Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Catedra : INFORMATICA ECONOMICA

APROBAT, PRORECTOR Prof. univ. dr. Nicolae Dardac

PROGRAM ANALITIC An universitar : 2006-2007


Denumirea disciplinei Securizarea re elelor, serverelor de web i VPN Num rul de credite

Num rul ore pe semestru / activit i Total C S L/P Codul disciplinei 3 30 20 0 10 Anul Facultatea de Cibernetic Statistic i Informatic 1 Facultatea beneficiar Economic Semestrul 2 Specializarea Masterat Securitatea informatic Categoria formativ a disciplinei: S F fundamental , S de specialitate, C complementar Categoria de op ionalitate a disciplinei: O O obligatorie, A op ional , F facultativ , S - special Obligatorii (condi ionate) Discipline anterioare Recomandate Prezentarea unor mecanisme i servicii de securitate la diferite nivele arhitecturale ale Obiective re elelor de calculatoare. Achizi ionarea de cuno tin e privind gestiunea securit ii unei re ele : elaborarea politicilor de securitate, auditarea securit ii. 1. INTEGRAREA SECURITATII IN ARHITECTURA RETELELOR Vulnerabilitati informatice; rolul criptografiei, Arhitectura retelelor si arhitectura securitatii, Mecanisme si servicii de securitate in retele 2. MECANISME DE IDENTIFICARE & AUTENTIFICARE IN RETELE Metode de identificare, Metode biometrice, Protocoale de autentificare si non-repudiere 3. SECURITATEA LA NIVEL IP; RETELE VPN Protocolul IPsec, Arhitecturi de Retele Virtuale Private-VPN 4. SECURITATEA LA NIVEL TRANSPORT -Protocoalele de securizare SSL, Protocoalele de securizare TLS 5. SECURITATEA POSTEI ELECTRONICE Con inut (descriptori) Standardul PEM (Privacy Enhanced Mail), Standardul MOSS (MIME Object Security Services) -Standardul S/MIME, Securitatea n standardele X.4000, Programul PGP (Pretty Good Privacy) 6. SISTEME FIREWALLS -Componentele unui firewall, Exemple de arhitecturi firewall, Implementarea securitatii prin firewall 7. COMPONENTE TEHNICE ALE UNOR POLITICI DE SECURITATE -Controlul accesului, Securitatea in re ea din perspectiva utilizatorului, Securitatea in re ea din perspectiva administratorului, Securizarea serverelor web si a aplica iilor Internet, Securizarea re elei prin mecanisme de tip Firewall si VPN, Elaborarea politicilor de securitate a unei firme/organizatii, Metodologii de aditare a securit ii n re ea. Forma de evaluare (E examen, V verificare pe parcurs, C colocviu) E examinare final 60% Stabilirea notei finale (procentaje) activit i aplicative atestate/laborator/lucr ri practice/proiect, 40% teste pe parcursul modulului, teme de control 1. Patriciu V., Bica I., Pietrosanu M, Vaduva C, Voicu N., "Securitatea comertului electronic", Ed All, 2001. 2. Patriciu V., Pietrosanu M., Bica I., Cristea C., Securitatea informatic n UNIX i Bibliografia INTERNET, Ed Tehnic ,1998 3. Patriciu V., Criptografia si securitatea retelelor de calculatoare, , Ed Tehnic ,1994 4. Stalling Willliam, Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 1999. Grad didactic, titlu, prenume, numele Semn tura Titular (titulari) Conf. dr. Ion BICA Legenda: C curs; S seminar; L/P lucr ri practice n laborator i proiecte.