ăsar ăţirugnil 1 .)g 005 acric( erec es tâc ăniăf .mc 2/1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî eS .ăuo ăuod uc camiac ed ăcşaec o ăcae rf eS .ăro o ăpuD .ăcsae rătnî es ăs ece r al ăd es iş col nu al lutot ătnâmă rf eS .tpoc ed fa rp ed tehcap nu iş e ras ed fa rp nu .tivi rtop cof al .inâmătpăs avetâc ece r al ăzae rtsăp es e rac .tanobracib ed ăţirugnil 1 .anâm uc ătnâmărf eS .ătitocolc e reim g 052 uc tasip lurăhaz etşe răpo eS .talinav răhaz .ăniăf nid etrap o uc ătnâmărf es e rac .ielu irugnil 2 .etanicăm eladgim uas icun .eras ed farp nu .ăniăf g 065 IŞOICILED IŢEMSEP .ănişam nirp etuce rt icun .ăvat ep ăzaşa es .eras ed farp nu .eiâmăl 2/1 al ed amaez iş ăsar ajaoc .496 .icim em rof eiat es .icun g 002 .ădalemram uc gnu es .tirocă r iam a-s ec ăpud iş ăcetsema eS .eilinav .ăniăf uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu ăvat nî coc es e rac .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep ednitnî eS .răhaz esar irugnil 2 .tivirtop cof al coc es .elăuo .196 .ăuo 2 .sus iam ed aiţizopmoc ănraot es iş coljim al col ecaf es .etasip e raoşiuc .ăniăf .tutăb etpal uas truai rahap 1 TRUAI UC IŢEMSEP .talinav răhaz irugnil 3 .ăme rc o ac ecaf es ănâp răhaz iş ielu uc .atag tnus ec ărusăm ep ăvat nid tocs es iş tivi rtop cof al coc eS .596 .răhaz .ăniăf nid taula nu ecaf eS .eras ed farp nu .tipot tnu .e ras .396 .tilu g 051 .lutnu enup es iş coljim al col ecaf eS .ăuo 2 .iram ed tivi rtop iruihgnutpe rd eiat es .şuneblăg nu iş ige rtnî ăuo ăuod .emizegă rf nid iş tsug nid ăd raip ăs ă răf .e ras iş tunrec tăpsao rp tanob racib .e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî eS .uo 1 .răhaz ărugnil 1 .talinav lurăhaz ăguada es taium a-s lutnu dnâC .enib ătnâmă rf eS .elaom ed tivirtop taula nu ecaf es iş ătnâmă rf eS .luo .tăpsaorp tnu g 052 .taula nid etatămuj ai es .taula ed asam ep aniăf en rec eS .tivi rtop cof al coc es iş răhaz ă rase rp es .e ro ăuod niţup lec ăcsaenhido es ăs lutaula ăsal eS .răhaz uc ă rase rp eS .col nu al ănuda eS .şuneblăg 1 .răhaz .arpusaed snu urtnep uo iş ădalemram irugnil 2 .ăcav ed ăznârb g 051 ĂDALEMRAM UC IRUOLUR .231 .iţemsep iţlum et raof sei sus iam ed eliţătitnac niD .tunrec tăpsao rp tanob racib iş ă raoşiţ rocs .t ruai ed uas tutăb etpal ed rahap nu etab eS .etpal ărugnil 1 .ăcav ed ăznârb nid taula nu ecaf eS .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada eS .camiac ăcşaec 1 ĂRAOŞIŢROCS UC IŢEMSEP .ereim g 052 .tanobracib ăţirugnil 2/1 .)ue rg ednitnî es lutaula ece raoed ătado aiaof ătaot ăzae rcul es un( em rof eti refid ed iţemsep eiat es iş e riţbus et raof ednitnî es .enib ătnâmă rf eS .tnu uc ăsnu ăvat o.ieţiăt ed ac ăsao rg eiaof o ednitnî es .296 .eras ed farp nu .e ras .ăniăf g 002 ICUN UC IŢEMSEP .eilinav .erec es tâc ăniăf .tivi rtop cof al coc es iş răhaz ă rase rp es .eras ăţirugnil 2/1 .ăraoşiţ rocs .

ătartăp iam tâc iş e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî eS .996 .csezuţnarf taula urtneP CSEZUŢNARF TAULA NID ELEŢĂRĂS .coljim al col ecaf es .ăcsaenemu r es ăs eiube rt uN .sus iam ac lef al iopa ăzaedecorp eS .eras ed farp nu .eliruşuneblăg nup es iş coljim al col ecaf eS .)116 .107 .ecer ăpa eţirugnil 2 .tăpsaorp tnu g 002 .iruşuneblăg 2 .e ras ed farp nu iş iţăcub nî taiăt tăpsao rp lutnu .ăniăf g 051 ELEŢĂRĂS ED LEF TLA * .mc 21 — 01 ed etal iişâf lutiţuc uc eiat eS .ăsar ăznârb eciro uas nazemrap irugnil 2 .tăpsaorp tnu g 521 .mm4 — 3 ed ăsao rg eiaof o.ăcsae rătnî es ăs ece r al ăsal es iopa .etpal ed ărugnil o .tăpsao rp tnu nid taula nu ecaf eS .răhaz uc ărase rp eS .e rat ed tivi rtop taula nu ătnâmă rf eS .ăniăf g 051 .ăuo 2 .896 .ieiaof lucoljim ep ăgnita es ăs eli rutiodnî tâcnî leftsa .v( csezuţnarf taula ed tser nU IRALEHCO .796 .ăpa uc ătizemu avat ep ăzaşa es iş ătado csecusăr es .arpusaed ă rase rp es .ăniăf .ănişam nirp iţad iş iţ reif iifotrac nup es .ărdup răhaz irugnil 3 :taula g 002 urtneP .etrac o edihcnî ra-s mus iş ac .ăsaoznu rg e ras iş nasus uas cam .emignul mc 21 iş emiţăl mc 2/1 ed iişâf eiat es .etpal ărugnil 1 .ăpa ld 2/1 nid poris nu .ece r col al edepe r tatnâmărf eiube rt e raoibă roc ed lutaulA .nub cof al coc eS .mc 2 ed izneb nî emiţăl nî eiat es iişâf etsecA .ăniăf g 052 NEMIHC UC ELEŢĂRĂS .ăniăf g 052 ERAOIBĂROC .iţreif ifotrac g 051 .ăniăf g 052 ERAOIBĂROC ED LEF TLA * .ăzoculg ăţirugnil o iş răhaz g 051 .tsug ăpud .007 .ănâtnâms ărugnil 1 .e ras iş enrac ed anişam nirp iţuce rt iţ reif ifotrac .nasus ed uas cam ed ăţirugnil o iş arpusaed snu urtnep uo 1 .talinav răhaz g 521 .eras ed farp nu .talinav iş tasip răhaz uc ătacetsema aniăf taula ed asam ep en rec eS .ăniăf ăniţup uc ătarăserp taula ed asam ep ednitnî eS .331 es tirutăpmî leftsa lutaulA .rtnî ednitnî es e rac csezuţna rf taula nu ecaf eS .uo uc egnu es 2/1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî es .tivi rtop cof al .v .ăvat o ep coc es e rac i rubmo r uas ednuto r emrof eiat eS .uo uc gnu eS .i riţbus ed etaop es tâc e raoşiţeb caf eS .ae ras .iţreif ifotrac g 051 .uo 1 .tnu g 001 .ătnâmărf eS .eras ed farp nu .ătlalaec etsep anu iopa c rotnî es iţ răp ăuod eleC .aniăf taula ed asam ep en rec eS .eletepac ăuodnâma ed e raceif ăcupa eS .eras ed farp nu .sa r nazem rap ă rase rp es .116 .ece r al ăcsaenhido es ăs ă ro ed etatămuj o ăsal es e rac taula nu edepe r ătnâmărf eS .csezuţnarf lutaula al tatăra a-s muc aşa .bals tlum iam .şuneblăg 1 .talinav răhaz g 021 .ăpa uas etpal .rotpuc al coc es iş nemihc iş e ras .e rat ed tivirtop ăsai ăs lutaula ac u rtnep tatnâmă rf al e rec es tâc .iniâm a rudlăc ed eiaom es un ăs lutnu ac u rtnep .tpoc ed farp tehcap ½ .tivi rtop cof al .nemihc .tivi rtop cof al coc es iş ăniăf uc ătarăse rp avat ep eletla ăgnâl elenu ăzaşa es .e ras iş ănâtnâms ed ărugnil o .uo nirp uad es e rac . răhaz uc aiaof atsaeca atad ed iş dnâ răse rp eiţarepo ătsaeca ătad o ăcnî ătepe r eS .ătartăp aiaof uon nid ednitnî eS .tăpsao rp lutnu uc ăcetsema es iş aniăf taula ed asam ep en rec eS .col nu al ănuda es ărutijărp ătla al ed tisolofen samăr csezuţna rf lutaulA .sus iam ac lef al csetăge rp es iş lutaula ătnâmă rf eS .elinig ram u rtnuănî iro ăuod ed c rotnî es .ece r ăpa ed eţi rugnil ăuod .tăpsaorp tnu g 051 ELEŢĂRĂS .nemihc ărugnil 1 .mc 2/1 ed ăsaorg eiaof o .uo nu enup es iş coljim al col ecaf eS .eras ăţirugnil 2/1 .ăpa uas etpal niţup iş tpoc ed lufarp .ie rt nî etşe rutăp es .

ăniăf g 005 uc iş răhaz uc ă rase rp es iş tnu uc gnu es .ă rugnil o uc roşu dnâcetsema răhaz ed lutse r enup es .ilaretal iţe rep ărăf .atag tnus dnâC .no rtsac nu.elaom tlum iam .taidemi tocs es iş etnib reif lupo ris .ăniăf g 051 EDURC ETCURF UC ĂTRAT .irolf ed ăpa ăţirugnil 1 .tasip lu răhaz uc ige rtnî elăuo no rtsac nu-rtnî ăcae rf eS .tasip lu răhaz eitrâh o ep etşetăgerp es tupecnî al eD .ăraoşiţrocs ăţirugnil 1 .răhaz g 05 .iruşuneblăg ie rt dnâ r ep iopa .ă rdup răhaz niţup a rpusaed ă rase rp es .607 .şuneblăg nu .eras ed farp nu .arpusaed tarăserp urtnep eladgim iş răhaz .coljim al col ecaf es .ăuo 3 ENELEDAM .tmi .ăniăf g 005 ĂRAOŞIŢROCS UC IEGIRVOC .iruşuneblăg 3 .atag epao rpa tnus dnâC .etpal ăcşaec 2/1 .lulet etaocs eS .ăzoculg iş răhaz .tivirtop cof al coc es iş ălbat ed ăvat o ep etaot ăzaşa eS .ătlalaec ep c rotnî es .eneledam u rtnep elaiceps .ăbla eit râh o pmit nid etşetăgerp eS .207 nî dnâr ep cudo rtni es .ieţita rc ludnuf nî samăr lu rez iş ăgruc un ăs dnâv resbo .o-dnâcelpa .iod etâc iţipil .tecnî ănraot es ămru al rai .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup .igertnî ăuo 2 .tnu g 521 .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .507 .etpal ăcşaec 2 1 .eiâmăl ed ăsar ăjaoc .col ăsal es ele e rtnÎ .etşe rc ednu ăbia ăs ac .nub cof al coc eS .307 şatiţuc iunu lu rotuja uc eitrâh ep ed taidemi tocs es .ăb raif ăs ărăf .ăpa nid .etunim ed 52 acric niţ eS .ătalinav iş ătunrec aniăf .iruşubla 5 .rtnî ămups eliruşubla tab eS .ăniăf g 521 .eit râh ătla ep rai .mc 6 — 5 ed lav retni nu ele e rtnî ăsal eS .tpoc al cse rc ece raoed .ra r nofit nu.ăcsaepot es ăs ac tăpsao rp lutnu ăţitarc o.lurăhaz .eidjord g 04 .ae ras .rtnî enup eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .răhaz irugnil 3 .etasip eladgim uc iş răhaz uc ă rase rp es iş tnu uc gnu es .ăcsaecă r es ăs ătis ep nup es iş em rof nid edlac tocs eS .lenăzăc nu.mc 2/1 ed u rtemaid nu uc ă ruag o ăbia ăs tâcnî leftsa .răhaz ed ăsar ăţirugnil o enup es iş coljim al col ecaf es .elaom tăpsao rp lutnu .etasip eladgim .tipot lutnu .arpusaed tarăserp urtnep eladgim iş răhaz .tunrec nif lurăhaz iş etepsaorp et raof eif ăs eiube rt elăuo .somu rf ăcsae rc ăs eiube rt pmit e rac nî .dlac etpal ed ăcşaec etatămuj uc ătaium eidjo rd nid taula nu sus iam ac ecaf eS .şuneblăg 1 .elaiceps ivăt ienu ae risolof ădnamoce r eS .e ras .elirutocşip ecaoc rov es e rac nî iivăt aemirăm ed .ăniăf .ătunrec tăpsao rp aniăf .irut refs ie rt ep iamun rad .eidjord g 03 .iznuto r iegi rvoc caf eS .elemrof snu urtnep tnu .ăniăf g 08 .uo 1 .ălbat ed icim em rof tnu uc gnu eS .ei ruf raf ep ăzaşa es iş .431 ed ărugnil o .f râv al eiat es e rac eitrîh ed tenroc nu ecaf eS . roşu dnâcetsema .ige rtnî ăuo ăuod .răhaz ăţirugnil 1 .ăsnuen avat ep tecnî ăzaşa es iş ă rafa ecenula ăs eitrâh ep tuzăc lu răhaz ac u rtnep .tpoc al cse rc ece raoed .răhaz 3/1 nid tecnî ănraot es .tagel ed tivirtop po ris nu ecaf es pmit e rtnÎ .iznuto r iegi rvoc taula nid caf es iş ă raoşiţ rocs ăniţup uc ătacetsema ăniăf uc asam ărase rp eS .eras ăţirugniI 2/1 .lurăhaz ădra es un ăs ac .eilinav tehcap 1 .luşubla enib etşe rătnî es ănâp lulet uc etab iam es .e ras iş lu răhaz .ţudlăc etpal uc aidjo rd eiaom eS .ecer ăpa ărugnil 1 .ărutucs es iş tăpac nu ed ait râh ăcupa eS .407 .u rtnuănî ăvat ep ed aet rap uc .ăcsaenemu r es ăs ă răf .tivi rtop cof al coc eS .eras ăţirugnil 2/1 .tasip răhaz g 521 .alaedămălp enup es .eiţizopmoc nid ănraot es iş .ătunrec aniăf iş irolf ed apa ăguada eS .mc 1 ed etal iişâf nî eiat / ĂLAEDĂMĂLP ED IEGIRVOC .ăsao rg iam .emignul mc 21 — 01 ed irutocşip ătităge rp etnianid aitrâh ep ănraot es iş sus iam ed aiţizopmoc uc irut refs ie rt ep elpmu eS .atag tnus iiţemsep dnâC .atag epao rpa tnus dnâc iş etui cof al coc es .tăpsaorp tnu g 052 .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş enib ătnâmă rf eS .arpusaed tardup urtnep nif răhaz irugnil 2 .ăcsaeşue r ăs elirutocşip ac u rtneP .rtni rP .rtnî uas taula ed asam ep aniăf enrec eS .răhaz g 021 IRUTOCŞIP .sus nî aruteiăt uc ăvat ep ăzaşa es e rac .csebla es ănâp .tăpsaorp tnu g 521 .tnu g 09 .

ăniăf g 521 ĂMERC UC ĂTRAT .tutaula elfmu un ăs tbuseded ed lu rea ac u rtnep .eliz 21 — 01 ăzae rtsăp es ălbat ed iituc nÎ .elebaob iş aitrâh tocs es .ăm rof nî e riţbus et raof ăzaşa es lutaulA .tagel et raof po ris ănraot .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc eS .sus iam ac etcu rf uc elpmu es .tot ed ădnirpsed es ăs ă răf .ăpa uc ălusnep o uc iulutaula aenig ram roşu izemu av es .iivăt aemi răm ăpud .atag etse ec ăpuD .e răzam ed edu rc ebaob ae ep rai .eras ed farp nu .tivi rtop cof al ecaoc eS .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş răhaz uc ă rase rp es .ăniăf nid ăcoc o ecaf eS .eiat es ă rafa esei e rac taula ed lutse r rai .atag etse dnâC .ăraluihgnutpe rd ăvat o.ănnof ătsaeca egnu eS .şuneblăg nu iş ge rtnî uo 1 uas i ruşuneblăg 3 .rtnid taula nu ecaf eS .etlum iam uas .ăţaf etepac ăs ac rotpuc al etunim avetâc ăd iam es iş tutăb uo uc inigram ep iş urtnuănî egnu es .ednucs et raof elinigram ăbia ăs eiube rt e rac .tnu .sus iam ac taula nu ecaf eS .ăuo 3 :amerC .şuneblăg nu iş ge rtnî uo nu uas iruşuneblăg ie rt iş răhaz .ăniăf g 052 ĂDALEMRAM UC ĂTRAT .tpoc al ăşao rgnî iam es ece raoed .ăpa o.1 .e ram ăt rat ă rugnis o ed col nÎ .bmurop ed uas elosaf ed . ăcsaecă r es ăs ăsal eS .iirubmâs tocs es .ăpa uc ătizemu .etpal ld 4 .etcu rf uc at rat elpmu es .sus iam ac lef al elet rat caf eS .807 .enişiv uc csetăgerp es lef aL .tpoc tsof a ec ăpud .arpusaed sup urtnep răhaz .jalirg ed ăm rof nî ădalem ram etsep ăzaşa es e rac .cte ezăcaoc .etunim ed 52 ăpud . .iţăcub eiat es .ănu rp e raceif etsep răhaz niţup etâc aţirugnil uc enup eS .enu rp ed gk 2/1 ălaps eS .tivi rtop cof al ecaoc eS .etnicălp tpoc u rtnep ăraluihgnutpe rd ăvat o-rtnî ăzaşa es iş ăsao rg ed tivirtop aiaof ednitnî eS .tpoc al ednirpsed es un a u rtnep .eras farp nu .nmel ed ărugnil o uc niţup taium( lutnu iş luo .enihc roic ep ed eleb aob cafsed es .etcu rf ed uelej nu uas răhaz ed so rg po ris nu ănraot es arpusaed ep rai .răhaz .ece r al ă ro o ăsal es iş ătnâmă rf es .tnedece rp lec tâced degarf iam etse taula tsecA .tăpsao rp tnu g 002 .răhaz ăţirugnil 1 .et rap o al tasăl lutaula niD .răhaz g 521 .ămaez ed es rucs topmoc nid elesiac iş etaţniube rtnî .enurp gk 2/1 .eras ed farp nu .răhaz g 521 .lutaula ecaoc av es e rac nî am rof tâced e ram iam avec dno r nu eiat eS .e ras ed farp nu .ăniăf g 003 EDURC ETCURF UC ĂTRAT ED LEF TLA * .icim et rat etlum iam lef al ecaf top es .ăcad dega rf iam etse lutaulA .ăniăf nid .no 1 .tnu .ăsao rg iam eiaof o ednitnî es tse r nid rai .tnu niţup uc .3 .rtnî taula ed aiaof enup es uas .ădalemram g 052 .ii rugurts ălaps eS .iz auod a ănâp nuja nid asăl etaop eS .tnu g 06 .tiţuc iunu luf râv uc i rutăpeţnî 5 — 4 caf eS .)ămups tace rf eif ăs ă răf .et rap o al ăsal es taula ed aetatitnac nid emie rt O .enig ram o ac ezem rof ăs ac .taula ep taluge r ăzaşa es iş ele rubmâs etaocs es .ăuo 2 .ăgrucs es .iet rat ludnuf ep eletla ăgnâl elenu iopa ăzaşa eS .ălbat ed icim em rof nî lutaula dnâzeşa .tpoc ed farp tehcap 2/1 .lutaula esepa ăs ac urtnep .ăniăf ăcşaec 1 .inig ram ep luteged uc dnâsăpa taula ed aiaof enup eS .ecer ăpa ărugnil 1 .ece r et raof ăpa Cu căpşuni sau cu fragi ăs ăbla eitrâh ep nup es iş eţidoc ed ăţăruc es .2 .rtnî eletcurf roşu ălaps eS .camiac ăcşaec 1 ETIJOCEN ENURP UC ĂTRAT .sus nî ărud rob ăcim o ezem rof ăs ac .tpoc ed iivăt aemi răm ed . Cu struguri es iş ăm rof nî ăzaşa es .707 . Cu caise if toP .tipot tnu ărugnil 1 .ăuod nî elesiac eiat es iş ălaps eS .emiso rg mc ½ ed eiaof o ednitnî eS .sus nî urtnuănid aetrap uc .degarf iam tâta uc if av lutaula .edepe r ătnâmărf eS .elizneb azeşa es a ed etnianÎ .ăt rat ep ăzaşa es .eşe ric .atag etse dnâC .e ro ăuod niţup lec ece r al ăcsaenhido es ăs ăsal es iş egnim ed ăm rof nî col nu al ănuda es .iriţbus e raoşiţeb caf es .ădalemram ed e riţbus ta rts nu ednitnî es a rpusaed rai ăvat nî ăzaşa es .)enilp aerp un irugnil 2( ăniăf g 04 .tnu g 521 .iz auod a ănâp tasăl etse .g rucs es .531 nu .irolf ed ăpa ărugnil 1 .e ras iş tpoc ed fa rp . rahaz g 001 .ăuo .ăniăf nî taium luteged uc roşu el-udnâsăpa ruje rpmî ruj ed taula ep ăzaşa es e rac i riţbus izneb avetâc eiat es taula ed eleţişămă r niD .camiac ed ăcşaec o.tivi rtop cof al ecaoc eS .po ris ănraot es .emignul nî ăuod nî pu r es .ăvat nid etaocs es iş .e ras iş ăniăf ed ăcşaec o .tnu uc ăsnu eit râh o arpusaed enup es pocs işaleca nÎ .907 .

ăcşirF .ăpa ld 2/1 2 EILINAV ED ĂMERC UC IRUTIJĂRP .217 .rotpuc al uad eS .ăb raif ăs epecnî lutnu uc apa dnâC .etunim 01 ac ric leftsa ăsal es iş )sav nid( ăniăf ed e riţbus ta rts nu arpusaed ă rase rp eS .ătutăb ăcşi rf uc elpmu es coljim nid lulog rai .etpal ld 1 .esiac ed ădalemram ărugnil 1 .irut refs ie rt ep tulpmu eitrâh ed tenroc nu.răhaz irugnil 5 .uon nid ătnâmă rf es iş răhaz ed ăsa r ărugnil o .aidjo rd enup es .ece r ăpa .tucse rc al col ăbia ăs ac .ăguada es e rac al .ti rocăr iam a-s lupo ris ec ăpud .ălfmu es dnuf nid lutaula iulutpoc lupmit nî ăcaD .ăcsae rc ăs elişogog pecnî dnâc laiceps nî .i ro 3 — 2 ed eiţarepo ătsaeca dnâtepe r .esiac ed ădalemram ed e riţbus ta rts nu arpusaed ednitnî es .ătizemu eitrâh o uc ă repoca es .v .e ras ed farp nu iş dlac aiba etpal ld 2/1 .ătabibmî enib etse aniravas ec ănâp .nmel ed ărugnil o uc edepe r ăcetsema es iş ătado aniăf ătaot ănraot es .ătpaoc etse aniravas dnâC .ă ro ed irut refs ie rt ecaoc eS .ăcşirF .ăm rof nid ătadnî etaocs es uN .)tot ed ece r eif ăs eiube rt un( ăcsae rocăr es ăs epecnî dnâc iş ăcetsema iam es .ăţitarc ep ed ednirpsed es lutaula ec ănâp .elaom ed lutsed eif ăs eiube rt aiţizopmoC .ăuo 3 .lecăpăc nu arpusaed eiat es .iinişam aenigram ep aţitarc ega rt es .eidjord g 01 .etnib reif eif ăs ă răf .etpal ld 2/1 ăcnî iş ige rtnî elăuo iopa nup eS .ăm rof nid emie rt o iamun lutaula enup es .mo r uc lupo ris uc etşepo rts es .taula nî ătacărbmî am rof nî ame rc ănraot eS .tenroc ed ăspil nÎ .cse rc iam un iş ăsal es ece raoed .coljim al col ecaf eS .ărugnil nid ăgruc ăs tâcnî leftsa .rtnî lef al ăzaşa eS .tipot lutnu ăguada eS .dnâr ep esup elăuo ăguada es .atag tnus dnâC .amrof snu urtnep tnu .ăznâp ed laiceps lutenroc nî uas .rotpuc al etunim avetâc ăd iam eS . rolenaos rep lu rămun ăpud .temsep irugnil 5 .ăme rc u rtneP .ăpa uc rahap 1 :poris ortneP .am rof snu urtuep tnu .ăniăf ed ăsar ărugnil 1 .luteged i refus etaop tâc dlac .e ram iam sav nu.sed ae rp lu rotpuc sihcsed eiube rt uN .ăuo 4 .017 .etacsu ed lutsed iş etucse rc enib eif ăs eiube rt .u rtemaid mc 4 — 3 ed eţitrut icim )ăniăf ăraserp es un iş egnu es un( tpoc ed avat ep nup es iş .csebla es ănâp .tipot tnu g 57 .aţirugnil uc iş enup top es .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .lurăhaz iş ae ras .aidjo rd uc eletpal ăcetsema eS .tipot tnu ed ă rugnil o enup iam eS .117 .ele e rtnî ăţnatsid atâta tot dnâsăl .ludnuf ăpaeţnî es iş ădnuto r ăm rof o.mor irugnil 2 .iulutaula a sus ed aenigram bus teged ed etatămuj uc ănâmă r ăs tâcnî leftsa .lutaula uc enib tacetsema a-s un etnianid lec dnâc ănâp rotămru luo enup es uN .tiţuc nu uc edlac tocs eS .v( eilinav ed ăme rc uc ulpmu es .631 o enup es ăme rc etsep .rtnî aniăf en rec eS .ănâtnâms ăniţup uc tacetsema uas tuzăcs eletpal uc ăzaiţbus es lutot iş ătunrec aniăf uc ăcetsema eS .eras ed farp nu .)işolococ ăbia un ăs ac .et rap o al icnuta ăd eS .niţup etâc tanrut .răhaz ăţirugnil 1 .temsep ed ani ravas iş ac etşev res es iş ăzaeporisnî eS .am rof eze rtsăp iş-ăs rad .)ăru tnu g 08 uas( tăpsaorp tnu g 001 .ăniăf g 521 .tucse rc ed col ăbia ăs ac .ăniăf nid )607 .rtnî ăb raif ăs enup eS .eiaom es ăs ac .ătunrec tăpsaorp anuaedtot eiube rt( eitrâh o ep aniăf en rec eS .ăniăf g 052 TIPSOD TAULA NID ĂNIRAVAS .tne ruc ed ti ref col nu al iş ărudlăc al ăcsae rc ăs ăsal es iş ă repoca es .ticăr a-s ec ăpuD .827 .răhaz ărugnil 1 .ă ro ed etatămuj o ăpuD .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .nub cof al .esiac ed ădalemram ărugnil 1 .)urtnuănî elaog tnus enib etucse rc tnus ăcad( )627 .tnu uc ăniravas ed am rof egnu eS .ăuo 5 TEMSEP UC ANIRAVAS .irubmâs ă răf .tnu .a re tâc ep ătad o ăcnî ăcsae rc ăs eiube rt .uo .răhaz g 051 .ue rem dnâcetsema cof ep aţita rc uon nid egnipmî es .elăuo uc lu răhaz no rtsac nu.etunim 03 — 52 ac ric niţ eS .enib lutot ătnâmă rf eS .ae ras iş i rolf ed apa .ca nu uc ăpaeţnî es .e ras iş răhaz .icim edifats iş aguăda top es taula nÎ .răhaz g 051 iş ăpa ed rahap nu-rtnid tagel ed tivirtop po ris nu ecaf es pmit tseca nÎ .e riţbus ăme rc o ac ecaf es ănâp .tun rec nif lutemsep ăguada eS .ăpa uc rahap 1 :poris urtneP .tsug ăpud mo r iş .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt atsaP .ăme rc o ac cse rc iş csebla es ănâp eilinav iş răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .ăniăf ăniţup ăcnî dnâguăda .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăro o al ănâp ă ro ed etatămuj o ăcsaerc ăs leftsa ăsal eS .rtnî ăcaerf es .iruşubla icnic al ed amups ămru al iş aniăf .mor irugnil 2 .v( etcu rf uc eletrat u rtnep ac taula nu ecaf eS .răhaz g 051 .şolococ nu icin e ra iam un atsap dnâC .eras ed farp .ticăr ua-s ec ăpuD .icim em rof nî ecaoc etaop es ani ravaS .ăniăf uc ărase rp es .niţup tică r a-s ec ăpud ic .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .arpusaed ăcsaenemur es ăs epecnî ame rc ăcad iş ă ro ed i rut refs ie rt ac ric eniţ eS .eras ed farp nu .tnu uc ăniravas ed am rof egnu eS .lutnu uc apa ăţita rc o.edac ednu oloca .ăm rof nid etaocs es .ămerc urtneP .

rtnid e raceif .ăţni rod ăpud .etnib reif etse lutnu dnâC .ălucef uas ăzoculg ăţirugnil 1 .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .v( ”eilinav ed ămerc uc irutijărP“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂMERC UC ELEŞOGOG .aruzalg rai .ătalocoic ed col nî oacac uc iş ecaf etaop es aruzalG .tal tiţuc nu uc ăji rg uc tocs es .tică r ua-s iş etpaoc tnus ec ăpuD .ăruzalg iş ămerc urtneP .iof ăuod caf es enaos rep esaş u rtneP .ăpa nid tucăf .răhaz g 002 .eletla ăgnâl elenu .nab nu tâc .ăme rc o ac ecaf es iş enib eiaom es ănâp ăpa ăniţup uc oacac g 05 dnâcetsema .)217 .rtni rp iulutenroc luf râv dnâcudo rtni .ătutăb ăcşi rf ed ăţirugnil .icun ienu aemirăm ed eţitrut .ădlac ăpa ed i rugnil ie rt uc tnu răm ătaiăt ătalocoic g 051 nup es .etepac al iş etrap o ep .ăsnuen avat ep .eletla etsep elenu eiruf raf ep ăzaşa es ăme rc uc etulpmu leftsa eleleşogoG .617 .v .eleşogog etsep ănraot es iş ăcsae rocăr es ăs ăsal eS .lutiţuc uc inigram ep acşirf dnâtpe rdnî .e raotăznupse roc aruzalg uc ăzaesalg es iş aefac ed uas ătalocic ed .ăpa uc rahap 2/1 1 :luporiS .nif etraof eiat es iş e riţbus ednitnî es .ătalocoic etsep ănraot es .et rap o.ăme rc o ac ecaf es ănâp .rtnî iţot iopa nup eS .ădaoc uc e ram eiagit o.rtnî :aruzalG .sus iam ac iţătitnac işaelecA CSECRUT FIATAC .237 .eilinav ed amerc urtneP .emî răfs es un ăs ac .ătutăb ăcşirF .eleleşogog ăzaşa es ăcşi rf etseP .etnianî iam iz o uc iţităge rp eif ăs iieţiăt ac ădnamoce r eS .ăraluihgnutpe rd eiruf raf o ep eletla ăgnâl elenu ăzaşa es etlaleleC .etiv res eiube rt dnâc icnuta ăcşi rf uc azeşa top es iş ălbat ed eituc o.”eilinav ed ăme rc uc i rutijă rP“ u rtnep ac taula nu ecaf eS .etui cof al coc eS .717 .ăşaogog e raceif nî ăme rc ăniţup etâc enup es iş tenroc nu elpmu eS .titocolc po ris nu a rpusaed ănraot eS .mc 6 — 5 ed eta rtăp nî eiat es .lutenroc uc eif nup eS .eti rpo eliţăcub nup es e rac etsep .tipot tnu irugnil 2 . rolenaos rep lu rămun ăpud .ăcsaecă r es ăs ăsal eS .lulecăpăc arpusaed rai .emignul nî .ătalocoic ed ă ruzalg a rugnil uc ănraot es arpusaed rai .517 .răhaz niţup uc ătutăb ăcşirf ădnuto r eiruf raf o ep a rugnil uc ăzaşa eS .lage tarts nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .telpmoc eti repoca eif ăs eiube rt uN .aţilucruf uc ăzaşa es iş ăraluihgnutpe rd ăvat o.731 .ărehcabat al ac et rap ătlalaec nî snirp l-udnâsăl .eilinav .etui cof al coc eS .rtnî tnu ed ănilp ă rugnil o enup eS .eilinav iş răhaz .so rg ta rts nu.ăcşirf g 005 .ăzenoiam al ac dnâcetsema .937 .răhaz g 051 .elirutocşip ac .telpmoc e repoca el ăs e rac .837 .arugnil uc eif .ieţiăt urtnep ac lef al eiaof o ecaf eS .aenemesa eD .ărdup răhaz ăraserp es uas răhaz ed ăruzalg o .sus iam ac lef al lutaula ecaf eS .406 .rez ed ăs rucs enib iş răhaz uc ătutăb .ătado iţot pacnî un ăcaD .aţi rugnil uc eif .ăb raif ăs ă răf ăcetsema eS .ăcim ăţita rc o.ii rătnicălp al ed atag arăpmuc top eS .tică r a-s ec ăpuD .)217 .047 .tib rosba tsof a lupo ris tot ec ănâp niţ es iş rotpuc al uad eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA RELCE .rtnî .927 .icim iiţrop ităge rp top es .ăzoculg ed ăţirugnil etatămuj iş ăpa ld 1 uc răhaz g 051 t reif al nup es ta rapeS .ăcsaenemu r es ăs iieţiăt nup es .snirp enib etse lufiatac rai .acşirf ednitnî es .capac nu eiat es .ăzoculg ăniţup iş ăpa ld 1 iş răhaz g 002 nid tucăf lupo ris uc iopa ăcetsema eS .icim et raof eţit rut .”eilinav ed ăme rc uc i rutijă rP“ u rtnep ac taula nu ecaf eS .emâ răfs es un ăs ac .417 .v .317 .ăpa ld 2/1 1 .737 iş .627 .tagel ae rp un .niţup etâc .iinişam aenig ram ep .enup es atseca etseP .v( ”eilinav ed ămerc uc irutijărP“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCŞIRF UC ELEŞOGOG .lutenroc uc eif .627 .ieţiăt urtneP ĂCŞIRF UC FIATAC .ecusu es ăs pmit ăbia ăs ac .eşanotsab ed ăm rof nî ănraot es iş tenroc nî enup es .aţilucruf uc roşu i-udnâc rotnî .)837 .oacac g 05 :aruzalG .nup eS .v( ătalocoic ed ă ruzalg o ănraot es arpusaed rai .uo nu.v .v .eilinav ed ăme rc uc elpmu eS .eilinav ed ăme rc o ecaf eS .ăpa ă răf ecaf es ănif iam eif ăs aC .ăsnuen avat ep .sorg ed tivi rtop etse lupo ris dnâc iş eb reif eS .rtnî artsăp top es eleleşogoG .e ram eiruf raf o ep etaot etazeşa if a ed col nî .dnâr ep csenemu r es .arpusaed sup urtnep esaomu rf eliţăcub cserpo eS .

lutiţuc uc ătacot ic .lutiţuc uc aenig ram ătpae rdnî eS .ăpa .ăuo ăuod nid inif et raof ieţiăt caf eS .inigram ep iş muc .)506 .esaoj elinigram uc ă raluihgnutpe rd ăvat o.ăpa rahap 2/1 .ăniăf g 052 .ieţiăt ed tarts tla e rem etsep rai .taula ed eiaof o enup es .127 .ăpa uc erahap 2 :luporiS .tnu nid csezuţna rf taula nu ecaf eS .roli ruteiăt lugnul nÎ .tipot tnu g 051 .tnu uc ele e rtnî etipo rts . rasecen etse ăcad .831 .mc 3 — 2 ed tarts nî eilinav ed ame rc iţătămuj nid anu ep ăzaşa eS .eras ed farp nu .ă raluihgnutperd ăvat o.ele rem ăzaşa es arpusaeD .ătutăb ăcşirf ăniţup etâc ătacub e raceif etsep enup etaop es .luărtsăref uc taiăt ed e racşim o uc ic .ecaoc rov es e rac nî avat tâced i ram iam avec iţăcub nî eiat eS .ăpa uc răhaz nid tucăf .emâ răfs es un ăs ac ăji rg uc tocs es iş ăţni rod ăpud eiat es .027 .icun ărase rp eS .et rap o al ăd es .ătnurăm ae rp eif un ăs tâcnî leftsa .ămerc urtneP .telpmoc tuzăcs a lupo ris dnâC .răhaz ărugnil 1 .lutenroc uc somu rf ătanrut .tică r ua-s ec ăpuD .ă ro o leftsa niţ eS .elaom et raof cof al rotpuc al ăd eS .ăcun ă rase rp es iş tnu uc ele e rtnî etipo rts atla etsep anu iof ăuod dnitnî eS .etacot icun ed e riţbus tarts nu ăraserp eS .etunim avetâc rotpuc al ăsal iam eS .răhaz g 004 .u rtnuănî .somu rf ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd eS .eliof etaot ănimret es ănâp ătepe r eS .mc 7 ep mc 5 ac ric ed i ruihgnutperd uas irubmo r dnâm rof .aţilucruf uc roşu i-udnâcetsemA .ielu ăţirugnil 1 .so rg ed tivirtop ta rts nu ezem rof ăs ac i-udnâzeşa .esepa es ăs ărăf .tal nî iş gnul nî atnicălp eiat es iş etnib reif tnu nî tiţuc nu eiaom eS .ădnuto r ăţita rc o.esaomu rf iof 4 — 3 arpusaed tazeşa u rtnep dnirpo .ele rem ăţăruc eS .po ris niţup arpusaed ănraot iam es iş eiruf raf o ep elelavalcab tocs eS .mo r uc iş răhaz uc ezerecam es ăs nup es iş enif etraof iilef eiat es .ieţiăt urtneP EREM UC FIATAC .işărai iş tnu uc etşepo rts es .ă ro o ac ric es-udnâniţ .taula ed iof ăuod elec e rtnid ărafa col ed ăsai un ăs ame rc tâcnî leftsa .ieţhucruf lusod uc roşu i-udnâsăpa .eletla ăgnâl elenu .ie e rtnî agel es a urtnep ăcsaecă r es ăs ăsal eS .eiaof ătlalaec enup es a rpusaed .pmit ed ăspil nî( ătnicălp ed taula ed e riţbus et raof eiaof o ednitnî eS .rtnî nup eS .etiv res if a ed etnianî ăuod uas iz o uc etităge rp tnus dnâc esaotsug iam tnuS .v( tnu nî csejărp es .eilinav .tpoc al elfmu es un ăs ac ăţilucruf o uc irucol etlum iam nî ăpaeţnî eS .eilinav .et rap o.v .917 .ătnicălp ed eliof lus caf es .ăuo ăuod nid ieţiăt caf eS .răhaz g 052 .lupo ris tot snurtăp a ec ănâp . rotpuc al etunim avetâc uad iam es iş tipot tnu ed irugnil ăuod uc cse răpo eS .tnu g 052 :taula urtneP EILINAV ED AMERC UC ĂTNICĂLP .eiruf raf ep eli rutijă rp ăzaşa es ălutaps o uc iş ărdup răhaz ărase rp eS .817 .răhaz nid tucăf po ris nu arpusaed ănraot es .ăpa uc ătipo rts .sus iam ac iţătitnac işaelecA EILIARAS .tpoc a-s ec ăpuD .eilinav iş ăpa .ămaotsă r es .e raotiube rt acun etnianid etşetăge rp eS .snîrts ăsnî un .v( ătnicălp ed iof g 005 AVALCAB .ielu ed ăţirugnil o iş e ras .rtnî ieţiăt nid etatămuj iopa nup eS .noierc iunu aemiso rg ed iş .tacsu a-s ec ăpuD .ănişam ni rp ătuce rt ăsnî un .nub cof al rotpuc al ăd eS .ăcun ed tarts nu uon nid ărase rp es iş tnu uc csepo rts es iof ăuod nup iam eS .ătutăb ăcşirf enup es arpusaed rai .eilinav iş răhaz .ăpa erahap 2 :luporiS .erem gk 1 .tnu uc ele e rtnî gnu es e rac . roliof aemiţăl tâced gnul iam avec ţăb iunu lu rotuja uC .dnuf al ănâp ădnu rtăp ăs e rac tipot tnu ed i rugnil avetâc ănraot es .ecaoc mov el e rac nî iivăt aemirăm ed iţăcub nî eiat es .etiţăruc icun g 005 .ăuod nî tperd aiaof eiat es .ăpa nid tucăf etnib reif po ris nu ănraot eS .627 .ăniăf .mor irugniI 2 .sus iam ac iţătitnac işaeleca .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp niţ es iş tivi rtop cof al rotpuc al uad es .)enătnicalp al ed iof arăpmuc top es .rtnî ăzaşa es iş mc 2/1 ed e riţbus eiaof o ednitnî eS .rtnid ec raotnî eS .iof 3 — 2 ăzaşa es iş tnu uc avat egnu eS .elage etartăp nî atnicălp eiat es tiţucsa enib etraof tiţuc nu uC .ăvat o.ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc .rtnî ăzaşa es iş lupo ris tot tpus ua iieţiăt ec ănâp rotpuc al niţ es .)ăcşirf uc fiatac .tnu uc egnu es iş mc 3 ed enigram o .tagel ed tivirtop po ris nu arpusaed ănraot eS .e riţbus et raof aiaof ednitnî es iş ătnicălp ed taula nu ecaf eS .

elavalcab al ac lef al iopa ăzaedeco rp eS .un e rps eletepac ţăb ep oşu iopa gnârts eS .acinomra o ac colj.luţăb etaocs es ec ăpud lulus azeşa av es e rac nî iivăt aemiţăl ed .ăvat nî etazeşa etaot tnus elirulus dnâC .931 .etatămuj iş ă ro o ac ric rotpuc al niţ eS .ătnicălp ed roliof lutse r uc lef al ăzaedeco rp eS .cim et raof cof al rotpuc al ăd es iş tipot tnu ed irugnil avetâc ănraot eS .etivi rtop iţăcub nî .tiţuc nu uc dnâr al eiat es .arpusaed iamun ăcsaenemu r es un ăs iş lucoljm tecnî ecusu es ăs tâcnî leftsa .iululus a ăraoi retxe aenig ram ezem rof ăs ăs raotnî aet rap dnâsăl .

cte ăme rc uc i rutijă rp .etanicăm icun rahap 1 .mor ăţirugnil 1 .iruşubla 6 AGUN .t rot ed eiaof ătla arpusaed ăzaşa es .ăuo 4 .rolenaos rep lu rămun ăpud irăm top es eliiţropo rP .sorugiv iş edepe r ăcae rf es .e riţbus po ris nu aţniube rtnî etaop es ticludnî etpal ed col nÎ .icun g 053 .)ăro ed etatămuj o niţup lec ăcae rf es( ămups o ac aiţizopmoc etşe rc ănâp .eiâmăl 2/1 al ed amaez .ece r ăpa ed ărugnil o u rtnuănî iş dnâguăda .eiâmăl ed amaez ăguada eS .527 )IRUTIJĂRP IŞ IRUTROT URTNEP( IRUZALG IŞ EMERC .nmel ed arugnil uc uunitnoc dnâcetsema .727 .eit râh ed icm eţeluşoc nî e raceif ăzaşa es iş sot răhaz nirp uad es .răhaz g 571 .ăsao ruznu rg enived ame rc ăc ăv resbo es cof ep etse dnâc icnuta ăcaD .oacac .ăpa uc tadu tiţuc nu uc ednitnî es .etnib reif luzeim ăjaoc nid etaocs eS .ăme rc uc ătnicălp al ăzaeţniube rtnî eS .ă ro ed t refs nu leftsa aets ăs ăsal es iş ă repoca eS .etpal l 2/1 EILINAV ED ĂMERC .dnuf ep ame rc ednirp es un a u rtnep .ătivirtop emirăm ed ifot rac 5 — 4 tpoc al nup eS .tsug ăpud eilinav iş mo r .titocolc eletpal uc ăţitarc o.ticăr a-s ec ăpuD .rtnî ămâ răfs es .icun iamun nup es ăcad( etijărpen iş etijărp enula uc etacetsema elicun u rtnuănî nup es .rtnî eilinav ed ătacub o enup eS .enatsac ienu aemi răm ed e raoşirep icim anâm uc caf eS .trot ed iof 2 .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăsar ăjaoc uc ailinav iucolnî etaop eS .ece r ăpa nî ludnuf uc aţitarc ăzaşa es iş et rap o al edepe r ăd es .oacac ărugnil 1 .) rotpuc al niţup iâtnî etijă rp tnus ăcad nub iam tsug nu ua aetseca .041 ŞUBLA ED ĂMUPS UC EILINAV ED ĂMERC .iţăcub eiat es .iţiucsib 02 )cof ărăf( IŢIUCSIB NID IFOTRAC .rtnî enib ăcae rf eS .luşuneblăg uc tecnî ăcetsema es iş ămups şubla nu etab es ta rapeS .pmit tlum iam arutijă rp ăzae rtsăp es ăcad ece raoed .)ăpa uc ăţita rc o-rtnî ănişam ep lulenăzăc enup es .627 .tsug ăpud mo r iş eilinav .talinav răhaz ed eleţehcap 2 uas eilinav notab 2/1 .ăniăf g 08 .lu răhaz iş ae reim uc eliruşubla lenăzăc nu.ădnu rtăp es ăs ece r al iz auod a ănâp ăsal es iş ănue rpmî etaot .răhaz g 053 .227 .dnuf al ed ra es un a urtnep( ăro o epao rpa tab iam es iş elaom cof ep lulenăzăc enup es .mo r ed ăţirugnil o iş răhaz ed ăţi rugnil o uc şuneblăg nu ăcae rf eS .etpal nî tupecnî al enup es atsaecA .şuneblăg nU )TUNIM AL A( UO UC ĂMERC .eilinav .e raţniube rtnî ed etnianî ăraoce rts es iopa e rac .rtnî enib ăcae rf eS .eilinav tehcap 1 .răhaz ăţirîtgnil 1 .eilinav iş mor .eitrâh ed eţeluşoc icim nî ăzaşa es iş oacac ed farp ni rp uad es .iţpoc ifotrac ed zeim g 003 ETATIMI ENATSAC .tacot ed anişam ni rp ătuce rt acun ăguada iam eS .icun ienu aemirăm ed e raoşi rep caf eS .eletpal ezemuf rap es ăs ac .)ţ remoc nî csesăg es( t rot ed eiaof o etsep .ticludnî eletpal uc iiţiucsib eiaom eS .tivi rtop cof al ănişam ep iopa enup eS .niţup etâc .etanicăm elicun ăguada eS .răhaz g 051 .ereim g 053 .327 .ăzaetnem ref eletpal .427 .etatue rg uc dnuf nu enup es atsaeca etsep rai .a rugnil uc ăd es dnâc dnuf ep ed edni rpsed es tâcnî leftsa .ăb raif ăs epecnî dnâC .ăme rc o ac ecaf es ănâp .mor irugnil 3 .ăcetsema eS .ue rem dnâcetsema .ăţilucruf o uc ame rc pmit avtâc ăcnî dnâtăb etrap o al ăd es iş iişo lococ iţot ăcafsed es ăs ac .iijnu rg rapsid ec ănâp .ăsaotsug et raof iş tucăf ed roşu etse ame rC .lulet uc uas arugnil uc enib iopa etab eS .ătagel ed lutsed etse aiţizopmoc dnâC .etanicăm icun g 051 .dnuf nu ep ănraotsă r eS .ticludnî etpal rahap 1 .lurăhaz dnâguăda enib ăcae rf es iş nmel ed ă rugnil o uc no rtsac nu.ifot rac ed zeim g 003 ac ric ăniţbo es ăs tpoc ua-s ec ăpud tâcnî leftsa .eilinav ăniţup .etnib reif eletpal ănraot es iş aniăf iş lu răhaz uc ige rtnî elăuo no rtsac nu.

răhaz g 021 .ătartnecnoc auaefac po ris u rtnep apa nî dnâguăda .etnib reif ăcnî etse tâc iş cof al ed ai es .lupo ris lutecnî uc lutecnî dnânrut .ece r epao rpa etse dnâc iş etrap o al ăd eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA  2 .ăme rc .iinişam aenig ram ep ăţita rc o.răhaz g 001 .atag etse ec ătadnî ătaţniube rtnî eiube rt ame rC .oacac uas iţăcub ătaiăt atalocoic eiaom eS .mor irugnil .etunim 4 — 3 .dihcil ed u rtil ed etatămuj latot nî ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .”tnu ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA TNU UC ĂTALOCOIC ED ĂMERC .827 a ed etnianî ăcsae rocă r es ăs ăsal es iş edepe r ăcetsema eS .ămups etutăb i ruşubla u rtap ăguada es .ăpa rahap 2 1 :luporiS .337 uc i rutijă rp al ăzaeţniube rtnî eS .tnu ed ame rc uc lef al ecaf eS .037 ăsar ătalocoic g 001 titocolc eletpal nî dnâguăda )627 .sus iam ac tnu ed ame rc etşetăgerp eS .lu răhaz uc apa .ăsar ătalocoic g 001 uas oacac ed ărugnil 1 sulp nî .ăpa ed irugnil ăuod uc .ătalocoic g 001 uas oacac ărugnil 1 sulp nî .etpal ed l 2/1 lutecnî uc ănraot es .ăniăf irugnil 3 .rtnî .oacac ărugnil 1 .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup uas eilinav .sus iam ed eliţătitnac uc ame rc ecaf es :leftsa ămups tutăb şubla ămru al ăguada es .”eilinav ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂTALOCOIC ED ĂMERC .ătaţniube rtnîen eif ăs eiube rt atsaeca( nmel ed ărugnil o uc .tităge rp lupo ris nî ăguada eS .anâm uc i ro avetâc ed ăsapa es iş ăp râc o.etpal l ½ UO ĂRĂF OACAC ED ĂMERC .ăgael es ănâp ăcetsema es iş cof ep ame rc enup es .canozoc g 003 .ăţni rod ăpud .ănif ătis ni rp ece rt es uas eilinav ed ame rc u rtnep ac ăzaedeco rp es .cte etenroc .tsug ăpud mor .atag etse dnâC .ă ro ed t refs nu aets ăs leftsa ăsal es iş ă repoca eS .ătisolof if .rtnî enup es uas )so rim eciro edepe r ai lutnu ece raoed .ătartnecnoc aefac ed irugnil 2 sulp nî .eliruşuneblăg no rtsac nu-rtnî ăcae rf eS .răhaz irugnil 4 .işolococ ezem rof es un ăs ev resbo es ăs eiube rT .v( eilinav ed ame rc uc lef al etşetăgerp eS .ădlac etatămuj ep ame rc uc enib ăcetsema es e rac icim iam iţăcub nî et rapmî eS .ătartnecnoc aefac ld 1 sulp nî .aefac .tăpsaorp tnu g 001 .iruşuneblăg 4 .237 ănâp ăcae rf eS .oacac ăvlozid eS lutse r uc ăcetsema eS .eilinav .rtnî ăb raif ăs enup eS .lutnu uc ătado ieiţizopmoc .ame rc uc tacetsema a-s lutnu ec .v( eilinav ed ame rc urtnep ac lef al ăzaedecorp eS .ăme rc o ac ecaf es ec ănâp dnâcetsema .ăsaomups iam pmit işaleca nî iş rops uc iam ame rc eif ăs mirod dnâC .nmel ed ărugnil o uc uunitnoc dnâcetsema elaom cof ep enup eS .ece r etpal niţup uc lu răhaz iş aniăf .141 .ăpa ld 1 TNU ED ĂMERC .mo r ed irugnil ăuod iş icim eleţăcub nî taiăt .tăpsao rp lutnu enup es .uerg .ădalemram uas oacac .şo lococ nu icin enâmăr iam un ănâp enib ăcae rf eS .tam rof ua-s işutot ăcad .”tnu ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA TNU UC AEFAC ED ĂMERC.927 ednitnî es iş ece r al etşe rătnî es ece raoed .ăţita rc o.oacac ed ărugnil 1 uas .tăpsaorp tnu g 002 .137 l CANOZOC ED ĂMERC .ăsaomups enived ănâp ăcae rf eS .ăta rtnecnoc aefac ed u rtiliced nu etpal nî tupecnî al dnâguăda )627 .”eilinav ed ămerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA AEFAC ED ĂMERC .437 .răhaz ed poris .iruşubla urtap sulp nî .tăpsao rp et raof tnu g 002 eiaom es ăs ac niţup ătnâmă rf eS .

rtnî lutot uc enup eS .inuiţa roced al iş lut rot tazalg al ăzaeţniube rtnî eS .)lulet uc etab es un( nmel ed ătaruc ărugnil o uc ăcae rf eS .)răhaz g 002 iş oacac g 05 uas( răhaz g 051 .637 . .ece r ăpa ed i rugnil ăuod uc nif et raof răhaz no rtsac nu.etpal ld 1 .ăm rofinu ătsap o ecaf es ănâp uunitnoc iş so rugiv ăcae rf eS .047 .tipot a-s ec ăpuD .iinişam aenig ram ep .rtnî enup eS .so rugiv iş tlum ăcae rf eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .937 .etpal ld 2 .trot etsep ănraot es .ătalocoic g 001 TNU UC ĂTALOCOIC ED ĂRUZALG .e rec es tâc po ris iş mo r dnâguăda .ăţni rod ăpud .ti rocăr iam a-s dnâc iş mo r niţup dnâguăda ăcetsema eS .ăsao rg ed tivi rtop .iulutrot arpusaed luten roc ăbmilp es iş f râv al ăcim et raof ă rutăzihcsed o eiat eS .cof ep un rad .ecer ăpa irugnil 2 .ăcun o tâc tăpsao rp tnu ăguada es .erec tâc răhaz .elas revsna rt iilef ie rt nî lut rot eiat es atsaeca u rtneP .iruşuneblăg 2 .elaom ed lutsed etse dnâC .ăme rc o ac enived ec ănâp arugnil uc ăcetsema eS .ăme rc uc melpmu l-ăs me rv e rac ep lut rot nid raihc uas etacsu i rutocşip nid ecaf etaop es lef aL .rtnî lutot uc enup eS .trot etsep ădlac ănraot es iş lutnu ăcetsema es .ţremoc nid iţiucsib ed g 052 uc lucanozoc dniucolnî .ăruzalg ed lage rif nu ăsai ăs ac anâm uc roşu l-udnâgnârts .ătipot atalocoic uc ăcetsema eS .ăsaomups enived ănâp enib ăcae rf eS .oacac .răhaz iş ăpa nid tucăf po ris ed irugnil avetâc uc tacsu canozoc ed eilef o eiaom eS .eiâmăl ed irutăcip avetâc ăguada eS .mor ărugnil 1 .sav nu.icun g 004 ICUN ED ĂMERC .i rugif iş iinil etirefid caf eS .ăsao rg ed tivi rtop ăme rc o ac ecaf es ănâp .etpal ed u rtiliced nu ac niţup iam avec iş lurăhaz .tne ruc nî lut rot eniţ av es un .răhaz g 002 )COF ĂRĂF( AEFAC ED ĂRUZALG .zac ămru nid tseca nÎ .241 IRUELEJ IŞ EMERC .ătacetsema enib etse ec ăpuD .737 .niţup ăcae rf iam eS .răhaz g 001 .eras ed farp nu .rtnid ănraot es .răhaz g 001 .arugnil uc niţup etâc enup es un( trot etsep ătad o.niţup tizlăcnî ă-s ec ăpud iş ue rem dnâcetsema etnib reif ăpa uc sav nu.canozoc ed amerc uc lef al ecaf eS IŢIUCSIB ED ĂMERC .u rtsul nid ed reip iş epa ăzaem rof a ruzalg ece raoed .etşepot es ănâp .talinav răhaz niţup .aefac ed ăţnese ăniţup .ătalocoic g 001 )COF ĂRAF( ATALOCOIC ED ĂRUZALG .sus iam ac lef al ăzaedeco rp es iş po ris uc eiaom es .537 .ătacsu ăcnî etse un a ruzalg tâc pmit tâtA .irut refs ie rt ep tulpmu eitrâh ed tenroc nu uc ănraot es iş răhaz tlum iam avec ăguada es .rtnî ăcae rf es ta rapeS .ătitocolc ăpa uc sav tla nî dlac al eniţ es .ătagel ed lutsed etse dnâC .răhaz uc ticludnî eletpal uc etanicăm elicun cse răpo eS .iruşuneblăg ăuod .837 .teb reş nu ac ecaf es ănâp .şubla 1 ŞUBLA ED ABLA ĂRUZALG.enib ăcae rf eS .aefac irugnil 4 .e riţbus iam avec coljim nid aec .ătitocolc ăpa uc sav nu.ăguada es .ăpa ed ărugnil o uc tnurăm ătaiăt ătalocoic ăcim ăţitarc o.ănif et raof ătis o-rtnirp tuce rt .)iuluşubla aemirăm ăpud ăzai rav răhaz ed aetatitnac( lutecnî uc taguăda .etaocs es atsaecA .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş nub iam cof ep lusav egnipmî es .rtnî enup eS .icim iţăcub nî ătaiăt atalocoic uunitnoc dnâcetsema .tasip răhaz uc şubla nu .teb reş nu ac ecaf es ănâp .tiţuc nu uc edepe r ednitnî es iş )ălage işei ra un aţafarpus ece raoed .ădalem ram ed irugnil 3 — 2 uas .ătartnecnoc aefac uc nif et raof lurăhaz enib ăcae rf eS .

ăţaehg al ăd es iş ăpa uc ătadu ăm rof o.447 .sus iam ed aiţizopmoc uc ăcetsema es .       .ăguada es .etpal ed aetatitnac .247 .oacac g 05 uas iţăcub ătaiăt ătalocoic ed g 001 ăţita rc o.tică r a-s ec ăpuD .lurăhaz edra es ănîp nub cof ep eniţ eS .rtnî aiţizopmoc ănraot es .tupecnî al ed .rtnî tab eS .ăpa uc lusav nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .rtnî ed ra eS .ieme rc rama tsug nu ad ra ece rao-ed .ă raoce rts eS .347 .etunim 54 cim cof al ăb raif ăs eniţ es .uunitnoc dnîcetsema .ămups o ac caf es ănâp .răhaz g 521 SRA RAHAZ ED ĂMERC .răhaz g 021 .itşec nî iş ăpa e rtni un ăs ac ăjirg uc .iruşubla 4 .eilinav .ece r al uad es iş tev reş nu uc elitşec g retş es .ătitocolc ăpa uc sav nu.ăcsae rgennî es ăs ărăf .aefac ed irugnil 2 .aefac ed ăţnese ed i rugnil ăuod ăguada eS .icim iam tnus elitşec dnâC .ăpa ed irugnil .eilinav .147 Cremă de vanilie etsep .tivi rtop eif ăs eiube rt lucoF .iinişam aenigram ep . rotpuc al ăd eS .ăpa uc ătadu ăm rof o.eliruşubla ămups tab eS .iţiucsib uc uas ătutăb ăcşi rf uc csev res eS .ăcşirf g 052 .rotpuc al ăd eS .sus iam ed ame rc uc ăcetsema es .etunim ed 04 mac rotpuc al eniţ es ătiunşibo emirăm ed itşec nî amerC .rtnî nup eS .etpal l 1 ITŞEC AL ĂMERC .ăuo 4 .tocolc nî aed ăs ăsal es iş nub cof ep egnipmî es iopa .talinav răhaz niţup uc ătutăb acşi rf .rtnî răhaz ed irugnil ie rt nup eS .amrof tacărbmî urtnep răhaz irugnil 5 .iinişam aenig ram ep niţ es .iap nu uc ăc raecnî eS .ănraotsăr es iş ăţaehg al e ro avetâc ăsal es .atâta tot uc dnâ roşcim .ătutăb ăcşi rf g 052 ăguada es e rac al .rtnî etulpmu eiube rt ec elitşec ăzaşa eS .t reif al edacs ame rc ece raoed . Cremă de zahăr ars o.ige rtnî elăuo no rtsac nu.lu răhaz etşepot es ănîp iinişam aemg ram ep tupecnî al eniţ eS .lu răhaz uc eletpal .etatămuj ep aetatitnac edacs ănâp ăb raif iam ăs ăsal es iş etnib reif ăpa ed i rugnil urtap uc egnits eS .tanrutsă r a-s ec ăpuD .s ra lurăhaz uc ătacărbmî am rof nî ănraot es iş aiţizopmoc ăraoce rts eS .ăcsaecă r es ăs ăsal es iş avat uC rotpuc nid tocs eS . Cemă de ciocolată 3 — 2 uc .atag etse ăcad ăc raecnî eS .etrap o.sus iam ac lef al ecaf eS.roşu dnâcetsema .luşuneblăg uc luşubla enib ecetsema es ăs ac tîta elăuo no rtsac nu.ătartnecnoc aefac ed irugniI ie rt .rtnî răhaz ed aetatitnac nid etatămuj ăd ra es ăs dnânup .lurăhaz iş ailinav .niţup iam avec niţ es .etnib reif et raof etse tâc .ăuo 4 .ănitaleg ed iof 3 .ăcsaecă r es ăs ăsal es iş ănue rpmî uon nid tab es .etnib reif etraof işed .etpal l ½ )LEMARAC ĂMERC( ĂTAZILEMARAC EILINAV ED ĂMERC .tlum iam tâc ă rugnil o uc elitşec ulpmu eS .etpal nî ăguada eS .taruc esei luiap ăcaD .ăţita rc .elăuo uc iopa ăcetsema es iş răhaz uc eletpal tecnî ăguada eS .tecnî ănraot es aetseca etseP .talinav răhaz uas eilinav notab 1 .ătivirtop e raoluc o ătăpac ănâp lu răhaz ăţitarc o.uas iţpe rd iiţe rep uc iş coljim al ăruag uc ălbat ed ăm rof o.ăpa irugnil 6 .lu răhaz uc eletpal lutecnî uc ănraot es e rac .rtnî am rof ăzaşa es iş ă repoca eS .răhaz irugnil 4 .ănitaleg iof 3 .ăpa nid tocs eS .ele e rtni rp apa eluc ric ăs ac e raotăpăcnî ed lutsed ăvat o.ăme rc o ac ecaf es ănâp ăcae rf eS .sus iam ed aetatitnac u rtnep ătivi rtop emirăm ed ălao o.ăsihcnî ae rp un .ăvat nî ătitocolc ăpa iopa ănraot eS .ăpa irugnil 2 .mor ed ărugnil 1 .dlac al .ame rc egnuja av e rac al aemiţlănî al ănîp s ra lu răhaz uc e repoca es ăs iiţe rep ac urtnep eliţ răp etaot ep am rof ăcaelp eS .ece r etse dnîc rai .etnib reif ăpa ed irugnil ăuod uc ătaium anitaleg iş mo r ed ărugnil o .etşezlăcnî es ănâp ue rem dnâcetsema iinişam aenig ram ep lutot uc enup eS .341 .răhaz ed lutse r uc iş eletpal uc ăcetsema es iş etnib reif ăpa ed irugnil ăuod uc egnits eS .răhaz iş eilinav uc ăb raif ăs eletpal enup eS .rtnî tab eS .apa tâcnî leftsa .t reif a atseca ec ăpud .lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .răhaz g 002 .ăpa nî etunim 01 ăcnî el-udnâniţ .eletpal ăţita rc o.ăniţ es ăs eiube rt amerC .ăuo 4 AEFAC ED ĂMERC .ăcşirf g 052 .rtnî .s ral răhaz ed luporis uc ăcetsema es iş ătitocolc ăpa ed irugnil ăuod uc ănitaleg ed eliof csepot es pmit e rtnÎ .ăti rătnî ae rp eif ăs ă răf .ămups iruşubla urtap elec tab eS .etrap o al ame rc ad etaop es .rtnî niţup o-dnâcelpa iş ăpa nid ăcşaec o dnâţocs .ătutăb ăcşi rf uc ăzae roced es .aefac ed ăme rC .rtnî eiaom eS .eirufraf ep ănraotsăr es iş tiţuc nu uc sus ed aenigram ep ed ame rc ednirpsed es .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .eioven al .iţiucsib uc iş ătutăb ăcşi rf uc etşev res eS .i ram etocolc nî ăb raif un ăs .

ăpa ed enib grucs eS .947 .ătabmob niţup eif ăs o-dnâsăl aţafarpus etşezeten es .v .eiruf raf ep şubla ed elăuo ăzaşa eS .ăsam ed e ram ărugnil o uC .eilinav ed amerc urtneP .eiaom es ănâp .”e răsap ed etpaL“ al ac lef al ăpa nî lumu rd ăd es il iş şubla nid ăuo arugnil uc uai eS .răhaz g 002 .i rolf ed ăpa ed ărugnil o uas eilinav ăguada es e rac nî ăpa nî ătavlozid eiâmăl ed e ras ăniţup uc ătiucolnî if etaop aiâmăL .b reif es uN .ăţitarc nî col ăbia ăs ac .şubla nid ăuo 5 — 4 leftsa ăzaem rof eS .747 .627 .ătiv res if a ed etnianÎ .eiâmăl o al ed amaez .inuşpăc ed frâv uc rahap 1 .tasip răhaz ed g 001 .ăţaehg al ăuod-ăro o ăd es .ăguada es e rac al eliruşubla no rtsac nu-rtnî tab eS .răhaz g 001 .ămups o ac etşe rc iş telpmoc etşecăr es ănâp .cim iam cof ep aţitarc ega rt es .ece r al ăd es iş ăpa uc ătadu ăm rof o.)ăniăf ăniţup uc ătiucolnî if etaop atsaeca( ălucef ed ăţirugniI o iş răhaz g 001 uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .etrap o ep etunim ăuod ed niţup iam niţ eS .cof al tlum ae rp aets un ăs atseca iş luşubla enup es dnâc iram e tocolc nî ăb raif un ăs eletpal :i rurcul ăuod ed ămaes ăniţ es ăs eiube rt .lulet uc lutot etab eS .ătis o ep grucs eS .iţrăp elebma ep el-udnâc rotnî .iţiucsib 21 — 01 .)627 .e rat luşubla eniţ es ănâp uon nid es-udnâtăb .iinişam aenigram ep etunim 3 — 2 niţ es ic .eilinav .ăpa l 1 ŞIRG ED ĂMERC .i rubmâs ărăf enişiv uc uas iga rf uc ecaf es ăme rc işaeecA .rtnî ănraot eS .enatsac 04 ENATSAC ED ĂMERC .şirg g 001 .tutăb enib etse dnâc şubla eci ro ac e rat iş ăsaomups enived iş ăgael es lutecnî uc lutecnî .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc iopa b reif eS .ătis o ep ăzaşa es iş iruăg uc arugnil uc tocs eS .ăpa rahap 2/1 1 iş răhaz g 004 nid poriS .ailinav uc eletpal .mor irugnil 2 .647 .547 .847 .elaom cof ep lutot uc ăd es .ăzaifehcil es ame rc tupecnî aL .etpal ld 3 .e ram ed tivi rtop ăţitarc o-rtnî cof al enup eS .etpal uc aţita rc nî ărugnil nid luşubla egnipmî es iopa .etunim icnic eb reif iam es iş eiaolp nî luşirg ănraot eS .iruşuneblăg 2 :sos urtneP .rtnî nup eS .etunim 02 niţup lec . răhaz g 001 uc ămups eliruşubla tab eS .ămups tucăf ua-s ec ăpud .tucse rc somu rf ănâmă r ăs luşubla ac u rtneP .elinuşpăc iş tasip lu răhaz .lulet uc ethib reif etab es iş no rtsac nu.ti rocăr a-s ame rc dnâC .)ăniăf uas( ălucef ăţirugnil 1 .ăreitopmoc o.etunim avetâc ănişam ep eniţ eS .etpal 11 ERĂSAP ED ETPAL .v( elenatsac ăţăruc eS .eiâmăl o al ed amaez iş lu răhaz uc apa ăţitarc o-rtnî cof al enup eS .etnib reif ăpa uc ăţita rc o ănişam ep etşetăgerp eS .ăţaehg ep ăţni refe rp ed .v( eilinav ed ăme rc uc etşev res es iş ănraotsă r es .dnuf ep ădnirp es ăs uas işolococ ăbia un ăs ac dnâcetsema .eilinav .ăb raif ăs epecnî eletpal dnâC .tasip răhaz ed frâv uc rahap 1 .tnu g 051 .etocolc nî aed iam ăs aiba eletpal tâcnî leftsa .taruce rts eletpal lutecnî uc ănraot eS .etlum iam un .etijărp eladgim .etunim 02 niţup lec .iruşubla 2 INUŞPĂC UC ŞUBLA ED ĂMUPS .ămups luşubla nid ai es .)iz auod a ănâp nuja nid liba refe rp( e ro 4 — 3 niţup lec .atâta ep ăcnî niţ es iş etrap ătlalaec ep c rotnî es .mor ărugnil 1 .ăgael es ănâp .441 enib etse dnâC .ăuo 6 .rtnî ăzaşa eS .eţirugnil ienu lurotuja uc .oacac irugnil 2 .şatiţuc nu uc enigram ep roşu ecafsed eS .rtnî ănraotsăr eS .ăg rucs es ăs ac .ăpa iş răhaz nid so rg po ris nu ecaf eS .eli ruşubla no rtsac nu.răhaz g 051 .răhaz g 57 .)ăniăf uas( ălucef ed ăţirugnil ed frâv 1 .şubla ed elăuo ăzaşa es arpusaed rai .ălucef iş răhaz uc ăcae rf es e rac iruşuneblăg ăuod nid sos nu ecaf eS .esaomu rf inuşpăc avetâc arpusaed ăzaşa es .etocolc nî etunim icnic ăb raif ăs ăsal eS .ăsam al ătiv res if av e rac uc airuf raf nî ănraot es .ătis nirp ămru ep iş tacot ed anişam nirp ce rt eS .etanicăm iş răhaz uc etijă rp eladgim ăraserp es iş ătalocoic ed lusos ănraot es a rpusaed .)356 .mo r ed ă rugnil o ăguada es .iruşubla 4 ĂTALOCOIC UC ŞUBLA ED ĂUO .egel es ăs epecnî dnâc ănâp dnâcetsema .luşubla tot eb reif es ănâp lef işaleca nî iopa ăunitnoc eS .oacac uc tacetsema eletpal tecnî ănraot eS .

ănraotsă r es dnâC .ăuo 6 .tot ed enib .etrap o al tad a-s ec ăpuD .etpal l 1 IROLUC ĂUOD NID UELEJ .ăcsae rocăr iam es ăs ac niţup aiţizopmoc ă rutnâv es tipot a-s lurăhaz dnâC .etnib reif ăpa .ănitaleg iof 6 .ărugnil o uc gnits es iş e raoluc al e rat ae rp ădihcnî es un ăs tâcnî leftsa .cof al lutot uc enup es iopa .ece r ăpa uc ătalăps anitaleg iş s ra lurăhaz .etrap o al ăd es .eilinav .ăcetsema es .eletla etsep elenu irudnâr nî .etnib reif ăpa ed ăuod .răhaz ă răf ătutăb acşirf uc roşu ăcetsema es .ue rem ăcetsema eS .rtnî nup eS .ăgael iam es ănâp .răhaz g 002 .răhaz g 021 .dlac niv l 1 tecnî ănraot eS .257 ze ravaB“ urtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .057 .lu răhaz .rtnî ăcae rf eS .eşao rgnî es ăs epecnî dnâC .eletpal ătiuţlăms ăţita rc o.oacac ărugnil 1 .ăb raif ăs aiţizopmoc epecnî ănâp arugnil uc ue rem ăcetsema es iopa .ăti rocă r enib .ailinav .eta rahaz etcu rf enup .ălucef ăţirugnil 1 .etpal itşec 2 .etpal l 2/1 SRA RĂHAZ ED ZERAVAB .iinişam aenig ram ep eniţ es etatămuj ătlalaeC .ătiuţlăms ăţita rc o.eiat es un ăs ăji rg dnâva .ăţaehg al uon nid ăd eS .aţiluc ruf uc niţup tab eS .)vitatlucaf( etarahaz etcurf ed ărugnil 1 .eitrâh ed uas ăznâp ed lutenroc uc .dnuf ep ădnirp es un ăs ac ue rem dnâce rf .ăme rc o ac caf es iş csebla es ănâp .bla niv l ½ .niţup etâc .eletpal .mor irugnil 2 .157 top es eiţizopmoc nÎ .i ro avetâc ed ă rutnâv iam es iş no rtsac nu.etpal l 2/1 EILINAV ED ZERAVAB .ănitaleg iof 6 .ădni rp es ăs ac ăţaehg al enup es iş ălbat ed am rof nî ănraot es eiţizopmoc nid etatămuJ .tagel /2 es .)ăniăf ed uas( ălucef ed ăţi rugnil o .răhaz g 052 .iinişam aenig ram IRUICLUD URTNEP IRUSOS .elăuo .tăpsao rp e raof tnu ăcae rf eS .uşo r nî eze roloc o ăs e rac nim rac ed irutăcip avetâc uas răhaz niţup uc ăpa nî ătavlozid oaac ed ărugnil o .arpusaed ăţileip ădni rp un ăs ac .ae nî dnâguăda .etnib reif eletpal ăguada eS .ăţni rod ăpud .ădni rp es ăs tupecnî a ămrof nid aiţizopmoc dnâC .ece r ăpa ăniţup uc ătavlozid .răhaz g 051 ăcim ăţita rc o-rtnî d ra eS .e ro ăuod niţup lec ăţaehg al ăd eS .ăuod nî tcaxe etrapsed es iopa .rtnî ă raoce rts es .enib eiaom es lu răhaz iş ătnâb reifnî es dnâc ănâp eniţ eS .ăuo 6 .ece r ăpa ăniţup nî ătaium ălucef ed ăţirugnil o uc iş lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.tivi rtop cof al ănişam ep lutot uc enup ep ue rem dnâcetsema .eletpal cof ep enup eS .coljim al ă ruag o uc ălbat ed ăm rof o.etşe rocăr es ănâp ăcetsema es iş etrap o al ăd es .ti rocăr a-s dnâC .talinav răhaz uc ătutăb ăcşi rf uc coljim nid lulog elpmu es iş ănraotsă r eS .ănitaleg iof 8 .lu răhaz .rtnî aiţizopmoc ănraot eS . răhaz g 001 .etatămuj ătlalaec arpusaed ănraot es .biuc ed ăm rof nî .eilinav .ălucef ed ăţi rugnil o iş ece r ăpa nî ătalăps anitaleg .ăb raif ăs işutot asăl a ă răf .457 .elăuo .răhaz uc ătutăb ăcşirf ăzaşa es coljim al ed lulog nÎ .rtnî nup eS .eilinav .ăşao rgnî es ănâp eniţ eS .ailinav uc ănue rpmî .ărugnil ep ădni rp es ăs epecnî ame rc dnâc rai .eiruf raf o ep ăzaşa es iş mo r uc po ris uc iţiucsib aviţâc ăbibmî eS .357 nî am rof ăpilc o ecudo rtni es .ame rc enup av es e rac etsep dnuf nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .iruşuneblăg 3 MOR ED SOS .ăro ed etatămuj o leftsa etuniţ iş mo r uc etipo rts .eilinav iş etnib reif ăpa ăniţup uc ătaium anitaleg .ece r ăpa ăniţup uc ătaium alucef uc iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .răhaz g 001 .ălucef ăţirugnil 1 .541 .dnâcetsema .iruşuneblăg 4 NIV ED SOS .răhaz g 001 .ălucef ăţirugnil 1 .tivi rtop cof ep eniţ eS .enatsac etsep tecnî ănraot es .lumo r ăguada es iş eti rocăr elenatsac uc ăcetsema es .ălucef ăţirugnil 1 .lumo r ăguada es .ăcşirf g 053 .tnu răm etaiăt .apa uc ătadu .”eilinav ed .telpmoc etşe rătnî es ănâp ăsal es iş .

oacac irugnil 2 .răhaz g 051 SRA RĂHAZ ED SOS .răhaz g 052 .et rap o al ăd eS .et rap o al ăd eS .067 .răhaz g 051 UO ĂRĂF OACAC ED SOS .tucse rc a ame rc dnâC .ailinav uc eletpal ăb raif ăs nup eS .ătartnecnoc et raof auaefac taguăda a-s e rac al eletpal uc ăcetsema eS .ăuo etsep tecnî eletpal ănraot eS .ălucef ăţirugnil 1 .eilinav ed ataţehgnî iş ac ecaf eS .iruşuneblăg 4 .eilinav .etpal l 1 .atag epao rpa etse ataţehgnî dnâC .d ra eS .ece r uas dlac etşev res eS .ailinav ăguada es .uumtnoc es-udnâcetsema .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .ăspil nî uas .po ris ntţup etâc ănraot eS .telpmoc etşe rătnî es ănâp etşet râvnî iam es iş .eiube rt tâc etşe rătnî es ănâp etşetrâvnî eS .eşaorgnî es ăs lusos epecnî ănâp .lu răhaz ăţitarc o.rtnî ăcae rf eS .etşe rocă r es ănâp .ăţni rod ăpuD .aguăda etaop es .ăsaed ătis o.oacac g 05 uas ătalocoic g 521 .v( ătutăb acşirf uc ătado .etpal l 1 .etşetocolc dnâc iş eletpal ăb raif ăs enup eS .uunitnoc dnâcetsema .a rugnil dnâţocs tâcnî leftsa .ăpa ăniţup uc .eilinav ed ataţehgnî ac lef al iopa ăunitnoc es iş dlac eletpal uc ăcetsema es .eletpal eb reif eS .ălucef ăţirugnil 1 .elăuo uc iopa iş eletpal uc tecnî ăcetsema eS .eilinav .răhaz g 052 .ăro ed t refs nu aets ăs ăsal es iş ărepoca es .etnib reif ăpa ed ăcşaec 2/1 uc egnits es iş .ăpa iş răhaz nid tagel ed tivirtop po ris nu ecaf eS .cof al lutot enup eS .)eilinav ed ataţehgnî .dlac eletpal tecnî ănraot es .iişolococ iţot cafsed es ănâp ece r ăpa ăniţup uc ălucef ed ăţi rugnil o iş oacac ed i rugnil ăuod ăcae rf eS .sihcnî ae rp ăsnî un .ăşao rgnî es ănâp dnâcetsema .cof ep lutot uc enup eS .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .ăb raif iam ăs ă răf .eilinav ed ataţehgnî iş ac ecaf eS .ăşao rgnî .etpal o eiaom eS .167 .ăme rc ed e riţbus tarts nu ănâmăr ăs ae ep .etpal ld 9 .răhaz g 001 uc iruşuneblăg tpo uas ige rtnî ăuo esaş no rtsac nu.etnib reif ăpa ăniţup uc gnits es iş răhaz g 051 .ăuo 6 ĂTALOCOIC ED ĂTAŢEHGNÎ .icim iţăcub ătaiăt atalocoic iinişam aenigram ep eiaom es .etpal l 1 .răhaz g 052 .ăpa rahap 2/1 .ălucef ed ăţi rugnil o uc iş lu răhaz uc eliruşuneblăg ăcae rf eS .557 l2 ed ăcşaec 1 ănraot iam es iş s ra răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es .ătutăb ăcşi rf ed irugnil 3 — 2 ăguada es .etpal l 2/1 EILINAV ED SOS .ece r apa ăniţup uc ălucef ed ăţirugnil .ăuo 6 EILINAV ED ĂTAŢEHGNÎ .857 ETAŢEHGNÎ .nemu r ed tivi rtop .răhaz g 001 .ăpa ăcşaec 2/1 .757 enup es iş uunitnoc dnâcetsema .tnu răm ae rp un ătamâ răfs ătalocoic ăniţup iş .657 iam es ănâp es-udnâniţ .ailinav ăguada es etşetocolc dnâc .eilinav .etşe rocăr es ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .eşao rgnî es ăs epecnî ănâp dnâcetsema .rtnî ed ra eS .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .răhaz g 052 .e tocolc avetâc aed ăs ănişam ep .ătart necnoc aefac ld 1 .atag epao rpa etse dnîc .ăniăf uas ălucef âţirugnil 1 .ăniăf .eletpal uc ăcetsema es iş ăpa ăniţup uc ăcae rf es e rac oacac g 05 uc ătiucolnî if etaop atalocoiC .iruşuneblăg 8 uas igertnî ăuo 6 SRA RĂHAZ ED ĂTAŢEHGNÎ .etpal ld 1 .ăuo 6 AEFAC ED ĂTAŢEHGNÎ .ă ro ed t refs nu aşa ăsal es iş ă repoca es .et rap o al ăd eS .957 .tivi rtop cof ep aiţizopmoc uc aţita rc enup eS .ăţaehgnî es iş ă reiteb reş nî ănraot es .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .rtnnp ăraoce rts eS .641 .

eiâmăl o al ed amaez .cof ep ăniţ iam es ăs ă răf .etunim ăuod ăb raif ăs ăsal es iş etui cof ep ae rignit egnipmî es .eiâmăl ed ataţehgnî ac lef al ecaf eS .răhaz g 003 .e ruip ed gk 2/1 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .răhaz ed g 001 sihcsed nemu r d ra eS .iâmăl 3 al ed amaez .eiâmăl 1 al ed ajaoc .răhaz g 003 .enişiv ed ămaez g 005 ENIŞIV ED ĂTAŢEHGNÎ .roligarf amo ra uc enib et raof ănibmoc es atsaecA .ătis nirp ce rt eS .ăguada es .nofit nu-rtnirp c rots es iş elinişiv ălaps eS .767 .iga rf ed ataţehgnî urtnep ac iţătitnac işaelecA ARUEMZ ED ĂTAŢEHGNÎ .răhaz g 003 .ăpa uc răhaz ed po ris nu ta rapes ecaf eS .iicoljinr iâmăl ie rt aI ed amaez ăguada eS .ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .işela igarf g 005 IGARF ED ĂTAŢEHGNÎ .667 .ăpa ld 3 .367 .lu răhaz iş apa e rignit o.iigarf uc ăcetsema eS .ticăr a-s ec ăpud iş ăpa uc ătadu taula ed asam ep lutot uc ănraot es .ămaez l 2/1 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .nofit nu.)vitatlucaf( ătutăb ăcşirf irugnil 3 .ătutăb ăcşirf ăniţup iş eiâmăl o al ed amaez .ăţaehgnî es iş ăreiteb reş nî ănraot es .ăpa g 005 EIÂMĂL ED ĂTAŢEHGNÎ .tipot a-s lurăhaz dnâC .ă repoca eS .eilinav ed ataţehgnî u rtnep ac lef al ame rc etşetăgerp eS .467 .ăpa ld 3 .eiâmăl 1 al ed amaez .enib g rucs es iş iigarf ălaps eS .tucălp tsug nu ietaţehgnî dnâd .267 .ăţni rod ăpud .ti rocăr a-s ec ăpud iş .eiâmăl 1 iş elacotrop 3 al ed amaez .741 .eleladgim uc lurăhaz tacetsema a-s dnâC .ăţaehgnî es iş răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es .ă ro ed etatămuj o leftsa ăsal es iş et rap o al ăd es .icun uas eladgim ăguada es e rac nî .icun uas eladgim g 001 sulp nî .rtnî nup eS .etui cof ep etunim ăuod eb reif es e rac .ăţaehgnî es iş ă reiteb reş nî aiţizopmoc ănraot eS .elacotrop 2 al ed ajaoc .eiâmăl o al ed amaez ăguada es .)iu răma tsug e ra e rac ăbla aec ă răf ăneblag aet rap( eiâmăl o al ed ajaoc enup eS .etunim ăuod eb reif es e rac ăpa iş răhaz nid po ris nu ecaf eS .eilinav ed ătaţehgnî urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂTANILARP ĂTAŢEHGNÎ .eilinav ed ataţehgnî ac lef al etşetăgerp es iş ăreiteb reş nî ănraot eS .rtnirp ăraoce rts es .ăpa g 005 ELACOTROP ED ĂTAŢEHGNÎ .ame rc uc ăcetsema es iş tnu răm ăzaesip es .567 .atsaeca uc lef al etşetăge rp eS .răhaz g 003 .

eilinav .igarf .atag etse ec ătadnî etşev res eS .ătagel ed lutsed etse .elinuşpăc ălaps eS .ătiunşibo etpal uc aefac o tâced etse un atsaeca .ăraoi ruf raf o ep niţup dnânup atag etse ăcad ăc raecnî eS .ăta rtnecnoc aefac ed i rtiliced ie rt u rtlif al caf eS .csezepmil es .ădos uc iş etnib reif ăpa uc etalăps enib .tlum ae rp eţehgnî ăs ătasăl eiube rt uN .tnâmăp ed eif .e rahap nî uas itşec nî .rtnî aiţizopmoc ănraot es .)ăţnirod ăpud( eilinav ăniţup uc eletpal eb reif eS .cte s ra răhaz .răhaz ETPAL UC .lurăhaz etşepot es ec ănâp ăcetsema es iş lu răhaz iş auaefac ăguada eS .ăţaehg al ăsup etse tâc lupmit nî ăcşim es uN .377 .ăcnî edlac tnus tâc iş iulu rotpuc arug nî ăcusu iam es .nmel ed ăciţăpol o uc ue rem dnâcetsema .ătaţehgnî ed ălaiceps ăm rof o.rtnî uas ătirotisoc enib ăţaeclud ed ae rignit nî lutot uc enup eS .eiube rt tâc etşe rătnî es ănâp .867  de g 571 .inuşpăc gk 1 aL INUŞPĂC ED ĂDALEMRAM .enib ticăr a-s ec ăpuD .gretş es .ăguada es e rac al .et raped iam aşa iş tasip uas sot răhaz ed lunu .et rap o al ăd eS .esiac ed ătaţehgnî :ac etcu rf ed ătaţehgnî eciro u rtnep ac aiţizopmoc etşetăgerp eS ETCURF ED ATASAC .ătit râvnî eiube rt e rac ăreiteb reş nî ăcsae rătnî es ăs col nî .ălcits ed eif .sus iam ac ăţaehgnî es iş ăm rof nî enup eS .477 .ele nî adalemram ănraot es .ătutăb ăcşirf g 003 uc ăcetsema es iş .077 .etcurf ămaez ed rahap 1 . ruje rpmî ămaez ăsal un ăcaD .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .esiac gk 1 aL ESIAC ED ĂDALEMRAM .inuşpăc ed tarts nu .ătutăb ăcşi rf g 003 .ăţaehgnî es iş e ras iş ăţaehg uc ătităgerp areiteb reş nî aiţizopmoc ănraot es .etpal l ¾ ECALG EFAC .ăb raif ăs ăsal es iş etui iam cof ep iopa ăd es .ămo ra nid ed reip ece raoed .etrap o al ăd eS .telpmoc ti rocă r a-s ec ăpud .ETCURF ED ĂTAŢEHGNÎ .)ătutaben ăcşirf uc tacetsema etpal uas( durc etpal ed rahap 1 .răhaz g 003 .ătis o ep enib g rucs es iş eleţidoc pu r es .inuşpăc ed adalemram uc lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED ĂDALEMRAM .aefac .ătartnecnoc aefac ld 3 .177 .rtnî nup eS .aefac ed ataţehgnî ed e ribesoed erpS .e ro 4 — 3 ăsal es iş e ras iş ăţaehg uc ătaelăg o-rtnî enup es .răhaz uc ătutăb ăcşirf ăniţup arpusaed dnânup .ătăpsao rp acşi rf ăguada es .etaţehgnî etlalelec tâced elaom iam tlum ătiv res iş eţehgnî ăs ăreiteb reş nî ăsup .277 EDALEMRAM ..841 .niţup ăcsae rocăr iam es ăs ăsal es iş du tev reş nu uc ă repoca es .tavlozid a-s lu răhaz dnâc iş cof al ănup es ăs ă răf lutot ăcetsema eS .cte ă ruemz .tot ed un rad .eilinav ed ătaţehgnî eciro u rtnep ac aiţizopmoc etşetăgerp eS ĂMERC ED ĂTASAC .ătiuţlăms ăţita rc o.lurăhaz tot etşepot es ănâp elaom cof ep niţup eniţ es .no rtsac nu.967 .577 .inuşpăc ed adalem ram uc lef al ecaf eS IGARF ED ĂDALEMRAM .iopA .răhaz g 005 .elenac roB .ăcşirf g 003 .ătutăben .răhaz g 006 .etşet râvnî es iş ă reiteb reş nî aiţizopmoc enup eS .tnemag rep eitrâh uc enib ăgael es iş telpmoc ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .e ras iş ăţaehg ăguada iam es eioven aL .lucapac uc citem re ă repoca es .iz auod a ănâp so rocăr col al aets ăs ăsal eS .

urtap nî iopa eiat eS .inuşpăc ed adalemram al ac iopa ăunitnoc es iş ătiuţlăms ăţita rc o.tnemag rep eitrâh uc ăgael es .etreif erep ed gk 1 aL EREP ED ĂDALEMRAM .adalemram ti rocăr a-s ec ăpud iamun tnemag rep eit râh uc ăgael es iş enac rob nî ădlac ănraot es .ăpa ed erahap 2 .ue rem dnâcetsema .e rarăc o dnâm rof .etalăps enib enac rob nî dlac ănraot eS .esiac gk 1 aL ĂJAOC UC ESIAC ED ĂDALEMRAM .ălaps es .auaedif ac i riţbus iilef nî .ă raoi ruf raf o ep ădalemram ăniţup dnânup ăc raecnî eS .877 .eiov nî elelacot rop aepăcnî ătaop ăs e rac nî cof ep ăpa uc ălao o enup eS .e rem iş e rep nid ătacetsema iş ecaf etaop eS .irat e rem gela eS .187 .etpaoc enib esiac gela eS .e ram iam nazac nu-rtnî .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .cim cof ep tupecnî al niţ eS .etpaoc enib enu rp ălaps eS )ALDIVOP( NUIGAM .e rem ed adalemram ac lef al ecaf eS .ue rem dnâcetsema cof ep uon nid nup es .lu răhaz uc ănue rpmî t reif al uon nid nup es ec ăpud ece raoed )e ro ăuod niţup lec( enib ăb raif ăs niţ eS .iinrei lupmit nî âcsaiagecum un ăs ac tagel enib eif ăs eiube rt lunuigaM .răhaz g 052 .etocolc avetâc aed ăs ăsal iam es .941 )ĂGAONOTIHC( IUTUG ED ĂTSAP .enurp ed margolik nu al răhaz g 001 ed eiţ roporp nî .rtnî nup eS .i ram etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş rolelacot rop lumu rd ăd es .ajaoc eiaom es ănâp .esaoniăf un . răhaz g 005 .i rubmâs ed iş ăjaoc ed aţă ruc es .287 .mo r nî ătaium ăp râc o .inuşpăc ed adalemram al ac iopa dnâunitnoc .ăcetsema es uN .u rca e rap lunuigam iş etpaoc ae rp tnus un elenu rp ăcaD .răhaz g 006 .tivi rtop cof ep ăb raif ăs ăsal eS .lurăhaz etşepot es iş ămaez esal ăs pecnî ănâp .arpusaed dnânup .etreif rolelacotrop aetatue rg uc ălage etatitnac nî răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî enup eS .)597 enu rp ed ăţaecluD .egel es ăs ăsal es iş nub cof al ăd es .etlum tnus ăcad .977 .lurăhaz uc ănue rpmî no rtsac nu.las revsnart eiat es t refs e raceif iş coljim nid bla lutnemalif iş iirubmâs ăzaet răpednî es .răhaz gk 1 .ticăr a-s ec ăpud iş nac rob nî ădlac enup eS .etşe rătnî iam es ajaoc .eiube rt tâc ăgael es ănâp .tot uc ăjaoc uc .ăguada es .) ruic( ăra r iam ătis o.ătagel ed lutsed etse adalemram .v( ii rubmâs tocs es iş ăjaoc ed elenu rp ăţăruc eS .iom tnus dnâC .ăti repoca ăţitarc o.răhaz g 003 .eilinav ăniţup ăguada eS .uas ătaeclud ed ae rignit nî nup eS .ătis nirp etuce rt tsof ua ec ăpud .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc t reif al nup eS .etreif elacotrop gk 1 aL ELACOTROP ED ĂDALEMRAM .lu răhaz etşepot es ec ănâp nmel ed ărugnil o uc enib ăcetsema eS .ece r ăpa uc sav nu. răhaz niţup .ticăr a-s ec ăpud .087 .eiube rt tâc ăgael es ănâp .etreif erem gk 1 aL EREM ED ĂDALEMRAM .rtnî uas ăţaeclud ed ae rignit nî ănraot eS .elesiac ălaps eS .t reif al uon nid nup es iş ătis ni rp ce rt es .enurp gk 1 aL ENURP ED ĂDALEMRAM .col al csenu es un iţrăp ăuod elec ăcaD .rtni rp ce rt eS .tnemag rep eit râh uc ăgael eS .ăpa ed e rahap ăuod răhaz ed gk 1 al dnânrut .677 .ătiuţlăms ăţitarc o.eiaom es iş ăb raif ăs pecnî ănâp lomod cof ep niţ eS .i rubmâs ed iş eţileip ed ăţăruc es iş grucs es .777 .ăsao rg ajaoc uc i ram elacot rop gela eS .rtnî uas ăţaeclud ed ae rignit nî lu răhaz uc ănue rpmî nup eS .ăgael es ănâp .enib ăgael eS .inuşpăc ed adalemram al ac lef al .lurăhaz dnâguăda .g retş es iş ălaps es .rtnî .elerubmâs dnâtrăpednî ăuod nî pu r es iş g rucs es .rtnî nup es iş tocs eS .irut refs nî eiat eS .e ro 42 aets ăs ăsal eS .lurăhaz uc ănue rpmî ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .enib etşetocolc apa dnâC .ăuod nî arugnil uc et rapsed eS .iirubmâs tocs es iş ăpa ed grucs es .elelacotrop po ris tseca nî nup es iş amups ai es .ue rem dnâcetsema b reif eS .

etunim 01 uon nid aţaeclud eb reif es dnâc iz auod a ănâp ăsal es iş cof ep ed uai eS .irubmo r eiat es .irut refs nî etaiăt itşeţe rc e rem avetâc iş ăguada eS .etreif iutug ed gk 1 aL .amaez ăcaD .lusav ă rutucs es iamun ic .ta ruc tev reş nu uc es retş iş ădlac ăpa uc etizepmil enib .edepmil rav ed ăpa ed l 1 .işe ric .aţilucruf roşu ădnu rtăp el ăs tâcnî leftsa .eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez ec raots es arpusaeD .et reif enib tnus dnâC .cim iam cof al iâtnî t reif al nup eS .ătado eniţup etâc ălaps eS .ă raoiruf raf o ep ămaez ed irutăcip avetâc dnânup ăc raecnî eS .mc 1 ed so rg tarts nî .ăpa uc tadu dnuf nu ep ămaotsăr es .iirugnil lusod uc .etunim 51 .rtnî .enişiv iş .du tev reş nu uc ăti repoca .ămaez esal ăs eletcu rf pecnî ănâp .p( rav ed ăpa nî ăro o ac ric niţ es iş ălaps eS .i ro avetâc ed .387 .ă ruemz ed eliţeclud ecaf top es lef aL .sot( răhaz ed lunu .ătagel enib etse atsap dnâC .frâv uc ănilp .so rocă r col al lutot aets ăs ăsal eS .ălibairav niţup ărutarepmet al iş tacsu col al eta rtsăp eiube rt elenac roB .inuşpăc ed .emâ răfs es un ăs ac .)nif tunrec rad .i ro ie rt . roliţeclud ae risi rahaz rugis dniunicirp atsaeca .emisărg ed ămru o icin ăbia un ăs aţaeclud ănraot es e rac nî elenac rob ac ăjirg ătlum uc tav resbo eiube rT .rtnî etunim 51 b reif es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es e rac .ăgael es ănâp dnâcetsema .dnuf al edepmil dnâmă r amaez .răhaz gk 1 .lutot uc eiaom es iş ătis o.inuşpăc gk 1 )laedrA nid ăteţer( INUŞPĂC ED AŢAECLUD .cof al ed ăpilc o icin măt răpednî en ăs eiube rt uN .ăţaeclud ed ae rignit nî lutot uc ănraot eS .eiâmăl ed ae ras etiu es un ăS .taţniube rtnîen .no rtsac nu.a rugnil uc ăcetsema es un pmit e rac nî . ratnâc ep tce rid .ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş eiâmăl ed etatămuj o ăcnî al ed amaez ăguada eS .elinuşpăc uc roşu lupmit tot eze rcul es ăs eiube rT .tnemag rep eit râh uc enib ăgael es iş enac rob nî iopa ănraot eS .etui iam cof ep iopa .inuşpăc ed dnâr nu .etşecă r es ănâp eniţ es e rac nî .tocolc nî ăd dnâc iş ae rignit niţup ănitalc es uas .lu răhaz tot etşepot es ănâp cim cof al iâtnî ăsal eS .ăs raots enib iş ădu ăp râc o uc ă repoca es iş taruc et raof no rtsac nu-rtnî ămaot eS . gk 1 .ădnirpuc el ăs tâc ăpa nî ăb raif ăs nup es iş i rubmâs uc aţusăc etaocs es .etui iam cof ep iopa .eiâmăl 1 al ed amaez iş răhaz g 004 .iruăg uc a rugnil uc tocs eS .ăb raif ăs uon nid nup eS .ece r ăpa uc no rtsac nu.gnul tiţuc nu uc ednitnî es .tnemagrep eit râh uc enib ăgael es iş enac rob nî ănraot es .ălaiceps e rignit nî csetăge rp es eliţecluD IŢECLUD .ăcim eiâmăl o al ed amaez iş muce rp .iulu rotpuc arug nî enib ecusu es ăs nup es iş elenac rob ălaps es pmit niD .elinuşpăc ănim ret es ănâp dnâtepe r .etşe rocă r es ec ăpuD .ăgrucs es ăs ătis o ep nup eS .eiâmăl ed e ras ed farp nu ă rase rp es e rac etsep .eleţidoc pu r eS .ăuod ed ătabmihcs .eleţidoc ăzaet răpednî es iopa .răhaz ed dnif dnâr lumitlu .lurăhaz tot iş eletcurf etaot nup es ănâp aşa ăunitnoc eS .amups ai es .ădos uc ăpa uc etalăps eiube rt elenac rob aeeca eD .)22 .rtnî nup eS .răhaz ed etivirts eif un ăs ac .dnâc nî dnâc nid .etreif iutug ed gk e raceif al răhaz ed g 004 etâc ăguada es iş ătis nirp cert es .atla ep iz o ep ed dnâts ăcsaelcoc un ăs ac tiuţlăms eif ăs eiube rt lulenăzăc .rtnî iopa nup eS .etepsao rp iş esaomu rf .eme rv ătlum iam ălbat ed iituc nî ăzae rtsăp es iş răhaz ni rp uad es .s retş no rtsac nu.ăcnâda eirufraf O INUŞPĂC ED ĂŢAECLUD .cof ep ed ae rignit ăcidi r es .ăuod uas iz o .ecusu es ăs talitnev enib iş tacsu col al ăsal es iş nofit nu uc ă repoca eS . răhaz ed tarts nu .ăpa uc sav nu.eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .487 .rtnî nup es .u rtap nî eiat es .tirocă r a-s aţaeclud dnâC .051 .ătado etcu rf ed gk 2 ed tlum iam et reif eiube rt un ăc aiţneta mega rtA .rtnî iâtnî ănraot es etnib reif aţaecluD .roşu ăcetsema eS .tacsu a-s dnâC .ătagel ed lutsed etse .cof nî edepe r uad iş dnuf ep roşu dra es eliţeclud ece raoed .etcu rf ed lunu .iicoljim inuşpăc gela eS .eiâmăl 1 al ed amaez .ti rocă r a-s ec ăpud .icim ăţni refe rp ed .răhaz .etepsao rp iş esaomu rf .eliutug ălaps eS .ătasip eiâmăl ed eras ăţirugnil 2/1 .tiuţlăms lenăzăc nu.aenemesa eD .ae raoluc ăzaertsăp el iş eletcu rf etşe rătnî atsaeca ece raoed .iz ed etatămuj o leftsa ăsal eS .ăpa ed enib ăgrucs es ăs ac tacsu tev reş nu ep nup es uas ătis ep etunim avetâc ăsal eS .răhaz ed so rg tarts nu uc ă repoca eS .eiruf raf o ep eletcu rf dnânup .a rpusaed acidi r ra-s eletcu rf .avectla al ăzaeţniube rtnî es un e rac .eleţidoc iş dnâva .enac rob nî enup es .enac rob nî tce rid anrut ra-s ăcaD .iicoljim inuşpăc gela eS .etpaoc enurp iş esiac .ătlum ăpa nî .ne rem tadu .)e ro 21 — 01( aţaenimid ănâp nula nid .

etui cof al iopa ăd eS .eilinav .rtnî ănraot es .eiâmăl ed amaez iş eilinav ed ătacub o ăguada es iopa .inuşpăc ed aţaeclud al ac tse r u rtnep ăzaedeco rp es iş eiâmăl o al ed amaez ăguada eS .eliof ăpu r es un ăs ăjirg uc iş iişo r caf es ănâp .amaez ătaot eletcu rf esal iş-ăs ac .cim cof al eniţ es iş iinişam aenig ram ep ae rignit enup eS .ăznâp o-rtnirp ăraoce rts eS .inuşpăc ed aţaeclud u rtnep ac iopa ăzaedeco rp es iş ăcsaecăr es ăs ta ruc et raof no rtsac nu.ăcsae rătnî es ăs ic .ăcsaecă r es ăs ăsal es .tocolc nî ăd dnâc amups ai eS .ticăr a-s ec ăpud iamun enac rob nî ănraot eS .sus iam ac lef al et raped iam ăzaedecorp es iş cof ep uon nid enup eS .răhaz ed po ris nî ăb raif ăs eletcu rf dnânup ecaf etaop iam es .tasip uas sot .taruc tev reş nu ep uas ătis o ep nup es zac tseca nî iş rasecen tarăpaen etse ăcad tâced ălaps es uN .rifadnart ed iof g 052 RIFADNART ED AŢAECLUD .tecnî lu răhaz etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ eS .587 .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada eS .787 .lu răhaz tot etşepot es ănâp .ae rignit pmit nî pmit nid ăcşim eS .du tev reş nu uc ă repoca es e rac no rtsac nu.tacsu .irubmâs ed eleşe ric ăţăruc es iş gela es .eşe ric ed iş răhaz ed ătu rec etatitnac agae rtnî ănimret es ănâp .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .cof al ae rignit uon nid enup eS .frâv uc ănilp .nrec es uas roşu ărutnâv es iopa .ăpa erahap 3 .dnuf ep edepmil enâmăr amaez iş ăţafa rpus al ăcidi r es eleb aob leftla .eteged e rtnî ătaul if dnâtup .ălaps eS .lupo ris enib ăgael es ănâp es-udnâniţ .iigarf nup eS .ii rugnil lusod uc roşu dnâc nî dnâc nid dnâcetsema iş ăcidir es dnâc amups dnâul . răhaz ed lunu .egel es ăs epecnî dnâC .işomu rf iş ige rtnî iţot eif ăs .lurăhaz ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş etui cof ep iopa egnipmî eS .ebla eşe ric ed aţaeclud ac lef al ecaf eS ERAMA EŞERIC ED ĂŢAECLUD .po ris nî rol amaez ătaot iigarf esal iş-ăs ac .iga rf ed ănilp ăcnâda ei ruf raf o eiube rT .esela eznu rf g 051 anâm uc ăcae rf eS .887 .răhaz gk 1 .ătizepmil enib ămaez ed e rahap ie rt ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .cof ep ed lutot uc ae rignit ai es iş tocolc nu aed ăs ăsal eS .lunu etâc lunu iigarf gela eS .ele e rtnirp neblag fa rp col ed ănâmăr un ăs ac .ăţaeclud ătsaecA .eiâmăl ed e ras uc etace rf eleznu rf nup es .eilinav ăniţup treif al ăguada es .bla lutăpac dnâpu r .e rama eşe ric ed iş enişiv ed aec iş ac .ece r et raof ăpa uc ăţucşec o.răhaz gk 4/1 1 .anu etâc anu eliof gela eS .iga rf ed aţaeclud uc lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED AŢAECLUD .ăpa ed enib ăgrucs es ăs .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .etcu rf ed ătasăl amaez nî lu răhaz ăcsaepot es ăs .ă ro ed t refs nu ac ric etrap o al lutot uc ae rignit ăd es iş eletcu rf nup eS .687 .iga rf ed aţaeclud uc lef al ecaf eS ERUM ED AŢAECLUD . răhaz gk 052.răhaz gk 1 .atag tnus dnâc .987 .ăpa l 1 uc etunim avetâc b reif es )etatăp uas edetşev iam elec iş aţniube rtnî top es( esamă r eleznu rF .rtnî iâtnî ănraotsăr es iş cof al ed ai eS .097 .ăcnâda eirufraf O EBLA EŞERIC ED AŢAECLUD .eiube rt tâc ăgael es ănâp .frâv uc ănilp .ăcnâda eirufraf O IGARF ED ĂŢAECLUD .taţniube rtnîen pac ed ca nu uc ecaf es eiţa repo ătsaecA .ă ro ed t refs nu etrap o al o-dnâsăl .151 .eiâmăl 2/1 al ed amaez .etui cof al ae rignit iopa ăd es .enib ăb raif ăs ăsal es .ăraoiruf raf o ep ăc raecnî es iş amups ai es .ece r al niţ eS .ătulp ed cim pod nu rtnî gifnî es etepac iurăc ela .irubmâs ărăf eşeric ed .taidemi evlozid es un ăs a rutăcip .ăpa ed e rahap ie rt uc răhaz ed gk 1 treif al enup es pocs tseca nÎ .ătasip eiâmăl ed e ras ăţi rugnil etatămuj uc .lutcurf emâ răfs es un ăs ăji rg dnâva .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz cof al enup eS .1 uc .etrap o al etunim 01 ăd es .cim cof al ae rignit eniţ eS .eiâmăl ed eras ăţirugnil 2/1 .ăbraif ăs uon nid enup eS .izetşev eif un ăs e rac işomu rf i rifadna rt gela eS .ătagel enib etse amaez ec ănâp .roşu .ăţafa rpus al ăcidir es ec amups i ro avetâc ed ai eS .iuluca a ătiodnî aetrap uc ă rafa ele rubmâs etaocs eS .rtnî po ris ed ărutăcip o al lumu rd dnâd tâcnî leftsa .igarf ed .eşe ric ed dnâr nu ei rignit nî nup eS .eiâmăl 1 al ed amaez .e riţbus iam avec .etui cof ep ae rignit egnipmî es .

ăpa ed ăg rucs es ăs .esar iutug uc ănilp ăcnâda ei ruf raf o ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .etiţăruc esiac ed ănilp ăcnâda enuf raf o enup es .ebla eşeric ed aţaeclud ac lef al ecaf eS ENIŞIV ED AŢAECLUD .e rignit nî .etocolc 3 — 2 aed ăs ăsal es .laretal iş iopa ăpaeţnî eS .ăpa ed e rahap ie rt uc ăcsaepot es ăs lu răhaz enup es pmit tseca nÎ .797 .frâv uc ănilp .rav ed ăpa l 1 .251 .eiâmăl 2/1 al ed amaez .ece r ăpa uc sav tla nî taidemi cudo rtni es iş tocs eS .i ram ed tivirtop .rtnî ăcnu ra es .ăgrucs es ăs ătis o ep nup eS .enurp ep ed roşu esei iş etşeţe rcnî es aţileip .egel es ăs epecnî lurăhaz dnâC .apa ec ănâp eniţ eS .ăpa erahap 3 .lutot uc b reif es iş nofit nu.tiţucsa roşiţeb nu uc ele rubmâs dnâgnipmî iş ăgnâts anâm nî roşu asiac dnâniţ .emignul nî .ece r ăpa uc no rtsac nu.etocolc nî uon nid ăd apa ec ănâp niţ eS .eiâmăl 2/1 al ed amaez .răhaz gk 1 .esar iu tug uc ănilp .ăţidoc erpsnid aet rap nid .rtnî elesiac nup eS .)387 .ă ro ed t refs nu etrap o al lutot uc ae rignit ăd es iş eiâmăl ed etatămuj al ed amaez iş elesiac nup es .amups ai eS .esaomu rf esiac gela eS .eilinav ăguada es etocolc elemitlu aL .e tşetocolc e rac ăpa uc lusav nî ăgab es iş nofit nu.eiube rt tâc ăgael es ec ănâp ăb raif ăs ăsal eS .ăpa erahap 3 .eiâmăl 2/1 al ed amaez .etiţăruc etaot tnus ec ăpuD .izrev esiac ed .etpaoc ae rp un rad .iirubmâs tocs eS .ăpa ed e rahap ie rt uc lu răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî ăb raif ăs nup eS .597 .ăpa erahap 3 .ăcsaetocolc ăs uon nid epecnî .rtnî nup eS .ăb raif ăs ăsal es iş nub cof ep iopa enup eS .rtnî lutot uc esudo rtni iş ătis o.ăpaeţnî es ec ărusăm eP .iţeclud etlalelec urtnep ac dnâunitnoc .iz rev esiac ed aţaeclud iş ac lef al ecaf eS IZREV ENURP ED AŢAECLUD .497 .edepmil .197 .eilinav .apa esal ăs ac ă ro ed t refs nu ac ric etrap o al es-udnâniţ cof ep ed uai es .răhaz ed gk 1 aL .frâv uc ănilp ăcnîda eirufraf O IZREV ESIAC ED ĂŢAECLUD .răhaz gk 1 .elesiac nup es .g rucs eS .eiâmăl 2/1 al ed amaez .etui cof ep ae rignit egnipmî es .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz ăgael eS .rtnî esup tnus ăcad roşu ăţă ruc es elenu rP .v( inuşpăc ed aţaeclud al ac iopa ăzaedeco rp eS .tlalălec nî tăpac nu-rtnid ăgnupă rts el ăs luca tâcnî leftsa .ă raoiruf raf o ep ămaez ăniţup dnânup ătagel etse ăcad ăc raecnî es iş amups ai eS .ăcnâda eirufraf O IUTUG ED ĂŢAECLUD .eiaom es ăs pecnî ănâp .amaez ătaot elesiac esal ăs ac .edepmil .tam rof elerubmâs ăcnî ua un e rac .ăcim ănula o tâc ătănâv ărtaip tavlozid a-s e rac nî ăpa uc sav nu cof al enup eS .ăpa erahap 3 .eiube rt tâc ăgael es ănâp ăb raif ăs cof al uon nid nup es iopa .etpaoc esiac ed aţaeclud urtnep ac lef al ăzaedecorp es iş rav ed edepmil ăpa nî nup es .elesiac sudo rtni ma e rac nî apilc nî ăb raif ăs tatecnî a e rac .izrev esiac ed aţaeclud urtnep ac iţătitnac işaelecA ETPAOC ESIAC ED AŢAECLUD .răhaz gk 1 . rea al et reifen niţ es un esa r eliutuG .ece r al dlac al ed ăcsu rb ae rece rt nirP .297 .ice r epa avetâc nî csezepmil es e rac ăpud .ăcnâda eirufraf O ETPAOC ENURP ED ĂŢAECLUD .tagel epao rpa etse dnâc iş amups ai eS .)387 .ăsaorg ajaoc uc elacotrop 3 ELACOTROP ED ĂŢAECLUD .etpaoc enurp ed .iinişam aenig ram ep .t reif iam a ec ăpud iş eilinav es-udnâguăda eliutug nup es .etpaoc ae rp un enu rp ed ănilp ăcnâda eiruf raf o eţileip ed ăţăruc eS .eţileip ed iţiţăruc esiac ed i rubmâs aviţâc iş eiâmăl ed 2/1 o al ed amaez .cse rgennî es ece raoed . rav ed edepmil ăpa nî e ro 3 — 2 niţ es iş tiţucsa enib şatiţuc nu uc ăjaoc ed ăţăruc es .v( inuşpăc ed aţaeclud urtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .eiâmăl o al ed amaez .rav ed ăpa l 1 .e renit .rtnî uas nofit nu.răhaz gk 1 .so rg iam ca nu uc ăpaeţnî eS .lu răhaz eb reif ec pmit nî .iram i ruăg uc ae raotăzăr ep dar es iş ăjaoc ed eliutug ăţăruc eS .ige rtnî rad .asiac ăg raps es un ăs ăji rg uc .tocs eS .tipot a-s ec ăpuD .397 .eşetocolc e rac ăpa uc sav nu.697 .răp ed ătis o ep nup es iş ice r epa etlum iam nî edepe r csezepmil es .iz rev esiac ed ănilp ăcnâda ei ruf raf o egela eS .

edepmil ămaez ed rahap ed 4/3 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .răhaz gk 1 .tsug ăpud enup eS .etui cof al iopa ăd es .inuşpăc ed luteb reş al ac ăzaedeco rp es iş lu răhaz uc e rignit nî enup eS .rtni rp ece rt eS .nac rob nî enup es iş anâm uc ătnâmărf iam es uas .sed nofit nu.uon nid dnâc recnî .atag etse un ăcaD .eiâmăl ed 2/1 al ed amaez iş ăguada es .eiube rt tâc ăgael es ănâp ăb raif ăs etui cof ep uon nid enup es .iro 3 — 2 ed ac recnî av eS .elacotrop ed eliţăcub nup es .tacetsema al etşim es un ăs tâcnî leftsa sus nî ele raoicip uc s rotnî lenuăcs nu ep ae rignit ăzaşa eS .351 .ăpa l 1 .rtni rp c rots eS .ae raoluc ebmihcs iş-ăs epecnî dnâC .tocs eS .ătlum ae rp ăsup eiube rt un aeeca ed .ăpa nî t reif al iopa nup eS .nac rob nî ănraot es es iş etrap o al ăd eS .inuşpăc ed luteb reş u rtnep ac et raped iam ăzaedeco rp es iş etui cof ep ae rignit enup es iopa .elaom cof ep nup eS .ăb raif iam ăs ăsal es .ece r ăpa nî e ro 42 aets ăs ăsal eS .897 IRUTEBREŞ .eiâmăl ed e ras ed ăţirugnil ed frâv nu uc .enac rob nî tce rid enup es uas .etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ eS .po ris tseca nid eţirugnil ăuod uai es .nac rob nî a rugnil uc tce rid enup etaop eS .elas revsnart iilef eiat es .et rap o al ăd eS .eiâmăl ed eras ăţirugnil frâv 1 .tagel ed tivi rtop luteb reş ăsai ăs ac .luteb reş somu rf ăzae roloc atsaecA .008 .ătizepmil enib .ăpa ed grucs es .rifadnart ed iof g 052 RIFADNART ED TEBREŞ .ăruemz ed ămaez ed rahap 4/3 ĂRUEMZ ED TEBREŞ .cof ep ed soj taidemi ăd es iş atag etse luteb reş .108 .inuşpăc ed ămaez ed rahap nu uc lu răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî enup es iş ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .etocolc elemitlu aL .ăgilămăm ed luţelăcăf uc uas nmel ed aeg rev o uc iş .enib ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş etocolc elemirp al amups ai es .ădu ăp râc o uc ă repoca es .răhaz gk 1 .lurahap elpmu es ăs tâc tâta ăpa ăguada eS .ătizepmil ămaez ed rahap 4/3 niţbo es ănâp elinişiv enib c rots eS .eiâmăl ed ae ras tavlozid ma e rac nî luporis nid niţup etâc enup es .arpusaed ed ăsaoicul aetrap ai es ăs tâc iamun ic .ue rem dnâcetsema .ece r ăpa nî ăro o nup es iş et rap o al uad eS .ătpaoc ăruemz ed nofit nu.etui cof nu ep iopa .ăguada es .ăcsae rocăr es ăs niţup iamun ăsal es iş ădu ăp râc o uc ae rignit ă repoca eS .997 .inuşpăc ed lec iş ac lef al .ăpa ed l 1 uc t reif al nup eS .lu răhaz tecnî etşepot es ănâp elaom et raof cof ep ăd es .ăţaeclud ed ae rignit nî .rtnî irutăcip avetâc al lumurd dnâd tagel etse ăcad ăc raecnî eS .iram ed tivi rtop iţăcub nî iopa .ăvlozid es ănâp dnâcetsema .etatămuj al epao rpa apa edacs ănâp ăb raif ăs es-udnâniţ .lu răhaz etşepot es ănâp niţ eS .teb reş ed eliţăcub e rtni rp rea ed irulog ănâmă r un ăs ac lunmup uc l-udnâsăpa .âţaeclud ed emuna elacot rop gela eS .rifadna rt ed esela iof ed g 052 ruic nirp uad es uas ărutnâv eS .ăcşaec o.atag etse luteb reş dnâC .enişiv ed ămaez rahap 4/3 ENIŞIV ED TEBREŞ .ămaez ătsaeca nid e rahap ăuod e rignit nî nup eS .tagel etse ăcad luteb reş ăc raecnî eS .rtnî iamun luteb reş ăcetsema es .luteged i refus etaop tâc tâta ti rocăr a-s dnâc rai .tace rf al etnib reif es-udnâul .eteged e rtnî aul top es iş ătadnî ăvlozid es un elirutăcip ăcaD .ece r et raof ăpa uc ăcşaec o.eiâmăl ed ămaez ed ăţirugnil o .etunim 01 ac ric aets ăs ăsal es .ăpa uc ăzaetelpmoc es e rac .etşe rca lî pmit işaleca nî rad .elaom et raof cof al iâtnî ae rignit enup eS .luţelăcăf uc tace rf al ai es .rtnirp ă raoce rts eS .etamuf rap iş etpaoc inuşpăc sed nofit nu. răhaz etsep e rignit nî ănraot eS .ae raoluc ăbmihcs işî ănâp et rap o.ăpa ed e rahap ie rt iş lu răhaz .ătaruc ăprâc o uc ii rignit elinigram g retş es iş ăţafarpus al ăcidi r es e rac ărgaen amups ai eS .ăcsaecă r es ăs ăsal es iş et rap o al uad eS .ieţilucruf iiţnid ed esnupărts if top iş tot ed eiaom es ănâp .lurăhaz etşepot es ănâp .ece r ăpa nî ătaium .irolf nid edac ec neblag lufarp ezetrăpednî es ăs ac .ae raoluc ebmihcs iş-ăs epecnî dnâc lutnemom nÎ .răhaz gk 1 .răhaz gk 1 .et rap o al ae rignit ăd eS .pmit nî pmit nid amups ai eS .so rocăr col al .iram ed tivirtop iş ăsao rg ajaoc uc .nilp eif ăs lurahap tâcnî leftsa .e rat ed tivi rtop taula nu ac dnineved .inuşpăc ed ămaez ed rahap 1 INUŞPĂC ED TEBREŞ .tot ed un rad .tace rf al etnib reif es-udnâul .anâm uc ătnâmărf es .lu răhaz uc .ăneblag ajaoc eda r eS .ii rubmâs es-udnâtrăpednî .iulutreif lupmit nÎ .rtnî nup es .

eb reif tâC .208 .t reif nid ece rt es ăcad ece raoed .ăpa erahap 4 .răhaz gk 052.etrap o al ăd eS .oacac ed g 05 enup top es ătalocoic ed col nÎ .v( inuşpăc ed luteb reş al ac lef al tagel a-s ăcad dnâc recnî .tiunşibo luteb reş urtnep ac e rat iam avec ăgael es iş amups ai eS .ăcsaebla es ăs epecnî dnâC .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup iş .ătagel ed lutsed etse auaetlep ec ănâp .tipot a-s lu răhaz dnâC .cim et raof cof al .308 .tipot al nup eS .ăpa ed e rahap ie rt uc răhaz ed gk 1 .ăcae rf es tâc pmit nî aefac ed ărugnil o aguăda etaop iam es .luteged ărefus tâc ti rocăr a-s dnâc iş ădu ăp râc o uc ă repoca es .eilinav ăniţup ăguada eS .etnib reif ăpa ed rahap nu uc gnits es iş răhaz g 052 d ra es .ăpa ed e rahap u rtap uc lu răhaz .tagel epao rpa etse lupo ris dnâc e rignit nî etamut iş ăpa ed i rugnil avetâc uc tarapes etavlozid .ece r ăpa nî ătaium .ae raoluc ăbmihcs işî iş ad raoc eiat es ănâp .cim et raof cof al .1 AEFAC ED TEBREŞ .dnâguăda .ătalocoic ed luteb reş al ac lef al ăzaedeco rp es iş .treif al .atag etse ăcaD .ătado ăniţup etâc ec raots es iş a ruemz egela eS .ae raoluc ăbmihcs işî dnâc sihcsed aerp e rap ăcaD .atag etse luteb reş aecnuta .ăpa erahap 4 .eilinav .tagel epao rpa etse lupo ris dnâc iş etui cof ep iopa eb reif eS .inuşpăc ed luteb reş ac lef al ăzae rcul eS .etui cof ep ae rignit egnipmî es .etui cof ep ae rignit egnipmî es .eilinav .)eraocic uc ătacetsema( ătartnecnoc aefac rahap 1 .amups ai eS .ătalocoic ed luteb reş ac lef al ăc raecnî es iş uon nid eb reif eS .răhaz gk 052.tagel ed tivirtop ăsai ăs luteb reş ac urtnep .cof ep ed ătacidi r eiube rt dnâc lutnemom eiţneta uc av resbo av eS .ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .dnâc nî dnâc nid .tagel epao rpa etse teb reş u rtnep lupo ris dnâc .408 .ăta ruc ăp râc o uc ii rignit elinigram g retş es .enib ăgael es ănâp .rtnirp .708 .nac rob nî enup es iş aifila ac ănived ăs ac anâm uc iş ătnâmă rf es .tace rf al ai es .ăsar ătalinav ătalocoic ăguada es .ăgae rtnî eiâmăl o al ed ăta ruce rts amaez nid niţup etâc ănraot es .cof ep ed soj ăd eS . rasecen etse ăcaD .1 SRA RĂHAZ ED TEBREŞ .uinimula ed liba refe rp .ăpa ed e rahap u rtap uc lu răhaz eiaom es ăs ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .ăznâp o.ătizepmil enib iş ăta rtnecnoc aefac ed rahap nu .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .ăţaeclud ed ae rignit nî .508 .treif al dnâguăda .ăpa etrahap 3 .ece r ăpa uc ăcşaec o.cim cof al b reif es iş răhaz iş ăruemz ed ămaez ed elage iţătitnac ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .ătalocoic ed col nî .cof ep ed ai es .luţelăcăf uc tace rf al ai es .elerem treif ua erac nî ămaez l 1 EREM ED AETLEP .tace rf al ai es .treif al .oacac g 05 uas ătalocoic enaotab 3 .608 ELETLEP .eteged e rtnî aul top es iş taidemi ăvlozid es un elirutăcip ăcaD .i ro 3 — 2 ed ac recnî av eS .iuluteb reş ae risi rahaz ăcaovo rp atseca ece raoed .eiâmăl 1 .rtnî irutăcip avetâc dnânup .tipot a-s lu răhaz dnâC .)897 .răhaz gk 1 .luteged ă refus tâc ti rocăr a-s dnâc iş .âpa erahap 4 .ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .răhaz gk 052.ătaruC etraof eiagit o.tsug ăpud .1 ĂTALOCOIC ED TEBREŞ .inig ram ep ti rătnî lu răhaz eţe ruc es ăs ac .răhaz gk 4/1 1 EIÂMĂL ED TEBREŞ .atag etse ăcad ăc raecnî eS .luteged i refus etaop tâc ti rocăr a-s dnâc iş .rtnî .enac rob nî etnib reif ănraot eS .ăruemz ed ămaez l 1 ĂRUEMZ ED AETLEP .451 .răhaz gk 1 .ăgael iam es un auaetlep .lu răhaz tot etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep ăsal eS .e rignit nî ănraot es iş iinişam luţloc ep ăcetsema eS .

ăuod nî ăcnî t refs e raceif iş urtap nî eiat es .ăcsaezepmil es ăs pmit avtâc amaez ăsal es .ele rem esepa es ăs ă răf ăsal es iş .etunim ed 02 ac ric .cim cof al .esaomu rf iutug gela eS .iţpoc enib iga rf .218 .)ănitcep( ăsaonitaleg ei retam ed e ram etatitnac o eniţnoc e rac lucoljm etaocs es un iş ăjaoc ed ăţă ruc es uN .iirubmâs ătaocs es ăs ărăf iş ăjaoc ed eţeruc es ăs ă răf .sed nofit nu-rtnirp ce rt es iş .iom ed tâta tnus eliutug ec ănâp .tirbihc iunu adaoc uc roşu esnupărts if top tâcnî .eiâmăl ed ămaez ăniţup iş răhaz ed iş ămaez ed elage iţătitnac e rignit nî t reif al iopa nup eS .ăpa uc ăţita rc o.rtni .răhaz gk 1 .eţidoc ed ăţăruc eS .amaez ăg rucs es ăs ac nofit nu.eliu tug treif ua erac nî ămaezl 1 IUTUG ED AETLEP .enişiv ed ămaez l 1 ENIŞIV ED PORIS .elcits nî dlac ănraot eS .)908 .etaiăt tnus ec ărusăm ep .emârăfs es un ăs ac .ăpa ed u rtil ed 4/1 aguăda etaop es igarf ed gk 1 aL .iişo r itşeţe rc e rem avetâc iş ăguada eS .lu răhaz etşepot es ănâp elaom cof ep eniţ eS .908 IRUPORIS .enib srucs ua-s ec ăpuD .etunim ed 02 ac ric etui cof al iopa eb reif es .erublut aetlep o uad iş t reif al ămâ răfs es esaoniăf eleC .ăţitarc o.eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada es treif aL .ădalem ram ecaf etaop es etreif ele rem niD .ădemu ăp râc o.lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .anâm uc csevirts eS .ăpa nî .ăruemz ed auaetlep u rtnep ac ăunitnoc es iş lu răhaz iş ătizepmil amaez t reif al nup eS .enib ăputsa es e rac elcits nî dlac ănraot es iş etrap o al ăd es .ăcsaenzelp ăs tupecnî ua elinişiv dnâC .ăuod nî ăcnî t refs e raceif iş u rtap nî eiat es .alcits ăcsaenzelp un ăs aS .răhaz ed gk 1 .lutot uc b reif eS .lupo ris ănraot es tâc .eneblag .ă ro o ac ric ăb raif ăs ăsal eS .ăgael es iş etui cof al eb reif es .e rat iam luzeim uc iş iişo r .răhaz ed gk 1 enup es .ăcsae rgennî es un ăs ac .808 .ătizepmil ămaez ătsaeca nid u rtil nu aL .iutug ed ătsap uas ădalemram ecaf a u rtnep aţniube rtnî etaop es .tivi rtop cof al .sorg ae rp ecaf es uN .răhaz ed gk 005.amaez ăraoce rts es ec ăpud enâmăr ec aeeC .eteneR e rem gela es aetlep u rtneP .ăruemz ed auaetlep urtnep ac lef al ăunitnoc es iş rasecen etse i ro etâc ed amups dnâul .lurăhaz etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep iâtnî ăsal eS .rtnî nup es .551 IRUTUĂB .118 .lutot uc ămaot es .e rem ed auaetlep al tatăra a-s muc aşa amaez ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .iulut reif lupmit nî ele rem gnita es un iş capac nu uc ă repoca es .iutug ed gk 1 al ăpa ed l 2 dnitocos .itşeţe rc e rem uas .igarf ed lupo ris ac lef al ecaf eS EZĂCAOC ED PORIS .igarf ed lupo ris ac lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED PORIS . rasecen lu răhaz dnâguăda .etaiăt tnus ec ărusăm ep .ele rem ălaps eS .no rtsac nu etsep ăsup răp ed ătis o.taiunr ua -s ele rem iş ăro ed t refs nu titocolc ua ec ăpuD .elcits nid roşu anrut ătaop es ăs ac .ăpa ed u rtil ed 4/1 uc ăb raif ăs nup es iş enişiv ed gk 005.tagel ed lutsed etse dnâC .rtnî ăraoşăfnî es .icim ăţni refe rp ed .ăpa ed l 1 eiube rt e rem gk 1 aL .1 .ălaps eS .amaez enib egrucs es ănâp .etep ărăf iş etpaoc .v( igarf ed lupo ris urtnep ac lef al aenemesa ed ităge rp etaop es po ris u rtnep amaeZ .ămaez ed l 1 al dnîguăda .rasecen etse iro etâc ed amups dnâul .ă ro ed etatămuj o ăcnî ăcsaezepmil es ăs ăsal iam eS .irut refs nî etaiăt .no rtsac nu-rtnî .ămaez ed l 1 al dnâguăda .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .rtnî nup eS .răhaz gk 1 .ăţaeclud ed ae rignit nî ănraot es iş sed nofit nu-rtnnp c rots eS .rtnî nup eS .018 .igarf ed ămaez l 1 IGARF ED PORIS .răhaz gk 1 .nub cof al eb reif es iopa .1 .arpusaed ed lufup ed ăprâc o uc gretş es .

tasip uas sot răhaz ed lunu .ti ref col nu.gral lutâg uc .sot răhaz gk 1 .e racnâm ed so rim ă răf .rtnÎ .518 .tnemag rep eit râh uc lunac rob ăgael es .eilinav .etivirtop iţăcub etaiăt elacotrop 4 .e raoşiuc .inul ăuod aets ăs ăsal es iş enib ăputsa eS .°09 ed loocla l 1 SISSAC ED ROlHCIL .edepmil tcef rep ăsai ăs eiube rt lu roihcil rai .rtnî enup es iş lunac rob ăgael eS .elacotrop 4 .eliz ăuod e raceif al ăcetsema eS .sus iam ed ludihcil elcits nî tecnî ănraot es e rac nirp urtlif ed eit râh ed einlâp ătla o enup es ălcits ed uas latem ed ătiunşibo einlâp o.ige rtnî iş etpaoc .e ram iam ătanicăm iş ătijărp aefac g 052 nid ătamo ra aefac o u rtlif al ecaf eS .eilinav ed farp nu iş luloocla .tucălp et raof .°09 ed loocla l 1 NOSANA ED ROlHCIL .iţăcub ătaiăt eiâmăl o iş .ăpa l ¾ iş răhaz gk nu-rtnid poris .318 .auaefac uc ăcetsema es .718 .evlozid es ăs epecnî lurăhaz iş amaez elinişiv ăsal işî ănâp .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup iş ăraoşit rocs .tamo ra tsug nu ătăpac elinişiV .gk 4 — 3 ed .u rtlif ed eitrâh ătla uc etşeiucolnî es .651 .ti rocăr a-s ec ăpuD .topmoc nu ac el-udniv res .loocla ed l 1 uc .rtnî nup eS .răhaz g 052 .luloocla tmârts lutâg uc nac rob nu.tarapes elinişiv rai .ta ruc sav nu.)ădihcil aefac l 1 urtnep( aefac g 052 AEFAC ED ROIHCIL .°09 ed loocla l 1 ELACOTROP ED ROIHCIL .ătanişiv u rtnep elaiceps .e rat ae rp e rap atanişiv ăcaD.ăpa l ½ iş răhaz g 004 nid poris .lurăhaz .ăsnita eiube rt un eit râh ed ainlâp .etamo ra etlalelec iş lunosana .)ergen ezăcăoc( sissac ed ebaob gk 2 .ăgae rtnî ănul o aets ăs ăsal es ednu .luloocla nup es gk 4 ed nac rob nu.elacotrop nid amaez ătaot ăsai ăs enib dnâc rots .tocolc rugnis nu aed ăs iopa ăsal es iş lu răhaz ăvlozid es ănâp ăcetsema eS .618 .talets nosana g 04 . răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es pmit tseca ăpuD .enişiv ed irubmâs aviţâc iş e rama eşe ric ed ebaob avetâc nup es ele e rtnirp ăcad .e raos al eliz avetâc ăsal es iş lunac rob ăgael eS .ănâmătpăs o ed pmit .pmit tâci ro ăzae rtsăp es iş ăputsa es .eraoşiic 4 .răhaz ed lupo ris ăguada es pmit tseca ăpuD .nmel ed e ram ărugnil o uc lutuniţnoc enib ăcetsema es eliz 3 — 2 e raceif aL .inişiv ed dnâ r nu nup eS .418 .ăraoşiţrocs ăciţăcub o .rtnî uon nid ăzaşa es .i rubmâs uc iş ăjaoc uc .818 .nofit nu-rtnirp lutot ă raoce rts es .ădihcil aefac l 1 ăniţbo es ăs tâcnî .esaomu rf enişiv ălaps eS .iram elcits ele uc ulpmu eS .ae ep uudize r tlum ae rp suped a-s dnâC .eiâmăl ed ăjaoc ăciţăcub o .durc etpal l 1 .rtnî :leftsa ăzae rtlif es tuniţbo ludihciL .e rahap nî uas itşec nî etnib re if etşev res es iş ăraoce rts eS .ăpa l 2/1 iş răhaz g 057 nid poris .etaputsa enib elcits nî ăzae rtsăp eS .e ro avetîc nî ecaf es ae ra rtliF .ăpa iş răhaz ed bals po ris nu-rtnî elinişiv eb reif top es aenemesa eD .elcits nî ănraot es tuniţbo leftsa lu roihciL .elacotrop ed lu roihcil al ac iopa ăunitnoc eS . răhaz ed po ris uc ibăls etaop es .rtnî t reif al nup eS .ăţnirod ăpuD .ătitocolc ăpa atâta u rtlif nirp ece rt eS .elinişiv ădnirpuc ăs tâc loocla .iţibo rdz .lu roihcil iamun uas elinişiv uc ănue rpmî atanişiv iv res etaop es .ăpa iş răhaz nid po ris nu ecaf eS .răhaz g 004 .taidemi epu r ra-s ece raoed .niv l 1 TREIF NIV .rtnî nup eS .dihcil ăcnî e ra tâC .răhaz .inâmătpăs avetâc ăsal es iş e raos al col nu.urdnairoc ed ebaob 5 .elinişiv ezeşa es ăs ac lunac rob roşu ărutucs es dnâc nî dnâc niD .tasip răhaz uc etarăse rp .elinişiv e repoca ăs tâc °09 ed loocla iopa ănraot eS .du rc eletpal .ămo ra nid ed reip tlum ae rp t reif luniV .elacot rop ed lu roihcil ac lef al iopa ăzae rtlif eS .uşo r uas bla niv .ăraoşiţrocs ed nab nu tâc ăciţăcub o .sissac ed elebaob tmârts lutâg uc nac rob nu.enişiv ed gk 1 aL ĂTANIŞIV .eiâmăl 1 .etaiehcnî inul ăuod leftsa aets ăs ăsal es iş ăputsa eS .pmit tseca ăpuD .°09 loocla l 1 .eleţidoc pu r eS .etalăps iş esela .

751 .etpal l 1 .tasip lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.ăsaomups ăme rc o nived iş ălfmu es ănâp .taidemi itşec al etşev res es iş mo r ăguada es .răhaz ed frâv uc eţirugnil 21 .mor eţirugnil 6 .iruşuneblăg 6 :enaosrep 6 urtneP UODOŞ .918 .rtnî ăcae rf eS .titocolc eletpal tecnî ănraot eS .etnib reif etse tâc .

851 .tucse rc a dnâC .eidjord g 04 .eidjord g 03 .ăgnul uas ădnuto r ăm rof ăd es il iş ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep nup es .eidjord g 05 .rtnî lurăhaz enup eS .eiâmăl dlac al enup eS .iâmăl 2 .eras ed esar eţirugnil 2 .dlac col al .ielu ărugnil 1 .ătavoc nî aniăf en rec eS .iifot rac b reif eS .etpal ld 7 — 6 .   .ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd .icişăb ăcaf es ăs epecnî ănâp etab eS .tanobracib ăţirugniI 2/1 .228 ECINSAC ETEŢER AVETÂC .eiapoc nî aniăf enrec eS .răhaz g 008 .tanob racib ed ăţi rugnil 2/1 iş ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd nup es .)etşe rc iam un alaedămălp ece raoed .lu răhaz ăvlozid es ănâp dnâcetsema .e ram sav tla nî uas ălao o.428 .iţudlăc iifot rac nup es .ă ro o ac ric .t reif pod uc elelcits dihcnî eS .răhaz ăţirugnil 1 .eledifats iş iţăcub etaiăt eliâmăl .ădlac ăpa ăniţup etâc ănraot es iş luielu .eidjord g 52 .dlac al e ro ăuod niţ iam es iş .528 .luteged ă refus tâc apa ti rocăr a-s dnâC .ăniăf ă rase rp eS .arpusaed ece r apa ănraot eS .ifotrac ed ase rp ni rp uas enrac ed anişam nirp ce rt es iş tot ed icăr es a ed etnianî ajaoc ed ăţăruc eS .tasednî ăţni refe rp ed eif ăs eiube rt e rac lutaula enib ătnâmă rf es iş ănue rpmî lutot ăcetsema eS .ătunrec aniăf nid nmup nu enup es ătivi rtop emirăm ed sav nu-rtnÎ .ăniăf gk 1 IINIÂP AERARAPERP .eiâmăl ed amaez iş ăneblag aetrap nid iamun ătaiăt .028 laptele rece .128 ed e riţbus eilef o etâc iş e rahap nî dnâguăda .ă raofs uc enib e raceif ăgael es .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep lutaula ănraotsă r eS .rtnî nup eS .iţreif ifotrac g 004 .ă rudlăc al ăcsae rc ăs ăsal es iş tev reş .ăpa l 2/1 acric .ătavoc nî ăsal es iş ă repoca es .etpal uc uas ăpa uc tacetsema uo uc gnu eS .răhaz g 02 .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş ăniăf uc ă rase rp eS .enib lutot ătnâmă rf eS .eras ed esar eţirugnil 2 .elcits nî ănraot es iş ăraoce rts es iopa .iniâm ed etşepil iam es un ănâp .le nid iţăcub uai es .etnianî iam ătunrec aniăf uc atavoc nî enup es .ătaium aidjo rd ănraot es .edifats g 002 .coljim al col ecaf es .arpusaed ăniăf ăniţup ărase rp eS .ăcsae rc ăs uon nid ăsal eS .e ro 21 ezetnem ref ăs ăsal eS .tuăb ed nub etse lusavc eliz 3 — 2 ăpuD .răhaz g 051 :enaos rep 6 u rtneP ĂDANOMIL .ă ro o epao rpa .e ro avetâc ăţaehg al enup es iş ă repoca eS .elaom ae rp un .luielu iopa .ăpa l 51 SAVC .ae ras .etpal uc aeniâp urtnep ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ELFIHC .tivi rtop cof al .enib dnâtnâmă rf .răhaz eţirugnil 3 .ăniăf uc eta răse rp em rof nî nup es uas ăvat ep ăzaşa es e rac iniâp caf es . rotpuc al coc es iş ăcsae rc ăs ăsal iam eS .ae ras ăguada es .rotpuc al coc es iş ăcsae rc âs ăsal eS .lurăhaz uc ătace rf aidjo rd enup eS .e rat ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .etnib reif un( ădlac ăpa ăniţup iş răhaz ed ăţirugnil o uc aidjo rd eiaom eS .eras ed esar eţirugnil 2 .ăraoce rts es iv res a ed etnianÎ .tivi rtop cof al ă ro o ac ric rotpuc al coc es .ăţni rod ăpud .taruc et raof sav nu.eiapoc nî aniăf en rec eS .ăţinvip nî cud es iopa .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup ăguada eS .ăpa e rahap 6 .ăniăf uc ăta răse rp aenemesa ed avat ep ăzaşa es iş ednuto r uas ignul iniâp caf es .iicoljim iâmăl 2 .coljim al col ecaf eS .nu uc ă repoca es .ăniăf gk 1 IFOTRAC UC ENIÂP .ăcsae rc ăs iş ae ras .coljim al col ecaf eS .)etnib reif aerp eif un ăs( anâm ă refus tâc .528 .tev reş nu uc lusav ă repoca eS .edifats 3 — 2 e raceif nî sup a-s ec ăpud .ădlac ăpa ld 6 — 5 .ăcsae rc ăs .tucse rc a lutaula dnâC .ădlac apa iş lu răhaz .lupod ă ras un ăs ac .ielu ărugnil 1 .elaom ed tivi rtop ălaedămălp o ecaf es ănâp ăpa ăniţup ăcnî dnâguăda ăcetsema es .iniâm ep ed edni rpsed es iş icişăb ecaf lutaula ec ănâp .ătitocolc ăpa uc cse răpo eS .ăniăf gk 1 ETPAL UC ENIÂP .tivi rtop cof al .lu răhaz .

ă raofs uc ăgael es .aplup somu rf etaocs eS .enrac ed gk 01 aL IICNUŞ AERARAPERP .eta răs aenemesa ed elininăls iş eleţitsoc uc ănue rpmî .abmil .enrac ed ămaez ăniţup iş dnâguăda .iicnuş ae rarape rp al .rotpuc al ad el ed etnianî .C 6 — 3 ed eidem ărutarepmet o al .tlum ae rp ăt raif eiube rt uN .951 eS .muf al iopa uad eS .iuluso lutăpac iş nodnet e rtnî ă ruteiăt o ăplup al dnâcăf .luţam ăgraps es un ăs ac tecnî .col nu al enib lutot ătnâmă rf eS .ălbat ed lubut etsep luţam egart eS .so al ănâp i rutăpeţnî etlum iam ăcnuş nî caf es tiţucsa enib iş tsugnî tiţuc nu uC .eliz 01 al ănâp elicnuş rai .rtnÎ IICNUŞ AEREBREIF .so ăgnâl ep laiceps nî .ăniţup ae rp tîced ătlum iam avec enib iam .ăniv ăs arpusaed ed eliţăcub tâcnî leftsa .ăţiluc ruf ed ăsnupă rts roşu etse dnâc atag etse acnuŞ .ătneicifus eif ăs e ras ed aetatitnac )2 .iram iam avec iţăcub nî iihcinir iş abmil rai .lutamufa iş aruma ras uc iopa ăzaemru es iş ărtilis nirp iş e ras nirp uad eS .ădurc ăninăls ed icim eleţăcub uc ăcetsema es iş tacot ed anişam nirp c rop ed ărcam aenrac ece rt eS ROLIŢANRÂC AERARAPERP .c rotnî es iz e raceif nÎ .i riţbus eleţam csetăgerp es etnianiD .ătarăs ae rp etse un acnuş ăcaD .eleţam tulpmu u rtnep ălbat ed lubut enrac tacot ed anişam al ăzaşa eS .etpal uc aeniâp urtnep ac ece r al taula nu ecaf eS ° .a rpusaed ep iş ărtilis iş e ras ărase rp es aenemesa eD .928 .iinişam lu rotuja uc arutăcot ecudo rtni es iopa .ăniăf uc ătarăse rp avat ep ăzaşa es iş ănâm nî csejnuto r es .eliz 3 — 2 eleţitsoc iş elininăls rai .ă rtilis iş e ras ed lucetsema luteged uc es-udnâcudo rtni ele nî .etiţăruc enib elihce ru .muf al uad es iş so rocăr col nu-rtnî eliz avetâc etnâvs es ăs ăsal eS .e raceif g 06 — 05 ac ric ed icim eţiniâp nî et rapmî es .o-tasăl ua e rac ep amaez nî aets ăs iş tbuseded dnâr ep .038 .etunim ed 02 ac ric etui .sus iam tată ra a-s muc aşa .etepsao rp eif ăs ărumaras al nup es ec elirunrăc )1 :iiţidnoc ele raotămru uc .iţepsao rp ămusnoc es uas .repip .etatămuj ep iamun b reif eS .iţasednî iam avec caf es muf al uad es e rac iiţanrâC .ece r al ăzae rtsăp eS .eras g 005 .i riţbus iş ignul eţuilef nî etaot eiat es . tocs es pmit tseca ăpuD .ăsaoţa enived aenrac ece raoed .enib ăzae rtsăp es un iş tsug e ra un .luihcinir .eleplup iş iihcsum socs ua-s ec ăpuD ROLININĂLS AERARAPERP .iţamufaen .so rocăr iş tisi rea col nu.e ro 3 — 2 icim e tocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş acnuş ecudo rtni es .telpmoc ăsnî un .tsug ăpud .rtnî ănrâta eS .t reif al e ras ăniţup aguăda etaop iam es .ăpa etnâb reifnî es ăs enup es rotăpăcnî ed lutsed sav nu.col nu al tot ep l-udnânuda .eliz 6 — 5 niţ es eleţitsoc iş elininălS .nmel ed ătavoc o.ăb raif ăs epecnî a ed etnianÎ .lec rup ed ele raoicip iş eleţitsoc .t reif al nup eS ABOT .enrac nî enib ădnurtăp ăs ac anâm uc dnâce rf .ăvat ep etazeşa tnus ec ătadnî eD .tucse rc a ec ăpuD .roliţăcub aemirăm ed iş iulumuf ai răt ed edniped iulutamufa ataruD .eliz 5 — 4 acnuş .828 .tăpac nu al ă rutăpeţnî ăcim o ăninăls al rai .iom iam caf eS .tucălp so rim iş eirua e raoluc e ra ătamufa enib ăcnuş O .a rtilis uc ae ras ăcetsema eS .treif a e rac nî apa nî ăcsae rocăr es ăs ăsal eS .ece r ăpa uc sav nu-rtnî .ăta răs ed lutsed iş elaom eif ăs eiube rt arutăcoT .urtap nî uas ăuod nî .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep acoc ănraotsă r es .628 cof al coc eS .ti rocăr ua-s ec ăpuD .etepac al ătpae rdnî eS .tartsăp urtnep .ărtilis g 52 .so rim aenrac ădni rp un ăs ac so rocăr col al ăniţ es ăs ărumaras uc anitup )3 .etpal niţup uc tacetsema uo uc gnu es .iţepsao rp ăcnânăm es e rac iec tâced iţa repip iam iş iţarăs iam avec caf es iş emac ed ămaez ăguada iam es un rol a rutăcot nÎ .arutăcot ă rape rp es tâc lupmit nî .tneicifus eniţ es un ăcad rai .tamufa luihcşum ă rape rp es lef aL .amini .etşe răma es tlum ae rp eniţ es ăcaD .so rocăr col al anitup enup eS .728 .ece r ăpa nî etuniţ iş sod ep es raotnî .iş ăcsae rc ăs ăsal eS .e ras .etnâvz es ăs eliz 4— 3 niţ es ednu .ătivi rtop emignul ed iş ămlap ed tal nu ed iişâf nî ătrub al ed aninăls eiat es .enrac nid ae ras ătaot ăgart un ăs apa ac u rtnep .e ras ăniţup iş nifad ed iof 3 — 2 uc ănue rpmî .arpusaed ăzaetse rc es .etalăps enib .iicnuş aemirăm ăpud .etşe rc a ed etnianî .rtnî etazeşa tnus etităge rp leftsa elicnuŞ .a raofs ecudo rtni es e rac nirp .ăguada eS .cnâda ed lutsed iş etui e racşim o uc .ădnuto r ăm rof etepac ăs ac inigram nid niţup etâc eiat es iş aenrac ăpur es ăs ărăf .pac al ed esa rg eliţăcub iş eliclăf .io rutsu ed iedjum ed ămaez iş rahabine .rtnî uas ănitup o.tiţucsa enib etraof tiţuc nu uc .ici roş ed iţăcub .enub et raof etatluze r ăd iş ă raoşu iam aec etse tamufa u rtnep aenrac ăsac nî ităge rp a ed ătatnemirepxe ădotem ătsaecA .

arutnu ăcsaejărp es un ăs ac .tâg al ed ăsa rg enrac atâta tot uc ănue rpmî .tivi rtop cof al .tupecnî al ed samăr a e rac amaez nî .pmit avtâc artsăp top es ednu .cte eletfihc .ca nu uc etnianî iam ăpaeţnî es .enac rob nî tce rid tupecnî al ed enup es uN .rtnî ăcetsema .tupecnî al et reifen eleiatnu răm uc iş ităge rp top es aenemesa eD .e ras ed ărugnil o tacetsema a-s e rac nî .egnâs uc iş ecaf top es lef aL .iuluc rop ae reiăt al ed tartsăp egnâs .ătartsăp if av e rac nî ălbat ed eliituc nî uas elenac rob nî .ăznâp ed ătacub o ăsnî enup es e rac etsep .ălaps es aznâso iş tâc .ăsrucs iş ătipot enib etse arutnu ătaot dnâC .lunâmălp .no rtsac nu.538 .egehcnî es un ăs ac .e rat iam aninăls eiat es tarapeS .pmit nî pmit nid iş .dnuf nu ep enup es .338 .eleiatnu răm treif ua e rac nî amaez nî .ti rocăr ua-s ec ăpud iş ămaez nid tocs es uas izlac csev res eS .etocolc avetâc aed ăs etnib reif ăpa nî nup eS .)t reif nid tuce rt eif un ăs( t reif ed tivi rtop ze ro ed gk 2/1 epao rpa ăguada es eiatnu răm ed gk 1 aL .amini b reif eS IŞOBATRAC .138 .rtnî nup es iş iţăcub eiat es .eiat es dnâc .egnâs ărăf abot ac lef al iopa etşetăge rp eS .t reif al ăcsaenzelp un ăs aC .ca nu uc irucol etlum iam nî ătapeţnî .ăpa nî ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .icim etocolc nî eb reif es iş etepac al esaoc eS .ăbot al ac .ămaez ed col nî ăguada es .u rtnuănî talăps iş tiţă ruc enib .iuluc rop lu rtnuănid aznâso iş tâc .sav nu.repip .esaomu rf iilef eniţbo a erps .rtnî nup es iş enrac tacot ed anişam nirp uad es uas tnu răm etraof eiat es iş ăpa nid iopa tocs eS .enib tizepmil a-s ec ăpud iş e raotăruce rts ni rp tuce rt ua e rac irămuj ed eleţişămă r ed ăcsaezepmil es ăs dlac al pmit avtâc ăsal iam es .epao rpa ed etşezăp eS .rahabine .ăt raif niţup etraof .iuluc rop lucamots etşetăge rp es etnianiD . rahabine .ătasip ăraoşcun iş repip .iţăcub taiăt ua-s ec ăpuD .061 ăd es .e ras ăguada iam eS .rtnî uas ăţita rc o.elpmu es .ătiels iş ăticăr ajed atla etsep etnib reif arutnu enraot es ăs eiube rt un ătadoiciN .lutacif tupecnî al treif a e rac nî ămaez ăniţup dnâguăda .tacsu iş ece r col al iş nac rob nî aenemesa ed nup es .ece r ăpa uc e ro ăuod aets ăs rotăpăcnî sav nu.ece r al ăzae rtsăp eS .t reif ua erac nî amaez nid itşec avetâc iş dnânrut .tase rp tnu egela es tipot u rtneP IULUTNU AERIPOT.u rdnai roc .ătsap o ac nived ănâp .ăb raif ăs ărăf .aeva iam ra-el e rac ep enrac ed eliţăcub iş dnârutălnî .irucol avetâc nî .438 .ece r ăpa nî talăps iş srucs .238 .csenselp leftla .sus iam ac eleiatnu răm iş aemac b reif eS EGNÂS UC ĂBOT .adapăz ac ăbla eif ăs eiube rt ătică r arutnU .ăcsaepot es ăs cof ep ălao o.ărafa nid aninăls tâta .iinişam aenigram ep alfa es e rac .cof nî roşu et raof ăd lutnu ece raoed .esao rg eleţam ulpmu eS .tartsăp urtnep ipot etaop eS IIRUTNU AERIPOT .e ram ae rp eif ăs eiube rt un lucoF .icim e tocolc nî etunim 51 — 01 ăb raif ăs enup eS .iz auod a ănâp iş asăl top es so rocăr col tla nî uas ăţinvip aL .cim cof al rad .elamras u rtnep ă rutăcot ed aenrac al aguăda top eS .ătijărp ăpaec iş narihgam .etalăps iş etiţăruc enib tsof ua e rac .sav tla-rtnî ă raoce rts es iş ăpus ed e ram arugnil uc ai es ătipot arutnu .tsug ăpud .ă ro ed irut refs ie rt ac ric .telpmoc etşe rocăr es ănâp eniţ es iş arpusaed roşu csaet nu uc .etacetsema eiube rt .lupmit uc csezecnâ r dnuf al nuped es e rac i rămuj ed eli rutămâ răf ece raoed .icim eleţărtăp nî .tasip repip .iş tâg al ed ăsao regnâs iam aenrac iş anilps .ii rutnu ae rizecnâ r rugis ecudorp es ece raod .dnuf ep ădnirp es un ăs ac .rtnî enup eS .aninăls tâtA .ătis ni rp tot .eras .lurâtas uc ăcaot es uas enrac ed anişam ni rp ce rt es .icim etocolc nî .tucălpen tsug nu ii rutnu dnâd .luşobatrac elpmu es iş enib lutot ăcetsema eS .niţup ăzae răs es tipot al ed esamăr elirămuJ .ta rof rep capac uc ălbat ed iituc nî uas etiuţlăms esav nî .muf al e ro avetîc iopa ad etaop eS .e ras ăguada eS .tsug ăpud el-udnivirtop .tacsu iş so rocăr col nî enib ăzae rtsăp es a rutnU .so rez eif un ăS .ici roş ep ed enib ăţă ruc es aninălS .tipot a-s ec ăpuD .e rat ae rp un lutac if eb reif eS )ITŞRUVRĂBEL( TACIF ED IŢANRÂC .ti rocăr ua-s ec ăpud .rtnî enib ăcae rf es iş enrac ed anişam ni rp iro 3 — 2 ed ce rt es .tnemag rep eit râh uc etagel enac rob nî aenemesa ed .iebot lugnul nî iram iam eliţăcub dnâzeşa .ănraot es .lutacif uc ăcetsema es .t reif ua ec ăpuD .ti rocăr ua-s ec ăpuD .ănişam ep ălao o-rtnî uas ăţita rc o.ă rutnu nî csejărp es .ătraif etse abot dnâC .

ece r al elelcits ăzae rtsăp es iş ăraec uc uas ălaoms uc ă repoca es .eleţileip iş eleţnimes iamun nâmă r ănâp .rtnî nup eS .tâg al ănâp elelcits ulpmu eS .)treif al roşu iam tlum agel rov es .taţniube rtnî if etaop samă r lureZ .ălcits ed enac rob nî uas elcits nî etnib reif enup es iş ăraoce rts eS .etpaoc iişo r gela eS NACROB NÎ ETAVRESNOC IIŞOR .ătiuţlăms .cof ep .ălcits ed enac rob nî uas elcits nî enib ăzae rtsăp es lutnU .arpusaed ed amups ăţăruc es .ădemu ăp râc o.itşuh ed ăspil nÎ .atag etse luş rob .i rutăp nî etuniţ tsof ua ec ăpud iş ăraofs uc ăgael es .eleţnimes ăzaetrăpednî es iş u rtap nî eiat es .uâ rg ed eţârăt uc t refs nu ep ulpmu eS .ăputsa es ec ărusăm eP .rtnî nup eS .638 .iriţbus iilef nî iopa . rez ed ăm ru ărăf .)tlum iam un .dnuf al suped lu rez nid ai es un ăs ăjirg uc .e raoicip nî .sav nu -rtnî .eteged e rtnî gnârts es eliţătămuj rai .ăpa ed col nî ş rob uc aţârăt tupecnî al etşezemu es .ece r ăpa uc enib csezemu es aetsecA .ătitocolc ăpa nî etis ienu lu rotuja uc ăpilc o cudo rtni es .ăuod nî pu r es .o-tasăl ua e rac ep amaez ărăf .lejnu rtăp ed iş ra răm ed ed rev ăznu rf iş muce rp .iş ţelăcăf nu uc enib ăcetsema eS .e ro ed 42 ăpuD .ae rizecnâ r lupmit uc acovo rp ra erac .elcits nî nup es iş ănue rpmî ăcetsema eS .ălaps eS .tacetsemaen ăpilc o ăsal es uN .epaoc iişo r gela eS ELCITS NÎ IIŞOR ED NOILUB .cte ănâtnâms uc ifotrac .tacsu iş so rocă r col al ăzae rtsăp es iş ălaoms enup es irupod uc etaputsa elec al .ed ra es iş dnuf ed roşu ednirp es lunoilub ece raoed .elelcits ăb raif es ăs tnedu rp etse .838 .ialăm ed ănub ănâm o uc etacetsema .ănişam ăgnâl ei rătăcub nî iecibo ed .luielu ac edepmil eif ăs eiube rt elcits nî uas enac rob nî sup iş tipot lutnU .tnâmăp ed e ram nac rob nu uc iucolnî ăsnî etaop eS .ăuod nî eiat es .)tartsăp a-s un ăcad a râpmuc etaop es e rac .ăcsaenselp un ăs ac ădu ăprâc o-rtnî ăraoşăfnî es e rac .ednuto r ăţni refe rp ed .tâta ăşao rgnî es ănâp .esaotănăs iş etpaoc iişo r gela eS ĂBROIC URTNEP IEDRA IŞ IIŞOR .elcits nî .cilicilas dica ed g 2 etâc ăguada es ied ra iş iişo r ed ma rgolik e raceif aL .eti rod eliiţ ropo rp nî cetsema nu ecaf eS .rtnî alcits ăraoşăfnî es .e racnâm urtnep ac etarăs caf es( tsug ăpud e ras iş cilicilas dica ed g 2 iişo r ed gk 1 al dnâguăda no rtsac nu.etocolc avetâc ăpud et rap o al lutot uc es-udnâd ăcsaepot es ăs elaom cof al uon nid tiels lutnu uc alao enup eS .etşe răpo es .eţnimes eniţup iam ua iş esaonrăc tnus ece raoed .ece r al ăzae rtsăp es iş nafolec uc uas tnemag rep eit râh uc ăgael eS .eţileip ed ăţăruc es .ece r al etrap o al .i rtil 01 — 8 ed )sus ed aet rap nî tâced dnuf nî ig ral iam .ruic nirp ce rt es .etreif tsof ua e rac .ele nid lutnu etaop es tâc egrucs es iopa .ălaoms a rpusaed enup es .ătulp ed lupod uc iamun etapusa tsof ua ec ăpud .tecnî ăcsae rocăr es ăs .sav tla nî ărugnil o uc etaocs es tiels lutnu rai .rasecen etse ăcad .ă raoce rts es e raţniube rtnî ed etnianÎ .938 .işarg ied ra aviţâc auaedif ac eiat es aenemesa eD .ăuod nî ăsup nafolec eit râh uc ăgael es uas .taruc âtalăps alao nî .iş anitup enib ălaps eS .lunoilub ezetnem ref un ăs ac .ti ref col nu al ăzaşa es .161 .dlac col al aets ăs ăsal es iş ătaruc ăp râc o uc ă repoca es .ăcsaenselp un ăs ac u rtneP .ămaez ăniţup iam dnâva( ele nid sopa luzeim tot ăgrucs es ăs tâcnî leftsa .tacsu col al ăzae rtsăp es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es elenac roB .et rap o al uad eS .tirătnî a-s ec ăpud rai .enib lutot ăcetsema eS .nmel ed ă rugnil o uc dnâce rf .ion irupod uc ăputsa es iş ielu ed ă rugnil o ănraot es .738 ĂNRAI URTNEP EVRESNOC IŞ IRUTĂRUM .iz auod a .etocolc avetâc aed ăs cof al uon nid nup es samă r lurez iş ătaul amupS .)e racnâm eci ro u rtnep ac( tsug ăpud e ras dnâguăda .nişiv ed ăgnae rc o iş aguăda etaop eS .ănişam ep uon nid nup eS .ănâtnâms uc zarp :ac emugel ed irulef ronu ae rităge rp al .ălaps eS .icim eiaotub( rajets ed initup nî iecibo ed etşetăge rp es luş roB IULUŞROB AERELPMU .ti rocăr a-s ec ăpud .eleţileip csecusă r es iş etocolc avetâc uad ănâp es-udnâniţ .ş rob al ed ătircănî aţârăt( itşuh gk 2/1 ac ric ăguada es .irut refs ie rt ep mac anitup elpmu es ăs tâc tâta .etaci rts un rad .eb reif tâc .ătitocolc ăpa ele etsep ănraot es iopa .ăpa uc sav tla nî .ănâtnâms ed col nî .icim enac rob nî ăzaşa es iş ărugnil o uc uas anâm uc roşu ăcetsema eS .einlâp nirp dlac ănraot es lunoiluB .telpmoc cse rocă r es ănâp leftsa niţ es iş i rutăp uc enib ă repoca es .)i rupod ed iinişam lu rotuja uc( et reif irupod uc enib ăputsa eS .elcits nî roşu anrut ătaop es ăs tâcnî .t reif al lupod ăras un ăs aC .ue rem ăcetsema eS .e rartsăp ed nub col nu ătsixe un ăcaD .e ram ălao o.

ignul ied ra iş elenogog .ăuod ed amaez ărutnâv es pmit e rtnÎ .canrâtsăp ed gk 2/1 .tiţuc nu uc .apa etşezepmil es ănâp ărudlăc al eniţ es iş ăuod nî ăsup nafolec eit râh uc lunac rob ăgael eS .teţo l 2/1 iş e ras gk 2/1 uc ăpa ed l 9 t reif al nup es .nac rob nî iiţeva rtsac ăzaşa eS .anâm uc roşu ăcetsema eS .e ram ălao o.elele rudnâcs uon nid nup eS .ăsal o e rac ep amaez ed ăsnirpuc eif ăs azrav ătaot tâcnî leftsa .543 .iesac elioven ed edniped emirăm ro răc a .tacsu rarăm ed ăgnae rc o iş nifad ed eznu rf 3 — 2 .iorutsu ed ieţăc ie e rtni rp nup es .)etşehcevnî es tâc uc .048 .auaedif ac azrav eiat eS NACROB NÎ ĂRCA ĂZRAV .cte tsop ed elamras .tasip io rutsu uc urtnuănî iopa ăcae rf eS .irulog ănâmă r un ăs ac .icim izrev inepep .148 .ăpa ed l 01 al e ras ed g 005 nid ătucăf . rarăm ed igne rc uc ă repoca es a rpusaed rai .iotub nî etaot ăzaşa eS .irat e rem .etnâvs es ăs ăsal es iş .i rat eli rutărum niţ e rac nişiv ed eznu rf iş tacsu rarăm ed e rif avetâc ăguada es .lurav snits a-s ec ăpuD .şicurc etazeşa elerudnâcs ăuod uc ăsapa es arpusaeD .rtnÎ )NACROB NÎ( ĂNRAI URTNEP IRUTĂRUM .ăpa ed l 01 e raceif al teţo ed l 1 etâc ăguada es .iişo r ed gk 1 .ige rtnî iof iş ătacot ăz rav ed eli rutarts e rtnî dnânup .ăpaec ed gk 1 .eiaom es ăs epecnî ănâp .işarg ied ra 4 . rajets ed eşaiotub nî caf es ănrai ed elirutăruM ĂNRAI URTNEP ERAS NÎ IRUTĂRUM .enib iam ăniţ ăs iş esaotsug eif ăs elirutărum ac u rtneP .io rutsu g 01 iş ăcim ădiponoc o .tnemag rep eitrâh uc ăgael es iş etnib reif aruma ras ănraot eS .lejnu rtăp .etocolc avetâc tad a ec ăpuD .ădu ăp râc uc taruşăfnî enib etse ăcad( teţo iş e ras uc ăpa ed aiţulos etnib reif ănraot es iş ătizemu enib ăsao rg ăprâc o uc lunac rob ăraoşăfnî eS .etaot ep ădni rpuc el ăs arumaras iş elirută rum enib ecetsema es ăs ac .)etşenselp un lunac rob .iagecum ed so rim e ra ăcaD .et ruc ni rp luiotub niţup etşelogotso r es .261 IOTUB NI ARCA ĂZRAV .ăcim ăz rav o .ădu ăp râc o-rtnî ăraoşăfnî es .etepac nid niţup eiat es iş ece r ăpa nî ălaps eS .ăuod nî ălaps es ta rapeS .)edu rc iişo r elegăltăp( elenogog .io rutsu ed ieţăc aviţâc .iz e raceif nî iş nmel ed lupod uc enib ăputsa eS .348 .ănileţ .)ăpa l 1 al e ras g 03( ătarăs ăpa ăniţup ăguada iam es .ece r al ăzae rtsăp es iş nafolec uc uas tnemag rep eitrâh uc ăgael eS .enrac ed anişam ni rp iopa ece rt es iş iţăcub lutavazraz tot eiat eS .e ro avetâc ăpuD .sav nu-rtnî enup es .arugnil uc dnâsăpa .iinrei lupmit nî eiaom es leftla .ze ro uc iţulumu iedra :ac i răcnâm elenu al nub tsug ăd aenemesa eD .i ro ie rt .e raos al ăsal es is nafolec uc uas tnemag rep eitrâh uc ăgael eS .ivoc rom ed gk 2 :ălaps es iş ăţăruc eS ĂPUS URTNEP ĂŢNESE .eb roic al .l 6 — 5 ed .enac rob nî enup es iş e ras ed gk 2/1 uc ăcetsema eS .e racnâm urtnep ac e ras dnârăse rp .248 .ignul ied ra .epa etlum iam uc luiotub ălaps es .ălcits ed enac rob nî ăzaşa eS .esao rg iam iilef etaiăt ănileţ iş ivoc rom uc dnânretla .nub iam tâta uc enived irutărum urtnep iamun taţniube rtnî luiotub( enib etşe răpo es iş ălaps es luiotuB .nac rob nî tasednî ăzaşa eS .so rocăr col nu al e rartsăp e rps enup eS .enileţ 4 .iţevartsac epa ie rt .eliz 3 — 2 ăsal es iş e raos al enup eS .eze rum es ăs .enib dnâsăpa .voc rom . rasecen etse ăcaD .rav ed ănâm o le nî egnits es .teged nu ed ielu ămaot es a rpusaed rai .ătitocolc arumaras ănraot es arpusaed rai .ăcsaezepmil es ăs et rap o al ăd es .repip ed eb aob avetâc a rpusaed nup eS .ăpa ed l 1 al cetsema tseca nid ărugnil o etâc dnânup .eti rod eliiţ ropo rp nî .iţepsao rp et raof iş i renit iţevartsac gela eS )ARAV TAMUSNOC ED( ĂRUMARAS NÎ IŢEVARTSAC .eliz 01 ed pmit .ădiponoc ed iţăcub .e ras uc ăzrav ed irudnâr avetâc etla ăguada iam es .ăţniube rt ăpud ămusnoc es iş ece r al niţ es .tamătăven iş tăpsao rp eif ăs eiube rt taţniube rtnî lutavazraz toT .elamras al isolof top es e rac .eirep o uc l-udnâce rf .edepe r eze rum es ăs eiube rt e rac işo rg iam iţevartsac tnus ăcaD .ălcits ed etse lunac rob ăcaD .epus al aţniube rtnî etaop eS .inselp un a u rtnep .emignul nî coljim al niţup ăcipsed es .tasăl a-s nac rob nid az rav dnâc .448 .i rută rum ed lumusnoc epecnî dnâc icnuta ădnufsed es iş ătacsu ăţinvip o.ăpa ed l 1 al e ras ed g 05 ed eiţ ropo rp nî .eişo r ăzrav ed iţăcub .e ras uc treif al apa enup eS .rtnî luiotub iopa ăzaşa eS .iţarum enib tnus ec ăpuD .

nac rob nî i rudnâ r ăzaşa es iş eti răpo ănileţ ed izoc uc elelegăltăp ăgael es iopa .tatse rc .ăz rav etsep ănraot eS .laiceps lutiţuc uc iţaiăt ivoc rom aviţâc csetăge rp es aenemesa eD .ti rocăr iş e ras uc t reif teţo ănraot es arpusaeD .icim ele rudnâcs ăuod şicu rc iopa nup eS .etnâvz es ăs tev reş nu ep ăsal es iş ălaps eS .bmu rop ed ebaob ed inmup iod ac ric ăguada es ez rev ed 001 aL .auaenac enib ăzaenoiţcnuf ăcad ăzaelo rtnoc eS .e ram ălao o-rtnî ămaez ăg ruc ăs ăsal es aenac ni rP .rajets ed eif ăs eiube rt luiotuB ° .so rocă r col nu al ăzae rtsăp es iş elenac rob ăgael eS .etalăps enib nişiv ed eznu rf uas ratşum ed ebaob nup es arpusaeD .tsug ăpud e ras .ivoc rom auaedif ac dniăt .tasip repip ed ăţi rugnil o .io rutsu ed ieţăc aviţâc .voc rom ed iilef ie e rtnirp rai .repip ed ebaob avetâc uc iş )teţo ed l 1 al g 05 ac ric( tsug al tarăs enib eif ăs tâcnî leftsa .etunim 01 niţ iam es .nifad ed eiaof o iş muce rp .eliz ie rt .ăramăc al nup eS .ăzae rum es ănâp ă ramăc al niţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael eS .răhaz ed irugnil ăuod .ez rev avetâc ăguada iam es aeeca ed .e ras ed g 06 u rtil e raceif al dnâguăda .848 .ielu uc ăţita rc o.nac rob nî iiţevartsac ăzaeşa eS .)tenibo r( aenac bus roşu aepăcnî ătaop ăs amaez etaocs es e rac nî lusav ac u rtnep .eliz 3 — 2 e raceif al .iivoc rom iş adiponoc ăzaşa es iopA . rarăm niţup iş ănileţ ed iof .ic repuic ed gk 1 al ielu g 001 ed eiţ ropo rp nî .iotub nî irudnâr az rav ăzaşa eS .tocolc nî tad ua ec ăpuD .ăuod apuD .ăpa ed l 01 al eiătăcub ed e ram e ras ed g 005 nid ăruma ras o etşetăgerp es ta rapeS .ae ricoti rp epecnî eliz ăuod ăpuD .ăuod .etehcub nî ecafsed es iş adiponoc ăţăruc eS ĂRUMARAS NÎ IVOCROM IŞ ĂDIPONOC .i rutăcipsed nî ecudo rtni es atsaeca a rutulpmU .io rutsu ed ieţăc aviţâc iş .ăţiv ed iof :iulunac rob ludnuf al ăzaşa eS .ătalăps enib e ram ărtaip o iş i rudnâcs nid tucăf csaet nu arpusaed dnânup .ăcsae rocăr es ăs ta rapes ăsal eS .nişiv ed eznu rf uas ratşum ed ebaob avetâc arpusaed dnânup .luteţo eb reif eS .ănileţ .tiunşibo teţo iş aţniube rtnî etaop es rad .edetşev eleznurf ăzaetrăpednî eS .e rat . rarăm iş ănileţ ed eiaof ăniţup enup iam es arpusaed rai .esao rg iam avec eledno r eiat es iş .ătarutnâv tsof a amaez ătaot ec ănâp iro avetâc ed aiţarepo ătepe r eS .ălaps eS .az rav eze rum es ăs epecnî ănâp ăunitnoc e rac .tsug ăpud iş ănileţ ed eznurf avetâc .ie rt iş naerh ed e rif ie rt .ănilp etse atsaeca dnâC .tnemag rep eit râh uc lunac rob ăgael eS .eti rod eliiţ ropo rp nî .taluge r ătiţăruc eiube rt atsaeca .lejnurtăp .epa avetâc nî ălaps eS .iram ae rp un rad .urtap ăpuD .elaom ăp râc o uc g retş es uas .iţepsao rp etraof iş icim iţevartsac gela eS TEŢO NÎ ICIM IŢEVARTSAC .iulu rotoc aetrap nî ecu rc ed ăm rof nî ăzaetse rc es .luiotub uon nid elpmu es ănâp . 9 ed .ETANĂPMÎ ETENIV .ătarum etse azrav inâmătăps icnic .izrev ied ra .io rutsu ed ieţăc iş ănileţ ed eznu rf . repip ed elebaob uc ânue rpmî .lutiţuc uc niţup l-udnibocs .eiaom es ăs pecnî ănâp ăcsaetocolc ăs ăsal es iş etnib reif ăpa nî nup eS .lutavazraz etşetăge rp es ta rapeS .aţniube rtnî top es eliz 01 ac ric ăpud rai .enib ti rocăr a-s ec ăpuD .esaomu rf iutug u rtap .laiceps lutiţuc uc emignul nî ivoc rom ăţăruc es aenemesa eD .a rpusaed e raolf lupmit uc ăzaem rof es ăcaD .teţo ed i rugnil avetâc ăguada eS .esihcnî iş etnu răm ic repuic gela eS ETANIRAM ICREPUIC .648 leftsa artsăp av es azraV .enac rob nî ăzaşa eS .es-udnâguăda .ti rocăr luteţo ănraot eS .ătacsu ăţinvip o-rtnî ăzaşa eS .iotub nî ăzrav etsep amaez ănraot es .işomurf iraşogog gela eS TEŢO NÎ IRAŞOGOG .arpusaed iţătue rg uc dnuf nu enup es ele etsep rai .948 .teţo ed l 1 al g 05 ed eiţ ropo rp nî .eletla ăgnâl elenu ăsam ep ăzaşa es iş tocs eS .e ras ăniţup iş .ăpa ed eiab ep ă ro o b reif es iş enac rob nî ăzaşa eS .ăz rav .rtnî cof al nup eS .etatse rc eledno r nî .teţo nî ii raşogog ăniţ ăs eiube rt e rac .e ras ăniţup enup es ărutibocs e raceif nÎ .icutub iod ep .ca nu uc e raceif ăpaeţnî eS .361 eS .tsug ăpud .748 .enib ălaps eS .e ras uc lu teţo eb reif es pmit tseca nÎ .ăsal es azrav .irat iiţevartsac niţnem e rac .iram ae rp un iş e renit eteniv gela eS TEŢO NÎ .etnâvz es ăs ăsal es iş etşe răpo es .i raşogog etsep ănraot es .e ras ăniţup uc roşu elirutavaz raz etaot ăcae rf eS .iţrăp elebma ep gnul nî ăcipsed es iş aţidoc eiat eS .tot ed un rad .058 .talăps enib lucsaet rai .iţepsao rp iş iţamătăven .i ro 3 — 2 ed .esaotănăs iş etasednî ez rev gela eS .nub iam etse niv ed luteţO .ăpa ed enib g rucs es iş etepac al niţup eiat es .nifad ed eiaof o .

işomu rf işa rg ied ra gela eS ERAS NÎ IŢAVRESNOC IEDRA .rtnÎ .ece r al ăzae rtsăp es iş tnemagrep eit râh uc ăgael eS .lunac rob elpmu es ănâp .i riţbus iilef eiat es iş ălaps es .ăruta repmet işaeeca al .tisi rea enib iş taruc col nu-rtnî niţ es pmit e rtnî rai .işa rg ied ra 001 aL .eitrâh ep ednitnî es iş e racnâm u rtnep ac lu rarăm egela eS .ă ramăc nî ăzae rtsăp eS .so rocăr col al niţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es .iz auod a ănâp .461 * taula nî etpaoc e reM ifotrac iş naerh ed sos uc losaR ze ro uc enrac ed ăpuS EIRAUNAI ETACUB ED ETSIL AVETÂC .ele rudnâcs ăuod şicu rc arpusaed nup eS .ăcirudnâcs o uc ăsapa es .ie nid tişei a e rac amaez ădni rpuc i-ăs tâc .ăcusu es ănâp eliz avetâc eniţ es .ăznâp ed eţelucăs nî ăzae rtsăp es iţacsu iivoc roM .dar eS .amaez etşezepmil es dnâc ănâp ă rudlăc al eniţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es .ăznâp ed ţelucăs nî .cte ăb roic .ăpa o.e ro avetâc ăpuD .ăjirg e race rao uc .rtnî nup eS .358 .tasăl ua-s ăcad .e raolf ăcaf un ăs ac ădlac ăpa ăniţup uc taium cilicilas dica ed farp nu enup eS .eţnimes ed ăţăruc es iş lecăpăc nu ieţidoc lu ruj nî eiat es .es-udnâsăl lu rarăm iz auod a ănâP .ece r al ăzae rtsăp es iş tnemagrep eit râh uc ăgael eS .iram iţătitnac nÎ ĂBROIC URTNEP TACSU TAVAZRAZ .rarăm ed eli rudnâ r e rtnî e ras ĂNRAI URTNEP TAVRESNOC EDREV RARĂM .ătitelpmî emuna .2 .558 .sus ănâp egnuja un atsaeca ăcaD .iinişam lu rotpuc nî e ratărg ep iş acsu .o-tasăl ua e rac ep apa iş dnânrut iţlum iam tâc ăpacnî ăs ac .tacsu ed emuna e raotpuc nî ăcusu es lutavazraz .ătitocolc ăpa uc cse răpo eS .luvoc rom uc lef al ăcusu es lucanrâtsăp iş lulejnu rtăp .nac rob nî ănraot eS .nac rob nî ăzaşa es taium ua-s ec ăpuD .158 . ° al ăgab iam es iz auod A .telpmoc e repoca l-ăs rarăm ed ătasăl amaez tâcnî leftsa .telpmoc ăsnî un .iedra aviţâc ăguada iam es .cim nac rob nu .rtnî ălaps eS .so rocăr col nu al era rtsăp e rps enup eS .e ram iam eif un ăs iulu rotpuc .anileŢ. roşu dnâsăpa .lu rotpuc ticăr a-s ănâp niţ es iş )C 07 — 06 ed .ăpa nî nuja nid i-udnânup .rtnî ăzaşa es iş e racnâm urtnep ac lu rarăm egela eS .ăm râs ed e ratărg ep âzaşa es iş g rucs es .işomu rf ied ra 021 — 001 ărtni gk 6 ed nac rob nu.eiaom es ăs ac .e ras g 004 — 3 ă rtni .ăzae răsed es e raţniube rtnî ed etnianÎ .lutla nî lunu .e ras uc ăpa ăniţup anrut etaop es .tăpsao rp nohrat ed eznurf gela eS TEŢO NÎ TAVRESNOC NOHRAT .etaop es iesac eleţniube rt urtneP .tâta ăcirudnâcs o uc ăsapa es .ănişam ep aets iam ăs ărăf .458 ed etnianî ălaps eS .ălao o.rtnî aets ăs ăsal es iş u rtnuănî e ras ăniţup uc e raceif ăraserp eS .ăcsae rocă r es ăs ăsal es iş treif al repip ed ebaob avetâc nup es .rtnî uas e ram sav nu.e ras uc tarăse rp aenemesa ed .niţup etâc etaocs es anraI .1 .ădni rpuc el ăs tâc teţo ănraot es iopa .ăcim anicădăr uc eliţătei rav nid gela es iivoc roM .)izev( tacsu lu rarăm ac lef al etşetăge rp eS ĂNRAI URTNEP TAVRESNOC EDREV LEJNURTĂP .)ăpa ed l 1 al e ras g 05( e ras uc ăpa ed ă rasecen aetatitnac eb reif  În sare dnârăse rp .e ras uc enib ăraserp es iş no rtsac nu.e raţniube rtnî .  Uscat ednu )e raos nî un rad( tacsu col nu al . rarăm tla ăguada es .rtnî ăzaşa es iz auod A .258 .iclud iam iş izega rf iam tnus erac .şicu rc etazeşa ele rudnâcs ăuod uc arpusaed ăsapa es .ma rgolik ed 2/1 ed nac rob nu.lunac rob telpmoc elpmu es ănâp .iiţătisecen arusăm ep . rotpuc aruta repmet( snits epaorpa etse lucof dnâc rotpuc nî cudo rtni eS .e racnâm al ăzaeţniube rtnî es iş ece r ăpa nî ă ro o eniţ es .

561 ieţiăt ed acasuM ălcefs ed ătalas uc ifot rac ed eletfihC * avalcaB iişo r ed sos iş ăznâ rb uc otoziR ebaob elosaf ed ăb roiC * ădalem ram uc eţelunroC rotpuc al za rp ed eletfihC c rop ed iitfiP * ăznâ rb uc ătnicălP irutărum uc ifotrac ed einhal tavaz raz ed ăpuS * e rem ed topmoC iişo r ed sos uc ăbmiL io rutsu uc ătutăb elosaF * etpal uc ze rO ătilăc ăzrav ep iţanrâC ăpaec uc ifotrac ed ătalaS * şi rg uc ledurtŞ icevihG etnil ed ăpuS * ădalemram uc ădaluR leţiv ed amaluiC tavazraz uc ifotrac ed acasuM * ăruems ed po ris uc işogoG ze ro uc ăzrav ed elamraS ătijă rp eniâp uc inemihc ed ăpuS * e rep ed topmoC ăznârb uc enao racaM ăcsaesu r ătalaS * şirg ed ăcniduB irutărum uc elosaf ed einhal ăsae rd .ălcefs ed ăb roiC * âdalemram uc ătraT lec rup ed ănacoT rotpuc al ăznârb uc ăgilămăM .

661 răhaz uc ifot rac ed işogoG i rută rum uc etnil ed e racnâM c rop ed iitfiP * ădalemram uc itşo riP etaniram eţuletfihC ifot rac uc za rp ed ăpuS * etpal uc şi rG enrac uc etacsu enu rP rotpuc al ăznârb uc ifot raC * ăcnavilA ieţiăt uc ăz raV etşep ed ăb roiC * etipsod işogoG ătacsu elosaf ep iţanrâC zarp uc ze rO * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP ăcnuş uc acfoi ed ăcniduB ivoc rom ed ăpuS * e rem uc ledurtŞ enrac uc ărca ăz raV ănâtnâms uc ifot raC * s ra răhaz ed ămerC ăbmil uc ze rO şirg ed itşulăg uc ăpuS * niv ed ueleJ iişo r ed sos uc enao racam ed ăcniduB nohrat uc ifotrac ed ătalaS * eilinav ed ămerC enrac uc iutuG ătacsu e răzam ed ăpuS EIRAURBEF inuicniM ăz rav ed ăcniduB tijărp etşeP * etacsu enu rp ed topmoC .

iţijă rp işanapaP leim ed amaluiC icizru ed faliP * canozoc ed rifadna rT ed rev ătalas uc emugel ed leţinŞ i rat ăuo uc canaps ed e ruiP * ăznâ rb uc etnicălP iişo r ed sos uc ifot rac ed itşulăG ănâtnâms uc ăsăe rd ădobol ed ăb roiC * avlaH leţiv ed şaci rpaP rotpuc al enao racam uc etşeP EITRAM * canozoc ed icleM ăninăls uc ărca ăz raV ifot rac ed amaluiC * eiliaraS ifotrac uc itşenevodlom elaoj râP tavazraz ed ăb roiC * ădalemram uc iţiucsiB şucşuc uc rezirap ed leţinS evidna uc ifotrac ed ătalaS * eciaoznâ rB zarp ed e racnâM ebaob elosaf ed ăsaed ăpuS * .761 etitălC ifotrac ed ăcniduB leim ed ăb roiC * tipirp taula nid işogoG canaps uc leiM ed rev ătalas uc tavaz raz ed eletfihC * ăcun uc nroC rotpuc al enao racam uc ifot raC ătalas ed ăpuS * ănâtnâms uc .

861 * iz rev esiac ed topmoC enao racam ed ăcniduB rarăm iş ed rev ăpaec uc ifotrac ed ătalaS * ăme rc uc iruoluR iişo r ed sos uc ăbmiL şirg ed itşulăg uc ăpuS * răhaz uc .ătişubănî ărutpi rF ifot rac ed ăpuS * ăznârb uc itşo riP ed rev ătalas uc leim ed bo rD rotpuc al canapS * .etpaocsăr ăuo uc ifot raC canaps ed ăpuS * eilinav ed ăme rc uc ătnicălP ifotrac uc leim ed leţinŞ ănileţ ed e racnâM * ăznâ rb uc ledurtŞ iţijărp ifotrac uc ătelmO ăcsaesu r ăb roiC * ădalem ram uc nroC etşulăg uc şaluG ic rătănâm uc ze rO * şirg ed ăcniduB sos uc .iţ reif işanapaP leim ed tafutS ihcidir iş ăgilămăm uc ăznâ rB * ădalemram uc ătelmO rotpuc al ăznârb uc ifot raC ănâtnâms uc eivetş ed ăb roiC EILIRPA ăţaeclud uc ătraT rezi rap uc enao racam ed ătnicălP ătijărp ăpaec iş naerh uc etutăb iciz rU * ădalemram uc ădaluR rotpuc al .

irat ăuo ed ătalaS * nuigam uc etitălC leţiv ed ănacoT i ruţed rev ed ăpuS IAM răhaz uc ifot rac ed işogoG ătacsu elosaf ep ceb reb ed ărutpi rF ănâtnâms uc şumlaB * ădalemram uc iţiucsiB rotpuc al ătijărp eniâp uc canapS leim ed ăb roiC * s ra răhaz ed ămerC taula nî .tavazraz ed ăcniduB etşep ed ăcsucaZ * şi rg uc ledurtŞ iişo r ed sos iş âznâ rb uc otoziR tavaz raz ed ăpuS * ăme rc uc ătraT ic repuic uc leiM ed rev ătalas uc ifot rac ed eletfihC * etpal uc ze rO canaps ed ăcniduB e raoşirep ed ăb roiC * ădalemram uc itşo riP ănâtnâms uc ifot raC şacap ra uc icizru ed faliP * etipsod işogoG itşesu r eleţinŞ ătalas ed ăpuS * şirg ed ămerC ăninăls uc ifotrac ed e racnâM uo uc şircăM * icun uc ieţiăT ed rev ătalas uc taula nî leim ed bo rD iţe rub ed ăb roiC .961 ed rev ăpaec iş ra răm uc .

şi rg ed etehcorC ănâtnâms uc ifot raC iilug ed ăpuS * eşe riC e răzam uc leim ed e racnâM bla sos uc ifot rac ed itşulăG * ădalem ram uc nroC canaps ed ăcniduB ăcsae răcsep ăb roiC * canozoc ed taula nid işogoG ifotrac ed acasuM ănâtnâms uc eto raC * cam uc ătraT ed rev ătalas uc tavaz raz ed eletfihC ifot rac ed e ruip ed ăpuS * ăţaeclud uc ătelmO elenăgirf uc e răzaM ăgilămăm uc u rca etpaL * ăznâ rb uc ledurtŞ canaps ed e ruip uc leţinŞ ăcsaenărăţ ăb roiC * ieţiăt uc etpaL enrac uc ifotrac ed e racnâM .etipsod işogoG tnu uc e răzam iş eto raC ănâtnâms uc ăsae rd ifotrac ed ăb roiC * ăznâ rb uc ătnicălP ed rev ătalas uc emac uc ădaluR e răzam uc faliP * răhaz uc .071 temsep uc ăniravaS enrac uc ivoc rom ed e racnâM e răzam ed e ruip ed ăpuS * eşe ric uc topmoC ieţiăt ed acasuM elenăgi rf uc canapS * po ris uc .

iţişubănî ion ifot raC * ălaedămălp nid eţelunroC ănâtnâms ed sos uc losaR ieţănrut uc ăpuS * eşe riC ănâtnâms uc ăcnavilA enrac ed etehco rc uc e răzaM * avalcaB tacif uc otoziR tavazraz ed ăb roiC EINUI po ris nî icleM rotpuc al ăznârb uc etehgapS i rat ăuo uc canaps ed ătalaS * .171 * ădalemram uc itşo riP e răzam uc ze rO iruţed rev uc ifotrac ed âtalaS * ăznâ rb uc ledurtŞ canaps uc enrac ed e racnâM iilug ed ăb roiC * inuşpăc uc ătraT etaniram eţuletfihC ăznârb uc ăgilămăM * cam uc nroC ănâtnâms uc ion ifot raC e răzam ed ăpuS * ădalemram uc iţiucsiB leim ed amaluiC rotpuc al ăznâ rb uc canapS * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP şirg ed etehco rc uc ivoc roM ănâtnâms uc se rd ădobol ed ş roB * eşe ric ed topmoC ăznârb uc enao racaM ătalas uc .

271 ied ra iş eteniv ed ătalaS * etipsod işogoG iişo r ed sos uc ăzrav ed eletfihC ălcefs ed ăb roiC * esiaC ifotrac ed acasuM rotpuc al sos uc ădiponoC * ăznâ rb uc ătnicălP ed rev elosaf uc enrac ed e racnâM ze ro uc iişo r ed ăpuS * esiac uc ătraT ănâtnâms uc iecelvoD ălatneiro ătalaS * ădalem ram uc nroC ic repuic uc acfoi ed ăcniduB emab ed e racnâM * iţ reif işanapaP iţulpmu iecelvoD ed rev elosaf iş ifotrac ed ăb roiC * enişiv uc ărutijă rP leţiv ed şaci rpaP bla sos uc iiluG EILUI * etpal uc ze rO ifot rac uc enrac ed e racnâM i rat ăuo uc iruţed rev ed ătalaS * eciaoznâ rB ifotrac uc itşenevodlom elaoj râP etşep ed ăb roiC * enişiv ed topmoC ic repuic iş iişo r ed sos uc enao racaM ătalas uc emugel ed leţinŞ * işogoG itşulăg uc ănacoT tavaz raz ed ăpuS .

371 iişo r ed şos uc ifot rac ed itşulăG * i rugu rts uc ătraT ze ro uc etulpmu eteniV etşep ed ăb roiC * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP rotpuc al i rat ăuo uc iişo r uc âdiponoc ed ătalaS * eciaoznâ rB e rep uc enrac ed e racnâM zarp iş ifot rac ed ăpuS * enu rp uc ărutijă rP ătilac ăzrav uc iţanrâC ăznârb uc ăgilămăM EIRBMOTCO * esiac ed topmoC iecelvod uc enrac ed e racnâM ăsarg elosaf ed ătalaS * ădalemram uc ădaluR eteniv ed acasuM ădiponoc ed ăpuS * s ra răhaz ed ămerC ănâtnâms uc elosaF iecelvod uc faliP * esiac uc ărutijă rP iişo r uc eteniv ed e racnâM ăsa rg elosaf ed ăb roiC * etcu rF icevihG ze ro uc iţulpmu ied rA * etpal uc şi rG iişo r uc leţiv ed e racnâM ăzrav ed ăpuS * enişiv ed topmoC ăznâ rb uc iţulpmu iecelvoD .

bla sos uc ădiponoC * e rep ed topmoC zarp uc enrac ed e racnâM ănâtnâms uc şunhaB * e rem uc ze ro ed ăcniduB işo r ed sos uc ăzrav ed itşulăG leţiv ed ăb roiC * tacetsema topmoC icevihG tijărp etşeP * şirg ed ăcniduB ifot rac uc enrac ed e racnâM iraşogog iş eteniv ed ăcsucaZ * ălaedămălp nid eţelulnroC ze ro uc ăzrav ed elamraS tavaz raz ed ăpuS * etcu rF enao racam ep leţiv ed ărutpi rF .471 iutug uc enrac ed e racnâM * ăznâ rb uc ătnicălP iutug uc enrac ed e racnâM emugel ed ăpuS EIRBMEION * iu rgurtS ăznâ rb uc ăcfoI rotpuc al ătijărp eniâp ep canapS * e rem uc leţinŞ tavazraz ed ăcniduB iţarum iţeva rtsac uc ifotrac uc einhal * etpal uc şi rG enrac uc ăzrav ed elamraS ăpaec ed ăpuS * ădalemram uc ădaluR iţulpmu ied rA rotpuc al .

571 avlaH enrac uc enao racam ed ătnicălP ănileţ ed e racnâM * ădalemram uc ătraT ătilăc ăzrav ep iţanrâC ebaob elosaf ed ăb roiC * icun uc ieţiăT ze ro uc elamraS nohrat uc ifotrac ed ătalaS * etpaoc iutuG ifot rac uc enrac ed e racnâM caelvod ed ăpuS * e rem uc ledurtŞ tacif ed otoziR losa r etşeP * ăcnaviA iţevartsac uc enrac ed e racnâM tavazraz ed ăb roiC * etacsn enu rp ed topmoC lfotrac ed e ruip uc rezirap ed leţinŞ irutărum uc elosaf ed einhal * ăruems ed po ris iş etpal uc şi rG enrac uc ătnicăIP ănâtnâms uc za rP * etacsu enu rp uc ze rO rotpuc al eclud ăz raV ebaob elosaf ed ăpuS * po ris nî icleM enao racam ed ăcniduB ătijărp ăpaec uc .ătutăb e răzaM * avalcaB rotpuc al za rp ed eletfihC ifotrac ed ăb roiC * e rem ed topmoC ănacoT .

671 * e rep ed topmoC ăcnuş uc acfoi ed ăcniduB zarp uc faliP * cam uc moC etacsu enu rp uc enrac ed e racnâM ătelmo uc iţijă rp ifot raC * icun uc ledurtŞ ăninăls uc elosaf ed e racnâM nemihc ed ăpuS * iţijă rp işanapaP ănâtnâms uc e raoşi reP etatimi e rci ed ătalaS * avlaH ăgilămăm ed ărapaP ăcsaenărăţ ăb roiC * tipirp taula nid işogoG e răsap ed faliP tavazraz uc ifotrac ed acasuM * şirg ed ămerC i rutărum iş ifotrac uc losaR ieţiăt uc ăpuS * e rem ed topmoC elosaf ep iţanrâC rotpuc al ăznârb uc agilămăM * eciaoznâ rB ifot rac ed amaluiC ăzrav ed ămaez uc etşep ed ăb roiC * eilinav ed ămerC etaniram eletfihC ebaob elosaf iş ifotrac ed ătalaS EIRBMECED şi rg uc ledurtŞ ieţiăt uc ăz raV etnil ed ăpuS * .

..............04 07 893 ....241 + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ ......ătacsu elosaF .........ăla rgetni eniâP .... ăznâ rB ELAMINA ETNEMILA ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ P K E D C 2B 1B A ii rolacolik ETNEMILA uad g 001 ENIMATIV ETNEMILA ROLELAPICNIRP A ĂCIROLAC AERAOLAV IŞ ENIMATIV LUTUNIŢNOC etacsu enu rp uc ze rO lec rup ed ănacoT io rutsu uc ătutăb elosaF * e rem uc atnicălP ălcels ed ătalas uc ifot rac ed elenăgi rF etnil ed ăpuS * ăţaeclud uc etitălC enrac uc ăz raV ifotrac ed ăcniduB * ădalemram uc ădaluR leţiv ed amaluiC tavaz raz ed ăpuS .....bmu roP elae reC ELATEGEV ETNEMILA 76 04 08 052 852 002 ....... mo ed etpaL ...................88 062 0411 . c rop ed enraC .......... ăcav ed enraC .....enao racaM ..zrO ......... tpirf iuP . leim ed enraC .771 335 23 91 48 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ .... ăuO + .. ăz raV ... ed rev elosaF ... ......iţ reif ifot raC emugeL 553 053 072 832 043 563 ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ......ăbla eniâP ......tamufa etşeP ................ ăcav ed etpaL ... t reif ze rO . tăpsaorp etşeP ...

...ătacsu e răzaM ...ăpaeC ....etevartsaC .....ed rev e răzaM + ++ + ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ...871 62 01 02 43 43 42 943 65 913 86 ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + + .treif canapS .voc roM .....................ev resnoc e răzaM .......ătacsu etniL ++ ++ ..........ănileŢ + .............)etamot( iişoR .......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful