1

;irutuăb iş i rupo riS 353 .................... eletleP 843 .................. iruteb reŞ 143 .................. iţecluD :eletlep ,iruteb reş ,iţecluD 733 ............... edalem raM 233 .................. etaţehgnÎ

033 .............. iruiclud urtnep irusoS 423 ................. iruelej ,emerC 813 ...i rutijă rp iş i rutrot u rtnep iruzalg iş emerC 182 .............. i rutijă rp iş irut roT :i ruiclud eti refiD 942 .......... ăsac ed iruiclud iş i rutaulA 622 ...... ăznâ rb uc irulef eti refid iş esaoniăF 271 ................ tavazraz iş emugeL 261 ................... tanâV 941 ........... e răsap ed irutpi rf iş i răcnâM 931 .........ihcini r ,tacif ,ăbmil , reierC 631 ............. c rop ed enraC 331.......... ceb reb ed iş leim ed enraC 621 .............leţiv ed enraC 511 ................ ăcav ed enraC :i rutpi rf iş enrac ed i răcnâM .................. irutăcoT .................. etşeP 48 .................iidim ,iclem ,icaR 37 ............ ăuo ed i răcnâM 36 ................eb roiC 94 ..................epuS :eb roic iş epuS 44 ............edlac irusoS 34 ..............ice r irusoS :irusoS 33 ..............etalaS 32 ................eviti repA :etalas iş eviti repA

02

............. iri rumăl iş irutafS 02 .................... i rusăM

91 .....

e raotiube rt elec iş ei rătăcub erpseD 7 ................... e recudo rtnI

IIRETAM ED ALBAT

ETACUB ED ETRAC

NIRAM ADNAS

2

iopa etse ,e radixo ni rp etat rebil nî ăsup ,etnemila nî ătuniţnoc aig renE .ă rasecen aig rene eruco rp i-ăs e radixo nirp ,e rac etnemila ue rem ăcsaemirp ăs eiube rt uiv lumsinag ro ,elas elev reze r ăsnî edra un a u rtneP .elamron elas iirănoiţcnuf e rasecen ieig rene ae recudo rp u rtnep eţnatsbus elas elii rpo rp dnâmusnoc , roletnemila aspil nî raihc tatimil pmit nu anoiţcnuf etaop lumsinag ro ,ăcim ret anişam ed e ribesoed e rps ,raD .iinişam rasecen lulibitsubmoc uc etarapmoc f top e rac ,e ratnemila roleţnatsbus ae radixo nid ătluze r msinag ro ed ătatlovzed aig rene ece raoed ,ăcimret ănişam o uc tiumesa if etaop lumsinag ro ,citeg rene e redev ed tcnup nid ,iceD .libitsubmoc ed eioven e ra ănişam o muc leftsa tot ,e rasecen eletnemila uad es i ăcad iamun anoiţcnuf etaop namu lumsinag rO .roletnemila ae rităgerp

,ănidopsog e raceif u rtnep izepmil iam iş etucsonuc enib iam if rov inuiţon etseca tâc uC .ăteid ed iş eiţi rtun

anarh ănmaesnî ec ,minărh en ăs eiube rt muc iş ec ed egeleţnî a u rtnep ,iiţătănăs a iced ,iulumsinag ro la lanoiţcnuf iş cigo lof rom iulu rbilihce ae ra rtsăp nî ie lulo r iş ienarh aetatănmesnî enib iam egeleţnî a u rtneP .esaotsug iam tâc iş ecimonoce iam tâc ,etairav iam tâc irăcnâm ronu ae rităge rp al ăcinliz rol acnum nî etuja el ăs e rac e rarcul o rolenidopsog aiţizopsid al ănup ăs etşe răm ru ăcinheT arutidE ,izătsa ătnize rp o e rac ep ”etacub ed aetraC“ ni rP .ei rădopsog e raceif u rtnep ătnat ropmi ed me rtxe ,ălaiţnese ămelbo rp o ,iced ,etse esaotsug iam tâc irăcnâm ronu ae rităge rp u rtnep rolecaoljim ae retşaonuC .mumixam al caf es ele nî etuniţnoc evitirtun roliipicni rp aiţb rosba iş aitsegid rai ,emige rtnî nî msinag ro ed etazilitu tnus iş e recălp uc etamusnoc tnus elE .etipisi r eif un ăs eletnemila ac caf rolirăcnâm la tucălp lutsug iş ae rităge rp ,lutcepsA .eimonoce ăta rusămen o ănmaesnî ,eitsegid urtnep ae rităge rp etşevi rp ec nî enub iam iş esaotsug iam ,e raotăgărta iam tâc e raşiţăfnî o uc atneze rp el a ed rolecaoljim ae retşaonuc ,ăpisi r ă răf rol ae rităge rp ,roletnemila a ălanoiţar ae risoloF .ăcimonoce ăţnat ropmi e ram o e ra eletnemila iş anarh ităge rp a ed ludom ,tiş rîfs nÎ .ălaicos ăţnatropmi e ram et raof o ua ,eiţirtun ed etimun ilob rotseca aţnetsixe et rap ătla ed ep rai ,dividni iunu iiţătănas ae ra rtsăp etrap o ed eP .e ratnemila ele rbilihcezed ed ,eletla ,tiş râfs nî ,iş e ratnemila eliruspil ed eletla ,e ratnemila elesecxe ed uas ,eli ruzuba ed elenu ,etacovo rp eiţirtun ed ilob etarămunen csonuc eS .ănarh ed leftsa o csesolof un e rac ele raopop al ,uas iinemao al rapa ilob e rtnid etlum iam elec ,ăvi rtopmid ,ătarbilhce ănarh o ed ăta rtsăp etse aetatănăs ăcaD .ăta rbilihce ănarh o tâced — iulumsinag ro la lanoiţcnuf iş cigolof rom u rbilihce lutcef rep es-udnâgeleţnî etatănăs nirp — iiţătănăs ae rartsăp urtnep nub iam coljim nu ătsixe un ăc enups etaop es ,aenemesa eD .e ram iam iro ie rt ed uas ăuod ed etse etazilivic ele raopop al iiţeiv ata rud uas aetativegnol izătsa eme rv ătâc ep ,ăcim e raof are vitimi rp iulumo iiţeiv a eidem ataruD .eiţatnemila ed lulef ed ărusăm e ram nî edniped itşenemo iiţeiv a eidem ata rud ăc eitş eS .tacilpmoc iam iş ti refid iam ,roletnemila a e rartsăp ed iş erităge rp ed lulef rai ,ătelpmoc iam iş ătai rav iam tineved a iul anarh tâta uc ,eiţazilivic ed ătasnava iam ătpae rt o al snuja a lumo tâc uc , ro leloces lus ruced nÎ .ratnemidu r lutot uc dom nu- rtnî etităge rp ua re uas etaruco rp uare e rac nî ae rats nî etamusnoc ua re etnemila etseca etaot iş inicădă r iş i rub rei ,etcu rf uc eif ,etşep uas enrac ,irutanâv uc eif aenărh es vitimi rp lumo ăc eitş eS .inărh es a ed uăs lulef uc iş ărutăgel ătce rid nî ălaiodnî ă răf etse ropop iunu la eiţazilivic ed ludarG ERECUDORTNI

563 ....... ănrai u rtnep ev resnoc iş irutăruM 853 .............. ecinsac eteţe r avetâC 453 ..................... i rutuăB 353 .................. i rupo riS

 raţie de întreţinere

eletimun-aşa — aiţi rtun cseiutăcla ec eletnemele tnus e rac ,

atimun-aşa ,ălamron

393 ................ citebafla xednI 883 .................... exenA

573 .............. etacub ed etsil avetâC

elemente nutritive

ed elaiţnese eliipicnirp etucsonuc eif ăs eiube rt ,la reneg nî eletnemila tnus ec iş —

raţională

echilibrată

 

i

e ra ăţnatropmi ec iş

eiţatnemila o ănmaesnî ec roşu iam egeleţnî rov ele tâta uc

3

iş ae ra rape r al atsaeca nirp eiubi rtnoc es ăs i tâcnî leftsa ,ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 05,1 al ati răm eif ăs eiube rt enieto rp ed aetatitnac dnâc ,iinic ras lus ruc nî iemef al i ram iam tnus iţătisecen etsecA .xes uas ăts râv e raceif u rtnep etazice rp ,aenemesa ed ,if top ăpa iş elarenim iru răs ,enimativ ed eliţătiseceN .elategev iruielu 2/1 iş ,)ărutnu

nid ănivo rp ăs e rac ,i rurahaz g 053 ;etcu rf iş emugel ,elae rec nid 3/1 rai ,enrac iş ăuo ,etpal nid ănivorp ăs 3/2 vitamixo rpa e rac nid ,iz ep enieto rp g 07 niţup lec e rasecen tnus ,gk 07 ed tab răb nu u rtnep ,leftsA .etautcefe iicnum aetatisnetni ăpud iş ăcigoloizif as ae rats ăpud ,iuludividni ats râv ăpud ăzai rav ă ratnemila eiţa r ătsaeca ăc sus iam tată ra a-S

aetativitca uc t ropa r nî ,ăci rolac iş ăcinacem ,ărasecen aig rene eruco rp ăs e rac etnemila ădni rpuc ăs — :iiţidnoc ele raotăm ru ăcsaenilpednî ăs iş )ăpa iş elarenim iru răs ,enimativ( ii rotaluge r etnemele iş )imisărg uas i rurahaz( ecitegrene etnemele ,)enietorp( ecitsalp etnemele :ăniţnoc ăs eiube rt ,as acnum uc uas iuludividni ae rats uc ,luxes uc ,ats râv uc tropar nî ălibasnepsidni e reniţe rtnî ed aiţa r ecuda a urtnep ăcida ,telpmoc if a urtnep , ratnemila lumige r ,radaşA .eiţirtun ed iră rublut rapa iş msinag ro nî u rbilihcezed nu ecudorp es ,e rasecen eletnemele etaot ,ătagnulednî niţup iam uas tlum iam eme rv ,ecuda un ratnemila lumige r dnâC .etatănăs ed iirăts a ătnenamrep ae reniţnem u rtnep iş ,iirotaluge r iş ecitsalp iş rad ,ecitegrene iamun un ,e rasecen eletnemele etaot iulumsinag ro ecuda e rac ratnemila lumige r ,etnivuc etla uc ,uas ,etatănăs ed e rats ătcef rep nî l-udnâniţnem ,ecinag ro elas elioven etaot ă repoca iî ,as aetativitca ed iş ats râv ed ,iuludividni aetatuerg

,iulumsinag ro a irănoiţcnuf ienub e rasecen ,ii rotaluge r eletnemele iş tâC .etazu rolirutuseţ ii recafe r e rasecen ecitsalp eletnemele iş eciteg rene eletnemele tâta namu iulumsinag ro ăruco rp e rac aiţatnemilA

e ra le ,etazu roli rutuseţ ae recafe r urtneP .exelpmoc iam tlum ,etnemele etla ed iş eioven e ra uiv msinag ro eciro ,lareneg nî ,iş namu lumsinag ro ,ăcirolac uas ăcinacem aigrene ed ă rafa nî ăc ,ăsnî eitş es ăs eiube rT .eidem nî ,gk 06 ed eiemef o u rtnep ii rolac 006 3 al iş gk 07 ed tab răb nu u rtnep iirolac 002 4 al ,vitcepse r ,enive r ec aeec iirolac 06 ae rg et raof ăcnum o u rtnep rai ,iirolac 05 ae rg ăcnum o u rtnep ,ăla rop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep iirolac 54 e rasecen tnus eicoljim ăcnum o u rtnep ,lef aL .gk 06 ed eiemef o u rtnep iirolac 004 2 iş gk 07 ed tab răb nu u rtnep ii rolac 007 2 vitcepse r ăcida ,ălarop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep ii rolac 04 e rasecen tnus ă raoşu ăcnum o u rtneP .iirolac 008 1 ,gk 06 ed eiemef o rai ,iirolac 001 2 ătisecen gk 07 ed tab răb nu ăcida ,ăla rop roc etatuerg ed lumargolik u rtnep iirolac 03 e rasecen tnus ,ăraoşu et raof ăcnum o u rtnep ,ulpmexe eD .etnemila ed etatitnac ătimuna o ed cinliz eioven e ra ,ă raoşăfsed o e rac ep aetativitca ăpud ,namu lumsinag rO .roletnemila ro rutut a ăciteg rene ae raolav itocos etaop es rotănămesa dom nÎ .ii rolac 86 vitamixo rpa ajaged av etpal ed etatitnac ătsaeca ,i rurahaz g 5 iş emisă rg g 4 ,enieto rp g 3 niţnoc etpal g 001 ăc dnâ redisnoc ,ulpmexe eD . rol aiţizopmoc etşaonuc es ăcad ,roletnemila a ăciteg rene ae raolav roşu alfa etaop es e rfic rotseca lu rotuja uC .ma rg ep ii rolac 9 elimisă rg rai ,marg ep ii rolac 4 eliru rahaz ,ma rg ep ii rolac 4 elenieto rp :ae raotămru etse roletnemila ela etnenopmoc roliţ răp a ăciteg rene ae raolav ,ieitsegid lupmit nî etnemila ed eti refus eli red reip ed iş amaes dnâniŢ .msinag ro nî es ra tnus dnâc eig rene ed etatitnac işaeeca ăsnî uad eletnemila etaot uN .ăpa ed ma rg iunu iirutarepmet a darg nu uc ae racidir urtnep ă rasecen ă rudlăc ed aetatitnac dnâtneze rpe r ei rolac o ,iirolac nî ăraosăm es etnemila ed ătarebile aigrenE .iulumsinag ro ela eci rolac iş ecinacem rolioven ae rinilpednî u rtnep ătisolof

plastice

eletimun-aşa ed ,aenemesa ed ,eioven e ra lumsinag rO .

etimun eviti rtun etnemele ed eioven

regulatorii

.i rănoiţcnuf enub ienu elibasnepsidni ,

regimul alimentar complet raţie de întreţinere

 raţia de întreţinere

.

uas

 regim alimentar complet

ed ămaes dnâniţ ,e rac anarh ,iced ,egeleţnî es

şi

. rotcev

larutcu rts ,ci rdih iulurbilihce ii reniţnem ă rasecen ăpa ed aetatitnac ezezinruf ăs — ,tiş râfs nî ,iş la rutcu rts iş rotaluge r iululo r e rasecen ela renim eli rurăs eruco rp ăs — ;iulumsinag ro a i rănoiţcnuf ienub ărasecen enimativ ed aetatitnac eruco rp ăs — ; rolirutuseţ iiră rape r iş ii reniţnem ă rasecen enieto rp ed aetatitnac eruco rp ăs — ;iuludividni

uas

etşemun es ec aeec eiutitsnoc

şi

,tnu( ălamina enigiro ed eif ăs 2/1 e rac nid imisă rg g 041—07 vitamixo rpa iş esaoniăf

eniîp ,etcu rf

ni rP

etnemele

izica-onima iţimun .ieiţirtun ela iirotaluge r etnemele tnus elenimatiV .elosaf( etacsu elemugel nî aenemesa ed .eletpal rai .iirugurts( eletcu rf .roli rutuseţ ae ra rtsăp iş ae recafe r .aenemesa ed .4 .elăuo .uo ed luşuneblăg .vitirtun e redev ed tcnup nid ilibasnepsidni tnus .iemam roli rutuseţ ae reniţnem Hrana  alimentaţia o al ed iragus al ăzairav ae .etelpmocni iş etelpmoc laiţrap .ănieto rp ed alucelom nî iţuniţnoc .lu răhaz rai .)lubob .etnil .lareneg nî .ălategev enigiro ed elesrus tnus iz rev elemugel iş eletcu rf niţup iam iş esaoniăf eletsap .ela renim .)lubob .ae răzam .aznâ rb .lutnu sela iam tnus ălamina enigi ro ed eleC .)lucanaps .ăvi rtopmiD .ele rem .ele md e raceif urtnep ecitsiretcarac i rărublut ecudo rp eiţatnemila nid rol aspiL .tupecnî al ătucsonuc dniifen ăcimihc rol aiţizopmoC .ed rev ae răzam .alcefs .etnemila nî esnirpuc eif ăs eiube rt elE .msinag ro nÎ .cte elesiac .egnîs nî iş ămini Proteinele complete elE .ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 5.ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta csesăg es elenietorP .tagob iam eif as eiube rt iirătpăla lupmit nid ratnemila lumigeR .)eladgim .cte caelvod .aetnil .ze ro nî iş z ro nî .enieto rp ed rovzi cinu ac etisolof .esarg eliruteznâ rb .uiclac ed iru răs laiceps nî .uârg nî csesăg es elE .libasnepsidni iş cificeps lo r nu dnâva ele e rtnid e raceif .ii retşe rc i rasecen iizica-onima iţot niţnoc Proteinele incomplete .e răzam .eletpal .eletpal .ed rev aelosaf .aelosaf( ebaob etacsu elemugel .e rac ă raoşăfsed o e rac ep aetativitca ăpud ătivi rtop eiube rt ae .ezonimativa csemun es enimativ ed aspil ed etacovo rp irărublut etsecA .elăuo .iemam elioven tâta e repoca ăs tâcnî leftsa .iivoc rom( izrev elemugel .%001 dnâniţnoc lu răhaz .iulutluda elioven nid 2/1 al ănîp ăta roşcim eiube rt cinliz ătamusnoc enietorp ed aetatitnac .aţaiv niţnem enieto rp niţnoc elelae rec .elae rec nid eletla iş ăuo nid animublavo .apaec .ulpmexe eD .iulutăf rolirutuseţ a iş elaiceps roli rutuseţ ae ram rof iş ae retşe rc al iş muc .ălamina enigi ro ed elapicni rp eles rus tnus eliruteznârb iş eletpal . rolelulec ro rutut ae riutăcla nî ărtni elenieto rp .elamina iiţeiv elibasnepsidni .iifotrac iş elenatsac .esarg eli runrăc iş lues .aninăls .as ats râv ăpud ăti refid etse iululipoc a uas iulu ragus orpi itşeca nid et raP .ele nid etuniţbo elesudo rp iş a races .etnemila ed işudo rtni eif ăs tarăpaen eiube rt ic .ătirăm aenemesa ed eiube rt .ălamina enigi ro ed eletnemila nî tâta csesăg es elediopil uas elimisărG .aetnil .azitetnis etaon el un namu lumsinag ro ece raoed .e ramru ni rP .).etelpmoc uas tnus dnâc icnuta iulumsinag ro ae retşe rc al atuja top un iş aţaiv eniţnem top un   Proteinele parţial complete       .ilpmis iam c al e retşan uad ăzilo rdih nirp e rac eţnatsbus tnus elE .elemab .aenrac sela iam tnus negocilg ed ăm rof bus i rurahaz niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .ăzoculg eniţnoc elegnâs .lam ron lutluda ed ăţaf .ălamina enigiro ed elec nî niţup iam iş ălategev enigi ro ed eletnemila nî etidnâpsăr et raof eţnatsbus tnus elirurahaz uas nobrac ed iiţardiH .ăla rop roc etatue rg ed lumargolik u rtnep g 2 ăgnita ăs eiube rt enieto rp ed aetatitnaC .ălategev enigi ro ed elec nî iş tâc .lipoc al rai .ăzotcal .elenu rp .ăsude r iam tlum etse rolinârtăb a e reniţe rtnî ed aiţar uas e ratnemila elioven .lam ron lutluda al tâced iram iam tlum lanoiţ ropo rp tnus elioven .ălategev enigi ro ed iru rahaz ed etagob et raof es rus eiutitsnoc .nob rac ed iţardih nî etagob ed me rtxe tnus eledalemram iş eliţeclud .iru răs iş enimativ etlum iam ed eioven e ra ătanic răsnî aiemef .iihcşum .izica-onima nî .roli rutuseţ ii rărape r iş iiţeiv ii reniţnem .etpal nid animublaotcal iş aniezac tnus .3 al ănâp .iululipoc ela iş tâc .ă rusăm ăcim et raof nî .msinag ro nî işudo rp uas iţazitetnis if top un ie ece raoed .lutacif .anâtnâms .aenemesa eD .eletşep .elibitsenroc elategev eli ruielu tocs es e rac nid ).luâ rg( elelae reC .etnalp ed iamun epao rpa esudo rp tnus elenimatiV .enilsăm( etcu rf elenu nî csesăg es ălategev enigi ro ed elimisărG .iş e răsap ed iş etşep ed .elicun iş muc .ălategev enigiro ed elec nî iş tâc .ulpmexe eD .)aeniâp iş esaoniăf eletsap ac .atla al ănul .elelae rec .ae răzam .ăla rop roc etatue rg ed luma rgolik urtnep g 01 al ănâp ăgnita ăs top i rurahaz ed eliţătisecen .icun .enula .enieto rp ed e ram iam tlum etatitnac o ed eioven e ra ina 81 al ănâp lulipoc . rolirutuseţ a ălamron ae retşe rc al atuja top un rad .ela renim i rurăs ed iş enimativ ed aetatitnac rai .ae reim .ătuzăcs iam etse .iulumsinag ro iilibasnepsidni iizica-onima un uas niţnoc muc ăpuD .acşi rf .iiecelvod .etelpmoc enieto rp nî t rapmî es elenieto rp .aenraC .ele rep .arutnu .iule raos ae raolf( rolesaonigaelo eleţnimes nî iş muc .ătiv ed aenrac .lubmurop .aelosaf( etacsu elemugel rai .)bob .ihcşum nî ătacidir iam dniif rol aiţ ropo rp .eletnemila uc ănue rpmî msinag ro nî esudo rtni uon nid tnus ec ătadnî rapsid e rac iră rublut .ae retşe rc aI iţisolof if aetup a u rtnep .etaot ep ăniţnoc el ăs eiube rt e reniţe rtnî ed aiţar uas aiţatnemilA .

etpal .ă ralulec e radixo ed elesecorp dnâzi rovaf . iş etrap caf C ienimativ apurg niD .iţab răb al rai .A elenimativ esnirpuc tnus ei rogetac amirp nÎ .etpal g 005 ed iţătitnac ienu ae raregni ni rp ti repoca etse tluda nu urtnep A ănimativ ed lu raseceN .icun .esa rg eletnemila ed laiceps nî iced esuda .A ănimativo rp ed etnatropmi iam elec ele raovzi tnus )lucaelvod .uo nu .esaov ren irărublut iş ăsaoicinrep eimena vitaminele liposolubile vitaminele hidrosolubile .lureie rc .iihcini r .uo ed luşuneblăg iş tnu .ălaob ătsaeca ăcedniv iş ie rgalep aiţi rapa eniverp ece raoed .iifotrac ărusăm e race rao o-rtnî .aenemesa ed .rol lunoi rbme nî iş rolelae rec .ălategev enigi ro ed elec nî iş tâc .vid rat lec uas litnafni lumsitihar ăcaovo rp D ienimativ iespil azuac nid rapa e rac eliră rubluT .c rop ed ăbals aenrac nî iş tacif nî .etatidnucef ed aspil ăcaovo rp ie aspil .msilobatem uas eiţi rtun nî iş tâc .iş luiem .etijocen elae rec nî csesăg es 1B ănimativ ed icim iam iţătitnaC .şecăm ed eletcu rf nî e ram et raof al sela iam .cilof ludica iş aC .PP animativ nî ecarăs et raof tnus eletpal iş elăuO .lategev lunge r nî tâta ătidnâpsăr etşesăg es Vitamina B2 niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .bmu rop nid telpmoc epao rpa ăsnî etşespil aE .roşu gu rtsid el icizif iiţnega iş arudlăc e rac ep eţnatsbus la reneg nî tnus elenimativ ăc .iileip ela iră rublut iş evitsegid irărublut .ed rev ae răzam .iulegnâs ae ralugaoc u rtnep ălibasnepsidni etse aE .iemef al natnops t rova .tnu g 04 .ărgaen eniâp nî .tnu nî sela iam etşesăg es Vitamina E nî .e reb ed aidjo rd nid iopa iş .ăvi rtopmiD .sarg luiedra nî .enu rp iş e rep .5 .eirogetac auod a nî rai .ăpa nî elibulos uas nî elibulos uas iş .eletpal .tlaboc .2B animativ aenemesa ed nitnoc eletcu rf iş ed rev aelosaf .ălategev iş ălamina enigi ro ed eletnemila nî etşesăg es Vitamina B12 ed roliru răs ăti rotad ăzo r e raoluc o ua etacifirup eleta rape rP .anâtnâms .etcu rf iş irutavazraz .elareneg i rărublut rapa .1B animativ nî ătagob et raof ăsnî etse e reb ed aidjo rD .iulumsinag ro ae ratlovzed nî tâta .eiţirtun nî iră rublut iş esaov ren i rărublut al laiceps nî dnâcud ie aspil .iivoc rom .e ram et raof etatitnac nî etşesag es e reb ed aidjo rd nÎ .eiţatnemila nid ie aspil nÎ .iimena al ecud dnâtup eiţatnemila nid ie aspil .ă rutan nî ătidnâpsăr et raof etse anivalfobi r uas Vitamina PP .iihcşum .ii recudorpe r ă rasecen etse E animatiV .)etacsu iş etepsaorp .ialăm .uo ed luşubla .PP animativ nî etagob etnemila tnus .lucanaps( elirutavaz raz dnâc ep .i rugu rts .etepsaorp etcu rf iş irutavaz raz .ed rev iş uşo r .ihcini r iş tacif .C apu rg nid iş B apu rg nid elenimativ .egnâs nî iişo r rolelubolg ae recudo rp nî lapicnirp lo r nu e ra 21B animatiV .elauziv iră rublut ăcaovo rp eiţatnemila nid A ănimativ ed aspiL .etijocen rolelae rec lunoirbme nî etşesăg es Vitamina K etse iş tacif nî .iulu răp ela iş roliihgnu ela iră rublut iş elanitsetni -o rtsag i rărublut .ălanitsetni arolf ed ăta robale . .imisărg :ii rogetac iram ăuod nî citamehcs etiţ răpmî if top elenimatiV .uo ed luşuneblăg .uo ed luşuneblăg nî iş etpal nî .elicis reip .az rav .iâmăl nî iş iişo r elelegăltăp nî .e rem( etcu rf iş ătacsu ăpaec .lutacif .elesiac( eletcu rf .luzro .eletpal iş aznârb .roletnalp ela iz rev eliţrăp etaot nî etşesăg es Vitamina B1 eleţârăt nî sela iam rad .evarg etraof iimena dnâcovo rp eiţatnemila nid iul aspil .etşesăg es aE .elicutpăl .D .acşi rf .lutnU .)elicizru .elategev eliruielu nî .lamina lec nî iş tâc .iulutebafla ele retil uc etaton tsof ua ele Vitamina A .tacif nî laiceps nî etşesăg es   vitaminele C       P Vitamina C         etatitnac nî etşesăg es .neto rac uas .elacot rop .eitş es ăs eiube rT .ăsa rg aznârb .rol iiri repocsed aenid ro nî .K iş E .ălamina enigi ro ed A animativ nî etagob iam elec ele raovzi tnus lutacif .)ecitapeh i rărublut iş i rută reged( e ralucsav eli rărublut nî iş )ătug iş ta rahaz tebaid( eiţi rtun ed eliră rublut nî aenemesa ed ătacidni etse PP animatiV .etnemila etlalelec ed esuda .ăcitub rocsitna .etilifo eleznu rf nî .aidăpăp .aivetş .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta ătidnâpsă r etşesăg es Vitamina D nî etşesăg es e ram iam etatitnac nÎ .ăninăls .etşep ed arutnu .luârg .e ralugaoc ed eciga romeh irărublut dnâcovo rp ie aspil .lutacif tnus ănimativ atsaeca nî etagob ălamina enigi ro ed eletnemilA .egnâs nid rolelubolg ii ră robale a rpusa ălaid romi rp enuiţca o e ra lE .ălanitsetni a rolf ed iş ătazitetnis etrap nî if etaop ae .ătnat ropmi ed me rtxe etse PP animatiV .vitsegid iuluta rapa a iş sov ren iulumetsis a e ranoiţcnuf anub ăzae rtsăp 1B animativ ăc tidevod a-S .iitşep iş elane rarpus elednalg .izrev elirutavazraz nî .iihcinir laiceps nî tnus ănimativ ătsaeca .lucanapS .cinitocin dica ed ăm rof bus .iz rev eliof nid tupecnî al talozi .aenemesa ed .ihcinir nî .roliţnid a iş rolesao a e racificlac ed irărublut .amini .etatilirets .eliişo r .cilof ludica iş et rap ecaf B ienimativ apurg nid toT .ienivalfobir uas ienivalfotcal etşe rotad es etpal ed iulu rez a eiublăg roşu ae raoluC .etacsu emugel .ătnatropmi ed me rtxe etse 2B ienimativ aenuiţcA .iiretcab nî .ic repuic .

eitş es ăs eiube rT .lutub rocs ăcedniv iş enive rp C animatiV .)uo ed luşuneblăg iş muce rp .ihcşum .iiţeiv ălibasnepsidni tulosba dniif .6 .iulumsinag ro ela i rutuseţ eleti refid u rtnep etaticificeps ătimuna o ua elE .roliţnid a iş iulutelehcs ae riutăcla al et rap ai luiclac . rolesao a eişo r avudăm .uiclac ed enub   Fosforul etnemila etlum iam nî etşesăg es .tiş rîfs nÎ iş ac .elenu rp .etrap ătla ed ep rai .e ratnemgip iş e ratned .iulumsinag ro eliţătisecen u rtnep .i ruţed rev .ă ralucsum iş ăsaov ren einetsa ed irărublut al iş eiţirtun ed irărublut etnatropmi al .%59 — 07 .tiş rîfs nÎ Calciul ăzaem rof e rac .reif nî ca răs etse işed .ăruems .lu rofsof .i rutavazraz e rtniD .tutăb eletpal nî .inâ rtăb al iş )ecito rolc iimena( iiţăt rebup acope nî etef al aenemesa ed rapa iimena etsecA .ejalitrac urtnep luflus .ăla reneg e rats nî irărublut iş rad .lutacif( egnâs nî etagob elenag ro iş elegnâs tnus iram iam iţătitnac nî reif niţnoc e rac ălamina enigi ro ed eletnemilA .etacsu elemugeL .ărgaen eniâp iş etcu rf .etnemila ni rp iulumsinag ro esuda tnus )ăpa iş ela renim i rurăs .eletnemila ăc .i ruteznâ rb nî iş truai nî .e ratned ii rac iş msitihar etagob iam elec elesrus Clorul  sodiul tnus ăsnî .e rata ac eif msinag ro nî ăsudo rtni etse apA .ălamina iş ălategev enigi ro ed eletnemila nî elibai rav iţătitnac nî csesăg es .iâmăl ed ajaoc nî etşesăg es .amini .tacif :ălamina enigiro ed eletnemila nî . rolesao ae racificlaced al etrap o ed ep ecud eiţatnemila nid .aivetş .aidăpăp .etşesăg es aE .iemam elev reze r nid rasecen luiclac ai işî lutăf leftla ece raoed .elenihcoms .irăcificlaced ed .enimativ .elesiac( etacsu eletcu rf iş .C ănimativ ed icim iam iţătitnac niţnoc )ezăcaoc .ălbud etatitnac o ăcsaemi rp ăs eiubert .elas eletavired iş eletpaL .elirutavazraz .ărgaen aeniâp iş etijocen elelae rec .iz ep mc 005 3 1 iş 000 1 e rtnî ăzai rav ăpa ed ă rasecen aetatitnaC .)elelam ruc iş .egnâs u rtnep lu rpuc iş lu reif .elai ret ra iinuisnet ae redăcs .iga rf .iiţeiv libasnepsidni etse lu rofsoF .esao u rtnep lu rofsof iş luiclac . roliruzac aetati rojam nî .ătagnulednî eme rv .animativ emige rtnî nî dreip .lucanaps( elirutavazraz .iulutelehcs ae ram rof al laiceps nî et rap ai lE .   .msinag ro nÎ .etirefid i rărublut al ecud eiţatnemila nid rol aspiL .etpal .reif ed ă rasecen aetatitnac cinliz ecuda .ălaesobo al laiceps nî .etnatropmi niţup iam es rus tnus eletcu rf iş elirutavazraz .etacsu elemugel rai .ii rătpăla lus ruc nî iş iinic ras lusruc nî .eiţe rcxe ed elesudo rp iş ilanom roh iişudo rp .ălamina enigiro ed eletnemila nî tâta etşesăg es apa apA .iihcini r .iipoc aL .rolesao a eişo r avudăm .tatiu eiube rt uN .enieto rp ed tagel uas ărebil ăm rof bus etşesăg es egnîs nî raI .C ănimativ nî etagob iam elec raihc .elaiceps iimena rapa .iz ep g 1 ed etse roliţnid a iş rolesao ae retşe rc u rtnep ălibasnepsidni aetatitnac .eletnemila uc ănue rpmî eif .aetnil .reif nî carăs etse ratnemila lumige r dnâc .tnatropmi viti rtun tnemele nu etse iş ăc ăsnî .e rata ac etamusnoc if top un .etpal ed urtil 1 ed ătaruco rp etse etatitnac ătsaeca .luiclac tnus iiţirtun enub ienu erasecen elarenim iru răs etnat ropmi iam eleC .  fierul .C ănimativ ed iţătitnac etnatropmi iam elec niţnoc iifot rac iş azrav .aelosaf( etacsu elemugel )az rav .elategev ele raovzi tnus .iipoc al laiceps nî .ălategev enigi ro ed eletnemila nî tâta csesăg es elE .eva rg iam iş irărublut al i roenu iş e racnâm ed ătfop ed ăspil .eledifats .aenemesa ed .iz rev iş iişo r .ecigaromeh rolirărublut aiţirapa iş role ralipac ieţnetsize r ae redăcs al ecud eiţatnemila nid as aspiL .lu reif ezezilitu ăs top .iihcşum .ălategev enigiro ed elec nî iş tâc .elirutavazraz iş elicun .leftsA .enieto rp( sus iam etanoiţnem eviti rtun eletnemele etaoT .aenrac rai .inuşpăc( etcu rf etlalelec .reif ed rovzi lu rugnis iragus urtnep eiutitsnoc iş ălibalimisa telpmoc ăm rof o bus eniţnoc lî .aiţi rapa ecudo rp eiţatnemila nid uiclac ed ătagnulednî aspiL .aietseca iulumsinag ro ae racificlaced dnâcudo rp .msinag ro nid elirutuseţ etaot nî es-udnisăg . role ralipac iulete rep aetatilibaemrep ed ătagel etse .ei rătăcub ed ae ras ed sela iam iulumsinag ro etarucorp .iulu rofsof aspiL .egnâs nî sela iam etşesăg es lu reif msinag ro nÎ .tnus reif niţnoc e rac ălategev enigi ro ed eletnemilA .e rac .sov ren lumetsis nî edipilofsof ed ăm rof bus etşesăg es iş uiclac ed tafsof ed ăm rof bus .lu rolc .amaM .elicutpăl .eclud etpal nî e ram etatitnac nî etşesăg es   şi mai .iileip iş iulunâmălp lulevin al e ra ropave ni rp iulup roc a rutarepmet ăzaelge r aE .eliciz ru .anilps .ae răzam .eletpaL .enrac uas tacif .esaoso eliră rublut iş lutub rocs iamun un rapa eiţatnemila nid as aspil nÎ .i ru rahaz .reif ed ăspil ni rp iimena etimun .ămini .ălamina enigiro ed elec nî iş tâc .işarg iied ra nî iş eni radnam nî . rofsof nî etagob iam elec elamina ele raovzi tnus aenrac iş uo ed luşuneblăg .ăpa %57 .iulumsinagro iiţeiv ălibasnepsidni etse apA .evarg i rărublut ronu a ădipar aiţi rapa ăcaovo rp eiţatnemila nid ie ae rami rpus iş namu iulup roc aetatue rg nid %57 dnâm rof roli rutuseţ ro rutut aiţizopmoc nî ărtni un e rac evitsegid iră rublut uc iivanlob al i roeseda rapa iam elE .ăvirtopmiD . roliţnid iş .ăpa %78 eniţnoc eletpal .tacif .elenimativ iş ac iiţeiv e rasecen ed tîta tot eţnatsbus tnus elarenim elirurăS .col aeva top un ecimihc eli rubmihcs ae ă răf ece raoed .et reif .lu reif iş luidos .lareneg nÎ .)lubob .ălaesobo nirp etatsefinam .rol ieiţăgob aenid ro nî .eniradnam vitamina P as aenuiţcA .luiclac tâced .ăuo ednirpuc e rac ratnemila mige r nu .elicun .eviti rtun eletnemele ătropsna rt aE .imisă rg .ihcşum iş ănilps .

7

.enilsăm nid eniţbo es lunmeledtnu dnâc ep ,enegidni etnalp nid tuniţbo ielu tităg al ăzaeţniube rtnî es ă raţ nî ion al ece raoed ,nmeledtnu ed col nî ielu ed lunem ret etşesolof eS
)1

.ăticăr enib ,e ras ăniţup uc ăt raif ăpa nî eniţ es ăcad tăpsaorp emerv ătlum iam ăzaertsăp es lutnU .cof ep ed etaul tsof ua ec ăpud ,tăpsao rp tnu niţup ăguada es il ăcad nif iam tsug nu ătăpac elirutavazraz ,elirusos ,elepuS .somu rf inemur rov es leftsa iamuN .ăprâc o uc etatnâvz enib eiube rt aetseca ,tavazraz uas enrac ,etşep ărutnu nî egirf a ed etnianÎ .elage iţrăp nî ielu uc ărutnu ecetsema es ăs enib etse tijărp urtneP .enrac ed gk 1 al ,ăţitarc nid lusos nî uas ,dihcil l 5 al ăţirugnil o ed eiţ ropo rp nî ,tanob racib niţup ,tijărp al uas t reif al ,aguăda etaop es ,e răsap ed eif ,ătiv ed eif ,irat inrăc ienu aerizegărf inselnî a urtneP .tpirf if a ed etnianî ta răs eiube rt un lutacif ,irătnî es un a urtneP .ăsam al ătiv res if a ed etnianî rotpuc al ăro ed etatămuj o eniţ es ăcad ăsaotsug iam etse sos uc eracnâm ecirO

IRIRUMĂL IŞ IRUTAFS

.g 52 = tnu ed uas ă rutnu ed ărugnil 1 ;g 002 acric = răhaz ed ăcşaec 1 ;g 03 – 52 = răhaz ed ărugnil 1

;gk 4/1 = ăniăf ed ăcşaec 1 ;g 51 = ăniăf ed ăsar ărugnil 1 ;g 52 = ăniăf ed frâv uc ărugnil 1

;) mc 052( ld 2/1 2 = etpal uc aefac ed e ram ăcşaec 1
3

;) mc 002( ld 2 = etpal uc aefac ed ătiunşibo ăcşaec 1
3

;) mc 051( ld 2/1 = niv ed rahap 1
3

IRUSĂM

.etişue r etacub cimonoce e rape rp ăs işue r rov leftsa iamuN .eirătăcub nî rasecen etse ec tot ăbia ăs eiube rt etiuzbihc elenidopsoG .saec nu iş rasecen et raof etse aenemesa eD .e ras iş ăniăf u rtnep iituc uas enac rob iş nmel ed irugnil ,etiţuc ,ae raotăzăr ,atis ,nmel ed ludnuf ,enrac tacot ed anişam :ăcsaespil ăs eiube rt un eirătăcub o- rtnid ,sus iam etată ra elec ăgnâl ep leftsA .elibasnepsidni elenu işutot tnuS .etucsonuc ed snujaednî tnus ei rătăcub ed ele tceibO .rotivărto raihc if etaop i roenU .ălaiutlehc iş ăcnum uc tităge rp e racnâm ed lef nu aci rts etaop talăpsen sav nU .etcesni etla iş etşum a rav ănuda es un ,ta ruc eniţ es ednU .enidopsog enub ienu lunmes etse ei rătăcub nî aineţăruC .ae nî etşesăg es ec tot uc ăta ruc ed ădnilgo eif ăs eiube rt ai rătăcuB .esav u rtnep rotălăps nu ,enuacs avetâc ,ăsam o e rasecen tnus tităg ed anişam ăgnâl eP .ănredom ei rătăcub o- rtnî csenâ rtăb lu rotpuc nilped ep etşeiucolnî rotpuc uc tităg ed anişaM .etatici rtcele uas natem zag uc ătizlăcnî anişam iş rad ,lo rtep uc uas enmel uc ătizlăcnî tităg ed anişam iamun un ienidopsog anâmednî al sup a ănredom acinheT

UCSERTEP AECRIM .rD

.irăcnâm ed i rulef etai rav iam tâc ronu ae rităge rp u rtnep ăzuălăc ănub iam( aec niraM adnaS e raotua ietucsonuc a ”etacub ed aetraC“ nî isăg av e rac ,enidopsog ienub enive r lo r tsecA .sus iam ătad eiţi rtun ed rolinuiţon ae retşaonuc iş ac ătnat ropmi ed tâta tot iced etse roletitemila iirităge rp ae retşaonuC .elibitsegid roşu iam iş e raotinărh iam ,esaotsug iam ,e redev a! etucălp iam if a u rtnep etităge rp eiube rt elE

8

ed rev ătalas ed ta rts nu ep ei ruf raf nî ăzaşa es iş f râv uc uo ed eliţătămuj ulpmu es ătace rf enib eiţizopmoc ătsaeca uC .e ras ed etşevirtop es ,ăcun o tâc tăpsao rp tnu ăguada eS .t reif ăcsâg ed lutacif uc ăcae rf es iş ătis ni rp ce rt es ,eli ruşuneblăg tocs eS .emignul nî ăuod nî eiat es iş ăţă ruc es ,irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,eras ăţirugnil ed frâv nu ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,ăcsâg ed tacif g 001 ,ăuo 6 TACIF UC ETULPMU ĂUO

.ed rev ătalas ed eznurf ruje rpmî nup es iş ei ruf raf o ep ăzaşa eS .eliruşubla ulpmu es e rac uc ănegomo ătsap o eniţbo es ec ănâp enib lutot ăcae rf eS .ătarape rp atag ă răpmuc es ec etşep ed ătsap ed ăţirugnil o iş lutnu ăguada es iş nortsac nu- rtnî nup es eliruşuneblăG .ăpu r es ăs luşubla ac ă răf ,şubla nid luşuneblăg ăji rg uc etaocs eS .gnul nî eiat es iş ăţă ruc es ,ticăr ua-s ec ăpuD .irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,)siohcna( etşep ed ătsap ăţirugnil 1 ,tnu g 05 ,ăuo 6 ETŞEP ED ĂTSAP UC ETULPMU ĂUO

EVITIREPA

ENAOSREP 6 URTNEP ETITOCOS TNUS ETRAC NÎ ESNIRPUC EL TEŢER NÎ ETACIDNI ELIŢĂTITNAC E

.tanob racib ed ăsar ă rugnil o enup es ăpa ed l 2 al ;rav ed apa seccus uc ăcsaiucolnî ăs etaop lutanobraciB .ăţaeclud u rtnep eletcu rf niţ es arpusaed ed edepmil apa nî rai ,dnuf al enuped es so rg lu raV .ăcsae rocăr es ăs ăsal es ,treif a lu rav ec ăpuD .ăpa ed l 3—2 uc rav ed gk 4/1 taruc sav nu- rtnî egnits es ,rav ed edepmil ăpa eniţbo a urtneP .rav ed apA .ătitocolc ăpa uc ,e ram iam avec sav tla nî ecudo rtni es etarape rp etseca eniţnoc e rac lusaV .iinişam arudlăc uc tce rid tcatnoc nî ăniv ăs eiube rt un ec eleta rape rp eb reif a ed dom nu etse ăpa ed aiaB .enaobmob ed elici rbaf al uas enizagam elenu al ţ remoc nî etşesăg es iş ,e raoluc ărăf rad ,ătne rapsna rt dniif ,ae reim uc ănămaesa eS .cte i ruzalg urtnep ,iuluteb reş a ,iulupo ris ae rarape rp al ,răhaz ăgnâl ep soada ac ei rătefoc nî tlum ăzaeţniube rtnî es azoculG .enizagam elenu al etehcap nî edniv eS .uîrg ed aniăf ac nif iam tlum tsug nu ăD .irusos iş eme rc elenu agel a urtnep ei rătefoc nî ăzaeţniube rtnî eS .ifot rac nid ăsa rtxe ăniăf etse aluceF .ţremoc nî etşesăg eS .eli rutaula ăcsae rc ăs ecaf e rac farp nu etsE .tpoc ed lufarP .ăcsaenselp un ăs ac ădu ăp râc o uc ăraoşăfnî es ,ălcits ed tnus aetseca dnâC .enac rob nî edlac nup es eleletlep ,adalemram ,lunuigaM .etisolof if a ed etnianî , rotpuc nî niţup etijărp tnus dnâc enula ed tucălp tsug nu ătăpac irutijărp iş irutrot al etaţniube rtnî elicuN .ece r ăpa nî ătaium ,ătaruc ăp râc o uc ,iulutreif lupmit nî ,ii rignit aenig ram eg retş es ăcad etşesirahaz es un aţaecluD .ănilinav aţniube rtnî etaop es eilinav ed col nÎ .ătăpsao rp atla uc etşeiucolnî es ,muf rap ăd iam un ailinav dnâC .col nî răhaz tla ăguada es ,ăzaeţniube rtnî es ec ărusăm eP .eilinav ed notab nu iş tasip răhaz enup es sihcnî enib nac rob nu- rtnÎ .talinav răhaZ .iirutijărp am rof iş tâc ,lutsug tâta ăci rts ăsal lî e rac ep lu rez ece raoed ,ătiso lof if a ed etnianî ăs rucs enib eiube rt ,irutijărp al iş i rut rot al ătaţniube rtnî ,răhaz uc ătutăb acşirF .ăcşi rf ed gk 4/1 al ărugnil o ed eiţropo rp nî ,ătutăb epao rpa etse dnâc ,ăm ru al iamun enup es lu răhaZ .tnu ecaf es un a u rtnep ,tlum iam un rad ,ămups ecaf es ănâp ăţaehg ep etab eS .ăţaehg al e ro ăuod eniţ es acşi rf ,ătutăb if a ed etnianÎ .ătutăb ăcşirF .so rocăr col al ămups iopa etab es iş ăcetsema es ,ădlac ăpa uc lusav nid etaocs es ,ăcsaepot es ăs ărăf ,eiaom es ăs epecnî muC .ădlac ăpa uc sav tla nî ecudo rtni es e rac sav nu- rtnî icim eleţăcub nî tăpsao rp lutnu eiat es ăcad edepe r eniţbo es ămups tutăb lutnU .ice r epa ie rt ,ăuod nî iopa etşezepmil es ,ăta ruc nmel ed ărugnil o uc lutnu enib ăcetsema eS .tanob racib ed ăsar ăţirugnil o iş ăpa ed l 2/1 no rtsac nu- rtnî enup es tnu gk 2/1 u rtnep ,ulpmexe eD .tanob racib niţup uc ăpa nî ălaps es ăcad nub lutsug ătăpace r ,zi nue rv e ra e rac uas ,etui niţup lutnU

9

RATŞUM ED SOS UC ETARAS IIBMURCS .9

.ic rehc nid iş etşetăge rp es lef aL .ătiv res if a ed etnianî ăuod ,ă ro o uc etşetăge rp es ăcad ăsaotsug iam etse atalaS .enilsăm iş e riţbus ătaiăt ăpaec ed iilef ruje rpmî nup eS .eibmu rcs ed eliţăcub nup es arpusaed iş eiruf raf o-rtnî ăzaşa es ,ifot rac ed ătalas o etşetăgerp eS .iţăcub eiat eS .eze răsed es ăs ac ,ece r ăpa nî e ro avetâc ăsal es iş ălaps es ;aibmu rcs ăţăruc eS .enilsăm avetâc ,ielu irugnil 2 ,teţo ăţirugnil 1 ,iicoljim epec 2 ,ifotrac g 006 ,eicoljim eibmurcs 1 IFOTRAC UC ,ICREHC ED UAS IIBMURCS ED ĂTALAS .8

.elesao socs ua-s i aiurăc ,treif etşep ed eleţăcub uc erăsap ed aenrac dniucolnî ,sus iam ac lef al csetăgerp eS .t reif etşep ed eleţăcub uc aenrac etşeiucolnî eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ETŞEP UC ETULPMU IIŞOR .7

.ruje rpmî ed rev lejnurtăp ed eznu rf uc ei ruf raf ep ăzaşa es iş ăc repuic ed eilef o e raceif etsep enup es ,esrucs eliişo r ulpmu eS .e ras uc ăpa nî et reif iş iilef etaiăt ic repuic avetâc dnâguăda ,ăzenoiam uc ăcetsema es ,tpi rf uas treif ,e răsap ed enrac ed tse r nu tnu răm eiat eS .teţo ,repip ,e ras sup a-s ec ăpud ăgrucs es ăs ăsal eS .sus iam tată ra a-s muc ăpud eliişo r csetăgerp eS .ielu g 05 ,ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 :ăzenoiam urtneP .teţo niţup ,repip ,eras ,icrepuic 4 — 3 ,ătpirf uas ătraif erăsap ed enrac ănitup ,iicoljim iişor 21 ICREPUIC IŞ ENRAC UC ETULPMU IIŞOR .6

.ruje rpmî lejnu rtăp ed eznu rf uc uas ed rev ătalas uc ,eiruf raf ep ăzaşa es ,eliişo r ulpmu eS .tnurăm iţaiăt ,iţpoc iedra iod uc iş ratşum uc ătităgerp ăzenoiam ed irugnil ăuod uc ăcetsema es iş enib eg rucs es ;ze ro ed g 001 ăpa nî eb reif eS .ăgrucs es ăs ,et rap o al ăsal es iş teţo niţup ,repip ,e ras ă rase rp eS .csebocs es ,capac nu eiat es ,iicoljim iişo r gela eS .ielu g 05 ,ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 :ăzenoiam urtneP .edrev ătalas ed eznurf avetâc ,repip ,eras ,zero g 001 ,iedra 2 ,iicoljim iişor 21 ZERO UC EZEHGUTROP IIŞOR .5

.enilsăm ed eleţăcub i ro ,lejnurtăp ed eznu rf uas ed rev ătalas ed ăţiluznu rf o ăzaşa es uo e raceif etseP .ănâtnâms ed ănub ărugnil o taguăda a-s e rac al ,ratşum uc ătităge rp )94 .v( ăzenoiam ed tarts nu a rpusaed ănraot es iş soj nî luşuneblăg nc eiruf raf o ep ăzaşa eS .gnul nî ,ăuod nî eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es tică r ua-s dnâC .irat elăuo b reif eS .edrev ătalas ăniţup uas enilsăm 3 — 2 ,eras ăţirugnil ed frâv nu ,ănâtnâms ărugnil 1 ,ielu g 001 ,ratşum ăţirugnil 1 ,iruşuneblăg 2 ,ăuo 6 ĂZENOIAM UC ĂUO .4

.teţo niţup iş aguăda etaop es sos nÎ .ihcidir ed iilef iş ed rev ătalas ed iof nup es ruje rpmî rai ,eiruf raf nî etazeşa uo ed eliilef etsep ănraot es sos tsecA .tarăs iam niţup eif ăs lusos ac enib etsE .u rca ed iş tarăs ed etşevirtop eS .tnu răm et raof etaiăt etaot ,etpaocsăr şubla ed eletepac iş teţo nî iţevartsac 3 — 2 ăguada es ,atag etse lusos dnâC .ielu niţup etâc niţup ăguada es iopa ,luratşum uc luo tacetsema a-s ănâp nmel ed ărugnil o uc ăcae rf eS .e ras ed farp nu iş edu rc eli ruşuneblăg ,ratşum ed ăţirugnil o no rtsac nu- rtnî nup es : rotămru lulef nî uo uc ratşum ed sos nu ecaf es tarapeS .eletla etsep elenu eiruf raf o ep ăzaşa es iş ednuto r iilef eiat es ,ăjaoc ed ăţăruc es ,ice r tnus dnâC .irat elăuo b reif eS .eras

2

ăţirugnil ed frâv nu ,teţo nî iţarum iţevartsac

,ielu g 001 ,ratşum ăţirugniI 1 ,iruşuneblăg 2 ,ăuo 6 TNACIP SOS UC ETPAOCSĂR ĂUO .3

.iieţiăt ac ătaiăt

ăpa uc ăcşaec 4/1 1 ETATIMI ERCI ED ATALAS .ratşum ăţirugnil 1 .eiâmăl ed ămaez uas teţo ăţirugnil 1 .etşep ed ătsap ărugnil 1 .v( lu reie rc eb reif eS .iţpal uc .ratşum niţup uc .no rtsac nu .ezeniram es ăs eliz 6 — 5 ăsal es iş lunac rob ăgael es .ti rocăr a-s ec ăpud .etreif niţup elenilsăm ăguada eS .)teţo uas eiâmăl ed eras( eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 .repip .rtnî t reif al apa enup eS .eras .31 .eze răsed es ăs ac ăpa nî e ro 42 niţ eS .şirg irugnil 4 .nifad ed ăznu rf iş repip ed ebaob uc nac rob nî ăzaşa eS .teţo uas eiâmăl ed ămaez .rtnî iiţpal ăcae rf eS .eiaolp nî luşirg ănraot es .ielu g 001 .soicibla sos nu ecaf es ănâp teţo uc eiţbus es iş .s rots iş etpal nî taium eniâp ed luzeim uc ăcetsema es iş no rtsac nu.eicoljim ăpaec o .51 .iv res a ed etnianî .aguăda etaop es tsug ăpuD .eiâmăl uas teţo irugnil 2 .ătis nirp ece rt es iş eg rucs es .ielu niţup etâc dnâguăda .atag etse dnâC .epec 2 .edrev ătalas ed eznurf uas enilsăm avetâc .ăzenoiam al ac .e renit ic repuic gela eS .ăpa nî e ro 42 aibmurcs eniţ eS .eiruf raf ep somu rf ăzaşa eS .eiâmăl nup eS .tarăs ed etşevirtop eS .21 .ratşum ed ebaob .ratşum ăţirugnil 1 .i ro ăuod ed uas ătado apa dnâbmihcs .repip ed elebaob .etpal nî ătaium eniâp ed eilef o .enilsăm avetîc .u icoljim vocrom 1 .ielu g 05 .ti rocăr a-s ec ăpud iş etrap o al ăd eS .ei ruf raf o ep ăzaşa es iş ătacot ăpaec ăguada es .edrev elosaf ed ănâm o .eras .ezeniram es ăs .ed rev ătalas .41 .etarăs iibmu rcs gela eS .nifad ed ăznurf 1 .etşep etsep lusos ănraot eS .iicoljim iibmurcs 2 ETANIRAM IIBMURCS .ăcim ăţita rc o.leţiv ed reierc 1 REIERC ED ATALAS .teţo rahap 2/1 .enilsăm iş ed rev ătalas ed iof ruje rpmî nup es .ratşum ăţirugnil 1 .tnurăm ătacot ăpaec uc ăcetsema es .ti rocăr a-s ec ăpuD .iicoljim iibmurcs 2 .eicoljim ăpaec o .ielu teged nu ed ănraot es arpusaeD .teţo irugniî 2 .lu ratşum dnâguăda nmel ed ărugnil o uc no rtsac nu.ielu g 001 .01 .e riţbus etaiăt voc rom ed iilef uc iş ăpaec ed iilef uc eibmu rcs ed eliţăcub dnânretla . ruje rpmî enilsăm avetâc dnânup .nmel ed arugnil uc enib ăcae rf eS .tocolc nî ăd apa dnâC .ielu irugnil 5 .01 .ei ruf raf o ep ăzaşa es iş iţăcub eiat eS .11 .etarăsed enilsăm ruje rpmî dnânup .eras .ebaob erăzam ed ănâm o .ielu g 001 .ăsaotsug et raof iş e raotisitsoc niţup ătalas o etsE .teţo uc ăzaiţbus eS .nac rob nu-rtnî irudnâr ăzaşa es iş iţăcub eiat eS .etşep ed atsap dnânup ăcae rf es .ătalas eci ro al ac ielu iş e raoluc u rtnep auaiob .e raznâv ed .treif teţo ănraot es ele etsep rai .ăţilucruf o uc enib etab es iş no rtsac nu.repip iş e ras .)292 .icrepuic g 005 ETANIRAM ICREPUIC .eze răsed es ăs ac .eras .nifad ed ăznurf 1 .eliz avetâc ece r al eniţ es iş lunac rob ăgael es .u rca ed iş tarăs ed etşevirtop eS .tnu răm ătacot ăpaec ăniţup iş .ifotrac g 003 ĂCSAESUR ĂTALAS .tsug ăpud teţo .repip ed ebaob avetâc .ielu enup es .ţ remoc nî etşesăg es ec eiâmăl ed amaez uc ătiucolnî if etaop( eiâmăl ed amaez iş lutecnî uc tanrut luielu dnâguăda .ielu ărugniI 1 .ăţă ruc eS .aiob ăţirugnil 2/1 .ratşum ed elebaob .niţup etâc niţup enup es luielU .rtnî iiţpal enib ăcae rf es :sos lu rotămru ănraot es aetseca etseP .iirănips ariş etaocs es iş aţă ruc eS .ătnetsisnoc ed tivi rtop enived atsap ec ănâp .enilsăm avetâc iş edrev ătalas ed iof avetâC .ătacsu aelosaf eb reif eS .etunim 51 e ras uc ăpa nî b reif es iş ălaps eS .tacetsema iş tarăs ed tivi rtop .nifad ed aznu rf .iirănips a riş etaocs es .ielu teged nu ed enup es a rpusaeD .cim vocrom 1 .ifot rac ed ătalas .)eţulcits nî .rtnî lue ruip enup es ti rocă r a-s ec ăpuD .etepsao rp etraof iş esihcnî .etpaocsăr ăuo 2 .niţup etâc niţup .ielu g 001 .repip ed ebaob .rtnî ăcae rf es .ebaob elosaf g 003 ELOSAF ED ERUIP ED ATALAS .dnâcetsema eb reif eS .

dnâ r ep eliţăcub iopa .ătis nirp ce rt es iş eliişo r b reif eS .ăpa l 3 .ă raoiruf raf o ep irutăcip avetâc dnânup .iitfip u rtnep etivirtop eliţăcub dnâgela .iraşogog 4 .leţiv ed ăuod iş c rop ed e raoicip ăuod .nac ruc nid caf eS .ătpirf uas losa r aemac ăguada eS .icim eleţăcub nî ătaiăt .ătagel ed lutsed etse ăcad ăc raecnî es iş emisărg ed ăţăruc es amaeZ .91 .iraşogog 4 .sos uc enib abibmî es a urtnep .ănrai ep iş artsăp etăop es ăcsucaz ătsaecA .leţiv ed e raoicip nid aenemesa ed .taium ua-s dnâc .rtnî nup eS .tarăs lutsug etşevirtop es iş lurăhaz ăguada eS .enrac ăniţup iş ăcsaesur atalas al ac iţătitnac işaelecA ĂTERGENIV .etnu răm ae rp un iilef eiat es iş .lupac iş elebal nup es .)aerăsap ăbraif ăs eiubert tâc lupmit ăpud( ăpa l 3 — 2 .ădnirp es ăs ăsal es iş iiruf raf nid aenrac etsep amaez iopa ănraot eS .nafolec uc uas tnemag rep eit râh uc ă repoca es e rac enac rob nî enup es .etocolc avetâc aed iam ăs .71 .iiruf raf nî aenrac ăzaşa es iş ică r es a ed etnianî elesao tocs eS .v( ăzenoiam sos uc ă repoca es iş ei ruf raf ep ăzaşa eS .ielu g 05 .iilef eiat es iş luvoc rom ăţăruc eS .ăpa uc sav nu-rtnî ăro etatămuj o b reif es iş ăgael es .ii raşogog uc ănue rpmî .niţup etâc niţup .etacetsema elec tnus esaotsug iaM .eiat es .atag etse dnâC .ăro ed t refs nu et rap o al ăsal es iş ăcetsema eS .ae răsap ăţăruc eS .ăcsâg .iş ielu nî roşu csejărp es apaec iş luvoc roM .amups ai es dnâc nî dnâc nid iş .eleţnimes iş lu rotoc ăzaetrăpednî es .gk 1 vitamixorpa ed erăsap O )IRUTICĂR( ERASAP ED IITFlP .cim cof al .taiăt lutavazraz etsep ănraot es .ăcsaesu r atalas ac lef al ecaf eS .iiruf raf nî ăzaşa es e răsap ed eliţăcub rai .aemac emârăfs es ăs ă răf .tarăs ed iş u rca ed etşevirtop es iş ătsug es iopA .amaez edacs iam ănâp cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş tarăs lutsug etşevi rtop es .atag tnus ănâp .)vitatlucaf( apaec tinemu r a-s e rac nî luielu uc ăţitarc o.amups ai eS .irut refs nî eiat es iş ăţileip ed ăţăruc es .eleteniv nup eS .iiedra iş ii raşogog coc es pmit e rtnÎ .ece r al enib cse rătnî es aetseca ăcaD .11 TATIMI UETAP .dnuf ed ădni rp es un ăs dnâv resbo .ăpaec 1 .)74 .iişor gk 1 IRAŞOGOG IŞ ÎEDRA ED ĂCSUCAZ .etpaocsăr eliruşuneblăg ătis nirp ce rt es :sos lu rotăm ru ecaf es ta rapeS .iişor g 005 IRAŞOGOG IŞ ETENIV ED ĂCSUCAZ .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş e ras ăniţup ăguada es .ăcsaezepmil es ăs ăsal es iş ămaez uc alao et rap o al ăd es .t reif al nup eS .atag etse dnâc .tsug ăpuD .rtnî eliişo r iş iiraşogog .io ru tsu ed ăcim ănâţăpăc o .c rop ed ihce ru nid iş e raoicip nid ecaf top es eliitfiP .etnib reif ăpa nî taium tev reş nu uc iei ruf raf ludnuf dnâg retş .teţo uc uas eiâmăl uc ăzaiţbus eS .)şococ( ăniăg .tocolc nî ăd dnâc iş ăb raif ăs apa enup eS .icim irubuc nî iţaiăt .eraoicip ed gk 1 )IRUTICĂR( LEŢIV ED IŞ CROP ED IITFIP .eras .ielu g 05 .işarg iedra 4 .eti repocsed ăb raif ăs ăsal eS .ratşum niţup uc ăcetsema es .iicoljim eteniv 2 .anrutsăr top es etiv res if a ed etnianÎ .ăzenoiam eci ro al ac .sus iam ac lef al ăunitnoc eS .ăzae răs eS .luio rutsu iş iied ra .ece r ăpa uc sav nu-rtnî .atsaeca u rtneP .tasip io rutsu niţup ămaez nî aguăda etaop es .eliişo r cse răpo eS .tpocsăr uo ed şubla iş ed rev elosaf .etiţă ruc iş etalăps enib .iţ reif iivoc rom iş iifot rac no rtsac nu.ăţă ruc eS .02 .răhaz ărugnil 1 .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .)iilef eiat es iiraşogog rai .)vitatlucaf( ăpaec 1 .uicoljim vocrom 1 .ielu iş e ras ăguada es .ied ra ed acsucaz iş ac ănrai ep artsăp etaop eS .icim eleţăcub nî etaiăt .12 .i roşitşep apaec eiat es aenemesa ed .lu răhaz enup eS .ebaob e răzam .lupac iş elebal tocs eS .iiraşogog iş eleteniv coc eS .io rutsu ed ieţăc 3 — 2 .iup .iişo r ed lusos nî nup es .erublut ăsai un ăs amaez ac urtnep .cof ep ăsal es rartnoc zac nÎ .ăta ruce rts if a ed etnianî .eras .81 .eras .ătado un .eleteniv iamun acot top es( dnuf ep ănue rpmî ăcaot es iş ăţăruc eS .eras .61 .so ep ed roşu ecafsed es aenrac dnâc icnuta atag tnâS .răhaz ărugnil 1 .

rtnî elic repuic ăzaşa eS .teţo uc uas eiâmăl uc ielu nid sos nu etşetăge rp es no rtsac nu.elnuşuneblăg tocs es .atag etse lusos dnâC .atalas enup es .etreif elăuo etnianid csetăge rp eS .iţnib reif csev res eS .tnu iş e ras ăniţup uc .tnurăm tacot .tnâmăp ed ăţitarc o.repip .etpaocsăr .ătităge rpen .21 ITEVARTSAC ED ĂTALAS .repip ed farp nu iş e ras .etineblăgnî iş edetşev eleznu rf ed ăţă ruc es .etpaocsăr ăuo 2 .ălaps eS .eras .ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es .elu ram ed atalas etşetâge rp es lef işaleca nÎ .rtnî etşenemu r es iş tnu răm etraof apaec ăcaot eS .rahabine ed farp nu .teţo ărugnil 1 .ed rev ra răm uas lejnurtăp uc iş etişubănî iş etacot rolic repuic ele raoicip uc ăcetsema es . rolic repuic ele raoicip tnu răm ăcaot es ta rapeS .ice r csev res es iş eiruf raf ep ăzaşa eS .temsep irugnil 2 .ănue rpmî roşu acetsema es iş ătalas etsep ănraot eS .eiruf raf ep luetap ăzaşa eS .ăţăruc eS .eras .22 .ăţitarc o.teţo uas eiâmăl uc taiţbus iopa .evidna g 005 EVIDNA ED ĂTALAS .tnu răm tacot lejnurtăp uc ăcetsema es .ătiv res if a ed etnianî pmit niţup uc iamun ătităge rp eiube rt atalaS .ielu niţup iş e ras ed farp nu ăc repuic e raceif nî dnânup .etpal rahap 1 .iicoljim 2 uas edrev ătalas ed eram ănâţăpăc 1 EDREV ĂTALAS ETALAS .rotpuc al uad es .ed rev atalas ac lef al etşetăgerp eS .sus iam ed aiţizopmoc uc ăcetsema es iş aţilucruf uc csebo rdz es .cof ep enib lutot ăcetsema eS .arpusaed somu rf csenemur es ănîp niţ es ednu .ăţita rc ătla nî aenemesa ed ăşubănî es iş ăcaot es rolic repuic ele raoiciP .ielu iş e ras ăniţup uc ăşubănî es iş ăţita rc ătla nî nup es .eidjord g 05 .edrev lejnurtăp uas rarăm ărugnil 1 .cte ăţae rc atalas .ebla ic repuic gela eS .icrepuic g 005 ĂZNÂRB UC ETULPMU ICREPUIC .ărutnu ed ărugnil o uc .evidna ed .eiaom es ănâp niţ es iş ă repoca eS .teţo uas eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 .eras .etatămuj ep eiaom es ăs cof al ăţitarc o-rtnî nup es iş sus iam ac elic repuic csetăgerp eS .tacot .ăpa ed enib g rucs es iş eletla ed elenu eleznu rf dni rpsed es .eidăpăp ed .ătalas ed arugnil uc iş aţilucruf uc ăcetsema es .rahabine ed fa rp nu iş repip .ărutnu ărugnil 1 .ăşao rgnî es ănâp .tsug nid ed reip iş etşejetşev es tlum ae rp ăts ăcad ece raoed .iram ed tivi rtop iş esaomu rf .tacot lejnurtăp ed eznurf irugnil 2 .ielu irugnil 3 .ratşum niţup aguăda etaop es sos nÎ .tnu ed ăciţăcub o iş e ras ed fa rp nu etâc e raceif nî dnânup .aidjo rd taium a-s e rac nî eletpal iş lutemsep ăguada eS .ielu g 05 .ădetşev ătalas O .icrepuic g 005 ETULPMU ICREPUIC .eras .epa etlum iam nî atalas ălaps eS .etuzăcs iş etaium enib tnus dnâC .ănâtnâms irugnil 2 .teţo ărugnil 1 .ănişam ep ăţitarc o.)vitatlucaf( ratşum .repip ed farp nu .rtni rp uas ănişam ni rp ece rt eS .sus iam ac ed rev atalas ălaps es iş egela eS .eti rocăr aenemesa ed elic repuic ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uc iş farp repip uc .elic repuic ulpmu es ătsap ătsaeca uC .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o enup es aie răceif arpusaed rai sar nazemrap uc ăraserp es .)vitatlucaf( repip ed farp nu .repip .e ras uc anâtnâms ăcetsema eS .repip ed farp nu .rtnî ăzaşa eS .rtnÎ .ărutăcip uc ărutăcip tanrut luielu uc tupecnî al tace rf eiube rt erac .ătsap o ac enived ănâp enib ăcae rf eS .e ras .aliărB ed ăznârb g 001 .aliărB ed aznârb ărar ătis o.iicoljim epec 2 .tnu răm etacot eliruşubla nup es ruje rpmî rai .eras .ielu irugnil 2 .tnu g 05 .iicoljim 2 uas ătalas ed eram ănâţăpăc 1 ĂNÂTNÂMS UC EDREV ĂTALAS ece r ăpa nî pmit nu ătuniţ etse ăcad ăzaetăpso rpmî es .teţo uas eiâmăl iş repip .ratşum niţup iş aguăda etaop es tsug ăpuD .

31

001 ,iruşuneblăg 2 :sos urtneP .eras ,răhaz ărugnil 1 ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec ½ ,epec 4 ,ifotrac gk 1 ĂPAEC UC IFOTRAC ED ĂTALAS .43

.ăpaec ed i riţbus iilef enup top es tsug ăpuD .sos uc ebibmî es ăs aitşeca ac u rtnep ,iţnib reif ăcnî iifotrac etsep ănraot es iş , ratşum ărăf uas uc , repip ,e ras ,teţo ,ielu uc lusos etşetăge rp es tarapeS .iriţbus iilef nî eiat es iş ăţăruc es iţnib reif ăcnî iş ăjaoc uc iifot rac b reif eS .)vitatlucaf( ăpaec iş ratşum eras ,repip ed farp nu ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ifotrac gk 1 IFOTRAC ED ĂTALAS .33

.du rc zarp ed atalas iş ă rape rp es sos işelca uC .tirocă r iş ăpa ed s rucs luzarp tsep ănraot es iŞ .ratşum ărăf uas uc , repip iş e ras ,teţo ,ielu nid lusos ecaf eS .emârăfs es un ăs ev resbo es ăs eiube rt aeeca ed ,edepe r eb reif luzarP .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş cof al ,etnib reif ăpa uc ,mc 6 – 5 ed iţăcub nî taiăt iş tiţăuc luzarp enup es ,b reif es ăcaD .treif uas du rc ătalas ecaf etaop es luza rP .eras ,repip ed farp nu ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,zarp ed ărutăgel O ZARP ED ĂTALAS .23

.sar naerh iş ielu aguâda top es ,tsug ăpud ,iv res es a ed etnianÎ .inâmătpăs avetâc ,ece r al ,eti repoca enib enac rob nî leftsa a rtsăp etaop eS .teţo ănraot es iş ăzaerăs eS .iilef nî eiat es iş ăjaoc ed ăţăruc es ,etşecă r es ec ăpuD .ae nî roşu ă rtni aţilucruf dnâc atag etse alcefs iruzac elebma nÎ .enib ădni rpuc o ăs tâc ,ece r ăpa uc cof al enup es iş ălaps es alcefs ,treif u rtneP .ăt raif eif ,rotpuc al ătpaoc eif ităge rp etaop es ătalas u rtnep alcefS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,naerh ed ăcim ănicădăr 1 ,ălcefs g 005 ĂLCEFS ED ĂTALAS .13

.eişo r ăzrav nid iamun ătităge rp atalas tâced ăsaotsug iam tlum etse ătalas ătsecA .sar naerh ăraserp es inig ram ep rai ,ăreitalas nî azrav ăzaeşa eS .luielu ăguada eS .az rav uc ăcetsema es iş e raotăzăr ep ele rem dar eS .sus iam tatăra a-s muc aşa ,teţo uc etşe răpo es iopa ,ec raots es iş ăcetsema es ,ăzae răs es ,nif et raof azrav eiat eS .eras ăţirugnil ½ ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec ½ ,ielu ed irugnil 3 ,naerh ed ăcim ănicădăr 1 ,iicoljim erem 2 ,eişor ărav g 005 EREM UC EIŞOR ĂZRAV ED ĂTALAS .03

.luielu aguada es ,asam al iv res a ed etnianÎ .inâmătpăs avetâc ,eti repoca enib enac rob nî ,ece r al eniţ etaop es ătităge rp leftsa az raV .)teţo nî edepe r cselcoc latem ed elirugnil( so ed uas nmel ed ăţilucruf o uc iş ărugnil o uc etunim avetâc enib ăcetsema es iş ăzrav etsep titocolc luteţo anraot eS .eiube rt tâc e ras uc iş ăpa uc tiodnî niv ed teţo ăb raif as cof al enup eS .enib ec raots es iş niţup aets ăs ăsal es ,ăcetsema es ,ăzae răs eS .nif et raof azrav eiat eS .eras ăţirugnil 2/1 ,ăpa uc tiodnî teţo ăcşaec 2/1 ,ielu irugnil 3 ,eişor ăzrav g 005 EIŞOR ĂZRAV ED ĂTALAS .92

.ăcetsema es iş teţo iş ielu ăguada eS .iniâm nî ec raots eS .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal eS .ăzae răs es iş nif et raof ăzrav eiat eS .eras ăţirugnil 2/1 ,teţo irugnil 2 ,ielu irugnil 3 ,azrav g 005 ĂBLA ĂZRAV ED ĂTALAS .82

.ăcetsema es iş ,tsug apud repip ,eiâmăl uas teţo iş ielu ăguada es ,apa eg rucs eS .apa esal ăs ac ,ă ro ed etatămuj o no rtsac nî niţ eS .tsug ăpud e rec ra-s tâced tlum iam avec ăzae răs eS .iriţbus et raof iilef eiat es iş iiţevartsac ăţăruc eS .)vitatlucaf( repip ,eras ,teţo arugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,itevartsac g 005

41

.ăţugilămăm iş io rutsu ed iedjum uc etşev res es e rac ,eşuihce ru ed uas ic repuic ed atalas etşetăgerp es lef aL .nif et raof taiăt ,ed rev lejnu rtăp ăguada eS .ăcetsema es iş ,ătalas eci ro urtnep ac ,repip iş e ras ,teţo ,ielu nid lusos ecaf eS .i riţbus ae rp un iilef nî eiat es iş grucs es ,atag tnus dnâC .teţo niţup iş e ras uc ,ădnirpuc eI ăs tâc ăpa nî ăb raif ăs nup es iş ălaps es ,elic repuic ăţăruc eS .tacot edrev lejnurtăp ,repip ,eras ,teţo irugnil 2 ,ielu irugnil 2 ,icrepuic g 005 ICREPUIC ED ĂTALAS .14

.tpocsă r uo ed iilef nup es ruje rpmÎ . repip ,e ras ,teţo ,ielu nid tucăf sos nu ănraot es a rpusaed rai ,ătalas ed ai ruf raf nî ăzaşa eS .tnu răm aerp un eiat es iş egrucs es ,ătarăs ătitocolc ăpa uc etşe răpo eS .epa etlum iam nî ălaps es iş lucanaps egela eS .repip ed farp nu ,eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,tpocsar uo nu ,canaps gk 1 CANAPS ED ĂTALAS .04

,ăti răpoen ,ădu rc ănileţ uc atalas ecaf etaop es lef aL . ratşum iş teţo ,ielu ed sos nu uc eif ,ăzenoiam sos nu uc eif ăcetsema es iş enib egrucs eS .e ras uc ătitocolc ăpa uc etşe răpo eS .auaedif ac eiat es iş anileţ ăţăruc eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ratşum ăţirugnil 1 ,ielu g 05 ,şuneblăg nu ,ănileţ g 005 ĂNILEŢ ED ĂTALAS .93

.)75 .v( io rutsu ed iedjum ăguada es tsug ăpuD .e ras iş teţo ,ielu ed lusos uc ăcetsema es iş ăpa ed enib et raof eg rucs es ,atag etse dnâC .e ras ăniţup iş etnib reif ăpa uc treif al enup es iş ălaps es ,ăţa ruc eS .ăsarg aelosaf ă refe rp es ătalas u rtneP .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 ,eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ăsarg elosaf gk 1 EDREV ELOSAF ED ĂTALAS .83

.sus iam ac atalas etşetăge rp es iş iţ reif iifotrac iş aelosaf ăcetsema eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 2 ,ebaob elosaf g 052 ,ifotrac g 005 EBAOB ELOSAF IŞ IFOTRAC ED ĂTALAS .73

.)ăţnirod ăpud( ăpaec ed iilef iş enilsăm ăguada eS .tarapes tităge rp ,ielu iş teţo ed lusos uc ăcetsema es iş ae ras ăguada es ,etnib reif ăcnî etse tâc ,iş lutavazraz etaocs es ,enib egrucs es ,atag etse dnâC .ăpaec o iş lejnu rtăp ,voc rom nu uc )534 .v( aelosaf eb reif eS .eras ,enilsăm avetâc ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 3 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ebaob elosaf g 005 EBAOB ELOSAF ED ĂTALAS .63

.tnurăm iţaiăt izu rc ied ra uas iişo r ed iilef nup es ruje rpmî iş ă reitalas nî ăzaeşa es ,iifotrac uc ăcetsema eS .nohrat niţup iş tnurăm tacot ed rev lejnu rtăp iş ra răm ,lu răhaz ăguada es e rac al ,eiâmăl uas teţo iş e ras ed ătivi rtop enib ,ratşum uc ăzenoiam o ecaf eS .iriţbus ed tivi rtop eiat es iş ăţă ruc es ,elfihc ifot rac b reif eS .nohrat ed iof avetâc ,tacot rarăm iş ed rev lejnu rtăp ărugnil 1 ,e ras ,teţo uas eiâmăl ed ămez ărugnil 1 ,ielu g 001 ,răhaz ăţirugnil 1 , ratşum ăţirugnil 1 ,şuneblăg 1 ,ifot rac gk 1 NOHRAT UC IFOTRAC ED ĂTALAS .53

.ăsaotsug et raof etsE .urca iş ta răs lutsug etşevirtop eS .ifotrac ed atalas uc roşu acetsema ătaop es ăs tâc ,tâta ăpa uc ăzaiţbus eS .teţo uas eiâmăl ed ămaez , repip ,e ras ,ielu uc ,i ruşuneblăg ăuod nid ăzenoiam o ecaf es iz ăuod A .ece r al ăd es iş ă repoca es ,e ras enup es ,iifot rac uc ăcetsema es ,i riţbus et raof iilef elepec eiat eS .lurăhaz iş ăpa uc tiodnî luteţo a rpusaed ănraot eS .notrac nu- rtnî nup es iş iilef eiat es ,izlac ăţăruc es ,iifot rac b reif eS .eras ,repip ed farp nu ,teţo uas eiâmăl ed ămaez ărugnil 1 ,ielu g

51

,taiăt a-s e rac azenoiam nid niţup etâc niţup ăguada es ,ăţi rugnil o uc ,iopa nmel ed ărugnil o uc ăcetsema es ,no rtsac tla nî uo ed şuneblăg nu enup es ,ii rităge rp lus ruc nî eiat es ăs azenoiam ac ălpmâtnî es ăcaD .tlum iam un rad ,ătado ielu ed ăţirugnil o etâc iş aguăda etaop es ,eşao rgnî es ăs epecnî azenoiam dnâC .eiâmăl ăniţup iş dnâc nî dnâc nid dnânup ,ue rem ăcae rf eS .ă rutăcip uc ă rutăcip luielu ăguada es iopA .etacetsema enib tnus eliruşuneblăg ec ănâp lulet uc tab es uas nmel ed ă rugnil o uc ăcae rf eS .e ras ed farp nu iş eiâmăl ed amaez uc ,no rtsac nu- rtnî eliruşuneblăg nup eS .eras ,teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 ,ielu g 003 ,iruşuneblăg 3 ĂZENOIAM SOS .74

ICER IRUSOS

.ăpa ăniţup uc eiube rt tâc eiţbus es zac tseca nî ;sos ac iş iv res etaop eS .cte ălcefs ed ,iţevartsac ed ătalas ,e răsap ed losar uc ,iţ reif ica r uc etşev res eS .eiâmăl ed ămaez uas teţo niţup iş e ras ăguada eS .ăsaotnu ăme rc o ac ecaf es ănâp ,ielu niţup etâc dnânup ,no rtsac nu-rtnî enib ăcae rf eS .tsug ăpud ,io rutsu niţup iş ,s rots iş ăpa nî taium ,ăbla eniâp ed zeim ed ătacub o ăguada eS .ărtaip ed ăţiluip o- rtnî enib ăzaesip es iş ăjaoc ed elicun ăţăruc eS .eras ,teţo ărugniI 1 ,ielu g 001 ,iorutsu ed ieţăc 3 — 2 ,eniâp ed eilef 1 ,icun g 052 ICUN ED AELODROCS .64

.etpaocsăr ăuo ed iilef uas enilsăm ,ed rev ătalas ed eznu rf nup es ruje rpmÎ .ăcetsema es iş lusos ecaf eS .iţ reif ifotrac ed iilef ăguada es e rac al ,iriţbus iilef nî etaot etaiăt ,ăpaec ,iţevartsac ,iedra ,iişo r :edu rc acnâm top es ec eli rutavazraz etaot nid ărape rp es e rac ărav ed ătalas o etsE .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,epec 2 ,etev-artsac 1 ,işarg iedra 2 ,iişor g 052 ,ifotrac g 005 )ĂLATNEIRO( ĂCSAERĂGLUB ĂTALAS .54

.e ras iş teţo ,ielu nid tucăf sos nu ănraot es arpusaeD .ă reitalas nî somurf ăzaşa es iş ,eleţnimes iş lu rotoc ăzaetrăpednî es ,irut refs nî eiat eS .iied ra ac lef al ăţăruc es iş ănişam ep coc es ,iţamătăven iş iram iraşogog gela eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 2 ,iraşogog 6 IRAŞOGOG ED ĂTALAS .44

.iişo r ed iilef avetâc iş dnâguăda ,ied ra ed aec uc ănue rpmî eteniv ed atalas etşev res es iecibo eD .ătalas ed airuf raf nî ăzaşa es iş sos tseca nî enib eiaom es ,iedra nu etâc dnâ r ep ai es ,e ras iş teţo ,ielu uc lusos ecaf eS .grucs es iş iţaruc et raof ănâmăr ăs ac ece r ăpa nî enib ălaps es ,ăţileip ed ăţăruc eS .ă ro ed t refs nu leftsa ăsal es iş ă repoca es ,e ras uc ,iiţla etsep iinu ,ăţita rc o- rtnî nup eS .ăd ra es un ăs ăjirg uc ,ănişam ep coc eS .izeten iam tâc işa rg ied ra gela eS .eras ,teţo ărugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,işarg iedra 21 IŢPOC IEDRA ED ĂTALAS .34

.sus iam ac csetăge rp es iş eleteniv uc ănue rpmî ăcaot es ,srucs ua-s ec ăpuD .ă ro o niţup lec ,ăpa ed enib ăg rucs es ăs ăznâp o- rtnî nup es ,atag tnus dnâC .ăta răs ăpa nî treif al nup es iş ăjaoc ed dar es ,eţnimes ă răf ,irenit iecelvod gela es :rotămru lulef nî ,elage iţrăp nî ,iţ reif iecelvod uc cse rops es ,epmucs ăcnî tnus eleteniv dnâc ii rev lutupecnî aL .tsug ăpud nup es tnu răm ătaiăt ăpaec iş teţO .snujaednî ielu dnânup ,nmel ed ărugnil o uc uas aţilucruf uc enib tab es iş ăzae răs es ,no rtsac nu- rtnî nup eS .nmel ed tiţuc nu uc ăcaot es iş ele nid apa ăg rucs es ăs ac anâm uc ăsapa eS .nmel ed dnuf nu ep nup es iş ,ăti rgenî ăjaoc ed ărutimârăf ăcim iam aec icin ănâmăr

un ăs ac ,ece r ăpa nî enib ălaps es ,ăjaoc ed ăji rg uc ăţăruc es ,iţnib reif ăcnî tnus tâC .ajaoc etşergenî es iş eiaom es ăs pecnî ănâp etui cof ep niţ eS .zag al ,ărăcalf ep uas cita răj ep coc es eteniv elelegăltăP .eras ,teţo ărugnil o ,ielu g 051 ,iicoljim eteniv 3 ETENIV ELEGĂLTĂP ED ĂTALAS .24

ătişue r etse azenoiam ăcaD .teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil oţet 1 .tnu răm 1 . rasecen etse ăcad .ielu g 002 .15 tacot .tacot cigapra ărugnil 1 .)lejnurtăp iş nohrat( ăţaedrev .nif tsug nu ătăpac pmit .erepac ărugnil 1 .sus iam ac ăzenoiam lusos ecaf eS .ătaot ăcetsema es ănâp l2 .sus iam ac ăzenoiam lusos ecaf eS .ielu g 002 .iruşuneblăg 2 CIMONOCE ĂZENOIAM SOS .ăzenoiam ed sos nu ielu uc ecaf es iş .eras .25 .ielu g 002 .ratşum uc ăzenoiam sos nu ecaf eS .45 .eras .ratşum ăţirugnil 1 .nif etraof etaiăt etaot .ăniăf ed sos ed i rugnil 3 — 2 uc ăcetsema es atag etse dnâc iş ăzenoiam lusos etşetăgerp eS .anâtnâms ăguada es .eiâmăl ăniţup .tnurăm etacot edrev ăpaec ed izoc ăţirugnil 1 .teţo nî eletevartsac .atag etse dnâC .teţo nî cim etevartsac nif etraof ătaot ătaiăt aţaed rev ăguada eS .05 .teţo nî cim etevartsac 1 .ratşum eţirugnil 2 RATŞUM ED SOS .edrev ăpaec iş lejnurtăp ed . .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .ăpaec ed elizoc iş teţo nî etevartsac nu .şuneblăg 1 .ielu g 001 .nif etraof etaiăt etaot .lucigap ra ăguada eS .84 .eras .tnu ăţirugnil 1 :ăniăf ed lusos urtneP .61 uc ă rutăcip tanrut luielu uc ăcae rf es iş eiâmăl ad ămaez uc uas niv ed teţo niţup uc luratşum eiţbus eS .elăuo uc lu ratşum tupecnî al ed ăcetsema eS işaleca nî iş etşe rops es azenoiaM .35 .ătis ni rp luşuneblăg ăd eS .atag etse dnâc .eiâmăl ed ămaez uas teţo niţup .eras .ăsaorg ănâtnâms irugnil 2 .e raţniube rtnî ed etnianî tizlăcnî niţup eif ăs luielu ac ădnamoce r es anrai aeeca eD .94 .ielu g 002 .ratşum ăţirugnil 1 .repip .ăpa uc tiodnî etpal ăcşaec 1 .ielu g 002 .iruşuneblăg 2 RATŞUM UC ĂZENOIAM SOS .iruşuneblăg 2 RATRAT SOS .şuneblăg eraceif ed ănâtnâms ed ărugnil o .ăsao rg ae rp rad .ielu g 002 .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 2/1 .teţo uas eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 2/1 .sus iam ac .iedi tlum iam avec .aguăda etaop es ăzenoiam ătsaeca al iŞ .atag etse dnâC .tagel et raof eif ăs ac .uo 1 UO ED SOS .ratşum ăţirugnil 1 .ece r ae rp iuluielu ae raţniubertnî etse eiat es azenoiam i roenu e rac u rtnep elezuac nid anU .)tnacip tsug uc .55 .atag etse dnâc iş ăzenoiam lusos etşetăgerp eS .iruşuneblăg 2 IRUŢEDREV UC TNACIP SOS .iruşuneblăg 2 NOHRAT UC ĂZENOIAM SOS .du rc şuneblăg nu enup es .tpocsăr luşubla enup es .ratşum ăţirugnil 1 .ălpmis azenoiam iş ac ăzae rcul eS .eras .nohrat ed eznu rf avetâc ăguada es .ăniăf eţirugnil 2 .iu lulejnurtăp eraotănămesa ătnalp( ihcuţamţah ed eznurf avetâc .tacot nohrat ăţirugnil 1 .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .repip .eiâmăl ed ămaez uas ăţirugnil 2/1 .eras .ielu g 002 .teţo nî cim etevartsac 1 .eras .tpocsăr uo nu eb reif eS .eras .teţo ăţirugnil 2/1 .iruşuneblăg 2 ĂNÂTNÂMS UC ĂZENOIAM SOS .e ras .ăpa ăniţup uc aiţbus etaop es .teţo nî etevartsac nu iş muce rp .dnâguăda .aţaed rev iş ele repac .

65 .enrac ed amaez uc egnits eS .eiâmăl ed ămaez iş .şuneblăg nu uc etab es iş eiâmăl ed ămaez uas niv ed teţo niţup ăguada es iv res es a ed etnianÎ .şuneblăg 1 NAERH ED SOS .răhaz ăţirugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .etşev res es ănâp .ăme rc o ac enived ănâp lutot ăcae rf eS .etnib reif ăpa uc sav tla nî cof al eniţ eS .eras .tnu ărugnil 2/1 .teţo ăţirugnil 2/1 .ielu g 001 .ăzaiţbus es iş .iv res es a ed etnianÎ .eiube rt tâc ăşao rgnî es ănâp ăb raif iam ăs ăsal eS .ăpa uas enrac ed ămaez arpusaed ănraot es iş ă reisos nî enup eS .tacot nohrat ed eliof ăguada es ămru al .tnu ărugnil 2/1 ĂNÂTNÂMS UC RARĂM ED SOS .tavazraz ed uas enrac ed ămaez uc egnits eS .eras .cim cof al etunim 01 ăb raif ăs ăsal eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .răhaz ăţirugnil 1 .nohrat eţirugnil 2 .nif tacot lura răm enup eS .ăţiluip nî tivirts enib luio rutsu iş ae ras .36 .şuneblăg nu iş e ras .eiat es anâtnâms . roşu etşejărp eS .iorutsu ed inâţăpăc 2 IORUTSU ED IEDJUM .e ras iş nif tacot lu rarăm .ăniăf uc tnu nid bla şatnâr nu ecaf eS .anâtnâms uc luşuneblăg ăcae rf eS .ărutăcip uc ărutăcip luielu dnânrut ăcae rf es iş tasip lu răhaz uc luratşum ăcetsema eS .ăb raif ăs ă răf .rtnî enib iam iş uas nmel ed aţiluip nî luiorutsu etşevirts eS .71 .tnu nî ăniăf .26 .ătis ni rp ce rt es .eras .iişor g 005 IIŞOR ED SOS .e ram cof aL .ănileţ ed aznu rf iş lutnu .ărutăcip .06 .ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf .sar lunaerh enup eS .anâtnâms ăguada eS .lurăhaz .ae ras ăguada es .ănileţ ed ăznurf 1 .io rutsu ed ăcim ănâţăpăc 1 .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .eifila o ac ecaf es ănâp .icim etocolc avetâc aed ăs tivi rtop cof al eniţ eS .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ecaf eS .nmel ed aţiluip nî e ras ăniţup uc etşevirts es iş luio rutsu ăţăruc eS .ăzenoiam al ac .tsug ăpud teţo iş e ras ăniţup .eras .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .ănâtnâms ărugnil 1 .losar al etşev res eS .teţo niţup uc .ied ra ed auaiob ăguada eS .ăniăf ărugnil 1 .tacot rarăm ărugnil 1 .teţo ăţirugnil 1 .losar al iv res etaop eS .tnu ărugnil 2/1 ĂNIĂF UC IORUTSU ED SOS .tarăs ed iş urca ed etşevi rtop eS .ratşum eţirugnil 2 NOHRAT UC RATŞUM ED SOS .enrac ed ămaez uc uas etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .ăniăf ărugnil 1 .rasecen e ăcad .ănâtnâms irugnil 2 .16 .ăbraif ăs nup es iş iţăcub pu r es .şuneblăg 1 UO UC RARĂM ED SOS .esaomu rf iişo r avetâc ălaps eS .enrac ed ămaez uas ăpa ăcşaec 2/1 .sotsug et raof etse sos tsecA .ăpa uc raihc uas .eras .teţo ărugnil 1 .teţo ăţirugnil 2/1 .85 .eras ed farp nu .eras .io rutsu ed ănâţăpăc 1 )ILOIA( IORUTSU ED SOS .75 .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .şuneblăg 1 .ănileţ ed aznu rf etaocs es .luteţo ăguada eS .95 EDLAC IRUSOS .etpal ăcşaec 1 .ărtaip ed anu.teţo ătirugnil 1 .losar al etşev res eS .luielu niţup etâc niţup ănraot eS .ielu g 001 .tacot rarăm ărugnil 1 .sar naerh ărugnil 1 .

ămaez ăniţup uc taium luratşum ăguada es .so ed ănub ătacub o iş aenrac .ăţafarpus al ăzaem rof es ec aţileip ă rugniI o uc ai eS .e răsap ed eiatnu răm iş .ăta ruc etraof rad .niţup etşeneblăgnî es ec ăpud .t reif al edacs apus ece raoed .ăsam al miv res o ăs mi rod e rac uc a rutinrag ăguada es i icnuta iamun iş ă raoce rts es .ue rem dnâcetsema .icrepuic g 052 ĂNÂTNÂMS UC ICREPUIC ED SOS .eliruzac ăuodnâma nÎ .lejnurtăp ed eznurf avetâc .ăniăf ărugnil 1 .lutavazraz uc ătado .tocolc nu aed ăs ăsal es iş anâtnâms ăguada eS .cim cof al rad .epec 2 .iv res a ed etnianÎ .ăsaotsug EPUS .ratşum ăţirugnil 1 .76 .e ras ăguada es iş .taidemi etşev res es un ăcaD .ăpus al aguăda top eS .ăti repocsed ălao o.enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăţafarpus al ămups ed dnâ r nu ecidir iam es ăs ecaf atsaecA .enrac ed ămaez ăguada iam es .iram epec 2 RATŞUM ED DLAC SOS .enrac amaez uc egnits es .arugnil uc ătaul uon nid etse e rac .etalăps enib etraof ic repuic 5 — 4 al ed e raoicip iş eţileip .66 .etnib reif ăpa uc sav nu-rtnî dlac al eniţ es .ăniăf ed ă rugnil o iş tnu ed ărugnil 2/1 nid .răhaz ăţirugnil 2/1 .eras .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .iriţbus iilef nî elic repuic eiat es iş ălaps eS .ăţafarpus al ăzaem rof es ec aţileip ai es iş etunim ed 02 ăb raif ăs ăsal eS .apus ac u rtnep .ăpa l 4 .ăniăf ăţirugnil 1 .iş aniăf ăguada es .eras .ătis nirp ece rt eS .repip ed farp nu .ratşum ed ăţirugniI o iş luteţo taguăda a-s e rac al .46 ; ăpa uc enup es .ănileţ ănicădăr ½ .lejnurtăp ed erif avetâc .86 .enrac gk 005.alao ă repoca es aetseca etaot sup ua-s ec ăpuD .talăps iş taţăruc lutavazraz ăguada eS .eras .tnu ărugnil 1 .ratşum ăţirugnil 1 .anâtnâms eiat es un ăs ac u rtnep .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema ăb raif ăs ăsal eS .tnu ărugnil 1 .eras .enrac ed amaez uc egnits eS .enrac ed ămaez uc egnits eS .ece r ăpa ed ărugnil o ănraot es iş i ruăg uc alaiceps ă rugnil o uc amups ai es .etocolc nî aed ăs epecnî dnâC .icim etocolc nî iamun ăsnî .nif tacot lejnurtăp niţup iş e ras .so rg ae rp etse lusos ăcaD .edepmil iam if av apus iş enrac nid tatpe rt işei av lucus leftsa iamun .tucălpsid iroenu iş e rat tsug nu iepus ăd azraV .e rec es tâced ăniţup iam .tivi rtop cof al ăb raif ăs eiube rt apus .ănâtnâms irugnil 2 .ătado ăcnî ătepe r es aiţa repO .tnu ed ărugnil 2/1 uc ăniăf ed ărugnil o etşejărp eS .tnu ărugnil 1 IRUTPIRF UETNEP SOS .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .tnu ed ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup es iş apaec eiat eS .bla şatnâr nu ecaf eS .icrepiuc g 001 .atag epao rpa e-i atsaeca dnâc iamun ăpus nî ăguada es iş eicoljim ăzrav ed t refs nu tarapes eb reif iş .ănâmednî al meva ăcad iş lejnurtăp ed eznu rf ăguada eS .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .teţo ărugnil 1 .rtnî .iilef etaiăt elic repuic tnu nî ăşubănî eS .lejnurtăp ănicădăr 1 .ielu uas tnu ărugnil 2/1 ĂNIĂF ED SOS .işomurf ivocrom 2 .tavazraz al işutot ăguada ăcaD .etişubănî elic repuic ăguada eS .âniăf ărugnil 1 .ăcsaenemur es ăs epecnî ănâp cof ep es-udnâniţ .tnu ed ă rugnil 2/1 uc cof ep ăşubănî eS .81 .lu răhaz iş lurepip .ărutăzihcsed ăcim o işutot dnâsăl .bla niv ed lerăhăp 1 .arpusaed ămups ed ămru o icin e ra iam un apus dnâC .)vitatlucaf( ăzrav 4/1 .ăniăf iş ielu uas tnu nid şatnâr nu ecaf eS .ădemu ăp râc o uc ielao aenig ram ep ed ătacsu amups eg retş es .dlac etşev res eS .lusos uc ăcetsema es .enrac ed ămaez itşec 2 .etnib reif iam eif ăs apus ac u rtneP .56 .1 ENRAC ED ĂPUS .ătis nirp ece rt es atag etse dnâC .ăţafarpus al ăzaem rof es e rac aţileip ărugnil o uc ai es dnâc nî dnâc niD .ăro o epao rpa ăb raif ăs eiube rT .ăniăf ărugnil 1 .e ro ie rt niţup lec tpu re rtnîen ăb raif ăs eiube rT .cim cof al enup eS .ăcun o tâc tăpsao rp tnu iş dnâguăda .ăcsaenemu r es ăs ă răf eiaom es ăs ăsal eS .atag etse dnâC .nub iam eif ăs lulosar ac etşe rămru es ăsnî ăcad cof al ece r ăpa uc enup es .e rat ae rp ădacs un ăs .atag etse ănâp tivi rtop cof al eb reif es iş .enrac ed amaez uc egnits eS .bla niv ed le răhăp nu ăguada eS .eras .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .icim etocolc nî .tocolc nu aed ăs ăsal eS .ăzae răs es iş .

91

.etunim ecez b reif eS .cof al etşetocolc e rac apus nî lutecnî uc ănraot eS .e ras enup eS .ănâtnâms o ac ecaf es lutaula dnâc ănâp aniăf uc elăuo no rtsac nu- rtnî ăcae rf eS .eras ,ăniăf irugnil 2 ,ăuo 2 :ieţănruT IEŢĂNRUT UC ĂPUS .67

.ăsam al apus uc csev res eS .ătlum ărutnu nî ăţita rc o- rtnî csenemu r es e rac ,elaocoto r icim eiat es nab nu tâc ăcim ăm rof o uC .ăuod nî eiaodnî es iş uo uc egnu es ,aiaof ednitnî eS .)406 .v( ieţiăt u rtnep ac taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid taula ed eiaof o ecaf es enaosrep 6 urtneP TAULA ED ELEŞOGOG UC ĂPUS .57

.iieţiăt ac lef al b reif eS .eleţă rtăp icim eiat es iş u rtap nî aiaof etşe rutăpmî eS .)406 .v( ieţiăt ed taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid taula ed eiaof o ecaf es enaosrep 6 urtneP ELEŢĂRTĂP UC ĂPUS .47

.ă ro ed t refs nu b reif es iş cim cof ep aţita rc egart eS . rolieţiăt lumu rd ăd es ,etşetocolc dnâc iş ăţitarc o- rtnî apus treif al enup eS .etnianî iam iz o uc iţităge rp eif ăs enib etsE .iţaţniube rtnî if a ed etnianî enib ecusu es ăs ăsal es iş anâm uc roşu ărifse r eS .tiţucsa tiţuc nu uc nif eiat es iş lus ecaf eS .tot ed ecusu es ăs ărăf ,ăcsaecibz es ăs niţup ăsal es iş tiţuc ed iihcum ienu aemiso rg ed eiaof o taula ed asam ep lu roticus uc ednitnî eS .)406 .v( ieţiăt ed taula nu ecaf eS .uo nu-rtnid ieţiăt ed eiaof o ecaf es enaosrep 8 urtneP IEŢIAT UC ĂPUS .37

.dlac al tuniţ tsof a e rac ămaez ed lutse r iş dnâguăda ,t reif ua e rac nî apus a rpusaed ă raoce rts es iş emârăfs es un ăs ăji rg uc no rtsac nî nup es ,tiumups ed arugnil uc uai es ,atag tnus dnâC .et reif tnus etunim ed icezăuod nÎ .cim cof ai ăb raif ăs ăsal es iş aţita rc ă repoca eS .ăpus nî lumurd ăd es iş şi rg ed atsap nid ăţi rugnil o uc ai es ,etşetocolc apus dnâC .emâ răfs es ăs iş ele e rtnî ăgnita es un ăs eletşulăg tâcnî leftsa ,e ram ed lutsed ăţitarc o-rtnî apus ăraoce rts eS .esao rg inâtnâms ienu aţnetsisnoc ăbia ăs eiube rt atsaP .e ras iş niţup etâc luşi rg enup eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp ,ărutnu ed uas tnu ed ăsa r ă rugnil o uc luo ăcae rf eS .eras ,şirg irugnil 4 ,uo 1 ,ăru tnu uas tnu ărugniI 1 :eletşulăG ŞIRG ED ETŞULĂG UC ĂPUS .27

.eiâmăl aguăda etaop es ăsam al ,tsug ăpuD .ă ro ed etatămuj nî eb reif luze rO .dnuf ed ădni rp es un ăs ac urtnep ,arugnil uc dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ăta ruce rts apus nî t reif al enup es iş ălaps es ,luze ro egela eS .zero ed frâv uc irugnil 3 ;enaosrep 6 urtneP ZERO UC ĂPUS .17

.nif etaiăt ,lejnu rtăp ed izrev eznu rf uc ,tsug ăpud ,etşev res eS .ăpus ed lutse r iş ăguada eS .atag etse ăro ed t refs nu- rtnÎ .işolococ ăcaf es un ăs ac u rtnep ăcetsema es ă rugnil o uc rai ,şirg niţup etâc ănâm o uc ănraot es ,etşetocolc atsaeca dnâc iş ăcim iam ălao o- rtnî ae nid etatămuj ă raoce rts es ,atag etse apus dnâC .şirg ed frâv uc irugnil 4 :enaosrep 6 urtneP ŞIRG ED ĂPUS .07

.eiâmăl ăniţup uc iş uo ed şuneblăg uc ege rd es uas irutinrag işaeleca uc etşev res eS .enrac ed apus al ac lef al ăzaedeco rp es iş ,eielut ăbia un ăs ,enib ae răsap ăţă ruc eS .ăniăg nid uas nopalc nid etşetăgerp eS .)86 .v( enrac ed apus al ac irutavazraz işaeleca ăzaeţniubertnî eS ERĂSAP ED ĂPUS .96

02

.ănâtnâms ăniţup uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es ,atag etse apus dnâc iş ăb raif ăs ăsal es ,e ras ed etşevi rtop eS .tişubănî lutavazraz uc ănue rpmî ,ăpus ed ălao o- rtnî t reif al amaez enup eS .ătis ni rp ce rt es iş b reif es ,anileţ iş iifot rac ăţăruc eS .ielu ed uas tnu ed ă rugnil o uc ăţita rc o-rtnî eşubănî es iş auaedif ac eiat es luzarp iş ailug ,luvoc roM .ănâtnâms ărugnil 1 ,şuneblăg 1 ,eras ,ielu uas tnu ărugnil 1 ,ăcim ănileţ 1 ,iicoljim ifotrac 3 ,zarp ed erif 2 ,eilug 1 ,vocrom 1 ,ăpa l 3 ĂCSAENEPMÂC ĂPUS .28

.tocolc nu ănue rpmî aed iam ăs ăsal es iş enrac ed amaez arpusaed ănraot es ,atag etse dnâC .e ras ed etşevirtop eS .iifotrac iş ăguada es ,t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâc iş ,tocolc nî aed ăs ăsal es ,lutavazraz e repoca ăs tâc ăpa arpusaed ănraot eS .ăcsaenemu r es ăs ărăf ,eiaom es ănâp ,arugnil uc dnâcetsema ,ifot rac ed ărafa ,lutavazraz tot enup es ,lutnu ăţita rc o- rtnî egnicnî eS .iieţiăt ac eiat es iifot rac iş anileţ ,luza rp ,lulejnu rtăp ,luvoc roM .enrac ed ămaez l 2 ,tnu ărugnil 2/1 ,ifotrac 3 ,ănileţ 2/1 ,zarp ed rif 1 ,lejnurtăp ănicădăr 1 ,uicoljim vocrom 1 TAVAZRAZ ED APUS ĂTLA .*

.eiube rt tâc e ras ăguada eS .ăta ruce rts ăpus nî treif al nup eS .işo rg iam niţup eiat es iifot rac rai ,iieţiăt ac nif eiat es luzarp iş lulejnu rtăp ,luvoc roM .enrac ed ămaez l 2 ,iicoljim ifotrac 3 ,zarp ed erif 2 ,lejnurtăp ănicădăr 1 ,uicoljim vocrom 1 TAVAZRAZ ED APUS .18

.apus ănraot es arpusaed rai ,no rtsac nî nup es ,grucs eS .atag tnus etunim 01 nî ;ătitocolc ăpa nî t reif al nup es ,ăniăf nirp roşu uad es ,anâm uc eletşulăg ăzaem rof eS .iifotrac uc ăcetsema es iş repip niţup ,e ras ,aniăf ,luo ăguada es ,lutnu ăcae rf eS .e raotăză r nirp uas tacot ed anişam ni rp ce rt es iş ăjaoc ed ăţăruc es ,iifot rac b reif eS .repip ,eras ,tăpsaorp tnu ărugnil 1 ,ăniăf ărugnil 1 ,uo 1 ,ifotrac g 052 :eletşulăG IFOTRAC ED ETŞULĂG UC ĂPUS .08

.apus ăraoce rts es arpusaeD .no rtsac nî nup es iş grucs es ,tiumups ed arugnil uc tocs es ,atag tnus dnâC .e ras ăniţup uc ,ătitocolc ăpa nî t reif al nup es iş ăniăf nirp uad es ,anâm uc işolococ icim caf es iş ătsap nid aţirugnil uc ai es ,enib ticăr a-s dnâC .luo ăguada es iş cof ep ed ai eS .tiunşibo etpal uc luze ro tâced tlum iam eb reif eS .ăzae răs eS .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o iş eletpal uc t reif al enup eS .luze ro ălaps es iş egela eS .eras ,uo 1 ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,etpal ăcşaec 2/1 ,zero ăcşaec 2/1 :eletşulăG ZERO ED ETŞULĂG UC ĂPUS .97

.esal es un ăs ac u rtnep ,atag etse ec taidemi tivres eiube rT .etunim 01 ăb raif ăs ăsal es ,ă repoca eS .ătitocolc apus taruce rts a-s e rac nî ,e ram ăţita rc o-rtnî ătadoed aiţizopmoc ătaot ănraot es iş ănue rpmî ăcetsema es ,ămups luşubla etab eS e ras ăniţup iş ăniăf ed ănilp ăţi rugnil o uc iruşuneblăg ăuod enib ăcae rf eS .eras ,ăniăf ăţirugniI 1 ,ăuo 2 :lu fuP UO ED FUP UC ĂPUS .87

.iieţiăt iş ac ăpus nî b reif eS .taula ed asam ep ecusu es ăs ăsal eS .ărar ae raotăzăr ep ăd eS .ăcsaecibz es ăs niţup ăsal eS .e rat ed tivi rtop taula nu ecaf es ,etpal ed ărugnil o iş ăniăf ,ăuo niD .eras ,ăniăf g 051 ,etpal ărugnil 1 ,uo 1 :ieţăcerF IEŢĂCERF UC ĂPUS .77

12

ăguada es ,iv res a ed etnianÎ .emârăfs es ăs pecnî ănâp ăb raif ăs ăsal eS .i riţbus iilef nî taiăt luza rp iş elage irubuc iţaiăt iifot rac b reif es ămaez nî rai ,ăraoce rts es t reif etse dnâC .e ras uc ăpa nî lutavaz raz eb reif eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,zarp ed erif 3 ,ănileţ 2/1 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ifotrac g 004 ,ăpa l 3 ZARP UC IFOTRAC ED ĂPUS .88

.tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .nif etaiăt lejnurtăp ed eznu rf iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada eS .amups uc tecnî ăcetsema eS .ănâtnâms ed ănub ărugnil o uc şuneblăg nu etab eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş rol amaez uc ăzaiţbus eS .iţnib reif ăcnî tnus tâc ătis nirp ce rt eS .iţ reif tnus ăcad ăc raecnî eS .ă ro ed etatămuj o ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .e ras iş ăpaec uc ,eleţăcub iţaiăt iş iţaţăruc iifotrac ăpa uc ălao o- rtnî b reif eS .eras ,ănâtnâms ărugnil 1 ,şuneblăg 1 ,ăpaec 1 ,ifotrac g 057 ,ăpa l 3 )ĂMERC( IFOTRAC ED ERUIP ED ĂPUS .78

.nif etaiăt lejnurtăp ed eznu rf ăguada es ,apus iv res a ed etnianÎ .ăb raif ăs ăsal iam eS .işolococ ezem rof es un ăs ac ,apus uc tecnî ăcetsema eS .etocolc ie rt ,ăuod aed ăs ăsal eS .ăpus nid ămaez uc uas ăpa ăniţup uc egnits eS .ăniăf ed ărugnil o enup es e rac etsep ,tnu răm ătaiăt ăpaec o ielu nî uas tnu nî niţup etşejă rp eS .eleţăcub iţaiăt iifot rac b reif es ămaez nî rai ,ăraoce rts es ,treif telpmoc etse dnâC .e ras uc ăpa nî lutavaz raz eb reif eS .eras ,ăniăf ărugnil 1 ,ielu uas tnu ărugnil 1 ,ăpaec 1 ,ănileţ 2/1 ,zarp 1 ,leinurtăp 1 ,vocrom 1 ,ifotrac g 005 ,ăpa l 3 IFOTRAC ED ĂPUS .68

.tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .cof ep ed ătaul apus nî ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ătacub o enup eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş eiube rt tâc ămaez nid ăguada es ,ătis nirp lutavazraz ece rt eS .cim cof al ,ă ro o al ănâp ăro ed irut refs ie rt capac uc ăb raif ăs ăsal eS .enib ti repoca eif ăs tâcnî ,dihcil tâta ămaot es ;iilef iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ,lejnu rtăp ed eznu rf avetâc ,lurăhaz ,ae ras enup es ,eiaom es ăs tupecnî a luvoc rom dnâC .i riţbus iilef nî aenemesa ed ătaiăt apaec uc iş lutnu uc ăţitarc o- rtnî ăşubănî es iş i riţbus iilef nî iivoc rom eiat eS .ăpa uc iamun iş ecaf etaop es ,zac uăr iam lec nÎ .cte e răzam ,lehgna raps ,ădiponoc ,ed rev uas eb aob elosaf ădlip ed ,tavazraz tla treif a e rac nî apa uc ,enrac ed ămaez ed ăspil nî ,ităge rp etaop es ,tavazraz ed elepus etaot iş ac ,ivoc rom ed apuS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,eras ,răhaz ăţirugnil 2 1 ,iram ifotrac 4 ,ăpaec 1 ,vocrom g 005 ,tipot tnu ărugnil 2/1 ,ăpa l 3

nu ănue rpmî aed ăs ăsal es ,ăpus ed lutser ăguada es ,t reif enib etse lutot dnâC .ed rev ătalas ed eznu rf avetâc iş ed rev ebaob e răzam ăniţup ,ăsrucs iş ătraif az rav ăguada eS .ti repoca enib eif ăs tâcnî leftsa ,ăpus ed amaez arpusaed ănraot es ,eiaom es ăs tupecnî a lutavazraz dnâC .nif ătaiăt az rav eb reif es tarapeS .emârăfs es un ăs tecnî ăsnî ,ăd ra es un ăs ac ,ărugnil o uc ăcetsema eS .tivi rtop cof al ăşubănî es iş tnu ed ărugnil 2/1 uc ăţitarc o- rtnî nup eS .tasip lu răhaz iş e ras ed farp nu taguăda a-s ec ăpud anâm uc lutot ăcetsema eS .lutavaz raz tot iieţiăt ac nif eiat eS .enrac ed ămaez l 2 ,eras ,răhaz ăţirugnil 2/1 ,tnu ărugnil 2/1

ăsal eS .e ras ed etşevirtop eS .iţăcub etaiăt iş ăţileip ed etiţăruc eliişo r ăguada iam es e rac al ,apus uc tecnî ăcetsema eS .ielu niţup uc ăniăf nid şatnâ r nu ecaf eS .ădiponoc ed etehcub avetâc iş iţăcub taiăt lulece lvod ,ed rev aelosaf ,ae răzam uc ănue rpmî ,e ras uc ăpa nî ,ălao o- rtnî eb reif es iş iilef lutavazraz tot eiat eS .eras ,ăniăf ărugnil 2/1 ,ielu ărugnil 2/1 ,iişor 3 ,ăcim ădiponoc 1 ,lecelvod 1 ,edrev elosaf ed ănâm o ,erăzam ed ănâm o ,ifotrac 3 ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 ,ăpa l 3 IELU UC TAVAZRAZ ED ĂPUS .38

/2

,ăcim ătalas 1 ,erăzam ed ănâm o ,ăcim ăzrav

/

)ĂMERC( IVOCROM ED ĂSAED ĂPUS .58

.etşev res es iş tocolc

1 ,ăpaec 1 ,zarp 1 ,ănileţ ½ ,lejnurtăp 1 ,vocrom 1 TAVAZRAZ UC ĂCSAEZUŢNARF ĂPUS .48

.ănuerpmî etocolc avetâc aed as

ăpa l 4 )ĂMERC( EBAOB ELOSAF ED ĂSAED ĂPUS .icrepuic g 005 .29 .ifotrac 2 .u rtap nî taiăt voc rom nu ăguada eS .tivi rtop cof al .ă ro ed i rut refs ie rt .tnu ed ă rugnil 2/1 uc ăţita rc o.ue rem dnâcetsema .e renit ic repuic gela eS .iţăcub iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac uc ănue rpmî .tnu ărugnil 1 .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o .ăcim ăpaec 1 .ăpa dnâguăda . rol amaez uc eiube rt tâc ăzaiţbus eS .tnu ărugnil 1 .răhaz ăţirugnil 2/1 .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .cof ep ed ai es ec ăpuD .eras .şuneblăg 1 .enib ălaps eS .elosaf g 003 .şuneblăg 1 .atag epao rpa etse dnâC .ănâtnâms uc ege rd es iv res a ed etnianî iş elic repuic ăguada eS .ăpa l 3 ICREPUIC ED ĂPUS .tocolc nî aed ăs ăsal es amaez .ăpaec 1 .dnuf ed ădni rp es un ăs ac .ta rapes ătraif ed rev e răzam ed ăuod uas ărugnil o iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .tavaz raz treif a e rac nî ăpa uc ălao o.ătis nirp ece rt es .ănâtnâms irugnil 2 .etepsao rp et raof iş .eznu rf uc lejnu rtăp nu iş e ram ăpaec o .rtnî ăşubănî es iş enib grucs eS .şi rg ed ărugnil o tecnî ănraot es ae nî iopa .şirg ărugnil 1 .eiaom es dnâc ănâp tnu niţup uc ăţita rc o-rtnî ăşubănî eS .e ras .tnu nî etijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .tnu niţup uc iilef taiăt luzarp dnişubănî ităge rp etaop iam eS .ăpus ed lutavazraz treif a e rac nî apa uc egnits es iş tnu ed ă rugnil 2/1 nî ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejărp eS .eteged e rtnî l-udnivi rts iş elosaf ed bob nu dnâul treif a ăcad ăc raecnî eS .luşircăm enib ălaps es iş egela eS .tocolc nî ăd ec ăpud .e ro ăuod epao rpa ăb raif ăs ăsal es iş ăzae răs eS .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .etnib reif ăpa ătla ănraot es iş apa egrucs es .ece r ăpa uc cim cof al enup es iş apa ăbmihcs es iz auod A .ătav resnoc ed rev e răzam ăniţup .ebla ănîmăr ăs aC .atag etse dnâc iş ăpus ed tavazraz eb reif es tarapeS .atag etse dnâC .a ravămirp eme rved et raof tâced ăsaotsug etse un ăpus ătsaeca aeeca ed .ătiv res if a ed etnianÎ .repip ed farp nu iş e ras ed farp nu .iv res a ed etnianÎ .lutecnî uc ăcsaezlăcnî es ăs .ielu ed ă rugnil o uas tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .repip .ăro ed etatămuj ăb raif ăs ăsal eS .iv res a ed etnianÎ .cim vocrom 1 .etiţăruc tnus ec ărusăm ep .ăpa l 4 )ĂMERC( ĂTACSU ERĂZAM ED ĂSAED ĂPUS .ătalas ed iş canaps ed eznu rf avetâc iş ae răzam b reif es âpa uc ălao o.etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş t reif a e rac nî amaez uc ăzaiţbus eS .22 uc ege rd es .tupecnî al ed etartsăp tsof ua e rac .apaec .luvoc rom ielu nî uas tnu nî niţup csejărp eS .ăpa l 3 )ĂMERC( EDREV ERĂZAM ED ĂSAED ĂPUS .ătacsu erăzam g 004 .etivi rtop iilef nî eiat es iş ăţăruc es .ăninăls ed eilef 1 .şuneblăg 1 nu uc ege rd es .treif al enup l-a ed etnianî .ăpa l 3 ICREPUIC ED ĂPUS ĂTLA * .edrev ătalas 1 .etalăps şi rcăm ed eznu rf avetâc ăguada es .nif etaiăt .apaec iş aelosaf ătis ni rp ece rt es iş lutavaz raz etaocs eS .meva ăcad .rtnî ăşubănî es iş sus iam ac elic repuic csetăgerp eS .ănâtnâms irugnil 2 .tnu uc ăţitarc o.lu răhaz enup eS .edrev ebaob erăzam g 005 .iţnib reif ăcnî tnus tâc .icim eleţărtăp nî etaiăt .tnu nî ătijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .tnu ăţirugnil 1 .rănât et raof eif ăs eiube rt luşircăM .esihcnî ăcnî ăcida .eioven etse ăcad .ielu ărugnil 1 uas tnu ărugnil 2/1 .şircăm g 005 .canaps ed ănâm o .iş ănâtnâms ed ărugnil o uas tăpsao rp tnu niţup ăguada es .ăpus ed tavazraz .ăniăf ărugnil 1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăpa l 3 ŞIRCĂM ED ĂPUS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .cim cof ep ăb raif ăs ăsal eS .ă raoce rts es .repip .tnu nî ătijărp eniâp ed eleţăcub uc etşev res eS .98 .ăpus ed tavazraz .eras .nuja nid taium al ae răzam enup es iş ălaps es .19 .rtnî iopa ece rt eS .eiube rt tâc e ras iş .ăb raif iam ăs ăsal es iş elic repuic ăguada eS .teţo niţup iş ăpa uc no rtsac nu.ăpa uc ălao o.tocolc nî ătado ăd iam es iş .rtnî eb reif es ătalăps iş ăsaela aelosaF .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .ătraif enib etse ae răzam dnâC .rtnÎ .egela eS .39 .ătraif ăninăls ed eilef o iş lulejnurtăp .t reif nî tad a ec ăpud e răzam uc alao nî ăguada es aetseca etaoT .09 .eras .nif tacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăniţup iş repip .rtnî nup es .eras .ălao nid amaez uc ăzaiţbus es iş ătis nirp ece rt eS .icrepuic g 005 .ielu uas ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăb raif iam ăs ăsal eS .ăpus ed tavazraz .

io rutsu ed ieţăc 3 — 2 .et reif enib tnus elemugel dnâC .zac tseca nÎ .tavazraz t reif a e rac nî ămaez uc uas enrac ed ămaez uc ăzaiţbus es iş ătis ni rp ce rt es .ăniăf ărugnil 1 .ănâtnâms irugnil 2 .răhaz ăţirugnil 1 .apus uc ăcetsema es .dnuf ed ădnirp es un ăs ac dnâcetsema .ătraif ădiponoc ed eletehcub ăguada es iş ănâtnâms ed i rugnil ăuod uc tutăb şuneblăg nu uc ege rd es .ifotrac g 003 .ielu uas tnu niţup nî tnurăm ătaiăt ăpaec o etşeneblăgnî eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş ătis nirp lutot ece rt eS .ăt raif etse aetnil dnâc tiş râfs al iamun enup es ae ras .ăniăf ed ărugnil o uc .enib taium ua-s dnâC .59 .şuneblăg 1 .rtnî nup eS .89 .ăpa l 3 )ĂMERC( ĂDIPONOC ED ĂSAED ĂPUS .talăps iş sela luze ro .şuneblăg 1 .ăpa ed itşec 3 — 2 uc gnits es iş aniăf iş lutnu ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf csezlăcnî eS .emisărg ed ătaţă ruc enib eiube rt ăzaiţbus es e rac uc ăpus ed amaez .ăniăf ed şatnâr ed col nÎ .e ras ed etşevirtop es .luio rutsu iş lurăhaz .enib ăb raif ăs ăsal eS .79 .ăti repoca ălao o-rtnî apaec uc ănue rpmî nup es iş iţăcub nî pu r es .aetnil egela eS .ăpa l 4 ETNIL ED ĂPUS .lejnurtăp ed ătacub o iş cim voc rom nu ăguada es .atag etse dnâC .şuneblăg 1 .iz auod a ănâp araes ed ăpa nî aets ăs enup es iş ălaps es .tnu ed ă rugnil etatămuj nid şatnâ r nu ecaf eS .eras.ănâtnâms irugnil 2 .tnu ărugnil 2/1 .ăpaec 1 .49 ateţer al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS * ETNIL ED ĂSAED ĂPUS .etpaoc enib iişo r ălaps eS .ătis nirp adiponoc ece rt eS .ătis ni rp ece rt es atag etse dnâc iş aetnil eb reif eS .eras .esaomurf iilug 3 .iorutsu ed ieţăc 3 .ătiv res if a ed etnianÎ .eras .cim cof al .ece r ăpa uc ălao o.ănâtnâms ed irugnil ăuod iş şuneblăg nu .e rugnis ăsal o e rac ep apa nî tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .etocolc avetâc aed iam ăs apus ăsal es iş ătis nirp cert es . roşu iam ăb raif ăs ac .tnurăm ătaiăt ăpaec uc .ăsaomurf ădiponoc 1 .ăniăf ărugnil 1 .ielu uas tnu ărugnil 1 .ifotrac 3 — 2 treif al ăguada es .eras .iişor gk 1 IORUTSU UC IIŞOR ED ĂPUS .urbmic ed ăţugnerc o .lejnurtăp 1 iş vocrom 1 .ăme rc o ac ecaf es luze ro ec ănâp .ielu uas ărutnu .rtnî treif al enup eS .49 .zero g 002 .u rbmic iş io rutsu .zero irugnil 3 .ae ras .tnu ărugnil 2/1 .lu răhaz enup eS .taium ua-s dnâC .ăpa l 3 )ĂMERC( IILUG ED ĂPUS .99 .ece r iş ăsaotsug et raof etsE .ănâtnâms irugnil 2 .tnu ărugnil 1 .e ras uc ăpa nî ădiponoc o eb reif eS .apus uc tecnî ăcetsema es iş ălao nid amaez uc egnits eS .e ras ăniţup iş ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş iţăcub eiat es .nuja nid ăpa nî taium şacap ra uc tiucolnî if etaop luze rO .tavaz raz treif a e rac nî ăpa uas enrac ed ămaez .ăro ed i rut refs ie rt ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .iifot rac iş eliilug ăţăruc eS .e rat enâmăr leftla .ăpa uas enrac ed ămaez l 2 .şuneblăg nu uc iş ănâtnâms ed ă rugnil o uc no rtsac nî egerd eS .cim cof ep ăb raif iam ăs ăsal es iş adiponoc treif a e rac nî amaez uc ăzaiţbus es .tecnî ăbraif ăs ăsal eS .ăpaec 1 .etnil g 003 .eras ăniţup uc .răhaz ăţirugnil 1 .ărutnu uas ielu niţup uc ăniăf ed ărugnil o-rtnid şatnâr nu ecaf aS .ăniăf ed lusos uc ăcetsema es .ămaez nî azae rtsăp es iş ă rutinrag u rtnep ădiponoc nid etehcub avetâc pur eS .69 .iţăcub etaiăt iş etalăps eliişo r ălao o.1 IIŞOR ED ĂPUS .ăniăf ărugnil 1 .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevi rtop es .ăţafarpus al tacidir lutnu ăzaem rof o e rac ep aţileip ărugnil o uc ai es dnâc nî dnâc niD .iişor gk 005.ănâtnâms ed irugnil ăuod uc iş şuneblăg nu uc apus ege rd es .enrac ed ămaez l 2 .32 .enib ăb raif ăs ăsal es iş luze ro .

ăpaec 1 .tnu irugnil 2 .ăpa l 3 )ĂMERC( CANAPS ED ĂSAED ĂPUS .eras .eiublăg e raoluc o taul ua aniăf iş apaec dnâc iş ue rem ăcetsema eS .etnib reif ăpa uc .tnu iş ăniăf nid bla sos nu ecaf eS .101 .ălao o.âru tnu uas tnu ărugnil 1 .e ras ăguada es .io rutsu iş e ras .teţo niţup aguăda etaop es ăţni rod ăpuD .sar nazemrap uc ăta răserp eniâp ed ăţuilef o etâc enup es iiruf raf nid iepus arpusaeD .aninăls tijărp a-s erac nî aiagit nÎ .ăpaec 1 .atag etse dnâc iş e ras ed etşevi rtop es .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc ege rd eS .enib iam tlum .tocolc nî ăd dnâC .rtnî t reif al enup eS .tnu ed ărugnil o uc cof al enup es iş iriţbus et raof iilef nî apaec eiat eS .etşetocolc apa dnâc treif al enup es iş ăjirg uc ălaps es .ăpus nî nup es .aniăf ăguada es .tnu nî ătijărp eniâp ed iilef 6 .501 .epec 2 .ăpa l 3 ĂZRAV ED ĂPUS .cof al apa enup eS .etacot etaot .301 .etpaoc enib iş esaomu rf iişo r ăguada es .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş e ras enup es .ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .ănâtnâms uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .ăuo ăuod nid ătiunşibo ătelmo o ecaf es .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăniăf ărugnil o .ăru tnu ărugnil 1 .iţăcub iţaiăt iş iţaţăruc iifotrac .eras .ioru tsu ed ieţăc 2 .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş tnu niţup uc ăşubănî es iş iţăcub eiat es .ăcsaeneblăgnî es ăs ărăf tnu nî apaec etşejărp eS .ăpa l 4 )ĂMERC( EMUGEL ED ĂSAED ĂPUS .atag etse dnâC .caelvod g 005 .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş ătis nirp ece rt eS .ătis nirp ăcae rt es ăs ă răf .eiaom es ăs epecnî dnâC .uas ăpa uc gnits es .ăninăls g 05 .iinişam aenig ram ep aţita rc egart es .tnu răm azrav eiat eS .eras .tnu ărugnil 1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .201 .ătis ni rp tuce rt lucaelvod uc ăcetsema es iş .ăpa l 4 )ĂMERC( CAELVOD ED ĂSAED ĂPUS .aedif elosaf ed ănâm o .io rutsu ed ieţăc aviţâc iş ăpaec o .ăpa ăniţup uc taiţbus .ănâtnâms ăniţup iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .tavaz raz t reif a e rac nî ăpa iopa ăguada eS .etse răpo es .ănâtnâms irugnil 2 .icim eleţăcub nî ătaiăt iş ătraif ed rev aelosaf ăguada es .ăcsaeneblăgnî es ăs eiube rt uN .ăţafa rpus al iulutnu ae racidir ni rp arpusaed ăzaem rof es ec aţileip ă rugnil o uc ai es pmit nî pmit nid .)nuja nid ăpa nî eiaom es luşacap ra( talăps iş sela ze ro ed uas şacapra ed ăcşaec etatămuj ăguada eS .e tocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .eras .şuneblăg 1 .tacot io rutsu ed ieţăc aviţâc iş i rubuc ătaiăt aninăls ărutnu nî csejărp es ta rapeS .ăniăf ărugnil 1 .ifotrac aviţâc iş iilug avetâc ăţăruc eS IILUG ED ĂPUS ATLA * .eicoljim ăzrav 1 .tnu nî eniâp ed eliilef csejă rp es pmit e rtnî .ătis nirp lutot ece rt es .ăpaec g 052 .iriţbus iilef nî eiat es eliiluG .ăsam al ătiv res if a ed etnianî ăpus nî enup es iş i rubuc nî eiat es .lucanaps egela eS .ăuo 2 .etalas 6 .ălao o-rtnî treif al enup es iş ăpa ed eg rucs es .iv res a ed etnianÎ .401 .tăpsao rp tnu niţup iş .ifotrac g 003 .001 .lucanaps eb reif e rac nî apa uc egnits es iş ărutnu nî aniăf roşu etşejărp es ta rapeS .şuneblăg 1 .42 .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .ăniăf ărugnil 1 .cim cof al ăro ed etatămuj eb reif eS .iişor g 052 .cte elosaf .i rubmâs ed iş ăjaoc ed lucaelvod ăţăruc eS .ăpa l 3 ĂTALAS ED ĂPUS .şacapra uas zero ăcşaec o .uunitnoc dnâcetsema .ioru tsu ed ănâţăpăc 1 .ăpa l 3 ĂPAEC ED ĂPUS .ănâtnâms irugnil 2 .tnu irugnil 2 .ădiponoc ulpmexe ed .ăb raif ăs ăsal eS .iţăcub etaiăt etalas avetâc iş .enrac ed ămaez uc .ăro ed t refs nî tecnî ăb raif ăs ăsal es iş e ras enup eS .ănâtnâms irugnil 2 .canaps uc alao nî luşatnâr ănraot eS .icim irubuc nî iifotrac rai .tavazraz tla t reif a e rac nî âpa ăţni refe rp ed uas ăpa arpusaed ănraot eS .eras .ănâtnâms iş uo uc ege rd eS .canaps g 005 .iilug ed ame rc al ac lef al apus etşetăgerp eS .

ăpa l 2 ĂCSAENĂRAŢ ĂBROIC .amups ai eS .701 EBROIC .şrob l 1 .lejnurtăp 1 .ra răm ed iş lejnu rtăp ed .voc rom enup eS .ăniăf ărugnil 1 .ăpa nî eb reif eS .tnu răm taiăt sa rg ied ra nu iş eliişo r .iişo r ed noilub ed ă rugnil o uas .nemihc ărugnil 1 .etivi rtop iţăcub aenrac eiat eS .zero irugnil 3 .tecnî dnâcetsema luş rob ănraot eS .eras .i ro ie rt ăuod ed amups ai es .ăţaedrev .ifotrac 2 .lejnurtăp ed ăznu rf o ăguada es iş .tnu nî ătijărp eniâp ed irubuc uc etşev res eS .etreif tnus dnâC .eras iş ăţaed rev .csenărâţ luş rob al ac lef al aenrac eb reif eS .lejnurtăp 1 .ăcsaenărăţ abroic al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .i rut refs ie rt ep ăt raif etse aenrac dnâC .)naetşuel .etşev res eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp .ăpaec 1 .ăpa l 2 LEŢIV ED ĂBROIC .011 .e ras ed etşevirtop es .ăpa l 3 NEMIHC ED ĂPUS .şrob l 1 .sarg iedra 1 .ăpus ed tavaz raz iş nemihc ed ărugnil o ăpa nî eb reif eS .ăpa l 2 CEBREB ED ĂBROIC .şrob l 1 .801 .tocolc nî ăd ec ăpuD .tnurăm ătaiăt ăpaec iş ăz rav ăniţup .u rca ed etşevirtop es .ăpa uc ălao o.şrob l 1 .tarapes treif luş rob ăguada eS .111 .52 ERĂSAP ED ĂBROIC .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC ĂCSAESUR ĂBROIC .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .tnu ărugnil 1 .ăcav ed enrac gk 1 .ăb raif ăs epecnî dnâC .ăpus ed tavazraz .azrav tiş râfs e rps iş iţăcub ătaiăt ărăcuţ aelosaf .ăcim ăzrav 2/1 .ănâtnâms iş şuneblăg uc egerd eS .211 .e ras enup eS .ălcefs ăniţup sulp nî .lutavazraz emârăfs es as ă răf .lutavaz raz eb reif e rac nî alao nî ă raoce rts es iş ş rob l 1 eb reif es tarapeS .vocrom 1 .e ras ed etşevi rtop eS .ătaruce rts amaez uc egnits es iş tnu ed ărugnil o uc ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejărp eS .rarăm( ăţaedrev .tnu răm taiăt lutavazraz tot iopa ăguada eS .icim ied ra csev res es ab roic uc ătadO .vocrom 1 .etşetocolc dnâc .ăpaec 1 .ăpa nî .leim ed enrac ed iţăcub iş lupac e ras uc ăpa nî b reif eS .eliişo r iş iifot rac .uo nu uc ârutnu ed uas tnu ed ărugnil o ăcae rf es :rotămru lulef nî etarape rp etşulăg enup top es ze ro ed col nÎ .rtnî treif al enup es iş etivi rtop iţăcub nî ăcav ed aenrac eiat eS .iişor 2 .ănâtnâms ed irugnil ăuod uc luşuneblăg no rtsac nî enib etab eS .ta ruce rts iş tarapes treif luş rob ănraot es .cebreb ed enrac g 057 .ănâtnâms ed irugnil ăuod iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es iş u rca ed ătsug es .lejnurtăp 1 .ănâtnâms ed irugniI 2 .lejnu rtăp nu iş voc rom nu uc .ta rapes t reif luş rob ăguada eS .edrev ăpaec ed izoc .tnu răm etaiăt ăcim ăpaec o iş lejnu rtăp nu .irubuc etaiăt eniâp ed iilef 6 .talăps iş sela ze ro ed i rugnil 3 — 2 iş nif etaiăt ed rev ăpaec ed izoc .601 .iieţiăt ac ătaiăt az rav ăguada es .ăţaed rev .eiube rt tâc ăb raif ăs ăsal eS .eras .voc rom nu :ăguada es iş amups ai es .şuneblăg 1 .eras .ănâtnâms irugnil 2 .iişor g 005 .ăcim ăzrav 4/1 .enib .ta rapes ătavlozid eiâmăl ed e ras eioven al ăguada es .ăsao rg ănâtnâms o ac enived aiţizopmoc ec ănâp ăniăf ăguada es iş e ras enup eS .luze ro ăb raif ăs ăsal eS .e ras ed ătsug eS .nohrat ed uas naetşuel ed eznu rf ăguada eS .ănileţ 2/1 .leim ed enrac gk 1 .lejnurtăp .lunemihc eb reif es e rac nî apa etşeiucolnî es ăcad ăsaotsug iam etse apuS .e tocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .ărăcuţ elosaf ănâm 1 .ăb roic nî roletşulăg lumurd ăd es iş ăţirugnil o uc uai eS .901 .lejnu rtăp ed ănicădă r o iş .enrac ed ămaez uc .e ras .ăro ed t refs nu b reif eS .şuneblăg 1 .auaedif ac ătaiăt ălcefs ăniţup iş ăguada es iş tnurăm taiăt lutavazraz tot enup eS .vocrom 1 .iţui .amups ai es iş enrac ed eliţăcub b reif eS .eras .ăpa l 2 LEIM ED ĂBROIC .

ăpaec 1 .eţnimes ărăf iş iţăcub etaiăt eliişo r iş nif etaiăt lejnu rtăp iş rarăm .lejnu rtăp nu .e ras enup eS .ăpa l 2 ERAOŞIREP ED ĂBROIC .cof ep ănup iam es ăs ă răf etşev res eS .ăţaedrev .enrac g 005 :eraoşireP .ăpa l 2 .eras .edrev ăpaec ed izoc .treif al aenemesa ed nup es e rac .e ras iş iirubmâs socs ua-s il a ro răc eliişo r .şrob l 1 .ta ruce rts iş ta rapes treif luş rob ănraot eS .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .nif ătacot apaec .lejnu rtăp nu .voc rom nu uc .62 .etivi rtop iţăcub nî etaiăt .rtnÎ .repip ebaob 01 .tnu răm etaiăt etaot .ăzrav ed ămaez l 5.lutacif iş atopip .e ras uc ăpa nî t reif al nup eS .enrac nid ărutăcot o ecaf eS .enib ăb raif ăs ăsal es iş .ălao o.ăţaedrev .repip .ătrub gk 1 .ătacot ăcim ăpaec o .0 nid arutulpmu ecaf eS .tivi rtop cof al enib ăb raif ăs ăsal eS .u rtnuănî csebocs es iş ăuod nî eiat es .iişor 2 .ed rev ăpaec ed elizoc .nifad ed iof 2 .e ras iş ăţaed rev .enib s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim .enrac al ed enâmă r ec luso iş .etnianî iam )niţup treif( ti rolfnî iş talăps .leţiv ed roicip 1 .nifad ed iof .vocrom 1 .ăcsâg ed eiatnurăm .voc rom nu ăguada eS .teţo irugnil 2 .ăţaedrev .ăgaertnî ăpaec o iş lejnu rtăp nu .şuneblăg 1 .leim ed ab roic ac lef al ecaf eS .şrob l 1 .ănâtnâms ed i rugnil ăuod uc iş şuneblăg nu uc no rtsac nî ege rd es .gk 1 ed mac erăsap 1 .voc rom nu t reif al nup eS .ab roic uc tecnî ăcetsema es iş ănâtnâms uc luşuneblăg etab es no rtsac nu-rtnÎ .irenit iecelvod 6 sulp .voc rom nu t reif al nup es ătitocolc ăpa uc ălao o.ănileţ ăniţup .1 RĂNÂT IUP ED ĂBROIC . repip ed ebaob .iriţbus iam .ăb roic nî t reif al nup es iş ădu anâm uc icim e raoşi rep caf eS . roicip ep ed aenrac iş aenemesa ed .lejnurtăp 1 .ăzrav ed amaez eb reif es tarapeS .ănâtnâms irugnil 2 .tirocăr a-s ec ăpud iş atrub etaocs eS .711 .luzero ăguada es .ăpa l 5.ecao rtop ed ab roic aL .sela .lutavazraz uc ănue rpmî treif al enup es enrac al ed samăr lusO .zero irugnil 3 .zero irugnil 3 .ăţaed rev ăguada es iş iecelvod uc alao nî ăraoce rts es .uo 1 .ăpus ed tavazraz .611 .iruşuneblăg 2 .şuneblăg 1 .talăps iş sela luze ro ăguada es .e ras ed etşevi rtop eS .iişor 3 .1 .ăzrav ed ămaez uc tiucolnî etse luş rob .taruce rts iş tarapes treif luş rob .ănâtnâms uc tutăb şuneblăg nu uc egerd es iş ăb roic nid luso etaocs es .ăpaec o .eiube rt tâc e ras iş tnu răm etaiăt ăpaec ed izoc avetâc .ăpa l 5.uicoljim iup 1 .ă rutulpmu enâmă r iam ăcaD .enrac ed gk 005.ăpus ed tavazraz .tivi rtop cof al ăbraif ăs ăsal eS .iv res a ed etnianÎ .ele raoicip .amups ai eS .ănâtnâms irugnil 2 .zero irugnil 3 .311 .ăpus ed tavazraz .lejnu rtăp nu .repip .voc rom nu .ăjaoc ed da r es .iiece lvod ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uC .iv res a ed etnianÎ .511 .leţiv ed roicip nu iş ătrub ed gk 1 .nif ătaiăt ăţaed rev ăguada es .rtnî nup eS .eras .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş anileţ ed t refs nu .elebal .talăps iş sela luze ro .luş rob eb reif es tarapeS .eb reif lutavaz raz iş aenrac dnâc ălao nî ănraot es e rac .ze ro niţup ăcetsema es iş .zero irugnil 2 .uo nu .1 ECAORTOP ED ĂBROIC .ăpaec 1 .e ras .nacruc ed uas .elipi ra b reif eS .enib s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc ănue rpmî ănişam nirp ece rt es aenraC .nac ruc ed uas ăcsâg ed atopip iş lutâg .tavazraz ed apus nî b reif es e rac .ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .irenit iecelvod esaş tulpmu u rtnep gela eS .ăţaedrev .şrob l 1 .ăb raif ăs epecnî lutavaz raz dnâC .eniâp ed eilef 1 .ăpus ed tavazraz .ălao nid amaez uc tecnî ăcetsema es iş eiâmăl ed etatămuj o uas niv ed teţo ed irugnil ăuod uc eli ruşuneblăg tab eS .eras .tnurăm ătaiăt ăpaec o iş lejnu rtăp ed ănicădă r o .e raoşi rep caf es .ebla nîmăr ănâp e ras uc ăţăruc es iş epa etlum iam nî ălaps eS .uo nu .işo rg iam ieţiăt ed ăm rof nî eiat es .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal es iş t reif ua e rac nî amaez ă raoce rts es .411 .eras .ănâtnâms irugnil 2 .eras .iţăcub taiăt luiup ăguada es .nif etaiăt ed rev rarăm iş lej ru rtăp ăguada eS .ăpa 1 4 )AEBMIHCS( ĂTRUB ED ABROIC .lupac .şuneblăg 1 .sus iam ac iţătitnac işaelecA IŢULPMU IECELVOD ED ĂBROIC .ăpaec o .

ş rob l 1 .ăpus ed tavazraz .121 .alcefs ăţăruc eS .811 ."edrev elosaf ed abroiC“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş lejnurtăp nu .ătitocolc ăpa uc ălao o.ăpaec ed izoc .ăb raif ăs tupecnî a dnâC .rtnî t reif al nup eS .sa rg ied ra nu .atag etse ab roic dnâc .ed rev lejnu rtăp iş ra răm niţup iş eliişo r .etnib reif tot ăpa ătla uc apa ăbmihcs es .e ras iş .ăţaed rev .ămaez uc ăti repoca eif ăs e raotă ruce rts nid alcefs tâcnî leftsa .e ras .ăpa uc ălao o.sus iam ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ra răm :aţaed rev iş eliişo r .iforac g 052 .ta rapes t reif luş rob ăguada es .rtnî t reif al nup eS .rtnî b reif eS .ăţaedrev .ătacsu elosaf g 003 .iişor g 002 .ed rev ăpaec ed izoc .ăpa uc ălao o.tlum ae rp ăbraif un ăs ăv resbo es iş e ras ed etşevi rtop eS .ăţaedrev .voc rom nu treif al nup es .iişor 2 .şrob l 1 .ifotrac g 052 .ănâtnâms uc ăsae rd ăsaotsug iam etsE .ze ro irugnil 3 .t reif al aelosaf enup eS .ănâtnâms uc iş uo uc ăsae rd uas ălpmis etşev res es iş lulejnurtăp iş luvoc rom etaocs eS .naetşuel .ătlum ăţaed rev iş e ras enup eS .răhaz ăciţăcub 1 .rtnî eb reif es iş iieţiăt ac eiat es .atag epao rpa etse dnâC .etşeşornî es ab roic iş ălcefs nid ae raoluc esei ănâp .t reif etse lutavazraz dnâC .ăpus ed tavazraz .t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâC .eiaom es ăs epecnî lutavaz raz dnâC .şuneblăg nu .irubuc nî iţaiăt .lejnu rtăp .tivi rtop iţaiăt iş iţaţă ruc iiecelvod .emârăfs es ăs iifotrac pecnî ănâp ăb raif ăs ăsal eS .911 .iriţbus iţaiăt iş iţiţă ruc iifot rac ăguada es .421 .taruce rts iş tarapes t reif luş rob .ăpa l 2 EDREV ELOSAF ED ĂBROIC .tnu răm ătaiăt ăpaec o .ălao nî ădnufuc es iş enao racam ed ae raotăruce rts nî )ădu rc( ăsa r ălcefs enup es ."edrev elosaf ed abroiC„ l ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .021 .ăsarg elosaf g 005 .eras .ăpaec o iş lulejnu rtăp .eras .tocolc nu aed iam ăs ăsal eS .iicoljim iişor 3 .e ras ed etşevi rtop eS .tnurăm etaiăt etaot .ănâtnâms iş uo uc ăsae rd ab roic etşev res es iş ădu rc alcefs uc ae raotăruce rts etaocs eS .eişo r .ăţaed rev uc ănilp ăcnâda eiruf raf o .72 .taruce rts iş ta rapes t reif luş rob iş nif etaiăt rarăm ed iş lejnu rtăp ed eznu rf ăguada eS .ed rev ăpaec ed izoc . rarăm .ătraif epao rpa etse alcefs dnâC .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu .işomurf iecelvod 3 .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ĂBROIC .ăsaomu rf e raoluc o ăbia ăs me rv ăcaD .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .niţup tirocă r a-s ec ăpud iş etrap o al alao ăd es .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş lejnu rtăp nu .ae ras enup es .voc rom nu ăguada eS .şrob l 1 .ănâtnâms ăniţup iş şuneblăg nu uc ege rd es uas ielu uc ăniăf ed şatnâr niţup aguăda etaop es ăb roic aL .taruce rts iş tarapes treif luş rob enup es .ta ruce rts iş ta rapes t reif luş rob ăguada es .tarapes t reif luş rob ăguada eS .iţaţăruc iifotrac ămru al iş iţăcub nî ătaiăt ăsa rg aelosaf ăguada eS .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu uc ălao o.ănâtnâms iş uo uc ăsae rd uas ălpmis iv res etaop eS .naetşuel .ăsarg elosaf g 052 EDREV ELOSAF IŞ IFOTRAC ED ĂBROIC .iţăcub nî ătaiăt aelosaf ăguada eS .luvoc rom ăpa uc ălao o.şrob l 1 .g 005 ed mac ălcefs 1 ĂLCEFS IŞ IFOTRAC ED ĂBROIC .sarg iedra 1 .221 .ănâtnâms irugnil ăuod .ăpa l 3 EBAOB ELOSAF ED ĂBROIC .rtnÎ .321 .tnurăm etaiăt etaot .etivi rtop iţăcub nî iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ăguada es .ăpa l 2 ĂŢAEDREV ED ĂBROIC .ăpus ed tavazraz .lejnu rtăp .etocolc avetâc tad a ec ăpuD .ăţaedrev .ăpa l 2 IECELVOD ED ĂBROIC .e ras .ă ro ed t refs nu eniţ eS .ăniăf ărugnil 1 iş ielu ărugnil 1 uas ănâtnâms irugnil 2 iş şuneblăg 1 .ăţaed rev .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal eS .emâ răfs es un ăs iiecelvod ac urtnep .ige rtnî lejnu rtăp nu iş voc rom nu .eţnimes ed etaţă ruc eliişo r iş .

icav ed ieznârb luta ruce rts al ed samăr lu rez ănraot es .talăps iş sela luzero iş lurăhaz .ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .lejnu rtăp nu .e rudăp nid işeluc tsof ua muc .tarapes treif luş rob ănraot es .pac al ed rama luso etaocs es .ăpa o-rtnî iamun ălaps iam es .ăbraif ăs ăsal eS .atag etse ab roic etunim avetâc ăpuD .iţe rub ed ab roic iş ac lef al ecaf eS .tnurăm iţaiăt ifotrac aviţâc t reif al enup top es .ăpa uc sav nu.721 .ălaps es .eivetş g 005 .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ge rtnî voc rom nu .ăpus ed tavazraz .rarăm .eleţam socs ua-s i iş tacetnips tsof a ec ăpud rai .tnu răm ătaiăt ăpaec o ăguada eS .ăţaedrev .lejnu rtăp .”ăţaedrev ed abroiC“ al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ICIZRU ED ĂBROIC .ăpa uc ălao o.ătacot ăpaec o.ăpaec .821 .ăniăf ăniţup uc ielu nî ătijă rp .ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş bmurop ed epu rc ed ei ruf raf o ălaps eS .iifot rac iş b reif es ec ăpuD .zero irugnil 3 .ăpa uc ăbraif ăs nup eS .aţaeclud ăsai i-un ăs ac .ăţaedrev .şatnâr niţup aguăda etaop es tsug ăpuD .ăpa l 2 PARC ED ĂBROIC .e ras ed etşevi rtop eS .tocolc nu aed iam ăs ăsal es iş ab roic uc ăcetsema eS .82 etşevirtop es iş amups ai eS .ăpa nî nuja nid taium etse ăcad roşu iam eb reif e rac .031 .voc rom nu tnurăm eiat eS .ăpa l 2 BMUROP ED EPURC ED ĂBROIC .ăpus ed tavazraz .eras .ielu ed ărugnil o uc ătacot ăpaec o etşejărp es ta rapeS .eiaolp nî tamut ialăm ed ărugnil o ăguada es iş tocolc nî uon nid aed ăs ăsal eS .eras .ăpa uc egnits es iş etşenemu r es .921 .e ras ed etşevirtop eS .bmu rop ed epu rc uas ze ro .treif enib etse lutot dnîc iş tnurăm etacot lulef tot ed iruţed rev ăguada eS .e racnâm ătla urtnep uas tijă rp u rtnep gela es esaomu rf eliţăcub iecibo ed( ălao nî eletşep iş enup es .ze ro ed col nÎ .e ras ed etşevirtop eS .tlum tuniţ eif ăs ă răf .işonăm reiv eif un ăs iiţerub gela eS .tarucerts iş tarapes treif luşrob ăguada eS .etivi rtop iţăcub nî iţaiăt iş iţaţă ruc iifot rac ăguada es .lejnurtăp .ăpa l 2 IŢERUB ED ĂBROIC .bmurop ed epurc ed ăcnâda eirufraf o .ăpaec 1 .edrev ăpaec ed izoc .iţerub ed abroic al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS )ICRĂTĂNÂM( IBIRH ED ABROIC .ăpa l 1 ACŞUBRÂS .şacap ra ed uas ze ro ed ănâm o iş t reif al es-udnâguăda .eras .ălcefs ed eznurf .ăniăf ărugnil 2/1 .luparc ăţăruc eS .ielu ărugnil 1 .aivetş egela eS .rez l 2 .eras .)g 006 mac( parc ed iţăcub 6 .iţepsao rp iiţerub uc ităge rp etaop es ab roiC .ănâtnâms uc ăsae rd uas ălpmis etşev res es iş tocolc nu aed iam ăs ăsal es .işomurf ifotrac 2 uas zero irugnil 3 .tarapes t reif luş rob ăguada es .şrob l 1 .etocolc avetâc ănue rpmî aed iam ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .ialăm ărugnil 1 .tivi rtop cof al ăb raif ăs ăsal eS .eras .rtnî b reif eS .talăps iş sela luze ro dniguăda .şrob l 1 .aeras .rtnid tucăf .131 .ănâtnâms ed ărugnil o uc iş şuneblăg nu uc ăsaerd uas ălpmis etşevres eS .iciz ru ed luş rob al ac lef al ăunitnoc es iş t reif al enup es .ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup es iş cse răpo es .ăpaec 1 .ănrai urtnep iţacsu iţe rub uc uas .uicoljim vocrom 1 .naetşuel iş tsug ăpud .521 .t reif epao rpa etse lutavaz raz dnâc iş iţăcub eiat eS .ăpa l 2 EIVETŞ ED ĂBROIC .şrob l 1 .şrob l 1 .ăpa nî nuja nid iţaium eiube rt iţacsu iibirh iş aenemesa eD .iţreif tnus dnâC .621 .ădobol ed eznurf ăpa uc ălao o-rtnî treif al nup eS .ifotrac g 003 .ăpaec o iş ra răm .nuja nid taium al nup es iţacsu iiţe ruB .ăpa uc ăsnits iş .tavaz raz uc alao nî nup es iş tnurăm iam uas ăuod nî eiat es .iţerub g 005 .)adaoc iş lupac nup es ăb roic al rai .tarapes t reif luş rob enup es .tnurăm etaiăt .e renit icizru gela eS .luşirg ac .voc rom nu .aniăf enup es .t reif etse lutot dnâC .rtnî .ăb raif ăs tupecnî a dnâC .

231 .ăniăf ărugnil 1 .tnu răm etşep ed ab roic iş ecaf es lef aL .ăniăf ărugnil 2/1 .ătijă rp eniâp ed eilef o etsep lunu etâc ăzaşa es iş ăţăruc es .ăuo 6 ĂUO ED UELFUS .rtnî dnâr ep elăuo g raps es .cte nohrat .ăpaec .teţo niţup aguăda etaop es treif aL .atag epao rpa etse dnâC .rtnî eb reif es iş ăpus ed tavazraz tlum tnurăm eiat eS .eras .eiube rt tâc ăb raif ăs ăsal eS .ăti ruăg .ătal ă rugnil o uc .ăţitarc nî lumurd ăd es il iş ăcim ăraoi ruf raf o.e ram ed lutsed eif ăs eiube rt aţitarC .ta ruce rts iş tarapes treif luş rob enup es .ăţaedrev .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăsa r aznâ rb uc ărase rp es .tpocsăr eif ăs luşuneblăg ac ă răf .izlos ua iş iram tnus ăcad rai .âniăf ărugnil 2/1 .amups ai es .emâ răfs es un ăs ac tlum ae rp eb reif es un eletşeP .).731 .ăuo 6 ĂZNÂRB UC IRUIHCO .rtnî ăzaşa es iş irat etatămuj elăuo b reif eS .e ras iş tarapes t reif luş rob ăguada eS .cim cof ep .ăji rg uc tocs eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .)404 .lejnurtăp .tavazraz uc apa nî t reif al nup es iş ălaps eS .elăuo ăcsae rătnî es un as iş sus ed tlum iam ărudlăc ăbia ăs ac ratărg ep ăzaşa eS .92 .arugnil uc ue rem ăcetsema eS .tocolc nu ănue rpmî aed iam ăs ăsal eS .331 .tnu uc ăsnu .ăpa uc ălao o.tnu ărugnil 1 .ăuo 6 CANAPS UC ĂUO .ăpa ed u rtil nu al ărugnil o .etnib reif etpal uc egnits es iş tnu nî ăniăf ed ă rugnil o roşu etşejă rp es :ăniăf ed sos lu rotămru ecaf eS .ăro ed etatămuj o iinişam aenig ram ep tecnî ăb raif ăs ăsal es iş repip ed farp nu iş e ras enup eS .eiube rt ăcad ăpa dnâguăda .ămups etutăb i ruşubla ăuod uc ăcetsema es .izlos ed iş ăţă ruc es .emisă rg nî ătijărp ăpaec uc iş iv res top eS .ăsar ăznârb irugnil 3 .ăzrav ed amaez ă rca ed etşevi rtop eS .etpal l 2/1 .i rat etatămuj elăuo b reif eS .iuluşuneblăg lu ruj nî lage ezelugaoc es ăs iş ăpa nî e rifse r es un ăs luşubla ac ătuja e rac .631 .531 .e ras ed .atag epao rpa etse dnâC .etrap o al iam ega rt es iş aţitarc ă repoca eS .etunim ie rt niţ eS .eniâp ed eliilef tnu nî csejă rp es tarapeS .etivi rtop iţăcub nî taiăt iş tiţăruc eletşep enup es .rarăm( tnu răm ătaiăt ăţaed rev tsug ăpud ăguada es iş e ras ed etşevirtop es .repip ed farp 1 .cof al ătnetsize r ălcits ed ei ruf raf o.treif ed elăuo iş ac etepsao rp ed tâta tot eif ăs eiube rt itşenâmo r iruihco u rtnep elăuO .ăuo etsep ănraot es .ăpus ed tavazraz .t reif al apa enup eS .ăpa nid esaocs roşu if ătaop ăs iş etiusehgnî ăb raif un ăs elăuo ac u rtnep .eras .ăzrav ed ămaez l 3 ĂZRAV ED ĂMAEZ UC ETŞEP ED ĂBROIC .etpal l 2/1 .etnib reif tipot tnu ănraot es ele etsep iş ăsam al etiv res if rov e rac uc airuf raf ep ăzaşa es .ănaosrep ed ăuo 2 csetocos es iecibo eD ITŞENÂMOR IRUIHCO .atag epao rpa etse dnâC .so rg ed lutsed etse lusos dnâC .etşe tocolc apa dnâC .tnu ărugnil 1 .ădnirp es un ăs ac pmit nî pmit nid ăcetsema eS .canaps gk 005.ădlac uas ece r etşev res eS .i ruşubla 2 .tnu ărugnil 1 .ătacot ăţaed rev ed ănâm o ăguada es .canaps ed lue ruip ănraot es arpusaeD .işo lococ ecaf es un a u rtnep .pac e rps ădaoc al ed i-udnâgnârts .431 ĂUO ED IRĂCNÂM .iznucs iiţe rep uc ăţitarc o.ăzaelugaoc es luşubla ec ănâp .etnib reif .voc rom :tnu răm taiăt tavazraz uc eb reif eS .ădacs ăs ac .etşep g 006 .emâ răfs es un ăs ac roşinib .1 .v( canaps ed lue ruip etşetăgerp eS .ăcsaetocolc iam un ăs tâcnî leftsa ."parc ed abroiC„ al ac iţătitnac işaeleca csesolof eS )IŢNURĂM IROŞITŞEP( ICITIHC ED ĂBROIC .eras .e ras ărăf .rtnî .eniâp ed iilef 6 .lejnu rtăp .tnurăm ătaiăt ăţaed rev ed ănâm o iş muce rp .eţam ed iţnu răm iiroşitşep ăţă ruc eS .

elirubiuc enib ăsai ăs ac u rtneP .etui et raof cof al .ă rudlăc aL .rezirap ed eliilef ăzaşa es iş eiagit o-rtnî ărutnu egnicnî eS .etui cof al rotpuc al uad eS .ăsnî ănâtnâms ed col nÎ .ăuo 6 ETAMOT NÎ IRUIHCO .03 .ăniăf ărugnil 1 .ăsar ZARP UC IRUIHCO .etpal ed e ram ăcşaec o uc snits .ătnâb reifnî es ănâp niţ es iş .zarp ed rif 1 .s rucs enib uo e raceif ăzaşa es cof al ătnetsize r eiruf raf o eP .egnârts es ruje rpmid aţileip .341 .iişor g 005 :sos urtnep .e ras ed farp nu iş tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o etâc e raceif nî enup es .etunim icnic lusos ăb raif ăs ăsal eS .ădnirp es ăs pecnî eliruihco dnâC .tnu nî tişubănî iş auaedif ac taiăt za rp ed rif nu ăsnî enup es ăznâ rb ed col nî .ăpa ed s rucs enib luo ăzaşa es a rpusaeD .eniâp ed iilef 6 .eras .sus iam ac bla sos nu ecaf es ta rapeS .rotpuc al niţup uad eS .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o etâc e raceif nî enup es iş ănişam ep ele raoiruf raf ăzaşa eS .teţo niţup uc ăpa nî sus iam ac etreif .ăuo 6 BIUC NÎ IRUIHCO .esaoicibla emru ăsal şuneblăg ep ece raoed . ruje rpmî ătalas ed eznu rf ed ărutinrag uc eiruf raf ep ăzaşa eS .ăuo etsep lusos ănraot eS .dnuf al ădnirp es un ăs ac ue rem dnâcetsema .tnu uc enib ăsnu ăvat o.931 . rotpuc al etad eif ăs ă răf taidemi iş iv res top eS .şubla ep iamun ăniţup enup es e raS .uo nu etâc egraps es e rac nî .tnu nî ătijă rp eniâp ed eilef o ep .tnu uc ăsnu eiruf raf o ep ăzaşa es iş grucs eS .041 .tnu ărugnil 2/1 .sus iam ac eli ruihco csetăgerp eS .răhaz ăţirugnil 1 .tnu irugnil 2 .iilef nî lu rezirap eiat eS .eras .ăsa r ăznârb ătla uas nazem rap ăguada eS .ănaosrep eraceif urtnep ăcun ed etatâmuj o tîc tnu iş ăuo 2 csetocos eS CAPAC AL IRUIHCO .rotpuc al etunim icnic ăd es iş ăsar ăznâ rb ărase rp es .atag tnus eli ruihco dnâc ănâp ănişam ep niţ es iş e ras ăniţup uc luşubla ă rase rp eS .iram ed lutsed iş edeten iişo r elegăltăp gela eS .141 .831 .ăcun ed etatămuj o tâc . rotpuc al ăd es iş sar nazemrap uc ărase rp es .esaomurf iişor 6 .zeim ed cselog eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu . rotpuc al uad es iş )36 .etpal uc itşec 2 .rezirap ed iilef 6 .csev res es iş rotpuc al etunim avetâc uad eS . rolenaos rep lu rămun uc lage eif ăs eiube rt role raoiruf raf lu rămuN .ărutnu ărugnil 2/1 .ăcnuş ed icim eţuilef 6 .ăuo 6 IIŞOR ED SOS UC IRUIHCO .tnu ărugnil 2/1 .ăuo 6 ĂNÂTNÂMS UC CAPAC AL IRUIHCO .uo nu etâc e raceif nî ăpacnî ăs ac .ănileţ ed ăznurf 1 .ăsam al iş etiv res if top e rac uc .ăraoiruf raf nî ăji rg uc elăuo g raps es .ătalas ed eznurf avetâc .e ras ed farp nu iş ănâtnâms ele etsep ănraot es .etunim 5 — 4 ănişam ep niţ eS .cof al ătnetsize r .tipot a-s lutnu dnâC .ăuo 6 .itşenîmo r i ruihco csetăgerp eS .241 .ănâtnâms irugnil ăuod . rolăuo lutcepsa ăcirts e rac .ăniăf iş tnu nid bla sos nu ecaf es ta rapeS .atag tnus ec ătadnî .ăniăf ed farp nu .eras .ige rtnî tarăpaen eif ăs eiube rt rezirap ed eliilef .ednucs elinig ram uc ăm rof ărugnis o ăsnî es-udnâţniube rtnî sus iam tată ra a-s muc aşa capac al eli ruihco csetăgerp eS .v( iişo r ed sos nu arpusaed ănraot es .cim cof al .rtnî ăzaşa es .iţnib reif csev res eS .etui cof al .cof al etnetsize r eţiăgit nî uas e raoiruf raf nî csetăge rp es capac al eliruihcO .ăpa nî eliruihco csetăge rp es pmit tseca nÎ .eras .cof al ătnetsize r .eras .sotpăl enived luşubla ec ănâp .itşenâmo r iruihco caf eS /2 ăznârb ărugnil 1 .tnu nî etişubănî ic repuic ed iilef avetâc uas ăvat nî ătinemu r ăcnuş ed ăţuilef o etâc eişo r e raceif nî enup eS .tăpsaorp tnu ed ărugnil o .ăuo etsep ănraot eS .ăuo ăuod enib iamun ăpacnî ăs ac ătivi rtop eif ăs eiube rt ieiruf raf aemirăM .lucapac eiat eS .biuc iunu am rof dnâul rezi rap ed ailef .

tnu irugnil 2 .etpaoc enib .ăm rof nî csev res eS .741 .luşuneblăg ednirp es ănâp .v( etamot nî iruihco al ac lef al eliişo r csetăgerp eS .eiagit o-rtnî lutnu etşepot eS .ăuo 6 CANAPS EP BIUC NÎ ĂUO .eb reif es iş )304 .rtnÎ .ăsa r ăznârb ă raserp es arpusaed ep rai .iţnib reif et raof csev res es iş rotpuc al ăpilc o uad eS .tnu nî etijă rp eniâp ed e raoşubiuc ed ărutinrag uc csev res eS .tnu ărugnil 1 .ăsar ăznîrb irugnil 2 .tnu ărugnil 1 .eicoljim ătănâv 1 .răhaz ăţirugnil 1 .13 .cim cof al ădacs ăs ăsal eS .ăuo 6 ĂNINĂLS UC IRĂMUJ .)ăta răs ae rp etse un aninăls ăcad( e ras ăguada es .tnu uc ăţitarc o-rtnî nup eS .irugnil 3 .atag tnus ănâp ăcetsema eS .ăsar aznâ rb enup es .ge rtnî ănâmăr ăs .iilef 21 — 01 ăsai ăs tâcnî leftsa .ănâtnâms ăniţup enup es iş ăsa r ăznârb ă rase rp eS .ăm rof nid lucanaps etsep ănraot es iş e ras ăguada es .eras .ăgrucs es ăs ele nid apa ac urtnep etunim ed 02 csaet bus niţ es iş .rtnî ăzaşa es lutse r rai .etiv res tnus ănâp eiaom es leftla .tnemom lumitlu nî etităgerp eiube rT .cof al a rugnil uc ăcetsema es iş etnib reif lutnu etsep ănraot eS .cof al ătnetsize r tnâmăp ed ăm rof o.tnu ărugnil 2/1 .tamâ răfs io rutsu ed leţăc nu uc .eras .eiaom es ăs pecnî eliişo r dnâC .irubuc etaiăt eniîp ed iilef 3 .)ăcnuş uas( ătamufa ăninăls g 05 .rtnî elăuo tab eS .etijărp eleteniv nup es ruje rpmî ruj ed rai .ănîtnîms.şuneblăg nu ăpacnî ăs tâc .ăuo 6 )BORCS( ITŞENEVODLOM IRĂMUJ .mc 2/1 ed iriţbus iilef nî atănâv eiat eS .ă ro ed etatămui o .âcsae rgennî es un ăs .canaps ed ărugnil o . răhaz ed ăciţăcub o iş e ras .canaps gk 1 .ăuo 6 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 .ăuo 6 ĂPAEC UC IRĂMUJ .)241 .051 .ărutnu ărugnil 1 .irămuj uc e raceif ulpmu es .eras .ăsaomurf ăpaec 1 .e ras uc ăpa nî niţup b reif eS .iriţbus et raof iilef nî ătaiăt ăpaec o tnu uc etşejă rp es eiagit o.ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp iopa uad eS .etpal irugnil 3 .ăcnâda iam tiv res ed eiruf raf o ep ăzaşa es iş ăuo 6 nid tiunşibo bo rcs nu ecaf eS .e ram iam avec ă ruag o ecaf es coljim aL .eletpal uc elăuo tab es ta rapeS .e ras ăniţup iş etpal uc etutăb elăuo ănraot es arpusaeD .dlac al .tnu ed irugnil ăuod uc .rotpuc al ăd eS .e ras iş ănâtnâms uc elăuo tab eS .etpal irugnil 3 .etpal irugnil 3 .eras .ăjirg uc .eras .iicoljim iişo r avetâc rol apa ed grucs es iş eţnimes ed ăţăruc eS .eras .elirămuj csetăge rp es ta rapeS .ăji rg uc .et rap o al ăsal eS .ăuo 6 IRĂMUJ UC ETULPMU IIŞOR .tnu irugnil 2 .esaomurf iişor 4 IIŞOR IŞ ETENIV ELEGĂLTĂP UC IRĂMUJ .tnurăm ătaiăt ăcnuş uc i rămuj ităge rp top es lef aL .ednuto r i ruăg caf es col nî col nid iş iirugnil lusod uc luşubla etşezeten eS .lutnu tatnâb reifnî a-s e rac nî aiagit nî ănraot eS .441 .641 .941 .ăcsae rătnî es ăs pecnî ănâp .ădnirp es ăs pecnî dnâc iş ăcetsema eS .ăuo 6 ĂZNÂRB UC IRĂMUJ .etpal irugnil 3 .eras .io rutsu ed leţăc 1 .no rtsac nu.v( lucanaps egela eS .541 .tivi rtop cof al .dlac al ta rtsăp lucanaps ăzaşa es e rac nî .şuneblăg nu etâc enup es ă ruag e raceif nÎ .ăsar ăznârb ărugnil 1 .841 .ăcsae rătnî es ăs pecnî ănâp cof ep ăcetsema es iş ătinemu r aninăls etsep ămaot es .ăniăf ărugnil 1 .ănâtnâms ărugnil 1 .tnu irugnil 2 .eliruşubla tab es tarapeS .etpal irugnil 3 .eiube rt tâc e ras iş eletpal ăguada es .iişo r ed lusos ănraot es iş ă rugnil o uc col ecaf es coljim aL .esaomurf iişor 6 .tivi rtop cof al ăcsaejărp es ăs ăsal es iş ăninăls ed icim eleţăcub nup es elirămuj ecaf rov es e rac nî aiagit nÎ .

ămups tutăb luşubla tiş râfs al iş repip .ăcun o tâc eidjord .ifotrac g 005 IFOTRAC UC ĂTELMO .ăpa nî t reif lehgnaraps ed iruf râV .repip .251 .cte .ălpmis atelmo iş ac ecaoc eS .repip .ărutnu ărugnil 2/1 .651 .aţilucruf uc iţnib reif csebo rdz es iş ăţăruc es .snicnî a-s dnâc iş nub cof ep ărutnu uc uas tnu uc aiagit enup eS .elăuo tab eS .i riţbus et raof iilef nî eiat es iş elic repuic ălaps eS .nif etraof ătaiăt )ed rev ăpaec ed izoc iş rarăm .ăuo 6 ĂTELMO .et rap o ep atelmo tinemur a-s dnâC .ifotrac g 003 sulp nî .iifot rac ăţăruc eS .rolăuo lu rămun uc ătivi rtop emi răm ed eif ăs eiube rt aenemesa eD .aiţizopmoc ănraot es .e ras ăguada es .ăuo 4 ĂCIMONOCE ĂTELMO .ădni rp es ăs pecnî dnâc .tnu nî etişubănî iişoR .tal luf râv uc tiţuc nu tbuseded ep ecudo rtni es .2 .e ras ăguada eS .ecaoc es a ed etnianî ed ra es atelmo .etrap ătlalaec ep iş etşenemu r es iş tiţuc nu uc ec raotnî es .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂŢAEDREV UC ATELMO .eras .tnu ărugnil 1 .etutăb elăuo ănraot es .ănâtnâms ed ă rugnil o uas eletpal ăguada es .elăuo ăguada eS .)673 .ed rev ătalas uc etşev res eS .repip .ătacot ăţaed rev ăniţup iş repip .etpal rahap 4/3 .ăznâ rB .551 .ajaoc uc iifot rac b reif eS .3 .)ăpa uc uas( eletpal uc ăcetsema es .ăniăf irugnil 2 .etrap ătlalaec ep iş etşenemu r es iş tiţuc nu uc ec raotnî es .etutăb elăuo ănraot eS .4 .et rap o ep atelmo tinemu r a-s dnâC .ătiunşibo atelmo iş ac ecaoc eS .ăcsae rătnî es ăs pecnî dnâC .aiagit etui ăcşim es uas .e riţbus etse ăcaD .inemu r tnus dnâC .23 .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA IŢIJĂRP IFOTRAC UC ĂTELMO .ărutnu ărugnil 2/1 .ecaoc eS .ăsao rg ătnof ed eif ăs eiube rt ătelmo urtnep aiagiT  sau .ige rtnî canaps ed iof uas canaps ed e ruiP .ăsal o e rac ep amaez edacs iş eiaom es ec ănâp tnu nî ăşubănî eS .etşev res es iş .dnuf ep atelmo ădni rp es un ăs ac .snicnî a-s dnâc iş nub cof ep ărutnu uc aiagit enup eS .repip .ătelmo eci ro u rtnep ac .e ras .ăti rod arutinrag sup a-s ec ăpud .ifotrac g 005 IFOTRAC UC ĂTELMO ĂTLA * .eiagit nî lutnu egnicnî eS .1 :ed if etaop ătelmo al a rutinraG .tnu ed ă rugnil 1 .v( ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş iriţbus eiat es .lejnutăp ed eznu rf( aţaed rev enup es .eras .tnu nî etişubănî iş eti răpo .eleţnimes socs ua-s ec ăpud .ic repuic g 052 sulp nî .etpal irugnil 2 .ae ras iş eletpal ăguada es iş elăuo tab es ec ăpuD .ăuo 4 .sus ed aenig ram al mc 52 ed u rtemaid nu uc ăcida .ătacot ăţaedrev ed irugnil 2 sulp nî ăguada es .eras .capac nu uc ă repoca es iş elăuo ănraot es .tatnâb reifnî a-s dnâc iş e rat cof al ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc aiagit enup eS .ăcetsema eS .elic repuic nup es .ăuo esaş u rtnep .luşuneblăg uc ăcetsema eS .ălpmis atelmo urtnep ac iţătitnac işaelecA ICREPUIC UC ĂTELMO .ie rt nî atelmo etşe rutăpmî es iulutiţuc lu rotuja uC .ăru tnu irugnil 2 .ăcim ăcun o tâc eidjo rd ed ăciţăcub o ăpa ăniţup uc eiaom eS .eras .e ras ăniţup iş etpal uc etutăb elăuo arpusaed ănraot es .elăuo ăguada es .aniăf .451 .151 .351 .e ras iş .tacot rarăm ăţirugnil 1 .tnu uc etirăpo .icim iruăg uc ae raotăză r ep izu rc da r es iş iifot rac ăţăruc eS .tacot rarăm .ăru tnu tnu ărugnil 1 .ăţaedrev .ăuo 3 .ăcnuş .

uo ed elijoc tabmob niţup ulpmu es ătsap ătsaeca uC .repip niţup iş e ras .repip .ăuo 6 EZEHGUTROP ETPAOCSĂR ĂUO .ătelmo urtnep ac ăuo u rtap no rtsac nu.coljim al col ecaf es .tacot rarăm ăţirugnil 1 .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .repip .iilef eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .eniâp ed eilef 1 .e ras .irăcnâm etla al ăzaeţniube rtnî es tijărp al ed samăr luielU .ăzae răs eS .)iiniăf aetatilac ed edniped ăpa ed aetatltnac( ănâtnâms o ac e riţbus .t reif ăţni rfeferp ed .ăuo 6 ROL AJAOC NÎ ETULPMU ĂUO .enugnul nî ăuod nî eiat es iş ăţă ruc eS .emignul nî ăuod nî eiat es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .eras .etpal nî taium ăleznarf ed e riţbus eilef o al ed luzeim iş ănâtnâms ed uas camiac ed ănilp ărugnil o ăguada eS .eniâp eilef 1 .ănişam nirp iopa ce rt eS .tipot tnu enup es .ăuod nî .irat elăuo b reif eS .irat elăuo b reif eS .eras .etui cof al .tnu uc ăsnu ăvat o ep ăzaşa es iş ăsa r ăznârb uc ă rase rp eS .irat elăuo b reif eS .ăuo 6 TAULA NÎ ETIJĂRP ĂUO .du rc uo nu ăguada iam es .fotrac nu uc iş ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî .tiţucsa tiţuc nu uc .e ro 3 — 2 dlac col al ăcsaepsod ăs ăsal es iş ei ruf raf o uc ă repoca eS .061 .e raţniube rtnî ed etnianî niţup uC .ătacot ăţaed rev iş repip .ărutnu ăniţup nî etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .ătulpmu aet rap ep iamun tnu nî csejărp es iş nif temsep nî arpusaed ep tab es .irat elăuo b reif eS .ed rev ătalas uc csev res es iş ei ruf raf ep tocs eS .ă rutnu uc tacetsema ielu uc uas .751 .aeniâp etşaonuc iam es un ănâp lutot ăcetsema eS .e ras .ed rev ătalas uc csev res eS .nmel ed dnuf nu ep luşuneblăg iş luşubla tocs eS .ICLEM .e ras ăniţup ărase rp eS .tivirtop cof al rotpuc al uad es iş ăsar ăznâ rb ărase rp es .iruşuneblăg 2 .eras .ăpaec 1 .851 .etpaoc ae rp un iişo r avetâc ălaps es ta rapeS .ielu ed ăţi rugnil o enup es .951 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .cof al etnetsize r ii ruf raf ienu ludnuf ep ăzaşa es iişo r etseca nid etrap O .ăţaedrev .ădlac ăpa lerăhăp 1 .no rtsac nu.rtnî aniăf enrec es :elăuo etijă rp if rov e rac nî lutaula leftsa etşetăge rp es pmit niD .ăniăf ărugnil 1 .işo lococ ărăf taula nu eniţbo es ănâp aţilucruf uc ăcetsema eS .edu rc iruşuneblăg ăuod uc no rtsac nu.rtnî csejărp es iş tocs es .ăniăf ăţirugnil 1 .iişo r ed dnâr nu iopa .ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es atag tnus dnâc iş irămuj caf eS .rtnid sos nu ecaf eS .ătijărp apaec etsep ănraot es iş e ras enup es .etalăps enib tsof ua ec ăpud .tnu ărugnil 1 .iilef eiat es iş eleţnimes tocs es .e ras enup es .ănâtnâms ărugnil 1 .ăniăf g 001 .ăuo 6 ĂZNÂRB UC ETULPMU ĂUO .gnul nî eiat eS .33 IIDIM .ăsao rg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp enib ăcae rf eS .repip .ărutnu nî csejărp es iş temsep nirp uad es .ăru tnu irugnil 2 .nif taiăt ra răm iş repip .161 .ăuo ed eliilef ăzaşa es arpusaeD .et rap o al ăsal es elijoc rai .ruje rpmî etnib reif lusos ănraot es iş tiv res ed airuf raf ep elăuo ăzaşa eS .tnu uc ăsnu enib .rtnî tab eS .ănâtnâms ăcşaec 1 :sos u rtneP .taula uc eti repoca eif ăs dnâtuăc .ămups tutăb şubla nu ăguada es .ănula o tâc eidjord .tnu ărugnil 1 .rtnî ăcae rf es iş eli ruşuneblăg tocs eS .ănâtnâms ărugnil 1 .ănâtnâms ed ărugnil o .edlac csev res eS .uo ed eliţătămuj dnâr ep nup es ătsap ătsaeca nî .ielu uc ăţitarc o.fotrac 1 .enib ăcetsema eS .tot ed ăsnî ăcsaebo rdz es ăs ă răf tnurăm ed lutsed luo ăcaot eS .ăniăf ed ă rugnil o .eletfihc caf eS .ăuo 5 ERĂSAP ED TPEIP ED AC ELETFIHC .inig ram nî ănâp eliruşubla ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .temsep ărugnil 1 .aldjo rd taium a-s e rac nî ăcicidlăc ăpa uc niv ed le răhăp nu iş e ras ed tiţuc ed f râv nu .ăznîrb irugnil 2 .eras .rotpuc al ăd eS .ICAR .ajaoc emâ răfs es un ăs tâcnî leftsa .şubla 1 .e ras iş ăniăf ăniţup uc ănâtnâms ed ăcşaec o.snicnî enib .eras .tijărp urtnep ielu g 002 .dnâr ep esup .iişor g 005 .ăsar aznârb ăguada eS .

iidim gk 2 ETREIF IIDIM .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâc iş etasip elijoc nup es .esihcsede rtnî tnus dnâC .ielu irugnil 6 .eras ărugnil 1 .iş io rutsu ed ieţăc aviţâc nup eS .ielu ed irugnil ie rt ăţita rc o-rtnî gnicnî eS .tacot edrev lejnurtăp ărugnil 1 .lejnurtăp ed ăznurf 1 .aciocs uc etiv res tnus ăc eiF .zero ed eram ăcşaec 1 .lejnu rtăp ed eznu rf ruje rpmî nup es .ălbat ed ăm rof o.561 .ăsaotnu ăme rc o ac ecaf es ănâp .tiţuc iunu luf râv niţup et raof ecudo rtni es .atag etse dnâC .ze ro uc etulpmu elecaparac iş egamă r eli rutâg ruje rpmî nup es iş eiruf raf ep ăm rof nid ănraotsăr eS .rol apa nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .ăpaec 1 .ebla e rteip ăuod elec iş lucamots ăzaet răpednî eS .iicar t reif ua e rac nî ămaez ed itşec urtap uc gnits es .661 .tecnî rad .eniâp ed eilef 1 .eras .iş rucs iş epa etlum iam nî iţalăps enib .ti rocăr ua-s dnâC .etrap o al esup tnus elebal uc ănue rpmî aetseca rai .lucof uc tcatnoc nî etaot ăniv ăs tâcnî leftsa .anu etâc anu dnâr ep ălaps es ic .ăjaoc ed ăţăruc es .eiâmăl ed ămaez uc edlac csev res eS .tsug ăpud .eras .taidemi dihcnî es ăcaD .niv ed rahap 1 .etalăps enib tnus ec ăpuD .no rtsac nu.etalăps enib et raof iâtnî iam eiube rt .etepsao rp ed etaop es tâc eif ăs ele ac etse roliidim ae rităge rp al eiţidnoc ămirp o .e raotăpăcnî ăţitarc o.etiţăruc elebal iş elirutâg iamun uas iţ reif ica r ruje rpmî nup es iş eiruf raf ep ăzaşa eS .ătsixe dnâc .dihcnî es un ăcad .repip .etunim icnic ăcnî cof ep niţ eS .etui cof al b reif eS .ărtaip ed aţiluip nî enib ăzaesip es ijoc ed lutse r rai .io rutsu ed ieţăc 3 .lutiţuc uc esar raihc .nifad ed ăznurf o .elecaparac ulpmu es e rac uc irugnil avetâc dnârtsăp .rtnî nup es .e ras uc ăpa nî iicar b reif eS .iiv tnus ăc ănmaesnî .t reif al taidemi dihcsed es eliidm . ioru tsu ed ieţăc aviţâc .no rtsac nu.ielu ed irugnil ie rt gnicnî es ta rapeS .eras .ătado etlum ae rp un .a rugnil uc ălbmu iam es un iş etunim 03 — 02 rotpuc al luze ro ăd eS .repip ed farp nu ăguada eS .ăpaec iş ăpus ed tavaz raz ăpa nî aguăda etaop es ăţni rod ăpuD .lejnu rtăp ed rif nu iş nifad ed ăznu rf o ăcida .nifad .io rutsu ed ieţăc aviţâc .ica r al iş aC .irutâg nid et rap o uc iş elebal uc ăcetsema es iş etrap o al ăd es .esihcsed eif ăs eiube rt eliidim etaot .ănif ătis o.iiv ăcnî tnus iicar dnâc i rutâg nid luţam ătaocs ăs etaop .iicar urtnuănî ăcnu ra es .ăpa ed uas bla niv ed rahap nu iş lu repip .ăciocs ărăf eif .ănişam ep tce rid un rad .aenrac ăsni rp etse un e rac ed ăciocs ed aetatămuj ăzaet răpednî es .temsep irugnil 2 .ei ruf raf o ep somu rf ăzaşa eS .ărudlăc ed m rofinu esni rpuc if a urtnep .tocolc nî tad ua dnâc lutnemom nid etitocos .rtnî nup es .ioru tsu ed ieţăc 2 .icun 05 .rtnî enib ăcae rf eS .icar 81 IŢREIF ICAR .sus iam ac eliidim b reif eS .tasip io rutsu niţup .ădnirpuc i-ăs tâc ăpa .ăpaec iş ăpus ed tavazraz .ielu g 001 .ă rtaip ed ăţiluip o-rtnî enib ăzaesip es iş ăjaoc ed elicun ăţă ruc eS .iilef ătaiăt apaec ăguada eS .tsug al e rec es tâced ătarăs iam eif ăs eiube rt ae ece raoed ătsug es apa .repip ed eb aob avetâc iş .261 .dnâ r ep tocs eS .enib ăb raif ăs ăsal eS .etacnura eiube rt iş et raom tnus ăc ănmaesnî .ae ras .iicoljim icar 81 ICAR ED FALIP .etşe rod eniC .etşetocolc amaez dnâC .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .tsug ăpud .tăpsaorp tnu g 05 sulp nî .iicoljim icar 81 ICAR ED AELODROCS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ITŞERĂCSEP IIDIM .teţo ărugnil 1 .ielu niţup etâc dnânup .iiv tnus dnâC .urbmic .ăpa nî tlum ae rp niţ es uN .ărutinrag tperd csev res iş ze ro uc tiş râfs al ulpmu es e rac ecapa rac avetâc et rap o al asăl top es aenemesa eD .rtnî ăzaşa eS .dlac al eniţ es .e ras ed ănilp ă rugnil o enup es ăpa ed i rtil u rtap aL .etşe rod enic rai .ăpa l 3 .iicar b reif eS .s rots enib iş iica r t reif ua e rac nî apa nî taium .ăţitarc nid amaez arpusaed egrucs eS .tlum iam un .zac eci ro nî .etnemidnoc eniţup .pisin ed ămru ănâmăr iam un ăs ac .atag iced .iicar e repoca ăs tâc ălao o.aţitarc ătlas es dnâc nî dnâc niD .icar ed elijoc treif ua e rac nî ămaez ed itşec ăuod ăguada es .etui cof al b reif es iş aţita rc ă repoca eS .eliinedo rim .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc iş talăps iş sela luze ro enup es .461 .43 eS .ăciocs nid aenrac lutot uc etaocs eS .etnemidnoc eniţup .eiimăl ed ămaez uas teţo iş e ras ăguada eS .etunim 51 — 01 ăpuD .rtnî ăpa atâta eb reif eS .iiv eif ăs iţităge rp eiube rt e rac iicar iţot ac ăzaelo rtnoc eS .tlum iam un .eb reif i-a ed etnianî .361 .rtnirp amaez ă raoce rts eS .esihcnî enib eif ăs eiube rt eliciocS .dnuf al ănâmă r ăs t reif al iidim ep ed sni rpsed iam a-s e rac lupisin ac u rtnep .irutâg nid luţam etaocs es .ăbla eniâp ed zeim ed ătacub o ăguada eS .

etpal ed irugnil 2 .eras .uo 1 sulp nî .rasecen etse ăcad .nifad .repip .761 .53 .tacot cigapra ărugnil 1 .ăpus ed tavazraz .evlozid es ăs elirucus ac u rtnep .ăpa l 2 .e ro ie rt icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .rtnî nup eS .aţitarc ălaps eS .ăpaec .niv ed rahap nu .ănâtnâms o ac so rg taula nu ecaf es repip iş e ras .”etreif iidiM“ al ac iţătitnac işaelecA ETIJĂRP IIDIM .ărutnu ni tijărp niţup lejnu rtăp ed ărutinrag o uc .sav tla nî amaez egrucs .eliidim nup es .iro 3 — 2 ed amups ai es .ielu ăţirugnil 1 .ătado iclem 01 — 8 etâc uai es .961 .iinedo rim .repip ebaob 5 .işolococ ăcaf un ăs ac .861 .tacsu enib iopa iş talăps .etui cof al ădacs ăs ăsal eS .ăsnicnî ă rutnu nî cudo rtni es iş telpmoc i repoca es a u rtnep ăţilucruf o uc c rotnî es .iţnib reif csev res eS .eiaolp nî tanrut lutemsep iş edepe r âcsaepot es ăs ac icim eleţăcub nî taiăt lutnu ăguada es .e ras iş şuneblăg nu .iinişam aenig ram ep egart eS .enitsetni nid ai răd rum ătaot enimile ăs ac .sus iam ac iţătitnac işaelecA TAULA NÎ IŢIJĂRP ICLEM .etocolc 3 — 2 aed ăs ăsal es iş eliidim treif ua e rac nî amaez ăguada eS .urbmic .eras .etrap o al tlum ae rp aets un âs iclem iimirp ac urtnep .ăniăf .zero uc ăcşaec 1 sulp nî .edepe r ezedeco rp es ăs eiube rT .tiţucsa tiţuc iunu luf râv uc roşu ednirpsed es atseca capac ua ăcaD .ăcim ăpaec o ielu nî uas tnu nî roşu csejărp eS .eiâmăl uc .iţnib reif csev res eS .eti rătnî rol eli rucus nid ătam rof .ăcim ăpaec 1 .lu repip iş ae ras .iiclem iţot csejărp es ănâp i ro 3 — 2 ed aiţa repo ătepe r eS .nif taiăt lucigap ra iş ămups tutăb luşubla ăguada es tijărp al enup es a ed etnianÎ .niv uc rahap 1 .ăb raif ăs pecnî dnâC .1 ed mac parc 1 LOSAR PARC .eiâmăl ed ămaez uc csev res eS .ei rătăcub ed e ras ed ărugnil o iş teţo ed rahap nu ămaot es ie etsep iş rotăpăcnî sav nu.eliidim t reif ua e rac nî amaez nid itşec ăuod uc gnits eS .uo niD .etnib reif etşev res es iş ănraotsăr eS .eras ărugnil 1 .ăguada es e rac al .taula nî eiaom es .cof ep ăsal es iş sos nî eliidim nup eS .071 .eitram nî ănâp ei rbmotco nid dnâpecnî işotsug iam tnus iicleM .ăniăf irugnil 2 .rtnî .ielu uas tnu irugnil 2 .ăniăf irugnil 2 .eiâmăl ed amaez iş lulejnu rtăp iopa .iorutsu ed ieţăc 3 .eras .ăciocs nid tocs es iş sus iam tatăra a-s muc ăpud eliidim b reif eS .atag iimitlu tnus ănâp .iişo r ed lunoilub enup eS .ă rav ed elinul nî iş acnâm top eS .noilub ăţirugnil 1 .eras .ăciocs nid tocs es iş iiclem b reif eS .ăpaec 1 .rotpuc al ăd eS .tnu răm et raof ătaiăt ăcim ăpaec o iş bla niv ed nilp ae rp un rahap nu enup es .repip .izlac csev res es iş ăciocs nid tocs eS .gk 5.etitălc ed ac taula nu ecaf es etnianî e ro ăuod uC .”etreif iidiM“ al ac iţătitnac işaelecA IIDIM ED FALIP .atag epao rpa etse luze ro dnâC .e ro ăuod leftsa niţ es iş roşu ăcetsema eS .ăţilucruf o uc eliidim uai eS .etpal . repip iş e ras .etnib reif tnu nî uas ă rutnu nî tijărp al nup es iş taula nî eiaom es .teţo rahap 1 .tnurăm ătaiăt .iv res a ed etnianî ăro ed t refs nu uC .iirăcnâm lutsug ăcirts atsaeca ece raoed .ielu uas ărutnu g 001 .etpal irugnil 2 .iilef etaiăt luvoc rom iş ăpaec .ăniăf nid .sela ze ro ed ăcşaec o iş .repip ebaob 01 .ăpa uas enrac ed ămaez .iclem ed inizud 3 IŢREIF ICLEM .ece r ăpa ed u rtil 2/1 uc iopa b reif eS .nifad ed ăznurf 1 .epa etlum iam nî ălaps es iş grucs eS .etpal .ielu uas ăru tnu g 001 .ielu ed ăţirugnil o .epa etlum iam nî enib iiclem ălaps eS .so rocăr col nu.capac nu ac ăţihgjop o uc ănrai u rtnep dihcnî es dnâc .ăb raif ăs ă răf rad .teţo ed lerăhăp 1 .171 ETŞEP .rtnî eliz 51 ăsnî iţuniţ eiube rt zac tseca nî .u rtnuănid aenrac etaocs es iş ăpa ăniţup uc eliidim b reif eS .eituc o-rtnî uas sihcnî renap nu.vocrom 1 .uo 1 sulp nî .

ăro ed t refs nu ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .tnurăm tasip luio rutsu iş nifad ed aznu rf .ănileţ iş lejnu rtăp nu .ae răzam .tâcnî leftsa .lurată rg uc iopa etaocs eS .iişor 4 uas noilub irugnil 2 .t reif al eletşep enup a ed etnianÎ .ănileţ .rotpuc al tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş eletşep iş ielu ed i rugnil ăuod nup es .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî lucigap ra dnâC .eiube rt tâc amaez ădacs ăs ăsal es iş eletşep etaocs es .iilef etaiăt .et rap o ep iâtnî .ăgilămăm uc .rtnî lupac uc ănue rpmî nup es iş etivi rtop iţăcub eiat eS .eliişo r uas ăpa uc taiţbus lunoilub ăguada es .rtnî uas ăcnâda eiruf raf o.lutavazraz treif a ec ăpuD .ătlalaec ep iopa .eiâmăl ed iilef uc uas lejnu rtăp ed iz rev eznu rf uc iş treif lutavaz raz uc ruje rpmî etşesinrag es iş .iţăcub nî ătaiăt ed rev aelosaf .amaez ăraoce rts es arpusaed iş no rtsac nu.v( ăzenoiam uc etşev res eS .ele raotătonî tocs es .repip ed ebaob 5 .edrev lejnurtăp .ed rev lulejnu rtăp .iilef ătaiăt apaec ielu nî etşejărp eS .rtnî eletşep ăzaşa eS .eletşep t reif ed laiceps lusav nÎ .ielu uas tnu ărugnil 1 .ăcuitş .ălaps es iş u rtnuănî ăţă ruc eS .iv res .ăraoipira o ed dnâgă rt .esaoielc ătmis es ăs .ăpaec o .ecafsed es aenrac iş egnâ rts es aeleip .a ed etnianî etaocs es iş tamârăfsen enup es atseca .ăpa l 2/1 .eras . ratărg al girf es iş ielu uc pa rc ed eliţătămuj gnu eS .aniăf enup es .aiob ăţirugnil 1 .eras .pac al ed rama luso ăji rg uc etaocs es iş izlos ed eletşep ăţăruc eS .atag ăcnî etse un eletşep iş e rat ae rp edacs ăc ăsnî ăv resbo es ăcad .371 . roşu ednirpsed es .iitfip nî uas ăb roic nî b reif es adaoc iş lupaC .emignul nî .rapiţ .iram ianr elesao iş ii rănips ariş .e ram iam parc nu egela eS .)74 .emâ răfs es un ăs ac .ăgnul ei ruf raf o ep ăji rg uc ăzaşa es .uşor niv erahap 2 .et rap o al aţitarc ega rt es .ăpa nî ăsal es iş iulusav lu ratărg ep eletşep ăzaşa es .iţăcub nî eiat es .tnu uc dlac iş iv res etaop eS .luniv .)tsug ăpud( e rat eif un ăs io rutsu ed luso rim ac urtneP .teţo ed i rugnil 5 — 4 uc etşe răpo es .lejnu rtăp ed e riţbus ănicădăr o .ăpa ăniţup ăguada iam es .etreif epao rpa tnus dnâC .adaoc iş lupac eiat es iş ăţăruc es .ăpa nî ăcsaecăr es ăs ăsal es ece r tiv res losa r eletşeP .repip ed ebaob avetâc .ăta rtnecnoc ed lutsed etse un amaez rai .atag etse ănîp tişubănî ăb raif ăs ăsal es .eteged e rtnî ă rutăcip o dnâul .losar u rtnep ac eletşep ăţăruc eS .nifad . repip ed ebaob avetâc iş e ras .nil :ulpmexe ed .ădni rpuc el ăs tâc .dnâc icnuta atag etse ăcad etşaonuc eS .ăniăf ărugnil 2/1 .luparc ăţăruc eS .ăb raif iam ăs eiube rt un apa .eiaom es ăs pecnî aetseca dnâc .t reif al iopa aguăda etaop es teţo tsecA .271 .ăti rocăr amaez nî tasip io rutsu niţup ăguada etaop es tsug ăpuD .ielu ăţirugnil 1 .eras .lutavazraz etşetăge rp es ănâp aets ăs ăsal es iş e ras ăd es .lutsed tuzăcs a amaez ec ănâp niţ eS .cigapra erif 02 .e ras ăniţup ăguada es iş amups ai eS .vocrom nu ăguada es ătineblăgnî etse dnâc .treif al eletşep etşe răma e rac .ece r etşev res es iş arpusaed arumaras ănraot es .iul aemi răm ed edniped t reif al eletşep eniţ es tâc lupmiT .bla niv uas teţo t reif al ăguada es ăcad tibesoed tsug nu ătăpac eletşeP .ătitocolc ăpa nî tce rid treif al enup es atseca .ăuod nî eletşep ăcipsed eS .e ram ae rp ărudlăc o ed csu rb snirpuc etse eletşep ăcad ece raoed .repip ed farp nu .471 .etunim 5 cof ep ăcetsema eS .repip ed farp nu uc eletşep enup eS .eras .eletşep ăţăruc eS .edrev elosaf ed ănâm o .ied ra ed aiob ăniţup uc iş e ras uc ăpa eb reif es pmit e rtnÎ .nifad ed ăznu rf o .gk 1 ed parc 1 PARC ED ERACNÂM .lejnurtăp 1 .etşep gk 1 PARC ED EITFIP .no rtsac nî ătaruce rts if a ed etnianî .ieţileip a eiu rtsăbla ae raoluc eze rtsăp ăs ac .ielu irugnil 3 .dlac etşev res eS .iilef taiăt voc rom nu b reif es .iuletşep iemiţepso rp a rpusa ălaiodnî o ătsixe dnâc icnuta iamuN .ăpa atâta uc ăţitarc o.ăguada eS .gk 1 ed parc 1 ĂRUMARAS NÎ PARC ED ĂTRUB .rtnî cof al enup eS .t reif etse eletşep ăcaD .iorutsu ed ieţăc 2 .ăpaec 1 .ătuzăcs eif ăs eiube rt ae racnâM .ifotrac ed iilef avetâc .ti răpo iş tiţă ruc lucigap ra uc ielu uas tnu ed ărugnil o ăţitarc o.eiruf raf nî eletşep ăzaşa eS .gk 1 ed parc 1 PARC ED ICEVIHG .tacetsema etşep nid ecaf etaop es e racnâm işaeecA .tivi rtop cof al b reif eS .63 .lusos etşetăgerp es ec ănâp e ras uc ăsal es iş ătivi rtop emi răm ed iţăcub nî eiat es .egehcnî es ăs ac u rtnep ece r al e ro avetâc eniţ eS .ece r etşev res eS .ănitaleg ed eiaof o aguăda etaop es eioven aL .io rutsu ed ieţăc 3 .vocrom 1 .t reif al eletşep enup es dnâc lutnemom nÎ .571 .erăzam ed ănâm o .

)74 .ăro ed t refs nu niţup lec aets ăs ăsal es iş u rtnuănî iş ărafa ep ăzae răs es .enib ăpacnî ăs e rac nî ăgnul ăţita rc o.luniv .edrev lejnurtăp .ăp râc o uc eletşep ăcusu eS .edrev lejnurtăp .tpirf al ed ăsamăr alae rgen iş iizlos ăţăruc es .v( losar luparc al ac itătitnac işaeleca csesolof eS LOSAR UĂLAŞ .eras irugnil 2 .tiţuc nu uc .gk 1 ed parc 1 TIJĂRP PARC .ielu irugnil 3 .eras .ăro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş ăzae răs es .nabib gk 005.ăgnul ei ruf raf o ep ăzaşa eS .lejnurtăp ed eznu rf nup es ruje rpmî rai .1 ĂRUMARAS NÎ NABIB.cipsa .luielu .repip ed ebaob 5 .rtnî uas ăcnâda eirufraf o.ielu ed irugnil 3 .luio rutsu etaocs es .ielu uc luparc enib egnu eS .lupa rc iş ac lef al etşetăgerp eS .etatămuj iş ă ro o eniţ es .1 IŢIJĂRP IZIVUG .iedra ed aiob ăniţup uas etui .ivizug gk 005.rtnî ăzaşa eS .nifad ed iof 2 .ălaps es iş u rtnuănî iitşep ăţăruc eS .ătis o-rtnirp tuce rt .eras .eras .luălaş eb reif eS ĂZENOIAM UC UĂLAŞ .i riţbus iitef ătaiăt apaec enup eS .dlac etse eletşep dnâc roşu iam ecafsed es aenraC .ae ras iş iişo r ed lunoilub .lu repip iş nifad ed eliof .repip ed ebaob 5 .dlac etşev res eS .nifad ed iof 2 .ăta ruc ăp râc o uc ăcusu eS .381 .aiâmăl .izlos ed iâtnî eţe ruc i-ăs eniţ eniC .ăuo 2 .eiube rt tâc edacs ănâp .no rtsac nu.noilub ărugnil 1 .ăniăf nirp ăd es zac tseca nî .73 .ăzae răs es iş ătivirtop emi răm ed iţăcub nî eiat es .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .ielu g 001 .etnib reif ielu nî csejă rp es iş ăniăf nî uad es .bla niv rahap 1 .e ras uc ătarăse rp enib iş ăsnicnî atilp ep tce rid ăgi rf es ăs nup es iş ăcusu es .ăţitarc nid lusos uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .tijărpen eletşep uc iş ităge rp etaop es aihcalP .ăpa ăniţup enup iam es .iicoljim epec 3 .eletşep ăţăruc eS .ed rev ătalas ed iof .uşor niv rahap 1 .971 .)871 .iilef etaiăt elepec ielu nî csejă rp eS .gk 5.elesao etaot ăji rg uc tocs es .eiâmăl ed iilef 6 .ăgae rtnî iam tâc aenrac etaocs eS .lunoilub ăguada es e rac al .ăpa ed enib eg rucs eS .1 ed parc 1 ROTPUC AL PARC .atag tnus ec ărusăm eP .icar ed i rutâg .eras .eiâmăl uc csev res eS .uşo r luniv uc gnits eS .ăniăf irugnil 2 .081 .emâ răfs es un ăs ac tecnî .v( tijă rp u rtnep ac lef al eletşep etşetăgerp eS .izlos ed ue rg iam ăţăruc es lunabiB .etatilibisop ăpud iş tsug ăpud .epec 3 .gk 1 ed parc 1 PARC ED EIHCALP .eiruf raf ep ăzaşa eS .ruje rpmî nup eS .eras .ielu g001 .iişor ed noilub ărugnil 1 .iizlos dar es iopa iş egi rf es iâtnî aeeca eD .iv res a ed etnianÎ .atag eletşep if a ed etnianî tlum ae rp edacs ăcaD .nifad ed eliof .tijărp tsof a e rac nî luielu iş tâc .cte teţo nî iţevartsac ed eţuilef .ijărp es a ed etnianî temsep nî iş uo nî eiaom es .rotpuc al ăd es .ece r etşev res eS .v( ăzenoiam ed sos nu a rpusaed ănraot es .emugel ed ae raotăză r uc ec recnî ăs etaop .ăpa rahap 1 .cim ied ra nu iş enup es e rac nî ăta răs iş ătraif ăpa ănraot es .lurepip .etnib reif luielu nî iţ răp elebma ep etşejărp es iş ăniăf nirp ăd es .luio rutsu .eletşep tâta nup eS .ătlalaec ep iş et rap o ep c rotnî eS .ăuiăf irugnil 2 .rtnî ăzaşa eS . roşu iş dnuf nu ep nup es .temsep nî iş ijă rp etaop eS .ăniăf irugnil 2 .ielu g 001 .671 .iuletşep am rof ed ăgnul eiruf raf o ep ăzaşa eS .lejnurtăp ed eznu rf uc .etnâb reifnî es ăs luielu enup eS .temsep ed irugnil 3 .ece r iş ăsnî nub etse .gk 1 ed uălaş 1 ENAP UALAŞ ED UELIF .aiob ed ăţirugnil 1 .ăgilămăm uc ece r etşev res eS .871 .iizivug ăţăruc eS .luparc ăţăruc eS .)171 .771 .ioru tsu ed ieţăc 2 .

ă ro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd eS .eletşep ăţăruc eS .iicoljim epec 4 .şuneblăg 1 .ăţita rc nid lutnu uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .ielu g 001 .icrepuic ed ănâm 1 .teţo irugnil 2 .ăgaertnî ănâmă r ăs ac eiţneta uc aeleip etaocs eS .ădlac etşev res eS .tacot edrev lejnurtăp ărugnil 1 .ăta ruce rts ămaez ăniţup arpusaed ănraot es iş eiruf raf nî ăzaşa eS .ăpaec ed lusos uc ănue rpmî ăţita rc nî eletşep ăzaşa eS .repip .ăniăf ărugnil 1 .şuneblăg nu uc lusos etab eS .1 ROTPUC AL ĂCITĂLP .acuitş ăţăruc eS .eiâmăl uc .uicoljim uălaş nu ăţăruc eS .ielu irugnil 3 .etşep uc aţitarc nî nup eS .t reif al ăgnul ăţitarc o.ăvat nid luielu uc egnu es dnâc nî dnâc niD .e ras ăniţup iş repip .sod ep ăs raotnî ăşunăm o ac etşep ep ed etaocs es iş tâg al aeleip ednirpsed es iopa .eras .rtnî ielu ed i rugnil avetâc nup eS .ielu uc enib lutot ăcae rf eS .tacot ed anişam ni rp ece rt es .ielu nî tot tarapeS .ăpaec 1 .sus iam ac lef al arutulpmu iş eletşep etşetăgerp eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL ĂTULPMU ĂCUITŞ .ăuo 2 .iuletşep am rof ăd eS .iicoljim ifotrac 4 .lupac tupecnî al ed aiăt ăsnî etaop eS .repip .ăcusu eS .tnu ed irugnil 2 sulp nî .atag etse eletşep dnâc ănâp ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .elpmu es ec ăpuD .ădra es un ăs ac urtnep ăcetsema eS .ă ro o vitamixo rpa eniţ eS .col al ăzaşa es iş tulpmu a-s ednu ep esaoc es .ăpa ed ăs raots enib ăcuitş ed aeleip elpmu eS .repip iş e ras ed etşevi rtop es iş tacot lejnurtăp enup es .)36 .ăpa l 2 .ăpa ed ăcşaec o uc taiţbus lunoilub ănraot es e rac etsep .e ras ăguada es .repip .881 .eiâmăl uc uas ăzenoiam uc etşev res eS . repip .ăvat o.s rots iş etpal nî taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc ănue rpmî .eletepac eiat es .eiruf raf o ep eletşep ăzaşa es .ălaps eS .iţ reif iivoc rom iş iifotrac nup es ruje rpmÎ .981 .adaoc iş lupac eiat eS .ece r etşev res eS .eleip ed ăţăruc eS .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş ăzae răs eS .nil gk 005.781 .atag etse dnâC .esao ep ed aenrac ecafsed eS .eras .1 NIL ED ERACNÂM .ăuod nî tcaxe ecafsed eS .esao ănîmăr iam un ăs ăv resbo es iş iirănips a riş etaocs es .icim iam itşep aviţâc izlos ed ăţăruc eS .et rap o al ăsal es iş e ras ăniţup uc ăcae rf es .uicoljim cof al .ăniăf nirp ăd eS .etpal ed ărugnil 1 .eiâmăl uc edlac csev res eS .ăcitălp gk 005.ăniăf ărugnil 1 .etnib reif ielu nî etşejă rp es iş temsep ni rp iş uo ni rp iopa .i riţbus iilef ătaiăt apaec etşejărp es .ăb raif ăs ăsal eS .e ras ăd es iş ălaps es .pac ed iamun ăsnirp enâmăr aeleip tiş râfs al tâcnî leftsa .eras .ăpa uc tacetsema luniv .eras .aeleip ăcafsed ăs epecnî .lejnurtăp ed iof .e ras ed etşevi rtop eS .ăgnul ăţitarc o-rtnî lutnu enup es .eras iş ăpa uc .samăr lusos uc ăcetsema es .niv ed railap 1 .1 NIL ED EINHAI .ăpaec 1 .eiâmăl uc .83 .e ras uc saec nu niţ es iş epa etlum iam nî ălaps eS .tacot lejnu rtăp .gk 1 ed ăcuitş O ĂTRAIF ATULPMU ĂCUITŞ.v( iişo r ed sos uc uas tnu uc ădlac uas .tatnâb reifnî tnu nî niţup csejărp es iş ăniăf ni rp uad es .sus iam tatăra ma muc ăpud eletşep etşetăgerp eS .ielu nî etşejărp es iş ăniăf nirp ăd eS .etşep nid socs ua-s e rac elesao etaot iş ifotrac iş tavaz .noilub irugnil 2 .481 .nil gk 005.ăvat nî luteţo ănraot eS .vocrom 1 .rotpuc al ăd es iş eletşep ăzaşa es .ticăr iam a-s ec ăpud etşev res eS .rotpuc al ăd es iş eletşep ăzaşa es .tipot tnu g 001 .ti rocăr iam a-s ec ăpud etşev res es iş ei ruf raf nid eletşep etsep ănraot eS .iilef ătaiăt apaec iş ic repuic avetâc tnu nî tarapes ăşubănî eS .enrignul nî .581 .681 .lupa rc iş ac lef al b reif es iş ăţăruc eS LOSAR IIBMURCS .ă ro ed etatămuj o eras uc aets ăs ăsal eS .iirănips ariş etaocs es iş emignul nî ăuod nî ăcipsed es .ielu ăcşaec 2/1 .rtnî enup eS .soiăt ae rp un iş cim tiţuc iunu lurotuja uc iopa .elăuo ăguada es .ătrub ep ăruteiăt ălpmis o ecaf citanâmednî etse eniC .eniâp ed eilef o .

1 TREIF NACLAC .tnu uc enib etşepo rts eS .u rtesin .tnu irugnil 3 .e rat iam ăbla eit râh ed ălaoc o uc .tijărp uas treif ităge rp etaop eS .eras .ieiruf raf aemi răm ed .ănâtnâms g 002 .591 .repip iş e ras ăguada eS .iţ reif ifotrac uc .cte nu rom .391 .eletşep tijă rp a-s e rac nî aiagit nÎ .ă ro o vitamixo rpa eniţ es .u rtnuănî ăţă ruc es .ăcsaeneblăgnî es ăs asăl a ă răf ăcetsema es iş ăniăf atîta tot enup es etnib reif etse dnâC .ge rtnî etşev res es un lunaclac iecibo eD .ielu nî tijărp lec al ac lef al eletşep etşetăgerp eS .atag etse dnâc iş .sus nî ăbla aet rap uc etşep t reif ed laiceps lusav nî eletşep ăzaşa eS .ăniăf ărugnil 2/1 .691 .tacot .noilub irugnil 2 .etpal irugnil 3 . rujerpmî iţazeşa .tnu ed ărugnil etatămuj o etşezlăcnî es tarapeS .iibmurcs gk 005.tnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es .eleip ed ăţăruc eS .ed rev lejnu rtăp ă rase rp eS .etnib reif et raof etşev res eS .ă rudlăc ed lef al snurtăp eif ăs eletşep t reif al tâcnî leftsa .eliibmu rcs ăţăruc eS .naclac gk 005.naclac gk 005.ăniăf irugnil 2 .tipot tnu g 001 .v( luparc iş ac lef aî etşetăge rp es iş etivirtop iţăcub eiat es .ăpa 12 .191 .sus nî ăbla aet rap uc eiruf raf nî ăzaşa es .ăb raif ăs epecnî ănâp e ram cof al enup eS .eiruf raf ep ăzaşa eS .lejnu rtăp ed eznu rf iş eiâmăl ed iilef ed ărutinrag uc .ielu g 001 .t reif u rtnep ac etşetăge rp es iş ătivirtop emirăm ed naclac nu ăţăruc eS .eiâmăl 2/1 .ă rgaen etse aeleip ednu aetrap ep gnul nî ăruteiăt o ecaf eS .ăţăruc eS TIJĂRP NACLAC 291 .icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş iinişam aenig ram ep iopa egart eS .ătivi rtop emi răm ed etse dnâC .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .eiîmăl ed ămaez ăniţup iş tipot tăpsao rp tnu ănraot es arpusaed rai .uas capac nu uc ă repoca eS .eiâmăl 2/1 .iicoljim ifotrac 6 .anâtnâms ăguada eS .etşespil ăcad .eiâmăl uc csev res eS .etnib reif ăpa uc sav nu.etivi rtop iţăcub nî eiat es iş lunaclac ăţăruc eS .sos ed itşec ăuod e rasecen tnus etşep ed gk 1 urtneP .eras .uicoljim cof al rotpuc al ăd eS .lejnurtăp ed eznurf .eiagit o-rtnî tnu egnicnî eS .1 ETŞEP ED ĂTANIRAM .u rca iş ta răs lutsug etşevirtop eS .naclac etsep eiruf raf nî lusos ănraot es .)871 .tirbihc nu uc ăc raecnî eS .ue rem ăcetsema es iş .iv res a ed etnianî etunim 01 uC .emisărg e rugnis ăsal .etşep gk 005.491 .nifad ed eliof .etpal niţup uc no rtsac nu.iirănips a riş ed epao rpa .naclac gk 005.1 EIAGIT AL IIBMURCS .eliţrăp ăuodnîma ep csejărp es iş ăsnicnî aiagit nî iopa nup es .ielu niţup uc gnu es .repip .tnu uc iş iţreif ifot rac uc etşev res es iş eiruf raf ep ăzaşa es .1 ROTPUC AL NACLAC .repip ebaob 01 .esarg dniif eliibmu rcs ece raoed .etpal nid eliţăcub grucs eS .t reif lunaclac iş ac .e ras ăniţup iş ece r ăpa uc .eras .091 .ăpa uc tiodnî niv ed teţo uc egnits es e rac .nifad ed iof 2 .rtnî enib ăcusu eS .ăniăf ed ă rugnil ed f râv nu enup es .lejnurtăp ed eznurf .ielu ărugnil 1 .ti rbihc nu uc ăc raecnî eS .ăniăf irugnil 2 .ăţi rugnil o etâc ătanrut .etnib reif etse dnâc iş ielu ăguada iam es .ăgnul ei ruf raf o ep ăzaşa eS .eleip ed ăţă ruc es iş rotpuc nid etaocs es .iişo r ed lunoilub ăguada eS .93 ETŞEP ED ĂCSUCAZ .ăta ruc ăp râc o.cof ep aiagit enib egnicnî eS .rtnî .lef işaleca nî eb reif es ătacub nid taiăt eletşeP .ielu ă răf iş tnu ă răf .eiruf raf nid lutnu uc pmit nî pmit nid egnu eS .tăpsaorp tnu g 05 . .rtnî ăro ed t refs nu niţ es e rac .t reif etse eletşep .dlac al eniţ eS .teţo irugnil 2 .ăsao rg iam aec aet rap nî roşu ărtni lunmel dnâC .etnib reif et raof etşev res eS .ăzae răs es iş gnul nî ăuod nî eiat es .1 TNU NÎ TIJĂRP NACLAC .lu repip .naclac ed lutacif etse sotsug etraoF .parc nid ecaf etaop es ataniraM .eletşep iş ac .tăpsaorp tnu g 05 .epa etlum iam nî enib ălaps es iş ruje rpmî ruj ed ele raotătonî iş adaoc e ram ecef raof nu uc eiat es .eiube rt tâc lunaclac ăzae răs eS cof al ătnetsize r eiruf raf o tnu uc egnu eS .

lusos arpusaed ănraot es .)36 .ăniăf irugnil 2 .e ras ăd eS .ei ruf raf nî tică r a-s iş ăsam al ed samă r a eletşep ăcaD .t reif etşep eciro ed i rutse r ăzaeţniube rtnî eS .repip ebaob 01 .ătis ni rp ce rt es iş eliişo r b reif es pmit e rtnÎ .ăsar ăznârb ed irugnil ăuod sos nî ăguada eS .etpal itşec 2 .etşezlăcnî es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ es iş treif a e rac nî apa nî enup es .tijarp if a ed etnianî ăniăf nirp ăd es un eletşep .teţo nî cim etevartsac 1 .ăcuitş uas uălaş .eletşep ăţăruc eS .tirocă r a-s ec ăpuD .dnânretla ăzaşa eS .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es .tnu iş ăniăf nid şatnâr nu ecaf eS .sos .sos ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlU .ielu g 001 .etşep gk 005.elic repuic ăţăruc eS .04 ITŞENEVODLOM ELAOJRÂP.snicnî ielu nî etşejărp es iş ăniăf ni rp etşelăvăt es .repip ed elebaob iş nifad ed aznu rf .v( iişo r ed sos uc csev res eS .etocolc avetâc ăpuD .aţileip iş elesao eiţneta uc socs ua-s i aiu răc .cof al ătnetsize r ăm rof o.ăniăf irugnil 2 .îcrepuic g 005 .nifad ed iof 2 .ae ras .etşep gk 005.ăsar aznâ rb .ăsar ăznârb ărugnil 1 .etmb reit ielu nî uas ărutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es e rac ednuto r eletfihc caf eS .tnu ărugnil 1 .tnu ed eleţăcub .ăniăf ed ărugnil o uc bla sos nu ecaf eS .etşep gk 1 ICREPUIC UC ROTPUC AL ETŞEP .eras .ăpa uc sav nu.es raots enib iş ăpa nî etaium elelfihc ăguada eS .elfihc 2 .eletşep treif a e rac nî amaez iş tnu ed anu .enaoracam g 003 .sos ed eţi rugnil avetâc uon nid iş etşep ed eliţăcub iopa ăzaşa eS .ăniăf ed ărugnil o iş tnu ed ă rugnil o.arpusaed tinemu r a-s dnâc atag etsE .eras .eme rv ătlum iam a rtsăp etaop es etşep ed acsucaZ .991 .eras .ăsar ăznârb irugnil 2 .ăgu rtsăp .e raoluc edni rp ec ătadnî atag etsE .)lavacşac uas( ăsar aznârb etşetăgerp es tarapeS .iilef eiat es iş ălaps es .tnurăm eletşep ăcaot es iş aeleip iş elesao etaot ăji rg uc tocs eS .tijărp eletşep ăguada es .tnu ărugnil 1 .tnemag rep eitrâh uc ă repoca es .tnu uc cof al ătnetsize r ăm rof o egnu eS .791 .lejnu rtăp nu iş voc rom nu .rtnid şatnâr nu ecaf eS .ăgu rtsăp uas u rtesin .ăznârb .sos ed eţi rugnil avetâc nup es cof al ătnetsize r ei ruf raf o.rotpuc al ăd eS .ăsar ăznârb g 001 .etui cof al .ăsar ăznârb irugnil 2 .ăp râc o.ămaez itşec 2 .ăniăf ărugnil 2/1 .tnu irugnil 2 .e ras uc ăpa nî elenao racam b reif eS.rtnî ă ro ed etatămuj o eb reif es iş ăgael es .etpal uc uas ănâtnâms ed ăcşaec o uc egnits es iş .ăniăf ărugnil 1 .ănue rpmî enib lutot ăcetsema eS .aeleip iş elesao socs ua-s i aiu răc .ăniăf ărugnil 1 .ăpus ed tavazraz .iişor g 005 .002 .1 ROTPUC AL ETŞEP .nu rom .repip .teţo nî ta rum etevartsac nu ăpa ăniţup uc b reif es tarapeS .nu rom .aznârb ă raserp es .lurepip .etşep g 005 ENAORACAM UC ROTPUC AL ETŞEP .esrucs enib elenao racam dnitnî es arpusaeD .vocrom 1 .1 .esao ărăf etşep g 052 ETŞEP ED ELETFIHC .rtnÎ .rtnî eletşep ăzaşa eS .891 .ielu uas ărutnu g 001 .elăuo .icim iţăcub eiat es .zac tseca nÎ .etşep ed irudnâ r .tavazraz iş e ras uc ăpa nî eb reif eS .ece r etşev res es . rotpuc al ăd eS .treif etşep ed tse r eciro nid caf eS .tăpsao rp tnu niţup iş ăsa r ăznâ rb uc ărase rp es .e ras ed etşevirtop es iş ătijă rp ăpaec ăniţup ăguada es .eletşep treif a e rac nî amaez uc uas etpal uc egnits eS .lejnurtăp 1 .ic repuic .etpal uas ănâtnâms ăcşaec 1 .t reif etşep ed lef eci ro ăzaeţniube rtnî eS .enac rob nî ăzaşa es ăti rocăr acsucaZ .ăpaec 1 .etrap o al ăd eS .avetâc iş ăsa r aznâ rb ă rase rp es iş sos ed lutse r ănraot es .t reif eleteva rtsac uc iş lutavazraz uc ăcetsema es .eleip ed iş esao ed ăţăruc es etnib reif ăcnî etse tâc iş ăpa ed enib egrucs eS .e ras iş tnu ed ărugnil o uc ăşubănî es iş iriţbus ae rp un iilef eiat es .102 IRUTĂCOT .iilef etaiăt etaot .ăb raif ăs etunim avetâc ăsal eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .rtnî ăcusu eS .ăuo 2 .

tnu ărugnil 1 uas( ăniăf ed ăţirugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .etunim icnic niţ es e rac nî .ăbals etse aenrac dnâC .)ăniăf ed ărugil o uas( uo 1 .ărcam enrac g 057 .temsep irugniI 2 .cim cof al niţup ăb raif ăs ăsal es iş role raoşirep arpusaed ănraot eS .iş temsep nî cselăvăt es e rac .ăţitarc nî sos uc iţazeşa if a ed etnianÎ .iirutnu lutipot al ed esamă r i rămuj ed ă rugnil o iş ăguada es .eras .ărutăcot nid arugniI uc ai eS .ărcam enrac g 057 .ăţita rc o.ădnuto r uas ăţaiugnul .ărutnu irugnil 2 .ăpaec 1 .ăru tnu ărugnil 1 .tacot ed anişam ni rp enib ăs raots iş ătaium eniîp ed eilef o iş aenrac ăd eS .răhaz ed ăciţăcub 1 .rtnî ăzaşa es iş sus iam ac eleletfihc csetăgerp eS .ăsarg col ed etse un aenrac dnâc luzac nÎ .v( iişo r ed sos nu ecaf eS .aenrac uc ătadO .fotrac nu iş voc rom nu aguăda top es .repip ed farp nu .14 ăniţup uc eiagit o.ănâtnâms ed eimonoce ecaf es a u rtneP .sus iam ac iţătitnac işaeleca .fotrac 1 .)36 .talăps iş sela luze ro iş tnu răm ătaiăt apaec ărutnu ăniţup nî csejărp es ta rapeS . rotpuc al edlac niţ eS .”etaniram eletfihC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA NOHRAT UC ETANIRAM ELETFIHC ."itşenevodlom ®laojrîP„ al ac iţătitnac işaeleca .ăntşam nirp ăcaot es dnâc .eras .nifad ed iof 2 .ăru tnu g 001 .esaofup iam iş edegarf iam eif ăs elelaoj râp ac urtneP .zero irugnil 3 .lutiţuc uc dnuf ep cset rut es .ărutăcot urtneP ETANIRAM ELETFIHC .eteged ăuod tâc ăsao rg eniâp ed eilef o al ed luzeim tiş rîfs al rai .iicoljim işarg iedra 21 IŢULPMU IEDRA .eiat es anâtnâms .ărutmi ărugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .iţui tnus iied ra ăcaD .ănâtnâms ed ăcşaec 1 :sos urtneP .tacot rarăm ăţirugnil 1 .repip ed ebaob 01 .eras .repip .sus iam ac ărutăcot ed aenrac etşetăgerp eS .ăcav ed enrac nid ecaf top es elelaoj râP .dnuf nu ep .ăti rod am rof atăpăc a u rtnep .sus iam ac rarăm iş e ras enup eS .tacot rarăm ăţirugnil 1 .rtnî arutnu enup eS .iirutnu lutipot al ed esamă r i rămuj ed ănub ărugnil o .ărutăcot urtneP IIŞOR ED SOS UC ELETFIHC .ărutăcot uc ulpmu es iş enib grucs eS .ăguada es .ulpmu es ec ăpud .cim cof al etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş a rpusaed ămaot es .ăs raots iş ăpa nî ătaium .aenrac uc ăcetsema es iş ăpa ăniţup uc gnits eS .iişor g 005 :sos urtneP .ănileţ ed ăznurf ăniţup .ăpa ăcşaec 1 .)ănâtnâms irugnil 2 .cim cof al etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş roleletfihc a rpusaed ănraot eS .ăţusărg iam ărcam enrac tacot ed anişam ni rp ăd eS .iţrăp elebma ep elelaoj râp csejărp es .ănişam nirp ătad o ăcnî ătad eif ăs a rutăcot ac enib etsE .etui aerp cof nu aL .ăniăf ed ă rugnil o uc ătutăb ănâtnâms arpusaed ănraot eS .ăpa ăcşaec 1 .eicoliim ăpaec 1 .lutemsep etşetăge rp es .eras .ănâtnâms irugnil 2 .noilub ărugnil 1 .vocrom 1 .”itşenevodlom elaojrâP“ al ac iţătitnac işaeleca .302 .nifad ed iof ed col nî nohrat dnîguăda sus iam ac lef al csetăgerp eS .ieţidoc lu ruj nî capac nu eiat eS .202 . repip iş nifad ed eliof .ăniăf irugnil 2 .rtnî nup eS .nif tacot rarăm uas lejnu rtăp niţup .ătacot ăpaec o îş ănişam nirp ăd es .ăsnicnî enib etse dnâc iş cof al eiagit o.ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf ni rp uad es e rac ednuto r eletfihc ăzaem rof es iş sus iam ac ă rutăcot ecaf eS .ăţita rc o.ărutnu ăniţup nî ătijă rp .502 .eniâp ed eilef 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .rtnî iţijărp eiube rt iied ra .ednuto r e raoşi rep anâm uc caf es .ăniăf ed ă rugnil o iş tnu ed ărugnil 2/1 o-rtnid bla şatnâr nu tarapes ecaf es .iişor g 005 :sos urtneP .eţnimes ed ăţăruc es .ănâtnâms ed ăuod uas ă rugnil o ăguada es iş )etpal ed uas( ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .leim ed iş c rop ed .răhaz ed ăciţăcub 1 .ednuto r e raoşirep icim ănâm nî caf eS .ătitocolc ăpa nî cse răpo es .nohrat ed ăcim ă rutăgel 1 .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nî uad es e rac .ăniăf ed ărugnil o uc eioven al tiucolnî if etaop e rac uo nu ăguada eS .işarg iedra gela eS .ăţitarc o.eniîp ed eilef o .ărutăcot urtneP ĂNÂTNÂMS UC ERAOŞIREP .402 .nmel ed ărugnil o uc ăcetsema eS .e ras iopa .luteţo ăguada es e rac nî iişo r ed sos nu ecaf eS .ta rapeS .rtnî ăzaşa eS .teţo ărugnil 1 .aenrac uc ătado ănişam ni rp iţad iş iţiţăruc .e ras ed etşevi rtop es iş nif tacot rarăm ed ăţi rugnil o ăguada eS .602 .ătacot ăţaedrev .nifad ed col nî .

ifotrac g 004 ENRAC UC IFOTRAC ED ELETFIHC .sus iam ac eliişo r csetăgerp eS .ăru tnu ărugnil 1 .nif ătacot ăţaed rev ăniţup iş repip .repip .ărutnu irugnil 2 :sos urtneP .iiecelvod uc ănue rpmî .ărutăcot enâmăr ăcaD .noilub ărugnil 1 .ărutăcot uc ulpmu eS .iişo r ed sos uc csev res eS .ăniăf ărugnil 1 .ăpa iş ăniăf ăniţup .ăcim ăpaec 1 .ăpa ăcşaec 1 .ărcam enrac g 006 .eras .rotpuc al tişubănî ăb raif ăs nup es iş ă repoca eS .ătraif ăninăls g 05 .eniâp ed eilef 1 .iişor 4 .ăţăruc eS .ăuod nup es .eras .eras .s ra răhaz niţup iş iişo r ed noilub ăguada es e rac al enrac ed ămaez uc snits .ărcam enrac g 005 .ied ra u rtnep ac ă rutăcot o uc ulpmu es iş csebocs es .ăpaec 1 .ăţita rc o.leţiv ed enrac g 004 .socs luzeim niD .ăcim ăpaec 1 .lutemsep ăguada eS .v( eteniv ed auacasum urtnep ac aenemesa ed ităge rp etaop es a rutăcoT .ăniăf ărugnil 1 .)36 .ăru tnu irugnil 2 :sos urtneP .eras .zeim ed csebocs es iş ăuod nî eiat es .iifot rac ăţăruc eS .v( ied ra urtnep ac a rutăcot ecaf eS .v( iişo r ed sos nu ămaot es arpusaed rai .ărutnu nî ătineblăgnî iş ătaiăt ăpaec o uc sos nu ecaf eS .ărutnu nî eliţrăp etaot ep iopa csejărp eS .ăcim ăpaec 1 .ărutnu ărugnil 1 :sos urtneP .012 .112 .iv res a ed etnianÎ .)ăpa uas( enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăpaec 1 .ăţita rc nî nup es iş col al lucapac ăzaşa es .col al elecapac ăzaşa es iş ulpmu es .eras .rtnid tucăf sos nu arpusaed ănraot es iş ăţitarc nî ăzaşa eS . rotpuc al uad es .ied ra u rtnep ac sos nu ecaf es .repip .temsep irugnil 3 .iifot rac b reif eS .ednuto r iişo r gela eS .leţiv ed enrac nid ărutulpmu o ecaf eS . 004 .ăniăf ed ăţirugnil 1 .ăpaec ăniţup uc ătijărp iş ănişam nirp ătad aenrac iş uo nu .iicoljim iecelvod 6 IŢULPMU IECELVOD .ătacot ăţaedrev .iicoljim ifotrac 21 IŢULPMU IFOTRAC .tacot rarăm ăţirugnil 1 .ielu nî uas ărutnu nî csejărp es iş sus iam ac eleletfihc caf eS .802 .ătis nirp tuce rt .eleţnimes tocs es iş cselog es .lucapac eiat eS .zero irugnil 2 .ăniăf nid tucăf sos nu a rpusaed ămaot es iş ăţita rc nî ăzaşa eS .ăniăf ărugnil 2/1 .902 .eras .eniîp ed eilef 1 .eras .iiecelvod ac lef al csetăge rp es iş csebocs es .eniîp eilef 1 .uo 1 .ărutnu .răhaz eleţăcub 5 .ăniăf ed ărugnil o uc ăcetsema eS .ănişam ep b reif ec ăpuD .ăjaoc ed da r es .uo 1 .atag tnus dnâC .sos iş ărutăcot urtneP .ăpaec 1 .uo nirp ătad ănap o uc elecapac iş u rtnuănî eliişo r gnu eS .ăniăf ărugnil 1 .e raoşi rep icim caf es .rtnî eliişo r nup eS .arutăcot uc ulpmu eS .ă reisos nî tarapes anâtnâms etşev res es uas ănâtnâms ed i rugnil ie rt .edeten .)612 .iv res a ed etnianÎ .uo nu .zero irugniI 2 .ănâtnâms ărugnil 1 .”iţu lpmu iecelvoD“ al ac iţătitnac işaeleca .esaomurf iişor 21 ETULPMU IIŞOR .iicoljim iilug 21 ETULPMU IILUG .eras .ăt raif ăninăls ed eilef o uc ănişam ni rp ătad .uo 1 .ănâtnâms ăguada es .repip iş e ras ăguada eS .repip .212 .ănişam ni rp ce rt es iş ăţăruc es .ăpaec 1 .zero arugnil 1 .)602 .enrac g 052 .esaomurf iişor 21 ETULPMU IIŞOR ETLA * .ărutnu irugnil 2 .ănâtnâms irugnil 2 .ărcam enrac g.iţăcub etaiăt eliişo r nup eS . rotpuc al tişubănî b reif es iş iişo r etsep ănraot es .anâtnâms .ă rutnu uc ăniăf ed şatnâ r nu.etivirtop eteniv 6 ETULPMU ETENIV .ărcam enrac g 005 .e ras .emi răm işaeeca ed mac .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad eS .ăpa iş iişo r ed noilub .ărutnu ărugniI 1 .noilub ărugnil 1 .ielu uas ărutnu g 001 .ă reisos nî tarapes etşev res es uas anâtnâms ăguada es .tacot rarăm ăţirugnil 1 .24 .702 .iedra u rtnep ac a rutăcot etşetăgerp eS .e renit iilug gela eS .ăţita rc nî ăzaşa es iş ărutnu nî csejă rp es .emi răm ac ilage iam tâc iecelvod gela eS . rotpuc al uad eS .

tnu uc ăţitarc o.ăniăf ăţirugnil 2/1 .vocrom 1 .612 .ănâtnâms iş emac .enrac ed lunu . repip iş e ras .a rpusaed ănraot es .repip .ănraotsă r es atag etse dnâC .ăzrav dnânretla ăunitnoc es iş ănâtnâms ed ărugnil o .i ro 3 — 2 ed eiţarepo ătsaeca ătepe r eS .rtnid sos nu ecaf eS .ei ruf raf o ep ămaotsă r es .ărcam enrac g 057 .412 .du rc lufotrac iş luvoc rom uc ănue rpmî aenrac ănişam nirp ăd eS .ărutnu uas tnu enup es .enrac ed ămaez iş ăniăf ed farp nu .eras .tocs eS .ăsaomurf ăz rav o al ed eliof gela eS .emb grucs es iş cse răpo es .ănişam nirp aenrac ăd eS .uo nu ăguada es .ărutnu irugnil 4 .e ras uc ătitocolc ăpa uc etşe răpo es .ăz rav ed dnâr nu enup es .512 .312 .ănâtnâms .ăpa ăguada eS .ătitocolc ăpa uc ălao o.ărutnu ed ă rugnil o uc ăţitarc o egnu eS .ăsaomu rf ăz rav o tnu răm ed tivirtop ăcaot eS .rtnÎ .ărcam enrac g 057 .ănâtnâms ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlU .eleteniv iş aen rac csevărpsi es ănâp .eicoliim ăzrav 1 ĂCSAJULC ĂZRAV .fotrac 1 .et raped iam aşa iş .712 .tijărp al ăniăf nirp uad es un .ănâtnâms ăcşaec 1 .temsep ărase rp es arpusaeD .iicoljim eteniv gela eS .rtnî ăzaşa es iş arpusaed elecapac nup es .uo 1 .eras .iişo r ed noilub ed ă rugnil o uc enrac ed ămaez ed ăcşaec o ănraot es arpusaeD .le ep etatue rg o uc dnuf nu bus ăzaşa es iş ăta răs ăpa uc cse răpo eS .acasum u rtnep aenrac etşetăge rp es ec ănâp ăcsaeruba es ăs niţ es iş răpoca eS .ănâtnâms irugnil 2 .ăjaoc ed ăţăruc es un ele reM .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăniăf iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .eras .eleteniv ulpmu eS .ănâtnâms irugnil 4 .noilub ărugnil 1 uas iişor 4 .roşu csejă rp es iilef etaiăt eleteniv .s ra răhaz uc sos nu ecaf eS .ătis ni rp ă raoce rts es .csebocs eS .e ras ăniţup uc etarăse rp no rtsac nu-rtnî nup es .repip .uo nu iş repip .34 .ăsnicnî ed tivi rtop atilp ep tce rid .e ras iş uo nu ăguada es iş ă rutnu nî uas tnu nî niţup etşejărp eS .eras . rotpuc al ăro ed etatămuj o uad es iv res a ed etnianÎ .temsep irugnil 2 .iţ răp elebma ep .ăru tnu ărugnil 1 .dnuf ep iof avetâc ăzaşa eS .ăraoşu iam eif ăs ae racnâm ac u rtnep ătadotot iş arutnu isimonoce a u rtneP .repip . rotpuc al ăd eS .ece r ăpa uc cse rocă r es .emirăm işaeeca ed .eţeruc es ăs ă răf eiat eS .eteniv nid socs luzeim iş noilub niţup .eicoljim ăzrav 1 ĂZRAV ED ACASUM .ăgrucs es ăs ac .teged nu ed esao rg iilef nî .tev reş nu uc ătnâvz es .t reif a ec ăpuD .ărutnu irugnil 4 .repip iş e ras ed etşevi rtop eS .eras .csaet bus ed eleteniv tocs eS .răhaz eleţăcub 8 .ăţitarc nî etazeşa eleteniv etsep ănraot eS . rotpuc al ăd eS .)ăpa uas( enrac ed ămaez itşec 2 .ifotrac g 004 eteniv ed col nî .ăpaec 1 .icim iam eteniv elegăltăp gela eS .eti răpo if a ă răf iş ijărp top es eleteniV .ănişam nirp ătad aenrac .repip iş e ras ăguada eS .ăpaec 1 .e ras ăguada es .ărutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es .csenemu r es ec ărusăm eP .epec 2 .ăpaec ăniţup uc .eteniv ed dnâr nu ăzaşa es temsep uc ătarăse rp iş ărutnu uc ăsnu ăţita rc o.ăniăf irugnil 2 .ăru tnu uas tnu irugniI 2 :sos urtneP .ărcam enrac g 005 .leftsA .rtnî etunim icnic cse răpo es iş elizoc eiat es .ărcam enrac g 057 .ărutnu nî etşejărp eS .iilef etaiăt iişo r avetâc nirp es uas .ărutnu nî etijă rpen eleteniv ităge rp top es .ărutnu irugnil 4 .enrac ed tarts nu .”eteniv ed acasuM“ urtnep ac iţătitnac işaelecA IFOTRAC ED ACASUM .az rav iş aenrac csevărpsi es ănâp .iţrăp elebma ep eilef e raceif .ă rutnu ed ărugnil o uc tnu răm ătaiăt apaec iş aenrac etşejă rp eS .ărutnu nî etşejărp eS . rotpuc al etişubănî b reif eS .ănişam ni rp aenrac ăd eS .ăpaec ăniţup uc ărutnu nî etşejărp es .iicoljim erem 21 ETULPMU EREM .iicoljim eteniv 4 ETENIV ED ACASUM .atag etse dnâC .uo 1 .csaet bus ă ro 4/1 niţ es iopa .enib et raof eg rucs es .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .csebocs eS .ălaps eS .lu rotoc eiat es .ănişam nirp ătad aenrac .ăz rav ed iof ed dnâ r nu uon nid iş ătacot emac ed tarts nu iopa .temsep ărugniI 1 .sus iam ac lef al auacasum iopa ecaf eS .temsep uc ărase rp es iş ărutnu uc ăţita rc o egnu eS .e ras ed farp nu uc ătacetsema ănâtnâms .eteniv ed eif ăs tarts lumitlu ac ta refe rp ed etsE .ăpaec ăniţup uc .ărutnu ed ărugnil o.ele rem ulpmu eS .ădacs ăs rotpuc al ăd eS .ele nid ăsai ăs apa ac u rtnep .niţup ti rocă r a-s ec ăpuD .ăţidoc uc aet rap al lecăpăc nu eiat es .

tnu răm ătacot ăţaed rev ăguada es .e ras uc ăpa nî etatămuj ep b reif es iş ălaps es .iişo r ed iilef ăzaşa es irudnâr e rtnÎ .ăpa ed ăgrucs es ăs ăro ed t refs nu ăsal es iş ăzae răs eS .tser urtnep iş ărutăcot urtnep .eiaom es ănâp el-udnâniţ .işorg iam iieţiăt ac eiat es elamras al ătaţniube rtnîen ăsamă r azraV .ăsnî ăti răpo eif ăs col nî azrav .etizlăcnî enub iam tlum tnus elelam raS .eclud ăzrav ed elelamras ac lef al csetăgerp eS .ăru tnu uas tnu irugnil 3 .ănraotsă r eS .44 .tnu uc cserăpo es iş enib g rucs es .repip .ăcun o tâc icim caf es itşenevodlom elamras eleta răvedA .eras .noilub irugnil 2 uas iişor 6 .lage iam tâc eif ăs luta rts tâcnî .ăpa ăniţup uc egnits es .ăpa nî iamun b reif es elelamras rai .122 .uo nu iş e ras .epec 2 .ăţăruc es izu rc iifotraC .ăţitarc nî ătaiăt ăzrav ed ta rts nu enup eS .tnu uc am rof egnu eS .v( iieţiăt nup eS .iţrăp elebma ep .iicoljim 2 uas eram ăzrav 1 ECLUD ĂZRAV UC ELAMRAS .noilub uas iişo r ed col nî ied ra ed aiob ăniţup es-udnâguăda .nuja nid etităgerp eif ăs enib iam etse aeeca ed .sarg ied ra nu iş ătaiăt ăzrav ed tarts nu ăcnî enup es arpusaeD .ăsaomu rf ădiponoc o al ed .et raped iam aşa iş enrac ed dnâr nu .iţrăp elebma ep ă rutnu nî csejărp es .tnu ed ărugnil o aguada es .812 .ş rob ărăf .ăpa ed grucs eS .ănraotsăr .tlum ae rp un b reif es .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .tacot ed anişam nirp aenrac ăd eS .enib s rots iş taium .luze ro iş roşu etşejărp eS .tnu răm ătaiăt ăpaec o uc ă rutnu nî uas tnu nî etşejă rp eS .e ras uc ătitocolc ăpa nî t reif al )406 .eletehcub leftsa dniţrăpmî . repip ed fa rp nu ăguada eS .eniâp ed ăsao rg eilef o al ed luzeim iş .ăcim .e riţbus taiăt .zero irugnil 2 .talăps iş sela luze ro ăguada es .tnu niţup enup iam es iş temsep ărase rp es arpusaeD .ieţiăt ed dnâr nu ăzaşa es iopa iş temsep ărase rp es .ărutnu ed ănub ărugnil o iş ied ra ed uas iişo r ed noilub niţup uas iilef etaiăt eliişo r . rotpuc al ăd eS .tacot rarăm .c rop ed iş ăcav ed .temsep irugnil 2 .elamras u rtnep aemac etşelevnî es ele nî iş iram ed tivi rtop iţăcub nî eliof eiat eS .tarapes treif .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD ED ACASUM .ădiponoc ed dnâ r tla iopa enrac ed dnâr nu enup eS .urbmic ed ăcim ăţugnerc 1 .noilub uas iişor ed col nî iedra ed aiob ed ăţirugnil 1 .222 .repip .iuluteged aemiso rg ed ednuto r iilef eiat eS .ădiponoc ed dnâr nu ăzaşa eS .eletehcub pu r eS .ăz rav ed ăsaomu rf ănâţăpăc o al ed eliof cafsed eS .uo ed ăjaoc o ednirpuc tîc ăpa .ş rob ed i rugnil avetâc ăguada eS .şrob l1 .ăniăf nî uad es .u rca aerp eif un ăs ac ăpa uc tiodnî iş ta ruce rts .”eteniv ed acasuM“ aI ac iţătitnac işaeleca .ăuo 2( ieţiăt g 003 IEŢIĂT ED ACASUM .eras tnu irugnil 3 .912 .ărcam enrac g 057 .e riţbus taiăt .sarg iedra 1 .temsep irugnil 2 .temsep ărase rp es .sus iam ac etşetăge rp es enrac ed arutăcoT ăpaec 1 .ărutnu nî niţup et raof csejărp eS . repip ed fa rp nu iş e ras .ărcam enrac g 005 .iţreif uas izurc iifotrac uc ităge rp etaop eS .rotpuc al ăd es iopa .eras .tnu uc ăm rof o egnu eS .aenrac uc ăcetsema es iopa .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .)eras .ş rob uc cse răpo es iş eiaof e raceif al ed lu rotoc eiat eS .e raotoc ărăf .ăpaec 1 .etarăpmuc uas ăsac ed enao racam uc ităge rp etaop es lef aL .eiube rt tâc tâta amaez edacs ănâp niţ es iş tivi rtop cof al .etlum iam sei ăcad .ăsaomurf ădiponoc 1 ĂDIPONOC ED ACASUM .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂRCA ĂZRAV UC ELAMRAS .rotpuc al ăd eS .ăniăf g 003 .ărcam enrac g 005 .ărutnu g 001 .teged nu ed esao rg iilef eiat es . .ălae rca nid ăd raip ăs ac ece r ăpa uc ătalăps etse .temsep ărase rp eS .tnurăm ătaiăt apaec ărutnu nî etşejă rp es ta rapeS .ăp râc o uc ăcusu eS .eteniv ed auacasum al ac lef al ăzaedecorp es tse r urtneP .uo 1 .eniâp eilef 1 .dnâ r aeliod la nu iş atla ăgnîl anu elelamras ăzaşa es iopa .repip .ănişam ep ăb raif ăs ăsal eS .eteniv ed auacasum al ac lef al ăzaedecorp es tse r u rtneP .ătacetsema uas c rop ed aenrac ănişam nirp ăd eS .022 es atag etse dnâC .sarg ied ra nu aguada etaop es a raV .ece r ăpa uc cse rocă r es .

eiagit nî ruparp etsep a rutulpmu enup eS .elăuo ăguada eS .”eclud ăzrav uc elamraS“ urtnep ac işaeleca tnus iţătitnac etlalelec .ăţiv ed iof g 052 ĂŢIV ED IOF UC ELAMRAS .ărutulpmu etsep a rpusaed s rotnî if aetup a u rtnep .ăru tnu ărugnil 1 .temsep ărugnil 1 .”eclud ăzrav uc elamraS“ urtnep ac işaeleca tnus iţătitnac etlaleleC .ăs raots iş etpal nî ătaium .iişo r ed noilub niţup uc tăcetsema ş rob ed irugnil 3 — 2 ămaot es .sus iam ac a rutăcot etşetăge rp eS .ălage emiso rg ed tarts nu.tnu ed ărugnil ½ nid .)ătpirf uas( ătraif enrac g 003 ENRAC ED ETEHCORC .eras .esaoielc nived eletehco rc leftla .ărutnu nî etijărp iş tnu răm etaiăt elepec ăguada eS .lutla etsep lunu taula tlum ae rp ăniv un ăs dnivi rtop elinigram c rotnî eS .322 .ătlum ăţaed rev iş ănâtnâms .eras .722 .şuneblăg nu iş ge rtnî uo nu .emizegărf ă răf .522 .rahap nu tâc mac .repip ed farp nu .ărutnu ărugnil 1 .iişo r ed noilub uc tacetsema ş rob niţup ăguada es tiş râfs al .)ăvudăm uas( ăninăls g 001 .tupecnî al ed enup es un luş rob( rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad es iş e ras ed csevi rtop es .tnu răm ătaiăt ăţaed rev .canaps ed uas eivetş ed iof g 005 EIVETŞ ED EZNURF UC LEIM ED ELAMRAS .canaps ed ăznu rf uc iş lef al ecaf top eS .epa etlum iam nî .truai ed uas ănâtnâms ed ăcşaec o sulp nî .ănişam ni rp ăd es .ed rev ăpaec iş lejnu rtăp .ielu ăţirugniI 1 .ătacot ăţaedrev ărugnil 1 .epec 2 .ăniăf irugnil 2 .eleznu rf cse răpo eS .repip .ăuo 2 .ăzrav ed elelamras ac lef al elamras iopa caf es iş eleznu rf cse răpo eS .enib luruparp ălaps eS .rotpuc al ăd eS .truai uc uas ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .422 .ăcsaecă r es ăs ăsal eS .ă rutnu g 05 .lutacif .emi răm işaeeca ed etehco rc ăzaem rof es .uo 1 taula urtneP .eiţizopmoc nid elage iţătitnac a rugnil uc uai eS .eiatnurăm g 005 )RIHGIC( LEIM ED BORD .ra răm .eras .edrev ăpaec erif 2 .dnuf ep ăsal es .sus iam ac iţătitnac işaeleca ărutăcot urtneP TAULA NÎ LEIM ED BORD .atag epao rpa tnus dnâC .repip .rtnî a rutulpmu enup eS .54 .ăniăf ni rp uad es .leţiv ed uas leim ed enrac nid ăţni refe rp ed .ăz rav ed elec uc lef al elamras caf eS .so rg lus nu ecaf es ărutăcot ătsaeca niD .emac ed ămaez itşec ăuod iş ăniăf ed ărugnil o .izoc nid etrap o uc tnu răm etacot .e ras .tacot ed anişam nirp ăd eS .ărutnu uc uas tnu uc ăsnu aiagit nî ăzaşa es .tnu ărugnil 2/1 .lutemsep etşetăge rp es nmel ed dnuf nu eP .cetsema tseca nirp eletehco rc uad eS .losar al ed ăsamăr .ănâtnâms ărugnil 1 .enrac g 057 ENRAC ED ĂDALUR .repip ed farp nu iş e ras .amini .)tacnâm al etucălpen nived e rac ăţiv ed eleznu rf etşe rătnî ece raoed .esaoj elinig ram uc eiagit o ă rutnu uc niţup egnu eS .ăniăf ărugnil 2/1 .ieţiăt ed ac eiaof o ednitnî eS .iinâmălp . rotpuc al ecaoc es .tnu iş ăniăf .ănişam ep tecnî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup iş ărutnu ăguada es .ăniăf g 051 .ăru tnu ed uas tnu ed ărugnil 1 .inigram ep iş tlum ănîmăr ăs tâcnî leftsa eiagit nî lu ruparp ednitnî eS .aenrac egel ăs tâc .ăcim ăpaec 1 .ăţaedrev ăţirugnil 1 .t ruai uc uas ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .)ăpa uas( enrac ed ămaez itşec 2 .eniâp ed ăsao rg eilef o iş aninăls uc ănue rpmî .ăţita rc nî ăzaşa eS .etnib reif ărutnu nî csejărp es iş temsep ni rp iopa .a rpusaed iuluruparp elinigram c rotnî es .eniâp ed eilef 1 .822 .aemac uc ăcetsema eS .leim nu al ed eleiatnu răm enrac ed anişam nirp ce rt eS .ăuo 2 .rtnid dega rf taula nu ecaf eS .samăr luşubla ăcetsema eS .iilef eiat es uas ge rtnî etşev res eS .so rg iam avec ăniăf ed sos nu ecaf es .tarapeS .ăuo 2 .ruparp ed col nî taula nî tilevnî if etaop lubo rD .tâta ătivirtop eiube rt sos ed aetatitnaC .uo nu.tnu răm ătaiăt ăpaec o uc iş tnu ed ă rugnil o uc iopa etşejărp eS .)ăţni rod ăpud( etpal nî taium eniâp ed zeim niţup .leţiv ed uas c rop ed enrac .uo uc egnu eS .622 .emiso rg işaeeca ed lutarts eif ăs ac ă rugnil o uc ăzaşa es .eliţrăp etaot ep lef al .tlum iam un .emugel al ărutinrag ac csev res eS .repip .ăt raif aenraC .eras .ănâtnâms ed ăcşaec o sulp nî .ămups tutăb eif ăs ă răf .e ras ed farp nu uc .repip ed farp nu iş iruşuneblăg ăuod ăguada es .eniâp ed eilef 1 .

s rots iş taium eniâp ed eilef o al ed luzeim iş apaec uc ănue rpmî aenrac tacot ed anişam nirp ăd eS .eras .ăniăf nirp etşelăvăt es e rac .ăpaec 1 .ăpa nî etatămuj ep ătraif etnianî iam tsof a e rac ăzrav ed iţăcub 3 — 2 iş ăuod nî iţaiăt iş iţiţăruc iifotrac ăpus nî ăguada es .enrac gk 052.repip ed tiţuc ed frâv nu etâc .ăcetsema es samăr luşublA .but nid lutanrâc esei ec ă rusăm ep .e ras ed ăţirugnil 2/1 ăcnî .iş ănişam ni rp ătad o ăcnî a rutăcot ăd eS .e ras ed farp nu iş ielu ed ăţi rugnil o uc .ăpa nî etadu eliniâm uc .232 .iicoljim ifotrac 6 .ăpus ed tavazraz .ălcefs ed ătalas uas i rutărum iş naerh ed sos uc etşev res eS .but iutseca aspil nÎ .tpeip ed lu rugum etse losar urtnep ăsaotsug iam aec aenraC .nemihc .temsep ărase rp es iş tnu ed ărugnil o ănraot es a rpusaeD .eiube rt tâc tâta ărutăcot nî ăguada es iş ă raoce rts es .repip iş nemihc niţup .1 ĂNÂTNÂMS UC LOSAR .ăcav ed lues uc ănue rpmî tâg al ed aenrac ănişam ni rp i ro ăuod ed ece rt eS .sus iam ac ietitim caf es iş ă ro ed etatămuj o enib etab eS .ăniăf ăraserp es .emac ed ămaez ăniţup uc io rutsu ed iedjum nu ta rapes ecaf eS .eniîp ed eilef 1 .emi răm işaeeca ed i roicănrâc ăzaem rof es .ăzrav 4/1 .etşenemur es ănâp rotpuc al eniţ eS .iv res a ed etnianÎ .tlum ae rp ăb raif ăs iţasăl eiube rt un iifotraC .ădaoc al ed aenrac iş lu reiulf .v( ic repuic ed sos nu ecaf eS .eras .etui cof al .ăţaedrev .132 ĂCAV ED ENRAC IRUTPIRF IŞ ENRAC ED IRĂCNÎM .iş ărutăcot nid elage iţătitnac a rugnil uc uai es .ăpa l 4 .cof al ătnetsize r ălcits ed ăm rof o tnu uc egnu eS .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o eiagit o.ăţaehg al e ro 3 — 2 aets ăs ăsal es iş eiube rt tâc ăzae răs eS .e ro 42 u rtnep ăţaehg al ăd es iş e ras ed ăţirugnil 2/1 uc ăcetsema eS .amups ăcidi r es i ro etâc ed etşeumups es iş ătitocolc ăpa uc ălao o.ănâtnâms ăcşaec 1 .tacot lejnu rtăp uas ra răm niţup iş repip .rtnî t reif al aenrac enup eS .032 .ifotrac ed lunu .tanob racib ed tiţuc ed f râv nu iş nif tasip nemihc niţup iş repip ed farp nu ăguada eS .tanob racib ed ăţi rugnil o dnâguăda ănişam ni rp ătado ece rt iam es iz auod A .ăniăf ărugnil 1 .iifotrac b reif es ta rapeS .etnib reif ărutnu uc ăvat o-rtnî rotpuc al ăd es iş luşubla uc enrac ed adalur egnu eS .e raoşiuc 3 — 2 .922 .ăniăf ăţirugnil 1 .rtnî ătnâb reifnî eS .ăpa l 4 .tâg al ed ăcav ed enrac gk 1 lETITIM .temsep ărugnil 1 .amârăfs es un a u rtnep .atag epao rpa etse adalur dnâc iş )56 .ătraif epao rpa etse aenrac dnâC .enrac ed amaez uc egnits es iş ăcetsema eS .ărudnâcs o ep ăzaşa es e rac .iişo r ed sos nu uc etşev res eS .rată rg al gi rf eS .64 ărugnil 1 .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc iş aenrac enup es .repip .ătutăben acşirf iş .iilef iţaiăt .amaez iamun ă rutăcot nî ăraoce rts es iş ăpa ăniţup uc io rutsu ed ănâţăpăc o ăzaesip eS .eras .e ras ăguada eS .gi rf es tâc lupmit nÎ .iifotrac ruje rpmî nup es .)ărutnu uas( tnu irugnil 2 .eiruf raf ep lulosar ăzaşa eS .ăcşirf ed i rugnil 2 sulp nî .)ăpa uas( enrac ed ămaez ăcşaec 2/1 .ăpus ed tavazraz .iţanrâc u rtnep eleţam ulpmu es e rac nirp ălbat ed lubut tacot ed anişam al enup eS .tivi rtop cof al e ro ie rt ăb raif ăs ăsal es iş lutavazraz ăguada eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA IETITIM ED LEF TLA * .iilef eiat es .enrac ed ta rts nu ăzaşa es iş temsep ă rase rp es .i ro avetâc ed pmit tseca nî es-udnâcetsema .ifotrac g 003 .enrac ed ămaez nî ătaium ănap o uc gnu es .tanobracib .ănue rpmî tocolc nu aed iam ăs ăsal es iş arpusaed ănraot es .ăcav ed ues g 002 .nif etasip etaot . rolietitim aemi răm ed eiat es .etraped iam aşa iş .etsaoc ep ed enrac gk 052.ăpus nid iivoc rom iş az rav .ămups tutăb eif ăs ărăf .tacot ed anişam nirp ce rt es iş ăjaoc ed ăţă ruc es .aemisărg uc ănue rpmî aenrac tacot ed anişam ni rp i ro ie rt ed ce rt eS .1 ĂCAV ED LOSAR .enrac g 005 IFOTRAC UC ENRAC ED ĂCNIDUB .iorutsu ed ănâţăpăc 1 .

rotpuc al ăd eS .iicoljim epec 2 .rtnî ăcetsema eS .ăpa ăniţup iş eras .dnuf ed edni rp es un a u rtnep .ă rutnu ed ărugnil o uc iş tnu răm ătaiăt apaec uc ăţita rc nî csejărp eS .răhaz ed ăciţăcub o iş iişo r ed noilub ăguada eS .ăniăf ăţirugniI 1 .eras .rtnî ăzaşa es iş aţa etaocs es .iedra ed auaiob ăguada es .icim eto rac ăzaeţniube rtnî es ăcad .noilub ărugnil 1 uas iişor 5 .ăniăf irugnil 2 .ăvat o.enrac uc aţita rc nî işup if a ed etnianî e ras ăniţup uc iţace rf eiube rt iifotrac .tişubănî b reif es iş ă repoca es .enrac gk 1 ETŞULĂG UC ŞALUG .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .rotpuc al ăro ed etatămuj o urtnep aţitarc enup es .e ras .iişor 5 uas noilub ărugnil 1 .so rg ta rts nu uc ăti repoca eif ăs aenrac ătaot ac ăji rg uc .enrac g 006 ENRAC UC ZARP .e raoluc urtnep .răhaz eţirugnil 3 .i riţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .ăsarg iam .aţita rc dnâc nî dnâc nid iamun ănitalc es ic .ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnâguăda .enrac gk 052.ătuzăcs ae rp eif ăs eiube rt un ae racnâM .74 uas ige rtnî .ifot rac gk 052.csejărp es ănâp ăsal eS .532 .ăsar ăznârb .etsaoc ep ed emac uas .332 .eras .iicoljim epec 4 .1 ĂNACOT .eţnimes ed iş ijoc ed etiţăruc iişo r uas iişo r ed noilub ed ărugnil o ăguada eS .atag epao rpa tnus iifotrac dnâC .ădlac ăpa ăniţup iş e ras enup es .losar etsep ănraot eS .ifot rac ed ae racnâm u rtnep ac lef al .enrac g 006 ENRAC UC IVOCROM .gnul nî eiat es iş iifotrac ăţăruc eS .edepe r et raof eb reif luzarP .ădlac ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnânrut .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .enrac ed ămaez i rugnil 3 — 2 uc ânâtnâms ăţita rc o.uo 1 .lfot rac uc ae racnâm urtnep ac lef al cof al aenrac enup eS .ăru tnu ărugnil 1 .ă rutnu ed ă rugnil o uc etşejă rp es iş etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .eţnimes ed iş ijoc ed etiţă ruc eliişo r uas iişo r ed lunoilub .ăpa ăniţup enup eS .etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .eras .ăro o ăb raif ăs ăsal eS .rtnî roşu etşejă rp eS .1 .noilub ărugnil 1 .cof al aenrac enup eS .aenrac etşezegă rf es ec ănâp .luzarp ăţăruc eS .emî răfs es un ăs ac a rugnil uc ăcetsema es un iifotraC .ătraif etse aenrac dnâC .iram tnus ăcaD .iivoc rom ăţăruc eS .ăpaec enup es un .eras .ăd ra es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ăgilămăm uc etşev res eS .432 .ăniăf .ăniăf ed farp nu iş repip .răhaz ăciţăcub 1 .etnib reif ăpa ed ărugnil o etâc dnâc nî dnâc nid dnâguăda .ărutnu ărugnil 1 .e ras .sus iam ac treif al enup es iş ăţa uc ăgael es .ă rutnu ăniţup uc eiagit o.iicoljim epec 4 .noilub ed ă rugnil 1 uas iişo r 4 .enib lutot ăcetsema eS .ăniăf .732 .etsaoc ep ed aenrac etaocs eS .ăsaomu rf e raoluc o ătăpac ănâp eniţ es .i riţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 :etşulăg urtneP .)lus( ădalu r o ecaf es .uo nu uc ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o ăcae rf es ta rapeS .ivocrom gk 1 . rotpuc al ăd eS .ăd ra es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ăpus eci ro u rtnep ac tavazraz dnâguăda .etnib reif etraof eif ăs eiube rt ae racnâM .eras .cof al tlum ae rp ăts ăcad iş .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî apaec dnâC .iivoc rom roşu csejărp eS .ătizegă rf etse atsaeca dnâc iamun enrac etsep enup eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .e ras iş ăpa ăniţup .ednuto r .ige rtnî ăsal es .632 .sa r nazem rap uc ă rase rp eS .ă rutnu ed ărugnil o uc etşejă rp es iş etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .e ras ed ătsug eS .enrac g 006 ENRAC UC IFOTRAC .ărutnu ărugnil 1 .amârăfs es un a u rtneP .zarp irutăgel 2 .ze ro ed uas enao racam ed ărutimag uc etşev res eS .e rat so rim rugnis le e ra luza rp ece raoed .ărutnu ărugnil 1 .etivi rtop iţăcub nî eiat eS .ărutimag ac csev res es iş tnu uc cse răpo es uas e racnâm nî nup es iş grucs eS .ăru tnu ărugnil 1 .tpeip al ed emac egela eS .ăpa ărugnil 1 .ied ra ed aiob uas iişo r ed noilub niţup iş nif tacot lejnu rtăp uas rarăm e racnâm nî ăguada iam eS .repip .iriţbus iilef eiat es .ăsar ăznâ rb ed ărugnil o iş e ras .ătizegă rf etse aenrac ec ănâp .ămâ răfs es .etunim 01 ăb raif ăs niţ eS .ătitocolc ăpa nî roletşulăg lumurd ăd es iş ătsap nid aţi rugnil uc ai eS .ătuzăcs iam ănub etse ae racnâM .ăniăf ed farp 1 .ăţaed rev .rotpuc al ădacs ăs ăsal es iş ă repoca eS .

rotpuc al uad es iş niv ed le răhăp nu ăguada es .epec 2 .iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .ătamâ răfs col ed eif ăs eiube rt un e rac . rotpuc al ăd es iş ăţaed rev ăniţup .elenurp ălaps eS .84 .e ras ăguada eS .ărutnu ăniţup uc roşu csejărp es iş eţnimes uc aţusăc iş so rteip lucoljim tocs es .aelosaf ăguada es .)532 .eras .ăjaoc ed eţe ruc es ăs ărăf .ăt raif epao rpa etse atsaeca dnâc iamun emab uc aţita rc nî nup eS .aniăf ăguada es .ăru tnu ărugnil 1 .iişo r avetâc uas noilub ed ă rugnil o ăguada es .ătizegărf etse atsaeca dnâc enrac etsep enup eS .932 .ăuod nî etaiăt iişo r uas .ăţaed rev .enrac g 006 ENRAC UC EDREV ELOSAF .ărutnu ed ă rugnil o uc iş tnu răm etaiăt epec ăuod uc etşejărp eS .ăcetsema es .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .etnib reif ăpa ăniţup uc egnits es iş lu răhaz ed ra es tarapeS .ice r epa etlum iam nî iopa csetălc eS .iicoîjim eteniv 3 .)tsug ăpud .ăniăf ăţirugnil 1 .ăru tnu ărugnil 1 .ăpa uc tiodnî teţo uc uas ş rob uc cse răpo es .ătraif etatămuj ep etse atsaeca dnâc .ăru tnu irugnil 2 .enrac g 006 ENRAC UC ETENIV .etivntop iţăcub nî .eiagit o.iişor 5 uas noilub ărugnil 1 .ătraif epao rpa etse aenrac dnâC .enrac g 006 ENRAC UC EMAB .ăpaec ă răf ăsnî .ăg rucs es ăs tev reş nu.e ras enup eS .tarapes eb reif es iş ijoc ăsal un e rac elosaf egela eS .ă rutnu ăniţup uc .elosaf gk 1 .ărutnu ărugnil 1 .ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .etunim 01 aets ăs ăsal es e rac nî .ăniăf ed farp nu sup a-s e rac nî .rasecen etse ăcad .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .ăpaec ă răf ăsnî .ătacsu elosaf g 004 .ătizegă rf etse atsaeca dnâc emac uc aţitarc nî nup eS .cse răpo es .i ro ăuod ed uas ătado apa dnâbmihcs .atag epao rpa etse dnâC .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r uas noilub .nifad ed ăznurf 1 .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac lef al aenrac etşetăgerp eS . rotpuc al ăro ed etatămuj o ăd es .eras .ăţidoc ed elemab ăţăruc es pmit e rtnÎ .eteniv avetâc eiat eS .iişo r 4 uas noilub ărugnil 1 .enrac uc iivoc rom al ac .ăpa uc tiodnî iişo r ed noilub ed ărugnil o iopa .tlum iam uas( răhaz ed eţirugnil 2 — 1 dnâguăda .sarg iedra 1 .e ras .v( ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .tnu răm taiăt sa rg ied ra nu iş .ătalăps iş ătiţăruc aelosaf enup es iş ădnirpuc o-s tâc ădlac ăpa ănraot es .ăsrucs enib iş tarapes ăt raif aelosaf uc iş ecaf etaop eS .iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .ăt raif epao rpa etse aelosaf dnâC .enurp ed aeracnâm al ac iţătitnac işaeleea tser urtnep .142 .şrob ed ăcşaec 1 .e ras ed ătsug es .rtnî a rutnu ătnâb reifnî eS .epec 2 .etacsu enurp g 005 .aniăf ăguada eS .eclud ed lutsed etse un lusos ăcad .răhaz eţirugnil 6 . rotpuc al ă ro ed etatămuj uad eS .rotpuc al uad eS .ătuzăcs ae rp eif ăs eiube rt un ae racnâM .enib g rucs eS .atag epao rpa tnus dnâC .e racnâm nî ănraot eS .s ra răhaz ed sos nu iş e ras ăniţup ăguada eS .ămaez ăniţup uc ăsaotsug iam etse .e ras ăniţup .etivi rtop iţăcub eiat es .042 .enrac g 006 ENRAC UC ETACSU ENURP .342 .ăniăf ăţirugnil 1 .ătarăs ăpa uc cse răpo eS .iu tug gk 1 ENRAC UC IUTUG .e ras ăguada eS .aenrac tinemu r a-s ec ăpuD .nifad ed ăcim ăznu rf o iş iişo r uas noilub niţup .etivirtop iţăcub nî aenrac eiat eS .enrac etsep nup es iş g rucs es .ărutnu irugnil 2 .atag epao rpa etse atsaeca dnâc enrac etsep nup eS .iilef .s ra răhaz ed sos nu ăguada eS .242 .ănue rpmî ăb raif ăs ăsal eS .832 .e ras ed ătsug eS .enrac g 006 ENRAC UC EBAOB ELOSAF .)ăjaoc ed ăţă ruc es un( eliutug ălaps eS .rotpuc al uad eS .emac uc aţita rc nî iopa ăzaşa es iş niţup ăcsaenemur es ăs eleteniv nup es .niv ed lerăhăp 1 .rtnî nup es iş anâm uc enib iopa c rots eS .emab gk 1 .

ăcun o tâc tăpsaorp tnu .enrac g 006 ENRAC UC ĂRCA ĂZRAV .ăro o ăb raif ăs ăsal eS .enrac g 006 ICEVIHG .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd eS .emugel ed ărutinrag uc etşevres es arutpirF .rotpuc al eg rem ec ăvat o.542 .iriţbus iilef ătaiăt apaec ăguada eS .io rutsu uc iş ăninăls uc ăzaenăpmî es .)532 .ăreisos nî dlac etşevres es iş ănâtnâms ăniţup uc ăcetsema es uas arpusaed ănraot es ătis ni rp ece rt es lusoS .lejnurtăp ed eznurf .ăta rum ăzrav ed ăuod uas ănâţăpăc o ece r ăpa nî ălaps eS .eras .lucapac ai es .ă ro o ăcnî rotpuc al iopa ăd eS .)042 .nuja nid ătităge rp etse ăcad ăsaotsug iam etsE .enib eg rucs es iopa iş etşe răpo es e rac ătănâv o iş muce rp .ăsaomurf e raoluc ătăpac dnâc ănâp .iiecelvod iş ac iţăcub nî iţaiăt iş iţiţăruc ifotrac aviţâc iş tnu răm taiăt sa rg ied ra nu .auaedif ac tnu răm . rotpuc al ă ro o niţup lec eniţ eS .lutavaz raz emârăfs es un ăs ac arugnil uc ălbmu es uN .iilef eiat es .eras .eniâp ed eilef 1 .eras .eioven etse ăcad .enurp uc aeracnâm al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ăsarg eif ăs eiube rt ae racnâM .ăuod nî etaiăt iişo r 3 — 2 ăguada es tiş râfs aL .iedra ed aiob ăniţup .94 .ărutnu irugnil 2 .tizepmil enib iş tarapes treif ş rob arpusaed ănraot eS .iicoljim iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .enrac uc aţitarc nî pmit nid ăsup eiube rT .ădiponoc etşesăg es ăcaD .i riţbus iilef nî ănileţ 2/1 iş lejnu rtăp nu .ăru tnu ărugnil 1 .iţăcub nî ăzrav ăniţup eiat eS .ifot rac uc ae racnâm urtnep ac aenrac etşetăgerp eS .repip ebaob 5 .azrav tazeşa a-s ec ăpuD .âninăls g 05 .ăpa ăniţup ăguada es .ăpa ăniţup ăguada iam es .etivirtop iţăcub nî eiat es iş lecelvod nu ăţăruc eS .işutot .eliţrăp etaot ep ec raotnî eS .ăpa enup eS .ăpa ăniţup ăguada iam es .nuja nid ătităge rp ăsaotsug iam tlum etse ăzrav uc ae racnâM .ăgael es .noilub ă rugnil o .ărcam enrac ătla uas ăplup ed ătacub o egela eS .ă ro 2/1 leftsa eniţ iam eS .erep gk 1 ENRAC UC EREP .1 ĂTIŞUBĂNÎ ĂRUTPIRF .i ro ăuod ed ec raotnî es pmit e rtnÎ .ărca azrav 1 .ei ruf raf ep aenrac ăzaşa eS . rotpuc al ăd es iş lurepip iş nifad ed eliof .ăţitarc nid amaez uc dnâc nî dnâc nid arutpi rf egnu es iş lucapac etaocs eS .atag epao rpa etse dnâC .enrac gk 005.ue rg iam eb reif ătarum az rav ece raoed .ătuzăcs ae rp etse ăcaD .nifad ed iof 2 .auaedif ac tnu răm eiat eS .iedra ed aiob ăniţup .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăzae răs eS .sarg iedra 1 .ăninăls g 05 .)gk 1 ed mac( ăsaomurf ăzrav 1 .iilef etaiăt iişo r avetâc uas iişo r ed noilub enup es .aţa etaocs es .atla nî iş et rap o.enrac ed ămaez uas ăpa ed itşec ăuod ănraot es etunim 02 ăpuD .742 .e ras ed ătsug eS .ărutnu ed ănub ă rugnil o ăguada es iş ăt raif etatămuj ep etse atsaeca dnâc enrac uc aţita rc nî enup eS .ăuod uas ăz rav o eiat eS .ăru tnu ărugnil 1 .842 .rtnî aţitarc iamun ăcşim es .eras .942 .tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es iş arpusaed niţup ăcsaenemu r es ăs ăsal es .ăti repoca .epec 3 .arugnil uc ăd iam es un .ănâtnâms irugnil 2 .ărutnu ăniţup uc ăţita rc o-rtnî tpi rf al enup es iş ăm rof o atăpăc a u rtnep .eiube rt tâc ă rutnu iş e ras aguada eS .atla nî iş et rap o.iutug ed ae racnîm ac lef al ecaf eS .dnuf ep ădni rp es un ăs ac .uo 1 .ărutnu irugnil 2 .442 .ăru tnu irugnil 3 .v( ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac etşetăge rp es iş ăsarg enrac egela eS .642 .noilub ed ărugnil o iş lu repip .etatrosa emugel gk 1 .tacif g 002 .e ro ie rt ed pmit tişubănî ăb raif ăs .voc rom nu .treif lutavaz raz if a ed etnianî iam e rat ae rp edacs ăcaD .ifot rac uc ae racnâm u rtnep ac aemac etşetăgerp eS .tuzăcs eif ăs eiube rt lusoS .e răzam ed anu .rtnî enrac ed iş tavazraz ed irudnâr ăzaşa eS .iicoljim epec 3 .v( emab ed ănâm o ăţăruc es .dnuf ep ednirp es un a urtnep .enrac gk 1 TACIF UC ĂTULPMU ĂDALUR .ădiponoc ed etehcub avetâc iş nup es .enrac ed ămaez itşec 2 .ed rev elosaf ed anu .şrob ăcşaec 1 .e ro ăuod niţup lec ăb raif ăs ăsal eS .ae nid apa ăsai ăs ac u rtnep anâm uc ec raots es iş e ras ăd eS .enrac g 006 ENRAC UC ECLUD ĂZRAV .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .rtnî aţitarc roşu ăcşim es .bla niv ed lerăhăp 1 .

ratărg al uas ăvat al eletaocirtna gi rf eS .)ielu uas( ăru tnu irugniI 3 .u rbmic ed rif nu uc )36 .iulutiţuc luf râv uc eiat es aetseca .etunim 51 — 01 nî egi rf es so rg ae rp un tocirtna nu .io rutsu ed ieţăc ie rt .eletla etsep elenu .etşenemu r es ănâp ăti repocsed eniţ es ednu rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc egnu es .ă rutpi rf ăgnâl etşev res es iş etişubănî ic repuic uc uas ănâtnâms ăniţup uc ăcetsema es .152 .eiat es .ăvat nid aemisărg egrucs es :sos lu rotănnu edepe r ecaf es pmit e rtnÎ .teged nu ed esao rg iilef nî aenrac eiat eS .eras .etaocirtna 6 ĂTIJĂRP ĂPAEC UC ETAOCIRTNA .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o e raceif etsep enup es .uo nu iş e ras .ătraif ălcefs enup es et rap o ed iş ei ruf raf o ep ăzaşa eS .252 .ărcam enrac gk 1 ĂVAT AL ĂRUTPIRF .etiv res if a ed etnianî ăro ed etatămuj o uc iamun rad .samă r a e rac amaez nî rai .ielu uc gnu es iş ăzae răs es etităgerp leftsa eleleţinŞ .ăzae răs es iş iulu râtas amal uc uas iulutiţuc lu renâm uc roşu aenrac etab eS .arpusaed apaec enup es .tnu uc ed rev elosaf .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .eleţinş etsep ănraot es lusoS .inig ram ep iş aenrac ăzaetse rc es aenemesa ed .eras .ei ruf raf ep ăzaşa es .ăro ed etatămuj o eniţ es iş ăzae răs eS .etsaoc bus ed enrac egela eS .iişo r g 005 :sos u rtneP .ăpa ăniţup dnâc nî dnâc nid dnâguăda .eleţa tocs es .atag etse dnâC .nmel ed lunacoic uc enib etab eS .v( iişo r ed sos nu ecaf es tarapeS .tsug ăpud .ăniăf ărugnil 1 .ă rutnu nî ătaium ănap o uas ădu rc ăninăls ed ătacub o uc snu enib iş snicnî lu ratărg ep enup es iş ăp râc o uc eg retş eS .ăniăf ăniţup nirp ătad tijărp al apaec enup es .352 .enib etşenemu r es ănâp ăţilucruf o uc roşu ăcetsema eS .dlac al eniţ es iş i riţbus iilef eiat es .iicoljim epec 3 .ă rutpi rf etsep etnib reif ănraot es iş ă raoce rts es lusoS .ielu ărugnil 1 .ăţita rc o-rtnî ăzaşa es etijărp eleleţinŞ .et rap ătlalaec ed rai .iicoljim epec 3 .ătacot ăpaec 2/1 ăguada es .iod i ro .ătinemur niţup etse atsaeca iş dnâc iş iilef ătaiăt apaec ăguada eS .răhaz ăciţăcub 1 .ătalas uc iş iţijă rp ifot rac uc csev res eS .etepsaorp eif ăs eiube rt eletaoci rtnA .eras .etşezegărf es ănâp .etaocirtna 6 RATĂRG AL ETAOCIRTNA .ăgael es iş ătitălc o ac ăzaelu r es .lejnu rtăp .ativ ătaiăt tsof a e rac nî auiz nid ăsnî un .ăniăf aţi rugnil 1 .naerh uc ăta răse rp .etaocs es .emisărg ătlum gus un eleleţinş ece raoed ed reip es un aemisă rg( tlum ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad eS .iz aie rt a uas auod a ănâp etuniţ ic .tivi rtop enib cof aL .ătizegărf etse aenrac dnâC .etatămuj iş ăro o tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd es .noilub ărugnil 1 .ielu irugniI 2 .ei ruf raf nî ăzaşa eS .ăsraots enib iş etpal nî ătaium eniâp ed ăsao rg eilef o iş ăninăls ed ătacub o uc ănue rpmî ănişam ni rp tad tacif nid ărutăcot o ecaf eS .ăzae răs eS .snicnî enib etse atseca dnâc iş luielu ătnâb reifnî eS .tpi rf al enup es dnâc icnuta ac u rtnep .iivăt ludnuf ep ed alaenemu r ătaot aul es a urtnep arugnil uc dnâcetsema .)ăninăls ed ăţuilef o uas( ăru tnu ăţirugnil 1 .e ras .nifad ed eiaof o uas .rtnî enup es iopA .ifot rac uc uas .ăgnârts es un ăs .atag etse dnâC .ăd ra es ăs ărăf .ei ruf raf ep eletaocirtna ăzaşa eS .ăpu r es ăs epao rpa epecnî aenrac dnâc ănâp dnuf ep enib et raof eliilef tab eS .u rbmic uas io rutsu .t reif nî uon nid ăd es .iţ răp elebma ep etşenemur eS .ătis ni rp tuce rt .tnu ăţi rugnil 1 .ăcitaişo r ămaez ed i rutăcip 3 — 2 ăţafarpus al rapa dnâc icnuta tpirf ed lutsed etse ac etşaonuc eS .etnâb reifnî es ăs rotpuc al uad es iş .emiso rg mc 1 ed eişâf o ăniţbo es ăs tâcnî leltsa .iişo r ed noilub niţup iş ăpa ed i rugnil 2 — 1 ăguada es .ăs raetş enib aenrac ep arutulpmu ednitnî eS .ă rutnu ed ărugnil o uc iş iriţbus iilef ătaiăt ăpaec uc ăvat o-rtnî ăzaşa eS .enrac ed amaez iş bla niv ed le răhăp nu ănraot es .ădaoc al ed uas ăplup al ed ărcam emac egela eS .ăpu r es ăs ărăf .05 .lu ratărg enib egnicnî eS .s rotnî al aţiluc ruf uc ăpaeţnî es un iş et rap o ep ătinemur ed lutsed etse dnâc tâced ec raotnî es uN .etpirf if ra enib ed tâciro .ăru tnu ărugnil 1 .iriţbus et raof iilef nî apaec eiat eS .iulutocirtna aemiso rg ed edniped eregirf ed ata ruD .tuzăcs lusos rai .sos tlum ae rp ăgus un ăs ac .ăcsaejărp es ăs ărutnu ăniţup uc ăţita rc o.e ro 2 — ½ 1 ti repoca ăb raif ăs ănişam ep eniţ es iş ăpa ed i rugnil avetâc ănraot es iopa .ărcam enrac g 057 CSESUR LEŢINŞ .enaodnet uas eţileip e ra ăcaD .052 .)irăcnâm etla al ătaţniube rtnî iş ăţita rc o-rtnî ăsrucs if etaop .tnu uc etirăpo iş et reif enao racam ed ărutinrag uc etşev res eS .iţijărp ifotrac uc csev res eS .irat tnus leftlA .ticăr a-s ec ăpud rai .

eţileip ed luihcşum ăţăruc eS .enrac ed amaez iş luniv lutecnî uc lutecnî ănraot es .ăcsaeneblăgnî es ăs aniăf iş epecnî ec ănâp .eras .ătinemu r enib etse aenrac dnâC .enrac g 057 ICREPUIC UC LEŢIV .eras .enrac gk 1 LEŢIV ED AMALUIC .iriţbus eţuilef nî eiat es iş elic repuic ălaps eS .ăpa l 1 .ăpaec 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .e ras ed etşevi rtop eS .ăcim ăpaec 1 .ăru tnu irugnil 2 .tivi rtop cof al ăb raif ăs eniţ es .)432 .ăpa uc ăti repoca eif ăs eiube rt aenraC .iro 3 — 2 ed amups ai es .ăpaec 1 .enrac ed ămaez itşec 3 — 2 .eraolf nî iecelvod 05 uas işomurf iecelvod 4 .ăniăf ăţirugnil 1 .lejnurtăp 1 .852 .ărutnu nî uas tnu nî leţiv ed aenrac etşejărp eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 :etşulăg urtneP .noilub ărugnil 1 .enrac gk 1 LEŢIV ED ŞACIRPAP .ăniăf ărugnil 1 .ăpaec 1 .iv res es a ed etnianî .ioru tsu ed leţăc 1 .ăniăf ărugnil 1 .cetfib etsep ăraoce rts es lusoS .ăru tnu irugnil 2 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .iriţbus iilef ătaiăt apaec uc ăcsaejărp es ăs sus iam ac aenrac enup eS .uo 1 .v( ăniăf ed etşulăg uc etşev res eS .eras .tarapeS .ăvat nid aemisărg .işarg iedra 2 .atag tnîs iiecelvod ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al aţitarc ăd es .ăpa ărugnil 1 .e ras iş ece r ăpa ed urtil nu uc t reif al enup eS .rtnî nup eS .752 .etivi rtop iţăcub nî leţiv ed aenrac eiat eS .e ras .ărutnu ed ărugnil o uc ăcsaejărp es ăs ăţita rc o.noilub ăţirugnil 1 .ăvat ep ed alaenemu r ai es ăs a rugnil uc dnâcetsema .tineblăgnî a-s apaec dnâC .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .ăniăf ed ă rugnil o iş tnurăm ătaiăt ăpaec o ăguada eS .niv lerăhăp 1 .aenrac e repoca ăs tâc tâta .ătraif etatămuj ep etse aenrac dnâC .ige rtnî ăsal es e raolf nî icim ieC .15 es .ătlalaec ep iopa .ăti repoca i rutrefs ie rt ep eniţ es aţita rC .tacot rarăm ăţirugnil 1 .ăp râc o uc enib ăcusu eS .tocolc nî ăd dnâC .ied ra ed aiob ăguada es .ănâtnâms irugnil 2 .dlac al niţ es iş tocs es atag tnus dnâC .emisărg ăniţup nî csejărp eS .ăniăf nirp uad es .eras . rotpuc al ăd es .ăniăf ăţirugnil 1 .tnu ărugnil 1 .icrepuic g 004 . roşu ămârăfs es iţ reif ae rp iiecelvoD .iişo r ed lunoilub ăguada eS .ăpa uas enrac ed ămaez enup eS .noilub ărugnil 2/1 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .eras .voc rom nu ăguada eS .ălaezemu nid ădraip ăs pecnî ec ănâp .552 LEŢIV ED ENRAC .eletaoci rtna iş ac .452 .etivirtop eleţăcub nî aenrac eiat eS .lejnurtăp ed ănicădă r o iş ăpaec o .ăniăf ăţirugnil 1 .vocrom 1 .niv lerăhăp 1 .ă repoca eS .mc 6 — 5 ed iţăcub nî iopa .ăniăf ăniţup iş ăpaec uc .e tocolc avetâc aed ăs ăsal eS .ăru tnu ărugnil 1 .tsug ăpuD .etivirtop eleţăcub nî leţiv ed aemac eiat eS .nid et rap o egrucs es :sos lu rotămru edepe r etşetăge rp eS .e ras ăd eS .repip .işarg ied ra iod iec iş ăpa uc taiţbus lunoilub .tineblăgnî a-s aniăf dnâC .iţijă rp ifot rac uc etnib reif e tşev res eS .enrac gk 1 LEŢIV ED ĂNACOT .etatămuj iş ă ro o tivi rtop cof al ăb raif ăs rotpuc al ăd es .rtnî nup eS .ătuzăcs eif ăs eiube rt ae racnâM .etivirtop iţăcub nî eiat es .ănâtnâms ed i rugnil ăuod aguăda top es .enrac ed amaez iş luniv ănraot eS .952 .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .lu rarăm iş iiecelvod nup es .652 .tamâ răfs io rutsu ed leţăc nu .ăţitarc o.eras .tnu nî ătijă rp eniâp ed ă rutinrag uc etşev res eS .gnul nî urtap nî eiat es i ram iec .ti repoca ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .tnu răm ătaiăt ăpaec o iş ă rutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăcsaejărp es ăs ăţitarc o.etnib reif ărutnu nî gi rf es .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăguada eS .ăpa ed ă rugnil o ănraot es samăr lusos nî rai .eras .nmel ed ărugnil o uc roşu ăcetsema es iş elic repuic nup es .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .ăcav ed ihcşum g 052 ĂNIĂF NÎ CETFIB .iişo r ed noilub ed ărugnil o tacetsema a-s e rac nî .tivi rtop cof al arugnil uc dnâc nî dnâc nid ăcetsema es iş ăniăf uc ărase rp eS .ă repoca eS .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .repip .rtnî .ăniăf irugnil 2 .et rap o ep iâtnî .iicoljim epec 3 .enrac g 057 IECELVOD UC LEŢIV .

enrac ed ămaez itşec 3 .e ras ăniţup ăd es .gk 005.enrac gk 005.ăpa ed ă rugniI o uc t reif iş emisărg ed srucs ăţita rc nid lusos uc iş emugel uc uas ifot rac uc etşev res es .ăuod nî aenrac dniţ răpsed .ă ro o ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .âcsaenemur es ăs ărăf .tnu nî roşu ătijărp iş ătacot ăpaec o .e ro ăuod tişubănî eb reif eS .e ras .tacot ed anişam ni rp ece rt es iş )meva ăcad( ăcav ed enrac ăniţup ăguada iam es .epec 2 .ăzae răs eS .temsep ed ărugnil o .062 .ăjirg uc elesao tocs eS .tnu ed ănub ărugnil o uc ăniăf ed ărugnil o .eniâp eilef 1 .iş etaocs es .1 ĂVAT AL LEŢIV ED ĂPLUP .enrac gk 005.ărcam enrac gk 1 LEŢIV ED EDALUR .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es . repip .gk 005.ărafanid ep niţup ăsapa eS .uo 1 .râtas iunu lutal uc roşu etab es aenrac rai .nu dnisolof uas .etunim 01 e raceif al arutpi rf dnâdu .1 ĂTANĂPMÎ LEŢIV ED ĂPLUP .e raceif ep dnâr ep el-udnâgărt .ă ro ed t refs nu ăpuD .vocrom 1 .aenrac emârăfs es un ăs ac .enrac gk 005.162 . rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc uas tnu uc egnu es .aemisărg eg rucs eS .ăţaedrev .ăninăls ed iţăcub uc ăzaenăpmî eS .eras .e raoluc sni rp a dnâC .eras .ăţa uc ăgael eS .ă repoca es .lucapac iopa etaocs eS .eras .ăţitarc nid lusoS .ăvat nî iopa enup es .ărutnu ed ă rugnil o uc rotpuc al ăvat o-rtnî enup eS .irutavazraz eti refid uc uas ifotrac uc .niţup ti rocăr a-s ec ăpud rai .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .enrac ed ămaez uas ăpa ăguada es .e ras .col al luihcinir ăzaşa es .temsep ărugnil 1 .uo nu iş ătacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăniţup .462 .ăb raif ăs ă răf .aenrac enup eS .repip .iorutsu leţăc 1 .tpeip al ed enrac ed ătacub o egela eS .ăro ed etatănruj o eniţ iam es .ă reisos nî etşev res es iş ăraoce rts eS .mc 2 ed ăţnatsid o ep ătaiăten aenrac iţ rap ie rt etlalelec ep dnâsăl .ăraluihgnutpe rd ăm rof o etepac ăs tâcnî .enib lutot ăcetsema eS .enao racam uc etşev res eS .ăninăls g 05 .enrac ed amaez ănraot es .ifotrac ed e ruip ed uas enao racam ed ă rutinrag uc iş emisărg ed srucs ăţita rc nid lusos uc etşev res es iş eiat es .tăpsaorp tnu ed eleţăcub avetâc nup es arpusaed rai .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ă rutnu uc uas tnu uc egnu es .ăru tnu ărugnil 1 .tnu nî etişubănî iş etaiăt ic repuic iş amaluic nî aguăda top es .e rugnis sei un ăcad tiţuc .emac etsep lusos ănraot eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî lutot dnâC .iilef eiat eS .ărutnu ărugnil 1 .etşejărp .uo 1 .aemisărg srucs a-s ec ăpud .emisărg ăniţup uc lutpeip egnu eS .epec 2 .atag epaorpa etse dnâC .ălage emisorg o aeva a u rtnep .tuzăcs a atseca ec ăpud iş luniv ăguada es .e raoluc etepac ăs niţup ăsal iam es iş ăţitarc nid amaez egnu es .ărutpi rf ăgnâl etşev res es lusos rai .şo lococ nu icin ărăf iş ănâtnâms o ac sorg eif ăs eiube rt lusoS .elesao cafsed es tiţucsa tiţuc nu uC .luihcinir ednirpsed eS .25 1 .cof ep etnib reif eniţ es .eras .ăpa ed i rugniI ăuod uc ăb raif ăs ăsal es .ăpaec ed iilef uc ăvat nî aplup ăzaşa eS .iinrăc aetatămuj al ănâp .ăţileip ezem rof es un ăs ac .ăninăls g 001 .ihcinir uc enrac ed ătacub o egela eS .ăpaec ed iilef uc ăţita rc nî ăzaşa es .ruje rpmid aemisărg dnâţocs .epec 3 .etnib reif ăpa nî aţitarc eniţ es .aemac t reif a e rac nî amaez uc egnits eS .1 TULPMU LEŢIV ED TPEIP .e ras ăd eS .ăsal o e rac ep amaez uc pmit nî pmit nid egnu eS .bla niv ăţirugnil 1 .bla niv ed le răhăp 1 .emiţăl mc 02 ep emignul mc 03 ed mac .irutăsnupmî 3—2 uc esaoc es iş lutpeip elpmu es .lutavaz raz socs a-s ec ăpud .ăsaotsug iam enived ae racnâM .ărutnu ărugnil 1 .1 ed mac ăplup o egela eS .inig ram ep aenrac leftsa eiat eS .1 IHCINIR AL ED LEŢIV ED ĂRUTPIRF .ă rutnu ărugnil 1 .cte ifot rac .)162 .262 .rtnî lutot etşelevnî es iş iuluihcinir lu ruj nî aenrac ăzaelu r es .eleţa tocs eS .taidemi ătiv res etse un ae racnâm ăcaD .ranuzub ed lef nu am rof a u rtnep .362 .enao racam ed ărutinrag uc .inigram ep ed ătaiăt aenrac aL .ăru tnu ărugnil 1 .repip .enrac gk 005.etatămuj iş ăro o eniţ eS .lucus tot ăd raip un ăs ac .1 ed mac ăplup o egela eS .ihcini r al ed ăsaocs emisă rg ed e riţbus eişâf o.aiăt o a ed etnianî et rap o al niţup ăsal es .dnuf ep aenrac iopa ednitnî eS .bla niv ed ăţirugnil o .ă ro ed etatămuj o eniţ es .ăuod nî taiăt io rutsu ed leţăc nu uc enib ăcae rf es arutulpmu etşetăge rp es e rac nî luno rtsaC .iulutpeip a ăg ral iam aet rap nî ei rătăcub ed tiţucsa tiţuc nu ecudo rtni eS .tsug ăpuD .v( ăvat al luleţiv iş ac egi rf es .

ratşum ed sos uc uas io rutsu ed iedjum uc .)gk 005.etocolc avetâc aed ăs etui cof al ăsal es iş ăpa ed irugniI ăuod ăguada es .rtnî enib ăcetsema eS .eteltoc 6 ENAP LEŢIV ED ETELTOC .ăpu r es ăs ăsnî ă răf .t refs nu iş saec nu tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca eS .emugel ed irulef etlum iam uc csev res es iş etnib reif ei ruf raf o ep ăzaşa es .ăniăf ed sos nu etşetăge rp es pmit e rtnÎ .nifad ed eiaof 1 .samăr iam a e rac lusos nî .eiâmăl ed ămaez ed uas teţo ed ărugnil o .ăru tnu irugnil 2 .ărutnu irugnil 2 .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs eleleţinş nup es .i răcnîm etla al ăzaeţniube rtnî es iş aemisă rg egnârts es .eiagit o-rtnî ielu ed ă rugnil o iş ă rutnu ed ărugnil o ătnâb reifnî eS .ăniăf nirp uad eS .e ras .icim etocolc nî rad .esnârts ae rp ăsnî un .rtnî nup eS .canaps ed e ruip .ăţitarc nid tuzăcs lusos uc aenrac i ro avetâc ed ădu es iş lucapac etaocs eS .etnib reif et raof etse aemisărg dnâC .şuneblăg 1 .ăzae răs eS .nifad ed ăznu rf o .epa etlum iam nî ălaps es iş ele raoicip enib ăţăruc eS .b reif es e rac nî apa nî ac etşeiunşibo es .)ielu uc acetsema etaop es( ăru tnu irugnil 2 .ăniăf ărugnil 1 .nmel ed lunacoic uc roşu tab eS .ăniăf nî iamun ăsnî ăd es .tnu ed ărugnil 1 :sos u rtneP .35 uc ănue rpmî ăţitarc o-rtnî enup es .ece r ăpa ăniţup uc eiaom es e rac .atla ăgnâl anu enrac ed eliţăcub ăzaşa es iş nmel ed dnuf nu ădu eS .cte iişo r ed sos .ăţitarc nid aemisărg eg rucs eS .temsep iş uo ă răf .eras .ăniăf ărugnil 1 .enrac ed elirutseR .eleţa cafsed es .etse ăcad .eişo r ălcefs .ăpaec ed i riţbus iilef ăţita rc o-rtnî ăzaşa eS .ifotrac uc csev res eS .temsep irugnil 2 .lejnurtăp 1 .ifot rac .no rtsac nu.lutiţuc uc elinig ram eiat eS .arpusaed eledalu r nup eS .temsep iş uo .962 .ămups ezem rof es ăs epecnî ănîp cof al niţ es iş ece r ăpa uc ăţitarc o.elosaf :ac .ăuo 2 .t reif al ebla ănîmăr ăs ele raoicip ac u rtneP .ăgnul ae rp etse ăcad aţitsoc iş ăzaet rucs eS .862 .sus iam ac iţătitnac işaelecA SOS UC LEŢIV ED ERAOICIP .iţmb reif et raof csev res eS .ăuo 2 .v( eiâmăl ed ămaez ăniţup iş uo ed şuneblăg uc tutăb .emiso rg mc 1 ed iilef aenrac eiat eS .emiso rg mc 1 ed .ticăr a-s amaez iş t reif ua ele raoicip ec ăpuD .emugel etla uc uas .e ras uc ăpa ed l 2 uc ăţitarc o.eras .rtnî t reif al nup eS .ătis nirp ece rt eS .ece r ăpa uc taidemi ălaps es iş etrap o al uad eS .ănişam nirp i ro ăuod ed uad es .iţrăp elebma ep somu rf csenemur es ec ăpuD .e răzam .mc 51 ep mc 01 ed mac .ă rutulpmu ed ălage etatitnac o enup es ătacub e raceif eP .teţo ărugnil 1 .ăpa l 2 .zeneiv luleţinş ac lef al etşetăgerp eS .ăniăf ed ărugnil o iş emisărg ed ărugnil o ănup es ăs .ic repuic g 001 .ăţa uc ăgael es iş ăzaelu r es iopa .ăniăf ărugnil 1 .ăzae răs eS .emirăm işaeeca ăbia ăs etuniţbo eliţăcub tâcnî leftsa .nif etraof temsep nî iopa iş tutăb uo nî .eras .lef al etşev res eS .du tiţuc nu uc ednitnî es e rac .iuluso lugnul nid aţileip iş ii rănips a riş al ed so ed aciţăcub ăzaet răpednî eS .bla niv ed lerăhăp .zeneiv luleţinş iş ac csejărp eS .ătăpsao rp ăninals ed g 001 iş s rots iş etpal nî taium eniâp ed zeim ed ăciţăcub o uc ănue rpmî .voc rom ed iilef ed dnâ r nu ele etsep rai .562 .etatămuj al epao rpa etaiţbus eif ăs tâcnî leftsa .ma rgolik ed t refs nu ac .enrac gk 1 RUTAN LEŢINŞ .dlac al niţ es .uo nu uc ănue rpmî .1 acric( leţiv ed eraoicip 4 — 3 LOSAR LEŢIV ED ERAOICIP .ămaez ed itşec 2 . role rbif lugnul nî etaiăt eif un ăs enrac ed eliţăcub ac etse enib ăcsaeşue r ăs luleţinş ac u rtnep eliiţidnoc nid anU .e lesao tocs es et reif enib tnus dnâC .iş niv ed le răhăp nu iopa ănraot eS .662 .işolococ am rof es un a u rtnep enib dnâcetsema .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .ăniăf nî uad eS .)46 .emugel ed e ruip uc uas enao racam uc csev res eS .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .mc 2 ed esao rg eleteltoc eiat eS .enrac ed ămaez .762 .rotpuc al uad eS .temsep irugnil 2 .etatămuj al epao rpa aiţbus es a u rtnep nmel ed lunacoic uc tab eS .uunitnoc ăb raif ăs e ro ăuod niţ es iş treif al ele raoicip nup eS .lejnu rtăp ed ănicădă r o iş .enrac g 057 ZENEIV LEŢINŞ .ăniăf ărugnil 1 . repip e ras .eleţinş u rtnep ac iilef aenrac eiat eS .etrap ătlalaec ep c rotnî es iopa .eledalu r tocs eS .şizem ruc nî ic .ărutnu ed ărugnil o uc .eras .atla ăgnâl anu .edalu r etsep ămaot es .sus iam ac leţiv ed ele raoicip b reif eS .

ed rev io rutsu ed iş ăpaec ed ele rif cse răpo es tarapeS .ăniăf ăţirugnil 1 .ebla nâmăr ănâp e ras uc ăţăruc es iş epa etlum iam nî ălaps eS .etivi rtop eleţăcub nî eiat es .nifad ed eiaof o iş ăpaec o .enrac g 057 LEIM ED TAFUTS .eiâmăl ed ămaez ed ăţirugnil o sulp nî .ăpus ed tavaz raz .leţiv ed roicip 1 .şuneblăg nu uc etab es .ăsaotsug ed lef al rad .ăcsaeneblăgnî es ăs ă răf .eras .172 CEBREB ED IŞ LEIM ED ENRAC .atag epao rpa etse dnâC .eiâmăl ed e raoilef avetâc iş aguăda top eS .ărutnu ed uas tnu ed ă rugnil o uc .enrac gk 1 LEIM ED THAMEHGNA .tnu nî etişubănî iş iilef etaiăt ic repuic avetâc iş leţiv ed ele raoicip .ăniăf ăţirugnil 1 .ănişam ep etnib reif ae racnîm eniţ eS .etnib reif etşev res eS .ăniăf ăţirugnil 1 .ăpa uc tiodnî .eiube rt tâc edacs ănâp .572 .eleţăcub nî luio rutsu iş apaec dniăt ae racnâm ecaf etaop es .ătis nirp lusos ecert es .372 .eras .eras .45 ănraot es .enrac uc aţita rc nî enup eS .ă rutnu ărugnil 1 .272 .noilub ărugnil 1 .enrac g 057 ICREPUIC UC LEIM .v( iup ed luthamehgna ac lef al etşetăgerp eS .at rub tâta .tpo ed ăm rof nî rif e raceif ădaonnî eS .e ras .iicoljim ivoc rom 2 .ăţni rod ăpud .ărutnu ăniţup nî roşu csejărp eS .iriţbus iilef etaiăt iş etalăps elic repuic iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .canaps gk 2 .emisărg ed ărugnil o uc csejă rp es e rac etivi rtop iţăcub nî leim ed aenrac eiat eS .ăţita rc işaeeca nî csejărp eS .”leţiv ed amaluiC“ al ac itătitnac işaeleca csesolof eS LEIM ED AMALUIC .ărutnu irugnil 2 .canaps uc luleim ac lef al etşetăgerp eS .”canaps uc leiM“ al ac iţătitnac işaelecA ŞIRCĂM UC LEIM .ăniăf ăniţup ăguada eS .)952 .ătrub etsep ăţita rc nî ănraot es iş teţo uas eiâmăl ed ămaez ăguada es .072 .icrepuic g 004 .ăpaec 1 .ăcsaenemu r es ăs lutot epecnî dnâC .ăţita rc o.etnib reif et raof etşev res eS .enrac uc aţita rc nî nup eS .eiat es un ăs luo ac urtnep .eiâmăl ed ămaez uas teţo ăţirugnil 1 .edrev ăpaec erif 04 .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş rotpuc al ăd es .tnu ărugnil 2/1 .leţiv ed roicip nu iş ătrub ed ătacub o .ăsaoutcepsa niţup iaM .ăro ed etatămuj o rotpuc al ăd es iş ă repoca eS .672 .atag tnus dnâC .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .eiâmăl ed iilef 6 .ăniăf ed fa rp nu ăguada eS .etadonnî eif ăs col nî .enrac g 057 CANAPS UC LEIM .noilub ărugnil 1 .epa etlum iam nî ălaps es .ăru tnu irugnil 2 .tizepmil iş t reif ş rob ed rahap nu ăguada es .ăpa ăniţup ăguada iam es .)823 .rtnî ăzaşa eS .lejnurtăp nu .ti rocăr ua-s ec ăpud iş ăpa nid tocs es .ăniăf ed fa rp nu ăguada es iş tnu răm ătaiăt ăpaec o uc enrac ed eliţăcub ă rutnu nî csejărp eS .ăniăf ed ăţirugnil 1 .iişo r ed noilub .e raotăzăr ep iţad ivoc rom iod ărutnu nî roşu csejă rp es tarapeS .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada es .eras .ănâtnâms irugnil 2 .ănue rpmî ăb raif iam ăs ăsal eS .cim cof al rad .472 .e ras ăguada eS .ăcim ăpaec 1 .enrac ed eliţăcub .voc rom nu uc .v( leţiv ed auamaluic uc lef al etşetăgerp eS .enib eg rucs es iş etşe răpo es .repip niţup .nifad ed eiaof 1 .etocolc nî aed ăs ă răf .ăb raif ăs tupecnî a ec ăpuD .lunoilub ăguada es .ăniăf ărugnil 2/1 .e ras iş ăpa ăniţup .at rub treif a e rac nî ămaez uc egnits eS .ăpa nî t reif al nup eS .lucanaps ăţă ruc eS .e rat edacs ăcaD .ăpa l 1 .şuneblăg 1 .edrev io rutsu erif 02 .ătrub gk 1 ĂTRUB ED AMALSUT .teţo irugnil 2 uas şrob ed rahap 1 .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 . roicip ep ed aenrac iş tâc .

enrac ed eliţăcub ăzaşa es iş ărutnu nî ătaium ănap o uc uas ăninăls ed ătacub o uc egnu es .eras .ăvat nî ăzaşa es iş ăzae răs eS .leim ed enrac gk 005.t reşed al ănâp ăţaf nid lu rămu e rtnid atacub 1 ăcida .emisărg ed ăţăruc es ăvat nî samăr a e rac lusoS .emisă rg uc pmit nî pmit nid egnu eS .282 .leim ed atacub ălaps eS .ă rutnu ă rugnil 1 .etocolc 3—2 aed ăs ăsal es iş e racnâm etsep ănraot es .lu repip iş aniăf uc anâtnâms ăcetsema es .elosaf ed lue ruip .atag etse dnâC .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid egnu es .ăuo 2 .rotpuc al ăd eS .ajaoc eiaom es un ăs ac u rtnep .rtnî ăzaşa eS .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal es iş anâtnâms uc ătado e racnîm nî nup eS .tucălpen tsug nu e ra e rac .ă ro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş e ras ăd es .eras .iuluteged aemiso rg ed eleteltoc eiat eS . rotpuc al ăts tâC .eras .etşezegă rf es ănâp .tnu ed ărugnil o al( ielu uc tacetsema tnu nî uas etnib reif ărutnu nî csejă rp eS .rotpuc al iopa ăd es .iv res a ed etnianî ăro ed t refs nu uC .io rutsu iş ăninăls uc un uas ăzaenăpmî es tpi rf urtnep ătităge rp apluP .lurată rg egnicnî eS .iuluso lugnul nid aţileip ed iş emisărg ed ăţă ruc eS .ătuzăcs ae rp etse ae racnâm ăcaD .ăninăls g 05 .ăru tnu irugnil 3 .temsep irugnil 2 .iilef etaiăt elic repuic ta rapes dnâb reif e racnâm işaeeca ităge rp etaop eS .ărutnu ărugnil 1 .tarapes etşev res es iş ăpa ăniţup uc eb reif es .egnita iam es un iş lucof etşe rătnî es tiş râfs aL .1 ENAP LEIM .382 .182 .taiăt tsof a lulamina ec ăpud eliz 3 — 2 niţup lec eniţ es iş ătăpsao rp ae rp ătadoicin ăzaeţniube rtnî es un ceb reb ed aenrac .iulutpeip lupac iş eleplup gela es sarg leim nu al eD .772 .ajaoc enib ăcsae rătnî es ăs iş somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .emisărg ed sela iam iş eţileip ed aplup ăţă ruc eS .ădacs ăs ăsal es iş enrac ed ămaez .55 RATARG AL CEBREB ED ETELTOC .ăţă ruc eS .temsep nî ămru al iş uo nî iopa .ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup ăguada iam es .dnuf ep ed alaenemu r ai es ăs ac u rtnep dnâcetsema .)ielu ed eţi rugnil 1 ăuod .iţ răp elebma ep somu rf ăcsaenemu r es ăs ăsal eS .işutoT .eliz 6 — 5 ăzae rtsăp es anrai rai .e ras .repip .ărutnu uc egnu es tiş râfs al rai .repip iş e ras ăd eS .ăniăf nî uad eS .uas ebaob ae losaf etse ceb reb ed arutpi rf al ătiunşibo arutinraG .082 .sus nî eletaps uc .e ras ăd es iş cetfib iunu aemi răm ed iţăcub eiat es .ed rev ătalas iş emugel uc csev res eS .ărutnu ed ăţirugnil 1 uas ăninăls ed eilef 1 .ărutnu ărugnil 1 .tarapes etşev res es iş ătis nirp ece rt eS .ă ro ed etatămuj o leftsa eniţ eS .iorutsu ănâţăpăc 1 .e rităge rp ed etnianî ă ro o uc iamun ăsnî .ăniăf ărugnil 1 .ei ruf raf ep eliţăcub ăzaşa es iş nmel ed dnuf ep edepe r eiat eS .leim ed enrac gk 005.tsug ăpud .)522 .ăpa ed ărugnil o uc ăb raif ăs enup es .tivi rtop cof al .ăm rof o ad es il a urtnep sela iam tab eS .ăvat o.leim ed enrac gk 2 LEIM ED ĂRUTPIRF .esao rim un e rac iş rănât ceb reb ed enrac anuaedtot egela eS .872 .elaom cof al tupecnî al .972 .etunim ed 02 niţ es iş ăzae răs eS .tisi rea enib iş so rocă r col nu al .leim ed aenrac ălaps eS .iilef eiat es .etnib reif ărutnu nî iţrăp elebma ep gi rf eS .emisărg ed ăţă ruc es lusos rai .iţijărp ifotrac uc csev res eS .esao ep ed aenrac ăţăruc eS .ebaob elosaf ed ărutinrag uc csev res eS .ărutpi rf etsep ămaot es uN .ed rev ătalas uc iş iţijărp ifot rac uc etşev res eS .eras .ăplup gk 2 ĂVAT AL CEBREB ED ĂPLUP .eteged 3 — 2 ed etal iţăcub nî eiat es .v( "irutăcoT„ al izeV LEIM ED BORD .eteltoc 6 EIAGIT AL CEBREB ED ETELTOC .1 RATARG AL LEIM .

eb aob elosaf uc csev res eS .ielu ăţirugnil 1 .repip .etunim avetâc niţ es iş ielu uc gnu eS .sus iam ac csetăge rp es iş eleteltoc eiat eS .enib snicnî lurată rg ep nup eS .iţrăp elebma ep gi rf es .65 .atag epao rpa tnus dnâc ăzae răs es .482 CROP ED ENRAC .582 .)332 .eras .v( ăcav ed anacot ac lef al etşetăgerp eS CROP ED ĂNACOT.)642 — 542 .v( ăcav ed enrac uc azrav ac lef al etşetăgerp eS ĂZRAV UC LECRUP ED ENRAC .eteltoc 6 .

iş repip ed ebaob avetâc ăguada es .ărca ae rp etse ăcaD .iişo r ed noilub niţup ăguada eS .75 .etnil g 005 ĂTAMUFA ĂŢITSOC UC ETNIL .gk 1 ed mac ătarum ăzrav 1 ĂTAMUFA AŢITSOC UC ARCA ĂZRAV .io rutsu ed rif nu .aetnil egela eS .ă rutnu iş ăpa ed ăcşaec o ăguada eS .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .ătuzăcs enib iş ăsarg tâced ăsaotsug etse un e racnâm ătsaecA .ied ra ed aiob ăniţup .ăpaec 1 .782 . roşu etşejărp eS .ăz rav ed iilef ed dnâ r nu emisărg uc ăsnu ieţitarc ludnuf ep ăzaşa eS .ăpa nî pmit avtâc eniţ av es .ăninăls ed dnâr nu iopa .tivi rtop cof al ă ro o ac ric ăb raif ăs ăsal eS .eras .ăpa ăniţup ăguada es .iorutsu ed leţăc 1 .ăcnidub o ac ănraotsăr eS .iz auod a ătizlăcnî ăsaotsug iam tlum etsE .ăru tnu irugnil 3 .etatămuj ep ăb raif ăs ece r ăpa uc ăţitarc o-rtnî enup es iş ălaps es .enib eg rucs es iş ăuod uas ăpa o.682 .ătamufa ăţitsoc g 003 .noilub ărugnil 1 .tsug ăpud .iilef nî .e ro ie rt niţup lec tişubănî ăb raif ăs eiube rT .icim e tocolc nî .882 .ebaob elosaf uc iş ităge rp etaop es e racnâm işaeecA .aninăls iş az rav ănim ret es ănâp aşa dnâmru .nifad ed eiaof 1 .tot uc ici roş uc ătamufa aţitsoc eiat eS .eras .ărutnu ărugnil 1 . 222 — 122 izeV LECRUP ED ENRAC UC ELAMRAS .ătarăs ae rp etse aninăls ăcaD .iţăcub ătaiăt aţitsoc uc iş aetnil uc ăţitarc işaeeca ăzaşa es iş tnu răm ătaiăt ăpaec o .e ram ăz rav o eiat eS .ărutnu ed ă rugnil o uc .teged nu ed esao rg iilef nî .ă repoca eS .repip ebaob 01 .e rat ae rp edacs iulut reif lupmit nî ăcaD .rtnî ălaps es .ăro ed t refs nu eniţ iam es iş rotpuc al ăd es .ătarum .atag epao rpa etse dnâC .ătamufa ăţitsoc g 003 .eiube rt tâc e ras iş u rbmic ed ăţugne rc o uas nifad ed ăznu rf o .

leţiv ed ireierc 3 uas ăcav ed ireierc 2 TREIF REIERC .ăpa ed ăuod uas ărugnil o ăguada iam es .092 .iro ăuod ed uas ătado apa ăbmihcs eS .eras .eras .t reif al i rgennî ra-s e rac elirugaehc iş elegnâs tot ăsai ăs ac .eras .arpusaed ed aţileip ăţăruc es .ĂBMIL .nemihc niţup uc ărase rp es iş ăpa ed irugnil 3 — 2 ănraot es .ă ro ed etatămuj o aşa niţ es iş e ras ăd eS .teţo niţup etraof iş e ras uc .REIERC .etinemu r iciroş ed eleta rtăp tiţuc nu uc dni rpsed es .982 .ăvat nid lusos uc etşev res es .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .ătpirf enib eiube rT .iişo r ed sos uas eiâmăl .ignul aerp tnus ăcad eleţitsoc ăzaet rucs es iş iirănips a riş e rpsnid esao ed eliţăcub iopa eiat es .rănât etse lulec rup dnâC .aiăt o a ed etnianî .etunim 02 icim etocolc nî ăb raif ăs ăsal eS .teto ărugnil 1 .ifot rac uc csev res eS .emugel uc csev res eS .eg rucs eS .31 izeV REIERC ED ĂTALAS .tiţucsa tiţuc nu uc .emisă rg ed ăţăruc es .ăniăf ărugnil 1 .eteltoc 6 RATĂRG AL LECRUP ED ETELTOC .ăbla eitrâh o uc ă repoca es .ruje rpmid aţileip ăzaet răpednî es iş esao rg ed tivi rtop rezi rap ed eliilef eiat eS .iilef taiăt uas ge rtnî .ăninăls eilef 1 uas ărutnu ed ăţirugnil 1 .etnib reif etşevres eS .ăro ed etatămuj o aets ăs ăsal es iş )iopanid aplup( c rop ed tub nu ăzae răs eS .nemihc ăţirugnil 1 .rezirap ed iilef 21 ENAP REZIRAP ED IILEF .taruce rts iş emisărg ed tiţăruc .iuluteged aemiso rg ed eleteltoc eiat eS .ăvat o-rtnî ăzaşa eS .)ielu uas( ărutnu irugnil 2 .tivi rtop cof al .85 .ue rg ăregid es leftla .e rat aerp etşenemu r es luiciroş iulutpirf lupmit nî ăcaD .iilef eiat eS .luiciroş uc tpirf al enup es .292 IHCINIR .etaocs eS .etatămuj iş e ro ăuod mac rotpuc al eniţ eS .ielu uc ătacetsema ărutnu nî somu rf csenemur es iş temsep iş tutăb uo nirp .ăsarg dniif c rop ed aenrac .iţijărp ifotrac uc iş .uo 1 .iilef ătaiăt arupi rf uc ei ruf raf işaeeca ep ăzaşa eS .esarg ae rp tnus dnâC .ăpa 11 .ăniăf ni rp uad es .tinemu r niţup iş tipot tnu uc .392 .tiţăruc if a ed etnianÎ .edacs atsaeca ăcaD .ece r ăpa nî ă ro o niţup lec tuniţ eiube rt lureie rc .TACIF .ăplup gk 2 ROTPUC AL CROP ED ĂPLUP .rotpuc al enup eS .atag etse arutpi rf dnâC .icim etartăp ed ăm rof nî es-udnâtse rc atseca .emârăfs es un ăs ac tecnî .tpi rf al ărutnu enup es uN .192 .temsep irugnil 2 .ădurc ăninăls ăniţup uc snu iş snicnî enib lurată rg ep girf eS .ăţudlăc ăpa nî treif al enup es iş ătado ălaps iam es .

naerh ed sos uc etnib re if etşev res eS .592 .tipot tnu arpusaed ănraot eS .eleip ed etnib reif ăţăruc eS .leţiv ed ireierc 2 uas ăcav ed reierc 1 ENAP REIERC .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş temsep iş uo .ătităge rp if a ed etnianî .95 .e ras enup eS .ăuo 2 .grucs eS .i rop e rtnid airăd rum ătaot aul es a u rtnep ialăm niţup uc o-dnâce rf .ăjaoc ă răf iş iriţbus iilef etaiăt iişo r ed dnâr nu .esaomurf iişor 4 .tocolc nî aed ăs epecnî dnâC .eras .etşenemu r es ănîp eniţ eS .temsep ărugnil 1 .i riţbus iilef eiat eS .rotpuc al ăd es iş ăsa r ăznârb iş temsep ă rase rp es .reie rc ed iilef ed dnâ r nu ăzaşa es .sus iam ac iireie rc b reif eS . rol apa nî ăcsaecă r es ăs ăsal eS .epec 2 .cim tiţuc nu uc en-udnâtuja iş roşu dnâgă rt .492 .)edepe r iam b reif lec rup ed aec iş leţiv ed abmil( e ro ie rt ed pmit tilotop ăb raif ăs ăsal es iş ă repoca es .ăniăf ni rp uad eS .)292 .lejnurtăp 1 .reie rc ed dnâr nu uon nid iş ic repuic ed dnâ r nu .iuluteged aemiso rg ed eiat es .repip ebaob 01 .temsep irugnil 2 .ic repuic avetâc aenemesa ed ăţăruc eS .icrepuic g 051 .ăpa l 3 .ece r ăpa uc ălao o-rtnî treif al enup eS .amups ai es .gk 1 ed mac ăbmil 1 LOSAR ĂBMIL .t reifen lu reie rc iş enap ităge rp etaop eS .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .692 .lutavaz raz ăguada es .ăsar ăznârb ărugnil 1 .eras .tnu irugnil 2 .leţiv ed ireierc 2 uas ăcav ed reierc 1 ROTPUC AL IIŞOR UC REIERC .tavazraz ed epus ienu ae rităge rp al iv res etaop treif a e rac nî amaeZ .f râv al ed dnâpecnî .e ras .nifad ed aiaof .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ebaob e răzam ed ărutinrag uc csev res eS .ece r ăpa nî ă ro o niţup lec abmil eniţ es iş lujeltâg etaocs eS .epa etlum iam nî abmil ălaps eS .eras .sos tla uc uas iişo r ed .ăniăf ărugnil 1 .iişo r ed sos uc uas ed rev e losaf uc .nifad ed eiaof 1 .repip .tnu nî ăşubănî es iş iilef eiat es .v( eb reif es iş lureie rc ăţăruc eS .

nifad ed ăznurf o nup es erac nî .etunim avetâc iţrăp elebma ep ăcsaejărp es ăs tnu ed ărugnil etatămuj uc ăţitarc o-rtnî enup es .ăninăls g 05 .e ras .cof al etşerătnî es leftla eceraoed .ielu uc a rutnu dniucolnî .tnu atîta tot nî ăniăf ărugnil 2/1 roşu etşejă rp es tarapeS .ăgae rtnî ărap ăs tâcnî .tnu ărugnil 1 .aniăf ăguada es .a rpusaed ănraot es iş .eras .tnu ă rugnil 1 .leftsa ei ruf raf ep ăzaşa es iş iilef abmil eiat eS .rtnî enup eS .”losar ăbmiL“ al ac iţătitnac işaelecA ENILSĂM UC ECER ĂBMIL .ătacot ăţaed rev iş repip .noilub irugnil 2 .tnu ed ărugnil etatămuj uc ăniăf ed ărugnil o etşenemur es tarapeS .ămru al iamun enup es eraS .enilsăm g 002 .ăcsaeneblăgnî es ăs tupecnî a apaec dnâC .eirufraf ep lutacif ăzaşa es .tnu ed ărugnil o uc .ăniăf ăţirugnil 1 .anâtnâms ăcetsema eS .ătacsu ătaruc ăprâc o uc egretş eS .ăpaec 1 sulp nî .ăuod nî .e ras .ăninăls ed eleţăcub avetâc uc ăzaenăpmî eS .ăniăf ărugnil 1 sulp nî .atag etse dnâC .abmiI eb reif eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 2/1 1 .ănâtnâms ed sos uc abmil ac lef al etşetăgerp eS .arpusaed ed aţileip ed lutacif ăţăruc eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS ED SOS UC ĂBMIL .repip .)iişo r 4 uas( noilub ărugnil 1 .etnib reif etşev res eS .ăuo 2 .dnâc nî dnâc nid .so rg ed tivirtop sos nu ecaf es .emignul nî abmil ecafsed eS .ăniăf ărugnil 2/1 .ăniăf ăţi rugnil 1 .792 .abmil eb reif eS .eleţa tocs es iv res a ed etnianÎ .noilub irugnil 2 . rotpuc al ăvat o.06 .enrac ed ămaez itşec 2 .003 . răhaz ed ăţi rugnil o dnâguăda iş iişo r ed noilub uc anâtnâms dniucolnî ”ănâtnâms ed sos uc ăbmiL“ urtnep ac lusos etşetăge rp es iş abmil eb reif eS .atag etse lutacif dnâc .eras .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal eS .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaelecA ENAP ĂBMIL .ătacot ăţaedrev ed ăţirugnil 1 .lejnurtăp ed lunu iş urbmic ed rif nu .temsep irugnil 2 .tiţuc nu uc .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaelecA IIŞOR ED SOS UC ĂBMIL .v( zeneiv luleţinş ac lef al csejă rp es iş temsep iş uo .ăbmil etsep ănraot es e rac .abmil t reif a e rac nî ămaez ed ăcşaec o uc egnits eS .arutulpmu ăsai un ăs ac ăţa uc ăgael es iş abmil elpmu eS .eniâp ed eilef 1 sulp nî .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişor uas noilub ed ărugnil o ăguada eS .uo nu ăguada eS .ăniăf ăţirugnil 1 .ăpaec 1 sulp nî .103 .răhaz ăţirugniI 1 .tnurăm ătaiăt ăpaec o tnu nî etşejă rp eS .niv ed lerăhăp 1 .etui cof al .892 .so rg ae rp un sos nu ecaf eS .tacif g 057 TIŞUBĂNÎ LEŢIV ED TACIF .cim cof al tişubănî ebreif es iş ărepoca eS .)ăniăf ărugnil 1 uas( uo 1 .ece r etşev res eS .niv uc ătacetsema enrac ed ămaez uc egnits es .992 .sus iam ac abmil eb reif eS .ătis nirp ecert es emisărg ed tiţăruc lusos rai .u rtnuănid enrac ăniţup etaocs es .ăm rof o etepac ăs tâcnî leftsa .abmil t reif a e rac nî amaez nid ăcşaec o uc egnits eS .”losar abmiL“ al ac iţătitnac işaeIecA ĂTULPMU ĂBMIL .u rbmic ed rif 1 .ăţileip ed ătăruc es .ăniăf nirp uad eS .s rots enib iş etpal nî taium eniâp ed eilef o al ed luzeim uc iş jeltâg al ed ăsaocs aenrac uc .iilef eiat es .ăniăf ărugnil 1 .jeltâg e rpsnid aenrac iş aemisărg eiat es iş eleip ed ăţăruc eS .epec 2 .repip niţup uc ăcaerf eS .ăro ed etatămuj o ăcnî tişubănî ăb raif ăs leftsa eniţ eS .)562 .ăpa nî etunim icnic et reif iş etalăps elenilsăm ăguada es etocolc elemitlu al rai .ănâtnâms irugnil 2 .ielu irugnil 2 sulp nî .aemisărg uc ănue rpmî ănişam nirp ăd es .ănâtnâms ăcşaec 1 .repip .niv ed le răhăp 1 .nifad ed eiaof .i riţbus iilef eiat es iş eleip ed ăţăruc es .e ras .eras .cim cof al etunim 01 ăb raif iam ăs ăsal es iş ăbmil etsep ănraot es .noilub uc anâtnâms .ăru tnu irugnil 2 .tnu uc ăsnu eitrâh ed eiaof o arpusaed enup es iş tacif etsep ănraot es ănuerpmî lutot treif a ec ăpuD .ăţitarc nî ăzaşa es iş iilef eiat es .arpusaed ănraot es iş eras ed etşevirtop es .abmil treif a e rac nî amaez nid niţup etâc .tnu ărugnil 1 .anâtnâms ăguada es .203 .ed rev lejnurtăp ed rif 1 .

ănâtnâms irugnil 2 .ăţitarc nî ăzaşa es .eliruşuneblăg ăguada iam es e rac al .16 .tipot tnu irugnil 2 .tăpsaorp tnu g 051 .edeten iişo r gela eS .e ras ăguada eS .arutăcot uc ăcetsema es .tsug ăpud repip iş e ras .nub cof al .esaomurf .eniv ed iş eţileip ed lutacif ăţăruc eS .repip .ănraotsăr eS .eras .iişo r etsep ănraot es iş ătis nirp ece rt es .esaomurf iişor 21 TACIF UC ETULPMU IIŞOR .ăuo 2 .nif temsep uc ă raserp es .urtnuănî csebocs es iş lucapac eiat es .tnu nî roşu etşejărp es iş iilef eiat es lutaciF .ăcim ăpaec 1 .eliişo r ulpmu es ă rutăcot ătsaeca uC .repip .tnu nî ătinemu r iş tnu răm ătacot ăpaec o iş es raots enib iş etpal nî etaium elfihc ăuod uc ănue rpmî .tacif g 005 TACIF ED ĂCNIDUB .es raots iş etpal nî enib etaium elfihc ie rt uc ănue rpmî tacot ed anişam ni rp iopa ece rt eS .tacif g 052 .ătacot ăţaedrev ed ăţirugnil 1 .ăcim ăpaec 1 .ănişam ni rp i ro ăuod ed ăd eS .eb reif es iişo r nid socs luzeiM .elfihc 2 .eras .ămups tutăb luşubla ăguada es tiş râfs aL .rotpuc al ăd es iş tnu ed ăciţăcub o enup es eişo r e raceif etsep .pmit avtâc enib ăcae rf es iş lutacif uc ănuerpmî lutot ăcetsema eS .tăpsao rp lutnu.elfihc 3 .tnu uc ăm rof o egnu eS .repip .i ruşuneblăg ăuod ăguada es iş ămups ecaf es ănâp tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .403 .ămups etutăb eliruşubla .ic repuic ed uas iişo r ed sos uc etşev res es .ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 ăguada es iv res a ed etnianÎ .303 .tnurăm ătaiăt ăpaec o etşejă rp es tacif al ed samăr lutnu nÎ .tsug ăpud .niţup tinemu r ua-s aetseca ec ăpud .iş ătacot lejnu rtăp ed ăznurf .temsep ărugnil 1 .narehgam uas rahabine ed farp nu .tăpsaorp tnu g 05 .tipot tnu irugnil 2 .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ămaot es .ăuo 2 .

ăcav ed luihciniR .epa etlum iam nî ălaps es .repip ed farp 1 .ătaruc ăp râc o.503 .cof al tlum iam eniţ es tâc uc .ăninăls g 001 .tlum iam b reif tâc uC .eras .013 .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .teţo uc ătacetsema ăpa uc ălaps es iopA .leţiv ed ihcinir 1 ICREPUIC UC IHCINIR ED ERACNÂM .tivi rtop cof ep etunim 51 gi rf eS .ăzae răs eS .26 .etunim 01 niţ eS .tacif g 057 TACIF ED IURĂGIRF .irtemilim 6 — 5 ed iilef nî .ăzae răs es .sus iam ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ied ra ed aiob uas iişo r ed noilub niţup ăguada es .ărutnu ed ă rugnil 2/1 ătnâb reifnî eS .603 .iinişam aenig ram ep etunim avetâc niţ es .i ruăg uc arugnil uc tocs eS .ăniăf ărugnil 1 .mc 4 — 3 ed iţăcub nî eiat es iş enib egrucs es .snicnî lurată rg ep tpi rf al nup es iş tnu uc gnu es .sos nî nup es .atag etse dnâC .e raoluc etepac ăs tâc .tev reş nu uc tacsu eiube rt .atag epao rpa etse dnâC .emizegă rf nid iş tsug nid ed reip tpi rf aerp lutaciF .iuluteged aemiso rg ed iilef nî eiat es .leţiv ed ihcinir 1 REIERC UC IHCINIR ED ERACNÂM .emiso rg ac elage iam tâc iilef nî eiat eS .tâta niţ es iş es retş enib ihcinir ed eliilef nup es .ăb raif ăs ărăf ănişam ep etunim avetâc niţ eS . repip iş e ras .etnianî talăps eiube rt un tijărp u rtnep lutaciF .luniv ăguada es .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .ăsao rim un ăs ac tneta iam tiţăruc eiube rt tâta uc .repip .atag tnus etunim avetâc nÎ .lutacif ăţăruc eS .etnib reif etşev res es ae racnâM .leţiv ed reie rc nu aenemesa ed ăţă ruc eS .ăţileip ed iihcini r ăţăruc eS .sus iam ac luihcini r ăţăruc eS .tacot lejnurtăp ăţirugnil 1 .etunim 01 ăbraif ăs ăsal eS .etunim 51 — 01 es-udnâniţ . repip niţup uc ărase rp eS .tacif g 057 RATĂRG AL TACIF .ăţaed rev ăniţup uc tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o tacif ed eilef e raceif ep enup es .ăcsaenemu r es ăs un rad .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .iţrăp elebma ep ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp ăpilc o iamun lutacif enup es iş ielu ed ăţirugnil o uc tnu ed ă rugnil o ătnâb reifnî eS .es rucs enib .903 .ăcim e ragi rf o ep iţăcub u rtap etâc nup es iş etrap o al ăd eS .803 .ărudlăc ed lage esnu rtăp eif ăs ac u rtnep .sos uc tabibmî ua-s iihcini r iş enib tizlăcnî a-s lutot ec ănâp .nârtăb iam lamina nu al ed etse luihcinir tâc uC .repip ed farp 1 .sus iam ac sos nu ecaf eS .cof ep sup if a ed etnianÎ .eliu răgirf ăzaşa es iş lu ratărg ătnâb reifnî eS .taidemi tiv res eiube rT .rtnî enib tacsu iopa iş etpal nî ă ro ed t refs nu eniţ etaop es tlum lec .atla ep iş etrap o ep i ro ăuod ed c rotnî es iş ătado gnu iam es pmit tseca nÎ .iuluihcini r ue rg so rim ăd ece raoed .leţiv ed reierc 1 .sos uc ăţitarc nî nup eS .ătalas iş emugel ed ă rutinrag uc etşev res eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc ănâp ăcetsema es iş aniăf ăguada es .coljim nid aemisă rg etaocs es .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ăniăf ni rp uad es . repip niţup uc ăraserp eS .mc 3 ac ric ed etartăp nî eilef e raceif rai .ăb raif ăs ă răf .ărutnu uas tnu irugnil 2 .niv ed lerăhăp 1 .leţiv ed ihcinir 2 uas .lecrup ed ihcinir 6 IHCINIR ED ERACNÂM .esnupmî eif ăs ă răf ăţilucruf o uc c rotnî es .emizegă rf nid iş tsug nid ed reip tâta uc .repip niţup ăd eS .tipot tnu ărugnil 2/1 .ă rutnu ed ărugnil 2/1 ătnâb reifnî es eiagit o-rtnÎ .enrac ed ămaez uc egnits eS .tivi rtop cof al .cse rătnî es tâta uc .edlac iiruf raf ep etşev res eS .sos nu uc iş emugel uc .tacif g 057 EIAGIT NÎ TIJĂRP TACIF .ătalas iş emugel uc csev res eS .lutsum ăsai un ăs ac u rtnep .şizemruc nî eiat es etatămuj e raceiF .emignul nî ăuod nî eiat es .ihcinir ed iş reie rc ed eliilef nup es .enib egrucs es iş ătitocolc ăpa uc etşe răpo es .tnu ărugnil 1 .cof al tlum ătadoicin iţuniţ eiube rt un iihciniR .tpi rf ae rp nub etse un lutaciF .703 .tsug ăpud .iilef eiat es .repip ed farp 1 .”ihcinir ed eracnâM“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ărutnu ed ă rugnil o uc etşejă rp es iş apaec tnurăm eiat eS .e raoluc ătăpac ănâp iţrăp elebma ep c rotnî es .ătitocolc ăpa nî etunim 01 eniţ es iş ălaps es .iilef taiăt etse ec ăpud .icrepuic g 052 .ăb raif ăs ăsal es .iicoljim epec 3 .ăninăls ed iilef uc dnânretla .ielu ăţirugnil 1 .ăcav ed ihcinir 1 uas .ăniăf ăţirugnil 1 .atag epao rpa tnus dnâc ăzae răs eS .etnib reif eiruf raf o ep ăzaşa es .tăpsao rp tnu g 05 .noilub ăţirugnil 1 .emiso rg ac elage iam tâc iilef eiat es iş lutacif ăţăruc eS .

ăuo 2 .repip ebaob 5 .ăniăf ărugnil 1 .leţiv ed ihcini r iod eţileip ed ăţăruc eS .ăpaec o .tăpsaorp tnu g 05 .tăpsao rp tnu g 05 .eiâmăl ed ămaez ăţi rugnil 1 .etnib reif et raof ae racnâm etşev res eS .leţiv ed ihcinir 2 IŢIJĂRP IHCINIR .IŢPIRF IHCINIR .etnib reif eiruf raf o ep tocs eS .lusos etşetăgerp es ec ănâp .tnu ed ărugnil o uc eiagit o.tacot ed rev lejnu rtăp ăţirugnil 1 .eiâmăl ed ămaez ed ăţi rugnil o .e ras uc ăpa nî .iţnib reif csev res eS .tot ed ăsnî dnirpsed es un eliţătămuj .ăţirugniI 1 .enrac ed amaez ăniţup etâc . rotpuc nî iş enup top eS .ăzae răs es uN .iihcini r ăţăruc eS .leţiv ed ihcini r 2 RATŞUM ED SOS UC .513 .tacot ed rev lejnu rtăp ed ăţi rugnil o .atag epao rpa tnus dnâC .repip .eras .e riţbus ănâtnâms o ac ăgael es lusos ec ănâp .iilef eiat es iş ălaps es .iţnib reif csev res eS .313 .ăcsaenemu r es ăs ărăf .ăpaec 1 .emizegă rf nid ed reip iş-un a u rtnep .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş luniv ăvat nî ănraot es .ăpa l 2 .ăzae răs eS .e răzam .etnib reif etşev res eS .iurăgirf ep ed tocs eS .i riţbus ed lutsed iilef eiat es .36 ERĂSAP ED IRUTPIRF IŞ IRĂCNÂM .lusos iş tâc .etunim avetâc iamun rad .etnib reif etşev res eS . repip .luihcini r eiat es ec pmit nî .rtnî ăniăf ed ă rugnil o roşu dnijărp .ifotrac uc etşev res eS .temsep irugnil 2 .e raoluc ătăpac ănâp .latem ed uas nmel ed iurăgirf ep gifnî eS .niv niţup uc taiţbus lu ratşum .repip iş .eras .rtnî cof al nup es iş i riţbus iilef eiat eS .lejnurtăp .repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .iţacsu eiube rt uN .nub cof al ratărg ep gi rf es iş tnu uc gnu eS .enrac ed ămaez itşec 2 .413 .snicnî enib etse atseca ăcad .ăniăf nî tab es e rac .tnu nî ătijă rp ăleznarf ed iilef uc .iriţbus et raof iilef nî lu regu eiat es .iţpirf aerp icin eif un ăs iihcinir tâcnî leftsa .eiâmăl .tnu .ăru tnu ărugnil 1 .niv le răhăp 1 .repip .iihcini r tâta csetăgerp eS .tnu nî etijărp eniâp ed icim iilef uc .ăniăf ărugnil 1 .ăb raif ăs eiube rt uN .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .eras .tnu ărugnil 1 .ihcini r etsep ănraot eS .repip .regu g 005 ENAP REGU .tacot edrev lejnurtăp .etnib reif eiruf raf ătla uc ă repoca es iş i riţbus iilef etui eiat es .iţ răp elebma ep .dnâguăda .rtnî ătnâb reifnî eS .leţiv ed ihcinir 2 uas ăcav ed ihcinir 1 IHCINIR ED AMALUIC . ratşum ăţirugnil 1 .ămups tace rf eif ăs ărăf .tnu ed ărugnil o.lecrup ed ihcinir 6 LECRUP ED IHCINIR ED IURĂGIRF .etunim 02 ac ric niţ eS .tocolc rugnis nu ănue rpmî aed ăs ăsal es iş ăniăf ed lusos uc ăţitarc nî ihcini r ed eliilef ăzaşa eS .e ras .ăniăf ed bla sos nu ecaf eS .emignul nî ăuod nî eiat eS .ige rtnî ăsal eS .iuluihcini r aetnianî etunim avetâc uc sos nî nup eS .eras .etşelevnî iî e rac aemisărg ătaocs es ăs ă răf iihcini r ăţăruc eS .ăb raif ăs ă răf etnâb reifnî es ăs iinişam aenig ram ep niţ eS .enrac ed ămaez uc egnits es iş .ihcinir ed ae racnâm u rtnep ac .tacetsema tsof a e rac .ărutnu irugnil 2 .ătalas iş emugel uc .ratşum sos nî ăguada eS .tipot tnu ărugnil 1 .ăţăruc es elic repuiC .ărutnu ed ă rugnil o ătnâb reifnî eS .213 .ihcinir ed ae racnâm al tatăra a-s muc aşa luihcini r ăţăruc eS .luihcini r socs a-s ec ăpuD .nifad ed ăznurf 1 .ăp râc o uc ăcusu es iş ălaps es .epilc avetâc iamun niţ eS .tnu niţup etâc enup es ihcinir e raceif ep rai .etnib reif ărutnu nî somu rf csejărp es iş temsep nî iş uo nî iopa .cte elosaf .tnu nî ătijă rp eniâp ed eleţăcub uc .etunim ed 02 .luniv ănâmednî al csetăge rp es pmit niD .tnu niţup uc ăşubănî eS .etşezegă rf es ănâp lu regu eb reif eS .nifad ed ăznu rf .niţup ti rocăr a-s ec ăpuD .dlac al niţ eS . rasecen etse ăcad .ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed eleţăcub 3 — 2 .etui cof al ăcsaenemu r es ăs iihcini r nup es iş tnu ed ănub ărugnil o âvat o.egnâs nî icin .e ras ed farp nu uc .ăprâc o uc enib ăcusu es iş cse răpo eS .113 .iinişam aenig ram ep .eniâp ed eţuilef 21 .e ras .tnu irugnil 2 .tacot lejnu rtăp niţup iş repip .ăzae răs es .etunim 51 eliţrăp ăuodnâma ep ăcsaenemu r es ăs nup es iş ăp râc o uc iihcinir enib ăcusu eS .

eram iup 1 IĂTSĂP ERĂZAM UC IUP .e ras ăguada es .e ras uc ăpa nî eb reif eS .813 .v( ”enrac uc emaB“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .aelosaf ăţă ruc eS .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .etivi rtop iţăcub tpo uas esaş nî eiat es iş epa etlum iam nî ălaps es tiţăruc luiuP .v( ”iecelvod uc leţiV“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .tarapes eb reif es aelosaf .noilub ăţirugnil 1 .iicoljim ediponoc 2 .edrev lejnurtăp ăţirugnil 1 .ăcsaenemu r es ăs eiube rt uN .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .aniăf iş e raotăzăr ep ătad ăpaec o ăguada es .iiecelvod da r eS .ăpaec 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .123 .ăt raif etatămuj ep etse ae răzam dnâC .eram iup 1 EMAB UC IUP .dnâc nî dnâc nid aţita rc ăcşim eS .acim ăpaec 1 .eram iup 1 EDREV ERĂZAM UC IUP .atag etse dnâc rai .adiponoc treif a e rac nî apa uc uas enrac ed ămaez uc egnits eS .ăpa ed enib egrucs eS .ăsam al ătad if a ed etnianî ăro ed etatămuj o rotpuc al eniţ eS .eliătsăp icin .ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 ăguada es .noilub iş răhaz .icim etehcub nî ătucăfsed iş ătiţă ruc ădiponoc .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .răhaz ăţirugnil 1 .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ta rapes ecaf eS .46 ed etşevirtop eS .023 .eras .ăpa ed ărugnil o etâc ăguada iam es .tnu ărugnil 1 .eram iup 1 IECELVOD UC IUP .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .tnu uc tişubănî luiup etsep ădurc aelosaf ăzaşa es .tivi rtop cof al .ăcim ăpaec 1 .nmel ed ărugnil o uc roşu ăd es uas .tlum ae rp edacs ăcaD .ăpa ăniţup etâc ăguada es .ăniăf ărugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .izrev iătsăp erăzam gk 1 .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .tişubănî b reif es iş ăpa ed irugnil avetâc iopa ăguada es .ăpa ed esrucs enib iup ed eliţăcub roşu csejărp es iş lutnu ătnâb reifnî eS .e raotăzăr ni rp ătad ăpaec o dnâguăda .e răzam ed eliătsăp tiş rîfs al iş aniăf .luiup uc ăţita rc nî enup es .atag epao rpa etse dnâC .)852 .e rat ae rp edacs ae racnâm pmit e rtnî ăcaD .ed rev aelosaf iş ac e răzam ed eliătsăp ăţăruc eS .ănâtnâms uc iş iv res etaop eS .ăsam al iv res a ed etnianî ănâtnâms ed irugnil 3 — 2 aguăda top es tsug ăpuD .ige rtnî ăsal es .ebaob ae răzam iş ăpa ed irugnil 3 — 2 nup es .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .sus iam ac tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .dnuf ep ădra es un ăs ac .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ăniăf iş tnu răm ătaiăt ăpaec o uc .ăpa ed i rugnil 3 — 2 iş .iup ed eliţăcub uc ăţita rc nî nup eS .iup etsep ănraot es iş anâtnâms uc ăcetsema eS .ănâtnâms irugnil 2 .sos ăbia ăs ae racnîm ac u rtnep eiube rt tâc tâta ăpa ed eg rucs es .răhaz ăţirugnil 1 .ătineblăgnî niţup etse atsaeca iş dnâc iş aniăf ăguada eS .ă repoca eS .edrev elosaf gk 1 .eras .iup ed eliţăcub uc ăţita rc nî nup eS .luiup icin emârăfs es un ăs ac urtnep .e ras ed fa rp nu iş ătacot ăpaec o ăguada es .e ras enup eS .eiaom es ăs eliătsăp iş tupecnî ua ec ăpuD .tacot .lu răhaz iş ae ras nup es .rănât et raof etse luiup ăcaD .noilub ăţirugnil 1 .ătacot ăţaed rev iş noilub enup eS .ăţita rc nî ăzaşa es .tlum ae rp ăb raif ăs.dega rf ae rp un iş e ram iam etse luiup ăcaD .edrev rarăm ăţirugnil 1 .ăsar ăpaec o uc iş tnu uc iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .ăpaec ă răf ecaf etaop es e racnâm işaeecA .nif tacot ed rev rarăm enup es .eras .)042 .eram iup 1 EDREV ELOSAF UC IUP .ă ro ed t refs nu ac ric ăcsaenemu r es ăs ăsal es .713 .atag epao rpa etse dnâC .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r uas noilub .ti repoca ăb raif ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ed uas ăpa ed ănub ăcşaec o ănraot es .eram iup 1 ĂDIPONOC UC IUP .eliţ răp etaot ep somu rf ăcsaeneblăgnî es ăs ic .e ras ăguada es .ălaps es .e raolf nî tnus ăcad rai .ăpa ăguada iam es .913 .tacot .eiube rt uN .613 .”enrac uc emaB“ urtnep ac elemab csetăgerp eS .amârăfs es un a u rtnep .eras .e rat aerp eb reif es uN .ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd es .edrev .etivirtop iţăcub nî eiat es .ă ro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs .ărutnu nî uas tnu nî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .ebaob erăzam g 057 .

aniăf ăguada eS .rtnî ăcusu es iopa iş ălaps es .apa ătaot tasăl ua-iş elic repuic ec ănâp ănişam ep niţ es iş ăd ra es un ăs ăcetsema eS .tuzăcs ed tivi rtop lusos ecaf eS .epec 2 .eras .ănâtnâms irugnil 2 .ăpa l 1 .e ras ăniţup iş ăpaec o uc ăpa nî eb reif es iţăcub taiăt luiuP .e ras iş ăuod nî etaiăt iş etalăps eliişo r nup eS .ădiponoc al ed ămaez ed irugnil 3 — 2 uc aiţbus etaop es .223 .icim et raof eleţăcub nî taiăt .epec 2 .ătizepmil enib .tacot rarăm niţup ăguada es .ăniăf ăniţup tacetsema a-s e rac nî .ăniăf ăţirugnil 1 .)432 .cim cof al .56 o uc tnu ed ărugnil o.iicoljim iup 2 IUP ED AMALUIC .tişubănî ăb raif ăs ăsal es .rtnid bla şatnâr nu tarapes ecaf eS .atag epao rpa etse dnâC .eiâmăl ed ămaez ăniţup sos nî aguăda etaop es tsug ăpuD .luze ro egela eS .eras .eiâmăl ed iilef 6 .ăniăf ăţirugnil 1 .eras .iicoljim iup 2 ĂNÂTNÂMS UC IUP .eras .etunim ed 52 — 02 .ăpaec 1 .zero ăcşaec 2/1 .e ras enup eS .ăpaec 1 .ă repoca eS .iicoljim iup 2 IUP ED THAMEHGNA .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .iup ed etinemu r eliţăcub ăzaşa es e rac nî .ăniăf ărugnil 1 .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ăniăf ăţirugnil 1 .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .rotpuc al ăd es iş ă repoca es .acirpap ăţirugnil 1 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .iup ed eliţăcub ăzaşa es .523 .iţăcub luiup eiat eS .cim cof al eb reif eS .ănâtnâms ed irugnil 2 — 1 ăguada eS .anâtnâms enup eS .tnu răm ătaiăt apaec ărutnu nî etşejărp es tarapeS .ied ra ed aiob uas acirpap ed ăţi rugnil o iş aniăf ăguada es .ăro ed etatămuj o rotpuc al ăd eS .tnu ărugnil 1 .323 .vocrom 1 .iv res a ed etnianÎ .eram iup 1 IUP ED FALIP .ăniăf ărugnil 2/1 .rtnî .ăpa l 1 .amups ai eS .so rg ae rp un sos nu eniţbo es a u rtnep etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .icrepuic g 005 .iup ed eliţăcub tnu nî ăşubănî eS .ănâtnâms ed i rugnil ăuod .luze ro roşu etşejărp es iş lutnu ătnâb reifnî es ăţitarc o.ăpa eguada es ăs ărăf .623 .i riţbus iilef etaiăt iş etalăps elic repuic nup es e rac nî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî es tarapeS .ărutnu ărugnil 1 .ănâtnâms ăcşaec 1 .so rg ed tivi rtop sos nu ecaf eS .falip nî a rugnil uc ălbmu es uN . rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad es iş ă repoca eS .823 .edacs ăcaD .tnu ărugnil 1 .ăp râc o.723 .tipot tnu irugnil 2 .iişor gk 1 .eras .ăpaec 1 .leţiv ed aenrac tâced niţup iam eb reif es luiup ăc e ribesoed uc .edepe r ăcsaepot es ăs ac .luiup uc aţitarc nî ăzaşa es .eras .so rg ae rp eif ăs eiube rt un lusoS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .etreif ed tivi rtop tnus eliişo r ec ănâp .rtnî etşenemu r es .ăpa l 1 .ărutnu ăniţup uc eiagit o.ănâtnâms ed eimonoce ecaf es dnâC .aguăda etaop etşe rod eniC .e ras .falip urtnep ac lef al iup ed eliţăcub b reif eS .rtnî iup ed eliţăcub roşu csejărp eS .iv res a ed etnianî etunim icnic uc .ăpa ed eti repoca eif ăs eiube rt iup ed eliţăcuB .tnu ărugnil 1 .iicoljim iup 2 IUP ED ŞACIRPAP.eram iup 1 IIŞOR UC IUP .ăzae răs es .lejnurtăp 1 .eram iup 1 ICREPUIC UC IUP .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ăguada eS .rtnî iup ed eliţăcub ăşubănî eS .luiup t reif a e rac nî amaez nid itşec ie rt ănraot eS .ăro ed t refs nu cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .t reif ae rp eif ăs eiube rt un luiuP .iup etsep ănraot eS .423 .tnu uc ăţitarc o.etamârăfs ae rp eif ăs ărăf .v( ăniăf ed etşulăg uc etşev res eS .tăpsaorp tnu niţup falip etsep enup es .ăpa uc egnits es iş ăniăf atâta tot uc tnu ed ărugnil etatămuj o roşu etşejărp es .ăsa r apaec ă rutnu nî ta rapes etşejărp eS .ăsa r ăpaec o iş tnu ed ă rugnil o uc ăţitarc o.ă ro ed t refs nu b reif eS .)952 .ăţita rc nî iup etsep lutot ănraot es iş aniăf ăguada es .ăniăf ăţirugnil 1 .v( leţiv ed auamaluic uc lef al etşetăgerp eS .ăpaec 1 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .

e ras .ătalas uc iş ifotrac uc csev res eS .voc rom nu .eras .e ragi rf nî işup tnus iţarăs iş iţaţăruc iiuP ERAGIRF AL IUP .t reif ed lutsed etse luiup dnâC .923 .iişo r 4 .io rutsu leţăc 1 .etnib reif ăpa uc ăţitarc ătla nî dlac al lutot eniţ eS .temsep irugnil 2 .icim iup 2 ENAP IUP .etunim ed 02 ac ric ăb raif ăs ăsal eS .ăpa ăniţup uc iş tnu uc ue rem gnu eS .etuzăcs enib lucigap ra iş elic repuic nup es .ii răgi rf lu ruj nî it râvnî es un a u rtnep .ăniăf ărugnil 1 .eiâmăl ed ămaez ăţirugniI 1 .atag epao rpa tnus dnâC .etişubănî iş ăpa nî etunim avetâc etreif aenemesa ed iş etalăps elenilsăm iş etuzăcs enib iş etreif elicrepuic lu iup uc aţitarc nî nup eS .iţarum iţeva rtsac uas ătalas uc iş iţijărp ifotrac uc csev res es iş ăuod nî iiup eiat es .elic repuic iş tiţă ruc lucigap ra .dlac al eniţ es iş ăţitarc o-rtnî etaocs eS .ăzae răs es iş ălaps es .eniâp ed iilef 4 .ăpa l 1 .iinedo rim iş tavaz raz ărăf .ăuo 2 .nifad ed eiaof .e ram iup 1 ENILSĂM UC IUP ED ERACNÂM .eirufraf nî aeracnâm ăzaşa eS .anâtnâms ăguada es .etşezlăcnî es ec ănâp iinişam aenigram ep eniţ es .rtnî ăşubănî es tarapeS .iicoljim iup 2 EIAGIT NÎ IŢINEMUR IUP .ăpa ed i rugnil avetâc iş tnu niţup uc .ăru tnu irugnil 2 .rtnid şatnâ r nu ecaf es .433 .eras .şuneblăg nu uc lusos etab es tiş râfs aL .eiâmăl ed iriţbus iilef avetâc ăguada eS .atag epao rpa tnus dnâC .irubmâs ă răf .tocolc nu ănue rpmî aed ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop es .icrepuic g 051 .v( zeneiv luleţinş ac lef al iup ed eliţăcub csejărp eS .tnu ed ărugnil o iş ăniăf ed ărugnil o.tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ăniăf ăţirugnil 1 .emugel ed ărutinrag uc csev res eS .iup al ed ătaruce rts amaez uc egnits es .tnu niţup uc .ăbraif ăs ărăf .elicrepuic treif ua erac nî ămaez atâta tot iş luniv ăguada es .tnu uc dnâc nî dnâc nid gnu es iş rotpuc al uad eS .elage icim irubuc nî ătaiăt aeniâp etşejărp es .etijă rp iup ed eliţăcub uc iş ităge rp etaop eS .tuzăcs ed tivirtop sos nu ecaf eS .ănap o uc .repip niţup iş eiâmăl ed amaez .a rpusaed somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .tamârăfs enib iorutsu ed leţăc nu iş aniăf .tnu ărugnil 1 .lusos ănraot es arpusaeD .iicoljim iup 2 ĂVAT AL IUP .lejnurtăp ed ăznurf .iulutpirf lupmit nî iro 3 — 2 ed io rutsu ed iedjum ed ămaez uc iiup egnu top es .lusos ănraot es arpusaed rai .033 .eţnimes ed iş eţileip ed etiţăruc eliişor nup es eiagit işaeeca nî .eras .ae ras iş eliinedo rim .gnu iam es un .amaluic u rtnep lec tâced e riţbus iam tlum sos nu ecaf eS .tarăs ed ătsug es .dlac al aetseca iş ăzaertsăp eS .eras .iiup treif ua e rac nî amaez uc egnits eS .tsug ăpuD .aţa ecafsed eS .ătivirtop ăvat o-rtnî nup eS .iiup ăţăruc eS .ăniăf ed ă rugnil etatămuj .apaec tatrăpednî a-s ec ăpud .ă reisos nî etşev res es iş ăraoce rts es .ăpaec o ăguada eS .iup ed eliţăcub tinemur ua-s erac nî luielu nÎ .ăniăf ărugnil 1 .233 .rtnî luiup ăzaşa eS .ăţita rc o.ătizepmil enib etraof .enilsăm g 001 .66 .tnu ărugnil 1 .eliţrăp etaot ep somu rf csenemu r es iş etnib reif ă rutnu nî uas tnu nî eliţăcub nup eS .133 .snicnî etse lu raj dnâC .ielu nî etşejărp es iş ăzaerăs eS .ătijărp eniâp ed icim eli rubuc nup es rujerpmî rai .ielu irugnil 2 .)562 .şuneblăg 1 .urbmic .ăd ra es un ăs iiup cset râvnî es iş cof al ae ragirf enup es .cigapra g 051 .tnu irugnil 2 .t reif al iup ed eliţăcub nup eS .ăţitarc o.etivirtop iţăcub nî luiup eiat eS .eram iup 1 CIGAPRA UC IŞ ICREPUIC UC IUP .ănâtnâms ărugniI 1 .ăzae răs es iş iţăcub nî eiat es .333 .gnu iam es un .ă raofs uc enib ăgael eS .ăpa ed ărugnil o uc ăb raif iam ăs ăsal es ăvat nid lusoS .ic repuic g 051 .niv ed le răhăp 1 .ăpus ed tavazraz .etnib reif et raof etşev res eS .ădacs ăs pecnî eliişor dnâC .repip .iup etsep lusos ănraot eS .a rpusaed somu rf ăcsaenemu r es ăs ac .iiup ăţăruc eS .

ărănât ăţa r o anuaedtot egela es ărutpi rf u rtneP .143 .e ras .noilub ed ă rugnil 1 uas aiob ăţi rugnil 1 .nifad ed eiaof 1 .repip ed ebaob iş iişo r ed noilub niţup .ăpa ăniţup uc egnits eS .833 .ăpa l 4 .aţa r ăţă ruc eS .ăţita rc o.eiube rt tâc ăcsaenemur es ăs rotpuc al ăd es iş arpusaed aţar ăzaşa es .ătraif enib eiubert falip u rtnep aniăG .ăcsaenemu r es ăs ăsal eS .etocolc avetâc aed iam ăs ăsal eS .enrac uc aţitarc nî lusos ănraot eS .etunim 01 .eicoljim ăţa r 1 ĂZRAV UC ĂŢAR .tocolc nu aed iam ăs ăsal eS .repip ebaob 01 .ed rev ebaob e răzam g 007 .noilub ed ă rugnil o ăguada iam eS .ăpa ed irugnil 3 — 2 iş ărutnu ăniţup uc ăvat o-rtnî ăgae rtnî enup es iş ăzae răs es .ece r etşev res es iş ielu uc etşetăge rp es e racnâm işaeecA .ăpus ed tavazraz .)642—542 .noilub ărugnil 1 .”ăz rav uc enraC“ nî ac iţătitnac işaeleca tse r u rtnep .eicoljim ăţa r 1 EBAOB ERĂZAM UC ĂŢAR .nifad ed ăznu rf o .ă rutnu ăniţup uc ăţitarc o.lu repip .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp ăcetsema es iş aniăf .ta rapes .luteţo ăguada es .)86 .ăsaomu rf ăz rav o tnu răm eiat eS .)emisă rg ărugnis ăsal ece raoed .ăţar ed e ram cobob 1 ĂZRAV EP ĂŢAR ED COBOB .enup es .ăniăg nid iş ecaf top es tavazraz iş sos uc iup ed elirăcnâm etaoT ĂNIĂG ED IRĂCNÂM .ărutnu ărugnil 1 .niv ed teţo irugnil 2 .eclud az rav al rai .ănârtăb ed etse tâc ăpud .aenrac izegă rf es a urtnep eme rv ătlum iam cof al etuniţ eiube rt ăc e ribesoed uc .enrac etsep lusos ănraot eS .amups ai eS .e ras ed etşevirtop eS .epec 4 .ătraif epao rpa etse dnâC .ăţitarc nî ărutnu ărăf enup es .e ro 3 — 2 niţup lec ăb raif ăs eiube rT .etnib reif ăpa nî treif al enup es iş ălaps es .noilub ărugnil 1 .ădegarf ed lutsed etse aţar ec ănâp ăb raif ăs ăsal es .e ras .ăniăg ed uas ăcsâg ed lulepo rtso iş ecaf es lef aL .043 .emisărg ărugnis ăsal ece raoed .enilsăm uc acsâg iş etşetăge rp es lef aL .76 .tot ed ăgirf es un ăs rad .ărutnu ărugnil etatămuj o uc etşenemur es iş i riţbus iilef apaec eiat eS .repip ebaob 01 .rtnî ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc tupecnî al o-dnişubănî .ăniăf ăţirugnil 1 .âtizegă rf eiube rt ătpi rf aniăg rai .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ăguada eS .533 .ăcav ed lulosar ac lef al .ăpa nî et reif elenilsăm nup es .luio rutsu .io rutsu ed iedjum uc ăsnî etşev res es iecibo eD .ărca etse az rav ăcaD .aţa r ăţăruc eS .733 .e ras ed etşevirtop eS .ăpa ăniţup uc egnits es .rtnî ăşubănî es iş ăzae răs es .atag epao rpa etse dnâC .sos uc iş iţ reif ifotac uc etşev res es .enrac ed ămaez itşec 2 .ărutnu ărugnil 1 .răhaz ăţi rugnil 1 .tnu niţup iş răhaz .e ras ăguada es .iedra ed aiob ăniţup .ăsaomu rf ăzrav 1 .epec 3 .aniăf ăguada eS .gk 1 acric ed ăniăg 1 LOSAR ĂNIĂG .ăsa rg etse aţar ăcaD .tsug ăpud .ăvat nid lusos uc ue rem egnu es iş rotpuc al ăd eS .ăsarg etse aţar ăcad( ă rutnu ed ărugnil etatămuj o uc ăţa r ed eliţăcub csejărp eS .ăţita rc nî ă rutnu ă răf enup es .ăniăf ărugnil 2/1 .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al niţup ăsal iam es iş ruje rpmî ae răzam enup es .eras .633 .tuzăcs ed tivi rtop eif ăs eiube rt lusoS .ă rutnu ed ărugnil o uc niţup etşejă rp eS .ătpi rf etse aţar dnâC .i riţbus iilef etaiăt elepec ăguada eS .v( ăpus u rtnep ac lutavazraz tot ăguada es iş ăzae răs es .ămaez ed enib eg rucs es .enrac ed amaez uc ebaob ae răzam eb reif eS .ăţă ruc es .iţăcub eiat es .eras .eiat eS .eicoljim ăţar 1 ĂŢAR ED LEPORTSO .ărutnu irugnil 2 .eicoljim ăţar 1 ENILSĂM UC ĂŢAR .tnu ă rugnil 1 .933 .aţar egi rf es e rac nî avat nî az rav enup eS .ătraif epao rpa etse aţa r dnâc iş noilub ed ărugnil o ăguada eS .ăcsaezegă rf es ăs ăsal eS .ăzrav ep aţar urtnep ac ăvat al ărănât ăţa r o egi rf eS .eiruf raf ep ăzaşa es .v( ăzrav uc emac ed ae racnîm ac lef al etşetăgerp eS .ioru tsu ed ieţăc 2 .enilsăm g 002 .luiup iş ac iopa egi rf eS .ălae rca nid ăd raip ăs ac .ae ras .tivi rtop cof al tişubănî ăb raif ăs ăsal es .ăsarg ăniăg o egela eS .eras .

aniăf ărase rp es iş etşeneblăgnî es ănâp ăcetsema es .943 .ăcsâg o.somurf tacif nu egela eS .ăro o aets ăs leftsa ăsal es iş ăzae răs es .iţarum iicoljim iţevartsac 6 .lu repip iş azrav ăguada eS .843 .)843 .rtnî ăzaşa es iş ăp râc o uc roşu eg retş eS .ărutnu ed ărugnil o iş ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc .ărutnu ă rugnil 1 .ăreisos nî etşev res es .emisărg ă rugnis ăsal acsâg ece raoed .eiruf raf ep somu rf ăzaşa eS .ăpa ed ă rugnil o uc etocolc avetâc aed ăs ăsal es samă r lusos .acsâg etşezegărf es ec ănâp .v( lunac ruc iş ac lef al egi rf eS ROTPUC AL ĂTPIRF ĂCSÂG .v( tulpmu lunac ruc iş ac lef al etşetăgerp eS ĂTULPMU ĂCSÂG .rtnid etatămuJ ĂZRAV EP ĂCSÂG .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş tnu uc ăsnu eit râh o uc ă repoca eS .ăcsaenemu r es ăs ac u rtnep — ăvat nid aeeca uc ăsnî un — ă rutnu uc iamun uas .ăpa ăniţup etâc ăguada iam es .acsâg uc aţitarc nî nup eS .ele raoicip iş rolipi ra luf râv eiat es iecibo eD .)943 .edacs ăcaD .ăjaoc ed un uas ăţă ruc es . rotpuc al ăd es .epa etlum iam nî ălaps es .rtnid eiat eS .ăpa ăguada iam es .ăsaomu rf ătarum ăzrav o tnurăm eiat eS .ăţita rc nid arutnu uc dnâc nî dnâc nid egnu eS .ăvat nid aemisărg egrucs eS .ătarăs niţup ăpa nî e ro ăuod eniţ es iş ae reif tsof a ednu lucol iş egnâs ed anâv ăzaet răpednî es .ăruteiehcnî al ed apira iş lu roicip dnirpsed eS .egirf es tâc lupmit nÎ .ăţni rod ăpud .ăcsâg ed ărutnu uc .ăpa ăniţup etâc ăguada iam es .ăcsaenemu r es ăs eiube rt un azraV .ăvat nid lusos uc ue rem egnu eS .86 g 001 .nacruc ed lutacif .enrac ed ămaez iş ă rutnu ed ănub ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup eS .ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .emi răm ac ătivi rtop ăvat o-rtnî ăzaşa eS .ăti repoca eif ăs tâc tâta .ece r uas dlac etşev res eS .ăpaec 1 .mo r uc tacetsema ielu niţup uc egnu es lunac ruc rai .ăcsâg ed ărutnu irugnil 3 .col ed egnu iam es un .tacif g 003 RUTAN ĂCSÂG ED TACIF .lutecnî uc ăcsaezegărf es ăs ac .enrac ed ămaez itşec 2 .lunac ruc ăţăruc eS TPIRF NACRUC .iedra ed aiob ăţirugnil 2/1 .e ras uc ărase rp es .443 .ăţita rc o.epa etlum iam nî iiţeva rtsac ălaps eS .repip ebaob 01 .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup etâc ănraot eS .243 .e ras .etivi rtop iţăcub nî eiat es .ărutnu ărăf ăţita rc nî ăzaşa es iş e racnâm u rtnep etivirtop eliţăcub ăcsâg o.lucof etşeţui es iopa .cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .343 .atag etse dnâC .ăbla eniâp g 052 :ăru tu lpmu aeraotămru ecaf es gk 4 ed nacruc nu urtneP TULPMU NACRUC .tsug ăpud .atag if a ed etnianî ăro ed etatămuj uC .iţăcub nî ătaiăt acsâg arpusaed iş ei ruf raf ep az rav ăzaşa eS .edacs ăcaD .iriţbus iilef nî eiat es lutpeip rai .iulutpeip luşoc ep ecilbo niţup .e racnâm ătla uas iitfip .rtnî acsâg ăzaşa eS .ece r tiv res lunac ruc iş etse sotsug ed tâta toT .tnu răm ătaiăt ăpaec o ăguada es . rotpuc al etatămuj iş e ro ăuod ac ric eniţ es e ram ed tivirtop nac ruc nU .enib egrucs eS .643 .ăcsâg ed enrac gk 1 IŢEVARTSAC UC ĂCSÂG .dnuf ep taiăt etse tpi rf lunac ruC .543 .cim iam lucof ăsal es tupecnî aL .ăpa ed i rugnil 3 — 2 uc ăcnâda ăvat o.ecusu es ăs ărăf .ăniăf ăţirugnil 1 .ă raoce rts es .eiube rt tâc acsâg egirf es ănâp rotpuc al eniţ iam es .etui ied ra uc etnib reif etşev res eS .ăsaomu rf ăz rav 1 .743 .ăţar ed iş ăcsâg ed elec uc lef al csetăge rp es sos uc nac ruc ed elirăcnâm etaoT NACRUC ED ERACNÂM .enib egrucs es iş etunim 01 ătitocolc ăpa nî eb reif es .csetăge rp es e rac nid .tuzăcs ed lutsed etse lusos iş iiţevartsac eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş ied ra ed aiob .eleiatnurăm uc ănue rpmî .eiube rt ăcaD .tpi rf u rtnep ac acsâg etşetăgerp eS .bla iş tăpsao rp .ăvat nid amaez uc dnâc nî dnâc nid ădu es .

emac ep ed aeleip lutiţuc uc ednirpsed es .e ras .e racnâm eciro u rtneP .răhaz ăţirugnil 1 .ăniăf iş tnu ed ărugnil 2/1 nid sihcnî iam şatnâ r nu tarapes ecaf eS .u rbmic ed .iebmu rop 3 IŢULPMU IEBMUROP .repip .iebmurop 3 EBAOB ERĂZAM UC IEBMUROP .ăuo 2 .sus iam ac lunacruc etşetăgerp eS .ăpaec ed iş voc rom ed iriţbus et raof iilef avetâc .lutacif ăgnita un ăs ăji rg uc .ăcim ăpaec 1 .etamârăfs nifad ed iof ăuod .rtnid ătităge rp .ue rem ăcşim es aţitarC .rtnî aţita rc dnâcelpa .edrev erăzam itşec 2 .eras .253 .iiebmu rop ăţăruc eS .ăţita rc o.ătaniram uc sed tadu eiube rt ele rupei rai .leţiv ed tacif niţup uc uas .96 .iebmurop 3 IŢPIRF IEBMUROP .eiruf raf o ep ăzaşa es .arutăcot uc ăcetsema es .tnu ărugnil 1 .ătraif ătani ram o uc tnâmăp ed no rtsac nu-rtnî sup etse ele rupei .e racnâm al iulusos ae rităgerp urtnep ăzae rtsăp es iş uşo r niv ed eţirugnil 3 — 2 uc ăcetsema eS .emugel ed ă rutinrag o uc csev res es iş tnu uc ăvat nî gi rf eS .053 .i renit iebmu rop iamun anuaedtot işela eiube rt .iţăcub etaiăt iş ăpa nî etreif .enrac ed amaez uc egnits es .enib ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp nid ă rutulpmu o ecaf eS .ă rutpi rf ed ănub aetrap egela eS .rtnî nup es iş ăzae răs es .uo nu uc etacetsema iş ănişam nirp i ro ăuod ed etad etaot .153 .sus iam ac lef al egi rf es iş esaoc es .ătrub ep ăruteiăt o ecaf es :leftsa eiaopuj es elerupel IULERUPEI AERITĂGERP .e ras iş răhaz ed ăţirugnil o .)ăro irut refs ie rt ac ric( atag etse ae răzam ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ănişam nirp tad nacruc ed lutacif uc ăcetsema es e rac .tnu nî ătijărp ăpaec .e raţniube rtnî al ănâp ece r al nup es e rac .e rat etse ăcad ăpa ăniţup uc tibăls .enrac ed ămaez ăcşaec 2/1 .rol lu ruj nî eţilivom icim nî etazeşa .tacot lejnu rtăp .ărutnu ăniţup uc ăgi rf es ăs rotpuc al uad es .ătamufa aninăls iş tiţă ruc lucigap ra ăguada eS .arpusaed esup tnâs lutavazraz iş eliinedo riM .tacot ed rev lejnurtăp .tnu irugnil 2 .iopa iş rolebal luruj nî analb eiat es .ăninăls g 001 .e ras .ăşunăm o ep ac sod ep o-dnâc rotnî iş pac e rps ădaoc al ed dnîgă rt .ige rtnî .rtnî egnârts eS .ăzae răs es .ezeni ram es ăs ăsal es iş ele rupei ăţăruc eS .io rutsu ed ănâţăpăc 1 .irusaec avetâc niţup lec aşa eniţ eS .iiebmu rop ăţăruc eS .ătsixe ăcad .ielu ed ărugnil o .lebmu rop ed lutacif iş ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp .ătacot leţiv ed enrac nid ătucăf ărutulpmu o uc ulpmu eS .ae reif tupecnî al ed ăzaetrăpednî eS .eras .leţiv ed enrac g 051 .iţiusehgnî eif un ăs tâcnî leftsa .emugel eti refid ed ărutinrag uc .ue rem gnu eS .aninăls iş tâc .ătamufa ăninăls g 001 . repip .iiebmu rop tâta somurf ăcsaenemur es ăs niţ es iş tivi rtop cof al uad eS .lunac ruc elpmu eS .ăniăf ăţirugnil 1 .iulutiţuc lu rotuja uc .tităge rp leftsA .dlac al eniţ es .iihco iş iiţnid tocs eS .ămups tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .urtnuănî enup es .iiebmu rop uc aţita rc nî lusos ănraot eS .ăninăls ed iriţbus iilef nî cselevnî eS .ătamufa ăninăls g 05 .aemisărg eg rucs eS .icrepuic g 001 .ăcnura es e rac elenitsetni tocs eS .cigapra g 051 .elfihc 2 .sus iam tată ra a-s muc aşa .lu repip iş ae ras .eleiatnu răm iopa .iriţbus eleţileip ed aenrac ăţă ruc eS .453 .eliz ăuod iş ats etaop anrai .353 TANÂV .e reif ed snita tsof a-n lutacif ăcad iş ăzae răs es .etrap o.ic repuic avetâc iş aguăda top es tsug ăpuD .lucigapra ăd ra es un ăs ac .iulutob luruj nî tiţuc nu uc iopa edni rpsed eS .e ras .ătsap o ac enived ănâp enib lutot ăcae rf eS .ied ra ed aiob uc ătacetsenra ărutnu uc gnu es iş ăvat nî niţup ăcnî ăsal es iiebmu rop rai .repip .repip .icim irubuc nî ătaiăt .analb edni rpsed es .ăninăls ed eliilef ep csev res eS .uo 1 .tnu ărugnil 1 .ebaob ae răzam ăguada eS .aninăls etaocs es .eras .elăuo nup es .tacot rarăm .eram erupei nu al ed aeranipS ERUPEI ED ĂRUTPIRF .tăpsaorp tnu .tnu niţup uc .eli rugaihc raihc iş ărutăcip amitlu al ănâp elegnâs tot no rtsac nu.ăuod nî iiebmu rop eiat eS .ăţaed rev ăniţup iş .atag epao rpa tnus dnâc rai .teţo ed ăcşaec o.iiup iş ac ăţăruc eS .e raolac ădnirp ăs .lejnurtăp ed e rif avetâc .ă rutpi rf etsep lusos uc ae răzam iopa ănraot eS .eras tnu ărugnil 1 .

erupei 1 ERUPEI ED ŞACIRPAP .ăninăls g 001 .ătraif aninăls iş iilef ătaiăt apaec .cnâda ăsudo rtni eiube rt un aninălS .ielu nî aenemesa ed .lutavazraz ăguada es .ielu nî lucigapra roşu etşejărp es tarapeS .ădega rf enived aenrac ec ănâp etatămuj iş ăro o ăb raif ăs ăsal eS .iram epec 3 .ărutpirf etsep .sus iam ac ele rupei ăzaeni ram es iş ăţăruc eS .tarăs lutsug etşevirtop eS .sus iam ac .rtnî ăzaşa es a rutpirF .repip .ăninăls ed icim eleţăcub uc .ăpus ed tavazraz .cigapra g 051 .ednuto r iilef etaiăt etaot .anâtnâms enup a ed etnianî .iţăcub taiăt ele rupei ăguada eS .ăvat al elerupei egirf eS .emiţăl mc 2/1 ep emignul mc 3 ac ric ed .taniram al enup es .ăcsaenemu r es ăs ăsal es .ădegarf etraof dniif ăraoirpăc ed aenraC ĂVAT AL ĂEAOÎRPAC ED APLUP .ătaniram nid etaocs es ec ăpuD .853 .nifad ed ăznu rf o .repip .etatămuj ep treif a-s aenrac dnâC .ărutnu nî .aguăda etaop es ăţnirod ăpuD .noilub ărugnil 1 .telpmoc ăsnî un .ăcsaenemu r es ăs niţup ăsal eS .rtnî eniţ es ae .noilub uc tacetsema niv ed le răhăp nu ăguada iam es .ăgnul ăvat o.eirufraf nî ănraot es iş ătis nirp lusos ecert eS .ătaniram nid ele rupei enib egrucs eS .repip iş e ras ed ătsug eS .lejnu rtăp ed ănicădăr o .niv ed lerăhăp 1 .repip .ărutnu ărugnil 1 .ănâtnâms ăcşaec 1 sulp nî .niv uc lerăhăp 1 .atag etse dnâC .tirepoca .ielu nî tijă rp lucigap ra .e ro avetâc aşa aets ăs ăsal es iş mo r uc tacetsema ielu uc egnu es tlum leC .tuzăcs eif ăs lusos etşevi rtop eS .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .elegnâs iş .ăniăf ăţirugnil 1 .e ras .niv ed teţo ed rahap nu .iopa ăzaenăpmî eS .noilub ăţirugnil 1 .ăvat nid lutnu uc sed ăsnu eiube rT .ăcsaenemu r es ăs ăsal es iş erupei ed eliţăcub nup es .dega rf ed lutsed etse ele rupei dnâc .e racnâm nî ănraot eS .dlac al eniţ es iş ăvat nid etaocs es .enilsăm uc ae racnâm u rtnep ac ele rupei etşetăgerp eS .aiob ăţirugnil 1 .e ram iam eif ăs eiube rt arutpirf ăcad .erupei 1 ENILSĂM UC ERUPEI .etocolc elemitlu aL .treif nî aed ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ăniţup uc ăzaiţbus es atsecA .enrac ed ămaez uas ăpa ăniţup etâc iopa ăguada eS .bla niv ed rahap nu.cigapra g 052 .repip .iihcşum uc ae ranips ăcida .iivăt ludnuf nid alaenemur ătaot ai es ăs ac uerem dnâcetsema .u rbmic ed e rif avetâc .enrac ed ămaez itşec 2 .ielu irugnil 3 .iilef etaiăt .rtnî roşu etşejărp eS .ănileţ ed etatămuj o iş epec ăuod .ielu irugnil 2 .uşo r niv ed eţirugnil avetâc uc tacetsema .cof al inemu r es a u rtnep .epec 3 .irugaihc e ra ăcaD .653 .epec 4 .553 tanîv u rtnep sos nu uc uas ie lusos uc etşev res eS .nifad ed ăznurf 1 .ănileţ 2/1 .io rutsu ed ieţăc uc iş a rutpi rf anăpmî etaop eS .iţăcub eiat es .ae racnâm etşecăr es dnâc edacs iam ece raoed .ece r etşev res eS .ătis nirp ece rt es .ătaniram eif ăs rasecen ta răpaen etse un .tnu ed anu iş ăpa ed irugnil ăuod uc .ătaniram al ed amaez uc etaiţbus .eiagit o.ielu ed ărugnil o uc iilef ătaiăt ăpaec o roşu etşejă rp eS .ătamufa ăninăls ăzaeţniube rtnî eS .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .)janem ed elocitra uc eliilăvărp al tarăpmuc ed etşesăg es( laiceps ca iunu lu rotuja uc esudo rtni .tarapes et reif elenilsăm .erupei 1 TAVAZRAZ UC ERUPEI.eras .voc rom nu .tupecnî al ed tartsăp .etunim 01 ac ric .eras .ăpa nî .rtnid ătucăf ătaniram o.iţăcub nî eiat es lutse r rai .lejnu rtăp .07 eliiţ ropo rP .753 .enilsăm g 902 .csejărp eS .tpirf al tivres a erac lutnu egrucs eS .ăţita rc nî eliţăcub nup es .e ras .aenrac eb reif ec ănîp ădlac ăpa ăniţup etâc iopa ăguada eS .ivoc rom iod .enrac ărăf .tev reş nu uc enib ătnâvz es .iopanid ele raoicip iş ăsal es e rac al .arutpirf tasăl a-l erac ep lusos iamun dnânâmăr ăvat nî .ta ruce rts iş ătaniram al ed ămaez uc taiţbus elegnâs iş ăguada eS .noilub ed ă rugnil o iş ied ra ed aiob ed ăţirugniI o .eras .ăpa ăniţup etâc iopa enup es .sus nî eletaps uc .noilub ărugnil 1 .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî roşu etşejărp eS .ielu ed eţi rugnil ie rt .ă rutpirf urtnep ătivirtop atacub etaocs eS .nifad .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC ERUPEI ED ĂRUTPIRF .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .eiube rt tâc ădacs ăs ăsal es iş noilub uc tacetsema niv uc le răhăp nu .ăcsaezegă rf es ăs ac .cim cof al ebreif es iş ăniăf uc ătacetsema ănâtnâms ăguada eS .953 .ătis nirp ătuce rt .ătaniram al ed ătarucerts amaez iş .ăuod uas iz o ătartsăp eif ăs eiube rt ăsnî ăcaD .ele rupei etşetăgerp eS .mc 1 ed eleţăcub nî ătaiăt .

ăpa ed eţi rugnil avetâc ăguada iam es .563 .ăpaec .ăţiv ed eznurf avetâc .ielu eţirugnil 2 .ăninăls ed e riţbus et raof eilef o-rtnî .etpi rf tsof ua e rac nî aninăls uc csev res eS .ăvat o.ielu uc tacetsema lutnu eiagit o-rtnî enup eS .rtnî iâtnî cselevnî eS .eleiatnu răm iş elenitsetni tocs eS .e ras ăniţup uc u rtnuănî lutacif enup eS .rtnî eliz avetâc eniţ es .voc rom ed iilef .eraoluc ădni rp ăs pecnî ănâp niţ es iş eleţilepe rp nup es .sus iam ac lef al csetăgerp eS .063 .ăninăls ed i riţbus iilef uc ăzaenăpmî es iş enrac ep ed e riţbus aţileip roşu ecafsed eS .ăplup nid uas e ranips nid enrac ed iilef eiat eS .eteltoc 6 ĂRAOIRPAC ED ETELTOC .tnu ărugnil 1 .a rutpi rf etşev res es e rac uc lusos al ămaez ătsaeca ăguada es iş tocolc nu aed ăs ăsal es .etui cof al ratărg ep gi rf eS .u rbmic .v( ”leţiv ed leţinŞ“ al ac iţătitnac işaelecA ĂRAOIRPAC ED LEŢINŞ .tlum iam tâc e repoca el ăs ac e ram ed lutsed rad .i rutanâv etla ed e ribesoed erpS .eţileperp 4 EŢILEPERP ED FALIP .atag tnus dnâC . rol lusos uc dnâc nî dnâc nid ădu es .ielu uc dnâc nî dnâc nid egnu es iş ătlalaec ep iopa .nmel ed icim i răgi rf ep 3 — 2 etâc nup eS .etnib reif etse aenrisărg dnâC .ăţita rc o.163 .enrac ed tipil ua-s e rac răp ed ele raoşi rif leftsa es-udnâtrăpednî .363 .tpi rf .eras .eleţa cafsed es .teţo iş bla niv nid ătucăf ătaniram o.ielu niţup .trips ed ărăcalf al etui csel râp es .tnu ărugnil 1 .e ragi rf al etpi rf elec iş ac csev res eS .)562 .tnu irugnil 2 .e rat aerp edacs lusos iulutpirf lupmit nî ăcaD .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂVAT AL EŢILEPERP .c rop ed enrac eciro ac .eras .e ras uc ărase rp eS .etşetăge rp es rănât ţe rtsim c rop ed aenraC ŢERTSIM CROP .e rat ae rp ăcsaenemur es ăs ărăf .rotpuc al uad es .rtnî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî eS .io rutsu .eniv ed iş răp ed .eiaopuj es ec ăpuD .etităge rp if a ed etnianî niţup uc cselumuj eS .aeeca ăpuD .atsecA .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş enrac ed ămaez ed eţi rugnil avetâc uc ăzaiţbus es .tarapes tităge rp niv ed sos uc uas ic repuic ed sos uc csev res eS .etrap o ep tupecnî al ec raotnî eS .emugel ed ărutinrag uc csev res eS .dlac al ătuniţ eiruf raf o ep etaocs es .nifad .263 .ielu uc egnu es .niv niţup uas ătani ram al ed lusos ănraot es .atag etse dnâC .ăcsaenemu r es ăs ăsal es .e raţniube rtnî ed etnianî ăt raif eiube rt ătaniram işaeeca .ezeiţbus iam es ăs ac roşu tab es iş emiso rg mc 2 ac ric ed eleteltoc eiat eS .ăprâc o uc enib eg retş iam es ăsup if a ed etnianÎ .463 .etui cof al rotpuc al enup es iş ăvat o-rtnî ăzaşa es iopa .zero ed eram ăcşaec 1 .eram etse iiră rtsăp ata rud ăcaD .enrac ed gk 2 u rtnep etad tnus .tijărp al enup el a ed etnianî teţo niţup uc csepo rts eS .17 ăguada eS .ăninăls g 002 .eleţileperp socs ua-s ec ăpud .eleip ed ătiţăruc tsof a ec ăpud .ecusu es ăs etasăl eiube rt uN .nmel ed lunacoic uc roşu tab es .iţ răp elebma ep gi rf es iş eleteltoc nup es .irăgi rf ep ed tocs es .ăzae răs es iş emignul nî ăuod nî eiat es .eţilepe rp u rtap ăţăruc eS .eniâp ed iilef 6 .eicoljim ăpaec 1 .)562 .v( leţiv ed eleleţinş ac lef al csetăge rp eS .repip .eţileperp 6 ERAGIRF AL EŢILEPERP .ăţa uc ăgael eS .etepsao rp iam tâc etităge rp eiube rt eleţilepe rp .ăţiv ed aznu rf etaocs es .tnu nî ătijărp eniâp ed e raoilef ep .ătacsu ăp râc o uc g retş es .aplup tpi rf a-s e rac nî avat nî rai .niv ed sos iş emugel ed ărutinrag o uc etşev res eS .iopa .eras .rtnî etlum iam ăzaşa eS .sus iam ed ătaniram nî eniţ es uas ăzae răs es iopA .ăvat nî tasăl ua-l e rac ep lusos iş ei ruf raf nî ănraot es .tnu uc ăsnu ăţiv ed ăznu rf o.ătacsu ăp râc o uc eg retş es .a-s e rac nî aiagit nid lusos iş ăguada es e rac al .e ras .nârtăb iam etse luţe rtsim ăcaD .ătalăps eiube rt un ă raoirpăc ed aenraC .iv res a ed etnianÎ .nirc ed ăm rof nî ătaiăt eit râh ed ăteşnam o uc tăpac nu al luso ăca rbmî es .

663 .talitnev enib col nu-rtnî tanrâta .enib ăcetsema eS .cset râvnî es iş nub cof al e ragi rf ep nup eS .e ras ed fa rp nu tad a-s i ec ăpud .uo 1 iş .ătacsu ăp râc o uc g retş es iş ărăcalf al ii ratis csel râp es .eleţilepe rp treif ua e rac nî ătaruce rts ămaez ed itşec ăuod uc egnits eS .ze ro nî arugnil uc ălbmu iam es un .tnemom lumitlu nî enep ed ăţăruc eS .27 ărugnil 1 .eniâp ed iilef 6 .e ragirf u rtnep ac lef al iiratis csetăgerp eS .eiâmăl ed ămaez ed ăţi rugnil o ănâtnâms al aguăda etaop eS .etacşupmî tsof ua ec ăpud .e răsap ed tacif 1 .iihco tocs eS .elebal iş lupac ăzaetrăpednî eS .eras .ănâtnâms ăcşaec 1 .eniâp ed iilef 6 . rotpuc al tad tsof a ec ăpuD .eliz ăuod iş etuniţ if top .ti rocăr iam a-s lutot dnîc iş .tnu ărugnil 1 .rtnî .ecusu es un ăs ăjirg uc .urtap nî ehcinrâtop e raceif eiat es iv res a ed etnianÎ .repip .ăninăls g 002 .etilumuj if a ed etnianÎ .ăţa uc ăgael eS .tnu .tnu ed ănub ărugnil o egnicnî es ăţitarc ătla nÎ .sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂVAT AL IRATIS .elenep glums eS .ătraif ăninăls ed iriţbus et raof iilef uc cselevnî es iş e raoicip e rpsnî lupac eiaodnî eS .173 .uo 1 .eiat es un ăs anâtnâms ac urtnep .eras .eras .ihcinrâtop etsep ănraot es .soicipil iş tamâ răfs eif ăs ărăf .763 .v( elihcinrâtop iş ac ăvat nî iopa girf eS .ăţita rc o-rtnî .eniîp ed iilef 6 .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp niţ es iş eliţrăp ăuodnâma ep c rotnî eS .ăninăls g 002 .ăcim ăpaec 1 .ăcsaeneblăgnî es ăs luze ro epecnî ănâp ăcetsema es iş ze ro ed ăcşaec o ăguada es .treif etse luze ro ec ănâp eniţ eS .tnu nî ătijă rp eniâp ed iilef ep csev res eS .ătijărp eniâp ed iilef ep .iicoljim epec 2 .ihcinrâtop 3 ERAGIRF AL IHCINRÂTOP .iratis 6 IŢULPMU IRATIS .tot uc enep uc tuniţ eiube rt anmaoT . repip . rotpuc al .t reif etatămuj ep etse dnâC .tlum iam un rad .ăuod nî ătaiăt ăpaec o iş ădnirpuc el ăs tâc ăpa .ăţiv ed aznu rf iş aninăls tocs es .ihcinrâtop 3 ĂNÂTNÂMS UC IHCINRÂTOP .repip .apaec uc ănue rpmî tnu răm eiat es .elenitsetni tocs eS .so rocăr pmit ep rai .e ro ed 42 etuniţ eiube rt elihcinrâtop .iratis 6 ERAGIRF AL IlRATIS .ăniăf ed farp nu uc ătacetsema anâtnâms tivi rtop cof ep nup es .ăuod tuniţ if etaop .t rips ed ărăcalf nirp ce rt eS . repip iş e ras .iţacsu ae rp iţiv res eiube rt uN .tivi rtop cof al .eliz ie rt .tnu ărugnil 1 .etunim ed 02 ac ric nî girf eS .tnu ărugnil 1 .e ram ae rp eif ăs eiube rt un lucoF .)763 .ăninăls uc csev res es iş ăzae răs es .i ratis 6 al ed elenitsetnI IRATIS ED ENITSETNI . rotpuc al aţita rc ăd es iş e ras ed ătsug es .tacot lejnu rtăp ed ăznu rf ăţi rugnil 1 .eiagirf ep nup eS .col al enup es iş ăţă ruc es lutaciF .atopip etaocs es e rac ni rp soj iam anu iş aşug etaocs es e rac ni rp tâg al ă ruteiăt o ecaf es .tpirf if a ed epao rpa etse dnâc enep ed ăţăruc eS .ăvat nî gi rf es iş tnu uc gnu es .073 .talitnev enib iş so rocăr col nu.e ras ăguada eS .tarapeS .863 .uiv cof al gi rf es iş tnu uc gnu es .iiratis ulpmu es .ăniăf ăţirugnil 1 .e ro ed 42 niţup lec .tocs es un elenitsetni icin iş .eleţilepe rp ăguada es .tivi rtop cof al .ăninăls ed i riţbus etraof iilef nî cselevnî eS .elenitsetni iş tocs es .ti repoca ăbraif ăs ăsal eS .elic repuic iş aninăls .icrepuic g 001 .atag etse dnâC .tnu niţup uc etunim 51 roşu csejărp eS .enaos rep ăuod u rtnep ehcinrâtop o etşetocos eS .963 .elebal uc iş lupac uc egi rf eS .ăninăls ed i riţbus iilef nî iopa iş tnu uc esnu enib ăţiv ed eznu rf uc cselevnî eS .so rocăr et raof etse lupmit dnâC .iţnib reif et raof csev res eS .ăninăls g 001 .ătacsu ăp râc o uc gretş es .ăb raif ăs luze ro epecnî ănâp dnâcetsema .ăninăls g 002 .eras .csetocolc dnâC .tpirf urtnep ac elihcinrâtop ăţăruc eS .iilef ătaiăt ăpaec iş tnu niţup uc ăvat nî rotpuc al nup eS .tnu ărugnil 1 .ăţiv ed eznurf .tanâv tsof a ec ăpud taidemi etşetăge rp es ăcad sotsug etse un lu ratiS .tnu nî ătijărp eniâp ed iilef ep ăninăls uc csev res es iş eleţa tocs es atag tnus dnâC .ănâtnâms ed lusos uc ădu es iş rotpuc al ăro 4/1 ăsal iam es .e ragirf u rtnep ac lef al iiratis csetăgerp eS .ic repuic g 001 .ăţa uc ăgael eS .

tacot edrev lejnurtăp ăţirugnil 1 .)733 .etunim 01 ac ric ăpuD .tăpsao rp tnu uc .tev reş nu uc enib et raof ăcusu es iş ăpa o.573 TAVAZRAZ IŞ EMUGEL .etnib reif ae rp un tupecnî al .ălaps es uN .ei rua e raoluc o etepac ăs pecnî iifot rac dnâc ănâp niţ eS .elenitsetni iş elebal .tnu ărugnil 1 .teţo rahap 1 :ătaniram urtneP .aţa r etşe răpo es . rotpuc nî nup es .leţiv ed uas e răsap ed tacif ed ăciţăcub o uc tnurăm ăcaot es iş iulu ratis elenitsetni tocs eS .eras .mumixam al etnâb reifnî es ăs arutnu ac u rtnep .ăpaec .urtnuănî iş tâc .tnu uc eşubănî es ăs nup es .aţa r ăţăruc eS .tev reş nu ep eiruf raf ep ăzaşa es atag tnus dnâC .ăjaoc ed iţiţăruc iş ecaoc top eS .eniâp ed iriţbus eţuilef eiat eS .ăcnâda iam eiagit o.v( ăţar ed lulepo rtso iş ac etşetăgerp eS .iiţla ed iinu iţipil aets un ăs ac ăţiluc ruf o uc roşu eitşărpmî es iş .273 .tnu ărugnil 1 .eiaom es ăs pecnî dnâC .iş talitnev enib col nu al .e ras .etşetocolc muc .tităge rp if a ed etnianî .tnemom lumitlu nî ăţăruc es eleneP .aihcinrâtop ac iamcotnî .g retş es iopa .ărutnu eif .eras .tităge rp ed nub etse iam un tucălpen so rim uc nazaf nU .elenep uc lutanâv ăzae rtsăp es .teţo nid ătani ram o ecaf eS .eliz 4 — 3 eniţ es ăc eif .icim etraof iişâf .ăţar 1 ĂCITABLĂS ĂŢAR ED ĂRUTPIRF .enib iifot rac ălaps eS .şuneblăg 1 .rtnî ălaps eS .ăţafa rpus al iamun cudo rtni es e rac .ue rg so rim nu ătăpac ec ănâp ătadoicin tasăl eiube rt un .ărafanid ep tâta .ăvat nid lusos uc iş emugel ed ărutinrag uc etşev res eS .ăreisos nî etşev res es iş ătis ni rp ece rt eS .ăro ed etatămuj o ac ric csejărp eS .ielu uas ăru tnu irugnil 3 .eras .ătacsu ăprâc o uc eg retş es iş etşelrâp es .e ragirf al uas ăvat al egi rf eS .cof ep niţ es iş ratis ed elenitsetni ăguada es .ăninăls g 001 .ănâmătpăs o eniţ es ăc eif .aprâc uc enib uon nid egretş eS .iulunoie rc aemiso rg ed iţăcub ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .etui cof al .ăninăls g 001 .ătacsu ăp râc o uc eg retş es iş ărăcalf al iamun etşelrâp es .lejnu rtâp ed eznu rf iş ic repuic avetâc tnu răm eiat eS .ăvat nid aţa r socs a-s ec ăpuD .tanâv tsof a ec ăpud eliz avetâc tuniţ tarăpaen eiube rt e rac aleca etse lunazaf .ătlum emisărg nî iamun somu rf csejărp es iifot raC . rotpuc al niţup uad es iş ărutăcot ătsaeca uc gnu es .ă ruta repmet ed iş eme rv ed ăsnî edniped )e ra rutam iş e rizegărf( e radnazef ed atsaeca ata ruD .eras .673 .373 .iş eb reif eS .ă ro o aets ăs ăsal es iş ă repoca eS .nifad ed eznurf 2 .etatămuj iş ă ro o-rtnî coc es iicoljim iifotraC .rtnî arutnu ătnâb reifnî eS .eliz ie rt ed tlum iam tuniţ eiube rt un so rudlăc iş demu pmit eP .e ras ăguada eS .enep uc eli rutanâv etaot e rtniD .lejnu rtăp ed eznu rf avetâc iş tnu ed ăciţăcub o .nifad ed iof .inazaf 2 NAZAF ED ĂRUTPIRF .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .arudlăc enib ădnirpuc i-ăs ac atla ep iş et rap o ep c rotnî eS .iţnib reif csev res eS .ărutnu ed ăgrucs es ăs ac iruăg uc ă rugnil o uc tocs eS .37 if etaop iifotrac tijă rp ua-s e rac nî aemisărG .ărutnu ăniţup uc ăvat nî ăzaşa eS .ănîmătpăs o iş artsăp etaop es so rocă r pmit eP .tăpsaorp tnu .ăninăls ed iriţbus iilef nî etşelevnî es uas ăzaenăpmî eS .lupac ăzaetrăpednî eS .ăleznarf ed eţuilef 21 .tnu .ăcim ăpaec 1 .iratis ed arutpi rf al ă rutinrag ac uas eviti repa ac csev res eS .iicoljim ifotrac 21 IŢPOC IFOTRAC .emignul nî eiat es iş iifotrac ăţăruc eS .repip .ăninăls uc ăzaenăpmî eS .e ras uc ă rase rp eS .e ras .şuneblăg nu iş repip .repip ebaob 01 .e ras iş repip .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .niv uc lerăhăp 1 .473 .etui cof ep aiagit egnipmî es .lutacif u rtnuănî enup es .ă rutnu nî iifotrac nup eS .etocolc avetâc aed iam ăs lusos ăsal es iş niv ed le răhăp nu âguada es .ifotrac gk 1 IŢIJĂRP IFOTRAC .iţnib reif taidemi csev res es iş e ras uc ărase rp es .”ăţar ed leportsO“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCITABLĂS ĂŢAR ED LEPORTSO .ielu eif .zac eciro nÎ .iulutpirf lupmit nî egnu es iş .

e ras .873 .vitirepa ac irugnis uas ărutpirf o ăgnâl ep iv res top eS .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .apa egrucs es .m rofinu ăcsaenemur es ăs ăsal es iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac .anâtnâms ăguada es .izu rc iifotrac ăguada eS .irubuc icim nî ătaiăt .iţeiugnul ăţni refe rp ed .ăpa ăcşaec 1 .etlum epa nî ălaps eS .ă ro ed t refs nu cim cof al ăb raif iam ăs ăsal eS .183 .tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.ifot rac gk 1 ĂNINĂLS UC IFOTRAC ED ERACNÂM .iilef eiat es .ion ifotrac gk 1 ION IFOTRAC .i riţbus iilef iţaiăt iş iţiţăruc .eras .e ras ed csevirtop es iş lutnu .elage iam tâc iş i riţbus etraof iilef eiat eS .tuzăcs enib eif ăs eiube rt eletpaL .ion ifotrac gk 1 IŢIŞUBĂNÎ ION IFOTRAC .apaec ăd ra es un ăs iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ăzae răs es atag iţot tnus dnâC .ăpaec 1 .titocolc eletpal nî nup es iş iilef eiat es .ae ras iş iifotrac ăguada es .arutnu ăcsaecă r es un ăs ac .tocolc nî aed ăs pecnî ănâp ănişam ep niţ eS .ielu uc ătacetsema ărutnu irugnil 4 .tnu ărugnil 1 .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.ifotrac gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IFOTRAC ED LEF TLA * .elfihc ifotrac gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IFOTRAC .ătivirtop emirăm ed ifot rac ăţăruc eS .ărutnu ărugnil 1 .ănâtnâms ăcşaec 1 .ăjaoc uc iifot rac b reif eS .tnu ed ărugnil o uc .ăjaoc ed iifot rac ăţăruc eS .iţnaco rc iş iţinemu r eif ăs eiube rT .ăpaec 1 .tnu răm taiăt ra răm uc ărase rp es iş ăzae răs es .ătlum iam ă rutnu egnicnî eS .ăninăls g 001 .e ras ăniţup uc ece r ăpa nî t reif al nup es iş irut refs eiat es .083 .ăcsaenemu r es ăs niţ es iş iţi repoca rotpuc al uad eS .tnu ărugnil 1 .eras .47 .iifot rac e repoca ăs tâc enrac ed ămaez ănraot eS .ărafa ep inemur iş u rtnuănî izega rf etraof nâmă r iifotraC .etunim ed 02 ac ric ăb raif ăs ăsal eS .atag tnus iimirp ec ărusăm eP .ifotrac gk 1 ĂPAEC UC IFOTRAC .eras .rtnî nup es iş grucs es .rtnÎ .edepmil apa enâmăr ănâp .e ras ăniţup ăguada eS .ăţăruc eS .tnurăm ăpaec o eiat eS .ielu uc uas ă rutnu uc ităge rp top es lef aL .ănâtnâms ă rugnil 1 .eras .eiaom es ăs pecnî ănâp .aţita rc sed ăcşim eS .tot ed edacs amaez ănâp rotpuc al ăsal es iş ăpa ed ăcşaec 2/1 ăguada eS .ifotrac g 005 IILEF IŢIJĂRP IFOTRAC .e ras uc ătitocolc ăpa nî etunim icnic cse răpo es iş iifotrac dar eS .tev reş nu ep enib ăcusu eS . repip .taium a-s apaec dnâC . repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .irăcnâm etla al ătaţniube rtnî .rtnî nup es iş enib g rucs eS .ăpa o-rtnî ălaps iam eS .enrac ed ămaez itşec 2 .tnu ărugnil 1 .ărutnu nî iiţla nup es .iifot rac eiaom es ănâp .aţita rc dnâcşim .ăpa nî pmit avtâc iţuniţ tsof ua ec ăpud .ielu uc elage iţ răp nî ătacetsema .eras .773 .ăjaoc ed ăţă ruc es un ion iifot raC .atag epao rpa tnus dnâC .atag tnus dnâC .ece r ăpa uc t reif al nup es iş )elfihc ifotrac ăţni refe rp ed( iifot rac ălaps eS .ătnâb reifnî es ănâp cof ep niţ es iş .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş ăpaec o tnurăm eiat eS .iifot rac ădni rpuc ăs ac .ătado ifotrac iniţup al lumurd ăd eS .eletpal ăb raif ăs enup es so rg dnuf uc ăţita rc ătla o.ănâtnâms ăcşaec 1 .ărutnu uas tnu ărugnil 1 .cof al etuninr 6 — 5 niţ iam eS .uas lutiţuc uc dar es ic .ăjaoc ed ăţăruc es iţreif iifot raC .etnib reif arutnu uc cof al enup es .iţnib reif csev res es .283 .anâtnâms ăguada es iv res a ed etnianÎ .e ras ăniţup uc iş u rpsa tev reş nu uc ăcae rf es .etpal itşec 2 .tacot rarăm ăţirugnil 1 .eras .nub cof al rotpuc al ăd eS .ătamufa ăninăls ed ătacub o uc ănue rpmî .anâtnâms aguada eS .973 .ăcsaenemur es ăs ărăf .

repip iş e ras ăguada es .ăjaoc uc iifot rac b reif eS .etpaocsăr ăuo ed iilef ed dnâ r nu .ănraotsăr es atag etse dnâC .ifotrac ed dnâr nu ăzaşa es .repip .e ras ed etşevirtop eS .383 .cof ep etunim avetâc eniţ iam es iş aetnil ăguada es .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăznârb iş tnu ed ărugnil o uc etacetsema iş esrucs .ărutnu uc aţitarc egnu eS .iifot rac ăţăruc eS .ifotrac ed e ruip ed ta rts nu ednitnî es iş temsep ărase rp es .ăm rof nî csev res eS tivi rtop cof al .tnu irugnil 2 .tnu ed iihcşa avetâc ăguada es iş sa r nazem rap ă rase rp es arpusaeD .ăpaec 1 .csenemu r es ănâp ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd es iş sa r lavacşac uas ăsa r ăznârb ărase rp es .rotpuc al ăd es .ăm rof nî csev res eS .ăpa uc taiţbus noilub ănraot eS .iriţbus iilef iţaiăt .eras .ăniăf ărugnil 2/1 .e ruip ed lutse r enup es e rac etsep tacot lutavazraz ăzaşa es a rpusaeD .repip iş e ras nid tivi rtop )36 .noilub ărugnil 1 .lejnurtăp 1 .ăniăf iş ă rutnu ed ărugnil o.ăsar ăznârb irugnil 2 .ă rutnu uc ăţitarc o egnu eS .ărutnu irugnil 2 .57 .ăuo 2 .ăsa r aznâ rb ă rase rp es .rtnÎ .iilef eiat es .783 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .etraped iam aşa iş etnil ed lunu .etpal irugnil 2 .rtnid .bla sos nu ecaf es tarapeS .iecelvod ed lunu iş ifotrac ed dnâr nu tnâmăp ed ăţita rc o.ănişam nirp etuce rt lulejnu rtăp iş luvoc rom ăguada es iş ă rutnu ăniţup uc etşejărp es .ănraotsă r es .emârăfs es ăs ă răf .lejnu rtăp nu iş voc rom nu b reif es ta rapeS .ăţăruc es .eras .v( ifotrac ed e ruip nu ecaf eS .tnu răm apaec eiat eS .ifotrac g 005 ETNIL UC IFOTRAC ED ACASUM .ăsa r aznâ rb ărase rp eS .iicoljrm epec 3 .583 . rotpuc al eg rem ec ăţita rc o tnu uc egnu eS .eras .tnu ărugnil 1 .sus iam ed aiţizopmoc uc dnânretla .e ras iş ăsar aznâ rb .ăsar ăznârb irugnil 2 .683 .eras .iifot rac b reif eS .ifotrac gk 1 ROTPUC AL IFOTRAC .ifotrac g 005 ROTPUC AL IECELVOD UC lFOTRAC .rtnî ăzaşa eS .işomurf ifotrac 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IFOTRAC .ă rutnu ăniţup uc ăpaec o etşejă rp es eiagit o.tnu niţup etâc enup es i rudnâ r e rtnÎ .ifotrac g 004 ROTPUC AL ENAORACAM UC IFOTRAC .tnu uc ăm rof o egnu eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .iţ reif ifotrac ed dnâr nu ăzaşa eS .eras .ăsa r ăznârb ed dnâr nu .irudnâr nî iifot rac ăzaşa eS .anâtnâms ănraot es arpusaeD .883 . rotpuc al uad eS . rotpuc al ăro 4/3 niţ eS .temsep ărugnil 1 .)193 .e ras uc ăpa nî b reif es iş eţuso rg iam ednuto r ilef eiat es .vocrom 1 .elăuo uc anâtnâms ăcetsema eS .aetnil pmit nid eb reif eS .ăsa r ăznâ rb ăguada eS .483 .ănâtnâms ăcşaec 1 .ătepe r eS .ăzae răs es iş iilef eiat es .ăcav ed ăznârb g 002 .983 .ăznârb iş ifof rac ed dnâr nu iopa .ărutnu ărugnil 1 .tnu ărugnil 1 .v( iişo r ed sos nu ănraot eS .eraolf nî iecelvod 03 . rotpuc al eg rem ec ăm rof o tnu uc egnu eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL IFOTRAC ED LEF TLA * .enaoracam g 002 .tivi rtop cof al .enrac ed anişam ni rp ece rt es iş egrucs es .e ras uc ăpa nî etreif enao racam ed dnâr nu ăzaşa es a rpusaeD .ăuo 2 .iifot rac b reif eS .iifotrac e repoca ăs tâc .noilub ărugnil 1 .ifot rac ed dnâr nu ăzaşa eS .temsep ărugnil 1 .e raolf nî iiecelvod aenemesa eD .repip .atag etse dnâC .e ras ăniţup uc anâtnâms a rpusaed ănraot es .ăţăruc es .ă ro ed 2/1 rotpuc al uad eS .etnil g 002 .iişor g 005 .rotpuc al etunim avetâc ăd es iş ăpa ed işrucs iifotrac etsep lusos ănraot eS .iilef eiat es iş ăţăruc es .ăru tnu irugniI 2 .temsep ă rase rp es .ifotrac gk 1 IFOTRAC ED AMALUIC .ăniăf irugnil 2 . rotpuc al ăd es iş lunoilub tacetsema a-s e rac nî ăpa ed ăcşaec o ănraot eS .eras .iilef iţaiăt iş iţiţăruc iifot rac tnu nî roşu csejărp eS .iifotrac treif ua e rac nî apa uc egnits es e rac .am rof elpmu es ănâp .tnu ărugnil 1 .ifotrac g 005 TAVAZRAZ UC IFOTRAC ED ACASUM .

iţrăp elebma ep csenemur eS .sus iam ac csebocs es iş ăuod nî eiat es .e ras .uo 1 ăguada eS .ătpaetşa tâc uC .irenit iifotrac gela eS .iinişam aemg ram ep .193 .treif ua ec ăpud .etpal irugnil 3 .nmel ed ă rugnil o uc enib ămârăfs es iş grucs es .ăţă ruc eS .sotsug niţup iam etse tâta uc .tnu răm ătaiăt ăcnuş iş e ras .293 .e ras .etpal ăcşaec 2/1 .sonabac uas rezirap ed etatitnac işaeeca uc ătiucolnî if etaop acnuŞ .393 .ăb raif ăs uas dnuf ep ăcsaenemu r es ăs ăsnî ă răf .rtnid ărutulpmu o ecaf eS .e ras ăniţup iş e repoca i-ăs tâc ăpa uc ăţitarc o.rtnî tnu uc ăzaşa es iş ăsa r aznâ rb arpusaed ă rase rp es .uo 1 .)136 .iţnib reif .67 ep csejă rp es iş ăniăf nirp cselăvăt es iilef etsecA .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ERUIP .ăsar ăznârb ărugnil 1 .iv res i-a ed etnianî iş csenemu r es ănâp rotpuc nî niţ eS .rtnî t reif al nup es iş irut refs nî eiat es .ănâtnâms ed i rugnil avetâc ăguada es iv res a ed etnianÎ .tev reş ep .f râv uc col al iifotrac ulpmu eS .ăniăf ărugnil 1 .tanobracib ed tiţuc ed frâv nu .)573 .ăme rc o ac işomups iş ibla tineved ua dnâC .iram iam yruăg uc aeraotăzăr ep dar es iş izurc iifotrac ăţăruc eS .ăru tnu irugnil 2 .ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed ăsaorg eilef o.iram ed lef al iş izeten .rezirap uas ăcnuş g 001 .etatămuj ep b reif es iş iifot rac ălaps eS ĂZNÂRB UC IŢULPMU IFOTRAC ED LEFTLA.ăsar ăznâ rb .tarăs lutsug etşevi rtop eS .etnib reif eletpal ăguada es .ăsar ăznârb ărugnil 1 .edepe r tab iam es iş eletpal iş lutnu ăguada eS .993 .uo 1 .iţ răp elebma ep eleletfihc csenemu r es iş arugnil uc eiţizopmoc nid ai eS .sus iam ac e raotăză r nirp uad es iş iifot rac ăţăruc eS .t reif ua e rac nî aţitarc nî tnu uc enib tab eS .ifotrac g 003 IFOTRAC ED ELENĂGIRF ED LEF TLA * .so rg ed mc 1 ed elete rep uc ecaoăg etşin ac dnâm rof .luzeim tot etaocs es eţi rugnil .iicoljim ifotrac 21 ĂJAOC NÎ IŢULPMU IFOTRAC .tacot ra răm .ăuo ăuod .niţup etâc .dnuf ep ăcsaenemur es ăs niţup ăsal es iş etnib reif tnu uc ăţitarc o-rtnî ăzaşa eS .v( rotpuc al coc es iş ălaps es .tacot edrev lejnurtăp iş repip .dnuf nid niţup et raof eiat eS .ăvat nî ats ătaop ăs ac .ănâtnâms ed i rugnil avetâc arpusaed nup es .v( etitălc ed taula nu ecaf es tarapeS .tal nî .ăuod nî eiat es .ătelmo urtnep ac etutăb elăuo uc ăcetsema es .tacot ed rev lejnurtăp ăţirugnil 1 .repip .io ed ăznârb ăniţup uc ăcav ed ăznâ rb ed ărutulpmu o ecaf eS .ăniăf .ăuo 2 .e ras .ifotrac g 003 ĂZNÂRB UC IFOTRAC ED ELETFIHC .repip .etnib reif etse tâc .repip .g 051 ed mac ăcav ed ăznâ rb ed ătacub o .ei ruf raf o ep ăzaşa eS .ăniăf irugnil 2 .etunim ed 02 ac ric niţ es .leftsA .i ruşuneblăg ăuod dnâr ep ăguada eS .ănâtnâms uc uas iişo r ed sos uc anrai uas ed rev ătalas uc csev res eS .eras .izu rc iifot rac ăţăruc eS .repip ed farp nu iş e ras .ăvat o ep ăzaşa eS .iifot rac b reif eS .taidemi etşev res eS .ătis o-rtni rp iţnib reif tnus tâc ce rt es iş ăpa ed g rucs es .edepe r ăcae rf eS .tanob racib .tipot tnu uc csepo rts es iş ăsa r ăznârb uc ă rase rp eS .ielu nî uas ărutnu nî .ărutnu irugnil 2 .tiţuc nu uc es-udnizeten f râv uc iifotrac ulpmu eS .arpusaed csenemur es ănâp . repip .icim eleţăcub etaiăt .etnibreif aru tnu nî ănraot es iş aţirugnil uc eiţizopmoc md ai eS .eras .ăniăf ăcşaec 2/1 .iifotrac ătis nirp ăcae rt iam es ăs ă răf lue ruip ităge rp etaop eS .eras .iifot rac ăţăruc eS .093 .ăuo ăuod .iifotrac uc ăcetsema eS .ăniăf .ifot rac g 003 IFOTRAC ED ELENĂGIRF .şo lococ nu icin enâmăr un ănâp .so rg tanrâc nu ecaf es ătsap ătsaeca uC .rotpuc al uad es .cof al ătnetsize r ei ruf raf o-rtnî uas ăvat o.taidemi csev res es .ărutnu irugnil 2 .iruşuneblăg 2 .ifotrac ed eliţătămuj ulpmu eS .csezegă rf es ec ănâp tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup etâc iopa enup eS .tnu ed ă rugnil o uc .repip niţup iş e ras .tnu irugnil 2 .enrac tacot ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .esao rg ed teged nu ed iilef eiat es e rac .ăsar ăznâ rb ed ărugnil o .urtnuănî csebocs es iş .ienu lu rotuja uc iş capac nu tăpac al eiat eS .cof ep iopa tab iam eS .iulutiţuc amal uc i-udnizeten .tnu ărugnil 1 .etnâb reifnî es ăs ac .edepe r b reif eS .eras ăguada eS .ăniăf ed ărugnil o .

eletşulăg cudo rtni es .ifotrac gk 1 IFOTRAC ED EINHAI .ăniăf mignil 2 .rotpuc al iifot rac coc eS .ăru tnu ărugnil 1 .eiruf raf ep ăzaşa es .tipot tnu ărugnil 1 .ăniăf irugnil 2 .ăcun o tâc tnu ăguada eS .ele e rtni rp ăsar ăznâ rb enup es .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs ăsal es .ielu nî uas ărutnu nî csejărp es iş temsep iş uo .rtnî egnicnî eS .iţamârăfs iifot rac lage dnitnî es .eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş ăpa uc egnits es .tacot ra răm uas lejnu rtăp niţup ăguada es tiş râfs aL .ăniăf nirp ătad anâm uc etşulăg caf eS .ărutnu ăniţup nî tnu răm ătacot ăpaec o etşejărp es :rotămru lulef nî iişo r ed sos nu ecaf es pmit e rtnÎ .temsep ărugnil 1 .repip .enrac ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .ăsar ăznâ rb ed ă rugnil o iş aniăf .ed rev ătalasuc uas i rutărum uc iv res top e" .tnu g 05 .ăniăf uc ăcetsema es .g rucs eS .ăniăf nirp uad es .ifotrac g 005 ROTPUC AL IFOTRAC ED ETŞULĂG .noilub ed ă rugnil o taguăda a-s e rac nî ăpa ed ăcşaec o ănraot es iopa .cof ep .aţilucruf uc ămâ răfs es luzeim rai .ăuo 2 .iifot rac b reif eS .ăm rof o-rtnî ăzaşa es .tineblăgnî a-s dnâc iş tnurăm ătaiăt apaec ielu nî etşejă rp eS .ăuod nî pu r eS .ifotrac g 005 IIŞOR ED SOS UC IFOTRAC ED ETŞULĂG . repip iş e ras ed etşevirtop es .repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .eras .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .nifad ed ăcim ăznurf o .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăsar ăznârb ărugnil 1 .lusos ănraot es arpusaed .ăs raots iş etpal nî ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî enib ăcae rf es luzeim rai .893 .ăb raif iam ăs ă răf ăro ed t refs nu niţ eS .ielu irugnil 2 .793 .ăuod nî pu r eS .eiube rt iam ăcaD .ifotrac g 005 IŢPOC IFOTRAC ED ELETFIHC .eras .emugel ăgnâl ep etşev res es iş irut refs eiat eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .epec 2 .e ras ed etşevirtop es iş noilub niţup etâc ăguada eS .eliruşuneblăg .i rut refs nî .rotpuc al etunim avetâc uad es iş tipot tnu uc csepo rts es .ăpaec 1 .sus iam ac eletfihc caf eS .e rat iam avec eif ăs lutaula tâcnî leftsa ăniăf ăguada eS .ămups etutăb iruşubla ăuod elec tiş râfs al iş lejnurtăp ed ed rev ăznu rf ăniţup .ăniăf ni rp ătad anâm uc caf eS .eniîp eilef 1 .noilub ărugnil 1 .sus iam ac lef al e ras uc ăpa nî b reif es iş iuluteged aemisorg ed i roicănrâc icim .tocolc nî ăd dnâc iş cof al e ras ăniţup iş ăpa uc ăţitarc o enup eS .ae ras ăguada eS .eras .lutnu iş lurepip .ăpa ăcşaec 1 .iv res a ed etnianî ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .etnib reif ă rutnu nî iţrăp elebma .enrac ed anişam ni rp uas ătis ni rp ce rt es iş ăţăruc es .enrac tacot ed anişam ni rp uad es iş ăţăruc es .ăuo 2 .ednuto r eţuletfihc caf eS .eras .493 .ifotrac g 005 IFOTRAC ED ĂTRUT .noilub ărugnil 1 uas iişor g 005 .edlac csev res es iş ăsa r ăznârb ăniţup ărase rp es .a rugnil uc i-udnâsăpa .ăniăf irugnil 2 .693 .iifotrac nup es .593 .iişor 3 .eletşulăg grucs eS .nifad ed ăznu rf o iş e ras .eras .ătacot ăţaedrev .993 .ărutnu ăţirugnil 1 .ielu irugnil 2 .ăpa ăniţup ăguada es .niţup ăsal eS .iifot rac ăjaoc uc b reif eS .ăniăf irugnil 2 .etnib reif ielu nî csejărp es iş .repip .iifot rac coc eS .ifotrac g 005 IELU NÎ ETIJĂRP IFOTRAC ED ELETFIHC .e ras ăguada eS .ăniăf ed ăsar ărugnil o . repip ed fa rp nu .csebocs es .77 .iifot rac b reif eS .repip .ăţita rc nî a rugnil uc ecetsema iam es ăs ă răf tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .gnul nî eiat es iş iifot rac ăţăruc eS .ăuo ăuod .csebocs es .ărutnu irugnil 2 .etrap ătlalaec ep iş ăcsaenemu r es ăs o-dnâsăl .ătam rof at rut ătitălc o ac ec raotnî es iopa .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt iişo r avetâc iş enup top eS .a rutnu eiagit o.ătnîmă rf es iş e ras enup es .

eras .ănişam ni rp ăd es uas .)tsug ăpud( ăpaec 1 .icizru g 005 ŞACAPRA UC ICIZRU ED FALIP .nmel ed dnuf nu ep ăcaot es uas ătis nirp ce rt es .iro avetâc ed eiţarepo ătsaeca ătepe r eS .ige rtnî ăsnî ănâmăr ăs eiube rt ze ro ed elebaoB .roşu ămâ răfs es eteged e rtnî taul dnâc treif etse luze rO .tnu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejărp es tarapeS .elicizru treif ua e rac nî ăpa ed itşec ăuod ănraot es .ue rem dnâcetsema ănişam ep eniţ eS .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş ăpaec o tnurăm eiat eS .nif temsep ed ă rugnil o uc ărase rp es .ăcaot es iş lucanaps eb reif eS .ze ro ed lufalip uc lef al ecaf eS .tăpsao rp tnu niţup iş ăsar ăznârb ed i rugniI ăuod dnîguăda .tagel ed lutsed etse iş t reif a lucanaps ec ănâp .tăpsaorp tnu g 05 .ălfmu es ec ănâp ănişam ep enib tab es iş .ăpaec 1 .tnu nî eniâp ed iilef avetâc csejărp eS .canaps gk 005.elicizru grucs eS .ti repocsed sav nî .eras .atag tnus dnâC .ăpaec 1 .ăniăf ărugnil 1 .104 .sus iam ac canaps ed lue ruip etşetăgerp eS .eras .ăniăf ărugnil 2/1 .eleznu rf gela eS .204 .eras .1 CANAPS ED ERUIP ED LEF TLA * .ănâtnâms o ac sorg sos nu eniţbo es ec ănâp .canaps gk 005.dnuf ep ădnirp es un ăs ac dnâcetsema .ăcaot es .arpusaed lucanaps ănraot es .tnu răm ae rp un rad .cof al uon nid nup eS .canaps gk 005.iţnib reif csev res eS .ielu uc tnu răm ătaiăt apaec etşejă rp eS .sus iam ac elicizru ălaps es iş gela eS .atag etse dnâC .ălaps es e rac nî lusav nid apa egrucs es uN .t reif al nup eS .lucanaps eb reif es iş ălaps es .ăsar ăznârb irugnil 3 .lucanaps treif a e rac nî ăpa ed ăuod uas ăcşaec o uc egnits eS .grucs es .zero ăcşaec 1 .etaruc et raof nâmă r elicizru dnâc ănâp .004 .egela eS .canaps gk 005.elicizru treif ua e rac nî ămaez ed i rugnil 3 — 2 uc iş ăniăf uc ăcetsema es .roşu iam ăb raif ăs ac .elicizru iş ac epa etlum iam nî ălaps es iş lucanaps egela eS .504 .aniăf ă rase rp es iş lucanaps enup eS .taidemi etşev res es iş tăpsao rp tnu niţup enup es .rotpuc al ăd eS .sar naerh uc .ăb raif un ăs lucanaps ac u rtnep .epa etlum iam nî ălaps es .ece r etşev res eS .1 ROTPUC AL CANAPS .eras .tăpsaorp tnu g 05 .ăpa uc sav tla nî anâm uc elicizru tocs es ic .e renit et raof elicizru tâced enub tnus uN .şacapra ăcşaec 1 .ăgilămăm iş ielu nî ătijărp ăpaec .etehco rc .dnuf al eniâp ed eliilef ăzaşa eS .rată rg nu ep am rof dnâzeşa .ie!u irugnil 2 .ăniăf uc luşatnâr ed col nÎ .cte elenagirf .icizru g 005 ICIZRU ED FALIP .ăpaec 1 .elenăgi rf .e ras ed etşevirtop es .e ras uc ăti tocolc ăpa nî b reif eS .ăniăf ărugnil 2/1 .nuja nid ăpa nî taium ăsnî eiube rt luşacap ra .304 .ăsar ăznârb ed ărugnil o uc tacetsema .ăpa ed enib eg rucs es .etpal uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .niţup ăb raif iam ăs ăsal es iş lucanaps uc ăcetsema eS .ăniăf ărugnil 2/1 . roşu etşejărp es iş luze ro ăguada eS .icizru gk 1 IELU UC ICIZRU ED ERUIP .87 es ăs iamun ic .e ras uc ătitocolc ăpa nî ti repocsed eb reif eS .tnu ărugnil 1 .etunim ed 03 — 02 rotpuc al ăd es .1 TNU UC CANAPS .tnu ărugnil 1 .ielu irugnil 2 .eras .1 CANAPS ED ERUIP .)enrac ed ămaez ed iro etpal ed ăcşaec o uas( lucanaps t reif a e rac nî apa nid ăcşaec o ănraot es .etocolc avetâc aed ăs ăsal eS .nmel ed dnuf nu ep nif ăcaot es .luze ro uc ăţitarc nî ăzaşa es .temsep ărugnil 1 .ăleznarf ed iilef 6 .iulusav ludnuf nî ănâmăr ăs ele ep ed lutnâmăp iş lupisin tot tâcnî leftsa .ăniăf ed farp nu sup a-s e rac nî ănâtnâms ed ănub ăcşaec o canaps al aguăda etaop es .ielu ărugnil 1 .i ruihco uc etşev res es canaps ed lue ruiP .ătacetsema enib etse atsaeca dnâC .etehco rc uc uas ărutpi rf al ărutinrag ac .ii revămirp lutupecnî al etişei .egrucs eS .tipot tnu irugnil 2 .eras .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .naerh .404 .

iilef etaiăt iş etiţă ruc elic repuic tnu nî ăşubănî es tarapeS .114 .ti rocă r iam a-s ec ăpud iş canaps ed lueruip uc ăcetsema eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .etpal ăcşaec 1 .804 .dlac al eniţ eS .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu uc acnidub etşepo rts es .somu rf etşe rc ănâp .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .tnu ed ărugnil o uc ăţitarc o-rtnî enup es iş apa ătaot ăsai ăs ac dnâsăpa eg rucs eS .iş egrucs eS .o iş tnu ed ărugnil o.lucanaps t reif a e rac nî ăpa ed uas etpal ed ăcşaec o uc esnits .ăniăf ărugnil 1 .e ras uc .etunim ed 05 — 04 eniţ eS .ăniăf ăcşaec 1 .elicizru ac lef al luşircăm ălaps es iş ăţăruc eS .nub cof al ă ro ed irut refs ie rt eniţ eS .aiţizopmoc ănraot es .ămups etutăb eliruşubla ăm ru al iş dnâ r ep esup eliruşuneblăg ăguada es .ăcsaeneblăgnî es ăs ăsal es iş aniăf ăguada es .97 .v( ăuo nid etitălc 41 — 21 caf es tarapeS .)404 .etitălc nî ătacărbmî eif ăs acnidub ătaot iş arpusaed es raotnî if ătaop ăs .tnu ed ărugnil o iş ăsa r aznârb ăguada es .şircăm gk 1 UO UC ŞIRCĂM .canaps gk 1 CANAPS UC ETITĂLC ED ĂCNIDUB .ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp es.icrepuic g 051 .eliruşuneblăg uc anâtnâms no rtsac nu.ăuo 3 .tnu irugnil 3 .rtnî tab eS .ăcnidub ed ăm rof o tnu uc enib egnu eS .e ras ed etşevi rtop eS .v( canaps ed e ruip nu ecaf eS .904 .rezirap uas ăcnuş g 05 .ă ro ed etatămuj o ac ric cof ep eniţ eS .e ras ed etşevi rtop eS .ăm rof nî etşev res eS .tnu irugnil 2 .ăuo 2 :etitălc urtneP .ăniăf ed ărugnil .rtnid sorg sos nu ecaf es tarapeS .epa etlum iam nî lucanaps ălaps es iş egela eS ROTPUC AL ICREPUIC UC CANAPS .ăsar ăznârb irugnil .604  2 .irut refs nî etaiăt etpaocsăr ăuo uc etşev res eS .tnu uc ăţita rc o-rtnî iopa enup es iş ătis o ep egrucs es .ăpa uc sav tla nî lutot uc enup es iş ă repoca es .tnu niţup iş ăznârb ă rase rp es .atag etse dnâC .ăb raif ăs ărăf ănue rpmî ătnâb reifnî es .eras .rtnî ăşubănî es .tnu uc ăţita rc o.etraped iam aşa iş ătitălc o .eb reif es iş epa etlum iam nî ălaps es .704 .tnu irugnil 2 .etpal ăcşaec 1 .iş ănraotsăr es .cof al ătnetsize r ăm rof o.aţita rc elpmu es dnâc ănâp .canaps gk 1 CANAPS ED UELFUS .ănilp aţitarc ătado ac .e ras uc ătitocolc ăpa nî iâtnî etşe răpo es .dnâr ep esup i ruşuneblăg ie rt ăguada es .ăcaot es iş lucanaps eb reif eS . rotpuc al .canaps gk 1 .lucanaps egela eS .tacot ed anişam ni rp ece rt es uas dnuf ep ăcaot es iş egrucs eS .elic repuic uc lucanaps ăcetsema eS .sar lavacşac uas ăznârb ărugnil 1 .eli răcnâm ac lef al csetăge rp es eivetş ed eli răcnâM . rotpuc al ăd es iş ăsar ăznî rb ă rase rp es .sa r lavacşac uc uas ăsar ăznârb ăniţup uc arpusaed ărase rp es iş ănraotsă r eS .a rpusaed ăcsaenemur es ăs etunim avetâc ăd es .ue rem dnâcetsema .ăsar aznârb uc ăcetsema es iş et rap o al ăd eS .ăniăf ărugnil 2/1 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăuo 3 .ătitocolc ăpa nî etşe răpo eS .tnu uc etşepo rts eS .aiţizopmoc ănraot es iş tnu uc enib ăm rof o egnu eS .anâtnâms niţup etâc ăguada es iş cof ep etunim avetâc eniţ es .tnu irugnil 2 .eras .arpusaed ăcsaenemu r .nîrtăb iam etse ăcaD .lucanaps enup es .ănâtnâms ăcşaec 2/1 .canaps ed .ănâtnâms irugnil 2 .tnu răm ătaiăt ăcnuş ăniţup iş ămups etutăb iruşubla ie rt elec tiş rîfs al rai . rănât etse ăcad .canaps ed e ruip ed tarts nu enup eS .eras .canaps gk 1 CANAPS ED ĂCNIDUB .canaps ed eli răcnâm urtnep ac iţătitnac işaelecA EIVETŞ .e ras ed etşevi rtop es .rtnî ăzaşa eS . roletitălc aemi răm ed ăţita rc o tnu uc enib egnu eS .ăcsae rocăr es ăs epecnî dnâC .et rap o al ăd es atag etse dnâC .ăm rof nî etşev res eS .tnu irugnil 2 .014 .ăniăf ărugnil 1 .inig ram ep ed eletitălc a rpusaed c rotnî eS .luşi rcăm uc ăcetsema es .)136 .iruşuneblăg 2 .inig ram ep 4 — 3 iş dnuf ep ătitălc o ăzaşa es .eras .tnu ed ă rugnil o ăţita rc o-rtnî ătnâb reifnî eS .

dar es uN .)iecelvod al ed amaez uc uas( etpal uc snits .ielu irugnil 2 .ătarăs .e ras ed ătivirtop .iţepsao rp et raof .tev reş nu ep ăzaşa es iş eleţa eiat es .814 .214 .ratşum ăţirugnil 1 .ănue rpmî lutot ăcetsema eS .eras . rotpuc al uad eS .ănâtnâms o ac ăsao rg ătsap o ecaf eS .ăsar ăznâ rb ăraserp es .tecnî ăb raif ăs eiube rT .e tşetocolc dnâc iş e ras uc ăpa treif al enup eS .enao racam ed ae raotă ruce rts ni rp g rucs es .ăru tnu irugnil 3 .tacot edrev lejnurtăp iş rarăm eţirugnil 2 .ătitocolc ăpa nî niţup b reif eS .eras .ăpa l 2 .atag tnus dnâc iş rotpuc al uad eS .414 .ăniăf ărugnil 1 .1 TREIF LEHGNARAPS .e ras .epa etlum iam nî ălaps es iş ăsao rbif aetrap ed ăţă ruc eS .514 .iţamârăfs un rad .ănâtnâms ăcşaec 1 .ănâtnâms ăcşaec 1 .tăpsao rp et raof lehgnaraps egela eS .iţreif tnus ănâp niţ es .icim tnus ăcaD .tnu nî roşu ătijă rp iş tnu răm ătaiăt ăpaec nid sos nu ecaf eS .ielu niţup uc ăţita rc o.iicoljim iecelvod 6 BLA SOS UC IECELVOD .noilub ărugniI 1 .eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez iş sos nî aguăda etaop eS .lucigap ra .08 ROTPUC AL IFOTRAC UC IECELVOD .ige rtnî ăsal es .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .tnu niţup uc ăţitarc o.iruşuneblăg 2 :sos urtneP .lehgna raps ed rolirutăgel lumu rd ăd es .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al uad es iş ăm rof o.rtnî csenemu r es iş iamun ălaps es .ielu g 001 .enib ădni rpuc el ăs eiube rt apA .eiaom es ăs pecnî dnâC .eras .dnâ r ep esup elăuo .tnu irugnil 2 uas .ERAOLF NÎ IECELVOD .tnu ărugnil 1 .tacot lejnu rtăp niţup ăguada es iv res a ed etnianÎ .iţ reif eif ăs eiube rt iiecelvoD .ăsa r aznârb uc iş iiecelvod uc ăcetsema es .iram iruăg uc e raotăzăr o ep iopa da r es .cim cof al .tnu ărugnil 1 .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .rtnî ăzaşa eS .gnul nî .ăniăf ăţirugnil 1 .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăpa ăniţup uc egnits es .noilub ed ă rugnil o .eras .v( rat rat sos uc .ăniăf ed ăţirugnil o uc ătacetsema anâtnâms a rpusaed ănraot eS .614 .eliţrăp ăuodnâma ep eleletfihc csenemu r es iş etnib reif ă rutnu uc eiagit o-rtnî lumurd ăd es . roşu etşejărp es ta rapeS .aniăf uc ătacetsema anâtnâms iopa ăguada eS .ăniăf irugnil 2 .eras .ăpa l 2 .ti rocă r iam ua-s ec ăpud csev res es .rtnî ăşubănî eS .ielu nî aenemesa ed .tnu ărugnil 1 .eraolf nî iecelvod gk 1 ITŞECERG.lehgnaraps gk 1 ROTPUC AL LEHGNARAPS ED ELETFIHC .iecelvod etsep ănraot eS .ece r iş iv res etaop es t reif lulehgna rapS .714 .etnib reif ăpa nî nup eS .grucs eS .iţ reif epao rpa tnus dnâC .irenit iecelvod gela eS .iţamâ răfs un rad .tijărp temsep iş tipot tnu uc uas ăzenoiam uc etşev res eS .tnu irugnil 2 .ăsar ăznârb irugnil 2 .)25 .tivirtop eiat es iram iam iec .ăpaec 1 .etpal ăcşaec 1 .eiruf raf ep .aniăf ăguada eS .tnu ed ărugnil o .tacot edrev lejnurtăp .eiaom es ănîp .rotpuc al ă ro ed etatămuj o uad eS .emignul işaeeca ed etaot iopa eiat es iş ihcnunăm nu-rtnî e rif 01 — 8 etâc ăgael eS .sus iam ac iiecelvod ăţăruc eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .iieţiăt ac .iicoljim iecelvod 6 IECELVOD ED ERACNÂM .ă reisos nî .cigapra g 001 .ăro etatămuj o ac ric cof al niţ es .eiâmăl .eiţizopmoc nid a rugnil uc ai eS .ăniăf .ăpa ăniţup ăguada es .etocolc avetâc aed ăs .lehgnaraps gk 005.ăuo 3 .314 .tnu nî niţup ăşubănî es iş apa enib egrucs es .temsep ărugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .iiecelvod uc ăţita rc işaeeca nî lucigapra enup eS .e riţbus iş ed rev lu rif uc lehgna raps ă refe rp es eletfihc u rtneP .ăpa l 2 .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî ăzaşa eS .eraolf nî iecelvod gk 1 uas iicoljim iecelvod 6 ĂNÂTNÂMS UC IECELVOD .enrac ed ămaez .e ras ed etşevi rtop es iş ătacot ăţaed rev .ignul ăsai ăs tâcnî leftsa .ăjaoc ed iiecelvod dar eS .tnu iş ăniăf nid bla sos nu ecaf es pmit tseca nÎ .ăpa ed enib egrucs es iş sus iam ac lef al eb reif es iş ăţăruc eS .enrac tacot ed anişam nirp ece rt eS .ăniăf ăţirugnil 1 .tarapes etşev res es lusoS .aznârb .e raolf nî .tocolc nî uad dnâc lutnemom niD .

uo nu ăguada eS .ărutnu ăniţup uc etşejă rp es luzeiM .424 .sus iam ac lef al csetăgerp es iş iiecelvod ulpmu eS .iiecelvod dar eS .repip .ătlum ărutnu nî iţijărp eiube rt .iicoljim iecelvod 6 ROL LUZEIM UC IŢULPMU IECELVOD .ece r etşevres es ae racnâM .temsep ărugnil 1 .e raolf nî iiece lvod ăguada eS .ăuo iş iecelvod .ielu uas ărutnu irugnil 2 .ătacot ăţaed rev iş iişo r ed iilef avetâc .uo 1 .ifotrac g 003 .iţepsao rp .eras .ăniăf irugnil 2 .ăniăf .ăm rof nid elemugel e repoca ăs tâc .ăpaec 1 .iecelvod etsep ăţita rc nî ănraot es iş etocolc avetâc aed ăs ăsal es .ăniăf ed ă rugnil o uc luo iş ielu uc arutnu dniucolnî .e ras .uats ăcaD .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD ED ELETFIHC .)ie nid apa esal ăs ac .ăniăf nî uad es uon nid iş etpal nî eiaom es .ătacot ăţaed rev iş ăniăf .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .gnul nî eif eiat es iş ăjaoc ed iiecelvod dar eS .ăniăf ărugnil 1 .ielu irugnil 2 .ebaob edrev erăzam g 052 .etpal itşec 2 .etnib reif .tivi rtop cof al .iecelvod 3 se săreze înainte de a fi puşi la prăjit.iţinemu r somu rf eif ăs iiecelvod ac u rtneP . .iţrăp elebma ep csenemu r eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .csebocs es iş ăuod nî eiat es .324 .noilub ăguada es .temsep ărugnil 1 .ăsam al ăzae răs eS .eras .sos nî dnâguăda .ăniăf irugnil 2 .ăniăf ărugnil 1 .eniâp eilef 1 .csenemu r es iş ărutnu ăniţup uc aţita rc o-rtnî ăzaşa es iş iiecelvod ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .atag tnus ec taidemi iţiv res eiube rT .ăznârb ărase rp es .ăniăf nî iiecelvod uad eS .eras .ăpa uc egnits es .tijărp u rtnep ac lef al iiecelvod csetăgerp eS .iicoljim iecelvod 3 ENAP IECELVOD .etpal ăcşaec 2/1 .repip .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ătlum ă rutnu nî csenemu r eS .ăniăf ed ărugnil ed f râv nu enup es .etpal ănraot es arpusaeD .da r eS .18 .e ras .ărutnu ărugnil 1 .tacot lejnurtăp iş rarăm ăţirugnil 1 .emiso rg u rtemitnec 2/1 ed iilef nî .ăru tnu irugnil 3 .eras .ănâtnâms irugnil 2 .e ras ed etşevirtop eS .iişor 4 .iicoljim iecelvod 3 IŢIJĂRP IECELVOD .arutnu ătnâb reifnî eS  Nu trebuie să  .eras .iicoljim iecelvod 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IECELVOD .atag tnus ec ătadnî csev res eS . repip .lutemsep uc iş )ăznâ rb ătla eif .cof al ătnetsize r ăm rof o ărutnu uc egnu eS .024 .etnib retif )ielu uas( ărutnu uc eiagit o.iecelvod ed iilef ed dnâ r nu .epec 2 .ăcaot eS .224 .meva ăcad .)izu rc( iilef eiat es iş iifot rac ăţăruc es .uo 1 .e ras uc apa nî tarapes ăt raif ae răzam ăguada es .iiecelvod iş iifot rac b reif es ec ănâp .124 .ăţaed rev .ăro ed etatămuj o niţup lec srucs al niţ es( enib grucs es iş iiecelvod b reif eS .ănâtnâms ăniţup .e ras ed etşevi rtop eS .uo 1 .repip .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .etpaocsă r elăuo b reif eS .arpusaed ed aţijoc eiaom es .rotpuc al ăd es iş ă repoca es .ătijărp ăpaec o iş ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî ăcaot es socs luzeiM .tarăs ed tivi rtop .ărutnu ăniţup uc ătacot ăpaec o roşu etşejărp es :iişo r ed sos lurotăm ru ecaf es ta rapeS .temsep iş uo .ărutnu irugniI 2 .ăniăf ni rp uad eS .ităge rp etaop es e racnâm işaeecA .izega rf iiecelvod tnus ănâp ă ro ed etatămuj o rotpuc al ăd eS .ifotrac uon nid iş aţaed rev ăniţup .ifotrac ed iilef ed dnâ r nu ăzaşa es . rotpuc al ăd es iş tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc nup es .iişor 4 uas noilub ărugnil 1 .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .csebocs es iş ăuod nî eiat es .914 .ărutnu irugniI 3 .rtnî a rugnil uc ănraot eS .ătalas uc csev res es iş iţ răp elebma ep csejă rp eS .ăuo 2 .ielu niţup uc etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .ăsam al ăzae răs eS .dnuto r eif .etpaocsăr ăuo ed iilef ed lunu .eraolf nî iecelvod gk 1 ĂŢAEDREV IŞ ERĂZAM UC IECELVOD .aliărB ed ăbla ăznâ rb eif( aznâ rb uc ăcetsema es .atag tnus iiecelvod dnâC .tăpsaorp tnu g 05 .eicoljim emi răm ed iţepsaorp iecelvod gela eS .iiecelvod dar eS .ăznârb irugnil 2 .uo nu uc ăcetsema es .

ăm rof nî csev res eS .524 .etşe rc ănâp .iecelvod ed elirut refs ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .ze ro ed ăcşaec o al itşec ăuod .tal nî iâtnî .924 .ăpa uc itşec 2 .ăm rof nî etşev res eS .ăpa uas etpal ăcşaec 2/1 .ei ruf raf ep ăzaşa es iş tocs eS .emignul nî .ăţaed rev enup eS .ănâtnâms irugnil 2 .tnu ed eleţăcub avetâc nup es iş ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp es .iţijă rp tsof ua e rac nî luielu uc ănue rpmî .tnu uc .g rucs eS .ti rocăr ua-s dnâc rai .sus iam ac iiecelvod ităge rp top iam eS .ăniăf ărugnil 1 .noilub ărugnil 1 uas iişor 4 .iişo r ed iilef uc ăm rof nî i-udnâzeşa .iicoljim iecelvod gela eS .ătacot ăţaed rev .28 al ăb raif ăs ăsal es .ăpa uas etpal ăcşaec 1 .ăpa ăguada es .iv res a ed etnianÎ .uo 1 .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ăuo 3 .tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad es iş iişo r ed sos nu ănraot es arpusaeD .eras .ărutnu uas tnu uc ătinemu r iş ătacot ăcim ăpaec o .ămups etutăb iruşubla ăuod elec iş i ruşuneblăg ăuod dnâ r ep iş e ras .)434 .tipot tnu ărugnil 1 .iiecelvod dar eS .dar eS .ănileţ ed ăznurf 1 .e ras ed etşevi rtop es iş tacot rarăm niţup ăguada eS .iiecelvod dar eS .ăsa r ăznârb a rpusaed ărase rp eS .rasecen etse ăcaD .ăpa ăniţup uc t reif luze ro ăguada eS .rtnî ăzaşa es .ăuo 2 .luzeim etşebocs es iş .)ăni ret( tnâmăp ed ăm rof o-rtnî ăzaşa es .ăznârb irugnil 2 .tăpsao rp lutnu uc iş elăuo uc ăcav ed aznârb ăcae rf es tarapeS .iicoljim iecelvod 3 IECELVOD UC FALIP .u rtnuănî etşebocs es t refs e raceif .ăbla ăznârb g 091 .tacot rarăm .tocs eS .tnu irugnil 2 .tnu ed eleţăcub avetâc iş temsep ăraserp es a rpusaeD .ăpaec 1 .624 .rtnî ăzaşa eS .e ras .ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ednuto r iilef eiat es .u rtap nî eiat eS .e ras uc ătitocolc ăpa nî cse răpo eS .ă repoca es .tacot ra răm .ie nid alaezemu ătaot esei ănâp cof ep niţup niţ eS .v( elosaf ed luelfus urtnep ac eiţizopmoc o ta rapes ecaf eS .ăcim ăpaec 1 .ăţita rc ep ed ecafsed es iş enib ăşao rgnî es ănâp .e ras .iiecelvod iş luze ro ăţita rc o.aliărB ed ăznâ rb ed iriţbus eţuilef uc iş iişo r ed iilef uc dnânretla iecelvod ed irudnâr ăzaşa es .ăţitarc nî .iiecelvod dar eS .ielu niţup uc csenemu r es iş eiat es .ăuod nî ătacub e raceif iopa .v( icizru ed lufalip u rtnep ac luze ro etşetăge rp eS .824 .răhaz ăţirugnil 1 .iişor g 005 .ărutnu ăniţup uc iţinemu r iş iţacot .zero ăcşaec 1 .e ras iş ătitocolc ăpa uc cse răpo es iş etivi rtop iţăcub nî eiat es .ăznârb irugnil 2 .izega rf iiecelvod tnus ănâp .ăuo 2 .eras .ăcsae rocă r es ăs etrap o al ăd eS .anâtnâms ăguada es .uicoljim cof al .elitrăp etaot ep csenemu r es .724 .iicoijim iecelvod 6 ĂZNÂRB UC IŢULPMU IECELVOD ED LEFTLA * .rotpuc al csenemu r es iş tnu uc ăţita rc o.ăniăf ed ănilp ărugnil o iş tnu ed ăsar ă rugnil o-rtnid so rg sos nu ecaf es tarapeS .ielu irugnil 2 .tăpsao rp tnu g 52 .arutulpmu etşe rc ec ănâp niţ es .eras .csebocs es iş ăuod nî eiat es .rotpuc al uad es .ăsar ăznâ rb ăguada es iopa .io rutsu ed ieţăc aviţâc uc aznâ rb dniucolnî iş .ăniăf ărugnil 1 .işomurf iecelvod 5 ĂZNÂRB ED UELFUS UC ITULPMU IECELVOD .e ras ed etşevi rtop eS .temsep ărugnil 1 .iişor g 005 :sos urtneP .zero irugnil 2 .ătivirtop emirăm ed iecelvod gela eS .ăniăf ăţirugnil 1 .iicoljim iecelvod 6 IŢULPMU IECELVOD IŢLA .temsep uc iş uo uc ăcav ed aznâ rb ăcae rf es tarapeS .iţăcub ie rt nî uas ăuod nî eiat es .rtnî eletla ăgnâl elenu ăzaşa es .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .ăgrucs es ăs ăsal es iş cse răpo eS .işomu rf iecelvod gela eS .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .etpal uc uas ăpa uc egnits es e rac .iiecelvod ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC . rotpuc al ăro o ăd eS .arpusaed ănraot eS .eras .e ras ed csevirtop eS .ărutnu ed ărugnil o uc .iicoljim iecelvod 3 ROTPUC AL IIŞOR UC IECELVOD .eraolf nî iecelvod g 057 uas iicoljim iecelvod 4 IECELVOD ED UELFUS .ăniăf irugnil 2 .dar es .ăsa r ăznârb ărase rp es .iiecelvod ulpmu eS .g rucs es .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .tnu uc ăsnu ăvat o.rotpuc al uad eS .eras .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ăcav ed ăznârb g 002 .emirăm ăpud . repip .)104 .ăpa ăniţup etâc ănraot es .tnu irugnil 3 .ăcav ed ăznâ rb g 051 .

ielu irugnil 2 .ălaps es iş aelosaf egela eS .nifad ed aznurf iş lutavazraz etaocs es .ăniăf ărugnil 1 .234 .etpal irugnil 3 .ăţita rc ep ed ecafsed es iş enib ăşao rgnî es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .t reif al ăsup if a ed etnianÎ .ăpa uc egnits es iş ăniăf enup es .ece r uas ădlac etşev res eS .)824 .v( ănâtnâms uc iiecelvod ac lef al etşetăgerp es iş eg rucs eS .334 .nifad ed ăznurf 1 .etnib reif ăpa ătla uc .ăuo 3 .434 .ănileţ ed ăznu rf o iş aniăf . roşu iam ăb raif ăs ac urtnep nuja nid taium eiube rt e rac .elosaf gk 005.1 ĂNÂTNÂMS UC EDREV ELOSAF .cim cof ep enup eS .tivi rtop cof ep uon nid enup es iş eg rucs es .e ras ed farp nu uc ătitocolc ăpa nî t reif al enup es iş ălaps eS .eteged e rtnî roşu etşevi rts es ze ro ed lubob dnâc atag etsE .ăi riăf ed enilp ae rp un i rugnil ăuod csejărp es ta rapeS .ămups eli ruşubla ăguada es tiş râfs aL .EBAOB ELOSAF .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .eras .ătelmo urtnep ac elăuo tab es ta rapeS .ige rtnî nâmăr e lebaob leftsa iamuN .134 .elosaf g 057 ROTPUC AL ĂTELMO UC EDREV ELOSAF .etocolc avetâc aed ăs etnib reif ăpa nî enup eS .şacap ra uc tiucolnî if etaop luze rO .rtnî enup es iş egrucs eS .”ănâtnâms uc iecelvoD“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .lutavaz raz .tivi rtop cof al .ătamufa ăninăls g 001 .aedif elosaf g 057 EDREV ELOSAF ED UELFUS .ăb raif ăs tecnî ăpaecnî ăs .elosaf etsep aiţizopmoc ănraot eS .ăti repocsed eb reif eS .nuja nid ăpa nî eiaom es ehcev iam etse aelosaf ăcaD .e ras ăniţup uc ătitocolc ăpa nî eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .etnib reif .ăcetsema eS .egrucs eS .634 .iişor 4 .irutărum uc .534 .nifad ed ăznu rf o .aelosaf ăţăruc eS .ătacot ăpaec o ielu uc etşejărp eS .uşo r niv le răhăp 1 .ăpa uc uas etpal uc gnits es iş col ed ăcsaenemu r es ăs ă răf .ăro o rotpuc al ăd es .e ras ed etşevi rtop eS .034 .eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .eras .ăsarg elosaf ăţni refe rp ed . răhaz .noilub ă rugnil 1 .ătitocolc ăpa uc eb reif es iş aelosaf ăţăruc eS .v( ”iecelvod ed uelfuS“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .)414 .etrap o al egart es tocolc nî ăd ec ăpuD .ăsarg elosaf gk 1 IELU UC EDREV ELOSAF .cof ep ăniţ iam es ăs ă răf etşev res es iş e ras ed etşevirtop eS .eras .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî tnu uc ăzaşa es iş eg rucs eS .ăniăf ăţirugnil 1 .tnu uc etşepo rts es .iod aguăda top es tsug ăpuD .nifad ed ăznu rf 1 .noilub uas eţileip ed etiţă ruc eliişo r ăguada eS .cim cof ep eb reif eS .tăpsaorp tnu g 05 .rotpuc al ăd es iş elosaf etsep aiţizopmoc ănraot eS .ătacsu elosaf g 005 ĂNINĂLS UC EBAOB ELOSAF .vocrom 1 .eras .e ras ed etşevirtop eS .elosaf gk 005.tipot tnu ed irugnil ăuod nî .enib ădnirpuc el ăs tâc .eg rucs eS .e ras uc etreif iişo r nid tităge rp iişo r ed sos uc etşev res eS .io rutsu ed ieţăc ie rt .ănâtnâms uas etpal iş ăniăf uc .enib ădnirpuc el ăs lutnu ac u rtnep aţita rc dnâcşim .etepac al o-dnâpu r aelosaf ăţăruc eS .elosaf nid alaezemu esei ănâp ănişam ep eniţ es iş cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî tnu uc ăzaşa es .tnu irugnil 2 .rotpuc al ăd es iş e ras ed etşevi rtop eS .ăznâ rb ărase rp es .dnâr ep esup eli ruşuneblăg iş ăsa r aznârb ăguada es .ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod eniţ es .ăpaec 1 .ă ro ed etatămuj o .1 TĂPSAORP TNU UC EDREV ELOSAF .ăpa ed ăs rucs aelosaf iş ăţaed rev .ece r ăpa uc ălao o.38 .cim cof al .eiruf raf nî uas no rtsac nî ăzaşa es dnâC .lejnurtăp 1 .somu rf tucse rc a dnâc etşev res eS .ăm rof nî etşev res eS .ătacsu elosaf g 005 ĂTRAIF . rotpuc .ătelmo o ac ednirp es ănâp eniţ eS .ăpaec 1 .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .niţup ti rocăr a-s aiţizopmoc dnâC .ăpaec o ăguada eS .etrap o al ăd eS .ăpaec 1 .ărutnu i rugnil 2 .ae ras enup es tiş râfs e rps .

e rat ae rp ădacs ăs âtasăl eiube rt uN .ielu nî .tnurăm ătaiăt .ătăpsao rp eif ăs eiube rt tităg urtnep ae răzaM .48 .etehco rc uc uas elenăgirf uc etşev res eS .ebaob edrev erăzam gk 1 ĂNINĂLS UC EDREV ERĂZAM .e ras ed farp nu uc iş ătitocolc ăpa uc treif al enup es .ielu irugnil 2 .egrucs es .lutecnî uc ăbraif ăs ăpaecnî ăs .ătraif etse aelosaf dnâc iş i roşitşep ătaiăt apaec .834 .ătraif aninăls iş lucigap ra tnu niţup uc roşu csejărp eS .v( elosaf ed luelfus ac lef al etşetăgerp eS .răhaz ed ăţirugnil o .ebaob erăzam gk 1 ĂTIŞUBĂNÎ EDREV ERĂZAM .e ras ed etşevi rtop eS .nifad ed ăznurf 1 .v( eb reif es iş eb aob aelosaf egela eS .răhaz ăţirugnil 1 .eras .ae răzam egela eS .etnianî iam ăpa nî ătuniţ eiube rt un .etehco rc uc etşev res es .ă ro ed etatămuj o ac ric ăb raif ăs eiube rT .nifad ed ăznurf o .ălao nî enup es iş tnurăm ătaiăt ăpaec o ăru tnu nî etşejărp es tarapeS .epec 2 .934 .ebaob ed rev ae răzam ac csetăge rp es iopa .ăpa col ed ăbia iam un ăs ac .noilub ărugnil 1 .eras .tăpsao rp tnu iş tacot ed rev rarăm ed ăţi rugnil o .tocolc nî ăd muC .eniţ eS .ăniăf ăţi rugnil 1 .e ram cof al ăsnî un .ăţugilămăm uc iş io rutsu ed iedjum uc uas ielu nî ătijă rp ăpaec uc etşev res eS .treif al ăsup if a ed etnianî .tivirtop cof al uon nid enup es iş egrucs es .atsaeca uc ăcetsema es .734 .ătacsu elosaf g 005 ĂTUTĂB ELOSAF .244 .etnibreif ăpa uc .teged nu ed tarts nu uc erepoca o ăs erac .ă repoca eS .ebaob .ae răzam egela eS .tarapes etşejărp eS .e ras .cim cof ep alao enup eS .tnu ărugnil 1 .atag etse dnâC .etşe rc ănâp cof al enib etab es iş ătis nirp etnib reif ece rt eS .ăbraif ăs tupecnî a aelosaf ec ăpud .)434 .ăti rocăr etşev res es .e răzam etsep lusos ănraot eS .aeras enup es tişrâfs erps .edrev erăzam g 005 ERĂZAM ED UELFUS .ănişam ep ăpilc o ăsal es .ebaob erăzam gk 1 ĂTRAIF EDREV ERĂZAM .noilub ăguada es .sus iam tatăra a-s muc ăpud eb reif es iş aelosaf egela eS .ătamufa aninăls uc ănuerpmî .ătraif ăninăls g 051 .tişubănî ăb raif ăs eniţ es .ero 3 2/1 1 acric ăbraif ăs .ătitocolc eiubert .tacot edrev rarăm ăţirugnil 1 .ăţudlăc aiba ăpa nî ero ăuod .e ras enup eS .”elosaf ed uelfuS“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .edrev .tnu ed ărugnil o uc cof al enup es iş ae răzam egela eS .iătsăp e răzam gk 1 IĂTSĂP EDREV ERĂZAM .044 .ăuon etse aelosaf ăcaD .ielu irugnil 2 .e ras enup eS .răhaz ăţirugnil 1 .tnu ărugnil 1 .144 .ătasrăv aeeca uc ălage etatitnac nî .răhaz ed ăţirugnil o .ăniăf uc tnu nid şatnâr nu ecaf es .cim cof al .344 .uşor niv ed lerăhăp nu ăguada eS .iulutreif lupmit nî tlum aerp edacs ăcaD .ăpa l 1 .ănue rpmî etocolc avetâc aed ăs niţ eS .ăsaotsug etse un leftla .răhaz ăţirugnil 1 .nifad ed ăznu rf o .etinemu r niţup tnus dnâC .edrev .e ras .ăpa ed ărugnil o etâc ăguada es dnâc nî dnâc niD .pmit tseca nÎ .)634 .eras .irubuc icim nî ătaiăt .ae răzam iş enup es .ecer ăpa uc ălao o-rtnî enup es iş egrucs eS .ioru tsu ănâţăpăc 1 .ăro ed etatămuj ac ric ăb raif ăs ăsal es .cigapra g 002 .tivirtop cof al ăbraif ăs ăsal eS .ed rev aelosaf iş ac e răzam ed eliătsăp ăţăruc eS .etrap o al egart es .noilub ed ărugniI o .eram lubob uc elosaf egela eS — ăpa ăniţup ăguada iam es .epec 3 .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .aelosaF .ăniăf ărugnil 2/1 .tăpsaorp tnu g 05 .ătacsu elosaf g 005 ELOSAF ED EINHAI .tnu ărugnil 1 .amups ai es .ios ăpud .

repip .ărutnu irugnil 2 .iorutsu ănâţăpăc 1 .iicoljim iişor 21 ICREPUIC UC ETULPMU IIŞOR .eliişo r ăg raps es un ăs ac .tivi rtop cof al .lef al caf eS .e ras iş răhaz .ăjirg uc eleţnimes iş luzeim tocs es .844 .iedra ed noilub ăţirugnil 1 .ăuod ac ric eniţ eS .ăniăf ărugnil 1 .ăpa uc egnits es .ăpaec 1 .atag etse dnâC .sus iam tatăra a-s muc aşa aetnil eb reif eS .)elfmu es ăs epecnî( luze ro ăcsae rolfnî ăs cof ep etunim avetâc eniţ eS .şacap ra uc etulpmu eliişo r iş tnus esaotsug ed tâta toT .niţup ăb raif ăs rotpuc al ăd eS .e racnîm nî niv enup es uN .58 .etnil g 005 ĂTUTĂB ETNIL .ăniăf ăţirugnil 1 .lutecnî uc ăb raif ăs ăpaecnî ăs .edepe r ăcsaepot es ăs ac icim iţăcub nî taiăt eif ăs eiube rt lutnU .ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod eniţ eS .ăcim ăpaec 1 .fot rac nu iş ăpaec o tupecnî al ed ăguada eS .icrepuic g 052 .eliişo r ulpmu eS .ăsaomups enived ănâp ănişam ep etab es iş ăţita rc nî uon nid enup eS .aenrac etşespil dnâc .răhaz ăţirugnil 1 .repip iş e ras .uo 1 .eniâp eilef 1 .repip .ielu irugnil 2 .ărca ăzrav ed zeim uc aenemesa ed .ăcetsema eS .ătiv res if a ed etnianî rai .744 .tecnî ăb raif ăs eiube rT .tiş râfs al iamun enup es e raS .444 .ăţudlăc ăpa nî e ro ăuod aets ăs ăsal es iş ălaps eS .fotrac 1 .tăpsao rp tnu niţup uc ăcetsema es .rtnî ăzaşa eS .rtnî uon nid enup es .vocrom 1 .edepe r iam ăb raif ăs ac .ige rtnî ănâmă r ăs eiube rt eliişoR .sus iam ac lef al .răhaz ăţirugnil 1 .tivi rtop cof ep ece r ăpa uc enup es iş eg rucs eS .etnib reif etşev res es .ielu irugnil 2 .ătamufa ăninăls ed iilef avetâc ăguada es t reif al ăcad ăsaotsug et raof etsE .ielu irugnil 2 .544 .)tsug ăpud( io rutsu ed ieţăc iod iş repip .uo nu .tăpsao rp tnu ed ătacub o ăguada es iş eg rucs es .ăţaedrev ăţirugnil 1 .enib egrucs eS .iorutsu ed leţăc 1 .repip .ielu nî ătijărp ăpaec uc etşev res eS .e ro ie rt .ătacsu ae răzam egela eS .soj nî a rug uc nup es iş .ăt raif epao rpa etse aetnil dnâc .ăniăf .ătis nirp etnib reif ece rt es .zero ed ăcşaec 1 .tavaz raz iş ăpaec o uc .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es e rac eletfihc anâm uc caf eS .iişor al ed luzeim :sos urtneP .treif al aetnil enup eS .treif a e rac nî apa nid niţup etâc ăguada iam eS .ătis nirp etnib reif ece rt es .edeten iişo r gela eS .bob uc bob .ăsaorg ae rp eif un ăs ac .epec 2 .ăcsaiuic ret es un ăs ac .ielu irugnil 2 .egela eS .enib ăs raots iş ăpa nî ătaium eniâp ed ăsao rg iam eilef o dnâguăda tacot ed anişam ni rp ece rt eS .etnil g 005 ĂTRAIF ETNlL .enrac ed roleletfihc lucol nî etiv res if top iş esaotsug tnuS .eras .ăpaec 1 .temsep ărugnil 1 .ăg rucs es ăs .ătacot ăţaed rev ăguada es .luze ro ăguada es .esaomu rf .rtnid tucăf sos nu uc ăţita rc o.etrap o al ăd eS .ae nirp eleci rteip ănâmăr un ăs ac .ătutăb elosaf ed et rap o ăguada es e răzam iţ răp ăuod al ăcad ănub iam etse ătutăb ae răzaM .eras .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî etşejărp es ta rapeS .)634.lejnurtăp 1 .ă]irg uc aetnil egela eS .v( ăninăls uc eb aob aelosaf ac lef al etşetăge rp es iş eb reif es .”ăninăls uc ebaob elosaF“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .iram ed tivirtop iişor 21 ZERO UC ETULPMU IIŞOR .aţidoc tsof a ednu aet rap nî lecăpăc nu eiat eS .ă rutnu nî ătijărp ăpaec .e ras .iişo r nid socs luzeim .etnil g 005 ĂNINĂLS UC ETNIL .eras .ătuzăcs et raof sela iam iş ăt raif enib etse ae răzam dnâC .tăpsaorp tnu g 05 .ăsaomups enived iş ălfmu es ănâp .eras .etnil g 052 ETNIL ED ELETFIHC .egrucs eS .i ram ed tivirtop iş ednuto r .e rat enâmă r leftla .054 .nuja nid ăpa nî taium ăsnî eiube rt luşacap ra .644 .ece r ăpa uc treif al enup eS .io rutsu ed iedjum uc uas ielu nî ătijărp ăpaec uc etşev res eS .ătacot ăpaec o tijărp a-s e rac nî ielu ed ărugnil o.epec 2 .ătacsu erăzam g 005 ĂTUTĂB ERĂZAM .eras .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâc iş .e ras ed etşevirtop eS .ielu ărugnil 1 .iinişam aenig ram ep etab es iş ălao o.944 .tnu răm ătaiăt .epec 3 .eras .epec 2 .

ăgrucs es ăs soj nî a rug uc ăsal eS .esaoj elinigram uc ăm rof o.68 ăzaşa es e rac .tnu irugnil 2 .răhaz ăţirugnil 1 .ăru tnu irugnil 2 .iiedra ălaps eS .ielu nî aenemesa ed etşejărp es iş lutavaz raz tot auaedif ac eiat eS .tavazraz enâmăr iam ăcaD .e rat lubob ănâmăr un ăs ac .eras .işarg iedra aviţâc iş elpmu top es .ăcim ae raotăzăr ep sa r voc rom nu aguăda etaop es ze ro nI .ăniăf iş repip .454 .răhaz ăţirugnil 1 .ăniăf ărugnil 1 .lejnurtăp 1 .sarg iedra 1 .eiaom es ăs pecnî elic repuic dnâc iş ăcetsema eS .ielu nî iţişubănî iş auaedif ac iţaiăt işarg ied ra aviţâc uc luza rp dniucolnî )494 .uo 1 .”zero uc e tu lpmu iişoR“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .iişor g 003 uas noilub irugnil 2 :sos urtneP .ănileţ ed ăznurf 1 .tamâ răfs luio rutsu .tnu răm ăcaot es .ielu nî etşenemu r es iş i roşitşep apaec eiat es pmit e rtnÎ .ăpa uas etpal ăcşaec 2/1 1 .254 .ătitocolc ăpanî etunim 01 ac ric niţ eS .lusos ănraot eS .v( ze ro uc eliişo r ac lef al csetăg-e rp es iş ieţidoc lu ruj nî lucapac etaocs es .ătijărp .ănileţ ed izoc iş eznurf .iedra 21 ETENIV UC IŢULPMU IEDRA .nmel ed dnuf nu ep atla ăgnâl anu ăzaşa es .so rg ed lutsed sos nu ecaf eS .eras .tnu răm ătacot apaec ielu nî etşejărp eS .ăuo 2 .le ep iţătue rg uc dnuf tla enup es arpusaed rai .temsep ă rase rp es iş eliişo r ulpmu eS .eliţ răp etaot ep i-udnîc rotnî .ednuto r iişo r gela eS .sus iam ac eliişo r csetăgerp eS .edlac csev res es rad .eţnimes ed ăţă ruc es iş ied ra al ed ele raotoc tocs eS .eliruşuneblăg .ielu nî niţup ăcsaenemu r es ăs ăsal es .eras .ice r csev res eS .ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf ăniţup nî lutăpac eiaomnî es .ielu irugnil 2 .ănileţ 2/1 .ăniăf ăţirugnil 1 .ătacot ăpaec o iş etpal nî taium ăbla eniâp ed zeim niţup uc ănue rpmî ăcaot es .repip .ice r csev res eS .rtnî ăzaşa es iş eti răpo ănileţ ed eznu rf uc ăgael es .agrucs es ăs ăsal eS .işarg iedra 6 IEDRA ED FALIP .elic repuic ălaps eS .iedra 21 ZERO UC IŢULPMU IEDRA .154 .taium a -s lutavazraz dnâC .eniâp ed eilef 1 .iicoljim iişor 21 ĂZNÂRB ED UELFUS UC IIŞOR .io rutsu ed rif nu etâc iş dnâguăda .v( iişo r ed sos nu uc ăţita rc nî ăzaşa eS .tnu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejă rp eS .ătalas urtnep ac eleteniv coc eS .e ras ăguada es .lusos amut a ed etnianî .)944 .ăţita rc o.ăsar ăznâ rb ăguada es .tnu uc enib ăsnu .ăţitarc nî tazeşa ua-s ec ăpuD .uo nu ăguada eS .treif al tlum iam avec eniţ es iş nuja nid ăpa nî eiaom es luşacapra .ăniăf ăţirugnil 1 .emiţăl nî ăuod nî eiat es .ielu ărugnil 1 .ied ra ed noilub ed ăţi rugnil o ăguada es .ăpa ăniţup iş temsep ed ănub ărugnil o .ăzrav 2/1 .ăzae răs es .eiţizopmoc ătsaeca uc iied ra ulpmu eS .tecnî ăb raif ăs rotpuc al uad es iş )36 .esaomu rf .ă ro ed etatămuj o csaet al leftsa ăsal eS .”zarp ed faliP“ al ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .ioru tsu ed ieţăc 6 .ă rutulpmu ed ărugnil o etâc e raceif nî enup es .ămups etutăb eli ruşubla tiş râfs al iş ae ras .iicoljim eteniv 3 .repip .etpal uc egnits es .tocs eS .ăsao rg ed lutsed enived aiţizopmoc dnâc ănâp cof ep ăcetsema eS .654 .ădaoc e rpsnid lutăpac eiat eS .ăniăf ărugnil 1 .v( za rp ed lufalip ac lef al etşetăgerp eS .emignul nî i rutăcipsed u rtap caf es cim tiţuc nu uc iopa .etepsao rp eteniv gela eS .etivirtop eteniv 6 )IDLIABMAMI( ETANĂPMÎ ETENIV .rtnî eliişo r ăzaşa eS .irutăcipsed nirp eleteniv ulpmu es .icim iam .rotpuc al uad es .vocrom 1 .eras .354 .cnâda ae rp ednu rtăp a ărăf .tivi rtop cof al . răhaz ed ăţirugnil o uc ăcetsema es .taiţbus iişo r ed noilub niţup iş ielu ed ă rugnil o uc rotpuc al nup eS .tacot rarăm niţup iş treif al âguada eS .e ras .iulu roicip luf râv ăzaet răpednî es ec ăpud iş .epec 4 .iişor g 005 :sos urtneP .tnu uc ităgerp top es ielu ed col nÎ .ăpaec 1 .luzeim etşebocs es .554 .ăpaec uc luielu nî nup eS . rotpuc al uad es iş ăznâ rb ărase rp es .ele nid alae răma ăsai ăs iş ăg rucs es ăs .ze ro uc iţulpmu iied ra ac lef al caf eS ŞACAPRA UC IŢULPMU IEDRA .ăm rof nî csev res eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .

ae ras iş lu răhaz .iişor g 005 .etpal ăcşaec 1 .tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es iş temsep ărase rp es a rpusaeD .u rbmic .epec 2 .ăniăf iş răhaz ed ăţirugnil o .rtnî eleteniv ăzaşa es iş luzeim e tşebocs es .iicoljim eteniv 3 ITŞECERG ETENIV .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd eS .ădlac es-udniv res .ămups eli ruşubla ăm ru al iş e ras .lu răhaz .ăuod nî etaiăt eliişo r ăguada eS .răhaz ăţirugnil 1 .ece r etşev res eS .iicoljim eteniv 3 ROTPUC AL ĂZNÂRB UC ETENIV .iicoljim eteniv 6 ROTPUC AL ETULPMU ETENIV .ăsar ăznârb irugnil 2 . repip .ăniăf irugnil 2 .iicoljim eteniv gela eS .78 es .nub cof al .etpal uc egnits es iş ăniăf ed irugnil ăuod roşu csejărp es e rac nî tnu ed irugnil ăuod nid bla sos nu ecaf es tarapeS . repip ed iş e ras ed etşevirtop es .eras .esnu rtăp enib eif ăs ac .954 .luzeim ăcaot es .ărutnu irugnil 2 .ăniăf ărugnil 1 .iişor g 005 .repip .urbmic .854 .sus iam ac lef al eleteniv csetăgerp eS .ăniăf ărugnil 1 .luio rutsu .cof al etnetsize r em rof ienu ludnuf ep irugnil avetâc nup es .ărutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es .etpal uc ăcşaec 2/1 1 .ăznârb g 001 .arpusaed csaet nu uc etunim ed 02 aets ăs nmel ed dnuf nu ep nup es iş ăzae răs es .sos ed iş eteniv ed dnânretla i rudnâ r ăzaşa es .tnu uc ităgerp etaop es e racnâm işaeecA .sos dnânup uon nid ătepe r es .ăniăf irugnil 3 .tnu ărugnil 1 .ătis nirp etad iişo r avetâc uas noilub .samăr iam a e rac iişo r ed lusos ruje rpmî ănraot es .ielu niţup uc roşu etşejă rp es .ăro ed t refs nu niţ es iş ătitocolc ăpa nî nup eS .etpal uas ăpa ăniţup uc egnits es e rac şatnâr nu ecaf es ăniăf ed anu iş tnu ed ărugnil o-rtniD .csaet al ăro etatămuj o tats ua ec ăpuD .ăsar ăznâ rb ăguada eS .eteniv ed eliţătămuj csebocs eS .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş ăţitarc nî lusos ănraot eS .ăşao rgnî es lusos ec ănâp .temsep ăţirugnil 1 .cserăpo eS .ăpaec 1 .iicoljim eteniv gela eS .iicoljim eteniv 6 ZERO UC ETULPMU ETENIV .zero ăcşaec 2/1 .răhaz ed ăţirugnil 1 .tnu uc ăsnu tnâmăp ed ăm rof o.tazeşa etse lutot dnâC .grucs es .ă ro ed etatămuj o .eleteniv ăzaşa es .răhaz iş .eteniv e rtnirp .iţăcub etaiăt eliişo r ăguada eS .ielu irugnil 3 .nmel ed asam ep ăzaşa es iş ăzae răs es .e ras .nifad .rtnÎ .răhaz ăţirugnil 1 .tnu irugnil 2 .tuzăcs enib sos nu eniţbo es ănâp ăb raif ăs lutot ăsal eS .temsep ăţirugnil 1 .iram ed tivi rtop eteniv gela eS .tocs es .ătis nirp lusos ece rt eS .ei ruf raf ep somu rf eteniv ed eliilef ăzaşa eS .754 .io rutsu ed inâţăpăc 3 .ăg rucs es ăs ăro ed etatămuj o leftsa niţ eS .ătis ni rp ece rt eS .iilef eiat es .164 .tecnî .csaet bus etunim 02 niţ es iş e ras uc ătitocolc ăpa nî etunim avetâc cse răpo es .ielu niţup nid sos nu ecaf eS .nifad ed ăznu rf .io rutsu uc iişo r ed lusos ănraot es coljim al rai .v( ”itşece rg eteniV“ u rtnep ac eleteniv csejărp eS .eras .ioru tsu ed leţăc 1 .eras .e ras .ăuod nî eleteniv eiat es .cof al ătnetsize r ămrof o.repip .temsep ărase rp es .le ep iţătue rg uc dnuf nu es-udnânup arpusaed .emiso rg mc 1 ed iilef eiat es . repip .uicoljim cof al ielu nî csenemur es iş ăniăf nirp uad es .eliruşuneblăg .ăru tnu uas tnu irugnil 4 .eiţizopmoc ătsaeca uc eleteniv ulpmu es ărugnil o uC .ioru tsu ed rif 1 .grucs eS .tocs eS .ze ro ed ăcşaec 2/1 ăpa nî ta rapes eb reif eS .e ras .ăro ed etatămuj o tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .iicoljim eteniv 4 EZEHGUTROP ETENIV .eiaom es ăs epecnî luio rutsu ec ănâp ti repoca ăb raif ăs ăsal eS .emignul nî .esaoj inig ram uc tnâmăp ed ăm rof o ielu uc egnu eS .ăjaoc ărăf eliişor ăguada es .eras .064 .sos nid etrap o uc iş ăpa ed srucs luze ro uc ăcetsema es .temsep ărugnil 1 .ă rutnu uas tnu nî csejă rp es iş )sus iam .tnurăm etaiăt elepec csejărp es e rac nî tnu ed ărugnil o ătnâb reifnî es tarapeS . rotpuc al uad es iş ăsar ăznâ rb ăraserp es .aznâ rb uc ăcetsema eS .)aemelet( ăbla ăznâ rb ed iriţbus eţuilef avetâc arpusaed rai .io rutsu ed rif nu .ielu irugnil 2 .eteniv ed eliilef iopa ăzaşa eS .tivirtop cof al rotpuc al ăd es .ăm rof nî csev res eS .eteniv iopa iş ăznârb ed iilef .repip .ădaoc erpsnid lutăpac taiăt a-s ec ăpuD .iişor g 005 .luio rutsu ăţăruc eS .tivi rtop cof al .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ielu ed ărugnil o uc tnurăm ătaiăt ăpaec o etşejă rp eS .e raceif nî ărutulpmu enup es ărugnil o uc .atag tnus dnâC .ăuo 2 .tacot enib eteniv al ed luzeim .eteniv ed eliilef g retş eS .ăznârb g 051 .

tnu irugnil 2 .)i riţbus iilef( iroşitşep ătaiăt ădu rc ăpaec ed dnâ r nu enup es iopa .tnu uc etşepo rts es .ăsar ăznârb irugnil 2 .ieţita rc ludnuf ep dnî r nu ăzaşa eS .ăznârb g 002 .repip .răhaz ăţirugnil 1 .ăcnidub o ac ănraotsă r es iş ăţita rc nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .etocolc avetâc aed ăs eniţ eS .snicnî ielu nî roleletfihc lumurd ăd es iş eiţizopmoc nid arugnil uc uai eS .ăcaot es uN .atag tnus dnâC .e ras iş răhaz .ice r uas edlac csev res eS .ielu irugnil 3 .temsep uc ătacetsema ăsa r ăznâ rb ărase rp es arpusaeD .răhaz ed ăţirugnil o iş e ras ăguada eS .iilef etaiăt iişo r ed lutse r enup es arpusaeD .564 .dnuf ed snirp a-s un ăcad alo rtnoc es a u rtnep .aniăf ă rase rp es .iişor g 005 :sos urtneP .ăuod nî iţaiăt iorutsu ed ieţăc aviţâc nup es iedra etseP .ăpa ed enib g rucs es .noilub irugnil 2 uas iişor g 005 .ăznârb ed i riţbus iilef ăzaşa es .cse răpo es .etui cof al .tacot lejnu rtăp .repip .epec 3 .tnu enup es .ice r epa 3 — 2 nî ălaps es iş grucs es .iicoljim eteniv 3 IIŞOR ED SOS UC ETENIV ED ELETFIHC .e ras ăd eS .iilef eliişo r eiat eS .ăpaec etsep ăzaşa es .iicoljim eteniv gela eS .etui cof al .temsep ărugnil 1 .ă ro ed etatamuj o ac ric b reif eS .elaocoto r iţaiăt işarg ied ra nup es a rpusaed rai .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .eras .tnu nî tinemu r niţup temsep ă rase rp es iş tipot tnu arpusaed ănraot es .eiruf raf ep ăzaşa es .tnu g 05 .ăniăf ărugnil 2/1 . rolediponoc luruj nid eleţiluznu rf etaot dnirpsed es cim tiţuc nu uC .iicoljim 2 uas eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ĂDIPONOC .rţnî treif al nup es iş ece r ăpa nî ălaps eS .ăpa esal ăs epecnî dnâC .temsep uc ătacetsema ăsar ăznâ rb ărase rp es .ăsam ed epao rpa anuaedtot eb reif es adiponoC .ETPAOC ETENIV .eras .ice r csev res eS .elaom tlum iam eif ăs aiţizopmoc tâcnî leftsa .iişor gk 1 .adiponoc treif a e rac nî apa iş ăniăf ed ărugnil o .e ras .ăm rof nî csev res eS .ăsaomu rf iş ăbla e raolf uc ediponoc gela eS .emârăfs es un ăs ac .tnu irugnil 2 .temsep ăţirugnil 1 .tnu uc tităge rp bla sos uc uas )36 .ăpaec 1 .eras .ăro ed t refs nu leftsa niţ eS .ăpa uc gnits es .eras .iicoljim eteniv 6 ĂZNÂRB UC .ăniăf irugnil 2 .ebla iam tâc ănâmăr ăs ac dn âv resbo ătalas urtnep ac lef al coc eS .ăniăf iş repip .g rucs es .tnu răm etaiăt elepec ielu nî roşu csejărp eS .emab gk 1 ITŞECERG EMAB .ăcnura es un zac nu icin nî ăpa ătsaecA .rotpuc al ăd es .tnu uc ăm rof o egnu eS .ătarăs .eliişo r b reif es tarapeS .sos nî elemab nup eS .lejnurtăp .etpal ăcşaec 1 .tnu uc etşepo rts es .eţnimes ed etaţă ruc iişo r uas noilub ăguada es .ăniăf ăţirugnil 1 .464 .răhaz ăţirugnil 1 .ioru tsu ed ieţăc 3 — 2 .ielu irugnil 3 — 2 .luielu ăguada es .emârăfs es un ăs aC .ăpa nî dnâts ece raoed .ăgrucs es ăs tanilcni dnuf nu ep ăzaşa es iş ăţă ruc es .ănâţăpăc ed epao rpa iam tâc adaoc eiat eS .88 .rarăm .cim cof al ăb raif ăs ăsal es iş lucapac uc aţitarc ă repoca eS .samăr iam a e rac lusos a rpusaed ănraot .temsep ăţirugnil 1 .tecnî et raof ăb raif ăs iinişam aenig ram ep ăsal es iş iişo r ed lusos nî eleletfihc ăzaşa eS .ăuo ăuod uc ăcetsema es iş ăcaot eS .eleteniv u rtap nî eiat eS .telpmoc edacs ec ănâp rotpuc al ăd eS .ti repocsed .v( iişo r ed sos uc iv res etaop eS .etepsao rp iş e renit eif ăs eiube rt elemaB .ătijă rp ăpaec ăniţup uc ăcetsema es iş ătis ni rp ce rt es .ăm rof nî csev res eS .dnâc nî dnâc nid aţita rc ăcşim eS .ănâtnâms irugnil 2 .)vitatlucaf( repip iş e ras .364 .eras .iram ediponoc 2 TNU UC ĂDIPONOC .ăpa uc tiodnî teţo uc uas ş rob uc cse răpo es iş eleţidoc pu r eS .esaolăb tnus leftla .şrob uas teţo ăcşaec 1 .etşeşornî es .ătitocolc ăpa uc ălao o.eras .epec 2 .264 .664 . rarăm .işarg iedra 6 .eteniv iş ăznârb rai iopa .iţ răp elebma ep el-udnijă rp .ăsaotsug et raof tavazraz ed epus ienu ae rităge rp al iv res etaop ece raoed .764 .iicoljim eteniv 3 — 2 IEDRA IŞ IIŞOR UC ETENIV ED ERACNÂM .etui cof al rotpuc al uad es .eleteniv coc eS .eras .ta rts nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .lutiţuc uc dnitnî es e rac ige rtnî eteniv ie rt nup es a rpusaed .ielu irugnil 3 .ăuo 2 .

iecelvod nid iş ităge rp etaop es uelfus işalecA .adiponoc eb reif eS .ătitocolc ăpa nî t reif al nup es iş epa etlum iam nî ălaps es .e ras enup eS .ăm rof nî etşev res eS .adiponoc treif a e rac nî ăpa ed uas etpal ed itşec ăuod uc egnits es .arpusaed iş ăznâ rb ăraserp eS .temsep uc ătacetsema ăznârb uc ă rase rp eS .eras .ăpaec 1 .tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es .ăniăf ed irugnil ăuod iş tnu ed ă rugnil o.azrav ăzaşa eS .ăbraif ăs niţup eniţ eS .şuneblăg 1 .anâtnâms uc ăcetsema es .tăpsao rp tnu ed icim eleţăcub 3 — 2 ăguada iam es iv res a ed etnianÎ .e ras ed etşevirtop eS . rotpuc al ăd es iş ăznârb ă rase rp es .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .eşao rgnî es un ăs rad .eiâmăl ed irutăcip avetâc uc .ămups etutăb iruşubla ie rt tiş rîfs al iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o .eletehcub pu r es .ătlum ăpa nî az rav eb reif eS .ăniăf ă rugnil 2/1 iş tnu ed ă rugnil 2/1 nid bla sos nu ecaf es . e repoca el ăs eiube rt e rac .etui rotpuc al ăd eS .lage iam tâc ta rts nu-rtnî ădiponoc ed etehcub avetâc ăzaşa es .etehcub e rtni rp ădnu rtăp ăs ac .ă rănât etse atsaeca ece raed .ădiponoc ed eletehcub ăzaşa eS .eletehcub cafsed es .ădiponoc ed lutse r arpusaed rai ic repuic ed dnâr nu .ăniăf ărugnil 2/1 .adiponoc treif a e rac nî apa uc uas etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .98 .rtnid sos nu ecaf es tarapeS .eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ĂDIPONOC ED LEF TLA * .iz rev .rtnî nup es .iruşuneblăg ie rt .ăznâ rb ăniţup ărase rp iam eS .etpal ăcşaec 1 .so rg ed tivi rtop iş t reif etse dnâC .ăcim iam tâc azrav egela eS .etşenemur es ănâp .egrucs es .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS . rasecen etse ăcaD .ăznârb ă rase rp eS .icim eleznu rf iş aţidoc e raceif al eiat es .074 .tnu nî aniăf tce rid ijărp etaop .ătis ni rp ece rt es .atag etse dnâC .grucs eS .ăsaomu rf .lutnu ednu rtăp el ec ănâp .ti repocsed ăb raif ăs niţ eS .tijarp temsep ă rase rp es iş ărutnu uc cof al ătnetsize r ăm rof o egnu eS .tnu irugniI 2 .ăuo 3 .ăzrav gk 1 TNU UC SELLEXURB ED ĂZRAV .eras .ae ras iş aniăf .ăznârb irugnil 3 .tnurăm ătacot ăpaec o roşu etşejărp es ta rapeS .eram ădiponoc 1 ĂDIPONOC ED UELFUS .ăniăf ăţirugnil 1 .ăuo 3 .tnu ed ărugnil o uc .aniăf ăguada eS .ănâtnâms o ac ănîmă r ăs .ăpa uc uas etpal uc egnits es .enib .iş şuneblăg nu uc ăcetsema es .eram ădiponoc 1 ROTPUC AL ICREPUIC UC ĂDIPONOC .tnu irugnil 2 .eras .ăznârb ărugnil 1 .tnu uc etşepo rts es .eneblag eleznu rf ed ăţăruc eS .tnu iş ăsar ăznâ rb ăniţup i rudnâ r e rtnî dnânup .ăniăf ed lusos iopa ănraot eS .tnu niţup uc ăşubănî es iş i riţbus iilef eiat es .lusos ănraot es arpusaed .ăro ed t refs nu niţ iam es iş tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.ădiponoc o ecafsed eS .sus iam ac eb reif es iş ăsaomu rf ădiponoc o ălaps eS .tnu uc ăsnu ăm rof o.elic repuic ăţăruc es pmit e rtnÎ .ăznârb irugniI 3 .enib egrucs es iş e ras uc ătitocolc ăpa nî eb reif es .adiponoc uc ăcetsema eS . ruje rpmid .e ras ed etşevirtop eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .964 .eras .tnu uc ăsnu ăm rof o-rtnî ăzaşa eS .etunim avetâc rotpuc al ăd es .ănâtnâms ăcşaec 1 .e ram .etpal ăguada iam es .ăro ed t refs nu etui cof al .ăzrav gk 1 ĂZNÂRB UC SELLEXURB ED ĂZRAV .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .etpal ăcşaec 2/1 1 .elăuo tab eS .a rpusaed etşenemu r es ănâp .tnu irugnil 2 .uelfus nî ăpaec ănup ăs etşe rod un eniC .sus iam ac iopa dnâunitnoc .tecnî .arpusaed somu rf etşenemu r es iş etşe rc ănâp es-udnâniţ .temsep ărugnil 1 .ădiponoc etsep ănraot es iş ăsar ăznârb uc iş ănâtnâms uc ăcetsema es .ăsar ăznâ rb ăraserp es .eg rucs es .ăsa r ăznâ rb ed i rugnil ăuod ăguada es .tnu irugnil 2 .adiponoc eb reif tâC .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc ăguada es .e ras uc ăpa nî ăsaomu rf ădiponoc o eb reif eS .ăznârb ărugnil 1 .174 .ănâtnâms o ac ăşao rgnî es ănâp ăb raif ăs eniţ eS .864 .ălaps eS .icrepuic g 002 .dnuf ep ădnirp es un ăs ac aţitarc ăcşim eS .atag etse dnâC .ăniăf irugnil 2 .tnu uc etşepo rts es .

repip ed ebaob avetâc ăguada es iş e ras ed etşevi rtop eS . rasecen etse ăcad .ătarum eram ăzrav 1 BMUROP ED EPURC UC ELAMRAS .ărutnu irugnil 2 .ielu irugnil 3 .eiaom es ăs epecnî ănâp es-udnâniţ .t reif iş tamufa ici roş ed iţăcub avetâc .ătuzăcs eif as eiube rt azraV .eras.ăpa ănraot eS .ielu uas ărutnu irugnil 3 .gk 1 ed mac ăzrav 1 ĂTIŞUBĂNÎ EIŞOR ĂZRAV .tnu irugnil 2 .epu rc ed ăcşaec o egnuja enaos rep esaş u rtneP .ăţudlăc ăpa uc etalăps enilsăm avetâc ăguada es etocolc elemitlu aL .ăzrav gk 1 ROTPUC AL SELLEXURB ED ĂZRAV .)764 .ă rutnu ed ărugnil o uc ăcsaenemu r es ăs nup es iş elepec tnu răm eiat eS .ăro o tecnî ăcsaenemu r es ăs tivi rtop cof ep eniţ es iş ăţitarc nî enup es .auaedif ac eişo r ăz rav o eiat eS .etraped iam aşa iş ieţiăt ed lunu .574 .ăcsaepil es un ăs ac ue rem ăcetsema eS .az rav ăguada eS .elelam ras nup es .)tasăp( epurc ed ăcşaec 1 .374 .474 .v( rotpuc al adiponoc uc lef al etşetăge rp es .ăcim ăzrav 1 IEŢIĂT UC ĂZRAV .tnu uc ăcetsema es iş grucs es .ăpa ătlum uc az rav eb reif eS .enilsăm g 051 .ăpa nî iâtnî ălaps es .ăru tnu irugnil 3 .rtnî enup es iş eclud ăz rav o auaedif ac eiat eS .ăţitarc o-rtnî ielu uas ărutnu ătnâb reifnî eS .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .auaedif ac eiat es iş ăpa ed enib egrucs eS . rasecen etse ăcaD .eram ăzrav 1 ENILSĂM UC ĂRCA ĂZRAV .tnurăm etaiăt epec ăuod ielu nî csenemu r eS .auaedif ac eiat es iş enib egrucs eS .e ro ăuod ac ric tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş e ras ed etşevirtop eS .ăpa ed ăcşaec o.ăpa ăniţup ăz rav al ăguada es dnâc nî dnâc nid .274 .ieţitarc ludnuf ep ăzaşa es .09 .ărutnu irugnil 2 .repip ed eb aob avetîc iş ăguada es .auaedif ac az rav eiat eS .ăniăf ăţirugnil 1 .tiunşibo luialăm tîced e ram iam tlum ăsnî .tamufa iciroş ed iţăcub 3 — 2 .repip ebaob 01 .ăniăg ed luo tâc mac iram caf es epu rc ed elelamraS . repip iş e ras ăguada eS .ăpa nî ătavlozid eiâmăl ed e ras uc uas ş rob niţup uc )tsug ăpud( i rca etaop eS .eclud ăzrav uc iş tâc .ărutnu ed ărugnil o uc ăţitarc o.eras .e ras ed etşevi rtop eS .)ieţiăt ed iş ăzrav ed elage vitamixo rpa iţătitnac eif ăs eiube rt( iieţiăt b reif es pmit e rtnÎ .ărca ae rp etse ătarum az rav ăcaD .elfmu es ăs tupecnî ua dnâC .ănâtnâms uc iamun uas bla sos uc .eg rucs es .eras .etiunşibo elelamras u rtnep ac az rav etşetăge rp eS .ă rca ăzrav uc tâta ecaf top es elelamraS .iedra ed aiob ăţirugnil 1 .tişubănî ăb raif ăs ăsal es iş .tnurăm ătaiăt ătamufa ăninăls ed ătacub o uas ii rutnu lutipot al ed esamăr elirămuj ăguada eS .epec 2 .uşor niv lerăhăp 1 .repip .ă rutnu nî tnu răm ătaiăt ăpaec o etşejărp es tarapeS .niţup ăcsae rocăr es ăs et rap o al uad es .)iiru tnu lutipot al ed esamăr( irămuj irugnil 2 .ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .rtnî ăzaşa eS .auaedif ac eiat es samă r a e rac azraV .674 .eclud azrav ac lef al iopa etşetăgerp eS .ieţiăt g 003 .irudnâr e rtni rp rai .ăzrav ed dnâr nu .repip iş e ras ed etşevirtop eS .774 .ăpa ed ă rugnil o etâc ănraot es iş dnuf ep ădni rp es un ăs ac .ăpaec 1 .ărca ae rp etse ătarum az rav ăcaD .ăpa nî iîtnî ălaps es .repip .ărutnu irugnil 3 .ăniăf ăraserp es .cof al ătnetsize r ăm rof o.ătităge rp if a ed etnianî ş rob uc etşe răpo es ămru nid atsaecA .uşo r niv ed le răhăp nu ănraot es .rtnî ătaium ied ra ed aiob ed ăţirugnil o enup es .eram ăzrav 1 ĂTILĂC ĂRCA ĂZRAV .repip ebaob 01 .ăpa ed ăcşaec o uc gnits es iş es rucs iş etalăps enib tsof ua ec ăpud elepu rc nup eS .tanicăm bmu rop tâced avectla tnus un bmurop ed elepurC .az rav ăguada es .ăcsaespil ăs eiube rt un e rac .gk 1 ed ăzrav 1 ĂTILĂC ECLUD ĂZRAV .874 .arugnil uc ăcetsema es dnâc nî dnâc niD .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc nup es arpusaeD .atag epao rpa etse dnîC .eras .”rotpuc al ădiponoC“ al ac iţătitnac işaeleca tse r u rtnep .t reif al tlum cse rc aetsecA .

etunim 01 ăb raif ăs .ibirh ed irugnil ie rt ze ro ed ăcşaec o al es-udnâguăda .ăsar aznâ rb ăguada eS .ăpa nid g rucs eS .tnu uc ăm rof o enib egnu eS .eiruf raf ep ăzaşa es .noilub .e ras uc ăpa nî az rav eb reif eS .ănâtnâms ăcşaec 1 .rtnî enup es iş tnu răm azrav eiat eS .ielu irugnil 3 .tnu răm ătaiăt apaec ielu nî etşenemur eS .eras .eniâp ed eilef 1 .ăzrav g 005 ĂZRAV ED ETŞULĂG .ăniăf ărugnil 1 .ăpa ed enib eg rucs es .)ăţnirod ăpud( iţ reif ifot rac iod iş ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmi .eras .rotpuc al ăb raif ăs ăsal eS .ăsaomu rf ăzrav o egela eS .talăps iş sela luze ro ăguada es .tişubănî .ăsar ăznârb irugnil 2 .zero ăcşaec 1 .etalăps iş esela .ied ra ed aiob uas noilub niţup iş aguăda etaop eS .ăzrav gk 1 ĂZRAV ED ĂCNIDUB .ăcsaeneblăgnî es ăs tupecnî a dnâC .temsep ărugnil 1 .temsep ărugnil 1 .epec 3 .etrap o al ăsal eS .aiob ăţirugnil 1 .ăpa ed ăcşaec o uc egnits eS .)36 .tocolc nî ăd dnâc iş e ras ăniţup uc ăpa ăţita rc o.ă ro o tişubănî ăb raif ăs rotpuc al uad eS .tnu irugnil 2 .ăniăf ărugnil 1 .i rubmâs ărăf edifats ed ănâm o .384 .ăuo 3 .az rav etşetăgerp es pmit e rtnÎ .v( iişo r ed sos uc csev res es iş tinemu r niţup temsep ăraserp es .enrac uc elec iş aC .sus iam ac iţătitnac işaelecA )ICRĂTĂNÂM( IBIRH IŞ ZERO UC ELAMRAS .ice r csevres eS .tnurăm ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .284 .e ras .ăzrav ed dnâr nu enup iam es a rpusaeD .ielu ed irugnil ăuod iş aiob uas noilub niţup enup eS .eram ăzrav 1 ZERO UC ELAMRAS .ze ro uc elelamras ac lef al csetăgerp eS .ăţitarc nî ăzaşa es iş elam ras caf es .e ro ăuod mac .ăţă ruc eS .ăznârb irugnil 2 .ărutnu nî uas tnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad eS .iş ătacot ăţaed rev .i ram iam tâc iş ige rtnî iof 7 — 6 dni rpsed es iopa .eclud ăz rav uc elec al ş rob iş ă rca ăzrav uc etucăf elec al ăpa ănraot eS .e ras ăguada eS .repip .etunim ed 02 ac ric cim cof al ăb raif ăs ăsal eS .e ras ăniţup uc ătitocolc ăpa nî nup eS .ăsa r ăznâ rb enup es ele e rtni rp rai .084 .eras .ăz rav ed eliilef ăzaşa es .cim cof al .tnu uas ăru tnu irugnil 3 .rtnî t reif al enup eS .repip .iz rev eleznu rf ed ăsaomu rf ăzrav o ăţăruc eS .eclud ăz rav nid uas ă rca ăz rav nid ecaf top es ze ro uc elelamras .tivi rtop cof al .ş rob uc etşe răpo es eclud azrav rai .repip .eclud ăz rav uc etucăf tnus elelamras dnâc ş rob uas .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .184 .etizlăcnî esaotsug iam tnuS .ăuo 2 .rotpuc al ăd eS .ăuo ăuod .etinenrur eiube rt uN .484 .şirg ărugnil 1 .ătacot ăţaed rev ăniţup iş ăuo ăuod .etatilibisop iş tsug ăpud .repip .ăsar ăznîrb irugnil 2 .etrap o al uad es .ibirh ed irugnil 3 sulp nî .ed rev ătalas iş ifotrac uc csev res eS .t reif etse luze ro dnâC .19 ed etatămuj o ac ric eniţ eS .ăzrav gk 1 ROTPUC AL ĂZRAV .tnu răm iţaiăt iş nuja nid iţaium .tacot ed anişam nirp ece rt es iş eg rucs es .epec 2 . repip .ătacot ăţaedrev ăţirugnil 1 .az rav eb reif eS .974 .lutiţuc uc tnurăm ăcaot es uas tacot ed anişam nirp ece rt es .ăzrav g 005 ĂZRAV ED ELAOJRÂP .enib ăcetsema eS .luteged tâc esao rg iilef nî etatămuj e raceif iopa .temsep uc ătacetsema ăsar aznâ rb arpusaed ărase rp es .ece r ăpa uc ălaps es ă rca azraV .ăru tnu irugnil 2 .ăcsaeneblăgnî es ăs pecnî ănâp iamun niţ es .ăpa ed enib ăg rucs es ăs ătis o ep eliilef tocs eS .temsep irugnil 2 .e ras ed lunu iş ăniăf ed fa rp nu taguăda a-s e rac nî ănâtnâms arpusaed ănraot eS .tnu ed irugnil ăuod uc ăţitarc o.tnurăm ătaiăt ăz rav ed dnâr nu sup a-s aietseca ludnuf ep ec ăpud .arpusaed somu rf etşenemu r es ănâp eniţ es .repip .ăuo 2 .ărutnu uas ielu nî osenemur es iş ăniăf ni rp uad es e rac elaoj râp caf eS .eras .ăuod nî eiat eS .ăpa nî roletşulăg lumu rd ăd es iş eiţizopmoc nid ăţirugnil o uc ai es .repip .luşirg .e ras enup eS .

elfmu es ăs epecnî luze ro dnâC .evidna gk 1 TNU UC ETIŞUBĂNÎ EVIDNA .ă ro / ZERO UC TULPMU ZARP .iulutev reş elinig ram ănuda eS .ăsar ăznârb ărugnil 1 .e ram ed tivirtop ăţitarc o tnu ed ă rugnil o uc egnu eS .eras .iişor 5 — 4 uas noilub ărugnil 1 .t reif al edacs apa ăcaD .eliţrăp etaot ep lef al ăb raif ăs ac .ătinemu r iş tnu răm ătacot ăpaec nid sos nu ecaf eS .temsep ed ă rugnil o ăguada es .eiube rt tâc lusos edacs ănâp ăb raif ăs ăsal eS .ănâtnâms .684 ed eleţăcub avetâc nup es iş temsep ărase rp es arpusaed .iişo r ed noilub .iţ răp elebma ep .tnu niţup uc eiagit o.eletla etsep elenu etazeşa .e ras ărase rp es .ăuo 2 .repip .tnu răm ăcaot es socs luzeiM .etiunşibo etitălc caf eS .tăpsaorp tnu g 001 .etui cof ep etunim avetâc nup es tupecnî aL .lutnu ămups ăcae rf es tarapeS .eras .eliruşuneblăg iş anâtnâms .784 csev res eS .tnu răm ăcaot es iş ăpa ed enib egrucs eS .eznurf e rtni rp pisin ănâmăr un ăs . ăguada es .arpusaed ănraot eS .repip .eicoljim ăzrav 1 ĂZRAV ED UELFUS .e ras iş ăznârb .ăpa ed ăcşaec o uc egnits es .aniăf ăguada es .ătitocolc ăpa uc ălao o-rtnî ti repoca eb reif eS .arpusaed somu rf etşenemu r es iş etşe rc ănâp es-udnâniţ .a rutulpmu enup es .ăguada iam es .ăniăf ărugnil 1 .ădaoc nid ăzaete r es iş eneblag eleznu rf ed elevidna ăţăruc eS .ăuo 3 .ăt raif azrav uc ăcnidub işaeeca ecaf etaop eS .)764 .884 eS .etrap o al ăd es .dnuf ep elevidna ădra es un ăs icin rad .ă ro o ac ric tişubănî ăb raif ăs eiube rT .eras .ătelmo urtnep ac etutăb elăuo .ăpa ăniţup iş răhaz .tot ed eiaom es ănâp .tişubănî luzarp uc ăcetsema es .984 .584 nirp iopa ăd eS .tnu ed col nÎ .iţnib reif .etpal ăcşaec 2/1 1 .tarapes ătinemu r apaec ăguada es iş tacot ed anişam .iţnib reif et raof csev res es .eletla ăgnâl elenu etazeşa elevidna ăpacnî ăs e rac nî .ădnuto r ăm rof o i-udnâd .29 .luzeim ăjirg uc egart es iş mc 6 ac ric ed ignul iţăcub luza rp eiat eS .ăpa ed i rugnil 4 — 3 .tacot ed rev lejnurtăp niţup iş tnu răm etaiăt elepec ăguada eS .repip .zarp ed ănub ărutăgel 1 uc lef al iopa csetăge rp eS .ăniăf ăcşaec 1 .temsep ăţirugnil 1 .rtnî ăzaşa es iş sus iam ac tişubănî elevidna b reif eS .zero ăcşaec 1 .e ras ăguada es .tnu ărugnil 1 .tocolc nî apa ăd ec ănâp .ăcsaenemu r es ăs ă răf rad .enib ăcetsema eS .leftsa ăz rav ed eliof ăzaşa eS .tnu nî ătişubănî .ăzrav g 004 ĂZRAV UC ETITĂLC .temsep ă rase rp es iş tipot tăpsao rp tnu a rpusaed ănraot eS .taium a-s apaec iş dnâC .ăro o .)136 .ei ruf raf ep ăzaşa .)i ram i ruăg uc ae raotăzăr ep edar es ăţni refe rp ed( ăcim ăz rav o tnurăm eiat eS .iişo r ed sos enup etaop es .niţup ti rocăr a-s ec ăpuD .tnu niţup uc ăşubănî es .răhaz ăţirugnil 1 .tnu ărugnil 2 1 .ă raofs o uc snâ rts ăgael es .eletla etsep elenu niţup ăniv ăs elinig ram tâcnî .azrav ac .ăniăf .ăcnidub o ac .ăpa eguada iam es un ăs pmit tseca nî tâcnî leftsa .etunim 01 ăb raif ăs enup es iş eicoljim ăzrav o u rtap nî eiat eS .tnu .repip ed iş e ras ed etşevi rtop es .tnu uc ăsnu ăm rof o.rtnÎ .tnu uc ăţitarc nî enup es iş luza rp elpmu eS .ămups etutăb iruşubla ie rt elec ăguada es ămru aL .aiţizopmoc ănraot es .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ece r es-udniv res zac tseca nî .etitălc ed lutaula uc ăcetsema es iş e ras ăniţup ăd eS .rtnî csenemu r es .”rotpuc al adiponoC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca tser urtnep .tnu irugnil 3 .ielu uc ităge rp etaop eS .tnu ărugnil 1 .etnib reif ei ruf raf o ep azrav ăzaşa es iş lutev reş ecafsed es .ătado az rav iş dnâc rotnî .ice r epa etlum iam nî enib ălaps eS .etnib reif etşev res eS .ăţitarc nî nup eS . rotpuc al uad es iş tcef rep ă repoca es .epec 2 :sos urtneP .v( ăuo ăuod nid etitălc ed taula nu ecaf eS .ulpmu es e rac irubut ed ăm rof nî nâmă r arpusaed ed elioF .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .eras .az rav uc ăcetsema eS .v( rotpuc al adiponoc .iuluno rtsac aenig ram etsep eletepac ăsai ăs ac e ram ed lutsed tev reş nu ăzaşa es no rtsac nu.tnu nî luze ro etşejărp es tarapeS .e ras ăniţup uc .rotpuc al ăd eS .etnib reif et raof etşev res eS .atag etse dnâC .ăsa r aznârb .evidna gk 1 ROTPUC AL EVIDNA .ănâtnâms uc .pmit nî pmit nid dnâcetsema .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .ăniăf ăţirugnil 1 .cim cof al .atag etaot tnus ec ănâp dlac al es-udnâniţ .tnu ărugnil 1 .arpusaed tnu ed ă rugnil o ăcnî iş eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez .ănâtnâms irugnil 2 .eras .

luze ro egela eS .ăcsaenemu r es ăs epecnî ănâp eniţ es iş ăpa ed srucs luza rp enup es .ăţitarc nî ăzaşa eS .nifad ed eiaof .ăniăf ăţirugnil 1 .ătalas uc .âsa r ăznârb ă rase rp eS .uo uc egnu eS .luzarp ăţăruc eS .noilub ărugnil 1 .v( lehgnaraps ed eleletfihc ac lef al csetăgerp eS . răhaz iş e ras .)314 .494 .394 .enib ădnirpuc el ăs e rac .anileţ ăţăruc eS .taula ed eiaof o ednitnî eS .ătirocă r ae racnâm etşev res eS .teţo ed ătirugnil o iş lunoilub ăguada es .uo nu.răhaz ăţirugnil 1 .ece r ăpa uc t reif al nup eS .ăti tocod ăpa uc t reif al enup es iş iţăcub eiat es .294 .enileţ 6 ĂNILEŢ ED ERACNÂM .e ras .ielu ed ă rugnil o uc ăşubănî es .094 .ăţitarc o.rotpuc al ăro ed t refs nu ăd es .tnu ărugnil 1 .etpal ăcşaec 1 .e ras enup eS .grucs es iş tocs eS .ălaps es .ăcsaenemu r es ăs ă răf tipot a-s atsaeca dnâc .ărutnu irugnil 2 .tirocă r a-s ec ăpud iş etrap o al ăd eS .repip .ăznârb ăţirugnil 1 .tnu uc ăzaşa eS .e ras .apaec uc ăcetsema es iş ăcusu es .ăpa ed itşec ăuod iş noilub ed ărugnil o uas .tnu ed ărugnil o uc eiagit o.zarp ed ănub ărutăgel 1 ENILSĂM UC ZARP .t reif ed tivirtop etse luze ro rai .uo nu uc ăcetsema es .repip .rtnî eiaom es iş luzarp tnu răm eiat eS .cnâda ed lutsed ănileţ ed elinicădă r ăţăruc eS .şacap ra uc ecaf es lef aL .ze ro ed ăcşaec 1 .ăpa ăniţup uc egnits es .luzarp ăţăruc eS .taula ed eiaof ătla uc ă repoca es iş luzarp enup es .teţo ăţirugnil 1 .enilsăm g 051 .ielu niţup uc csejă rp es e rac iilef eiat es .uo 1 .etpal niţup uc ăşubănî es iş enib eg rucs eS .zarp ed ăcim ărutăgel 1 ZARP ED ELETFIHC .repip .ielu ed irugnil ăuod uc etşejă rp es iş tnu răm apaec ăcaot eS .ănâtnâms ed ăcşaec o a rpusaed ănraot es .noilub ăguada es . rotpuc al ăd es iş zarp uc aţita rc nî lusos ănraot eS .uo 1 .194 .e ras ed etşevirtop eS .mc 1 ed esao rg iilef nî etatămuj e raceif rai .ăpaec 1 .ielu irugnil 3 .zarp ed e rif 6 ZARP ED FALIP .ăniăf enup es .ielu i rugniI 3 . repip iş e ras enup eS .ăuod nî eiat eS .694 .ătrut ed ăm rof o ăca rbmî es .niv ed lerăhăp 1 .tacot edrev lejnurtăp .etnib reif etşev res eS . rotpuc al ă ro ed etatămuj o ăd es iş ăţitarc nid anileţ etsep lusos ănraot eS .edepe r iam ăb raif ăs ac nuja nid ăsnî taium .tnu ărugnil 1 .eras .ăti rocă r etşev res es ae racnâM .ănâtnâms acşaec 1 .eiaom es ăs pecnî ănâp b reif eS .ăpa itşec 2 .ăcun o tâc tnu .enileţ 4 ICREPUIC UC ĂNILEŢ .cof al ătnetsize r ăm rof o-rtnî .e ras enup eS .eras .epec 2 .ă repoca el e rac ăsao rbif ajaoc nid cimin ănâmăr un ăs ac .39 etaiăt elepec csenemur es ta rapeS .ielu ed ărugnil o uc aniăf roşu etşejă rp es .rtnî luielu egnicnî eS .eţnimes ă răf iş ăjaoc ărăf eliişo r ăguada es .rtnid taula nu ecaf eS .iişo r 4 uas noilub ărugnil 1 .”lehgnaraps ed eleletfihC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca tser urtneP .ătitocolc ăpa nî etunim avetâc eti răpo elenilsăm ăguada es atag epao rpa etse dnâC .tnu niţup iş e rec es tâc ăniăf .icrepuic g 002 .âniăf ărugnil 1 .etunim 51 — 01 .a rpusaed etşenemu r es ănâp rotpuc al ăd es .noilub ărugnil 1 .i riţbus iilef luzarp eiat es pmit e rtnî .ăţudlăc etşev res es ae racnâM .luze ro uc ăţitarc nî ăzaşa es .anileţ tijărp a-s e rac nî aiagit nÎ .eras .zarp ed esaomurf erif 6 ZARP ED ĂTRUT .apa edacs ănâp rotpuc al ăd es iş repip ed iş e ras ed etşevi rtop eS .ielu irugnil 3 .ătacot ăpaec o etşenemu r es iş ielu ed ărugnil o ăguada iam es .iro 3 — 2 ed apa dnâbmihcs .ăniăf g 051 :taula urtneP .594 .e ras uc ăpa uc cse răpo es iş iţăcub eiat es .zarp ed ănub ărutăgel 1 ĂNÂTNÂMS UC ZARP .tarapeS .tnu răm tacot ed rev lejnu rtăp a rpusaed ta răse rp a-s ec ăpud .ăniăf ăţirugnil 1 .ăpa ăniţup uc egnits es .ăpaec 1 .

etpal irugnil 3 .enrac ed ămaez uc uas etpal niţup uc treif al nup eS .tivi rtop cof al .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .tuzăcs ed lutsed iş t reif enib etse dnâC .nifad ed eiaof .iicoIjim ifotrac 3 .ăniăf ăţirugnil 1 .ăpa ed irugnil ie rt .cim cof al .etnib reif etşev res eS .aniăf ăguada es .etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .aţitarc ăcşim eS .e ras enup eS .ăpa nî iţ reif ifotrac ed etatitnac işaeeca uc ănue rpmî ătis ni rp ce rt eS .ă rutnu uas tnu niţup uc ăşubănî es iş urtemitnec etatămuj ed esao rg iilef eiat es iş ăţă ruc eS .ă ro ed etatămuj o ăpuD .ăţitarc o-rtnî tnu etşezlăcnî eS .răhaz ed ăţirugnil o .repip .etunim ed 02 ac ric iţişubănî niţ es .e ras ăguada iam eS .tnu răm .tnu irugnil 2 .dnâc nî dnâc nid aţitarc dnâcşim .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .iţăcub u rtap uas ie rt etla nî etatămuj e raceif iş ăuod nî iipan eiat eS .005 .794 .tnurăm ătaiăt ăpaec o etşenemu r es ta rapeS .etunim ed 02 ac ric .ărutnu ed ă rugnil o uc .etiţăruc ic repuic avetâc iş dnâguăda .tnu ed irugnil ăuod uc ăţitarc o.iţreif tnus dnâC .tiţucsa enib tiţuc nu uc iivoc rom dar eS .ăcun o tâc e ram ăm rof o iş pmit işaleca nî el-udnâd eliţăcub ăţăruc eS .e ras iş răhaz ed esa r irugnil ăuod .e renit iilug gela eS .ăpa ăniţup ăguada iam es .cim cof al .eras .ănâtnâms irugnil 2 .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .iriţbus ed lutsed eţuilef nî iopa .etpal ed irugnil 3 .tnu irugnil 2 . rasecen etse ăcaD .ăţăruc es .dnuf ed ipil es un a u rtnep .tnu irugnil 2 .ăpa uc uas enrac ed ămaez ăniţup uc gnits es .răhaz ăţirugnil 1 .e ras ed etşevirtop eS .eras .205 .ăcsaenemu r es ăs ăsal es iş aniăf ăguada es .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .anâtnâms ăguada es .ănileţ ed es rucs eliilef etazeşa tsof ua erac nî aţitarc nî ăraoce rts es .ăuod nî eiat es .i riţbus iilef nî eiat es iş iipan ăţăruc eS .49 TNU UC ĂNRAI ED IVOCROM .)193 .305 .)193 .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ifotrac g 004 .e renit iilug iamun gela eS .tnu irugnil 2 .eras .v( ifot rac ed lue ruip ac lef al csetăge rp es iş ătis ni rp ce rt es .ă rutnu o etişubănî iş tnu răm etaiăt .ăro ed etatămuj o ăb raif ăs lusos ăsal eS .994 .v( ifot rac ed lue ruip u rtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .etehco rc uc uas elenăgi rf uc csev res eS .tev reş nu.iipan nup es .sus iam ac elenileţ t reif al nup es iş irut refs nî eiat es .ăniăf iş tnu nid bla şatnâr nu ecaf es ta rapeS .dnuf ed ădni rp es un ăs ac .rtnî nup eS .atag tnus dnâC .ăjaoc ed iţiţăruc iifotrac ăguada es .ăpa uc tacetsema niv ed le răhăp nu uc gnits eS .ăniăf ăţirugnil 1 .etunim ed 02 ac ric tişubănî eb reif es iş ă repoca eS .ăpa ed ăuod uas ărugnil o ăguada iam es .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .răhaz esar irugnil 2 .ipan g 004 IPAN ED ERUIP .apa eg rucs es .iţ reif ed lutsed if a ed etnianî ăcsaenemu r es ăs pecnî iivoc rom ăcad iamuN .iicoljim iilug 6 ETIŞUBĂNÎ IILUG .enileţ 6 ĂNILEŢ ED ERUIP .105 .răhaz eţirugnil 2 .ăpaec 1 .)etorac( ivocrom gk 1 TNU UC )ETORAC( IRENIT IVOCROM .tivi rtop cof al .dnuf ep ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid aţita rc dnâcşim .ipan gk 1 ĂNÂTNÂMS UC IPAN .ăţăruc eS .ăuod iş e ras .ădacs ăs ăsal es .tuzăcs ed lutsed eif ăs eiube rt lusos .treif a lusos dnâC .tişubănî ăb raif iam ăs ăsal es iş ipan etsep ănraot es .ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o uc ăţita rc o.iicoljim iilug 6 IILUG ED ERACNÂM .rtnî ăcusu es iş ălaps eS .s ra răhaz ed eţi rugnil ăuod iş iişo r ed noilub ăguada eS .iilug etsep ănraot eS .894 .noilub ărugnil 1 .etpal ed ăcşaec o uc egnits eS .eras .esaoţa dniif eftlalelec .enrac ed ămaez uas ăpa ed itşec ăuod .rtnî nup eS .etpal ăcşaec 1 .etnib reif etşev res eS .

etunim 01 ac ric .etunim ed 02 ăb raif iam ăs ăsal eS .ă rtaip ed ăţiluip o.repip .ăniăf ăţirugnil 1 .răhaz ăţirugniI 1 .ăpa uas enrac ed ămaez itşec 2 .ăpa uc egnits es e rac .răhaz .ioru tsu ed inîţăpăc 4 .ielu ăguada iam es eiube rt ăcad .iiecelvod iş ac iţăcub nî iţaiăt iş iţaţa ruc ifot rac aviţâc iş tnurăm taiăt sarg iedra nu .ăniăf ăţirugnil 1 .irenit iivoc rom ac lef al .repip .eras .1 latot nî . rotpuc al ăd es iş ăţita rc nid elepec etsep lusos ă raoce rts eS . răhaz ed ăţirugnil o iş e ras ăguada eS .şuneblăg 1 .tatnîb reifnî ua-s muC .csev res es .sus iam ac iţătitnac işaelecA .eras .ti rocăr iam ua-s ec ăpud iş ăpa nid grucs eS .ăpa uas enrac ed amaez ănraot es iş aniăf ărase rp eS .epec 3 .atla nî iş etrap o-rtnî aţitarc iamun ăcşim es .ielu irugnil 2 .ece r ăpa uc ăb raif ăs nup es iş iilef eiat es .905 .noilub niţup ăguada eS .ănrai ed eif .eiaom es ăs pecnî ănâp e ras uc ăpa nî b reif es iş ăţăruc es .ănâtnâms acşaec 1 sulp nî sus iam ac iţătitnac işaelecA ĂNÂTNÂMS UC IVOCROM .elepec csebocs eS .ivocrom gk 1 IVOCROM ED ERACNÂM .e ras uc .voc rom nu .v( eliişo r ac lef al .tnu uc iivoc rom ac lef al .esaomu rf epec gela eS .ăpa uc etnianî iam etşe răpo es e rac .iicoljim epec 21 ZERO UC ĂTULPMU ĂPAEC .ş rob uc cse răpo es e rac emab ed ănâm o ăţăruc es .ăţita rc nî ăzaşa es iş elepec ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .ătitocolc ăpa uc luio rutsu iş elepec cse răpo eS .e răzam ed anu .epec 4 .lutavazraz enup es .csenemu r es ănâp niţ eS .ăţaedrev ăţirugnil 1 .805 .ăniăf uc ielu nid şatnâr nu ecaf eS .elenăgi rf uc .ătănâv o iş muce rp . .ielu niţup uc ei ruf raf o-rtnî rotpuc al uad es iş temsep a rpusaed ărase rp es .noilub ărugnil 1 .e ras .temsep ărugnil 1 .ăniăf irugnil 2 .ăru tnu uas tnu irugnil 2 .iicoljim epec 21 ĂTULPMU ĂPAEC .ielu niţup iş repip .iivoc rom dar eS .dnuf ep snirp a-s un ăcad es-udnâlo rtnoc .rtnî .enib etasip icun avetâc iş ăţaed rev .repip .eniâp eilef 1 .iv res a ed etnianÎ . rotpuc al ăd eS .amâ răfs es un a urtnep a rugnil uc ălbmu es uN .tocs es etocolc avetâc ăpuD .eţnimes ărăf iş ăuod nî etaiăt eliişo r ămru al iş ădiponoc ed etehcub avetâc iş nup es .ăţaedrev .etşesăg es ăcaD .eras .csebocs es .605 .t reif a lutavazraz tot ec ănâp .tirocă r iam ua-s dnâc iş g rucs eS .repip .grucs eS .elepec ătsap ătsaeca uc ulpmu eS .ielu irugnil 2 . rotpuc al uad eS .ielu irugnil 2 .zero ăcşaec 2/1 .dnâc nî dnâc nid aţita rc dnâcşim .etnib reif etşev res eS .iilef etaiăt elepec ielu nî csenemur es ta rapeS .etivi rtop iţăcub nî eiat es iş lecelvod nu eda r eS .iivoc rom csetăgerp eS .e ras iş răhaz .e ras uc ăpa nî ăro ed t refs nu ăb raif ăs nup es iş eliruzeim csebocs eS .ece r ăpa uc ăţitarc o.ăs raots iş ătaium eniâp ed eilef o uc ănue rpmî ăcaot es luzeim rai .a rpusaed ănraot es iş aniăf uc anâtnâms ta rapes ăcetsema eS .eras .lulef tot ed tavazraZ IELU UC ICEVIHG .505 .ze ro uc ulpmu es .iişor 4 .lusos etşetăgerp es pmit e rtnÎ .ielu irugnil 3 .405 .cim cof ep ă ro ed etatămuj o niţ eS .iş rucs iş iţreif iivoc rom uc iş tnu uc ăţitarc o-rtnî nup es iş iriţbus et raof iilef elepec eiat eS .705 .ăpa ăniţup .ed rev elosaf ed anu .ic repuic uc etulpmu ecaf top es lef aL .gk 005.arpusaed lutot iopa ănraot es iş e racnâm nid sos niţup uc şuneblăg nu tarapes ăcetsema es .iicoljim epec 21 IORUTSU UC ĂTULPMU ĂPAEC .irenit eif .ătivi rtop emi răm ed .răhaz ăţirugnil 1 .59 epao rpa etse dnâC .icun 21 .eicoljim emi răm ed epec gela eS .rtnî t reif al nup eS .eras .iriţbus iilef eiat es iş iivoc rom dar eS .tivi rtop cof al eniţ es .tnu uc tişubănî ăb raif ăs nup es iş grucs es .ăcsaenemur es ăs pecnî ănâp niţ eS .iţăcub nî ăzrav ăniţup eiat es :leftsa lutavaz raz etşetăgerp eS .ăpa .tacot edrev lejnurtăp .ăpaec nid socs luzeim iş luio rutsu ă rtaip ed ăţiluip nî ăzaesip eS .dnuf ep iivoc rom iş apaec ădnirp es un ăs ac .e ras ăguada es e rac al .)944 .i riţbus iilef nî ănileţ ed etatămuj o iş lejnu rtăp nu .e ras .

ănâtnâms irugnil 2 .eras .aţita rc elpmu es ec ănâp .eicoljim ădiponoc 1 .ădiponoc ed etehcub avetâc .ebaob e răzam .ăsaomu rf ădiponoc o eb reif es iş .arpusaed es raotnî if ătaop ăs .iifotrac iopa .aelosaf ruje rpmî .)136 .ivocrom 2 EMUGEL ED LEŢINŞ .eşubănî es ăs ăţita rc nî nup es .etivi rtop iţăcub etaiăt iş etiţă ruc ămru nid aetseca .elosaf ed ănâm o .ifotrac 2 .ădiponoc etsep tnu ănraot eS .e răzam ed ă rafa .enrac ed anişam nirp uad es .eras .erăzam ed anu .cim lecelvod 1 .ed rev elosaf ăcida .ăsar ăznârb ărugnil 1 .ăjaoc ărăf iifotrac iş lutavazraz tot eb reif eS .ivocrom 2 TAVAZRAZ ED ELETFIHC . repip .ătalas uc csev res es iş ărutnu nî csenemur eS .tacot ed rev rarăm niţup ăguada es .tnu irugnil 2 .215 .ăuo 2 .ănâtnâms iopa es-udnâguăda .tiş râfs nî .iv res a ed etnianÎ .ăjaoc ărăf iifotrac .eiţizopmoc nid arugnil uc ai eS .ăuo 2 :etitălc urtneP .e ras .ifotrac iod .ăniăf irugnil 2 .ivoc rom :tarapes csetăgerp eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .etitălc nî ătacărbmî dniif acnidub ătaot .etpal ăcşaec 1 .eimrăm ăpud .cof esup if a ed etnianî i rgennî es un a urtnep .ele raoicip pur es .e raceif al tată ra a-s muc aşa .iş iivoc rom .inig ram ep u rtap .temsep uc tarăse rp dnuf nu ep .ăzrav ed 4/1 .tnu irugnil 3 .inigram ep ed eletitălc a rpusaed c rotnî eS .atag .lulejnurtăp .etepsao rp etr aof zac eciro nî .iivoc rom :e ras uc ăpa nî .ifotrac .elăuo ăguada es .ielu uas ărutnu irugnil 3 .ăniăf ed irugnil ăuod ăguada eS .ăpa ed enib grucs eS .ăznârb .e ras enup eS .ăniăf irugnil 3 .elosaf .ăuo 2 .ăniăf ărugnil 1 .anâtnâms iş ăsar aznârb .ăţăruc eS .tnurăm ed tivi rtop .coljim al adiponoc ădnuto r ei ruf raf o ep ăzaşa eS .ăuo 2 .ed rev .115 .e ras ăniţup iş tnu uc .zarp 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .etiţăruc etaot tnus ec ătadnÎ .415 .edrev elosaf ed ănâm O EMUGEL UC ETITALC ED ĂCNIDUB .ebaob ae răzam iş ed rev aelosaf .voc rom nu .ănileţ 1 .ta rapes etreif elemugel csetăgerp es etnianiD .ănâtnâms uc acetsema es a ed col nÎ .etacetsema emugel ed tarts nu enup eS .sos ed irugnil ăuod .eras .e rat aenrac uc iş ebla .ăsnits iş tnu nî roşu ătijă rp if etaop aniăf .ae răzam .ie rt iş dnuf ep etitălc ăuod ăzaşa eS .iţăcub etlum iam nî uas u rtap nî eiat es iram elic repuic rai .lece lvod nu .repip .ebaob erăzam ed ănâm o .ăb raif ăs uon nid pecnî ănâp cim cof al ăsal es iş ăniăf uc ătacetsema anâtnâms ăguada es .vocrom 1 .ărutnu irugnil 2 .ti rocăr iam a-s ec ăpuD .leţinş ed ăm rof nî iopa csetrut es iş ăniăf nirp ătad anâm uc ednuto r eletfihc caf es .inemu r es a ed etnianî iş tnu ed ărugnil o uc ăniăf ed ă rugnil o etşejă rp es :leftsa lusos etşetăge rp es pmit tseca nÎ .eiube rt iam ăcad e ras iş ăsa r aznâ rb .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş ic repuic etsep ănraot es lutoT .ănâtnâms ăcşaec 1 .vocrom g 002 ETATROSA EMUGEL .rtnî ăcnu ra es .ăuo ăuod uc ăniăf ed ărugnil o ăcetsema es tarapeS .atag tnus dnâC .lutavaz raz ăguada es .ănraotsă r es atag etse dnâC .ătuzăcs epao rpa etse o-tasăl ua e rac ep apa ec ănâp b reif es dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ădiponoc ed etehcub avetâc .iejnurtăp 2 .ăniăf ăcşaec 1 .e răzam .ielu nî uas ă rutnu nî csejărp es iş ăniăf nirp uad es e rac ednuto r eletfihc caf eS .eras .icim ăţni refe rp ed .et raped iam aşa iş ătitălc o .ece r etşev res eS .ic repuic gela eS .etpal uc egnits es .ifotrac 5 .edrev erăzam g 002 .lejnurtăp 1 .ăznârb irugnil 2 .iinâtnâms aţnetsisnoc ăbia ăs lusos dnivi rtop .tnu ărugnil 1 .69 .315 .v( ăuo ăuod nid etitălc 51 — 41 caf eS .icrepuic gk 1 ĂNÂTNÂMS UC ICREPUIC .eras .ifotrac g 002 .etpal ăcşaec 1 .ifotrac 4 .iţnib reif iam tâc csev res es .temsep ărugnil 1 .roletitălc aemirăm ed ăţitarc o tnu uc enib egnu eS .ăuo ăuod .tnu ărugnil 1 .elosaf g 002 .etiţă ruc tnus ec ărusăm eP .tacot rarăm .)etnianî iam ătirăpo( az rav .aţitarc tulpmu a-s ec ăpud tâcnî leftsa .tacot ed rev lejnurtăp niţup ăguada es .e ras ed farp nu iş teţo niţup sup a-s e rac nî ece r ăpa uc ăţitarc o.ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş tnu uc acnidub etşepo rts es .ănue rpmî ăcaot es iş ăpa nid enib grucs eS .015 .tarapes uas ănue rpmî b reif eS .

tăpsaorp tnu ed ăcim ăciţăcub o ăcrepuic eraceif etsep enup es .ic repuic gk 1 ETULPMU ICREPUIC .025 .tnu irugnil 2 .elic repuic tâta tnurăm ăcaot eS .sus iam ac elic repuic csetăgerp eS ĂVAT AL ICREPUIC .e ras ăniţup uc ăpa nî b reif es iş sus iam ac lef al elic repuic csetăge rp eS .915 .eras .eţnimes iş ăjaoc ărăf iişor avetâc .ănâtnâms ăcşaec 1 .ăniăf irugnil 2 .ăţăruc es .79 .elic repuic treif ua e rac nî amaez nid ăcşaec o uc egnits es iş tnu nî aniăf roşu etşejărp eS .eras .tnu ărugnil 1 .515 .iţăcub eiat es iş sus iam ac elicrepuic ăţăruc eS .arpusaed elic repuic ănraot eS . repip .ecer es-udnivres .ivres a ed etnianÎ .etocolc avetâc ănue rpmî aed ăs ăsal es iş repip iş e ras ăd es .etnib reif et raof etşev res eS .ic repuic gk 1 ICREPUIC ED ERACNÂM .iţnib reif etraof csev res eS .iram icrepuic gela eS .eliţrăp ăuodnâma ep csenemu r eS .temsep iş repip .e ras ăniţup ărase rp es .temsep irugnil 2 .grucs es iş ălaps es .ătagel ed tneicifus etse atsap ec ănâp cof ep niţ eS .iv res a ed etnianî iş snicnî lu ratărg ep tpirf al nup eS .v( etitălc ed taula nu ecaf eS .ăpaec 1 .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş iilef apaec eiat eS .noilub ăguada iam eS .enib ădni rpuc el ăs ac etnib reif ărutnu ătlum uc ăţitarc o.icrepuic gk 1 ICREPUIC ED AMALUIC .uo nu.tnu ed ărugnil o uc roşu ănue rpmî csejă rp es iş apaec iş tâc .nif temsep ăraserp eS .repip .rtnî ăzaşa es .e ras ăguada eS .temsep ărăf iş noilub ărăf .sus iam ac elic repuic ăţăruc eS .iişo r 4 .etnibreif etşevres eS .ăniăf ăcşaec 2/1 . rotpuc al uad eS .ăpa uas enrac ed amaez iş luniv ăguada es .iilef eiat es .tev reş nu uc enib ăcusu es iş ălaps es .etpal ăcşaec 2/1 .125 .ele nid apa ătaot edacs ănâp niţ es iş elicrepuic nup eS .ielu uc lef al ităgerp etaop eS .ăpaec o uc iş etnurăm elicrepuic uc ănuerpmî eleraoicip tnurăm ăcaot eS .ăcusu eS .ăgilămăm uc .iţnib reif csev res eS .tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o iş e ras ed fa rp nu enup es ăc repuic e raceif nî iş eletla ăgnâl elenu ăvat o.niv le răhăp 1 .noilub ărugnil 1 .anâtnâms .eiaom es ăs pecnî ănâp rotpuc al uad eS .aniăf ă rase rp eS .e ras .ele raoicip pu r es .uo 1 .iram ic repuic ălaps eS RATĂRG AL ICREPUIC .esaomurf .ăniăf ăţirugnil 1 .tăpsao rp tnu ed ăcim ăciţăcub o enup es ăc repuic e raceif ep .icrepuic g 057 ĂUO UC ICREPUIC .epec 2 .eras .taium ua-s dnâC .tacot edrev lejnurtăp ăguada eS .epec 2 .ătacot ăţaed rev .615 .iţnib reif csev res eS .ăniăf ăguada eS .ătuzăcs ed tivirtop etse aeracnâm ec ănâp tirepoca ăbraif ăs ăsal eS .ăuo 3 .et reif tnus elic repuic dnâc iş repip .tacot lejnurtăp ed eznu rf ăţi rugnil 1 .etnib reif ei ruf raf o ep ăzaşa es .elic repuic uc ăcetsema eS .aenemesa ed .tnu ărugniI 1 .rtnid )136 .ăpa uas enrac ed ămaez ănraot es .rtnî csejărp es iş taula nî elic repuic eiaom es .cof al ătnetsizer ămrof o-rtnî etaot ăzaşa eS .esaomurf icrepuic g 005 TAULA NÎ ICREPUIC .ielu uas ărutnu irugnil 3 .ăniăf ăţirugnil 1 .e ras .ăniăf ăţirugnil 1 .eiaom es ănâp niţ eS .ăbraif ăs ăsal eS .tiţuc nu uc arpusaed dnizeten .iţnib reif csev res es .eras .irat ăuo avetâc b reif eS .tnu niţup uc el-udniports .ităgerp top eS .rotpuc al ăro ed trefs nu uad es .815 .enrac ed ămaez ăcşaec 1 .tăpsao rp tnu g 52 .ăcrepuic eraceif nî ăru tu lpmu ed ăţirugnil o etâc enup eS .715 .aniăf ăraserp es .repip .lu roicip epu r es iş esaomurf .tnu irugnil 2 .luroicip epur eS .tnu ed ărugnil o uc cof al nup eS .so rg ed tivi rtop etse lusos ec ănâp tecnî ăb raif ăs ăsal eS .iicoljim elic repuic gela eS .e ras ăniţup uc ărase rp es iş ăţileip ed eţeruc es ăs ă răf gretş eS .ătacot ăţaedrev ăniţup iş eras .etpal iş ăniăf .

iibirh iţaium tsof ua e rac nî ătizepmil apa nid ăcşaec o uc gnits es .iz auod a ănâp nuja nid ăcicidlăc ăpa nî ăsal es iş epa avetâc nî ălaps eS .ielu i rugniI 3 .e ras .noilub ă rugnil 1 .aniăf ă rase rp es .ae racnâm tâtA .arpusaed .325 .ăcsaeneblăgnî es ăs pecnî apaec iş luze ro dnâC .iicoljim epec 4 .nuja nid iibirh eiaom eS .ăzae rtsăp es iş ăcsaezepmil es ăs ăsal es iibirh taium ua-s e rac nî apA .ănue rpmî ăb raif ăs ăsal es iş iibirh nup eS .iţepsao rp ibirh nid iş lef al csetăge rp es lufalip iş tâc .e ras .eras .iţaium tsof ua e rac nî apa nid niţup etâc es-udnâguăda .89 .ielu irugnil 3 .ed rev lejnu rtăp uc ece r etşev res eS .e ras ăguada eS .225 .sela luze ro ăguada eS .ănâtnâms ed sos uc .ece r etşev res eS .)ic rătănâm( ibirh g 051 IBIRH ED FALIP .noilub ăguada eS .t reif etse luze ro ec ănâp rotpuc al eniţ eS .ăji rg e ram et raof uc gela es iţacsu iibi rH .repip .ăniăf ăţirugnil 1 .iilef iţaiăt iş iţreif ibirh ed g 051 uc ănue rpmî .işo rg iam iieţiăt ac eiat es iş ăpa ed enib grucs eS .dlac iş iv res etaop es ibirh ed lufaliP .tnu răm etaiăt elepec ielu nî csenemur es ta rapeS .ăţitarc o-rtnî ăzaşa es .noilub ed ă rugnil o iş repip .im reiv ăbia un ăs .repip .tev reş nu.ătizepmil tsof a ec ăpud .epec 2 .rtnî tacsu iopa iş talăps .repip .tnu răm taiăt epec ăuod ielu nî csejărp eS .ăţaedrev .iibirh iţreif iş iţaium tsof ua e rac nî apa nid itşec ie rt ănraot eS .tnu răm tacot .noilub ărugnil 1 .ze ro ăcşaec 2/1 1 .)icrătănâm( ibirh g 002 IBIRH ED ERACNIM .atag etse ae racnâm ec ănâp .

v .aznî rb ăcsaepot iam es ăs ărăf .ăcsaepot es ăs aznâ rb epecnî ănâp aţitarc ăcşim eS .525 lavacşac uas ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp eS .e ras .tăpsao rp lutnu ăguada es .rolenao racam lumu rd ăd es .e ram cof al icin iş tlum ae rp ăb raif ăs etasăl eiube rt un elenao racaM .abmil treif a e rac nî ătizepmil ămaez ed itşec ăuod uc egnits es iş luze ro tnu nî roşu etşejărp eS .ti rocăr niţup etşev res es iş ănraotsăr eS .rtnid .bob ed bob .arugni uc niţup l-udnâsăpa .eiruf raf ep ănraotsă r es iş rotpuc al etunim avetâc ăd es .iicoljim epec 3 .zero ăcşaec 1 ĂBMIL UC OTOSIR .lutacif iopa enup eS .)013 803 .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî ănâp ăcetsema es iş luze ro enup es .e ras ăniţup uc ăpa l 3 b reif eS .etşetocolc apa dnâC .vocrom 1 .ăniăf ărugnil 1 .99 es .tnu niţup uc ăşubănî es iş lutacif icim eleţăcub nî eiat es .tev reş nu uc ăcusu es iş ălaps es .tnu uc ăsnu ălbat ed ăm rof o.e ras ed etşevi rtop es .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .e ram ă ruag uc ăm rof o.ăniăf ed ărugnil o iş tnu ed ărugnil o.ăpa uc itşec 3 .etrap o al uad es ăb raif ăs uon nid pecnî ec ătadnÎ . rotpuc al ăd es iş enrac ed amaez ănraot eS .iţăcub nî un uas etpur .lutnu ăţitarc o.625 etşev res eS .âcun o tâc tăpsaorp tnu . roşu ăsa r ăznâ rb ed g 001 uc iş tăpsao rp tnu niţup uc ăcetsema es .eiaom es ăs apaec epecnî ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .ăsar ăznârb g 001 .rtnî enup eS .tăpsao rp tnu niţup ăguada es .ăcun o tâc tăpsao rp tnu .ăsar ăznâ rb g 001 .ece r ăpa uc csezepmil es iş i ram i ruăg uc .e ras .luze ro eb reif es ănâp .etaiăt eliişo r iş talăps iş sela luze ro iopa .sus iam ac itătitnac işaeleca otosir urtneP IHCINIR ED ERACNÂM UC OTOSIR .ihcinir ed ae racnâm ecaf es ta rapeS .tnu uc ăsnu enib .ze ro nî e rtni ăs tâcnî leftsa .ei ruf raf ep luze ro ănraotsă r eS .rtnî enup eS .ihcini r ed ae racnâm ăzaşa es coljim al rai .luze ro egela eS .eiube rt tâc ta răs tsof a ec ăpud .eiruf raf ep ănraotsă r es iopa .etunim ed 03 — 02 eniţ eS .v( ic repuic ă răf uas uc . rotpuc al etunim avetâc ăd eS .tăpsao rp tnu g 05 .rotpuc al etunim avetâc ăd eS .zero ăcşaec 2/1 1 CSERĂGLUB FALIP .ielu irugnil 3 .rotpuc al aţitarc ăd es iş ă repoca es .tecnî ăcsae tocolc ăs niţ es iş .ecetsema es ăs ărăf etunim ed 52 ac ric ăsal eS .ăţita rc nî nup eS .ăsar ăznâ rb irugnil 2 .edepe r ipot es a u rtnep iţăcub etlum iam nî tucăfsed .enao racam g 004 ĂZNÂRB UC ENAORACAM .enrac ed ămaez itşec 3 .t reif etse luze ro dnâC .tnu irugnil 3 .ăsar ăznâ rb ăniţup iş tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o taguăda a-s e rac al luze ro ăzaşa es .tnu irugnil 3 .tnurăm apaec eiat eS eras .ăsar ăznârb ed irugnil ăuod iş .iişor 4 .rtnî ătnîb reifni eS .tavazraz iş ăpaec o uc )692 .925 .rotpuc al etunim avetâc ăd eS .ăţni rod ăpud .v( iişo r ed sorg sos nu arugnil uc enup es ruje rpmî rai .etnâb reifnî es ăs cof ep ăpilc o niţ es iş ăznî rb ed i rugnil ăuod ăcnî ăguada es .etnib reif et raof etşev res eS .etnib reif etşev res eS .ălaiceps ae raotăruce rts nirp ăpa ed enib grucs eS .ei ruf raf ep ănraotsă r es .t reif etse luze ro ec ănâp .coljim al ă ruag uc ălbat ed ăm rof o.abmil ăzaşa es coljim al rai .803 .ăpa ed itşec ie rt ănraot eS .ihcinir ed eracnâm urtneP .rtnî ăzaşa es iş tatăra a-s muc ăpud luze ro etşetăgerp eS .esaoielc nived iş ămâ răfs es ece raoed .lejnurtap 1 .725 .zero ăcşaec 2/1 1 TACIF UC OTOSIR .icim irubuc nî eiat es iş eleip ed ăţăruc eS .enrac ed ămaez itşec 4 .v( leţiv ed ăbmil o eb reif eS .ăpaec 1 .ielu uc ăţita rc o.ze ro ăcşaec 2/1 1 IIŞOR ED SOS UC OTOSIR .tnu i rugnil 2 .ăbmil ed eliţăcub uc ăcetsema es iş abmil t reif a e rac nî amaez uc egnits eS .tamâ răfsen rad .425 şi ic repuic ed uas iişo r ed sos uc .eiruf raf nî ănraot eS .tnu uc enib ălbat ed ăm rof o egnu eS .tacif g 002 .tnu uc ăsnu enib .işarg iedra 2 .tivi rtop cof al .sar ĂZNÂRB UC IRULEF ETIREFID IŞ ESAONIĂF .)36 .t reif etse luze ro dnâC .825 .cim iam cof ep .rtnî ăzaşa es .leţiv ed ăbmil 1 .eras .iilef iţaiăt iiedra ăguada eS .ănâtnâms o ac so rg sos nu ecaf eS .coljim al ă ruag uc ăţni referp ed .ecusu es ăs ăsnî ărăf .luze ro amârăfs es un a u rtnep .sus iam ac luze ro etşetăgerp eS .

elenao racam uc ăcetsema eS .capac u rtnep taula ed dno r nu etşerpo eS .g rucs es .001 ENRAC IŞ ENAORACAM UC ĂTNICĂLP .cof al ătnetsize r ămrof o.iişor g 005 :sos urtneP .ădlac ăpa ăcşaec ½ .io ed ăznâ rb uc ătacetsema ăcav ed aznârb no rtsac nu.iişo r ed sos nu etşetăge rp es pmit niD .ăznâ rb uc elenao racam ac lef al csetăgerp eS .enao racam etsep iopa es raotnî if aetup a u rtnep .tnu nid .ăuo ăuod uc .ărutnu .535 .ed rev ătalas uc csev res es ăţni rod ăpud iş ănraotsăr eS .eirătnicălp o al ed etarăpmuc if top eliof .etehgaps g 004 IIŞOR ED SOS IŞ ĂUO UC ETEHGAPS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ROTPUC AL ENAORACAM .ăpa ed ăcşaec o iş ăniăf .ătnicălp ed eliof uc ătacărbmî aţita rc nî aiţizopmoc ănraot eS .ţremoc nid iof g 052 ărăpmuc es uas .sus iam ac iţătitnac işaeleca :sos urtneP . răhaz uc iişo r ed sos nu ecaf eS .tnu ed ărugnil o .e ras uc ăpa nî eletehgaps b reif eS .taula nî ătacă rbmî âm rof nî ăzaşa eS .icrepuic g 001 . rotpuc al ăd eS .tnacip et raof .tnu uc ăsnu enib ăţita rc o.sos tla uc uas iişo r ed sos uc etşev res es iş ănraotsă r eS .ăznârb ărugnil 1 .sos ed i rugnil avetâc iş ăuo ed iilef ed lunu .eras .eras ăţirugnil 2/1 .ta rapes etutăb ăuo .ăniăf nid taula nu ecaf eS .ăniăf ărugniI 1 .tnu uc ăcetsema es iş grucs es .ielu .ănâtnâms uas etpal ăcşaec 1 .tsug ăpud .rtnî ăcae rf eS .ăznârb .rotpuc al coc es iş .035 .335 .ă ro ed irut refs ie rt niţ eS .ăcav ed ăznârb iamun uas .tnu ărugniI 1 .a rpusaed csenemur es ec ănâp .elenao racam b reif eS .rtnî ăzaşa eS .răhaz ăţirugnil 1 .eras .ăznârb irugnil 4 .rtnî raihc uas ăm rof o.rtnî nup eS .e ras .ărugnil 1 .ănâtnâms ed uas etpal ed ăcşaec o .”ăznârb uc enaoracaM“ al ac iţătitnac işaelecA IIŞOR ED SOS UC ENAORACAM .135 .v( ătnicălp ed eiaof o ecaf eS .ăuo 2 .temsep ăţirugnil 1 sulp nî .ăbals ăcnuş ăniţup iş e ras .tnu niţup .e ras uc ăpa nî eletehgaps b reif eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA ENAORACAM UC ĂTNICĂLP .tnu irugnil 2 .tnu uc ăsnu .etehgaps g 003 ĂMROF NÎ ETEHGAPS .şuneblăg 1 .ărutnu g 05 .ăpa irugnil 2 .tnu uc arpusaed egnu eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc enib egnu eS .)vitatlucaf( tnurăm ătaiăt .am rof elpmu es ănâp ăunitnoc eS .etunim avetâc niţ es .taula ed lucapac uc ă repoca es .uo 1 .cof al ătnetsize r ăm rof o ăcarbmî es e rac uc .e ras .şuneblag nu .tnu uc ăm rof o egnu eS .ăpa .235 .iţnib rif csev res .pmit ed ăspil nÎ .etpaocsă r elăuo b reif eS . rotpuc al uad es .etilevnî enib eif ăs elenao racam tâcnî leftsa .tăpsao rp tnu ed eleţăcub avetâc iş temsep niţup uc ătacetsema ăsar ăznâ rb arpusaed ă rase rp eS .eras ed etşevirtop eS .temsep uc ărase rp es .ăniăf g 051 :taula urtneP .435 .ece r ăpa uc inig ram ep etşepil es e rac .635 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .e ras uc ăpa nî elenao racam b reif eS .tnu nî etişubănî uas et reif elic repuic nup es iş eletehgaps uc ăcetsema eS .etehgaps ed dnâr nu enup es .ănraotsă r es atag tnus dnâC .tagel ed tivi rtop sos nu ecaf es tarapeS .enaoracam g 003 ENAORACAM ED ĂCNIDUB .tnu irugnil 2 sulp nî .arpusaed elinig ram c rotnî es .ăţitarc nid ărafa ăsai ăs elinigram dnâsăl .tnu ed ărugnil o uc ăcetsema es iş grucs es .ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd es iş ăsar aznâ rb ăraserp eS .temsep ărăf .sus iam ac lef al elenao racam csetăgerp eS .elenao racam ănraot es .uo nu ăguada es e rac al .ece r ăpa uc csezepmil es iş g rucs es .ăznârb ărugnil 1 .ta rapes etşev res es uas enao racam etsep ănraot eS .ăniăf g 052 :ătnicălp ed aiaof urtneP .temsep ărugnil 1 .)506 .etui cof al rotpuc al uad eS .e ras .tnu uc ele e rtnî etipo rts iof ed irudnâr 5 — 4 .tnu irugnil 2 .ăuo 3 .

nmel ed dnuf nu ep agilămăm ănraotsăr es iş irutăl nî iro avetâc ed ărutucs es . roşu anrutsăr es a urtnep iş dnuf al ecaocsăr es ă urtnep ănişam ep epilc avetâc ăsal iam eS .101 ăzups nî ăcaoc es ăs nup eS .uo nu.cte ărutipot .luţelăcăf uc uunitnoc dnâcetsema iş eiaolp ed ăm rof nî nuaec nî ădac ăs i-udnâsăl )ănâmednî al tităge rp iş tunrec( luialăm ecudo rtni es .)treif al ăşao rgnî iam es agilămăm ăc ămaes ăniţ es ăs eiube rt( ialăm ăguada iam es un .ătraif etse agilămăm ăc ănmaesnî .tunrec tăpsao rp luialăm etşetăge rp es tarapeS .935 .ătnicălp ed aiaof urtneP .)406 .ăznârb irugnil 2 .)935 .ialăm niţup ărase rp es iş e ras ed ăţi rugnil o ăguada es .enrac g 052 .fudrub ed ăznârb ed ăuod uas ăţi rugnil o uc e raceif elpmu es .tişubănî ăb raif ăs ăsal eS .ăpa ărugnil 1 .e rat ed tivirtop ăgilămăm o ecaf eS )ZLUB( ĂGILĂMĂM ED SRU .tnu răm ătacot ăpaec o uc tnu nî etşejă rp es iş ănişam ni rp aenrac ece rt eS .045 .enao racam ed lutse r arpusaed enup es iş aenrac iopa ednitnî es .inig ram e rpsnid o-dnirutăp .ecusu es ăs ăsal es iş taula ed asam ep ărifse r eS .ihce ru ed ăprâc o uc lunuaec ăcupa es .acfoi ed ta rts nu ăm rof o.ăcsaejă rp es ăs epecnî aenrac iş apa edacs ănâp ănişam ep eniţ iam es iş ăpa ăniţup etâc ănraot eS .e rat ed lutsed e rap agilămăm ăcaD .le ed agilămăm etşepil es ăcaD .ăsar ăznârb irugnil 2 .ii ruba i ro avetâc ed tinfubăr iam ua ec ăpuD .835 .treif al ăpa uc lunuaec enup eS .ăprâc o uc ihce ru ed lunuaec enib ăcupa eS .tnu ed ărugnil o uc roşu etşejărp es iş tnu răm ăpaec o ăcaot eS .cof ep ăpilc o ăsal iam es iş inigram e rpsnid agilămăm egnâ rts es arugnil uc tot iopa .ăznâ rb uc .ăpaec 1 .iulunuaec iiţe rep erps luţelăcăf uc dnâsăpa etraped iam ăcetsema es rad .luţelăcăf etaocs es .luţelăcăf uc ăuod nî ialăm ed aţilivom ăcipsed es iş ătadoed luialăm tot ănraot es etşetocolc apa dnâc .ăcsaeneblăgnî es ăs epecnî dnâC .ibirh g 051 )IBIRH( ICRĂTĂNÂM UC ACFOI .ăpaec 1 .i ruihco ăgnâl ăsam al etşev res es iş ăt raif agilămăm tâced elaom iam etse ătipi rp agilămăM .acfoi ed lutse r ăzaşa es iş ibirh ed ae racnâm ănraot es .enaoracam g 052 .ic repuic uc uas igoic râbs uc ităge rp etaop es lef aL .eras ăţirugniI 1 .)agilămăm ăcsaezu rc un ăs ac eiruf raf ep un( ănâmednî al tităge rp .735 .treif al ăpa uc lunuaec enup eS .rtnid auacfoi etşetăgerp eS .ăpa l ½ 1 .ăsa r ăznârb ed i rugnil ăuod iş tnu ed ărugnil o uc ăcetsema es .ă ro ed etatămuj o ac ric lutecnî uc ăb raif ăs ăsal eS .etpal ăcşaec 2/1 .ibirh ed eiruf raf o auaedif ac eiat es etrap ătla ed eP .etunim avetâc ăpuD .ăb raif ăs ăsal iam es .e ras ed etşevi rtop es .noilub ărugnil 1 .ătnicălp ed eliof uc ă repoca eS .ănâtnâms uc ăznâ rb .ialăm niţup ărase rp iam es .tot ed enib ăcetsema es iopA .lef al csetăge rp eS .ăt raif ed lutsed etse agilămăm dnâC .eras .iişo r ed sos uc etşev res es iş ănraotsă r eS .rtnî ăzaşa eS .treif nî ăd apa dnâC .sus iam ac lef al elenao racam iş ătnicălp ed aiaof etşetăgerp eS .v( sus iam ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ĂTIPIRP ĂGILAMĂM .uunitnoc dnâcetsema .nmel ed tiţuc nu uc uas etaruc i rofs ienu lu rotuja uc iilef eiat eS .ialăm g 005 ĂTRAIF ĂGILĂMAM .ăpa uas enrac ed ămaez ăniţup iş noilub ed ărugnil o ăguad es .iibirh nup es .agilămăm ănuda es iş nmel ed ă rugnil o ăpa nî eiaom eS .e ras iş ăpa uc b reif eS .enao racam ed dnâr nu ăzaşa es ătnicălp ed eliof uc ătacărbmî am rof nÎ .uicoljim răm iunu aemirăm ed iţăcub arugnil uc uai eS .ănâm nî csejnuto r eS .etaocs es iopA .e ras uc ăpa nî eb reif es iş .etatămuj ep tacsu a-s aiaof dnâC .uo 1 .taruc esei ăcaD .tnu irugnil 3 .v( nuja nid ăpa nî iţaium .ialăm niţup ă rase rp es iş e ras enup es etnib reif etse apa dnâC .teged nu ed etal icilgnap nî eiat es iş lus ecaf es .etocolc elemirp aL .v( ieţiăt ed ac taula nu ecaf eS )ĂSAC ED ENAORACAM( ACFOI .eras .sus iam ac iţătitnac işaeleca .ăuo 2 .145 .tnu uc etşepo rts eS .nmel ed taruc dnuf nu ep ănraotsăr es iş i ro avetâc ed ărutucs es .elaom ae rp e rap agilămăm ăcaD .tnu irugnil 3 .ăpa ed auacfoi egrucs eS .sus iam tatăra a-s muc aşa .ăm rof nî etşev res es iş ăznârb ă rase rp es .emlap e rtnî edepe r ăcae rf es iş ăgilămăm nî tpe rd luţelăcăf eniţ es tiş rîfs aL .cte ăcnuş .rotpuc al ăd es iş tnu uc egnu es .ăpa nî ătadu nmel ed ărugnil o uc ăţăruc es .ăniăf g 051 :acfoi urtneP .)225 .g rât ed elenao racam iş ac .iulunuaec iiţe rep e rps luţelăcăf uc dnâsăpa .

dnâts etşe răm es ece raoed etpetşa ăs ătasăl eiube rt un acnavilA .845 .ănâtnâms uc .agilămăm ăzaşa es .etpal irugnil 2 .etpal uc eiaom es ăs nup eS .eras .ăuo 2 .tipot tnu nî etaium i rugnil ienu lusod uc iopa .ătelmo urtnep ac e ras uc iş etpal niţup uc elăuo tab eS .tsug ăpud .e ras enup eS .rtnid eiat eS .eniâp ed iilef ed dnâr nu dnuf ep ăzaşa eS .ăsar ăznârb iş tnu niţup ăguada eS .ăpa uc tiodnî etpal l ¼ 1 .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ărafa ep ănemu r e raoluc o ua dnâc icnuta atag tnuS .u rtnuănî tipot a-s aznâ rb rai .elăuo dnâ r ep nup eS .ătăpsao rp ănâtnâms uc iţnib reif csev res es .945 .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc eS .tecnî ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd eS .ănraotsă r eS . rotpuc al etşe rc arapap ece raoed .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî eliţrăp etaot ep csenemu r es iş temsep iş tutăb uo nirp uad es e rac etşulăg caf es .rtnî ănraot es iş aiţizopmoc enib ăcetsema eS .ăro ed irut refs ie rt .eras .teged nu ed esao rg iilef ăbla ălezna rf o.elaom ed tivi rtop ăgilămăm o ecaf es e rac nid .etnib reif et raof .uo iunu aemi răm ed i rubiuc caf es .ăznârb irugnil 2 .tnu irugnil io ed ăznârb irugnil 4 .aniăf .ăm rof nî etşev res eS .io ed ăznâ rb ăraserp es .ialăm g 004 ŞUMLAB .ănâtnâms irugnil 2 .ănâtnâms irugnil 2 .ăsar ăznâ rb ărase rp eS .ăz rav ed iof uc ătunretşa uas tnu uc ăsnu ăvat o. 2 .anâtnâms .e rat ed tivirtop ăgilămăm o ecaf eS ĂGILĂMĂM ED ETŞULĂG .ăm rof nî etşev res eS .eîaom iam ăgilămăm o ecaf eS .aznâ rb ataot enib ăzae rop rocnî es ănâp ăcetsema iam es iş io ed aznâ rb ăguada es .iţăcub nî eiat eS .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .645 ăs epecnî ănâp rotpuc al ăd es iş tnu ed eleţăcub avetâc arpusaed nup es .aemelet ed uas fudrub ed ăznârb ed ta rts nu enup eS .ialăm g 004 IRUIHCO UC ĂGILĂMĂM .tnu nî ătaium ărugnil o uc ăsnitnî iş roşu ătazeşa ăgilămăm ed e riţbus tarts nu enup eS .atag etse dnâC .ăsar ăznârb ărugnil 1 .atag etse dnâC .ialăm irugnil 4 .tnu ărugnil 1 .io ed ăznârb g 002 .etnib reif .201 ETULPMU ELFIHC .e ras ăniţup iş etpal ed ăcşaec o uc etutăb ăuo ăuod iş tnu ed ărugnil o ăguada eS .elaom iam avec ăgilămăm o ecaf es e rac nid .ătivirtop emirăm ed iş esao rg ed teged nu ed iilef eiat es nuja nid ăsamă r agilămăM ĂTIJĂRP ĂGILĂMĂM .eras .tivres urtnep ănâtnâms ăcşaec 1 .ăgilămăm uon nid iopa .ăgilămăm nid arugnil uc ai eS .ăsar ăznârb iş ănâtnâms uc ăsam al csev res eS .lutnu .ăme rc o ac enived ănâp ăcav ed aznâ rb no rtsac nu.ăpa uc tiodnî eletpal treif al enup eS .etui eif ăs eiube rt un e rac .arpusaed etşezeten es .ăcav ed ăznârb g 004 ĂCNAVILA .ialăm g 004 ROTPUC AL ĂGILĂMĂM .aznâ rb iş anâtnâms .545 etşev res eS .345 ielu nî csejă rp eS .ăuo 4 .lutnu ăguada es .tnu iş .ăpa l ¼ 1 .ăznârb .445 .ăznârb g 002 .ăgilămăm etsep ănraot eS .ăsar ăznâ rb ă rase rp es .eniâp ed iilef 21 ENIÂP ED ĂRAPĂP .cof al ătnetsize r ăm rof o tnu uc egnu eS .745 .tnu g 001 .ăuo 2 .eras .etnib reif .biuc e raceif nî uo nu etâc eg raps eS .luialăm .rtnî ăcae rf eS .ăpa uc tiodnî etpal l 2/11 .a rpusaed etşenemu r es ec ănâp rotpuc al ăd es .tnu .ăpa uc tiodnî eletpal treif al enup eS .luşubla ădnirp es .ăznârb iş eniâp uon nid iopa .ăgilămăm ed eif ăs eiube rt ta rts lumitlU .ăuo 6 .eras ăţirugnil 1 .etpal itşec 2 .245 .ănilp ae rp eif un ăs am rof ac ăji rg dnâva .ătutăb e răzam uc uas elosaf uc csev res eS .tnu ărugnil 1 .ăniăf irugnil 2 .

155 .e ras .sus iam ed aiţizopmoc uc ulpmu es .ăsaorg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş işolococ ăcaf es un ăs ue rem ăcetsema eS .temsep ărugnil 1 .ăţaedrev .ătasip ăraoşiţ rocs uc iş răhaz uc dlac etşev res es iş tăpsao rp tnu g 05 nup eS .emugel uc csev res eS .)icim tnus elăuo ăcad 2 uas( uo 1 .rtnî ăzaşa es .etpal ed ăcşaec o uc eiaom es e rac .rotpuc al uad es iş tnu ed ărugnil o uc .etitălc al ac so rg iam avec taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .etnib reif ărutnu nî uas tnu nî .rtnî ătnâb reifnî eS .etpal ed uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .elfihc al ecapac eiat eS .ărutnu irugnil 2 .eras .ăniăf ed enilp i rugnil ie rt uc uo nu no rtsac nu.etşetocolc dnâC .eras .ăsa r ăznârb iş repip .şuneblag nu ăguada es .)ănilp aerp un( şirg ăcşaec 1 ŞIRG ED FALIP .255 .cte ănâtnâms uc ifotrac .eiaolp nî ădac ăs .lutecnî uc luşirg ănraot es .tanrâc iunu aemisorg ed etehco rc anâm uc caf es eiţizopmoc ătsaeca niD .elelfihc tâta etpal nî eiaom eS .teged nu ed esao rg iilef ăbla ălezna rf o.ăpa uc tadu dnuf nu ep aiţizopmoc ănraotsăr es iş ăcetsema es .tăpsaorp tnu g 05 .lulavacşac uc lusos ăcetsema eS .etşetocolc apa dnâC .elecapac iş tâc .ăsam al .ănâtnâms ăcşaec 1 .tnu uc etirăpo emugel uc csev res eS .uo 1 .ănâtnâms ăcşaec 1 .etpal itşec 3 .ielu ăţirugnil 1 .tnu irugnil 2 .emizegărf ă răf .etpal itşec 2 .ti rocă r a-s dnâC .cof al ătnetsize r ei ruf raf o.ăm rof nî csev res eS .şuneblăg 1 .işolococ ăcaf es un ăs ăji rg uc .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .e ras ăniţup sup a-s e rac nî anâtnâms ănraot eS .enrac ed ămaez uc egnits es iş ăniăf iş tnu nid . răhaz niţup .eniîp ed iilef 21 ENIÂP ED ELENĂGIRF .uo 1 TAULA ED ELENĂGIRF .etpal ăcşaec 2/1 .ărutnu irugnil 2 .ielu ed ăţirugnil o uc tacetsema tutăb uo ni rp uad es iş etpal nid tocs eS .şi rg ed ăcim ăcşaec o ănraot es .tâta ătivirtop eiube rt sos ed aetatitnaC .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .e ras ăniţup uc t reif al ăpa enup eS .455 .ăniăf irugnil 3 .ărutnu irugnil 2 .e ras enup eS .samăr eletpal eiruf raf nî ănraot es .etehco rc caf eS .etpal uas ăpa itşec 3 .ăuo 2 .055 .tnu uc ăsnu ăm rof o.ăniăf ni rp uad es .ednutor elfihc 6 .tlum iam un .eras .etşetocolc e rac eletpal nî uas ăpa nî luşi rg sus iam ac ănraot eS .ăţaed rev .lavacşac g 052 LAVACŞAC ED ETEHCORC .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .etpal uc ăzaiţbus eS .ăpa itşec 4 .ielu niţup uc tacetsema tnu uas ărutnu eiagit o.eras .ăsnicnî enib etse aemisă rg dnâC .so rg iam avec bla sos nu ecaf eS .rtnî enib ăcae rf eS .lutot uc csev res es iş tocolc nu aed ăs ăsal es .răhaz ăţirugnil 1 .iţ răp elebma ep csejărp eS .etiv res if a ed etnianî niţup uc .eras .eiaolp nî ăgruc ăs .ăniăf ărugnil 1 :tijărp u rtneP .etpal ăcşaec 2/1 .ăru tnu irugnil 2 .tnu uc eti răpo emugel uc csev res eS .ăniăf ărugnil 1 .etunim avetâc răhaz niţup uc etpal nî eiaom eS .rtnid eiat eS .eiţizopmoc ed ărugnil o etâc enup es .e ras enup eS .ăşao rgnî es ănâp ue rem dnâcetsema eb reif eS .ăsar ăznârb irugnil 2 .iţ răp elebma ep csejă rp es e rac eletfihc icim caf eS .ănâtnâms ed ăcşaec o uc tacetsema .icim irubuc nî lulavacşac eiat eS .repip .eras .etnib reif arutnu nî csejă rp es iş ăniăf nirp uad es .rtnî ăzaşa es iş irubmo r eiat eS .enemu r tnus dnâC .şirg ăcşaec 1 ŞIRG ED ETEHCORC .555 .răhaz iş e ras ed fa rp nu uc ăb raif ăs eletpal enup eS .uo 1 .şirg ăcşaec 2/1 ROTPUC AL ŞIRG ED ELETFIHC .uo nu dnâguăda ăcae rf eS .tnu ă rugnil 2/1 .etunim ed 02 rotpuc al uad es iş ăsar aznârb ă rase rp es arpusaed .elăuo nup es .tnu ărugnil 1 .ăsar ăznârb ărugniI 1 .aznârb egel ăs tâc .et rap o al ăd eS .âniăf ărugnil 1 .teged nu ed so rg ta rts nu lutiţuc uc ednitnî eS .esaoielc nived eletehco rc leftla ece raoed .luzeim etşebocs eS .355 .ărutnu nî csenemu r es iş temsep iş uo .301 .lutecnî uc .

lavacşac g 05 .ătlum ă rutnu nî iţrăp elebma ep csenemu r eS .temsep niţup iş am rof snu u rtnep tnu ă rugnil 2/1 .temsep iş tutăb uo .elenăgirf ed taula nu pmit nid etşetăgerp eS .ăţitarc ep ed lutaula edni rpsed es ănâp enib ăcetsema es iş .ăznârb i rugnil 2 .v .rtnid bla şatnâr nu ecaf eS .ătivi rtop emi răm ed iilef nî lulavacşac eiat eS .elaom iam avec ăsnî .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăznârb ă rase rp es .ătado ătaot .e ras .lavacşac g 052 TAULA NÎ LAVACŞAC .elaom ae rp eif ăs eiube rt un aiţizopmoC .ărutnu uas tnu g 06 .tsug ăpud .etunim ed 02 mac cim cof al b reif eS .)ăb raif un ăs( ătitocolc ăpus nî etunim ed 02 cse răpo eS .ăb raif ăs epecnî muC .ceb reb ed ăţni referp ed .mc 1 ac ric ed esao rg .etnib reif .lavacşac g 003 ENAP LAVACŞAC .ăniiăf ărugnil 1 .cof al ătnetsize r ăm rof o.ăcsae rocă r es ăs etrap o al ăd es iş ădacs ăs ăsal eS .ăuo ăuod nid ieţiăt ed taula nu ecaf eS .emî râfs es un ăs .eteged e rtnî elinig ram enib gnârts eS .lusos etşetăge rp es pmit e rtnÎ .ăpa uas enrac ed ămaez ăcşaec 1 .etpal itşec 2 .tnu niţup uc ăm rof o.ieţiăt ed taula urtneP ĂZNÂRB UC IŞANUŢLOC .ăniăf ni rp uad eS .ărutnu irugnil 2 .aniăf ăguada es iş enrac ed ămaez ed ăcşaec o ănraot es .temsep irugnil 2 .icim eleţăcub nî taiăt lulavacşac iş ăsa r aznârb ăguada es .265 .)855 .aenrac ănişam ni rp ece rt es tarapeS .ăsa r ăznârb ed i rugnil ăuod .401 .406 .iş e ras enup eS .ăniăf irugmi 2 .a rpusaed lusos ănraot es .e ras iş ătitocolc ăpa uc ăţitarc o etşetăgerp eS .ăsa r ăznârb iş repip niţup enup eS .655 .ieţiăt ed taula urtneP ROTPUC AL ENRAC UC IŞANUŢLOC .tnu iş repip .tagel ed tivi rtop sos nu ecaf es iş etpal uc egnits es .enrac g 052 .etnib reif ărutnu nî etşenemu r es iş taula nî lulavacşac eiaom eS .406 .ăniăf ăţirugnil 1 .rtnî ăniăf ed ănub ărugnil o etşejărp eS .ătivirtop emirăm ed iilef nî lulavacşac eiat eS .rtnî eletşulăg ăzaşa eS .rtnî aiţizopmoc ănraot es iş ămups etutăb eliruşubla uc âcetsema eS . rotpuc al ăd es .tnu uc eiagit o.tnu ărugnil 1 ŞUBLA UC IAMUN ĂZNÂRB ED UELFUS .ăznâ rb ie e rtnî dnânup .855 .enrac ed eţilivom col nî col nid nup es .cof al ătnetsize r ei ruf raf o-rtnî ăzaşa es iş g rucs es .rtnî nup eS .165 .ăniăf ărugnil 1 .ăţita rc o.)eram( uo 1 .ăznârb ărugnil 1 .e ras .temsep uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu enib ăm rof o.tnu ed ă rugnil o .e riţbus ănâtnâms uc uas etpal uc egnits eS .tnu ărugnil 1 .ăsa r aznârb ă rase rp eS .ătasip ă raoşcun uas repip niţup .repip .ăsar ăznârb g 051 .repip .tnu irugnil 2 .etrap o al ăd eS .rotpuc al uad es iş aznârb ărase rp eS .iş e ras enup eS .ădnuto r ăm rof o uc eiat es iş )e riţbus et raof( taula ed eiaof auod a enup es arpusaed .tnu ărugnil 1 :sos u rtneP .uo 1 .)36 .a rpusaed tinemur a-s iş tucse rc a ec ătadnî etşev res eS .ăpa nî roletşulăg lumurd ăd es iş eiţizopmoc nid aţirugnil uc ai es .taula ed aiaof ednitnî eS .ăniăf ăţirugnil 1 .v( iişo r ed sos nu a rpusaed ănraot es .tnu ărugnil 1 .iruşubla 6 .etrap o al ăd es .mc 1 ed esao rg .755 .repip .aniăf ănraot es tocolc nî uad dnâC .)155 .ăuo 4 .v .rtnî ăzaşa es .065 .ăniăf g 051 .955 .etpal ăcşaec 2/1 1 .tivi rtop cof al .v( sus iam ac lef al eletşulăg caf eS IIŞOR ED SOS UC AZNÂRB ED ETŞULĂG .e ras .treif urtnep enrac ed ămaez l 2/1 .e ras ed tiţuc ed f râv nu iş ărutnu uas lutnu uc apa cof al ăţita rc o.ăro ed etatămuj o .ti rocăr iam a-s dnâc iş niţup ăcetsema iam es .rtnî ătlum iam ărutnu ătnâb reifnî eS .rtnî etşejărp es .eras .ăpa g 052 ROTPUC AL ĂZNÂRB ED ETŞULĂG .ăsar ăznârb i rugnil 2 .ti rocăr iam a-s ec ăpud .răhaz niţup .ăcav ed ăznârb g 002 .v( ”taula ed elenăgirF“ al ac itătitnac işaeleca taula urtneP .ă ro ed i rut refs ie rt rotpuc al uad es iş ădni rpuc i-ăs tâc ăta rtnecnoc enrac ed ămaez ănraot eS .elăuo dnâr ep ăguada es .ărutnu irugnil 2 .tnu ed ărugnil o iş ăniăf ed ărugnil o.

iţ reif işanuţloc u rtnep ac ătităge rp enrac ed ărutăcot o uc ulpmu es iş mc 7 — 6 ed eta rtăp eiat es .iţrăp elebma ep .uo 1 .ii rutnu ae ripot al ed esamă r i rămuj uc uas tnu răm tacot iş treif reie rc uc .e ras iş ătitocolc ăpa uc e ram ăţitarc o-rtnî .565 .inig ram ep enib csepil es iş iruihgnuirt ezem rof ăs tâcnî leftsa .ăniăf g 005 UÂRB NÎ ELAOP .rtnî enup es ăsamăr aniăF .rtnî etşenemu r es .ăniăf ăţirugnil 1 .ărcam enrac g 004 ENRAC UC ĂTNICĂLP .ănâtnâms uc ădlac etşev res eS .501 o .765 .mc 6 — 5 ed etartăp eiat eS .eteged e rtnî elinig ram enib es-udnâgnârts .e ras .ătnicălp ed taula nu ecaf eS .ti rocăr a-s ec ăpud iş uo nu uc ăcetsema es .ăuo 2 .ătnicălp ed taula urtneP .niţup etâc niţup .repip .ăuo 2 . rotpuc al ăd es iş tnu uc etşepo rts eS .tpoc a-s dnâC .ăsao rg ănâtnâms o ac ecaf es ănâp dnâcetsema .lef al ităge rp top eS .ătivi rtop emi răm ed ăpaec o rotpuc al ecaoc es pmit tseca nÎ .e ras ăniţup uc etutăb elăuo nup es iş coljim al col ecaf es .ăniăf ărugnil 2 1 .mc 6 — 5 ed eta rtăp eiat  U es .tnu uc avat egnu eS .ăpaec 1 .eras .rtnî eiaom eS .v .eiruf raf o ep ăzaeşa es iş etartăp eiat es .)ăţni rod ăpud( răhaz niţup .camiac nid tasednî iam taula nu ecaf eS .ăniăf .ăţudlăc aiba ăpa ăniţup uc aidjo rd no rtsac nu.enrac g 052 . rotpuc nî ătpaoc apaec uc ănue rpmî ănişam ni rp etuce rt .etşezegă rf es ănâp tişubănî ăb raif ăs aenrac dnâsăl .etpal ăcşaec 2/1 .506 .ţloc nî eiaodnî eS .506 .uo 1 .ărutnu ărugnil 1 .)ăcun o tâc eram ăciţăcub o( eidjord g 01 .uo nu ăguada eS .uo nu uc ăcav ed aznârb tarapes ăcae rf eS .sus iam ac lef al taula ed aiaof etşetăgerp eS .taula ed eletartăp ulpmu es .tăpsaorp tnu g 03 .lutnu uc aznâ rb no rtsac nu .eras .iţăcub ae rac eiat es :rotămru lulef nî ătităge rp enrac ed ărutăcot o uc aznâ rb dniucolnî .ătnicălp ed taula urtneP .365 csev res eS .ătunrec ăniăf ed nmup nu enup eS .ăuo .406 .ătnicălp ed iof 5 — 4 nup es .ăcav ed ăznârb g 003 .camiac ăcşaec 1 IŢIJĂRP ENRAC UC IŞANUŢLOC .ă rutnu ed ă rugnil o uc ăţita rc o.tilotop cof al b reif es ăsam ed etnianî ă ro ed trefs nu uC .tnurăm ătaiăt iş rotpuc nî ătpaoc ăpaec o uc ă rutnu nî etşejă rp es iş t reif losar uas ădu rc aenrac ănişam ni rp ece rt eS .ielu ărugnil 1 .etui etse un ăcad .atnicălp azeşa av es e rac nî iivăt aemirăm ed iţăcub nî eiat es .tivi rtop cof al .mo r ed ărugnil o .icibz es a ed etnianî iş eiaof o ednitnî eS .ieţiăt ed ac aiaof ednitnî eS .ice r iş inub ăsnî tnus .ieţiăt ed taula u rtneP IŢREIF .rtnî ăcae rf es :emuna iş ăcav ed ăznâ rb nid ărutulpmu o ecaf eS .)vitatlucaf( repip iş e ras ed etşevi rtop es iş ănâtnâms ed ă rugnil o .iţnib reif csev res eS .răhaz ăţirugnil 1 .ăznârb uc atnicălp ac lef al ecaf eS .lutaula enib ipil es a u rtnep .ăru tu lpmu urtneP .tnu uc ele e rtnî esnu ătnicălp ed iof avetâc ăzaşa iam es iopa .niţup tacsu a-s ec ăpud .etpal irugnil 2 .repip .elăuo ăguada es .ăuod nî ec raotnî es .tnu uc cse răpo es iş ăpa ed enib g rucs eS .ăznârb ăniţup aţirugnil uc enup es taula ed tartăp e raceif nÎ .aniăf iş eletpal ăm ru al iş uerem dnâcetsema .etnib reif etşev res es iş iţăcub eiat es .v .tnu irugnil 2 .ăuo 2 .e ras ed etşevi rtop eS .eras .iruihgnuirt ezem rof ăs tâcnî leftsa .ănâtnâms uc uas iişo r ed sos uc csev res eS .elaom iam avec ăsnî .mor ărugnil 1 .tpoc a-s ec ăpud iş ătnicălp ed eliof ulpmu eS .ăpaec 1 .ENRAC UC IŞANUŢLOC .dlac al ăsal es iş ăniăf uc ă rase rp eS .ăznârb g 051 :ăru tu lpmu urtneP .eras .ă rutnu ă rugnil 1 .ăuo ăuod nid ieţiăt ed taula nu ecaf eS / ĂZNÂRB UC ĂTNICĂLP .e ras iş ăniăf .v .ăznârb uc iişanuţloc iş ac lef al b reif es iş csepil eS .eras . rotpuc nî ătpaoc ăpaec o uc ănue rpmî ănişam nirp ătad iş )losar( ăpus nî ăt raif enrac uc ătucăf atnicălp etse ăsaotsug ed lef aL .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .uo 1 .iş e riţbus etraof aiaof ednitnî eS .e rec es tîc ăniăf iş e ras .ănâtnâms ărugnil 1 .ătitocolc emisărg nî csenemu r eS .665 .ăpa ăniţup etâc ăguada es iş e ras enup es .iţnib reif .răhaz ăţirugnil 1 .ăpa uas etpal .tnu irugnil 2 .sus iam ac iţătitnac işaeleca .enrac ed anişam ni rp apaec uc ănue rpmî ece rt es iş ăcsae rocă r es ăs aenrac ăsal eS .465 .e ram iam sav nu.etrap o al ăd eS .tnu ărugnil 1 .io ed ăznâ rb ed ărugnil o iş aguăda etaop eS .ăcsae rc ăs ac .tnu uc ele e rtnî esnu .tijărp urtnep ărutnu irugnil 2 .e rat ae rp aenrac ecusu es un ăs ac ăpa ăniţup etâc ănraot eS .

ăniăf rahap 1 .tsug ăpud răhaz iş eilinav .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .ădihcil un .camiac rahap 1 ENRAC UC ELEŢNICĂLP .a rutnu ătaot sni rpuc a aniăf ec ăpuD .ătiels enib arutnu enup es iş coljim al col ecaf es .enrac uc ătităge rp if etaop itşo rip urtnep arutulpmU .ie rt nî etşe rutăpmî es .rtnid taula nu ecaf eS .e rat ed tivi rtop taula nu ăniţbo es ăs tâc .ăniăf g 004 ECIAOZNÂRB .mc 21 ep 6 ed i ruihgnutperd nî eiat es iş ieţiăt urtnep ac ăsao rg iam avec aiaof ednitnî eS .eiaof amitlu enup es arpusaed rai .)365 .eras .uo 1 .elaom ed tivi rtop taula nu ăniţbo es ăs tîcnî .coljim al col ecaf es iş aniăf sav nu-rtnî en rec eS .eiaof ărugnis o iopa ednitnî eS .865 .ănâtnâms ărugnil 1 .ae ras .601 .eidjo rd nid ălaedămălp o ecaf es ta rapeS .etpal rahap 1 .tarapes ednitnî es e raceif iş iţăcub ie rt nî et rapmî es iopa .ăcsaepil es ăs ac eteged e rtnî elinig ram gnârts eS .ăniăf uc lusav nî ănraotsăr es .eras .ăguada es .ătlum ărutnu nî csejă rp es uas .arpusaed ănâmă r ăs aihcum tâcnî leftsa .ae ras iş lu răhaz .ăru tu lpmu urtneP .âniăf ăţirugnil 1 .luo ăguada es .arutnu ătaot snirpuc a aniăf ec ănâp ăcetsema eS .ăniăf g 005 ETIPSODEN ITŞORIP .ărutulpmu enup es .ăuo 2 .tbuseded c rotnî es etepac ăuod elec rai . rotpuc al iopa coc es iş ăniăf uc tarăserp tev reş nu ep ăcsae rc ăs ăsal eS .ătijărp ăpaec uc tacetsema ifot rac ed e ruip .eiaof auod a arpusaed ăzaşa es .răhaz eţirugnil 3 .tivi rtop cof al .răhaz ărugnil 1 .ătiels ărutnu uc eiaof amirp egnu eS .atsaeca iş egnu es .coljim e rps eliruţloc c rotnî es .teged nu ed esaorg eliof dnâ r ep dnitnî es iş ăuod nî etrapmî es .eteged e rtnî elinigram enib dnâgnârts .075 .ăznârb g 002 :ăru tu lpmu urtneP .aznâ rb ăsai un ăs ac enib csepil es iş coljim e rtăc ătado cuda iam es iulucilp eliruţloC .ăniăf .aidjo rd taium a-s e rac nî eletpal .tnu ăţirugnil 1 .rotpuc nî coc eS .ăru tnu irugnil 2 .ăniăf g 005 TIPSOD TAULA NID ITŞORIP .ăţudlăc ăpa uas etpal atâta enup es tatnâmă rf aL .uo 1 .enib lutaula ătnâmărf eS .ece r al et rap o al ăd es .eletpal .gnul nî ednitnî eS .e ras ed farp nu .a rpusaed etatămuj ătlalaec eiaodnî es .sav ep ăd iş iniâm ep ed edni rpsed es lutaula ec ănâp .e ro ie rt ac ric tecnî ăcsae rc ăs l-udnâsăl .edlac csev res eS .lutnu uc io ed uas ăcav ed aznâ rb ta rapes ătnâmă rf es ă rutulpmu u rtneP .ă rutulpmu ed ăţirugnil o etâc arpusaed enup es .ăniăf ed nmup nu iş ţudlăc etpal ed ăcşaec ½ .aniăf .ţudlăc etpal atâta iş ărutnu ed uas tnu ed ărugnil o .taula ed iţăcub ie răceif aetatămuj ep ăţilivom o etâc enup es .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .cilp ed ămrof nî .eidjord g 03 .mc 51 ed etartăp eiat es .cte reie rc .eidjord g 05 .e riţbus ed etaop es tâc .ic repuic .elăuo ăguada es .175 .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .e ras ăniţup iş ăniăf ed lunu .rtnî aniăf en rec eS .tivi rtop cof al .ţudlăc etpal tâta iş ae ras .)treif etpal ep ed ănâtnâms( so rg camiac ed rahap nu.tot ed enib ătnâmărf es iş ătucserc alaedămălp iş ăguada eS .rahap iunu aemirăm ed ednuto r em rof eiat eS .ăuod nî eiaodnî es .ăznârb .lutecnî uc tanrut .etpal .etui cof al .tucse rc a alaedămălp dnâC .esao rg ed tivirtop iof dnâ r ep dnitnî eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .ătiels ăru tnu uas tnu g 52 .eiube rt tâc e ras iş lurăhaz .ăniăf ăniţup arpusaed tarăse rp a-s ec ăpud .uo nu uc ăcae rf es ătis ni rp ătad ăcav ed aznâ rb :a rutulpmU .ătnâmărf eS .ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep ănraotsă r es .nub cof al rotpuc al uad es iş uo uc gnu es .ece r al ăro ed etatămuj o ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .etnib reif et raof .tnu ărugnil 1 .ăvat o ep ăzaşa es iş tutăb uo uc gnu eS .iniâm ed etşepil iam es un lutaula ec ănâp enib ătnâmă rf eS .elăuo ăguada es .ăru tnu g 051 .965 .iş tipot tnu uc ănap o uc egnu es .etartăp ezem rof ăs tâcnî leftsa .ece r al ăcsaenhido es ăs etunim 01 ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca eS .u rtap nî etşe rutăpmî eS .cilp ed ăm rof nî coljim al eliruţloc cuda es .e rat ed tivirtop taula nu eniţbo es a urtnep tatnâmărf al e rec es tâc .ăcsaepil es ăs ac .işanuţloc u rtnep ac aenrac ă rape rp eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .ănâtnâms .taula ed asam ep aniăf en rec eS .v( ”iţreif işanuţloC“ urtnep ac iţătitnac işaeleca . răhaz ed ărugnil o .mc 9 — 6 ed eta rtăp eiat es e riţbus ae rp un taula ed aiaof ednitnî eS .ăznârb uc ulpmu eS .ătitocolc ă rutnu ed irugnil ăuod uc etşe răpo es iş sav nu-rtnî ăniăf ătsaeca nid 4/1 ac ric enup eS .ăsam ep ed aniăf etsep enup eS .sav ed etşepil iam es un lutaula dnâc iş et raped iam ătnâmă rf eS .etui cof al rotpuc al coc es iş sus iam ac lef al itşo rip caf es .sav nu.tucse rc a dnâC .ăpa nî taium luteged uc roşu dnâsăpa .ielu ed anu iş tipot tnu ed ărugnil .tsug ăpud răhaz iş eilinav .ăvat nî coc es iş tutăb uo uc arpusaed ep gnu eS .

ănâtnâms .)665 .ăme rc o ac enived ec ănâp ăcae rf es iş titocolc etpal ed ăcşaec o uc etşe răpo es .ă rutulpmu u rtneP .etpal ăcşaec 1 .cof al ătnetsize r ăm rof o.ăcim ăpaec 1 .ăsar ăznârb ărugnil 1 .eras .v .e rci .eras .475 .v( ”enrac uc atnicălP“ urtnep ac enrac ed gk 4/1 etşetăge rp eS .coljim al ă ruticnâda o e raceif al ecaf es luteged uc iş iniâm e rtnî niţup cset rut es .etacot etpaocsăr ăuo .io ed ăznârb g 001 :aru tulpmU .375 .rtnî ăcae rf eS .ăuo ăuod nid etitălc 81 — 61 caf eS .uo uc egnu eS .ăcşirh ed ăniăf ed rahap nu ăguada iam es .ae ras iş luşi rg .etitălc al ac es-udnâdeco rp .eras .tocolc nî ăd apa dnâC .uo nu .etnib reif ărutnu nî csenemu r es iş ielu ed ăţirugnil o uc tacetsema uo ni rp uad eS .edlac ăsam al csev res es iş eletla etsep elenu ăzaşa eS .e ras iş ăniăf .enrac ed ăţirugnil o ătitălc e raceif nî enup eS .ăru tulpmu urtneP .tacot iş t reif reie rc .ănâtnâms ăcşaec 1 .a rpusaed iţot uc ăcidir es ănâp niţ es iş iişanapap nup es .tnu uc ăsnu ăvat o ep .cte eled ras .uo 1 .lus ecaf es iş u rtnuănî ela retal elinig ram c rotnî es .rasecen etse ăcad .ăcşirh ed ăniăf rahap 1 .136 .ănâtnâms .136 .taula ed aiaof ednitnî eS .itşo rip urtnep ac tucse rc taula nu ecaf eS .uo 1 .uo 1 .701 .ăniăf ăţirugnil 1 .ăuo ăuod nid etitălc 81 — 61 caf eS . răhaz ă răf .tacif uc aenemesa ed etulpmu if toP .răhaz ărugnil 1 .ănâtnâms ărugnil 1 .ăzaelu r es iş urtnuănî elinig ram c rotnî es .i ram etocolc nî b reif ăcad( cim et raof cof al etunim 01 ac ric ăb raif ăs ăsal iam es iş etrap o al aţita rc ega rt eS .e ras iş ăniăf .ăcsae rc ăs et rap o al uon nid ăsal eS .enrac uc eleleţnicălp ac iamcotnî coc es iş lutaula ecaf eS . răhaz ă răf rad .ăcav ed ăznârb g 052 IŢREIF IŞANAPAP .ăcav ed aznâ rb uc io ed aznârb ăcae rf es .ăniăf erahap 2 INILB .ărcam enrac g 052 :arutulpmU .675 .alaedămălp uc ăcetsema es .anâtnâms uc ăcav ed aznâ rb ăcaerf es tarapeS .ednuto r etşulăg icim ăniăf nî ătaium anâm uc caf es .775 .ăcav ed ăznârb g 001 .elăuo uc ăcav ed aznâ rb no rtsac nu.ae nid arugnil uc ai eS .ăţaeclud urtnep elec uc lef al .eidjord g 03 .275 .etitălc urtneP ENRAC UC ETITĂLC .tnu irugnil 2 .etitălc urtneP ĂZNÂRB UC ETITĂLC .csebla es ănâp lurăhaz uc eliruşuneblăg ăcae rf es pmit e rtnÎ .)865 .eras .ăuo 2 .v( ”tipsod taula nid itşoriP“ al ac iţătitnac işaeleca .rtnî etaot ăzaşa eS .)175 .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş ţudlăc etpal ed ărugnil o uc ătaium aidjo rd ăguada eS .ăuo 4 .ăro ed etatămuj o rotpuc al uad es iş ăsar aznârb ă rase rp es arpusaed .ăniăf ărugnil 1 .temsep ărugnil 1 .ăniăf ăţirugnil 1 .eiţizopmoc nid arugnil uc ănraot es iş eiagit o-rtnî ărutnu uas tnu egnicnî eS .e ras ăniţup iş ăpa uc ăţita rc o treif al enup eS .taula urtneP )ECIAOZNÂRB( IHCŞURTAV .iş e ras ed ăţi rugnil etatămuj o .e rat ed tivirtop eiţizopmoc o eniţbo es ănâp enib ăcetsema eS .etpal ărugnil 1 .e ras ăniţup sup a-s e rac nî etpal uc ătiodnî ănâtnâms ed acşaec o ănraot es .eletitălc ulpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .ăznârb g 003 :aru tulpmU .575 .ăcnuş .v .şirg irugnil 3 .v( sus iam ed eliţătitnac .ăgnup ed ăm rof nî iulutaula elinigram ănuda es iş ăznârb ed ănub ăţirugnil o etâc enup es .v( ”enrac uc eleţnicălP“ al iş ac iţătitnac işaeleca taula urtneP ĂZNÂRB UC ELEŢNICĂLP .aniăf sav nu-rtnî en rec eS .uo nu .)965 .tipot tnu uc .ăru tnu uas tnu ărugnil 1 .ăru tnu ărugnil 1 .ămups etutăb eli ruşubla .e ras ed farp nu iş ăniăf .ămugel eci ro al ă rutinrag ac csev res eS .eras .)etitălc urtnep acoc tâced ăsao rg iam avec eif ăs eiube rt inilb u rtnep acoc( dlac etpal niţup ăcnî .)ă raoi ruf raf o ac( i ram iam avec ednuto r em rof eiat es .etpal .uo uc ătace rf ăcav ed ăznâ rb nid ă rutulpmu u rtnep aznâ rb etşetăge rp es pmit e rtnÎ .repip .răhaz .luteged ărefus tâc ăcsae rocă r es ăs ăsal eS . rotpuc al coc es iş aţilucruf uc i ro avetâc ed aznârb ăpaeţnî es .etui cof al .ăti repocsed işutot aznârb dnâsăl .

uo 1 .ăniăf g 005 ICAGOB .ăcim ăzrav 1 :aru tulpmU .eiaof o ednitnî iam es taula ed eleţişămăr niD .v( ”enrac uc atnicălP“ al tată ra a-s muc aşa aenrac etşetăge rp es pmit e rtnÎ .)etşenemu r es un( ielu ed irugnil ăuod uc roşu etşejărp es iş ămaez ed enib egrucs es .ătnâmă rf eS .ăru tnu uas tnu g 06 .enrac uc eliruetap ac lef al caf eS .eidjord g 51 . repip ed tiţuc ed f râv nu ăguada eS .etunim 01 ed elav retni al .ăniăf .e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî es e rac nid csezuţna rf taula nu ecaf eS .uo 1 .975 .etartăp eiat eS .snicnî enib rotpuc nî coc es iş tutăb uo uc gnu eS .v .iţ răp elebma ep .ş rob uc etnianî iam ătirăpo eiube rt e rac .ăpa ed ăcşaec etatămuj .eras .rtnî elirămuj a rpusaed dnitnî es .ece r al etunim 01 ăd es iş u rtap nî etşe rutăpmî es .ărcam enrac g 052 :arutulpmU .i ram ed iţivi rtop işanapap ăniăf nî ătaium anâm uc caf es iş eiţizopmoc nid arugnil uc ai eS .ăro ed t refs nu ăcsaenhido es ăs ăsal es iş enib ătnâmărf eS .ăuo 2 .repip iş e ras .repip .ăcim ăpaec 1 .v .ălusnep o uc roşu csezemu eS .eras .etnib reif ă rutnu nî uas tnu nî csejă rp es e rac .grucs eS .ăpa ăcşaec 2/1 .ăpa uc .116 .ăniăf .nub cof al coc es iş nemihc ed ebaob avetâc ăraserp es .)765 .ielu ăcşaec 2/1 IRĂZRĂV .ecaoc rov es e rac nî avat ep ăzaşa es rol lu rămun nid etatămuJ .etpal irugnil 2 .ăru tnu irugnil 2 .etpal l ¼ .eras .ednirpuc tâc ăniăf iş e ras .aenig ram enib ăcsaevirtop es ăs eiţneta uc .coljim e rps eliruţloc c rotnî es .noie rc iunu aemiţăl ed eşanotsab eiat es .iirutnu lutipot al ed esamăr irămuj eiruf raf o ep csetăge rp es pmit niD .repip .irămuj g 052 .eras ăsar ăţirugnil 1 .uo uc arpusaed gnu es .elăuo ăguada eS .csezuţnarf taula urtneP ĂZNÂRB UC IRUETAP .ielu ed ăcşaec etatămuj nid taula nu ecaf eS .elaom ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .ăcim iam aec am rof uc taiăt ludno r ăzaşa es a rpusaed rai .azrav ăsai un ăs ac .esaoiciled eleţă răs niţbo eS .enrac ăniţup coljim al enup eS .ătarum az rav tnurăm eiat es pmit niD .)niv ed rahap iunu arug tâc( ălbat ed ăcim ăm rof o uc eledno r eiat es ăsnitnî aiaof niD .enib csepil es iş coljim e rps ătado cuda iam es iulucilp eliruţloC .ă rutnu ă rugnil 1 .e rat ae rp eif ăs eiube rt un aiţizopmoC .răhaz ărugnil 1 .e ras .tivi rtop cof al ăvat nî coc eS .tev reş nu uc ti repoca .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ieţiăt ed ac iof ăuod dnitnî es taula niD .285 .801 ICANOZOC .teged nu ed ăsaorg eiaof o.116 .ăcav ed ăznârb g 003 IŢIJĂRP IŞANAPAP .atag tnus ec ătadnî .185 .385 ĂSAC ED IRUICLUD IŞ IRUTAULA .ănâtnâms uc iţnib reif et raof csev res eS .ăcav ed ăznârb g 051 :arutulpmU .cilp ed ăm rof nî .ărdup răhaz uc uas ănâtnâms uc .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .iro ie rt ed ăcnî eiţa repo ătsaeca ătepe r eS .mc 2 ac ric ed ăsaorg eiaof o ednitnî es e rac ăpud .ăvat nid ăledno r o etsep ăzaşa es roi retxe c rec e raceiF .ămups eli ruşubla ăguada es ămru al iş e ras .ărutnu uas tnu g 06 .ăz rav uc ulpmu es .ielu irugnil 2 .niv ed rahap iunu aemirăm ed ednuto r em rof eiat eS .şirg ărugnil 1 iş ăniăf irugnil 2 uas ăniăf irugnil 3 .ătarum . răhaz ed ărugnil o iş aidjo rd taium ua-s e rac nî eletpal ănraot es iş coljim al col ecaf es .ăuo 2 .rotpuc al coc es iş sa r nazem rap uas nemihc ă rase rp es .ănişam nirp etad .085 .)ăciuţ ed le răhăp iunu a rug tâc( ăcim iam avec ăm rof o uc lucoljim eiat es etlalelec aL .csezuţna rf taula u rtneP ENRAC UC IRUETAP .rtnî lutaula ednitnî eS .eclud ăz rav uc iş ecaf top eS .v( ”uâ rb nî elaoP“ al ac ecaf es ăznârb ed arutulpmU .875 .csev res eS .eli ruşuneblăg uc ăcav ed aznâ rb ăţitarc o.)665 .ăniăf ăţirugnil 1 .nemihc niţup iş repip .tijărp temsep arpusaed ă rase rp es iş tnu uc cse răpo es .)cseiuic ret es iişanapap .rtnî ăcae rf eS .lage iam tâc tarts nu.

ărutnu g 001 .tnu uc anâm egnu es .ăniăf ăniţup ă rase rp eS .e ras uc iâtnî .titocolc etpal niţup uc ăniăf ed irugniI 4—3 ăcim ălao o.etpal ăcşaec 1 .e ro .iruşubla 4 .dlac al tot ăcsae rc ăs ăsal iam eS .răhaz g 001 .tev reş nu.ae nî sudo rtni luteged ă refus tâc tâta auaiam ti rocăr a-s dnâC .ărtsae ref ed uas ăşu ed etraped .esela tsof ua ec ăpud .işo lococ ăcaf es un ăs enib dnâcetsema .uo uc egnu es .eidjord g 05 .iram icişăb caf es ănâp enib etab es iopa iş aidjo rd uc ăcetsema es .ăcsae rc ăs dlac col nu al enup es iş tev reş nu uc ă repoca es .i ruşubla 3 .ticăr a-s ec ăpud ăm rof nid etaocs es .lutaula tâta uo uc gnu eS .ămups i ruşubla 3 .eilinav .etlalelec iş anâtnâms .avat snu u rtnep tnu ărugnil 2/1 .etalăps iş esela eledifats iş eiâmăl ed ajaoc .)urtil 2/1 acric( erec es tâc etpal .edifats g 52 .eli ruşuneblăg dnâguăda ăcetsema es .ănâtnâms uc lucano zoc uc lef al ecaoc eS .răhaz g 003 .)urtil 2/1 ac ric( e rec es tâc etpal .eras ăţirugnil 2/1 .rtnî ătunrec ăniăf ed lutse r etsep ănraot es .v( tpoc al nup eS .uo uc aenig ram egnu eS .ăcsae rc ăs ăsal eS .e rat ae rp e rap lutaula ăcad rai .e ras ăsa r ăţi rugnil 1 .ănâtnâms g 057 :arutulpmU .ătavoc nî lutaula ănuda eS .ăniăf .901 ĂTARUBZ ĂZNÂRB UC CANOZOC .dlac al ăzaşa es .ănâtnâms ărugnil 1 .coljim e rps inigram ep ed lutaula dnâcuda .ăuo 3 .irubmâs ă răf edifats iş aguăda top es tatnâmă rf aL .mo r ed ărugnil o .sot etse ăcad uas tasip lu răhaz uc iopa .dlac al ătuniţ iş ătavoc o.lurăhaz iş lutnu uc aznârb ănue rpmî ăcae rf eS .lumo r .)uicoljim canozoc nu urtnep( canozoc ed taula g 004 ĂNÂTNÂMS UC CANOZOC .iivăt aenigram ed etipil . rotpuc al ăd es iş edifats ăraserp es .edifats uas icun uc iş soznu rg răhaz uc ă rase rp es .ăniăf irugnil 2 .ăcsae rocăr es ăs ăsal es iş em rof nid tocs es .canozoc ed taula g 004 ĂCAV ED AZNÎRB UC CANOZOC .ăcav ed ăznârb g 005 :aru tulpmU .pmit tseca nî .ielu i rugnil 3 .mo r ărugnil 1 .ăniâf gk 1 .eiâmăl ed ăjaoc .iulunoie rc aemisorg ed irulus taula ed asam ep caf es iţăcub ăuod etla niD .mor ărugnil 1 .eli ruşubla ăguada es .585 .răhaz ed ăciţăcub o iş )lutaula etşe rc iam un iş etşe răpo es aidjord ece raoed etnib reif eif ăs eiube rt un( ţudlăc etpal niţup uc aidjo rd eiaom eS .0 ac ric ed ăsao rg eiaof o ednitnî es canozoc ed lutaula niD .iruşuneblăg 7 .iemrof aetatămuj al ăgnuja ăs eiube rt un lutaulA .taula ed aenig ram etsep ăsnî ăcae rt un ăs .niţup etâc niţup .aniăf iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS . răhaz g 051 .e ras .dlac .le nid iţăcub uai es .ăm rof nî ănraot es iş .ănâtnâms nid a rutulpmu etnianid etşetăge rp eS .rtni rp tun rec .ăuo 3 .ăniăf gk 1 ICIMONOCE ICANOZOC .atag etse dnâC .iruşuneblăg 5 .ecaoc es e rac nî iivăt aemi răm ed iş mc 5.ăniăf g 04 .ăm rof nî ănraot eS .rtnî es retş iş etalăps .ăsaomups ăme rc o ac caf es ec ănâp enib ăcae rf eS .ruje rpmî ruj ed ăzaşa es iş csetelpmî es .iruşuneblăg etsep niţup etâc tanrut iş ănif ătis o.luielu enup eS .i ruşuneblăg 5 .răhaz g 952 .sus iam ac lef al ăzae rcul es iş ătnâmă rf es lutaulA .ăniăf ărugnil 1 .eilinav .tnu uc avat egnu eS .eletpal iş aniăf iopa .eilinav .eidjo rd g 05 .tipot lutnu .lutsed tucse rc a alaedămălp dnâC .canozoc ed taula g 004 IO ED ĂZNÂRB UC CANOZOC .ele e rtnî ăcsaenu es ăs ac .ă ro o ac ric niţ es iş tivi rtop cof al )228 eniâp .ăsa r eiâmăl ed ăjaoc ăniţup iş eilinav ed notab etatămuj .ăuo 3 .ăro ed etatămuj o niţup lec ătnâmă rf eS .ţudlăc etpal niţup ăguada iam es .tnu uc esnu em rof nî nup es iş ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep csetelpmî es .ăcav ed ăznâ rb uc lucanozoc uc lef al ecaf eS .atag tnus dnâC .mo r ărugnil 1 .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .e raoluc al ădihcnî es -ăs ac .685 .eiâmăl ed ăjaoc .aznârb iş tâc .eletepac dnâsăpa .885 .tneruc nî icin iş ece r col al ăsnî un .785 .lutsed tucse rc a dnâC .ailinav enup es ămru aL .ie rt ăuod ac ric ăcsae rc ăs ăsal es iş .e ras ed farp nu .ăcsae rc ăs ăsal es iş ănâtnâms uc lucanozoc urtnep ac lutaula ăzaşa eS . răhaz .dnuf ep taula ed aiaof ăzaşa es .ămups etutăb eli ruşubla iş ţudlăc etpal niţup .tnu g 052 .ăsam ed ăţaf o uc ă repoca es .eilinav .tăpsaorp tnu g 05 .io ed ăznârb g 005 :aru tulpmU .eras .ielu irugnil 2 .dnâ r ep elăuo ăguada eS .eliruşuneblăg ăcae rf es .485 .e ras ed farp nu .rtnî cse răpo eS .

canozoc ed taula g 004 ŞIRG UC CANOZOC .ăcsae rc ăs ăsal eS .etpal ed i rugnil ăuod uc ătaium oacac ed g 05 ăguada eS .lu răhaz iş anâtnâms .talinav răhaz g 001 .ănilinav uc uas eilinav ed ăciţăcub o uc tasip lu răhaz uc eli ruşuneblăg enib ăcae rf es : rotămru lulef nî ecaf es arutulpmU .ămups iruşubla 4 .295 .rotpuc al ă ro o ecaoc eS .195 .tasip răhaz g 053 .elăuo nup es .edifats g 52 .ăme rc o ac ecaf es ănâp .ăji rg uc rad .a rpusaed etatue rg o uc .ăniăf ed i rugnil ăuod iş tnu ed ărugnil o-rtnid .eidjord g 02 .so rg ed tivi rtop bla sos nu ecaf eS .etpal itşec 4 :aru tulpmU .eteged 3 — 2 ed .ăniăf g 006 al ecaoc eS .095 .ămups eliruşubla iş aniăf .ănilinav uas eilinav .etpal ed i rtil iod tnâmăp ed ălao o-rtnî snirp al etnianid enup eS :ii rutulpmu ae rarape rP .canozoc ed taula nî ătacărbmî amrof nî aiţizopmoc ănraot es iş enib lutot ăcetsema eS .sus iam tată ra a-s muc aşa .i ruşuneblăg 3 .igertnî ăuo 2 .)eclud eif ăs eiube rt arutulpmu( talinav lurăhaz .edifats g 52 .etpal itşec 4 :aru tulpmU .rtnî arutulpmu ednitnî es .ti rocăr iam a-s ec ăpuD .ănâtnâms uc lucanozoc al ac lef al .985 .e ras ed ăţirugnil ed f râv nu uc iş tasip lu răhaz uc ănişam nirp etucert elicun ăcetsema es :arutulpmU .oacac g 05 .ămups etutăb iruşubla 6 elec nup es ămru al iş enib lutot ăcetsema eS .ăniăf irugnil 2 .etşeznârb es eletpaL .eledifats iş elăuo nup es .eilinav .elaom tlum iam falip nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .ăvat nî lutaula ăzaşa eS .ănâtnâms uc lucanozoc uc lef al etşetăgerp eS .tăpsaorp tnu g 041 .ănilinav uas eilinav .etpal ed irugnil ie rt uc ătaium oacac .eilinav iş răhaz .rasecen etse ăcad( ătnetsisnoc ed tivirtop atsap ecaf es ănâp ăcae rf es iş titocolc etpal ed ăcşaec 2/1 uc etşe răpo eS .tnu ărugnil 1 :arutulpmU .taula ed iriţbus eţivuş nid tucăf jalirg nu ăzaşa es a rpusaeD .şubla uc egnu es .ăuo 3 .ti rocăr a-s ec ăpuD .ţudlăc etpal niţup iş răhaz ed ăţi rugnil o uc aidjo rd eiaom eS .răhaz g 051 .dnuf nu bus ăro ed etatămuj o âzaese rp es iopa .ănâm ep ed ednirpsed es iş icişăb lutaula ecaf ănâp .gnul nî etaiăt .ă ro ed 4/3 ac ric ecaoc es .eras ed farp nu .e ras ed ăţi rugnil 2/1 uc etace rf iruşuneblăg ăuod iş ige rtnî ăuo ăuod .etpal ăcşaec 1 .011 ae rp roşu enived atsap ece raoed .şirg ăcşaec 2/1 .esao rg inâtnâms ienu aţnetsisnoc ăbia ăs eiube rt aiţizopmoC .talinav etpal ed ăcşaec o uc snits .ănilinav uas eilinav .ăuo 6 :aru tulpmU .ănâtnâms uc lucanozoc uc lef al etşetăge rp eS .canozoc ed taula g 004 ZERO UC CANOZOC .gnul nî etaiăt iş etiţăruc eladgim uc ulpmu es iulujali rg elirulog rai .ămups tace rf lutnu iş dnâguăda .etpal ăguada iam es .e ras ed farp nu .răhaz irugnil 4 .ăme rc o ac ecaf es ănâp tace rf .tivi rtop cof al .ătis nirp ece rt es e rac eclud ăznâ rb o eniţbo eS .eras ed farp nu .tăpsao rp lutnu ăguada es ăznâ rb ătsaeca aL .canozoc ed taula g 004 ĂTALOCOIC UC CANOZOC .tiunşibo lucanozoc al tâced e rat iam avec eif ăs eiube rt acoC .eras ăţirugnil 2/1 .ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .eli ruşuneblăg ăguada es .eras ed farp nu .zero ăcşaec 1 .eilinav .canozoc ed taula g 004 ĂTALOCOIC UC CANOZOC ED LEF TLA * iş etiţă ruc eladgim arpusaed ă rase rp es .so rg iam ta rts nu.ăro o ac ric tivi rtop cof .edifats iş eilinav ed notab etatămuj .ăniăf irugnil 2 .etpal ed ăcşaec o .eiâmăl ed ăjaoc .tăpsaorp tnu g 001 .etpal irugnil 3 .iruşuneblăg 2 .eras ed farp nu .etpal uc luşirg eb reif eS .etpal ăcşaec 2/1 .răhaz irugnil 4 .ănâtnâms ăcşaec 2/1 .răhaz uc iş etpal uc luze ro eb reif es ărutulpmu u rtneP .răhaz irugnil 2 .etpal ăcşaec 1 . ĂCUN UC CANOZOC .etşetocolc e rac etpal ed irtil iod uc ălao o.ătnâmă rf es .canozoc ed taula uc am rof ăca rbmî eS .etanicăm icun g 005 :aru tulpmU .taruc etpal l 4 :aru tulpmU .oacac g 05 .ăvat nid lutaula etsep arutulpmu ănraot eS .etpal irugnil 3 .ăg rucs es ăs ăro o ăsal es iş ăznârb ed ae raotăruce rts nî ănraot eS .răhaz g 001 .canozoc ed taula g 004 .aniăf ătavoc nî enrec eS .ălaedămălp ănraot es iş coljim al col ecaf es .rtnî tot uc ănâtnâms uc ănraot es snirp enib etse dnâC .ăuo 3 . răhaz ed irugnil ăuod uc ămups lutnu ăcae rf eS .

lutaula tâtA .cam g 002 :aru tu lpmU CAM UC CANOZOC .şuneblăg nu iş ige rtnî ăuo ăuod ăguada es .ie rt nî etşe rutăpmî es . rotpuc al taidemi uad es iş uo uc gnu eS .tnu g 021 .taula iş ăcun e rtnî irulog caf es ece raoed .eilinav iş mo r ed ă rugnil o .rtnî aniăf en rec eS .ăcun uc elirunroc iş ac iopa u lpmu es .uo uc gnu eS .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .ece r ăpa uc lucam ălaps eS .sus iam ed aiţa repo ătado ăcnî ătepe r eS .ăcun nid etatămuj ednitnî es arpusaed .rtnî ăţni refe rp ed .eiruf raf ep ăzaşa es iş etnib reif lupo ris nî iigi rvoc dnâr ep cudo rtni eS .emiţăl mc 2 iş emignul mc 03 ac ric ed iişâf eiat eS .rtnî .u rtap nî lutaula atsaeca atad ed dnirutăpmî .etpal l 3 .enib ăzaesip es iş ăpa ed eg rucs eS .eras ăţirugnil 2/1 .răhaz g 052 :poris urtneP .eiaof o ednitnî eS .ărdup răhaz g 001 .ătal tâced ăgnul iam i ro ie rt ed .ăţni rod ăpud .ăsao rg ed lutsed ătsap o ecaf es ănâp .795 .rtnî .tivirtop cof al coc es .etpal uc iopa eb reif eS .ătitocolc ăpa le etsep ănraot es iş ăţita rc o.emignul mc 3 ed iţăcub nî eiat es e rac .frâv erps ăzab al ed l-udnâcrotnî .ece r al ăcsaenhido es ăs ă ro ed 4/1 ăsal eS .eţef nid anu ep ăvat nî eliţăcub ăzaşa eS .lus ecaf es iş eiaof ep acun ednitnî eS .ăniăf g 005 CANOZOC ED ICLEM .lutnu ăguada eS .tăpsaorp tnu g 521 .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .)elaom /4 .ăme rc o ac ecaf es ănâp etpal niţup iş răhaz ed eţi rugnil ăuod uc aidjo rd ăcae rf es ta rap-eS .ăuo 3 .ăuod nî etrapsed eS .igertnî ăuo 2 .ănilinav uas eilinav .ă rtaip ed ăţiluip o.)elaom ae rp icin rad .răhaz ăraserp es .ănilinav uas eilinav .temsep .dlac al ăcsae rc ăs ăsal eS .eidjord g 01 .395 .răhaz eţirugnil 2 .ăniăf g 004 RIFADNART .v( csezuţna rf lutaula al ac lef al ăzaetehcapmî eS .ătado cam niţup etâc dnânup .v( canozoc al ac lef al lutaula ătnâmă rf eS .)385 .ăpa l 2/1 .nub cof al coc es iş ăsnuen avat ep iigi rvoc ăzaşa eS .etpal ăcşaec 1 .tnu uc ăsnu . răhaz ed po ris nu ecaf es pmit tseca nÎ .iiţla etsep iinu .ăţaehg al ed eif ăs eiube rt un( tăpsao rp tnu ed ătacub o coljim al enup eS .695 .111 ăs eiube rt lutaulA .ăcsaerc ăs ăsal eS .ăpa l ½ .şuneblăg 1 .irusaec avetâc leftsa eniţ eS .”ăcun uc canozoC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCUN UC IRUNROC .tnu g 521 :ămerc urtneP .răhaz g 002 .)12 .895 .taula ed ătacub auod a uc ătepe r es u rcul işalecA .mor ărugnil 1 .răhaz g 001 .etpal ed rahap 1 .nroc ed ămrof nî .ăraluihgnutperd eiaof o etâc dnuf ep ednitnî es .ăcsae rc ăs ăm rof nî lutaula esal es ăs ă răf .eilinav iş răhaz .lage iam tâc tarts nu.eiâmăl ed ăsa r ăjaoc uc uas edifats uc .nub cof al coc es iş şubla uc gnu es .)116 .v( ”ăcun uc canozoC“ al ac iţătitnac işaeleca :aru tulpmU .ătartăp iam tâc eiaof o lu roticus uc ednitnî eS .canozoc ed taula g 005 )IZENOLOP( CANOZOC ED IEGIRVOC .ue rem dnâcetsema .ăniăf etsep ănraot eS .)ăţnirod ăpud( mor niţup .mc 4 — 3 ed ăsao rg aiaof uon nid ednitnî eS .eras ăţirugnil 2/1 .ăniăf uc ăta răse rp asam ep eiaof ami rp ednitnî es .595 .temsep irugnil 2 .icişăb ecaf es ănâp enib ătnâmă rf eS .sus iam ac lef al csetăgerp es acun iş tâc .tivi rtop cof al ecaoc eS .ăcun ed arutulpmu nid etatămuj ednitnî es arpusaed iş tutăb uo uc egnu es .ănilinav uas eilinav .ătirod aemirăm ed .lage iam tâc tarts nu.etnib reif po ris nî dnâr ep cudo rtni es rotpuc nid tocs es muC .ăuod nî et rapsed es tucse rc lutaulA .canozoc ed taula g 005 cse rătnâc eS .p( ăzoculg ed ă rugnil o iş ăpa .teged nu ed ăsao rg .dlac eletpal .lus ecaf eS .eidjord g 03 .tnu g 001 .mor ărugnil 1 .coljim al col ecaf es iş ătavoc o.ăzoculg ărugnil 1 .ăcun ed iţătămuj arpusaed nup es .ălbat ed ăm rof nî enup es iş ăzaelu r es .răhaz g 052 :poris urtneP .e ras uc tace rf .ăzoculg ărugnil 1 .ănilinav uas eilinav .ăcun uc iec uc lef al icanozoc caf es ărutulpmu ătsaeca uC .)295 .495 al ac lucam etşetăgerp eS CAM UC IRUNROC .rtnî iopa enup es .495 .gi rvoc ed ăm rof nî etşetelpmî es iş ăsam ep roşu aişâf etşecusă r es .teged nu ed ăsaorg eiaof o taula ed asam ep ednitnî eS .ăcetsema eS .coljim erps niţup cuda es eletepaC .ţeiugnul iam ihgnuirt ed ămrof nî eiat es .

211

.)495 .v( cam uc uas )295 .v( ăcun uc ătiucolnî if etaop adalemraM .tivi rtop cof al ecaoc eS .uo uc egnu es iş ăzaelu r es ,ădalemram ednitnî es a rpusaed ,ă raluihgnutperd eiaof o ednitnî es ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam eP ,ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt lutaulA .ănâm ep ed ednirpsed es iş icişăb ecaf lutaula ec ănâp ătnâmă rf eS .e ras iş mo r ed ă rugnil o ,talinav răhaz ed i rugnil ăuod ,ielu ed anu iş tăpsao rp tnu ed ărugnil o ,eletpal ,elăuo ăguada es ,ăniăf uc luno rtsac nî alaedămălp ănraot eS .ăme rc o ac ecaf es ănâp ,etpal niţup iş răhaz ed eţirugnil ăuod uc aidjo rd ăcae rf es tarapeS .coljim al col ecaf es iş e ram no rtsac nu- rtnî aniăf en rec eS .eras ăţirugnil 2/1 ,mor ărugnil 1 ,talinav răhaz irugnil 2 ,ielu ărugnil 1 ,tăpsaorp tnu ărugnil 1 ,etpal ăcşaec 2/1 ,ăuo 2 ,eidjord g 02 ,ăniăf g 003 CANOZOC ED ĂDALUR .106

.ăznâ rb uc uas nuigam uc ,cam uc ,ăcun uc etulpmu lef al ecaf top eS .etui cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .coljim e rps ărafa nid ,nroc ed ăm rof nî etşecusă r es ătacub e raceiF .iţăcub tpo nî ,ezar nî eiat es e rac )ăsam ed e ram ei ruf raf o tâc mac( ădnuto r eiaof o- rtnî ednitnî es ,ătacub e raceif dnâ r ep ai es ,elage iţrăp iert nî etrapmî es ,ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep ănraotsăr es ,tucse rc a lutaula dnâC .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .etraped iam lutaula ătnâmărf es ec pmit nî ,niţup etâc niţup tanrut ,luteged i refus etaop tâc etnib reif ,tipot ,tăpsao rp lutnu ăm ru al iş rasecen etse iam ăcad ,etpal niţup etâc dnânrut ,anâm uc iopa ,a rugnil uc iâtnî ăcetsema eS .)elaom ae rp taula nu eniţbo es un a urtnep lutecnî uc ăguada es( ţudlăc etpal iş eilinav ,eras ,mo r ed ăţi rugnil o ,lu răhaz ,luielu ,eliruşuneblăg ,aidjord enup es ,coljim al col ecaf es ,aniăf ătavoc nî enrec eS .ţudlăc etpal ed ă rugnil o uc aidjo rd ăcae rf eS .)ld 4 acric( erec es tâc etpal iş eras ăţirugnil 2/1 ,talinav răhaz uas eilinav ,mor ărugnil 1 ,răhaz irugnil 3 ,tăpsaorp tnu g 001 ,ielu irugnil 3 ,iruşuneblăg 2 ,eidjord g 52 ,ăniăf g 005 CANOZOC ED TAULA NID IRUNROC .006

.u rtnuănî edu rc nâmăr iş edepe r aerp csejărp es ,etnib reif ae rp etse ăcad ,elişogog ăzaenue rgnî es ece r etse ăcad ;ăsnicnî ed tivirtop eif ăs eiube rt arutnU .ruje rpmî ăbla enigram uc ,ii rua-enemu r tnus dnâc etişue r tnus elişogoG .talinav răhaz ărase rp eS .arutnu ăgrucs es ăs ac ,ăm râs ed rată rg nu ep tocs eS .etrap ătlalaec ep iş somu rf ăcsaejărp es ăs ,ădnuto r ămrâs o uc c rotnî eS .soj nî aţaf uc ,etnib reif ărutnu nî dnâ r ep elişogog nup eS .e raotăpăcnî ăţita rc o- rtnî ,arutnu egnicnî eS .lef al elişogog caf es iş taula ed ătacub auod a iopa ednitnî eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş tev reş tla uc ă repoca es ,ăniăf uc tarăserp tev reş nu ep elişogog ăzaşa eS .lutaula telpmoc dnâznurtăp ,ăm rof işaeeca uc uon nid eiat es ,etaot eti repoca tnus dnâC .)ele e rtnî ăniăf ăbia un ăs( ăcsaepil es ăs ac luteged uc ruje rpmî ăsapa es iş ădalemram uas ăţaeclud etsep ăzaşa es e rac eledno r ,ăm rof işaeeca uc ,eiat es eiaof ed etatămuj âtlalaec niD .ten roc nu uc ădalemram ăniţup uas )ele nid amaez ăg rucs es ăs ac ,ăţivăt o- rtnî ,ănişam ep etunim avetâc niţ es enişiv ed elebaob( ăţaeclud nid ănişiv ed bob nu etâc enup es dno r e raceif ep iş )eiat es ăs ărăf( u rtemaid mc 6 ac ric ed irudno r ,ălbat ed ăm rof o uc ,eiaof nid etatămuj ep ănmaesnî eS .mc 1 ed asao rg eiaof o ednitnî es iş ăuod nî etrapmî eS .ăniăf uc ăta răse rp taula ed asam ep ănraotsă r es iş ,iopanî aed ăs ac ,uon nid ătnâmă rf es ,tucse rc a lutaula dnâC .dlac al ăcsae rc ăs ăsal eS .icişăb ecaf lutaula ec ănâp dnâtnâmă rf ,niţup etâc ,dlac tipot lutnu ăguada es ,ănâm ep ed lutaula ednirpsed es dnâC .)aniăf e rec tâc enup es etpal( ătatnâmă rfen ăsnî ,elaom eif ăs eiube rt acoC .aniăf ătaot ăsnirpuc etse ec ănâp ,ţudlăc etpal iş ăniăf vitanretla dnâguăda ,ătnâmărf es iş alaedămălp enup eS .lu răhaz uc iopa ,ae ras uc eliruşuneblăg ăcae rf es ,lutaula ătnâmărf es e rac nî lusav nî ,ta rapeS .ăcsaepsod ăs dlac al ăsal eS .ănâtnâms o ac ăsao rg ăcoc o ăniţbo es ăs tâcnî leftsa ,ăniăf ed irugnil 3 — 2 uc ăcetsema es iş dlac etpal niţup uc aidjo rd eiaom eS .erec es tâc etpal ,ănilinav uas eilinav ,eras ăţirugnil 2/1 ,eidjord g 52 ,iruşuneblăg 4 ,tnu g 05 ,răhaz g 05 ,ăniăf g 005 )ELFARC( ĂŢAECLUD UC IŞOGOG .995

.ă rdup răhaz uc ărase rp es atag tnus dnâC .tivi rtop cof al coc es iş şubla uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .)ăcsae rc ăs col ăbia ăs ac etasednî aerp eliţăcub ăzaşa es un( tnu uc ăsnu ,ădnuto r ămrof o- rtnî ,eţef nid anu ep ăzaşa es e rac ,mc 4 — 3 ed iţăcub nî eiat es iş lus ăzaelu r eS .m rofinu iam tâc tarts nu- rtnî tnu ed ame rc ednitnî es arpusaed rai ,mc 1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî es ,ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep ănraotsă r es ,tucse rc a lutaula dnâC .ămups ecaf es ănâp tasip lu răhaz uc tăpsao rp lutnu ăcae rf eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal eS .elaom ed tivi rtop eif

311

.eras ,ănula o tâc eidjord ,iruşubla 2 ,ădlac ăpa ld 3 ,ielu irugnil 2 ,ăniăf g 002 ELENĂGIRF ED TAULA .706

.nuşuneblăg ie rt iş aguăda top es taula işaleca aL .cte eilinav ed ăme rc uc trot u rtnep dnuf ac uas etrat al ăzaeţniube rtnî eS .iz auod a ănâp ăjirg ă răf tasăl if etaoP .ece r al e ro ăuod eniţ es iş tev reş nu uc ă repoca es ,col nu al ănuda eS .citsale lutaula ănived un ăs ac edepe r ătnâmă rf eS .)iiniăf aetatilac ăpud niţup ăzai rav etatitnac ătsaeca( ăpa ed ld 2 ac ric iş e ras ed fa rp nu ,lu răhaz ,anâm uc niţup taium ,tăpsao rp lutnu enup es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .eras ,ăpa ld 2 ,răhaz ăţirugnil 1 ,tăpsaorp tnu g 521 ,ăniăf g 052 ETRAT ED TAULA .606

.ăti rod ae raţniube rtnî ăd es i iopa ,etunim avetâc ecusu es ăs ăsal es lutse r rai ,epu r es ruje rpmî ăsao rg ăsamăr aenig raM .ăragiţ ed ăţiof o ac e riţbus tucăf a-s aiaof rai ,iesem aenig ram ed ce rt iulutaula elinig ram ec ănâp ,ăpur es un ăs ăji rg uc ruje rpmî ruj ed ednitnî es e radbăr ătlum uc iş arpusaed taula ed aiaof enup es ,ăniăf ărase rp es ,ăta ruc ăsam ed âţaf o enup es eirătăcub ed asam eP .ă ro ed t refs nu aets ăs ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es ,auaeg rev uc eiaof o iopa ednitnî eS .)ătizlăcnî ăţita rc o uc uas( dlac tot tev reş nu uc ti repoca ,)demu un rad( dlac col nu al etunim 01 ăsal es ,ăsam ed tutăb iş tatnâmă rf enib tsof a ec ăpuD .eiube rt iam ăcad ădlac ăpa ăniţup etâc dnâguăda ,elaom tlum iam ,tivi rtop taula nu ecaf eS .anâm uc ătnâmărf es ,ădni rp es ăs lutaula epecnî dnâc rai ,arugnil uc iâtnî ăcetsema eS .ădlac ăpa ed ăcşaec o iş ae ras ,luielu enup es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ădlac ăpa ăcşaec 1 ,eras ăţirugnil 1 ,ielu irugnil 3 ,ăniăf g 005 ĂTNICĂLP ED TAULA .506

.ăcoc u rtnep lutaula iş ecaf es lef işaleca nÎ .tacsu col al ,ăznâp ed cas nu- rtnî pmit tlum iam a rtsăp top es iţacsu enib iieţiăT .enib ăcusu es ănâp ăsal es iş snitnî tev reş nu ep uas taula ed asam ep iieţiăt eitşă rpmî eS .e riţbus ed etaop es tâc eiat es e rac ,lus nu eiaof e raceif nid ecaf es ,etacsu ed tivi rtop tnus dnâC .eiaof auod a ednitnî es pmit tseca nÎ .ăcsaecibz es ăs ăsal es iş tev reş nu ep ăzaşa eS .e riţbus ed etaop es tâc eiaof o auaeg rev uc ednitnî es etatămuj ătlalaec nid rai ,ecusu es un ăs ac ,ăţitarc o uc ti repoca etrap o al ăsal es etatămuj :ăuod nî lutaula et rapmî eS .e rec es ăcad ăniăf dnâguăda iam ,tasednî ed lutsed enived ănâp ,lutaula enib ătnâmărf es iş anâm uc iopa ăzae rcul es ,ăniăf ăniţup dni rpuc ănâp ,ăţirugnil o uc elăuo iâtnî ăcetsema eS .e ras ed ăţirugnil ed f râv nu iş )iţătămuj ăuod( ăpa uc ijoc ăuod iş dnâguăda elăuo graps es ,coljim al col ecaf eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .eras ,ăpa irugnil 2 ,ăuo 2 ,ăniăf g 003 IEŢIĂT ED TAULA .406

.cam uc uas icun uc elpmu top es ădalemram ed col nÎ .etui cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs niţup ăsal eS .f râv erps ăzab al ed ,lunroc ăzaelu r es iş ădalem ram ăniţup e raceif ep enup eS .i ruihgnuirt tpo dnâm rof ,iţăcub tpo nî ,eza r nî et rapmî es ie ludnâ r al e rac ,e ram iam tâc ,ădnuto r eiaof o- rtnî ednitnî es ătacub e raceif iş iţăcub icnic nî etrapmî eS .ăcsae rc ăs ăsal es ,enib lutaula ătnâmărf eS .eilinav ,mo r ,ae ras ,lu răhaz ,etpal niţup nî etnianî iam ătaium aidjo rd ,luielu ,eletpal ănraot es ,coljim al col ecaf es ,sav nu- rtnî aniăf en rec eS .ădaleinram ,eilinav ,mor ,eras ed ăsar ăţirugnil 1 ,răhaz irugnil 2 ,eidjord g 03 ,ielu uc niv ed lerăhăp 1 ,etpal rahap 1 ,ăniăf g 005 UO ĂRĂF ,ETIPSOD IRUNROC .306

.nub cof al coc es iş uo uc gnu es ,ăcsae rc ăs ăsal eS .ăznârb ,ădalemram ,ăcun uc ulpmu es e rac irunroc caf es iş iţăcub tpo nî ,ezar nî ătacub e raceif etrapmî eS .dnuto r iam tâc dnitnî es e rac ,iţăcub icnic nî lutaula etrapmî eS .ăcsae rc ăs ăsal es ,enib ătnâmărf eS .etpal niţup iş mo r ,e ras ,răhaz uc ătaium aidjo rd ,luo ,ădihcil un ,ătiels enib ,ece r arutnu enup es ,coljim al col ecaf es ,sav nu- rtnî aniăf en rec eS .erec es tâc etpal iş eilinav ,mor ,eras ed ăsar ăţirugnil 1 ,răhaz eţirugnil 3 ,eidjord g 52 ,uo 1 ,ăru tnu g 052 ,ăniăf g 005 TIPSOD TAULA NID IRUNROC .206

411

.cte etrat ,etnicălp al iv res etaop taula tsecA .e ras ed farp nu ăguada eS .elage iţătitnac nî tăpsao rp tnu iş ăniăf ,ăcav ed ăznâ rb nid taula nu ătnâmă rf eS ĂZNÂRB UC TAULA .906

.tpoc al etşe rc un iş citsale enived ece raoed ,tlum ae rp tatnâmă rf eiube rt un aenemesa eD .iz auod a ănâp ece r al ta rtsăp iş nuja nid tucăf etse ăcad degarf iam etse lutaulA .cte enrac uc ,enu rp uc ,enişiv uc etnicălp al ăzaeţniube rtnî es iş ăcsaenhido es ăs etunim 01 ăsal es ,ă repoca eS .e ras ed fa rp nu iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ,ăniăf ed ăcşaec o ,)t reif etpal ep ed anâtnâms( camiac ed ăcşaec o- rtnid taula nu ecaf eS .eras ,ăcun o tâc tăpsaorp tnu ,ăniăf ăcşaec 1 ,camiac ăcşaec 1 CAMIAC UC TAULA .806

.cte e rem ,ăznârb ,etşep tijărp al etşev res taula tsecA .ămups iruşubla ăuod ăguada es aţniube rtnî l-a ed etnianÎ .dlac al ăcsae rc ăs ăsal es iş eiruf raf o uc ărepoca es ,no rtsac nî ănuda eS .tlum ae rp tacetsema eiube rt un lutaulA .)ld 3 tâced ăcim iam i roetla ,e ram iam dniif iroenu ,iiniăf aetatilac ed edniped ăpa ed aetatitnac( ănâtnâms o ac e riţbus taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa ,col nu al lutot ăcetsema es iopa ,ăpa ăniţup uc aidjo rd ăcae rf eS .ănula o tâc e reb ed eidjo rd ed ăciţăcub o iş )etnib reif un( ădlac ăpa ,e ras ed ăţirugnil ed f râv nu ,luielu ăguada es ,coljim al col ecaf eS .ătunrec aniăf enup es e rac nî no rtsac nu etşezlăcnî eS

ece r al ăcsaenhido es ăs ăsal es iş ă repoca eS .ae ras tavlozid a-s e rac nî apa ănraot eS .edepe r ed lutsed ăzae rcul eS .ătad e raceif ed ac amaes dnâniţ iopa ătepe r es aiţa repO .ie rt nî etşe rutăpmî es emignul nî ăsnitnî aiaoF .ăru tu lpmu urtneP .lutiţuc uc ednitnî eS .ăniăf g 061 ĂNÂTNÂMS IŞ TNU ED TAULA .eras .tev reş nu-rtnî lutnu etşetrut eS .ăsam ep ăniăf ărase rp eS .taula ed asam ep aniăf emec eS .lurăhaz .ănue rpmî edepe r lutot ăcetsema eS .ănâm o uc iâtnî ăcetsema eS .iulutaula lucoljim al enup eS .ăcsaecibz es ăs etunim avetâc ăsal eS .elăuo nup es .atag etse dnâC .lutiţuc uc irutătse rc avetâc caf es a rpusaed rai .anâtnâms coljim al enup eS .3 .teged nu uc dnâsăpa dnâc icnuta ta rcul enib etse lutaulA .416 .ăniăf ăniţup ă rase rp es ătiţăruc enib taula ed asam eP .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂCAV ED ĂZNÂRB UC LEDURTŞ .116 .tnu uc csepo rts es iş ăsam ed ieţef aenigram uc el-udnâcidi r .ăm rofinu iam tâc emiso rg ed .csezuţnarf lutaula ac ătado etşe rutăpmî es aţniube rtnî l-a ed etnianÎ .tnu g 521 .ătacsu iş ătunrec enib .ăpa rahap 1 .agnâts nid aec etsep ăniv ăs atpae rd nid aemie rt tâcnî leftsa .ălage emiso rg ed rad .ăniăf ăniţup ărase rp es .ece r al ta rcul eif ăs lutaulA .rtnî aniăf en rec eS .lus nu ecaf eS .tivi rtop cof al ecaoc es iş tnu uc a rpusaed etşepo rts es .ăvat nî iţăcub ie rt uas ăuod ăpacnî ăs tâcnî leftsa .e ras iş ielu ed ăţi rugnil o .v( ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .tipot a-s ae ras ec ănâp .ti repocsed lutaula ăsal es pocs tseca nÎ .tnu iş ăniăf ed elage iţătitnac anuaedtot uai eS .ielu ăţirugnil 1 .taţniube rtnî if a ed etnianÎ .etunim ed 02 ac ric ece r al ăsal es iş egnim ed ăm rof nî col nu al ănuda es .no rtsac nu.tnedecerp ludnâr tsof a muc ed rartnoc snes nî snitnî eif ăs .ăniăf g 005 CSEZUŢNARF TAULA .216 .etunim 01 ăcsaenhido es ăs lutaula dnâsăl .316 .tacetsema if av e rac uc iulutnu a uc lef al eif ăs eiube rt iul aţnetsisnoC .v( ”ăznârb uc ătnicălP“ al ac iţătitnac işaeleca .e ras ed farp nu iş etalăps iş esela .taula ed asam ep aniăf en rec eS .iivăt aemignul ed iţăcub nî lulus eiat eS .tăpsao rp et raof eif ăs lutnU .ielu ăcşaec ed etatămuj nid elaom ed tivi rtop taula nu ecaf eS IELU UC TAULA .eletpal .işolococ ăcaf es un ăs ac ăniâf nid niţup etâc ai es iopa .col al enive r un amru .ăpa ed nub rahap nu ănraot es e rac nî ă ruag o coljim al ecaf es .2 .ăcetsema es iş lutnu enup es .csezuţna rf lutaula ac lef al ăzaeţniubertnî es iş aiaof ednitnî eS .cilp ed ăm rof nî elinig ram es-udnâc rotnî .511 eiat es .ăpa ăcşaec etatămuj .csezuţna rf lutaula uc rotănămesa et raof iş tucăf ed roşu taula nu etsE .ăpa ld 1 .taula nid ăsai un ăs lutnu ac ăv resbo eS .i rubmâs ă răf edifats avetâc .ti rutăpmî tsof a ec ăpud .etunim ed 02 ăcsaenhido es ăs ece r al ăd eS .tnu uc ăsnu enib aiaof ep a rugnil uc enup es iş enib lutot ăcetsema eS .tăpsaorp tnu g 005 .ăsam ed ieţef lu rotuja uc .i ro u rtap ed ăcnî iulutirutăpmî a iş iulusnitnî aiţarepo ătepe r eS .etunim 01 .ătal tâced ăgnul iam i ro ie rt ed eiaof o ednitnî es .cte etnicălp .elaom tlum iam rad .iş .soj nî ănrâta e rac eliţrăp ăsam ep c rotnî eS .tiş râvăsed cetsema nu eniţbo a mătuăc ăs ărăf anâm uc edepe r lutot ăcetsema es .egnim o ac ănuda es .ece r al etunim 01 ăsal es uon nid iş ă repoca eS .tnu irugnil 2 .ăniăf g 002 TNU ED TAULA .edifats g 52 .atnicălp ăzaşa es .v .ătnâmărf es un rad .iulutatnâmă rf lupmit nî ătăpac o e rac ep aetaticitsale nid edreip a u rtnep .ece r al e ro avetâc ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .ănub etatilac ed eif ăs aniăF .lutaula .e rec tâc ăniăf iş e ras ed fa rp nu .)506 .irudnâr ăuod e raceif al .016 .lutnu uc ăcav ed aznârb ăcae rf eS .tnu uc avat egnu eS .irăzrăv al ăzaeţniube rtnî eS .aniăf .eras ăţirugnil ed frâv nu .506 .ănâtnâms g 521 .tişue r etse dnâc .taula ed aiaof tâced cim iam ta rtăp nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .e ras ed tiţuc ed f râv nu iş anâm uc niţup taium tăpsao rp lutnu .tăpsaorp tnu g 941 .enib ătnâmarf es iş .ece r al etunim 01 eniţ iam es .atag etse lutaula dnâc .ăta rtăp ăţni referp ed .ălage emiso rg ed eif ăs lutarts tâcnî leftsa .ălpmîtnî es atsaeca ăcad rai .tucălpen so rim ărăf iş rez ă răf .mc 1 ed ăsaorg eiaof o ednitnî es auaeg rev uc iş lutaula enup eS .ieleg rev lu rotuja uc .1 :tnus tişuer csezuţnarf taula iunu ae reniţbo u rtnep e rasecen eliiţidnoC .răhaz g 57 sulp nî )565 .iesem a ăgnul aet rap e rpsnid ăcidi r es e rac .

irolf ed ăpa uas eilinav .ereim uas răhaz irugnil 3 .ăpa itşec 3 :aru tulpmU .răhaz g 57 .ănişam nirp etuce rt icun nid ecaf es arutulpmU .so rg ed tivi rtop po ris nu ecaf eS .ătnicălp ed aiaof ednitnî eS .506 .ăzaelu r es iş luşi rg ednitnî es .816 .ătasip a raoşiţ rocs ăguada es iş et rap o al ăd eS .răhaz g 051 .tasip răhaz ărase rp es .e ras ed farp nu iş eiâmăl ed ăsa r ăjaoc .cte ănâtnâms .tnu uc enib etşepo rts eS .616 uas edifats avetâc iş aniăf .ătnicălp ed aiaof urtneP EREM UC ĂTNICĂLP .ătnicălp ed iof 5 — 4 ăvat nî nup eS .ăpa nî luşi rg eb reif es tarapeS .erem gk 1 :aru tulpmU .tivi rtop cof al ecaoc es iş luledu rtş ăzaşa eS .ielu ăţirugnil 1 .iesem a ăgnul aet rap e rpsnid .ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂTITRÂVNÎ .eiat es e rac ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .etrap o al luşirg ăd eS .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂCUN UC LEDURTŞ .ătnicălp ed aiaof ednitnî eS .026 .611 .e reim uc uas răhaz uc ăţni rod ăpud etşecludnî eS .tnu ed ă rugnil o uc ledurtş ed aiaof etşepo rts eS .v .etivirtop iţăcub eiat es .ăcsaenemu r es ăs epecnî atnicălp dnâc iş i rolf ed ăpa uas eilinav ăniţup uc .506 .tnu uc avat egnu eS .tnu irugnil 2 .temsep ărugnil 1 .răhaz ărugnil 1 .ei ruf raf o ep ăzaşa es .tasip răhaz uc etacetsema .atag etse dnâC .ele e rtnî tnu uc esnu .şirg ăcşaec 2/1 .ăznâ rb uc luledu rtş ac lef al ecaf eS .eilinav iş e ras ed farp nu enup eS .506 .tnu irugnil 2 .ăpa ld 4 .eirătnicălp al ed etarăpmuc iof uc atnicălp ecaf etaop es pmit ed ăspil nÎ .t rot nu ac .ăznârb uc luledu rtş ac lef al ecaf eS .ele rem ăţăruc eS .tnu niţup iş răhaz uc .eilinav .etşe rocăr es ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .v .ă ro ed 4/3 ecaoc eS .eza r nî eiat es .tnu ărugnil 1 .etanicăm icun g 004 :aru tulpmU .v .o-tasăl ua e rac ep amaez ed enib eg rucs eS .ămaez ed es rucs ele rem ăzaşa es .iţăcub se al ac iopa ăunitnoc iş nif temsep uc ăta răse rp iş tnu uc ătipo rts ătnicălp ed aiaof ep lage eitşărpmî . rotpuc al ăd eS .)tunrec nif et raof eif ăs eiube rt .eras .enişiv uc ecaf etaop es lef aL .ăvi rtopoed el-udniitşărpmî .tacsu a-s ec ăpud .răhaz ed irugnil 2 .elăuo uc anâtnâms ăcetsema eS .elaom iam ănâmă r ăs atsap tâcnî leftsa .răhaz ed po ris uc etnib reif etşev res es .)vitatlucaf( ăraoşiţrocs ăţirugnil ed frâv nu .eras .ădnuto r ei ruf raf o ep ăzaşa eS .clem ed ăm rof nî l-udnit râvnî .ătnicălp ed aiaof urtneP ŞIRG UC LEDURTŞ .ănâtnâms g 003 :aru tulpmU .716 .tnu uc ădnuto r ăvat o egnu eS .sot etse ăcad( tasip lu răhaz uc ă ro o aets ăs ăsal es iş etalăps enişiv ed gk 1 al ed iirubmâs tocs eS .v .916 .răhaz g 052 .ătnicălp ed aiaof urtneP ENIŞIV UC LEDURTŞ .516 .ăniăf ărugnil 1 .ătnicălp ed aiaof urtneP ĂNÂTNÂMS UC LEDURTŞ .v .lus ecaf es iş răhaz uc ărase rp es .ele rem eiaom es ănâp dnâc nî dnâc nid ăcetsema eS .ănimret es ănâp aşa ăzaem ru es iş tnu uc ele e rtnî esnu iof 5 — 4 uon nid arpusaed nup eS .ăuo 2 .ănâtnâms uc iv res etaop eS .tnu irugnil 2 .506 .v .ăvat nî lulus ăzaşa es .enişiv gk 1 :aru tulpmU .răhaz g 052 :luporiS .iivăt aenri răm ed iţăcub nî .etşenemu r es iş răhaz uc lutaula enib ednu rtăp es ănâp rotpuc al ăsal iam es iş po ris nid et rap o arpusaed ănraot es .ăme rc o ac .tnu ăţirugnil 1 .ă ro o ac ric cim cof al ecaoc eS .ece r uas ădlac etşev res es .ielu uc ăvat o egnu eS .506 .rtnî nup es iş iriţbus iilef nî eiat es .ăznârb uc luledurtş es .ădlac etşev res es iş răhaz ărase rp es .tnu irugnil 2 .tsug ăpud răhaz .tnu irugnil 2 .tnu uc arpusaed etşepo rts eS .edifats g 52 .atnicălp ed eiaof o ecaf eS .506 .cof al ăţita rc o.eiâmăl ed ăjaoc .

iţrăp elebma ep ăcaoc es ăs .elicun .po ris niţup aguăda etaop iam es .eidjord g 02 .enibla ed e reim anrut etaop es po ris ed col nÎ .ăcsaenemu r es ăs ă răf .8 ed ăm rof nî iecăloc caf es enib tucse rc a ec ăpuD .irolf ed ăpa ărugnil 1 .rtnid po ris nu etşetăge rp eS .ăpilc o iamun .răhaz g 052 :luporiS .ăţitarc o-rtnî ăzaşa eS .g rucs es .etaiăt tnus eliof etaot dnâC .rtnî dnâr ep nup es .ăpa itşec 2 .ăţă ruc eS .ătnicălp ed eiaof o ednitnî eS .po ris uc etşepo rts es .irolf ed ăpa ărugnil 1 .ăsal es taium a-s ec ăpud ece raoed tlanî iam ecaf es iof ed lutartS .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .ănişam ep tce rid uas .ăţni rod ăpud .ti rocăr ua-s iiecăloc dnâC .răhaz ăţirugnil 1 .ăţnirod ăpud ăcun uc ărase rp es iş i rolf ed ăpa ed ă rugnil o taguăda a-s e rac nî lupo ris arpusaed ănraot es .rtnî ăzaşa es .ădemu ae rp icin .ăpa uc tiodnî etpal ld 3 .226 .)vitatlucaf( ereim .tivntop cof al coc es iş uo uc gnu es .v( ătnicălp ed iof g 005 ITŞENEVODLOM ETRUT .ăniăf g 005 ITŞENEVODLOM IECĂLOC .icun g 005 .ăniăf uc ătarăse rp avat nî ăzaşa eS .126 .răhaz g 051 .eiaof ătla o enup es arpusaed .etnib reif ăpa nî .cof al eiagit o.răhaz uc ătacetsema ăcun ăniţup ărase rp es .niţup ticibz a-s dnâC .no rtsac nu.lunu etâc lunu eiaom es .icun g 052 .)506 .atla etsep anu .etşev res es dnâc rai .răhaz ăcşaec 1 :luporiS .emârăfs es un ăs ăjirg uc .tasip răhaz uc ăcetsema es iş tacot ed anişam ni rp elicun ce rt eS .tiţucsa ae rp un tiţuc iunu la iş iicoljim ii ruf raf ienu lurotuja uc elaocoto r eiat es .et raped iam aşa iş .v( eniâp ed ac taula nu ecaf eS .711 .ănap o uc .ăpa ed itşec ăuod iş răhaz ed ăcşaec o.i rolf ed ăpa ed ărugnil o ănraot es e rac nî răhaz ed po ris nu ecaf eS .po ris uc etşepo rts es e rac .ăcsae rc ăs ăsal es .ăsam ed aţaf iş eiat es un ăs ac .elaom tlum iam iş etpal niţup uc )228 .eliz etlum iam ats etaop ătităge rp leftsa atnicălP .ielu ăţirugnil 1 .ăpa l 2/1 .ătacsu ae rp eif ăs eiube rt uN .ei ruf raf ep ădnuto r eiaof o enup eS .tasip lu răhaz uc ăcetsema es is ănicam es .

ălage iam tâc emisorg ed ta rts nî snitnî luşi rg enup es.coljim al col ecaf eS . răhaz .camiac uc taula nid eiaof o ecaf eS .aenig ram iopa eiaodnî eS .e rem uc ele rep dniucolnî .iilef ele rem eiat es iş iirubmâs ăzaetrăpednî es .iram ae rp un e rem 21 .ănâtnâms uas camiac rahap 2/1 .ăraoşiţ rocs .tasip răhaz ăraserp es .mo r ăti rugnil 1 .dno r ed etatămuj ep ele rep ăzaşa eS .rtnî ac es-udnâzihcnî lu răm .răhaz ă rase rp es atag tnus dnâC .răhaz uc ăzae rdup es iş iţăcub eiat es .ăpa ăniţup uc aenig ram ădu es .mo r iş ăţnirod ăpud ăraoşiţ rocs .ăuod nî lutaula et rapmî eS .ăniăf ăcşaec 1 .işolococ ezem rof es un ăs .tutăb uo uc gnu eS .coljim e rps eliruţloc c rotnî eS .tnu ed ăciţăcub o iş răhaz niţup enup es tibocs lucol nÎ .ăgnup o.şuneblăg 1 .tnu ăţirugnil 1 .cilp ed ăm rof nî .ele rep ăţăruc eS .ăvat nî ăzaşa es .atnicălp ecaoc es e rac nî iivăt aemirăm ed eiaof o ednitnî eS .taula ed eiaof auod a ăzaşa es şi rg etsep rai .irut refs nî eiat es .)865 .eras .ăniăf g 002 :lutaulA ŞIRG UC ĂTNICĂLP .216 .camiac ăcşaec 1 :lutaulA ENIŞIV UC ELEŢNICĂLP .rtnî egnicnî eS .talinav lurăhaz uc iş ăpa uc tacetsema eletpal eb reif es :a rutulpmu ecaf es pmit tseca nÎ .ă ro ed i rut refs ie rt ac ric nub cof al ecaoc es iş irucol avetâc nî ăpaeţnî es .e ras ed farp nu iş lucamiac .ăraoşiţrocs .ăru tnu ărugnil 1 .uo uc arpusaed egnu es .ăţă ruc es ărutulpmu u rtneP .326 .răhaz .şirg g 901 .526 .eiaom es ăs pecnî ec ănâp iamun el-udnâniţ .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş et rap o al ăd eS .u rtemaid mc 03 ed dno r nu eiat es .icim eleţnicălp ecaf top es e ram ătnicălp ă rugnis o ed col nÎ . arpusaed .ărafa ăsai un ăs ele rep ac u rtnep .talinav răhaz g 001 .esaomurf enişiv gela eS .e riţbus tiţuc nu uc .temsep ărugnil 1 .v .enişiv gk 1 :aru tulpmU .811 ENURP UC ETŞULĂG .eiaolp nî ădac ăs .726 .ue rem dnâcetsema .v( enrac uc eleleţnicălp urtnep ac lef al eiaof o ednitnî es iş camiac uc taula nu ecaf eS .ănâtnâms iş tnu ed taula nid aiaof ecaf eS .etipil ănâmă r ăs ac elinigram iş lucoljim niţup dnâsăpa .etui cof al coc es iş ăvat o ep ăzaşa es .atag tnus dnâC .ărud rob ăcim o ezem rof ăs tâcnî leftsa .ta rtăp e raceif ep răm nu etâc enup eS .tnu ăţirugnil 1 .e rem g 005 :arutulpmU .)265 .taula u rtneP TAULA NÎ EREM .uo uc gnu eS .coljim e rps eli ruţloc cuda es .ece r al ăro ed t refs nu ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .tnu ed taula nu ecaf eS .ele rem nup es .ti rocăr a-s ec ăpuD .926 .coljim nid iirubmâs tocs es .eras .ătasip ăraoşiţ rocs iş răhaz niţup uc tnu nî ăşubănî es iş iilef nî iopa . răhaz .taula u rtneP EREM UC ELEŢNICĂLP .eletpal eb reif dnâC .626 .ii rubmâs tocs es iş ălaps es .taula ed asam ep aniăf en rec eS .răhaz g 051 .temsep uc etacetsema .v .426 .emiso rg mc 2/1 ac ric ed eiaof o ednitnî es .tăpsao rp tnu .iram ed lutsed eta rtăp eiat eS .826 .şuneblăg nu uc ăcetsema es .v .arutnu enup es .v( ăznârb uc iişanuţloc uc lef al caf eS NUIGAM UC IŞANUŢLOC .erep g 057 :aru tulpmU .tivi rtop cof al ecaoc eS .lutnu ăţita rc o.luteged uc roşu dnâsăpa etşepil es iş etatămuj ătlalaec arpusaed ec raotnî es .tot ed ticăr ua-s ec ăpud iamun ăzaeţniube rtnî eS .mc 41 — 21 ed etartăp eiat eS .ii rubmâs ăzaetrăpednî es .iş ăjaoc ed ele rem ăţăruc eS .tivi rtop cof al coc es iş ăvat o.tecnî luşi rg ănraot es .rtnî ăzaşa es .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .e rep uc atnicălp u rtnep ac lef al ăzaedeco rp es iş u rtemaid mc 8 — 7 ed irudno r icim eiat es .ăpa uc tiodnî etpal l 1 :aru tulpmU .taula urtneP EREP UC ĂTNICĂLP .răm nu acă rbmî ătaop ăs e raceif tâcnî leftsa .eras ed farp nu .tsug ăpud .ăpa uc ătipo rts avat ep atnicălp ăzaşa eS .ă ro o leftsa ăsal es iş lurăhaz ă rase rp eS . rahaz ăguada eS .316 .ămaez ed esrucs enişiv ed ărugnil o tartăp e raceif ep enup eS .806 .

elăuo g raps es iş coljim al col ecaf es .ti rocăr a-s dnâC .eletpal iş lurăhaz .236 .atag etaot tnus dnâc .336 .ielu uas tnu eţirugnil 2 .i ruăg uc arugnil uc tocs eS .temsep ărugnil 1 .â ro ed t refs nu ăb raif ăs ăsal es .ieţiăt ed lutaula ac elaom iam avec taula nu ecaf es ănâp ătnâmă rf es iş taula ed asam ep etaot nup eS .elerubmâs etaocs etaop es .etunim 01 ac ric ăb raif ianr ăs ăsal es iş dnâcetsema aniăf iopa ănraot es .ănu rp o ăca rbmî es e raceif nî iş anâm uc dnitnî es aetsecA .ătadonnî ărap ăs tâcnî leftsa .ielu ed ăţirugnil o .ieişâf eletepac nid lunu ece rt es e rac nirp .ătitocolc .aiagit snu urtnep tipot tnu ărugnil 1 .ăuo 2 .136 .etşejnuto r es iş ădalemram ăniţup uas anu rp enup es .răhaz eţirugnil 2 .eletşulăg nup es .ifotrac g 004 :lutaulA .ludnuf tot e repoca es ăs ac .ăniăf g 001 .uunitnoc dnâcetsema .ăniăf g 001 .ăpa ed ăcusu es ănâp niţ es iş temsep tseca nî uad es .atla etsep anu eiruf raf o.ae ras ăguada es .rtnî enup eS .atag etaot tnus dnâC . răhaz uc a rase rp es iv res a ed etnianÎ .e riţbus eiaof o iopa ednitnî eS .ădaoc ed aiagit edepe r dnâcşim .rtnî ăzaşa es iş eletitălc etaot dnâr ep caf eS .iţ reif ifotrac nid taula nu ecaf eS .e riţbus ănâtnâms o ac eif ăs eiube rt aiţizopmoC .tal tiţuc nu dnisolof uas aiagit etui e racşim o uc dnâtlăs .rtnî ăzaşa es iş temsep nirp eletşulăg cselăvăt es .eiţizopmoc nid ănilp ărugnil o ănraot es .răhaz ed ăcim ăciţăcub o es -udnânup iul lucol nî .etrap ătlalaec ep atitălc ec raotnî es .iişolococ iţot cafsed es ănâp ăţilucruf o uc enib lutot etab eS .răhaz ăţirugnil 1 .eras ed farp nu .et rap o ep ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâC .talinav răhaz uc edlac ărase rp es iş ărutnu ed enib grucs es .ătitocolc ăpa nî b reif es .ei ruf raf ep ăzaşa eS .sus iam ac lef al inuicnim caf eS .rtnî es-udnâniţbo ăuo ăuod nid .tivi rtop cof ep etnâb reifnî es ăs ădaoc uc eiagit o enup eS .tasip răhaz uc csev res es iş a rpusaed tipot tnu ănraot es .iruşuneblăg ăuod nid tasednî iam taula nu ecaf eS .ăţnirod ăpuD .e ras ed farp nu iş e rec es tâc ăniăf .ednitnî es .ăpa l 4/1 1 .ătlum ărutnu uc ăţitarc o.i ruşuneblăg nid e rat ed tivi rtop taula nu ecaf eS .)lutiţuc uc iş aiăt top es ăţito r ed ăspil nî( emiţăl mc 2 ep emignul mc 7 — 6 ed iişâf ătaţnid aţito r uc eiat es .ănişam ni rp iţad iş iţiţă ruc .eras ed ăţirugnil ed frâv nu .eti repoca .ămlap nî taula niţup etâc ai es .ătarăs niţup .mor eţirugnil 2 . rotpuc al ăd es ec ăvat o. rotpuc al etunim avetâc uad es iş ăm rof o.tnu ărugnil 1 .eiagit o-rtnî lutemsep etşenemu r eS .e reim uc uas răhaz uc csev res eS .rec es etâc enurp .)g 052 acric( erec es tâc ăniăf .tipot tnu ed eţi rugnil ăuod ăguada iam es .eras .ăniăf ăcşaec 1 ETITĂLC .temsep ărugnil 1 .lus caf es iş u rtnuănî ela retal elinig ram c rotnî es .ăcsaiuic ret es un ăs ac cim cof al rad .gnul nî ărutătse rc o ecaf eS .iruşuneblăg 2 INUICNIM .erec es tâc ăniăf .grucs eS .ăţaeclud uc uas nuigam uc dnâr ep ulpmu es .emilap e rtnî csejnuto r eS . răhaz .dnuf al ăsao rg ae rp ănâmăr un ăs ac aiţizopmoc ăcetsema es dnâc nî dnâc niD .911 IFOTRAC ED IŞOGOG .răhaz iş e ras uc t reif al apa enup eS .răhaz ăţirugnil 2/1 .iruşuneblăg 3 INUICNIM ED LEF TLA * .eras .nuigam uas ăţaeclud .iriţbus et raof eif ăs eiube rt eletitălC .etnâb reifnî es ăs .aniăf no rtsac nu.etpal rahap 1 .etpal eţirugnil 3 .ăcsaenhido es ăs ă ro ed etatămuj o ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .ă ro o ăcsaenhido es ăs ăsal eS .emiso rg mc 1 ed eleţăcub eiat es e rac nid .ăniăf uc .etpal .coljim al .răhaz iş e ras .iţăcub ed 02 al ănâp eicoljim eiagit o.enemu r ae rp eif ăs eiube rt uN .etpal niţup uc aiţbus etaop es .e rec es tâc ăniăf iş ielu .ige rtnî ăuo ie rt .036 .rtnî csejărp eS .eras ăţirugnil 2/1 .etrap o al ăd eS .ielu nî lutemsep etşenemu r es tarapeS .răhaz .răhaz eţirugnil 2 .iaiăm g 001 .eşao rgnî es işutot ăcaD .răhaz .ielu ăţirugnil 1 .şirg g 001 ENURP UC ETŞULĂG ETLA .csezlăcnî es ec ănâp niţ eS .rtnî ăzaşa eS .şirg uc tacetsema luialăm eiaolp nî ănraot eS .ănap o uc tnu uc egnu eS .igertnî ăuo 3 .ielu eţirugnil 2 .ădalemram uas enurp .eteged 3 — 2 ed so rg tanrâc nu ecaf es le niD.ăru tnu uc tacetsema ielu uas ielu ărugnil 1 .

ăro o niţup lec ăcsaenhido es ăs iopa ăsal eS .ăuo 2 .aniăf etşejă rp es e rac nî tipot lutnu ătnâb reifnî eS .atag tnus ec ătadnî csev res eS .edlac csev res es iş talinav răhaz ărase rp es .ătadoed .etpaî ăcşaec 1 .tipot lutnu .eras .ăpa uas etpal ăcşaec 1 :lutaulA .iţ răp elebma ep csenemur eS .ăniăf g 002 .ifotrac ed ăm rof nî .836 .ielu ărugnil 1 .ătasip ăraoşiţ rocs uc tacetsema uas talinav răhaz uc ărase rp es iş .aniăf ătaot al .elăuo .v( ătalocoic ed sos uc uas etcu rf ed po ris uc .tijărp urtnep ăru tnu .ă ro ed etatămuj o leftsa niţ es iş răhaz ărase rp es .luielu .ăşao rgnî es ec ănâp ăb raif ăs dnâsăl .ăţita rc ep ed lutaula edni rpsed es ănâp .iţrăp elebma ep elişogog csenemu r es iş etnib reif ă rutnu nî ecudo rtni es .răhaz irugnil 4 .rtnî nup eS .ătitocolc ă rutnu nî lumurd ăd es iş taula nid a rugnil uc ai eS .ele rem ijărp a ed etnianî etunim avetâc uc iamuN .talinav răhaz uc ărase rp eS .no rtsac nu.etnib reif ielu nî csenemur es iş rahap nu uc ednuto r em rof eiat eS .ă rugnil o uc .eilinav .ăcsaetocolc ăs epecnî apa dnâC .636 .ăpa ed rahap nu etnâb reifnî es ăs ăţita rc o.talinav răhaz ărugnil 1 .mc 1 ed esao rg iilef eiat eS .ădlac ăpa ăcşaec 2/1 .enib ătnâmărf eS .lumo r .ifotrac g 002 2 erahap 2/1 1 .ăraoşitrocs iş talinav răhaz .etagel eme rc ienu lutcepsa e ra aiţizopmoc iş iişolococ iţot cafsed es ănâp .eras .ăniăf ărugnil 4 .eiruf raf o ep ădlac ăzaşa eS .eras ed farp nî .etpal itşec 4 ETPAL UC ŞIRG .ăruzalg urtnep răhaz irugniI 3 .736 .rtnî aniăf en rec eS .ădlac ăpa ăniţup iş ăniăf ed ălage etatitnac o uc ăcetsema es iş enrac tacot ed anişam nirp ce rt es .iuluteged aemisorg ed eiaof o ednitnî eS .etpal ed ă rugnil o uc ătaium aidjo rd .iruăg uc arugnil uc tocs eS .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş etrap o al lutot uc ăd eS .rtnî nup eS .poris erahap 2/1 1 .ăuo 4 .mor irugnil 2 .e rat ed tivirtop taula nu ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .tijărp urtnep ăru tnu .iţ răp elebma ep elişogog csenemur eS .ăuo 2 .ăjaoc ed ăţăruc es .enib e repoca el ăs ac so rg ed tivirtop eif ăs eiube rt ec lutaula nî eiaom es .)657 .răhaz ărugnil 1 .mo r ed uas uihcar ed i rugnil ăuod ănraot es .eli ruşuneblăg .ădlac ăpa ed ărugnil o uc ătaium aidjo rd iş e ras ăguada eS .eras ed farp nu .ăro o ăcsae rc ăs ăsal eS .eras ed farp nu .elăuo dnâ r ep nup es .ănişam ep eniţ iam es iş işolococ ăcaf es un ăs ac edepe r ăcae rf eS .ue rem dnâce rf .etnib reif et raof iş ătlum ă rutnu nî tijărp al iopa nup eS .talinav răhaz ărugnil 1 .ărugnil o uc eiub lutot etab eS .ăpa rahap 1 TIPIRP TAULA NID IŞOGOG .lumurd ăd es iş iinişam aenig ram ep ega rt es .ăpa ed uas etpal ed ăcşaec o ănraot es .eidjord g 01 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .ăcsae rc ăs dlac al eniţ es iş ă repoca es .ătsap nî sni rpuc enib tsof a lumirp ec ăpud tâced rotămru luo enup es uN .lutnu .işolococ am rof es un a u rtnep enib ăcetsema eS .elaom ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .iifot rac b reif eS .)ielu uas( tipot tnu irugnil   .talinav răhaz uc ărase rp es iş eletla etsep elenu eiruf raf o ep ăzaşa eS .eras ed ăsar ăţirugnil 1 .ămups etutăb i ruşubla ăuod elec taula nî ăguada es .eicoljim emi răm ed irat e rem ăţăruc eS .tnu g 001 .ue rem ăcetsema es iş lupo ris uc etşe răpo es .tijărp urtnep ielu ăcşaec 1 .iicoljim erem 4 TAULA NÎ ETIJĂRP EREM .rtnî ăniăf ed ăcşaec o enup eS .edifats g 52 .o-tasăl ua e rac ep amaez ed e rem ed eliilef g rucs eS .răhaz ed ăsar ărugnil 1 .sav nu.tnu ărugnil 1 .şirg ăcşaec 1 .ădra es un ăs ue rem dnâcetsema .ae ras iş lu răhaz .dlac etpal ed ăcşaec o ănraot es .ătinemu r enib etse aniăf dnâC .ăniăf ăcşaec 1 .ăpa ĂCSAECRUT AVLAH .536 .răhaz g 051 :luporiS .436 .ăniăf g 002 .tijărp urtnep ărutnu .talinav răhaz uc ă rase rp es iş etucse rc somu rf tnus dnâc tocs eS .e ras iş eledifats .ăcun o tâc eidjord .mor ărugnil 1 .edac ednu oloca am rof eze rtsăp iş-ăs rad .eiţizopmoc nid ăţirugnil o uc ai eS .coljim al col ecaf eS .coljim al col ecaf es .no rtsac nu.ăniăf g 005 ETIPSOD IŞOGOG .021 .iirubmâs tocs es iş e riţbus etraof tiţuc nu uc niţup csebocs es .

ătaruce rts ămaez ed itşec ăuod uc eb reif es iş ălaps es .irubmâs ă răf edifats ed nmup nu .246 .ti rocăr niţup etşev res es iş ănraotsăr eS .ămups eliruşubla ămru al iş eli ruşuneblăg ăguada es .ă ro o ed pmit rotpuc al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot eS .tecnî ăb raif ăs ăsal eS .ulpmis .ze ro ed ăcşaec o egela eS .v( etpal uc şirg urtnep ac iţătitnac işaelecA ŞIRG ED ĂCNIDUB .tnu ărugnil 1 .tăpsao rp tnu ed ătacub o .tipot a-s muC .işolococ ăcaf es un ăs ue rem dnâcetsema .răhaz ed irugnil ăuod iş e ras ed farp nu enup es .rama tsug ădnirp un ăs ac .eletpal tot tib rosba a luşi rg ec ănâp .zero ăcşaec 1 .etunim 01 et rap o al eniţ eS .temsep ărugnil 1 .luşirg ănraot es .dnuf ed ădni rp es un ăs ac dnâc nî dnâc nid dnâcetsema cim cof ep tecnî eb reif eS .amrof snu urtnep tnu .tarapeS .etpal uc ze ro u rtnep ac luze ro eb reif eS .d ra es .treif epao rpa etse dnâC .ta ruc esei luiap ăcaD .răhaz ed ărugnil 1 sulp nî etpal uc zero urtnep ac iţătitnac işaelecA ZERO ED ĂCNIDUB .ăpa uc no rtsac nu enib ădu eS .rtnî t reif al enup es iş ălaps es .ailinav etaocs eS .et rap o al ăd es .enişiv ed ăţaeclud uc uas ătasip ă raoşiţ rocs uc .temsep ărugnil 1 .lutecnî uc ănraot es .ăb raif ăs uon nid epecnî luşirg dnâC .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .amaez ă raoce rts es iş t reif al nup es etalăps elijoC .cte ătalocoic ed .e recălp ăpud .eilinav . roşu iam anrutsăr es a u rtnep etrap o al etunim 01 eniţ es .tnu ed ărugnil o uc .ămups etutăb eli ruşubla tiş râfs al rai .s ra răhaz ed po ris ed lutse r uc .etacsu enurp g 052 ENURP UC ZERO .atag etse acnidub . roşu etşevi rts es eteged e rtnî snârts ze ro ed lubob iş eiube rt tâc tuzăcs a eletpal ec ănâp eb reif eS .edifats g 52 .etrap o al ăd eS . răhaz ed irugnil ie rt d ra es .elenurp treif ua e rac irî amaez uc gnits es iş .rtnî tarapeS .s ra răhaz ed po ris ed ăcşaec o ăguada es .temsep uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.atag epao rpa etse dnâc rai .)t reifen tăpsao rp etpal ăţni refe rp ed( ănilinav ăniţup uas eilinav ed ăciţăcub o iş ece r etpal ed itşec urtap uc ăţitarc o.e ras ed farp nu iş lurăhaz ăguada es .)836 .răhaz ed irugnil ie rt .luşubla enup a ed etnianî eiţizopmoc nî ăguada es e rac .zero ăcşaec 2/1 .eras ed farp nu .ăţnirod ăpud .tirocă r a-s ec ăpud rai .ăcim eiagit o-rtnî .ă reitopmoc o-rtnî luze ro ănraotsăr es iş ailinav etaocs eS .zero ăcşaec 1 .146 .etalăps iş esela .936 .tipot tnu irugnil 2 .eras ed farp nu .edifats uc uas tnurăm etaiăt etisirahaz etcu rf uc iş ecaf etaop es acniduB .tsug ăpud .rtnî .eiaolp nî ădac ăs .tnu uc ăţitarc o egnu eS .eiruf raf nid luşirg etsep ănraot es .)vitatlucaf( edifats g 52 .ele rem ăţăruc eS .răhaz irugnil 4 . răhaz ed ă rugnil o sulp nî dnâguăda .ă ro ed irut refs ie rt .etunim 51 ac ric .e ras ed farp nu iş ăcun o tâc tăpsao rp tnu ed ăciţăcub o ăguada es .amrof snu urtnep tnu .erem g 005 EREM UC ZERO ED ĂCNIDUB .ăpa nî b reif es iş etacsu elenu rp enib ălaps eS .etşetocolc eletpal dnâC .răhaz tlum iam avec dnâguăda etpal uc şirg u rtnep ac luşirg eb reif eS .talăps iş sela luze ro etşejă rp es pmit e rtnÎ .temsep ărugnil 1 .coljim nî tpifnî iap nu uc tpoc a-s ăcad ăc raecnî eS .răhaz iş tnu niţup uc ăţitarc o-rtnî ăşubănî es iş iilef eiat es .şi rg ed ănilp ae rp un ăcşaec o .ze ro ed ăcşaec o egela eS .etşe rătnî es aiţizopmoc e rică r nirp ăc amaes eniţ eS .răhaz irugnil 3 . rotpuc nid etaocs eS .ăcim ăţita rc o.ailinav etaocs eS .dnâcetsema .ăuo 4 sulp nî .iş dnâr ep esup eli ruşuneblăg ăguada es iş ailinav etaocs es .t reif epao rpa etse dnâC .eiruf raf o ep ănraotsă r eS .e rat aerp un .121 ed iş ze ro ed dnânretla irudnâr ăzaşa es iş temsep ărase rp es .etşev res eS .546 .ăcsaecă r es ăs ăsal es .eclud sos nu uc uas etcu rf ed po ris uc etşev res es iş ănraotsă r eS .ăuo 4 .luze ro eiaom es ănâp rotpuc nî b reif es iş elenurp ăzaşa es .temsep uc ăraserp es iş ălbat ed ăm rof o tnu uc enib egnu eS .răhaz irugnil 3 . rotpuc al ecaoc eS .etpal itşec 4 ETPAL UC ZERO .ănilinav ăniţup uas eilinav ed notab 4/1 iş răhaz uc ăb raif ăs eletpal enup eS .046 .eilinav ed sos uc uas etcurf ed po ris uc etşev res eS .ece r uas dlac etşev res eS .ăcsae rgennî es ăs ărăf .e rat aerp ădacs ăs niţ es uN .

eras ed farp nu .ăme rc o ac ecaf es ec ănâp .talinav răhaz uas eilinav ed ăciţăcub o uc iş tasip răhaz uc eli ruşuneblăg enib ăcae rf eS .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .mo r ed ărugnil o uc iş etpal uc eiţbus eS .lus ecaf es .eiâmăl ed ăjaoc uas eilinav .v( niv ed sos uc etşev res es iş ănraotsăr es .ânraotsăr eS .ele rem ăţăruc eS .)457 .tivi rtop cof al .niţup ică r es a u rtnep et rap o al ăd eS .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .sos urtneP .ăuo 4 .mor ărugnil 1 .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup uc ailinav iucolnî etaop eS .ănâtnâms .ei ruf raf ep ăzaşa es .tivi rtop cof al .eniâp ed eţuilef 21 .136 .tivi rtop cof al .răhaz irugnil 2 . rotpuc al ăd es .eilinav .eli ruşubla ămups tab eS .ăţaeclud ed ămaez ed uas aetlep ed irugnil ie rt iş tasip răhaz ed i rugnil urtap nup eS .ăcav ed ăznârb g 002 :aru tulpmU .răhaz irugnil 4 .acnidub ătaot ilevnî a u rtnep arpusaed es raotnî if ătaop ăs aţitarc tulpmu a-s ec ăpud tâcnî leftsa .e ras iş edifats .ele rem ăţăruc eS .aţitarc elpmu es ănâp aşa tot iş ătitălc o uon nid iopa .răhaz irugnil 2 .ze ro ed eif ăs eiube rt dnâr lumitlu iş lumi rP .846 .ăţaeclud uas esiac ed ădalemram dnuf ep ednitnî es . rotpuc al ed socs a-s ec ătadnî ăsnî etşev res eS .enib etşe rătnî es ănâp etab es iş tasip lu răhaz tecnî ăguada eS .ăniăf ăţirugnil 1 .avat snu urtnep tnu .646 .ănâtnâms irugnil 2 .v .iruşubla 8 ŞUBLA ED ĂCNIDUB .etiţăruc tnus ec ărusăm ep iş coljim al csebocs es .ăro o al ănâp i rutrefs ie rt rotpuc al ăd es iş arpusaed ăzaetse rc es iopa .ădlac etşev res es iş răhaz ărase rp es .edifats g 52 .etitălc ed taula urtneP ETITĂLC ED ĂCNIDUB .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc .aiţizopmoc ănraot es .ăniăf irugnil 4 .inig ram ep 4 — 3 iş dnuf ep ătitălc o ăzaşa eS .ăniăf .ăţaeclud uas ădalemram .746 .ăuo 2 .ă ro ed irut refs ie rt rotpuc al eb reif es iş etnib reif ăpa uc sav tla nî ăzaşa es .ătis ni rp ătad ăcav ed ăznâ rb nid ărutulpmu o etşetăge rp eS .roletitălc aemi răm ed ăţita rc o tnu uc enib egnu eS .iruşubla 8 ŞUBLA ED UELFUS .atag etse dnâC .ăuo 6 ĂŢAECLUD UC ĂTELMO .eiâmăl ed ăjaoc .iicoljim erem 21 AEPANAC EP EREM .aniăf no rtsac nu-rtnî enup eS .enib etşe rătnî es ănâp etab iam eS .ăţaeclud ed ămaez uas aetlep irugnil 3 . rotpuc al ecaoc eS .du tev reş nu ep ănraotsăr es .somu rf ăcsae rc ăs ac .inigram ep ed eletitălc arpusaed c rotnî eS .221 es un ăs ac ece r ăpa nî nup es . rotpuc al ecaoc es iş .tnu uc etşepo rts es .răhaz . rotpuc al ăro ed etatămuj o ecaoc eS .eli ruşubla ămups tab eS .ăniăf irugnil 2 .446 .răhaz g 051 :luporiS .ieiţizopmoc lutse r ănraot es a rpusaed iş ele rem ărase rp es . răhaz uc ă rase rp es .amrof snu urtnep tnu .ărutulpmu ed e riţbus tarts nu dnuf nid atitălc etsep enup eS .enişiv uc iş ităge rp etaop es lef aL .iulutiţuc amal uc etşezeten es .546 .v .457 .adalemram uas aţaeclud enup es .tăpsaorp tnu g 05 .ige rtnî elăuo uc ăcetsema es .tnu uc ăm rof o egnu eS .rtnî tnu niţup etşepot eS .eiţizopmoc nid et rap o ănraot es .talinav răhaz uc ărase rp es iş .ailinav socs a-s ec ăpud .po ris eciro uc uas niv ed sos uc etşev res es iş ănraotsăr es .ăuo uc ătacetsema .eras ed farp nu .talinav tasip răhaz iş e ras .tnu ăţirugnil 1 .eiruf raf ep ănraotsă r eS .răhaz .s ra răhaz uc ătacărbmî ăm rof o.ădalemram ărugnil 1 .etşenemur es ănâp .ănâtnâms o ac eif ăs lutaula tâcnî leftsa .tnu ărugnil 1 .ămups etutăb i ruşubla esaş elec tiş râfs al iş aniăf tecnî ăguada eS .iicoljim erem 4 EREM UC ĂTELMO .temsep ărugnil 1 .eiagit o.ă raoşiţ rocs ăniţup iş enup etaop es ăţni rod ăpuD .ăpa rahap 1 .tnu ed ăţi rugnil o uc .luşubla arpusaed ănraot es .temsep ărase rp eS .răhaz irugnil 4 .răhaz irugnil 8 .ăuo ăuod nid etitălc caf eS .amrof tacărbmî urtnep răhaz irugnil 2 .e rem .tivi rtop cof al ă ro ed irut refs ie rt ecaoc eS .ănişam ep eiaom es ăs nup es iş iriţbus iilef eiat es .946 .tnu uc enib ăvat o egnu eS .ăsal es leftla .etpal ăcşaec 1 .

esaoj elinig ram uc ăm rof o tnu uc egnu eS .arpusaeD .321 .tnu ed ăciţăcub o enup es .tivi rtop cof al .rotpuc al niţup ăsal iam es iş tagel po ris ed i rugniI avetâc arpusaed ănraot es .iilef aeniâp eiat eS .rotpuc al ăd eS .răhaz uc coljim al etulpmu .e raceif etsep .esrucs enib ele rem arpusaed iş eniâp ed eliilef nup es .ăcsae rgennî . răhaz ed po ris uc i ro avetâc ed csezemu eS .ă ro ed irut refs ie rt .atag epao rpa tnus dnâC .ăm rof nî csev res eS .

răhaz g 002 .ălao o.)947 .ămups etutăb eli ruşubla iş mo r ed i rugnil ăuod .rtni rp iopa .etpal g 001 .ănraotsăr eS .răhaz g 05 .tecnî iopa ăguada eS .947 .eilinav .ăuo 5 ICUN ED TROT .421 al iş nif et raof lutemsep ăguada eS .ă ro o epaorpa .tăpsaorp tnu g 051 .ăuo 5 .ăniăf ărugnil 1 .aiţizopmoc ănraot eS .ăm rof nî ăcsaecă r es ăs ăsal eS .ăuo 4 .enatsac ed ămerC .icun ed ăme rc ed tarts nu iopa .dnânretla .ămups etutăb eliruşubla uc ămru al iş ămups tace rf lutnu uc iopa ăcetsema eS .ămups tucăf .)637 .056 IRUTIJĂRP IŞ IRUTROT .ătutăb ăcşi rf lutenroc uc ănraot es enig ram ep rai .cof al tlum ae rp eniţ es ăcaD .elatnozi ro iilef ie rt nî eiat es .mo r niţup dnâguăda .ti rocăr iam a-s dnâc iş eilinav .356 .icun g 002 :icun ed amerC  2 .ămups iruşubla ie rt elec nup es ăm ru aL .eilinav ed ătacub o iş tasip lu răhaz uc eli ruşuneblăg ămups ăcae rf eS .rtnî rotpuc al ecaoc eS .dnâr ep esup eli ruşuneblăg uc iş răhaz ed rahap nu uc tăpsao rp tnu ed ărugnil o ăcae rf eS .ăniăf rahap 1 .tnu uc ăsnu ăm rof o.ti rocăr a-s ec ăpuD .ăt raif aelosaf ăcae rf eS .ălage emirăm ed em rof ăuod nî aiţizopmoc ecaoc es icnuta .rtnî rotpuc al ecaoc eS .temsep ărugnil 1 .)vitatlucaf( icun rahap 2/1 .ăcsaecă r es ăs ăsal es .temsep ed ărugnil o .ăro ed i rut refs ie rt tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .ătalocoic ed uas aefac ed ăruzalg uc ă repoca es .u rpsa enived .tivi rtop cof al .tnu uc ăsnu enib ăm rof o.456 .ădalemram uc uon nid egnu es e rac .tăpsaorp tnu irugnil 2 .etamâ răfs niţup .mor .şuneblăg nu .ămerc o ac caf es ănâp talinav lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .etui iam tiş râfs al rai .t rot ed eilef ătla .637 .aefac uc uas ătalocoic uc ăzaesalg es .256 .atag tnus dnâC .ătis nirp ătuce rt iş ăpa ed enib ăsrucs .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc ăţitarc o.eiîinav .eli ruşuneblăg uc .lutrot atag etse dnâC .tasip lurăhaz uc ăcetsema eS .tnu uc ăm rof o egnu eS .ăme rc uc elpmu es ăcaD .tăpsaorp tnu ărugnil 1 .ăme rc o ac enived ănâp enib ăcae rf eS .ăme rc o ac tacetsema enib etse lutot dnâC .156 .ăuod nî eiat es .ămups eli ruşubla ămru al iş tacot ed anişam nirp etuce rt elicun .ătis o.mo r uc po ris uc csezemu es .)827 .coljim al elaom niţup eif ăs eiube rt .ădalemram irugnil .etpal rahap 1 .ăro o ac ric rotpuc al ăd es .tacsu t rot ed irutse r uas etanila rp icun ărase rp es arpusaeD .ătutăb ăcşirf enup es arpusaed rai .dnâr ep esup eli ruşuneblăg iş eilinav .tăpsao rp lutnu iş lu răhaz .tnu uc enib trot ed am rof egnu eS .talinav răhaz g 001 .ătraif elosaf g 052 ELOSAF ED TROT .enatsac 05 ENATSAC ED TROT .ticăr a-s ec ăpuD .eilinav .ăsaomups enived ănâp enib ăcae rf eS .telpmoc eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .v( tnu ed ămerC .lut rot ăcsae rc ăs ac elaom iam eif ăs eiube rt lucof tupecnî aL .răhaz g 052 .temsep ărugnil 1 .şuneblăg 1 .tacot ed anişam nirp ce rt es iş samă r iam a e rac apa ed enib grucs eS .v .ăuo 6 TEMSEP ED TROT .atag etse dnâC .v( enatsac ed ăme rc ele e rtnî iş atla etsep anu nup es .etpal ed lunu iş ăniăf ed rahap nu .răhaz uc âtutăb ăcşirf g 051 .ătartnecnoc aefac ed ă rugnil o uas .rtnî ăro o b reif es iş rolenatsac ajaoc ăzaetse rc eS .oacac ed uas ăsar ătalocoic ed ărugnil o ăguada es .ăuo 3 NITFEI TROT .mor irugnil 2 .etanicăm icun g 001 .răhaz rahap 1 .t rot ed eilef o enup es .răhaz iriignil 6 .esiac ed ădalemram uc eilef o egnu es .răhaz uc ticludnî eletpal uc etanicăm elicun cse răpo eS :icun ed amerC .ămerc urtneP .temsep irugnil 6 .rtnî nup es iş ăjaoc ed ăţăruc eS .enib ăcae rf eS .oacac ărugnil 1 .ăzaesalg es iopa .aniăf ăguada eS .v .tunrec nid lutemsep .v( icun ed ăme rc uc elpmu es iş roihcil uc uas mo r uc po ris nu uc eliţătămuj ăuodnâma csepo rts es .

âro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc es .tnu uc ăsnu ăm rof o-rtnî aiţizopmoc ănraot eS .ăuo 5 ACOM TROT .i ro ie rt ed .esao rg ed lage iilef ie rt nî eiat es .)337 .tivi rtop cof al .756 .ăme rc dnânup ele e rtnî .iulutiţuc lu rotuja uc toT .ătalocoic uc ăzaesalg eS .etasip icun ed rahap 2/1 iş lutemsep uc ătado aguăda etaop es .rtnî .ielu uc ăsnu ăcalp o ep t rot ed aiaof eniţ es .ăţni rod ăpuD .v .iulutiţuc aihcum ac ăsaorg iam eif un ăs aiaof tâcnî .)437 .856 .etui cof al ăţitarc o.ăruzalg urtneP .337 .ăruzalg urtnep răhaz irugnil 3 .atag etse dnâC .tacsu tcef rep eif ăs eg retş eS .talinav răhaz g 061 .tatnâb reifnî .tăpsaorp tnu g 002 .telpmoc ticăr a-s atsaeca ec ăpud .enib ăcetsema es iş ătunrec tăpsao rp aniăf iş auaefac ăguada eS .ăniăf g 041 .lut rot tcef rep ticăr a-s ec ăpuD .v( canozoc ed ame rc uc lef al .iinişam aenig ram ep ătitocolc ăpa uc etunim avetâc l-udnâniţ .eşao rgnî es ăs epecnî ănâp ue rem etab eS .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.521 farp nu .amrof snu urtnep tnu .)927 .eiţizopmoc nid leftsa ănraot es iş ăniăf ărase rp es .ăniăf g 57 .t rot ed eliilef ănmaesnî es .rotiţmis etşe rc rol lumulov ec ănâp lu răhaz uc ige rtnî elăuo lenăzăc nu.gnul tiţuc iunu lu rotuja uc edepe r ednitnî es iş trot ed aiaof ep ănraot es .ereim irugnil 2 .amrof snu urtnep tnu .enib dnâsăpa .ăuo 4 :amerC .v .tnu uc t rot ed am rof egnu eS .aniăf ăguada eS .iof 8 — 7 dnâ r ep coc eS .atla etsep anu etazeşa tâcnî leftsa .ătutăb ăcşi rf uc elpmu es log tsecA .ăme rc o ac caf es ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .ăniăf irugnil 5 .e raoluc al ădihcnî es ăs epecnî iş telpmoc tipot a-s lurăhaz dnâC .eletla etsep elenu eliof ăzaşa eS .cof ep .oacac uc ătacetsema .956 .ludnuf ăgraps es ăs ă răf rad .lutnu ămups ăcae rf eS .etşe rocă r es ănâp ue rem dnâcetsema .v( tnu ed ăme rc uc elpmu es .)047 .tlum iam tâc .lu răhaz es-udnium ac urtnep .eilinav .v( ătalocoic ed ămerC .lutrot roşu aiăt es a urtnep .iilef ie rt nî eiat es .iilef ie rt nî nub tiţuc nu uc eiat es .e recălp ăpud ăzaesalg es iş )827 .656 .eilinav uc iş răhaz uc ige rtnî elăuo lenăzăc nu.no rtsac nu enib etşezlăcnî eS .ătunrec tăpsao rp aniăf ăguada eS .uo 1 .amrof snu urtnep tnu .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăm rof o.taula ed asam ep nup es iş ăvat nid iţnib reif tocs es .tpoc ed farp tehcap 1 .cim cof al ecaoc eS .rtnî :trot u rtnep amerC .răhaz g 521 .tenroc nirp ătanrut ăme rc ăniţup uc uas etisirahaz etcu rf uc ăzae roced es a rpusaed rai .v( tnu uc aefac ed ame rc etşetăge rp eS .rtnî tab eS .rtnî lurăhaz edra eS .etşecăr es işutot ăcaD .ame rc uc tecnî ăcetsema es iopa .ătalocoic uc ăzaesalg es lut roT .răhaz g 051 .ămups etutăb eli ruşubla iş aniăf ăguada eS .tivi rtop cof al .enib ednitnî ătaop es ăs . rotpuc al ăpilc o trot ed aiaof ecudortni es .trot tla u rtnep arutulpmu ităge rp etaop es iulutrot lucoljim nid socs lutaula niD .ame rc enup es ele e rtnî rai .tică r a-s ec ăpuD .eilinav iş răhaz uc ige rtnî elăuo tab es ătitocolc apa uc sav tla nî âsup ăcim ălao o.ămerc urtneP .ăsam ep ăcsaepil es un ăs inig ram ep g ruc e rac răhaz ed eli rutăcip ac urtnep .ăuo 6 ĂNAIDNI TROT .vitametla iopa etab eS .ece r al iş ănişam ep vitanretla iopa tab eS .ăniăf g 002 ĂDALEMRAM UC TROT .et rap o al ăd es .556 .ăti rpo ame rc lutenroc uc enup es arpusaed rai .)eraocic uas( ătartnecnoc aefac ărugnil 1 .rotpuc al .răhaz g 051 .arpusaed ăzaşa es ătasalg leftsa aiaoF .oacac g 05 .ăme rc o ac ecaf es ănâp enib ăcaerf es iş talinav lu răhaz .iro ie rt ed .tică r a-s ec ăpuD .ăcşirf g 052 . rotiţmis etşe rc aetatitnac ec ănâp iinişam aenigram ep lulet uc enib tab eS .ece r al iş ănişam ep .răhaz irugnil 2 .ăniăf g 001 .s ra răhaz uc ăzaesalg es ănâp et rap o al ăsal es eiaof amitlU .ărutinrag u rtnep ăme rc ed ărugniI o etşe rpo eS .837 .p( aefac ed ă ruzalg uc ăzaesalg es lut roT .ăzaesalg es pmit tâC .ăniăf uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu enib ăm rof o.coljim al log nu ănâmă r ăs .ăuod nî lut rot tiţucsa tiţuc nu uc eiat es .ăuo 6 OACAC ED TROT .etşecăr es un ănâp .rtnî ecaoc eS .oacac irugnil 2 uas ătalocoic enaotab 2 .amrof snu urtnep tnu .ăuo 5 ŞOBOD TROT .atag etse ame rc dnâC .rtnî aiţizopmoc ecaoc eS .lu răhaz telpmoc etşecăr es un ănâp .ige rtnî elăuo nup eS .rtnî nup eS .ătalocoic ed ăme rc enup es iilef e rtnÎ .răhaz g 051 .coljim al iţ răp elebma csebocs eS .tipot tnu ărugnil 1 .mo r niţup uc tacetsema po ris uc eliilef csepo rts eS .ămups eliruşubla ămru .ăro o ac ric .etpal niţup uc etace rf oacac ed i rugnil ăuod uas ăpa ed ărugnil o uc iinişam aenig ram ep ătaium atalocoic ăguada eS .

eras ed .ăme rc uc lut rot ă repoca es .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc es iş .t rot ed ăm rof nî coc es e rac iof esaş caf es .elacot rop ed ăţnese uas mo r ăguada eS .ăguada es iş ămups iruşubla tpo tab eS .ăniăf .tăpsaorp tnu g 001 .ărdup răhaz g 003 .arutnu .)urca aerp eif un ăs( niv ed teţo irugnil 2 .eilinav .iof u rtap dnâr ep coc eS .esiac ed ădalemram ed e riţbus tarts nu ele e rtnî enup es .ădalemram g 052 .icun g 001 .621 SRA RĂHAZ UC IŢIUCSIB ED TROT .etpal ed ăuod ărugnil o uc oacac ăcae rf es :ăme rc ae raotămru enup es iof e rtnÎ .amrof snu urtnep tnu .eiruf raf ep trot ed eiaof o ăzaşa eS .ărdup răhaz g 004 .etpaoc tnus eliof etaot dnâC .lurăhaz âguada eS telpmoc eiaom es ănâp .şuneblăg 1 .etpal irugnil 4 .ădalemram uc egnu es .dnâr ep eliof dnitnî eS .166 .tivi rtop cof al ecaoc eS .466 .e ras iş tpoc ed farp ed leţehcap nu .răhaz irugnil 5 .aniăf iş ărdup lurăhaz tecnî ăguada es .uo 1 .luşuneblăg enup es iş coljim al col ecaf es .ădalemram g 052 .sus iam ed ame rc ed col nÎ .luo .ămâ răfs es leftla .ăsaomups tineved a ame rc iş lutnu tot ecudo rtni es ec ănâp .lut rot ăzaşa es iz auod A .ae ras iş eletpal .)8.ătagel ed lutsed etse dnâC .ăniăf uc tarăse rp iş tnu uc snu enib .răhaz irugnil 2 .luteţo .ăniăf irugnil 3 .taula nu ătnâmă rf eS .telpmoc ti rocăr ua-s ec ăpud iamun eliof tocs eS .iruşubla 8 ŞUBLA ED TROT .ănişam ep .etpaî ărugnil 1 .ădalemram uc egnu es ruje rpmî iş a rpusaeD .işolococ ăcaf es un ăs enib ăcae rf eS .tăpsao rp lutnu ămups ăcae rf eS .e ras iş tpoc ed farp ed leţehcap nu .ielu irugnil 2 .ăniăf g 051 .etacot icun g 001 . roşu dnâcetsema .etpal l 2/1 .e raocă r al ăro o aets ăs ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .şolococ nu icin ănâmă r un ăs iş dnuf ed ădni rp es un ăs ac ue rem ăcetsema eS .tăpsao rp lutnu .gnul nî etaiăt icun uc uas eladgim uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu t rot ed ăm rof o-rtnî aiţizopmoc ănraot eS .oacac ed frâv uc ărugnil 1 :amerC .ame rc eşao rgnî es ănâp ănişam ep b reif es iş ănue rpmî etaot ăcetsema eS .ăniăf g 003 ĂMERC UC IŞ ĂDALEMRAM UC TROT .eilinav ăniţup iş răhaz .tasip răhaz g 041 .ădalem ram ed lutarts etsep .iţ răp icnic nî et rapmî es e rac so rg lus nu ecaf eS .tasip lurăhaz .icun g 001 .tlum iam ătpaetşa ăcad .arpusaeD .27 .tnu răm etacot iş niţup etijărp icun ă rase rp es .ruje rpmî iş a rpusaeD .coljim al col ecaf es .tiv res if a ed etnianî ă ro o uc ăzaşa es lut roT .iruşubla 8 ELEZEB ED TROT .t rot ed iem rof ludnuf ep .eiagit o.eletpal .tpoc ed farp tehcap 1 .ăme rc ed lunu uc ădalemram ed dnâr nu dnânretla eliof ăzaşa es etraped iam aşa iş ăme rc uc egnu es e rac eiaof auod a enup es arpusaed .dnâr ep ednitnî es ătacub e raceiF .elacotrop ed ăţnese uas mor .uunitnoc dnâce rf .etanicăm elicun uc aniăf taula ed asam ep ătnâmă rf eS .ărutnu ărugnil 1 .rtnî etinemu r niţup iş lutiţuc uc etacot icun ă rase rp es .066 .tiţucsa tiţuc nu uc .elage iţrăp esaş nî et rapmî es iş lutaula enib ătnâmă rf eS .iof e rtnirp ădalem ram dnâznitnî .etpal l ¼ :amerC .ae reim .etpal nid eilinav ed ăme rc o ecaf es pmit niD .luielu .răhaz uc ătutăb ăcşi rf iamun elezeb ed eliof e rtnî enup etaop es .aniăf iopa .uo nu .eras ed farp 1 .tivi rtop cof al coc es iş iivăt aemirănr ed .ăniăf uc ta răserp .tnu ed ame rc uc roşu ăcetsema es iş e ras ed farp nu uc ămups i ruşubla tpo tab es ta rapeS .tasip lu răhaz .ărutinrag urtnep .ue rem dnâce rf tnu ed icim eleţăcub dnâr ep nup es .tirocăr a-s ec ăpud iş et rap o al ăd es .ăniăf ărugnil 2/1 .ăniăf g 041 UO ĂRĂF TROT .lu răhaz enup es .266 .366 .taula ed asam ep aniăf emec eS .titocolc eletpal ănraot es iş .taula ed asam ep aniăf en rec eS .v( ătalocoic uc asalg etaop es ădalemram ed col nÎ .lutnu .răhaz irugnil 4 .tăpsaorp tnu g 051 .inig ram ep ăji rg uc dnirpsed es etpaoc elioF .avat snu urtnep tnu .etanicăm icun g 041 .eilinav .tăpsaorp tnu g 051 .ădalemram g 052 .icim elezeb avetâc tarapes caf eS .ăb raif ăs epecnî ănâp eniţ es iş ănişam ep aţitarc enup eS .e rat aerp eiaom es elezeb ed eliof .eras ed farp nu .t rot ed iivăt ludnuf ep so rg ed tivirtop luşubla dnâznitnî .

aniăf ătaot ecafsed es ănâp .mor ărugnil 1 .eidjord g 52 .răhaz irugnil 2 .tnâmăp ed ălaiceps ăm rof o ăţni refe rp ed .tne ruc ed ti ref iş dlac col al ăcsaerc ăs ăsal eS .et rap o al ăd eS .ăpa rahap 2/1 .tivi rtop cof al ecaoc es iş uo uc arpusaed egnu eS .ătutăb ăcşi rf uc lut rot ă repoca es uas .ăniăf nî eliniâm uad es dnâc nî dnâc niD .iţiucsib gk 2/1 /2 4 :ămerC .titocolc eletpal ănraot es e rac etsep eliruşuneblăg iş aniăf .ă raluihgnutpe rd uas .566 .ăniăf g 054 ĂUO ĂRĂF ECLUD ĂTRUT .etnib reif niv ed ame rc ănraot es a rpusaeD .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada iam es .dnâ r ep .etşev res eS .ereim g 053 ECLUD ĂTRUT .ănişam ep niţup etiijă rp .eilinav .tăpsaorp tnu g 571 .eilinav ăniţup iş mo r ed ărugnil o .etamârăfsen .eşao rgnî es ăs ame rc epecnî ănâp cof ep eniţ eS .666 .tiş rîfs e rpS .etpal l 1 .răhaz ed i rugnil urtap ăţitarc o.tasip lu răhaz iş ae ras nup es iş coljim al col ecaf eS .icun uas eladgim g 001 .mo r ed ărugnil o iş irubmâs ă răf eledifats ăguada es tiş râfs al iş anâm uc enib lutot ătnâmă rf eS .rtnî enrec eS .766 .coljim al ăruag uc ăm rof o tnu uc enib egnu eS .ece r etpal ănraot iam eS .ămups ătsaeca uc telpmoc lutrot ă repoca es iş ădalemram iş răhaz ed i rugnil urtap uc ămups eliruşubla tab eS .ă rugnil o uc tutăb niţup .icun rahap 1 .avat snu urtnep ielu .elăuo icin .răhaz ed i rugnil urtap iş dnâguăda .s ra răhaz ed lupo ris uc ăcetsema eS .răhaz g 001 uc ăcetsema eS .icun ed rahap 4/3 .enib dnâcetsema lupo ris tecnî ănraot es .etiţă ruc icun iş ielu .ece r ăremac o.ăcşirf uas icun g 001 .mor ărugnil 1 .ece r al ăd eS .ăraoşiţrocs ed ăţirugnil ed frâv nu .iţiucsib gk 1 .ădalemram irugnil 2 .ăniăf g 053 .tanobracib ăţirugnil 2/1 .u rtil nu al ănâp dnâtelpmoc .răhaz irugnil 8 .ătasip ăraoşit rocs iş e raoşiuc iopa .tivi rtop cof al ecaoc es iş ăcun ed iţăcub arpusaed nup es .niv uc rahap 2/1 ăguada es .ăraluihgnutpe rd uas ădnuto r eiruf raf o ep aiţizopmoc ăzaşa es iz auod A .cof ep enup eS .lu răhaz tot ăvlozid es ănâp iinişam luţloc ep ăsal eS .mo r .ece r etpal ed ăcşaec o uc aniăf eiaonr es tarapeS .răhaz irugnil 3 .eras ăţirugnil 2/1 .)etşe rc iam un iş etşe răpo es aidjo rd .aiţizopmoc ănraot es .tanobracib ăţirugnil 1 .lutnu icin ăcida .aniăf no rtsac nu .enib lutot ăcae rf eS .răhaz g 052 .ăniăf g 004 .eşao rgnî es ăs ame rc epecnî dnâc iş ăcetsema es .lu răhaz enup es .etpal irugnil 2 .amrof snu urtnep tnu .rtnî uas roticăr al etuniţ eif un ăs aniăf icin .tnu uc ăvat o egnu eS .gnul nî etaiăt iş etiţăruc eladgim uc iţe rep ep iş tâc dnuf ep tâta ărase rp es .ătizemu eitrâh ed eiaof o uc ă repoca es .721 elacotrop ed ăjaoc uas elacotrop ed ăsar ăjaoc ăniţup iş elicun tiş râfs al rai .elaom eif ăs eiubert lucof .niv rahap ½ .tăpsao rp lutnu iş ige rtnî elăuo ăguada eS .ăniăf nî ătucăf a ruag nî ănraot es .eraoşiuc ed ăţirugnil ed frâv 1 .etacot icun ărase rp es a rpusaed rai .ăuo 4 FULUGUG .ielu ărugnil 1 .ăuo 3 .răhaz irugnil 4 .elaom eif ăs eiube rt lutaulA .ăm rof nid etatămuj epuco ăs tâcnî leftsa lutaula enup es .icim iţăcub nî iţpu r iiţiucsib no rtsac nu-rtnî nup eS .ăniăf irugnil 2 .iruşubla NIV ED ĂMERC UC IŢIUCSIB ED TROT .eiaom es ănâp iinişam aenig ram ep ăcetsema es iş aiţizopmoc ităge rp av es e rac nî lusav nî ae reim enup eS .ige rtnî elăuo .etnib reif ăpa ăniţup uc gnits es e rac răhaz ed irugnil u rtap ăţita rc o-rtnî d ra eS .edifats g 05 .ăm rof nî tazeşa if aetup a urtnep iş eteged ep ed roşu edni rpsed es a urtnep .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada es .eme rv ed etnianî arpusaed etşenemu r es ăcad rai .avat snu urtnep ielu uas tnu .tucăf ed roşu ărutijă rp o etsE .etpal l 1 .ădnuto r ei ruf raf o ep aiţizopmoc ăzaşa es iz auod A .mor ărugnil 1 .taium a-s dnâC .etnib reif ae rp etse ăcad( etpal niţup uc aidjo rd eiaom es ta rapeS .rotăpăcnî sav nu.eraoşiuc ed ăţirugnil ed frâv nu .iruşuneblăg 4 .etasip ele raoşiuc iş araoşiţ rocs .ăraoşiţrocs ed ăţirugnil ed frâv nu .ătado niţup etâc .ăniăf irugnil 2 .dlac niţup eif ăs taţniube rtnî lulai retam ac eiube rt somurf ăcsae rc ăs ac u rtnep rad .ătunrec aniăf .t rot ed ăm rof nî .rtnî aniăf enrec eS .rtnî ăcae rf eS .enib dnâcetsema .elacotrop ed ăjaoc .răhaz irugnil 8 .ăro o ac ric eniţ eS .866 .icim eleţăcub nî iţamâ răfs iiţiucsib ăguada es iş et rap o al ăd eS .ăme rc uc enib dnu rtăp es ec ănâp ece r al uad es iş ărugnil o uc roşu ăcetsema eS .tasip răhaz uc ăraserp es iş ănraotsăr eS .eilinav .tirocă r iam a-s ec ăpud iş .ăpa ed rahap 2/1 uc gnits es iş răhaz g 051 ăţita rc o-rtnî d ra eS .

nif etaiat iş etiţăruc eladgim uc etacetsema edifats ed etatitnac işaeeca .eiâmăl ed ăjaoc .tpoc ed lufa rp .eiâmăl ed ăsar ăjaoc ăniţup iş ămups iruşubla u rtap elec .ăniăf irugnil 6 .etpal g 521 .e riţbus tarts nu.ăniăf rahap 1 .tpoc ed farp ed tehcap nu tacetsema a-s e rac nî .966 .ătun rec ăniăf ed etatitnac işaeeca tecnî ăguada eS .ăniăf g 051 .ăuo 5 EDIFATS UC CEHC .ăuo 3 CEHC ED LEF TLA .eras ed farp nu .amrof snu urtnep tnu .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu .tivi rtop cof al ecaoc es iş eitrâh uc ătatepat iş tnu uc ăsnu ăm rof o.elezeb urtnep ac ăcsae rătnî es ăs luşubla tâcnî leftsa .elăuo cse rătnâc tâc răhaz tâta uc ige rtnî ăuo icnic enib tab eS .amrof snu urtnep tnu .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăjaoc . rotpuc al ecaoc eS .ă raluihgnutpe rd ăm rof o.i ro 3 — 2 ed tucse rc a rol lumulov rai .ămups etutăb i ruşubla ie rt elec ăguada es tiş râfs aL .elăuo cserătnâc tâc răhaz .rtnî aiţizopmoc ănraot es .tivi rtop cof al ă ro o ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .aniăf ăguada eS .iz auod a ăsaotsug iam etsE .talinav lu răhaz uc ige rtnî elăuo tab eS .edifats uc etacetsema icun ed rahap nu iş aniăf ăguada eS .ămups eliruşubla tab eS .aniăf ărase rp es .ăuo 6 NAPŞIDNAP .ănraotsăr es atag etse dnâC .ăniăf uc ărase rp es .ăniăf ed ăcşaec 4/1 1 .ae ras .821 ed ăsar ăjaoc ăniţup iş muc .176 .076 .nub cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .tpoc ed farp tehcap 1 .ăuo 4 CEHC .lu răhaz uc ige rtnî elăuo tab eS .ăuo 3 ĂCUN UC ĂRUTIJĂRP .talinav răhaz irugnil 6 .sot uas tasip lu răhaz ăguada es .tăpsaorp tnu g 05 .iriţbus iilef eiat es .ielu uc avat egnu eS .476 .amrof snu urtnep tnu .răhaz g 052 .ădlac ăpa irugnil 2 .iinişam aenig ram ep .ti rocăr a-s ec ăpud eiat eS .tnu uc ă raluihgnutperd ăm rof o egnu eS .ăniăf ă rase rp es . roşu lutot dnâcetsema .aniăf ăguada eS .răhaz ed ăcşaec 1 .ărdup răhaz g 522 .icun g 051 .iruşubla 21 ŞUBLA ED ENIÂP .avat snu urtnep tnu .eli ruşuneblăg eiruf raf o.tunrec nif .276 .edifats uc etacetsema icun rahap 1 .rtnî csevi rts es tarapeS .ticăr a-s ec ăpud iş .avat tnu uc egnu eS .tnu uc enib ăm rof o egnu eS .ăniăf g 522 .ătunrec aniăf iş ece r eletpal etşetăgerp eS .tasip lu răhaz tecnî dnâguăda .ămups eliruşubla tab eS .luşubla uc ăcetsema es .eladgim uc uas icun uc etacetsema edifats ed iş ăniăf ed etatitnac işaeeca .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .aniăf tecnî ăguada eS .tivi rtop cof al .eiâmăl ed ăjaoc .tpoc ed farp ăţirugnil ed frâv nu .tasip răhaz rahap 1 .tot ed enib .ăţni rod ăpud i răm top es eliţătitnaC .lurăhaz iş eli ruşuneblăg enib snirpuc a lutnu dnâC .enib etab es iş talinav lu răhaz ăguada eS .ă ro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc enup es .niţup ăcetsema iam eS .ăraoşiţrocs ăţirugnil ed frâv nu .tăpsao rp lutnu ămups ăcae rf eS .ăro o ac ric tivi rtop cof al ecaoc eS .sus iam ac iţătitnac işaelecA NAPŞIDNAP ED LEF TLA * .rtnî ănraot es .ătasip araoşiţ rocs iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .ăraluihgnutpe rd anu uas t rot ed ădnuto r ăm rof o tnu uc egnu eS .uunitnoc dnâcetsema .376 .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup iş )ănişam ni rp etuce rt un( lutiţuc uc tnurăm etaiăt elicun .dnâr ep esup eliruşuneblăg iş .ăniăf iş etpal dnânretla enup es .amrof snu urtnep tnu .)elacotrop ed ăsil( ătisi rahaz .am rof snu urtnep tnu .aniăf ăguada es .ăţudlăc ăpa ed irugnil ăuod .ăme rc o ac caf es ănâp .ticăr a-s ec ăpud iilef eiat eS .ăro o .

iruşuneblăg 2 .etşecăr es ănâp aşa ăsal es iş taula ed asam ep avat uc ănue rpmî ec raotnî eS .eiiţizopmoc ed lutse r ănraot es .tipot lutnu tiş râfs al iş ămups etutăb eli ruşubla .tnu g 001 .ă ro ed etatămuj o ăcsaenhido es ăs ăsal es iş lutaula ătnâmă rf eS .676 .ăniăf g 051 EREM ED ĂDALEMRAM UC ĂDALUR .576 .iruşubla 3 .erem ed ădalemram irug-nil 3 .etpal g 051 .tahar iţăcub 5 — 4 .esiac urtnep sot răhaz .a rutulpmu uc ătivi rtop ă ruzalg o uc ăzaesalg es zac tseca nÎ .ăzaelu r es .ielu irugnil 2 .ăuo 2 TAHAR UC CEHC .aniăf .uo 1 .tsug ăpud mo r iş ailinav .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es .ădalemram gk 2/1 ĂDALEMRAM UC CEHC .)anâm uc i rulus icim etucăf tsof ua ec ăpud( tahar ed eliţăcub ăzaşa es .tivi rtop cof al ăro o ac ric ecaoc eS . rotiţmis etşe rc lumulov ec ănâp lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .eledifats iş acun tiş râfs al rai .eit râh o uc ă repoca es .răhaz irugnil 3 .răhaz g 001 .etanicăm icun uc ărase rp es iş ădalemram ed e ritbus tarts nu uc gnu es .ăniăf g 082 .ăsnitnî lage iş e riţbus iam tâc aiţizopmoc ănraot es .ădalemram irugnil 3 .)827 .ielu irugnil 4 .gnul nî etaiăt icun g 051 ăguada es .snârts ae rp un eiaof e raceif ăzaelu r eS .ăvat nî eledalur ăuodnâma ăzaşa es .iz auod a ăţni refe rp ed .icun irugnil 3 .edifats uc etacetsema icun rahap ½ .coljim al col ecaf es .ăuo 3 :auod a aiţizopmoC . răhaz ed ă rugnil o uc ătaium aidjo rd iş ae ras .ăcun o tîc eidjord .ielu uc uas tnu uc .csebla es ănâp .aniăf iş tunrec tăpsaorp lutanob racib .ereim irugnil 2 IELU UC ĂRUTIJĂRP .ă ro ed etatămuj o ăcsaenhido es ăs ăsal eS .ăniăf irugnil 3 .eras ed farp nu .aiţizopmoc ănraot es .tnu g 521 .921 .luielu ăguada eS .eletpal iş luielu tatpe rt ăguada eS .)vitatlucaf( ăţaeclud nid etcurf irugnil 2 .v .rtnî enretşa eS .mo r niţup uc tarecam al iâtnî iam esup iş tnu răm etaiăt )ăţaeclud nid uas( etisi rahaz etcu rf ed irugniI 2 — 1 iş muce rp .rtnî enib ăcae rf eS .lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.tiş râfs e rtăc iŞ )luzeim etşepil es un tpoc a-s ăcad( iap nu uc ăc raecnî eS .e ras ed farp nu iş ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd .iilef eiat es .eilinav .tanobracib esar eţirugnil 2 .eras ed farp nu .iof ăuod dnâ r ep dnitnî es .ădihcil tineved a ae reim ec ănâp es-udnâniţ .ăniăf ă rase rp es iş tnu uc am rof egnu eS .acsu es un a u rtnep .v( tnu ed ăme rc o uc elpmu es .coljim al col ecaf es .tanobracib ăţirugnil 2/1 .eliruşuneblăg nup es .ăpa uas etpal irugnil 2 .ătacetsema enib etse atsap dnâC .eidjord g 02 .răhaz g 002 .876 .ăgae rtnî iş iv res etaop eS .ticăr a-s ec ăpuD .amrof snu urtnep ielu .ăniăf g 57 .e riţbus et raof aenemesa ed tarts nî e rem ed ădalem ram enup es a rpusaed .lutanob racib .eiţizopmoc nid et rap o ănraot eS .rasecen etse ăcad .lutaula ătnâmărf eS .ielu g 051 .mor irugnil 2 .ăniăf g 022 .ăme rc o ac ecaf es ănâp )ăpa ed uas( etpal ed i rugnil ăuod uc adalemram ăcae rf eS .răhaz ărugnil 1 .827 .lutnu uc aniăf taula ed asam ep ăcetsema eS .telpmoc ticăr a-s ec ăpud iş ănraotsăr es ătpaoc etse dnâC .nub cof al ecaoc eS .tivi rtop cof al coc es iş eteged ăuod ed esao rg iilef nî eiat es .tivi rtop cof al ă ro o ac ric ecaoc es iş arpusaed etaiăt eladgim avetâc nup es .icun g 051 .ăuod nî iopa etrapmî eS .luielu .aniăf ăguada eS .ălbat ed ăm rof o egnu eS .teged nu ed esao rg iilef eiat es .eiâmăl .aiţizopmoc ănraot es iş aniăf ărase rp es .iruşuneblăg 4 ĂMERC UC ĂDALUR .răhaz g 57 .ă ro o ac ric )elaom tlum lam( tivi rtop cof al ecaoc eS .ăraluihgnutpe rd .ămerc urtnep tipot tnu ărugnil 1 .răhaz ărugnil 1 .e ritbus ed lutsed eiaof o ednitnî eS .tanobracib ăţirugnil ed frâv 1 .ae reim enup es .ăbla eit râh o ăvat o.eras ed farp nu .ăniăf g 051 ESIAC UC ĂRUTIJĂRP .ti rocăr a-s dnâC .lutanob racib uc ae reim ănişam ep ăcim ăţitarc o.iilef eiat es iş lus ecaf es .ăniăf ă rase rp es .rtnî ăcae rf eS . răhaz niţup uc etacetsema .776 .ăţaeclud nid elacotrop ed ăjaoc .taula ed asam ep aniăf en rec eS .rec es tîc esiac .amrof snu urtnep tnu .086 .tnu uc ăraluihgnutpe rd ăm rof o egnu eS .976 .ăniăf g 002 .

cof al tlum cseţăl es ece raoed .uunitnoc dnâce rf .atag tnus ec ă rusăm eP .inig ram ep ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp .csebla es ănâp talinav lu răhaz uc elnuşuneblăg ăcae rf eS .ăuo ăuod dnâr ep ăguada eS .aefac ed uas ătalocoic ed .ăme rc o ac ecaf es ănâp tasip lu răhaz uc lutnu tarapes ăcae rf eS .sot răhaz uc ărase rp es atag etse dnâC .enişiv .tăpsaorp tnu g 521 .răhaz rahap 1 .tiţuc iunu lu rotuja uc tocs es .etui cof al niţup et raof niţ es iş eletla ed elenu mc 3 — 2 ed aţnatsid al eiţizopmoc nid ăţi rugnil o etâc enup eS .ăuo 3 ĂCUN ED ĂŢRAOCS .amrof snu urtnep tnu .ăuo 4 EILINAV UC IŢIUCSIB ED LEF TLA * .eledifats gela eS .edifats g 521 .eiaom es ăs pecnî eletcu rf iş lu răhaz tipot a-s ec ănâp rotpuc al uon nid ăd eS .tnu uc ăvat o egnu eS .ăuod nî etaiăt elesiac etnianid csetăge rp eS .cte iga rf .talinav răhaz g 041 .ăniăf g 061 ĂCISIP ED IBMIL .ăuo 2 EDIFATS UC IŢIUCSIB .elinişiv ăm ru al iş tunrec nif lutemsep .tivi rtop cof al .tivntop cof al ecaoc es .ăniăf uc ătarăserp iş tnu uc ăsnu ăm rof o eme rv nid etşetăge rp eS .ă ro ed etatămuj o niţup lec aets ăs ăsal eS .eitrâh ed lutenroc elpmu es eiţizopmoc ătsaeca uC .031 .i ruihgnutpe rd nî uas irubmo r nî edlac eiat eS .eletla ed elenu mc 3 — 2 ed ăţnatsid al .lurăhaz .tivi rtop cof al ăcaoc es ăs rotpuc al uad es .rtnî nup es iş ălaps es .ămups o ac cse rc ec ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .temsep g 52 uas .286 .lutanob racib enup eS .tivntop cof al ecaoc eS .ămups etutăb iruşubla ăuod tiş râfs al .ten roc ed ăm rof nî eif .ămups i ruşubla ie rt elec iş aniăf ăguada eS .nmel ed a rugnil uc dnâcetsema .ămups etutăb iruşubla ie rt elec ămru al iş aniăf ăguada es .mc 01 ed ignul e raoşiţeb .mor irugnil 3 .lus eif .eit râh o ep ănue rpmî nrec eS . roşu dnâcetsema .ăniăf g 52 iş etasip icun g 05 .tnu g 521.enişiv gk 2/1 al iirubmâs tocs es iş ălaps eS .avat snu urtnep tnu .tpoc ed iivăt aemi răm ed eiaof o ednitnî eS .rtnî ănraot es aiţizopmoC .răhaz g 521 .talinav răhaz rahap 2/1 .răhaz g 051 .iruşubla 2 .răhaz uc iruşuneblăg ie rt elec ăcae rf es pmit e rtnÎ .ăm rof nid etaocs es iş eiat es .temsep g 001 .e ras .ăniăf g 521 . rotpuc al uad eS .lu răhaz iş aniăf ăguada eS .lumo r uc eledifats tiş râfs al iş ăniăf ed g 521 iopa .etatămuj ep ecaoc es iş rotpuc al ăd es .ăuo 5 ENIŞIV UC ĂRUTIJĂRP .icun ed ăme rc uc elpmu top eS .ăniăf g 05 iş temsep g 05 aţniube rtnî top es temsep ed g 001 ed col nÎ .talinav lu răhaz uc aniăf ăcetsema eS .so rg ludnuf uc ăvat o ep nup eS .186 .etpal ăţirugnil o .ăniăf uc ăta răse rp iş tnu uc ăsnu ăvat o.ăniăf rahap 2/1 .irubmo r nî .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ămups ecaf es ănâp eletpal uc lutnu ăcae rf eS .ăniăf rahap 4/3 .iţnib reif tnus tâc csecus es iş tiţuc nu uc tocs es .386 .tanobracib ăţirugnil 2/1 .talinav răhaz g 002 iopa .etijocen .586 ..ăsao rg ălbat ed ăvat o tnu uc egnu eS .icun rahap 1 .aniăf ăguada es .csebla es ănâp lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .uo nu .ădlac eiat es iopa .e raojămă rg icim aţirugnil uc nup es iş ăsao rg ălbat ed ăvat o tnu uc egnu eS .etcu rf etsep aiţizopmoc ănraot eS .ămups etutăb i ruşubla ie rt elec tiş râfs al iş e riţbus iam tâc gnul nî ătaiăt acun .cim cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot eS .talinav răhaz g 002 .mo r ed irugnil ie rt uc ăcşaec o.ăme rc o ac ecaf es ănâp .iruşubla urtap elec al ed amups .ăniăf g 012 .enu rp enup top es esiac ed col nÎ .tăpsaorp tnu g 521 .ănif ăniăf g 012 ăguada iam eS .ăcsaenemu r es ăs pecnî ec taidemI .u rtemaid urtemitnec etatămuj ed ărutăzihcsed o f râv al e ra e rac ăznâp ed laiceps tenroc nu uas .răhaz niţup uc lulog elpmu es iş sus nî ele rubmâs tats a e rac nî aetrap uc ăzaşa eS .iruşuneblăg u rtap dnâr ep ăguada eS .ămups ecaf es ănâp lutnu ăcae rf eS .tirocă r iam a-s ec ăpuD .enişiv gk 2/1 .ămups etutăb iruşubla icnic elec .ămaez ed ăg rucs es ăs ăsal es iş enao racam ed atis nî nup eS .lutnu enup es iş coljim al col ecaf eS .486 .lutenroc uc uas aţi rugnil uc eiţizopmoc nid niţup etâc enup es .ăuo 3 EILINAV UC IŢIUCSIB .

ăţaeclud nid .rtnî eliruşubla tab eS .niţup tirocă r ua-s ec ăpuD .886 .ă ro ed etatămuj o ac ric .786 .ăniăf uc ărase rp es .e ram lec luteged uc ludnuf roşu ăsapa es .tnu uc ăvat o egnu eS .camiac irugnil 3 .edlac tnus tâc tocs eS .ăuo 2 .luo .bals cof al coc es iş ăvat nî aitrâh uc ăzaşa es .ănâtnâms .ielu irugnil 3 .lucamiac :nup es iş coljim al col ecaf es .ăuod etâc etipil eif .)tpoc al tlum dnitnî es ece raoed( ele e rtnî mc 3 ed ăţnatsid o dnâsăl .tăpsaorp tnu g 56 .sod ep ait râh roşu dnizemu .iruşubla 4 .986 .eras ed farp nu .avat snu urtnep tnu .e ras .luielu enup es iş coljim al col ecaf eS .iinişam aenig ram ep .131 coc es iş ăţilucruf o uc a rpusaed ăpaeţnî es .gnul nî etaiăt icun uas .ă rutibocs ed lef nu ezem rof ăs ac .elelezeb nup es .ălao o.tnu uc ăvat o egnu eS .icun uas eladgim g 003 ENAORACAM .aţi rugnil uc enup es atsaecA .ărdup răhaz ărase rp es .tasip lu răhaz .eras ed farp nu .avat snu urtnep tnu .tocs es ec ă rusăm ep .ieţiăt ed ac eiaof o ednitnî eS . rotpuc nî ecudo rtni es a ed etnianÎ .tivi rtop cof al coc es iş em rof eti refid eiat es .răhaz g 002 .răhaz g 053 .tpoc ed farp tehcap 2/1 .u rtemaid mc 4 — 3 ed eţit rut .elaom et raof cof al coc eS .ănâtnâms g 05 .talinav lurăhaz .coljim al ătaţehgnî uc uas ătutăb ăcşi rf uc .ădnitnî es un ăs ăvat ep etazeşa elelezeb tâcnî leftsa .tasip răhaz g 57 .răhaz g 002 .ănue rpmî uon nid tab es iş tasip lu răhaz enup es .ădnitnî es un ăs rad .ăşae ric ed uas ănişiv ed bob nu enup etaop es ăţitrut e raceif ep .ăuo ăuod .686 .cim cof al .tpoc al cse rc ele ăc ămaes dnâniţ .anâm uc lutaula enib iopa ătnâmă rf es iş eleţăcub taiăt tăpsao rp tnu ăguada iam es .coljim al esaoielc niţup nâmă r i rutijă rp etseca .ăcsaeneblăgnî es un ăs ăjirg dnâva .atag tnus ec ă rusăm ep .etutăben i ruşubla ăuod uc enib ăcaerf es iş icun uas ăjaoc ed etiţă ruc eladgim ănişam ni rp uad eS .talinav răhaz g 001 .aţirugnil uc eţilivom icim nup es iş ăniăf ăraserp es .elavo caf es ătaţehgnî uc tiv res u rtnep elelezeB .ae ras iş tpoc ed lufa rp .ăniăf g 052 ANIROLF IŢEMSEP .teţo ed eţirugnil ăuod .etpal niţup uc ătaiţbus anâtnâms uc uas acşirf uc iş talinav răhaz uc ătunrec aniăf ăcetsema eS .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ţ remoc nid roliţiucsib aemirăm ed etartăp em rof eiat es .icun uas eladgim g 002 .enib luşubla eniţ es ănâp uon nid tab es iş talinav lurăhaz uc ăcetsema es .teţo eţirugnil 2 .tunrec tupsaorp lutanob racib .rtnî uas lenazăc nu.sus iam ac ăzaedeco rp es iş ămups etutăb eliruşubla ăguada eS .iruşubla 4 ELEZEB .iruşubla 4 ELENUDNÂR ED IRUBIUC .ăţirugnil o uc eif .ăniăf g 053 ICIMONOCE IŢEMSEP .tasednî ed lutsed taula nu ecaf eS .atag tnus dnâC .e rat ed lutsed eif ăs eiube rt aiţizopmoC .eilinav .tiţuc nu uc ăvat nid tocs es iş tivi rtop cof al coc eS .ieţiăt ed ac aiaof ednitnî es .096 .eilinav .lurăhaz ăguada eS .ăbla eitrâh ed eiaof o ep lutenroc uc ănraot eS .ăro ed etatămuj o coc eS .ăcsaenhido es ăs ece r al ăro o ăsal eS .ăniăf g 051 ĂCISIP ED IBMIL ED LEF TLA * .atsaeca u rtneP .tiţuc nu uc .iram ed tivi rtop .iruşubla 3 .iinişam aenigram ep eliruşubla tab eS .uo 1 .edlac tocs eS .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt aiţizopmoC .elpmis eif csev res es iş ăvat nid tiţuc nu uc tocs es .ăpa uc ălusnep o uc csezemu eS .atag tnus dnâC .tanobracib ed ăţirugnil ed frâv nu .ărugnil o uc iâtnî ăcetsema eS . uas ăcşirf g 051 .iriţbus iilef etaiăt iş ăjaoc ed etiţă ruc eladgim ăguada eS .iruşubla ăuod al ed amups tiş rîfs al iş ătăpsao rp anâtnâms .lutenroc uc eif .talinav răhaz g 051 .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ăcşi rf ătlum iam e rtni ăs e rac nî .

ănişam nirp etuce rt icun .tanob racib iş e ras .camiac ăcşaec 1 ĂRAOŞIŢROCS UC IŢEMSEP .ăniăf g 005 .)ue rg ednitnî es lutaula ece raoed ătado aiaof ătaot ăzae rcul es un( em rof eti refid ed iţemsep eiat es iş e riţbus et raof ednitnî es .tanobracib ăţirugnil 2/1 .emizegă rf nid iş tsug nid ăd raip ăs ă răf .)g 005 acric( erec es tâc ăniăf .eras ed farp nu .eiâmăl ed amaez iş ăsar ajaoc .tivi rtop cof al .anâm uc ătnâmărf eS .tivirtop cof al coc es .tilu g 051 .696 .elăuo .196 .e ro ăuod niţup lec ăcsaenhido es ăs lutaula ăsal eS .eras ed farp nu .ăcsaenhido es ăs ece r al ă ro ed etatămuj o ăsal es iş tev reş nu uc ă repoca es .şuneblăg 1 .uo 1 .răhaz esar irugnil 2 .tanobracib ăţirugnil ed frâv nu .răhaz .e ras .t ruai ed uas tutăb etpal ed rahap nu etab eS .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep ednitnî eS .e rat ed tivi rtop taula nu dnâcăf .taula nid etatămuj ai es .ărdup răhaz g 051 .ielu irugnil 2 .eras ăţirugnil 2/1 .eilinav .tnu .răhaz uc ă rase rp eS .ăniăf nid taula nu ecaf eS .tanobracib ed ăţirugnil 1 .icun g 001 .enib ătnâmă rf eS .arpusaed snu urtnep uo iş ădalemram irugnil 2 .em rof eti refid eiat es .eras ed farp nu .lus caf es .ăniăf nid etrap o uc ătnâmărf es e rac .lutnu enup es iş coljim al col ecaf eS .talinav lurăhaz ăguada es taium a-s lutnu dnâC .ăniăf .ăraoşiţ rocs .ăme rc o ac ecaf es ănâp răhaz iş ielu uc .ăcav ed ăznârb g 051 ĂDALEMRAM UC IRUOLUR .şuneblăg nu iş ige rtnî ăuo ăuod .talinav răhaz irugnil 3 .sus iam ed aiţizopmoc ănraot es iş coljim al col ecaf es .ăuo 2 .ăcsae rătnî es ăs ece r al ăd es iş col nu al lutot ătnâmă rf eS .tpoc ed fa rp ed tehcap nu iş e ras ed fa rp nu .etpal ărugnil 1 .elaom ed tivirtop taula nu ecaf es iş ătnâmă rf eS .tăpsaorp tnu g 052 .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ăuo 2 .rtnî ăzaşa es iş icim em rof eiat es .ăvat ep ăzaşa es .tirocă r iam a-s ec ăpud iş ăcetsema eS .răhaz g 002 .răhaz g 052 GREBNERUN ED IŢEMSEP .mc 2/1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî eS .ăniăf g 065 IŞOICILED IŢEMSEP .ednuto r em rof eiat es .231 .icim em rof eiat es .tivi rtop cof al coc es iş răhaz ă rase rp es .tivi rtop cof al coc es iş răhaz ă rase rp es .296 .col nu al ănuda eS .496 .răhaz .ăuo ăuod uc camiac ed ăcşaec o ăcae rf eS .aniăf ăguada es .erec es tâc ăniăf .iram ed tivi rtop iruihgnutpe rd eiat es .ăniăf ăsam ep enup eS .eiâmăl 2/1 al ed amaez iş ăsar ajaoc .inâmătpăs avetâc ece r al ăzae rtsăp es e rac .atag tnus ec ărusăm ep ăvat nid tocs es iş tivi rtop cof al coc eS .enib ătnâmă rf eS .ereim g 052 .tunrec tăpsao rp tanob racib iş ă raoşiţ rocs .etpal ed ărugnil o .e ras iş tunrec tăpsao rp tanob racib .etasip e raoşiuc .ăniăf g 002 ICUN UC IŢEMSEP .ăro o ăpuD .ătitocolc e reim g 052 uc tasip lurăhaz etşe răpo eS .ăniăf g 051 .e ras .etanicăm eladgim uas icun .596 .mc 2/1 ed ăsao rg eiaof o .uo uc gnu es .mc 2/1 ed ăsaorg eiaof o ednitnî eS .nub cof al coc es .tunrec tăpsao rp lutanob racib ăguada eS .igertnî ăuo 2 .ăcav ed ăznârb nid taula nu ecaf eS .tnu uc ăsnu ăvat o.răhaz ărugnil 1 .ăraoşiţrocs ăţirugnil 2/1 .tipot tnu irugnil 3 .eras ed farp nu .e rec es tâc ăniăf iş eilinav .iţemsep iţlum et raof sei sus iam ed eliţătitnac niD .icun g 002 .ăraoşiţrocs ăsar ăţirugnil 1 .e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî eS .396 .ăniăf uc ătarăse rp iş tnu uc ăsnu ăvat nî coc es e rac .ădalemram uc gnu es .tutăb etpal uas truai rahap 1 TRUAI UC IŢEMSEP .eilinav .enib ătnâmă rf eS .tipot tnu .luo .talinav răhaz .eraoşiuc ăsar ăţirugnil 1 .tpoc ed farp tehcap 1 .ieţiăt ed ac ăsao rg eiaof o ednitnî es .tanobracib eţirugnil 2 .

eras ed farp nu .ănâtnâms ărugnil 1 .007 .tăpsao rp tnu nid taula nu ecaf eS .796 .rotpuc al coc es iş nemihc iş e ras .107 .coljim al col ecaf es .etpal ed ărugnil o .mm4 — 3 ed ăsao rg eiaof o.eras ăţirugnil 2/1 .sus iam ac lef al csetăge rp es iş lutaula ătnâmă rf eS .mc 2/1 ed ăsaorg eiaof o .ie rt nî etşe rutăp es .tăpsaorp tnu g 002 .896 .iruşuneblăg 2 .uo nu enup es iş coljim al col ecaf eS .sa r nazem rap ă rase rp es .ăniăf g 052 ERAOIBĂROC .eliruşuneblăg nup es iş coljim al col ecaf eS .iniâm a rudlăc ed eiaom es un ăs lutnu ac u rtnep .csezuţnarf lutaula al tatăra a-s muc aşa .v( csezuţnarf taula ed tser nU IRALEHCO .tivi rtop cof al .tivi rtop cof al .ăsaoznu rg e ras iş nasus uas cam .eras ed farp nu . răhaz uc aiaof atsaeca atad ed iş dnâ răse rp eiţarepo ătsaeca ătad o ăcnî ătepe r eS .mc 2 ed izneb nî emiţăl nî eiat es iişâf etsecA .ăzoculg ăţirugnil o iş răhaz g 051 .aniăf taula ed asam ep en rec eS .ătnâmărf eS .ăniăf ăniţup uc ătarăserp taula ed asam ep ednitnî eS .nasus ed uas cam ed ăţirugnil o iş arpusaed snu urtnep uo 1 .ăsar ăznârb eciro uas nazemrap irugnil 2 .iţreif ifotrac g 051 .ăuo 2 .ătartăp iam tâc iş e riţbus ed tivirtop eiaof o ednitnî eS .arpusaed ă rase rp es .tivi rtop cof al coc es iş ăniăf uc ătarăse rp avat ep eletla ăgnâl elenu ăzaşa es .116 .nub cof al coc eS .talinav iş tasip răhaz uc ătacetsema aniăf taula ed asam ep en rec eS .etpal ărugnil 1 .emignul mc 21 iş emiţăl mc 2/1 ed iişâf eiat es .e rat ed tivirtop ăsai ăs lutaula ac u rtnep tatnâmă rf al e rec es tâc .uo uc gnu eS .ărdup răhaz irugnil 3 :taula g 002 urtneP .ăpa ld 2/1 nid poris nu .ăpa uas etpal .tsug ăpud .răhaz uc ărase rp eS .996 .eras ed farp nu .mc 21 — 01 ed etal iişâf lutiţuc uc eiat eS .ăniăf g 052 ERAOIBĂROC ED LEF TLA * .ece r al ăcsaenhido es ăs ă ro ed etatămuj o ăsal es e rac taula nu edepe r ătnâmărf eS .etrac o edihcnî ra-s mus iş ac .ieiaof lucoljim ep ăgnita es ăs eli rutiodnî tâcnî leftsa .uo uc egnu es 2/1 ed ăsao rg eiaof o ednitnî es .ăniăf g 052 NEMIHC UC ELEŢĂRĂS .ăvat o ep coc es e rac i rubmo r uas ednuto r emrof eiat eS .tpoc ed farp tehcap ½ .i riţbus ed etaop es tâc e raoşiţeb caf eS .e ras iş ănâtnâms ed ărugnil o .tăpsaorp tnu g 051 ELEŢĂRĂS .ăpa uc ătizemu avat ep ăzaşa es iş ătado csecusăr es .bals tlum iam .rtnî ednitnî es e rac csezuţna rf taula nu ecaf eS .nemihc ărugnil 1 .csezuţnarf taula urtneP CSEZUŢNARF TAULA NID ELEŢĂRĂS .şuneblăg 1 .e ras iş enrac ed anişam nirp iţuce rt iţ reif ifotrac .talinav răhaz g 521 .tăpsao rp lutnu uc ăcetsema es iş aniăf taula ed asam ep en rec eS .ecer ăpa eţirugnil 2 .talinav răhaz g 021 .tăpsaorp tnu g 521 .ece r col al edepe r tatnâmărf eiube rt e raoibă roc ed lutaulA .ătlalaec etsep anu iopa c rotnî es iţ răp ăuod eleC .ăniăf .ătartăp aiaof uon nid ednitnî eS .ănişam nirp iţad iş iţ reif iifotrac nup es .ece r ăpa ed eţi rugnil ăuod .sus iam ac lef al iopa ăzaedecorp eS .iţreif ifotrac g 051 .uo 1 .elinig ram u rtnuănî iro ăuod ed c rotnî es .nemihc .ăniăf g 051 ELEŢĂRĂS ED LEF TLA * .e rat ed tivi rtop taula nu ătnâmă rf eS .ăniăf g 051 .uo nirp uad es e rac .)116 .tnu g 001 .ăpa uas etpal niţup iş tpoc ed lufarp .eras ed farp nu .v .ăcsae rătnî es ăs ece r al ăsal es iopa .ae ras .col nu al ănuda es ărutijărp ătla al ed tisolofen samăr csezuţna rf lutaulA .eletepac ăuodnâma ed e raceif ăcupa eS .331 es tirutăpmî leftsa lutaulA .e ras ed farp nu iş iţăcub nî taiăt tăpsao rp lutnu .ăcsaenemu r es ăs eiube rt uN .

ţudlăc etpal uc aidjo rd eiaom eS .elaom tăpsao rp lutnu .eras ăţirugnil 2/1 .mc 1 ed etal iişâf nî eiat / ĂLAEDĂMĂLP ED IEGIRVOC .iruşuneblăg ie rt dnâ r ep iopa .ăniăf g 08 .mc 2/1 ed u rtemaid nu uc ă ruag o ăbia ăs tâcnî leftsa .etpal ăcşaec 2 1 .lurăhaz .u rtnuănî ăvat ep ed aet rap uc .eneledam u rtnep elaiceps .ăpa nid .eras ed farp nu .răhaz ăţirugnil 1 .tunrec nif lurăhaz iş etepsaorp et raof eif ăs eiube rt elăuo .207 nî dnâr ep cudo rtni es .dlac etpal ed ăcşaec etatămuj uc ătaium eidjo rd nid taula nu sus iam ac ecaf eS .iznuto r iegi rvoc caf eS .e ras iş lu răhaz .tăpsaorp tnu g 521 .arpusaed tarăserp urtnep eladgim iş răhaz .etasip eladgim uc iş răhaz uc ă rase rp es iş tnu uc gnu es .e ras .307 şatiţuc iunu lu rotuja uc eitrâh ep ed taidemi tocs es .iruşuneblăg 3 .emignul mc 21 — 01 ed irutocşip ătităge rp etnianid aitrâh ep ănraot es iş sus iam ed aiţizopmoc uc irut refs ie rt ep elpmu eS .tagel ed tivirtop po ris nu ecaf es pmit e rtnÎ .ăcsaepot es ăs ac tăpsao rp lutnu ăţitarc o.ăniăf g 051 EDURC ETCURF UC ĂTRAT .uo 1 .ieţita rc ludnuf nî samăr lu rez iş ăgruc un ăs dnâv resbo .ei ruf raf ep ăzaşa es iş .etşe rc ednu ăbia ăs ac .lulet etaocs eS .iruşubla 5 .rtnî ămups eliruşubla tab eS .ăcsaeşue r ăs elirutocşip ac u rtneP .ăuo 3 ENELEDAM .atag epao rpa tnus dnâc iş etui cof al coc es .atag epao rpa tnus dnâC .nub cof al coc eS .tasip lu răhaz eitrâh o ep etşetăgerp es tupecnî al eD .taula ed asam ep aniăf en rec eS .ălbat ed icim em rof tnu uc gnu eS .tipot lutnu .irut refs ie rt ep iamun rad .ilaretal iţe rep ărăf . roşu dnâcetsema .ăzoculg iş răhaz .csebla es ănâp .ă rugnil o uc roşu dnâcetsema răhaz ed lutse r enup es .mc 6 — 5 ed lav retni nu ele e rtnî ăsal eS .eilinav tehcap 1 .igertnî ăuo 2 .ărutucs es iş tăpac nu ed ait râh ăcupa eS .şuneblăg nu .tnu g 521 .ătunrec tăpsao rp aniăf .eiţizopmoc nid ănraot es iş .ăbla eit râh o pmit nid etşetăgerp eS .tivi rtop cof al coc eS .atag tnus iiţemsep dnâC .răhaz g 05 .atag tnus dnâC .tpoc al cse rc ece raoed .ăniăf .tăpsaorp tnu g 052 .ătunrec aniăf iş irolf ed apa ăguada eS .elaiceps ivăt ienu ae risolof ădnamoce r eS .431 ed ărugnil o .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş enib ătnâmă rf eS .607 .ra r nofit nu.ăniăf g 005 uc iş răhaz uc ă rase rp es iş tnu uc gnu es .şuneblăg 1 .f râv al eiat es e rac eitrîh ed tenroc nu ecaf eS .elemrof snu urtnep tnu .tasip lu răhaz uc ige rtnî elăuo no rtsac nu-rtnî ăcae rf eS .tecnî ănraot es ămru al rai .etpal ăcşaec 2/1 .col ăsal es ele e rtnÎ .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup .eiâmăl ed ăsar ăjaoc .iznuto r iegi rvoc taula nid caf es iş ă raoşiţ rocs ăniţup uc ătacetsema ăniăf uc asam ărase rp eS .ige rtnî ăuo ăuod .lenăzăc nu.irolf ed ăpa ăţirugnil 1 .ătalinav iş ătunrec aniăf .tnu g 09 .ăb raif ăs ărăf .iod etâc iţipil .eidjord g 04 .ăsao rg iam .răhaz ed ăsar ăţirugnil o enup es iş coljim al col ecaf es .tpoc al cse rc ece raoed .ăcsaenemu r es ăs ă răf .ăniăf g 521 .răhaz irugnil 3 .etunim ed 52 acric niţ eS .507 .eidjord g 03 .luşubla enib etşe rătnî es ănâp lulet uc etab iam es .407 .răhaz 3/1 nid tecnî ănraot es .ecer ăpa ărugnil 1 .tasip răhaz g 521 .somu rf ăcsae rc ăs eiube rt pmit e rac nî .rtnî uas taula ed asam ep aniăf enrec eS .taidemi tocs es iş etnib reif lupo ris .coljim al col ecaf es .rtni rP .no rtsac nu.etasip eladgim .eras ăţirugniI 2/1 .etrap o ep ăcsaenemu r es ăs pecnî dnâC .elaom tlum iam .ăraoşiţrocs ăţirugnil 1 .alaedămălp enup es .eit râh ătla ep rai .arpusaed tardup urtnep nif răhaz irugnil 2 .răhaz g 021 IRUTOCŞIP .elirutocşip ecaoc rov es e rac nî iivăt aemirăm ed .rtnî enup eS .o-dnâcelpa .tmi .sus nî aruteiăt uc ăvat ep ăzaşa es e rac .lurăhaz ădra es un ăs ac .ăniăf g 005 ĂRAOŞIŢROCS UC IEGIRVOC .ătlalaec ep c rotnî es .ăsnuen avat ep tecnî ăzaşa es iş ă rafa ecenula ăs eitrâh ep tuzăc lu răhaz ac u rtnep .ă rdup răhaz niţup a rpusaed ă rase rp es .tivirtop cof al coc es iş ălbat ed ăvat o ep etaot ăzaşa eS .arpusaed tarăserp urtnep eladgim iş răhaz .ăcsaecă r es ăs ătis ep nup es iş em rof nid edlac tocs eS .ae ras .

ecer ăpa ărugnil 1 .tivi rtop cof al ecaoc eS .iz auod a ănâp nuja nid asăl etaop eS . .ăuo .tnu g 521 .sus iam ac taula nu ecaf eS . Cu struguri es iş ăm rof nî ăzaşa es .tpoc al ăşao rgnî iam es ece raoed .eşe ric .iţăcub eiat es .ăsao rg iam eiaof o ednitnî es tse r nid rai .tivi rtop cof al ecaoc eS .tpoc ed iivăt aemi răm ed .ăpa uc ătizemu .răhaz ăţirugnil 1 .tpoc tsof a ec ăpud .ăuo 3 :amerC .ăpa uc ălusnep o uc iulutaula aenig ram roşu izemu av es .807 .tivi rtop cof al rotpuc al ecaoc eS . rahaz g 001 .bmurop ed uas elosaf ed .degarf iam tâta uc if av lutaula .ăniăf nid .et rap o al ăsal es taula ed aetatitnac nid emie rt O .ăniăf nid ăcoc o ecaf eS .e răzam ed edu rc ebaob ae ep rai .tutaula elfmu un ăs tbuseded ed lu rea ac u rtnep .elizneb azeşa es a ed etnianÎ .tpoc ed farp tehcap 2/1 .531 nu .)ămups tace rf eif ăs ă răf .emignul nî ăuod nî pu r es .cte ezăcaoc .ăcad dega rf iam etse lutaulA .enig ram o ac ezem rof ăs ac .răhaz .camiac ăcşaec 1 ETIJOCEN ENURP UC ĂTRAT .jalirg ed ăm rof nî ădalem ram etsep ăzaşa es e rac .e ram ăt rat ă rugnis o ed col nÎ .inig ram ep luteged uc dnâsăpa taula ed aiaof enup eS .ăniăf nî taium luteged uc roşu el-udnâsăpa ruje rpmî ruj ed taula ep ăzaşa es e rac i riţbus izneb avetâc eiat es taula ed eleţişămă r niD .sus nî ărud rob ăcim o ezem rof ăs ac .etlum iam uas .tnu .tnu g 06 .ednucs et raof elinigram ăbia ăs eiube rt e rac .elebaob iş aitrâh tocs es .enihc roic ep ed eleb aob cafsed es .ăm rof nî e riţbus et raof ăzaşa es lutaulA .ăuo 2 .ădalemram ed e riţbus ta rts nu ednitnî es a rpusaed rai ăvat nî ăzaşa es .et rap o al tasăl lutaula niD .şuneblăg nu iş ge rtnî uo 1 uas i ruşuneblăg 3 .lutaula ecaoc av es e rac nî am rof tâced e ram iam avec dno r nu eiat eS .etcu rf ed uelej nu uas răhaz ed so rg po ris nu ănraot es arpusaed ep rai . Cu caise if toP .tnu .ăraluihgnutpe rd ăvat o.iriţbus e raoşiţeb caf es .tnedece rp lec tâced degarf iam etse taula tsecA .ăt rat ep ăzaşa es .3 .g rucs es .ălbat ed icim em rof nî lutaula dnâzeşa .eras ed farp nu .eras farp nu .etunim ed 52 ăpud .ece r al ă ro o ăsal es iş ătnâmă rf es .ti rocăr iam a-s ec ăpud iş răhaz uc ă rase rp es .po ris ănraot es .sus nî urtnuănid aetrap uc .tnu uc ăsnu eit râh o arpusaed enup es pocs işaleca nÎ .ăţaf etepac ăs ac rotpuc al etunim avetâc ăd iam es iş tutăb uo uc inigram ep iş urtnuănî egnu es .răhaz g 521 .enu rp ed gk 2/1 ălaps eS .emiso rg mc ½ ed eiaof o ednitnî eS .enurp gk 2/1 .ece r et raof ăpa Cu căpşuni sau cu fragi ăs ăbla eitrâh ep nup es iş eţidoc ed ăţăruc es .irolf ed ăpa ărugnil 1 .tpoc al ednirpsed es un a u rtnep . ăcsaecă r es ăs ăsal eS .etpal ld 4 .907 .răhaz g 521 .ăvat nid etaocs es iş .rtnî eletcurf roşu ălaps eS .şuneblăg nu iş ge rtnî uo nu uas iruşuneblăg ie rt iş răhaz .707 .eras ed farp nu .tiţuc iunu luf râv uc i rutăpeţnî 5 — 4 caf eS .ădalemram g 052 .ăniăf g 052 ĂDALEMRAM UC ĂTRAT .ăpa o.ii rugurts ălaps eS .ăniăf ăcşaec 1 .camiac ed ăcşaec o.e ras ed farp nu .ăniăf g 521 ĂMERC UC ĂTRAT .tăpsao rp tnu g 002 .nmel ed ărugnil o uc niţup taium( lutnu iş luo .e ras iş ăniăf ed ăcşaec o .lutaula esepa ăs ac urtnep .iz auod a ănâp tasăl etse .iet rat ludnuf ep eletla ăgnâl elenu iopa ăzaşa eS .e ras iş tpoc ed fa rp .taula ep taluge r ăzaşa es iş ele rubmâs etaocs es .eliz 21 — 01 ăzae rtsăp es ălbat ed iituc nÎ .ănnof ătsaeca egnu eS .ămaez ed es rucs topmoc nid elesiac iş etaţniube rtnî .etnicălp tpoc u rtnep ăraluihgnutpe rd ăvat o-rtnî ăzaşa es iş ăsao rg ed tivirtop aiaof ednitnî eS .iirubmâs tocs es .2 .atag etse dnâC .tnu niţup uc .ăgrucs es .eiat es ă rafa esei e rac taula ed lutse r rai .enişiv uc csetăgerp es lef aL .rtnid taula nu ecaf eS .ăuod nî elesiac eiat es iş ălaps eS .atag etse ec ăpuD .sus iam ac lef al elet rat caf eS .ănu rp e raceif etsep răhaz niţup etâc aţirugnil uc enup eS .arpusaed sup urtnep răhaz .)enilp aerp un irugnil 2( ăniăf g 04 .atag etse dnâC .no 1 .tot ed ădnirpsed es ăs ă răf .rtnî taula ed aiaof enup es uas .etcu rf uc at rat elpmu es .1 .icim et rat etlum iam lef al ecaf top es .tivi rtop cof al ecaoc eS .sus iam ac etcu rf uc elpmu es .e ro ăuod niţup lec ece r al ăcsaenhido es ăs ăsal es iş egnim ed ăm rof nî col nu al ănuda es .tagel et raof po ris ănraot .tipot tnu ărugnil 1 .edepe r ătnâmărf eS .iivăt aemi răm ăpud .ăniăf g 003 EDURC ETCURF UC ĂTRAT ED LEF TLA * .

iruşubla icnic al ed amups ămru al iş aniăf .ăniăf nid )607 .icim em rof nî ecaoc etaop es ani ravaS .u rtemaid mc 4 — 3 ed eţitrut icim )ăniăf ăraserp es un iş egnu es un( tpoc ed avat ep nup es iş .esiac ed ădalemram ed e riţbus ta rts nu arpusaed ednitnî es .ăm rof nid emie rt o iamun lutaula enup es .e ram iam sav nu.ece r ăpa .eras ed farp . rolenaos rep lu rămun ăpud .irut refs ie rt ep tulpmu eitrâh ed tenroc nu.am rof snu urtuep tnu .tnu uc ăniravas ed am rof egnu eS .uon nid ătnâmă rf es iş răhaz ed ăsa r ărugnil o .ăniăf ăniţup ăcnî dnâguăda .ticăr a-s ec ăpuD .tivi rtop cof al rotpuc al ăd es iş ăro o al ănâp ă ro ed etatămuj o ăcsaerc ăs leftsa ăsal eS .eras ed farp nu .ătpaoc etse aniravas dnâC .i ro 3 — 2 ed eiţarepo ătsaeca dnâtepe r .tucse rc al col ăbia ăs ac .ăniăf g 521 .a re tâc ep ătad o ăcnî ăcsae rc ăs eiube rt .tipot tnu g 57 .lecăpăc nu arpusaed eiat es .lutnu uc apa ăţita rc o.luteged i refus etaop tâc dlac .taula nî ătacărbmî am rof nî ame rc ănraot eS .)ăru tnu g 08 uas( tăpsaorp tnu g 001 .ăcşirF .icim edifats iş aguăda top es taula nÎ .ătabibmî enib etse aniravas ec ănâp .et rap o al icnuta ăd eS .ca nu uc ăpaeţnî es .ăb raif ăs epecnî lutnu uc apa dnâC .)tot ed ece r eif ăs eiube rt un( ăcsae rocăr es ăs epecnî dnâc iş ăcetsema iam es .răhaz g 051 .ăpa ld 2/1 2 EILINAV ED ĂMERC UC IRUTIJĂRP .ărugnil nid ăgruc ăs tâcnî leftsa .etunim 01 ac ric leftsa ăsal es iş )sav nid( ăniăf ed e riţbus ta rts nu arpusaed ă rase rp eS .rtnî lef al ăzaşa eS .etunim 03 — 52 ac ric niţ eS .tivi rtop cof al rotpuc al ăd eS .tipot lutnu ăguada eS .017 .şolococ nu icin e ra iam un atsap dnâC .esiac ed ădalemram ărugnil 1 .217 .niţup tică r a-s ec ăpud ic .mo r uc lupo ris uc etşepo rts es .csebla es ănâp .117 .edac ednu oloca .e ras ed farp nu iş dlac aiba etpal ld 2/1 .ă ro ed etatămuj o ăpuD .rotpuc al uad eS .ăcşirF .tun rec nif lutemsep ăguada eS .ănâtnâms ăniţup uc tacetsema uas tuzăcs eletpal uc ăzaiţbus es lutot iş ătunrec aniăf uc ăcetsema eS .eras ed farp nu .mor irugnil 2 .eiaom es ăs ac .ele e rtnî ăţnatsid atâta tot dnâsăl .amrof snu urtnep tnu .coljim al col ecaf eS .tnu uc ăniravas ed am rof egnu eS .arpusaed ăcsaenemur es ăs epecnî ame rc ăcad iş ă ro ed i rut refs ie rt ac ric eniţ eS .lutaula uc enib tacetsema a-s un etnianid lec dnâc ănâp rotămru luo enup es uN .nmel ed ărugnil o uc edepe r ăcetsema es iş ătado aniăf ătaot ănraot es .aidjo rd uc eletpal ăcetsema eS .ăcsae rc ăs elişogog pecnî dnâc laiceps nî .etpal ld 1 .tivi rtop cof al ecaoc es iş aiţizopmoc ănraot es .tnu .ticăr ua-s ec ăpuD .v .cse rc iam un iş ăsal es ece raoed .iulutaula a sus ed aenigram bus teged ed etatămuj uc ănâmă r ăs tâcnî leftsa .tne ruc ed ti ref col nu al iş ărudlăc al ăcsae rc ăs ăsal es iş ă repoca es .ăpa uc rahap 1 :poris ortneP .ăuo 4 .etacsu ed lutsed iş etucse rc enib eif ăs eiube rt .ătutăb ăcşi rf uc elpmu es coljim nid lulog rai .eidjord g 01 .ăguada es e rac al .rtnî ăcaerf es .ăuo 5 TEMSEP UC ANIRAVAS .enib lutot ătnâmă rf eS .rtnî ăb raif ăs enup eS .mor irugnil 2 .răhaz ărugnil 1 .iinişam aenigram ep aţitarc ega rt es .tenroc ed ăspil nÎ .ăznâp ed laiceps lutenroc nî uas .tipot tnu ed ă rugnil o enup iam eS .ăme rc u rtneP .e ras iş răhaz .temsep ed ani ravas iş ac etşev res es iş ăzaeporisnî eS .ue rem dnâcetsema cof ep aţita rc uon nid egnipmî es .elaom ed tivi rtop eif ăs eiube rt atsaP .827 .atag tnus dnâC .ălfmu es dnuf nid lutaula iulutpoc lupmit nî ăcaD .dnâr ep esup elăuo ăguada es .ăniăf ed ăsar ărugnil 1 .v( eilinav ed ăme rc uc ulpmu es .ăme rc o ac cse rc iş csebla es ănâp eilinav iş răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .răhaz irugnil 5 .uo .ătizemu eitrâh o uc ă repoca es .temsep irugnil 5 .ăpa uc rahap 1 :poris urtneP .irubmâs ă răf .rtnî aniăf en rec eS .ăniăf g 052 TIPSOD TAULA NID ĂNIRAVAS .lurăhaz iş ae ras .tucse rc ed col ăbia ăs ac .răhaz ăţirugnil 1 .631 o enup es ăme rc etsep .ludnuf ăpaeţnî es iş ădnuto r ăm rof o.niţup etâc tanrut .etnib reif eif ăs ă răf .e riţbus ăme rc o ac ecaf es ănâp .sed ae rp lu rotpuc sihcsed eiube rt uN .nub cof al .ăniăf uc ărase rp es .)işolococ ăbia un ăs ac .ae ras iş i rolf ed apa .tiţuc nu uc edlac tocs eS .răhaz g 051 iş ăpa ed rahap nu-rtnid tagel ed tivirtop po ris nu ecaf es pmit tseca nÎ .rotpuc al etunim avetâc ăd iam eS .esiac ed ădalemram ărugnil 1 .ăm rof nid etaocs es .aţirugnil uc iş enup top es .aidjo rd enup es .ătunrec tăpsaorp anuaedtot eiube rt( eitrâh o ep aniăf en rec eS .ăm rof nid ătadnî etaocs es uN .)urtnuănî elaog tnus enib etucse rc tnus ăcad( )627 .ămerc urtneP .ti rocăr iam a-s lupo ris ec ăpud .elăuo uc lu răhaz no rtsac nu.etpal ld 2/1 ăcnî iş ige rtnî elăuo iopa nup eS .ăuo 3 .ă ro ed irut refs ie rt ecaoc eS .răhaz g 051 .elaom ed lutsed eif ăs eiube rt aiţizopmoC .tsug ăpud mo r iş .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .ăţitarc ep ed ednirpsed es lutaula ec ănâp .v( etcu rf uc eletrat u rtnep ac taula nu ecaf eS .am rof eze rtsăp iş-ăs rad .

v .capac nu eiat es .731 .oacac g 05 :aruzalG .emignul nî .eilinav .627 .acşirf ednitnî es .lutiţuc uc inigram ep acşirf dnâtpe rdnî .aţilucruf uc ăzaşa es iş ăraluihgnutpe rd ăvat o.lutenroc uc eif nup eS .ăpa ă răf ecaf es ănif iam eif ăs aC .etui cof al coc eS .uo nu.ăzoculg ăniţup iş ăpa ld 1 iş răhaz g 002 nid tucăf lupo ris uc iopa ăcetsema eS .ărdup răhaz ăraserp es uas răhaz ed ăruzalg o .răhaz g 051 .telpmoc eti repoca eif ăs eiube rt uN .ăcsaecăr es ăs ăsal eS .ărehcabat al ac et rap ătlalaec nî snirp l-udnâsăl .icun ienu aemirăm ed eţitrut .aruzalg rai .emâ răfs es un ăs ac .v( ”eilinav ed ămerc uc irutijărP“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂCŞIRF UC ELEŞOGOG .lage tarts nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .ătutăb ăcşi rf ed ăţirugnil .737 iş .tib rosba tsof a lupo ris tot ec ănâp niţ es iş rotpuc al uad eS .iof ăuod caf es enaos rep esaş u rtneP .etnib reif etse lutnu dnâC .eilinav ed ăme rc o ecaf eS .v .”eilinav ed ăme rc uc i rutijă rP“ u rtnep ac taula nu ecaf eS .617 .eilinav ed amerc urtneP .nif etraof eiat es iş e riţbus ednitnî es .v .nup eS .et rap o.ecusu es ăs pmit ăbia ăs ac .etepac al iş etrap o ep .ăraluihgnutpe rd eiruf raf o ep eletla ăgnâl elenu ăzaşa es etlaleleC .ătutăb ăcşirF .ădlac ăpa ed i rugnil ie rt uc tnu răm ătaiăt ătalocoic g 051 nup es .icim et raof eţit rut .rtnid e raceif .lulecăpăc arpusaed rai .arugnil uc eif .ăpa uc rahap 2/1 1 :luporiS .ieţiăt urtnep ac lef al eiaof o ecaf eS .ieţiăt urtneP ĂCŞIRF UC FIATAC .)217 .ăşaogog e raceif nî ăme rc ăniţup etâc enup es iş tenroc nu elpmu eS .eleşogog etsep ănraot es iş ăcsae rocăr es ăs ăsal eS .ăţni rod ăpud .eti rpo eliţăcub nup es e rac etsep .telpmoc e repoca el ăs e rac .ălucef uas ăzoculg ăţirugnil 1 .dnâr ep csenemu r es .rtnî :aruzalG .ătado iţot pacnî un ăcaD .237 .rez ed ăs rucs enib iş răhaz uc ătutăb .sus iam ac iţătitnac işaelecA RELCE .ăme rc o ac ecaf es ănâp .ădaoc uc e ram eiagit o.aţilucruf uc roşu i-udnâc rotnî .717 .ăpa ld 2/1 1 .ătalocoic ed ă ruzalg a rugnil uc ănraot es arpusaed rai .v .ăsnuen avat ep .eleleşogog ăzaşa es ăcşi rf etseP .rtnî iţot iopa nup eS .ătalocoic etsep ănraot es .317 .aenemesa eD .etnianî iam iz o uc iţităge rp eif ăs iieţiăt ac ădnamoce r eS .627 .e ram eiruf raf o ep etaot etazeşa if a ed col nî .eilinav ed ăme rc uc elpmu eS .eilinav iş răhaz .ăcşirf g 005 .rtnî tnu ed ănilp ă rugnil o enup eS .ii rătnicălp al ed atag arăpmuc top eS .răhaz g 002 .v( ”eilinav ed ămerc uc irutijărP“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂMERC UC ELEŞOGOG .517 .ătalocoic ed col nî oacac uc iş ecaf etaop es aruzalG .aţi rugnil uc eif .rtni rp iulutenroc luf râv dnâcudo rtni .mc 6 — 5 ed eta rtăp nî eiat es .)837 .sorg ed tivi rtop etse lupo ris dnâc iş eb reif eS .răhaz niţup uc ătutăb ăcşirf ădnuto r eiruf raf o ep a rugnil uc ăzaşa eS .)217 .tal tiţuc nu uc ăji rg uc tocs es .ăzenoiam al ac dnâcetsema .eletla etsep elenu eiruf raf ep ăzaşa es ăme rc uc etulpmu leftsa eleleşogoG .047 .sus iam ac iţătitnac işaelecA CSECRUT FIATAC .so rg ta rts nu.arpusaed sup urtnep esaomu rf eliţăcub cserpo eS .ăcsaenemu r es ăs iieţiăt nup es .elirutocşip ac .v( ătalocoic ed ă ruzalg o ănraot es arpusaed rai .etiv res eiube rt dnâc icnuta ăcşi rf uc azeşa top es iş ălbat ed eituc o.icim iiţrop ităge rp top es .837 .ăme rc o ac ecaf es iş enib eiaom es ănâp ăpa ăniţup uc oacac g 05 dnâcetsema .eşanotsab ed ăm rof nî ănraot es iş tenroc nî enup es .nab nu tâc .ăsnuen avat ep .emî răfs es un ăs ac . rolenaos rep lu rămun ăpud .rtnî .niţup etâc .lutenroc uc eif .rtnî artsăp top es eleleşogoG .enup es atseca etseP .iinişam aenig ram ep .eletla ăgnâl elenu .titocolc po ris nu a rpusaed ănraot eS .406 .”eilinav ed ăme rc uc i rutijă rP“ u rtnep ac taula nu ecaf eS .937 .tică r a-s ec ăpuD .ăruzalg iş ămerc urtneP .sus iam ac lef al lutaula ecaf eS .ăzoculg ed ăţirugnil etatămuj iş ăpa ld 1 uc răhaz g 051 t reif al nup es ta rapeS .ăb raif ăs ă răf ăcetsema eS .snirp enib etse lufiatac rai .etui cof al coc eS .e raotăznupse roc aruzalg uc ăzaesalg es iş aefac ed uas ătalocic ed .417 .ăpa nid tucăf .ăcsaecă r es ăs ăsal eS .tică r ua-s iş etpaoc tnus ec ăpuD .ăcim ăţita rc o.tagel ae rp un .927 .tipot tnu irugnil 2 .

ăcsaenemu r es ăs epecnî dnâc .răhaz g 052 .tică r ua-s ec ăpuD .erem gk 1 .rtnî nup eS .tnu uc egnu es iş mc 3 ed enigram o .mc 7 ep mc 5 ac ric ed i ruihgnutperd uas irubmo r dnâm rof .ăpa rahap 2/1 .etiv res if a ed etnianî ăuod uas iz o uc etităge rp tnus dnâc esaotsug iam tnuS .emâ răfs es un ăs ac ăji rg uc tocs es iş ăţni rod ăpud eiat es .ătnicălp ed eliof lus caf es .sus iam ac iţătitnac işaelecA EILIARAS .rtnid ec raotnî eS .ămaotsă r es .ătnurăm ae rp eif un ăs tâcnî leftsa .ele rem ăzaşa es arpusaeD .ecaoc mov el e rac nî iivăt aemirăm ed iţăcub nî eiat es .eilinav iş răhaz . roliof aemiţăl tâced gnul iam avec ţăb iunu lu rotuja uC .lutiţuc uc aenig ram ătpae rdnî eS .eletla ăgnâl elenu .tagel ed tivirtop po ris nu arpusaed ănraot eS .ăpa nid tucăf etnib reif po ris nu ănraot eS .tnu uc ele e rtnî etipo rts .ăpa uc ătipo rts .917 . rasecen etse ăcad .eiaof ătlalaec enup es a rpusaed .ăuo ăuod nid ieţiăt caf eS .e riţbus et raof aiaof ednitnî es iş ătnicălp ed taula nu ecaf eS .mor irugniI 2 .tacsu a-s ec ăpuD .so rg ed tivirtop ta rts nu ezem rof ăs ac i-udnâzeşa .ăpa uc răhaz nid tucăf .ămerc urtneP .tpoc al elfmu es un ăs ac ăţilucruf o uc irucol etlum iam nî ăpaeţnî eS .etacot icun ed e riţbus tarts nu ăraserp eS .ăpa uc erahap 2 :luporiS .snîrts ăsnî un .taula ed eiaof o enup es .esaoj elinigram uc ă raluihgnutpe rd ăvat o.tal nî iş gnul nî atnicălp eiat es iş etnib reif tnu nî tiţuc nu eiaom eS .icun ărase rp eS .luărtsăref uc taiăt ed e racşim o uc ic .ieţiăt urtneP EREM UC FIATAC .ielu ăţirugnil 1 .mo r uc iş răhaz uc ezerecam es ăs nup es iş enif etraof iilef eiat es .tnu nid csezuţna rf taula nu ecaf eS .pmit ed ăspil nî( ătnicălp ed taula ed e riţbus et raof eiaof o ednitnî eS .)506 .e raotiube rt acun etnianid etşetăge rp eS .esepa es ăs ărăf .taula ed iof ăuod elec e rtnid ărafa col ed ăsai un ăs ame rc tâcnî leftsa .răhaz nid tucăf po ris nu arpusaed ănraot es .sus iam ac iţătitnac işaeleca .ăpa .v( tnu nî csejărp es .rtnî ăzaşa es iş mc 2/1 ed e riţbus eiaof o ednitnî eS .u rtnuănî .)enătnicalp al ed iof arăpmuc top es .po ris niţup arpusaed ănraot iam es iş eiruf raf o ep elelavalcab tocs eS .ieţiăt ed tarts tla e rem etsep rai .eilinav iş ăpa .lupo ris tot snurtăp a ec ănâp .rtnî ăzaşa es iş lupo ris tot tpus ua iieţiăt ec ănâp rotpuc al niţ es .ă ro o ac ric es-udnâniţ .dnuf al ănâp ădnu rtăp ăs e rac tipot tnu ed i rugnil avetâc ănraot es .ădnuto r ăţita rc o.ă ro o leftsa niţ eS .ăpa erahap 2 :luporiS .627 .lutenroc uc somu rf ătanrut .eras ed farp nu .ăcsaenemu r es ăs pecnî ănâp niţ es iş tivi rtop cof al rotpuc al uad es .etunim avetâc rotpuc al ăsal iam eS .tnu g 052 :taula urtneP EILINAV ED AMERC UC ĂTNICĂLP .roli ruteiăt lugnul nÎ .ăuod nî tperd aiaof eiat es .tnu uc ele e rtnî gnu es e rac .ănişam ni rp ătuce rt ăsnî un .ătutăb ăcşirf enup es arpusaed rai .ecaoc rov es e rac nî avat tâced i ram iam avec iţăcub nî eiat eS .eilinav .ele rem ăţăruc eS .inigram ep iş muc .817 .eiruf raf ep eli rutijă rp ăzaşa es ălutaps o uc iş ărdup răhaz ărase rp eS .ăcun ă rase rp es iş tnu uc ele e rtnî etipo rts atla etsep anu iof ăuod dnitnî eS .ielu ed ăţirugnil o iş e ras .eliof etaot ănimret es ănâp ătepe r eS .v( ătnicălp ed iof g 005 AVALCAB .027 .127 .ăvat o.răhaz ărugnil 1 .831 .elage etartăp nî atnicălp eiat es tiţucsa enib etraof tiţuc nu uC . rotpuc al etunim avetâc uad iam es iş tipot tnu ed irugnil ăuod uc cse răpo eS .ăniăf .tipot tnu g 051 .ăcun ed tarts nu uon nid ărase rp es iş tnu uc csepo rts es iof ăuod nup iam eS .ieţhucruf lusod uc roşu i-udnâsăpa .telpmoc tuzăcs a lupo ris dnâC .işărai iş tnu uc etşepo rts es .etiţăruc icun g 005 .et rap o.elaom et raof cof al rotpuc al ăd eS .esaomu rf iof 4 — 3 arpusaed tazeşa u rtnep dnirpo .ăuo ăuod nid inif et raof ieţiăt caf eS .ă raluihgnutperd ăvat o.mc 3 — 2 ed tarts nî eilinav ed ame rc iţătămuj nid anu ep ăzaşa eS .iof 3 — 2 ăzaşa es iş tnu uc avat egnu eS .noierc iunu aemiso rg ed iş .ătutăb ăcşirf ăniţup etâc ătacub e raceif etsep enup etaop es .tpoc a-s ec ăpuD .ăniăf g 052 .v .rtnî ieţiăt nid etatămuj iopa nup eS .eilinav .lutiţuc uc ătacot ic .et rap o al ăd es .nub cof al rotpuc al ăd eS .)ăcşirf uc fiatac .somu rf ăcsaenemu r es ăs rotpuc al ăd eS .ie e rtnî agel es a urtnep ăcsaecă r es ăs ăsal eS .aţilucruf uc roşu i-udnâcetsemA .răhaz g 004 .

iululus a ăraoi retxe aenig ram ezem rof ăs ăs raotnî aet rap dnâsăl .cim et raof cof al rotpuc al ăd es iş tipot tnu ed irugnil avetâc ănraot eS .luţăb etaocs es ec ăpud lulus azeşa av es e rac nî iivăt aemiţăl ed .un e rps eletepac ţăb ep oşu iopa gnârts eS .931 .arpusaed iamun ăcsaenemu r es un ăs iş lucoljm tecnî ecusu es ăs tâcnî leftsa .etivi rtop iţăcub nî .etatămuj iş ă ro o ac ric rotpuc al niţ eS .ăvat nî etazeşa etaot tnus elirulus dnâC .tiţuc nu uc dnâr al eiat es .acinomra o ac colj.elavalcab al ac lef al iopa ăzaedeco rp eS .ătnicălp ed roliof lutse r uc lef al ăzaedeco rp eS .

ticludnî etpal rahap 1 .327 .enatsac ienu aemi răm ed e raoşirep icim anâm uc caf eS .rtnî ămâ răfs es .727 .niţup etâc .tsug ăpud mo r iş eilinav .iţiucsib 02 )cof ărăf( IŢIUCSIB NID IFOTRAC .ăsao ruznu rg enived ame rc ăc ăv resbo es cof ep etse dnâc icnuta ăcaD .rtnî enib ăcae rf eS .ălacotrop ed uas eiâmăl ed ăsar ăjaoc uc ailinav iucolnî etaop eS .eilinav ăniţup .ece r ăpa ed ărugnil o u rtnuănî iş dnâguăda .etatue rg uc dnuf nu enup es atsaeca etsep rai .lurăhaz dnâguăda enib ăcae rf es iş nmel ed ă rugnil o uc no rtsac nu.ăniăf g 08 .tivi rtop cof al ănişam ep iopa enup eS .icun ienu aemirăm ed e raoşi rep caf eS .ifot rac ed zeim g 003 ac ric ăniţbo es ăs tpoc ua-s ec ăpud tâcnî leftsa .oacac ărugnil 1 .etanicăm icun g 051 .ereim g 053 .ătagel ed lutsed etse aiţizopmoc dnâC .lu răhaz iş ae reim uc eliruşubla lenăzăc nu.etnib reif eletpal ănraot es iş aniăf iş lu răhaz uc ige rtnî elăuo no rtsac nu.041 ŞUBLA ED ĂMUPS UC EILINAV ED ĂMERC .eitrâh ed eţeluşoc icim nî ăzaşa es iş oacac ed farp ni rp uad es .răhaz g 051 .răhaz g 053 .ue rem dnâcetsema .dnuf nu ep ănraotsă r eS .răhaz ăţirîtgnil 1 .eilinav iş mor .ece r ăpa nî ludnuf uc aţitarc ăzaşa es iş et rap o al edepe r ăd es .ă ro ed t refs nu leftsa aets ăs ăsal es iş ă repoca eS .t rot ed eiaof ătla arpusaed ăzaşa es .mor ăţirugnil 1 .etanicăm icun rahap 1 .eilinav .527 )IRUTIJĂRP IŞ IRUTROT URTNEP( IRUZALG IŞ EMERC .icun g 053 .ăme rc uc ătnicălp al ăzaeţniube rtnî eS .mor irugnil 3 .etanicăm elicun ăguada eS .ăsaotsug et raof iş tucăf ed roşu etse ame rC .rolenaos rep lu rămun ăpud irăm top es eliiţropo rP .ăpa uc tadu tiţuc nu uc ednitnî es .227 .eit râh ed icm eţeluşoc nî e raceif ăzaşa es iş sot răhaz nirp uad es .icun iamun nup es ăcad( etijărpen iş etijărp enula uc etacetsema elicun u rtnuănî nup es .eletpal ezemuf rap es ăs ac .iţpoc ifotrac ed zeim g 003 ETATIMI ENATSAC .427 .eiâmăl ed amaez ăguada eS .ăcetsema eS .dnuf ep ame rc ednirp es un a u rtnep .titocolc eletpal uc ăţitarc o.ătivirtop emirăm ed ifot rac 5 — 4 tpoc al nup eS .lulet uc uas arugnil uc enib iopa etab eS .talinav răhaz ed eleţehcap 2 uas eilinav notab 2/1 .luşuneblăg uc tecnî ăcetsema es iş ămups şubla nu etab es ta rapeS .mo r ed ăţirugnil o iş răhaz ed ăţi rugnil o uc şuneblăg nu ăcae rf eS .) rotpuc al niţup iâtnî etijă rp tnus ăcad nub iam tsug nu ua aetseca .iruşubla 6 AGUN .etpal nî tupecnî al enup es atsaecA .ăzaetnem ref eletpal .tacot ed anişam ni rp ătuce rt acun ăguada iam eS .etnib reif luzeim ăjaoc nid etaocs eS .e raţniube rtnî ed etnianî ăraoce rts es iopa e rac .oacac .ăme rc o ac ecaf es ănâp .dnuf al ed ra es un a urtnep( ăro o epao rpa tab iam es iş elaom cof ep lulenăzăc enup es .sorugiv iş edepe r ăcae rf es .pmit tlum iam arutijă rp ăzae rtsăp es ăcad ece raoed .nmel ed arugnil uc uunitnoc dnâcetsema .e riţbus po ris nu aţniube rtnî etaop es ticludnî etpal ed col nÎ .trot ed iof 2 .şuneblăg nU )TUNIM AL A( UO UC ĂMERC .ticludnî eletpal uc iiţiucsib eiaom eS .iijnu rg rapsid ec ănâp .)ţ remoc nî csesăg es( t rot ed eiaof o etsep .ăb raif ăs epecnî dnâC .a rugnil uc ăd es dnâc dnuf ep ed edni rpsed es tâcnî leftsa .etpal l 2/1 EILINAV ED ĂMERC .răhaz g 571 .rtnî eilinav ed ătacub o enup eS .ticăr a-s ec ăpuD .627 .eiâmăl 2/1 al ed amaez .eilinav tehcap 1 .ădnu rtăp es ăs ece r al iz auod a ănâp ăsal es iş ănue rpmî etaot .ăţilucruf o uc ame rc pmit avtâc ăcnî dnâtăb etrap o al ăd es iş iişo lococ iţot ăcafsed es ăs ac .rtnî enib ăcae rf eS .iţăcub eiat es .)ăpa uc ăţita rc o-rtnî ănişam ep lulenăzăc enup es .cte ăme rc uc i rutijă rp .tsug ăpud eilinav iş mo r .)ăro ed etatămuj o niţup lec ăcae rf es( ămups o ac aiţizopmoc etşe rc ănâp .ăuo 4 .

oacac ed ărugnil 1 uas .atag etse dnâC .ănif ătis ni rp ece rt es uas eilinav ed ame rc u rtnep ac ăzaedeco rp es .ă ro ed t refs nu aets ăs leftsa ăsal es iş ă repoca eS .eilinav .ăta rtnecnoc aefac ed u rtiliced nu etpal nî tupecnî al dnâguăda )627 .ăţni rod ăpud .cte etenroc .răhaz g 001 .ăgael es ănâp ăcetsema es iş cof ep ame rc enup es .răhaz irugnil 4 .ăme rc o ac ecaf es ec ănâp dnâcetsema .ăniăf irugnil 3 .v( eilinav ed ame rc uc lef al etşetăgerp eS .141 .ăsar ătalocoic g 001 uas oacac ed ărugnil 1 sulp nî .atag etse ec ătadnî ătaţniube rtnî eiube rt ame rC .ame rc uc tacetsema a-s lutnu ec .dihcil ed u rtil ed etatămuj latot nî ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .tsug ăpud mor .ătartnecnoc aefac ld 1 sulp nî .ătalocoic g 001 uas oacac ărugnil 1 sulp nî .lu răhaz uc apa .tăpsaorp tnu g 002 .”tnu ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA TNU UC AEFAC ED ĂMERC.”eilinav ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂTALOCOIC ED ĂMERC .şo lococ nu icin enâmăr iam un ănâp enib ăcae rf eS .ăme rc .337 uc i rutijă rp al ăzaeţniube rtnî eS .ăsaomups enived ănâp ăcae rf eS .tităge rp lupo ris nî ăguada eS .canozoc g 003 .eliruşuneblăg no rtsac nu-rtnî ăcae rf eS .aefac .rtnî .ătaţniube rtnîen eif ăs eiube rt atsaeca( nmel ed ărugnil o uc .437 .anâm uc i ro avetâc ed ăsapa es iş ăp râc o.137 l CANOZOC ED ĂMERC .ăsaomups iam pmit işaleca nî iş rops uc iam ame rc eif ăs mirod dnâC .927 ednitnî es iş ece r al etşe rătnî es ece raoed .sus iam ed eliţătitnac uc ame rc ecaf es :leftsa ămups tutăb şubla ămru al ăguada es .ătisolof if .etpal ed l 2/1 lutecnî uc ănraot es .ămups etutăb i ruşubla u rtap ăguada es .ăpa ld 1 TNU ED ĂMERC .”eilinav ed ămerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA AEFAC ED ĂMERC .răhaz ed poris .v( eilinav ed ame rc urtnep ac lef al ăzaedecorp eS .etunim 4 — 3 .rtnî enup es uas )so rim eciro edepe r ai lutnu ece raoed .oacac ărugnil 1 .nmel ed ărugnil o uc uunitnoc dnâcetsema elaom cof ep enup eS .iruşuneblăg 4 .tăpsao rp lutnu enup es .ăţita rc o.işolococ ezem rof es un ăs ev resbo es ăs eiube rT .827 a ed etnianî ăcsae rocă r es ăs ăsal es iş edepe r ăcetsema eS .ădlac etatămuj ep ame rc uc enib ăcetsema es e rac icim iam iţăcub nî et rapmî eS .oacac ăvlozid eS lutse r uc ăcetsema eS .iinişam aenig ram ep ăţita rc o.etpal l ½ UO ĂRĂF OACAC ED ĂMERC .iruşubla urtap sulp nî .oacac uas iţăcub ătaiăt atalocoic eiaom eS .rtnî ăb raif ăs enup eS .ădalemram uas oacac .mor irugnil .”tnu ed amerC“ urtnep ac iţătitnac işaelecA TNU UC ĂTALOCOIC ED ĂMERC .ăpa ed irugnil ăuod uc .237 ănâp ăcae rf eS .mo r ed irugnil ăuod iş icim eleţăcub nî taiăt .ătartnecnoc aefac ed irugnil 2 sulp nî .ece r etpal niţup uc lu răhaz iş aniăf .uerg .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup uas eilinav .etnib reif ăcnî etse tâc iş cof al ed ai es .tăpsaorp tnu g 001 .lupo ris lutecnî uc lutecnî dnânrut .tam rof ua-s işutot ăcad .sus iam ac tnu ed ame rc etşetăgerp eS .037 ăsar ătalocoic g 001 titocolc eletpal nî dnâguăda )627 .sus iam ac iţătitnac işaelecA  2 .ece r epao rpa etse dnâc iş etrap o al ăd eS .tnu ed ame rc uc lef al ecaf eS .răhaz g 021 .ăpa rahap 2 1 :luporiS .tăpsao rp et raof tnu g 002 eiaom es ăs ac niţup ătnâmă rf eS .lutnu uc ătado ieiţizopmoc .ătartnecnoc auaefac po ris u rtnep apa nî dnâguăda .

etpal ed u rtiliced nu ac niţup iam avec iş lurăhaz .047 .teb reş nu ac ecaf es ănâp .cof ep un rad .elas revsna rt iilef ie rt nî lut rot eiat es atsaeca u rtneP .niţup tizlăcnî ă-s ec ăpud iş ue rem dnâcetsema etnib reif ăpa uc sav nu.tiţuc nu uc edepe r ednitnî es iş )ălage işei ra un aţafarpus ece raoed .elaom ed lutsed etse dnâC .837 .inuiţa roced al iş lut rot tazalg al ăzaeţniube rtnî eS .637 .ăcun o tâc tăpsao rp tnu ăguada es .ti rocăr iam a-s dnâc iş mo r niţup dnâguăda ăcetsema eS .erec tâc răhaz .zac ămru nid tseca nÎ .rtnî lutot uc enup eS .ătartnecnoc aefac uc nif et raof lurăhaz enib ăcae rf eS .trot etsep ănraot es .icim iţăcub nî ătaiăt atalocoic uunitnoc dnâcetsema .răhaz uc ticludnî eletpal uc etanicăm elicun cse răpo eS .răhaz g 002 )COF ĂRĂF( AEFAC ED ĂRUZALG .ătalocoic g 001 TNU UC ĂTALOCOIC ED ĂRUZALG .niţup ăcae rf iam eS .ătagel ed lutsed etse dnâC .e rec es tâc po ris iş mo r dnâguăda .etpal ld 2 .i rugif iş iinil etirefid caf eS .e riţbus iam avec coljim nid aec .talinav răhaz niţup .ăsaomups enived ănâp enib ăcae rf eS .iulutrot arpusaed luten roc ăbmilp es iş f râv al ăcim et raof ă rutăzihcsed o eiat eS .răhaz iş ăpa nid tucăf po ris ed irugnil avetâc uc tacsu canozoc ed eilef o eiaom eS .ătitocolc ăpa uc sav tla nî dlac al eniţ es .ăpa ed ărugnil o uc tnurăm ătaiăt ătalocoic ăcim ăţitarc o.ădalem ram ed irugnil 3 — 2 uas .ţremoc nid iţiucsib ed g 052 uc lucanozoc dniucolnî .etocolc avetâc aed ăs ăsal es iş nub iam cof ep lusav egnipmî es .rtnî enup eS .trot etsep ădlac ănraot es iş lutnu ăcetsema es .eiâmăl ed irutăcip avetâc ăguada eS .ătacetsema enib etse ec ăpuD .rtnî enup eS .ătacsu ăcnî etse un a ruzalg tâc pmit tâtA .tipot a-s ec ăpuD .537 .rtnî ăcae rf es ta rapeS .241 IRUELEJ IŞ EMERC .icun g 004 ICUN ED ĂMERC .tasip răhaz uc şubla nu .răhaz g 001 .enib ăcae rf eS .iinişam aenig ram ep .arugnil uc niţup etâc enup es un( trot etsep ătad o.etpal ld 1 .iruşuneblăg ăuod .sus iam ac lef al ăzaedeco rp es iş po ris uc eiaom es .etşepot es ănâp .oacac .so rugiv iş tlum ăcae rf eS .etaocs es atsaecA .ece r ăpa ed i rugnil ăuod uc nif et raof răhaz no rtsac nu.ăsao rg ed tivi rtop .ătitocolc ăpa uc sav nu.şubla 1 ŞUBLA ED ABLA ĂRUZALG.737 .teb reş nu ac ecaf es ănâp .u rtsul nid ed reip iş epa ăzaem rof a ruzalg ece raoed .ăme rc uc melpmu l-ăs me rv e rac ep lut rot nid raihc uas etacsu i rutocşip nid ecaf etaop es lef aL .eras ed farp nu .rtnid ănraot es .irut refs ie rt ep tulpmu eitrâh ed tenroc nu uc ănraot es iş răhaz tlum iam avec ăguada es .ăguada es .937 .ăcun o tâc tăpsaorp tnu .sav nu.)iuluşubla aemirăm ăpud ăzai rav răhaz ed aetatitnac( lutecnî uc taguăda .mor ărugnil 1 .ăruzalg ed lage rif nu ăsai ăs ac anâm uc roşu l-udnâgnârts .canozoc ed amerc uc lef al ecaf eS IŢIUCSIB ED ĂMERC .)lulet uc etab es un( nmel ed ătaruc ărugnil o uc ăcae rf eS .rtnî lutot uc enup eS .ecer ăpa irugnil 2 .tne ruc nî lut rot eniţ av es un .ătalocoic g 001 )COF ĂRAF( ATALOCOIC ED ĂRUZALG .)răhaz g 002 iş oacac g 05 uas( răhaz g 051 .ătipot atalocoic uc ăcetsema eS .iruşuneblăg 2 .ăme rc o ac enived ec ănâp arugnil uc ăcetsema eS .ăsao rg ed tivi rtop ăme rc o ac ecaf es ănâp .aefac irugnil 4 .ăţni rod ăpud .ănif et raof ătis o-rtnirp tuce rt . .aefac ed ăţnese ăniţup .ăm rofinu ătsap o ecaf es ănâp uunitnoc iş so rugiv ăcae rf eS .răhaz g 001 .

ătutăb ăcşi rf uc ăzae roced es .răhaz g 002 .răhaz irugnil 4 .i ram etocolc nî ăb raif un ăs .tică r a-s ec ăpuD .eioven al .ătutăb ăcşi rf g 052 ăguada es e rac al .sus iam ed ame rc uc ăcetsema es .etunim ed 04 mac rotpuc al eniţ es ătiunşibo emirăm ed itşec nî amerC .atâta tot uc dnâ roşcim .rtnî răhaz ed aetatitnac nid etatămuj ăd ra es ăs dnânup .niţup iam avec niţ es .tlum iam tâc ă rugnil o uc elitşec ulpmu eS .ămups o ac caf es ănâp .ătivirtop e raoluc o ătăpac ănâp lu răhaz ăţitarc o.ăme rc o ac ecaf es ănâp ăcae rf eS .ăpa ed irugnil .ăţita rc .etpal ed aetatitnac .etşezlăcnî es ănâp ue rem dnâcetsema iinişam aenig ram ep lutot uc enup eS .etpal nî ăguada eS .sus iam ed aetatitnac u rtnep ătivi rtop emirăm ed ălao o.ănitaleg ed iof 3 .răhaz iş eilinav uc ăb raif ăs eletpal enup eS .itşec nî iş ăpa e rtni un ăs ac ăjirg uc .147 Cremă de vanilie etsep .oacac g 05 uas iţăcub ătaiăt ătalocoic ed g 001 ăţita rc o.ăsihcnî ae rp un .t reif al edacs ame rc ece raoed .ăuo 4 .ămups iruşubla urtap elec tab eS .ăpa uc lusav nî ăcsaecăr es ăs ăsal eS .ăcsae rgennî es ăs ărăf .etatămuj ep aetatitnac edacs ănâp ăb raif iam ăs ăsal es iş etnib reif ăpa ed i rugnil urtap uc egnits eS .447 .roşu dnâcetsema .eirufraf ep ănraotsăr es iş tiţuc nu uc sus ed aenigram ep ed ame rc ednirpsed es .rtnî ed ra eS .talinav răhaz niţup uc ătutăb acşi rf .aefac ed ăme rC .tupecnî al ed .etrap o al ame rc ad etaop es .ăcşirf g 052 .eliruşubla ămups tab eS .atag etse ăcad ăc raecnî eS .uunitnoc dnîcetsema .iinişam aenigram ep .amrof tacărbmî urtnep răhaz irugnil 5 .rtnî etulpmu eiube rt ec elitşec ăzaşa eS .rtnî am rof ăzaşa es iş ă repoca eS .tocolc nî aed ăs ăsal es iş nub cof ep egnipmî es iopa .etnib reif etraof işed .lu răhaz etşepot es ănîp iinişam aemg ram ep tupecnî al eniţ eS .lu răhaz uc eletpal lutecnî uc ănraot es e rac .ăpa uc ătadu ăm rof o.ăcsaecă r es ăs ăsal es iş ănue rpmî uon nid tab es .ăuo 4 AEFAC ED ĂMERC .lurăhaz edra es ănîp nub cof ep eniţ eS .eilinav .talinav răhaz uas eilinav notab 1 .etrap o.ige rtnî elăuo no rtsac nu.ele e rtni rp apa eluc ric ăs ac e raotăpăcnî ed lutsed ăvat o.rtnî aiţizopmoc ănraot es .iap nu uc ăc raecnî eS .eletpal ăţita rc o.iţiucsib uc iş ătutăb ăcşi rf uc etşev res eS .iţiucsib uc uas ătutăb ăcşi rf uc csev res eS .eilinav .tanrutsă r a-s ec ăpuD .rtnî eiaom eS .ăcsaecă r es ăs ăsal es iş avat uC rotpuc nid tocs eS .ăpa irugnil 6 .etpal l 1 ITŞEC AL ĂMERC .lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .răhaz ed lutse r uc iş eletpal uc ăcetsema es iş etnib reif ăpa ed irugnil ăuod uc egnits eS .ăguada es .etnib reif et raof etse tâc .rtnî tab eS . Cemă de ciocolată 3 — 2 uc .       .etpal l ½ )LEMARAC ĂMERC( ĂTAZILEMARAC EILINAV ED ĂMERC .sus iam ac lef al ecaf eS.elăuo uc iopa ăcetsema es iş răhaz uc eletpal tecnî ăguada eS .rtnî nup eS .341 .aefac ed ăţnese ed i rugnil ăuod ăguada eS .ătitocolc ăpa uc sav nu.rtnî aiţizopmoc ănraot eS .t reif a atseca ec ăpud .apa tâcnî leftsa .rtnî niţup o-dnâcelpa iş ăpa nid ăcşaec o dnâţocs .lu răhaz uc eletpal .ăti rătnî ae rp eif ăs ă răf .rtnî .ăvat nî ătitocolc ăpa iopa ănraot eS .iinişam aenig ram ep niţ es .347 .tecnî ănraot es aetseca etseP .ame rc egnuja av e rac al aemiţlănî al ănîp s ra lu răhaz uc e repoca es ăs iiţe rep ac urtnep eliţ răp etaot ep am rof ăcaelp eS .ăţaehg al ăd es iş ăpa uc ătadu ăm rof o.ătartnecnoc aefac ed irugniI ie rt .rtnî răhaz ed irugnil ie rt nup eS .sus iam ed aiţizopmoc uc ăcetsema es .ăcşirf g 052 . rotpuc al ăd eS .ăpa nid tocs eS .răhaz g 021 .dlac al .ăpa nî etunim 01 ăcnî el-udnâniţ .aefac ed irugnil 2 .răhaz g 521 SRA RAHAZ ED ĂMERC .247 .ă raoce rts eS .icim iam tnus elitşec dnâC .s ra lurăhaz uc ătacărbmî am rof nî ănraot es iş aiţizopmoc ăraoce rts eS .ăniţ es ăs eiube rt amerC .luşuneblăg uc luşubla enib ecetsema es ăs ac tîta elăuo no rtsac nu.mor ed ărugnil 1 .s ral răhaz ed luporis uc ăcetsema es iş ătitocolc ăpa ed irugnil ăuod uc ănitaleg ed eliof csepot es pmit e rtnÎ .ece r etse dnîc rai . Cremă de zahăr ars o.taruc esei luiap ăcaD .ăpa irugnil 2 .ăuo 4 .etunim 54 cim cof al ăb raif ăs eniţ es .ănraotsăr es iş ăţaehg al e ro avetâc ăsal es .rotpuc al ăd eS .uas iţpe rd iiţe rep uc iş coljim al ăruag uc ălbat ed ăm rof o.lurăhaz iş ailinav .ece r al uad es iş tev reş nu uc elitşec g retş es .tivi rtop eif ăs eiube rt lucoF .ănitaleg iof 3 .etnib reif ăpa ed irugnil ăuod uc ătaium anitaleg iş mo r ed ărugnil o .iruşubla 4 .ieme rc rama tsug nu ad ra ece rao-ed .rtnî tab eS .

mo r ed ă rugnil o ăguada es .eiâmăl o al ed amaez iş lu răhaz uc apa ăţitarc o-rtnî cof al enup eS .eiaom es ănâp .647 .ăb raif ăs epecnî eletpal dnâC .egel es ăs epecnî dnâc ănâp dnâcetsema .etunim 02 niţup lec .tutăb enib etse dnâc şubla eci ro ac e rat iş ăsaomups enived iş ăgael es lutecnî uc lutecnî .etocolc nî aed iam ăs aiba eletpal tâcnî leftsa .ăpa rahap 2/1 1 iş răhaz g 004 nid poriS .taruce rts eletpal lutecnî uc ănraot eS .dnuf ep ădnirp es ăs uas işolococ ăbia un ăs ac dnâcetsema .ămups o ac etşe rc iş telpmoc etşecăr es ănâp .iruşubla 4 ĂTALOCOIC UC ŞUBLA ED ĂUO .eiruf raf ep şubla ed elăuo ăzaşa eS .rtnî ănraot eS .etocolc nî etunim icnic ăb raif ăs ăsal eS .eilinav .)627 .rtnî ăzaşa eS .rtnî nup eS .ăguada es e rac al eliruşubla no rtsac nu-rtnî tab eS .mor ărugnil 1 .elaom cof ep lutot uc ăd es .tucse rc somu rf ănâmă r ăs luşubla ac u rtneP .ailinav uc eletpal .iruşuneblăg 2 :sos urtneP .b reif es uN .etpal uc aţita rc nî ărugnil nid luşubla egnipmî es iopa .ălucef iş răhaz uc ăcae rf es e rac iruşuneblăg ăuod nid sos nu ecaf eS .eţirugnil ienu lurotuja uc .e rat luşubla eniţ es ănâp uon nid es-udnâtăb .tasip răhaz ed frâv uc rahap 1 .ătis o ep grucs eS .ăgael es ănâp .eilinav .atâta ep ăcnî niţ es iş etrap ătlalaec ep c rotnî es .enatsac 04 ENATSAC ED ĂMERC .etijărp eladgim .şubla nid ăuo 5 — 4 leftsa ăzaem rof eS .441 enib etse dnâC .v .ămups tucăf ua-s ec ăpud .ăuo 6 .luşubla tot eb reif es ănâp lef işaleca nî iopa ăunitnoc eS . răhaz g 001 uc ămups eliruşubla tab eS .etrap o ep etunim ăuod ed niţup iam niţ eS .eiâmăl o al ed amaez .tasip răhaz ed g 001 .şirg g 001 .eilinav ed amerc urtneP .”e răsap ed etpaL“ al ac lef al ăpa nî lumu rd ăd es il iş şubla nid ăuo arugnil uc uai eS .etpal ld 3 .ăreitopmoc o.rtnî ănraotsăr eS .ătabmob niţup eif ăs o-dnâsăl aţafarpus etşezeten es .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc iopa b reif eS .)356 .oacac irugnil 2 .ăpa iş răhaz nid so rg po ris nu ecaf eS .ăsam ed e ram ărugnil o uC .iruşubla 2 INUŞPĂC UC ŞUBLA ED ĂMUPS .etlum iam un .ătis o ep ăzaşa es iş iruăg uc arugnil uc tocs eS .eli ruşubla no rtsac nu.esaomu rf inuşpăc avetâc arpusaed ăzaşa es .ămups luşubla nid ai es .etunim icnic eb reif iam es iş eiaolp nî luşirg ănraot eS .etanicăm iş răhaz uc etijă rp eladgim ăraserp es iş ătalocoic ed lusos ănraot es a rpusaed .etunim avetâc ănişam ep eniţ eS .ăg rucs es ăs ac .ăpa l 1 ŞIRG ED ĂMERC .şatiţuc nu uc enigram ep roşu ecafsed eS .elinuşpăc iş tasip lu răhaz .)ăniăf uas( ălucef ed ăţirugnil ed frâv 1 .)iz auod a ănâp nuja nid liba refe rp( e ro 4 — 3 niţup lec .v( eilinav ed ăme rc uc etşev res es iş ănraotsă r es .ece r al ăd es iş ăpa uc ătadu ăm rof o.iţiucsib 21 — 01 .răhaz g 001 .tnu g 051 .răhaz g 57 .)ăniăf uas( ălucef ăţirugnil 1 .etpal 11 ERĂSAP ED ETPAL .ătiv res if a ed etnianÎ .iinişam aenigram ep etunim 3 — 2 niţ es ic .847 .lulet uc ethib reif etab es iş no rtsac nu.lulet uc lutot etab eS .cim iam cof ep aţitarc ega rt es .v( elenatsac ăţăruc eS .iţrăp elebma ep el-udnâc rotnî .răhaz g 002 .etunim 02 niţup lec .627 .i rolf ed ăpa ed ărugnil o uas eilinav ăguada es e rac nî ăpa nî ătavlozid eiâmăl ed e ras ăniţup uc ătiucolnî if etaop aiâmăL .e ram ed tivi rtop ăţitarc o-rtnî cof al enup eS .oacac uc tacetsema eletpal tecnî ănraot eS .răhaz g 051 .i rubmâs ărăf enişiv uc uas iga rf uc ecaf es ăme rc işaeecA .ătis nirp ămru ep iş tacot ed anişam nirp ce rt eS .747 .)ăniăf ăniţup uc ătiucolnî if etaop atsaeca( ălucef ed ăţirugniI o iş răhaz g 001 uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .ăţaehg ep ăţni refe rp ed .ăţitarc nî col ăbia ăs ac .ăpa ed enib grucs eS .ti rocăr a-s ame rc dnâC .inuşpăc ed frâv uc rahap 1 .cof al tlum ae rp aets un ăs atseca iş luşubla enup es dnâc iram e tocolc nî ăb raif un ăs eletpal :i rurcul ăuod ed ămaes ăniţ es ăs eiube rt .547 .947 .şubla ed elăuo ăzaşa es arpusaed rai .ăsam al ătiv res if av e rac uc airuf raf nî ănraot es .ăţaehg al ăuod-ăro o ăd es .etnib reif ăpa uc ăţita rc o ănişam ep etşetăgerp eS .ăzaifehcil es ame rc tupecnî aL .mor irugnil 2 .

etnib reif ăpa .tnu răm etaiăt .tăpsao rp e raof tnu ăcae rf eS .eletla etsep elenu irudnâr nî .dnâcetsema .rtnî ăcae rf eS .ăgael iam es ănâp .ăuo 6 .541 .dnuf ep ădnirp es un ăs ac ue rem dnâce rf .eilinav .ălucef ăţirugnil 1 .iruşuneblăg 4 NIV ED SOS .etpal l 2/1 EILINAV ED ZERAVAB .elăuo .ătiuţlăms ăţita rc o.ăcşirf g 053 .ailinav .eilinav .răhaz g 021 .etnib reif ăpa ed ăuod .ălucef ed ăţi rugnil o iş ece r ăpa nî ătalăps anitaleg .niţup etâc .biuc ed ăm rof nî .ăuod nî tcaxe etrapsed es iopa .rtnî nup eS .iinişam aenig ram IRUICLUD URTNEP IRUSOS .ăţni rod ăpud .ăb raif ăs aiţizopmoc epecnî ănâp arugnil uc ue rem ăcetsema es iopa .057 .enatsac etsep tecnî ănraot es .etnib reif eletpal ăguada eS . răhaz g 001 .ăti rocă r enib .)vitatlucaf( etarahaz etcurf ed ărugnil 1 .răhaz g 002 .ărugnil o uc gnits es iş e raoluc al e rat ae rp ădihcnî es un ăs tâcnî leftsa .coljim al ă ruag o uc ălbat ed ăm rof o.ti rocăr a-s dnâC .ae nî dnâguăda .357 nî am rof ăpilc o ecudo rtni es .ăcsae rocăr iam es ăs ac niţup aiţizopmoc ă rutnâv es tipot a-s lurăhaz dnâC .răhaz ă răf ătutăb acşirf uc roşu ăcetsema es .etpal l 1 IROLUC ĂUOD NID UELEJ .eitrâh ed uas ăznâp ed lutenroc uc .dlac niv l 1 tecnî ănraot eS .ănraotsă r es dnâC .ăţaehg al uon nid ăd eS .lumo r ăguada es iş eti rocăr elenatsac uc ăcetsema es .ănitaleg iof 6 .ece r ăpa ăniţup nî ătaium ălucef ed ăţirugnil o uc iş lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.tivi rtop cof ep eniţ eS .eta rahaz etcu rf enup .etpal l 2/1 SRA RĂHAZ ED ZERAVAB .bla niv l ½ .457 .ălucef ăţirugnil 1 .ece r ăpa uc ătalăps anitaleg iş s ra lurăhaz .ădni rp es ăs ac ăţaehg al enup es iş ălbat ed am rof nî ănraot es eiţizopmoc nid etatămuJ .răhaz g 001 .răhaz g 052 .răhaz uc ătutăb ăcşirf ăzaşa es coljim al ed lulog nÎ .etrap o al ăd es .eletpal ătiuţlăms ăţita rc o.rtnî nup eS .enib eiaom es lu răhaz iş ătnâb reifnî es dnâc ănâp eniţ eS .mor irugnil 2 .ăuo 6 .rtnî aiţizopmoc ănraot eS .eilinav .arpusaed ăţileip ădni rp un ăs ac .ue rem ăcetsema eS .ăcetsema es .tagel /2 es .ăşao rgnî es ănâp eniţ eS .ailinav uc ănue rpmî .răhaz g 001 .eiat es un ăs ăji rg dnâva .ănitaleg iof 6 .talinav răhaz uc ătutăb ăcşi rf uc coljim nid lulog elpmu es iş ănraotsă r eS .eilinav iş etnib reif ăpa ăniţup uc ătaium anitaleg .eiruf raf o ep ăzaşa es iş mo r uc po ris uc iţiucsib aviţâc ăbibmî eS .aţiluc ruf uc niţup tab eS .ănitaleg iof 8 .uşo r nî eze roloc o ăs e rac nim rac ed irutăcip avetâc uas răhaz niţup uc ăpa nî ătavlozid oaac ed ărugnil o .etrap o al tad a-s ec ăpuD .ăme rc o ac caf es iş csebla es ănâp .lu răhaz .oacac ărugnil 1 .lu răhaz .”eilinav ed .ălucef ăţirugnil 1 .cof al lutot uc enup es iopa .etatămuj ătlalaec arpusaed ănraot es .ăro ed etatămuj o leftsa etuniţ iş mo r uc etipo rts .ame rc enup av es e rac etsep dnuf nu ezem rof ăs tâcnî leftsa .eşao rgnî es ăs epecnî dnâC .i ro avetâc ed ă rutnâv iam es iş no rtsac nu.ece r ăpa ăniţup uc ătavlozid .eletpal .157 top es eiţizopmoc nÎ .telpmoc etşe rătnî es ănâp ăsal es iş .eletpal cof ep enup eS .răhaz g 051 ăcim ăţita rc o-rtnî d ra eS .ălucef ăţirugnil 1 .ărugnil ep ădni rp es ăs epecnî ame rc dnâc rai .ece r ăpa ăniţup uc ătaium alucef uc iş lu răhaz uc eli ruşuneblăg ăcae rf eS .e ro ăuod niţup lec ăţaehg al ăd eS .apa uc ătadu .lumo r ăguada es .257 ze ravaB“ urtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .tot ed enib .tivi rtop cof al ănişam ep lutot uc enup ep ue rem dnâcetsema .ăb raif ăs işutot asăl a ă răf .ădni rp es ăs tupecnî a ămrof nid aiţizopmoc dnâC .)ăniăf ed uas( ălucef ed ăţi rugnil o .rtnî ă raoce rts es .etpal itşec 2 .elăuo .iinişam aenig ram ep eniţ es etatămuj ătlalaeC .etşe rocăr es ănâp ăcetsema es iş etrap o al ăd es .iruşuneblăg 3 MOR ED SOS .

etşe rocăr es ănâp dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .ăspil nî uas .et rap o al ăd eS .eletpal eb reif eS .cof al lutot enup eS .v( ătutăb acşirf uc ătado .lu răhaz ăţitarc o.rtnî ăcae rf eS .iruşuneblăg 4 .ailinav ăguada es .etşetocolc dnâc iş eletpal ăb raif ăs enup eS .etpal l 1 .etpal l 2/1 EILINAV ED SOS .răhaz g 001 uc iruşuneblăg tpo uas ige rtnî ăuo esaş no rtsac nu.957 .telpmoc etşe rătnî es ănâp etşet râvnî iam es iş .cof ep lutot uc enup eS .eilinav ed ataţehgnî iş ac ecaf eS .etpal ld 1 .ăuo 6 AEFAC ED ĂTAŢEHGNÎ .ălucef ed ăţi rugnil o uc iş lu răhaz uc eliruşuneblăg ăcae rf eS .857 ETAŢEHGNÎ .ăpa rahap 2/1 .ăpa ăcşaec 2/1 .ăme rc ed e riţbus tarts nu ănâmăr ăs ae ep .etpal l 1 .eilinav .ăşao rgnî es ănâp dnâcetsema .răhaz g 052 .ailinav uc eletpal ăb raif ăs nup eS .657 iam es ănâp es-udnâniţ .răhaz g 001 .ailinav ăguada es etşetocolc dnâc .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .eiube rt tâc etşe rătnî es ănâp etşetrâvnî eS .641 .etpal l 1 .aguăda etaop es .ăpa ăniţup uc .eşao rgnî es ăs epecnî ănâp dnâcetsema .nemu r ed tivi rtop .ăşao rgnî .răhaz g 052 .oacac g 05 uas ătalocoic g 521 .iruşuneblăg 8 uas igertnî ăuo 6 SRA RĂHAZ ED ĂTAŢEHGNÎ .răhaz g 052 .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .rtnnp ăraoce rts eS .icim iţăcub ătaiăt atalocoic iinişam aenigram ep eiaom es .dlac eletpal tecnî ănraot es .uunitnoc dnâcetsema .eilinav ed ataţehgnî iş ac ecaf eS .ă ro ed t refs nu aşa ăsal es iş ă repoca es .ătutăb ăcşi rf ed irugnil 3 — 2 ăguada es .ăţaehgnî es iş ă reiteb reş nî ănraot es .et rap o al ăd eS .etnib reif ăpa ed ăcşaec 2/1 uc egnits es iş .ăsaed ătis o.ăuo etsep tecnî eletpal ănraot eS .atag epao rpa etse dnîc .eşaorgnî es ăs lusos epecnî ănâp .ăro ed t refs nu aets ăs ăsal es iş ărepoca es .po ris ntţup etâc ănraot eS .eilinav ed ataţehgnî ac lef al iopa ăunitnoc es iş dlac eletpal uc ăcetsema es .ătartnecnoc et raof auaefac taguăda a-s e rac al eletpal uc ăcetsema eS .etpal ld 9 .ăniăf .ălucef ăţirugnil 1 .răhaz g 052 .uumtnoc es-udnâcetsema .rtnî ed ra eS .557 l2 ed ăcşaec 1 ănraot iam es iş s ra răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es .ăb raif iam ăs ă răf .lu răhaz uc elăuo ăcae rf eS .eilinav .ece r apa ăniţup uc ălucef ed ăţirugnil .ăţni rod ăpuD .răhaz g 051 SRA RĂHAZ ED SOS .iişolococ iţot cafsed es ănâp ece r ăpa ăniţup uc ălucef ed ăţi rugnil o iş oacac ed i rugnil ăuod ăcae rf eS .067 .d ra eS .ăuo 6 EILINAV ED ĂTAŢEHGNÎ .757 enup es iş uunitnoc dnâcetsema .elăuo uc iopa iş eletpal uc tecnî ăcetsema eS .atag epao rpa etse ataţehgnî dnâC .et rap o al ăd eS .ălucef ăţirugnil 1 .ece r uas dlac etşev res eS .ăpa iş răhaz nid tagel ed tivirtop po ris nu ecaf eS .dnâc nî dnâc nid dnâcetsema .ăuo 6 ĂTALOCOIC ED ĂTAŢEHGNÎ .oacac irugnil 2 .eilinav .etpal o eiaom eS .tnu răm ae rp un ătamâ răfs ătalocoic ăniţup iş .e tocolc avetâc aed ăs ănişam ep .răhaz g 051 UO ĂRĂF OACAC ED SOS .etnib reif ăpa ăniţup uc gnits es iş răhaz g 051 .ătart necnoc aefac ld 1 .ăniăf uas ălucef âţirugnil 1 .tucse rc a ame rc dnâC .)eilinav ed ataţehgnî .tivi rtop cof ep aiţizopmoc uc aţita rc enup eS .eletpal uc ăcetsema es iş ăpa ăniţup uc ăcae rf es e rac oacac g 05 uc ătiucolnî if etaop atalocoiC .etşe rocă r es ănâp .sihcnî ae rp ăsnî un .a rugnil dnâţocs tâcnî leftsa .167 .

răhaz g 003 .eiâmăl o al ed amaez ăguada es .ă repoca eS .ame rc uc ăcetsema es iş tnu răm ăzaesip es .eilinav ed ataţehgnî ac lef al etşetăgerp es iş ăreiteb reş nî ănraot eS .eiâmăl o al ed amaez .ămaez l 2/1 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .răhaz ed g 001 sihcsed nemu r d ra eS .enişiv ed ămaez g 005 ENIŞIV ED ĂTAŢEHGNÎ .eilinav ed ataţehgnî u rtnep ac lef al ame rc etşetăgerp eS .ăpa g 005 EIÂMĂL ED ĂTAŢEHGNÎ .667 .icun uas eladgim ăguada es e rac nî .ăpa g 005 ELACOTROP ED ĂTAŢEHGNÎ .răhaz g 003 .răhaz g 003 .etunim ăuod eb reif es e rac ăpa iş răhaz nid po ris nu ecaf eS .iicoljinr iâmăl ie rt aI ed amaez ăguada eS .ă ro ed etatămuj o leftsa ăsal es iş et rap o al ăd es .atsaeca uc lef al etşetăge rp eS .enib g rucs es iş iigarf ălaps eS .nofit nu-rtnirp c rots es iş elinişiv ălaps eS .iigarf uc ăcetsema eS .767 .etui cof ep etunim ăuod eb reif es e rac .eiâmăl 1 al ed ajaoc .741 .ăpa ld 3 .răhaz g 003 .etunim ăuod ăb raif ăs ăsal es iş etui cof ep ae rignit egnipmî es .267 .rtnirp ăraoce rts es .467 .iâmăl 3 al ed amaez .ăguada es .rtnî nup eS .eleladgim uc lurăhaz tacetsema a-s dnâC .ăpa uc răhaz ed po ris nu ta rapes ecaf eS .)iu răma tsug e ra e rac ăbla aec ă răf ăneblag aet rap( eiâmăl o al ed ajaoc enup eS .ăţni rod ăpud .eiâmăl 1 al ed amaez .ătutăb ăcşirf ăniţup iş eiâmăl o al ed amaez .eiâmăl 1 iş elacotrop 3 al ed amaez .lu răhaz iş apa e rignit o.eilinav ed ătaţehgnî urtnep ac iţătitnac işaelecA ĂTANILARP ĂTAŢEHGNÎ .tucălp tsug nu ietaţehgnî dnâd .ticăr a-s ec ăpud iş ăpa uc ătadu taula ed asam ep lutot uc ănraot es .tipot a-s lurăhaz dnâC .eiâmăl ed ataţehgnî ac lef al ecaf eS .)vitatlucaf( ătutăb ăcşirf irugnil 3 .ăţaehgnî es iş ăreiteb reş nî ănraot es .işela igarf g 005 IGARF ED ĂTAŢEHGNÎ .ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .iga rf ed ataţehgnî urtnep ac iţătitnac işaelecA ARUEMZ ED ĂTAŢEHGNÎ .ti rocăr a-s ec ăpud iş .567 .elacotrop 2 al ed ajaoc .e ruip ed gk 2/1 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .ăpa ld 3 .roligarf amo ra uc enib et raof ănibmoc es atsaecA .ăţaehgnî es iş răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es .cof ep ăniţ iam es ăs ă răf .ătis nirp ce rt eS .nofit nu.icun uas eladgim g 001 sulp nî .ăţaehgnî es iş ă reiteb reş nî aiţizopmoc ănraot eS .367 .

inuşpăc ed adalem ram uc lef al ecaf eS IGARF ED ĂDALEMRAM .csezepmil es .ăţaehg al ăsup etse tâc lupmit nî ăcşim es uN .ădos uc iş etnib reif ăpa uc etalăps enib .cte ă ruemz .etcurf ămaez ed rahap 1 .ăb raif ăs ăsal es iş etui iam cof ep iopa ăd es .tlum ae rp eţehgnî ăs ătasăl eiube rt uN .răhaz g 003 .răhaz g 006 .cte s ra răhaz .răhaz uc ătutăb ăcşirf ăniţup arpusaed dnânup .e rahap nî uas itşec nî .377 ..tnemag rep eitrâh uc enib ăgael es iş telpmoc ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .esiac ed ătaţehgnî :ac etcu rf ed ătaţehgnî eciro u rtnep ac aiţizopmoc etşetăgerp eS ETCURF ED ATASAC .iz auod a ănâp so rocăr col al aets ăs ăsal eS .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .ăcnî edlac tnus tâc iş iulu rotpuc arug nî ăcusu iam es .elenac roB .esiac gk 1 aL ESIAC ED ĂDALEMRAM .867  de g 571 .ătartnecnoc aefac ld 3 .niţup ăcsae rocăr iam es ăs ăsal es iş du tev reş nu uc ă repoca es .ETCURF ED ĂTAŢEHGNÎ .ăcşirf g 003 .nmel ed ăciţăpol o uc ue rem dnâcetsema .ămo ra nid ed reip ece raoed .răhaz ETPAL UC .lurăhaz etşepot es ec ănâp ăcetsema es iş lu răhaz iş auaefac ăguada eS .et rap o al ăd eS .etpal l ¾ ECALG EFAC .aefac ed ataţehgnî ed e ribesoed erpS .iopA . ruje rpmî ămaez ăsal un ăcaD .ăguada es e rac al .sus iam ac ăţaehgnî es iş ăm rof nî enup eS .no rtsac nu.ătiuţlăms ăţita rc o.rtnî nup eS .)ăţnirod ăpud( eilinav ăniţup uc eletpal eb reif eS .tavlozid a-s lu răhaz dnâc iş cof al ănup es ăs ă răf lutot ăcetsema eS .ătutăb ăcşirf g 003 uc ăcetsema es iş .et raped iam aşa iş tasip uas sot răhaz ed lunu .inuşpăc gk 1 aL INUŞPĂC ED ĂDALEMRAM .ăraoi ruf raf o ep niţup dnânup atag etse ăcad ăc raecnî eS .etşet râvnî es iş ă reiteb reş nî aiţizopmoc enup eS .e ro 4 — 3 ăsal es iş e ras iş ăţaehg uc ătaelăg o-rtnî enup es .eiube rt tâc etşe rătnî es ănâp .ătutăben .elinuşpăc ălaps eS .lucapac uc citem re ă repoca es .lurăhaz tot etşepot es ănâp elaom cof ep niţup eniţ es .rtnî uas ătirotisoc enib ăţaeclud ed ae rignit nî lutot uc enup eS .ătis o ep enib g rucs es iş eleţidoc pu r es .enib ticăr a-s ec ăpuD .ătaţehgnî ed ălaiceps ăm rof o.177 .eilinav .577 .477 .etrap o al ăd eS .ălcits ed eif .077 .ătiunşibo etpal uc aefac o tâced etse un atsaeca .ătit râvnî eiube rt e rac ăreiteb reş nî ăcsae rătnî es ăs col nî .ătăpsao rp acşi rf ăguada es .eilinav ed ătaţehgnî eciro u rtnep ac aiţizopmoc etşetăgerp eS ĂMERC ED ĂTASAC .ele nî adalemram ănraot es .tnâmăp ed eif .telpmoc ti rocă r a-s ec ăpud .ăţaehgnî es iş e ras iş ăţaehg uc ătităgerp areiteb reş nî aiţizopmoc ănraot es .gretş es .igarf .277 EDALEMRAM .tot ed un rad .)ătutaben ăcşirf uc tacetsema etpal uas( durc etpal ed rahap 1 .ătutăb ăcşi rf g 003 .ătagel ed lutsed etse .inuşpăc ed tarts nu .rtnî aiţizopmoc ănraot es .ăta rtnecnoc aefac ed i rtiliced ie rt u rtlif al caf eS .aefac .etaţehgnî etlalelec tâced elaom iam tlum ătiv res iş eţehgnî ăs ăreiteb reş nî ăsup .841 .inuşpăc ed adalemram uc lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED ĂDALEMRAM .967 .e ras iş ăţaehg ăguada iam es eioven aL .răhaz g 005 .atag etse ec ătadnî etşev res eS .

rtnî uas ăţaeclud ed ae rignit nî ănraot eS .enib etşetocolc apa dnâC .187 .ăuod nî arugnil uc et rapsed eS .urtap nî iopa eiat eS .rtnî nup eS .auaedif ac i riţbus iilef nî .ătagel ed lutsed etse adalemram .i rubmâs ed iş ăjaoc ed aţă ruc es .ălaps es .g retş es iş ălaps es .enib ăgael eS .977 .e ro 42 aets ăs ăsal eS .etlum tnus ăcad .inuşpăc ed adalemram al ac lef al .rtnî .rtnî uas ăţaeclud ed ae rignit nî lu răhaz uc ănue rpmî nup eS .lu răhaz etşepot es ec ănâp nmel ed ărugnil o uc enib ăcetsema eS .etreif elacotrop gk 1 aL ELACOTROP ED ĂDALEMRAM .ăti repoca ăţitarc o.e ram iam nazac nu-rtnî .ăpa ed e rahap ăuod răhaz ed gk 1 al dnânrut .etpaoc enib esiac gela eS .eiube rt tâc ăgael es ănâp .col al csenu es un iţrăp ăuod elec ăcaD .etpaoc enib enu rp ălaps eS )ALDIVOP( NUIGAM .ue rem dnâcetsema b reif eS .ătis nirp etuce rt tsof ua ec ăpud .mo r nî ătaium ăp râc o .ticăr a-s ec ăpud iş nac rob nî ădlac enup eS . răhaz niţup .087 .irut refs nî eiat eS .lurăhaz uc ănue rpmî no rtsac nu.) ruic( ăra r iam ătis o.ue rem dnâcetsema cof ep uon nid nup es .rtnî nup es iş tocs eS .etreif erep ed gk 1 aL EREP ED ĂDALEMRAM .eilinav ăniţup ăguada eS .adalemram ti rocăr a-s ec ăpud iamun tnemag rep eit râh uc ăgael es iş enac rob nî ădlac ănraot es .răhaz gk 1 .ă raoi ruf raf o ep ădalemram ăniţup dnânup ăc raecnî eS .tnemag rep eit râh uc ăgael eS .ue rem dnâcetsema .tivi rtop cof ep ăb raif ăs ăsal eS .elesiac ălaps eS .ăgael es ănâp .enurp ed margolik nu al răhaz g 001 ed eiţ roporp nî .uas ătaeclud ed ae rignit nî nup eS .677 .etşe rătnî iam es ajaoc .etocolc avetâc aed ăs ăsal iam es .las revsnart eiat es t refs e raceif iş coljim nid bla lutnemalif iş iirubmâs ăzaet răpednî es .ajaoc eiaom es ănâp .i ram etocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş rolelacot rop lumu rd ăd es .cim cof ep tupecnî al niţ eS .e rem iş e rep nid ătacetsema iş ecaf etaop eS .etalăps enib enac rob nî dlac ănraot eS .ătiuţlăms ăţitarc o.elelacotrop po ris tseca nî nup es iş amups ai es .941 )ĂGAONOTIHC( IUTUG ED ĂTSAP .287 .)597 enu rp ed ăţaecluD .ădnirpuc el ăs tâc ăpa uc t reif al nup eS .lurăhaz etşepot es iş ămaez esal ăs pecnî ănâp .ece r ăpa uc sav nu.eiaom es iş ăb raif ăs pecnî ănâp lomod cof ep niţ eS .u rca e rap lunuigam iş etpaoc ae rp tnus un elenu rp ăcaD .egel es ăs ăsal es iş nub cof al ăd es .enurp gk 1 aL ENURP ED ĂDALEMRAM .eiov nî elelacot rop aepăcnî ătaop ăs e rac nî cof ep ăpa uc ălao o enup eS .ăsao rg ajaoc uc i ram elacot rop gela eS .e rem ed adalemram ac lef al ecaf eS .etreif rolelacotrop aetatue rg uc ălage etatitnac nî răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî enup eS .iom tnus dnâC .rtni rp ce rt eS .esaoniăf un .tnemag rep eitrâh uc ăgael es .răhaz g 006 .lurăhaz dnâguăda .877 .inuşpăc ed adalemram al ac iopa ăunitnoc es iş ătiuţlăms ăţita rc o.tot uc ăjaoc uc .iinrei lupmit nî âcsaiagecum un ăs ac tagel enib eif ăs eiube rt lunuigaM .t reif al uon nid nup es iş ătis ni rp ce rt es .iirubmâs tocs es iş ăpa ed grucs es .arpusaed dnânup .inuşpăc ed adalemram al ac iopa dnâunitnoc .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .elerubmâs dnâtrăpednî ăuod nî pu r es iş g rucs es .eiube rt tâc ăgael es ănâp .esiac gk 1 aL ĂJAOC UC ESIAC ED ĂDALEMRAM .irat e rem gela eS .ticăr a-s ec ăpud .ăcetsema es uN . răhaz g 005 .v( ii rubmâs tocs es iş ăjaoc ed elenu rp ăţăruc eS .răhaz g 003 .etreif erem gk 1 aL EREM ED ĂDALEMRAM .lu răhaz uc ănue rpmî t reif al uon nid nup es ec ăpud ece raoed )e ro ăuod niţup lec( enib ăb raif ăs niţ eS .777 .ăpa ed erahap 2 .răhaz g 052 .i rubmâs ed iş eţileip ed ăţăruc es iş grucs es .ăguada es .e rarăc o dnâm rof .lurăhaz uc ănue rpmî ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .

tocolc nî ăd dnâc iş ae rignit niţup ănitalc es uas .etui iam cof ep iopa .ăcim eiâmăl o al ed amaez iş muce rp .iicoljim inuşpăc gela eS .aenemesa eD .ătasip eiâmăl ed eras ăţirugnil 2/1 .ătagel ed lutsed etse .irubmo r eiat es .lurăhaz tot iş eletcurf etaot nup es ănâp aşa ăunitnoc eS .eiaom es ănâp ăb raif ăs ăsal eS .i ro avetâc ed .ătagel enib etse atsap dnâC .eiâmăl 1 al ed amaez iş răhaz g 004 .etunim 51 .iulu rotpuc arug nî enib ecusu es ăs nup es iş elenac rob ălaps es pmit niD .etepsao rp iş esaomu rf .tnemagrep eit râh uc enib ăgael es iş enac rob nî ănraot es .387 .ăs raots enib iş ădu ăp râc o uc ă repoca es iş taruc et raof no rtsac nu-rtnî ămaot eS .iruăg uc a rugnil uc tocs eS .s retş no rtsac nu.inuşpăc ed .amaez ăcaD .ădnirpuc el ăs tâc ăpa nî ăb raif ăs nup es iş i rubmâs uc aţusăc etaocs es .)nif tunrec rad .ăcnâda eirufraf O INUŞPĂC ED ĂŢAECLUD .eiâmăl ed ae ras etiu es un ăS .ăpa uc tadu dnuf nu ep ămaotsăr es .inuşpăc ed dnâr nu .eiâmăl ed e ras ed farp nu ă rase rp es e rac etsep .lu răhaz tot etşepot es ănâp cim cof al iâtnî ăsal eS .ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş eiâmăl ed etatămuj o ăcnî al ed amaez ăguada eS .eiruf raf o ep eletcu rf dnânup .no rtsac nu.etşe rocă r es ec ăpuD .răhaz ed etivirts eif un ăs ac .răhaz ed dnif dnâr lumitlu .etreif iutug ed gk e raceif al răhaz ed g 004 etâc ăguada es iş ătis nirp cert es .ăţaeclud ed ae rignit nî lutot uc ănraot eS .eleţidoc ăzaet răpednî es iopa .ăuod uas iz o .răhaz gk 1 .icim ăţni refe rp ed .dnuf al edepmil dnâmă r amaez .ătado etcu rf ed gk 2 ed tlum iam et reif eiube rt un ăc aiţneta mega rtA .rtnî etunim 51 b reif es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es e rac .ti rocă r a-s ec ăpud .cof nî edepe r uad iş dnuf ep roşu dra es eliţeclud ece raoed .cim iam cof al iâtnî t reif al nup eS .elinuşpăc ănim ret es ănâp dnâtepe r .ăuod ed ătabmihcs .ăpa ed enib ăgrucs es ăs ac tacsu tev reş nu ep nup es uas ătis ep etunim avetâc ăsal eS .)22 . răhaz ed tarts nu .ăpa uc sav nu.emisărg ed ămru o icin ăbia un ăs aţaeclud ănraot es e rac nî elenac rob ac ăjirg ătlum uc tav resbo eiube rT .ae raoluc ăzaertsăp el iş eletcu rf etşe rătnî atsaeca ece raoed .etpaoc enurp iş esiac .taţniube rtnîen .051 .so rocă r col al lutot aets ăs ăsal eS .etşecă r es ănâp eniţ es e rac nî .eiâmăl ed etatămuj o al ed amaez ec raots es arpusaeD .rtnî .etreif iutug ed gk 1 aL .rtnî nup eS .amups ai es .a rugnil uc ăcetsema es un pmit e rac nî .sot( răhaz ed lunu .ătlum ăpa nî .tirocă r a-s aţaeclud dnâC .rtnî nup es .işe ric .iirugnil lusod uc .u rtap nî eiat es .etui iam cof ep iopa .ne rem tadu . ratnâc ep tce rid .ălibairav niţup ărutarepmet al iş tacsu col al eta rtsăp eiube rt elenac roB .etcu rf ed lunu .ta ruc tev reş nu uc es retş iş ădlac ăpa uc etizepmil enib .ă ruemz ed eliţeclud ecaf top es lef aL .et reif enib tnus dnâC .ecusu es ăs talitnev enib iş tacsu col al ăsal es iş nofit nu uc ă repoca eS . roliţeclud ae risi rahaz rugis dniunicirp atsaeca .487 .lusav ă rutucs es iamun ic .eliutug ălaps eS .roşu ăcetsema eS .ămaez esal ăs eletcu rf pecnî ănâp .aţilucruf roşu ădnu rtăp el ăs tâcnî leftsa .dnâc nî dnâc nid .inuşpăc gk 1 )laedrA nid ăteţer( INUŞPĂC ED AŢAECLUD .a rpusaed acidi r ra-s eletcu rf .mc 1 ed so rg tarts nî .tacsu a-s dnâC .frâv uc ănilp .enac rob nî tce rid anrut ra-s ăcaD .ăb raif ăs uon nid nup eS .etepsao rp iş esaomu rf .avectla al ăzaeţniube rtnî es un e rac .rtnî iopa nup eS .p( rav ed ăpa nî ăro o ac ric niţ es iş ălaps eS .răhaz .ălaiceps e rignit nî csetăge rp es eliţecluD IŢECLUD .eleţidoc iş dnâva .rtnî iâtnî ănraot es etnib reif aţaecluD .ăgael es ănâp dnâcetsema .irut refs nî etaiăt itşeţe rc e rem avetâc iş ăguada eS .etunim 01 uon nid aţaeclud eb reif es dnâc iz auod a ănâp ăsal es iş cof ep ed uai eS .elinuşpăc uc roşu lupmit tot eze rcul es ăs eiube rT .i ro ie rt .enişiv iş .ă raoiruf raf o ep ămaez ed irutăcip avetâc dnânup ăc raecnî eS .iz ed etatămuj o leftsa ăsal eS .ece r ăpa uc no rtsac nu.eleţidoc pu r eS .eme rv ătlum iam ălbat ed iituc nî ăzae rtsăp es iş răhaz ni rp uad es .atla ep iz o ep ed dnâts ăcsaelcoc un ăs ac tiuţlăms eif ăs eiube rt lulenăzăc .răhaz ed so rg tarts nu uc ă repoca eS .tiuţlăms lenăzăc nu.emâ răfs es un ăs ac .tnemag rep eit râh uc enib ăgael es iş enac rob nî iopa ănraot eS .eiâmăl 1 al ed amaez .gnul tiţuc nu uc ednitnî es .lutot uc eiaom es iş ătis o.du tev reş nu uc ăti repoca .)e ro 21 — 01( aţaenimid ănâp nula nid .iicoljim inuşpăc gela eS .ătado eniţup etâc ălaps eS .edepmil rav ed ăpa ed l 1 .ădos uc ăpa uc etalăps eiube rt elenac rob aeeca eD . gk 1 .cof ep ed ae rignit ăcidi r es .cof al ed ăpilc o icin măt răpednî en ăs eiube rt uN .enac rob nî enup es .ăgrucs es ăs ătis o ep nup eS .

ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz cof al enup eS .iga rf ed ănilp ăcnâda ei ruf raf o eiube rT .151 .egel es ăs epecnî dnâC .taidemi evlozid es un ăs a rutăcip .frâv uc ănilp .etcu rf ed ătasăl amaez nî lu răhaz ăcsaepot es ăs .tacsu .rtnî ănraot es .ă ro ed t refs nu etrap o al o-dnâsăl .1 uc .inuşpăc ed aţaeclud al ac tse r u rtnep ăzaedeco rp es iş eiâmăl o al ed amaez ăguada eS .iga rf ed aţaeclud uc lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED AŢAECLUD .ăcsae rătnî es ăs ic .iga rf ed aţaeclud uc lef al ecaf eS ERUM ED AŢAECLUD .ăpa l 1 uc etunim avetâc b reif es )etatăp uas edetşev iam elec iş aţniube rtnî top es( esamă r eleznu rF .eiâmăl ed amaez iş eilinav ed ătacub o ăguada es iopa .esela eznu rf g 051 anâm uc ăcae rf eS .frâv uc ănilp .amaez ătaot eletcu rf esal iş-ăs ac .tocolc nî ăd dnâc amups ai eS .dnuf ep edepmil enâmăr amaez iş ăţafa rpus al ăcidi r es eleb aob leftla .sus iam ac lef al et raped iam ăzaedecorp es iş cof ep uon nid enup eS .ăpa erahap 3 .lu răhaz tot etşepot es ănâp .răhaz ed po ris nî ăb raif ăs eletcu rf dnânup ecaf etaop iam es .tasip uas sot .eşe ric ed iş răhaz ed ătu rec etatitnac agae rtnî ănimret es ănâp .cof ep ed lutot uc ae rignit ai es iş tocolc nu aed ăs ăsal eS .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .ae rignit pmit nî pmit nid ăcşim eS .inuşpăc ed aţaeclud u rtnep ac iopa ăzaedeco rp es iş ăcsaecăr es ăs ta ruc et raof no rtsac nu.cim cof al ae rignit eniţ eS .răhaz gk 1 .ălaps eS .izetşev eif un ăs e rac işomu rf i rifadna rt gela eS .ătizepmil enib ămaez ed e rahap ie rt ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .587 .ăraoiruf raf o ep ăc raecnî es iş amups ai es .ăcnâda eirufraf O EBLA EŞERIC ED AŢAECLUD .e rama eşe ric ed iş enişiv ed aec iş ac .eiâmăl ed eras ăţirugnil 2/1 .etui cof al ae rignit iopa ăd es .răhaz gk 4/1 1 .lupo ris enib ăgael es ănâp es-udnâniţ .rtnî po ris ed ărutăcip o al lumu rd dnâd tâcnî leftsa .taruc tev reş nu ep uas ătis o ep nup es zac tseca nî iş rasecen tarăpaen etse ăcad tâced ălaps es uN .ii rugnil lusod uc roşu dnâc nî dnâc nid dnâcetsema iş ăcidir es dnâc amups dnâul .ăpa ed e rahap ie rt uc răhaz ed gk 1 treif al enup es pocs tseca nÎ .rtnî iâtnî ănraotsăr es iş cof al ed ai eS .irubmâs ed eleşe ric ăţăruc es iş gela es .etrap o al etunim 01 ăd es .roşu .887 .anu etâc anu eliof gela eS .po ris nî rol amaez ătaot iigarf esal iş-ăs ac .du tev reş nu uc ă repoca es e rac no rtsac nu.ăţaeclud ătsaecA .eteged e rtnî ătaul if dnâtup .cim cof al eniţ es iş iinişam aenig ram ep ae rignit enup eS .ătulp ed cim pod nu rtnî gifnî es etepac iurăc ela .igarf ed .etui cof al iopa ăd eS .e riţbus iam avec .cof al ae rignit uon nid enup eS .eiube rt tâc ăgael es ănâp .ăznâp o-rtnirp ăraoce rts eS .lunu etâc lunu iigarf gela eS .eilinav ăniţup treif al ăguada es .bla lutăpac dnâpu r .enib ăb raif ăs ăsal es .lutcurf emâ răfs es un ăs ăji rg dnâva .dnuf ed ădnirp es un ăs ac .iuluca a ătiodnî aetrap uc ă rafa ele rubmâs etaocs eS .ece r al niţ eS .ebla eşe ric ed aţaeclud ac lef al ecaf eS ERAMA EŞERIC ED ĂŢAECLUD .ăbraif ăs uon nid enup eS .eiâmăl 1 al ed amaez .lurăhaz ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş etui cof ep iopa egnipmî eS .ticăr a-s ec ăpud iamun enac rob nî ănraot eS .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada eS .nrec es uas roşu ărutnâv es iopa .işomu rf iş ige rtnî iţot eif ăs .ăcnâda eirufraf O IGARF ED ĂŢAECLUD .ăcsaecă r es ăs ăsal es .ăţafa rpus al ăcidir es ec amups i ro avetâc ed ai eS .097 .eiâmăl ed e ras uc etace rf eleznu rf nup es .tecnî lu răhaz etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ eS .ele e rtnirp neblag fa rp col ed ănâmăr un ăs ac .ăpa ed enib ăgrucs es ăs .atag tnus dnâc . răhaz ed lunu .eiâmăl 2/1 al ed amaez .irubmâs ărăf eşeric ed . răhaz gk 052.iigarf nup eS .eşe ric ed dnâr nu ei rignit nî nup eS .rifadnart ed iof g 052 RIFADNART ED AŢAECLUD .987 .ece r et raof ăpa uc ăţucşec o.răhaz gk 1 .687 .ătasip eiâmăl ed e ras ăţi rugnil etatămuj uc .787 .ătagel enib etse amaez ec ănâp .ă ro ed t refs nu ac ric etrap o al lutot uc ae rignit ăd es iş eletcu rf nup eS .etui cof ep ae rignit egnipmî es .eliof ăpu r es un ăs ăjirg uc iş iişo r caf es ănâp .taţniube rtnîen pac ed ca nu uc ecaf es eiţa repo ătsaecA .eilinav .

esar iu tug uc ănilp .ăpa ed ăg rucs es ăs .rtnî esup tnus ăcad roşu ăţă ruc es elenu rP .rtnî elesiac nup eS .297 .797 .ăgrucs es ăs ătis o ep nup eS .v( inuşpăc ed aţaeclud al ac iopa ăzaedeco rp eS .rav ed ăpa l 1 .răhaz gk 1 .ăcim ănula o tâc ătănâv ărtaip tavlozid a-s e rac nî ăpa uc sav nu cof al enup eS .rtnî lutot uc esudo rtni iş ătis o.so rg iam ca nu uc ăpaeţnî eS .eiâmăl 2/1 al ed amaez .iz rev esiac ed ănilp ăcnâda ei ruf raf o egela eS .iirubmâs tocs eS .esar iutug uc ănilp ăcnâda ei ruf raf o ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .ă ro ed t refs nu etrap o al lutot uc ae rignit ăd es iş eiâmăl ed etatămuj al ed amaez iş elesiac nup es .iram i ruăg uc ae raotăzăr ep dar es iş ăjaoc ed eliutug ăţăruc eS .ăpa erahap 3 .rav ed ăpa l 1 .ă raoiruf raf o ep ămaez ăniţup dnânup ătagel etse ăcad ăc raecnî es iş amups ai eS .laretal iş iopa ăpaeţnî eS .g rucs eS .tiţucsa roşiţeb nu uc ele rubmâs dnâgnipmî iş ăgnâts anâm nî roşu asiac dnâniţ .elesiac sudo rtni ma e rac nî apilc nî ăb raif ăs tatecnî a e rac .etpaoc enurp ed .397 .497 .ăţidoc erpsnid aet rap nid .amups ai eS .eilinav .v( inuşpăc ed aţaeclud urtnep ac iopa ăzaedeco rp eS .eiube rt tâc ăgael es ănâp ăb raif ăs cof al uon nid nup es iopa . rea al et reifen niţ es un esa r eliutuG .eţileip ed iţiţăruc esiac ed i rubmâs aviţâc iş eiâmăl ed 2/1 o al ed amaez .ige rtnî rad .frâv uc ănilp .lu răhaz eb reif ec pmit nî .răhaz ed gk 1 aL .)387 .eilinav ăguada es etocolc elemitlu aL .ăpa erahap 3 .597 .asiac ăg raps es un ăs ăji rg uc .ăpa ed e rahap ie rt uc ăcsaepot es ăs lu răhaz enup es pmit tseca nÎ .etocolc 3 — 2 aed ăs ăsal es .etocolc nî uon nid ăd apa ec ănâp niţ eS .izrev esiac ed aţaeclud urtnep ac iţătitnac işaelecA ETPAOC ESIAC ED AŢAECLUD .lutot uc b reif es iş nofit nu.eiâmăl 2/1 al ed amaez .eşetocolc e rac ăpa uc sav nu. rav ed edepmil ăpa nî e ro 3 — 2 niţ es iş tiţucsa enib şatiţuc nu uc ăjaoc ed ăţăruc es .eiâmăl o al ed amaez .etpaoc esiac ed aţaeclud urtnep ac lef al ăzaedecorp es iş rav ed edepmil ăpa nî nup es .ăpa erahap 3 .ice r epa avetâc nî csezepmil es e rac ăpud .apa esal ăs ac ă ro ed t refs nu ac ric etrap o al es-udnâniţ cof ep ed uai es .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz ăgael eS .iţeclud etlalelec urtnep ac dnâunitnoc .emignul nî .i ram ed tivirtop .ăpa ed e rahap ie rt uc lu răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî ăb raif ăs nup eS .etpaoc ae rp un enu rp ed ănilp ăcnâda eiruf raf o eţileip ed ăţăruc eS .ăcnâda eirufraf O ETPAOC ENURP ED ĂŢAECLUD .răhaz gk 1 .etiţăruc etaot tnus ec ăpuD .răhaz gk 1 .rtnî uas nofit nu.eiâmăl 2/1 al ed amaez .tlalălec nî tăpac nu-rtnid ăgnupă rts el ăs luca tâcnî leftsa .697 .cse rgennî es ece raoed .ăb raif ăs ăsal es iş nub cof ep iopa enup eS .t reif iam a ec ăpud iş eilinav es-udnâguăda eliutug nup es .iz rev esiac ed aţaeclud iş ac lef al ecaf eS IZREV ENURP ED AŢAECLUD .rtnî nup eS .eiaom es ăs pecnî ănâp .etpaoc ae rp un rad .rtnî ăcnu ra es .etui cof ep ae rignit egnipmî es .tam rof elerubmâs ăcnî ua un e rac .ăpa erahap 3 .tipot a-s ec ăpuD .197 .ece r ăpa uc no rtsac nu.edepmil .e tşetocolc e rac ăpa uc lusav nî ăgab es iş nofit nu.eiube rt tâc ăgael es ec ănâp ăb raif ăs ăsal eS .ăcnâda eirufraf O IUTUG ED ĂŢAECLUD .egel es ăs epecnî lurăhaz dnâC .tocs eS .ăsaorg ajaoc uc elacotrop 3 ELACOTROP ED ĂŢAECLUD .esaomu rf esiac gela eS .răp ed ătis o ep nup es iş ice r epa etlum iam nî edepe r csezepmil es .amaez ătaot elesiac esal ăs ac .edepmil .elesiac nup es .ăcsaetocolc ăs uon nid epecnî .)387 .ăpaeţnî es ec ărusăm eP .izrev esiac ed .frâv uc ănilp ăcnîda eirufraf O IZREV ESIAC ED ĂŢAECLUD .251 .e renit .ece r al dlac al ed ăcsu rb ae rece rt nirP .apa ec ănâp eniţ eS .ece r ăpa uc sav tla nî taidemi cudo rtni es iş tocs eS .etiţăruc esiac ed ănilp ăcnâda enuf raf o enup es .răhaz gk 1 .eiâmăl 2/1 al ed amaez .ebla eşeric ed aţaeclud ac lef al ecaf eS ENIŞIV ED AŢAECLUD .tagel epao rpa etse dnâc iş amups ai eS .iinişam aenig ram ep .e rignit nî .enurp ep ed roşu esei iş etşeţe rcnî es aţileip .

rifadna rt ed esela iof ed g 052 ruic nirp uad es uas ărutnâv eS .iram ed tivirtop iş ăsao rg ajaoc uc .rtni rp c rots eS .inuşpăc ed luteb reş al ac ăzaedeco rp es iş lu răhaz uc e rignit nî enup eS .eiâmăl ed eras ăţirugnil frâv 1 .inuşpăc ed ămaez ed rahap nu uc lu răhaz ăţaeclud ed ae rignit nî enup es iş ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .luţelăcăf uc tace rf al ai es .tace rf al etnib reif es-udnâul .etui cof al iopa ăd es .răhaz gk 1 .cof ep ed soj taidemi ăd es iş atag etse luteb reş .ăcşaec o.008 .elaom et raof cof al iâtnî ae rignit enup eS .ăgilămăm ed luţelăcăf uc uas nmel ed aeg rev o uc iş .lu răhaz tecnî etşepot es ănâp elaom et raof cof ep ăd es .anâm uc ătnâmărf es .ece r et raof ăpa uc ăcşaec o.lu răhaz etşepot es ănâp niţ eS .etui cof nu ep iopa .po ris tseca nid eţirugnil ăuod uai es .răhaz gk 1 .tsug ăpud enup eS .ăvlozid es ănâp dnâcetsema .ue rem dnâcetsema .ieţilucruf iiţnid ed esnupărts if top iş tot ed eiaom es ănâp .atag etse un ăcaD .iulutreif lupmit nÎ .iram ed tivi rtop iţăcub nî iopa .răhaz gk 1 .etocolc elemitlu aL .âţaeclud ed emuna elacot rop gela eS .ădu ăp râc o uc ă repoca es .etamuf rap iş etpaoc inuşpăc sed nofit nu.răhaz gk 1 .etşe rca lî pmit işaleca nî rad .ătizepmil enib .tagel ed tivi rtop luteb reş ăsai ăs ac .351 .ătpaoc ăruemz ed nofit nu.et rap o al ae rignit ăd eS .lurăhaz etşepot es ănâp .ăpa ed e rahap ie rt iş lu răhaz .ăruemz ed ămaez ed rahap 4/3 ĂRUEMZ ED TEBREŞ .e rat ed tivi rtop taula nu ac dnineved . răhaz etsep e rignit nî ănraot eS .pmit nî pmit nid amups ai eS .so rocăr col al .rtnirp ă raoce rts eS .tacetsema al etşim es un ăs tâcnî leftsa sus nî ele raoicip uc s rotnî lenuăcs nu ep ae rignit ăzaşa eS .nilp eif ăs lurahap tâcnî leftsa .ăb raif iam ăs ăsal es .arpusaed ed ăsaoicul aetrap ai es ăs tâc iamun ic .eteged e rtnî aul top es iş ătadnî ăvlozid es un elirutăcip ăcaD .ăpa uc ăzaetelpmoc es e rac .eiâmăl ed ae ras tavlozid ma e rac nî luporis nid niţup etâc enup es .ămaez ătsaeca nid e rahap ăuod e rignit nî nup eS .ăpa nî t reif al iopa nup eS .inuşpăc ed luteb reş u rtnep ac et raped iam ăzaedeco rp es iş etui cof ep ae rignit enup es iopa .tace rf al etnib reif es-udnâul .enişiv ed ămaez rahap 4/3 ENIŞIV ED TEBREŞ .ece r ăpa nî ătaium .sed nofit nu.ece r ăpa nî ăro o nup es iş et rap o al uad eS .ăguada es .rifadnart ed iof g 052 RIFADNART ED TEBREŞ .luteged i refus etaop tâc tâta ti rocăr a-s dnâc rai .inuşpăc ed ămaez ed rahap 1 INUŞPĂC ED TEBREŞ .elacotrop ed eliţăcub nup es .ăpa l 1 .rtnî nup es .nac rob nî enup es iş anâm uc ătnâmărf iam es uas .rtnî irutăcip avetâc al lumurd dnâd tagel etse ăcad ăc raecnî eS .etatămuj al epao rpa apa edacs ănâp ăb raif ăs es-udnâniţ .et rap o al ăd eS .rtnî iamun luteb reş ăcetsema es .ăcsae rocăr es ăs niţup iamun ăsal es iş ădu ăp râc o uc ae rignit ă repoca eS .nac rob nî ănraot es es iş etrap o al ăd eS .ii rubmâs es-udnâtrăpednî .ae raoluc ebmihcs iş-ăs epecnî dnâc lutnemom nÎ .897 IRUTEBREŞ .nac rob nî a rugnil uc tce rid enup etaop eS .108 .enib ăgael es ănâp ăb raif ăs ăsal es iş etocolc elemirp al amups ai es .ătizepmil ămaez ed rahap 4/3 niţbo es ănâp elinişiv enib c rots eS .lu răhaz uc .etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep eniţ eS .edepmil ămaez ed rahap ed 4/3 ăniţbo es ăs tâcnî leftsa .elas revsnart iilef eiat es .ăpa ed l 1 uc t reif al nup eS .teb reş ed eliţăcub e rtni rp rea ed irulog ănâmă r un ăs ac lunmup uc l-udnâsăpa .ătaruc ăprâc o uc ii rignit elinigram g retş es iş ăţafarpus al ăcidi r es e rac ărgaen amups ai eS .rtni rp ece rt eS .luteb reş somu rf ăzae roloc atsaecA .eiube rt tâc ăgael es ănâp ăb raif ăs etui cof ep uon nid enup es .ăneblag ajaoc eda r eS .inuşpăc ed lec iş ac lef al .etunim 01 ac ric aets ăs ăsal es .atag etse luteb reş dnâC .ae raoluc ebmihcs iş-ăs epecnî dnâC .enac rob nî tce rid enup es uas .tagel etse ăcad luteb reş ăc raecnî eS .tot ed un rad .lurahap elpmu es ăs tâc tâta ăpa ăguada eS .eiâmăl ed e ras ed ăţirugnil ed frâv nu uc .elaom cof ep nup eS .ătlum ae rp ăsup eiube rt un aeeca ed .iro 3 — 2 ed ac recnî av eS .uon nid dnâc recnî .ece r ăpa nî e ro 42 aets ăs ăsal eS .eiâmăl ed ămaez ed ăţirugnil o .ăcsaecă r es ăs ăsal es iş et rap o al uad eS .997 .ae raoluc ăbmihcs işî ănâp et rap o.eiâmăl ed 2/1 al ed amaez iş ăguada es .ăţaeclud ed ae rignit nî .irolf nid edac ec neblag lufarp ezetrăpednî es ăs ac .ăpa ed grucs es .tocs eS .

1 ĂTALOCOIC ED TEBREŞ .ăznâp o.ăta ruc ăp râc o uc ii rignit elinigram g retş es .etnib reif ăpa ed rahap nu uc gnits es iş răhaz g 052 d ra es .ăpa etrahap 3 .tsug ăpud .408 .eb reif tâC .1 SRA RĂHAZ ED TEBREŞ .308 . rasecen etse ăcaD .răhaz gk 1 .rtnî irutăcip avetâc dnânup .cim cof al b reif es iş răhaz iş ăruemz ed ămaez ed elage iţătitnac ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .luteged i refus etaop tâc ti rocăr a-s dnâc iş .lu răhaz tot etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep ăsal eS .ătagel ed lutsed etse auaetlep ec ănâp .inuşpăc ed luteb reş ac lef al ăzae rcul eS .)eraocic uc ătacetsema( ătartnecnoc aefac rahap 1 .608 ELETLEP .eilinav .elerem treif ua erac nî ămaez l 1 EREM ED AETLEP .atag etse luteb reş aecnuta .ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .ăgael iam es un auaetlep .208 .ăpa ed e rahap ie rt uc răhaz ed gk 1 .ăcae rf es tâc pmit nî aefac ed ărugnil o aguăda etaop iam es .t reif nid ece rt es ăcad ece raoed .eiâmăl 1 .ăpa ed e rahap ie rt uc lurăhaz ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .ăpa erahap 4 .enac rob nî etnib reif ănraot eS .luţelăcăf uc tace rf al ai es .răhaz gk 052.ăruemz ed ămaez l 1 ĂRUEMZ ED AETLEP .451 .ătaruC etraof eiagit o.508 .tagel epao rpa etse lupo ris dnâc e rignit nî etamut iş ăpa ed i rugnil avetâc uc tarapes etavlozid .dnâc nî dnâc nid .eilinav ăniţup ăguada eS .luteged ă refus tâc ti rocăr a-s dnâc iş .etui cof ep ae rignit egnipmî es .tipot a-s lu răhaz dnâC .ătado ăniţup etâc ec raots es iş a ruemz egela eS .ăpa erahap 4 .atag etse ăcad ăc raecnî eS .âpa erahap 4 .1 AEFAC ED TEBREŞ .răhaz gk 052.ăpa ed e rahap u rtap uc lu răhaz .ăţaeclud ed ae rignit nî .etui cof ep ae rignit egnipmî es .ăcsaebla es ăs epecnî dnâC .cof ep ed soj ăd eS .cim et raof cof al .cof ep ed ătacidi r eiube rt dnâc lutnemom eiţneta uc av resbo av eS .tipot a-s lu răhaz dnâC .ătizepmil enib iş ăta rtnecnoc aefac ed rahap nu .ăsar ătalinav ătalocoic ăguada es .atag etse ăcaD .708 .tace rf al ai es .ăgae rtnî eiâmăl o al ed ăta ruce rts amaez nid niţup etâc ănraot es .ece r ăpa nî ătaium .)897 .e rignit nî ănraot es iş iinişam luţloc ep ăcetsema eS .oacac g 05 uas ătalocoic enaotab 3 .ătalocoic ed luteb reş al ac lef al ăzaedeco rp es iş .rtnî .tagel ed tivirtop ăsai ăs luteb reş ac urtnep .i ro 3 — 2 ed ac recnî av eS .ătalocoic ed col nî .dnâguăda .eiâmăl ed ăsa r ăjaoc ăniţup iş .cim et raof cof al .tagel epao rpa etse teb reş u rtnep lupo ris dnâc .inig ram ep ti rătnî lu răhaz eţe ruc es ăs ac .v( inuşpăc ed luteb reş al ac lef al tagel a-s ăcad dnâc recnî .rtnirp .treif al .etrap o al ăd eS .amups ai eS .răhaz gk 1 .ae raoluc ăbmihcs işî iş ad raoc eiat es ănâp .ătalocoic ed luteb reş ac lef al ăc raecnî es iş uon nid eb reif eS .ece r ăpa uc ăcşaec o.răhaz gk 4/1 1 EIÂMĂL ED TEBREŞ .iuluteb reş ae risi rahaz ăcaovo rp atseca ece raoed .ăpa ed e rahap u rtap uc lu răhaz eiaom es ăs ăţaeclud ed ae rignit nî nup eS .treif al .tagel epao rpa etse lupo ris dnâc iş etui cof ep iopa eb reif eS .nac rob nî enup es iş aifila ac ănived ăs ac anâm uc iş ătnâmă rf es .eilinav .eteged e rtnî aul top es iş taidemi ăvlozid es un elirutăcip ăcaD .enib ăgael es ănâp .ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .tace rf al ai es .răhaz gk 052.tipot al nup eS .cof ep ed ai es .treif al dnâguăda .tiunşibo luteb reş urtnep ac e rat iam avec ăgael es iş amups ai eS .uinimula ed liba refe rp .oacac ed g 05 enup top es ătalocoic ed col nÎ .luteged ărefus tâc ti rocăr a-s dnâc iş ădu ăp râc o uc ă repoca es .ae raoluc ăbmihcs işî dnâc sihcsed aerp e rap ăcaD .

lutot uc b reif eS .ăcsaenzelp ăs tupecnî ua elinişiv dnâC .e rat iam luzeim uc iş iişo r .etaiăt tnus ec ărusăm ep .eiâmăl ed ămaez ăniţup iş răhaz ed iş ămaez ed elage iţătitnac e rignit nî t reif al iopa nup eS .taiunr ua -s ele rem iş ăro ed t refs nu titocolc ua ec ăpuD .808 .eteneR e rem gela es aetlep u rtneP .lu răhaz tipot a-s ec ăpuD .rtnî nup es .amaez enib egrucs es ănâp .tivi rtop cof al .no rtsac nu etsep ăsup răp ed ătis o.rasecen etse iro etâc ed amups dnâul .ăţitarc o.răhaz gk 1 .ădalem ram ecaf etaop es etreif ele rem niD .ă ro ed etatămuj o ăcnî ăcsaezepmil es ăs ăsal iam eS .cim cof al .v( igarf ed lupo ris urtnep ac lef al aenemesa ed ităge rp etaop es po ris u rtnep amaeZ .sed nofit nu-rtnirp ce rt es iş .igarf ed ămaez l 1 IGARF ED PORIS .sorg ae rp ecaf es uN .icim ăţni refe rp ed .)908 .esaomu rf iutug gela eS .rtni .elcits nî dlac ănraot eS .ădemu ăp râc o.elcits nid roşu anrut ătaop es ăs ac .răhaz ed gk 005.igarf ed lupo ris ac lef al ecaf eS EZĂCAOC ED PORIS .908 IRUPORIS .ăpa nî .enib ăputsa es e rac elcits nî dlac ănraot es iş etrap o al ăd es .rtnî nup eS .iom ed tâta tnus eliutug ec ănâp .amaez ăg rucs es ăs ac nofit nu.218 .ăcsaezepmil es ăs pmit avtâc amaez ăsal es .e rem ed auaetlep al tatăra a-s muc aşa amaez ăcsaezepmil es ăs ăsal eS .lupo ris ănraot es tâc .118 .rtnî ăraoşăfnî es .ăpa ed u rtil ed 4/1 aguăda etaop es igarf ed gk 1 aL .ăpa uc ăţita rc o.rtnî nup eS .iişo r itşeţe rc e rem avetâc iş ăguada eS .551 IRUTUĂB .amaez ăraoce rts es ec ăpud enâmăr ec aeeC .tagel ed lutsed etse dnâC .răhaz gk 1 .erublut aetlep o uad iş t reif al ămâ răfs es esaoniăf eleC .1 .alcits ăcsaenzelp un ăs aS .lutot uc ămaot es .)ănitcep( ăsaonitaleg ei retam ed e ram etatitnac o eniţnoc e rac lucoljm etaocs es un iş ăjaoc ed ăţă ruc es uN .ălaps eS .no rtsac nu-rtnî .iirubmâs ătaocs es ăs ărăf iş ăjaoc ed eţeruc es ăs ă răf .ăruemz ed auaetlep urtnep ac lef al ăunitnoc es iş rasecen etse i ro etâc ed amups dnâul .eiâmăl ed ămaez ăniţup ăguada es treif aL .tirbihc iunu adaoc uc roşu esnupărts if top tâcnî . rasecen lu răhaz dnâguăda .1 .etep ărăf iş etpaoc .iulut reif lupmit nî ele rem gnita es un iş capac nu uc ă repoca es .răhaz ed gk 1 enup es .ăruemz ed auaetlep u rtnep ac ăunitnoc es iş lu răhaz iş ătizepmil amaez t reif al nup eS .eiâmăl ed ămaez ăţirugnil 1 .etunim ed 02 ac ric etui cof al iopa eb reif es .etunim ed 02 ac ric .irut refs nî etaiăt .iutug ed ătsap uas ădalemram ecaf a u rtnep aţniube rtnî etaop es .ăpa ed u rtil ed 4/1 uc ăb raif ăs nup es iş enişiv ed gk 005.ăţaeclud ed ae rignit nî ănraot es iş sed nofit nu-rtnnp c rots eS .eliu tug treif ua erac nî ămaezl 1 IUTUG ED AETLEP .iutug ed gk 1 al ăpa ed l 2 dnitocos .ăcsae rgennî es un ăs ac .iţpoc enib iga rf .anâm uc csevirts eS .ătizepmil ămaez ătsaeca nid u rtil nu aL .ăuod nî ăcnî t refs e raceif iş u rtap nî eiat es .lurăhaz etşepot es ănâp iinişam aenig ram ep iâtnî ăsal eS .018 .răhaz gk 1 .igarf ed lupo ris ac lef al ecaf eS ĂRUEMZ ED PORIS .ăgael es iş etui cof al eb reif es .etaiăt tnus ec ărusăm ep .eţidoc ed ăţăruc eS .arpusaed ed lufup ed ăprâc o uc gretş es .enişiv ed ămaez l 1 ENIŞIV ED PORIS .ele rem esepa es ăs ă răf ăsal es iş .emârăfs es un ăs ac .răhaz ed gk 1 .ămaez ed l 1 al dnâguăda .nub cof al eb reif es iopa .ăpa ed l 1 eiube rt e rem gk 1 aL .enib srucs ua-s ec ăpuD .ăuod nî ăcnî t refs e raceif iş urtap nî eiat es .lu răhaz etşepot es ănâp elaom cof ep eniţ eS .ămaez ed l 1 al dnîguăda .itşeţe rc e rem uas .ă ro o ac ric ăb raif ăs ăsal eS .eneblag .ele rem ălaps eS .

iţibo rdz .ti rocăr a-s ec ăpuD . răhaz ed po ris uc ibăls etaop es .818 .inul ăuod aets ăs ăsal es iş enib ăputsa eS .ăpa l ½ iş răhaz g 004 nid poris .ăgae rtnî ănul o aets ăs ăsal es ednu .eilinav ed farp nu iş luloocla .elacotrop 4 .răhaz .eraoşiic 4 .răhaz g 052 .ti ref col nu.°09 ed loocla l 1 NOSANA ED ROlHCIL .răhaz g 004 .e racnâm ed so rim ă răf .e rahap nî uas itşec nî etnib re if etşev res es iş ăraoce rts eS .etalăps iş esela .taidemi epu r ra-s ece raoed .eleţidoc pu r eS .elinişiv ezeşa es ăs ac lunac rob roşu ărutucs es dnâc nî dnâc niD .sissac ed elebaob tmârts lutâg uc nac rob nu.nmel ed e ram ărugnil o uc lutuniţnoc enib ăcetsema es eliz 3 — 2 e raceif aL .e rat ae rp e rap atanişiv ăcaD.ae ep uudize r tlum ae rp suped a-s dnâC .iţăcub ătaiăt eiâmăl o iş .ătitocolc ăpa atâta u rtlif nirp ece rt eS .talets nosana g 04 .tarapes elinişiv rai .sot răhaz gk 1 .rtnî t reif al nup eS .tnemag rep eit râh uc lunac rob ăgael es .inişiv ed dnâ r nu nup eS .ăpa l 2/1 iş răhaz g 057 nid poris .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup iş ăraoşit rocs .elacot rop ed lu roihcil ac lef al iopa ăzae rtlif eS .°09 loocla l 1 .)ădihcil aefac l 1 urtnep( aefac g 052 AEFAC ED ROIHCIL .°09 ed loocla l 1 SISSAC ED ROlHCIL .rtnÎ .elcits nî ănraot es tuniţbo leftsa lu roihciL .ănâmătpăs o ed pmit .urdnairoc ed ebaob 5 .i rubmâs uc iş ăjaoc uc .ăpa iş răhaz ed bals po ris nu-rtnî elinişiv eb reif top es aenemesa eD .rtnî nup eS .ăţnirod ăpuD .rtnî enup es iş lunac rob ăgael eS .etaputsa enib elcits nî ăzae rtsăp eS .e raoşiuc .loocla ed l 1 uc .auaefac uc ăcetsema es .răhaz ed lupo ris ăguada es pmit tseca ăpuD .718 .rtnî uon nid ăzaşa es .tamo ra tsug nu ătăpac elinişiV .elinişiv e repoca ăs tâc °09 ed loocla iopa ănraot eS .651 .°09 ed loocla l 1 ELACOTROP ED ROIHCIL .518 .eiâmăl ed ăjaoc ăciţăcub o .tasip răhaz uc etarăse rp .tocolc rugnis nu aed ăs iopa ăsal es iş lu răhaz ăvlozid es ănâp ăcetsema eS .tucălp et raof .etivirtop iţăcub etaiăt elacotrop 4 .pmit tseca ăpuD .uşo r uas bla niv .pmit tâci ro ăzae rtsăp es iş ăputsa es .edepmil tcef rep ăsai ăs eiube rt lu roihcil rai .rtnî nup eS .ăpa l ¾ iş răhaz gk nu-rtnid poris .topmoc nu ac el-udniv res .inâmătpăs avetâc ăsal es iş e raos al col nu.eilinav .esaomu rf enişiv ălaps eS .evlozid es ăs epecnî lurăhaz iş amaez elinişiv ăsal işî ănâp .etaiehcnî inul ăuod leftsa aets ăs ăsal es iş ăputsa eS .ămo ra nid ed reip tlum ae rp t reif luniV .etamo ra etlalelec iş lunosana .418 .e ram iam ătanicăm iş ătijărp aefac g 052 nid ătamo ra aefac o u rtlif al ecaf eS .e raos al eliz avetâc ăsal es iş lunac rob ăgael eS .ădihcil aefac l 1 ăniţbo es ăs tâcnî .gk 4 — 3 ed .nofit nu-rtnirp lutot ă raoce rts es . răhaz ed lupo ris uc ăcetsema es pmit tseca ăpuD .elacotrop ed lu roihcil al ac iopa ăunitnoc eS .618 .tasip uas sot răhaz ed lunu .elacotrop nid amaez ătaot ăsai ăs enib dnâc rots .iram elcits ele uc ulpmu eS .enişiv ed gk 1 aL ĂTANIŞIV .e ro avetîc nî ecaf es ae ra rtliF .eliz ăuod e raceif al ăcetsema eS .luloocla tmârts lutâg uc nac rob nu.ăraoşiţrocs ed nab nu tâc ăciţăcub o .ăpa iş răhaz nid po ris nu ecaf eS .dihcil ăcnî e ra tâC .durc etpal l 1 .lu roihcil iamun uas elinişiv uc ănue rpmî atanişiv iv res etaop es .luloocla nup es gk 4 ed nac rob nu.rtnî :leftsa ăzae rtlif es tuniţbo ludihciL .ige rtnî iş etpaoc .ta ruc sav nu.ăraoşiţrocs ăciţăcub o .u rtlif ed eitrâh ătla uc etşeiucolnî es .gral lutâg uc .sus iam ed ludihcil elcits nî tecnî ănraot es e rac nirp urtlif ed eit râh ed einlâp ătla o enup es ălcits ed uas latem ed ătiunşibo einlâp o.lurăhaz .du rc eletpal .318 .enişiv ed irubmâs aviţâc iş e rama eşe ric ed ebaob avetâc nup es ele e rtnirp ăcad .eiâmăl 1 .ătanişiv u rtnep elaiceps .)ergen ezăcăoc( sissac ed ebaob gk 2 .niv l 1 TREIF NIV .ăsnita eiube rt un eit râh ed ainlâp .elinişiv ădnirpuc ăs tâc loocla .

mor eţirugnil 6 .etnib reif etse tâc .iruşuneblăg 6 :enaosrep 6 urtneP UODOŞ .918 .titocolc eletpal tecnî ănraot eS .ăsaomups ăme rc o nived iş ălfmu es ănâp .tasip lurăhaz uc eliruşuneblăg no rtsac nu.etpal l 1 .răhaz ed frâv uc eţirugnil 21 .751 .taidemi itşec al etşev res es iş mo r ăguada es .rtnî ăcae rf eS .

arpusaed ece r apa ănraot eS .edifats 3 — 2 e raceif nî sup a-s ec ăpud .t reif pod uc elelcits dihcnî eS .ăpa l 51 SAVC .ădlac ăpa ăniţup etâc ănraot es iş luielu .ăcsae rc ăs .ă rudlăc al ăcsae rc ăs ăsal es iş tev reş .arpusaed ăniăf ăniţup ărase rp eS .e rat ed tivirtop eif ăs eiube rt lutaulA .ăniăf gk 1 IFOTRAC UC ENIÂP .iţudlăc iifot rac nup es .eidjord g 52 .tuăb ed nub etse lusavc eliz 3 — 2 ăpuD .enib dnâtnâmă rf .iifot rac b reif eS .coljim al col ecaf eS .etpal uc uas ăpa uc tacetsema uo uc gnu eS .ăcsae rc ăs dlac al ăsal es iş ăniăf uc ă rase rp eS .eidjord g 05 .ă raofs uc enib e raceif ăgael es .eiapoc nî aniăf enrec eS .răhaz g 051 :enaos rep 6 u rtneP ĂDANOMIL .228 ECINSAC ETEŢER AVETÂC .e ro 21 ezetnem ref ăs ăsal eS .ă ro o ac ric .coljim al col ecaf es .ăraoce rts es iv res a ed etnianÎ .eidjord g 03 .iâmăl 2 .iniâm ep ed edni rpsed es iş icişăb ecaf lutaula ec ănâp .lu răhaz .028 laptele rece .)etşe rc iam un alaedămălp ece raoed .ăpa l 2/1 acric .eras ed esar eţirugnil 2 .eidjord g 04 .rotpuc al coc es iş ăcsae rc âs ăsal eS .le nid iţăcub uai es .rtnî lurăhaz enup eS .ătunrec aniăf nid nmup nu enup es ătivi rtop emirăm ed sav nu-rtnÎ .851 .edifats g 002 .ătavoc nî ăsal es iş ă repoca es .tev reş nu uc lusav ă repoca eS .ăniăf gk 1 IINIÂP AERARAPERP .e ram sav tla nî uas ălao o.ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd .dlac col al .tanob racib ed ăţi rugnil 2/1 iş ăpa ăniţup uc ătaium aidjo rd nup es .etnib reif un( ădlac ăpa ăniţup iş răhaz ed ăţirugnil o uc aidjo rd eiaom eS .ăniăf ă rase rp eS .ăcsae rc ăs iş ae ras .ifotrac ed ase rp ni rp uas enrac ed anişam nirp ce rt es iş tot ed icăr es a ed etnianî ajaoc ed ăţăruc eS .128 ed e riţbus eilef o etâc iş e rahap nî dnâguăda .iţreif ifotrac g 004 .coljim al col ecaf eS .ae ras .ăţni rod ăpud .tivi rtop cof al .iicoljim iâmăl 2 .lupod ă ras un ăs ac .eras ed esar eţirugnil 2 .ăcsae rc ăs uon nid ăsal eS .ătavoc nî aniăf en rec eS .ae ras ăguada es .)etnib reif aerp eif un ăs( anâm ă refus tâc .eiapoc nî aniăf en rec eS .   .icişăb ăcaf es ăs epecnî ănâp etab eS .etpal uc aeniâp urtnep ac iţătitnac işaeleca csesolof eS ELFIHC .ăgnul uas ădnuto r ăm rof ăd es il iş ăniăf uc ătarăserp taula ed asam ep nup es .luteged ă refus tâc apa ti rocăr a-s dnâC .ădlac apa iş lu răhaz .dlac al e ro ăuod niţ iam es iş .ielu ărugnil 1 .răhaz g 008 .tivi rtop cof al ă ro o ac ric rotpuc al coc es .428 .etpal ld 7 — 6 .eiâmăl dlac al enup eS .ă ro o epao rpa .528 .ăpa e rahap 6 .răhaz eţirugnil 3 .ăţinvip nî cud es iopa .elcits nî ănraot es iş ăraoce rts es iopa .eledifats iş iţăcub etaiăt eliâmăl .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep lutaula ănraotsă r eS .tucse rc a lutaula dnâC .ădlac ăpa ld 6 — 5 .ăniăf uc eta răse rp em rof nî nup es uas ăvat ep ăzaşa es e rac iniâp caf es .ăniăf uc ăta răse rp aenemesa ed avat ep ăzaşa es iş ednuto r uas ignul iniâp caf es .tasednî ăţni refe rp ed eif ăs eiube rt e rac lutaula enib ătnâmă rf es iş ănue rpmî lutot ăcetsema eS .elaom ed tivi rtop ălaedămălp o ecaf es ănâp ăpa ăniţup ăcnî dnâguăda ăcetsema es .lurăhaz uc ătace rf aidjo rd enup eS .răhaz g 02 .eiâmăl ed amaez iş ăneblag aetrap nid iamun ătaiăt .iniâm ed etşepil iam es un ănâp .tucse rc a dnâC .taruc et raof sav nu.rtnî nup eS .ielu ărugnil 1 .nu uc ă repoca es .elaom ae rp un .eiâmăl ed ăjaoc ăniţup ăguada eS .enib lutot ătnâmă rf eS .răhaz ăţirugnil 1 .ătaium aidjo rd ănraot es .ăniăf gk 1 ETPAL UC ENIÂP .luielu iopa .lu răhaz ăvlozid es ănâp dnâcetsema .e ro avetâc ăţaehg al enup es iş ă repoca eS .tivi rtop cof al . rotpuc al coc es iş ăcsae rc ăs ăsal iam eS .528 .tanobracib ăţirugniI 2/1 .eras ed esar eţirugnil 2 .etnianî iam ătunrec aniăf uc atavoc nî enup es .ătitocolc ăpa uc cse răpo eS .

ă rtilis iş e ras ed lucetsema luteged uc es-udnâcudo rtni ele nî .muf al iopa uad eS .a rtilis uc ae ras ăcetsema eS .amini .951 eS .enrac ed gk 01 aL IICNUŞ AERARAPERP .etşe răma es tlum ae rp eniţ es ăcaD .eleplup iş iihcsum socs ua-s ec ăpuD ROLININĂLS AERARAPERP .828 .iram iam avec iţăcub nî iihcinir iş abmil rai .col nu al tot ep l-udnânuda .tartsăp urtnep .iţasednî iam avec caf es muf al uad es e rac iiţanrâC .tamufa luihcşum ă rape rp es lef aL .928 .etunim ed 02 ac ric etui .lec rup ed ele raoicip iş eleţitsoc .e ras .muf al uad es iş so rocăr col nu-rtnî eliz avetâc etnâvs es ăs ăsal eS .so rocăr col al anitup enup eS .ăţiluc ruf ed ăsnupă rts roşu etse dnâc atag etse acnuŞ .rtnÎ IICNUŞ AEREBREIF .eliz 6 — 5 niţ es eleţitsoc iş elininălS .etpal niţup uc tacetsema uo uc gnu es .ăguada eS .arutăcot ă rape rp es tâc lupmit nî .telpmoc ăsnî un .ălbat ed lubut etsep luţam egart eS .iicnuş aemirăm ăpud .ece r ăpa nî etuniţ iş sod ep es raotnî .a raofs ecudo rtni es e rac nirp .ădnuto r ăm rof etepac ăs ac inigram nid niţup etâc eiat es iş aenrac ăpur es ăs ărăf .enrac ed ămaez ăniţup iş dnâguăda .repip .o-tasăl ua e rac ep amaez nî aets ăs iş tbuseded dnâr ep .eleţam tulpmu u rtnep ălbat ed lubut enrac tacot ed anişam al ăzaşa eS .enub et raof etatluze r ăd iş ă raoşu iam aec etse tamufa u rtnep aenrac ăsac nî ităge rp a ed ătatnemirepxe ădotem ătsaecA . tocs es pmit tseca ăpuD .ăniăf uc ătarăse rp avat ep ăzaşa es iş ănâm nî csejnuto r es .ece r al ăzae rtsăp eS .etnâvz es ăs eliz 4— 3 niţ es ednu .iom iam caf eS .iicnuş ae rarape rp al .ădurc ăninăls ed icim eleţăcub uc ăcetsema es iş tacot ed anişam nirp c rop ed ărcam aenrac ece rt eS ROLIŢANRÂC AERARAPERP .etşe rc a ed etnianî .ătneicifus eif ăs e ras ed aetatitnac )2 .iţepsao rp ămusnoc es uas .roliţăcub aemirăm ed iş iulumuf ai răt ed edniped iulutamufa ataruD .iş ăcsae rc ăs ăsal eS .so ăgnâl ep laiceps nî .t reif al nup eS ABOT .ăpa etnâb reifnî es ăs enup es rotăpăcnî ed lutsed sav nu.iţepsao rp ăcnânăm es e rac iec tâced iţa repip iam iş iţarăs iam avec caf es iş emac ed ămaez ăguada iam es un rol a rutăcot nÎ .ăniţup ae rp tîced ătlum iam avec enib iam .aplup somu rf etaocs eS .ătivi rtop emignul ed iş ămlap ed tal nu ed iişâf nî ătrub al ed aninăls eiat es .c rotnî es iz e raceif nÎ .so rim aenrac ădni rp un ăs ac so rocăr col al ăniţ es ăs ărumaras uc anitup )3 .sus iam tată ra a-s muc aşa .ărtilis g 52 .eta răs aenemesa ed elininăls iş eleţitsoc uc ănue rpmî .i riţbus eleţam csetăgerp es etnianiD .nmel ed ătavoc o.tucălp so rim iş eirua e raoluc e ra ătamufa enib ăcnuş O .pac al ed esa rg eliţăcub iş eliclăf .tsug ăpud .io rutsu ed iedjum ed ămaez iş rahabine .etalăps enib .etepsao rp eif ăs ărumaras al nup es ec elirunrăc )1 :iiţidnoc ele raotămru uc .tneicifus eniţ es un ăcad rai .enib ăzae rtsăp es un iş tsug e ra un .cnâda ed lutsed iş etui e racşim o uc .e ras ăniţup iş nifad ed iof 3 — 2 uc ănue rpmî .lutamufa iş aruma ras uc iopa ăzaemru es iş ărtilis nirp iş e ras nirp uad eS .ti rocăr ua-s ec ăpuD .tiţucsa enib etraof tiţuc nu uc .so rocăr iş tisi rea col nu.038 .etiţăruc enib elihce ru .rotpuc al ad el ed etnianî .rtnî uas ănitup o.a rpusaed ep iş ărtilis iş e ras ărase rp es aenemesa eD .ece r ăpa uc sav nu-rtnî .etepac al ătpae rdnî eS .enrac nî enib ădnurtăp ăs ac anâm uc dnâce rf .728 .urtap nî uas ăuod nî .ăvat ep etazeşa tnus ec ătadnî eD .ă raofs uc ăgael es .eliz 3 — 2 eleţitsoc iş elininăls rai .tăpac nu al ă rutăpeţnî ăcim o ăninăls al rai .etpal uc aeniâp urtnep ac ece r al taula nu ecaf eS ° .eras g 005 .i riţbus iş ignul eţuilef nî etaot eiat es .e raceif g 06 — 05 ac ric ed icim eţiniâp nî et rapmî es .ăsaoţa enived aenrac ece raoed .ăniv ăs arpusaed ed eliţăcub tâcnî leftsa .ici roş ed iţăcub .luţam ăgraps es un ăs ac tecnî .628 cof al coc eS .tucse rc a ec ăpuD .iuluso lutăpac iş nodnet e rtnî ă ruteiăt o ăplup al dnâcăf .etatămuj ep iamun b reif eS .ăniăf uc ătarăse rp taula ed asam ep acoc ănraotsă r es .C 6 — 3 ed eidem ărutarepmet o al .tlum ae rp ăt raif eiube rt uN .eliz 5 — 4 acnuş .luihcinir .col nu al enib lutot ătnâmă rf eS .arpusaed ăzaetse rc es .eliz 01 al ănâp elicnuş rai .t reif al e ras ăniţup aguăda etaop iam es .ăta răs ed lutsed iş elaom eif ăs eiube rt arutăcoT .iinişam lu rotuja uc arutăcot ecudo rtni es iopa .treif a e rac nî apa nî ăcsae rocăr es ăs ăsal eS .ătarăs ae rp etse un acnuş ăcaD .ăb raif ăs epecnî a ed etnianÎ .abmil .so al ănâp i rutăpeţnî etlum iam ăcnuş nî caf es tiţucsa enib iş tsugnî tiţuc nu uC .e ro 3 — 2 icim e tocolc nî ăb raif ăs ăsal es iş acnuş ecudo rtni es .enrac nid ae ras ătaot ăgart un ăs apa ac u rtnep .rtnî ănrâta eS .rtnî etazeşa tnus etităge rp leftsa elicnuŞ .iţamufaen .

iz auod a ănâp iş asăl top es so rocăr col tla nî uas ăţinvip aL .tartsăp urtnep ipot etaop eS IIRUTNU AERIPOT .e ras ed ărugnil o tacetsema a-s e rac nî .rtnî ăcetsema .ătasip ăraoşcun iş repip .eiat es dnâc .ăbot al ac .ece r ăpa nî talăps iş srucs .061 ăd es .e ras ăguada iam eS .ti rocăr ua-s ec ăpud .enib tizepmil a-s ec ăpud iş e raotăruce rts ni rp tuce rt ua e rac irămuj ed eleţişămă r ed ăcsaezepmil es ăs dlac al pmit avtâc ăsal iam es .u rdnai roc .e rat iam aninăls eiat es tarapeS .ăt raif niţup etraof .t reif ua erac nî amaez nid itşec avetâc iş dnânrut .muf al e ro avetîc iopa ad etaop eS .ătsap o ac nived ănâp .ăpa nî ăcsae rocă r es ăs ăsal eS .amini b reif eS IŞOBATRAC .cof nî roşu et raof ăd lutnu ece raoed .irucol avetâc nî .ăznâp ed ătacub o ăsnî enup es e rac etsep .ti rocăr ua-s ec ăpud iş ămaez nid tocs es uas izlac csev res eS .ătraif etse abot dnâC .t reif al ăcsaenzelp un ăs aC .ănraot es .iuluc rop lucamots etşetăge rp es etnianiD .ti rocăr ua-s ec ăpuD .etacetsema eiube rt .tivi rtop cof al .iebot lugnul nî iram iam eliţăcub dnâzeşa .u rtnuănî talăps iş tiţă ruc enib .ă ro ed irut refs ie rt ac ric .ăb raif ăs ărăf .ătis ni rp tot .lupmit uc csezecnâ r dnuf al nuped es e rac i rămuj ed eli rutămâ răf ece raoed .elpmu es .e ram ae rp eif ăs eiube rt un lucoF .sus iam ac eleiatnu răm iş aemac b reif eS EGNÂS UC ĂBOT .icim etocolc nî eb reif es iş etepac al esaoc eS .aninăls tâtA .repip .tucălpen tsug nu ii rutnu dnâd .ii rutnu ae rizecnâ r rugis ecudorp es ece raod .138 .arutnu ăcsaejărp es un ăs ac .ca nu uc etnianî iam ăpaeţnî es .enac rob nî tce rid tupecnî al ed enup es uN .tasip repip .)t reif nid tuce rt eif un ăs( t reif ed tivi rtop ze ro ed gk 2/1 epao rpa ăguada es eiatnu răm ed gk 1 aL .eras .rtnî nup es iş iţăcub eiat es .esao rg eleţam ulpmu eS .t reif ua ec ăpuD .lutacif uc ăcetsema es .iuluc rop ae reiăt al ed tartsăp egnâs .tnemag rep eit râh uc etagel enac rob nî aenemesa ed .ece r ăpa uc e ro ăuod aets ăs rotăpăcnî sav nu.adapăz ac ăbla eif ăs eiube rt ătică r arutnU .rtnî enup eS .sav nu.ăcsaepot es ăs cof ep ălao o.etocolc avetâc aed ăs etnib reif ăpa nî nup eS .rtnî uas ăţita rc o.pmit nî pmit nid iş .iş tâg al ed ăsao regnâs iam aenrac iş anilps .ătijărp ăpaec iş narihgam .pmit avtâc artsăp top es ednu .ta rof rep capac uc ălbat ed iituc nî uas etiuţlăms esav nî .icim e tocolc nî etunim 51 — 01 ăb raif ăs enup eS .ici roş ep ed enib ăţă ruc es aninălS .tsug ăpud .egnâs ărăf abot ac lef al iopa etşetăge rp eS .tacsu iş ece r col al iş nac rob nî aenemesa ed nup es .aeva iam ra-el e rac ep enrac ed eliţăcub iş dnârutălnî .eleiatnu răm treif ua e rac nî amaez nî .ănişam ep ălao o-rtnî uas ăţita rc o.ă rutnu nî csejărp es .tipot a-s ec ăpuD .tâg al ed ăsa rg enrac atâta tot uc ănue rpmî .elamras u rtnep ă rutăcot ed aenrac al aguăda top eS .lutacif tupecnî al treif a e rac nî ămaez ăniţup dnâguăda .238 . rahabine .egehcnî es un ăs ac .niţup ăzae răs es tipot al ed esamăr elirămuJ .ătartsăp if av e rac nî ălbat ed eliituc nî uas elenac rob nî .icim eleţărtăp nî .cte eletfihc .e ras ăguada eS .338 .egnâs uc iş ecaf top es lef aL .so rez eif un ăS .iinişam aenigram ep alfa es e rac .iuluc rop lu rtnuănid aznâso iş tâc .iţăcub taiăt ua-s ec ăpuD .438 .ca nu uc irucol etlum iam nî ătapeţnî .lurâtas uc ăcaot es uas enrac ed anişam ni rp ce rt es .rahabine .dnuf ep ădnirp es un ăs ac .e rat ae rp un lutac if eb reif eS )ITŞRUVRĂBEL( TACIF ED IŢANRÂC .tacsu iş so rocăr col nî enib ăzae rtsăp es a rutnU .luşobatrac elpmu es iş enib lutot ăcetsema eS .lunâmălp .tupecnî al ed samăr a e rac amaez nî .cim cof al rad .ăsrucs iş ătipot enib etse arutnu ătaot dnâC .sav tla-rtnî ă raoce rts es iş ăpus ed e ram arugnil uc ai es ătipot arutnu .ălaps es aznâso iş tâc .csenselp leftla .dnuf nu ep enup es .telpmoc etşe rocăr es ănâp eniţ es iş arpusaed roşu csaet nu uc .etalăps iş etiţăruc enib tsof ua e rac .ece r al ăzae rtsăp eS .ătiels iş ăticăr ajed atla etsep etnib reif arutnu enraot es ăs eiube rt un ătadoiciN .tsug ăpud el-udnivirtop .tase rp tnu egela es tipot u rtneP IULUTNU AERIPOT.no rtsac nu.ămaez ed col nî ăguada es .tupecnî al et reifen eleiatnu răm uc iş ităge rp top es aenemesa eD .esaomu rf iilef eniţbo a erps .rtnî nup es iş enrac tacot ed anişam nirp uad es uas tnu răm etraof eiat es iş ăpa nid iopa tocs eS .rtnî enib ăcae rf es iş enrac ed anişam ni rp iro 3 — 2 ed ce rt es .epao rpa ed etşezăp eS .538 .icim etocolc nî .ărafa nid aninăls tâta .

)e racnâm eci ro u rtnep ac( tsug ăpud e ras dnâguăda .i rtil 01 — 8 ed )sus ed aet rap nî tâced dnuf nî ig ral iam .elelcits ăb raif es ăs tnedu rp etse .ece r ăpa uc enib csezemu es aetsecA .ele nid lutnu etaop es tâc egrucs es iopa .ti rocăr a-s ec ăpud .etocolc avetâc ăpud et rap o al lutot uc es-udnâd ăcsaepot es ăs elaom cof al uon nid tiels lutnu uc alao enup eS .dnuf al suped lu rez nid ai es un ăs ăjirg uc .sav nu -rtnî .etaci rts un rad .i rutăp nî etuniţ tsof ua ec ăpud iş ăraofs uc ăgael es .tnâmăp ed e ram nac rob nu uc iucolnî ăsnî etaop eS .atag etse luş rob .cof ep .elcits nî roşu anrut ătaop es ăs tâcnî .)treif al roşu iam tlum agel rov es .ruic nirp ce rt es .luielu ac edepmil eif ăs eiube rt elcits nî uas enac rob nî sup iş tipot lutnU .ămaez ăniţup iam dnâva( ele nid sopa luzeim tot ăgrucs es ăs tâcnî leftsa .eleţileip iş eleţnimes iamun nâmă r ănâp .rtnî nup eS .dlac col al aets ăs ăsal es iş ătaruc ăp râc o uc ă repoca es .638 .iz auod a .eb reif tâc .eţnimes eniţup iam ua iş esaonrăc tnus ece raoed .esaotănăs iş etpaoc iişo r gela eS ĂBROIC URTNEP IEDRA IŞ IIŞOR .epaoc iişo r gela eS ELCITS NÎ IIŞOR ED NOILUB .rasecen etse ăcad .ece r al etrap o al .icim enac rob nî ăzaşa es iş ărugnil o uc uas anâm uc roşu ăcetsema eS .itşuh ed ăspil nÎ .iş ţelăcăf nu uc enib ăcetsema eS .telpmoc cse rocă r es ănâp leftsa niţ es iş i rutăp uc enib ă repoca es .iriţbus iilef nî iopa .enib lutot ăcetsema eS .etpaoc iişo r gela eS NACROB NÎ ETAVRESNOC IIŞOR .ăcsaenselp un ăs ac ădu ăprâc o-rtnî ăraoşăfnî es e rac .838 .t reif al lupod ăras un ăs aC .tacetsemaen ăpilc o ăsal es uN .tirătnî a-s ec ăpud rai .ialăm ed ănub ănâm o uc etacetsema .e rartsăp ed nub col nu ătsixe un ăcaD .ion irupod uc ăputsa es iş ielu ed ă rugnil o ănraot es .ănişam ep uon nid nup eS .nmel ed ă rugnil o uc dnâce rf .sav tla nî ărugnil o uc etaocs es tiels lutnu rai .ă raoce rts es e raţniube rtnî ed etnianÎ .ălaoms a rpusaed enup es .ăuod nî pu r es .938 .ăpa uc sav tla nî .e racnâm urtnep ac etarăs caf es( tsug ăpud e ras iş cilicilas dica ed g 2 iişo r ed gk 1 al dnâguăda no rtsac nu.cilicilas dica ed g 2 etâc ăguada es ied ra iş iişo r ed ma rgolik e raceif aL .cte ănâtnâms uc ifotrac .eleţileip csecusă r es iş etocolc avetâc uad ănâp es-udnâniţ .tacsu col al ăzae rtsăp es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es elenac roB .e raoicip nî .ătiuţlăms .ae rizecnâ r lupmit uc acovo rp ra erac .elcits nî nup es iş ănue rpmî ăcetsema eS .ătitocolc ăpa ele etsep ănraot es iopa .)tartsăp a-s un ăcad a râpmuc etaop es e rac .161 .taruc âtalăps alao nî .ş rob al ed ătircănî aţârăt( itşuh gk 2/1 ac ric ăguada es .e ram ălao o.ue rem ăcetsema eS .ece r al elelcits ăzae rtsăp es iş ăraec uc uas ălaoms uc ă repoca es .)i rupod ed iinişam lu rotuja uc( et reif irupod uc enib ăputsa eS .rtnî nup eS .ăuod nî ăsup nafolec eit râh uc ăgael es uas .lunoilub ezetnem ref un ăs ac .ănâtnâms ed col nî .ălaps eS .eti rod eliiţ ropo rp nî cetsema nu ecaf eS .o-tasăl ua e rac ep amaez ărăf .iş anitup enib ălaps eS .ed ra es iş dnuf ed roşu ednirp es lunoilub ece raoed .nişiv ed ăgnae rc o iş aguăda etaop eS .tacsu iş so rocă r col al ăzae rtsăp es iş ălaoms enup es irupod uc etaputsa elec al .ăputsa es ec ărusăm eP .lejnu rtăp ed iş ra răm ed ed rev ăznu rf iş muce rp .ălcits ed enac rob nî uas elcits nî etnib reif enup es iş ăraoce rts eS .et rap o al uad eS .etreif tsof ua e rac .ădemu ăp râc o.ălaps eS .ănâtnâms uc zarp :ac emugel ed irulef ronu ae rităge rp al .ălcits ed enac rob nî uas elcits nî enib ăzae rtsăp es lutnU .ănişam ăgnâl ei rătăcub nî iecibo ed .rtnî alcits ăraoşăfnî es .etocolc avetâc aed ăs cof al uon nid nup es samă r lurez iş ătaul amupS .einlâp nirp dlac ănraot es lunoiluB .ătitocolc ăpa nî etis ienu lu rotuja uc ăpilc o cudo rtni es .işarg ied ra aviţâc auaedif ac eiat es aenemesa eD .icim eiaotub( rajets ed initup nî iecibo ed etşetăge rp es luş roB IULUŞROB AERELPMU .ăuod nî eiat es .eleţnimes ăzaetrăpednî es iş u rtap nî eiat es . rez ed ăm ru ărăf .738 ĂNRAI URTNEP EVRESNOC IŞ IRUTĂRUM .)tlum iam un .ece r al ăzae rtsăp es iş nafolec uc uas tnemag rep eit râh uc ăgael eS .tâg al ănâp elelcits ulpmu eS .eteged e rtnî gnârts es eliţătămuj rai .taţniube rtnî if etaop samă r lureZ .e ro ed 42 ăpuD .ednuto r ăţni refe rp ed .etşe răpo es .tecnî ăcsae rocăr es ăs .eţileip ed ăţăruc es .elcits nî .tâta ăşao rgnî es ănâp .uâ rg ed eţârăt uc t refs nu ep ulpmu eS .ti ref col nu al ăzaşa es .ătulp ed lupod uc iamun etapusa tsof ua ec ăpud .ăcsaenselp un ăs ac u rtneP .arpusaed ed amups ăţăruc es .ăpa ed col nî ş rob uc aţârăt tupecnî al etşezemu es .irut refs ie rt ep mac anitup elpmu es ăs tâc tâta .

eiaom es ăs epecnî ănâp .ăcim ăz rav o . rajets ed eşaiotub nî caf es ănrai ed elirutăruM ĂNRAI URTNEP ERAS NÎ IRUTĂRUM .et ruc ni rp luiotub niţup etşelogotso r es .248 .ăpa ed l 01 al e ras ed g 005 nid ătucăf .ădu ăp râc o-rtnî ăraoşăfnî es .e ras uc ăzrav ed irudnâr avetâc etla ăguada iam es .ăpa ed l 01 e raceif al teţo ed l 1 etâc ăguada es .ădiponoc ed iţăcub .lejnu rtăp .etaot ep ădni rpuc el ăs arumaras iş elirută rum enib ecetsema es ăs ac .ăpa ed l 1 al e ras ed g 05 ed eiţ ropo rp nî .enib iam ăniţ ăs iş esaotsug eif ăs elirutărum ac u rtneP .iişo r ed gk 1 .nac rob nî tasednî ăzaşa eS .i rat eli rutărum niţ e rac nişiv ed eznu rf iş tacsu rarăm ed e rif avetâc ăguada es .voc rom .iagecum ed so rim e ra ăcaD .epus al aţniube rtnî etaop eS .ăuod nî ălaps es ta rapeS .ignul ied ra iş elenogog .ăuod ed amaez ărutnâv es pmit e rtnÎ .ănileţ .teţo l 2/1 iş e ras gk 2/1 uc ăpa ed l 9 t reif al nup es .iotub nî etaot ăzaşa eS .elele rudnâcs uon nid nup eS .anâm uc roşu ăcetsema eS .iorutsu ed ieţăc ie e rtni rp nup es .iinrei lupmit nî eiaom es leftla .sav nu-rtnî enup es .tasip io rutsu uc urtnuănî iopa ăcae rf eS .rav ed ănâm o le nî egnits es .so rocăr col nu al e rartsăp e rps enup eS .ăpaec ed gk 1 .nac rob nî iiţeva rtsac ăzaşa eS .tasăl a-s nac rob nid az rav dnâc .icim izrev inepep .ivoc rom ed gk 2 :ălaps es iş ăţăruc eS ĂPUS URTNEP ĂŢNESE .)etşenselp un lunac rob .iz e raceif nî iş nmel ed lupod uc enib ăputsa eS .epa etlum iam uc luiotub ălaps es .etocolc avetâc tad a ec ăpuD .arugnil uc dnâsăpa . rarăm ed igne rc uc ă repoca es a rpusaed rai .ze ro uc iţulumu iedra :ac i răcnâm elenu al nub tsug ăd aenemesa eD .eliz 3 — 2 ăsal es iş e raos al enup eS .ignul ied ra .ălcits ed etse lunac rob ăcaD .eb roic al .io rutsu ed ieţăc aviţâc .inselp un a u rtnep .e ras uc treif al apa enup eS .)ăpa l 1 al e ras g 03( ătarăs ăpa ăniţup ăguada iam es .irat e rem .148 .rtnî luiotub iopa ăzaşa eS .i ro ie rt .nub iam tâta uc enived irutărum urtnep iamun taţniube rtnî luiotub( enib etşe răpo es iş ălaps es luiotuB .esao rg iam iilef etaiăt ănileţ iş ivoc rom uc dnânretla .elamras al isolof top es e rac .edepe r eze rum es ăs eiube rt e rac işo rg iam iţevartsac tnus ăcaD .iţepsao rp et raof iş i renit iţevartsac gela eS )ARAV TAMUSNOC ED( ĂRUMARAS NÎ IŢEVARTSAC .etepac nid niţup eiat es iş ece r ăpa nî ălaps eS .canrâtsăp ed gk 2/1 .rtnÎ )NACROB NÎ( ĂNRAI URTNEP IRUTĂRUM .enac rob nî enup es iş e ras ed gk 2/1 uc ăcetsema eS .448 .lurav snits a-s ec ăpuD .auaedif ac azrav eiat eS NACROB NÎ ĂRCA ĂZRAV .)etşehcevnî es tâc uc .ălcits ed enac rob nî ăzaşa eS .ăsal o e rac ep amaez ed ăsnirpuc eif ăs azrav ătaot tâcnî leftsa .irulog ănâmă r un ăs ac .teged nu ed ielu ămaot es a rpusaed rai .ece r al ăzae rtsăp es iş nafolec uc uas tnemag rep eitrâh uc ăgael eS .e raos al ăsal es is nafolec uc uas tnemag rep eitrâh uc ăgael eS .eişo r ăzrav ed iţăcub .eirep o uc l-udnâce rf .emignul nî coljim al niţup ăcipsed es .tacsu rarăm ed ăgnae rc o iş nifad ed eznu rf 3 — 2 .ăcsaezepmil es ăs et rap o al ăd es .ătitocolc arumaras ănraot es arpusaed rai .348 .şicurc etazeşa elerudnâcs ăuod uc ăsapa es arpusaeD .repip ed eb aob avetâc a rpusaed nup eS .eti rod eliiţ ropo rp nî .e racnâm urtnep ac e ras dnârăse rp . rasecen etse ăcaD .543 .eze rum es ăs .iţevartsac epa ie rt .l 6 — 5 ed .eliz 01 ed pmit .cte tsop ed elamras .tamătăven iş tăpsao rp eif ăs eiube rt taţniube rtnî lutavazraz toT .enib dnâsăpa .enileţ 4 .tiţuc nu uc .enrac ed anişam ni rp iopa ece rt es iş iţăcub lutavazraz tot eiat eS .ăpa ed l 1 al cetsema tseca nid ărugnil o etâc dnânup .ăţniube rt ăpud ămusnoc es iş ece r al niţ es .iesac elioven ed edniped emirăm ro răc a .io rutsu g 01 iş ăcim ădiponoc o .e ro avetâc ăpuD .)edu rc iişo r elegăltăp( elenogog .048 .tnemag rep eitrâh uc ăgael es iş etnib reif aruma ras ănraot eS .i rută rum ed lumusnoc epecnî dnâc icnuta ădnufsed es iş ătacsu ăţinvip o.etnâvs es ăs ăsal es iş .iţarum enib tnus ec ăpuD .apa etşezepmil es ănâp ărudlăc al eniţ es iş ăuod nî ăsup nafolec eit râh uc lunac rob ăgael eS .e ram ălao o.ige rtnî iof iş ătacot ăz rav ed eli rutarts e rtnî dnânup .işarg ied ra 4 .261 IOTUB NI ARCA ĂZRAV .ădu ăp râc uc taruşăfnî enib etse ăcad( teţo iş e ras uc ăpa ed aiţulos etnib reif ănraot es iş ătizemu enib ăsao rg ăprâc o uc lunac rob ăraoşăfnî eS .

eiaom es ăs pecnî ănâp ăcsaetocolc ăs ăsal es iş etnib reif ăpa nî nup eS .058 .tatse rc .i rutăcipsed nî ecudo rtni es atsaeca a rutulpmU .361 eS .eti rod eliiţ ropo rp nî .epa avetâc nî ălaps eS .ti rocăr iş e ras uc t reif teţo ănraot es arpusaeD .iţepsao rp etraof iş icim iţevartsac gela eS TEŢO NÎ ICIM IŢEVARTSAC .răhaz ed irugnil ăuod .etnâvz es ăs ăsal es iş etşe răpo es .ăzae rum es ănâp ă ramăc al niţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael eS .tsug ăpud e ras .teţo nî ii raşogog ăniţ ăs eiube rt e rac .esao rg iam avec eledno r eiat es iş .ca nu uc e raceif ăpaeţnî eS .e ras ăniţup uc roşu elirutavaz raz etaot ăcae rf eS .nişiv ed eznu rf uas ratşum ed ebaob avetâc arpusaed dnânup .nifad ed eiaof o iş muce rp .laiceps lutiţuc uc emignul nî ivoc rom ăţăruc es aenemesa eD .ăramăc al nup eS .ăcsae rocăr es ăs ta rapes ăsal eS .icutub iod ep .ETANĂPMÎ ETENIV .etunim 01 niţ iam es .aţniube rtnî top es eliz 01 ac ric ăpud rai .ătalăps enib e ram ărtaip o iş i rudnâcs nid tucăf csaet nu arpusaed dnânup .edetşev eleznurf ăzaetrăpednî eS .e ras ed g 06 u rtil e raceif al dnâguăda .i raşogog etsep ănraot es .848 .nac rob nî i rudnâ r ăzaşa es iş eti răpo ănileţ ed izoc uc elelegăltăp ăgael es iopa .enib ti rocăr a-s ec ăpuD .e ras ăniţup iş .ăsal es azrav .izrev ied ra .ez rev avetâc ăguada iam es aeeca ed .es-udnâguăda .rajets ed eif ăs eiube rt luiotuB ° .e ras uc lu teţo eb reif es pmit tseca nÎ .tnemag rep eit râh uc lunac rob ăgael eS .tot ed un rad .enib ălaps eS .ălaps eS .748 .etnâvz es ăs tev reş nu ep ăsal es iş ălaps eS .e rat .ănilp etse atsaeca dnâC .nac rob nî iiţevartsac ăzaeşa eS .ic repuic ed gk 1 al ielu g 001 ed eiţ ropo rp nî .arpusaed iţătue rg uc dnuf nu enup es ele etsep rai .elaom ăp râc o uc g retş es uas .etatse rc eledno r nî .tiunşibo teţo iş aţniube rtnî etaop es rad .iram ae rp un rad .esihcnî iş etnu răm ic repuic gela eS ETANIRAM ICREPUIC .nifad ed eiaof o .ăpa ed l 01 al eiătăcub ed e ram e ras ed g 005 nid ăruma ras o etşetăgerp es ta rapeS .eletla ăgnâl elenu ăsam ep ăzaşa es iş tocs eS .io rutsu ed ieţăc aviţâc iş .urtap ăpuD .teţo ed l 1 al g 05 ed eiţ ropo rp nî .ăuod .ăpa ed enib g rucs es iş etepac al niţup eiat es . repip ed elebaob uc ânue rpmî .iivoc rom iş adiponoc ăzaşa es iopA .luteţo eb reif eS . rarăm iş ănileţ ed eiaof ăniţup enup iam es arpusaed rai .)tenibo r( aenac bus roşu aepăcnî ătaop ăs amaez etaocs es e rac nî lusav ac u rtnep .bmu rop ed ebaob ed inmup iod ac ric ăguada es ez rev ed 001 aL .io rutsu ed ieţăc iş ănileţ ed eznu rf . 9 ed .ătacsu ăţinvip o-rtnî ăzaşa eS . rarăm niţup iş ănileţ ed iof .lutiţuc uc niţup l-udnibocs .etehcub nî ecafsed es iş adiponoc ăţăruc eS ĂRUMARAS NÎ IVOCROM IŞ ĂDIPONOC .rtnî cof al nup eS .ătarum etse azrav inâmătăps icnic .iţrăp elebma ep gnul nî ăcipsed es iş aţidoc eiat eS .iulu rotoc aetrap nî ecu rc ed ăm rof nî ăzaetse rc es .ăuod apuD .iotub nî ăzrav etsep amaez ănraot es .auaenac enib ăzaenoiţcnuf ăcad ăzaelo rtnoc eS .eliz 3 — 2 e raceif al .i ro 3 — 2 ed .esaotănăs iş etasednî ez rev gela eS .nub iam etse niv ed luteţO .lejnurtăp .e ras ăniţup enup es ărutibocs e raceif nÎ .laiceps lutiţuc uc iţaiăt ivoc rom aviţâc csetăge rp es aenemesa eD .ăţiv ed iof :iulunac rob ludnuf al ăzaşa eS .az rav eze rum es ăs epecnî ănâp ăunitnoc e rac .so rocă r col nu al ăzae rtsăp es iş elenac rob ăgael eS .ăz rav .tsug ăpud .teţo ed i rugnil avetâc ăguada eS .ti rocăr luteţo ănraot eS .enac rob nî ăzaşa eS .voc rom ed iilef ie e rtnirp rai .948 .icim ele rudnâcs ăuod şicu rc iopa nup eS .lutavazraz etşetăge rp es ta rapeS .taluge r ătiţăruc eiube rt atsaeca .ie rt iş naerh ed e rif ie rt .etalăps enib nişiv ed eznu rf uas ratşum ed ebaob nup es arpusaeD .iotub nî irudnâr az rav ăzaşa eS .tasip repip ed ăţi rugnil o .işomurf iraşogog gela eS TEŢO NÎ IRAŞOGOG .e ram ălao o-rtnî ămaez ăg ruc ăs ăsal es aenac ni rP .ivoc rom auaedif ac dniăt .eliz ie rt .repip ed ebaob avetâc uc iş )teţo ed l 1 al g 05 ac ric( tsug al tarăs enib eif ăs tâcnî leftsa .irat iiţevartsac niţnem e rac .tsug ăpud iş ănileţ ed eznurf avetâc .luiotub uon nid elpmu es ănâp .talăps enib lucsaet rai .ătarutnâv tsof a amaez ătaot ec ănâp iro avetâc ed aiţarepo ătepe r eS .iram ae rp un iş e renit eteniv gela eS TEŢO NÎ .ăz rav etsep ănraot eS .io rutsu ed ieţăc aviţâc .ănileţ .648 leftsa artsăp av es azraV .tocolc nî tad ua ec ăpuD .esaomu rf iutug u rtap .ae ricoti rp epecnî eliz ăuod ăpuD .ielu uc ăţita rc o.iţepsao rp iş iţamătăven .a rpusaed e raolf lupmit uc ăzaem rof es ăcaD .ăpa ed eiab ep ă ro o b reif es iş enac rob nî ăzaşa eS .

rotpuc aruta repmet( snits epaorpa etse lucof dnâc rotpuc nî cudo rtni eS .şicu rc etazeşa ele rudnâcs ăuod uc arpusaed ăsapa es .ăcusu es ănâp eliz avetâc eniţ es .eiaom es ăs ac .)ăpa ed l 1 al e ras g 05( e ras uc ăpa ed ă rasecen aetatitnac eb reif  În sare dnârăse rp .rarăm ed eli rudnâ r e rtnî e ras ĂNRAI URTNEP TAVRESNOC EDREV RARĂM .ăjirg e race rao uc .so rocăr col al niţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es .telpmoc ăsnî un .ăznâp ed ţelucăs nî .anileŢ.cim nac rob nu .ăpa o.ătitocolc ăpa uc cse răpo eS .işomu rf ied ra 021 — 001 ărtni gk 6 ed nac rob nu.lunac rob telpmoc elpmu es ănâp .2 .es-udnâsăl lu rarăm iz auod a ănâP .rtnÎ .etaop es iesac eleţniube rt urtneP .so rocăr col nu al era rtsăp e rps enup eS .e ram iam eif un ăs iulu rotpuc .lunac rob elpmu es ănâp .  Uscat ednu )e raos nî un rad( tacsu col nu al .ăpa nî nuja nid i-udnânup .ece r al ăzae rtsăp es iş tnemagrep eit râh uc ăgael eS .558 .ălao o. roşu dnâsăpa .e ras g 004 — 3 ă rtni .nac rob nî ănraot eS .iiţătisecen arusăm ep .e raolf ăcaf un ăs ac ădlac ăpa ăniţup uc taium cilicilas dica ed farp nu enup eS .ăcirudnâcs o uc ăsapa es .ăruta repmet işaeeca al .niţup etâc etaocs es anraI .i riţbus iilef eiat es iş ălaps es .iinişam lu rotpuc nî e ratărg ep iş acsu .iclud iam iş izega rf iam tnus erac .telpmoc e repoca l-ăs rarăm ed ătasăl amaez tâcnî leftsa .işa rg ied ra 001 aL .rtnî ălaps eS .luvoc rom uc lef al ăcusu es lucanrâtsăp iş lulejnu rtăp .rtnî nup eS .)izev( tacsu lu rarăm ac lef al etşetăge rp eS ĂNRAI URTNEP TAVRESNOC EDREV LEJNURTĂP .rtnî ăzaşa es iz auod A .ie nid tişei a e rac amaez ădni rpuc i-ăs tâc .1 .dar eS .ele rudnâcs ăuod şicu rc arpusaed nup eS .ăzae răsed es e raţniube rtnî ed etnianÎ .nac rob nî ăzaşa es taium ua-s ec ăpuD .eitrâh ep ednitnî es iş e racnâm u rtnep ac lu rarăm egela eS .e ras uc tarăse rp aenemesa ed .ăcim anicădăr uc eliţătei rav nid gela es iivoc roM .e racnâm al ăzaeţniube rtnî es iş ece r ăpa nî ă ro o eniţ es .ănişam ep aets iam ăs ărăf .ece r al ăzae rtsăp es iş tnemagrep eit râh uc ăgael eS .ăznâp ed eţelucăs nî ăzae rtsăp es iţacsu iivoc roM .358 .ădni rpuc el ăs tâc teţo ănraot es iopa .e ro avetâc ăpuD .iram iţătitnac nÎ ĂBROIC URTNEP TACSU TAVAZRAZ .tâta ăcirudnâcs o uc ăsapa es .iz auod a ănâp .cte ăb roic .258 .tasăl ua-s ăcad .ăm râs ed e ratărg ep âzaşa es iş g rucs es .461 * taula nî etpaoc e reM ifotrac iş naerh ed sos uc losaR ze ro uc enrac ed ăpuS EIRAUNAI ETACUB ED ETSIL AVETÂC .e raţniube rtnî .tacsu ed emuna e raotpuc nî ăcusu es lutavazraz .iedra aviţâc ăguada iam es .458 ed etnianî ălaps eS .sus ănâp egnuja un atsaeca ăcaD .tăpsao rp nohrat ed eznurf gela eS TEŢO NÎ TAVRESNOC NOHRAT .e ras uc ăpa ăniţup anrut etaop es .ătitelpmî emuna .ăcsae rocă r es ăs ăsal es iş treif al repip ed ebaob avetâc nup es .ă ramăc nî ăzae rtsăp eS .tisi rea enib iş taruc col nu-rtnî niţ es pmit e rtnî rai .lu rotpuc ticăr a-s ănâp niţ es iş )C 07 — 06 ed .o-tasăl ua e rac ep apa iş dnânrut iţlum iam tâc ăpacnî ăs ac .e ras uc enib ăraserp es iş no rtsac nu.rtnî aets ăs ăsal es iş u rtnuănî e ras ăniţup uc e raceif ăraserp eS .eţnimes ed ăţăruc es iş lecăpăc nu ieţidoc lu ruj nî eiat es . ° al ăgab iam es iz auod A .amaez etşezepmil es dnâc ănâp ă rudlăc al eniţ es iş tnemag rep eit râh uc ăgael es .ma rgolik ed 2/1 ed nac rob nu. rarăm tla ăguada es .lutla nî lunu .rtnî uas e ram sav nu.işomu rf işa rg ied ra gela eS ERAS NÎ IŢAVRESNOC IEDRA .158 .rtnî ăzaşa es iş e racnâm urtnep ac lu rarăm egela eS .

561 ieţiăt ed acasuM ălcefs ed ătalas uc ifot rac ed eletfihC * avalcaB iişo r ed sos iş ăznâ rb uc otoziR ebaob elosaf ed ăb roiC * ădalem ram uc eţelunroC rotpuc al za rp ed eletfihC c rop ed iitfiP * ăznâ rb uc ătnicălP irutărum uc ifotrac ed einhal tavaz raz ed ăpuS * e rem ed topmoC iişo r ed sos uc ăbmiL io rutsu uc ătutăb elosaF * etpal uc ze rO ătilăc ăzrav ep iţanrâC ăpaec uc ifotrac ed ătalaS * şi rg uc ledurtŞ icevihG etnil ed ăpuS * ădalemram uc ădaluR leţiv ed amaluiC tavazraz uc ifotrac ed acasuM * ăruems ed po ris uc işogoG ze ro uc ăzrav ed elamraS ătijă rp eniâp uc inemihc ed ăpuS * e rep ed topmoC ăznârb uc enao racaM ăcsaesu r ătalaS * şirg ed ăcniduB irutărum uc elosaf ed einhal ăsae rd .ălcefs ed ăb roiC * âdalemram uc ătraT lec rup ed ănacoT rotpuc al ăznârb uc ăgilămăM .

661 răhaz uc ifot rac ed işogoG i rută rum uc etnil ed e racnâM c rop ed iitfiP * ădalemram uc itşo riP etaniram eţuletfihC ifot rac uc za rp ed ăpuS * etpal uc şi rG enrac uc etacsu enu rP rotpuc al ăznârb uc ifot raC * ăcnavilA ieţiăt uc ăz raV etşep ed ăb roiC * etipsod işogoG ătacsu elosaf ep iţanrâC zarp uc ze rO * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP ăcnuş uc acfoi ed ăcniduB ivoc rom ed ăpuS * e rem uc ledurtŞ enrac uc ărca ăz raV ănâtnâms uc ifot raC * s ra răhaz ed ămerC ăbmil uc ze rO şirg ed itşulăg uc ăpuS * niv ed ueleJ iişo r ed sos uc enao racam ed ăcniduB nohrat uc ifotrac ed ătalaS * eilinav ed ămerC enrac uc iutuG ătacsu e răzam ed ăpuS EIRAURBEF inuicniM ăz rav ed ăcniduB tijărp etşeP * etacsu enu rp ed topmoC .

761 etitălC ifotrac ed ăcniduB leim ed ăb roiC * tipirp taula nid işogoG canaps uc leiM ed rev ătalas uc tavaz raz ed eletfihC * ăcun uc nroC rotpuc al enao racam uc ifot raC ătalas ed ăpuS * ănâtnâms uc .iţijă rp işanapaP leim ed amaluiC icizru ed faliP * canozoc ed rifadna rT ed rev ătalas uc emugel ed leţinŞ i rat ăuo uc canaps ed e ruiP * ăznâ rb uc etnicălP iişo r ed sos uc ifot rac ed itşulăG ănâtnâms uc ăsăe rd ădobol ed ăb roiC * avlaH leţiv ed şaci rpaP rotpuc al enao racam uc etşeP EITRAM * canozoc ed icleM ăninăls uc ărca ăz raV ifot rac ed amaluiC * eiliaraS ifotrac uc itşenevodlom elaoj râP tavazraz ed ăb roiC * ădalemram uc iţiucsiB şucşuc uc rezirap ed leţinS evidna uc ifotrac ed ătalaS * eciaoznâ rB zarp ed e racnâM ebaob elosaf ed ăsaed ăpuS * .

etpaocsăr ăuo uc ifot raC canaps ed ăpuS * eilinav ed ăme rc uc ătnicălP ifotrac uc leim ed leţinŞ ănileţ ed e racnâM * ăznâ rb uc ledurtŞ iţijărp ifotrac uc ătelmO ăcsaesu r ăb roiC * ădalem ram uc nroC etşulăg uc şaluG ic rătănâm uc ze rO * şirg ed ăcniduB sos uc .iţ reif işanapaP leim ed tafutS ihcidir iş ăgilămăm uc ăznâ rB * ădalemram uc ătelmO rotpuc al ăznârb uc ifot raC ănâtnâms uc eivetş ed ăb roiC EILIRPA ăţaeclud uc ătraT rezi rap uc enao racam ed ătnicălP ătijărp ăpaec iş naerh uc etutăb iciz rU * ădalemram uc ădaluR rotpuc al .ătişubănî ărutpi rF ifot rac ed ăpuS * ăznârb uc itşo riP ed rev ătalas uc leim ed bo rD rotpuc al canapS * .861 * iz rev esiac ed topmoC enao racam ed ăcniduB rarăm iş ed rev ăpaec uc ifotrac ed ătalaS * ăme rc uc iruoluR iişo r ed sos uc ăbmiL şirg ed itşulăg uc ăpuS * răhaz uc .

961 ed rev ăpaec iş ra răm uc .irat ăuo ed ătalaS * nuigam uc etitălC leţiv ed ănacoT i ruţed rev ed ăpuS IAM răhaz uc ifot rac ed işogoG ătacsu elosaf ep ceb reb ed ărutpi rF ănâtnâms uc şumlaB * ădalemram uc iţiucsiB rotpuc al ătijărp eniâp uc canapS leim ed ăb roiC * s ra răhaz ed ămerC taula nî .tavazraz ed ăcniduB etşep ed ăcsucaZ * şi rg uc ledurtŞ iişo r ed sos iş âznâ rb uc otoziR tavaz raz ed ăpuS * ăme rc uc ătraT ic repuic uc leiM ed rev ătalas uc ifot rac ed eletfihC * etpal uc ze rO canaps ed ăcniduB e raoşirep ed ăb roiC * ădalemram uc itşo riP ănâtnâms uc ifot raC şacap ra uc icizru ed faliP * etipsod işogoG itşesu r eleţinŞ ătalas ed ăpuS * şirg ed ămerC ăninăls uc ifotrac ed e racnâM uo uc şircăM * icun uc ieţiăT ed rev ătalas uc taula nî leim ed bo rD iţe rub ed ăb roiC .

071 temsep uc ăniravaS enrac uc ivoc rom ed e racnâM e răzam ed e ruip ed ăpuS * eşe ric uc topmoC ieţiăt ed acasuM elenăgi rf uc canapS * po ris uc .etipsod işogoG tnu uc e răzam iş eto raC ănâtnâms uc ăsae rd ifotrac ed ăb roiC * ăznâ rb uc ătnicălP ed rev ătalas uc emac uc ădaluR e răzam uc faliP * răhaz uc .şi rg ed etehcorC ănâtnâms uc ifot raC iilug ed ăpuS * eşe riC e răzam uc leim ed e racnâM bla sos uc ifot rac ed itşulăG * ădalem ram uc nroC canaps ed ăcniduB ăcsae răcsep ăb roiC * canozoc ed taula nid işogoG ifotrac ed acasuM ănâtnâms uc eto raC * cam uc ătraT ed rev ătalas uc tavaz raz ed eletfihC ifot rac ed e ruip ed ăpuS * ăţaeclud uc ătelmO elenăgirf uc e răzaM ăgilămăm uc u rca etpaL * ăznâ rb uc ledurtŞ canaps ed e ruip uc leţinŞ ăcsaenărăţ ăb roiC * ieţiăt uc etpaL enrac uc ifotrac ed e racnâM .

iţişubănî ion ifot raC * ălaedămălp nid eţelunroC ănâtnâms ed sos uc losaR ieţănrut uc ăpuS * eşe riC ănâtnâms uc ăcnavilA enrac ed etehco rc uc e răzaM * avalcaB tacif uc otoziR tavazraz ed ăb roiC EINUI po ris nî icleM rotpuc al ăznârb uc etehgapS i rat ăuo uc canaps ed ătalaS * .171 * ădalemram uc itşo riP e răzam uc ze rO iruţed rev uc ifotrac ed âtalaS * ăznâ rb uc ledurtŞ canaps uc enrac ed e racnâM iilug ed ăb roiC * inuşpăc uc ătraT etaniram eţuletfihC ăznârb uc ăgilămăM * cam uc nroC ănâtnâms uc ion ifot raC e răzam ed ăpuS * ădalemram uc iţiucsiB leim ed amaluiC rotpuc al ăznâ rb uc canapS * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP şirg ed etehco rc uc ivoc roM ănâtnâms uc se rd ădobol ed ş roB * eşe ric ed topmoC ăznârb uc enao racaM ătalas uc .

271 ied ra iş eteniv ed ătalaS * etipsod işogoG iişo r ed sos uc ăzrav ed eletfihC ălcefs ed ăb roiC * esiaC ifotrac ed acasuM rotpuc al sos uc ădiponoC * ăznâ rb uc ătnicălP ed rev elosaf uc enrac ed e racnâM ze ro uc iişo r ed ăpuS * esiac uc ătraT ănâtnâms uc iecelvoD ălatneiro ătalaS * ădalem ram uc nroC ic repuic uc acfoi ed ăcniduB emab ed e racnâM * iţ reif işanapaP iţulpmu iecelvoD ed rev elosaf iş ifotrac ed ăb roiC * enişiv uc ărutijă rP leţiv ed şaci rpaP bla sos uc iiluG EILUI * etpal uc ze rO ifot rac uc enrac ed e racnâM i rat ăuo uc iruţed rev ed ătalaS * eciaoznâ rB ifotrac uc itşenevodlom elaoj râP etşep ed ăb roiC * enişiv ed topmoC ic repuic iş iişo r ed sos uc enao racaM ătalas uc emugel ed leţinŞ * işogoG itşulăg uc ănacoT tavaz raz ed ăpuS .

371 iişo r ed şos uc ifot rac ed itşulăG * i rugu rts uc ătraT ze ro uc etulpmu eteniV etşep ed ăb roiC * eilinav ed ăme rc uc ărutijă rP rotpuc al i rat ăuo uc iişo r uc âdiponoc ed ătalaS * eciaoznâ rB e rep uc enrac ed e racnâM zarp iş ifot rac ed ăpuS * enu rp uc ărutijă rP ătilac ăzrav uc iţanrâC ăznârb uc ăgilămăM EIRBMOTCO * esiac ed topmoC iecelvod uc enrac ed e racnâM ăsarg elosaf ed ătalaS * ădalemram uc ădaluR eteniv ed acasuM ădiponoc ed ăpuS * s ra răhaz ed ămerC ănâtnâms uc elosaF iecelvod uc faliP * esiac uc ărutijă rP iişo r uc eteniv ed e racnâM ăsa rg elosaf ed ăb roiC * etcu rF icevihG ze ro uc iţulpmu ied rA * etpal uc şi rG iişo r uc leţiv ed e racnâM ăzrav ed ăpuS * enişiv ed topmoC ăznâ rb uc iţulpmu iecelvoD .

471 iutug uc enrac ed e racnâM * ăznâ rb uc ătnicălP iutug uc enrac ed e racnâM emugel ed ăpuS EIRBMEION * iu rgurtS ăznâ rb uc ăcfoI rotpuc al ătijărp eniâp ep canapS * e rem uc leţinŞ tavazraz ed ăcniduB iţarum iţeva rtsac uc ifotrac uc einhal * etpal uc şi rG enrac uc ăzrav ed elamraS ăpaec ed ăpuS * ădalemram uc ădaluR iţulpmu ied rA rotpuc al .bla sos uc ădiponoC * e rep ed topmoC zarp uc enrac ed e racnâM ănâtnâms uc şunhaB * e rem uc ze ro ed ăcniduB işo r ed sos uc ăzrav ed itşulăG leţiv ed ăb roiC * tacetsema topmoC icevihG tijărp etşeP * şirg ed ăcniduB ifot rac uc enrac ed e racnâM iraşogog iş eteniv ed ăcsucaZ * ălaedămălp nid eţelulnroC ze ro uc ăzrav ed elamraS tavaz raz ed ăpuS * etcu rF enao racam ep leţiv ed ărutpi rF .

ătutăb e răzaM * avalcaB rotpuc al za rp ed eletfihC ifotrac ed ăb roiC * e rem ed topmoC ănacoT .571 avlaH enrac uc enao racam ed ătnicălP ănileţ ed e racnâM * ădalemram uc ătraT ătilăc ăzrav ep iţanrâC ebaob elosaf ed ăb roiC * icun uc ieţiăT ze ro uc elamraS nohrat uc ifotrac ed ătalaS * etpaoc iutuG ifot rac uc enrac ed e racnâM caelvod ed ăpuS * e rem uc ledurtŞ tacif ed otoziR losa r etşeP * ăcnaviA iţevartsac uc enrac ed e racnâM tavazraz ed ăb roiC * etacsn enu rp ed topmoC lfotrac ed e ruip uc rezirap ed leţinŞ irutărum uc elosaf ed einhal * ăruems ed po ris iş etpal uc şi rG enrac uc ătnicăIP ănâtnâms uc za rP * etacsu enu rp uc ze rO rotpuc al eclud ăz raV ebaob elosaf ed ăpuS * po ris nî icleM enao racam ed ăcniduB ătijărp ăpaec uc .

671 * e rep ed topmoC ăcnuş uc acfoi ed ăcniduB zarp uc faliP * cam uc moC etacsu enu rp uc enrac ed e racnâM ătelmo uc iţijă rp ifot raC * icun uc ledurtŞ ăninăls uc elosaf ed e racnâM nemihc ed ăpuS * iţijă rp işanapaP ănâtnâms uc e raoşi reP etatimi e rci ed ătalaS * avlaH ăgilămăm ed ărapaP ăcsaenărăţ ăb roiC * tipirp taula nid işogoG e răsap ed faliP tavazraz uc ifotrac ed acasuM * şirg ed ămerC i rutărum iş ifotrac uc losaR ieţiăt uc ăpuS * e rem ed topmoC elosaf ep iţanrâC rotpuc al ăznârb uc agilămăM * eciaoznâ rB ifot rac ed amaluiC ăzrav ed ămaez uc etşep ed ăb roiC * eilinav ed ămerC etaniram eletfihC ebaob elosaf iş ifotrac ed ătalaS EIRBMECED şi rg uc ledurtŞ ieţiăt uc ăz raV etnil ed ăpuS * .

..... tpirf iuP .241 + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ . tăpsaorp etşeP .........88 062 0411 .... ăz raV .... mo ed etpaL . ed rev elosaF ......... c rop ed enraC ........ătacsu elosaF ........ t reif ze rO .... .....enao racaM .. leim ed enraC ...771 335 23 91 48 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ........ ăznâ rB ELAMINA ETNEMILA ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ P K E D C 2B 1B A ii rolacolik ETNEMILA uad g 001 ENIMATIV ETNEMILA ROLELAPICNIRP A ĂCIROLAC AERAOLAV IŞ ENIMATIV LUTUNIŢNOC etacsu enu rp uc ze rO lec rup ed ănacoT io rutsu uc ătutăb elosaF * e rem uc atnicălP ălcels ed ătalas uc ifot rac ed elenăgi rF etnil ed ăpuS * ăţaeclud uc etitălC enrac uc ăz raV ifotrac ed ăcniduB * ădalemram uc ădaluR leţiv ed amaluiC tavaz raz ed ăpuS .........zrO .ăla rgetni eniâP .... ăcav ed enraC .........04 07 893 ...... ăuO + .............. ăcav ed etpaL .tamufa etşeP ....bmu roP elae reC ELATEGEV ETNEMILA 76 04 08 052 852 002 .....iţ reif ifot raC emugeL 553 053 072 832 043 563 ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ .................ăbla eniâP ........

...ănileŢ + ....voc roM ..etevartsaC ...)etamot( iişoR ..........ăpaeC ..ev resnoc e răzaM ...ed rev e răzaM + ++ + ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ...ătacsu etniL ++ ++ ................871 62 01 02 43 43 42 943 65 913 86 ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + + .....treif canapS ................ătacsu e răzaM ...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful